Pwt:20:1 Ἐὰν δὲ ἐξέλθῃς εἰς πόλεμον ἐπὶ τοὺς ἐχθρούς σου καὶ ἴδῃς ἵππον καὶ ἀναβάτην καὶ λαὸν πλείονά σου, οὐ φοβηθήσῃ ἀπ’ αὐτῶν, ὅτι κύριος ὁ θεός σου μετὰ σοῦ ὁ ἀναβιβάσας σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
Pwt:20:1 And if thou shouldest go forth to war against thine enemies, and shouldest see horse, and rider, and a people more numerous than thyself; thou shalt not be afraid of them, for the Lord thy God is with thee, who brought thee up out of the land of Egypt. (Deuteronomy 20:1 Brenton)
Pwt:20:1 Jeśli się udasz na wojnę przeciw twemu wrogowi, a zauważysz, że koni, rydwanów i ludzi tam jest więcej niż u ciebie, nie lękaj się ich, gdyż z tobą jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej. (Pwt 20:1 BT_4)
Pwt:20:1 Ἐὰν δὲ ἐξέλθῃς εἰς πόλεμον ἐπὶ τοὺς ἐχθρούς σου καὶ ἴδῃς ἵππον καὶ ἀναβάτην καὶ λαὸν πλείονά σου, οὐ φοβηθήσῃ ἀπ’ αὐτῶν, ὅτι κύριος θεός σου μετὰ σοῦ ἀναβιβάσας σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
Pwt:20:1 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἵππος, -ου, ὁ καί ἀνα·βάτης, -ου, ὁ [LXX] καί λαός, -οῦ, ὁ πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀνα·βιβάζω (ανα+βιβαζ-, ανα+βιβ(α)·[σ]-/ανα+βιβα·σ-, ανα+βιβα·σ-, -, -, ανα+βιβασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Pwt:20:1 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By wychodzić Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wrogi Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Koń I też, nawet, mianowicie Konia jeźdźcy I też, nawet, mianowicie Ludzie Więcej Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By bać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By ciągnąć (zmieniaj kierunek) Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z]
Pwt:20:1 *)ea\n de\ e)Xe/lTE|s ei)s po/lemon e)pi\ tou\s e)CHTrou/s sou kai\ i)/dE|s i(/ppon kai\ a)naba/tEn kai\ lao\n plei/ona/ sou, ou) fobETE/sE| a)p’ au)tO=n, o(/ti ku/rios o( Teo/s sou meta\ sou= o( a)nabiba/sas se e)k gE=s *ai)gu/ptou.
Pwt:20:1 ean de eXelTEs eis polemon epi tus eCHTrus su kai idEs hippon kai anabatEn kai laon pleiona su, u fobETEsE ap’ autOn, hoti kyrios ho Teos su meta su ho anabibasas se ek gEs aigyptu.
Pwt:20:1 C x VB_AAS2S P N2_ASM P RA_APM N2_APM RP_GS C VB_AAS2S N2_ASM C N1M_ASM C N2_ASM A3C_ASM RP_GS D VC_FPI2S P RD_GPM C N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P RP_GS RA_NSM VA_AAPNSM RP_AS P N1_GSF N2_GSF
Pwt:20:1 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to come out into (+acc) war [see polemic] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hostile you; your/yours(sg) and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), horse and also, even, namely horse riders and also, even, namely people more you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to fear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) the to draw (haul) you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of]
Pwt:20:1 if-ever Yet you(sg)-should-COME-OUT into (+acc) war (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) hostile ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-should-SEE horse (acc) and horse riders (acc) and people (acc) more (nom|acc|voc), more (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-will-be-FEAR-ed away from (+gen) them/same (gen) because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) upon DRAW-ing (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen)
Pwt:20:1 Pwt_20:1_1 Pwt_20:1_2 Pwt_20:1_3 Pwt_20:1_4 Pwt_20:1_5 Pwt_20:1_6 Pwt_20:1_7 Pwt_20:1_8 Pwt_20:1_9 Pwt_20:1_10 Pwt_20:1_11 Pwt_20:1_12 Pwt_20:1_13 Pwt_20:1_14 Pwt_20:1_15 Pwt_20:1_16 Pwt_20:1_17 Pwt_20:1_18 Pwt_20:1_19 Pwt_20:1_20 Pwt_20:1_21 Pwt_20:1_22 Pwt_20:1_23 Pwt_20:1_24 Pwt_20:1_25 Pwt_20:1_26 Pwt_20:1_27 Pwt_20:1_28 Pwt_20:1_29 Pwt_20:1_30 Pwt_20:1_31 Pwt_20:1_32 Pwt_20:1_33 Pwt_20:1_34 Pwt_20:1_35
Pwt:20:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:20:2 καὶ ἔσται ὅταν ἐγγίσῃς τῷ πολέμῳ, καὶ προσεγγίσας ὁ ἱερεὺς λαλήσει τῷ λαῷ
Pwt:20:2 And it shall come to pass whenever thou shalt draw nigh to battle, that the priest shall draw nigh and speak to the people, and shall say to them, (Deuteronomy 20:2 Brenton)
Pwt:20:2 Gdy będziecie zaczynali walkę, wystąpi kapłan i przemówi do narodu, (Pwt 20:2 BT_4)
Pwt:20:2 καὶ ἔσται ὅταν ἐγγίσῃς τῷ πολέμῳ, καὶ προσεγγίσας ἱερεὺς λαλήσει τῷ λαῷ
Pwt:20:2 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅταν (ὅτε ἄν) ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ καί προσ·εγγίζω (προσ+εγγιζ-, προσ+εγγι(ε)·[σ]-, προσ+εγγι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
Pwt:20:2 I też, nawet, mianowicie By być Ilekroć Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie By zbliżać się Duchowny By mówić Ludzie
Pwt:20:2 kai\ e)/stai o(/tan e)ggi/sE|s tO=| pole/mO|, kai\ proseggi/sas o( i(ereu\s lalE/sei tO=| laO=|
Pwt:20:2 kai estai hotan engisEs tO polemO, kai prosengisas ho hiereus lalEsei tO laO
Pwt:20:2 C VF_FMI3S D VA_AAS2S RA_DSM N2_DSM C VA_AAPNSM RA_NSM N3V_NSM VF_FAI3S RA_DSM N2_DSM
Pwt:20:2 and also, even, namely to be whenever to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) the war [see polemic] and also, even, namely to come near the priest to speak the people
Pwt:20:2 and he/she/it-will-be whenever you(sg)-should-NEAR the (dat) war (dat) and upon COME-ing-NEAR (nom|voc) the (nom) priest (nom) he/she/it-will-SPEAK, you(sg)-will-be-SPEAK-ed (classical) the (dat) people (dat)
Pwt:20:2 Pwt_20:2_1 Pwt_20:2_2 Pwt_20:2_3 Pwt_20:2_4 Pwt_20:2_5 Pwt_20:2_6 Pwt_20:2_7 Pwt_20:2_8 Pwt_20:2_9 Pwt_20:2_10 Pwt_20:2_11 Pwt_20:2_12 Pwt_20:2_13
Pwt:20:2 x x x x x x x x x x x x x
Pwt:20:3 καὶ ἐρεῖ πρὸς αὐτούς Ἄκουε, Ισραηλ· ὑμεῖς προσπορεύεσθε σήμερον εἰς πόλεμον ἐπὶ τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, μὴ ἐκλυέσθω ἡ καρδία ὑμῶν, μὴ φοβεῖσθε μηδὲ θραύεσθε μηδὲ ἐκκλίνητε ἀπὸ προσώπου αὐτῶν,
Pwt:20:3 Hear, O Israel; ye are going this day to battle against your enemies: let not your heart faint, fear not, neither be confounded, neither turn aside from their face. (Deuteronomy 20:3 Brenton)
Pwt:20:3 mówiąc mu: «Słuchaj, Izraelu! Zaczynacie dzisiaj walkę przeciw wrogom waszym, niech trwoga przed nimi was nie ogarnia! Niech serce wam nie drży! Nie bójcie się, nie lękajcie się! (Pwt 20:3 BT_4)
Pwt:20:3 καὶ ἐρεῖ πρὸς αὐτούς Ἄκουε, Ισραηλ· ὑμεῖς προσπορεύεσθε σήμερον εἰς πόλεμον ἐπὶ τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, μὴ ἐκλυέσθω καρδία ὑμῶν, μὴ φοβεῖσθε μηδὲ θραύεσθε μηδὲ ἐκκλίνητε ἀπὸ προσώπου αὐτῶν,
Pwt:20:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Ἰσραήλ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς προσ·πορεύομαι (προσ+πορευ-, -, -, -, -, -) σήμερον εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μή ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ θραύω (θραυ-, θραυ·σ-, θραυ·σ-, -, τεθραυσ-, θραυσ·θ-) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:20:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By słyszeć Izrael Ty Do ??? Dzisiaj dzień Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wrogi Ty Nie By zaniechać (bądź słaby) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty Nie By bać się µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By łamać złamanie, trzaskać, rozbijany do kawałków µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By cofać się/unikaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo
Pwt:20:3 kai\ e)rei= pro\s au)tou/s *)/akoue, *israEl· u(mei=s prosporeu/esTe sE/meron ei)s po/lemon e)pi\ tou\s e)CHTrou\s u(mO=n, mE\ e)klue/sTO E( kardi/a u(mO=n, mE\ fobei=sTe mEde\ Trau/esTe mEde\ e)kkli/nEte a)po\ prosO/pou au)tO=n,
Pwt:20:3 kai erei pros autus akue, israEl· hymeis prosporeuesTe sEmeron eis polemon epi tus eCHTrus hymOn, mE eklyesTO hE kardia hymOn, mE fobeisTe mEde TrauesTe mEde ekklinEte apo prosOpu autOn,
Pwt:20:3 C VF2_FAI3S P RD_APM V1_PAD2S N_VSM RP_NP V1_PMI2P D P N2_ASM P RA_APM N2_APM RP_GP D V1_PMD3S RA_NSF N1A_NSF RP_GP D V2_PMD2P C V1_PMI2P C V1_PAD2P P N2N_GSN RD_GPM
Pwt:20:3 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to hear Israel you to ??? today day into (+acc) war [see polemic] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hostile you not to give up (be faint) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you not to fear μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to break fracture, snap, smashed into pieces μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to recoil/avoid from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same
Pwt:20:3 and he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) be-you(sg)-HEAR-ing! Israel (indecl) you(pl) (nom) you(pl)-are-being-???-ed, be-you(pl)-being-???-ed! today into (+acc) war (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) hostile ([Adj] acc) you(pl) (gen) not let-him/her/it-be-being-GIVE-ed-UP! the (nom) heart (nom|voc) you(pl) (gen) not you(pl)-are-being-FEAR-ed, be-you(pl)-being-FEAR-ed! neither/nor; Mede (voc) you(pl)-are-being-BREAK-ed, be-you(pl)-being-BREAK-ed! neither/nor; Mede (voc) you(pl)-should-be-RECOIL/AVOID-ing, you(pl)-should-RECOIL/AVOID away from (+gen) face (gen) them/same (gen)
Pwt:20:3 Pwt_20:3_1 Pwt_20:3_2 Pwt_20:3_3 Pwt_20:3_4 Pwt_20:3_5 Pwt_20:3_6 Pwt_20:3_7 Pwt_20:3_8 Pwt_20:3_9 Pwt_20:3_10 Pwt_20:3_11 Pwt_20:3_12 Pwt_20:3_13 Pwt_20:3_14 Pwt_20:3_15 Pwt_20:3_16 Pwt_20:3_17 Pwt_20:3_18 Pwt_20:3_19 Pwt_20:3_20 Pwt_20:3_21 Pwt_20:3_22 Pwt_20:3_23 Pwt_20:3_24 Pwt_20:3_25 Pwt_20:3_26 Pwt_20:3_27 Pwt_20:3_28 Pwt_20:3_29
Pwt:20:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:20:4 ὅτι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ὁ προπορευόμενος μεθ’ ὑμῶν συνεκπολεμῆσαι ὑμῖν τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν διασῶσαι ὑμᾶς.
Pwt:20:4 For it is the Lord your God who advances with you, to fight with you against your enemies, and to save you. (Deuteronomy 20:4 Brenton)
Pwt:20:4 Gdyż z wami wyrusza Pan, Bóg wasz, by walczyć przeciw wrogom waszym i dać wam zwycięstwo». (Pwt 20:4 BT_4)
Pwt:20:4 ὅτι κύριος θεὸς ὑμῶν προπορευόμενος μεθ’ ὑμῶν συνεκπολεμῆσαι ὑμῖν τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν διασῶσαι ὑμᾶς.
Pwt:20:4 ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό προ·πορεύομαι (προ+πορευ-, προ+πορευ·σ-, προ+πορευ·σ-, -, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:20:4 Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty By iść przedtem Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty Ty Wrogi Ty Do chronionego Ty
Pwt:20:4 o(/ti ku/rios o( Teo\s u(mO=n o( proporeuo/menos meT’ u(mO=n sunekpolemE=sai u(mi=n tou\s e)CHTrou\s u(mO=n diasO=sai u(ma=s.
Pwt:20:4 hoti kyrios ho Teos hymOn ho proporeuomenos meT’ hymOn synekpolemEsai hymin tus eCHTrus hymOn diasOsai hymas.
Pwt:20:4 C N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP RA_NSM V1_PMPNSM P RP_GP VA_AAN RP_DP RA_APM N2_APM RP_GP VA_AAN RP_AP
Pwt:20:4 because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you the to go before after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you ć you the hostile you to preserved you
Pwt:20:4 because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) the (nom) while being-GO-ed-BEFORE (nom) after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen)   you(pl) (dat) the (acc) hostile ([Adj] acc) you(pl) (gen) to-PRESERVED, be-you(sg)-PRESERVED-ed!, he/she/it-happens-to-PRESERVED (opt) you(pl) (acc)
Pwt:20:4 Pwt_20:4_1 Pwt_20:4_2 Pwt_20:4_3 Pwt_20:4_4 Pwt_20:4_5 Pwt_20:4_6 Pwt_20:4_7 Pwt_20:4_8 Pwt_20:4_9 Pwt_20:4_10 Pwt_20:4_11 Pwt_20:4_12 Pwt_20:4_13 Pwt_20:4_14 Pwt_20:4_15 Pwt_20:4_16
Pwt:20:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:20:5 καὶ λαλήσουσιν οἱ γραμματεῖς πρὸς τὸν λαὸν λέγοντες Τίς ὁ ἄνθρωπος ὁ οἰκοδομήσας οἰκίαν καινὴν καὶ οὐκ ἐνεκαίνισεν αὐτήν; πορευέσθω καὶ ἀποστραφήτω εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, μὴ ἀποθάνῃ ἐν τῷ πολέμῳ καὶ ἄνθρωπος ἕτερος ἐγκαινιεῖ αὐτήν.
Pwt:20:5 And the scribes shall speak to the people, saying, What man is he that has built a new house, and has not dedicated it? let him go and return to his house, lest he die in the war, and another man dedicate it. (Deuteronomy 20:5 Brenton)
Pwt:20:5 Zwierzchnicy niech powiedzą następnie narodowi: «Kto z was zbudował nowy dom, a jeszcze go nie poświęcił, niech idzie i wraca do swego domu, bo mógłby zginąć na wojnie, i kto inny by go poświęcił. (Pwt 20:5 BT_4)
Pwt:20:5 καὶ λαλήσουσιν οἱ γραμματεῖς πρὸς τὸν λαὸν λέγοντες Τίς ἄνθρωπος οἰκοδομήσας οἰκίαν καινὴν καὶ οὐκ ἐνεκαίνισεν αὐτήν; πορευέσθω καὶ ἀποστραφήτω εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, μὴ ἀποθάνῃ ἐν τῷ πολέμῳ καὶ ἄνθρωπος ἕτερος ἐγκαινιεῖ αὐτήν.
Pwt:20:5 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) καινός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγ·καινίζω (εν+καινιζ-, εν+καινι(ε)·[σ]-, εν+καινι·σ-, -, εν+κεκαινισ-, εν+καινισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) αὐτός αὐτή αὐτό μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ἐγ·καινίζω (εν+καινιζ-, εν+καινι(ε)·[σ]-, εν+καινι·σ-, -, εν+κεκαινισ-, εν+καινισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:20:5 I też, nawet, mianowicie By mówić Skryba Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ludzki By budować/buduj moralnie Dom Nowy I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By inaugurować On/ona/to/to samo By iść I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Do (+przyspieszenie) Dom On/ona/to/to samo Nie By umierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie Ludzki Inny By inaugurować On/ona/to/to samo
Pwt:20:5 kai\ lalE/sousin oi( grammatei=s pro\s to\n lao\n le/gontes *ti/s o( a)/nTrOpos o( oi)kodomE/sas oi)ki/an kainE\n kai\ ou)k e)nekai/nisen au)tE/n; poreue/sTO kai\ a)postrafE/tO ei)s tE\n oi)ki/an au)tou=, mE\ a)poTa/nE| e)n tO=| pole/mO| kai\ a)/nTrOpos e(/teros e)gkainiei= au)tE/n.
Pwt:20:5 kai lalEsusin hoi grammateis pros ton laon legontes tis ho anTrOpos ho oikodomEsas oikian kainEn kai uk enekainisen autEn; poreuesTO kai apostrafEtO eis tEn oikian autu, mE apoTanE en tO polemO kai anTrOpos heteros enkainiei autEn.
Pwt:20:5 C VF_FAI3P RA_NPM N3V_NPM P RA_ASM N2_ASM V1_PAPNPM RI_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM VA_AAPNSM N1A_ASF A1_ASF C D VAI_AAI3S RD_ASF V1_PMD3S C VD_APD3S P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM D VB_AAS3S P RA_DSM N2_DSM C N2_NSM A1A_NSM VF_FAI3S RD_ASF
Pwt:20:5 and also, even, namely to speak the scribe toward (+acc,+gen,+dat) the people to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the human the to build/edify house new and also, even, namely οὐχ before rough breathing to inaugurate he/she/it/same to go and also, even, namely to turn away from into (+acc) the house he/she/it/same not to die in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the war [see polemic] and also, even, namely human other to inaugurate he/she/it/same
Pwt:20:5 and they-will-SPEAK, going-to-SPEAK (fut ptcp) (dat) the (nom) scribes (acc, nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) who/what/why (nom) the (nom) human (nom) the (nom) upon BUILD/EDIFY-ing (nom|voc) house (acc) new ([Adj] acc) and not he/she/it-INAUGURATE-ed her/it/same (acc) let-him/her/it-be-being-GO-ed! and let-him/her/it-be-TURN-ed-AWAY-FROM! into (+acc) the (acc) house (acc) him/it/same (gen) not you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed in/among/by (+dat) the (dat) war (dat) and human (nom) other (nom) he/she/it-will-INAUGURATE, you(sg)-will-be-INAUGURATE-ed (classical) her/it/same (acc)
Pwt:20:5 Pwt_20:5_1 Pwt_20:5_2 Pwt_20:5_3 Pwt_20:5_4 Pwt_20:5_5 Pwt_20:5_6 Pwt_20:5_7 Pwt_20:5_8 Pwt_20:5_9 Pwt_20:5_10 Pwt_20:5_11 Pwt_20:5_12 Pwt_20:5_13 Pwt_20:5_14 Pwt_20:5_15 Pwt_20:5_16 Pwt_20:5_17 Pwt_20:5_18 Pwt_20:5_19 Pwt_20:5_20 Pwt_20:5_21 Pwt_20:5_22 Pwt_20:5_23 Pwt_20:5_24 Pwt_20:5_25 Pwt_20:5_26 Pwt_20:5_27 Pwt_20:5_28 Pwt_20:5_29 Pwt_20:5_30 Pwt_20:5_31 Pwt_20:5_32 Pwt_20:5_33 Pwt_20:5_34 Pwt_20:5_35 Pwt_20:5_36
Pwt:20:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:20:6 καὶ τίς ὁ ἄνθρωπος, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ οὐκ εὐφράνθη ἐξ αὐτοῦ; πορευέσθω καὶ ἀποστραφήτω εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, μὴ ἀποθάνῃ ἐν τῷ πολέμῳ καὶ ἄνθρωπος ἕτερος εὐφρανθήσεται ἐξ αὐτοῦ.
Pwt:20:6 And what man is he that has planted a vineyard, and not been made merry with it? let him go and return to his house, lest he die in the battle, and another man be made merry with it. (Deuteronomy 20:6 Brenton)
Pwt:20:6 Kto z was zasadził winnicę, a nie zebrał jej owoców, niech wraca do domu, bo mógłby zginąć na wojnie, a kto inny by zebrał jej owoce. (Pwt 20:6 BT_4)
Pwt:20:6 καὶ τίς ἄνθρωπος, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ οὐκ εὐφράνθη ἐξ αὐτοῦ; πορευέσθω καὶ ἀποστραφήτω εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, μὴ ἀποθάνῃ ἐν τῷ πολέμῳ καὶ ἄνθρωπος ἕτερος εὐφρανθήσεται ἐξ αὐτοῦ.
Pwt:20:6 καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) ἀμπελών, -ῶνος, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) αὐτός αὐτή αὐτό μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:20:6 I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ludzki Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] Do ??? Winnica I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By celebrować/bądź wesoły Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo By iść I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Do (+przyspieszenie) Dom On/ona/to/to samo Nie By umierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie Ludzki Inny By celebrować/bądź wesoły Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo
Pwt:20:6 kai\ ti/s o( a)/nTrOpos, o(/stis e)fu/teusen a)mpelO=na kai\ ou)k eu)fra/nTE e)X au)tou=; poreue/sTO kai\ a)postrafE/tO ei)s tE\n oi)ki/an au)tou=, mE\ a)poTa/nE| e)n tO=| pole/mO| kai\ a)/nTrOpos e(/teros eu)franTE/setai e)X au)tou=.
Pwt:20:6 kai tis ho anTrOpos, hostis efyteusen ampelOna kai uk eufranTE eX autu; poreuesTO kai apostrafEtO eis tEn oikian autu, mE apoTanE en tO polemO kai anTrOpos heteros eufranTEsetai eX autu.
Pwt:20:6 C RI_NSM RA_NSM N2_NSM RX_NSM VAI_AAI3S N3W_ASM C D VC_API3S P RD_GSM V1_PMD3S C VD_APD3S P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM D VB_AAS3S P RA_DSM N2_DSM C N2_NSM A1A_NSM VC_FPI3S P RD_GSM
Pwt:20:6 and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the human who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to ??? vineyard and also, even, namely οὐχ before rough breathing to celebrate/be merry out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same to go and also, even, namely to turn away from into (+acc) the house he/she/it/same not to die in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the war [see polemic] and also, even, namely human other to celebrate/be merry out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same
Pwt:20:6 and who/what/why (nom) the (nom) human (nom) who-/whom-/whichever (nom) he/she/it-???-ed vineyard (acc) and not he/she/it-was-CELEBRATE/BE-ed-MERRY out of (+gen) him/it/same (gen) let-him/her/it-be-being-GO-ed! and let-him/her/it-be-TURN-ed-AWAY-FROM! into (+acc) the (acc) house (acc) him/it/same (gen) not you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed in/among/by (+dat) the (dat) war (dat) and human (nom) other (nom) he/she/it-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY out of (+gen) him/it/same (gen)
Pwt:20:6 Pwt_20:6_1 Pwt_20:6_2 Pwt_20:6_3 Pwt_20:6_4 Pwt_20:6_5 Pwt_20:6_6 Pwt_20:6_7 Pwt_20:6_8 Pwt_20:6_9 Pwt_20:6_10 Pwt_20:6_11 Pwt_20:6_12 Pwt_20:6_13 Pwt_20:6_14 Pwt_20:6_15 Pwt_20:6_16 Pwt_20:6_17 Pwt_20:6_18 Pwt_20:6_19 Pwt_20:6_20 Pwt_20:6_21 Pwt_20:6_22 Pwt_20:6_23 Pwt_20:6_24 Pwt_20:6_25 Pwt_20:6_26 Pwt_20:6_27 Pwt_20:6_28 Pwt_20:6_29 Pwt_20:6_30
Pwt:20:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:20:7 καὶ τίς ὁ ἄνθρωπος, ὅστις μεμνήστευται γυναῖκα καὶ οὐκ ἔλαβεν αὐτήν; πορευέσθω καὶ ἀποστραφήτω εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, μὴ ἀποθάνῃ ἐν τῷ πολέμῳ καὶ ἄνθρωπος ἕτερος λήμψεται αὐτήν.
Pwt:20:7 And what man is he that has betrothed a wife, and has not taken her? let him go and return to his house, lest he die in the battle, and another man take her. (Deuteronomy 20:7 Brenton)
Pwt:20:7 Kto żonę poślubił, a jeszcze jej nie sprowadził do siebie, niech wraca do domu, bo mógłby zginąć na wojnie, a kto inny by ją sprowadził do siebie». (Pwt 20:7 BT_4)
Pwt:20:7 καὶ τίς ἄνθρωπος, ὅστις μεμνήστευται γυναῖκα καὶ οὐκ ἔλαβεν αὐτήν; πορευέσθω καὶ ἀποστραφήτω εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, μὴ ἀποθάνῃ ἐν τῷ πολέμῳ καὶ ἄνθρωπος ἕτερος λήμψεται αὐτήν.
Pwt:20:7 καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] μνηστεύω (μνηστευ-, μνηστευ·σ-, -, -, εμνηστευ-/μεμνηστευ-, μνηστευ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) αὐτός αὐτή αὐτό μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:20:7 I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ludzki Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By zaręczać Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo By iść I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Do (+przyspieszenie) Dom On/ona/to/to samo Nie By umierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie Ludzki Inny By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo
Pwt:20:7 kai\ ti/s o( a)/nTrOpos, o(/stis memnE/steutai gunai=ka kai\ ou)k e)/laben au)tE/n; poreue/sTO kai\ a)postrafE/tO ei)s tE\n oi)ki/an au)tou=, mE\ a)poTa/nE| e)n tO=| pole/mO| kai\ a)/nTrOpos e(/teros lE/mPSetai au)tE/n.
Pwt:20:7 kai tis ho anTrOpos, hostis memnEsteutai gynaika kai uk elaben autEn; poreuesTO kai apostrafEtO eis tEn oikian autu, mE apoTanE en tO polemO kai anTrOpos heteros lEmPSetai autEn.
Pwt:20:7 C RI_NSM RA_NSM N2_NSM RX_NSM VM_XMI3S N3K_ASF C D VBI_AAI3S RD_ASF V1_PMD3S C VD_APD3S P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM D VB_AAS3S P RA_DSM N2_DSM C N2_NSM A1A_NSM VF_FMI3S RD_ASF
Pwt:20:7 and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the human who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to betroth woman/wife and also, even, namely οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same to go and also, even, namely to turn away from into (+acc) the house he/she/it/same not to die in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the war [see polemic] and also, even, namely human other to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same
Pwt:20:7 and who/what/why (nom) the (nom) human (nom) who-/whom-/whichever (nom) he/she/it-has-been-BETROTH-ed woman/wife (acc) and not he/she/it-TAKE HOLD OF-ed her/it/same (acc) let-him/her/it-be-being-GO-ed! and let-him/her/it-be-TURN-ed-AWAY-FROM! into (+acc) the (acc) house (acc) him/it/same (gen) not you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed in/among/by (+dat) the (dat) war (dat) and human (nom) other (nom) he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed her/it/same (acc)
Pwt:20:7 Pwt_20:7_1 Pwt_20:7_2 Pwt_20:7_3 Pwt_20:7_4 Pwt_20:7_5 Pwt_20:7_6 Pwt_20:7_7 Pwt_20:7_8 Pwt_20:7_9 Pwt_20:7_10 Pwt_20:7_11 Pwt_20:7_12 Pwt_20:7_13 Pwt_20:7_14 Pwt_20:7_15 Pwt_20:7_16 Pwt_20:7_17 Pwt_20:7_18 Pwt_20:7_19 Pwt_20:7_20 Pwt_20:7_21 Pwt_20:7_22 Pwt_20:7_23 Pwt_20:7_24 Pwt_20:7_25 Pwt_20:7_26 Pwt_20:7_27 Pwt_20:7_28
Pwt:20:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:20:8 καὶ προσθήσουσιν οἱ γραμματεῖς λαλῆσαι πρὸς τὸν λαὸν καὶ ἐροῦσιν Τίς ὁ ἄνθρωπος ὁ φοβούμενος καὶ δειλὸς τῇ καρδίᾳ; πορευέσθω καὶ ἀποστραφήτω εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, ἵνα μὴ δειλιάνῃ τὴν καρδίαν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ὥσπερ ἡ αὐτοῦ.
Pwt:20:8 And the scribes shall speak further to the people, and say, What man is he that fears and is cowardly in his heart? Let him go and return to his house, lest he make the heart of his brother fail, as his own. (Deuteronomy 20:8 Brenton)
Pwt:20:8 Niech jeszcze zwierzchnicy powiedzą do narodu: «Kto się lęka, czyje serce drży, niech wraca do domu, by nie struchlało serce jego braci, jak jego». (Pwt 20:8 BT_4)
Pwt:20:8 καὶ προσθήσουσιν οἱ γραμματεῖς λαλῆσαι πρὸς τὸν λαὸν καὶ ἐροῦσιν Τίς ἄνθρωπος φοβούμενος καὶ δειλὸς τῇ καρδίᾳ; πορευέσθω καὶ ἀποστραφήτω εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, ἵνα μὴ δειλιάνῃ τὴν καρδίαν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ὥσπερ αὐτοῦ.
Pwt:20:8 καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) καί δειλός -ή -όν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα μή   ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ὥσ·περ ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:20:8 I też, nawet, mianowicie By dodawać do Skryba By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ludzki By bać się I też, nawet, mianowicie Tchórzliwy (nieśmiały) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By iść I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Do (+przyspieszenie) Dom On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo Nie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Brat On/ona/to/to samo Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" On/ona/to/to samo
Pwt:20:8 kai\ prosTE/sousin oi( grammatei=s lalE=sai pro\s to\n lao\n kai\ e)rou=sin *ti/s o( a)/nTrOpos o( fobou/menos kai\ deilo\s tE=| kardi/a|; poreue/sTO kai\ a)postrafE/tO ei)s tE\n oi)ki/an au)tou=, i(/na mE\ deilia/nE| tE\n kardi/an tou= a)delfou= au)tou= O(/sper E( au)tou=.
Pwt:20:8 kai prosTEsusin hoi grammateis lalEsai pros ton laon kai erusin tis ho anTrOpos ho fobumenos kai deilos tE kardia; poreuesTO kai apostrafEtO eis tEn oikian autu, hina mE deilianE tEn kardian tu adelfu autu hOsper hE autu.
Pwt:20:8 C VF_FAI3P RA_NPM N3V_NPM VA_AAN P RA_ASM N2_ASM C VF2_FAI3P RI_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM V2_PMPNSM C A1_NSM RA_DSF N1A_DSF V1_PMD3S C VD_APD3S P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C D V1_PAS3S RA_ASF N1A_ASF RA_GSM N2_GSM RD_GSM D RA_NSF RD_GSM
Pwt:20:8 and also, even, namely to add to the scribe to speak toward (+acc,+gen,+dat) the people and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the human the to fear and also, even, namely cowardly (timid) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to go and also, even, namely to turn away from into (+acc) the house he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not ć the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) the brother he/she/it/same just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" the he/she/it/same
Pwt:20:8 and they-will-ADD-TO, going-to-ADD (fut ptcp) (dat) the (nom) scribes (acc, nom|voc) to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) who/what/why (nom) the (nom) human (nom) the (nom) while being-FEAR-ed (nom) and cowardly ([Adj] nom) the (dat) heart (dat) let-him/her/it-be-being-GO-ed! and let-him/her/it-be-TURN-ed-AWAY-FROM! into (+acc) the (acc) house (acc) him/it/same (gen) so that / in order to /because not   the (acc) heart (acc) the (gen) brother (gen) him/it/same (gen) just as the (nom) him/it/same (gen)
Pwt:20:8 Pwt_20:8_1 Pwt_20:8_2 Pwt_20:8_3 Pwt_20:8_4 Pwt_20:8_5 Pwt_20:8_6 Pwt_20:8_7 Pwt_20:8_8 Pwt_20:8_9 Pwt_20:8_10 Pwt_20:8_11 Pwt_20:8_12 Pwt_20:8_13 Pwt_20:8_14 Pwt_20:8_15 Pwt_20:8_16 Pwt_20:8_17 Pwt_20:8_18 Pwt_20:8_19 Pwt_20:8_20 Pwt_20:8_21 Pwt_20:8_22 Pwt_20:8_23 Pwt_20:8_24 Pwt_20:8_25 Pwt_20:8_26 Pwt_20:8_27 Pwt_20:8_28 Pwt_20:8_29 Pwt_20:8_30 Pwt_20:8_31 Pwt_20:8_32 Pwt_20:8_33 Pwt_20:8_34 Pwt_20:8_35 Pwt_20:8_36 Pwt_20:8_37
Pwt:20:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:20:9 καὶ ἔσται ὅταν παύσωνται οἱ γραμματεῖς λαλοῦντες πρὸς τὸν λαόν, καὶ καταστήσουσιν ἄρχοντας τῆς στρατιᾶς προηγουμένους τοῦ λαοῦ.
Pwt:20:9 And it shall come to pass when the scribes shall have ceased speaking to the people, that they shall appoint generals of the army to be leaders of the people. (Deuteronomy 20:9 Brenton)
Pwt:20:9 Gdy zwierzchnicy skończą mówić do ludu, na czele narodu staną wodzowie. (Pwt 20:9 BT_4)
Pwt:20:9 καὶ ἔσται ὅταν παύσωνται οἱ γραμματεῖς λαλοῦντες πρὸς τὸν λαόν, καὶ καταστήσουσιν ἄρχοντας τῆς στρατιᾶς προηγουμένους τοῦ λαοῦ.
Pwt:20:9 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅταν (ὅτε ἄν) παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό στρατιά, -ᾶς, ἡ (cf. στρατηγός) προ·ηγέομαι (προ+ηγ(ε)-, -, προ+ηγη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
Pwt:20:9 I też, nawet, mianowicie By być Ilekroć By przestawać Skryba By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Władca; by zaczynać się Armia By woleć Ludzie
Pwt:20:9 kai\ e)/stai o(/tan pau/sOntai oi( grammatei=s lalou=ntes pro\s to\n lao/n, kai\ katastE/sousin a)/rCHontas tE=s stratia=s proEgoume/nous tou= laou=.
Pwt:20:9 kai estai hotan pausOntai hoi grammateis laluntes pros ton laon, kai katastEsusin arCHontas tEs stratias proEgumenus tu lau.
Pwt:20:9 C VF_FMI3S D VA_AMS3P RA_NPM N3V_NPM V2_PAPNPM P RA_ASM N2_ASM C VF_FAI3P N3_APM RA_GSF N1A_GSF V2_PMPAPM RA_GSM N2_GSM
Pwt:20:9 and also, even, namely to be whenever to cease the scribe to speak toward (+acc,+gen,+dat) the people and also, even, namely to enable lay, render widowed ruler; to begin the army to prefer the people
Pwt:20:9 and he/she/it-will-be whenever they-should-be-CEASE-ed the (nom) scribes (acc, nom|voc) while SPEAK-ing (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) and they-will-ENABLE, going-to-ENABLE (fut ptcp) (dat) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) the (gen) army (gen), armies (acc) while being-PREFER-ed (acc) the (gen) people (gen)
Pwt:20:9 Pwt_20:9_1 Pwt_20:9_2 Pwt_20:9_3 Pwt_20:9_4 Pwt_20:9_5 Pwt_20:9_6 Pwt_20:9_7 Pwt_20:9_8 Pwt_20:9_9 Pwt_20:9_10 Pwt_20:9_11 Pwt_20:9_12 Pwt_20:9_13 Pwt_20:9_14 Pwt_20:9_15 Pwt_20:9_16 Pwt_20:9_17 Pwt_20:9_18
Pwt:20:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:20:10 Ἐὰν δὲ προσέλθῃς πρὸς πόλιν ἐκπολεμῆσαι αὐτήν, καὶ ἐκκαλέσῃ αὐτοὺς μετ’ εἰρήνης·
Pwt:20:10 And if thou shalt draw nigh to a city to overcome them by war, then call them out peaceably. (Deuteronomy 20:10 Brenton)
Pwt:20:10 Jeśli podejdziesz pod miasto, by z nim prowadzić wojnę, najpierw ofiarujesz mu pokój, (Pwt 20:10 BT_4)
Pwt:20:10 Ἐὰν δὲ προσέλθῃς πρὸς πόλιν ἐκπολεμῆσαι αὐτήν, καὶ ἐκκαλέσῃ αὐτοὺς μετ’ εἰρήνης·
Pwt:20:10 ἐάν (εἰ ἄν) δέ προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός πόλις, -εως, ἡ   αὐτός αὐτή αὐτό καί   αὐτός αὐτή αὐτό μετά εἰρήνη, -ης, ἡ
Pwt:20:10 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By nadchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Pokój
Pwt:20:10 *)ea\n de\ prose/lTE|s pro\s po/lin e)kpolemE=sai au)tE/n, kai\ e)kkale/sE| au)tou\s met’ ei)rE/nEs·
Pwt:20:10 ean de proselTEs pros polin ekpolemEsai autEn, kai ekkalesE autus met’ eirEnEs·
Pwt:20:10 C x VB_AAS2S P N3I_ASF VA_AAN RD_ASF C VA_AAS3S RD_APM P N1_GSF
Pwt:20:10 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to approach toward (+acc,+gen,+dat) city ć he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing peace
Pwt:20:10 if-ever Yet you(sg)-should-APPROACH toward (+acc,+gen,+dat) city (acc)   her/it/same (acc) and   them/same (acc) after (+acc), with (+gen) peace (gen)
Pwt:20:10 Pwt_20:10_1 Pwt_20:10_2 Pwt_20:10_3 Pwt_20:10_4 Pwt_20:10_5 Pwt_20:10_6 Pwt_20:10_7 Pwt_20:10_8 Pwt_20:10_9 Pwt_20:10_10 Pwt_20:10_11 Pwt_20:10_12
Pwt:20:10 x x x x x x x x x x x x
Pwt:20:11 ἐὰν μὲν εἰρηνικὰ ἀποκριθῶσίν σοι καὶ ἀνοίξωσίν σοι, ἔσται πᾶς ὁ λαὸς οἱ εὑρεθέντες ἐν αὐτῇ ἔσονταί σοι φορολόγητοι καὶ ὑπήκοοί σου·
Pwt:20:11 If then they should answer peaceably to thee, and open to thee, it shall be that all the people found in it shall be tributary and subject to thee. (Deuteronomy 20:11 Brenton)
Pwt:20:11 a ono ci odpowie pokojowo i bramy ci otworzy, niech cały lud, który się w nim znajduje, zejdzie do rzędu robotników pracujących przymusowo, i będą ci służyli. (Pwt 20:11 BT_4)
Pwt:20:11 ἐὰν μὲν εἰρηνικὰ ἀποκριθῶσίν σοι καὶ ἀνοίξωσίν σοι, ἔσται πᾶς λαὸς οἱ εὑρεθέντες ἐν αὐτῇ ἔσονταί σοι φορολόγητοι καὶ ὑπήκοοί σου·
Pwt:20:11 ἐάν (εἰ ἄν) μέν εἰρηνικός -ή -όν ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)   καί ὑπ·ήκοος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:20:11 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Spokojny By odpowiadać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By otwierać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Posłuszny Ty; twój/twój(sg)
Pwt:20:11 e)a\n me\n ei)rEnika\ a)pokriTO=si/n soi kai\ a)noi/XOsi/n soi, e)/stai pa=s o( lao\s oi( eu(reTe/ntes e)n au)tE=| e)/sontai/ soi forolo/gEtoi kai\ u(pE/kooi/ sou·
Pwt:20:11 ean men eirEnika apokriTOsin soi kai anoiXOsin soi, estai pas ho laos hoi heureTentes en autE esontai soi forologEtoi kai hypEkooi su·
Pwt:20:11 C x A1_APN VC_APS3P RP_DS C VA_AAS3P RP_DS VF_FMI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NPM VC_APPNPM P RD_DSF VF_FMI3P RP_DS A1B_NPM C A1B_NPM RP_GS
Pwt:20:11 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] indeed (yet, certainly, surely) peaceful to answer you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to open up you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be every all, each, every, the whole of the people the to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub ć and also, even, namely obedient you; your/yours(sg)
Pwt:20:11 if-ever indeed peaceful ([Adj] nom|acc|voc) they-should-be-ANSWER-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and they-should-OPEN-UP you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-will-be every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (nom) upon being-FIND-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) they-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)   and obedient ([Adj] nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:20:11 Pwt_20:11_1 Pwt_20:11_2 Pwt_20:11_3 Pwt_20:11_4 Pwt_20:11_5 Pwt_20:11_6 Pwt_20:11_7 Pwt_20:11_8 Pwt_20:11_9 Pwt_20:11_10 Pwt_20:11_11 Pwt_20:11_12 Pwt_20:11_13 Pwt_20:11_14 Pwt_20:11_15 Pwt_20:11_16 Pwt_20:11_17 Pwt_20:11_18 Pwt_20:11_19 Pwt_20:11_20 Pwt_20:11_21 Pwt_20:11_22
Pwt:20:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:20:12 ἐὰν δὲ μὴ ὑπακούσωσίν σοι καὶ ποιήσωσιν πρὸς σὲ πόλεμον, περικαθιεῖς αὐτήν,
Pwt:20:12 But if they will not hearken to thee, but wage war against thee, thou shalt invest it; (Deuteronomy 20:12 Brenton)
Pwt:20:12 Jeśli ci nie odpowie pokojowo i zacznie z tobą wojować, oblegniesz je. (Pwt 20:12 BT_4)
Pwt:20:12 ἐὰν δὲ μὴ ὑπακούσωσίν σοι καὶ ποιήσωσιν πρὸς σὲ πόλεμον, περικαθιεῖς αὐτήν,
Pwt:20:12 ἐάν (εἰ ἄν) δέ μή ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πόλεμος, -ου, ὁ περι·καθίζω [LXX] (-, περι+καθι(ε)·[σ]-, περι+καθι·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:20:12 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Nie By być posłusznym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Wojna [zobacz polemiczny] Do ??? On/ona/to/to samo
Pwt:20:12 e)a\n de\ mE\ u(pakou/sOsi/n soi kai\ poiE/sOsin pro\s se\ po/lemon, perikaTiei=s au)tE/n,
Pwt:20:12 ean de mE hypakusOsin soi kai poiEsOsin pros se polemon, perikaTieis autEn,
Pwt:20:12 C x D VA_AAS3P RP_DS C VA_AAS3P P RP_AS N2_ASM VF2_FAI2S RD_ASF
Pwt:20:12 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to obey you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to do/make toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) war [see polemic] to ??? he/she/it/same
Pwt:20:12 if-ever Yet not they-should-OBEY you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and they-should-DO/MAKE toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) war (acc) you(sg)-will-??? her/it/same (acc)
Pwt:20:12 Pwt_20:12_1 Pwt_20:12_2 Pwt_20:12_3 Pwt_20:12_4 Pwt_20:12_5 Pwt_20:12_6 Pwt_20:12_7 Pwt_20:12_8 Pwt_20:12_9 Pwt_20:12_10 Pwt_20:12_11 Pwt_20:12_12
Pwt:20:12 x x x x x x x x x x x x
Pwt:20:13 καὶ παραδώσει αὐτὴν κύριος ὁ θεός σου εἰς τὰς χεῖράς σου, καὶ πατάξεις πᾶν ἀρσενικὸν αὐτῆς ἐν φόνῳ μαχαίρας,
Pwt:20:13 until the Lord thy God shall deliver it into thy hands, and thou shalt smite every male of it with the edge of the sword: (Deuteronomy 20:13 Brenton)
Pwt:20:13 Skoro ci je Pan, Bóg twój, odda w ręce - wszystkich mężczyzn wytniesz ostrzem miecza. (Pwt 20:13 BT_4)
Pwt:20:13 καὶ παραδώσει αὐτὴν κύριος θεός σου εἰς τὰς χεῖράς σου, καὶ πατάξεις πᾶν ἀρσενικὸν αὐτῆς ἐν φόνῳ μαχαίρας,
Pwt:20:13 καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν φόνος, -ου, ὁ μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία)
Pwt:20:13 I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Ręka Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By uderzać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Morderstwo Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????”
Pwt:20:13 kai\ paradO/sei au)tE\n ku/rios o( Teo/s sou ei)s ta\s CHei=ra/s sou, kai\ pata/Xeis pa=n a)rseniko\n au)tE=s e)n fo/nO| maCHai/ras,
Pwt:20:13 kai paradOsei autEn kyrios ho Teos su eis tas CHeiras su, kai pataXeis pan arsenikon autEs en fonO maCHairas,
Pwt:20:13 C VF_FAI3S RD_ASF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P RA_APF N3_APF RP_GS C VF_FAI2S A3_ASM A1_ASM RD_GSF P N2_DSM N1_APF
Pwt:20:13 and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) into (+acc) the hand you; your/yours(sg) and also, even, namely to smite every all, each, every, the whole of ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among murder sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός”
Pwt:20:13 and he/she/it-will-Hand OVER, you(sg)-will-be-Hand OVER-ed (classical) her/it/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) hands (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-SMITE every (nom|acc|voc)   her/it/same (gen) in/among/by (+dat) murder (dat) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc)
Pwt:20:13 Pwt_20:13_1 Pwt_20:13_2 Pwt_20:13_3 Pwt_20:13_4 Pwt_20:13_5 Pwt_20:13_6 Pwt_20:13_7 Pwt_20:13_8 Pwt_20:13_9 Pwt_20:13_10 Pwt_20:13_11 Pwt_20:13_12 Pwt_20:13_13 Pwt_20:13_14 Pwt_20:13_15 Pwt_20:13_16 Pwt_20:13_17 Pwt_20:13_18 Pwt_20:13_19
Pwt:20:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:20:14 πλὴν τῶν γυναικῶν καὶ τῆς ἀποσκευῆς καὶ πάντα τὰ κτήνη καὶ πάντα, ὅσα ἂν ὑπάρχῃ ἐν τῇ πόλει, καὶ πᾶσαν τὴν ἀπαρτίαν προνομεύσεις σεαυτῷ καὶ φάγῃ πᾶσαν τὴν προνομὴν τῶν ἐχθρῶν σου, ὧν κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι.
Pwt:20:14 except the women and the stuff: and all the cattle, and whatsoever shall be in the city, and all the plunder thou shalt take as spoil for thyself, and shalt eat all the plunder of thine enemies whom the Lord thy God gives thee. (Deuteronomy 20:14 Brenton)
Pwt:20:14 Tylko kobiety, dzieci, trzody i wszystko, co jest w mieście, cały łup zabierzesz i będziesz korzystał z łupu twoich wrogów, których ci dał Pan, Bóg twój. (Pwt 20:14 BT_4)
Pwt:20:14 πλὴν τῶν γυναικῶν καὶ τῆς ἀποσκευῆς καὶ πάντα τὰ κτήνη καὶ πάντα, ὅσα ἂν ὑπάρχῃ ἐν τῇ πόλει, καὶ πᾶσαν τὴν ἀπαρτίαν προνομεύσεις σεαυτῷ καὶ φάγῃ πᾶσαν τὴν προνομὴν τῶν ἐχθρῶν σου, ὧν κύριος θεός σου δίδωσίν σοι.
Pwt:20:14 πλήν ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἄν ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό     σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Pwt:20:14 Z wyjątkiem Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zwierzęcy (zwierzę) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Siebie I też, nawet, mianowicie By jeść Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Wrogość; wrogi Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Pwt:20:14 plE\n tO=n gunaikO=n kai\ tE=s a)poskeuE=s kai\ pa/nta ta\ ktE/nE kai\ pa/nta, o(/sa a)/n u(pa/rCHE| e)n tE=| po/lei, kai\ pa=san tE\n a)parti/an pronomeu/seis seautO=| kai\ fa/gE| pa=san tE\n pronomE\n tO=n e)CHTrO=n sou, O(=n ku/rios o( Teo/s sou di/dOsi/n soi.
Pwt:20:14 plEn tOn gynaikOn kai tEs aposkeuEs kai panta ta ktEnE kai panta, hosa an hyparCHE en tE polei, kai pasan tEn apartian pronomeuseis seautO kai fagE pasan tEn pronomEn tOn eCHTrOn su, hOn kyrios ho Teos su didOsin soi.
Pwt:20:14 D RA_GPF N3K_GPF C RA_GSF N1_GSF C A3_APN RA_APN N3E_APN C A3_APN A1_APN x V1_PAS3S P RA_DSF N3I_DSF C A1S_ASF RA_ASF N1A_ASF VF_FAI2S RD_DSM C VF_FMI2S A1S_ASF RA_ASF N1_ASF RA_GPM N2_GPM RP_GS RR_GPM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V8_PAI3S RP_DS
Pwt:20:14 except the woman/wife and also, even, namely the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the Animal (beast) and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as ever (if ever) to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ć ć yourself and also, even, namely to eat every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ć the enmity; hostile you; your/yours(sg) who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Pwt:20:14 except the (gen) women/wives (gen) and the (gen)   and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) and all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) ever you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF, he/she/it-should-be-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-should-be-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc)     yourself (dat) and you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc)   the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Pwt:20:14 Pwt_20:14_1 Pwt_20:14_2 Pwt_20:14_3 Pwt_20:14_4 Pwt_20:14_5 Pwt_20:14_6 Pwt_20:14_7 Pwt_20:14_8 Pwt_20:14_9 Pwt_20:14_10 Pwt_20:14_11 Pwt_20:14_12 Pwt_20:14_13 Pwt_20:14_14 Pwt_20:14_15 Pwt_20:14_16 Pwt_20:14_17 Pwt_20:14_18 Pwt_20:14_19 Pwt_20:14_20 Pwt_20:14_21 Pwt_20:14_22 Pwt_20:14_23 Pwt_20:14_24 Pwt_20:14_25 Pwt_20:14_26 Pwt_20:14_27 Pwt_20:14_28 Pwt_20:14_29 Pwt_20:14_30 Pwt_20:14_31 Pwt_20:14_32 Pwt_20:14_33 Pwt_20:14_34 Pwt_20:14_35 Pwt_20:14_36 Pwt_20:14_37 Pwt_20:14_38 Pwt_20:14_39
Pwt:20:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:20:15 οὕτως ποιήσεις πάσας τὰς πόλεις τὰς μακρὰν οὔσας ἀπὸ σοῦ σφόδρα, αἳ οὐχὶ ἐκ τῶν πόλεων τῶν ἐθνῶν τούτων,
Pwt:20:15 Thus shalt thou do to all the cities that are very far off from thee, not being of the cities of these nations which the Lord thy God gives thee to inherit their land. (Deuteronomy 20:15 Brenton)
Pwt:20:15 Tak postąpisz ze wszystkimi miastami daleko od ciebie położonymi, nie będącymi własnością pobliskich narodów. (Pwt 20:15 BT_4)
Pwt:20:15 οὕτως ποιήσεις πάσας τὰς πόλεις τὰς μακρὰν οὔσας ἀπὸ σοῦ σφόδρα, αἳ οὐχὶ ἐκ τῶν πόλεων τῶν ἐθνῶν τούτων,
Pwt:20:15 οὕτως/οὕτω ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό μακράν; μακρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σφόδρα ὅς ἥ ὅ οὐχί ἐκ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὗτος αὕτη τοῦτο
Pwt:20:15 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Robienie/robienie; by czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto Daleko; daleko [zobacz makro] By być Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Kto/, który/, który Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto Naród [zobacz etniczny] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pwt:20:15 ou(/tOs poiE/seis pa/sas ta\s po/leis ta\s makra\n ou)/sas a)po\ sou= sfo/dra, ai(\ ou)CHi\ e)k tO=n po/leOn tO=n e)TnO=n tou/tOn,
Pwt:20:15 hutOs poiEseis pasas tas poleis tas makran usas apo su sfodra, hai uCHi ek tOn poleOn tOn eTnOn tutOn,
Pwt:20:15 D VF_FAI2S A1S_APF RA_APF N3I_APF RA_APF D V9_PAPAPF P RP_GS D RR_NPF D P RA_GPF N3I_GPF RA_GPN N3E_GPN RD_GPN
Pwt:20:15 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] doing/making; to do/make every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city the far; far [see macro] to be from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) vehement, intense, keen, inveighingly, eager who/whom/which not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] out of (+gen) ἐξ before vowels the city the nation [see ethnic] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Pwt:20:15 thusly/like this doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) cities (acc, nom|voc) the (acc) far; far ([Adj] acc) while being (acc) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) vehement, who/whom/which (nom) not out of (+gen) the (gen) cities (gen) the (gen) nations (gen) these (gen)
Pwt:20:15 Pwt_20:15_1 Pwt_20:15_2 Pwt_20:15_3 Pwt_20:15_4 Pwt_20:15_5 Pwt_20:15_6 Pwt_20:15_7 Pwt_20:15_8 Pwt_20:15_9 Pwt_20:15_10 Pwt_20:15_11 Pwt_20:15_12 Pwt_20:15_13 Pwt_20:15_14 Pwt_20:15_15 Pwt_20:15_16 Pwt_20:15_17 Pwt_20:15_18 Pwt_20:15_19
Pwt:20:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:20:16 ἰδοὺ δὲ ἀπὸ τῶν πόλεων τῶν ἐθνῶν τούτων, ὧν κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι κληρονομεῖν τὴν γῆν αὐτῶν, οὐ ζωγρήσετε ἀπ’ αὐτῶν πᾶν ἐμπνέον,
Pwt:20:16 Of these ye shall not take any thing alive; (Deuteronomy 20:16 Brenton)
Pwt:20:16 Tylko w miastach należących do narodów, które ci daje Pan, twój Bóg, jako dziedzictwo, niczego nie zostawisz przy życiu. (Pwt 20:16 BT_4)
Pwt:20:16 ἰδοὺ δὲ ἀπὸ τῶν πόλεων τῶν ἐθνῶν τούτων, ὧν κύριος θεός σου δίδωσίν σοι κληρονομεῖν τὴν γῆν αὐτῶν, οὐ ζωγρήσετε ἀπ’ αὐτῶν πᾶν ἐμπνέον,
Pwt:20:16 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δέ ἀπό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ζω·γρέω (ζωγρ(ε)-, ζωγρη·σ-, ζωγρη·σ-, -, εζωγρη-, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐμ·πνέω (εν+πνε-, -, εν+πνευ·σ-, -, -, -)
Pwt:20:16 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), zaś Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto Naród [zobacz etniczny] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By dziedziczyć Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Zbywający {Oszczędzać}/zdobycz żywa Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do oddechu napełnianego z oddychaj, wydychaj
Pwt:20:16 i)dou\ de\ a)po\ tO=n po/leOn tO=n e)TnO=n tou/tOn, O(=n ku/rios o( Teo/s sou di/dOsi/n soi klEronomei=n tE\n gE=n au)tO=n, ou) DZOgrE/sete a)p’ au)tO=n pa=n e)mpne/on,
Pwt:20:16 idu de apo tOn poleOn tOn eTnOn tutOn, hOn kyrios ho Teos su didOsin soi klEronomein tEn gEn autOn, u DZOgrEsete ap’ autOn pan empneon,
Pwt:20:16 I x P RA_GPF N3I_GPF RA_GPN N3E_GPN RD_GPN RR_GPN N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V8_PAI3S RP_DS V2_PAN RA_ASF N1_ASF RD_GPN D VF_FAI2P P RD_GPN A3_ASN A1B_ASN
Pwt:20:16 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the city the nation [see ethnic] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub to inherit the earth/land he/she/it/same οὐχ before rough breathing to spare/capture alive from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same every all, each, every, the whole of to breath filled with breathe, breathe out
Pwt:20:16 be-you(sg)-SEE-ed! Yet away from (+gen) the (gen) cities (gen) the (gen) nations (gen) these (gen) who/whom/which (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) to-be-INHERIT-ing the (acc) earth/land (acc) them/same (gen) not you(pl)-will-CAPTURE-ALIVE away from (+gen) them/same (gen) every (nom|acc|voc) while BREATH-ing (nom|acc|voc, voc)
Pwt:20:16 Pwt_20:16_1 Pwt_20:16_2 Pwt_20:16_3 Pwt_20:16_4 Pwt_20:16_5 Pwt_20:16_6 Pwt_20:16_7 Pwt_20:16_8 Pwt_20:16_9 Pwt_20:16_10 Pwt_20:16_11 Pwt_20:16_12 Pwt_20:16_13 Pwt_20:16_14 Pwt_20:16_15 Pwt_20:16_16 Pwt_20:16_17 Pwt_20:16_18 Pwt_20:16_19 Pwt_20:16_20 Pwt_20:16_21 Pwt_20:16_22 Pwt_20:16_23 Pwt_20:16_24 Pwt_20:16_25
Pwt:20:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:20:17 ἀλλ’ ἢ ἀναθέματι ἀναθεματιεῖτε αὐτούς, τὸν Χετταῖον καὶ Αμορραῖον καὶ Χαναναῖον καὶ Φερεζαῖον καὶ Ευαῖον καὶ Ιεβουσαῖον καὶ Γεργεσαῖον, ὃν τρόπον ἐνετείλατό σοι κύριος ὁ θεός σου,
Pwt:20:17 but ye shall surely curse them, the Chettite, and the Amorite, and the Chananite, and the Pherezite, and the Evite, and the Jebusite, and the Gergesite; as the Lord thy God commanded thee: (Deuteronomy 20:17 Brenton)
Pwt:20:17 Gdyż klątwą obłożysz Chetytę, Amorytę, Kananejczyka, Peryzzytę, Chiwwitę i Jebusytę, jak ci rozkazał Pan, Bóg twój, (Pwt 20:17 BT_4)
Pwt:20:17 ἀλλ’ ἀναθέματι ἀναθεματιεῖτε αὐτούς, τὸν Χετταῖον καὶ Αμορραῖον καὶ Χαναναῖον καὶ Φερεζαῖον καὶ Ευαῖον καὶ Ιεβουσαῖον καὶ Γεργεσαῖον, ὃν τρόπον ἐνετείλατό σοι κύριος θεός σου,
Pwt:20:17 ἀλλά ἤ[1] ἀνάθεμα[τ], -ατος, τό ἀνα·θεματίζω (ανα+θεματιζ-, ανα+θεματι(ε)·[σ]-, ανα+θεματι·σ-, -, ανα+τεθεματισ-, ανα+θεματισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   καί   καί Χαναναῖος -α -ον καί   καί   καί   καί   ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:20:17 Ale Albo Klnij Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Kananeńczyk I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg)
Pwt:20:17 a)ll’ E)\ a)naTe/mati a)naTematiei=te au)tou/s, to\n *CHettai=on kai\ *amorrai=on kai\ *CHananai=on kai\ *fereDZai=on kai\ *euai=on kai\ *iebousai=on kai\ *gergesai=on, o(\n tro/pon e)netei/lato/ soi ku/rios o( Teo/s sou,
Pwt:20:17 all’ E anaTemati anaTematieite autus, ton CHettaion kai amorraion kai CHananaion kai fereDZaion kai euaion kai iebusaion kai gergesaion, hon tropon eneteilato soi kyrios ho Teos su,
Pwt:20:17 C C N3M_DSN VF2_FAI2P RD_APM RA_ASM N2_ASM C N2_ASM C N2_ASM C N2_ASM C N2_ASM C N2_ASM C N2_ASM RR_ASM N2_ASM VAI_AMI3S RP_DS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS
Pwt:20:17 but or curse to ??? he/she/it/same the ć and also, even, namely ć and also, even, namely Canaanite and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg)
Pwt:20:17 but or curse (dat) you(pl)-will-??? them/same (acc) the (acc)   and   and Canaanite ([Adj] acc, nom|acc|voc) and   and   and   and   who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:20:17 Pwt_20:17_1 Pwt_20:17_2 Pwt_20:17_3 Pwt_20:17_4 Pwt_20:17_5 Pwt_20:17_6 Pwt_20:17_7 Pwt_20:17_8 Pwt_20:17_9 Pwt_20:17_10 Pwt_20:17_11 Pwt_20:17_12 Pwt_20:17_13 Pwt_20:17_14 Pwt_20:17_15 Pwt_20:17_16 Pwt_20:17_17 Pwt_20:17_18 Pwt_20:17_19 Pwt_20:17_20 Pwt_20:17_21 Pwt_20:17_22 Pwt_20:17_23 Pwt_20:17_24 Pwt_20:17_25 Pwt_20:17_26 Pwt_20:17_27
Pwt:20:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:20:18 ἵνα μὴ διδάξωσιν ὑμᾶς ποιεῖν πάντα τὰ βδελύγματα αὐτῶν, ὅσα ἐποίησαν τοῖς θεοῖς αὐτῶν, καὶ ἁμαρτήσεσθε ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν.
Pwt:20:18 that they may not teach you to do all their abominations, which they did to their gods, and so ye should sin before the Lord your God. (Deuteronomy 20:18 Brenton)
Pwt:20:18 abyście się nie nauczyli czynić wszystkich obrzydliwości, które oni czynią ku czci bogów swoich, i byście nie grzeszyli przeciw Panu, waszemu Bogu. (Pwt 20:18 BT_4)
Pwt:20:18 ἵνα μὴ διδάξωσιν ὑμᾶς ποιεῖν πάντα τὰ βδελύγματα αὐτῶν, ὅσα ἐποίησαν τοῖς θεοῖς αὐτῶν, καὶ ἁμαρτήσεσθε ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν.
Pwt:20:18 ἵνα μή διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:20:18 żeby / ażeby / bo Nie By uczyć Ty By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wstręt On/ona/to/to samo Tyleż/wiele jak By czynić/rób Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By grzeszyć Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Pwt:20:18 i(/na mE\ dida/XOsin u(ma=s poiei=n pa/nta ta\ bdelu/gmata au)tO=n, o(/sa e)poi/Esan toi=s Teoi=s au)tO=n, kai\ a(martE/sesTe e)nanti/on kuri/ou tou= Teou= u(mO=n.
Pwt:20:18 hina mE didaXOsin hymas poiein panta ta bdelygmata autOn, hosa epoiEsan tois Teois autOn, kai hamartEsesTe enantion kyriu tu Teu hymOn.
Pwt:20:18 C D VA_AAS3P RP_AP V2_PAN A3_ASN RA_APN N3M_APN RD_GPN A1_APN VAI_AAI3P RA_DPM N2_DPM RD_GPN C VF_FMI2P P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP
Pwt:20:18 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to teach you to do/make every all, each, every, the whole of the abomination he/she/it/same as much/many as to do/make the god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely to sin in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Pwt:20:18 so that / in order to /because not they-should-TEACH you(pl) (acc) to-be-DO/MAKE-ing all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) abominations (nom|acc|voc) them/same (gen) as much/many as (nom|acc) they-DO/MAKE-ed the (dat) gods (dat) them/same (gen) and you(pl)-will-be-SIN-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(pl) (gen)
Pwt:20:18 Pwt_20:18_1 Pwt_20:18_2 Pwt_20:18_3 Pwt_20:18_4 Pwt_20:18_5 Pwt_20:18_6 Pwt_20:18_7 Pwt_20:18_8 Pwt_20:18_9 Pwt_20:18_10 Pwt_20:18_11 Pwt_20:18_12 Pwt_20:18_13 Pwt_20:18_14 Pwt_20:18_15 Pwt_20:18_16 Pwt_20:18_17 Pwt_20:18_18 Pwt_20:18_19 Pwt_20:18_20 Pwt_20:18_21
Pwt:20:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:20:19 Ἐὰν δὲ περικαθίσῃς περὶ πόλιν ἡμέρας πλείους ἐκπολεμῆσαι αὐτὴν εἰς κατάλημψιν αὐτῆς, οὐχὶ ἐξολεθρεύσεις τὰ δένδρα αὐτῆς ἐπιβαλεῖν ἐπ’ αὐτὰ σίδηρον, ἀλλ’ ἢ ἀπ’ αὐτοῦ φάγῃ, αὐτὸ δὲ οὐκ ἐκκόψεις. μὴ ἄνθρωπος τὸ ξύλον τὸ ἐν τῷ ἀγρῷ εἰσελθεῖν ἀπὸ προσώπου σου εἰς τὸν χάρακα;
Pwt:20:19 And if thou shouldest besiege a city many days to prevail against it by war to take it, thou shalt not destroy its trees, by applying an iron tool to them, but thou shalt eat of it, and shalt not cut it down: Is the tree that is in the field a man, to enter before thee into the work of the siege? (Deuteronomy 20:19 Brenton)
Pwt:20:19 Jeśli przez wiele dni będziesz oblegał miasto i walczył z nim, nie zetniesz jego drzew podkładając siekierę, bo będziesz spożywał z nich owoce. Dlatego ich nie zniszczysz. Czy drzewo to człowiek, byś je oblegał? (Pwt 20:19 BT_4)
Pwt:20:19 Ἐὰν δὲ περικαθίσῃς περὶ πόλιν ἡμέρας πλείους ἐκπολεμῆσαι αὐτὴν εἰς κατάλημψιν αὐτῆς, οὐχὶ ἐξολεθρεύσεις τὰ δένδρα αὐτῆς ἐπιβαλεῖν ἐπ’ αὐτὰ σίδηρον, ἀλλ’ ἀπ’ αὐτοῦ φάγῃ, αὐτὸ δὲ οὐκ ἐκκόψεις. μὴ ἄνθρωπος τὸ ξύλον τὸ ἐν τῷ ἀγρῷ εἰσελθεῖν ἀπὸ προσώπου σου εἰς τὸν χάρακα;
Pwt:20:19 ἐάν (εἰ ἄν) δέ περι·καθίζω [LXX] (-, περι+καθι(ε)·[σ]-, περι+καθι·σ-, -, -, -) περί πόλις, -εως, ἡ ἡμέρα, -ας -ἡ πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς)   αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   αὐτός αὐτή αὐτό οὐχί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό δένδρον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό σίδηρος, -ου, ὁ ἀλλά ἤ[1] ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) μή ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό χάραξ, -ακος, ὁ
Pwt:20:19 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Do ??? Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Miasto Dzień Więcej On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Drzewo On/ona/to/to samo By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Żelazny Ale Albo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By jeść On/ona/to/to samo zaś ??? Przed przydechem mocnym By ścinać/precz wykorzeniaj Nie Ludzki Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole By wchodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Słupa {Stawki} rózga, wskazówka, reguła {panowanie}, władca od tego samo jak charagma
Pwt:20:19 *)ea\n de\ perikaTi/sE|s peri\ po/lin E(me/ras plei/ous e)kpolemE=sai au)tE\n ei)s kata/lEmPSin au)tE=s, ou)CHi\ e)XoleTreu/seis ta\ de/ndra au)tE=s e)pibalei=n e)p’ au)ta\ si/dEron, a)ll’ E)\ a)p’ au)tou= fa/gE|, au)to\ de\ ou)k e)kko/PSeis. mE\ a)/nTrOpos to\ Xu/lon to\ e)n tO=| a)grO=| ei)selTei=n a)po\ prosO/pou sou ei)s to\n CHa/raka;
Pwt:20:19 ean de perikaTisEs peri polin hEmeras pleius ekpolemEsai autEn eis katalEmPSin autEs, uCHi eXoleTreuseis ta dendra autEs epibalein ep’ auta sidEron, all’ E ap’ autu fagE, auto de uk ekkoPSeis. mE anTrOpos to Xylon to en tO agrO eiselTein apo prosOpu su eis ton CHaraka;
Pwt:20:19 C x VA_AAS2S P N3I_ASF N1A_APF A3C_APF VA_AAN RD_ASF P N3I_ASF RD_GSF D VF_FAI2S RA_APN N2N_APN RD_GSF VB_AAN P RD_APN N2_ASM C C P RD_GSM VF_FMI2S RD_ASN x D VF_FAI2S D N2_NSM RA_ASN N2N_ASN RA_ASN P RA_DSM N2_DSM VB_AAN P N2N_GSN RP_GS P RA_ASM N3K_ASM
Pwt:20:19 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to ??? about (+acc,+gen) city day more ć he/she/it/same into (+acc) ć he/she/it/same not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the tree he/she/it/same to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same iron but or from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same to eat he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing to cut down/off extirpate not human the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the field to enter from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face you; your/yours(sg) into (+acc) the stake ferule, pointer, rule, ruler from the same as charagma
Pwt:20:19 if-ever Yet you(sg)-should-??? about (+acc,+gen) city (acc) day (gen), days (acc) more (acc, nom|voc)   her/it/same (acc) into (+acc)   her/it/same (gen) not you(sg)-will-DESTROY UTTERLY the (nom|acc) trees (nom|acc|voc) her/it/same (gen) to-will-PUT ONE'S Hand TO, to-PUT ONE'S Hand TO upon/over (+acc,+gen,+dat) they/them/same (nom|acc) iron (acc) but or away from (+gen) him/it/same (gen) you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed it/same (nom|acc) Yet not you(sg)-will-EXTIRPATE not human (nom) the (nom|acc) tree/wooden thing (nom|acc|voc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) field (dat) to-ENTER away from (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) stake (acc)
Pwt:20:19 Pwt_20:19_1 Pwt_20:19_2 Pwt_20:19_3 Pwt_20:19_4 Pwt_20:19_5 Pwt_20:19_6 Pwt_20:19_7 Pwt_20:19_8 Pwt_20:19_9 Pwt_20:19_10 Pwt_20:19_11 Pwt_20:19_12 Pwt_20:19_13 Pwt_20:19_14 Pwt_20:19_15 Pwt_20:19_16 Pwt_20:19_17 Pwt_20:19_18 Pwt_20:19_19 Pwt_20:19_20 Pwt_20:19_21 Pwt_20:19_22 Pwt_20:19_23 Pwt_20:19_24 Pwt_20:19_25 Pwt_20:19_26 Pwt_20:19_27 Pwt_20:19_28 Pwt_20:19_29 Pwt_20:19_30 Pwt_20:19_31 Pwt_20:19_32 Pwt_20:19_33 Pwt_20:19_34 Pwt_20:19_35 Pwt_20:19_36 Pwt_20:19_37 Pwt_20:19_38 Pwt_20:19_39 Pwt_20:19_40 Pwt_20:19_41 Pwt_20:19_42 Pwt_20:19_43 Pwt_20:19_44 Pwt_20:19_45
Pwt:20:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:20:20 ἀλλὰ ξύλον, ὃ ἐπίστασαι ὅτι οὐ καρπόβρωτόν ἐστιν, τοῦτο ἐξολεθρεύσεις καὶ ἐκκόψεις καὶ οἰκοδομήσεις χαράκωσιν ἐπὶ τὴν πόλιν, ἥτις ποιεῖ πρὸς σὲ τὸν πόλεμον, ἕως ἂν παραδοθῇ.
Pwt:20:20 But the tree which thou knowest to be not fruit-bearing, this thou shalt destroy and cut down; and thou shalt construct a mound against the city, which makes war against thee, until it be delivered up. (Deuteronomy 20:20 Brenton)
Pwt:20:20 Tylko drzewa znane ci jako nieowocowe zetniesz i zbudujesz sobie narzędzia oblężnicze przeciw miastu, które z tobą toczy wojnę, aż je zdobędziesz. (Pwt 20:20 BT_4)
Pwt:20:20 ἀλλὰ ξύλον, ἐπίστασαι ὅτι οὐ καρπόβρωτόν ἐστιν, τοῦτο ἐξολεθρεύσεις καὶ ἐκκόψεις καὶ οἰκοδομήσεις χαράκωσιν ἐπὶ τὴν πόλιν, ἥτις ποιεῖ πρὸς σὲ τὸν πόλεμον, ἕως ἂν παραδοθῇ.
Pwt:20:20 ἀλλά ξύλον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -); ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) καί ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-)   ἐπί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-)
Pwt:20:20 Ale Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Kto/, który/, który By ulegać odroczeniu; by wiedzieć Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację I też, nawet, mianowicie By ścinać/precz wykorzeniaj I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By czynić/rób Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Wojna [zobacz polemiczny] Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę
Pwt:20:20 a)lla\ Xu/lon, o(\ e)pi/stasai o(/ti ou) karpo/brOto/n e)stin, tou=to e)XoleTreu/seis kai\ e)kko/PSeis kai\ oi)kodomE/seis CHara/kOsin e)pi\ tE\n po/lin, E(/tis poiei= pro\s se\ to\n po/lemon, e(/Os a)/n paradoTE=|.
Pwt:20:20 alla Xylon, ho epistasai hoti u karpobrOton estin, tuto eXoleTreuseis kai ekkoPSeis kai oikodomEseis CHarakOsin epi tEn polin, hEtis poiei pros se ton polemon, heOs an paradoTE.
Pwt:20:20 C N2N_NSN RR_NSN V6_PMI2S C D N2_ASM V9_PAI3S RD_NSN VF_FAI2S C VF_FAI2S C VF_FAI2S N3I_ASF P RA_ASF N3I_ASF RX_NSF V2_PAI3S P RP_AS RA_ASM N2_ASM C x VC_APS3S
Pwt:20:20 but tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. who/whom/which to stand over; to know because/that οὐχ before rough breathing ć to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination and also, even, namely to cut down/off extirpate and also, even, namely to build/edify ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the city who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to do/make toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) the war [see polemic] until; dawn ever (if ever) to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine
Pwt:20:20 but tree/wooden thing (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) upon STand-ing-OVER (nom|voc); you(sg)-are-being-KNOW-ed because/that not   he/she/it-is this (nom|acc) you(sg)-will-DESTROY UTTERLY and you(sg)-will-EXTIRPATE and you(sg)-will-BUILD/EDIFY   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) city (acc) who-/whom-/whichever (nom) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (acc) war (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever he/she/it-should-be-Hand OVER-ed
Pwt:20:20 Pwt_20:20_1 Pwt_20:20_2 Pwt_20:20_3 Pwt_20:20_4 Pwt_20:20_5 Pwt_20:20_6 Pwt_20:20_7 Pwt_20:20_8 Pwt_20:20_9 Pwt_20:20_10 Pwt_20:20_11 Pwt_20:20_12 Pwt_20:20_13 Pwt_20:20_14 Pwt_20:20_15 Pwt_20:20_16 Pwt_20:20_17 Pwt_20:20_18 Pwt_20:20_19 Pwt_20:20_20 Pwt_20:20_21 Pwt_20:20_22 Pwt_20:20_23 Pwt_20:20_24 Pwt_20:20_25 Pwt_20:20_26 Pwt_20:20_27
Pwt:20:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x