Pwt:23:1 Οὐ λήμψεται ἄνθρωπος τὴν γυναῖκα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ οὐκ ἀποκαλύψει συγκάλυμμα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.
Pwt:23:1 A man shall not take his father's wife, and shall not uncover his father's skirt. (Deuteronomy 22:30 Brenton)
Pwt:23:1 Nikt nie poślubi żony swego ojca i nie odkryje brzegu płaszcza ojca swego. (Pwt 23:1 BT_4)
Pwt:23:1 Οὐ λήμψεται ἄνθρωπος τὴν γυναῖκα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ οὐκ ἀποκαλύψει συγκάλυμμα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.
Pwt:23:1 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κάλυψις, -εως, ἡ; ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-)   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:23:1 ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ludzki Kobiety/żona Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Apokalipsa; by odkrywać się/objawiaj Ojciec On/ona/to/to samo
Pwt:23:1 *ou) lE/mPSetai a)/nTrOpos tE\n gunai=ka tou= patro\s au)tou= kai\ ou)k a)pokalu/PSei sugka/lumma tou= patro\s au)tou=.
Pwt:23:1 u lEmPSetai anTrOpos tEn gynaika tu patros autu kai uk apokalyPSei synkalymma tu patros autu.
Pwt:23:1 D VF_FMI3S N2_NSM RA_ASF N3K_ASF RA_GSM N3_GSM RD_GSM C D VF_FAI3S N3M_ASN RA_GSM N3_GSM RD_GSM
Pwt:23:1 οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand human the woman/wife the father he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing apocalypse; to uncover/reveal ć the father he/she/it/same
Pwt:23:1 not he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed human (nom) the (acc) woman/wife (acc) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) and not apocalypse (dat); he/she/it-will-UNCOVER/REVEAL, you(sg)-will-be-UNCOVER/REVEAL-ed (classical)   the (gen) father (gen) him/it/same (gen)
Pwt:23:1 Pwt_23:1_1 Pwt_23:1_2 Pwt_23:1_3 Pwt_23:1_4 Pwt_23:1_5 Pwt_23:1_6 Pwt_23:1_7 Pwt_23:1_8 Pwt_23:1_9 Pwt_23:1_10 Pwt_23:1_11 Pwt_23:1_12 Pwt_23:1_13 Pwt_23:1_14 Pwt_23:1_15
Pwt:23:1 x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:23:2 Οὐκ εἰσελεύσεται θλαδίας καὶ ἀποκεκομμένος εἰς ἐκκλησίαν κυρίου.
Pwt:23:2 He that is fractured or mutilated in his private parts shall not enter into the assembly of the Lord. (Deuteronomy 23:1 Brenton)
Pwt:23:2 Nikt, kto ma zgniecione jądra lub odcięty członek, nie wejdzie do zgromadzenia Pana. (Pwt 23:2 BT_4)
Pwt:23:2 Οὐκ εἰσελεύσεται θλαδίας καὶ ἀποκεκομμένος εἰς ἐκκλησίαν κυρίου.
Pwt:23:2 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   καί ἀπο·κόπτω (-, απο+κοψ-, απο+κοψ-, -, απο+κεκοπτ-, απο+κοπ·[θ]-) εἰς[1] ἐκ·κλησία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Pwt:23:2 ??? Przed przydechem mocnym By wchodzić I też, nawet, mianowicie By urywać się Do (+przyspieszenie) Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Pwt:23:2 *ou)k ei)seleu/setai Tladi/as kai\ a)pokekomme/nos ei)s e)kklEsi/an kuri/ou.
Pwt:23:2 uk eiseleusetai Tladias kai apokekommenos eis ekklEsian kyriu.
Pwt:23:2 D VF_FMI3S N1T_NSM C VP_XMPNSM P N1A_ASF N2_GSM
Pwt:23:2 οὐχ before rough breathing to enter ć and also, even, namely to sever into (+acc) assembly assembly, gathering, congregation, church lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Pwt:23:2 not he/she/it-will-be-ENTER-ed   and having-been-SEVER-ed (nom) into (+acc) assembly (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Pwt:23:2 Pwt_23:2_1 Pwt_23:2_2 Pwt_23:2_3 Pwt_23:2_4 Pwt_23:2_5 Pwt_23:2_6 Pwt_23:2_7 Pwt_23:2_8
Pwt:23:2 x x x x x x x x
Pwt:23:3 οὐκ εἰσελεύσεται ἐκ πόρνης εἰς ἐκκλησίαν κυρίου.
Pwt:23:3 One born of a harlot shall not enter into the assembly of the Lord. (Deuteronomy 23:2 Brenton)
Pwt:23:3 Nie wejdzie syn nieprawego łoża do zgromadzenia Pana, nawet w dziesiątym pokoleniu nie wejdzie do zgromadzenia Pana. (Pwt 23:3 BT_4)
Pwt:23:3 οὐκ εἰσελεύσεται ἐκ πόρνης εἰς ἐκκλησίαν κυρίου.
Pwt:23:3 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ πόρνη, -ης, ἡ εἰς[1] ἐκ·κλησία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Pwt:23:3 ??? Przed przydechem mocnym By wchodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Prostytuuj Do (+przyspieszenie) Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Pwt:23:3 ou)k ei)seleu/setai e)k po/rnEs ei)s e)kklEsi/an kuri/ou.
Pwt:23:3 uk eiseleusetai ek pornEs eis ekklEsian kyriu.
Pwt:23:3 D VF_FMI3S P N1_GSF P N1A_ASF N2_GSM
Pwt:23:3 οὐχ before rough breathing to enter out of (+gen) ἐξ before vowels prostitute into (+acc) assembly assembly, gathering, congregation, church lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Pwt:23:3 not he/she/it-will-be-ENTER-ed out of (+gen) prostitute (gen) into (+acc) assembly (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Pwt:23:3 Pwt_23:3_1 Pwt_23:3_2 Pwt_23:3_3 Pwt_23:3_4 Pwt_23:3_5 Pwt_23:3_6 Pwt_23:3_7
Pwt:23:3 x x x x x x x
Pwt:23:4 οὐκ εἰσελεύσεται Αμμανίτης καὶ Μωαβίτης εἰς ἐκκλησίαν κυρίου· καὶ ἕως δεκάτης γενεᾶς οὐκ εἰσελεύσεται εἰς ἐκκλησίαν κυρίου καὶ ἕως εἰς τὸν αἰῶνα
Pwt:23:4 The Ammanite and Moabite shall not enter into the assembly of the Lord, even until the tenth generation he shall not enter into the assembly of the Lord, even for ever: (Deuteronomy 23:3 Brenton)
Pwt:23:4 Nie wejdzie Ammonita i Moabita do zgromadzenia Pana, nawet w dziesiątym pokoleniu; nie wejdzie do zgromadzenia Pana na wieki, (Pwt 23:4 BT_4)
Pwt:23:4 οὐκ εἰσελεύσεται Αμμανίτης καὶ Μωαβίτης εἰς ἐκκλησίαν κυρίου· καὶ ἕως δεκάτης γενεᾶς οὐκ εἰσελεύσεται εἰς ἐκκλησίαν κυρίου καὶ ἕως εἰς τὸν αἰῶνα
Pwt:23:4 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   καί   εἰς[1] ἐκ·κλησία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω δέκατος -η -ον γενεά, -ᾶς, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ἐκ·κλησία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Pwt:23:4 ??? Przed przydechem mocnym By wchodzić I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Dziesiąty Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" ??? Przed przydechem mocnym By wchodzić Do (+przyspieszenie) Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Pwt:23:4 ou)k ei)seleu/setai *ammani/tEs kai\ *mOabi/tEs ei)s e)kklEsi/an kuri/ou· kai\ e(/Os deka/tEs genea=s ou)k ei)seleu/setai ei)s e)kklEsi/an kuri/ou kai\ e(/Os ei)s to\n ai)O=na
Pwt:23:4 uk eiseleusetai ammanitEs kai mOabitEs eis ekklEsian kyriu· kai heOs dekatEs geneas uk eiseleusetai eis ekklEsian kyriu kai heOs eis ton aiOna
Pwt:23:4 D VF_FMI3S N1M_NSM C N1M_NSM P N1A_ASF N2_GSM C P A1_GSF N1A_GSF D VF_FMI3S P N1A_ASF N2_GSM C C P RA_ASM N3W_ASM
Pwt:23:4 οὐχ before rough breathing to enter ć and also, even, namely ć into (+acc) assembly assembly, gathering, congregation, church lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely until; dawn tenth generation Race, Nation; sometimes "generation" οὐχ before rough breathing to enter into (+acc) assembly assembly, gathering, congregation, church lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely until; dawn into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Pwt:23:4 not he/she/it-will-be-ENTER-ed   and   into (+acc) assembly (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) tenth (gen) generation (gen), generations (acc) not he/she/it-will-be-ENTER-ed into (+acc) assembly (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) into (+acc) the (acc) eon (acc)
Pwt:23:4 Pwt_23:4_1 Pwt_23:4_2 Pwt_23:4_3 Pwt_23:4_4 Pwt_23:4_5 Pwt_23:4_6 Pwt_23:4_7 Pwt_23:4_8 Pwt_23:4_9 Pwt_23:4_10 Pwt_23:4_11 Pwt_23:4_12 Pwt_23:4_13 Pwt_23:4_14 Pwt_23:4_15 Pwt_23:4_16 Pwt_23:4_17 Pwt_23:4_18 Pwt_23:4_19 Pwt_23:4_20 Pwt_23:4_21 Pwt_23:4_22
Pwt:23:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:23:5 παρὰ τὸ μὴ συναντῆσαι αὐτοὺς ὑμῖν μετὰ ἄρτων καὶ ὕδατος ἐν τῇ ὁδῷ ἐκπορευομένων ὑμῶν ἐξ Αἰγύπτου, καὶ ὅτι ἐμισθώσαντο ἐπὶ σὲ τὸν Βαλααμ υἱὸν Βεωρ ἐκ τῆς Μεσοποταμίας καταράσασθαί σε·
Pwt:23:5 because they met you not with bread and water by the way, when ye went out of Egypt; and because they hired against thee Balaam the son of Beor of Mesopotamia to curse thee. (Deuteronomy 23:4 Brenton)
Pwt:23:5 za to, że nie wyszli oni ku wam na drogę z chlebem i wodą, gdyście szli z Egiptu i jeszcze opłacili przeciwko tobie Balaama, syna Beora, z Petor w Aram-Naharaim, aby cię przeklinał. (Pwt 23:5 BT_4)
Pwt:23:5 παρὰ τὸ μὴ συναντῆσαι αὐτοὺς ὑμῖν μετὰ ἄρτων καὶ ὕδατος ἐν τῇ ὁδῷ ἐκπορευομένων ὑμῶν ἐξ Αἰγύπτου, καὶ ὅτι ἐμισθώσαντο ἐπὶ σὲ τὸν Βαλααμ υἱὸν Βεωρ ἐκ τῆς Μεσοποταμίας καταράσασθαί σε·
Pwt:23:5 παρά ὁ ἡ τό μή συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μετά ἄρτος, -ου, ὁ καί ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ὅτι μισθόω (μισθ(ο)-, -, μισθω·σ-, -, μεμισθω-, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό Βαλαάμ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐκ ὁ ἡ τό Μεσοποταμία, -ας, ἡ κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:23:5 fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Nie By spotykać się On/ona/to/to samo Ty Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie Woda W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga By wychodzić Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto By najmować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Balaam Syn Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Mezopotamia By kląć (klnij na dół) Ty; twój/twój(sg)
Pwt:23:5 para\ to\ mE\ sunantE=sai au)tou\s u(mi=n meta\ a)/rtOn kai\ u(/datos e)n tE=| o(dO=| e)kporeuome/nOn u(mO=n e)X *ai)gu/ptou, kai\ o(/ti e)misTO/santo e)pi\ se\ to\n *balaam ui(o\n *beOr e)k tE=s *mesopotami/as katara/sasTai/ se·
Pwt:23:5 para to mE synantEsai autus hymin meta artOn kai hydatos en tE hodO ekporeuomenOn hymOn eX aigyptu, kai hoti emisTOsanto epi se ton balaam hyion beOr ek tEs mesopotamias katarasasTai se·
Pwt:23:5 P RA_ASN D VA_AAN RD_APM RP_DP P N2_GPM C N3T_GSN P RA_DSF N2_DSF V1_PMPGPM RP_GP P N2_GSF C C VAI_AMI3P P RP_AS RA_ASM N_ASM N2_ASM N_GSM P RA_GSF N1A_GSF VA_AMN RP_AS
Pwt:23:5 frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the not to meet he/she/it/same you after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely water in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road to go out you out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] and also, even, namely because/that to hire upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) the Balaam son ć out of (+gen) ἐξ before vowels the Mesopotamia to curse (curse down) you; your/yours(sg)
Pwt:23:5 frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not to-MEET, be-you(sg)-MEET-ed!, he/she/it-happens-to-MEET (opt) them/same (acc) you(pl) (dat) after (+acc), with (+gen) [loaves of] bread (gen) and water (gen) in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) while being-GO-ed-OUT (gen) you(pl) (gen) out of (+gen) Egypt (gen) and because/that they-were-HIRE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (acc) Balaam (indecl) son (acc)   out of (+gen) the (gen) Mesopotamia (gen) to-be-CURSE (CURSE DOWN)-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Pwt:23:5 Pwt_23:5_1 Pwt_23:5_2 Pwt_23:5_3 Pwt_23:5_4 Pwt_23:5_5 Pwt_23:5_6 Pwt_23:5_7 Pwt_23:5_8 Pwt_23:5_9 Pwt_23:5_10 Pwt_23:5_11 Pwt_23:5_12 Pwt_23:5_13 Pwt_23:5_14 Pwt_23:5_15 Pwt_23:5_16 Pwt_23:5_17 Pwt_23:5_18 Pwt_23:5_19 Pwt_23:5_20 Pwt_23:5_21 Pwt_23:5_22 Pwt_23:5_23 Pwt_23:5_24 Pwt_23:5_25 Pwt_23:5_26 Pwt_23:5_27 Pwt_23:5_28 Pwt_23:5_29 Pwt_23:5_30 Pwt_23:5_31
Pwt:23:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:23:6 καὶ οὐκ ἠθέλησεν κύριος ὁ θεός σου εἰσακοῦσαι τοῦ Βαλααμ, καὶ μετέστρεψεν κύριος ὁ θεός σου τὰς κατάρας εἰς εὐλογίαν, ὅτι ἠγάπησέν σε κύριος ὁ θεός σου.
Pwt:23:6 But the Lord thy God would not hearken to Balaam; and the Lord thy God changed the curses into blessings, because the Lord thy God loved thee. (Deuteronomy 23:5 Brenton)
Pwt:23:6 Lecz Pan, Bóg twój, nie chciał słuchać Balaama, i Pan, Bóg twój, zamienił przekleństwo względem ciebie na błogosławieństwo, bo Pan, Bóg twój, umiłował ciebie. (Pwt 23:6 BT_4)
Pwt:23:6 καὶ οὐκ ἠθέλησεν κύριος θεός σου εἰσακοῦσαι τοῦ Βαλααμ, καὶ μετέστρεψεν κύριος θεός σου τὰς κατάρας εἰς εὐλογίαν, ὅτι ἠγάπησέν σε κύριος θεός σου.
Pwt:23:6 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό Βαλαάμ, ὁ καί μετα·στρέφω (μετα+στρεφ-, -, μετα+στρεψ-, -, -, μετα+στραφ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό κατ·άρα, -ας, ἡ εἰς[1] εὐ·λογία, -ας, ἡ ὅτι ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:23:6 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Balaam I też, nawet, mianowicie By przekształcać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Klnij Do (+przyspieszenie) ??? Ponieważ/tamto By kochać Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg)
Pwt:23:6 kai\ ou)k E)Te/lEsen ku/rios o( Teo/s sou ei)sakou=sai tou= *balaam, kai\ mete/strePSen ku/rios o( Teo/s sou ta\s kata/ras ei)s eu)logi/an, o(/ti E)ga/pEse/n se ku/rios o( Teo/s sou.
Pwt:23:6 kai uk ETelEsen kyrios ho Teos su eisakusai tu balaam, kai metestrePSen kyrios ho Teos su tas kataras eis eulogian, hoti EgapEsen se kyrios ho Teos su.
Pwt:23:6 C D VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS VA_AAN RA_GSM N_GSM C VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_APF N1A_APF P N1A_ASF C VAI_AAI3S RP_AS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS
Pwt:23:6 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to heard (being heard, listen into, hearken) the Balaam and also, even, namely to transform lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) the curse into (+acc) ??? because/that to love you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg)
Pwt:23:6 and not he/she/it-WANT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-HEARD, be-you(sg)-HEARD-ed!, he/she/it-happens-to-HEARD (opt) the (gen) Balaam (indecl) and he/she/it-TRANSFORM-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) curse (gen), curses (acc) into (+acc) ??? (acc) because/that he/she/it-LOVE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:23:6 Pwt_23:6_1 Pwt_23:6_2 Pwt_23:6_3 Pwt_23:6_4 Pwt_23:6_5 Pwt_23:6_6 Pwt_23:6_7 Pwt_23:6_8 Pwt_23:6_9 Pwt_23:6_10 Pwt_23:6_11 Pwt_23:6_12 Pwt_23:6_13 Pwt_23:6_14 Pwt_23:6_15 Pwt_23:6_16 Pwt_23:6_17 Pwt_23:6_18 Pwt_23:6_19 Pwt_23:6_20 Pwt_23:6_21 Pwt_23:6_22 Pwt_23:6_23 Pwt_23:6_24 Pwt_23:6_25 Pwt_23:6_26 Pwt_23:6_27
Pwt:23:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:23:7 οὐ προσαγορεύσεις εἰρηνικὰ αὐτοῖς καὶ συμφέροντα αὐτοῖς πάσας τὰς ἡμέρας σου εἰς τὸν αἰῶνα.
Pwt:23:7 Thou shalt not speak peaceably or profitably to them all thy days for ever. (Deuteronomy 23:6 Brenton)
Pwt:23:7 Nie będziesz się starał o ich szczęście ani o ich powodzenie, jak długo będziesz żył. (Pwt 23:7 BT_4)
Pwt:23:7 οὐ προσαγορεύσεις εἰρηνικὰ αὐτοῖς καὶ συμφέροντα αὐτοῖς πάσας τὰς ἡμέρας σου εἰς τὸν αἰῶνα.
Pwt:23:7 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·αγορεύω (προσ+αγορευ-, προσ+αγορευ·σ-, προσ+αγορευ·σ-, -, προσ+ηγορευ-, προσ+αγορευ·θ-) εἰρηνικός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί συμ·φέρω (συν+φερ-, -, συν+ενεγκ·[σ]-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Pwt:23:7 ??? Przed przydechem mocnym By mianować {By desygnować} (adres, witają jak tak) Spokojny On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do korzystnego łącz, trwać przy, On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Pwt:23:7 ou) prosagoreu/seis ei)rEnika\ au)toi=s kai\ sumfe/ronta au)toi=s pa/sas ta\s E(me/ras sou ei)s to\n ai)O=na.
Pwt:23:7 u prosagoreuseis eirEnika autois kai symferonta autois pasas tas hEmeras su eis ton aiOna.
Pwt:23:7 D VF_FAI2S A1_APN RD_DPM C V1_PAPAPN RD_DPM A1S_APF RA_APF N1A_APF RP_GS P RA_ASM N3W_ASM
Pwt:23:7 οὐχ before rough breathing to designate (address, greet as so) peaceful he/she/it/same and also, even, namely to advantageous bring together, bear with, he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day you; your/yours(sg) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Pwt:23:7 not you(sg)-will-DESIGNATE peaceful ([Adj] nom|acc|voc) them/same (dat) and while ADVANTAGEOUS-ing (acc, nom|acc|voc) them/same (dat) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc)
Pwt:23:7 Pwt_23:7_1 Pwt_23:7_2 Pwt_23:7_3 Pwt_23:7_4 Pwt_23:7_5 Pwt_23:7_6 Pwt_23:7_7 Pwt_23:7_8 Pwt_23:7_9 Pwt_23:7_10 Pwt_23:7_11 Pwt_23:7_12 Pwt_23:7_13 Pwt_23:7_14
Pwt:23:7 x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:23:8 οὐ βδελύξῃ Ιδουμαῖον, ὅτι ἀδελφός σού ἐστιν· οὐ βδελύξῃ Αἰγύπτιον, ὅτι πάροικος ἐγένου ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ·
Pwt:23:8 Thou shalt not abhor an Edomite, because he is thy brother; thou shalt not abhor an Egyptian, because thou wast a stranger in his land. (Deuteronomy 23:7 Brenton)
Pwt:23:8 Nie będziesz się brzydził Edomitą, bo jest twoim bratem, ani Egipcjaninem, bo przybyszem byłeś w jego kraju. (Pwt 23:8 BT_4)
Pwt:23:8 οὐ βδελύξῃ Ιδουμαῖον, ὅτι ἀδελφός σού ἐστιν· οὐ βδελύξῃ Αἰγύπτιον, ὅτι πάροικος ἐγένου ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ·
Pwt:23:8 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-)   ὅτι ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-) Αἰγύπτιος -ία -ον ὅτι πάρ·οικος -ον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:23:8 ??? Przed przydechem mocnym Do ??? (Czuj odrazę, obrzydliwy) Ponieważ/tamto Brat Ty; twój/twój(sg) By być ??? Przed przydechem mocnym Do ??? (Czuj odrazę, obrzydliwy) Egipski Ponieważ/tamto ??? By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo
Pwt:23:8 ou) bdelu/XE| *idoumai=on, o(/ti a)delfo/s sou/ e)stin· ou) bdelu/XE| *ai)gu/ption, o(/ti pa/roikos e)ge/nou e)n tE=| gE=| au)tou=·
Pwt:23:8 u bdelyXE idumaion, hoti adelfos su estin· u bdelyXE aigyption, hoti paroikos egenu en tE gE autu·
Pwt:23:8 D VF_FMI2S N2_ASM C N2_NSM RP_GS V9_PAI3S D VF_FMI2S N2_ASM C A1B_NSM VBI_AMI2S P RA_DSF N1_DSF RD_GSM
Pwt:23:8 οὐχ before rough breathing to ??? (abhor, abominable) ć because/that brother you; your/yours(sg) to be οὐχ before rough breathing to ??? (abhor, abominable) Egyptian because/that ??? to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land he/she/it/same
Pwt:23:8 not you(sg)-will-be-???-ed, he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed   because/that brother (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is not you(sg)-will-be-???-ed, he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed Egyptian ([Adj] acc, nom|acc|voc) because/that ??? ([Adj] nom) you(sg)-were-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) him/it/same (gen)
Pwt:23:8 Pwt_23:8_1 Pwt_23:8_2 Pwt_23:8_3 Pwt_23:8_4 Pwt_23:8_5 Pwt_23:8_6 Pwt_23:8_7 Pwt_23:8_8 Pwt_23:8_9 Pwt_23:8_10 Pwt_23:8_11 Pwt_23:8_12 Pwt_23:8_13 Pwt_23:8_14 Pwt_23:8_15 Pwt_23:8_16 Pwt_23:8_17
Pwt:23:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:23:9 υἱοὶ ἐὰν γενηθῶσιν αὐτοῖς, γενεὰ τρίτη εἰσελεύσονται εἰς ἐκκλησίαν κυρίου.
Pwt:23:9 If sons be born to them, in the third generation they shall enter into the assembly of the Lord. (Deuteronomy 23:8 Brenton)
Pwt:23:9 W trzecim pokoleniu jego potomkowie mogą być dopuszczeni do zgromadzenia Pana. (Pwt 23:9 BT_4)
Pwt:23:9 υἱοὶ ἐὰν γενηθῶσιν αὐτοῖς, γενεὰ τρίτη εἰσελεύσονται εἰς ἐκκλησίαν κυρίου.
Pwt:23:9 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐάν (εἰ ἄν) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό γενεά, -ᾶς, ἡ τρίτος -η -ον εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ἐκ·κλησία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Pwt:23:9 Syn Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Trzeci By wchodzić Do (+przyspieszenie) Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Pwt:23:9 ui(oi\ e)a\n genETO=sin au)toi=s, genea\ tri/tE ei)seleu/sontai ei)s e)kklEsi/an kuri/ou.
Pwt:23:9 hyioi ean genETOsin autois, genea tritE eiseleusontai eis ekklEsian kyriu.
Pwt:23:9 N2_NPM C VC_APS3P RD_DPM N1A_NSF A1_NSF VF_FMI3P P N1A_ASF N2_GSM
Pwt:23:9 son if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to become become, happen he/she/it/same generation Race, Nation; sometimes "generation" third to enter into (+acc) assembly assembly, gathering, congregation, church lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Pwt:23:9 sons (nom|voc) if-ever they-should-be-BECOME-ed them/same (dat) generation (nom|voc) third (nom|voc) they-will-be-ENTER-ed into (+acc) assembly (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Pwt:23:9 Pwt_23:9_1 Pwt_23:9_2 Pwt_23:9_3 Pwt_23:9_4 Pwt_23:9_5 Pwt_23:9_6 Pwt_23:9_7 Pwt_23:9_8 Pwt_23:9_9 Pwt_23:9_10
Pwt:23:9 x x x x x x x x x x
Pwt:23:10 Ἐὰν δὲ ἐξέλθῃς παρεμβαλεῖν ἐπὶ τοὺς ἐχθρούς σου, καὶ φυλάξῃ ἀπὸ παντὸς ῥήματος πονηροῦ.
Pwt:23:10 And if thou shouldest go forth to engage with thine enemies, then thou shalt keep thee from every wicked thing. (Deuteronomy 23:9 Brenton)
Pwt:23:10 Gdy wyjdziesz rozbić namioty naprzeciw twego wroga, będziesz się wystrzegał wszelkiego zła. (Pwt 23:10 BT_4)
Pwt:23:10 Ἐὰν δὲ ἐξέλθῃς παρεμβαλεῖν ἐπὶ τοὺς ἐχθρούς σου, καὶ φυλάξῃ ἀπὸ παντὸς ῥήματος πονηροῦ.
Pwt:23:10 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ῥῆμα[τ], -ατος, τό πονηρός -ά -όν
Pwt:23:10 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By wychodzić By stanąć obozem Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wrogi Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ?????
Pwt:23:10 *)ea\n de\ e)Xe/lTE|s parembalei=n e)pi\ tou\s e)CHTrou/s sou, kai\ fula/XE| a)po\ panto\s r(E/matos ponErou=.
Pwt:23:10 ean de eXelTEs parembalein epi tus eCHTrus su, kai fylaXE apo pantos rEmatos ponEru.
Pwt:23:10 C x VB_AAS2S VB_AAN P RA_APM N2_APM RP_GS C VF_FMI2S P A3_GSN N3M_GSN A1A_GSN
Pwt:23:10 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to come out to encamp upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hostile you; your/yours(sg) and also, even, namely to guard from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of declaration statement, utterance wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος
Pwt:23:10 if-ever Yet you(sg)-should-COME-OUT to-will-ENCAMP, to-ENCAMP upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) hostile ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-be-GUARD-ed, he/she/it-should-GUARD, you(sg)-should-be-GUARD-ed away from (+gen) every (gen) declaration (gen) wicked ([Adj] gen)
Pwt:23:10 Pwt_23:10_1 Pwt_23:10_2 Pwt_23:10_3 Pwt_23:10_4 Pwt_23:10_5 Pwt_23:10_6 Pwt_23:10_7 Pwt_23:10_8 Pwt_23:10_9 Pwt_23:10_10 Pwt_23:10_11 Pwt_23:10_12 Pwt_23:10_13 Pwt_23:10_14
Pwt:23:10 x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:23:11 ἐὰν ᾖ ἐν σοὶ ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἔσται καθαρὸς ἐκ ῥύσεως αὐτοῦ νυκτός, καὶ ἐξελεύσεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς καὶ οὐκ εἰσελεύσεται εἰς τὴν παρεμβολήν·
Pwt:23:11 If there should be in thee a man who is not clean by reason of his issue by night, then he shall go forth out of the camp, and he shall not enter into the camp. (Deuteronomy 23:10 Brenton)
Pwt:23:11 Jeśli się znajdzie wśród ciebie człowiek nieczysty z powodu zmazy nocnej, wyjdzie z obozu i do obozu twego nie wróci. (Pwt 23:11 BT_4)
Pwt:23:11 ἐὰν ἐν σοὶ ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἔσται καθαρὸς ἐκ ῥύσεως αὐτοῦ νυκτός, καὶ ἐξελεύσεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς καὶ οὐκ εἰσελεύσεται εἰς τὴν παρεμβολήν·
Pwt:23:11 ἐάν (εἰ ἄν) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καθαρός -ά -όν ἐκ ῥύσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό νύξ, -υκτός, ἡ καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ
Pwt:23:11 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ludzki Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Czysty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Płyń On/ona/to/to samo Noc I też, nawet, mianowicie By wychodzić Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wchodzić Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia
Pwt:23:11 e)a\n E)=| e)n soi\ a)/nTrOpos, o(\s ou)k e)/stai kaTaro\s e)k r(u/seOs au)tou= nukto/s, kai\ e)Xeleu/setai e)/XO tE=s parembolE=s kai\ ou)k ei)seleu/setai ei)s tE\n parembolE/n·
Pwt:23:11 ean E en soi anTrOpos, hos uk estai kaTaros ek ryseOs autu nyktos, kai eXeleusetai eXO tEs parembolEs kai uk eiseleusetai eis tEn parembolEn·
Pwt:23:11 C V9_PAS3S P RP_DS N2_NSM RR_NSM D VF_FMI3S A1A_NSM P N3I_GSF RD_GSM N3_GSF C VF_FMI3S P RA_GSF N1_GSF C D VF_FMI3S P RA_ASF N1_ASF
Pwt:23:11 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub human who/whom/which οὐχ before rough breathing to be clean out of (+gen) ἐξ before vowels flow he/she/it/same night and also, even, namely to come out outside; to have; to be permitted the camp camp, barracks, army and also, even, namely οὐχ before rough breathing to enter into (+acc) the camp camp, barracks, army
Pwt:23:11 if-ever he/she/it-should-be in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) human (nom) who/whom/which (nom) not he/she/it-will-be clean ([Adj] nom) out of (+gen) flow (gen) him/it/same (gen) night (gen) and he/she/it-will-be-COME-ed-OUT outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED the (gen) camp (gen) and not he/she/it-will-be-ENTER-ed into (+acc) the (acc) camp (acc)
Pwt:23:11 Pwt_23:11_1 Pwt_23:11_2 Pwt_23:11_3 Pwt_23:11_4 Pwt_23:11_5 Pwt_23:11_6 Pwt_23:11_7 Pwt_23:11_8 Pwt_23:11_9 Pwt_23:11_10 Pwt_23:11_11 Pwt_23:11_12 Pwt_23:11_13 Pwt_23:11_14 Pwt_23:11_15 Pwt_23:11_16 Pwt_23:11_17 Pwt_23:11_18 Pwt_23:11_19 Pwt_23:11_20 Pwt_23:11_21 Pwt_23:11_22 Pwt_23:11_23 Pwt_23:11_24
Pwt:23:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:23:12 καὶ ἔσται τὸ πρὸς ἑσπέραν λούσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ ὕδατι καὶ δεδυκότος ἡλίου εἰσελεύσεται εἰς τὴν παρεμβολήν.
Pwt:23:12 And it shall come to pass toward evening he shall wash his body with water, and when the sun has gone down, he shall go into the camp. (Deuteronomy 23:11 Brenton)
Pwt:23:12 Pod wieczór wymyje się, a o zachodzie słońca może wrócić do obozu. (Pwt 23:12 BT_4)
Pwt:23:12 καὶ ἔσται τὸ πρὸς ἑσπέραν λούσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ ὕδατι καὶ δεδυκότος ἡλίου εἰσελεύσεται εἰς τὴν παρεμβολήν.
Pwt:23:12 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πρός ἑσπέρα, -ας, ἡ λούω (λου-, λου·σ-, λου·σ-, -, λελου-/λελουσ-, λουσ·θ-) ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὕδωρ, ὕδατος, τό καί δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ
Pwt:23:12 I też, nawet, mianowicie By być Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Wieczór By kąpać się Ciało On/ona/to/to samo Woda I też, nawet, mianowicie By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja By wchodzić Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia
Pwt:23:12 kai\ e)/stai to\ pro\s e(spe/ran lou/setai to\ sO=ma au)tou= u(/dati kai\ deduko/tos E(li/ou ei)seleu/setai ei)s tE\n parembolE/n.
Pwt:23:12 kai estai to pros hesperan lusetai to sOma autu hydati kai dedykotos hEliu eiseleusetai eis tEn parembolEn.
Pwt:23:12 C VF_FMI3S RA_ASN P N1A_ASF VF_FMI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N3T_DSN C VX_XAPGSM N2_GSM VF_FMI3S P RA_ASF N1_ASF
Pwt:23:12 and also, even, namely to be the toward (+acc,+gen,+dat) evening to bathe the body he/she/it/same water and also, even, namely to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry to enter into (+acc) the camp camp, barracks, army
Pwt:23:12 and he/she/it-will-be the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) evening (acc) he/she/it-will-be-BATHE-ed the (nom|acc) body (nom|acc|voc) him/it/same (gen) water (dat) and having SET-ed (gen) Elijah (gen); sun (gen) he/she/it-will-be-ENTER-ed into (+acc) the (acc) camp (acc)
Pwt:23:12 Pwt_23:12_1 Pwt_23:12_2 Pwt_23:12_3 Pwt_23:12_4 Pwt_23:12_5 Pwt_23:12_6 Pwt_23:12_7 Pwt_23:12_8 Pwt_23:12_9 Pwt_23:12_10 Pwt_23:12_11 Pwt_23:12_12 Pwt_23:12_13 Pwt_23:12_14 Pwt_23:12_15 Pwt_23:12_16 Pwt_23:12_17
Pwt:23:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:23:13 καὶ τόπος ἔσται σοι ἔξω τῆς παρεμβολῆς, καὶ ἐξελεύσῃ ἐκεῖ ἔξω·
Pwt:23:13 And thou shalt have a place outside of the camp, and thou shalt go out thither, (Deuteronomy 23:12 Brenton)
Pwt:23:13 Będziesz miał miejsce poza obozem i tam poza obóz będziesz wychodził. (Pwt 23:13 BT_4)
Pwt:23:13 καὶ τόπος ἔσται σοι ἔξω τῆς παρεμβολῆς, καὶ ἐξελεύσῃ ἐκεῖ ἔξω·
Pwt:23:13 καί τόπος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -)
Pwt:23:13 I też, nawet, mianowicie Miejsce By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie By wychodzić Tam Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany
Pwt:23:13 kai\ to/pos e)/stai soi e)/XO tE=s parembolE=s, kai\ e)Xeleu/sE| e)kei= e)/XO·
Pwt:23:13 kai topos estai soi eXO tEs parembolEs, kai eXeleusE ekei eXO·
Pwt:23:13 C N2_NSM VF_FMI3S RP_DS P RA_GSF N1_GSF C VF_FMI2S D D
Pwt:23:13 and also, even, namely place to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub outside; to have; to be permitted the camp camp, barracks, army and also, even, namely to come out there outside; to have; to be permitted
Pwt:23:13 and place (nom) he/she/it-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED the (gen) camp (gen) and you(sg)-will-be-COME-ed-OUT there outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED
Pwt:23:13 Pwt_23:13_1 Pwt_23:13_2 Pwt_23:13_3 Pwt_23:13_4 Pwt_23:13_5 Pwt_23:13_6 Pwt_23:13_7 Pwt_23:13_8 Pwt_23:13_9 Pwt_23:13_10 Pwt_23:13_11
Pwt:23:13 x x x x x x x x x x x
Pwt:23:14 καὶ πάσσαλος ἔσται σοι ἐπὶ τῆς ζώνης σου, καὶ ἔσται ὅταν διακαθιζάνῃς ἔξω, καὶ ὀρύξεις ἐν αὐτῷ καὶ ἐπαγαγὼν καλύψεις τὴν ἀσχημοσύνην σου ἐν αὐτῷ·
Pwt:23:14 and thou shalt have a trowel on thy girdle; and it shall come to pass when thou wouldest relieve thyself abroad, that thou shalt dig with it, and shalt bring back the earth and cover thy nuisance. (Deuteronomy 23:13 Brenton)
Pwt:23:14 Zaopatrzysz się w kołek, a gdy wyjdziesz na zewnątrz, wydrążysz nim dołek, a wracając przykryjesz to, czegoś się pozbył, (Pwt 23:14 BT_4)
Pwt:23:14 καὶ πάσσαλος ἔσται σοι ἐπὶ τῆς ζώνης σου, καὶ ἔσται ὅταν διακαθιζάνῃς ἔξω, καὶ ὀρύξεις ἐν αὐτῷ καὶ ἐπαγαγὼν καλύψεις τὴν ἀσχημοσύνην σου ἐν αὐτῷ·
Pwt:23:14 καί   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐπί ὁ ἡ τό ζώνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅταν (ὅτε ἄν)   ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) καί ὀρύσσω (ορυσσ-, ορυξ-, ορυξ-, -, -, ορυγ·[θ]-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:23:14 I też, nawet, mianowicie By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Opaska opaska jest liturgiczna szata, używane okrążanie ciała dookoła albo powyżej talii. Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By być Ilekroć Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany I też, nawet, mianowicie By kopać/żłobak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do na prowadź By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany un-schema-ness Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Pwt:23:14 kai\ pa/ssalos e)/stai soi e)pi\ tE=s DZO/nEs sou, kai\ e)/stai o(/tan diakaTiDZa/nE|s e)/XO, kai\ o)ru/Xeis e)n au)tO=| kai\ e)pagagO\n kalu/PSeis tE\n a)sCHEmosu/nEn sou e)n au)tO=|·
Pwt:23:14 kai passalos estai soi epi tEs DZOnEs su, kai estai hotan diakaTiDZanEs eXO, kai oryXeis en autO kai epagagOn kalyPSeis tEn asCHEmosynEn su en autO·
Pwt:23:14 C N2_NSM VF_FMI3S RP_DS P RA_GSF N1_GSF RP_GS C VF_FMI3S D V1_PAS2S D C VF_FAI2S P RD_DSM C VB_AAPNSM VF_FAI2S RA_ASF N1_ASF RP_GS P RD_DSM
Pwt:23:14 and also, even, namely ć to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the cincture The cincture is a liturgical vestment, worn encircling the body around or above the waist. you; your/yours(sg) and also, even, namely to be whenever ć outside; to have; to be permitted and also, even, namely to dig/gouge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely to upon-lead to cover cloak, veiled, muffled the un-schema-ness you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Pwt:23:14 and   he/she/it-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) cincture (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-will-be whenever   outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED and you(sg)-will-DIG/GOUGE in/among/by (+dat) him/it/same (dat) and upon UPON-LEAD-ing (nom) you(sg)-will-COVER the (acc) un-schema-ness (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) him/it/same (dat)
Pwt:23:14 Pwt_23:14_1 Pwt_23:14_2 Pwt_23:14_3 Pwt_23:14_4 Pwt_23:14_5 Pwt_23:14_6 Pwt_23:14_7 Pwt_23:14_8 Pwt_23:14_9 Pwt_23:14_10 Pwt_23:14_11 Pwt_23:14_12 Pwt_23:14_13 Pwt_23:14_14 Pwt_23:14_15 Pwt_23:14_16 Pwt_23:14_17 Pwt_23:14_18 Pwt_23:14_19 Pwt_23:14_20 Pwt_23:14_21 Pwt_23:14_22 Pwt_23:14_23 Pwt_23:14_24 Pwt_23:14_25
Pwt:23:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:23:15 ὅτι κύριος ὁ θεός σου ἐμπεριπατεῖ ἐν τῇ παρεμβολῇ σου ἐξελέσθαι σε καὶ παραδοῦναι τὸν ἐχθρόν σου πρὸ προσώπου σου, καὶ ἔσται ἡ παρεμβολή σου ἁγία, καὶ οὐκ ὀφθήσεται ἐν σοὶ ἀσχημοσύνη πράγματος καὶ ἀποστρέψει ἀπὸ σοῦ.
Pwt:23:15 Because the Lord thy God walks in thy camp to deliver thee, and to give up thine enemy before thy face; and thy camp shall be holy, and there shall not appear in thee a disgraceful thing, and so he shall turn away from thee. (Deuteronomy 23:14 Brenton)
Pwt:23:15 gdyż Pan, Bóg twój, przechadza się po twoim obozie, aby chronić ciebie, a wrogów na łup twój wydać. Stąd obóz twój musi być święty. Pan nie może w nim ujrzeć nic odrażającego, aby się nie odwrócił od ciebie. (Pwt 23:15 BT_4)
Pwt:23:15 ὅτι κύριος θεός σου ἐμπεριπατεῖ ἐν τῇ παρεμβολῇ σου ἐξελέσθαι σε καὶ παραδοῦναι τὸν ἐχθρόν σου πρὸ προσώπου σου, καὶ ἔσται παρεμβολή σου ἁγία, καὶ οὐκ ὀφθήσεται ἐν σοὶ ἀσχημοσύνη πράγματος καὶ ἀποστρέψει ἀπὸ σοῦ.
Pwt:23:15 ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐμ·περι·πατέω (εμπερι+πατ(ε)-, εμπερι+πατη·σ-, εμπερι+πατη·σ-/εν+περι+πατη·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ πρᾶγμα[τ], -ατος, τό καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:23:15 Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obozu obóz, koszary, armia Ty; twój/twój(sg) By wyjmować Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Wrogi Ty; twój/twój(sg) Przedtem (+informacja) Twarz Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By być Obozu obóz, koszary, armia Ty; twój/twój(sg) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się un-schema-ness Sprawa [zobacz pragmatyczny] I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Pwt:23:15 o(/ti ku/rios o( Teo/s sou e)mperipatei= e)n tE=| parembolE=| sou e)Xele/sTai se kai\ paradou=nai to\n e)CHTro/n sou pro\ prosO/pou sou, kai\ e)/stai E( parembolE/ sou a(gi/a, kai\ ou)k o)fTE/setai e)n soi\ a)sCHEmosu/nE pra/gmatos kai\ a)postre/PSei a)po\ sou=.
Pwt:23:15 hoti kyrios ho Teos su emperipatei en tE parembolE su eXelesTai se kai paradunai ton eCHTron su pro prosOpu su, kai estai hE parembolE su hagia, kai uk ofTEsetai en soi asCHEmosynE pragmatos kai apostrePSei apo su.
Pwt:23:15 C N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V2_PAI3S P RA_DSF N1_DSF RP_GS VB_AMN RP_AS C VO_AAN RA_ASM N2_ASM RP_GS P N2N_GSN RP_GS C VF_FMI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS A1A_NSF C D VV_FPI3S P RP_DS N1_NSF N3M_GSN C VF_FAI3S P RP_GS
Pwt:23:15 because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the camp camp, barracks, army you; your/yours(sg) to take out you; your/yours(sg) and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine the hostile you; your/yours(sg) before (+gen) face you; your/yours(sg) and also, even, namely to be the camp camp, barracks, army you; your/yours(sg) dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub un-schema-ness matter [see pragmatic] and also, even, namely to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Pwt:23:15 because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical), be-you(sg)-???-ing! in/among/by (+dat) the (dat) camp (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-be-TAKE OUT-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and to-Hand OVER the (acc) hostile ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) before (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-will-be the (nom) camp (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and not he/she/it-will-be-SEE-ed in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) un-schema-ness (nom|voc) matter (gen) and he/she/it-will-TURN-AWAY-FROM, you(sg)-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM (classical) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:23:15 Pwt_23:15_1 Pwt_23:15_2 Pwt_23:15_3 Pwt_23:15_4 Pwt_23:15_5 Pwt_23:15_6 Pwt_23:15_7 Pwt_23:15_8 Pwt_23:15_9 Pwt_23:15_10 Pwt_23:15_11 Pwt_23:15_12 Pwt_23:15_13 Pwt_23:15_14 Pwt_23:15_15 Pwt_23:15_16 Pwt_23:15_17 Pwt_23:15_18 Pwt_23:15_19 Pwt_23:15_20 Pwt_23:15_21 Pwt_23:15_22 Pwt_23:15_23 Pwt_23:15_24 Pwt_23:15_25 Pwt_23:15_26 Pwt_23:15_27 Pwt_23:15_28 Pwt_23:15_29 Pwt_23:15_30 Pwt_23:15_31 Pwt_23:15_32 Pwt_23:15_33 Pwt_23:15_34 Pwt_23:15_35 Pwt_23:15_36 Pwt_23:15_37
Pwt:23:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:23:16 Οὐ παραδώσεις παῖδα τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ὃς προστέθειταί σοι παρὰ τοῦ κυρίου αὐτοῦ·
Pwt:23:16 Thou shalt not deliver a servant to his master, who coming from his master attaches himself to thee. (Deuteronomy 23:15 Brenton)
Pwt:23:16 Nie wydasz panu niewolnika, który się schroni u ciebie przed swoim właścicielem. (Pwt 23:16 BT_4)
Pwt:23:16 Οὐ παραδώσεις παῖδα τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ὃς προστέθειταί σοι παρὰ τοῦ κυρίου αὐτοῦ·
Pwt:23:16 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) παρά ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:23:16 ??? Przed przydechem mocnym By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Dziecka/służący Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By dodawać do Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo
Pwt:23:16 *ou) paradO/seis pai=da tO=| kuri/O| au)tou= o(\s proste/Teitai/ soi para\ tou= kuri/ou au)tou=·
Pwt:23:16 u paradOseis paida tO kyriO autu hos prosteTeitai soi para tu kyriu autu·
Pwt:23:16 D VF_FAI2S N3D_ASM RA_DSM N2_DSM RD_GSM RR_NSM VT_XMI3S RP_DS P RA_GSM N2_GSM RD_GSM
Pwt:23:16 οὐχ before rough breathing to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine child/servant the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same who/whom/which to add to you; your/yours(sg); to rub worn, rub frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same
Pwt:23:16 not you(sg)-will-Hand OVER child/servant (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) him/it/same (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-has-been-ADD-ed-TO you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) him/it/same (gen)
Pwt:23:16 Pwt_23:16_1 Pwt_23:16_2 Pwt_23:16_3 Pwt_23:16_4 Pwt_23:16_5 Pwt_23:16_6 Pwt_23:16_7 Pwt_23:16_8 Pwt_23:16_9 Pwt_23:16_10 Pwt_23:16_11 Pwt_23:16_12 Pwt_23:16_13
Pwt:23:16 x x x x x x x x x x x x x
Pwt:23:17 μετὰ σοῦ κατοικήσει, ἐν ὑμῖν κατοικήσει ἐν παντὶ τόπῳ, οὗ ἐὰν ἀρέσῃ αὐτῷ, οὐ θλίψεις αὐτόν.
Pwt:23:17 He shall dwell with thee, he shall dwell among you where he shall please; thou shalt not afflict him. (Deuteronomy 23:16 Brenton)
Pwt:23:17 Z tobą będzie przebywał, w twym kraju, w miejscu, które sobie wybierze, w jednym z twoich miast, gdzie będzie się czuł dobrze; nie będziesz go dręczył. (Pwt 23:17 BT_4)
Pwt:23:17 μετὰ σοῦ κατοικήσει, ἐν ὑμῖν κατοικήσει ἐν παντὶ τόπῳ, οὗ ἐὰν ἀρέσῃ αὐτῷ, οὐ θλίψεις αὐτόν.
Pwt:23:17 μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατ·οίκησις, -εως, ἡ; κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κατ·οίκησις, -εως, ἡ; κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θλῖψις, -εως, ἡ; θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:23:17 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Mieszkanie; by zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty Mieszkanie; by zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miejsce Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do proszę On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność; by trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek On/ona/to/to samo
Pwt:23:17 meta\ sou= katoikE/sei, e)n u(mi=n katoikE/sei e)n panti\ to/pO|, ou(= e)a\n a)re/sE| au)tO=|, ou) Tli/PSeis au)to/n.
Pwt:23:17 meta su katoikEsei, en hymin katoikEsei en panti topO, hu ean aresE autO, u TliPSeis auton.
Pwt:23:17 P RP_GS VF_FAI3S P RP_DP VF_FAI3S P A3_DSM N2_DSM D C VA_AAS3S RD_DSM D VF_FAI2S RD_ASM
Pwt:23:17 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) dwelling; to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you dwelling; to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to please he/she/it/same οὐχ before rough breathing squeezing adversity, trial, trouble, difficulty; to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief he/she/it/same
Pwt:23:17 after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) dwelling (dat); he/she/it-will-RESIDE/SETTLE-DOWN, you(sg)-will-be-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN (classical) in/among/by (+dat) you(pl) (dat) dwelling (dat); he/she/it-will-RESIDE/SETTLE-DOWN, you(sg)-will-be-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN (classical) in/among/by (+dat) every (dat) place (dat) where; who/whom/which (gen) if-ever you(sg)-will-be-PLEASE-ed, he/she/it-should-PLEASE, you(sg)-should-be-PLEASE-ed him/it/same (dat) not squeezings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DISTRESS him/it/same (acc)
Pwt:23:17 Pwt_23:17_1 Pwt_23:17_2 Pwt_23:17_3 Pwt_23:17_4 Pwt_23:17_5 Pwt_23:17_6 Pwt_23:17_7 Pwt_23:17_8 Pwt_23:17_9 Pwt_23:17_10 Pwt_23:17_11 Pwt_23:17_12 Pwt_23:17_13 Pwt_23:17_14 Pwt_23:17_15 Pwt_23:17_16
Pwt:23:17 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:23:18 Οὐκ ἔσται πόρνη ἀπὸ θυγατέρων Ισραηλ, καὶ οὐκ ἔσται πορνεύων ἀπὸ υἱῶν Ισραηλ· οὐκ ἔσται τελεσφόρος ἀπὸ θυγατέρων Ισραηλ, καὶ οὐκ ἔσται τελισκόμενος ἀπὸ υἱῶν Ισραηλ.
Pwt:23:18 There shall not be a harlot of the daughters of Israel, and there shall not be a fornicator of the sons of Israel; there shall not be an idolatress of the daughters of Israel, and there shall not be an initiated person of the sons of Israel. (Deuteronomy 23:17 Brenton)
Pwt:23:18 Nie będzie nierządnicy sakralnej wśród córek Izraela ani mężczyzn uprawiających nierząd sakralny wśród synów Izraela. (Pwt 23:18 BT_4)
Pwt:23:18 Οὐκ ἔσται πόρνη ἀπὸ θυγατέρων Ισραηλ, καὶ οὐκ ἔσται πορνεύων ἀπὸ υἱῶν Ισραηλ· οὐκ ἔσται τελεσφόρος ἀπὸ θυγατέρων Ισραηλ, καὶ οὐκ ἔσται τελισκόμενος ἀπὸ υἱῶν Ισραηλ.
Pwt:23:18 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πόρνη, -ης, ἡ ἀπό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Ἰσραήλ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πορνεύω (πορνευ-, πορνευ·σ-, πορνευ·σ-, πεπορνευ·κ-, -, -) ἀπό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἀπό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Ἰσραήλ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἀπό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Pwt:23:18 ??? Przed przydechem mocnym By być Prostytuuj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Córka Izrael I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By cudzołożyć prostytutkę Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Izrael ??? Przed przydechem mocnym By być Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Córka Izrael I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Izrael
Pwt:23:18 *ou)k e)/stai po/rnE a)po\ Tugate/rOn *israEl, kai\ ou)k e)/stai porneu/On a)po\ ui(O=n *israEl· ou)k e)/stai telesfo/ros a)po\ Tugate/rOn *israEl, kai\ ou)k e)/stai telisko/menos a)po\ ui(O=n *israEl.
Pwt:23:18 uk estai pornE apo TygaterOn israEl, kai uk estai porneuOn apo hyiOn israEl· uk estai telesforos apo TygaterOn israEl, kai uk estai teliskomenos apo hyiOn israEl.
Pwt:23:18 D VF_FMI3S N1_NSF P N3_GPF N_GSM C D VF_FMI3S V1_PAPNSM P N2_GPM N_GSM D VF_FMI3S A1B_NSM P N3_GPF N_GSM C D VF_FMI3S V1_PMPNSM P N2_GPM N_GSM
Pwt:23:18 οὐχ before rough breathing to be prostitute from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing daughter Israel and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be to fornicate prostitute from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing son Israel οὐχ before rough breathing to be ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing daughter Israel and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing son Israel
Pwt:23:18 not he/she/it-will-be prostitute (nom|voc) away from (+gen) daughters (gen) Israel (indecl) and not he/she/it-will-be while FORNICATE-ing (nom) away from (+gen) sons (gen) Israel (indecl) not he/she/it-will-be   away from (+gen) daughters (gen) Israel (indecl) and not he/she/it-will-be   away from (+gen) sons (gen) Israel (indecl)
Pwt:23:18 Pwt_23:18_1 Pwt_23:18_2 Pwt_23:18_3 Pwt_23:18_4 Pwt_23:18_5 Pwt_23:18_6 Pwt_23:18_7 Pwt_23:18_8 Pwt_23:18_9 Pwt_23:18_10 Pwt_23:18_11 Pwt_23:18_12 Pwt_23:18_13 Pwt_23:18_14 Pwt_23:18_15 Pwt_23:18_16 Pwt_23:18_17 Pwt_23:18_18 Pwt_23:18_19 Pwt_23:18_20 Pwt_23:18_21 Pwt_23:18_22 Pwt_23:18_23 Pwt_23:18_24 Pwt_23:18_25 Pwt_23:18_26
Pwt:23:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:23:19 οὐ προσοίσεις μίσθωμα πόρνης οὐδὲ ἄλλαγμα κυνὸς εἰς τὸν οἶκον κυρίου τοῦ θεοῦ σου πρὸς πᾶσαν εὐχήν, ὅτι βδέλυγμα κυρίῳ τῷ θεῷ σού ἐστιν καὶ ἀμφότερα.
Pwt:23:19 Thou shalt not bring the hire of a harlot, nor the price of a dog into the house of the Lord thy God, for any vow; because even both are an abomination to the Lord thy God. (Deuteronomy 23:18 Brenton)
Pwt:23:19 Nie zaniesiesz do domu Pana, Boga twego, zarobku nierządnicy, jak i "zapłaty dla psa", jako rzeczy ofiarowanej ślubem. Tak jednym, jak i drugim brzydzi się Pan, Bóg twój. (Pwt 23:19 BT_4)
Pwt:23:19 οὐ προσοίσεις μίσθωμα πόρνης οὐδὲ ἄλλαγμα κυνὸς εἰς τὸν οἶκον κυρίου τοῦ θεοῦ σου πρὸς πᾶσαν εὐχήν, ὅτι βδέλυγμα κυρίῳ τῷ θεῷ σού ἐστιν καὶ ἀμφότερα.
Pwt:23:19 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) μίσθωμα[τ], -ατος, τό πόρνη, -ης, ἡ οὐδέ (οὐ δέ)   κύων, κυνός, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) εὐχή, -ῆς, ἡ ὅτι βδέλυγμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἀμφότεροι -αι -α
Pwt:23:19 ??? Przed przydechem mocnym By przedstawiać Czynsz Prostytuuj ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Psa łańcuchowego metaph., osób, pies łańcuchowy, opiekuna Luk 16:21; freq. w Mitologii służących, agenci albo czuwający bogów, ???? ?????? ????, orła Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ślub Ponieważ/tamto Wstręt Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By być I też, nawet, mianowicie Obaj
Pwt:23:19 ou) prosoi/seis mi/sTOma po/rnEs ou)de\ a)/llagma kuno\s ei)s to\n oi)=kon kuri/ou tou= Teou= sou pro\s pa=san eu)CHE/n, o(/ti bde/lugma kuri/O| tO=| TeO=| sou/ e)stin kai\ a)mfo/tera.
Pwt:23:19 u prosoiseis misTOma pornEs ude allagma kynos eis ton oikon kyriu tu Teu su pros pasan euCHEn, hoti bdelygma kyriO tO TeO su estin kai amfotera.
Pwt:23:19 D VF_FAI2S N3M_ASN N1_GSF C N3M_ASN N3_GSM P RA_ASM N2_ASM N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS P A1S_ASF N1_ASF C N3M_NSN N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS V9_PAI3S C A1A_NPN
Pwt:23:19 οὐχ before rough breathing to present rental prostitute οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) ć watch-dog metaph., of persons, watch-dog, guardian Luk 16:21; freq. in Mythology of the servants, agents or watchers of the gods, Διὸς πτηνὸς κύων, of the eagle into (+acc) the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of; to sprinkle vow because/that abomination lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to be and also, even, namely both
Pwt:23:19 not you(sg)-will-PRESENT rental (nom|acc|voc) prostitute (gen) neither/nor   watch-dog (gen) into (+acc) the (acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) toward (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) vow (acc) because/that abomination (nom|acc|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is and both (nom|acc|voc)
Pwt:23:19 Pwt_23:19_1 Pwt_23:19_2 Pwt_23:19_3 Pwt_23:19_4 Pwt_23:19_5 Pwt_23:19_6 Pwt_23:19_7 Pwt_23:19_8 Pwt_23:19_9 Pwt_23:19_10 Pwt_23:19_11 Pwt_23:19_12 Pwt_23:19_13 Pwt_23:19_14 Pwt_23:19_15 Pwt_23:19_16 Pwt_23:19_17 Pwt_23:19_18 Pwt_23:19_19 Pwt_23:19_20 Pwt_23:19_21 Pwt_23:19_22 Pwt_23:19_23 Pwt_23:19_24 Pwt_23:19_25 Pwt_23:19_26
Pwt:23:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:23:20 Οὐκ ἐκτοκιεῖς τῷ ἀδελφῷ σου τόκον ἀργυρίου καὶ τόκον βρωμάτων καὶ τόκον παντὸς πράγματος, οὗ ἂν ἐκδανείσῃς·
Pwt:23:20 Thou shalt not lend to thy brother on usury of silver, or usury of meat, or usury of any thing which thou mayest lend out. (Deuteronomy 23:19 Brenton)
Pwt:23:20 Nie będziesz żądał od brata swego odsetek z pieniędzy, z żywności ani odsetek z czegokolwiek, co się pożycza na procent. (Pwt 23:20 BT_4)
Pwt:23:20 Οὐκ ἐκτοκιεῖς τῷ ἀδελφῷ σου τόκον ἀργυρίου καὶ τόκον βρωμάτων καὶ τόκον παντὸς πράγματος, οὗ ἂν ἐκδανείσῃς·
Pwt:23:20 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τόκος, -ου, ὁ ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί τόκος, -ου, ὁ βρῶμα[τ], -ατος, τό καί τόκος, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρᾶγμα[τ], -ατος, τό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἄν  
Pwt:23:20 ??? Przed przydechem mocnym Brat Ty; twój/twój(sg) Zainteresowanie {Odsetki} Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Zainteresowanie {Odsetki} Żywność I też, nawet, mianowicie Zainteresowanie {Odsetki} Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Sprawa [zobacz pragmatyczny] Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek)
Pwt:23:20 *ou)k e)ktokiei=s tO=| a)delfO=| sou to/kon a)rguri/ou kai\ to/kon brOma/tOn kai\ to/kon panto\s pra/gmatos, ou(= a)/n e)kdanei/sE|s·
Pwt:23:20 uk ektokieis tO adelfO su tokon argyriu kai tokon brOmatOn kai tokon pantos pragmatos, hu an ekdaneisEs·
Pwt:23:20 D VF_FAI2S RA_DSM N2_DSM RP_GS N2_ASM N2N_GSN C N2_ASM N3M_GPN C N2_ASM A3_GSN N3M_GSN RR_GSN x VA_AAS2S
Pwt:23:20 οὐχ before rough breathing ć the brother you; your/yours(sg) interest piece of silver and also, even, namely interest food and also, even, namely interest every all, each, every, the whole of matter [see pragmatic] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which ever (if ever) ć
Pwt:23:20 not   the (dat) brother (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) interest (acc) piece of silver (gen) and interest (acc) foods (gen) and interest (acc) every (gen) matter (gen) where; who/whom/which (gen) ever  
Pwt:23:20 Pwt_23:20_1 Pwt_23:20_2 Pwt_23:20_3 Pwt_23:20_4 Pwt_23:20_5 Pwt_23:20_6 Pwt_23:20_7 Pwt_23:20_8 Pwt_23:20_9 Pwt_23:20_10 Pwt_23:20_11 Pwt_23:20_12 Pwt_23:20_13 Pwt_23:20_14 Pwt_23:20_15 Pwt_23:20_16 Pwt_23:20_17
Pwt:23:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:23:21 τῷ ἀλλοτρίῳ ἐκτοκιεῖς, τῷ δὲ ἀδελφῷ σου οὐκ ἐκτοκιεῖς, ἵνα εὐλογήσῃ σε κύριος ὁ θεός σου ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς ἣν εἰσπορεύῃ ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν.
Pwt:23:21 Thou mayest lend on usury to a stranger, but to thy brother thou shalt not lend on usury; that the Lord thy God may bless thee in all thy works upon the land, into which thou art entering to inherit it. (Deuteronomy 23:20 Brenton)
Pwt:23:21 Od obcego możesz się domagać, ale od brata nie będziesz żądał odsetek, aby ci Pan, Bóg twój, błogosławił we wszystkim, do czego rękę przyłożysz w ziemi, którą idziesz posiąść. (Pwt 23:21 BT_4)
Pwt:23:21 τῷ ἀλλοτρίῳ ἐκτοκιεῖς, τῷ δὲ ἀδελφῷ σου οὐκ ἐκτοκιεῖς, ἵνα εὐλογήσῃ σε κύριος θεός σου ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς ἣν εἰσπορεύῃ ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν.
Pwt:23:21 ὁ ἡ τό ἀλλότριος -ία -ον   ὁ ἡ τό δέ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ἵνα εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] ὅς ἥ ὅ εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ἐκεῖ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:23:21 Innego/inni zaś Brat Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym żeby / ażeby / bo By błogosławić Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który By wchodzić Tam By dziedziczyć On/ona/to/to samo
Pwt:23:21 tO=| a)llotri/O| e)ktokiei=s, tO=| de\ a)delfO=| sou ou)k e)ktokiei=s, i(/na eu)logE/sE| se ku/rios o( Teo/s sou e)n pa=si toi=s e)/rgois sou e)pi\ tE=s gE=s, ei)s E(\n ei)sporeu/E| e)kei= klEronomE=sai au)tE/n.
Pwt:23:21 tO allotriO ektokieis, tO de adelfO su uk ektokieis, hina eulogEsE se kyrios ho Teos su en pasi tois ergois su epi tEs gEs, eis hEn eisporeuE ekei klEronomEsai autEn.
Pwt:23:21 RA_DSM A1A_DSM VF_FAI2S RA_DSM x N2_DSM RP_GS D VF_FAI2S C VA_AAS3S RP_AS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P A3_DPN RA_DPN N2N_DPN RP_GS P RA_GSF N1_GSF P RR_ASF V1_PMI2S D VA_AAN RD_ASF
Pwt:23:21 the of another/others ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] brother you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing ć so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to bless you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the work you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land into (+acc) who/whom/which to enter there to inherit he/she/it/same
Pwt:23:21 the (dat) of another/others (dat)   the (dat) Yet brother (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not   so that / in order to /because you(sg)-will-be-BLESS-ed, he/she/it-should-BLESS, you(sg)-should-be-BLESS-ed, (fut perf) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) works (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) into (+acc) who/whom/which (acc) you(sg)-are-being-ENTER-ed, you(sg)-should-be-being-ENTER-ed there to-INHERIT, be-you(sg)-INHERIT-ed!, he/she/it-happens-to-INHERIT (opt) her/it/same (acc)
Pwt:23:21 Pwt_23:21_1 Pwt_23:21_2 Pwt_23:21_3 Pwt_23:21_4 Pwt_23:21_5 Pwt_23:21_6 Pwt_23:21_7 Pwt_23:21_8 Pwt_23:21_9 Pwt_23:21_10 Pwt_23:21_11 Pwt_23:21_12 Pwt_23:21_13 Pwt_23:21_14 Pwt_23:21_15 Pwt_23:21_16 Pwt_23:21_17 Pwt_23:21_18 Pwt_23:21_19 Pwt_23:21_20 Pwt_23:21_21 Pwt_23:21_22 Pwt_23:21_23 Pwt_23:21_24 Pwt_23:21_25 Pwt_23:21_26 Pwt_23:21_27 Pwt_23:21_28 Pwt_23:21_29 Pwt_23:21_30
Pwt:23:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:23:22 Ἐὰν δὲ εὔξῃ εὐχὴν κυρίῳ τῷ θεῷ σου, οὐ χρονιεῖς ἀποδοῦναι αὐτήν, ὅτι ἐκζητῶν ἐκζητήσει κύριος ὁ θεός σου παρὰ σοῦ, καὶ ἔσται ἐν σοὶ ἁμαρία
Pwt:23:22 And if thou wilt vow a vow to the Lord thy God, thou shalt not delay to pay it; for the Lord thy God will surely require it of thee, and otherwise it shall be sin in thee. (Deuteronomy 23:21 Brenton)
Pwt:23:22 Jeśli złożysz ślub Panu, Bogu swemu, nie będziesz się ociągał z jego wypełnieniem, gdyż Pan, Bóg twój, będzie się tego domagał od ciebie, a na tobie będzie ciążył grzech. (Pwt 23:22 BT_4)
Pwt:23:22 Ἐὰν δὲ εὔξῃ εὐχὴν κυρίῳ τῷ θεῷ σου, οὐ χρονιεῖς ἀποδοῦναι αὐτήν, ὅτι ἐκζητῶν ἐκζητήσει κύριος θεός σου παρὰ σοῦ, καὶ ἔσται ἐν σοὶ ἁμαρία
Pwt:23:22 ἐάν (εἰ ἄν) δέ εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) εὐχή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ χρονίζω (χρονιζ-, χρονι(ε)·[σ]-/χρονι·σ-, χρονι·σ-, κεχρονι·κ-, -, -) ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ἐκ·ζήτησις, -εως, ἡ; ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)  
Pwt:23:22 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Ślub Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By ociągać się By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By odszukiwać Badanie; by odszukiwać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Pwt:23:22 *)ea\n de\ eu)/XE| eu)CHE\n kuri/O| tO=| TeO=| sou, ou) CHroniei=s a)podou=nai au)tE/n, o(/ti e)kDZEtO=n e)kDZEtE/sei ku/rios o( Teo/s sou para\ sou=, kai\ e)/stai e)n soi\ a(mari/a
Pwt:23:22 ean de euXE euCHEn kyriO tO TeO su, u CHronieis apodunai autEn, hoti ekDZEtOn ekDZEtEsei kyrios ho Teos su para su, kai estai en soi hamaria
Pwt:23:22 C x VF_FMI2S N1_ASF N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS D VF2_FAI2S VO_AAN RD_ASF C V2_PAPNSM VF_FAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P RP_GS C VF_FMI3S P RP_DS N1A_NSF
Pwt:23:22 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to pray pray; sometimes "vow" vow lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to linger to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same because/that to seek out exploration; to seek out lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg) and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub ć
Pwt:23:22 if-ever Yet you(sg)-will-be-PRAY-ed, you(sg)-should-be-PRAY-ed vow (acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-will-LINGER to-GIVE BACK her/it/same (acc) because/that while SEEK-ing-OUT (nom) exploration (dat); he/she/it-will-SEEK-OUT, you(sg)-will-be-SEEK-ed-OUT (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)  
Pwt:23:22 Pwt_23:22_1 Pwt_23:22_2 Pwt_23:22_3 Pwt_23:22_4 Pwt_23:22_5 Pwt_23:22_6 Pwt_23:22_7 Pwt_23:22_8 Pwt_23:22_9 Pwt_23:22_10 Pwt_23:22_11 Pwt_23:22_12 Pwt_23:22_13 Pwt_23:22_14 Pwt_23:22_15 Pwt_23:22_16 Pwt_23:22_17 Pwt_23:22_18 Pwt_23:22_19 Pwt_23:22_20 Pwt_23:22_21 Pwt_23:22_22 Pwt_23:22_23 Pwt_23:22_24 Pwt_23:22_25 Pwt_23:22_26
Pwt:23:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:23:23 ἐὰν δὲ μὴ θέλῃς εὔξασθαι, οὐκ ἔστιν ἐν σοὶ ἁμαρτία.
Pwt:23:23 But if thou shouldest be unwilling to vow, it is not sin in thee. (Deuteronomy 23:22 Brenton)
Pwt:23:23 Jeśli się wstrzymasz od ślubowania, nie będzie grzech ciążył na tobie, (Pwt 23:23 BT_4)
Pwt:23:23 ἐὰν δὲ μὴ θέλῃς εὔξασθαι, οὐκ ἔστιν ἐν σοὶ ἁμαρτία.
Pwt:23:23 ἐάν (εἰ ἄν) δέ μή θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Pwt:23:23 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Nie By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By modlić się się modl się się; czasami "ślub" ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Pwt:23:23 e)a\n de\ mE\ Te/lE|s eu)/XasTai, ou)k e)/stin e)n soi\ a(marti/a.
Pwt:23:23 ean de mE TelEs euXasTai, uk estin en soi hamartia.
Pwt:23:23 C x D V1_PAS2S VA_AMN D V9_PAI3S P RP_DS N1A_NSF
Pwt:23:23 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to want want, wish, desire to pray pray; sometimes "vow" οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Pwt:23:23 if-ever Yet not you(sg)-should-be-WANT-ing to-be-PRAY-ed not he/she/it-is in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) sin (nom|voc)
Pwt:23:23 Pwt_23:23_1 Pwt_23:23_2 Pwt_23:23_3 Pwt_23:23_4 Pwt_23:23_5 Pwt_23:23_6 Pwt_23:23_7 Pwt_23:23_8 Pwt_23:23_9 Pwt_23:23_10
Pwt:23:23 x x x x x x x x x x
Pwt:23:24 τὰ ἐκπορευόμενα διὰ τῶν χειλέων σου φυλάξῃ καὶ ποιήσεις ὃν τρόπον εὔξω κυρίῳ τῷ θεῷ σου δόμα, ὃ ἐλάλησας τῷ στόματί σου.
Pwt:23:24 Thou shalt observe the words that proceed from between thy lips; and as thou hast vowed a gift to the Lord God, so shalt thou do that which thou hast spoken with thy mouth. (Deuteronomy 23:23 Brenton)
Pwt:23:24 lecz co z ust twych już wyszło, tego strzeż i wypełnij ślub, który twe usta złożyły jako dar dobrowolny Panu, Bogu twemu. (Pwt 23:24 BT_4)
Pwt:23:24 τὰ ἐκπορευόμενα διὰ τῶν χειλέων σου φυλάξῃ καὶ ποιήσεις ὃν τρόπον εὔξω κυρίῳ τῷ θεῷ σου δόμα, ἐλάλησας τῷ στόματί σου.
Pwt:23:24 ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) διά ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον) ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:23:24 By wychodzić Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Warga Ty; twój/twój(sg) By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Dar Kto/, który/, który By mówić Ust/żołądka por Ty; twój/twój(sg)
Pwt:23:24 ta\ e)kporeuo/mena dia\ tO=n CHeile/On sou fula/XE| kai\ poiE/seis o(\n tro/pon eu)/XO kuri/O| tO=| TeO=| sou do/ma, o(\ e)la/lEsas tO=| sto/mati/ sou.
Pwt:23:24 ta ekporeuomena dia tOn CHeileOn su fylaXE kai poiEseis hon tropon euXO kyriO tO TeO su doma, ho elalEsas tO stomati su.
Pwt:23:24 RA_APN V1_PMPAPN P RA_GPN N3E_GPN RP_GS VF_FMI2S C VF_FAI2S RR_ASM N2_ASM VA_AMI2S N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS N3M_ASN RR_NSN VAI_AAI2S RA_DSN N3M_DSN RP_GS
Pwt:23:24 the to go out because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the lip you; your/yours(sg) to guard and also, even, namely doing/making; to do/make who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to pray pray; sometimes "vow" lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) gift who/whom/which to speak the mouth/maw stoma you; your/yours(sg)
Pwt:23:24 the (nom|acc) while being-GO-ed-OUT (nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) the (gen) lips (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-be-GUARD-ed, he/she/it-should-GUARD, you(sg)-should-be-GUARD-ed and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) you(sg)-were-PRAY-ed lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) gift (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) you(sg)-SPEAK-ed the (dat) mouth/maw (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:23:24 Pwt_23:24_1 Pwt_23:24_2 Pwt_23:24_3 Pwt_23:24_4 Pwt_23:24_5 Pwt_23:24_6 Pwt_23:24_7 Pwt_23:24_8 Pwt_23:24_9 Pwt_23:24_10 Pwt_23:24_11 Pwt_23:24_12 Pwt_23:24_13 Pwt_23:24_14 Pwt_23:24_15 Pwt_23:24_16 Pwt_23:24_17 Pwt_23:24_18 Pwt_23:24_19 Pwt_23:24_20 Pwt_23:24_21 Pwt_23:24_22
Pwt:23:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:23:25 Ἐὰν δὲ εἰσέλθῃς εἰς ἀμητὸν τοῦ πλησίον σου, καὶ συλλέξεις ἐν ταῖς χερσίν σου στάχυς καὶ δρέπανον οὐ μὴ ἐπιβάλῃς ἐπὶ τὸν ἀμητὸν τοῦ πλησίον σου. –
Pwt:23:25 And if thou shouldest go into the corn field of thy neighbour, then thou mayest gather the ears with thy hands; but thou shalt not put the sickle to thy neighbour's corn. (Deuteronomy 24:1 Brenton)
Pwt:23:25 Gdy wejdziesz do zboża bliźniego swego, ręką możesz zrywać kłosy, lecz sierpa nie przyłożysz do zboża swego bliźniego. (Pwt 23:26 BT_4)
Pwt:23:25 Ἐὰν δὲ εἰσέλθῃς εἰς ἀμητὸν τοῦ πλησίον σου, καὶ συλλέξεις ἐν ταῖς χερσίν σου στάχυς καὶ δρέπανον οὐ μὴ ἐπιβάλῃς ἐπὶ τὸν ἀμητὸν τοῦ πλησίον σου.
Pwt:23:25 ἐάν (εἰ ἄν) δέ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1]   ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί συλ·λέγω (συν+λεγ-, συν+λεξ-, συν+λεξ-, -, συν+λελεγ-, συν+λεγ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν στάχυς[1], -υος, ὁ; Στάχυς[2], -υος, ὁ καί δρέπανον, -ου, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν  
Pwt:23:25 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By wchodzić Do (+przyspieszenie) Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By zbierać się zbieraj się, kompiluj, łącz w grupy się, przebieraj, podnoś, grzeb, zaokrąglać z nadmiarem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ty; twój/twój(sg) ???; Stachys I też, nawet, mianowicie Sierp ??? Przed przydechem mocnym Nie By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ty; twój/twój(sg)  
Pwt:23:25 *)ea\n de\ ei)se/lTE|s ei)s a)mEto\n tou= plEsi/on sou, kai\ sulle/Xeis e)n tai=s CHersi/n sou sta/CHus kai\ dre/panon ou) mE\ e)piba/lE|s e)pi\ to\n a)mEto\n tou= plEsi/on sou.
Pwt:23:25 ean de eiselTEs eis amEton tu plEsion su, kai sylleXeis en tais CHersin su staCHys kai drepanon u mE epibalEs epi ton amEton tu plEsion su.
Pwt:23:25 C x VB_AAS2S P N2_ASM RA_GSM D RP_GS C VF_FAI2S P RA_DPF N3_DPF RP_GS N3U_NSM C N2N_NSN D D VB_AAS2S P RA_ASM N2_ASM RA_GSM D RP_GS
Pwt:23:25 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to enter into (+acc) ć the neighbor one near, close to; near you; your/yours(sg) and also, even, namely to gather collect, compile, cluster, pick, raise, rake, round up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand you; your/yours(sg) ???; Stachys and also, even, namely sickle οὐχ before rough breathing not to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the neighbor one near, close to; near you; your/yours(sg)  
Pwt:23:25 if-ever Yet you(sg)-should-ENTER into (+acc)   the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-GATHER in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) ??? (nom); Stachys (nom) and sickle (nom|acc|voc) not not you(sg)-should-PUT ONE'S Hand TO upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)  
Pwt:23:25 Pwt_23:25_1 Pwt_23:25_2 Pwt_23:25_3 Pwt_23:25_4 Pwt_23:25_5 Pwt_23:25_6 Pwt_23:25_7 Pwt_23:25_8 Pwt_23:25_9 Pwt_23:25_10 Pwt_23:25_11 Pwt_23:25_12 Pwt_23:25_13 Pwt_23:25_14 Pwt_23:25_15 Pwt_23:25_16 Pwt_23:25_17 Pwt_23:25_18 Pwt_23:25_19 Pwt_23:25_20 Pwt_23:25_21 Pwt_23:25_22 Pwt_23:25_23 Pwt_23:25_24 Pwt_23:25_25 Pwt_23:25_26 Pwt_23:25_27
Pwt:23:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:23:26 ἐὰν δὲ εἰσέλθῃς εἰς τὸν ἀμπελῶνα τοῦ πλησίον σου, φάγῃ σταφυλὴν ὅσον ψυχήν σου ἐμπλησθῆναι, εἰς δὲ ἄγγος οὐκ ἐμβαλεῖς.
Pwt:23:26 And if thou shouldest go into the vineyard of thy neighbour, thou shalt eat grapes sufficient to satisfy thy desire; but thou mayest not put them into a vessel. (Deuteronomy 24:2 Brenton)
Pwt:23:26 Gdy wejdziesz do winnicy swego bliźniego, możesz zjeść winogron do syta, ile zechcesz; lecz do swego koszyka nie weźmiesz. (Pwt 23:25 BT_4)
Pwt:23:26 ἐὰν δὲ εἰσέλθῃς εἰς τὸν ἀμπελῶνα τοῦ πλησίον σου, φάγῃ σταφυλὴν ὅσον ψυχήν σου ἐμπλησθῆναι, εἰς δὲ ἄγγος οὐκ ἐμβαλεῖς.
Pwt:23:26 ἐάν (εἰ ἄν) δέ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἀμπελών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) σταφυλή, -ῆς, ἡ ὅσος -η -ον ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) εἰς[1] δέ ἄγγο·ς, -ους, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-)
Pwt:23:26 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By wchodzić Do (+przyspieszenie) Winnica Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ty; twój/twój(sg) By jeść Winogrona grono Tyleż/wiele jak Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Do (+przyspieszenie) zaś Naczynie (kosz, torba) ??? Przed przydechem mocnym By wstrzykiwać
Pwt:23:26 e)a\n de\ ei)se/lTE|s ei)s to\n a)mpelO=na tou= plEsi/on sou, fa/gE| stafulE\n o(/son PSuCHE/n sou e)mplEsTE=nai, ei)s de\ a)/ggos ou)k e)mbalei=s.
Pwt:23:26 ean de eiselTEs eis ton ampelOna tu plEsion su, fagE stafylEn hoson PSyCHEn su emplEsTEnai, eis de angos uk embaleis.
Pwt:23:26 C x VB_AAS2S P RA_ASM N3W_ASM RA_GSM D RP_GS VF_FMI2S N1_ASF A1_ASM N1_ASF RP_GS VS_APN P x N3G_NSN D VF2_FAI2S
Pwt:23:26 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to enter into (+acc) the vineyard the neighbor one near, close to; near you; your/yours(sg) to eat grape cluster as much/many as life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) to satisfy fill up into (+acc) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] vessel (basket, bag) οὐχ before rough breathing to inject
Pwt:23:26 if-ever Yet you(sg)-should-ENTER into (+acc) the (acc) vineyard (acc) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed grape cluster (acc) as much/many as (acc, nom|acc) life (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-be-SATISFY-ed into (+acc) Yet vessel (nom|acc|voc) not you(sg)-will-INJECT
Pwt:23:26 Pwt_23:26_1 Pwt_23:26_2 Pwt_23:26_3 Pwt_23:26_4 Pwt_23:26_5 Pwt_23:26_6 Pwt_23:26_7 Pwt_23:26_8 Pwt_23:26_9 Pwt_23:26_10 Pwt_23:26_11 Pwt_23:26_12 Pwt_23:26_13 Pwt_23:26_14 Pwt_23:26_15 Pwt_23:26_16 Pwt_23:26_17 Pwt_23:26_18 Pwt_23:26_19 Pwt_23:26_20
Pwt:23:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x