Pwt:24:1 Ἐὰν δέ τις λάβῃ γυναῖκα καὶ συνοικήσῃ αὐτῇ, καὶ ἔσται ἐὰν μὴ εὕρῃ χάριν ἐναντίον αὐτοῦ, ὅτι εὗρεν ἐν αὐτῇ ἄσχημον πρᾶγμα, καὶ γράψει αὐτῇ βιβλίον ἀποστασίου καὶ δώσει εἰς τὰς χεῖρας αὐτῆς καὶ ἐξαποστελεῖ αὐτὴν ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ,
Pwt:24:1 And if any one should take a wife, and should dwell with her, then it shall come to pass if she should not have found favour before him, because he has found some unbecoming thing in her, that he shall write for her a bill of divorcement, and give it into her hands, and he shall send her away out of his house. (Deuteronomy 24:3 Brenton)
Pwt:24:1 Jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej darzył życzliwością, gdyż znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej, potem odeśle ją od siebie. (Pwt 24:1 BT_4)
Pwt:24:1 Ἐὰν δέ τις λάβῃ γυναῖκα καὶ συνοικήσῃ αὐτῇ, καὶ ἔσται ἐὰν μὴ εὕρῃ χάριν ἐναντίον αὐτοῦ, ὅτι εὗρεν ἐν αὐτῇ ἄσχημον πρᾶγμα, καὶ γράψει αὐτῇ βιβλίον ἀποστασίου καὶ δώσει εἰς τὰς χεῖρας αὐτῆς καὶ ἐξαποστελεῖ αὐτὴν ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ,
Pwt:24:1 ἐάν (εἰ ἄν) δέ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί συν·οικέω (συν+οικ(ε)-, συν+οικη·σ-, συν+οικη·σ-, συν+ῳκη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) μή εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·σχήμων -ον, gen. sg. -ονος πρᾶγμα[τ], -ατος, τό καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) ἀπο·στάσιον, -ου, τό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:24:1 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Jakiś/jakikolwiek By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By żyć z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By znajdować Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Nienadający się na prezent Sprawa [zobacz pragmatyczny] I też, nawet, mianowicie By pisać On/ona/to/to samo Książka Zauważaj rozwodu I też, nawet, mianowicie By dawać Do (+przyspieszenie) Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom On/ona/to/to samo
Pwt:24:1 *)ea\n de/ tis la/bE| gunai=ka kai\ sunoikE/sE| au)tE=|, kai\ e)/stai e)a\n mE\ eu(/rE| CHa/rin e)nanti/on au)tou=, o(/ti eu(=ren e)n au)tE=| a)/sCHEmon pra=gma, kai\ gra/PSei au)tE=| bibli/on a)postasi/ou kai\ dO/sei ei)s ta\s CHei=ras au)tE=s kai\ e)Xapostelei= au)tE\n e)k tE=s oi)ki/as au)tou=,
Pwt:24:1 ean de tis labE gynaika kai synoikEsE autE, kai estai ean mE heurE CHarin enantion autu, hoti heuren en autE asCHEmon pragma, kai graPSei autE biblion apostasiu kai dOsei eis tas CHeiras autEs kai eXapostelei autEn ek tEs oikias autu,
Pwt:24:1 C x RI_NSM VB_AAS3S N3K_ASF C VA_AAS3S RD_DSF C VF_FMI3S C D VB_AAS3S N3_ASF P RD_GSM C VB_AAI3S P RD_DSF A3N_ASN N3M_ASN C VF_FAI3S RD_DSF N2N_ASN N2N_GSN C VF_FAI3S P RA_APF N3_APF RD_GSF C VF2_FAI3S RD_ASF P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM
Pwt:24:1 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] some/any to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand woman/wife and also, even, namely to live with he/she/it/same and also, even, namely to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to find for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same because/that to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same unpresentable matter [see pragmatic] and also, even, namely to write he/she/it/same book notice of divorce and also, even, namely to give into (+acc) the hand he/she/it/same and also, even, namely to ??? he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the house he/she/it/same
Pwt:24:1 if-ever Yet some/any (nom) he/she/it-should-TAKE HOLD OF, you(sg)-should-be-TAKE HOLD OF-ed woman/wife (acc) and you(sg)-will-be-LIVE-ed-WITH, he/she/it-should-LIVE-WITH, you(sg)-should-be-LIVE-ed-WITH her/it/same (dat) and he/she/it-will-be if-ever not he/she/it-should-FIND, you(sg)-should-be-FIND-ed for; grace (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) because/that he/she/it-FIND-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) unpresentable ([Adj] nom|acc|voc, voc) matter (nom|acc|voc) and he/she/it-will-WRITE, you(sg)-will-be-WRITE-ed (classical) her/it/same (dat) book (nom|acc|voc) notice of divorce (gen) and he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) into (+acc) the (acc) hands (acc) her/it/same (gen) and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) her/it/same (acc) out of (+gen) the (gen) house (gen), houses (acc) him/it/same (gen)
Pwt:24:1 Pwt_24:1_1 Pwt_24:1_2 Pwt_24:1_3 Pwt_24:1_4 Pwt_24:1_5 Pwt_24:1_6 Pwt_24:1_7 Pwt_24:1_8 Pwt_24:1_9 Pwt_24:1_10 Pwt_24:1_11 Pwt_24:1_12 Pwt_24:1_13 Pwt_24:1_14 Pwt_24:1_15 Pwt_24:1_16 Pwt_24:1_17 Pwt_24:1_18 Pwt_24:1_19 Pwt_24:1_20 Pwt_24:1_21 Pwt_24:1_22 Pwt_24:1_23 Pwt_24:1_24 Pwt_24:1_25 Pwt_24:1_26 Pwt_24:1_27 Pwt_24:1_28 Pwt_24:1_29 Pwt_24:1_30 Pwt_24:1_31 Pwt_24:1_32 Pwt_24:1_33 Pwt_24:1_34 Pwt_24:1_35 Pwt_24:1_36 Pwt_24:1_37 Pwt_24:1_38 Pwt_24:1_39 Pwt_24:1_40
Pwt:24:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:24:2 καὶ ἀπελθοῦσα γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ,
Pwt:24:2 And if she should go away and be married to another man; (Deuteronomy 24:4 Brenton)
Pwt:24:2 Jeśli ona wyszedłszy z jego domu, pójdzie i zostanie żoną innego, (Pwt 24:2 BT_4)
Pwt:24:2 καὶ ἀπελθοῦσα γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ,
Pwt:24:2 καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος)
Pwt:24:2 I też, nawet, mianowicie By odchodzić By stawać się stawaj się, zdarzaj się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Inny
Pwt:24:2 kai\ a)pelTou=sa ge/nEtai a)ndri\ e(te/rO|,
Pwt:24:2 kai apelTusa genEtai andri heterO,
Pwt:24:2 C VB_AAPNSF VB_AMS3S N3_DSM A1A_DSM
Pwt:24:2 and also, even, namely to depart to become become, happen man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". other
Pwt:24:2 and upon DEPART-ing (nom|voc) he/she/it-should-be-BECOME-ed man, husband (dat) other (dat)
Pwt:24:2 Pwt_24:2_1 Pwt_24:2_2 Pwt_24:2_3 Pwt_24:2_4 Pwt_24:2_5
Pwt:24:2 x x x x x
Pwt:24:3 καὶ μισήσῃ αὐτὴν ὁ ἀνὴρ ὁ ἔσχατος καὶ γράψει αὐτῇ βιβλίον ἀποστασίου καὶ δώσει εἰς τὰς χεῖρας αὐτῆς καὶ ἐξαποστελεῖ αὐτὴν ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, ἢ ἀποθάνῃ ὁ ἀνὴρ ὁ ἔσχατος, ὃς ἔλαβεν αὐτὴν ἑαυτῷ γυναῖκα,
Pwt:24:3 and the last husband should hate her, and write for her a bill of divorcement; and should give it into her hands, and send her away out of his house, and the last husband should die, who took her to himself for a wife; (Deuteronomy 24:5 Brenton)
Pwt:24:3 a ten drugi też ją znienawidzi, wręczy jej list rozwodowy i usunie ją z domu, albo jeśli ten drugi mąż, który ją poślubił, umrze, (Pwt 24:3 BT_4)
Pwt:24:3 καὶ μισήσῃ αὐτὴν ἀνὴρ ἔσχατος καὶ γράψει αὐτῇ βιβλίον ἀποστασίου καὶ δώσει εἰς τὰς χεῖρας αὐτῆς καὶ ἐξαποστελεῖ αὐτὴν ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, ἀποθάνῃ ἀνὴρ ἔσχατος, ὃς ἔλαβεν αὐτὴν ἑαυτῷ γυναῖκα,
Pwt:24:3 καί μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) ἀπο·στάσιον, -ου, τό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον ὅς ἥ ὅ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
Pwt:24:3 I też, nawet, mianowicie Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Ostatni I też, nawet, mianowicie By pisać On/ona/to/to samo Książka Zauważaj rozwodu I też, nawet, mianowicie By dawać Do (+przyspieszenie) Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom On/ona/to/to samo Albo By umierać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Ostatni Kto/, który/, który By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo Samo /nasz /twój /siebie Kobiety/żona
Pwt:24:3 kai\ misE/sE| au)tE\n o( a)nE\r o( e)/sCHatos kai\ gra/PSei au)tE=| bibli/on a)postasi/ou kai\ dO/sei ei)s ta\s CHei=ras au)tE=s kai\ e)Xapostelei= au)tE\n e)k tE=s oi)ki/as au)tou=, E)\ a)poTa/nE| o( a)nE\r o( e)/sCHatos, o(\s e)/laben au)tE\n e(autO=| gunai=ka,
Pwt:24:3 kai misEsE autEn ho anEr ho esCHatos kai graPSei autE biblion apostasiu kai dOsei eis tas CHeiras autEs kai eXapostelei autEn ek tEs oikias autu, E apoTanE ho anEr ho esCHatos, hos elaben autEn heautO gynaika,
Pwt:24:3 C VA_AAS3S RD_ASF RA_NSM N3_NSM RA_NSM A1_NSM C VF_FAI3S RD_DSF N2N_ASN N2N_GSN C VF_FAI3S P RA_APF N3_APF RD_GSF C VF2_FAI3S RD_ASF P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM C VB_AAS3S RA_NSM N3_NSM RA_NSM A1_NSM RR_NSM VBI_AAI3S RD_ASF RD_DSM N3K_ASF
Pwt:24:3 and also, even, namely to destest dislike, detest, hate, abominate he/she/it/same the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the last and also, even, namely to write he/she/it/same book notice of divorce and also, even, namely to give into (+acc) the hand he/she/it/same and also, even, namely to ??? he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the house he/she/it/same or to die the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the last who/whom/which to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same self /our-/your-/themselves woman/wife
Pwt:24:3 and you(sg)-will-be-DESTEST-ed, he/she/it-should-DESTEST, you(sg)-should-be-DESTEST-ed her/it/same (acc) the (nom) man, husband (nom) the (nom) last (nom) and he/she/it-will-WRITE, you(sg)-will-be-WRITE-ed (classical) her/it/same (dat) book (nom|acc|voc) notice of divorce (gen) and he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) into (+acc) the (acc) hands (acc) her/it/same (gen) and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) her/it/same (acc) out of (+gen) the (gen) house (gen), houses (acc) him/it/same (gen) or you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed the (nom) man, husband (nom) the (nom) last (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed her/it/same (acc) self (dat) woman/wife (acc)
Pwt:24:3 Pwt_24:3_1 Pwt_24:3_2 Pwt_24:3_3 Pwt_24:3_4 Pwt_24:3_5 Pwt_24:3_6 Pwt_24:3_7 Pwt_24:3_8 Pwt_24:3_9 Pwt_24:3_10 Pwt_24:3_11 Pwt_24:3_12 Pwt_24:3_13 Pwt_24:3_14 Pwt_24:3_15 Pwt_24:3_16 Pwt_24:3_17 Pwt_24:3_18 Pwt_24:3_19 Pwt_24:3_20 Pwt_24:3_21 Pwt_24:3_22 Pwt_24:3_23 Pwt_24:3_24 Pwt_24:3_25 Pwt_24:3_26 Pwt_24:3_27 Pwt_24:3_28 Pwt_24:3_29 Pwt_24:3_30 Pwt_24:3_31 Pwt_24:3_32 Pwt_24:3_33 Pwt_24:3_34 Pwt_24:3_35 Pwt_24:3_36
Pwt:24:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:24:4 οὐ δυνήσεται ὁ ἀνὴρ ὁ πρότερος ὁ ἐξαποστείλας αὐτὴν ἐπαναστρέψας λαβεῖν αὐτὴν ἑαυτῷ γυναῖκα μετὰ τὸ μιανθῆναι αὐτήν, ὅτι βδέλυγμά ἐστιν ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου· καὶ οὐ μιανεῖτε τὴν γῆν, ἣν κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν ἐν κλήρῳ.
Pwt:24:4 the former husband who sent her away shall not be able to return and take her to himself for a wife, after she has been defiled; because it is an abomination before the Lord thy God, and ye shall not defile the land, which the Lord thy God gives thee to inherit. (Deuteronomy 24:6 Brenton)
Pwt:24:4 nie będzie mógł pierwszy jej mąż, który ją odesłał, wziąć jej powtórnie za żonę jako splugawionej. To bowiem budzi odrazę u Pana, a ty nie możesz dopuścić do takiej nieprawości w kraju, który ci daje w posiadanie Pan, Bóg twój. (Pwt 24:4 BT_4)
Pwt:24:4 οὐ δυνήσεται ἀνὴρ πρότερος ἐξαποστείλας αὐτὴν ἐπαναστρέψας λαβεῖν αὐτὴν ἑαυτῷ γυναῖκα μετὰ τὸ μιανθῆναι αὐτήν, ὅτι βδέλυγμά ἐστιν ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου· καὶ οὐ μιανεῖτε τὴν γῆν, ἣν κύριος θεὸς ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν ἐν κλήρῳ.
Pwt:24:4 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) ὁ ἡ τό ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό   λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι μετά ὁ ἡ τό μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι βδέλυγμα[τ], -ατος, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν κλῆρος, -ου, ὁ
Pwt:24:4 ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Wcześniej Do ??? On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo Samo /nasz /twój /siebie Kobiety/żona Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By zanieczyszczać On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Wstręt By być Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zanieczyszczać Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty By dawać Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los
Pwt:24:4 ou) dunE/setai o( a)nE\r o( pro/teros o( e)Xapostei/las au)tE\n e)panastre/PSas labei=n au)tE\n e(autO=| gunai=ka meta\ to\ mianTE=nai au)tE/n, o(/ti bde/lugma/ e)stin e)nanti/on kuri/ou tou= Teou= sou· kai\ ou) mianei=te tE\n gE=n, E(\n ku/rios o( Teo\s u(mO=n di/dOsin u(mi=n e)n klE/rO|.
Pwt:24:4 u dynEsetai ho anEr ho proteros ho eXaposteilas autEn epanastrePSas labein autEn heautO gynaika meta to mianTEnai autEn, hoti bdelygma estin enantion kyriu tu Teu su· kai u mianeite tEn gEn, hEn kyrios ho Teos hymOn didOsin hymin en klErO.
Pwt:24:4 D VF_FMI3S RA_NSM N3_NSM RA_NSM A1A_NSM RA_NSM VA_AAPNSM RD_ASF VA_AAPNSM VB_AAN RD_ASF RD_DSM N3K_ASF P RA_ASN VC_APN RD_ASF C N3M_ASN V9_PAI3S P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS C D VF2_FAI2P RA_ASF N1_ASF RR_ASF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP V8_PAI3S RP_DP P N2_DSM
Pwt:24:4 οὐχ before rough breathing to able the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the earlier the to ??? he/she/it/same ć to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same self /our-/your-/themselves woman/wife after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to pollute he/she/it/same because/that abomination to be in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to pollute the earth/land who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you to give you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot
Pwt:24:4 not he/she/it-will-be-ABLE-ed the (nom) man, husband (nom) the (nom) earlier ([Adj] nom) the (nom) upon ???-ing (nom|voc) her/it/same (acc)   to-TAKE HOLD OF her/it/same (acc) self (dat) woman/wife (acc) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-be-POLLUTE-ed her/it/same (acc) because/that abomination (nom|acc|voc) he/she/it-is in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not you(pl)-will-POLLUTE the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(pl) (dat) in/among/by (+dat) lot (dat)
Pwt:24:4 Pwt_24:4_1 Pwt_24:4_2 Pwt_24:4_3 Pwt_24:4_4 Pwt_24:4_5 Pwt_24:4_6 Pwt_24:4_7 Pwt_24:4_8 Pwt_24:4_9 Pwt_24:4_10 Pwt_24:4_11 Pwt_24:4_12 Pwt_24:4_13 Pwt_24:4_14 Pwt_24:4_15 Pwt_24:4_16 Pwt_24:4_17 Pwt_24:4_18 Pwt_24:4_19 Pwt_24:4_20 Pwt_24:4_21 Pwt_24:4_22 Pwt_24:4_23 Pwt_24:4_24 Pwt_24:4_25 Pwt_24:4_26 Pwt_24:4_27 Pwt_24:4_28 Pwt_24:4_29 Pwt_24:4_30 Pwt_24:4_31 Pwt_24:4_32 Pwt_24:4_33 Pwt_24:4_34 Pwt_24:4_35 Pwt_24:4_36 Pwt_24:4_37 Pwt_24:4_38 Pwt_24:4_39 Pwt_24:4_40
Pwt:24:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:24:5 Ἐὰν δέ τις λάβῃ γυναῖκα προσφάτως, οὐκ ἐξελεύσεται εἰς τὸν πόλεμον, καὶ οὐκ ἐπιβληθήσεται αὐτῷ οὐδὲν πρᾶγμα· ἀθῷος ἔσται ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ ἐνιαυτὸν ἕνα, εὐφρανεῖ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, ἣν ἔλαβεν.
Pwt:24:5 And if any one should have recently taken a wife, he shall not go out to war, neither shall any thing be laid upon him; he shall be free in his house; for one year he shall cheer his wife whom he has taken. (Deuteronomy 24:7 Brenton)
Pwt:24:5 Jeśli mąż dopiero co poślubi żonę, to nie pójdzie do wojska i żaden publiczny obowiązek na niego nie przypadnie, lecz pozostanie przez jeden rok w domu, aby ucieszyć żonę, którą poślubił. (Pwt 24:5 BT_4)
Pwt:24:5 Ἐὰν δέ τις λάβῃ γυναῖκα προσφάτως, οὐκ ἐξελεύσεται εἰς τὸν πόλεμον, καὶ οὐκ ἐπιβληθήσεται αὐτῷ οὐδὲν πρᾶγμα· ἀθῷος ἔσται ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ ἐνιαυτὸν ἕνα, εὐφρανεῖ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, ἣν ἔλαβεν.
Pwt:24:5 ἐάν (εἰ ἄν) δέ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι προσφάτως οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν πρᾶγμα[τ], -ατος, τό ἀ·θῷος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) αὐτός αὐτή αὐτό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)
Pwt:24:5 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Jakiś/jakikolwiek By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kobiety/żona Ostatnio ??? Przed przydechem mocnym By wychodzić Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na On/ona/to/to samo Nie jeden (nic, nikt) Sprawa [zobacz pragmatyczny] Bez kary/usprawiedliwiał By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom On/ona/to/to samo Rok Jeden By celebrować/bądź wesoły Kobiety/żona On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć
Pwt:24:5 *)ea\n de/ tis la/bE| gunai=ka prosfa/tOs, ou)k e)Xeleu/setai ei)s to\n po/lemon, kai\ ou)k e)piblETE/setai au)tO=| ou)de\n pra=gma· a)TO=|os e)/stai e)n tE=| oi)ki/a| au)tou= e)niauto\n e(/na, eu)franei= tE\n gunai=ka au)tou=, E(\n e)/laben.
Pwt:24:5 ean de tis labE gynaika prosfatOs, uk eXeleusetai eis ton polemon, kai uk epiblETEsetai autO uden pragma· aTOos estai en tE oikia autu eniauton hena, eufranei tEn gynaika autu, hEn elaben.
Pwt:24:5 C x RI_NSM VB_AAS3S N3K_ASF D D VF_FMI3S P RA_ASM N2_ASM C D VC_FPI3S RD_DSM A3_ASN N3M_ASN A1_NSM VF_FMI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_GSM N2_ASM A3_ASM VF2_FAI3S RA_ASF N3K_ASF RD_GSM RR_ASF VBI_AAI3S
Pwt:24:5 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] some/any to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand woman/wife recently οὐχ before rough breathing to come out into (+acc) the war [see polemic] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon he/she/it/same not one (nothing, no one) matter [see pragmatic] without penalty/exculpated to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house he/she/it/same year one to celebrate/be merry the woman/wife he/she/it/same who/whom/which to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand
Pwt:24:5 if-ever Yet some/any (nom) he/she/it-should-TAKE HOLD OF, you(sg)-should-be-TAKE HOLD OF-ed woman/wife (acc) recently not he/she/it-will-be-COME-ed-OUT into (+acc) the (acc) war (acc) and not he/she/it-will-be-PUT ONE'S Hand TO-ed him/it/same (dat) not one (nom|acc) matter (nom|acc|voc) without penalty/exculpated ([Adj] nom) he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) him/it/same (gen) year (acc) one (acc) he/she/it-will-CELEBRATE/BE-MERRY, you(sg)-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY (classical) the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed
Pwt:24:5 Pwt_24:5_1 Pwt_24:5_2 Pwt_24:5_3 Pwt_24:5_4 Pwt_24:5_5 Pwt_24:5_6 Pwt_24:5_7 Pwt_24:5_8 Pwt_24:5_9 Pwt_24:5_10 Pwt_24:5_11 Pwt_24:5_12 Pwt_24:5_13 Pwt_24:5_14 Pwt_24:5_15 Pwt_24:5_16 Pwt_24:5_17 Pwt_24:5_18 Pwt_24:5_19 Pwt_24:5_20 Pwt_24:5_21 Pwt_24:5_22 Pwt_24:5_23 Pwt_24:5_24 Pwt_24:5_25 Pwt_24:5_26 Pwt_24:5_27 Pwt_24:5_28 Pwt_24:5_29 Pwt_24:5_30 Pwt_24:5_31
Pwt:24:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:24:6 Οὐκ ἐνεχυράσεις μύλον οὐδὲ ἐπιμύλιον, ὅτι ψυχὴν οὗτος ἐνεχυράζει.
Pwt:24:6 Thou shalt not take for a pledge the under millstone, nor the upper millstone; for he who does so takes life for a pledge. (Deuteronomy 24:8 Brenton)
Pwt:24:6 Nie wolno brać w zastaw kamienia młyńskiego górnego ani dolnego, gdyż tym samym brałoby się w zastaw samo życie. (Pwt 24:6 BT_4)
Pwt:24:6 Οὐκ ἐνεχυράσεις μύλον οὐδὲ ἐπιμύλιον, ὅτι ψυχὴν οὗτος ἐνεχυράζει.
Pwt:24:6 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   μύλος, -ου, ὁ v.l. μυλών, -ῶνος, ὁ οὐδέ (οὐ δέ)   ὅτι ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή οὗτος αὕτη τοῦτο  
Pwt:24:6 ??? Przed przydechem mocnym Młyn ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Ponieważ/tamto Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pwt:24:6 *ou)k e)neCHura/seis mu/lon ou)de\ e)pimu/lion, o(/ti PSuCHE\n ou(=tos e)neCHura/DZei.
Pwt:24:6 uk eneCHyraseis mylon ude epimylion, hoti PSyCHEn hutos eneCHyraDZei.
Pwt:24:6 D VF_FAI2S N2_ASM C A1B_ASM C N1_ASF RD_NSM V1_PAI3S
Pwt:24:6 οὐχ before rough breathing ć mill οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) ć because/that life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć
Pwt:24:6 not   mill (acc) neither/nor   because/that life (acc) this (nom)  
Pwt:24:6 Pwt_24:6_1 Pwt_24:6_2 Pwt_24:6_3 Pwt_24:6_4 Pwt_24:6_5 Pwt_24:6_6 Pwt_24:6_7 Pwt_24:6_8 Pwt_24:6_9
Pwt:24:6 x x x x x x x x x
Pwt:24:7 Ἐὰν δὲ ἁλῷ ἄνθρωπος κλέπτων ψυχὴν τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ καταδυναστεύσας αὐτὸν ἀποδῶται, ἀποθανεῖται ὁ κλέπτης ἐκεῖνος· καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν.
Pwt:24:7 And if a man should be caught stealing one of his brethren of the children of Israel, and having overcome him he should sell him, that thief shall die; so shalt thou remove that evil one from yourselves. (Deuteronomy 24:9 Brenton)
Pwt:24:7 Jeśli znajdą człowieka, porywającego kogoś ze swych braci, z Izraelitów - czy sam będzie go używał jako niewolnika, czy go sprzeda - taki złodziej musi umrzeć. Usuniesz zło spośród siebie. (Pwt 24:7 BT_4)
Pwt:24:7 Ἐὰν δὲ ἁλῷ ἄνθρωπος κλέπτων ψυχὴν τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ καταδυναστεύσας αὐτὸν ἀποδῶται, ἀποθανεῖται κλέπτης ἐκεῖνος· καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν.
Pwt:24:7 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἅλως, -ω, ἡ [LXX], acc. -ων and -ω; ἁλίσκομαι [LXX] (αλισκ-, αλω·σ-, 2nd ath. αλ(ω)-/ath. αλ(ο)-, ηλω·κ-/εαλω·κ-, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ κλέπτης, -ου, ὁ; κλέπτω (κλεπτ-, κλεψ-, κλεψ-, -, κεκλεπτ-, κλαπ·[θ]-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί κατα·δυναστεύω (κατα+δυναστευ-, κατα+δυναστευ·σ-, κατα+δυναστευ·σ-, -, κατα+δεδυναστευ-, κατα+δυναστευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὁ ἡ τό κλέπτης, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:24:7 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Młócąca zboże podłoga; by chwytać Ludzki Złodziej [zobacz kleptomanię]; by kraść żłób, sprzeniewierzać, kraść, rabować, kraść, zwędzić Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Brat; siostra On/ona/to/to samo Syn Izrael I też, nawet, mianowicie By eksploatować On/ona/to/to samo By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się By umierać Złodziej [zobacz kleptomanię] Tamto I też, nawet, mianowicie By usuwać Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty On/ona/to/to samo
Pwt:24:7 *)ea\n de\ a(lO=| a)/nTrOpos kle/ptOn PSuCHE\n tO=n a)delfO=n au)tou= tO=n ui(O=n *israEl kai\ katadunasteu/sas au)to\n a)podO=tai, a)poTanei=tai o( kle/ptEs e)kei=nos· kai\ e)Xarei=s to\n ponEro\n e)X u(mO=n au)tO=n.
Pwt:24:7 ean de halO anTrOpos kleptOn PSyCHEn tOn adelfOn autu tOn hyiOn israEl kai katadynasteusas auton apodOtai, apoTaneitai ho kleptEs ekeinos· kai eXareis ton ponEron eX hymOn autOn.
Pwt:24:7 C x VZ_AAS3S N2_NSM V1_PAPNSM N1_ASF RA_GPM N2_GPM RD_GSM RA_GPM N2_GPM N_GSM C VA_AAPNSM RD_ASM VO_AMS3S VF2_FMI3S RA_NSM N1M_NSM RD_NSM C VF2_FAI2S RA_ASM A1A_ASM P RP_GP RD_GPM
Pwt:24:7 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] threshing floor; to catch human thief [see kleptomania]; to steal crib, embezzle, thieve, rob, pilfer, snitch life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person the brother; sister he/she/it/same the son Israel and also, even, namely to exploit he/she/it/same to give back restore, assign, impute, convey, refer to die the thief [see kleptomania] that and also, even, namely to remove the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος out of (+gen) ἐξ before vowels you he/she/it/same
Pwt:24:7 if-ever Yet threshing floor (dat), threshing floors (nom|voc); he/she/it-should-CATCH human (nom) thiefs (gen); while STEAL-ing (nom) life (acc) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) him/it/same (gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) and upon EXPLOIT-ing (nom|voc) him/it/same (acc) he/she/it-should-be-GIVE BACK-ed he/she/it-will-be-DIE-ed the (nom) thief (nom) that (nom) and you(sg)-will-REMOVE the (acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) out of (+gen) you(pl) (gen) them/same (gen)
Pwt:24:7 Pwt_24:7_1 Pwt_24:7_2 Pwt_24:7_3 Pwt_24:7_4 Pwt_24:7_5 Pwt_24:7_6 Pwt_24:7_7 Pwt_24:7_8 Pwt_24:7_9 Pwt_24:7_10 Pwt_24:7_11 Pwt_24:7_12 Pwt_24:7_13 Pwt_24:7_14 Pwt_24:7_15 Pwt_24:7_16 Pwt_24:7_17 Pwt_24:7_18 Pwt_24:7_19 Pwt_24:7_20 Pwt_24:7_21 Pwt_24:7_22 Pwt_24:7_23 Pwt_24:7_24 Pwt_24:7_25 Pwt_24:7_26 Pwt_24:7_27
Pwt:24:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:24:8 Πρόσεχε σεαυτῷ ἐν τῇ ἁφῇ τῆς λέπρας· φυλάξῃ σφόδρα ποιεῖν κατὰ πάντα τὸν νόμον, ὃν ἐὰν ἀναγγείλωσιν ὑμῖν οἱ ἱερεῖς οἱ Λευῖται· ὃν τρόπον ἐνετειλάμην ὑμῖν, φυλάξασθε ποιεῖν.
Pwt:24:8 Take heed to thyself in regard of the plague of leprosy: thou shalt take great heed to do according to all the law, which the priests the Levites shall report to you; take heed to do, as I have charged you. (Deuteronomy 24:10 Brenton)
Pwt:24:8 Bardzo pilnie uważaj na plagę trądu, aby uczynić wszystko, o czym was pouczą kapłani-lewici. Co im zleciłem, tego pilnie będziecie przestrzegali. (Pwt 24:8 BT_4)
Pwt:24:8 Πρόσεχε σεαυτῷ ἐν τῇ ἁφῇ τῆς λέπρας· φυλάξῃ σφόδρα ποιεῖν κατὰ πάντα τὸν νόμον, ὃν ἐὰν ἀναγγείλωσιν ὑμῖν οἱ ἱερεῖς οἱ Λευῖται· ὃν τρόπον ἐνετειλάμην ὑμῖν, φυλάξασθε ποιεῖν.
Pwt:24:8 προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἐν ὁ ἡ τό ἁφή, -ῆς, ἡ; ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) ὁ ἡ τό λέπρα, -ας, ἡ; λεπρός -ά -όν φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) σφόδρα ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Pwt:24:8 By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Siebie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wiązadło (związek, LXX plaga, zakażanie); by pozwalać iść z Trąd; trędowaty By zabezpieczać się Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony By czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Prawo Kto/, który/, który; by być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty Duchowny Lewita Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By zalecać rozkaz Ty By zabezpieczać się By czynić/rób
Pwt:24:8 *pro/seCHe seautO=| e)n tE=| a(fE=| tE=s le/pras· fula/XE| sfo/dra poiei=n kata\ pa/nta to\n no/mon, o(\n e)a\n a)naggei/lOsin u(mi=n oi( i(erei=s oi( *leui=tai· o(\n tro/pon e)neteila/mEn u(mi=n, fula/XasTe poiei=n.
Pwt:24:8 proseCHe seautO en tE hafE tEs lepras· fylaXE sfodra poiein kata panta ton nomon, hon ean anangeilOsin hymin hoi hiereis hoi leuitai· hon tropon eneteilamEn hymin, fylaXasTe poiein.
Pwt:24:8 V1_PAD2S RD_DSM P RA_DSF N1_DSF RA_GSF N1A_GSF VF_FMI2S D V2_PAN P A3_ASM RA_ASM N2_ASM RR_ASM C VA_AAS3P RP_DP RA_NPM N3V_NPM RA_NPM N1M_NPM RR_ASM N2_ASM VAI_AMI1S RP_DP VA_AMD2P V2_PAN
Pwt:24:8 to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. yourself in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ligament (connection, LXX plague, infection); to let go of the leprosy; leprous to guard vehement, intense, keen, inveighingly, eager to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the law who/whom/which; to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to proclaim proclaim, report you the priest the Levite who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to enjoin command you to guard to do/make
Pwt:24:8 be-you(sg)-PAY HEED-ing! yourself (dat) in/among/by (+dat) the (dat) ligament (dat); he/she/it-should-LET-GO-OF, you(sg)-should-be-LET-ed-GO-OF the (gen) leprosy (gen); leprous ([Adj] acc, gen) you(sg)-will-be-GUARD-ed, he/she/it-should-GUARD, you(sg)-should-be-GUARD-ed vehement, to-be-DO/MAKE-ing down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) law (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) if-ever they-should-PROCLAIM you(pl) (dat) the (nom) priests (acc, nom|voc) the (nom) Levites (nom|voc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) I-was-ENJOIN-ed you(pl) (dat) be-you(pl)-GUARD-ed! to-be-DO/MAKE-ing
Pwt:24:8 Pwt_24:8_1 Pwt_24:8_2 Pwt_24:8_3 Pwt_24:8_4 Pwt_24:8_5 Pwt_24:8_6 Pwt_24:8_7 Pwt_24:8_8 Pwt_24:8_9 Pwt_24:8_10 Pwt_24:8_11 Pwt_24:8_12 Pwt_24:8_13 Pwt_24:8_14 Pwt_24:8_15 Pwt_24:8_16 Pwt_24:8_17 Pwt_24:8_18 Pwt_24:8_19 Pwt_24:8_20 Pwt_24:8_21 Pwt_24:8_22 Pwt_24:8_23 Pwt_24:8_24 Pwt_24:8_25 Pwt_24:8_26 Pwt_24:8_27 Pwt_24:8_28
Pwt:24:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:24:9 μνήσθητι ὅσα ἐποίησεν κύριος ὁ θεός σου τῇ Μαριαμ ἐν τῇ ὁδῷ ἐκπορευομένων ὑμῶν ἐξ Αἰγύπτου.
Pwt:24:9 Remember all that the Lord thy God did to Mariam in the way, when ye were going out of Egypt. (Deuteronomy 24:11 Brenton)
Pwt:24:9 Przypomnij sobie, co Pan, Bóg twój, uczynił Miriam w drodze, gdyście wychodzili z Egiptu. (Pwt 24:9 BT_4)
Pwt:24:9 μνήσθητι ὅσα ἐποίησεν κύριος θεός σου τῇ Μαριαμ ἐν τῇ ὁδῷ ἐκπορευομένων ὑμῶν ἐξ Αἰγύπτου.
Pwt:24:9 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό Μαριάμ, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Pwt:24:9 By pamiętać/stawaj się uważającym z Tyleż/wiele jak By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Miriam W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga By wychodzić Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z]
Pwt:24:9 mnE/sTEti o(/sa e)poi/Esen ku/rios o( Teo/s sou tE=| *mariam e)n tE=| o(dO=| e)kporeuome/nOn u(mO=n e)X *ai)gu/ptou.
Pwt:24:9 mnEsTEti hosa epoiEsen kyrios ho Teos su tE mariam en tE hodO ekporeuomenOn hymOn eX aigyptu.
Pwt:24:9 VS_APD2S A1_APN VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_DSF N_DSF P RA_DSF N2_DSF V1_PMPGPM RP_GP P N2_GSF
Pwt:24:9 to remember/become mindful of as much/many as to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) the Miriam in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road to go out you out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of]
Pwt:24:9 be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) Miriam (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) while being-GO-ed-OUT (gen) you(pl) (gen) out of (+gen) Egypt (gen)
Pwt:24:9 Pwt_24:9_1 Pwt_24:9_2 Pwt_24:9_3 Pwt_24:9_4 Pwt_24:9_5 Pwt_24:9_6 Pwt_24:9_7 Pwt_24:9_8 Pwt_24:9_9 Pwt_24:9_10 Pwt_24:9_11 Pwt_24:9_12 Pwt_24:9_13 Pwt_24:9_14 Pwt_24:9_15 Pwt_24:9_16
Pwt:24:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:24:10 Ἐὰν ὀφείλημα ᾖ ἐν τῷ πλησίον σου, ὀφείλημα ὁτιοῦν, οὐκ εἰσελεύσῃ εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐνεχυράσαι τὸ ἐνέχυρον·
Pwt:24:10 If thy neighbour owe thee a debt, any debt whatsoever, thou shalt not go into his house to take his pledge: (Deuteronomy 24:12 Brenton)
Pwt:24:10 Jeśli bliźniemu swemu udzielisz pożyczki z zabezpieczeniem, nie wejdziesz do jego domu, by zabrać cośkolwiek w zastaw. (Pwt 24:10 BT_4)
Pwt:24:10 Ἐὰν ὀφείλημα ἐν τῷ πλησίον σου, ὀφείλημα ὁτιοῦν, οὐκ εἰσελεύσῃ εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐνεχυράσαι τὸ ἐνέχυρον·
Pwt:24:10 ἐάν (εἰ ἄν) ὀφείλημα[τ], -ατος, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὀφείλημα[τ], -ατος, τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό  
Pwt:24:10 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dług By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ty; twój/twój(sg) Dług ??? Przed przydechem mocnym By wchodzić Do (+przyspieszenie) Dom On/ona/to/to samo
Pwt:24:10 *)ea\n o)fei/lEma E)=| e)n tO=| plEsi/on sou, o)fei/lEma o(tiou=n, ou)k ei)seleu/sE| ei)s tE\n oi)ki/an au)tou= e)neCHura/sai to\ e)ne/CHuron·
Pwt:24:10 ean ofeilEma E en tO plEsion su, ofeilEma hotiun, uk eiseleusE eis tEn oikian autu eneCHyrasai to eneCHyron·
Pwt:24:10 C N3M_NSN V9_PAS3S P RA_DSM D RP_GS N3M_NSN RX_NSN D VF_FMI2S P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM VA_AAN RA_ASN N2N_ASN
Pwt:24:10 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] debt to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the neighbor one near, close to; near you; your/yours(sg) debt ć οὐχ before rough breathing to enter into (+acc) the house he/she/it/same ć the ć
Pwt:24:10 if-ever debt (nom|acc|voc) he/she/it-should-be in/among/by (+dat) the (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) debt (nom|acc|voc)   not you(sg)-will-be-ENTER-ed into (+acc) the (acc) house (acc) him/it/same (gen)   the (nom|acc)  
Pwt:24:10 Pwt_24:10_1 Pwt_24:10_2 Pwt_24:10_3 Pwt_24:10_4 Pwt_24:10_5 Pwt_24:10_6 Pwt_24:10_7 Pwt_24:10_8 Pwt_24:10_9 Pwt_24:10_10 Pwt_24:10_11 Pwt_24:10_12 Pwt_24:10_13 Pwt_24:10_14 Pwt_24:10_15 Pwt_24:10_16 Pwt_24:10_17 Pwt_24:10_18
Pwt:24:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:24:11 ἔξω στήσῃ, καὶ ὁ ἄνθρωπος, οὗ τὸ δάνειόν σού ἐστιν ἐν αὐτῷ, ἐξοίσει σοι τὸ ἐνέχυρον ἔξω.
Pwt:24:11 thou shalt stand without, and the man who is in thy debt shall bring the pledge out to thee. (Deuteronomy 24:13 Brenton)
Pwt:24:11 Na dworze będziesz stał, a człowiek, któremu pożyczyłeś, wyniesie ci ten zastaw na zewnątrz. (Pwt 24:11 BT_4)
Pwt:24:11 ἔξω στήσῃ, καὶ ἄνθρωπος, οὗ τὸ δάνειόν σού ἐστιν ἐν αὐτῷ, ἐξοίσει σοι τὸ ἐνέχυρον ἔξω.
Pwt:24:11 ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό δάν(ε)ιον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό   ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -)
Pwt:24:11 Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany By powodować stać I też, nawet, mianowicie Ludzki Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Pożyczka Ty; twój/twój(sg) By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By wykonywać ródź Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany
Pwt:24:11 e)/XO stE/sE|, kai\ o( a)/nTrOpos, ou(= to\ da/neio/n sou/ e)stin e)n au)tO=|, e)Xoi/sei soi to\ e)ne/CHuron e)/XO.
Pwt:24:11 eXO stEsE, kai ho anTrOpos, hu to daneion su estin en autO, eXoisei soi to eneCHyron eXO.
Pwt:24:11 D VF_FM12S C RA_NSM N2_NSM RR_GSM RA_NSN N2N_NSN RP_GS V9_PAI3S P RD_DSM VF_FAI3S RP_DS RA_ASN N2N_ASN D
Pwt:24:11 outside; to have; to be permitted to cause to stand and also, even, namely the human where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which the loan you; your/yours(sg) to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to carry out bring forth you; your/yours(sg); to rub worn, rub the ć outside; to have; to be permitted
Pwt:24:11 outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED you(sg)-will-be-CAUSE-ed-TO-STand, he/she/it-should-CAUSE-TO-STand, you(sg)-should-be-CAUSE-ed-TO-STand and the (nom) human (nom) where; who/whom/which (gen) the (nom|acc) loan (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is in/among/by (+dat) him/it/same (dat) he/she/it-will-CARRY OUT, you(sg)-will-be-CARRY OUT-ed (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom|acc)   outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED
Pwt:24:11 Pwt_24:11_1 Pwt_24:11_2 Pwt_24:11_3 Pwt_24:11_4 Pwt_24:11_5 Pwt_24:11_6 Pwt_24:11_7 Pwt_24:11_8 Pwt_24:11_9 Pwt_24:11_10 Pwt_24:11_11 Pwt_24:11_12 Pwt_24:11_13 Pwt_24:11_14 Pwt_24:11_15 Pwt_24:11_16 Pwt_24:11_17
Pwt:24:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:24:12 ἐὰν δὲ ὁ ἄνθρωπος πένηται, οὐ κοιμηθήσῃ ἐν τῷ ἐνεχύρῳ αὐτοῦ·
Pwt:24:12 And if the man be poor, thou shalt not sleep with his pledge. (Deuteronomy 24:14 Brenton)
Pwt:24:12 Wszakże jeśli to jest człowiek ubogi, nie położysz się spać nakryty tym zastawem, (Pwt 24:12 BT_4)
Pwt:24:12 ἐὰν δὲ ἄνθρωπος πένηται, οὐ κοιμηθήσῃ ἐν τῷ ἐνεχύρῳ αὐτοῦ·
Pwt:24:12 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:24:12 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Ludzki ??? Przed przydechem mocnym By dawać wytchnienie/snowi W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Pwt:24:12 e)a\n de\ o( a)/nTrOpos pe/nEtai, ou) koimETE/sE| e)n tO=| e)neCHu/rO| au)tou=·
Pwt:24:12 ean de ho anTrOpos penEtai, u koimETEsE en tO eneCHyrO autu·
Pwt:24:12 C x RA_NSM N2_NSM V1_PMS3S D VC_FPI2S P RA_DSN N2N_DSN RD_GSM
Pwt:24:12 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the human ć οὐχ before rough breathing to repose/sleep in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same
Pwt:24:12 if-ever Yet the (nom) human (nom)   not you(sg)-will-be-REPOSE/SLEEP-ed in/among/by (+dat) the (dat)   him/it/same (gen)
Pwt:24:12 Pwt_24:12_1 Pwt_24:12_2 Pwt_24:12_3 Pwt_24:12_4 Pwt_24:12_5 Pwt_24:12_6 Pwt_24:12_7 Pwt_24:12_8 Pwt_24:12_9 Pwt_24:12_10 Pwt_24:12_11
Pwt:24:12 x x x x x x x x x x x
Pwt:24:13 ἀποδόσει ἀποδώσεις τὸ ἐνέχυρον αὐτοῦ περὶ δυσμὰς ἡλίου, καὶ κοιμηθήσεται ἐν τῷ ἱματίῳ αὐτοῦ καὶ εὐλογήσει σε, καὶ ἔσται σοι ἐλεημοσύνη ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου.
Pwt:24:13 Thou shalt surely restore his pledge at sunset, and he shall sleep in his garment, and he shall bless thee; and it shall be mercy to thee before the Lord thy God. (Deuteronomy 24:15 Brenton)
Pwt:24:13 lecz zwrócisz mu zastaw przed zachodem słońca, aby mógł spać pod swym płaszczem, błogosławiąc tobie, a Pan, Bóg twój, policzy ci to za dobry czyn. (Pwt 24:13 BT_4)
Pwt:24:13 ἀποδόσει ἀποδώσεις τὸ ἐνέχυρον αὐτοῦ περὶ δυσμὰς ἡλίου, καὶ κοιμηθήσεται ἐν τῷ ἱματίῳ αὐτοῦ καὶ εὐλογήσει σε, καὶ ἔσται σοι ἐλεημοσύνη ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου.
Pwt:24:13   ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό περί δυσμή, -ῆς, ἡ Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:24:13 By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się On/ona/to/to samo Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Na zachód Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ubierająca część garderoby, płaszcz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By błogosławić Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Jałmużny/miłosierność Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg)
Pwt:24:13 a)podo/sei a)podO/seis to\ e)ne/CHuron au)tou= peri\ dusma\s E(li/ou, kai\ koimETE/setai e)n tO=| i(mati/O| au)tou= kai\ eu)logE/sei se, kai\ e)/stai soi e)leEmosu/nE e)nanti/on kuri/ou tou= Teou= sou.
Pwt:24:13 apodosei apodOseis to eneCHyron autu peri dysmas hEliu, kai koimETEsetai en tO himatiO autu kai eulogEsei se, kai estai soi eleEmosynE enantion kyriu tu Teu su.
Pwt:24:13 N3I_DSF VF_FAI2S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM P N1_GSF N2_GSM C VC_FPI3S P RA_DSN N2N_DSN RD_GSM C VF_FAI3S RP_AS C VF_FMI3S RP_DS N1_NSF P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS
Pwt:24:13 ć to give back restore, assign, impute, convey, refer the ć he/she/it/same about (+acc,+gen) west Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely to repose/sleep in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the clothing garment, cloak he/she/it/same and also, even, namely to bless you; your/yours(sg) and also, even, namely to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub alms/mercifulness in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg)
Pwt:24:13   you(sg)-will-GIVE BACK the (nom|acc)   him/it/same (gen) about (+acc,+gen) wests (acc) Elijah (gen); sun (gen) and he/she/it-will-be-REPOSE/SLEEP-ed in/among/by (+dat) the (dat) clothing (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-will-BLESS, you(sg)-will-be-BLESS-ed (classical), (fut perf) (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and he/she/it-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) alms/mercifulness (nom|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:24:13 Pwt_24:13_1 Pwt_24:13_2 Pwt_24:13_3 Pwt_24:13_4 Pwt_24:13_5 Pwt_24:13_6 Pwt_24:13_7 Pwt_24:13_8 Pwt_24:13_9 Pwt_24:13_10 Pwt_24:13_11 Pwt_24:13_12 Pwt_24:13_13 Pwt_24:13_14 Pwt_24:13_15 Pwt_24:13_16 Pwt_24:13_17 Pwt_24:13_18 Pwt_24:13_19 Pwt_24:13_20 Pwt_24:13_21 Pwt_24:13_22 Pwt_24:13_23 Pwt_24:13_24 Pwt_24:13_25 Pwt_24:13_26
Pwt:24:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:24:14 Οὐκ ἀπαδικήσεις μισθὸν πένητος καὶ ἐνδεοῦς ἐκ τῶν ἀδελφῶν σου ἢ ἐκ τῶν προσηλύτων τῶν ἐν ταῖς πόλεσίν σου·
Pwt:24:14 Thou shalt not unjustly withhold the wages of the poor and needy of thy brethren, or of the strangers who are in thy cities. (Deuteronomy 24:16 Brenton)
Pwt:24:14 Nie będziesz niesprawiedliwie gnębił najemnika ubogiego i nędznego, czy to będzie brat twój, czy obcy, o ile jest w twoim kraju, w twoich murach. (Pwt 24:14 BT_4)
Pwt:24:14 Οὐκ ἀπαδικήσεις μισθὸν πένητος καὶ ἐνδεοῦς ἐκ τῶν ἀδελφῶν σου ἐκ τῶν προσηλύτων τῶν ἐν ταῖς πόλεσίν σου·
Pwt:24:14 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   μισθός, -ου, ὁ πένη[τ]ς, -ητος, ὁ καί ἐν·δεής -ές ἐκ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἤ[1] ἐκ ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:24:14 ??? Przed przydechem mocnym Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają Biedna osoba I też, nawet, mianowicie Biedny Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brat; siostra Ty; twój/twój(sg) Albo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Prozelita [neofita do judaizmu] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Ty; twój/twój(sg)
Pwt:24:14 *ou)k a)padikE/seis misTo\n pe/nEtos kai\ e)ndeou=s e)k tO=n a)delfO=n sou E)\ e)k tO=n prosElu/tOn tO=n e)n tai=s po/lesi/n sou·
Pwt:24:14 uk apadikEseis misTon penEtos kai endeus ek tOn adelfOn su E ek tOn prosElytOn tOn en tais polesin su·
Pwt:24:14 D VF_FAI2S N2_ASM N3T_GSM C A3H_GSM P RA_GPM N2_GPM RP_GS C P RA_GPM N2_GPM RA_GPM P RA_DPF N3I_DPF RP_GS
Pwt:24:14 οὐχ before rough breathing ć just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense poor person and also, even, namely indigent out of (+gen) ἐξ before vowels the brother; sister you; your/yours(sg) or out of (+gen) ἐξ before vowels the proselyte [a convert to Judaism] the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city you; your/yours(sg)
Pwt:24:14 not   just recompense (acc) poor person (gen) and indigent ([Adj] gen) out of (+gen) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) or out of (+gen) the (gen) proselytes (gen) the (gen) in/among/by (+dat) the (dat) cities (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:24:14 Pwt_24:14_1 Pwt_24:14_2 Pwt_24:14_3 Pwt_24:14_4 Pwt_24:14_5 Pwt_24:14_6 Pwt_24:14_7 Pwt_24:14_8 Pwt_24:14_9 Pwt_24:14_10 Pwt_24:14_11 Pwt_24:14_12 Pwt_24:14_13 Pwt_24:14_14 Pwt_24:14_15 Pwt_24:14_16 Pwt_24:14_17 Pwt_24:14_18 Pwt_24:14_19
Pwt:24:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:24:15 αὐθημερὸν ἀποδώσεις τὸν μισθὸν αὐτοῦ, οὐκ ἐπιδύσεται ὁ ἥλιος ἐπ’ αὐτῷ, ὅτι πένης ἐστὶν καὶ ἐν αὐτῷ ἔχει τὴν ἐλπίδα· καὶ οὐ καταβοήσεται κατὰ σοῦ πρὸς κύριον, καὶ ἔσται ἐν σοὶ ἁμαρτία.
Pwt:24:15 Thou shalt pay him his wages the same day, the sun shall not go down upon it, because he is poor and he trusts in it; and he shall cry against thee to the Lord, and it shall be sin in thee. (Deuteronomy 24:17 Brenton)
Pwt:24:15 Tegoż dnia oddasz mu zapłatę, nie pozwolisz zajść nad nią słońcu, gdyż jest on biedny i całym sercem jej pragnie; by nie wzywał Pana przeciw tobie, a to by cię obciążyło grzechem. (Pwt 24:15 BT_4)
Pwt:24:15 αὐθημερὸν ἀποδώσεις τὸν μισθὸν αὐτοῦ, οὐκ ἐπιδύσεται ἥλιος ἐπ’ αὐτῷ, ὅτι πένης ἐστὶν καὶ ἐν αὐτῷ ἔχει τὴν ἐλπίδα· καὶ οὐ καταβοήσεται κατὰ σοῦ πρὸς κύριον, καὶ ἔσται ἐν σοὶ ἁμαρτία.
Pwt:24:15   ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό μισθός, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·δύω/-δύνω (επι+δυ-/επι+δυν-, επι+δυ·σ-, 2nd ath. επι+δυ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι πένη[τ]ς, -ητος, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   κατά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Pwt:24:15 By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Biedna osoba By być I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By mieć Miej nadzieję/oczekiwanie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Pwt:24:15 au)TEmero\n a)podO/seis to\n misTo\n au)tou=, ou)k e)pidu/setai o( E(/lios e)p’ au)tO=|, o(/ti pe/nEs e)sti\n kai\ e)n au)tO=| e)/CHei tE\n e)lpi/da· kai\ ou) kataboE/setai kata\ sou= pro\s ku/rion, kai\ e)/stai e)n soi\ a(marti/a.
Pwt:24:15 auTEmeron apodOseis ton misTon autu, uk epidysetai ho hElios ep’ autO, hoti penEs estin kai en autO eCHei tEn elpida· kai u kataboEsetai kata su pros kyrion, kai estai en soi hamartia.
Pwt:24:15 D VF_FAI2S RA_ASM N2_ASM RD_GSM D VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM P RD_DSM C N3T_NSM V9_PAI3S C P RD_DSM V1_PAI3S RA_ASF N3D_ASF C D VF_FMI3S P RP_GS P N2_ASM C VF_FMI3S P RP_DS N1A_NSF
Pwt:24:15 ć to give back restore, assign, impute, convey, refer the just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense he/she/it/same οὐχ before rough breathing to ??? the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same because/that poor person to be and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to have the hope/expectation and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Pwt:24:15   you(sg)-will-GIVE BACK the (acc) just recompense (acc) him/it/same (gen) not he/she/it-will-be-???-ed the (nom) sun (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) because/that poor person (nom|voc) he/she/it-is and in/among/by (+dat) him/it/same (dat) he/she/it-is-HAVE-ing, you(sg)-are-being-HAVE-ed (classical) the (acc) hope/expectation (acc) and not   down/according to/as per (+acc), against (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) sin (nom|voc)
Pwt:24:15 Pwt_24:15_1 Pwt_24:15_2 Pwt_24:15_3 Pwt_24:15_4 Pwt_24:15_5 Pwt_24:15_6 Pwt_24:15_7 Pwt_24:15_8 Pwt_24:15_9 Pwt_24:15_10 Pwt_24:15_11 Pwt_24:15_12 Pwt_24:15_13 Pwt_24:15_14 Pwt_24:15_15 Pwt_24:15_16 Pwt_24:15_17 Pwt_24:15_18 Pwt_24:15_19 Pwt_24:15_20 Pwt_24:15_21 Pwt_24:15_22 Pwt_24:15_23 Pwt_24:15_24 Pwt_24:15_25 Pwt_24:15_26 Pwt_24:15_27 Pwt_24:15_28 Pwt_24:15_29 Pwt_24:15_30 Pwt_24:15_31 Pwt_24:15_32
Pwt:24:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:24:16 Οὐκ ἀποθανοῦνται πατέρες ὑπὲρ τέκνων, καὶ υἱοὶ οὐκ ἀποθανοῦνται ὑπὲρ πατέρων· ἕκαστος τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ἀποθανεῖται.
Pwt:24:16 The fathers shall not be put to death for the children, and the sons shall not be put to death for the fathers; every one shall be put to death for his own sin. (Deuteronomy 24:18 Brenton)
Pwt:24:16 Ojcowie nie poniosą śmierci za winy synów ani synowie za winy swych ojców. Każdy umrze za swój własny grzech. (Pwt 24:16 BT_4)
Pwt:24:16 Οὐκ ἀποθανοῦνται πατέρες ὑπὲρ τέκνων, καὶ υἱοὶ οὐκ ἀποθανοῦνται ὑπὲρ πατέρων· ἕκαστος τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ἀποθανεῖται.
Pwt:24:16 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ὑπέρ τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὑπέρ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Pwt:24:16 ??? Przed przydechem mocnym By umierać Ojciec Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Dziecko I też, nawet, mianowicie Syn ??? Przed przydechem mocnym By umierać Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ojciec Każdy Samo /nasz /twój /siebie Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. By umierać
Pwt:24:16 *ou)k a)poTanou=ntai pate/res u(pe\r te/knOn, kai\ ui(oi\ ou)k a)poTanou=ntai u(pe\r pate/rOn· e(/kastos tE=| e(autou= a(marti/a| a)poTanei=tai.
Pwt:24:16 uk apoTanuntai pateres hyper teknOn, kai hyioi uk apoTanuntai hyper paterOn· hekastos tE heautu hamartia apoTaneitai.
Pwt:24:16 D VF2_FMI3P N3_NPM P N2N_GPN C N2_NPM D VF2_FMI3P P N3_GPM A1_NSM RA_DSF RD_GSM N1A_DSF VF2_FMI3S
Pwt:24:16 οὐχ before rough breathing to die father above (+acc), on behalf of (+gen) child and also, even, namely son οὐχ before rough breathing to die above (+acc), on behalf of (+gen) father each the self /our-/your-/themselves sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. to die
Pwt:24:16 not they-will-be-DIE-ed fathers (nom|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) children (gen) and sons (nom|voc) not they-will-be-DIE-ed above (+acc), on behalf of (+gen) fathers (gen) each (of two) (nom) the (dat) self (gen) sin (dat) he/she/it-will-be-DIE-ed
Pwt:24:16 Pwt_24:16_1 Pwt_24:16_2 Pwt_24:16_3 Pwt_24:16_4 Pwt_24:16_5 Pwt_24:16_6 Pwt_24:16_7 Pwt_24:16_8 Pwt_24:16_9 Pwt_24:16_10 Pwt_24:16_11 Pwt_24:16_12 Pwt_24:16_13 Pwt_24:16_14 Pwt_24:16_15 Pwt_24:16_16
Pwt:24:16 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:24:17 Οὐκ ἐκκλινεῖς κρίσιν προσηλύτου καὶ ὀρφανοῦ καὶ χήρας καὶ οὐκ ἐνεχυράσεις ἱμάτιον χήρας·
Pwt:24:17 Thou shalt not wrest the judgment of the stranger and the fatherless, and widow; thou shalt not take the widow's garment for a pledge. (Deuteronomy 24:19 Brenton)
Pwt:24:17 Nie będziesz łamał prawa obcokrajowca i sieroty ani nie weźmiesz w zastaw odzieży od wdowy. (Pwt 24:17 BT_4)
Pwt:24:17 Οὐκ ἐκκλινεῖς κρίσιν προσηλύτου καὶ ὀρφανοῦ καὶ χήρας καὶ οὐκ ἐνεχυράσεις ἱμάτιον χήρας·
Pwt:24:17 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) κρίσις, -εως, ἡ προσ·ήλυτος, -ου, ὁ καί ὀρφανός -ή -όν καί χήρα, -ας, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ἱμάτιον, -ου, τό χήρα, -ας, ἡ
Pwt:24:17 ??? Przed przydechem mocnym By cofać się/unikaj Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Prozelita [neofita do judaizmu] I też, nawet, mianowicie Osierocony I też, nawet, mianowicie Wdowa I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Ubierająca część garderoby, płaszcz Wdowa
Pwt:24:17 *ou)k e)kklinei=s kri/sin prosElu/tou kai\ o)rfanou= kai\ CHE/ras kai\ ou)k e)neCHura/seis i(ma/tion CHE/ras·
Pwt:24:17 uk ekklineis krisin prosElytu kai orfanu kai CHEras kai uk eneCHyraseis himation CHEras·
Pwt:24:17 D VF2_FAI2S N3I_ASF N2_GSM C A1_GSM C N1A_GSF C D VF_FAI2S N2N_ASN N1A_GSF
Pwt:24:17 οὐχ before rough breathing to recoil/avoid judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit proselyte [a convert to Judaism] and also, even, namely orphaned and also, even, namely widow and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć clothing garment, cloak widow
Pwt:24:17 not you(sg)-are-RECOIL/AVOID-ing, you(sg)-will-RECOIL/AVOID judgment (acc) proselyte (gen) and orphaned ([Adj] gen) and widow (gen), widows (acc) and not   clothing (nom|acc|voc) widow (gen), widows (acc)
Pwt:24:17 Pwt_24:17_1 Pwt_24:17_2 Pwt_24:17_3 Pwt_24:17_4 Pwt_24:17_5 Pwt_24:17_6 Pwt_24:17_7 Pwt_24:17_8 Pwt_24:17_9 Pwt_24:17_10 Pwt_24:17_11 Pwt_24:17_12 Pwt_24:17_13
Pwt:24:17 x x x x x x x x x x x x x
Pwt:24:18 καὶ μνησθήσῃ ὅτι οἰκέτης ἦσθα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἐλυτρώσατό σε κύριος ὁ θεός σου ἐκεῖθεν· διὰ τοῦτο ἐγώ σοι ἐντέλλομαι ποιεῖν τὸ ῥῆμα τοῦτο.
Pwt:24:18 And thou shalt remember that thou wast a bondman in the land of Egypt, and the Lord thy God redeemed thee from thence; therefore I charge thee to do this thing. (Deuteronomy 24:20 Brenton)
Pwt:24:18 Pamiętaj, żeś był niewolnikiem w Egipcie i wybawił cię stamtąd Pan, Bóg twój; dlatego to ja ci nakazuję zachować to prawo. (Pwt 24:18 BT_4)
Pwt:24:18 καὶ μνησθήσῃ ὅτι οἰκέτης ἦσθα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἐλυτρώσατό σε κύριος θεός σου ἐκεῖθεν· διὰ τοῦτο ἐγώ σοι ἐντέλλομαι ποιεῖν τὸ ῥῆμα τοῦτο.
Pwt:24:18 καί μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὅτι οἰκέτης, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκεῖ·θεν διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
Pwt:24:18 I też, nawet, mianowicie By pamiętać/stawaj się uważającym z Ponieważ/tamto Rodziny niewolnik By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Stamtąd Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ja Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By zalecać rozkaz By czynić/rób Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pwt:24:18 kai\ mnEsTE/sE| o(/ti oi)ke/tEs E)=sTa e)n gE=| *ai)gu/ptO| kai\ e)lutrO/sato/ se ku/rios o( Teo/s sou e)kei=Ten· dia\ tou=to e)gO/ soi e)nte/llomai poiei=n to\ r(E=ma tou=to.
Pwt:24:18 kai mnEsTEsE hoti oiketEs EsTa en gE aigyptO kai elytrOsato se kyrios ho Teos su ekeiTen· dia tuto egO soi entellomai poiein to rEma tuto.
Pwt:24:18 C VS_FPI2S C N1M_NSM V9_IAI2S P N1_DSF N2_DSF C VAI_AMI3S RP_AS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS D P RD_ASN RP_NS RP_DS V1_PMI1S V2_PAN RA_ASN N3M_ASN RD_ASN
Pwt:24:18 and also, even, namely to remember/become mindful of because/that household slave to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] and also, even, namely to redeem to be released, upon payment of ransom you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) from there because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I you; your/yours(sg); to rub worn, rub to enjoin command to do/make the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Pwt:24:18 and you(sg)-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF because/that household slave (nom) you(sg)-were (classical) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat) and he/she/it-was-REDEEM-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) from there because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) I (nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-am-being-ENJOIN-ed to-be-DO/MAKE-ing the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc)
Pwt:24:18 Pwt_24:18_1 Pwt_24:18_2 Pwt_24:18_3 Pwt_24:18_4 Pwt_24:18_5 Pwt_24:18_6 Pwt_24:18_7 Pwt_24:18_8 Pwt_24:18_9 Pwt_24:18_10 Pwt_24:18_11 Pwt_24:18_12 Pwt_24:18_13 Pwt_24:18_14 Pwt_24:18_15 Pwt_24:18_16 Pwt_24:18_17 Pwt_24:18_18 Pwt_24:18_19 Pwt_24:18_20 Pwt_24:18_21 Pwt_24:18_22 Pwt_24:18_23 Pwt_24:18_24 Pwt_24:18_25
Pwt:24:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:24:19 Ἐὰν δὲ ἀμήσῃς ἀμητὸν ἐν τῷ ἀγρῷ σου καὶ ἐπιλάθῃ δράγμα ἐν τῷ ἀγρῷ σου, οὐκ ἐπαναστραφήσῃ λαβεῖν αὐτό· τῷ πτωχῷ καὶ τῷ προσηλύτῳ καὶ τῷ ὀρφανῷ καὶ τῇ χήρᾳ ἔσται, ἵνα εὐλογήσῃ σε κύριος ὁ θεός σου ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου.
Pwt:24:19 And when thou shalt have reaped corn in thy field, and shalt have forgotten a sheaf in thy field, thou shalt not return to take it; it shall be for the stranger, and the orphan, and the widow, that the Lord thy God may bless thee in all the works of thy hands. (Deuteronomy 24:21 Brenton)
Pwt:24:19 Jeśli będziesz żął we żniwa na swoim polu i zapomnisz snopka na polu, nie wrócisz się, aby go zabrać, lecz zostanie dla obcego, sieroty i wdowy, aby ci błogosławił Pan, Bóg twój, we wszystkim, co czynić będą twe ręce. (Pwt 24:19 BT_4)
Pwt:24:19 Ἐὰν δὲ ἀμήσῃς ἀμητὸν ἐν τῷ ἀγρῷ σου καὶ ἐπιλάθῃ δράγμα ἐν τῷ ἀγρῷ σου, οὐκ ἐπαναστραφήσῃ λαβεῖν αὐτό· τῷ πτωχῷ καὶ τῷ προσηλύτῳ καὶ τῷ ὀρφανῷ καὶ τῇ χήρᾳ ἔσται, ἵνα εὐλογήσῃ σε κύριος θεός σου ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου.
Pwt:24:19 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἀμάω (-, αμη·σ-, αμη·σ-, -, -, -)   ἐν ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-)   ἐν ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πτωχός -ή -όν καί ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ὀρφανός -ή -όν καί ὁ ἡ τό χήρα, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἵνα εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:24:19 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By kosić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By zaniedbywać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo Biedny I też, nawet, mianowicie Prozelita [neofita do judaizmu] I też, nawet, mianowicie Osierocony I też, nawet, mianowicie Wdowa By być żeby / ażeby / bo By błogosławić Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Ręka; gorzej Ty; twój/twój(sg)
Pwt:24:19 *)ea\n de\ a)mE/sE|s a)mEto\n e)n tO=| a)grO=| sou kai\ e)pila/TE| dra/gma e)n tO=| a)grO=| sou, ou)k e)panastrafE/sE| labei=n au)to/· tO=| ptOCHO=| kai\ tO=| prosElu/tO| kai\ tO=| o)rfanO=| kai\ tE=| CHE/ra| e)/stai, i(/na eu)logE/sE| se ku/rios o( Teo/s sou e)n pa=si toi=s e)/rgois tO=n CHeirO=n sou.
Pwt:24:19 ean de amEsEs amEton en tO agrO su kai epilaTE dragma en tO agrO su, uk epanastrafEsE labein auto· tO ptOCHO kai tO prosElytO kai tO orfanO kai tE CHEra estai, hina eulogEsE se kyrios ho Teos su en pasi tois ergois tOn CHeirOn su.
Pwt:24:19 C x VA_AAS2S N2_ASM P RA_DSM N2_DSM RP_GS C VB_AMS2S N3M_ASN P RA_DSM N2_DSM RP_GS D VC_FPI2S VB_AAN RD_ASN RA_DSM N2_DSM C RA_DSM N2_DSM C RA_DSM A1_DSM C RA_DSF N1A_DSF VF_FMI3S C VA_AAS3S RP_AS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P A3_DPN RA_DPN N2N_DPN RA_GPF N3_GPF RP_GS
Pwt:24:19 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to mow ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the field you; your/yours(sg) and also, even, namely to neglect ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the field you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing ć to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same the poor and also, even, namely the proselyte [a convert to Judaism] and also, even, namely the orphaned and also, even, namely the widow to be so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to bless you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the work the hand; worse you; your/yours(sg)
Pwt:24:19 if-ever Yet you(sg)-should-MOW   in/among/by (+dat) the (dat) field (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-should-be-NEGLECT-ed   in/among/by (+dat) the (dat) field (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not   to-TAKE HOLD OF it/same (nom|acc) the (dat) poor ([Adj] dat) and the (dat) proselyte (dat) and the (dat) orphaned ([Adj] dat) and the (dat) widow (dat) he/she/it-will-be so that / in order to /because you(sg)-will-be-BLESS-ed, he/she/it-should-BLESS, you(sg)-should-be-BLESS-ed, (fut perf) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) works (dat) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:24:19 Pwt_24:19_1 Pwt_24:19_2 Pwt_24:19_3 Pwt_24:19_4 Pwt_24:19_5 Pwt_24:19_6 Pwt_24:19_7 Pwt_24:19_8 Pwt_24:19_9 Pwt_24:19_10 Pwt_24:19_11 Pwt_24:19_12 Pwt_24:19_13 Pwt_24:19_14 Pwt_24:19_15 Pwt_24:19_16 Pwt_24:19_17 Pwt_24:19_18 Pwt_24:19_19 Pwt_24:19_20 Pwt_24:19_21 Pwt_24:19_22 Pwt_24:19_23 Pwt_24:19_24 Pwt_24:19_25 Pwt_24:19_26 Pwt_24:19_27 Pwt_24:19_28 Pwt_24:19_29 Pwt_24:19_30 Pwt_24:19_31 Pwt_24:19_32 Pwt_24:19_33 Pwt_24:19_34 Pwt_24:19_35 Pwt_24:19_36 Pwt_24:19_37 Pwt_24:19_38 Pwt_24:19_39 Pwt_24:19_40 Pwt_24:19_41 Pwt_24:19_42 Pwt_24:19_43 Pwt_24:19_44 Pwt_24:19_45
Pwt:24:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:24:20 ἐὰν δὲ ἐλαιαλογήσῃς, οὐκ ἐπαναστρέψεις καλαμήσασθαι τὰ ὀπίσω σου· τῷ προσηλύτῳ καὶ τῷ ὀρφανῷ καὶ τῇ χήρᾳ ἔσται· καὶ μνησθήσῃ ὅτι οἰκέτης ἦσθα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, διὰ τοῦτο ἐγώ σοι ἐντέλλομαι ποιεῖν τὸ ῥῆμα τοῦτο.
Pwt:24:20 And if thou shouldest gather thine olives, thou shalt not return to collect the remainder; it shall be for the stranger, and the fatherless, and the widow, and thou shalt remember that thou wast a bondman in the land of Egypt; therefore I command thee to do this thing. (Deuteronomy 24:22 Brenton)
Pwt:24:20 Jeśli będziesz zbierał oliwki, nie będziesz drugi raz trząsł gałęzi; niech zostanie coś dla obcego, sieroty i wdowy. (Pwt 24:20 BT_4)
Pwt:24:20 ἐὰν δὲ ἐλαιαλογήσῃς, οὐκ ἐπαναστρέψεις καλαμήσασθαι τὰ ὀπίσω σου· τῷ προσηλύτῳ καὶ τῷ ὀρφανῷ καὶ τῇ χήρᾳ ἔσται· καὶ μνησθήσῃ ὅτι οἰκέτης ἦσθα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, διὰ τοῦτο ἐγώ σοι ἐντέλλομαι ποιεῖν τὸ ῥῆμα τοῦτο.
Pwt:24:20 ἐάν (εἰ ἄν) δέ   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ     ὁ ἡ τό ὀπίσω σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ὀρφανός -ή -όν καί ὁ ἡ τό χήρα, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὅτι οἰκέτης, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
Pwt:24:20 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś ??? Przed przydechem mocnym Z tyłu w tył, z tyłu, potem Ty; twój/twój(sg) Prozelita [neofita do judaizmu] I też, nawet, mianowicie Osierocony I też, nawet, mianowicie Wdowa By być I też, nawet, mianowicie By pamiętać/stawaj się uważającym z Ponieważ/tamto Rodziny niewolnik By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ja Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By zalecać rozkaz By czynić/rób Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pwt:24:20 e)a\n de\ e)laialogE/sE|s, ou)k e)panastre/PSeis kalamE/sasTai ta\ o)pi/sO sou· tO=| prosElu/tO| kai\ tO=| o)rfanO=| kai\ tE=| CHE/ra| e)/stai· kai\ mnEsTE/sE| o(/ti oi)ke/tEs E)=sTa e)n gE=| *ai)gu/ptO|, dia\ tou=to e)gO/ soi e)nte/llomai poiei=n to\ r(E=ma tou=to.
Pwt:24:20 ean de elaialogEsEs, uk epanastrePSeis kalamEsasTai ta opisO su· tO prosElytO kai tO orfanO kai tE CHEra estai· kai mnEsTEsE hoti oiketEs EsTa en gE aigyptO, dia tuto egO soi entellomai poiein to rEma tuto.
Pwt:24:20 C x VA_AAS3S D VF_FAI2S VA_AMN RA_APN P RP_GS RA_DSM N2_DSM C RA_DSM A1_DSM C RA_DSF N1A_DSF VF_FMI3S C VS_FPI2S C N1M_NSM V9_IAI2S P N1_DSF N2_DSF P RD_ASN RP_NS RP_DS V1_PMI1S V2_PAN RA_ASN N3M_ASN RD_ASN
Pwt:24:20 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć οὐχ before rough breathing ć ć the behind back, behind, after you; your/yours(sg) the proselyte [a convert to Judaism] and also, even, namely the orphaned and also, even, namely the widow to be and also, even, namely to remember/become mindful of because/that household slave to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I you; your/yours(sg); to rub worn, rub to enjoin command to do/make the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Pwt:24:20 if-ever Yet   not     the (nom|acc) behind you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) proselyte (dat) and the (dat) orphaned ([Adj] dat) and the (dat) widow (dat) he/she/it-will-be and you(sg)-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF because/that household slave (nom) you(sg)-were (classical) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) I (nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-am-being-ENJOIN-ed to-be-DO/MAKE-ing the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc)
Pwt:24:20 Pwt_24:20_1 Pwt_24:20_2 Pwt_24:20_3 Pwt_24:20_4 Pwt_24:20_5 Pwt_24:20_6 Pwt_24:20_7 Pwt_24:20_8 Pwt_24:20_9 Pwt_24:20_10 Pwt_24:20_11 Pwt_24:20_12 Pwt_24:20_13 Pwt_24:20_14 Pwt_24:20_15 Pwt_24:20_16 Pwt_24:20_17 Pwt_24:20_18 Pwt_24:20_19 Pwt_24:20_20 Pwt_24:20_21 Pwt_24:20_22 Pwt_24:20_23 Pwt_24:20_24 Pwt_24:20_25 Pwt_24:20_26 Pwt_24:20_27 Pwt_24:20_28 Pwt_24:20_29 Pwt_24:20_30 Pwt_24:20_31 Pwt_24:20_32 Pwt_24:20_33 Pwt_24:20_34 Pwt_24:20_35
Pwt:24:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:24:21 ἐὰν δὲ τρυγήσῃς τὸν ἀμπελῶνά σου, οὐκ ἐπανατρυγήσεις αὐτὸν τὰ ὀπίσω σου· τῷ προσηλύτῳ καὶ τῷ ὀρφανῷ καὶ τῇ χήρᾳ ἔσται·
Pwt:24:21 And when soever thou shalt gather the grapes of thy vineyard, thou shalt not glean what thou hast left; it shall be for the stranger, and the orphan, and the widow: (Deuteronomy 24:23 Brenton)
Pwt:24:21 Gdy będziesz zbierał winogrona, nie szukaj powtórnie pozostałych winogron; niech zostaną dla obcego, sieroty i wdowy. (Pwt 24:21 BT_4)
Pwt:24:21 ἐὰν δὲ τρυγήσῃς τὸν ἀμπελῶνά σου, οὐκ ἐπανατρυγήσεις αὐτὸν τὰ ὀπίσω σου· τῷ προσηλύτῳ καὶ τῷ ὀρφανῷ καὶ τῇ χήρᾳ ἔσται·
Pwt:24:21 ἐάν (εἰ ἄν) δέ τρυγάω (τρυγ(α)-, τρυγη·σ-, τρυγη·σ-, -, -, τρυγη·θ-) ὁ ἡ τό ἀμπελών, -ῶνος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὀπίσω σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ὀρφανός -ή -όν καί ὁ ἡ τό χήρα, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Pwt:24:21 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By sprzątać z pola Winnica Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Z tyłu w tył, z tyłu, potem Ty; twój/twój(sg) Prozelita [neofita do judaizmu] I też, nawet, mianowicie Osierocony I też, nawet, mianowicie Wdowa By być
Pwt:24:21 e)a\n de\ trugE/sE|s to\n a)mpelO=na/ sou, ou)k e)panatrugE/seis au)to\n ta\ o)pi/sO sou· tO=| prosElu/tO| kai\ tO=| o)rfanO=| kai\ tE=| CHE/ra| e)/stai·
Pwt:24:21 ean de trygEsEs ton ampelOna su, uk epanatrygEseis auton ta opisO su· tO prosElytO kai tO orfanO kai tE CHEra estai·
Pwt:24:21 C x VA_AAS2S RA_ASM N3W_ASM RP_GS D VF_FAI2S RD_ASM RA_APN P RP_GS RA_DSM N2_DSM C RA_DSM A1_DSM C RA_DSF N1A_DSF VF_FMI3S
Pwt:24:21 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to harvest the vineyard you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing ć he/she/it/same the behind back, behind, after you; your/yours(sg) the proselyte [a convert to Judaism] and also, even, namely the orphaned and also, even, namely the widow to be
Pwt:24:21 if-ever Yet you(sg)-should-HARVEST the (acc) vineyard (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not   him/it/same (acc) the (nom|acc) behind you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) proselyte (dat) and the (dat) orphaned ([Adj] dat) and the (dat) widow (dat) he/she/it-will-be
Pwt:24:21 Pwt_24:21_1 Pwt_24:21_2 Pwt_24:21_3 Pwt_24:21_4 Pwt_24:21_5 Pwt_24:21_6 Pwt_24:21_7 Pwt_24:21_8 Pwt_24:21_9 Pwt_24:21_10 Pwt_24:21_11 Pwt_24:21_12 Pwt_24:21_13 Pwt_24:21_14 Pwt_24:21_15 Pwt_24:21_16 Pwt_24:21_17 Pwt_24:21_18 Pwt_24:21_19 Pwt_24:21_20 Pwt_24:21_21
Pwt:24:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:24:22 καὶ μνησθήσῃ ὅτι οἰκέτης ἦσθα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, διὰ τοῦτο ἐγώ σοι ἐντέλλομαι ποιεῖν τὸ ῥῆμα τοῦτο.
Pwt:24:22 and thou shalt remember that thou wast a bondman in the land of Egypt; therefore I command thee to do this thing. (Deuteronomy 24:24 Brenton)
Pwt:24:22 Pamiętaj, żeś i ty był niewolnikiem w ziemi egipskiej; dlatego ja ci nakazuję zachować to prawo. (Pwt 24:22 BT_4)
Pwt:24:22 καὶ μνησθήσῃ ὅτι οἰκέτης ἦσθα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, διὰ τοῦτο ἐγώ σοι ἐντέλλομαι ποιεῖν τὸ ῥῆμα τοῦτο.
Pwt:24:22 καί μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὅτι οἰκέτης, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
Pwt:24:22 I też, nawet, mianowicie By pamiętać/stawaj się uważającym z Ponieważ/tamto Rodziny niewolnik By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ja Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By zalecać rozkaz By czynić/rób Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pwt:24:22 kai\ mnEsTE/sE| o(/ti oi)ke/tEs E)=sTa e)n gE=| *ai)gu/ptO|, dia\ tou=to e)gO/ soi e)nte/llomai poiei=n to\ r(E=ma tou=to.
Pwt:24:22 kai mnEsTEsE hoti oiketEs EsTa en gE aigyptO, dia tuto egO soi entellomai poiein to rEma tuto.
Pwt:24:22 C VS_FPI2S C N1M_NSM V9_IAI2S P N1_DSF N2_DSF P RD_ASN RP_NS RP_DS V1_PMI1S V2_PAN RA_ASN N3M_ASN RD_ASN
Pwt:24:22 and also, even, namely to remember/become mindful of because/that household slave to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I you; your/yours(sg); to rub worn, rub to enjoin command to do/make the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Pwt:24:22 and you(sg)-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF because/that household slave (nom) you(sg)-were (classical) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) I (nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-am-being-ENJOIN-ed to-be-DO/MAKE-ing the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc)
Pwt:24:22 Pwt_24:22_1 Pwt_24:22_2 Pwt_24:22_3 Pwt_24:22_4 Pwt_24:22_5 Pwt_24:22_6 Pwt_24:22_7 Pwt_24:22_8 Pwt_24:22_9 Pwt_24:22_10 Pwt_24:22_11 Pwt_24:22_12 Pwt_24:22_13 Pwt_24:22_14 Pwt_24:22_15 Pwt_24:22_16 Pwt_24:22_17
Pwt:24:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x