Pwt:29:1 καὶ ἐκάλεσεν Μωϋσῆς πάντας τοὺς υἱοὺς Ισραηλ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ὑμεῖς ἑωράκατε πάντα, ὅσα ἐποίησεν κύριος ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐνώπιον ὑμῶν Φαραω καὶ τοῖς θεράπουσιν αὐτοῦ καὶ πάσῃ τῇ γῇ αὐτοῦ,
Pwt:29:1 And Moses called all the sons of Israel and said to them, Ye have seen all things that the Lord did in the land of Egypt before you to Pharao and his servants, and all his land; (Deuteronomy 29:2 Brenton)
Pwt:29:1 Mojżesz zwołał wszystkich Izraelitów i rzekł: Widzieliście wszystko, co w ziemi egipskiej Pan na waszych oczach uczynił faraonowi, wszystkim jego sługom i całej ziemi: (Pwt 29:1 BT_4)
Pwt:29:1 Καὶ ἐκάλεσεν Μωϋσῆς πάντας τοὺς υἱοὺς Ισραηλ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ὑμεῖς ἑωράκατε πάντα, ὅσα ἐποίησεν κύριος ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐνώπιον ὑμῶν Φαραω καὶ τοῖς θεράπουσιν αὐτοῦ καὶ πάσῃ τῇ γῇ αὐτοῦ,
Pwt:29:1 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς Φαραώ, ὁ καί ὁ ἡ τό θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:29:1 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Mojżesz Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Izrael I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Ty By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] W obecności z (+informacja); ??? Ty Faraon I też, nawet, mianowicie Terapeuta On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo
Pwt:29:1 *kai\ e)ka/lesen *mou+sE=s pa/ntas tou\s ui(ou\s *israEl kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s *(umei=s e(Ora/kate pa/nta, o(/sa e)poi/Esen ku/rios e)n gE=| *ai)gu/ptO| e)nO/pion u(mO=n *faraO kai\ toi=s Tera/pousin au)tou= kai\ pa/sE| tE=| gE=| au)tou=,
Pwt:29:1 kai ekalesen mo+ysEs pantas tus hyius israEl kai eipen pros autus ymeis heOrakate panta, hosa epoiEsen kyrios en gE aigyptO enOpion hymOn faraO kai tois Terapusin autu kai pasE tE gE autu,
Pwt:29:1 C VAI_AAI3S N1M_NSM A3_APM RA_APM N2_APM N_GSM C VBI_AAI3S P RD_APM RP_NP VX_XAI2P A3_APN A1_APN VAI_AAI3S N2_NSM P N1_DSF N2_DSF P RP_GP N_DSM C RA_DPM N3_DPM RD_GSM C A1S_DSF RA_DSF N1_DSF RD_GSM
Pwt:29:1 and also, even, namely to call call Moses every all, each, every, the whole of the son Israel and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same you to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] in the presence of (+gen); ??? you Pharaoh and also, even, namely the therapist he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land he/she/it/same
Pwt:29:1 and he/she/it-CALL-ed Moses (nom) all (acc) the (acc) sons (acc) Israel (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) you(pl) (nom) you(pl)-have-SEE-ed all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl) (gen) Pharaoh (indecl) and the (dat) therapists (dat) him/it/same (gen) and every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) earth/land (dat) him/it/same (gen)
Pwt:29:1 Pwt_29:1_1 Pwt_29:1_2 Pwt_29:1_3 Pwt_29:1_4 Pwt_29:1_5 Pwt_29:1_6 Pwt_29:1_7 Pwt_29:1_8 Pwt_29:1_9 Pwt_29:1_10 Pwt_29:1_11 Pwt_29:1_12 Pwt_29:1_13 Pwt_29:1_14 Pwt_29:1_15 Pwt_29:1_16 Pwt_29:1_17 Pwt_29:1_18 Pwt_29:1_19 Pwt_29:1_20 Pwt_29:1_21 Pwt_29:1_22 Pwt_29:1_23 Pwt_29:1_24 Pwt_29:1_25 Pwt_29:1_26 Pwt_29:1_27 Pwt_29:1_28 Pwt_29:1_29 Pwt_29:1_30 Pwt_29:1_31 Pwt_29:1_32
Pwt:29:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:29:2 τοὺς πειρασμοὺς τοὺς μεγάλους, οὓς ἑωράκασιν οἱ ὀφθαλμοί σου, τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα τὰ μεγάλα ἐκεῖνα·
Pwt:29:2 the great temptations which thine eyes have seen, the signs, and those great wonders. (Deuteronomy 29:3 Brenton)
Pwt:29:2 wielkie plagi, jakie widziały wasze oczy, znaki i wielkie cuda. (Pwt 29:2 BT_4)
Pwt:29:2 τοὺς πειρασμοὺς τοὺς μεγάλους, οὓς ἑωράκασιν οἱ ὀφθαλμοί σου, τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα τὰ μεγάλα ἐκεῖνα·
Pwt:29:2 ὁ ἡ τό πειρασμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὅς ἥ ὅ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό σημεῖον, -ου, τό; σημεία/σημέα, -ᾶς, ἡ [LXX] καί ὁ ἡ τό τέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐκεῖνος -η -ο
Pwt:29:2 Kuszący Początek: Próba {Proces} MNIE: Od OFr. kusiciela 'by próbować', od L. temptare 'uchwytu, próby, próbować'. Wielki Kto/, który/, który By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Oko Ty; twój/twój(sg) Znak; znak I też, nawet, mianowicie Cud ??????? [Leksykon][zginaj][blisko]Rzeczownik (3. Decl.) ????[?]?, -????, ?? ?????·?? (neu) informacji pl zwierzęcia potwora Epicr.3.13; używany przez Cyceron cezara, Att.8.9.4. zwierząt (informacja) Wielki Tamto
Pwt:29:2 tou\s peirasmou\s tou\s mega/lous, ou(\s e(Ora/kasin oi( o)fTalmoi/ sou, ta\ sEmei=a kai\ ta\ te/rata ta\ mega/la e)kei=na·
Pwt:29:2 tus peirasmus tus megalus, hus heOrakasin hoi ofTalmoi su, ta sEmeia kai ta terata ta megala ekeina·
Pwt:29:2 RA_APM N2_APM RA_APM A1_APM RR_APM VX_XAI3P RA_NPM N2_NPM RP_GS RA_APN N2N_APN C RA_APN N3T_APN RA_APN A1_APN RD_APN
Pwt:29:2 the tempting Origin: trial ME: from OFr. tempter 'to test', from L. temptare 'handle, test, try'. the great who/whom/which to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the eye you; your/yours(sg) the sign; sign and also, even, namely the wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen) the great that
Pwt:29:2 the (acc) temptings (acc) the (acc) great ([Adj] acc) who/whom/which (acc) they-have-SEE-ed the (nom) eyes (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) signs (nom|acc|voc); sign (nom|voc) and the (nom|acc) wonders (nom|acc|voc) the (nom|acc) great ([Adj] nom|acc|voc) those (nom|acc)
Pwt:29:2 Pwt_29:2_1 Pwt_29:2_2 Pwt_29:2_3 Pwt_29:2_4 Pwt_29:2_5 Pwt_29:2_6 Pwt_29:2_7 Pwt_29:2_8 Pwt_29:2_9 Pwt_29:2_10 Pwt_29:2_11 Pwt_29:2_12 Pwt_29:2_13 Pwt_29:2_14 Pwt_29:2_15 Pwt_29:2_16 Pwt_29:2_17
Pwt:29:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:29:3 καὶ οὐκ ἔδωκεν κύριος ὁ θεὸς ὑμῖν καρδίαν εἰδέναι καὶ ὀφθαλμοὺς βλέπειν καὶ ὦτα ἀκούειν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
Pwt:29:3 Yet the Lord God has not given you a heart to know, and eyes to see, and ears to hear, until this day. (Deuteronomy 29:4 Brenton)
Pwt:29:3 Nie dał wam Pan aż do dnia obecnego serca, które by rozumiało, ani oczu, które by widziały, ani uszu, które by słyszały. (Pwt 29:3 BT_4)
Pwt:29:3 καὶ οὐκ ἔδωκεν κύριος θεὸς ὑμῖν καρδίαν εἰδέναι καὶ ὀφθαλμοὺς βλέπειν καὶ ὦτα ἀκούειν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
Pwt:29:3 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καρδία, -ας, ἡ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) καί ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) καί οὖς, ὠτός, τό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Pwt:29:3 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z I też, nawet, mianowicie Oko By widzieć I też, nawet, mianowicie Ucho By słyszeć Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pwt:29:3 kai\ ou)k e)/dOken ku/rios o( Teo\s u(mi=n kardi/an ei)de/nai kai\ o)fTalmou\s ble/pein kai\ O)=ta a)kou/ein e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs.
Pwt:29:3 kai uk edOken kyrios ho Teos hymin kardian eidenai kai ofTalmus blepein kai Ota akuein heOs tEs hEmeras tautEs.
Pwt:29:3 C D VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_DP N1A_ASF VX_XAN C N2_APM V1_PAN C N3T_APN V1_PAN P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
Pwt:29:3 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with and also, even, namely eye to see and also, even, namely ear to hear until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Pwt:29:3 and not he/she/it-GIVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (dat) heart (acc) to-be-PERCEIVE-ing, to-have-PERCEIVE-ed and eyes (acc) to-be-SEE-ing and ears (nom|acc|voc) to-be-HEAR-ing until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen)
Pwt:29:3 Pwt_29:3_1 Pwt_29:3_2 Pwt_29:3_3 Pwt_29:3_4 Pwt_29:3_5 Pwt_29:3_6 Pwt_29:3_7 Pwt_29:3_8 Pwt_29:3_9 Pwt_29:3_10 Pwt_29:3_11 Pwt_29:3_12 Pwt_29:3_13 Pwt_29:3_14 Pwt_29:3_15 Pwt_29:3_16 Pwt_29:3_17 Pwt_29:3_18 Pwt_29:3_19
Pwt:29:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:29:4 καὶ ἤγαγεν ὑμᾶς τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇ ἐρήμῳ· οὐκ ἐπαλαιώθη τὰ ἱμάτια ὑμῶν, καὶ τὰ ὑποδήματα ὑμῶν οὐ κατετρίβη ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν·
Pwt:29:4 And he led you forty years in the wilderness; your garments did not grow old, and your sandals were not worn away off your feet. (Deuteronomy 29:5 Brenton)
Pwt:29:4 Prowadziłem was przez czterdzieści lat po pustyni; a nie podarły się na was szaty ani obuwie na waszych nogach. (Pwt 29:4 BT_4)
Pwt:29:4 καὶ ἤγαγεν ὑμᾶς τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇ ἐρήμῳ· οὐκ ἐπαλαιώθη τὰ ἱμάτια ὑμῶν, καὶ τὰ ὑποδήματα ὑμῶν οὐ κατετρίβη ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν·
Pwt:29:4 καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ἔτο·ς, -ους, τό ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παλαιόω (παλαι(ο)-, παλαιω·σ-, παλαιω·σ-, πεπαλαιω·κ-, πεπαλαιω-, παλαιω·θ-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό ὑπό·δημα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·τρίβω [LXX] (-, κατα+τριψ-, -, -, -, κατα+τριβ·[θ]-) ἀπό ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:29:4 I też, nawet, mianowicie By prowadzić Ty Czterdzieści Rok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie ??? Przed przydechem mocnym By robić stary Ubierająca część garderoby, płaszcz Ty I też, nawet, mianowicie Sandał Ty ??? Przed przydechem mocnym By mleć się na dół Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stopa Ty
Pwt:29:4 kai\ E)/gagen u(ma=s tessara/konta e)/tE e)n tE=| e)rE/mO|· ou)k e)palaiO/TE ta\ i(ma/tia u(mO=n, kai\ ta\ u(podE/mata u(mO=n ou) katetri/bE a)po\ tO=n podO=n u(mO=n·
Pwt:29:4 kai Egagen hymas tessarakonta etE en tE erEmO· uk epalaiOTE ta himatia hymOn, kai ta hypodEmata hymOn u katetribE apo tOn podOn hymOn·
Pwt:29:4 C VBI_AAI3S RP_AP M N3E_APN P RA_DSF N2_DSF D VCI_API3S RA_NPN N2N_NPN RP_GP C RA_NPN N3M_NPN RP_GP D VDI_API3S P RA_GPM N3D_GPM RP_GP
Pwt:29:4 and also, even, namely to lead you forty year in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness οὐχ before rough breathing to make old the clothing garment, cloak you and also, even, namely the sandal you οὐχ before rough breathing to grind down from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the foot you
Pwt:29:4 and he/she/it-LEAD-ed you(pl) (acc) forty years (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) not he/she/it-was-MAKE-ed-OLD the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) you(pl) (gen) and the (nom|acc) sandals (nom|acc|voc) you(pl) (gen) not he/she/it-was-GRIND-ed-DOWN away from (+gen) the (gen) feet (gen) you(pl) (gen)
Pwt:29:4 Pwt_29:4_1 Pwt_29:4_2 Pwt_29:4_3 Pwt_29:4_4 Pwt_29:4_5 Pwt_29:4_6 Pwt_29:4_7 Pwt_29:4_8 Pwt_29:4_9 Pwt_29:4_10 Pwt_29:4_11 Pwt_29:4_12 Pwt_29:4_13 Pwt_29:4_14 Pwt_29:4_15 Pwt_29:4_16 Pwt_29:4_17 Pwt_29:4_18 Pwt_29:4_19 Pwt_29:4_20 Pwt_29:4_21 Pwt_29:4_22 Pwt_29:4_23
Pwt:29:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:29:5 ἄρτον οὐκ ἐφάγετε, οἶνον καὶ σικερα οὐκ ἐπίετε, ἵνα γνῶτε ὅτι οὗτος κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.
Pwt:29:5 Ye did not eat bread, ye did not drink wine or strong drink, that ye might know that I am the Lord your God. (Deuteronomy 29:6 Brenton)
Pwt:29:5 Chleba nie jedliście, nie piliście wina ni sycery, abyście poznali, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. (Pwt 29:5 BT_4)
Pwt:29:5 ἄρτον οὐκ ἐφάγετε, οἶνον καὶ σικερα οὐκ ἐπίετε, ἵνα γνῶτε ὅτι οὗτος κύριος θεὸς ὑμῶν.
Pwt:29:5 ἄρτος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) οἶνος, -ου, ὁ καί σίκερα, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ἵνα γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι οὗτος αὕτη τοῦτο κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:29:5 Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. ??? Przed przydechem mocnym By jeść Wino I też, nawet, mianowicie Jęczmienia Wino ??? Przed przydechem mocnym By pić żeby / ażeby / bo By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Pwt:29:5 a)/rton ou)k e)fa/gete, oi)=non kai\ sikera ou)k e)pi/ete, i(/na gnO=te o(/ti ou(=tos ku/rios o( Teo\s u(mO=n.
Pwt:29:5 arton uk efagete, oinon kai sikera uk epiete, hina gnOte hoti hutos kyrios ho Teos hymOn.
Pwt:29:5 N2_ASM D VBI_AAI2P N2_ASM C N3_ASN D VBI_AAI2P C VZ_AAS2P C RD_NSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP
Pwt:29:5 bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. οὐχ before rough breathing to eat wine and also, even, namely Barley Wine οὐχ before rough breathing to drink so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to know i.e. recognize. because/that this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Pwt:29:5 bread (acc) not you(pl)-EAT-ed wine (acc) and Barley Wine (nom|voc) not you(pl)-DRINK-ed so that / in order to /because do-KNOW-you(pl)!, you(pl)-should-KNOW because/that this (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen)
Pwt:29:5 Pwt_29:5_1 Pwt_29:5_2 Pwt_29:5_3 Pwt_29:5_4 Pwt_29:5_5 Pwt_29:5_6 Pwt_29:5_7 Pwt_29:5_8 Pwt_29:5_9 Pwt_29:5_10 Pwt_29:5_11 Pwt_29:5_12 Pwt_29:5_13 Pwt_29:5_14 Pwt_29:5_15 Pwt_29:5_16
Pwt:29:5 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:29:6 καὶ ἤλθετε ἕως τοῦ τόπου τούτου, καὶ ἐξῆλθεν Σηων βασιλεὺς Εσεβων καὶ Ωγ βασιλεὺς τῆς Βασαν εἰς συνάντησιν ἡμῖν ἐν πολέμῳ, καὶ ἐπατάξαμεν αὐτοὺς
Pwt:29:6 And ye came as far as this place; and there came forth Seon king of Esebon, and Og king of Basan, to meet us in war. (Deuteronomy 29:7 Brenton)
Pwt:29:6 Przyszliście potem na to miejsce. Sichon, król Cheszbonu, i Og, król Baszanu, wyszli przeciwko nam na wojnę, lecz pobiliśmy ich. (Pwt 29:6 BT_4)
Pwt:29:6 καὶ ἤλθετε ἕως τοῦ τόπου τούτου, καὶ ἐξῆλθεν Σηων βασιλεὺς Εσεβων καὶ Ωγ βασιλεὺς τῆς Βασαν εἰς συνάντησιν ἡμῖν ἐν πολέμῳ, καὶ ἐπατάξαμεν αὐτοὺς
Pwt:29:6 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   βασιλεύς, -έως, ὁ   καί   βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν πόλεμος, -ου, ὁ καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:29:6 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Aż; świtaj Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By wychodzić Król I też, nawet, mianowicie Król By kroczyć (chodź) Do (+przyspieszenie) Spotykanie Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo
Pwt:29:6 kai\ E)/lTete e(/Os tou= to/pou tou/tou, kai\ e)XE=lTen *sEOn basileu\s *esebOn kai\ *Og basileu\s tE=s *basan ei)s suna/ntEsin E(mi=n e)n pole/mO|, kai\ e)pata/Xamen au)tou\s
Pwt:29:6 kai ElTete heOs tu topu tutu, kai eXElTen sEOn basileus esebOn kai Og basileus tEs basan eis synantEsin hEmin en polemO, kai epataXamen autus
Pwt:29:6 C VBI_AAI2P P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VBI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N_GS C N_NSM N3V_NSM RA_GSF N_GSF P N3I_ASF RP_DP P N2_DSM C VAI_AAI1P RD_APM
Pwt:29:6 and also, even, namely to come until; dawn the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to come out ć king ć and also, even, namely ć king the to step (walk) into (+acc) meeting I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among war [see polemic] and also, even, namely to smite he/she/it/same
Pwt:29:6 and you(pl)-COME-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) place (gen) this (gen) and he/she/it-COME-ed-OUT   king (nom)   and   king (nom) the (gen) upon STEP-ing (acc) into (+acc) meeting (acc) us (dat) in/among/by (+dat) war (dat) and we-SMITE-ed them/same (acc)
Pwt:29:6 Pwt_29:6_1 Pwt_29:6_2 Pwt_29:6_3 Pwt_29:6_4 Pwt_29:6_5 Pwt_29:6_6 Pwt_29:6_7 Pwt_29:6_8 Pwt_29:6_9 Pwt_29:6_10 Pwt_29:6_11 Pwt_29:6_12 Pwt_29:6_13 Pwt_29:6_14 Pwt_29:6_15 Pwt_29:6_16 Pwt_29:6_17 Pwt_29:6_18 Pwt_29:6_19 Pwt_29:6_20 Pwt_29:6_21 Pwt_29:6_22 Pwt_29:6_23 Pwt_29:6_24
Pwt:29:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:29:7 καὶ ἐλάβομεν τὴν γῆν αὐτῶν, καὶ ἔδωκα αὐτὴν ἐν κλήρῳ τῷ Ρουβην καὶ τῷ Γαδδι καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασση.
Pwt:29:7 And we smote them and took their land, and I gave it for an inheritance to Ruben and Gad, and to the half-tribe of Manasse. (Deuteronomy 29:8 Brenton)
Pwt:29:7 Odebraliśmy im ziemię i daliśmy ją w posiadanie Rubenitom, Gadytom i połowie pokolenia Manassesa. (Pwt 29:7 BT_4)
Pwt:29:7 καὶ ἐλάβομεν τὴν γῆν αὐτῶν, καὶ ἔδωκα αὐτὴν ἐν κλήρῳ τῷ Ρουβην καὶ τῷ Γαδδι καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασση.
Pwt:29:7 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν κλῆρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά φυλή, -ῆς, ἡ Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ
Pwt:29:7 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los Reuben I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Pół Szczep Manasses
Pwt:29:7 kai\ e)la/bomen tE\n gE=n au)tO=n, kai\ e)/dOka au)tE\n e)n klE/rO| tO=| *roubEn kai\ tO=| *gaddi kai\ tO=| E(mi/sei fulE=s *manassE.
Pwt:29:7 kai elabomen tEn gEn autOn, kai edOka autEn en klErO tO rubEn kai tO gaddi kai tO hEmisei fylEs manassE.
Pwt:29:7 C VBI_AAI1P RA_ASF N1_ASF RD_GPM C VAI_AAI1S RD_ASF P N2_DSM RA_DSM N_DSM C RA_DSM N_DSM C RA_DSM A3U_DSM N1_GSF N_GSM
Pwt:29:7 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the earth/land he/she/it/same and also, even, namely to give he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot the Reuben and also, even, namely the ć and also, even, namely the half tribe Manasses
Pwt:29:7 and we-TAKE HOLD OF-ed the (acc) earth/land (acc) them/same (gen) and I-GIVE-ed her/it/same (acc) in/among/by (+dat) lot (dat) the (dat) Reuben (indecl) and the (dat)   and the (dat) half (dat) tribe (gen) Manasses  (acc, gen, voc)
Pwt:29:7 Pwt_29:7_1 Pwt_29:7_2 Pwt_29:7_3 Pwt_29:7_4 Pwt_29:7_5 Pwt_29:7_6 Pwt_29:7_7 Pwt_29:7_8 Pwt_29:7_9 Pwt_29:7_10 Pwt_29:7_11 Pwt_29:7_12 Pwt_29:7_13 Pwt_29:7_14 Pwt_29:7_15 Pwt_29:7_16 Pwt_29:7_17 Pwt_29:7_18 Pwt_29:7_19 Pwt_29:7_20
Pwt:29:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:29:8 καὶ φυλάξεσθε ποιεῖν πάντας τοὺς λόγους τῆς διαθήκης ταύτης, ἵνα συνῆτε πάντα, ὅσα ποιήσετε.
Pwt:29:8 And ye shall take heed to do all the words of this covenant, that ye may understand all things that ye shall do. (Deuteronomy 29:9 Brenton)
Pwt:29:8 Strzeżcie słów tego przymierza i wypełniajcie je, byście mieli powodzenie we wszystkim, co uczynicie. (Pwt 29:8 BT_4)
Pwt:29:8 καὶ φυλάξεσθε ποιεῖν πάντας τοὺς λόγους τῆς διαθήκης ταύτης, ἵνα συνῆτε πάντα, ὅσα ποιήσετε.
Pwt:29:8 καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἵνα σύν·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. συν+(εσ)-/συν+(εσ)-, -, -, -, -, -); συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Pwt:29:8 I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Konwencja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] żeby / ażeby / bo By być razem z; by rozumieć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób
Pwt:29:8 kai\ fula/XesTe poiei=n pa/ntas tou\s lo/gous tE=s diaTE/kEs tau/tEs, i(/na sunE=te pa/nta, o(/sa poiE/sete.
Pwt:29:8 kai fylaXesTe poiein pantas tus logus tEs diaTEkEs tautEs, hina synEte panta, hosa poiEsete.
Pwt:29:8 C VF_FMI2P V2_PAN A3_APM RA_APM N2_APM RA_GSF N1_GSF RD_GSF C V9_AAS2P A3_APN A1_APN VF_FAI2P
Pwt:29:8 and also, even, namely to guard to do/make every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the covenant this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to be together with; to understand every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make
Pwt:29:8 and you(pl)-will-be-GUARD-ed to-be-DO/MAKE-ing all (acc) the (acc) words (acc) the (gen) covenant (gen) this (gen) so that / in order to /because you(pl)-were-BE-ing-TOGETHER-WITH, you(pl)-should-be-BE-ing-TOGETHER-WITH; you(pl)-should-UNDERSTand all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) you(pl)-will-DO/MAKE
Pwt:29:8 Pwt_29:8_1 Pwt_29:8_2 Pwt_29:8_3 Pwt_29:8_4 Pwt_29:8_5 Pwt_29:8_6 Pwt_29:8_7 Pwt_29:8_8 Pwt_29:8_9 Pwt_29:8_10 Pwt_29:8_11 Pwt_29:8_12 Pwt_29:8_13 Pwt_29:8_14
Pwt:29:8 x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:29:9 Ὑμεῖς ἑστήκατε πάντες σήμερον ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν, οἱ ἀρχίφυλοι ὑμῶν καὶ ἡ γερουσία ὑμῶν καὶ οἱ κριταὶ ὑμῶν καὶ οἱ γραμματοεισαγωγεῖς ὑμῶν, πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ,
Pwt:29:9 Ye all stand to-day before the Lord your God, the heads of your tribes, and your elders, and your judges, and your officers, every man of Israel, (Deuteronomy 29:10 Brenton)
Pwt:29:9 Stoicie dzisiaj wszyscy przed obliczem Pana, Boga waszego: wasi naczelnicy pokoleń, wasi starsi, wasi zwierzchnicy i każdy Izraelita; (Pwt 29:9 BT_4)
Pwt:29:9 Ὑμεῖς ἑστήκατε πάντες σήμερον ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν, οἱ ἀρχίφυλοι ὑμῶν καὶ γερουσία ὑμῶν καὶ οἱ κριταὶ ὑμῶν καὶ οἱ γραμματοεισαγωγεῖς ὑμῶν, πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ,
Pwt:29:9 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σήμερον ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό γερ·ουσία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό κριτής, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό γραμματο·εισ·αγωγεύς, -έως, ὁ [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ
Pwt:29:9 Ty By powodować stać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dzisiaj dzień Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty Ty I też, nawet, mianowicie Rada ludzi starszych Ty I też, nawet, mianowicie Sądź [zobacz krytyka] Ty I też, nawet, mianowicie Kierownik szkoły Ty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael
Pwt:29:9 *(umei=s e(stE/kate pa/ntes sE/meron e)nanti/on kuri/ou tou= Teou= u(mO=n, oi( a)rCHi/fuloi u(mO=n kai\ E( gerousi/a u(mO=n kai\ oi( kritai\ u(mO=n kai\ oi( grammatoeisagOgei=s u(mO=n, pa=s a)nE\r *israEl,
Pwt:29:9 ymeis hestEkate pantes sEmeron enantion kyriu tu Teu hymOn, hoi arCHifyloi hymOn kai hE gerusia hymOn kai hoi kritai hymOn kai hoi grammatoeisagOgeis hymOn, pas anEr israEl,
Pwt:29:9 RP_NP VXI_XAI2P A3_NPM D P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP RA_NPM A1_NPM RP_GP C RA_NSF N1A_NSF RP_GP C RA_NPM N1M_NPM RP_GP C RA_NPM N3V_NPM RP_GP A3_NSM N3_NSM N_GSM
Pwt:29:9 you to cause to stand every all, each, every, the whole of today day in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you the ć you and also, even, namely the council of elders you and also, even, namely the judge [see critic] you and also, even, namely the schoolmaster you every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel
Pwt:29:9 you(pl) (nom) you(pl)-have-CAUSE-ed-TO-STand all (nom|voc) today in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(pl) (gen) the (nom)   you(pl) (gen) and the (nom) council of elders (nom|voc) you(pl) (gen) and the (nom) judges (nom|voc) you(pl) (gen) and the (nom) schoolmasters (acc, nom|voc) you(pl) (gen) every (nom|voc) man, husband (nom) Israel (indecl)
Pwt:29:9 Pwt_29:9_1 Pwt_29:9_2 Pwt_29:9_3 Pwt_29:9_4 Pwt_29:9_5 Pwt_29:9_6 Pwt_29:9_7 Pwt_29:9_8 Pwt_29:9_9 Pwt_29:9_10 Pwt_29:9_11 Pwt_29:9_12 Pwt_29:9_13 Pwt_29:9_14 Pwt_29:9_15 Pwt_29:9_16 Pwt_29:9_17 Pwt_29:9_18 Pwt_29:9_19 Pwt_29:9_20 Pwt_29:9_21 Pwt_29:9_22 Pwt_29:9_23 Pwt_29:9_24 Pwt_29:9_25 Pwt_29:9_26 Pwt_29:9_27
Pwt:29:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:29:10 αἱ γυναῖκες ὑμῶν καὶ τὰ ἔκγονα ὑμῶν καὶ ὁ προσήλυτος ὁ ἐν μέσῳ τῆς παρεμβολῆς ὑμῶν ἀπὸ ξυλοκόπου ὑμῶν καὶ ἕως ὑδροφόρου ὑμῶν,
Pwt:29:10 your wives, and your children, and the stranger who is in the midst of your camp, from your hewer of wood even to your drawer of water, (Deuteronomy 29:11 Brenton)
Pwt:29:10 wasze dzieci i żony, i obcy, który przebywa w twoim obozie, począwszy od tego, który ścina drzewo, do tego, który czerpie wodę. (Pwt 29:10 BT_4)
Pwt:29:10 αἱ γυναῖκες ὑμῶν καὶ τὰ ἔκγονα ὑμῶν καὶ προσήλυτος ἐν μέσῳ τῆς παρεμβολῆς ὑμῶν ἀπὸ ξυλοκόπου ὑμῶν καὶ ἕως ὑδροφόρου ὑμῶν,
Pwt:29:10 ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό ἔκ·γονος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:29:10 Kobiety/żona Ty I też, nawet, mianowicie Wnuki Ty I też, nawet, mianowicie Prozelita [neofita do judaizmu] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Obozu obóz, koszary, armia Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Ty
Pwt:29:10 ai( gunai=kes u(mO=n kai\ ta\ e)/kgona u(mO=n kai\ o( prosE/lutos o( e)n me/sO| tE=s parembolE=s u(mO=n a)po\ Xuloko/pou u(mO=n kai\ e(/Os u(drofo/rou u(mO=n,
Pwt:29:10 hai gynaikes hymOn kai ta ekgona hymOn kai ho prosElytos ho en mesO tEs parembolEs hymOn apo Xylokopu hymOn kai heOs hydroforu hymOn,
Pwt:29:10 RA_NPF N3K_NPF RP_GP C RA_NPN A1B_NPN RP_GP C RA_NSM N2_NSM RA_NSM P A1_DSM RA_GSF N1_GSF RP_GP P N2_GSM RP_GP C P N2_GSM RP_GP
Pwt:29:10 the woman/wife you and also, even, namely the grandchildren you and also, even, namely the proselyte [a convert to Judaism] the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the camp camp, barracks, army you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć you and also, even, namely until; dawn ć you
Pwt:29:10 the (nom) women/wives (nom|voc) you(pl) (gen) and the (nom|acc) grandchildren ([Adj] nom|acc|voc) you(pl) (gen) and the (nom) proselyte (nom) the (nom) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) camp (gen) you(pl) (gen) away from (+gen)   you(pl) (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   you(pl) (gen)
Pwt:29:10 Pwt_29:10_1 Pwt_29:10_2 Pwt_29:10_3 Pwt_29:10_4 Pwt_29:10_5 Pwt_29:10_6 Pwt_29:10_7 Pwt_29:10_8 Pwt_29:10_9 Pwt_29:10_10 Pwt_29:10_11 Pwt_29:10_12 Pwt_29:10_13 Pwt_29:10_14 Pwt_29:10_15 Pwt_29:10_16 Pwt_29:10_17 Pwt_29:10_18 Pwt_29:10_19 Pwt_29:10_20 Pwt_29:10_21 Pwt_29:10_22 Pwt_29:10_23
Pwt:29:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:29:11 παρελθεῖν ἐν τῇ διαθήκῃ κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ ἐν ταῖς ἀραῖς αὐτοῦ, ὅσα κύριος ὁ θεός σου διατίθεται πρὸς σὲ σήμερον,
Pwt:29:11 that thou shouldest enter into the covenant of the Lord thy God and into his oaths, as many as the Lord thy God appoints thee this day; (Deuteronomy 29:12 Brenton)
Pwt:29:11 Weszliście z Panem, Bogiem swoim, w przymierze, które Pan, Bóg wasz, zawarł dziś z wami pod przysięgą, (Pwt 29:11 BT_4)
Pwt:29:11 παρελθεῖν ἐν τῇ διαθήκῃ κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ ἐν ταῖς ἀραῖς αὐτοῦ, ὅσα κύριος θεός σου διατίθεται πρὸς σὲ σήμερον,
Pwt:29:11 παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν ὁ ἡ τό ἀρά[1], -ᾶς, ἡ; αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σήμερον
Pwt:29:11 By mijać mijaj, obok, albo przeszły W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Klnij; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą On/ona/to/to samo Tyleż/wiele jak Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By robić konwencję Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Dzisiaj dzień
Pwt:29:11 parelTei=n e)n tE=| diaTE/kE| kuri/ou tou= Teou= sou kai\ e)n tai=s a)rai=s au)tou=, o(/sa ku/rios o( Teo/s sou diati/Tetai pro\s se\ sE/meron,
Pwt:29:11 parelTein en tE diaTEkE kyriu tu Teu su kai en tais arais autu, hosa kyrios ho Teos su diatiTetai pros se sEmeron,
Pwt:29:11 VB_AAN P RA_DSF N1_DSF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS C P RA_DPF N1A_DPF RD_GSM A1_APN N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V7_PMI3S P RP_AS D
Pwt:29:11 to pass by go by, beside, or past in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the curse; to lift/pick up take up, tote, raise he/she/it/same as much/many as lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to make covenant toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) today day
Pwt:29:11 to-PASS BY in/among/by (+dat) the (dat) covenant (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) curses (dat); you(sg)-happen-to-LIFT/PICK-UP (opt) him/it/same (gen) as much/many as (nom|acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-being-MAKE COVENANT-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) today
Pwt:29:11 Pwt_29:11_1 Pwt_29:11_2 Pwt_29:11_3 Pwt_29:11_4 Pwt_29:11_5 Pwt_29:11_6 Pwt_29:11_7 Pwt_29:11_8 Pwt_29:11_9 Pwt_29:11_10 Pwt_29:11_11 Pwt_29:11_12 Pwt_29:11_13 Pwt_29:11_14 Pwt_29:11_15 Pwt_29:11_16 Pwt_29:11_17 Pwt_29:11_18 Pwt_29:11_19 Pwt_29:11_20 Pwt_29:11_21 Pwt_29:11_22
Pwt:29:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:29:12 ἵνα στήσῃ σε αὐτῷ εἰς λαόν, καὶ αὐτὸς ἔσται σου θεός, ὃν τρόπον εἶπέν σοι, καὶ ὃν τρόπον ὤμοσεν τοῖς πατράσιν σου Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ.
Pwt:29:12 that he may appoint thee to himself for a people, and he shall be thy God, as he said to thee, and as he sware to thy fathers, Abraam, and Isaac, and Jacob. (Deuteronomy 29:13 Brenton)
Pwt:29:12 aby was dzisiaj uczynić swoim ludem. On bowiem będzie dla was Bogiem, jak przyobiecał tobie i jak poprzysiągł przodkom waszym: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. (Pwt 29:12 BT_4)
Pwt:29:12 ἵνα στήσῃ σε αὐτῷ εἰς λαόν, καὶ αὐτὸς ἔσται σου θεός, ὃν τρόπον εἶπέν σοι, καὶ ὃν τρόπον ὤμοσεν τοῖς πατράσιν σου Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ.
Pwt:29:12 ἵνα ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] λαός, -οῦ, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν θεός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἀβραάμ, ὁ καί Ἰσαάκ, ὁ καί Ἰακώβ, ὁ
Pwt:29:12 żeby / ażeby / bo By powodować stać Ty; twój/twój(sg) On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ludzie I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By być Ty; twój/twój(sg) Bóg  Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By mówić/opowiadaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By przysięgać Ojciec Ty; twój/twój(sg) Abraham I też, nawet, mianowicie Izaak I też, nawet, mianowicie Jacob
Pwt:29:12 i(/na stE/sE| se au)tO=| ei)s lao/n, kai\ au)to\s e)/stai sou Teo/s, o(\n tro/pon ei)=pe/n soi, kai\ o(\n tro/pon O)/mosen toi=s patra/sin sou *abraam kai\ *isaak kai\ *iakOb.
Pwt:29:12 hina stEsE se autO eis laon, kai autos estai su Teos, hon tropon eipen soi, kai hon tropon Omosen tois patrasin su abraam kai isaak kai iakOb.
Pwt:29:12 C VA_AAS3S RP_AS RD_DSM P N2_ASM C RD_NSM VF_FMI3S RP_GS N2_NSM RR_ASM N2_ASM VBI_AAI3S RP_DS C RR_ASM N2_ASM VAI_AAI3S RA_DPM N3_DPM RP_GS N_DSM C N_DSM C N_DSM
Pwt:29:12 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to cause to stand you; your/yours(sg) he/she/it/same into (+acc) people and also, even, namely he/she/it/same to be you; your/yours(sg) god [see theology] who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to say/tell you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to swear the father you; your/yours(sg) Abraham and also, even, namely Isaac and also, even, namely Jacob
Pwt:29:12 so that / in order to /because you(sg)-will-be-CAUSE-ed-TO-STand, he/she/it-should-CAUSE-TO-STand, you(sg)-should-be-CAUSE-ed-TO-STand you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) him/it/same (dat) into (+acc) people (acc) and he/it/same (nom) he/she/it-will-be you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) god (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-SAY/TELL-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-SWEAR-ed the (dat) fathers (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Abraham (indecl) and Isaac (indecl) and Jacob (indecl)
Pwt:29:12 Pwt_29:12_1 Pwt_29:12_2 Pwt_29:12_3 Pwt_29:12_4 Pwt_29:12_5 Pwt_29:12_6 Pwt_29:12_7 Pwt_29:12_8 Pwt_29:12_9 Pwt_29:12_10 Pwt_29:12_11 Pwt_29:12_12 Pwt_29:12_13 Pwt_29:12_14 Pwt_29:12_15 Pwt_29:12_16 Pwt_29:12_17 Pwt_29:12_18 Pwt_29:12_19 Pwt_29:12_20 Pwt_29:12_21 Pwt_29:12_22 Pwt_29:12_23 Pwt_29:12_24 Pwt_29:12_25 Pwt_29:12_26 Pwt_29:12_27
Pwt:29:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:29:13 καὶ οὐχ ὑμῖν μόνοις ἐγὼ διατίθεμαι τὴν διαθήκην ταύτην καὶ τὴν ἀρὰν ταύτην,
Pwt:29:13 And I do not appoint to you alone this covenant and this oath; (Deuteronomy 29:14 Brenton)
Pwt:29:13 Nie z wami tylko zawieram to przymierze i składam przysięgę, (Pwt 29:13 BT_4)
Pwt:29:13 καὶ οὐχ ὑμῖν μόνοις ἐγὼ διατίθεμαι τὴν διαθήκην ταύτην καὶ τὴν ἀρὰν ταύτην,
Pwt:29:13 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μόνος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό ἀρά[1], -ᾶς, ἡ; αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο
Pwt:29:13 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Ty Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Ja By robić konwencję Konwencja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Klnij; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pwt:29:13 kai\ ou)CH u(mi=n mo/nois e)gO\ diati/Temai tE\n diaTE/kEn tau/tEn kai\ tE\n a)ra\n tau/tEn,
Pwt:29:13 kai uCH hymin monois egO diatiTemai tEn diaTEkEn tautEn kai tEn aran tautEn,
Pwt:29:13 C D RP_DP A1_DPM RP_NS V7_PMI1S RA_ASF N1_ASF RD_ASF C RA_ASF N1A_ASF RD_ASF
Pwt:29:13 and also, even, namely οὐχ before rough breathing you sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) I to make covenant the covenant this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the curse; to lift/pick up take up, tote, raise this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Pwt:29:13 and not you(pl) (dat) sole ([Adj] dat) I (nom) I-am-being-MAKE COVENANT-ed the (acc) covenant (acc) this (acc) and the (acc) curse (acc); upon LIFT/PICK-ing-UP (nom|acc|voc) this (acc)
Pwt:29:13 Pwt_29:13_1 Pwt_29:13_2 Pwt_29:13_3 Pwt_29:13_4 Pwt_29:13_5 Pwt_29:13_6 Pwt_29:13_7 Pwt_29:13_8 Pwt_29:13_9 Pwt_29:13_10 Pwt_29:13_11 Pwt_29:13_12 Pwt_29:13_13
Pwt:29:13 x x x x x x x x x x x x x
Pwt:29:14 ἀλλὰ καὶ τοῖς ὧδε οὖσι μεθ’ ἡμῶν σήμερον ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν καὶ τοῖς μὴ οὖσιν μεθ’ ἡμῶν ὧδε σήμερον.
Pwt:29:14 but to those also who are here with you to-day before the Lord your God, and to those who are not here with you to-day. (Deuteronomy 29:15 Brenton)
Pwt:29:14 ale z każdym, który tu stoi z wami dzisiaj w obliczu Pana, Boga naszego, i z każdym, kogo tu dzisiaj nie ma z nami. (Pwt 29:14 BT_4)
Pwt:29:14 ἀλλὰ καὶ τοῖς ὧδε οὖσι μεθ’ ἡμῶν σήμερον ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν καὶ τοῖς μὴ οὖσιν μεθ’ ἡμῶν ὧδε σήμερον.
Pwt:29:14 ἀλλά καί ὁ ἡ τό ὧδε εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σήμερον ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὧδε σήμερον
Pwt:29:14 Ale I też, nawet, mianowicie Tutaj By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja Dzisiaj dzień Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty I też, nawet, mianowicie Nie By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja Tutaj Dzisiaj dzień
Pwt:29:14 a)lla\ kai\ toi=s O(=de ou)=si meT’ E(mO=n sE/meron e)nanti/on kuri/ou tou= Teou= u(mO=n kai\ toi=s mE\ ou)=sin meT’ E(mO=n O(=de sE/meron.
Pwt:29:14 alla kai tois hOde usi meT’ hEmOn sEmeron enantion kyriu tu Teu hymOn kai tois mE usin meT’ hEmOn hOde sEmeron.
Pwt:29:14 C C RA_DPM D V9_PAPDPM P RP_GP D P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP C RA_DPM D V9_PAPDPM P RP_GP D D
Pwt:29:14 but and also, even, namely the here to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I today day in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you and also, even, namely the not to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I here today day
Pwt:29:14 but and the (dat) here while being (dat) after (+acc), with (+gen) us (gen) today in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(pl) (gen) and the (dat) not while being (dat) after (+acc), with (+gen) us (gen) here today
Pwt:29:14 Pwt_29:14_1 Pwt_29:14_2 Pwt_29:14_3 Pwt_29:14_4 Pwt_29:14_5 Pwt_29:14_6 Pwt_29:14_7 Pwt_29:14_8 Pwt_29:14_9 Pwt_29:14_10 Pwt_29:14_11 Pwt_29:14_12 Pwt_29:14_13 Pwt_29:14_14 Pwt_29:14_15 Pwt_29:14_16 Pwt_29:14_17 Pwt_29:14_18 Pwt_29:14_19 Pwt_29:14_20 Pwt_29:14_21
Pwt:29:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:29:15 ὅτι ὑμεῖς οἴδατε ὡς κατῳκήσαμεν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ παρήλθομεν ἐν μέσῳ τῶν ἐθνῶν, οὓς παρήλθετε,
Pwt:29:15 For ye know how we dwelt in the land of Egypt, how we came through the midst of the nations through whom ye came. (Deuteronomy 29:16 Brenton)
Pwt:29:15 Wy wiecie, z kim mieszkaliśmy w Egipcie i jak szliśmy między narodami, wśród których droga nam wypadła. (Pwt 29:15 BT_4)
Pwt:29:15 ὅτι ὑμεῖς οἴδατε ὡς κατῳκήσαμεν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ παρήλθομεν ἐν μέσῳ τῶν ἐθνῶν, οὓς παρήλθετε,
Pwt:29:15 ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὡς κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅς ἥ ὅ παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Pwt:29:15 Ponieważ/tamto Ty By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Jak/jak By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By mijać mijaj, obok, albo przeszły W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Naród [zobacz etniczny] Kto/, który/, który By mijać mijaj, obok, albo przeszły
Pwt:29:15 o(/ti u(mei=s oi)/date O(s katO|kE/samen e)n gE=| *ai)gu/ptO| kai\ parE/lTomen e)n me/sO| tO=n e)TnO=n, ou(\s parE/lTete,
Pwt:29:15 hoti hymeis oidate hOs katOkEsamen en gE aigyptO kai parElTomen en mesO tOn eTnOn, hus parElTete,
Pwt:29:15 C RP_NP VX_XAI2P C VAI_AAI1P P N1_DSF N2_DSF C VBI_AAI1P P A1_DSM RA_GPN N3E_GPN RR_APM VBI_AAI2P
Pwt:29:15 because/that you to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with as/like to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] and also, even, namely to pass by go by, beside, or past in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the nation [see ethnic] who/whom/which to pass by go by, beside, or past
Pwt:29:15 because/that you(pl) (nom) you(pl)-have-PERCEIVE-ed as/like we-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat) and we-PASS BY-ed in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) nations (gen) who/whom/which (acc) you(pl)-PASS BY-ed
Pwt:29:15 Pwt_29:15_1 Pwt_29:15_2 Pwt_29:15_3 Pwt_29:15_4 Pwt_29:15_5 Pwt_29:15_6 Pwt_29:15_7 Pwt_29:15_8 Pwt_29:15_9 Pwt_29:15_10 Pwt_29:15_11 Pwt_29:15_12 Pwt_29:15_13 Pwt_29:15_14 Pwt_29:15_15 Pwt_29:15_16
Pwt:29:15 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:29:16 καὶ εἴδετε τὰ βδελύγματα αὐτῶν καὶ τὰ εἴδωλα αὐτῶν, ξύλον καὶ λίθον, ἀργύριον καὶ χρυσίον, ἅ ἐστιν παρ’ αὐτοῖς.
Pwt:29:16 And ye beheld their abominations, and their idols, wood and stone, silver and gold, which are among them. (Deuteronomy 29:17 Brenton)
Pwt:29:16 Widzieliśmy ich obrzydliwości, ich posągi z drzewa i kamienia, ze srebra i złota, które są u nich. (Pwt 29:16 BT_4)
Pwt:29:16 καὶ εἴδετε τὰ βδελύγματα αὐτῶν καὶ τὰ εἴδωλα αὐτῶν, ξύλον καὶ λίθον, ἀργύριον καὶ χρυσίον, ἐστιν παρ’ αὐτοῖς.
Pwt:29:16 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ξύλον, -ου, τό καί λίθος, -ου, ὁ ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παρά αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:29:16 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Wstręt On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Idol On/ona/to/to samo Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie Kamień Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota Kto/, który/, który By być fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo
Pwt:29:16 kai\ ei)/dete ta\ bdelu/gmata au)tO=n kai\ ta\ ei)/dOla au)tO=n, Xu/lon kai\ li/Ton, a)rgu/rion kai\ CHrusi/on, a(/ e)stin par’ au)toi=s.
Pwt:29:16 kai eidete ta bdelygmata autOn kai ta eidOla autOn, Xylon kai liTon, argyrion kai CHrysion, ha estin par’ autois.
Pwt:29:16 C VBI_AAI2P RA_APN N3M_APN RD_GPM C RA_APN N2N_APN RD_GPM N2N_ASN C N2_ASM N2N_ASN C N2N_ASN RR_NPN V9_PAI3S P RD_DPM
Pwt:29:16 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the abomination he/she/it/same and also, even, namely the idol he/she/it/same tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely stone piece of silver and also, even, namely piece of gold who/whom/which to be frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same
Pwt:29:16 and you(pl)-SEE-ed the (nom|acc) abominations (nom|acc|voc) them/same (gen) and the (nom|acc) idols (nom|acc|voc) them/same (gen) tree/wooden thing (nom|acc|voc) and stone (acc) piece of silver (nom|acc|voc) and piece of gold (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is frοm beside (+acc,+gen,+dat) them/same (dat)
Pwt:29:16 Pwt_29:16_1 Pwt_29:16_2 Pwt_29:16_3 Pwt_29:16_4 Pwt_29:16_5 Pwt_29:16_6 Pwt_29:16_7 Pwt_29:16_8 Pwt_29:16_9 Pwt_29:16_10 Pwt_29:16_11 Pwt_29:16_12 Pwt_29:16_13 Pwt_29:16_14 Pwt_29:16_15 Pwt_29:16_16 Pwt_29:16_17 Pwt_29:16_18 Pwt_29:16_19
Pwt:29:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:29:17 μή τίς ἐστιν ἐν ὑμῖν ἀνὴρ ἢ γυνὴ ἢ πατριὰ ἢ φυλή, τίνος ἡ διάνοια ἐξέκλινεν ἀπὸ κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν πορεύεσθαι λατρεύειν τοῖς θεοῖς τῶν ἐθνῶν ἐκείνων; μή τίς ἐστιν ἐν ὑμῖν ῥίζα ἄνω φύουσα ἐν χολῇ καὶ πικρίᾳ;
Pwt:29:17 Lest there be among you man, or woman, or family, or tribe, whose heart has turned aside from the Lord your God, having gone to serve the gods of these nations; lest there be in you a root springing up with gall and bitterness. (Deuteronomy 29:18 Brenton)
Pwt:29:17 Niech nie będzie między wami żadnego mężczyzny ani kobiety, ani rodu, ani pokolenia, którego by serce się odwróciło od Pana, Boga waszego, idąc służyć bogom tych narodów. Niech nie będzie między wami korzenia, wydającego truciznę lub piołun. (Pwt 29:17 BT_4)
Pwt:29:17 μή τίς ἐστιν ἐν ὑμῖν ἀνὴρ γυνὴ πατριὰ φυλή, τίνος διάνοια ἐξέκλινεν ἀπὸ κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν πορεύεσθαι λατρεύειν τοῖς θεοῖς τῶν ἐθνῶν ἐκείνων; μή τίς ἐστιν ἐν ὑμῖν ῥίζα ἄνω φύουσα ἐν χολῇ καὶ πικρίᾳ;
Pwt:29:17 μή τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἤ[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἤ[1] πατριά, -ᾶς, ἡ ἤ[1] φυλή, -ῆς, ἡ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό διά·νοια, -ας, ἡ ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἀπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐκεῖνος -η -ο μή τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ῥίζα, -ης, ἡ ἄνω φύω (φυ-, φυη·σ-, -, πεφυ·κ-, -, φυ·[θ]-) ἐν χολή, -ῆς, ἡ καί πικρία, -ας, ἡ
Pwt:29:17 Nie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Albo Kobiety/żona Albo patrilineage Albo Szczep Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Poznania umysł, umysłowość, cel, plan By cofać się/unikaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty By iść By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Bóg  Naród [zobacz etniczny] Tamto Nie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty Korzeń Powyżej By stawać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Żółć I też, nawet, mianowicie Gorycz
Pwt:29:17 mE/ ti/s e)stin e)n u(mi=n a)nE\r E)\ gunE\ E)\ patria\ E)\ fulE/, ti/nos E( dia/noia e)Xe/klinen a)po\ kuri/ou tou= Teou= u(mO=n poreu/esTai latreu/ein toi=s Teoi=s tO=n e)TnO=n e)kei/nOn; mE/ ti/s e)stin e)n u(mi=n r(i/DZa a)/nO fu/ousa e)n CHolE=| kai\ pikri/a|;
Pwt:29:17 mE tis estin en hymin anEr E gynE E patria E fylE, tinos hE dianoia eXeklinen apo kyriu tu Teu hymOn poreuesTai latreuein tois Teois tOn eTnOn ekeinOn; mE tis estin en hymin riDZa anO fyusa en CHolE kai pikria;
Pwt:29:17 D RI_NSM V9_PAI3S P RP_DP N3_NSM C N3K_NSF C N1A_NSF C N1_NSF RI_GSN RA_NSF N1A_NSF V1I_IAI3S P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP V1_PMN V1_PAN RA_DPM N2_DPM RA_GPN N3E_GPN RD_GPN D RI_NSM V9_PAI3S P RP_DP N1S_NSF D V1_PAPNSF P N1_DSF C N1A_DSF
Pwt:29:17 not who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". or woman/wife or patrilineage or tribe who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the cognition intellect, mentality, purpose, plan to recoil/avoid from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you to go to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices the god [see theology] the nation [see ethnic] that not who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you root above to grow in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among gall and also, even, namely bitterness
Pwt:29:17 not who/what/why (nom) he/she/it-is in/among/by (+dat) you(pl) (dat) man, husband (nom) or woman/wife (nom) or patrilineage (nom|voc) or tribe (nom|voc) who/what/why (gen) the (nom) cognition (nom|voc) he/she/it-was-RECOIL/AVOID-ing, he/she/it-RECOIL/AVOID-ed away from (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(pl) (gen) to-be-being-GO-ed to-be-PERFORM-ing-RITUALS/RITES the (dat) gods (dat) the (gen) nations (gen) those (gen) not who/what/why (nom) he/she/it-is in/among/by (+dat) you(pl) (dat) root (nom|voc) above while GROW-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) gall (dat) and bitterness (dat)
Pwt:29:17 Pwt_29:17_1 Pwt_29:17_2 Pwt_29:17_3 Pwt_29:17_4 Pwt_29:17_5 Pwt_29:17_6 Pwt_29:17_7 Pwt_29:17_8 Pwt_29:17_9 Pwt_29:17_10 Pwt_29:17_11 Pwt_29:17_12 Pwt_29:17_13 Pwt_29:17_14 Pwt_29:17_15 Pwt_29:17_16 Pwt_29:17_17 Pwt_29:17_18 Pwt_29:17_19 Pwt_29:17_20 Pwt_29:17_21 Pwt_29:17_22 Pwt_29:17_23 Pwt_29:17_24 Pwt_29:17_25 Pwt_29:17_26 Pwt_29:17_27 Pwt_29:17_28 Pwt_29:17_29 Pwt_29:17_30 Pwt_29:17_31 Pwt_29:17_32 Pwt_29:17_33 Pwt_29:17_34 Pwt_29:17_35 Pwt_29:17_36 Pwt_29:17_37 Pwt_29:17_38 Pwt_29:17_39 Pwt_29:17_40
Pwt:29:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:29:18 καὶ ἔσται ἐὰν ἀκούσῃ τὰ ῥήματα τῆς ἀρᾶς ταύτης καὶ ἐπιφημίσηται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ λέγων Ὅσιά μοι γένοιτο ὅτι ἐν τῇ ἀποπλανήσει τῆς καρδίας μου πορεύσομαι, ἵνα μὴ συναπολέσῃ ὁ ἁμαρτωλὸς τὸν ἀναμάρτητον,
Pwt:29:18 And it shall be if one shall hear the words of this curse, and shall flatter himself in his heart, saying, Let good happen to me, for I will walk in the error of my heart, lest the sinner destroy the guiltless with him: (Deuteronomy 29:19 Brenton)
Pwt:29:18 A gdyby ktoś, słysząc słowa tego przekleństwa, pochlebiał sobie w sercu mówiąc: «Będę miał pokój, nawet chodząc w uporze mego serca» - w ten sposób sprowadzając zgubę na ziemię tak nawodnioną, jak i suchą - (Pwt 29:18 BT_4)
Pwt:29:18 καὶ ἔσται ἐὰν ἀκούσῃ τὰ ῥήματα τῆς ἀρᾶς ταύτης καὶ ἐπιφημίσηται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ λέγων Ὅσιά μοι γένοιτο ὅτι ἐν τῇ ἀποπλανήσει τῆς καρδίας μου πορεύσομαι, ἵνα μὴ συναπολέσῃ ἁμαρτωλὸς τὸν ἀναμάρτητον,
Pwt:29:18 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἀρά[1], -ᾶς, ἡ; αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο καί   ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὅτι ἐν ὁ ἡ τό ἀπο·πλανάω (απο+πλαν(α)-, απο+πλανη·σ-, απο+πλανη·σ-, -, -, απο+πλανη·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἵνα μή συν·απ·όλλυμι (-, συναπ+ολ(ε)·[σ]-/συναπ+ολε·σ-, συναπ+ολε·σ- or 2nd συναπ+ολ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν ὁ ἡ τό ἀν·α·μάρτητος -ον
Pwt:29:18 I też, nawet, mianowicie By być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Niechętny; by słyszeć Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Klnij; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Święty Ja By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wprowadzać w błąd Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja By iść żeby / ażeby / bo Nie By niszczyć z Grzeszny Bezgrzeszny
Pwt:29:18 kai\ e)/stai e)a\n a)kou/sE| ta\ r(E/mata tE=s a)ra=s tau/tEs kai\ e)pifEmi/sEtai e)n tE=| kardi/a| au)tou= le/gOn *(/osia/ moi ge/noito o(/ti e)n tE=| a)poplanE/sei tE=s kardi/as mou poreu/somai, i(/na mE\ sunapole/sE| o( a(martOlo\s to\n a)nama/rtEton,
Pwt:29:18 kai estai ean akusE ta rEmata tEs aras tautEs kai epifEmisEtai en tE kardia autu legOn hosia moi genoito hoti en tE apoplanEsei tEs kardias mu poreusomai, hina mE synapolesE ho hamartOlos ton anamartEton,
Pwt:29:18 C VF_FMI3S C VA_AAS3S RA_APN N3M_APN RA_GSF N1A_GSF RD_GSF C VB_AMS3S P RA_DSF N1A_DSF RD_GSM V1_PAPNSM A1A_NPN RP_DS VB_AMO3S C P RA_DSF N3I_DSF RA_GSF N1A_GSF RP_GS VF_FMI1S C D VA_AAS3S RA_NSM A1B_NSM RA_ASM A1B_ASM
Pwt:29:18 and also, even, namely to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] unwilling; to hear the declaration statement, utterance the curse; to lift/pick up take up, tote, raise this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to say/tell holy I to become become, happen because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to mislead the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I to go so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to annihilate with the sinful the sinless
Pwt:29:18 and he/she/it-will-be if-ever unwilling ([Adj] dat); you(sg)-will-be-HEAR-ed, he/she/it-should-HEAR, you(sg)-should-be-HEAR-ed the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) the (gen) curse (gen), curses (acc); upon LIFT/PICK-ing-UP (nom|voc) this (gen) and   in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat) him/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) me (dat) he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt) because/that in/among/by (+dat) the (dat) he/she/it-will-MISLEAD, you(sg)-will-be-MISLEAD-ed (classical) the (gen) heart (gen), hearts (acc) me (gen) I-will-be-GO-ed so that / in order to /because not he/she/it-should-ANNIHILATE-WITH, you(sg)-should-be-ANNIHILATE-ed-WITH, you(sg)-will-be-ANNIHILATE-ed-WITH the (nom) sinful ([Adj] nom) the (acc) sinless ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Pwt:29:18 Pwt_29:18_1 Pwt_29:18_2 Pwt_29:18_3 Pwt_29:18_4 Pwt_29:18_5 Pwt_29:18_6 Pwt_29:18_7 Pwt_29:18_8 Pwt_29:18_9 Pwt_29:18_10 Pwt_29:18_11 Pwt_29:18_12 Pwt_29:18_13 Pwt_29:18_14 Pwt_29:18_15 Pwt_29:18_16 Pwt_29:18_17 Pwt_29:18_18 Pwt_29:18_19 Pwt_29:18_20 Pwt_29:18_21 Pwt_29:18_22 Pwt_29:18_23 Pwt_29:18_24 Pwt_29:18_25 Pwt_29:18_26 Pwt_29:18_27 Pwt_29:18_28 Pwt_29:18_29 Pwt_29:18_30 Pwt_29:18_31 Pwt_29:18_32 Pwt_29:18_33 Pwt_29:18_34
Pwt:29:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:29:19 οὐ μὴ θελήσῃ ὁ θεὸς εὐιλατεῦσαι αὐτῷ, ἀλλ’ ἢ τότε ἐκκαυθήσεται ὀργὴ κυρίου καὶ ὁ ζῆλος αὐτοῦ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ, καὶ κολληθήσονται ἐν αὐτῷ πᾶσαι αἱ ἀραὶ τῆς διαθήκης ταύτης αἱ γεγραμμέναι ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τούτου, καὶ ἐξαλείψει κύριος τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανόν·
Pwt:29:19 God shall by no means be willing to pardon him, but then the wrath of the Lord and his jealousy shall flame out against that man; and all the curses of this covenant shall attach themselves to him, which are written in this book, and the Lord shall blot out his name from under heaven. (Deuteronomy 29:20 Brenton)
Pwt:29:19 nie zechce mu Pan przebaczyć, bo już rozpaliły się gniew i zazdrość Pana przeciwko temu człowiekowi; spadną na niego wszystkie przekleństwa zapisane w tej księdze, a Pan wymaże jego imię spod nieba. (Pwt 29:19 BT_4)
Pwt:29:19 οὐ μὴ θελήσῃ θεὸς εὐιλατεῦσαι αὐτῷ, ἀλλ’ τότε ἐκκαυθήσεται ὀργὴ κυρίου καὶ ζῆλος αὐτοῦ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ, καὶ κολληθήσονται ἐν αὐτῷ πᾶσαι αἱ ἀραὶ τῆς διαθήκης ταύτης αἱ γεγραμμέναι ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τούτου, καὶ ἐξαλείψει κύριος τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανόν·
Pwt:29:19 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ   αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλά ἤ[1] τότε ἐκ·καίω (εκ+και-, εκ+καυ·σ-, εκ+καυ·σ-, -, εκ+κεκαυ-, εκ+καυ·θ-/εκ+κα·[θ]-) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο καί κολλάω (κολλ(α)-, -, κολλη·σ-, κεκολλη·κ-, κεκολλη-, κολλη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἀρά[1], -ᾶς, ἡ; αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό ὑπό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
Pwt:29:19 ??? Przed przydechem mocnym Nie By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Bóg  On/ona/to/to samo Ale Albo Wtedy By zapłonąć Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Gorliwości/ferwor On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzki Tamto I też, nawet, mianowicie By łączyć się klej, cement, łączyć, budować, ściągnięty, łączyć się mocno {szybko} razem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Klnij; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Konwencja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Książka Prawo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Do skreślenia wymazania , eliminacja ścierania , wymazują, wygaśnięcie, usuwanie, wycierają, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo
Pwt:29:19 ou) mE\ TelE/sE| o( Teo\s eu)ilateu=sai au)tO=|, a)ll’ E)\ to/te e)kkauTE/setai o)rgE\ kuri/ou kai\ o( DZE=los au)tou= e)n tO=| a)nTrO/pO| e)kei/nO|, kai\ kollETE/sontai e)n au)tO=| pa=sai ai( a)rai\ tE=s diaTE/kEs tau/tEs ai( gegramme/nai e)n tO=| bibli/O| tou= no/mou tou/tou, kai\ e)Xalei/PSei ku/rios to\ o)/noma au)tou= e)k tE=s u(po\ to\n ou)rano/n·
Pwt:29:19 u mE TelEsE ho Teos euilateusai autO, all’ E tote ekkauTEsetai orgE kyriu kai ho DZElos autu en tO anTrOpO ekeinO, kai kollETEsontai en autO pasai hai arai tEs diaTEkEs tautEs hai gegrammenai en tO bibliO tu nomu tutu, kai eXaleiPSei kyrios to onoma autu ek tEs hypo ton uranon·
Pwt:29:19 D D VA_AAS3S RA_NSM N2_NSM VA_AAN RD_DSM C C D VC_FPI3S N1_NSF N2_GSM C RA_NSM N2_NSM RD_GSM P RA_DSM N2_DSM RD_DSM C VC_FPI3P P RD_DSM A1S_NPF RA_NPF N1A_NPF RA_GSF N1_GSF RD_GSF RA_NPF VP_XMPNPF P RA_DSN N2N_DSN RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VF_FAI3S N2_NSM RA_ASN N3M_ASN RD_GSM P RA_GSF P RA_ASM N2_ASM
Pwt:29:19 οὐχ before rough breathing not to want want, wish, desire the god [see theology] ć he/she/it/same but or then to inflame wrath fume, anger, rage lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the zeal/fervor he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the human that and also, even, namely to join glue, cement, unite, build, contracted, join fast together in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the curse; to lift/pick up take up, tote, raise the covenant this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the book the law this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the name with regard to he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sky/heaven
Pwt:29:19 not not you(sg)-will-be-WANT-ed, he/she/it-should-WANT, you(sg)-should-be-WANT-ed the (nom) god (nom)   him/it/same (dat) but or then he/she/it-will-be-INFLAME-ed wrath (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (nom) zeal/fervor (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) human (dat) that (dat) and they-will-be-JOIN-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat) all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) curses (nom|voc); to-LIFT/PICK-UP, be-you(sg)-LIFT/PICK-ed-UP!, he/she/it-happens-to-LIFT/PICK-UP (opt) the (gen) covenant (gen) this (gen) the (nom) having-been-WRITE-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) book (dat) the (gen) law (gen) this (gen) and he/she/it-will-OBLITERATION, you(sg)-will-be-OBLITERATION-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) out of (+gen) the (gen) under (+acc), by (+gen) the (acc) sky/heaven (acc)
Pwt:29:19 Pwt_29:19_1 Pwt_29:19_2 Pwt_29:19_3 Pwt_29:19_4 Pwt_29:19_5 Pwt_29:19_6 Pwt_29:19_7 Pwt_29:19_8 Pwt_29:19_9 Pwt_29:19_10 Pwt_29:19_11 Pwt_29:19_12 Pwt_29:19_13 Pwt_29:19_14 Pwt_29:19_15 Pwt_29:19_16 Pwt_29:19_17 Pwt_29:19_18 Pwt_29:19_19 Pwt_29:19_20 Pwt_29:19_21 Pwt_29:19_22 Pwt_29:19_23 Pwt_29:19_24 Pwt_29:19_25 Pwt_29:19_26 Pwt_29:19_27 Pwt_29:19_28 Pwt_29:19_29 Pwt_29:19_30 Pwt_29:19_31 Pwt_29:19_32 Pwt_29:19_33 Pwt_29:19_34 Pwt_29:19_35 Pwt_29:19_36 Pwt_29:19_37 Pwt_29:19_38 Pwt_29:19_39 Pwt_29:19_40 Pwt_29:19_41 Pwt_29:19_42 Pwt_29:19_43 Pwt_29:19_44 Pwt_29:19_45 Pwt_29:19_46 Pwt_29:19_47 Pwt_29:19_48 Pwt_29:19_49 Pwt_29:19_50
Pwt:29:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:29:20 καὶ διαστελεῖ αὐτὸν κύριος εἰς κακὰ ἐκ πάντων τῶν υἱῶν Ισραηλ κατὰ πάσας τὰς ἀρὰς τῆς διαθήκης τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τούτου.
Pwt:29:20 And the Lord shall separate that man for evil of all the children of Israel, according to all the curses of the covenant that are written in the book of this law. (Deuteronomy 29:21 Brenton)
Pwt:29:20 Pan go wyłączy na jego nieszczęście ze wszystkich pokoleń Izraela, stosownie do wszystkich przekleństw tego przymierza, zapisanych w księdze tego Prawa. (Pwt 29:20 BT_4)
Pwt:29:20 καὶ διαστελεῖ αὐτὸν κύριος εἰς κακὰ ἐκ πάντων τῶν υἱῶν Ισραηλ κατὰ πάσας τὰς ἀρὰς τῆς διαθήκης τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τούτου.
Pwt:29:20 καί δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἀρά[1], -ᾶς, ἡ; αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Pwt:29:20 I też, nawet, mianowicie Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Niegodziwie by czynić źle Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Izrael W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Klnij; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Konwencja By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Książka Prawo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pwt:29:20 kai\ diastelei= au)to\n ku/rios ei)s kaka\ e)k pa/ntOn tO=n ui(O=n *israEl kata\ pa/sas ta\s a)ra\s tE=s diaTE/kEs ta\s gegramme/nas e)n tO=| bibli/O| tou= no/mou tou/tou.
Pwt:29:20 kai diastelei auton kyrios eis kaka ek pantOn tOn hyiOn israEl kata pasas tas aras tEs diaTEkEs tas gegrammenas en tO bibliO tu nomu tutu.
Pwt:29:20 C VF2_FAI3S RD_ASM N2_NSM P A1_APN P A3_GPM RA_GPM N2_GPM N_GSM P A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RA_APF VP_XMPAPF P RA_DSN N2N_DSN RA_GSM N2_GSM RD_GSM
Pwt:29:20 and also, even, namely to ??? (restrict, isolate, distinct) he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) wickedly to do evil out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the son Israel down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the curse; to lift/pick up take up, tote, raise the covenant the to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the book the law this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Pwt:29:20 and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) him/it/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) into (+acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) out of (+gen) all (gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) curse (gen), curses (acc); upon LIFT/PICK-ing-UP (nom|voc) the (gen) covenant (gen) the (acc) having-been-WRITE-ed (acc) in/among/by (+dat) the (dat) book (dat) the (gen) law (gen) this (gen)
Pwt:29:20 Pwt_29:20_1 Pwt_29:20_2 Pwt_29:20_3 Pwt_29:20_4 Pwt_29:20_5 Pwt_29:20_6 Pwt_29:20_7 Pwt_29:20_8 Pwt_29:20_9 Pwt_29:20_10 Pwt_29:20_11 Pwt_29:20_12 Pwt_29:20_13 Pwt_29:20_14 Pwt_29:20_15 Pwt_29:20_16 Pwt_29:20_17 Pwt_29:20_18 Pwt_29:20_19 Pwt_29:20_20 Pwt_29:20_21 Pwt_29:20_22 Pwt_29:20_23 Pwt_29:20_24 Pwt_29:20_25
Pwt:29:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:29:21 καὶ ἐροῦσιν ἡ γενεὰ ἡ ἑτέρα, οἱ υἱοὶ ὑμῶν, οἳ ἀναστήσονται μεθ’ ὑμᾶς, καὶ ὁ ἀλλότριος, ὃς ἂν ἔλθῃ ἐκ γῆς μακρόθεν, καὶ ὄψονται τὰς πληγὰς τῆς γῆς ἐκείνης καὶ τὰς νόσους αὐτῆς, ἃς ἀπέστειλεν κύριος ἐπ’ αὐτήν –
Pwt:29:21 And another generation shall say--even your sons who shall rise up after you, and the stranger who shall come from a land afar off, and shall see the plagues of that land and their diseases, which the Lord has sent upon it, (Deuteronomy 29:22 Brenton)
Pwt:29:21 Wtedy przyszłe pokolenie, wasi synowie, którzy po was powstaną, i obcy, który przybędzie z dalekiej krainy, widząc plagi tej ziemi i choroby, które na nią Pan ześle, powiedzą: (Pwt 29:21 BT_4)
Pwt:29:21 καὶ ἐροῦσιν γενεὰ ἑτέρα, οἱ υἱοὶ ὑμῶν, οἳ ἀναστήσονται μεθ’ ὑμᾶς, καὶ ἀλλότριος, ὃς ἂν ἔλθῃ ἐκ γῆς μακρόθεν, καὶ ὄψονται τὰς πληγὰς τῆς γῆς ἐκείνης καὶ τὰς νόσους αὐτῆς, ἃς ἀπέστειλεν κύριος ἐπ’ αὐτήν
Pwt:29:21 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅς ἥ ὅ ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό ἀλλότριος -ία -ον ὅς ἥ ὅ ἄν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ μακρό·θεν καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό πληγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐκεῖνος -η -ο καί ὁ ἡ τό νόσος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό  
Pwt:29:21 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Inny Syn Ty Kto/, który/, który By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty I też, nawet, mianowicie Innego/inni Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By przychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Z dala I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Uderzaj/plagę Ziemi/ziemia Tamto I też, nawet, mianowicie Choroba On/ona/to/to samo Kto/, który/, który zamawiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo  
Pwt:29:21 kai\ e)rou=sin E( genea\ E( e(te/ra, oi( ui(oi\ u(mO=n, oi(\ a)nastE/sontai meT’ u(ma=s, kai\ o( a)llo/trios, o(\s a)/n e)/lTE| e)k gE=s makro/Ten, kai\ o)/PSontai ta\s plEga\s tE=s gE=s e)kei/nEs kai\ ta\s no/sous au)tE=s, a(/s a)pe/steilen ku/rios e)p’ au)tE/n
Pwt:29:21 kai erusin hE genea hE hetera, hoi hyioi hymOn, hoi anastEsontai meT’ hymas, kai ho allotrios, hos an elTE ek gEs makroTen, kai oPSontai tas plEgas tEs gEs ekeinEs kai tas nosus autEs, has apesteilen kyrios ep’ autEn
Pwt:29:21 C VF2_FAI3P RA_NSF N1A_NSF RA_NSF A1A_NSF RA_NPM N2_NPM RP_GP RR_NPM VF_FMI3P P RP_AP C RA_NSM A1A_NSM RR_NSM x VB_AAS3S P N1_GSF D C VF_FMI3P RA_APF N1_APF RA_GSF N1_GSF RD_GSF C RA_APF N2_APF RD_GSF RR_APF VAI_AAI3S N2_NSM P RD_ASF
Pwt:29:21 and also, even, namely to say/tell the generation Race, Nation; sometimes "generation" the other the son you who/whom/which to stand up put up, raise, resurrect after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you and also, even, namely the of another/others who/whom/which ever (if ever) to come out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land from afar and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the strike/plague the earth/land that and also, even, namely the disease he/she/it/same who/whom/which to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same  
Pwt:29:21 and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) the (nom) generation (nom|voc) the (nom) other (nom|acc), other (nom) the (nom) sons (nom|voc) you(pl) (gen) who/whom/which (nom) they-will-be-STand-ed-UP after (+acc), with (+gen) you(pl) (acc) and the (nom) of another/others (nom) who/whom/which (nom) ever he/she/it-should-COME out of (+gen) earth/land (gen) from afar and they-will-be-SEE-ed the (acc) strikes/plagues (acc) the (gen) earth/land (gen) that (gen) and the (acc) diseases (acc) her/it/same (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-ORDER FORTH-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc)  
Pwt:29:21 Pwt_29:21_1 Pwt_29:21_2 Pwt_29:21_3 Pwt_29:21_4 Pwt_29:21_5 Pwt_29:21_6 Pwt_29:21_7 Pwt_29:21_8 Pwt_29:21_9 Pwt_29:21_10 Pwt_29:21_11 Pwt_29:21_12 Pwt_29:21_13 Pwt_29:21_14 Pwt_29:21_15 Pwt_29:21_16 Pwt_29:21_17 Pwt_29:21_18 Pwt_29:21_19 Pwt_29:21_20 Pwt_29:21_21 Pwt_29:21_22 Pwt_29:21_23 Pwt_29:21_24 Pwt_29:21_25 Pwt_29:21_26 Pwt_29:21_27 Pwt_29:21_28 Pwt_29:21_29 Pwt_29:21_30 Pwt_29:21_31 Pwt_29:21_32 Pwt_29:21_33 Pwt_29:21_34 Pwt_29:21_35 Pwt_29:21_36 Pwt_29:21_37 Pwt_29:21_38 Pwt_29:21_39
Pwt:29:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:29:22 θεῖον καὶ ἅλα κατακεκαυμένον, πᾶσα ἡ γῆ αὐτῆς οὐ σπαρήσεται οὐδὲ ἀνατελεῖ, οὐδὲ μὴ ἀναβῇ ἐπ’ αὐτὴν πᾶν χλωρόν, ὥσπερ κατεστράφη Σοδομα καὶ Γομορρα, Αδαμα καὶ Σεβωιμ, ἃς κατέστρεψεν κύριος ἐν θυμῷ καὶ ὀργῇ – ,
Pwt:29:22 brimstone and burning salt, (the whole land shall not be sown, neither shall any green thing spring, nor rise upon it, as Sodom and Gomorrha were overthrown, Adama and Seboim, which the Lord overthrew in his wrath and anger:)-- (Deuteronomy 29:23 Brenton)
Pwt:29:22 «Siarka, sól, spalenizna po całej jego ziemi!» Nie obsieją jej, nie zakiełkuje, nie urośnie na niej żadna roślina, jak w zagładzie Sodomy, Gomory, Admy i Seboim, które Pan zniszczył w swym gniewie i zapalczywości. (Pwt 29:22 BT_4)
Pwt:29:22 θεῖον καὶ ἅλα κατακεκαυμένον, πᾶσα γῆ αὐτῆς οὐ σπαρήσεται οὐδὲ ἀνατελεῖ, οὐδὲ μὴ ἀναβῇ ἐπ’ αὐτὴν πᾶν χλωρόν, ὥσπερ κατεστράφη Σοδομα καὶ Γομορρα, Αδαμα καὶ Σεβωιμ, ἃς κατέστρεψεν κύριος ἐν θυμῷ καὶ ὀργῇ ,
Pwt:29:22 θεῖον, -ου, τό; θεῖος -α -ον καί ἅλς, ἁλός, ὁ (See also ἅλας) κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) οὐδέ (οὐ δέ) ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) οὐδέ (οὐ δέ) μή ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός χλωρός -ά -όν ὥσ·περ κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-) Σόδομα, -ων, τά καί Γόμορρα, -ων, τά and -ας, ἡ   καί   ὅς ἥ ὅ κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) καί ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός)    
Pwt:29:22 Boży; boży I też, nawet, mianowicie Słony Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By siać ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By podnosić się wiosnę {sprężynę} ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zielonkawy żółty [zobacz chlor, chlorofil] Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Do ??? Sodom [miasto z] I też, nawet, mianowicie Gomora [miasto z] I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. I też, nawet, mianowicie Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość    
Pwt:29:22 Tei=on kai\ a(/la katakekaume/non, pa=sa E( gE= au)tE=s ou) sparE/setai ou)de\ a)natelei=, ou)de\ mE\ a)nabE=| e)p’ au)tE\n pa=n CHlOro/n, O(/sper katestra/fE *sodoma kai\ *gomorra, *adama kai\ *sebOim, a(/s kate/strePSen ku/rios e)n TumO=| kai\ o)rgE=| ,
Pwt:29:22 Teion kai hala katakekaumenon, pasa hE gE autEs u sparEsetai ude anatelei, ude mE anabE ep’ autEn pan CHlOron, hOsper katestrafE sodoma kai gomorra, adama kai sebOim, has katestrePSen kyrios en TymO kai orgE ,
Pwt:29:22 A1A_ASM C N3_ASM VM_XMPASM A1S_NSF RA_NSF N1_NSF RD_GSF D VD_FPI3S C VF2_FAI3S C D VZ_AAS3S P RD_ASF A3_ASN A1A_ASN D VDI_API3S N_NS C N_NS N_NS C N_NS RR_APF VAI_AAI3S N2_NSM P N2_DSM C N1_DSF ,
Pwt:29:22 divine; divine and also, even, namely salt to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). every all, each, every, the whole of the earth/land he/she/it/same οὐχ before rough breathing to sow οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to rise spring up οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same every all, each, every, the whole of greenish yellow [see chlorine, chloro-phyll] just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" to ??? Sodom [city of] and also, even, namely Gomorrah [city of] ć and also, even, namely ć who/whom/which to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. and also, even, namely wrath fume, anger, rage    
Pwt:29:22 divine (nom|acc|voc); divine ([Adj] acc, nom|acc|voc) and salt (acc) having-been-BURNED UP-ed (acc, nom|acc|voc) every (nom|voc) the (nom) earth/land (nom|voc) her/it/same (gen) not he/she/it-will-be-SOW-ed neither/nor he/she/it-will-TO RISE, you(sg)-will-be-TO RISE-ed (classical) neither/nor not he/she/it-should-ASCEND upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) every (nom|acc|voc) greenish yellow ([Adj] acc, nom|acc|voc) just as he/she/it-was-???-ed Sodom (nom|acc|voc) and Gomorrah (nom|acc|voc), Gomorrah (nom|voc)   and   who/whom/which (acc) he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) wrath (dat) and wrath (dat)    
Pwt:29:22 Pwt_29:22_1 Pwt_29:22_2 Pwt_29:22_3 Pwt_29:22_4 Pwt_29:22_5 Pwt_29:22_6 Pwt_29:22_7 Pwt_29:22_8 Pwt_29:22_9 Pwt_29:22_10 Pwt_29:22_11 Pwt_29:22_12 Pwt_29:22_13 Pwt_29:22_14 Pwt_29:22_15 Pwt_29:22_16 Pwt_29:22_17 Pwt_29:22_18 Pwt_29:22_19 Pwt_29:22_20 Pwt_29:22_21 Pwt_29:22_22 Pwt_29:22_23 Pwt_29:22_24 Pwt_29:22_25 Pwt_29:22_26 Pwt_29:22_27 Pwt_29:22_28 Pwt_29:22_29 Pwt_29:22_30 Pwt_29:22_31 Pwt_29:22_32 Pwt_29:22_33 Pwt_29:22_34 Pwt_29:22_35 Pwt_29:22_36
Pwt:29:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:29:23 καὶ ἐροῦσιν πάντα τὰ ἔθνη Διὰ τί ἐποίησεν κύριος οὕτως τῇ γῇ ταύτῃ; τίς ὁ θυμὸς τῆς ὀργῆς ὁ μέγας οὗτος;
Pwt:29:23 and all the nations shall say, Why has the Lord done thus to this land? what is this great fierceness of anger? (Deuteronomy 29:24 Brenton)
Pwt:29:23 I wszystkie narody powiedzą: «Czemuż to Pan tak uczynił tej ziemi? Dlaczego ten żar gniewu?» (Pwt 29:23 BT_4)
Pwt:29:23 καὶ ἐροῦσιν πάντα τὰ ἔθνη Διὰ τί ἐποίησεν κύριος οὕτως τῇ γῇ ταύτῃ; τίς θυμὸς τῆς ὀργῆς μέγας οὗτος;
Pwt:29:23 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α οὗτος αὕτη τοῦτο
Pwt:29:23 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Wielki To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pwt:29:23 kai\ e)rou=sin pa/nta ta\ e)/TnE *dia\ ti/ e)poi/Esen ku/rios ou(/tOs tE=| gE=| tau/tE|; ti/s o( Tumo\s tE=s o)rgE=s o( me/gas ou(=tos;
Pwt:29:23 kai erusin panta ta eTnE dia ti epoiEsen kyrios hutOs tE gE tautE; tis ho Tymos tEs orgEs ho megas hutos;
Pwt:29:23 C VF2_FAI3P A3_APN RA_APN N3E_APN P RI_ASN VAI_AAI3S N2_NSM D RA_DSF N1_DSF RD_DSF RI_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF RA_NSM A1P_NSM RD_NSM
Pwt:29:23 and also, even, namely to say/tell every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. the wrath fume, anger, rage the great this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Pwt:29:23 and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) thusly/like this the (dat) earth/land (dat) this (dat) who/what/why (nom) the (nom) wrath (nom) the (gen) wrath (gen) the (nom) great ([Adj] nom) this (nom)
Pwt:29:23 Pwt_29:23_1 Pwt_29:23_2 Pwt_29:23_3 Pwt_29:23_4 Pwt_29:23_5 Pwt_29:23_6 Pwt_29:23_7 Pwt_29:23_8 Pwt_29:23_9 Pwt_29:23_10 Pwt_29:23_11 Pwt_29:23_12 Pwt_29:23_13 Pwt_29:23_14 Pwt_29:23_15 Pwt_29:23_16 Pwt_29:23_17 Pwt_29:23_18 Pwt_29:23_19 Pwt_29:23_20 Pwt_29:23_21
Pwt:29:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:29:24 καὶ ἐροῦσιν Ὅτι κατελίποσαν τὴν διαθήκην κυρίου τοῦ θεοῦ τῶν πατέρων αὐτῶν, ἃ διέθετο τοῖς πατράσιν αὐτῶν, ὅτε ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου,
Pwt:29:24 And men shall say, Because they forsook the covenant of the Lord God of their fathers, the things which he appointed to their fathers, when he brought them out of the land of Egypt: (Deuteronomy 29:25 Brenton)
Pwt:29:24 I odpowiedzą: «Bo opuścili przymierze Pana, Boga ich przodków, zawarte z nimi, kiedy ich wyprowadził z ziemi egipskiej, (Pwt 29:24 BT_4)
Pwt:29:24 καὶ ἐροῦσιν Ὅτι κατελίποσαν τὴν διαθήκην κυρίου τοῦ θεοῦ τῶν πατέρων αὐτῶν, διέθετο τοῖς πατράσιν αὐτῶν, ὅτε ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου,
Pwt:29:24 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ὅτε ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Pwt:29:24 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By robić konwencję Ojciec On/ona/to/to samo Kiedy By prowadzić poza On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z]
Pwt:29:24 kai\ e)rou=sin *(/oti kateli/posan tE\n diaTE/kEn kuri/ou tou= Teou= tO=n pate/rOn au)tO=n, a(/ die/Teto toi=s patra/sin au)tO=n, o(/te e)XE/gagen au)tou\s e)k gE=s *ai)gu/ptou,
Pwt:29:24 kai erusin hoti kateliposan tEn diaTEkEn kyriu tu Teu tOn paterOn autOn, ha dieTeto tois patrasin autOn, hote eXEgagen autus ek gEs aigyptu,
Pwt:29:24 C VF2_FAI3P C VBI_AAI3P RA_ASF N1_ASF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RA_GPM N3_GPM RD_GPM RR_APN VEI_AMI3S RA_DPM N3_DPM RD_GPM D VBI_AAI3S RD_APM P N1_GSF N2_GSF
Pwt:29:24 and also, even, namely to say/tell because/that to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the father he/she/it/same who/whom/which to make covenant the father he/she/it/same when to lead out he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of]
Pwt:29:24 and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) because/that they-LEAVE-ed-BEHIND the (acc) covenant (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) the (gen) fathers (gen) them/same (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was-MAKE COVENANT-ed the (dat) fathers (dat) them/same (gen) when he/she/it-LEAD-ed-OUT them/same (acc) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen)
Pwt:29:24 Pwt_29:24_1 Pwt_29:24_2 Pwt_29:24_3 Pwt_29:24_4 Pwt_29:24_5 Pwt_29:24_6 Pwt_29:24_7 Pwt_29:24_8 Pwt_29:24_9 Pwt_29:24_10 Pwt_29:24_11 Pwt_29:24_12 Pwt_29:24_13 Pwt_29:24_14 Pwt_29:24_15 Pwt_29:24_16 Pwt_29:24_17 Pwt_29:24_18 Pwt_29:24_19 Pwt_29:24_20 Pwt_29:24_21 Pwt_29:24_22 Pwt_29:24_23
Pwt:29:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:29:25 καὶ πορευθέντες ἐλάτρευσαν θεοῖς ἑτέροις καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖς, οἷς οὐκ ἠπίσταντο οὐδὲ διένειμεν αὐτοῖς·
Pwt:29:25 and they went and served other gods, which they knew not, neither did he assign them to them. (Deuteronomy 29:26 Brenton)
Pwt:29:25 a poszli służyć obcym bogom i oddawać im pokłon - bogom nieznanym, których On im nie przydzielił - (Pwt 29:25 BT_4)
Pwt:29:25 καὶ πορευθέντες ἐλάτρευσαν θεοῖς ἑτέροις καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖς, οἷς οὐκ ἠπίσταντο οὐδὲ διένειμεν αὐτοῖς·
Pwt:29:25 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) οὐδέ (οὐ δέ) δια·νέμω (-, -, δια+νειμ·[σ]-, -, -, δια+νεμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:29:25 I też, nawet, mianowicie By iść By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Bóg  Inny I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By wyczerpywać się rozdzielaj, umieszczaj, dostarczaj, dziel się, rozdawaj On/ona/to/to samo
Pwt:29:25 kai\ poreuTe/ntes e)la/treusan Teoi=s e(te/rois kai\ proseku/nEsan au)toi=s, oi(=s ou)k E)pi/stanto ou)de\ die/neimen au)toi=s·
Pwt:29:25 kai poreuTentes elatreusan Teois heterois kai prosekynEsan autois, hois uk Epistanto ude dieneimen autois·
Pwt:29:25 C VC_APPNPM VAI_AAI3P N2_DPM A1A_DPM C VAI_AAI3P RD_DPM RR_DPM D V6I_IMI3P C VAI_AAI3S RD_DPM
Pwt:29:25 and also, even, namely to go to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices god [see theology] other and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same who/whom/which οὐχ before rough breathing to know οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to give out distribute, allocate, deliver, divide, dispense he/she/it/same
Pwt:29:25 and upon being-GO-ed (nom|voc) they-PERFORM-ed-RITUALS/RITES gods (dat) other (dat) and they-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE them/same (dat) who/whom/which (dat) not they-were-being-KNOW-ed neither/nor he/she/it-TO GIVE OUT-ed them/same (dat)
Pwt:29:25 Pwt_29:25_1 Pwt_29:25_2 Pwt_29:25_3 Pwt_29:25_4 Pwt_29:25_5 Pwt_29:25_6 Pwt_29:25_7 Pwt_29:25_8 Pwt_29:25_9 Pwt_29:25_10 Pwt_29:25_11 Pwt_29:25_12 Pwt_29:25_13 Pwt_29:25_14
Pwt:29:25 x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:29:26 καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐπὶ τὴν γῆν ἐκείνην ἐπαγαγεῖν ἐπ’ αὐτὴν κατὰ πάσας τὰς κατάρας τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τούτου,
Pwt:29:26 And the Lord was exceedingly angry with that land to bring upon it according to all the curses which are written in the book of this law. (Deuteronomy 29:27 Brenton)
Pwt:29:26 i zapalił się gniew Pana przeciw tej ziemi, sprowadzając na nich wszystkie przekleństwa, zapisane w tej księdze. (Pwt 29:26 BT_4)
Pwt:29:26 καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐπὶ τὴν γῆν ἐκείνην ἐπαγαγεῖν ἐπ’ αὐτὴν κατὰ πάσας τὰς κατάρας τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τούτου,
Pwt:29:26 καί ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐκεῖνος -η -ο ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό κατ·άρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Pwt:29:26 I też, nawet, mianowicie By robić zły Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Tamto Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Klnij By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Książka Prawo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pwt:29:26 kai\ O)rgi/sTE TumO=| ku/rios e)pi\ tE\n gE=n e)kei/nEn e)pagagei=n e)p’ au)tE\n kata\ pa/sas ta\s kata/ras ta\s gegramme/nas e)n tO=| bibli/O| tou= no/mou tou/tou,
Pwt:29:26 kai OrgisTE TymO kyrios epi tEn gEn ekeinEn epagagein ep’ autEn kata pasas tas kataras tas gegrammenas en tO bibliO tu nomu tutu,
Pwt:29:26 C VSI_API3S N2_DSM N2_NSM P RA_ASF N1_ASF RD_ASF VB_AAN P RD_ASF P A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_APF VP_XMPAPF P RA_DSN