Rdz:28:1 προσκαλεσάμενος δὲ Ισαακ τὸν Ιακωβ εὐλόγησεν αὐτὸν καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ λέγων Οὐ λήμψῃ γυναῖκα ἐκ τῶν θυγατέρων Χανααν·
Rdz:28:1 And Isaac having called for Jacob, blessed him, and charged him, saying, Thou shalt not take a wife of the daughters of the Chananites. (Genesis 28:1 Brenton)
Rdz:28:1 Wtedy Izaak zawołał Jakuba, pobłogosławił go i dał mu taki rozkaz: «Nie bierz sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu. (Rdz 28:1 BT_4)
Rdz:28:1 προσκαλεσάμενος δὲ Ισαακ τὸν Ιακωβ εὐλόγησεν αὐτὸν καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ λέγων Οὐ λήμψῃ γυναῖκα ἐκ τῶν θυγατέρων Χανααν·
Rdz:28:1 προσ·καλέω (προσ+καλ(ε)-, προσ+καλε·σ-, προσ+καλε·σ-, -, προσ+κεκλη-, προσ+κλη·θ-) δέ Ἰσαάκ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐκ ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Χαναάν, ἡ
Rdz:28:1 przywołać zaś Isaac Jakub błogosławić on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie do polecenia nakazują on / ona / on / sama powiedzieć / powiedzieć ??? przed nierównym oddechem chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem kobieta / żona z (gen) ?? przed samogłoskami córka Canaan
Rdz:28:1 proskalesa/menos de\ *isaak to\n *iakOb eu)lo/gEsen au)to\n kai\ e)netei/lato au)tO=| le/gOn *ou) lE/mPSE| gunai=ka e)k tO=n Tugate/rOn *CHanaan·
Rdz:28:1 proskalesamenos de isaak ton iakOb eulogEsen auton kai eneteilato autO legOn u lEmPSE gynaika ek tOn TygaterOn CHanaan·
Rdz:28:1 VA_AMPNSM x N_NSM RA_ASM N_ASM VA_AAI3S RD_ASM C VAI_AMI3S RD_DSM V1_PAPNSM D VF_FMI2S N3K_ASF P RA_GPF N3_GPF N_GS
Rdz:28:1 to summon δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Isaac the Jacob to bless he/she/it/same and also, even, namely to enjoin command he/she/it/same to say/tell οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand woman/wife out of (+gen) ἐξ before vowels the daughter Canaan
Rdz:28:1 upon being-SUMMON-ed (nom) Yet Isaac (indecl) the (acc) Jacob (indecl) he/she/it-BLESS-ed him/it/same (acc) and he/she/it-was-ENJOIN-ed him/it/same (dat) while SAY/TELL-ing (nom) not you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed woman/wife (acc) out of (+gen) the (gen) daughters (gen) Canaan (indecl)
Rdz:28:1 Rdz_28:1_1 Rdz_28:1_2 Rdz_28:1_3 Rdz_28:1_4 Rdz_28:1_5 Rdz_28:1_6 Rdz_28:1_7 Rdz_28:1_8 Rdz_28:1_9 Rdz_28:1_10 Rdz_28:1_11 Rdz_28:1_12 Rdz_28:1_13 Rdz_28:1_14 Rdz_28:1_15 Rdz_28:1_16 Rdz_28:1_17 Rdz_28:1_18
Rdz:28:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:28:2 ἀναστὰς ἀπόδραθι εἰς τὴν Μεσοποταμίαν εἰς τὸν οἶκον Βαθουηλ τοῦ πατρὸς τῆς μητρός σου καὶ λαβὲ σεαυτῷ ἐκεῖθεν γυναῖκα ἐκ τῶν θυγατέρων Λαβαν τοῦ ἀδελφοῦ τῆς μητρός σου.
Rdz:28:2 Rise and depart quickly into Mesopotamia, to the house of Bathuel the father of thy mother, and take to thyself thence a wife of the daughters of Laban thy mother's brother. (Genesis 28:2 Brenton)
Rdz:28:2 Idź do Paddan-Aram, do rodziny Betuela, ojca twej matki, i weź sobie tam za żonę jedną z córek Labana, twego wuja. (Rdz 28:2 BT_4)
Rdz:28:2 ἀναστὰς ἀπόδραθι εἰς τὴν Μεσοποταμίαν εἰς τὸν οἶκον Βαθουηλ τοῦ πατρὸς τῆς μητρός σου καὶ λαβὲ σεαυτῷ ἐκεῖθεν γυναῖκα ἐκ τῶν θυγατέρων Λαβαν τοῦ ἀδελφοῦ τῆς μητρός σου.
Rdz:28:2 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)   εἰς[1] ὁ ἡ τό Μεσοποταμία, -ας, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἐκεῖ·θεν γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐκ ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:28:2 wstać znosić, podnieść, wskrzesić ? do (acc) Mezopotamia do (acc) dom ? ojciec matka ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem się stamtąd kobieta / żona z (gen) ?? przed samogłoskami córka chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem brat matka ty; twój / twoje (SG)
Rdz:28:2 a)nasta\s a)po/draTi ei)s tE\n *mesopotami/an ei)s to\n oi)=kon *baTouEl tou= patro\s tE=s mEtro/s sou kai\ labe\ seautO=| e)kei=Ten gunai=ka e)k tO=n Tugate/rOn *laban tou= a)delfou= tE=s mEtro/s sou.
Rdz:28:2 anastas apodraTi eis tEn mesopotamian eis ton oikon baTuEl tu patros tEs mEtros su kai labe seautO ekeiTen gynaika ek tOn TygaterOn laban tu adelfu tEs mEtros su.
Rdz:28:2 VH_AAPNSM VA_AAD2S P RA_ASF N1A_ASF P RA_ASM N2_ASM N_ASM RA_GSM N3_GSM RA_GSF N3_GSF RP_GS C VB_AAD2S RD_DSM D N3K_ASF P RA_GPF N3_GPF N_GSM RA_GSM N2_GSM RA_GSF N3_GSF RP_GS
Rdz:28:2 to stand up put up, raise, resurrect ć into (+acc) the Mesopotamia into (+acc) the house ć the father the mother you; your/yours(sg) and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand yourself from there woman/wife out of (+gen) ἐξ before vowels the daughter to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the brother the mother you; your/yours(sg)
Rdz:28:2 upon STand-ing-UP (nom|voc)   into (+acc) the (acc) Mesopotamia (acc) into (+acc) the (acc) house (acc)   the (gen) father (gen) the (gen) mother (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-TAKE HOLD OF-you(sg)! yourself (dat) from there woman/wife (acc) out of (+gen) the (gen) daughters (gen) upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) the (gen) brother (gen) the (gen) mother (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:28:2 Rdz_28:2_1 Rdz_28:2_2 Rdz_28:2_3 Rdz_28:2_4 Rdz_28:2_5 Rdz_28:2_6 Rdz_28:2_7 Rdz_28:2_8 Rdz_28:2_9 Rdz_28:2_10 Rdz_28:2_11 Rdz_28:2_12 Rdz_28:2_13 Rdz_28:2_14 Rdz_28:2_15 Rdz_28:2_16 Rdz_28:2_17 Rdz_28:2_18 Rdz_28:2_19 Rdz_28:2_20 Rdz_28:2_21 Rdz_28:2_22 Rdz_28:2_23 Rdz_28:2_24 Rdz_28:2_25 Rdz_28:2_26 Rdz_28:2_27 Rdz_28:2_28
Rdz:28:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:28:3 ὁ δὲ θεός μου εὐλογήσαι σε καὶ αὐξήσαι σε καὶ πληθύναι σε, καὶ ἔσῃ εἰς συναγωγὰς ἐθνῶν·
Rdz:28:3 And may my God bless thee, and increase thee, and multiply thee, and thou shalt become gatherings of nations. (Genesis 28:3 Brenton)
Rdz:28:3 A Bóg Wszechmocny będzie ci błogosławił. Uczyni cię płodnym i da ci liczne potomstwo, tak że staniesz się praojcem wielu szczepów. (Rdz 28:3 BT_4)
Rdz:28:3 δὲ θεός μου εὐλογήσαι σε καὶ αὐξήσαι σε καὶ πληθύναι σε, καὶ ἔσῃ εἰς συναγωγὰς ἐθνῶν·
Rdz:28:3 ὁ ἡ τό δέ θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] συν·αγωγή, -ῆς, ἡ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Rdz:28:3 zaś Bóg  JA błogosławić ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie rosnąć ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie aby zwiększyć / pomnożyć ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie być do (acc) zebranie Naród [zobacz etnicznej]
Rdz:28:3 o( de\ Teo/s mou eu)logE/sai se kai\ au)XE/sai se kai\ plETu/nai se, kai\ e)/sE| ei)s sunagOga\s e)TnO=n·
Rdz:28:3 ho de Teos mu eulogEsai se kai auXEsai se kai plETynai se, kai esE eis synagOgas eTnOn·
Rdz:28:3 RA_NSM x N2_NSM RP_GS VA_AAO3S RP_AS C VA_AAO3S RP_AS C VA_AAO3S RP_AS C VF_FMI2S P N1_APF N3E_GPN
Rdz:28:3 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] god [see theology] I to bless you; your/yours(sg) and also, even, namely to grow you; your/yours(sg) and also, even, namely to increase/multiply you; your/yours(sg) and also, even, namely to be into (+acc) gathering nation [see ethnic]
Rdz:28:3 the (nom) Yet god (nom) me (gen) to-BLESS, be-you(sg)-BLESS-ed!, you(sg)-have-been-BLESS-ed, he/she/it-happens-to-BLESS (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and to-GROW, be-you(sg)-GROW-ed!, he/she/it-happens-to-GROW (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and to-INCREASE/MULTIPLY, be-you(sg)-INCREASE/MULTIPLY-ed!, he/she/it-happens-to-INCREASE/MULTIPLY (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and you(sg)-will-be into (+acc) gatherings (acc) nations (gen)
Rdz:28:3 Rdz_28:3_1 Rdz_28:3_2 Rdz_28:3_3 Rdz_28:3_4 Rdz_28:3_5 Rdz_28:3_6 Rdz_28:3_7 Rdz_28:3_8 Rdz_28:3_9 Rdz_28:3_10 Rdz_28:3_11 Rdz_28:3_12 Rdz_28:3_13 Rdz_28:3_14 Rdz_28:3_15 Rdz_28:3_16 Rdz_28:3_17
Rdz:28:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:28:4 καὶ δῴη σοι τὴν εὐλογίαν Αβρααμ τοῦ πατρός μου, σοὶ καὶ τῷ σπέρματί σου μετὰ σέ, κληρονομῆσαι τὴν γῆν τῆς παροικήσεώς σου, ἣν ἔδωκεν ὁ θεὸς τῷ Αβρααμ.
Rdz:28:4 And may he give thee the blessing of my father Abraam, even to thee and to thy seed after thee, to inherit the land of thy sojourning, which God gave to Abraam. (Genesis 28:4 Brenton)
Rdz:28:4 Błogosławieństwo, otrzymane przez Abrahama, da również tobie i twojemu potomstwu, abyś posiadł na własność kraj, w którym przebywasz, a który Bóg oddał niegdyś Abrahamowi». (Rdz 28:4 BT_4)
Rdz:28:4 καὶ δῴη σοι τὴν εὐλογίαν Αβρααμ τοῦ πατρός μου, σοὶ καὶ τῷ σπέρματί σου μετὰ σέ, κληρονομῆσαι τὴν γῆν τῆς παροικήσεώς σου, ἣν ἔδωκεν θεὸς τῷ Αβρααμ.
Rdz:28:4 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό εὐ·λογία, -ας, ἡ Ἀβραάμ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ
Rdz:28:4 a także, nawet, a mianowicie dawać ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub ??? Abraham ojciec JA ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub a także, nawet, a mianowicie sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) ty; twój / twoje (SG) po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG) odziedziczyć ziemia / Ziemia ? ty; twój / twoje (SG) który / którego / których dawać Bóg  Abraham
Rdz:28:4 kai\ dO/|E soi tE\n eu)logi/an *abraam tou= patro/s mou, soi\ kai\ tO=| spe/rmati/ sou meta\ se/, klEronomE=sai tE\n gE=n tE=s paroikE/seO/s sou, E(\n e)/dOken o( Teo\s tO=| *abraam.
Rdz:28:4 kai dOE soi tEn eulogian abraam tu patros mu, soi kai tO spermati su meta se, klEronomEsai tEn gEn tEs paroikEseOs su, hEn edOken ho Teos tO abraam.
Rdz:28:4 C VO_AAO3S RP_DS RA_ASF N1A_ASF N_GSM RA_GSM N3_GSM RP_GS RP_DS C RA_DSN N3M_DSN RP_GS P RP_AS VA_AAN RA_ASF N1_ASF RA_GSF N3I_GSF RP_GS RR_ASF VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_DSM N_DSM
Rdz:28:4 and also, even, namely to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub the ??? Abraham the father I you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to inherit the earth/land the ć you; your/yours(sg) who/whom/which to give the god [see theology] the Abraham
Rdz:28:4 and he/she/it-happens-to-GIVE (opt) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (acc) ??? (acc) Abraham (indecl) the (gen) father (gen) me (gen) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and the (dat) seed (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) to-INHERIT, be-you(sg)-INHERIT-ed!, he/she/it-happens-to-INHERIT (opt) the (acc) earth/land (acc) the (gen)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-GIVE-ed the (nom) god (nom) the (dat) Abraham (indecl)
Rdz:28:4 Rdz_28:4_1 Rdz_28:4_2 Rdz_28:4_3 Rdz_28:4_4 Rdz_28:4_5 Rdz_28:4_6 Rdz_28:4_7 Rdz_28:4_8 Rdz_28:4_9 Rdz_28:4_10 Rdz_28:4_11 Rdz_28:4_12 Rdz_28:4_13 Rdz_28:4_14 Rdz_28:4_15 Rdz_28:4_16 Rdz_28:4_17 Rdz_28:4_18 Rdz_28:4_19 Rdz_28:4_20 Rdz_28:4_21 Rdz_28:4_22 Rdz_28:4_23 Rdz_28:4_24 Rdz_28:4_25 Rdz_28:4_26 Rdz_28:4_27 Rdz_28:4_28
Rdz:28:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:28:5 καὶ ἀπέστειλεν Ισαακ τὸν Ιακωβ, καὶ ἐπορεύθη εἰς τὴν Μεσοποταμίαν πρὸς Λαβαν τὸν υἱὸν Βαθουηλ τοῦ Σύρου ἀδελφὸν δὲ Ρεβεκκας τῆς μητρὸς Ιακωβ καὶ Ησαυ.
Rdz:28:5 So Isaac sent away Jacob, and he went into Mesopotamia to Laban the son of Bethuel the Syrian, the brother of Rebecca the mother of Jacob and Esau. (Genesis 28:5 Brenton)
Rdz:28:5 Po czym Izaak wyprawił Jakuba w drogę i ten poszedł do Paddan-Aram do Labana, syna Betuela Aramejczyka, brata Rebeki - matki Jakuba i Ezawa. (Rdz 28:5 BT_4)
Rdz:28:5 καὶ ἀπέστειλεν Ισαακ τὸν Ιακωβ, καὶ ἐπορεύθη εἰς τὴν Μεσοποταμίαν πρὸς Λαβαν τὸν υἱὸν Βαθουηλ τοῦ Σύρου ἀδελφὸν δὲ Ρεβεκκας τῆς μητρὸς Ιακωβ καὶ Ησαυ.
Rdz:28:5 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Ἰσαάκ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό Μεσοποταμία, -ας, ἡ πρός λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό Σύρος, -ου, ὁ; σύρω (συρ-, συρ(ε)·[σ]-, συρ·[σ]-, -, -, -) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί δέ Ῥεβέκκα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ Ἰακώβ, ὁ καί Ἠσαῦ, ὁ
Rdz:28:5 a także, nawet, a mianowicie zamawiać Isaac Jakub a także, nawet, a mianowicie iść do (acc) Mezopotamia kierunku (wg, gen, dat) chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem syn ? Syryjska [mieszkaniec Syrii]; ciągnąć brat zaś Rebecca matka Jakub a także, nawet, a mianowicie Ezaw
Rdz:28:5 kai\ a)pe/steilen *isaak to\n *iakOb, kai\ e)poreu/TE ei)s tE\n *mesopotami/an pro\s *laban to\n ui(o\n *baTouEl tou= *su/rou a)delfo\n de\ *rebekkas tE=s mEtro\s *iakOb kai\ *Esau.
Rdz:28:5 kai apesteilen isaak ton iakOb, kai eporeuTE eis tEn mesopotamian pros laban ton hyion baTuEl tu syru adelfon de rebekkas tEs mEtros iakOb kai Esau.
Rdz:28:5 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N_ASM C VCI_API3S P RA_ASF N1A_ASF P N_ASM RA_ASM N2_ASM N_GSM RA_GSM N2_GSM N2_ASM x N_GSF RA_GSF N3_GSF N_GSM C N_GSM
Rdz:28:5 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send Isaac the Jacob and also, even, namely to go into (+acc) the Mesopotamia toward (+acc,+gen,+dat) to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the son ć the Syrian [inhabitant of Syria]; to drag brother δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Rebecca the mother Jacob and also, even, namely Esau
Rdz:28:5 and he/she/it-ORDER FORTH-ed Isaac (indecl) the (acc) Jacob (indecl) and he/she/it-was-GO-ed into (+acc) the (acc) Mesopotamia (acc) toward (+acc,+gen,+dat) upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) the (acc) son (acc)   the (gen) Syrian (gen); be-you(sg)-being-DRAG-ed! brother (acc) Yet Rebecca (gen) the (gen) mother (gen) Jacob (indecl) and Esau (indecl)
Rdz:28:5 Rdz_28:5_1 Rdz_28:5_2 Rdz_28:5_3 Rdz_28:5_4 Rdz_28:5_5 Rdz_28:5_6 Rdz_28:5_7 Rdz_28:5_8 Rdz_28:5_9 Rdz_28:5_10 Rdz_28:5_11 Rdz_28:5_12 Rdz_28:5_13 Rdz_28:5_14 Rdz_28:5_15 Rdz_28:5_16 Rdz_28:5_17 Rdz_28:5_18 Rdz_28:5_19 Rdz_28:5_20 Rdz_28:5_21 Rdz_28:5_22 Rdz_28:5_23 Rdz_28:5_24 Rdz_28:5_25
Rdz:28:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:28:6 Εἶδεν δὲ Ησαυ ὅτι εὐλόγησεν Ισαακ τὸν Ιακωβ καὶ ἀπῴχετο εἰς τὴν Μεσοποταμίαν Συρίας λαβεῖν ἑαυτῷ ἐκεῖθεν γυναῖκα ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ λέγων Οὐ λήμψῃ γυναῖκα ἀπὸ τῶν θυγατέρων Χανααν,
Rdz:28:6 And Esau saw that Isaac blessed Jacob, and sent him away to Mesopotamia of Syria as he blessed him, to take to himself a wife thence, and that he charged him, saying, Thou shalt not take a wife of the daughters of the Chananites; (Genesis 28:6 Brenton)
Rdz:28:6 A Ezaw zobaczył, że Izaak dał błogosławieństwo Jakubowi i wysłał go do Paddan-Aram, aby sobie tam wybrał żonę a błogosławiąc go dał mu rozkaz: «Nie bierz sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu!» (Rdz 28:6 BT_4)
Rdz:28:6 Εἶδεν δὲ Ησαυ ὅτι εὐλόγησεν Ισαακ τὸν Ιακωβ καὶ ἀπῴχετο εἰς τὴν Μεσοποταμίαν Συρίας λαβεῖν ἑαυτῷ ἐκεῖθεν γυναῖκα ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ λέγων Οὐ λήμψῃ γυναῖκα ἀπὸ τῶν θυγατέρων Χανααν,
Rdz:28:6 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δέ Ἠσαῦ, ὁ ὅτι εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) Ἰσαάκ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ καί   εἰς[1] ὁ ἡ τό Μεσοποταμία, -ας, ἡ Συρία, -ας, ἡ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἐκεῖ·θεν γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐν ὁ ἡ τό εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀπό ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Χαναάν, ἡ
Rdz:28:6 zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), zaś Ezaw dlatego, że błogosławić Isaac Jakub a także, nawet, a mianowicie ? do (acc) Mezopotamia Syria [prowincja rzymska] chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem self / our- / your- / się stamtąd kobieta / żona w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między błogosławić on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie do polecenia nakazują on / ona / on / sama powiedzieć / powiedzieć ??? przed nierównym oddechem chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem kobieta / żona od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem córka Canaan
Rdz:28:6 *ei)=den de\ *Esau o(/ti eu)lo/gEsen *isaak to\n *iakOb kai\ a)pO/|CHeto ei)s tE\n *mesopotami/an *suri/as labei=n e(autO=| e)kei=Ten gunai=ka e)n tO=| eu)logei=n au)to\n kai\ e)netei/lato au)tO=| le/gOn *ou) lE/mPSE| gunai=ka a)po\ tO=n Tugate/rOn *CHanaan,
Rdz:28:6 eiden de Esau hoti eulogEsen isaak ton iakOb kai apOCHeto eis tEn mesopotamian syrias labein heautO ekeiTen gynaika en tO eulogein auton kai eneteilato autO legOn u lEmPSE gynaika apo tOn TygaterOn CHanaan,
Rdz:28:6 VBI_AAI3S x N_NSM C VA_AAI3S N_NSM RA_ASM N_ASM C V1I_IMI3S P RA_ASF N1A_ASF N1A_GSF VB_AAN RD_DSM D N3K_ASF P RA_DSN V2_PAN RD_ASM C VAI_AMI3S RD_DSM V1_PAPNSM D VF_FMI2S N3K_ASF P RA_GPF N3_GPF N_GS
Rdz:28:6 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Esau because/that to bless Isaac the Jacob and also, even, namely ć into (+acc) the Mesopotamia Syria [Roman province of] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand self /our-/your-/themselves from there woman/wife in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to bless he/she/it/same and also, even, namely to enjoin command he/she/it/same to say/tell οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand woman/wife from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the daughter Canaan
Rdz:28:6 he/she/it-SEE-ed Yet Esau (indecl) because/that he/she/it-BLESS-ed Isaac (indecl) the (acc) Jacob (indecl) and   into (+acc) the (acc) Mesopotamia (acc) Syria (gen) to-TAKE HOLD OF self (dat) from there woman/wife (acc) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-BLESS-ing him/it/same (acc) and he/she/it-was-ENJOIN-ed him/it/same (dat) while SAY/TELL-ing (nom) not you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed woman/wife (acc) away from (+gen) the (gen) daughters (gen) Canaan (indecl)
Rdz:28:6 Rdz_28:6_1 Rdz_28:6_2 Rdz_28:6_3 Rdz_28:6_4 Rdz_28:6_5 Rdz_28:6_6 Rdz_28:6_7 Rdz_28:6_8 Rdz_28:6_9 Rdz_28:6_10 Rdz_28:6_11 Rdz_28:6_12 Rdz_28:6_13 Rdz_28:6_14 Rdz_28:6_15 Rdz_28:6_16 Rdz_28:6_17 Rdz_28:6_18 Rdz_28:6_19 Rdz_28:6_20 Rdz_28:6_21 Rdz_28:6_22 Rdz_28:6_23 Rdz_28:6_24 Rdz_28:6_25 Rdz_28:6_26 Rdz_28:6_27 Rdz_28:6_28 Rdz_28:6_29 Rdz_28:6_30 Rdz_28:6_31 Rdz_28:6_32 Rdz_28:6_33
Rdz:28:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:28:7 καὶ ἤκουσεν Ιακωβ τοῦ πατρὸς καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθη εἰς τὴν Μεσοποταμίαν Συρίας,
Rdz:28:7 and that Jacob hearkened to his father and his mother, and went to Mesopotamia of Syria. (Genesis 28:7 Brenton)
Rdz:28:7 i że Jakub usłuchał ojca i matki, i udał się do Paddan-Aram. (Rdz 28:7 BT_4)
Rdz:28:7 καὶ ἤκουσεν Ιακωβ τοῦ πατρὸς καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθη εἰς τὴν Μεσοποταμίαν Συρίας,
Rdz:28:7 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό Μεσοποταμία, -ας, ἡ Συρία, -ας, ἡ
Rdz:28:7 a także, nawet, a mianowicie słyszeć Jakub ojciec a także, nawet, a mianowicie matka on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie iść do (acc) Mezopotamia Syria [prowincja rzymska]
Rdz:28:7 kai\ E)/kousen *iakOb tou= patro\s kai\ tE=s mEtro\s au)tou= kai\ e)poreu/TE ei)s tE\n *mesopotami/an *suri/as,
Rdz:28:7 kai Ekusen iakOb tu patros kai tEs mEtros autu kai eporeuTE eis tEn mesopotamian syrias,
Rdz:28:7 C VAI_AAI3S N_NSM RA_GSM N3_GSM C RA_GSF N3_GSF RD_GSM C VCI_API3S P RA_ASF N1A_ASF N1A_GSF
Rdz:28:7 and also, even, namely to hear Jacob the father and also, even, namely the mother he/she/it/same and also, even, namely to go into (+acc) the Mesopotamia Syria [Roman province of]
Rdz:28:7 and he/she/it-HEAR-ed Jacob (indecl) the (gen) father (gen) and the (gen) mother (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-was-GO-ed into (+acc) the (acc) Mesopotamia (acc) Syria (gen)
Rdz:28:7 Rdz_28:7_1 Rdz_28:7_2 Rdz_28:7_3 Rdz_28:7_4 Rdz_28:7_5 Rdz_28:7_6 Rdz_28:7_7 Rdz_28:7_8 Rdz_28:7_9 Rdz_28:7_10 Rdz_28:7_11 Rdz_28:7_12 Rdz_28:7_13 Rdz_28:7_14 Rdz_28:7_15
Rdz:28:7 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:28:8 καὶ εἶδεν Ησαυ ὅτι πονηραί εἰσιν αἱ θυγατέρες Χανααν ἐναντίον Ισαακ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,
Rdz:28:8 And Esau also having seen that the daughters of Chanaan were evil before his father Isaac, (Genesis 28:8 Brenton)
Rdz:28:8 Gdy więc uznał, że mieszkanki Kanaanu nie podobają się jego ojcu, Izaakowi, (Rdz 28:8 BT_4)
Rdz:28:8 καὶ εἶδεν Ησαυ ὅτι πονηραί εἰσιν αἱ θυγατέρες Χανααν ἐναντίον Ισαακ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,
Rdz:28:8 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Ἠσαῦ, ὁ ὅτι πονηρός -ά -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Χαναάν, ἡ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον Ἰσαάκ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:28:8 a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), Ezaw dlatego, że zły wietrzenie (podnosząc, radując się lub proponujące) twardy, uciążliwego, pracy. Od ???? ??? ????? iść; być córka Canaan z przodu (gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, Isaac ojciec on / ona / on / sama
Rdz:28:8 kai\ ei)=den *Esau o(/ti ponErai/ ei)sin ai( Tugate/res *CHanaan e)nanti/on *isaak tou= patro\s au)tou=,
Rdz:28:8 kai eiden Esau hoti ponErai eisin hai Tygateres CHanaan enantion isaak tu patros autu,
Rdz:28:8 C VBI_AAI3S N_NSM C A1A_NPF V9_PAI3P RA_NPF N3_NPF N_GS P N_GSM RA_GSM N3_GSM RD_GSM
Rdz:28:8 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Esau because/that wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to go; to be the daughter Canaan in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, Isaac the father he/she/it/same
Rdz:28:8 and he/she/it-SEE-ed Esau (indecl) because/that wicked ([Adj] nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are the (nom) daughters (nom|voc) Canaan (indecl) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) Isaac (indecl) the (gen) father (gen) him/it/same (gen)
Rdz:28:8 Rdz_28:8_1 Rdz_28:8_2 Rdz_28:8_3 Rdz_28:8_4 Rdz_28:8_5 Rdz_28:8_6 Rdz_28:8_7 Rdz_28:8_8 Rdz_28:8_9 Rdz_28:8_10 Rdz_28:8_11 Rdz_28:8_12 Rdz_28:8_13 Rdz_28:8_14
Rdz:28:8 x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:28:9 καὶ ἐπορεύθη Ησαυ πρὸς Ισμαηλ καὶ ἔλαβεν τὴν Μαελεθ θυγατέρα Ισμαηλ τοῦ υἱοῦ Αβρααμ ἀδελφὴν Ναβαιωθ πρὸς ταῖς γυναιξὶν αὐτοῦ γυναῖκα.
Rdz:28:9 Esau went to Ismael, and took Maeleth the daughter of Ismael, the son of Abraam, the sister of Nabeoth, a wife in addition to his other wives. (Genesis 28:9 Brenton)
Rdz:28:9 poszedł do Izmaelitów i oprócz żon, które już miał, wziął sobie za żonę Machalat, jedną z córek Izmaela, syna Abrahama, siostrę Nebajota. (Rdz 28:9 BT_4)
Rdz:28:9 καὶ ἐπορεύθη Ησαυ πρὸς Ισμαηλ καὶ ἔλαβεν τὴν Μαελεθ θυγατέρα Ισμαηλ τοῦ υἱοῦ Αβρααμ ἀδελφὴν Ναβαιωθ πρὸς ταῖς γυναιξὶν αὐτοῦ γυναῖκα.
Rdz:28:9 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) Ἠσαῦ, ὁ πρός   καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀβραάμ, ὁ ἀδελφή, -ῆς, ἡ   πρός ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
Rdz:28:9 a także, nawet, a mianowicie iść Ezaw kierunku (wg, gen, dat) ? a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem ? córka ? syn Abraham siostra ? kierunku (wg, gen, dat) kobieta / żona on / ona / on / sama kobieta / żona
Rdz:28:9 kai\ e)poreu/TE *Esau pro\s *ismaEl kai\ e)/laben tE\n *maeleT Tugate/ra *ismaEl tou= ui(ou= *abraam a)delfE\n *nabaiOT pro\s tai=s gunaiXi\n au)tou= gunai=ka.
Rdz:28:9 kai eporeuTE Esau pros ismaEl kai elaben tEn maeleT Tygatera ismaEl tu hyiu abraam adelfEn nabaiOT pros tais gynaiXin autu gynaika.
Rdz:28:9 C VCI_API3S N_NSM P N_ASM C VBI_AAI3S RA_ASF N_ASF N3_ASF N_GSM RA_GSM N2_GSM N_GSM N1_ASF N_GSM P RA_DPF N3K_DPF RD_GSM N3K_ASF
Rdz:28:9 and also, even, namely to go Esau toward (+acc,+gen,+dat) ć and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the ć daughter ć the son Abraham sister ć toward (+acc,+gen,+dat) the woman/wife he/she/it/same woman/wife
Rdz:28:9 and he/she/it-was-GO-ed Esau (indecl) toward (+acc,+gen,+dat)   and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc)   daughter (acc)   the (gen) son (gen) Abraham (indecl) sister (acc)   toward (+acc,+gen,+dat) the (dat) women/wives (dat) him/it/same (gen) woman/wife (acc)
Rdz:28:9 Rdz_28:9_1 Rdz_28:9_2 Rdz_28:9_3 Rdz_28:9_4 Rdz_28:9_5 Rdz_28:9_6 Rdz_28:9_7 Rdz_28:9_8 Rdz_28:9_9 Rdz_28:9_10 Rdz_28:9_11 Rdz_28:9_12 Rdz_28:9_13 Rdz_28:9_14 Rdz_28:9_15 Rdz_28:9_16 Rdz_28:9_17 Rdz_28:9_18 Rdz_28:9_19 Rdz_28:9_20 Rdz_28:9_21
Rdz:28:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:28:10 καὶ ἐξῆλθεν Ιακωβ ἀπὸ τοῦ φρέατος τοῦ ὅρκου καὶ ἐπορεύθη εἰς Χαρραν.
Rdz:28:10 And Jacob went forth from the well of the oath, and departed into Charrhan. (Genesis 28:10 Brenton)
Rdz:28:10 Kiedy Jakub wyszedłszy z Beer-Szeby wędrował do Charanu, (Rdz 28:10 BT_4)
Rdz:28:10 Καὶ ἐξῆλθεν Ιακωβ ἀπὸ τοῦ φρέατος τοῦ ὅρκου καὶ ἐπορεύθη εἰς Χαρραν.
Rdz:28:10 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἰακώβ, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό φρέαρ, φρέατος, τό ὁ ἡ τό ὅρκος, -ου, ὁ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] Χαρράν, ἡ
Rdz:28:10 a także, nawet, a mianowicie ujawnić się Jakub od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem dobrze / pit przysięga a także, nawet, a mianowicie iść do (acc) Haran
Rdz:28:10 *kai\ e)XE=lTen *iakOb a)po\ tou= fre/atos tou= o(/rkou kai\ e)poreu/TE ei)s *CHarran.
Rdz:28:10 kai eXElTen iakOb apo tu freatos tu horku kai eporeuTE eis CHarran.
Rdz:28:10 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_GSN N3T_GSN RA_GSM N2_GSM C VCI_API3S P N_GS
Rdz:28:10 and also, even, namely to come out Jacob from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the well/pit the oath and also, even, namely to go into (+acc) Haran
Rdz:28:10 and he/she/it-COME-ed-OUT Jacob (indecl) away from (+gen) the (gen) well/pit (gen) the (gen) oath (gen) and he/she/it-was-GO-ed into (+acc) Haran (indecl)
Rdz:28:10 Rdz_28:10_1 Rdz_28:10_2 Rdz_28:10_3 Rdz_28:10_4 Rdz_28:10_5 Rdz_28:10_6 Rdz_28:10_7 Rdz_28:10_8 Rdz_28:10_9 Rdz_28:10_10 Rdz_28:10_11 Rdz_28:10_12
Rdz:28:10 x x x x x x x x x x x x
Rdz:28:11 καὶ ἀπήντησεν τόπῳ καὶ ἐκοιμήθη ἐκεῖ· ἔδυ γὰρ ὁ ἥλιος· καὶ ἔλαβεν ἀπὸ τῶν λίθων τοῦ τόπου καὶ ἔθηκεν πρὸς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ ἐκοιμήθη ἐν τῷ τόπῳ ἐκείνῳ.
Rdz:28:11 And came to a certain place and slept there, for the sun had gone down; and he took one of the stones of the place, and put it at his head, and lay down to sleep in that place, (Genesis 28:11 Brenton)
Rdz:28:11 trafił na jakieś miejsce i tam się zatrzymał na nocleg, gdy słońce już zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień i podłożył go sobie pod głowę, układając się do snu na tym właśnie miejscu. (Rdz 28:11 BT_4)
Rdz:28:11 καὶ ἀπήντησεν τόπῳ καὶ ἐκοιμήθη ἐκεῖ· ἔδυ γὰρ ἥλιος· καὶ ἔλαβεν ἀπὸ τῶν λίθων τοῦ τόπου καὶ ἔθηκεν πρὸς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ ἐκοιμήθη ἐν τῷ τόπῳ ἐκείνῳ.
Rdz:28:11 καί ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) τόπος, -ου, ὁ καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ἐκεῖ δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) γάρ ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) πρός κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο
Rdz:28:11 a także, nawet, a mianowicie spotkać miejsce a także, nawet, a mianowicie spoczywać / uśpienia tam ustawić w dół, ustaw (słońce lub gwiazdy). Zobacz Kaznodziei 1: 5 LXX. na, ponieważ, jak Słońce w mitologii Apolla, starożytny grecki bóg światła, uzdrowienia i poezji a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem kamień miejsce a także, nawet, a mianowicie umieścić położyć, postawić, zestaw, umiejscowienia, stację kierunku (wg, gen, dat) głowa on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie spoczywać / uśpienia w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między miejsce że
Rdz:28:11 kai\ a)pE/ntEsen to/pO| kai\ e)koimE/TE e)kei=· e)/du ga\r o( E(/lios· kai\ e)/laben a)po\ tO=n li/TOn tou= to/pou kai\ e)/TEken pro\s kefalE=s au)tou= kai\ e)koimE/TE e)n tO=| to/pO| e)kei/nO|.
Rdz:28:11 kai apEntEsen topO kai ekoimETE ekei· edy gar ho hElios· kai elaben apo tOn liTOn tu topu kai eTEken pros kefalEs autu kai ekoimETE en tO topO ekeinO.
Rdz:28:11 C VAI_AAI3S N2_DSM C VCI_API3S D VBI_AAI3S x RA_NSM N2_NSM C VBI_AAI3S P RA_GPM N2_GPM RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S P N1_GSF RD_GSM C VCI_API3S P RA_DSM N2_DSM RD_DSM
Rdz:28:11 and also, even, namely to encounter place and also, even, namely to repose/sleep there to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. for since, as the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the stone the place and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station toward (+acc,+gen,+dat) head he/she/it/same and also, even, namely to repose/sleep in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place that
Rdz:28:11 and he/she/it-ENCOUNTER-ed place (dat) and he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed there he/she/it-SET-ed for the (nom) sun (nom) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed away from (+gen) the (gen) stones (gen) the (gen) place (gen) and he/she/it-PLACE-ed toward (+acc,+gen,+dat) head (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) that (dat)
Rdz:28:11 Rdz_28:11_1 Rdz_28:11_2 Rdz_28:11_3 Rdz_28:11_4 Rdz_28:11_5 Rdz_28:11_6 Rdz_28:11_7 Rdz_28:11_8 Rdz_28:11_9 Rdz_28:11_10 Rdz_28:11_11 Rdz_28:11_12 Rdz_28:11_13 Rdz_28:11_14 Rdz_28:11_15 Rdz_28:11_16 Rdz_28:11_17 Rdz_28:11_18 Rdz_28:11_19 Rdz_28:11_20 Rdz_28:11_21 Rdz_28:11_22 Rdz_28:11_23 Rdz_28:11_24 Rdz_28:11_25 Rdz_28:11_26 Rdz_28:11_27 Rdz_28:11_28
Rdz:28:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:28:12 καὶ ἐνυπνιάσθη, καὶ ἰδοὺ κλίμαξ ἐστηριγμένη ἐν τῇ γῇ, ἧς ἡ κεφαλὴ ἀφικνεῖτο εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ οἱ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ ἀνέβαινον καὶ κατέβαινον ἐπ’ αὐτῆς.
Rdz:28:12 and dreamed, and behold a ladder fixed on the earth, whose top reached to heaven, and the angels of God ascended and descended on it. (Genesis 28:12 Brenton)
Rdz:28:12 We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów Bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. (Rdz 28:12 BT_4)
Rdz:28:12 καὶ ἐνυπνιάσθη, καὶ ἰδοὺ κλίμαξ ἐστηριγμένη ἐν τῇ γῇ, ἧς κεφαλὴ ἀφικνεῖτο εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ οἱ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ ἀνέβαινον καὶ κατέβαινον ἐπ’ αὐτῆς.
Rdz:28:12 καί ἐν·υπνιάζομαι (εν+υπνιαζ-, -, εν+υπνια·σ-/ενυπνια·σ-, -, -, εν+υπνιασ·θ-/ενυπνιασ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κλίμαξ, -ακος, ἡ [LXX] στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ἀφ·ικνέομαι (αφ+ικν(ε)-, αφ+ιξ-, 2nd αφ+ικ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:28:12 a także, nawet, a mianowicie marzyć a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), ??? do obsługiwanych podtrzymuję, boja, podporą, baza, uzasadnione w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia który / którego / których głowa osiągnąć do (acc) niebo / Niebo a także, nawet, a mianowicie Agent / angel - reprezentujący pracownika ([anielski] agent, ambasador, lider) Bóg  wznieść a także, nawet, a mianowicie zejść na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem on / ona / on / sama
Rdz:28:12 kai\ e)nupnia/sTE, kai\ i)dou\ kli/maX e)stErigme/nE e)n tE=| gE=|, E(=s E( kefalE\ a)fiknei=to ei)s to\n ou)rano/n, kai\ oi( a)/ggeloi tou= Teou= a)ne/bainon kai\ kate/bainon e)p’ au)tE=s.
Rdz:28:12 kai enypniasTE, kai idu klimaX estErigmenE en tE gE, hEs hE kefalE afikneito eis ton uranon, kai hoi angeloi tu Teu anebainon kai katebainon ep’ autEs.
Rdz:28:12 C VSI_API3S C I N3K_NSF VK_XMPNSF P RA_DSF N1_DSF RR_GSF RA_NSF N1_NSF V2I_IMI3S P RA_ASM N2_ASM C RA_NPM N2_NPM RA_GSM N2_GSM V1I_IAI3P C V1I_IAI3P P RD_GSF
Rdz:28:12 and also, even, namely to dream and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land who/whom/which the head to reach into (+acc) the sky/heaven and also, even, namely the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the god [see theology] to ascend and also, even, namely to go down upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Rdz:28:12 and he/she/it-was-DREAM-ed and be-you(sg)-SEE-ed! ??? (nom|voc) having-been-SUPPORTED-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) who/whom/which (gen) the (nom) head (nom|voc) he/she/it-was-being-REACH-ed into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc) and the (nom) messengers/angels (nom|voc) the (gen) god (gen) I-was-ASCEND-ing, they-were-ASCEND-ing and I-was-GO DOWN-ing, they-were-GO DOWN-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen)
Rdz:28:12 Rdz_28:12_1 Rdz_28:12_2 Rdz_28:12_3 Rdz_28:12_4 Rdz_28:12_5 Rdz_28:12_6 Rdz_28:12_7 Rdz_28:12_8 Rdz_28:12_9 Rdz_28:12_10 Rdz_28:12_11 Rdz_28:12_12 Rdz_28:12_13 Rdz_28:12_14 Rdz_28:12_15 Rdz_28:12_16 Rdz_28:12_17 Rdz_28:12_18 Rdz_28:12_19 Rdz_28:12_20 Rdz_28:12_21 Rdz_28:12_22 Rdz_28:12_23 Rdz_28:12_24 Rdz_28:12_25 Rdz_28:12_26
Rdz:28:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:28:13 ὁ δὲ κύριος ἐπεστήρικτο ἐπ’ αὐτῆς καὶ εἶπεν Ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς Αβρααμ τοῦ πατρός σου καὶ ὁ θεὸς Ισαακ· μὴ φοβοῦ· ἡ γῆ, ἐφ’ ἧς σὺ καθεύδεις ἐπ’ αὐτῆς, σοὶ δώσω αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματί σου.
Rdz:28:13 And the Lord stood upon it, and said, I am the God of thy father Abraam, and the God of Isaac; fear not, the land on which thou liest, to thee will I give it, and to thy seed. (Genesis 28:13 Brenton)
Rdz:28:13 A oto Pan stał na jej szczycie i mówił: «Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję tobie i twemu potomstwu. (Rdz 28:13 BT_4)
Rdz:28:13 δὲ κύριος ἐπεστήρικτο ἐπ’ αὐτῆς καὶ εἶπεν Ἐγὼ κύριος θεὸς Αβρααμ τοῦ πατρός σου καὶ θεὸς Ισαακ· μὴ φοβοῦ· γῆ, ἐφ’ ἧς σὺ καθεύδεις ἐπ’ αὐτῆς, σοὶ δώσω αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματί σου.
Rdz:28:13 ὁ ἡ τό δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπι·στηρίζω (επι+στηριζ-, επι+στηρι(ε)·[σ]-/επι+στηρι·σ-, επι+στηρι·σ-/επι+στηριξ-, -, επ+εστηρισ-/επ+εστηριγ-, επι+στηρισ·θ-/επι+στηριχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἀβραάμ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσαάκ, ὁ μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐπί ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καθεύδω (καθευδ-, -, -, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:28:13 zaś panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. do stabilizowania na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć JA panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  Abraham ojciec ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie Bóg  Isaac nie Strach [zobacz fobii]; bać się ziemia / Ziemia na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem który / którego / których ty do spania do spania na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem on / ona / on / sama ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub dawać on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) ty; twój / twoje (SG)
Rdz:28:13 o( de\ ku/rios e)pestE/rikto e)p’ au)tE=s kai\ ei)=pen *)egO\ ku/rios o( Teo\s *abraam tou= patro/s sou kai\ o( Teo\s *isaak· mE\ fobou=· E( gE=, e)f’ E(=s su\ kaTeu/deis e)p’ au)tE=s, soi\ dO/sO au)tE\n kai\ tO=| spe/rmati/ sou.
Rdz:28:13 ho de kyrios epestErikto ep’ autEs kai eipen egO kyrios ho Teos abraam tu patros su kai ho Teos isaak· mE fobu· hE gE, ef’ hEs sy kaTeudeis ep’ autEs, soi dOsO autEn kai tO spermati su.
Rdz:28:13 RA_NSM x N2_NSM VXI_YPI3S P RD_GSF C VBI_AAI3S RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM RA_GSM N3_GSM RP_GS C RA_NSM N2_NSM N_GSM D V2_PMD2S RA_NSF N1_NSF P RR_GSF RP_NS V1_PAI2S P RD_GSF RP_DS VF_FAI1S RD_ASF C RA_DSN N3M_DSN RP_GS
Rdz:28:13 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to stabilize upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to say/tell I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Abraham the father you; your/yours(sg) and also, even, namely the god [see theology] Isaac not fear [see phobia]; to fear the earth/land upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which you to sleeping to be sleeping upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same you; your/yours(sg); to rub worn, rub to give he/she/it/same and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg)
Rdz:28:13 the (nom) Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-had-been-STABILIZE-ed! upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Abraham (indecl) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) god (nom) Isaac (indecl) not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! the (nom) earth/land (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (gen) you(sg) (nom) you(sg)-are-SLEEPING-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-will-GIVE, I-should-GIVE her/it/same (acc) and the (dat) seed (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:28:13 Rdz_28:13_1 Rdz_28:13_2 Rdz_28:13_3 Rdz_28:13_4 Rdz_28:13_5 Rdz_28:13_6 Rdz_28:13_7 Rdz_28:13_8 Rdz_28:13_9 Rdz_28:13_10 Rdz_28:13_11 Rdz_28:13_12 Rdz_28:13_13 Rdz_28:13_14 Rdz_28:13_15 Rdz_28:13_16 Rdz_28:13_17 Rdz_28:13_18 Rdz_28:13_19 Rdz_28:13_20 Rdz_28:13_21 Rdz_28:13_22 Rdz_28:13_23 Rdz_28:13_24 Rdz_28:13_25 Rdz_28:13_26 Rdz_28:13_27 Rdz_28:13_28 Rdz_28:13_29 Rdz_28:13_30 Rdz_28:13_31 Rdz_28:13_32 Rdz_28:13_33 Rdz_28:13_34 Rdz_28:13_35 Rdz_28:13_36 Rdz_28:13_37
Rdz:28:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:28:14 καὶ ἔσται τὸ σπέρμα σου ὡς ἡ ἄμμος τῆς γῆς καὶ πλατυνθήσεται ἐπὶ θάλασσαν καὶ ἐπὶ λίβα καὶ ἐπὶ βορρᾶν καὶ ἐπ’ ἀνατολάς, καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου.
Rdz:28:14 And thy seed shall be as the sand of the earth; and it shall spread abroad to the sea, and the south, and the north, and to the east; and in thee and in thy seed shall all the tribes of the earth be blessed. (Genesis 28:14 Brenton)
Rdz:28:14 A potomstwo twe będzie tak liczne jak proch ziemi, ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe; wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez ciebie i przez twych potomków. (Rdz 28:14 BT_4)
Rdz:28:14 καὶ ἔσται τὸ σπέρμα σου ὡς ἄμμος τῆς γῆς καὶ πλατυνθήσεται ἐπὶ θάλασσαν καὶ ἐπὶ λίβα καὶ ἐπὶ βορρᾶν καὶ ἐπ’ ἀνατολάς, καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου.
Rdz:28:14 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς ὁ ἡ τό ἄμμος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί πλατύνω (πλατυν-, -, πλατυν·[σ]-, -, πεπλατυν-, πλατυν·θ-) ἐπί θάλασσα, -ης, ἡ καί ἐπί λίψ, -ιβός, ὁ καί ἐπί βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί ἐπί ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί ἐν·ευ·λογέω (εν+ευλογ(ε)-, -, -, -, -, εν+ευλογη·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἐν ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:28:14 a także, nawet, a mianowicie być sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) ty; twój / twoje (SG) tak jak piasek ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie aby powiększyć na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem morze a także, nawet, a mianowicie na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem na południowy zachód a także, nawet, a mianowicie na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem północ a także, nawet, a mianowicie na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem wschód [miejsce] - miejsce świt słońca, wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawda-source), rys. Jahwe przychodzi Mesjasz a także, nawet, a mianowicie do błogosławiony w-The błogosławione miejsce w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania plemię ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) ty; twój / twoje (SG)
Rdz:28:14 kai\ e)/stai to\ spe/rma sou O(s E( a)/mmos tE=s gE=s kai\ platunTE/setai e)pi\ Ta/lassan kai\ e)pi\ li/ba kai\ e)pi\ borra=n kai\ e)p’ a)natola/s, kai\ e)neulogETE/sontai e)n soi\ pa=sai ai( fulai\ tE=s gE=s kai\ e)n tO=| spe/rmati/ sou.
Rdz:28:14 kai estai to sperma su hOs hE ammos tEs gEs kai platynTEsetai epi Talassan kai epi liba kai epi borran kai ep’ anatolas, kai eneulogETEsontai en soi pasai hai fylai tEs gEs kai en tO spermati su.
Rdz:28:14 C VF_FMI3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS C RA_NSF N2_NSF RA_GSF N1_GSF C VC_FPI3S P N1S_ASF C P N3_ASM C P N1T_ASM C P N1_APF C VC_FPI3P P RP_DS A1S_NPF RA_NPF N1_NPF RA_GSF N1_GSF C P RA_DSN N3M_DSN RP_GS
Rdz:28:14 and also, even, namely to be the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) as/like the sand the earth/land and also, even, namely to enlarge upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sea and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing southwest and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing north and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely to in-blessed The place of being blessed in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub every all, each, every, the whole of; to sprinkle the tribe the earth/land and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg)
Rdz:28:14 and he/she/it-will-be the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like the (nom) sand (nom) the (gen) earth/land (gen) and he/she/it-will-be-ENLARGE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) sea (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) southwest (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) north (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) risig of the east dawns (acc) and they-will-be-IN-BLESSED-ed in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) tribes (nom|voc) the (gen) earth/land (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) seed (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:28:14 Rdz_28:14_1 Rdz_28:14_2 Rdz_28:14_3 Rdz_28:14_4 Rdz_28:14_5 Rdz_28:14_6 Rdz_28:14_7 Rdz_28:14_8 Rdz_28:14_9 Rdz_28:14_10 Rdz_28:14_11 Rdz_28:14_12 Rdz_28:14_13 Rdz_28:14_14 Rdz_28:14_15 Rdz_28:14_16 Rdz_28:14_17 Rdz_28:14_18 Rdz_28:14_19 Rdz_28:14_20 Rdz_28:14_21 Rdz_28:14_22 Rdz_28:14_23 Rdz_28:14_24 Rdz_28:14_25 Rdz_28:14_26 Rdz_28:14_27 Rdz_28:14_28 Rdz_28:14_29 Rdz_28:14_30 Rdz_28:14_31 Rdz_28:14_32 Rdz_28:14_33 Rdz_28:14_34 Rdz_28:14_35 Rdz_28:14_36 Rdz_28:14_37
Rdz:28:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:28:15 καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μετὰ σοῦ διαφυλάσσων σε ἐν τῇ ὁδῷ πάσῃ, οὗ ἐὰν πορευθῇς, καὶ ἀποστρέψω σε εἰς τὴν γῆν ταύτην, ὅτι οὐ μή σε ἐγκαταλίπω ἕως τοῦ ποιῆσαί με πάντα, ὅσα ἐλάλησά σοι.
Rdz:28:15 And behold I am with thee to preserve thee continually in all the way wherein thou shalt go; and I will bring thee back to this land; for I will not desert thee, until I have done all that I have said to thee. (Genesis 28:15 Brenton)
Rdz:28:15 Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz; a potem sprowadzę cię do tego kraju. Bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecuję». (Rdz 28:15 BT_4)
Rdz:28:15 καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μετὰ σοῦ διαφυλάσσων σε ἐν τῇ ὁδῷ πάσῃ, οὗ ἐὰν πορευθῇς, καὶ ἀποστρέψω σε εἰς τὴν γῆν ταύτην, ὅτι οὐ μή σε ἐγκαταλίπω ἕως τοῦ ποιῆσαί με πάντα, ὅσα ἐλάλησά σοι.
Rdz:28:15 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δια·φυλάσσω/-φυλάττω (δια+φυλασσ-/δια+φυλαττ-, δια+φυλαξ-, δια+φυλαξ-, -, δια+πεφυλασσ-, δια+φυλαχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Rdz:28:15 a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), JA po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG) strzec podtrzymywacz, aby oszczędzać ty; twój / twoje (SG) w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między Sposób / droga każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania gdzie ??? ?? oznacza "aż gdzie (w czasie)", to znaczy ", aż po", "do czasu" lub "do tego stopnia, że"; który / którego / których Jeśli kiedykolwiek [??? ?? (Jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] iść a także, nawet, a mianowicie odwrócić się od ty; twój / twoje (SG) do (acc) ziemia / Ziemia to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] dlatego, że ??? przed nierównym oddechem nie ty; twój / twoje (SG) dać się porzucić, zrezygnować (do głębi ??????) porównać aż do; świt robić / zrobić JA każdy wszystkim, każde, każde, całość tyle, / aż mówić ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub
Rdz:28:15 kai\ i)dou\ e)gO\ meta\ sou= diafula/ssOn se e)n tE=| o(dO=| pa/sE|, ou(= e)a\n poreuTE=|s, kai\ a)postre/PSO se ei)s tE\n gE=n tau/tEn, o(/ti ou) mE/ se e)gkatali/pO e(/Os tou= poiE=sai/ me pa/nta, o(/sa e)la/lEsa/ soi.
Rdz:28:15 kai idu egO meta su diafylassOn se en tE hodO pasE, hu ean poreuTEs, kai apostrePSO se eis tEn gEn tautEn, hoti u mE se enkatalipO heOs tu poiEsai me panta, hosa elalEsa soi.
Rdz:28:15 C I RP_NS P RP_GS V1_PAPNSM RP_AS P RA_DSF N2_DSF A1S_DSF D C VC_APS2S C VF_FAI1S RP_AS P RA_ASF N1_ASF RD_ASF C D D RP_AS VB_AAS1S P RA_GSN VA_AAN RP_AS A3_APN A1_APN VAI_AAI1S RP_DS
Rdz:28:15 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to guard preserver, to conserve you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road every all, each, every, the whole of; to sprinkle where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to go and also, even, namely to turn away from you; your/yours(sg) into (+acc) the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that οὐχ before rough breathing not you; your/yours(sg) to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare until; dawn the to do/make I every all, each, every, the whole of as much/many as to speak you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Rdz:28:15 and be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) while GUARD-ing (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed where; who/whom/which (gen) if-ever you(sg)-should-be-GO-ed and I-will-TURN-AWAY-FROM, I-should-TURN-AWAY-FROM you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) this (acc) because/that not not you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-should-GIVE UP until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) me (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) I-SPEAK-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Rdz:28:15 Rdz_28:15_1 Rdz_28:15_2 Rdz_28:15_3 Rdz_28:15_4 Rdz_28:15_5 Rdz_28:15_6 Rdz_28:15_7 Rdz_28:15_8 Rdz_28:15_9 Rdz_28:15_10 Rdz_28:15_11 Rdz_28:15_12 Rdz_28:15_13 Rdz_28:15_14 Rdz_28:15_15 Rdz_28:15_16 Rdz_28:15_17 Rdz_28:15_18 Rdz_28:15_19 Rdz_28:15_20 Rdz_28:15_21 Rdz_28:15_22 Rdz_28:15_23 Rdz_28:15_24 Rdz_28:15_25 Rdz_28:15_26 Rdz_28:15_27 Rdz_28:15_28 Rdz_28:15_29 Rdz_28:15_30 Rdz_28:15_31 Rdz_28:15_32 Rdz_28:15_33 Rdz_28:15_34
Rdz:28:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:28:16 καὶ ἐξηγέρθη Ιακωβ ἀπὸ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ καὶ εἶπεν ὅτι Ἔστιν κύριος ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ἐγὼ δὲ οὐκ ᾔδειν.
Rdz:28:16 And Jacob awaked out of his sleep, and said, The Lord is in this place, and I knew it not. (Genesis 28:16 Brenton)
Rdz:28:16 A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: «Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem». (Rdz 28:16 BT_4)
Rdz:28:16 καὶ ἐξηγέρθη Ιακωβ ἀπὸ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ καὶ εἶπεν ὅτι Ἔστιν κύριος ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ἐγὼ δὲ οὐκ ᾔδειν.
Rdz:28:16 καί ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) Ἰακώβ, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό ὕπνος, -ου, ὁ; ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)
Rdz:28:16 a także, nawet, a mianowicie do ??? Jakub od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem sen; spać on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć dlatego, że być panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między miejsce to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] JA zaś ??? przed nierównym oddechem dostrzec, aby zobaczyć, wiedzieć, aby mieć świadomość, aby zapoznać się z
Rdz:28:16 kai\ e)XEge/rTE *iakOb a)po\ tou= u(/pnou au)tou= kai\ ei)=pen o(/ti *)/estin ku/rios e)n tO=| to/pO| tou/tO|, e)gO\ de\ ou)k E)/|dein.
Rdz:28:16 kai eXEgerTE iakOb apo tu hypnu autu kai eipen hoti estin kyrios en tO topO tutO, egO de uk Edein.
Rdz:28:16 C VCI_API3S N_NSM P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VBI_AAI3S C V9_PAI3S N2_NSM P RA_DSM N2_DSM RD_DSM RP_NS x D VXI_YAI3S
Rdz:28:16 and also, even, namely to ??? Jacob from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sleep; to sleep he/she/it/same and also, even, namely to say/tell because/that to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with
Rdz:28:16 and he/she/it-was-???-ed Jacob (indecl) away from (+gen) the (gen) sleep (gen); be-you(sg)-SLEEP-ing!, be-you(sg)-being-SLEEP-ed!, he/she/it-was-SLEEP-ing, you(sg)-were-being-SLEEP-ed him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed because/that he/she/it-is lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) this (dat) I (nom) Yet not I-had-PERCEIVE-ed
Rdz:28:16 Rdz_28:16_1 Rdz_28:16_2 Rdz_28:16_3 Rdz_28:16_4 Rdz_28:16_5 Rdz_28:16_6 Rdz_28:16_7 Rdz_28:16_8 Rdz_28:16_9 Rdz_28:16_10 Rdz_28:16_11 Rdz_28:16_12 Rdz_28:16_13 Rdz_28:16_14 Rdz_28:16_15 Rdz_28:16_16 Rdz_28:16_17 Rdz_28:16_18 Rdz_28:16_19 Rdz_28:16_20
Rdz:28:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:28:17 καὶ ἐφοβήθη καὶ εἶπεν Ὡς φοβερὸς ὁ τόπος οὗτος· οὐκ ἔστιν τοῦτο ἀλλ’ ἢ οἶκος θεοῦ, καὶ αὕτη ἡ πύλη τοῦ οὐρανοῦ.
Rdz:28:17 And he was afraid, and said, How fearful is this place! this is none other than the house of God, and this is the gate of heaven. (Genesis 28:17 Brenton)
Rdz:28:17 I zdjęty trwogą rzekł: «O, jakże miejsce to przejmuje grozą! Prawdziwie jest to dom Boga i brama nieba!» (Rdz 28:17 BT_4)
Rdz:28:17 καὶ ἐφοβήθη καὶ εἶπεν Ὡς φοβερὸς τόπος οὗτος· οὐκ ἔστιν τοῦτο ἀλλ’ οἶκος θεοῦ, καὶ αὕτη πύλη τοῦ οὐρανοῦ.
Rdz:28:17 καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὡς φοβερός -ά -όν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ἀλλά ἤ[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) θεός, -οῦ, ὁ καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
Rdz:28:17 a także, nawet, a mianowicie bać się a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć tak jak przerażające (przerażające) miejsce to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] ??? przed nierównym oddechem być to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] ale lub dom Bóg  a także, nawet, a mianowicie to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] brama niebo / Niebo
Rdz:28:17 kai\ e)fobE/TE kai\ ei)=pen *(Os fobero\s o( to/pos ou(=tos· ou)k e)/stin tou=to a)ll’ E)\ oi)=kos Teou=, kai\ au(/tE E( pu/lE tou= ou)ranou=.
Rdz:28:17 kai efobETE kai eipen Os foberos ho topos hutos· uk estin tuto all’ E oikos Teu, kai hautE hE pylE tu uranu.
Rdz:28:17 C VCI_API3S C VBI_AAI3S C A1A_NSM RA_NSM N2_NSM RD_NSM D V9_PAI3S RD_NSN C C N2_NSM N2_GSM C RD_NSF RA_NSF N1_NSF RA_GSM N2_GSM
Rdz:28:17 and also, even, namely to fear and also, even, namely to say/tell as/like frightening (terrifying) the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] but or house god [see theology] and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the gate the sky/heaven
Rdz:28:17 and he/she/it-was-FEAR-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed as/like frightening ([Adj] nom) the (nom) place (nom) this (nom) not he/she/it-is this (nom|acc) but or house (nom) god (gen) and this (nom) the (nom) gate (nom|voc) the (gen) sky/heaven (gen)
Rdz:28:17 Rdz_28:17_1 Rdz_28:17_2 Rdz_28:17_3 Rdz_28:17_4 Rdz_28:17_5 Rdz_28:17_6 Rdz_28:17_7 Rdz_28:17_8 Rdz_28:17_9 Rdz_28:17_10 Rdz_28:17_11 Rdz_28:17_12 Rdz_28:17_13 Rdz_28:17_14 Rdz_28:17_15 Rdz_28:17_16 Rdz_28:17_17 Rdz_28:17_18 Rdz_28:17_19 Rdz_28:17_20 Rdz_28:17_21 Rdz_28:17_22
Rdz:28:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:28:18 καὶ ἀνέστη Ιακωβ τὸ πρωῒ καὶ ἔλαβεν τὸν λίθον, ὃν ὑπέθηκεν ἐκεῖ πρὸς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ ἔστησεν αὐτὸν στήλην καὶ ἐπέχεεν ἔλαιον ἐπὶ τὸ ἄκρον αὐτῆς.
Rdz:28:18 And Jacob rose up in the morning, and took the stone he had laid there by his head, and he set it up as a pillar, and poured oil on the top of it. (Genesis 28:18 Brenton)
Rdz:28:18 Wstawszy więc rano, wziął ów kamień, który podłożył sobie pod głowę, postawił go jako stelę i rozlał na jego wierzchu oliwę. (Rdz 28:18 BT_4)
Rdz:28:18 καὶ ἀνέστη Ιακωβ τὸ πρωῒ καὶ ἔλαβεν τὸν λίθον, ὃν ὑπέθηκεν ἐκεῖ πρὸς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ ἔστησεν αὐτὸν στήλην καὶ ἐπέχεεν ἔλαιον ἐπὶ τὸ ἄκρον αὐτῆς.
Rdz:28:18 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό πρωΐ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὑπο·τίθημι (ath. υπο+τιθ(ε)-, υπο+θη·σ-, υπο+θη·κ- or 2nd ath. υπο+θ(ε)-, -, -, -) ἐκεῖ πρός κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   καί ἐπι·χέω (επι+χε-, επι+χε(ε)·[σ]-, -, -, επι+κεχυ-, επι+χυ·θ-) ἔλαιον, -ου, τό ἐπί ὁ ἡ τό ἄκρον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:28:18 a także, nawet, a mianowicie wstać znosić, podnieść, wskrzesić Jakub wcześnie a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem kamień który / którego / których; być umieścić pod tam kierunku (wg, gen, dat) głowa on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie spowodować stać on / ona / on / sama ? a także, nawet, a mianowicie do ??? oliwa z oliwek na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem najdalej stopniu / wierzchołek on / ona / on / sama
Rdz:28:18 kai\ a)ne/stE *iakOb to\ prOi\+ kai\ e)/laben to\n li/Ton, o(\n u(pe/TEken e)kei= pro\s kefalE=s au)tou=, kai\ e)/stEsen au)to\n stE/lEn kai\ e)pe/CHeen e)/laion e)pi\ to\ a)/kron au)tE=s.
Rdz:28:18 kai anestE iakOb to prO+i kai elaben ton liTon, hon hypeTEken ekei pros kefalEs autu, kai estEsen auton stElEn kai epeCHeen elaion epi to akron autEs.
Rdz:28:18 C VHI_AAI3S N_NSM RA_ASN D C VBI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RR_ASM VAI_AAI3S D P N1_GSF RD_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM N1_ASF C V2I_IAI3S N2N_ASN P RA_ASN A1A_ASN RD_GSF
Rdz:28:18 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect Jacob the early and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the stone who/whom/which; to be to place under there toward (+acc,+gen,+dat) head he/she/it/same and also, even, namely to cause to stand he/she/it/same ć and also, even, namely to ??? olive oil upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the furthest extent/apex he/she/it/same
Rdz:28:18 and he/she/it-STand-ed-UP Jacob (indecl) the (nom|acc) early and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc) stone (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-PLACE-ed-UNDER there toward (+acc,+gen,+dat) head (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand him/it/same (acc)   and he/she/it-was-???-ing olive oil (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) furthest extent/apex (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
Rdz:28:18 Rdz_28:18_1 Rdz_28:18_2 Rdz_28:18_3 Rdz_28:18_4 Rdz_28:18_5 Rdz_28:18_6 Rdz_28:18_7 Rdz_28:18_8 Rdz_28:18_9 Rdz_28:18_10 Rdz_28:18_11 Rdz_28:18_12 Rdz_28:18_13 Rdz_28:18_14 Rdz_28:18_15 Rdz_28:18_16 Rdz_28:18_17 Rdz_28:18_18 Rdz_28:18_19 Rdz_28:18_20 Rdz_28:18_21 Rdz_28:18_22 Rdz_28:18_23 Rdz_28:18_24 Rdz_28:18_25 Rdz_28:18_26
Rdz:28:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:28:19 καὶ ἐκάλεσεν Ιακωβ τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Οἶκος θεοῦ· καὶ Ουλαμλους ἦν ὄνομα τῇ πόλει τὸ πρότερον.
Rdz:28:19 And he called the name of that place, the House of God; and the name of the city before was Ulam-luz. (Genesis 28:19 Brenton)
Rdz:28:19 I dał temu miejscu nazwę Betel. - Natomiast pierwotna nazwa tego miejsca była Luz. - (Rdz 28:19 BT_4)
Rdz:28:19 καὶ ἐκάλεσεν Ιακωβ τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Οἶκος θεοῦ· καὶ Ουλαμλους ἦν ὄνομα τῇ πόλει τὸ πρότερον.
Rdz:28:19 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) θεός, -οῦ, ὁ καί   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος)
Rdz:28:19 a także, nawet, a mianowicie zadzwonić połączenia Jakub w odniesieniu do nazwy miejsce że dom Bóg  a także, nawet, a mianowicie ? być w odniesieniu do nazwy miasto wcześniej
Rdz:28:19 kai\ e)ka/lesen *iakOb to\ o)/noma tou= to/pou e)kei/nou *oi)=kos Teou=· kai\ *oulamlous E)=n o)/noma tE=| po/lei to\ pro/teron.
Rdz:28:19 kai ekalesen iakOb to onoma tu topu ekeinu oikos Teu· kai ulamlus En onoma tE polei to proteron.
Rdz:28:19 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM RD_GSM N2_NSM N2_GSM C N_N V9_IAI3S N3M_ASN RA_DSF N3I_DSF RA_ASN A1A_ASN
Rdz:28:19 and also, even, namely to call call Jacob the name with regard to the place that house god [see theology] and also, even, namely ć to be name with regard to the city the earlier
Rdz:28:19 and he/she/it-CALL-ed Jacob (indecl) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) place (gen) that (gen) house (nom) god (gen) and   he/she/it-was name (nom|acc|voc) the (dat) city (dat) the (nom|acc) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Rdz:28:19 Rdz_28:19_1 Rdz_28:19_2 Rdz_28:19_3 Rdz_28:19_4 Rdz_28:19_5 Rdz_28:19_6 Rdz_28:19_7 Rdz_28:19_8 Rdz_28:19_9 Rdz_28:19_10 Rdz_28:19_11 Rdz_28:19_12 Rdz_28:19_13 Rdz_28:19_14 Rdz_28:19_15 Rdz_28:19_16 Rdz_28:19_17 Rdz_28:19_18
Rdz:28:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:28:20 καὶ ηὔξατο Ιακωβ εὐχὴν λέγων Ἐὰν ᾖ κύριος ὁ θεὸς μετ’ ἐμοῦ καὶ διαφυλάξῃ με ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ, ᾗ ἐγὼ πορεύομαι, καὶ δῷ μοι ἄρτον φαγεῖν καὶ ἱμάτιον περιβαλέσθαι
Rdz:28:20 And Jacob vowed a vow, saying, If the Lord God will be with me, and guard me throughout on this journey, on which I am going, and give me bread to eat, and raiment to put on, (Genesis 28:20 Brenton)
Rdz:28:20 Po czym złożył taki ślub: «Jeżeli Pan Bóg będzie ze mną, strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszyłem, jeżeli da mi chleb do jedzenia i ubranie do okrycia się (Rdz 28:20 BT_4)
Rdz:28:20 καὶ ηὔξατο Ιακωβ εὐχὴν λέγων Ἐὰν κύριος θεὸς μετ’ ἐμοῦ καὶ διαφυλάξῃ με ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ, ἐγὼ πορεύομαι, καὶ δῷ μοι ἄρτον φαγεῖν καὶ ἱμάτιον περιβαλέσθαι
Rdz:28:20 καί εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) Ἰακώβ, ὁ εὐχή, -ῆς, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί δια·φυλάσσω/-φυλάττω (δια+φυλασσ-/δια+φυλαττ-, δια+φυλαξ-, δια+φυλαξ-, -, δια+πεφυλασσ-, δια+φυλαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄρτος, -ου, ὁ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ἱμάτιον, -ου, τό περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-)
Rdz:28:20 a także, nawet, a mianowicie modlić się modlić; czasem "Ślub" Jakub przysięga powiedzieć / powiedzieć Jeśli kiedykolwiek [??? ?? (Jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] być panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem JA; mój / moja a także, nawet, a mianowicie strzec podtrzymywacz, aby oszczędzać JA w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między Sposób / droga to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] który / którego / których JA iść a także, nawet, a mianowicie dawać JA chleb To słowo jest trudne do renderowania w liczbie mnogiej, ponieważ jest najbliższym odpowiednikiem "bochenków chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi od pojęcia zakwasie, którego nie jest wymagane, a niekiedy sprzeczne. jeść a także, nawet, a mianowicie odzież odzież, płaszcz do ozdabiania z [rzucające]
Rdz:28:20 kai\ Eu)/Xato *iakOb eu)CHE\n le/gOn *)ea\n E)=| ku/rios o( Teo\s met’ e)mou= kai\ diafula/XE| me e)n tE=| o(dO=| tau/tE|, E(=| e)gO\ poreu/omai, kai\ dO=| moi a)/rton fagei=n kai\ i(ma/tion peribale/sTai
Rdz:28:20 kai EuXato iakOb euCHEn legOn ean E kyrios ho Teos met’ emu kai diafylaXE me en tE hodO tautE, hE egO poreuomai, kai dO moi arton fagein kai himation peribalesTai
Rdz:28:20 C VAI_AMI3S N_NSM N1_ASF V1_PAPNSM C V9_PAS3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM P RP_GS C VA_AAS3S RP_AS P RA_DSF N2_DSF RD_DSF RR_DSF RP_NS V1_PMI1S C VO_AAS3S RP_DS N2_ASM VB_AAN C N2N_ASN VB_AMN
Rdz:28:20 and also, even, namely to pray pray; sometimes "vow" Jacob vow to say/tell if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely to guard preserver, to conserve I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which I to go and also, even, namely to give I bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. to eat and also, even, namely clothing garment, cloak to adorn with [throw around]
Rdz:28:20 and he/she/it-was-PRAY-ed Jacob (indecl) vow (acc) while SAY/TELL-ing (nom) if-ever he/she/it-should-be lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) and you(sg)-will-be-GUARD-ed, he/she/it-should-GUARD, you(sg)-should-be-GUARD-ed me (acc) in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) this (dat) who/whom/which (dat) I (nom) I-am-being-GO-ed and he/she/it-should-GIVE, you(sg)-should-be-GIVE-ed me (dat) bread (acc) to-will-EAT, to-EAT and clothing (nom|acc|voc) to-be-ADORN-ed-WITH
Rdz:28:20 Rdz_28:20_1 Rdz_28:20_2 Rdz_28:20_3 Rdz_28:20_4 Rdz_28:20_5 Rdz_28:20_6 Rdz_28:20_7 Rdz_28:20_8 Rdz_28:20_9 Rdz_28:20_10 Rdz_28:20_11 Rdz_28:20_12 Rdz_28:20_13 Rdz_28:20_14 Rdz_28:20_15 Rdz_28:20_16 Rdz_28:20_17 Rdz_28:20_18 Rdz_28:20_19 Rdz_28:20_20 Rdz_28:20_21 Rdz_28:20_22 Rdz_28:20_23 Rdz_28:20_24 Rdz_28:20_25 Rdz_28:20_26 Rdz_28:20_27 Rdz_28:20_28 Rdz_28:20_29 Rdz_28:20_30
Rdz:28:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:28:21 καὶ ἀποστρέψῃ με μετὰ σωτηρίας εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου, καὶ ἔσται μοι κύριος εἰς θεόν,
Rdz:28:21 and bring me back in safety to the house of my father, then shall the Lord be for a God to me. (Genesis 28:21 Brenton)
Rdz:28:21 i jeżeli wrócę szczęśliwie do domu ojca mojego, Pan będzie moim Bogiem. (Rdz 28:21 BT_4)
Rdz:28:21 καὶ ἀποστρέψῃ με μετὰ σωτηρίας εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου, καὶ ἔσται μοι κύριος εἰς θεόν,
Rdz:28:21 καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά σωτηρία, -ας, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] θεός, -οῦ, ὁ
Rdz:28:21 a także, nawet, a mianowicie odwrócić się od JA po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem Zbawienie / wyzwolenie do (acc) dom ojciec JA a także, nawet, a mianowicie być JA panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. do (acc) Bóg 
Rdz:28:21 kai\ a)postre/PSE| me meta\ sOtEri/as ei)s to\n oi)=kon tou= patro/s mou, kai\ e)/stai moi ku/rios ei)s Teo/n,
Rdz:28:21 kai apostrePSE me meta sOtErias eis ton oikon tu patros mu, kai estai moi kyrios eis Teon,
Rdz:28:21 C VA_AAS3S RP_AS P N1A_GSF P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3_GSM RP_GS C VF_FMI3S RP_DS N2_NSM P N2_ASM
Rdz:28:21 and also, even, namely to turn away from I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing salvation/deliverance into (+acc) the house the father I and also, even, namely to be I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) god [see theology]
Rdz:28:21 and you(sg)-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM, he/she/it-should-TURN-AWAY-FROM, you(sg)-should-be-TURN-ed-AWAY-FROM me (acc) after (+acc), with (+gen) salvation/deliverance (gen) into (+acc) the (acc) house (acc) the (gen) father (gen) me (gen) and he/she/it-will-be me (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) into (+acc) god (acc)
Rdz:28:21 Rdz_28:21_1 Rdz_28:21_2 Rdz_28:21_3 Rdz_28:21_4 Rdz_28:21_5 Rdz_28:21_6 Rdz_28:21_7 Rdz_28:21_8 Rdz_28:21_9 Rdz_28:21_10 Rdz_28:21_11 Rdz_28:21_12 Rdz_28:21_13 Rdz_28:21_14 Rdz_28:21_15 Rdz_28:21_16 Rdz_28:21_17
Rdz:28:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:28:22 καὶ ὁ λίθος οὗτος, ὃν ἔστησα στήλην, ἔσται μοι οἶκος θεοῦ, καὶ πάντων, ὧν ἐάν μοι δῷς, δεκάτην ἀποδεκατώσω αὐτά σοι.
Rdz:28:22 And this stone, which I have set up for a pillar, shall be to me a house of God; and of all whatsoever thou shalt give me, I will tithe a tenth for thee. (Genesis 28:22 Brenton)
Rdz:28:22 Ten zaś kamień, który postawiłem jako stelę, będzie domem Boga. Z wszystkiego, co mi dasz, będę Ci składał w ofierze dziesięcinę». (Rdz 28:22 BT_4)
Rdz:28:22 καὶ λίθος οὗτος, ὃν ἔστησα στήλην, ἔσται μοι οἶκος θεοῦ, καὶ πάντων, ὧν ἐάν μοι δῷς, δεκάτην ἀποδεκατώσω αὐτά σοι.
Rdz:28:22 καί ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) θεός, -οῦ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) δέκατος -η -ον ἀπο·δεκατόω (απο+δεκατ(ο)-, απο+δεκατω·σ-, απο+δεκατω·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Rdz:28:22 a także, nawet, a mianowicie kamień to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] który / którego / których; być spowodować stać ? być JA dom Bóg  a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość który / którego / których Jeśli kiedykolwiek [??? ?? (Jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] JA dawać dziesiąty do dziesięciny on / ona / on / sama ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub
Rdz:28:22 kai\ o( li/Tos ou(=tos, o(\n e)/stEsa stE/lEn, e)/stai moi oi)=kos Teou=, kai\ pa/ntOn, O(=n e)a/n moi dO=|s, deka/tEn a)podekatO/sO au)ta/ soi.
Rdz:28:22 kai ho liTos hutos, hon estEsa stElEn, estai moi oikos Teu, kai pantOn, hOn ean moi dOs, dekatEn apodekatOsO auta soi.
Rdz:28:22 C RA_NSM N2_NSM RD_NSM RR_ASM VAI_AAI1S N1_ASF VF_FMI3S RP_DS N2_NSM N2_GSM C A3_GPN RR_GPN C RP_DS VO_AAS2S A1_ASF VF_FAI1S RD_APN RP_DS
Rdz:28:22 and also, even, namely the stone this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which; to be to cause to stand ć to be I house god [see theology] and also, even, namely every all, each, every, the whole of who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] I to give tenth to tithe he/she/it/same you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Rdz:28:22 and the (nom) stone (nom) this (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I-CAUSE-ed-TO-STand   he/she/it-will-be me (dat) house (nom) god (gen) and all (gen) who/whom/which (gen) if-ever me (dat) you(sg)-should-GIVE tenth (acc) I-will-TITHE, I-should-TITHE they/them/same (nom|acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Rdz:28:22 Rdz_28:22_1 Rdz_28:22_2 Rdz_28:22_3 Rdz_28:22_4 Rdz_28:22_5 Rdz_28:22_6 Rdz_28:22_7 Rdz_28:22_8 Rdz_28:22_9 Rdz_28:22_10 Rdz_28:22_11 Rdz_28:22_12 Rdz_28:22_13 Rdz_28:22_14 Rdz_28:22_15 Rdz_28:22_16 Rdz_28:22_17 Rdz_28:22_18 Rdz_28:22_19 Rdz_28:22_20 Rdz_28:22_21
Rdz:28:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x