Rdz:29:1 καὶ ἐξάρας Ιακωβ τοὺς πόδας ἐπορεύθη εἰς γῆν ἀνατολῶν πρὸς Λαβαν τὸν υἱὸν Βαθουηλ τοῦ Σύρου ἀδελφὸν δὲ Ρεβεκκας μητρὸς Ιακωβ καὶ Ησαυ.
Rdz:29:1 And Jacob started and went to the land of the east to Laban, the son of Bathuel the Syrian, and the brother of Rebecca, mother of Jacob and Esau. (Genesis 29:1 Brenton)
Rdz:29:1 Jakub, wyruszywszy w dalszą drogę, powędrował do ziemi synów Wschodu. (Rdz 29:1 BT_4)
Rdz:29:1 Καὶ ἐξάρας Ιακωβ τοὺς πόδας ἐπορεύθη εἰς γῆν ἀνατολῶν πρὸς Λαβαν τὸν υἱὸν Βαθουηλ τοῦ Σύρου ἀδελφὸν δὲ Ρεβεκκας μητρὸς Ιακωβ καὶ Ησαυ.
Rdz:29:1 καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀνατολή, -ῆς, ἡ πρός λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό Σύρος, -ου, ὁ; σύρω (συρ-, συρ(ε)·[σ]-, συρ·[σ]-, -, -, -) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί δέ Ῥεβέκκα, -ας, ἡ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ Ἰακώβ, ὁ καί Ἠσαῦ, ὁ
Rdz:29:1 a także, nawet, a mianowicie usuwać Jakub stopa iść do (acc) ziemia / Ziemia wschód [miejsce] - miejsce świt słońca, wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawda-source), rys. Jahwe przychodzi Mesjasz kierunku (wg, gen, dat) chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem syn ? Syryjska [mieszkaniec Syrii]; ciągnąć brat zaś Rebecca matka Jakub a także, nawet, a mianowicie Ezaw
Rdz:29:1 *kai\ e)Xa/ras *iakOb tou\s po/das e)poreu/TE ei)s gE=n a)natolO=n pro\s *laban to\n ui(o\n *baTouEl tou= *su/rou a)delfo\n de\ *rebekkas mEtro\s *iakOb kai\ *Esau.
Rdz:29:1 kai eXaras iakOb tus podas eporeuTE eis gEn anatolOn pros laban ton hyion baTuEl tu syru adelfon de rebekkas mEtros iakOb kai Esau.
Rdz:29:1 C VA_AAPNSM N_NSM RA_APM N3D_APM VCI_API3S P N1_ASF N1_GPF P N_ASM RA_ASM N2_ASM N_GSM RA_GSM N2_GSM N2_ASM x N_GSF N3_GSF N_GSM C N_GSM
Rdz:29:1 and also, even, namely to remove Jacob the foot to go into (+acc) earth/land east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh toward (+acc,+gen,+dat) to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the son ć the Syrian [inhabitant of Syria]; to drag brother δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Rebecca mother Jacob and also, even, namely Esau
Rdz:29:1 and upon REMOVE-ing (nom|voc) Jacob (indecl) the (acc) feet (acc) he/she/it-was-GO-ed into (+acc) earth/land (acc) risig of the east dawns (gen) toward (+acc,+gen,+dat) upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) the (acc) son (acc)   the (gen) Syrian (gen); be-you(sg)-being-DRAG-ed! brother (acc) Yet Rebecca (gen) mother (gen) Jacob (indecl) and Esau (indecl)
Rdz:29:1 Rdz_29:1_1 Rdz_29:1_2 Rdz_29:1_3 Rdz_29:1_4 Rdz_29:1_5 Rdz_29:1_6 Rdz_29:1_7 Rdz_29:1_8 Rdz_29:1_9 Rdz_29:1_10 Rdz_29:1_11 Rdz_29:1_12 Rdz_29:1_13 Rdz_29:1_14 Rdz_29:1_15 Rdz_29:1_16 Rdz_29:1_17 Rdz_29:1_18 Rdz_29:1_19 Rdz_29:1_20 Rdz_29:1_21 Rdz_29:1_22 Rdz_29:1_23
Rdz:29:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:29:2 καὶ ὁρᾷ καὶ ἰδοὺ φρέαρ ἐν τῷ πεδίῳ, ἦσαν δὲ ἐκεῖ τρία ποίμνια προβάτων ἀναπαυόμενα ἐπ’ αὐτοῦ· ἐκ γὰρ τοῦ φρέατος ἐκείνου ἐπότιζον τὰ ποίμνια, λίθος δὲ ἦν μέγας ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ φρέατος,
Rdz:29:2 And he looks, and behold! a well in the plain; and there were there three flocks of sheep resting at it, for out of that well they watered the flocks, but there was a great stone at the mouth of the well. (Genesis 29:2 Brenton)
Rdz:29:2 Tam ujrzał studnię w polu i trzy stada owiec wylegujących się wokół niej; z tej bowiem studni pojono stada. Wielki zaś kamień przykrywał jej otwór. (Rdz 29:2 BT_4)
Rdz:29:2 καὶ ὁρᾷ καὶ ἰδοὺ φρέαρ ἐν τῷ πεδίῳ, ἦσαν δὲ ἐκεῖ τρία ποίμνια προβάτων ἀναπαυόμενα ἐπ’ αὐτοῦ· ἐκ γὰρ τοῦ φρέατος ἐκείνου ἐπότιζον τὰ ποίμνια, λίθος δὲ ἦν μέγας ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ φρέατος,
Rdz:29:2 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) φρέαρ, φρέατος, τό ἐν ὁ ἡ τό   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ ἐκεῖ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ποίμνιον, -ου, τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ γάρ ὁ ἡ τό φρέαρ, φρέατος, τό ἐκεῖνος -η -ο ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) ὁ ἡ τό ποίμνιον, -ου, τό λίθος, -ου, ὁ δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐπί ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό φρέαρ, φρέατος, τό
Rdz:29:2 a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), dobrze / pit w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między ? być zaś tam trzy trzódka owiec (owczarnia) aby odświeżyć ożywić na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem on / ona / on / sama z (gen) ?? przed samogłoskami na, ponieważ, jak dobrze / pit że dać do picia trzódka kamień zaś być wielki na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem usta / maw stomia dobrze / pit
Rdz:29:2 kai\ o(ra=| kai\ i)dou\ fre/ar e)n tO=| pedi/O|, E)=san de\ e)kei= tri/a poi/mnia proba/tOn a)napauo/mena e)p’ au)tou=· e)k ga\r tou= fre/atos e)kei/nou e)po/tiDZon ta\ poi/mnia, li/Tos de\ E)=n me/gas e)pi\ tO=| sto/mati tou= fre/atos,
Rdz:29:2 kai hora kai idu frear en tO pediO, Esan de ekei tria poimnia probatOn anapauomena ep’ autu· ek gar tu freatos ekeinu epotiDZon ta poimnia, liTos de En megas epi tO stomati tu freatos,
Rdz:29:2 C V3_PAI3S C I N3T_NSN P RA_DSN N2N_DSN V9_IAI3P x D A3_NPN N2N_NPN N2N_GPN V1_PMPNPN P RD_GSM P x RA_GSN N3T_GSN RD_GSM V1I_IAI3P RA_APN N2N_APN N2_NSM x V9_IAI3S A1P_NSM P RA_DSN N3M_DSN RA_GSN N3T_GSN
Rdz:29:2 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), well/pit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] there three flock sheep (sheepfold) to refresh revive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels for since, as the well/pit that to give to drink the flock stone δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be great upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mouth/maw stoma the well/pit
Rdz:29:2 and he/she/it-is-SEE-ing, you(sg)-are-being-SEE-ed, you(sg)-are-being-SEE-ed (classical), he/she/it-should-be-SEE-ing, you(sg)-should-be-being-SEE-ed and be-you(sg)-SEE-ed! well/pit (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat)   they-were Yet there three (nom|acc) flocks (nom|acc|voc) sheep (gen) while being-REFRESH-ed (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) out of (+gen) for the (gen) well/pit (gen) that (gen) I-was-GIVE-ing-TO-DRINK, they-were-GIVE-ing-TO-DRINK the (nom|acc) flocks (nom|acc|voc) stone (nom) Yet he/she/it-was great ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) mouth/maw (dat) the (gen) well/pit (gen)
Rdz:29:2 Rdz_29:2_1 Rdz_29:2_2 Rdz_29:2_3 Rdz_29:2_4 Rdz_29:2_5 Rdz_29:2_6 Rdz_29:2_7 Rdz_29:2_8 Rdz_29:2_9 Rdz_29:2_10 Rdz_29:2_11 Rdz_29:2_12 Rdz_29:2_13 Rdz_29:2_14 Rdz_29:2_15 Rdz_29:2_16 Rdz_29:2_17 Rdz_29:2_18 Rdz_29:2_19 Rdz_29:2_20 Rdz_29:2_21 Rdz_29:2_22 Rdz_29:2_23 Rdz_29:2_24 Rdz_29:2_25 Rdz_29:2_26 Rdz_29:2_27 Rdz_29:2_28 Rdz_29:2_29 Rdz_29:2_30 Rdz_29:2_31 Rdz_29:2_32 Rdz_29:2_33 Rdz_29:2_34
Rdz:29:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:29:3 καὶ συνήγοντο ἐκεῖ πάντα τὰ ποίμνια καὶ ἀπεκύλιον τὸν λίθον ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ φρέατος καὶ ἐπότιζον τὰ πρόβατα καὶ ἀπεκαθίστων τὸν λίθον ἐπὶ τὸ στόμα τοῦ φρέατος εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ.
Rdz:29:3 And there were all the flocks gathered, and they used to roll away the stone from the mouth of the well, and water the flocks, and set the stone again in its place on the mouth of the well. (Genesis 29:3 Brenton)
Rdz:29:3 Toteż gromadzono tu wszystkie stada i wtedy dopiero odsuwano kamień znad otworu studni, a po napojeniu owiec przesuwano go znów na dawne miejsce nad otwór studni. (Rdz 29:3 BT_4)
Rdz:29:3 καὶ συνήγοντο ἐκεῖ πάντα τὰ ποίμνια καὶ ἀπεκύλιον τὸν λίθον ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ φρέατος καὶ ἐπότιζον τὰ πρόβατα καὶ ἀπεκαθίστων τὸν λίθον ἐπὶ τὸ στόμα τοῦ φρέατος εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ.
Rdz:29:3 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἐκεῖ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ποίμνιον, -ου, τό καί ἀπο·κυλίω (απο+κυλι-, απο+κυλι·σ-, απο+κυλι·σ-, -, απο+κεκυλισ-, -) ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό φρέαρ, φρέατος, τό καί ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί ἀπο·καθ·ιστάνω/-ιστάω (by-form of ἀπο·καθ·ίστημι) (αποκαθ+ισταν-/αποκαθ+ιστ(α)-/απο+καθ+ιστ(α)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό φρέαρ, φρέατος, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:29:3 a także, nawet, a mianowicie aby zgromadzić tam każdy wszystkim, każde, każde, całość trzódka a także, nawet, a mianowicie toczyć się kamień od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem usta / maw stomia dobrze / pit a także, nawet, a mianowicie dać do picia owiec (owczarnia) a także, nawet, a mianowicie do ??? kamień na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem usta / maw stomia dobrze / pit do (acc) miejsce on / ona / on / sama
Rdz:29:3 kai\ sunE/gonto e)kei= pa/nta ta\ poi/mnia kai\ a)peku/lion to\n li/Ton a)po\ tou= sto/matos tou= fre/atos kai\ e)po/tiDZon ta\ pro/bata kai\ a)pekaTi/stOn to\n li/Ton e)pi\ to\ sto/ma tou= fre/atos ei)s to\n to/pon au)tou=.
Rdz:29:3 kai synEgonto ekei panta ta poimnia kai apekylion ton liTon apo tu stomatos tu freatos kai epotiDZon ta probata kai apekaTistOn ton liTon epi to stoma tu freatos eis ton topon autu.
Rdz:29:3 C V1I_IMI3P D A3_NPN RA_NPN N2N_NPN C V1I_IAI3P RA_ASM N2_ASM P RA_GSN N3M_GSN RA_GSN N3T_GSN C V1I_IAI3P RA_APN N2N_APN C V6I_IAI3P RA_ASM N2_ASM P RA_ASN N3M_ASN RA_GSN N3T_GSN P RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Rdz:29:3 and also, even, namely to gather together there every all, each, every, the whole of the flock and also, even, namely to roll away the stone from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the mouth/maw stoma the well/pit and also, even, namely to give to drink the sheep (sheepfold) and also, even, namely to ??? the stone upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mouth/maw stoma the well/pit into (+acc) the place he/she/it/same
Rdz:29:3 and they-were-being-GATHER TOGETHER-ed there all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) flocks (nom|acc|voc) and I-was-ROLL-ing-AWAY, they-were-ROLL-ing-AWAY the (acc) stone (acc) away from (+gen) the (gen) mouth/maw (gen) the (gen) well/pit (gen) and I-was-GIVE-ing-TO-DRINK, they-were-GIVE-ing-TO-DRINK the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) and I-was-???-ing, they-were-???-ing the (acc) stone (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) the (gen) well/pit (gen) into (+acc) the (acc) place (acc) him/it/same (gen)
Rdz:29:3 Rdz_29:3_1 Rdz_29:3_2 Rdz_29:3_3 Rdz_29:3_4 Rdz_29:3_5 Rdz_29:3_6 Rdz_29:3_7 Rdz_29:3_8 Rdz_29:3_9 Rdz_29:3_10 Rdz_29:3_11 Rdz_29:3_12 Rdz_29:3_13 Rdz_29:3_14 Rdz_29:3_15 Rdz_29:3_16 Rdz_29:3_17 Rdz_29:3_18 Rdz_29:3_19 Rdz_29:3_20 Rdz_29:3_21 Rdz_29:3_22 Rdz_29:3_23 Rdz_29:3_24 Rdz_29:3_25 Rdz_29:3_26 Rdz_29:3_27 Rdz_29:3_28 Rdz_29:3_29 Rdz_29:3_30 Rdz_29:3_31 Rdz_29:3_32
Rdz:29:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:29:4 εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ιακωβ Ἀδελφοί, πόθεν ἐστὲ ὑμεῖς; οἱ δὲ εἶπαν Ἐκ Χαρραν ἐσμέν.
Rdz:29:4 And Jacob said to them, Brethren, whence are ye? and they said, We are of Charrhan. (Genesis 29:4 Brenton)
Rdz:29:4 Jakub rzekł do czekających tam pasterzy: «Bracia moi, skąd jesteście?» Odpowiedzieli mu: «Jesteśmy z Charanu». (Rdz 29:4 BT_4)
Rdz:29:4 εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ιακωβ Ἀδελφοί, πόθεν ἐστὲ ὑμεῖς; οἱ δὲ εἶπαν Ἐκ Χαρραν ἐσμέν.
Rdz:29:4 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό Ἰακώβ, ὁ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐκ Χαρράν, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Rdz:29:4 powiedzieć / powiedzieć zaś on / ona / on / sama Jakub brat Skąd; pić być ty zaś powiedzieć / powiedzieć z (gen) ?? przed samogłoskami Haran być
Rdz:29:4 ei)=pen de\ au)toi=s *iakOb *)adelfoi/, po/Ten e)ste\ u(mei=s; oi( de\ ei)=pan *)ek *CHarran e)sme/n.
Rdz:29:4 eipen de autois iakOb adelfoi, poTen este hymeis; hoi de eipan ek CHarran esmen.
Rdz:29:4 VBI_AAI3S x RD_DPM N_NSM N2_VPM D V9_PAI2P RP_NP RA_NPM x VAI_AAI3P P N_GS V9_PAI1P
Rdz:29:4 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same Jacob brother from where; to drink to be you the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell out of (+gen) ἐξ before vowels Haran to be
Rdz:29:4 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet them/same (dat) Jacob (indecl) brothers (nom|voc) from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) you(pl)-are, be-you(pl)! you(pl) (nom) the (nom) Yet they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) out of (+gen) Haran (indecl) we-are
Rdz:29:4 Rdz_29:4_1 Rdz_29:4_2 Rdz_29:4_3 Rdz_29:4_4 Rdz_29:4_5 Rdz_29:4_6 Rdz_29:4_7 Rdz_29:4_8 Rdz_29:4_9 Rdz_29:4_10 Rdz_29:4_11 Rdz_29:4_12 Rdz_29:4_13 Rdz_29:4_14
Rdz:29:4 x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:29:5 εἶπεν δὲ αὐτοῖς Γινώσκετε Λαβαν τὸν υἱὸν Ναχωρ; οἱ δὲ εἶπαν Γινώσκομεν.
Rdz:29:5 And he said to them, Know ye Laban, the son of Nachor? and they said, We do know him. (Genesis 29:5 Brenton)
Rdz:29:5 On zaś pytał ich: «Czy znacie Labana, syna Nachora?» Oni na to: «Znamy». (Rdz 29:5 BT_4)
Rdz:29:5 εἶπεν δὲ αὐτοῖς Γινώσκετε Λαβαν τὸν υἱὸν Ναχωρ; οἱ δὲ εἶπαν Γινώσκομεν.
Rdz:29:5 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ναχώρ, ὁ ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
Rdz:29:5 powiedzieć / powiedzieć zaś on / ona / on / sama wiedzieć i. e. rozpoznać. chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem syn Nahor zaś powiedzieć / powiedzieć wiedzieć i. e. rozpoznać.
Rdz:29:5 ei)=pen de\ au)toi=s *ginO/skete *laban to\n ui(o\n *naCHOr; oi( de\ ei)=pan *ginO/skomen.
Rdz:29:5 eipen de autois ginOskete laban ton hyion naCHOr; hoi de eipan ginOskomen.
Rdz:29:5 VBI_AAI3S x RD_DPM V1_PAI2P N_ASM RA_ASM N2_ASM N_GSM RA_NPM x VAI_AAI3P V1_PAI1P
Rdz:29:5 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same to know i.e. recognize. to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the son Nahor the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell to know i.e. recognize.
Rdz:29:5 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet them/same (dat) you(pl)-are-KNOW-ing, be-you(pl)-KNOW-ing! upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) the (acc) son (acc) Nahor (indecl) the (nom) Yet they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) we-are-KNOW-ing
Rdz:29:5 Rdz_29:5_1 Rdz_29:5_2 Rdz_29:5_3 Rdz_29:5_4 Rdz_29:5_5 Rdz_29:5_6 Rdz_29:5_7 Rdz_29:5_8 Rdz_29:5_9 Rdz_29:5_10 Rdz_29:5_11 Rdz_29:5_12
Rdz:29:5 x x x x x x x x x x x x
Rdz:29:6 εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ὑγιαίνει; οἱ δὲ εἶπαν Ὑγιαίνει. καὶ ἰδοὺ Ραχηλ ἡ θυγάτηρ αὐτοῦ ἤρχετο μετὰ τῶν προβάτων.
Rdz:29:6 And he said to them, Is he well? And they said, He is well. And behold Rachel his daughter came with the sheep. (Genesis 29:6 Brenton)
Rdz:29:6 I jeszcze zapytał ich: «Czy dobrze się miewa?» Odpowiedzieli: «Dobrze. Ale oto jego córka, Rachela, nadchodzi z trzodą». (Rdz 29:6 BT_4)
Rdz:29:6 εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ὑγιαίνει; οἱ δὲ εἶπαν Ὑγιαίνει. καὶ ἰδοὺ Ραχηλ θυγάτηρ αὐτοῦ ἤρχετο μετὰ τῶν προβάτων.
Rdz:29:6 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Ῥαχήλ, ἡ ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -); ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) μετά ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός)
Rdz:29:6 powiedzieć / powiedzieć zaś on / ona / on / sama aby być zdrowym zaś powiedzieć / powiedzieć aby być zdrowym a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), Rachel córka on / ona / on / sama przyjść; zaczynać się po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem owiec (owczarnia)
Rdz:29:6 ei)=pen de\ au)toi=s *(ugiai/nei; oi( de\ ei)=pan *(ugiai/nei. kai\ i)dou\ *raCHEl E( Tuga/tEr au)tou= E)/rCHeto meta\ tO=n proba/tOn.
Rdz:29:6 eipen de autois ygiainei; hoi de eipan ygiainei. kai idu raCHEl hE TygatEr autu ErCHeto meta tOn probatOn.
Rdz:29:6 VBI_AAI3S x RD_DPM V1_PAI3S RA_NPM x VAI_AAI3P V1_PAI3S C I N_NSF RA_NSF N3_NSF RD_GSM V1I_IMI3S P RA_GPN N2N_GPN
Rdz:29:6 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same to be healthy the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell to be healthy and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Rachel the daughter he/she/it/same to come; to begin after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the sheep (sheepfold)
Rdz:29:6 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet them/same (dat) he/she/it-is-BE-ing-HEALTHY, you(sg)-are-being-BE-ed-HEALTHY (classical) the (nom) Yet they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) he/she/it-is-BE-ing-HEALTHY, you(sg)-are-being-BE-ed-HEALTHY (classical) and be-you(sg)-SEE-ed! Rachel (indecl) the (nom) daughter (nom) him/it/same (gen) he/she/it-was-being-COME-ed; he/she/it-was-being-BEGIN-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) sheep (gen)
Rdz:29:6 Rdz_29:6_1 Rdz_29:6_2 Rdz_29:6_3 Rdz_29:6_4 Rdz_29:6_5 Rdz_29:6_6 Rdz_29:6_7 Rdz_29:6_8 Rdz_29:6_9 Rdz_29:6_10 Rdz_29:6_11 Rdz_29:6_12 Rdz_29:6_13 Rdz_29:6_14 Rdz_29:6_15 Rdz_29:6_16 Rdz_29:6_17 Rdz_29:6_18
Rdz:29:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:29:7 καὶ εἶπεν Ιακωβ Ἔτι ἐστὶν ἡμέρα πολλή, οὔπω ὥρα συναχθῆναι τὰ κτήνη· ποτίσαντες τὰ πρόβατα ἀπελθόντες βόσκετε.
Rdz:29:7 And Jacob said, it is yet high day, it is not yet time that the flocks be gathered together; water ye the flocks, and depart and feed them. (Genesis 29:7 Brenton)
Rdz:29:7 Wtedy Jakub rzekł: «Ponieważ jeszcze jest jasny dzień i nie czas zapędzać trzody, napójcie trzodę i idźcie ją paść». (Rdz 29:7 BT_4)
Rdz:29:7 καὶ εἶπεν Ιακωβ Ἔτι ἐστὶν ἡμέρα πολλή, οὔπω ὥρα συναχθῆναι τὰ κτήνη· ποτίσαντες τὰ πρόβατα ἀπελθόντες βόσκετε.
Rdz:29:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰακώβ, ὁ ἔτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἡμέρα, -ας -ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ οὔπω (οὔ πω) ὥρα, -ας, ἡ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) βόσκω (βοσκ-, βοσκη·σ-, βοσκη·σ-, -, -, βοσκη·θ-)
Rdz:29:7 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Jakub ale nadal być dzień wiele jeszcze nie godzina aby zgromadzić Zwierzę (bestia) dać do picia owiec (owczarnia) odejść paść
Rdz:29:7 kai\ ei)=pen *iakOb *)/eti e)sti\n E(me/ra pollE/, ou)/pO O(/ra sunaCHTE=nai ta\ ktE/nE· poti/santes ta\ pro/bata a)pelTo/ntes bo/skete.
Rdz:29:7 kai eipen iakOb eti estin hEmera pollE, upO hOra synaCHTEnai ta ktEnE· potisantes ta probata apelTontes boskete.
Rdz:29:7 C VBI_AAI3S N_NSM D V9_PAI3S N1A_NSF A1_NSF D N1A_NSF VQ_APN RA_APN N3E_APN VA_AAPNPM RA_APN N2N_APN VB_AAPNPM V1_PAI2P
Rdz:29:7 and also, even, namely to say/tell Jacob yet/still to be day much not yet hour to gather together the Animal (beast) to give to drink the sheep (sheepfold) to depart to graze
Rdz:29:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed Jacob (indecl) yet/still he/she/it-is day (nom|voc) much (nom) not yet hour (nom|voc) to-be-GATHER TOGETHER-ed the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) upon GIVE-ing-TO-DRINK (nom|voc) the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) upon DEPART-ing (nom|voc) you(pl)-are-GRAZE-ing, be-you(pl)-GRAZE-ing!
Rdz:29:7 Rdz_29:7_1 Rdz_29:7_2 Rdz_29:7_3 Rdz_29:7_4 Rdz_29:7_5 Rdz_29:7_6 Rdz_29:7_7 Rdz_29:7_8 Rdz_29:7_9 Rdz_29:7_10 Rdz_29:7_11 Rdz_29:7_12 Rdz_29:7_13 Rdz_29:7_14 Rdz_29:7_15 Rdz_29:7_16 Rdz_29:7_17
Rdz:29:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:29:8 οἱ δὲ εἶπαν Οὐ δυνησόμεθα ἕως τοῦ συναχθῆναι πάντας τοὺς ποιμένας καὶ ἀποκυλίσωσιν τὸν λίθον ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ φρέατος, καὶ ποτιοῦμεν τὰ πρόβατα.
Rdz:29:8 And they said, We shall not be able, until all the shepherds be gathered together, and they shall roll away the stone from the mouth of the well, then we will water the flocks. (Genesis 29:8 Brenton)
Rdz:29:8 Oni zaś powiedzieli: «Nie możemy poić, dopóki nie spędzą wszystkich stad i nie odsuną kamienia znad otworu studni, wtedy będziemy poić owce». (Rdz 29:8 BT_4)
Rdz:29:8 οἱ δὲ εἶπαν Οὐ δυνησόμεθα ἕως τοῦ συναχθῆναι πάντας τοὺς ποιμένας καὶ ἀποκυλίσωσιν τὸν λίθον ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ φρέατος, καὶ ποτιοῦμεν τὰ πρόβατα.
Rdz:29:8 ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ποιμήν, -ένος, ὁ καί ἀπο·κυλίω (απο+κυλι-, απο+κυλι·σ-, απο+κυλι·σ-, -, απο+κεκυλισ-, -) ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό φρέαρ, φρέατος, τό καί ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός)
Rdz:29:8 zaś powiedzieć / powiedzieć ??? przed nierównym oddechem na stanie aż do; świt aby zgromadzić każdy wszystkim, każde, każde, całość pasterz a także, nawet, a mianowicie toczyć się kamień od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem usta / maw stomia dobrze / pit a także, nawet, a mianowicie dać do picia owiec (owczarnia)
Rdz:29:8 oi( de\ ei)=pan *ou) dunEso/meTa e(/Os tou= sunaCHTE=nai pa/ntas tou\s poime/nas kai\ a)pokuli/sOsin to\n li/Ton a)po\ tou= sto/matos tou= fre/atos, kai\ potiou=men ta\ pro/bata.
Rdz:29:8 hoi de eipan u dynEsomeTa heOs tu synaCHTEnai pantas tus poimenas kai apokylisOsin ton liTon apo tu stomatos tu freatos, kai potiumen ta probata.
Rdz:29:8 RA_NPM x VAI_AAI3P D VF_FMI1P P RA_GSN VQ_APN A3_APM RA_APM N3_APM C VA_AAS3P RA_ASM N2_ASM P RA_GSN N3M_GSN RA_GSN N3T_GSN C VF_FAI1P RA_APN N2N_APN
Rdz:29:8 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell οὐχ before rough breathing to able until; dawn the to gather together every all, each, every, the whole of the shepherd and also, even, namely to roll away the stone from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the mouth/maw stoma the well/pit and also, even, namely to give to drink the sheep (sheepfold)
Rdz:29:8 the (nom) Yet they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) not we-will-be-ABLE-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-be-GATHER TOGETHER-ed all (acc) the (acc) shepherds (acc) and they-should-ROLL-AWAY the (acc) stone (acc) away from (+gen) the (gen) mouth/maw (gen) the (gen) well/pit (gen) and we-will-GIVE-TO-DRINK the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc)
Rdz:29:8 Rdz_29:8_1 Rdz_29:8_2 Rdz_29:8_3 Rdz_29:8_4 Rdz_29:8_5 Rdz_29:8_6 Rdz_29:8_7 Rdz_29:8_8 Rdz_29:8_9 Rdz_29:8_10 Rdz_29:8_11 Rdz_29:8_12 Rdz_29:8_13 Rdz_29:8_14 Rdz_29:8_15 Rdz_29:8_16 Rdz_29:8_17 Rdz_29:8_18 Rdz_29:8_19 Rdz_29:8_20 Rdz_29:8_21 Rdz_29:8_22 Rdz_29:8_23 Rdz_29:8_24
Rdz:29:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:29:9 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς καὶ Ραχηλ ἡ θυγάτηρ Λαβαν ἤρχετο μετὰ τῶν προβάτων τοῦ πατρὸς αὐτῆς· αὐτὴ γὰρ ἔβοσκεν τὰ πρόβατα τοῦ πατρὸς αὐτῆς.
Rdz:29:9 While he was yet speaking to them, behold, Rachel the daughter of Laban came with her father's sheep, for she fed the sheep of her father. (Genesis 29:9 Brenton)
Rdz:29:9 Gdy Jakub tak z nimi rozmawiał, Rachela, która była pasterką, nadeszła ze stadem owiec swego ojca. (Rdz 29:9 BT_4)
Rdz:29:9 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς καὶ Ραχηλ θυγάτηρ Λαβαν ἤρχετο μετὰ τῶν προβάτων τοῦ πατρὸς αὐτῆς· αὐτὴ γὰρ ἔβοσκεν τὰ πρόβατα τοῦ πατρὸς αὐτῆς.
Rdz:29:9 ἔτι αὐτός αὐτή αὐτό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί Ῥαχήλ, ἡ ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -); ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) μετά ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό γάρ βόσκω (βοσκ-, βοσκη·σ-, βοσκη·σ-, -, -, βοσκη·θ-) ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:29:9 ale nadal on / ona / on / sama mówić on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie Rachel córka chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem przyjść; zaczynać się po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem owiec (owczarnia) ojciec on / ona / on / sama on / ona / on / sama na, ponieważ, jak paść owiec (owczarnia) ojciec on / ona / on / sama
Rdz:29:9 e)/ti au)tou= lalou=ntos au)toi=s kai\ *raCHEl E( Tuga/tEr *laban E)/rCHeto meta\ tO=n proba/tOn tou= patro\s au)tE=s· au)tE\ ga\r e)/bosken ta\ pro/bata tou= patro\s au)tE=s.
Rdz:29:9 eti autu laluntos autois kai raCHEl hE TygatEr laban ErCHeto meta tOn probatOn tu patros autEs· autE gar ebosken ta probata tu patros autEs.
Rdz:29:9 D RD_GSM V2_PAPGSM RD_DPM C N_NSF RA_NSF N3_NSF N_GSM V1I_IMI3S P RA_GPN N2N_GPN RA_GSM N3_GSM RD_GSF RD_NSF x V1I_IAI3S RA_APN N2N_APN RA_GSM N3_GSM RD_GSF
Rdz:29:9 yet/still he/she/it/same to speak he/she/it/same and also, even, namely Rachel the daughter to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand to come; to begin after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the sheep (sheepfold) the father he/she/it/same he/she/it/same for since, as to graze the sheep (sheepfold) the father he/she/it/same
Rdz:29:9 yet/still him/it/same (gen) while SPEAK-ing (gen) them/same (dat) and Rachel (indecl) the (nom) daughter (nom) upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) he/she/it-was-being-COME-ed; he/she/it-was-being-BEGIN-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) sheep (gen) the (gen) father (gen) her/it/same (gen) she/it/same (nom) for he/she/it-was-GRAZE-ing the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) the (gen) father (gen) her/it/same (gen)
Rdz:29:9 Rdz_29:9_1 Rdz_29:9_2 Rdz_29:9_3 Rdz_29:9_4 Rdz_29:9_5 Rdz_29:9_6 Rdz_29:9_7 Rdz_29:9_8 Rdz_29:9_9 Rdz_29:9_10 Rdz_29:9_11 Rdz_29:9_12 Rdz_29:9_13 Rdz_29:9_14 Rdz_29:9_15 Rdz_29:9_16 Rdz_29:9_17 Rdz_29:9_18 Rdz_29:9_19 Rdz_29:9_20 Rdz_29:9_21 Rdz_29:9_22 Rdz_29:9_23 Rdz_29:9_24
Rdz:29:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:29:10 ἐγένετο δὲ ὡς εἶδεν Ιακωβ τὴν Ραχηλ θυγατέρα Λαβαν ἀδελφοῦ τῆς μητρὸς αὐτοῦ καὶ τὰ πρόβατα Λαβαν ἀδελφοῦ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ προσελθὼν Ιακωβ ἀπεκύλισεν τὸν λίθον ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ φρέατος καὶ ἐπότισεν τὰ πρόβατα Λαβαν τοῦ ἀδελφοῦ τῆς μητρὸς αὐτοῦ.
Rdz:29:10 And it came to pass when Jacob saw Rachel the daughter of Laban, his mother's brother, and the sheep of Laban, his mother's brother, that Jacob came and rolled away the stone from the mouth of the well, and watered the sheep of Laban, his mother's brother. (Genesis 29:10 Brenton)
Rdz:29:10 A gdy Jakub ujrzał Rachelę, córkę Labana, brata swej matki, i trzodę tegoż Labana, zbliżył się, odsunął kamień znad otworu studni i napoił trzodę Labana. (Rdz 29:10 BT_4)
Rdz:29:10 ἐγένετο δὲ ὡς εἶδεν Ιακωβ τὴν Ραχηλ θυγατέρα Λαβαν ἀδελφοῦ τῆς μητρὸς αὐτοῦ καὶ τὰ πρόβατα Λαβαν ἀδελφοῦ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ προσελθὼν Ιακωβ ἀπεκύλισεν τὸν λίθον ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ φρέατος καὶ ἐπότισεν τὰ πρόβατα Λαβαν τοῦ ἀδελφοῦ τῆς μητρὸς αὐτοῦ.
Rdz:29:10 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ὡς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό Ῥαχήλ, ἡ θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἰακώβ, ὁ ἀπο·κυλίω (απο+κυλι-, απο+κυλι·σ-, απο+κυλι·σ-, -, απο+κεκυλισ-, -) ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό φρέαρ, φρέατος, τό καί ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:29:10 stać się stać, stanie, zaś tak jak zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), Jakub Rachel córka chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem brat matka on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie owiec (owczarnia) chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem brat matka on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie podejście Jakub toczyć się kamień od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem usta / maw stomia dobrze / pit a także, nawet, a mianowicie dać do picia owiec (owczarnia) chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem brat matka on / ona / on / sama
Rdz:29:10 e)ge/neto de\ O(s ei)=den *iakOb tE\n *raCHEl Tugate/ra *laban a)delfou= tE=s mEtro\s au)tou= kai\ ta\ pro/bata *laban a)delfou= tE=s mEtro\s au)tou=, kai\ proselTO\n *iakOb a)peku/lisen to\n li/Ton a)po\ tou= sto/matos tou= fre/atos kai\ e)po/tisen ta\ pro/bata *laban tou= a)delfou= tE=s mEtro\s au)tou=.
Rdz:29:10 egeneto de hOs eiden iakOb tEn raCHEl Tygatera laban adelfu tEs mEtros autu kai ta probata laban adelfu tEs mEtros autu, kai proselTOn iakOb apekylisen ton liTon apo tu stomatos tu freatos kai epotisen ta probata laban tu adelfu tEs mEtros autu.
Rdz:29:10 VBI_AMI3S x C VBI_AAI3S N_NSM RA_ASF N_ASF N3_ASF N_GSM N2_GSM RA_GSF N3_GSF RD_GSM C RA_APN N2N_APN N_GSM N2_GSM RA_GSF N3_GSF RD_GSM C VB_AAPNSM N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM P RA_GSN N3M_GSN RA_GSN N3T_GSN C VAI_AAI3S RA_APN N2N_APN N_GSM RA_GSM N2_GSM RA_GSF N3_GSF RD_GSM
Rdz:29:10 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] as/like to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jacob the Rachel daughter to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand brother the mother he/she/it/same and also, even, namely the sheep (sheepfold) to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand brother the mother he/she/it/same and also, even, namely to approach Jacob to roll away the stone from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the mouth/maw stoma the well/pit and also, even, namely to give to drink the sheep (sheepfold) to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the brother the mother he/she/it/same
Rdz:29:10 he/she/it-was-BECOME-ed Yet as/like he/she/it-SEE-ed Jacob (indecl) the (acc) Rachel (indecl) daughter (acc) upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) brother (gen) the (gen) mother (gen) him/it/same (gen) and the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) brother (gen) the (gen) mother (gen) him/it/same (gen) and upon APPROACH-ing (nom) Jacob (indecl) he/she/it-ROLL-ed-AWAY the (acc) stone (acc) away from (+gen) the (gen) mouth/maw (gen) the (gen) well/pit (gen) and he/she/it-GIVE-ed-TO-DRINK the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) the (gen) brother (gen) the (gen) mother (gen) him/it/same (gen)
Rdz:29:10 Rdz_29:10_1 Rdz_29:10_2 Rdz_29:10_3 Rdz_29:10_4 Rdz_29:10_5 Rdz_29:10_6 Rdz_29:10_7 Rdz_29:10_8 Rdz_29:10_9 Rdz_29:10_10 Rdz_29:10_11 Rdz_29:10_12 Rdz_29:10_13 Rdz_29:10_14 Rdz_29:10_15 Rdz_29:10_16 Rdz_29:10_17 Rdz_29:10_18 Rdz_29:10_19 Rdz_29:10_20 Rdz_29:10_21 Rdz_29:10_22 Rdz_29:10_23 Rdz_29:10_24 Rdz_29:10_25 Rdz_29:10_26 Rdz_29:10_27 Rdz_29:10_28 Rdz_29:10_29 Rdz_29:10_30 Rdz_29:10_31 Rdz_29:10_32 Rdz_29:10_33 Rdz_29:10_34 Rdz_29:10_35 Rdz_29:10_36 Rdz_29:10_37 Rdz_29:10_38 Rdz_29:10_39 Rdz_29:10_40 Rdz_29:10_41 Rdz_29:10_42
Rdz:29:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:29:11 καὶ ἐφίλησεν Ιακωβ τὴν Ραχηλ καὶ βοήσας τῇ φωνῇ αὐτοῦ ἔκλαυσεν.
Rdz:29:11 And Jacob kissed Rachel, and cried with a loud voice and wept. (Genesis 29:11 Brenton)
Rdz:29:11 A potem ucałował Rachelę i rozpłakał się w głos. (Rdz 29:11 BT_4)
Rdz:29:11 καὶ ἐφίλησεν Ιακωβ τὴν Ραχηλ καὶ βοήσας τῇ φωνῇ αὐτοῦ ἔκλαυσεν.
Rdz:29:11 καί φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό Ῥαχήλ, ἡ καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-)
Rdz:29:11 a także, nawet, a mianowicie całować wargi, buss, stykać się Jakub Rachel a także, nawet, a mianowicie ryczeć dźwięk / głos krzyczy; brzmieć on / ona / on / sama płakać
Rdz:29:11 kai\ e)fi/lEsen *iakOb tE\n *raCHEl kai\ boE/sas tE=| fOnE=| au)tou= e)/klausen.
Rdz:29:11 kai efilEsen iakOb tEn raCHEl kai boEsas tE fOnE autu eklausen.
Rdz:29:11 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASF N_ASF C VA_AAPNSM RA_DSF N1_DSF RD_GSM VAI_AAI3S
Rdz:29:11 and also, even, namely to kiss buss, lip, osculate Jacob the Rachel and also, even, namely to bellow the sound/voice cries; to sound he/she/it/same to weep
Rdz:29:11 and he/she/it-KISS-ed Jacob (indecl) the (acc) Rachel (indecl) and upon BELLOW-ing (nom|voc) the (dat) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed him/it/same (gen) he/she/it-WEEP-ed
Rdz:29:11 Rdz_29:11_1 Rdz_29:11_2 Rdz_29:11_3 Rdz_29:11_4 Rdz_29:11_5 Rdz_29:11_6 Rdz_29:11_7 Rdz_29:11_8 Rdz_29:11_9 Rdz_29:11_10 Rdz_29:11_11
Rdz:29:11 x x x x x x x x x x x
Rdz:29:12 καὶ ἀνήγγειλεν τῇ Ραχηλ ὅτι ἀδελφὸς τοῦ πατρὸς αὐτῆς ἐστιν καὶ ὅτι υἱὸς Ρεβεκκας ἐστίν, καὶ δραμοῦσα ἀπήγγειλεν τῷ πατρὶ αὐτῆς κατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα.
Rdz:29:12 And he told Rachel that he was the near relative of her father, and the son of Rebecca; and she ran and reported to her father according to these words. (Genesis 29:12 Brenton)
Rdz:29:12 Kiedy zaś powiedział Racheli, że jest siostrzeńcem jej ojca, synem Rebeki, pobiegła i opowiedziała o tym swemu ojcu. (Rdz 29:12 BT_4)
Rdz:29:12 καὶ ἀνήγγειλεν τῇ Ραχηλ ὅτι ἀδελφὸς τοῦ πατρὸς αὐτῆς ἐστιν καὶ ὅτι υἱὸς Ρεβεκκας ἐστίν, καὶ δραμοῦσα ἀπήγγειλεν τῷ πατρὶ αὐτῆς κατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα.
Rdz:29:12 καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό Ῥαχήλ, ἡ ὅτι ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὅτι υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ῥεβέκκα, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
Rdz:29:12 a także, nawet, a mianowicie głosić głosić raport Rachel dlatego, że brat ojciec on / ona / on / sama być a także, nawet, a mianowicie dlatego, że syn Rebecca być a także, nawet, a mianowicie biegać Zgłosić? zgłosić lub powiedzieć. ojciec; ojczyzna on / ona / on / sama w dół / w zależności /, jak na (ACC), przed (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem oświadczenie oświadczenie, wypowiedź to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ]
Rdz:29:12 kai\ a)nE/ggeilen tE=| *raCHEl o(/ti a)delfo\s tou= patro\s au)tE=s e)stin kai\ o(/ti ui(o\s *rebekkas e)sti/n, kai\ dramou=sa a)pE/ggeilen tO=| patri\ au)tE=s kata\ ta\ r(E/mata tau=ta.
Rdz:29:12 kai anEngeilen tE raCHEl hoti adelfos tu patros autEs estin kai hoti hyios rebekkas estin, kai dramusa apEngeilen tO patri autEs kata ta rEmata tauta.
Rdz:29:12 C VAI_AAI3S RA_DSF N_DSF C N2_NSM RA_GSM N3_GSM RD_GSF V9_PAI3S C C N2_NSM N_GSF V9_PAI3S C VB_AAPNSF VAI_AAI3S RA_DSM N3_DSM RD_GSF P RA_APN N3M_APN RD_APN
Rdz:29:12 and also, even, namely to proclaim proclaim, report the Rachel because/that brother the father he/she/it/same to be and also, even, namely because/that son Rebecca to be and also, even, namely to run to report – to report or tell. the father; fatherland he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Rdz:29:12 and he/she/it-PROCLAIM-ed the (dat) Rachel (indecl) because/that brother (nom) the (gen) father (gen) her/it/same (gen) he/she/it-is and because/that son (nom) Rebecca (gen) he/she/it-is and going-to-RUN (fut ptcp) (nom|voc), upon RUN-ing (nom|voc) he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed the (dat) father (dat); fatherland (voc) her/it/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) these (nom|acc)
Rdz:29:12 Rdz_29:12_1 Rdz_29:12_2 Rdz_29:12_3 Rdz_29:12_4 Rdz_29:12_5 Rdz_29:12_6 Rdz_29:12_7 Rdz_29:12_8 Rdz_29:12_9 Rdz_29:12_10 Rdz_29:12_11 Rdz_29:12_12 Rdz_29:12_13 Rdz_29:12_14 Rdz_29:12_15 Rdz_29:12_16 Rdz_29:12_17 Rdz_29:12_18 Rdz_29:12_19 Rdz_29:12_20 Rdz_29:12_21 Rdz_29:12_22 Rdz_29:12_23 Rdz_29:12_24 Rdz_29:12_25
Rdz:29:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:29:13 ἐγένετο δὲ ὡς ἤκουσεν Λαβαν τὸ ὄνομα Ιακωβ τοῦ υἱοῦ τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ, ἔδραμεν εἰς συνάντησιν αὐτῷ καὶ περιλαβὼν αὐτὸν ἐφίλησεν καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. καὶ διηγήσατο τῷ Λαβαν πάντας τοὺς λόγους τούτους.
Rdz:29:13 And it came to pass when Laban heard the name of Jacob, his sister's son, he ran to meet him, and embraced and kissed him, and brought him into his house; and he told Laban all these sayings. (Genesis 29:13 Brenton)
Rdz:29:13 Gdy Laban usłyszał nowinę, że to jest Jakub, jego siostrzeniec, wybiegł mu na spotkanie, uściskał go i ucałował, i wprowadził go do swego domu. Wtedy to Jakub opowiedział Labanowi o wszystkim. (Rdz 29:13 BT_4)
Rdz:29:13 ἐγένετο δὲ ὡς ἤκουσεν Λαβαν τὸ ὄνομα Ιακωβ τοῦ υἱοῦ τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ, ἔδραμεν εἰς συνάντησιν αὐτῷ καὶ περιλαβὼν αὐτὸν ἐφίλησεν καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. καὶ διηγήσατο τῷ Λαβαν πάντας τοὺς λόγους τούτους.
Rdz:29:13 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ὡς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί   αὐτός αὐτή αὐτό φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό καί δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Rdz:29:13 stać się stać, stanie, zaś tak jak słyszeć chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem w odniesieniu do nazwy Jakub syn siostra on / ona / on / sama biegać do (acc) spotkanie on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie ? on / ona / on / sama całować wargi, buss, stykać się a także, nawet, a mianowicie prowadzić do on / ona / on / sama do (acc) dom on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie poświęconym wyjaśnieniu chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem każdy wszystkim, każde, każde, całość Słowo Logos jest mówienie, powiedzenie, słowo jako wyraz myśli; różnicować z akt mówienia. Choć jest wyrazem, to koncentruje się na myśli, z którego wypływa wyrażenie. to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ]
Rdz:29:13 e)ge/neto de\ O(s E)/kousen *laban to\ o)/noma *iakOb tou= ui(ou= tE=s a)delfE=s au)tou=, e)/dramen ei)s suna/ntEsin au)tO=| kai\ perilabO\n au)to\n e)fi/lEsen kai\ ei)sE/gagen au)to\n ei)s to\n oi)=kon au)tou=. kai\ diEgE/sato tO=| *laban pa/ntas tou\s lo/gous tou/tous.
Rdz:29:13 egeneto de hOs Ekusen laban to onoma iakOb tu hyiu tEs adelfEs autu, edramen eis synantEsin autO kai perilabOn auton efilEsen kai eisEgagen auton eis ton oikon autu. kai diEgEsato tO laban pantas tus logus tutus.
Rdz:29:13 VBI_AMI3S x C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASN N3M_ASN N_GSM RA_GSM N2_GSM RA_GSF N1_GSF RD_GSM VBI_AAI3S P N3I_ASF RD_DSM C VB_AAPNSM RD_ASM VAI_AAI3S C VBI_AAI3S RD_ASM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VAI_AMI3S RA_DSM N_DSM A3_APM RA_APM N2_APM RD_APM
Rdz:29:13 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] as/like to hear to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the name with regard to Jacob the son the sister he/she/it/same to run into (+acc) meeting he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same to kiss buss, lip, osculate and also, even, namely to lead into he/she/it/same into (+acc) the house he/she/it/same and also, even, namely to exposit the to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Rdz:29:13 he/she/it-was-BECOME-ed Yet as/like he/she/it-HEAR-ed upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) Jacob (indecl) the (gen) son (gen) the (gen) sister (gen) him/it/same (gen) he/she/it-RUN-ed into (+acc) meeting (acc) him/it/same (dat) and   him/it/same (acc) he/she/it-KISS-ed and he/she/it-LEAD-ed-INTO him/it/same (acc) into (+acc) the (acc) house (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-EXPOSIT-ed the (dat) upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) all (acc) the (acc) words (acc) these (acc)
Rdz:29:13 Rdz_29:13_1 Rdz_29:13_2 Rdz_29:13_3 Rdz_29:13_4 Rdz_29:13_5 Rdz_29:13_6 Rdz_29:13_7 Rdz_29:13_8 Rdz_29:13_9 Rdz_29:13_10 Rdz_29:13_11 Rdz_29:13_12 Rdz_29:13_13 Rdz_29:13_14 Rdz_29:13_15 Rdz_29:13_16 Rdz_29:13_17 Rdz_29:13_18 Rdz_29:13_19 Rdz_29:13_20 Rdz_29:13_21 Rdz_29:13_22 Rdz_29:13_23 Rdz_29:13_24 Rdz_29:13_25 Rdz_29:13_26 Rdz_29:13_27 Rdz_29:13_28 Rdz_29:13_29 Rdz_29:13_30 Rdz_29:13_31 Rdz_29:13_32 Rdz_29:13_33 Rdz_29:13_34 Rdz_29:13_35 Rdz_29:13_36
Rdz:29:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:29:14 καὶ εἶπεν αὐτῷ Λαβαν Ἐκ τῶν ὀστῶν μου καὶ ἐκ τῆς σαρκός μου εἶ σύ. καὶ ἦν μετ’ αὐτοῦ μῆνα ἡμερῶν.
Rdz:29:14 And Laban said to him, Thou art of my bones and of my flesh; and he was with him a full month. (Genesis 29:14 Brenton)
Rdz:29:14 Laban rzekł do Jakuba: «Przecież jesteś moją kością i ciałem». A gdy Jakub przebywał u Labana miesiąc, (Rdz 29:14 BT_4)
Rdz:29:14 καὶ εἶπεν αὐτῷ Λαβαν Ἐκ τῶν ὀστῶν μου καὶ ἐκ τῆς σαρκός μου εἶ σύ. καὶ ἦν μετ’ αὐτοῦ μῆνα ἡμερῶν.
Rdz:29:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐκ ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό μήν[2], μηνός, ὁ ἡμέρα, -ας -ἡ
Rdz:29:14 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem z (gen) ?? przed samogłoskami kość JA a także, nawet, a mianowicie z (gen) ?? przed samogłoskami ciało JA iść; być ty a także, nawet, a mianowicie być po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem on / ona / on / sama miesiąc dzień
Rdz:29:14 kai\ ei)=pen au)tO=| *laban *)ek tO=n o)stO=n mou kai\ e)k tE=s sarko/s mou ei)= su/. kai\ E)=n met’ au)tou= mE=na E(merO=n.
Rdz:29:14 kai eipen autO laban ek tOn ostOn mu kai ek tEs sarkos mu ei sy. kai En met’ autu mEna hEmerOn.
Rdz:29:14 C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM P RA_GPN N2N_GPN RP_GS C P RA_GSF N3K_GSF RP_GS V9_PAI2S RP_NS C V9_IAI3S P RD_GSM N3_ASM N1A_GPF
Rdz:29:14 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand out of (+gen) ἐξ before vowels the bone I and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the flesh I to go; to be you and also, even, namely to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same month day
Rdz:29:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) bones (gen) me (gen) and out of (+gen) the (gen) flesh (gen) me (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom) and he/she/it-was after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) month (acc) days (gen)
Rdz:29:14 Rdz_29:14_1 Rdz_29:14_2 Rdz_29:14_3 Rdz_29:14_4 Rdz_29:14_5 Rdz_29:14_6 Rdz_29:14_7 Rdz_29:14_8 Rdz_29:14_9 Rdz_29:14_10 Rdz_29:14_11 Rdz_29:14_12 Rdz_29:14_13 Rdz_29:14_14 Rdz_29:14_15 Rdz_29:14_16 Rdz_29:14_17 Rdz_29:14_18 Rdz_29:14_19 Rdz_29:14_20 Rdz_29:14_21
Rdz:29:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:29:15 Εἶπεν δὲ Λαβαν τῷ Ιακωβ Ὅτι γὰρ ἀδελφός μου εἶ, οὐ δουλεύσεις μοι δωρεάν· ἀπάγγειλόν μοι, τίς ὁ μισθός σού ἐστιν.
Rdz:29:15 And Laban said to Jacob, Surely thou shalt not serve me for nothing, because thou art my brother; tell me what thy reward is to be. (Genesis 29:15 Brenton)
Rdz:29:15 rzekł do niego Laban: «Czyż dlatego, że jesteś moim krewnym, masz mi służyć za darmo? Powiedz mi więc, jaką mam ci dać zapłatę?» - (Rdz 29:15 BT_4)
Rdz:29:15 Εἶπεν δὲ Λαβαν τῷ Ιακωβ Ὅτι γὰρ ἀδελφός μου εἶ, οὐ δουλεύσεις μοι δωρεάν· ἀπάγγειλόν μοι, τίς μισθός σού ἐστιν.
Rdz:29:15 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ ὅτι γάρ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δωρεάν (Adv. of δωρεά); δωρεά, -ᾶς, ἡ (cf. δόμα and δῶρον) ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό μισθός, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Rdz:29:15 powiedzieć / powiedzieć zaś chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem Jakub dlatego, że na, ponieważ, jak brat JA iść; być ??? przed nierównym oddechem przestrzegać, aby być niewolnikiem, służyć JA swobodnie; prezent Zgłosić? zgłosić lub powiedzieć. JA kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. tylko płacimy ???????? wynagrodzenia, wolne sól, tylko zapłata ty; twój / twoje (SG) być
Rdz:29:15 *ei)=pen de\ *laban tO=| *iakOb *(/oti ga\r a)delfo/s mou ei)=, ou) douleu/seis moi dOrea/n· a)pa/ggeilo/n moi, ti/s o( misTo/s sou/ e)stin.
Rdz:29:15 eipen de laban tO iakOb hoti gar adelfos mu ei, u duleuseis moi dOrean· apangeilon moi, tis ho misTos su estin.
Rdz:29:15 VBI_AAI3S x N_NSM RA_DSM N_DSM C x N2_NSM RP_GS V9_PAI2S D VF_FAI2S RP_DS N1A_ASF VA_AAD2S RP_DS RI_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V9_PAI3S
Rdz:29:15 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the Jacob because/that for since, as brother I to go; to be οὐχ before rough breathing to obey to be a slave, serve I freely; gift to report – to report or tell. I who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense you; your/yours(sg) to be
Rdz:29:15 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) the (dat) Jacob (indecl) because/that for brother (nom) me (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are not you(sg)-will-OBEY me (dat) freely; gift (acc) do-DELIVER A MESSAGE-you(sg)! me (dat) who/what/why (nom) the (nom) just recompense (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is
Rdz:29:15 Rdz_29:15_1 Rdz_29:15_2 Rdz_29:15_3 Rdz_29:15_4 Rdz_29:15_5 Rdz_29:15_6 Rdz_29:15_7 Rdz_29:15_8 Rdz_29:15_9 Rdz_29:15_10 Rdz_29:15_11 Rdz_29:15_12 Rdz_29:15_13 Rdz_29:15_14 Rdz_29:15_15 Rdz_29:15_16 Rdz_29:15_17 Rdz_29:15_18 Rdz_29:15_19 Rdz_29:15_20 Rdz_29:15_21
Rdz:29:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:29:16 τῷ δὲ Λαβαν δύο θυγατέρες, ὄνομα τῇ μείζονι Λεια, καὶ ὄνομα τῇ νεωτέρᾳ Ραχηλ·
Rdz:29:16 Now Laban had two daughters, the name of the elder was Lea, and the name of the younger, Rachel. (Genesis 29:16 Brenton)
Rdz:29:16 Miał zaś Laban dwie córki; starsza nazywała się Lea, a młodsza Rachela. (Rdz 29:16 BT_4)
Rdz:29:16 τῷ δὲ Λαβαν δύο θυγατέρες, ὄνομα τῇ μείζονι Λεια, καὶ ὄνομα τῇ νεωτέρᾳ Ραχηλ·
Rdz:29:16 ὁ ἡ τό δέ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μείζων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of μέγας) λεῖος -α -ον καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος) Ῥαχήλ, ἡ
Rdz:29:16 zaś chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem dwa córka w odniesieniu do nazwy większy gładka / poziom / plain a także, nawet, a mianowicie w odniesieniu do nazwy nowszy / młodszy Rachel
Rdz:29:16 tO=| de\ *laban du/o Tugate/res, o)/noma tE=| mei/DZoni *leia, kai\ o)/noma tE=| neOte/ra| *raCHEl·
Rdz:29:16 tO de laban dyo Tygateres, onoma tE meiDZoni leia, kai onoma tE neOtera raCHEl·
Rdz:29:16 RA_DSM x N_DSM M N3_NPF N3M_NSN RA_DSF A3C_DSFC N_NSF C N3M_ASN RA_DSF A1A_DSFC N_NSF
Rdz:29:16 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand two daughter name with regard to the greater smooth/level/plain and also, even, namely name with regard to the newer/younger Rachel
Rdz:29:16 the (dat) Yet upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) two (nom, acc, gen) daughters (nom|voc) name (nom|acc|voc) the (dat) greater ([Adj] dat) smooth/level/plain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and name (nom|acc|voc) the (dat) newer/younger ([Adj] dat) Rachel (indecl)
Rdz:29:16 Rdz_29:16_1 Rdz_29:16_2 Rdz_29:16_3 Rdz_29:16_4 Rdz_29:16_5 Rdz_29:16_6 Rdz_29:16_7 Rdz_29:16_8 Rdz_29:16_9 Rdz_29:16_10 Rdz_29:16_11 Rdz_29:16_12 Rdz_29:16_13 Rdz_29:16_14
Rdz:29:16 x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:29:17 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ Λειας ἀσθενεῖς, Ραχηλ δὲ καλὴ τῷ εἴδει καὶ ὡραία τῇ ὄψει.
Rdz:29:17 And the eyes of Lea were weak. But Rachel was beautiful in appearance, and exceedingly fair in countenance. (Genesis 29:17 Brenton)
Rdz:29:17 Oczy Lei były jakby zgaszone, Rachela zaś miała piękną postać i miłą powierzchowność. - (Rdz 29:17 BT_4)
Rdz:29:17 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ Λειας ἀσθενεῖς, Ραχηλ δὲ καλὴ τῷ εἴδει καὶ ὡραία τῇ ὄψει.
Rdz:29:17 ὁ ἡ τό δέ ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ λεῖος -α -ον ἀ·σθενής -ές; ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) Ῥαχήλ, ἡ δέ καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ὁ ἡ τό εἶδο·ς, -ους, τό καί ὡραῖος -α -ον ὁ ἡ τό ὄψις, -εως, ἡ; ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Rdz:29:17 zaś oko gładka / poziom / plain słabe; do ail Rachel zaś prawo nadające się (dosłownie), stąd też dobrze, właściwe, dobrze, dobrze, urodziwa, itd. (W przeciwieństwie do ??????, który jest z natury dobry, czyli Boga-kute). wygląd a także, nawet, a mianowicie aktualny widok; zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C),
Rdz:29:17 oi( de\ o)fTalmoi\ *leias a)sTenei=s, *raCHEl de\ kalE\ tO=| ei)/dei kai\ O(rai/a tE=| o)/PSei.
Rdz:29:17 hoi de ofTalmoi leias asTeneis, raCHEl de kalE tO eidei kai hOraia tE oPSei.
Rdz:29:17 RA_NPM x N2_NPM N_GSF A3H_NPM N_NSF x A1_NSF RA_DSN N3E_DSN C A1A_NSF RA_DSF N3I_DSF
Rdz:29:17 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] eye smooth/level/plain weak; to ail Rachel δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). the appearance and also, even, namely timely the sight; to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Rdz:29:17 the (nom) Yet eyes (nom|voc) smooth/level/plain ([Adj] acc, gen) weak ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-AIL-ing Rachel (indecl) Yet right ([Adj] nom|voc) the (dat) appearance (dat) and timely ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (dat) sight (dat); he/she/it-will-SEE, you(sg)-will-be-SEE-ed (classical)
Rdz:29:17 Rdz_29:17_1 Rdz_29:17_2 Rdz_29:17_3 Rdz_29:17_4 Rdz_29:17_5 Rdz_29:17_6 Rdz_29:17_7 Rdz_29:17_8 Rdz_29:17_9 Rdz_29:17_10 Rdz_29:17_11 Rdz_29:17_12 Rdz_29:17_13 Rdz_29:17_14
Rdz:29:17 x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:29:18 ἠγάπησεν δὲ Ιακωβ τὴν Ραχηλ καὶ εἶπεν Δουλεύσω σοι ἑπτὰ ἔτη περὶ Ραχηλ τῆς θυγατρός σου τῆς νεωτέρας.
Rdz:29:18 And Jacob loved Rachel, and said, I will serve thee seven years for thy younger daughter Rachel. (Genesis 29:18 Brenton)
Rdz:29:18 Ponieważ Jakub pokochał Rachelę, rzekł do Labana: «Będę ci służył przez siedem lat za twą młodszą córkę, Rachelę». (Rdz 29:18 BT_4)
Rdz:29:18 ἠγάπησεν δὲ Ιακωβ τὴν Ραχηλ καὶ εἶπεν Δουλεύσω σοι ἑπτὰ ἔτη περὶ Ραχηλ τῆς θυγατρός σου τῆς νεωτέρας.
Rdz:29:18 ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) δέ Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό Ῥαχήλ, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἑπτά ἔτο·ς, -ους, τό περί Ῥαχήλ, ἡ ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος)
Rdz:29:18 kochać zaś Jakub Rachel a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć przestrzegać, aby być niewolnikiem, służyć ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub siedem rok o (wg, gen) Rachel córka ty; twój / twoje (SG) nowszy / młodszy
Rdz:29:18 E)ga/pEsen de\ *iakOb tE\n *raCHEl kai\ ei)=pen *douleu/sO soi e(pta\ e)/tE peri\ *raCHEl tE=s Tugatro/s sou tE=s neOte/ras.
Rdz:29:18 EgapEsen de iakOb tEn raCHEl kai eipen duleusO soi hepta etE peri raCHEl tEs Tygatros su tEs neOteras.
Rdz:29:18 VAI_AAI3S x N_NSM RA_ASF N_ASF C VBI_AAI3S VF_FAI1S RP_DS M N3E_APN P N_GSF RA_GSF N3_GSF RP_GS RA_GSF A1A_GSFC
Rdz:29:18 to love δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jacob the Rachel and also, even, namely to say/tell to obey to be a slave, serve you; your/yours(sg); to rub worn, rub seven year about (+acc,+gen) Rachel the daughter you; your/yours(sg) the newer/younger
Rdz:29:18 he/she/it-LOVE-ed Yet Jacob (indecl) the (acc) Rachel (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed I-will-OBEY, I-should-OBEY you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) seven years (nom|acc|voc) about (+acc,+gen) Rachel (indecl) the (gen) daughter (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) newer/younger ([Adj] acc, gen)
Rdz:29:18 Rdz_29:18_1 Rdz_29:18_2 Rdz_29:18_3 Rdz_29:18_4 Rdz_29:18_5 Rdz_29:18_6 Rdz_29:18_7 Rdz_29:18_8 Rdz_29:18_9 Rdz_29:18_10 Rdz_29:18_11 Rdz_29:18_12 Rdz_29:18_13 Rdz_29:18_14 Rdz_29:18_15 Rdz_29:18_16 Rdz_29:18_17 Rdz_29:18_18
Rdz:29:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:29:19 εἶπεν δὲ αὐτῷ Λαβαν Βέλτιον δοῦναί με αὐτὴν σοὶ ἢ δοῦναί με αὐτὴν ἀνδρὶ ἑτέρῳ· οἴκησον μετ’ ἐμοῦ.
Rdz:29:19 And Laban said to him, It is better that I should give her to thee, than that I should give her to another man; dwell with me. (Genesis 29:19 Brenton)
Rdz:29:19 Laban powiedział: «Wolę dać ją tobie niż komu innemu. Pozostań więc u mnie». (Rdz 29:19 BT_4)
Rdz:29:19 εἶπεν δὲ αὐτῷ Λαβαν Βέλτιον δοῦναί με αὐτὴν σοὶ δοῦναί με αὐτὴν ἀνδρὶ ἑτέρῳ· οἴκησον μετ’ ἐμοῦ.
Rdz:29:19 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) βελτίων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of ἀγαθός) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἤ[1] δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Rdz:29:19 powiedzieć / powiedzieć zaś on / ona / on / sama chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem lepiej dawać JA on / ona / on / sama ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub lub dawać JA on / ona / on / sama mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, Bóg, itp; czasem, "mąż". inny mieszkać po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem JA; mój / moja
Rdz:29:19 ei)=pen de\ au)tO=| *laban *be/ltion dou=nai/ me au)tE\n soi\ E)\ dou=nai/ me au)tE\n a)ndri\ e(te/rO|· oi)/kEson met’ e)mou=.
Rdz:29:19 eipen de autO laban beltion dunai me autEn soi E dunai me autEn andri heterO· oikEson met’ emu.
Rdz:29:19 VBI_AAI3S x RD_DSM N_NSM A3C_NSN VO_AAN RP_AS RD_ASF RP_DS C VO_AAN RP_AS RD_ASF N3_DSM A1A_DSM VA_AAD2S P RP_GS
Rdz:29:19 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand better to give I he/she/it/same you; your/yours(sg); to rub worn, rub or to give I he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". other to dwell after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine
Rdz:29:19 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet him/it/same (dat) upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) better ([Adj] nom|acc|voc, voc) to-GIVE me (acc) her/it/same (acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) or to-GIVE me (acc) her/it/same (acc) man, husband (dat) other (dat) do-DWELL-you(sg)!, going-to-DWELL (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen)
Rdz:29:19 Rdz_29:19_1 Rdz_29:19_2 Rdz_29:19_3 Rdz_29:19_4 Rdz_29:19_5 Rdz_29:19_6 Rdz_29:19_7 Rdz_29:19_8 Rdz_29:19_9 Rdz_29:19_10 Rdz_29:19_11 Rdz_29:19_12 Rdz_29:19_13 Rdz_29:19_14 Rdz_29:19_15 Rdz_29:19_16 Rdz_29:19_17 Rdz_29:19_18
Rdz:29:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:29:20 καὶ ἐδούλευσεν Ιακωβ περὶ Ραχηλ ἔτη ἑπτά, καὶ ἦσαν ἐναντίον αὐτοῦ ὡς ἡμέραι ὀλίγαι παρὰ τὸ ἀγαπᾶν αὐτὸν αὐτήν. –
Rdz:29:20 And Jacob served for Rachel seven years, and they were before him as a few days, by reason of his loving her. (Genesis 29:20 Brenton)
Rdz:29:20 I tak służył Jakub za Rachelę przez siedem lat, a wydały mu się one jak dni kilka, bo bardzo miłował Rachelę. (Rdz 29:20 BT_4)
Rdz:29:20 καὶ ἐδούλευσεν Ιακωβ περὶ Ραχηλ ἔτη ἑπτά, καὶ ἦσαν ἐναντίον αὐτοῦ ὡς ἡμέραι ὀλίγαι παρὰ τὸ ἀγαπᾶν αὐτὸν αὐτήν.
Rdz:29:20 καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) Ἰακώβ, ὁ περί Ῥαχήλ, ἡ ἔτο·ς, -ους, τό ἑπτά καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἡμέρα, -ας -ἡ ὀλίγος -η -ον παρά ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό  
Rdz:29:20 a także, nawet, a mianowicie przestrzegać, aby być niewolnikiem, służyć Jakub o (wg, gen) Rachel rok siedem a także, nawet, a mianowicie być z przodu (gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, on / ona / on / sama tak jak dzień Trochę [Zobacz oligarchia] fr? m obok (acc, gen, dat) ???? przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz kochać on / ona / on / sama on / ona / on / sama ?
Rdz:29:20 kai\ e)dou/leusen *iakOb peri\ *raCHEl e)/tE e(pta/, kai\ E)=san e)nanti/on au)tou= O(s E(me/rai o)li/gai para\ to\ a)gapa=n au)to\n au)tE/n.
Rdz:29:20 kai eduleusen iakOb peri raCHEl etE hepta, kai Esan enantion autu hOs hEmerai oligai para to agapan auton autEn.
Rdz:29:20 C VAI_AAI3S N_NSM P N_GSF N3E_APN M C V9_IAI3P P RD_GSM C N1A_NPF A1_NPF P RA_ASN V3_PAN RD_ASM RD_ASF
Rdz:29:20 and also, even, namely to obey to be a slave, serve Jacob about (+acc,+gen) Rachel year seven and also, even, namely to be in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same as/like day little [see oligarchy] frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the to love he/she/it/same he/she/it/same  
Rdz:29:20 and he/she/it-OBEY-ed Jacob (indecl) about (+acc,+gen) Rachel (indecl) years (nom|acc|voc) seven and they-were in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) as/like days (nom|voc) few (nom|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) to-be-LOVE-ing him/it/same (acc) her/it/same (acc)  
Rdz:29:20 Rdz_29:20_1 Rdz_29:20_2 Rdz_29:20_3 Rdz_29:20_4 Rdz_29:20_5 Rdz_29:20_6 Rdz_29:20_7 Rdz_29:20_8 Rdz_29:20_9 Rdz_29:20_10 Rdz_29:20_11 Rdz_29:20_12 Rdz_29:20_13 Rdz_29:20_14 Rdz_29:20_15 Rdz_29:20_16 Rdz_29:20_17 Rdz_29:20_18 Rdz_29:20_19 Rdz_29:20_20
Rdz:29:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:29:21 εἶπεν δὲ Ιακωβ πρὸς Λαβαν Ἀπόδος τὴν γυναῖκά μου, πεπλήρωνται γὰρ αἱ ἡμέραι μου, ὅπως εἰσέλθω πρὸς αὐτήν.
Rdz:29:21 And Jacob said to Laban, Give me my wife, for my days are fulfilled, that I may go in to her. (Genesis 29:21 Brenton)
Rdz:29:21 Wreszcie rzekł Jakub do Labana: «Ponieważ czas już upłynął, daj mi córkę twą za żonę, abym się z nią połączył». (Rdz 29:21 BT_4)
Rdz:29:21 εἶπεν δὲ Ιακωβ πρὸς Λαβαν Ἀπόδος τὴν γυναῖκά μου, πεπλήρωνται γὰρ αἱ ἡμέραι μου, ὅπως εἰσέλθω πρὸς αὐτήν.
Rdz:29:21 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Ἰακώβ, ὁ πρός λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) γάρ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅπως εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:29:21 powiedzieć / powiedzieć zaś Jakub kierunku (wg, gen, dat) chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem oddać przywrócić, przypisać, posądza, przekazać, patrz kobieta / żona JA wypełnić syta, spełniają na, ponieważ, jak dzień JA tak żeby? powoduje, że (co powoduje) z zamiarem, że z faktu, że (tak) lub celem jest to, że (co występuje, tak aby). Tryb przypuszczający, że przychodzi po tym słowem jest: mógł. wejść kierunku (wg, gen, dat) on / ona / on / sama
Rdz:29:21 ei)=pen de\ *iakOb pro\s *laban *)apo/dos tE\n gunai=ka/ mou, peplE/rOntai ga\r ai( E(me/rai mou, o(/pOs ei)se/lTO pro\s au)tE/n.
Rdz:29:21 eipen de iakOb pros laban apodos tEn gynaika mu, peplErOntai gar hai hEmerai mu, hopOs eiselTO pros autEn.
Rdz:29:21 VBI_AAI3S x N_NSM P N_ASM VO_AAD2S RA_ASF N3K_ASF RP_GS VM_XMI3P x RA_NPF N1A_NPF RP_GS C VB_AAS1S P RD_ASF
Rdz:29:21 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jacob toward (+acc,+gen,+dat) to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand to give back restore, assign, impute, convey, refer the woman/wife I to fill fill, fulfill for since, as the day I so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to enter toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
Rdz:29:21 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Jacob (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) do-GIVE BACK-you(sg)! the (acc) woman/wife (acc) me (gen) they-have-been-FILL-ed for the (nom) days (nom|voc) me (gen) this is how I-should-ENTER toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc)
Rdz:29:21 Rdz_29:21_1 Rdz_29:21_2 Rdz_29:21_3 Rdz_29:21_4 Rdz_29:21_5 Rdz_29:21_6 Rdz_29:21_7 Rdz_29:21_8 Rdz_29:21_9 Rdz_29:21_10 Rdz_29:21_11 Rdz_29:21_12 Rdz_29:21_13 Rdz_29:21_14 Rdz_29:21_15 Rdz_29:21_16 Rdz_29:21_17 Rdz_29:21_18
Rdz:29:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:29:22 συνήγαγεν δὲ Λαβαν πάντας τοὺς ἄνδρας τοῦ τόπου καὶ ἐποίησεν γάμον.
Rdz:29:22 And Laban gathered together all the men of the place, and made a marriage-feast. (Genesis 29:22 Brenton)
Rdz:29:22 Wtedy Laban, zaprosiwszy wszystkich mieszkańców tej miejscowości, wyprawił ucztę. (Rdz 29:22 BT_4)
Rdz:29:22 συνήγαγεν δὲ Λαβαν πάντας τοὺς ἄνδρας τοῦ τόπου καὶ ἐποίησεν γάμον.
Rdz:29:22 συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) δέ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) γάμος, -ου, ὁ
Rdz:29:22 aby zgromadzić zaś chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem każdy wszystkim, każde, każde, całość mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, Bóg, itp; czasem, "mąż". miejsce a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić weselne
Rdz:29:22 sunE/gagen de\ *laban pa/ntas tou\s a)/ndras tou= to/pou kai\ e)poi/Esen ga/mon.
Rdz:29:22 synEgagen de laban pantas tus andras tu topu kai epoiEsen gamon.
Rdz:29:22 VBI_AAI3S x N_NSM A3_APM RA_APM N3_APM RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S N2_ASM
Rdz:29:22 to gather together δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand every all, each, every, the whole of the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the place and also, even, namely to do/make wedding celebration
Rdz:29:22 he/she/it-GATHER TOGETHER-ed Yet upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) all (acc) the (acc) men, husbands (acc) the (gen) place (gen) and he/she/it-DO/MAKE-ed wedding celebration (acc)
Rdz:29:22 Rdz_29:22_1 Rdz_29:22_2 Rdz_29:22_3 Rdz_29:22_4 Rdz_29:22_5 Rdz_29:22_6 Rdz_29:22_7 Rdz_29:22_8 Rdz_29:22_9 Rdz_29:22_10 Rdz_29:22_11
Rdz:29:22 x x x x x x x x x x x
Rdz:29:23 καὶ ἐγένετο ἑσπέρα, καὶ λαβὼν Λαβαν Λειαν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ εἰσήγαγεν αὐτὴν πρὸς Ιακωβ, καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὴν Ιακωβ.
Rdz:29:23 And it was even, and he took his daughter Lea, and brought her in to Jacob, and Jacob went in to her. (Genesis 29:23 Brenton)
Rdz:29:23 A gdy był wieczór, Laban wziął córkę swą Leę i wprowadził ją do Jakuba, i ten zbliżył się do niej. (Rdz 29:23 BT_4)
Rdz:29:23 καὶ ἐγένετο ἑσπέρα, καὶ λαβὼν Λαβαν Λειαν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ εἰσήγαγεν αὐτὴν πρὸς Ιακωβ, καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὴν Ιακωβ.
Rdz:29:23 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἑσπέρα, -ας, ἡ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) λεῖος -α -ον ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός Ἰακώβ, ὁ καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό Ἰακώβ, ὁ
Rdz:29:23 a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, wieczór a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem gładka / poziom / plain córka on / ona / on / sama prowadzić do on / ona / on / sama kierunku (wg, gen, dat) Jakub a także, nawet, a mianowicie wejść kierunku (wg, gen, dat) on / ona / on / sama Jakub
Rdz:29:23 kai\ e)ge/neto e(spe/ra, kai\ labO\n *laban *leian tE\n Tugate/ra au)tou= ei)sE/gagen au)tE\n pro\s *iakOb, kai\ ei)sE=lTen pro\s au)tE\n *iakOb.
Rdz:29:23 kai egeneto hespera, kai labOn laban leian tEn Tygatera autu eisEgagen autEn pros iakOb, kai eisElTen pros autEn iakOb.
Rdz:29:23 C VBI_AMI3S N1A_NSF C VB_AAPNSM N_NSM N_ASF RA_ASF N3_ASF RD_GSM VBI_AAI3S RD_ASF P N_ASM C VBI_AAI3S P RD_ASF N_NSM
Rdz:29:23 and also, even, namely to become become, happen evening and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand smooth/level/plain the daughter he/she/it/same to lead into he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) Jacob and also, even, namely to enter toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Jacob
Rdz:29:23 and he/she/it-was-BECOME-ed evening (nom|voc) and upon TAKE HOLD OF-ing (nom) upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) smooth/level/plain ([Adj] acc) the (acc) daughter (acc) him/it/same (gen) he/she/it-LEAD-ed-INTO her/it/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) Jacob (indecl) and he/she/it-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) Jacob (indecl)
Rdz:29:23 Rdz_29:23_1 Rdz_29:23_2 Rdz_29:23_3 Rdz_29:23_4 Rdz_29:23_5 Rdz_29:23_6 Rdz_29:23_7 Rdz_29:23_8 Rdz_29:23_9 Rdz_29:23_10 Rdz_29:23_11 Rdz_29:23_12 Rdz_29:23_13 Rdz_29:23_14 Rdz_29:23_15 Rdz_29:23_16 Rdz_29:23_17 Rdz_29:23_18 Rdz_29:23_19
Rdz:29:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:29:24 ἔδωκεν δὲ Λαβαν Λεια τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ Ζελφαν τὴν παιδίσκην αὐτοῦ αὐτῇ παιδίσκην.
Rdz:29:24 And Laban gave to his daughter Lea, Zelpha his handmaid, as a handmaid for her. (Genesis 29:24 Brenton)
Rdz:29:24 Dał też Laban tej córce swej niewolnicę Zilpę. (Rdz 29:24 BT_4)
Rdz:29:24 ἔδωκεν δὲ Λαβαν Λεια τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ Ζελφαν τὴν παιδίσκην αὐτοῦ αὐτῇ παιδίσκην.
Rdz:29:24 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) δέ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) λεῖος -α -ον ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη)
Rdz:29:24 dawać zaś chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem gładka / poziom / plain córka on / ona / on / sama ? niewolnica on / ona / on / sama on / ona / on / sama niewolnica
Rdz:29:24 e)/dOken de\ *laban *leia tE=| Tugatri\ au)tou= *DZelfan tE\n paidi/skEn au)tou= au)tE=| paidi/skEn.
Rdz:29:24 edOken de laban leia tE Tygatri autu DZelfan tEn paidiskEn autu autE paidiskEn.
Rdz:29:24 VAI_AAI3S x N_NSM N_DSF RA_DSF N3_DSF RD_GSM N_ASF RA_ASF N1_ASF RD_GSM RD_DSF N1_ASF
Rdz:29:24 to give δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand smooth/level/plain the daughter he/she/it/same ć the slave girl he/she/it/same he/she/it/same slave girl
Rdz:29:24 he/she/it-GIVE-ed Yet upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) smooth/level/plain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (dat) daughter (dat) him/it/same (gen)   the (acc) slave girl (acc) him/it/same (gen) her/it/same (dat) slave girl (acc)
Rdz:29:24 Rdz_29:24_1 Rdz_29:24_2 Rdz_29:24_3 Rdz_29:24_4 Rdz_29:24_5 Rdz_29:24_6 Rdz_29:24_7 Rdz_29:24_8 Rdz_29:24_9 Rdz_29:24_10 Rdz_29:24_11 Rdz_29:24_12 Rdz_29:24_13
Rdz:29:24 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:29:25 ἐγένετο δὲ πρωί, καὶ ἰδοὺ ἦν Λεια. εἶπεν δὲ Ιακωβ τῷ Λαβαν Τί τοῦτο ἐποίησάς μοι; οὐ περὶ Ραχηλ ἐδούλευσα παρὰ σοί; καὶ ἵνα τί παρελογίσω με;
Rdz:29:25 And it was morning, and behold it was Lea; and Jacob said to Laban, What is this that thou hast done to me? did I not serve thee for Rachel? and wherefore hast thou deceived me? (Genesis 29:25 Brenton)
Rdz:29:25 Rano Jakub zobaczył, że ma przed sobą Leę. Rzekł więc do Labana: «Cóż mi uczyniłeś? Czyż nie za Rachelę ci służyłem? Czemu mnie oszukałeś?» (Rdz 29:25 BT_4)
Rdz:29:25 ἐγένετο δὲ πρωί, καὶ ἰδοὺ ἦν Λεια. εἶπεν δὲ Ιακωβ τῷ Λαβαν Τί τοῦτο ἐποίησάς μοι; οὐ περὶ Ραχηλ ἐδούλευσα παρὰ σοί; καὶ ἵνα τί παρελογίσω με;
Rdz:29:25 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ πρωΐ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λεῖος -α -ον λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ περί Ῥαχήλ, ἡ δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί παρα·λογίζομαι (παρα+λογιζ-, -, παρα+λογι·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:29:25 stać się stać, stanie, zaś wcześnie a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), być gładka / poziom / plain powiedzieć / powiedzieć zaś Jakub chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] robić / zrobić JA ??? przed nierównym oddechem o (wg, gen) Rachel przestrzegać, aby być niewolnikiem, służyć fr? m obok (acc, gen, dat) ???? przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub a także, nawet, a mianowicie żeby / ażeby / bo kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. łudzić unreasoning, a nie w oparciu o przyczyny? r dowody, oszukiwać, delude JA
Rdz:29:25 e)ge/neto de\ prOi/, kai\ i)dou\ E)=n *leia. ei)=pen de\ *iakOb tO=| *laban *ti/ tou=to e)poi/Esa/s moi; ou) peri\ *raCHEl e)dou/leusa para\ soi/; kai\ i(/na ti/ parelogi/sO me;
Rdz:29:25 egeneto de prOi, kai idu En leia. eipen de iakOb tO laban ti tuto epoiEsas moi; u peri raCHEl eduleusa para soi; kai hina ti parelogisO me;
Rdz:29:25 VBI_AMI3S x D C I V9_IAI3S N_NSF VBI_AAI3S x N_NSM RA_DSM N_DSM RI_ASN RD_ASN VAI_AAI2S RP_DS D P N_GSF VAI_AAI1S P RP_DS C C RI_ASN VAI_AMI2S RP_AS
Rdz:29:25 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] early and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to be smooth/level/plain to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jacob the to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make I οὐχ before rough breathing about (+acc,+gen) Rachel to obey to be a slave, serve frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to delude unreasoning, not based on reason οr evidence, deceive, delude I
Rdz:29:25 he/she/it-was-BECOME-ed Yet early and be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-was smooth/level/plain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Jacob (indecl) the (dat) upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) who/what/why (nom|acc) this (nom|acc) you(sg)-DO/MAKE-ed me (dat) not about (+acc,+gen) Rachel (indecl) I-OBEY-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) you(sg)-were-DELUDE-ed me (acc)
Rdz:29:25 Rdz_29:25_1 Rdz_29:25_2 Rdz_29:25_3 Rdz_29:25_4 Rdz_29:25_5 Rdz_29:25_6 Rdz_29:25_7 Rdz_29:25_8 Rdz_29:25_9 Rdz_29:25_10 Rdz_29:25_11 Rdz_29:25_12 Rdz_29:25_13 Rdz_29:25_14 Rdz_29:25_15 Rdz_29:25_16 Rdz_29:25_17 Rdz_29:25_18 Rdz_29:25_19 Rdz_29:25_20 Rdz_29:25_21 Rdz_29:25_22 Rdz_29:25_23 Rdz_29:25_24 Rdz_29:25_25 Rdz_29:25_26 Rdz_29:25_27
Rdz:29:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:29:26 εἶπεν δὲ Λαβαν Οὐκ ἔστιν οὕτως ἐν τῷ τόπῳ ἡμῶν, δοῦναι τὴν νεωτέραν πρὶν ἢ τὴν πρεσβυτέραν·
Rdz:29:26 And Laban answered, It is not done thus in our country, to give the younger before the elder. (Genesis 29:26 Brenton)
Rdz:29:26 Laban odpowiedział: «Nie ma tu u nas zwyczaju wydawania za mąż córki młodszej przed starszą. (Rdz 29:26 BT_4)
Rdz:29:26 εἶπεν δὲ Λαβαν Οὐκ ἔστιν οὕτως ἐν τῷ τόπῳ ἡμῶν, δοῦναι τὴν νεωτέραν πρὶν τὴν πρεσβυτέραν·
Rdz:29:26 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὕτως/οὕτω ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος) πρίν ἤ[1] ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς)
Rdz:29:26 powiedzieć / powiedzieć zaś chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem ??? przed nierównym oddechem być thusly / jak ten [????? przed samogłosek i spółgłosek; ???? przed spółgłoskami tylko] w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między miejsce JA dawać nowszy / młodszy wcześniejszy lub starszy
Rdz:29:26 ei)=pen de\ *laban *ou)k e)/stin ou(/tOs e)n tO=| to/pO| E(mO=n, dou=nai tE\n neOte/ran pri\n E)\ tE\n presbute/ran·
Rdz:29:26 eipen de laban uk estin hutOs en tO topO hEmOn, dunai tEn neOteran prin E tEn presbyteran·
Rdz:29:26 VBI_AAI3S x N_NSM D V9_PAI3S D P RA_DSM N2_DSM RP_GP VO_AAN RA_ASF A1A_ASFC D C RA_ASF A1A_ASFC
Rdz:29:26 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand οὐχ before rough breathing to be thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place I to give the newer/younger prior or the elder
Rdz:29:26 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) not he/she/it-is thusly/like this in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) us (gen) to-GIVE the (acc) newer/younger ([Adj] acc) prior or the (acc) elder ([Adj] acc)
Rdz:29:26 Rdz_29:26_1 Rdz_29:26_2 Rdz_29:26_3 Rdz_29:26_4 Rdz_29:26_5 Rdz_29:26_6 Rdz_29:26_7 Rdz_29:26_8 Rdz_29:26_9 Rdz_29:26_10 Rdz_29:26_11 Rdz_29:26_12 Rdz_29:26_13 Rdz_29:26_14 Rdz_29:26_15 Rdz_29:26_16 Rdz_29:26_17
Rdz:29:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:29:27 συντέλεσον οὖν τὰ ἕβδομα ταύτης, καὶ δώσω σοι καὶ ταύτην ἀντὶ τῆς ἐργασίας, ἧς ἐργᾷ παρ’ ἐμοὶ ἔτι ἑπτὰ ἔτη ἕτερα.
Rdz:29:27 Fulfil then her sevens, and I will give to thee her also in return for thy labour, which thou labourest with me, yet seven other years. (Genesis 29:27 Brenton)
Rdz:29:27 Bądź przez tydzień z tą, a potem damy ci drugą, za którą jednak będziesz u mnie służył jeszcze siedem następnych lat». (Rdz 29:27 BT_4)
Rdz:29:27 συντέλεσον οὖν τὰ ἕβδομα ταύτης, καὶ δώσω σοι καὶ ταύτην ἀντὶ τῆς ἐργασίας, ἧς ἐργᾷ παρ’ ἐμοὶ ἔτι ἑπτὰ ἔτη ἕτερα.
Rdz:29:27 συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) οὖν ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον οὗτος αὕτη τοῦτο καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἀντί ὁ ἡ τό ἐργασία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἔτι ἑπτά ἔτο·ς, -ους, τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος)
Rdz:29:27 wypełnić Dlatego też /, a następnie siódmy to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] a także, nawet, a mianowicie dawać ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub a także, nawet, a mianowicie to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] przeciwko (gen) biznes / zajęć który / którego / których do pracy / dążyć fr? m obok (acc, gen, dat) ???? przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz JA; mój / moja ale nadal siedem rok inny
Rdz:29:27 sunte/leson ou)=n ta\ e(/bdoma tau/tEs, kai\ dO/sO soi kai\ tau/tEn a)nti\ tE=s e)rgasi/as, E(=s e)rga=| par’ e)moi\ e)/ti e(pta\ e)/tE e(/tera.
Rdz:29:27 synteleson un ta hebdoma tautEs, kai dOsO soi kai tautEn anti tEs ergasias, hEs erga par’ emoi eti hepta etE hetera.
Rdz:29:27 VA_AAD2S x RA_APN A1_APN RD_GSF C VF_FAI1S RP_DS C RD_ASF P RA_GSF N1A_GSF RR_GSF VF2_FMI2S P RP_DS D M N3E_APN A1A_APN
Rdz:29:27 to complete therefore/then the seventh this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] against (+gen) the business/pursuits who/whom/which to work/strive frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine yet/still seven year other
Rdz:29:27 do-COMPLETE-you(sg)!, going-to-COMPLETE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) therefore/then the (nom|acc) seventh (nom|acc|voc) this (gen) and I-will-GIVE, I-should-GIVE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and this (acc) against (+gen) the (gen) business/pursuits (gen) who/whom/which (gen) you(sg)-will-be-WORK/STRIVE-ed, you(sg)-will-be-WORK/STRIVE-ed (classical) frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) yet/still seven years (nom|acc|voc) other (nom|acc), other (nom)
Rdz:29:27 Rdz_29:27_1 Rdz_29:27_2 Rdz_29:27_3 Rdz_29:27_4 Rdz_29:27_5 Rdz_29:27_6 Rdz_29:27_7 Rdz_29:27_8 Rdz_29:27_9 Rdz_29:27_10 Rdz_29:27_11 Rdz_29:27_12 Rdz_29:27_13 Rdz_29:27_14 Rdz_29:27_15 Rdz_29:27_16 Rdz_29:27_17 Rdz_29:27_18 Rdz_29:27_19 Rdz_29:27_20 Rdz_29:27_21
Rdz:29:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:29:28 ἐποίησεν δὲ Ιακωβ οὕτως καὶ ἀνεπλήρωσεν τὰ ἕβδομα ταύτης, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ Λαβαν Ραχηλ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ αὐτῷ γυναῖκα.
Rdz:29:28 And Jacob did so, and fulfilled her sevens; and Laban gave him his daughter Rachel to wife. (Genesis 29:28 Brenton)
Rdz:29:28 Jakub przystał na to i był przez tydzień z tą. Potem Laban dał mu córkę swą, Rachelę, za żonę. (Rdz 29:28 BT_4)
Rdz:29:28 ἐποίησεν δὲ Ιακωβ οὕτως καὶ ἀνεπλήρωσεν τὰ ἕβδομα ταύτης, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ Λαβαν Ραχηλ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ αὐτῷ γυναῖκα.
Rdz:29:28 ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δέ Ἰακώβ, ὁ οὕτως/οὕτω καί ἀνα·πληρόω (ανα+πληρ(ο)-, ανα+πληρω·σ-, ανα+πληρω·σ-, -, ανα+πεπληρω-, ανα+πληρω·θ-) ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον οὗτος αὕτη τοῦτο καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Ῥαχήλ, ἡ ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
Rdz:29:28 robić / zrobić zaś Jakub thusly / jak ten [????? przed samogłosek i spółgłosek; ???? przed spółgłoskami tylko] a także, nawet, a mianowicie do wypełnienia zajmuje siódmy to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] a także, nawet, a mianowicie dawać on / ona / on / sama chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem Rachel córka on / ona / on / sama on / ona / on / sama kobieta / żona
Rdz:29:28 e)poi/Esen de\ *iakOb ou(/tOs kai\ a)neplE/rOsen ta\ e(/bdoma tau/tEs, kai\ e)/dOken au)tO=| *laban *raCHEl tE\n Tugate/ra au)tou= au)tO=| gunai=ka.
Rdz:29:28 epoiEsen de iakOb hutOs kai aneplErOsen ta hebdoma tautEs, kai edOken autO laban raCHEl tEn Tygatera autu autO gynaika.
Rdz:29:28 VAI_AAI3S x N_NSM D C VAI_AAI3S RA_APN A1_APN RD_GSF C VAI_AAI3S RD_DSM N_NSM N_ASF RA_ASF N3_ASF RD_GSM RD_DSM N3K_ASF
Rdz:29:28 to do/make δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jacob thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely to occupies fills the seventh this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to give he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Rachel the daughter he/she/it/same he/she/it/same woman/wife
Rdz:29:28 he/she/it-DO/MAKE-ed Yet Jacob (indecl) thusly/like this and he/she/it-OCCUPIES-ed the (nom|acc) seventh (nom|acc|voc) this (gen) and he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) Rachel (indecl) the (acc) daughter (acc) him/it/same (gen) him/it/same (dat) woman/wife (acc)
Rdz:29:28 Rdz_29:28_1 Rdz_29:28_2 Rdz_29:28_3 Rdz_29:28_4 Rdz_29:28_5 Rdz_29:28_6 Rdz_29:28_7 Rdz_29:28_8 Rdz_29:28_9 Rdz_29:28_10 Rdz_29:28_11 Rdz_29:28_12 Rdz_29:28_13 Rdz_29:28_14 Rdz_29:28_15 Rdz_29:28_16 Rdz_29:28_17 Rdz_29:28_18 Rdz_29:28_19
Rdz:29:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:29:29 ἔδωκεν δὲ Λαβαν Ραχηλ τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ Βαλλαν τὴν παιδίσκην αὐτοῦ αὐτῇ παιδίσκην.
Rdz:29:29 And Laban gave to his daughter his handmaid Balla, for a handmaid to her. (Genesis 29:29 Brenton)
Rdz:29:29 Racheli dał Laban również niewolnicę Bilhę, aby jej usługiwała. (Rdz 29:29 BT_4)
Rdz:29:29 ἔδωκεν δὲ Λαβαν Ραχηλ τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ Βαλλαν τὴν παιδίσκην αὐτοῦ αὐτῇ παιδίσκην.
Rdz:29:29 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) δέ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Ῥαχήλ, ἡ ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη)
Rdz:29:29 dawać zaś chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem Rachel córka on / ona / on / sama ? niewolnica on / ona / on / sama on / ona / on / sama niewolnica
Rdz:29:29 e)/dOken de\ *laban *raCHEl tE=| Tugatri\ au)tou= *ballan tE\n paidi/skEn au)tou= au)tE=| paidi/skEn.
Rdz:29:29 edOken de laban raCHEl tE Tygatri autu ballan tEn paidiskEn autu autE paidiskEn.
Rdz:29:29 VAI_AAI3S x N_NSM N_DSF RA_DSF N3_DSF RD_GSM N_ASF RA_ASF N1_ASF RD_GSM RD_DSF N1_ASF
Rdz:29:29 to give δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Rachel the daughter he/she/it/same ć the slave girl he/she/it/same he/she/it/same slave girl
Rdz:29:29 he/she/it-GIVE-ed Yet upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) Rachel (indecl) the (dat) daughter (dat) him/it/same (gen)   the (acc) slave girl (acc) him/it/same (gen) her/it/same (dat) slave girl (acc)
Rdz:29:29 Rdz_29:29_1 Rdz_29:29_2 Rdz_29:29_3 Rdz_29:29_4 Rdz_29:29_5 Rdz_29:29_6 Rdz_29:29_7 Rdz_29:29_8 Rdz_29:29_9 Rdz_29:29_10 Rdz_29:29_11 Rdz_29:29_12 Rdz_29:29_13
Rdz:29:29 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:29:30 καὶ εἰσῆλθεν πρὸς Ραχηλ· ἠγάπησεν δὲ Ραχηλ μᾶλλον ἢ Λειαν· καὶ ἐδούλευσεν αὐτῷ ἑπτὰ ἔτη ἕτερα.
Rdz:29:30 And he went in to Rachel; and he loved Rachel more than Lea; and he served him seven other years. (Genesis 29:30 Brenton)
Rdz:29:30 Jakub więc zbliżył się do Racheli i kochał ją bardziej niż Leę. I pozostał na służbie u Labana przez siedem następnych lat. (Rdz 29:30 BT_4)
Rdz:29:30 καὶ εἰσῆλθεν πρὸς Ραχηλ· ἠγάπησεν δὲ Ραχηλ μᾶλλον Λειαν· καὶ ἐδούλευσεν αὐτῷ ἑπτὰ ἔτη ἕτερα.
Rdz:29:30 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός Ῥαχήλ, ἡ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) δέ Ῥαχήλ, ἡ μᾶλλον ἤ[1] λεῖος -α -ον καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἑπτά ἔτο·ς, -ους, τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος)
Rdz:29:30 a także, nawet, a mianowicie wejść kierunku (wg, gen, dat) Rachel kochać zaś Rachel więcej / a (zamiast) lub gładka / poziom / plain a także, nawet, a mianowicie przestrzegać, aby być niewolnikiem, służyć on / ona / on / sama siedem rok inny
Rdz:29:30 kai\ ei)sE=lTen pro\s *raCHEl· E)ga/pEsen de\ *raCHEl ma=llon E)\ *leian· kai\ e)dou/leusen au)tO=| e(pta\ e)/tE e(/tera.
Rdz:29:30 kai eisElTen pros raCHEl· EgapEsen de raCHEl mallon E leian· kai eduleusen autO hepta etE hetera.
Rdz:29:30 C VBI_AAI3S P N_ASF VAI_AAI3S x N_ASF D C N_ASF C VAI_AAI3S RD_DSM M N3E_APN A1A_APN
Rdz:29:30 and also, even, namely to enter toward (+acc,+gen,+dat) Rachel to love δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Rachel more/rather (instead) or smooth/level/plain and also, even, namely to obey to be a slave, serve he/she/it/same seven year other
Rdz:29:30 and he/she/it-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) Rachel (indecl) he/she/it-LOVE-ed Yet Rachel (indecl) more/rather or smooth/level/plain ([Adj] acc) and he/she/it-OBEY-ed him/it/same (dat) seven years (nom|acc|voc) other (nom|acc), other (nom)
Rdz:29:30 Rdz_29:30_1 Rdz_29:30_2 Rdz_29:30_3 Rdz_29:30_4 Rdz_29:30_5 Rdz_29:30_6 Rdz_29:30_7 Rdz_29:30_8 Rdz_29:30_9 Rdz_29:30_10 Rdz_29:30_11 Rdz_29:30_12 Rdz_29:30_13 Rdz_29:30_14 Rdz_29:30_15 Rdz_29:30_16
Rdz:29:30 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:29:31 Ἰδὼν δὲ κύριος ὅτι μισεῖται Λεια, ἤνοιξεν τὴν μήτραν αὐτῆς· Ραχηλ δὲ ἦν στεῖρα.
Rdz:29:31 And when the Lord God saw that Lea was hated, he opened her womb; but Rachel was barren. (Genesis 29:31 Brenton)
Rdz:29:31 Gdy Pan widział, że Lea została odsunięta, otworzył jej łono; Rachela zaś była niepłodna. (Rdz 29:31 BT_4)
Rdz:29:31 Ἰδὼν δὲ κύριος ὅτι μισεῖται Λεια, ἤνοιξεν τὴν μήτραν αὐτῆς· Ραχηλ δὲ ἦν στεῖρα.
Rdz:29:31 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) λεῖος -α -ον ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό μήτρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό Ῥαχήλ, ἡ δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) στεῖρα, -ας, ἡ, voc. sg. στεῖρα
Rdz:29:31 zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), zaś panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. dlatego, że do destest niechęci, nienawidzę, nienawidzę, nienawidzić gładka / poziom / plain otworzyć łono on / ona / on / sama Rachel zaś być niepłodna
Rdz:29:31 *)idO\n de\ ku/rios o(/ti misei=tai *leia, E)/noiXen tE\n mE/tran au)tE=s· *raCHEl de\ E)=n stei=ra.
Rdz:29:31 idOn de kyrios hoti miseitai leia, EnoiXen tEn mEtran autEs· raCHEl de En steira.
Rdz:29:31 VB_AAPNSM