Rdz:30:1 Ἰδοῦσα δὲ Ραχηλ ὅτι οὐ τέτοκεν τῷ Ιακωβ, καὶ ἐζήλωσεν Ραχηλ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ εἶπεν τῷ Ιακωβ Δός μοι τέκνα· εἰ δὲ μή, τελευτήσω ἐγώ.
Rdz:30:1 And Rachel having perceived that she bore Jacob no children, was jealous of her sister; and said to Jacob, Give me children; and if not, I shall die. (Genesis 30:1 Brenton)
Rdz:30:1 Rachela zaś widząc, że nie może dać Jakubowi potomstwa, zazdrościła swej siostrze i rzekła do męża: «Spraw, abym miała dzieci; bo inaczej przyjdzie mi umrzeć!» (Rdz 30:1 BT_4)
Rdz:30:1 Ἰδοῦσα δὲ Ραχηλ ὅτι οὐ τέτοκεν τῷ Ιακωβ, καὶ ἐζήλωσεν Ραχηλ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ εἶπεν τῷ Ιακωβ Δός μοι τέκνα· εἰ δὲ μή, τελευτήσω ἐγώ.
Rdz:30:1 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δέ Ῥαχήλ, ἡ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ καί ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) Ῥαχήλ, ἡ ὁ ἡ τό ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα εἰ δέ μή τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:30:1 zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), zaś Rachel dlatego, że ??? przed nierównym oddechem urodzić Jakub a także, nawet, a mianowicie czuwanie Rachel siostra on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Jakub dawać JA dziecko Jeśli zaś nie do końca JA
Rdz:30:1 *)idou=sa de\ *raCHEl o(/ti ou) te/token tO=| *iakOb, kai\ e)DZE/lOsen *raCHEl tE\n a)delfE\n au)tE=s kai\ ei)=pen tO=| *iakOb *do/s moi te/kna· ei) de\ mE/, teleutE/sO e)gO/.
Rdz:30:1 idusa de raCHEl hoti u tetoken tO iakOb, kai eDZElOsen raCHEl tEn adelfEn autEs kai eipen tO iakOb dos moi tekna· ei de mE, teleutEsO egO.
Rdz:30:1 VB_AAPNSF x N_NSF C D VX_XAI3S RA_DSM N_DSM C VAI_AAI3S N_NSF RA_ASF N1_ASF RD_GSF C VBI_AAI3S RA_DSM N_DSM VO_AAD2S RP_DS N2N_APN C x D VF_FAI1S RP_NS
Rdz:30:1 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Rachel because/that οὐχ before rough breathing to give birth the Jacob and also, even, namely to zeal Rachel the sister he/she/it/same and also, even, namely to say/tell the Jacob to give I child if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to end I
Rdz:30:1 upon SEE-ing (nom|voc) Yet Rachel (indecl) because/that not he/she/it-has-GIVE-ed-BIRTH the (dat) Jacob (indecl) and he/she/it-ZEAL-ed Rachel (indecl) the (acc) sister (acc) her/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) Jacob (indecl) do-GIVE-you(sg)! me (dat) children (nom|acc|voc) if Yet not I-will-END, I-should-END I (nom)
Rdz:30:1 Rdz_30:1_1 Rdz_30:1_2 Rdz_30:1_3 Rdz_30:1_4 Rdz_30:1_5 Rdz_30:1_6 Rdz_30:1_7 Rdz_30:1_8 Rdz_30:1_9 Rdz_30:1_10 Rdz_30:1_11 Rdz_30:1_12 Rdz_30:1_13 Rdz_30:1_14 Rdz_30:1_15 Rdz_30:1_16 Rdz_30:1_17 Rdz_30:1_18 Rdz_30:1_19 Rdz_30:1_20 Rdz_30:1_21 Rdz_30:1_22 Rdz_30:1_23 Rdz_30:1_24 Rdz_30:1_25 Rdz_30:1_26
Rdz:30:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:30:2 ἐθυμώθη δὲ Ιακωβ τῇ Ραχηλ καὶ εἶπεν αὐτῇ Μὴ ἀντὶ θεοῦ ἐγώ εἰμι, ὃς ἐστέρησέν σε καρπὸν κοιλίας;
Rdz:30:2 And Jacob was angry with Rachel, and said to her, Am I in the place of God, who has deprived thee of the fruit of the womb? (Genesis 30:2 Brenton)
Rdz:30:2 Jakub rozgniewał się na Rachelę i odparł: «Czyż to ja, a nie Bóg, odmawiam ci potomstwa?» (Rdz 30:2 BT_4)
Rdz:30:2 ἐθυμώθη δὲ Ιακωβ τῇ Ραχηλ καὶ εἶπεν αὐτῇ Μὴ ἀντὶ θεοῦ ἐγώ εἰμι, ὃς ἐστέρησέν σε καρπὸν κοιλίας;
Rdz:30:2 θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) δέ Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό Ῥαχήλ, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μή ἀντί θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ κοιλία, -ας, ἡ
Rdz:30:2 do gniewu zaś Jakub Rachel a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama nie przeciwko (gen) Bóg  JA iść; być który / którego / których ? ty; twój / twoje (SG) owoce; Nadgarstek brzuch
Rdz:30:2 e)TumO/TE de\ *iakOb tE=| *raCHEl kai\ ei)=pen au)tE=| *mE\ a)nti\ Teou= e)gO/ ei)mi, o(\s e)ste/rEse/n se karpo\n koili/as;
Rdz:30:2 eTymOTE de iakOb tE raCHEl kai eipen autE mE anti Teu egO eimi, hos esterEsen se karpon koilias;
Rdz:30:2 VCI_API3S x N_NSM RA_DSF N_DSF C VBI_AAI3S RD_DSF D P N2_GSM RP_NS V9_PAI1S RR_NSM VAI_AAI3S RP_AS N2_ASM N1A_GSF
Rdz:30:2 to anger δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jacob the Rachel and also, even, namely to say/tell he/she/it/same not against (+gen) god [see theology] I to go; to be who/whom/which ć you; your/yours(sg) fruit; Carpus belly
Rdz:30:2 he/she/it-was-ANGER-ed Yet Jacob (indecl) the (dat) Rachel (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat) not against (+gen) god (gen) I (nom) I-am-GO-ing; I-am who/whom/which (nom)   you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) fruit (acc); Carpus (acc) belly (gen), bellies (acc)
Rdz:30:2 Rdz_30:2_1 Rdz_30:2_2 Rdz_30:2_3 Rdz_30:2_4 Rdz_30:2_5 Rdz_30:2_6 Rdz_30:2_7 Rdz_30:2_8 Rdz_30:2_9 Rdz_30:2_10 Rdz_30:2_11 Rdz_30:2_12 Rdz_30:2_13 Rdz_30:2_14 Rdz_30:2_15 Rdz_30:2_16 Rdz_30:2_17 Rdz_30:2_18
Rdz:30:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:30:3 εἶπεν δὲ Ραχηλ τῷ Ιακωβ Ἰδοὺ ἡ παιδίσκη μου Βαλλα· εἴσελθε πρὸς αὐτήν, καὶ τέξεται ἐπὶ τῶν γονάτων μου, καὶ τεκνοποιήσομαι κἀγὼ ἐξ αὐτῆς.
Rdz:30:3 And Rachel said to Jacob, Behold my handmaid Balla, go in to her, and she shall bear upon my knees, and I also shall have children by her. (Genesis 30:3 Brenton)
Rdz:30:3 Wtedy ona powiedziała: «Mam niewolnicę Bilhę. Zbliż się do niej, aby urodziła dzieci na moich kolanach; chociaż w ten sposób będę miała od ciebie potomstwo». (Rdz 30:3 BT_4)
Rdz:30:3 εἶπεν δὲ Ραχηλ τῷ Ιακωβ Ἰδοὺ παιδίσκη μου Βαλλα· εἴσελθε πρὸς αὐτήν, καὶ τέξεται ἐπὶ τῶν γονάτων μου, καὶ τεκνοποιήσομαι κἀγὼ ἐξ αὐτῆς.
Rdz:30:3 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Ῥαχήλ, ἡ ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γόνυ, γόνατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί   κἀγώ (καὶ ἐγώ) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:30:3 powiedzieć / powiedzieć zaś Rachel Jakub zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), niewolnica JA - wejść w kierunku (+ ACC +, + gen dat) on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie urodzić na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem kolano JA a także, nawet, a mianowicie - i / Ja również z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami on / ona / on / sama
Rdz:30:3 ei)=pen de\ *raCHEl tO=| *iakOb *)idou\ E( paidi/skE mou *balla· ei)/selTe pro\s au)tE/n, kai\ te/Xetai e)pi\ tO=n gona/tOn mou, kai\ teknopoiE/somai ka)gO\ e)X au)tE=s.
Rdz:30:3 eipen de raCHEl tO iakOb idu hE paidiskE mu balla· eiselTe pros autEn, kai teXetai epi tOn gonatOn mu, kai teknopoiEsomai kagO eX autEs.
Rdz:30:3 VBI_AAI3S x N_NSF RA_DSM N_DSM I RA_NSF N1_NSF RP_GS N_NSF VB_AAD2S P RD_ASF C VF_FMI3S P RA_GPN N3_GPN RP_GS C VF_FMI1S C+RPNS P RD_GSF
Rdz:30:3 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Rachel the Jacob to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the slave girl I ć to enter toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to give birth upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the knee I and also, even, namely ć and/also I out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same
Rdz:30:3 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Rachel (indecl) the (dat) Jacob (indecl) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) slave girl (nom|voc) me (gen)   do-ENTER-you(sg)! toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) and he/she/it-will-be-GIVE-ed-BIRTH upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) knees (gen) me (gen) and   and/also I (nom) out of (+gen) her/it/same (gen)
Rdz:30:3 Rdz_30:3_1 Rdz_30:3_2 Rdz_30:3_3 Rdz_30:3_4 Rdz_30:3_5 Rdz_30:3_6 Rdz_30:3_7 Rdz_30:3_8 Rdz_30:3_9 Rdz_30:3_10 Rdz_30:3_11 Rdz_30:3_12 Rdz_30:3_13 Rdz_30:3_14 Rdz_30:3_15 Rdz_30:3_16 Rdz_30:3_17 Rdz_30:3_18 Rdz_30:3_19 Rdz_30:3_20 Rdz_30:3_21 Rdz_30:3_22 Rdz_30:3_23 Rdz_30:3_24
Rdz:30:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:30:4 καὶ ἔδωκεν αὐτῷ Βαλλαν τὴν παιδίσκην αὐτῆς αὐτῷ γυναῖκα· εἰσῆλθεν δὲ πρὸς αὐτὴν Ιακωβ.
Rdz:30:4 And she gave him Balla her maid, for a wife to him; and Jacob went in to her. (Genesis 30:4 Brenton)
Rdz:30:4 Dała mu więc swą niewolnicę Bilhę za żonę, i Jakub zbliżył się do niej. (Rdz 30:4 BT_4)
Rdz:30:4 καὶ ἔδωκεν αὐτῷ Βαλλαν τὴν παιδίσκην αὐτῆς αὐτῷ γυναῖκα· εἰσῆλθεν δὲ πρὸς αὐτὴν Ιακωβ.
Rdz:30:4 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ πρός αὐτός αὐτή αὐτό Ἰακώβ, ὁ
Rdz:30:4 a także, nawet, a mianowicie dawać on / ona / on / sama - niewolnica on / ona / on / sama on / ona / on / sama kobieta / żona wejść zaś w kierunku (+ ACC +, + gen dat) on / ona / on / sama Jakub
Rdz:30:4 kai\ e)/dOken au)tO=| *ballan tE\n paidi/skEn au)tE=s au)tO=| gunai=ka· ei)sE=lTen de\ pro\s au)tE\n *iakOb.
Rdz:30:4 kai edOken autO ballan tEn paidiskEn autEs autO gynaika· eisElTen de pros autEn iakOb.
Rdz:30:4 C VAI_AAI3S RD_DSM N_ASF RA_ASF N1_ASF RD_GSF RD_DSM N3K_ASF VBI_AAI3S x P RD_ASF N_NSM
Rdz:30:4 and also, even, namely to give he/she/it/same ć the slave girl he/she/it/same he/she/it/same woman/wife to enter δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Jacob
Rdz:30:4 and he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat)   the (acc) slave girl (acc) her/it/same (gen) him/it/same (dat) woman/wife (acc) he/she/it-ENTER-ed Yet toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) Jacob (indecl)
Rdz:30:4 Rdz_30:4_1 Rdz_30:4_2 Rdz_30:4_3 Rdz_30:4_4 Rdz_30:4_5 Rdz_30:4_6 Rdz_30:4_7 Rdz_30:4_8 Rdz_30:4_9 Rdz_30:4_10 Rdz_30:4_11 Rdz_30:4_12 Rdz_30:4_13 Rdz_30:4_14
Rdz:30:4 x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:30:5 καὶ συνέλαβεν Βαλλα ἡ παιδίσκη Ραχηλ καὶ ἔτεκεν τῷ Ιακωβ υἱόν.
Rdz:30:5 And Balla, Rachel's maid, conceived, and bore Jacob a son. (Genesis 30:5 Brenton)
Rdz:30:5 A gdy Bilha poczęła i urodziła Jakubowi syna, (Rdz 30:5 BT_4)
Rdz:30:5 καὶ συνέλαβεν Βαλλα παιδίσκη Ραχηλ καὶ ἔτεκεν τῷ Ιακωβ υἱόν.
Rdz:30:5 καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-)   ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) Ῥαχήλ, ἡ καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
Rdz:30:5 a także, nawet, a mianowicie do zajęcia lasso, łapać, wyobrazić sobie, nab, się uchwycić, aresztowania, przechwytywanie - niewolnica Rachel a także, nawet, a mianowicie urodzić Jakub syn
Rdz:30:5 kai\ sune/laben *balla E( paidi/skE *raCHEl kai\ e)/teken tO=| *iakOb ui(o/n.
Rdz:30:5 kai synelaben balla hE paidiskE raCHEl kai eteken tO iakOb hyion.
Rdz:30:5 C VBI_AAI3S N_NSF RA_NSF N1_NSF N_GSF C VBI_AAI3S RA_DSM N_DSM N2_ASM
Rdz:30:5 and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture ć the slave girl Rachel and also, even, namely to give birth the Jacob son
Rdz:30:5 and he/she/it-SEIZING-ed   the (nom) slave girl (nom|voc) Rachel (indecl) and he/she/it-GIVE-ed-BIRTH the (dat) Jacob (indecl) son (acc)
Rdz:30:5 Rdz_30:5_1 Rdz_30:5_2 Rdz_30:5_3 Rdz_30:5_4 Rdz_30:5_5 Rdz_30:5_6 Rdz_30:5_7 Rdz_30:5_8 Rdz_30:5_9 Rdz_30:5_10 Rdz_30:5_11
Rdz:30:5 x x x x x x x x x x x
Rdz:30:6 καὶ εἶπεν Ραχηλ Ἔκρινέν μοι ὁ θεὸς καὶ ἐπήκουσεν τῆς φωνῆς μου καὶ ἔδωκέν μοι υἱόν· διὰ τοῦτο ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Δαν.
Rdz:30:6 And Rachel said, God has given judgment for me, and hearkened to my voice, and has given me a son; therefore she called his name, Dan. (Genesis 30:6 Brenton)
Rdz:30:6 Rachela rzekła: «Bóg jako sędzia otoczył mnie opieką; wysłuchawszy mnie dał mi syna». Dlatego nazwała go Dan. (Rdz 30:6 BT_4)
Rdz:30:6 καὶ εἶπεν Ραχηλ Ἔκρινέν μοι θεὸς καὶ ἐπήκουσεν τῆς φωνῆς μου καὶ ἔδωκέν μοι υἱόν· διὰ τοῦτο ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Δαν.
Rdz:30:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ῥαχήλ, ἡ κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί διά οὗτος αὕτη τοῦτο καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό  
Rdz:30:6 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Rachel ocenić zdecydować, myślę, powodem, oddzielne, nie rozdziela, odróżnić, wyłowić, wybrać, potępić JA Bóg  a także, nawet, a mianowicie słyszeć wydawać okrzyki / głosowych JA a także, nawet, a mianowicie dawać JA syn δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] zadzwonić połączenia w odniesieniu do nazwy on / ona / on / sama -
Rdz:30:6 kai\ ei)=pen *raCHEl *)/ekrine/n moi o( Teo\s kai\ e)pE/kousen tE=s fOnE=s mou kai\ e)/dOke/n moi ui(o/n· dia\ tou=to e)ka/lesen to\ o)/noma au)tou= *dan.
Rdz:30:6 kai eipen raCHEl ekrinen moi ho Teos kai epEkusen tEs fOnEs mu kai edOken moi hyion· dia tuto ekalesen to onoma autu dan.
Rdz:30:6 C VBI_AAI3S N_NSF VAI_AAI3S RP_DS RA_NSM N2_NSM C VAI_AAI3S RA_GSF N1_GSF RP_GS C VAI_AAI3S RP_DS N2_ASM P RD_ASN VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N_GSM
Rdz:30:6 and also, even, namely to say/tell Rachel to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn I the god [see theology] and also, even, namely to hear the sound/voice cries I and also, even, namely to give I son because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to call call the name with regard to he/she/it/same ć
Rdz:30:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed Rachel (indecl) he/she/it-was-JUDGE-ing, he/she/it-JUDGE-ed me (dat) the (nom) god (nom) and he/she/it-HEAR-ed the (gen) sound/voice (gen) me (gen) and he/she/it-GIVE-ed me (dat) son (acc) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen)  
Rdz:30:6 Rdz_30:6_1 Rdz_30:6_2 Rdz_30:6_3 Rdz_30:6_4 Rdz_30:6_5 Rdz_30:6_6 Rdz_30:6_7 Rdz_30:6_8 Rdz_30:6_9 Rdz_30:6_10 Rdz_30:6_11 Rdz_30:6_12 Rdz_30:6_13 Rdz_30:6_14 Rdz_30:6_15 Rdz_30:6_16 Rdz_30:6_17 Rdz_30:6_18 Rdz_30:6_19 Rdz_30:6_20 Rdz_30:6_21 Rdz_30:6_22 Rdz_30:6_23
Rdz:30:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:30:7 καὶ συνέλαβεν ἔτι Βαλλα ἡ παιδίσκη Ραχηλ καὶ ἔτεκεν υἱὸν δεύτερον τῷ Ιακωβ.
Rdz:30:7 And Balla, Rachel's maid, conceived yet again, and bore a second son to Jacob. (Genesis 30:7 Brenton)
Rdz:30:7 Niewolnica Racheli, Bilha, znowu poczęła i urodziła Jakubowi drugiego syna. (Rdz 30:7 BT_4)
Rdz:30:7 καὶ συνέλαβεν ἔτι Βαλλα παιδίσκη Ραχηλ καὶ ἔτεκεν υἱὸν δεύτερον τῷ Ιακωβ.
Rdz:30:7 καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) ἔτι   ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) Ῥαχήλ, ἡ καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δεύτερος -α -ον ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ
Rdz:30:7 a także, nawet, a mianowicie do zajęcia lasso, łapać, wyobrazić sobie, nab, się uchwycić, aresztowania, przechwytywanie ale nadal - niewolnica Rachel a także, nawet, a mianowicie urodzić syn drugi Jakub
Rdz:30:7 kai\ sune/laben e)/ti *balla E( paidi/skE *raCHEl kai\ e)/teken ui(o\n deu/teron tO=| *iakOb.
Rdz:30:7 kai synelaben eti balla hE paidiskE raCHEl kai eteken hyion deuteron tO iakOb.
Rdz:30:7 C VBI_AAI3S D N_NSF RA_NSF N1_NSF N_GSF C VBI_AAI3S N2_ASM A1A_ASM RA_DSM N_DSM
Rdz:30:7 and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture yet/still ć the slave girl Rachel and also, even, namely to give birth son second the Jacob
Rdz:30:7 and he/she/it-SEIZING-ed yet/still   the (nom) slave girl (nom|voc) Rachel (indecl) and he/she/it-GIVE-ed-BIRTH son (acc) second (acc, nom|acc|voc) the (dat) Jacob (indecl)
Rdz:30:7 Rdz_30:7_1 Rdz_30:7_2 Rdz_30:7_3 Rdz_30:7_4 Rdz_30:7_5 Rdz_30:7_6 Rdz_30:7_7 Rdz_30:7_8 Rdz_30:7_9 Rdz_30:7_10 Rdz_30:7_11 Rdz_30:7_12 Rdz_30:7_13
Rdz:30:7 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:30:8 καὶ εἶπεν Ραχηλ Συνελάβετό μοι ὁ θεός, καὶ συνανεστράφην τῇ ἀδελφῇ μου καὶ ἠδυνάσθην· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Νεφθαλι.
Rdz:30:8 And Rachel said, God has helped me, and I contended with my sister and prevailed; and she called his name, Nephthalim. (Genesis 30:8 Brenton)
Rdz:30:8 Wtedy Rachela rzekła: «Nadludzką walkę wiodłam z siostrą moją i zwyciężyłam!» Przeto dała mu imię Neftali. (Rdz 30:8 BT_4)
Rdz:30:8 καὶ εἶπεν Ραχηλ Συνελάβετό μοι θεός, καὶ συνανεστράφην τῇ ἀδελφῇ μου καὶ ἠδυνάσθην· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Νεφθαλι.
Rdz:30:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ῥαχήλ, ἡ συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί   ὁ ἡ τό ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό  
Rdz:30:8 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Rachel do zajęcia lasso, łapać, wyobrazić sobie, nab, się uchwycić, aresztowania, przechwytywanie JA Bóg  a także, nawet, a mianowicie - siostra JA a także, nawet, a mianowicie na stanie a także, nawet, a mianowicie zadzwonić połączenia w odniesieniu do nazwy on / ona / on / sama -
Rdz:30:8 kai\ ei)=pen *raCHEl *sunela/beto/ moi o( Teo/s, kai\ sunanestra/fEn tE=| a)delfE=| mou kai\ E)duna/sTEn· kai\ e)ka/lesen to\ o)/noma au)tou= *nefTali.
Rdz:30:8 kai eipen raCHEl synelabeto moi ho Teos, kai synanestrafEn tE adelfE mu kai EdynasTEn· kai ekalesen to onoma autu nefTali.
Rdz:30:8 C VBI_AAI3S N_NSF VBI_AMI3S RP_DS RA_NSM N2_NSM C VDI_API1S RA_DSF N1_DSF RP_GS C VSI_API1S C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N_ASM
Rdz:30:8 and also, even, namely to say/tell Rachel to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture I the god [see theology] and also, even, namely ć the sister I and also, even, namely to able and also, even, namely to call call the name with regard to he/she/it/same ć
Rdz:30:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed Rachel (indecl) he/she/it-was-SEIZING-ed me (dat) the (nom) god (nom) and   the (dat) sister (dat) me (gen) and I-was-ABLE-ed and he/she/it-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen)  
Rdz:30:8 Rdz_30:8_1 Rdz_30:8_2 Rdz_30:8_3 Rdz_30:8_4 Rdz_30:8_5 Rdz_30:8_6 Rdz_30:8_7 Rdz_30:8_8 Rdz_30:8_9 Rdz_30:8_10 Rdz_30:8_11 Rdz_30:8_12 Rdz_30:8_13 Rdz_30:8_14 Rdz_30:8_15 Rdz_30:8_16 Rdz_30:8_17 Rdz_30:8_18 Rdz_30:8_19 Rdz_30:8_20
Rdz:30:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:30:9 Εἶδεν δὲ Λεια ὅτι ἔστη τοῦ τίκτειν, καὶ ἔλαβεν Ζελφαν τὴν παιδίσκην αὐτῆς καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ Ιακωβ γυναῖκα.
Rdz:30:9 And Lea saw that she ceased from bearing, and she took Zelpha her maid, and gave her to Jacob for a wife; and he went in to her. (Genesis 30:9 Brenton)
Rdz:30:9 Ale i Lea widząc, że przestała rodzić, wzięła swą niewolnicę Zilpę i dała ją Jakubowi za żonę. (Rdz 30:9 BT_4)
Rdz:30:9 Εἶδεν δὲ Λεια ὅτι ἔστη τοῦ τίκτειν, καὶ ἔλαβεν Ζελφαν τὴν παιδίσκην αὐτῆς καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ Ιακωβ γυναῖκα.
Rdz:30:9 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δέ λεῖος -α -ον ὅτι ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
Rdz:30:9 zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), zaś gładka / poziom / plain dlatego, że spowodować stać urodzić a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem - niewolnica on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie dawać on / ona / on / sama Jakub kobieta / żona
Rdz:30:9 *ei)=den de\ *leia o(/ti e)/stE tou= ti/ktein, kai\ e)/laben *DZelfan tE\n paidi/skEn au)tE=s kai\ e)/dOken au)tE\n tO=| *iakOb gunai=ka.
Rdz:30:9 eiden de leia hoti estE tu tiktein, kai elaben DZelfan tEn paidiskEn autEs kai edOken autEn tO iakOb gynaika.
Rdz:30:9 VBI_AAI3S x N_NSF C VHI_AAI3S RA_GSN V1_PAN C VBI_AAI3S N_ASF RA_ASF N1_ASF RD_GSF C VAI_AAI3S RD_ASF RA_DSM N_DSM N3K_ASF
Rdz:30:9 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] smooth/level/plain because/that to cause to stand the to give birth and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć the slave girl he/she/it/same and also, even, namely to give he/she/it/same the Jacob woman/wife
Rdz:30:9 he/she/it-SEE-ed Yet smooth/level/plain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) because/that he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand the (gen) to-be-GIVE-ing-BIRTH and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed   the (acc) slave girl (acc) her/it/same (gen) and he/she/it-GIVE-ed her/it/same (acc) the (dat) Jacob (indecl) woman/wife (acc)
Rdz:30:9 Rdz_30:9_1 Rdz_30:9_2 Rdz_30:9_3 Rdz_30:9_4 Rdz_30:9_5 Rdz_30:9_6 Rdz_30:9_7 Rdz_30:9_8 Rdz_30:9_9 Rdz_30:9_10 Rdz_30:9_11 Rdz_30:9_12 Rdz_30:9_13 Rdz_30:9_14 Rdz_30:9_15 Rdz_30:9_16 Rdz_30:9_17 Rdz_30:9_18 Rdz_30:9_19
Rdz:30:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:30:10 εἰσῆλθεν δὲ πρὸς αὐτὴν Ιακωβ, καὶ συνέλαβεν Ζελφα ἡ παιδίσκη Λειας καὶ ἔτεκεν τῷ Ιακωβ υἱόν.
Rdz:30:10 And Zelpha the maid of Lea conceived, and bore Jacob a son. (Genesis 30:10 Brenton)
Rdz:30:10 Zilpa, niewolnica Lei, urodziła Jakubowi syna. (Rdz 30:10 BT_4)
Rdz:30:10 εἰσῆλθεν δὲ πρὸς αὐτὴν Ιακωβ, καὶ συνέλαβεν Ζελφα παιδίσκη Λειας καὶ ἔτεκεν τῷ Ιακωβ υἱόν.
Rdz:30:10 εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ πρός αὐτός αὐτή αὐτό Ἰακώβ, ὁ καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-)   ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) λεῖος -α -ον καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
Rdz:30:10 wejść zaś w kierunku (+ ACC +, + gen dat) on / ona / on / sama Jakub a także, nawet, a mianowicie do zajęcia lasso, łapać, wyobrazić sobie, nab, się uchwycić, aresztowania, przechwytywanie - niewolnica gładka / poziom / plain a także, nawet, a mianowicie urodzić Jakub syn
Rdz:30:10 ei)sE=lTen de\ pro\s au)tE\n *iakOb, kai\ sune/laben *DZelfa E( paidi/skE *leias kai\ e)/teken tO=| *iakOb ui(o/n.
Rdz:30:10 eisElTen de pros autEn iakOb, kai synelaben DZelfa hE paidiskE leias kai eteken tO iakOb hyion.
Rdz:30:10 VBI_AAI3S x P RD_ASF N_NSM C VBI_AAI3S N_NSF RA_NSF N1_NSF N_GSF C VBI_AAI3S RA_DSM N_DSM N2_ASM
Rdz:30:10 to enter δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Jacob and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture ć the slave girl smooth/level/plain and also, even, namely to give birth the Jacob son
Rdz:30:10 he/she/it-ENTER-ed Yet toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) Jacob (indecl) and he/she/it-SEIZING-ed   the (nom) slave girl (nom|voc) smooth/level/plain ([Adj] acc, gen) and he/she/it-GIVE-ed-BIRTH the (dat) Jacob (indecl) son (acc)
Rdz:30:10 Rdz_30:10_1 Rdz_30:10_2 Rdz_30:10_3 Rdz_30:10_4 Rdz_30:10_5 Rdz_30:10_6 Rdz_30:10_7 Rdz_30:10_8 Rdz_30:10_9 Rdz_30:10_10 Rdz_30:10_11 Rdz_30:10_12 Rdz_30:10_13 Rdz_30:10_14 Rdz_30:10_15 Rdz_30:10_16
Rdz:30:10 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:30:11 καὶ εἶπεν Λεια Ἐν τύχῃ· καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Γαδ.
Rdz:30:11 And Lea said, It is happily: and she called his name, Gad. (Genesis 30:11 Brenton)
Rdz:30:11 Wtedy Lea zawołała: «Szczęśliwie!» i dała mu imię Gad. (Rdz 30:11 BT_4)
Rdz:30:11 καὶ εἶπεν Λεια Ἐν τύχῃ· καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Γαδ.
Rdz:30:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λεῖος -α -ον ἐν τυγχάνω (τυγχαν-, τευξ-, τευξ- or 2nd τυχ-, τετυχ·[κ]-/τετευχ·[κ]-, -, -) καί ἐπ·ονομάζω (επ+ονομαζ-, επ+ονομα·σ-, επ+ονομα·σ-, -, -, επ+ονομασ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό Γάδ, ὁ
Rdz:30:11 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć gładka / poziom / plain w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między przypadkowi po a także, nawet, a mianowicie otrzymując (nazwy); wymówić (nazwę), by wymienić, aby zadzwonić w odniesieniu do nazwy on / ona / on / sama Gad
Rdz:30:11 kai\ ei)=pen *leia *)en tu/CHE|· kai\ e)pOno/masen to\ o)/noma au)tou= *gad.
Rdz:30:11 kai eipen leia en tyCHE· kai epOnomasen to onoma autu gad.
Rdz:30:11 C VBI_AAI3S N_NSF P N1_DSF C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N_ASM
Rdz:30:11 and also, even, namely to say/tell smooth/level/plain in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to chance upon and also, even, namely to give (a name); to pronounce (a name), to name, to call the name with regard to he/she/it/same Gad
Rdz:30:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed smooth/level/plain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) in/among/by (+dat) he/she/it-should-CHANCE-UPON, you(sg)-should-be-CHANCE-ed-UPON and he/she/it-TO GIVE (A NAME);-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) Gad (indecl)
Rdz:30:11 Rdz_30:11_1 Rdz_30:11_2 Rdz_30:11_3 Rdz_30:11_4 Rdz_30:11_5 Rdz_30:11_6 Rdz_30:11_7 Rdz_30:11_8 Rdz_30:11_9 Rdz_30:11_10 Rdz_30:11_11
Rdz:30:11 x x x x x x x x x x x
Rdz:30:12 καὶ συνέλαβεν Ζελφα ἡ παιδίσκη Λειας καὶ ἔτεκεν ἔτι τῷ Ιακωβ υἱὸν δεύτερον.
Rdz:30:12 And Zelpha the maid of Lea conceived yet again, and bore Jacob a second son. (Genesis 30:12 Brenton)
Rdz:30:12 A gdy Zilpa, niewolnica Lei, urodziła Jakubowi drugiego syna, (Rdz 30:12 BT_4)
Rdz:30:12 καὶ συνέλαβεν Ζελφα παιδίσκη Λειας καὶ ἔτεκεν ἔτι τῷ Ιακωβ υἱὸν δεύτερον.
Rdz:30:12 καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-)   ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) λεῖος -α -ον καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ἔτι ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δεύτερος -α -ον
Rdz:30:12 a także, nawet, a mianowicie do zajęcia lasso, łapać, wyobrazić sobie, nab, się uchwycić, aresztowania, przechwytywanie - niewolnica gładka / poziom / plain a także, nawet, a mianowicie urodzić ale nadal Jakub syn drugi
Rdz:30:12 kai\ sune/laben *DZelfa E( paidi/skE *leias kai\ e)/teken e)/ti tO=| *iakOb ui(o\n deu/teron.
Rdz:30:12 kai synelaben DZelfa hE paidiskE leias kai eteken eti tO iakOb hyion deuteron.
Rdz:30:12 C VBI_AAI3S N_NSF RA_NSF N1_NSF N_GSF C VBI_AAI3S D RA_DSM N_DSM N2_ASM A1A_ASM
Rdz:30:12 and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture ć the slave girl smooth/level/plain and also, even, namely to give birth yet/still the Jacob son second
Rdz:30:12 and he/she/it-SEIZING-ed   the (nom) slave girl (nom|voc) smooth/level/plain ([Adj] acc, gen) and he/she/it-GIVE-ed-BIRTH yet/still the (dat) Jacob (indecl) son (acc) second (acc, nom|acc|voc)
Rdz:30:12 Rdz_30:12_1 Rdz_30:12_2 Rdz_30:12_3 Rdz_30:12_4 Rdz_30:12_5 Rdz_30:12_6 Rdz_30:12_7 Rdz_30:12_8 Rdz_30:12_9 Rdz_30:12_10 Rdz_30:12_11 Rdz_30:12_12 Rdz_30:12_13
Rdz:30:12 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:30:13 καὶ εἶπεν Λεια Μακαρία ἐγώ, ὅτι μακαρίζουσίν με αἱ γυναῖκες· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ασηρ.
Rdz:30:13 And Lea said, I am blessed, for the women will pronounce me blessed; and she called his name, Aser. (Genesis 30:13 Brenton)
Rdz:30:13 Lea powiedziała: «Na moje szczęście! Bo kobiety będą mnie zwały szczęśliwą». Dała więc mu imię Aser. (Rdz 30:13 BT_4)
Rdz:30:13 καὶ εἶπεν Λεια Μακαρία ἐγώ, ὅτι μακαρίζουσίν με αἱ γυναῖκες· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ασηρ.
Rdz:30:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λεῖος -α -ον μακάριος -ία -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό Ἀσήρ, ὁ
Rdz:30:13 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć gładka / poziom / plain szczęśliwy JA dlatego, że do ??? JA kobieta / żona a także, nawet, a mianowicie zadzwonić połączenia w odniesieniu do nazwy on / ona / on / sama Asher
Rdz:30:13 kai\ ei)=pen *leia *makari/a e)gO/, o(/ti makari/DZousi/n me ai( gunai=kes· kai\ e)ka/lesen to\ o)/noma au)tou= *asEr.
Rdz:30:13 kai eipen leia makaria egO, hoti makariDZusin me hai gynaikes· kai ekalesen to onoma autu asEr.
Rdz:30:13 C VBI_AAI3S N_NSF A1A_NSF RP_NS C V1_PAI3P RP_AS RA_NPF N3K_NPF C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N_ASM
Rdz:30:13 and also, even, namely to say/tell smooth/level/plain fortunate I because/that to ??? I the woman/wife and also, even, namely to call call the name with regard to he/she/it/same Asher
Rdz:30:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed smooth/level/plain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) fortunate ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) I (nom) because/that they-are-???-ing, while ???-ing (dat) me (acc) the (nom) women/wives (nom|voc) and he/she/it-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) Asher (indecl)
Rdz:30:13 Rdz_30:13_1 Rdz_30:13_2 Rdz_30:13_3 Rdz_30:13_4 Rdz_30:13_5 Rdz_30:13_6 Rdz_30:13_7 Rdz_30:13_8 Rdz_30:13_9 Rdz_30:13_10 Rdz_30:13_11 Rdz_30:13_12 Rdz_30:13_13 Rdz_30:13_14 Rdz_30:13_15 Rdz_30:13_16
Rdz:30:13 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:30:14 Ἐπορεύθη δὲ Ρουβην ἐν ἡμέραις θερισμοῦ πυρῶν καὶ εὗρεν μῆλα μανδραγόρου ἐν τῷ ἀγρῷ καὶ ἤνεγκεν αὐτὰ πρὸς Λειαν τὴν μητέρα αὐτοῦ. εἶπεν δὲ Ραχηλ τῇ Λεια Δός μοι τῶν μανδραγορῶν τοῦ υἱοῦ σου.
Rdz:30:14 And Ruben went in the day of barley-harvest, and found apples of mandrakes in the field, and brought them to his mother Lea; and Rachel said to Lea her sister, Give me of thy son's mandrakes. (Genesis 30:14 Brenton)
Rdz:30:14 Pewnego razu Ruben, wyszedłszy na pole, gdy żęto pszenicę, znalazł mandragory i przyniósł je swej matce, Lei. Wtedy Rachela rzekła: «Daj mi mandragory syna twego». (Rdz 30:14 BT_4)
Rdz:30:14 Ἐπορεύθη δὲ Ρουβην ἐν ἡμέραις θερισμοῦ πυρῶν καὶ εὗρεν μῆλα μανδραγόρου ἐν τῷ ἀγρῷ καὶ ἤνεγκεν αὐτὰ πρὸς Λειαν τὴν μητέρα αὐτοῦ. εἶπεν δὲ Ραχηλ τῇ Λεια Δός μοι τῶν μανδραγορῶν τοῦ υἱοῦ σου.
Rdz:30:14 πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) δέ Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ θερισμός, -οῦ, ὁ πυρά, -ᾶς, ἡ; πυρόω (πυρ(ο)-, πυρω·σ-, πυρω·σ-, -, πεπυρω-, πυρω·θ-) καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)     ἐν ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός λεῖος -α -ον ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Ῥαχήλ, ἡ ὁ ἡ τό λεῖος -α -ον δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:30:14 iść zaś Reuben w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między dzień żniwa ogień; palić się a także, nawet, a mianowicie znaleźć - - w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między pole a także, nawet, a mianowicie przynieść (inf = ενεγκειν) Ramię, niedźwiedzia lub przewożenia rzeczy, przynieś, przynieś, przyniósł, porwać, rodzi on / ona / on / sama w kierunku (+ ACC +, + gen dat) gładka / poziom / plain mama on / ona / on / sama powiedzieć / powiedzieć zaś Rachel gładka / poziom / plain dawać JA - syn ty; twój / twoje (SG)
Rdz:30:14 *)eporeu/TE de\ *roubEn e)n E(me/rais Terismou= purO=n kai\ eu(=ren mE=la mandrago/rou e)n tO=| a)grO=| kai\ E)/negken au)ta\ pro\s *leian tE\n mEte/ra au)tou=. ei)=pen de\ *raCHEl tE=| *leia *do/s moi tO=n mandragorO=n tou= ui(ou= sou.
Rdz:30:14 eporeuTE de rubEn en hEmerais Terismu pyrOn kai heuren mEla mandragoru en tO agrO kai Enenken auta pros leian tEn mEtera autu. eipen de raCHEl tE leia dos moi tOn mandragorOn tu hyiu su.
Rdz:30:14 VCI_API3S x N_NSM P N1A_DPF N2_GSM N2_GPM C VB_AAI3S N2N_APN N2_GSM P RA_DSM N2_DSM C VAI_AAI3S RD_APN P N_ASF RA_ASF N3_ASF RD_GSM VBI_AAI3S x N_NSF RA_DSF N_DSF VO_AAD2S RP_DS RA_GPM N2_GPM RA_GSM N2_GSM RP_GS
Rdz:30:14 to go δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Reuben in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day harvest fire; to burn and also, even, namely to find ć ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the field and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) smooth/level/plain the mother he/she/it/same to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Rachel the smooth/level/plain to give I the ć the son you; your/yours(sg)
Rdz:30:14 he/she/it-was-GO-ed Yet Reuben (indecl) in/among/by (+dat) days (dat) harvest (gen) fires (gen); while BURN-ing (nom) and he/she/it-FIND-ed     in/among/by (+dat) the (dat) field (dat) and he/she/it-BRING-ed they/them/same (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) smooth/level/plain ([Adj] acc) the (acc) mother (acc) him/it/same (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Rachel (indecl) the (dat) smooth/level/plain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) do-GIVE-you(sg)! me (dat) the (gen)   the (gen) son (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:30:14 Rdz_30:14_1 Rdz_30:14_2 Rdz_30:14_3 Rdz_30:14_4 Rdz_30:14_5 Rdz_30:14_6 Rdz_30:14_7 Rdz_30:14_8 Rdz_30:14_9 Rdz_30:14_10 Rdz_30:14_11 Rdz_30:14_12 Rdz_30:14_13 Rdz_30:14_14 Rdz_30:14_15 Rdz_30:14_16 Rdz_30:14_17 Rdz_30:14_18 Rdz_30:14_19 Rdz_30:14_20 Rdz_30:14_21 Rdz_30:14_22 Rdz_30:14_23 Rdz_30:14_24 Rdz_30:14_25 Rdz_30:14_26 Rdz_30:14_27 Rdz_30:14_28 Rdz_30:14_29 Rdz_30:14_30 Rdz_30:14_31 Rdz_30:14_32 Rdz_30:14_33 Rdz_30:14_34
Rdz:30:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:30:15 εἶπεν δὲ Λεια Οὐχ ἱκανόν σοι ὅτι ἔλαβες τὸν ἄνδρα μου; μὴ καὶ τοὺς μανδραγόρας τοῦ υἱοῦ μου λήμψῃ; εἶπεν δὲ Ραχηλ Οὐχ οὕτως· κοιμηθήτω μετὰ σοῦ τὴν νύκτα ταύτην ἀντὶ τῶν μανδραγορῶν τοῦ υἱοῦ σου.
Rdz:30:15 And Lea said, Is it not enough for thee that thou hast taken my husband, wilt thou also take my son's mandrakes? And Rachel said, Not so: let him lie with thee to-night for thy son's mandrakes. (Genesis 30:15 Brenton)
Rdz:30:15 A na to Lea: «Czyż nie dość, że mi zabrałaś mego męża, i jeszcze chcesz zabrać mandragory mego syna?» Rachela zawołała: «Niechaj więc śpi z tobą tej nocy za mandragory twego syna!» (Rdz 30:15 BT_4)
Rdz:30:15 εἶπεν δὲ Λεια Οὐχ ἱκανόν σοι ὅτι ἔλαβες τὸν ἄνδρα μου; μὴ καὶ τοὺς μανδραγόρας τοῦ υἱοῦ μου λήμψῃ; εἶπεν δὲ Ραχηλ Οὐχ οὕτως· κοιμηθήτω μετὰ σοῦ τὴν νύκτα ταύτην ἀντὶ τῶν μανδραγορῶν τοῦ υἱοῦ σου.
Rdz:30:15 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ λεῖος -α -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἱκανός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅτι λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Ῥαχήλ, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀντί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:30:15 powiedzieć / powiedzieć zaś gładka / poziom / plain οὐχ przed nierównym oddechem obszerny ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub dlatego, że chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, boga, itp .; czasem, "mąż". JA nie a także, nawet, a mianowicie - syn JA chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem powiedzieć / powiedzieć zaś Rachel οὐχ przed nierównym oddechem thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] spoczywać / uśpienia po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG) noc Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] przeciwko (+ gen) - syn ty; twój / twoje (SG)
Rdz:30:15 ei)=pen de\ *leia *ou)CH i(kano/n soi o(/ti e)/labes to\n a)/ndra mou; mE\ kai\ tou\s mandrago/ras tou= ui(ou= mou lE/mPSE|; ei)=pen de\ *raCHEl *ou)CH ou(/tOs· koimETE/tO meta\ sou= tE\n nu/kta tau/tEn a)nti\ tO=n mandragorO=n tou= ui(ou= sou.
Rdz:30:15 eipen de leia uCH hikanon soi hoti elabes ton andra mu; mE kai tus mandragoras tu hyiu mu lEmPSE; eipen de raCHEl uCH hutOs· koimETEtO meta su tEn nykta tautEn anti tOn mandragorOn tu hyiu su.
Rdz:30:15 VBI_AAI3S x N_NSF D A1_NSN RP_DS C VBI_AAI2S RA_ASM N3_ASM RP_GS D C RA_APM N2_APM RA_GSM N2_GSM RP_GS VF_FMI2S VBI_AAI3S x N_NSF D D VC_APD3S P RP_GS RA_ASF N3_ASF RD_ASF P RA_GPM N2_GPM RA_GSM N2_GSM RP_GS
Rdz:30:15 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] smooth/level/plain οὐχ before rough breathing ample you; your/yours(sg); to rub worn, rub because/that to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". I not and also, even, namely the ć the son I to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Rachel οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) the night this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] against (+gen) the ć the son you; your/yours(sg)
Rdz:30:15 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet smooth/level/plain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) not ample ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) because/that you(sg)-TAKE HOLD OF-ed the (acc) man, husband (acc) me (gen) not and the (acc)   the (gen) son (gen) me (gen) you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Rachel (indecl) not thusly/like this let-him/her/it-be-REPOSE/SLEEP-ed! after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) night (acc) this (acc) against (+gen) the (gen)   the (gen) son (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:30:15 Rdz_30:15_1 Rdz_30:15_2 Rdz_30:15_3 Rdz_30:15_4 Rdz_30:15_5 Rdz_30:15_6 Rdz_30:15_7 Rdz_30:15_8 Rdz_30:15_9 Rdz_30:15_10 Rdz_30:15_11 Rdz_30:15_12 Rdz_30:15_13 Rdz_30:15_14 Rdz_30:15_15 Rdz_30:15_16 Rdz_30:15_17 Rdz_30:15_18 Rdz_30:15_19 Rdz_30:15_20 Rdz_30:15_21 Rdz_30:15_22 Rdz_30:15_23 Rdz_30:15_24 Rdz_30:15_25 Rdz_30:15_26 Rdz_30:15_27 Rdz_30:15_28 Rdz_30:15_29 Rdz_30:15_30 Rdz_30:15_31 Rdz_30:15_32 Rdz_30:15_33 Rdz_30:15_34 Rdz_30:15_35 Rdz_30:15_36
Rdz:30:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:30:16 εἰσῆλθεν δὲ Ιακωβ ἐξ ἀγροῦ ἑσπέρας, καὶ ἐξῆλθεν Λεια εἰς συνάντησιν αὐτῷ καὶ εἶπεν Πρός με εἰσελεύσῃ σήμερον· μεμίσθωμαι γάρ σε ἀντὶ τῶν μανδραγορῶν τοῦ υἱοῦ μου. καὶ ἐκοιμήθη μετ’ αὐτῆς τὴν νύκτα ἐκείνην.
Rdz:30:16 And Jacob came in out of the field at even; and Lea went forth to meet him, and said, Thou shalt come in to me this day, for I have hired thee for my son's mandrakes; and he lay with her that night. (Genesis 30:16 Brenton)
Rdz:30:16 A gdy Jakub wracał wieczorem z pola, wyszła Lea naprzeciw niego i rzekła: «Do mnie przyjdź, bo nabyłam cię za mandragory mego syna». I spał z nią owej nocy. (Rdz 30:16 BT_4)
Rdz:30:16 εἰσῆλθεν δὲ Ιακωβ ἐξ ἀγροῦ ἑσπέρας, καὶ ἐξῆλθεν Λεια εἰς συνάντησιν αὐτῷ καὶ εἶπεν Πρός με εἰσελεύσῃ σήμερον· μεμίσθωμαι γάρ σε ἀντὶ τῶν μανδραγορῶν τοῦ υἱοῦ μου. καὶ ἐκοιμήθη μετ’ αὐτῆς τὴν νύκτα ἐκείνην.
Rdz:30:16 εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ Ἰακώβ, ὁ ἐκ ἀγρός, -οῦ, ὁ ἑσπέρα, -ας, ἡ καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) λεῖος -α -ον εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) σήμερον μισθόω (μισθ(ο)-, -, μισθω·σ-, -, μεμισθω-, -) γάρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀντί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ἐκεῖνος -η -ο
Rdz:30:16 wejść zaś Jakub z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami pole wieczór a także, nawet, a mianowicie ujawnić się gładka / poziom / plain do (+ acc) spotkanie on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć w kierunku (+ ACC +, + gen dat) JA wejść dziś dzień zatrudnić na, ponieważ, jak ty; twój / twoje (SG) przeciwko (+ gen) - syn JA a także, nawet, a mianowicie spoczywać / uśpienia po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama noc że
Rdz:30:16 ei)sE=lTen de\ *iakOb e)X a)grou= e(spe/ras, kai\ e)XE=lTen *leia ei)s suna/ntEsin au)tO=| kai\ ei)=pen *pro/s me ei)seleu/sE| sE/meron· memi/sTOmai ga/r se a)nti\ tO=n mandragorO=n tou= ui(ou= mou. kai\ e)koimE/TE met’ au)tE=s tE\n nu/kta e)kei/nEn.
Rdz:30:16 eisElTen de iakOb eX agru hesperas, kai eXElTen leia eis synantEsin autO kai eipen pros me eiseleusE sEmeron· memisTOmai gar se anti tOn mandragorOn tu hyiu mu. kai ekoimETE met’ autEs tEn nykta ekeinEn.
Rdz:30:16 VBI_AAI3S x N_NSM P N2_GSM N1A_GSF C VBI_AAI3S N_NSF P N3I_ASF RD_DSM C VBI_AAI3S P RP_AS VF_FMI2S D VM_XMI1S x RP_AS P RA_GPM N2_GPM RA_GSM N2_GSM RP_GS C VCI_API3S P RD_GSF RA_ASF N3_ASF RD_ASF
Rdz:30:16 to enter δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jacob out of (+gen) ἐξ before vowels field evening and also, even, namely to come out smooth/level/plain into (+acc) meeting he/she/it/same and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I to enter today day to hire for since, as you; your/yours(sg) against (+gen) the ć the son I and also, even, namely to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same the night that
Rdz:30:16 he/she/it-ENTER-ed Yet Jacob (indecl) out of (+gen) field (gen) evening (gen), evenings (acc) and he/she/it-COME-ed-OUT smooth/level/plain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) into (+acc) meeting (acc) him/it/same (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) you(sg)-will-be-ENTER-ed today I-have-been-HIRE-ed for you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) against (+gen) the (gen)   the (gen) son (gen) me (gen) and he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed after (+acc), with (+gen) her/it/same (gen) the (acc) night (acc) that (acc)
Rdz:30:16 Rdz_30:16_1 Rdz_30:16_2 Rdz_30:16_3 Rdz_30:16_4 Rdz_30:16_5 Rdz_30:16_6 Rdz_30:16_7 Rdz_30:16_8 Rdz_30:16_9 Rdz_30:16_10 Rdz_30:16_11 Rdz_30:16_12 Rdz_30:16_13 Rdz_30:16_14 Rdz_30:16_15 Rdz_30:16_16 Rdz_30:16_17 Rdz_30:16_18 Rdz_30:16_19 Rdz_30:16_20 Rdz_30:16_21 Rdz_30:16_22 Rdz_30:16_23 Rdz_30:16_24 Rdz_30:16_25 Rdz_30:16_26 Rdz_30:16_27 Rdz_30:16_28 Rdz_30:16_29 Rdz_30:16_30 Rdz_30:16_31 Rdz_30:16_32 Rdz_30:16_33 Rdz_30:16_34
Rdz:30:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:30:17 καὶ ἐπήκουσεν ὁ θεὸς Λειας, καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν τῷ Ιακωβ υἱὸν πέμπτον.
Rdz:30:17 And God hearkened to Lea, and she conceived, and bore Jacob a fifth son. (Genesis 30:17 Brenton)
Rdz:30:17 Bóg zaś spełnił pragnienie Lei: poczęła i urodziła Jakubowi piątego syna. (Rdz 30:17 BT_4)
Rdz:30:17 καὶ ἐπήκουσεν θεὸς Λειας, καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν τῷ Ιακωβ υἱὸν πέμπτον.
Rdz:30:17 καί ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ λεῖος -α -ον καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί πέμπτος -η -ον
Rdz:30:17 a także, nawet, a mianowicie słyszeć Bóg  gładka / poziom / plain a także, nawet, a mianowicie do zajęcia lasso, łapać, wyobrazić sobie, nab, się uchwycić, aresztowania, przechwytywanie urodzić Jakub syn piąty
Rdz:30:17 kai\ e)pE/kousen o( Teo\s *leias, kai\ sullabou=sa e)/teken tO=| *iakOb ui(o\n pe/mpton.
Rdz:30:17 kai epEkusen ho Teos leias, kai syllabusa eteken tO iakOb hyion pempton.
Rdz:30:17 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM N_GSF C VB_AAPNSF VBI_AAI3S RA_DSM N_DSM N2_ASM A1_ASM
Rdz:30:17 and also, even, namely to hear the god [see theology] smooth/level/plain and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture to give birth the Jacob son fifth
Rdz:30:17 and he/she/it-HEAR-ed the (nom) god (nom) smooth/level/plain ([Adj] acc, gen) and upon SEIZING-ing (nom|voc) he/she/it-GIVE-ed-BIRTH the (dat) Jacob (indecl) son (acc) fifth (acc, nom|acc|voc)
Rdz:30:17 Rdz_30:17_1 Rdz_30:17_2 Rdz_30:17_3 Rdz_30:17_4 Rdz_30:17_5 Rdz_30:17_6 Rdz_30:17_7 Rdz_30:17_8 Rdz_30:17_9 Rdz_30:17_10 Rdz_30:17_11 Rdz_30:17_12
Rdz:30:17 x x x x x x x x x x x x
Rdz:30:18 καὶ εἶπεν Λεια Ἔδωκεν ὁ θεὸς τὸν μισθόν μου ἀνθ’ οὗ ἔδωκα τὴν παιδίσκην μου τῷ ἀνδρί μου· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ισσαχαρ, ὅ ἐστιν Μισθός.
Rdz:30:18 And Lea said, God has given me my reward, because I gave my maid to my husband; and she called his name Issachar, which is, Reward. (Genesis 30:18 Brenton)
Rdz:30:18 I mówiła: «Dał mi Bóg nagrodę za to, że oddałam moją niewolnicę mężowi». Nazwała więc go Issachar. (Rdz 30:18 BT_4)
Rdz:30:18 καὶ εἶπεν Λεια Ἔδωκεν θεὸς τὸν μισθόν μου ἀνθ’ οὗ ἔδωκα τὴν παιδίσκην μου τῷ ἀνδρί μου· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ισσαχαρ, ἐστιν Μισθός.
Rdz:30:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λεῖος -α -ον δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μισθός, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀντί οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό Ἰσσαχάρ v.l. Ἰσα-, ὁ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μισθός, -ου, ὁ
Rdz:30:18 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć gładka / poziom / plain dawać Bóg  tylko płacimy μισθωσεν wynagrodzenie, bezpłatny sól, tylko zaplata JA przeciwko (+ gen) gdzie ἕως οὗ oznacza "aż gdzie (w czasie)", to znaczy "do czasu, gdy", "do czasu" lub "do tego stopnia, że"; który / którego / których dawać niewolnica JA mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, boga, itp .; czasem, "mąż". JA a także, nawet, a mianowicie zadzwonić połączenia w odniesieniu do nazwy on / ona / on / sama Isaschar który / którego / których być tylko płacimy μισθωσεν wynagrodzenie, bezpłatny sól, tylko zaplata
Rdz:30:18 kai\ ei)=pen *leia *)/edOken o( Teo\s to\n misTo/n mou a)nT’ ou(= e)/dOka tE\n paidi/skEn mou tO=| a)ndri/ mou· kai\ e)ka/lesen to\ o)/noma au)tou= *issaCHar, o(/ e)stin *misTo/s.
Rdz:30:18 kai eipen leia edOken ho Teos ton misTon mu anT’ hu edOka tEn paidiskEn mu tO andri mu· kai ekalesen to onoma autu issaCHar, ho estin misTos.
Rdz:30:18 C VBI_AAI3S N_NSF VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASM N2_ASM RP_GS P RR_GSM VAI_AAI1S RA_ASF N1_ASF RP_GS RA_DSM N3_DSM RP_GS C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N_ASM RR_NSN V9_PAI3S N2_NSM
Rdz:30:18 and also, even, namely to say/tell smooth/level/plain to give the god [see theology] the just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense I against (+gen) where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to give the slave girl I the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". I and also, even, namely to call call the name with regard to he/she/it/same Issachar who/whom/which to be just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense
Rdz:30:18 and he/she/it-SAY/TELL-ed smooth/level/plain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-GIVE-ed the (nom) god (nom) the (acc) just recompense (acc) me (gen) against (+gen) where; who/whom/which (gen) I-GIVE-ed the (acc) slave girl (acc) me (gen) the (dat) man, husband (dat) me (gen) and he/she/it-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) Issachar (indecl) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is just recompense (nom)
Rdz:30:18 Rdz_30:18_1 Rdz_30:18_2 Rdz_30:18_3 Rdz_30:18_4 Rdz_30:18_5 Rdz_30:18_6 Rdz_30:18_7 Rdz_30:18_8 Rdz_30:18_9 Rdz_30:18_10 Rdz_30:18_11 Rdz_30:18_12 Rdz_30:18_13 Rdz_30:18_14 Rdz_30:18_15 Rdz_30:18_16 Rdz_30:18_17 Rdz_30:18_18 Rdz_30:18_19 Rdz_30:18_20 Rdz_30:18_21 Rdz_30:18_22 Rdz_30:18_23 Rdz_30:18_24 Rdz_30:18_25 Rdz_30:18_26 Rdz_30:18_27
Rdz:30:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:30:19 καὶ συνέλαβεν ἔτι Λεια καὶ ἔτεκεν υἱὸν ἕκτον τῷ Ιακωβ.
Rdz:30:19 And Lea conceived again, and bore Jacob a sixth son. (Genesis 30:19 Brenton)
Rdz:30:19 A gdy Lea znów poczęła i urodziła szóstego syna Jakubowi, (Rdz 30:19 BT_4)
Rdz:30:19 καὶ συνέλαβεν ἔτι Λεια καὶ ἔτεκεν υἱὸν ἕκτον τῷ Ιακωβ.
Rdz:30:19 καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) ἔτι λεῖος -α -ον καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἕκτος[1] -η -ον ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ
Rdz:30:19 a także, nawet, a mianowicie do zajęcia lasso, łapać, wyobrazić sobie, nab, się uchwycić, aresztowania, przechwytywanie ale nadal gładka / poziom / plain a także, nawet, a mianowicie urodzić syn szósty Jakub
Rdz:30:19 kai\ sune/laben e)/ti *leia kai\ e)/teken ui(o\n e(/kton tO=| *iakOb.
Rdz:30:19 kai synelaben eti leia kai eteken hyion hekton tO iakOb.
Rdz:30:19 C VBI_AAI3S D N_NSF C VBI_AAI3S N2_ASM A1_ASM RA_DSM N_DSM
Rdz:30:19 and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture yet/still smooth/level/plain and also, even, namely to give birth son sixth the Jacob
Rdz:30:19 and he/she/it-SEIZING-ed yet/still smooth/level/plain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and he/she/it-GIVE-ed-BIRTH son (acc) sixth (acc, nom|acc|voc) the (dat) Jacob (indecl)
Rdz:30:19 Rdz_30:19_1 Rdz_30:19_2 Rdz_30:19_3 Rdz_30:19_4 Rdz_30:19_5 Rdz_30:19_6 Rdz_30:19_7 Rdz_30:19_8 Rdz_30:19_9 Rdz_30:19_10
Rdz:30:19 x x x x x x x x x x
Rdz:30:20 καὶ εἶπεν Λεια Δεδώρηταί μοι ὁ θεὸς δῶρον καλόν· ἐν τῷ νῦν καιρῷ αἱρετιεῖ με ὁ ἀνήρ μου, ἔτεκον γὰρ αὐτῷ υἱοὺς ἕξ· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ζαβουλων.
Rdz:30:20 And Lea said, God has given me a good gift in this time; my husband will choose me, for I have born him six sons: and she called his name, Zabulon. (Genesis 30:20 Brenton)
Rdz:30:20 rzekła: «Obdarował mnie Bóg wspaniałym darem, teraz będę już miała pierwszeństwo u mego męża, gdyż urodziłam mu sześciu synów!» Dała więc synowi imię Zabulon. (Rdz 30:20 BT_4)
Rdz:30:20 καὶ εἶπεν Λεια Δεδώρηταί μοι θεὸς δῶρον καλόν· ἐν τῷ νῦν καιρῷ αἱρετιεῖ με ἀνήρ μου, ἔτεκον γὰρ αὐτῷ υἱοὺς ἕξ· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ζαβουλων.
Rdz:30:20 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λεῖος -α -ον δωρέομαι (δωρ(ε)-, -, δωρη·σ-, -, δεδωρη-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ἐν ὁ ἡ τό νῦν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) αἱρετίζω (αιρετιζ-, αιρετι(ε)·[σ]-, αιρετι·σ-, ῃρετι·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) γάρ αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἕξ καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό Ζαβουλών, ὁ
Rdz:30:20 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć gładka / poziom / plain udzielenia JA Bóg  prezent prawo nadające się (dosłownie), stąd też dobrze, właściwe, dobrze, dobrze, urodziwa, itd. (W przeciwieństwie do αγαθος, która jest z natury dobry, czyli Boga-kute). w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między teraz okres czasu wybierać JA mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, boga, itp .; czasem, "mąż". JA urodzić na, ponieważ, jak on / ona / on / sama syn sześć a także, nawet, a mianowicie zadzwonić połączenia w odniesieniu do nazwy on / ona / on / sama Zabulona
Rdz:30:20 kai\ ei)=pen *leia *dedO/rEtai/ moi o( Teo\s dO=ron kalo/n· e)n tO=| nu=n kairO=| ai(retiei= me o( a)nE/r mou, e)/tekon ga\r au)tO=| ui(ou\s e(/X· kai\ e)ka/lesen to\ o)/noma au)tou= *DZaboulOn.
Rdz:30:20 kai eipen leia dedOrEtai moi ho Teos dOron kalon· en tO nyn kairO hairetiei me ho anEr mu, etekon gar autO hyius heX· kai ekalesen to onoma autu DZabulOn.
Rdz:30:20 C VBI_AAI3S N_NSF VM_XMI3S RP_DS RA_NSM N2_NSM N2N_ASN A1_ASN P RA_DSM D N2_DSM VF_FAI3S RP_AS RA_NSM N3_NSM RP_GS VBI_AAI3P x RD_DSM N2_APM M C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N_ASM
Rdz:30:20 and also, even, namely to say/tell smooth/level/plain to grant I the god [see theology] gift right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the now period of time to choose I the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". I to give birth for since, as he/she/it/same son six and also, even, namely to call call the name with regard to he/she/it/same Zebulun
Rdz:30:20 and he/she/it-SAY/TELL-ed smooth/level/plain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-has-been-GRANT-ed me (dat) the (nom) god (nom) gift (nom|acc|voc) right ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) now period of time (dat) he/she/it-will-CHOOSE, you(sg)-will-be-CHOOSE-ed (classical) me (acc) the (nom) man, husband (nom) me (gen) I-GIVE-ed-BIRTH, they-GIVE-ed-BIRTH for him/it/same (dat) sons (acc) six and he/she/it-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) Zebulun (indecl)
Rdz:30:20 Rdz_30:20_1 Rdz_30:20_2 Rdz_30:20_3 Rdz_30:20_4 Rdz_30:20_5 Rdz_30:20_6 Rdz_30:20_7 Rdz_30:20_8 Rdz_30:20_9 Rdz_30:20_10 Rdz_30:20_11 Rdz_30:20_12 Rdz_30:20_13 Rdz_30:20_14 Rdz_30:20_15 Rdz_30:20_16 Rdz_30:20_17 Rdz_30:20_18 Rdz_30:20_19 Rdz_30:20_20 Rdz_30:20_21 Rdz_30:20_22 Rdz_30:20_23 Rdz_30:20_24 Rdz_30:20_25 Rdz_30:20_26 Rdz_30:20_27 Rdz_30:20_28 Rdz_30:20_29
Rdz:30:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:30:21 καὶ μετὰ τοῦτο ἔτεκεν θυγατέρα καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτῆς Δινα.
Rdz:30:21 And after this she bore a daughter; and she called her name, Dina. (Genesis 30:21 Brenton)
Rdz:30:21 Wreszcie urodziła i córkę, którą nazwała Dina. (Rdz 30:21 BT_4)
Rdz:30:21 καὶ μετὰ τοῦτο ἔτεκεν θυγατέρα καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτῆς Δινα.
Rdz:30:21 καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό  
Rdz:30:21 a także, nawet, a mianowicie po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] urodzić córka a także, nawet, a mianowicie zadzwonić połączenia w odniesieniu do nazwy on / ona / on / sama -
Rdz:30:21 kai\ meta\ tou=to e)/teken Tugate/ra kai\ e)ka/lesen to\ o)/noma au)tE=s *dina.
Rdz:30:21 kai meta tuto eteken Tygatera kai ekalesen to onoma autEs dina.
Rdz:30:21 C P RD_ASN VBI_AAI3S N3_ASF C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSF N_ASF
Rdz:30:21 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to give birth daughter and also, even, namely to call call the name with regard to he/she/it/same ć
Rdz:30:21 and after (+acc), with (+gen) this (nom|acc) he/she/it-GIVE-ed-BIRTH daughter (acc) and he/she/it-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) her/it/same (gen)  
Rdz:30:21 Rdz_30:21_1 Rdz_30:21_2 Rdz_30:21_3 Rdz_30:21_4 Rdz_30:21_5 Rdz_30:21_6 Rdz_30:21_7 Rdz_30:21_8 Rdz_30:21_9 Rdz_30:21_10 Rdz_30:21_11
Rdz:30:21 x x x x x x x x x x x
Rdz:30:22 Ἐμνήσθη δὲ ὁ θεὸς τῆς Ραχηλ, καὶ ἐπήκουσεν αὐτῆς ὁ θεὸς καὶ ἀνέῳξεν αὐτῆς τὴν μήτραν,
Rdz:30:22 And God remembered Rachel, and God hearkened to her, and he opened her womb. (Genesis 30:22 Brenton)
Rdz:30:22 A Bóg zlitował się i nad Rachelą; wysłuchał ją Bóg i otworzył jej łono. (Rdz 30:22 BT_4)
Rdz:30:22 Ἐμνήσθη δὲ θεὸς τῆς Ραχηλ, καὶ ἐπήκουσεν αὐτῆς θεὸς καὶ ἀνέῳξεν αὐτῆς τὴν μήτραν,
Rdz:30:22 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) δέ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ῥαχήλ, ἡ καί ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μήτρα, -ας, ἡ
Rdz:30:22 pamiętać / stać się świadomy zaś Bóg  Rachel a także, nawet, a mianowicie słyszeć on / ona / on / sama Bóg  a także, nawet, a mianowicie otworzyć on / ona / on / sama łono
Rdz:30:22 *)emnE/sTE de\ o( Teo\s tE=s *raCHEl, kai\ e)pE/kousen au)tE=s o( Teo\s kai\ a)ne/O|Xen au)tE=s tE\n mE/tran,
Rdz:30:22 emnEsTE de ho Teos tEs raCHEl, kai epEkusen autEs ho Teos kai aneOXen autEs tEn mEtran,
Rdz:30:22 VSI_API3S x RA_NSM N2_NSM RA_GSF N_GSF C VAI_AAI3S RD_GSF RA_NSM N2_NSM C VAI_AAI3S RD_GSF RA_ASF N1A_ASF
Rdz:30:22 to remember/become mindful of δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the god [see theology] the Rachel and also, even, namely to hear he/she/it/same the god [see theology] and also, even, namely to open up he/she/it/same the womb
Rdz:30:22 he/she/it-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF Yet the (nom) god (nom) the (gen) Rachel (indecl) and he/she/it-HEAR-ed her/it/same (gen) the (nom) god (nom) and he/she/it-OPEN-ed-UP her/it/same (gen) the (acc) womb (acc)
Rdz:30:22 Rdz_30:22_1 Rdz_30:22_2 Rdz_30:22_3 Rdz_30:22_4 Rdz_30:22_5 Rdz_30:22_6 Rdz_30:22_7 Rdz_30:22_8 Rdz_30:22_9 Rdz_30:22_10 Rdz_30:22_11 Rdz_30:22_12 Rdz_30:22_13 Rdz_30:22_14 Rdz_30:22_15 Rdz_30:22_16
Rdz:30:22 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:30:23 καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν τῷ Ιακωβ υἱόν. εἶπεν δὲ Ραχηλ Ἀφεῖλεν ὁ θεός μου τὸ ὄνειδος·
Rdz:30:23 And she conceived, and bore Jacob a son; and Rachel said, God has taken away my reproach. (Genesis 30:23 Brenton)
Rdz:30:23 Gdy więc poczęła i urodziła syna, rzekła: «Zdjął Bóg ze mnie hańbę!» (Rdz 30:23 BT_4)
Rdz:30:23 καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν τῷ Ιακωβ υἱόν. εἶπεν δὲ Ραχηλ Ἀφεῖλεν θεός μου τὸ ὄνειδος·
Rdz:30:23 καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Ῥαχήλ, ἡ ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὄνειδο·ς, -ους, τό
Rdz:30:23 a także, nawet, a mianowicie do zajęcia lasso, łapać, wyobrazić sobie, nab, się uchwycić, aresztowania, przechwytywanie urodzić Jakub syn powiedzieć / powiedzieć zaś Rachel pozbawiać Bóg  JA zarzut
Rdz:30:23 kai\ sullabou=sa e)/teken tO=| *iakOb ui(o/n. ei)=pen de\ *raCHEl *)afei=len o( Teo/s mou to\ o)/neidos·
Rdz:30:23 kai syllabusa eteken tO iakOb hyion. eipen de raCHEl afeilen ho Teos mu to oneidos·
Rdz:30:23 C VB_AAPNSF VBI_AAI3S RA_DSM N_DSM N2_ASM VBI_AAI3S x N_NSF VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_ASN N3E_ASN
Rdz:30:23 and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture to give birth the Jacob son to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Rachel to deprive the god [see theology] I the reproach
Rdz:30:23 and upon SEIZING-ing (nom|voc) he/she/it-GIVE-ed-BIRTH the (dat) Jacob (indecl) son (acc) he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Rachel (indecl) he/she/it-DEPRIVE-ed the (nom) god (nom) me (gen) the (nom|acc) reproach (nom|acc|voc)
Rdz:30:23 Rdz_30:23_1 Rdz_30:23_2 Rdz_30:23_3 Rdz_30:23_4 Rdz_30:23_5 Rdz_30:23_6 Rdz_30:23_7 Rdz_30:23_8 Rdz_30:23_9 Rdz_30:23_10 Rdz_30:23_11 Rdz_30:23_12 Rdz_30:23_13 Rdz_30:23_14 Rdz_30:23_15
Rdz:30:23 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:30:24 καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ιωσηφ λέγουσα Προσθέτω ὁ θεός μοι υἱὸν ἕτερον.
Rdz:30:24 And she called his name Joseph, saying, Let God add to me another son. (Genesis 30:24 Brenton)
Rdz:30:24 Dając mu zaś imię Józef, westchnęła: «Oby Pan dodał mi jeszcze drugiego syna!» (Rdz 30:24 BT_4)
Rdz:30:24 καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ιωσηφ λέγουσα Προσθέτω θεός μοι υἱὸν ἕτερον.
Rdz:30:24 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό Ἰωσήφ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος)
Rdz:30:24 a także, nawet, a mianowicie zadzwonić połączenia w odniesieniu do nazwy on / ona / on / sama Joseph powiedzieć / powiedzieć dodać do Bóg  JA syn inny
Rdz:30:24 kai\ e)ka/lesen to\ o)/noma au)tou= *iOsEf le/gousa *prosTe/tO o( Teo/s moi ui(o\n e(/teron.
Rdz:30:24 kai ekalesen to onoma autu iOsEf legusa prosTetO ho Teos moi hyion heteron.
Rdz:30:24 C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N_ASM V1_PAPNSF VE_AMD3S RA_NSM N2_NSM RP_DS N2_ASM A1A_ASM
Rdz:30:24 and also, even, namely to call call the name with regard to he/she/it/same Joseph to say/tell to add to the god [see theology] I son other
Rdz:30:24 and he/she/it-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) Joseph (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc) let-him/her/it-ADD-TO! the (nom) god (nom) me (dat) son (acc) other (acc, nom|acc)
Rdz:30:24 Rdz_30:24_1 Rdz_30:24_2 Rdz_30:24_3 Rdz_30:24_4 Rdz_30:24_5 Rdz_30:24_6 Rdz_30:24_7 Rdz_30:24_8 Rdz_30:24_9 Rdz_30:24_10 Rdz_30:24_11 Rdz_30:24_12 Rdz_30:24_13
Rdz:30:24 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:30:25 Ἐγένετο δὲ ὡς ἔτεκεν Ραχηλ τὸν Ιωσηφ, εἶπεν Ιακωβ τῷ Λαβαν Ἀπόστειλόν με, ἵνα ἀπέλθω εἰς τὸν τόπον μου καὶ εἰς τὴν γῆν μου.
Rdz:30:25 And it came to pass when Rachel had born Joseph, Jacob said to Laban, Send me away, that I may go to my place and to my land. (Genesis 30:25 Brenton)
Rdz:30:25 Gdy Rachela urodziła Józefa, Jakub rzekł do Labana: «Zwolnij mnie, abym mógł wrócić do kraju, w którym mieszkałem. (Rdz 30:25 BT_4)
Rdz:30:25 Ἐγένετο δὲ ὡς ἔτεκεν Ραχηλ τὸν Ιωσηφ, εἶπεν Ιακωβ τῷ Λαβαν Ἀπόστειλόν με, ἵνα ἀπέλθω εἰς τὸν τόπον μου καὶ εἰς τὴν γῆν μου.
Rdz:30:25 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ὡς τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) Ῥαχήλ, ἡ ὁ ἡ τό Ἰωσήφ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἵνα ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:30:25 stać się stać, stanie, zaś tak jak urodzić Rachel Joseph powiedzieć / powiedzieć Jakub chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem zamawiać JA żeby / ażeby / bo odejść do (+ acc) miejsce JA a także, nawet, a mianowicie do (+ acc) ziemia / Ziemia JA
Rdz:30:25 *)ege/neto de\ O(s e)/teken *raCHEl to\n *iOsEf, ei)=pen *iakOb tO=| *laban *)apo/steilo/n me, i(/na a)pe/lTO ei)s to\n to/pon mou kai\ ei)s tE\n gE=n mou.
Rdz:30:25 egeneto de hOs eteken raCHEl ton iOsEf, eipen iakOb tO laban aposteilon me, hina apelTO eis ton topon mu kai eis tEn gEn mu.
Rdz:30:25 VBI_AMI3S x C VBI_AAI3S N_NSF RA_ASM N_ASM VBI_AAI3S N_NSM RA_DSM N_DSM VA_AAD2S RP_AS C VB_AAS1S P RA_ASM N2_ASM RP_GS C P RA_ASF N1_ASF RP_GS
Rdz:30:25 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] as/like to give birth Rachel the Joseph to say/tell Jacob the to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to depart into (+acc) the place I and also, even, namely into (+acc) the earth/land I
Rdz:30:25 he/she/it-was-BECOME-ed Yet as/like he/she/it-GIVE-ed-BIRTH Rachel (indecl) the (acc) Joseph (indecl) he/she/it-SAY/TELL-ed Jacob (indecl) the (dat) upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) do-ORDER FORTH-you(sg)! me (acc) so that / in order to /because I-should-DEPART into (+acc) the (acc) place (acc) me (gen) and into (+acc) the (acc) earth/land (acc) me (gen)
Rdz:30:25 Rdz_30:25_1 Rdz_30:25_2 Rdz_30:25_3 Rdz_30:25_4 Rdz_30:25_5 Rdz_30:25_6 Rdz_30:25_7 Rdz_30:25_8 Rdz_30:25_9 Rdz_30:25_10 Rdz_30:25_11 Rdz_30:25_12 Rdz_30:25_13 Rdz_30:25_14 Rdz_30:25_15 Rdz_30:25_16 Rdz_30:25_17 Rdz_30:25_18 Rdz_30:25_19 Rdz_30:25_20 Rdz_30:25_21 Rdz_30:25_22 Rdz_30:25_23 Rdz_30:25_24
Rdz:30:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:30:26 ἀπόδος τὰς γυναῖκάς μου καὶ τὰ παιδία, περὶ ὧν δεδούλευκά σοι, ἵνα ἀπέλθω· σὺ γὰρ γινώσκεις τὴν δουλείαν, ἣν δεδούλευκά σοι.
Rdz:30:26 Restore my wives and my children, for whom I have served thee, that I may depart, for thou knowest the service wherewith I have served thee. (Genesis 30:26 Brenton)
Rdz:30:26 Pozwól mi zabrać moje żony i dzieci, za które ci służyłem, i odejdę. Wiesz dobrze, jak ci służyłem». (Rdz 30:26 BT_4)
Rdz:30:26 ἀπόδος τὰς γυναῖκάς μου καὶ τὰ παιδία, περὶ ὧν δεδούλευκά σοι, ἵνα ἀπέλθω· σὺ γὰρ γινώσκεις τὴν δουλείαν, ἣν δεδούλευκά σοι.
Rdz:30:26 ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) περί ὅς ἥ ὅ δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἵνα ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γάρ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό δουλεία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Rdz:30:26 oddać przywrócić, przypisać, posądza, przekazać, patrz kobieta / żona JA a także, nawet, a mianowicie dziecko o (+ acc, + gen) który / którego / których przestrzegać, aby być niewolnikiem, służyć ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub żeby / ażeby / bo odejść ty na, ponieważ, jak wiedzieć, tj rozpoznać. niewolnictwo który / którego / których przestrzegać, aby być niewolnikiem, służyć ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub
Rdz:30:26 a)po/dos ta\s gunai=ka/s mou kai\ ta\ paidi/a, peri\ O(=n dedou/leuka/ soi, i(/na a)pe/lTO· su\ ga\r ginO/skeis tE\n doulei/an, E(\n dedou/leuka/ soi.
Rdz:30:26 apodos tas gynaikas mu kai ta paidia, peri hOn deduleuka soi, hina apelTO· sy gar ginOskeis tEn duleian, hEn deduleuka soi.
Rdz:30:26 VO_AAD2S RA_APF N3K_APF RP_GS C RA_APN N2N_APN P RR_GPM VX_XAI1S RP_DS C VB_AAS1S RP_NS x V1_PAI2S RA_ASF N1A_ASF RR_ASF VX_XAI1S RP_DS
Rdz:30:26 to give back restore, assign, impute, convey, refer the woman/wife I and also, even, namely the child about (+acc,+gen) who/whom/which to obey to be a slave, serve you; your/yours(sg); to rub worn, rub so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to depart you for since, as to know i.e. recognize. the slavery who/whom/which to obey to be a slave, serve you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Rdz:30:26 do-GIVE BACK-you(sg)! the (acc) women/wives (acc) me (gen) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) about (+acc,+gen) who/whom/which (gen) I-have-OBEY-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) so that / in order to /because I-should-DEPART you(sg) (nom) for you(sg)-are-KNOW-ing the (acc) slavery (acc) who/whom/which (acc) I-have-OBEY-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Rdz:30:26 Rdz_30:26_1 Rdz_30:26_2 Rdz_30:26_3 Rdz_30:26_4 Rdz_30:26_5 Rdz_30:26_6 Rdz_30:26_7 Rdz_30:26_8 Rdz_30:26_9 Rdz_30:26_10 Rdz_30:26_11 Rdz_30:26_12 Rdz_30:26_13 Rdz_30:26_14 Rdz_30:26_15 Rdz_30:26_16 Rdz_30:26_17 Rdz_30:26_18 Rdz_30:26_19 Rdz_30:26_20 Rdz_30:26_21
Rdz:30:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:30:27 εἶπεν δὲ αὐτῷ Λαβαν Εἰ εὗρον χάριν ἐναντίον σου, οἰωνισάμην ἄν· εὐλόγησεν γάρ με ὁ θεὸς τῇ σῇ εἰσόδῳ.
Rdz:30:27 And Laban said to him, If I have found grace in thy sight, I would augur well, for the Lord has blessed me at thy coming in. (Genesis 30:27 Brenton)
Rdz:30:27 Laban mu odpowiedział: «Obyś mnie darzył życzliwością! Odgadłem bowiem, że Pan błogosławił mi dzięki tobie». (Rdz 30:27 BT_4)
Rdz:30:27 εἶπεν δὲ αὐτῷ Λαβαν Εἰ εὗρον χάριν ἐναντίον σου, οἰωνισάμην ἄν· εὐλόγησεν γάρ με θεὸς τῇ σῇ εἰσόδῳ.
Rdz:30:27 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) εἰ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ἄν εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) γάρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἴσ·οδος, -ου, ἡ
Rdz:30:27 powiedzieć / powiedzieć zaś on / ona / on / sama chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem gdyby znaleźć ze względu na [wg. z χάρις używane przysłówkowo] prep. dla; przysługa / Łaska [zobacz miłości] przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, ty; twój / twoje (SG) - kiedykolwiek (jeśli w ogóle) błogosławić na, ponieważ, jak JA Bóg  twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub wejście
Rdz:30:27 ei)=pen de\ au)tO=| *laban *ei) eu(=ron CHa/rin e)nanti/on sou, oi)Onisa/mEn a)/n· eu)lo/gEsen ga/r me o( Teo\s tE=| sE=| ei)so/dO|.
Rdz:30:27 eipen de autO laban ei heuron CHarin enantion su, oiOnisamEn an· eulogEsen gar me ho Teos tE sE eisodO.
Rdz:30:27 VBI_AAI3S x RD_DSM N_NSM C VB_AAI3P N3_ASF P RP_GS VAI_AMI1S x VA_AAI3S x RP_AS RA_NSM N2_NSM RA_DSF A1_DSF N2_DSF
Rdz:30:27 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand if to find for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg) ć ever (if ever) to bless for since, as I the god [see theology] the your/yours(sg); to rub worn, rub entry
Rdz:30:27 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet him/it/same (dat) upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) if do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) for; grace (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   ever he/she/it-BLESS-ed for me (acc) the (nom) god (nom) the (dat) your/yours(sg) (dat); you(sg)-will-be-RUB-ed entry (dat)
Rdz:30:27 Rdz_30:27_1 Rdz_30:27_2 Rdz_30:27_3 Rdz_30:27_4 Rdz_30:27_5 Rdz_30:27_6 Rdz_30:27_7 Rdz_30:27_8 Rdz_30:27_9 Rdz_30:27_10 Rdz_30:27_11 Rdz_30:27_12 Rdz_30:27_13 Rdz_30:27_14 Rdz_30:27_15 Rdz_30:27_16 Rdz_30:27_17 Rdz_30:27_18 Rdz_30:27_19
Rdz:30:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:30:28 διάστειλον τὸν μισθόν σου πρός με, καὶ δώσω.
Rdz:30:28 Appoint me thy wages, and I will give them. (Genesis 30:28 Brenton)
Rdz:30:28 Po czym dodał: «Ustal mi twoją zapłatę, a ja ci ją dam». (Rdz 30:28 BT_4)
Rdz:30:28 διάστειλον τὸν μισθόν σου πρός με, καὶ δώσω.
Rdz:30:28 δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό μισθός, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)
Rdz:30:28 do ??? (Ograniczenia, izolować, odrębne) tylko płacimy μισθωσεν wynagrodzenie, bezpłatny sól, tylko zaplata ty; twój / twoje (SG) w kierunku (+ ACC +, + gen dat) JA a także, nawet, a mianowicie dawać
Rdz:30:28 dia/steilon to\n misTo/n sou pro/s me, kai\ dO/sO.
Rdz:30:28 diasteilon ton misTon su pros me, kai dOsO.
Rdz:30:28 VA_AAD2S RA_ASM N2_ASM RP_GS P RP_AS C VF_FAI1S
Rdz:30:28 to ??? (restrict, isolate, distinct) the just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense you; your/yours(sg) toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely to give
Rdz:30:28 do-???-you(sg)! the (acc) just recompense (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) and I-will-GIVE, I-should-GIVE
Rdz:30:28 Rdz_30:28_1 Rdz_30:28_2 Rdz_30:28_3 Rdz_30:28_4 Rdz_30:28_5 Rdz_30:28_6 Rdz_30:28_7 Rdz_30:28_8
Rdz:30:28 x x x x x x x x
Rdz:30:29 εἶπεν δὲ αὐτῷ Ιακωβ Σὺ γινώσκεις ἃ δεδούλευκά σοι καὶ ὅσα ἦν κτήνη σου μετ’ ἐμοῦ·
Rdz:30:29 And Jacob said, Thou knowest in what things I have served thee, and how many cattle of thine are with me. (Genesis 30:29 Brenton)
Rdz:30:29 Jakub rzekł do niego: «Ty sam wiesz, jak ci służyłem i jaki jest twój dobytek dzięki mnie. (Rdz 30:29 BT_4)
Rdz:30:29 εἶπεν δὲ αὐτῷ Ιακωβ Σὺ γινώσκεις δεδούλευκά σοι καὶ ὅσα ἦν κτήνη σου μετ’ ἐμοῦ·
Rdz:30:29 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό Ἰακώβ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅς ἥ ὅ δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ὅσος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κτῆνο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Rdz:30:29 powiedzieć / powiedzieć zaś on / ona / on / sama Jakub ty wiedzieć, tj rozpoznać. który / którego / których przestrzegać, aby być niewolnikiem, służyć ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub a także, nawet, a mianowicie tyle, / aż być Zwierzę (bestia) ty; twój / twoje (SG) po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem JA; mój / moja
Rdz:30:29 ei)=pen de\ au)tO=| *iakOb *su\ ginO/skeis a(/ dedou/leuka/ soi kai\ o(/sa E)=n ktE/nE sou met’ e)mou=·
Rdz:30:29 eipen de autO iakOb sy ginOskeis ha deduleuka soi kai hosa En ktEnE su met’ emu·
Rdz:30:29 VBI_AAI3S x RD_DSM N_NSM RP_NS V1_PAI2S RR_APN VX_XAI1S RP_DS C A1_NPN V9_IAI3S N3E_NPN RP_GS P RP_GS
Rdz:30:29 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same Jacob you to know i.e. recognize. who/whom/which to obey to be a slave, serve you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely as much/many as to be Animal (beast) you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine
Rdz:30:29 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet him/it/same (dat) Jacob (indecl) you(sg) (nom) you(sg)-are-KNOW-ing who/whom/which (nom|acc) I-have-OBEY-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and as much/many as (nom|acc) he/she/it-was Animals (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen)
Rdz:30:29 Rdz_30:29_1 Rdz_30:29_2 Rdz_30:29_3 Rdz_30:29_4 Rdz_30:29_5 Rdz_30:29_6 Rdz_30:29_7 Rdz_30:29_8 Rdz_30:29_9 Rdz_30:29_10 Rdz_30:29_11 Rdz_30:29_12 Rdz_30:29_13 Rdz_30:29_14 Rdz_30:29_15 Rdz_30:29_16
Rdz:30:29 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:30:30 μικρὰ γὰρ ἦν ὅσα σοι ἦν ἐναντίον ἐμοῦ, καὶ ηὐξήθη εἰς πλῆθος, καὶ ηὐλόγησέν σε κύριος ἐπὶ τῷ ποδί μου. νῦν οὖν πότε ποιήσω κἀγὼ ἐμαυτῷ οἶκον;
Rdz:30:30 For it was little thou hadst before my time, and it is increased to a multitude, and the Lord God has blessed thee since my coming; now then, when shall I set up also my own house? (Genesis 30:30 Brenton)
Rdz:30:30 Miałeś bowiem niewiele, zanim przyszedłem; odkąd zaś tu jestem, pomnożył się on bardzo i Pan ci błogosławi. Jednak teraz muszę się zatroszczyć i o moją rodzinę». (Rdz 30:30 BT_4)
Rdz:30:30 μικρὰ γὰρ ἦν ὅσα σοι ἦν ἐναντίον ἐμοῦ, καὶ ηὐξήθη εἰς πλῆθος, καὶ ηὐλόγησέν σε κύριος ἐπὶ τῷ ποδί μου. νῦν οὖν πότε ποιήσω κἀγὼ ἐμαυτῷ οἶκον;
Rdz:30:30 μικρός -ά -όν γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-) εἰς[1] πλῆθο·ς, -ους, τό καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς νῦν οὖν πότε[1] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κἀγώ (καὶ ἐγώ) ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
Rdz:30:30 mała [zobacz mikro] na, ponieważ, jak być tyle, / aż ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub być przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, JA; mój / moja a także, nawet, a mianowicie rosnąć do (+ acc) Wiele (tłum) a także, nawet, a mianowicie błogosławić ty; twój / twoje (SG) panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem stopa JA teraz Dlatego też /, a następnie kiedy? robić / zrobić i / Ja również siebie dom
Rdz:30:30 mikra\ ga\r E)=n o(/sa soi E)=n e)nanti/on e)mou=, kai\ Eu)XE/TE ei)s plE=Tos, kai\ Eu)lo/gEse/n se ku/rios e)pi\ tO=| podi/ mou. nu=n ou)=n po/te poiE/sO ka)gO\ e)mautO=| oi)=kon;
Rdz:30:30 mikra gar En hosa soi En enantion emu, kai EuXETE eis plETos, kai EulogEsen se kyrios epi tO podi mu. nyn un pote poiEsO kagO emautO oikon;
Rdz:30:30 A1A_NPN x V9_IAI3S A1_NPN RP_DS V9_IAI3S P RP_GS C VCI_API3S P N3E_ASN C VAI_AAI3S RP_AS N2_NSM P RA_DSM N3D_DSM RP_GS D x D VA_AAS1S C+RPNS RD_DSM N2_ASM
Rdz:30:30 small [see micro] for since, as to be as much/many as you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, I; my/mine and also, even, namely to grow into (+acc) lot (multitude ) and also, even, namely to bless you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the foot I now therefore/then when? to do/make and/also I myself house
Rdz:30:30 small ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) for he/she/it-was as much/many as (nom|acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-was in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) and he/she/it-was-GROW-ed into (+acc) lot (nom|acc|voc) and he/she/it-BLESS-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) foot (dat) me (gen) now therefore/then when? I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE and/also I (nom) myself (dat) house (acc)
Rdz:30:30 Rdz_30:30_1 Rdz_30:30_2 Rdz_30:30_3 Rdz_30:30_4 Rdz_30:30_5 Rdz_30:30_6 Rdz_30:30_7 Rdz_30:30_8 Rdz_30:30_9 Rdz_30:30_10 Rdz_30:30_11 Rdz_30:30_12 Rdz_30:30_13 Rdz_30:30_14 Rdz_30:30_15 Rdz_30:30_16 Rdz_30:30_17 Rdz_30:30_18 Rdz_30:30_19 Rdz_30:30_20 Rdz_30:30_21 Rdz_30:30_22 Rdz_30:30_23 Rdz_30:30_24 Rdz_30:30_25 Rdz_30:30_26 Rdz_30:30_27
Rdz:30:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:30:31 καὶ εἶπεν αὐτῷ Λαβαν Τί σοι δώσω; εἶπεν δὲ αὐτῷ Ιακωβ Οὐ δώσεις μοι οὐθέν· ἐὰν ποιήσῃς μοι τὸ ῥῆμα τοῦτο, πάλιν ποιμανῶ τὰ πρόβατά σου καὶ φυλάξω.
Rdz:30:31 And Laban said to him, What shall I give thee? and Jacob said to him, Thou shalt not give me anything; if thou wilt do this thing for me, I will again tend thy flocks and keep them. (Genesis 30:31 Brenton)
Rdz:30:31 A na to Laban: «Cóż więc mam ci dać?» Jakub odpowiedział: «Nic mi nie dasz! Uczyń mi tylko to, co ci powiem, a będę nadal pasł twe stada i będę się nimi opiekował. (Rdz 30:31 BT_4)
Rdz:30:31 καὶ εἶπεν αὐτῷ Λαβαν Τί σοι δώσω; εἶπεν δὲ αὐτῷ Ιακωβ Οὐ δώσεις μοι οὐθέν· ἐὰν ποιήσῃς μοι τὸ ῥῆμα τοῦτο, πάλιν ποιμανῶ τὰ πρόβατά σου καὶ φυλάξω.
Rdz:30:31 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό Ἰακώβ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἐάν (εἰ ἄν) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο πάλιν ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-) ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)
Rdz:30:31 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub dawać powiedzieć / powiedzieć zaś on / ona / on / sama Jakub οὐχ przed nierównym oddechem dawać JA nie jeden (nic, nikt) jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] robić / zrobić JA oświadczenie oświadczenie, wypowiedź Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] znów na nowo, ponownie, anon, po raz kolejny, z tyłu, do tyłu, odtwarzanie pasterzem owiec (owczarnia) ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie chronić
Rdz:30:31 kai\ ei)=pen au)tO=| *laban *ti/ soi dO/sO; ei)=pen de\ au)tO=| *iakOb *ou) dO/seis moi ou)Te/n· e)a\n poiE/sE|s moi to\ r(E=ma tou=to, pa/lin poimanO= ta\ pro/bata/ sou kai\ fula/XO.
Rdz:30:31 kai eipen autO laban ti soi dOsO; eipen de autO iakOb u dOseis moi uTen· ean poiEsEs moi to rEma tuto, palin poimanO ta probata su kai fylaXO.
Rdz:30:31 C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM RI_ASN RP_DS VF_FAI1S VBI_AAI3S x RD_DSM N_NSM D VF_FAI2S RP_DS A3_ASN C VA_AAS2S RP_DS RA_ASN N3M_ASN RD_ASN D VF_FAI1S RA_APN N2N_APN RP_GS C VF_FAI1S
Rdz:30:31 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you; your/yours(sg); to rub worn, rub to give to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same Jacob οὐχ before rough breathing to give I not one (nothing, no one) if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to do/make I the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to shepherd the sheep (sheepfold) you; your/yours(sg) and also, even, namely to guard
Rdz:30:31 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) upon TAKE HOLD