Rdz:31:1 Ἤκουσεν δὲ Ιακωβ τὰ ῥήματα τῶν υἱῶν Λαβαν λεγόντων Εἴληφεν Ιακωβ πάντα τὰ τοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ ἐκ τῶν τοῦ πατρὸς ἡμῶν πεποίηκεν πᾶσαν τὴν δόξαν ταύτην.
Rdz:31:1 And Jacob heard the words of the sons of Laban, saying, Jacob has taken all that was our father's, and of our father's property has he gotten all this glory. (Genesis 31:1 Brenton)
Rdz:31:1 Jakub słyszał, jak synowie Labana mówili: «Jakub zabrał wszystko, co posiadał nasz ojciec, i z mienia naszego ojca dorobił się całego tego majątku». (Rdz 31:1 BT_4)
Rdz:31:1 Ἤκουσεν δὲ Ιακωβ τὰ ῥήματα τῶν υἱῶν Λαβαν λεγόντων Εἴληφεν Ιακωβ πάντα τὰ τοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ ἐκ τῶν τοῦ πατρὸς ἡμῶν πεποίηκεν πᾶσαν τὴν δόξαν ταύτην.
Rdz:31:1 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) δέ Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Ἰακώβ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐκ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) οὗτος αὕτη τοῦτο
Rdz:31:1 słyszeć zaś Jakub oświadczenie oświadczenie, wypowiedź syn chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem powiedzieć / powiedzieć chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem Jakub każdy wszystkim, każde, każde, całość ojciec JA a także, nawet, a mianowicie z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami ojciec JA robić / zrobić każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania chwała / awesomeness; spodziewać się wydawać, proszę, by się wydawać dobre Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj]
Rdz:31:1 *)/Ekousen de\ *iakOb ta\ r(E/mata tO=n ui(O=n *laban lego/ntOn *ei)/lEfen *iakOb pa/nta ta\ tou= patro\s E(mO=n kai\ e)k tO=n tou= patro\s E(mO=n pepoi/Eken pa=san tE\n do/Xan tau/tEn.
Rdz:31:1 Ekusen de iakOb ta rEmata tOn hyiOn laban legontOn eilEfen iakOb panta ta tu patros hEmOn kai ek tOn tu patros hEmOn pepoiEken pasan tEn doXan tautEn.
Rdz:31:1 VAI_AAI3S x N_NSM RA_APN N3M_APN RA_GPM N2_GPM N_GSM V1_PAPGPM VX_XAI3S N_NSM A3_APN RA_APN RA_GSM N3_GSM RP_GP C P RA_GPN RA_GSM N3_GSM RP_GP VX_XAI3S A1S_ASF RA_ASF N1S_ASF RD_ASF
Rdz:31:1 to hear δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jacob the declaration statement, utterance the son to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand to say/tell to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Jacob every all, each, every, the whole of the the father I and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the the father I to do/make every all, each, every, the whole of; to sprinkle the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Rdz:31:1 he/she/it-HEAR-ed Yet Jacob (indecl) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) the (gen) sons (gen) upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) let-them-be-SAY/TELL-ing! (classical), while SAY/TELL-ing (gen) he/she/it-has-TAKE HOLD OF-ed Jacob (indecl) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) the (gen) father (gen) us (gen) and out of (+gen) the (gen) the (gen) father (gen) us (gen) he/she/it-has-DO/MAKE-ed every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) this (acc)
Rdz:31:1 Rdz_31:1_1 Rdz_31:1_2 Rdz_31:1_3 Rdz_31:1_4 Rdz_31:1_5 Rdz_31:1_6 Rdz_31:1_7 Rdz_31:1_8 Rdz_31:1_9 Rdz_31:1_10 Rdz_31:1_11 Rdz_31:1_12 Rdz_31:1_13 Rdz_31:1_14 Rdz_31:1_15 Rdz_31:1_16 Rdz_31:1_17 Rdz_31:1_18 Rdz_31:1_19 Rdz_31:1_20 Rdz_31:1_21 Rdz_31:1_22 Rdz_31:1_23 Rdz_31:1_24 Rdz_31:1_25 Rdz_31:1_26 Rdz_31:1_27
Rdz:31:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:31:2 καὶ εἶδεν Ιακωβ τὸ πρόσωπον τοῦ Λαβαν, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν πρὸς αὐτὸν ὡς ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν.
Rdz:31:2 And Jacob saw the countenance of Laban, and behold it was not toward him as before. (Genesis 31:2 Brenton)
Rdz:31:2 I widział Jakub, że Laban zmienił się wobec niego i nie był już taki jak przedtem. (Rdz 31:2 BT_4)
Rdz:31:2 καὶ εἶδεν Ιακωβ τὸ πρόσωπον τοῦ Λαβαν, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν πρὸς αὐτὸν ὡς ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν.
Rdz:31:2 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἐχθές v.l. χθές καί τρίτος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ
Rdz:31:2 a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), Jakub twarz chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), οὐχ przed nierównym oddechem być w kierunku (+ ACC +, + gen dat) on / ona / on / sama tak jak wczoraj a także, nawet, a mianowicie trzeci dzień
Rdz:31:2 kai\ ei)=den *iakOb to\ pro/sOpon tou= *laban, kai\ i)dou\ ou)k E)=n pro\s au)to\n O(s e)CHTe\s kai\ tri/tEn E(me/ran.
Rdz:31:2 kai eiden iakOb to prosOpon tu laban, kai idu uk En pros auton hOs eCHTes kai tritEn hEmeran.
Rdz:31:2 C VBI_AAI3S N_NSM RA_ASN N2N_ASN RA_GSM N_GSM C I D V9_IAI3S P RD_ASM C D C A1_ASF N1A_ASF
Rdz:31:2 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jacob the face the to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), οὐχ before rough breathing to be toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same as/like yesterday and also, even, namely third day
Rdz:31:2 and he/she/it-SEE-ed Jacob (indecl) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) the (gen) upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) and be-you(sg)-SEE-ed! not he/she/it-was toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) as/like yesterday and third (acc) day (acc)
Rdz:31:2 Rdz_31:2_1 Rdz_31:2_2 Rdz_31:2_3 Rdz_31:2_4 Rdz_31:2_5 Rdz_31:2_6 Rdz_31:2_7 Rdz_31:2_8 Rdz_31:2_9 Rdz_31:2_10 Rdz_31:2_11 Rdz_31:2_12 Rdz_31:2_13 Rdz_31:2_14 Rdz_31:2_15 Rdz_31:2_16 Rdz_31:2_17 Rdz_31:2_18
Rdz:31:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:31:3 εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Ιακωβ Ἀποστρέφου εἰς τὴν γῆν τοῦ πατρός σου καὶ εἰς τὴν γενεάν σου, καὶ ἔσομαι μετὰ σοῦ.
Rdz:31:3 And the Lord said to Jacob, Return to the land of thy father, and to thy family, and I will be with thee. (Genesis 31:3 Brenton)
Rdz:31:3 Wtedy to Pan rzekł do Jakuba: «Wróć do ziemi twych przodków, do twego kraju rodzinnego, Ja zaś będę z tobą». (Rdz 31:3 BT_4)
Rdz:31:3 εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Ιακωβ Ἀποστρέφου εἰς τὴν γῆν τοῦ πατρός σου καὶ εἰς τὴν γενεάν σου, καὶ ἔσομαι μετὰ σοῦ.
Rdz:31:3 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἰακώβ, ὁ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰς[1] ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:31:3 powiedzieć / powiedzieć zaś panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Jakub odwrócić się od do (+ acc) ziemia / Ziemia ojciec ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie do (+ acc) generacji rasy, narodu; czasem "pokolenie" ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie być po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG)
Rdz:31:3 ei)=pen de\ ku/rios pro\s *iakOb *)apostre/fou ei)s tE\n gE=n tou= patro/s sou kai\ ei)s tE\n genea/n sou, kai\ e)/somai meta\ sou=.
Rdz:31:3 eipen de kyrios pros iakOb apostrefu eis tEn gEn tu patros su kai eis tEn genean su, kai esomai meta su.
Rdz:31:3 VBI_AAI3S x N2_NSM P N_ASM V1_PMD2S P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N3_GSM RP_GS C P RA_ASF N1A_ASF RP_GS C VF_FMI1S P RP_GS
Rdz:31:3 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Jacob to turn away from into (+acc) the earth/land the father you; your/yours(sg) and also, even, namely into (+acc) the generation Race, Nation; sometimes "generation" you; your/yours(sg) and also, even, namely to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Rdz:31:3 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Jacob (indecl) be-you(sg)-being-TURN-ed-AWAY-FROM! into (+acc) the (acc) earth/land (acc) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and into (+acc) the (acc) generation (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-be after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:31:3 Rdz_31:3_1 Rdz_31:3_2 Rdz_31:3_3 Rdz_31:3_4 Rdz_31:3_5 Rdz_31:3_6 Rdz_31:3_7 Rdz_31:3_8 Rdz_31:3_9 Rdz_31:3_10 Rdz_31:3_11 Rdz_31:3_12 Rdz_31:3_13 Rdz_31:3_14 Rdz_31:3_15 Rdz_31:3_16 Rdz_31:3_17 Rdz_31:3_18 Rdz_31:3_19 Rdz_31:3_20 Rdz_31:3_21
Rdz:31:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:31:4 ἀποστείλας δὲ Ιακωβ ἐκάλεσεν Ραχηλ καὶ Λειαν εἰς τὸ πεδίον, οὗ τὰ ποίμνια,
Rdz:31:4 And Jacob sent and called Lea and Rachel to the plain where the flocks were. (Genesis 31:4 Brenton)
Rdz:31:4 Jakub, który był na pastwisku przy swej trzodzie, kazał wezwać do siebie Rachelę i Leę (Rdz 31:4 BT_4)
Rdz:31:4 ἀποστείλας δὲ Ιακωβ ἐκάλεσεν Ραχηλ καὶ Λειαν εἰς τὸ πεδίον, οὗ τὰ ποίμνια,
Rdz:31:4 ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) δέ Ἰακώβ, ὁ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) Ῥαχήλ, ἡ καί λεῖος -α -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό   οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό ποίμνιον, -ου, τό
Rdz:31:4 zamawiać zaś Jakub zadzwonić połączenia Rachel a także, nawet, a mianowicie gładka / poziom / plain do (+ acc) - gdzie ἕως οὗ oznacza "aż gdzie (w czasie)", to znaczy "do czasu, gdy", "do czasu" lub "do tego stopnia, że"; który / którego / których trzódka
Rdz:31:4 a)postei/las de\ *iakOb e)ka/lesen *raCHEl kai\ *leian ei)s to\ pedi/on, ou(= ta\ poi/mnia,
Rdz:31:4 aposteilas de iakOb ekalesen raCHEl kai leian eis to pedion, hu ta poimnia,
Rdz:31:4 VA_AAPNSM x N_NSM VAI_AAI3S N_ASF C N_ASF P RA_ASN N2N_ASN D RA_NPN N2N_NPN
Rdz:31:4 to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jacob to call call Rachel and also, even, namely smooth/level/plain into (+acc) the ć where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which the flock
Rdz:31:4 upon ORDER FORTH-ing (nom|voc) Yet Jacob (indecl) he/she/it-CALL-ed Rachel (indecl) and smooth/level/plain ([Adj] acc) into (+acc) the (nom|acc)   where; who/whom/which (gen) the (nom|acc) flocks (nom|acc|voc)
Rdz:31:4 Rdz_31:4_1 Rdz_31:4_2 Rdz_31:4_3 Rdz_31:4_4 Rdz_31:4_5 Rdz_31:4_6 Rdz_31:4_7 Rdz_31:4_8 Rdz_31:4_9 Rdz_31:4_10 Rdz_31:4_11 Rdz_31:4_12 Rdz_31:4_13
Rdz:31:4 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:31:5 καὶ εἶπεν αὐταῖς Ὁρῶ ἐγὼ τὸ πρόσωπον τοῦ πατρὸς ὑμῶν ὅτι οὐκ ἔστιν πρὸς ἐμοῦ ὡς ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν· ὁ δὲ θεὸς τοῦ πατρός μου ἦν μετ’ ἐμοῦ.
Rdz:31:5 And he said to them, I see the face of your father, that it is not toward me as before, but the God of my father was with me. (Genesis 31:5 Brenton)
Rdz:31:5 i powiedział im: «Widzę po wyrazie twarzy waszego ojca, że nie jest on dla mnie taki jak dawniej, lecz Bóg mojego ojca był ze mną. (Rdz 31:5 BT_4)
Rdz:31:5 καὶ εἶπεν αὐταῖς Ὁρῶ ἐγὼ τὸ πρόσωπον τοῦ πατρὸς ὑμῶν ὅτι οὐκ ἔστιν πρὸς ἐμοῦ ὡς ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν· δὲ θεὸς τοῦ πατρός μου ἦν μετ’ ἐμοῦ.
Rdz:31:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὡς ἐχθές v.l. χθές καί τρίτος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό δέ θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Rdz:31:5 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), JA twarz ojciec ty dlatego, że οὐχ przed nierównym oddechem być w kierunku (+ ACC +, + gen dat) JA; mój / moja tak jak wczoraj a także, nawet, a mianowicie trzeci dzień zaś Bóg  ojciec JA być po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem JA; mój / moja
Rdz:31:5 kai\ ei)=pen au)tai=s *(orO= e)gO\ to\ pro/sOpon tou= patro\s u(mO=n o(/ti ou)k e)/stin pro\s e)mou= O(s e)CHTe\s kai\ tri/tEn E(me/ran· o( de\ Teo\s tou= patro/s mou E)=n met’ e)mou=.
Rdz:31:5 kai eipen autais orO egO to prosOpon tu patros hymOn hoti uk estin pros emu hOs eCHTes kai tritEn hEmeran· ho de Teos tu patros mu En met’ emu.
Rdz:31:5 C VBI_AAI3S RD_DPF V3_PAI1S RP_NS RA_ASN N2N_ASN RA_GSM N3_GSM RP_GP C D V9_PAI3S P RP_GS C D C A1_ASF N1A_ASF RA_NSM x N2_NSM RA_GSM N3_GSM RP_GS V9_IAI3S P RP_GS
Rdz:31:5 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I the face the father you because/that οὐχ before rough breathing to be toward (+acc,+gen,+dat) I; my/mine as/like yesterday and also, even, namely third day the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] god [see theology] the father I to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine
Rdz:31:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) I-am-SEE-ing, be-you(sg)-being-SEE-ed!, I-should-be-SEE-ing I (nom) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) the (gen) father (gen) you(pl) (gen) because/that not he/she/it-is toward (+acc,+gen,+dat) me (gen); my/mine (gen) as/like yesterday and third (acc) day (acc) the (nom) Yet god (nom) the (gen) father (gen) me (gen) he/she/it-was after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen)
Rdz:31:5 Rdz_31:5_1 Rdz_31:5_2 Rdz_31:5_3 Rdz_31:5_4 Rdz_31:5_5 Rdz_31:5_6 Rdz_31:5_7 Rdz_31:5_8 Rdz_31:5_9 Rdz_31:5_10 Rdz_31:5_11 Rdz_31:5_12 Rdz_31:5_13 Rdz_31:5_14 Rdz_31:5_15 Rdz_31:5_16 Rdz_31:5_17 Rdz_31:5_18 Rdz_31:5_19 Rdz_31:5_20 Rdz_31:5_21 Rdz_31:5_22 Rdz_31:5_23 Rdz_31:5_24 Rdz_31:5_25 Rdz_31:5_26 Rdz_31:5_27 Rdz_31:5_28 Rdz_31:5_29
Rdz:31:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:31:6 καὶ αὐταὶ δὲ οἴδατε ὅτι ἐν πάσῃ τῇ ἰσχύι μου δεδούλευκα τῷ πατρὶ ὑμῶν.
Rdz:31:6 And ye too know that with all my might I have served your father. (Genesis 31:6 Brenton)
Rdz:31:6 Wy same najlepiej wiecie, że choć z całych sił służyłem ojcu waszemu, (Rdz 31:6 BT_4)
Rdz:31:6 καὶ αὐταὶ δὲ οἴδατε ὅτι ἐν πάσῃ τῇ ἰσχύι μου δεδούλευκα τῷ πατρὶ ὑμῶν.
Rdz:31:6 καί αὐτός αὐτή αὐτό δέ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Rdz:31:6 a także, nawet, a mianowicie on / ona / on / sama zaś dostrzec, aby zobaczyć, wiedzieć, aby mieć świadomość, aby zapoznać się z dlatego, że w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania siła JA przestrzegać, aby być niewolnikiem, służyć ojciec; ojczyzna ty
Rdz:31:6 kai\ au)tai\ de\ oi)/date o(/ti e)n pa/sE| tE=| i)sCHu/i mou dedou/leuka tO=| patri\ u(mO=n.
Rdz:31:6 kai autai de oidate hoti en pasE tE isCHyi mu deduleuka tO patri hymOn.
Rdz:31:6 C RD_NPF x VX_XAI2P C P A1S_DSF RA_DSF N3U_DSF RP_GS VX_XAI1S RA_DSM N3_DSM RP_GP
Rdz:31:6 and also, even, namely he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the strength I to obey to be a slave, serve the father; fatherland you
Rdz:31:6 and they/same (nom) Yet you(pl)-have-PERCEIVE-ed because/that in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) strength (dat) me (gen) I-have-OBEY-ed the (dat) father (dat); fatherland (voc) you(pl) (gen)
Rdz:31:6 Rdz_31:6_1 Rdz_31:6_2 Rdz_31:6_3 Rdz_31:6_4 Rdz_31:6_5 Rdz_31:6_6 Rdz_31:6_7 Rdz_31:6_8 Rdz_31:6_9 Rdz_31:6_10 Rdz_31:6_11 Rdz_31:6_12 Rdz_31:6_13 Rdz_31:6_14
Rdz:31:6 x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:31:7 ὁ δὲ πατὴρ ὑμῶν παρεκρούσατό με καὶ ἤλλαξεν τὸν μισθόν μου τῶν δέκα ἀμνῶν, καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ θεὸς κακοποιῆσαί με.
Rdz:31:7 But your father deceived me, and changed my wages for the ten lambs, yet God gave him not power to hurt me. (Genesis 31:7 Brenton)
Rdz:31:7 on jednak oszukiwał mnie i wielokrotnie zmieniał mi zapłatę; i tylko Bóg bronił mnie od krzywdy. (Rdz 31:7 BT_4)
Rdz:31:7 δὲ πατὴρ ὑμῶν παρεκρούσατό με καὶ ἤλλαξεν τὸν μισθόν μου τῶν δέκα ἀμνῶν, καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ θεὸς κακοποιῆσαί με.
Rdz:31:7 ὁ ἡ τό δέ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό μισθός, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δέκα ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ κακο·ποιέω (κακοποι(ε)-, κακοποιη·σ-, κακοποιη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:31:7 zaś ojciec ty - JA a także, nawet, a mianowicie zmianę / zmieniać tylko płacimy μισθωσεν wynagrodzenie, bezpłatny sól, tylko zaplata JA dziesięć jagnięcina a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem dawać on / ona / on / sama Bóg  do sponiewierać maul JA
Rdz:31:7 o( de\ patE\r u(mO=n parekrou/sato/ me kai\ E)/llaXen to\n misTo/n mou tO=n de/ka a)mnO=n, kai\ ou)k e)/dOken au)tO=| o( Teo\s kakopoiE=sai/ me.
Rdz:31:7 ho de patEr hymOn parekrusato me kai EllaXen ton misTon mu tOn deka amnOn, kai uk edOken autO ho Teos kakopoiEsai me.
Rdz:31:7 RA_NSM x N3_NSM RP_GP VAI_AMI3S RP_AS C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RP_GS RA_GPM M N2_GPM C D VAI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N2_NSM VA_AAN RP_AS
Rdz:31:7 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] father you ć I and also, even, namely to change/alter the just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense I the ten lamb and also, even, namely οὐχ before rough breathing to give he/she/it/same the god [see theology] to maltreat maul I
Rdz:31:7 the (nom) Yet father (nom) you(pl) (gen)   me (acc) and he/she/it-CHANGE/ALTER-ed the (acc) just recompense (acc) me (gen) the (gen) ten lambs (gen) and not he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) the (nom) god (nom) to-MALTREAT, be-you(sg)-MALTREAT-ed!, he/she/it-happens-to-MALTREAT (opt) me (acc)
Rdz:31:7 Rdz_31:7_1 Rdz_31:7_2 Rdz_31:7_3 Rdz_31:7_4 Rdz_31:7_5 Rdz_31:7_6 Rdz_31:7_7 Rdz_31:7_8 Rdz_31:7_9 Rdz_31:7_10 Rdz_31:7_11 Rdz_31:7_12 Rdz_31:7_13 Rdz_31:7_14 Rdz_31:7_15 Rdz_31:7_16 Rdz_31:7_17 Rdz_31:7_18 Rdz_31:7_19 Rdz_31:7_20 Rdz_31:7_21 Rdz_31:7_22
Rdz:31:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:31:8 ἐὰν οὕτως εἴπῃ Τὰ ποικίλα ἔσται σου μισθός, καὶ τέξεται πάντα τὰ πρόβατα ποικίλα· ἐὰν δὲ εἴπῃ Τὰ λευκὰ ἔσται σου μισθός, καὶ τέξεται πάντα τὰ πρόβατα λευκά·
Rdz:31:8 If he should say thus, The speckled shall be thy reward, then all the cattle would bear speckled; and if he should say, The white shall be thy reward, then would all the cattle bear white. (Genesis 31:8 Brenton)
Rdz:31:8 Gdy bowiem ojciec wasz mówił: Owce pstre będą twoją zapłatą, wszystkie rodziły się pstre; gdy zaś mówił: Cętkowane będą dla ciebie zapłatą - wszystkie rodziły się cętkowane. (Rdz 31:8 BT_4)
Rdz:31:8 ἐὰν οὕτως εἴπῃ Τὰ ποικίλα ἔσται σου μισθός, καὶ τέξεται πάντα τὰ πρόβατα ποικίλα· ἐὰν δὲ εἴπῃ Τὰ λευκὰ ἔσται σου μισθός, καὶ τέξεται πάντα τὰ πρόβατα λευκά·
Rdz:31:8 ἐάν (εἰ ἄν) οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ποικίλος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μισθός, -ου, ὁ καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ποικίλος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό λευκός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μισθός, -ου, ὁ καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) λευκός -ή -όν
Rdz:31:8 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] powiedzieć / powiedzieć różnorodny być ty; twój / twoje (SG) tylko płacimy μισθωσεν wynagrodzenie, bezpłatny sól, tylko zaplata a także, nawet, a mianowicie urodzić każdy wszystkim, każde, każde, całość owiec (owczarnia) różnorodny jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś powiedzieć / powiedzieć biały być ty; twój / twoje (SG) tylko płacimy μισθωσεν wynagrodzenie, bezpłatny sól, tylko zaplata a także, nawet, a mianowicie urodzić każdy wszystkim, każde, każde, całość owiec (owczarnia) biały
Rdz:31:8 e)a\n ou(/tOs ei)/pE| *ta\ poiki/la e)/stai sou misTo/s, kai\ te/Xetai pa/nta ta\ pro/bata poiki/la· e)a\n de\ ei)/pE| *ta\ leuka\ e)/stai sou misTo/s, kai\ te/Xetai pa/nta ta\ pro/bata leuka/·
Rdz:31:8 ean hutOs eipE ta poikila estai su misTos, kai teXetai panta ta probata poikila· ean de eipE ta leuka estai su misTos, kai teXetai panta ta probata leuka·
Rdz:31:8 C D VBI_AAS3S RA_NPN A1_NPN VF_FMI3S RP_GS N2_NSM C VF_FMI3S A3_NPN RA_NPN N2N_NPN A1_NPN C x VBI_AAS3S RA_NPN A1_NPN VF_FMI3S RP_GS N2_NSM C VF_FMI3S A3_NPN RA_NPN N2N_NPN A1_NPN
Rdz:31:8 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell the various to be you; your/yours(sg) just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense and also, even, namely to give birth every all, each, every, the whole of the sheep (sheepfold) various if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell the white to be you; your/yours(sg) just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense and also, even, namely to give birth every all, each, every, the whole of the sheep (sheepfold) white
Rdz:31:8 if-ever thusly/like this he/she/it-should-SAY/TELL, you(sg)-should-be-SAY/TELL-ed the (nom|acc) various ([Adj] nom|acc|voc) he/she/it-will-be you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) just recompense (nom) and he/she/it-will-be-GIVE-ed-BIRTH all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) various ([Adj] nom|acc|voc) if-ever Yet he/she/it-should-SAY/TELL, you(sg)-should-be-SAY/TELL-ed the (nom|acc) white ([Adj] nom|acc|voc) he/she/it-will-be you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) just recompense (nom) and he/she/it-will-be-GIVE-ed-BIRTH all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) white ([Adj] nom|acc|voc)
Rdz:31:8 Rdz_31:8_1 Rdz_31:8_2 Rdz_31:8_3 Rdz_31:8_4 Rdz_31:8_5 Rdz_31:8_6 Rdz_31:8_7 Rdz_31:8_8 Rdz_31:8_9 Rdz_31:8_10 Rdz_31:8_11 Rdz_31:8_12 Rdz_31:8_13 Rdz_31:8_14 Rdz_31:8_15 Rdz_31:8_16 Rdz_31:8_17 Rdz_31:8_18 Rdz_31:8_19 Rdz_31:8_20 Rdz_31:8_21 Rdz_31:8_22 Rdz_31:8_23 Rdz_31:8_24 Rdz_31:8_25 Rdz_31:8_26 Rdz_31:8_27 Rdz_31:8_28
Rdz:31:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:31:9 καὶ ἀφείλατο ὁ θεὸς πάντα τὰ κτήνη τοῦ πατρὸς ὑμῶν καὶ ἔδωκέν μοι αὐτά.
Rdz:31:9 So God has taken away all the cattle of your father, and given them to me. (Genesis 31:9 Brenton)
Rdz:31:9 I tak Bóg wydzielił część dobytku ojca waszego i dał ją mnie. (Rdz 31:9 BT_4)
Rdz:31:9 καὶ ἀφείλατο θεὸς πάντα τὰ κτήνη τοῦ πατρὸς ὑμῶν καὶ ἔδωκέν μοι αὐτά.
Rdz:31:9 καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:31:9 a także, nawet, a mianowicie pozbawiać Bóg  każdy wszystkim, każde, każde, całość Zwierzę (bestia) ojciec ty a także, nawet, a mianowicie dawać JA on / ona / on / sama
Rdz:31:9 kai\ a)fei/lato o( Teo\s pa/nta ta\ ktE/nE tou= patro\s u(mO=n kai\ e)/dOke/n moi au)ta/.
Rdz:31:9 kai afeilato ho Teos panta ta ktEnE tu patros hymOn kai edOken moi auta.
Rdz:31:9 C VBI_AMI3S RA_NSM N2_NSM A3_APN RA_APN N3E_APN RA_GSM N3_GSM RP_GP C VAI_AAI3S RP_DS RD_APN
Rdz:31:9 and also, even, namely to deprive the god [see theology] every all, each, every, the whole of the Animal (beast) the father you and also, even, namely to give I he/she/it/same
Rdz:31:9 and he/she/it-was-DEPRIVE-ed the (nom) god (nom) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) the (gen) father (gen) you(pl) (gen) and he/she/it-GIVE-ed me (dat) they/them/same (nom|acc)
Rdz:31:9 Rdz_31:9_1 Rdz_31:9_2 Rdz_31:9_3 Rdz_31:9_4 Rdz_31:9_5 Rdz_31:9_6 Rdz_31:9_7 Rdz_31:9_8 Rdz_31:9_9 Rdz_31:9_10 Rdz_31:9_11 Rdz_31:9_12 Rdz_31:9_13 Rdz_31:9_14
Rdz:31:9 x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:31:10 καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἐνεκίσσων τὰ πρόβατα, καὶ εἶδον τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτὰ ἐν τῷ ὕπνῳ, καὶ ἰδοὺ οἱ τράγοι καὶ οἱ κριοὶ ἀναβαίνοντες ἦσαν ἐπὶ τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἶγας διάλευκοι καὶ ποικίλοι καὶ σποδοειδεῖς ῥαντοί.
Rdz:31:10 And it came to pass when the cattle conceived and were with young, that I beheld with mine eyes in sleep, and behold the he-goats and the rams leaping on the sheep and the she-goats, speckled and variegated and spotted with ash-coloured spots. (Genesis 31:10 Brenton)
Rdz:31:10 Bo gdy nadchodził czas parzenia się trzody, widziałem we śnie, jak samce pokrywające trzody były pstre, cętkowane i łaciate, (Rdz 31:10 BT_4)
Rdz:31:10 καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἐνεκίσσων τὰ πρόβατα, καὶ εἶδον τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτὰ ἐν τῷ ὕπνῳ, καὶ ἰδοὺ οἱ τράγοι καὶ οἱ κριοὶ ἀναβαίνοντες ἦσαν ἐπὶ τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἶγας διάλευκοι καὶ ποικίλοι καὶ σποδοειδεῖς ῥαντοί.
Rdz:31:10 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἡνίκα ἐγ·κισσάω [LXX] (εν+κισσ(α)-, -, εν+κισση·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ὕπνος, -ου, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό τράγος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό   ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί ὁ ἡ τό αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX]   καί ποικίλος -η -ον καί    
Rdz:31:10 a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, kiedy do ??? owiec (owczarnia) a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), oko on / ona / on / sama w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między sen a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), kozła a także, nawet, a mianowicie - wznieść być na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem owiec (owczarnia) a także, nawet, a mianowicie koza - a także, nawet, a mianowicie różnorodny a także, nawet, a mianowicie - -
Rdz:31:10 kai\ e)ge/neto E(ni/ka e)neki/ssOn ta\ pro/bata, kai\ ei)=don toi=s o)fTalmoi=s au)ta\ e)n tO=| u(/pnO|, kai\ i)dou\ oi( tra/goi kai\ oi( krioi\ a)nabai/nontes E)=san e)pi\ ta\ pro/bata kai\ ta\s ai)=gas dia/leukoi kai\ poiki/loi kai\ spodoeidei=s r(antoi/.
Rdz:31:10 kai egeneto hEnika enekissOn ta probata, kai eidon tois ofTalmois auta en tO hypnO, kai idu hoi tragoi kai hoi krioi anabainontes Esan epi ta probata kai tas aigas dialeukoi kai poikiloi kai spodoeideis rantoi.
Rdz:31:10 C VBI_AMI3S D V3I_IAI3P RA_NPN N2N_NPN C VBI_AAI3P RA_DPM N2_DPM RD_APN P RA_DSM N2_DSM C I RA_NPM N2_NPM C RA_NPM N2_NPM V1_PAPNPM V9_IAI3P P RA_APN N2N_APN C RA_APF N3G_APF A1B_NPM C A1_NPM C A3H_NPM A1_NPM
Rdz:31:10 and also, even, namely to become become, happen when to ??? the sheep (sheepfold) and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the eye he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sleep and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the he-goat and also, even, namely the ć to ascend to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sheep (sheepfold) and also, even, namely the goat ć and also, even, namely various and also, even, namely ć ć
Rdz:31:10 and he/she/it-was-BECOME-ed when I-was-???-ing, they-were-???-ing the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) and I-SEE-ed, they-SEE-ed the (dat) eyes (dat) they/them/same (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) sleep (dat) and be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) he-goats (nom|voc) and the (nom)   while ASCEND-ing (nom|voc) they-were upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) and the (acc) goats (acc)   and various ([Adj] nom|voc) and    
Rdz:31:10 Rdz_31:10_1 Rdz_31:10_2 Rdz_31:10_3 Rdz_31:10_4 Rdz_31:10_5 Rdz_31:10_6 Rdz_31:10_7 Rdz_31:10_8 Rdz_31:10_9 Rdz_31:10_10 Rdz_31:10_11 Rdz_31:10_12 Rdz_31:10_13 Rdz_31:10_14 Rdz_31:10_15 Rdz_31:10_16 Rdz_31:10_17 Rdz_31:10_18 Rdz_31:10_19 Rdz_31:10_20 Rdz_31:10_21 Rdz_31:10_22 Rdz_31:10_23 Rdz_31:10_24 Rdz_31:10_25 Rdz_31:10_26 Rdz_31:10_27 Rdz_31:10_28 Rdz_31:10_29 Rdz_31:10_30 Rdz_31:10_31 Rdz_31:10_32 Rdz_31:10_33 Rdz_31:10_34 Rdz_31:10_35
Rdz:31:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:31:11 καὶ εἶπέν μοι ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ καθ’ ὕπνον Ιακωβ· ἐγὼ δὲ εἶπα Τί ἐστιν;
Rdz:31:11 And the angel of God said to me in a dream, Jacob; and I said, What is it? (Genesis 31:11 Brenton)
Rdz:31:11 i wtedy anioł Boga wołał na mnie we śnie: Jakubie, a gdy mu odpowiadałem: Słucham, (Rdz 31:11 BT_4)
Rdz:31:11 καὶ εἶπέν μοι ἄγγελος τοῦ θεοῦ καθ’ ὕπνον Ιακωβ· ἐγὼ δὲ εἶπα Τί ἐστιν;
Rdz:31:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ κατά ὕπνος, -ου, ὁ Ἰακώβ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Rdz:31:11 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć JA Agent / angel - reprezentujący pracownika ([anielski] agent, ambasador, lider) Bóg  w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem sen Jakub JA zaś powiedzieć / powiedzieć kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. być
Rdz:31:11 kai\ ei)=pe/n moi o( a)/ggelos tou= Teou= kaT’ u(/pnon *iakOb· e)gO\ de\ ei)=pa *ti/ e)stin;
Rdz:31:11 kai eipen moi ho angelos tu Teu kaT’ hypnon iakOb· egO de eipa ti estin;
Rdz:31:11 C VBI_AAI3S RP_DS RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM P N2_ASM N_VSM RP_NS x VAI_AAI1S RI_NSN V9_PAI3S
Rdz:31:11 and also, even, namely to say/tell I the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the god [see theology] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing sleep Jacob I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be
Rdz:31:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed me (dat) the (nom) messenger/angel (nom) the (gen) god (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) sleep (acc) Jacob (indecl) I (nom) Yet I-SAY/TELL-ed who/what/why (nom|acc) he/she/it-is
Rdz:31:11 Rdz_31:11_1 Rdz_31:11_2 Rdz_31:11_3 Rdz_31:11_4 Rdz_31:11_5 Rdz_31:11_6 Rdz_31:11_7 Rdz_31:11_8 Rdz_31:11_9 Rdz_31:11_10 Rdz_31:11_11 Rdz_31:11_12 Rdz_31:11_13 Rdz_31:11_14 Rdz_31:11_15
Rdz:31:11 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:31:12 καὶ εἶπεν Ἀνάβλεψον τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ ἰδὲ τοὺς τράγους καὶ τοὺς κριοὺς ἀναβαίνοντας ἐπὶ τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἶγας διαλεύκους καὶ ποικίλους καὶ σποδοειδεῖς ῥαντούς· ἑώρακα γὰρ ὅσα σοι Λαβαν ποιεῖ.
Rdz:31:12 And he said, Look up with thine eyes, and behold the he-goats and the rams leaping on the sheep and the she-goats, speckled and variegated and spotted with ash-coloured spots; for I have seen all things that Laban does to thee. (Genesis 31:12 Brenton)
Rdz:31:12 mówił: Spójrz i przypatrz się: wszystkie samce pokrywające trzodę są pstre, cętkowane i łaciate; widzę bowiem, jak Laban z tobą postępuje. (Rdz 31:12 BT_4)
Rdz:31:12 καὶ εἶπεν Ἀνάβλεψον τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ ἰδὲ τοὺς τράγους καὶ τοὺς κριοὺς ἀναβαίνοντας ἐπὶ τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἶγας διαλεύκους καὶ ποικίλους καὶ σποδοειδεῖς ῥαντούς· ἑώρακα γὰρ ὅσα σοι Λαβαν ποιεῖ.
Rdz:31:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀνα·βλέπω (ανα+βλεπ-, ανα+βλεψ-, ανα+βλεψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό τράγος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό   ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί ὁ ἡ τό αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX]   καί ποικίλος -η -ον καί     ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γάρ ὅσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Rdz:31:12 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć zobaczyć (patrz, otrzymują wzroku) oko ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), kozła a także, nawet, a mianowicie - wznieść na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem owiec (owczarnia) a także, nawet, a mianowicie koza - a także, nawet, a mianowicie różnorodny a także, nawet, a mianowicie - - zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), na, ponieważ, jak tyle, / aż ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem robić / zrobić
Rdz:31:12 kai\ ei)=pen *)ana/blePSon toi=s o)fTalmoi=s sou kai\ i)de\ tou\s tra/gous kai\ tou\s kriou\s a)nabai/nontas e)pi\ ta\ pro/bata kai\ ta\s ai)=gas dialeu/kous kai\ poiki/lous kai\ spodoeidei=s r(antou/s· e(O/raka ga\r o(/sa soi *laban poiei=.
Rdz:31:12 kai eipen anablePSon tois ofTalmois su kai ide tus tragus kai tus krius anabainontas epi ta probata kai tas aigas dialeukus kai poikilus kai spodoeideis rantus· heOraka gar hosa soi laban poiei.
Rdz:31:12 C VBI_AAI3S VA_AAD2S RA_DPM N2_DPM RP_GS C VB_AAD2S RA_APM N2_APM C RA_APM N2_APM V1_PAPAPM P RA_APN N2N_APN C RA_APF N3G_APF A1B_APM C A1_APM C A3H_APM A1_APM VX_XAI1S x A1_APN RP_DS N_NSM V2_PAI3S
Rdz:31:12 and also, even, namely to say/tell to see (look, receive sight) the eye you; your/yours(sg) and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the he-goat and also, even, namely the ć to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sheep (sheepfold) and also, even, namely the goat ć and also, even, namely various and also, even, namely ć ć to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), for since, as as much/many as you; your/yours(sg); to rub worn, rub to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand to do/make
Rdz:31:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed do-SEE-you(sg)!, going-to-SEE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) eyes (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-SEE-you(sg)! the (acc) he-goats (acc) and the (acc)   while ASCEND-ing (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) and the (acc) goats (acc)   and various ([Adj] acc) and     I-have-SEE-ed for as much/many as (nom|acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing!
Rdz:31:12 Rdz_31:12_1 Rdz_31:12_2 Rdz_31:12_3 Rdz_31:12_4 Rdz_31:12_5 Rdz_31:12_6 Rdz_31:12_7 Rdz_31:12_8 Rdz_31:12_9 Rdz_31:12_10 Rdz_31:12_11 Rdz_31:12_12 Rdz_31:12_13 Rdz_31:12_14 Rdz_31:12_15 Rdz_31:12_16 Rdz_31:12_17 Rdz_31:12_18 Rdz_31:12_19 Rdz_31:12_20 Rdz_31:12_21 Rdz_31:12_22 Rdz_31:12_23 Rdz_31:12_24 Rdz_31:12_25 Rdz_31:12_26 Rdz_31:12_27 Rdz_31:12_28 Rdz_31:12_29 Rdz_31:12_30 Rdz_31:12_31 Rdz_31:12_32
Rdz:31:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:31:13 ἐγώ εἰμι ὁ θεὸς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τόπῳ θεοῦ, οὗ ἤλειψάς μοι ἐκεῖ στήλην καὶ ηὔξω μοι ἐκεῖ εὐχήν· νῦν οὖν ἀνάστηθι καὶ ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς ταύτης καὶ ἄπελθε εἰς τὴν γῆν τῆς γενέσεώς σου, καὶ ἔσομαι μετὰ σοῦ.
Rdz:31:13 I am God that appeared to thee in the place of God where thou anointedst a pillar to me, and vowedst to me there a vow; now then arise and depart out of this land, depart into the land of thy nativity, and I will be with thee. (Genesis 31:13 Brenton)
Rdz:31:13 Ja jestem Bóg z Betel, gdzie namaściłeś stelę i gdzie złożyłeś mi ślub. Teraz więc gotuj się do drogi, opuść ten kraj i wróć do twej rodzinnej ziemi!» (Rdz 31:13 BT_4)
Rdz:31:13 ἐγώ εἰμι θεὸς ὀφθείς σοι ἐν τόπῳ θεοῦ, οὗ ἤλειψάς μοι ἐκεῖ στήλην καὶ ηὔξω μοι ἐκεῖ εὐχήν· νῦν οὖν ἀνάστηθι καὶ ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς ταύτης καὶ ἄπελθε εἰς τὴν γῆν τῆς γενέσεώς σου, καὶ ἔσομαι μετὰ σοῦ.
Rdz:31:13 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν τόπος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἀλείφω (αλειφ-, αλειψ-, αλειψ-, -, ηλειφ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκεῖ   καί εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκεῖ εὐχή, -ῆς, ἡ νῦν οὖν ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:31:13 JA iść; być Bóg  zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między miejsce Bóg  gdzie ἕως οὗ oznacza "aż gdzie (w czasie)", to znaczy "do czasu, gdy", "do czasu" lub "do tego stopnia, że"; który / którego / których rozmaz JA tam - a także, nawet, a mianowicie modlić się modlić; czasem "Ślub" JA tam przysięga teraz Dlatego też /, a następnie wstać znosić, podnieść, wskrzesić a także, nawet, a mianowicie ujawnić się z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami ziemia / Ziemia Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] a także, nawet, a mianowicie odejść do (+ acc) ziemia / Ziemia rodowód ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie być po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG)
Rdz:31:13 e)gO/ ei)mi o( Teo\s o( o)fTei/s soi e)n to/pO| Teou=, ou(= E)/leiPSa/s moi e)kei= stE/lEn kai\ Eu)/XO moi e)kei= eu)CHE/n· nu=n ou)=n a)na/stETi kai\ e)/XelTe e)k tE=s gE=s tau/tEs kai\ a)/pelTe ei)s tE\n gE=n tE=s gene/seO/s sou, kai\ e)/somai meta\ sou=.
Rdz:31:13 egO eimi ho Teos ho ofTeis soi en topO Teu, hu EleiPSas moi ekei stElEn kai EuXO moi ekei euCHEn· nyn un anastETi kai eXelTe ek tEs gEs tautEs kai apelTe eis tEn gEn tEs geneseOs su, kai esomai meta su.
Rdz:31:13 RP_NS V9_PAI1S RA_NSM N2_NSM RA_NSM VV_APPNSM RP_DS P N2_DSM N2_GSM D VAI_AAI2S RP_DS D N1_ASF C VAI_AMI2S RP_DS D N1_ASF D x VH_AAD2S C VB_AAD2S P RA_GSF N1_GSF RD_GSF C VB_AAD2S P RA_ASF N1_ASF RA_GSF N3I_GSF RP_GS C VF_FMI1S P RP_GS
Rdz:31:13 I to go; to be the god [see theology] the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among place god [see theology] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to smear I there ć and also, even, namely to pray pray; sometimes "vow" I there vow now therefore/then to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to come out out of (+gen) ἐξ before vowels the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to depart into (+acc) the earth/land the lineage you; your/yours(sg) and also, even, namely to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Rdz:31:13 I (nom) I-am-GO-ing; I-am the (nom) god (nom) the (nom) upon being-SEE-ed (nom|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in/among/by (+dat) place (dat) god (gen) where; who/whom/which (gen) you(sg)-SMEAR-ed me (dat) there   and you(sg)-were-PRAY-ed me (dat) there vow (acc) now therefore/then do-STand-you(sg)-UP! and do-COME-you(sg)-OUT! out of (+gen) the (gen) earth/land (gen) this (gen) and do-DEPART-you(sg)! into (+acc) the (acc) earth/land (acc) the (gen) lineage (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-be after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:31:13 Rdz_31:13_1 Rdz_31:13_2 Rdz_31:13_3 Rdz_31:13_4 Rdz_31:13_5 Rdz_31:13_6 Rdz_31:13_7 Rdz_31:13_8 Rdz_31:13_9 Rdz_31:13_10 Rdz_31:13_11 Rdz_31:13_12 Rdz_31:13_13 Rdz_31:13_14 Rdz_31:13_15 Rdz_31:13_16 Rdz_31:13_17 Rdz_31:13_18 Rdz_31:13_19 Rdz_31:13_20 Rdz_31:13_21 Rdz_31:13_22 Rdz_31:13_23 Rdz_31:13_24 Rdz_31:13_25 Rdz_31:13_26 Rdz_31:13_27 Rdz_31:13_28 Rdz_31:13_29 Rdz_31:13_30 Rdz_31:13_31 Rdz_31:13_32 Rdz_31:13_33 Rdz_31:13_34 Rdz_31:13_35 Rdz_31:13_36 Rdz_31:13_37 Rdz_31:13_38 Rdz_31:13_39 Rdz_31:13_40 Rdz_31:13_41
Rdz:31:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:31:14 καὶ ἀποκριθεῖσα Ραχηλ καὶ Λεια εἶπαν αὐτῷ Μὴ ἔστιν ἡμῖν ἔτι μερὶς ἢ κληρονομία ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸς ἡμῶν;
Rdz:31:14 And Rachel and Lea answered and said to him, Have we yet a part or inheritance in the house of our father? (Genesis 31:14 Brenton)
Rdz:31:14 Na te słowa Rachela i Lea rzekły do niego: «Czy mamy ponadto jakiś udział w majątku naszego ojca? (Rdz 31:14 BT_4)
Rdz:31:14 καὶ ἀποκριθεῖσα Ραχηλ καὶ Λεια εἶπαν αὐτῷ Μὴ ἔστιν ἡμῖν ἔτι μερὶς κληρονομία ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸς ἡμῶν;
Rdz:31:14 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) Ῥαχήλ, ἡ καί λεῖος -α -ον λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔτι μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἤ[1] κληρο·νομία, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:31:14 a także, nawet, a mianowicie odpowiadać Rachel a także, nawet, a mianowicie gładka / poziom / plain powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama nie być JA ale nadal część lub dziedzictwo w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między dom ojciec JA
Rdz:31:14 kai\ a)pokriTei=sa *raCHEl kai\ *leia ei)=pan au)tO=| *mE\ e)/stin E(mi=n e)/ti meri\s E)\ klEronomi/a e)n tO=| oi)/kO| tou= patro\s E(mO=n;
Rdz:31:14 kai apokriTeisa raCHEl kai leia eipan autO mE estin hEmin eti meris E klEronomia en tO oikO tu patros hEmOn;
Rdz:31:14 C VC_APPNSF N_NSF C N_NSF VAI_AAI3P RD_DSM D V9_PAI3S RP_DP D N3D_NSF C N1A_NSF P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N3_GSM RP_GP
Rdz:31:14 and also, even, namely to answer Rachel and also, even, namely smooth/level/plain to say/tell he/she/it/same not to be I yet/still part or inheritance in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house the father I
Rdz:31:14 and upon being-ANSWER-ed (nom|voc) Rachel (indecl) and smooth/level/plain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) him/it/same (dat) not he/she/it-is us (dat) yet/still ??? (nom) or inheritance (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) the (gen) father (gen) us (gen)
Rdz:31:14 Rdz_31:14_1 Rdz_31:14_2 Rdz_31:14_3 Rdz_31:14_4 Rdz_31:14_5 Rdz_31:14_6 Rdz_31:14_7 Rdz_31:14_8 Rdz_31:14_9 Rdz_31:14_10 Rdz_31:14_11 Rdz_31:14_12 Rdz_31:14_13 Rdz_31:14_14 Rdz_31:14_15 Rdz_31:14_16 Rdz_31:14_17 Rdz_31:14_18 Rdz_31:14_19 Rdz_31:14_20
Rdz:31:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:31:15 οὐχ ὡς αἱ ἀλλότριαι λελογίσμεθα αὐτῷ; πέπρακεν γὰρ ἡμᾶς καὶ κατέφαγεν καταβρώσει τὸ ἀργύριον ἡμῶν.
Rdz:31:15 Are we not considered strangers by him? for he has sold us, and quite devoured our money. (Genesis 31:15 Brenton)
Rdz:31:15 Wszak obchodził się z nami jak z obcymi, bo nie tylko wziął za nas zapłatę, ale jeszcze obrócił na swój użytek naszą własność. (Rdz 31:15 BT_4)
Rdz:31:15 οὐχ ὡς αἱ ἀλλότριαι λελογίσμεθα αὐτῷ; πέπρακεν γὰρ ἡμᾶς καὶ κατέφαγεν καταβρώσει τὸ ἀργύριον ἡμῶν.
Rdz:31:15 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὡς ὁ ἡ τό ἀλλότριος -ία -ον λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πιπράσκω (πιπρασκ-, -, -, πεπρα·κ-, πεπρα-, πρα·θ-) γάρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:31:15 οὐχ przed nierównym oddechem tak jak innego / innych logicznie mówić ładunek, obliczenia, liczyć, uważają, zakończenie rozumowania, logicznie mówi on / ona / on / sama na sprzedaż na, ponieważ, jak JA a także, nawet, a mianowicie pożreć być zjedzone, pochłonąć - kawałek srebra JA
Rdz:31:15 ou)CH O(s ai( a)llo/triai lelogi/smeTa au)tO=|; pe/praken ga\r E(ma=s kai\ kate/fagen katabrO/sei to\ a)rgu/rion E(mO=n.
Rdz:31:15 uCH hOs hai allotriai lelogismeTa autO; pepraken gar hEmas kai katefagen katabrOsei to argyrion hEmOn.
Rdz:31:15 D C RA_NPF A1A_NPF VX_XPI1P RD_DSM VX_XAI3S x RP_AP C VBI_AAI3S N3E_DSF RA_ASN N2N_ASN RP_GP
Rdz:31:15 οὐχ before rough breathing as/like the of another/others to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks he/she/it/same to sell for since, as I and also, even, namely to devour be eaten away, eat away ć the piece of silver I
Rdz:31:15 not as/like the (nom) of another/others (nom|voc) we-have-been-LOGICALLY SPEAK-ed, we-had-been-LOGICALLY SPEAK-ed! him/it/same (dat) he/she/it-has-SELL-ed for us (acc) and he/she/it-DEVOUR-ed   the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) us (gen)
Rdz:31:15 Rdz_31:15_1 Rdz_31:15_2 Rdz_31:15_3 Rdz_31:15_4 Rdz_31:15_5 Rdz_31:15_6 Rdz_31:15_7 Rdz_31:15_8 Rdz_31:15_9 Rdz_31:15_10 Rdz_31:15_11 Rdz_31:15_12 Rdz_31:15_13 Rdz_31:15_14 Rdz_31:15_15
Rdz:31:15 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:31:16 πάντα τὸν πλοῦτον καὶ τὴν δόξαν, ἣν ἀφείλατο ὁ θεὸς τοῦ πατρὸς ἡμῶν, ἡμῖν ἔσται καὶ τοῖς τέκνοις ἡμῶν. νῦν οὖν ὅσα εἴρηκέν σοι ὁ θεός, ποίει.
Rdz:31:16 All the wealth and the glory which God has taken from our father, it shall be our's and our children's; now then do whatsoever God has said to thee. (Genesis 31:16 Brenton)
Rdz:31:16 Słusznie więc całe mienie, które Bóg oddzielił od mienia ojca naszego, należy do nas i do naszych synów. Teraz więc czyń to wszystko, co Bóg ci rozkazał!» (Rdz 31:16 BT_4)
Rdz:31:16 πάντα τὸν πλοῦτον καὶ τὴν δόξαν, ἣν ἀφείλατο θεὸς τοῦ πατρὸς ἡμῶν, ἡμῖν ἔσται καὶ τοῖς τέκνοις ἡμῶν. νῦν οὖν ὅσα εἴρηκέν σοι θεός, ποίει.
Rdz:31:16 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό καί ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ὅς ἥ ὅ ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς νῦν οὖν ὅσος -η -ον λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Rdz:31:16 każdy wszystkim, każde, każde, całość Bogactwo / obfitości a także, nawet, a mianowicie chwała / awesomeness; spodziewać się wydawać, proszę, by się wydawać dobre który / którego / których pozbawiać Bóg  ojciec JA JA być a także, nawet, a mianowicie dziecko JA teraz Dlatego też /, a następnie tyle, / aż powiedzieć / powiedzieć ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub Bóg  robić / zrobić
Rdz:31:16 pa/nta to\n plou=ton kai\ tE\n do/Xan, E(\n a)fei/lato o( Teo\s tou= patro\s E(mO=n, E(mi=n e)/stai kai\ toi=s te/knois E(mO=n. nu=n ou)=n o(/sa ei)/rEke/n soi o( Teo/s, poi/ei.
Rdz:31:16 panta ton pluton kai tEn doXan, hEn afeilato ho Teos tu patros hEmOn, hEmin estai kai tois teknois hEmOn. nyn un hosa eirEken soi ho Teos, poiei.
Rdz:31:16 A3_ASM RA_ASM N2_ASM C RA_ASF N1S_ASF RR_ASF VBI_AMI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM N3_GSM RP_GP RP_DP VF_FMI3S C RA_DPN N2N_DPN RP_GP D x A1_APN VX_XAI3S RP_DS RA_NSM N2_NSM V2_PAD2S
Rdz:31:16 every all, each, every, the whole of the wealth/abundance and also, even, namely the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to who/whom/which to deprive the god [see theology] the father I I to be and also, even, namely the child I now therefore/then as much/many as to say/tell you; your/yours(sg); to rub worn, rub the god [see theology] to do/make
Rdz:31:16 all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) wealth/abundance (acc) and the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) who/whom/which (acc) he/she/it-was-DEPRIVE-ed the (nom) god (nom) the (gen) father (gen) us (gen) us (dat) he/she/it-will-be and the (dat) children (dat) us (gen) now therefore/then as much/many as (nom|acc) he/she/it-has-SAY/TELL-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom) god (nom) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing!
Rdz:31:16 Rdz_31:16_1 Rdz_31:16_2 Rdz_31:16_3 Rdz_31:16_4 Rdz_31:16_5 Rdz_31:16_6 Rdz_31:16_7 Rdz_31:16_8 Rdz_31:16_9 Rdz_31:16_10 Rdz_31:16_11 Rdz_31:16_12 Rdz_31:16_13 Rdz_31:16_14 Rdz_31:16_15 Rdz_31:16_16 Rdz_31:16_17 Rdz_31:16_18 Rdz_31:16_19 Rdz_31:16_20 Rdz_31:16_21 Rdz_31:16_22 Rdz_31:16_23 Rdz_31:16_24 Rdz_31:16_25 Rdz_31:16_26 Rdz_31:16_27
Rdz:31:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:31:17 Ἀναστὰς δὲ Ιακωβ ἔλαβεν τὰς γυναῖκας αὐτοῦ καὶ τὰ παιδία αὐτοῦ ἐπὶ τὰς καμήλους
Rdz:31:17 And Jacob arose and took his wives and his children up on the camels; (Genesis 31:17 Brenton)
Rdz:31:17 Wtedy Jakub powziął postanowienie i wsadził swe dzieci i żony na wielbłądy. (Rdz 31:17 BT_4)
Rdz:31:17 Ἀναστὰς δὲ Ιακωβ ἔλαβεν τὰς γυναῖκας αὐτοῦ καὶ τὰ παιδία αὐτοῦ ἐπὶ τὰς καμήλους
Rdz:31:17 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) δέ Ἰακώβ, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ
Rdz:31:17 wstać znosić, podnieść, wskrzesić zaś Jakub chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem kobieta / żona on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie dziecko on / ona / on / sama na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem wielbłąd
Rdz:31:17 *)anasta\s de\ *iakOb e)/laben ta\s gunai=kas au)tou= kai\ ta\ paidi/a au)tou= e)pi\ ta\s kamE/lous
Rdz:31:17 anastas de iakOb elaben tas gynaikas autu kai ta paidia autu epi tas kamElus
Rdz:31:17 VH_AAPNSM x N_NSM VBI_AAI3S RA_APF N3K_APF RD_GSM C RA_APN N2N_APN RD_GSM P RA_APF N2_APF
Rdz:31:17 to stand up put up, raise, resurrect δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jacob to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely the child he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the camel
Rdz:31:17 upon STand-ing-UP (nom|voc) Yet Jacob (indecl) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc) women/wives (acc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) camels (acc)
Rdz:31:17 Rdz_31:17_1 Rdz_31:17_2 Rdz_31:17_3 Rdz_31:17_4 Rdz_31:17_5 Rdz_31:17_6 Rdz_31:17_7 Rdz_31:17_8 Rdz_31:17_9 Rdz_31:17_10 Rdz_31:17_11 Rdz_31:17_12 Rdz_31:17_13 Rdz_31:17_14
Rdz:31:17 x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:31:18 καὶ ἀπήγαγεν πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν ἀποσκευὴν αὐτοῦ, ἣν περιεποιήσατο ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ, καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ ἀπελθεῖν πρὸς Ισαακ τὸν πατέρα αὐτοῦ εἰς γῆν Χανααν.
Rdz:31:18 and he took away all his possessions and all his store, which he had gotten in Mesopotamia, and all that belonged to him, to depart to Isaac his father in the land of Chanaan. (Genesis 31:18 Brenton)
Rdz:31:18 Zabrał wszystkie swe stada i całą majętność, którą zdobył - majątek własny, którego się dorobił w Paddan-Aram - i ruszył w drogę do swego ojca, Izaaka, do kraju Kanaan. (Rdz 31:18 BT_4)
Rdz:31:18 καὶ ἀπήγαγεν πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν ἀποσκευὴν αὐτοῦ, ἣν περιεποιήσατο ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ, καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ ἀπελθεῖν πρὸς Ισαακ τὸν πατέρα αὐτοῦ εἰς γῆν Χανααν.
Rdz:31:18 καί ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ περι·ποιέω (περι+ποι(ε)-, περι+ποιη·σ-, περι+ποιη·σ-, -, περι+πεποιη-, -) ἐν ὁ ἡ τό Μεσοποταμία, -ας, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός Ἰσαάκ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ
Rdz:31:18 a także, nawet, a mianowicie prowadzić z dala każdy wszystkim, każde, każde, całość być w mocy [być] w mocy [z], na przykład gdy posiadanie jest w kontroli on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania - on / ona / on / sama który / którego / których nabywać (zachować) w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Mezopotamia a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość on / ona / on / sama odejść w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Isaac ojciec on / ona / on / sama do (+ acc) ziemia / Ziemia Canaan
Rdz:31:18 kai\ a)pE/gagen pa/nta ta\ u(pa/rCHonta au)tou= kai\ pa=san tE\n a)poskeuE\n au)tou=, E(\n periepoiE/sato e)n tE=| *mesopotami/a|, kai\ pa/nta ta\ au)tou= a)pelTei=n pro\s *isaak to\n pate/ra au)tou= ei)s gE=n *CHanaan.
Rdz:31:18 kai apEgagen panta ta hyparCHonta autu kai pasan tEn aposkeuEn autu, hEn periepoiEsato en tE mesopotamia, kai panta ta autu apelTein pros isaak ton patera autu eis gEn CHanaan.
Rdz:31:18 C VBI_AAI3S A3_APN RA_APN V1_PAPAPN RD_GSM C A1S_ASF RA_ASF N1_ASF RD_GSM RR_ASF VAI_AMI3S P RA_DSF N1A_DSF C A3_APN RA_APN RD_GSM VB_AAN P N_ASM RA_ASM N3_ASM RD_GSM P N1_ASF N_S
Rdz:31:18 and also, even, namely to lead away every all, each, every, the whole of the to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ć he/she/it/same who/whom/which to procure (keep) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Mesopotamia and also, even, namely every all, each, every, the whole of the he/she/it/same to depart toward (+acc,+gen,+dat) Isaac the father he/she/it/same into (+acc) earth/land Canaan
Rdz:31:18 and he/she/it-LEAD-ed-AWAY all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc)   him/it/same (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-was-PROCURE-ed in/among/by (+dat) the (dat) Mesopotamia (dat) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) him/it/same (gen) to-DEPART toward (+acc,+gen,+dat) Isaac (indecl) the (acc) father (acc) him/it/same (gen) into (+acc) earth/land (acc) Canaan (indecl)
Rdz:31:18 Rdz_31:18_1 Rdz_31:18_2 Rdz_31:18_3 Rdz_31:18_4 Rdz_31:18_5 Rdz_31:18_6 Rdz_31:18_7 Rdz_31:18_8 Rdz_31:18_9 Rdz_31:18_10 Rdz_31:18_11 Rdz_31:18_12 Rdz_31:18_13 Rdz_31:18_14 Rdz_31:18_15 Rdz_31:18_16 Rdz_31:18_17 Rdz_31:18_18 Rdz_31:18_19 Rdz_31:18_20 Rdz_31:18_21 Rdz_31:18_22 Rdz_31:18_23 Rdz_31:18_24 Rdz_31:18_25 Rdz_31:18_26 Rdz_31:18_27 Rdz_31:18_28 Rdz_31:18_29
Rdz:31:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:31:19 Λαβαν δὲ ᾤχετο κεῖραι τὰ πρόβατα αὐτοῦ· ἔκλεψεν δὲ Ραχηλ τὰ εἴδωλα τοῦ πατρὸς αὐτῆς.
Rdz:31:19 And Laban went to shear his sheep; and Rachel stole her father's images. (Genesis 31:19 Brenton)
Rdz:31:19 Gdy Laban poszedł strzyc owce, Rachela skradła mu posążki domowe. (Rdz 31:19 BT_4)
Rdz:31:19 Λαβαν δὲ ᾤχετο κεῖραι τὰ πρόβατα αὐτοῦ· ἔκλεψεν δὲ Ραχηλ τὰ εἴδωλα τοῦ πατρὸς αὐτῆς.
Rdz:31:19 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δέ   κείρω (κειρ-, κερ(ε)·[σ]-, κειρ·[σ]-, -, κεκαρ-, -) ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) αὐτός αὐτή αὐτό κλέπτω (κλεπτ-, κλεψ-, κλεψ-, -, κεκλεπτ-, κλαπ·[θ]-) δέ Ῥαχήλ, ἡ ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:31:19 chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem zaś - na ścinanie owiec (owczarnia) on / ona / on / sama ukraść łóżeczko, sprzeniewierzenia, kraść, rabować, pilfer, kapusiem zaś Rachel idol ojciec on / ona / on / sama
Rdz:31:19 *laban de\ O)/|CHeto kei=rai ta\ pro/bata au)tou=· e)/klePSen de\ *raCHEl ta\ ei)/dOla tou= patro\s au)tE=s.
Rdz:31:19 laban de OCHeto keirai ta probata autu· eklePSen de raCHEl ta eidOla tu patros autEs.
Rdz:31:19 N_NSM x V1I_IMI3S VA_AAN RA_APN N2N_APN RD_GSM VAI_AAI3S x N_NSF RA_APN N2N_APN RA_GSM N3_GSM RD_GSF
Rdz:31:19 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to shear the sheep (sheepfold) he/she/it/same to steal crib, embezzle, thieve, rob, pilfer, snitch δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Rachel the idol the father he/she/it/same
Rdz:31:19 upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) Yet   to-SHEAR, be-you(sg)-SHEAR-ed!, he/she/it-happens-to-SHEAR (opt) the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-STEAL-ed Yet Rachel (indecl) the (nom|acc) idols (nom|acc|voc) the (gen) father (gen) her/it/same (gen)
Rdz:31:19 Rdz_31:19_1 Rdz_31:19_2 Rdz_31:19_3 Rdz_31:19_4 Rdz_31:19_5 Rdz_31:19_6 Rdz_31:19_7 Rdz_31:19_8 Rdz_31:19_9 Rdz_31:19_10 Rdz_31:19_11 Rdz_31:19_12 Rdz_31:19_13 Rdz_31:19_14 Rdz_31:19_15
Rdz:31:19 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:31:20 ἔκρυψεν δὲ Ιακωβ Λαβαν τὸν Σύρον τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι αὐτῷ ὅτι ἀποδιδράσκει,
Rdz:31:20 And Jacob hid the matter from Laban the Syrian, so as not to tell him that he ran away. (Genesis 31:20 Brenton)
Rdz:31:20 Jakub zaś wprowadził w błąd Labana Aramejczyka, nie dając mu poznać po sobie, że zamierzał uciec. (Rdz 31:20 BT_4)
Rdz:31:20 ἔκρυψεν δὲ Ιακωβ Λαβαν τὸν Σύρον τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι αὐτῷ ὅτι ἀποδιδράσκει,
Rdz:31:20 κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) δέ Ἰακώβ, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό Σύρος, -ου, ὁ; σύρω (συρ-, συρ(ε)·[σ]-, συρ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό μή ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι  
Rdz:31:20 ukryć ukrywaj, czaić zaś Jakub chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem Syryjska [mieszkaniec Syrii]; ciągnąć nie głosić głosić raport on / ona / on / sama dlatego, że -
Rdz:31:20 e)/kruPSen de\ *iakOb *laban to\n *su/ron tou= mE\ a)naggei=lai au)tO=| o(/ti a)podidra/skei,
Rdz:31:20 ekryPSen de iakOb laban ton syron tu mE anangeilai autO hoti apodidraskei,
Rdz:31:20 VAI_AAI3S x N_NSM N_ASM RA_ASM N2_ASM RA_GSN D VA_AAN RD_DSM C V1_PAI3S
Rdz:31:20 to hide conceal, skulk δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jacob to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the Syrian [inhabitant of Syria]; to drag the not to proclaim proclaim, report he/she/it/same because/that ć
Rdz:31:20 he/she/it-HIDE-ed Yet Jacob (indecl) upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) the (acc) Syrian (acc); do-DRAG-you(sg)!, while DRAG-ing (nom|acc|voc, voc) the (gen) not to-PROCLAIM, be-you(sg)-PROCLAIM-ed!, he/she/it-happens-to-PROCLAIM (opt) him/it/same (dat) because/that  
Rdz:31:20 Rdz_31:20_1 Rdz_31:20_2 Rdz_31:20_3 Rdz_31:20_4 Rdz_31:20_5 Rdz_31:20_6 Rdz_31:20_7 Rdz_31:20_8 Rdz_31:20_9 Rdz_31:20_10 Rdz_31:20_11 Rdz_31:20_12
Rdz:31:20 x x x x x x x x x x x x
Rdz:31:21 καὶ ἀπέδρα αὐτὸς καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ καὶ διέβη τὸν ποταμὸν καὶ ὥρμησεν εἰς τὸ ὄρος Γαλααδ.
Rdz:31:21 And he departed himself and all that belonged to him, and passed over the river, and went into the mountain Galaad. (Genesis 31:21 Brenton)
Rdz:31:21 Tak więc uciekł on wraz z całym dobytkiem i rozpoczynając wędrówkę przeprawił się przez rzekę, a potem skierował się w stronę wyżyny Gilead. (Rdz 31:21 BT_4)
Rdz:31:21 καὶ ἀπέδρα αὐτὸς καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ καὶ διέβη τὸν ποταμὸν καὶ ὥρμησεν εἰς τὸ ὄρος Γαλααδ.
Rdz:31:21 καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ καί ὁρμάω (ορμ(α)-, ορμη·σ-, ορμη·σ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)  
Rdz:31:21 a także, nawet, a mianowicie - on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie aby przejść na rzeka a także, nawet, a mianowicie pędzić na oślep do (+ acc) wierzchowiec -
Rdz:31:21 kai\ a)pe/dra au)to\s kai\ pa/nta ta\ au)tou= kai\ die/bE to\n potamo\n kai\ O(/rmEsen ei)s to\ o)/ros *galaad.
Rdz:31:21 kai apedra autos kai panta ta autu kai diebE ton potamon kai hOrmEsen eis to oros galaad.
Rdz:31:21 C VBI_AAI3S RD_NSM C A3_APN RA_APN RD_GSM C VZI_AAI3S RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3S P RA_ASN N3E_ASN N_AS
Rdz:31:21 and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the he/she/it/same and also, even, namely to cross over the river and also, even, namely to rush headlong into (+acc) the mount ć
Rdz:31:21 and   he/it/same (nom) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) him/it/same (gen) and he/she/it-CROSS-ed-OVER the (acc) river (acc) and he/she/it-RUSH HEADLONG-ed into (+acc) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc)  
Rdz:31:21 Rdz_31:21_1 Rdz_31:21_2 Rdz_31:21_3 Rdz_31:21_4 Rdz_31:21_5 Rdz_31:21_6 Rdz_31:21_7 Rdz_31:21_8 Rdz_31:21_9 Rdz_31:21_10 Rdz_31:21_11 Rdz_31:21_12 Rdz_31:21_13 Rdz_31:21_14 Rdz_31:21_15 Rdz_31:21_16 Rdz_31:21_17
Rdz:31:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:31:22 ἀνηγγέλη δὲ Λαβαν τῷ Σύρῳ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ὅτι ἀπέδρα Ιακωβ,
Rdz:31:22 But it was told Laban the Syrian on the third day, that Jacob was fled. (Genesis 31:22 Brenton)
Rdz:31:22 A gdy na trzeci dzień Laban dowiedział się, że Jakub uszedł, (Rdz 31:22 BT_4)
Rdz:31:22 ἀνηγγέλη δὲ Λαβαν τῷ Σύρῳ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ὅτι ἀπέδρα Ιακωβ,
Rdz:31:22 ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) δέ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό Σύρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ ὅτι   Ἰακώβ, ὁ
Rdz:31:22 głosić głosić raport zaś chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem Syryjska [mieszkaniec Syrii] trzeci dzień dlatego, że - Jakub
Rdz:31:22 a)nEgge/lE de\ *laban tO=| *su/rO| tE=| tri/tE| E(me/ra| o(/ti a)pe/dra *iakOb,
Rdz:31:22 anEngelE de laban tO syrO tE tritE hEmera hoti apedra iakOb,
Rdz:31:22 VDI_API3S x N_DSM RA_DSM N2_DSM RA_DSF A1_DSF N1A_DSF C VBI_AAI3S N_NSM
Rdz:31:22 to proclaim proclaim, report δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the Syrian [inhabitant of Syria] the third day because/that ć Jacob
Rdz:31:22 he/she/it-was-PROCLAIM-ed Yet upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) the (dat) Syrian (dat) the (dat) third (dat) day (dat) because/that   Jacob (indecl)
Rdz:31:22 Rdz_31:22_1 Rdz_31:22_2 Rdz_31:22_3 Rdz_31:22_4 Rdz_31:22_5 Rdz_31:22_6 Rdz_31:22_7 Rdz_31:22_8 Rdz_31:22_9 Rdz_31:22_10 Rdz_31:22_11
Rdz:31:22 x x x x x x x x x x x
Rdz:31:23 καὶ παραλαβὼν πάντας τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ μεθ’ ἑαυτοῦ ἐδίωξεν ὀπίσω αὐτοῦ ὁδὸν ἡμερῶν ἑπτὰ καὶ κατέλαβεν αὐτὸν ἐν τῷ ὄρει τῷ Γαλααδ.
Rdz:31:23 And having taken his brethren with him, he pursued after him seven days' journey, and overtook him on Mount Galaad. (Genesis 31:23 Brenton)
Rdz:31:23 zebrał swych krewnych i wyruszył za nim w pościg. Po siedmiu dniach dogonił go na wyżynie Gilead. (Rdz 31:23 BT_4)
Rdz:31:23 καὶ παραλαβὼν πάντας τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ μεθ’ ἑαυτοῦ ἐδίωξεν ὀπίσω αὐτοῦ ὁδὸν ἡμερῶν ἑπτὰ καὶ κατέλαβεν αὐτὸν ἐν τῷ ὄρει τῷ Γαλααδ.
Rdz:31:23 καί παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό μετά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό ὁδός, -οῦ, ἡ ἡμέρα, -ας -ἡ ἑπτά καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό  
Rdz:31:23 a także, nawet, a mianowicie zabrać ze sobą każdy wszystkim, każde, każde, całość brat on / ona / on / sama po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem self / our- / your- / się do ścigania / realizować ścigania: przed sądem za plecami, z tyłu, po on / ona / on / sama Sposób / droga dzień siedem a także, nawet, a mianowicie pojąć, zrozumieć, zajęcia z umysłem, skazaniec, potępiają, przekonanie, łapać, wyprzedzać, on / ona / on / sama w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między wierzchowiec -
Rdz:31:23 kai\ paralabO\n pa/ntas tou\s a)delfou\s au)tou= meT’ e(autou= e)di/OXen o)pi/sO au)tou= o(do\n E(merO=n e(pta\ kai\ kate/laben au)to\n e)n tO=| o)/rei tO=| *galaad.
Rdz:31:23 kai paralabOn pantas tus adelfus autu meT’ heautu ediOXen opisO autu hodon hEmerOn hepta kai katelaben auton en tO orei tO galaad.
Rdz:31:23 C VB_AAPNSM A3_APM RA_APM N2_APM RD_GSM P RD_GSM VAI_AAI3S P RD_GSM N2_ASF N1A_GPF M C VBI_AAI3S RD_ASM P RA_DSN N3E_DSN RA_DSN N_DS
Rdz:31:23 and also, even, namely to take along every all, each, every, the whole of the brother he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves to prosecute/pursue prosecute: put on trial behind back, behind, after he/she/it/same way/road day seven and also, even, namely to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount the ć
Rdz:31:23 and upon TAKE-ing-ALONG (nom) all (acc) the (acc) brothers (acc) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) self (gen) he/she/it-PROSECUTE/PURSUE-ed behind him/it/same (gen) way/road (acc) days (gen) seven and he/she/it-COMPREHEND-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) the (dat)  
Rdz:31:23 Rdz_31:23_1 Rdz_31:23_2 Rdz_31:23_3 Rdz_31:23_4 Rdz_31:23_5 Rdz_31:23_6 Rdz_31:23_7 Rdz_31:23_8 Rdz_31:23_9 Rdz_31:23_10 Rdz_31:23_11 Rdz_31:23_12 Rdz_31:23_13 Rdz_31:23_14 Rdz_31:23_15 Rdz_31:23_16 Rdz_31:23_17 Rdz_31:23_18 Rdz_31:23_19 Rdz_31:23_20 Rdz_31:23_21 Rdz_31:23_22
Rdz:31:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:31:24 ἦλθεν δὲ ὁ θεὸς πρὸς Λαβαν τὸν Σύρον καθ’ ὕπνον τὴν νύκτα καὶ εἶπεν αὐτῷ Φύλαξαι σεαυτόν, μήποτε λαλήσῃς μετὰ Ιακωβ πονηρά.
Rdz:31:24 And God came to Laban the Syrian in sleep by night, and said to him, Take heed to thyself that thou speak not at any time to Jacob evil things. (Genesis 31:24 Brenton)
Rdz:31:24 Ale tejże nocy Bóg ukazał się we śnie Labanowi Aramejczykowi i rzekł do niego: «Bacz, abyś w rozmowie z Jakubem niczego od niego nie żądał». (Rdz 31:24 BT_4)
Rdz:31:24 ἦλθεν δὲ θεὸς πρὸς Λαβαν τὸν Σύρον καθ’ ὕπνον τὴν νύκτα καὶ εἶπεν αὐτῷ Φύλαξαι σεαυτόν, μήποτε λαλήσῃς μετὰ Ιακωβ πονηρά.
Rdz:31:24 ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πρός λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό Σύρος, -ου, ὁ; σύρω (συρ-, συρ(ε)·[σ]-, συρ·[σ]-, -, -, -) κατά ὕπνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ μήποτε (μή ποτέ) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) μετά Ἰακώβ, ὁ πονηρός -ά -όν
Rdz:31:24 przyjść zaś Bóg  w kierunku (+ ACC +, + gen dat) chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem Syryjska [mieszkaniec Syrii]; ciągnąć w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem sen noc a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama chronić się nigdy mówić po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem Jakub zły wietrzenie (podnosząc, radując się lub proponujące) twardy, uciążliwego, pracy. Od αἴρω και πόνος
Rdz:31:24 E)=lTen de\ o( Teo\s pro\s *laban to\n *su/ron kaT’ u(/pnon tE\n nu/kta kai\ ei)=pen au)tO=| *fu/laXai seauto/n, mE/pote lalE/sE|s meta\ *iakOb ponEra/.
Rdz:31:24 ElTen de ho Teos pros laban ton syron kaT’ hypnon tEn nykta kai eipen autO fylaXai seauton, mEpote lalEsEs meta iakOb ponEra.
Rdz:31:24 VBI_AAI3S x RA_NSM N2_NSM P N_ASM RA_ASM N2_ASM P N2_ASM RA_ASF N3_ASF C VBI_AAI3S RD_DSM VA_AMD2S RD_ASM D VA_AAS2S P N_GSM A1A_APN
Rdz:31:24 to come δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the god [see theology] toward (+acc,+gen,+dat) to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the Syrian [inhabitant of Syria]; to drag down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing sleep the night and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to guard yourself never to speak after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Jacob wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος
Rdz:31:24 he/she/it-COME-ed Yet the (nom) god (nom) toward (+acc,+gen,+dat) upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) the (acc) Syrian (acc); do-DRAG-you(sg)!, while DRAG-ing (nom|acc|voc, voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) sleep (acc) the (acc) night (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) to-GUARD, be-you(sg)-GUARD-ed!, he/she/it-happens-to-GUARD (opt) yourself (acc) never you(sg)-should-SPEAK after (+acc), with (+gen) Jacob (indecl) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
Rdz:31:24 Rdz_31:24_1 Rdz_31:24_2 Rdz_31:24_3 Rdz_31:24_4 Rdz_31:24_5 Rdz_31:24_6 Rdz_31:24_7 Rdz_31:24_8 Rdz_31:24_9 Rdz_31:24_10 Rdz_31:24_11 Rdz_31:24_12 Rdz_31:24_13 Rdz_31:24_14 Rdz_31:24_15 Rdz_31:24_16 Rdz_31:24_17 Rdz_31:24_18 Rdz_31:24_19 Rdz_31:24_20 Rdz_31:24_21 Rdz_31:24_22
Rdz:31:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:31:25 καὶ κατέλαβεν Λαβαν τὸν Ιακωβ· Ιακωβ δὲ ἔπηξεν τὴν σκηνὴν αὐτοῦ ἐν τῷ ὄρει· Λαβαν δὲ ἔστησεν τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐν τῷ ὄρει Γαλααδ.
Rdz:31:25 And Laban overtook Jacob; and Jacob pitched his tent in the mountain; and Laban stationed his brothers in the mount Galaad. (Genesis 31:25 Brenton)
Rdz:31:25 Laban dogonił Jakuba, gdy ten rozbił swe namioty na tej wyżynie. Laban i jego krewni również rozbili namioty na wyżynie Gilead. (Rdz 31:25 BT_4)
Rdz:31:25 καὶ κατέλαβεν Λαβαν τὸν Ιακωβ· Ιακωβ δὲ ἔπηξεν τὴν σκηνὴν αὐτοῦ ἐν τῷ ὄρει· Λαβαν δὲ ἔστησεν τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐν τῷ ὄρει Γαλααδ.
Rdz:31:25 καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ Ἰακώβ, ὁ δέ ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-); πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-) ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δέ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)  
Rdz:31:25 a także, nawet, a mianowicie pojąć, zrozumieć, zajęcia z umysłem, skazaniec, potępiają, przekonanie, łapać, wyprzedzać, chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem Jakub Jakub zaś do po-ołowiu; rozbić Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska on / ona / on / sama w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między wierzchowiec chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem zaś spowodować stać brat on / ona / on / sama w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między wierzchowiec -
Rdz:31:25 kai\ kate/laben *laban to\n *iakOb· *iakOb de\ e)/pEXen tE\n skEnE\n au)tou= e)n tO=| o)/rei· *laban de\ e)/stEsen tou\s a)delfou\s au)tou= e)n tO=| o)/rei *galaad.
Rdz:31:25 kai katelaben laban ton iakOb· iakOb de epEXen tEn skEnEn autu en tO orei· laban de estEsen tus adelfus autu en tO orei galaad.
Rdz:31:25 C VBI_AAI3S N_NSM RA_ASM N_ASM N_NSM x VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF RD_GSM P RA_DSN N3E_DSN N_NSM x VAI_AAI3S RA_APM N2_APM RD_GSM P RA_DSN N3E_DSN N_DS
Rdz:31:25 and also, even, namely to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the Jacob Jacob δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to upon-lead; to pitch the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to cause to stand the brother he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount ć
Rdz:31:25 and he/she/it-COMPREHEND-ed upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) the (acc) Jacob (indecl) Jacob (indecl) Yet he/she/it-UPON-LEAD-ed; he/she/it-PITCH-ed the (acc) tent (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) Yet he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand the (acc) brothers (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat)  
Rdz:31:25 Rdz_31:25_1 Rdz_31:25_2 Rdz_31:25_3 Rdz_31:25_4 Rdz_31:25_5 Rdz_31:25_6 Rdz_31:25_7 Rdz_31:25_8 Rdz_31:25_9 Rdz_31:25_10 Rdz_31:25_11 Rdz_31:25_12 Rdz_31:25_13 Rdz_31:25_14 Rdz_31:25_15 Rdz_31:25_16 Rdz_31:25_17 Rdz_31:25_18 Rdz_31:25_19 Rdz_31:25_20 Rdz_31:25_21 Rdz_31:25_22 Rdz_31:25_23 Rdz_31:25_24
Rdz:31:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:31:26 εἶπεν δὲ Λαβαν τῷ Ιακωβ Τί ἐποίησας; ἵνα τί κρυφῇ ἀπέδρας καὶ ἐκλοποφόρησάς με καὶ ἀπήγαγες τὰς θυγατέρας μου ὡς αἰχμαλώτιδας μαχαίρᾳ;
Rdz:31:26 And Laban said to Jacob, What hast thou done? wherefore didst thou run away secretly, and pillage me, and lead away my daughters as captives taken with the sword? (Genesis 31:26 Brenton)
Rdz:31:26 I wtedy Laban rzekł do Jakuba: «Cóż uczyniłeś? Oszukałeś mnie i uprowadziłeś moje córki jak branki wojenne! (Rdz 31:26 BT_4)
Rdz:31:26 εἶπεν δὲ Λαβαν τῷ Ιακωβ Τί ἐποίησας; ἵνα τί κρυφῇ ἀπέδρας καὶ ἐκλοποφόρησάς με καὶ ἀπήγαγες τὰς θυγατέρας μου ὡς αἰχμαλώτιδας μαχαίρᾳ;
Rdz:31:26 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί κρυφῇ   καί κλοπο·φορέω [LXX] (-, -, κλοποφορη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς   μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία)
Rdz:31:26 powiedzieć / powiedzieć zaś chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem Jakub kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. robić / zrobić żeby / ażeby / bo kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. W sekrecie - a także, nawet, a mianowicie do ??? JA a także, nawet, a mianowicie prowadzić z dala córka JA tak jak - rzeźba-nóż ofiarny nóż, duży nóż lub sztylet, nóż do krojenia mięsa, HDT, strych.;metaph. "διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός"
Rdz:31:26 ei)=pen de\ *laban tO=| *iakOb *ti/ e)poi/Esas; i(/na ti/ krufE=| a)pe/dras kai\ e)klopofo/rEsa/s me kai\ a)pE/gages ta\s Tugate/ras mou O(s ai)CHmalO/tidas maCHai/ra|;
Rdz:31:26 eipen de laban tO iakOb ti epoiEsas; hina ti kryfE apedras kai eklopoforEsas me kai apEgages tas Tygateras mu hOs aiCHmalOtidas maCHaira;
Rdz:31:26 VBI_AAI3S x N_NSM RA_DSM N_DSM RI_ASN VAI_AAI2S C RI_ASN D VBI_AAI2S C VAI_AAI2S RP_AS C VBI_AAI2S RA_APF N3_APF RP_GS C N3D_APF N1A_DSF
Rdz:31:26 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the Jacob who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. in secret ć and also, even, namely to ??? I and also, even, namely to lead away the daughter I as/like ć sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός”
Rdz:31:26 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) the (dat) Jacob (indecl) who/what/why (nom|acc) you(sg)-DO/MAKE-ed so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) in secret   and you(sg)-???-ed me (acc) and you(sg)-LEAD-ed-AWAY the (acc) daughters (acc) me (gen) as/like   sacrificial knife (dat)
Rdz:31:26 Rdz_31:26_1 Rdz_31:26_2 Rdz_31:26_3 Rdz_31:26_4 Rdz_31:26_5 Rdz_31:26_6 Rdz_31:26_7 Rdz_31:26_8 Rdz_31:26_9 Rdz_31:26_10 Rdz_31:26_11 Rdz_31:26_12 Rdz_31:26_13 Rdz_31:26_14 Rdz_31:26_15 Rdz_31:26_16 Rdz_31:26_17 Rdz_31:26_18 Rdz_31:26_19 Rdz_31:26_20 Rdz_31:26_21 Rdz_31:26_22
Rdz:31:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:31:27 καὶ εἰ ἀνήγγειλάς μοι, ἐξαπέστειλα ἄν σε μετ’ εὐφροσύνης καὶ μετὰ μουσικῶν, τυμπάνων καὶ κιθάρας.
Rdz:31:27 And Laban said to Jacob, What hast thou done? wherefore didst thou run away secretly, and pillage me, and lead away my daughters as captives taken with the sword? (Genesis 31:26 Brenton)
Rdz:31:27 Czemu uciekłeś potajemnie i okradłeś mnie? Nic mi nie powiedziałeś, a przecież odprawiłbym cię z weselem: z pieśniami, bębnami i cytrami! (Rdz 31:27 BT_4)
Rdz:31:27 καὶ εἰ ἀνήγγειλάς μοι, ἐξαπέστειλα ἄν σε μετ’ εὐφροσύνης καὶ μετὰ μουσικῶν, τυμπάνων καὶ κιθάρας.
Rdz:31:27 καί εἰ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἄν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καί μετά μουσικός -ή -όν   καί κιθάρα, -ας, ἡ
Rdz:31:27 a także, nawet, a mianowicie gdyby głosić głosić raport JA do ??? kiedykolwiek (jeśli w ogóle) ty; twój / twoje (SG) po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem wesołość a także, nawet, a mianowicie po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem muzyczny - a także, nawet, a mianowicie lira / harp
Rdz:31:27 kai\ ei) a)nE/ggeila/s moi, e)Xape/steila a)/n se met’ eu)frosu/nEs kai\ meta\ mousikO=n, tumpa/nOn kai\ kiTa/ras.
Rdz:31:27 kai ei anEngeilas moi, eXapesteila an se met’ eufrosynEs kai meta musikOn, tympanOn kai kiTaras.
Rdz:31:27 C C VAI_AAI2S RP_DS VAI_AAI1S x RP_AS P N1_GSF C P A1_GPF N2_GPN C N1A_APF
Rdz:31:27 and also, even, namely if to proclaim proclaim, report I to ??? ever (if ever) you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing cheerfulness and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing musical ć and also, even, namely lyre/harp
Rdz:31:27 and if you(sg)-PROCLAIM-ed me (dat) I-???-ed ever you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) after (+acc), with (+gen) cheerfulness (gen) and after (+acc), with (+gen) musical ([Adj] gen)   and lyre/harp (gen), lyres/harps (acc)
Rdz:31:27 Rdz_31:27_1 Rdz_31:27_2 Rdz_31:27_3 Rdz_31:27_4 Rdz_31:27_5 Rdz_31:27_6 Rdz_31:27_7 Rdz_31:27_8 Rdz_31:27_9 Rdz_31:27_10 Rdz_31:27_11 Rdz_31:27_12 Rdz_31:27_13 Rdz_31:27_14 Rdz_31:27_15
Rdz:31:27 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:31:28 οὐκ ἠξιώθην καταφιλῆσαι τὰ παιδία μου καὶ τὰς θυγατέρας μου. νῦν δὲ ἀφρόνως ἔπραξας.
Rdz:31:28 And I was not counted worthy to embrace my children and my daughters; now then thou hast wrought foolishly. (Genesis 31:28 Brenton)
Rdz:31:28 Nawet nie dałeś mi ucałować mych wnuków i mych córek. Postąpiłeś nierozsądnie! (Rdz 31:28 BT_4)
Rdz:31:28 οὐκ ἠξιώθην καταφιλῆσαι τὰ παιδία μου καὶ τὰς θυγατέρας μου. νῦν δὲ ἀφρόνως ἔπραξας.
Rdz:31:28 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) κατα·φιλέω (κατα+φιλ(ε)-, κατα+φιλη·σ-, κατα+φιλη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς νῦν δέ   πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-)
Rdz:31:28 οὐχ przed nierównym oddechem uznać, godzien całować pieścić, miłosne pocałunek dziecko JA a także, nawet, a mianowicie córka JA teraz zaś - działać
Rdz:31:28 ou)k E)XiO/TEn katafilE=sai ta\ paidi/a mou kai\ ta\s Tugate/ras mou. nu=n de\ a)fro/nOs e)/praXas.
Rdz:31:28 uk EXiOTEn katafilEsai ta paidia mu kai tas Tygateras mu. nyn de afronOs epraXas.
Rdz:31:28 D VCI_API1S VA_AAN RA_APN N2N_APN RP_GS C RA_APF N3_APF RP_GS D x D VAI_AAI2S
Rdz:31:28 οὐχ before rough breathing to deem worthy to kiss caress, amorous kiss the child I and also, even, namely the daughter I now δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to act
Rdz:31:28 not I-was-DEEM-ed-WORTHY to-KISS, be-you(sg)-KISS-ed!, he/she/it-happens-to-KISS (opt) the (nom|acc) children (nom|acc|voc) me (gen) and the (acc) daughters (acc) me (gen) now Yet   you(sg)-ACT-ed
Rdz:31:28 Rdz_31:28_1 Rdz_31:28_2 Rdz_31:28_3 Rdz_31:28_4 Rdz_31:28_5 Rdz_31:28_6 Rdz_31:28_7 Rdz_31:28_8 Rdz_31:28_9 Rdz_31:28_10 Rdz_31:28_11 Rdz_31:28_12 Rdz_31:28_13 Rdz_31:28_14
Rdz:31:28 x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:31:29 καὶ νῦν ἰσχύει ἡ χείρ μου κακοποιῆσαί σε· ὁ δὲ θεὸς τοῦ πατρός σου ἐχθὲς εἶπεν πρός με λέγων Φύλαξαι σεαυτόν, μήποτε λαλήσῃς μετὰ Ιακωβ πονηρά.
Rdz:31:29 And now my hand has power to hurt thee; but the God of thy father spoke to me yesterday, saying, Take heed to thyself that thou speak not evil words to Jacob. (Genesis 31:29 Brenton)
Rdz:31:29 Mógłbym teraz obejść się z wami surowo; ale Bóg ojca waszego tak mi powiedział ubiegłej nocy: Bacz, abyś w rozmowie z Jakubem niczego od niego nie żądał. (Rdz 31:29 BT_4)
Rdz:31:29 καὶ νῦν ἰσχύει χείρ μου κακοποιῆσαί σε· δὲ θεὸς τοῦ πατρός σου ἐχθὲς εἶπεν πρός με λέγων Φύλαξαι σεαυτόν, μήποτε λαλήσῃς μετὰ Ιακωβ πονηρά.
Rdz:31:29 καί νῦν ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κακο·ποιέω (κακοποι(ε)-, κακοποιη·σ-, κακοποιη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δέ θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐχθές v.l. χθές λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ μήποτε (μή ποτέ) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) μετά Ἰακώβ, ὁ πονηρός -ά -όν
Rdz:31:29 a także, nawet, a mianowicie teraz mieć siłę ręka JA do sponiewierać maul ty; twój / twoje (SG) zaś Bóg  ojciec ty; twój / twoje (SG) wczoraj powiedzieć / powiedzieć w kierunku (+ ACC +, + gen dat) JA powiedzieć / powiedzieć chronić się nigdy mówić po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem Jakub zły wietrzenie (podnosząc, radując się lub proponujące) twardy, uciążliwego, pracy. Od αἴρω και πόνος
Rdz:31:29 kai\ nu=n i)sCHu/ei E( CHei/r mou kakopoiE=sai/ se· o( de\ Teo\s tou= patro/s sou e)CHTe\s ei)=pen pro/s me le/gOn *fu/laXai seauto/n, mE/pote lalE/sE|s meta\ *iakOb ponEra/.
Rdz:31:29 kai nyn isCHyei hE CHeir mu kakopoiEsai se· ho de Teos tu patros su eCHTes eipen pros me legOn fylaXai seauton, mEpote lalEsEs meta iakOb ponEra.
Rdz:31:29 C D V1_PAI3S RA_NSF N3_NSF RP_GS VA_AAN RP_AS RA_NSM x N2_NSM RA_GSM N3_GSM RP_GS D VBI_AAI3S P RP_AS V1_PAPNSM VA_AMD2S RD_ASM D VA_AAS2S P N_GSM A1A_APN
Rdz:31:29 and also, even, namely now to have strength the hand I to maltreat maul you; your/yours(sg) the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] god [see theology] the father you; your/yours(sg) yesterday to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell to guard yourself never to speak after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Jacob wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος
Rdz:31:29 and now he/she/it-is-HAVE-ing-STRENGTH, you(sg)-are-being-HAVE-ed-STRENGTH (classical) the (nom) hand (nom|voc) me (gen) to-MALTREAT, be-you(sg)-MALTREAT-ed!, he/she/it-happens-to-MALTREAT (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) Yet god (nom) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) yesterday he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom) to-GUARD, be-you(sg)-GUARD-ed!, he/she/it-happens-to-GUARD (opt) yourself (acc) never you(sg)-should-SPEAK after (+acc), with (+gen) Jacob (indecl) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
Rdz:31:29 Rdz_31:29_1 Rdz_31:29_2 Rdz_31:29_3 Rdz_31:29_4 Rdz_31:29_5 Rdz_31:29_6 Rdz_31:29_7 Rdz_31:29_8 Rdz_31:29_9 Rdz_31:29_10 Rdz_31:29_11 Rdz_31:29_12 Rdz_31:29_13 Rdz_31:29_14 Rdz_31:29_15 Rdz_31:29_16 Rdz_31:29_17 Rdz_31:29_18 Rdz_31:29_19 Rdz_31:29_20 Rdz_31:29_21 Rdz_31:29_22 Rdz_31:29_23 Rdz_31:29_24 Rdz_31:29_25 Rdz_31:29_26
Rdz:31:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:31:30 νῦν οὖν πεπόρευσαι· ἐπιθυμίᾳ γὰρ ἐπεθύμησας ἀπελθεῖν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου· ἵνα τί ἔκλεψας τοὺς θεούς μου;
Rdz:31:30 Now then go on thy way, for thou hast earnestly desired to depart to the house of thy father; wherefore hast thou stolen my gods? (Genesis 31:30 Brenton)
Rdz:31:30 Gdy już jednak ruszyłeś w drogę, bo tęskno było ci bardzo za rodziną twego ojca, to czemu skradłeś mi moje posążki?» (Rdz 31:30 BT_4)
Rdz:31:30 νῦν οὖν πεπόρευσαι· ἐπιθυμίᾳ γὰρ ἐπεθύμησας ἀπελθεῖν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου· ἵνα τί ἔκλεψας τοὺς θεούς μου;
Rdz:31:30 νῦν οὖν πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐπι·θυμία, -ας, ἡ γάρ ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί κλέπτω (κλεπτ-, κλεψ-, κλεψ-, -, κεκλεπτ-, κλαπ·[θ]-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:31:30 teraz Dlatego też /, a następnie iść pragnienie, pożądanie, tęsknota apetyt na, ponieważ, jak pragnąć znaczy pożądać: w "pełni" emocji. odejść do (+ acc) dom ojciec ty; twój / twoje (SG) żeby / ażeby / bo kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. ukraść łóżeczko, sprzeniewierzenia, kraść, rabować, pilfer, kapusiem Bóg  JA
Rdz:31:30 nu=n ou)=n pepo/reusai· e)piTumi/a| ga\r e)peTu/mEsas a)pelTei=n ei)s to\n oi)=kon tou= patro/s sou· i(/na ti/ e)/klePSas tou\s Teou/s mou;
Rdz:31:30 nyn un peporeusai· epiTymia gar epeTymEsas apelTein eis ton oikon tu patros su· hina ti eklePSas tus Teus mu;
Rdz:31:30 D x VX_XMI2S N1A_DSF x VAI_AAI2S VB_AAN P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3_GSM RP_GS C RI_ASN VAI_AAI2S RA_APM N2_APM RP_GS
Rdz:31:30 now therefore/then to go desire lust, appetite, yearning for since, as to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. to depart into (+acc) the house the father you; your/yours(sg) so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon&quo