Rdz:43:1 Ὁ δὲ λιμὸς ἐνίσχυσεν ἐπὶ τῆς γῆς.
Rdz:43:1 But the famine prevailed in the land. (Genesis 43:1 Brenton)
Rdz:43:1 W kraju panował ciężki głód. (Rdz 43:1 BT_4)
Rdz:43:1 δὲ λιμὸς ἐνίσχυσεν ἐπὶ τῆς γῆς.
Rdz:43:1 ὁ ἡ τό δέ λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Rdz:43:1 zaś głód głód wzmocnić na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia
Rdz:43:1 *(o de\ limo\s e)ni/sCHusen e)pi\ tE=s gE=s.
Rdz:43:1 o de limos enisCHysen epi tEs gEs.
Rdz:43:1 RA_NSM x N2_NSM VAI_AAI3S P RA_GSF N1_GSF
Rdz:43:1 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] famine hunger to strengthen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Rdz:43:1 the (nom) Yet famine (nom) he/she/it-STRENGTHEN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Rdz:43:1 Rdz_43:1_1 Rdz_43:1_2 Rdz_43:1_3 Rdz_43:1_4 Rdz_43:1_5 Rdz_43:1_6 Rdz_43:1_7
Rdz:43:1 x x x x x x x
Rdz:43:2 ἐγένετο δὲ ἡνίκα συνετέλεσαν καταφαγεῖν τὸν σῖτον, ὃν ἤνεγκαν ἐξ Αἰγύπτου, καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ πατὴρ αὐτῶν Πάλιν πορευθέντες πρίασθε ἡμῖν μικρὰ βρώματα.
Rdz:43:2 And it came to pass, when they had finished eating the corn which they had brought out of Egypt, that their father said to them, Go again; buy us a little food. (Genesis 43:2 Brenton)
Rdz:43:2 A kiedy do ostatka spożyli zboże, które sprowadzili z Egiptu, rzekł do nich ojciec: «Idźcie znów kupić dla nas trochę żywności». (Rdz 43:2 BT_4)
Rdz:43:2 ἐγένετο δὲ ἡνίκα συνετέλεσαν καταφαγεῖν τὸν σῖτον, ὃν ἤνεγκαν ἐξ Αἰγύπτου, καὶ εἶπεν αὐτοῖς πατὴρ αὐτῶν Πάλιν πορευθέντες πρίασθε ἡμῖν μικρὰ βρώματα.
Rdz:43:2 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ἡνίκα συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό πάλιν πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μικρός -ά -όν βρῶμα[τ], -ατος, τό
Rdz:43:2 stać się stać, stanie, zaś kiedy ukończyć pożreć być zjedzone, pochłonąć pszenicy / nasion zbóż; zboże który / którego / których; być przynieść (inf = ενεγκειν) Ramię, niedźwiedzia lub przewożenia rzeczy, przynieś, przynieś, przyniósł, porwać, rodzi z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami Egipt [kraj] a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama ojciec on / ona / on / sama znów na nowo, ponownie, anon, po raz kolejny, z tyłu, do tyłu, odtwarzanie iść - JA mała [zobacz mikro] jedzenie
Rdz:43:2 e)ge/neto de\ E(ni/ka sunete/lesan katafagei=n to\n si=ton, o(\n E)/negkan e)X *ai)gu/ptou, kai\ ei)=pen au)toi=s o( patE\r au)tO=n *pa/lin poreuTe/ntes pri/asTe E(mi=n mikra\ brO/mata.
Rdz:43:2 egeneto de hEnika synetelesan katafagein ton siton, hon Enenkan eX aigyptu, kai eipen autois ho patEr autOn palin poreuTentes priasTe hEmin mikra brOmata.
Rdz:43:2 VBI_AMI3S x D VAI_AAI3P VB_AAN RA_ASM N2_ASM RR_ASM VAI_AAI3P P N2_GSF C VBI_AAI3S RD_DPM RA_NSM N3_NSM RD_GPM D VC_APPNPM VH_AMD2P RP_DP A1A_APN N3M_APN
Rdz:43:2 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] when to complete to devour be eaten away, eat away the wheat/grain seed; cereal who/whom/which; to be to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the father he/she/it/same again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to go ć I small [see micro] food
Rdz:43:2 he/she/it-was-BECOME-ed Yet when they-COMPLETE-ed to-will-DEVOUR, to-DEVOUR the (acc) wheat/grain (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) they-BRING-ed out of (+gen) Egypt (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) the (nom) father (nom) them/same (gen) again upon being-GO-ed (nom|voc)   us (dat) small ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) foods (nom|acc|voc)
Rdz:43:2 Rdz_43:2_1 Rdz_43:2_2 Rdz_43:2_3 Rdz_43:2_4 Rdz_43:2_5 Rdz_43:2_6 Rdz_43:2_7 Rdz_43:2_8 Rdz_43:2_9 Rdz_43:2_10 Rdz_43:2_11 Rdz_43:2_12 Rdz_43:2_13 Rdz_43:2_14 Rdz_43:2_15 Rdz_43:2_16 Rdz_43:2_17 Rdz_43:2_18 Rdz_43:2_19 Rdz_43:2_20 Rdz_43:2_21 Rdz_43:2_22 Rdz_43:2_23
Rdz:43:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:43:3 εἶπεν δὲ αὐτῷ Ιουδας λέγων Διαμαρτυρίᾳ διαμεμαρτύρηται ἡμῖν ὁ ἄνθρωπος λέγων Οὐκ ὄψεσθε τὸ πρόσωπόν μου, ἐὰν μὴ ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν ὁ νεώτερος μεθ’ ὑμῶν ᾖ.
Rdz:43:3 And Judas spoke to him, saying, The man, the lord of the country, positively testified to us, saying, Ye shall not see my face, unless your younger brother be with you. (Genesis 43:3 Brenton)
Rdz:43:3 Wtedy Juda powiedział mu: «Ów władca surowo nam przykazał: "Nie pokazujcie mi się na oczy, jeśli brata waszego nie będzie z wami". (Rdz 43:3 BT_4)
Rdz:43:3 εἶπεν δὲ αὐτῷ Ιουδας λέγων Διαμαρτυρίᾳ διαμεμαρτύρηται ἡμῖν ἄνθρωπος λέγων Οὐκ ὄψεσθε τὸ πρόσωπόν μου, ἐὰν μὴ ἀδελφὸς ὑμῶν νεώτερος μεθ’ ὑμῶν ᾖ.
Rdz:43:3 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)     ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐάν (εἰ ἄν) μή ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Rdz:43:3 powiedzieć / powiedzieć zaś on / ona / on / sama Judasz / Juda powiedzieć / powiedzieć - - JA człowiek powiedzieć / powiedzieć οὐχ przed nierównym oddechem zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), twarz JA jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] nie brat ty nowszy / młodszy po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem ty być
Rdz:43:3 ei)=pen de\ au)tO=| *ioudas le/gOn *diamarturi/a| diamemartu/rEtai E(mi=n o( a)/nTrOpos le/gOn *ou)k o)/PSesTe to\ pro/sOpo/n mou, e)a\n mE\ o( a)delfo\s u(mO=n o( neO/teros meT’ u(mO=n E)=|.
Rdz:43:3 eipen de autO iudas legOn diamartyria diamemartyrEtai hEmin ho anTrOpos legOn uk oPSesTe to prosOpon mu, ean mE ho adelfos hymOn ho neOteros meT’ hymOn E.
Rdz:43:3 VBI_AAI3S x RD_DSM N_NSM V1_PAPNSM N1A_ASF VM_XMI3S RP_DP RA_NSM N2_NSM V1_PAPNSM D VF_FMI2P RA_ASN N2N_ASN RP_GS C D RA_NSM N2_NSM RP_GP RA_NSM A1A_NSMC P RP_GP V9_PAS3S
Rdz:43:3 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same Judas/Judah to say/tell ć ć I the human to say/tell οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the face I if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not the brother you the newer/younger after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you to be
Rdz:43:3 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet him/it/same (dat) Judas/Judah (nom) while SAY/TELL-ing (nom)     us (dat) the (nom) human (nom) while SAY/TELL-ing (nom) not you(pl)-will-be-SEE-ed the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen) if-ever not the (nom) brother (nom) you(pl) (gen) the (nom) newer/younger ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) he/she/it-should-be
Rdz:43:3 Rdz_43:3_1 Rdz_43:3_2 Rdz_43:3_3 Rdz_43:3_4 Rdz_43:3_5 Rdz_43:3_6 Rdz_43:3_7 Rdz_43:3_8 Rdz_43:3_9 Rdz_43:3_10 Rdz_43:3_11 Rdz_43:3_12 Rdz_43:3_13 Rdz_43:3_14 Rdz_43:3_15 Rdz_43:3_16 Rdz_43:3_17 Rdz_43:3_18 Rdz_43:3_19 Rdz_43:3_20 Rdz_43:3_21 Rdz_43:3_22 Rdz_43:3_23 Rdz_43:3_24 Rdz_43:3_25 Rdz_43:3_26
Rdz:43:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:43:4 εἰ μὲν οὖν ἀποστέλλεις τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν μεθ’ ἡμῶν, καταβησόμεθα καὶ ἀγοράσωμέν σοι βρώματα·
Rdz:43:4 If, then, thou send our brother with us, we will go down, and buy thee food; (Genesis 43:4 Brenton)
Rdz:43:4 Jeżeli jesteś gotów posłać z nami naszego brata, pojedziemy i kupimy ci żywności, (Rdz 43:4 BT_4)
Rdz:43:4 εἰ μὲν οὖν ἀποστέλλεις τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν μεθ’ ἡμῶν, καταβησόμεθα καὶ ἀγοράσωμέν σοι βρώματα·
Rdz:43:4 εἰ μέν οὖν ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) καί ἀγοράζω (αγοραζ-, αγορ(α)·[σ]-/αγορα·σ-, αγορα·σ-, -, ηγορασ-, αγορασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) βρῶμα[τ], -ατος, τό
Rdz:43:4 gdyby w rzeczywistości (jeszcze, na pewno, na pewno) Dlatego też /, a następnie zamawiać brat JA po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem JA zejść a także, nawet, a mianowicie kupić ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub jedzenie
Rdz:43:4 ei) me\n ou)=n a)poste/lleis to\n a)delfo\n E(mO=n meT’ E(mO=n, katabEso/meTa kai\ a)gora/sOme/n soi brO/mata·
Rdz:43:4 ei men un apostelleis ton adelfon hEmOn meT’ hEmOn, katabEsomeTa kai agorasOmen soi brOmata·
Rdz:43:4 C x x V1_PAI2S RA_ASM N2_ASM RP_GP P RP_GP VF_FMI1P C VA_AAS1P RP_DS N3M_APN
Rdz:43:4 if indeed (yet, certainly, surely) therefore/then to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the brother I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I to go down and also, even, namely to buy you; your/yours(sg); to rub worn, rub food
Rdz:43:4 if indeed therefore/then you(sg)-are-ORDER FORTH-ing the (acc) brother (acc) us (gen) after (+acc), with (+gen) us (gen) we-will-be-GO DOWN-ed and we-should-BUY you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) foods (nom|acc|voc)
Rdz:43:4 Rdz_43:4_1 Rdz_43:4_2 Rdz_43:4_3 Rdz_43:4_4 Rdz_43:4_5 Rdz_43:4_6 Rdz_43:4_7 Rdz_43:4_8 Rdz_43:4_9 Rdz_43:4_10 Rdz_43:4_11 Rdz_43:4_12 Rdz_43:4_13 Rdz_43:4_14
Rdz:43:4 x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:43:5 εἰ δὲ μὴ ἀποστέλλεις τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν μεθ’ ἡμῶν, οὐ πορευσόμεθα· ὁ γὰρ ἄνθρωπος εἶπεν ἡμῖν λέγων Οὐκ ὄψεσθέ μου τὸ πρόσωπον, ἐὰν μὴ ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν ὁ νεώτερος μεθ’ ὑμῶν ᾖ.
Rdz:43:5 but if thou send not our brother with us, we will not go: for the man spoke to us, saying, Ye shall not see my face, unless your younger brother be with you. (Genesis 43:5 Brenton)
Rdz:43:5 a jeżeli nie chcesz go posłać, nie pojedziemy. Bo przecież ów władca powiedział nam: "Nie pokazujcie mi się na oczy, jeśli nie będzie brata waszego z wami"». (Rdz 43:5 BT_4)
Rdz:43:5 εἰ δὲ μὴ ἀποστέλλεις τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν μεθ’ ἡμῶν, οὐ πορευσόμεθα· γὰρ ἄνθρωπος εἶπεν ἡμῖν λέγων Οὐκ ὄψεσθέ μου τὸ πρόσωπον, ἐὰν μὴ ἀδελφὸς ὑμῶν νεώτερος μεθ’ ὑμῶν ᾖ.
Rdz:43:5 εἰ δέ μή ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό γάρ ἄνθρωπος, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐάν (εἰ ἄν) μή ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Rdz:43:5 gdyby zaś nie zamawiać brat JA po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem JA οὐχ przed nierównym oddechem iść na, ponieważ, jak człowiek powiedzieć / powiedzieć JA powiedzieć / powiedzieć οὐχ przed nierównym oddechem zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), JA twarz jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] nie brat ty nowszy / młodszy po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem ty być
Rdz:43:5 ei) de\ mE\ a)poste/lleis to\n a)delfo\n E(mO=n meT’ E(mO=n, ou) poreuso/meTa· o( ga\r a)/nTrOpos ei)=pen E(mi=n le/gOn *ou)k o)/PSesTe/ mou to\ pro/sOpon, e)a\n mE\ o( a)delfo\s u(mO=n o( neO/teros meT’ u(mO=n E)=|.
Rdz:43:5 ei de mE apostelleis ton adelfon hEmOn meT’ hEmOn, u poreusomeTa· ho gar anTrOpos eipen hEmin legOn uk oPSesTe mu to prosOpon, ean mE ho adelfos hymOn ho neOteros meT’ hymOn E.
Rdz:43:5 C x D V1_PAI2S RA_ASM N2_ASM RP_GP P RP_GP D VF_FMI1P RA_NSM x N2_NSM VBI_AAI3S RP_DP V1_PAPNSM D VF_FMI2P RP_GS RA_ASN N2N_ASN C D RA_NSM N2_NSM RP_GP RA_NSM A1A_NSMC P RP_GP V9_PAS3S
Rdz:43:5 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the brother I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I οὐχ before rough breathing to go the for since, as human to say/tell I to say/tell οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I the face if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not the brother you the newer/younger after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you to be
Rdz:43:5 if Yet not you(sg)-are-ORDER FORTH-ing the (acc) brother (acc) us (gen) after (+acc), with (+gen) us (gen) not we-will-be-GO-ed the (nom) for human (nom) he/she/it-SAY/TELL-ed us (dat) while SAY/TELL-ing (nom) not you(pl)-will-be-SEE-ed me (gen) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) if-ever not the (nom) brother (nom) you(pl) (gen) the (nom) newer/younger ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) he/she/it-should-be
Rdz:43:5 Rdz_43:5_1 Rdz_43:5_2 Rdz_43:5_3 Rdz_43:5_4 Rdz_43:5_5 Rdz_43:5_6 Rdz_43:5_7 Rdz_43:5_8 Rdz_43:5_9 Rdz_43:5_10 Rdz_43:5_11 Rdz_43:5_12 Rdz_43:5_13 Rdz_43:5_14 Rdz_43:5_15 Rdz_43:5_16 Rdz_43:5_17 Rdz_43:5_18 Rdz_43:5_19 Rdz_43:5_20 Rdz_43:5_21 Rdz_43:5_22 Rdz_43:5_23 Rdz_43:5_24 Rdz_43:5_25 Rdz_43:5_26 Rdz_43:5_27 Rdz_43:5_28 Rdz_43:5_29 Rdz_43:5_30 Rdz_43:5_31 Rdz_43:5_32
Rdz:43:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:43:6 εἶπεν δὲ Ισραηλ Τί ἐκακοποιήσατέ με ἀναγγείλαντες τῷ ἀνθρώπῳ εἰ ἔστιν ὑμῖν ἀδελφός;
Rdz:43:6 And Israel said, Why did ye harm me, inasmuch as ye told the man that ye had a brother? (Genesis 43:6 Brenton)
Rdz:43:6 Izrael rzekł: «Czemu naraziliście mnie na niedolę mówiąc mu, że macie jeszcze brata?» (Rdz 43:6 BT_4)
Rdz:43:6 εἶπεν δὲ Ισραηλ Τί ἐκακοποιήσατέ με ἀναγγείλαντες τῷ ἀνθρώπῳ εἰ ἔστιν ὑμῖν ἀδελφός;
Rdz:43:6 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Ἰσραήλ, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί κακο·ποιέω (κακοποι(ε)-, κακοποιη·σ-, κακοποιη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί
Rdz:43:6 powiedzieć / powiedzieć zaś Izrael kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. do sponiewierać maul JA głosić głosić raport człowiek gdyby być ty brat
Rdz:43:6 ei)=pen de\ *israEl *ti/ e)kakopoiE/sate/ me a)naggei/lantes tO=| a)nTrO/pO| ei) e)/stin u(mi=n a)delfo/s;
Rdz:43:6 eipen de israEl ti ekakopoiEsate me anangeilantes tO anTrOpO ei estin hymin adelfos;
Rdz:43:6 VBI_AAI3S x N_NSM RI_ASN VAI_AAI2P RP_AS VA_AAPNPM RA_DSM N2_DSM C V9_PAI3S RP_DP N2_NSM
Rdz:43:6 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Israel who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to maltreat maul I to proclaim proclaim, report the human if to be you brother
Rdz:43:6 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Israel (indecl) who/what/why (nom|acc) you(pl)-MALTREAT-ed me (acc) upon PROCLAIM-ing (nom|voc) the (dat) human (dat) if he/she/it-is you(pl) (dat) brother (nom)
Rdz:43:6 Rdz_43:6_1 Rdz_43:6_2 Rdz_43:6_3 Rdz_43:6_4 Rdz_43:6_5 Rdz_43:6_6 Rdz_43:6_7 Rdz_43:6_8 Rdz_43:6_9 Rdz_43:6_10 Rdz_43:6_11 Rdz_43:6_12 Rdz_43:6_13
Rdz:43:6 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:43:7 οἱ δὲ εἶπαν Ἐρωτῶν ἐπηρώτησεν ἡμᾶς ὁ ἄνθρωπος καὶ τὴν γενεὰν ἡμῶν λέγων Εἰ ἔτι ὁ πατὴρ ὑμῶν ζῇ; εἰ ἔστιν ὑμῖν ἀδελφός; καὶ ἀπηγγείλαμεν αὐτῷ κατὰ τὴν ἐπερώτησιν ταύτην. μὴ ᾔδειμεν εἰ ἐρεῖ ἡμῖν Ἀγάγετε τὸν ἀδελφὸν ὑμῶν;
Rdz:43:7 And they said, The man closely questioned us about our family also, saying, Does your father yet live, and have ye a brother? and we answered him according to this question: did we know that he would say to us, Bring your brother? (Genesis 43:7 Brenton)
Rdz:43:7 Odpowiedzieli: «Ów władca wypytywał się dokładnie o nas i o naszą rodzinę. Pytał: "Czy jeszcze żyje wasz ojciec? Czy macie jeszcze brata?" Odpowiadaliśmy mu zatem na jego pytania. Czyż mogliśmy wiedzieć, że powie: "Sprowadźcie waszego brata?"» (Rdz 43:7 BT_4)
Rdz:43:7 οἱ δὲ εἶπαν Ἐρωτῶν ἐπηρώτησεν ἡμᾶς ἄνθρωπος καὶ τὴν γενεὰν ἡμῶν λέγων Εἰ ἔτι πατὴρ ὑμῶν ζῇ; εἰ ἔστιν ὑμῖν ἀδελφός; καὶ ἀπηγγείλαμεν αὐτῷ κατὰ τὴν ἐπερώτησιν ταύτην. μὴ ᾔδειμεν εἰ ἐρεῖ ἡμῖν Ἀγάγετε τὸν ἀδελφὸν ὑμῶν;
Rdz:43:7 ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰ ἔτι ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) εἰ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο μή οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) εἰ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Rdz:43:7 zaś powiedzieć / powiedzieć zapytać przesłuchać, pytanie zapytać, zapytania, zadanie kwestionować JA człowiek a także, nawet, a mianowicie generacji rasy, narodu; czasem "pokolenie" JA powiedzieć / powiedzieć gdyby ale nadal ojciec ty do istnieje mieszkać, żyją, żyją (ζω ζαω) gdyby być ty brat a także, nawet, a mianowicie zgłosić - w celu zgłoszenia lub powiedzieć. on / ona / on / sama w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem - Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] nie dostrzec, aby zobaczyć, wiedzieć, aby mieć świadomość, aby zapoznać się z gdyby powiedzieć / powiedzieć JA prowadzić brat ty
Rdz:43:7 oi( de\ ei)=pan *)erOtO=n e)pErO/tEsen E(ma=s o( a)/nTrOpos kai\ tE\n genea\n E(mO=n le/gOn *ei) e)/ti o( patE\r u(mO=n DZE=|; ei) e)/stin u(mi=n a)delfo/s; kai\ a)pEggei/lamen au)tO=| kata\ tE\n e)perO/tEsin tau/tEn. mE\ E)/|deimen ei) e)rei= E(mi=n *)aga/gete to\n a)delfo\n u(mO=n;
Rdz:43:7 hoi de eipan erOtOn epErOtEsen hEmas ho anTrOpos kai tEn genean hEmOn legOn ei eti ho patEr hymOn DZE; ei estin hymin adelfos; kai apEngeilamen autO kata tEn eperOtEsin tautEn. mE Edeimen ei erei hEmin agagete ton adelfon hymOn;
Rdz:43:7 RA_NPM x VAI_AAI3P V3_PAPNSM VAI_AAI3S RP_AP RA_NSM N2_NSM C RA_ASF N1A_ASF RP_GP V1_PAPNSM C D RA_NSM N3_NSM RP_GP V3_PAI3S C V9_PAI3S RP_DP N2_NSM C VAI_AAI1P RD_DSM P RA_ASF N3_ASF RD_ASF D VXI_YAI1P C VF2_FAI3S RP_DP VB_AAD2P RA_ASM N2_ASM RP_GP
Rdz:43:7 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell to ask interrogate, question inquire,query, quest to question I the human and also, even, namely the generation Race, Nation; sometimes "generation" I to say/tell if yet/still the father you to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) if to be you brother and also, even, namely to report – to report or tell. he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] not to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with if to say/tell I to lead the brother you
Rdz:43:7 the (nom) Yet they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) while ASK-ing (nom, nom|acc|voc, voc) he/she/it-QUESTION-ed us (acc) the (nom) human (nom) and the (acc) generation (acc) us (gen) while SAY/TELL-ing (nom) if yet/still the (nom) father (nom) you(pl) (gen) he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed if he/she/it-is you(pl) (dat) brother (nom) and we-DELIVER A MESSAGE-ed him/it/same (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc)   this (acc) not we-had-PERCEIVE-ed if he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) us (dat) do-LEAD-you(pl)! the (acc) brother (acc) you(pl) (gen)
Rdz:43:7 Rdz_43:7_1 Rdz_43:7_2 Rdz_43:7_3 Rdz_43:7_4 Rdz_43:7_5 Rdz_43:7_6 Rdz_43:7_7 Rdz_43:7_8 Rdz_43:7_9 Rdz_43:7_10 Rdz_43:7_11 Rdz_43:7_12 Rdz_43:7_13 Rdz_43:7_14 Rdz_43:7_15 Rdz_43:7_16 Rdz_43:7_17 Rdz_43:7_18 Rdz_43:7_19 Rdz_43:7_20 Rdz_43:7_21 Rdz_43:7_22 Rdz_43:7_23 Rdz_43:7_24 Rdz_43:7_25 Rdz_43:7_26 Rdz_43:7_27 Rdz_43:7_28 Rdz_43:7_29 Rdz_43:7_30 Rdz_43:7_31 Rdz_43:7_32 Rdz_43:7_33 Rdz_43:7_34 Rdz_43:7_35 Rdz_43:7_36 Rdz_43:7_37 Rdz_43:7_38 Rdz_43:7_39
Rdz:43:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:43:8 εἶπεν δὲ Ιουδας πρὸς Ισραηλ τὸν πατέρα αὐτοῦ Ἀπόστειλον τὸ παιδάριον μετ’ ἐμοῦ, καὶ ἀναστάντες πορευσόμεθα, ἵνα ζῶμεν καὶ μὴ ἀποθάνωμεν καὶ ἡμεῖς καὶ σὺ καὶ ἡ ἀποσκευὴ ἡμῶν.
Rdz:43:8 And Judas said to his father Israel, Send the boy with me, and we will arise and go, that we may live and not die, both we and thou, and our store. (Genesis 43:8 Brenton)
Rdz:43:8 Po czym rzekł Juda do ojca swego, Izraela: «Poślij ze mną tego chłopca, a zaraz pojedziemy, aby ratować życie, abyśmy nie pomarli wraz z naszymi dziećmi. (Rdz 43:8 BT_4)
Rdz:43:8 εἶπεν δὲ Ιουδας πρὸς Ισραηλ τὸν πατέρα αὐτοῦ Ἀπόστειλον τὸ παιδάριον μετ’ ἐμοῦ, καὶ ἀναστάντες πορευσόμεθα, ἵνα ζῶμεν καὶ μὴ ἀποθάνωμεν καὶ ἡμεῖς καὶ σὺ καὶ ἀποσκευὴ ἡμῶν.
Rdz:43:8 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ πρός Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἵνα ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:43:8 powiedzieć / powiedzieć zaś Judasz / Juda w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Izrael ojciec on / ona / on / sama zamawiać dziecko / młody niewolnik po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem JA; mój / moja a także, nawet, a mianowicie wstać znosić, podnieść, wskrzesić iść żeby / ażeby / bo do istnieje mieszkać, żyją, żyją (ζω ζαω) a także, nawet, a mianowicie nie umrzeć a także, nawet, a mianowicie JA a także, nawet, a mianowicie ty a także, nawet, a mianowicie - JA
Rdz:43:8 ei)=pen de\ *ioudas pro\s *israEl to\n pate/ra au)tou= *)apo/steilon to\ paida/rion met’ e)mou=, kai\ a)nasta/ntes poreuso/meTa, i(/na DZO=men kai\ mE\ a)poTa/nOmen kai\ E(mei=s kai\ su\ kai\ E( a)poskeuE\ E(mO=n.
Rdz:43:8 eipen de iudas pros israEl ton patera autu aposteilon to paidarion met’ emu, kai anastantes poreusomeTa, hina DZOmen kai mE apoTanOmen kai hEmeis kai sy kai hE aposkeuE hEmOn.
Rdz:43:8 VBI_AAI3S x N_NSM P N_ASM RA_ASM N3_ASM RD_GSM VA_AAD2S RA_ASN N2N_ASN P RP_GS C VH_AAPNPM VF_FMI1P C V3_PAI1P C D VB_AAS1P C RP_NP C RP_NS C RA_NSF N1_NSF RP_GP
Rdz:43:8 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Judas/Judah toward (+acc,+gen,+dat) Israel the father he/she/it/same to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the child/young slave after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect to go so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely not to die and also, even, namely I and also, even, namely you and also, even, namely the ć I
Rdz:43:8 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Judas/Judah (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) the (acc) father (acc) him/it/same (gen) do-ORDER FORTH-you(sg)! the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) and upon STand-ing-UP (nom|voc) we-will-be-GO-ed so that / in order to /because we-are-EXISTS-ing, we-should-be-EXISTS-ing and not we-should-DIE and we (nom) and you(sg) (nom) and the (nom)   us (gen)
Rdz:43:8 Rdz_43:8_1 Rdz_43:8_2 Rdz_43:8_3 Rdz_43:8_4 Rdz_43:8_5 Rdz_43:8_6 Rdz_43:8_7 Rdz_43:8_8 Rdz_43:8_9 Rdz_43:8_10 Rdz_43:8_11 Rdz_43:8_12 Rdz_43:8_13 Rdz_43:8_14 Rdz_43:8_15 Rdz_43:8_16 Rdz_43:8_17 Rdz_43:8_18 Rdz_43:8_19 Rdz_43:8_20 Rdz_43:8_21 Rdz_43:8_22 Rdz_43:8_23 Rdz_43:8_24 Rdz_43:8_25 Rdz_43:8_26 Rdz_43:8_27 Rdz_43:8_28 Rdz_43:8_29
Rdz:43:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:43:9 ἐγὼ δὲ ἐκδέχομαι αὐτόν, ἐκ χειρός μου ζήτησον αὐτόν· ἐὰν μὴ ἀγάγω αὐτὸν πρὸς σὲ καὶ στήσω αὐτὸν ἐναντίον σου, ἡμαρτηκὼς ἔσομαι πρὸς σὲ πάσας τὰς ἡμέρας.
Rdz:43:9 And I engage for him; at my hand do thou require him; if I bring him not to thee, and place him before thee, I shall be guilty toward thee for ever. (Genesis 43:9 Brenton)
Rdz:43:9 Ja odpowiadam za niego; ode mnie będziesz żądał, aby ci go oddać. Jeżeli nie przyprowadzę go do ciebie, możesz mi nigdy nie darować mej winy. (Rdz 43:9 BT_4)
Rdz:43:9 ἐγὼ δὲ ἐκδέχομαι αὐτόν, ἐκ χειρός μου ζήτησον αὐτόν· ἐὰν μὴ ἀγάγω αὐτὸν πρὸς σὲ καὶ στήσω αὐτὸν ἐναντίον σου, ἡμαρτηκὼς ἔσομαι πρὸς σὲ πάσας τὰς ἡμέρας.
Rdz:43:9 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ἐκ·δέχομαι (εκ+δεχ-, εκ+δεξ-, εκ+δεξ-, -, εκ+δεδεχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐάν (εἰ ἄν) μή ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
Rdz:43:9 JA zaś czekać, czekać, spodziewać on / ona / on / sama z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami ręka JA szukać on / ona / on / sama jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] nie prowadzić on / ona / on / sama w kierunku (+ ACC +, + gen dat) ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie spowodować stać on / ona / on / sama przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, ty; twój / twoje (SG) do grzechu być w kierunku (+ ACC +, + gen dat) ty; twój / twoje (SG) każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania dzień
Rdz:43:9 e)gO\ de\ e)kde/CHomai au)to/n, e)k CHeiro/s mou DZE/tEson au)to/n· e)a\n mE\ a)ga/gO au)to\n pro\s se\ kai\ stE/sO au)to\n e)nanti/on sou, E(martEkO\s e)/somai pro\s se\ pa/sas ta\s E(me/ras.
Rdz:43:9 egO de ekdeCHomai auton, ek CHeiros mu DZEtEson auton· ean mE agagO auton pros se kai stEsO auton enantion su, hEmartEkOs esomai pros se pasas tas hEmeras.
Rdz:43:9 RP_NS x V1_PMI1S RD_ASM P N3_GSF RP_GS VA_AAD2S RD_ASM C D VB_AAS1S RD_ASM P RP_AS C VA_AAS1S RD_ASM P RP_GS VX_XAPNSM VF_FMI1S P RP_AS A1S_APF RA_APF N1A_APF
Rdz:43:9 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to wait wait for, expect he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels hand I to seek he/she/it/same if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to lead he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) and also, even, namely to cause to stand he/she/it/same in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg) to sin to be toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day
Rdz:43:9 I (nom) Yet I-am-being-WAIT-ed him/it/same (acc) out of (+gen) hand (gen) me (gen) do-SEEK-you(sg)!, going-to-SEEK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) him/it/same (acc) if-ever not I-should-LEAD him/it/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-will-CAUSE-TO-STand, I-should-CAUSE-TO-STand him/it/same (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) having SIN-ed (nom) I-will-be toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc)
Rdz:43:9 Rdz_43:9_1 Rdz_43:9_2 Rdz_43:9_3 Rdz_43:9_4 Rdz_43:9_5 Rdz_43:9_6 Rdz_43:9_7 Rdz_43:9_8 Rdz_43:9_9 Rdz_43:9_10 Rdz_43:9_11 Rdz_43:9_12 Rdz_43:9_13 Rdz_43:9_14 Rdz_43:9_15 Rdz_43:9_16 Rdz_43:9_17 Rdz_43:9_18 Rdz_43:9_19 Rdz_43:9_20 Rdz_43:9_21 Rdz_43:9_22 Rdz_43:9_23 Rdz_43:9_24 Rdz_43:9_25 Rdz_43:9_26 Rdz_43:9_27
Rdz:43:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:43:10 εἰ μὴ γὰρ ἐβραδύναμεν, ἤδη ἂν ὑπεστρέψαμεν δίς.
Rdz:43:10 For if we had not tarried, we should now have returned twice. (Genesis 43:10 Brenton)
Rdz:43:10 Gdybyśmy nie zwlekali, już wrócilibyśmy dwa razy!» (Rdz 43:10 BT_4)
Rdz:43:10 εἰ μὴ γὰρ ἐβραδύναμεν, ἤδη ἂν ὑπεστρέψαμεν δίς.
Rdz:43:10 εἰ μή γάρ βραδύνω (βραδυν-, -, βραδυν·[σ]-, -, -, -) ἤδη ἄν ὑπο·στρέφω (υπο+στρεφ-, υπο+στρεψ-, υπο+στρεψ-, -, -, -) δίς
Rdz:43:10 gdyby nie na, ponieważ, jak do ??? już teraz, by potem kiedykolwiek (jeśli w ogóle) wracać dwa razy
Rdz:43:10 ei) mE\ ga\r e)bradu/namen, E)/dE a)/n u(pestre/PSamen di/s.
Rdz:43:10 ei mE gar ebradynamen, EdE an hypestrePSamen dis.
Rdz:43:10 C D x VAI_AAI1P D x VAI_AAI1P D
Rdz:43:10 if not for since, as to ??? already by now, by then ever (if ever) to return twice
Rdz:43:10 if not for we-???-ed already ever we-RETURN-ed twice
Rdz:43:10 Rdz_43:10_1 Rdz_43:10_2 Rdz_43:10_3 Rdz_43:10_4 Rdz_43:10_5 Rdz_43:10_6 Rdz_43:10_7 Rdz_43:10_8
Rdz:43:10 x x x x x x x x
Rdz:43:11 εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ισραηλ ὁ πατὴρ αὐτῶν Εἰ οὕτως ἐστίν, τοῦτο ποιήσατε· λάβετε ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆς γῆς ἐν τοῖς ἀγγείοις ὑμῶν καὶ καταγάγετε τῷ ἀνθρώπῳ δῶρα, τῆς ῥητίνης καὶ τοῦ μέλιτος, θυμίαμα καὶ στακτὴν καὶ τερέμινθον καὶ κάρυα.
Rdz:43:11 And Israel, their father, said to them, If it be so, do this; take of the fruits of the earth in your vessels, and carry down to the man presents of gum and honey, and frankincense, and stacte, and turpentine, and walnuts. (Genesis 43:11 Brenton)
Rdz:43:11 Izrael rzekł do swych synów: «Jeżeli tak być musi, uczyńcie tak. Zabierzcie jednak w wasze wory to, co w naszym kraju jest najcenniejszego, i zanieście owemu człowiekowi w darze: nieco wonnej żywicy, nieco miodu, wonnych korzeni, olejków, owoców, pistacji i migdałów. (Rdz 43:11 BT_4)
Rdz:43:11 εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ισραηλ πατὴρ αὐτῶν Εἰ οὕτως ἐστίν, τοῦτο ποιήσατε· λάβετε ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆς γῆς ἐν τοῖς ἀγγείοις ὑμῶν καὶ καταγάγετε τῷ ἀνθρώπῳ δῶρα, τῆς ῥητίνης καὶ τοῦ μέλιτος, θυμίαμα καὶ στακτὴν καὶ τερέμινθον καὶ κάρυα.
Rdz:43:11 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό εἰ οὕτως/οὕτω εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν ὁ ἡ τό ἀγγεῖον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό μέλι[τ], -ιτος, τό θυμίαμα[τ], -ατος, τό καί   καί   καί  
Rdz:43:11 powiedzieć / powiedzieć zaś on / ona / on / sama Izrael ojciec on / ona / on / sama gdyby thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] być Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] robić / zrobić chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem owoc ziemia / Ziemia w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Pojemnik (statek, kolby) ty a także, nawet, a mianowicie obniżyć sprowadzony człowiek prezent - a także, nawet, a mianowicie kochanie kadzidło a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie -
Rdz:43:11 ei)=pen de\ au)toi=s *israEl o( patE\r au)tO=n *ei) ou(/tOs e)sti/n, tou=to poiE/sate· la/bete a)po\ tO=n karpO=n tE=s gE=s e)n toi=s a)ggei/ois u(mO=n kai\ kataga/gete tO=| a)nTrO/pO| dO=ra, tE=s r(Eti/nEs kai\ tou= me/litos, Tumi/ama kai\ staktE\n kai\ tere/minTon kai\ ka/rua.
Rdz:43:11 eipen de autois israEl ho patEr autOn ei hutOs estin, tuto poiEsate· labete apo tOn karpOn tEs gEs en tois angeiois hymOn kai katagagete tO anTrOpO dOra, tEs rEtinEs kai tu melitos, Tymiama kai staktEn kai tereminTon kai karya.
Rdz:43:11 VBI_AAI3S x RD_DPM N_NSM RA_NSM N3_NSM RD_GPM C D V9_PAI3S RD_ASN VA_AAD2P VB_AAD2P P RA_GPM N2_GPM RA_GSF N1_GSF P RA_DPN N2N_DPN RP_GP C VB_AAD2P RA_DSM N2_DSM N2N_APN RA_GSF N1_GSF C RA_GSN N3T_GSN N3M_ASN C N1_ASF C N2_ASF C N2N_APN
Rdz:43:11 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same Israel the father he/she/it/same if thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the fruit the earth/land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the container (vessel, flask) you and also, even, namely to bring down brought back the human gift the ć and also, even, namely the honey incense and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Rdz:43:11 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet them/same (dat) Israel (indecl) the (nom) father (nom) them/same (gen) if thusly/like this he/she/it-is this (nom|acc) do-DO/MAKE-you(pl)! do-TAKE HOLD OF-you(pl)! away from (+gen) the (gen) fruits (gen) the (gen) earth/land (gen) in/among/by (+dat) the (dat) containers (dat) you(pl) (gen) and do-BRING DOWN-you(pl)! the (dat) human (dat) gifts (nom|acc|voc) the (gen)   and the (gen) honey (gen) incense (nom|acc|voc) and   and   and  
Rdz:43:11 Rdz_43:11_1 Rdz_43:11_2 Rdz_43:11_3 Rdz_43:11_4 Rdz_43:11_5 Rdz_43:11_6 Rdz_43:11_7 Rdz_43:11_8 Rdz_43:11_9 Rdz_43:11_10 Rdz_43:11_11 Rdz_43:11_12 Rdz_43:11_13 Rdz_43:11_14 Rdz_43:11_15 Rdz_43:11_16 Rdz_43:11_17 Rdz_43:11_18 Rdz_43:11_19 Rdz_43:11_20 Rdz_43:11_21 Rdz_43:11_22 Rdz_43:11_23 Rdz_43:11_24 Rdz_43:11_25 Rdz_43:11_26 Rdz_43:11_27 Rdz_43:11_28 Rdz_43:11_29 Rdz_43:11_30 Rdz_43:11_31 Rdz_43:11_32 Rdz_43:11_33 Rdz_43:11_34 Rdz_43:11_35 Rdz_43:11_36 Rdz_43:11_37 Rdz_43:11_38 Rdz_43:11_39
Rdz:43:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:43:12 καὶ τὸ ἀργύριον δισσὸν λάβετε ἐν ταῖς χερσὶν ὑμῶν· τὸ ἀργύριον τὸ ἀποστραφὲν ἐν τοῖς μαρσίπποις ὑμῶν ἀποστρέψατε μεθ’ ὑμῶν· μήποτε ἀγνόημά ἐστιν.
Rdz:43:12 And take double money in your hands, and the money that was returned in your sacks, carry back with you, lest peradventure it is a mistake. (Genesis 43:12 Brenton)
Rdz:43:12 I weźcie z sobą podwójną sumę pieniędzy, abyście mogli oddać i te pieniądze, które wam na powrót włożono do waszych torb, być może, przez pomyłkę. (Rdz 43:12 BT_4)
Rdz:43:12 καὶ τὸ ἀργύριον δισσὸν λάβετε ἐν ταῖς χερσὶν ὑμῶν· τὸ ἀργύριον τὸ ἀποστραφὲν ἐν τοῖς μαρσίπποις ὑμῶν ἀποστρέψατε μεθ’ ὑμῶν· μήποτε ἀγνόημά ἐστιν.
Rdz:43:12 καί ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος)   λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὁ ἡ τό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μήποτε (μή ποτέ) ἀ·γνόημα[τ], -ατος, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Rdz:43:12 a także, nawet, a mianowicie kawałek srebra - chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ręka ty kawałek srebra odwrócić się od w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między - ty odwrócić się od po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem ty nigdy pomyłka być
Rdz:43:12 kai\ to\ a)rgu/rion disso\n la/bete e)n tai=s CHersi\n u(mO=n· to\ a)rgu/rion to\ a)postrafe\n e)n toi=s marsi/ppois u(mO=n a)postre/PSate meT’ u(mO=n· mE/pote a)gno/Ema/ e)stin.
Rdz:43:12 kai to argyrion disson labete en tais CHersin hymOn· to argyrion to apostrafen en tois marsippois hymOn apostrePSate meT’ hymOn· mEpote agnoEma estin.
Rdz:43:12 C RA_ASN N2N_ASN A1_ASN VB_AAD2P P RA_DPF N3_DPF RP_GP RA_ASN N2N_ASN RA_ASN VD_APPASN P RA_DPM N2_DPM RP_GP VA_AAD2P P RP_GP D N3M_NSN V9_PAI3S
Rdz:43:12 and also, even, namely the piece of silver ć to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand you the piece of silver the to turn away from in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć you to turn away from after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you never mistake to be
Rdz:43:12 and the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc)   do-TAKE HOLD OF-you(pl)! in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) you(pl) (gen) the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon being-TURN-ed-AWAY-FROM (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat)   you(pl) (gen) do-TURN-you(pl)-AWAY-FROM! after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) never mistake (nom|acc|voc) he/she/it-is
Rdz:43:12 Rdz_43:12_1 Rdz_43:12_2 Rdz_43:12_3 Rdz_43:12_4 Rdz_43:12_5 Rdz_43:12_6 Rdz_43:12_7 Rdz_43:12_8 Rdz_43:12_9 Rdz_43:12_10 Rdz_43:12_11 Rdz_43:12_12 Rdz_43:12_13 Rdz_43:12_14 Rdz_43:12_15 Rdz_43:12_16 Rdz_43:12_17 Rdz_43:12_18 Rdz_43:12_19 Rdz_43:12_20 Rdz_43:12_21 Rdz_43:12_22 Rdz_43:12_23
Rdz:43:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:43:13 καὶ τὸν ἀδελφὸν ὑμῶν λάβετε καὶ ἀναστάντες κατάβητε πρὸς τὸν ἄνθρωπον.
Rdz:43:13 And take your brother; and arise, go down to the man. (Genesis 43:13 Brenton)
Rdz:43:13 Zabierzcie też waszego brata i ruszajcie w drogę powrotną do owego władcy. (Rdz 43:13 BT_4)
Rdz:43:13 καὶ τὸν ἀδελφὸν ὑμῶν λάβετε καὶ ἀναστάντες κατάβητε πρὸς τὸν ἄνθρωπον.
Rdz:43:13 καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) πρός ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Rdz:43:13 a także, nawet, a mianowicie brat ty chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem a także, nawet, a mianowicie wstać znosić, podnieść, wskrzesić zejść w kierunku (+ ACC +, + gen dat) człowiek
Rdz:43:13 kai\ to\n a)delfo\n u(mO=n la/bete kai\ a)nasta/ntes kata/bEte pro\s to\n a)/nTrOpon.
Rdz:43:13 kai ton adelfon hymOn labete kai anastantes katabEte pros ton anTrOpon.
Rdz:43:13 C RA_ASM N2_ASM RP_GP VB_AAD2P C VH_AAPNPM VZ_AAD2P P RA_ASM N2_ASM
Rdz:43:13 and also, even, namely the brother you to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect to go down toward (+acc,+gen,+dat) the human
Rdz:43:13 and the (acc) brother (acc) you(pl) (gen) do-TAKE HOLD OF-you(pl)! and upon STand-ing-UP (nom|voc) do-GO DOWN-you(pl)!, you(pl)-should-GO DOWN toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) human (acc)
Rdz:43:13 Rdz_43:13_1 Rdz_43:13_2 Rdz_43:13_3 Rdz_43:13_4 Rdz_43:13_5 Rdz_43:13_6 Rdz_43:13_7 Rdz_43:13_8 Rdz_43:13_9 Rdz_43:13_10 Rdz_43:13_11
Rdz:43:13 x x x x x x x x x x x
Rdz:43:14 ὁ δὲ θεός μου δῴη ὑμῖν χάριν ἐναντίον τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἀποστείλαι τὸν ἀδελφὸν ὑμῶν τὸν ἕνα καὶ τὸν Βενιαμιν· ἐγὼ μὲν γάρ, καθὰ ἠτέκνωμαι, ἠτέκνωμαι.
Rdz:43:14 And my God give you favour in the sight of the man, and send away your other brother, and Benjamin, for I accordingly as I have been bereaved, am bereaved. (Genesis 43:14 Brenton)
Rdz:43:14 A Bóg Wszechmocny niechaj sprawi, aby ów człowiek zlitował się nad wami i puścił wolno waszego brata oraz Beniamina. Skoro mam zostać samotny, to niech tak już będzie!» (Rdz 43:14 BT_4)
Rdz:43:14 δὲ θεός μου δῴη ὑμῖν χάριν ἐναντίον τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἀποστείλαι τὸν ἀδελφὸν ὑμῶν τὸν ἕνα καὶ τὸν Βενιαμιν· ἐγὼ μὲν γάρ, καθὰ ἠτέκνωμαι, ἠτέκνωμαι.
Rdz:43:14 ὁ ἡ τό δέ θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί ὁ ἡ τό Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μέν γάρ καθά (καθ’ ἅ)    
Rdz:43:14 zaś Bóg  JA dawać ty ze względu na [wg. z χάρις używane przysłówkowo] prep. dla; przysługa / Łaska [zobacz miłości] przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, człowiek a także, nawet, a mianowicie zamawiać brat ty jeden a także, nawet, a mianowicie Benzoes JA w rzeczywistości (jeszcze, na pewno, na pewno) na, ponieważ, jak zgodnie z którym - -
Rdz:43:14 o( de\ Teo/s mou dO/|E u(mi=n CHa/rin e)nanti/on tou= a)nTrO/pou, kai\ a)postei/lai to\n a)delfo\n u(mO=n to\n e(/na kai\ to\n *beniamin· e)gO\ me\n ga/r, kaTa\ E)te/knOmai, E)te/knOmai.
Rdz:43:14 ho de Teos mu dOE hymin CHarin enantion tu anTrOpu, kai aposteilai ton adelfon hymOn ton hena kai ton beniamin· egO men gar, kaTa EteknOmai, EteknOmai.
Rdz:43:14 RA_NSM x N2_NSM RP_GS VO_AAO3S RP_DP N3_ASF P RA_GSM N2_GSM C VA_AMD2S RA_ASM N2_ASM RP_GP RA_ASM A3_ASM C RA_ASM N_ASM RP_NS x x D VM_XMI1S VM_XMI1S
Rdz:43:14 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] god [see theology] I to give you for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the human and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the brother you the one and also, even, namely the Benjamin I indeed (yet, certainly, surely) for since, as according to which ć  
Rdz:43:14 the (nom) Yet god (nom) me (gen) he/she/it-happens-to-GIVE (opt) you(pl) (dat) for; grace (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) human (gen) and to-ORDER FORTH, be-you(sg)-ORDER FORTH-ed!, he/she/it-happens-to-ORDER FORTH (opt) the (acc) brother (acc) you(pl) (gen) the (acc) one (acc) and the (acc) Benjamin (indecl) I (nom) indeed for according to which    
Rdz:43:14 Rdz_43:14_1 Rdz_43:14_2 Rdz_43:14_3 Rdz_43:14_4 Rdz_43:14_5 Rdz_43:14_6 Rdz_43:14_7 Rdz_43:14_8 Rdz_43:14_9 Rdz_43:14_10 Rdz_43:14_11 Rdz_43:14_12 Rdz_43:14_13 Rdz_43:14_14 Rdz_43:14_15 Rdz_43:14_16 Rdz_43:14_17 Rdz_43:14_18 Rdz_43:14_19 Rdz_43:14_20 Rdz_43:14_21 Rdz_43:14_22 Rdz_43:14_23 Rdz_43:14_24 Rdz_43:14_25 Rdz_43:14_26
Rdz:43:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:43:15 Λαβόντες δὲ οἱ ἄνδρες τὰ δῶρα ταῦτα καὶ τὸ ἀργύριον διπλοῦν ἔλαβον ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν καὶ τὸν Βενιαμιν καὶ ἀναστάντες κατέβησαν εἰς Αἴγυπτον καὶ ἔστησαν ἐναντίον Ιωσηφ.
Rdz:43:15 And the men having taken these presents, and the double money, took in their hands also Benjamin; and they rose up and went down to Egypt, and stood before Joseph. (Genesis 43:15 Brenton)
Rdz:43:15 Zabrali oni dary, dwukrotną sumę pieniędzy oraz Beniamina i ruszywszy w drogę, przybyli do Egiptu. A gdy stanęli przed Józefem, (Rdz 43:15 BT_4)
Rdz:43:15 Λαβόντες δὲ οἱ ἄνδρες τὰ δῶρα ταῦτα καὶ τὸ ἀργύριον διπλοῦν ἔλαβον ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν καὶ τὸν Βενιαμιν καὶ ἀναστάντες κατέβησαν εἰς Αἴγυπτον καὶ ἔστησαν ἐναντίον Ιωσηφ.
Rdz:43:15 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δέ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) δι·πλοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. δι·πλόος λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον Ἰωσήφ, ὁ
Rdz:43:15 chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem zaś mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, boga, itp .;czasem, "mąż". prezent Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] a także, nawet, a mianowicie kawałek srebra podwójne / podwójny chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ręka on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie Benzoes a także, nawet, a mianowicie wstać znosić, podnieść, wskrzesić zejść do (+ acc) Egipt [kraj] a także, nawet, a mianowicie spowodować stać przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, Joseph
Rdz:43:15 *labo/ntes de\ oi( a)/ndres ta\ dO=ra tau=ta kai\ to\ a)rgu/rion diplou=n e)/labon e)n tai=s CHersi\n au)tO=n kai\ to\n *beniamin kai\ a)nasta/ntes kate/bEsan ei)s *ai)/gupton kai\ e)/stEsan e)nanti/on *iOsEf.
Rdz:43:15 labontes de hoi andres ta dOra tauta kai to argyrion diplun elabon en tais CHersin autOn kai ton beniamin kai anastantes katebEsan eis aigypton kai estEsan enantion iOsEf.
Rdz:43:15 VB_AAPNPM x RA_NPM N3_NPM RA_APN N2N_APN RD_APN C RA_ASN N2N_ASN A1C_ASN VBI_AAI3P P RA_DPF N3_DPF RD_GPM C RA_ASM N_ASM C VH_AAPNPM VZI_AAI3P P N2_ASF C VAI_AAI3P P N_GSM
Rdz:43:15 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the gift this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the piece of silver double/twofold to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same and also, even, namely the Benjamin and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect to go down into (+acc) Egypt [country of] and also, even, namely to cause to stand in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, Joseph
Rdz:43:15 upon TAKE HOLD OF-ing (nom|voc) Yet the (nom) men, husbands (nom|voc) the (nom|acc) gifts (nom|acc|voc) these (nom|acc) and the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) double/twofold (acc, nom|acc|voc) I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) them/same (gen) and the (acc) Benjamin (indecl) and upon STand-ing-UP (nom|voc) they-GO DOWN-ed into (+acc) Egypt (acc) and they-CAUSE-ed-TO-STand in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) Joseph (indecl)
Rdz:43:15 Rdz_43:15_1 Rdz_43:15_2 Rdz_43:15_3 Rdz_43:15_4 Rdz_43:15_5 Rdz_43:15_6 Rdz_43:15_7 Rdz_43:15_8 Rdz_43:15_9 Rdz_43:15_10 Rdz_43:15_11 Rdz_43:15_12 Rdz_43:15_13 Rdz_43:15_14 Rdz_43:15_15 Rdz_43:15_16 Rdz_43:15_17 Rdz_43:15_18 Rdz_43:15_19 Rdz_43:15_20 Rdz_43:15_21 Rdz_43:15_22 Rdz_43:15_23 Rdz_43:15_24 Rdz_43:15_25 Rdz_43:15_26 Rdz_43:15_27 Rdz_43:15_28
Rdz:43:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:43:16 εἶδεν δὲ Ιωσηφ αὐτοὺς καὶ τὸν Βενιαμιν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τὸν ὁμομήτριον καὶ εἶπεν τῷ ἐπὶ τῆς οἰκίας αὐτοῦ Εἰσάγαγε τοὺς ἀνθρώπους εἰς τὴν οἰκίαν καὶ σφάξον θύματα καὶ ἑτοίμασον· μετ’ ἐμοῦ γὰρ φάγονται οἱ ἄνθρωποι ἄρτους τὴν μεσημβρίαν.
Rdz:43:16 And Joseph saw them and his brother Benjamin, born of the same mother; and he said to the steward of his household, Bring the men into the house, and slay beasts and make ready, for the men are to eat bread with me at noon. (Genesis 43:16 Brenton)
Rdz:43:16 ten, ujrzawszy wśród nich Beniamina, dał polecenie przełożonemu swego domu: «Zaprowadź tych ludzi do domu i każ zabić i przyrządzić jakąś sztukę bydła, gdyż będą oni ze mną jedli dziś w południe». (Rdz 43:16 BT_4)
Rdz:43:16 εἶδεν δὲ Ιωσηφ αὐτοὺς καὶ τὸν Βενιαμιν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τὸν ὁμομήτριον καὶ εἶπεν τῷ ἐπὶ τῆς οἰκίας αὐτοῦ Εἰσάγαγε τοὺς ἀνθρώπους εἰς τὴν οἰκίαν καὶ σφάξον θύματα καὶ ἑτοίμασον· μετ’ ἐμοῦ γὰρ φάγονται οἱ ἄνθρωποι ἄρτους τὴν μεσημβρίαν.
Rdz:43:16 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δέ Ἰωσήφ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) καί σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-)   καί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν γάρ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἄρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μεσημβρία, -ας, ἡ
Rdz:43:16 zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), zaś Joseph on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie Benzoes brat on / ona / on / sama - a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem dom on / ona / on / sama prowadzić do człowiek do (+ acc) dom a także, nawet, a mianowicie zabił rzeźnika, zabić, masakra, rzeź - a także, nawet, a mianowicie na gotowe po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem JA; mój / moja na, ponieważ, jak jeść człowiek chleb To słowo jest trudne do renderowania w liczbie mnogiej, ponieważ jest najbliższym odpowiednikiem "bochenków chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi od pojęcia zakwasie, którego nie jest wymagane, a niekiedy sprzeczne. południe
Rdz:43:16 ei)=den de\ *iOsEf au)tou\s kai\ to\n *beniamin to\n a)delfo\n au)tou= to\n o(momE/trion kai\ ei)=pen tO=| e)pi\ tE=s oi)ki/as au)tou= *ei)sa/gage tou\s a)nTrO/pous ei)s tE\n oi)ki/an kai\ sfa/Xon Tu/mata kai\ e(toi/mason· met’ e)mou= ga\r fa/gontai oi( a)/nTrOpoi a)/rtous tE\n mesEmbri/an.
Rdz:43:16 eiden de iOsEf autus kai ton beniamin ton adelfon autu ton homomEtrion kai eipen tO epi tEs oikias autu eisagage tus anTrOpus eis tEn oikian kai sfaXon Tymata kai hetoimason· met’ emu gar fagontai hoi anTrOpoi artus tEn mesEmbrian.
Rdz:43:16 VBI_AAI3S x N_ASM RD_APM C RA_ASM N_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM RA_ASM A1A_ASM C VBI_AAI3S RA_DSM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM VB_AAD2S RA_APM N2_APM P RA_ASF N1A_ASF C VA_AAD2S N3M_APN C VA_AAD2S P RP_GS x VF_FMI3P RA_NPM N2_NPM N2_APM RA_ASF N1A_ASF
Rdz:43:16 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Joseph he/she/it/same and also, even, namely the Benjamin the brother he/she/it/same the ć and also, even, namely to say/tell the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house he/she/it/same to lead into the human into (+acc) the house and also, even, namely to slay butcher, kill, massacre, slaughter ć and also, even, namely to ready after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine for since, as to eat the human bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. the noon
Rdz:43:16 he/she/it-SEE-ed Yet Joseph (indecl) them/same (acc) and the (acc) Benjamin (indecl) the (acc) brother (acc) him/it/same (gen) the (acc)   and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) house (gen), houses (acc) him/it/same (gen) do-LEAD-you(sg)-INTO! the (acc) humans (acc) into (+acc) the (acc) house (acc) and do-SLAY-you(sg)!, going-to-SLAY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc)   and do-READY-you(sg)!, going-to-READY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) for they-will-be-EAT-ed the (nom) humans (nom|voc) [loaves of] bread (acc) the (acc) noon (acc)
Rdz:43:16 Rdz_43:16_1 Rdz_43:16_2 Rdz_43:16_3 Rdz_43:16_4 Rdz_43:16_5 Rdz_43:16_6 Rdz_43:16_7 Rdz_43:16_8 Rdz_43:16_9 Rdz_43:16_10 Rdz_43:16_11 Rdz_43:16_12 Rdz_43:16_13 Rdz_43:16_14 Rdz_43:16_15 Rdz_43:16_16 Rdz_43:16_17 Rdz_43:16_18 Rdz_43:16_19 Rdz_43:16_20 Rdz_43:16_21 Rdz_43:16_22 Rdz_43:16_23 Rdz_43:16_24 Rdz_43:16_25 Rdz_43:16_26 Rdz_43:16_27 Rdz_43:16_28 Rdz_43:16_29 Rdz_43:16_30 Rdz_43:16_31 Rdz_43:16_32 Rdz_43:16_33 Rdz_43:16_34 Rdz_43:16_35 Rdz_43:16_36 Rdz_43:16_37 Rdz_43:16_38 Rdz_43:16_39
Rdz:43:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:43:17 ἐποίησεν δὲ ὁ ἄνθρωπος, καθὰ εἶπεν Ιωσηφ, καὶ εἰσήγαγεν τοὺς ἀνθρώπους εἰς τὸν οἶκον Ιωσηφ. –
Rdz:43:17 And the man did as Joseph said; and he brought the men into the house of Joseph. (Genesis 43:17 Brenton)
Rdz:43:17 Przełożony uczynił tak, jak mu polecił Józef, i zaprowadził ich do jego domu. (Rdz 43:17 BT_4)
Rdz:43:17 ἐποίησεν δὲ ἄνθρωπος, καθὰ εἶπεν Ιωσηφ, καὶ εἰσήγαγεν τοὺς ἀνθρώπους εἰς τὸν οἶκον Ιωσηφ.
Rdz:43:17 ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δέ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καθά (καθ’ ἅ) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰωσήφ, ὁ καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰωσήφ, ὁ  
Rdz:43:17 robić / zrobić zaś człowiek zgodnie z którym powiedzieć / powiedzieć Joseph a także, nawet, a mianowicie prowadzić do człowiek do (+ acc) dom Joseph -
Rdz:43:17 e)poi/Esen de\ o( a)/nTrOpos, kaTa\ ei)=pen *iOsEf, kai\ ei)sE/gagen tou\s a)nTrO/pous ei)s to\n oi)=kon *iOsEf.
Rdz:43:17 epoiEsen de ho anTrOpos, kaTa eipen iOsEf, kai eisEgagen tus anTrOpus eis ton oikon iOsEf.
Rdz:43:17 VAI_AAI3S x RA_NSM N2_NSM D VBI_AAI3S N_NSM C VBI_AAI3S RA_APM N2_APM P RA_ASM N2_ASM N_GSM
Rdz:43:17 to do/make δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the human according to which to say/tell Joseph and also, even, namely to lead into the human into (+acc) the house Joseph  
Rdz:43:17 he/she/it-DO/MAKE-ed Yet the (nom) human (nom) according to which he/she/it-SAY/TELL-ed Joseph (indecl) and he/she/it-LEAD-ed-INTO the (acc) humans (acc) into (+acc) the (acc) house (acc) Joseph (indecl)  
Rdz:43:17 Rdz_43:17_1 Rdz_43:17_2 Rdz_43:17_3 Rdz_43:17_4 Rdz_43:17_5 Rdz_43:17_6 Rdz_43:17_7 Rdz_43:17_8 Rdz_43:17_9 Rdz_43:17_10 Rdz_43:17_11 Rdz_43:17_12 Rdz_43:17_13 Rdz_43:17_14 Rdz_43:17_15 Rdz_43:17_16
Rdz:43:17 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:43:18 ἰδόντες δὲ οἱ ἄνθρωποι ὅτι εἰσήχθησαν εἰς τὸν οἶκον Ιωσηφ, εἶπαν Διὰ τὸ ἀργύριον τὸ ἀποστραφὲν ἐν τοῖς μαρσίπποις ἡμῶν τὴν ἀρχὴν ἡμεῖς εἰσαγόμεθα τοῦ συκοφαντῆσαι ἡμᾶς καὶ ἐπιθέσθαι ἡμῖν τοῦ λαβεῖν ἡμᾶς εἰς παῖδας καὶ τοὺς ὄνους ἡμῶν.
Rdz:43:18 And the men, when they perceived that they were brought into the house of Joseph, said, We are brought in because of the money that was returned in our sacks at the first; even in order to inform against us, and lay it to our charge; to take us for servants, and our asses. (Genesis 43:18 Brenton)
Rdz:43:18 Oni zaś, przejęci lękiem, że Józef kazał ich zaprowadzić do swego domu, mówili: «Z powodu owych pieniędzy, które poprzednim razem nam włożono do naszych torb, kazał nas zaprowadzić do siebie. Teraz na nas napadnie, przemocą uczyni nas swymi niewolnikami i zabierze nam nasze osły». (Rdz 43:18 BT_4)
Rdz:43:18 ἰδόντες δὲ οἱ ἄνθρωποι ὅτι εἰσήχθησαν εἰς τὸν οἶκον Ιωσηφ, εἶπαν Διὰ τὸ ἀργύριον τὸ ἀποστραφὲν ἐν τοῖς μαρσίπποις ἡμῶν τὴν ἀρχὴν ἡμεῖς εἰσαγόμεθα τοῦ συκοφαντῆσαι ἡμᾶς καὶ ἐπιθέσθαι ἡμῖν τοῦ λαβεῖν ἡμᾶς εἰς παῖδας καὶ τοὺς ὄνους ἡμῶν.
Rdz:43:18 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δέ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅτι εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰωσήφ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) διά ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὁ ἡ τό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό συκο·φαντέω (συκοφαντ(ε)-, συκοφαντη·σ-, συκοφαντη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ καί ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:43:18 zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), zaś człowiek dlatego, że prowadzić do do (+ acc) dom Joseph powiedzieć / powiedzieć δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) kawałek srebra odwrócić się od w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między - JA początek JA prowadzić do oczerniać oczerniać, szkalować, oczerniać, JA a także, nawet, a mianowicie na wprowadzenie JA chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem JA do (+ acc) Dziecko / sługa a także, nawet, a mianowicie ass / osioł JA
Rdz:43:18 i)do/ntes de\ oi( a)/nTrOpoi o(/ti ei)sE/CHTEsan ei)s to\n oi)=kon *iOsEf, ei)=pan *dia\ to\ a)rgu/rion to\ a)postrafe\n e)n toi=s marsi/ppois E(mO=n tE\n a)rCHE\n E(mei=s ei)sago/meTa tou= sukofantE=sai E(ma=s kai\ e)piTe/sTai E(mi=n tou= labei=n E(ma=s ei)s pai=das kai\ tou\s o)/nous E(mO=n.
Rdz:43:18 idontes de hoi anTrOpoi hoti eisECHTEsan eis ton oikon iOsEf, eipan dia to argyrion to apostrafen en tois marsippois hEmOn tEn arCHEn hEmeis eisagomeTa tu sykofantEsai hEmas kai epiTesTai hEmin tu labein hEmas eis paidas kai tus onus hEmOn.
Rdz:43:18 VB_AAPNPM x RA_NPM N2_NPM C VQI_API3P P RA_ASM N2_ASM N_GSM VAI_AAI3P P RA_ASN N2N_ASN RA_ASN VD_APPASN P RA_DPM N2_DPM RP_GP RA_ASF N1_ASF RP_NP V1_PMI1P RA_GSN VA_AAN RP_AP C VE_AMN RP_DP RA_GSN VB_AAN RP_AP P N3D_APM C RA_APM N2_APM RP_GP
Rdz:43:18 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the human because/that to lead into into (+acc) the house Joseph to say/tell because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the piece of silver the to turn away from in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć I the beginning I to lead into the to slander defame, calumniate, traduce, I and also, even, namely to place on I the to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand I into (+acc) child/servant and also, even, namely the ass/donkey I
Rdz:43:18 upon SEE-ing (nom|voc) Yet the (nom) humans (nom|voc) because/that they-were-LEAD-ed-INTO into (+acc) the (acc) house (acc) Joseph (indecl) they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon being-TURN-ed-AWAY-FROM (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat)   us (gen) the (acc) beginning (acc) we (nom) we-are-being-LEAD-ed-INTO the (gen) to-SLandER, be-you(sg)-SLandER-ed!, he/she/it-happens-to-SLandER (opt) us (acc) and to-be-PLACE ON-ed us (dat) the (gen) to-TAKE HOLD OF us (acc) into (+acc) children/servants (acc) and the (acc) asses/donkeys (acc) us (gen)
Rdz:43:18 Rdz_43:18_1 Rdz_43:18_2 Rdz_43:18_3 Rdz_43:18_4 Rdz_43:18_5 Rdz_43:18_6 Rdz_43:18_7 Rdz_43:18_8 Rdz_43:18_9 Rdz_43:18_10 Rdz_43:18_11 Rdz_43:18_12 Rdz_43:18_13 Rdz_43:18_14 Rdz_43:18_15 Rdz_43:18_16 Rdz_43:18_17 Rdz_43:18_18 Rdz_43:18_19 Rdz_43:18_20 Rdz_43:18_21 Rdz_43:18_22 Rdz_43:18_23 Rdz_43:18_24 Rdz_43:18_25 Rdz_43:18_26 Rdz_43:18_27 Rdz_43:18_28 Rdz_43:18_29 Rdz_43:18_30 Rdz_43:18_31 Rdz_43:18_32 Rdz_43:18_33 Rdz_43:18_34 Rdz_43:18_35 Rdz_43:18_36 Rdz_43:18_37 Rdz_43:18_38 Rdz_43:18_39
Rdz:43:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:43:19 προσελθόντες δὲ πρὸς τὸν ἄνθρωπον τὸν ἐπὶ τοῦ οἴκου Ιωσηφ ἐλάλησαν αὐτῷ ἐν τῷ πυλῶνι τοῦ οἴκου
Rdz:43:19 And having approached the man who was over the house of Joseph, they spoke to him in the porch of the house, (Genesis 43:19 Brenton)
Rdz:43:19 Gdy więc byli już u wejścia do domu Józefa, zbliżyli się do przełożonego jego domu (Rdz 43:19 BT_4)
Rdz:43:19 προσελθόντες δὲ πρὸς τὸν ἄνθρωπον τὸν ἐπὶ τοῦ οἴκου Ιωσηφ ἐλάλησαν αὐτῷ ἐν τῷ πυλῶνι τοῦ οἴκου
Rdz:43:19 προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ πρός ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰωσήφ, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)
Rdz:43:19 podejście zaś w kierunku (+ ACC +, + gen dat) człowiek na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem dom; mieszkać Joseph mówić on / ona / on / sama w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między brama dom; mieszkać
Rdz:43:19 proselTo/ntes de\ pro\s to\n a)/nTrOpon to\n e)pi\ tou= oi)/kou *iOsEf e)la/lEsan au)tO=| e)n tO=| pulO=ni tou= oi)/kou
Rdz:43:19 proselTontes de pros ton anTrOpon ton epi tu oiku iOsEf elalEsan autO en tO pylOni tu oiku
Rdz:43:19 VB_AAPNPM x P RA_ASM N2_ASM RA_ASM P RA_GSM N2_GSM N_GSM VAI_AAI3P RD_DSM P RA_DSM N3W_DSM RA_GSM N2_GSM
Rdz:43:19 to approach δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] toward (+acc,+gen,+dat) the human the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house; to dwell Joseph to speak he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gate the house; to dwell
Rdz:43:19 upon APPROACH-ing (nom|voc) Yet toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) human (acc) the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Joseph (indecl) they-SPEAK-ed him/it/same (dat) in/among/by (+dat) the (dat) gate (dat) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed!
Rdz:43:19 Rdz_43:19_1 Rdz_43:19_2 Rdz_43:19_3 Rdz_43:19_4 Rdz_43:19_5 Rdz_43:19_6 Rdz_43:19_7 Rdz_43:19_8 Rdz_43:19_9 Rdz_43:19_10 Rdz_43:19_11 Rdz_43:19_12 Rdz_43:19_13 Rdz_43:19_14 Rdz_43:19_15 Rdz_43:19_16 Rdz_43:19_17
Rdz:43:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:43:20 λέγοντες Δεόμεθα, κύριε· κατέβημεν τὴν ἀρχὴν πρίασθαι βρώματα·
Rdz:43:20 saying, We pray thee, Sir; we came down at first to buy food. (Genesis 43:20 Brenton)
Rdz:43:20 i rzekli: «Pozwól, panie! Gdy po raz pierwszy przybyliśmy tu kupić zboża, (Rdz 43:20 BT_4)
Rdz:43:20 λέγοντες Δεόμεθα, κύριε· κατέβημεν τὴν ἀρχὴν πρίασθαι βρώματα·
Rdz:43:20 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ   βρῶμα[τ], -ατος, τό
Rdz:43:20 powiedzieć / powiedzieć potrzebował / wymagają panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. zejść początek - jedzenie
Rdz:43:20 le/gontes *deo/meTa, ku/rie· kate/bEmen tE\n a)rCHE\n pri/asTai brO/mata·
Rdz:43:20 legontes deomeTa, kyrie· katebEmen tEn arCHEn priasTai brOmata·
Rdz:43:20 V1_PAPNPM V1_PMI1P N2_VSM VZI_AAI1P RA_ASF N1_ASF VH_AMN N3M_APN
Rdz:43:20 to say/tell to need/require lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to go down the beginning ć food
Rdz:43:20 while SAY/TELL-ing (nom|voc) we-are-being-NEED/REQUIRE-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) we-GO DOWN-ed the (acc) beginning (acc)   foods (nom|acc|voc)
Rdz:43:20 Rdz_43:20_1 Rdz_43:20_2 Rdz_43:20_3 Rdz_43:20_4 Rdz_43:20_5 Rdz_43:20_6 Rdz_43:20_7 Rdz_43:20_8
Rdz:43:20 x x x x x x x x
Rdz:43:21 ἐγένετο δὲ ἡνίκα ἤλθομεν εἰς τὸ καταλῦσαι καὶ ἠνοίξαμεν τοὺς μαρσίππους ἡμῶν, καὶ τόδε τὸ ἀργύριον ἑκάστου ἐν τῷ μαρσίππῳ αὐτοῦ· τὸ ἀργύριον ἡμῶν ἐν σταθμῷ ἀπεστρέψαμεν νῦν ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν
Rdz:43:21 And it came to pass, when we came to unlade, and opened our sacks, there was also this money of each in his sack; we have now brought back our money by weight in our hands. (Genesis 43:21 Brenton)
Rdz:43:21 wracając, po odwiązaniu naszych torb w gospodzie, znaleźliśmy na wierzchu torby każdego pieniądze, jak były odliczone. Przywieźliśmy je z sobą. (Rdz 43:21 BT_4)
Rdz:43:21 ἐγένετο δὲ ἡνίκα ἤλθομεν εἰς τὸ καταλῦσαι καὶ ἠνοίξαμεν τοὺς μαρσίππους ἡμῶν, καὶ τόδε τὸ ἀργύριον ἑκάστου ἐν τῷ μαρσίππῳ αὐτοῦ· τὸ ἀργύριον ἡμῶν ἐν σταθμῷ ἀπεστρέψαμεν νῦν ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν
Rdz:43:21 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ἡνίκα ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) καί ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὅ·δε ἥ·δε τό·δε ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἕκαστος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν   ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) νῦν ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:43:21 stać się stać, stanie, zaś kiedy przyjść do (+ acc) zniesienie unloose dół, zniszczyć, stwierdzenie nieważności, w celu zakończenia a także, nawet, a mianowicie otworzyć - JA a także, nawet, a mianowicie takie rzeczy [określony artykuł + δέ] kawałek srebra każdy w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między - on / ona / on / sama kawałek srebra JA w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między - odwrócić się od teraz w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ręka JA
Rdz:43:21 e)ge/neto de\ E(ni/ka E)/lTomen ei)s to\ katalu=sai kai\ E)noi/Xamen tou\s marsi/ppous E(mO=n, kai\ to/de to\ a)rgu/rion e(ka/stou e)n tO=| marsi/ppO| au)tou=· to\ a)rgu/rion E(mO=n e)n staTmO=| a)pestre/PSamen nu=n e)n tai=s CHersi\n E(mO=n
Rdz:43:21 egeneto de hEnika ElTomen eis to katalysai kai EnoiXamen tus marsippus hEmOn, kai tode to argyrion hekastu en tO marsippO autu· to argyrion hEmOn en staTmO apestrePSamen nyn en tais CHersin hEmOn
Rdz:43:21 VBI_AMI3S x D VBI_AAI1P P RA_ASN VA_AAN C VAI_AAI1P RA_APM N2_APM RP_GP C RD_NSN RA_NSN N2N_NSN A1_GSM P RA_DSM N2_DSM RD_GSM RA_ASN N2N_ASN RP_GP P N2_DSM VAI_AAI1P D P RA_DPF N3_DPF RP_GP
Rdz:43:21 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] when to come into (+acc) the to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end and also, even, namely to open up the ć I and also, even, namely such things [definite article + δέ] the piece of silver each in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same the piece of silver I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to turn away from now in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand I
Rdz:43:21 he/she/it-was-BECOME-ed Yet when we-COME-ed into (+acc) the (nom|acc) to-ABOLISH, be-you(sg)-ABOLISH-ed!, he/she/it-happens-to-ABOLISH (opt) and we-OPEN-ed-UP the (acc)   us (gen) and such things (nom|acc) the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) each (of two) (gen) in/among/by (+dat) the (dat)   him/it/same (gen) the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) us (gen) in/among/by (+dat)   we-TURN-ed-AWAY-FROM now in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) us (gen)
Rdz:43:21 Rdz_43:21_1 Rdz_43:21_2 Rdz_43:21_3 Rdz_43:21_4 Rdz_43:21_5 Rdz_43:21_6 Rdz_43:21_7 Rdz_43:21_8 Rdz_43:21_9 Rdz_43:21_10 Rdz_43:21_11 Rdz_43:21_12 Rdz_43:21_13 Rdz_43:21_14 Rdz_43:21_15 Rdz_43:21_16 Rdz_43:21_17 Rdz_43:21_18 Rdz_43:21_19 Rdz_43:21_20 Rdz_43:21_21 Rdz_43:21_22 Rdz_43:21_23 Rdz_43:21_24 Rdz_43:21_25 Rdz_43:21_26 Rdz_43:21_27 Rdz_43:21_28 Rdz_43:21_29 Rdz_43:21_30 Rdz_43:21_31 Rdz_43:21_32
Rdz:43:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:43:22 καὶ ἀργύριον ἕτερον ἠνέγκαμεν μεθ’ ἑαυτῶν ἀγοράσαι βρώματα· οὐκ οἴδαμεν, τίς ἐνέβαλεν τὸ ἀργύριον εἰς τοὺς μαρσίππους ἡμῶν.
Rdz:43:22 And we have brought other money with us to buy food; we know not who put the money into our sacks. (Genesis 43:22 Brenton)
Rdz:43:22 Mamy też i inne pieniądze, aby kupić żywności. Nie wiemy, kto nam włożył tamte pieniądze do naszych torb». (Rdz 43:22 BT_4)
Rdz:43:22 καὶ ἀργύριον ἕτερον ἠνέγκαμεν μεθ’ ἑαυτῶν ἀγοράσαι βρώματα· οὐκ οἴδαμεν, τίς ἐνέβαλεν τὸ ἀργύριον εἰς τοὺς μαρσίππους ἡμῶν.
Rdz:43:22 καί ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) μετά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἀγοράζω (αγοραζ-, αγορ(α)·[σ]-/αγορα·σ-, αγορα·σ-, -, ηγορασ-, αγορασ·θ-) βρῶμα[τ], -ατος, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) εἰς[1] ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:43:22 a także, nawet, a mianowicie kawałek srebra inny przynieść (inf = ενεγκειν) Ramię, niedźwiedzia lub przewożenia rzeczy, przynieś, przynieś, przyniósł, porwać, rodzi po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem self / our- / your- / się kupić jedzenie οὐχ przed nierównym oddechem dostrzec, aby zobaczyć, wiedzieć, aby mieć świadomość, aby zapoznać się z kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. wstrzykiwać kawałek srebra do (+ acc) - JA
Rdz:43:22 kai\ a)rgu/rion e(/teron E)ne/gkamen meT’ e(autO=n a)gora/sai brO/mata· ou)k oi)/damen, ti/s e)ne/balen to\ a)rgu/rion ei)s tou\s marsi/ppous E(mO=n.
Rdz:43:22 kai argyrion heteron Enenkamen meT’ heautOn agorasai brOmata· uk oidamen, tis enebalen to argyrion eis tus marsippus hEmOn.
Rdz:43:22 C N2N_ASN A1A_ASN VAI_AAI1P P RD_GPM VA_AAN N3M_APN D VX_XAI1P RI_NSM VBI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN P RA_APM N2_APM RP_GP
Rdz:43:22 and also, even, namely piece of silver other to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves to buy food οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to inject the piece of silver into (+acc) the ć I
Rdz:43:22 and piece of silver (nom|acc|voc) other (acc, nom|acc) we-BRING-ed after (+acc), with (+gen) selves (gen) you(sg)-will-be-BUY-ed, to-BUY, be-you(sg)-BUY-ed!, he/she/it-happens-to-BUY (opt) foods (nom|acc|voc) not we-have-PERCEIVE-ed who/what/why (nom) he/she/it-INJECT-ed the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) into (+acc) the (acc)   us (gen)
Rdz:43:22 Rdz_43:22_1 Rdz_43:22_2 Rdz_43:22_3 Rdz_43:22_4 Rdz_43:22_5 Rdz_43:22_6 Rdz_43:22_7 Rdz_43:22_8 Rdz_43:22_9 Rdz_43:22_10 Rdz_43:22_11 Rdz_43:22_12 Rdz_43:22_13 Rdz_43:22_14 Rdz_43:22_15 Rdz_43:22_16 Rdz_43:22_17 Rdz_43:22_18
Rdz:43:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:43:23 εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ἵλεως ὑμῖν, μὴ φοβεῖσθε· ὁ θεὸς ὑμῶν καὶ ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν ἔδωκεν ὑμῖν θησαυροὺς ἐν τοῖς μαρσίπποις ὑμῶν, τὸ δὲ ἀργύριον ὑμῶν εὐδοκιμοῦν ἀπέχω. καὶ ἐξήγαγεν πρὸς αὐτοὺς τὸν Συμεων
Rdz:43:23 And he said to them, God deal mercifully with you; be not afraid; your God, and the God of your fathers, has given you treasures in your sacks, and I have enough of your good money. And he brought Symeon out to them. (Genesis 43:23 Brenton)
Rdz:43:23 A on im powiedział: «Bądźcie spokojni! Nie bójcie się! Bóg wasz, Bóg ojca waszego dał wam ten skarb do waszych torb. Wasze pieniądze doszły do mnie!» I przywiódł do nich Symeona. (Rdz 43:23 BT_4)
Rdz:43:23 εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ἵλεως ὑμῖν, μὴ φοβεῖσθε· θεὸς ὑμῶν καὶ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν ἔδωκεν ὑμῖν θησαυροὺς ἐν τοῖς μαρσίπποις ὑμῶν, τὸ δὲ ἀργύριον ὑμῶν εὐδοκιμοῦν ἀπέχω. καὶ ἐξήγαγεν πρὸς αὐτοὺς τὸν Συμεων
Rdz:43:23 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ἵλεως -ων σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς θησαυρός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό δέ ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   ἀπ·έχω (απ+εχ-, αφ+εξ-, 2nd απο+σχ-, απ+εσχη·κ-, απ+εσχη-, -) καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Συμεών, ὁ
Rdz:43:23 powiedzieć / powiedzieć zaś on / ona / on / sama łaskawy łaskawy, helota, chłop lub niewolnicą, sprzyjające ty nie bać się Bóg  ty a także, nawet, a mianowicie Bóg  ojciec ty dawać ty skarb w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między - ty zaś kawałek srebra ty - do powstrzymania a także, nawet, a mianowicie wyprowadzenie w kierunku (+ ACC +, + gen dat) on / ona / on / sama Symeon / Simeon
Rdz:43:23 ei)=pen de\ au)toi=s *(/ileOs u(mi=n, mE\ fobei=sTe· o( Teo\s u(mO=n kai\ o( Teo\s tO=n pate/rOn u(mO=n e)/dOken u(mi=n TEsaurou\s e)n toi=s marsi/ppois u(mO=n, to\ de\ a)rgu/rion u(mO=n eu)dokimou=n a)pe/CHO. kai\ e)XE/gagen pro\s au)tou\s to\n *sumeOn
Rdz:43:23 eipen de autois hileOs hymin, mE fobeisTe· ho Teos hymOn kai ho Teos tOn paterOn hymOn edOken hymin TEsaurus en tois marsippois hymOn, to de argyrion hymOn eudokimun apeCHO. kai eXEgagen pros autus ton symeOn
Rdz:43:23 VBI_AAI3S x RD_DPM A3_NSM RP_DP D V2_PMI2P RA_NSM N2_NSM RP_GP C RA_NSM N2_NSM RA_GPM N3_GPM RP_GP VAI_AAI3S RP_DP N2_APM P RA_DPM N2_DPM RP_GP RA_ASN x N2N_ASN RP_GP V2_PAPASN V1_PAI1S C VBI_AAI3S P RD_APM RA_ASM N_ASM
Rdz:43:23 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same merciful gracious, helot, a serf or slave, propitious you not to fear the god [see theology] you and also, even, namely the god [see theology] the father you to give you treasure in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć you the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] piece of silver you ć to abstain and also, even, namely to lead out toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the Symeon/Simeon
Rdz:43:23 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet them/same (dat) merciful ([Adj] acc, nom|voc) you(pl) (dat) not you(pl)-are-being-FEAR-ed, be-you(pl)-being-FEAR-ed! the (nom) god (nom) you(pl) (gen) and the (nom) god (nom) the (gen) fathers (gen) you(pl) (gen) he/she/it-GIVE-ed you(pl) (dat) treasures (acc) in/among/by (+dat) the (dat)   you(pl) (gen) the (nom|acc) Yet piece of silver (nom|acc|voc) you(pl) (gen)   I-am-ABSTAIN-ing, I-should-be-ABSTAIN-ing and he/she/it-LEAD-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (acc) Symeon/Simeon (indecl)
Rdz:43:23 Rdz_43:23_1 Rdz_43:23_2 Rdz_43:23_3 Rdz_43:23_4 Rdz_43:23_5 Rdz_43:23_6 Rdz_43:23_7 Rdz_43:23_8 Rdz_43:23_9 Rdz_43:23_10 Rdz_43:23_11 Rdz_43:23_12 Rdz_43:23_13 Rdz_43:23_14 Rdz_43:23_15 Rdz_43:23_16 Rdz_43:23_17 Rdz_43:23_18 Rdz_43:23_19 Rdz_43:23_20 Rdz_43:23_21 Rdz_43:23_22 Rdz_43:23_23 Rdz_43:23_24 Rdz_43:23_25 Rdz_43:23_26 Rdz_43:23_27 Rdz_43:23_28 Rdz_43:23_29 Rdz_43:23_30 Rdz_43:23_31 Rdz_43:23_32 Rdz_43:23_33 Rdz_43:23_34 Rdz_43:23_35
Rdz:43:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:43:24 καὶ ἤνεγκεν ὕδωρ νίψαι τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔδωκεν χορτάσματα τοῖς ὄνοις αὐτῶν.
Rdz:43:24 And he brought water to wash their feet; and gave provender to their asses. (Genesis 43:24 Brenton)
Rdz:43:24 Człowiek ów wprowadził ich do domu Józefa i kazał podać wody, aby obmyli sobie nogi, i dał obroku ich osłom. (Rdz 43:24 BT_4)
Rdz:43:24 καὶ ἤνεγκεν ὕδωρ νίψαι τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔδωκεν χορτάσματα τοῖς ὄνοις αὐτῶν.
Rdz:43:24 καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό νίπτω (νιπτ-, νιψ-, νιψ-, -, νενιπτ-, νιφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) χόρτασμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:43:24 a także, nawet, a mianowicie przynieść (inf = ενεγκειν) Ramię, niedźwiedzia lub przewożenia rzeczy, przynieś, przynieś, przyniósł, porwać, rodzi woda myć stopa on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie dawać jedzenie ass / osioł on / ona / on / sama
Rdz:43:24 kai\ E)/negken u(/dOr ni/PSai tou\s po/das au)tO=n kai\ e)/dOken CHorta/smata toi=s o)/nois au)tO=n.
Rdz:43:24 kai Enenken hydOr niPSai tus podas autOn kai edOken CHortasmata tois onois autOn.
Rdz:43:24 C VAI_AAI3S N3_ASN VA_AAN RA_APM N3D_APM RD_GPM C VAI_AAI3S N3M_APN RA_DPM N2_DPM RD_GPM
Rdz:43:24 and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth water to wash the foot he/she/it/same and also, even, namely to give food the ass/donkey he/she/it/same
Rdz:43:24 and he/she/it-BRING-ed water (nom|acc|voc) to-WASH, be-you(sg)-WASH-ed!, he/she/it-happens-to-WASH (opt) the (acc) feet (acc) them/same (gen) and he/she/it-GIVE-ed foods (nom|acc|voc) the (dat) asses/donkeys (dat) them/same (gen)
Rdz:43:24 Rdz_43:24_1 Rdz_43:24_2 Rdz_43:24_3 Rdz_43:24_4 Rdz_43:24_5 Rdz_43:24_6 Rdz_43:24_7 Rdz_43:24_8 Rdz_43:24_9 Rdz_43:24_10 Rdz_43:24_11 Rdz_43:24_12 Rdz_43:24_13
Rdz:43:24 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:43:25 ἡτοίμασαν δὲ τὰ δῶρα ἕως τοῦ ἐλθεῖν Ιωσηφ μεσημβρίας· ἤκουσαν γὰρ ὅτι ἐκεῖ μέλλει ἀριστᾶν.
Rdz:43:25 And they prepared their gifts, until Joseph came at noon, for they heard that he was going to dine there. (Genesis 43:25 Brenton)
Rdz:43:25 Oni tymczasem przygotowali dary, zanim nadszedł Józef w południe; dowiedzieli się bowiem, że tu mieli zasiąść do stołu. (Rdz 43:25 BT_4)
Rdz:43:25 ἡτοίμασαν δὲ τὰ δῶρα ἕως τοῦ ἐλθεῖν Ιωσηφ μεσημβρίας· ἤκουσαν γὰρ ὅτι ἐκεῖ μέλλει ἀριστᾶν.
Rdz:43:25 ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) δέ ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἰωσήφ, ὁ μεσημβρία, -ας, ἡ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) γάρ ὅτι ἐκεῖ μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -) ἀριστάω (αριστ(α)-, -, αριστη·σ-, -, -, -)
Rdz:43:25 na gotowe zaś prezent aż do; świt przyjść Joseph południe się pochodzić przyszedłem. Przyjechałem .; słyszeć na, ponieważ, jak dlatego, że tam do zamierzam być przeznaczone na obiad
Rdz:43:25 E(toi/masan de\ ta\ dO=ra e(/Os tou= e)lTei=n *iOsEf mesEmbri/as· E)/kousan ga\r o(/ti e)kei= me/llei a)rista=n.
Rdz:43:25 hEtoimasan de ta dOra heOs tu elTein iOsEf mesEmbrias· Ekusan gar hoti ekei mellei aristan.
Rdz:43:25 VAI_AAI3P x RA_APN N2N_APN P RA_GSN VB_AAN N_ASM N1A_GSF VAI_AAI3P x C D V1_PAI3S V3_PAN
Rdz:43:25 to ready δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the gift until; dawn the to come Joseph noon to have come I have come. I have arrived.; to hear for since, as because/that there to am about to be destined to dine
Rdz:43:25 they-READY-ed Yet the (nom|acc) gifts (nom|acc|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-COME Joseph (indecl) noon (gen), noons (acc) while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed for because/that there he/she/it-is-ABOUT-ing, you(sg)-are-being-ABOUT-ed (classical) to-be-DINE-ing
Rdz:43:25 Rdz_43:25_1 Rdz_43:25_2 Rdz_43:25_3 Rdz_43:25_4 Rdz_43:25_5 Rdz_43:25_6 Rdz_43:25_7 Rdz_43:25_8 Rdz_43:25_9 Rdz_43:25_10 Rdz_43:25_11 Rdz_43:25_12 Rdz_43:25_13 Rdz_43:25_14 Rdz_43:25_15
Rdz:43:25 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:43:26 Εἰσῆλθεν δὲ Ιωσηφ εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ τὰ δῶρα, ἃ εἶχον ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν, εἰς τὸν οἶκον καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν.
Rdz:43:26 And Joseph entered into the house, and they brought him the gifts which they had in their hands, into the house; and they did him reverence with their face to the ground. (Genesis 43:26 Brenton)
Rdz:43:26 Kiedy Józef przyszedł do domu, oni, trzymając w rękach dary, które dla niego przynieśli, oddali mu pokłon do ziemi. (Rdz 43:26 BT_4)
Rdz:43:26 Εἰσῆλθεν δὲ Ιωσηφ εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ τὰ δῶρα, εἶχον ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν, εἰς τὸν οἶκον καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν.
Rdz:43:26 εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ Ἰωσήφ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) ὅς ἥ ὅ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Rdz:43:26 wejść zaś Joseph do (+ acc) dom a także, nawet, a mianowicie do teraźniejszości on / ona / on / sama prezent który / którego / których mieć w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ręka on / ona / on / sama do (+ acc) dom a także, nawet, a mianowicie do kultu - na cześć [kogoś / coś], jak lepsza siebie on / ona / on / sama na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem twarz na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia
Rdz:43:26 *ei)sE=lTen de\ *iOsEf ei)s tE\n oi)ki/an, kai\ prosE/negkan au)tO=| ta\ dO=ra, a(/ ei)=CHon e)n tai=s CHersi\n au)tO=n, ei)s to\n oi)=kon kai\ proseku/nEsan au)tO=| e)pi\ pro/sOpon e)pi\ tE\n gE=n.
Rdz:43:26 eisElTen de iOsEf eis tEn oikian, kai prosEnenkan autO ta dOra, ha eiCHon en tais CHersin autOn, eis ton oikon kai prosekynEsan autO epi prosOpon epi tEn gEn.
Rdz:43:26 VBI_AAI3S x N_NSM P RA_ASF N1A_ASF C VAI_AAI3P RD_DSM RA_APN N2N_APN RR_APN V1I_IAI3P P RA_DPF N3_DPF RD_GPM P RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3P RD_DSM P N2N_ASN P RA_ASF N1_ASF
Rdz:43:26 to enter δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Joseph into (+acc) the house and also, even, namely to present he/she/it/same the gift who/whom/which to have in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same into (+acc) the house and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Rdz:43:26 he/she/it-ENTER-ed Yet Joseph (indecl) into (+acc) the (acc) house (acc) and they-PRESENT-ed him/it/same (dat) the (nom|acc) gifts (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) I-was-HAVE-ing, they-were-HAVE-ing in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) them/same (gen) into (+acc) the (acc) house (acc) and they-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE him/it/same (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc)
Rdz:43:26 Rdz_43:26_1 Rdz_43:26_2 Rdz_43:26_3 Rdz_43:26_4 Rdz_43:26_5 Rdz_43:26_6 Rdz_43:26_7 Rdz_43:26_8 Rdz_43:26_9 Rdz_43:26_10 Rdz_43:26_11 Rdz_43:26_12 Rdz_43:26_13 Rdz_43:26_14 Rdz_43:26_15 Rdz_43:26_16 Rdz_43:26_17 Rdz_43:26_18 Rdz_43:26_19 Rdz_43:26_20 Rdz_43:26_21 Rdz_43:26_22 Rdz_43:26_23 Rdz_43:26_24 Rdz_43:26_25 Rdz_43:26_26 Rdz_43:26_27 Rdz_43:26_28
Rdz:43:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:43:27 ἠρώτησεν δὲ αὐτούς Πῶς ἔχετε; καὶ εἶπεν αὐτοῖς Εἰ ὑγιαίνει ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ πρεσβύτερος, ὃν εἴπατε; ἔτι ζῇ;
Rdz:43:27 And he asked them, How are ye? and he said to them, Is your father, the old man of whom ye spoke, well? Does he yet live? (Genesis 43:27 Brenton)
Rdz:43:27 On zaś zapytawszy ich o zdrowie, rzekł: «Czy wasz sędziwy ojciec, o którym mi mówiliście, dobrze się miewa? Czy jeszcze żyje?» (Rdz 43:27 BT_4)
Rdz:43:27 ἠρώτησεν δὲ αὐτούς Πῶς ἔχετε; καὶ εἶπεν αὐτοῖς Εἰ ὑγιαίνει πατὴρ ὑμῶν πρεσβύτερος, ὃν εἴπατε; ἔτι ζῇ;
Rdz:43:27 ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό πῶς[1] ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰ ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἔτι ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Rdz:43:27 zapytać przesłuchać, pytanie zapytać, zapytania, zadanie zaś on / ona / on / sama jak mieć a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama gdyby aby być zdrowym ojciec ty starszy który / którego / których; być powiedzieć / powiedzieć ale nadal do istnieje mieszkać, żyją, żyją (ζω ζαω)
Rdz:43:27 E)rO/tEsen de\ au)tou/s *pO=s e)/CHete; kai\ ei)=pen au)toi=s *ei) u(giai/nei o( patE\r u(mO=n o( presbu/teros, o(\n ei)/pate; e)/ti DZE=|;
Rdz:43:27 ErOtEsen de autus pOs eCHete; kai eipen autois ei hygiainei ho patEr hymOn ho presbyteros, hon eipate; eti DZE;
Rdz:43:27 VAI_AAI3S x RD_APM D V1_PAI2P C VBI_AAI3S RD_DPM C V1_PAI3S RA_NSM N3_NSM RP_GP RA_NSM A1A_NSMC RR_ASM VAI_AAI2P D V3_PAI3S
Rdz:43:27 to ask interrogate, question inquire,query, quest δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same how to have and also, even, namely to say/tell he/she/it/same if to be healthy the father you the elder who/whom/which; to be to say/tell yet/still to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Rdz:43:27 he/she/it-ASK-ed Yet them/same (acc) how you(pl)-are-HAVE-ing, be-you(pl)-HAVE-ing! and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) if he/she/it-is-BE-ing-HEALTHY, you(sg)-are-being-BE-ed-HEALTHY (classical) the (nom) father (nom) you(pl) (gen) the (nom) elder ([Adj] nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! yet/still he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed
Rdz:43:27 Rdz_43:27_1 Rdz_43:27_2 Rdz_43:27_3 Rdz_43:27_4 Rdz_43:27_5 Rdz_43:27_6 Rdz_43:27_7 Rdz_43:27_8 Rdz_43:27_9 Rdz_43:27_10 Rdz_43:27_11 Rdz_43:27_12 Rdz_43:27_13 Rdz_43:27_14 Rdz_43:27_15 Rdz_43:27_16 Rdz_43:27_17 Rdz_43:27_18 Rdz_43:27_19
Rdz:43:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:43:28 οἱ δὲ εἶπαν Ὑγιαίνει ὁ παῖς σου ὁ πατὴρ ἡμῶν, ἔτι ζῇ. καὶ εἶπεν Εὐλογητὸς ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος τῷ θεῷ. καὶ κύψαντες προσεκύνησαν αὐτῷ.
Rdz:43:28 And they said, Thy servant our father is well; he is yet alive. And he said, Blessed be that man by God; --and they bowed, and did him reverence. (Genesis 43:28 Brenton)
Rdz:43:28 Odpowiedzieli: «Sługa twój, a nasz ojciec, dobrze się miewa. Jeszcze żyje». I znów uklękli i oddali pokłon. (Rdz 43:28 BT_4)
Rdz:43:28 οἱ δὲ εἶπαν Ὑγιαίνει παῖς σου πατὴρ ἡμῶν, ἔτι ζῇ. καὶ εἶπεν Εὐλογητὸς ἄνθρωπος ἐκεῖνος τῷ θεῷ. καὶ κύψαντες προσεκύνησαν αὐτῷ.
Rdz:43:28 ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔτι ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εὐ·λογητός -ή -όν ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί κύπτω (κυπτ-, κυψ-, κυψ-, -, -, -) προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:43:28 zaś powiedzieć / powiedzieć aby być zdrowym Dziecko / sługa ty; twój / twoje (SG) ojciec JA ale nadal do istnieje mieszkać, żyją, żyją (ζω ζαω) a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć błogosławiony człowiek że Bóg  a także, nawet, a mianowicie aby się schylić do kultu - na cześć [kogoś / coś], jak lepsza siebie on / ona / on / sama
Rdz:43:28 oi( de\ ei)=pan *(ugiai/nei o( pai=s sou o( patE\r E(mO=n, e)/ti DZE=|. kai\ ei)=pen *eu)logEto\s o( a)/nTrOpos e)kei=nos tO=| TeO=|. kai\ ku/PSantes proseku/nEsan au)tO=|.
Rdz:43:28 hoi de eipan ygiainei ho pais su ho patEr hEmOn, eti DZE. kai eipen eulogEtos ho anTrOpos ekeinos tO TeO. kai kyPSantes prosekynEsan autO.
Rdz:43:28 RA_NPM x VAI_AAI3P V1_PAI3S RA_NSM N3D_NSM RP_GS RA_NSM N3_NSM RP_GP D V3_PAI3S C VBI_AAI3S A1_NSM RA_NSM N2_NSM RD_NSM RA_DSM N2_DSM C VA_AAPNPM VAI_AAI3P RD_DSM
Rdz:43:28 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell to be healthy the child/servant you; your/yours(sg) the father I yet/still to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to say/tell blessed the human that the god [see theology] and also, even, namely to stoop down to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same
Rdz:43:28 the (nom) Yet they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) he/she/it-is-BE-ing-HEALTHY, you(sg)-are-being-BE-ed-HEALTHY (classical) the (nom) child/servant (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) father (nom) us (gen) yet/still he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed blessed ([Adj] nom) the (nom) human (nom) that (nom) the (dat) god (dat) and upon STOOP DOWN-ing (nom|voc) they-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE him/it/same (dat)
Rdz:43:28 Rdz_43:28_1 Rdz_43:28_2 Rdz_43:28_3 Rdz_43:28_4 Rdz_43:28_5 Rdz_43:28_6 Rdz_43:28_7 Rdz_43:28_8 Rdz_43:28_9 Rdz_43:28_10 Rdz_43:28_11 Rdz_43:28_12 Rdz_43:28_13 Rdz_43:28_14 Rdz_43:28_15 Rdz_43:28_16 Rdz_43:28_17 Rdz_43:28_18 Rdz_43:28_19 Rdz_43:28_20 Rdz_43:28_21 Rdz_43:28_22 Rdz_43:28_23 Rdz_43:28_24
Rdz:43:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:43:29 ἀναβλέψας δὲ τοῖς ὀφθαλμοῖς Ιωσηφ εἶδεν Βενιαμιν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τὸν ὁμομήτριον καὶ εἶπεν Οὗτος ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν ὁ νεώτερος, ὃν εἴπατε πρός με ἀγαγεῖν; καὶ εἶπεν Ὁ θεὸς ἐλεήσαι σε, τέκνον.
Rdz:43:29 And Joseph lifted up his eyes, and saw his brother Benjamin, born of the same mother; and he said, Is this your younger brother, whom ye spoke of bringing to me? and he said, God have mercy on thee, my son. (Genesis 43:29 Brenton)
Rdz:43:29 A gdy spojrzawszy, dostrzegł Beniamina, syna swej matki zapytał: «Czy to ten wasz brat najmłodszy, o którym mi mówiliście?» I zaraz dodał: «Oby cię Bóg darzył swą łaską, synu mój!» (Rdz 43:29 BT_4)
Rdz:43:29 ἀναβλέψας δὲ τοῖς ὀφθαλμοῖς Ιωσηφ εἶδεν Βενιαμιν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τὸν ὁμομήτριον καὶ εἶπεν Οὗτος ἀδελφὸς ὑμῶν νεώτερος, ὃν εἴπατε πρός με ἀγαγεῖν; καὶ εἶπεν θεὸς ἐλεήσαι σε, τέκνον.
Rdz:43:29 ἀνα·βλέπω (ανα+βλεπ-, ανα+βλεψ-, ανα+βλεψ-, -, -, -) δέ ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ Ἰωσήφ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα
Rdz:43:29 zobaczyć (patrz, otrzymują wzroku) zaś oko Joseph zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), Benzoes brat on / ona / on / sama - a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] brat ty nowszy / młodszy który / którego / których; być powiedzieć / powiedzieć w kierunku (+ ACC +, + gen dat) JA prowadzić a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Bóg  okazać miłosierdzie ty; twój / twoje (SG) dziecko
Rdz:43:29 a)nable/PSas de\ toi=s o)fTalmoi=s *iOsEf ei)=den *beniamin to\n a)delfo\n au)tou= to\n o(momE/trion kai\ ei)=pen *ou(=tos o( a)delfo\s u(mO=n o( neO/teros, o(\n ei)/pate pro/s me a)gagei=n; kai\ ei)=pen *(o Teo\s e)leE/sai se, te/knon.
Rdz:43:29 anablePSas de tois ofTalmois iOsEf eiden beniamin ton adelfon autu ton homomEtrion kai eipen hutos ho adelfos hymOn ho neOteros, hon eipate pros me agagein; kai eipen o Teos eleEsai se, teknon.
Rdz:43:29 VA_AAPNSM x RA_DPM N2_DPM N_NSM VBI_AAI3S N_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM RA_ASM A1A_ASM C VBI_AAI3S RD_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP RA_NSM A1A_NSMC RR_ASM VAI_AAI2P P RP_AS VB_AAN C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM VA_AAO3S RP_AS N2N_VSN
Rdz:43:29 to see (look, receive sight) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the eye Joseph to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Benjamin the brother he/she/it/same the ć and also, even, namely to say/tell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the brother you the newer/younger who/whom/which; to be to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I to lead and also, even, namely to say/tell the god [see theology] to show mercy you; your/yours(sg) child
Rdz:43:29 upon SEE-ing (nom|voc) Yet the (dat) eyes (dat) Joseph (indecl) he/she/it-SEE-ed Benjamin (indecl) the (acc) brother (acc) him/it/same (gen) the (acc)   and he/she/it-SAY/TELL-ed this (nom) the (nom) brother (nom) you(pl) (gen) the (nom) newer/younger ([Adj] nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) to-LEAD and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) god (nom) to-SHOW-MERCY, be-you(sg)-SHOW-ed-MERCY!, he/she/it-happens-to-SHOW-MERCY (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) child (nom|acc|voc)
Rdz:43:29 Rdz_43:29_1 Rdz_43:29_2 Rdz_43:29_3 Rdz_43:29_4 Rdz_43:29_5 Rdz_43:29_6 Rdz_43:29_7 Rdz_43:29_8 Rdz_43:29_9 Rdz_43:29_10 Rdz_43:29_11 Rdz_43:29_12 Rdz_43:29_13 Rdz_43:29_14 Rdz_43:29_15 Rdz_43:29_16 Rdz_43:29_17 Rdz_43:29_18 Rdz_43:29_19 Rdz_43:29_20 Rdz_43:29_21 Rdz_43:29_22 Rdz_43:29_23 Rdz_43:29_24 Rdz_43:29_25 Rdz_43:29_26 Rdz_43:29_27 Rdz_43:29_28 Rdz_43:29_29 Rdz_43:29_30 Rdz_43:29_31 Rdz_43:29_32
Rdz:43:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:43:30 ἐταράχθη δὲ Ιωσηφ – συνεστρέφετο γὰρ τὰ ἔντερα αὐτοῦ ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ – καὶ ἐζήτει κλαῦσαι· εἰσελθὼν δὲ εἰς τὸ ταμιεῖον ἔκλαυσεν ἐκεῖ.
Rdz:43:30 And Joseph was troubled, for his bowels yearned over his brother, and he sought to weep; and he went into his chamber, and wept there. (Genesis 43:30 Brenton)
Rdz:43:30 I nagle urwał, bo nagle ogarnęło go wielkie wzruszenie na widok brata, że aż łzy nadbiegły mu do oczu. Odszedł więc do swego pokoju i tam się rozpłakał. (Rdz 43:30 BT_4)
Rdz:43:30 ἐταράχθη δὲ Ιωσηφ συνεστρέφετο γὰρ τὰ ἔντερα αὐτοῦ ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ καὶ ἐζήτει κλαῦσαι· εἰσελθὼν δὲ εἰς τὸ ταμιεῖον ἔκλαυσεν ἐκεῖ.
Rdz:43:30 ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) δέ Ἰωσήφ, ὁ   συ·στρέφω (συν+στρεφ-, -, συν+στρεψ-, -, συν+εστραφ-, συν+στραφ·[θ]-) γάρ ὁ ἡ τό ἐντέρον, -ου, τό [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό   καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ εἰς[1] ὁ ἡ τό ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ἐκεῖ
Rdz:43:30 zachwiać onieśmielać, mieszać, lawinę, drgania, zawstydzić, jar, żenować, zmieszać, przeszkadzać, roil, wzburzyć, szok, wymieszać zaś Joseph - do zebrali wykrzywiać, skręcać, kręcić, szpagatu, załamują na, ponieważ, jak jelito on / ona / on / sama