Rt:2:1 καὶ τῇ Νωεμιν ἀνὴρ γνώριμος τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς· ὁ δὲ ἀνὴρ δυνατὸς ἰσχύι ἐκ τῆς συγγενείας Αβιμελεχ, καὶ ὄνομα αὐτῷ Βοος.
Rt:2:1 And Noemin had a friend an acquaintance of her husband, and the man was a mighty man of the kindred of Elimelech, and his name was Booz. (Ruth 2:1 Brenton)
Rt:2:1 Noemi miała powinowatego, krewnego jej męża, człowieka bardzo zamożnego z rodziny Elimeleka. Nazywał się Booz. (Rt 2:1 BT_4)
Rt:2:1 Καὶ τῇ Νωεμιν ἀνὴρ γνώριμος τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς· δὲ ἀνὴρ δυνατὸς ἰσχύι ἐκ τῆς συγγενείας Αβιμελεχ, καὶ ὄνομα αὐτῷ Βοος.
Rt:2:1 καί ὁ ἡ τό   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δέ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δυνατός -ή -όν ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐκ ὁ ἡ τό συγ·γένεια, -ας, ἡ Αβιμελεχ, ὁ [LXX] καί ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ
Rt:2:1 I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo zaś Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Zdolny Siła Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Względny Abimelech I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Wół; Boaz
Rt:2:1 *kai\ tE=| *nOemin a)nE\r gnO/rimos tO=| a)ndri\ au)tE=s· o( de\ a)nE\r dunato\s i)sCHu/i e)k tE=s suggenei/as *abimeleCH, kai\ o)/noma au)tO=| *boos.
Rt:2:1 kai tE nOemin anEr gnOrimos tO andri autEs· ho de anEr dynatos isCHyi ek tEs syngeneias abimeleCH, kai onoma autO boos.
Rt:2:1 C RA_DSF N_DSF N3_NSM A1B_NSM RA_DSM N3_DSM RD_GSF RA_NSM x N3_NSM A1_NSM N3U_DSF P RA_GSF N1A_GSF N_GSM C N3M_NSN RD_DSM N_NSM
Rt:2:1 and also, even, namely the ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". capable strength out of (+gen) ἐξ before vowels the relative Abimelech and also, even, namely name with regard to he/she/it/same ox; Boaz
Rt:2:1 and the (dat)   man, husband (nom)   the (dat) man, husband (dat) her/it/same (gen) the (nom) Yet man, husband (nom) capable ([Adj] nom) strength (dat) out of (+gen) the (gen) relative (gen), relatives (acc) Abimelech (indecl) and name (nom|acc|voc) him/it/same (dat) ox (gen); Boaz (indecl)
Rt:2:1 Rt_2:1_1 Rt_2:1_2 Rt_2:1_3 Rt_2:1_4 Rt_2:1_5 Rt_2:1_6 Rt_2:1_7 Rt_2:1_8 Rt_2:1_9 Rt_2:1_10 Rt_2:1_11 Rt_2:1_12 Rt_2:1_13 Rt_2:1_14 Rt_2:1_15 Rt_2:1_16 Rt_2:1_17 Rt_2:1_18 Rt_2:1_19 Rt_2:1_20 Rt_2:1_21
Rt:2:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:2:2 καὶ εἶπεν Ρουθ ἡ Μωαβῖτις πρὸς Νωεμιν Πορευθῶ δὴ εἰς ἀγρὸν καὶ συνάξω ἐν τοῖς στάχυσιν κατόπισθεν οὗ ἐὰν εὕρω χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. εἶπεν δὲ αὐτῇ Πορεύου, θύγατερ.
Rt:2:2 And Ruth the Moabitess said to Noemin, Let me go now to the field, and I will glean among the ears behind the man with whomsoever I shall find favour: and she said to her, Go, daughter. (Ruth 2:2 Brenton)
Rt:2:2 Powiedziała Rut Moabitka do Noemi: «Pozwól mi pójść na pole zbierać kłosy za tym, który będzie mnie darzył życzliwością». «Idź, moja córko» - odpowiedziała jej Noemi. (Rt 2:2 BT_4)
Rt:2:2 καὶ εἶπεν Ρουθ Μωαβῖτις πρὸς Νωεμιν Πορευθῶ δὴ εἰς ἀγρὸν καὶ συνάξω ἐν τοῖς στάχυσιν κατόπισθεν οὗ ἐὰν εὕρω χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. εἶπεν δὲ αὐτῇ Πορεύου, θύγατερ.
Rt:2:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ῥούθ, ἡ ὁ ἡ τό   πρός   πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) δή εἰς[1] ἀγρός, -οῦ, ὁ καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό στάχυς[1], -υος, ὁ   οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ
Rt:2:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ruth Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By iść Naprawdę Do (+przyspieszenie) Pole I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By znajdować Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj zaś On/ona/to/to samo By iść Córka
Rt:2:2 kai\ ei)=pen *rouT E( *mOabi=tis pro\s *nOemin *poreuTO= dE\ ei)s a)gro\n kai\ suna/XO e)n toi=s sta/CHusin kato/pisTen ou(= e)a\n eu(/rO CHa/rin e)n o)fTalmoi=s au)tou=. ei)=pen de\ au)tE=| *poreu/ou, Tu/gater.
Rt:2:2 kai eipen ruT hE mOabitis pros nOemin poreuTO dE eis agron kai synaXO en tois staCHysin katopisTen hu ean heurO CHarin en ofTalmois autu. eipen de autE poreuu, Tygater.
Rt:2:2 C VBI_AAI3S N_NSF RA_NSF A3_NSF P N_ASF VC_APS1S x P N2_ASM C VF_FAI1S P RA_DPM N3U_DPM D D C VB_AAS1S N3_ASF P N2_DPM RD_GSM VBI_AAI3S x RD_DSF V1_PMD2S N3_VSF
Rt:2:2 and also, even, namely to say/tell Ruth the ć toward (+acc,+gen,+dat) ć to go indeed into (+acc) field and also, even, namely to gather together in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ??? ć where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to find for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye he/she/it/same to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same to go daughter
Rt:2:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed Ruth (indecl) the (nom)   toward (+acc,+gen,+dat)   I-should-be-GO-ed indeed into (+acc) field (acc) and I-will-GATHER TOGETHER in/among/by (+dat) the (dat) ???s (dat)   where; who/whom/which (gen) if-ever you(sg)-were-FIND-ed, I-should-FIND for; grace (acc) in/among/by (+dat) eyes (dat) him/it/same (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed Yet her/it/same (dat) be-you(sg)-being-GO-ed! daughter (voc)
Rt:2:2 Rt_2:2_1 Rt_2:2_2 Rt_2:2_3 Rt_2:2_4 Rt_2:2_5 Rt_2:2_6 Rt_2:2_7 Rt_2:2_8 Rt_2:2_9 Rt_2:2_10 Rt_2:2_11 Rt_2:2_12 Rt_2:2_13 Rt_2:2_14 Rt_2:2_15 Rt_2:2_16 Rt_2:2_17 Rt_2:2_18 Rt_2:2_19 Rt_2:2_20 Rt_2:2_21 Rt_2:2_22 Rt_2:2_23 Rt_2:2_24 Rt_2:2_25 Rt_2:2_26 Rt_2:2_27 Rt_2:2_28 Rt_2:2_29
Rt:2:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:2:3 καὶ ἐπορεύθη καὶ συνέλεξεν ἐν τῷ ἀγρῷ κατόπισθεν τῶν θεριζόντων· καὶ περιέπεσεν περιπτώματι τῇ μερίδι τοῦ ἀγροῦ Βοος τοῦ ἐκ συγγενείας Αβιμελεχ.
Rt:2:3 And she went; and came and gleaned in the field behind the reapers; and she happened by chance to come on a portion of the land of Booz, of the kindred of Elimelech. (Ruth 2:3 Brenton)
Rt:2:3 Rut wyszła więc i przyszła zbierać kłosy na polu za żniwiarzami, a przypadkiem tak się stało, że było to pole Booza, który był z rodu Elimeleka. (Rt 2:3 BT_4)
Rt:2:3 καὶ ἐπορεύθη καὶ συνέλεξεν ἐν τῷ ἀγρῷ κατόπισθεν τῶν θεριζόντων· καὶ περιέπεσεν περιπτώματι τῇ μερίδι τοῦ ἀγροῦ Βοος τοῦ ἐκ συγγενείας Αβιμελεχ.
Rt:2:3 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί συλ·λέγω (συν+λεγ-, συν+λεξ-, συν+λεξ-, -, συν+λελεγ-, συν+λεγ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ   ὁ ἡ τό θερίζω (θεριζ-, θερι(ε)·[σ]-/θερι·σ-, θερι·σ-, -, τεθερισ-, θερισ·θ-) καί περι·πίπτω (περι+πιπτ-, περι+πεσ(ε)·[σ]-, 2nd περι+πεσ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ ὁ ἡ τό ἐκ συγ·γένεια, -ας, ἡ Αβιμελεχ, ὁ [LXX]
Rt:2:3 I też, nawet, mianowicie By iść I też, nawet, mianowicie By zbierać się zbieraj się, kompiluj, łącz w grupy się, przebieraj, podnoś, grzeb, zaokrąglać z nadmiarem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole By sprzątać z pola wole {plon}, kosić, żąć, kosić I też, nawet, mianowicie By spotykać [obok spadaj] Część Pole Wół; Boaz Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Względny Abimelech
Rt:2:3 kai\ e)poreu/TE kai\ sune/leXen e)n tO=| a)grO=| kato/pisTen tO=n TeriDZo/ntOn· kai\ perie/pesen periptO/mati tE=| meri/di tou= a)grou= *boos tou= e)k suggenei/as *abimeleCH.
Rt:2:3 kai eporeuTE kai syneleXen en tO agrO katopisTen tOn TeriDZontOn· kai periepesen periptOmati tE meridi tu agru boos tu ek syngeneias abimeleCH.
Rt:2:3 C VCI_API3S C VAI_AAI3S P RA_DSM N2_DSM D RA_GPM V1_PAPGPM C VBI_AAI3S N3M_DSM RA_DSF N3D_DSF RA_GSM N2_GSM N_GSM RA_GSM P N1A_GSF N_GSM
Rt:2:3 and also, even, namely to go and also, even, namely to gather collect, compile, cluster, pick, raise, rake, round up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the field ć the to harvest crop, mow, reap, scythe and also, even, namely to encounter [beside-fall] ć the part the field ox; Boaz the out of (+gen) ἐξ before vowels relative Abimelech
Rt:2:3 and he/she/it-was-GO-ed and he/she/it-GATHER-ed in/among/by (+dat) the (dat) field (dat)   the (gen) let-them-be-HARVEST-ing! (classical), while HARVEST-ing (gen) and he/she/it-ENCOUNTER-ed   the (dat) ??? (dat) the (gen) field (gen) ox (gen); Boaz (indecl) the (gen) out of (+gen) relative (gen), relatives (acc) Abimelech (indecl)
Rt:2:3 Rt_2:3_1 Rt_2:3_2 Rt_2:3_3 Rt_2:3_4 Rt_2:3_5 Rt_2:3_6 Rt_2:3_7 Rt_2:3_8 Rt_2:3_9 Rt_2:3_10 Rt_2:3_11 Rt_2:3_12 Rt_2:3_13 Rt_2:3_14 Rt_2:3_15 Rt_2:3_16 Rt_2:3_17 Rt_2:3_18 Rt_2:3_19 Rt_2:3_20 Rt_2:3_21 Rt_2:3_22
Rt:2:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:2:4 καὶ ἰδοὺ Βοος ἦλθεν ἐκ Βαιθλεεμ καὶ εἶπεν τοῖς θερίζουσιν Κύριος μεθ’ ὑμῶν· καὶ εἶπον αὐτῷ Εὐλογήσαι σε κύριος.
Rt:2:4 And, behold, Booz came from Bethleem, and said to the reapers, The Lord be with you: and they said to him, The Lord bless thee. (Ruth 2:4 Brenton)
Rt:2:4 A oto Booz przybył z Betlejem i powiedział do żniwiarzy: «Niech Pan będzie z wami!» - «Niech błogosławi ci Pan!» - odpowiedzieli mu. (Rt 2:4 BT_4)
Rt:2:4 καὶ ἰδοὺ Βοος ἦλθεν ἐκ Βαιθλεεμ καὶ εἶπεν τοῖς θερίζουσιν Κύριος μεθ’ ὑμῶν· καὶ εἶπον αὐτῷ Εὐλογήσαι σε κύριος.
Rt:2:4 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θερίζω (θεριζ-, θερι(ε)·[σ]-/θερι·σ-, θερι·σ-, -, τεθερισ-, θερισ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Rt:2:4 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Wół; Boaz By przychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By sprzątać z pola wole {plon}, kosić, żąć, kosić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By błogosławić Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Rt:2:4 kai\ i)dou\ *boos E)=lTen e)k *baiTleem kai\ ei)=pen toi=s Teri/DZousin *ku/rios meT’ u(mO=n· kai\ ei)=pon au)tO=| *eu)logE/sai se ku/rios.
Rt:2:4 kai idu boos ElTen ek baiTleem kai eipen tois TeriDZusin kyrios meT’ hymOn· kai eipon autO eulogEsai se kyrios.
Rt:2:4 C I N_NSM VBI_AAI3S P N_GS C VBI_AAI3S RA_DPM V1_PAPDPM N2_NSM P RP_GP C VBI_AAI3P RD_DSM VA_AAO3S RP_ASM N2_NSM
Rt:2:4 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ox; Boaz to come out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to say/tell the to harvest crop, mow, reap, scythe lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to bless you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Rt:2:4 and be-you(sg)-SEE-ed! ox (gen); Boaz (indecl) he/she/it-COME-ed out of (+gen)   and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) they-are-HARVEST-ing, while HARVEST-ing (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) him/it/same (dat) to-BLESS, be-you(sg)-BLESS-ed!, you(sg)-have-been-BLESS-ed, he/she/it-happens-to-BLESS (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Rt:2:4 Rt_2:4_1 Rt_2:4_2 Rt_2:4_3 Rt_2:4_4 Rt_2:4_5 Rt_2:4_6 Rt_2:4_7 Rt_2:4_8 Rt_2:4_9 Rt_2:4_10 Rt_2:4_11 Rt_2:4_12 Rt_2:4_13 Rt_2:4_14 Rt_2:4_15 Rt_2:4_16 Rt_2:4_17 Rt_2:4_18 Rt_2:4_19
Rt:2:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:2:5 καὶ εἶπεν Βοος τῷ παιδαρίῳ αὐτοῦ τῷ ἐφεστῶτι ἐπὶ τοὺς θερίζοντας Τίνος ἡ νεᾶνις αὕτη;
Rt:2:5 And Booz said to his servant who was set over the reapers, Whose is this damsel? (Ruth 2:5 Brenton)
Rt:2:5 Zapytał Booz swego sługę pilnującego żniwiarzy: «Czyja jest ta młoda kobieta?» (Rt 2:5 BT_4)
Rt:2:5 καὶ εἶπεν Βοος τῷ παιδαρίῳ αὐτοῦ τῷ ἐφεστῶτι ἐπὶ τοὺς θερίζοντας Τίνος νεᾶνις αὕτη;
Rt:2:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) ἐπί ὁ ἡ τό θερίζω (θεριζ-, θερι(ε)·[σ]-/θερι·σ-, θερι·σ-, -, τεθερισ-, θερισ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο
Rt:2:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Wół; Boaz Dziecka/młody niewolnik On/ona/to/to samo By ulegać odroczeniu Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By sprzątać z pola wole {plon}, kosić, żąć, kosić Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Rt:2:5 kai\ ei)=pen *boos tO=| paidari/O| au)tou= tO=| e)festO=ti e)pi\ tou\s Teri/DZontas *ti/nos E( nea=nis au(/tE;
Rt:2:5 kai eipen boos tO paidariO autu tO efestOti epi tus TeriDZontas tinos hE neanis hautE;
Rt:2:5 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DSN N2N_DSN RD_GSM RA_DSN VXI_XAPDSN P RA_APM V1_PAPAPM RI_GS RA_NSF N3D_NSF RD_NSF
Rt:2:5 and also, even, namely to say/tell ox; Boaz the child/young slave he/she/it/same the to stand over upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to harvest crop, mow, reap, scythe who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Rt:2:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed ox (gen); Boaz (indecl) the (dat) child/young slave (dat) him/it/same (gen) the (dat) having STand-ed-OVER (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while HARVEST-ing (acc) who/what/why (gen) the (nom)   this (nom)
Rt:2:5 Rt_2:5_1 Rt_2:5_2 Rt_2:5_3 Rt_2:5_4 Rt_2:5_5 Rt_2:5_6 Rt_2:5_7 Rt_2:5_8 Rt_2:5_9 Rt_2:5_10 Rt_2:5_11 Rt_2:5_12 Rt_2:5_13 Rt_2:5_14 Rt_2:5_15
Rt:2:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:2:6 καὶ ἀπεκρίθη τὸ παιδάριον τὸ ἐφεστὸς ἐπὶ τοὺς θερίζοντας καὶ εἶπεν Ἡ παῖς ἡ Μωαβῖτίς ἐστιν ἡ ἀποστραφεῖσα μετὰ Νωεμιν ἐξ ἀγροῦ Μωαβ
Rt:2:6 And his servant who was set over the reapers answered and said, It is the Moabitish damsel who returned with Noemin out of the land of Moab. (Ruth 2:6 Brenton)
Rt:2:6 Odpowiedział sługa pilnujący żniwiarzy: «To jest młoda Moabitka, która przyszła z Noemi z ziemi Moabu. (Rt 2:6 BT_4)
Rt:2:6 καὶ ἀπεκρίθη τὸ παιδάριον τὸ ἐφεστὸς ἐπὶ τοὺς θερίζοντας καὶ εἶπεν παῖς Μωαβῖτίς ἐστιν ἀποστραφεῖσα μετὰ Νωεμιν ἐξ ἀγροῦ Μωαβ
Rt:2:6 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ὁ ἡ τό ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) ἐπί ὁ ἡ τό θερίζω (θεριζ-, θερι(ε)·[σ]-/θερι·σ-, θερι·σ-, -, τεθερισ-, θερισ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) μετά   ἐκ ἀγρός, -οῦ, ὁ  
Rt:2:6 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Dziecka/młody niewolnik By ulegać odroczeniu Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By sprzątać z pola wole {plon}, kosić, żąć, kosić I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Dziecka/służący By być By odwracać się od Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Pole
Rt:2:6 kai\ a)pekri/TE to\ paida/rion to\ e)festo\s e)pi\ tou\s Teri/DZontas kai\ ei)=pen *(E pai=s E( *mOabi=ti/s e)stin E( a)postrafei=sa meta\ *nOemin e)X a)grou= *mOab
Rt:2:6 kai apekriTE to paidarion to efestos epi tus TeriDZontas kai eipen hE pais hE mOabitis estin hE apostrafeisa meta nOemin eX agru mOab
Rt:2:6 C VCI_API3S RA_NSN N2N_NSN RA_NSN VXI_XAPNSN P RA_APM V1_PAPAPM C VBI_AAI3S RA_NSF N3D_NSF RA_NSF A3_NSF V9_PAI3S RA_NSF VD_APPNSF P N_GSF P N2_GSM N_GSM
Rt:2:6 and also, even, namely to answer the child/young slave the to stand over upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to harvest crop, mow, reap, scythe and also, even, namely to say/tell the child/servant the ć to be the to turn away from after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć out of (+gen) ἐξ before vowels field ć
Rt:2:6 and he/she/it-was-ANSWER-ed the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) the (nom|acc) having STand-ed-OVER (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while HARVEST-ing (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) child/servant (nom) the (nom)   he/she/it-is the (nom) upon being-TURN-ed-AWAY-FROM (nom|voc) after (+acc), with (+gen)   out of (+gen) field (gen)  
Rt:2:6 Rt_2:6_1 Rt_2:6_2 Rt_2:6_3 Rt_2:6_4 Rt_2:6_5 Rt_2:6_6 Rt_2:6_7 Rt_2:6_8 Rt_2:6_9 Rt_2:6_10 Rt_2:6_11 Rt_2:6_12 Rt_2:6_13 Rt_2:6_14 Rt_2:6_15 Rt_2:6_16 Rt_2:6_17 Rt_2:6_18 Rt_2:6_19 Rt_2:6_20 Rt_2:6_21 Rt_2:6_22 Rt_2:6_23
Rt:2:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:2:7 καὶ εἶπεν Συλλέξω δὴ καὶ συνάξω ἐν τοῖς δράγμασιν ὄπισθεν τῶν θεριζόντων· καὶ ἦλθεν καὶ ἔστη ἀπὸ πρωίθεν καὶ ἕως ἑσπέρας, οὐ κατέπαυσεν ἐν τῷ ἀγρῷ μικρόν.
Rt:2:7 And she said, I pray you, let me glean and gather among the sheaves after the reapers: and she came and stood from morning till evening, and rested not even a little in the field. (Ruth 2:7 Brenton)
Rt:2:7 Powiedziała ona: Pozwólcie mi szukać i zbierać kłosy za żniwiarzami. Przyszła i pozostała od rana aż dotąd, a jej odpoczynek w domu był krótki». (Rt 2:7 BT_4)
Rt:2:7 καὶ εἶπεν Συλλέξω δὴ καὶ συνάξω ἐν τοῖς δράγμασιν ὄπισθεν τῶν θεριζόντων· καὶ ἦλθεν καὶ ἔστη ἀπὸ πρωίθεν καὶ ἕως ἑσπέρας, οὐ κατέπαυσεν ἐν τῷ ἀγρῷ μικρόν.
Rt:2:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) συλ·λέγω (συν+λεγ-, συν+λεξ-, συν+λεξ-, -, συν+λελεγ-, συν+λεγ·[θ]-) δή καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό   ὄπισ·θεν ὁ ἡ τό θερίζω (θεριζ-, θερι(ε)·[σ]-/θερι·σ-, θερι·σ-, -, τεθερισ-, θερισ·θ-) καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἀπό   καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἑσπέρα, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ μικρός -ά -όν
Rt:2:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By zbierać się zbieraj się, kompiluj, łącz w grupy się, przebieraj, podnoś, grzeb, zaokrąglać z nadmiarem Naprawdę I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Od z tyłu By sprzątać z pola wole {plon}, kosić, żąć, kosić I też, nawet, mianowicie By przychodzić I też, nawet, mianowicie By powodować stać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Wieczór ??? Przed przydechem mocnym Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole Mały [zobacz micro]
Rt:2:7 kai\ ei)=pen *sulle/XO dE\ kai\ suna/XO e)n toi=s dra/gmasin o)/pisTen tO=n TeriDZo/ntOn· kai\ E)=lTen kai\ e)/stE a)po\ prOi/Ten kai\ e(/Os e(spe/ras, ou) kate/pausen e)n tO=| a)grO=| mikro/n.
Rt:2:7 kai eipen sylleXO dE kai synaXO en tois dragmasin opisTen tOn TeriDZontOn· kai ElTen kai estE apo prOiTen kai heOs hesperas, u katepausen en tO agrO mikron.
Rt:2:7 C VBI_AAI3S VF_FAI1S x C VF_FAI1S P RA_DPN N3M_DPN D RA_GPM V1_PAPGPM C VBI_AAI3S C VHI_AAI3S P D C C N1A_GSF D VAI_AAI3S P RA_DSM N2_DSM A1A_ASM
Rt:2:7 and also, even, namely to say/tell to gather collect, compile, cluster, pick, raise, rake, round up indeed and also, even, namely to gather together in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć from behind the to harvest crop, mow, reap, scythe and also, even, namely to come and also, even, namely to cause to stand from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely until; dawn evening οὐχ before rough breathing to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the field small [see micro]
Rt:2:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed I-will-GATHER, I-should-GATHER indeed and I-will-GATHER TOGETHER in/among/by (+dat) the (dat)   from behind the (gen) let-them-be-HARVEST-ing! (classical), while HARVEST-ing (gen) and he/she/it-COME-ed and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand away from (+gen)   and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) evening (gen), evenings (acc) not he/she/it-???-ed in/among/by (+dat) the (dat) field (dat) small ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Rt:2:7 Rt_2:7_1 Rt_2:7_2 Rt_2:7_3 Rt_2:7_4 Rt_2:7_5 Rt_2:7_6 Rt_2:7_7 Rt_2:7_8 Rt_2:7_9 Rt_2:7_10 Rt_2:7_11 Rt_2:7_12 Rt_2:7_13 Rt_2:7_14 Rt_2:7_15 Rt_2:7_16 Rt_2:7_17 Rt_2:7_18 Rt_2:7_19 Rt_2:7_20 Rt_2:7_21 Rt_2:7_22 Rt_2:7_23 Rt_2:7_24 Rt_2:7_25 Rt_2:7_26 Rt_2:7_27
Rt:2:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:2:8 καὶ εἶπεν Βοος πρὸς Ρουθ Οὐκ ἤκουσας, θύγατερ; μὴ πορευθῇς ἐν ἀγρῷ συλλέξαι ἑτέρῳ, καὶ σὺ οὐ πορεύσῃ ἐντεῦθεν· ὧδε κολλήθητι μετὰ τῶν κορασίων μου·
Rt:2:8 And Booz said to Ruth, Hast thou not heard, my daughter? go not to glean in another field; and depart not thou hence, join thyself here with my damsels. (Ruth 2:8 Brenton)
Rt:2:8 Powiedział Booz do Rut: «Słuchaj dobrze, moja córko! Nie chodź zbierać kłosów na innym polu i nie odchodź stąd, ale przyłącz się do moich dziewcząt. (Rt 2:8 BT_4)
Rt:2:8 καὶ εἶπεν Βοος πρὸς Ρουθ Οὐκ ἤκουσας, θύγατερ; μὴ πορευθῇς ἐν ἀγρῷ συλλέξαι ἑτέρῳ, καὶ σὺ οὐ πορεύσῃ ἐντεῦθεν· ὧδε κολλήθητι μετὰ τῶν κορασίων μου·
Rt:2:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ πρός Ῥούθ, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ μή πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ἀγρός, -οῦ, ὁ συλ·λέγω (συν+λεγ-, συν+λεξ-, συν+λεξ-, -, συν+λελεγ-, συν+λεγ·[θ]-) ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐντεῦ·θεν ὧδε κολλάω (κολλ(α)-, -, κολλη·σ-, κεκολλη·κ-, κεκολλη-, κολλη·θ-) μετά ὁ ἡ τό κοράσιον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rt:2:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Wół; Boaz Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ruth ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Córka Nie By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole By zbierać się zbieraj się, kompiluj, łącz w grupy się, przebieraj, podnoś, grzeb, zaokrąglać z nadmiarem Inny I też, nawet, mianowicie Ty ??? Przed przydechem mocnym By iść Stąd Tutaj By łączyć się klej, cement, łączyć, budować, ściągnięty, łączyć się mocno {szybko} razem Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dziewczyny dziewczyna, dziewczyna Ja
Rt:2:8 kai\ ei)=pen *boos pro\s *rouT *ou)k E)/kousas, Tu/gater; mE\ poreuTE=|s e)n a)grO=| sulle/Xai e(te/rO|, kai\ su\ ou) poreu/sE| e)nteu=Ten· O(=de kollE/TEti meta\ tO=n korasi/On mou·
Rt:2:8 kai eipen boos pros ruT uk Ekusas, Tygater; mE poreuTEs en agrO sylleXai heterO, kai sy u poreusE enteuTen· hOde kollETEti meta tOn korasiOn mu·
Rt:2:8 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASF D VAI_AAI2S N3_VSF D VC_APS2S P N2_DSM VA_AAN A1A_DSM C RP_NSF D VA_AMS2S D D VC_APD2S P RA_GPN N2N_GPN RP_GSM
Rt:2:8 and also, even, namely to say/tell ox; Boaz toward (+acc,+gen,+dat) Ruth οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to hear daughter not to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among field to gather collect, compile, cluster, pick, raise, rake, round up other and also, even, namely you οὐχ before rough breathing to go from here here to join glue, cement, unite, build, contracted, join fast together after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the girl lass, lassie I
Rt:2:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed ox (gen); Boaz (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Ruth (indecl) not while HAVE COME-ing (acc); you(sg)-HEAR-ed daughter (voc) not you(sg)-should-be-GO-ed in/among/by (+dat) field (dat) to-GATHER, be-you(sg)-GATHER-ed!, he/she/it-happens-to-GATHER (opt) other (dat) and you(sg) (nom) not you(sg)-will-be-GO-ed, he/she/it-should-GO, you(sg)-should-be-GO-ed from here here be-you(sg)-JOIN-ed! after (+acc), with (+gen) the (gen) girls (gen) me (gen)
Rt:2:8 Rt_2:8_1 Rt_2:8_2 Rt_2:8_3 Rt_2:8_4 Rt_2:8_5 Rt_2:8_6 Rt_2:8_7 Rt_2:8_8 Rt_2:8_9 Rt_2:8_10 Rt_2:8_11 Rt_2:8_12 Rt_2:8_13 Rt_2:8_14 Rt_2:8_15 Rt_2:8_16 Rt_2:8_17 Rt_2:8_18 Rt_2:8_19 Rt_2:8_20 Rt_2:8_21 Rt_2:8_22 Rt_2:8_23 Rt_2:8_24 Rt_2:8_25
Rt:2:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:2:9 οἱ ὀφθαλμοί σου εἰς τὸν ἀγρόν, οὗ ἐὰν θερίζωσιν, καὶ πορεύσῃ κατόπισθεν αὐτῶν· ἰδοὺ ἐνετειλάμην τοῖς παιδαρίοις τοῦ μὴ ἅψασθαί σου· καὶ ὅ τι διψήσεις, καὶ πορευθήσῃ εἰς τὰ σκεύη καὶ πίεσαι ὅθεν ἂν ὑδρεύωνται τὰ παιδάρια.
Rt:2:9 Let thine eyes be on the field where my men shall reap, and thou shalt go after them: behold, I have charged the young men not to touch thee: and when you shalt thirst, then thou shalt go to the vessels, and drink of that which the young men shall have drawn. (Ruth 2:9 Brenton)
Rt:2:9 Spójrz na pole, na którym pracują żniwiarze, idź za nimi. Oto kazałem młodym sługom, aby ci nie dokuczali. Kiedy będziesz miała pragnienie, idź do naczyń napić się tego, co będą czerpać młodzi słudzy». (Rt 2:9 BT_4)
Rt:2:9 οἱ ὀφθαλμοί σου εἰς τὸν ἀγρόν, οὗ ἐὰν θερίζωσιν, καὶ πορεύσῃ κατόπισθεν αὐτῶν· ἰδοὺ ἐνετειλάμην τοῖς παιδαρίοις τοῦ μὴ ἅψασθαί σου· καὶ τι διψήσεις, καὶ πορευθήσῃ εἰς τὰ σκεύη καὶ πίεσαι ὅθεν ἂν ὑδρεύωνται τὰ παιδάρια.
Rt:2:9 ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) θερίζω (θεριζ-, θερι(ε)·[σ]-/θερι·σ-, θερι·σ-, -, τεθερισ-, θερισ·θ-) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)   αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ὁ ἡ τό μή ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί   ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-); πιέζω (-, πιε·σ-, πιε·σ-, -, πεπιεσ-, -) ὅ·θεν ἄν   ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον)
Rt:2:9 Oko Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Pole Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By sprzątać z pola wole {plon}, kosić, żąć, kosić I też, nawet, mianowicie By iść On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By zalecać rozkaz Dziecka/młody niewolnik Nie Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By pragnąć I też, nawet, mianowicie By iść Do (+przyspieszenie) Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie I też, nawet, mianowicie By pić; do ??? Skąd Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Dziecka/młody niewolnik
Rt:2:9 oi( o)fTalmoi/ sou ei)s to\n a)gro/n, ou(= e)a\n Teri/DZOsin, kai\ poreu/sE| kato/pisTen au)tO=n· i)dou\ e)neteila/mEn toi=s paidari/ois tou= mE\ a(/PSasTai/ sou· kai\ o(/ ti diPSE/seis, kai\ poreuTE/sE| ei)s ta\ skeu/E kai\ pi/esai o(/Ten a)/n u(dreu/Ontai ta\ paida/ria.
Rt:2:9 hoi ofTalmoi su eis ton agron, hu ean TeriDZOsin, kai poreusE katopisTen autOn· idu eneteilamEn tois paidariois tu mE haPSasTai su· kai ho ti diPSEseis, kai poreuTEsE eis ta skeuE kai piesai hoTen an hydreuOntai ta paidaria.
Rt:2:9 RA_NPM N2_NPM RP_GSF P RA_ASM N2_ASM D C V1_PAS3P C VA_AMS2S D RD_GPM I VBI_AMI1S RA_DPN N2N_DPN RA_GSN D VA_AMN RP_GSF C RR_ASN RI_ASN VF_FAI2S C VF_FPI2S P RA_APN N3E_APN C VF_FAI2S D x V1_PMS3P RA_NPN N2N_NPN
Rt:2:9 the eye you; your/yours(sg) into (+acc) the field where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to harvest crop, mow, reap, scythe and also, even, namely to go ć he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to enjoin command the child/young slave the not to lay hands on set fire, touch you; your/yours(sg) and also, even, namely ć who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to thirst and also, even, namely to go into (+acc) the vessel; vessel hardware, utensils, implement and also, even, namely to drink; to ??? from where ever (if ever) ć the child/young slave
Rt:2:9 the (nom) eyes (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) field (acc) where; who/whom/which (gen) if-ever they-should-be-HARVEST-ing and you(sg)-will-be-GO-ed, he/she/it-should-GO, you(sg)-should-be-GO-ed   them/same (gen) be-you(sg)-SEE-ed! I-was-ENJOIN-ed the (dat) children/young slaves (dat) the (gen) not to-be-LAY HandS ON-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and who-/whom-/whichever (nom|acc)   you(sg)-will-THIRST and you(sg)-will-be-GO-ed into (+acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) and you(sg)-will-be-DRINK-ed; to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) from where ever   the (nom|acc) children/young slaves (nom|acc|voc)
Rt:2:9 Rt_2:9_1 Rt_2:9_2 Rt_2:9_3 Rt_2:9_4 Rt_2:9_5 Rt_2:9_6 Rt_2:9_7 Rt_2:9_8 Rt_2:9_9 Rt_2:9_10 Rt_2:9_11 Rt_2:9_12 Rt_2:9_13 Rt_2:9_14 Rt_2:9_15 Rt_2:9_16 Rt_2:9_17 Rt_2:9_18 Rt_2:9_19 Rt_2:9_20 Rt_2:9_21 Rt_2:9_22 Rt_2:9_23 Rt_2:9_24 Rt_2:9_25 Rt_2:9_26 Rt_2:9_27 Rt_2:9_28 Rt_2:9_29 Rt_2:9_30 Rt_2:9_31 Rt_2:9_32 Rt_2:9_33 Rt_2:9_34 Rt_2:9_35 Rt_2:9_36 Rt_2:9_37
Rt:2:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:2:10 καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῆς καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Τί ὅτι εὗρον χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς σου τοῦ ἐπιγνῶναί με; καὶ ἐγώ εἰμι ξένη.
Rt:2:10 And she fell upon her face, and did reverence to the ground, and said to him, How is it that I have found grace in thine eyes, that thou shouldest take notice of me, whereas I am a stranger? (Ruth 2:10 Brenton)
Rt:2:10 Wtedy Rut upadła na twarz, oddając pokłon aż do ziemi, i zawołała: «Dlaczego darzysz mnie życzliwością, tak że mnie uznajesz, choć jestem obcą?» (Rt 2:10 BT_4)
Rt:2:10 καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῆς καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Τί ὅτι εὗρον χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς σου τοῦ ἐπιγνῶναί με; καὶ ἐγώ εἰμι ξένη.
Rt:2:10 καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅτι εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ξένος -η -ον
Rt:2:10 I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ponieważ/tamto By znajdować Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Ty; twój/twój(sg) By rozpoznawać wgląd, consciousnes Ja I też, nawet, mianowicie Ja By iść; by być Obcy {Dziwny}/obcy
Rt:2:10 kai\ e)/pesen e)pi\ pro/sOpon au)tE=s kai\ proseku/nEsen e)pi\ tE\n gE=n kai\ ei)=pen pro\s au)to/n *ti/ o(/ti eu(=ron CHa/rin e)n o)fTalmoi=s sou tou= e)pignO=nai/ me; kai\ e)gO/ ei)mi Xe/nE.
Rt:2:10 kai epesen epi prosOpon autEs kai prosekynEsen epi tEn gEn kai eipen pros auton ti hoti heuron CHarin en ofTalmois su tu epignOnai me; kai egO eimi XenE.
Rt:2:10 C VBI_AAI3S P N2N_ASN RD_GSF C VAI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF C VBI_AAI3S P RD_ASM RI_D C VB_AAI1S N3_ASF P N2_DPM RP_GSM RA_GSN VZ_AAN RP_ASF C RP_NSF V9_PAI1S A1_NSF
Rt:2:10 and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face he/she/it/same and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. because/that to find for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye you; your/yours(sg) the to recognize insight, consciousnes I and also, even, namely I to go; to be strange/foreign
Rt:2:10 and he/she/it-FALL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and he/she/it-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) who/what/why (nom|acc) because/that do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) for; grace (acc) in/among/by (+dat) eyes (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) to-RECOGNIZE me (acc) and I (nom) I-am-GO-ing; I-am strange/foreign ([Adj] nom|voc)
Rt:2:10 Rt_2:10_1 Rt_2:10_2 Rt_2:10_3 Rt_2:10_4 Rt_2:10_5 Rt_2:10_6 Rt_2:10_7 Rt_2:10_8 Rt_2:10_9 Rt_2:10_10 Rt_2:10_11 Rt_2:10_12 Rt_2:10_13 Rt_2:10_14 Rt_2:10_15 Rt_2:10_16 Rt_2:10_17 Rt_2:10_18 Rt_2:10_19 Rt_2:10_20 Rt_2:10_21 Rt_2:10_22 Rt_2:10_23 Rt_2:10_24 Rt_2:10_25 Rt_2:10_26 Rt_2:10_27 Rt_2:10_28
Rt:2:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:2:11 καὶ ἀπεκρίθη Βοος καὶ εἶπεν αὐτῇ Ἀπαγγελίᾳ ἀπηγγέλη μοι ὅσα πεποίηκας μετὰ τῆς πενθερᾶς σου μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν ἄνδρα σου καὶ πῶς κατέλιπες τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου καὶ τὴν γῆν γενέσεώς σου καὶ ἐπορεύθης πρὸς λαὸν ὃν οὐκ ᾔδεις ἐχθὲς καὶ τρίτης·
Rt:2:11 And Booz answered and said to her, It has fully been told me how thou hast dealt with thy mother-in-law after the death of thy husband; and how thou didst leave thy father and thy mother, and the land of thy birth, and camest to a people whom thou knewest not before. (Ruth 2:11 Brenton)
Rt:2:11 Odpowiedział jej Booz: «Oznajmiono mi dobrze to wszystko, co uczyniłaś swojej teściowej po śmierci swego męża: opuściłaś ojca swego i matkę swoją, i swoją ziemię rodzinną, a przyszłaś do narodu, którego przedtem nie znałaś. (Rt 2:11 BT_4)
Rt:2:11 καὶ ἀπεκρίθη Βοος καὶ εἶπεν αὐτῇ Ἀπαγγελίᾳ ἀπηγγέλη μοι ὅσα πεποίηκας μετὰ τῆς πενθερᾶς σου μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν ἄνδρα σου καὶ πῶς κατέλιπες τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου καὶ τὴν γῆν γενέσεώς σου καὶ ἐπορεύθης πρὸς λαὸν ὃν οὐκ ᾔδεις ἐχθὲς καὶ τρίτης·
Rt:2:11 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά ὁ ἡ τό πενθερά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά ὁ ἡ τό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πῶς[1] κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πρός λαός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ἐχθές v.l. χθές καί τρίτος -η -ον
Rt:2:11 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Wół; Boaz I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By informować – informować albo opowiadać. Ja Tyleż/wiele jak By czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Teściowa Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By umierać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Jak By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Matka Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Ród Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By iść Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie Kto/, który/, który; by być ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Wczoraj I też, nawet, mianowicie Trzeci
Rt:2:11 kai\ a)pekri/TE *boos kai\ ei)=pen au)tE=| *)apaggeli/a| a)pEgge/lE moi o(/sa pepoi/Ekas meta\ tE=s penTera=s sou meta\ to\ a)poTanei=n to\n a)/ndra sou kai\ pO=s kate/lipes to\n pate/ra sou kai\ tE\n mEte/ra sou kai\ tE\n gE=n gene/seO/s sou kai\ e)poreu/TEs pro\s lao\n o(\n ou)k E)/|deis e)CHTe\s kai\ tri/tEs·
Rt:2:11 kai apekriTE boos kai eipen autE apangelia apEngelE moi hosa pepoiEkas meta tEs penTeras su meta to apoTanein ton andra su kai pOs katelipes ton patera su kai tEn mEtera su kai tEn gEn geneseOs su kai eporeuTEs pros laon hon uk Edeis eCHTes kai tritEs·
Rt:2:11 C VCI_API3S N_NSM C VBI_AAI3S RD_DSF N1A_DSF VDI_API3S RP_DSM A1_APN VX_XAI2S P RA_GSF N1A_GSF RP_GSF P RA_ASN VB_AAN RA_ASM N3_ASM RP_GSF C D VBI_AAI2S RA_ASM N3_ASM RP_GSF C RA_ASF N3_ASF RP_GSF C RA_ASF N1_ASF N3I_GSF RP_GSF C VCI_API2S P N2_ASM RR_ASM D V_YAI3S D C A1_GSF
Rt:2:11 and also, even, namely to answer ox; Boaz and also, even, namely to say/tell he/she/it/same ć to report – to report or tell. I as much/many as to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the mother-in-law you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to die the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". you; your/yours(sg) and also, even, namely how to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the father you; your/yours(sg) and also, even, namely the mother you; your/yours(sg) and also, even, namely the earth/land lineage you; your/yours(sg) and also, even, namely to go toward (+acc,+gen,+dat) people who/whom/which; to be οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with yesterday and also, even, namely third
Rt:2:11 and he/she/it-was-ANSWER-ed ox (gen); Boaz (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat)   he/she/it-was-DELIVER A MESSAGE-ed me (dat) as much/many as (nom|acc) you(sg)-have-DO/MAKE-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) mother-in-law (gen), mothers-in-law (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-will-DIE, to-DIE the (acc) man, husband (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and how you(sg)-LEAVE-ed-BEHIND the (acc) father (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) mother (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) earth/land (acc) lineage (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-were-GO-ed toward (+acc,+gen,+dat) people (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) not you(sg)-had-PERCEIVE-ed yesterday and third (gen)
Rt:2:11 Rt_2:11_1 Rt_2:11_2 Rt_2:11_3 Rt_2:11_4 Rt_2:11_5 Rt_2:11_6 Rt_2:11_7 Rt_2:11_8 Rt_2:11_9 Rt_2:11_10 Rt_2:11_11 Rt_2:11_12 Rt_2:11_13 Rt_2:11_14 Rt_2:11_15 Rt_2:11_16 Rt_2:11_17 Rt_2:11_18 Rt_2:11_19 Rt_2:11_20 Rt_2:11_21 Rt_2:11_22 Rt_2:11_23 Rt_2:11_24 Rt_2:11_25 Rt_2:11_26 Rt_2:11_27 Rt_2:11_28 Rt_2:11_29 Rt_2:11_30 Rt_2:11_31 Rt_2:11_32 Rt_2:11_33 Rt_2:11_34 Rt_2:11_35 Rt_2:11_36 Rt_2:11_37 Rt_2:11_38 Rt_2:11_39 Rt_2:11_40 Rt_2:11_41 Rt_2:11_42 Rt_2:11_43 Rt_2:11_44 Rt_2:11_45 Rt_2:11_46
Rt:2:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:2:12 ἀποτείσαι κύριος τὴν ἐργασίαν σου, καὶ γένοιτο ὁ μισθός σου πλήρης παρὰ κυρίου θεοῦ Ισραηλ, πρὸς ὃν ἦλθες πεποιθέναι ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτοῦ.
Rt:2:12 The Lord recompense thy work; may a full reward be given thee of the Lord God of Israel, to whom thou hast come to trust under his wings. (Ruth 2:12 Brenton)
Rt:2:12 Niech cię wynagrodzi Pan za to, coś uczyniła, i niech będzie pełna twoja nagroda u Pana, Boga Izraela, pod którego skrzydła przyszłaś się schronić». (Rt 2:12 BT_4)
Rt:2:12 ἀποτείσαι κύριος τὴν ἐργασίαν σου, καὶ γένοιτο μισθός σου πλήρης παρὰ κυρίου θεοῦ Ισραηλ, πρὸς ὃν ἦλθες πεποιθέναι ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτοῦ.
Rt:2:12 ἀπο·τίνω (-, απο+τι·σ-/απο+τει·σ-, απο+τει·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἐργασία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό μισθός, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πλήρης -ες παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ πρός ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό πτέρυξ, -υγος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Rt:2:12 By odwdzięczać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Biznesowe/gonitwy Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają Ty; twój/twój(sg) Pełny fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kto/, który/, który; by być By przychodzić By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] On/ona/to/to samo
Rt:2:12 a)potei/sai ku/rios tE\n e)rgasi/an sou, kai\ ge/noito o( misTo/s sou plE/rEs para\ kuri/ou Teou= *israEl, pro\s o(\n E)=lTes pepoiTe/nai u(po\ ta\s pte/rugas au)tou=.
Rt:2:12 apoteisai kyrios tEn ergasian su, kai genoito ho misTos su plErEs para kyriu Teu israEl, pros hon ElTes pepoiTenai hypo tas pterygas autu.
Rt:2:12 VA_AAO3S N2_NSM RA_ASF N1A_ASF RP_GSF C VB_AMO3S RA_NSM N2_NSM RP_GSF A3H_NSM P N2_GSM N2_GSM N_GSM P RR_ASM VBI_AAI2S VX_XAN P RA_APF N3G_APF RD_GSM
Rt:2:12 to repay lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the business/pursuits you; your/yours(sg) and also, even, namely to become become, happen the just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense you; your/yours(sg) full frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] Israel toward (+acc,+gen,+dat) who/whom/which; to be to come to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the wing [see ptero-dactyl, winged finger] he/she/it/same
Rt:2:12 to-PAY DAMAGES, be-you(sg)-PAY DAMAGES-ed!, he/she/it-happens-to-PAY DAMAGES (opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) business/pursuits (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt) the (nom) just recompense (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) full ([Adj] nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) Israel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(sg)-COME-ed to-have-PERSUADE/CONVINCE-ed under (+acc), by (+gen) the (acc) wings (acc) him/it/same (gen)
Rt:2:12 Rt_2:12_1 Rt_2:12_2 Rt_2:12_3 Rt_2:12_4 Rt_2:12_5 Rt_2:12_6 Rt_2:12_7 Rt_2:12_8 Rt_2:12_9 Rt_2:12_10 Rt_2:12_11 Rt_2:12_12 Rt_2:12_13 Rt_2:12_14 Rt_2:12_15 Rt_2:12_16 Rt_2:12_17 Rt_2:12_18 Rt_2:12_19 Rt_2:12_20 Rt_2:12_21 Rt_2:12_22 Rt_2:12_23
Rt:2:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:2:13 ἡ δὲ εἶπεν Εὕροιμι χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς σου, κύριε, ὅτι παρεκάλεσάς με καὶ ὅτι ἐλάλησας ἐπὶ καρδίαν τῆς δούλης σου, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἔσομαι ὡς μία τῶν παιδισκῶν σου.
Rt:2:13 And she said, Let me find grace in thy sight, my lord, because thou hast comforted me, and because thou hast spoken kindly to thy handmaid, and behold, I shall be as one of thy servants. (Ruth 2:13 Brenton)
Rt:2:13 «Obyś darzył mnie życzliwością, panie mój - powiedziała - oto uspokoiłeś mnie i przemawiałeś z dobrocią do swej służebnicy, chociaż nie jestem nawet równa jednej z twoich służących». (Rt 2:13 BT_4)
Rt:2:13 δὲ εἶπεν Εὕροιμι χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς σου, κύριε, ὅτι παρεκάλεσάς με καὶ ὅτι ἐλάλησας ἐπὶ καρδίαν τῆς δούλης σου, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἔσομαι ὡς μία τῶν παιδισκῶν σου.
Rt:2:13 ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὅτι λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐπί καρδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rt:2:13 zaś By mówić/opowiadaj By znajdować Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Ja I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto By mówić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By być Jak/jak Jeden Haruj jak niewolnik dziewczyna Ty; twój/twój(sg)
Rt:2:13 E( de\ ei)=pen *eu(/roimi CHa/rin e)n o)fTalmoi=s sou, ku/rie, o(/ti pareka/lesa/s me kai\ o(/ti e)la/lEsas e)pi\ kardi/an tE=s dou/lEs sou, kai\ i)dou\ e)gO\ e)/somai O(s mi/a tO=n paidiskO=n sou.
Rt:2:13 hE de eipen heuroimi CHarin en ofTalmois su, kyrie, hoti parekalesas me kai hoti elalEsas epi kardian tEs dulEs su, kai idu egO esomai hOs mia tOn paidiskOn su.
Rt:2:13 RA_NSF x VBI_AAI3S VB_AAO1S N3_ASF P N2_DPM RP_GSM N2_VSM C VAI_AAI2S RP_ASF C C VAI_AAI2S P N1A_ASF RA_GSF N1_GSF RP_GSF C I RP_NSF VF_FMI1S C A1A_ASF RA_GPM N2_GPM RP_GSM
Rt:2:13 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell to find for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with I and also, even, namely because/that to speak upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) the slave girl; servile you; your/yours(sg) and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to be as/like one the slave girl you; your/yours(sg)
Rt:2:13 the (nom) Yet he/she/it-SAY/TELL-ed I-happen-to-FIND (opt) for; grace (acc) in/among/by (+dat) eyes (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) because/that you(sg)-PETITION-ed me (acc) and because/that you(sg)-SPEAK-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) heart (acc) the (gen) slave girl (gen); servile ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-will-be as/like one (nom) the (gen) slave girls (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rt:2:13 Rt_2:13_1 Rt_2:13_2 Rt_2:13_3 Rt_2:13_4 Rt_2:13_5 Rt_2:13_6 Rt_2:13_7 Rt_2:13_8 Rt_2:13_9 Rt_2:13_10 Rt_2:13_11 Rt_2:13_12 Rt_2:13_13 Rt_2:13_14 Rt_2:13_15 Rt_2:13_16 Rt_2:13_17 Rt_2:13_18 Rt_2:13_19 Rt_2:13_20 Rt_2:13_21 Rt_2:13_22 Rt_2:13_23 Rt_2:13_24 Rt_2:13_25 Rt_2:13_26 Rt_2:13_27 Rt_2:13_28 Rt_2:13_29
Rt:2:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:2:14 καὶ εἶπεν αὐτῇ Βοος Ἤδη ὥρᾳ τοῦ φαγεῖν πρόσελθε ὧδε καὶ φάγεσαι τῶν ἄρτων καὶ βάψεις τὸν ψωμόν σου ἐν τῷ ὄξει. καὶ ἐκάθισεν Ρουθ ἐκ πλαγίων τῶν θεριζόντων, καὶ ἐβούνισεν αὐτῇ Βοος ἄλφιτον, καὶ ἔφαγεν καὶ ἐνεπλήσθη καὶ κατέλιπεν.
Rt:2:14 And Booz said to her, Now it is time to eat; come hither, and thou shalt eat of the bread, and thou shalt dip thy morsel in the vinegar: and Ruth sat by the side of the reapers: and Booz handed her meal, and she ate, and was satisfied, and left. (Ruth 2:14 Brenton)
Rt:2:14 W czasie posiłku powiedział do niej Booz: «Podejdź tu i jedz chleb, maczając swój kawałek w kwaśnej polewce». Usiadła więc koło żniwiarzy, a Booz dał jej prażonych ziaren. Jadła je, a gdy nasyciła się, resztę zatrzymała. (Rt 2:14 BT_4)
Rt:2:14 καὶ εἶπεν αὐτῇ Βοος Ἤδη ὥρᾳ τοῦ φαγεῖν πρόσελθε ὧδε καὶ φάγεσαι τῶν ἄρτων καὶ βάψεις τὸν ψωμόν σου ἐν τῷ ὄξει. καὶ ἐκάθισεν Ρουθ ἐκ πλαγίων τῶν θεριζόντων, καὶ ἐβούνισεν αὐτῇ Βοος ἄλφιτον, καὶ ἔφαγεν καὶ ἐνεπλήσθη καὶ κατέλιπεν.
Rt:2:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ ἤδη ὥρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὧδε καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ καί βάπτω (-, βαψ-, βαψ-, -, βεβαπτ-, βαφ·[θ]-) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό ὄξο·ς, -ους, τό; ὀξύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) Ῥούθ, ἡ ἐκ   ὁ ἡ τό θερίζω (θεριζ-, θερι(ε)·[σ]-/θερι·σ-, θερι·σ-, -, τεθερισ-, θερισ·θ-) καί βουνίζω [LXX] (-, -, βουνι·σ-, -, βεβουνισ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ   καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-)
Rt:2:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Wół; Boaz Już do teraz, do wtedy Godzina By jeść By nadchodzić Tutaj I też, nawet, mianowicie By jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie By zanurzać zanurzanie, zanurzać, łagodzić, farbować się, zabarwiać Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ocet; szybko ostry, ostry, punkt, przenikając, kłujący, kwaśny, szybko, I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Ruth Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By sprzątać z pola wole {plon}, kosić, żąć, kosić I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Wół; Boaz I też, nawet, mianowicie By jeść I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj
Rt:2:14 kai\ ei)=pen au)tE=| *boos *)/EdE O(/ra| tou= fagei=n pro/selTe O(=de kai\ fa/gesai tO=n a)/rtOn kai\ ba/PSeis to\n PSOmo/n sou e)n tO=| o)/Xei. kai\ e)ka/Tisen *rouT e)k plagi/On tO=n TeriDZo/ntOn, kai\ e)bou/nisen au)tE=| *boos a)/lfiton, kai\ e)/fagen kai\ e)neplE/sTE kai\ kate/lipen.
Rt:2:14 kai eipen autE boos EdE hOra tu fagein proselTe hOde kai fagesai tOn artOn kai baPSeis ton PSOmon su en tO oXei. kai ekaTisen ruT ek plagiOn tOn TeriDZontOn, kai ebunisen autE boos alfiton, kai efagen kai eneplEsTE kai katelipen.
Rt:2:14 C VBI_AAI3S RD_DSF N_NSM D N1A_DSF RA_GSN VB_AAN VA_AMD2S D C VF_FMI2S RA_GPM N2_GPM C VF_FAI2S RA_ASM N2_ASM RP_GSF P RA_DSM N3E_DSN C VAI_AAI3S N_NSF P A1A_GPM RA_GPM V1_PAPGPM C VAI_AAI3S RD_DSF N_NSM N2N_ASN C VBI_AAI3S C VSI_API3S C VBI_AAI3S
Rt:2:14 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same ox; Boaz already by now, by then hour the to eat to approach here and also, even, namely to eat the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely to dip dip, immerse, temper, dye, tint the ć you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the vinegar; swift sharp, keen, point, piercing, pungent, acid, quick, and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge Ruth out of (+gen) ἐξ before vowels ć the to harvest crop, mow, reap, scythe and also, even, namely to ??? he/she/it/same ox; Boaz ć and also, even, namely to eat and also, even, namely to satisfy fill up and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up
Rt:2:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat) ox (gen); Boaz (indecl) already hour (dat) the (gen) to-will-EAT, to-EAT do-APPROACH-you(sg)! here and you(sg)-will-be-EAT-ed the (gen) [loaves of] bread (gen) and you(sg)-will-DIP the (acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) vinegar (dat); swift ([Adj] dat) and he/she/it-SIT DOWN-ed Ruth (indecl) out of (+gen)   the (gen) let-them-be-HARVEST-ing! (classical), while HARVEST-ing (gen) and he/she/it-???-ed her/it/same (dat) ox (gen); Boaz (indecl)   and he/she/it-EAT-ed and he/she/it-was-SATISFY-ed and he/she/it-LEAVE-ed-BEHIND
Rt:2:14 Rt_2:14_1 Rt_2:14_2 Rt_2:14_3 Rt_2:14_4 Rt_2:14_5 Rt_2:14_6 Rt_2:14_7 Rt_2:14_8 Rt_2:14_9 Rt_2:14_10 Rt_2:14_11 Rt_2:14_12 Rt_2:14_13 Rt_2:14_14 Rt_2:14_15 Rt_2:14_16 Rt_2:14_17 Rt_2:14_18 Rt_2:14_19 Rt_2:14_20 Rt_2:14_21 Rt_2:14_22 Rt_2:14_23 Rt_2:14_24 Rt_2:14_25 Rt_2:14_26 Rt_2:14_27 Rt_2:14_28 Rt_2:14_29 Rt_2:14_30 Rt_2:14_31 Rt_2:14_32 Rt_2:14_33 Rt_2:14_34 Rt_2:14_35 Rt_2:14_36 Rt_2:14_37 Rt_2:14_38 Rt_2:14_39 Rt_2:14_40
Rt:2:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:2:15 καὶ ἀνέστη τοῦ συλλέγειν, καὶ ἐνετείλατο Βοος τοῖς παιδαρίοις αὐτοῦ λέγων καί γε ἀνὰ μέσον τῶν δραγμάτων συλλεγέτω, καὶ μὴ καταισχύνητε αὐτήν·
Rt:2:15 And she rose up to glean; and Booz charged his young men, saying, Let her even glean among the sheaves, and reproach her not. (Ruth 2:15 Brenton)
Rt:2:15 Potem wstała zbierać kłosy. Booz wydał polecenie swoim sługom: «Wolno jej zbierać kłosy nawet między snopami, wy zaś nie czyńcie jej wstrętów. (Rt 2:15 BT_4)
Rt:2:15 καὶ ἀνέστη τοῦ συλλέγειν, καὶ ἐνετείλατο Βοος τοῖς παιδαρίοις αὐτοῦ λέγων Καί γε ἀνὰ μέσον τῶν δραγμάτων συλλεγέτω, καὶ μὴ καταισχύνητε αὐτήν·
Rt:2:15 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό συλ·λέγω (συν+λεγ-, συν+λεξ-, συν+λεξ-, -, συν+λελεγ-, συν+λεγ·[θ]-) καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί γέ ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό   συλ·λέγω (συν+λεγ-, συν+λεξ-, συν+λεξ-, -, συν+λελεγ-, συν+λεγ·[θ]-) καί μή κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Rt:2:15 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By zbierać się zbieraj się, kompiluj, łącz w grupy się, przebieraj, podnoś, grzeb, zaokrąglać z nadmiarem I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz Wół; Boaz Dziecka/młody niewolnik On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie ??? W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni By zbierać się zbieraj się, kompiluj, łącz w grupy się, przebieraj, podnoś, grzeb, zaokrąglać z nadmiarem I też, nawet, mianowicie Nie By upokarzać On/ona/to/to samo
Rt:2:15 kai\ a)ne/stE tou= sulle/gein, kai\ e)netei/lato *boos toi=s paidari/ois au)tou= le/gOn *kai/ ge a)na\ me/son tO=n dragma/tOn sullege/tO, kai\ mE\ kataisCHu/nEte au)tE/n·
Rt:2:15 kai anestE tu syllegein, kai eneteilato boos tois paidariois autu legOn kai ge ana meson tOn dragmatOn syllegetO, kai mE kataisCHynEte autEn·
Rt:2:15 C VHI_AAI3S RA_GSN V1_PAN C VBI_AMI3S N_NSM RA_DPN N2N_DPN RD_GSM V1_PAPNSM C x P A1_ASN RA_GPN N3M_GPN V1_PAD3S C D V1_PAS2P RD_ASF
Rt:2:15 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect the to gather collect, compile, cluster, pick, raise, rake, round up and also, even, namely to enjoin command ox; Boaz the child/young slave he/she/it/same to say/tell and also, even, namely ??? up/each/by (+acc) middle the ć to gather collect, compile, cluster, pick, raise, rake, round up and also, even, namely not to humiliate he/she/it/same
Rt:2:15 and he/she/it-STand-ed-UP the (gen) to-be-GATHER-ing and he/she/it-was-ENJOIN-ed ox (gen); Boaz (indecl) the (dat) children/young slaves (dat) him/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom) and ??? up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen)   let-him/her/it-be-GATHER-ing! and not you(pl)-should-be-HUMILIATE-ing, you(pl)-should-HUMILIATE her/it/same (acc)
Rt:2:15 Rt_2:15_1 Rt_2:15_2 Rt_2:15_3 Rt_2:15_4 Rt_2:15_5 Rt_2:15_6 Rt_2:15_7 Rt_2:15_8 Rt_2:15_9 Rt_2:15_10 Rt_2:15_11 Rt_2:15_12 Rt_2:15_13 Rt_2:15_14 Rt_2:15_15 Rt_2:15_16 Rt_2:15_17 Rt_2:15_18 Rt_2:15_19 Rt_2:15_20 Rt_2:15_21 Rt_2:15_22
Rt:2:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:2:16 καὶ βαστάζοντες βαστάξατε αὐτῇ καί γε παραβάλλοντες παραβαλεῖτε αὐτῇ ἐκ τῶν βεβουνισμένων, καὶ ἄφετε καὶ συλλέξει, καὶ οὐκ ἐπιτιμήσετε αὐτῇ.
Rt:2:16 And do ye by all means carry it for her, and ye shall surely let fall for her some of that which is heaped up; and let her eat, and glean, and rebuke her not. (Ruth 2:16 Brenton)
Rt:2:16 Co więcej, wyrzucajcie dla niej kłosy z pokosu i pozostawiajcie, żeby je mogła zebrać. I nie krzyczcie na nią!» (Rt 2:16 BT_4)
Rt:2:16 καὶ βαστάζοντες βαστάξατε αὐτῇ καί γε παραβάλλοντες παραβαλεῖτε αὐτῇ ἐκ τῶν βεβουνισμένων, καὶ ἄφετε καὶ συλλέξει, καὶ οὐκ ἐπιτιμήσετε αὐτῇ.
Rt:2:16 καί βαστάζω (βασταζ-, βαστα·σ-, βαστα·σ-/βασταξ-, -, -, βασταχ·θ-) βαστάζω (βασταζ-, βαστα·σ-, βαστα·σ-/βασταξ-, -, -, βασταχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί γέ παρα·βάλλω (παρα+βαλλ-, παρα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρα+βαλ-, -, παρα+βεβλη-, -) παρα·βάλλω (παρα+βαλλ-, παρα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρα+βαλ-, -, παρα+βεβλη-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό βουνίζω [LXX] (-, -, βουνι·σ-, -, βεβουνισ-, -) καί ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) καί συλ·λέγω (συν+λεγ-, συν+λεξ-, συν+λεξ-, -, συν+λελεγ-, συν+λεγ·[θ]-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·τιμάω (επι+τιμ(α)-, επι+τιμη·σ-, επι+τιμη·σ-, -, -, επι+τιμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Rt:2:16 I też, nawet, mianowicie By nieść By nieść On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Do ??? Do ??? On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Do ??? I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z I też, nawet, mianowicie By zbierać się zbieraj się, kompiluj, łącz w grupy się, przebieraj, podnoś, grzeb, zaokrąglać z nadmiarem I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zalecać zapewniaj władzę wszędzie {skończony}? Upominaj On/ona/to/to samo
Rt:2:16 kai\ basta/DZontes basta/Xate au)tE=| kai/ ge paraba/llontes parabalei=te au)tE=| e)k tO=n bebounisme/nOn, kai\ a)/fete kai\ sulle/Xei, kai\ ou)k e)pitimE/sete au)tE=|.
Rt:2:16 kai bastaDZontes bastaXate autE kai ge paraballontes parabaleite autE ek tOn bebunismenOn, kai afete kai sylleXei, kai uk epitimEsete autE.
Rt:2:16 C V1_PAPNPM VA_AAD2P RD_DSF C x V1_PAPNPM VF_FAI2P RD_DSF P RA_GPM VM_XMPGPM C VB_AAD2P C VF_FAI3S C D VF_FAI2P RD_DSF
Rt:2:16 and also, even, namely to bear to bear he/she/it/same and also, even, namely ??? to ??? to ??? he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the to ??? and also, even, namely to let go of and also, even, namely to gather collect, compile, cluster, pick, raise, rake, round up and also, even, namely οὐχ before rough breathing to enjoin assert authority over? rebuke he/she/it/same
Rt:2:16 and while BEAR-ing (nom|voc) do-BEAR-you(pl)! her/it/same (dat) and ??? while ???-ing (nom|voc) you(pl)-will-??? her/it/same (dat) out of (+gen) the (gen) having-been-???-ed (gen) and do-LET-you(pl)-GO-OF! and he/she/it-will-GATHER, you(sg)-will-be-GATHER-ed (classical) and not you(pl)-will-ENJOIN her/it/same (dat)
Rt:2:16 Rt_2:16_1 Rt_2:16_2 Rt_2:16_3 Rt_2:16_4 Rt_2:16_5 Rt_2:16_6 Rt_2:16_7 Rt_2:16_8 Rt_2:16_9 Rt_2:16_10 Rt_2:16_11 Rt_2:16_12 Rt_2:16_13 Rt_2:16_14 Rt_2:16_15 Rt_2:16_16 Rt_2:16_17 Rt_2:16_18 Rt_2:16_19 Rt_2:16_20
Rt:2:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:2:17 καὶ συνέλεξεν ἐν τῷ ἀγρῷ ἕως ἑσπέρας· καὶ ἐρράβδισεν ἃ συνέλεξεν, καὶ ἐγενήθη ὡς οιφι κριθῶν.
Rt:2:17 So she gleaned in the field till evening, and beat out that she had gleaned, and it was about an ephah of barely. (Ruth 2:17 Brenton)
Rt:2:17 Rut zbierała kłosy na polu aż do wieczora, a gdy wymłóciła kijem to, co zebrała, było około efy jęczmienia. (Rt 2:17 BT_4)
Rt:2:17 καὶ συνέλεξεν ἐν τῷ ἀγρῷ ἕως ἑσπέρας· καὶ ἐρράβδισεν συνέλεξεν, καὶ ἐγενήθη ὡς οιφι κριθῶν.
Rt:2:17 καί συλ·λέγω (συν+λεγ-, συν+λεξ-, συν+λεξ-, -, συν+λελεγ-, συν+λεγ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἑσπέρα, -ας, ἡ καί   ὅς ἥ ὅ συλ·λέγω (συν+λεγ-, συν+λεξ-, συν+λεξ-, -, συν+λελεγ-, συν+λεγ·[θ]-) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς   κριθή, -ῆς, ἡ
Rt:2:17 I też, nawet, mianowicie By zbierać się zbieraj się, kompiluj, łącz w grupy się, przebieraj, podnoś, grzeb, zaokrąglać z nadmiarem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole Aż; świtaj Wieczór I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który By zbierać się zbieraj się, kompiluj, łącz w grupy się, przebieraj, podnoś, grzeb, zaokrąglać z nadmiarem I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak Jęczmień
Rt:2:17 kai\ sune/leXen e)n tO=| a)grO=| e(/Os e(spe/ras· kai\ e)rra/bdisen a(/ sune/leXen, kai\ e)genE/TE O(s oifi kriTO=n.
Rt:2:17 kai syneleXen en tO agrO heOs hesperas· kai errabdisen ha syneleXen, kai egenETE hOs oifi kriTOn.
Rt:2:17 C VAI_AAI3S P RA_DSM N2_DSM C N1A_GSF C VAI_AAI3S RR_APN VAI_AAI3S C VCI_API3S C N3_ASN N1_GPF
Rt:2:17 and also, even, namely to gather collect, compile, cluster, pick, raise, rake, round up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the field until; dawn evening and also, even, namely ć who/whom/which to gather collect, compile, cluster, pick, raise, rake, round up and also, even, namely to become become, happen as/like ć barley
Rt:2:17 and he/she/it-GATHER-ed in/among/by (+dat) the (dat) field (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) evening (gen), evenings (acc) and   who/whom/which (nom|acc) he/she/it-GATHER-ed and he/she/it-was-BECOME-ed as/like   barley (gen)
Rt:2:17 Rt_2:17_1 Rt_2:17_2 Rt_2:17_3 Rt_2:17_4 Rt_2:17_5 Rt_2:17_6 Rt_2:17_7 Rt_2:17_8 Rt_2:17_9 Rt_2:17_10 Rt_2:17_11 Rt_2:17_12 Rt_2:17_13 Rt_2:17_14 Rt_2:17_15 Rt_2:17_16
Rt:2:17 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:2:18 καὶ ἦρεν καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν, καὶ εἶδεν ἡ πενθερὰ αὐτῆς ἃ συνέλεξεν, καὶ ἐξενέγκασα Ρουθ ἔδωκεν αὐτῇ ἃ κατέλιπεν ἐξ ὧν ἐνεπλήσθη.
Rt:2:18 And she took it up, and went into the city: and her mother-in-law saw what she had gleaned, and Ruth brought forth and gave to her the food which she had left from what she had been satisfied with. (Ruth 2:18 Brenton)
Rt:2:18 Wziąwszy go poszła do miasta i zobaczyła jej teściowa to, co zebrała. Wtedy Rut wyjęła i dała jej to, co pozostało jej z posiłku. (Rt 2:18 BT_4)
Rt:2:18 καὶ ἦρεν καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν, καὶ εἶδεν πενθερὰ αὐτῆς συνέλεξεν, καὶ ἐξενέγκασα Ρουθ ἔδωκεν αὐτῇ κατέλιπεν ἐξ ὧν ἐνεπλήσθη.
Rt:2:18 καί αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό πενθερά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ συλ·λέγω (συν+λεγ-, συν+λεξ-, συν+λεξ-, -, συν+λελεγ-, συν+λεγ·[θ]-) καί ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) Ῥούθ, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐκ ὅς ἥ ὅ ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-)
Rt:2:18 I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Miasto I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Teściowa On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By zbierać się zbieraj się, kompiluj, łącz w grupy się, przebieraj, podnoś, grzeb, zaokrąglać z nadmiarem I też, nawet, mianowicie By wykonywać ródź Ruth By dawać On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kto/, który/, który By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze
Rt:2:18 kai\ E)=ren kai\ ei)sE=lTen ei)s tE\n po/lin, kai\ ei)=den E( penTera\ au)tE=s a(/ sune/leXen, kai\ e)Xene/gkasa *rouT e)/dOken au)tE=| a(/ kate/lipen e)X O(=n e)neplE/sTE.
Rt:2:18 kai Eren kai eisElTen eis tEn polin, kai eiden hE penTera autEs ha syneleXen, kai eXenenkasa ruT edOken autE ha katelipen eX hOn eneplEsTE.
Rt:2:18 C VAI_AAI3S C VBI_AAI3S P RA_ASF N3I_ASF C VBI_AAI3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSF RR_APN VAI_AAI3S C VA_AAPNSF N_NSF VAI_AAI3S RD_DSF RR_APN VBI_AAI3S P RR_GPN VSI_API3S
Rt:2:18 and also, even, namely to lift/pick up take up, tote, raise and also, even, namely to enter into (+acc) the city and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the mother-in-law he/she/it/same who/whom/which to gather collect, compile, cluster, pick, raise, rake, round up and also, even, namely to carry out bring forth Ruth to give he/she/it/same who/whom/which to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up out of (+gen) ἐξ before vowels who/whom/which to satisfy fill up
Rt:2:18 and he/she/it-LIFT/PICK-ed-UP and he/she/it-ENTER-ed into (+acc) the (acc) city (acc) and he/she/it-SEE-ed the (nom) mother-in-law (nom|voc) her/it/same (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-GATHER-ed and upon CARRY OUT-ing (nom|voc) Ruth (indecl) he/she/it-GIVE-ed her/it/same (dat) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-LEAVE-ed-BEHIND out of (+gen) who/whom/which (gen) he/she/it-was-SATISFY-ed
Rt:2:18 Rt_2:18_1 Rt_2:18_2 Rt_2:18_3 Rt_2:18_4 Rt_2:18_5 Rt_2:18_6 Rt_2:18_7 Rt_2:18_8 Rt_2:18_9 Rt_2:18_10 Rt_2:18_11 Rt_2:18_12 Rt_2:18_13 Rt_2:18_14 Rt_2:18_15 Rt_2:18_16 Rt_2:18_17 Rt_2:18_18 Rt_2:18_19 Rt_2:18_20 Rt_2:18_21 Rt_2:18_22 Rt_2:18_23 Rt_2:18_24
Rt:2:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:2:19 καὶ εἶπεν αὐτῇ ἡ πενθερὰ αὐτῆς Ποῦ συνέλεξας σήμερον καὶ ποῦ ἐποίησας; εἴη ὁ ἐπιγνούς σε εὐλογημένος. καὶ ἀπήγγειλεν Ρουθ τῇ πενθερᾷ αὐτῆς ποῦ ἐποίησεν, καὶ εἶπεν Τὸ ὄνομα τοῦ ἀνδρός, μεθ’ οὗ ἐποίησα σήμερον, Βοος.
Rt:2:19 And her mother-in-law said to her, Where hast thou gleaned to-day, and where hast thou wrought? blessed be he that took notice of thee. And Ruth told her mother-in-law where she had wrought, and said, The name of the man with whom I wrought to-day is Booz. (Ruth 2:19 Brenton)
Rt:2:19 «Gdzie zbierałaś dzisiaj kłosy - zapytała ją teściowa - gdzie pracowałaś? Niech będzie błogosławiony ten, który zaopiekował się tobą!» Wtedy wyjawiła swej teściowej tego, u którego pracowała, mówiąc: «Człowiek, u którego pracowałam dzisiaj, nazywa się Booz». (Rt 2:19 BT_4)
Rt:2:19 καὶ εἶπεν αὐτῇ πενθερὰ αὐτῆς Ποῦ συνέλεξας σήμερον καὶ ποῦ ἐποίησας; εἴη ἐπιγνούς σε εὐλογημένος. καὶ ἀπήγγειλεν Ρουθ τῇ πενθερᾷ αὐτῆς ποῦ ἐποίησεν, καὶ εἶπεν Τὸ ὄνομα τοῦ ἀνδρός, μεθ’ οὗ ἐποίησα σήμερον, Βοος.
Rt:2:19 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πενθερά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ποῦ[1] συλ·λέγω (συν+λεγ-, συν+λεξ-, συν+λεξ-, -, συν+λελεγ-, συν+λεγ·[θ]-) σήμερον καί ποῦ[1] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) Ῥούθ, ἡ ὁ ἡ τό πενθερά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ποῦ[1] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ μετά οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σήμερον βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ
Rt:2:19 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Teściowa On/ona/to/to samo Gdzie By zbierać się zbieraj się, kompiluj, łącz w grupy się, przebieraj, podnoś, grzeb, zaokrąglać z nadmiarem Dzisiaj dzień I też, nawet, mianowicie Gdzie By czynić/rób By być By rozpoznawać wgląd, consciousnes Ty; twój/twój(sg) By błogosławić I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. Ruth Teściowa On/ona/to/to samo Gdzie By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Nazwisko {Imię} co do Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By czynić/rób Dzisiaj dzień Wół; Boaz
Rt:2:19 kai\ ei)=pen au)tE=| E( penTera\ au)tE=s *pou= sune/leXas sE/meron kai\ pou= e)poi/Esas; ei)/E o( e)pignou/s se eu)logEme/nos. kai\ a)pE/ggeilen *rouT tE=| penTera=| au)tE=s pou= e)poi/Esen, kai\ ei)=pen *to\ o)/noma tou= a)ndro/s, meT’ ou(= e)poi/Esa sE/meron, *boos.
Rt:2:19 kai eipen autE hE penTera autEs pu syneleXas sEmeron kai pu epoiEsas; eiE ho epignus se eulogEmenos. kai apEngeilen ruT tE penTera autEs pu epoiEsen, kai eipen to onoma tu andros, meT’ hu epoiEsa sEmeron, boos.
Rt:2:19 C VBI_AAI3S RD_DSF RA_NSF N1A_NSF RD_GSF D VAI_AAI2S D C D VAI_AAI2S V9_PAO3S RA_NSM VZ_AAPNSM RP_ASF VM_XPPNSM C VAI_AAI3S N_NSF RA_DSF N1A_DSF RD_GSF D VAI_AAI3S C VBI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N3_GSM P RR_GSM VAI_AAI1S D N_ASM
Rt:2:19 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the mother-in-law he/she/it/same where to gather collect, compile, cluster, pick, raise, rake, round up today day and also, even, namely where to do/make to be the to recognize insight, consciousnes you; your/yours(sg) to bless and also, even, namely to report – to report or tell. Ruth the mother-in-law he/she/it/same where to do/make and also, even, namely to say/tell the name with regard to the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to do/make today day ox; Boaz
Rt:2:19 and he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat) the (nom) mother-in-law (nom|voc) her/it/same (gen) where you(sg)-GATHER-ed today and where you(sg)-DO/MAKE-ed he/she/it-happens-to-be (opt) the (nom) upon RECOGNIZE-ing (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) having-been-BLESS-ed (nom) and he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed Ruth (indecl) the (dat) mother-in-law (dat) her/it/same (gen) where he/she/it-DO/MAKE-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) man, husband (gen) after (+acc), with (+gen) where; who/whom/which (gen) I-DO/MAKE-ed today ox (gen); Boaz (indecl)
Rt:2:19 Rt_2:19_1 Rt_2:19_2 Rt_2:19_3 Rt_2:19_4 Rt_2:19_5 Rt_2:19_6 Rt_2:19_7 Rt_2:19_8 Rt_2:19_9 Rt_2:19_10 Rt_2:19_11 Rt_2:19_12 Rt_2:19_13 Rt_2:19_14 Rt_2:19_15 Rt_2:19_16 Rt_2:19_17 Rt_2:19_18 Rt_2:19_19 Rt_2:19_20 Rt_2:19_21 Rt_2:19_22 Rt_2:19_23 Rt_2:19_24 Rt_2:19_25 Rt_2:19_26 Rt_2:19_27 Rt_2:19_28 Rt_2:19_29 Rt_2:19_30 Rt_2:19_31 Rt_2:19_32 Rt_2:19_33 Rt_2:19_34 Rt_2:19_35 Rt_2:19_36
Rt:2:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:2:20 καὶ εἶπεν Νωεμιν τῇ νύμφῃ αὐτῆς Εὐλογητός ἐστιν τῷ κυρίῳ, ὅτι οὐκ ἐγκατέλιπεν τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετὰ τῶν ζώντων καὶ μετὰ τῶν τεθνηκότων. καὶ εἶπεν αὐτῇ Νωεμιν Ἐγγίζει ἡμῖν ὁ ἀνὴρ, ἐκ τῶν ἀγχιστευόντων ἡμᾶς ἐστιν.
Rt:2:20 And Noemin said to her daughter-in-law, Blessed is he of the Lord, because he has not failed in his mercy with the living and with the dead: and Noemin said to her, The man is near akin to us, he is one of our relations. (Ruth 2:20 Brenton)
Rt:2:20 Powiedziała Noemi do swej synowej: «Niech będzie on błogosławiony przez Pana, który nie przestaje czynić dobrze żywym i umarłym!» I dodała Noemi: «Człowiek ten jest naszym krewnym, jest jednym z mających względem nas prawo wykupu». (Rt 2:20 BT_4)
Rt:2:20 καὶ εἶπεν Νωεμιν τῇ νύμφῃ αὐτῆς Εὐλογητός ἐστιν τῷ κυρίῳ, ὅτι οὐκ ἐγκατέλιπεν τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετὰ τῶν ζώντων καὶ μετὰ τῶν τεθνηκότων. καὶ εἶπεν αὐτῇ Νωεμιν Ἐγγίζει ἡμῖν ἀνὴρ, ἐκ τῶν ἀγχιστευόντων ἡμᾶς ἐστιν.
Rt:2:20 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὁ ἡ τό νύμφη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·λογητός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό μετά ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί μετά ὁ ἡ τό θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκ ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Rt:2:20 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Panny młodej/synowa On/ona/to/to samo Błogosławiony By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Litość On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Ja Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ja By być
Rt:2:20 kai\ ei)=pen *nOemin tE=| nu/mfE| au)tE=s *eu)logEto/s e)stin tO=| kuri/O|, o(/ti ou)k e)gkate/lipen to\ e)/leos au)tou= meta\ tO=n DZO/ntOn kai\ meta\ tO=n teTnEko/tOn. kai\ ei)=pen au)tE=| *nOemin *)eggi/DZei E(mi=n o( a)nE\r, e)k tO=n a)gCHisteuo/ntOn E(ma=s e)stin.
Rt:2:20 kai eipen nOemin tE nymfE autEs eulogEtos estin tO kyriO, hoti uk enkatelipen to eleos autu meta tOn DZOntOn kai meta tOn teTnEkotOn. kai eipen autE nOemin engiDZei hEmin ho anEr, ek tOn anCHisteuontOn hEmas estin.
Rt:2:20 C VBI_AAI3S N_NSF RA_DSF N1_DSF RD_GSF A1_NSM V9_PAI3S RA_DSM N2_DSM C D VBI_AAI3S RA_ASN N3E_ASN RD_GSM P RA_GPM V3_PAPGPM C P RA_GPM VX_XAPGPM C VBI_AAI3S RD_DSF N_NSF V1_PAI3S RP_DP RA_NSM N3_NSM P RA_GPM V1_PAPGPM RP_APF V9_PAI3S
Rt:2:20 and also, even, namely to say/tell ć the bride/daughter-in-law he/she/it/same blessed to be the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that οὐχ before rough breathing to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the mercy he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] and also, even, namely to say/tell he/she/it/same ć to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) I the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". out of (+gen) ἐξ before vowels the ć I to be
Rt:2:20 and he/she/it-SAY/TELL-ed   the (dat) bride/daughter-in-law (dat) her/it/same (gen) blessed ([Adj] nom) he/she/it-is the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) because/that not he/she/it-GIVE UP-ed the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) the (gen) let-them-be-EXISTS-ing! (classical), while EXISTS-ing (gen) and after (+acc), with (+gen) the (gen) having BE DEAD-ed (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat)   he/she/it-is-NEAR-ing, you(sg)-are-being-NEAR-ed (classical) us (dat) the (nom) man, husband (nom) out of (+gen) the (gen)   us (acc) he/she/it-is
Rt:2:20 Rt_2:20_1 Rt_2:20_2 Rt_2:20_3 Rt_2:20_4 Rt_2:20_5 Rt_2:20_6 Rt_2:20_7 Rt_2:20_8 Rt_2:20_9 Rt_2:20_10 Rt_2:20_11 Rt_2:20_12 Rt_2:20_13 Rt_2:20_14 Rt_2:20_15 Rt_2:20_16 Rt_2:20_17 Rt_2:20_18 Rt_2:20_19 Rt_2:20_20 Rt_2:20_21 Rt_2:20_22 Rt_2:20_23 Rt_2:20_24 Rt_2:20_25 Rt_2:20_26 Rt_2:20_27 Rt_2:20_28 Rt_2:20_29 Rt_2:20_30 Rt_2:20_31 Rt_2:20_32 Rt_2:20_33 Rt_2:20_34 Rt_2:20_35 Rt_2:20_36
Rt:2:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:2:21 καὶ εἶπεν Ρουθ πρὸς τὴν πενθερὰν αὐτῆς καί γε ὅτι εἶπεν πρός με Μετὰ τῶν παιδαρίων μου προσκολλήθητι, ἕως ἂν τελέσωσιν ὅλον τὸν ἀμητόν, ὃς ὑπάρχει μοι.
Rt:2:21 And Ruth said to her mother-in-law, Yea, he said also to me, Keep close to my damsels, until the men shall have finished all my reaping. (Ruth 2:21 Brenton)
Rt:2:21 «I jeszcze powiedział mi - rzekła Rut Moabitka - przyłącz się do moich dziewcząt, dopóki nie skończą całego mojego żniwa». (Rt 2:21 BT_4)
Rt:2:21 καὶ εἶπεν Ρουθ πρὸς τὴν πενθερὰν αὐτῆς Καί γε ὅτι εἶπεν πρός με Μετὰ τῶν παιδαρίων μου προσκολλήθητι, ἕως ἂν τελέσωσιν ὅλον τὸν ἀμητόν, ὃς ὑπάρχει μοι.
Rt:2:21 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ῥούθ, ἡ πρός ὁ ἡ τό πενθερά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί γέ ὅτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προσ·κολλάω (προσ+κολλ(α)-, προσ+κολλη·σ-, προσ+κολλη·σ-, -, -, προσ+κολλη·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν τελέω (τελ(ε)-, τελε·σ-, τελε·σ-, τετελε·κ-, τετελεσ-, τελεσ·θ-) ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rt:2:21 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ruth Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Teściowa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Ponieważ/tamto By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dziecka/młody niewolnik Ja Do ??? Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By kończyć koniec Cały Kto/, który/, który By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Ja
Rt:2:21 kai\ ei)=pen *rouT pro\s tE\n penTera\n au)tE=s *kai/ ge o(/ti ei)=pen pro/s me *meta\ tO=n paidari/On mou proskollE/TEti, e(/Os a)/n tele/sOsin o(/lon to\n a)mEto/n, o(\s u(pa/rCHei moi.
Rt:2:21 kai eipen ruT pros tEn penTeran autEs kai ge hoti eipen pros me meta tOn paidariOn mu proskollETEti, heOs an telesOsin holon ton amEton, hos hyparCHei moi.
Rt:2:21 C VBI_AAI3S N_NSF P RA_ASF N1A_ASF RD_GSF C x C VBI_AAI3S P RP_ASF P RA_GPN N2N_GPN RP_GSF VC_APD2S C x VA_AAS3P A1_ASM RA_ASM N2_ASM RR_NSM V1_PAI3S RP_DSM
Rt:2:21 and also, even, namely to say/tell Ruth toward (+acc,+gen,+dat) the mother-in-law he/she/it/same and also, even, namely ??? because/that to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the child/young slave I to ??? until; dawn ever (if ever) to end finish whole the ć who/whom/which to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control I
Rt:2:21 and he/she/it-SAY/TELL-ed Ruth (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) mother-in-law (acc) her/it/same (gen) and ??? because/that he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) after (+acc), with (+gen) the (gen) children/young slaves (gen) me (gen) be-you(sg)-???-ed! until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever they-should-END whole (acc, nom|acc|voc) the (acc)   who/whom/which (nom) he/she/it-is-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) me (dat)
Rt:2:21 Rt_2:21_1 Rt_2:21_2 Rt_2:21_3 Rt_2:21_4 Rt_2:21_5 Rt_2:21_6 Rt_2:21_7 Rt_2:21_8 Rt_2:21_9 Rt_2:21_10 Rt_2:21_11 Rt_2:21_12 Rt_2:21_13 Rt_2:21_14 Rt_2:21_15 Rt_2:21_16 Rt_2:21_17 Rt_2:21_18 Rt_2:21_19 Rt_2:21_20 Rt_2:21_21 Rt_2:21_22 Rt_2:21_23 Rt_2:21_24 Rt_2:21_25 Rt_2:21_26 Rt_2:21_27
Rt:2:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:2:22 καὶ εἶπεν Νωεμιν πρὸς Ρουθ τὴν νύμφην αὐτῆς Ἀγαθόν, θύγατερ, ὅτι ἐπορεύθης μετὰ τῶν κορασίων αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἀπαντήσονταί σοι ἐν ἀγρῷ ἑτέρῳ.
Rt:2:22 And Noemin said to Ruth her daughter-in-law, It is well, daughter, that thou wentest out with his damsels; thus they shall not meet thee in another field. (Ruth 2:22 Brenton)
Rt:2:22 Noemi powiedziała do swej synowej, Rut: «Lepiej dla ciebie, moja córko, że będziesz wychodzić z jego dziewczętami, niż mieliby cię źle przyjąć na innym polu». (Rt 2:22 BT_4)
Rt:2:22 καὶ εἶπεν Νωεμιν πρὸς Ρουθ τὴν νύμφην αὐτῆς Ἀγαθόν, θύγατερ, ὅτι ἐπορεύθης μετὰ τῶν κορασίων αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἀπαντήσονταί σοι ἐν ἀγρῷ ἑτέρῳ.
Rt:2:22 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός Ῥούθ, ἡ ὁ ἡ τό νύμφη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὅτι πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά ὁ ἡ τό κοράσιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν ἀγρός, -οῦ, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος)
Rt:2:22 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ruth Panny młodej/synowa On/ona/to/to samo Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Córka Ponieważ/tamto By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dziewczyny dziewczyna, dziewczyna On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By spotykać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole Inny
Rt:2:22 kai\ ei)=pen *nOemin pro\s *rouT tE\n nu/mfEn au)tE=s *)agaTo/n, Tu/gater, o(/ti e)poreu/TEs meta\ tO=n korasi/On au)tou=, kai\ ou)k a)pantE/sontai/ soi e)n a)grO=| e(te/rO|.
Rt:2:22 kai eipen nOemin pros ruT tEn nymfEn autEs agaTon, Tygater, hoti eporeuTEs meta tOn korasiOn autu, kai uk apantEsontai soi en agrO heterO.
Rt:2:22 C VBI_AAI3S N_NSF P N_ASF RA_ASF N1_ASF RD_GSF A1_NSN N3_VSF C VCI_API2S P RA_GPN N2N_GPN RD_GSM C D VF_FMI3P RP_DSF P N2_DSM A1A_DSM
Rt:2:22 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) Ruth the bride/daughter-in-law he/she/it/same good inherently good, i.e. God-wrought. daughter because/that to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the girl lass, lassie he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to encounter you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among field other
Rt:2:22 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) Ruth (indecl) the (acc) bride/daughter-in-law (acc) her/it/same (gen) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) daughter (voc) because/that you(sg)-were-GO-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) girls (gen) him/it/same (gen) and not they-will-be-ENCOUNTER-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in/among/by (+dat) field (dat) other (dat)
Rt:2:22 Rt_2:22_1 Rt_2:22_2 Rt_2:22_3 Rt_2:22_4 Rt_2:22_5 Rt_2:22_6 Rt_2:22_7 Rt_2:22_8 Rt_2:22_9 Rt_2:22_10 Rt_2:22_11 Rt_2:22_12 Rt_2:22_13 Rt_2:22_14 Rt_2:22_15 Rt_2:22_16 Rt_2:22_17 Rt_2:22_18 Rt_2:22_19 Rt_2:22_20 Rt_2:22_21 Rt_2:22_22 Rt_2:22_23
Rt:2:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:2:23 καὶ προσεκολλήθη Ρουθ τοῖς κορασίοις Βοος συλλέγειν ἕως οὗ συνετέλεσεν τὸν θερισμὸν τῶν κριθῶν καὶ τῶν πυρῶν. καὶ ἐκάθισεν μετὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς.
Rt:2:23 And Ruth joined herself to the damsels of Booz to glean until they had finished the barley-harvest and the wheat-harvest. (Ruth 2:23 Brenton)
Rt:2:23 Dołączyła się więc Rut do dziewcząt Booza, aby zbierać kłosy do czasu zakończenia żniw jęczmienia i żniw pszenicy, i mieszkała ze swoją teściową. (Rt 2:23 BT_4)
Rt:2:23 καὶ προσεκολλήθη Ρουθ τοῖς κορασίοις Βοος συλλέγειν ἕως οὗ συνετέλεσεν τὸν θερισμὸν τῶν κριθῶν καὶ τῶν πυρῶν. καὶ ἐκάθισεν μετὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς.
Rt:2:23 καί προσ·κολλάω (προσ+κολλ(α)-, προσ+κολλη·σ-, προσ+κολλη·σ-, -, -, προσ+κολλη·θ-) Ῥούθ, ἡ ὁ ἡ τό κοράσιον, -ου, τό βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ συλ·λέγω (συν+λεγ-, συν+λεξ-, συν+λεξ-, -, συν+λελεγ-, συν+λεγ·[θ]-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό θερισμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κριθή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό πυρά, -ᾶς, ἡ; πυρόω (πυρ(ο)-, πυρω·σ-, πυρω·σ-, -, πεπυρω-, πυρω·θ-) καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) μετά ὁ ἡ τό πενθερά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Rt:2:23 I też, nawet, mianowicie Do ??? Ruth Dziewczyny dziewczyna, dziewczyna Wół; Boaz By zbierać się zbieraj się, kompiluj, łącz w grupy się, przebieraj, podnoś, grzeb, zaokrąglać z nadmiarem Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By uzupełniać Żniwa Jęczmień I też, nawet, mianowicie Ogień; by palić się I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Teściowa On/ona/to/to samo
Rt:2:23 kai\ prosekollE/TE *rouT toi=s korasi/ois *boos sulle/gein e(/Os ou(= sunete/lesen to\n Terismo\n tO=n kriTO=n kai\ tO=n purO=n. kai\ e)ka/Tisen meta\ tE=s penTera=s au)tE=s.
Rt:2:23 kai prosekollETE ruT tois korasiois boos syllegein heOs hu synetelesen ton Terismon tOn kriTOn kai tOn pyrOn. kai ekaTisen meta tEs penTeras autEs.
Rt:2:23 C VCI_API3S N_NSF RA_DPN N2N_DPN N_GSM V1_PAN C D VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RA_GPF N1_GPF C RA_GPF N1A_GPF C VAI_AAI3S P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
Rt:2:23 and also, even, namely to ??? Ruth the girl lass, lassie ox; Boaz to gather collect, compile, cluster, pick, raise, rake, round up until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to complete the harvest the barley and also, even, namely the fire; to burn and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the mother-in-law he/she/it/same
Rt:2:23 and he/she/it-was-???-ed Ruth (indecl) the (dat) girls (dat) ox (gen); Boaz (indecl) to-be-GATHER-ing until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-COMPLETE-ed the (acc) harvest (acc) the (gen) barley (gen) and the (gen) fires (gen); while BURN-ing (nom) and he/she/it-SIT DOWN-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) mother-in-law (gen), mothers-in-law (acc) her/it/same (gen)
Rt:2:23 Rt_2:23_1 Rt_2:23_2 Rt_2:23_3 Rt_2:23_4 Rt_2:23_5 Rt_2:23_6 Rt_2:23_7 Rt_2:23_8 Rt_2:23_9 Rt_2:23_10 Rt_2:23_11 Rt_2:23_12 Rt_2:23_13 Rt_2:23_14 Rt_2:23_15 Rt_2:23_16 Rt_2:23_17 Rt_2:23_18 Rt_2:23_19 Rt_2:23_20 Rt_2:23_21 Rt_2:23_22 Rt_2:23_23
Rt:2:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x