Sdz(A):16:1 καὶ ἐπορεύθη Σαμψων ἐκεῖθεν εἰς Γάζαν· καὶ εἶδεν ἐκεῖ γυναῖκα πόρνην καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτήν.
Sdz(A):16:1 And Sampson went to Gaza, and saw there a harlot, and went in to her. (Judges 16:1 Brenton)
Sdz(A):16:1 Następnie udał się Samson do Gazy, gdzie ujrzawszy nierządnicę, poszedł do niej. (Sdz 16:1 BT_4)
Sdz(A):16:1 Καὶ ἐπορεύθη Σαμψων ἐκεῖθεν εἰς Γάζαν· καὶ εἶδεν ἐκεῖ γυναῖκα πόρνην καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτήν.
Sdz(A):16:1 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) Σαμψών, ὁ ἐκεῖ·θεν εἰς[1] γάζα[1], -ης, ἡ; Γάζα[2], -ης, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐκεῖ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι πόρνη, -ης, ἡ καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):16:1 I też, nawet, mianowicie By iść Samson Stamtąd Do (+przyspieszenie) Skarb; Gaza I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Tam Kobiety/żona Prostytuuj I też, nawet, mianowicie By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
Sdz(A):16:1 *kai\ e)poreu/TE *samPSOn e)kei=Ten ei)s *ga/DZan· kai\ ei)=den e)kei= gunai=ka po/rnEn kai\ ei)sE=lTen pro\s au)tE/n.
Sdz(A):16:1 kai eporeuTE samPSOn ekeiTen eis gaDZan· kai eiden ekei gynaika pornEn kai eisElTen pros autEn.
Sdz(A):16:1 C VCI_API3S N_NSM D P N1A_ASF C VBI_AAI3S D N3K_ASF N1_ASF C VBI_AAI3S P RD_ASF
Sdz(A):16:1 and also, even, namely to go Samson from there into (+acc) treasure; Gaza and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), there woman/wife prostitute and also, even, namely to enter toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
Sdz(A):16:1 and he/she/it-was-GO-ed Samson (indecl) from there into (+acc) treasure (acc); Gaza (acc) and he/she/it-SEE-ed there woman/wife (acc) prostitute (acc) and he/she/it-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc)
Sdz(A):16:1 Sdz(A)_16:1_1 Sdz(A)_16:1_2 Sdz(A)_16:1_3 Sdz(A)_16:1_4 Sdz(A)_16:1_5 Sdz(A)_16:1_6 Sdz(A)_16:1_7 Sdz(A)_16:1_8 Sdz(A)_16:1_9 Sdz(A)_16:1_10 Sdz(A)_16:1_11 Sdz(A)_16:1_12 Sdz(A)_16:1_13 Sdz(A)_16:1_14 Sdz(A)_16:1_15
Sdz(A):16:1 x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):16:2 καὶ ἀπηγγέλη τοῖς Γαζαίοις λέγοντες Ἥκει Σαμψων ἐνταῦθα. καὶ ἐκύκλωσαν καὶ ἐνήδρευσαν αὐτὸν ὅλην τὴν νύκτα ἐπὶ τῆς πύλης τῆς πόλεως καὶ ἐκώφευσαν ὅλην τὴν νύκτα λέγοντες Ἕως φωτὸς πρωῒ μείνωμεν καὶ ἀποκτείνωμεν αὐτόν.
Sdz(A):16:2 And it was reported to the Gazites, saying, Sampson is come hither: and they compassed him and laid wait for him all night in the gate of the city, and they were quiet all the night, saying, Let us wait till the dawn appear, and we will slay him. (Judges 16:2 Brenton)
Sdz(A):16:2 Powiadomiono o tym mieszkańców Gazy: «Samson tu przyszedł». Otoczyli go więc i czekali na niego całą noc przy bramie miejskiej. Przez całą tę noc zachowywali się cicho, mówiąc: «Zabijemy go, gdy zacznie dnieć». (Sdz 16:2 BT_4)
Sdz(A):16:2 καὶ ἀπηγγέλη τοῖς Γαζαίοις λέγοντες Ἥκει Σαμψων ἐνταῦθα. καὶ ἐκύκλωσαν καὶ ἐνήδρευσαν αὐτὸν ὅλην τὴν νύκτα ἐπὶ τῆς πύλης τῆς πόλεως καὶ ἐκώφευσαν ὅλην τὴν νύκτα λέγοντες Ἕως φωτὸς πρωῒ μείνωμεν καὶ ἀποκτείνωμεν αὐτόν.
Sdz(A):16:2 καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) Σαμψών, ὁ   καί κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) καί ἐν·εδρεύω (εν+εδρευ-, εν+εδρευ·σ-, εν+εδρευ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί κωφεύω [LXX] (κωφευ-, κωφευ·σ-, κωφευ·σ-, -, -, -) ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω φῶ[τ]ς, -ωτός, τό πρωΐ μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):16:2 I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. By mówić/opowiadaj By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Samson I też, nawet, mianowicie By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło I też, nawet, mianowicie By czatować On/ona/to/to samo Cały Noc Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama Miasto I też, nawet, mianowicie By trzymać swój pokój Cały Noc By mówić/opowiadaj Aż; świtaj Lekki {Jasny} Wcześnie By pozostawać (mieszkaj) I też, nawet, mianowicie By zabijać On/ona/to/to samo
Sdz(A):16:2 kai\ a)pEgge/lE toi=s *gaDZai/ois le/gontes *(/Ekei *samPSOn e)ntau=Ta. kai\ e)ku/klOsan kai\ e)nE/dreusan au)to\n o(/lEn tE\n nu/kta e)pi\ tE=s pu/lEs tE=s po/leOs kai\ e)kO/feusan o(/lEn tE\n nu/kta le/gontes *(/eOs fOto\s prOi\+ mei/nOmen kai\ a)poktei/nOmen au)to/n.
Sdz(A):16:2 kai apEngelE tois gaDZaiois legontes hEkei samPSOn entauTa. kai ekyklOsan kai enEdreusan auton holEn tEn nykta epi tEs pylEs tEs poleOs kai ekOfeusan holEn tEn nykta legontes eOs fOtos prO+i meinOmen kai apokteinOmen auton.
Sdz(A):16:2 C VDI_API3S RA_DPM N2_DPM V1_PAPNPM V1_PAI3S N_NSM D C VAI_AAI3P C VAI_AAI3P RD_ASM A1_ASF RA_ASF N3_ASF P RA_GSF N1_GSF RA_GSF N3I_GSF C VAI_AAI3P A1_ASF RA_ASF N3_ASF V1_PAPNPM P N3T_GSN D VA_AAS1P C VA_AAS1P RD_ASM
Sdz(A):16:2 and also, even, namely to report – to report or tell. the ć to say/tell to have come I have come. I have arrived. Samson ć and also, even, namely to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle and also, even, namely to lie in wait he/she/it/same whole the night upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the gate the city and also, even, namely to hold one's peace whole the night to say/tell until; dawn light early to remain (dwell) and also, even, namely to kill he/she/it/same
Sdz(A):16:2 and he/she/it-was-DELIVER A MESSAGE-ed the (dat)   while SAY/TELL-ing (nom|voc) he/she/it-is-HAVE COME-ing, you(sg)-are-being-HAVE COME-ed (classical), he/she/it-had-HAVE COME-ed Samson (indecl)   and they-ENCIRCLE-ed and they-LIE-ed-IN-WAIT him/it/same (acc) whole (acc) the (acc) night (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) gate (gen) the (gen) city (gen) and they-HOLD-ed-ONE'S-PEACE whole (acc) the (acc) night (acc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) light (gen) early we-should-REMAIN and we-should-be-KILL-ing, we-should-KILL him/it/same (acc)
Sdz(A):16:2 Sdz(A)_16:2_1 Sdz(A)_16:2_2 Sdz(A)_16:2_3 Sdz(A)_16:2_4 Sdz(A)_16:2_5 Sdz(A)_16:2_6 Sdz(A)_16:2_7 Sdz(A)_16:2_8 Sdz(A)_16:2_9 Sdz(A)_16:2_10 Sdz(A)_16:2_11 Sdz(A)_16:2_12 Sdz(A)_16:2_13 Sdz(A)_16:2_14 Sdz(A)_16:2_15 Sdz(A)_16:2_16 Sdz(A)_16:2_17 Sdz(A)_16:2_18 Sdz(A)_16:2_19 Sdz(A)_16:2_20 Sdz(A)_16:2_21 Sdz(A)_16:2_22 Sdz(A)_16:2_23 Sdz(A)_16:2_24 Sdz(A)_16:2_25 Sdz(A)_16:2_26 Sdz(A)_16:2_27 Sdz(A)_16:2_28 Sdz(A)_16:2_29 Sdz(A)_16:2_30 Sdz(A)_16:2_31 Sdz(A)_16:2_32 Sdz(A)_16:2_33 Sdz(A)_16:2_34
Sdz(A):16:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):16:3 καὶ ἐκοιμήθη Σαμψων ἕως τοῦ μεσονυκτίου· καὶ ἀνέστη περὶ τὸ μεσονύκτιον καὶ ἐπελάβετο τῶν θυρῶν τῆς πύλης τῆς πόλεως καὶ τῶν δύο σταθμῶν καὶ ἀνεβάστασεν αὐτὰς σὺν τῷ μοχλῷ καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τῷ ὤμῳ αὐτοῦ καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὰ ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους, ὅ ἐστιν ἐπὶ πρόσωπον Χεβρων, καὶ ἔθηκεν αὐτὰ ἐκεῖ.
Sdz(A):16:3 And Sampson slept till midnight, and rose up at midnight, and took hold of the doors of the gate of the city with the two posts, and lifted them up with the bar, and laid them on his shoulders, and he went up to the top of the mountain that is before Chebron, and laid them there. (Judges 16:3 Brenton)
Sdz(A):16:3 Samson spał aż do północy, a kiedy wstał, ujął wrota miejskiej bramy wraz z jej podwojami i wyrwał je z zaworą, następnie włożył na swe barki i zaniósł na wierzch góry, znajdującej się naprzeciw Hebronu. (Sdz 16:3 BT_4)
Sdz(A):16:3 καὶ ἐκοιμήθη Σαμψων ἕως τοῦ μεσονυκτίου· καὶ ἀνέστη περὶ τὸ μεσονύκτιον καὶ ἐπελάβετο τῶν θυρῶν τῆς πύλης τῆς πόλεως καὶ τῶν δύο σταθμῶν καὶ ἀνεβάστασεν αὐτὰς σὺν τῷ μοχλῷ καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τῷ ὤμῳ αὐτοῦ καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὰ ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους, ἐστιν ἐπὶ πρόσωπον Χεβρων, καὶ ἔθηκεν αὐτὰ ἐκεῖ.
Sdz(A):16:3 καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) Σαμψών, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό μεσο·νύκτιον, -ου, τό καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) περί ὁ ἡ τό μεσο·νύκτιον, -ου, τό καί ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   καί   αὐτός αὐτή αὐτό σύν ὁ ἡ τό   καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὦμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό   καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ
Sdz(A):16:3 I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Samson Aż; świtaj Północ I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Północ I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt z Drzwi brama Brama Miasto I też, nawet, mianowicie Dwa I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Razem z/włączając (+dat) I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ramię On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Kto/, który/, który By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Tam
Sdz(A):16:3 kai\ e)koimE/TE *samPSOn e(/Os tou= mesonukti/ou· kai\ a)ne/stE peri\ to\ mesonu/ktion kai\ e)pela/beto tO=n TurO=n tE=s pu/lEs tE=s po/leOs kai\ tO=n du/o staTmO=n kai\ a)neba/stasen au)ta\s su\n tO=| moCHlO=| kai\ e)pe/TEken e)pi\ tO=| O)/mO| au)tou= kai\ a)nE/negken au)ta\ e)pi\ tE\n korufE\n tou= o)/rous, o(/ e)stin e)pi\ pro/sOpon *CHebrOn, kai\ e)/TEken au)ta\ e)kei=.
Sdz(A):16:3 kai ekoimETE samPSOn heOs tu mesonyktiu· kai anestE peri to mesonyktion kai epelabeto tOn TyrOn tEs pylEs tEs poleOs kai tOn dyo staTmOn kai anebastasen autas syn tO moCHlO kai epeTEken epi tO OmO autu kai anEnenken auta epi tEn koryfEn tu orus, ho estin epi prosOpon CHebrOn, kai eTEken auta ekei.
Sdz(A):16:3 C VCI_API3S N_NSM P RA_GSN N2N_GSN C VHI_AAI3S P RA_ASN N2N_ASN C VBI_AMI3S RA_GPF N1A_GPF RA_GSF N1_GSF RA_GSF N3I_GSF C RA_GPM M N2_GPM C VAI_AAI3S RD_APF P RA_DSM N2_DSM C VAI_AAI3S P RA_DSM N2_DSM RD_GSM C VAI_AAI3S RD_APN P RA_ASF N1_ASF RA_GSN N3E_GSN RR_NSN V9_PAI3S P N2N_ASN N_GS C VAI_AAI3S RD_APN D
Sdz(A):16:3 and also, even, namely to repose/sleep Samson until; dawn the midnight and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect about (+acc,+gen) the midnight and also, even, namely to take hold of the door gate the gate the city and also, even, namely the two ć and also, even, namely ć he/she/it/same together with/including (+dat) the ć and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the shoulder he/she/it/same and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the mount who/whom/which to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face ć and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same there
Sdz(A):16:3 and he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed Samson (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) midnight (gen) and he/she/it-STand-ed-UP about (+acc,+gen) the (nom|acc) midnight (nom|acc|voc) and he/she/it-was-TAKE-ed-HOLD-OF the (gen) doors (gen) the (gen) gate (gen) the (gen) city (gen) and the (gen) two (nom, acc, gen)   and   them/same (acc) together with/including (+dat) the (dat)   and he/she/it-PLACE ON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) shoulder (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-BRING UP-ed they/them/same (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   the (gen) mount (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc)   and he/she/it-PLACE-ed they/them/same (nom|acc) there
Sdz(A):16:3 Sdz(A)_16:3_1 Sdz(A)_16:3_2 Sdz(A)_16:3_3 Sdz(A)_16:3_4 Sdz(A)_16:3_5 Sdz(A)_16:3_6 Sdz(A)_16:3_7 Sdz(A)_16:3_8 Sdz(A)_16:3_9 Sdz(A)_16:3_10 Sdz(A)_16:3_11 Sdz(A)_16:3_12 Sdz(A)_16:3_13 Sdz(A)_16:3_14 Sdz(A)_16:3_15 Sdz(A)_16:3_16 Sdz(A)_16:3_17 Sdz(A)_16:3_18 Sdz(A)_16:3_19 Sdz(A)_16:3_20 Sdz(A)_16:3_21 Sdz(A)_16:3_22 Sdz(A)_16:3_23 Sdz(A)_16:3_24 Sdz(A)_16:3_25 Sdz(A)_16:3_26 Sdz(A)_16:3_27 Sdz(A)_16:3_28 Sdz(A)_16:3_29 Sdz(A)_16:3_30 Sdz(A)_16:3_31 Sdz(A)_16:3_32 Sdz(A)_16:3_33 Sdz(A)_16:3_34 Sdz(A)_16:3_35 Sdz(A)_16:3_36 Sdz(A)_16:3_37 Sdz(A)_16:3_38 Sdz(A)_16:3_39 Sdz(A)_16:3_40 Sdz(A)_16:3_41 Sdz(A)_16:3_42 Sdz(A)_16:3_43 Sdz(A)_16:3_44 Sdz(A)_16:3_45 Sdz(A)_16:3_46 Sdz(A)_16:3_47 Sdz(A)_16:3_48 Sdz(A)_16:3_49 Sdz(A)_16:3_50 Sdz(A)_16:3_51 Sdz(A)_16:3_52
Sdz(A):16:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):16:4 καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἠγάπησεν γυναῖκα ἐπὶ τοῦ χειμάρρου Σωρηχ, καὶ ὄνομα αὐτῇ Δαλιλα.
Sdz(A):16:4 And it came to pass after this that he loved a woman in Alsorech, and her name was Dalida. (Judges 16:4 Brenton)
Sdz(A):16:4 Później zakochał się w pewnej kobiecie imieniem Dalila, która mieszkała w dolinie Sorek. (Sdz 16:4 BT_4)
Sdz(A):16:4 Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἠγάπησεν γυναῖκα ἐπὶ τοῦ χειμάρρου Σωρηχ, καὶ ὄνομα αὐτῇ Δαλιλα.
Sdz(A):16:4 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐπί ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ   καί ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό  
Sdz(A):16:4 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By kochać Kobiety/żona Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Koryto rzeki I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo
Sdz(A):16:4 *kai\ e)ge/neto meta\ tau=ta kai\ E)ga/pEsen gunai=ka e)pi\ tou= CHeima/rrou *sOrECH, kai\ o)/noma au)tE=| *dalila.
Sdz(A):16:4 kai egeneto meta tauta kai EgapEsen gynaika epi tu CHeimarru sOrECH, kai onoma autE dalila.
Sdz(A):16:4 C VBI_AMI3S P RD_APN C VAI_AAI3S N3K_ASF P RA_GSM N2_GSM N_GS C N3M_NSN RD_DSF N_NSF
Sdz(A):16:4 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to love woman/wife upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wadi ć and also, even, namely name with regard to he/she/it/same ć
Sdz(A):16:4 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) and he/she/it-LOVE-ed woman/wife (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) wadi (gen, voc)   and name (nom|acc|voc) her/it/same (dat)  
Sdz(A):16:4 Sdz(A)_16:4_1 Sdz(A)_16:4_2 Sdz(A)_16:4_3 Sdz(A)_16:4_4 Sdz(A)_16:4_5 Sdz(A)_16:4_6 Sdz(A)_16:4_7 Sdz(A)_16:4_8 Sdz(A)_16:4_9 Sdz(A)_16:4_10 Sdz(A)_16:4_11 Sdz(A)_16:4_12 Sdz(A)_16:4_13 Sdz(A)_16:4_14 Sdz(A)_16:4_15
Sdz(A):16:4 x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):16:5 καὶ ἀνέβησαν πρὸς αὐτὴν οἱ σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων καὶ εἶπαν αὐτῇ Ἀπάτησον αὐτὸν καὶ ἰδὲ ἐν τίνι ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ ἐστιν ἡ μεγάλη καὶ ἐν τίνι δυνησόμεθα πρὸς αὐτὸν καὶ δήσομεν αὐτὸν ὥστε ταπεινῶσαι αὐτόν, καὶ ἡμεῖς δώσομέν σοι ἀνὴρ χιλίους καὶ ἑκατὸν ἀργυρίου.
Sdz(A):16:5 And the princess of the Philistines came up to her, and said to her, Beguile him, and see wherein his great strength is, and wherewith we shall prevail against him, and bind him to humble him; and we will give thee each eleven hundred pieces of silver. (Judges 16:5 Brenton)
Sdz(A):16:5 Przyszli do niej władcy filistyńscy i powiedzieli: «Oszukaj go i dowiedz się, w czym tkwi jego wielka siła oraz jak moglibyśmy go pokonać, a następnie związać i obezwładnić. Każdy z nas da ci za to tysiąc srebrników». (Sdz 16:5 BT_4)
Sdz(A):16:5 καὶ ἀνέβησαν πρὸς αὐτὴν οἱ σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων καὶ εἶπαν αὐτῇ Ἀπάτησον αὐτὸν καὶ ἰδὲ ἐν τίνι ἰσχὺς αὐτοῦ ἐστιν μεγάλη καὶ ἐν τίνι δυνησόμεθα πρὸς αὐτὸν καὶ δήσομεν αὐτὸν ὥστε ταπεινῶσαι αὐτόν, καὶ ἡμεῖς δώσομέν σοι ἀνὴρ χιλίους καὶ ἑκατὸν ἀργυρίου.
Sdz(A):16:5 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἐν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὥστε ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ χίλιοι -αι -α καί ἑκατόν ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος)
Sdz(A):16:5 I też, nawet, mianowicie By podnosić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Obcy I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By oszukiwać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Siła On/ona/to/to samo By być Wielki I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do zdolnego Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wiązać On/ona/to/to samo Tak tamto Do niżej On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ja By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Tysiąc I też, nawet, mianowicie Sto Kawałek srebra
Sdz(A):16:5 kai\ a)ne/bEsan pro\s au)tE\n oi( satra/pai tO=n a)llofu/lOn kai\ ei)=pan au)tE=| *)apa/tEson au)to\n kai\ i)de\ e)n ti/ni E( i)sCHu\s au)tou= e)stin E( mega/lE kai\ e)n ti/ni dunEso/meTa pro\s au)to\n kai\ dE/somen au)to\n O(/ste tapeinO=sai au)to/n, kai\ E(mei=s dO/some/n soi a)nE\r CHili/ous kai\ e(kato\n a)rguri/ou.
Sdz(A):16:5 kai anebEsan pros autEn hoi satrapai tOn allofylOn kai eipan autE apatEson auton kai ide en tini hE isCHys autu estin hE megalE kai en tini dynEsomeTa pros auton kai dEsomen auton hOste tapeinOsai auton, kai hEmeis dOsomen soi anEr CHilius kai hekaton argyriu.
Sdz(A):16:5 C VZI_AAI3P P RD_ASF RA_NPM N1M_NPM RA_GPM A1B_GPM C VAI_AAI3P RD_DSF VA_AAD2S RD_ASM C VB_AAD2S P RI_DSN RA_NSF N3_NSF RD_GSM V9_PAI3S RA_NSF A1_NSF C P RI_DSN VF_FMI1P P RD_ASM C VF_FAI1P RD_ASM C VA_AAN RD_ASM C RP_NP VF_FAI1P RP_DS N3_NSM A1A_APM C M N2N_GSN
Sdz(A):16:5 and also, even, namely to ascend toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the ć the foreign and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to deceive he/she/it/same and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the strength he/she/it/same to be the great and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to able toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to bind he/she/it/same so that to lower he/she/it/same and also, even, namely I to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". thousand and also, even, namely hundred piece of silver
Sdz(A):16:5 and they-ASCEND-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) the (nom)   the (gen) foreign ([Adj] gen) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) her/it/same (dat) do-DECEIVE-you(sg)!, going-to-DECEIVE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) him/it/same (acc) and do-SEE-you(sg)! in/among/by (+dat) who/what/why (dat) the (nom) strength (nom) him/it/same (gen) he/she/it-is the (nom) great ([Adj] nom|voc) and in/among/by (+dat) who/what/why (dat) we-will-be-ABLE-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and we-will-BIND him/it/same (acc) so that to-LOWER, be-you(sg)-LOWER-ed!, he/she/it-happens-to-LOWER (opt) him/it/same (acc) and we (nom) we-will-GIVE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) man, husband (nom) thousand (acc) and hundred piece of silver (gen)
Sdz(A):16:5 Sdz(A)_16:5_1 Sdz(A)_16:5_2 Sdz(A)_16:5_3 Sdz(A)_16:5_4 Sdz(A)_16:5_5 Sdz(A)_16:5_6 Sdz(A)_16:5_7 Sdz(A)_16:5_8 Sdz(A)_16:5_9 Sdz(A)_16:5_10 Sdz(A)_16:5_11 Sdz(A)_16:5_12 Sdz(A)_16:5_13 Sdz(A)_16:5_14 Sdz(A)_16:5_15 Sdz(A)_16:5_16 Sdz(A)_16:5_17 Sdz(A)_16:5_18 Sdz(A)_16:5_19 Sdz(A)_16:5_20 Sdz(A)_16:5_21 Sdz(A)_16:5_22 Sdz(A)_16:5_23 Sdz(A)_16:5_24 Sdz(A)_16:5_25 Sdz(A)_16:5_26 Sdz(A)_16:5_27 Sdz(A)_16:5_28 Sdz(A)_16:5_29 Sdz(A)_16:5_30 Sdz(A)_16:5_31 Sdz(A)_16:5_32 Sdz(A)_16:5_33 Sdz(A)_16:5_34 Sdz(A)_16:5_35 Sdz(A)_16:5_36 Sdz(A)_16:5_37 Sdz(A)_16:5_38 Sdz(A)_16:5_39 Sdz(A)_16:5_40 Sdz(A)_16:5_41 Sdz(A)_16:5_42 Sdz(A)_16:5_43 Sdz(A)_16:5_44
Sdz(A):16:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):16:6 καὶ εἶπεν Δαλιλα πρὸς Σαμψων Ἀνάγγειλόν μοι ἐν τίνι ἡ ἰσχύς σου ἡ μεγάλη καὶ ἐν τίνι δεθήσῃ τοῦ ταπεινωθῆναί σε.
Sdz(A):16:6 And Dalida said to Sampson, Tell me, I pray thee, wherein is thy great strength, and wherewith thou shalt be bound that thou mayest be humbled. (Judges 16:6 Brenton)
Sdz(A):16:6 Rzekła więc Dalila do Samsona: «Powiedz mi, proszę cię, gdzie tkwi twoja wielka siła i czym można by cię związać i obezwładnić». (Sdz 16:6 BT_4)
Sdz(A):16:6 καὶ εἶπεν Δαλιλα πρὸς Σαμψων Ἀνάγγειλόν μοι ἐν τίνι ἰσχύς σου μεγάλη καὶ ἐν τίνι δεθήσῃ τοῦ ταπεινωθῆναί σε.
Sdz(A):16:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός Σαμψών, ὁ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἐν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) ὁ ἡ τό ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Sdz(A):16:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Samson By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Siła Ty; twój/twój(sg) Wielki I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wiązać Do niżej Ty; twój/twój(sg)
Sdz(A):16:6 kai\ ei)=pen *dalila pro\s *samPSOn *)ana/ggeilo/n moi e)n ti/ni E( i)sCHu/s sou E( mega/lE kai\ e)n ti/ni deTE/sE| tou= tapeinOTE=nai/ se.
Sdz(A):16:6 kai eipen dalila pros samPSOn anangeilon moi en tini hE isCHys su hE megalE kai en tini deTEsE tu tapeinOTEnai se.
Sdz(A):16:6 C VBI_AAI3S N_NSF P N_ASM VA_AAD2S RP_DS P RI_DSN RA_NSF N3_NSF RP_GS RA_NSF A1_NSF C P RI_DSN VC_FPI2S RA_GSN VC_APN RP_AS
Sdz(A):16:6 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) Samson to proclaim proclaim, report I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the strength you; your/yours(sg) the great and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to bind the to lower you; your/yours(sg)
Sdz(A):16:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) Samson (indecl) do-PROCLAIM-you(sg)! me (dat) in/among/by (+dat) who/what/why (dat) the (nom) strength (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) great ([Adj] nom|voc) and in/among/by (+dat) who/what/why (dat) you(sg)-will-be-BIND-ed the (gen) to-be-LOWER-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Sdz(A):16:6 Sdz(A)_16:6_1 Sdz(A)_16:6_2 Sdz(A)_16:6_3 Sdz(A)_16:6_4 Sdz(A)_16:6_5 Sdz(A)_16:6_6 Sdz(A)_16:6_7 Sdz(A)_16:6_8 Sdz(A)_16:6_9 Sdz(A)_16:6_10 Sdz(A)_16:6_11 Sdz(A)_16:6_12 Sdz(A)_16:6_13 Sdz(A)_16:6_14 Sdz(A)_16:6_15 Sdz(A)_16:6_16 Sdz(A)_16:6_17 Sdz(A)_16:6_18 Sdz(A)_16:6_19 Sdz(A)_16:6_20 Sdz(A)_16:6_21
Sdz(A):16:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):16:7 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Σαμψων Ἐὰν δήσωσίν με ἐν ἑπτὰ νευραῖς ὑγραῖς μὴ ἠρημωμέναις, καὶ ἀσθενήσω καὶ ἔσομαι ὡς εἷς τῶν ἀνθρώπων.
Sdz(A):16:7 And Sampson said to her, If they bind me with seven moist cords that have not been spoiled, then shall I be weak and be as one of ordinary men. (Judges 16:7 Brenton)
Sdz(A):16:7 Samson dał jej taką odpowiedź: «Gdyby mnie związano siedmioma surowymi linami jeszcze nie wyschłymi, wówczas osłabnę i stanę się zwykłym człowiekiem». (Sdz 16:7 BT_4)
Sdz(A):16:7 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Σαμψων Ἐὰν δήσωσίν με ἐν ἑπτὰ νευραῖς ὑγραῖς μὴ ἠρημωμέναις, καὶ ἀσθενήσω καὶ ἔσομαι ὡς εἷς τῶν ἀνθρώπων.
Sdz(A):16:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό Σαμψών, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ἑπτά νευρά, -ᾶς, ἡ [LXX] ὑγρός -ά -όν μή ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) καί ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Sdz(A):16:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Samson Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wiązać Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siedem Cięciwa Giętki Nie By leżeć odłogiem I też, nawet, mianowicie By chorować I też, nawet, mianowicie By być Jak/jak Jeden Ludzki
Sdz(A):16:7 kai\ ei)=pen pro\s au)tE\n *samPSOn *)ea\n dE/sOsi/n me e)n e(pta\ neurai=s u(grai=s mE\ E)rEmOme/nais, kai\ a)sTenE/sO kai\ e)/somai O(s ei(=s tO=n a)nTrO/pOn.
Sdz(A):16:7 kai eipen pros autEn samPSOn ean dEsOsin me en hepta neurais hygrais mE ErEmOmenais, kai asTenEsO kai esomai hOs heis tOn anTrOpOn.
Sdz(A):16:7 C VBI_AAI3S P RD_ASF N_NSM C VA_AAS3P RP_AS P M N1A_DPF A1A_DPF D VM_XPPDPF C VF_FAI1S C VF_FMI1S C A3_NSM RA_GPM N2_GPM
Sdz(A):16:7 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Samson if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to bind I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among seven bowstring pliant not to lay waste and also, even, namely to ail and also, even, namely to be as/like one the human
Sdz(A):16:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) Samson (indecl) if-ever they-should-BIND me (acc) in/among/by (+dat) seven bowstrings (dat) pliant ([Adj] dat) not having-been-LAY-ed-WASTE (dat) and I-will-AIL, I-should-AIL and I-will-be as/like one (nom) the (gen) humans (gen)
Sdz(A):16:7 Sdz(A)_16:7_1 Sdz(A)_16:7_2 Sdz(A)_16:7_3 Sdz(A)_16:7_4 Sdz(A)_16:7_5 Sdz(A)_16:7_6 Sdz(A)_16:7_7 Sdz(A)_16:7_8 Sdz(A)_16:7_9 Sdz(A)_16:7_10 Sdz(A)_16:7_11 Sdz(A)_16:7_12 Sdz(A)_16:7_13 Sdz(A)_16:7_14 Sdz(A)_16:7_15 Sdz(A)_16:7_16 Sdz(A)_16:7_17 Sdz(A)_16:7_18 Sdz(A)_16:7_19 Sdz(A)_16:7_20 Sdz(A)_16:7_21 Sdz(A)_16:7_22
Sdz(A):16:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):16:8 καὶ ἀνήνεγκαν αὐτῇ οἱ σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων ἑπτὰ νευρὰς ὑγρὰς μὴ ἠρημωμένας, καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν αὐταῖς·
Sdz(A):16:8 And the princess of the Philistines brought to her seven moist cords that had not been spoiled, and she bound him with them. (Judges 16:8 Brenton)
Sdz(A):16:8 Wtedy przynieśli jej władcy filistyńscy siedem surowych lin jeszcze nie wyschłych i związała go nimi. (Sdz 16:8 BT_4)
Sdz(A):16:8 καὶ ἀνήνεγκαν αὐτῇ οἱ σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων ἑπτὰ νευρὰς ὑγρὰς μὴ ἠρημωμένας, καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν αὐταῖς·
Sdz(A):16:8 καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ἑπτά νευρά, -ᾶς, ἡ [LXX] ὑγρός -ά -όν μή ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) καί δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):16:8 I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj On/ona/to/to samo Obcy Siedem Cięciwa Giętki Nie By leżeć odłogiem I też, nawet, mianowicie By wiązać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Sdz(A):16:8 kai\ a)nE/negkan au)tE=| oi( satra/pai tO=n a)llofu/lOn e(pta\ neura\s u(gra\s mE\ E)rEmOme/nas, kai\ e)/dEsen au)to\n e)n au)tai=s·
Sdz(A):16:8 kai anEnenkan autE hoi satrapai tOn allofylOn hepta neuras hygras mE ErEmOmenas, kai edEsen auton en autais·
Sdz(A):16:8 C VAI_AAI3P RD_DSF RA_NPM N1M_NPM RA_GPM A1B_GPM M N1A_APF A1A_APF D VM_XPPAPF C VAI_AAI3S RD_ASM P RD_DPF
Sdz(A):16:8 and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state he/she/it/same the ć the foreign seven bowstring pliant not to lay waste and also, even, namely to bind he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Sdz(A):16:8 and they-BRING UP-ed her/it/same (dat) the (nom)   the (gen) foreign ([Adj] gen) seven bowstring (gen), bowstrings (acc) pliant ([Adj] acc, gen) not having-been-LAY-ed-WASTE (acc) and he/she/it-BIND-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) them/same (dat)
Sdz(A):16:8 Sdz(A)_16:8_1 Sdz(A)_16:8_2 Sdz(A)_16:8_3 Sdz(A)_16:8_4 Sdz(A)_16:8_5 Sdz(A)_16:8_6 Sdz(A)_16:8_7 Sdz(A)_16:8_8 Sdz(A)_16:8_9 Sdz(A)_16:8_10 Sdz(A)_16:8_11 Sdz(A)_16:8_12 Sdz(A)_16:8_13 Sdz(A)_16:8_14 Sdz(A)_16:8_15 Sdz(A)_16:8_16 Sdz(A)_16:8_17
Sdz(A):16:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):16:9 καὶ τὸ ἔνεδρον αὐτοῦ ἐκάθητο ἐν τῷ ταμιείῳ· καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Ἀλλόφυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψων· καὶ διέρρηξεν τὰς νευράς, ὃν τρόπον διασπᾶται κλῶσμα τοῦ ἀποτινάγματος ἐν τῷ ὀσφρανθῆναι πυρός· καὶ οὐκ ἐγνώσθη ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ.
Sdz(A):16:9 And the liers in wait remained with her in the chamber; and she said to him, the Philistines are upon thee, Sampson: and he broke the cords as if any one should break a thread of tow when it has touched the fire, and his strength was not known. (Judges 16:9 Brenton)
Sdz(A):16:9 Oni tymczasem uczynili na niego zasadzkę w pokoju, a ona krzyknęła: «Samsonie, Filistyni są nad tobą!» On jednak pozrywał liny, tak jak rwie się nitka zgrzebna, nadpalona przez ogień. Nie poznano więc, w czym tkwi jego siła. (Sdz 16:9 BT_4)
Sdz(A):16:9 καὶ τὸ ἔνεδρον αὐτοῦ ἐκάθητο ἐν τῷ ταμιείῳ· καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Ἀλλόφυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψων· καὶ διέρρηξεν τὰς νευράς, ὃν τρόπον διασπᾶται κλῶσμα τοῦ ἀποτινάγματος ἐν τῷ ὀσφρανθῆναι πυρός· καὶ οὐκ ἐγνώσθη ἰσχὺς αὐτοῦ.
Sdz(A):16:9 καί ὁ ἡ τό ἔν·εδρον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλό·φυλος -ον ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Σαμψών, ὁ καί δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) ὁ ἡ τό νευρά, -ᾶς, ἡ [LXX] ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ δια·σπάω (δια+σπ(α)-, δια+σπα·σ-, δια+σπα·σ-, -, δι+εσπασ-, δια+σπασ·θ-)   ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό   πῦρ, -ρός, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):16:9 I też, nawet, mianowicie Zasadzka On/ona/to/to samo By siedzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Magazyn I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Obcy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Samson I też, nawet, mianowicie By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Cięciwa Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Siła On/ona/to/to samo
Sdz(A):16:9 kai\ to\ e)/nedron au)tou= e)ka/TEto e)n tO=| tamiei/O|· kai\ ei)=pen pro\s au)to/n *)allo/fuloi e)pi\ se/, *samPSOn· kai\ die/rrEXen ta\s neura/s, o(\n tro/pon diaspa=tai klO=sma tou= a)potina/gmatos e)n tO=| o)sfranTE=nai puro/s· kai\ ou)k e)gnO/sTE E( i)sCHu\s au)tou=.
Sdz(A):16:9 kai to enedron autu ekaTEto en tO tamieiO· kai eipen pros auton allofyloi epi se, samPSOn· kai dierrEXen tas neuras, hon tropon diaspatai klOsma tu apotinagmatos en tO osfranTEnai pyros· kai uk egnOsTE hE isCHys autu.
Sdz(A):16:9 C RA_ASN N2N_ASN RD_GSM V5I_IMI3S P RA_DSN N2N_DSN C VBI_AAI3S P RD_ASM A1B_NPM P RP_AS N_VSM C VAI_AAI3S RA_APF N1A_APF RR_ASM N2_ASM V3_PMI3S N3M_NSN RA_GSN N3M_GSN P RA_DSN VC_APN N3_GSN C D VSI_API3S RA_NSF N3_NSF RD_GSM
Sdz(A):16:9 and also, even, namely the ambush he/she/it/same to sit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the storeroom and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same foreign upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) Samson and also, even, namely to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave the bowstring who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to ??? ć the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć fire and also, even, namely οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. the strength he/she/it/same
Sdz(A):16:9 and the (nom|acc) ambush (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-was-being-SIT-ed in/among/by (+dat) the (dat) storeroom (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) foreign ([Adj] nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) Samson (indecl) and he/she/it-RUPTURE-ed the (acc) bowstring (gen), bowstrings (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-is-being-???-ed, he/she/it-should-be-being-???-ed   the (gen)   in/among/by (+dat) the (dat)   fire (gen) and not he/she/it-was-KNOW-ed the (nom) strength (nom) him/it/same (gen)
Sdz(A):16:9 Sdz(A)_16:9_1 Sdz(A)_16:9_2 Sdz(A)_16:9_3 Sdz(A)_16:9_4 Sdz(A)_16:9_5 Sdz(A)_16:9_6 Sdz(A)_16:9_7 Sdz(A)_16:9_8 Sdz(A)_16:9_9 Sdz(A)_16:9_10 Sdz(A)_16:9_11 Sdz(A)_16:9_12 Sdz(A)_16:9_13 Sdz(A)_16:9_14 Sdz(A)_16:9_15 Sdz(A)_16:9_16 Sdz(A)_16:9_17 Sdz(A)_16:9_18 Sdz(A)_16:9_19 Sdz(A)_16:9_20 Sdz(A)_16:9_21 Sdz(A)_16:9_22 Sdz(A)_16:9_23 Sdz(A)_16:9_24 Sdz(A)_16:9_25 Sdz(A)_16:9_26 Sdz(A)_16:9_27 Sdz(A)_16:9_28 Sdz(A)_16:9_29 Sdz(A)_16:9_30 Sdz(A)_16:9_31 Sdz(A)_16:9_32 Sdz(A)_16:9_33 Sdz(A)_16:9_34 Sdz(A)_16:9_35 Sdz(A)_16:9_36
Sdz(A):16:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):16:10 καὶ εἶπεν Δαλιλα πρὸς Σαμψων Ἰδοὺ παρελογίσω με καὶ ἐλάλησας πρός με ψευδῆ· νῦν οὖν ἀνάγγειλον δή μοι ἐν τίνι δεθήσῃ.
Sdz(A):16:10 And Dalida said to Sampson, Behold, thou hast cheated me, and told me lies; now then tell me wherewith thou shalt be bound. (Judges 16:10 Brenton)
Sdz(A):16:10 Po jakimś czasie rzekła Dalila do Samsona: «Oszukałeś mnie, skłamałeś przede mną. Teraz powiedz mi, proszę cię, czym by cię można związać?» (Sdz 16:10 BT_4)
Sdz(A):16:10 καὶ εἶπεν Δαλιλα πρὸς Σαμψων Ἰδοὺ παρελογίσω με καὶ ἐλάλησας πρός με ψευδῆ· νῦν οὖν ἀνάγγειλον δή μοι ἐν τίνι δεθήσῃ.
Sdz(A):16:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός Σαμψών, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) παρα·λογίζομαι (παρα+λογιζ-, -, παρα+λογι·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές νῦν οὖν ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) δή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-)
Sdz(A):16:10 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Samson By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By oszukiwać bezrozumny, nie opierany na przyczynie ?r dowód, oszukują, oszukują Ja I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} Teraz Dlatego/wtedy By ogłaszać ogłaszaj, informuj Naprawdę Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wiązać
Sdz(A):16:10 kai\ ei)=pen *dalila pro\s *samPSOn *)idou\ parelogi/sO me kai\ e)la/lEsas pro/s me PSeudE=· nu=n ou)=n a)na/ggeilon dE/ moi e)n ti/ni deTE/sE|.
Sdz(A):16:10 kai eipen dalila pros samPSOn idu parelogisO me kai elalEsas pros me PSeudE· nyn un anangeilon dE moi en tini deTEsE.
Sdz(A):16:10 C VBI_AAI3S N_NSF P N_ASM I VAI_AMI2S RP_AS C VAI_AAI2S P RP_AS A3H_APN D x VA_AAD2S x RP_DS P RI_DSN VC_FPI2S
Sdz(A):16:10 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) Samson to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to delude unreasoning, not based on reason οr evidence, deceive, delude I and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) I lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying now therefore/then to proclaim proclaim, report indeed I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to bind
Sdz(A):16:10 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) Samson (indecl) be-you(sg)-SEE-ed! you(sg)-were-DELUDE-ed me (acc) and you(sg)-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc) now therefore/then do-PROCLAIM-you(sg)! indeed me (dat) in/among/by (+dat) who/what/why (dat) you(sg)-will-be-BIND-ed
Sdz(A):16:10 Sdz(A)_16:10_1 Sdz(A)_16:10_2 Sdz(A)_16:10_3 Sdz(A)_16:10_4 Sdz(A)_16:10_5 Sdz(A)_16:10_6 Sdz(A)_16:10_7 Sdz(A)_16:10_8 Sdz(A)_16:10_9 Sdz(A)_16:10_10 Sdz(A)_16:10_11 Sdz(A)_16:10_12 Sdz(A)_16:10_13 Sdz(A)_16:10_14 Sdz(A)_16:10_15 Sdz(A)_16:10_16 Sdz(A)_16:10_17 Sdz(A)_16:10_18 Sdz(A)_16:10_19 Sdz(A)_16:10_20 Sdz(A)_16:10_21
Sdz(A):16:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):16:11 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτήν Ἐὰν δεσμῷ δήσωσίν με ἐν ἑπτὰ καλωδίοις καινοῖς, ἐν οἷς οὐκ ἐγενήθη ἔργον, καὶ ἀσθενήσω καὶ ἔσομαι ὡς εἷς τῶν ἀνθρώπων.
Sdz(A):16:11 And he said to her, If they should bind me fast with new ropes with which work has not been done, then shall I be weak, and shall be as another man. (Judges 16:11 Brenton)
Sdz(A):16:11 Odpowiedział jej: «Gdyby mnie mocno związano nowymi powrozami, takimi, jakich jeszcze nie używano, wówczas osłabnę i stanę się zwykłym człowiekiem». (Sdz 16:11 BT_4)
Sdz(A):16:11 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτήν Ἐὰν δεσμῷ δήσωσίν με ἐν ἑπτὰ καλωδίοις καινοῖς, ἐν οἷς οὐκ ἐγενήθη ἔργον, καὶ ἀσθενήσω καὶ ἔσομαι ὡς εἷς τῶν ἀνθρώπων.
Sdz(A):16:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐάν (εἰ ἄν) δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ἑπτά   καινός -ή -όν ἐν ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἔργον, -ου, τό καί ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Sdz(A):16:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Powstrzymywania powstrzymywanie, kajdanki By wiązać Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siedem Nowy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się Praca I też, nawet, mianowicie By chorować I też, nawet, mianowicie By być Jak/jak Jeden Ludzki
Sdz(A):16:11 kai\ ei)=pen pro\s au)tE/n *)ea\n desmO=| dE/sOsi/n me e)n e(pta\ kalOdi/ois kainoi=s, e)n oi(=s ou)k e)genE/TE e)/rgon, kai\ a)sTenE/sO kai\ e)/somai O(s ei(=s tO=n a)nTrO/pOn.
Sdz(A):16:11 kai eipen pros autEn ean desmO dEsOsin me en hepta kalOdiois kainois, en hois uk egenETE ergon, kai asTenEsO kai esomai hOs heis tOn anTrOpOn.
Sdz(A):16:11 C VBI_AAI3S P RD_ASF C N2_DSM VA_AAS3P RP_AS P M N2N_DPN A1_DPN P RR_DPN D VCI_API3S N2N_NSN C VA_AAS1S C VF_FMI1S C A3_NSM RA_GPM N2_GPM
Sdz(A):16:11 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] restraint restraint, handcuff to bind I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among seven ć new in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which οὐχ before rough breathing to become become, happen work and also, even, namely to ail and also, even, namely to be as/like one the human
Sdz(A):16:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) if-ever restraint (dat) they-should-BIND me (acc) in/among/by (+dat) seven   new ([Adj] dat) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) not he/she/it-was-BECOME-ed work (nom|acc|voc) and I-will-AIL, I-should-AIL and I-will-be as/like one (nom) the (gen) humans (gen)
Sdz(A):16:11 Sdz(A)_16:11_1 Sdz(A)_16:11_2 Sdz(A)_16:11_3 Sdz(A)_16:11_4 Sdz(A)_16:11_5 Sdz(A)_16:11_6 Sdz(A)_16:11_7 Sdz(A)_16:11_8 Sdz(A)_16:11_9 Sdz(A)_16:11_10 Sdz(A)_16:11_11 Sdz(A)_16:11_12 Sdz(A)_16:11_13 Sdz(A)_16:11_14 Sdz(A)_16:11_15 Sdz(A)_16:11_16 Sdz(A)_16:11_17 Sdz(A)_16:11_18 Sdz(A)_16:11_19 Sdz(A)_16:11_20 Sdz(A)_16:11_21 Sdz(A)_16:11_22 Sdz(A)_16:11_23 Sdz(A)_16:11_24 Sdz(A)_16:11_25
Sdz(A):16:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):16:12 καὶ ἔλαβεν αὐτῷ Δαλιλα καλώδια καινὰ καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν αὐτοῖς καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Οἱ ἀλλόφυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψων· καὶ τὸ ἔνεδρον ἐκάθητο ἐν τῷ ταμιείῳ· καὶ διέσπασεν αὐτὰ ἀπὸ τῶν βραχιόνων αὐτοῦ ὡς ῥάμμα.
Sdz(A):16:12 And Dalida took new ropes, and bound him with them, and the liers in wait came out of the chamber, and she said, The Philistines are upon thee, Sampson: and he broke them off his arms like a thread. (Judges 16:12 Brenton)
Sdz(A):16:12 Wzięła więc Dalila świeże powrozy, jeszcze nie używane, a gdy go nimi związała, rzekła do niego: «Filistyni nad tobą, Samsonie!» A uczynili na niego zasadzkę w pokoju, ale on pozrywał je na swoich barkach jak nici. (Sdz 16:12 BT_4)
Sdz(A):16:12 καὶ ἔλαβεν αὐτῷ Δαλιλα καλώδια καινὰ καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν αὐτοῖς καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Οἱ ἀλλόφυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψων· καὶ τὸ ἔνεδρον ἐκάθητο ἐν τῷ ταμιείῳ· καὶ διέσπασεν αὐτὰ ἀπὸ τῶν βραχιόνων αὐτοῦ ὡς ῥάμμα.
Sdz(A):16:12 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό     καινός -ή -όν καί δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Σαμψών, ὁ καί ὁ ἡ τό ἔν·εδρον, -ου, τό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό καί δια·σπάω (δια+σπ(α)-, δια+σπα·σ-, δια+σπα·σ-, -, δι+εσπασ-, δια+σπασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς  
Sdz(A):16:12 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo Nowy I też, nawet, mianowicie By wiązać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Obcy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Samson I też, nawet, mianowicie Zasadzka By siedzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Magazyn I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka {Broń} On/ona/to/to samo Jak/jak
Sdz(A):16:12 kai\ e)/laben au)tO=| *dalila kalO/dia kaina\ kai\ e)/dEsen au)to\n e)n au)toi=s kai\ ei)=pen pro\s au)to/n *oi( a)llo/fuloi e)pi\ se/, *samPSOn· kai\ to\ e)/nedron e)ka/TEto e)n tO=| tamiei/O|· kai\ die/spasen au)ta\ a)po\ tO=n braCHio/nOn au)tou= O(s r(a/mma.
Sdz(A):16:12 kai elaben autO dalila kalOdia kaina kai edEsen auton en autois kai eipen pros auton hoi allofyloi epi se, samPSOn· kai to enedron ekaTEto en tO tamieiO· kai diespasen auta apo tOn braCHionOn autu hOs ramma.
Sdz(A):16:12 C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSF N2N_APN A1_APN C VAI_AAI3S RD_ASM P RD_DPM C VBI_AAI3S P RD_ASM RA_NPM A1B_NPM P RP_AS N_VSM C RA_NSN N2N_NSN V5I_IMI3S P RA_DSN N2N_DSN C VAI_AAI3S RD_APN P RA_GPM N3N_GPM RD_GSM C N3M_ASN
Sdz(A):16:12 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same ć ć new and also, even, namely to bind he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the foreign upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) Samson and also, even, namely the ambush to sit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the storeroom and also, even, namely to ??? he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the arm he/she/it/same as/like ć
Sdz(A):16:12 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed him/it/same (dat)     new ([Adj] nom|acc|voc) and he/she/it-BIND-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) them/same (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) Samson (indecl) and the (nom|acc) ambush (nom|acc|voc) he/she/it-was-being-SIT-ed in/among/by (+dat) the (dat) storeroom (dat) and he/she/it-???-ed they/them/same (nom|acc) away from (+gen) the (gen) arms (gen) him/it/same (gen) as/like  
Sdz(A):16:12 Sdz(A)_16:12_1 Sdz(A)_16:12_2 Sdz(A)_16:12_3 Sdz(A)_16:12_4 Sdz(A)_16:12_5 Sdz(A)_16:12_6 Sdz(A)_16:12_7 Sdz(A)_16:12_8 Sdz(A)_16:12_9 Sdz(A)_16:12_10 Sdz(A)_16:12_11 Sdz(A)_16:12_12 Sdz(A)_16:12_13 Sdz(A)_16:12_14 Sdz(A)_16:12_15 Sdz(A)_16:12_16 Sdz(A)_16:12_17 Sdz(A)_16:12_18 Sdz(A)_16:12_19 Sdz(A)_16:12_20 Sdz(A)_16:12_21 Sdz(A)_16:12_22 Sdz(A)_16:12_23 Sdz(A)_16:12_24 Sdz(A)_16:12_25 Sdz(A)_16:12_26 Sdz(A)_16:12_27 Sdz(A)_16:12_28 Sdz(A)_16:12_29 Sdz(A)_16:12_30 Sdz(A)_16:12_31 Sdz(A)_16:12_32 Sdz(A)_16:12_33 Sdz(A)_16:12_34 Sdz(A)_16:12_35 Sdz(A)_16:12_36
Sdz(A):16:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):16:13 καὶ εἶπεν Δαλιλα πρὸς Σαμψων Ἕως νῦν παρελογίσω με καὶ ἐλάλησας πρός με ψευδῆ· ἀνάγγειλον δή μοι ἐν τίνι δεθήσῃ. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτήν Ἐὰν ὑφάνῃς τὰς ἑπτὰ σειρὰς τῆς κεφαλῆς μου μετὰ τοῦ διάσματος καὶ ἐγκρούσῃς ἐν τῷ πασσάλῳ εἰς τὸν τοῖχον, καὶ ἔσομαι ἀσθενὴς ὡς εἷς τῶν ἀνθρώπων.
Sdz(A):16:13 And Dalida said to Sampson, Behold, thou hast deceived me, and told me lies; tell me, I intreat thee, wherewith thou mayest be bound: and he said to her, If thou shouldest weave the seven locks of my head with the web, and shouldest fasten them with the pin into the wall, then shall I be weak as another man. (Judges 16:13 Brenton)
Sdz(A):16:13 Wówczas rzekła Dalila do Samsona: «Aż dotąd oszukiwałeś mnie i kłamałeś przede mną? Powiedzże mi wreszcie, czym cię można związać?» Odpowiedział jej: «Gdybyś związała siedem splotów mojej głowy z motkiem nici, a wpleciony w nić palik wbiła w ziemię, osłabnę i stanę się zwykłym człowiekiem». (Sdz 16:13 BT_4)
Sdz(A):16:13 καὶ εἶπεν Δαλιλα πρὸς Σαμψων Ἕως νῦν παρελογίσω με καὶ ἐλάλησας πρός με ψευδῆ· ἀνάγγειλον δή μοι ἐν τίνι δεθήσῃ. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτήν Ἐὰν ὑφάνῃς τὰς ἑπτὰ σειρὰς τῆς κεφαλῆς μου μετὰ τοῦ διάσματος καὶ ἐγκρούσῃς ἐν τῷ πασσάλῳ εἰς τὸν τοῖχον, καὶ ἔσομαι ἀσθενὴς ὡς εἷς τῶν ἀνθρώπων.
Sdz(A):16:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός Σαμψών, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω νῦν παρα·λογίζομαι (παρα+λογιζ-, -, παρα+λογι·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) δή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐάν (εἰ ἄν) ὑφαίνω [LXX] (υφαιν-, -, υφαν·[σ]-, -, υφαν-, -) ὁ ἡ τό ἑπτά σειρά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά ὁ ἡ τό   καί   ἐν ὁ ἡ τό   εἰς[1] ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀ·σθενής -ές ὡς εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Sdz(A):16:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Samson Aż; świtaj Teraz By oszukiwać bezrozumny, nie opierany na przyczynie ?r dowód, oszukują, oszukują Ja I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} By ogłaszać ogłaszaj, informuj Naprawdę Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wiązać I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do ??? Siedem Linia kradną, przelatują, sprzęty zboża, linia, sięgają, szereg, pociąg, rząd, odwracają się, następstwo, seria, umieszczają, struna {sznur}, następstwo, prośba Głowa Ja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do (+przyspieszenie) Ściana I też, nawet, mianowicie By być Słaby Jak/jak Jeden Ludzki
Sdz(A):16:13 kai\ ei)=pen *dalila pro\s *samPSOn *(/eOs nu=n parelogi/sO me kai\ e)la/lEsas pro/s me PSeudE=· a)na/ggeilon dE/ moi e)n ti/ni deTE/sE|. kai\ ei)=pen pro\s au)tE/n *)ea\n u(fa/nE|s ta\s e(pta\ seira\s tE=s kefalE=s mou meta\ tou= dia/smatos kai\ e)gkrou/sE|s e)n tO=| passa/lO| ei)s to\n toi=CHon, kai\ e)/somai a)sTenE\s O(s ei(=s tO=n a)nTrO/pOn.
Sdz(A):16:13 kai eipen dalila pros samPSOn eOs nyn parelogisO me kai elalEsas pros me PSeudE· anangeilon dE moi en tini deTEsE. kai eipen pros autEn ean hyfanEs tas hepta seiras tEs kefalEs mu meta tu diasmatos kai enkrusEs en tO passalO eis ton toiCHon, kai esomai asTenEs hOs heis tOn anTrOpOn.
Sdz(A):16:13 C VBI_AAI3S N_NSF P N_ASM C D VAI_AMI2S RP_AS C VAI_AAI2S P RP_AS A3H_APN VA_AAD2S x RP_DS P RI_DSN VC_FPI2S C VBI_AAI3S P RD_ASF C VA_AAS2S RA_APF M N1A_APF RA_GSF N1_GSF RP_GS P RA_GSN N3M_GSN C VA_AAS2S P RA_DSM N2_DSM P RA_ASM N2_ASM C VF_FMI1S A3H_NSM C A3_NSM RA_GPM N2_GPM
Sdz(A):16:13 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) Samson until; dawn now to delude unreasoning, not based on reason οr evidence, deceive, delude I and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) I lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying to proclaim proclaim, report indeed I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to bind and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to ??? the seven line filch, flight, inning, line, range, rank, train, row, turn, sequence, series, set, string, succession, suit the head I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the ć and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć into (+acc) the wall and also, even, namely to be weak as/like one the human
Sdz(A):16:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) Samson (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) now you(sg)-were-DELUDE-ed me (acc) and you(sg)-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc) do-PROCLAIM-you(sg)! indeed me (dat) in/among/by (+dat) who/what/why (dat) you(sg)-will-be-BIND-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) if-ever you(sg)-should-??? the (acc) seven line (gen), lines (acc) the (gen) head (gen) me (gen) after (+acc), with (+gen) the (gen)   and   in/among/by (+dat) the (dat)   into (+acc) the (acc) wall (acc) and I-will-be weak ([Adj] nom) as/like one (nom) the (gen) humans (gen)
Sdz(A):16:13 Sdz(A)_16:13_1 Sdz(A)_16:13_2 Sdz(A)_16:13_3 Sdz(A)_16:13_4 Sdz(A)_16:13_5 Sdz(A)_16:13_6 Sdz(A)_16:13_7 Sdz(A)_16:13_8 Sdz(A)_16:13_9 Sdz(A)_16:13_10 Sdz(A)_16:13_11 Sdz(A)_16:13_12 Sdz(A)_16:13_13 Sdz(A)_16:13_14 Sdz(A)_16:13_15 Sdz(A)_16:13_16 Sdz(A)_16:13_17 Sdz(A)_16:13_18 Sdz(A)_16:13_19 Sdz(A)_16:13_20 Sdz(A)_16:13_21 Sdz(A)_16:13_22 Sdz(A)_16:13_23 Sdz(A)_16:13_24 Sdz(A)_16:13_25 Sdz(A)_16:13_26 Sdz(A)_16:13_27 Sdz(A)_16:13_28 Sdz(A)_16:13_29 Sdz(A)_16:13_30 Sdz(A)_16:13_31 Sdz(A)_16:13_32 Sdz(A)_16:13_33 Sdz(A)_16:13_34 Sdz(A)_16:13_35 Sdz(A)_16:13_36 Sdz(A)_16:13_37 Sdz(A)_16:13_38 Sdz(A)_16:13_39 Sdz(A)_16:13_40 Sdz(A)_16:13_41 Sdz(A)_16:13_42 Sdz(A)_16:13_43 Sdz(A)_16:13_44 Sdz(A)_16:13_45 Sdz(A)_16:13_46 Sdz(A)_16:13_47 Sdz(A)_16:13_48 Sdz(A)_16:13_49 Sdz(A)_16:13_50
Sdz(A):16:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):16:14 καὶ ἐκοίμισεν αὐτὸν Δαλιλα καὶ ἐδιάσατο τοὺς ἑπτὰ βοστρύχους τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ μετὰ τῆς ἐκτάσεως καὶ κατέκρουσεν ἐν τοῖς πασσάλοις εἰς τὸν τοῖχον καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Οἱ ἀλλόφυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψων· καὶ ἐξηγέρθη ἐκ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ καὶ ἐξέσπασεν τοὺς πασσάλους σὺν τῷ ὑφάσματι ἐκ τοῦ τοίχου καὶ τὸ δίασμα, καὶ οὐκ ἐγνώσθη ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ.
Sdz(A):16:14 And it came to pass when he was asleep, that Dalida took the seven locks of his head, and wove them with the web, and fastened them with the pin into the wall, and she said, The Philistines are upon thee, Sampson: and he awoke out of his sleep, and carried away the pin of the web out of the wall. (Judges 16:14 Brenton)
Sdz(A):16:14 Uśpiła go więc, następnie przywiązała siedem splotów włosów do motka nici, przybiła palikiem i zawołała na niego: «Filistyni nad tobą, Samsonie!» Ale on, ocknąwszy się ze snu, wyrwał palik, czółenko tkackie i motek nici. (Sdz 16:14 BT_4)
Sdz(A):16:14 καὶ ἐκοίμισεν αὐτὸν Δαλιλα καὶ ἐδιάσατο τοὺς ἑπτὰ βοστρύχους τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ μετὰ τῆς ἐκτάσεως καὶ κατέκρουσεν ἐν τοῖς πασσάλοις εἰς τὸν τοῖχον καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Οἱ ἀλλόφυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψων· καὶ ἐξηγέρθη ἐκ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ καὶ ἐξέσπασεν τοὺς πασσάλους σὺν τῷ ὑφάσματι ἐκ τοῦ τοίχου καὶ τὸ δίασμα, καὶ οὐκ ἐγνώσθη ἰσχὺς αὐτοῦ.
Sdz(A):16:14 καί κοιμίζω [LXX] (κοιμιζ-, -, κοιμι·σ-, -, κεκοιμισ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό   καί   ὁ ἡ τό ἑπτά   ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μετά ὁ ἡ τό   καί   ἐν ὁ ἡ τό   εἰς[1] ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Σαμψών, ὁ καί ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό ὕπνος, -ου, ὁ; ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·σπάω [LXX] (εκ+σπ(α)-, εκ+σπα·σ-, εκ+σπα·σ-, -, εκ+εσπασ-, εκ+σπασ·θ-) ὁ ἡ τό   σύν ὁ ἡ τό   ἐκ ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):16:14 I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Siedem Głowa On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do (+przyspieszenie) Ściana I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Obcy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Samson I też, nawet, mianowicie Do ??? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Śpij; by spać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Razem z/włączając (+dat) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ściana I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Siła On/ona/to/to samo
Sdz(A):16:14 kai\ e)koi/misen au)to\n *dalila kai\ e)dia/sato tou\s e(pta\ bostru/CHous tE=s kefalE=s au)tou= meta\ tE=s e)kta/seOs kai\ kate/krousen e)n toi=s passa/lois ei)s to\n toi=CHon kai\ ei)=pen pro\s au)to/n *oi( a)llo/fuloi e)pi\ se/, *samPSOn· kai\ e)XEge/rTE e)k tou= u(/pnou au)tou= kai\ e)Xe/spasen tou\s passa/lous su\n tO=| u(fa/smati e)k tou= toi/CHou kai\ to\ di/asma, kai\ ou)k e)gnO/sTE E( i)sCHu\s au)tou=.
Sdz(A):16:14 kai ekoimisen auton dalila kai ediasato tus hepta bostryCHus tEs kefalEs autu meta tEs ektaseOs kai katekrusen en tois passalois eis ton toiCHon kai eipen pros auton hoi allofyloi epi se, samPSOn· kai eXEgerTE ek tu hypnu autu kai eXespasen tus passalus syn tO hyfasmati ek tu toiCHu kai to diasma, kai uk egnOsTE hE isCHys autu.
Sdz(A):16:14 C VAI_AAI3S RD_ASM N_NSF C VAI_AMI3S RA_APM M N2_APM RA_GSF N1_GSF RD_GSM P RA_GSF N3I_GSF C VAI_AAI3S P RA_DPM N2_DPM P RA_ASM N2_ASM C VBI_AAI3S P RD_ASM RA_NPM A1B_NPM P RP_AS N_VSM C VCI_API3S P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VAI_AAI3S RA_APM N2_APM P RA_DSN N3M_DSN P RA_GSM N2_GSM C RA_ASN N3M_ASN C D VSI_API3S RA_NSF N3_NSF RD_GSM
Sdz(A):16:14 and also, even, namely to ??? he/she/it/same ć and also, even, namely ć the seven ć the head he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the ć and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć into (+acc) the wall and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the foreign upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) Samson and also, even, namely to ??? out of (+gen) ἐξ before vowels the sleep; to sleep he/she/it/same and also, even, namely to ??? the ć together with/including (+dat) the ć out of (+gen) ἐξ before vowels the wall and also, even, namely the ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. the strength he/she/it/same
Sdz(A):16:14 and he/she/it-???-ed him/it/same (acc)   and   the (acc) seven   the (gen) head (gen) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) the (gen)   and   in/among/by (+dat) the (dat)   into (+acc) the (acc) wall (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) Samson (indecl) and he/she/it-was-???-ed out of (+gen) the (gen) sleep (gen); be-you(sg)-SLEEP-ing!, be-you(sg)-being-SLEEP-ed!, he/she/it-was-SLEEP-ing, you(sg)-were-being-SLEEP-ed him/it/same (gen) and he/she/it-???-ed the (acc)   together with/including (+dat) the (dat)   out of (+gen) the (gen) wall (gen) and the (nom|acc)   and not he/she/it-was-KNOW-ed the (nom) strength (nom) him/it/same (gen)
Sdz(A):16:14 Sdz(A)_16:14_1 Sdz(A)_16:14_2 Sdz(A)_16:14_3 Sdz(A)_16:14_4 Sdz(A)_16:14_5 Sdz(A)_16:14_6 Sdz(A)_16:14_7 Sdz(A)_16:14_8 Sdz(A)_16:14_9 Sdz(A)_16:14_10 Sdz(A)_16:14_11 Sdz(A)_16:14_12 Sdz(A)_16:14_13 Sdz(A)_16:14_14 Sdz(A)_16:14_15 Sdz(A)_16:14_16 Sdz(A)_16:14_17 Sdz(A)_16:14_18 Sdz(A)_16:14_19 Sdz(A)_16:14_20 Sdz(A)_16:14_21 Sdz(A)_16:14_22 Sdz(A)_16:14_23 Sdz(A)_16:14_24 Sdz(A)_16:14_25 Sdz(A)_16:14_26 Sdz(A)_16:14_27 Sdz(A)_16:14_28 Sdz(A)_16:14_29 Sdz(A)_16:14_30 Sdz(A)_16:14_31 Sdz(A)_16:14_32 Sdz(A)_16:14_33 Sdz(A)_16:14_34 Sdz(A)_16:14_35 Sdz(A)_16:14_36 Sdz(A)_16:14_37 Sdz(A)_16:14_38 Sdz(A)_16:14_39 Sdz(A)_16:14_40 Sdz(A)_16:14_41 Sdz(A)_16:14_42 Sdz(A)_16:14_43 Sdz(A)_16:14_44 Sdz(A)_16:14_45 Sdz(A)_16:14_46 Sdz(A)_16:14_47 Sdz(A)_16:14_48 Sdz(A)_16:14_49 Sdz(A)_16:14_50 Sdz(A)_16:14_51 Sdz(A)_16:14_52 Sdz(A)_16:14_53 Sdz(A)_16:14_54 Sdz(A)_16:14_55 Sdz(A)_16:14_56 Sdz(A)_16:14_57
Sdz(A):16:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):16:15 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Δαλιλα Πῶς ἐρεῖς Ἠγάπηκά σε, καὶ ἡ καρδία σου οὐκ ἔστιν μετ’ ἐμοῦ; τοῦτο τρίτον παρελογίσω με καὶ οὐκ ἀπήγγειλάς μοι ἐν τίνι ἡ ἰσχύς σου ἡ μεγάλη.
Sdz(A):16:15 And Dalida said to Sampson, How sayest thou, I love thee, when thy heart is not with me? this third time thou hast deceived me, and hast not told me wherein is thy great strength. (Judges 16:15 Brenton)
Sdz(A):16:15 Po jakimś czasie rzekła znów do niego: «Jak ty możesz mówić, że mnie kochasz, skoro serce twoje nie jest ze mną złączone? Oszukałeś mnie już trzy razy nie wyjaśniwszy mi, w czym tkwi twoja wielka siła». (Sdz 16:15 BT_4)
Sdz(A):16:15 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Δαλιλα Πῶς ἐρεῖς Ἠγάπηκά σε, καὶ καρδία σου οὐκ ἔστιν μετ’ ἐμοῦ; τοῦτο τρίτον παρελογίσω με καὶ οὐκ ἀπήγγειλάς μοι ἐν τίνι ἰσχύς σου μεγάλη.
Sdz(A):16:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό   πῶς[1] ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο τρίτος -η -ον παρα·λογίζομαι (παρα+λογιζ-, -, παρα+λογι·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Sdz(A):16:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Jak Konflikt; by mówić/opowiadaj By kochać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Trzeci By oszukiwać bezrozumny, nie opierany na przyczynie ?r dowód, oszukują, oszukują Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By informować – informować albo opowiadać. Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Siła Ty; twój/twój(sg) Wielki
Sdz(A):16:15 kai\ ei)=pen pro\s au)to\n *dalila *pO=s e)rei=s *)Ega/pEka/ se, kai\ E( kardi/a sou ou)k e)/stin met’ e)mou=; tou=to tri/ton parelogi/sO me kai\ ou)k a)pE/ggeila/s moi e)n ti/ni E( i)sCHu/s sou E( mega/lE.
Sdz(A):16:15 kai eipen pros auton dalila pOs ereis EgapEka se, kai hE kardia su uk estin met’ emu; tuto triton parelogisO me kai uk apEngeilas moi en tini hE isCHys su hE megalE.
Sdz(A):16:15 C VBI_AAI3S P RD_ASM N_NSF D VF2_FAI2S VX_XAI1S RP_AS C RA_NSF N1A_NSF RP_GS D V9_PAI3S P RP_GS RD_ASN A1_ASN VAI_AMI2S RP_AS C D VAI_AAI2S RP_DS P RI_DSN RA_NSF N3_NSF RP_GS RA_NSF A1_NSF
Sdz(A):16:15 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same ć how strife; to say/tell to love you; your/yours(sg) and also, even, namely the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] third to delude unreasoning, not based on reason οr evidence, deceive, delude I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to report – to report or tell. I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the strength you; your/yours(sg) the great
Sdz(A):16:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)   how strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL I-have-LOVE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and the (nom) heart (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not he/she/it-is after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) this (nom|acc) third (acc, nom|acc|voc) you(sg)-were-DELUDE-ed me (acc) and not you(sg)-DELIVER A MESSAGE-ed me (dat) in/among/by (+dat) who/what/why (dat) the (nom) strength (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) great ([Adj] nom|voc)
Sdz(A):16:15 Sdz(A)_16:15_1 Sdz(A)_16:15_2 Sdz(A)_16:15_3 Sdz(A)_16:15_4 Sdz(A)_16:15_5 Sdz(A)_16:15_6 Sdz(A)_16:15_7 Sdz(A)_16:15_8 Sdz(A)_16:15_9 Sdz(A)_16:15_10 Sdz(A)_16:15_11 Sdz(A)_16:15_12 Sdz(A)_16:15_13 Sdz(A)_16:15_14 Sdz(A)_16:15_15 Sdz(A)_16:15_16 Sdz(A)_16:15_17 Sdz(A)_16:15_18 Sdz(A)_16:15_19 Sdz(A)_16:15_20 Sdz(A)_16:15_21 Sdz(A)_16:15_22 Sdz(A)_16:15_23 Sdz(A)_16:15_24 Sdz(A)_16:15_25 Sdz(A)_16:15_26 Sdz(A)_16:15_27 Sdz(A)_16:15_28 Sdz(A)_16:15_29 Sdz(A)_16:15_30 Sdz(A)_16:15_31 Sdz(A)_16:15_32
Sdz(A):16:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):16:16 καὶ ἐγένετο ὅτε κατειργάσατο αὐτὸν τοῖς λόγοις αὐτῆς ὅλην τὴν νύκτα καὶ παρηνώχλησεν αὐτόν, καὶ ὠλιγοψύχησεν ἕως εἰς θάνατον·
Sdz(A):16:16 And it came to pass as she pressed him sore with her words continually, and straitened him, that his spirit failed almost to death. (Judges 16:16 Brenton)
Sdz(A):16:16 I gdy mu się tak każdego dnia naprzykrzała, że go przyprawiała o strapienie, a nawet o śmiertelne wyczerpanie, (Sdz 16:16 BT_4)
Sdz(A):16:16 καὶ ἐγένετο ὅτε κατειργάσατο αὐτὸν τοῖς λόγοις αὐτῆς ὅλην τὴν νύκτα καὶ παρηνώχλησεν αὐτόν, καὶ ὠλιγοψύχησεν ἕως εἰς θάνατον·
Sdz(A):16:16 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὅτε κατ·εργάζομαι (κατ+εργαζ-, κατ+εργ(α)·[σ]-, κατ+εργα·σ-, -, κατ+ειργασ-, κατ+εργασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ καί παρ·εν·οχλέω (παρεν+οχλ(ε)-, παρεν+οχλη·σ-, παρεν+οχλη·σ-/παρ+εν+οχλη·σ-, -, -, παρεν+οχλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω εἰς[1] θάνατος, -ου, ὁ
Sdz(A):16:16 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kiedy By dokonywać/dokonuj/w pełni realizuj {rozumiej} On/ona/to/to samo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo Cały Noc I też, nawet, mianowicie By powodować trudność (naciskaj przeciw, irytuj, dokuczaj) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Do (+przyspieszenie) Śmierć
Sdz(A):16:16 kai\ e)ge/neto o(/te kateirga/sato au)to\n toi=s lo/gois au)tE=s o(/lEn tE\n nu/kta kai\ parEnO/CHlEsen au)to/n, kai\ O)ligoPSu/CHEsen e(/Os ei)s Ta/naton·
Sdz(A):16:16 kai egeneto hote kateirgasato auton tois logois autEs holEn tEn nykta kai parEnOCHlEsen auton, kai OligoPSyCHEsen heOs eis Tanaton·
Sdz(A):16:16 C VBI_AMI3S D VAI_AMI3S RD_ASM RA_DPM N2_DPM RD_GSF A1_ASF RA_ASF N3_ASF C VAI_AAI3S RD_ASM C VAI_AAI3S C P N2_ASM
Sdz(A):16:16 and also, even, namely to become become, happen when to accomplish/achieve/fully realize he/she/it/same the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same whole the night and also, even, namely to cause difficulty (press against, irritate, annoy) he/she/it/same and also, even, namely ć until; dawn into (+acc) death
Sdz(A):16:16 and he/she/it-was-BECOME-ed when he/she/it-was-ACCOMPLISH/ACHIEVE/FULLY REALIZE-ed him/it/same (acc) the (dat) words (dat) her/it/same (gen) whole (acc) the (acc) night (acc) and he/she/it-CAUSE-ed-DIFFICULTY him/it/same (acc) and   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) into (+acc) death (acc)
Sdz(A):16:16 Sdz(A)_16:16_1 Sdz(A)_16:16_2 Sdz(A)_16:16_3 Sdz(A)_16:16_4 Sdz(A)_16:16_5 Sdz(A)_16:16_6 Sdz(A)_16:16_7 Sdz(A)_16:16_8 Sdz(A)_16:16_9 Sdz(A)_16:16_10 Sdz(A)_16:16_11 Sdz(A)_16:16_12 Sdz(A)_16:16_13 Sdz(A)_16:16_14 Sdz(A)_16:16_15 Sdz(A)_16:16_16 Sdz(A)_16:16_17 Sdz(A)_16:16_18 Sdz(A)_16:16_19
Sdz(A):16:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):16:17 καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῇ πάντα τὰ ἀπὸ καρδίας αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῇ Ξυρὸν οὐκ ἀναβήσεται ἐπὶ τὴν κεφαλήν μου, ὅτι ναζιραῖος θεοῦ ἐγώ εἰμι ἐκ κοιλίας μητρός μου, καὶ ἐὰν ξυρήσωμαι, ἀποστήσεται ἀπ’ ἐμοῦ ἡ ἰσχύς μου, καὶ ἀσθενήσω καὶ ἔσομαι κατὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους.
Sdz(A):16:17 Then he told her all his heart, and said to her, A razor has not come upon my head, because I have been a holy one of God from my mother's womb; if then I should be shaven, my strength will depart from me, and I shall be weak, and I shall be as all other men. (Judges 16:17 Brenton)
Sdz(A):16:17 wówczas otworzył przed nią całe swoje serce i wyznał jej: «Głowy mojej nie dotknęła nigdy brzytwa, albowiem od łona matki jestem Bożym nazirejczykiem. Gdyby mnie ogolono, siła moja odejdzie, osłabnę i stanę się zwykłym człowiekiem». (Sdz 16:17 BT_4)
Sdz(A):16:17 καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῇ πάντα τὰ ἀπὸ καρδίας αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῇ Ξυρὸν οὐκ ἀναβήσεται ἐπὶ τὴν κεφαλήν μου, ὅτι ναζιραῖος θεοῦ ἐγώ εἰμι ἐκ κοιλίας μητρός μου, καὶ ἐὰν ξυρήσωμαι, ἀποστήσεται ἀπ’ ἐμοῦ ἰσχύς μου, καὶ ἀσθενήσω καὶ ἔσομαι κατὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους.
Sdz(A):16:17 καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀπό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι   θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ κοιλία, -ας, ἡ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐάν (εἰ ἄν) ξυράω (ξυρ(α)-, ξυρη·σ-, ξυρη·σ-, -, εξυρη-, ξυρη·θ-) ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Sdz(A):16:17 I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Ja Ponieważ/tamto Bóg  Ja By iść; by być Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brzuch Matka Ja I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By golić By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Siła Ja I też, nawet, mianowicie By chorować I też, nawet, mianowicie By być W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki
Sdz(A):16:17 kai\ a)pE/ggeilen au)tE=| pa/nta ta\ a)po\ kardi/as au)tou= kai\ ei)=pen au)tE=| *Xuro\n ou)k a)nabE/setai e)pi\ tE\n kefalE/n mou, o(/ti naDZirai=os Teou= e)gO/ ei)mi e)k koili/as mEtro/s mou, kai\ e)a\n XurE/sOmai, a)postE/setai a)p’ e)mou= E( i)sCHu/s mou, kai\ a)sTenE/sO kai\ e)/somai kata\ pa/ntas tou\s a)nTrO/pous.
Sdz(A):16:17 kai apEngeilen autE panta ta apo kardias autu kai eipen autE Xyron uk anabEsetai epi tEn kefalEn mu, hoti naDZiraios Teu egO eimi ek koilias mEtros mu, kai ean XyrEsOmai, apostEsetai ap’ emu hE isCHys mu, kai asTenEsO kai esomai kata pantas tus anTrOpus.
Sdz(A):16:17 C VAI_AAI3S RD_DSF A3_APN RA_APN P N1A_GSF RD_GSM C VBI_AAI3S RD_DSF N2N_NSN D VF_FMI3S P RA_ASF N1_ASF RP_GS C N2_NSM N2_GSM RP_NS V9_PAI1S P N1A_GSF N3_GSF RP_GS C C VA_AMS1S VF_FMI3S P RP_GS RA_NSF N3_NSF RP_GS C VF_FAI1S C VF_FMI1S P A3_APM RA_APM N2_APM
Sdz(A):16:17 and also, even, namely to report – to report or tell. he/she/it/same every all, each, every, the whole of the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same ć οὐχ before rough breathing to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head I because/that ć god [see theology] I to go; to be out of (+gen) ἐξ before vowels belly mother I and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to shave to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine the strength I and also, even, namely to ail and also, even, namely to be down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the human
Sdz(A):16:17 and he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed her/it/same (dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) away from (+gen) heart (gen), hearts (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat)   not he/she/it-will-be-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) me (gen) because/that   god (gen) I (nom) I-am-GO-ing; I-am out of (+gen) belly (gen), bellies (acc) mother (gen) me (gen) and if-ever I-should-be-SHAVE-ed he/she/it-will-be-DISENGAGE-ed away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) the (nom) strength (nom) me (gen) and I-will-AIL, I-should-AIL and I-will-be down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (acc) the (acc) humans (acc)
Sdz(A):16:17 Sdz(A)_16:17_1 Sdz(A)_16:17_2 Sdz(A)_16:17_3 Sdz(A)_16:17_4 Sdz(A)_16:17_5 Sdz(A)_16:17_6 Sdz(A)_16:17_7 Sdz(A)_16:17_8 Sdz(A)_16:17_9 Sdz(A)_16:17_10 Sdz(A)_16:17_11 Sdz(A)_16:17_12 Sdz(A)_16:17_13 Sdz(A)_16:17_14 Sdz(A)_16:17_15 Sdz(A)_16:17_16 Sdz(A)_16:17_17 Sdz(A)_16:17_18 Sdz(A)_16:17_19 Sdz(A)_16:17_20 Sdz(A)_16:17_21 Sdz(A)_16:17_22 Sdz(A)_16:17_23 Sdz(A)_16:17_24 Sdz(A)_16:17_25 Sdz(A)_16:17_26 Sdz(A)_16:17_27 Sdz(A)_16:17_28 Sdz(A)_16:17_29 Sdz(A)_16:17_30 Sdz(A)_16:17_31 Sdz(A)_16:17_32 Sdz(A)_16:17_33 Sdz(A)_16:17_34 Sdz(A)_16:17_35 Sdz(A)_16:17_36 Sdz(A)_16:17_37 Sdz(A)_16:17_38 Sdz(A)_16:17_39 Sdz(A)_16:17_40 Sdz(A)_16:17_41 Sdz(A)_16:17_42 Sdz(A)_16:17_43 Sdz(A)_16:17_44
Sdz(A):16:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):16:18 καὶ εἶδεν Δαλιλα ὅτι ἀνήγγειλεν αὐτῇ πάντα τὰ ἀπὸ καρδίας αὐτοῦ, καὶ ἀπέστειλεν καὶ ἐκάλεσεν πάντας τοὺς σατράπας τῶν ἀλλοφύλων λέγουσα Ἀνάβητε τὸ ἅπαξ, ὅτι ἀνήγγειλέν μοι πᾶσαν τὴν καρδίαν αὐτοῦ· καὶ ἀνέβησαν πρὸς αὐτὴν πᾶσαι αἱ σατραπίαι τῶν ἀλλοφύλων καὶ ἤνεγκαν τὸ ἀργύριον ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.
Sdz(A):16:18 And Dalida saw that he told her all his heart, and she sent and called the princess of the Philistines, saying, Come up yet this once; for he has told me all his heart. And the chiefs of the Philistines went up to her, and brought the money in their hands. (Judges 16:18 Brenton)
Sdz(A):16:18 Dalila zrozumiawszy, że jej otworzył całe swe serce, posłała po władców filistyńskich z wiadomością: «Przyjdźcie jeszcze raz, gdyż otworzył mi całe swoje serce». Przyszli więc do niej władcy filistyńscy, niosąc srebro w swoich rękach. (Sdz 16:18 BT_4)
Sdz(A):16:18 καὶ εἶδεν Δαλιλα ὅτι ἀνήγγειλεν αὐτῇ πάντα τὰ ἀπὸ καρδίας αὐτοῦ, καὶ ἀπέστειλεν καὶ ἐκάλεσεν πάντας τοὺς σατράπας τῶν ἀλλοφύλων λέγουσα Ἀνάβητε τὸ ἅπαξ, ὅτι ἀνήγγειλέν μοι πᾶσαν τὴν καρδίαν αὐτοῦ· καὶ ἀνέβησαν πρὸς αὐτὴν πᾶσαι αἱ σατραπίαι τῶν ἀλλοφύλων καὶ ἤνεγκαν τὸ ἀργύριον ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.
Sdz(A):16:18 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   ὅτι ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀπό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἅπαξ ὅτι ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):16:18 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto By ogłaszać ogłaszaj, informuj On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie zamawiać I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Obcy By mówić/opowiadaj By podnosić Raz Ponieważ/tamto By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Obcy I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Kawałek srebra W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo
Sdz(A):16:18 kai\ ei)=den *dalila o(/ti a)nE/ggeilen au)tE=| pa/nta ta\ a)po\ kardi/as au)tou=, kai\ a)pe/steilen kai\ e)ka/lesen pa/ntas tou\s satra/pas tO=n a)llofu/lOn le/gousa *)ana/bEte to\ a(/paX, o(/ti a)nE/ggeile/n moi pa=san tE\n kardi/an au)tou=· kai\ a)ne/bEsan pro\s au)tE\n pa=sai ai( satrapi/ai tO=n a)llofu/lOn kai\ E)/negkan to\ a)rgu/rion e)n tai=s CHersi\n au)tO=n.
Sdz(A):16:18 kai eiden dalila hoti anEngeilen autE panta ta apo kardias autu, kai apesteilen kai ekalesen pantas tus satrapas tOn allofylOn legusa anabEte to hapaX, hoti anEngeilen moi pasan tEn kardian autu· kai anebEsan pros autEn pasai hai satrapiai tOn allofylOn kai Enenkan to argyrion en tais CHersin autOn.
Sdz(A):16:18 C VBI_AAI3S N_NSF C VAI_AAI3S RD_DSF A3_APN RA_APN P N1A_GSF RD_GSM C VAI_AAI3S C VAI_AAI3S A3_APM RA_APM N1M_APM RA_GPM A1B_GPM V1_PAPNSF VZ_AAD2P RA_ASN D C VAI_AAI3S RP_DS A1S_ASF RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C VZI_AAI3P P RD_ASF A1S_NPF RA_NPF N1A_NPF RA_GPM A1B_GPM C VAI_AAI3P RA_ASN N2N_ASN P RA_DPF N3_DPF RD_GPM
Sdz(A):16:18 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć because/that to proclaim proclaim, report he/she/it/same every all, each, every, the whole of the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send and also, even, namely to call call every all, each, every, the whole of the ć the foreign to say/tell to ascend the once because/that to proclaim proclaim, report I every all, each, every, the whole of; to sprinkle the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same and also, even, namely to ascend toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ć the foreign and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the piece of silver in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same
Sdz(A):16:18 and he/she/it-SEE-ed   because/that he/she/it-PROCLAIM-ed her/it/same (dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) away from (+gen) heart (gen), hearts (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-ORDER FORTH-ed and he/she/it-CALL-ed all (acc) the (acc)   the (gen) foreign ([Adj] gen) while SAY/TELL-ing (nom|voc) do-ASCEND-you(pl)!, you(pl)-should-ASCEND the (nom|acc) once because/that he/she/it-PROCLAIM-ed me (dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) heart (acc) him/it/same (gen) and they-ASCEND-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom)   the (gen) foreign ([Adj] gen) and they-BRING-ed the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) them/same (gen)
Sdz(A):16:18 Sdz(A)_16:18_1 Sdz(A)_16:18_2 Sdz(A)_16:18_3 Sdz(A)_16:18_4 Sdz(A)_16:18_5 Sdz(A)_16:18_6 Sdz(A)_16:18_7 Sdz(A)_16:18_8 Sdz(A)_16:18_9 Sdz(A)_16:18_10 Sdz(A)_16:18_11 Sdz(A)_16:18_12 Sdz(A)_16:18_13 Sdz(A)_16:18_14 Sdz(A)_16:18_15 Sdz(A)_16:18_16 Sdz(A)_16:18_17 Sdz(A)_16:18_18 Sdz(A)_16:18_19 Sdz(A)_16:18_20 Sdz(A)_16:18_21 Sdz(A)_16:18_22 Sdz(A)_16:18_23 Sdz(A)_16:18_24 Sdz(A)_16:18_25 Sdz(A)_16:18_26 Sdz(A)_16:18_27 Sdz(A)_16:18_28 Sdz(A)_16:18_29 Sdz(A)_16:18_30 Sdz(A)_16:18_31 Sdz(A)_16:18_32 Sdz(A)_16:18_33 Sdz(A)_16:18_34 Sdz(A)_16:18_35 Sdz(A)_16:18_36 Sdz(A)_16:18_37 Sdz(A)_16:18_38 Sdz(A)_16:18_39 Sdz(A)_16:18_40 Sdz(A)_16:18_41 Sdz(A)_16:18_42 Sdz(A)_16:18_43 Sdz(A)_16:18_44 Sdz(A)_16:18_45 Sdz(A)_16:18_46 Sdz(A)_16:18_47 Sdz(A)_16:18_48
Sdz(A):16:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):16:19 καὶ ἐκοίμισεν αὐτὸν ἀνὰ μέσον τῶν γονάτων αὐτῆς· καὶ ἐκάλεσεν τὸν κουρέα, καὶ ἐξύρησεν τοὺς ἑπτὰ βοστρύχους τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ· καὶ ἤρξατο ταπεινοῦσθαι, καὶ ἀπέστη ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ ἀπ’ αὐτοῦ.
Sdz(A):16:19 And Dalida made Sampson sleep upon her knees; and she called a man, and he shaved the seven locks of his head, and she began to humble him, and his strength departed from him. (Judges 16:19 Brenton)
Sdz(A):16:19 Tymczasem uśpiła go na kolanach i przywołała jednego z mężczyzn, aby mu ogolił siedem splotów na głowie. Wtedy zaczęła go obezwładniać, a jego siła opuściła go. (Sdz 16:19 BT_4)
Sdz(A):16:19 καὶ ἐκοίμισεν αὐτὸν ἀνὰ μέσον τῶν γονάτων αὐτῆς· καὶ ἐκάλεσεν τὸν κουρέα, καὶ ἐξύρησεν τοὺς ἑπτὰ βοστρύχους τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ· καὶ ἤρξατο ταπεινοῦσθαι, καὶ ἀπέστη ἰσχὺς αὐτοῦ ἀπ’ αὐτοῦ.
Sdz(A):16:19 καί κοιμίζω [LXX] (κοιμιζ-, -, κοιμι·σ-, -, κεκοιμισ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό γόνυ, γόνατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό   καί ξυράω (ξυρ(α)-, ξυρη·σ-, ξυρη·σ-, -, εξυρη-, ξυρη·θ-) ὁ ἡ τό ἑπτά   ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) καί ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):16:19 I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Kolano On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę I też, nawet, mianowicie By golić Siedem Głowa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zaczynać się Do niżej I też, nawet, mianowicie By uwalniać Siła On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Sdz(A):16:19 kai\ e)koi/misen au)to\n a)na\ me/son tO=n gona/tOn au)tE=s· kai\ e)ka/lesen to\n koure/a, kai\ e)Xu/rEsen tou\s e(pta\ bostru/CHous tE=s kefalE=s au)tou=· kai\ E)/rXato tapeinou=sTai, kai\ a)pe/stE E( i)sCHu\s au)tou= a)p’ au)tou=.
Sdz(A):16:19 kai ekoimisen auton ana meson tOn gonatOn autEs· kai ekalesen ton kurea, kai eXyrEsen tus hepta bostryCHus tEs kefalEs autu· kai ErXato tapeinusTai, kai apestE hE isCHys autu ap’ autu.
Sdz(A):16:19 C VAI_AAI3S RD_ASM P A1_ASN RA_GPM N3_GPN RD_GSF C VAI_AAI3S RA_ASM N3V_ASM C VAI_AAI3S RA_APM M N2_APM RA_GSF N1_GSF RD_GSM C VAI_AMI3S V4_PMN C VHI_AAI3S RA_NSF N3_NSF RD_GSM P RD_GSM
Sdz(A):16:19 and also, even, namely to ??? he/she/it/same up/each/by (+acc) middle the knee he/she/it/same and also, even, namely to call call the ć and also, even, namely to shave the seven ć the head he/she/it/same and also, even, namely to begin to lower and also, even, namely to disengage the strength he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Sdz(A):16:19 and he/she/it-???-ed him/it/same (acc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) knees (gen) her/it/same (gen) and he/she/it-CALL-ed the (acc)   and he/she/it-SHAVE-ed the (acc) seven   the (gen) head (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-was-BEGIN-ed to-be-being-LOWER-ed and he/she/it-DISENGAGE-ed the (nom) strength (nom) him/it/same (gen) away from (+gen) him/it/same (gen)
Sdz(A):16:19 Sdz(A)_16:19_1 Sdz(A)_16:19_2 Sdz(A)_16:19_3 Sdz(A)_16:19_4 Sdz(A)_16:19_5 Sdz(A)_16:19_6 Sdz(A)_16:19_7 Sdz(A)_16:19_8 Sdz(A)_16:19_9 Sdz(A)_16:19_10 Sdz(A)_16:19_11 Sdz(A)_16:19_12 Sdz(A)_16:19_13 Sdz(A)_16:19_14 Sdz(A)_16:19_15 Sdz(A)_16:19_16 Sdz(A)_16:19_17 Sdz(A)_16:19_18 Sdz(A)_16:19_19 Sdz(A)_16:19_20 Sdz(A)_16:19_21 Sdz(A)_16:19_22 Sdz(A)_16:19_23 Sdz(A)_16:19_24 Sdz(A)_16:19_25 Sdz(A)_16:19_26 Sdz(A)_16:19_27 Sdz(A)_16:19_28 Sdz(A)_16:19_29 Sdz(A)_16:19_30
Sdz(A):16:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):16:20 καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαλιλα Οἱ ἀλλόφυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψων. καὶ ἐξηγέρθη ἐκ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ καὶ εἶπεν Ἐξελεύσομαι καὶ ποιήσω καθὼς ἀεὶ καὶ ἀποτινάξομαι· καὶ αὐτὸς οὐκ ἔγνω ὅτι κύριος ἀπέστη ἀπ’ αὐτοῦ.
Sdz(A):16:20 And Dalida said, The Philistines are upon thee, Sampson: and he awoke out of his sleep and said, I will go out as at former times, and shake myself; and he knew not that the Lord was departed from him. (Judges 16:20 Brenton)
Sdz(A):16:20 Zawołała więc: «Filistyni nad tobą, Samsonie!» On zaś ocknąwszy się rzekł: «Wyjdę jak poprzednio i wybawię się». Nie wiedział jednak, że Pan go opuścił. (Sdz 16:20 BT_4)
Sdz(A):16:20 καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαλιλα Οἱ ἀλλόφυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψων. καὶ ἐξηγέρθη ἐκ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ καὶ εἶπεν Ἐξελεύσομαι καὶ ποιήσω καθὼς ἀεὶ καὶ ἀποτινάξομαι· καὶ αὐτὸς οὐκ ἔγνω ὅτι κύριος ἀπέστη ἀπ’ αὐτοῦ.
Sdz(A):16:20 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Σαμψών, ὁ καί ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό ὕπνος, -ου, ὁ; ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καθ·ώς ἀεί/αἰεί καί ἀπο·τινάσσω (απο+τινασσ-, απο+τιναξ-, απο+τιναξ-, -, απο+τετινασσ-, -) καί αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):16:20 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Obcy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Samson I też, nawet, mianowicie Do ??? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Śpij; by spać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By wychodzić I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Zawsze I też, nawet, mianowicie Do ??? I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Sdz(A):16:20 kai\ ei)=pen au)tO=| *dalila *oi( a)llo/fuloi e)pi\ se/, *samPSOn. kai\ e)XEge/rTE e)k tou= u(/pnou au)tou= kai\ ei)=pen *)eXeleu/somai kai\ poiE/sO kaTO\s a)ei\ kai\ a)potina/Xomai· kai\ au)to\s ou)k e)/gnO o(/ti ku/rios a)pe/stE a)p’ au)tou=.
Sdz(A):16:20 kai eipen autO dalila hoi allofyloi epi se, samPSOn. kai eXEgerTE ek tu hypnu autu kai eipen eXeleusomai kai poiEsO kaTOs aei kai apotinaXomai· kai autos uk egnO hoti kyrios apestE ap’ autu.
Sdz(A):16:20 C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSF RA_NPM A1B_NPM P RP_AS N_VSM C VCI_API3S P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VBI_AAI3S VF_FMI1S C VF_FAI1S D D C VF_FMI1S C RD_NSM D VZI_AAI3S C N2_NSM VHI_AAI3S P RD_GSM
Sdz(A):16:20 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same ć the foreign upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) Samson and also, even, namely to ??? out of (+gen) ἐξ before vowels the sleep; to sleep he/she/it/same and also, even, namely to say/tell to come out and also, even, namely to do/make as accordingly [according to how/in accordance with how] always and also, even, namely to ??? and also, even, namely he/she/it/same οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Sdz(A):16:20 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat)   the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) Samson (indecl) and he/she/it-was-???-ed out of (+gen) the (gen) sleep (gen); be-you(sg)-SLEEP-ing!, be-you(sg)-being-SLEEP-ed!, he/she/it-was-SLEEP-ing, you(sg)-were-being-SLEEP-ed him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed I-will-be-COME-ed-OUT and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE as accordingly always and I-will-be-???-ed and he/it/same (nom) not he/she/it-KNOW-ed because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-DISENGAGE-ed away from (+gen) him/it/same (gen)
Sdz(A):16:20 Sdz(A)_16:20_1 Sdz(A)_16:20_2 Sdz(A)_16:20_3 Sdz(A)_16:20_4 Sdz(A)_16:20_5 Sdz(A)_16:20_6 Sdz(A)_16:20_7 Sdz(A)_16:20_8 Sdz(A)_16:20_9 Sdz(A)_16:20_10 Sdz(A)_16:20_11 Sdz(A)_16:20_12 Sdz(A)_16:20_13 Sdz(A)_16:20_14 Sdz(A)_16:20_15 Sdz(A)_16:20_16 Sdz(A)_16:20_17 Sdz(A)_16:20_18 Sdz(A)_16:20_19 Sdz(A)_16:20_20 Sdz(A)_16:20_21 Sdz(A)_16:20_22 Sdz(A)_16:20_23 Sdz(A)_16:20_24 Sdz(A)_16:20_25 Sdz(A)_16:20_26 Sdz(A)_16:20_27 Sdz(A)_16:20_28 Sdz(A)_16:20_29 Sdz(A)_16:20_30 Sdz(A)_16:20_31 Sdz(A)_16:20_32 Sdz(A)_16:20_33
Sdz(A):16:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):16:21 καὶ ἐπελάβοντο αὐτοῦ οἱ ἀλλόφυλοι καὶ ἐξώρυξαν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ· καὶ κατήγαγον αὐτὸν εἰς Γάζαν καὶ ἔδησαν αὐτὸν ἐν πέδαις χαλκαῖς, καὶ ἦν ἀλήθων ἐν οἴκῳ τῆς φυλακῆς.
Sdz(A):16:21 And the Philistines took him, and put out his eyes, and brought him down to Gaza, and bound him with fetters of brass; and he ground in the prison-house. (Judges 16:21 Brenton)
Sdz(A):16:21 Wówczas Filistyni pojmali go, wyłupili mu oczy i zaprowadzili do Gazy, gdzie przykuty dwoma łańcuchami z brązu musiał w więzieniu mleć ziarno. (Sdz 16:21 BT_4)
Sdz(A):16:21 καὶ ἐπελάβοντο αὐτοῦ οἱ ἀλλόφυλοι καὶ ἐξώρυξαν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ· καὶ κατήγαγον αὐτὸν εἰς Γάζαν καὶ ἔδησαν αὐτὸν ἐν πέδαις χαλκαῖς, καὶ ἦν ἀλήθων ἐν οἴκῳ τῆς φυλακῆς.
Sdz(A):16:21 καί ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί ἐξ·ορύσσω (-, -, εξ+ορυξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] γάζα[1], -ης, ἡ; Γάζα[2], -ης, ἡ καί δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πέδη, -ης, ἡ χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀ·ληθής -ες; ἀλήθω (αληθ-, -, -, -, -, -) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό φυλακή, -ῆς, ἡ
Sdz(A):16:21 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt z On/ona/to/to samo Obcy I też, nawet, mianowicie By wykopywać/szturchnięcie poza Oko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zniżać przywracał On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Skarb; Gaza I też, nawet, mianowicie By wiązać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łącznik Miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie By być Prawdziwy/nieomylny; by mleć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Więzienie zabezpieczają się
Sdz(A):16:21 kai\ e)pela/bonto au)tou= oi( a)llo/fuloi kai\ e)XO/ruXan tou\s o)fTalmou\s au)tou=· kai\ katE/gagon au)to\n ei)s *ga/DZan kai\ e)/dEsan au)to\n e)n pe/dais CHalkai=s, kai\ E)=n a)lE/TOn e)n oi)/kO| tE=s fulakE=s.
Sdz(A):16:21 kai epelabonto autu hoi allofyloi kai eXOryXan tus ofTalmus autu· kai katEgagon auton eis gaDZan kai edEsan auton en pedais CHalkais, kai En alETOn en oikO tEs fylakEs.
Sdz(A):16:21 C VBI_AMI3P RD_GSM RA_NPM A1B_NPM C VAI_AAI3P RA_APM N2_APM RD_GSM C VBI_AAI3P RD_ASM P N1S_ASF C VAI_AAI3P RD_ASM P N1_DPF A1C_DPF C V9_IAI3S V1_PAPNSM P N2_DSM RA_GSF N1_GSF
Sdz(A):16:21 and also, even, namely to take hold of he/she/it/same the foreign and also, even, namely to excavate/dig out the eye he/she/it/same and also, even, namely to bring down brought back he/she/it/same into (+acc) treasure; Gaza and also, even, namely to bind he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among shackle copper or bronze and also, even, namely to be true/unerring; to grind in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house the prison guard
Sdz(A):16:21 and they-were-TAKE-ed-HOLD-OF him/it/same (gen) the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) and they-EXCAVATE/DIG-ed-OUT the (acc) eyes (acc) him/it/same (gen) and I-BRING DOWN-ed, they-BRING DOWN-ed him/it/same (acc) into (+acc) treasure (acc); Gaza (acc) and they-BIND-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) shackles (dat) copper or bronze ([Adj] dat) and he/she/it-was true/unerring ([Adj] gen); while GRIND-ing (nom) in/among/by (+dat) house (dat) the (gen) prison (gen)
Sdz(A):16:21 Sdz(A)_16:21_1 Sdz(A)_16:21_2 Sdz(A)_16:21_3 Sdz(A)_16:21_4 Sdz(A)_16:21_5 Sdz(A)_16:21_6 Sdz(A)_16:21_7 Sdz(A)_16:21_8 Sdz(A)_16:21_9 Sdz(A)_16:21_10 Sdz(A)_16:21_11 Sdz(A)_16:21_12 Sdz(A)_16:21_13 Sdz(A)_16:21_14 Sdz(A)_16:21_15 Sdz(A)_16:21_16 Sdz(A)_16:21_17 Sdz(A)_16:21_18 Sdz(A)_16:21_19 Sdz(A)_16:21_20 Sdz(A)_16:21_21 Sdz(A)_16:21_22 Sdz(A)_16:21_23 Sdz(A)_16:21_24 Sdz(A)_16:21_25 Sdz(A)_16:21_26 Sdz(A)_16:21_27 Sdz(A)_16:21_28
Sdz(A):16:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):16:22 καὶ ἤρξατο ἡ θρὶξ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἀνατεῖλαι, ἡνίκα ἐξυρήθη.
Sdz(A):16:22 And the hair of his head began to grow as before it was shaven. (Judges 16:22 Brenton)
Sdz(A):16:22 Tymczasem włosy, niegdyś zgolone, poczęły mu odrastać na głowie. (Sdz 16:22 BT_4)
Sdz(A):16:22 Καὶ ἤρξατο θρὶξ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἀνατεῖλαι, ἡνίκα ἐξυρήθη.
Sdz(A):16:22 καί ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) ἡνίκα ξυράω (ξυρ(α)-, ξυρη·σ-, ξυρη·σ-, -, εξυρη-, ξυρη·θ-)
Sdz(A):16:22 I też, nawet, mianowicie By zaczynać się Włosy Głowa On/ona/to/to samo By podnosić się wiosnę {sprężynę} Kiedy By golić
Sdz(A):16:22 *kai\ E)/rXato E( Tri\X tE=s kefalE=s au)tou= a)natei=lai, E(ni/ka e)XurE/TE.
Sdz(A):16:22 kai ErXato hE TriX tEs kefalEs autu anateilai, hEnika eXyrETE.
Sdz(A):16:22 C VAI_AMI3S RA_NSF N3X_NSF RA_GSF N1_GSF RD_GSM VA_AAN D VCI_API3S
Sdz(A):16:22 and also, even, namely to begin the hair the head he/she/it/same to rise spring up when to shave
Sdz(A):16:22 and he/she/it-was-BEGIN-ed the (nom) hair (nom|voc) the (gen) head (gen) him/it/same (gen) to-TO RISE, be-you(sg)-TO RISE-ed!, he/she/it-happens-to-TO RISE (opt) when he/she/it-was-SHAVE-ed
Sdz(A):16:22 Sdz(A)_16:22_1 Sdz(A)_16:22_2 Sdz(A)_16:22_3 Sdz(A)_16:22_4 Sdz(A)_16:22_5 Sdz(A)_16:22_6 Sdz(A)_16:22_7 Sdz(A)_16:22_8 Sdz(A)_16:22_9 Sdz(A)_16:22_10
Sdz(A):16:22 x x x x x x x x x x
Sdz(A):16:23 καὶ οἱ σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων συνήχθησαν τοῦ θῦσαι θυσίαν μεγάλην Δαγων τῷ θεῷ αὐτῶν καὶ τοῦ εὐφρανθῆναι καὶ εἶπαν Παρέδωκεν ὁ θεὸς ἡμῶν ἐν χειρὶ ἡμῶν Σαμψων τὸν ἐχθρὸν ἡμῶν.
Sdz(A):16:23 And the chiefs of the Philistines met to offer a great sacrifice to their god Dagon, and to make merry; and they said, God has given into our hand our enemy Sampson. (Judges 16:23 Brenton)
Sdz(A):16:23 Władcy zaś filistyńscy zebrali się, aby na cześć swego boga Dagona złożyć wielkie ofiary. Oddawali się radości i mówili: «Oto bóg nasz wydał w nasze ręce Samsona, wroga naszego». (Sdz 16:23 BT_4)
Sdz(A):16:23 καὶ οἱ σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων συνήχθησαν τοῦ θῦσαι θυσίαν μεγάλην Δαγων τῷ θεῷ αὐτῶν καὶ τοῦ εὐφρανθῆναι καὶ εἶπαν Παρέδωκεν θεὸς ἡμῶν ἐν χειρὶ ἡμῶν Σαμψων τὸν ἐχθρὸν ἡμῶν.
Sdz(A):16:23 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) θυσία, -ας, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α   ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Σαμψών, ὁ ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Sdz(A):16:23 I też, nawet, mianowicie Obcy By zbierać się razem By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Ofiara gnębią, poświęcają Wielki Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Bóg  Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ja Samson Wrogi Ja
Sdz(A):16:23 kai\ oi( satra/pai tO=n a)llofu/lOn sunE/CHTEsan tou= Tu=sai Tusi/an mega/lEn *dagOn tO=| TeO=| au)tO=n kai\ tou= eu)franTE=nai kai\ ei)=pan *pare/dOken o( Teo\s E(mO=n e)n CHeiri\ E(mO=n *samPSOn to\n e)CHTro\n E(mO=n.
Sdz(A):16:23 kai hoi satrapai tOn allofylOn synECHTEsan tu Tysai Tysian megalEn dagOn tO TeO autOn kai tu eufranTEnai kai eipan paredOken ho Teos hEmOn en CHeiri hEmOn samPSOn ton eCHTron hEmOn.