Sdz(B):10:1 καὶ ἀνέστη μετὰ Αβιμελεχ τοῦ σῶσαι τὸν Ισραηλ Θωλα υἱὸς Φουα υἱὸς πατραδέλφου αὐτοῦ ἀνὴρ Ισσαχαρ, καὶ αὐτὸς ᾤκει ἐν Σαμιρ ἐν ὄρει Εφραιμ.
Sdz(B):10:1 And after Abimelech Thola the son of Phua rose up to save Israel, being the son of his father's brother, a man of Issachar; and he dwelt in Samir in mount Ephraim. (Judges 10:1 Brenton)
Sdz(B):10:1 Po Abimeleku dla wybawienia Izraela powstał Tola, syn Puy, syna Dodo, mąż z pokolenia Issachara. Mieszkał on w Szamir, na górze Efraima. (Sdz 10:1 BT_4)
Sdz(B):10:1 Καὶ ἀνέστη μετὰ Αβιμελεχ τοῦ σῶσαι τὸν Ισραηλ Θωλα υἱὸς Φουα υἱὸς πατραδέλφου αὐτοῦ ἀνὴρ Ισσαχαρ, καὶ αὐτὸς ᾤκει ἐν Σαμιρ ἐν ὄρει Εφραιμ.
Sdz(B):10:1 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) μετά Αβιμελεχ, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσσαχάρ v.l. Ἰσα-, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν   ἐν ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἐφραίμ, ὁ
Sdz(B):10:1 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Abimelech By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Izrael Syn Syn On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Issachar I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Efraim
Sdz(B):10:1 *kai\ a)ne/stE meta\ *abimeleCH tou= sO=sai to\n *israEl *TOla ui(o\s *foua ui(o\s patrade/lfou au)tou= a)nE\r *issaCHar, kai\ au)to\s O)/|kei e)n *samir e)n o)/rei *efraim.
Sdz(B):10:1 kai anestE meta abimeleCH tu sOsai ton israEl TOla hyios fua hyios patradelfu autu anEr issaCHar, kai autos Okei en samir en orei efraim.
Sdz(B):10:1 C VHI_AAI3S P N_ASM RA_GSN VA_AAN RA_ASM N_ASM N_NSM N2_NSM N_GSM N2_NSM N2_GSM RD_GSM N3_NSM N_NSM C RD_NSM V2I_IAI3S P N_DSF P N3E_DSN N_GSM
Sdz(B):10:1 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Abimelech the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the Israel ć son ć son ć he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Issachar and also, even, namely he/she/it/same to dwell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mount Ephraim
Sdz(B):10:1 and he/she/it-STand-ed-UP after (+acc), with (+gen) Abimelech (indecl) the (gen) to-SAVE, be-you(sg)-SAVE-ed!, he/she/it-happens-to-SAVE (opt) the (acc) Israel (indecl)   son (nom)   son (nom)   him/it/same (gen) man, husband (nom) Issachar (indecl) and he/it/same (nom) he/she/it-was-DWELL-ing in/among/by (+dat)   in/among/by (+dat) mount (dat) Ephraim (indecl)
Sdz(B):10:1 Sdz(B)_10:1_1 Sdz(B)_10:1_2 Sdz(B)_10:1_3 Sdz(B)_10:1_4 Sdz(B)_10:1_5 Sdz(B)_10:1_6 Sdz(B)_10:1_7 Sdz(B)_10:1_8 Sdz(B)_10:1_9 Sdz(B)_10:1_10 Sdz(B)_10:1_11 Sdz(B)_10:1_12 Sdz(B)_10:1_13 Sdz(B)_10:1_14 Sdz(B)_10:1_15 Sdz(B)_10:1_16 Sdz(B)_10:1_17 Sdz(B)_10:1_18 Sdz(B)_10:1_19 Sdz(B)_10:1_20 Sdz(B)_10:1_21 Sdz(B)_10:1_22 Sdz(B)_10:1_23 Sdz(B)_10:1_24
Sdz(B):10:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):10:2 καὶ ἔκρινεν τὸν Ισραηλ εἴκοσι τρία ἔτη καὶ ἀπέθανεν καὶ ἐτάφη ἐν Σαμιρ.
Sdz(B):10:2 And he judged Israel twenty-three years, and died, and was buried in Samir. (Judges 10:2 Brenton)
Sdz(B):10:2 Sprawował sądy nad Izraelem przez dwadzieścia trzy lata, po czym umarł i pochowano go w Szamir. (Sdz 10:2 BT_4)
Sdz(B):10:2 καὶ ἔκρινεν τὸν Ισραηλ εἴκοσι τρία ἔτη καὶ ἀπέθανεν καὶ ἐτάφη ἐν Σαμιρ.
Sdz(B):10:2 καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἔτο·ς, -ους, τό καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ἐν  
Sdz(B):10:2 I też, nawet, mianowicie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Izrael Ikona; dwadzieścia Trzy Rok I też, nawet, mianowicie By umierać I też, nawet, mianowicie By grzebać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Sdz(B):10:2 kai\ e)/krinen to\n *israEl ei)/kosi tri/a e)/tE kai\ a)pe/Tanen kai\ e)ta/fE e)n *samir.
Sdz(B):10:2 kai ekrinen ton israEl eikosi tria etE kai apeTanen kai etafE en samir.
Sdz(B):10:2 C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM M A3_APN N3E_APN C VBI_AAI3S C VDI_API3S P N_DSF
Sdz(B):10:2 and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the Israel icon; twenty three year and also, even, namely to die and also, even, namely to bury in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Sdz(B):10:2 and he/she/it-was-JUDGE-ing, he/she/it-JUDGE-ed the (acc) Israel (indecl) icons (dat); twenty three (nom|acc) years (nom|acc|voc) and he/she/it-DIE-ed and he/she/it-was-BURY-ed in/among/by (+dat)  
Sdz(B):10:2 Sdz(B)_10:2_1 Sdz(B)_10:2_2 Sdz(B)_10:2_3 Sdz(B)_10:2_4 Sdz(B)_10:2_5 Sdz(B)_10:2_6 Sdz(B)_10:2_7 Sdz(B)_10:2_8 Sdz(B)_10:2_9 Sdz(B)_10:2_10 Sdz(B)_10:2_11 Sdz(B)_10:2_12 Sdz(B)_10:2_13
Sdz(B):10:2 x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):10:3 καὶ ἀνέστη μετ’ αὐτὸν Ιαιρ ὁ Γαλααδ καὶ ἔκρινεν τὸν Ισραηλ εἴκοσι δύο ἔτη.
Sdz(B):10:3 And after him arose Jair of Galaad, and he judged Israel twenty-two years. (Judges 10:3 Brenton)
Sdz(B):10:3 Po nim powstał Jair z Gileadu, który sprawował sądy nad Izraelem przez dwadzieścia dwa lata. (Sdz 10:3 BT_4)
Sdz(B):10:3 Καὶ ἀνέστη μετ’ αὐτὸν Ιαιρ Γαλααδ καὶ ἔκρινεν τὸν Ισραηλ εἴκοσι δύο ἔτη.
Sdz(B):10:3 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό   καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἔτο·ς, -ους, τό
Sdz(B):10:3 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Izrael Ikona; dwadzieścia Dwa Rok
Sdz(B):10:3 *kai\ a)ne/stE met’ au)to\n *iair o( *galaad kai\ e)/krinen to\n *israEl ei)/kosi du/o e)/tE.
Sdz(B):10:3 kai anestE met’ auton iair ho galaad kai ekrinen ton israEl eikosi dyo etE.
Sdz(B):10:3 C VHI_AAI3S P RD_ASM N_NSM RA_NSM N_NSM C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM M M N3E_APN
Sdz(B):10:3 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same ć the ć and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the Israel icon; twenty two year
Sdz(B):10:3 and he/she/it-STand-ed-UP after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc)   the (nom)   and he/she/it-was-JUDGE-ing, he/she/it-JUDGE-ed the (acc) Israel (indecl) icons (dat); twenty two (nom, acc, gen) years (nom|acc|voc)
Sdz(B):10:3 Sdz(B)_10:3_1 Sdz(B)_10:3_2 Sdz(B)_10:3_3 Sdz(B)_10:3_4 Sdz(B)_10:3_5 Sdz(B)_10:3_6 Sdz(B)_10:3_7 Sdz(B)_10:3_8 Sdz(B)_10:3_9 Sdz(B)_10:3_10 Sdz(B)_10:3_11 Sdz(B)_10:3_12 Sdz(B)_10:3_13 Sdz(B)_10:3_14
Sdz(B):10:3 x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):10:4 καὶ ἦσαν αὐτῷ τριάκοντα καὶ δύο υἱοὶ ἐπιβαίνοντες ἐπὶ τριάκοντα δύο πώλους· καὶ τριάκοντα δύο πόλεις αὐτοῖς, καὶ ἐκάλουν αὐτὰς Ἐπαύλεις Ιαιρ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης ἐν γῇ Γαλααδ.
Sdz(B):10:4 And he had thirty-two sons riding on thirty-two colts, and they had thirty-two cities; and they called them Jair's towns until this day in the land of Galaad. (Judges 10:4 Brenton)
Sdz(B):10:4 Miał on trzydziestu synów, którzy jeździli na trzydziestu oślętach. Mieli przy tym trzydzieści miast, które jeszcze po dziś dzień noszą nazwę Osiedli Jaira - w ziemi Gilead. (Sdz 10:4 BT_4)
Sdz(B):10:4 καὶ ἦσαν αὐτῷ τριάκοντα καὶ δύο υἱοὶ ἐπιβαίνοντες ἐπὶ τριάκοντα δύο πώλους· καὶ τριάκοντα δύο πόλεις αὐτοῖς, καὶ ἐκάλουν αὐτὰς Ἐπαύλεις Ιαιρ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης ἐν γῇ Γαλααδ.
Sdz(B):10:4 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό τριά·κοντα καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -) ἐπί τριά·κοντα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πῶλος, -ου, ὁ καί τριά·κοντα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἔπ·αυλις, -εως, ἡ   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ  
Sdz(B):10:4 I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Trzydzieści I też, nawet, mianowicie Dwa Syn Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Trzydzieści Dwa ??? I też, nawet, mianowicie Trzydzieści Dwa Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo Miejsce zamieszkania Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia
Sdz(B):10:4 kai\ E)=san au)tO=| tria/konta kai\ du/o ui(oi\ e)pibai/nontes e)pi\ tria/konta du/o pO/lous· kai\ tria/konta du/o po/leis au)toi=s, kai\ e)ka/loun au)ta\s *)epau/leis *iair e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs e)n gE=| *galaad.
Sdz(B):10:4 kai Esan autO triakonta kai dyo hyioi epibainontes epi triakonta dyo pOlus· kai triakonta dyo poleis autois, kai ekalun autas epauleis iair heOs tEs hEmeras tautEs en gE galaad.
Sdz(B):10:4 C V9_IAI3P RD_DSM M C M N2_NPM V1_PAPNPM P M M N2_NPM C M M N3I_NPF RD_DPM C V2I_IAI3P RD_APF N3I_APF N_GSM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF P N1_DSF N_GSM
Sdz(B):10:4 and also, even, namely to be he/she/it/same thirty and also, even, namely two son to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing thirty two ??? and also, even, namely thirty two city he/she/it/same and also, even, namely to call call he/she/it/same residence ć until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land ć
Sdz(B):10:4 and they-were him/it/same (dat) thirty and two (nom, acc, gen) sons (nom|voc) while ???-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) thirty two (nom, acc, gen) ???s (acc) and thirty two (nom, acc, gen) cities (acc, nom|voc) them/same (dat) and I-was-CALL-ing, they-were-CALL-ing them/same (acc) residences (acc, nom|voc)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen) in/among/by (+dat) earth/land (dat)  
Sdz(B):10:4 Sdz(B)_10:4_1 Sdz(B)_10:4_2 Sdz(B)_10:4_3 Sdz(B)_10:4_4 Sdz(B)_10:4_5 Sdz(B)_10:4_6 Sdz(B)_10:4_7 Sdz(B)_10:4_8 Sdz(B)_10:4_9 Sdz(B)_10:4_10 Sdz(B)_10:4_11 Sdz(B)_10:4_12 Sdz(B)_10:4_13 Sdz(B)_10:4_14 Sdz(B)_10:4_15 Sdz(B)_10:4_16 Sdz(B)_10:4_17 Sdz(B)_10:4_18 Sdz(B)_10:4_19 Sdz(B)_10:4_20 Sdz(B)_10:4_21 Sdz(B)_10:4_22 Sdz(B)_10:4_23 Sdz(B)_10:4_24 Sdz(B)_10:4_25 Sdz(B)_10:4_26 Sdz(B)_10:4_27 Sdz(B)_10:4_28 Sdz(B)_10:4_29
Sdz(B):10:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):10:5 καὶ ἀπέθανεν Ιαιρ καὶ ἐτάφη ἐν Ραμνων.
Sdz(B):10:5 And Jair died, and was buried in Rhamnon. (Judges 10:5 Brenton)
Sdz(B):10:5 Umarł Jair i pochowano go w Kamon. (Sdz 10:5 BT_4)
Sdz(B):10:5 καὶ ἀπέθανεν Ιαιρ καὶ ἐτάφη ἐν Ραμνων.
Sdz(B):10:5 καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)   καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ἐν  
Sdz(B):10:5 I też, nawet, mianowicie By umierać I też, nawet, mianowicie By grzebać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Sdz(B):10:5 kai\ a)pe/Tanen *iair kai\ e)ta/fE e)n *ramnOn.
Sdz(B):10:5 kai apeTanen iair kai etafE en ramnOn.
Sdz(B):10:5 C VBI_AAI3S N_NSM C VDI_API3S P N_DSF
Sdz(B):10:5 and also, even, namely to die ć and also, even, namely to bury in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Sdz(B):10:5 and he/she/it-DIE-ed   and he/she/it-was-BURY-ed in/among/by (+dat)  
Sdz(B):10:5 Sdz(B)_10:5_1 Sdz(B)_10:5_2 Sdz(B)_10:5_3 Sdz(B)_10:5_4 Sdz(B)_10:5_5 Sdz(B)_10:5_6 Sdz(B)_10:5_7
Sdz(B):10:5 x x x x x x x
Sdz(B):10:6 καὶ προσέθεντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐδούλευσαν τοῖς Βααλιμ καὶ ταῖς Ασταρωθ καὶ τοῖς θεοῖς Αραδ καὶ τοῖς θεοῖς Σιδῶνος καὶ τοῖς θεοῖς Μωαβ καὶ τοῖς θεοῖς υἱῶν Αμμων καὶ τοῖς θεοῖς Φυλιστιιμ καὶ ἐγκατέλιπον τὸν κύριον καὶ οὐκ ἐδούλευσαν αὐτῷ.
Sdz(B):10:6 And the children of Israel did evil again in the sight of the Lord, and served Baalim, and Astaroth, and the gods of Aram, and the gods of Sidon, and the gods of Moab, and the gods of the children of Ammon, and the gods of the Phylistines; and they forsook the Lord, and did not serve him. (Judges 10:6 Brenton)
Sdz(B):10:6 Potem znów zaczęli Izraelici czynić to, co złe w oczach Pana. Służyli Baalom, Asztartom, jak również bogom Aramu, Sydonu i Moabu oraz bogom ammonickim i filistyńskim, a opuścili Pana i nie służyli Mu. (Sdz 10:6 BT_4)
Sdz(B):10:6 Καὶ προσέθεντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐδούλευσαν τοῖς Βααλιμ καὶ ταῖς Ασταρωθ καὶ τοῖς θεοῖς Αραδ καὶ τοῖς θεοῖς Σιδῶνος καὶ τοῖς θεοῖς Μωαβ καὶ τοῖς θεοῖς υἱῶν Αμμων καὶ τοῖς θεοῖς Φυλιστιιμ καὶ ἐγκατέλιπον τὸν κύριον καὶ οὐκ ἐδούλευσαν αὐτῷ.
Sdz(B):10:6 καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ   καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Σιδών, -ῶνος, ἡ καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ   καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ   καί ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):10:6 I też, nawet, mianowicie By dodawać do Syn Izrael By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Bóg  I też, nawet, mianowicie Bóg  Sydon [miasto z] I też, nawet, mianowicie Bóg  I też, nawet, mianowicie Bóg  Syn Piasek I też, nawet, mianowicie Bóg  I też, nawet, mianowicie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być posłusznym być niewolnik, zasiadać On/ona/to/to samo
Sdz(B):10:6 *kai\ prose/Tento oi( ui(oi\ *israEl poiE=sai to\ ponEro\n e)nO/pion kuri/ou kai\ e)dou/leusan toi=s *baalim kai\ tai=s *astarOT kai\ toi=s Teoi=s *arad kai\ toi=s Teoi=s *sidO=nos kai\ toi=s Teoi=s *mOab kai\ toi=s Teoi=s ui(O=n *ammOn kai\ toi=s Teoi=s *fulistiim kai\ e)gkate/lipon to\n ku/rion kai\ ou)k e)dou/leusan au)tO=|.
Sdz(B):10:6 kai proseTento hoi hyioi israEl poiEsai to ponEron enOpion kyriu kai eduleusan tois baalim kai tais astarOT kai tois Teois arad kai tois Teois sidOnos kai tois Teois mOab kai tois Teois hyiOn ammOn kai tois Teois fylistiim kai enkatelipon ton kyrion kai uk eduleusan autO.
Sdz(B):10:6 C VEI_AMI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM VA_AAN RA_ASN A1A_ASM P N2_GSM C VAI_AAI3P RA_DPM N_DPM C RA_DPF N_DPF C RA_DPM N2_DPM N_GSF C RA_DPM N2_DPM N3W_GSM C RA_DPM N2_DPM N_GSF C RA_DPM N2_DPM N2_GPM N_GSM C RA_DPM N2_DPM N_GPM C VBI_AAI3P RA_ASM N2_ASM C D VAI_AAI3P RD_DSM
Sdz(B):10:6 and also, even, namely to add to the son Israel to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to obey to be a slave, serve the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the god [see theology] ć and also, even, namely the god [see theology] Sidon [city of] and also, even, namely the god [see theology] ć and also, even, namely the god [see theology] son sand and also, even, namely the god [see theology] ć and also, even, namely to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to obey to be a slave, serve he/she/it/same
Sdz(B):10:6 and they-were-ADD-ed-TO the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and they-OBEY-ed the (dat)   and the (dat)   and the (dat) gods (dat)   and the (dat) gods (dat) Sidon (gen) and the (dat) gods (dat)   and the (dat) gods (dat) sons (gen) sands (gen) and the (dat) gods (dat)   and I-GIVE UP-ed, they-GIVE UP-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and not they-OBEY-ed him/it/same (dat)
Sdz(B):10:6 Sdz(B)_10:6_1 Sdz(B)_10:6_2 Sdz(B)_10:6_3 Sdz(B)_10:6_4 Sdz(B)_10:6_5 Sdz(B)_10:6_6 Sdz(B)_10:6_7 Sdz(B)_10:6_8 Sdz(B)_10:6_9 Sdz(B)_10:6_10 Sdz(B)_10:6_11 Sdz(B)_10:6_12 Sdz(B)_10:6_13 Sdz(B)_10:6_14 Sdz(B)_10:6_15 Sdz(B)_10:6_16 Sdz(B)_10:6_17 Sdz(B)_10:6_18 Sdz(B)_10:6_19 Sdz(B)_10:6_20 Sdz(B)_10:6_21 Sdz(B)_10:6_22 Sdz(B)_10:6_23 Sdz(B)_10:6_24 Sdz(B)_10:6_25 Sdz(B)_10:6_26 Sdz(B)_10:6_27 Sdz(B)_10:6_28 Sdz(B)_10:6_29 Sdz(B)_10:6_30 Sdz(B)_10:6_31 Sdz(B)_10:6_32 Sdz(B)_10:6_33 Sdz(B)_10:6_34 Sdz(B)_10:6_35 Sdz(B)_10:6_36 Sdz(B)_10:6_37 Sdz(B)_10:6_38 Sdz(B)_10:6_39 Sdz(B)_10:6_40 Sdz(B)_10:6_41 Sdz(B)_10:6_42 Sdz(B)_10:6_43 Sdz(B)_10:6_44 Sdz(B)_10:6_45 Sdz(B)_10:6_46
Sdz(B):10:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):10:7 καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐν Ισραηλ καὶ ἀπέδοτο αὐτοὺς ἐν χειρὶ Φυλιστιιμ καὶ ἐν χειρὶ υἱῶν Αμμων.
Sdz(B):10:7 And the Lord was very angry with Israel, and sold them into the hands of the Phylistines, and into the hand of the children of Ammon. (Judges 10:7 Brenton)
Sdz(B):10:7 Zapłonął zatem gniew Pana przeciwko Izraelowi, wskutek czego oddał On ich w ręce Filistynów i Ammonitów. (Sdz 10:7 BT_4)
Sdz(B):10:7 καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐν Ισραηλ καὶ ἀπέδοτο αὐτοὺς ἐν χειρὶ Φυλιστιιμ καὶ ἐν χειρὶ υἱῶν Αμμων.
Sdz(B):10:7 καί ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν Ἰσραήλ, ὁ καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   καί ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ
Sdz(B):10:7 I też, nawet, mianowicie By robić zły Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Syn Piasek
Sdz(B):10:7 kai\ O)rgi/sTE TumO=| ku/rios e)n *israEl kai\ a)pe/doto au)tou\s e)n CHeiri\ *fulistiim kai\ e)n CHeiri\ ui(O=n *ammOn.
Sdz(B):10:7 kai OrgisTE TymO kyrios en israEl kai apedoto autus en CHeiri fylistiim kai en CHeiri hyiOn ammOn.
Sdz(B):10:7 C VSI_API3S N2_DSM N2_NSM P N_DSM C VOI_AMI3S RD_APM P N3_DSF N_GPM C P N3_DSF N2_GPM N_GSM
Sdz(B):10:7 and also, even, namely to make angry wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand son sand
Sdz(B):10:7 and he/she/it-was-MAKE-ed-ANGRY wrath (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) Israel (indecl) and he/she/it-was-GIVE BACK-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) hand (dat)   and in/among/by (+dat) hand (dat) sons (gen) sands (gen)
Sdz(B):10:7 Sdz(B)_10:7_1 Sdz(B)_10:7_2 Sdz(B)_10:7_3 Sdz(B)_10:7_4 Sdz(B)_10:7_5 Sdz(B)_10:7_6 Sdz(B)_10:7_7 Sdz(B)_10:7_8 Sdz(B)_10:7_9 Sdz(B)_10:7_10 Sdz(B)_10:7_11 Sdz(B)_10:7_12 Sdz(B)_10:7_13 Sdz(B)_10:7_14 Sdz(B)_10:7_15 Sdz(B)_10:7_16 Sdz(B)_10:7_17
Sdz(B):10:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):10:8 καὶ ἔθλιψαν καὶ ἔθλασαν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ δέκα ὀκτὼ ἔτη, τοὺς πάντας υἱοὺς Ισραηλ τοὺς ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐν γῇ τοῦ Αμορρι τοῦ ἐν Γαλααδ.
Sdz(B):10:8 And they afflicted and bruised the children of Israel at that time eighteen years, all the children of Israel beyond Jordan in the land of the Amorite in Galaad. (Judges 10:8 Brenton)
Sdz(B):10:8 Trapili oni i uciskali Izraelitów, począwszy od tego roku przez osiemnaście lat, wszystkich Izraelitów, którzy mieszkali po tamtej stronie Jordanu w ziemi amoryckiej, leżącej w Gileadzie. (Sdz 10:8 BT_4)
Sdz(B):10:8 καὶ ἔθλιψαν καὶ ἔθλασαν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ δέκα ὀκτὼ ἔτη, τοὺς πάντας υἱοὺς Ισραηλ τοὺς ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐν γῇ τοῦ Αμορρι τοῦ ἐν Γαλααδ.
Sdz(B):10:8 καί θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) καί θλάω [LXX] (θλ(α)-, θλα·σ-, θλα·σ-, -, τεθλασ-, θλασ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο δέκα ὀκτώ ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό πέραν ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν  
Sdz(B):10:8 I też, nawet, mianowicie By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek I też, nawet, mianowicie By gnieść się Syn Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto Dziesięć Osiem Rok Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W poprzek Jordan [rzeka z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Sdz(B):10:8 kai\ e)/TliPSan kai\ e)/Tlasan tou\s ui(ou\s *israEl e)n tO=| kairO=| e)kei/nO| de/ka o)ktO\ e)/tE, tou\s pa/ntas ui(ou\s *israEl tou\s e)n tO=| pe/ran tou= *iorda/nou e)n gE=| tou= *amorri tou= e)n *galaad.
Sdz(B):10:8 kai eTliPSan kai eTlasan tus hyius israEl en tO kairO ekeinO deka oktO etE, tus pantas hyius israEl tus en tO peran tu iordanu en gE tu amorri tu en galaad.
Sdz(B):10:8 C VAI_AAI3P C VAI_AAI3P RA_APM N2_APM N_GSM P RA_DSM N2_DSM RD_DSM M M N3E_APN RA_APM A3_APM N2_APM N_GSM RA_APM P RA_DSM P RA_GSM N1M_GSM P N1_DSF RA_GSM N_GSM RA_GSM P N_DSM
Sdz(B):10:8 and also, even, namely to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief and also, even, namely to crush the son Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that ten eight year the every all, each, every, the whole of son Israel the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the across the Jordan [river of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land the ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Sdz(B):10:8 and they-DISTRESS-ed and they-CRUSH-ed the (acc) sons (acc) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) ten eight years (nom|acc|voc) the (acc) all (acc) sons (acc) Israel (indecl) the (acc) in/among/by (+dat) the (dat) across the (gen) Jordan (gen) in/among/by (+dat) earth/land (dat) the (gen)   the (gen) in/among/by (+dat)  
Sdz(B):10:8 Sdz(B)_10:8_1 Sdz(B)_10:8_2 Sdz(B)_10:8_3 Sdz(B)_10:8_4 Sdz(B)_10:8_5 Sdz(B)_10:8_6 Sdz(B)_10:8_7 Sdz(B)_10:8_8 Sdz(B)_10:8_9 Sdz(B)_10:8_10 Sdz(B)_10:8_11 Sdz(B)_10:8_12 Sdz(B)_10:8_13 Sdz(B)_10:8_14 Sdz(B)_10:8_15 Sdz(B)_10:8_16 Sdz(B)_10:8_17 Sdz(B)_10:8_18 Sdz(B)_10:8_19 Sdz(B)_10:8_20 Sdz(B)_10:8_21 Sdz(B)_10:8_22 Sdz(B)_10:8_23 Sdz(B)_10:8_24 Sdz(B)_10:8_25 Sdz(B)_10:8_26 Sdz(B)_10:8_27 Sdz(B)_10:8_28 Sdz(B)_10:8_29 Sdz(B)_10:8_30 Sdz(B)_10:8_31
Sdz(B):10:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):10:9 καὶ διέβησαν οἱ υἱοὶ Αμμων τὸν Ιορδάνην παρατάξασθαι πρὸς Ιουδαν καὶ Βενιαμιν καὶ πρὸς Εφραιμ, καὶ ἐθλίβη Ισραηλ σφόδρα.
Sdz(B):10:9 And the children of Ammon went over Jordan to fight with Juda, and Benjamin, and with Ephraim; and the children of Israel were greatly afflicted. (Judges 10:9 Brenton)
Sdz(B):10:9 Ammonici przekraczali także Jordan, aby walczyć z pokoleniem Judy i Beniamina i z rodem Efraima. Wielki ucisk spadł na Izraelitów. (Sdz 10:9 BT_4)
Sdz(B):10:9 καὶ διέβησαν οἱ υἱοὶ Αμμων τὸν Ιορδάνην παρατάξασθαι πρὸς Ιουδαν καὶ Βενιαμιν καὶ πρὸς Εφραιμ, καὶ ἐθλίβη Ισραηλ σφόδρα.
Sdz(B):10:9 καί δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) πρός Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί πρός Ἐφραίμ, ὁ καί θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) Ἰσραήλ, ὁ σφόδρα
Sdz(B):10:9 I też, nawet, mianowicie By przechodzić Syn Piasek Jordan [rzeka z] By mobilizować się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Beniamin I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Efraim I też, nawet, mianowicie By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Izrael Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Sdz(B):10:9 kai\ die/bEsan oi( ui(oi\ *ammOn to\n *iorda/nEn parata/XasTai pro\s *ioudan kai\ *beniamin kai\ pro\s *efraim, kai\ e)Tli/bE *israEl sfo/dra.
Sdz(B):10:9 kai diebEsan hoi hyioi ammOn ton iordanEn parataXasTai pros iudan kai beniamin kai pros efraim, kai eTlibE israEl sfodra.
Sdz(B):10:9 C VZI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_ASM N1M_ASM VA_AMN P N1T_ASM C N_ASM C P N_ASM C VVI_API3S N_GSM D
Sdz(B):10:9 and also, even, namely to cross over the son sand the Jordan [river of] to mobilize toward (+acc,+gen,+dat) Judas/Judah and also, even, namely Benjamin and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) Ephraim and also, even, namely to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief Israel vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Sdz(B):10:9 and they-CROSS-ed-OVER the (nom) sons (nom|voc) sands (gen) the (acc) Jordan (acc) to-be-MOBILIZE-ed toward (+acc,+gen,+dat) Judas/Judah (acc) and Benjamin (indecl) and toward (+acc,+gen,+dat) Ephraim (indecl) and he/she/it-was-DISTRESS-ed Israel (indecl) vehement,
Sdz(B):10:9 Sdz(B)_10:9_1 Sdz(B)_10:9_2 Sdz(B)_10:9_3 Sdz(B)_10:9_4 Sdz(B)_10:9_5 Sdz(B)_10:9_6 Sdz(B)_10:9_7 Sdz(B)_10:9_8 Sdz(B)_10:9_9 Sdz(B)_10:9_10 Sdz(B)_10:9_11 Sdz(B)_10:9_12 Sdz(B)_10:9_13 Sdz(B)_10:9_14 Sdz(B)_10:9_15 Sdz(B)_10:9_16 Sdz(B)_10:9_17 Sdz(B)_10:9_18 Sdz(B)_10:9_19
Sdz(B):10:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):10:10 καὶ ἐβόησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς κύριον λέγοντες Ἡμάρτομέν σοι, ὅτι ἐγκατελίπομεν τὸν θεὸν καὶ ἐδουλεύσαμεν τῷ Βααλιμ.
Sdz(B):10:10 And the children of Israel cried to the Lord, saying, We have sinned against thee, because we have forsaken God, and served Baalim. (Judges 10:10 Brenton)
Sdz(B):10:10 Wołali więc Izraelici do Pana w słowach: «Zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie, opuściliśmy bowiem Boga naszego, aby służyć Baalom». (Sdz 10:10 BT_4)
Sdz(B):10:10 καὶ ἐβόησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς κύριον λέγοντες Ἡμάρτομέν σοι, ὅτι ἐγκατελίπομεν τὸν θεὸν καὶ ἐδουλεύσαμεν τῷ Βααλιμ.
Sdz(B):10:10 καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅτι ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό  
Sdz(B):10:10 I też, nawet, mianowicie By ryczeć Syn Izrael Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj By grzeszyć Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ponieważ/tamto By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Bóg  I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać
Sdz(B):10:10 kai\ e)bo/Esan oi( ui(oi\ *israEl pro\s ku/rion le/gontes *(Ema/rtome/n soi, o(/ti e)gkateli/pomen to\n Teo\n kai\ e)douleu/samen tO=| *baalim.
Sdz(B):10:10 kai eboEsan hoi hyioi israEl pros kyrion legontes hEmartomen soi, hoti enkatelipomen ton Teon kai eduleusamen tO baalim.
Sdz(B):10:10 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P N2_ASM V1_PAPNPM VBI_AAI1P RP_DS C VBI_AAI1P RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI1P RA_DSM N_DPM
Sdz(B):10:10 and also, even, namely to bellow the son Israel toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell to sin you; your/yours(sg); to rub worn, rub because/that to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the god [see theology] and also, even, namely to obey to be a slave, serve the ć
Sdz(B):10:10 and they-BELLOW-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) we-SIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) because/that we-GIVE UP-ed the (acc) god (acc) and we-OBEY-ed the (dat)  
Sdz(B):10:10 Sdz(B)_10:10_1 Sdz(B)_10:10_2 Sdz(B)_10:10_3 Sdz(B)_10:10_4 Sdz(B)_10:10_5 Sdz(B)_10:10_6 Sdz(B)_10:10_7 Sdz(B)_10:10_8 Sdz(B)_10:10_9 Sdz(B)_10:10_10 Sdz(B)_10:10_11 Sdz(B)_10:10_12 Sdz(B)_10:10_13 Sdz(B)_10:10_14 Sdz(B)_10:10_15 Sdz(B)_10:10_16 Sdz(B)_10:10_17 Sdz(B)_10:10_18
Sdz(B):10:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):10:11 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ Μὴ οὐχὶ ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἀπὸ τοῦ Αμορραίου καὶ ἀπὸ υἱῶν Αμμων καὶ ἀπὸ Φυλιστιιμ
Sdz(B):10:11 And the Lord said to the children of Israel, Did I not save you from Egypt and from the Amorite, and from the children of Ammon, and from the Phylistines, (Judges 10:11 Brenton)
Sdz(B):10:11 Rzekł wówczas Pan do Izraelitów. «Kiedy Egipcjanie i Amoryci, Ammonici i Filistyni, (Sdz 10:11 BT_4)
Sdz(B):10:11 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ Μὴ οὐχὶ ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἀπὸ τοῦ Αμορραίου καὶ ἀπὸ υἱῶν Αμμων καὶ ἀπὸ Φυλιστιιμ
Sdz(B):10:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ μή οὐχί ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἀπό ὁ ἡ τό   καί ἀπό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί ἀπό  
Sdz(B):10:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Izrael Nie Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Piasek I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Sdz(B):10:11 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s tou\s ui(ou\s *israEl *mE\ ou)CHi\ e)X *ai)gu/ptou kai\ a)po\ tou= *amorrai/ou kai\ a)po\ ui(O=n *ammOn kai\ a)po\ *fulistiim
Sdz(B):10:11 kai eipen kyrios pros tus hyius israEl mE uCHi eX aigyptu kai apo tu amorraiu kai apo hyiOn ammOn kai apo fylistiim
Sdz(B):10:11 C VBI_AAI3S N2_NSM P RA_APM N2_APM N_GSM D D P N2_GSF C P RA_GSM N2_GSM C P N2_GPM N_GSM C P N_GPM
Sdz(B):10:11 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) the son Israel not not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing son sand and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć
Sdz(B):10:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) sons (acc) Israel (indecl) not not out of (+gen) Egypt (gen) and away from (+gen) the (gen)   and away from (+gen) sons (gen) sands (gen) and away from (+gen)  
Sdz(B):10:11 Sdz(B)_10:11_1 Sdz(B)_10:11_2 Sdz(B)_10:11_3 Sdz(B)_10:11_4 Sdz(B)_10:11_5 Sdz(B)_10:11_6 Sdz(B)_10:11_7 Sdz(B)_10:11_8 Sdz(B)_10:11_9 Sdz(B)_10:11_10 Sdz(B)_10:11_11 Sdz(B)_10:11_12 Sdz(B)_10:11_13 Sdz(B)_10:11_14 Sdz(B)_10:11_15 Sdz(B)_10:11_16 Sdz(B)_10:11_17 Sdz(B)_10:11_18 Sdz(B)_10:11_19 Sdz(B)_10:11_20 Sdz(B)_10:11_21 Sdz(B)_10:11_22
Sdz(B):10:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):10:12 καὶ Σιδωνίων καὶ Αμαληκ καὶ Μαδιαμ, οἳ ἔθλιψαν ὑμᾶς, καὶ ἐβοήσατε πρός με, καὶ ἔσωσα ὑμᾶς ἐκ χειρὸς αὐτῶν;
Sdz(B):10:12 and from the Sidonians, and Amalec, and Madiam, who afflicted you? and ye cried to me, and I saved you out of their hand? (Judges 10:12 Brenton)
Sdz(B):10:12 Sydończycy, Amalekici i Madianici uciskali was, a wyście wołali do Mnie, czy nie wybawiłem was z ich ręki? (Sdz 10:12 BT_4)
Sdz(B):10:12 καὶ Σιδωνίων καὶ Αμαληκ καὶ Μαδιαμ, οἳ ἔθλιψαν ὑμᾶς, καὶ ἐβοήσατε πρός με, καὶ ἔσωσα ὑμᾶς ἐκ χειρὸς αὐτῶν;
Sdz(B):10:12 καί Σιδώνιος -ία -ον καί   καί Μαδιάμ, ὁ ὅς ἥ ὅ θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):10:12 I też, nawet, mianowicie Sidonian [mieszkaniec Sydonu] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Midian Kto/, który/, który By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Ty I też, nawet, mianowicie By ryczeć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka On/ona/to/to samo
Sdz(B):10:12 kai\ *sidOni/On kai\ *amalEk kai\ *madiam, oi(\ e)/TliPSan u(ma=s, kai\ e)boE/sate pro/s me, kai\ e)/sOsa u(ma=s e)k CHeiro\s au)tO=n;
Sdz(B):10:12 kai sidOniOn kai amalEk kai madiam, hoi eTliPSan hymas, kai eboEsate pros me, kai esOsa hymas ek CHeiros autOn;
Sdz(B):10:12 C N2_GPM C N_GSM C N_GSF RR_NPM VAI_AAI3P RP_AP C VAI_AAI2P P RP_AS C VAI_AAI1S RP_AP P N3_GSF RD_GPM
Sdz(B):10:12 and also, even, namely Sidonian [inhabitant of Sidon] and also, even, namely ć and also, even, namely Midian who/whom/which to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief you and also, even, namely to bellow toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save you out of (+gen) ἐξ before vowels hand he/she/it/same
Sdz(B):10:12 and Sidonian ([Adj] gen) and   and Midian (indecl) who/whom/which (nom) they-DISTRESS-ed you(pl) (acc) and you(pl)-BELLOW-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) and I-SAVE-ed you(pl) (acc) out of (+gen) hand (gen) them/same (gen)
Sdz(B):10:12 Sdz(B)_10:12_1 Sdz(B)_10:12_2 Sdz(B)_10:12_3 Sdz(B)_10:12_4 Sdz(B)_10:12_5 Sdz(B)_10:12_6 Sdz(B)_10:12_7 Sdz(B)_10:12_8 Sdz(B)_10:12_9 Sdz(B)_10:12_10 Sdz(B)_10:12_11 Sdz(B)_10:12_12 Sdz(B)_10:12_13 Sdz(B)_10:12_14 Sdz(B)_10:12_15 Sdz(B)_10:12_16 Sdz(B)_10:12_17 Sdz(B)_10:12_18 Sdz(B)_10:12_19
Sdz(B):10:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):10:13 καὶ ὑμεῖς ἐγκατελίπετέ με καὶ ἐδουλεύσατε θεοῖς ἑτέροις· διὰ τοῦτο οὐ προσθήσω τοῦ σῶσαι ὑμᾶς.
Sdz(B):10:13 Yet ye forsook me and served other gods; therefore I will not save you any more. (Judges 10:13 Brenton)
Sdz(B):10:13 Tymczasem wyście Mnie opuścili i poszliście służyć cudzym bogom! Oto dlaczego nie wybawię was więcej. (Sdz 10:13 BT_4)
Sdz(B):10:13 καὶ ὑμεῖς ἐγκατελίπετέ με καὶ ἐδουλεύσατε θεοῖς ἑτέροις· διὰ τοῦτο οὐ προσθήσω τοῦ σῶσαι ὑμᾶς.
Sdz(B):10:13 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) διά οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Sdz(B):10:13 I też, nawet, mianowicie Ty By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Ja I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Bóg  Inny Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By dodawać do By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ty
Sdz(B):10:13 kai\ u(mei=s e)gkateli/pete/ me kai\ e)douleu/sate Teoi=s e(te/rois· dia\ tou=to ou) prosTE/sO tou= sO=sai u(ma=s.
Sdz(B):10:13 kai hymeis enkatelipete me kai eduleusate Teois heterois· dia tuto u prosTEsO tu sOsai hymas.
Sdz(B):10:13 C RP_NP VBI_AAI2P RP_AS C VAI_AAI2P N2_DPM A1A_DPM P RD_ASN D VF_FAI1S RA_GSN VA_AAN RP_AP
Sdz(B):10:13 and also, even, namely you to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare I and also, even, namely to obey to be a slave, serve god [see theology] other because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to add to the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save you
Sdz(B):10:13 and you(pl) (nom) you(pl)-GIVE UP-ed me (acc) and you(pl)-OBEY-ed gods (dat) other (dat) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) not I-will-ADD-TO, I-should-ADD-TO the (gen) to-SAVE, be-you(sg)-SAVE-ed!, he/she/it-happens-to-SAVE (opt) you(pl) (acc)
Sdz(B):10:13 Sdz(B)_10:13_1 Sdz(B)_10:13_2 Sdz(B)_10:13_3 Sdz(B)_10:13_4 Sdz(B)_10:13_5 Sdz(B)_10:13_6 Sdz(B)_10:13_7 Sdz(B)_10:13_8 Sdz(B)_10:13_9 Sdz(B)_10:13_10 Sdz(B)_10:13_11 Sdz(B)_10:13_12 Sdz(B)_10:13_13 Sdz(B)_10:13_14 Sdz(B)_10:13_15
Sdz(B):10:13 x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):10:14 πορεύεσθε καὶ βοήσατε πρὸς τοὺς θεούς, οὓς ἐξελέξασθε ἑαυτοῖς, καὶ αὐτοὶ σωσάτωσαν ὑμᾶς ἐν καιρῷ θλίψεως ὑμῶν.
Sdz(B):10:14 Go, and cry to the gods whom ye have chosen to yourselves, and let them save you in the time of your affliction. (Judges 10:14 Brenton)
Sdz(B):10:14 Idźcie! Krzyczcie do bogów, których sobie wybraliście! Niechżeż oni was wybawiają w czasie waszego ucisku!» (Sdz 10:14 BT_4)
Sdz(B):10:14 πορεύεσθε καὶ βοήσατε πρὸς τοὺς θεούς, οὓς ἐξελέξασθε ἑαυτοῖς, καὶ αὐτοὶ σωσάτωσαν ὑμᾶς ἐν καιρῷ θλίψεως ὑμῶν.
Sdz(B):10:14 πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί αὐτός αὐτή αὐτό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) θλῖψις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Sdz(B):10:14 By iść I też, nawet, mianowicie By ryczeć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  Kto/, który/, który By wybierać Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność Ty
Sdz(B):10:14 poreu/esTe kai\ boE/sate pro\s tou\s Teou/s, ou(\s e)Xele/XasTe e(autoi=s, kai\ au)toi\ sOsa/tOsan u(ma=s e)n kairO=| Tli/PSeOs u(mO=n.
Sdz(B):10:14 poreuesTe kai boEsate pros tus Teus, hus eXeleXasTe heautois, kai autoi sOsatOsan hymas en kairO TliPSeOs hymOn.
Sdz(B):10:14 V1_PMD2P C VA_AAD2P P RA_APM N2_APM RR_APM VAI_AMI2P RD_DPM C RD_NPM VA_AAD3P RP_AP P N2_DSM N3I_GSF RP_GP
Sdz(B):10:14 to go and also, even, namely to bellow toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] who/whom/which to select self /our-/your-/themselves and also, even, namely he/she/it/same to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time squeezing adversity, trial, trouble, difficulty you
Sdz(B):10:14 you(pl)-are-being-GO-ed, be-you(pl)-being-GO-ed! and do-BELLOW-you(pl)! toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) gods (acc) who/whom/which (acc) you(pl)-were-SELECT-ed selves (dat) and they/same (nom) let-them-SAVE! you(pl) (acc) in/among/by (+dat) period of time (dat) squeezing (gen) you(pl) (gen)
Sdz(B):10:14 Sdz(B)_10:14_1 Sdz(B)_10:14_2 Sdz(B)_10:14_3 Sdz(B)_10:14_4 Sdz(B)_10:14_5 Sdz(B)_10:14_6 Sdz(B)_10:14_7 Sdz(B)_10:14_8 Sdz(B)_10:14_9 Sdz(B)_10:14_10 Sdz(B)_10:14_11 Sdz(B)_10:14_12 Sdz(B)_10:14_13 Sdz(B)_10:14_14 Sdz(B)_10:14_15 Sdz(B)_10:14_16 Sdz(B)_10:14_17
Sdz(B):10:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):10:15 καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς κύριον Ἡμάρτομεν, ποίησον σὺ ἡμῖν κατὰ πᾶν τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς σου, πλὴν ἐξελοῦ ἡμᾶς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ.
Sdz(B):10:15 And the children of Israel said to the Lord, We have sinned: do thou to us according to all that is good in thine eyes; only deliver us this day. (Judges 10:15 Brenton)
Sdz(B):10:15 «Zgrzeszyliśmy - odpowiedzieli Izraelici Panu - uczyń z nami, co się wyda słuszne w oczach twoich, jednakże dzisiaj wybaw nas!» (Sdz 10:15 BT_4)
Sdz(B):10:15 καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς κύριον Ἡμάρτομεν, ποίησον σὺ ἡμῖν κατὰ πᾶν τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς σου, πλὴν ἐξελοῦ ἡμᾶς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ.
Sdz(B):10:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πλήν ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Sdz(B):10:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Syn Izrael Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By grzeszyć By czynić/rób Ty Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Ty; twój/twój(sg) Z wyjątkiem By wyjmować Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Sdz(B):10:15 kai\ ei)=pan oi( ui(oi\ *israEl pro\s ku/rion *(Ema/rtomen, poi/Eson su\ E(mi=n kata\ pa=n to\ a)gaTo\n e)n o)fTalmoi=s sou, plE\n e)Xelou= E(ma=s e)n tE=| E(me/ra| tau/tE|.
Sdz(B):10:15 kai eipan hoi hyioi israEl pros kyrion hEmartomen, poiEson sy hEmin kata pan to agaTon en ofTalmois su, plEn eXelu hEmas en tE hEmera tautE.
Sdz(B):10:15 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P N2_ASM VBI_AAI1P VA_AAD2S RP_NS RP_DP P A3_ASN RA_ASN A1_ASN P N2_DPM RP_GS D VB_AMD2S RP_AP P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF
Sdz(B):10:15 and also, even, namely to say/tell the son Israel toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to sin to do/make you I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the good inherently good, i.e. God-wrought. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye you; your/yours(sg) except to take out I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Sdz(B):10:15 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) we-SIN-ed do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) you(sg) (nom) us (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) every (nom|acc|voc) the (nom|acc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) except be-you(sg)-TAKE OUT-ed! us (acc) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) this (dat)
Sdz(B):10:15 Sdz(B)_10:15_1 Sdz(B)_10:15_2 Sdz(B)_10:15_3 Sdz(B)_10:15_4 Sdz(B)_10:15_5 Sdz(B)_10:15_6 Sdz(B)_10:15_7 Sdz(B)_10:15_8 Sdz(B)_10:15_9 Sdz(B)_10:15_10 Sdz(B)_10:15_11 Sdz(B)_10:15_12 Sdz(B)_10:15_13 Sdz(B)_10:15_14 Sdz(B)_10:15_15 Sdz(B)_10:15_16 Sdz(B)_10:15_17 Sdz(B)_10:15_18 Sdz(B)_10:15_19 Sdz(B)_10:15_20 Sdz(B)_10:15_21 Sdz(B)_10:15_22 Sdz(B)_10:15_23 Sdz(B)_10:15_24 Sdz(B)_10:15_25
Sdz(B):10:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):10:16 καὶ ἐξέκλιναν τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἐδούλευσαν τῷ κυρίῳ μόνῳ, καὶ ὠλιγώθη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν κόπῳ Ισραηλ.
Sdz(B):10:16 And they put away the strange gods from the midst of them, and served the Lord only, and his soul was pained for the trouble of Israel. (Judges 10:16 Brenton)
Sdz(B):10:16 I wyrzucili spośród siebie obcych bogów, których mieli, a służyli Panu. Wtedy nie mógł Pan dłużej znosić ucisku Izraela. (Sdz 10:16 BT_4)
Sdz(B):10:16 καὶ ἐξέκλιναν τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἐδούλευσαν τῷ κυρίῳ μόνῳ, καὶ ὠλιγώθη ψυχὴ αὐτοῦ ἐν κόπῳ Ισραηλ.
Sdz(B):10:16 καί ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀλλότριος -ία -ον ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μόνος -η -ον καί   ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό ἐν κόπος, -ου, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
Sdz(B):10:16 I też, nawet, mianowicie By cofać się/unikaj Bóg  Innego/inni Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) I też, nawet, mianowicie Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca trudzą się Izrael
Sdz(B):10:16 kai\ e)Xe/klinan tou\s Teou\s tou\s a)llotri/ous e)k me/sou au)tO=n kai\ e)dou/leusan tO=| kuri/O| mo/nO|, kai\ O)ligO/TE E( PSuCHE\ au)tou= e)n ko/pO| *israEl.
Sdz(B):10:16 kai eXeklinan tus Teus tus allotrius ek mesu autOn kai eduleusan tO kyriO monO, kai OligOTE hE PSyCHE autu en kopO israEl.
Sdz(B):10:16 C VAI_AAI3P RA_APM N2_APM RA_APM A1A_APM P A1_GSM RD_GPM C VAI_AAI3P RA_DSM N2_DSM A1_DSM C VCI_API3S RA_NSF N1_NSF RD_GSM P N2_DSM N_GSM
Sdz(B):10:16 and also, even, namely to recoil/avoid the god [see theology] the of another/others out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done he/she/it/same and also, even, namely to obey to be a slave, serve the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) and also, even, namely ć the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among labor toil Israel
Sdz(B):10:16 and they-RECOIL/AVOID-ed the (acc) gods (acc) the (acc) of another/others (acc) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! them/same (gen) and they-OBEY-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) sole ([Adj] dat) and   the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) labor (dat) Israel (indecl)
Sdz(B):10:16 Sdz(B)_10:16_1 Sdz(B)_10:16_2 Sdz(B)_10:16_3 Sdz(B)_10:16_4 Sdz(B)_10:16_5 Sdz(B)_10:16_6 Sdz(B)_10:16_7 Sdz(B)_10:16_8 Sdz(B)_10:16_9 Sdz(B)_10:16_10 Sdz(B)_10:16_11 Sdz(B)_10:16_12 Sdz(B)_10:16_13 Sdz(B)_10:16_14 Sdz(B)_10:16_15 Sdz(B)_10:16_16 Sdz(B)_10:16_17 Sdz(B)_10:16_18 Sdz(B)_10:16_19 Sdz(B)_10:16_20 Sdz(B)_10:16_21 Sdz(B)_10:16_22
Sdz(B):10:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):10:17 καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Αμμων καὶ παρενέβαλον ἐν Γαλααδ, καὶ συνήχθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ παρενέβαλον ἐν τῇ σκοπιᾷ.
Sdz(B):10:17 And the children of Ammon went up, and encamped in Galaad; and the children of Israel were gathered together and encamped on the hill. (Judges 10:17 Brenton)
Sdz(B):10:17 Tymczasem zgromadzili się Ammonici i rozbili obóz w Gileadzie. Zebrali się także Izraelici i rozłożyli się obozem w Mispa. (Sdz 10:17 BT_4)
Sdz(B):10:17 Καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Αμμων καὶ παρενέβαλον ἐν Γαλααδ, καὶ συνήχθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ παρενέβαλον ἐν τῇ σκοπιᾷ.
Sdz(B):10:17 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν   καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό  
Sdz(B):10:17 I też, nawet, mianowicie By podnosić Syn Piasek I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Syn Izrael I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Sdz(B):10:17 *kai\ a)ne/bEsan oi( ui(oi\ *ammOn kai\ parene/balon e)n *galaad, kai\ sunE/CHTEsan oi( ui(oi\ *israEl kai\ parene/balon e)n tE=| skopia=|.
Sdz(B):10:17 kai anebEsan hoi hyioi ammOn kai parenebalon en galaad, kai synECHTEsan hoi hyioi israEl kai parenebalon en tE skopia.
Sdz(B):10:17 C VZI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM C VBI_AAI3P P N_DSM C VQI_API3P RA_NPM N2_NPM N_GSM C VBI_AAI3P P RA_DSF N1A_DSF
Sdz(B):10:17 and also, even, namely to ascend the son sand and also, even, namely to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to gather together the son Israel and also, even, namely to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć
Sdz(B):10:17 and they-ASCEND-ed the (nom) sons (nom|voc) sands (gen) and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed in/among/by (+dat)   and they-were-GATHER TOGETHER-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed in/among/by (+dat) the (dat)  
Sdz(B):10:17 Sdz(B)_10:17_1 Sdz(B)_10:17_2 Sdz(B)_10:17_3 Sdz(B)_10:17_4 Sdz(B)_10:17_5 Sdz(B)_10:17_6 Sdz(B)_10:17_7 Sdz(B)_10:17_8 Sdz(B)_10:17_9 Sdz(B)_10:17_10 Sdz(B)_10:17_11 Sdz(B)_10:17_12 Sdz(B)_10:17_13 Sdz(B)_10:17_14 Sdz(B)_10:17_15 Sdz(B)_10:17_16 Sdz(B)_10:17_17 Sdz(B)_10:17_18 Sdz(B)_10:17_19
Sdz(B):10:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):10:18 καὶ εἶπον ὁ λαὸς οἱ ἄρχοντες Γαλααδ ἀνὴρ πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ Τίς ὁ ἀνήρ, ὅστις ἂν ἄρξηται παρατάξασθαι πρὸς υἱοὺς Αμμων; καὶ ἔσται εἰς ἄρχοντα πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν Γαλααδ.
Sdz(B):10:18 And the people the princes of Galaad said every man to his neighbour, Who is he that shall begin to fight against the children of Ammon? he shall even be head over all that dwell in Galaad. (Judges 10:18 Brenton)
Sdz(B):10:18 Wówczas lud i wodzowie Gileadu mówili jeden do drugiego: «Który z mężów podejmie się walki z Ammonitami, ten będzie wodzem nad wszystkimi mieszkańcami Gileadu». (Sdz 10:18 BT_4)
Sdz(B):10:18 καὶ εἶπον λαὸς οἱ ἄρχοντες Γαλααδ ἀνὴρ πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ Τίς ἀνήρ, ὅστις ἂν ἄρξηται παρατάξασθαι πρὸς υἱοὺς Αμμων; καὶ ἔσται εἰς ἄρχοντα πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν Γαλααδ.
Sdz(B):10:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πρός ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ἄν ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) πρός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)  
Sdz(B):10:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ludzie Władca; by zaczynać się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By zaczynać się By mobilizować się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Piasek I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie) Władca; by zaczynać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????)
Sdz(B):10:18 kai\ ei)=pon o( lao\s oi( a)/rCHontes *galaad a)nE\r pro\s to\n plEsi/on au)tou= *ti/s o( a)nE/r, o(/stis a)/n a)/rXEtai parata/XasTai pro\s ui(ou\s *ammOn; kai\ e)/stai ei)s a)/rCHonta pa=sin toi=s katoikou=sin *galaad.
Sdz(B):10:18 kai eipon ho laos hoi arCHontes galaad anEr pros ton plEsion autu tis ho anEr, hostis an arXEtai parataXasTai pros hyius ammOn; kai estai eis arCHonta pasin tois katoikusin galaad.
Sdz(B):10:18 C VBI_AAI3P RA_NSM N2_NSM RA_NPM N3_NPM N_GSM N3_NSM P RA_ASM D RD_GSM RI_NSM RA_NSM N3_NSM RX_NSM x VA_AMS3S VA_AMN P N2_APM N_GSM C VF_FMI3S P N3_ASM A3_DPM RA_DPM V2_PAPDPM N_DSM
Sdz(B):10:18 and also, even, namely to say/tell the people the ruler; to begin ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". toward (+acc,+gen,+dat) the neighbor one near, close to; near he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] ever (if ever) to begin to mobilize toward (+acc,+gen,+dat) son sand and also, even, namely to be into (+acc) ruler; to begin every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć
Sdz(B):10:18 and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom) people (nom) the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc)   man, husband (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) who/what/why (nom) the (nom) man, husband (nom) who-/whom-/whichever (nom) ever he/she/it-should-be-BEGIN-ed to-be-MOBILIZE-ed toward (+acc,+gen,+dat) sons (acc) sands (gen) and he/she/it-will-be into (+acc) ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) all (dat) the (dat) they-are-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (dat)  
Sdz(B):10:18 Sdz(B)_10:18_1 Sdz(B)_10:18_2 Sdz(B)_10:18_3 Sdz(B)_10:18_4 Sdz(B)_10:18_5 Sdz(B)_10:18_6 Sdz(B)_10:18_7 Sdz(B)_10:18_8 Sdz(B)_10:18_9 Sdz(B)_10:18_10 Sdz(B)_10:18_11 Sdz(B)_10:18_12 Sdz(B)_10:18_13 Sdz(B)_10:18_14 Sdz(B)_10:18_15 Sdz(B)_10:18_16 Sdz(B)_10:18_17 Sdz(B)_10:18_18 Sdz(B)_10:18_19 Sdz(B)_10:18_20 Sdz(B)_10:18_21 Sdz(B)_10:18_22 Sdz(B)_10:18_23 Sdz(B)_10:18_24 Sdz(B)_10:18_25 Sdz(B)_10:18_26 Sdz(B)_10:18_27 Sdz(B)_10:18_28 Sdz(B)_10:18_29 Sdz(B)_10:18_30
Sdz(B):10:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x