Sdz(B):20:1 καὶ ἐξῆλθον πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ, καὶ ἐξεκκλησιάσθη ἡ συναγωγὴ ὡς ἀνὴρ εἷς ἀπὸ Δαν καὶ ἕως Βηρσαβεε καὶ γῆ τοῦ Γαλααδ πρὸς κύριον εἰς Μασσηφα.
Sdz(B):20:1 And all the children of Israel went out, and all the congregation was gathered as one man, from Dan even to Bersabee, and in the land of Galaad, to the Lord at Massepha. (Judges 20:1 Brenton)
Sdz(B):20:1 Wtedy wyszli wszyscy Izraelici i jak jeden mąż zgromadzili się jednomyślnie od Dan aż do Beer-Szeby wraz z krainą Gilead przed Panem w Mispa. (Sdz 20:1 BT_4)
Sdz(B):20:1 Καὶ ἐξῆλθον πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ, καὶ ἐξεκκλησιάσθη συναγωγὴ ὡς ἀνὴρ εἷς ἀπὸ Δαν καὶ ἕως Βηρσαβεε καὶ γῆ τοῦ Γαλααδ πρὸς κύριον εἰς Μασσηφα.
Sdz(B):20:1 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί   ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ ὡς ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀπό   καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω Βηρσαβεε[2], ἡ [LXX]; Βηρσαβεε[1] [LXX] καί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό   πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1]  
Sdz(B):20:1 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Zebranie Jak/jak Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Jeden Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie)
Sdz(B):20:1 *kai\ e)XE=lTon pa/ntes oi( ui(oi\ *israEl, kai\ e)XekklEsia/sTE E( sunagOgE\ O(s a)nE\r ei(=s a)po\ *dan kai\ e(/Os *bErsabee kai\ gE= tou= *galaad pro\s ku/rion ei)s *massEfa.
Sdz(B):20:1 kai eXElTon pantes hoi hyioi israEl, kai eXekklEsiasTE hE synagOgE hOs anEr heis apo dan kai heOs bErsabee kai gE tu galaad pros kyrion eis massEfa.
Sdz(B):20:1 C VBI_AAI3P A3_NPM RA_NPM N2_NPM N_GSM C VS_API3S RA_NSF N1_NSF C N3_NSM A3_NSM P N_GSM C P N_GS C N1_NSF RA_GSM N_GSM P N2_ASM P N_DSF
Sdz(B):20:1 and also, even, namely to come out every all, each, every, the whole of the son Israel and also, even, namely ć the gathering as/like man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". one from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely until; dawn Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba and also, even, namely earth/land the ć toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) ć
Sdz(B):20:1 and I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT all (nom|voc) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) and   the (nom) gathering (nom|voc) as/like man, husband (nom) one (nom) away from (+gen)   and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Bersabee/Bathsheba (indecl); Bersabee/Beersheba (indecl) and earth/land (nom|voc) the (gen)   toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc)  
Sdz(B):20:1 Sdz(B)_20:1_1 Sdz(B)_20:1_2 Sdz(B)_20:1_3 Sdz(B)_20:1_4 Sdz(B)_20:1_5 Sdz(B)_20:1_6 Sdz(B)_20:1_7 Sdz(B)_20:1_8 Sdz(B)_20:1_9 Sdz(B)_20:1_10 Sdz(B)_20:1_11 Sdz(B)_20:1_12 Sdz(B)_20:1_13 Sdz(B)_20:1_14 Sdz(B)_20:1_15 Sdz(B)_20:1_16 Sdz(B)_20:1_17 Sdz(B)_20:1_18 Sdz(B)_20:1_19 Sdz(B)_20:1_20 Sdz(B)_20:1_21 Sdz(B)_20:1_22 Sdz(B)_20:1_23 Sdz(B)_20:1_24 Sdz(B)_20:1_25 Sdz(B)_20:1_26
Sdz(B):20:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):20:2 καὶ ἐστάθησαν κατὰ πρόσωπον κυρίου πᾶσαι αἱ φυλαὶ τοῦ Ισραηλ ἐν ἐκκλησίᾳ τοῦ λαοῦ τοῦ θεοῦ, τετρακόσιαι χιλιάδες ἀνδρῶν πεζῶν, ἕλκοντες ῥομφαίαν.
Sdz(B):20:2 And all the tribes of Israel stood before the Lord in the assembly of the people of God, four hundred thousand footmen that drew sword. (Judges 20:2 Brenton)
Sdz(B):20:2 Przywódcy całego narodu, wszystkie pokolenia Izraela brały udział w zebraniu ludu Bożego - a było ich czterysta tysięcy mężów pieszych, dobywających miecza. (Sdz 20:2 BT_4)
Sdz(B):20:2 καὶ ἐστάθησαν κατὰ πρόσωπον κυρίου πᾶσαι αἱ φυλαὶ τοῦ Ισραηλ ἐν ἐκκλησίᾳ τοῦ λαοῦ τοῦ θεοῦ, τετρακόσιαι χιλιάδες ἀνδρῶν πεζῶν, ἕλκοντες ῥομφαίαν.
Sdz(B):20:2 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐν ἐκ·κλησία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ τετρα·κόσιοι -αι -α χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πεζός -ή -όν ἕλκω (ελκ-, ελκυ·σ-, ελκυ·σ-, -, -, ελκυσ·θ-) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα)
Sdz(B):20:2 I też, nawet, mianowicie By powodować stać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Szczep Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Ludzie Bóg  Czterysta Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Chodzenie lądem By wlec się przyciągaj, wrzodziej, szarp pociągnięcie, płyń przy miejscu, strumieni Szpada
Sdz(B):20:2 kai\ e)sta/TEsan kata\ pro/sOpon kuri/ou pa=sai ai( fulai\ tou= *israEl e)n e)kklEsi/a| tou= laou= tou= Teou=, tetrako/siai CHilia/des a)ndrO=n peDZO=n, e(/lkontes r(omfai/an.
Sdz(B):20:2 kai estaTEsan kata prosOpon kyriu pasai hai fylai tu israEl en ekklEsia tu lau tu Teu, tetrakosiai CHiliades andrOn peDZOn, helkontes romfaian.
Sdz(B):20:2 C VCI_API3P P N2N_ASN N2_GSM A1S_NPF RA_NPF N1_NPF RA_GSM N_GSM P N1A_DSF RA_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM A1A_NPF N3D_NPF N3_GPM A1_GPM V1_PAPNPM N1A_ASF
Sdz(B):20:2 and also, even, namely to cause to stand down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of; to sprinkle the tribe the Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among assembly assembly, gathering, congregation, church the people the god [see theology] four hundred kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". going by land to drag attract, ulcerate, pull draw, flow at a place, of streams sword
Sdz(B):20:2 and they-were-CAUSE-ed-TO-STand down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) tribes (nom|voc) the (gen) Israel (indecl) in/among/by (+dat) assembly (dat) the (gen) people (gen) the (gen) god (gen) four hundred (nom|voc) kilos (nom|voc) men, husbands (gen) going by land ([Adj] gen) while DRAG-ing (nom|voc) sword (acc)
Sdz(B):20:2 Sdz(B)_20:2_1 Sdz(B)_20:2_2 Sdz(B)_20:2_3 Sdz(B)_20:2_4 Sdz(B)_20:2_5 Sdz(B)_20:2_6 Sdz(B)_20:2_7 Sdz(B)_20:2_8 Sdz(B)_20:2_9 Sdz(B)_20:2_10 Sdz(B)_20:2_11 Sdz(B)_20:2_12 Sdz(B)_20:2_13 Sdz(B)_20:2_14 Sdz(B)_20:2_15 Sdz(B)_20:2_16 Sdz(B)_20:2_17 Sdz(B)_20:2_18 Sdz(B)_20:2_19 Sdz(B)_20:2_20 Sdz(B)_20:2_21 Sdz(B)_20:2_22
Sdz(B):20:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):20:3 καὶ ἤκουσαν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν ὅτι ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἰς Μασσηφα. καὶ ἐλθόντες εἶπαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ Λαλήσατε ποῦ ἐγένετο ἡ πονηρία αὕτη.
Sdz(B):20:3 And the children of Benjamin heard that the children of Israel were gone up to Massepha: and the children of Israel came and said, Tell us, where did this wickedness take place? (Judges 20:3 Brenton)
Sdz(B):20:3 Beniaminici usłyszeli, że Izraelici zebrali się w Mispa. Rzekli wówczas Izraelici: «Opowiedzcie nam, jak dokonano tej zbrodni!» (Sdz 20:3 BT_4)
Sdz(B):20:3 καὶ ἤκουσαν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν ὅτι ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἰς Μασσηφα. καὶ ἐλθόντες εἶπαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ Λαλήσατε ποῦ ἐγένετο πονηρία αὕτη.
Sdz(B):20:3 καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ὅτι ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1]   καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ποῦ[1] γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρία, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Sdz(B):20:3 I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Syn Beniamin Ponieważ/tamto By podnosić Syn Izrael Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By przychodzić By mówić/opowiadaj Syn Izrael By mówić Gdzie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Bezeceństwo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Sdz(B):20:3 kai\ E)/kousan oi( ui(oi\ *beniamin o(/ti a)ne/bEsan oi( ui(oi\ *israEl ei)s *massEfa. kai\ e)lTo/ntes ei)=pan oi( ui(oi\ *israEl *lalE/sate pou= e)ge/neto E( ponEri/a au(/tE.
Sdz(B):20:3 kai Ekusan hoi hyioi beniamin hoti anebEsan hoi hyioi israEl eis massEfa. kai elTontes eipan hoi hyioi israEl lalEsate pu egeneto hE ponEria hautE.
Sdz(B):20:3 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM C VZI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P N_ASF C VB_AAPNPM VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM VA_AAD2P D VBI_AMI3S RA_NSF N1A_NSF RD_NSF
Sdz(B):20:3 and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to hear the son Benjamin because/that to ascend the son Israel into (+acc) ć and also, even, namely to come to say/tell the son Israel to speak where to become become, happen the wickedness this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Sdz(B):20:3 and while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed the (nom) sons (nom|voc) Benjamin (indecl) because/that they-ASCEND-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) into (+acc)   and upon COME-ing (nom|voc) they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) do-SPEAK-you(pl)! where he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) wickedness (nom|voc) this (nom)
Sdz(B):20:3 Sdz(B)_20:3_1 Sdz(B)_20:3_2 Sdz(B)_20:3_3 Sdz(B)_20:3_4 Sdz(B)_20:3_5 Sdz(B)_20:3_6 Sdz(B)_20:3_7 Sdz(B)_20:3_8 Sdz(B)_20:3_9 Sdz(B)_20:3_10 Sdz(B)_20:3_11 Sdz(B)_20:3_12 Sdz(B)_20:3_13 Sdz(B)_20:3_14 Sdz(B)_20:3_15 Sdz(B)_20:3_16 Sdz(B)_20:3_17 Sdz(B)_20:3_18 Sdz(B)_20:3_19 Sdz(B)_20:3_20 Sdz(B)_20:3_21 Sdz(B)_20:3_22 Sdz(B)_20:3_23 Sdz(B)_20:3_24
Sdz(B):20:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):20:4 καὶ ἀπεκρίθη ὁ ἀνὴρ ὁ Λευίτης ὁ ἀνὴρ τῆς γυναικὸς τῆς φονευθείσης καὶ εἶπεν Εἰς Γαβαα τῆς Βενιαμιν ἦλθον ἐγὼ καὶ ἡ παλλακή μου τοῦ αὐλισθῆναι.
Sdz(B):20:4 And the Levite, the husband of the woman that was slain, answered and said, I and my concubine went to Gabaa of Benjamin to lodge. (Judges 20:4 Brenton)
Sdz(B):20:4 Wówczas lewita, małżonek owej zamordowanej kobiety, zabrał głos, mówiąc: «Przybyłem z moją żoną do Gibea, które należy do pokolenia Beniamina, aby tam spędzić noc. (Sdz 20:4 BT_4)
Sdz(B):20:4 καὶ ἀπεκρίθη ἀνὴρ Λευίτης ἀνὴρ τῆς γυναικὸς τῆς φονευθείσης καὶ εἶπεν Εἰς Γαβαα τῆς Βενιαμιν ἦλθον ἐγὼ καὶ παλλακή μου τοῦ αὐλισθῆναι.
Sdz(B):20:4 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰς[1]   ὁ ἡ τό Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-)
Sdz(B):20:4 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Lewita Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kobiety/żona By mordować I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Do (+przyspieszenie) Beniamin By przychodzić Ja I też, nawet, mianowicie Ja By spędzać {By wydawać} noc
Sdz(B):20:4 kai\ a)pekri/TE o( a)nE\r o( *leui/tEs o( a)nE\r tE=s gunaiko\s tE=s foneuTei/sEs kai\ ei)=pen *ei)s *gabaa tE=s *beniamin E)=lTon e)gO\ kai\ E( pallakE/ mou tou= au)lisTE=nai.
Sdz(B):20:4 kai apekriTE ho anEr ho leuitEs ho anEr tEs gynaikos tEs foneuTeisEs kai eipen eis gabaa tEs beniamin ElTon egO kai hE pallakE mu tu aulisTEnai.
Sdz(B):20:4 C VCI_API3S RA_NSM N3_NSM RA_NSM N1M_NSM RA_NSM N3_NSM RA_GSF N3K_GSF RA_GSF VC_APPNSF C VBI_AAI3S P N_ASF RA_GSF N_GSM VBI_AAI3P RP_NS C RA_NSF N1_NSF RP_GS RA_GSN VC_APN
Sdz(B):20:4 and also, even, namely to answer the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the Levite the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the woman/wife the to murder and also, even, namely to say/tell into (+acc) ć the Benjamin to come I and also, even, namely the ć I the to spend the night
Sdz(B):20:4 and he/she/it-was-ANSWER-ed the (nom) man, husband (nom) the (nom) Levite (nom) the (nom) man, husband (nom) the (gen) woman/wife (gen) the (gen) upon being-MURDER-ed (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed into (+acc)   the (gen) Benjamin (indecl) I-COME-ed, they-COME-ed I (nom) and the (nom)   me (gen) the (gen) to-be-SPEND-ed-THE-NIGHT
Sdz(B):20:4 Sdz(B)_20:4_1 Sdz(B)_20:4_2 Sdz(B)_20:4_3 Sdz(B)_20:4_4 Sdz(B)_20:4_5 Sdz(B)_20:4_6 Sdz(B)_20:4_7 Sdz(B)_20:4_8 Sdz(B)_20:4_9 Sdz(B)_20:4_10 Sdz(B)_20:4_11 Sdz(B)_20:4_12 Sdz(B)_20:4_13 Sdz(B)_20:4_14 Sdz(B)_20:4_15 Sdz(B)_20:4_16 Sdz(B)_20:4_17 Sdz(B)_20:4_18 Sdz(B)_20:4_19 Sdz(B)_20:4_20 Sdz(B)_20:4_21 Sdz(B)_20:4_22 Sdz(B)_20:4_23 Sdz(B)_20:4_24 Sdz(B)_20:4_25 Sdz(B)_20:4_26
Sdz(B):20:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):20:5 καὶ ἀνέστησαν ἐπ’ ἐμὲ οἱ ἄνδρες τῆς Γαβαα καὶ ἐκύκλωσαν ἐπ’ ἐμὲ ἐπὶ τὴν οἰκίαν νυκτός· ἐμὲ ἠθέλησαν φονεῦσαι καὶ τὴν παλλακήν μου ἐταπείνωσαν καὶ ἀπέθανεν.
Sdz(B):20:5 And the men of Gabaa rose up against me, and compassed the house by night against me; they wished to slay me, and they have humbled my concubine, and she is dead. (Judges 20:5 Brenton)
Sdz(B):20:5 Mężowie z Gibea wystąpili przeciwko mnie i w nocy otoczyli dom, w którym przebywałem, z zamiarem pozbawienia mnie życia. Żonę moją tak zgwałcili, że umarła. (Sdz 20:5 BT_4)
Sdz(B):20:5 καὶ ἀνέστησαν ἐπ’ ἐμὲ οἱ ἄνδρες τῆς Γαβαα καὶ ἐκύκλωσαν ἐπ’ ἐμὲ ἐπὶ τὴν οἰκίαν νυκτός· ἐμὲ ἠθέλησαν φονεῦσαι καὶ τὴν παλλακήν μου ἐταπείνωσαν καὶ ἀπέθανεν.
Sdz(B):20:5 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό   καί κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) νύξ, -υκτός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-) καί ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Sdz(B):20:5 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom Noc Ja; mój/mój By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By mordować I też, nawet, mianowicie Ja Do niżej I też, nawet, mianowicie By umierać
Sdz(B):20:5 kai\ a)ne/stEsan e)p’ e)me\ oi( a)/ndres tE=s *gabaa kai\ e)ku/klOsan e)p’ e)me\ e)pi\ tE\n oi)ki/an nukto/s· e)me\ E)Te/lEsan foneu=sai kai\ tE\n pallakE/n mou e)tapei/nOsan kai\ a)pe/Tanen.
Sdz(B):20:5 kai anestEsan ep’ eme hoi andres tEs gabaa kai ekyklOsan ep’ eme epi tEn oikian nyktos· eme ETelEsan foneusai kai tEn pallakEn mu etapeinOsan kai apeTanen.
Sdz(B):20:5 C VHI_AAI3P P RP_AS RA_NPM N3_NPM RA_GSF N_GSF C VAI_AAI3P P RP_AS P RA_ASF N1A_ASF N3_GSF RP_AS VAI_AAI3P VA_AAN C RA_ASF N1_ASF RP_GS VAI_AAI3P C VBI_AAI3S
Sdz(B):20:5 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the ć and also, even, namely to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house night I; my/mine to want want, wish, desire to murder and also, even, namely the ć I to lower and also, even, namely to die
Sdz(B):20:5 and they-STand-ed-UP upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) the (nom) men, husbands (nom|voc) the (gen)   and they-ENCIRCLE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) night (gen) me (acc); my/mine (voc) they-WANT-ed to-MURDER, be-you(sg)-MURDER-ed!, he/she/it-happens-to-MURDER (opt) and the (acc)   me (gen) they-LOWER-ed and he/she/it-DIE-ed
Sdz(B):20:5 Sdz(B)_20:5_1 Sdz(B)_20:5_2 Sdz(B)_20:5_3 Sdz(B)_20:5_4 Sdz(B)_20:5_5 Sdz(B)_20:5_6 Sdz(B)_20:5_7 Sdz(B)_20:5_8 Sdz(B)_20:5_9 Sdz(B)_20:5_10 Sdz(B)_20:5_11 Sdz(B)_20:5_12 Sdz(B)_20:5_13 Sdz(B)_20:5_14 Sdz(B)_20:5_15 Sdz(B)_20:5_16 Sdz(B)_20:5_17 Sdz(B)_20:5_18 Sdz(B)_20:5_19 Sdz(B)_20:5_20 Sdz(B)_20:5_21 Sdz(B)_20:5_22 Sdz(B)_20:5_23 Sdz(B)_20:5_24 Sdz(B)_20:5_25 Sdz(B)_20:5_26
Sdz(B):20:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):20:6 καὶ ἐκράτησα τὴν παλλακήν μου καὶ ἐμέλισα αὐτὴν καὶ ἀπέστειλα ἐν παντὶ ὁρίῳ κληρονομίας υἱῶν Ισραηλ, ὅτι ἐποίησαν ζεμα καὶ ἀπόπτωμα ἐν Ισραηλ.
Sdz(B):20:6 And I laid hold of my concubine, and divided her in pieces, and sent the parts into every coast of the inheritance of the children of Israel; for they have wrought lewdness and abomination in Israel. (Judges 20:6 Brenton)
Sdz(B):20:6 Zabrałem więc moją żonę, rozciąłem na kawałki, które porozsyłałem do wszystkich dzielnic dziedzictwa izraelskiego. Popełniono bowiem bezeceństwo w Izraelu. (Sdz 20:6 BT_4)
Sdz(B):20:6 καὶ ἐκράτησα τὴν παλλακήν μου καὶ ἐμέλισα αὐτὴν καὶ ἀπέστειλα ἐν παντὶ ὁρίῳ κληρονομίας υἱῶν Ισραηλ, ὅτι ἐποίησαν ζεμα καὶ ἀπόπτωμα ἐν Ισραηλ.
Sdz(B):20:6 καί κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅριον, -ου, τό κληρο·νομία, -ας, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὅτι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   καί   ἐν Ἰσραήλ, ὁ
Sdz(B):20:6 I też, nawet, mianowicie By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Ja I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie zamawiać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Granica Dziedzictwo Syn Izrael Ponieważ/tamto By czynić/rób I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael
Sdz(B):20:6 kai\ e)kra/tEsa tE\n pallakE/n mou kai\ e)me/lisa au)tE\n kai\ a)pe/steila e)n panti\ o(ri/O| klEronomi/as ui(O=n *israEl, o(/ti e)poi/Esan DZema kai\ a)po/ptOma e)n *israEl.
Sdz(B):20:6 kai ekratEsa tEn pallakEn mu kai emelisa autEn kai apesteila en panti horiO klEronomias hyiOn israEl, hoti epoiEsan DZema kai apoptOma en israEl.
Sdz(B):20:6 C VAI_AAI1S RA_ASF N1_ASF RP_GS C VAI_AAI1S RD_ASF C VAI_AAI1S P A3_DSN N2N_DSN N1A_GSF N2_GPM N_GSM C VAI_AAI3P N_ASN C N3M_ASN P N_DSM
Sdz(B):20:6 and also, even, namely to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain the ć I and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of boundary inheritance son Israel because/that to do/make ć and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel
Sdz(B):20:6 and I-SEIZE/GRAB-ed-HOLD the (acc)   me (gen) and   her/it/same (acc) and I-ORDER FORTH-ed in/among/by (+dat) every (dat) boundary (dat) inheritance (gen), inheritances (acc) sons (gen) Israel (indecl) because/that they-DO/MAKE-ed   and   in/among/by (+dat) Israel (indecl)
Sdz(B):20:6 Sdz(B)_20:6_1 Sdz(B)_20:6_2 Sdz(B)_20:6_3 Sdz(B)_20:6_4 Sdz(B)_20:6_5 Sdz(B)_20:6_6 Sdz(B)_20:6_7 Sdz(B)_20:6_8 Sdz(B)_20:6_9 Sdz(B)_20:6_10 Sdz(B)_20:6_11 Sdz(B)_20:6_12 Sdz(B)_20:6_13 Sdz(B)_20:6_14 Sdz(B)_20:6_15 Sdz(B)_20:6_16 Sdz(B)_20:6_17 Sdz(B)_20:6_18 Sdz(B)_20:6_19 Sdz(B)_20:6_20 Sdz(B)_20:6_21 Sdz(B)_20:6_22 Sdz(B)_20:6_23
Sdz(B):20:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):20:7 ἰδοὺ πάντες ὑμεῖς, υἱοὶ Ισραηλ, δότε ἑαυτοῖς λόγον καὶ βουλὴν ἐκεῖ.
Sdz(B):20:7 Behold, all ye are children of Israel; and consider and take counsel here among yourselves. (Judges 20:7 Brenton)
Sdz(B):20:7 Wszyscy zebrani tu Izraelici naradźcie się i już tutaj poweźmijcie postanowienie!» (Sdz 20:7 BT_4)
Sdz(B):20:7 ἰδοὺ πάντες ὑμεῖς, υἱοὶ Ισραηλ, δότε ἑαυτοῖς λόγον καὶ βουλὴν ἐκεῖ.
Sdz(B):20:7 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ λόγος, -ου, ὁ καί βουλή, -ῆς, ἡ ἐκεῖ
Sdz(B):20:7 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ty Syn Izrael By dawać Samo /nasz /twój /siebie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie Planu/zamiar Tam
Sdz(B):20:7 i)dou\ pa/ntes u(mei=s, ui(oi\ *israEl, do/te e(autoi=s lo/gon kai\ boulE\n e)kei=.
Sdz(B):20:7 idu pantes hymeis, hyioi israEl, dote heautois logon kai bulEn ekei.
Sdz(B):20:7 I A3_NPM RP_NP N2_NPM N_GSM VO_AAD2P RD_DPM N2_ASM C N1_ASF D
Sdz(B):20:7 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of you son Israel to give self /our-/your-/themselves word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. and also, even, namely plan/intention there
Sdz(B):20:7 be-you(sg)-SEE-ed! all (nom|voc) you(pl) (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) do-GIVE-you(pl)! selves (dat) word (acc) and plan/intention (acc) there
Sdz(B):20:7 Sdz(B)_20:7_1 Sdz(B)_20:7_2 Sdz(B)_20:7_3 Sdz(B)_20:7_4 Sdz(B)_20:7_5 Sdz(B)_20:7_6 Sdz(B)_20:7_7 Sdz(B)_20:7_8 Sdz(B)_20:7_9 Sdz(B)_20:7_10 Sdz(B)_20:7_11
Sdz(B):20:7 x x x x x x x x x x x
Sdz(B):20:8 καὶ ἀνέστη πᾶς ὁ λαὸς ὡς ἀνὴρ εἷς λέγοντες Οὐκ ἀπελευσόμεθα ἀνὴρ εἰς σκήνωμα αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐπιστρέψομεν ἀνὴρ εἰς οἶκον αὐτοῦ.
Sdz(B):20:8 And all the people rose up as one man, saying, No one of us shall return to his tent, and no one of us shall return to his house. (Judges 20:8 Brenton)
Sdz(B):20:8 Wystąpili wszyscy jednomyślnie, mówiąc: «Nikt z nas nie odejdzie do swego namiotu ani nie uda się do domu! (Sdz 20:8 BT_4)
Sdz(B):20:8 καὶ ἀνέστη πᾶς λαὸς ὡς ἀνὴρ εἷς λέγοντες Οὐκ ἀπελευσόμεθα ἀνὴρ εἰς σκήνωμα αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐπιστρέψομεν ἀνὴρ εἰς οἶκον αὐτοῦ.
Sdz(B):20:8 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὡς ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἰς[1] σκήνωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):20:8 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Jak/jak Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Jeden By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By odchodzić Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do (+przyspieszenie) Mieszkanie, zamieszkiwanie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By odwracać się dookoła Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do (+przyspieszenie) Dom On/ona/to/to samo
Sdz(B):20:8 kai\ a)ne/stE pa=s o( lao\s O(s a)nE\r ei(=s le/gontes *ou)k a)peleuso/meTa a)nE\r ei)s skE/nOma au)tou= kai\ ou)k e)pistre/PSomen a)nE\r ei)s oi)=kon au)tou=.
Sdz(B):20:8 kai anestE pas ho laos hOs anEr heis legontes uk apeleusomeTa anEr eis skEnOma autu kai uk epistrePSomen anEr eis oikon autu.
Sdz(B):20:8 C VHI_AAI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM C N3_NSM A3_NSM V1_PAPNPM D VF_FMI1P N3_NSM P N3M_ASN RD_GSM C D VF_FAI1P N3_NSM P N2_ASM RD_GSM
Sdz(B):20:8 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect every all, each, every, the whole of the people as/like man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". one to say/tell οὐχ before rough breathing to depart man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". into (+acc) lodging, habitation he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to turn around man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". into (+acc) house he/she/it/same
Sdz(B):20:8 and he/she/it-STand-ed-UP every (nom|voc) the (nom) people (nom) as/like man, husband (nom) one (nom) while SAY/TELL-ing (nom|voc) not we-will-be-DEPART-ed man, husband (nom) into (+acc) lodging, habitation (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and not we-will-TURN-AROUND man, husband (nom) into (+acc) house (acc) him/it/same (gen)
Sdz(B):20:8 Sdz(B)_20:8_1 Sdz(B)_20:8_2 Sdz(B)_20:8_3 Sdz(B)_20:8_4 Sdz(B)_20:8_5 Sdz(B)_20:8_6 Sdz(B)_20:8_7 Sdz(B)_20:8_8 Sdz(B)_20:8_9 Sdz(B)_20:8_10 Sdz(B)_20:8_11 Sdz(B)_20:8_12 Sdz(B)_20:8_13 Sdz(B)_20:8_14 Sdz(B)_20:8_15 Sdz(B)_20:8_16 Sdz(B)_20:8_17 Sdz(B)_20:8_18 Sdz(B)_20:8_19 Sdz(B)_20:8_20 Sdz(B)_20:8_21 Sdz(B)_20:8_22
Sdz(B):20:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):20:9 καὶ νῦν τοῦτο τὸ ῥῆμα, ὃ ποιηθήσεται τῇ Γαβαα· ἀναβησόμεθα ἐπ’ αὐτὴν ἐν κλήρῳ,
Sdz(B):20:9 And now this is the thing which shall be done in Gabaa; we will go up against it by lot. (Judges 20:9 Brenton)
Sdz(B):20:9 A oto teraz tak postąpimy z miastem Gibea. Los jego jest przesądzony! (Sdz 20:9 BT_4)
Sdz(B):20:9 καὶ νῦν τοῦτο τὸ ῥῆμα, ποιηθήσεται τῇ Γαβαα· ἀναβησόμεθα ἐπ’ αὐτὴν ἐν κλήρῳ,
Sdz(B):20:9 καί νῦν οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό   ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν κλῆρος, -ου, ὁ
Sdz(B):20:9 I też, nawet, mianowicie Teraz To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Kto/, który/, który By czynić/rób By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los
Sdz(B):20:9 kai\ nu=n tou=to to\ r(E=ma, o(\ poiETE/setai tE=| *gabaa· a)nabEso/meTa e)p’ au)tE\n e)n klE/rO|,
Sdz(B):20:9 kai nyn tuto to rEma, ho poiETEsetai tE gabaa· anabEsomeTa ep’ autEn en klErO,
Sdz(B):20:9 C D RD_NSN RA_NSN N3M_NSN RR_ASN VC_FPI3S RA_DSF N_DSF VF_FMI1P P RD_ASF P N2_DSM
Sdz(B):20:9 and also, even, namely now this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the declaration statement, utterance who/whom/which to do/make the ć to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot
Sdz(B):20:9 and now this (nom|acc) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-will-be-DO/MAKE-ed the (dat)   we-will-be-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) in/among/by (+dat) lot (dat)
Sdz(B):20:9 Sdz(B)_20:9_1 Sdz(B)_20:9_2 Sdz(B)_20:9_3 Sdz(B)_20:9_4 Sdz(B)_20:9_5 Sdz(B)_20:9_6 Sdz(B)_20:9_7 Sdz(B)_20:9_8 Sdz(B)_20:9_9 Sdz(B)_20:9_10 Sdz(B)_20:9_11 Sdz(B)_20:9_12 Sdz(B)_20:9_13 Sdz(B)_20:9_14
Sdz(B):20:9 x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):20:10 πλὴν λημψόμεθα δέκα ἄνδρας τοῖς ἑκατὸν εἰς πάσας φυλὰς Ισραηλ καὶ ἑκατὸν τοῖς χιλίοις καὶ χιλίους τοῖς μυρίοις λαβεῖν ἐπισιτισμὸν τοῦ ποιῆσαι ἐλθεῖν αὐτοὺς εἰς Γαβαα Βενιαμιν ποιῆσαι αὐτῇ κατὰ πᾶν τὸ ἀπόπτωμα, ὃ ἐποίησεν ἐν Ισραηλ.
Sdz(B):20:10 Moreover we will take ten men for a hundred for all the tribes of Israel, and a hundred for a thousand, and a thousand for ten thousand, to take provision, to cause them to come to Gabaa of Benjamin, to do to it according to all the abomination, which they wrought in Israel. (Judges 20:10 Brenton)
Sdz(B):20:10 Z każdego pokolenia Izraela wybierzemy po dziesięciu mężów ze stu, po stu z tysiąca i tysiąc z dziesięciu tysięcy. Będą się troszczyć o żywność dla wojska, które wyruszy pomścić na Gibea w pokoleniu Beniamina bezeceństwo, którego się dopuszczono w Izraelu». (Sdz 20:10 BT_4)
Sdz(B):20:10 πλὴν λημψόμεθα δέκα ἄνδρας τοῖς ἑκατὸν εἰς πάσας φυλὰς Ισραηλ καὶ ἑκατὸν τοῖς χιλίοις καὶ χιλίους τοῖς μυρίοις λαβεῖν ἐπισιτισμὸν τοῦ ποιῆσαι ἐλθεῖν αὐτοὺς εἰς Γαβαα Βενιαμιν ποιῆσαι αὐτῇ κατὰ πᾶν τὸ ἀπόπτωμα, ἐποίησεν ἐν Ισραηλ.
Sdz(B):20:10 πλήν λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δέκα ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἑκατόν εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ καί ἑκατόν ὁ ἡ τό χίλιοι -αι -α καί χίλιοι -αι -α ὁ ἡ τό μύριοι -αι -α λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐπι·σιτισμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν Ἰσραήλ, ὁ
Sdz(B):20:10 Z wyjątkiem By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Dziesięć Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Sto Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Szczep Izrael I też, nawet, mianowicie Sto Tysiąc I też, nawet, mianowicie Tysiąc Dziesięć tysiąc/niezliczonego By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Warunki {Zastrzeżenia, Zapasy} By czynić/rób By przychodzić On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Beniamin By czynić/rób On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael
Sdz(B):20:10 plE\n lEmPSo/meTa de/ka a)/ndras toi=s e(kato\n ei)s pa/sas fula\s *israEl kai\ e(kato\n toi=s CHili/ois kai\ CHili/ous toi=s muri/ois labei=n e)pisitismo\n tou= poiE=sai e)lTei=n au)tou\s ei)s *gabaa *beniamin poiE=sai au)tE=| kata\ pa=n to\ a)po/ptOma, o(\ e)poi/Esen e)n *israEl.
Sdz(B):20:10 plEn lEmPSomeTa deka andras tois hekaton eis pasas fylas israEl kai hekaton tois CHiliois kai CHilius tois myriois labein episitismon tu poiEsai elTein autus eis gabaa beniamin poiEsai autE kata pan to apoptOma, ho epoiEsen en israEl.
Sdz(B):20:10 D VF_FMI1P M N3_APM RA_DPM M P A1S_APF N1_APF N_GSM C M RA_DPM A1A_DPM C A1A_APM RA_DPM A1A_DPM VB_AAN N2_ASM RA_GSN VA_AAN VB_AAN RD_APM P N_ASF N_GSM VA_AAN RD_DSF P A3_ASN RA_ASN N3M_ASN RR_ASN VAI_AAI3S P N_DSM
Sdz(B):20:10 except to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ten man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the hundred into (+acc) every all, each, every, the whole of; to sprinkle tribe Israel and also, even, namely hundred the thousand and also, even, namely thousand the ten thousand/innumerable to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand provisions the to do/make to come he/she/it/same into (+acc) ć Benjamin to do/make he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the ć who/whom/which to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel
Sdz(B):20:10 except we-will-be-TAKE HOLD OF-ed ten men, husbands (acc) the (dat) hundred into (+acc) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) tribes (acc) Israel (indecl) and hundred the (dat) thousand (dat) and thousand (acc) the (dat) ten thousand/innumerable (dat) to-TAKE HOLD OF provisions (acc) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) to-COME them/same (acc) into (+acc)   Benjamin (indecl) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) her/it/same (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) every (nom|acc|voc) the (nom|acc)   who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) Israel (indecl)
Sdz(B):20:10 Sdz(B)_20:10_1 Sdz(B)_20:10_2 Sdz(B)_20:10_3 Sdz(B)_20:10_4 Sdz(B)_20:10_5 Sdz(B)_20:10_6 Sdz(B)_20:10_7 Sdz(B)_20:10_8 Sdz(B)_20:10_9 Sdz(B)_20:10_10 Sdz(B)_20:10_11 Sdz(B)_20:10_12 Sdz(B)_20:10_13 Sdz(B)_20:10_14 Sdz(B)_20:10_15 Sdz(B)_20:10_16 Sdz(B)_20:10_17 Sdz(B)_20:10_18 Sdz(B)_20:10_19 Sdz(B)_20:10_20 Sdz(B)_20:10_21 Sdz(B)_20:10_22 Sdz(B)_20:10_23 Sdz(B)_20:10_24 Sdz(B)_20:10_25 Sdz(B)_20:10_26 Sdz(B)_20:10_27 Sdz(B)_20:10_28 Sdz(B)_20:10_29 Sdz(B)_20:10_30 Sdz(B)_20:10_31 Sdz(B)_20:10_32 Sdz(B)_20:10_33 Sdz(B)_20:10_34 Sdz(B)_20:10_35 Sdz(B)_20:10_36 Sdz(B)_20:10_37
Sdz(B):20:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):20:11 καὶ συνήχθη πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ εἰς τὴν πόλιν ὡς ἀνὴρ εἷς.
Sdz(B):20:11 And all the men of Israel were gathered to the city as one man. (Judges 20:11 Brenton)
Sdz(B):20:11 Tak zebrali się przeciwko temu miastu wszyscy ludzie izraelscy jak jeden mąż. (Sdz 20:11 BT_4)
Sdz(B):20:11 καὶ συνήχθη πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ εἰς τὴν πόλιν ὡς ἀνὴρ εἷς.
Sdz(B):20:11 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὡς ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
Sdz(B):20:11 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael Do (+przyspieszenie) Miasto Jak/jak Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Jeden
Sdz(B):20:11 kai\ sunE/CHTE pa=s a)nE\r *israEl ei)s tE\n po/lin O(s a)nE\r ei(=s.
Sdz(B):20:11 kai synECHTE pas anEr israEl eis tEn polin hOs anEr heis.
Sdz(B):20:11 C VQI_API3S A3_NSM N3_NSM N_GSM P RA_ASF N3I_ASF C N3_NSM A3_NSM
Sdz(B):20:11 and also, even, namely to gather together every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel into (+acc) the city as/like man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". one
Sdz(B):20:11 and he/she/it-was-GATHER TOGETHER-ed every (nom|voc) man, husband (nom) Israel (indecl) into (+acc) the (acc) city (acc) as/like man, husband (nom) one (nom)
Sdz(B):20:11 Sdz(B)_20:11_1 Sdz(B)_20:11_2 Sdz(B)_20:11_3 Sdz(B)_20:11_4 Sdz(B)_20:11_5 Sdz(B)_20:11_6 Sdz(B)_20:11_7 Sdz(B)_20:11_8 Sdz(B)_20:11_9 Sdz(B)_20:11_10 Sdz(B)_20:11_11
Sdz(B):20:11 x x x x x x x x x x x
Sdz(B):20:12 καὶ ἀπέστειλαν αἱ φυλαὶ Ισραηλ ἄνδρας ἐν πάσῃ φυλῇ Βενιαμιν λέγοντες Τίς ἡ πονηρία αὕτη ἡ γενομένη ἐν ὑμῖν;
Sdz(B):20:12 And the tribes of Israel sent men through the whole tribe of Benjamin, saying, What is this wickedness that has been wrought among you? (Judges 20:12 Brenton)
Sdz(B):20:12 Pokolenia izraelskie porozsyłały posłów do wszystkich Beniaminitów, aby im donieść: «Cóż to za zbrodnię popełniono między wami? (Sdz 20:12 BT_4)
Sdz(B):20:12 Καὶ ἀπέστειλαν αἱ φυλαὶ Ισραηλ ἄνδρας ἐν πάσῃ φυλῇ Βενιαμιν λέγοντες Τίς πονηρία αὕτη γενομένη ἐν ὑμῖν;
Sdz(B):20:12 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) φυλή, -ῆς, ἡ Βενιαμ(ε)ίν, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό πονηρία, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Sdz(B):20:12 I też, nawet, mianowicie zamawiać Szczep Izrael Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Szczep Beniamin By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Bezeceństwo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty
Sdz(B):20:12 *kai\ a)pe/steilan ai( fulai\ *israEl a)/ndras e)n pa/sE| fulE=| *beniamin le/gontes *ti/s E( ponEri/a au(/tE E( genome/nE e)n u(mi=n;
Sdz(B):20:12 kai apesteilan hai fylai israEl andras en pasE fylE beniamin legontes tis hE ponEria hautE hE genomenE en hymin;
Sdz(B):20:12 C VAI_AAI3P RA_NPF N1_NPF N_GSM N3_APM P A1S_DSF N1_DSF N_GSM V1_PAPNPM RI_NSF RA_NSF N1A_NSF RD_NSF RA_NSF VB_AMPNSF P RP_DP
Sdz(B):20:12 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the tribe Israel man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle tribe Benjamin to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the wickedness this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you
Sdz(B):20:12 and they-ORDER FORTH-ed the (nom) tribes (nom|voc) Israel (indecl) men, husbands (acc) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed tribe (dat) Benjamin (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc) who/what/why (nom) the (nom) wickedness (nom|voc) this (nom) the (nom) upon being-BECOME-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) you(pl) (dat)
Sdz(B):20:12 Sdz(B)_20:12_1 Sdz(B)_20:12_2 Sdz(B)_20:12_3 Sdz(B)_20:12_4 Sdz(B)_20:12_5 Sdz(B)_20:12_6 Sdz(B)_20:12_7 Sdz(B)_20:12_8 Sdz(B)_20:12_9 Sdz(B)_20:12_10 Sdz(B)_20:12_11 Sdz(B)_20:12_12 Sdz(B)_20:12_13 Sdz(B)_20:12_14 Sdz(B)_20:12_15 Sdz(B)_20:12_16 Sdz(B)_20:12_17 Sdz(B)_20:12_18 Sdz(B)_20:12_19
Sdz(B):20:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):20:13 καὶ νῦν δότε τοὺς ἄνδρας υἱοὺς παρανόμων τοὺς ἐν Γαβαα, καὶ θανατώσομεν αὐτοὺς καὶ ἐκκαθαριοῦμεν πονηρίαν ἀπὸ Ισραηλ. καὶ οὐκ εὐδόκησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν υἱῶν Ισραηλ.
Sdz(B):20:13 Now then give up the men the sons of transgressors that are in Gabaa, and we will put them to death, and purge out wickedness from Israel: but the children of Benjamin consented not to hearken to the voice of their brethren the children of Israel. (Judges 20:13 Brenton)
Sdz(B):20:13 Wydajcie teraz tych mężów przewrotnych z Gibea, abyśmy ich zgładzili i tak wyplenili zło z Izraela». Ale Beniaminici nie chcieli słuchać głosu swych braci, Izraelitów. (Sdz 20:13 BT_4)
Sdz(B):20:13 καὶ νῦν δότε τοὺς ἄνδρας υἱοὺς παρανόμων τοὺς ἐν Γαβαα, καὶ θανατώσομεν αὐτοὺς καὶ ἐκκαθαριοῦμεν πονηρίαν ἀπὸ Ισραηλ. καὶ οὐκ εὐδόκησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν υἱῶν Ισραηλ.
Sdz(B):20:13 καί νῦν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐν   καί θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί   πονηρία, -ας, ἡ ἀπό Ἰσραήλ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Sdz(B):20:13 I też, nawet, mianowicie Teraz By dawać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Syn By być na zewnątrz prawa W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By zgładzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Bezeceństwo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się Syn Beniamin Niechętny; by słyszeć Dźwięku/głos płacze Brat; siostra On/ona/to/to samo Syn Izrael
Sdz(B):20:13 kai\ nu=n do/te tou\s a)/ndras ui(ou\s parano/mOn tou\s e)n *gabaa, kai\ TanatO/somen au)tou\s kai\ e)kkaTariou=men ponEri/an a)po\ *israEl. kai\ ou)k eu)do/kEsan oi( ui(oi\ *beniamin a)kou=sai tE=s fOnE=s tO=n a)delfO=n au)tO=n ui(O=n *israEl.
Sdz(B):20:13 kai nyn dote tus andras hyius paranomOn tus en gabaa, kai TanatOsomen autus kai ekkaTariumen ponErian apo israEl. kai uk eudokEsan hoi hyioi beniamin akusai tEs fOnEs tOn adelfOn autOn hyiOn israEl.
Sdz(B):20:13 C D VO_AAD2P RA_APM N3_APM N2_APM A1B_GPM RA_APM P N_DSF C VF_FAI1P RD_APM C VF2_FAI1P N1A_ASF P N_GSM C D VA_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM VA_AAN RA_GSF N1_GSF RA_GPM N2_GPM RD_GPM N2_GPM N_GSM
Sdz(B):20:13 and also, even, namely now to give the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". son to be outside the law the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to put to death he/she/it/same and also, even, namely ć wickedness from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Israel and also, even, namely οὐχ before rough breathing to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks the son Benjamin unwilling; to hear the sound/voice cries the brother; sister he/she/it/same son Israel
Sdz(B):20:13 and now do-GIVE-you(pl)! the (acc) men, husbands (acc) sons (acc) while BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW (nom) the (acc) in/among/by (+dat)   and we-will-PUT-TO-DEATH them/same (acc) and   wickedness (acc) away from (+gen) Israel (indecl) and not they-THINK-ed-WELL, upon THINK-ing-WELL (nom|acc|voc) the (nom) sons (nom|voc) Benjamin (indecl) unwilling ([Adj] nom|voc); to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt) the (gen) sound/voice (gen) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) them/same (gen) sons (gen) Israel (indecl)
Sdz(B):20:13 Sdz(B)_20:13_1 Sdz(B)_20:13_2 Sdz(B)_20:13_3 Sdz(B)_20:13_4 Sdz(B)_20:13_5 Sdz(B)_20:13_6 Sdz(B)_20:13_7 Sdz(B)_20:13_8 Sdz(B)_20:13_9 Sdz(B)_20:13_10 Sdz(B)_20:13_11 Sdz(B)_20:13_12 Sdz(B)_20:13_13 Sdz(B)_20:13_14 Sdz(B)_20:13_15 Sdz(B)_20:13_16 Sdz(B)_20:13_17 Sdz(B)_20:13_18 Sdz(B)_20:13_19 Sdz(B)_20:13_20 Sdz(B)_20:13_21 Sdz(B)_20:13_22 Sdz(B)_20:13_23 Sdz(B)_20:13_24 Sdz(B)_20:13_25 Sdz(B)_20:13_26 Sdz(B)_20:13_27 Sdz(B)_20:13_28 Sdz(B)_20:13_29 Sdz(B)_20:13_30 Sdz(B)_20:13_31 Sdz(B)_20:13_32
Sdz(B):20:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):20:14 καὶ συνήχθησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν ἀπὸ τῶν πόλεων αὐτῶν εἰς Γαβαα ἐξελθεῖν εἰς παράταξιν πρὸς υἱοὺς Ισραηλ.
Sdz(B):20:14 And the children of Benjamin were gathered from their cities to Gabaa, to go forth to fight with the children of Israel. (Judges 20:14 Brenton)
Sdz(B):20:14 Co więcej, Beniaminici poopuszczali swoje osiedla, zgromadzili się w Gibea, aby ruszyć na Izraelitów. (Sdz 20:14 BT_4)
Sdz(B):20:14 καὶ συνήχθησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν ἀπὸ τῶν πόλεων αὐτῶν εἰς Γαβαα ἐξελθεῖν εἰς παράταξιν πρὸς υἱοὺς Ισραηλ.
Sdz(B):20:14 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1]   πρός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Sdz(B):20:14 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Syn Beniamin Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) By wychodzić Do (+przyspieszenie) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Izrael
Sdz(B):20:14 kai\ sunE/CHTEsan oi( ui(oi\ *beniamin a)po\ tO=n po/leOn au)tO=n ei)s *gabaa e)XelTei=n ei)s para/taXin pro\s ui(ou\s *israEl.
Sdz(B):20:14 kai synECHTEsan hoi hyioi beniamin apo tOn poleOn autOn eis gabaa eXelTein eis parataXin pros hyius israEl.
Sdz(B):20:14 C VQI_API3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P RA_GPF N3I_GPF RD_GPM P N_ASF VB_AAN P N3I_ASF P N2_APM N_GSM
Sdz(B):20:14 and also, even, namely to gather together the son Benjamin from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the city he/she/it/same into (+acc) ć to come out into (+acc) ć toward (+acc,+gen,+dat) son Israel
Sdz(B):20:14 and they-were-GATHER TOGETHER-ed the (nom) sons (nom|voc) Benjamin (indecl) away from (+gen) the (gen) cities (gen) them/same (gen) into (+acc)   to-COME-OUT into (+acc)   toward (+acc,+gen,+dat) sons (acc) Israel (indecl)
Sdz(B):20:14 Sdz(B)_20:14_1 Sdz(B)_20:14_2 Sdz(B)_20:14_3 Sdz(B)_20:14_4 Sdz(B)_20:14_5 Sdz(B)_20:14_6 Sdz(B)_20:14_7 Sdz(B)_20:14_8 Sdz(B)_20:14_9 Sdz(B)_20:14_10 Sdz(B)_20:14_11 Sdz(B)_20:14_12 Sdz(B)_20:14_13 Sdz(B)_20:14_14 Sdz(B)_20:14_15 Sdz(B)_20:14_16 Sdz(B)_20:14_17
Sdz(B):20:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):20:15 καὶ ἐπεσκέπησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀπὸ τῶν πόλεων εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες, ἀνὴρ ἕλκων ῥομφαίαν, ἐκτὸς τῶν οἰκούντων τὴν Γαβαα, οἳ ἐπεσκέπησαν ἑπτακόσιοι ἄνδρες ἐκλεκτοὶ
Sdz(B):20:15 And the children of Benjamin from their cities were numbered in that day, twenty-three thousand, every man drawing a sword, besides the inhabitants of Gabaa, who were numbered seven hundred chosen men of all the people, able to use both hands alike; (Judges 20:15 Brenton)
Sdz(B):20:15 Tego dnia naliczono Beniaminitów, przybyłych ze swoich osiedli, dwadzieścia sześć tysięcy mężów dobywających miecza, nie licząc mieszkańców Gibea, których liczba wynosiła siedmiuset mężów. (Sdz 20:15 BT_4)
Sdz(B):20:15 καὶ ἐπεσκέπησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀπὸ τῶν πόλεων εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες, ἀνὴρ ἕλκων ῥομφαίαν, ἐκτὸς τῶν οἰκούντων τὴν Γαβαα, οἳ ἐπεσκέπησαν ἑπτακόσιοι ἄνδρες ἐκλεκτοὶ
Sdz(B):20:15 καί ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἀπό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἕλκο·ς, -ους, τό; ἕλκω (ελκ-, ελκυ·σ-, ελκυ·σ-, -, -, ελκυσ·θ-) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἐκτός[2] ὁ ἡ τό οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἑπτα·κόσιοι -αι -α [LXX] ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκ·λεκτός -ή -όν
Sdz(B):20:15 I też, nawet, mianowicie By bywać [zobacz sceptyczny] Syn Beniamin W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto Ikona; dwadzieścia Trzy Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". ???; by wlec się przyciągaj, wrzodziej, szarp pociągnięcie, płyń przy miejscu, strumieni Szpada Zewnątrz By mieszkać Kto/, który/, który By bywać [zobacz sceptyczny] Siedemset Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Wybierany [zobacz eklektyczny]
Sdz(B):20:15 kai\ e)peske/pEsan oi( ui(oi\ *beniamin e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| a)po\ tO=n po/leOn ei)/kosi trei=s CHilia/des, a)nE\r e(/lkOn r(omfai/an, e)kto\s tO=n oi)kou/ntOn tE\n *gabaa, oi(\ e)peske/pEsan e(ptako/sioi a)/ndres e)klektoi\
Sdz(B):20:15 kai epeskepEsan hoi hyioi beniamin en tE hEmera ekeinE apo tOn poleOn eikosi treis CHiliades, anEr helkOn romfaian, ektos tOn oikuntOn tEn gabaa, hoi epeskepEsan heptakosioi andres eklektoi
Sdz(B):20:15 C VDI_API3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF P RA_GPM N3I_GPF M A3_NPM N3D_NPF N3_NSM V1_PAPNSM N1A_ASF P RA_GPM V2_PAPGPM RA_ASF N_ASF RR_NPM VDI_API3P A1_NPM N3_NPM A1_NPM
Sdz(B):20:15 and also, even, namely to visit [see skeptical] the son Benjamin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the city icon; twenty three kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ???; to drag attract, ulcerate, pull draw, flow at a place, of streams sword outside the to dwell the ć who/whom/which to visit [see skeptical] seven hundred man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". selected [see eclectic]
Sdz(B):20:15 and they-were-VISIT-ed the (nom) sons (nom|voc) Benjamin (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) away from (+gen) the (gen) cities (gen) icons (dat); twenty three (acc, nom) kilos (nom|voc) man, husband (nom) ???s (gen); while DRAG-ing (nom) sword (acc) outside the (gen) let-them-be-DWELL-ing! (classical), while DWELL-ing (gen) the (acc)   who/whom/which (nom) they-were-VISIT-ed seven hundred (nom|voc) men, husbands (nom|voc) selected ([Adj] nom|voc)
Sdz(B):20:15 Sdz(B)_20:15_1 Sdz(B)_20:15_2 Sdz(B)_20:15_3 Sdz(B)_20:15_4 Sdz(B)_20:15_5 Sdz(B)_20:15_6 Sdz(B)_20:15_7 Sdz(B)_20:15_8 Sdz(B)_20:15_9 Sdz(B)_20:15_10 Sdz(B)_20:15_11 Sdz(B)_20:15_12 Sdz(B)_20:15_13 Sdz(B)_20:15_14 Sdz(B)_20:15_15 Sdz(B)_20:15_16 Sdz(B)_20:15_17 Sdz(B)_20:15_18 Sdz(B)_20:15_19 Sdz(B)_20:15_20 Sdz(B)_20:15_21 Sdz(B)_20:15_22 Sdz(B)_20:15_23 Sdz(B)_20:15_24 Sdz(B)_20:15_25 Sdz(B)_20:15_26 Sdz(B)_20:15_27 Sdz(B)_20:15_28
Sdz(B):20:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):20:16 ἐκ παντὸς λαοῦ ἀμφοτεροδέξιοι· πάντες οὗτοι σφενδονῆται ἐν λίθοις πρὸς τρίχα καὶ οὐκ ἐξαμαρτάνοντες.
Sdz(B):20:16 All these could sling with stones at a hair, and not miss. (Judges 20:16 Brenton)
Sdz(B):20:16 W całym tym wojsku było siedmiuset mężów wyborowych, nie używających w boju prawej ręki, i każdy z nich ciskał z procy kamieniem tak celnie, że włosa nie chybił. (Sdz 20:16 BT_4)
Sdz(B):20:16 ἐκ παντὸς λαοῦ ἀμφοτεροδέξιοι· πάντες οὗτοι σφενδονῆται ἐν λίθοις πρὸς τρίχα καὶ οὐκ ἐξαμαρτάνοντες.
Sdz(B):20:16 ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός λαός, -οῦ, ὁ   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο   ἐν λίθος, -ου, ὁ πρός θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ  
Sdz(B):20:16 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kamień Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Włosy I też, nawet, mianowicie Nie  
Sdz(B):20:16 e)k panto\s laou= a)mfoterode/Xioi· pa/ntes ou(=toi sfendonE=tai e)n li/Tois pro\s tri/CHa kai\ ou)k e)Xamarta/nontes.
Sdz(B):20:16 ek pantos lau amfoterodeXioi· pantes hutoi sfendonEtai en liTois pros triCHa kai uk eXamartanontes.
Sdz(B):20:16 P A3_GSM N2_GSM A1B_NPM A3_NPM RD_NPM N1M_NPM P N2_DPM P N3_ASF C D V1_PAPNPM
Sdz(B):20:16 out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of people ć every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among stone toward (+acc,+gen,+dat) hair and also, even, namely not  
Sdz(B):20:16 out of (+gen) every (gen) people (gen)   all (nom|voc) these (nom)   in/among/by (+dat) stones (dat) toward (+acc,+gen,+dat) hair (acc) and not  
Sdz(B):20:16 Sdz(B)_20:16_1 Sdz(B)_20:16_2 Sdz(B)_20:16_3 Sdz(B)_20:16_4 Sdz(B)_20:16_5 Sdz(B)_20:16_6 Sdz(B)_20:16_7 Sdz(B)_20:16_8 Sdz(B)_20:16_9 Sdz(B)_20:16_10 Sdz(B)_20:16_11 Sdz(B)_20:16_12 Sdz(B)_20:16_13 Sdz(B)_20:16_14
Sdz(B):20:16 x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):20:17 καὶ ἀνὴρ Ισραηλ ἐπεσκέπησαν ἐκτὸς τοῦ Βενιαμιν τετρακόσιαι χιλιάδες ἀνδρῶν ἑλκόντων ῥομφαίαν· πάντες οὗτοι ἄνδρες παρατάξεως.
Sdz(B):20:17 And the men of Israel, exclusive of Benjamin, were numbered four hundred thousand men that drew sword; all these were men of war. (Judges 20:17 Brenton)
Sdz(B):20:17 Mężów zaś izraelskich naliczono - wyjąwszy Beniaminitów - czterysta tysięcy dobywających miecza, samych wojowników. (Sdz 20:17 BT_4)
Sdz(B):20:17 καὶ ἀνὴρ Ισραηλ ἐπεσκέπησαν ἐκτὸς τοῦ Βενιαμιν τετρακόσιαι χιλιάδες ἀνδρῶν ἑλκόντων ῥομφαίαν· πάντες οὗτοι ἄνδρες παρατάξεως.
Sdz(B):20:17 καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἐκτός[2] ὁ ἡ τό Βενιαμ(ε)ίν, ὁ τετρα·κόσιοι -αι -α χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἕλκω (ελκ-, ελκυ·σ-, ελκυ·σ-, -, -, ελκυσ·θ-) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ  
Sdz(B):20:17 I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael By bywać [zobacz sceptyczny] Zewnątrz Beniamin Czterysta Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By wlec się przyciągaj, wrzodziej, szarp pociągnięcie, płyń przy miejscu, strumieni Szpada Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
Sdz(B):20:17 kai\ a)nE\r *israEl e)peske/pEsan e)kto\s tou= *beniamin tetrako/siai CHilia/des a)ndrO=n e(lko/ntOn r(omfai/an· pa/ntes ou(=toi a)/ndres parata/XeOs.
Sdz(B):20:17 kai anEr israEl epeskepEsan ektos tu beniamin tetrakosiai CHiliades andrOn helkontOn romfaian· pantes hutoi andres parataXeOs.
Sdz(B):20:17 C N3_NSM N_GSM VDI_API3P P RA_GSM N_GSM A1A_NPF N3D_NPF N3_GPM V1_PAPGPM N1A_ASF A3_NPM RD_NPM N3_NPM N3I_GSF
Sdz(B):20:17 and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel to visit [see skeptical] outside the Benjamin four hundred kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to drag attract, ulcerate, pull draw, flow at a place, of streams sword every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć
Sdz(B):20:17 and man, husband (nom) Israel (indecl) they-were-VISIT-ed outside the (gen) Benjamin (indecl) four hundred (nom|voc) kilos (nom|voc) men, husbands (gen) let-them-be-DRAG-ing! (classical), while DRAG-ing (gen) sword (acc) all (nom|voc) these (nom) men, husbands (nom|voc)  
Sdz(B):20:17 Sdz(B)_20:17_1 Sdz(B)_20:17_2 Sdz(B)_20:17_3 Sdz(B)_20:17_4 Sdz(B)_20:17_5 Sdz(B)_20:17_6 Sdz(B)_20:17_7 Sdz(B)_20:17_8 Sdz(B)_20:17_9 Sdz(B)_20:17_10 Sdz(B)_20:17_11 Sdz(B)_20:17_12 Sdz(B)_20:17_13 Sdz(B)_20:17_14 Sdz(B)_20:17_15 Sdz(B)_20:17_16
Sdz(B):20:17 x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):20:18 καὶ ἀνέστησαν καὶ ἀνέβησαν εἰς Βαιθηλ καὶ ἠρώτησαν ἐν τῷ θεῷ καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ Τίς ἀναβήσεται ἡμῖν ἐν ἀρχῇ εἰς παράταξιν πρὸς υἱοὺς Βενιαμιν; καὶ εἶπεν κύριος Ιουδας ἐν ἀρχῇ ἀναβήσεται ἀφηγούμενος.
Sdz(B):20:18 And they arose and went up to Baethel, and enquired of God: and the children of Israel said, Who shall go up for us first to fight with the children of Benjamin? And the Lord said, Juda shall go up first as leader. (Judges 20:18 Brenton)
Sdz(B):20:18 Powstali więc i poszli do Betel, aby zasięgnąć rady u Boga. Tam mówili Izraelici: «Który z nas najpierw wystąpi do boju z Beniaminitami?» - «Juda wystąpi pierwszy» - odpowiedział Pan. (Sdz 20:18 BT_4)
Sdz(B):20:18 καὶ ἀνέστησαν καὶ ἀνέβησαν εἰς Βαιθηλ καὶ ἠρώτησαν ἐν τῷ θεῷ καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ Τίς ἀναβήσεται ἡμῖν ἐν ἀρχῇ εἰς παράταξιν πρὸς υἱοὺς Βενιαμιν; καὶ εἶπεν κύριος Ιουδας ἐν ἀρχῇ ἀναβήσεται ἀφηγούμενος.
Sdz(B):20:18 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1]   καί ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) εἰς[1]   πρός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐν ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)  
Sdz(B):20:18 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By podnosić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bóg  I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Syn Izrael Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By podnosić Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Początek; by zaczynać się Do (+przyspieszenie) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Beniamin I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Judasz/Juda W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Początek; by zaczynać się By podnosić
Sdz(B):20:18 kai\ a)ne/stEsan kai\ a)ne/bEsan ei)s *baiTEl kai\ E)rO/tEsan e)n tO=| TeO=| kai\ ei)=pan oi( ui(oi\ *israEl *ti/s a)nabE/setai E(mi=n e)n a)rCHE=| ei)s para/taXin pro\s ui(ou\s *beniamin; kai\ ei)=pen ku/rios *ioudas e)n a)rCHE=| a)nabE/setai a)fEgou/menos.
Sdz(B):20:18 kai anestEsan kai anebEsan eis baiTEl kai ErOtEsan en tO TeO kai eipan hoi hyioi israEl tis anabEsetai hEmin en arCHE eis parataXin pros hyius beniamin; kai eipen kyrios iudas en arCHE anabEsetai afEgumenos.
Sdz(B):20:18 C VHI_AAI3P C VZI_AAI3P P N_ASF C VAI_AAI3P P RA_DSM N2_DSM C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RI_NSM VF_FMI3S RP_DP P N1_DSF P N3I_ASF P N2_APM N_GSM C VBI_AAI3S N2_NSM N1T_NSM P N1_DSF VF_FMI3S V2_PMPNSM
Sdz(B):20:18 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to ascend into (+acc) ć and also, even, namely to ask interrogate, question inquire,query, quest in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the god [see theology] and also, even, namely to say/tell the son Israel who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to ascend I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among beginning; to begin into (+acc) ć toward (+acc,+gen,+dat) son Benjamin and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Judas/Judah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among beginning; to begin to ascend ć
Sdz(B):20:18 and they-STand-ed-UP and they-ASCEND-ed into (+acc)   and they-ASK-ed in/among/by (+dat) the (dat) god (dat) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) who/what/why (nom) he/she/it-will-be-ASCEND-ed us (dat) in/among/by (+dat) beginning (dat); you(sg)-are-being-BEGIN-ed, he/she/it-should-be-BEGIN-ing, you(sg)-should-be-being-BEGIN-ed into (+acc)   toward (+acc,+gen,+dat) sons (acc) Benjamin (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) Judas/Judah (nom) in/among/by (+dat) beginning (dat); you(sg)-are-being-BEGIN-ed, he/she/it-should-be-BEGIN-ing, you(sg)-should-be-being-BEGIN-ed he/she/it-will-be-ASCEND-ed  
Sdz(B):20:18 Sdz(B)_20:18_1 Sdz(B)_20:18_2 Sdz(B)_20:18_3 Sdz(B)_20:18_4 Sdz(B)_20:18_5 Sdz(B)_20:18_6 Sdz(B)_20:18_7 Sdz(B)_20:18_8 Sdz(B)_20:18_9 Sdz(B)_20:18_10 Sdz(B)_20:18_11 Sdz(B)_20:18_12 Sdz(B)_20:18_13 Sdz(B)_20:18_14 Sdz(B)_20:18_15 Sdz(B)_20:18_16 Sdz(B)_20:18_17 Sdz(B)_20:18_18 Sdz(B)_20:18_19 Sdz(B)_20:18_20 Sdz(B)_20:18_21 Sdz(B)_20:18_22 Sdz(B)_20:18_23 Sdz(B)_20:18_24 Sdz(B)_20:18_25 Sdz(B)_20:18_26 Sdz(B)_20:18_27 Sdz(B)_20:18_28 Sdz(B)_20:18_29 Sdz(B)_20:18_30 Sdz(B)_20:18_31 Sdz(B)_20:18_32 Sdz(B)_20:18_33 Sdz(B)_20:18_34
Sdz(B):20:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):20:19 καὶ ἀνέστησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ πρωῒ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ Γαβαα.
Sdz(B):20:19 And the children of Israel rose up in the morning, and encamped against Gabaa. (Judges 20:19 Brenton)
Sdz(B):20:19 O świcie wyruszyli Izraelici w drogę i rozbili obóz naprzeciw Gibea. (Sdz 20:19 BT_4)
Sdz(B):20:19 καὶ ἀνέστησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ πρωῒ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ Γαβαα.
Sdz(B):20:19 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό πρωΐ καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐπί  
Sdz(B):20:19 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Syn Izrael Wcześnie I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Sdz(B):20:19 kai\ a)ne/stEsan oi( ui(oi\ *israEl to\ prOi\+ kai\ parene/balon e)pi\ *gabaa.
Sdz(B):20:19 kai anestEsan hoi hyioi israEl to prO+i kai parenebalon epi gabaa.
Sdz(B):20:19 C VHI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_ASN D C VBI_AAI3P P N_ASF
Sdz(B):20:19 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect the son Israel the early and also, even, namely to encamp upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć
Sdz(B):20:19 and they-STand-ed-UP the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) the (nom|acc) early and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat)  
Sdz(B):20:19 Sdz(B)_20:19_1 Sdz(B)_20:19_2 Sdz(B)_20:19_3 Sdz(B)_20:19_4 Sdz(B)_20:19_5 Sdz(B)_20:19_6 Sdz(B)_20:19_7 Sdz(B)_20:19_8 Sdz(B)_20:19_9 Sdz(B)_20:19_10 Sdz(B)_20:19_11
Sdz(B):20:19 x x x x x x x x x x x
Sdz(B):20:20 καὶ ἐξῆλθον πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ εἰς παράταξιν πρὸς Βενιαμιν καὶ συνῆψαν αὐτοῖς ἐπὶ Γαβαα.
Sdz(B):20:20 And they went out, all the men of Israel, to fight with Benjamin, and engaged with them at Gabaa. (Judges 20:20 Brenton)
Sdz(B):20:20 Potem Izraelici, przygotowawszy szyki przeciw Beniaminitom, stanęli gotowi do boju przeciw Gibea. (Sdz 20:20 BT_4)
Sdz(B):20:20 καὶ ἐξῆλθον πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ εἰς παράταξιν πρὸς Βενιαμιν καὶ συνῆψαν αὐτοῖς ἐπὶ Γαβαα.
Sdz(B):20:20 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1]   πρός Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί   αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί  
Sdz(B):20:20 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael Do (+przyspieszenie) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Beniamin I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Sdz(B):20:20 kai\ e)XE=lTon pa=s a)nE\r *israEl ei)s para/taXin pro\s *beniamin kai\ sunE=PSan au)toi=s e)pi\ *gabaa.
Sdz(B):20:20 kai eXElTon pas anEr israEl eis parataXin pros beniamin kai synEPSan autois epi gabaa.
Sdz(B):20:20 C VBI_AAI3P A3_NSM N3_NSM N_GSM P N3I_ASF P N_ASM C VAI_AAI3P RD_DPM P N_ASF
Sdz(B):20:20 and also, even, namely to come out every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel into (+acc) ć toward (+acc,+gen,+dat) Benjamin and also, even, namely ć he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć
Sdz(B):20:20 and I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT every (nom|voc) man, husband (nom) Israel (indecl) into (+acc)   toward (+acc,+gen,+dat) Benjamin (indecl) and   them/same (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat)  
Sdz(B):20:20 Sdz(B)_20:20_1 Sdz(B)_20:20_2 Sdz(B)_20:20_3 Sdz(B)_20:20_4 Sdz(B)_20:20_5 Sdz(B)_20:20_6 Sdz(B)_20:20_7 Sdz(B)_20:20_8 Sdz(B)_20:20_9 Sdz(B)_20:20_10 Sdz(B)_20:20_11 Sdz(B)_20:20_12 Sdz(B)_20:20_13 Sdz(B)_20:20_14
Sdz(B):20:20 x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):20:21 καὶ ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ Βενιαμιν ἀπὸ τῆς Γαβαα καὶ διέφθειραν ἐν Ισραηλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ δύο καὶ εἴκοσι χιλιάδας ἀνδρῶν ἐπὶ τὴν γῆν.
Sdz(B):20:21 And the sons of Benjamin went forth from Gabaa, and they destroyed in Israel on that day two and twenty thousand men down to the ground. (Judges 20:21 Brenton)
Sdz(B):20:21 Lecz Beniaminici wypadli z Gibea i dnia tego porazili dwadzieścia dwa tysiące Izraelitów. (Sdz 20:21 BT_4)
Sdz(B):20:21 καὶ ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ Βενιαμιν ἀπὸ τῆς Γαβαα καὶ διέφθειραν ἐν Ισραηλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ δύο καὶ εἴκοσι χιλιάδας ἀνδρῶν ἐπὶ τὴν γῆν.
Sdz(B):20:21 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό   καί δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) ἐν Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Sdz(B):20:21 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Syn Beniamin Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By rujnować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Dwa I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Sdz(B):20:21 kai\ e)XE=lTon oi( ui(oi\ *beniamin a)po\ tE=s *gabaa kai\ die/fTeiran e)n *israEl e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| du/o kai\ ei)/kosi CHilia/das a)ndrO=n e)pi\ tE\n gE=n.
Sdz(B):20:21 kai eXElTon hoi hyioi beniamin apo tEs gabaa kai diefTeiran en israEl en tE hEmera ekeinE dyo kai eikosi CHiliadas andrOn epi tEn gEn.
Sdz(B):20:21 C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P RA_GSF N_GSF C VAI_AAI3P P N_DSM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF M C M N3D_APF N3_GPM P RA_ASF N1_ASF
Sdz(B):20:21 and also, even, namely to come out the son Benjamin from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely to ruin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that two and also, even, namely icon; twenty kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Sdz(B):20:21 and I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT the (nom) sons (nom|voc) Benjamin (indecl) away from (+gen) the (gen)   and they-RUIN-ed in/among/by (+dat) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) two (nom, acc, gen) and icons (dat); twenty kilos (acc) men, husbands (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc)
Sdz(B):20:21 Sdz(B)_20:21_1 Sdz(B)_20:21_2 Sdz(B)_20:21_3 Sdz(B)_20:21_4 Sdz(B)_20:21_5 Sdz(B)_20:21_6 Sdz(B)_20:21_7 Sdz(B)_20:21_8 Sdz(B)_20:21_9 Sdz(B)_20:21_10 Sdz(B)_20:21_11 Sdz(B)_20:21_12 Sdz(B)_20:21_13 Sdz(B)_20:21_14 Sdz(B)_20:21_15 Sdz(B)_20:21_16 Sdz(B)_20:21_17 Sdz(B)_20:21_18 Sdz(B)_20:21_19 Sdz(B)_20:21_20 Sdz(B)_20:21_21 Sdz(B)_20:21_22 Sdz(B)_20:21_23 Sdz(B)_20:21_24
Sdz(B):20:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):20:22 καὶ ἐνίσχυσαν ἀνὴρ Ισραηλ καὶ προσέθηκαν συνάψαι παράταξιν ἐν τῷ τόπῳ, ὅπου συνῆψαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ.
Sdz(B):20:22 And the men of Israel strengthened themselves, and again engaged in battle in the place where they had engaged on the first day. (Judges 20:22 Brenton)
Sdz(B):20:22 Wzmocniwszy się mężowie izraelscy przygotowali szyki do boju na tym samym miejscu, gdzie walczyli dnia poprzedniego. (Sdz 20:22 BT_4)
Sdz(B):20:22 καὶ ἐνίσχυσαν ἀνὴρ Ισραηλ καὶ προσέθηκαν συνάψαι παράταξιν ἐν τῷ τόπῳ, ὅπου συνῆψαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ.
Sdz(B):20:22 καί ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-)     ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὅπου   ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον
Sdz(B):20:22 I też, nawet, mianowicie By wzmacniać się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael I też, nawet, mianowicie By dodawać do W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Gdzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Po pierwsze
Sdz(B):20:22 kai\ e)ni/sCHusan a)nE\r *israEl kai\ prose/TEkan suna/PSai para/taXin e)n tO=| to/pO|, o(/pou sunE=PSan e)n tE=| E(me/ra| tE=| prO/tE|.
Sdz(B):20:22 kai enisCHysan anEr israEl kai proseTEkan synaPSai parataXin en tO topO, hopu synEPSan en tE hEmera tE prOtE.
Sdz(B):20:22 C VA_AAI3P N3_NSM N_GSM C VAI_AAI3P VA_AAN N3I_ASF P RA_DSM N2_DSM D VAI_AAI3P P RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSFS
Sdz(B):20:22 and also, even, namely to strengthen man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel and also, even, namely to add to ć ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place where ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the first
Sdz(B):20:22 and they-STRENGTHEN-ed, upon STRENGTHEN-ing (nom|acc|voc) man, husband (nom) Israel (indecl) and they-ADD-ed-TO     in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) where   in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (dat) first (dat)
Sdz(B):20:22 Sdz(B)_20:22_1 Sdz(B)_20:22_2 Sdz(B)_20:22_3 Sdz(B)_20:22_4 Sdz(B)_20:22_5 Sdz(B)_20:22_6 Sdz(B)_20:22_7 Sdz(B)_20:22_8 Sdz(B)_20:22_9 Sdz(B)_20:22_10 Sdz(B)_20:22_11 Sdz(B)_20:22_12 Sdz(B)_20:22_13 Sdz(B)_20:22_14 Sdz(B)_20:22_15 Sdz(B)_20:22_16 Sdz(B)_20:22_17 Sdz(B)_20:22_18
Sdz(B):20:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):20:23 καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ ἔκλαυσαν ἐνώπιον κυρίου ἕως ἑσπέρας καὶ ἠρώτησαν ἐν κυρίῳ λέγοντες Εἰ προσθῶμεν ἐγγίσαι εἰς παράταξιν πρὸς υἱοὺς Βενιαμιν ἀδελφοὺς ἡμῶν; καὶ εἶπεν κύριος Ἀνάβητε πρὸς αὐτούς.
Sdz(B):20:23 And the children of Israel went up, and wept before the Lord till evening, and enquired of the Lord, saying, Shall we again draw nigh to battle with our brethren the children of Benjamin? and the Lord said, Go up against them. (Judges 20:23 Brenton)
Sdz(B):20:23 Wtedy Izraelici poszli do Betel i płacząc przed Panem aż do wieczora, pytali się Pana, mówiąc: «Czyż mamy dalej walczyć z Beniaminitami, braćmi naszymi?» Pan im odpowiedział: «Wystąpcie przeciwko nim!» (Sdz 20:23 BT_4)
Sdz(B):20:23 καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ ἔκλαυσαν ἐνώπιον κυρίου ἕως ἑσπέρας καὶ ἠρώτησαν ἐν κυρίῳ λέγοντες Εἰ προσθῶμεν ἐγγίσαι εἰς παράταξιν πρὸς υἱοὺς Βενιαμιν ἀδελφοὺς ἡμῶν; καὶ εἶπεν κύριος Ἀνάβητε πρὸς αὐτούς.
Sdz(B):20:23 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἑσπέρα, -ας, ἡ καί ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) ἐν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) εἰς[1]   πρός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):20:23 I też, nawet, mianowicie By podnosić Syn Izrael I też, nawet, mianowicie By płakać W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Aż; świtaj Wieczór I też, nawet, mianowicie By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj Jeżeli By dodawać do Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Do (+przyspieszenie) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Beniamin Brat Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By podnosić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
Sdz(B):20:23 kai\ a)ne/bEsan oi( ui(oi\ *israEl kai\ e)/klausan e)nO/pion kuri/ou e(/Os e(spe/ras kai\ E)rO/tEsan e)n kuri/O| le/gontes *ei) prosTO=men e)ggi/sai ei)s para/taXin pro\s ui(ou\s *beniamin a)delfou\s E(mO=n; kai\ ei)=pen ku/rios *)ana/bEte pro\s au)tou/s.
Sdz(B):20:23 kai anebEsan hoi hyioi israEl kai eklausan enOpion kyriu heOs hesperas kai ErOtEsan en kyriO legontes ei prosTOmen engisai eis parataXin pros hyius beniamin adelfus hEmOn; kai eipen kyrios anabEte pros autus.
Sdz(B):20:23 C VZI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM C VAI_AAI3P P N2_GSM P N1A_GSF C VAI_AAI3P P N2_DSM V1_PAPNPM x VE_AAS1P VA_AAN P N3I_ASF P N2_APM N_GSM N2_APM RP_GP C VBI_AAI3S N2_NSM VZ_AAD2P P RD_APM
Sdz(B):20:23 and also, even, namely to ascend the son Israel and also, even, namely to weep in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. until; dawn evening and also, even, namely to ask interrogate, question inquire,query, quest in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell if to add to to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) into (+acc) ć toward (+acc,+gen,+dat) son Benjamin brother I and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ascend toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
Sdz(B):20:23 and they-ASCEND-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) and they-WEEP-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) evening (gen), evenings (acc) and they-ASK-ed in/among/by (+dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc) if we-should-ADD-TO to-NEAR, be-you(sg)-NEAR-ed!, he/she/it-happens-to-NEAR (opt) into (+acc)   toward (+acc,+gen,+dat) sons (acc) Benjamin (indecl) brothers (acc) us (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) do-ASCEND-you(pl)!, you(pl)-should-ASCEND toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Sdz(B):20:23 Sdz(B)_20:23_1 Sdz(B)_20:23_2 Sdz(B)_20:23_3 Sdz(B)_20:23_4 Sdz(B)_20:23_5 Sdz(B)_20:23_6 Sdz(B)_20:23_7 Sdz(B)_20:23_8 Sdz(B)_20:23_9 Sdz(B)_20:23_10 Sdz(B)_20:23_11 Sdz(B)_20:23_12 Sdz(B)_20:23_13 Sdz(B)_20:23_14 Sdz(B)_20:23_15 Sdz(B)_20:23_16 Sdz(B)_20:23_17 Sdz(B)_20:23_18 Sdz(B)_20:23_19 Sdz(B)_20:23_20 Sdz(B)_20:23_21 Sdz(B)_20:23_22 Sdz(B)_20:23_23 Sdz(B)_20:23_24 Sdz(B)_20:23_25 Sdz(B)_20:23_26 Sdz(B)_20:23_27 Sdz(B)_20:23_28 Sdz(B)_20:23_29 Sdz(B)_20:23_30 Sdz(B)_20:23_31 Sdz(B)_20:23_32
Sdz(B):20:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):20:24 καὶ προσῆλθον οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς υἱοὺς Βενιαμιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ.
Sdz(B):20:24 And the children of Israel advanced against the children of Benjamin on the second day. (Judges 20:24 Brenton)
Sdz(B):20:24 I drugiego dnia napadli Izraelici na Beniaminitów. (Sdz 20:24 BT_4)
Sdz(B):20:24 Καὶ προσῆλθον οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς υἱοὺς Βενιαμιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ.
Sdz(B):20:24 καί προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ πρός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον
Sdz(B):20:24 I też, nawet, mianowicie By nadchodzić Syn Izrael Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Beniamin W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Drugi
Sdz(B):20:24 *kai\ prosE=lTon oi( ui(oi\ *israEl pro\s ui(ou\s *beniamin e)n tE=| E(me/ra| tE=| deute/ra|.
Sdz(B):20:24 kai prosElTon hoi hyioi israEl pros hyius beniamin en tE hEmera tE deutera.
Sdz(B):20:24 C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P N2_APM N_GSM P RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1A_DSF
Sdz(B):20:24 and also, even, namely to approach the son Israel toward (+acc,+gen,+dat) son Benjamin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the second
Sdz(B):20:24 and I-APPROACH-ed, they-APPROACH-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) sons (acc) Benjamin (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (dat) second (dat)
Sdz(B):20:24 Sdz(B)_20:24_1 Sdz(B)_20:24_2 Sdz(B)_20:24_3 Sdz(B)_20:24_4 Sdz(B)_20:24_5 Sdz(B)_20:24_6 Sdz(B)_20:24_7 Sdz(B)_20:24_8 Sdz(B)_20:24_9 Sdz(B)_20:24_10 Sdz(B)_20:24_11 Sdz(B)_20:24_12 Sdz(B)_20:24_13
Sdz(B):20:24 x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):20:25 καὶ ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ Βενιαμιν εἰς συνάντησιν αὐτοῖς ἀπὸ τῆς Γαβαα ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ καὶ διέφθειραν ἀπὸ υἱῶν Ισραηλ ἔτι ὀκτωκαίδεκα χιλιάδας ἀνδρῶν ἐπὶ τὴν γῆν· πάντες οὗτοι ἕλκοντες ῥομφαίαν.
Sdz(B):20:25 And the children of Benjamin went forth to meet them from Gabaa on the second day, and destroyed of the children of Israel yet further eighteen thousand men down to the ground: all these drew sword. (Judges 20:25 Brenton)
Sdz(B):20:25 A Beniaminici wypadłszy z Gibea i tym razem porazili spośród Izraelitów osiemnaście tysięcy - wszystkich dobywających miecza. (Sdz 20:25 BT_4)
Sdz(B):20:25 καὶ ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ Βενιαμιν εἰς συνάντησιν αὐτοῖς ἀπὸ τῆς Γαβαα ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ καὶ διέφθειραν ἀπὸ υἱῶν Ισραηλ ἔτι ὀκτωκαίδεκα χιλιάδας ἀνδρῶν ἐπὶ τὴν γῆν· πάντες οὗτοι ἕλκοντες ῥομφαίαν.
Sdz(B):20:25 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον καί δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) ἀπό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἔτι δεκα·οκτώ/ὀκτω·καί·δεκα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο ἕλκω (ελκ-, ελκυ·σ-, ελκυ·σ-, -, -, ελκυσ·θ-) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα)
Sdz(B):20:25 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Syn Beniamin Do (+przyspieszenie) Spotykanie On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Drugi I też, nawet, mianowicie By rujnować Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Izrael Jeszcze/jeszcze Osiemnaście Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wlec się przyciągaj, wrzodziej, szarp pociągnięcie, płyń przy miejscu, strumieni Szpada
Sdz(B):20:25 kai\ e)XE=lTon oi( ui(oi\ *beniamin ei)s suna/ntEsin au)toi=s a)po\ tE=s *gabaa e)n tE=| E(me/ra| tE=| deute/ra| kai\ die/fTeiran a)po\ ui(O=n *israEl e)/ti o)ktOkai/deka CHilia/das a)ndrO=n e)pi\ tE\n gE=n· pa/ntes ou(=toi e(/lkontes r(omfai/an.
Sdz(B):20:25 kai eXElTon hoi hyioi beniamin eis synantEsin autois apo tEs gabaa en tE hEmera tE deutera kai diefTeiran apo hyiOn israEl eti oktOkaideka CHiliadas andrOn epi tEn gEn· pantes hutoi helkontes romfaian.
Sdz(B):20:25 C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P N3I_ASF RD_DPM P RA_GSF N_GSF P RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1A_DSF C VAI_AAI3P P N2_GPM N_GSM D M N3D_APF N3_GPM P RA_ASF N1_ASF A3_NPM RD_NPM V1_PAPNPM N1A_ASF
Sdz(B):20:25 and also, even, namely to come out the son Benjamin into (+acc) meeting he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the second and also, even, namely to ruin from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing son Israel yet/still eighteen kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to drag attract, ulcerate, pull draw, flow at a place, of streams sword
Sdz(B):20:25 and I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT the (nom) sons (nom|voc) Benjamin (indecl) into (+acc) meeting (acc) them/same (dat) away from (+gen) the (gen)   in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (dat) second (dat) and they-RUIN-ed away from (+gen) sons (gen) Israel (indecl) yet/still eighteen kilos (acc) men, husbands (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) all (nom|voc) these (nom) while DRAG-ing (nom|voc) sword (acc)
Sdz(B):20:25 Sdz(B)_20:25_1 Sdz(B)_20:25_2 Sdz(B)_20:25_3 Sdz(B)_20:25_4 Sdz(B)_20:25_5 Sdz(B)_20:25_6 Sdz(B)_20:25_7 Sdz(B)_20:25_8 Sdz(B)_20:25_9 Sdz(B)_20:25_10 Sdz(B)_20:25_11 Sdz(B)_20:25_12 Sdz(B)_20:25_13 Sdz(B)_20:25_14 Sdz(B)_20:25_15 Sdz(B)_20:25_16 Sdz(B)_20:25_17 Sdz(B)_20:25_18 Sdz(B)_20:25_19 Sdz(B)_20:25_20 Sdz(B)_20:25_21 Sdz(B)_20:25_22 Sdz(B)_20:25_23 Sdz(B)_20:25_24 Sdz(B)_20:25_25 Sdz(B)_20:25_26 Sdz(B)_20:25_27 Sdz(B)_20:25_28 Sdz(B)_20:25_29 Sdz(B)_20:25_30 Sdz(B)_20:25_31 Sdz(B)_20:25_32
Sdz(B):20:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):20:26 καὶ ἀνέβησαν πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ πᾶς ὁ λαὸς καὶ ἦλθον εἰς Βαιθηλ καὶ ἔκλαυσαν καὶ ἐκάθισαν ἐκεῖ ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐνήστευσαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἕως ἑσπέρας καὶ ἀνήνεγκαν ὁλοκαυτώσεις καὶ τελείας ἐνώπιον κυρίου·
Sdz(B):20:26 And the children of Israel and all the people went up, and came to Baethel; and they wept, and sat there before the Lord; and they fasted on that day until evening, and offered whole-burnt-offerings and perfect sacrifices, before the Lord, (Judges 20:26 Brenton)
Sdz(B):20:26 Wówczas wszyscy Izraelici i cały lud udali się do Betel, gdzie płacząc trwali przed Panem i dnia tego pościli aż do wieczora, składając ofiary całopalne i ofiary biesiadne przed obliczem Pana. (Sdz 20:26 BT_4)
Sdz(B):20:26 καὶ ἀνέβησαν πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ πᾶς λαὸς καὶ ἦλθον εἰς Βαιθηλ καὶ ἔκλαυσαν καὶ ἐκάθισαν ἐκεῖ ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐνήστευσαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἕως ἑσπέρας καὶ ἀνήνεγκαν ὁλοκαυτώσεις καὶ τελείας ἐνώπιον κυρίου·
Sdz(B):20:26 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1]   καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐκεῖ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί νηστεύω (νηστευ-, νηστευ·σ-, νηστευ·σ-, νενηστευ·κ-, νενηστευ-, -) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἑσπέρα, -ας, ἡ καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-)   καί τέλειος -α -ον ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Sdz(B):20:26 I też, nawet, mianowicie By podnosić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By płakać I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Tam W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do mocno {szybko} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Aż; świtaj Wieczór I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj I też, nawet, mianowicie Uzupełniany W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Sdz(B):20:26 kai\ a)ne/bEsan pa/ntes oi( ui(oi\ *israEl kai\ pa=s o( lao\s kai\ E)=lTon ei)s *baiTEl kai\ e)/klausan kai\ e)ka/Tisan e)kei= e)nO/pion kuri/ou kai\ e)nE/steusan e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| e(/Os e(spe/ras kai\ a)nE/negkan o(lokautO/seis kai\ telei/as e)nO/pion kuri/ou·
Sdz(B):20:26 kai anebEsan pantes hoi hyioi israEl kai pas ho laos kai ElTon eis baiTEl kai eklausan kai ekaTisan ekei enOpion kyriu kai enEsteusan en tE hEmera ekeinE heOs hesperas kai anEnenkan holokautOseis kai teleias enOpion kyriu·
Sdz(B):20:26 C VZI_AAI3P A3_NPM RA_NPM N2_NPM N_GSM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM C VBI_AAI3P P N_ASF C VAI_AAI3P C VAI_AAI3P D P N2_GSM C VAI_AAI3P P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF P N1A_GSF C VAI_AAI3P N3I_NPF C A1A_GSF P N2_GSM
Sdz(B):20:26 and also, even, namely to ascend every all, each, every, the whole of the son Israel and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people and also, even, namely to come into (+acc) ć and also, even, namely to weep and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge there in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to fast in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that until; dawn evening and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state ć and also, even, namely completed in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Sdz(B):20:26 and they-ASCEND-ed all (nom|voc) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) and I-COME-ed, they-COME-ed into (+acc)   and they-WEEP-ed and they-SIT DOWN-ed there in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and they-FAST-ed in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) evening (gen), evenings (acc) and they-BRING UP-ed   and completed ([Adj] acc, gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Sdz(B):20:26 Sdz(B)_20:26_1 Sdz(B)_20:26_2 Sdz(B)_20:26_3 Sdz(B)_20:26_4 Sdz(B)_20:26_5 Sdz(B)_20:26_6 Sdz(B)_20:26_7 Sdz(B)_20:26_8 Sdz(B)_20:26_9 Sdz(B)_20:26_10 Sdz(B)_20:26_11 Sdz(B)_20:26_12 Sdz(B)_20:26_13 Sdz(B)_20:26_14 Sdz(B)_20:26_15 Sdz(B)_20:26_16 Sdz(B)_20:26_17 Sdz(B)_20:26_18 Sdz(B)_20:26_19 Sdz(B)_20:26_20 Sdz(B)_20:26_21 Sdz(B)_20:26_22 Sdz(B)_20:26_23 Sdz(B)_20:26_24 Sdz(B)_20:26_25 Sdz(B)_20:26_26 Sdz(B)_20:26_27 Sdz(B)_20:26_28 Sdz(B)_20:26_29 Sdz(B)_20:26_30 Sdz(B)_20:26_31 Sdz(B)_20:26_32 Sdz(B)_20:26_33 Sdz(B)_20:26_34 Sdz(B)_20:26_35 Sdz(B)_20:26_36
Sdz(B):20:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):20:27 ὅτι ἐκεῖ κιβωτὸς διαθήκης κυρίου τοῦ θεοῦ,
Sdz(B):20:27 for the ark of the Lord God was there in those days, (Judges 20:27 Brenton)
Sdz(B):20:27 Następnie pytali się Izraelici Pana (była tam bowiem wówczas Arka Przymierza Boga, (Sdz 20:27 BT_4)
Sdz(B):20:27 ὅτι ἐκεῖ κιβωτὸς διαθήκης κυρίου τοῦ θεοῦ,
Sdz(B):20:27 ὅτι ἐκεῖ κιβωτός, -οῦ, ἡ δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Sdz(B):20:27 Ponieważ/tamto Tam Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg 
Sdz(B):20:27 o(/ti e)kei= kibOto\s diaTE/kEs kuri/ou tou= Teou=,
Sdz(B):20:27 hoti ekei kibOtos diaTEkEs kyriu tu Teu,
Sdz(B):20:27 C D N2_NSF N1_GSF N2_GSM RA_GSM N2_GSM
Sdz(B):20:27 because/that there ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology]
Sdz(B):20:27 because/that there ark (nom) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen)
Sdz(B):20:27 Sdz(B)_20:27_1 Sdz(B)_20:27_2 Sdz(B)_20:27_3 Sdz(B)_20:27_4 Sdz(B)_20:27_5 Sdz(B)_20:27_6 Sdz(B)_20:27_7
Sdz(B):20:27 x x x x x x x
Sdz(B):20:28 καὶ Φινεες υἱὸς Ελεαζαρ υἱοῦ Ααρων παρεστηκὼς ἐνώπιον αὐτῆς ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις. καὶ ἐπηρώτησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν κυρίῳ λέγοντες Εἰ προσθῶμεν ἔτι ἐξελθεῖν εἰς παράταξιν πρὸς υἱοὺς Βενιαμιν ἀδελφοὺς ἡμῶν ἢ ἐπίσχωμεν; καὶ εἶπεν κύριος Ἀνάβητε, ὅτι αὔριον δώσω αὐτοὺς εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν.
Sdz(B):20:28 and Phinees the son of Eleazar the son of Aaron stood before it in those days; and the children of Israel enquired of the Lord, saying, Shall we yet again go forth to fight with our brethren the sons of Benjamin? and the Lord said, Go up, to-morrow I will give them into your hands. (Judges 20:28 Brenton)
Sdz(B):20:28 którą w tym czasie obsługiwał Pinchas, syn Eleazara, syna Aarona), mówiąc: «Czyż jeszcze mamy wyruszyć do walki z potomkami Beniamina, braćmi naszymi, czy też mamy jej zaniechać?» Odpowiedział im na to Pan: «Idźcie, jutro bowiem wydam ich wam w ręce». (Sdz 20:28 BT_4)
Sdz(B):20:28 καὶ Φινεες υἱὸς Ελεαζαρ υἱοῦ Ααρων παρεστηκὼς ἐνώπιον αὐτῆς ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις. καὶ ἐπηρώτησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν κυρίῳ λέγοντες Εἰ προσθῶμεν ἔτι ἐξελθεῖν εἰς παράταξιν πρὸς υἱοὺς Βενιαμιν ἀδελφοὺς ἡμῶν ἐπίσχωμεν; καὶ εἶπεν κύριος Ἀνάβητε, ὅτι αὔριον δώσω αὐτοὺς εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν.
Sdz(B):20:28 καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἐλεάζαρ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἔτι ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1]   πρός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἤ[1] ἐπ·έχω (επ+εχ-, εφ+εξ-, 2nd επι+σχ-/ath. επι+σχε-, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὅτι αὔριον δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Sdz(B):20:28 I też, nawet, mianowicie Syn Eleazar Syn Aaron By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie By pytać się Syn Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj Jeżeli By dodawać do Jeszcze/jeszcze By wychodzić Do (+przyspieszenie) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Beniamin Brat Ja Albo By ofiarować I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By podnosić Ponieważ/tamto Następny dnia/jutro By dawać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ręka Ty
Sdz(B):20:28 kai\ *finees ui(o\s *eleaDZar ui(ou= *aarOn parestEkO\s e)nO/pion au)tE=s e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais. kai\ e)pErO/tEsan oi( ui(oi\ *israEl e)n kuri/O| le/gontes *ei) prosTO=men e)/ti e)XelTei=n ei)s para/taXin pro\s ui(ou\s *beniamin a)delfou\s E(mO=n E)\ e)pi/sCHOmen; kai\ ei)=pen ku/rios *)ana/bEte, o(/ti au)/rion dO/sO au)tou\s ei)s ta\s CHei=ras u(mO=n.
Sdz(B):20:28 kai finees hyios eleaDZar hyiu aarOn parestEkOs enOpion autEs en tais hEmerais ekeinais. kai epErOtEsan hoi hyioi israEl en kyriO legontes ei prosTOmen eti eXelTein eis parataXin pros hyius beniamin adelfus hEmOn E episCHOmen; kai eipen kyrios anabEte, hoti aurion dOsO autus eis tas CHeiras hymOn.
Sdz(B):20:28 C N_NSM N2_NSM N_GSM N2_GSM N_GSM VXI_XAPNSM P RD_GSF P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P N2_DSM V1_PAPNPM x VE_AAS1P D VB_AAN P N3I_ASF P N2_APM N_GSM N2_APM RP_GP C VB_AAS1P C VBI_AAI3S N2_NSM VZ_AAD2P C D VF_FAI1S RD_APM P RA_APF N3_APF RP_GP
Sdz(B):20:28 and also, even, namely ć son Eleazar son Aaron to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that and also, even, namely to question the son Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell if to add to yet/still to come out into (+acc) ć toward (+acc,+gen,+dat) son Benjamin brother I or to proffer and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ascend because/that next day/tomorrow to give he/she/it/same into (+acc) the hand you
Sdz(B):20:28 and   son (nom) Eleazar (indecl) son (gen) Aaron (indecl) having STand-ed-WITH/BESIDE (nom) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) and they-QUESTION-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) in/among/by (+dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc) if we-should-ADD-TO yet/still to-COME-OUT into (+acc)   toward (+acc,+gen,+dat) sons (acc) Benjamin (indecl) brothers (acc) us (gen) or we-should-PROFFER and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) do-ASCEND-you(pl)!, you(pl)-should-ASCEND because/that next day/tomorrow I-will-GIVE, I-should-GIVE them/same (acc) into (+acc) the (acc) hands (acc) you(pl) (gen)
Sdz(B):20:28 Sdz(B)_20:28_1 Sdz(B)_20:28_2 Sdz(B)_20:28_3 Sdz(B)_20:28_4 Sdz(B)_20:28_5 Sdz(B)_20:28_6 Sdz(B)_20:28_7 Sdz(B)_20:28_8 Sdz(B)_20:28_9 Sdz(B)_20:28_10 Sdz(B)_20:28_11 Sdz(B)_20:28_12 Sdz(B)_20:28_13 Sdz(B)_20:28_14 Sdz(B)_20:28_15 Sdz(B)_20:28_16 Sdz(B)_20:28_17 Sdz(B)_20:28_18 Sdz(B)_20:28_19 Sdz(B)_20:28_20 Sdz(B)_20:28_21 Sdz(B)_20:28_22 Sdz(B)_20:28_23 Sdz(B)_20:28_24 Sdz(B)_20:28_25 Sdz(B)_20:28_26 Sdz(B)_20:28_27 Sdz(B)_20:28_28 Sdz(B)_20:28_29 Sdz(B)_20:28_30 Sdz(B)_20:28_31 Sdz(B)_20:28_32 Sdz(B)_20:28_33 Sdz(B)_20:28_34 Sdz(B)_20:28_35 Sdz(B)_20:28_36 Sdz(B)_20:28_37 Sdz(B)_20:28_38 Sdz(B)_20:28_39 Sdz(B)_20:28_40 Sdz(B)_20:28_41 Sdz(B)_20:28_42 Sdz(B)_20:28_43 Sdz(B)_20:28_44 Sdz(B)_20:28_45 Sdz(B)_20:28_46
Sdz(B):20:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):20:29 καὶ ἔθηκαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἔνεδρα τῇ Γαβαα κύκλῳ.
Sdz(B):20:29 And the children of Israel set an ambush against Gabaa round about it. (Judges 20:29 Brenton)
Sdz(B):20:29 Wówczas Izrael przygotował zasadzki zewsząd dokoła Gibea. (Sdz 20:29 BT_4)
Sdz(B):20:29 Καὶ ἔθηκαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἔνεδρα τῇ Γαβαα κύκλῳ.
Sdz(B):20:29 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἔν·εδρον, -ου, τό; ἐν·έδρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   κύκλῳ
Sdz(B):20:29 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Syn Izrael Zasadzka; zasadzka W kole
Sdz(B):20:29 *kai\ e)/TEkan oi( ui(oi\ *israEl e)/nedra tE=| *gabaa ku/klO|.
Sdz(B):20:29 kai eTEkan hoi hyioi israEl enedra tE gabaa kyklO.
Sdz(B):20:29 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM N2N_APN RA_DSF N_DSF N2_DSM
Sdz(B):20:29 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the son Israel ambush; ambush the ć in a circle
Sdz(B):20:29 and they-PLACE-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) ambushs (nom|acc|voc); ambush (nom|voc) the (dat)   in a circle
Sdz(B):20:29 Sdz(B)_20:29_1 Sdz(B)_20:29_2 Sdz(B)_20:29_3 Sdz(B)_20:29_4 Sdz(B)_20:29_5 Sdz(B)_20:29_6 Sdz(B)_20:29_7 Sdz(B)_20:29_8 Sdz(B)_20:29_9