Sdz(B):21:1 καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ὤμοσαν ἐν Μασσηφα λέγοντες Ἀνὴρ ἐξ ἡμῶν οὐ δώσει θυγατέρα αὐτοῦ τῷ Βενιαμιν εἰς γυναῖκα.
Sdz(B):21:1 Now the children of Israel swore in Massephath, saying, No man of us shall give his daughter to Benjamin for a wife. (Judges 21:1 Brenton)
Sdz(B):21:1 Mężowie izraelscy złożyli w Mispa taką przysięgę: «Nikt z nas nie wyda swej córki za żonę Beniaminowi». (Sdz 21:1 BT_4)
Sdz(B):21:1 Καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ὤμοσαν ἐν Μασσηφα λέγοντες Ἀνὴρ ἐξ ἡμῶν οὐ δώσει θυγατέρα αὐτοῦ τῷ Βενιαμιν εἰς γυναῖκα.
Sdz(B):21:1 καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ἐν   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Βενιαμ(ε)ίν, ὁ εἰς[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
Sdz(B):21:1 I też, nawet, mianowicie Syn Izrael By przysięgać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mówić/opowiadaj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ja ??? Przed przydechem mocnym By dawać Córka On/ona/to/to samo Beniamin Do (+przyspieszenie) Kobiety/żona
Sdz(B):21:1 *kai\ oi( ui(oi\ *israEl O)/mosan e)n *massEfa le/gontes *)anE\r e)X E(mO=n ou) dO/sei Tugate/ra au)tou= tO=| *beniamin ei)s gunai=ka.
Sdz(B):21:1 kai hoi hyioi israEl Omosan en massEfa legontes anEr eX hEmOn u dOsei Tygatera autu tO beniamin eis gynaika.
Sdz(B):21:1 C RA_NPM N2_NPM N_GSM VAI_AAI3P P N_DSF V1_PAPNPM N3_NSM P RP_GP D VF_FAI3S N3_ASF RD_GSM RA_DSM N_DSM P N3K_ASF
Sdz(B):21:1 and also, even, namely the son Israel to swear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to say/tell man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". out of (+gen) ἐξ before vowels I οὐχ before rough breathing to give daughter he/she/it/same the Benjamin into (+acc) woman/wife
Sdz(B):21:1 and the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) they-SWEAR-ed in/among/by (+dat)   while SAY/TELL-ing (nom|voc) man, husband (nom) out of (+gen) us (gen) not he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) daughter (acc) him/it/same (gen) the (dat) Benjamin (indecl) into (+acc) woman/wife (acc)
Sdz(B):21:1 Sdz(B)_21:1_1 Sdz(B)_21:1_2 Sdz(B)_21:1_3 Sdz(B)_21:1_4 Sdz(B)_21:1_5 Sdz(B)_21:1_6 Sdz(B)_21:1_7 Sdz(B)_21:1_8 Sdz(B)_21:1_9 Sdz(B)_21:1_10 Sdz(B)_21:1_11 Sdz(B)_21:1_12 Sdz(B)_21:1_13 Sdz(B)_21:1_14 Sdz(B)_21:1_15 Sdz(B)_21:1_16 Sdz(B)_21:1_17 Sdz(B)_21:1_18 Sdz(B)_21:1_19
Sdz(B):21:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):21:2 καὶ ἦλθεν ὁ λαὸς εἰς Βαιθηλ καὶ ἐκάθισαν ἐκεῖ ἕως ἑσπέρας ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ἦραν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν κλαυθμὸν μέγαν
Sdz(B):21:2 And the people came to Baethel, and sat there until evening before God: and they lifted up their voice and wept with a great weeping; (Judges 21:2 Brenton)
Sdz(B):21:2 Udał się więc lud do Betel, gdzie trwał przed Bogiem aż do wieczora, podnosząc lament i zalewając się gorzkimi łzami. (Sdz 21:2 BT_4)
Sdz(B):21:2 καὶ ἦλθεν λαὸς εἰς Βαιθηλ καὶ ἐκάθισαν ἐκεῖ ἕως ἑσπέρας ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ἦραν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν κλαυθμὸν μέγαν
Sdz(B):21:2 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ εἰς[1]   καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐκεῖ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἑσπέρα, -ας, ἡ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) κλαυθμός, -οῦ, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Sdz(B):21:2 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Ludzie Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Tam Aż; świtaj Wieczór W obecności z (+informacja); ??? Bóg  I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By płakać Płacz Wielki
Sdz(B):21:2 kai\ E)=lTen o( lao\s ei)s *baiTEl kai\ e)ka/Tisan e)kei= e(/Os e(spe/ras e)nO/pion tou= Teou= kai\ E)=ran fOnE\n au)tO=n kai\ e)/klausan klauTmo\n me/gan
Sdz(B):21:2 kai ElTen ho laos eis baiTEl kai ekaTisan ekei heOs hesperas enOpion tu Teu kai Eran fOnEn autOn kai eklausan klauTmon megan
Sdz(B):21:2 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P N_ASF C VAI_AAI3P D P N1A_GSF P RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3P N1_ASF RD_GPM C VAI_AAI3P N2_ASM A1P_ASM
Sdz(B):21:2 and also, even, namely to come the people into (+acc) ć and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge there until; dawn evening in the presence of (+gen); ??? the god [see theology] and also, even, namely to lift/pick up take up, tote, raise sound/voice cries he/she/it/same and also, even, namely to weep crying great
Sdz(B):21:2 and he/she/it-COME-ed the (nom) people (nom) into (+acc)   and they-SIT DOWN-ed there until; dawn (nom|voc), dawns (acc) evening (gen), evenings (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) god (gen) and they-LIFT/PICK-ed-UP sound/voice (acc) them/same (gen) and they-WEEP-ed crying (acc) great ([Adj] acc)
Sdz(B):21:2 Sdz(B)_21:2_1 Sdz(B)_21:2_2 Sdz(B)_21:2_3 Sdz(B)_21:2_4 Sdz(B)_21:2_5 Sdz(B)_21:2_6 Sdz(B)_21:2_7 Sdz(B)_21:2_8 Sdz(B)_21:2_9 Sdz(B)_21:2_10 Sdz(B)_21:2_11 Sdz(B)_21:2_12 Sdz(B)_21:2_13 Sdz(B)_21:2_14 Sdz(B)_21:2_15 Sdz(B)_21:2_16 Sdz(B)_21:2_17 Sdz(B)_21:2_18 Sdz(B)_21:2_19 Sdz(B)_21:2_20 Sdz(B)_21:2_21 Sdz(B)_21:2_22
Sdz(B):21:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):21:3 καὶ εἶπαν Εἰς τί, κύριε θεὲ Ισραηλ, ἐγενήθη αὕτη, τοῦ ἐπισκεπῆναι σήμερον ἀπὸ Ισραηλ φυλὴν μίαν;
Sdz(B):21:3 and said, Wherefore, O Lord God of Israel, has this come to pass, that to-day one tribe should be counted as missing from Israel? (Judges 21:3 Brenton)
Sdz(B):21:3 Mówili: «Panie, Boże Izraela, dlaczegoż zdarzyło się to w Izraelu, że dzisiaj ubyło w nim jedno pokolenie?» (Sdz 21:3 BT_4)
Sdz(B):21:3 καὶ εἶπαν Εἰς τί, κύριε θεὲ Ισραηλ, ἐγενήθη αὕτη, τοῦ ἐπισκεπῆναι σήμερον ἀπὸ Ισραηλ φυλὴν μίαν;
Sdz(B):21:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰς[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) σήμερον ἀπό Ἰσραήλ, ὁ φυλή, -ῆς, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
Sdz(B):21:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Do (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael By stawać się stawaj się, zdarzaj się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By bywać [zobacz sceptyczny] Dzisiaj dzień Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael Szczep Jeden
Sdz(B):21:3 kai\ ei)=pan *ei)s ti/, ku/rie Tee\ *israEl, e)genE/TE au(/tE, tou= e)piskepE=nai sE/meron a)po\ *israEl fulE\n mi/an;
Sdz(B):21:3 kai eipan eis ti, kyrie Tee israEl, egenETE hautE, tu episkepEnai sEmeron apo israEl fylEn mian;
Sdz(B):21:3 C VAI_AAI3P P RI_NSN N2_VSM N2_VSM N_GSM VCI_API3S RD_NSF RA_GSN VD_APN D P N_GSM N1_ASF A1A_ASF
Sdz(B):21:3 and also, even, namely to say/tell into (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] Israel to become become, happen this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to visit [see skeptical] today day from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Israel tribe one
Sdz(B):21:3 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) into (+acc) who/what/why (nom|acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) god (voc) Israel (indecl) he/she/it-was-BECOME-ed this (nom) the (gen) to-be-VISIT-ed today away from (+gen) Israel (indecl) tribe (acc) one (acc)
Sdz(B):21:3 Sdz(B)_21:3_1 Sdz(B)_21:3_2 Sdz(B)_21:3_3 Sdz(B)_21:3_4 Sdz(B)_21:3_5 Sdz(B)_21:3_6 Sdz(B)_21:3_7 Sdz(B)_21:3_8 Sdz(B)_21:3_9 Sdz(B)_21:3_10 Sdz(B)_21:3_11 Sdz(B)_21:3_12 Sdz(B)_21:3_13 Sdz(B)_21:3_14 Sdz(B)_21:3_15 Sdz(B)_21:3_16
Sdz(B):21:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):21:4 καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον καὶ ὤρθρισεν ὁ λαὸς καὶ ᾠκοδόμησαν ἐκεῖ θυσιαστήριον καὶ ἀνήνεγκαν ὁλοκαυτώσεις καὶ τελείας.
Sdz(B):21:4 And it came to pass on the morrow that the people rose up early, and built there an altar, and offered up whole-burnt-offerings and peace offerings. (Judges 21:4 Brenton)
Sdz(B):21:4 Nazajutrz lud wstał i zbudował tam ołtarz, na którym złożył całopalenia i ofiary biesiadne. (Sdz 21:4 BT_4)
Sdz(B):21:4 καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον καὶ ὤρθρισεν λαὸς καὶ ᾠκοδόμησαν ἐκεῖ θυσιαστήριον καὶ ἀνήνεγκαν ὁλοκαυτώσεις καὶ τελείας.
Sdz(B):21:4 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἐπ·αύριον καί ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐκεῖ θυσιαστήριον, -ου, τό καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-)   καί τέλειος -α -ον
Sdz(B):21:4 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jutro [z artykułem znaczy {ma na myśli} następny dzień] I też, nawet, mianowicie By przychodzić wcześnie rano Ludzie I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Tam Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj I też, nawet, mianowicie Uzupełniany
Sdz(B):21:4 kai\ e)ge/neto tE=| e)pau/rion kai\ O)/rTrisen o( lao\s kai\ O)|kodo/mEsan e)kei= TusiastE/rion kai\ a)nE/negkan o(lokautO/seis kai\ telei/as.
Sdz(B):21:4 kai egeneto tE epaurion kai OrTrisen ho laos kai OkodomEsan ekei TysiastErion kai anEnenkan holokautOseis kai teleias.
Sdz(B):21:4 C VBI_AMI3S RA_DSF D C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM C VAI_AAI3P D N2N_ASN C VAI_AAI3P N3I_APF C A1A_APF
Sdz(B):21:4 and also, even, namely to become become, happen the tomorrow [with article means the next day] and also, even, namely to come early in the morning the people and also, even, namely to build/edify there sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state ć and also, even, namely completed
Sdz(B):21:4 and he/she/it-was-BECOME-ed the (dat) tomorrow and he/she/it-COME EARLY IN THE MORNING-ed the (nom) people (nom) and they-BUILD/EDIFY-ed there sanctuary (nom|acc|voc) and they-BRING UP-ed   and completed ([Adj] acc, gen)
Sdz(B):21:4 Sdz(B)_21:4_1 Sdz(B)_21:4_2 Sdz(B)_21:4_3 Sdz(B)_21:4_4 Sdz(B)_21:4_5 Sdz(B)_21:4_6 Sdz(B)_21:4_7 Sdz(B)_21:4_8 Sdz(B)_21:4_9 Sdz(B)_21:4_10 Sdz(B)_21:4_11 Sdz(B)_21:4_12 Sdz(B)_21:4_13 Sdz(B)_21:4_14 Sdz(B)_21:4_15 Sdz(B)_21:4_16 Sdz(B)_21:4_17
Sdz(B):21:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):21:5 καὶ εἶπον οἱ υἱοὶ Ισραηλ Τίς οὐκ ἀνέβη ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἀπὸ πασῶν φυλῶν Ισραηλ πρὸς κύριον; ὅτι ὁ ὅρκος μέγας ἦν τοῖς οὐκ ἀναβεβηκόσιν πρὸς κύριον εἰς Μασσηφα λέγοντες Θανάτῳ θανατωθήσεται.
Sdz(B):21:5 And the children of Israel said, Who of all the tribes of Israel, went not up in the congregation to the Lord? for there was a great oath concerning those who went not up to the Lord to Massephath, saying, He shall surely be put to death. (Judges 21:5 Brenton)
Sdz(B):21:5 Następnie rzekli Izraelici: «Które ze wszystkich pokoleń izraelskich nie przybyło na zgromadzenie przed Panem?» Związano się bowiem uroczystą przysięgą przeciwko temu, kto nie przybędzie do Pana w Mispa, w słowach: «Śmierć poniesie!» (Sdz 21:5 BT_4)
Sdz(B):21:5 καὶ εἶπον οἱ υἱοὶ Ισραηλ Τίς οὐκ ἀνέβη ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἀπὸ πασῶν φυλῶν Ισραηλ πρὸς κύριον; ὅτι ὅρκος μέγας ἦν τοῖς οὐκ ἀναβεβηκόσιν πρὸς κύριον εἰς Μασσηφα λέγοντες Θανάτῳ θανατωθήσεται.
Sdz(B):21:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἐκ·κλησία, -ας, ἡ ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ὁ ἡ τό ὅρκος, -ου, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1]   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) θάνατος, -ου, ὁ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-)
Sdz(B):21:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Syn Izrael Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. ??? Przed przydechem mocnym By podnosić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Szczep Izrael Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Przysięga Wielki By być ??? Przed przydechem mocnym By podnosić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) By mówić/opowiadaj Śmierć By zgładzać
Sdz(B):21:5 kai\ ei)=pon oi( ui(oi\ *israEl *ti/s ou)k a)ne/bE e)n tE=| e)kklEsi/a| a)po\ pasO=n fulO=n *israEl pro\s ku/rion; o(/ti o( o(/rkos me/gas E)=n toi=s ou)k a)nabebEko/sin pro\s ku/rion ei)s *massEfa le/gontes *Tana/tO| TanatOTE/setai.
Sdz(B):21:5 kai eipon hoi hyioi israEl tis uk anebE en tE ekklEsia apo pasOn fylOn israEl pros kyrion; hoti ho horkos megas En tois uk anabebEkosin pros kyrion eis massEfa legontes TanatO TanatOTEsetai.
Sdz(B):21:5 C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RI_NSN D VZI_AAI3S P RA_DSF N1A_DSF P A1S_GPF N1_GPF N_GSM P N2_ASM C RA_NSM N2_NSM A1P_NSM V9_IAI3S RA_DPM D VX_XAPDPM P N2_ASM P N_ASF V1_PAPNPM N2_DSM VC_FPI3S
Sdz(B):21:5 and also, even, namely to say/tell the son Israel who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. οὐχ before rough breathing to ascend in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the assembly assembly, gathering, congregation, church from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of tribe Israel toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that the oath great to be the οὐχ before rough breathing to ascend toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) ć to say/tell death to put to death
Sdz(B):21:5 and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) who/what/why (nom) not he/she/it-ASCEND-ed in/among/by (+dat) the (dat) assembly (dat) away from (+gen) all (gen) tribes (gen) Israel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) because/that the (nom) oath (nom) great ([Adj] nom) he/she/it-was the (dat) not having ASCEND-ed (dat) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc)   while SAY/TELL-ing (nom|voc) death (dat) he/she/it-will-be-PUT-ed-TO-DEATH
Sdz(B):21:5 Sdz(B)_21:5_1 Sdz(B)_21:5_2 Sdz(B)_21:5_3 Sdz(B)_21:5_4 Sdz(B)_21:5_5 Sdz(B)_21:5_6 Sdz(B)_21:5_7 Sdz(B)_21:5_8 Sdz(B)_21:5_9 Sdz(B)_21:5_10 Sdz(B)_21:5_11 Sdz(B)_21:5_12 Sdz(B)_21:5_13 Sdz(B)_21:5_14 Sdz(B)_21:5_15 Sdz(B)_21:5_16 Sdz(B)_21:5_17 Sdz(B)_21:5_18 Sdz(B)_21:5_19 Sdz(B)_21:5_20 Sdz(B)_21:5_21 Sdz(B)_21:5_22 Sdz(B)_21:5_23 Sdz(B)_21:5_24 Sdz(B)_21:5_25 Sdz(B)_21:5_26 Sdz(B)_21:5_27 Sdz(B)_21:5_28 Sdz(B)_21:5_29 Sdz(B)_21:5_30 Sdz(B)_21:5_31 Sdz(B)_21:5_32
Sdz(B):21:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):21:6 καὶ παρεκλήθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς Βενιαμιν ἀδελφὸν αὐτῶν καὶ εἶπαν Ἐξεκόπη σήμερον φυλὴ μία ἀπὸ Ισραηλ·
Sdz(B):21:6 And the children of Israel relented toward Benjamin their brother, and said, To-day one tribe is cut off from Israel. (Judges 21:6 Brenton)
Sdz(B):21:6 Izraelici żałowali Beniamina, brata swego, i mówili: «Odcięte zostało dzisiaj jedno pokolenie od Izraela. (Sdz 21:6 BT_4)
Sdz(B):21:6 καὶ παρεκλήθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς Βενιαμιν ἀδελφὸν αὐτῶν καὶ εἶπαν Ἐξεκόπη σήμερον φυλὴ μία ἀπὸ Ισραηλ·
Sdz(B):21:6 καί παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ πρός Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) σήμερον φυλή, -ῆς, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀπό Ἰσραήλ, ὁ
Sdz(B):21:6 I też, nawet, mianowicie By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Syn Izrael Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Beniamin Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By ścinać/precz wykorzeniaj Dzisiaj dzień Szczep Jeden Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael
Sdz(B):21:6 kai\ pareklE/TEsan oi( ui(oi\ *israEl pro\s *beniamin a)delfo\n au)tO=n kai\ ei)=pan *)eXeko/pE sE/meron fulE\ mi/a a)po\ *israEl·
Sdz(B):21:6 kai pareklETEsan hoi hyioi israEl pros beniamin adelfon autOn kai eipan eXekopE sEmeron fylE mia apo israEl·
Sdz(B):21:6 C VCI_API3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P N_ASM N2_ASM RD_GPM C VAI_AAI3P VD_API3S D N1_NSF A1A_NSF P N_GSM
Sdz(B):21:6 and also, even, namely to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with the son Israel toward (+acc,+gen,+dat) Benjamin brother he/she/it/same and also, even, namely to say/tell to cut down/off extirpate today day tribe one from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Israel
Sdz(B):21:6 and they-were-PETITION-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Benjamin (indecl) brother (acc) them/same (gen) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) he/she/it-was-EXTIRPATE-ed today tribe (nom|voc) one (nom) away from (+gen) Israel (indecl)
Sdz(B):21:6 Sdz(B)_21:6_1 Sdz(B)_21:6_2 Sdz(B)_21:6_3 Sdz(B)_21:6_4 Sdz(B)_21:6_5 Sdz(B)_21:6_6 Sdz(B)_21:6_7 Sdz(B)_21:6_8 Sdz(B)_21:6_9 Sdz(B)_21:6_10 Sdz(B)_21:6_11 Sdz(B)_21:6_12 Sdz(B)_21:6_13 Sdz(B)_21:6_14 Sdz(B)_21:6_15 Sdz(B)_21:6_16 Sdz(B)_21:6_17
Sdz(B):21:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):21:7 τί ποιήσωμεν αὐτοῖς τοῖς περισσοῖς τοῖς ὑπολειφθεῖσιν εἰς γυναῖκας; καὶ ἡμεῖς ὠμόσαμεν ἐν κυρίῳ τοῦ μὴ δοῦναι αὐτοῖς ἀπὸ τῶν θυγατέρων ἡμῶν εἰς γυναῖκας.
Sdz(B):21:7 What shall we do for wives for the rest that remain? whereas we have sworn by the Lord, not to give them of our daughters for wives. (Judges 21:7 Brenton)
Sdz(B):21:7 Co uczynimy, aby pozostałym dostarczyć kobiet, gdyż my związani jesteśmy przysięgą wobec Pana, że nie damy im córek naszych za żony?» (Sdz 21:7 BT_4)
Sdz(B):21:7 τί ποιήσωμεν αὐτοῖς τοῖς περισσοῖς τοῖς ὑπολειφθεῖσιν εἰς γυναῖκας; καὶ ἡμεῖς ὠμόσαμεν ἐν κυρίῳ τοῦ μὴ δοῦναι αὐτοῖς ἀπὸ τῶν θυγατέρων ἡμῶν εἰς γυναῖκας.
Sdz(B):21:7 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό περισσός -ή -όν ὁ ἡ τό ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) εἰς[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ἐν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό μή δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
Sdz(B):21:7 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób On/ona/to/to samo Nadmiernie zbytecznie, przyczyniaj się, więcej niż wystarczający, zbyteczny, obficie, większy niż By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) Do (+przyspieszenie) Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Ja By przysięgać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie By dawać On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Córka Ja Do (+przyspieszenie) Kobiety/żona
Sdz(B):21:7 ti/ poiE/sOmen au)toi=s toi=s perissoi=s toi=s u(poleifTei=sin ei)s gunai=kas; kai\ E(mei=s O)mo/samen e)n kuri/O| tou= mE\ dou=nai au)toi=s a)po\ tO=n Tugate/rOn E(mO=n ei)s gunai=kas.
Sdz(B):21:7 ti poiEsOmen autois tois perissois tois hypoleifTeisin eis gynaikas; kai hEmeis Omosamen en kyriO tu mE dunai autois apo tOn TygaterOn hEmOn eis gynaikas.
Sdz(B):21:7 RI_ASN VA_AAS1P RD_DPM RA_DPM A1_DPM RA_DPM VC_APPDPM P N3K_APF C RP_NP VAI_AAI1P P N2_DSM RA_GSN D VO_AAN RD_DPM P RA_GPF N3_GPF RP_GP P N3K_APF
Sdz(B):21:7 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make he/she/it/same the excessively redundantly, redound, more than sufficient, superfluous, abundantly, greater than the to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) into (+acc) woman/wife and also, even, namely I to swear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the not to give he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the daughter I into (+acc) woman/wife
Sdz(B):21:7 who/what/why (nom|acc) we-should-DO/MAKE them/same (dat) the (dat) excessively ([Adj] dat) the (dat) upon being-REMAIN-ed (dat) into (+acc) women/wives (acc) and we (nom) we-SWEAR-ed in/among/by (+dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (gen) not to-GIVE them/same (dat) away from (+gen) the (gen) daughters (gen) us (gen) into (+acc) women/wives (acc)
Sdz(B):21:7 Sdz(B)_21:7_1 Sdz(B)_21:7_2 Sdz(B)_21:7_3 Sdz(B)_21:7_4 Sdz(B)_21:7_5 Sdz(B)_21:7_6 Sdz(B)_21:7_7 Sdz(B)_21:7_8 Sdz(B)_21:7_9 Sdz(B)_21:7_10 Sdz(B)_21:7_11 Sdz(B)_21:7_12 Sdz(B)_21:7_13 Sdz(B)_21:7_14 Sdz(B)_21:7_15 Sdz(B)_21:7_16 Sdz(B)_21:7_17 Sdz(B)_21:7_18 Sdz(B)_21:7_19 Sdz(B)_21:7_20 Sdz(B)_21:7_21 Sdz(B)_21:7_22 Sdz(B)_21:7_23 Sdz(B)_21:7_24
Sdz(B):21:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):21:8 καὶ εἶπαν Τίς εἷς ἀπὸ φυλῶν Ισραηλ, ὃς οὐκ ἀνέβη πρὸς κύριον εἰς Μασσηφα; καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦλθεν ἀνὴρ εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀπὸ Ιαβις Γαλααδ εἰς τὴν ἐκκλησίαν.
Sdz(B):21:8 And they said, What one man is there of the tribes of Israel, who went not up to the Lord to Massephath? and, behold, no man came to the camp from Jabis Galaad to the assembly. (Judges 21:8 Brenton)
Sdz(B):21:8 Rzekli wówczas: «Któreż to z pokoleń izraelskich nie przybyło do Pana w Mispa?» Stwierdzono, że oto z Jabesz w Gileadzie nikt nie przybył do obozu na zebranie. (Sdz 21:8 BT_4)
Sdz(B):21:8 καὶ εἶπαν Τίς εἷς ἀπὸ φυλῶν Ισραηλ, ὃς οὐκ ἀνέβη πρὸς κύριον εἰς Μασσηφα; καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦλθεν ἀνὴρ εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀπὸ Ιαβις Γαλααδ εἰς τὴν ἐκκλησίαν.
Sdz(B):21:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀπό φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1]   καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ἀπό     εἰς[1] ὁ ἡ τό ἐκ·κλησία, -ας, ἡ
Sdz(B):21:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Jeden Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Szczep Izrael Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By podnosić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? Przed przydechem mocnym By przychodzić Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół
Sdz(B):21:8 kai\ ei)=pan *ti/s ei(=s a)po\ fulO=n *israEl, o(\s ou)k a)ne/bE pro\s ku/rion ei)s *massEfa; kai\ i)dou\ ou)k E)=lTen a)nE\r ei)s tE\n parembolE\n a)po\ *iabis *galaad ei)s tE\n e)kklEsi/an.
Sdz(B):21:8 kai eipan tis heis apo fylOn israEl, hos uk anebE pros kyrion eis massEfa; kai idu uk ElTen anEr eis tEn parembolEn apo iabis galaad eis tEn ekklEsian.
Sdz(B):21:8 C VAI_AAI3P RI_NSM A3_NSM P N1_GPF N_GSM RR_NSM D VZI_AAI3S P N2_ASM P N_ASF C I D VBI_AAI3S N3_NSM P RA_ASF N1_ASF P N_GSM N_GSM P RA_ASF N1A_ASF
Sdz(B):21:8 and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. one from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing tribe Israel who/whom/which οὐχ before rough breathing to ascend toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) ć and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), οὐχ before rough breathing to come man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". into (+acc) the camp camp, barracks, army from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć ć into (+acc) the assembly assembly, gathering, congregation, church
Sdz(B):21:8 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) who/what/why (nom) one (nom) away from (+gen) tribes (gen) Israel (indecl) who/whom/which (nom) not he/she/it-ASCEND-ed toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc)   and be-you(sg)-SEE-ed! not he/she/it-COME-ed man, husband (nom) into (+acc) the (acc) camp (acc) away from (+gen)     into (+acc) the (acc) assembly (acc)
Sdz(B):21:8 Sdz(B)_21:8_1 Sdz(B)_21:8_2 Sdz(B)_21:8_3 Sdz(B)_21:8_4 Sdz(B)_21:8_5 Sdz(B)_21:8_6 Sdz(B)_21:8_7 Sdz(B)_21:8_8 Sdz(B)_21:8_9 Sdz(B)_21:8_10 Sdz(B)_21:8_11 Sdz(B)_21:8_12 Sdz(B)_21:8_13 Sdz(B)_21:8_14 Sdz(B)_21:8_15 Sdz(B)_21:8_16 Sdz(B)_21:8_17 Sdz(B)_21:8_18 Sdz(B)_21:8_19 Sdz(B)_21:8_20 Sdz(B)_21:8_21 Sdz(B)_21:8_22 Sdz(B)_21:8_23 Sdz(B)_21:8_24 Sdz(B)_21:8_25 Sdz(B)_21:8_26 Sdz(B)_21:8_27 Sdz(B)_21:8_28
Sdz(B):21:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):21:9 καὶ ἐπεσκέπη ὁ λαός, καὶ οὐκ ἦν ἐκεῖ ἀνὴρ ἀπὸ οἰκούντων Ιαβις Γαλααδ.
Sdz(B):21:9 And the people were numbered, and there was not there a man from the inhabitants of Jabis Galaad. (Judges 21:9 Brenton)
Sdz(B):21:9 Gdy bowiem przeliczono lud, stwierdzono, że nie było tam nikogo z mieszkańców Jabesz w Gileadzie. (Sdz 21:9 BT_4)
Sdz(B):21:9 καὶ ἐπεσκέπη λαός, καὶ οὐκ ἦν ἐκεῖ ἀνὴρ ἀπὸ οἰκούντων Ιαβις Γαλααδ.
Sdz(B):21:9 καί ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκεῖ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀπό οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)    
Sdz(B):21:9 I też, nawet, mianowicie By bywać [zobacz sceptyczny] Ludzie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Tam Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By mieszkać
Sdz(B):21:9 kai\ e)peske/pE o( lao/s, kai\ ou)k E)=n e)kei= a)nE\r a)po\ oi)kou/ntOn *iabis *galaad.
Sdz(B):21:9 kai epeskepE ho laos, kai uk En ekei anEr apo oikuntOn iabis galaad.
Sdz(B):21:9 C VDI_API3S RA_NSM N2_NSM C D V9_IAI3S D N3_NSM P V2_PAPGPM N_GSM N_GSM
Sdz(B):21:9 and also, even, namely to visit [see skeptical] the people and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be there man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing to dwell ć ć
Sdz(B):21:9 and he/she/it-was-VISIT-ed the (nom) people (nom) and not he/she/it-was there man, husband (nom) away from (+gen) let-them-be-DWELL-ing! (classical), while DWELL-ing (gen)    
Sdz(B):21:9 Sdz(B)_21:9_1 Sdz(B)_21:9_2 Sdz(B)_21:9_3 Sdz(B)_21:9_4 Sdz(B)_21:9_5 Sdz(B)_21:9_6 Sdz(B)_21:9_7 Sdz(B)_21:9_8 Sdz(B)_21:9_9 Sdz(B)_21:9_10 Sdz(B)_21:9_11 Sdz(B)_21:9_12 Sdz(B)_21:9_13
Sdz(B):21:9 x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):21:10 καὶ ἀπέστειλεν ἐκεῖ ἡ συναγωγὴ δώδεκα χιλιάδας ἀνδρῶν ἀπὸ υἱῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐνετείλαντο αὐτοῖς λέγοντες Πορεύεσθε καὶ πατάξατε τοὺς οἰκοῦντας Ιαβις Γαλααδ ἐν στόματι ῥομφαίας.
Sdz(B):21:10 And the congregation sent thither twelve thousand men of the strongest, and they charged them, saying, Go ye and smite the inhabitants of Jabis Galaad with the edge of the sword. (Judges 21:10 Brenton)
Sdz(B):21:10 Zgromadzenie więc wysłało tam dwanaście tysięcy walecznych mężów, nakazując im: «Idźcie, a pobijcie mieszkańców Jabesz w Gileadzie ostrzem miecza, także kobiety i dzieci. (Sdz 21:10 BT_4)
Sdz(B):21:10 καὶ ἀπέστειλεν ἐκεῖ συναγωγὴ δώδεκα χιλιάδας ἀνδρῶν ἀπὸ υἱῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐνετείλαντο αὐτοῖς λέγοντες Πορεύεσθε καὶ πατάξατε τοὺς οἰκοῦντας Ιαβις Γαλααδ ἐν στόματι ῥομφαίας.
Sdz(B):21:10 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐκεῖ ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ δώ·δεκα/δεκα·δύο χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀπό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)     ἐν στόμα[τ], -ατος, τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα)
Sdz(B):21:10 I też, nawet, mianowicie zamawiać Tam Zebranie Dwanaście Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Zdolność I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj By iść I też, nawet, mianowicie By uderzać By mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Szpada
Sdz(B):21:10 kai\ a)pe/steilen e)kei= E( sunagOgE\ dO/deka CHilia/das a)ndrO=n a)po\ ui(O=n tE=s duna/meOs kai\ e)netei/lanto au)toi=s le/gontes *poreu/esTe kai\ pata/Xate tou\s oi)kou=ntas *iabis *galaad e)n sto/mati r(omfai/as.
Sdz(B):21:10 kai apesteilen ekei hE synagOgE dOdeka CHiliadas andrOn apo hyiOn tEs dynameOs kai eneteilanto autois legontes poreuesTe kai pataXate tus oikuntas iabis galaad en stomati romfaias.
Sdz(B):21:10 C VAI_AAI3S D RA_NSF N1_NSF M N3D_APF N3_GPM P N2_GPM RA_GSF N3I_GSF C VAI_AMI3P RD_DPM V1_PAPNPM V1_PMD2P C VA_AAD2P RA_APM V2_PAPAPM N_GSM N_GSM P N3M_DSN N1A_GSF
Sdz(B):21:10 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send there the gathering twelve kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing son the ability and also, even, namely to enjoin command he/she/it/same to say/tell to go and also, even, namely to smite the to dwell ć ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mouth/maw stoma sword
Sdz(B):21:10 and he/she/it-ORDER FORTH-ed there the (nom) gathering (nom|voc) twelve kilos (acc) men, husbands (gen) away from (+gen) sons (gen) the (gen) ability (gen) and they-were-ENJOIN-ed them/same (dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc) you(pl)-are-being-GO-ed, be-you(pl)-being-GO-ed! and do-SMITE-you(pl)! the (acc) while DWELL-ing (acc)     in/among/by (+dat) mouth/maw (dat) sword (gen), swords (acc)
Sdz(B):21:10 Sdz(B)_21:10_1 Sdz(B)_21:10_2 Sdz(B)_21:10_3 Sdz(B)_21:10_4 Sdz(B)_21:10_5 Sdz(B)_21:10_6 Sdz(B)_21:10_7 Sdz(B)_21:10_8 Sdz(B)_21:10_9 Sdz(B)_21:10_10 Sdz(B)_21:10_11 Sdz(B)_21:10_12 Sdz(B)_21:10_13 Sdz(B)_21:10_14 Sdz(B)_21:10_15 Sdz(B)_21:10_16 Sdz(B)_21:10_17 Sdz(B)_21:10_18 Sdz(B)_21:10_19 Sdz(B)_21:10_20 Sdz(B)_21:10_21 Sdz(B)_21:10_22 Sdz(B)_21:10_23 Sdz(B)_21:10_24 Sdz(B)_21:10_25 Sdz(B)_21:10_26
Sdz(B):21:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):21:11 καὶ τοῦτο ποιήσετε· πᾶν ἄρσεν καὶ πᾶσαν γυναῖκα εἰδυῖαν κοίτην ἄρσενος ἀναθεματιεῖτε, τὰς δὲ παρθένους περιποιήσεσθε. καὶ ἐποίησαν οὕτως.
Sdz(B):21:11 And this shall ye do: every male and every woman that has known the lying with man ye shall devote to destruction, but the virgins ye shall save alive: and they did so. (Judges 21:11 Brenton)
Sdz(B):21:11 W ten sposób postąpicie: Obłożycie klątwą każdego mężczyznę i każdą kobietę, która obcowała z mężczyzną». (Sdz 21:11 BT_4)
Sdz(B):21:11 καὶ τοῦτο ποιήσετε· πᾶν ἄρσεν καὶ πᾶσαν γυναῖκα εἰδυῖαν κοίτην ἄρσενος ἀναθεματιεῖτε, τὰς δὲ παρθένους περιποιήσεσθε. καὶ ἐποίησαν οὕτως.
Sdz(B):21:11 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) κοίτη, -ης, ἡ ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος ἀνα·θεματίζω (ανα+θεματιζ-, ανα+θεματι(ε)·[σ]-, ανα+θεματι·σ-, -, ανα+τεθεματισ-, ανα+θεματισ·θ-) ὁ ἡ τό δέ παρθένος, -ου, ἡ περι·ποιέω (περι+ποι(ε)-, περι+ποιη·σ-, περι+ποιη·σ-, -, περι+πεποιη-, -) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὕτως/οὕτω
Sdz(B):21:11 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Męski I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Kobiety/żona By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Łóżko [zobacz spółkowanie] Męski Do ??? zaś Dziewiczy By stręczyć do nierządu (utrzymuj się) I też, nawet, mianowicie By czynić/rób thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko]
Sdz(B):21:11 kai\ tou=to poiE/sete· pa=n a)/rsen kai\ pa=san gunai=ka ei)dui=an koi/tEn a)/rsenos a)naTematiei=te, ta\s de\ parTe/nous peripoiE/sesTe. kai\ e)poi/Esan ou(/tOs.
Sdz(B):21:11 kai tuto poiEsete· pan arsen kai pasan gynaika eidyian koitEn arsenos anaTematieite, tas de parTenus peripoiEsesTe. kai epoiEsan hutOs.
Sdz(B):21:11 C RD_ASN VF_FAI2P A3_ASN A3_ASN C A1S_ASF N3K_ASF VXI_XAIASF N1_ASF A3_GSM VF2_FAI2P RA_APF x N2_APF VF_FMI2P C VAI_AAI3P D
Sdz(B):21:11 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make every all, each, every, the whole of male and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle woman/wife to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with bed [see coitus] male to ??? the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] virgin to procure (keep) and also, even, namely to do/make thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
Sdz(B):21:11 and this (nom|acc) you(pl)-will-DO/MAKE every (nom|acc|voc) male ([Adj] nom|acc|voc, voc) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) woman/wife (acc) having PERCEIVE-ed (acc) bed (acc) male ([Adj] gen) you(pl)-will-??? the (acc) Yet virgins (acc) you(pl)-will-be-PROCURE-ed and they-DO/MAKE-ed thusly/like this
Sdz(B):21:11 Sdz(B)_21:11_1 Sdz(B)_21:11_2 Sdz(B)_21:11_3 Sdz(B)_21:11_4 Sdz(B)_21:11_5 Sdz(B)_21:11_6 Sdz(B)_21:11_7 Sdz(B)_21:11_8 Sdz(B)_21:11_9 Sdz(B)_21:11_10 Sdz(B)_21:11_11 Sdz(B)_21:11_12 Sdz(B)_21:11_13 Sdz(B)_21:11_14 Sdz(B)_21:11_15 Sdz(B)_21:11_16 Sdz(B)_21:11_17 Sdz(B)_21:11_18 Sdz(B)_21:11_19
Sdz(B):21:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):21:12 καὶ εὗρον ἀπὸ οἰκούντων Ιαβις Γαλααδ τετρακοσίας νεάνιδας παρθένους, αἵτινες οὐκ ἔγνωσαν ἄνδρα εἰς κοίτην ἄρσενος, καὶ ἤνεγκαν αὐτὰς εἰς τὴν παρεμβολὴν εἰς Σηλων τὴν ἐν γῇ Χανααν.
Sdz(B):21:12 And they found among the inhabitants of Jabis Galaad four hundred young virgins, who had not known man by lying with him; and they brought them to Selom in the land of Chanaan. (Judges 21:12 Brenton)
Sdz(B):21:12 I znaleźli wśród mieszkańców Jabesz w Gileadzie czterysta młodych dziewic, które nie obcowały z mężczyznami, i przyprowadzili je do obozu w Szilo, znajdującego się w ziemi Kanaan. (Sdz 21:12 BT_4)
Sdz(B):21:12 καὶ εὗρον ἀπὸ οἰκούντων Ιαβις Γαλααδ τετρακοσίας νεάνιδας παρθένους, αἵτινες οὐκ ἔγνωσαν ἄνδρα εἰς κοίτην ἄρσενος, καὶ ἤνεγκαν αὐτὰς εἰς τὴν παρεμβολὴν εἰς Σηλων τὴν ἐν γῇ Χανααν.
Sdz(B):21:12 καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἀπό οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)     τετρα·κόσιοι -αι -α   παρθένος, -ου, ἡ ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἰς[1] κοίτη, -ης, ἡ ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ εἰς[1]   ὁ ἡ τό ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ
Sdz(B):21:12 I też, nawet, mianowicie By znajdować Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By mieszkać Czterysta Dziewiczy Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do (+przyspieszenie) Łóżko [zobacz spółkowanie] Męski I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia Do (+przyspieszenie) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Kanaan
Sdz(B):21:12 kai\ eu(=ron a)po\ oi)kou/ntOn *iabis *galaad tetrakosi/as nea/nidas parTe/nous, ai(/tines ou)k e)/gnOsan a)/ndra ei)s koi/tEn a)/rsenos, kai\ E)/negkan au)ta\s ei)s tE\n parembolE\n ei)s *sElOn tE\n e)n gE=| *CHanaan.
Sdz(B):21:12 kai heuron apo oikuntOn iabis galaad tetrakosias neanidas parTenus, haitines uk egnOsan andra eis koitEn arsenos, kai Enenkan autas eis tEn parembolEn eis sElOn tEn en gE CHanaan.
Sdz(B):21:12 C VB_AAI3P P V2_PAPGPM N_GSM N_GSM A1A_APF N3D_APF N2_APF RX_NPF D VZI_AAI3P N3_ASM P N1_ASF A3_GSM C VAI_AAI3P RD_APF P RA_ASF N1_ASF P N_ASF RA_ASF P N1_DSF N_GSF
Sdz(B):21:12 and also, even, namely to find from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing to dwell ć ć four hundred ć virgin who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". into (+acc) bed [see coitus] male and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth he/she/it/same into (+acc) the camp camp, barracks, army into (+acc) ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Canaan
Sdz(B):21:12 and do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) away from (+gen) let-them-be-DWELL-ing! (classical), while DWELL-ing (gen)     four hundred (acc)   virgins (acc) who-/whom-/whichever (nom) not they-KNOW-ed man, husband (acc) into (+acc) bed (acc) male ([Adj] gen) and they-BRING-ed them/same (acc) into (+acc) the (acc) camp (acc) into (+acc)   the (acc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Canaan (indecl)
Sdz(B):21:12 Sdz(B)_21:12_1 Sdz(B)_21:12_2 Sdz(B)_21:12_3 Sdz(B)_21:12_4 Sdz(B)_21:12_5 Sdz(B)_21:12_6 Sdz(B)_21:12_7 Sdz(B)_21:12_8 Sdz(B)_21:12_9 Sdz(B)_21:12_10 Sdz(B)_21:12_11 Sdz(B)_21:12_12 Sdz(B)_21:12_13 Sdz(B)_21:12_14 Sdz(B)_21:12_15 Sdz(B)_21:12_16 Sdz(B)_21:12_17 Sdz(B)_21:12_18 Sdz(B)_21:12_19 Sdz(B)_21:12_20 Sdz(B)_21:12_21 Sdz(B)_21:12_22 Sdz(B)_21:12_23 Sdz(B)_21:12_24 Sdz(B)_21:12_25 Sdz(B)_21:12_26 Sdz(B)_21:12_27 Sdz(B)_21:12_28
Sdz(B):21:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):21:13 καὶ ἀπέστειλεν πᾶσα ἡ συναγωγὴ καὶ ἐλάλησαν πρὸς τοὺς υἱοὺς Βενιαμιν ἐν τῇ πέτρᾳ Ρεμμων καὶ ἐκάλεσαν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην.
Sdz(B):21:13 And all the congregation sent and spoke to the children of Benjamin in the rock Remmon, and invited them to make peace. (Judges 21:13 Brenton)
Sdz(B):21:13 Następnie całe zgromadzenie wysłało przedstawicieli do synów Beniamina, zebranych na skale Rimmon, aby oznajmili im pokój. (Sdz 21:13 BT_4)
Sdz(B):21:13 καὶ ἀπέστειλεν πᾶσα συναγωγὴ καὶ ἐλάλησαν πρὸς τοὺς υἱοὺς Βενιαμιν ἐν τῇ πέτρᾳ Ρεμμων καὶ ἐκάλεσαν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην.
Sdz(B):21:13 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ἐν ὁ ἡ τό πέτρα, -ας, ἡ   καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] εἰρήνη, -ης, ἡ
Sdz(B):21:13 I też, nawet, mianowicie zamawiać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Beniamin W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skała I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Pokój
Sdz(B):21:13 kai\ a)pe/steilen pa=sa E( sunagOgE\ kai\ e)la/lEsan pro\s tou\s ui(ou\s *beniamin e)n tE=| pe/tra| *remmOn kai\ e)ka/lesan au)tou\s ei)s ei)rE/nEn.
Sdz(B):21:13 kai apesteilen pasa hE synagOgE kai elalEsan pros tus hyius beniamin en tE petra remmOn kai ekalesan autus eis eirEnEn.
Sdz(B):21:13 C VAI_AAI3S A1S_NSF RA_NSF N1_NSF C VAI_AAI3P P RA_APM N2_APM N_GSM P RA_DSF N1A_DSF N_GS C VAI_AAI3P RD_APM P N1_ASF
Sdz(B):21:13 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send every all, each, every, the whole of the gathering and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) the son Benjamin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the rock ć and also, even, namely to call call he/she/it/same into (+acc) peace
Sdz(B):21:13 and he/she/it-ORDER FORTH-ed every (nom|voc) the (nom) gathering (nom|voc) and they-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) sons (acc) Benjamin (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) rock (dat)   and they-CALL-ed them/same (acc) into (+acc) peace (acc)
Sdz(B):21:13 Sdz(B)_21:13_1 Sdz(B)_21:13_2 Sdz(B)_21:13_3 Sdz(B)_21:13_4 Sdz(B)_21:13_5 Sdz(B)_21:13_6 Sdz(B)_21:13_7 Sdz(B)_21:13_8 Sdz(B)_21:13_9 Sdz(B)_21:13_10 Sdz(B)_21:13_11 Sdz(B)_21:13_12 Sdz(B)_21:13_13 Sdz(B)_21:13_14 Sdz(B)_21:13_15 Sdz(B)_21:13_16 Sdz(B)_21:13_17 Sdz(B)_21:13_18 Sdz(B)_21:13_19 Sdz(B)_21:13_20
Sdz(B):21:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):21:14 καὶ ἐπέστρεψεν Βενιαμιν πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, καὶ ἔδωκαν αὐτοῖς οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὰς γυναῖκας, ἃς ἐζωοποίησαν ἀπὸ τῶν θυγατέρων Ιαβις Γαλααδ· καὶ ἤρεσεν αὐτοῖς οὕτως.
Sdz(B):21:14 And Benjamin returned to the children of Israel at that time, and the children of Israel gave them the women whom they had save alive of the daughters of Jabis Galaad; and they were content. (Judges 21:14 Brenton)
Sdz(B):21:14 Wówczas wrócili Beniaminici i dano im za żony zachowane przy życiu kobiety z Jabesz w Gileadzie, lecz nie było ich dosyć dla wszystkich. (Sdz 21:14 BT_4)
Sdz(B):21:14 καὶ ἐπέστρεψεν Βενιαμιν πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, καὶ ἔδωκαν αὐτοῖς οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὰς γυναῖκας, ἃς ἐζωοποίησαν ἀπὸ τῶν θυγατέρων Ιαβις Γαλααδ· καὶ ἤρεσεν αὐτοῖς οὕτως.
Sdz(B):21:14 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) Βενιαμ(ε)ίν, ὁ πρός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὅς ἥ ὅ   ἀπό ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ     καί ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω
Sdz(B):21:14 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Beniamin Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Syn Izrael Kobiety/żona Kto/, który/, który Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Córka I też, nawet, mianowicie Do proszę On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko]
Sdz(B):21:14 kai\ e)pe/strePSen *beniamin pro\s tou\s ui(ou\s *israEl e)n tO=| kairO=| e)kei/nO|, kai\ e)/dOkan au)toi=s oi( ui(oi\ *israEl ta\s gunai=kas, a(/s e)DZOopoi/Esan a)po\ tO=n Tugate/rOn *iabis *galaad· kai\ E)/resen au)toi=s ou(/tOs.
Sdz(B):21:14 kai epestrePSen beniamin pros tus hyius israEl en tO kairO ekeinO, kai edOkan autois hoi hyioi israEl tas gynaikas, has eDZOopoiEsan apo tOn TygaterOn iabis galaad· kai Eresen autois hutOs.
Sdz(B):21:14 C VAI_AAI3S N_NSM P RA_APM N2_APM N_GSM P RA_DSM N2_DSM RD_DSM C VAI_AAI3P RD_DPM RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_APF N3K_APF RR_APF VAI_AAI3P P RA_GPF N3_GPF N_GSM N_GSM C VAI_AAI3S RD_DPM D
Sdz(B):21:14 and also, even, namely to turn around Benjamin toward (+acc,+gen,+dat) the son Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that and also, even, namely to give he/she/it/same the son Israel the woman/wife who/whom/which ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the daughter ć ć and also, even, namely to please he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
Sdz(B):21:14 and he/she/it-TURN-ed-AROUND Benjamin (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) sons (acc) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) and they-GIVE-ed them/same (dat) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) the (acc) women/wives (acc) who/whom/which (acc)   away from (+gen) the (gen) daughters (gen)     and he/she/it-PLEASE-ed them/same (dat) thusly/like this
Sdz(B):21:14 Sdz(B)_21:14_1 Sdz(B)_21:14_2 Sdz(B)_21:14_3 Sdz(B)_21:14_4 Sdz(B)_21:14_5 Sdz(B)_21:14_6 Sdz(B)_21:14_7 Sdz(B)_21:14_8 Sdz(B)_21:14_9 Sdz(B)_21:14_10 Sdz(B)_21:14_11 Sdz(B)_21:14_12 Sdz(B)_21:14_13 Sdz(B)_21:14_14 Sdz(B)_21:14_15 Sdz(B)_21:14_16 Sdz(B)_21:14_17 Sdz(B)_21:14_18 Sdz(B)_21:14_19 Sdz(B)_21:14_20 Sdz(B)_21:14_21 Sdz(B)_21:14_22 Sdz(B)_21:14_23 Sdz(B)_21:14_24 Sdz(B)_21:14_25 Sdz(B)_21:14_26 Sdz(B)_21:14_27 Sdz(B)_21:14_28 Sdz(B)_21:14_29 Sdz(B)_21:14_30
Sdz(B):21:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):21:15 καὶ ὁ λαὸς παρεκλήθη ἐπὶ τῷ Βενιαμιν, ὅτι ἐποίησεν κύριος διακοπὴν ἐν ταῖς φυλαῖς Ισραηλ.
Sdz(B):21:15 And the people relented for Benjamin, because the Lord had made a breach in the tribes of Israel. (Judges 21:15 Brenton)
Sdz(B):21:15 A lud litował się nad Beniaminem, że Pan uczynił wyrwę w pokoleniach izraelskich. (Sdz 21:15 BT_4)
Sdz(B):21:15 Καὶ λαὸς παρεκλήθη ἐπὶ τῷ Βενιαμιν, ὅτι ἐποίησεν κύριος διακοπὴν ἐν ταῖς φυλαῖς Ισραηλ.
Sdz(B):21:15 καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ὅτι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   ἐν ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ
Sdz(B):21:15 I też, nawet, mianowicie Ludzie By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Beniamin Ponieważ/tamto By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szczep Izrael
Sdz(B):21:15 *kai\ o( lao\s pareklE/TE e)pi\ tO=| *beniamin, o(/ti e)poi/Esen ku/rios diakopE\n e)n tai=s fulai=s *israEl.
Sdz(B):21:15 kai ho laos pareklETE epi tO beniamin, hoti epoiEsen kyrios diakopEn en tais fylais israEl.
Sdz(B):21:15 C RA_NSM N2_NSM VCI_API3S P RA_DSM N_DSM C VAI_AAI3S N2_NSM N1_ASF P RA_DPF N1_DPF N_GSM
Sdz(B):21:15 and also, even, namely the people to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Benjamin because/that to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tribe Israel
Sdz(B):21:15 and the (nom) people (nom) he/she/it-was-PETITION-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) Benjamin (indecl) because/that he/she/it-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)   in/among/by (+dat) the (dat) tribes (dat) Israel (indecl)
Sdz(B):21:15 Sdz(B)_21:15_1 Sdz(B)_21:15_2 Sdz(B)_21:15_3 Sdz(B)_21:15_4 Sdz(B)_21:15_5 Sdz(B)_21:15_6 Sdz(B)_21:15_7 Sdz(B)_21:15_8 Sdz(B)_21:15_9 Sdz(B)_21:15_10 Sdz(B)_21:15_11 Sdz(B)_21:15_12 Sdz(B)_21:15_13 Sdz(B)_21:15_14 Sdz(B)_21:15_15
Sdz(B):21:15 x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):21:16 καὶ εἶπον οἱ πρεσβύτεροι τῆς συναγωγῆς Τί ποιήσωμεν τοῖς περισσοῖς εἰς γυναῖκας; ὅτι ἠφανίσθη ἀπὸ Βενιαμιν γυνή.
Sdz(B):21:16 And the elders of the congregation said, What shall we do for wives for them that remain? for the women have been destroyed out of Benjamin. (Judges 21:16 Brenton)
Sdz(B):21:16 Rzekli więc starsi zgromadzenia: «Co uczynimy, aby sprowadzić żony dla tych, którzy pozostali, gdyż zgładzone zostały kobiety w pokoleniu Beniamina?» (Sdz 21:16 BT_4)
Sdz(B):21:16 καὶ εἶπον οἱ πρεσβύτεροι τῆς συναγωγῆς Τί ποιήσωμεν τοῖς περισσοῖς εἰς γυναῖκας; ὅτι ἠφανίσθη ἀπὸ Βενιαμιν γυνή.
Sdz(B):21:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό περισσός -ή -όν εἰς[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὅτι ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) ἀπό Βενιαμ(ε)ίν, ὁ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
Sdz(B):21:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Starszy Zebranie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób Nadmiernie zbytecznie, przyczyniaj się, więcej niż wystarczający, zbyteczny, obficie, większy niż Do (+przyspieszenie) Kobiety/żona Ponieważ/tamto By znikać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Beniamin Kobiety/żona
Sdz(B):21:16 kai\ ei)=pon oi( presbu/teroi tE=s sunagOgE=s *ti/ poiE/sOmen toi=s perissoi=s ei)s gunai=kas; o(/ti E)fani/sTE a)po\ *beniamin gunE/.
Sdz(B):21:16 kai eipon hoi presbyteroi tEs synagOgEs ti poiEsOmen tois perissois eis gynaikas; hoti EfanisTE apo beniamin gynE.
Sdz(B):21:16 C VBI_AAI3P RA_NPM A1B_NPMC RA_GSF N1_GSF RI_ASN VA_AAS1P RA_DPM A1_DPM P N3K_APF C VCI_API3S P N_GSM N3K_NSF
Sdz(B):21:16 and also, even, namely to say/tell the elder the gathering who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make the excessively redundantly, redound, more than sufficient, superfluous, abundantly, greater than into (+acc) woman/wife because/that to disappear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Benjamin woman/wife
Sdz(B):21:16 and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom) elder ([Adj] nom|voc) the (gen) gathering (gen) who/what/why (nom|acc) we-should-DO/MAKE the (dat) excessively ([Adj] dat) into (+acc) women/wives (acc) because/that he/she/it-was-DISAPPEAR-ed away from (+gen) Benjamin (indecl) woman/wife (nom)
Sdz(B):21:16 Sdz(B)_21:16_1 Sdz(B)_21:16_2 Sdz(B)_21:16_3 Sdz(B)_21:16_4 Sdz(B)_21:16_5 Sdz(B)_21:16_6 Sdz(B)_21:16_7 Sdz(B)_21:16_8 Sdz(B)_21:16_9 Sdz(B)_21:16_10 Sdz(B)_21:16_11 Sdz(B)_21:16_12 Sdz(B)_21:16_13 Sdz(B)_21:16_14 Sdz(B)_21:16_15 Sdz(B)_21:16_16 Sdz(B)_21:16_17
Sdz(B):21:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):21:17 καὶ εἶπαν Κληρονομία διασῳζομένων τῷ Βενιαμιν, καὶ οὐκ ἐξαλειφθήσεται φυλὴ ἀπὸ Ισραηλ·
Sdz(B):21:17 And they said, There must be an inheritance of them that are escaped of Benjamin; and so a tribe shall not be destroyed out of Israel. (Judges 21:17 Brenton)
Sdz(B):21:17 Nadto powiedzieli: «Jak zachować resztę Beniamina, aby pokolenie nie uległo zagładzie w Izraelu? (Sdz 21:17 BT_4)
Sdz(B):21:17 καὶ εἶπαν Κληρονομία διασῳζομένων τῷ Βενιαμιν, καὶ οὐκ ἐξαλειφθήσεται φυλὴ ἀπὸ Ισραηλ·
Sdz(B):21:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κληρο·νομία, -ας, ἡ δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) ὁ ἡ τό Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-) φυλή, -ῆς, ἡ ἀπό Ἰσραήλ, ὁ
Sdz(B):21:17 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Dziedzictwo Do chronionego Beniamin I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do skreślenia wymazania , eliminacja ścierania , wymazują, wygaśnięcie, usuwanie, wycierają, Szczep Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael
Sdz(B):21:17 kai\ ei)=pan *klEronomi/a diasO|DZome/nOn tO=| *beniamin, kai\ ou)k e)XaleifTE/setai fulE\ a)po\ *israEl·
Sdz(B):21:17 kai eipan klEronomia diasODZomenOn tO beniamin, kai uk eXaleifTEsetai fylE apo israEl·
Sdz(B):21:17 C VAI_AAI3P N1A_NSF V1_PMPGPM RA_DSM N_DSM C D VV_FPI3S N1_NSF P N_GSM
Sdz(B):21:17 and also, even, namely to say/tell inheritance to preserved the Benjamin and also, even, namely οὐχ before rough breathing to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, tribe from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Israel
Sdz(B):21:17 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) inheritance (nom|voc) while being-PRESERVED-ed (gen) the (dat) Benjamin (indecl) and not he/she/it-will-be-OBLITERATION-ed tribe (nom|voc) away from (+gen) Israel (indecl)
Sdz(B):21:17 Sdz(B)_21:17_1 Sdz(B)_21:17_2 Sdz(B)_21:17_3 Sdz(B)_21:17_4 Sdz(B)_21:17_5 Sdz(B)_21:17_6 Sdz(B)_21:17_7 Sdz(B)_21:17_8 Sdz(B)_21:17_9 Sdz(B)_21:17_10 Sdz(B)_21:17_11 Sdz(B)_21:17_12
Sdz(B):21:17 x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):21:18 ὅτι ἡμεῖς οὐ δυνησόμεθα δοῦναι αὐτοῖς γυναῖκας ἀπὸ τῶν θυγατέρων ἡμῶν, ὅτι ὠμόσαμεν ἐν υἱοῖς Ισραηλ λέγοντες Ἐπικατάρατος ὁ διδοὺς γυναῖκα τῷ Βενιαμιν.
Sdz(B):21:18 For we shall not be able to give them wives of our daughters, because we swore among the children of Israel, saying, Cursed is he that gives a wife to Benjamin. (Judges 21:18 Brenton)
Sdz(B):21:18 My jednak nie możemy im dać córek naszych za żony». Przysięgli to bowiem Izraelici: «Niech będzie przeklęty, kto da żonę Beniaminowi». (Sdz 21:18 BT_4)
Sdz(B):21:18 ὅτι ἡμεῖς οὐ δυνησόμεθα δοῦναι αὐτοῖς γυναῖκας ἀπὸ τῶν θυγατέρων ἡμῶν, ὅτι ὠμόσαμεν ἐν υἱοῖς Ισραηλ λέγοντες Ἐπικατάρατος διδοὺς γυναῖκα τῷ Βενιαμιν.
Sdz(B):21:18 ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀπό ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ἐν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπι·κατ·άρατος -ον ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό Βενιαμ(ε)ίν, ὁ
Sdz(B):21:18 Ponieważ/tamto Ja ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By dawać On/ona/to/to samo Kobiety/żona Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Córka Ja Ponieważ/tamto By przysięgać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Izrael By mówić/opowiadaj Przeklęty By dawać Kobiety/żona Beniamin
Sdz(B):21:18 o(/ti E(mei=s ou) dunEso/meTa dou=nai au)toi=s gunai=kas a)po\ tO=n Tugate/rOn E(mO=n, o(/ti O)mo/samen e)n ui(oi=s *israEl le/gontes *)epikata/ratos o( didou\s gunai=ka tO=| *beniamin.
Sdz(B):21:18 hoti hEmeis u dynEsomeTa dunai autois gynaikas apo tOn TygaterOn hEmOn, hoti Omosamen en hyiois israEl legontes epikataratos ho didus gynaika tO beniamin.
Sdz(B):21:18 C RP_NP D VF_FMI1P VO_AAN RD_DPM N3K_APF P RA_GPF N3_GPF RP_GP C VAI_AAI1P P N2_DPM N_GSM V1_PAPNPM A1B_NSMC RA_NSM V8_PAPNSM N3K_ASF RA_DSM N_DSM
Sdz(B):21:18 because/that I οὐχ before rough breathing to able to give he/she/it/same woman/wife from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the daughter I because/that to swear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among son Israel to say/tell cursed the to give woman/wife the Benjamin
Sdz(B):21:18 because/that we (nom) not we-will-be-ABLE-ed to-GIVE them/same (dat) women/wives (acc) away from (+gen) the (gen) daughters (gen) us (gen) because/that we-SWEAR-ed in/among/by (+dat) sons (dat) Israel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc) cursed ([Adj] nom) the (nom) while GIVE-ing (nom|voc) woman/wife (acc) the (dat) Benjamin (indecl)
Sdz(B):21:18 Sdz(B)_21:18_1 Sdz(B)_21:18_2 Sdz(B)_21:18_3 Sdz(B)_21:18_4 Sdz(B)_21:18_5 Sdz(B)_21:18_6 Sdz(B)_21:18_7 Sdz(B)_21:18_8 Sdz(B)_21:18_9 Sdz(B)_21:18_10 Sdz(B)_21:18_11 Sdz(B)_21:18_12 Sdz(B)_21:18_13 Sdz(B)_21:18_14 Sdz(B)_21:18_15 Sdz(B)_21:18_16 Sdz(B)_21:18_17 Sdz(B)_21:18_18 Sdz(B)_21:18_19 Sdz(B)_21:18_20 Sdz(B)_21:18_21 Sdz(B)_21:18_22 Sdz(B)_21:18_23
Sdz(B):21:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):21:19 καὶ εἶπαν Ἰδοὺ δὴ ἑορτὴ κυρίου ἐν Σηλων ἀφ’ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας, ἥ ἐστιν ἀπὸ βορρᾶ τῆς Βαιθηλ κατ’ ἀνατολὰς ἡλίου ἐπὶ τῆς ὁδοῦ τῆς ἀναβαινούσης ἀπὸ Βαιθηλ εἰς Συχεμ καὶ ἀπὸ νότου τῆς Λεβωνα.
Sdz(B):21:19 And they said, Lo! now there is a feast of the Lord from year to year in Selom, which is on the north of Baethel, eastward on the way that goes up from Baethel to Sychem, and from the south of Lebona. (Judges 21:19 Brenton)
Sdz(B):21:19 Rzekli: «Oto co roku jest święto Pańskie w Szilo. Leży ono na północ od Betel, na wschód od drogi wiodącej z Betel do Sychem, a na południe od Lebony». (Sdz 21:19 BT_4)
Sdz(B):21:19 καὶ εἶπαν Ἰδοὺ δὴ ἑορτὴ κυρίου ἐν Σηλων ἀφ’ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας, ἐστιν ἀπὸ βορρᾶ τῆς Βαιθηλ κατ’ ἀνατολὰς ἡλίου ἐπὶ τῆς ὁδοῦ τῆς ἀναβαινούσης ἀπὸ Βαιθηλ εἰς Συχεμ καὶ ἀπὸ νότου τῆς Λεβωνα.
Sdz(B):21:19 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δή ἑορτή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν   ἀπό ἡμέρα, -ας -ἡ εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἀπό   εἰς[1] Συχέμ, ὁ and ἡ καί ἀπό νότος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό  
Sdz(B):21:19 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Naprawdę Świąteczny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Do (+przyspieszenie) Dzień Kto/, który/, który By być Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga By podnosić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) Shechem I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na południe
Sdz(B):21:19 kai\ ei)=pan *)idou\ dE\ e(ortE\ kuri/ou e)n *sElOn a)f’ E(merO=n ei)s E(me/ras, E(/ e)stin a)po\ borra= tE=s *baiTEl kat’ a)natola\s E(li/ou e)pi\ tE=s o(dou= tE=s a)nabainou/sEs a)po\ *baiTEl ei)s *suCHem kai\ a)po\ no/tou tE=s *lebOna.
Sdz(B):21:19 kai eipan idu dE heortE kyriu en sElOn af’ hEmerOn eis hEmeras, hE estin apo borra tEs baiTEl kat’ anatolas hEliu epi tEs hodu tEs anabainusEs apo baiTEl eis syCHem kai apo notu tEs lebOna.
Sdz(B):21:19 C VAI_AAI3P I x N1_NSF N2_GSM P N_DS P N1A_GPF P N1A_APF RR_NSF V9_PAI3S P N1T_GSM RA_GSF N_ASF P N1_APF N2_GSM P RA_GSF N2_GSF RA_GSF V1_PAPGSF P N_GSF P N_ASM C P N2_GSM RA_GSF N_GSF
Sdz(B):21:19 and also, even, namely to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), indeed festival lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing day into (+acc) day who/whom/which to be from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north the ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the way/road the to ascend from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć into (+acc) Shechem and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing south the ć
Sdz(B):21:19 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) be-you(sg)-SEE-ed! indeed festival (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat)   away from (+gen) days (gen) into (+acc) day (gen), days (acc) who/whom/which (nom) he/she/it-is away from (+gen) north (gen, voc) the (gen)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc) Elijah (gen); sun (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) way/road (gen) the (gen) while ASCEND-ing (gen) away from (+gen)   into (+acc) Shechem (indecl) and away from (+gen) south (gen) the (gen)  
Sdz(B):21:19 Sdz(B)_21:19_1 Sdz(B)_21:19_2 Sdz(B)_21:19_3 Sdz(B)_21:19_4 Sdz(B)_21:19_5 Sdz(B)_21:19_6 Sdz(B)_21:19_7 Sdz(B)_21:19_8 Sdz(B)_21:19_9 Sdz(B)_21:19_10 Sdz(B)_21:19_11 Sdz(B)_21:19_12 Sdz(B)_21:19_13 Sdz(B)_21:19_14 Sdz(B)_21:19_15 Sdz(B)_21:19_16 Sdz(B)_21:19_17 Sdz(B)_21:19_18 Sdz(B)_21:19_19 Sdz(B)_21:19_20 Sdz(B)_21:19_21 Sdz(B)_21:19_22 Sdz(B)_21:19_23 Sdz(B)_21:19_24 Sdz(B)_21:19_25 Sdz(B)_21:19_26 Sdz(B)_21:19_27 Sdz(B)_21:19_28 Sdz(B)_21:19_29 Sdz(B)_21:19_30 Sdz(B)_21:19_31 Sdz(B)_21:19_32 Sdz(B)_21:19_33 Sdz(B)_21:19_34 Sdz(B)_21:19_35
Sdz(B):21:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):21:20 καὶ ἐνετείλαντο τοῖς υἱοῖς Βενιαμιν λέγοντες Πορεύεσθε ἐνεδρεύσατε ἐν τοῖς ἀμπελῶσιν·
Sdz(B):21:20 And they charged the children of Benjamin, saying, Go and lie in wait in the vineyards; (Judges 21:20 Brenton)
Sdz(B):21:20 Nakazali więc Beniaminitom, co następuje: «Idźcie, a zróbcie zasadzkę w winnicach. (Sdz 21:20 BT_4)
Sdz(B):21:20 καὶ ἐνετείλαντο τοῖς υἱοῖς Βενιαμιν λέγοντες Πορεύεσθε ἐνεδρεύσατε ἐν τοῖς ἀμπελῶσιν·
Sdz(B):21:20 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν·εδρεύω (εν+εδρευ-, εν+εδρευ·σ-, εν+εδρευ·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἀμπελών, -ῶνος, ὁ
Sdz(B):21:20 I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz Syn Beniamin By mówić/opowiadaj By iść By czatować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Winnica
Sdz(B):21:20 kai\ e)netei/lanto toi=s ui(oi=s *beniamin le/gontes *poreu/esTe e)nedreu/sate e)n toi=s a)mpelO=sin·
Sdz(B):21:20 kai eneteilanto tois hyiois beniamin legontes poreuesTe enedreusate en tois ampelOsin·
Sdz(B):21:20 C VAI_AMI3P RA_DPM N2_DPM N_GSM V1_PAPNPM V1_PMD2P VA_AAD2P P RA_DPM N3W_DPM
Sdz(B):21:20 and also, even, namely to enjoin command the son Benjamin to say/tell to go to lie in wait in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the vineyard
Sdz(B):21:20 and they-were-ENJOIN-ed the (dat) sons (dat) Benjamin (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc) you(pl)-are-being-GO-ed, be-you(pl)-being-GO-ed! do-LIE-you(pl)-IN-WAIT! in/among/by (+dat) the (dat) vineyards (dat)
Sdz(B):21:20 Sdz(B)_21:20_1 Sdz(B)_21:20_2 Sdz(B)_21:20_3 Sdz(B)_21:20_4 Sdz(B)_21:20_5 Sdz(B)_21:20_6 Sdz(B)_21:20_7 Sdz(B)_21:20_8 Sdz(B)_21:20_9 Sdz(B)_21:20_10 Sdz(B)_21:20_11
Sdz(B):21:20 x x x x x x x x x x x
Sdz(B):21:21 καὶ ὄψεσθε καὶ ἰδοὺ ἐὰν ἐξέλθωσιν αἱ θυγατέρες τῶν οἰκούντων Σηλων χορεύειν ἐν τοῖς χοροῖς, καὶ ἐξελεύσεσθε ἐκ τῶν ἀμπελώνων καὶ ἁρπάσατε ἑαυτοῖς ἀνὴρ γυναῖκα ἀπὸ τῶν θυγατέρων Σηλων καὶ πορεύεσθε εἰς γῆν Βενιαμιν.
Sdz(B):21:21 and ye shall see; and lo! if there come out the daughters of the inhabitants of Selom to dance in dances, then shall ye go out of the vineyards and seize for yourselves every man a wife of the daughters of Selom, and go ye into the land of Benjamin. (Judges 21:21 Brenton)
Sdz(B):21:21 Wypatrujcie, gdy córki Szilo pójdą gromadnie do tańca. Wyszedłszy z winnic niech każdy uprowadzi dla siebie żonę spośród córek Szilo, a potem wracajcie do ziemi Beniamina. (Sdz 21:21 BT_4)
Sdz(B):21:21 καὶ ὄψεσθε καὶ ἰδοὺ ἐὰν ἐξέλθωσιν αἱ θυγατέρες τῶν οἰκούντων Σηλων χορεύειν ἐν τοῖς χοροῖς, καὶ ἐξελεύσεσθε ἐκ τῶν ἀμπελώνων καὶ ἁρπάσατε ἑαυτοῖς ἀνὴρ γυναῖκα ἀπὸ τῶν θυγατέρων Σηλων καὶ πορεύεσθε εἰς γῆν Βενιαμιν.
Sdz(B):21:21 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)     ἐν ὁ ἡ τό χορός, -οῦ, ὁ καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό ἀμπελών, -ῶνος, ὁ καί ἁρπάζω (αρπαζ-, αρπ(α)·[σ]-/αρπα·σ-, αρπα·σ-, ηρπα·κ-, ηρπασ-, αρπασ·θ-/αρπαγ·[θ]-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀπό ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Βενιαμ(ε)ίν, ὁ
Sdz(B):21:21 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wychodzić Córka By mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Taniec [zobacz chór] I też, nawet, mianowicie By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Winnica I też, nawet, mianowicie By chwytać donośność precz, odciągać, chwytać, wskazując gwałtowne zagarnianie własności, rzucaj się, zniewalaj, porywaj, porywaj, chwytaj, zobacz też złup, uprawiaj grabież, plądruj, rabuj; niszcz, rujnuj Samo /nasz /twój /siebie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kobiety/żona Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Córka I też, nawet, mianowicie By iść Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Beniamin
Sdz(B):21:21 kai\ o)/PSesTe kai\ i)dou\ e)a\n e)Xe/lTOsin ai( Tugate/res tO=n oi)kou/ntOn *sElOn CHoreu/ein e)n toi=s CHoroi=s, kai\ e)Xeleu/sesTe e)k tO=n a)mpelO/nOn kai\ a(rpa/sate e(autoi=s a)nE\r gunai=ka a)po\ tO=n Tugate/rOn *sElOn kai\ poreu/esTe ei)s gE=n *beniamin.
Sdz(B):21:21 kai oPSesTe kai idu ean eXelTOsin hai Tygateres tOn oikuntOn sElOn CHoreuein en tois CHorois, kai eXeleusesTe ek tOn ampelOnOn kai harpasate heautois anEr gynaika apo tOn TygaterOn sElOn kai poreuesTe eis gEn beniamin.
Sdz(B):21:21 C VF_FMI2P C I C VB_AAS3P RA_NPF N3_NPF RA_GPM V2_PAPGPM N_DS V1_PAN P RA_DPM N2_DPM C VF_FMI2P P RA_GPM N3W_GPM C VA_AAD2P RD_DPM N3_NSM N3K_ASF P RA_GPF N3_GPF N_GS C V1_PMD2P P N1_ASF N_GSM
Sdz(B):21:21 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to come out the daughter the to dwell ć ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the dancing [see chorus] and also, even, namely to come out out of (+gen) ἐξ before vowels the vineyard and also, even, namely to snatch carry off, drag away, seize, denoting violent seizure of property, grab, captivate, ravish, rape, grasp, see also spoliate, plunder, pillage, rob; destroy, ruin self /our-/your-/themselves man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". woman/wife from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the daughter ć and also, even, namely to go into (+acc) earth/land Benjamin
Sdz(B):21:21 and you(pl)-will-be-SEE-ed and be-you(sg)-SEE-ed! if-ever they-should-COME-OUT the (nom) daughters (nom|voc) the (gen) let-them-be-DWELL-ing! (classical), while DWELL-ing (gen)     in/among/by (+dat) the (dat) dancings (dat) and you(pl)-will-be-COME-ed-OUT out of (+gen) the (gen) vineyards (gen) and do-SNATCH-you(pl)! selves (dat) man, husband (nom) woman/wife (acc) away from (+gen) the (gen) daughters (gen)   and you(pl)-are-being-GO-ed, be-you(pl)-being-GO-ed! into (+acc) earth/land (acc) Benjamin (indecl)
Sdz(B):21:21 Sdz(B)_21:21_1 Sdz(B)_21:21_2 Sdz(B)_21:21_3 Sdz(B)_21:21_4 Sdz(B)_21:21_5 Sdz(B)_21:21_6 Sdz(B)_21:21_7 Sdz(B)_21:21_8 Sdz(B)_21:21_9 Sdz(B)_21:21_10 Sdz(B)_21:21_11 Sdz(B)_21:21_12 Sdz(B)_21:21_13 Sdz(B)_21:21_14 Sdz(B)_21:21_15 Sdz(B)_21:21_16 Sdz(B)_21:21_17 Sdz(B)_21:21_18 Sdz(B)_21:21_19 Sdz(B)_21:21_20 Sdz(B)_21:21_21 Sdz(B)_21:21_22 Sdz(B)_21:21_23 Sdz(B)_21:21_24 Sdz(B)_21:21_25 Sdz(B)_21:21_26 Sdz(B)_21:21_27 Sdz(B)_21:21_28 Sdz(B)_21:21_29 Sdz(B)_21:21_30 Sdz(B)_21:21_31 Sdz(B)_21:21_32 Sdz(B)_21:21_33 Sdz(B)_21:21_34
Sdz(B):21:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):21:22 καὶ ἔσται ὅταν ἔλθωσιν οἱ πατέρες αὐτῶν ἢ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν κρίνεσθαι πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἐροῦμεν αὐτοῖς Ἔλεος ποιήσατε ἡμῖν αὐτάς, ὅτι οὐκ ἐλάβομεν ἀνὴρ γυναῖκα αὐτοῦ ἐν τῇ παρατάξει, ὅτι οὐχ ὑμεῖς ἐδώκατε αὐτοῖς· ὡς καιρὸς πλημμελήσατε.
Sdz(B):21:22 And it shall come to pass, when their fathers or their brethren come to dispute with us, that we will say to them, Grant them freely to us, for we have not taken every man his wife in the battle: because ye did not give to them according to the occasion, ye transgressed. (Judges 21:22 Brenton)
Sdz(B):21:22 A gdy ojcowie ich lub bracia przyjdą do nas ze skargą, powiemy im: Zmiłujcie się nad nimi, bośmy nie zdobyli dla każdego z nich żony na wojnie, a wyście im ich też nie dali, bo wtedy byście byli winni». (Sdz 21:22 BT_4)
Sdz(B):21:22 καὶ ἔσται ὅταν ἔλθωσιν οἱ πατέρες αὐτῶν οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν κρίνεσθαι πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἐροῦμεν αὐτοῖς Ἔλεος ποιήσατε ἡμῖν αὐτάς, ὅτι οὐκ ἐλάβομεν ἀνὴρ γυναῖκα αὐτοῦ ἐν τῇ παρατάξει, ὅτι οὐχ ὑμεῖς ἐδώκατε αὐτοῖς· ὡς καιρὸς πλημμελήσατε.
Sdz(B):21:22 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅταν (ὅτε ἄν) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) πλημ·μελέω [LXX] (-, πλημμελη·σ-, πλημμελη·σ-, -, -, -)
Sdz(B):21:22 I też, nawet, mianowicie By być Ilekroć By przychodzić Ojciec On/ona/to/to samo Albo Brat On/ona/to/to samo By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Litość By czynić/rób Ja On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kobiety/żona On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mobilizować się Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Ty By dawać On/ona/to/to samo Jak/jak Okres czasu By uderzać niewłaściwie nutę {notatkę}
Sdz(B):21:22 kai\ e)/stai o(/tan e)/lTOsin oi( pate/res au)tO=n E)\ oi( a)delfoi\ au)tO=n kri/nesTai pro\s u(ma=s, kai\ e)rou=men au)toi=s *)/eleos poiE/sate E(mi=n au)ta/s, o(/ti ou)k e)la/bomen a)nE\r gunai=ka au)tou= e)n tE=| parata/Xei, o(/ti ou)CH u(mei=s e)dO/kate au)toi=s· O(s kairo\s plEmmelE/sate.
Sdz(B):21:22 kai estai hotan elTOsin hoi pateres autOn E hoi adelfoi autOn krinesTai pros hymas, kai erumen autois eleos poiEsate hEmin autas, hoti uk elabomen anEr gynaika autu en tE parataXei, hoti uCH hymeis edOkate autois· hOs kairos plEmmelEsate.
Sdz(B):21:22 C VF_FMI3S D VB_AAS3P RA_NPM N3_NPM RD_GPM C RA_NPM N2_NPM RD_GPM V1_PMN P RP_AP C VF2_FAI1P RD_DPM N3E_NSN VA_AAD2P RP_DP RD_APF C D VBI_AAI1P N3_NSM N3K_ASF RD_GSM P RA_DSF N3I_DSF C D RP_NP VAI_AAI2P RD_DPM C N2_NSM VA_AAD2P
Sdz(B):21:22 and also, even, namely to be whenever to come the father he/she/it/same or the brother he/she/it/same to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn toward (+acc,+gen,+dat) you and also, even, namely to say/tell he/she/it/same mercy to do/make I he/she/it/same because/that οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". woman/wife he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to mobilize because/that οὐχ before rough breathing you to give he/she/it/same as/like period of time to hit wrong note
Sdz(B):21:22 and he/she/it-will-be whenever they-should-COME the (nom) fathers (nom|voc) them/same (gen) or the (nom) brothers (nom|voc) them/same (gen) to-be-being-JUDGE-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) and we-will-SAY/TELL them/same (dat) mercy (nom, nom|acc|voc) do-DO/MAKE-you(pl)! us (dat) them/same (acc) because/that not we-TAKE HOLD OF-ed man, husband (nom) woman/wife (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) he/she/it-will-MOBILIZE, you(sg)-will-be-MOBILIZE-ed (classical) because/that not you(pl) (nom) you(pl)-GIVE-ed them/same (dat) as/like period of time (nom) do-HIT-you(pl)-WRONG-NOTE!
Sdz(B):21:22 Sdz(B)_21:22_1 Sdz(B)_21:22_2 Sdz(B)_21:22_3 Sdz(B)_21:22_4 Sdz(B)_21:22_5 Sdz(B)_21:22_6 Sdz(B)_21:22_7 Sdz(B)_21:22_8 Sdz(B)_21:22_9 Sdz(B)_21:22_10 Sdz(B)_21:22_11 Sdz(B)_21:22_12 Sdz(B)_21:22_13 Sdz(B)_21:22_14 Sdz(B)_21:22_15 Sdz(B)_21:22_16 Sdz(B)_21:22_17 Sdz(B)_21:22_18 Sdz(B)_21:22_19 Sdz(B)_21:22_20 Sdz(B)_21:22_21 Sdz(B)_21:22_22 Sdz(B)_21:22_23 Sdz(B)_21:22_24 Sdz(B)_21:22_25 Sdz(B)_21:22_26 Sdz(B)_21:22_27 Sdz(B)_21:22_28 Sdz(B)_21:22_29 Sdz(B)_21:22_30 Sdz(B)_21:22_31 Sdz(B)_21:22_32 Sdz(B)_21:22_33 Sdz(B)_21:22_34 Sdz(B)_21:22_35 Sdz(B)_21:22_36 Sdz(B)_21:22_37 Sdz(B)_21:22_38
Sdz(B):21:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):21:23 καὶ ἐποίησαν οὕτως οἱ υἱοὶ Βενιαμιν καὶ ἔλαβον γυναῖκας εἰς ἀριθμὸν αὐτῶν ἀπὸ τῶν χορευουσῶν, ὧν ἥρπασαν· καὶ ἐπορεύθησαν καὶ ὑπέστρεψαν εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτῶν καὶ ᾠκοδόμησαν τὰς πόλεις καὶ ἐκάθισαν ἐν αὐταῖς.
Sdz(B):21:23 And the children of Benjamin did so; and they took wives according to their number from the dancers whom they seized: and they went and returned to their inheritance, and built the cities, and dwelt in them. (Judges 21:23 Brenton)
Sdz(B):21:23 Beniaminici tak uczynili, i z tych, co tańczyły, uprowadzili sobie żony odpowiednio do swej liczby. Następnie odeszli, wrócili na swoje dziedzictwo, a zbudowawszy miasta mieszkali w nich. (Sdz 21:23 BT_4)
Sdz(B):21:23 καὶ ἐποίησαν οὕτως οἱ υἱοὶ Βενιαμιν καὶ ἔλαβον γυναῖκας εἰς ἀριθμὸν αὐτῶν ἀπὸ τῶν χορευουσῶν, ὧν ἥρπασαν· καὶ ἐπορεύθησαν καὶ ὑπέστρεψαν εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτῶν καὶ ᾠκοδόμησαν τὰς πόλεις καὶ ἐκάθισαν ἐν αὐταῖς.
Sdz(B):21:23 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι εἰς[1] ἀριθμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ ἁρπάζω (αρπαζ-, αρπ(α)·[σ]-/αρπα·σ-, αρπα·σ-, ηρπα·κ-, ηρπασ-, αρπασ·θ-/αρπαγ·[θ]-) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ὑπο·στρέφω (υπο+στρεφ-, υπο+στρεψ-, υπο+στρεψ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):21:23 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Syn Beniamin I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kobiety/żona Do (+przyspieszenie) Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który By chwytać donośność precz, odciągać, chwytać, wskazując gwałtowne zagarnianie własności, rzucaj się, zniewalaj, porywaj, porywaj, chwytaj, zobacz też złup, uprawiaj grabież, plądruj, rabuj; niszcz, rujnuj I też, nawet, mianowicie By iść I też, nawet, mianowicie By wracać Do (+przyspieszenie) Dziedzictwo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Miasto I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Sdz(B):21:23 kai\ e)poi/Esan ou(/tOs oi( ui(oi\ *beniamin kai\ e)/labon gunai=kas ei)s a)riTmo\n au)tO=n a)po\ tO=n CHoreuousO=n, O(=n E(/rpasan· kai\ e)poreu/TEsan kai\ u(pe/strePSan ei)s tE\n klEronomi/an au)tO=n kai\ O)|kodo/mEsan ta\s po/leis kai\ e)ka/Tisan e)n au)tai=s.
Sdz(B):21:23 kai epoiEsan hutOs hoi hyioi beniamin kai elabon gynaikas eis ariTmon autOn apo tOn CHoreuusOn, hOn hErpasan· kai eporeuTEsan kai hypestrePSan eis tEn klEronomian autOn kai OkodomEsan tas poleis kai ekaTisan en autais.
Sdz(B):21:23 C VAI_AAI3P D RA_NPM N2_NPM N_GSM C VBI_AAI3P N3K_APF P N2_ASM RD_GPM P RA_GPF V1_PAPGPF RR_GPM VAI_AAI3P C VCI_API3P C VAI_AAI3P P RA_ASF N1A_ASF RD_GPM C VAI_AAI3P RA_APF N3I_APF C VAI_AAI3P P RD_DPF
Sdz(B):21:23 and also, even, namely to do/make thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the son Benjamin and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand woman/wife into (+acc) number [see arithmetic] he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć who/whom/which to snatch carry off, drag away, seize, denoting violent seizure of property, grab, captivate, ravish, rape, grasp, see also spoliate, plunder, pillage, rob; destroy, ruin and also, even, namely to go and also, even, namely to return into (+acc) the inheritance he/she/it/same and also, even, namely to build/edify the city and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Sdz(B):21:23 and they-DO/MAKE-ed thusly/like this the (nom) sons (nom|voc) Benjamin (indecl) and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed women/wives (acc) into (+acc) number (acc) them/same (gen) away from (+gen) the (gen)   who/whom/which (gen) they-SNATCH-ed and they-were-GO-ed and they-RETURN-ed into (+acc) the (acc) inheritance (acc) them/same (gen) and they-BUILD/EDIFY-ed the (acc) cities (acc, nom|voc) and they-SIT DOWN-ed in/among/by (+dat) them/same (dat)
Sdz(B):21:23 Sdz(B)_21:23_1 Sdz(B)_21:23_2 Sdz(B)_21:23_3 Sdz(B)_21:23_4 Sdz(B)_21:23_5 Sdz(B)_21:23_6 Sdz(B)_21:23_7 Sdz(B)_21:23_8 Sdz(B)_21:23_9 Sdz(B)_21:23_10 Sdz(B)_21:23_11 Sdz(B)_21:23_12 Sdz(B)_21:23_13 Sdz(B)_21:23_14 Sdz(B)_21:23_15 Sdz(B)_21:23_16 Sdz(B)_21:23_17 Sdz(B)_21:23_18 Sdz(B)_21:23_19 Sdz(B)_21:23_20 Sdz(B)_21:23_21 Sdz(B)_21:23_22 Sdz(B)_21:23_23 Sdz(B)_21:23_24 Sdz(B)_21:23_25 Sdz(B)_21:23_26 Sdz(B)_21:23_27 Sdz(B)_21:23_28 Sdz(B)_21:23_29 Sdz(B)_21:23_30 Sdz(B)_21:23_31 Sdz(B)_21:23_32 Sdz(B)_21:23_33
Sdz(B):21:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):21:24 καὶ περιεπάτησαν ἐκεῖθεν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀνὴρ εἰς φυλὴν αὐτοῦ καὶ εἰς συγγένειαν αὐτοῦ, καὶ ἐξῆλθον ἐκεῖθεν, ἀνὴρ εἰς κληρονομίαν αὐτοῦ. –
Sdz(B):21:24 And the children of Israel went thence at that time every man to his tribe and his kindred; and they went thence every man to his inheritance. (Judges 21:24 Brenton)
Sdz(B):21:24 Wówczas rozeszli się stamtąd Izraelici, każdy do swego pokolenia i do swego rodu, a stamtąd każdy na swoje dziedzictwo. (Sdz 21:24 BT_4)
Sdz(B):21:24 καὶ περιεπάτησαν ἐκεῖθεν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀνὴρ εἰς φυλὴν αὐτοῦ καὶ εἰς συγγένειαν αὐτοῦ, καὶ ἐξῆλθον ἐκεῖθεν, ἀνὴρ εἰς κληρονομίαν αὐτοῦ.
Sdz(B):21:24 καί περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -) ἐκεῖ·θεν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἰς[1] φυλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰς[1] συγ·γένεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ·θεν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἰς[1] κληρο·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό  
Sdz(B):21:24 I też, nawet, mianowicie By chodzić Stamtąd Syn Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do (+przyspieszenie) Szczep On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Względny On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wychodzić Stamtąd Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do (+przyspieszenie) Dziedzictwo On/ona/to/to samo  
Sdz(B):21:24 kai\ periepa/tEsan e)kei=Ten oi( ui(oi\ *israEl e)n tO=| kairO=| e)kei/nO|, a)nE\r ei)s fulE\n au)tou= kai\ ei)s sugge/neian au)tou=, kai\ e)XE=lTon e)kei=Ten, a)nE\r ei)s klEronomi/an au)tou=.
Sdz(B):21:24 kai periepatEsan ekeiTen hoi hyioi israEl en tO kairO ekeinO, anEr eis fylEn autu kai eis syngeneian autu, kai eXElTon ekeiTen, anEr eis klEronomian autu.
Sdz(B):21:24 C VAI_AAI3P D RA_NPM N2_NPM N_GSM P RA_DSM N2_DSM RD_DSM N3_NSM P N1_ASF RD_GSM C P N1A_ASF RD_GSM C VBI_AAI3P D N3_NSM P N1A_ASF RD_GSM
Sdz(B):21:24 and also, even, namely to walk from there the son Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". into (+acc) tribe he/she/it/same and also, even, namely into (+acc) relative he/she/it/same and also, even, namely to come out from there man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". into (+acc) inheritance he/she/it/same  
Sdz(B):21:24 and they-WALK-ed from there the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) man, husband (nom) into (+acc) tribe (acc) him/it/same (gen) and into (+acc) relative (acc) him/it/same (gen) and I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT from there man, husband (nom) into (+acc) inheritance (acc) him/it/same (gen)  
Sdz(B):21:24 Sdz(B)_21:24_1 Sdz(B)_21:24_2 Sdz(B)_21:24_3 Sdz(B)_21:24_4 Sdz(B)_21:24_5 Sdz(B)_21:24_6 Sdz(B)_21:24_7 Sdz(B)_21:24_8 Sdz(B)_21:24_9 Sdz(B)_21:24_10 Sdz(B)_21:24_11 Sdz(B)_21:24_12 Sdz(B)_21:24_13 Sdz(B)_21:24_14 Sdz(B)_21:24_15 Sdz(B)_21:24_16 Sdz(B)_21:24_17 Sdz(B)_21:24_18 Sdz(B)_21:24_19 Sdz(B)_21:24_20 Sdz(B)_21:24_21 Sdz(B)_21:24_22 Sdz(B)_21:24_23 Sdz(B)_21:24_24 Sdz(B)_21:24_25 Sdz(B)_21:24_26
Sdz(B):21:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):21:25 ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις οὐκ ἦν βασιλεὺς ἐν Ισραηλ· ἀνὴρ τὸ εὐθὲς ἐνώπιον αὐτοῦ ἐποίει.
Sdz(B):21:25 And in those days there was no king in Israel; every man did that which was right in his own sight. (Judges 21:25 Brenton)
Sdz(B):21:25 W owych dniach nie było króla w Izraelu. Każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach. (Sdz 21:25 BT_4)
Sdz(B):21:25 ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις οὐκ ἦν βασιλεὺς ἐν Ισραηλ· ἀνὴρ τὸ εὐθὲς ἐνώπιον αὐτοῦ ἐποίει.
Sdz(B):21:25 ἐν δέ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ ἐν Ἰσραήλ, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Sdz(B):21:25 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Dzień Tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Prosto W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo By czynić/rób
Sdz(B):21:25 e)n de\ tai=s E(me/rais e)kei/nais ou)k E)=n basileu\s e)n *israEl· a)nE\r to\ eu)Te\s e)nO/pion au)tou= e)poi/ei.
Sdz(B):21:25 en de tais hEmerais ekeinais uk En basileus en israEl· anEr to euTes enOpion autu epoiei.
Sdz(B):21:25 P x RA_DPF N1A_DPF RD_DPF D V9_IAI3S N3V_NSM P N_DSM N3_NSM RA_ASN A3H_ASN P RD_GSM V2I_IAI3S
Sdz(B):21:25 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the day that οὐχ before rough breathing to be king in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the straight in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same to do/make
Sdz(B):21:25 in/among/by (+dat) Yet the (dat) days (dat) those (dat) not he/she/it-was king (nom) in/among/by (+dat) Israel (indecl) man, husband (nom) the (nom|acc) straight ([Adj] nom|acc|voc, voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-was-DO/MAKE-ing
Sdz(B):21:25 Sdz(B)_21:25_1 Sdz(B)_21:25_2 Sdz(B)_21:25_3 Sdz(B)_21:25_4 Sdz(B)_21:25_5 Sdz(B)_21:25_6 Sdz(B)_21:25_7 Sdz(B)_21:25_8 Sdz(B)_21:25_9 Sdz(B)_21:25_10 Sdz(B)_21:25_11 Sdz(B)_21:25_12 Sdz(B)_21:25_13 Sdz(B)_21:25_14 Sdz(B)_21:25_15 Sdz(B)_21:25_16
Sdz(B):21:25 x x x x x x x x x x x x x x x x