Syr:37:1 Πᾶς φίλος ἐρεῖ Ἐφιλίασα κἀγώ· ἀλλ’ ἔστιν φίλος ὀνόματι μόνον φίλος.
Syr:37:1 Every friend saith, I am his friend also: but there is a friend, which is only a friend in name. (Sirach 37:1 Brenton)
Syr:37:1 Każdy przyjaciel mówi: «Jestem i ja twoim przyjacielem», ale zdarza się przyjaciel tylko z imienia. (Syr 37:1 BT_4)
Syr:37:1 Πᾶς φίλος ἐρεῖ Ἐφιλίασα κἀγώ· ἀλλ’ ἔστιν φίλος ὀνόματι μόνον φίλος.
Syr:37:1 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός φίλος -η -ον λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   κἀγώ (καὶ ἐγώ) ἀλλά εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φίλος -η -ον ὄνομα[τ], -ατος, τό μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον φίλος -η -ον
Syr:37:1 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Przyjaciela towarzysz By mówić/opowiadaj I/też ja Ale By być Przyjaciela towarzysz Nazwisko {Imię} co do Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Przyjaciela towarzysz
Syr:37:1 *pa=s fi/los e)rei= *)efili/asa ka)gO/· a)ll’ e)/stin fi/los o)no/mati mo/non fi/los.
Syr:37:1 pas filos erei efiliasa kagO· all’ estin filos onomati monon filos.
Syr:37:1 A3_NSM A1_NSM VF2_FAI3S VAI_AAI1S C+RPNS C V9_PAI3S A1_NSM N3M_DSN D A1_NSM
Syr:37:1 every all, each, every, the whole of friend companion to say/tell ć and/also I but to be friend companion name with regard to only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) friend companion
Syr:37:1 every (nom|voc) friend ([Adj] nom) he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical)   and/also I (nom) but he/she/it-is friend ([Adj] nom) name (dat) only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) friend ([Adj] nom)
Syr:37:1 Syr_37:1_1 Syr_37:1_2 Syr_37:1_3 Syr_37:1_4 Syr_37:1_5 Syr_37:1_6 Syr_37:1_7 Syr_37:1_8 Syr_37:1_9 Syr_37:1_10 Syr_37:1_11
Syr:37:1 x x x x x x x x x x x
Syr:37:2 οὐχὶ λύπη ἔνι ἕως θανάτου ἑταῖρος καὶ φίλος τρεπόμενος εἰς ἔχθραν;
Syr:37:2 Is it not a grief unto death, when a companion and friend is turned to an enemy? (Sirach 37:2 Brenton)
Syr:37:2 Czyż nie jest śmiertelną udręką, gdy towarzysz i przyjaciel zmienia się w nieprzyjaciela? (Syr 37:2 BT_4)
Syr:37:2 οὐχὶ λύπη ἔνι ἕως θανάτου ἑταῖρος καὶ φίλος τρεπόμενος εἰς ἔχθραν;
Syr:37:2 οὐχί λύπη, -ῆς, ἡ ἔνι (ἔνεστι) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἑταῖρος, -ου, ὁ καί φίλος -η -ον   εἰς[1] ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν
Syr:37:2 Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Smutek Tam jest [krótka forma z ??????(?), pres vxx Indie 3. sg z ????µ?] Aż; świtaj Śmierć; by zgładzać Partnera towarzysz, towarzysz, spółka, połączenie, społeczność, nierządnica I też, nawet, mianowicie Przyjaciela towarzysz Do (+przyspieszenie) Wrogość; wrogi
Syr:37:2 ou)CHi\ lu/pE e)/ni e(/Os Tana/tou e(tai=ros kai\ fi/los trepo/menos ei)s e)/CHTran;
Syr:37:2 uCHi lypE eni heOs Tanatu hetairos kai filos trepomenos eis eCHTran;
Syr:37:2 D N1_NSF V9_PAI3S P N2_GSM N2_NSM C A1_NSM V1_PMPNSM P A1A_ASF
Syr:37:2 not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] sorrow there is [short form of ἔνεστι(ν), pres vxx ind 3rd sg of ἕνειμι] until; dawn death; to put to death partner comrade, companion, company, association, society, harlot and also, even, namely friend companion ć into (+acc) enmity; hostile
Syr:37:2 not sorrow (nom|voc) there is until; dawn (nom|voc), dawns (acc) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! partner (nom) and friend ([Adj] nom)   into (+acc) enmity (acc); hostile ([Adj] acc)
Syr:37:2 Syr_37:2_1 Syr_37:2_2 Syr_37:2_3 Syr_37:2_4 Syr_37:2_5 Syr_37:2_6 Syr_37:2_7 Syr_37:2_8 Syr_37:2_9 Syr_37:2_10 Syr_37:2_11
Syr:37:2 x x x x x x x x x x x
Syr:37:3 ὦ πονηρὸν ἐνθύμημα, πόθεν ἐνεκυλίσθης καλύψαι τὴν ξηρὰν ἐν δολιότητι;
Syr:37:3 O wicked imagination, whence camest thou in to cover the earth with deceit? (Sirach 37:3 Brenton)
Syr:37:3 O przewrotna skłonności! Czemu zostałaś stworzona, by okryć ziemię podstępem? (Syr 37:3 BT_4)
Syr:37:3 πονηρὸν ἐνθύμημα, πόθεν ἐνεκυλίσθης καλύψαι τὴν ξηρὰν ἐν δολιότητι;
Syr:37:3 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πονηρός -ά -όν   πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)   καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ξηρός -ά -όν ἐν  
Syr:37:3 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Skąd; by pić By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany Uschnięty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Syr:37:3 O)= ponEro\n e)nTu/mEma, po/Ten e)nekuli/sTEs kalu/PSai tE\n XEra\n e)n dolio/tEti;
Syr:37:3 O ponEron enTymEma, poTen enekylisTEs kalyPSai tEn XEran en doliotEti;
Syr:37:3 I A1A_VSN N3M_VSN D VS_API2S VA_AAN RA_ASF A1A_ASF P N3T_DSF
Syr:37:3 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος ć from where; to drink ć to cover cloak, veiled, muffled the withered in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Syr:37:3 O!; omega; I-should-be wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc)   from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc)   to-COVER, be-you(sg)-COVER-ed!, he/she/it-happens-to-COVER (opt) the (acc) withered ([Adj] acc) in/among/by (+dat)  
Syr:37:3 Syr_37:3_1 Syr_37:3_2 Syr_37:3_3 Syr_37:3_4 Syr_37:3_5 Syr_37:3_6 Syr_37:3_7 Syr_37:3_8 Syr_37:3_9 Syr_37:3_10
Syr:37:3 x x x x x x x x x x
Syr:37:4 ἑταῖρος φίλου ἐν εὐφροσύνῃ ἥδεται καὶ ἐν καιρῷ θλίψεως ἔσται ἀπέναντι·
Syr:37:4 There is a companion, which rejoiceth in the prosperity of a friend, but in the time of trouble will be against him. (Sirach 37:4 Brenton)
Syr:37:4 W pomyślności towarzysz cieszy się wraz z przyjacielem, a w czasie utrapienia staje przeciw niemu. (Syr 37:4 BT_4)
Syr:37:4 ἑταῖρος φίλου ἐν εὐφροσύνῃ ἥδεται καὶ ἐν καιρῷ θλίψεως ἔσται ἀπέναντι·
Syr:37:4 ἑταῖρος, -ου, ὁ φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) ἐν εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ   καί ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) θλῖψις, -εως, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπ·έν·αντι
Syr:37:4 Partnera towarzysz, towarzysz, spółka, połączenie, społeczność, nierządnica Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wesołość I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność By być Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja)
Syr:37:4 e(tai=ros fi/lou e)n eu)frosu/nE| E(/detai kai\ e)n kairO=| Tli/PSeOs e)/stai a)pe/nanti·
Syr:37:4 hetairos filu en eufrosynE hEdetai kai en kairO TliPSeOs estai apenanti·
Syr:37:4 N2_NSM A1_GSM P N1_DSF V1_PMI3S C P N2_DSM N3I_GSF VF_FMI3S D
Syr:37:4 partner comrade, companion, company, association, society, harlot friend companion; to kiss buss, lip, osculate in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cheerfulness ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time squeezing adversity, trial, trouble, difficulty to be opposite/in the presence of (+gen)
Syr:37:4 partner (nom) friend ([Adj] gen); be-you(sg)-being-KISS-ed! in/among/by (+dat) cheerfulness (dat)   and in/among/by (+dat) period of time (dat) squeezing (gen) he/she/it-will-be opposite/in the presence of (+gen)
Syr:37:4 Syr_37:4_1 Syr_37:4_2 Syr_37:4_3 Syr_37:4_4 Syr_37:4_5 Syr_37:4_6 Syr_37:4_7 Syr_37:4_8 Syr_37:4_9 Syr_37:4_10 Syr_37:4_11
Syr:37:4 x x x x x x x x x x x
Syr:37:5 ἑταῖρος φίλῳ συμπονεῖ χάριν γαστρός, ἔναντι πολέμου λήμψεται ἀσπίδα.
Syr:37:5 There is a companion, which helpeth his friend for the belly, and taketh up the buckler against the enemy. (Sirach 37:5 Brenton)
Syr:37:5 Towarzysz z przyjacielem trudzi się, by mieć pokarm, a w razie wojny chwyci za tarczę. (Syr 37:5 BT_4)
Syr:37:5 ἑταῖρος φίλῳ συμπονεῖ χάριν γαστρός, ἔναντι πολέμου λήμψεται ἀσπίδα.
Syr:37:5 ἑταῖρος, -ου, ὁ φίλος -η -ον   χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἔν·αντι πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀσπί[δ]ς, -ίδος, ἡ
Syr:37:5 Partnera towarzysz, towarzysz, spółka, połączenie, społeczność, nierządnica Przyjaciela towarzysz Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Brzuch Przedtem (+informacja) Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Osika
Syr:37:5 e(tai=ros fi/lO| sumponei= CHa/rin gastro/s, e)/nanti pole/mou lE/mPSetai a)spi/da.
Syr:37:5 hetairos filO symponei CHarin gastros, enanti polemu lEmPSetai aspida.
Syr:37:5 N2_NSM A1_DSM V2_PAI3S N3_ASF N3_GSF P N2_GSM VF_FMI3S N3D_ASF
Syr:37:5 partner comrade, companion, company, association, society, harlot friend companion ć for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] belly before (+gen) war [see polemic]; to fight war to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand asp
Syr:37:5 partner (nom) friend ([Adj] dat)   for; grace (acc) belly (gen) before (+gen) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed! he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed asp (acc)
Syr:37:5 Syr_37:5_1 Syr_37:5_2 Syr_37:5_3 Syr_37:5_4 Syr_37:5_5 Syr_37:5_6 Syr_37:5_7 Syr_37:5_8 Syr_37:5_9
Syr:37:5 x x x x x x x x x
Syr:37:6 μὴ ἐπιλάθῃ φίλου ἐν τῇ ψυχῇ σου καὶ μὴ ἀμνημονήσῃς αὐτοῦ ἐν χρήμασίν σου.
Syr:37:6 Forget not thy friend in thy mind, and be not unmindful of him in thy riches. (Sirach 37:6 Brenton)
Syr:37:6 Nie zapomnij w duszy swej o przyjacielu i nie trać pamięci o nim wśród bogactw! (Syr 37:6 BT_4)
Syr:37:6 μὴ ἐπιλάθῃ φίλου ἐν τῇ ψυχῇ σου καὶ μὴ ἀμνημονήσῃς αὐτοῦ ἐν χρήμασίν σου.
Syr:37:6 μή ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί μή   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χρῆμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:37:6 Nie By zaniedbywać Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Nie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Znaczy {Ma na myśli} (bogactwo, potrzeba, {czas wiązał się {opowiadał}, wystawiają?}) Ty; twój/twój(sg)
Syr:37:6 mE\ e)pila/TE| fi/lou e)n tE=| PSuCHE=| sou kai\ mE\ a)mnEmonE/sE|s au)tou= e)n CHrE/masi/n sou.
Syr:37:6 mE epilaTE filu en tE PSyCHE su kai mE amnEmonEsEs autu en CHrEmasin su.
Syr:37:6 D VB_AMS2S A1_GSM P RA_DSF N1_DSF RP_GS C D VA_AAS2S RD_GSM P N3M_DPN RP_GS
Syr:37:6 not to neglect friend companion; to kiss buss, lip, osculate in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool you; your/yours(sg) and also, even, namely not ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among means (wealth, necessities, {time related, expose?}) you; your/yours(sg)
Syr:37:6 not you(sg)-should-be-NEGLECT-ed friend ([Adj] gen); be-you(sg)-being-KISS-ed! in/among/by (+dat) the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not   him/it/same (gen) in/among/by (+dat) meanses (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:37:6 Syr_37:6_1 Syr_37:6_2 Syr_37:6_3 Syr_37:6_4 Syr_37:6_5 Syr_37:6_6 Syr_37:6_7 Syr_37:6_8 Syr_37:6_9 Syr_37:6_10 Syr_37:6_11 Syr_37:6_12 Syr_37:6_13 Syr_37:6_14
Syr:37:6 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:37:7 Πᾶς σύμβουλος ἐξαίρει βουλήν, ἀλλ’ ἔστιν συμβουλεύων εἰς ἑαυτόν.
Syr:37:7 Every counsellor extolleth counsel; but there is some that counselleth for himself. (Sirach 37:7 Brenton)
Syr:37:7 Każdy doradca wysoko ceni swą radę, a przecież bywa i taki, który doradza na swoją korzyść. (Syr 37:7 BT_4)
Syr:37:7 Πᾶς σύμβουλος ἐξαίρει βουλήν, ἀλλ’ ἔστιν συμβουλεύων εἰς ἑαυτόν.
Syr:37:7 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σύμ·βουλος, -ου, ὁ ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-); ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) βουλή, -ῆς, ἡ ἀλλά εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) συμ·βουλεύω (συν+βουλευ-, συν+βουλευ·σ-, συν+βουλευ·σ-, -, συν+βεβουλευ-, -) εἰς[1] ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
Syr:37:7 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Doradca By usuwać; by wyjmować Planu/zamiar Ale By być Do rady Do (+przyspieszenie) Samo /nasz /twój /siebie
Syr:37:7 *pa=s su/mboulos e)Xai/rei boulE/n, a)ll’ e)/stin sumbouleu/On ei)s e(auto/n.
Syr:37:7 pas symbulos eXairei bulEn, all’ estin symbuleuOn eis heauton.
Syr:37:7 A3_NSM N2_NSM V1_PAI3S N1_ASF C V9_PAI3S V1_PAPNSM P RD_ASM
Syr:37:7 every all, each, every, the whole of adviser to remove; to take out plan/intention but to be to council into (+acc) self /our-/your-/themselves
Syr:37:7 every (nom|voc) adviser (nom) he/she/it-is-REMOVE-ing, you(sg)-are-being-REMOVE-ed (classical); he/she/it-is-TAKE OUT-ing, you(sg)-are-being-TAKE OUT-ed (classical), be-you(sg)-TAKE OUT-ing! plan/intention (acc) but he/she/it-is while COUNCIL-ing (nom) into (+acc) self (acc)
Syr:37:7 Syr_37:7_1 Syr_37:7_2 Syr_37:7_3 Syr_37:7_4 Syr_37:7_5 Syr_37:7_6 Syr_37:7_7 Syr_37:7_8 Syr_37:7_9
Syr:37:7 x x x x x x x x x
Syr:37:8 ἀπὸ συμβούλου φύλαξον τὴν ψυχήν σου καὶ γνῶθι πρότερον τίς αὐτοῦ χρεία – καὶ γὰρ αὐτὸς ἑαυτῷ βουλεύσεται – , μήποτε βάλῃ ἐπὶ σοὶ κλῆρον
Syr:37:8 Beware of a counsellor, and know before what need he hath; for he will counsel for himself; lest he cast the lot upon thee, (Sirach 37:8 Brenton)
Syr:37:8 Strzeż się doradcy, a najpierw poznaj, jakie są jego potrzeby, - albowiem taki na swoją korzyść doradza - czy czasem nie zyska on czegoś na tobie, jakby losem, (Syr 37:8 BT_4)
Syr:37:8 ἀπὸ συμβούλου φύλαξον τὴν ψυχήν σου καὶ γνῶθι πρότερον τίς αὐτοῦ χρεία καὶ γὰρ αὐτὸς ἑαυτῷ βουλεύσεται , μήποτε βάλῃ ἐπὶ σοὶ κλῆρον
Syr:37:8 ἀπό σύμ·βουλος, -ου, ὁ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί αὐτός αὐτή αὐτό χρεία, -ας, ἡ   καί γάρ αὐτός αὐτή αὐτό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -)     μήποτε (μή ποτέ) βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κλῆρος, -ου, ὁ
Syr:37:8 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Doradca By zabezpieczać się Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Wcześniej Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. On/ona/to/to samo Potrzebuje   I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo Samo /nasz /twój /siebie Do ???     Nigdy By rzucać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Los
Syr:37:8 a)po\ sumbou/lou fu/laXon tE\n PSuCHE/n sou kai\ gnO=Ti pro/teron ti/s au)tou= CHrei/a kai\ ga\r au)to\s e(autO=| bouleu/setai , mE/pote ba/lE| e)pi\ soi\ klE=ron
Syr:37:8 apo symbulu fylaXon tEn PSyCHEn su kai gnOTi proteron tis autu CHreia kai gar autos heautO buleusetai , mEpote balE epi soi klEron
Syr:37:8 P N2_GSM VA_AAD2S RA_ASF N1_ASF RP_GS C VZ_AAD2S D RI_NSF RD_GSM N1A_NSF D x RD_NSM RD_DSM VF_FMI3S , D VB_AAS3S P RP_DS N2_ASM
Syr:37:8 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing adviser to guard the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) and also, even, namely to know i.e. recognize. earlier who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. he/she/it/same need   and also, even, namely for since, as he/she/it/same self /our-/your-/themselves to ???     never to throw upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub lot
Syr:37:8 away from (+gen) adviser (gen) do-GUARD-you(sg)!, going-to-GUARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) life (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-KNOW-you(sg)! earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) who/what/why (nom) him/it/same (gen) need (nom|voc)   and for he/it/same (nom) self (dat) he/she/it-will-be-???-ed     never you(sg)-will-be-THROW-ed, he/she/it-should-THROW, you(sg)-should-be-THROW-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lot (acc)
Syr:37:8 Syr_37:8_1 Syr_37:8_2 Syr_37:8_3 Syr_37:8_4 Syr_37:8_5 Syr_37:8_6 Syr_37:8_7 Syr_37:8_8 Syr_37:8_9 Syr_37:8_10 Syr_37:8_11 Syr_37:8_12 Syr_37:8_13 Syr_37:8_14 Syr_37:8_15 Syr_37:8_16 Syr_37:8_17 Syr_37:8_18 Syr_37:8_19 Syr_37:8_20 Syr_37:8_21 Syr_37:8_22 Syr_37:8_23 Syr_37:8_24 Syr_37:8_25
Syr:37:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:37:9 καὶ εἴπῃ σοι Καλὴ ἡ ὁδός σου, καὶ στήσεται ἐξ ἀναντίας ἰδεῖν τὸ συμβησόμενόν σοι.
Syr:37:9 And say unto thee, Thy way is good: and afterward he stand on the other side, to see what shall befall thee. (Sirach 37:9 Brenton)
Syr:37:9 i aby, mówiąc ci: «Dobra jest twoja droga», nie stanął z przeciwka, by patrzeć na to, co przyjdzie na ciebie. (Syr 37:9 BT_4)
Syr:37:9 καὶ εἴπῃ σοι Καλὴ ὁδός σου, καὶ στήσεται ἐξ ἀναντίας ἰδεῖν τὸ συμβησόμενόν σοι.
Syr:37:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐκ   ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό συμ·βαίνω (συν+βαιν-, συν+βη·σ-, 2nd ath. συν+β(η)-/ath. συν+β(α)-, συν+βεβη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Syr:37:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By powodować stać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By zdarzać się zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} precz, zdarzać się, zdarzać się, zdarzać się Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Syr:37:9 kai\ ei)/pE| soi *kalE\ E( o(do/s sou, kai\ stE/setai e)X a)nanti/as i)dei=n to\ sumbEso/meno/n soi.
Syr:37:9 kai eipE soi kalE hE hodos su, kai stEsetai eX anantias idein to symbEsomenon soi.
Syr:37:9 C VB_AAS3S RP_DS A1_NSF RA_NSF N2_NSF RP_GS C VF_FMI3S P N1A_GSF VB_AAN RA_ASN VF_FMPASN RP_DS
Syr:37:9 and also, even, namely to say/tell you; your/yours(sg); to rub worn, rub right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). the way/road you; your/yours(sg) and also, even, namely to cause to stand out of (+gen) ἐξ before vowels ć to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the to happen pass off, occur, fortune, come about you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Syr:37:9 and he/she/it-should-SAY/TELL, you(sg)-should-be-SAY/TELL-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) right ([Adj] nom|voc) the (nom) way/road (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand out of (+gen)   to-SEE the (nom|acc) going-to-be-HAPPEN-ed (fut ptcp) (acc, nom|acc|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Syr:37:9 Syr_37:9_1 Syr_37:9_2 Syr_37:9_3 Syr_37:9_4 Syr_37:9_5 Syr_37:9_6 Syr_37:9_7 Syr_37:9_8 Syr_37:9_9 Syr_37:9_10 Syr_37:9_11 Syr_37:9_12 Syr_37:9_13 Syr_37:9_14 Syr_37:9_15
Syr:37:9 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:37:10 μὴ βουλεύου μετὰ τοῦ ὑποβλεπομένου σε καὶ ἀπὸ τῶν ζηλούντων σε κρύψον βουλήν,
Syr:37:10 Consult not with one that suspecteth thee: and hide thy counsel from such as envy thee. (Sirach 37:10 Brenton)
Syr:37:10 Nie naradzaj się z tym, kto na cię patrzy krzywym okiem, a przed tymi, co ci zazdroszczą, ukryj zamiary! (Syr 37:10 BT_4)
Syr:37:10 μὴ βουλεύου μετὰ τοῦ ὑποβλεπομένου σε καὶ ἀπὸ τῶν ζηλούντων σε κρύψον βουλήν,
Syr:37:10 μή βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) μετά ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπό ὁ ἡ τό ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) βουλή, -ῆς, ἡ
Syr:37:10 Nie Do ??? Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Do gorliwości Ty; twój/twój(sg) By ukrywać się ukrywaj, kryj się Planu/zamiar
Syr:37:10 mE\ bouleu/ou meta\ tou= u(poblepome/nou se kai\ a)po\ tO=n DZElou/ntOn se kru/PSon boulE/n,
Syr:37:10 mE buleuu meta tu hypoblepomenu se kai apo tOn DZEluntOn se kryPSon bulEn,
Syr:37:10 D V1_PMD2S P RA_GSM V1_PMPGSM RP_AS C P RA_GPM V4_PAPGPM RP_AS VA_AAD2S N1_ASF
Syr:37:10 not to ??? after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the ć you; your/yours(sg) and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the to zeal you; your/yours(sg) to hide conceal, skulk plan/intention
Syr:37:10 not be-you(sg)-being-???-ed! after (+acc), with (+gen) the (gen)   you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and away from (+gen) the (gen) let-them-be-ZEAL-ing! (classical), while ZEAL-ing (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) do-HIDE-you(sg)!, going-to-HIDE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) plan/intention (acc)
Syr:37:10 Syr_37:10_1 Syr_37:10_2 Syr_37:10_3 Syr_37:10_4 Syr_37:10_5 Syr_37:10_6 Syr_37:10_7 Syr_37:10_8 Syr_37:10_9 Syr_37:10_10 Syr_37:10_11 Syr_37:10_12 Syr_37:10_13
Syr:37:10 x x x x x x x x x x x x x
Syr:37:11 μετὰ γυναικὸς περὶ τῆς ἀντιζήλου αὐτῆς καὶ μετὰ δειλοῦ περὶ πολέμου, μετὰ ἐμπόρου περὶ μεταβολίας καὶ μετὰ ἀγοράζοντος περὶ πράσεως, μετὰ βασκάνου περὶ εὐχαριστίας καὶ μετὰ ἀνελεήμονος περὶ χρηστοηθείας, μετὰ ὀκνηροῦ περὶ παντὸς ἔργου καὶ μετὰ μισθίου ἐφετίου περὶ συντελείας, οἰκέτῃ ἀργῷ περὶ πολλῆς ἐργασίας, μὴ ἔπεχε ἐπὶ τούτοις περὶ πάσης συμβουλίας·
Syr:37:11 Neither consult with a woman touching her of whom she is jealous; neither with a coward in matters of war; nor with a merchant concerning exchange; nor with a buyer of selling; nor with an envious man of thankfulness; nor with an unmerciful man touching kindness; nor with the slothful for any work; nor with an hireling for a year of finishing work; nor with an idle servant of much business: hearken not unto these in any matter of counsel. (Sirach 37:11 Brenton)
Syr:37:11 Nie naradzaj się z kobietą co do jej rywalki, z tchórzliwym co do wojny, z kupcem co do zamiany towarów, z handlarzem co do sprzedaży, z zawistnym co do wdzięczności, z niemiłosiernym co do dobroczynności, z leniwym co do jakiejkolwiek pracy, z okresowym najemnikiem co do zakończenia zajęcia, z niewolnikiem opieszałym co do wielkiej pracy - gdy chodzi o jakąkolwiek radę, nie polegaj na nich! (Syr 37:11 BT_4)
Syr:37:11 μετὰ γυναικὸς περὶ τῆς ἀντιζήλου αὐτῆς καὶ μετὰ δειλοῦ περὶ πολέμου, μετὰ ἐμπόρου περὶ μεταβολίας καὶ μετὰ ἀγοράζοντος περὶ πράσεως, μετὰ βασκάνου περὶ εὐχαριστίας καὶ μετὰ ἀνελεήμονος περὶ χρηστοηθείας, μετὰ ὀκνηροῦ περὶ παντὸς ἔργου καὶ μετὰ μισθίου ἐφετίου περὶ συντελείας, οἰκέτῃ ἀργῷ περὶ πολλῆς ἐργασίας, μὴ ἔπεχε ἐπὶ τούτοις περὶ πάσης συμβουλίας·
Syr:37:11 μετά γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι περί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί μετά δειλός -ή -όν περί πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) μετά ἔμ·πορος, -ου, ὁ περί   καί μετά ἀγοράζω (αγοραζ-, αγορ(α)·[σ]-/αγορα·σ-, αγορα·σ-, -, ηγορασ-, αγορασ·θ-) περί   μετά   περί εὐ·χαριστία, -ας, ἡ καί μετά ἀν·ελεήμων -ον, gen. sg. -ονος περί   μετά ὀκνηρός -ά -όν περί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔργον, -ου, τό καί μετά μίσθιος, -ου, ὁ   περί συν·τέλεια, -ας, ἡ οἰκέτης, -ου, ὁ ἀργός -ή -όν περί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐργασία, -ας, ἡ μή ἐπ·έχω (επ+εχ-, εφ+εξ-, 2nd επι+σχ-/ath. επι+σχε-, -, -, -) ἐπί οὗτος αὕτη τοῦτο περί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός  
Syr:37:11 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Kobiety/żona Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Tchórzliwy (nieśmiały) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Handlowy Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By kupować Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Wdzięczność I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Bezlitosny Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Powolny Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym ??? Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Zakończenie Rodziny niewolnik Bezczynny bezczynny, bezużyteczny Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Dużo Biznesowe/gonitwy Nie By ofiarować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Syr:37:11 meta\ gunaiko\s peri\ tE=s a)ntiDZE/lou au)tE=s kai\ meta\ deilou= peri\ pole/mou, meta\ e)mpo/rou peri\ metaboli/as kai\ meta\ a)gora/DZontos peri\ pra/seOs, meta\ baska/nou peri\ eu)CHaristi/as kai\ meta\ a)neleE/monos peri\ CHrEstoETei/as, meta\ o)knErou= peri\ panto\s e)/rgou kai\ meta\ misTi/ou e)feti/ou peri\ suntelei/as, oi)ke/tE| a)rgO=| peri\ pollE=s e)rgasi/as, mE\ e)/peCHe e)pi\ tou/tois peri\ pa/sEs sumbouli/as·
Syr:37:11 meta gynaikos peri tEs antiDZElu autEs kai meta deilu peri polemu, meta emporu peri metabolias kai meta agoraDZontos peri praseOs, meta baskanu peri euCHaristias kai meta aneleEmonos peri CHrEstoETeias, meta oknEru peri pantos ergu kai meta misTiu efetiu peri synteleias, oiketE argO peri pollEs ergasias, mE epeCHe epi tutois peri pasEs symbulias·
Syr:37:11 P N3K_GSF P RA_GSF N2_GSF RD_GSF C P A1_GSM P N2_GSM P N2_GSM P N1A_GSF C P V1_PAPGSM P N3I_GSF P N2_GSM P N1A_GSF C P A3N_GSM P N1A_GSF P A1A_GSM P A3_GSN N2N_GSN C P A1A_GSM A1B_GSM P N1A_GSF N1M_DSM A1_DSM P A1_GSF N1A_GSF D V1_PAD2S P RD_DPM P A1S_GSF N1A_GSF
Syr:37:11 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing woman/wife about (+acc,+gen) the ć he/she/it/same and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing cowardly (timid) about (+acc,+gen) war [see polemic]; to fight war after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing merchant about (+acc,+gen) ć and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing to buy about (+acc,+gen) ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć about (+acc,+gen) gratitude and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing unmerciful about (+acc,+gen) ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing slow about (+acc,+gen) every all, each, every, the whole of work and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ??? ć about (+acc,+gen) completion household slave idle idle, useless about (+acc,+gen) much business/pursuits not to proffer upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] about (+acc,+gen) every all, each, every, the whole of ć
Syr:37:11 after (+acc), with (+gen) woman/wife (gen) about (+acc,+gen) the (gen)   her/it/same (gen) and after (+acc), with (+gen) cowardly ([Adj] gen) about (+acc,+gen) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed! after (+acc), with (+gen) merchant (gen) about (+acc,+gen)   and after (+acc), with (+gen) while BUY-ing (gen) about (+acc,+gen)   after (+acc), with (+gen)   about (+acc,+gen) gratitude (gen), gratitudes (acc) and after (+acc), with (+gen) unmerciful ([Adj] gen) about (+acc,+gen)   after (+acc), with (+gen) slow ([Adj] gen) about (+acc,+gen) every (gen) work (gen) and after (+acc), with (+gen) ??? (gen)   about (+acc,+gen) completion (gen), completions (acc) household slave (dat) idle ([Adj] dat) about (+acc,+gen) much (gen) business/pursuits (gen) not be-you(sg)-PROFFER-ing! upon/over (+acc,+gen,+dat) these (dat) about (+acc,+gen) every (gen)  
Syr:37:11 Syr_37:11_1 Syr_37:11_2 Syr_37:11_3 Syr_37:11_4 Syr_37:11_5 Syr_37:11_6 Syr_37:11_7 Syr_37:11_8 Syr_37:11_9 Syr_37:11_10 Syr_37:11_11 Syr_37:11_12 Syr_37:11_13 Syr_37:11_14 Syr_37:11_15 Syr_37:11_16 Syr_37:11_17 Syr_37:11_18 Syr_37:11_19 Syr_37:11_20 Syr_37:11_21 Syr_37:11_22 Syr_37:11_23 Syr_37:11_24 Syr_37:11_25 Syr_37:11_26 Syr_37:11_27 Syr_37:11_28 Syr_37:11_29 Syr_37:11_30 Syr_37:11_31 Syr_37:11_32 Syr_37:11_33 Syr_37:11_34 Syr_37:11_35 Syr_37:11_36 Syr_37:11_37 Syr_37:11_38 Syr_37:11_39 Syr_37:11_40 Syr_37:11_41 Syr_37:11_42 Syr_37:11_43 Syr_37:11_44 Syr_37:11_45 Syr_37:11_46 Syr_37:11_47 Syr_37:11_48 Syr_37:11_49 Syr_37:11_50 Syr_37:11_51 Syr_37:11_52
Syr:37:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:37:12 ἀλλ’ ἢ μετὰ ἀνδρὸς εὐσεβοῦς ἐνδελέχιζε, ὃν ἂν ἐπιγνῷς συντηροῦντα ἐντολάς, ὃς ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κατὰ τὴν ψυχήν σου, καὶ ἐὰν πταίσῃς, συναλγήσει σοι.
Syr:37:12 But be continually with a godly man, whom thou knowest to keep the commandments of the Lord, whose, mind is according to thy mind, and will sorrow with thee, if thou shalt miscarry. (Sirach 37:12 Brenton)
Syr:37:12 Natomiast z człowiekiem pobożnym podtrzymuj znajomość, a także z tym, o którym wiesz, że strzeże przykazań, którego dusza podobna do twej duszy, i kto, jeślibyś upadł, będzie współczuł tobie. (Syr 37:12 BT_4)
Syr:37:12 ἀλλ’ μετὰ ἀνδρὸς εὐσεβοῦς ἐνδελέχιζε, ὃν ἂν ἐπιγνῷς συντηροῦντα ἐντολάς, ὃς ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κατὰ τὴν ψυχήν σου, καὶ ἐὰν πταίσῃς, συναλγήσει σοι.
Syr:37:12 ἀλλά ἤ[1] μετά ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εὐ·σεβής -ές   ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄν ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) συν·τηρέω (συν+τηρ(ε)-, συν+τηρη·σ-, συν+τηρη·σ-, -, -, συν+τηρη·θ-) ἐντολή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ ἐν ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐάν (εἰ ἄν) πταίω (πται-, πται·σ-, πται·σ-, επται·κ-, -, -)   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Syr:37:12 Ale Albo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Pobożny Kto/, który/, który; by być Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By rozpoznawać wgląd, consciousnes By oszczędzać od ochraniacz zniszczenia , oszczędza albo broni od zniszczenia, szkody albo chyl się ku upadkowi; istniej istniej, żyj; pobyt żywy Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Kto/, który/, który W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By potykać się Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Syr:37:12 a)ll’ E)\ meta\ a)ndro\s eu)sebou=s e)ndele/CHiDZe, o(\n a)/n e)pignO=|s suntErou=nta e)ntola/s, o(\s e)n tE=| PSuCHE=| au)tou= kata\ tE\n PSuCHE/n sou, kai\ e)a\n ptai/sE|s, sunalgE/sei soi.
Syr:37:12 all’ E meta andros eusebus endeleCHiDZe, hon an epignOs syntErunta entolas, hos en tE PSyCHE autu kata tEn PSyCHEn su, kai ean ptaisEs, synalgEsei soi.
Syr:37:12 C C P N3_GSM A3H_GSM V1_PAD2S RR_ASM x VZ_AAD2S V2_PAPASM N1A_APF RR_NSM P RA_DSF N1_DSF RD_GSM P RA_ASF N1_ASF RP_GS C C VA_AAS2S VF_FAI3S RP_DS
Syr:37:12 but or after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". devout ć who/whom/which; to be ever (if ever) to recognize insight, consciousnes to save from destruction preserver, saves or defends from destruction, injury or decay; subsist exist, live; stay alive precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition who/whom/which in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to stumble ć you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Syr:37:12 but or after (+acc), with (+gen) man, husband (gen) devout ([Adj] gen)   who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) ever you(sg)-should-RECOGNIZE while SAVE FROM DESTRUCTION-ing (acc, nom|acc|voc) precepts (acc) who/whom/which (nom) in/among/by (+dat) the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed him/it/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) life (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and if-ever you(sg)-should-STUMBLE   you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Syr:37:12 Syr_37:12_1 Syr_37:12_2 Syr_37:12_3 Syr_37:12_4 Syr_37:12_5 Syr_37:12_6 Syr_37:12_7 Syr_37:12_8 Syr_37:12_9 Syr_37:12_10 Syr_37:12_11 Syr_37:12_12 Syr_37:12_13 Syr_37:12_14 Syr_37:12_15 Syr_37:12_16 Syr_37:12_17 Syr_37:12_18 Syr_37:12_19 Syr_37:12_20 Syr_37:12_21 Syr_37:12_22 Syr_37:12_23 Syr_37:12_24 Syr_37:12_25
Syr:37:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:37:13 καὶ βουλὴν καρδίας στῆσον, οὐ γὰρ ἔστιν σοι πιστότερος αὐτῆς·
Syr:37:13 And let the counsel of thine own heart stand: for there is no man more faithful unto thee than it. (Sirach 37:13 Brenton)
Syr:37:13 Następnie trzymaj się rady twego serca, gdyż nad nią nie masz nic godniejszego wiary. (Syr 37:13 BT_4)
Syr:37:13 καὶ βουλὴν καρδίας στῆσον, οὐ γὰρ ἔστιν σοι πιστότερος αὐτῆς·
Syr:37:13 καί βουλή, -ῆς, ἡ καρδία, -ας, ἡ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πιστό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of πιστός) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:37:13 I też, nawet, mianowicie Planu/zamiar Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By powodować stać ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Więcej wierzenie On/ona/to/to samo
Syr:37:13 kai\ boulE\n kardi/as stE=son, ou) ga\r e)/stin soi pisto/teros au)tE=s·
Syr:37:13 kai bulEn kardias stEson, u gar estin soi pistoteros autEs·
Syr:37:13 C N1_ASF N1A_GSF VA_AAD2S D x V9_PAI3S RP_DS A1_NSMC RD_GSF
Syr:37:13 and also, even, namely plan/intention heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to cause to stand οὐχ before rough breathing for since, as to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub more believing he/she/it/same
Syr:37:13 and plan/intention (acc) heart (gen), hearts (acc) do-CAUSE-you(sg)-TO-STand!, going-to-CAUSE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) not for he/she/it-is you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) more believing ([Adj] nom) her/it/same (gen)
Syr:37:13 Syr_37:13_1 Syr_37:13_2 Syr_37:13_3 Syr_37:13_4 Syr_37:13_5 Syr_37:13_6 Syr_37:13_7 Syr_37:13_8 Syr_37:13_9 Syr_37:13_10
Syr:37:13 x x x x x x x x x x
Syr:37:14 ψυχὴ γὰρ ἀνδρὸς ἀπαγγέλλειν ἐνίοτε εἴωθεν ἢ ἑπτὰ σκοποὶ ἐπὶ μετεώρου καθήμενοι ἐπὶ σκοπῆς.
Syr:37:14 For a man's mind is sometime wont to tell him more than seven watchmen, that sit above in an high tower. (Sirach 37:14 Brenton)
Syr:37:14 Dusza bowiem człowieka zwykła czasem więcej objawić niż siedem czat siedzących wysoko dla wypatrywania. (Syr 37:14 BT_4)
Syr:37:14 ψυχὴ γὰρ ἀνδρὸς ἀπαγγέλλειν ἐνίοτε εἴωθεν ἑπτὰ σκοποὶ ἐπὶ μετεώρου καθήμενοι ἐπὶ σκοπῆς.
Syr:37:14 ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή γάρ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-)   εἴωθα a.k.a. ἔθω (-, -, -, ειωθ·[κ]-, -, -) ἤ[1] ἑπτά σκοπός, -οῦ, ὁ; σκοπέω (σκοπ(ε)-, -, -, -, -, -) ἐπί μετ·έωρος -ον [LXX] κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐπί  
Syr:37:14 Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Dla odtąd, jak Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By informować – informować albo opowiadać. By robić zwyczajowy Albo Siedem Cel [zobacz zakres]; by być skłonny rozmyślny, myśleć, rozważać, medytować, rozmyślać, rozmyślać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zawieszany By siedzieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Syr:37:14 PSuCHE\ ga\r a)ndro\s a)pagge/llein e)ni/ote ei)/OTen E)\ e(pta\ skopoi\ e)pi\ meteO/rou kaTE/menoi e)pi\ skopE=s.
Syr:37:14 PSyCHE gar andros apangellein eniote eiOTen E hepta skopoi epi meteOru kaTEmenoi epi skopEs.
Syr:37:14 N1_NSF x N3_GSM V1_PAN D VX_XAI3S C M N2_NPM P A1B_GSN V5_PMPNPM P N1_GSF
Syr:37:14 cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person for since, as man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to report – to report or tell. ć to make customary or seven target [see scope]; to be disposed deliberate, think, consider, contemplate, meditate, speculate upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing suspended to sit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć
Syr:37:14 cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) for man, husband (gen) to-be-DELIVER A MESSAGE-ing   he/she/it-has-MAKE-ed-CUSTOMARY or seven targets (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-TO BE DISPOSED-ing (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) suspended ([Adj] gen) while being-SIT-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat)  
Syr:37:14 Syr_37:14_1 Syr_37:14_2 Syr_37:14_3 Syr_37:14_4 Syr_37:14_5 Syr_37:14_6 Syr_37:14_7 Syr_37:14_8 Syr_37:14_9 Syr_37:14_10 Syr_37:14_11 Syr_37:14_12 Syr_37:14_13 Syr_37:14_14
Syr:37:14 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:37:15 καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις δεήθητι ὑψίστου, ἵνα εὐθύνῃ ἐν ἀληθείᾳ τὴν ὁδόν σου.
Syr:37:15 And above all this pray to the most High, that he will direct thy way in truth. (Sirach 37:15 Brenton)
Syr:37:15 A ponad to wszystko proś Najwyższego, aby po drodze prawdy kierował twoimi krokami. (Syr 37:15 BT_4)
Syr:37:15 καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις δεήθητι ὑψίστου, ἵνα εὐθύνῃ ἐν ἀληθείᾳ τὴν ὁδόν σου.
Syr:37:15 καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) ἵνα εὐ·θύνω (ευθυν-, -, ευθυν·[σ]-, -, -, ευθυν·θ-) ἐν ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:37:15 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By potrzebować/wymagać Najwyższy żeby / ażeby / bo By wyprostowywać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród PRAWDA Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg)
Syr:37:15 kai\ e)pi\ pa=si tou/tois deE/TEti u(PSi/stou, i(/na eu)Tu/nE| e)n a)lETei/a| tE\n o(do/n sou.
Syr:37:15 kai epi pasi tutois deETEti hyPSistu, hina euTynE en alETeia tEn hodon su.
Syr:37:15 C P A3_DPN RD_DPN VC_APD2S A1_GSM C VA_AAS3S P N1A_DSF RA_ASF N2_ASF RP_GS
Syr:37:15 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to need/require highest so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to straighten in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among truth the way/road you; your/yours(sg)
Syr:37:15 and upon/over (+acc,+gen,+dat) all (dat) these (dat) be-you(sg)-NEED/REQUIRE-ed! highest ([Adj] gen) so that / in order to /because you(sg)-are-being-STRAIGHTEN-ed, he/she/it-should-be-STRAIGHTEN-ing, you(sg)-should-be-being-STRAIGHTEN-ed, he/she/it-should-STRAIGHTEN, you(sg)-should-be-STRAIGHTEN-ed in/among/by (+dat) truth (dat) the (acc) way/road (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:37:15 Syr_37:15_1 Syr_37:15_2 Syr_37:15_3 Syr_37:15_4 Syr_37:15_5 Syr_37:15_6 Syr_37:15_7 Syr_37:15_8 Syr_37:15_9 Syr_37:15_10 Syr_37:15_11 Syr_37:15_12 Syr_37:15_13
Syr:37:15 x x x x x x x x x x x x x
Syr:37:16 Ἀρχὴ παντὸς ἔργου λόγος, καὶ πρὸ πάσης πράξεως βουλή.
Syr:37:16 Let reason go before every enterprise, and counsel before every action. (Sirach 37:16 Brenton)
Syr:37:16 Początkiem każdego dzieła - słowo, a przed każdym działaniem - myśl. (Syr 37:16 BT_4)
Syr:37:16 Ἀρχὴ παντὸς ἔργου λόγος, καὶ πρὸ πάσης πράξεως βουλή.
Syr:37:16 ἀρχή, -ῆς, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔργον, -ου, τό λόγος, -ου, ὁ καί πρό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρᾶξις, -εως, ἡ βουλή, -ῆς, ἡ
Syr:37:16 Początek Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie Przedtem (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Działalność Planu/zamiar
Syr:37:16 *)arCHE\ panto\s e)/rgou lo/gos, kai\ pro\ pa/sEs pra/XeOs boulE/.
Syr:37:16 arCHE pantos ergu logos, kai pro pasEs praXeOs bulE.
Syr:37:16 N1_NSF A3_GSN N2N_GSN N2_NSM C P A1S_GSF N3I_GSF N1_NSF
Syr:37:16 beginning every all, each, every, the whole of work word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. and also, even, namely before (+gen) every all, each, every, the whole of activity plan/intention
Syr:37:16 beginning (nom|voc) every (gen) work (gen) word (nom) and before (+gen) every (gen) activity (gen) plan/intention (nom|voc)
Syr:37:16 Syr_37:16_1 Syr_37:16_2 Syr_37:16_3 Syr_37:16_4 Syr_37:16_5 Syr_37:16_6 Syr_37:16_7 Syr_37:16_8 Syr_37:16_9
Syr:37:16 x x x x x x x x x
Syr:37:17 ἴχνος ἀλλοιώσεως καρδίας τέσσαρα μέρη ἀνατέλλει,
Syr:37:17 The countenance is a sign of changing of the heart. (Sirach 37:17 Brenton)
Syr:37:17 Korzeniem zamierzeń jest serce, skąd wyrastają cztery gałęzie: (Syr 37:17 BT_4)
Syr:37:17 ἴχνος ἀλλοιώσεως καρδίας τέσσαρα μέρη ἀνατέλλει,
Syr:37:17 ἴχνο·ς, -ους, τό   καρδία, -ας, ἡ τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν μέρο·ς, -ους, τό ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -)
Syr:37:17 Ślad Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Cztery Części/kawałka okolice By podnosić się wiosnę {sprężynę}
Syr:37:17 i)/CHnos a)lloiO/seOs kardi/as te/ssara me/rE a)nate/llei,
Syr:37:17 iCHnos alloiOseOs kardias tessara merE anatellei,
Syr:37:17 N3E_NSN N3I_GSF N1A_GSF A3_NPN N3E_NPN V1_PAI3S
Syr:37:17 footstep ć heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) four part/piece regions to rise spring up
Syr:37:17 footstep (nom|acc|voc)   heart (gen), hearts (acc) four (nom|acc) parts/pieces (nom|acc|voc) he/she/it-is-TO RISE-ing, you(sg)-are-being-TO RISE-ed (classical)
Syr:37:17 Syr_37:17_1 Syr_37:17_2 Syr_37:17_3 Syr_37:17_4 Syr_37:17_5 Syr_37:17_6
Syr:37:17 x x x x x x
Syr:37:18 ἀγαθὸν καὶ κακόν, ζωὴ καὶ θάνατος, καὶ ἡ κυριεύουσα ἐνδελεχῶς αὐτῶν γλῶσσά ἐστιν.
Syr:37:18 Four manner of things appear: good and evil, life and death: but the tongue ruleth over them continually. (Sirach 37:18 Brenton)
Syr:37:18 dobro i zło, życie i śmierć, a nad tym wszystkim język ma pełną władzę. (Syr 37:18 BT_4)
Syr:37:18 ἀγαθὸν καὶ κακόν, ζωὴ καὶ θάνατος, καὶ κυριεύουσα ἐνδελεχῶς αὐτῶν γλῶσσά ἐστιν.
Syr:37:18 ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] καί θάνατος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-)   αὐτός αὐτή αὐτό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Syr:37:18 Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie Niegodziwie by czynić źle Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy I też, nawet, mianowicie Śmierć I też, nawet, mianowicie By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na On/ona/to/to samo Język przez metonimia, język By być
Syr:37:18 a)gaTo\n kai\ kako/n, DZOE\ kai\ Ta/natos, kai\ E( kurieu/ousa e)ndeleCHO=s au)tO=n glO=ssa/ e)stin.
Syr:37:18 agaTon kai kakon, DZOE kai Tanatos, kai hE kyrieuusa endeleCHOs autOn glOssa estin.
Syr:37:18 A1_NSN C A1_NSN N1_NSF C N2_NSM C RA_NSF V1_PAPNSF D RD_GPN N1S_NSF V9_PAI3S
Syr:37:18 good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely wickedly to do evil life being, living, spirit; alive and also, even, namely death and also, even, namely the to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon ć he/she/it/same tongue by metonymy, a language to be
Syr:37:18 good ([Adj] acc, nom|acc|voc) and wickedly ([Adj] acc, nom|acc|voc) life (nom|voc); alive ([Adj] nom|voc) and death (nom) and the (nom) while BE-ing-LORD-OF/OVER (nom|voc)   them/same (gen) tongue (nom|voc) he/she/it-is
Syr:37:18 Syr_37:18_1 Syr_37:18_2 Syr_37:18_3 Syr_37:18_4 Syr_37:18_5 Syr_37:18_6 Syr_37:18_7 Syr_37:18_8 Syr_37:18_9 Syr_37:18_10 Syr_37:18_11 Syr_37:18_12 Syr_37:18_13
Syr:37:18 x x x x x x x x x x x x x
Syr:37:19 ἔστιν ἀνὴρ πανοῦργος πολλῶν παιδευτής, καὶ τῇ ἰδίᾳ ψυχῇ ἐστιν ἄχρηστος.
Syr:37:19 There is one that is wise and teacheth many, and yet is unprofitable to himself. (Sirach 37:19 Brenton)
Syr:37:19 Bywa mędrzec, który jest mądry dla wielu innych, a dla siebie samego jest niczym; (Syr 37:19 BT_4)
Syr:37:19 ἔστιν ἀνὴρ πανοῦργος πολλῶν παιδευτής, καὶ τῇ ἰδίᾳ ψυχῇ ἐστιν ἄχρηστος.
Syr:37:19 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ παν·οῦργος -ον πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ παιδευτής, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἴδιος -ία -ον ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄ·χρηστος -ον
Syr:37:19 By być Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Chytry Dużo Korektor I też, nawet, mianowicie Własny prywatnie Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się By być Bezużyteczny
Syr:37:19 e)/stin a)nE\r panou=rgos pollO=n paideutE/s, kai\ tE=| i)di/a| PSuCHE=| e)stin a)/CHrEstos.
Syr:37:19 estin anEr panurgos pollOn paideutEs, kai tE idia PSyCHE estin aCHrEstos.
Syr:37:19 V9_PAI3S N3_NSM A1B_NSM A1_GPM N1M_NSM C RA_DSF A1A_DSF N1_DSF V9_PAI3S A1B_NSM
Syr:37:19 to be man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". sly much corrector and also, even, namely the own privately life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool to be useless
Syr:37:19 he/she/it-is man, husband (nom) sly ([Adj] nom) many (gen) corrector (nom) and the (dat) own (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed he/she/it-is useless ([Adj] nom)
Syr:37:19 Syr_37:19_1 Syr_37:19_2 Syr_37:19_3 Syr_37:19_4 Syr_37:19_5 Syr_37:19_6 Syr_37:19_7 Syr_37:19_8 Syr_37:19_9 Syr_37:19_10 Syr_37:19_11
Syr:37:19 x x x x x x x x x x x
Syr:37:20 ἔστιν σοφιζόμενος ἐν λόγοις μισητός, οὗτος πάσης τροφῆς καθυστερήσει·
Syr:37:20 There is one that sheweth wisdom in words, and is hated: he shall be destitute of all food. (Sirach 37:20 Brenton)
Syr:37:20 bywa mędrzec, który przez swe mowy jest znienawidzony i wykluczą go z każdej wspaniałej uczty, (Syr 37:20 BT_4)
Syr:37:20 ἔστιν σοφιζόμενος ἐν λόγοις μισητός, οὗτος πάσης τροφῆς καθυστερήσει·
Syr:37:20 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σοφίζω (σοφιζ-, -, σοφι·σ-, -, σεσοφισ-, σοφισ·θ-) ἐν λόγος, -ου, ὁ   οὗτος αὕτη τοῦτο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τροφή, -ῆς, ἡ  
Syr:37:20 By być By nauczać rób mądry W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Żywność
Syr:37:20 e)/stin sofiDZo/menos e)n lo/gois misEto/s, ou(=tos pa/sEs trofE=s kaTusterE/sei·
Syr:37:20 estin sofiDZomenos en logois misEtos, hutos pasEs trofEs kaTysterEsei·
Syr:37:20 V9_PAI3S V1_PMPNSM P N2_DPM A1_NSM RD_NSM A1S_GSF N1_GSF VF_FAI3S
Syr:37:20 to be to instruct make wise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every all, each, every, the whole of food ć
Syr:37:20 he/she/it-is while being-INSTRUCT-ed--MAKE-WISE (nom) in/among/by (+dat) words (dat)   this (nom) every (gen) food (gen)  
Syr:37:20 Syr_37:20_1 Syr_37:20_2 Syr_37:20_3 Syr_37:20_4 Syr_37:20_5 Syr_37:20_6 Syr_37:20_7 Syr_37:20_8 Syr_37:20_9
Syr:37:20 x x x x x x x x x
Syr:37:21 οὐ γὰρ ἐδόθη αὐτῷ παρὰ κυρίου χάρις, ὅτι πάσης σοφίας ἐστερήθη.
Syr:37:21 For grace is not given, him from the Lord, because he is deprived of all wisdom. (Sirach 37:21 Brenton)
Syr:37:21 nie da mu Pan uznania u innych, gdyż nie ma on żadnej mądrości. (Syr 37:21 BT_4)
Syr:37:21 οὐ γὰρ ἐδόθη αὐτῷ παρὰ κυρίου χάρις, ὅτι πάσης σοφίας ἐστερήθη.
Syr:37:21 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σοφία, -ας, ἡ  
Syr:37:21 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By dawać On/ona/to/to samo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny]
Syr:37:21 ou) ga\r e)do/TE au)tO=| para\ kuri/ou CHa/ris, o(/ti pa/sEs sofi/as e)sterE/TE.
Syr:37:21 u gar edoTE autO para kyriu CHaris, hoti pasEs sofias esterETE.
Syr:37:21 D x VCI_API3S RD_DSM P N2_GSM N3_NSF C A1S_GSF N1A_GSF VCI_API3S
Syr:37:21 οὐχ before rough breathing for since, as to give he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. favor/grace [see charity] because/that every all, each, every, the whole of sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] ć
Syr:37:21 not for he/she/it-was-GIVE-ed him/it/same (dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) grace (nom) because/that every (gen) sapience (gen)  
Syr:37:21 Syr_37:21_1 Syr_37:21_2 Syr_37:21_3 Syr_37:21_4 Syr_37:21_5 Syr_37:21_6 Syr_37:21_7 Syr_37:21_8 Syr_37:21_9 Syr_37:21_10 Syr_37:21_11
Syr:37:21 x x x x x x x x x x x
Syr:37:22 ἔστιν σοφὸς τῇ ἰδίᾳ ψυχῇ, καὶ οἱ καρποὶ τῆς συνέσεως αὐτοῦ ἐπὶ στόματος πιστοί.
Syr:37:22 Another is wise to himself; and the fruits of understanding are commendable in his mouth. (Sirach 37:22 Brenton)
Syr:37:22 Bywa mędrzec, który jest mądry dla siebie samego, a owoce jego wiedzy okazują się na jego ciele. (Syr 37:22 BT_4)
Syr:37:22 ἔστιν σοφὸς τῇ ἰδίᾳ ψυχῇ, καὶ οἱ καρποὶ τῆς συνέσεως αὐτοῦ ἐπὶ στόματος πιστοί.
Syr:37:22 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σοφός -ή -όν ὁ ἡ τό ἴδιος -ία -ον ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) καί ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό σύν·εσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί στόμα[τ], -ατος, τό πιστός -ή -όν; πιστόω (πιστ(ο)-, πιστω·σ-, πιστω·σ-, -, -, πιστω·θ-)
Syr:37:22 By być Mądry Własny prywatnie Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się I też, nawet, mianowicie Owoc Wglądu/orientacja On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por Wierny trusthworthy; by działać na wierze (pewność)
Syr:37:22 e)/stin sofo\s tE=| i)di/a| PSuCHE=|, kai\ oi( karpoi\ tE=s sune/seOs au)tou= e)pi\ sto/matos pistoi/.
Syr:37:22 estin sofos tE idia PSyCHE, kai hoi karpoi tEs syneseOs autu epi stomatos pistoi.
Syr:37:22 V9_PAI3S A1_NSM RA_DSF A1A_DSF N1_DSF C RA_NPM N2_NPM RA_GSF N3I_GSF RD_GSM P N3M_GSN A1_NPM
Syr:37:22 to be wise the own privately life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool and also, even, namely the fruit the insight/discernment he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing mouth/maw stoma faithful trusthworthy; to act on faith (assurance)
Syr:37:22 he/she/it-is wise ([Adj] nom) the (dat) own (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed and the (nom) fruits (nom|voc) the (gen) insight/discernment (gen) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) mouth/maw (gen) faithful ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-ACT-ing-ON-FAITH, you(sg)-are-being-ACT-ed-ON-FAITH, you(sg)-are-being-ACT-ed-ON-FAITH (classical), he/she/it-should-be-ACT-ing-ON-FAITH, you(sg)-should-be-being-ACT-ed-ON-FAITH, he/she/it-happens-to-be-ACT-ing-ON-FAITH (opt)
Syr:37:22 Syr_37:22_1 Syr_37:22_2 Syr_37:22_3 Syr_37:22_4 Syr_37:22_5 Syr_37:22_6 Syr_37:22_7 Syr_37:22_8 Syr_37:22_9 Syr_37:22_10 Syr_37:22_11 Syr_37:22_12 Syr_37:22_13 Syr_37:22_14
Syr:37:22 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:37:23 ἀνὴρ σοφὸς τὸν ἑαυτοῦ λαὸν παιδεύσει, καὶ οἱ καρποὶ τῆς συνέσεως αὐτοῦ πιστοί.
Syr:37:23 A wise man instructeth his people; and the fruits of his understanding fail not. (Sirach 37:23 Brenton)
Syr:37:23 Bywa mędrzec, który naród swój wychowuje, a owoce jego rozumu są niezawodne. (Syr 37:23 BT_4)
Syr:37:23 ἀνὴρ σοφὸς τὸν ἑαυτοῦ λαὸν παιδεύσει, καὶ οἱ καρποὶ τῆς συνέσεως αὐτοῦ πιστοί.
Syr:37:23 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ σοφός -ή -όν ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ λαός, -οῦ, ὁ παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) καί ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό σύν·εσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πιστός -ή -όν; πιστόω (πιστ(ο)-, πιστω·σ-, πιστω·σ-, -, -, πιστω·θ-)
Syr:37:23 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Mądry Samo /nasz /twój /siebie Ludzie Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, I też, nawet, mianowicie Owoc Wglądu/orientacja On/ona/to/to samo Wierny trusthworthy; by działać na wierze (pewność)
Syr:37:23 a)nE\r sofo\s to\n e(autou= lao\n paideu/sei, kai\ oi( karpoi\ tE=s sune/seOs au)tou= pistoi/.
Syr:37:23 anEr sofos ton heautu laon paideusei, kai hoi karpoi tEs syneseOs autu pistoi.
Syr:37:23 N3_NSM A1_NSM RA_ASM RD_GSM N2_ASM VF_FAI3S C RA_NPM N2_NPM RA_GSF N3I_GSF RD_GSM A1_NPM
Syr:37:23 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". wise the self /our-/your-/themselves people to chastened correct, discipline, train, teach, educate, and also, even, namely the fruit the insight/discernment he/she/it/same faithful trusthworthy; to act on faith (assurance)
Syr:37:23 man, husband (nom) wise ([Adj] nom) the (acc) self (gen) people (acc) he/she/it-will-CHASTENED, you(sg)-will-be-CHASTENED-ed (classical) and the (nom) fruits (nom|voc) the (gen) insight/discernment (gen) him/it/same (gen) faithful ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-ACT-ing-ON-FAITH, you(sg)-are-being-ACT-ed-ON-FAITH, you(sg)-are-being-ACT-ed-ON-FAITH (classical), he/she/it-should-be-ACT-ing-ON-FAITH, you(sg)-should-be-being-ACT-ed-ON-FAITH, he/she/it-happens-to-be-ACT-ing-ON-FAITH (opt)
Syr:37:23 Syr_37:23_1 Syr_37:23_2 Syr_37:23_3 Syr_37:23_4 Syr_37:23_5 Syr_37:23_6 Syr_37:23_7 Syr_37:23_8 Syr_37:23_9 Syr_37:23_10 Syr_37:23_11 Syr_37:23_12 Syr_37:23_13
Syr:37:23 x x x x x x x x x x x x x
Syr:37:24 ἀνὴρ σοφὸς πλησθήσεται εὐλογίας, καὶ μακαριοῦσιν αὐτὸν πάντες οἱ ὁρῶντες.
Syr:37:24 A wise man shall be filled with blessing; and all they that see him shall count him happy. (Sirach 37:24 Brenton)
Syr:37:24 Kto jest mądry dla siebie, napełniony będzie zadowoleniem, a wszyscy, którzy go widzieć będą, nazwą go szczęśliwym. (Syr 37:24 BT_4)
Syr:37:24 ἀνὴρ σοφὸς πλησθήσεται εὐλογίας, καὶ μακαριοῦσιν αὐτὸν πάντες οἱ ὁρῶντες.
Syr:37:24 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ σοφός -ή -όν πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) εὐ·λογία, -ας, ἡ καί μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Syr:37:24 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Mądry Do ??? ??? I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Syr:37:24 a)nE\r sofo\s plEsTE/setai eu)logi/as, kai\ makariou=sin au)to\n pa/ntes oi( o(rO=ntes.
Syr:37:24 anEr sofos plEsTEsetai eulogias, kai makariusin auton pantes hoi horOntes.
Syr:37:24 N3_NSM A1_NSM VS_FPI3S N1A_GSF C VF2_FAI3P RD_ASM A3_NPM RA_NPM V3_PAPNPM
Syr:37:24 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". wise to ??? ??? and also, even, namely to ??? he/she/it/same every all, each, every, the whole of the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Syr:37:24 man, husband (nom) wise ([Adj] nom) he/she/it-will-be-???-ed ??? (gen), ???s (acc) and they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc) all (nom|voc) the (nom) while SEE-ing (nom|voc)
Syr:37:24 Syr_37:24_1 Syr_37:24_2 Syr_37:24_3 Syr_37:24_4 Syr_37:24_5 Syr_37:24_6 Syr_37:24_7 Syr_37:24_8 Syr_37:24_9 Syr_37:24_10
Syr:37:24 x x x x x x x x x x
Syr:37:25 ζωὴ ἀνδρὸς ἐν ἀριθμῷ ἡμερῶν, καὶ αἱ ἡμέραι τοῦ Ισραηλ ἀναρίθμητοι.
Syr:37:25 The days of the life of man may be numbered: but the days of Israel are innumerable. (Sirach 37:25 Brenton)
Syr:37:25 Życie człowieka ma dni ograniczone, lecz nieprzeliczone są dni Izraela. (Syr 37:25 BT_4)
Syr:37:25 ζωὴ ἀνδρὸς ἐν ἀριθμῷ ἡμερῶν, καὶ αἱ ἡμέραι τοῦ Ισραηλ ἀναρίθμητοι.
Syr:37:25 ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐν ἀριθμός, -οῦ, ὁ ἡμέρα, -ας -ἡ καί ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἀν·αρίθμητος -ον
Syr:37:25 Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Dzień I też, nawet, mianowicie Dzień Izrael Niezliczony
Syr:37:25 DZOE\ a)ndro\s e)n a)riTmO=| E(merO=n, kai\ ai( E(me/rai tou= *israEl a)nari/TmEtoi.
Syr:37:25 DZOE andros en ariTmO hEmerOn, kai hai hEmerai tu israEl anariTmEtoi.
Syr:37:25 N1_NSF N3_GSM P N2_DSM N1A_GPF C RA_NPF N1A_NPF RA_GSM N_GSM A1B_NPF
Syr:37:25 life being, living, spirit; alive man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among number [see arithmetic] day and also, even, namely the day the Israel innumerable
Syr:37:25 life (nom|voc); alive ([Adj] nom|voc) man, husband (gen) in/among/by (+dat) number (dat) days (gen) and the (nom) days (nom|voc) the (gen) Israel (indecl) innumerable ([Adj] nom|voc)
Syr:37:25 Syr_37:25_1 Syr_37:25_2 Syr_37:25_3 Syr_37:25_4 Syr_37:25_5 Syr_37:25_6 Syr_37:25_7 Syr_37:25_8 Syr_37:25_9 Syr_37:25_10 Syr_37:25_11
Syr:37:25 x x x x x x x x x x x
Syr:37:26 ὁ σοφὸς ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ κληρονομήσει πίστιν, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα.
Syr:37:26 A wise man shall inherit glory among his people, and his name shall be perpetual. (Sirach 37:26 Brenton)
Syr:37:26 Mądry uzyska chwałę u swego narodu, a imię jego żyć będzie na wieki. (Syr 37:26 BT_4)
Syr:37:26 σοφὸς ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ κληρονομήσει πίστιν, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα.
Syr:37:26 ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) πίστις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Syr:37:26 Mądry W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie On/ona/to/to samo By dziedziczyć Wiara(pełność) I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Syr:37:26 o( sofo\s e)n tO=| laO=| au)tou= klEronomE/sei pi/stin, kai\ to\ o)/noma au)tou= DZE/setai ei)s to\n ai)O=na.
Syr:37:26 ho sofos en tO laO autu klEronomEsei pistin, kai to onoma autu DZEsetai eis ton aiOna.
Syr:37:26 RA_NSM A1_NSM P RA_DSM N2_DSM RD_GSM VF_FAI3S N3I_ASF C RA_NSN N3M_NSN RD_GSM VF_FMI3S P RA_ASM N3W_ASM
Syr:37:26 the wise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the people he/she/it/same to inherit faith(fulness) and also, even, namely the name with regard to he/she/it/same to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Syr:37:26 the (nom) wise ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) people (dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-INHERIT, you(sg)-will-be-INHERIT-ed (classical) faith(fulness) (acc) and the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-EXISTS-ed into (+acc) the (acc) eon (acc)
Syr:37:26 Syr_37:26_1 Syr_37:26_2 Syr_37:26_3 Syr_37:26_4 Syr_37:26_5 Syr_37:26_6 Syr_37:26_7 Syr_37:26_8 Syr_37:26_9 Syr_37:26_10 Syr_37:26_11 Syr_37:26_12 Syr_37:26_13 Syr_37:26_14 Syr_37:26_15 Syr_37:26_16
Syr:37:26 x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:37:27 Τέκνον, ἐν ζωῇ σου πείρασον τὴν ψυχήν σου καὶ ἰδὲ τί πονηρὸν αὐτῇ καὶ μὴ δῷς αὐτῇ·
Syr:37:27 My son, prove thy soul in thy life, and see what is evil for it, and give not that unto it. (Sirach 37:27 Brenton)
Syr:37:27 Synu, w życiu doświadczaj siebie samego, patrz, co jest złem dla ciebie, i tego sobie odmów! (Syr 37:27 BT_4)
Syr:37:27 Τέκνον, ἐν ζωῇ σου πείρασον τὴν ψυχήν σου καὶ ἰδὲ τί πονηρὸν αὐτῇ καὶ μὴ δῷς αὐτῇ·
Syr:37:27 τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἐν ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πειράω (πειρ(α)-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρα-, πειρα·θ-); πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί πονηρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί μή δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:37:27 Dziecko W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ty; twój/twój(sg) spróbować / próbę; udowodnić / test kusić, Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie By dawać On/ona/to/to samo
Syr:37:27 *te/knon, e)n DZOE=| sou pei/rason tE\n PSuCHE/n sou kai\ i)de\ ti/ ponEro\n au)tE=| kai\ mE\ dO=|s au)tE=|·
Syr:37:27 teknon, en DZOE su peirason tEn PSyCHEn su kai ide ti ponEron autE kai mE dOs autE·
Syr:37:27 N2N_VSN P N1_DSF RP_GS VA_AAD2S RA_ASF N1_ASF RP_GS C VB_AAD2S RI_NSN A1A_NSN RD_DSF C D VO_AAS2S RD_DSF
Syr:37:27 child in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among life being, living, spirit; alive you; your/yours(sg) to try/attempt; to prove/test to tempt, attempt, make trial of, are tried, proved, seek to seduce, tempt, experiment, kidder vex, teaser [mocker] compare [1381] rallier [one who gathers together] annoy, gall, badinage, grate on, banter, haze, chaff, jar on, josh, peeve, rally, rile the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος he/she/it/same and also, even, namely not to give he/she/it/same
Syr:37:27 child (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) life (dat); alive ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-TRY/ATTEMPT-you(sg)!, going-to-TRY/ATTEMPT (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc); do-PROVE/TEST-you(sg)!, going-to-PROVE/TEST (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) life (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-SEE-you(sg)! who/what/why (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) her/it/same (dat) and not you(sg)-should-GIVE her/it/same (dat)
Syr:37:27 Syr_37:27_1 Syr_37:27_2 Syr_37:27_3 Syr_37:27_4 Syr_37:27_5 Syr_37:27_6 Syr_37:27_7 Syr_37:27_8 Syr_37:27_9 Syr_37:27_10 Syr_37:27_11 Syr_37:27_12 Syr_37:27_13 Syr_37:27_14 Syr_37:27_15 Syr_37:27_16 Syr_37:27_17
Syr:37:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:37:28 οὐ γὰρ πάντα πᾶσιν συμφέρει, καὶ οὐ πᾶσα ψυχὴ ἐν παντὶ εὐδοκεῖ.
Syr:37:28 For all things are not profitable for all men, neither hath every soul pleasure in every thing. (Sirach 37:28 Brenton)
Syr:37:28 Nie wszystko służy wszystkim i nie każdy we wszystkim ma upodobanie. (Syr 37:28 BT_4)
Syr:37:28 οὐ γὰρ πάντα πᾶσιν συμφέρει, καὶ οὐ πᾶσα ψυχὴ ἐν παντὶ εὐδοκεῖ.
Syr:37:28 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός συμ·φέρω (συν+φερ-, -, συν+ενεγκ·[σ]-, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-)
Syr:37:28 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do korzystnego łącz, trwać przy, I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się
Syr:37:28 ou) ga\r pa/nta pa=sin sumfe/rei, kai\ ou) pa=sa PSuCHE\ e)n panti\ eu)dokei=.
Syr:37:28 u gar panta pasin symferei, kai u pasa PSyCHE en panti eudokei.
Syr:37:28 D x A3_NPN A3_DPM V1_PAI3S C D A1S_NSF N1_NSF P A3_DSN V2_PAI3S
Syr:37:28 οὐχ before rough breathing for since, as every all, each, every, the whole of every all, each, every, the whole of to advantageous bring together, bear with, and also, even, namely οὐχ before rough breathing every all, each, every, the whole of cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks
Syr:37:28 not for all (nom|acc|voc), every (acc) all (dat) he/she/it-is-ADVANTAGEOUS-ing, you(sg)-are-being-ADVANTAGEOUS-ed (classical) and not every (nom|voc) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) in/among/by (+dat) every (dat) he/she/it-is-THINK-ing-WELL, you(sg)-are-being-THINK-ed-WELL (classical), be-you(sg)-THINK-ing-WELL!, he/she/it-was-THINK-ing-WELL
Syr:37:28 Syr_37:28_1 Syr_37:28_2 Syr_37:28_3 Syr_37:28_4 Syr_37:28_5 Syr_37:28_6 Syr_37:28_7 Syr_37:28_8 Syr_37:28_9 Syr_37:28_10 Syr_37:28_11 Syr_37:28_12
Syr:37:28 x x x x x x x x x x x x
Syr:37:29 μὴ ἀπληστεύου ἐν πάσῃ τρυφῇ καὶ μὴ ἐκχυθῇς ἐπὶ ἐδεσμάτων·
Syr:37:29 Be not unsatiable in any dainty thing, nor too greedy upon meats: (Sirach 37:29 Brenton)
Syr:37:29 Na żadnej uczcie nie bądź nienasycony i nie rzucaj się na potrawy! (Syr 37:29 BT_4)
Syr:37:29 μὴ ἀπληστεύου ἐν πάσῃ τρυφῇ καὶ μὴ ἐκχυθῇς ἐπὶ ἐδεσμάτων·
Syr:37:29 μή   ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) τρυφή, -ῆς, ἡ καί μή ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ἐπί  
Syr:37:29 Nie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Pobłażanie I też, nawet, mianowicie Nie By wylewać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Syr:37:29 mE\ a)plEsteu/ou e)n pa/sE| trufE=| kai\ mE\ e)kCHuTE=|s e)pi\ e)desma/tOn·
Syr:37:29 mE aplEsteuu en pasE tryfE kai mE ekCHyTEs epi edesmatOn·
Syr:37:29 D V1_PMD2S P A1S_DSF N1_DSF C D VC_APS2S P N3M_GPN
Syr:37:29 not ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle indulgence and also, even, namely not to pour out upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć
Syr:37:29 not   in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed indulgence (dat) and not you(sg)-should-be-POUR-ed-OUT upon/over (+acc,+gen,+dat)  
Syr:37:29 Syr_37:29_1 Syr_37:29_2 Syr_37:29_3 Syr_37:29_4 Syr_37:29_5 Syr_37:29_6 Syr_37:29_7 Syr_37:29_8 Syr_37:29_9 Syr_37:29_10
Syr:37:29 x x x x x x x x x x
Syr:37:30 ἐν πολλοῖς γὰρ βρώμασιν ἔσται νόσος, καὶ ἡ ἀπληστία ἐγγιεῖ ἕως χολέρας·
Syr:37:30 For excess of meats bringeth sickness, and surfeiting will turn into choler. (Sirach 37:30 Brenton)
Syr:37:30 Z przejedzenia powstaje choroba, a nieumiarkowanie powoduje rozstrój żołądka. (Syr 37:30 BT_4)
Syr:37:30 ἐν πολλοῖς γὰρ βρώμασιν ἔσται νόσος, καὶ ἀπληστία ἐγγιεῖ ἕως χολέρας·
Syr:37:30 ἐν πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ γάρ βρῶμα[τ], -ατος, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) νόσος, -ου, ἡ καί ὁ ἡ τό   ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω  
Syr:37:30 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dużo Dla odtąd, jak Żywność By być Choroba I też, nawet, mianowicie Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Aż; świtaj
Syr:37:30 e)n polloi=s ga\r brO/masin e)/stai no/sos, kai\ E( a)plEsti/a e)ggiei= e(/Os CHole/ras·
Syr:37:30 en pollois gar brOmasin estai nosos, kai hE aplEstia engiei heOs CHoleras·
Syr:37:30 P A1_DPN x N3M_DPN VF_FMI3S N2_NSF C RA_NSF N1A_NSF VF2_FAI3S P N1A_GSF
Syr:37:30 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among much for since, as food to be disease and also, even, namely the ć to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) until; dawn ć
Syr:37:30 in/among/by (+dat) many (dat) for foods (dat) he/she/it-will-be disease (nom) and the (nom)   he/she/it-will-NEAR, you(sg)-will-be-NEAR-ed (classical) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)  
Syr:37:30 Syr_37:30_1 Syr_37:30_2 Syr_37:30_3 Syr_37:30_4 Syr_37:30_5 Syr_37:30_6 Syr_37:30_7 Syr_37:30_8 Syr_37:30_9 Syr_37:30_10 Syr_37:30_11 Syr_37:30_12
Syr:37:30 x x x x x x x x x x x x
Syr:37:31 δι’ ἀπληστίαν πολλοὶ ἐτελεύτησαν, ὁ δὲ προσέχων προσθήσει ζωήν.
Syr:37:31 By surfeiting have many perished; but he that taketh heed prolongeth his life. (Sirach 37:31 Brenton)
Syr:37:31 Z przejedzenia wielu umarło, ale umiarkowany przedłuży swe życie. (Syr 37:31 BT_4)
Syr:37:31 δι’ ἀπληστίαν πολλοὶ ἐτελεύτησαν, δὲ προσέχων προσθήσει ζωήν.
Syr:37:31 διά   πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό δέ προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]
Syr:37:31 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Dużo By kończyć się zaś By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. By dodawać do Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy
Syr:37:31 di’ a)plEsti/an polloi\ e)teleu/tEsan, o( de\ prose/CHOn prosTE/sei DZOE/n.
Syr:37:31 di’ aplEstian polloi eteleutEsan, ho de proseCHOn prosTEsei DZOEn.
Syr:37:31 P N1A_ASF A1_NPM VAI_AAI3P RA_NSM x V1_PAPNSM VF_FAI3S N1_ASF
Syr:37:31 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) ć much to end the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. to add to life being, living, spirit; alive
Syr:37:31 because of (+acc), through (+gen)   many (nom) they-END-ed the (nom) Yet while PAY HEED-ing (nom) he/she/it-will-ADD-TO, you(sg)-will-be-ADD-ed-TO (classical) life (acc); alive ([Adj] acc)
Syr:37:31 Syr_37:31_1 Syr_37:31_2 Syr_37:31_3 Syr_37:31_4 Syr_37:31_5 Syr_37:31_6 Syr_37:31_7 Syr_37:31_8 Syr_37:31_9
Syr:37:31 x x x x x x x x x