1Krn:10:1 καὶ ἀλλόφυλοι ἐπολέμησαν πρὸς Ισραηλ, καὶ ἔφυγον ἀπὸ προσώπου ἀλλοφύλων, καὶ ἔπεσον τραυματίαι ἐν ὄρει Γελβουε.
1Krn:10:1 Now the Philistines warred against Israel; and they fled from before the Philistines, and fell down slain in mount Gelbue. (1 Chronicles 10:1 Brenton)
1Krn:10:1 Filistyni walczyli z Izraelitami; mężowie izraelscy uciekli przed Filistynami i padli pobici na wzgórzu Gilboa. (1 Krn 10:1 BT_4)
1Krn:10:1 Καὶ ἀλλόφυλοι ἐπολέμησαν πρὸς Ισραηλ, καὶ ἔφυγον ἀπὸ προσώπου ἀλλοφύλων, καὶ ἔπεσον τραυματίαι ἐν ὄρει Γελβουε.
1Krn:10:1 καί ἀλλό·φυλος -ον πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) πρός Ἰσραήλ, ὁ καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἀλλό·φυλος -ον καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)   ἐν ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)  
1Krn:10:1 I też, nawet, mianowicie Obcy By walczyć z wojną Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Izrael I też, nawet, mianowicie By uciekać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Obcy I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź
1Krn:10:1 *kai\ a)llo/fuloi e)pole/mEsan pro\s *israEl, kai\ e)/fugon a)po\ prosO/pou a)llofu/lOn, kai\ e)/peson traumati/ai e)n o)/rei *gelboue.
1Krn:10:1 kai allofyloi epolemEsan pros israEl, kai efygon apo prosOpu allofylOn, kai epeson traumatiai en orei gelbue.
1Krn:10:1 C N2_NPM VAI_AAI3P P N_ASM C VBI_AAI3P P N2N_GSN N2_GPM C VBI_AAI3P N1T_NPM P N3E_DSN N_GSM
1Krn:10:1 and also, even, namely foreign to fight war toward (+acc,+gen,+dat) Israel and also, even, namely to flee from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face foreign and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mount ć
1Krn:10:1 and foreign ([Adj] nom|voc) they-FIGHT-ed toward (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) and I-FLEE-ed, they-FLEE-ed away from (+gen) face (gen) foreign ([Adj] gen) and I-FALL-ed, they-FALL-ed   in/among/by (+dat) mount (dat)  
1Krn:10:1 1Krn_10:1_1 1Krn_10:1_2 1Krn_10:1_3 1Krn_10:1_4 1Krn_10:1_5 1Krn_10:1_6 1Krn_10:1_7 1Krn_10:1_8 1Krn_10:1_9 1Krn_10:1_10 1Krn_10:1_11 1Krn_10:1_12 1Krn_10:1_13 1Krn_10:1_14 1Krn_10:1_15 1Krn_10:1_16
1Krn:10:1 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:10:2 καὶ κατεδίωξαν ἀλλόφυλοι ὀπίσω Σαουλ καὶ ὀπίσω υἱῶν αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξαν ἀλλόφυλοι τὸν Ιωναθαν καὶ τὸν Αμιναδαβ καὶ τὸν Μελχισουε υἱοὺς Σαουλ.
1Krn:10:2 And the Philistines pursued after Saul, and after his sons; and the Philistines smote Jonathan, and Aminadab, and Melchisue, sons of Saul. (1 Chronicles 10:2 Brenton)
1Krn:10:2 Filistyni rozpoczęli natarcie na Saula i na jego synów, zabijając Jonatana, Abinadaba i Malkiszuę, synów Saula. (1 Krn 10:2 BT_4)
1Krn:10:2 καὶ κατεδίωξαν ἀλλόφυλοι ὀπίσω Σαουλ καὶ ὀπίσω υἱῶν αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξαν ἀλλόφυλοι τὸν Ιωναθαν καὶ τὸν Αμιναδαβ καὶ τὸν Μελχισουε υἱοὺς Σαουλ.
1Krn:10:2 καί κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ἀλλό·φυλος -ον ὀπίσω Σαούλ, ὁ καί ὀπίσω υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ἀλλό·φυλος -ον ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό Ἀμιναδάβ, ὁ καί ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σαούλ, ὁ
1Krn:10:2 I też, nawet, mianowicie By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Obcy Z tyłu w tył, z tyłu, potem Saul I też, nawet, mianowicie Z tyłu w tył, z tyłu, potem Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać Obcy I też, nawet, mianowicie Amminadab I też, nawet, mianowicie Syn Saul
1Krn:10:2 kai\ katedi/OXan a)llo/fuloi o)pi/sO *saoul kai\ o)pi/sO ui(O=n au)tou=, kai\ e)pa/taXan a)llo/fuloi to\n *iOnaTan kai\ to\n *aminadab kai\ to\n *melCHisoue ui(ou\s *saoul.
1Krn:10:2 kai katediOXan allofyloi opisO saul kai opisO hyiOn autu, kai epataXan allofyloi ton iOnaTan kai ton aminadab kai ton melCHisue hyius saul.
1Krn:10:2 C VAI_AAI3P N2_NPM P N_GSM C P N2_GPM RD_GSM C VAI_AAI3P N2_NPM RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM N2_APM N_GSM
1Krn:10:2 and also, even, namely to chase after chase, search for, prosecute foreign behind back, behind, after Saul and also, even, namely behind back, behind, after son he/she/it/same and also, even, namely to smite foreign the ć and also, even, namely the Amminadab and also, even, namely the ć son Saul
1Krn:10:2 and they-CHASE-ed-AFTER foreign ([Adj] nom|voc) behind Saul (indecl) and behind sons (gen) him/it/same (gen) and they-SMITE-ed foreign ([Adj] nom|voc) the (acc)   and the (acc) Amminadab (indecl) and the (acc)   sons (acc) Saul (indecl)
1Krn:10:2 1Krn_10:2_1 1Krn_10:2_2 1Krn_10:2_3 1Krn_10:2_4 1Krn_10:2_5 1Krn_10:2_6 1Krn_10:2_7 1Krn_10:2_8 1Krn_10:2_9 1Krn_10:2_10 1Krn_10:2_11 1Krn_10:2_12 1Krn_10:2_13 1Krn_10:2_14 1Krn_10:2_15 1Krn_10:2_16 1Krn_10:2_17 1Krn_10:2_18 1Krn_10:2_19 1Krn_10:2_20 1Krn_10:2_21 1Krn_10:2_22
1Krn:10:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:10:3 καὶ ἐβαρύνθη ὁ πόλεμος ἐπὶ Σαουλ, καὶ εὗρον αὐτὸν οἱ τοξόται ἐν τοῖς τόξοις καὶ πόνοις, καὶ ἐπόνεσεν ἀπὸ τῶν τόξων.
1Krn:10:3 And the battle prevailed against Saul, and the archers hit him with bows and arrows, and they were wounded of the bows. (1 Chronicles 10:3 Brenton)
1Krn:10:3 W końcu walka srożyła się wokół Saula. Wytropili go łucznicy, a on zadrżał na widok łuczników. (1 Krn 10:3 BT_4)
1Krn:10:3 καὶ ἐβαρύνθη πόλεμος ἐπὶ Σαουλ, καὶ εὗρον αὐτὸν οἱ τοξόται ἐν τοῖς τόξοις καὶ πόνοις, καὶ ἐπόνεσεν ἀπὸ τῶν τόξων.
1Krn:10:3 καί βαρύνω [LXX] (βαρυν-, -, βαρυν·[σ]-, -, βεβαρυν-, βαρυν·θ-) ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ ἐπί Σαούλ, ὁ καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό τόξον, -ου, τό καί πόνος, -ου, ὁ καί   ἀπό ὁ ἡ τό τόξον, -ου, τό
1Krn:10:3 I też, nawet, mianowicie By obciążać Wojna [zobacz polemiczny] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Saul I też, nawet, mianowicie By znajdować On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kłaniaj się (też tęcza) I też, nawet, mianowicie Praca I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kłaniaj się (też tęcza)
1Krn:10:3 kai\ e)baru/nTE o( po/lemos e)pi\ *saoul, kai\ eu(=ron au)to\n oi( toXo/tai e)n toi=s to/Xois kai\ po/nois, kai\ e)po/nesen a)po\ tO=n to/XOn.
1Krn:10:3 kai ebarynTE ho polemos epi saul, kai heuron auton hoi toXotai en tois toXois kai ponois, kai eponesen apo tOn toXOn.
1Krn:10:3 C VCI_API3S RA_NSM N2_NSM P N_ASM C VB_AAI3P RD_ASM RA_NPM N1_NPM P RA_DPN N2N_DPN C N2_DPM C VAI_AAI3S P RA_GPN N2N_GPN
1Krn:10:3 and also, even, namely to weigh down the war [see polemic] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Saul and also, even, namely to find he/she/it/same the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Bow (also rainbow) and also, even, namely labor and also, even, namely ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the Bow (also rainbow)
1Krn:10:3 and he/she/it-was-WEIGH-ed-DOWN the (nom) war (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) Saul (indecl) and do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) him/it/same (acc) the (nom)   in/among/by (+dat) the (dat) Bows (dat) and labors (dat) and   away from (+gen) the (gen) Bows (gen)
1Krn:10:3 1Krn_10:3_1 1Krn_10:3_2 1Krn_10:3_3 1Krn_10:3_4 1Krn_10:3_5 1Krn_10:3_6 1Krn_10:3_7 1Krn_10:3_8 1Krn_10:3_9 1Krn_10:3_10 1Krn_10:3_11 1Krn_10:3_12 1Krn_10:3_13 1Krn_10:3_14 1Krn_10:3_15 1Krn_10:3_16 1Krn_10:3_17 1Krn_10:3_18 1Krn_10:3_19 1Krn_10:3_20 1Krn_10:3_21
1Krn:10:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:10:4 καὶ εἶπεν Σαουλ τῷ αἴροντι τὰ σκεύη αὐτοῦ Σπάσαι τὴν ῥομφαίαν σου καὶ ἐκκέντησόν με ἐν αὐτῇ, μὴ ἔλθωσιν οἱ ἀπερίτμητοι οὗτοι καὶ ἐμπαίξωσίν μοι. καὶ οὐκ ἐβούλετο ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβεῖτο σφόδρα· καὶ ἔλαβεν Σαουλ τὴν ῥομφαίαν καὶ ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτήν.
1Krn:10:4 And Saul said to his armour-bearer, Draw thy sword, and pierce me through with it, lest these uncircumcised come and mock me. But his armour-bearer would not, for he was greatly afraid: so Saul took a sword, and fell upon it. (1 Chronicles 10:4 Brenton)
1Krn:10:4 I odezwał się Saul do swego giermka: «Dobądź swego miecza i przebij mnie nim, ażeby nie przyszli ci nieobrzezańcy i nie naigrawali się ze mnie». Lecz giermek nie chciał tego uczynić, gdyż bardzo się bał. Saul więc dobył miecza i sam rzucił się na niego. (1 Krn 10:4 BT_4)
1Krn:10:4 καὶ εἶπεν Σαουλ τῷ αἴροντι τὰ σκεύη αὐτοῦ Σπάσαι τὴν ῥομφαίαν σου καὶ ἐκκέντησόν με ἐν αὐτῇ, μὴ ἔλθωσιν οἱ ἀπερίτμητοι οὗτοι καὶ ἐμπαίξωσίν μοι. καὶ οὐκ ἐβούλετο αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβεῖτο σφόδρα· καὶ ἔλαβεν Σαουλ τὴν ῥομφαίαν καὶ ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτήν.
1Krn:10:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαούλ, ὁ ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό σπάω (σπ(α)-, σπα·σ-, σπα·σ-, -, εσπασ-, -) ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐκ·κεντέω (-, -, εκ+κεντη·σ-, -, εκ+κεκεντη-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν αὐτός αὐτή αὐτό μή ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἀ·περί·τμητος -ον οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐμ·παίζω (εν+παιζ-, εν+παιξ-, εν+παιξ-, εν+πεπαιχ·[κ]-, εν+πεπαιγ-, εν+παιχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) σφόδρα καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Σαούλ, ὁ ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:10:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Saul By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo Do ??? Szpada Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By kłuć poza zamierz się nożem z ostrym przedmiotem, przebijaj się, przenikaj Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Nie By przychodzić Nie obrzezany To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By wykpiwać w sporcie wyśmiewaj, drwij Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By planować/decyduj się/zamierzaj By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By bać się Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Saul Szpada I też, nawet, mianowicie By spadać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
1Krn:10:4 kai\ ei)=pen *saoul tO=| ai)/ronti ta\ skeu/E au)tou= *spa/sai tE\n r(omfai/an sou kai\ e)kke/ntEso/n me e)n au)tE=|, mE\ e)/lTOsin oi( a)peri/tmEtoi ou(=toi kai\ e)mpai/XOsi/n moi. kai\ ou)k e)bou/leto o( ai)/rOn ta\ skeu/E au)tou=, o(/ti e)fobei=to sfo/dra· kai\ e)/laben *saoul tE\n r(omfai/an kai\ e)pe/pesen e)p’ au)tE/n.
1Krn:10:4 kai eipen saul tO aironti ta skeuE autu spasai tEn romfaian su kai ekkentEson me en autE, mE elTOsin hoi aperitmEtoi hutoi kai empaiXOsin moi. kai uk ebuleto ho airOn ta skeuE autu, hoti efobeito sfodra· kai elaben saul tEn romfaian kai epepesen ep’ autEn.
1Krn:10:4 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DSM V1_PAPDSM RA_APN N3E_APN RD_GSM VA_AAD2S RA_ASF N1A_ASF RP_GS C VA_AAD2S RP_AS P RD_DSF D VB_AAS3P RA_NPM A1B_NPM RD_NPM C VA_AAS3P RP_DS C D V1I_IMI3S RA_NSM V1_PAPNSM RA_APN N3E_APN RD_GSM C V2I_IMI3S D C VBI_AAI3S N_NSM RA_ASF N1A_ASF C VAI_AAI3S P RD_ASF
1Krn:10:4 and also, even, namely to say/tell Saul the to lift/pick up take up, tote, raise the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same to ??? the sword you; your/yours(sg) and also, even, namely to prick out stab with a sharp object, perforate, pierce I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same not to come the uncircumcised this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to mock in sport deride, jeer I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to plan/determine/intend the to lift/pick up take up, tote, raise; to choose the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same because/that to fear vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Saul the sword and also, even, namely to fall upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
1Krn:10:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed Saul (indecl) the (dat) while LIFT/PICK-ing-UP (dat) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) him/it/same (gen) you(sg)-are-being-???-ed, to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) the (acc) sword (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-PRICK OUT-you(sg)! me (acc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) not they-should-COME the (nom) uncircumcised ([Adj] nom|voc) these (nom) and they-should-MOCK IN SPORT- me (dat) and not he/she/it-was-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed the (nom) while LIFT/PICK-ing-UP (nom); while CHOOSE-ing (nom) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) him/it/same (gen) because/that he/she/it-was-being-FEAR-ed vehement, and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Saul (indecl) the (acc) sword (acc) and he/she/it-FALL-ed-UPON upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc)
1Krn:10:4 1Krn_10:4_1 1Krn_10:4_2 1Krn_10:4_3 1Krn_10:4_4 1Krn_10:4_5 1Krn_10:4_6 1Krn_10:4_7 1Krn_10:4_8 1Krn_10:4_9 1Krn_10:4_10 1Krn_10:4_11 1Krn_10:4_12 1Krn_10:4_13 1Krn_10:4_14 1Krn_10:4_15 1Krn_10:4_16 1Krn_10:4_17 1Krn_10:4_18 1Krn_10:4_19 1Krn_10:4_20 1Krn_10:4_21 1Krn_10:4_22 1Krn_10:4_23 1Krn_10:4_24 1Krn_10:4_25 1Krn_10:4_26 1Krn_10:4_27 1Krn_10:4_28 1Krn_10:4_29 1Krn_10:4_30 1Krn_10:4_31 1Krn_10:4_32 1Krn_10:4_33 1Krn_10:4_34 1Krn_10:4_35 1Krn_10:4_36 1Krn_10:4_37 1Krn_10:4_38 1Krn_10:4_39 1Krn_10:4_40 1Krn_10:4_41 1Krn_10:4_42 1Krn_10:4_43 1Krn_10:4_44 1Krn_10:4_45
1Krn:10:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:10:5 καὶ εἶδεν ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ ὅτι ἀπέθανεν Σαουλ, καὶ ἔπεσεν καί γε αὐτὸς ἐπὶ τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ καὶ ἀπέθανεν.
1Krn:10:5 And his armour-bearer saw that Saul was dead, and he also fell upon his sword. (1 Chronicles 10:5 Brenton)
1Krn:10:5 Gdy giermek zobaczył, że Saul umarł, sam też rzucił się na miecz i razem umarł. (1 Krn 10:5 BT_4)
1Krn:10:5 καὶ εἶδεν αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ ὅτι ἀπέθανεν Σαουλ, καὶ ἔπεσεν καί γε αὐτὸς ἐπὶ τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ καὶ ἀπέθανεν.
1Krn:10:5 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) Σαούλ, ὁ καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καί γέ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
1Krn:10:5 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By umierać Saul I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. I też, nawet, mianowicie ??? On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Szpada On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umierać
1Krn:10:5 kai\ ei)=den o( ai)/rOn ta\ skeu/E au)tou= o(/ti a)pe/Tanen *saoul, kai\ e)/pesen kai/ ge au)to\s e)pi\ tE\n r(omfai/an au)tou= kai\ a)pe/Tanen.
1Krn:10:5 kai eiden ho airOn ta skeuE autu hoti apeTanen saul, kai epesen kai ge autos epi tEn romfaian autu kai apeTanen.
1Krn:10:5 C VBI_AAI3S RA_NSM V1_PAPNSM RA_APN N3E_APN RD_GSM C VBI_AAI3S N_NSM C VAI_AAI3S C x RD_NSM P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C VBI_AAI3S
1Krn:10:5 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the to lift/pick up take up, tote, raise; to choose the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same because/that to die Saul and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. and also, even, namely ??? he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sword he/she/it/same and also, even, namely to die
1Krn:10:5 and he/she/it-SEE-ed the (nom) while LIFT/PICK-ing-UP (nom); while CHOOSE-ing (nom) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) him/it/same (gen) because/that he/she/it-DIE-ed Saul (indecl) and he/she/it-FALL-ed and ??? he/it/same (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) sword (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-DIE-ed
1Krn:10:5 1Krn_10:5_1 1Krn_10:5_2 1Krn_10:5_3 1Krn_10:5_4 1Krn_10:5_5 1Krn_10:5_6 1Krn_10:5_7 1Krn_10:5_8 1Krn_10:5_9 1Krn_10:5_10 1Krn_10:5_11 1Krn_10:5_12 1Krn_10:5_13 1Krn_10:5_14 1Krn_10:5_15 1Krn_10:5_16 1Krn_10:5_17 1Krn_10:5_18 1Krn_10:5_19 1Krn_10:5_20 1Krn_10:5_21
1Krn:10:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:10:6 καὶ ἀπέθανεν Σαουλ καὶ τρεῖς υἱοὶ αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ πᾶς ὁ οἶκος αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀπέθανεν.
1Krn:10:6 So Saul died, and his three sons on that day, and all his family died at the same time. (1 Chronicles 10:6 Brenton)
1Krn:10:6 Umarł więc Saul i trzej jego synowie, cały też dom jego zginął razem w tym dniu. (1 Krn 10:6 BT_4)
1Krn:10:6 καὶ ἀπέθανεν Σαουλ καὶ τρεῖς υἱοὶ αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ πᾶς οἶκος αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀπέθανεν.
1Krn:10:6 καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) Σαούλ, ὁ καί τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
1Krn:10:6 I też, nawet, mianowicie By umierać Saul I też, nawet, mianowicie Trzy Syn On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dom On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By umierać
1Krn:10:6 kai\ a)pe/Tanen *saoul kai\ trei=s ui(oi\ au)tou= e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE|, kai\ pa=s o( oi)=kos au)tou= e)pi\ to\ au)to\ a)pe/Tanen.
1Krn:10:6 kai apeTanen saul kai treis hyioi autu en tE hEmera ekeinE, kai pas ho oikos autu epi to auto apeTanen.
1Krn:10:6 C VBI_AAI3S N_NSM C A3_NPM N2_NPM RD_GSM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF C A3_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM P RA_ASN RD_ASN VBI_AAI3S
1Krn:10:6 and also, even, namely to die Saul and also, even, namely three son he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that and also, even, namely every all, each, every, the whole of the house he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same to die
1Krn:10:6 and he/she/it-DIE-ed Saul (indecl) and three (acc, nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) and every (nom|voc) the (nom) house (nom) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc) he/she/it-DIE-ed
1Krn:10:6 1Krn_10:6_1 1Krn_10:6_2 1Krn_10:6_3 1Krn_10:6_4 1Krn_10:6_5 1Krn_10:6_6 1Krn_10:6_7 1Krn_10:6_8 1Krn_10:6_9 1Krn_10:6_10 1Krn_10:6_11 1Krn_10:6_12 1Krn_10:6_13 1Krn_10:6_14 1Krn_10:6_15 1Krn_10:6_16 1Krn_10:6_17 1Krn_10:6_18 1Krn_10:6_19 1Krn_10:6_20
1Krn:10:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:10:7 καὶ εἶδεν πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ ὁ ἐν τῷ αὐλῶνι ὅτι ἔφυγεν Ισραηλ καὶ ὅτι ἀπέθανεν Σαουλ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ κατέλιπον τὰς πόλεις αὐτῶν καὶ ἔφυγον· καὶ ἦλθον ἀλλόφυλοι καὶ κατῴκησαν ἐν αὐταῖς. –
1Krn:10:7 And all the men of Israel that were in the valley saw that Israel fled, and that Saul and his sons were dead, and they left their cities, and fled: and the Philistines came and dwelt in them. (1 Chronicles 10:7 Brenton)
1Krn:10:7 Skoro wszyscy Izraelici mieszkający w dolinie spostrzegli, że tamci uciekają i że poległ Saul i jego synowie, opuścili swoje miasta i zbiegli, a nadeszli Filistyni i zamieszkali w nich. (1 Krn 10:7 BT_4)
1Krn:10:7 καὶ εἶδεν πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ ἐν τῷ αὐλῶνι ὅτι ἔφυγεν Ισραηλ καὶ ὅτι ἀπέθανεν Σαουλ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ κατέλιπον τὰς πόλεις αὐτῶν καὶ ἔφυγον· καὶ ἦλθον ἀλλόφυλοι καὶ κατῴκησαν ἐν αὐταῖς.
1Krn:10:7 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό   ὅτι φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) Ἰσραήλ, ὁ καί ὅτι ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) Σαούλ, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀλλό·φυλος -ον καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό  
1Krn:10:7 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ponieważ/tamto By uciekać Izrael I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto By umierać Saul I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uciekać I też, nawet, mianowicie By przychodzić Obcy I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo  
1Krn:10:7 kai\ ei)=den pa=s a)nE\r *israEl o( e)n tO=| au)lO=ni o(/ti e)/fugen *israEl kai\ o(/ti a)pe/Tanen *saoul kai\ oi( ui(oi\ au)tou=, kai\ kate/lipon ta\s po/leis au)tO=n kai\ e)/fugon· kai\ E)=lTon a)llo/fuloi kai\ katO/|kEsan e)n au)tai=s.
1Krn:10:7 kai eiden pas anEr israEl ho en tO aulOni hoti efygen israEl kai hoti apeTanen saul kai hoi hyioi autu, kai katelipon tas poleis autOn kai efygon· kai ElTon allofyloi kai katOkEsan en autais.
1Krn:10:7 C VBI_AAI3S A3_NSM N3_NSM N_GSM RA_NSM P RA_DSM N3W_DSM C VBI_AAI3S N_NSM C C VBI_AAI3S N_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM C VBI_AAI3P RA_APF N3I_APF RD_GPM C VBI_AAI3P C VBI_AAI3P N2_NPM C VAI_AAI3P P RD_DPF
1Krn:10:7 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć because/that to flee Israel and also, even, namely because/that to die Saul and also, even, namely the son he/she/it/same and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the city he/she/it/same and also, even, namely to flee and also, even, namely to come foreign and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same  
1Krn:10:7 and he/she/it-SEE-ed every (nom|voc) man, husband (nom) Israel (indecl) the (nom) in/among/by (+dat) the (dat)   because/that he/she/it-FLEE-ed Israel (indecl) and because/that he/she/it-DIE-ed Saul (indecl) and the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) and I-LEAVE-ed-BEHIND, they-LEAVE-ed-BEHIND the (acc) cities (acc, nom|voc) them/same (gen) and I-FLEE-ed, they-FLEE-ed and I-COME-ed, they-COME-ed foreign ([Adj] nom|voc) and they-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN in/among/by (+dat) them/same (dat)  
1Krn:10:7 1Krn_10:7_1 1Krn_10:7_2 1Krn_10:7_3 1Krn_10:7_4 1Krn_10:7_5 1Krn_10:7_6 1Krn_10:7_7 1Krn_10:7_8 1Krn_10:7_9 1Krn_10:7_10 1Krn_10:7_11 1Krn_10:7_12 1Krn_10:7_13 1Krn_10:7_14 1Krn_10:7_15 1Krn_10:7_16 1Krn_10:7_17 1Krn_10:7_18 1Krn_10:7_19 1Krn_10:7_20 1Krn_10:7_21 1Krn_10:7_22 1Krn_10:7_23 1Krn_10:7_24 1Krn_10:7_25 1Krn_10:7_26 1Krn_10:7_27 1Krn_10:7_28 1Krn_10:7_29 1Krn_10:7_30 1Krn_10:7_31 1Krn_10:7_32 1Krn_10:7_33 1Krn_10:7_34 1Krn_10:7_35
1Krn:10:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:10:8 καὶ ἐγένετο τῇ ἐχομένῃ καὶ ἦλθον ἀλλόφυλοι τοῦ σκυλεύειν τοὺς τραυματίας καὶ εὗρον τὸν Σαουλ καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ πεπτωκότας ἐν τῷ ὄρει Γελβουε.
1Krn:10:8 And it came to pass on the next day that the Philistines came to strip the slain, and they found Saul and his sons fallen on mount Gelbue. (1 Chronicles 10:8 Brenton)
1Krn:10:8 Nazajutrz przyszli Filistyni złupić ciała zabitych i znaleźli Saula i jego synów, leżących na wzgórzu Gilboa. (1 Krn 10:8 BT_4)
1Krn:10:8 καὶ ἐγένετο τῇ ἐχομένῃ καὶ ἦλθον ἀλλόφυλοι τοῦ σκυλεύειν τοὺς τραυματίας καὶ εὗρον τὸν Σαουλ καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ πεπτωκότας ἐν τῷ ὄρει Γελβουε.
1Krn:10:8 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀλλό·φυλος -ον ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό Σαούλ, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)  
1Krn:10:8 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się By mieć I też, nawet, mianowicie By przychodzić Obcy I też, nawet, mianowicie By znajdować Saul I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź
1Krn:10:8 kai\ e)ge/neto tE=| e)CHome/nE| kai\ E)=lTon a)llo/fuloi tou= skuleu/ein tou\s traumati/as kai\ eu(=ron to\n *saoul kai\ tou\s ui(ou\s au)tou= peptOko/tas e)n tO=| o)/rei *gelboue.
1Krn:10:8 kai egeneto tE eCHomenE kai ElTon allofyloi tu skyleuein tus traumatias kai heuron ton saul kai tus hyius autu peptOkotas en tO orei gelbue.
1Krn:10:8 C VBI_AMI3S RA_DSF V1_PMPDSF C VBI_AAI3P N2_NPM RA_GSN V1_PAN RA_APM N1T_APM C VB_AAI3P RA_ASM N_ASM C RA_APM N2_APM RD_GSM VX_XAPAPM P RA_DSN N3E_DSN N_GSM
1Krn:10:8 and also, even, namely to become become, happen the to have and also, even, namely to come foreign the ć the ć and also, even, namely to find the Saul and also, even, namely the son he/she/it/same to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount ć
1Krn:10:8 and he/she/it-was-BECOME-ed the (dat) while being-HAVE-ed (dat) and I-COME-ed, they-COME-ed foreign ([Adj] nom|voc) the (gen)   the (acc)   and do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) the (acc) Saul (indecl) and the (acc) sons (acc) him/it/same (gen) having FALL-ed (acc) in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat)  
1Krn:10:8 1Krn_10:8_1 1Krn_10:8_2 1Krn_10:8_3 1Krn_10:8_4 1Krn_10:8_5 1Krn_10:8_6 1Krn_10:8_7 1Krn_10:8_8 1Krn_10:8_9 1Krn_10:8_10 1Krn_10:8_11 1Krn_10:8_12 1Krn_10:8_13 1Krn_10:8_14 1Krn_10:8_15 1Krn_10:8_16 1Krn_10:8_17 1Krn_10:8_18 1Krn_10:8_19 1Krn_10:8_20 1Krn_10:8_21 1Krn_10:8_22 1Krn_10:8_23 1Krn_10:8_24
1Krn:10:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:10:9 καὶ ἐξέδυσαν αὐτὸν καὶ ἔλαβον τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ καὶ ἀπέστειλαν εἰς γῆν ἀλλοφύλων κύκλῳ τοῦ εὐαγγελίσασθαι τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν καὶ τῷ λαῷ·
1Krn:10:9 And they stripped him, and took his head, and his armour, and sent them into the land of the Philistines round about, to proclaim the glad tidings to their idols, and to the people. (1 Chronicles 10:9 Brenton)
1Krn:10:9 A złupiwszy go, zabrali jego głowę i zbroję. Po całej ziemi filistyńskiej rozesłali polecenie, aby obwieścić radosną nowinę swoim bogom i ludowi. (1 Krn 10:9 BT_4)
1Krn:10:9 καὶ ἐξέδυσαν αὐτὸν καὶ ἔλαβον τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ καὶ ἀπέστειλαν εἰς γῆν ἀλλοφύλων κύκλῳ τοῦ εὐαγγελίσασθαι τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν καὶ τῷ λαῷ·
1Krn:10:9 καί ἐκ·δύω/-δύνω (εκ+δυν-, εκ+δυ·σ-, εκ+δυ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀλλό·φυλος -ον κύκλῳ ὁ ἡ τό εὐ·αγγελίζω (ευ+αγγελιζ-/ευαγγελιζ-, ευ+αγγελι(ε)·[σ]-, ευ+αγγελι·σ-/ευαγγελι·σ-, -, ευ+ηγγελισ-/ευαγγελισ-, ευ+αγγελισ·θ-/ευαγγελισ·θ-) ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
1Krn:10:9 I też, nawet, mianowicie By rozbierać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Głowa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie zamawiać Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Obcy W kole By głosić ewangelię Idol On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ludzie
1Krn:10:9 kai\ e)Xe/dusan au)to\n kai\ e)/labon tE\n kefalE\n au)tou= kai\ ta\ skeu/E au)tou= kai\ a)pe/steilan ei)s gE=n a)llofu/lOn ku/klO| tou= eu)aggeli/sasTai toi=s ei)dO/lois au)tO=n kai\ tO=| laO=|·
1Krn:10:9 kai eXedysan auton kai elabon tEn kefalEn autu kai ta skeuE autu kai apesteilan eis gEn allofylOn kyklO tu euangelisasTai tois eidOlois autOn kai tO laO·
1Krn:10:9 C VAI_AAI3P RD_ASM C VBI_AAI3P RA_ASF N1_ASF RD_GSM C RA_APN N3E_APN RD_GSM C VAI_AAI3P P N1_ASF N2_GPM N2_DSM RA_GSN VA_AMN RA_DPN N2N_DPN RD_GPM C RA_DSM N2_DSM
1Krn:10:9 and also, even, namely to undress he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the head he/she/it/same and also, even, namely the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send into (+acc) earth/land foreign in a circle the to evangelize the idol he/she/it/same and also, even, namely the people
1Krn:10:9 and they-UNDRESS-ed him/it/same (acc) and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed the (acc) head (acc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) him/it/same (gen) and they-ORDER FORTH-ed into (+acc) earth/land (acc) foreign ([Adj] gen) in a circle the (gen) to-be-EVANGELIZE-ed the (dat) idols (dat) them/same (gen) and the (dat) people (dat)
1Krn:10:9 1Krn_10:9_1 1Krn_10:9_2 1Krn_10:9_3 1Krn_10:9_4 1Krn_10:9_5 1Krn_10:9_6 1Krn_10:9_7 1Krn_10:9_8 1Krn_10:9_9 1Krn_10:9_10 1Krn_10:9_11 1Krn_10:9_12 1Krn_10:9_13 1Krn_10:9_14 1Krn_10:9_15 1Krn_10:9_16 1Krn_10:9_17 1Krn_10:9_18 1Krn_10:9_19 1Krn_10:9_20 1Krn_10:9_21 1Krn_10:9_22 1Krn_10:9_23 1Krn_10:9_24 1Krn_10:9_25 1Krn_10:9_26
1Krn:10:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:10:10 καὶ ἔθηκαν τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν οἴκῳ θεοῦ αὐτῶν καὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἔθηκαν ἐν οἴκῳ Δαγων.
1Krn:10:10 And they put their armour in the house of their god, and they put his head in the house of Dagon. (1 Chronicles 10:10 Brenton)
1Krn:10:10 Zbroję jego złożyli w świątyni swoich bogów, a czaszkę jego przytwierdzili w świątyni Dagona. (1 Krn 10:10 BT_4)
1Krn:10:10 καὶ ἔθηκαν τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν οἴκῳ θεοῦ αὐτῶν καὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἔθηκαν ἐν οἴκῳ Δαγων.
1Krn:10:10 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)  
1Krn:10:10 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Głowa On/ona/to/to samo By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom
1Krn:10:10 kai\ e)/TEkan ta\ skeu/E au)tou= e)n oi)/kO| Teou= au)tO=n kai\ tE\n kefalE\n au)tou= e)/TEkan e)n oi)/kO| *dagOn.
1Krn:10:10 kai eTEkan ta skeuE autu en oikO Teu autOn kai tEn kefalEn autu eTEkan en oikO dagOn.
1Krn:10:10 C VAI_AAI3P RA_APN N3E_APN RD_GSM P N2_DSM N2_GSM RD_GPM C RA_ASF N1_ASF RD_GSM VAI_AAI3P P N2_DSM N_GSM
1Krn:10:10 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely the head he/she/it/same to place lay, put, set, situate, station in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house ć
1Krn:10:10 and they-PLACE-ed the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) house (dat) god (gen) them/same (gen) and the (acc) head (acc) him/it/same (gen) they-PLACE-ed in/among/by (+dat) house (dat)  
1Krn:10:10 1Krn_10:10_1 1Krn_10:10_2 1Krn_10:10_3 1Krn_10:10_4 1Krn_10:10_5 1Krn_10:10_6 1Krn_10:10_7 1Krn_10:10_8 1Krn_10:10_9 1Krn_10:10_10 1Krn_10:10_11 1Krn_10:10_12 1Krn_10:10_13 1Krn_10:10_14 1Krn_10:10_15 1Krn_10:10_16 1Krn_10:10_17
1Krn:10:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:10:11 καὶ ἤκουσαν πάντες οἱ κατοικοῦντες Γαλααδ ἅπαντα, ἃ ἐποίησαν ἀλλόφυλοι τῷ Σαουλ καὶ τῷ Ισραηλ.
1Krn:10:11 And all the dwellers in Galaad heard of all that the Philistines had done to Saul and to Israel. (1 Chronicles 10:11 Brenton)
1Krn:10:11 Gdy usłyszeli wszyscy mieszkańcy Jabesz w Gileadzie o tym wszystkim, jak Filistyni postąpili z Saulem, (1 Krn 10:11 BT_4)
1Krn:10:11 καὶ ἤκουσαν πάντες οἱ κατοικοῦντες Γαλααδ ἅπαντα, ἐποίησαν ἀλλόφυλοι τῷ Σαουλ καὶ τῷ Ισραηλ.
1Krn:10:11 καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)   ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος; ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀλλό·φυλος -ον ὁ ἡ τό Σαούλ, ὁ καί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
1Krn:10:11 I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Każdy; by spotykać Kto/, który/, który By czynić/rób Obcy Saul I też, nawet, mianowicie Izrael
1Krn:10:11 kai\ E)/kousan pa/ntes oi( katoikou=ntes *galaad a(/panta, a(/ e)poi/Esan a)llo/fuloi tO=| *saoul kai\ tO=| *israEl.
1Krn:10:11 kai Ekusan pantes hoi katoikuntes galaad hapanta, ha epoiEsan allofyloi tO saul kai tO israEl.
1Krn:10:11 C VAI_AAI3P A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM N_DSF A3_APN RR_APN VAI_AAI3P N2_NPM RA_DSM N_DSM C RA_DSM N_DSM
1Krn:10:11 and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to hear every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć every; to encounter who/whom/which to do/make foreign the Saul and also, even, namely the Israel
1Krn:10:11 and while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed all (nom|voc) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc)   all (nom|acc|voc), every (acc); be-you(sg)-ENCOUNTER-ing! who/whom/which (nom|acc) they-DO/MAKE-ed foreign ([Adj] nom|voc) the (dat) Saul (indecl) and the (dat) Israel (indecl)
1Krn:10:11 1Krn_10:11_1 1Krn_10:11_2 1Krn_10:11_3 1Krn_10:11_4 1Krn_10:11_5 1Krn_10:11_6 1Krn_10:11_7 1Krn_10:11_8 1Krn_10:11_9 1Krn_10:11_10 1Krn_10:11_11 1Krn_10:11_12 1Krn_10:11_13 1Krn_10:11_14 1Krn_10:11_15
1Krn:10:11 x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:10:12 καὶ ἠγέρθησαν ἐκ Γαλααδ πᾶς ἀνὴρ δυνατὸς καὶ ἔλαβον τὸ σῶμα Σαουλ καὶ τὸ σῶμα τῶν υἱῶν αὐτοῦ καὶ ἤνεγκαν αὐτὰ εἰς Ιαβις καὶ ἔθαψαν τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ὑπὸ τὴν δρῦν ἐν Ιαβις καὶ ἐνήστευσαν ἑπτὰ ἡμέρας. –
1Krn:10:12 And all the mighty men rose up from Galaad, and they took the body of Saul, and the bodies of his sons, and brought them to Jabis, and buried their bones under the oak in Jabis, and fasted seven days. (1 Chronicles 10:12 Brenton)
1Krn:10:12 powstali wszyscy dzielni ludzie, a zabrawszy zwłoki Saula i zwłoki jego synów, sprowadzili je do Jabesz i pochowali kości ich pod terebintem w Jabesz. Pościli potem przez siedem dni. (1 Krn 10:12 BT_4)
1Krn:10:12 καὶ ἠγέρθησαν ἐκ Γαλααδ πᾶς ἀνὴρ δυνατὸς καὶ ἔλαβον τὸ σῶμα Σαουλ καὶ τὸ σῶμα τῶν υἱῶν αὐτοῦ καὶ ἤνεγκαν αὐτὰ εἰς Ιαβις καὶ ἔθαψαν τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ὑπὸ τὴν δρῦν ἐν Ιαβις καὶ ἐνήστευσαν ἑπτὰ ἡμέρας.
1Krn:10:12 καί ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) ἐκ   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δυνατός -ή -όν καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό Σαούλ, ὁ καί ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὑπό ὁ ἡ τό   ἐν   καί νηστεύω (νηστευ-, νηστευ·σ-, νηστευ·σ-, νενηστευ·κ-, νενηστευ-, -) ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ  
1Krn:10:12 I też, nawet, mianowicie By podnosić się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Zdolny I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ciało Saul I też, nawet, mianowicie Ciało Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By grzebać Kość On/ona/to/to samo Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Do mocno {szybko} Siedem Dzień  
1Krn:10:12 kai\ E)ge/rTEsan e)k *galaad pa=s a)nE\r dunato\s kai\ e)/labon to\ sO=ma *saoul kai\ to\ sO=ma tO=n ui(O=n au)tou= kai\ E)/negkan au)ta\ ei)s *iabis kai\ e)/TaPSan ta\ o)sta= au)tO=n u(po\ tE\n dru=n e)n *iabis kai\ e)nE/steusan e(pta\ E(me/ras.
1Krn:10:12 kai EgerTEsan ek galaad pas anEr dynatos kai elabon to sOma saul kai to sOma tOn hyiOn autu kai Enenkan auta eis iabis kai eTaPSan ta osta autOn hypo tEn dryn en iabis kai enEsteusan hepta hEmeras.
1Krn:10:12 C VCI_API3P P N_GSF A3_NSM N3_NSM A1_NSM C VBI_AAI3P RA_ASN N3M_ASN N_GSM C RA_ASN N3M_ASN RA_GPM N2_GPM RD_GSM C VAI_AAI3P RD_APN P N_AS C VAI_AAI3P RA_APN N2N_APN RD_GPM P RA_ASF N3U_ASF P N_DS C VAI_AAI3P M N1A_APF
1Krn:10:12 and also, even, namely to rise out of (+gen) ἐξ before vowels ć every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". capable and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the body Saul and also, even, namely the body the son he/she/it/same and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth he/she/it/same into (+acc) ć and also, even, namely to bury the bone he/she/it/same under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to fast seven day  
1Krn:10:12 and they-were-RISE-ed out of (+gen)   every (nom|voc) man, husband (nom) capable ([Adj] nom) and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed the (nom|acc) body (nom|acc|voc) Saul (indecl) and the (nom|acc) body (nom|acc|voc) the (gen) sons (gen) him/it/same (gen) and they-BRING-ed they/them/same (nom|acc) into (+acc)   and they-BURY-ed the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) them/same (gen) under (+acc), by (+gen) the (acc)   in/among/by (+dat)   and they-FAST-ed seven day (gen), days (acc)  
1Krn:10:12 1Krn_10:12_1 1Krn_10:12_2 1Krn_10:12_3 1Krn_10:12_4 1Krn_10:12_5 1Krn_10:12_6 1Krn_10:12_7 1Krn_10:12_8 1Krn_10:12_9 1Krn_10:12_10 1Krn_10:12_11 1Krn_10:12_12 1Krn_10:12_13 1Krn_10:12_14 1Krn_10:12_15 1Krn_10:12_16 1Krn_10:12_17 1Krn_10:12_18 1Krn_10:12_19 1Krn_10:12_20 1Krn_10:12_21 1Krn_10:12_22 1Krn_10:12_23 1Krn_10:12_24 1Krn_10:12_25 1Krn_10:12_26 1Krn_10:12_27 1Krn_10:12_28 1Krn_10:12_29 1Krn_10:12_30 1Krn_10:12_31 1Krn_10:12_32 1Krn_10:12_33 1Krn_10:12_34 1Krn_10:12_35 1Krn_10:12_36 1Krn_10:12_37 1Krn_10:12_38
1Krn:10:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:10:13 καὶ ἀπέθανεν Σαουλ ἐν ταῖς ἀνομίαις αὐτοῦ, αἷς ἠνόμησεν τῷ κυρίῳ, κατὰ τὸν λόγον κυρίου, διότι οὐκ ἐφύλαξεν· ὅτι ἐπηρώτησεν Σαουλ ἐν τῷ ἐγγαστριμύθῳ τοῦ ζητῆσαι, καὶ ἀπεκρίνατο αὐτῷ Σαμουηλ ὁ προφήτης·
1Krn:10:13 So Saul died for his transgressions, wherein he transgressed against God, against the word of the Lord, forasmuch as he kept it not, because Saul enquired of a wizard to seek counsel, and Samuel the prophet answered him: (1 Chronicles 10:13 Brenton)
1Krn:10:13 Saul umarł na skutek własnego przewinienia, które popełnił wobec Pana, przeciw słowu Pańskiemu, którego nie strzegł. Zasięgał on nawet rady u wróżbiarki, (1 Krn 10:13 BT_4)
1Krn:10:13 καὶ ἀπέθανεν Σαουλ ἐν ταῖς ἀνομίαις αὐτοῦ, αἷς ἠνόμησεν τῷ κυρίῳ, κατὰ τὸν λόγον κυρίου, διότι οὐκ ἐφύλαξεν· ὅτι ἐπηρώτησεν Σαουλ ἐν τῷ ἐγγαστριμύθῳ τοῦ ζητῆσαι, καὶ ἀπεκρίνατο αὐτῷ Σαμουηλ προφήτης·
1Krn:10:13 καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) Σαούλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ   ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατά ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δι·ότι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὅτι ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) Σαούλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Σαμουήλ, ὁ ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ
1Krn:10:13 I też, nawet, mianowicie By umierać Saul W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bezprawie On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z powodu tego: Tamto ??? Przed przydechem mocnym By zabezpieczać się Ponieważ/tamto By pytać się Saul W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By szukać I też, nawet, mianowicie By odpowiadać On/ona/to/to samo Samuel Prorok
1Krn:10:13 kai\ a)pe/Tanen *saoul e)n tai=s a)nomi/ais au)tou=, ai(=s E)no/mEsen tO=| kuri/O|, kata\ to\n lo/gon kuri/ou, dio/ti ou)k e)fu/laXen· o(/ti e)pErO/tEsen *saoul e)n tO=| e)ggastrimu/TO| tou= DZEtE=sai, kai\ a)pekri/nato au)tO=| *samouEl o( profE/tEs·
1Krn:10:13 kai apeTanen saul en tais anomiais autu, hais EnomEsen tO kyriO, kata ton logon kyriu, dioti uk efylaXen· hoti epErOtEsen saul en tO engastrimyTO tu DZEtEsai, kai apekrinato autO samuEl ho profEtEs·
1Krn:10:13 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_DPF N1A_DPF RD_GSM RR_DPF VAI_AAI3S RA_DSM N2_DSM P RA_ASM N2_ASM N2_GSM C D VAI_AAI3S C VAI_AAI3S N_NSM P RA_DSM A1B_DSM RA_GSN VA_AAN C VAI_AMI3S RD_DSM N_NSM RA_NSM N1M_NSM
1Krn:10:13 and also, even, namely to die Saul in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lawlessness he/she/it/same who/whom/which ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because of this: that οὐχ before rough breathing to guard because/that to question Saul in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the to seek and also, even, namely to answer he/she/it/same Samuel the prophet
1Krn:10:13 and he/she/it-DIE-ed Saul (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) lawlessnesss (dat) him/it/same (gen) who/whom/which (dat)   the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) because of this: that not he/she/it-GUARD-ed because/that he/she/it-QUESTION-ed Saul (indecl) in/among/by (+dat) the (dat)   the (gen) to-SEEK, be-you(sg)-SEEK-ed!, he/she/it-happens-to-SEEK (opt) and he/she/it-was-ANSWER-ed him/it/same (dat) Samuel (indecl) the (nom) prophet (nom)
1Krn:10:13 1Krn_10:13_1 1Krn_10:13_2 1Krn_10:13_3 1Krn_10:13_4 1Krn_10:13_5 1Krn_10:13_6 1Krn_10:13_7 1Krn_10:13_8 1Krn_10:13_9 1Krn_10:13_10 1Krn_10:13_11 1Krn_10:13_12 1Krn_10:13_13 1Krn_10:13_14 1Krn_10:13_15 1Krn_10:13_16 1Krn_10:13_17 1Krn_10:13_18 1Krn_10:13_19 1Krn_10:13_20 1Krn_10:13_21 1Krn_10:13_22 1Krn_10:13_23 1Krn_10:13_24 1Krn_10:13_25 1Krn_10:13_26 1Krn_10:13_27 1Krn_10:13_28 1Krn_10:13_29 1Krn_10:13_30 1Krn_10:13_31 1Krn_10:13_32
1Krn:10:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:10:14 καὶ οὐκ ἐζήτησεν κύριον, καὶ ἀπέκτεινεν αὐτὸν καὶ ἐπέστρεψεν τὴν βασιλείαν τῷ Δαυιδ υἱῷ Ιεσσαι.
1Krn:10:14 and he sought not the Lord: so he slew him, and turned the kingdom to David the son of Jesse. (1 Chronicles 10:14 Brenton)
1Krn:10:14 a nie radził się Pana; On więc zesłał na niego śmierć, a królestwo jego przeniósł na Dawida, syna Jessego. (1 Krn 10:14 BT_4)
1Krn:10:14 καὶ οὐκ ἐζήτησεν κύριον, καὶ ἀπέκτεινεν αὐτὸν καὶ ἐπέστρεψεν τὴν βασιλείαν τῷ Δαυιδ υἱῷ Ιεσσαι.
1Krn:10:14 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰεσσαί, ὁ
1Krn:10:14 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By szukać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By zabijać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Królestwo David Syn Jesse
1Krn:10:14 kai\ ou)k e)DZE/tEsen ku/rion, kai\ a)pe/kteinen au)to\n kai\ e)pe/strePSen tE\n basilei/an tO=| *dauid ui(O=| *iessai.
1Krn:10:14 kai uk eDZEtEsen kyrion, kai apekteinen auton kai epestrePSen tEn basileian tO dauid hyiO iessai.
1Krn:10:14 C D VAI_AAI3S N2_ASM C VAI_AAI3S RD_ASM C VAI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF RA_DSM N_DSM N2_DSM N_GSM
1Krn:10:14 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to seek lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to kill he/she/it/same and also, even, namely to turn around the kingdom the David son Jesse
1Krn:10:14 and not he/she/it-SEEK-ed lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed him/it/same (acc) and he/she/it-TURN-ed-AROUND the (acc) kingdom (acc) the (dat) David (indecl) son (dat) Jesse (indecl)
1Krn:10:14 1Krn_10:14_1 1Krn_10:14_2 1Krn_10:14_3 1Krn_10:14_4 1Krn_10:14_5 1Krn_10:14_6 1Krn_10:14_7 1Krn_10:14_8 1Krn_10:14_9 1Krn_10:14_10 1Krn_10:14_11 1Krn_10:14_12 1Krn_10:14_13 1Krn_10:14_14 1Krn_10:14_15
1Krn:10:14 x x x x x x x x x x x x x x x