1Krn:11:1 καὶ ἦλθεν πᾶς Ισραηλ πρὸς Δαυιδ ἐν Χεβρων λέγοντες Ἰδοὺ ὀστᾶ σου καὶ σάρκες σου ἡμεῖς·
1Krn:11:1 And all Israel came to David in Chebron, saying, Behold, we are thy bones and thy flesh. (1 Chronicles 11:1 Brenton)
1Krn:11:1 Wtedy zgromadzili się wszyscy Izraelici przy Dawidzie w Hebronie i rzekli: «Oto myśmy kości twoje i ciało. (1 Krn 11:1 BT_4)
1Krn:11:1 Καὶ ἦλθεν πᾶς Ισραηλ πρὸς Δαυιδ ἐν Χεβρων λέγοντες Ἰδοὺ ὀστᾶ σου καὶ σάρκες σου ἡμεῖς·
1Krn:11:1 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί σάρξ, -αρκός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Krn:11:1 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Kość Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ciało {Mięso} Ty; twój/twój(sg) Ja
1Krn:11:1 *kai\ E)=lTen pa=s *israEl pro\s *dauid e)n *CHebrOn le/gontes *)idou\ o)sta= sou kai\ sa/rkes sou E(mei=s·
1Krn:11:1 kai ElTen pas israEl pros dauid en CHebrOn legontes idu osta su kai sarkes su hEmeis·
1Krn:11:1 C VBI_AAI3S A3_NSM N_NSM P N_ASM P N_DSF V1_PAPNPM I N2N_NPN RP_GS C N3K_NPF RP_GS RP_NP
1Krn:11:1 and also, even, namely to come every all, each, every, the whole of Israel toward (+acc,+gen,+dat) David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), bone you; your/yours(sg) and also, even, namely flesh you; your/yours(sg) I
1Krn:11:1 and he/she/it-COME-ed every (nom|voc) Israel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) in/among/by (+dat)   while SAY/TELL-ing (nom|voc) be-you(sg)-SEE-ed! bones (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and flesh (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) we (nom)
1Krn:11:1 1Krn_11:1_1 1Krn_11:1_2 1Krn_11:1_3 1Krn_11:1_4 1Krn_11:1_5 1Krn_11:1_6 1Krn_11:1_7 1Krn_11:1_8 1Krn_11:1_9 1Krn_11:1_10 1Krn_11:1_11 1Krn_11:1_12 1Krn_11:1_13 1Krn_11:1_14 1Krn_11:1_15 1Krn_11:1_16
1Krn:11:1 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:11:2 καὶ ἐχθὲς καὶ τρίτην ὄντος Σαουλ βασιλέως σὺ ἦσθα ὁ ἐξάγων καὶ εἰσάγων τὸν Ισραηλ, καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεός σού σοι Σὺ ποιμανεῖς τὸν λαόν μου τὸν Ισραηλ, καὶ σὺ ἔσῃ εἰς ἡγούμενον ἐπὶ Ισραηλ.
1Krn:11:2 And heretofore when Saul was king, thou wast he that led Israel in and out, and the Lord of Israel said to thee, Thou shalt feed my people Israel, and thou shalt be for a ruler over Israel. (1 Chronicles 11:2 Brenton)
1Krn:11:2 Nawet już przedtem, gdy Saul był królem, tyś wyprowadzał i przyprowadzał Izraela, bo Pan, Bóg twój, rzekł do ciebie: "Ty będziesz pasł mój lud - Izraela, i ty będziesz wodzem mojego ludu - Izraela"». (1 Krn 11:2 BT_4)
1Krn:11:2 καὶ ἐχθὲς καὶ τρίτην ὄντος Σαουλ βασιλέως σὺ ἦσθα ἐξάγων καὶ εἰσάγων τὸν Ισραηλ, καὶ εἶπεν κύριος θεός σού σοι Σὺ ποιμανεῖς τὸν λαόν μου τὸν Ισραηλ, καὶ σὺ ἔσῃ εἰς ἡγούμενον ἐπὶ Ισραηλ.
1Krn:11:2 καί ἐχθές v.l. χθές καί τρίτος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Σαούλ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ἐπί Ἰσραήλ, ὁ
1Krn:11:2 I też, nawet, mianowicie Wczoraj I też, nawet, mianowicie Trzeci By być Saul Król Ty By być By prowadzić poza I też, nawet, mianowicie By prowadzić do Izrael I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ty By paść Ludzie Ja Izrael I też, nawet, mianowicie Ty By być Do (+przyspieszenie) By uważać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael
1Krn:11:2 kai\ e)CHTe\s kai\ tri/tEn o)/ntos *saoul basile/Os su\ E)=sTa o( e)Xa/gOn kai\ ei)sa/gOn to\n *israEl, kai\ ei)=pen ku/rios o( Teo/s sou/ soi *su\ poimanei=s to\n lao/n mou to\n *israEl, kai\ su\ e)/sE| ei)s E(gou/menon e)pi\ *israEl.
1Krn:11:2 kai eCHTes kai tritEn ontos saul basileOs sy EsTa ho eXagOn kai eisagOn ton israEl, kai eipen kyrios ho Teos su soi sy poimaneis ton laon mu ton israEl, kai sy esE eis hEgumenon epi israEl.
1Krn:11:2 C D C A1_ASF V9_PAPGSM N_GSM N3V_GSM RP_NS V9_IAI2S RA_NSM V1_PAPNSM C V1_PAPNSM RA_ASM N_ASM C VBI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RP_DS RP_NS VF2_FAI2S RA_ASM N2_ASM RP_GS RA_ASM N_ASM C RP_NS VF_FMI2S P V2_PMPASM P N_ASM
1Krn:11:2 and also, even, namely yesterday and also, even, namely third to be Saul king you to be the to lead out and also, even, namely to lead into the Israel and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) you; your/yours(sg); to rub worn, rub you to shepherd the people I the Israel and also, even, namely you to be into (+acc) to deem upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel
1Krn:11:2 and yesterday and third (acc) while being (gen) Saul (indecl) king (gen) you(sg) (nom) you(sg)-were (classical) the (nom) while LEAD-ing-OUT (nom) and while LEAD-ing-INTO (nom) the (acc) Israel (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) you(sg) (nom) you(sg)-will-SHEPHERD the (acc) people (acc) me (gen) the (acc) Israel (indecl) and you(sg) (nom) you(sg)-will-be into (+acc) while being-DEEM-ed (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl)
1Krn:11:2 1Krn_11:2_1 1Krn_11:2_2 1Krn_11:2_3 1Krn_11:2_4 1Krn_11:2_5 1Krn_11:2_6 1Krn_11:2_7 1Krn_11:2_8 1Krn_11:2_9 1Krn_11:2_10 1Krn_11:2_11 1Krn_11:2_12 1Krn_11:2_13 1Krn_11:2_14 1Krn_11:2_15 1Krn_11:2_16 1Krn_11:2_17 1Krn_11:2_18 1Krn_11:2_19 1Krn_11:2_20 1Krn_11:2_21 1Krn_11:2_22 1Krn_11:2_23 1Krn_11:2_24 1Krn_11:2_25 1Krn_11:2_26 1Krn_11:2_27 1Krn_11:2_28 1Krn_11:2_29 1Krn_11:2_30 1Krn_11:2_31 1Krn_11:2_32 1Krn_11:2_33 1Krn_11:2_34 1Krn_11:2_35 1Krn_11:2_36
1Krn:11:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:11:3 καὶ ἦλθον πάντες πρεσβύτεροι Ισραηλ πρὸς τὸν βασιλέα εἰς Χεβρων, καὶ διέθετο αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς Δαυιδ διαθήκην ἐν Χεβρων ἐναντίον κυρίου, καὶ ἔχρισαν τὸν Δαυιδ εἰς βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ κατὰ τὸν λόγον κυρίου διὰ χειρὸς Σαμουηλ.
1Krn:11:3 And all the elders of Israel came to the king to Chebron; and king David made a covenant with them in Chebron before the Lord: and they anointed David to be king over Israel, according to the word of the Lord by Samuel. (1 Chronicles 11:3 Brenton)
1Krn:11:3 Wszyscy więc starsi Izraela przybyli do króla do Hebronu. I Dawid zawarł z nimi w Hebronie przymierze wobec Pana. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem, zgodnie z nakazem Pańskim, przekazanym przez Samuela. (1 Krn 11:3 BT_4)
1Krn:11:3 καὶ ἦλθον πάντες πρεσβύτεροι Ισραηλ πρὸς τὸν βασιλέα εἰς Χεβρων, καὶ διέθετο αὐτοῖς βασιλεὺς Δαυιδ διαθήκην ἐν Χεβρων ἐναντίον κυρίου, καὶ ἔχρισαν τὸν Δαυιδ εἰς βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ κατὰ τὸν λόγον κυρίου διὰ χειρὸς Σαμουηλ.
1Krn:11:3 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) Ἰσραήλ, ὁ πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰς[1]   καί δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ δια·θήκη, -ης, ἡ ἐν   ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰς[1] βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπί Ἰσραήλ, ὁ κατά ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] διά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Σαμουήλ, ὁ
1Krn:11:3 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Starszy Izrael Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By robić konwencję On/ona/to/to samo Król David Konwencja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. David Do (+przyspieszenie) Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ręka Samuel
1Krn:11:3 kai\ E)=lTon pa/ntes presbu/teroi *israEl pro\s to\n basile/a ei)s *CHebrOn, kai\ die/Teto au)toi=s o( basileu\s *dauid diaTE/kEn e)n *CHebrOn e)nanti/on kuri/ou, kai\ e)/CHrisan to\n *dauid ei)s basile/a e)pi\ *israEl kata\ to\n lo/gon kuri/ou dia\ CHeiro\s *samouEl.
1Krn:11:3 kai ElTon pantes presbyteroi israEl pros ton basilea eis CHebrOn, kai dieTeto autois ho basileus dauid diaTEkEn en CHebrOn enantion kyriu, kai eCHrisan ton dauid eis basilea epi israEl kata ton logon kyriu dia CHeiros samuEl.
1Krn:11:3 C VBI_AAI3P A3_NPM N2_NPM N_GSM P RA_ASM N3V_ASM P N_ASF C VEI_AMI3S RD_DPM RA_NSM N3V_NSM N_NSM N1_ASF P N_DSF P N2_GSM C VAI_AAI3P RA_ASM N_ASM P N3V_ASM P N_ASM P RA_ASM N2_ASM N2_GSM P N3_GSF N_GSM
1Krn:11:3 and also, even, namely to come every all, each, every, the whole of elder Israel toward (+acc,+gen,+dat) the king into (+acc) ć and also, even, namely to make covenant he/she/it/same the king David covenant in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. the David into (+acc) king upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) hand Samuel
1Krn:11:3 and I-COME-ed, they-COME-ed all (nom|voc) elder ([Adj] nom|voc) Israel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) into (+acc)   and he/she/it-was-MAKE COVENANT-ed them/same (dat) the (nom) king (nom) David (indecl) covenant (acc) in/among/by (+dat)   in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and they-CHRISEN-ed the (acc) David (indecl) into (+acc) king (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) because of (+acc), through (+gen) hand (gen) Samuel (indecl)
1Krn:11:3 1Krn_11:3_1 1Krn_11:3_2 1Krn_11:3_3 1Krn_11:3_4 1Krn_11:3_5 1Krn_11:3_6 1Krn_11:3_7 1Krn_11:3_8 1Krn_11:3_9 1Krn_11:3_10 1Krn_11:3_11 1Krn_11:3_12 1Krn_11:3_13 1Krn_11:3_14 1Krn_11:3_15 1Krn_11:3_16 1Krn_11:3_17 1Krn_11:3_18 1Krn_11:3_19 1Krn_11:3_20 1Krn_11:3_21 1Krn_11:3_22 1Krn_11:3_23 1Krn_11:3_24 1Krn_11:3_25 1Krn_11:3_26 1Krn_11:3_27 1Krn_11:3_28 1Krn_11:3_29 1Krn_11:3_30 1Krn_11:3_31 1Krn_11:3_32 1Krn_11:3_33 1Krn_11:3_34 1Krn_11:3_35 1Krn_11:3_36
1Krn:11:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:11:4 καὶ ἐπορεύθη ὁ βασιλεὺς καὶ ἄνδρες Ισραηλ εἰς Ιερουσαλημ [αὕτη Ιεβους], καὶ ἐκεῖ οἱ Ιεβουσαῖοι οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν.
1Krn:11:4 And the king and his men went to Jerusalem, this is Jebus; and there the Jebusites the inhabitants of the land said to David, (1 Chronicles 11:4 Brenton)
1Krn:11:4 I wyruszył Dawid z całym Izraelem na Jerozolimę, zwaną Jebus; mieszkańcami tamtejszego kraju byli Jebusyci. (1 Krn 11:4 BT_4)
1Krn:11:4 Καὶ ἐπορεύθη βασιλεὺς καὶ ἄνδρες Ισραηλ εἰς Ιερουσαλημ [αὕτη Ιεβους], καὶ ἐκεῖ οἱ Ιεβουσαῖοι οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν.
1Krn:11:4 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. οὗτος αὕτη τοῦτο   καί ἐκεῖ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
1Krn:11:4 I też, nawet, mianowicie By iść Król I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Tam By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Ziemi/ziemia
1Krn:11:4 *kai\ e)poreu/TE o( basileu\s kai\ a)/ndres *israEl ei)s *ierousalEm [au(/tE *iebous], kai\ e)kei= oi( *iebousai=oi oi( katoikou=ntes tE\n gE=n.
1Krn:11:4 kai eporeuTE ho basileus kai andres israEl eis ierusalEm [hautE iebus], kai ekei hoi iebusaioi hoi katoikuntes tEn gEn.
1Krn:11:4 C VCI_API3S RA_NSM N3V_NSM C N3_NPM N_GSM P N_ASF RD_NSF N_NSF C D RA_NPM N2_NPM RA_NPM V2_PAPNPM RA_ASF N1_ASF
1Krn:11:4 and also, even, namely to go the king and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel into (+acc) Jerusalem [city of] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć and also, even, namely there the ć the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the earth/land
1Krn:11:4 and he/she/it-was-GO-ed the (nom) king (nom) and men, husbands (nom|voc) Israel (indecl) into (+acc) Jerusalem (indecl) this (nom)   and there the (nom)   the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) the (acc) earth/land (acc)
1Krn:11:4 1Krn_11:4_1 1Krn_11:4_2 1Krn_11:4_3 1Krn_11:4_4 1Krn_11:4_5 1Krn_11:4_6 1Krn_11:4_7 1Krn_11:4_8 1Krn_11:4_9 1Krn_11:4_10 1Krn_11:4_11 1Krn_11:4_12 1Krn_11:4_13 1Krn_11:4_14 1Krn_11:4_15 1Krn_11:4_16 1Krn_11:4_17 1Krn_11:4_18 1Krn_11:4_19
1Krn:11:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:11:5 εἶπαν δὲ οἱ κατοικοῦντες Ιεβους τῷ Δαυιδ Οὐκ εἰσελεύσῃ ὧδε. καὶ προκατελάβετο τὴν περιοχὴν Σιων [αὕτη ἡ πόλις Δαυιδ].
1Krn:11:5 Thou shalt not enter in hither. But he took the strong hold of Sion: this is the city of David. (1 Chronicles 11:5 Brenton)
1Krn:11:5 I rzekli mieszkańcy Jebus do Dawida: «Nie wejdziesz tutaj». Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon, to jest Miasto Dawidowe. (1 Krn 11:5 BT_4)
1Krn:11:5 εἶπαν δὲ οἱ κατοικοῦντες Ιεβους τῷ Δαυιδ Οὐκ εἰσελεύσῃ ὧδε. καὶ προκατελάβετο τὴν περιοχὴν Σιων [αὕτη πόλις Δαυιδ].
1Krn:11:5 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)   ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὧδε καί   ὁ ἡ τό περι·οχή, -ῆς, ἡ Σιών, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
1Krn:11:5 By mówić/opowiadaj zaś By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) David ??? Przed przydechem mocnym By wchodzić Tutaj I też, nawet, mianowicie pericope Syjon To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Miasto David
1Krn:11:5 ei)=pan de\ oi( katoikou=ntes *iebous tO=| *dauid *ou)k ei)seleu/sE| O(=de. kai\ prokatela/beto tE\n perioCHE\n *siOn [au(/tE E( po/lis *dauid].
1Krn:11:5 eipan de hoi katoikuntes iebus tO dauid uk eiseleusE hOde. kai prokatelabeto tEn perioCHEn siOn [hautE hE polis dauid].
1Krn:11:5 VAI_AAI3P x RA_NPM V2_PAPNPM N_DSF RA_DSM N_DSM D VF_FMI2S D C VBI_AMI3S RA_ASF N1_ASF N_GSF RD_NSF RA_NSF N3I_NSF N_GSM
1Krn:11:5 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć the David οὐχ before rough breathing to enter here and also, even, namely ć the pericope Zion this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the city David
1Krn:11:5 they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) Yet the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc)   the (dat) David (indecl) not you(sg)-will-be-ENTER-ed here and   the (acc) pericope (acc) Zion (indecl) this (nom) the (nom) city (nom) David (indecl)
1Krn:11:5 1Krn_11:5_1 1Krn_11:5_2 1Krn_11:5_3 1Krn_11:5_4 1Krn_11:5_5 1Krn_11:5_6 1Krn_11:5_7 1Krn_11:5_8 1Krn_11:5_9 1Krn_11:5_10 1Krn_11:5_11 1Krn_11:5_12 1Krn_11:5_13 1Krn_11:5_14 1Krn_11:5_15 1Krn_11:5_16 1Krn_11:5_17 1Krn_11:5_18 1Krn_11:5_19
1Krn:11:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:11:6 καὶ εἶπεν Δαυιδ Πᾶς τύπτων Ιεβουσαῖον ἐν πρώτοις καὶ ἔσται εἰς ἄρχοντα καὶ εἰς στρατηγόν· καὶ ἀνέβη ἐπ’ αὐτὴν ἐν πρώτοις Ιωαβ υἱὸς Σαρουια καὶ ἐγένετο εἰς ἄρχοντα.
1Krn:11:6 And David said, Whoever first smites the Jebusite, even he shall be chief and captain. And Joab the son of Saruia went up first, and became chief. (1 Chronicles 11:6 Brenton)
1Krn:11:6 I powiedział Dawid: «Ktokolwiek pierwszy pokona Jebusytów, będzie wodzem i księciem». Joab, syn Serui, pierwszy wszedł do góry i został wodzem. (1 Krn 11:6 BT_4)
1Krn:11:6 καὶ εἶπεν Δαυιδ Πᾶς τύπτων Ιεβουσαῖον ἐν πρώτοις καὶ ἔσται εἰς ἄρχοντα καὶ εἰς στρατηγόν· καὶ ἀνέβη ἐπ’ αὐτὴν ἐν πρώτοις Ιωαβ υἱὸς Σαρουια καὶ ἐγένετο εἰς ἄρχοντα.
1Krn:11:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τύπτω (τυπτ-, -, -, -, -, -)   ἐν πρῶτος -η -ον καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί εἰς[1] στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά) καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πρῶτος -η -ον   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)
1Krn:11:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do niech bije W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Po pierwsze I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie) Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) stategist I też, nawet, mianowicie By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Po pierwsze Syn I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Władca; by zaczynać się
1Krn:11:6 kai\ ei)=pen *dauid *pa=s tu/ptOn *iebousai=on e)n prO/tois kai\ e)/stai ei)s a)/rCHonta kai\ ei)s stratEgo/n· kai\ a)ne/bE e)p’ au)tE\n e)n prO/tois *iOab ui(o\s *sarouia kai\ e)ge/neto ei)s a)/rCHonta.
1Krn:11:6 kai eipen dauid pas typtOn iebusaion en prOtois kai estai eis arCHonta kai eis stratEgon· kai anebE ep’ autEn en prOtois iOab hyios saruia kai egeneto eis arCHonta.
1Krn:11:6 C VBI_AAI3S N_NSM A3_NSM V1_PAPNSM N_ASM P A1_DPMS C VF_FMI3S P N3_ASM C P N2_ASM C VZI_AAI3S P RD_ASF P A1_DPMS N_NSM N2_NSM N_GSF C VBI_AMI3S P N3_ASM
1Krn:11:6 and also, even, namely to say/tell David every all, each, every, the whole of to beat ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among first and also, even, namely to be into (+acc) ruler; to begin and also, even, namely into (+acc) stategist and also, even, namely to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among first ć son ć and also, even, namely to become become, happen into (+acc) ruler; to begin
1Krn:11:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) every (nom|voc) while BEAT-ing (nom)   in/among/by (+dat) first (dat) and he/she/it-will-be into (+acc) ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) and into (+acc) stategist (acc) and he/she/it-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) in/among/by (+dat) first (dat)   son (nom)   and he/she/it-was-BECOME-ed into (+acc) ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc)
1Krn:11:6 1Krn_11:6_1 1Krn_11:6_2 1Krn_11:6_3 1Krn_11:6_4 1Krn_11:6_5 1Krn_11:6_6 1Krn_11:6_7 1Krn_11:6_8 1Krn_11:6_9 1Krn_11:6_10 1Krn_11:6_11 1Krn_11:6_12 1Krn_11:6_13 1Krn_11:6_14 1Krn_11:6_15 1Krn_11:6_16 1Krn_11:6_17 1Krn_11:6_18 1Krn_11:6_19 1Krn_11:6_20 1Krn_11:6_21 1Krn_11:6_22 1Krn_11:6_23 1Krn_11:6_24 1Krn_11:6_25 1Krn_11:6_26 1Krn_11:6_27 1Krn_11:6_28
1Krn:11:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:11:7 καὶ ἐκάθισεν Δαυιδ ἐν τῇ περιοχῇ· διὰ τοῦτο ἐκάλεσεν αὐτὴν Πόλιν Δαυιδ·
1Krn:11:7 And David dwelt in the strong hold; therefore he called it the city of David. (1 Chronicles 11:7 Brenton)
1Krn:11:7 Dawid zamieszkał w twierdzy, dlatego nazwano ją Miastem Dawidowym. (1 Krn 11:7 BT_4)
1Krn:11:7 καὶ ἐκάθισεν Δαυιδ ἐν τῇ περιοχῇ· διὰ τοῦτο ἐκάλεσεν αὐτὴν Πόλιν Δαυιδ·
1Krn:11:7 καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό περι·οχή, -ῆς, ἡ διά οὗτος αὕτη τοῦτο καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
1Krn:11:7 I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród pericope Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo Miasto David
1Krn:11:7 kai\ e)ka/Tisen *dauid e)n tE=| perioCHE=|· dia\ tou=to e)ka/lesen au)tE\n *po/lin *dauid·
1Krn:11:7 kai ekaTisen dauid en tE perioCHE· dia tuto ekalesen autEn polin dauid·
1Krn:11:7 C VAI_AAI3S N_NSM P RA_DSF N1_DSF P RD_ASN VAI_AAI3S RD_ASF N3I_ASF N_GSM
1Krn:11:7 and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the pericope because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to call call he/she/it/same city David
1Krn:11:7 and he/she/it-SIT DOWN-ed David (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) pericope (dat) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-CALL-ed her/it/same (acc) city (acc) David (indecl)
1Krn:11:7 1Krn_11:7_1 1Krn_11:7_2 1Krn_11:7_3 1Krn_11:7_4 1Krn_11:7_5 1Krn_11:7_6 1Krn_11:7_7 1Krn_11:7_8 1Krn_11:7_9 1Krn_11:7_10 1Krn_11:7_11 1Krn_11:7_12
1Krn:11:7 x x x x x x x x x x x x
1Krn:11:8 καὶ ᾠκοδόμησεν τὴν πόλιν κύκλῳ· καὶ ἐπολέμησεν καὶ ἔλαβεν τὴν πόλιν.
1Krn:11:8 And he fortified the city round about. (1 Chronicles 11:8 Brenton)
1Krn:11:8 Zbudował potem miasto dokoła, tak Millo, jak i otoczenie, Joab zaś odnowił resztę miasta. (1 Krn 11:8 BT_4)
1Krn:11:8 καὶ ᾠκοδόμησεν τὴν πόλιν κύκλῳ· καὶ ἐπολέμησεν καὶ ἔλαβεν τὴν πόλιν.
1Krn:11:8 καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ κύκλῳ καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
1Krn:11:8 I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Miasto W kole I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Miasto
1Krn:11:8 kai\ O)|kodo/mEsen tE\n po/lin ku/klO|· kai\ e)pole/mEsen kai\ e)/laben tE\n po/lin.
1Krn:11:8 kai OkodomEsen tEn polin kyklO· kai epolemEsen kai elaben tEn polin.
1Krn:11:8 C VAI_AAI3S RA_ASF N3I_ASF N2_DSM C VAI_AAI3S C VBI_AAI3S RA_ASF N3I_ASF
1Krn:11:8 and also, even, namely to build/edify the city in a circle and also, even, namely to fight war and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the city
1Krn:11:8 and he/she/it-BUILD/EDIFY-ed the (acc) city (acc) in a circle and he/she/it-FIGHT-ed and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc) city (acc)
1Krn:11:8 1Krn_11:8_1 1Krn_11:8_2 1Krn_11:8_3 1Krn_11:8_4 1Krn_11:8_5 1Krn_11:8_6 1Krn_11:8_7 1Krn_11:8_8 1Krn_11:8_9 1Krn_11:8_10 1Krn_11:8_11
1Krn:11:8 x x x x x x x x x x x
1Krn:11:9 καὶ ἐπορεύετο Δαυιδ πορευόμενος καὶ μεγαλυνόμενος, καὶ κύριος παντοκράτωρ μετ’ αὐτοῦ.
1Krn:11:9 And David continued to increase, and the Lord Almighty was with him. (1 Chronicles 11:9 Brenton)
1Krn:11:9 Dawid stawał się coraz potężniejszym, bo Pan Zastępów był z nim. (1 Krn 11:9 BT_4)
1Krn:11:9 καὶ ἐπορεύετο Δαυιδ πορευόμενος καὶ μεγαλυνόμενος, καὶ κύριος παντοκράτωρ μετ’ αὐτοῦ.
1Krn:11:9 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ μετά αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:11:9 I też, nawet, mianowicie By iść David By iść I też, nawet, mianowicie By powiększać/chwałę I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
1Krn:11:9 kai\ e)poreu/eto *dauid poreuo/menos kai\ megaluno/menos, kai\ ku/rios pantokra/tOr met’ au)tou=.
1Krn:11:9 kai eporeueto dauid poreuomenos kai megalynomenos, kai kyrios pantokratOr met’ autu.
1Krn:11:9 C V1I_IMI3S N_NSM V1_PMPNSM C V1_PMPNSM C N2_NSM N3R_NSM P RD_GSM
1Krn:11:9 and also, even, namely to go David to go and also, even, namely to magnify/laud and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
1Krn:11:9 and he/she/it-was-being-GO-ed David (indecl) while being-GO-ed (nom) and while being-MAGNIFY/LAUD-ed (nom) and lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)
1Krn:11:9 1Krn_11:9_1 1Krn_11:9_2 1Krn_11:9_3 1Krn_11:9_4 1Krn_11:9_5 1Krn_11:9_6 1Krn_11:9_7 1Krn_11:9_8 1Krn_11:9_9 1Krn_11:9_10 1Krn_11:9_11
1Krn:11:9 x x x x x x x x x x x
1Krn:11:10 καὶ οὗτοι οἱ ἄρχοντες τῶν δυνατῶν, οἳ ἦσαν τῷ Δαυιδ, οἱ κατισχύοντες μετ’ αὐτοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ μετὰ παντὸς Ισραηλ τοῦ βασιλεῦσαι αὐτὸν κατὰ τὸν λόγον κυρίου ἐπὶ Ισραηλ·
1Krn:11:10 And these are the chiefs of the mighty men, whom David had, who strengthened themselves with him in his kingdom, with all Israel, to make him king, according to the word of the Lord concerning Israel. (1 Chronicles 11:10 Brenton)
1Krn:11:10 Oto dowódcy bohaterów Dawida, którzy wraz z nim stali się potężni pod jego panowaniem, a którzy wraz z całym Izraelem uczynili go królem zgodnie ze słowem Pańskim o Izraelu. (1 Krn 11:10 BT_4)
1Krn:11:10 Καὶ οὗτοι οἱ ἄρχοντες τῶν δυνατῶν, οἳ ἦσαν τῷ Δαυιδ, οἱ κατισχύοντες μετ’ αὐτοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ μετὰ παντὸς Ισραηλ τοῦ βασιλεῦσαι αὐτὸν κατὰ τὸν λόγον κυρίου ἐπὶ Ισραηλ·
1Krn:11:10 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μετά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί Ἰσραήλ, ὁ
1Krn:11:10 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Władca; by zaczynać się Zdolny; by być efektywny Kto/, który/, który By być David Do ??? Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Królestwo On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael By panować On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael
1Krn:11:10 *kai\ ou(=toi oi( a)/rCHontes tO=n dunatO=n, oi(\ E)=san tO=| *dauid, oi( katisCHu/ontes met’ au)tou= e)n tE=| basilei/a| au)tou= meta\ panto\s *israEl tou= basileu=sai au)to\n kata\ to\n lo/gon kuri/ou e)pi\ *israEl·
1Krn:11:10 kai hutoi hoi arCHontes tOn dynatOn, hoi Esan tO dauid, hoi katisCHyontes met’ autu en tE basileia autu meta pantos israEl tu basileusai auton kata ton logon kyriu epi israEl·
1Krn:11:10 C RD_NPM RA_NPM N3_NPM RA_GPM A1_GPM RR_NPM V9_IAI3P RA_DSM N_DSM RA_NPM V1_PAPNPM P RD_GSM P RA_DSF N1A_DSF RD_GSM P A3_GSM N_GSM RA_GSN VA_AAN RD_ASM P RA_ASM N2_ASM N2_GSM P N_ASM
1Krn:11:10 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ruler; to begin the capable; to be effective who/whom/which to be the David the to ??? after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the kingdom he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of Israel the to reign he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel
1Krn:11:10 and these (nom) the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) capable ([Adj] gen); while BE-ing-EFFECTIVE (nom) who/whom/which (nom) they-were the (dat) David (indecl) the (nom) while ???-ing (nom|voc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) kingdom (dat) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) every (gen) Israel (indecl) the (gen) to-REIGN, be-you(sg)-REIGN-ed!, he/she/it-happens-to-REIGN (opt) him/it/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl)
1Krn:11:10 1Krn_11:10_1 1Krn_11:10_2 1Krn_11:10_3 1Krn_11:10_4 1Krn_11:10_5 1Krn_11:10_6 1Krn_11:10_7 1Krn_11:10_8 1Krn_11:10_9 1Krn_11:10_10 1Krn_11:10_11 1Krn_11:10_12 1Krn_11:10_13 1Krn_11:10_14 1Krn_11:10_15 1Krn_11:10_16 1Krn_11:10_17 1Krn_11:10_18 1Krn_11:10_19 1Krn_11:10_20 1Krn_11:10_21 1Krn_11:10_22 1Krn_11:10_23 1Krn_11:10_24 1Krn_11:10_25 1Krn_11:10_26 1Krn_11:10_27 1Krn_11:10_28 1Krn_11:10_29 1Krn_11:10_30
1Krn:11:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:11:11 καὶ οὗτος ὁ ἀριθμὸς τῶν δυνατῶν τοῦ Δαυιδ· Ιεσεβααλ υἱὸς Αχαμανι πρῶτος τῶν τριάκοντα, οὗτος ἐσπάσατο τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ ἅπαξ ἐπὶ τριακοσίους τραυματίας ἐν καιρῷ ἑνί. –
1Krn:11:11 And this is the list of the mighty men of David; Jesebada, son of Achaman, first of the thirty: he drew his sword once against three hundred whom he slew at one time. (1 Chronicles 11:11 Brenton)
1Krn:11:11 Oto imiona bohaterów Dawida: Jaszobeam, syn Chakmoniego, dowódca trzydziestu. Ten właśnie, który wymachiwał włócznią nad trzystu zabitymi w jednym spotkaniu. (1 Krn 11:11 BT_4)
1Krn:11:11 καὶ οὗτος ἀριθμὸς τῶν δυνατῶν τοῦ Δαυιδ· Ιεσεβααλ υἱὸς Αχαμανι πρῶτος τῶν τριάκοντα, οὗτος ἐσπάσατο τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ ἅπαξ ἐπὶ τριακοσίους τραυματίας ἐν καιρῷ ἑνί.
1Krn:11:11 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   πρῶτος -η -ον ὁ ἡ τό τριά·κοντα οὗτος αὕτη τοῦτο σπάω (σπ(α)-, σπα·σ-, σπα·σ-, -, εσπασ-, -) ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) αὐτός αὐτή αὐτό ἅπαξ ἐπί τρια·κόσιοι -αι -α   ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός  
1Krn:11:11 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Zdolny; by być efektywny David Syn Po pierwsze Trzydzieści To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do ??? Szpada On/ona/to/to samo Raz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Trzysta W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Jeden  
1Krn:11:11 kai\ ou(=tos o( a)riTmo\s tO=n dunatO=n tou= *dauid· *iesebaal ui(o\s *aCHamani prO=tos tO=n tria/konta, ou(=tos e)spa/sato tE\n r(omfai/an au)tou= a(/paX e)pi\ triakosi/ous traumati/as e)n kairO=| e(ni/.
1Krn:11:11 kai hutos ho ariTmos tOn dynatOn tu dauid· iesebaal hyios aCHamani prOtos tOn triakonta, hutos espasato tEn romfaian autu hapaX epi triakosius traumatias en kairO heni.
1Krn:11:11 C RD_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GPM A1_GPM RA_GSM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM A1_NSMS RA_GPM M RD_NSM VAI_AMI3S RA_ASF N1A_ASF RD_GSM D P A1A_APM N1T_NSM P N2_DSM A3_DSM
1Krn:11:11 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the number [see arithmetic] the capable; to be effective the David ć son ć first the thirty this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ??? the sword he/she/it/same once upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing three hundred ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time one  
1Krn:11:11 and this (nom) the (nom) number (nom) the (gen) capable ([Adj] gen); while BE-ing-EFFECTIVE (nom) the (gen) David (indecl)   son (nom)   first (nom) the (gen) thirty this (nom) he/she/it-was-???-ed the (acc) sword (acc) him/it/same (gen) once upon/over (+acc,+gen,+dat) three hundred (acc)   in/among/by (+dat) period of time (dat) one (dat)  
1Krn:11:11 1Krn_11:11_1 1Krn_11:11_2 1Krn_11:11_3 1Krn_11:11_4 1Krn_11:11_5 1Krn_11:11_6 1Krn_11:11_7 1Krn_11:11_8 1Krn_11:11_9 1Krn_11:11_10 1Krn_11:11_11 1Krn_11:11_12 1Krn_11:11_13 1Krn_11:11_14 1Krn_11:11_15 1Krn_11:11_16 1Krn_11:11_17 1Krn_11:11_18 1Krn_11:11_19 1Krn_11:11_20 1Krn_11:11_21 1Krn_11:11_22 1Krn_11:11_23 1Krn_11:11_24 1Krn_11:11_25 1Krn_11:11_26 1Krn_11:11_27
1Krn:11:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:11:12 καὶ μετ’ αὐτὸν Ελεαζαρ υἱὸς Δωδαι ὁ Αχωχι, οὗτος ἦν ἐν τοῖς τρισὶν δυνατοῖς.
1Krn:11:12 And after him Eleazar son of Dodai, the Achochite: he was among the three mighty men. (1 Chronicles 11:12 Brenton)
1Krn:11:12 Po nim jest Eleazar, syn Dodo, Achochita, jeden z trzech bohaterów. (1 Krn 11:12 BT_4)
1Krn:11:12 καὶ μετ’ αὐτὸν Ελεαζαρ υἱὸς Δωδαι Αχωχι, οὗτος ἦν ἐν τοῖς τρισὶν δυνατοῖς.
1Krn:11:12 καί μετά αὐτός αὐτή αὐτό Ἐλεάζαρ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -)
1Krn:11:12 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Eleazar Syn To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trzy Zdolny; by być efektywny
1Krn:11:12 kai\ met’ au)to\n *eleaDZar ui(o\s *dOdai o( *aCHOCHi, ou(=tos E)=n e)n toi=s trisi\n dunatoi=s.
1Krn:11:12 kai met’ auton eleaDZar hyios dOdai ho aCHOCHi, hutos En en tois trisin dynatois.
1Krn:11:12 C P RD_ASM N_NSM N2_NSM N_GSM RA_NSM N_NSM RD_NSM V9_IAI3S P RA_DPM A3_DPM A1_DPM
1Krn:11:12 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same Eleazar son ć the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the three capable; to be effective
1Krn:11:12 and after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc) Eleazar (indecl) son (nom)   the (nom)   this (nom) he/she/it-was in/among/by (+dat) the (dat) three (dat) capable ([Adj] dat); you(sg)-happen-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt)
1Krn:11:12 1Krn_11:12_1 1Krn_11:12_2 1Krn_11:12_3 1Krn_11:12_4 1Krn_11:12_5 1Krn_11:12_6 1Krn_11:12_7 1Krn_11:12_8 1Krn_11:12_9 1Krn_11:12_10 1Krn_11:12_11 1Krn_11:12_12 1Krn_11:12_13 1Krn_11:12_14
1Krn:11:12 x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:11:13 οὗτος ἦν μετὰ Δαυιδ ἐν Φασοδομιν, καὶ οἱ ἀλλόφυλοι συνήχθησαν ἐκεῖ εἰς πόλεμον, καὶ ἦν μερὶς τοῦ ἀγροῦ πλήρης κριθῶν, καὶ ὁ λαὸς ἔφυγεν ἀπὸ προσώπου ἀλλοφύλων·
1Krn:11:13 He was with David in Phasodamin, and the Philistines were gathered there to battle, and there was a portion of the field full of barley; and the people fled before the Philistines. (1 Chronicles 11:13 Brenton)
1Krn:11:13 Był on z Dawidem w Pas-Dammim i tam zebrali się Filistyni do walki. A była tam działka pola pełna jęczmienia. Kiedy zaś wojsko uciekło przed Filistynami, (1 Krn 11:13 BT_4)
1Krn:11:13 οὗτος ἦν μετὰ Δαυιδ ἐν Φασοδομιν, καὶ οἱ ἀλλόφυλοι συνήχθησαν ἐκεῖ εἰς πόλεμον, καὶ ἦν μερὶς τοῦ ἀγροῦ πλήρης κριθῶν, καὶ λαὸς ἔφυγεν ἀπὸ προσώπου ἀλλοφύλων·
1Krn:11:13 οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν   καί ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἐκεῖ εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ πλήρης -ες κριθή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἀλλό·φυλος -ον
1Krn:11:13 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Obcy By zbierać się razem Tam Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie By być Część Pole Pełny Jęczmień I też, nawet, mianowicie Ludzie By uciekać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Obcy
1Krn:11:13 ou(=tos E)=n meta\ *dauid e)n *fasodomin, kai\ oi( a)llo/fuloi sunE/CHTEsan e)kei= ei)s po/lemon, kai\ E)=n meri\s tou= a)grou= plE/rEs kriTO=n, kai\ o( lao\s e)/fugen a)po\ prosO/pou a)llofu/lOn·
1Krn:11:13 hutos En meta dauid en fasodomin, kai hoi allofyloi synECHTEsan ekei eis polemon, kai En meris tu agru plErEs kriTOn, kai ho laos efygen apo prosOpu allofylOn·
1Krn:11:13 RD_NSM V9_IAI3S P N_GSM P N_DSF C RA_NPM N2_NPM VQI_API3P D P N2_ASM C V9_IAI3S N3D_NSF RA_GSM N2_GSM A3H_NSM N1_GPF C RA_NSM N2_NSM VBI_AAI3S P N2N_GSN N2_GPM
1Krn:11:13 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely the foreign to gather together there into (+acc) war [see polemic] and also, even, namely to be part the field full barley and also, even, namely the people to flee from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face foreign
1Krn:11:13 this (nom) he/she/it-was after (+acc), with (+gen) David (indecl) in/among/by (+dat)   and the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) they-were-GATHER TOGETHER-ed there into (+acc) war (acc) and he/she/it-was ??? (nom) the (gen) field (gen) full ([Adj] nom) barley (gen) and the (nom) people (nom) he/she/it-FLEE-ed away from (+gen) face (gen) foreign ([Adj] gen)
1Krn:11:13 1Krn_11:13_1 1Krn_11:13_2 1Krn_11:13_3 1Krn_11:13_4 1Krn_11:13_5 1Krn_11:13_6 1Krn_11:13_7 1Krn_11:13_8 1Krn_11:13_9 1Krn_11:13_10 1Krn_11:13_11 1Krn_11:13_12 1Krn_11:13_13 1Krn_11:13_14 1Krn_11:13_15 1Krn_11:13_16 1Krn_11:13_17 1Krn_11:13_18 1Krn_11:13_19 1Krn_11:13_20 1Krn_11:13_21 1Krn_11:13_22 1Krn_11:13_23 1Krn_11:13_24 1Krn_11:13_25 1Krn_11:13_26 1Krn_11:13_27
1Krn:11:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:11:14 καὶ ἔστη ἐν μέσῳ τῆς μερίδος καὶ ἔσωσεν αὐτὴν καὶ ἐπάταξεν τοὺς ἀλλοφύλους, καὶ ἐποίησεν κύριος σωτηρίαν μεγάλην. –
1Krn:11:14 And he stood in the midst of the portion, and rescued it, and smote the Philistines; and the Lord wrought a great deliverance. (1 Chronicles 11:14 Brenton)
1Krn:11:14 on pozostał na środku działki, oswobodził ją i pobił Filistynów. Pan sprawił wtedy wielkie zwycięstwo. (1 Krn 11:14 BT_4)
1Krn:11:14 καὶ ἔστη ἐν μέσῳ τῆς μερίδος καὶ ἔσωσεν αὐτὴν καὶ ἐπάταξεν τοὺς ἀλλοφύλους, καὶ ἐποίησεν κύριος σωτηρίαν μεγάλην.
1Krn:11:14 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σωτηρία, -ας, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α  
1Krn:11:14 I też, nawet, mianowicie By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Część I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać Obcy I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zbawienia/wyzwolenie Wielki  
1Krn:11:14 kai\ e)/stE e)n me/sO| tE=s meri/dos kai\ e)/sOsen au)tE\n kai\ e)pa/taXen tou\s a)llofu/lous, kai\ e)poi/Esen ku/rios sOtEri/an mega/lEn.
1Krn:11:14 kai estE en mesO tEs meridos kai esOsen autEn kai epataXen tus allofylus, kai epoiEsen kyrios sOtErian megalEn.
1Krn:11:14 C VHI_AAI3S P A1_DSM RA_GSF N3D_GSF C VAI_AAI3S RD_ASF C VAI_AAI3S RA_APM A1B_APM C VAI_AAI3S N2_NSM N1A_ASF A1_ASF
1Krn:11:14 and also, even, namely to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the part and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save he/she/it/same and also, even, namely to smite the foreign and also, even, namely to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. salvation/deliverance great  
1Krn:11:14 and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) ??? (gen) and he/she/it-SAVE-ed her/it/same (acc) and he/she/it-SMITE-ed the (acc) foreign ([Adj] acc) and he/she/it-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) salvation/deliverance (acc) great ([Adj] acc)  
1Krn:11:14 1Krn_11:14_1 1Krn_11:14_2 1Krn_11:14_3 1Krn_11:14_4 1Krn_11:14_5 1Krn_11:14_6 1Krn_11:14_7 1Krn_11:14_8 1Krn_11:14_9 1Krn_11:14_10 1Krn_11:14_11 1Krn_11:14_12 1Krn_11:14_13 1Krn_11:14_14 1Krn_11:14_15 1Krn_11:14_16 1Krn_11:14_17 1Krn_11:14_18 1Krn_11:14_19
1Krn:11:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:11:15 καὶ κατέβησαν τρεῖς ἐκ τῶν τριάκοντα ἀρχόντων εἰς τὴν πέτραν πρὸς Δαυιδ εἰς τὸ σπήλαιον Οδολλαμ, καὶ παρεμβολὴ τῶν ἀλλοφύλων παρεμβεβλήκει ἐν τῇ κοιλάδι τῶν γιγάντων·
1Krn:11:15 And three of the thirty chiefs went down to the rock to David, to the cave of Odollam, and the camp of the Philistines was in the giants' valley. (1 Chronicles 11:15 Brenton)
1Krn:11:15 Trzej spośród trzydziestu zeszli po skale do Dawida, do jaskini Adullam, podczas gdy obóz Filistynów był rozłożony w dolinie Refaim. (1 Krn 11:15 BT_4)
1Krn:11:15 καὶ κατέβησαν τρεῖς ἐκ τῶν τριάκοντα ἀρχόντων εἰς τὴν πέτραν πρὸς Δαυιδ εἰς τὸ σπήλαιον Οδολλαμ, καὶ παρεμβολὴ τῶν ἀλλοφύλων παρεμβεβλήκει ἐν τῇ κοιλάδι τῶν γιγάντων·
1Krn:11:15 καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἐκ ὁ ἡ τό τριά·κοντα ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό πέτρα, -ας, ἡ πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό   καί παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό  
1Krn:11:15 I też, nawet, mianowicie By schodzić Trzy Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Trzydzieści Władca; by zaczynać się Do (+przyspieszenie) Skała Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David Do (+przyspieszenie) Kryjówka I też, nawet, mianowicie Obozu obóz, koszary, armia Obcy By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
1Krn:11:15 kai\ kate/bEsan trei=s e)k tO=n tria/konta a)rCHo/ntOn ei)s tE\n pe/tran pro\s *dauid ei)s to\ spE/laion *odollam, kai\ parembolE\ tO=n a)llofu/lOn parembeblE/kei e)n tE=| koila/di tO=n giga/ntOn·
1Krn:11:15 kai katebEsan treis ek tOn triakonta arCHontOn eis tEn petran pros dauid eis to spElaion odollam, kai parembolE tOn allofylOn parembeblEkei en tE koiladi tOn gigantOn·
1Krn:11:15 C VZI_AAI3P A3_NPM P RA_GPM M N3_GPM P RA_ASF N1A_ASF P N_ASM P RA_ASN N2N_ASN N_GSM C N1_NSF RA_GPM N2_GPM VX_XAI3S P RA_DSF N3D_DSF RA_GPM N3_GPM
1Krn:11:15 and also, even, namely to go down three out of (+gen) ἐξ before vowels the thirty ruler; to begin into (+acc) the rock toward (+acc,+gen,+dat) David into (+acc) the hideout ć and also, even, namely camp camp, barracks, army the foreign to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the ć
1Krn:11:15 and they-GO DOWN-ed three (acc, nom) out of (+gen) the (gen) thirty rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) into (+acc) the (acc) rock (acc) toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) into (+acc) the (nom|acc) hideout (nom|acc|voc)   and camp (nom|voc) the (gen) foreign ([Adj] gen) he/she/it-had-ENCAMP-ed in/among/by (+dat) the (dat)   the (gen)  
1Krn:11:15 1Krn_11:15_1 1Krn_11:15_2 1Krn_11:15_3 1Krn_11:15_4 1Krn_11:15_5 1Krn_11:15_6 1Krn_11:15_7 1Krn_11:15_8 1Krn_11:15_9 1Krn_11:15_10 1Krn_11:15_11 1Krn_11:15_12 1Krn_11:15_13 1Krn_11:15_14 1Krn_11:15_15 1Krn_11:15_16 1Krn_11:15_17 1Krn_11:15_18 1Krn_11:15_19 1Krn_11:15_20 1Krn_11:15_21 1Krn_11:15_22 1Krn_11:15_23 1Krn_11:15_24 1Krn_11:15_25 1Krn_11:15_26
1Krn:11:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:11:16 καὶ Δαυιδ τότε ἐν τῇ περιοχῇ, καὶ τὸ σύστεμα τῶν ἀλλοφύλων τότε ἐν Βαιθλεεμ.
1Krn:11:16 And David was then in the hold, and the garrison of the Philistines was then in Bethleem. (1 Chronicles 11:16 Brenton)
1Krn:11:16 Dawid był wtedy w twierdzy, a załoga filistyńska była wówczas w Betlejem. (1 Krn 11:16 BT_4)
1Krn:11:16 καὶ Δαυιδ τότε ἐν τῇ περιοχῇ, καὶ τὸ σύστεμα τῶν ἀλλοφύλων τότε ἐν Βαιθλεεμ.
1Krn:11:16 καί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ τότε ἐν ὁ ἡ τό περι·οχή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον τότε ἐν  
1Krn:11:16 I też, nawet, mianowicie David Wtedy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród pericope I też, nawet, mianowicie Obcy Wtedy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
1Krn:11:16 kai\ *dauid to/te e)n tE=| perioCHE=|, kai\ to\ su/stema tO=n a)llofu/lOn to/te e)n *baiTleem.
1Krn:11:16 kai dauid tote en tE perioCHE, kai to systema tOn allofylOn tote en baiTleem.
1Krn:11:16 C N_NSM D P RA_DSF V2_PAS3S C RA_NSN N3M_NSN RA_GPM N2_GPM D P N_DS
1Krn:11:16 and also, even, namely David then in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the pericope and also, even, namely the ć the foreign then in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
1Krn:11:16 and David (indecl) then in/among/by (+dat) the (dat) pericope (dat) and the (nom|acc)   the (gen) foreign ([Adj] gen) then in/among/by (+dat)  
1Krn:11:16 1Krn_11:16_1 1Krn_11:16_2 1Krn_11:16_3 1Krn_11:16_4 1Krn_11:16_5 1Krn_11:16_6 1Krn_11:16_7 1Krn_11:16_8 1Krn_11:16_9 1Krn_11:16_10 1Krn_11:16_11 1Krn_11:16_12 1Krn_11:16_13 1Krn_11:16_14
1Krn:11:16 x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:11:17 καὶ ἐπεθύμησεν Δαυιδ καὶ εἶπεν Τίς ποτιεῖ με ὕδωρ ἐκ τοῦ λάκκου Βαιθλεεμ τοῦ ἐν τῇ πύλῃ;
1Krn:11:17 And David longed, and said, Who will give me water to drink of the well of Bethleem, that is in the gate? (1 Chronicles 11:17 Brenton)
1Krn:11:17 Dawid poczuł pragnienie i rzekł: «Kto mi da napić się wody z cysterny, która jest przy bramie w Betlejem?» (1 Krn 11:17 BT_4)
1Krn:11:17 καὶ ἐπεθύμησεν Δαυιδ καὶ εἶπεν Τίς ποτιεῖ με ὕδωρ ἐκ τοῦ λάκκου Βαιθλεεμ τοῦ ἐν τῇ πύλῃ;
1Krn:11:17 καί ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐκ ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ
1Krn:11:17 I też, nawet, mianowicie By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. David I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By dawać pić Ja Woda Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama
1Krn:11:17 kai\ e)peTu/mEsen *dauid kai\ ei)=pen *ti/s potiei= me u(/dOr e)k tou= la/kkou *baiTleem tou= e)n tE=| pu/lE|;
1Krn:11:17 kai epeTymEsen dauid kai eipen tis potiei me hydOr ek tu lakku baiTleem tu en tE pylE;
1Krn:11:17 C VAI_AAI3S N_NSM C VBI_AAI3S RD_NSM VF_FAI3S RP_AS N3_ASN P RA_GSM N2_GSM N_GS RA_GSM P RA_DSF N1_DSF
1Krn:11:17 and also, even, namely to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. David and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to give to drink I water out of (+gen) ἐξ before vowels the ć ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gate
1Krn:11:17 and he/she/it-DESIRE-ed David (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed who/what/why (nom) he/she/it-will-GIVE-TO-DRINK, you(sg)-will-be-GIVE-ed-TO-DRINK (classical) me (acc) water (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen)     the (gen) in/among/by (+dat) the (dat) gate (dat)
1Krn:11:17 1Krn_11:17_1 1Krn_11:17_2 1Krn_11:17_3 1Krn_11:17_4 1Krn_11:17_5 1Krn_11:17_6 1Krn_11:17_7 1Krn_11:17_8 1Krn_11:17_9 1Krn_11:17_10 1Krn_11:17_11 1Krn_11:17_12 1Krn_11:17_13 1Krn_11:17_14 1Krn_11:17_15 1Krn_11:17_16 1Krn_11:17_17
1Krn:11:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:11:18 καὶ διέρρηξαν οἱ τρεῖς τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοφύλων καὶ ὑδρεύσαντο ὕδωρ ἐκ τοῦ λάκκου τοῦ ἐν Βαιθλεεμ, ὃς ἦν ἐν τῇ πύλῃ, καὶ ἔλαβον καὶ ἦλθον πρὸς Δαυιδ, καὶ οὐκ ἠθέλησεν Δαυιδ τοῦ πιεῖν αὐτὸ καὶ ἔσπεισεν αὐτὸ τῷ κυρίῳ
1Krn:11:18 And the three broke through the camp of the Philistines, and they drew water out of the well that was in Bethleem, which was in the gate, and they took it, and came to David: but David would not drink it, and poured it out to the Lord, and said, (1 Chronicles 11:18 Brenton)
1Krn:11:18 Przedarli się więc ci trzej przez obóz filistyński i zaczerpnęli wody z cysterny, która jest przy bramie w Betlejem. Zabrali ją z sobą i przynieśli Dawidowi. Dawid jednak nie chciał jej pić, lecz wylał ją w ofierze dla Pana. (1 Krn 11:18 BT_4)
1Krn:11:18 καὶ διέρρηξαν οἱ τρεῖς τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοφύλων καὶ ὑδρεύσαντο ὕδωρ ἐκ τοῦ λάκκου τοῦ ἐν Βαιθλεεμ, ὃς ἦν ἐν τῇ πύλῃ, καὶ ἔλαβον καὶ ἦλθον πρὸς Δαυιδ, καὶ οὐκ ἠθέλησεν Δαυιδ τοῦ πιεῖν αὐτὸ καὶ ἔσπεισεν αὐτὸ τῷ κυρίῳ
1Krn:11:18 καί δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί   ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐκ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί σπένδω (σπενδ-, σπει·σ-, σπει·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
1Krn:11:18 I też, nawet, mianowicie By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Trzy Obozu obóz, koszary, armia Obcy I też, nawet, mianowicie Woda Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie David By pić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wylewać ulewę jak libacja On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
1Krn:11:18 kai\ die/rrEXan oi( trei=s tE\n parembolE\n tO=n a)llofu/lOn kai\ u(dreu/santo u(/dOr e)k tou= la/kkou tou= e)n *baiTleem, o(\s E)=n e)n tE=| pu/lE|, kai\ e)/labon kai\ E)=lTon pro\s *dauid, kai\ ou)k E)Te/lEsen *dauid tou= piei=n au)to\ kai\ e)/speisen au)to\ tO=| kuri/O|
1Krn:11:18 kai dierrEXan hoi treis tEn parembolEn tOn allofylOn kai hydreusanto hydOr ek tu lakku tu en baiTleem, hos En en tE pylE, kai elabon kai ElTon pros dauid, kai uk ETelEsen dauid tu piein auto kai espeisen auto tO kyriO
1Krn:11:18 C VAI_AAI3P RA_NPM A3_NPM RA_ASF N1_ASF RA_GPM N2_GPM C VAI_AMI3P N3_ASN P RA_GSM N2_GSM RA_GSM P N_DS RR_NSM V9_IAI3S P RA_DSF N1_DSF C VBI_AAI3P C VBI_AAI3P P N_ASM C D VAI_AAI3S N_NSM RA_GSN VB_AAN RD_ASN C VAI_AAI3S RD_ASN RA_DSM N2_DSM
1Krn:11:18 and also, even, namely to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave the three the camp camp, barracks, army the foreign and also, even, namely ć water out of (+gen) ἐξ before vowels the ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gate and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) David and also, even, namely οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire David the to drink he/she/it/same and also, even, namely to pour pour out as a libation he/she/it/same the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
1Krn:11:18 and they-RUPTURE-ed the (nom) three (acc, nom) the (acc) camp (acc) the (gen) foreign ([Adj] gen) and   water (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen)   the (gen) in/among/by (+dat)   who/whom/which (nom) he/she/it-was in/among/by (+dat) the (dat) gate (dat) and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed and I-COME-ed, they-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) and not he/she/it-WANT-ed David (indecl) the (gen) to-will-DRINK, to-DRINK it/same (nom|acc) and he/she/it-POUR-ed it/same (nom|acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
1Krn:11:18 1Krn_11:18_1 1Krn_11:18_2 1Krn_11:18_3 1Krn_11:18_4 1Krn_11:18_5 1Krn_11:18_6 1Krn_11:18_7 1Krn_11:18_8 1Krn_11:18_9 1Krn_11:18_10 1Krn_11:18_11 1Krn_11:18_12 1Krn_11:18_13 1Krn_11:18_14 1Krn_11:18_15 1Krn_11:18_16 1Krn_11:18_17 1Krn_11:18_18 1Krn_11:18_19 1Krn_11:18_20 1Krn_11:18_21 1Krn_11:18_22 1Krn_11:18_23 1Krn_11:18_24 1Krn_11:18_25 1Krn_11:18_26 1Krn_11:18_27 1Krn_11:18_28 1Krn_11:18_29 1Krn_11:18_30 1Krn_11:18_31 1Krn_11:18_32 1Krn_11:18_33 1Krn_11:18_34 1Krn_11:18_35 1Krn_11:18_36 1Krn_11:18_37 1Krn_11:18_38 1Krn_11:18_39 1Krn_11:18_40
1Krn:11:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:11:19 καὶ εἶπεν Ἵλεώς μοι ὁ θεὸς τοῦ ποιῆσαι τὸ ῥῆμα τοῦτο· εἰ αἷμα ἀνδρῶν τούτων πίομαι ἐν ψυχαῖς αὐτῶν; ὅτι ἐν ψυχαῖς αὐτῶν ἤνεγκαν αὐτό. καὶ οὐκ ἐβούλετο πιεῖν αὐτό. ταῦτα ἐποίησαν οἱ τρεῖς δυνατοί.
1Krn:11:19 God forbid that I should do this thing: shall I drink the blood of these men with their lives? for with the peril of their lives they brought it. So he would not drink it. These things did the three mighty men. (1 Chronicles 11:19 Brenton)
1Krn:11:19 I rzekł: «Niechaj mnie Bóg strzeże od uczynienia tej rzeczy! Czyż mam pić krew tych ludzi wraz z ich życiem? Wszak przynieśli ją z narażeniem swego życia». I nie chciał jej pić. To uczynili ci trzej bohaterowie. (1 Krn 11:19 BT_4)
1Krn:11:19 καὶ εἶπεν Ἵλεώς μοι θεὸς τοῦ ποιῆσαι τὸ ῥῆμα τοῦτο· εἰ αἷμα ἀνδρῶν τούτων πίομαι ἐν ψυχαῖς αὐτῶν; ὅτι ἐν ψυχαῖς αὐτῶν ἤνεγκαν αὐτό. καὶ οὐκ ἐβούλετο πιεῖν αὐτό. ταῦτα ἐποίησαν οἱ τρεῖς δυνατοί.
1Krn:11:19 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἵλεως -ων ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο εἰ αἷμα[τ], -ατος, τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ οὗτος αὕτη τοῦτο πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ἐν ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐν ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -)
1Krn:11:19 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Miłosierny łaskawy, niewolnik, chłop pańszczyźniany albo harują jak niewolnik, pomyślny Ja Bóg  By czynić/rób Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jeżeli Krew Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By pić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By planować/decyduj się/zamierzaj By pić On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób Trzy Zdolny; by być efektywny
1Krn:11:19 kai\ ei)=pen *(/ileO/s moi o( Teo\s tou= poiE=sai to\ r(E=ma tou=to· ei) ai(=ma a)ndrO=n tou/tOn pi/omai e)n PSuCHai=s au)tO=n; o(/ti e)n PSuCHai=s au)tO=n E)/negkan au)to/. kai\ ou)k e)bou/leto piei=n au)to/. tau=ta e)poi/Esan oi( trei=s dunatoi/.
1Krn:11:19 kai eipen hileOs moi ho Teos tu poiEsai to rEma tuto· ei haima andrOn tutOn piomai en PSyCHais autOn; hoti en PSyCHais autOn Enenkan auto. kai uk ebuleto piein auto. tauta epoiEsan hoi treis dynatoi.
1Krn:11:19 C VBI_AAI3S D RP_DS RA_NSM N2_NSM RA_GSN VA_AAN RA_ASN N3M_ASN RD_ASN C N3M_ASN N3_GPM RD_GPM VF_FMI1S P N1_DPF RD_GPM C P N1_DPF RD_GPM VAI_AAI3P RD_ASN C D V1I_IMI3S VB_AAN RD_ASN RD_APN VAI_AAI3P RA_NPM A3_NPM A1_NPM
1Krn:11:19 and also, even, namely to say/tell merciful gracious, helot, a serf or slave, propitious I the god [see theology] the to do/make the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] if blood man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to drink in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to plan/determine/intend to drink he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make the three capable; to be effective
1Krn:11:19 and he/she/it-SAY/TELL-ed merciful ([Adj] acc, nom|voc) me (dat) the (nom) god (nom) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) if blood (nom|acc|voc) men, husbands (gen) these (gen) I-will-be-DRINK-ed in/among/by (+dat) lifes (dat) them/same (gen) because/that in/among/by (+dat) lifes (dat) them/same (gen) they-BRING-ed it/same (nom|acc) and not he/she/it-was-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed to-will-DRINK, to-DRINK it/same (nom|acc) these (nom|acc) they-DO/MAKE-ed the (nom) three (acc, nom) capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt)
1Krn:11:19 1Krn_11:19_1 1Krn_11:19_2 1Krn_11:19_3 1Krn_11:19_4 1Krn_11:19_5 1Krn_11:19_6 1Krn_11:19_7 1Krn_11:19_8 1Krn_11:19_9 1Krn_11:19_10 1Krn_11:19_11 1Krn_11:19_12 1Krn_11:19_13 1Krn_11:19_14 1Krn_11:19_15 1Krn_11:19_16 1Krn_11:19_17 1Krn_11:19_18 1Krn_11:19_19 1Krn_11:19_20 1Krn_11:19_21 1Krn_11:19_22 1Krn_11:19_23 1Krn_11:19_24 1Krn_11:19_25 1Krn_11:19_26 1Krn_11:19_27 1Krn_11:19_28 1Krn_11:19_29 1Krn_11:19_30 1Krn_11:19_31 1Krn_11:19_32 1Krn_11:19_33 1Krn_11:19_34 1Krn_11:19_35
1Krn:11:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:11:20 καὶ Αβεσσα ἀδελφὸς Ιωαβ, οὗτος ἦν ἄρχων τῶν τριῶν, οὗτος ἐσπάσατο τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ ἐπὶ τριακοσίους τραυματίας ἐν καιρῷ ἑνί, καὶ οὗτος ἦν ὀνομαστὸς ἐν τοῖς τρισίν,
1Krn:11:20 And Abisa the brother of Joab, he was chief of three: he drew his sword against three hundred slain at one time, and he had a name among the second three. (1 Chronicles 11:20 Brenton)
1Krn:11:20 Abiszaj, brat Joaba, był dowódcą trzydziestu. Wymachiwał on włócznią nad trzystu zabitymi i zażywał sławy u trzydziestu. (1 Krn 11:20 BT_4)
1Krn:11:20 Καὶ Αβεσσα ἀδελφὸς Ιωαβ, οὗτος ἦν ἄρχων τῶν τριῶν, οὗτος ἐσπάσατο τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ ἐπὶ τριακοσίους τραυματίας ἐν καιρῷ ἑνί, καὶ οὗτος ἦν ὀνομαστὸς ἐν τοῖς τρισίν,
1Krn:11:20 καί   ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί   οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν οὗτος αὕτη τοῦτο σπάω (σπ(α)-, σπα·σ-, σπα·σ-, -, εσπασ-, -) ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί τρια·κόσιοι -αι -α   ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἐν ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν
1Krn:11:20 I też, nawet, mianowicie Brat To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Władca; początek; by zaczynać się Trzy To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do ??? Szpada On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Trzysta W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Jeden I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trzy
1Krn:11:20 *kai\ *abessa a)delfo\s *iOab, ou(=tos E)=n a)/rCHOn tO=n triO=n, ou(=tos e)spa/sato tE\n r(omfai/an au)tou= e)pi\ triakosi/ous traumati/as e)n kairO=| e(ni/, kai\ ou(=tos E)=n o)nomasto\s e)n toi=s trisi/n,
1Krn:11:20 kai abessa adelfos iOab, hutos En arCHOn tOn triOn, hutos espasato tEn romfaian autu epi triakosius traumatias en kairO heni, kai hutos En onomastos en tois trisin,
1Krn:11:20 C N_NSM N2_NSM N_GSM RD_NSM V9_IAI3S V1_PAPNSM RA_GPM A3_GPM RD_NSM VAI_AMI3S RA_ASF N1A_ASF RD_GSM P A1A_APM N1T_APM P N2_DSM A3_DSM C RD_NSM V9_IAI3S A1_NSM P RA_DPM A3_DPM
1Krn:11:20 and also, even, namely ć brother ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be ruler; beginning; to begin the three this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ??? the sword he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing three hundred ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time one and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the three
1Krn:11:20 and   brother (nom)   this (nom) he/she/it-was ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) three (gen) this (nom) he/she/it-was-???-ed the (acc) sword (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) three hundred (acc)   in/among/by (+dat) period of time (dat) one (dat) and this (nom) he/she/it-was   in/among/by (+dat) the (dat) three (dat)
1Krn:11:20 1Krn_11:20_1 1Krn_11:20_2 1Krn_11:20_3 1Krn_11:20_4 1Krn_11:20_5 1Krn_11:20_6 1Krn_11:20_7 1Krn_11:20_8 1Krn_11:20_9 1Krn_11:20_10 1Krn_11:20_11 1Krn_11:20_12 1Krn_11:20_13 1Krn_11:20_14 1Krn_11:20_15 1Krn_11:20_16 1Krn_11:20_17 1Krn_11:20_18 1Krn_11:20_19 1Krn_11:20_20 1Krn_11:20_21 1Krn_11:20_22 1Krn_11:20_23 1Krn_11:20_24 1Krn_11:20_25 1Krn_11:20_26 1Krn_11:20_27
1Krn:11:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:11:21 ἀπὸ τῶν τριῶν ὑπὲρ τοὺς δύο ἔνδοξος, καὶ ἦν αὐτοῖς εἰς ἄρχοντα καὶ ἕως τῶν τριῶν οὐκ ἤρχετο. –
1Krn:11:21 He was more famous than the two others of the three, and he was chief over them; yet he reached not to the first three. (1 Chronicles 11:21 Brenton)
1Krn:11:21 Spośród trzydziestu był on podwójnie poważany i był ich dowódcą, lecz nie dorównał owym trzem. (1 Krn 11:21 BT_4)
1Krn:11:21 ἀπὸ τῶν τριῶν ὑπὲρ τοὺς δύο ἔνδοξος, καὶ ἦν αὐτοῖς εἰς ἄρχοντα καὶ ἕως τῶν τριῶν οὐκ ἤρχετο.
1Krn:11:21 ἀπό ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ὑπέρ ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἔν·δοξος -ον καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -); ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)  
1Krn:11:21 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Trzy Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Dwa Sławny sławny, sławny I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Trzy ??? Przed przydechem mocnym By przychodzić; by zaczynać się  
1Krn:11:21 a)po\ tO=n triO=n u(pe\r tou\s du/o e)/ndoXos, kai\ E)=n au)toi=s ei)s a)/rCHonta kai\ e(/Os tO=n triO=n ou)k E)/rCHeto.
1Krn:11:21 apo tOn triOn hyper tus dyo endoXos, kai En autois eis arCHonta kai heOs tOn triOn uk ErCHeto.
1Krn:11:21 P RA_GPM A3_GPM P RA_APM M A1B_NSM C V9_IAI3S RD_DPM P N3_ASM C P RA_GPM A3_GPM D V1I_IMI3S
1Krn:11:21 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the three above (+acc), on behalf of (+gen) the two glorious illustrious, renowned and also, even, namely to be he/she/it/same into (+acc) ruler; to begin and also, even, namely until; dawn the three οὐχ before rough breathing to come; to begin  
1Krn:11:21 away from (+gen) the (gen) three (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) the (acc) two (nom, acc, gen) glorious ([Adj] nom) and he/she/it-was them/same (dat) into (+acc) ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) three (gen) not he/she/it-was-being-COME-ed; he/she/it-was-being-BEGIN-ed  
1Krn:11:21 1Krn_11:21_1 1Krn_11:21_2 1Krn_11:21_3 1Krn_11:21_4 1Krn_11:21_5 1Krn_11:21_6 1Krn_11:21_7 1Krn_11:21_8 1Krn_11:21_9 1Krn_11:21_10 1Krn_11:21_11 1Krn_11:21_12 1Krn_11:21_13 1Krn_11:21_14 1Krn_11:21_15 1Krn_11:21_16 1Krn_11:21_17 1Krn_11:21_18 1Krn_11:21_19
1Krn:11:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:11:22 καὶ Βαναιας υἱὸς Ιωδαε υἱὸς ἀνδρὸς δυνατοῦ, πολλὰ ἔργα αὐτοῦ ὑπὲρ Καβασαηλ· οὗτος ἐπάταξεν τοὺς δύο αριηλ Μωαβ· καὶ οὗτος κατέβη καὶ ἐπάταξεν τὸν λέοντα ἐν τῷ λάκκῳ ἐν ἡμέρᾳ χιόνος·
1Krn:11:22 And Banaia the son of Jodae was the son of a mighty man: many were his acts for Cabasael: he smote two lion-like men of Moab, and he went down and smote a lion in a pit on a snowy day. (1 Chronicles 11:22 Brenton)
1Krn:11:22 Benajasz, syn Jojady, był mężem walecznym, wielkim w czynach, rodem z Kabseel. Pobił on dwóch synów Ariela z Moabu. On też zszedł do cysterny i zabił w niej lwa w dzień, gdy była śnieżyca. (1 Krn 11:22 BT_4)
1Krn:11:22 καὶ Βαναιας υἱὸς Ιωδαε υἱὸς ἀνδρὸς δυνατοῦ, πολλὰ ἔργα αὐτοῦ ὑπὲρ Καβασαηλ· οὗτος ἐπάταξεν τοὺς δύο αριηλ Μωαβ· καὶ οὗτος κατέβη καὶ ἐπάταξεν τὸν λέοντα ἐν τῷ λάκκῳ ἐν ἡμέρᾳ χιόνος·
1Krn:11:22 καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὑπέρ   οὗτος αὕτη τοῦτο πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο     καί οὗτος αὕτη τοῦτο κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἐν ὁ ἡ τό   ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ χιών, -όνος, ἡ
1Krn:11:22 I też, nawet, mianowicie Syn Syn Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Zdolny; by być efektywny Dużo Praca On/ona/to/to samo Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By uderzać Dwa I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By schodzić I też, nawet, mianowicie By uderzać Lew W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Śnieg
1Krn:11:22 kai\ *banaias ui(o\s *iOdae ui(o\s a)ndro\s dunatou=, polla\ e)/rga au)tou= u(pe\r *kabasaEl· ou(=tos e)pa/taXen tou\s du/o ariEl *mOab· kai\ ou(=tos kate/bE kai\ e)pa/taXen to\n le/onta e)n tO=| la/kkO| e)n E(me/ra| CHio/nos·
1Krn:11:22 kai banaias hyios iOdae hyios andros dynatu, polla erga autu hyper kabasaEl· hutos epataXen tus dyo ariEl mOab· kai hutos katebE kai epataXen ton leonta en tO lakkO en hEmera CHionos·
1Krn:11:22 C N1T_NSM N2_NSM N_GSM N2_NSM N3_GSM A1_GSM A1_APN N2N_APN RD_GSM P N_ASM RD_NSM VAI_AAI3S RA_APM M N_ASM N_GSM C RD_NSM VZI_AAI3S C VAI_AAI3S RA_ASM N3_ASM P RA_DSM N2_DSM P N1A_DSF N3N_GSF
1Krn:11:22 and also, even, namely ć son ć son man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". capable; to be effective much work he/she/it/same above (+acc), on behalf of (+gen) ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to smite the two ć ć and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to go down and also, even, namely to smite the lion in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day snow
1Krn:11:22 and   son (nom)   son (nom) man, husband (gen) capable ([Adj] gen); be-you(sg)-being-BE-ed-EFFECTIVE! many (nom|acc) works (nom|acc|voc) him/it/same (gen) above (+acc), on behalf of (+gen)   this (nom) he/she/it-SMITE-ed the (acc) two (nom, acc, gen)     and this (nom) he/she/it-GO DOWN-ed and he/she/it-SMITE-ed the (acc) lion (acc) in/among/by (+dat) the (dat)   in/among/by (+dat) day (dat) snow (gen)
1Krn:11:22 1Krn_11:22_1 1Krn_11:22_2 1Krn_11:22_3 1Krn_11:22_4 1Krn_11:22_5 1Krn_11:22_6 1Krn_11:22_7 1Krn_11:22_8 1Krn_11:22_9 1Krn_11:22_10 1Krn_11:22_11 1Krn_11:22_12 1Krn_11:22_13 1Krn_11:22_14 1Krn_11:22_15 1Krn_11:22_16 1Krn_11:22_17 1Krn_11:22_18 1Krn_11:22_19 1Krn_11:22_20 1Krn_11:22_21 1Krn_11:22_22 1Krn_11:22_23 1Krn_11:22_24 1Krn_11:22_25 1Krn_11:22_26 1Krn_11:22_27 1Krn_11:22_28 1Krn_11:22_29 1Krn_11:22_30 1Krn_11:22_31
1Krn:11:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:11:23 καὶ οὗτος ἐπάταξεν τὸν ἄνδρα τὸν Αἰγύπτιον, ἄνδρα ὁρατὸν πεντάπηχυν, καὶ ἐν χειρὶ τοῦ Αἰγυπτίου δόρυ ὡς ἀντίον ὑφαινόντων, καὶ κατέβη ἐπ’ αὐτὸν Βαναιας ἐν ῥάβδῳ καὶ ἀφείλατο ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ Αἰγυπτίου τὸ δόρυ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτὸν ἐν τῷ δόρατι αὐτοῦ.
1Krn:11:23 And he smote an Egyptian, a wonderful man five cubits high; and in the hand of the Egyptian there was a spear like a weavers' beam; and Banaia went down to him with a staff, and took the spear out of the Egyptian's hand, and slew him with his own spear. (1 Chronicles 11:23 Brenton)
1Krn:11:23 Zabił on także Egipcjanina, o wzroście pięciu łokci. Egipcjanin trzymał w ręku dzidę grubą jak wał tkacki, podczas gdy on poszedł na niego z kijem. Wyrwawszy dzidę z ręki Egipcjanina, zabił go własną jego dzidą. (1 Krn 11:23 BT_4)
1Krn:11:23 καὶ οὗτος ἐπάταξεν τὸν ἄνδρα τὸν Αἰγύπτιον, ἄνδρα ὁρατὸν πεντάπηχυν, καὶ ἐν χειρὶ τοῦ Αἰγυπτίου δόρυ ὡς ἀντίον ὑφαινόντων, καὶ κατέβη ἐπ’ αὐτὸν Βαναιας ἐν ῥάβδῳ καὶ ἀφείλατο ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ Αἰγυπτίου τὸ δόρυ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτὸν ἐν τῷ δόρατι αὐτοῦ.
1Krn:11:23 καί οὗτος αὕτη τοῦτο πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁρατός -ή -όν   καί ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον δόρυ, δόρατος, τό ὡς   ὑφαίνω [LXX] (υφαιν-, -, υφαν·[σ]-, -, υφαν-, -) καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό   ἐν ῥάβδος, -ου, ἡ καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ὁ ἡ τό δόρυ, δόρατος, τό καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό δόρυ, δόρατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:11:23 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By uderzać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Egipski Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Widoczny I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Egipski Włócznia Jak/jak Do ??? I też, nawet, mianowicie By schodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Egipski Włócznia I też, nawet, mianowicie By zabijać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Włócznia On/ona/to/to samo
1Krn:11:23 kai\ ou(=tos e)pa/taXen to\n a)/ndra to\n *ai)gu/ption, a)/ndra o(rato\n penta/pECHun, kai\ e)n CHeiri\ tou= *ai)gupti/ou do/ru O(s a)nti/on u(faino/ntOn, kai\ kate/bE e)p’ au)to\n *banaias e)n r(a/bdO| kai\ a)fei/lato e)k tE=s CHeiro\s tou= *ai)gupti/ou to\ do/ru kai\ a)pe/kteinen au)to\n e)n tO=| do/rati au)tou=.
1Krn:11:23 kai hutos epataXen ton andra ton aigyption, andra horaton pentapECHyn, kai en CHeiri tu aigyptiu dory hOs antion hyfainontOn, kai katebE ep’ auton banaias en rabdO kai afeilato ek tEs CHeiros tu aigyptiu to dory kai apekteinen auton en tO dorati autu.
1Krn:11:23 C RD_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N3_ASM RA_ASM N2_ASM N3_ASM A1_ASM N3U_ASM C P N3_DSF RA_GSM N2_GSM N3_NSN C N2N_NSN V1_PAPGPM C VZI_AAI3S P RD_ASM N1T_NSM P N2_DSF C VBI_AMI3S P RA_GSF N3_GSF RA_GSM N2_GSM RA_ASN N3_ASN C VAI_AAI3S RD_ASM P RA_DSN N3_DSN RD_GSM
1Krn:11:23 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to smite the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the Egyptian man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". visible ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand the Egyptian spear as/like ć to ??? and also, even, namely to go down upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge and also, even, namely to deprive out of (+gen) ἐξ before vowels the hand the Egyptian the spear and also, even, namely to kill he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the spear he/she/it/same
1Krn:11:23 and this (nom) he/she/it-SMITE-ed the (acc) man, husband (acc) the (acc) Egyptian ([Adj] acc, nom|acc|voc) man, husband (acc) visible ([Adj] acc, nom|acc|voc)   and in/among/by (+dat) hand (dat) the (gen) Egyptian ([Adj] gen) spear (nom|acc|voc) as/like   let-them-be-???-ing! (classical), while ???-ing (gen) and he/she/it-GO DOWN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)   in/among/by (+dat) hooked staff (dat) and he/she/it-was-DEPRIVE-ed out of (+gen) the (gen) hand (gen) the (gen) Egyptian ([Adj] gen) the (nom|acc) spear (nom|acc|voc) and he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) spear (dat) him/it/same (gen)
1Krn:11:23 1Krn_11:23_1 1Krn_11:23_2 1Krn_11:23_3 1Krn_11:23_4 1Krn_11:23_5 1Krn_11:23_6 1Krn_11:23_7 1Krn_11:23_8 1Krn_11:23_9 1Krn_11:23_10 1Krn_11:23_11 1Krn_11:23_12 1Krn_11:23_13 1Krn_11:23_14 1Krn_11:23_15 1Krn_11:23_16 1Krn_11:23_17 1Krn_11:23_18 1Krn_11:23_19 1Krn_11:23_20 1Krn_11:23_21 1Krn_11:23_22 1Krn_11:23_23 1Krn_11:23_24 1Krn_11:23_25 1Krn_11:23_26 1Krn_11:23_27 1Krn_11:23_28 1Krn_11:23_29 1Krn_11:23_30 1Krn_11:23_31 1Krn_11:23_32 1Krn_11:23_33 1Krn_11:23_34 1Krn_11:23_35 1Krn_11:23_36 1Krn_11:23_37 1Krn_11:23_38 1Krn_11:23_39 1Krn_11:23_40 1Krn_11:23_41 1Krn_11:23_42
1Krn:11:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:11:24 ταῦτα ἐποίησεν Βαναιας υἱὸς Ιωδαε, καὶ τούτῳ ὄνομα ἐν τοῖς τρισὶν τοῖς δυνατοῖς·
1Krn:11:24 These things did Banaia son of Jodae, and his name was among the three mighties. (1 Chronicles 11:24 Brenton)
1Krn:11:24 Tego dokonał Benajasz, syn Jojady. Miał sławę wśród trzydziestu bohaterów. (1 Krn 11:24 BT_4)
1Krn:11:24 ταῦτα ἐποίησεν Βαναιας υἱὸς Ιωδαε, καὶ τούτῳ ὄνομα ἐν τοῖς τρισὶν τοῖς δυνατοῖς·
1Krn:11:24 οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐν ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ὁ ἡ τό δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -)
1Krn:11:24 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób Syn I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nazwisko {Imię} co do W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trzy Zdolny; by być efektywny
1Krn:11:24 tau=ta e)poi/Esen *banaias ui(o\s *iOdae, kai\ tou/tO| o)/noma e)n toi=s trisi\n toi=s dunatoi=s·
1Krn:11:24 tauta epoiEsen banaias hyios iOdae, kai tutO onoma en tois trisin tois dynatois·
1Krn:11:24 RD_APN VAI_AAI3S N1T_NSM N2_NSM N_GSM C RD_DSM N3M_NSN P RA_DPM A3_DPM RA_DPM A1_DPM
1Krn:11:24 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make ć son ć and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] name with regard to in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the three the capable; to be effective
1Krn:11:24 these (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed   son (nom)   and this (dat) name (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) three (dat) the (dat) capable ([Adj] dat); you(sg)-happen-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt)
1Krn:11:24 1Krn_11:24_1 1Krn_11:24_2 1Krn_11:24_3 1Krn_11:24_4 1Krn_11:24_5 1Krn_11:24_6 1Krn_11:24_7 1Krn_11:24_8 1Krn_11:24_9 1Krn_11:24_10 1Krn_11:24_11 1Krn_11:24_12 1Krn_11:24_13
1Krn:11:24 x x x x x x x x x x x x x
1Krn:11:25 ὑπὲρ τοὺς τριάκοντα ἔνδοξος οὗτος καὶ πρὸς τοὺς τρεῖς οὐκ ἤρχετο· καὶ κατέστησεν αὐτὸν Δαυιδ ἐπὶ τὴν πατριὰν αὐτοῦ.
1Krn:11:25 He was distinguished beyond the thirty, yet he reached not to the first three: and David set him over his family. (1 Chronicles 11:25 Brenton)
1Krn:11:25 Był on bardziej poważany niż trzydziestu, lecz nie dorównał owym trzem. Dawid postawił go na czele swojej straży przybocznej. (1 Krn 11:25 BT_4)
1Krn:11:25 ὑπὲρ τοὺς τριάκοντα ἔνδοξος οὗτος καὶ πρὸς τοὺς τρεῖς οὐκ ἤρχετο· καὶ κατέστησεν αὐτὸν Δαυιδ ἐπὶ τὴν πατριὰν αὐτοῦ.
1Krn:11:25 ὑπέρ ὁ ἡ τό τριά·κοντα ἔν·δοξος -ον οὗτος αὕτη τοῦτο καί πρός ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -); ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:11:25 Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Trzydzieści Sławny sławny, sławny To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Trzy ??? Przed przydechem mocnym By przychodzić; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały On/ona/to/to samo David Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym patrilineage On/ona/to/to samo
1Krn:11:25 u(pe\r tou\s tria/konta e)/ndoXos ou(=tos kai\ pro\s tou\s trei=s ou)k E)/rCHeto· kai\ kate/stEsen au)to\n *dauid e)pi\ tE\n patria\n au)tou=.
1Krn:11:25 hyper tus triakonta endoXos hutos kai pros tus treis uk ErCHeto· kai katestEsen auton dauid epi tEn patrian autu.
1Krn:11:25 P RA_APM M A1B_NSM RD_NSM C P RA_APM A3_NPM D V1I_IMI3S C VAI_AAI3S RD_ASM N_NSM P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM
1Krn:11:25 above (+acc), on behalf of (+gen) the thirty glorious illustrious, renowned this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the three οὐχ before rough breathing to come; to begin and also, even, namely to enable lay, render widowed he/she/it/same David upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the patrilineage he/she/it/same
1Krn:11:25 above (+acc), on behalf of (+gen) the (acc) thirty glorious ([Adj] nom) this (nom) and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) three (acc, nom) not he/she/it-was-being-COME-ed; he/she/it-was-being-BEGIN-ed and he/she/it-ENABLE-ed him/it/same (acc) David (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) patrilineage (acc) him/it/same (gen)
1Krn:11:25 1Krn_11:25_1 1Krn_11:25_2 1Krn_11:25_3 1Krn_11:25_4 1Krn_11:25_5 1Krn_11:25_6 1Krn_11:25_7 1Krn_11:25_8 1Krn_11:25_9 1Krn_11:25_10 1Krn_11:25_11 1Krn_11:25_12 1Krn_11:25_13 1Krn_11:25_14 1Krn_11:25_15 1Krn_11:25_16 1Krn_11:25_17 1Krn_11:25_18 1Krn_11:25_19
1Krn:11:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:11:26 καὶ δυνατοὶ τῶν δυνάμεων· Ασαηλ ἀδελφὸς Ιωαβ, Ελεαναν υἱὸς Δωδω ἐκ Βαιθλαεμ,
1Krn:11:26 And the mighty men of the forces were, Asael the brother of Joab, Eleanan the son of Dodoe of Bethleem, (1 Chronicles 11:26 Brenton)
1Krn:11:26 Bohaterowie waleczni: Asahel, brat Joaba, Elchanan, syn Dodo z Betlejem, (1 Krn 11:26 BT_4)
1Krn:11:26 Καὶ δυνατοὶ τῶν δυνάμεων· Ασαηλ ἀδελφὸς Ιωαβ, Ελεαναν υἱὸς Δωδω ἐκ Βαιθλαεμ,
1Krn:11:26 καί δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ   ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί     υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐκ  
1Krn:11:26 I też, nawet, mianowicie Zdolny; by być efektywny Zdolność Brat Syn Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami
1Krn:11:26 *kai\ dunatoi\ tO=n duna/meOn· *asaEl a)delfo\s *iOab, *eleanan ui(o\s *dOdO e)k *baiTlaem,
1Krn:11:26 kai dynatoi tOn dynameOn· asaEl adelfos iOab, eleanan hyios dOdO ek baiTlaem,
1Krn:11:26 C A1_NPM RA_GPF N3I_GPF N_NSM N2_NSM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM P N_GSM
1Krn:11:26 and also, even, namely capable; to be effective the ability ć brother ć ć son ć out of (+gen) ἐξ before vowels ć
1Krn:11:26 and capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt) the (gen) abilities (gen)   brother (nom)     son (nom)   out of (+gen)  
1Krn:11:26 1Krn_11:26_1 1Krn_11:26_2 1Krn_11:26_3 1Krn_11:26_4 1Krn_11:26_5 1Krn_11:26_6 1Krn_11:26_7 1Krn_11:26_8 1Krn_11:26_9 1Krn_11:26_10 1Krn_11:26_11 1Krn_11:26_12
1Krn:11:26 x x x x x x x x x x x x
1Krn:11:27 Σαμμωθ ὁ Αδι, Χελλης ὁ Φελωνι,
1Krn:11:27 Samaoth the Arorite, Chelles the Phelonite, (1 Chronicles 11:27 Brenton)
1Krn:11:27 Szammot z Haroru, Cheles z Pelonu, (1 Krn 11:27 BT_4)
1Krn:11:27 Σαμμωθ Αδι, Χελλης Φελωνι,
1Krn:11:27   ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό  
1Krn:11:27
1Krn:11:27 *sammOT o( *adi, *CHellEs o( *felOni,
1Krn:11:27 sammOT ho adi, CHellEs ho felOni,
1Krn:11:27 N_NSM RA_NSM N_NSM N_NSM RA_NSM N_NSM
1Krn:11:27 ć the ć ć the ć
1Krn:11:27   the (nom)     the (nom)  
1Krn:11:27 1Krn_11:27_1 1Krn_11:27_2 1Krn_11:27_3 1Krn_11:27_4 1Krn_11:27_5 1Krn_11:27_6
1Krn:11:27 x x x x x x
1Krn:11:28 Ωραι υἱὸς Εκκης ὁ Θεκωι, Αβιεζερ ὁ Αναθωθι,
1Krn:11:28 Ora the son of Ekkis the Thecoite, Abiezer the Anathothite, (1 Chronicles 11:28 Brenton)
1Krn:11:28 Ira, syn Ikesza z Tekoa, Abiezer z Anatot, (1 Krn 11:28 BT_4)
1Krn:11:28 Ωραι υἱὸς Εκκης Θεκωι, Αβιεζερ Αναθωθι,
1Krn:11:28 ὥρα, -ας, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό  
1Krn:11:28 Godzina Syn
1Krn:11:28 *Orai ui(o\s *ekkEs o( *TekOi, *abieDZer o( *anaTOTi,
1Krn:11:28 Orai hyios ekkEs ho TekOi, abieDZer ho anaTOTi,
1Krn:11:28 N_NSM N2_NSM N_GSM RA_NSM N_NSM N_NSM RA_NSM N_NSM
1Krn:11:28 hour son ć the ć ć the ć
1Krn:11:28 hours (nom|voc) son (nom)   the (nom)     the (nom)  
1Krn:11:28 1Krn_11:28_1 1Krn_11:28_2 1Krn_11:28_3 1Krn_11:28_4 1Krn_11:28_5 1Krn_11:28_6 1Krn_11:28_7 1Krn_11:28_8
1Krn:11:28 x x x x x x x x
1Krn:11:29 Σοβοχαι ὁ Ασωθι, Ηλι ὁ Αχωι,
1Krn:11:29 Sobochai the Usathite, Eli the Achonite, (1 Chronicles 11:29 Brenton)
1Krn:11:29 Sibbekaj Chuszyta, Ilaj Achochita, (1 Krn 11:29 BT_4)
1Krn:11:29 Σοβοχαι Ασωθι, Ηλι Αχωι,
1Krn:11:29   ὁ ἡ τό   ἠλί[1] (Heb.; see also Aram. ἐλωΐ); Ἠλί[2] v.l. Ἡ-, ὁ ὁ ἡ τό  
1Krn:11:29 Mój Bóg; Eli/Heli
1Krn:11:29 *soboCHai o( *asOTi, *Eli o( *aCHOi,
1Krn:11:29 soboCHai ho asOTi, Eli ho aCHOi,
1Krn:11:29 N_NSM RA_NSM N_NSM N_NSM RA_NSM N_NSM
1Krn:11:29 ć the ć my God; Eli/Heli the ć
1Krn:11:29   the (nom)   my God; Eli/Heli (indecl) the (nom)  
1Krn:11:29 1Krn_11:29_1 1Krn_11:29_2 1Krn_11:29_3 1Krn_11:29_4 1Krn_11:29_5 1Krn_11:29_6
1Krn:11:29 x x x x x x
1Krn:11:30 Μοοραι ὁ Νετωφαθι, Χολοδ υἱὸς Νοοζα ὁ Νετωφαθι,
1Krn:11:30 Marai the Netophathite, Chthaod the son of Nooza the Netophathite, (1 Chronicles 11:30 Brenton)
1Krn:11:30 Maheraj z Netofy, Cheled, syn Baany z Netofy, (1 Krn 11:30 BT_4)
1Krn:11:30 Μοοραι Νετωφαθι, Χολοδ υἱὸς Νοοζα Νετωφαθι,
1Krn:11:30   ὁ ἡ τό     υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό  
1Krn:11:30 Syn
1Krn:11:30 *moorai o( *netOfaTi, *CHolod ui(o\s *nooDZa o( *netOfaTi,
1Krn:11:30 moorai ho netOfaTi, CHolod hyios nooDZa ho netOfaTi,
1Krn:11:30 N_NSM RA_NSM N_NSM N_NSM N2_NSM N_GSM RA_NSM N_NSM
1Krn:11:30 ć the ć ć son ć the ć
1Krn:11:30   the (nom)     son (nom)   the (nom)  
1Krn:11:30 1Krn_11:30_1 1Krn_11:30_2 1Krn_11:30_3 1Krn_11:30_4 1Krn_11:30_5 1Krn_11:30_6 1Krn_11:30_7 1Krn_11:30_8
1Krn:11:30 x x x x x x x x
1Krn:11:31 Αιθι υἱὸς Ριβαι ἐκ βουνοῦ Βενιαμιν, Βαναιας ὁ Φαραθωνι,
1Krn:11:31 Airi the son of Rebie of the hill of Benjamin, Banaias the Pharathonite, (1 Chronicles 11:31 Brenton)
1Krn:11:31 Itaj, syn Ribaja z Gibea synów Beniamina, Benajasz z Pireatonu, (1 Krn 11:31 BT_4)
1Krn:11:31 Αιθι υἱὸς Ριβαι ἐκ βουνοῦ Βενιαμιν, Βαναιας Φαραθωνι,
1Krn:11:31   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐκ βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) Βενιαμ(ε)ίν, ὁ   ὁ ἡ τό  
1Krn:11:31 Syn Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wzgórze Beniamin
1Krn:11:31 *aiTi ui(o\s *ribai e)k bounou= *beniamin, *banaias o( *faraTOni,
1Krn:11:31 aiTi hyios ribai ek bunu beniamin, banaias ho faraTOni,
1Krn:11:31 N_NSM N2_NSM N_GSM P N2_GSM N_NSM N1T_NSM RA_NSM N_NSM
1Krn:11:31 ć son ć out of (+gen) ἐξ before vowels hill Benjamin ć the ć
1Krn:11:31   son (nom)   out of (+gen) hill (gen) Benjamin (indecl)   the (nom)  
1Krn:11:31 1Krn_11:31_1 1Krn_11:31_2 1Krn_11:31_3 1Krn_11:31_4 1Krn_11:31_5 1Krn_11:31_6 1Krn_11:31_7 1Krn_11:31_8 1Krn_11:31_9
1Krn:11:31 x x x x x x x x x
1Krn:11:32 Ουρι ἐκ Ναχαλιγαας, Αβιηλ ὁ Γαραβεθθι,
1Krn:11:32 Uri of Nachali Gaas, Abiel the Garabaethite, (1 Chronicles 11:32 Brenton)
1Krn:11:32 Churaj z Potoków Gaasz, Abiel z Araby, (1 Krn 11:32 BT_4)
1Krn:11:32 Ουρι ἐκ Ναχαλιγαας, Αβιηλ Γαραβεθθι,
1Krn:11:32   ἐκ     ὁ ἡ τό  
1Krn:11:32 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami
1Krn:11:32 *ouri e)k *naCHaligaas, *abiEl o( *garabeTTi,
1Krn:11:32 uri ek naCHaligaas, abiEl ho garabeTTi,
1Krn:11:32 N_NSM P N_GSM N_NSM RA_NSM N_NSM
1Krn:11:32 ć out of (+gen) ἐξ before vowels ć ć the ć
1Krn:11:32   out of (+gen)     the (nom)