1Krn:12:1 καὶ οὗτοι οἱ ἐλθόντες πρὸς Δαυιδ εἰς Σωκλαγ, ἔτι συνεχομένου ἀπὸ προσώπου Σαουλ υἱοῦ Κις, καὶ οὗτοι ἐν τοῖς δυνατοῖς βοηθοῦντες ἐν πολέμῳ
1Krn:12:1 And these are they that came to Sikelag, when he yet kept himself close because of Saul the son of Kis; and these were among the mighty, aiding him in war, (1 Chronicles 12:1 Brenton)
1Krn:12:1 Ci przybyli do Dawida do Siklag, gdy jeszcze musiał się trzymać z dala od Saula, syna Kisza: oni należeli do bohaterów, pomocników w walce. (1 Krn 12:1 BT_4)
1Krn:12:1 Καὶ οὗτοι οἱ ἐλθόντες πρὸς Δαυιδ εἰς Σωκλαγ, ἔτι συνεχομένου ἀπὸ προσώπου Σαουλ υἱοῦ Κις, καὶ οὗτοι ἐν τοῖς δυνατοῖς βοηθοῦντες ἐν πολέμῳ
1Krn:12:1 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰς[1]   ἔτι συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό Σαούλ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Κίς, ὁ καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν ὁ ἡ τό δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) ἐν πόλεμος, -ου, ὁ
1Krn:12:1 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David Do (+przyspieszenie) Jeszcze/jeszcze By zmuszać {By ograniczać} Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Saul Syn Grafit pierwotny I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolny; by być efektywny By pomagać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny]
1Krn:12:1 *kai\ ou(=toi oi( e)lTo/ntes pro\s *dauid ei)s *sOklag, e)/ti suneCHome/nou a)po\ prosO/pou *saoul ui(ou= *kis, kai\ ou(=toi e)n toi=s dunatoi=s boETou=ntes e)n pole/mO|
1Krn:12:1 kai hutoi hoi elTontes pros dauid eis sOklan, eti syneCHomenu apo prosOpu saul hyiu kis, kai hutoi en tois dynatois boETuntes en polemO
1Krn:12:1 C RD_NPM RA_NPM VB_AAPNPM P N_ASM P N_ASM D V1_PMPGSM P N2N_GSN N_GSM N2_GSM N_GSM C RD_NPM P RA_DPM A1_DPM V2_PAPNPM P N2_DSM
1Krn:12:1 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to come toward (+acc,+gen,+dat) David into (+acc) ć yet/still to constrain from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face Saul son Kish and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the capable; to be effective to help in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among war [see polemic]
1Krn:12:1 and these (nom) the (nom) upon COME-ing (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) into (+acc)   yet/still while being-CONSTRAIN-ed (gen) away from (+gen) face (gen) Saul (indecl) son (gen) Kish (indecl) and these (nom) in/among/by (+dat) the (dat) capable ([Adj] dat); you(sg)-happen-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt) while HELP-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) war (dat)
1Krn:12:1 1Krn_12:1_1 1Krn_12:1_2 1Krn_12:1_3 1Krn_12:1_4 1Krn_12:1_5 1Krn_12:1_6 1Krn_12:1_7 1Krn_12:1_8 1Krn_12:1_9 1Krn_12:1_10 1Krn_12:1_11 1Krn_12:1_12 1Krn_12:1_13 1Krn_12:1_14 1Krn_12:1_15 1Krn_12:1_16 1Krn_12:1_17 1Krn_12:1_18 1Krn_12:1_19 1Krn_12:1_20 1Krn_12:1_21 1Krn_12:1_22 1Krn_12:1_23
1Krn:12:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:12:2 καὶ τόξῳ ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ ἀριστερῶν καὶ σφενδονῆται ἐν λίθοις καὶ τόξοις· ἐκ τῶν ἀδελφῶν Σαουλ ἐκ Βενιαμιν
1Krn:12:2 and using the bow with the right hand and with the left, and slingers with stones, and shooters with bows. Of the brethren of Saul of Benjamin, (1 Chronicles 12:2 Brenton)
1Krn:12:2 Uzbrojeni w łuki, umieli strzelać tak z prawej jak i z lewej ręki, i rzucać kamieniami i wypuszczać strzały z łuku. Spośród braci Saula z pokolenia Beniamina: (1 Krn 12:2 BT_4)
1Krn:12:2 καὶ τόξῳ ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ ἀριστερῶν καὶ σφενδονῆται ἐν λίθοις καὶ τόξοις· ἐκ τῶν ἀδελφῶν Σαουλ ἐκ Βενιαμιν
1Krn:12:2 καί τόξον, -ου, τό ἐκ δεξιός -ά -όν καί ἐκ ἀριστερός -ά -όν καί   ἐν λίθος, -ου, ὁ καί τόξον, -ου, τό ἐκ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ Σαούλ, ὁ ἐκ Βενιαμ(ε)ίν, ὁ
1Krn:12:2 I też, nawet, mianowicie Kłaniaj się (też tęcza) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W prawo I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Opuszczał {Lewy} I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kamień I też, nawet, mianowicie Kłaniaj się (też tęcza) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brat; siostra Saul Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Beniamin
1Krn:12:2 kai\ to/XO| e)k deXiO=n kai\ e)X a)risterO=n kai\ sfendonE=tai e)n li/Tois kai\ to/Xois· e)k tO=n a)delfO=n *saoul e)k *beniamin
1Krn:12:2 kai toXO ek deXiOn kai eX aristerOn kai sfendonEtai en liTois kai toXois· ek tOn adelfOn saul ek beniamin
1Krn:12:2 C N2N_DSN P A1A_GPM C P A1A_GPM C N1M_NPM P N2_DPM C N2N_DPN P RA_GPM N2_GPM N_GSM P N_GSM
1Krn:12:2 and also, even, namely Bow (also rainbow) out of (+gen) ἐξ before vowels right and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels left and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among stone and also, even, namely Bow (also rainbow) out of (+gen) ἐξ before vowels the brother; sister Saul out of (+gen) ἐξ before vowels Benjamin
1Krn:12:2 and Bow (dat) out of (+gen) right ([Adj] gen) and out of (+gen) left ([Adj] gen) and   in/among/by (+dat) stones (dat) and Bows (dat) out of (+gen) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) Saul (indecl) out of (+gen) Benjamin (indecl)
1Krn:12:2 1Krn_12:2_1 1Krn_12:2_2 1Krn_12:2_3 1Krn_12:2_4 1Krn_12:2_5 1Krn_12:2_6 1Krn_12:2_7 1Krn_12:2_8 1Krn_12:2_9 1Krn_12:2_10 1Krn_12:2_11 1Krn_12:2_12 1Krn_12:2_13 1Krn_12:2_14 1Krn_12:2_15 1Krn_12:2_16 1Krn_12:2_17 1Krn_12:2_18 1Krn_12:2_19
1Krn:12:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:12:3 ὁ ἄρχων Αχιεζερ καὶ Ιωας υἱὸς Ασμα τοῦ Γεβωθίτου καὶ Ιωηλ καὶ Ιωφαλητ υἱοὶ Ασμωθ καὶ Βερχια καὶ Ιηουλ ὁ Αναθωθι
1Krn:12:3 the chief was Achiezer, and Joas son of Asma the Gabathite, and Joel and Jophalet, sons of Asmoth, and Berchia, and Jeul of Anathoth, (1 Chronicles 12:3 Brenton)
1Krn:12:3 na czele stali Achiezer i Joasz, synowie Szemajasza z Gibea, Jezjel i Pelet, synowie Azmaweta, Berekiasz i Jehu z Anatot; (1 Krn 12:3 BT_4)
1Krn:12:3 ἄρχων Αχιεζερ καὶ Ιωας υἱὸς Ασμα τοῦ Γεβωθίτου καὶ Ιωηλ καὶ Ιωφαλητ υἱοὶ Ασμωθ καὶ Βερχια καὶ Ιηουλ Αναθωθι
1Krn:12:3 ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)   καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό   καί Ἰωήλ, ὁ καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί   καί   ὁ ἡ τό  
1Krn:12:3 Władca; początek; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie Joel I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:12:3 o( a)/rCHOn *aCHieDZer kai\ *iOas ui(o\s *asma tou= *gebOTi/tou kai\ *iOEl kai\ *iOfalEt ui(oi\ *asmOT kai\ *berCHia kai\ *iEoul o( *anaTOTi
1Krn:12:3 ho arCHOn aCHieDZer kai iOas hyios asma tu gebOTitu kai iOEl kai iOfalEt hyioi asmOT kai berCHia kai iEul ho anaTOTi
1Krn:12:3 RA_NSM N3_NSM N_NSM C N_NSM N2_NSM N_GSM RA_GSM N1M_GSM C N_NSM C N_NSM N2_NPM N_NSM C N_NSM C N_NSM RA_NSM N_NSM
1Krn:12:3 the ruler; beginning; to begin ć and also, even, namely ć son ć the ć and also, even, namely Joel and also, even, namely ć son ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć the ć
1Krn:12:3 the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom)   and   son (nom)   the (gen)   and Joel (indecl) and   sons (nom|voc)   and   and   the (nom)  
1Krn:12:3 1Krn_12:3_1 1Krn_12:3_2 1Krn_12:3_3 1Krn_12:3_4 1Krn_12:3_5 1Krn_12:3_6 1Krn_12:3_7 1Krn_12:3_8 1Krn_12:3_9 1Krn_12:3_10 1Krn_12:3_11 1Krn_12:3_12 1Krn_12:3_13 1Krn_12:3_14 1Krn_12:3_15 1Krn_12:3_16 1Krn_12:3_17 1Krn_12:3_18 1Krn_12:3_19 1Krn_12:3_20 1Krn_12:3_21
1Krn:12:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:12:4 καὶ Σαμαιας ὁ Γαβαωνίτης δυνατὸς ἐν τοῖς τριάκοντα καὶ ἐπὶ τῶν τριάκοντα,
1Krn:12:4 and Samaias the Gabaonite a mighty man among the thirty, and over the thirty; and Jeremia, and Jeziel, and Joanan, and Jozabath of Gadarathiim, (1 Chronicles 12:4 Brenton)
1Krn:12:4 Jiszmajasz z Gibeonu, najdzielniejszy między trzydziestoma i dowodził trzydziestoma; (1 Krn 12:4 BT_4)
1Krn:12:4 καὶ Σαμαιας Γαβαωνίτης δυνατὸς ἐν τοῖς τριάκοντα καὶ ἐπὶ τῶν τριάκοντα,
1Krn:12:4 καί   ὁ ἡ τό   δυνατός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό τριά·κοντα καί ἐπί ὁ ἡ τό τριά·κοντα
1Krn:12:4 I też, nawet, mianowicie Zdolny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trzydzieści I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Trzydzieści
1Krn:12:4 kai\ *samaias o( *gabaOni/tEs dunato\s e)n toi=s tria/konta kai\ e)pi\ tO=n tria/konta,
1Krn:12:4 kai samaias ho gabaOnitEs dynatos en tois triakonta kai epi tOn triakonta,
1Krn:12:4 C N1T_NSM RA_NSM N1M_NSM A1_NSM P RA_DPM M C P RA_GPM M
1Krn:12:4 and also, even, namely ć the ć capable in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the thirty and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the thirty
1Krn:12:4 and   the (nom)   capable ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) thirty and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) thirty
1Krn:12:4 1Krn_12:4_1 1Krn_12:4_2 1Krn_12:4_3 1Krn_12:4_4 1Krn_12:4_5 1Krn_12:4_6 1Krn_12:4_7 1Krn_12:4_8 1Krn_12:4_9 1Krn_12:4_10 1Krn_12:4_11 1Krn_12:4_12
1Krn:12:4 x x x x x x x x x x x x
1Krn:12:5 Ιερμιας καὶ Ιεζιηλ καὶ Ιωαναν καὶ Ιωζαβαδ ὁ Γαδαραθι,
1Krn:12:5 and Samaias the Gabaonite a mighty man among the thirty, and over the thirty; and Jeremia, and Jeziel, and Joanan, and Jozabath of Gadarathiim, (1 Chronicles 12:4 Brenton)
1Krn:12:5 Jeremiasz, Jachazjel, Jochanan, Jozabad z Gederot; (1 Krn 12:5 BT_4)
1Krn:12:5 Ιερμιας καὶ Ιεζιηλ καὶ Ιωαναν καὶ Ιωζαβαδ Γαδαραθι,
1Krn:12:5   καί   καί Ἰωάν(ν)α, -ας, ἡ; Ἰωανάν, ὁ καί   ὁ ἡ τό  
1Krn:12:5 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Joanna; Joanan I też, nawet, mianowicie
1Krn:12:5 *iermias kai\ *ieDZiEl kai\ *iOanan kai\ *iODZabad o( *gadaraTi,
1Krn:12:5 iermias kai ieDZiEl kai iOanan kai iODZabad ho gadaraTi,
1Krn:12:5 N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM RA_NSM N_NSM
1Krn:12:5 ć and also, even, namely ć and also, even, namely Joanna; Joanan and also, even, namely ć the ć
1Krn:12:5   and   and Joanna (acc); Joanan (indecl) and   the (nom)  
1Krn:12:5 1Krn_12:5_1 1Krn_12:5_2 1Krn_12:5_3 1Krn_12:5_4 1Krn_12:5_5 1Krn_12:5_6 1Krn_12:5_7 1Krn_12:5_8 1Krn_12:5_9
1Krn:12:5 x x x x x x x x x
1Krn:12:6 Ελιαζαι καὶ Ιαριμουθ καὶ Βααλια καὶ Σαμαρια καὶ Σαφατια ὁ Χαραιφι,
1Krn:12:6 Azai and Arimuth, and Baalia, and Samaraia, and Saphatias of Charaephiel, (1 Chronicles 12:5 Brenton)
1Krn:12:6 Eleuzaj, Jerimot, Bealiasz, Szemariasz, Szefatiasz z Charif; (1 Krn 12:6 BT_4)
1Krn:12:6 Ελιαζαι καὶ Ιαριμουθ καὶ Βααλια καὶ Σαμαρια καὶ Σαφατια Χαραιφι,
1Krn:12:6   καί   καί   καί   καί   ὁ ἡ τό  
1Krn:12:6 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:12:6 *eliaDZai kai\ *iarimouT kai\ *baalia kai\ *samaria kai\ *safatia o( *CHaraifi,
1Krn:12:6 eliaDZai kai iarimuT kai baalia kai samaria kai safatia ho CHaraifi,
1Krn:12:6 N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM RA_NSM N_NSM
1Krn:12:6 ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć the ć
1Krn:12:6   and   and   and   and   the (nom)  
1Krn:12:6 1Krn_12:6_1 1Krn_12:6_2 1Krn_12:6_3 1Krn_12:6_4 1Krn_12:6_5 1Krn_12:6_6 1Krn_12:6_7 1Krn_12:6_8 1Krn_12:6_9 1Krn_12:6_10 1Krn_12:6_11
1Krn:12:6 x x x x x x x x x x x
1Krn:12:7 Ηλκανα καὶ Ιησουνι καὶ Οζριηλ καὶ Ιωαζαρ καὶ Ιεσβοαμ οἱ Κορῖται
1Krn:12:7 Helcana, and Jesuni, and Ozriel, and Jozara, and Sobocam, and the Corites, (1 Chronicles 12:6 Brenton)
1Krn:12:7 Elkana, Jiszszijasz, Azareel, Joezer, Jaszobeam, Korachici; (1 Krn 12:7 BT_4)
1Krn:12:7 Ηλκανα καὶ Ιησουνι καὶ Οζριηλ καὶ Ιωαζαρ καὶ Ιεσβοαμ οἱ Κορῖται
1Krn:12:7   καί Ἰησουνι, ὁ [LXX] καί   καί   καί   ὁ ἡ τό  
1Krn:12:7 I też, nawet, mianowicie Jesuni I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:12:7 *Elkana kai\ *iEsouni kai\ *oDZriEl kai\ *iOaDZar kai\ *iesboam oi( *kori=tai
1Krn:12:7 Elkana kai iEsuni kai oDZriEl kai iOaDZar kai iesboam hoi koritai
1Krn:12:7 N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM RA_NPM N1M_NPM
1Krn:12:7 ć and also, even, namely Jesuni and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć the ć
1Krn:12:7   and Jesuni (indecl) and   and   and   the (nom)  
1Krn:12:7 1Krn_12:7_1 1Krn_12:7_2 1Krn_12:7_3 1Krn_12:7_4 1Krn_12:7_5 1Krn_12:7_6 1Krn_12:7_7 1Krn_12:7_8 1Krn_12:7_9 1Krn_12:7_10 1Krn_12:7_11
1Krn:12:7 x x x x x x x x x x x
1Krn:12:8 καὶ Ελια καὶ Ζαβαδια υἱοὶ Ιρααμ υἱοὶ τοῦ γεδωρ. –
1Krn:12:8 and Jelia and Zabadia, sons of Iroam, and the men of Gedor. (1 Chronicles 12:7 Brenton)
1Krn:12:8 Joela, Zebadiasz, synowie Jerochama z Gedoru. (1 Krn 12:8 BT_4)
1Krn:12:8 καὶ Ελια καὶ Ζαβαδια υἱοὶ Ιρααμ υἱοὶ τοῦ γεδωρ.
1Krn:12:8 καί   καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό    
1Krn:12:8 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Syn Syn  
1Krn:12:8 kai\ *elia kai\ *DZabadia ui(oi\ *iraam ui(oi\ tou= gedOr.
1Krn:12:8 kai elia kai DZabadia hyioi iraam hyioi tu gedOr.
1Krn:12:8 C N_NSM C N_NSM N2_NPM N_GSM N2_NPM RA_GSM N_GSM
1Krn:12:8 and also, even, namely ć and also, even, namely ć son ć son the ć  
1Krn:12:8 and   and   sons (nom|voc)   sons (nom|voc) the (gen)    
1Krn:12:8 1Krn_12:8_1 1Krn_12:8_2 1Krn_12:8_3 1Krn_12:8_4 1Krn_12:8_5 1Krn_12:8_6 1Krn_12:8_7 1Krn_12:8_8 1Krn_12:8_9 1Krn_12:8_10
1Krn:12:8 x x x x x x x x x x
1Krn:12:9 καὶ ἀπὸ τοῦ Γαδδι ἐχωρίσθησαν πρὸς Δαυιδ ἀπὸ τῆς ἐρήμου ἰσχυροὶ δυνατοὶ ἄνδρες παρατάξεως πολέμου αἴροντες θυρεοὺς καὶ δόρατα, καὶ πρόσωπον λέοντος πρόσωπα αὐτῶν, καὶ κοῦφοι ὡς δορκάδες ἐπὶ τῶν ὀρέων τῷ τάχει·
1Krn:12:9 And from Gad these separated themselves to David from the wilderness, strong mighty men of war, bearing shields and spears, and their faces were as the face of a lion, and they were nimble as roes upon the mountains in speed. (1 Chronicles 12:8 Brenton)
1Krn:12:9 Z Gadytów przyłączyli się do Dawida w warowni pustynnej dzielni wojownicy, żołnierze gotowi do walki, którzy celowali w posługiwaniu się tarczą i włócznią. Z wyglądu podobni do lwów, byli szybkonodzy jak gazele na górach. (1 Krn 12:9 BT_4)
1Krn:12:9 καὶ ἀπὸ τοῦ Γαδδι ἐχωρίσθησαν πρὸς Δαυιδ ἀπὸ τῆς ἐρήμου ἰσχυροὶ δυνατοὶ ἄνδρες παρατάξεως πολέμου αἴροντες θυρεοὺς καὶ δόρατα, καὶ πρόσωπον λέοντος πρόσωπα αὐτῶν, καὶ κοῦφοι ὡς δορκάδες ἐπὶ τῶν ὀρέων τῷ τάχει·
1Krn:12:9 καί ἀπό ὁ ἡ τό   χωρίζω (χωριζ-, χωρι·σ-, χωρι·σ-, -, κεχωρισ-, χωρισ·θ-) πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) ἰσχυρός -ά -όν δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) θυρεός, -οῦ, ὁ καί δόρυ, δόρατος, τό καί πρόσ·ωπον, -ου, τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὡς Δορκά[δ]ς, -άδος, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό τάχο·ς, -ους, τό; ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως
1Krn:12:9 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By rozdzielać się oddzielaj, urywaj się, rozdzielany Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Odludzie; by leżeć odłogiem Potężny silny, potężny, silny, Zdolny; by być efektywny Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Kamień I też, nawet, mianowicie Włócznia I też, nawet, mianowicie Twarz Lew Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jak/jak ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Szybkość; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj
1Krn:12:9 kai\ a)po\ tou= *gaddi e)CHOri/sTEsan pro\s *dauid a)po\ tE=s e)rE/mou i)sCHuroi\ dunatoi\ a)/ndres parata/XeOs pole/mou ai)/rontes Tureou\s kai\ do/rata, kai\ pro/sOpon le/ontos pro/sOpa au)tO=n, kai\ kou=foi O(s dorka/des e)pi\ tO=n o)re/On tO=| ta/CHei·
1Krn:12:9 kai apo tu gaddi eCHOrisTEsan pros dauid apo tEs erEmu isCHyroi dynatoi andres parataXeOs polemu airontes Tyreus kai dorata, kai prosOpon leontos prosOpa autOn, kai kufoi hOs dorkades epi tOn oreOn tO taCHei·
1Krn:12:9 C P RA_GSM N_GSM VSI_API3P P N_ASM P RA_GSF N2_GSF A1A_NPM A1_NPM N3_NPM N3I_GSF N2_GSM V1_PAPNPM N3E_APM C N3_APN C N2N_NSN N3_GSM N2N_NPN RD_GPM C A1_NPM C N3D_NPF P RA_GPN N3E_GPN RA_DSM A3U_DSM
1Krn:12:9 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć to separate sequester, sever, split toward (+acc,+gen,+dat) David from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the wilderness; to lay waste mighty forceful, powerful, strong, capable; to be effective man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć war [see polemic]; to fight war to lift/pick up take up, tote, raise stone and also, even, namely spear and also, even, namely face lion face he/she/it/same and also, even, namely ć as/like ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount the speed; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate
1Krn:12:9 and away from (+gen) the (gen)   they-were-SEPARATE-ed toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) away from (+gen) the (gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE! mighty ([Adj] nom|voc) capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt) men, husbands (nom|voc)   war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed! while LIFT/PICK-ing-UP (nom|voc) stones (acc) and spears (nom|acc|voc) and face (nom|acc|voc) lion (gen) faces (nom|acc|voc) them/same (gen) and   as/like ???s (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) mounts (gen) the (dat) speed (dat); quick ([Adj] dat)
1Krn:12:9 1Krn_12:9_1 1Krn_12:9_2 1Krn_12:9_3 1Krn_12:9_4 1Krn_12:9_5 1Krn_12:9_6 1Krn_12:9_7 1Krn_12:9_8 1Krn_12:9_9 1Krn_12:9_10 1Krn_12:9_11 1Krn_12:9_12 1Krn_12:9_13 1Krn_12:9_14 1Krn_12:9_15 1Krn_12:9_16 1Krn_12:9_17 1Krn_12:9_18 1Krn_12:9_19 1Krn_12:9_20 1Krn_12:9_21 1Krn_12:9_22 1Krn_12:9_23 1Krn_12:9_24 1Krn_12:9_25 1Krn_12:9_26 1Krn_12:9_27 1Krn_12:9_28 1Krn_12:9_29 1Krn_12:9_30 1Krn_12:9_31 1Krn_12:9_32 1Krn_12:9_33
1Krn:12:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:12:10 Αζερ ὁ ἄρχων, Αβδια ὁ δεύτερος, Ελιαβ ὁ τρίτος,
1Krn:12:10 Aza the chief, Abdia the second, Eliab the third, (1 Chronicles 12:9 Brenton)
1Krn:12:10 Dowódcą był Ezer, drugim - Obadiasz, trzecim - Eliab, (1 Krn 12:10 BT_4)
1Krn:12:10 Αζερ ἄρχων, Αβδια δεύτερος, Ελιαβ τρίτος,
1Krn:12:10   ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)   ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον   ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον
1Krn:12:10 Władca; początek; by zaczynać się Drugi Trzeci
1Krn:12:10 *aDZer o( a)/rCHOn, *abdia o( deu/teros, *eliab o( tri/tos,
1Krn:12:10 aDZer ho arCHOn, abdia ho deuteros, eliab ho tritos,
1Krn:12:10 N_NSM RA_NSM N3_NSM N_NSM RA_NSM A1A_NSM N_NSM RA_NSM A1_NSM
1Krn:12:10 ć the ruler; beginning; to begin ć the second ć the third
1Krn:12:10   the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom)   the (nom) second (nom)   the (nom) third (nom)
1Krn:12:10 1Krn_12:10_1 1Krn_12:10_2 1Krn_12:10_3 1Krn_12:10_4 1Krn_12:10_5 1Krn_12:10_6 1Krn_12:10_7 1Krn_12:10_8 1Krn_12:10_9
1Krn:12:10 x x x x x x x x x
1Krn:12:11 Μασεμαννη ὁ τέταρτος, Ιερμια ὁ πέμπτος,
1Krn:12:11 Masmana the fourth, Jeremias the fifth, (1 Chronicles 12:10 Brenton)
1Krn:12:11 czwartym - Maszmanna, piątym - Jeremiasz, (1 Krn 12:11 BT_4)
1Krn:12:11 Μασεμαννη τέταρτος, Ιερμια πέμπτος,
1Krn:12:11   ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον   ὁ ἡ τό πέμπτος -η -ον
1Krn:12:11 Czwarty Piąty
1Krn:12:11 *masemannE o( te/tartos, *iermia o( pe/mptos,
1Krn:12:11 masemannE ho tetartos, iermia ho pemptos,
1Krn:12:11 N_NSM RA_NSM A1_NSM N_NSM RA_NSM A1_NSM
1Krn:12:11 ć the fourth ć the fifth
1Krn:12:11   the (nom) fourth (nom)   the (nom) fifth (nom)
1Krn:12:11 1Krn_12:11_1 1Krn_12:11_2 1Krn_12:11_3 1Krn_12:11_4 1Krn_12:11_5 1Krn_12:11_6
1Krn:12:11 x x x x x x
1Krn:12:12 Εθθι ὁ ἕκτος, Ελιαβ ὁ ἕβδομος,
1Krn:12:12 Jethi the sixth, Eliab the seventh, (1 Chronicles 12:11 Brenton)
1Krn:12:12 szóstym - Attaj, siódmym - Eliel, (1 Krn 12:12 BT_4)
1Krn:12:12 Εθθι ἕκτος, Ελιαβ ἕβδομος,
1Krn:12:12   ὁ ἡ τό ἕκτος[1] -η -ον   ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον
1Krn:12:12 Szósty Siódmy
1Krn:12:12 *eTTi o( e(/ktos, *eliab o( e(/bdomos,
1Krn:12:12 eTTi ho hektos, eliab ho hebdomos,
1Krn:12:12 N_NSM RA_NSM A1_NSM N_NSM RA_NSM A1_NSM
1Krn:12:12 ć the sixth ć the seventh
1Krn:12:12   the (nom) sixth (nom)   the (nom) seventh (nom)
1Krn:12:12 1Krn_12:12_1 1Krn_12:12_2 1Krn_12:12_3 1Krn_12:12_4 1Krn_12:12_5 1Krn_12:12_6
1Krn:12:12 x x x x x x
1Krn:12:13 Ιωαναν ὁ ὄγδοος, Ελιαζερ ὁ ἔνατος,
1Krn:12:13 Joanan the eighth, Eleazer the ninth, (1 Chronicles 12:12 Brenton)
1Krn:12:13 ósmym - Jochanan, dziewiątym - Elzabad, (1 Krn 12:13 BT_4)
1Krn:12:13 Ιωαναν ὄγδοος, Ελιαζερ ἔνατος,
1Krn:12:13 Ἰωάν(ν)α, -ας, ἡ; Ἰωανάν, ὁ ὁ ἡ τό ὄγδοος -η -ον   ὁ ἡ τό ἔνατος -η -ον
1Krn:12:13 Joanna; Joanan Ósmy Dziewiąty
1Krn:12:13 *iOanan o( o)/gdoos, *eliaDZer o( e)/natos,
1Krn:12:13 iOanan ho ogdoos, eliaDZer ho enatos,
1Krn:12:13 N_NSM RA_NSM A1_NSM N_NSM RA_NSM A1_NSM
1Krn:12:13 Joanna; Joanan the eighth ć the ninth
1Krn:12:13 Joanna (acc); Joanan (indecl) the (nom) eighth (nom)   the (nom) ninth ([Adj] nom)
1Krn:12:13 1Krn_12:13_1 1Krn_12:13_2 1Krn_12:13_3 1Krn_12:13_4 1Krn_12:13_5 1Krn_12:13_6
1Krn:12:13 x x x x x x
1Krn:12:14 Ιερμια ὁ δέκατος, Μαχαβανναι ὁ ἑνδέκατος.
1Krn:12:14 Jeremia the tenth, Melchabanai the eleventh. (1 Chronicles 12:13 Brenton)
1Krn:12:14 dziesiątym - Jeremiasz, jedenastym - Makbannaj. (1 Krn 12:14 BT_4)
1Krn:12:14 Ιερμια δέκατος, Μαχαβανναι ἑνδέκατος.
1Krn:12:14   ὁ ἡ τό δέκατος -η -ον   ὁ ἡ τό ἑν·δέκατος -η -ον
1Krn:12:14 Dziesiąty Jedenasty
1Krn:12:14 *iermia o( de/katos, *maCHabannai o( e(nde/katos.
1Krn:12:14 iermia ho dekatos, maCHabannai ho hendekatos.
1Krn:12:14 N_NSM RA_NSM A1_NSM N_NSM RA_NSM A1_NSM
1Krn:12:14 ć the tenth ć the eleventh
1Krn:12:14   the (nom) tenth (nom)   the (nom) eleventh (nom)
1Krn:12:14 1Krn_12:14_1 1Krn_12:14_2 1Krn_12:14_3 1Krn_12:14_4 1Krn_12:14_5 1Krn_12:14_6
1Krn:12:14 x x x x x x
1Krn:12:15 οὗτοι ἐκ τῶν υἱῶν Γαδ ἄρχοντες τῆς στρατιᾶς, εἷς τοῖς ἑκατὸν μικρὸς καὶ μέγας τοῖς χιλίοις.
1Krn:12:15 These were chiefs of the army of the sons of Gad, the least one commander of a hundred, and the greatest one of a thousand. (1 Chronicles 12:14 Brenton)
1Krn:12:15 Ci z potomków Gada byli jako dowódcy wojska: każdy niższy stopniem - nad stu, a wyższy - nad tysiącem. (1 Krn 12:15 BT_4)
1Krn:12:15 οὗτοι ἐκ τῶν υἱῶν Γαδ ἄρχοντες τῆς στρατιᾶς, εἷς τοῖς ἑκατὸν μικρὸς καὶ μέγας τοῖς χιλίοις.
1Krn:12:15 οὗτος αὕτη τοῦτο ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Γάδ, ὁ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό στρατιά, -ᾶς, ἡ (cf. στρατηγός) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό ἑκατόν μικρός -ά -όν καί μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό χίλιοι -αι -α
1Krn:12:15 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Wałęsaj się Władca; by zaczynać się Armia Jeden Sto Mały [zobacz micro] I też, nawet, mianowicie Wielki Tysiąc
1Krn:12:15 ou(=toi e)k tO=n ui(O=n *gad a)/rCHontes tE=s stratia=s, ei(=s toi=s e(kato\n mikro\s kai\ me/gas toi=s CHili/ois.
1Krn:12:15 hutoi ek tOn hyiOn gad arCHontes tEs stratias, heis tois hekaton mikros kai megas tois CHiliois.
1Krn:12:15 RD_NPM P RA_GPM N2_GPM N_GSM N3_NPM RA_GSF N1A_GSF A3_NSM RA_DPM M A1A_NSM C A1P_NSM RA_DPM A1A_DPM
1Krn:12:15 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] out of (+gen) ἐξ before vowels the son Gad ruler; to begin the army one the hundred small [see micro] and also, even, namely great the thousand
1Krn:12:15 these (nom) out of (+gen) the (gen) sons (gen) Gad (indecl) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) army (gen), armies (acc) one (nom) the (dat) hundred small ([Adj] nom) and great ([Adj] nom) the (dat) thousand (dat)
1Krn:12:15 1Krn_12:15_1 1Krn_12:15_2 1Krn_12:15_3 1Krn_12:15_4 1Krn_12:15_5 1Krn_12:15_6 1Krn_12:15_7 1Krn_12:15_8 1Krn_12:15_9 1Krn_12:15_10 1Krn_12:15_11 1Krn_12:15_12 1Krn_12:15_13 1Krn_12:15_14 1Krn_12:15_15 1Krn_12:15_16
1Krn:12:15 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:12:16 οὗτοι οἱ διαβάντες τὸν Ιορδάνην ἐν τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ, καὶ οὗτος πεπληρωκὼς ἐπὶ πᾶσαν κρηπῖδα αὐτοῦ, καὶ ἐξεδίωξαν πάντας τοὺς κατοικοῦντας αὐλῶνας ἀπὸ ἀνατολῶν ἕως δυσμῶν. –
1Krn:12:16 These are the men that crossed over Jordan in the first month, and it had overflowed all its banks; and they drove out all the inhabitants of the valleys, from the east to the west. (1 Chronicles 12:15 Brenton)
1Krn:12:16 Są to ci, którzy przeszli Jordan w miesiącu pierwszym, gdy wylewa on wszędzie z brzegów, i którzy zmusili do ucieczki wszystkich mieszkańców dolin, na wschód i na zachód. (1 Krn 12:16 BT_4)
1Krn:12:16 οὗτοι οἱ διαβάντες τὸν Ιορδάνην ἐν τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ, καὶ οὗτος πεπληρωκὼς ἐπὶ πᾶσαν κρηπῖδα αὐτοῦ, καὶ ἐξεδίωξαν πάντας τοὺς κατοικοῦντας αὐλῶνας ἀπὸ ἀνατολῶν ἕως δυσμῶν.
1Krn:12:16 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον καί οὗτος αὕτη τοῦτο πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·διώκω (εκ+διωκ-, εκ+διωξ-, εκ+διωξ-, -, -, εκ+διωχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)   ἀπό ἀνατολή, -ῆς, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω δυσμή, -ῆς, ἡ  
1Krn:12:16 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By przechodzić Jordan [rzeka z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; miesiąc Po pierwsze I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By napełniać pełność, spełniać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ścigać poza/z dala Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Aż; świtaj Na zachód  
1Krn:12:16 ou(=toi oi( diaba/ntes to\n *iorda/nEn e)n tO=| mEni\ tO=| prO/tO|, kai\ ou(=tos peplErOkO\s e)pi\ pa=san krEpi=da au)tou=, kai\ e)Xedi/OXan pa/ntas tou\s katoikou=ntas au)lO=nas a)po\ a)natolO=n e(/Os dusmO=n.
1Krn:12:16 hutoi hoi diabantes ton iordanEn en tO mEni tO prOtO, kai hutos peplErOkOs epi pasan krEpida autu, kai eXediOXan pantas tus katoikuntas aulOnas apo anatolOn heOs dysmOn.
1Krn:12:16 RD_NPM RA_NPM VZ_AAPNPM RA_ASM N1M_ASM P RA_DSM N3_DSM RA_DSM A1_DSMS C RD_NSM VX_XAI3S P A1S_ASF N3D_ASF RD_GSM C VAI_AAI3P A3_APM RA_APM V2_PAPAPM N3W_APM P N1_GPF P N1_GPF
1Krn:12:16 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to cross over the Jordan [river of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ???; month the first and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to fill fill, fulfill upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle ć he/she/it/same and also, even, namely to chase out/away every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh until; dawn west  
1Krn:12:16 these (nom) the (nom) upon CROSS-ing-OVER (nom|voc) the (acc) Jordan (acc) in/among/by (+dat) the (dat) ??? (voc); month (dat) the (dat) first (dat) and this (nom) having FILL-ed (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc)   him/it/same (gen) and they-CHASE-ed-OUT/AWAY all (acc) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc)   away from (+gen) risig of the east dawns (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) wests (gen)  
1Krn:12:16 1Krn_12:16_1 1Krn_12:16_2 1Krn_12:16_3 1Krn_12:16_4 1Krn_12:16_5 1Krn_12:16_6 1Krn_12:16_7 1Krn_12:16_8 1Krn_12:16_9 1Krn_12:16_10 1Krn_12:16_11 1Krn_12:16_12 1Krn_12:16_13 1Krn_12:16_14 1Krn_12:16_15 1Krn_12:16_16 1Krn_12:16_17 1Krn_12:16_18 1Krn_12:16_19 1Krn_12:16_20 1Krn_12:16_21 1Krn_12:16_22 1Krn_12:16_23 1Krn_12:16_24 1Krn_12:16_25 1Krn_12:16_26 1Krn_12:16_27 1Krn_12:16_28
1Krn:12:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:12:17 καὶ ἦλθον ἀπὸ τῶν υἱῶν Βενιαμιν καὶ Ιουδα εἰς βοήθειαν τοῦ Δαυιδ,
1Krn:12:17 And there came some of the sons of Benjamin and Juda to the assistance of David. (1 Chronicles 12:16 Brenton)
1Krn:12:17 Przyszli też do warowni Dawida niektórzy z potomków Beniamina i Judy. (1 Krn 12:17 BT_4)
1Krn:12:17 καὶ ἦλθον ἀπὸ τῶν υἱῶν Βενιαμιν καὶ Ιουδα εἰς βοήθειαν τοῦ Δαυιδ,
1Krn:12:17 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ εἰς[1] βοήθεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
1Krn:12:17 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Beniamin I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda Do (+przyspieszenie) Pomagaj David
1Krn:12:17 kai\ E)=lTon a)po\ tO=n ui(O=n *beniamin kai\ *iouda ei)s boE/Teian tou= *dauid,
1Krn:12:17 kai ElTon apo tOn hyiOn beniamin kai iuda eis boETeian tu dauid,
1Krn:12:17 C VBI_AAI3P P RA_GPM N2_GPM N_GSM C N_GSM P N1A_ASF RA_GSM N_GSM
1Krn:12:17 and also, even, namely to come from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the son Benjamin and also, even, namely Judas/Judah into (+acc) help the David
1Krn:12:17 and I-COME-ed, they-COME-ed away from (+gen) the (gen) sons (gen) Benjamin (indecl) and Judas/Judah (gen, voc) into (+acc) help (acc) the (gen) David (indecl)
1Krn:12:17 1Krn_12:17_1 1Krn_12:17_2 1Krn_12:17_3 1Krn_12:17_4 1Krn_12:17_5 1Krn_12:17_6 1Krn_12:17_7 1Krn_12:17_8 1Krn_12:17_9 1Krn_12:17_10 1Krn_12:17_11 1Krn_12:17_12
1Krn:12:17 x x x x x x x x x x x x
1Krn:12:18 καὶ Δαυιδ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν αὐτῶν καὶ εἶπεν αὐτοῖς Εἰ εἰς εἰρήνην ἥκατε πρός με, εἴη μοι καρδία καθ’ ἑαυτὴν ἐφ’ ὑμᾶς· καὶ εἰ τοῦ παραδοῦναί με τοῖς ἐχθροῖς μου οὐκ ἐν ἀληθείᾳ χειρός, ἴδοι ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ ἐλέγξαιτο.
1Krn:12:18 And David went out to meet them, and said to them, If ye are come peaceably to me, let my heart be at peace with you: but if ye are come to betray me to my enemies unfaithfully, the God of your fathers look upon it, and reprove it. (1 Chronicles 12:17 Brenton)
1Krn:12:18 Dawid wyszedł naprzeciwko nich, a odpowiadając rzekł do nich: «Jeśli przychodzicie do mnie usposobieni pokojowo, aby mi pomóc, będzie moje serce w jedności z wami, lecz jeśli po to, by mnie zdradzić moim wrogom, mimo że ręce moje wolne są od gwałtu, niechaj wejrzy w to Bóg naszych ojców i niech osądzi!» (1 Krn 12:18 BT_4)
1Krn:12:18 καὶ Δαυιδ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν αὐτῶν καὶ εἶπεν αὐτοῖς Εἰ εἰς εἰρήνην ἥκατε πρός με, εἴη μοι καρδία καθ’ ἑαυτὴν ἐφ’ ὑμᾶς· καὶ εἰ τοῦ παραδοῦναί με τοῖς ἐχθροῖς μου οὐκ ἐν ἀληθείᾳ χειρός, ἴδοι θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ ἐλέγξαιτο.
1Krn:12:18 καί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ἀπ·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰ εἰς[1] εἰρήνη, -ης, ἡ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καρδία, -ας, ἡ κατά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί εἰ ὁ ἡ τό παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν ἀ·λήθεια, -ας, ἡ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-)
1Krn:12:18 I też, nawet, mianowicie David By wychodzić Do (+przyspieszenie) Spotykanie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Jeżeli Do (+przyspieszenie) Pokój By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By być Ja Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty I też, nawet, mianowicie Jeżeli By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Ja Wrogi Ja ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród PRAWDA Ręka By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Bóg  Ojciec Ja I też, nawet, mianowicie By ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny
1Krn:12:18 kai\ *dauid e)XE=lTen ei)s a)pa/ntEsin au)tO=n kai\ ei)=pen au)toi=s *ei) ei)s ei)rE/nEn E(/kate pro/s me, ei)/E moi kardi/a kaT’ e(autE\n e)f’ u(ma=s· kai\ ei) tou= paradou=nai/ me toi=s e)CHTroi=s mou ou)k e)n a)lETei/a| CHeiro/s, i)/doi o( Teo\s tO=n pate/rOn E(mO=n kai\ e)le/gXaito.
1Krn:12:18 kai dauid eXElTen eis apantEsin autOn kai eipen autois ei eis eirEnEn hEkate pros me, eiE moi kardia kaT’ heautEn ef’ hymas· kai ei tu paradunai me tois eCHTrois mu uk en alETeia CHeiros, idoi ho Teos tOn paterOn hEmOn kai elenXaito.
1Krn:12:18 C N_NSM VBI_AAI3S P N3I_ASF RD_GPM C VBI_AAI3S RD_DPM C P N1_ASF V1_PAI2P P RP_AS V9_PAO3S RP_DS N1A_NSF P RD_ASF P RP_AP C C RA_GSN VO_AAN RP_AS RA_DPM N2_DPM RP_GS D P N1A_DSF N3_GSF VB_AAO3S RA_NSM N2_NSM RA_GPM N3_GPM RP_GP C VA_AMO3S
1Krn:12:18 and also, even, namely David to come out into (+acc) meeting he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same if into (+acc) peace to have come I have come. I have arrived. toward (+acc,+gen,+dat) I to be I heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you and also, even, namely if the to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine I the hostile I οὐχ before rough breathing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among truth hand to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the god [see theology] the father I and also, even, namely to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty
1Krn:12:18 and David (indecl) he/she/it-COME-ed-OUT into (+acc) meeting (acc) them/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) if into (+acc) peace (acc) you(pl)-have-HAVE COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) he/she/it-happens-to-be (opt) me (dat) heart (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) self (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) and if the (gen) to-Hand OVER me (acc) the (dat) hostile ([Adj] dat) me (gen) not in/among/by (+dat) truth (dat) hand (gen) he/she/it-happens-to-SEE (opt) the (nom) god (nom) the (gen) fathers (gen) us (gen) and he/she/it-happens-to-be-REPROVE-ed (opt)
1Krn:12:18 1Krn_12:18_1 1Krn_12:18_2 1Krn_12:18_3 1Krn_12:18_4 1Krn_12:18_5 1Krn_12:18_6 1Krn_12:18_7 1Krn_12:18_8 1Krn_12:18_9 1Krn_12:18_10 1Krn_12:18_11 1Krn_12:18_12 1Krn_12:18_13 1Krn_12:18_14 1Krn_12:18_15 1Krn_12:18_16 1Krn_12:18_17 1Krn_12:18_18 1Krn_12:18_19 1Krn_12:18_20 1Krn_12:18_21 1Krn_12:18_22 1Krn_12:18_23 1Krn_12:18_24 1Krn_12:18_25 1Krn_12:18_26 1Krn_12:18_27 1Krn_12:18_28 1Krn_12:18_29 1Krn_12:18_30 1Krn_12:18_31 1Krn_12:18_32 1Krn_12:18_33 1Krn_12:18_34 1Krn_12:18_35 1Krn_12:18_36 1Krn_12:18_37 1Krn_12:18_38 1Krn_12:18_39 1Krn_12:18_40 1Krn_12:18_41 1Krn_12:18_42
1Krn:12:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:12:19 καὶ πνεῦμα ἐνέδυσε τὸν Αμασαι ἄρχοντα τῶν τριάκοντα, καὶ εἶπεν Πορεύου καὶ ὁ λαός σου, Δαυιδ υἱὸς Ιεσσαι· εἰρήνη εἰρήνη σοι, καὶ εἰρήνη τοῖς βοηθοῖς σου· ὅτι ἐβοήθησέν σοι ὁ θεός σου. καὶ προσεδέξατο αὐτοὺς Δαυιδ καὶ κατέστησεν αὐτοὺς ἄρχοντας τῶν δυνάμεων. –
1Krn:12:19 And the Spirit came upon Amasai, a captain of the thirty, and he said, Go, David, son of Jesse, thou and thy people, peace, peace be to thee, and peace to thy helpers, for thy God has helped thee. And David received them, and made them captains of the forces. (1 Chronicles 12:18 Brenton)
1Krn:12:19 Wtedy duch owładnął Amasajem, dowódcą trzydziestu: «Pokój tobie, Dawidzie, i z tobą, synu Jessego, pokój tobie i pokój Temu, co cię wspiera, bo twój Bóg twoim wsparciem!» Dawid więc ich przyjął i uczynił z nich dowódców oddziałów. (1 Krn 12:19 BT_4)
1Krn:12:19 καὶ πνεῦμα ἐνέδυσε τὸν Αμασαι ἄρχοντα τῶν τριάκοντα, καὶ εἶπεν Πορεύου καὶ λαός σου, Δαυιδ υἱὸς Ιεσσαι· εἰρήνη εἰρήνη σοι, καὶ εἰρήνη τοῖς βοηθοῖς σου· ὅτι ἐβοήθησέν σοι θεός σου. καὶ προσεδέξατο αὐτοὺς Δαυιδ καὶ κατέστησεν αὐτοὺς ἄρχοντας τῶν δυνάμεων.
1Krn:12:19 καί πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) ὁ ἡ τό   ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό τριά·κοντα καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰεσσαί, ὁ εἰρήνη, -ης, ἡ εἰρήνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί εἰρήνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό βοηθός -όν; βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί προσ·δέχομαι (προσ+δεχ-, προσ+δεξ-, προσ+δεξ-, -, -, προσ+δεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ  
1Krn:12:19 I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr By ubierać Władca; by zaczynać się Trzydzieści I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By iść I też, nawet, mianowicie Ludzie Ty; twój/twój(sg) David Syn Jesse Pokój Pokój Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Pokój Pomocny; by pomagać Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto By pomagać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Bóg  Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By przyjmować przyjmuj korzystnie, przyjmuj On/ona/to/to samo David I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały On/ona/to/to samo Władca; by zaczynać się Zdolność  
1Krn:12:19 kai\ pneu=ma e)ne/duse to\n *amasai a)/rCHonta tO=n tria/konta, kai\ ei)=pen *poreu/ou kai\ o( lao/s sou, *dauid ui(o\s *iessai· ei)rE/nE ei)rE/nE soi, kai\ ei)rE/nE toi=s boEToi=s sou· o(/ti e)boE/TEse/n soi o( Teo/s sou. kai\ prosede/Xato au)tou\s *dauid kai\ kate/stEsen au)tou\s a)/rCHontas tO=n duna/meOn.
1Krn:12:19 kai pneuma enedyse ton amasai arCHonta tOn triakonta, kai eipen poreuu kai ho laos su, dauid hyios iessai· eirEnE eirEnE soi, kai eirEnE tois boETois su· hoti eboETEsen soi ho Teos su. kai prosedeXato autus dauid kai katestEsen autus arCHontas tOn dynameOn.
1Krn:12:19 C N3M_ASN VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM N3_ASM RA_GPM M C VBI_AAI3S V1_PMD2S C RA_NSM N2_NSM RP_GS N_NSM N2_NSM N_GSM N1_NSF N1_NSF RP_DS C N1_NSF RA_DPM N2_DPM RP_GS C VAI_AAI3S RP_DS RA_NSM N2_NSM RP_GS C VAI_AMI3S RD_APM N_NSM C VAI_AAI3S RD_APM N3_APM RA_GPF N3I_GPF
1Krn:12:19 and also, even, namely spirit breath, spiritual utterance, wind to clothe the ć ruler; to begin the thirty and also, even, namely to say/tell to go and also, even, namely the people you; your/yours(sg) David son Jesse peace peace you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely peace the helpful; to help you; your/yours(sg) because/that to help you; your/yours(sg); to rub worn, rub the god [see theology] you; your/yours(sg) and also, even, namely to accept receive favourably, accept he/she/it/same David and also, even, namely to enable lay, render widowed he/she/it/same ruler; to begin the ability  
1Krn:12:19 and spirit (nom|acc|voc) he/she/it-CLOTHE-ed the (acc)   ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) the (gen) thirty and he/she/it-SAY/TELL-ed be-you(sg)-being-GO-ed! and the (nom) people (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) David (indecl) son (nom) Jesse (indecl) peace (nom|voc) peace (nom|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and peace (nom|voc) the (dat) helpful ([Adj] dat); you(sg)-happen-to-be-HELP-ing (opt) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that he/she/it-HELP-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-was-ACCEPT-ed them/same (acc) David (indecl) and he/she/it-ENABLE-ed them/same (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) the (gen) abilities (gen)  
1Krn:12:19 1Krn_12:19_1 1Krn_12:19_2 1Krn_12:19_3 1Krn_12:19_4 1Krn_12:19_5 1Krn_12:19_6 1Krn_12:19_7 1Krn_12:19_8 1Krn_12:19_9 1Krn_12:19_10 1Krn_12:19_11 1Krn_12:19_12 1Krn_12:19_13 1Krn_12:19_14 1Krn_12:19_15 1Krn_12:19_16 1Krn_12:19_17 1Krn_12:19_18 1Krn_12:19_19 1Krn_12:19_20 1Krn_12:19_21 1Krn_12:19_22 1Krn_12:19_23 1Krn_12:19_24 1Krn_12:19_25 1Krn_12:19_26 1Krn_12:19_27 1Krn_12:19_28 1Krn_12:19_29 1Krn_12:19_30 1Krn_12:19_31 1Krn_12:19_32 1Krn_12:19_33 1Krn_12:19_34 1Krn_12:19_35 1Krn_12:19_36 1Krn_12:19_37 1Krn_12:19_38 1Krn_12:19_39 1Krn_12:19_40 1Krn_12:19_41 1Krn_12:19_42 1Krn_12:19_43
1Krn:12:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:12:20 καὶ ἀπὸ Μανασση προσεχώρησαν πρὸς Δαυιδ ἐν τῷ ἐλθεῖν τοὺς ἀλλοφύλους ἐπὶ Σαουλ εἰς πόλεμον· καὶ οὐκ ἐβοήθησεν αὐτοῖς, ὅτι ἐν βουλῇ ἐγένετο παρὰ τῶν στρατηγῶν τῶν ἀλλοφύλων λεγόντων Ἐν ταῖς κεφαλαῖς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ἐπιστρέψει πρὸς τὸν κύριον αὐτοῦ Σαουλ·
1Krn:12:20 And some came to David from Manasse, when the Philistines came against Saul to war: and he helped them not, because the captains of the Philistines took counsel, saying, With the heads of those men will he return to his master Saul. (1 Chronicles 12:19 Brenton)
1Krn:12:20 Z pokolenia Manassesa przyłączyli się do Dawida, gdy przyszedł z Filistynami, by walczyć przeciwko Saulowi. Nie pomógł on im wówczas, bo wodzowie filistyńscy po naradzie odesłali go mówiąc: «Za cenę naszych głów przyłączy się on do pana swego, Saula». (1 Krn 12:20 BT_4)
1Krn:12:20 καὶ ἀπὸ Μανασση προσεχώρησαν πρὸς Δαυιδ ἐν τῷ ἐλθεῖν τοὺς ἀλλοφύλους ἐπὶ Σαουλ εἰς πόλεμον· καὶ οὐκ ἐβοήθησεν αὐτοῖς, ὅτι ἐν βουλῇ ἐγένετο παρὰ τῶν στρατηγῶν τῶν ἀλλοφύλων λεγόντων Ἐν ταῖς κεφαλαῖς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ἐπιστρέψει πρὸς τὸν κύριον αὐτοῦ Σαουλ·
1Krn:12:20 καί ἀπό Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ   πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ἐπί Σαούλ, ὁ εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐν βουλή, -ῆς, ἡ; βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) παρά ὁ ἡ τό στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκεῖνος -η -ο ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό Σαούλ, ὁ
1Krn:12:20 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Manasses Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By przychodzić Obcy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Saul Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pomagać On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Planu/zamiar; by planować/decyduj się/zamierzaj By stawać się stawaj się, zdarzaj się fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem stategist Obcy By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głowa Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Tamto By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo Saul
1Krn:12:20 kai\ a)po\ *manassE proseCHO/rEsan pro\s *dauid e)n tO=| e)lTei=n tou\s a)llofu/lous e)pi\ *saoul ei)s po/lemon· kai\ ou)k e)boE/TEsen au)toi=s, o(/ti e)n boulE=| e)ge/neto para\ tO=n stratEgO=n tO=n a)llofu/lOn lego/ntOn *)en tai=s kefalai=s tO=n a)ndrO=n e)kei/nOn e)pistre/PSei pro\s to\n ku/rion au)tou= *saoul·
1Krn:12:20 kai apo manassE proseCHOrEsan pros dauid en tO elTein tus allofylus epi saul eis polemon· kai uk eboETEsen autois, hoti en bulE egeneto para tOn stratEgOn tOn allofylOn legontOn en tais kefalais tOn andrOn ekeinOn epistrePSei pros ton kyrion autu saul·
1Krn:12:20 C P N_GSM VAI_AAI3P P N_ASM P RA_DSN VB_AAN RA_APM A1B_APM P N_ASM P N2_ASM C D VAI_AAI3S RD_DPM C P N1_DSF VBI_AMI3S P RA_GPM N2_GPM RA_GPM N2_GPM V1_PAPGPM P RA_DPF N1_DPF RA_GPM N3_GPM RD_GPM VF_FAI3S P RA_ASM N2_ASM RD_GSM N_NSM
1Krn:12:20 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Manasses ć toward (+acc,+gen,+dat) David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to come the foreign upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Saul into (+acc) war [see polemic] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to help he/she/it/same because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among plan/intention; to plan/determine/intend to become become, happen frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the stategist the foreign to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the head the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". that to turn around toward (+acc,+gen,+dat) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same Saul
1Krn:12:20 and away from (+gen) Manasses  (acc, gen, voc)   toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) to-COME the (acc) foreign ([Adj] acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Saul (indecl) into (+acc) war (acc) and not he/she/it-HELP-ed them/same (dat) because/that in/among/by (+dat) plan/intention (dat); you(sg)-are-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed, you(sg)-should-be-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed he/she/it-was-BECOME-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) stategists (gen) the (gen) foreign ([Adj] gen) let-them-be-SAY/TELL-ing! (classical), while SAY/TELL-ing (gen) in/among/by (+dat) the (dat) heads (dat) the (gen) men, husbands (gen) those (gen) he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) Saul (indecl)
1Krn:12:20 1Krn_12:20_1 1Krn_12:20_2 1Krn_12:20_3 1Krn_12:20_4 1Krn_12:20_5 1Krn_12:20_6 1Krn_12:20_7 1Krn_12:20_8 1Krn_12:20_9 1Krn_12:20_10 1Krn_12:20_11 1Krn_12:20_12 1Krn_12:20_13 1Krn_12:20_14 1Krn_12:20_15 1Krn_12:20_16 1Krn_12:20_17 1Krn_12:20_18 1Krn_12:20_19 1Krn_12:20_20 1Krn_12:20_21 1Krn_12:20_22 1Krn_12:20_23 1Krn_12:20_24 1Krn_12:20_25 1Krn_12:20_26 1Krn_12:20_27 1Krn_12:20_28 1Krn_12:20_29 1Krn_12:20_30 1Krn_12:20_31 1Krn_12:20_32 1Krn_12:20_33 1Krn_12:20_34 1Krn_12:20_35 1Krn_12:20_36 1Krn_12:20_37 1Krn_12:20_38 1Krn_12:20_39 1Krn_12:20_40 1Krn_12:20_41
1Krn:12:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:12:21 ἐν τῷ πορευθῆναι αὐτὸν εἰς Σωκλαγ προσεχώρησαν αὐτῷ ἀπὸ Μανασση Εδνα καὶ Ιωζαβαθ καὶ Ιωδιηλ καὶ Μιχαηλ καὶ Ιωσαβεθ καὶ Ελιμουθ καὶ Σελαθι, ἀρχηγοὶ χιλιάδων εἰσὶν τοῦ Μανασση.
1Krn:12:21 When David was going to Sikelag, there came to him of Manasse, Edna and Jozabath, and Rodiel, and Michael, and Josabaith, and Elimuth, and Semathi: these are the captains of thousands of Manasse. (1 Chronicles 12:20 Brenton)
1Krn:12:21 Gdy szedł do Siklag, przyłączyli się do niego z pokolenia Manassesa: Adnach, Jozabad, Jediael, Mikael, Jozabad, Elihu i Silletaj, dowódcy nad tysiącami, którzy byli z pokolenia Manassesa. (1 Krn 12:21 BT_4)
1Krn:12:21 ἐν τῷ πορευθῆναι αὐτὸν εἰς Σωκλαγ προσεχώρησαν αὐτῷ ἀπὸ Μανασση Εδνα καὶ Ιωζαβαθ καὶ Ιωδιηλ καὶ Μιχαηλ καὶ Ιωσαβεθ καὶ Ελιμουθ καὶ Σελαθι, ἀρχηγοὶ χιλιάδων εἰσὶν τοῦ Μανασση.
1Krn:12:21 ἐν ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]     αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ   καί   καί   καί Μιχαήλ, ὁ καί   καί   καί   ἀρχ·ηγός, -οῦ, ὁ χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ
1Krn:12:21 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By iść On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Manasses I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Michael I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie trailblazer (autor, po pierwsze by iść, prowadzący, założyciel) Kilo [jednostka tysiąc] By iść; by być Manasses
1Krn:12:21 e)n tO=| poreuTE=nai au)to\n ei)s *sOklag proseCHO/rEsan au)tO=| a)po\ *manassE *edna kai\ *iODZabaT kai\ *iOdiEl kai\ *miCHaEl kai\ *iOsabeT kai\ *elimouT kai\ *selaTi, a)rCHEgoi\ CHilia/dOn ei)si\n tou= *manassE.
1Krn:12:21 en tO poreuTEnai auton eis sOklag proseCHOrEsan autO apo manassE edna kai iODZabaT kai iOdiEl kai miCHaEl kai iOsabeT kai elimuT kai selaTi, arCHEgoi CHiliadOn eisin tu manassE.
1Krn:12:21 P RA_DSN VC_APN RD_ASM P N_ASM VAI_AAI3P RD_DSM P N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM N2_NPM N3D_GPF V9_PAI3P RA_GSM N_GSM
1Krn:12:21 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to go he/she/it/same into (+acc) ć ć he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Manasses ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely Michael and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć trailblazer (author, first to go, leader, founder) kilo [unit of one thousand] to go; to be the Manasses
1Krn:12:21 in/among/by (+dat) the (dat) to-be-GO-ed him/it/same (acc) into (+acc)     him/it/same (dat) away from (+gen) Manasses  (acc, gen, voc)   and   and   and Michael (indecl) and   and   and   trailblazers (nom|voc) kilos (gen) he/she/it-is-GO-ing; they-are the (gen) Manasses  (acc, gen, voc)
1Krn:12:21 1Krn_12:21_1 1Krn_12:21_2 1Krn_12:21_3 1Krn_12:21_4 1Krn_12:21_5 1Krn_12:21_6 1Krn_12:21_7 1Krn_12:21_8 1Krn_12:21_9 1Krn_12:21_10 1Krn_12:21_11 1Krn_12:21_12 1Krn_12:21_13 1Krn_12:21_14 1Krn_12:21_15 1Krn_12:21_16 1Krn_12:21_17 1Krn_12:21_18 1Krn_12:21_19 1Krn_12:21_20 1Krn_12:21_21 1Krn_12:21_22 1Krn_12:21_23 1Krn_12:21_24 1Krn_12:21_25 1Krn_12:21_26 1Krn_12:21_27 1Krn_12:21_28
1Krn:12:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:12:22 καὶ αὐτοὶ συνεμάχησαν τῷ Δαυιδ ἐπὶ τὸν γεδδουρ, ὅτι δυνατοὶ ἰσχύος πάντες καὶ ἦσαν ἡγούμενοι ἐν τῇ στρατιᾷ ἐν τῇ δυνάμει·
1Krn:12:22 And they fought on the side of David against a troop, for they were all men of might; and they were commanders in the army, because of their might. (1 Chronicles 12:21 Brenton)
1Krn:12:22 Oni to wsparli Dawida na czele oddziałów, bo wszyscy byli dzielnymi wojownikami i stali się dowódcami w wojsku. (1 Krn 12:22 BT_4)
1Krn:12:22 καὶ αὐτοὶ συνεμάχησαν τῷ Δαυιδ ἐπὶ τὸν γεδδουρ, ὅτι δυνατοὶ ἰσχύος πάντες καὶ ἦσαν ἡγούμενοι ἐν τῇ στρατιᾷ ἐν τῇ δυνάμει·
1Krn:12:22 καί αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό   ὅτι δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) ἰσχύς, -ύος, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ἐν ὁ ἡ τό στρατιά, -ᾶς, ἡ (cf. στρατηγός) ἐν ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ
1Krn:12:22 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo David Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ponieważ/tamto Zdolny; by być efektywny Siła Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie By być By uważać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Armia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność
1Krn:12:22 kai\ au)toi\ sunema/CHEsan tO=| *dauid e)pi\ to\n geddour, o(/ti dunatoi\ i)sCHu/os pa/ntes kai\ E)=san E(gou/menoi e)n tE=| stratia=| e)n tE=| duna/mei·
1Krn:12:22 kai autoi synemaCHEsan tO dauid epi ton geddur, hoti dynatoi isCHyos pantes kai Esan hEgumenoi en tE stratia en tE dynamei·
1Krn:12:22 C RD_NPM VAI_AAI3P RA_DSM N_DSM P RA_ASM N_ASM C A1_NPM N3U_GSF A3_NPM C V9_IAI3P V2_PMPNPM P RA_DSF N1A_DSF P RA_DSF N3I_DSF
1Krn:12:22 and also, even, namely he/she/it/same ć the David upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć because/that capable; to be effective strength every all, each, every, the whole of and also, even, namely to be to deem in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the army in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ability
1Krn:12:22 and they/same (nom)   the (dat) David (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   because/that capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt) strength (gen) all (nom|voc) and they-were while being-DEEM-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) army (dat) in/among/by (+dat) the (dat) ability (dat)
1Krn:12:22 1Krn_12:22_1 1Krn_12:22_2 1Krn_12:22_3 1Krn_12:22_4 1Krn_12:22_5 1Krn_12:22_6 1Krn_12:22_7 1Krn_12:22_8 1Krn_12:22_9 1Krn_12:22_10 1Krn_12:22_11 1Krn_12:22_12 1Krn_12:22_13 1Krn_12:22_14 1Krn_12:22_15 1Krn_12:22_16 1Krn_12:22_17 1Krn_12:22_18 1Krn_12:22_19 1Krn_12:22_20 1Krn_12:22_21
1Krn:12:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:12:23 ὅτι ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ἤρχοντο πρὸς Δαυιδ εἰς δύναμιν μεγάλην ὡς δύναμις θεοῦ.
1Krn:12:23 For daily men came to David, till they amounted to a great force, as the force of God. (1 Chronicles 12:22 Brenton)
1Krn:12:23 Istotnie, z dnia na dzień przybywali do Dawida, aby mu pomagać, aż stał się obóz wielki jak obóz Boży. (1 Krn 12:23 BT_4)
1Krn:12:23 ὅτι ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ἤρχοντο πρὸς Δαυιδ εἰς δύναμιν μεγάλην ὡς δύναμις θεοῦ.
1Krn:12:23 ὅτι ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκ ἡμέρα, -ας -ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -); ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰς[1] δύναμις, -εως, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὡς δύναμις, -εως, ἡ θεός, -οῦ, ὁ
1Krn:12:23 Ponieważ/tamto Dzień Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dzień By przychodzić; by zaczynać się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David Do (+przyspieszenie) Zdolność Wielki Jak/jak Zdolność Bóg 
1Krn:12:23 o(/ti E(me/ran e)X E(me/ras E)/rCHonto pro\s *dauid ei)s du/namin mega/lEn O(s du/namis Teou=.
1Krn:12:23 hoti hEmeran eX hEmeras ErCHonto pros dauid eis dynamin megalEn hOs dynamis Teu.
1Krn:12:23 C N1A_ASF P N1A_GSF V1I_IMI3P P N_ASM P N3I_ASF A1_ASF C N3I_NSF N2_GSM
1Krn:12:23 because/that day out of (+gen) ἐξ before vowels day to come; to begin toward (+acc,+gen,+dat) David into (+acc) ability great as/like ability god [see theology]
1Krn:12:23 because/that day (acc) out of (+gen) day (gen), days (acc) they-were-being-COME-ed; they-were-being-BEGIN-ed toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) into (+acc) ability (acc) great ([Adj] acc) as/like ability (nom) god (gen)
1Krn:12:23 1Krn_12:23_1 1Krn_12:23_2 1Krn_12:23_3 1Krn_12:23_4 1Krn_12:23_5 1Krn_12:23_6 1Krn_12:23_7 1Krn_12:23_8 1Krn_12:23_9 1Krn_12:23_10 1Krn_12:23_11 1Krn_12:23_12 1Krn_12:23_13
1Krn:12:23 x x x x x x x x x x x x x
1Krn:12:24 καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀρχόντων τῆς στρατιᾶς, οἱ ἐλθόντες πρὸς Δαυιδ εἰς Χεβρων τοῦ ἀποστρέψαι τὴν βασιλείαν Σαουλ πρὸς αὐτὸν κατὰ τὸν λόγον κυρίου.
1Krn:12:24 And these are the names of the commanders of the army, who came to David to Chebron, to turn the kingdom of Saul to him according to the word of the Lord. (1 Chronicles 12:23 Brenton)
1Krn:12:24 Oto liczba dowódców uzbrojonych na wojnę, którzy przybyli do Dawida do Hebronu, by zgodnie z nakazem Pańskim przenieść na niego władzę królewską Saula: (1 Krn 12:24 BT_4)
1Krn:12:24 Καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀρχόντων τῆς στρατιᾶς, οἱ ἐλθόντες πρὸς Δαυιδ εἰς Χεβρων τοῦ ἀποστρέψαι τὴν βασιλείαν Σαουλ πρὸς αὐτὸν κατὰ τὸν λόγον κυρίου.
1Krn:12:24 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό στρατιά, -ᾶς, ἡ (cf. στρατηγός) ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰς[1]   ὁ ἡ τό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ Σαούλ, ὁ πρός αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
1Krn:12:24 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nazwisko {Imię} co do Władca; by zaczynać się Armia By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David Do (+przyspieszenie) By odwracać się od Królestwo Saul Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
1Krn:12:24 *kai\ tau=ta ta\ o)no/mata tO=n a)rCHo/ntOn tE=s stratia=s, oi( e)lTo/ntes pro\s *dauid ei)s *CHebrOn tou= a)postre/PSai tE\n basilei/an *saoul pro\s au)to\n kata\ to\n lo/gon kuri/ou.
1Krn:12:24 kai tauta ta onomata tOn arCHontOn tEs stratias, hoi elTontes pros dauid eis CHebrOn tu apostrePSai tEn basileian saul pros auton kata ton logon kyriu.
1Krn:12:24 C RD_APN RA_APN N3M_APN RA_GPM N3_GPM RA_GSF N1A_GSF RA_NPM VB_AAPNPM P N_ASM P N_ASF RA_GSN VA_AAN RA_ASF N1A_ASF N_ASM P RD_ASM P RA_ASM N2_ASM N2_GSM
1Krn:12:24 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the name with regard to the ruler; to begin the army the to come toward (+acc,+gen,+dat) David into (+acc) ć the to turn away from the kingdom Saul toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
1Krn:12:24 and these (nom|acc) the (nom|acc) names (nom|acc|voc) the (gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) the (gen) army (gen), armies (acc) the (nom) upon COME-ing (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) into (+acc)   the (gen) to-TURN-AWAY-FROM, be-you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM!, he/she/it-happens-to-TURN-AWAY-FROM (opt) the (acc) kingdom (acc) Saul (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
1Krn:12:24 1Krn_12:24_1 1Krn_12:24_2 1Krn_12:24_3 1Krn_12:24_4 1Krn_12:24_5 1Krn_12:24_6 1Krn_12:24_7 1Krn_12:24_8 1Krn_12:24_9 1Krn_12:24_10 1Krn_12:24_11 1Krn_12:24_12 1Krn_12:24_13 1Krn_12:24_14 1Krn_12:24_15 1Krn_12:24_16 1Krn_12:24_17 1Krn_12:24_18 1Krn_12:24_19 1Krn_12:24_20 1Krn_12:24_21 1Krn_12:24_22 1Krn_12:24_23 1Krn_12:24_24 1Krn_12:24_25
1Krn:12:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:12:25 υἱοὶ Ιουδα θυρεοφόροι καὶ δορατοφόροι ἓξ χιλιάδες καὶ ὀκτακόσιοι δυνατοὶ παρατάξεως.
1Krn:12:25 The sons of Juda, bearing shields and spears, six thousand and eight hundred mighty in war. (1 Chronicles 12:24 Brenton)
1Krn:12:25 Z synów Judy, noszących tarczę i włócznię, sześć tysięcy ośmiuset uzbrojonych na wojnę. (1 Krn 12:25 BT_4)
1Krn:12:25 υἱοὶ Ιουδα θυρεοφόροι καὶ δορατοφόροι ἓξ χιλιάδες καὶ ὀκτακόσιοι δυνατοὶ παρατάξεως.
1Krn:12:25 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ   καί   ἕξ χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί ὀκτα·κόσιοι -αι -α [LXX] δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -)  
1Krn:12:25 Syn Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Sześć Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Osiemset Zdolny; by być efektywny
1Krn:12:25 ui(oi\ *iouda Tureofo/roi kai\ doratofo/roi e(\X CHilia/des kai\ o)ktako/sioi dunatoi\ parata/XeOs.
1Krn:12:25 hyioi iuda Tyreoforoi kai doratoforoi heX CHiliades kai oktakosioi dynatoi parataXeOs.
1Krn:12:25 N2_NPM N_GSM N2_NPM C N2_NPM M N3D_NPF C N2_NPM A1_NPM N3I_GSF
1Krn:12:25 son Judas/Judah ć and also, even, namely ć six kilo [unit of one thousand] and also, even, namely eight hundred capable; to be effective ć
1Krn:12:25 sons (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc)   and   six kilos (nom|voc) and eight hundred (nom|voc) capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt)  
1Krn:12:25 1Krn_12:25_1 1Krn_12:25_2 1Krn_12:25_3 1Krn_12:25_4 1Krn_12:25_5 1Krn_12:25_6 1Krn_12:25_7 1Krn_12:25_8 1Krn_12:25_9 1Krn_12:25_10 1Krn_12:25_11
1Krn:12:25 x x x x x x x x x x x
1Krn:12:26 τῶν υἱῶν Συμεων δυνατοὶ ἰσχύος εἰς παράταξιν ἑπτὰ χιλιάδες καὶ ἑκατόν.
1Krn:12:26 Of the sons of Symeon mighty for battle, seven thousand and a hundred. (1 Chronicles 12:25 Brenton)
1Krn:12:26 Z synów Symeona, dzielnych wojowników uzbrojonych na wojnę, siedem tysięcy stu. (1 Krn 12:26 BT_4)
1Krn:12:26 τῶν υἱῶν Συμεων δυνατοὶ ἰσχύος εἰς παράταξιν ἑπτὰ χιλιάδες καὶ ἑκατόν.
1Krn:12:26 ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Συμεών, ὁ δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) ἰσχύς, -ύος, ἡ εἰς[1]   ἑπτά χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί ἑκατόν
1Krn:12:26 Syn Symeon/Symeon Zdolny; by być efektywny Siła Do (+przyspieszenie) Siedem Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Sto
1Krn:12:26 tO=n ui(O=n *sumeOn dunatoi\ i)sCHu/os ei)s para/taXin e(pta\ CHilia/des kai\ e(kato/n.
1Krn:12:26 tOn hyiOn symeOn dynatoi isCHyos eis parataXin hepta CHiliades kai hekaton.
1Krn:12:26 RA_GPM N2_GPM N_GSM A1_NPM N3U_GSF P N3I_ASF M N3D_NPF C M
1Krn:12:26 the son Symeon/Simeon capable; to be effective strength into (+acc) ć seven kilo [unit of one thousand] and also, even, namely hundred
1Krn:12:26 the (gen) sons (gen) Symeon/Simeon (indecl) capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt) strength (gen) into (+acc)   seven kilos (nom|voc) and hundred
1Krn:12:26 1Krn_12:26_1 1Krn_12:26_2 1Krn_12:26_3 1Krn_12:26_4 1Krn_12:26_5 1Krn_12:26_6 1Krn_12:26_7 1Krn_12:26_8 1Krn_12:26_9 1Krn_12:26_10 1Krn_12:26_11
1Krn:12:26 x x x x x x x x x x x
1Krn:12:27 τῶν υἱῶν Λευι τετρακισχίλιοι ἑξακόσιοι·
1Krn:12:27 Of the sons of Levi, four thousand and six hundred. (1 Chronicles 12:26 Brenton)
1Krn:12:27 Z synów Lewiego cztery tysiące sześciuset. (1 Krn 12:27 BT_4)
1Krn:12:27 τῶν υἱῶν Λευι τετρακισχίλιοι ἑξακόσιοι·
1Krn:12:27 ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ τετρα·κισ·χίλιοι -αι -α ἑξα·κόσιοι -αι -α
1Krn:12:27 Syn Lewi Cztery tysiące Sześćset
1Krn:12:27 tO=n ui(O=n *leui tetrakisCHi/lioi e(Xako/sioi·
1Krn:12:27 tOn hyiOn leui tetrakisCHilioi heXakosioi·
1Krn:12:27 RA_GPM N2_GPM N_GSM N2_NPM A1A_NPM
1Krn:12:27 the son Levi four thousand six hundred
1Krn:12:27 the (gen) sons (gen) Levi (indecl), Levi (voc) four thousand (nom|voc) six hundred (nom|voc)
1Krn:12:27 1Krn_12:27_1 1Krn_12:27_2 1Krn_12:27_3 1Krn_12:27_4 1Krn_12:27_5
1Krn:12:27 x x x x x
1Krn:12:28 καὶ Ιωαδαε ὁ ἡγούμενος τῷ Ααρων καὶ μετ’ αὐτοῦ τρεῖς χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι·
1Krn:12:28 And Joadas the chief of the family of Aaron, and with him three thousand and seven hundred. (1 Chronicles 12:27 Brenton)
1Krn:12:28 Także Jojada, przywódca potomków Aarona, a z nim trzy tysiące siedmiuset. (1 Krn 12:28 BT_4)
1Krn:12:28 καὶ Ιωαδαε ἡγούμενος τῷ Ααρων καὶ μετ’ αὐτοῦ τρεῖς χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι·
1Krn:12:28 καί   ὁ ἡ τό ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ὁ ἡ τό Ἀαρών, ὁ καί μετά αὐτός αὐτή αὐτό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί ἑπτα·κόσιοι -αι -α [LXX]
1Krn:12:28 I też, nawet, mianowicie By uważać Aaron I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Trzy Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Siedemset
1Krn:12:28 kai\ *iOadae o( E(gou/menos tO=| *aarOn kai\ met’ au)tou= trei=s CHilia/des kai\ e(ptako/sioi·
1Krn:12:28 kai iOadae ho hEgumenos tO aarOn kai met’ autu treis CHiliades kai heptakosioi·
1Krn:12:28 C N_NSM RA_NSM V2_PMPNSM RA_DSM N_DSM C P RD_GSM A3_NPF N3D_NPF C A1_NPM
1Krn:12:28 and also, even, namely ć the to deem the Aaron and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same three kilo [unit of one thousand] and also, even, namely seven hundred
1Krn:12:28 and   the (nom) while being-DEEM-ed (nom) the (dat) Aaron (indecl) and after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) three (acc, nom) kilos (nom|voc) and seven hundred (nom|voc)
1Krn:12:28 1Krn_12:28_1 1Krn_12:28_2 1Krn_12:28_3 1Krn_12:28_4 1Krn_12:28_5 1Krn_12:28_6 1Krn_12:28_7 1Krn_12:28_8 1Krn_12:28_9 1Krn_12:28_10 1Krn_12:28_11 1Krn_12:28_12 1Krn_12:28_13
1Krn:12:28 x x x x x x x x x x x x x
1Krn:12:29 καὶ Σαδωκ νέος δυνατὸς ἰσχύι καὶ τῆς πατρικῆς οἰκίας αὐτοῦ ἄρχοντες εἴκοσι δύο.
1Krn:12:29 And Sadoc, a young man mighty in strength, and there were twenty-two leaders of his father's house. (1 Chronicles 12:28 Brenton)
1Krn:12:29 I Sadok, młody, dzielny wojownik, wraz ze swym rodem - dwudziestu dwóch dowódców. (1 Krn 12:29 BT_4)
1Krn:12:29 καὶ Σαδωκ νέος δυνατὸς ἰσχύι καὶ τῆς πατρικῆς οἰκίας αὐτοῦ ἄρχοντες εἴκοσι δύο.
1Krn:12:29 καί Σαδώκ, ὁ νέος -α -ον δυνατός -ή -όν ἰσχύς, -ύος, ἡ καί ὁ ἡ τό πατρικός -ή -όν οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) αὐτός αὐτή αὐτό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
1Krn:12:29 I też, nawet, mianowicie Zadok Nowe/młode Zdolny Siła I też, nawet, mianowicie ??? Dom On/ona/to/to samo Władca; by zaczynać się Ikona; dwadzieścia Dwa
1Krn:12:29 kai\ *sadOk ne/os dunato\s i)sCHu/i kai\ tE=s patrikE=s oi)ki/as au)tou= a)/rCHontes ei)/kosi du/o.
1Krn:12:29 kai sadOk neos dynatos isCHyi kai tEs patrikEs oikias autu arCHontes eikosi dyo.
1Krn:12:29 C N_NSM A1A_NSM A1_NSM N3U_DSF C RA_GSF A1_GSF N1A_GSF RD_GSM N3_NPM M M
1Krn:12:29 and also, even, namely Zadok new/young capable strength and also, even, namely the ??? house he/she/it/same ruler; to begin icon; twenty two
1Krn:12:29 and Zadok (indecl) new/young ([Adj] nom) capable ([Adj] nom) strength (dat) and the (gen) ??? ([Adj] gen) house (gen), houses (acc) him/it/same (gen) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) icons (dat); twenty two (nom, acc, gen)
1Krn:12:29 1Krn_12:29_1 1Krn_12:29_2 1Krn_12:29_3 1Krn_12:29_4 1Krn_12:29_5 1Krn_12:29_6 1Krn_12:29_7 1Krn_12:29_8 1Krn_12:29_9 1Krn_12:29_10 1Krn_12:29_11 1Krn_12:29_12 1Krn_12:29_13
1Krn:12:29 x x x x x x x x x x x x x
1Krn:12:30 καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βενιαμιν τῶν ἀδελφῶν Σαουλ τρεῖς χιλιάδες· καὶ ἔτι τὸ πλεῖστον αὐτῶν ἀπεσκόπει τὴν φυλακὴν οἴκου Σαουλ.
1Krn:12:30 And of the sons of Benjamin, the brethren of Saul, three thousand: and still the greater part of them kept the guard of the house of Saul. (1 Chronicles 12:29 Brenton)
1Krn:12:30 Z synów Beniamina, braci Saula, trzy tysiące; większość z nich pozostawała aż do tego czasu w służbie domu Saula. (1 Krn 12:30 BT_4)
1Krn:12:30 καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βενιαμιν τῶν ἀδελφῶν Σαουλ τρεῖς χιλιάδες· καὶ ἔτι τὸ πλεῖστον αὐτῶν ἀπεσκόπει τὴν φυλακὴν οἴκου Σαουλ.
1Krn:12:30 καί ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ Σαούλ, ὁ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί ἔτι ὁ ἡ τό πλεῖστος -η -ον (Superl. of πολύς) αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό φυλακή, -ῆς, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Σαούλ, ὁ
1Krn:12:30 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Beniamin Brat; siostra Saul Trzy Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Jeszcze/jeszcze Najwięcej On/ona/to/to samo Więzienie zabezpieczają się Dom; by mieszkać Saul
1Krn:12:30 kai\ e)k tO=n ui(O=n *beniamin tO=n a)delfO=n *saoul trei=s CHilia/des· kai\ e)/ti to\ plei=ston au)tO=n a)pesko/pei tE\n fulakE\n oi)/kou *saoul.
1Krn:12:30 kai ek tOn hyiOn beniamin tOn adelfOn saul treis CHiliades· kai eti to pleiston autOn apeskopei tEn fylakEn oiku saul.
1Krn:12:30 C P RA_GPM N2_GPM N_GSM RA_GPM N2_GPM N_GSM A3_NPF N3D_NPF C D RA_ASN A1_ASMS RD_GPM V2I_IAI3S RA_ASF N1_ASF N2_GSM N_GSM
1Krn:12:30 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the son Benjamin the brother; sister Saul three kilo [unit of one thousand] and also, even, namely yet/still the most he/she/it/same ć the prison guard house; to dwell Saul
1Krn:12:30 and out of (+gen) the (gen) sons (gen) Benjamin (indecl) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) Saul (indecl) three (acc, nom) kilos (nom|voc) and yet/still the (nom|acc) most (acc, nom|acc|voc) them/same (gen)   the (acc) prison (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Saul (indecl)
1Krn:12:30 1Krn_12:30_1 1Krn_12:30_2 1Krn_12:30_3 1Krn_12:30_4 1Krn_12:30_5 1Krn_12:30_6 1Krn_12:30_7 1Krn_12:30_8 1Krn_12:30_9 1Krn_12:30_10 1Krn_12:30_11 1Krn_12:30_12 1Krn_12:30_13 1Krn_12:30_14 1Krn_12:30_15 1Krn_12:30_16 1Krn_12:30_17 1Krn_12:30_18 1Krn_12:30_19 1Krn_12:30_20
1Krn:12:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:12:31 καὶ ἀπὸ υἱῶν Εφραιμ εἴκοσι χιλιάδες καὶ ὀκτακόσιοι, δυνατοὶ ἰσχύι, ἄνδρες ὀνομαστοὶ κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν.
1Krn:12:31 And of the sons of Ephraim, twenty thousand and eight hundred mighty men, famous in the houses of their fathers. (1 Chronicles 12:30 Brenton)
1Krn:12:31 Z synów Efraima dwadzieścia tysięcy ośmiuset dzielnych wojowników, mężów sławnych w swych rodach. (1 Krn 12:31 BT_4)
1Krn:12:31 καὶ ἀπὸ υἱῶν Εφραιμ εἴκοσι χιλιάδες καὶ ὀκτακόσιοι, δυνατοὶ ἰσχύι, ἄνδρες ὀνομαστοὶ κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν.
1Krn:12:31 καί ἀπό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἐφραίμ, ὁ εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί ὀκτα·κόσιοι -αι -α [LXX] δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) ἰσχύς, -ύος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   κατά οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:12:31 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Efraim Ikona; dwadzieścia Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Osiemset Zdolny; by być efektywny Siła Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dom patrilineage On/ona/to/to samo
1Krn:12:31 kai\ a)po\ ui(O=n *efraim ei)/kosi CHilia/des kai\ o)ktako/sioi, dunatoi\ i)sCHu/i, a)/ndres o)nomastoi\ kat’ oi)/kous patriO=n au)tO=n.
1Krn:12:31 kai apo hyiOn efraim eikosi CHiliades kai oktakosioi, dynatoi isCHyi, andres onomastoi kat’ oikus patriOn autOn.
1Krn:12:31 C P N2_GPM N_GSM M N3D_NPF C N2_NPM A1_NPM N3U_DSF N3_NPM A1_NPM P N2_APM N1A_GPF RD_GPM
1Krn:12:31 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing son Ephraim icon; twenty kilo [unit of one thousand] and also, even, namely eight hundred capable; to be effective strength man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing house patrilineage he/she/it/same
1Krn:12:31 and away from (+gen) sons (gen) Ephraim (indecl) icons (dat); twenty kilos (nom|voc) and eight hundred (nom|voc) capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt) strength (dat) men, husbands (nom|voc)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) houses (acc) patrilineages (gen) them/same (gen)
1Krn:12:31 1Krn_12:31_1 1Krn_12:31_2 1Krn_12:31_3 1Krn_12:31_4 1Krn_12:31_5 1Krn_12:31_6 1Krn_12:31_7 1Krn_12:31_8 1Krn_12:31_9 1Krn_12:31_10 1Krn_12:31_11 1Krn_12:31_12 1Krn_12:31_13 1Krn_12:31_14 1Krn_12:31_15 1Krn_12:31_16
1Krn:12:31 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:12:32 καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσους φυλῆς Μανασση δέκα ὀκτὼ χιλιάδες, οἳ ὠνομάσθησαν ἐν ὀνόματι τοῦ βασιλεῦσαι τὸν Δαυιδ.
1Krn:12:32 And of the half-tribe of Manasse, eighteen thousand, even those who were named by name, to make David king. (1 Chronicles 12:31 Brenton)
1Krn:12:32 Z połowy pokolenia Manassesa osiemnaście tysięcy, którzy imiennie zostali wyznaczeni, aby pójść i ustanowić Dawida królem. (1 Krn 12:32 BT_4)
1Krn:12:32 καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσους φυλῆς Μανασση δέκα ὀκτὼ χιλιάδες, οἳ ὠνομάσθησαν ἐν ὀνόματι τοῦ βασιλεῦσαι τὸν Δαυιδ.
1Krn:12:32 καί ἀπό ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά φυλή, -ῆς, ἡ Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ δέκα ὀκτώ χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ὅς ἥ ὅ ὀνομάζω (ονομαζ-, ονομα·σ-, ονομα·σ-, -, -, ονομασ·θ-) ἐν ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
1Krn:12:32 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pół Szczep Manasses Dziesięć Osiem Kilo [jednostka tysiąc] Kto/, który/, który By nazywać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do By panować David
1Krn:12:32 kai\ a)po\ tou= E(mi/sous fulE=s *manassE de/ka o)ktO\ CHilia/des, oi(\ O)noma/sTEsan e)n o)no/mati tou= basileu=sai to\n *dauid.
1Krn:12:32 kai apo tu hEmisus fylEs manassE deka oktO CHiliades, hoi OnomasTEsan en onomati tu basileusai ton dauid.
1Krn:12:32 C P RA_GSM A3U_GSF N1_GSF N_GSM M M N3D_NPF RR_NPM VCI_API3P P N3M_DSN RA_GSN VA_AAN RA_ASM N_ASM
1Krn:12:32 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the half tribe Manasses ten eight kilo [unit of one thousand] who/whom/which to name in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among name with regard to the to reign the David
1Krn:12:32 and away from (+gen) the (gen) half (gen) tribe (gen) Manasses  (acc, gen, voc) ten eight kilos (nom|voc) who/whom/which (nom) they-were-NAME-ed in/among/by (+dat) name (dat) the (gen) to-REIGN, be-you(sg)-REIGN-ed!, he/she/it-happens-to-REIGN (opt) the (acc) David (indecl)
1Krn:12:32 1Krn_12:32_1 1Krn_12:32_2 1Krn_12:32_3 1Krn_12:32_4 1Krn_12:32_5 1Krn_12:32_6 1Krn_12:32_7 1Krn_12:32_8 1Krn_12:32_9 1Krn_12:32_10 1Krn_12:32_11 1Krn_12:32_12 1Krn_12:32_13 1Krn_12:32_14 1Krn_12:32_15 1Krn_12:32_16 1Krn_12:32_17
1Krn:12:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:12:33 καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισσαχαρ γινώσκοντες σύνεσιν εἰς τοὺς καιρούς, γινώσκοντες τί ποιήσαι Ισραηλ εἰς τὰς ἀρχὰς αὐτῶν, διακόσιοι, καὶ πάντες ἀδελφοὶ αὐτῶν μετ’ αὐτῶν.
1Krn:12:33 And of the sons of Issachar having wisdom with regard to the times, knowing what Israel should do, two hundred; and all their brethren with them. (1 Chronicles 12:32 Brenton)
1Krn:12:33 Z synów Issachara, odznaczających się głębokim zrozumieniem czasów i znajomością tego, co ma czynić Izrael, dwustu dowódców, oprócz wszystkich ich braci pod ich dowództwem. (1 Krn 12:33 BT_4)
1Krn:12:33 καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισσαχαρ γινώσκοντες σύνεσιν εἰς τοὺς καιρούς, γινώσκοντες τί ποιήσαι Ισραηλ εἰς τὰς ἀρχὰς αὐτῶν, διακόσιοι, καὶ πάντες ἀδελφοὶ αὐτῶν μετ’ αὐτῶν.
1Krn:12:33 καί ἀπό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσσαχάρ v.l. Ἰσα-, ὁ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) σύν·εσις, -εως, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δια·κόσιοι -αι -α καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:12:33 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Issachar By wiedzieć to jest rozpoznaj. Wglądu/orientacja Do (+przyspieszenie) Okres czasu By wiedzieć to jest rozpoznaj. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób Izrael Do (+przyspieszenie) Początek On/ona/to/to samo Dwieście I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Brat On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
1Krn:12:33 kai\ a)po\ tO=n ui(O=n *issaCHar ginO/skontes su/nesin ei)s tou\s kairou/s, ginO/skontes ti/ poiE/sai *israEl ei)s ta\s a)rCHa\s au)tO=n, diako/sioi, kai\ pa/ntes a)delfoi\ au)tO=n met’ au)tO=n.
1Krn:12:33 kai apo tOn hyiOn issaCHar ginOskontes synesin eis tus kairus, ginOskontes ti poiEsai israEl eis tas arCHas autOn, diakosioi, kai pantes adelfoi autOn met’ autOn.
1Krn:12:33 C P RA_GPM N2_GPM N_GSM V1_PAPNPM N3I_ASF P RA_APM N2_APM V1_PAPNPM RI_ASN VA_AAN N_ASM P RA_APF N1_APF RD_GPM A1A_NPM C A3_NPM N2_NPM RD_GPM P RD_GPM
1Krn:12:33 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the son Issachar to know i.e. recognize. insight/discernment into (+acc) the period of time to know i.e. recognize. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make Israel into (+acc) the beginning he/she/it/same two hundred and also, even, namely every all, each, every, the whole of brother he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
1Krn:12:33 and away from (+gen) the (gen) sons (gen) Issachar (indecl) while KNOW-ing (nom|voc) insight/discernment (acc) into (+acc) the (acc) periods of time (acc) while KNOW-ing (nom|voc) who/what/why (nom|acc) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) Israel (indecl) into (+acc) the (acc) beginnings (acc) them/same (gen) two hundred (nom|voc) and all (nom|voc) brothers (nom|voc) them/same (gen) after (+acc), with (+gen) them/same (gen)
1Krn:12:33 1Krn_12:33_1 1Krn_12:33_2 1Krn_12:33_3 1Krn_12:33_4 1Krn_12:33_5 1Krn_12:33_6 1Krn_12:33_7 1Krn_12:33_8 1Krn_12:33_9 1Krn_12:33_10 1Krn_12:33_11 1Krn_12:33_12 1Krn_12:33_13 1Krn_12:33_14 1Krn_12:33_15 1Krn_12:33_16 1Krn_12:33_17 1Krn_12:33_18 1Krn_12:33_19 1Krn_12:33_20 1Krn_12:33_21 1Krn_12:33_22 1Krn_12:33_23 1Krn_12:33_24 1Krn_12:33_25
1Krn:12:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:12:34 καὶ ἀπὸ Ζαβουλων ἐκπορευόμενοι εἰς παράταξιν πολέμου ἐν πᾶσιν σκεύεσιν πολεμικοῖς πεντήκοντα χιλιάδες βοηθῆσαι τῷ Δαυιδ οὐχ ἑτεροκλινῶς.
1Krn:12:34 And of Zabulon they that went out to battle, with all weapons of war, were fifty thousand to help David, not weak-handed. (1 Chronicles 12:33 Brenton)
1Krn:12:34 Z pokolenia Zabulona, zdolnych do wojska, wyćwiczonych do walki wszelką bronią wojenną, pięćdziesiąt tysięcy gotowych pomagać sercem niepodzielnym. (1 Krn 12:34 BT_4)
1Krn:12:34 καὶ ἀπὸ Ζαβουλων ἐκπορευόμενοι εἰς παράταξιν πολέμου ἐν πᾶσιν σκεύεσιν πολεμικοῖς πεντήκοντα χιλιάδες βοηθῆσαι τῷ Δαυιδ οὐχ ἑτεροκλινῶς.
1Krn:12:34 καί ἀπό Ζαβουλών, ὁ ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) εἰς[1]   πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σκεῦο·ς, -ους, τό   πεντή·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ  
1Krn:12:34 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zebulun By wychodzić Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie Pięćdziesiąt Kilo [jednostka tysiąc] By pomagać David Nie  
1Krn:12:34 kai\ a)po\ *DZaboulOn e)kporeuo/menoi ei)s para/taXin pole/mou e)n pa=sin skeu/esin polemikoi=s pentE/konta CHilia/des boETE=sai tO=| *dauid ou)CH e(teroklinO=s.
1Krn:12:34 kai apo DZabulOn ekporeuomenoi eis parataXin polemu en pasin skeuesin polemikois pentEkonta CHiliades boETEsai tO dauid uCH heteroklinOs.
1Krn:12:34 C P N_GSM V1_PMPNPM P N3I_ASF N2_GSM P A3_DPN N3E_DPN A1_DPM M N3D_NPF VA_AAN RA_DSM N_DSM D D