1Mch:4:1 καὶ παρέλαβεν Γοργίας πεντακισχιλίους ἄνδρας καὶ χιλίαν ἵππον ἐκλεκτήν, καὶ ἀπῆρεν ἡ παρεμβολὴ νυκτὸς
1Mch:4:1 Then took Gorgias five thousand footmen, and a thousand of the best horsemen, and removed out of the camp by night; (1 Maccabees 4:1 Brenton)
1Mch:4:1 Gorgiasz wziął ze sobą pięć tysięcy piechoty i tysiąc wyborowej konnicy i w nocy wyszedł z obozu, (1 Mch 4:1 BT_4)
1Mch:4:1 Καὶ παρέλαβεν Γοργίας πεντακισχιλίους ἄνδρας καὶ χιλίαν ἵππον ἐκλεκτήν, καὶ ἀπῆρεν παρεμβολὴ νυκτὸς
1Mch:4:1 καί παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-)   πεντα·κισ·χίλιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί χίλιοι -αι -α ἵππος, -ου, ὁ ἐκ·λεκτός -ή -όν καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ νύξ, -υκτός, ἡ
1Mch:4:1 I też, nawet, mianowicie By zagarniać Pięć tysięcy Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Tysiąc Koń Wybierany [zobacz eklektyczny] I też, nawet, mianowicie By zabierać Obozu obóz, koszary, armia Noc
1Mch:4:1 *kai\ pare/laben *gorgi/as pentakisCHili/ous a)/ndras kai\ CHili/an i(/ppon e)klektE/n, kai\ a)pE=ren E( parembolE\ nukto\s
1Mch:4:1 kai parelaben gorgias pentakisCHilius andras kai CHilian hippon eklektEn, kai apEren hE parembolE nyktos
1Mch:4:1 C VBI_AAI3S N1S_NSM A1A_APM N3_APM C A1A_ASF N2_ASF A1_ASF C VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF N3_GSF
1Mch:4:1 and also, even, namely to take along ć five thousand man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely thousand horse selected [see eclectic] and also, even, namely to take away the camp camp, barracks, army night
1Mch:4:1 and he/she/it-TAKE-ed-ALONG   five thousand (acc) men, husbands (acc) and thousand (acc) horse (acc) selected ([Adj] acc) and he/she/it-TAKE-ed-AWAY the (nom) camp (nom|voc) night (gen)
1Mch:4:1 1Mch_4:1_1 1Mch_4:1_2 1Mch_4:1_3 1Mch_4:1_4 1Mch_4:1_5 1Mch_4:1_6 1Mch_4:1_7 1Mch_4:1_8 1Mch_4:1_9 1Mch_4:1_10 1Mch_4:1_11 1Mch_4:1_12 1Mch_4:1_13 1Mch_4:1_14
1Mch:4:1 x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:4:2 ὥστε ἐπιβαλεῖν ἐπὶ τὴν παρεμβολὴν τῶν Ιουδαίων καὶ πατάξαι αὐτοὺς ἄφνω· καὶ υἱοὶ τῆς ἄκρας ἦσαν αὐτῷ ὁδηγοί.
1Mch:4:2 To the end he might rush in upon the camp of the Jews, and smite them suddenly. And the men of the fortress were his guides. (1 Maccabees 4:2 Brenton)
1Mch:4:2 ażeby niespodzianie napaść na obóz Żydów i zadać im klęskę. Przewodnikami jego byli żołnierze z zamku. (1 Mch 4:2 BT_4)
1Mch:4:2 ὥστε ἐπιβαλεῖν ἐπὶ τὴν παρεμβολὴν τῶν Ιουδαίων καὶ πατάξαι αὐτοὺς ἄφνω· καὶ υἱοὶ τῆς ἄκρας ἦσαν αὐτῷ ὁδηγοί.
1Mch:4:2 ὥστε ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἄφνω καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁδ·ηγός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ὁδηγοί; ὁδ·ηγέω (οδηγ(ε)-, οδηγη·σ-, οδηγη·σ-, -, -, -)
1Mch:4:2 Tak tamto By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obozu obóz, koszary, armia Żydowski I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo Nagle I też, nawet, mianowicie Syn By być On/ona/to/to samo Kieruj; by kierować
1Mch:4:2 O(/ste e)pibalei=n e)pi\ tE\n parembolE\n tO=n *ioudai/On kai\ pata/Xai au)tou\s a)/fnO· kai\ ui(oi\ tE=s a)/kras E)=san au)tO=| o(dEgoi/.
1Mch:4:2 hOste epibalein epi tEn parembolEn tOn iudaiOn kai pataXai autus afnO· kai hyioi tEs akras Esan autO hodEgoi.
1Mch:4:2 C VB_AAN P RA_ASF N1_ASF RA_GPM N2_GPM C VA_AAN RD_APM D C N2_NPM RA_GSF N1A_GSF V9_IAI3P RD_DSM N2_NPM
1Mch:4:2 so that to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the camp camp, barracks, army the Jewish and also, even, namely to smite he/she/it/same suddenly and also, even, namely son the ć to be he/she/it/same guide; to guide
1Mch:4:2 so that to-will-PUT ONE'S Hand TO, to-PUT ONE'S Hand TO upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) camp (acc) the (gen) Jewish ([Adj] gen) and to-SMITE, be-you(sg)-SMITE-ed!, he/she/it-happens-to-SMITE (opt) them/same (acc) suddenly and sons (nom|voc) the (gen)   they-were him/it/same (dat) guides (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-GUIDE-ing (opt)
1Mch:4:2 1Mch_4:2_1 1Mch_4:2_2 1Mch_4:2_3 1Mch_4:2_4 1Mch_4:2_5 1Mch_4:2_6 1Mch_4:2_7 1Mch_4:2_8 1Mch_4:2_9 1Mch_4:2_10 1Mch_4:2_11 1Mch_4:2_12 1Mch_4:2_13 1Mch_4:2_14 1Mch_4:2_15 1Mch_4:2_16 1Mch_4:2_17 1Mch_4:2_18
1Mch:4:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:4:3 καὶ ἤκουσεν Ιουδας καὶ ἀπῆρεν αὐτὸς καὶ οἱ δυνατοὶ πατάξαι τὴν δύναμιν τοῦ βασιλέως τὴν ἐν Αμμαους,
1Mch:4:3 Now when Judas heard thereof he himself removed, and the valiant men with him, that he might smite the king's army which was at Emmaus, (1 Maccabees 4:3 Brenton)
1Mch:4:3 Juda jednak dowiedział się o tym i sam ruszył z wojownikami, aby uderzyć na siły królewskie, które pozostały w obozie pod Emmaus (1 Mch 4:3 BT_4)
1Mch:4:3 καὶ ἤκουσεν Ιουδας καὶ ἀπῆρεν αὐτὸς καὶ οἱ δυνατοὶ πατάξαι τὴν δύναμιν τοῦ βασιλέως τὴν ἐν Αμμαους,
1Mch:4:3 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἐν  
1Mch:4:3 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By zabierać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Zdolny; by być efektywny By uderzać Zdolność Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
1Mch:4:3 kai\ E)/kousen *ioudas kai\ a)pE=ren au)to\s kai\ oi( dunatoi\ pata/Xai tE\n du/namin tou= basile/Os tE\n e)n *ammaous,
1Mch:4:3 kai Ekusen iudas kai apEren autos kai hoi dynatoi pataXai tEn dynamin tu basileOs tEn en ammaus,
1Mch:4:3 C VAI_AAI3S N1T_NSM C VAI_AAI3S RD_NSM C RA_NPM A1_NPM VA_AAN RA_ASF N3I_ASF RA_GSM N3V_GSM RA_ASF P N_DS
1Mch:4:3 and also, even, namely to hear Judas/Judah and also, even, namely to take away he/she/it/same and also, even, namely the capable; to be effective to smite the ability the king the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
1Mch:4:3 and he/she/it-HEAR-ed Judas/Judah (nom) and he/she/it-TAKE-ed-AWAY he/it/same (nom) and the (nom) capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt) to-SMITE, be-you(sg)-SMITE-ed!, he/she/it-happens-to-SMITE (opt) the (acc) ability (acc) the (gen) king (gen) the (acc) in/among/by (+dat)  
1Mch:4:3 1Mch_4:3_1 1Mch_4:3_2 1Mch_4:3_3 1Mch_4:3_4 1Mch_4:3_5 1Mch_4:3_6 1Mch_4:3_7 1Mch_4:3_8 1Mch_4:3_9 1Mch_4:3_10 1Mch_4:3_11 1Mch_4:3_12 1Mch_4:3_13 1Mch_4:3_14 1Mch_4:3_15 1Mch_4:3_16 1Mch_4:3_17
1Mch:4:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:4:4 ἕως ἔτι ἐσκορπισμέναι ἦσαν αἱ δυνάμεις ἀπὸ τῆς παρεμβολῆς.
1Mch:4:4 While as yet the forces were dispersed from the camp. (1 Maccabees 4:4 Brenton)
1Mch:4:4 jeszcze w tym czasie, kiedy część wojska była z dala od obozu. (1 Mch 4:4 BT_4)
1Mch:4:4 ἕως ἔτι ἐσκορπισμέναι ἦσαν αἱ δυνάμεις ἀπὸ τῆς παρεμβολῆς.
1Mch:4:4 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἔτι σκορπίζω (σκορπιζ-, σκορπι(ε)·[σ]-, σκορπι·σ-, -, εσκορπισ-, σκορπισ·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ἀπό ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ
1Mch:4:4 Aż; świtaj Jeszcze/jeszcze By rozpraszać się By być Zdolność Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obozu obóz, koszary, armia
1Mch:4:4 e(/Os e)/ti e)skorpisme/nai E)=san ai( duna/meis a)po\ tE=s parembolE=s.
1Mch:4:4 heOs eti eskorpismenai Esan hai dynameis apo tEs parembolEs.
1Mch:4:4 C D VT_XMPNPF V9_IAI3P RA_NPF N3I_NPF P RA_GSF N1_GSF
1Mch:4:4 until; dawn yet/still to scatter to be the ability from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the camp camp, barracks, army
1Mch:4:4 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) yet/still having-been-SCATTER-ed (nom|voc) they-were the (nom) abilities (acc, nom|voc) away from (+gen) the (gen) camp (gen)
1Mch:4:4 1Mch_4:4_1 1Mch_4:4_2 1Mch_4:4_3 1Mch_4:4_4 1Mch_4:4_5 1Mch_4:4_6 1Mch_4:4_7 1Mch_4:4_8 1Mch_4:4_9
1Mch:4:4 x x x x x x x x x
1Mch:4:5 καὶ ἦλθεν Γοργίας εἰς τὴν παρεμβολὴν Ιουδου νυκτὸς καὶ οὐδένα εὗρεν· καὶ ἐζήτει αὐτοὺς ἐν τοῖς ὄρεσιν, ὅτι εἶπεν Φεύγουσιν οὗτοι ἀφ’ ἡμῶν.
1Mch:4:5 In the mean season came Gorgias by night into the camp of Judas: and when he found no man there, he sought them in the mountains: for said he, These fellows flee from us (1 Maccabees 4:5 Brenton)
1Mch:4:5 Gorgiasz w nocy przybył do obozu Judy. Nikogo jednak nie zastał. Szukał więc ich w górach, gdyż mówił sobie: «Oni uciekają przed nami». (1 Mch 4:5 BT_4)
1Mch:4:5 καὶ ἦλθεν Γοργίας εἰς τὴν παρεμβολὴν Ιουδου νυκτὸς καὶ οὐδένα εὗρεν· καὶ ἐζήτει αὐτοὺς ἐν τοῖς ὄρεσιν, ὅτι εἶπεν Φεύγουσιν οὗτοι ἀφ’ ἡμῶν.
1Mch:4:5 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)   εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ νύξ, -υκτός, ἡ καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὅτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Mch:4:5 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia Judasz/Juda Noc I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) By znajdować I też, nawet, mianowicie By szukać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Ponieważ/tamto By mówić/opowiadaj By uciekać To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja
1Mch:4:5 kai\ E)=lTen *gorgi/as ei)s tE\n parembolE\n *ioudou nukto\s kai\ ou)de/na eu(=ren· kai\ e)DZE/tei au)tou\s e)n toi=s o)/resin, o(/ti ei)=pen *feu/gousin ou(=toi a)f’ E(mO=n.
1Mch:4:5 kai ElTen gorgias eis tEn parembolEn iudu nyktos kai udena heuren· kai eDZEtei autus en tois oresin, hoti eipen feugusin hutoi af’ hEmOn.
1Mch:4:5 C VBI_AAI3S N1T_NSM P RA_ASF N1_ASF N1T_GSM N3_GSF C A3_ASM VB_AAI3S C V2I_IAI3S RD_APM P RA_DPN N3E_DPN C VBI_AAI3S V1_PAI3P RD_NPM P RP_GP
1Mch:4:5 and also, even, namely to come ć into (+acc) the camp camp, barracks, army Judas/Judah night and also, even, namely not one (nothing, no one) to find and also, even, namely to seek he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount because/that to say/tell to flee this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I
1Mch:4:5 and he/she/it-COME-ed   into (+acc) the (acc) camp (acc) Judas/Judah (gen) night (gen) and not one (acc) he/she/it-FIND-ed and he/she/it-was-SEEK-ing them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) mounts (dat) because/that he/she/it-SAY/TELL-ed they-are-FLEE-ing, while FLEE-ing (dat) these (nom) away from (+gen) us (gen)
1Mch:4:5 1Mch_4:5_1 1Mch_4:5_2 1Mch_4:5_3 1Mch_4:5_4 1Mch_4:5_5 1Mch_4:5_6 1Mch_4:5_7 1Mch_4:5_8 1Mch_4:5_9 1Mch_4:5_10 1Mch_4:5_11 1Mch_4:5_12 1Mch_4:5_13 1Mch_4:5_14 1Mch_4:5_15 1Mch_4:5_16 1Mch_4:5_17 1Mch_4:5_18 1Mch_4:5_19 1Mch_4:5_20 1Mch_4:5_21 1Mch_4:5_22 1Mch_4:5_23
1Mch:4:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:4:6 καὶ ἅμα ἡμέρᾳ ὤφθη Ιουδας ἐν τῷ πεδίῳ ἐν τρισχιλίοις ἀνδράσιν· πλὴν καλύμματα καὶ μαχαίρας οὐκ εἶχον ὡς ἠβούλοντο.
1Mch:4:6 But as soon as it was day, Judas shewed himself in the plain with three thousand men, who nevertheless had neither armour nor swords to their minds. (1 Maccabees 4:6 Brenton)
1Mch:4:6 Z nastaniem dnia Juda ukazał się na równinie razem z trzema tysiącami żołnierzy. Poza pancerzami i mieczami nie mieli żadnej broni, jaką by mieć pragnęli. (1 Mch 4:6 BT_4)
1Mch:4:6 καὶ ἅμα ἡμέρᾳ ὤφθη Ιουδας ἐν τῷ πεδίῳ ἐν τρισχιλίοις ἀνδράσιν· πλὴν καλύμματα καὶ μαχαίρας οὐκ εἶχον ὡς ἠβούλοντο.
1Mch:4:6 καί ἅμα ἡμέρα, -ας -ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό   ἐν τρισ·χίλιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πλήν κάλυμμα[τ], -ατος, τό καί μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὡς βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-)
1Mch:4:6 I też, nawet, mianowicie W tym samym czasie Dzień By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Judasz/Juda W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trzy tysiące Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z wyjątkiem Zasłona I też, nawet, mianowicie Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” ??? Przed przydechem mocnym By mieć Jak/jak By planować/decyduj się/zamierzaj
1Mch:4:6 kai\ a(/ma E(me/ra| O)/fTE *ioudas e)n tO=| pedi/O| e)n trisCHili/ois a)ndra/sin· plE\n kalu/mmata kai\ maCHai/ras ou)k ei)=CHon O(s E)bou/lonto.
1Mch:4:6 kai hama hEmera OfTE iudas en tO pediO en trisCHiliois andrasin· plEn kalymmata kai maCHairas uk eiCHon hOs Ebulonto.
1Mch:4:6 C D N1A_DSF VVI_API3S N1T_NSM P RA_DSN N2N_DSN P A1A_DPM N3_DPM D N3M_APN C N1_APF D V1I_IAI3P C V1I_IMI3P
1Mch:4:6 and also, even, namely at the same time day to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Judas/Judah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among three thousand man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". except veil and also, even, namely sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” οὐχ before rough breathing to have as/like to plan/determine/intend
1Mch:4:6 and at the same time day (dat) he/she/it-was-SEE-ed Judas/Judah (nom) in/among/by (+dat) the (dat)   in/among/by (+dat) three thousand (dat) men, husbands (dat) except veils (nom|acc|voc) and sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) not I-was-HAVE-ing, they-were-HAVE-ing as/like they-were-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed
1Mch:4:6 1Mch_4:6_1 1Mch_4:6_2 1Mch_4:6_3 1Mch_4:6_4 1Mch_4:6_5 1Mch_4:6_6 1Mch_4:6_7 1Mch_4:6_8 1Mch_4:6_9 1Mch_4:6_10 1Mch_4:6_11 1Mch_4:6_12 1Mch_4:6_13 1Mch_4:6_14 1Mch_4:6_15 1Mch_4:6_16 1Mch_4:6_17 1Mch_4:6_18 1Mch_4:6_19
1Mch:4:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:4:7 καὶ εἶδον παρεμβολὴν ἐθνῶν ἰσχυρὰν καὶ τεθωρακισμένην καὶ ἵππον κυκλοῦσαν αὐτήν, καὶ οὗτοι διδακτοὶ πολέμου.
1Mch:4:7 And they saw the camp of the heathen, that it was strong and well harnessed, and compassed round about with horsemen; and these were expert of war. (1 Maccabees 4:7 Brenton)
1Mch:4:7 Zobaczyli zaś, jak obóz pogan był mocny i obwarowany, i otoczony konnicą, a oni wyćwiczeni w walce. (1 Mch 4:7 BT_4)
1Mch:4:7 καὶ εἶδον παρεμβολὴν ἐθνῶν ἰσχυρὰν καὶ τεθωρακισμένην καὶ ἵππον κυκλοῦσαν αὐτήν, καὶ οὗτοι διδακτοὶ πολέμου.
1Mch:4:7 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἰσχυρός -ά -όν καί θωρακίζω [LXX] (-, -, -, -, τεθωρακισ-, -) καί ἵππος, -ου, ὁ κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὗτος αὕτη τοῦτο διδακτός -ή -όν πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-)
1Mch:4:7 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Obozu obóz, koszary, armia Naród [zobacz etniczny] Potężny silny, potężny, silny, I też, nawet, mianowicie Do ??? I też, nawet, mianowicie Koń By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Uczony Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną
1Mch:4:7 kai\ ei)=don parembolE\n e)TnO=n i)sCHura\n kai\ teTOrakisme/nEn kai\ i(/ppon kuklou=san au)tE/n, kai\ ou(=toi didaktoi\ pole/mou.
1Mch:4:7 kai eidon parembolEn eTnOn isCHyran kai teTOrakismenEn kai hippon kyklusan autEn, kai hutoi didaktoi polemu.
1Mch:4:7 C VBI_AAI3P N1_ASF N3E_GPN A1A_ASF C VT_XPPASF C N2_ASF V4_PAPASF RD_ASF C RD_NPM A1_NPM N2_GSM
1Mch:4:7 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), camp camp, barracks, army nation [see ethnic] mighty forceful, powerful, strong, and also, even, namely to ??? and also, even, namely horse to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle he/she/it/same and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] taught war [see polemic]; to fight war
1Mch:4:7 and I-SEE-ed, they-SEE-ed camp (acc) nations (gen) mighty ([Adj] acc) and having-been-???-ed (acc) and horse (acc) while ENCIRCLE-ing (acc) her/it/same (acc) and these (nom) taught ([Adj] nom|voc) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed!
1Mch:4:7 1Mch_4:7_1 1Mch_4:7_2 1Mch_4:7_3 1Mch_4:7_4 1Mch_4:7_5 1Mch_4:7_6 1Mch_4:7_7 1Mch_4:7_8 1Mch_4:7_9 1Mch_4:7_10 1Mch_4:7_11 1Mch_4:7_12 1Mch_4:7_13 1Mch_4:7_14 1Mch_4:7_15
1Mch:4:7 x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:4:8 καὶ εἶπεν Ιουδας τοῖς ἀνδράσιν τοῖς μετ’ αὐτοῦ Μὴ φοβεῖσθε τὸ πλῆθος αὐτῶν καὶ τὸ ὅρμημα αὐτῶν μὴ δειλωθῆτε·
1Mch:4:8 Then said Judas to the men that were with him, Fear ye not their multitude, neither be ye afraid of their assault. (1 Maccabees 4:8 Brenton)
1Mch:4:8 Wtedy Juda odezwał się do tych ludzi, którzy z nim byli: «Nie obawiajcie się ich wielkiej liczby! Nie bójcie się ich natarcia! (1 Mch 4:8 BT_4)
1Mch:4:8 καὶ εἶπεν Ιουδας τοῖς ἀνδράσιν τοῖς μετ’ αὐτοῦ Μὴ φοβεῖσθε τὸ πλῆθος αὐτῶν καὶ τὸ ὅρμημα αὐτῶν μὴ δειλωθῆτε·
1Mch:4:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὅρμημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό μή  
1Mch:4:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Judasz/Juda Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Nie By bać się Los (mnóstwo ) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Gwałtowny pęd On/ona/to/to samo Nie
1Mch:4:8 kai\ ei)=pen *ioudas toi=s a)ndra/sin toi=s met’ au)tou= *mE\ fobei=sTe to\ plE=Tos au)tO=n kai\ to\ o(/rmEma au)tO=n mE\ deilOTE=te·
1Mch:4:8 kai eipen iudas tois andrasin tois met’ autu mE fobeisTe to plETos autOn kai to hormEma autOn mE deilOTEte·
1Mch:4:8 C VBI_AAI3S N1T_NSM RA_DPM N3_DPM RA_DPM P RD_GSM D V2_PMD2P RA_ASN N3E_ASN RD_GPM C RA_ASN N3M_ASN RD_GPM D VC_APS2P
1Mch:4:8 and also, even, namely to say/tell Judas/Judah the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same not to fear the lot (multitude ) he/she/it/same and also, even, namely the violent rush he/she/it/same not ć
1Mch:4:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed Judas/Judah (nom) the (dat) men, husbands (dat) the (dat) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) not you(pl)-are-being-FEAR-ed, be-you(pl)-being-FEAR-ed! the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) them/same (gen) and the (nom|acc) violent rush (nom|acc|voc) them/same (gen) not  
1Mch:4:8 1Mch_4:8_1 1Mch_4:8_2 1Mch_4:8_3 1Mch_4:8_4 1Mch_4:8_5 1Mch_4:8_6 1Mch_4:8_7 1Mch_4:8_8 1Mch_4:8_9 1Mch_4:8_10 1Mch_4:8_11 1Mch_4:8_12 1Mch_4:8_13 1Mch_4:8_14 1Mch_4:8_15 1Mch_4:8_16 1Mch_4:8_17 1Mch_4:8_18 1Mch_4:8_19
1Mch:4:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:4:9 μνήσθητε ὡς ἐσώθησαν οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν θαλάσσῃ ἐρυθρᾷ, ὅτε ἐδίωκεν αὐτοὺς Φαραω ἐν δυνάμει·
1Mch:4:9 Remember how our fathers were delivered in the Red sea, when Pharaoh pursued them with an army. (1 Maccabees 4:9 Brenton)
1Mch:4:9 Przypomnijcie sobie, jak to w Morzu Czerwonym ocaleli nasi przodkowie, gdy ścigał ich faraon razem z wojskiem. (1 Mch 4:9 BT_4)
1Mch:4:9 μνήσθητε ὡς ἐσώθησαν οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν θαλάσσῃ ἐρυθρᾷ, ὅτε ἐδίωκεν αὐτοὺς Φαραω ἐν δυνάμει·
1Mch:4:9 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὡς σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν θάλασσα, -ης, ἡ ἐρυθρός -ά -όν ὅτε διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Φαραώ, ὁ ἐν δύναμις, -εως, ἡ
1Mch:4:9 By pamiętać/stawaj się uważającym z Jak/jak By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ojciec Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Morze Czerwony (trzcina?) Kiedy By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę On/ona/to/to samo Faraon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność
1Mch:4:9 mnE/sTEte O(s e)sO/TEsan oi( pate/res E(mO=n e)n Tala/ssE| e)ruTra=|, o(/te e)di/Oken au)tou\s *faraO e)n duna/mei·
1Mch:4:9 mnEsTEte hOs esOTEsan hoi pateres hEmOn en TalassE eryTra, hote ediOken autus faraO en dynamei·
1Mch:4:9 VS_APD2P C VCI_API3P RA_NPM N3_NPM RP_GP P N1S_DSF A1A_DSF D V1I_IAI3S RD_APM N_NSM P N3I_DSF
1Mch:4:9 to remember/become mindful of as/like to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the father I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sea red (reed?) when to prosecute/pursue prosecute: put on trial he/she/it/same Pharaoh in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ability
1Mch:4:9 be-you(pl)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF!, you(pl)-should-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF as/like they-were-SAVE-ed the (nom) fathers (nom|voc) us (gen) in/among/by (+dat) sea (dat) red ([Adj] dat) when he/she/it-was-PROSECUTE/PURSUE-ing them/same (acc) Pharaoh (indecl) in/among/by (+dat) ability (dat)
1Mch:4:9 1Mch_4:9_1 1Mch_4:9_2 1Mch_4:9_3 1Mch_4:9_4 1Mch_4:9_5 1Mch_4:9_6 1Mch_4:9_7 1Mch_4:9_8 1Mch_4:9_9 1Mch_4:9_10 1Mch_4:9_11 1Mch_4:9_12 1Mch_4:9_13 1Mch_4:9_14 1Mch_4:9_15
1Mch:4:9 x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:4:10 καὶ νῦν βοήσωμεν εἰς οὐρανόν, εἰ θελήσει ἡμᾶς καὶ μνησθήσεται διαθήκης πατέρων καὶ συντρίψει τὴν παρεμβολὴν ταύτην κατὰ πρόσωπον ἡμῶν σήμερον,
1Mch:4:10 Now therefore let us cry unto heaven, if peradventure the Lord will have mercy upon us, and remember the covenant of our fathers, and destroy this host before our face this day: (1 Maccabees 4:10 Brenton)
1Mch:4:10 Teraz więc wołajmy do Nieba, może ma w nas upodobanie i wspomni na przymierze zawarte z przodkami, i zgniecie dzisiaj to wojsko przed nami, (1 Mch 4:10 BT_4)
1Mch:4:10 καὶ νῦν βοήσωμεν εἰς οὐρανόν, εἰ θελήσει ἡμᾶς καὶ μνησθήσεται διαθήκης πατέρων καὶ συντρίψει τὴν παρεμβολὴν ταύτην κατὰ πρόσωπον ἡμῶν σήμερον,
1Mch:4:10 καί νῦν βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) εἰς[1] οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί εἰ θέλησις, -εως, ἡ; θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) δια·θήκη, -ης, ἡ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σήμερον
1Mch:4:10 I też, nawet, mianowicie Teraz By ryczeć Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo Jeżeli Chcący życzenie, będzie, zapragnie; by chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Ja I też, nawet, mianowicie By pamiętać/stawaj się uważającym z Konwencja Ojciec I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Obozu obóz, koszary, armia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Ja Dzisiaj dzień
1Mch:4:10 kai\ nu=n boE/sOmen ei)s ou)rano/n, ei) TelE/sei E(ma=s kai\ mnEsTE/setai diaTE/kEs pate/rOn kai\ suntri/PSei tE\n parembolE\n tau/tEn kata\ pro/sOpon E(mO=n sE/meron,
1Mch:4:10 kai nyn boEsOmen eis uranon, ei TelEsei hEmas kai mnEsTEsetai diaTEkEs paterOn kai syntriPSei tEn parembolEn tautEn kata prosOpon hEmOn sEmeron,
1Mch:4:10 C D VA_AAS1P P N2_ASM C VF_FAI3S RP_AP C VS_FPI3S N1_GSF N3_GPM C VF_FAI3S RA_ASF N1_ASF RD_ASF P N2N_ASN RP_GP D
1Mch:4:10 and also, even, namely now to bellow into (+acc) sky/heaven if wanting desire, will, wish; to want want, wish, desire I and also, even, namely to remember/become mindful of covenant father and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) the camp camp, barracks, army this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face I today day
1Mch:4:10 and now we-should-BELLOW into (+acc) sky/heaven (acc) if wanting (dat); he/she/it-will-WANT, you(sg)-will-be-WANT-ed (classical) us (acc) and he/she/it-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF covenant (gen) fathers (gen) and he/she/it-will-BREAK, you(sg)-will-be-BREAK-ed (classical) the (acc) camp (acc) this (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) us (gen) today
1Mch:4:10 1Mch_4:10_1 1Mch_4:10_2 1Mch_4:10_3 1Mch_4:10_4 1Mch_4:10_5 1Mch_4:10_6 1Mch_4:10_7 1Mch_4:10_8 1Mch_4:10_9 1Mch_4:10_10 1Mch_4:10_11 1Mch_4:10_12 1Mch_4:10_13 1Mch_4:10_14 1Mch_4:10_15 1Mch_4:10_16 1Mch_4:10_17 1Mch_4:10_18 1Mch_4:10_19 1Mch_4:10_20 1Mch_4:10_21
1Mch:4:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:4:11 καὶ γνώσονται πάντα τὰ ἔθνη ὅτι ἔστιν ὁ λυτρούμενος καὶ σῴζων τὸν Ισραηλ.
1Mch:4:11 That so all the heathen may know that there is one who delivereth and saveth Israel. (1 Maccabees 4:11 Brenton)
1Mch:4:11 aby wszystkie narody przekonały się, że istnieje Ten, który wybawia i ratuje Izraela». (1 Mch 4:11 BT_4)
1Mch:4:11 καὶ γνώσονται πάντα τὰ ἔθνη ὅτι ἔστιν λυτρούμενος καὶ σῴζων τὸν Ισραηλ.
1Mch:4:11 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
1Mch:4:11 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Ponieważ/tamto By być By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Izrael
1Mch:4:11 kai\ gnO/sontai pa/nta ta\ e)/TnE o(/ti e)/stin o( lutrou/menos kai\ sO/|DZOn to\n *israEl.
1Mch:4:11 kai gnOsontai panta ta eTnE hoti estin ho lytrumenos kai sODZOn ton israEl.
1Mch:4:11 C VF_FMI3P A3_NPN RA_NPN N3E_NPN C V9_PAI3S RA_NSM V4_PMPNSM C V1_PAPNSM RA_ASM N_ASM
1Mch:4:11 and also, even, namely to know i.e. recognize. every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] because/that to be the to redeem to be released, upon payment of ransom and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the Israel
1Mch:4:11 and they-will-be-KNOW-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) because/that he/she/it-is the (nom) while being-REDEEM-ed (nom) and while SAVE-ing (nom) the (acc) Israel (indecl)
1Mch:4:11 1Mch_4:11_1 1Mch_4:11_2 1Mch_4:11_3 1Mch_4:11_4 1Mch_4:11_5 1Mch_4:11_6 1Mch_4:11_7 1Mch_4:11_8 1Mch_4:11_9 1Mch_4:11_10 1Mch_4:11_11 1Mch_4:11_12 1Mch_4:11_13
1Mch:4:11 x x x x x x x x x x x x x
1Mch:4:12 καὶ ἦραν οἱ ἀλλόφυλοι τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν καὶ εἶδον αὐτοὺς ἐρχομένους ἐξ ἐναντίας
1Mch:4:12 Then the strangers lifted up their eyes, and saw them coming over against them. (1 Maccabees 4:12 Brenton)
1Mch:4:12 Poganie podnieśli oczy i zobaczyli, że oni idą przeciwko nim. (1 Mch 4:12 BT_4)
1Mch:4:12 καὶ ἦραν οἱ ἀλλόφυλοι τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν καὶ εἶδον αὐτοὺς ἐρχομένους ἐξ ἐναντίας
1Mch:4:12 καί αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ἐν·αντίος -α -ον
1Mch:4:12 I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Obcy Oko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo By przychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw,
1Mch:4:12 kai\ E)=ran oi( a)llo/fuloi tou\s o)fTalmou\s au)tO=n kai\ ei)=don au)tou\s e)rCHome/nous e)X e)nanti/as
1Mch:4:12 kai Eran hoi allofyloi tus ofTalmus autOn kai eidon autus erCHomenus eX enantias
1Mch:4:12 C VAI_AAI3P RA_NPM A1B_NPM RA_APM N2_APM RD_GPM C VBI_AAI3P RD_APM V1_PMPAPM P A1A_GSF
1Mch:4:12 and also, even, namely to lift/pick up take up, tote, raise the foreign the eye he/she/it/same and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same to come out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against,
1Mch:4:12 and they-LIFT/PICK-ed-UP the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) the (acc) eyes (acc) them/same (gen) and I-SEE-ed, they-SEE-ed them/same (acc) while being-COME-ed (acc) out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen)
1Mch:4:12 1Mch_4:12_1 1Mch_4:12_2 1Mch_4:12_3 1Mch_4:12_4 1Mch_4:12_5 1Mch_4:12_6 1Mch_4:12_7 1Mch_4:12_8 1Mch_4:12_9 1Mch_4:12_10 1Mch_4:12_11 1Mch_4:12_12 1Mch_4:12_13
1Mch:4:12 x x x x x x x x x x x x x
1Mch:4:13 καὶ ἐξῆλθον ἐκ τῆς παρεμβολῆς εἰς πόλεμον· καὶ ἐσάλπισαν οἱ παρὰ Ιουδου
1Mch:4:13 Wherefore they went out of the camp to battle; but they that were with Judas sounded their trumpets. (1 Maccabees 4:13 Brenton)
1Mch:4:13 Wyszli więc z obozu do walki. Ci, którzy byli obok Judy, zagrali na trąbach. (1 Mch 4:13 BT_4)
1Mch:4:13 καὶ ἐξῆλθον ἐκ τῆς παρεμβολῆς εἰς πόλεμον· καὶ ἐσάλπισαν οἱ παρὰ Ιουδου
1Mch:4:13 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ καί σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό παρά Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
1Mch:4:13 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Obozu obóz, koszary, armia Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie By grać na trąbce fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Judasz/Juda
1Mch:4:13 kai\ e)XE=lTon e)k tE=s parembolE=s ei)s po/lemon· kai\ e)sa/lpisan oi( para\ *ioudou
1Mch:4:13 kai eXElTon ek tEs parembolEs eis polemon· kai esalpisan hoi para iudu
1Mch:4:13 C VBI_AAI3P P RA_GSF N1_GSF P N2_ASM C VAI_AAI3P RA_NPM P N1T_GSM
1Mch:4:13 and also, even, namely to come out out of (+gen) ἐξ before vowels the camp camp, barracks, army into (+acc) war [see polemic] and also, even, namely to trumpet the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together Judas/Judah
1Mch:4:13 and I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT out of (+gen) the (gen) camp (gen) into (+acc) war (acc) and they-TRUMPET-ed the (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) Judas/Judah (gen)
1Mch:4:13 1Mch_4:13_1 1Mch_4:13_2 1Mch_4:13_3 1Mch_4:13_4 1Mch_4:13_5 1Mch_4:13_6 1Mch_4:13_7 1Mch_4:13_8 1Mch_4:13_9 1Mch_4:13_10 1Mch_4:13_11 1Mch_4:13_12
1Mch:4:13 x x x x x x x x x x x x
1Mch:4:14 καὶ συνῆψαν, καὶ συνετρίβησαν τὰ ἔθνη καὶ ἔφυγον εἰς τὸ πεδίον,
1Mch:4:14 So they joined battle, and the heathen being discomfited fled into the plain. (1 Maccabees 4:14 Brenton)
1Mch:4:14 Tak rozpoczęto bitwę. Poganie zostali pobici i uciekli na równinę, (1 Mch 4:14 BT_4)
1Mch:4:14 καὶ συνῆψαν, καὶ συνετρίβησαν τὰ ἔθνη καὶ ἔφυγον εἰς τὸ πεδίον,
1Mch:4:14 καί   καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό  
1Mch:4:14 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By uciekać Do (+przyspieszenie)
1Mch:4:14 kai\ sunE=PSan, kai\ sunetri/bEsan ta\ e)/TnE kai\ e)/fugon ei)s to\ pedi/on,
1Mch:4:14 kai synEPSan, kai synetribEsan ta eTnE kai efygon eis to pedion,
1Mch:4:14 C VAI_AAI3P C VDI_API3P RA_APN N3E_APN C VBI_AAI3P P RA_ASN N2N_ASN
1Mch:4:14 and also, even, namely ć and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) the nation [see ethnic] and also, even, namely to flee into (+acc) the ć
1Mch:4:14 and   and they-were-BREAK-ed the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) and I-FLEE-ed, they-FLEE-ed into (+acc) the (nom|acc)  
1Mch:4:14 1Mch_4:14_1 1Mch_4:14_2 1Mch_4:14_3 1Mch_4:14_4 1Mch_4:14_5 1Mch_4:14_6 1Mch_4:14_7 1Mch_4:14_8 1Mch_4:14_9 1Mch_4:14_10 1Mch_4:14_11
1Mch:4:14 x x x x x x x x x x x
1Mch:4:15 οἱ δὲ ἔσχατοι πάντες ἔπεσον ἐν ῥομφαίᾳ. καὶ ἐδίωξαν αὐτοὺς ἕως Γαζηρων καὶ ἕως τῶν πεδίων τῆς Ιδουμαίας καὶ Ἀζώτου καὶ Ιαμνείας, καὶ ἔπεσαν ἐξ αὐτῶν εἰς ἄνδρας τρισχιλίους.
1Mch:4:15 Howbeit all the hindmost of them were slain with the sword: for they pursued them unto Gazera, and unto the plains of Idumea, and Azotus, and Jamnia, so that there were slain of them upon a three thousand men. (1 Maccabees 4:15 Brenton)
1Mch:4:15 a którzy uciekali ostatni, wszyscy padli pod mieczem. Ścigano ich aż do Gezer, do równiny idumejskiej, do Azotu i do Jamnii. Zginęło z nich blisko trzy tysiące żołnierzy. (1 Mch 4:15 BT_4)
1Mch:4:15 οἱ δὲ ἔσχατοι πάντες ἔπεσον ἐν ῥομφαίᾳ. καὶ ἐδίωξαν αὐτοὺς ἕως Γαζηρων καὶ ἕως τῶν πεδίων τῆς Ιδουμαίας καὶ Ἀζώτου καὶ Ιαμνείας, καὶ ἔπεσαν ἐξ αὐτῶν εἰς ἄνδρας τρισχιλίους.
1Mch:4:15 ὁ ἡ τό δέ ἔσχατος -η -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ καί Ἄζωτος, -ου, ἡ καί   καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ τρισ·χίλιοι -αι -α
1Mch:4:15 zaś Ostatni Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada I też, nawet, mianowicie By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę On/ona/to/to samo Aż; świtaj I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Idumea [okręg z] I też, nawet, mianowicie Azotus I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Trzy tysiące
1Mch:4:15 oi( de\ e)/sCHatoi pa/ntes e)/peson e)n r(omfai/a|. kai\ e)di/OXan au)tou\s e(/Os *gaDZErOn kai\ e(/Os tO=n pedi/On tE=s *idoumai/as kai\ *)aDZO/tou kai\ *iamnei/as, kai\ e)/pesan e)X au)tO=n ei)s a)/ndras trisCHili/ous.
1Mch:4:15 hoi de esCHatoi pantes epeson en romfaia. kai ediOXan autus heOs gaDZErOn kai heOs tOn pediOn tEs idumaias kai aDZOtu kai iamneias, kai epesan eX autOn eis andras trisCHilius.
1Mch:4:15 RA_NPM x A1_NPM A3_NPM VBI_AAI3P P N1A_DSF C VAI_AAI3P RD_APM D N_GS C D RA_GPN N2N_GPN RA_GSF N1A_GSF C N2_GSF C N_GS C VAI_AAI3P P RD_GPM P N3_APM A1A_APM
1Mch:4:15 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] last every all, each, every, the whole of to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword and also, even, namely to prosecute/pursue prosecute: put on trial he/she/it/same until; dawn ć and also, even, namely until; dawn the ć the Idumea [district of] and also, even, namely Azotus and also, even, namely ć and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same into (+acc) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". three thousand
1Mch:4:15 the (nom) Yet last (nom|voc) all (nom|voc) I-FALL-ed, they-FALL-ed in/among/by (+dat) sword (dat) and they-PROSECUTE/PURSUE-ed them/same (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen)   the (gen) Idumea (gen) and Azotus (gen) and   and they-FALL-ed out of (+gen) them/same (gen) into (+acc) men, husbands (acc) three thousand (acc)
1Mch:4:15 1Mch_4:15_1 1Mch_4:15_2 1Mch_4:15_3 1Mch_4:15_4 1Mch_4:15_5 1Mch_4:15_6 1Mch_4:15_7 1Mch_4:15_8 1Mch_4:15_9 1Mch_4:15_10 1Mch_4:15_11 1Mch_4:15_12 1Mch_4:15_13 1Mch_4:15_14 1Mch_4:15_15 1Mch_4:15_16 1Mch_4:15_17 1Mch_4:15_18 1Mch_4:15_19 1Mch_4:15_20 1Mch_4:15_21 1Mch_4:15_22 1Mch_4:15_23 1Mch_4:15_24 1Mch_4:15_25 1Mch_4:15_26 1Mch_4:15_27 1Mch_4:15_28 1Mch_4:15_29
1Mch:4:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:4:16 καὶ ἀπέστρεψεν Ιουδας καὶ ἡ δύναμις ἀπὸ τοῦ διώκειν ὄπισθεν αὐτῶν
1Mch:4:16 This done, Judas returned again with his host from pursuing them, (1 Maccabees 4:16 Brenton)
1Mch:4:16 Potem Juda i wojsko powrócili z pościgu za nimi, (1 Mch 4:16 BT_4)
1Mch:4:16 καὶ ἀπέστρεψεν Ιουδας καὶ δύναμις ἀπὸ τοῦ διώκειν ὄπισθεν αὐτῶν
1Mch:4:16 καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ἀπό ὁ ἡ τό διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) ὄπισ·θεν αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:4:16 I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Zdolność Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Od z tyłu On/ona/to/to samo
1Mch:4:16 kai\ a)pe/strePSen *ioudas kai\ E( du/namis a)po\ tou= diO/kein o)/pisTen au)tO=n
1Mch:4:16 kai apestrePSen iudas kai hE dynamis apo tu diOkein opisTen autOn
1Mch:4:16 C VAI_AAI3S N1T_NSM C RA_NSF N3I_NSF P RA_GSN V1_PAN P RD_GPM
1Mch:4:16 and also, even, namely to turn away from Judas/Judah and also, even, namely the ability from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the to prosecute/pursue prosecute: put on trial from behind he/she/it/same
1Mch:4:16 and he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM Judas/Judah (nom) and the (nom) ability (nom) away from (+gen) the (gen) to-be-PROSECUTE/PURSUE-ing from behind them/same (gen)
1Mch:4:16 1Mch_4:16_1 1Mch_4:16_2 1Mch_4:16_3 1Mch_4:16_4 1Mch_4:16_5 1Mch_4:16_6 1Mch_4:16_7 1Mch_4:16_8 1Mch_4:16_9 1Mch_4:16_10 1Mch_4:16_11
1Mch:4:16 x x x x x x x x x x x
1Mch:4:17 καὶ εἶπεν πρὸς τὸν λαόν Μὴ ἐπιθυμήσητε τῶν σκύλων, ὅτι πόλεμος ἐξ ἐναντίας ἡμῶν,
1Mch:4:17 And said to the people, Be not greedy of the spoil inasmuch as there is a battle before us, (1 Maccabees 4:17 Brenton)
1Mch:4:17 Juda zaś powiedział do ludzi: «Na łupy się nie łakomcie! Walka bowiem jest jeszcze przed nami. (1 Mch 4:17 BT_4)
1Mch:4:17 καὶ εἶπεν πρὸς τὸν λαόν Μὴ ἐπιθυμήσητε τῶν σκύλων, ὅτι πόλεμος ἐξ ἐναντίας ἡμῶν,
1Mch:4:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ μή ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό ὅτι πόλεμος, -ου, ὁ ἐκ ἐν·αντίος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Mch:4:17 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie Nie By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. Łup Ponieważ/tamto Wojna [zobacz polemiczny] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ja
1Mch:4:17 kai\ ei)=pen pro\s to\n lao/n *mE\ e)piTumE/sEte tO=n sku/lOn, o(/ti po/lemos e)X e)nanti/as E(mO=n,
1Mch:4:17 kai eipen pros ton laon mE epiTymEsEte tOn skylOn, hoti polemos eX enantias hEmOn,
1Mch:4:17 C VBI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM D VA_AAS2P RA_GPN N2N_GPN C N2_NSM P A1A_GSF RP_GP
1Mch:4:17 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the people not to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. the spoil because/that war [see polemic] out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, I
1Mch:4:17 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) not you(pl)-should-DESIRE the (gen) spoils (gen) because/that war (nom) out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen) us (gen)
1Mch:4:17 1Mch_4:17_1 1Mch_4:17_2 1Mch_4:17_3 1Mch_4:17_4 1Mch_4:17_5 1Mch_4:17_6 1Mch_4:17_7 1Mch_4:17_8 1Mch_4:17_9 1Mch_4:17_10 1Mch_4:17_11 1Mch_4:17_12 1Mch_4:17_13 1Mch_4:17_14
1Mch:4:17 x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:4:18 καὶ Γοργίας καὶ ἡ δύναμις ἐν τῷ ὄρει ἐγγὺς ἡμῶν· ἀλλὰ στῆτε νῦν ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ πολεμήσατε αὐτούς, καὶ μετὰ ταῦτα λάβετε τὰ σκῦλα μετὰ παρρησίας.
1Mch:4:18 And Gorgias and his host are here by us in the mountain: but stand ye now against our enemies, and overcome them, and after this ye may boldly take the spoils. (1 Maccabees 4:18 Brenton)
1Mch:4:18 Gorgiasz i jego wojsko jest blisko nas, na górze. Stańcie więc teraz przeciwko naszym wrogom, pobijcie ich, a wtedy z całą swobodą będziecie mogli zabrać łupy». (1 Mch 4:18 BT_4)
1Mch:4:18 καὶ Γοργίας καὶ δύναμις ἐν τῷ ὄρει ἐγγὺς ἡμῶν· ἀλλὰ στῆτε νῦν ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ πολεμήσατε αὐτούς, καὶ μετὰ ταῦτα λάβετε τὰ σκῦλα μετὰ παρρησίας.
1Mch:4:18 καί   καί ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἐγγύς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀλλά ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) νῦν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό μετά παρρησία, -ας, ἡ
1Mch:4:18 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Zdolność W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Blisko Ja Ale By powodować stać Teraz Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Wrogość; wrogi Ja I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Łup Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Śmiałości otwartość
1Mch:4:18 kai\ *gorgi/as kai\ E( du/namis e)n tO=| o)/rei e)ggu\s E(mO=n· a)lla\ stE=te nu=n e)nanti/on tO=n e)CHTrO=n E(mO=n kai\ polemE/sate au)tou/s, kai\ meta\ tau=ta la/bete ta\ sku=la meta\ parrEsi/as.
1Mch:4:18 kai gorgias kai hE dynamis en tO orei engys hEmOn· alla stEte nyn enantion tOn eCHTrOn hEmOn kai polemEsate autus, kai meta tauta labete ta skyla meta parrEsias.
1Mch:4:18 C N1T_NSM C RA_NSF N3I_NSF P RA_DSN N3E_DSN P RP_GP C VH_AAD2P D P RA_GPM A1A_GPM RP_GP C VA_AAD2P RD_APM C P RD_APN VB_AAD2P RA_APN N2N_APN P N1A_GSF
1Mch:4:18 and also, even, namely ć and also, even, namely the ability in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount near I but to cause to stand now in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the enmity; hostile I and also, even, namely to fight war he/she/it/same and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the spoil after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing boldness openness
1Mch:4:18 and   and the (nom) ability (nom) in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) near us (gen) but do-CAUSE-you(pl)-TO-STand!, you(pl)-should-CAUSE-TO-STand now in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) us (gen) and do-FIGHT-you(pl)! them/same (acc) and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) do-TAKE HOLD OF-you(pl)! the (nom|acc) spoils (nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) boldness (gen), boldness (acc)
1Mch:4:18 1Mch_4:18_1 1Mch_4:18_2 1Mch_4:18_3 1Mch_4:18_4 1Mch_4:18_5 1Mch_4:18_6 1Mch_4:18_7 1Mch_4:18_8 1Mch_4:18_9 1Mch_4:18_10 1Mch_4:18_11 1Mch_4:18_12 1Mch_4:18_13 1Mch_4:18_14 1Mch_4:18_15 1Mch_4:18_16 1Mch_4:18_17 1Mch_4:18_18 1Mch_4:18_19 1Mch_4:18_20 1Mch_4:18_21 1Mch_4:18_22 1Mch_4:18_23 1Mch_4:18_24 1Mch_4:18_25 1Mch_4:18_26 1Mch_4:18_27 1Mch_4:18_28
1Mch:4:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:4:19 ἔτι πληροῦντος Ιουδου ταῦτα μέρος τι ὤφθη ἐκκύπτον ἐκ τοῦ ὄρους·
1Mch:4:19 As Judas was yet speaking these words, there appeared a part of them looking out of the mountain: (1 Maccabees 4:19 Brenton)
1Mch:4:19 Jeszcze Juda tych słów nie dokończył, gdy ukazał się jakiś oddział, który schodził z góry. (1 Mch 4:19 BT_4)
1Mch:4:19 ἔτι πληροῦντος Ιουδου ταῦτα μέρος τι ὤφθη ἐκκύπτον ἐκ τοῦ ὄρους·
1Mch:4:19 ἔτι πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο μέρο·ς, -ους, τό τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   ἐκ ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)
1Mch:4:19 Jeszcze/jeszcze By napełniać pełność, spełniać Judasz/Juda To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Części/kawałka okolice Jakiś/jakikolwiek By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wchodź
1Mch:4:19 e)/ti plErou=ntos *ioudou tau=ta me/ros ti O)/fTE e)kku/pton e)k tou= o)/rous·
1Mch:4:19 eti plEruntos iudu tauta meros ti OfTE ekkypton ek tu orus·
1Mch:4:19 D V4_PAPGSM N1T_GSM RD_APN N3E_NSN RI_NSN VVI_API3S V1_PAPNSN P RA_GSN N3E_GSN
1Mch:4:19 yet/still to fill fill, fulfill Judas/Judah this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] part/piece regions some/any to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć out of (+gen) ἐξ before vowels the mount
1Mch:4:19 yet/still while FILL-ing (gen) Judas/Judah (gen) these (nom|acc) part/piece (nom|acc|voc) some/any (nom|acc) he/she/it-was-SEE-ed   out of (+gen) the (gen) mount (gen)
1Mch:4:19 1Mch_4:19_1 1Mch_4:19_2 1Mch_4:19_3 1Mch_4:19_4 1Mch_4:19_5 1Mch_4:19_6 1Mch_4:19_7 1Mch_4:19_8 1Mch_4:19_9 1Mch_4:19_10 1Mch_4:19_11
1Mch:4:19 x x x x x x x x x x x
1Mch:4:20 καὶ εἶδεν ὅτι τετρόπωνται, καὶ ἐμπυρίζουσιν τὴν παρεμβολήν· ὁ γὰρ καπνὸς ὁ θεωρούμενος ἐνεφάνιζεν τὸ γεγονός.
1Mch:4:20 Who when they perceived that the Jews had put their host to flight and were burning the tents; for the smoke that was seen declared what was done: (1 Maccabees 4:20 Brenton)
1Mch:4:20 Zobaczył on, że swoi pouciekali, a obóz spalony. Dym bowiem, który się unosił, jasno ukazywał to, co się stało. (1 Mch 4:20 BT_4)
1Mch:4:20 καὶ εἶδεν ὅτι τετρόπωνται, καὶ ἐμπυρίζουσιν τὴν παρεμβολήν· γὰρ καπνὸς θεωρούμενος ἐνεφάνιζεν τὸ γεγονός.
1Mch:4:20 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅτι   καί ἐμ·πυρίζω [LXX] (εν+πυριζ-, εν+πυρι(ε)·[σ]-, εν+πυρι·σ-, -, εν+πεπυρισ-, εν+πυρισ·θ-) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό γάρ καπνός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) ἐμ·φανίζω (εν+φανιζ-, εν+φανι·σ-, εν+φανι·σ-, -, -, εν+φανισ·θ-) ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
1Mch:4:20 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto I też, nawet, mianowicie By palić się Obozu obóz, koszary, armia Dla odtąd, jak Gryzący dym dymią się MNIE: Od OFr. fumer (v.), od L. fumare 'by palić'. Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj Do ??? By stawać się stawaj się, zdarzaj się
1Mch:4:20 kai\ ei)=den o(/ti tetro/pOntai, kai\ e)mpuri/DZousin tE\n parembolE/n· o( ga\r kapno\s o( TeOrou/menos e)nefa/niDZen to\ gegono/s.
1Mch:4:20 kai eiden hoti tetropOntai, kai empyriDZusin tEn parembolEn· ho gar kapnos ho TeOrumenos enefaniDZen to gegonos.
1Mch:4:20 C VBI_AAI3S C VX_XPI3P C V1_PAI3P RA_ASF N1_ASF RA_NSM x N2_NSM RA_NSM V2_PPPNSM V1I_IAI3S RA_ASN VX_XAPASN
1Mch:4:20 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because/that ć and also, even, namely to burn the camp camp, barracks, army the for since, as fume fume ME: from OFr. fumer (v.), from L. fumare 'to smoke'. the to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive to ??? the to become become, happen
1Mch:4:20 and he/she/it-SEE-ed because/that   and they-are-???-ing, while ???-ing (dat) the (acc) camp (acc) the (nom) for fume (nom) the (nom) while being-LOOKED AT-ed (nom) he/she/it-was-???-ing the (nom|acc) having BECOME-ed (nom|acc|voc, voc)
1Mch:4:20 1Mch_4:20_1 1Mch_4:20_2 1Mch_4:20_3 1Mch_4:20_4 1Mch_4:20_5 1Mch_4:20_6 1Mch_4:20_7 1Mch_4:20_8 1Mch_4:20_9 1Mch_4:20_10 1Mch_4:20_11 1Mch_4:20_12 1Mch_4:20_13 1Mch_4:20_14 1Mch_4:20_15 1Mch_4:20_16
1Mch:4:20 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:4:21 οἱ δὲ ταῦτα συνιδόντες ἐδειλώθησαν σφόδρα· συνιδόντες δὲ καὶ τὴν Ιουδου παρεμβολὴν ἐν τῷ πεδίῳ ἑτοίμην εἰς παράταξιν
1Mch:4:21 When therefore they perceived these things, they were sore afraid, and seeing also the host of Judas in the plain ready to fight, (1 Maccabees 4:21 Brenton)
1Mch:4:21 Ci, którzy to zobaczyli, bardzo się przelękli. Kiedy zaś zobaczyli na równinie także wojsko Judy gotowe do boju, (1 Mch 4:21 BT_4)
1Mch:4:21 οἱ δὲ ταῦτα συνιδόντες ἐδειλώθησαν σφόδρα· συνιδόντες δὲ καὶ τὴν Ιουδου παρεμβολὴν ἐν τῷ πεδίῳ ἑτοίμην εἰς παράταξιν
1Mch:4:21 ὁ ἡ τό δέ οὗτος αὕτη τοῦτο συν·οράω a.k.a. συν·εῖδον (συν+ορ(α)-, -, 2nd συν+ιδ-, -, -, -)   σφόδρα συν·οράω a.k.a. συν·εῖδον (συν+ορ(α)-, -, 2nd συν+ιδ-, -, -, -) δέ καί ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό   ἕτοιμος -η -ον εἰς[1]  
1Mch:4:21 zaś To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do ??? Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Do ??? zaś I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda Obozu obóz, koszary, armia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gotowy Do (+przyspieszenie)
1Mch:4:21 oi( de\ tau=ta sunido/ntes e)deilO/TEsan sfo/dra· sunido/ntes de\ kai\ tE\n *ioudou parembolE\n e)n tO=| pedi/O| e(toi/mEn ei)s para/taXin
1Mch:4:21 hoi de tauta synidontes edeilOTEsan sfodra· synidontes de kai tEn iudu parembolEn en tO pediO hetoimEn eis parataXin
1Mch:4:21 RA_NPM x RD_APN VB_AAPNPM VCI_API3P D VB_AAPNPM x D RA_ASF N1T_GSM N1_ASF P RA_DSN N2N_DSN A1_ASF P N3I_ASF
1Mch:4:21 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ??? ć vehement, intense, keen, inveighingly, eager to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the Judas/Judah camp camp, barracks, army in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć ready into (+acc) ć
1Mch:4:21 the (nom) Yet these (nom|acc) upon ???-ing (nom|voc)   vehement, upon ???-ing (nom|voc) Yet and the (acc) Judas/Judah (gen) camp (acc) in/among/by (+dat) the (dat)   ready ([Adj] acc) into (+acc)  
1Mch:4:21 1Mch_4:21_1 1Mch_4:21_2 1Mch_4:21_3 1Mch_4:21_4 1Mch_4:21_5 1Mch_4:21_6 1Mch_4:21_7 1Mch_4:21_8 1Mch_4:21_9 1Mch_4:21_10 1Mch_4:21_11 1Mch_4:21_12 1Mch_4:21_13 1Mch_4:21_14 1Mch_4:21_15 1Mch_4:21_16 1Mch_4:21_17 1Mch_4:21_18
1Mch:4:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:4:22 ἔφυγον πάντες εἰς γῆν ἀλλοφύλων.
1Mch:4:22 They fled every one into the land of strangers. (1 Maccabees 4:22 Brenton)
1Mch:4:22 wszyscy uciekli do filistyńskiego kraju. (1 Mch 4:22 BT_4)
1Mch:4:22 ἔφυγον πάντες εἰς γῆν ἀλλοφύλων.
1Mch:4:22 φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀλλό·φυλος -ον
1Mch:4:22 By uciekać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Obcy
1Mch:4:22 e)/fugon pa/ntes ei)s gE=n a)llofu/lOn.
1Mch:4:22 efygon pantes eis gEn allofylOn.
1Mch:4:22 VBI_AAI3P A3_NPM P N1_ASF A1B_GPM
1Mch:4:22 to flee every all, each, every, the whole of into (+acc) earth/land foreign
1Mch:4:22 I-FLEE-ed, they-FLEE-ed all (nom|voc) into (+acc) earth/land (acc) foreign ([Adj] gen)
1Mch:4:22 1Mch_4:22_1 1Mch_4:22_2 1Mch_4:22_3 1Mch_4:22_4 1Mch_4:22_5
1Mch:4:22 x x x x x
1Mch:4:23 καὶ Ιουδας ἀνέστρεψεν ἐπὶ τὴν σκυλείαν τῆς παρεμβολῆς, καὶ ἔλαβον χρυσίον πολὺ καὶ ἀργύριον καὶ ὑάκινθον καὶ πορφύραν θαλασσίαν καὶ πλοῦτον μέγαν.
1Mch:4:23 Then Judas returned to spoil the tents, where they got much gold, and silver, and blue silk, and purple of the sea, and great riches. (1 Maccabees 4:23 Brenton)
1Mch:4:23 Wtedy Juda wrócił się, aby zabrać łupy z obozu. Zabrali wiele złota i srebra, a także purpury fioletowej i czerwonej, i wiele innego bogactwa. (1 Mch 4:23 BT_4)
1Mch:4:23 καὶ Ιουδας ἀνέστρεψεν ἐπὶ τὴν σκυλείαν τῆς παρεμβολῆς, καὶ ἔλαβον χρυσίον πολὺ καὶ ἀργύριον καὶ ὑάκινθον καὶ πορφύραν θαλασσίαν καὶ πλοῦτον μέγαν.
1Mch:4:23 καί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί ὑάκινθος, -ου, ὁ καί πορφύρα, -ας, ἡ; πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος   καί πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
1Mch:4:23 I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kawałek złota Dużo I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Hiacynt I też, nawet, mianowicie Purpurowy [materiał]; purpurowy I też, nawet, mianowicie Bogactwa/obfitość Wielki
1Mch:4:23 kai\ *ioudas a)ne/strePSen e)pi\ tE\n skulei/an tE=s parembolE=s, kai\ e)/labon CHrusi/on polu\ kai\ a)rgu/rion kai\ u(a/kinTon kai\ porfu/ran Talassi/an kai\ plou=ton me/gan.
1Mch:4:23 kai iudas anestrePSen epi tEn skyleian tEs parembolEs, kai elabon CHrysion poly kai argyrion kai hyakinTon kai porfyran Talassian kai pluton megan.
1Mch:4:23 C N1T_NSM VAI_AAI3S P RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1_GSF C VBI_AAI3P N2N_ASN A1P_ASN C N2N_ASN C N2_ASF C N1A_ASF A1A_ASF C N2_ASM A1P_ASM
1Mch:4:23 and also, even, namely Judas/Judah to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the camp camp, barracks, army and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand piece of gold much and also, even, namely piece of silver and also, even, namely hyacinth and also, even, namely purple [cloth]; purple ć and also, even, namely wealth/abundance great
1Mch:4:23 and Judas/Judah (nom) he/she/it-UPSET-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   the (gen) camp (gen) and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed piece of gold (nom|acc|voc) much (nom|acc) and piece of silver (nom|acc|voc) and hyacinth (acc) and purple (acc); purple ([Adj] acc)   and wealth/abundance (acc) great ([Adj] acc)
1Mch:4:23 1Mch_4:23_1 1Mch_4:23_2 1Mch_4:23_3 1Mch_4:23_4 1Mch_4:23_5 1Mch_4:23_6 1Mch_4:23_7 1Mch_4:23_8 1Mch_4:23_9 1Mch_4:23_10 1Mch_4:23_11 1Mch_4:23_12 1Mch_4:23_13 1Mch_4:23_14 1Mch_4:23_15 1Mch_4:23_16 1Mch_4:23_17 1Mch_4:23_18 1Mch_4:23_19 1Mch_4:23_20 1Mch_4:23_21 1Mch_4:23_22
1Mch:4:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:4:24 καὶ ἐπιστραφέντες ὕμνουν καὶ εὐλόγουν εἰς οὐρανὸν ὅτι καλόν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
1Mch:4:24 After this they went home, and sung a song of thanksgiving, and praised the Lord in heaven: because it is good, because his mercy endureth forever. (1 Maccabees 4:24 Brenton)
1Mch:4:24 Wracając zaś śpiewali pieśni i dziękowali Niebu, że jest dobre i że na wieki Jego łaskawość. (1 Mch 4:24 BT_4)
1Mch:4:24 καὶ ἐπιστραφέντες ὕμνουν καὶ εὐλόγουν εἰς οὐρανὸν ὅτι καλόν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
1Mch:4:24 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὑμνέω (υμν(ε)-, υμνη·σ-, υμνη·σ-, -, -, -) καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) εἰς[1] οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὅτι καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:4:24 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła By wysławiać I też, nawet, mianowicie By błogosławić Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo Ponieważ/tamto W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo
1Mch:4:24 kai\ e)pistrafe/ntes u(/mnoun kai\ eu)lo/goun ei)s ou)rano\n o(/ti kalo/n, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=.
1Mch:4:24 kai epistrafentes hymnun kai eulogun eis uranon hoti kalon, hoti eis ton aiOna to eleos autu.
1Mch:4:24 C VD_APPNPM V2_IAI3P C V2_IAI3P P N2_ASM C A1_ASM C P RA_ASM N3W_ASM RA_ASN N3E_ASN RD_GSM
1Mch:4:24 and also, even, namely to turn around to hymn and also, even, namely to bless into (+acc) sky/heaven because/that right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same
1Mch:4:24 and upon being-TURN-ed-AROUND (nom|voc) I-was-HYMN-ing, they-were-HYMN-ing, while HYMN-ing (nom|acc|voc, voc) and I-was-BLESS-ing, they-were-BLESS-ing, while BLESS-ing (nom|acc|voc, voc) into (+acc) sky/heaven (acc) because/that right ([Adj] acc, nom|acc|voc) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
1Mch:4:24 1Mch_4:24_1 1Mch_4:24_2 1Mch_4:24_3 1Mch_4:24_4 1Mch_4:24_5 1Mch_4:24_6 1Mch_4:24_7 1Mch_4:24_8 1Mch_4:24_9 1Mch_4:24_10 1Mch_4:24_11 1Mch_4:24_12 1Mch_4:24_13 1Mch_4:24_14 1Mch_4:24_15 1Mch_4:24_16
1Mch:4:24 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:4:25 καὶ ἐγενήθη σωτηρία μεγάλη τῷ Ισραηλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.
1Mch:4:25 Thus Israel had a great deliverance that day. (1 Maccabees 4:25 Brenton)
1Mch:4:25 Tego bowiem dnia dokonało się prawdziwe wybawienie Izraela. (1 Mch 4:25 BT_4)
1Mch:4:25 καὶ ἐγενήθη σωτηρία μεγάλη τῷ Ισραηλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.
1Mch:4:25 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) σωτηρία, -ας, ἡ; σωτήριος -ον μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο
1Mch:4:25 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Zbawienia/wyzwolenie; oszczędność Wielki Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto
1Mch:4:25 kai\ e)genE/TE sOtEri/a mega/lE tO=| *israEl e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE|.
1Mch:4:25 kai egenETE sOtEria megalE tO israEl en tE hEmera ekeinE.
1Mch:4:25 C VCI_API3S N1A_NSF A1_NSF RA_DSM N_DSM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF
1Mch:4:25 and also, even, namely to become become, happen salvation/deliverance; saving great the Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that
1Mch:4:25 and he/she/it-was-BECOME-ed salvation/deliverance (nom|voc); saving ([Adj] nom|acc|voc) great ([Adj] nom|voc) the (dat) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat)
1Mch:4:25 1Mch_4:25_1 1Mch_4:25_2 1Mch_4:25_3 1Mch_4:25_4 1Mch_4:25_5 1Mch_4:25_6 1Mch_4:25_7 1Mch_4:25_8 1Mch_4:25_9 1Mch_4:25_10
1Mch:4:25 x x x x x x x x x x
1Mch:4:26 Ὅσοι δὲ τῶν ἀλλοφύλων διεσώθησαν, παραγενηθέντες ἀπήγγειλαν τῷ Λυσίᾳ πάντα τὰ συμβεβηκότα.
1Mch:4:26 Now all the strangers that had escaped came and told Lysias what had happened: (1 Maccabees 4:26 Brenton)
1Mch:4:26 Ci z pogan, którzy zdołali się uratować, udali się do Lizjasza i donieśli mu o wszystkim, co się stało. (1 Mch 4:26 BT_4)
1Mch:4:26 Ὅσοι δὲ τῶν ἀλλοφύλων διεσώθησαν, παραγενηθέντες ἀπήγγειλαν τῷ Λυσίᾳ πάντα τὰ συμβεβηκότα.
1Mch:4:26 ὅσος -η -ον δέ ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό Λυσίας, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό συμ·βαίνω (συν+βαιν-, συν+βη·σ-, 2nd ath. συν+β(η)-/ath. συν+β(α)-, συν+βεβη·κ-, -, -)
1Mch:4:26 Tyleż/wiele jak zaś Obcy Do chronionego By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko By informować – informować albo opowiadać. Lizjasz Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zdarzać się zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} precz, zdarzać się, zdarzać się, zdarzać się
1Mch:4:26 *(/osoi de\ tO=n a)llofu/lOn diesO/TEsan, paragenETe/ntes a)pE/ggeilan tO=| *lusi/a| pa/nta ta\ sumbebEko/ta.
1Mch:4:26 hosoi de tOn allofylOn diesOTEsan, paragenETentes apEngeilan tO lysia panta ta symbebEkota.
1Mch:4:26 A1_NPM x RA_GPM A1B_GPM VCI_API3P VC_APPNPM VAI_AAI3P RA_DSM N1T_DSM A3_APN RA_APN VX_XAPAPN
1Mch:4:26 as much/many as δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the foreign to preserved to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near to report – to report or tell. the Lysias every all, each, every, the whole of the to happen pass off, occur, fortune, come about
1Mch:4:26 as much/many as (nom) Yet the (gen) foreign ([Adj] gen) they-were-PRESERVED-ed upon being-COME-ed-INTO-BEING (nom|voc) they-DELIVER A MESSAGE-ed the (dat) Lysias (dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) having HAPPEN-ed (acc, nom|acc|voc)
1Mch:4:26 1Mch_4:26_1 1Mch_4:26_2 1Mch_4:26_3 1Mch_4:26_4 1Mch_4:26_5 1Mch_4:26_6 1Mch_4:26_7 1Mch_4:26_8 1Mch_4:26_9 1Mch_4:26_10 1Mch_4:26_11 1Mch_4:26_12
1Mch:4:26 x x x x x x x x x x x x
1Mch:4:27 ὁ δὲ ἀκούσας συνεχύθη καὶ ἠθύμει, ὅτι οὐχ οἷα ἤθελεν, τοιαῦτα ἐγεγόνει τῷ Ισραηλ, καὶ οὐχ οἷα αὐτῷ ἐνετείλατο ὁ βασιλεύς, ἐξέβη.
1Mch:4:27 Who, when he heard thereof, was confounded and discouraged, because neither such things as he would were done unto Israel, nor such things as the king commanded him were come to pass. (1 Maccabees 4:27 Brenton)
1Mch:4:27 On zaś dowiedziawszy się o tym zatrwożył się i upadł na duchu, bo z Izraelem nie tak się stało, jak on sobie życzył, i nie tak wyszło, jak mu król rozkazał. (1 Mch 4:27 BT_4)
1Mch:4:27 δὲ ἀκούσας συνεχύθη καὶ ἠθύμει, ὅτι οὐχ οἷα ἤθελεν, τοιαῦτα ἐγεγόνει τῷ Ισραηλ, καὶ οὐχ οἷα αὐτῷ ἐνετείλατο βασιλεύς, ἐξέβη.
1Mch:4:27 ὁ ἡ τό δέ ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) συγ·χέω/-χύν(ν)ω (συν+χε-/συν+χυνν-/συν+χυν-, συν+χε(ε)·[σ]-, συν+χε·[σ]-, -, συν+κεχυ-, συν+χυ·θ-) καί ἀ·θυμέω (αθυμ(ε)-, -, αθυμη·σ-, -, -, -) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἷος -α -ον θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἷος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐκ·βαίνω (εκ+βαιν-, -, 2nd ath. εκ+β(η)-/ath. εκ+β(α)-, -, -, -)
1Mch:4:27 zaś Niechętny; by słyszeć By irytować I też, nawet, mianowicie By zniechęcać Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Taki/z jaki rodzaj By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Izrael I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Taki/z jaki rodzaj On/ona/to/to samo By zalecać rozkaz Król By wychodzić (podchodź poza)
1Mch:4:27 o( de\ a)kou/sas suneCHu/TE kai\ E)Tu/mei, o(/ti ou)CH oi(=a E)/Telen, toiau=ta e)gego/nei tO=| *israEl, kai\ ou)CH oi(=a au)tO=| e)netei/lato o( basileu/s, e)Xe/bE.
1Mch:4:27 ho de akusas syneCHyTE kai ETymei, hoti uCH hoia ETelen, toiauta egegonei tO israEl, kai uCH hoia autO eneteilato ho basileus, eXebE.
1Mch:4:27 RA_NSM x VA_AAPNSM VCI_API3S C V2I_IAI3S C D A1A_APN V1I_IAI3S A1_NPN VXI_YAI3S RA_DSM N_DSM C D A1A_APN RD_DSM VAI_AMI3S RA_NSM N3V_NSM VZI_AAI3S
1Mch:4:27 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] unwilling; to hear to rile and also, even, namely to dispirit because/that οὐχ before rough breathing such/of what kind to want want, wish, desire such as this kind such, like [τοσαυτην] to become become, happen the Israel and also, even, namely οὐχ before rough breathing such/of what kind he/she/it/same to enjoin command the king to go out (come up out)
1Mch:4:27 the (nom) Yet unwilling ([Adj] acc); upon HEAR-ing (nom|voc) he/she/it-was-RILE-ed and he/she/it-was-DISPIRIT-ing because/that not such/of what kind (nom|acc), such/of what kind (nom) he/she/it-was-WANT-ing such as this kind (nom|acc) he/she/it-had-BECOME-ed the (dat) Israel (indecl) and not such/of what kind (nom|acc), such/of what kind (nom) him/it/same (dat) he/she/it-was-ENJOIN-ed the (nom) king (nom) he/she/it-GO OUT-ed
1Mch:4:27 1Mch_4:27_1 1Mch_4:27_2 1Mch_4:27_3 1Mch_4:27_4 1Mch_4:27_5 1Mch_4:27_6 1Mch_4:27_7 1Mch_4:27_8 1Mch_4:27_9 1Mch_4:27_10 1Mch_4:27_11 1Mch_4:27_12 1Mch_4:27_13 1Mch_4:27_14 1Mch_4:27_15 1Mch_4:27_16 1Mch_4:27_17 1Mch_4:27_18 1Mch_4:27_19 1Mch_4:27_20 1Mch_4:27_21 1Mch_4:27_22
1Mch:4:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:4:28 καὶ ἐν τῷ ἐρχομένῳ ἐνιαυτῷ συνελόχησεν ἀνδρῶν ἐπιλέκτων ἑξήκοντα χιλιάδας καὶ πεντακισχιλίαν ἵππον ὥστε ἐκπολεμῆσαι αὐτούς.
1Mch:4:28 The next year therefore following Lysias gathered together threescore thousand choice men of foot, and five thousand horsemen, that he might subdue them. (1 Maccabees 4:28 Brenton)
1Mch:4:28 W następnym więc roku zgromadził sześćdziesiąt tysięcy wyborowej piechoty i pięć tysięcy konnicy, aby ich pobić. (1 Mch 4:28 BT_4)
1Mch:4:28 καὶ ἐν τῷ ἐρχομένῳ ἐνιαυτῷ συνελόχησεν ἀνδρῶν ἐπιλέκτων ἑξήκοντα χιλιάδας καὶ πεντακισχιλίαν ἵππον ὥστε ἐκπολεμῆσαι αὐτούς.
1Mch:4:28 καί ἐν ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   ἑξή·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί   ἵππος, -ου, ὁ ὥστε   αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:4:28 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By przychodzić Rok Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Sześćdziesiąt Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Koń Tak tamto On/ona/to/to samo
1Mch:4:28 kai\ e)n tO=| e)rCHome/nO| e)niautO=| sunelo/CHEsen a)ndrO=n e)pile/ktOn e(XE/konta CHilia/das kai\ pentakisCHili/an i(/ppon O(/ste e)kpolemE=sai au)tou/s.
1Mch:4:28 kai en tO erCHomenO eniautO syneloCHEsen andrOn epilektOn heXEkonta CHiliadas kai pentakisCHilian hippon hOste ekpolemEsai autus.
1Mch:4:28 C P RA_DSM V1_PMPDSM N2_DSM VAI_AAI3S N3_GPM A1B_GPM M N3D_APF C A1A_ASF N2_ASF C VA_AAN RD_APM
1Mch:4:28 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to come year ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć sixty kilo [unit of one thousand] and also, even, namely ć horse so that ć he/she/it/same
1Mch:4:28 and in/among/by (+dat) the (dat) while being-COME-ed (dat) year (dat)   men, husbands (gen)   sixty kilos (acc) and   horse (acc) so that   them/same (acc)
1Mch:4:28 1Mch_4:28_1 1Mch_4:28_2 1Mch_4:28_3 1Mch_4:28_4 1Mch_4:28_5 1Mch_4:28_6 1Mch_4:28_7 1Mch_4:28_8 1Mch_4:28_9 1Mch_4:28_10 1Mch_4:28_11 1Mch_4:28_12 1Mch_4:28_13 1Mch_4:28_14 1Mch_4:28_15 1Mch_4:28_16
1Mch:4:28 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:4:29 καὶ ἦλθον εἰς τὴν Ιδουμαίαν καὶ παρενέβαλον ἐν Βαιθσουροις, καὶ συνήντησεν αὐτοῖς Ιουδας ἐν δέκα χιλιάσιν ἀνδρῶν.
1Mch:4:29 So they came into Idumea, and pitched their tents at Bethsura, and Judas met them with ten thousand men. (1 Maccabees 4:29 Brenton)
1Mch:4:29 Przybyli do Idumei i w Bet-Sur rozłożyli się obozem. Juda z dziesięciu tysiącami żołnierzy wyruszył im naprzeciw. (1 Mch 4:29 BT_4)
1Mch:4:29 καὶ ἦλθον εἰς τὴν Ιδουμαίαν καὶ παρενέβαλον ἐν Βαιθσουροις, καὶ συνήντησεν αὐτοῖς Ιουδας ἐν δέκα χιλιάσιν ἀνδρῶν.
1Mch:4:29 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν   καί συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐν δέκα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
1Mch:4:29 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Idumea [okręg z] I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By spotykać się On/ona/to/to samo Judasz/Juda W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziesięć Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
1Mch:4:29 kai\ E)=lTon ei)s tE\n *idoumai/an kai\ parene/balon e)n *baiTsourois, kai\ sunE/ntEsen au)toi=s *ioudas e)n de/ka CHilia/sin a)ndrO=n.
1Mch:4:29 kai ElTon eis tEn idumaian kai parenebalon en baiTsurois, kai synEntEsen autois iudas en deka CHiliasin andrOn.
1Mch:4:29 C VBI_AAI3P P RA_ASF N1A_ASF C VBI_AAI3P P N_DP C VAI_AAI3S RD_DPM N1T_NSM P M N3D_DPF N3_GPM
1Mch:4:29 and also, even, namely to come into (+acc) the Idumea [district of] and also, even, namely to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to meet he/she/it/same Judas/Judah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ten kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
1Mch:4:29 and I-COME-ed, they-COME-ed into (+acc) the (acc) Idumea (acc) and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed in/among/by (+dat)   and he/she/it-MEET-ed them/same (dat) Judas/Judah (nom) in/among/by (+dat) ten kilos (dat) men, husbands (gen)
1Mch:4:29 1Mch_4:29_1 1Mch_4:29_2 1Mch_4:29_3 1Mch_4:29_4 1Mch_4:29_5 1Mch_4:29_6 1Mch_4:29_7 1Mch_4:29_8 1Mch_4:29_9 1Mch_4:29_10 1Mch_4:29_11 1Mch_4:29_12 1Mch_4:29_13 1Mch_4:29_14 1Mch_4:29_15 1Mch_4:29_16 1Mch_4:29_17
1Mch:4:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:4:30 καὶ εἶδεν τὴν παρεμβολὴν ἰσχυρὰν καὶ προσηύξατο καὶ εἶπεν Εὐλογητὸς εἶ, ὁ σωτὴρ Ισραηλ ὁ συντρίψας τὸ ὅρμημα τοῦ δυνατοῦ ἐν χειρὶ τοῦ δούλου σου Δαυιδ καὶ παρέδωκας τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοφύλων εἰς χεῖρας Ιωναθου υἱοῦ Σαουλ καὶ τοῦ αἴροντος τὰ σκεύη αὐτοῦ·
1Mch:4:30 And when he saw that mighty army, he prayed and said, Blessed art thou, O Saviour of Israel, who didst quell the violence of the mighty man by the hand of thy servant David, and gavest the host of strangers into the hands of Jonathan the son of Saul, and his armourbearer; (1 Maccabees 4:30 Brenton)
1Mch:4:30 Kiedy zobaczył ogromne wojsko, modlił się słowami: «Błogosławiony jesteś, Wybawicielu Izraela, który natarcie mocarza złamałeś ręką swego sługi Dawida i który obóz filistyński wydałeś w ręce Jonatana, syna Saula, i tego, który broń za nim nosił. (1 Mch 4:30 BT_4)
1Mch:4:30 καὶ εἶδεν τὴν παρεμβολὴν ἰσχυρὰν καὶ προσηύξατο καὶ εἶπεν Εὐλογητὸς εἶ, σωτὴρ Ισραηλ συντρίψας τὸ ὅρμημα τοῦ δυνατοῦ ἐν χειρὶ τοῦ δούλου σου Δαυιδ καὶ παρέδωκας τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοφύλων εἰς χεῖρας Ιωναθου υἱοῦ Σαουλ καὶ τοῦ αἴροντος τὰ σκεύη αὐτοῦ·
1Mch:4:30 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ἰσχυρός -ά -όν καί προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εὐ·λογητός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σωτήρ, -ῆρος, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὅρμημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σαούλ, ὁ καί ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:4:30 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Obozu obóz, koszary, armia Potężny silny, potężny, silny, I też, nawet, mianowicie By modlić się się I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Błogosławiony By iść; by być Zbawiciela wybawca Izrael By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Gwałtowny pęd Zdolny; by być efektywny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Ty; twój/twój(sg) David I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Obozu obóz, koszary, armia Obcy Do (+przyspieszenie) Ręka Syn Saul I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo
1Mch:4:30 kai\ ei)=den tE\n parembolE\n i)sCHura\n kai\ prosEu/Xato kai\ ei)=pen *eu)logEto\s ei)=, o( sOtE\r *israEl o( suntri/PSas to\ o(/rmEma tou= dunatou= e)n CHeiri\ tou= dou/lou sou *dauid kai\ pare/dOkas tE\n parembolE\n tO=n a)llofu/lOn ei)s CHei=ras *iOnaTou ui(ou= *saoul kai\ tou= ai)/rontos ta\ skeu/E au)tou=·
1Mch:4:30 kai eiden tEn parembolEn isCHyran kai prosEuXato kai eipen eulogEtos ei, ho sOtEr israEl ho syntriPSas to hormEma tu dynatu en CHeiri tu dulu su dauid kai paredOkas tEn parembolEn tOn allofylOn eis CHeiras iOnaTu hyiu saul kai tu airontos ta skeuE autu·
1Mch:4:30 C VBI_AAI3S RA_ASF N1_ASF A1A_ASF C VAI_AMI3S C VBI_AAI3S A1_NSM V9_PAI2S RA_VSM N3_VSM N_GSM RA_NSM VA_AAPNSM RA_ASN N3M_ASN RA_GSM A1_GSM P N3_DSF RA_GSM N2_GSM RP_GS N_GSM C VAI_AAI2S RA_ASF N1_ASF RA_GPM A1B_GPM P N3_APF N1T_GSM N2_GSM N_GSM C RA_GSM V1_PAPGSM RA_APN N3E_APN RD_GSM
1Mch:4:30 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the camp camp, barracks, army mighty forceful, powerful, strong, and also, even, namely to pray and also, even, namely to say/tell blessed to go; to be the Savior rescuer Israel the to break to crush completely, break (in pieces) the violent rush the capable; to be effective in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand the slave; servile; to enslave you; your/yours(sg) David and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine the camp camp, barracks, army the foreign into (+acc) hand ć son Saul and also, even, namely the to lift/pick up take up, tote, raise the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same
1Mch:4:30 and he/she/it-SEE-ed the (acc) camp (acc) mighty ([Adj] acc) and he/she/it-was-PRAY-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed blessed ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are the (nom) Savior (nom|voc) Israel (indecl) the (nom) upon BREAK-ing (nom|voc) the (nom|acc) violent rush (nom|acc|voc) the (gen) capable ([Adj] gen); be-you(sg)-being-BE-ed-EFFECTIVE! in/among/by (+dat) hand (dat) the (gen) slave (gen); servile ([Adj] gen); be-you(sg)-ENSLAVE-ing!, be-you(sg)-being-ENSLAVE-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) David (indecl) and you(sg)-Hand OVER-ed the (acc) camp (acc) the (gen) foreign ([Adj] gen) into (+acc) hands (acc)   son (gen) Saul (indecl) and the (gen) while LIFT/PICK-ing-UP (gen) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) him/it/same (gen)
1Mch:4:30 1Mch_4:30_1 1Mch_4:30_2 1Mch_4:30_3 1Mch_4:30_4 1Mch_4:30_5 1Mch_4:30_6 1Mch_4:30_7 1Mch_4:30_8 1Mch_4:30_9 1Mch_4:30_10 1Mch_4:30_11 1Mch_4:30_12 1Mch_4:30_13 1Mch_4:30_14 1Mch_4:30_15 1Mch_4:30_16 1Mch_4:30_17 1Mch_4:30_18 1Mch_4:30_19 1Mch_4:30_20 1Mch_4:30_21 1Mch_4:30_22 1Mch_4:30_23 1Mch_4:30_24 1Mch_4:30_25 1Mch_4:30_26 1Mch_4:30_27 1Mch_4:30_28 1Mch_4:30_29 1Mch_4:30_30 1Mch_4:30_31 1Mch_4:30_32 1Mch_4:30_33 1Mch_4:30_34 1Mch_4:30_35 1Mch_4:30_36 1Mch_4:30_37 1Mch_4:30_38 1Mch_4:30_39 1Mch_4:30_40 1Mch_4:30_41 1Mch_4:30_42 1Mch_4:30_43
1Mch:4:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:4:31 οὕτως σύγκλεισον τὴν παρεμβολὴν ταύτην ἐν χειρὶ λαοῦ σου Ισραηλ, καὶ αἰσχυνθήτωσαν ἐπὶ τῇ δυνάμει καὶ τῇ ἵππῳ αὐτῶν·
1Mch:4:31 Shut up this army in the hand of thy people Israel, and let them be confounded in their power and horsemen: (1 Maccabees 4:31 Brenton)
1Mch:4:31 Tak samo wydaj ten obóz w ręce ludu Twego izraelskiego. Niech będą pohańbieni razem ze swym wojskiem i ze swą konnicą. (1 Mch 4:31 BT_4)
1Mch:4:31 οὕτως σύγκλεισον τὴν παρεμβολὴν ταύτην ἐν χειρὶ λαοῦ σου Ισραηλ, καὶ αἰσχυνθήτωσαν ἐπὶ τῇ δυνάμει καὶ τῇ ἵππῳ αὐτῶν·
1Mch:4:31 οὕτως/οὕτω συγ·κλείω (συν+κλει-, συν+κλει·σ-, συν+κλει·σ-, συν+κεκλει·κ-, συν+κεκλεισ-, συν+κλεισ·θ-) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰσραήλ, ὁ καί αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:4:31 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By gromadzić niech zamyka się z, skręcaj w bok z głównej drogi, blisko na dół, pokrywaj wszędzie {skończony} Obozu obóz, koszary, armia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ludzie Ty; twój/twój(sg) Izrael I też, nawet, mianowicie By zawstydzać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zdolność I też, nawet, mianowicie Koń On/ona/to/to samo
1Mch:4:31 ou(/tOs su/gkleison tE\n parembolE\n tau/tEn e)n CHeiri\ laou= sou *israEl, kai\ ai)sCHunTE/tOsan e)pi\ tE=| duna/mei kai\ tE=| i(/ppO| au)tO=n·
1Mch:4:31 hutOs synkleison tEn parembolEn tautEn en CHeiri lau su israEl, kai aisCHynTEtOsan epi tE dynamei kai tE hippO autOn·
1Mch:4:31 D VA_AAD2S RA_ASF N1_ASF RD_ASF P N3_DSF N2_GSM RP_GS N_GSM C VC_APD3P P RA_DSF N3I_DSF C RA_DSF N2_DSF RD_GPM
1Mch:4:31 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to lump together shut with, turn off, close down, cover over the camp camp, barracks, army this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand people you; your/yours(sg) Israel and also, even, namely to put to shame upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ability and also, even, namely the horse he/she/it/same
1Mch:4:31 thusly/like this do-CLOSED-you(sg)!, going-to-CLOSED (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) camp (acc) this (acc) in/among/by (+dat) hand (dat) people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Israel (indecl) and let-them-be-PUT-ed-TO-SHAME! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) ability (dat) and the (dat) horse (dat) them/same (gen)
1Mch:4:31 1Mch_4:31_1 1Mch_4:31_2 1Mch_4:31_3 1Mch_4:31_4 1Mch_4:31_5 1Mch_4:31_6 1Mch_4:31_7 1Mch_4:31_8 1Mch_4:31_9 1Mch_4:31_10 1Mch_4:31_11 1Mch_4:31_12 1Mch_4:31_13 1Mch_4:31_14 1Mch_4:31_15 1Mch_4:31_16 1Mch_4:31_17 1Mch_4:31_18 1Mch_4:31_19
1Mch:4:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:4:32 δὸς αὐτοῖς δειλίαν καὶ τῆξον θράσος ἰσχύος αὐτῶν, καὶ σαλευθήτωσαν τῇ συντριβῇ αὐτῶν·
1Mch:4:32 Make them to be of no courage, and cause the boldness of their strength to fall away, and let them quake at their destruction: (1 Maccabees 4:32 Brenton)
1Mch:4:32 Ześlij na nich strach, zniszcz ich odwagę i męstwo, niech drżą z obawy przed swoją klęską! (1 Mch 4:32 BT_4)
1Mch:4:32 δὸς αὐτοῖς δειλίαν καὶ τῆξον θράσος ἰσχύος αὐτῶν, καὶ σαλευθήτωσαν τῇ συντριβῇ αὐτῶν·
1Mch:4:32 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δειλία, -ας, ἡ; δειλιάω (δειλι(α)-, δειλια·σ-, δειλια·σ-, -, -, -) καί τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-)   ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) ὁ ἡ τό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:4:32 By dawać On/ona/to/to samo Tchórzostwa/nieśmiałość; by bać się obawiać się I też, nawet, mianowicie By topnieć Siła On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By trząść się (drżenie) By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) On/ona/to/to samo
1Mch:4:32 do\s au)toi=s deili/an kai\ tE=Xon Tra/sos i)sCHu/os au)tO=n, kai\ saleuTE/tOsan tE=| suntribE=| au)tO=n·
1Mch:4:32 dos autois deilian kai tEXon Trasos isCHyos autOn, kai saleuTEtOsan tE syntribE autOn·
1Mch:4:32 VO_AAD2S RD_DPM N1A_ASF C VA_AAD2S N3E_ASN N3U_GSF RD_GPM C VC_APD3P RA_DSF N1_DSF RD_GPM
1Mch:4:32 to give he/she/it/same cowardice/timidity; to fear To be afraid and also, even, namely to melt ć strength he/she/it/same and also, even, namely to shake (tremor) the to break to crush completely, break (in pieces) he/she/it/same
1Mch:4:32 do-GIVE-you(sg)! them/same (dat) cowardice/timidity (acc); to-be-FEAR-ing and do-MELT-you(sg)!, going-to-MELT (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc)   strength (gen) them/same (gen) and let-them-be-SHAKE-ed! the (dat) you(sg)-are-being-BREAK-ed, he/she/it-should-be-BREAK-ing, you(sg)-should-be-being-BREAK-ed, he/she/it-should-be-BREAK-ed them/same (gen)
1Mch:4:32 1Mch_4:32_1 1Mch_4:32_2 1Mch_4:32_3 1Mch_4:32_4 1Mch_4:32_5 1Mch_4:32_6 1Mch_4:32_7 1Mch_4:32_8 1Mch_4:32_9 1Mch_4:32_10 1Mch_4:32_11 1Mch_4:32_12 1Mch_4:32_13
1Mch:4:32 x x x x x x x x x x x x x
1Mch:4:33 κατάβαλε αὐτοὺς ῥομφαίᾳ ἀγαπώντων σε, καὶ αἰνεσάτωσάν σε πάντες οἱ εἰδότες τὸ ὄνομά σου ἐν ὕμνοις.
1Mch:4:33 Cast them down with the sword of them that love thee, and let all those that know thy name praise thee with thanksgiving. (1 Maccabees 4:33 Brenton)
1Mch:4:33 Powal ich na ziemię mieczem tych, którzy cię miłują, i niechaj Cię pieśniami sławią wszyscy, co znają Twoje imię». (1 Mch 4:33 BT_4)
1Mch:4:33 κατάβαλε αὐτοὺς ῥομφαίᾳ ἀγαπώντων σε, καὶ αἰνεσάτωσάν σε πάντες οἱ εἰδότες τὸ ὄνομά σου ἐν ὕμνοις.
1Mch:4:33 κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὕμνος, -ου, ὁ; ὑμνέω (υμν(ε)-, υμνη·σ-, υμνη·σ-, -, -, -)
1Mch:4:33 Do ??? On/ona/to/to samo Szpada By kochać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By chwalić Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Hymn; by wysławiać
1Mch:4:33 kata/bale au)tou\s r(omfai/a| a)gapO/ntOn se, kai\ ai)nesa/tOsa/n se pa/ntes oi( ei)do/tes to\ o)/noma/ sou e)n u(/mnois.
1Mch:4:33 katabale autus romfaia agapOntOn se, kai ainesatOsan se pantes hoi eidotes to onoma su en hymnois.
1Mch:4:33 VB_AAD2S RD_APM N1A_DSF V3_PAPGPM RP_AS C VA_AAD3P RP_AS A3_NPM RA_NPM VX_XAPNPM RA_ASN N3M_ASN RP_GS P N2_DPM
1Mch:4:33 to ??? he/she/it/same sword to love you; your/yours(sg) and also, even, namely to praise you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of the to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the name with regard to you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hymn; to hymn
1Mch:4:33 do-???-you(sg)! them/same (acc) sword (dat) let-them-be-LOVE-ing! (classical), while LOVE-ing (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and let-them-PRAISE! you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) all (nom|voc) the (nom) having PERCEIVE-ed (nom|voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) hymns (dat); you(sg)-happen-to-be-HYMN-ing (opt)
1Mch:4:33 1Mch_4:33_1 1Mch_4:33_2 1Mch_4:33_3 1Mch_4:33_4 1Mch_4:33_5 1Mch_4:33_6 1Mch_4:33_7 1Mch_4:33_8 1Mch_4:33_9 1Mch_4:33_10 1Mch_4:33_11 1Mch_4:33_12 1Mch_4:33_13 1Mch_4:33_14 1Mch_4:33_15 1Mch_4:33_16
1Mch:4:33 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:4:34 καὶ συνέβαλλον ἀλλήλοις, καὶ ἔπεσον ἐκ τῆς παρεμβολῆς Λυσίου εἰς πεντακισχιλίους ἄνδρας καὶ ἔπεσον ἐξ ἐναντίας αὐτῶν.
1Mch:4:34 So they joined battle; and there were slain of the host of Lysias about five thousand men, even before them were they slain. (1 Maccabees 4:34 Brenton)
1Mch:4:34 Rzucili się jedni na drugich. Z wojska Lizjasza padło blisko pięć tysięcy żołnierzy przez nich zabitych. (1 Mch 4:34 BT_4)
1Mch:4:34 καὶ συνέβαλλον ἀλλήλοις, καὶ ἔπεσον ἐκ τῆς παρεμβολῆς Λυσίου εἰς πεντακισχιλίους ἄνδρας καὶ ἔπεσον ἐξ ἐναντίας αὐτῶν.
1Mch:4:34 καί συμ·βάλλω (συν+βαλλ-, -, 2nd συν+βαλ-, συν+βεβλη·κ-, συν+βεβλη-, συν+βλη·θ-) ἀλλήλων (gen. pl.) καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ Λυσίας, -ου, ὁ εἰς[1] πεντα·κισ·χίλιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐκ ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:4:34 I też, nawet, mianowicie By zbiegać się razem bądź współpracownikiem, współpracuj, przyczyniaj się do Jeden inny I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Obozu obóz, koszary, armia Lizjasz Do (+przyspieszenie) Pięć tysięcy Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo
1Mch:4:34 kai\ sune/ballon a)llE/lois, kai\ e)/peson e)k tE=s parembolE=s *lusi/ou ei)s pentakisCHili/ous a)/ndras kai\ e)/peson e)X e)nanti/as au)tO=n.
1Mch:4:34 kai syneballon allElois, kai epeson ek tEs parembolEs lysiu eis pentakisCHilius andras kai epeson eX enantias autOn.
1Mch:4:34 C V1I_IAI3P RD_DPM C VBI_AAI3P P RA_GSF N1_GSF N1T_GSM P A1A_APM N3_APM C VBI_AAI3P P A1A_GSF RD_GPM
1Mch:4:34 and also, even, namely to concur together contribute, cooperate, conduce to one another