1Mch:3:1 καὶ ἀνέστη Ιουδας ὁ καλούμενος Μακκαβαῖος υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
1Mch:3:1 Then his son Judas, called Maccabeus, rose up in his stead. (1 Maccabees 3:1 Brenton)
1Mch:3:1 Miejsce jego zajął tymczasem jego syn, Juda, który miał przydomek Machabeusz. (1 Mch 3:1 BT_4)
1Mch:3:1 Καὶ ἀνέστη Ιουδας καλούμενος Μακκαβαῖος υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
1Mch:3:1 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:3:1 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Judasz/Juda By nazywać rozmowę Syn On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo
1Mch:3:1 *kai\ a)ne/stE *ioudas o( kalou/menos *makkabai=os ui(o\s au)tou= a)nt au)tou=.
1Mch:3:1 kai anestE iudas ho kalumenos makkabaios hyios autu ant autu.
1Mch:3:1 C VHI_AAI3S N1T_NSM RA_NSM V2_PMPNSM N2_NSM N2_NSM RD_GSM P RD_GSM
1Mch:3:1 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect Judas/Judah the to call call ć son he/she/it/same against (+gen) he/she/it/same
1Mch:3:1 and he/she/it-STand-ed-UP Judas/Judah (nom) the (nom) while being-CALL-ed (nom)   son (nom) him/it/same (gen) against (+gen) him/it/same (gen)
1Mch:3:1 1Mch_3:1_1 1Mch_3:1_2 1Mch_3:1_3 1Mch_3:1_4 1Mch_3:1_5 1Mch_3:1_6 1Mch_3:1_7 1Mch_3:1_8 1Mch_3:1_9 1Mch_3:1_10
1Mch:3:1 x x x x x x x x x x
1Mch:3:2 καὶ ἐβοήθουν αὐτῷ πάντες οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ πάντες, ὅσοι ἐκολλήθησαν τῷ πατρὶ αὐτοῦ, καὶ ἐπολέμουν τὸν πόλεμον Ισραηλ μετ’ εὐφροσύνης.
1Mch:3:2 And all his brethren helped him, and so did all they that held with his father, and they fought with cheerfulness the battle of Israel. (1 Maccabees 3:2 Brenton)
1Mch:3:2 Wsparli go wszyscy jego bracia i wszyscy, którzy przedtem przyłączyli się do jego ojca. Z radością prowadzili wojnę w obronie Izraela. (1 Mch 3:2 BT_4)
1Mch:3:2 καὶ ἐβοήθουν αὐτῷ πάντες οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ πάντες, ὅσοι ἐκολλήθησαν τῷ πατρὶ αὐτοῦ, καὶ ἐπολέμουν τὸν πόλεμον Ισραηλ μετ’ εὐφροσύνης.
1Mch:3:2 καί βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον κολλάω (κολλ(α)-, -, κολλη·σ-, κεκολλη·κ-, κεκολλη-, κολλη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ Ἰσραήλ, ὁ μετά εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ
1Mch:3:2 I też, nawet, mianowicie By pomagać On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By łączyć się klej, cement, łączyć, budować, ściągnięty, łączyć się mocno {szybko} razem Ojciec; ojczyzna On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Wojna [zobacz polemiczny] Izrael Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wesołość
1Mch:3:2 kai\ e)boE/Toun au)tO=| pa/ntes oi( a)delfoi\ au)tou= kai\ pa/ntes, o(/soi e)kollE/TEsan tO=| patri\ au)tou=, kai\ e)pole/moun to\n po/lemon *israEl met’ eu)frosu/nEs.
1Mch:3:2 kai eboETun autO pantes hoi adelfoi autu kai pantes, hosoi ekollETEsan tO patri autu, kai epolemun ton polemon israEl met’ eufrosynEs.
1Mch:3:2 C V2I_IAI3P RD_DSM A3_NPM RA_NPM N2_NPM RD_GSM C A3_NPM A1_NPM VCI_API3P RA_DSM N3_DSM RD_GSM C V2I_IAI3P RA_ASM N2_ASM N_DSM P N1_GSF
1Mch:3:2 and also, even, namely to help he/she/it/same every all, each, every, the whole of the brother he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as to join glue, cement, unite, build, contracted, join fast together the father; fatherland he/she/it/same and also, even, namely to fight war the war [see polemic] Israel after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing cheerfulness
1Mch:3:2 and I-was-HELP-ing, they-were-HELP-ing him/it/same (dat) all (nom|voc) the (nom) brothers (nom|voc) him/it/same (gen) and all (nom|voc) as much/many as (nom) they-were-JOIN-ed the (dat) father (dat); fatherland (voc) him/it/same (gen) and I-was-FIGHT-ing, they-were-FIGHT-ing the (acc) war (acc) Israel (indecl) after (+acc), with (+gen) cheerfulness (gen)
1Mch:3:2 1Mch_3:2_1 1Mch_3:2_2 1Mch_3:2_3 1Mch_3:2_4 1Mch_3:2_5 1Mch_3:2_6 1Mch_3:2_7 1Mch_3:2_8 1Mch_3:2_9 1Mch_3:2_10 1Mch_3:2_11 1Mch_3:2_12 1Mch_3:2_13 1Mch_3:2_14 1Mch_3:2_15 1Mch_3:2_16 1Mch_3:2_17 1Mch_3:2_18 1Mch_3:2_19 1Mch_3:2_20 1Mch_3:2_21
1Mch:3:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:3:3 καὶ ἐπλάτυνεν δόξαν τῷ λαῷ αὐτοῦ καὶ ἐνεδύσατο θώρακα ὡς γίγας καὶ συνεζώσατο τὰ σκεύη τὰ πολεμικὰ αὐτοῦ καὶ πολέμους συνεστήσατο σκεπάζων παρεμβολὴν ἐν ῥομφαίᾳ.
1Mch:3:3 So he gat his people great honour, and put on a breastplate as a giant, and girt his warlike harness about him, and he made battles, protecting the host with his sword. (1 Maccabees 3:3 Brenton)
1Mch:3:3 On rozprzestrzenił chwałę swego ludu. Przywdział bowiem na siebie pancerz jak olbrzym, przepasał się wojennym orężem i rozpoczął wojnę, ochraniając wojsko swym mieczem. (1 Mch 3:3 BT_4)
1Mch:3:3 καὶ ἐπλάτυνεν δόξαν τῷ λαῷ αὐτοῦ καὶ ἐνεδύσατο θώρακα ὡς γίγας καὶ συνεζώσατο τὰ σκεύη τὰ πολεμικὰ αὐτοῦ καὶ πολέμους συνεστήσατο σκεπάζων παρεμβολὴν ἐν ῥομφαίᾳ.
1Mch:3:3 καί πλατύνω (πλατυν-, -, πλατυν·[σ]-, -, πεπλατυν-, πλατυν·θ-) δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) θώραξ, -ακος, ὁ ὡς   καί   ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί πόλεμος, -ου, ὁ συν·ίστημι (ath. συν+ιστ(α)-/ath. συν+ιστ(η)-, συν+στη·σ-, συν+στη·σ- or 2nd ath. συν+στ(η)-/ath. συν+στ(α)-, συν+εστη·κ-/συν+εστ(α)·[κ]-, -, συν+στα·θ-) σκεπάζω [LXX] (σκεπαζ-, σκεπα·σ-, σκεπα·σ-, -, -, σκεπασ·θ-) παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα)
1Mch:3:3 I też, nawet, mianowicie By powiększać się Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ubierać Napierśnik [zobacz klatkę piersiową] Jak/jak I też, nawet, mianowicie Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wojna [zobacz polemiczny] By stać z L. cohaerere, od co -- 'razem' + haerere 'by tkwić {by trzymać się}'. By chronić się Obozu obóz, koszary, armia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada
1Mch:3:3 kai\ e)pla/tunen do/Xan tO=| laO=| au)tou= kai\ e)nedu/sato TO/raka O(s gi/gas kai\ suneDZO/sato ta\ skeu/E ta\ polemika\ au)tou= kai\ pole/mous sunestE/sato skepa/DZOn parembolE\n e)n r(omfai/a|.
1Mch:3:3 kai eplatynen doXan tO laO autu kai enedysato TOraka hOs gigas kai syneDZOsato ta skeuE ta polemika autu kai polemus synestEsato skepaDZOn parembolEn en romfaia.
1Mch:3:3 C V1I_IAI3S N1S_ASF RA_DSM N2_DSM RD_GSM C VAI_AMI3S N3K_ASM C N3_NSM C VAI_AMI3S RA_APN N1_APN RA_APN A1_APN RD_GSM C N2_APM VAI_AMI3S V1_PAPNSM N1_ASF P N1A_DSF
1Mch:3:3 and also, even, namely to enlarge glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to the people he/she/it/same and also, even, namely to clothe breastplate [see thorax] as/like ć and also, even, namely ć the vessel; vessel hardware, utensils, implement the ć he/she/it/same and also, even, namely war [see polemic] to stand with L. cohaerere, from co- 'together' + haerere 'to stick'. to shelter camp camp, barracks, army in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword
1Mch:3:3 and he/she/it-was-ENLARGE-ing, he/she/it-ENLARGE-ed glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) the (dat) people (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-was-CLOTHE-ed breastplate (acc) as/like   and   the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (nom|acc)   him/it/same (gen) and wars (acc) he/she/it-was-STand WITH-ed while SHELTER-ing (nom) camp (acc) in/among/by (+dat) sword (dat)
1Mch:3:3 1Mch_3:3_1 1Mch_3:3_2 1Mch_3:3_3 1Mch_3:3_4 1Mch_3:3_5 1Mch_3:3_6 1Mch_3:3_7 1Mch_3:3_8 1Mch_3:3_9 1Mch_3:3_10 1Mch_3:3_11 1Mch_3:3_12 1Mch_3:3_13 1Mch_3:3_14 1Mch_3:3_15 1Mch_3:3_16 1Mch_3:3_17 1Mch_3:3_18 1Mch_3:3_19 1Mch_3:3_20 1Mch_3:3_21 1Mch_3:3_22 1Mch_3:3_23 1Mch_3:3_24 1Mch_3:3_25
1Mch:3:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:3:4 καὶ ὡμοιώθη λέοντι ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καὶ ὡς σκύμνος ἐρευγόμενος εἰς θήραν.
1Mch:3:4 In his acts he was like a lion, and like a lion's whelp roaring for his prey. (1 Maccabees 3:4 Brenton)
1Mch:3:4 W czynach swoich był podobny do lwa, do lwiątka, które ryczy rzucając się na zdobycz. (1 Mch 3:4 BT_4)
1Mch:3:4 καὶ ὡμοιώθη λέοντι ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καὶ ὡς σκύμνος ἐρευγόμενος εἰς θήραν.
1Mch:3:4 καί ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-) λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἐν ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὡς   ἐρεύγομαι (ερευγ-, ερευξ-, -, -, -, -) εἰς[1] θήρα, -ας, ἡ
1Mch:3:4 I też, nawet, mianowicie By porównywać Lew W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jak/jak Do ??? Do (+przyspieszenie) Poluj brutalną osobę jak dzikie zwierzę
1Mch:3:4 kai\ O(moiO/TE le/onti e)n toi=s e)/rgois au)tou= kai\ O(s sku/mnos e)reugo/menos ei)s TE/ran.
1Mch:3:4 kai hOmoiOTE leonti en tois ergois autu kai hOs skymnos ereugomenos eis TEran.
1Mch:3:4 C VCI_API3S N3_DSM P RA_DPN N2N_DPN RD_GSM C C N2_NSM V1_PMPNSM P N1A_ASF
1Mch:3:4 and also, even, namely to liken lion in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the work he/she/it/same and also, even, namely as/like ć to ??? into (+acc) prey a brutal person as a wild animal
1Mch:3:4 and he/she/it-was-LIKEN-ed lion (dat) in/among/by (+dat) the (dat) works (dat) him/it/same (gen) and as/like   while being-???-ed (nom) into (+acc) prey (acc)
1Mch:3:4 1Mch_3:4_1 1Mch_3:4_2 1Mch_3:4_3 1Mch_3:4_4 1Mch_3:4_5 1Mch_3:4_6 1Mch_3:4_7 1Mch_3:4_8 1Mch_3:4_9 1Mch_3:4_10 1Mch_3:4_11 1Mch_3:4_12 1Mch_3:4_13
1Mch:3:4 x x x x x x x x x x x x x
1Mch:3:5 καὶ ἐδίωξεν ἀνόμους ἐξερευνῶν καὶ τοὺς ταράσσοντας τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐφλόγισεν.
1Mch:3:5 For He pursued the wicked, and sought them out, and burnt up those that vexed his people. (1 Maccabees 3:5 Brenton)
1Mch:3:5 Ścigał bezbożnych i tropił ich, a na pastwę płomieni oddał tych, którzy niepokoili jego naród. (1 Mch 3:5 BT_4)
1Mch:3:5 καὶ ἐδίωξεν ἀνόμους ἐξερευνῶν καὶ τοὺς ταράσσοντας τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐφλόγισεν.
1Mch:3:5 καί διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) ἄ·νομος -ον ἐξ·εραυνάω v.l. -ερευνάω (εξ+ερευν(α)-, εξ+ερευνη·σ-, εξ+εραυνη·σ-/εξ+ερευνη·σ-, -, -, εξ+ερευνη·θ-) καί ὁ ἡ τό ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό φλογίζω (φλογιζ-, φλογι(ε)·[σ]-, φλογι·σ-, -, -, φλογισ·θ-)
1Mch:3:5 I też, nawet, mianowicie By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Na zewnątrz prawa By badać pilnie I też, nawet, mianowicie By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Ludzie On/ona/to/to samo Do ???
1Mch:3:5 kai\ e)di/OXen a)no/mous e)XereunO=n kai\ tou\s tara/ssontas to\n lao\n au)tou= e)flo/gisen.
1Mch:3:5 kai ediOXen anomus eXereunOn kai tus tarassontas ton laon autu eflogisen.
1Mch:3:5 C VAI_AAI3S A1B_APM V3_PAPNSM C RA_APM V1_PAPAPM RA_ASM N2_ASM RD_GSM VAI_AAI3S
1Mch:3:5 and also, even, namely to prosecute/pursue prosecute: put on trial outside the law to search diligently and also, even, namely the to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir the people he/she/it/same to ???
1Mch:3:5 and he/she/it-PROSECUTE/PURSUE-ed outside the law ([Adj] acc) while SEARCH DILIGENTLY-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and the (acc) while UNSETTLE-ing (acc) the (acc) people (acc) him/it/same (gen) he/she/it-???-ed
1Mch:3:5 1Mch_3:5_1 1Mch_3:5_2 1Mch_3:5_3 1Mch_3:5_4 1Mch_3:5_5 1Mch_3:5_6 1Mch_3:5_7 1Mch_3:5_8 1Mch_3:5_9 1Mch_3:5_10 1Mch_3:5_11
1Mch:3:5 x x x x x x x x x x x
1Mch:3:6 καὶ συνεστάλησαν ἄνομοι ἀπὸ τοῦ φόβου αὐτοῦ, καὶ πάντες οἱ ἐργάται τῆς ἀνομίας συνεταράχθησαν, καὶ εὐοδώθη σωτηρία ἐν χειρὶ αὐτοῦ.
1Mch:3:6 Wherefore the wicked shrunk for fear of him, and all the workers of iniquity were troubled, because salvation prospered in his hand. (1 Maccabees 3:6 Brenton)
1Mch:3:6 Bezbożni ze strachu przed nim byli przerażeni, i drżeli wszyscy, którzy bezbożnie postępowali, a on wybawiał i szczęście mu sprzyjało. (1 Mch 3:6 BT_4)
1Mch:3:6 καὶ συνεστάλησαν ἄνομοι ἀπὸ τοῦ φόβου αὐτοῦ, καὶ πάντες οἱ ἐργάται τῆς ἀνομίας συνεταράχθησαν, καὶ εὐοδώθη σωτηρία ἐν χειρὶ αὐτοῦ.
1Mch:3:6 καί συ·στέλλω (συν+στελλ-, -, συν+στειλ·[σ]-, -, συν+εσταλ-, συν+σταλ·[θ]-) ἄ·νομος -ον ἀπό ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐργάτης, -ου, ὁ; ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ   καί εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) σωτηρία, -ας, ἡ; σωτήριος -ον ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:3:6 I też, nawet, mianowicie By cofać się Na zewnątrz prawa Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obawa [zobacz fobię]; by bać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Pracownik; by pracować/dąż Bezprawie I też, nawet, mianowicie By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia Zbawienia/wyzwolenie; oszczędność W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo
1Mch:3:6 kai\ sunesta/lEsan a)/nomoi a)po\ tou= fo/bou au)tou=, kai\ pa/ntes oi( e)rga/tai tE=s a)nomi/as sunetara/CHTEsan, kai\ eu)odO/TE sOtEri/a e)n CHeiri\ au)tou=.
1Mch:3:6 kai synestalEsan anomoi apo tu fobu autu, kai pantes hoi ergatai tEs anomias synetaraCHTEsan, kai euodOTE sOtEria en CHeiri autu.
1Mch:3:6 C VDI_API3P A1B_NPM P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C A3_NPM RA_NPM N1M_NPM RA_GSF N1A_GSF VQI_API3P C VC_API3S N1A_NSF P N3_DSF RD_GSM
1Mch:3:6 and also, even, namely to retract outside the law from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the fear [see phobia]; to fear he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the worker; to work/strive the lawlessness ć and also, even, namely to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed salvation/deliverance; saving in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same
1Mch:3:6 and they-were-RETRACT-ed outside the law ([Adj] nom|voc) away from (+gen) the (gen) fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! him/it/same (gen) and all (nom|voc) the (nom) workers (nom|voc); he/she/it-will-be-WORK/STRIVE-ed the (gen) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc)   and he/she/it-was-PROSPER-ed salvation/deliverance (nom|voc); saving ([Adj] nom|acc|voc) in/among/by (+dat) hand (dat) him/it/same (gen)
1Mch:3:6 1Mch_3:6_1 1Mch_3:6_2 1Mch_3:6_3 1Mch_3:6_4 1Mch_3:6_5 1Mch_3:6_6 1Mch_3:6_7 1Mch_3:6_8 1Mch_3:6_9 1Mch_3:6_10 1Mch_3:6_11 1Mch_3:6_12 1Mch_3:6_13 1Mch_3:6_14 1Mch_3:6_15 1Mch_3:6_16 1Mch_3:6_17 1Mch_3:6_18 1Mch_3:6_19 1Mch_3:6_20
1Mch:3:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:3:7 καὶ ἐπίκρανεν βασιλεῖς πολλοὺς καὶ εὔφρανεν τὸν Ιακωβ ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ εἰς εὐλογίαν.
1Mch:3:7 He grieved also many kings, and made Jacob glad with his acts, and his memorial is blessed for ever. (1 Maccabees 3:7 Brenton)
1Mch:3:7 Wielu królów rozgniewał na siebie, ale Jakub cieszył się z jego czynów i aż na wieki błogosławiona pozostanie jego pamięć. (1 Mch 3:7 BT_4)
1Mch:3:7 καὶ ἐπίκρανεν βασιλεῖς πολλοὺς καὶ εὔφρανεν τὸν Ιακωβ ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ εἰς εὐλογίαν.
1Mch:3:7 καί πικραίνω (πικραιν-, πικραν(ε)·[σ]-, πικραν·[σ]-, -, -, πικραν·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό μνημό·συνον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] εὐ·λογία, -ας, ἡ
1Mch:3:7 I też, nawet, mianowicie By robić gorzki Król Dużo I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły Jacob W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Pamięć On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) ???
1Mch:3:7 kai\ e)pi/kranen basilei=s pollou\s kai\ eu)/franen to\n *iakOb e)n toi=s e)/rgois au)tou=, kai\ e(/Os tou= ai)O=nos to\ mnEmo/sunon au)tou= ei)s eu)logi/an.
1Mch:3:7 kai epikranen basileis pollus kai eufranen ton iakOb en tois ergois autu, kai heOs tu aiOnos to mnEmosynon autu eis eulogian.
1Mch:3:7 C VBI_AAI3S N3V_APM A1_APM C VA_AAI3S RA_ASM N_ASM P RA_DPN N2N_DPN RD_GSM C D RA_GSM N3W_GSM RA_NSN N2N_NSN RD_GSM P N1A_ASF
1Mch:3:7 and also, even, namely to make bitter king much and also, even, namely to celebrate/be merry the Jacob in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the work he/she/it/same and also, even, namely until; dawn the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the memory he/she/it/same into (+acc) ???
1Mch:3:7 and he/she/it-MAKE-ed-BITTER kings (acc, nom|voc) many (acc) and he/she/it-CELEBRATE/BE-ed-MERRY the (acc) Jacob (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) works (dat) him/it/same (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) eon (gen) the (nom|acc) memory (nom|acc|voc) him/it/same (gen) into (+acc) ??? (acc)
1Mch:3:7 1Mch_3:7_1 1Mch_3:7_2 1Mch_3:7_3 1Mch_3:7_4 1Mch_3:7_5 1Mch_3:7_6 1Mch_3:7_7 1Mch_3:7_8 1Mch_3:7_9 1Mch_3:7_10 1Mch_3:7_11 1Mch_3:7_12 1Mch_3:7_13 1Mch_3:7_14 1Mch_3:7_15 1Mch_3:7_16 1Mch_3:7_17 1Mch_3:7_18 1Mch_3:7_19 1Mch_3:7_20 1Mch_3:7_21
1Mch:3:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:3:8 καὶ διῆλθεν ἐν πόλεσιν Ιουδα καὶ ἐξωλέθρευσεν ἀσεβεῖς ἐξ αὐτῆς καὶ ἀπέστρεψεν ὀργὴν ἀπὸ Ισραηλ
1Mch:3:8 Moreover he went through the cities of Juda, destroying the ungodly out of them, and turning away wrath from Israel: (1 Maccabees 3:8 Brenton)
1Mch:3:8 Przeszedł przez judzkie miasta i wygubił w nich ludzi bezbożnych, i odwrócił gniew Boży od Izraela. (1 Mch 3:8 BT_4)
1Mch:3:8 καὶ διῆλθεν ἐν πόλεσιν Ιουδα καὶ ἐξωλέθρευσεν ἀσεβεῖς ἐξ αὐτῆς καὶ ἀπέστρεψεν ὀργὴν ἀπὸ Ισραηλ
1Mch:3:8 καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἀπό Ἰσραήλ, ὁ
1Mch:3:8 I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael
1Mch:3:8 kai\ diE=lTen e)n po/lesin *iouda kai\ e)XOle/Treusen a)sebei=s e)X au)tE=s kai\ a)pe/strePSen o)rgE\n a)po\ *israEl
1Mch:3:8 kai diElTen en polesin iuda kai eXOleTreusen asebeis eX autEs kai apestrePSen orgEn apo israEl
1Mch:3:8 C VBI_AAI3S P N3I_DPF N_GSM C VAI_AAI3S A3H_APM P RD_GSF C VAI_AAI3S N1_ASF P N_GSM
1Mch:3:8 and also, even, namely to go through pass through in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city Judas/Judah and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination ungodly; to be impious commit sacrilege out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same and also, even, namely to turn away from wrath fume, anger, rage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Israel
1Mch:3:8 and he/she/it-GO THROUGH-ed in/among/by (+dat) cities (dat) Judas/Judah (gen, voc) and he/she/it-DESTROY UTTERLY-ed ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE out of (+gen) her/it/same (gen) and he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM wrath (acc) away from (+gen) Israel (indecl)
1Mch:3:8 1Mch_3:8_1 1Mch_3:8_2 1Mch_3:8_3 1Mch_3:8_4 1Mch_3:8_5 1Mch_3:8_6 1Mch_3:8_7 1Mch_3:8_8 1Mch_3:8_9 1Mch_3:8_10 1Mch_3:8_11 1Mch_3:8_12 1Mch_3:8_13 1Mch_3:8_14 1Mch_3:8_15
1Mch:3:8 x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:3:9 καὶ ὠνομάσθη ἕως ἐσχάτου γῆς καὶ συνήγαγεν ἀπολλυμένους.
1Mch:3:9 So that he was renowned unto the utmost part of the earth, and he received unto him such as were ready to perish. (1 Maccabees 3:9 Brenton)
1Mch:3:9 Aż na krańcach ziemi było znane jego imię, i tych zgromadził, którzy mieli zginąć. (1 Mch 3:9 BT_4)
1Mch:3:9 καὶ ὠνομάσθη ἕως ἐσχάτου γῆς καὶ συνήγαγεν ἀπολλυμένους.
1Mch:3:9 καί ὀνομάζω (ονομαζ-, ονομα·σ-, ονομα·σ-, -, -, ονομασ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἔσχατος -η -ον γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
1Mch:3:9 I też, nawet, mianowicie By nazywać Aż; świtaj Ostatni Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie
1Mch:3:9 kai\ O)noma/sTE e(/Os e)sCHa/tou gE=s kai\ sunE/gagen a)pollume/nous.
1Mch:3:9 kai OnomasTE heOs esCHatu gEs kai synEgagen apollymenus.
1Mch:3:9 C VCI_API3S D A1_GSM N1_GSF C VBI_AAI3S V5_PMPAPM
1Mch:3:9 and also, even, namely to name until; dawn last earth/land and also, even, namely to gather together to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
1Mch:3:9 and he/she/it-was-NAME-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) last (gen) earth/land (gen) and he/she/it-GATHER TOGETHER-ed while being-LOSE/DESTROY-ed (acc)
1Mch:3:9 1Mch_3:9_1 1Mch_3:9_2 1Mch_3:9_3 1Mch_3:9_4 1Mch_3:9_5 1Mch_3:9_6 1Mch_3:9_7 1Mch_3:9_8
1Mch:3:9 x x x x x x x x
1Mch:3:10 καὶ συνήγαγεν Ἀπολλώνιος ἔθνη καὶ ἀπὸ Σαμαρείας δύναμιν μεγάλην τοῦ πολεμῆσαι πρὸς τὸν Ισραηλ.
1Mch:3:10 Then Apollonius gathered the Gentiles together, and a great host out of Samaria, to fight against Israel. (1 Maccabees 3:10 Brenton)
1Mch:3:10 Apoloniusz zebrał pogan i liczne wojsko z Samarii, ażeby walczyć przeciwko Izraelowi. (1 Mch 3:10 BT_4)
1Mch:3:10 Καὶ συνήγαγεν Ἀπολλώνιος ἔθνη καὶ ἀπὸ Σαμαρείας δύναμιν μεγάλην τοῦ πολεμῆσαι πρὸς τὸν Ισραηλ.
1Mch:3:10 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-)   ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ἀπό Σαμάρεια, -ας, ἡ δύναμις, -εως, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) πρός ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
1Mch:3:10 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Samaria [okolica z] Zdolność Wielki By walczyć z wojną Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Izrael
1Mch:3:10 *kai\ sunE/gagen *)apollO/nios e)/TnE kai\ a)po\ *samarei/as du/namin mega/lEn tou= polemE=sai pro\s to\n *israEl.
1Mch:3:10 kai synEgagen apollOnios eTnE kai apo samareias dynamin megalEn tu polemEsai pros ton israEl.
1Mch:3:10 C VBI_AAI3S N2_NSM N3E_APN C P N1A_GSF N3I_ASF A1_ASF RA_GSN VA_AAN P RA_ASM N_ASM
1Mch:3:10 and also, even, namely to gather together ć nation [see ethnic] and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Samaria [region of] ability great the to fight war toward (+acc,+gen,+dat) the Israel
1Mch:3:10 and he/she/it-GATHER TOGETHER-ed   nations (nom|acc|voc) and away from (+gen) Samaria (gen) ability (acc) great ([Adj] acc) the (gen) to-FIGHT, be-you(sg)-FIGHT-ed!, he/she/it-happens-to-FIGHT (opt) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) Israel (indecl)
1Mch:3:10 1Mch_3:10_1 1Mch_3:10_2 1Mch_3:10_3 1Mch_3:10_4 1Mch_3:10_5 1Mch_3:10_6 1Mch_3:10_7 1Mch_3:10_8 1Mch_3:10_9 1Mch_3:10_10 1Mch_3:10_11 1Mch_3:10_12 1Mch_3:10_13 1Mch_3:10_14
1Mch:3:10 x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:3:11 καὶ ἔγνω Ιουδας καὶ ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν αὐτῷ καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν καὶ ἀπέκτεινεν· καὶ ἔπεσον τραυματίαι πολλοί, καὶ οἱ ἐπίλοιποι ἔφυγον.
1Mch:3:11 Which thing when Judas perceived, he went forth to meet him, and so he smote him, and slew him: many also fell down slain, but the rest fled. (1 Maccabees 3:11 Brenton)
1Mch:3:11 Juda dowiedział się o tym, wyszedł mu naprzeciw, pobił go i zabił. Padło wielu zabitych, a reszta pouciekała. (1 Mch 3:11 BT_4)
1Mch:3:11 καὶ ἔγνω Ιουδας καὶ ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν αὐτῷ καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν καὶ ἀπέκτεινεν· καὶ ἔπεσον τραυματίαι πολλοί, καὶ οἱ ἐπίλοιποι ἔφυγον.
1Mch:3:11 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)   πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ὁ ἡ τό ἐπί·λοιπος -ον φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -)
1Mch:3:11 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By wychodzić Do (+przyspieszenie) Spotykanie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zabijać I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Dużo I też, nawet, mianowicie Pozostawaj (jeszcze pozostawaj (pozostawaj dalej), pozostałość, reszta, {odpoczynek {reszta} z}) By uciekać
1Mch:3:11 kai\ e)/gnO *ioudas kai\ e)XE=lTen ei)s suna/ntEsin au)tO=| kai\ e)pa/taXen au)to\n kai\ a)pe/kteinen· kai\ e)/peson traumati/ai polloi/, kai\ oi( e)pi/loipoi e)/fugon.
1Mch:3:11 kai egnO iudas kai eXElTen eis synantEsin autO kai epataXen auton kai apekteinen· kai epeson traumatiai polloi, kai hoi epiloipoi efygon.
1Mch:3:11 C VZI_AAI3S N1T_NSM C VBI_AAI3S P N3I_ASF RD_DSM C VAI_AAI3S RD_ASM C VAI_AAI3S C VBI_AAI3P N1T_NPM A1_NPM C RA_NPM A1B_NPM VBI_AAI3P
1Mch:3:11 and also, even, namely to know i.e. recognize. Judas/Judah and also, even, namely to come out into (+acc) meeting he/she/it/same and also, even, namely to smite he/she/it/same and also, even, namely to kill and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. ć much and also, even, namely the Remain (still remain (remain-on), residue, remnant, {the rest of}) to flee
1Mch:3:11 and he/she/it-KNOW-ed Judas/Judah (nom) and he/she/it-COME-ed-OUT into (+acc) meeting (acc) him/it/same (dat) and he/she/it-SMITE-ed him/it/same (acc) and he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed and I-FALL-ed, they-FALL-ed   many (nom) and the (nom) Remain ([Adj] nom|voc) I-FLEE-ed, they-FLEE-ed
1Mch:3:11 1Mch_3:11_1 1Mch_3:11_2 1Mch_3:11_3 1Mch_3:11_4 1Mch_3:11_5 1Mch_3:11_6 1Mch_3:11_7 1Mch_3:11_8 1Mch_3:11_9 1Mch_3:11_10 1Mch_3:11_11 1Mch_3:11_12 1Mch_3:11_13 1Mch_3:11_14 1Mch_3:11_15 1Mch_3:11_16 1Mch_3:11_17 1Mch_3:11_18 1Mch_3:11_19 1Mch_3:11_20 1Mch_3:11_21
1Mch:3:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:3:12 καὶ ἔλαβον τὰ σκῦλα αὐτῶν, καὶ τὴν μάχαιραν Ἀπολλωνίου ἔλαβεν Ιουδας καὶ ἦν πολεμῶν ἐν αὐτῇ πάσας τὰς ἡμέρας.
1Mch:3:12 Wherefore Judas took their spoils, and Apollonius' sword also, and therewith he fought all his life long. (1 Maccabees 3:12 Brenton)
1Mch:3:12 Oni zaś zabrali łupy na nich zdobyte, a Juda wziął sobie miecz Apoloniusza i walczył nim przez całe swoje życie. (1 Mch 3:12 BT_4)
1Mch:3:12 καὶ ἔλαβον τὰ σκῦλα αὐτῶν, καὶ τὴν μάχαιραν Ἀπολλωνίου ἔλαβεν Ιουδας καὶ ἦν πολεμῶν ἐν αὐτῇ πάσας τὰς ἡμέρας.
1Mch:3:12 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία)   λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
1Mch:3:12 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Łup On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By być Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień
1Mch:3:12 kai\ e)/labon ta\ sku=la au)tO=n, kai\ tE\n ma/CHairan *)apollOni/ou e)/laben *ioudas kai\ E)=n polemO=n e)n au)tE=| pa/sas ta\s E(me/ras.
1Mch:3:12 kai elabon ta skyla autOn, kai tEn maCHairan apollOniu elaben iudas kai En polemOn en autE pasas tas hEmeras.
1Mch:3:12 C VBI_AAI3P RA_APN N2N_APN RD_GPM C RA_ASF N1A_ASF N2_GSM VBI_AAI3S N1T_NSM C V9_IAI3S N2_GPM P RD_DSF A1S_APF RA_APF N1A_APF
1Mch:3:12 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the spoil he/she/it/same and also, even, namely the sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” ć to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Judas/Judah and also, even, namely to be war [see polemic]; to fight war in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day
1Mch:3:12 and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed the (nom|acc) spoils (nom|acc|voc) them/same (gen) and the (acc) sacrificial knife (acc)   he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Judas/Judah (nom) and he/she/it-was wars (gen); while FIGHT-ing (nom) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc)
1Mch:3:12 1Mch_3:12_1 1Mch_3:12_2 1Mch_3:12_3 1Mch_3:12_4 1Mch_3:12_5 1Mch_3:12_6 1Mch_3:12_7 1Mch_3:12_8 1Mch_3:12_9 1Mch_3:12_10 1Mch_3:12_11 1Mch_3:12_12 1Mch_3:12_13 1Mch_3:12_14 1Mch_3:12_15 1Mch_3:12_16 1Mch_3:12_17 1Mch_3:12_18 1Mch_3:12_19
1Mch:3:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:3:13 καὶ ἤκουσεν Σήρων ὁ ἄρχων τῆς δυνάμεως Συρίας ὅτι ἤθροισεν Ιουδας ἄθροισμα καὶ ἐκκλησίαν πιστῶν μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐκπορευομένων εἰς πόλεμον,
1Mch:3:13 Now when Seron, a prince of the army of Syria, heard say that Judas had gathered unto him a multitude and company of the faithful to go out with him to war; (1 Maccabees 3:13 Brenton)
1Mch:3:13 Seron, dowódca wojsk syryjskich, dowiedział się o tym, że Juda zebrał sobie ludzi i zgromadził prawowiernych, aby wyjść na wojnę. (1 Mch 3:13 BT_4)
1Mch:3:13 καὶ ἤκουσεν Σήρων ἄρχων τῆς δυνάμεως Συρίας ὅτι ἤθροισεν Ιουδας ἄθροισμα καὶ ἐκκλησίαν πιστῶν μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐκπορευομένων εἰς πόλεμον,
1Mch:3:13 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)   ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ Συρία, -ας, ἡ ὅτι ἀθροίζω (αθροιζ-, αθροι·σ-, αθροι·σ-, -, ηθροισ-, αθροισ·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ   καί ἐκ·κλησία, -ας, ἡ πιστός -ή -όν; πιστόω (πιστ(ο)-, πιστω·σ-, πιστω·σ-, -, -, πιστω·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ
1Mch:3:13 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Władca; początek; by zaczynać się Zdolność Syria [Rzymska prowincja z] Ponieważ/tamto Do ??? Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Wierny trusthworthy; by działać na wierze (pewność) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wychodzić Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny]
1Mch:3:13 kai\ E)/kousen *sE/rOn o( a)/rCHOn tE=s duna/meOs *suri/as o(/ti E)/Troisen *ioudas a)/Troisma kai\ e)kklEsi/an pistO=n met’ au)tou= kai\ e)kporeuome/nOn ei)s po/lemon,
1Mch:3:13 kai Ekusen sErOn ho arCHOn tEs dynameOs syrias hoti ETroisen iudas aTroisma kai ekklEsian pistOn met’ autu kai ekporeuomenOn eis polemon,
1Mch:3:13 C VAI_AAI3S N_NSM RA_NSM N3_NSM RA_GSF N3I_GSF N1A_GSF C VAI_AAI3S N1T_NSM N3T_ASN C N1A_ASF A1_GPM P RD_GSM C V1_PMPGPM P N2_ASM
1Mch:3:13 and also, even, namely to hear ć the ruler; beginning; to begin the ability Syria [Roman province of] because/that to ??? Judas/Judah ć and also, even, namely assembly assembly, gathering, congregation, church faithful trusthworthy; to act on faith (assurance) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to go out into (+acc) war [see polemic]
1Mch:3:13 and he/she/it-HEAR-ed   the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) ability (gen) Syria (gen) because/that he/she/it-???-ed Judas/Judah (nom)   and assembly (acc) faithful ([Adj] gen); while ACT-ing-ON-FAITH (nom) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and while being-GO-ed-OUT (gen) into (+acc) war (acc)
1Mch:3:13 1Mch_3:13_1 1Mch_3:13_2 1Mch_3:13_3 1Mch_3:13_4 1Mch_3:13_5 1Mch_3:13_6 1Mch_3:13_7 1Mch_3:13_8 1Mch_3:13_9 1Mch_3:13_10 1Mch_3:13_11 1Mch_3:13_12 1Mch_3:13_13 1Mch_3:13_14 1Mch_3:13_15 1Mch_3:13_16 1Mch_3:13_17 1Mch_3:13_18 1Mch_3:13_19 1Mch_3:13_20 1Mch_3:13_21
1Mch:3:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:3:14 καὶ εἶπεν Ποιήσω ἐμαυτῷ ὄνομα καὶ δοξασθήσομαι ἐν τῇ βασιλείᾳ καὶ πολεμήσω τὸν Ιουδαν καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ τοὺς ἐξουδενοῦντας τὸν λόγον τοῦ βασιλέως.
1Mch:3:14 He said, I will get me a name and honour in the kingdom; for I will go fight with Judas and them that are with him, who despise the king's commandment. (1 Maccabees 3:14 Brenton)
1Mch:3:14 Powiedział więc: «Uczynię głośnym swoje imię i chwałę dla siebie przygotuję w królestwie; będę walczył przeciwko Judzie i przeciwko tym, co się z nim złączyli, a którzy lekceważą królewskie rozkazy». (1 Mch 3:14 BT_4)
1Mch:3:14 καὶ εἶπεν Ποιήσω ἐμαυτῷ ὄνομα καὶ δοξασθήσομαι ἐν τῇ βασιλείᾳ καὶ πολεμήσω τὸν Ιουδαν καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ τοὺς ἐξουδενοῦντας τὸν λόγον τοῦ βασιλέως.
1Mch:3:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ὄνομα[τ], -ατος, τό καί δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό σύν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
1Mch:3:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By czynić/rób Siebie Nazwisko {Imię} co do I też, nawet, mianowicie By chwalić/wychwalaj/chwałę W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Królestwo I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Razem z/włączając (+dat) On/ona/to/to samo By umieszczać [na boku] od nikogo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Król
1Mch:3:14 kai\ ei)=pen *poiE/sO e)mautO=| o)/noma kai\ doXasTE/somai e)n tE=| basilei/a| kai\ polemE/sO to\n *ioudan kai\ tou\s su\n au)tO=| tou\s e)Xoudenou=ntas to\n lo/gon tou= basile/Os.
1Mch:3:14 kai eipen poiEsO emautO onoma kai doXasTEsomai en tE basileia kai polemEsO ton iudan kai tus syn autO tus eXudenuntas ton logon tu basileOs.
1Mch:3:14 C VBI_AAI3S VF_FAI1S RD_DSM N3M_ASN C VS_FPI1S P RA_DSF N1A_DSF C VF_FAI1S RA_ASM N1T_ASM C RA_APM P RD_DSM RA_APM V2_PAPAPM RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3V_GSM
1Mch:3:14 and also, even, namely to say/tell to do/make myself name with regard to and also, even, namely to glorify/extol/praise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the kingdom and also, even, namely to fight war the Judas/Judah and also, even, namely the together with/including (+dat) he/she/it/same the to set [apart] from nobody the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the king
1Mch:3:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE myself (dat) name (nom|acc|voc) and I-will-be-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed in/among/by (+dat) the (dat) kingdom (dat) and I-will-FIGHT, I-should-FIGHT the (acc) Judas/Judah (acc) and the (acc) together with/including (+dat) him/it/same (dat) the (acc) while SET [APART] FROM NOBODY-ing (acc) the (acc) word (acc) the (gen) king (gen)
1Mch:3:14 1Mch_3:14_1 1Mch_3:14_2 1Mch_3:14_3 1Mch_3:14_4 1Mch_3:14_5 1Mch_3:14_6 1Mch_3:14_7 1Mch_3:14_8 1Mch_3:14_9 1Mch_3:14_10 1Mch_3:14_11 1Mch_3:14_12 1Mch_3:14_13 1Mch_3:14_14 1Mch_3:14_15 1Mch_3:14_16 1Mch_3:14_17 1Mch_3:14_18 1Mch_3:14_19 1Mch_3:14_20 1Mch_3:14_21 1Mch_3:14_22 1Mch_3:14_23 1Mch_3:14_24
1Mch:3:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:3:15 καὶ προσέθετο καὶ ἀνέβη μετ’ αὐτοῦ παρεμβολὴ ἀσεβῶν ἰσχυρὰ βοηθῆσαι αὐτῷ ποιῆσαι τὴν ἐκδίκησιν ἐν υἱοῖς Ισραηλ.
1Mch:3:15 So he made him ready to go up, and there went with him a mighty host of the ungodly to help him, and to be avenged of the children of Israel. (1 Maccabees 3:15 Brenton)
1Mch:3:15 Tak więc wyruszył on, a z pomocą mu wyruszyło także silne wojsko bezbożnych, aby na synach Izraela wykonać zemstę. (1 Mch 3:15 BT_4)
1Mch:3:15 καὶ προσέθετο καὶ ἀνέβη μετ’ αὐτοῦ παρεμβολὴ ἀσεβῶν ἰσχυρὰ βοηθῆσαι αὐτῷ ποιῆσαι τὴν ἐκδίκησιν ἐν υἱοῖς Ισραηλ.
1Mch:3:15 καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἰσχυρός -ά -όν βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἐκδίκησις, -εως, ἡ ἐν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
1Mch:3:15 I też, nawet, mianowicie By dodawać do I też, nawet, mianowicie By podnosić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Obozu obóz, koszary, armia Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Potężny silny, potężny, silny, By pomagać On/ona/to/to samo By czynić/rób Zemsta W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Izrael
1Mch:3:15 kai\ prose/Teto kai\ a)ne/bE met’ au)tou= parembolE\ a)sebO=n i)sCHura\ boETE=sai au)tO=| poiE=sai tE\n e)kdi/kEsin e)n ui(oi=s *israEl.
1Mch:3:15 kai proseTeto kai anebE met’ autu parembolE asebOn isCHyra boETEsai autO poiEsai tEn ekdikEsin en hyiois israEl.
1Mch:3:15 C VEI_AMI3S C VZI_AAI3S P RD_GSM N1_NSF A3H_GPM A1A_NSF VA_AAN RD_DSM VA_AAN RA_ASF N3I_ASF P N2_DPM N_GSM
1Mch:3:15 and also, even, namely to add to and also, even, namely to ascend after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same camp camp, barracks, army ungodly; to be impious commit sacrilege mighty forceful, powerful, strong, to help he/she/it/same to do/make the vengeance in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among son Israel
1Mch:3:15 and he/she/it-was-ADD-ed-TO and he/she/it-ASCEND-ed after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) camp (nom|voc) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) mighty ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) to-HELP, be-you(sg)-HELP-ed!, he/she/it-happens-to-HELP (opt) him/it/same (dat) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (acc) vengeance (acc) in/among/by (+dat) sons (dat) Israel (indecl)
1Mch:3:15 1Mch_3:15_1 1Mch_3:15_2 1Mch_3:15_3 1Mch_3:15_4 1Mch_3:15_5 1Mch_3:15_6 1Mch_3:15_7 1Mch_3:15_8 1Mch_3:15_9 1Mch_3:15_10 1Mch_3:15_11 1Mch_3:15_12 1Mch_3:15_13 1Mch_3:15_14 1Mch_3:15_15 1Mch_3:15_16 1Mch_3:15_17
1Mch:3:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:3:16 καὶ ἤγγισεν ἕως ἀναβάσεως Βαιθωρων, καὶ ἐξῆλθεν Ιουδας εἰς συνάντησιν αὐτῷ ὀλιγοστός.
1Mch:3:16 And when he came near to the going up of Bethhoron, Judas went forth to meet him with a small company: (1 Maccabees 3:16 Brenton)
1Mch:3:16 Gdy zbliżył się do stóp wzniesienia, na którym leży Bet-Choron, wtedy Juda z małym oddziałem wyszedł mu naprzeciw. (1 Mch 3:16 BT_4)
1Mch:3:16 καὶ ἤγγισεν ἕως ἀναβάσεως Βαιθωρων, καὶ ἐξῆλθεν Ιουδας εἰς συνάντησιν αὐτῷ ὀλιγοστός.
1Mch:3:16 καί ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω     καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό  
1Mch:3:16 I też, nawet, mianowicie Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Aż; świtaj I też, nawet, mianowicie By wychodzić Judasz/Juda Do (+przyspieszenie) Spotykanie On/ona/to/to samo
1Mch:3:16 kai\ E)/ggisen e(/Os a)naba/seOs *baiTOrOn, kai\ e)XE=lTen *ioudas ei)s suna/ntEsin au)tO=| o)ligosto/s.
1Mch:3:16 kai Engisen heOs anabaseOs baiTOrOn, kai eXElTen iudas eis synantEsin autO oligostos.
1Mch:3:16 C VAI_AAI3S C N3I_GSF N_GS C VBI_AAI3S N1T_NSM P N3I_ASF RD_DSM A1_NSM
1Mch:3:16 and also, even, namely to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) until; dawn ć ć and also, even, namely to come out Judas/Judah into (+acc) meeting he/she/it/same ć
1Mch:3:16 and he/she/it-NEAR-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc)     and he/she/it-COME-ed-OUT Judas/Judah (nom) into (+acc) meeting (acc) him/it/same (dat)  
1Mch:3:16 1Mch_3:16_1 1Mch_3:16_2 1Mch_3:16_3 1Mch_3:16_4 1Mch_3:16_5 1Mch_3:16_6 1Mch_3:16_7 1Mch_3:16_8 1Mch_3:16_9 1Mch_3:16_10 1Mch_3:16_11 1Mch_3:16_12
1Mch:3:16 x x x x x x x x x x x x
1Mch:3:17 ὡς δὲ εἶδον τὴν παρεμβολὴν ἐρχομένην εἰς συνάντησιν αὐτῶν, εἶπον τῷ Ιουδα Τί δυνησόμεθα ὀλιγοστοὶ ὄντες πολεμῆσαι πρὸς πλῆθος τοσοῦτο ἰσχυρόν; καὶ ἡμεῖς ἐκλελύμεθα ἀσιτοῦντες σήμερον.
1Mch:3:17 Who, when they saw the host coming to meet them, said unto Judas, How shall we be able, being so few, to fight against so great a multitude and so strong, seeing we are ready to faint with fasting all this day? (1 Maccabees 3:17 Brenton)
1Mch:3:17 Gdy zobaczyli wojsko, które szło naprzeciw nim, powiedzieli do Judy: «Nas jest tak mało, czy będziemy mogli walczyć z tym tak wielkim, potężnym mnóstwem? A przecież my dzisiaj nic jeszcze nie jedliśmy i sił nam zabrakło». (1 Mch 3:17 BT_4)
1Mch:3:17 ὡς δὲ εἶδον τὴν παρεμβολὴν ἐρχομένην εἰς συνάντησιν αὐτῶν, εἶπον τῷ Ιουδα Τί δυνησόμεθα ὀλιγοστοὶ ὄντες πολεμῆσαι πρὸς πλῆθος τοσοῦτο ἰσχυρόν; καὶ ἡμεῖς ἐκλελύμεθα ἀσιτοῦντες σήμερον.
1Mch:3:17 ὡς δέ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-)   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) πρός πλῆθο·ς, -ους, τό τοσ·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) ἰσχυρός -ά -όν καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-)   σήμερον
1Mch:3:17 Jak/jak zaś By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Obozu obóz, koszary, armia By przychodzić Do (+przyspieszenie) Spotykanie On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Judasz/Juda Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do zdolnego By być By walczyć z wojną Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Los (mnóstwo ) Taki jak Potężny silny, potężny, silny, I też, nawet, mianowicie Ja By zaniechać (bądź słaby) Dzisiaj dzień
1Mch:3:17 O(s de\ ei)=don tE\n parembolE\n e)rCHome/nEn ei)s suna/ntEsin au)tO=n, ei)=pon tO=| *iouda *ti/ dunEso/meTa o)ligostoi\ o)/ntes polemE=sai pro\s plE=Tos tosou=to i)sCHuro/n; kai\ E(mei=s e)klelu/meTa a)sitou=ntes sE/meron.
1Mch:3:17 hOs de eidon tEn parembolEn erCHomenEn eis synantEsin autOn, eipon tO iuda ti dynEsomeTa oligostoi ontes polemEsai pros plETos tosuto isCHyron; kai hEmeis eklelymeTa asituntes sEmeron.
1Mch:3:17 C x VBI_AAI3P RA_ASF N1_ASF V1_PMPASF P N3I_ASF RD_GPM VBI_AAI3P RA_DSM N1T_DSM RI_NSN VF_FMI1P A1_NPM V9_PAPNPM VA_AAN P N3E_ASN RD_ASN A1A_ASN C RP_NP VM_XMI1P V2_PAPNPM D
1Mch:3:17 as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the camp camp, barracks, army to come into (+acc) meeting he/she/it/same to say/tell the Judas/Judah who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to able ć to be to fight war toward (+acc,+gen,+dat) lot (multitude ) such as mighty forceful, powerful, strong, and also, even, namely I to give up (be faint) ć today day
1Mch:3:17 as/like Yet I-SEE-ed, they-SEE-ed the (acc) camp (acc) while being-COME-ed (acc) into (+acc) meeting (acc) them/same (gen) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (dat) Judas/Judah (gen, voc) who/what/why (nom|acc) we-will-be-ABLE-ed   while being (nom|voc) to-FIGHT, be-you(sg)-FIGHT-ed!, he/she/it-happens-to-FIGHT (opt) toward (+acc,+gen,+dat) lot (nom|acc|voc) such as (nom|acc) mighty ([Adj] acc, nom|acc|voc) and we (nom) we-have-been-GIVE-ed-UP, we-had-been-GIVE-ed-UP!   today
1Mch:3:17 1Mch_3:17_1 1Mch_3:17_2 1Mch_3:17_3 1Mch_3:17_4 1Mch_3:17_5 1Mch_3:17_6 1Mch_3:17_7 1Mch_3:17_8 1Mch_3:17_9 1Mch_3:17_10 1Mch_3:17_11 1Mch_3:17_12 1Mch_3:17_13 1Mch_3:17_14 1Mch_3:17_15 1Mch_3:17_16 1Mch_3:17_17 1Mch_3:17_18 1Mch_3:17_19 1Mch_3:17_20 1Mch_3:17_21 1Mch_3:17_22 1Mch_3:17_23 1Mch_3:17_24 1Mch_3:17_25 1Mch_3:17_26
1Mch:3:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:3:18 καὶ εἶπεν Ιουδας Εὔκοπόν ἐστιν συγκλεισθῆναι πολλοὺς ἐν χερσὶν ὀλίγων, καὶ οὐκ ἔστιν διαφορὰ ἐναντίον τοῦ οὐρανοῦ σῴζειν ἐν πολλοῖς ἢ ἐν ὀλίγοις·
1Mch:3:18 Unto whom Judas answered, It is no hard matter for many to be shut up in the hands of a few; and with the God of heaven it is all one, to deliver with a great multitude, or a small company: (1 Maccabees 3:18 Brenton)
1Mch:3:18 Juda odparł: «Bez trudu wielu może być pokonanych rękami małej liczby, bo Niebu nie czyni różnicy, czy ocali przy pomocy wielkiej czy małej liczby. (1 Mch 3:18 BT_4)
1Mch:3:18 καὶ εἶπεν Ιουδας Εὔκοπόν ἐστιν συγκλεισθῆναι πολλοὺς ἐν χερσὶν ὀλίγων, καὶ οὐκ ἔστιν διαφορὰ ἐναντίον τοῦ οὐρανοῦ σῴζειν ἐν πολλοῖς ἐν ὀλίγοις·
1Mch:3:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ εὔ·κοπος -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) συγ·κλείω (συν+κλει-, συν+κλει·σ-, συν+κλει·σ-, συν+κεκλει·κ-, συν+κεκλεισ-, συν+κλεισ·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὀλίγος -η -ον καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) διά·φορος -ον ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐν πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἤ[1] ἐν ὀλίγος -η -ον
1Mch:3:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Judasz/Juda Łatwo By być By gromadzić niech zamyka się z, skręcaj w bok z głównej drogi, blisko na dół, pokrywaj wszędzie {skończony} Dużo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Mało [zobacz oligarchię] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Różniący się różny, doskonały, znakomity, znakomity Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Nieba/niebo By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dużo Albo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mało [zobacz oligarchię]
1Mch:3:18 kai\ ei)=pen *ioudas *eu)/kopo/n e)stin sugkleisTE=nai pollou\s e)n CHersi\n o)li/gOn, kai\ ou)k e)/stin diafora\ e)nanti/on tou= ou)ranou= sO/|DZein e)n polloi=s E)\ e)n o)li/gois·
1Mch:3:18 kai eipen iudas eukopon estin synkleisTEnai pollus en CHersin oligOn, kai uk estin diafora enantion tu uranu sODZein en pollois E en oligois·
1Mch:3:18 C VBI_AAI3S N1T_NSM A1B_NSN V9_PAI3S VC_APN A1_APM P N3_DPF A1_GPM C D V9_PAI3S N1A_NSF P RA_GSM N2_GSM V1_PAN P A1_DPM C P A1_DPM
1Mch:3:18 and also, even, namely to say/tell Judas/Judah easy to be to lump together shut with, turn off, close down, cover over much in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand little [see oligarchy] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be differing various, excellent, distinguished, remarkable in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the sky/heaven to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among much or in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among little [see oligarchy]
1Mch:3:18 and he/she/it-SAY/TELL-ed Judas/Judah (nom) easy ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-is to-be-CLOSED-ed many (acc) in/among/by (+dat) hands (dat) few (gen) and not he/she/it-is difference ([Adj] nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) to-be-SAVE-ing in/among/by (+dat) many (dat) or in/among/by (+dat) few (dat)
1Mch:3:18 1Mch_3:18_1 1Mch_3:18_2 1Mch_3:18_3 1Mch_3:18_4 1Mch_3:18_5 1Mch_3:18_6 1Mch_3:18_7 1Mch_3:18_8 1Mch_3:18_9 1Mch_3:18_10 1Mch_3:18_11 1Mch_3:18_12 1Mch_3:18_13 1Mch_3:18_14 1Mch_3:18_15 1Mch_3:18_16 1Mch_3:18_17 1Mch_3:18_18 1Mch_3:18_19 1Mch_3:18_20 1Mch_3:18_21 1Mch_3:18_22 1Mch_3:18_23
1Mch:3:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:3:19 ὅτι οὐκ ἐν πλήθει δυνάμεως νίκη πολέμου ἐστίν, ἀλλ’ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἡ ἰσχύς.
1Mch:3:19 For the victory of battle standeth not in the multitude of an host; but strength cometh from heaven. (1 Maccabees 3:19 Brenton)
1Mch:3:19 Zwycięstwo bowiem w bitwie nie zależy od liczby wojska; prawdziwą siłą jest ta, która pochodzi z Nieba. (1 Mch 3:19 BT_4)
1Mch:3:19 ὅτι οὐκ ἐν πλήθει δυνάμεως νίκη πολέμου ἐστίν, ἀλλ’ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἰσχύς.
1Mch:3:19 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν πλῆθο·ς, -ους, τό δύναμις, -εως, ἡ νῖκο·ς, -ους, τό; νίκη, -ης, ἡ πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀλλά ἐκ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ
1Mch:3:19 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los (mnóstwo ) Zdolność Zwycięstwo; zwycięstwo Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną By być Ale Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo Siła
1Mch:3:19 o(/ti ou)k e)n plE/Tei duna/meOs ni/kE pole/mou e)sti/n, a)ll’ e)k tou= ou)ranou= E( i)sCHu/s.
1Mch:3:19 hoti uk en plETei dynameOs nikE polemu estin, all’ ek tu uranu hE isCHys.
1Mch:3:19 C D P N3E_DSN N3I_GSF N1_NSF N2_GSM V9_PAI3S C P RA_GSM N2_GSM RA_NSF N3_NSF
1Mch:3:19 because/that οὐχ before rough breathing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot (multitude ) ability victory; victory war [see polemic]; to fight war to be but out of (+gen) ἐξ before vowels the sky/heaven the strength
1Mch:3:19 because/that not in/among/by (+dat) lot (dat) ability (gen) victories (nom|acc|voc); victory (nom|voc) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed! he/she/it-is but out of (+gen) the (gen) sky/heaven (gen) the (nom) strength (nom)
1Mch:3:19 1Mch_3:19_1 1Mch_3:19_2 1Mch_3:19_3 1Mch_3:19_4 1Mch_3:19_5 1Mch_3:19_6 1Mch_3:19_7 1Mch_3:19_8 1Mch_3:19_9 1Mch_3:19_10 1Mch_3:19_11 1Mch_3:19_12 1Mch_3:19_13 1Mch_3:19_14
1Mch:3:19 x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:3:20 αὐτοὶ ἔρχονται ἐφ’ ἡμᾶς ἐν πλήθει ὕβρεως καὶ ἀνομίας τοῦ ἐξᾶραι ἡμᾶς καὶ τὰς γυναῖκας ἡμῶν καὶ τὰ τέκνα ἡμῶν τοῦ σκυλεῦσαι ἡμᾶς,
1Mch:3:20 They come against us in much pride and iniquity to destroy us, and our wives and children, and to spoil us: (1 Maccabees 3:20 Brenton)
1Mch:3:20 Oni przychodzą do nas pełni pychy i bezprawia po to, aby wytępić nas razem z żonami naszymi i dziećmi i aby nas obrabować. (1 Mch 3:20 BT_4)
1Mch:3:20 αὐτοὶ ἔρχονται ἐφ’ ἡμᾶς ἐν πλήθει ὕβρεως καὶ ἀνομίας τοῦ ἐξᾶραι ἡμᾶς καὶ τὰς γυναῖκας ἡμῶν καὶ τὰ τέκνα ἡμῶν τοῦ σκυλεῦσαι ἡμᾶς,
1Mch:3:20 αὐτός αὐτή αὐτό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν πλῆθο·ς, -ους, τό ὕβρις, -εως, ἡ καί ἀ·νομία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Mch:3:20 On/ona/to/to samo By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los (mnóstwo ) Pycha I też, nawet, mianowicie Bezprawie By usuwać Ja I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Ja I też, nawet, mianowicie Dziecko Ja Ja
1Mch:3:20 au)toi\ e)/rCHontai e)f’ E(ma=s e)n plE/Tei u(/breOs kai\ a)nomi/as tou= e)Xa=rai E(ma=s kai\ ta\s gunai=kas E(mO=n kai\ ta\ te/kna E(mO=n tou= skuleu=sai E(ma=s,
1Mch:3:20 autoi erCHontai ef’ hEmas en plETei hybreOs kai anomias tu eXarai hEmas kai tas gynaikas hEmOn kai ta tekna hEmOn tu skyleusai hEmas,
1Mch:3:20 RD_NPM V1_PMI3P P RP_AP P N3E_DSN N3I_GSF C N1A_GSF RA_GSN VA_AAN RP_AP C RA_APF N3K_APF RP_GP C RA_APN N2N_APN RP_GP RA_GSN VA_AAN RP_AP
1Mch:3:20 he/she/it/same to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot (multitude ) hubris and also, even, namely lawlessness the to remove I and also, even, namely the woman/wife I and also, even, namely the child I the ć I
1Mch:3:20 they/same (nom) they-are-being-COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) in/among/by (+dat) lot (dat) hubris (gen) and lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) the (gen) to-REMOVE, be-you(sg)-REMOVE-ed!, he/she/it-happens-to-REMOVE (opt) us (acc) and the (acc) women/wives (acc) us (gen) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) us (gen) the (gen)   us (acc)
1Mch:3:20 1Mch_3:20_1 1Mch_3:20_2 1Mch_3:20_3 1Mch_3:20_4 1Mch_3:20_5 1Mch_3:20_6 1Mch_3:20_7 1Mch_3:20_8 1Mch_3:20_9 1Mch_3:20_10 1Mch_3:20_11 1Mch_3:20_12 1Mch_3:20_13 1Mch_3:20_14 1Mch_3:20_15 1Mch_3:20_16 1Mch_3:20_17 1Mch_3:20_18 1Mch_3:20_19 1Mch_3:20_20 1Mch_3:20_21 1Mch_3:20_22 1Mch_3:20_23
1Mch:3:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:3:21 ἡμεῖς δὲ πολεμοῦμεν περὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τῶν νομίμων ἡμῶν.
1Mch:3:21 But we fight for our lives and our laws. (1 Maccabees 3:21 Brenton)
1Mch:3:21 My zaś walczymy o swoje życie i o swoje obyczaje. (1 Mch 3:21 BT_4)
1Mch:3:21 ἡμεῖς δὲ πολεμοῦμεν περὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τῶν νομίμων ἡμῶν.
1Mch:3:21 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) περί ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Mch:3:21 Ja zaś By walczyć z wojną Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Ja I też, nawet, mianowicie Ja
1Mch:3:21 E(mei=s de\ polemou=men peri\ tO=n PSuCHO=n E(mO=n kai\ tO=n nomi/mOn E(mO=n.
1Mch:3:21 hEmeis de polemumen peri tOn PSyCHOn hEmOn kai tOn nomimOn hEmOn.
1Mch:3:21 RP_NP x V2_PAI1P P RA_GPF N1_GPF RP_GP C RA_GPM A1_GPM RP_GP
1Mch:3:21 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to fight war about (+acc,+gen) the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool I and also, even, namely the ć I
1Mch:3:21 we (nom) Yet we-are-FIGHT-ing about (+acc,+gen) the (gen) cold weathers (gen); lifes (gen); while COOL-ing (nom) us (gen) and the (gen)   us (gen)
1Mch:3:21 1Mch_3:21_1 1Mch_3:21_2 1Mch_3:21_3 1Mch_3:21_4 1Mch_3:21_5 1Mch_3:21_6 1Mch_3:21_7 1Mch_3:21_8 1Mch_3:21_9 1Mch_3:21_10 1Mch_3:21_11
1Mch:3:21 x x x x x x x x x x x
1Mch:3:22 καὶ αὐτὸς συντρίψει αὐτοὺς πρὸ προσώπου ἡμῶν, ὑμεῖς δὲ μὴ φοβεῖσθε ἀπ’ αὐτῶν.
1Mch:3:22 Wherefore the Lord himself will overthrow them before our face: and as for you, be ye not afraid of them. (1 Maccabees 3:22 Brenton)
1Mch:3:22 On sam skruszy ich przed naszymi oczami. Wy zaś ich nie obawiajcie się!» (1 Mch 3:22 BT_4)
1Mch:3:22 καὶ αὐτὸς συντρίψει αὐτοὺς πρὸ προσώπου ἡμῶν, ὑμεῖς δὲ μὴ φοβεῖσθε ἀπ’ αὐτῶν.
1Mch:3:22 καί αὐτός αὐτή αὐτό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:3:22 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) On/ona/to/to samo Przedtem (+informacja) Twarz Ja Ty zaś Nie By bać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
1Mch:3:22 kai\ au)to\s suntri/PSei au)tou\s pro\ prosO/pou E(mO=n, u(mei=s de\ mE\ fobei=sTe a)p’ au)tO=n.
1Mch:3:22 kai autos syntriPSei autus pro prosOpu hEmOn, hymeis de mE fobeisTe ap’ autOn.
1Mch:3:22 C RD_NSM VF_FAI3S RD_APM P N2N_GSN RP_GP RP_NP x D V2_PMI2P P RD_GPM
1Mch:3:22 and also, even, namely he/she/it/same to break to crush completely, break (in pieces) he/she/it/same before (+gen) face I you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to fear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
1Mch:3:22 and he/it/same (nom) he/she/it-will-BREAK, you(sg)-will-be-BREAK-ed (classical) them/same (acc) before (+gen) face (gen) us (gen) you(pl) (nom) Yet not you(pl)-are-being-FEAR-ed, be-you(pl)-being-FEAR-ed! away from (+gen) them/same (gen)
1Mch:3:22 1Mch_3:22_1 1Mch_3:22_2 1Mch_3:22_3 1Mch_3:22_4 1Mch_3:22_5 1Mch_3:22_6 1Mch_3:22_7 1Mch_3:22_8 1Mch_3:22_9 1Mch_3:22_10 1Mch_3:22_11 1Mch_3:22_12 1Mch_3:22_13
1Mch:3:22 x x x x x x x x x x x x x
1Mch:3:23 ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, ἐνήλατο εἰς αὐτοὺς ἄφνω, καὶ συνετρίβη Σήρων καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ ἐνώπιον αὐτοῦ.
1Mch:3:23 Now as soon as he had left off speaking, he leapt suddenly upon them, and so Seron and his host was overthrown before him. (1 Maccabees 3:23 Brenton)
1Mch:3:23 Gdy skończył swoje przemówienie, nagle uderzył na nich, tak że Seron i jego wojsko zostało przez nich pobite. (1 Mch 3:23 BT_4)
1Mch:3:23 ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, ἐνήλατο εἰς αὐτοὺς ἄφνω, καὶ συνετρίβη Σήρων καὶ παρεμβολὴ αὐτοῦ ἐνώπιον αὐτοῦ.
1Mch:3:23 ὡς δέ παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)   εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό ἄφνω καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-)   καί ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:3:23 Jak/jak zaś By przestawać By mówić Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Nagle I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) I też, nawet, mianowicie Obozu obóz, koszary, armia On/ona/to/to samo W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo
1Mch:3:23 O(s de\ e)pau/sato lalO=n, e)nE/lato ei)s au)tou\s a)/fnO, kai\ sunetri/bE *sE/rOn kai\ E( parembolE\ au)tou= e)nO/pion au)tou=.
1Mch:3:23 hOs de epausato lalOn, enElato eis autus afnO, kai synetribE sErOn kai hE parembolE autu enOpion autu.
1Mch:3:23 C x VAI_AMI3S V2_PAPNSM V3I_IMI3S P RD_APM D C VDI_API3S N_NSM C RA_NSF N1_NSF RD_GSM D RD_GSM
1Mch:3:23 as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to cease to speak ć into (+acc) he/she/it/same suddenly and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) ć and also, even, namely the camp camp, barracks, army he/she/it/same in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same
1Mch:3:23 as/like Yet he/she/it-was-CEASE-ed while SPEAK-ing (nom)   into (+acc) them/same (acc) suddenly and he/she/it-was-BREAK-ed   and the (nom) camp (nom|voc) him/it/same (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
1Mch:3:23 1Mch_3:23_1 1Mch_3:23_2 1Mch_3:23_3 1Mch_3:23_4 1Mch_3:23_5 1Mch_3:23_6 1Mch_3:23_7 1Mch_3:23_8 1Mch_3:23_9 1Mch_3:23_10 1Mch_3:23_11 1Mch_3:23_12 1Mch_3:23_13 1Mch_3:23_14 1Mch_3:23_15 1Mch_3:23_16 1Mch_3:23_17
1Mch:3:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:3:24 καὶ ἐδίωκον αὐτὸν ἐν τῇ καταβάσει Βαιθωρων ἕως τοῦ πεδίου· καὶ ἔπεσον ἀπ’ αὐτῶν εἰς ἄνδρας ὀκτακοσίους, οἱ δὲ λοιποὶ ἔφυγον εἰς γῆν Φυλιστιιμ.
1Mch:3:24 And they pursued them from the going down of Bethhoron unto the plain, where were slain about eight hundred men of them; and the residue fled into the land of the Philistines. (1 Maccabees 3:24 Brenton)
1Mch:3:24 Ścigali ich od przejścia Bet-Choron aż do równiny. Spośród nich padło blisko ośmiuset ludzi, a inni pouciekali do ziemi Filistynów. (1 Mch 3:24 BT_4)
1Mch:3:24 καὶ ἐδίωκον αὐτὸν ἐν τῇ καταβάσει Βαιθωρων ἕως τοῦ πεδίου· καὶ ἔπεσον ἀπ’ αὐτῶν εἰς ἄνδρας ὀκτακοσίους, οἱ δὲ λοιποὶ ἔφυγον εἰς γῆν Φυλιστιιμ.
1Mch:3:24 καί διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό κατά·βασις, -εως, ἡ   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό   καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὀκτα·κόσιοι -αι -α [LXX] ὁ ἡ τό δέ λοιπός -ή -όν φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ  
1Mch:3:24 I też, nawet, mianowicie By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Schodzenie Aż; świtaj I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Osiemset zaś Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} By uciekać Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia
1Mch:3:24 kai\ e)di/Okon au)to\n e)n tE=| kataba/sei *baiTOrOn e(/Os tou= pedi/ou· kai\ e)/peson a)p’ au)tO=n ei)s a)/ndras o)ktakosi/ous, oi( de\ loipoi\ e)/fugon ei)s gE=n *fulistiim.
1Mch:3:24 kai ediOkon auton en tE katabasei baiTOrOn heOs tu pediu· kai epeson ap’ autOn eis andras oktakosius, hoi de loipoi efygon eis gEn fylistiim.
1Mch:3:24 C V1I_IAI3P RD_ASM P RA_DSF N3I_DSF N_GS D RA_GSN N2N_GSN C VBI_AAI3P P RD_GPM P N3_APM A1A_APM RA_NPM x A1_NPM VBI_AAI3P P N1_ASF N_GPM
1Mch:3:24 and also, even, namely to prosecute/pursue prosecute: put on trial he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the descent ć until; dawn the ć and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same into (+acc) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". eight hundred the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] remaining well then, sο, now, the rest to flee into (+acc) earth/land ć
1Mch:3:24 and I-was-PROSECUTE/PURSUE-ing, they-were-PROSECUTE/PURSUE-ing him/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) descent (dat)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen)   and I-FALL-ed, they-FALL-ed away from (+gen) them/same (gen) into (+acc) men, husbands (acc) eight hundred (acc) the (nom) Yet remaining ([Adj] nom|voc) I-FLEE-ed, they-FLEE-ed into (+acc) earth/land (acc)  
1Mch:3:24 1Mch_3:24_1 1Mch_3:24_2 1Mch_3:24_3 1Mch_3:24_4 1Mch_3:24_5 1Mch_3:24_6 1Mch_3:24_7 1Mch_3:24_8 1Mch_3:24_9 1Mch_3:24_10 1Mch_3:24_11 1Mch_3:24_12 1Mch_3:24_13 1Mch_3:24_14 1Mch_3:24_15 1Mch_3:24_16 1Mch_3:24_17 1Mch_3:24_18 1Mch_3:24_19 1Mch_3:24_20 1Mch_3:24_21 1Mch_3:24_22 1Mch_3:24_23 1Mch_3:24_24
1Mch:3:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:3:25 καὶ ἤρξατο ὁ φόβος Ιουδου καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ καὶ ἡ πτόη ἐπέπιπτεν ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ αὐτῶν·
1Mch:3:25 Then began the fear of Judas and his brethren, and an exceeding great dread, to fall upon the nations round about them: (1 Maccabees 3:25 Brenton)
1Mch:3:25 Wtedy zaczęto się bać Judy i jego braci, a strach przed nimi padł na okoliczne narody. (1 Mch 3:25 BT_4)
1Mch:3:25 καὶ ἤρξατο φόβος Ιουδου καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ καὶ πτόη ἐπέπιπτεν ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ αὐτῶν·
1Mch:3:25 καί ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό κύκλῳ αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:3:25 I też, nawet, mianowicie By zaczynać się Obawa [zobacz fobię] Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Brat; siostra On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By spadać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] W kole On/ona/to/to samo
1Mch:3:25 kai\ E)/rXato o( fo/bos *ioudou kai\ tO=n a)delfO=n au)tou= kai\ E( pto/E e)pe/pipten e)pi\ ta\ e)/TnE ta\ ku/klO| au)tO=n·
1Mch:3:25 kai ErXato ho fobos iudu kai tOn adelfOn autu kai hE ptoE epepipten epi ta eTnE ta kyklO autOn·
1Mch:3:25 C VAI_AMI3S RA_NSM N2_NSM N1T_GSM C RA_GPM N2_GPM RD_GSM C RA_NSF N1_NSF V1I_IAI3S P RA_APN N3E_APN RA_APN N2_DSM RD_GPM
1Mch:3:25 and also, even, namely to begin the fear [see phobia] Judas/Judah and also, even, namely the brother; sister he/she/it/same and also, even, namely the ć to fall upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the nation [see ethnic] the in a circle he/she/it/same
1Mch:3:25 and he/she/it-was-BEGIN-ed the (nom) fear (nom) Judas/Judah (gen) and the (gen) brothers (gen); sisters (gen) him/it/same (gen) and the (nom)   he/she/it-was-FALL-ing-UPON upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) the (nom|acc) in a circle them/same (gen)
1Mch:3:25 1Mch_3:25_1 1Mch_3:25_2 1Mch_3:25_3 1Mch_3:25_4 1Mch_3:25_5 1Mch_3:25_6 1Mch_3:25_7 1Mch_3:25_8 1Mch_3:25_9 1Mch_3:25_10 1Mch_3:25_11 1Mch_3:25_12 1Mch_3:25_13 1Mch_3:25_14 1Mch_3:25_15 1Mch_3:25_16 1Mch_3:25_17 1Mch_3:25_18 1Mch_3:25_19
1Mch:3:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:3:26 καὶ ἤγγισεν ἕως τοῦ βασιλέως τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ὑπὲρ τῶν παρατάξεων Ιουδου ἐξηγεῖτο τὰ ἔθνη.
1Mch:3:26 Insomuch as his fame came unto the king, and all nations talked of the battles of Judas. (1 Maccabees 3:26 Brenton)
1Mch:3:26 Wieść o nim doszła aż do króla, a narody opowiadały o walkach Judy. (1 Mch 3:26 BT_4)
1Mch:3:26 καὶ ἤγγισεν ἕως τοῦ βασιλέως τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ὑπὲρ τῶν παρατάξεων Ιουδου ἐξηγεῖτο τὰ ἔθνη.
1Mch:3:26 καί ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὑπέρ ὁ ἡ τό   Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐξ·ηγέομαι (εξ+ηγ(ε)-, εξ+ηγη·σ-, εξ+ηγη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
1Mch:3:26 I też, nawet, mianowicie Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Aż; świtaj Król Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Judasz/Juda By objaśniać [zobacz egzegezę, egzegezę] głównie, by prowadzić poza. wtórnie, by objaśniać, to jest, oświadczać albo opisywać i, w tak robieniu, by prowadzić inni przez opowiadanie tak , że oni mogą doświadczać sprawy również. Naród [zobacz etniczny]
1Mch:3:26 kai\ E)/ggisen e(/Os tou= basile/Os to\ o)/noma au)tou=, kai\ u(pe\r tO=n parata/XeOn *ioudou e)XEgei=to ta\ e)/TnE.
1Mch:3:26 kai Engisen heOs tu basileOs to onoma autu, kai hyper tOn parataXeOn iudu eXEgeito ta eTnE.
1Mch:3:26 C VAI_AAI3S D RA_GSM N3V_GSM RA_NSN N3M_NSN RD_GSM C P RA_GPM N3I_GPM N1T_GSM V2I_IMI3P RA_NPN N3E_NPN
1Mch:3:26 and also, even, namely to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) until; dawn the king the name with regard to he/she/it/same and also, even, namely above (+acc), on behalf of (+gen) the ć Judas/Judah to expound [see exegesis, exegete] primarily, to lead the way out. secondarily, to expound, i.e., declare or describe and, in so doing, to lead others through the narrative so that they may experience the matter too. the nation [see ethnic]
1Mch:3:26 and he/she/it-NEAR-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) king (gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen)   Judas/Judah (gen) he/she/it-was-being-EXPOUND-ed the (nom|acc) nations (nom|acc|voc)
1Mch:3:26 1Mch_3:26_1 1Mch_3:26_2 1Mch_3:26_3 1Mch_3:26_4 1Mch_3:26_5 1Mch_3:26_6 1Mch_3:26_7 1Mch_3:26_8 1Mch_3:26_9 1Mch_3:26_10 1Mch_3:26_11 1Mch_3:26_12 1Mch_3:26_13 1Mch_3:26_14 1Mch_3:26_15 1Mch_3:26_16
1Mch:3:26 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:3:27 Ὡς δὲ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς Ἀντίοχος τοὺς λόγους τούτους, ὠργίσθη θυμῷ καὶ ἀπέστειλεν καὶ συνήγαγεν τὰς δυνάμεις πάσας τῆς βασιλείας αὐτοῦ, παρεμβολὴν ἰσχυρὰν σφόδρα.
1Mch:3:27 Now when king Antiochus heard these things, he was full of indignation: wherefore he sent and gathered together all the forces of his realm, even a very strong army. (1 Maccabees 3:27 Brenton)
1Mch:3:27 Antioch, dowiedziawszy się o tych wypadkach, zawrzał gniewem. Rozesłał rozkazy i zgromadził wszystkie siły swego królestwa, armię bardzo wielką. (1 Mch 3:27 BT_4)
1Mch:3:27 Ὡς δὲ ἤκουσεν βασιλεὺς Ἀντίοχος τοὺς λόγους τούτους, ὠργίσθη θυμῷ καὶ ἀπέστειλεν καὶ συνήγαγεν τὰς δυνάμεις πάσας τῆς βασιλείας αὐτοῦ, παρεμβολὴν ἰσχυρὰν σφόδρα.
1Mch:3:27 ὡς δέ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ἰσχυρός -ά -όν σφόδρα
1Mch:3:27 Jak/jak zaś By słyszeć Król Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By robić zły Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. I też, nawet, mianowicie zamawiać I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Zdolność Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Królestwo On/ona/to/to samo Obozu obóz, koszary, armia Potężny silny, potężny, silny, Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
1Mch:3:27 *(Os de\ E)/kousen o( basileu\s *)anti/oCHos tou\s lo/gous tou/tous, O)rgi/sTE TumO=| kai\ a)pe/steilen kai\ sunE/gagen ta\s duna/meis pa/sas tE=s basilei/as au)tou=, parembolE\n i)sCHura\n sfo/dra.
1Mch:3:27 Os de Ekusen ho basileus antioCHos tus logus tutus, OrgisTE TymO kai apesteilen kai synEgagen tas dynameis pasas tEs basileias autu, parembolEn isCHyran sfodra.
1Mch:3:27 C x VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N2_NSM RA_APM N2_APM RD_APM VSI_API3S N2_DSM C VAI_AAI3S C VBI_AAI3S RA_APF N3I_APF A1S_APF RA_GSF N1A_GSF RD_GSM N1_ASF A1A_ASF D
1Mch:3:27 as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to hear the king ć the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to make angry wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send and also, even, namely to gather together the ability every all, each, every, the whole of; to sprinkle the kingdom he/she/it/same camp camp, barracks, army mighty forceful, powerful, strong, vehement, intense, keen, inveighingly, eager
1Mch:3:27 as/like Yet he/she/it-HEAR-ed the (nom) king (nom)   the (acc) words (acc) these (acc) he/she/it-was-MAKE-ed-ANGRY wrath (dat) and he/she/it-ORDER FORTH-ed and he/she/it-GATHER TOGETHER-ed the (acc) abilities (acc, nom|voc) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) him/it/same (gen) camp (acc) mighty ([Adj] acc) vehement,
1Mch:3:27 1Mch_3:27_1 1Mch_3:27_2 1Mch_3:27_3 1Mch_3:27_4 1Mch_3:27_5 1Mch_3:27_6 1Mch_3:27_7 1Mch_3:27_8 1Mch_3:27_9 1Mch_3:27_10 1Mch_3:27_11 1Mch_3:27_12 1Mch_3:27_13 1Mch_3:27_14 1Mch_3:27_15 1Mch_3:27_16 1Mch_3:27_17 1Mch_3:27_18 1Mch_3:27_19 1Mch_3:27_20 1Mch_3:27_21 1Mch_3:27_22 1Mch_3:27_23 1Mch_3:27_24
1Mch:3:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:3:28 καὶ ἤνοιξεν τὸ γαζοφυλάκιον αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν ὀψώνια ταῖς δυνάμεσιν εἰς ἐνιαυτὸν καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς εἶναι ἑτοίμους εἰς πᾶσαν χρείαν.
1Mch:3:28 He opened also his treasure, and gave his soldiers pay for a year, commanding them to be ready whensoever he should need them. (1 Maccabees 3:28 Brenton)
1Mch:3:28 Potem zaś otworzył swój skarbiec i na rok naprzód wydał żołd żołnierzom. Polecił też, żeby byli gotowi na wszystko. (1 Mch 3:28 BT_4)
1Mch:3:28 καὶ ἤνοιξεν τὸ γαζοφυλάκιον αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν ὀψώνια ταῖς δυνάμεσιν εἰς ἐνιαυτὸν καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς εἶναι ἑτοίμους εἰς πᾶσαν χρείαν.
1Mch:3:28 καί ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό γαζο·φυλάκιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὀψώνιον, -ου, τό ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ εἰς[1] ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἕτοιμος -η -ον εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) χρεία, -ας, ἡ
1Mch:3:28 I też, nawet, mianowicie By otwierać Skarbnica On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać Płać Zdolność Do (+przyspieszenie) Rok I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo By być Gotowy Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Potrzebuje
1Mch:3:28 kai\ E)/noiXen to\ gaDZofula/kion au)tou= kai\ e)/dOken o)PSO/nia tai=s duna/mesin ei)s e)niauto\n kai\ e)netei/lato au)toi=s ei)=nai e(toi/mous ei)s pa=san CHrei/an.
1Mch:3:28 kai EnoiXen to gaDZofylakion autu kai edOken oPSOnia tais dynamesin eis eniauton kai eneteilato autois einai hetoimus eis pasan CHreian.
1Mch:3:28 C VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM C VAI_AAI3S N2N_APN RA_DPF N3I_DPF P N2_ASM C VAI_AMI3S RD_DPM V9_PAN A1_APM P A1S_ASF N1A_ASF
1Mch:3:28 and also, even, namely to open up the treasury he/she/it/same and also, even, namely to give pay the ability into (+acc) year and also, even, namely to enjoin command he/she/it/same to be ready into (+acc) every all, each, every, the whole of; to sprinkle need
1Mch:3:28 and he/she/it-OPEN-ed-UP the (nom|acc) treasury (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-GIVE-ed paies (nom|acc|voc) the (dat) abilities (dat) into (+acc) year (acc) and he/she/it-was-ENJOIN-ed them/same (dat) to-be ready ([Adj] acc) into (+acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) need (acc)
1Mch:3:28 1Mch_3:28_1 1Mch_3:28_2 1Mch_3:28_3 1Mch_3:28_4 1Mch_3:28_5 1Mch_3:28_6 1Mch_3:28_7 1Mch_3:28_8 1Mch_3:28_9 1Mch_3:28_10 1Mch_3:28_11 1Mch_3:28_12 1Mch_3:28_13 1Mch_3:28_14 1Mch_3:28_15 1Mch_3:28_16 1Mch_3:28_17 1Mch_3:28_18 1Mch_3:28_19 1Mch_3:28_20
1Mch:3:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:3:29 καὶ εἶδεν ὅτι ἐξέλιπεν τὸ ἀργύριον ἐκ τῶν θησαυρῶν καὶ οἱ φόροι τῆς χώρας ὀλίγοι χάριν τῆς διχοστασίας καὶ πληγῆς, ἧς κατεσκεύασεν ἐν τῇ γῇ τοῦ ἆραι τὰ νόμιμα, ἃ ἦσαν ἀφ’ ἡμερῶν τῶν πρώτων,
1Mch:3:29 Nevertheless, when he saw that the money of his treasures failed and that the tributes in the country were small, because of the dissension and plague, which he had brought upon the land in taking away the laws which had been of old time; (1 Maccabees 3:29 Brenton)
1Mch:3:29 Wtedy jednak zauważył, że w skarbcach brak pieniędzy. Rozruchy bowiem i utrapienia, jakie sprowadził na te okolice, gdzie kazał znieść obyczaje obowiązujące od najdawniejszych lat, sprawiły, że podatki były małe. (1 Mch 3:29 BT_4)
1Mch:3:29 καὶ εἶδεν ὅτι ἐξέλιπεν τὸ ἀργύριον ἐκ τῶν θησαυρῶν καὶ οἱ φόροι τῆς χώρας ὀλίγοι χάριν τῆς διχοστασίας καὶ πληγῆς, ἧς κατεσκεύασεν ἐν τῇ γῇ τοῦ ἆραι τὰ νόμιμα, ἦσαν ἀφ’ ἡμερῶν τῶν πρώτων,
1Mch:3:29 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅτι ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἐκ ὁ ἡ τό θησαυρός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό φόρος, -ου, ὁ; φορέω (φορ(ε)-, φορε·σ-, φορε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ ὀλίγος -η -ον χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ὁ ἡ τό διχο·στασία, -ας, ἡ καί πληγή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ κατα·σκευάζω (κατα+σκευαζ-, κατα+σκευα·σ-, κατα+σκευα·σ-, -, κατ+εσκευασ-, κατα+σκευασ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἀρά[1], -ᾶς, ἡ; αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον
1Mch:3:29 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Kawałek srebra Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Skarb I też, nawet, mianowicie Podatek (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)); by nosić {by niszczyć} sukienkę, szatę, ubierać się, płaszcz {pokrycie}, część garderoby, suknia Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Mało [zobacz oligarchię] Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Niezgoda I też, nawet, mianowicie Uderzaj/plagę Kto/, który/, który By robić gotowy buduj, fabrykuj, słoduj, produkuj, przygotowuj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Klnij; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Kto/, który/, który By być Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Po pierwsze
1Mch:3:29 kai\ ei)=den o(/ti e)Xe/lipen to\ a)rgu/rion e)k tO=n TEsaurO=n kai\ oi( fo/roi tE=s CHO/ras o)li/goi CHa/rin tE=s diCHostasi/as kai\ plEgE=s, E(=s kateskeu/asen e)n tE=| gE=| tou= a)=rai ta\ no/mima, a(/ E)=san a)f’ E(merO=n tO=n prO/tOn,
1Mch:3:29 kai eiden hoti eXelipen to argyrion ek tOn TEsaurOn kai hoi foroi tEs CHOras oligoi CHarin tEs diCHostasias kai plEgEs, hEs kateskeuasen en tE gE tu arai ta nomima, ha Esan af’ hEmerOn tOn prOtOn,
1Mch:3:29 C VBI_AAI3S C VBI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN P RA_GPM N2_GPM C RA_NPM N2_NPM RA_GSF N1A_GSF A1_NPM N3_ASF RA_GSF N1A_GSF C N1_GSF RR_GSF VAI_AAI3S P RA_DSF N1_DSF RA_GSN VA_AAN RA_APN A1_APN RR_APN V9_IAI3P P N1A_GPF RA_GPF A1_GPFS
1Mch:3:29 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because/that to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the piece of silver out of (+gen) ἐξ before vowels the treasure and also, even, namely the Tax (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)); to wear frock, robe, dress, coat, garment, gown the region realm (clίme); land, country, territory, tract little [see oligarchy] for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] the dissension and also, even, namely strike/plague who/whom/which to make ready construct, fabricate, malt, manufacture, prepare in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land the curse; to lift/pick up take up, tote, raise the ć who/whom/which to be from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing day the first
1Mch:3:29 and he/she/it-SEE-ed because/that he/she/it-FAIL-ed the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) treasures (gen) and the (nom) Taxes (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-WEAR-ing (opt) the (gen) region (gen), regions (acc) few (nom|voc) for; grace (acc) the (gen) dissension (gen), dissensions (acc) and strike/plague (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-MAKE READY-ed in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) the (gen) curses (nom|voc); to-LIFT/PICK-UP, be-you(sg)-LIFT/PICK-ed-UP!, he/she/it-happens-to-LIFT/PICK-UP (opt) the (nom|acc)   who/whom/which (nom|acc) they-were away from (+gen) days (gen) the (gen) first (gen)
1Mch:3:29 1Mch_3:29_1 1Mch_3:29_2 1Mch_3:29_3 1Mch_3:29_4 1Mch_3:29_5 1Mch_3:29_6 1Mch_3:29_7 1Mch_3:29_8 1Mch_3:29_9 1Mch_3:29_10 1Mch_3:29_11 1Mch_3:29_12 1Mch_3:29_13 1Mch_3:29_14 1Mch_3:29_15 1Mch_3:29_16 1Mch_3:29_17 1Mch_3:29_18 1Mch_3:29_19 1Mch_3:29_20 1Mch_3:29_21 1Mch_3:29_22 1Mch_3:29_23 1Mch_3:29_24 1Mch_3:29_25 1Mch_3:29_26 1Mch_3:29_27 1Mch_3:29_28 1Mch_3:29_29 1Mch_3:29_30 1Mch_3:29_31 1Mch_3:29_32 1Mch_3:29_33 1Mch_3:29_34 1Mch_3:29_35
1Mch:3:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:3:30 καὶ εὐλαβήθη μὴ οὐκ ἔχῃ ὡς ἅπαξ καὶ δὶς εἰς τὰς δαπάνας καὶ τὰ δόματα, ἃ ἐδίδου ἔμπροσθεν δαψιλῇ χειρὶ καὶ ἐπερίσσευσεν ὑπὲρ τοὺς βασιλεῖς τοὺς ἔμπροσθεν,
1Mch:3:30 He feared that he should not be able to bear the charges any longer, nor to have such gifts to give so liberally as he did before: for he had abounded above the kings that were before him. (1 Maccabees 3:30 Brenton)
1Mch:3:30 Obawiał się więc, że, jak nieraz się to już zdarzało, nie będzie miał pieniędzy na wydatki i na podarunki, które poprzednio rozdawał hojną ręką. Był bowiem bardziej rozrzutny niż inni królowie, jego poprzednicy. (1 Mch 3:30 BT_4)
1Mch:3:30 καὶ εὐλαβήθη μὴ οὐκ ἔχῃ ὡς ἅπαξ καὶ δὶς εἰς τὰς δαπάνας καὶ τὰ δόματα, ἐδίδου ἔμπροσθεν δαψιλῇ χειρὶ καὶ ἐπερίσσευσεν ὑπὲρ τοὺς βασιλεῖς τοὺς ἔμπροσθεν,
1Mch:3:30 καί εὐ·λαβέομαι (ευλαβ(ε)-, -, -, -, -, ευλαβη·θ-) μή οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὡς ἅπαξ καί δίς εἰς[1] ὁ ἡ τό δαπάνη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον) ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἔμ·προσ·θεν/-θε   χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν καί περισσεύω (περισσευ-, -, περισσευ·σ-, -, -, περισσευ·θ-) ὑπέρ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἔμ·προσ·θεν/-θε
1Mch:3:30 I też, nawet, mianowicie By strzec się ([branie dobrze] ostrożny, troszczyć się o, cześć) Nie ??? Przed przydechem mocnym By mieć Jak/jak Raz I też, nawet, mianowicie Dwa razy Do (+przyspieszenie) Koszt I też, nawet, mianowicie Dar Kto/, który/, który By dawać Przedtem/w przodzie z Ręka I też, nawet, mianowicie By robić obfitować pozostawaj wszędzie {skończony}, obfitość, przyczynowy, rób oszczędności, pozostałości, nadmiar, zbyteczny, nadwyżka Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Król Przedtem/w przodzie z
1Mch:3:30 kai\ eu)labE/TE mE\ ou)k e)/CHE| O(s a(/paX kai\ di\s ei)s ta\s dapa/nas kai\ ta\ do/mata, a(/ e)di/dou e)/mprosTen daPSilE=| CHeiri\ kai\ e)peri/sseusen u(pe\r tou\s basilei=s tou\s e)/mprosTen,
1Mch:3:30 kai eulabETE mE uk eCHE hOs hapaX kai dis eis tas dapanas kai ta domata, ha edidu emprosTen daPSilE CHeiri kai eperisseusen hyper tus basileis tus emprosTen,
1Mch:3:30 C VC_API3S D D V1_PAS3S C D C D P RA_APF N1_APF C RA_APN N3M_APN RR_APN V8I_IMI3S D A3H_DSF N3_DSF C VAI_AAI3S P RA_APM N3V_APM RA_APM D
1Mch:3:30 and also, even, namely to beware ([taking-well] cautious, care for, reverence) not οὐχ before rough breathing to have as/like once and also, even, namely twice into (+acc) the cost and also, even, namely the gift who/whom/which to give before/in front of ć hand and also, even, namely to make to abound remain over, abundance, causal, spare, leftover, excess, superfluous, surplus above (+acc), on behalf of (+gen) the king the before/in front of
1Mch:3:30 and he/she/it-was-BEWARE-ed not not you(sg)-are-being-HAVE-ed, he/she/it-should-be-HAVE-ing, you(sg)-should-be-being-HAVE-ed as/like once and twice into (+acc) the (acc) costs (acc) and the (nom|acc) gifts (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was-GIVE-ing before/in front of   hand (dat) and he/she/it-MAKE TO ABOUND-ed above (+acc), on behalf of (+gen) the (acc) kings (acc, nom|voc) the (acc) before/in front of
1Mch:3:30 1Mch_3:30_1 1Mch_3:30_2 1Mch_3:30_3 1Mch_3:30_4 1Mch_3:30_5 1Mch_3:30_6 1Mch_3:30_7 1Mch_3:30_8 1Mch_3:30_9 1Mch_3:30_10 1Mch_3:30_11 1Mch_3:30_12 1Mch_3:30_13 1Mch_3:30_14 1Mch_3:30_15 1Mch_3:30_16 1Mch_3:30_17 1Mch_3:30_18 1Mch_3:30_19 1Mch_3:30_20 1Mch_3:30_21 1Mch_3:30_22 1Mch_3:30_23 1Mch_3:30_24 1Mch_3:30_25 1Mch_3:30_26 1Mch_3:30_27
1Mch:3:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:3:31 καὶ ἠπορεῖτο τῇ ψυχῇ αὐτοῦ σφόδρα καὶ ἐβουλεύσατο τοῦ πορευθῆναι εἰς τὴν Περσίδα καὶ λαβεῖν τοὺς φόρους τῶν χωρῶν καὶ συναγαγεῖν ἀργύριον πολύ.
1Mch:3:31 Wherefore, being greatly perplexed in his mind, he determined to go into Persia, there to take the tributes of the countries, and to gather much money. (1 Maccabees 3:31 Brenton)
1Mch:3:31 W tych wielkich swoich kłopotach postanowił, że uda się do Persji, zbierze podatki z tamtejszych krain i nagromadzi wiele pieniędzy. (1 Mch 3:31 BT_4)
1Mch:3:31 καὶ ἠπορεῖτο τῇ ψυχῇ αὐτοῦ σφόδρα καὶ ἐβουλεύσατο τοῦ πορευθῆναι εἰς τὴν Περσίδα καὶ λαβεῖν τοὺς φόρους τῶν χωρῶν καὶ συναγαγεῖν ἀργύριον πολύ.
1Mch:3:31 καί ἀ·πορέω (απορ(ε)-, απορη·σ-, -, -, -, απορη·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό σφόδρα καί βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό Περσί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό φόρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό χῶρος, -οῦ, ὁ; χώρα, -ας, ἡ; χωρέω (χωρ(ε)-, -, χωρη·σ-, -, -, -) καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
1Mch:3:31 I też, nawet, mianowicie Do ??? Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się On/ona/to/to samo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie Do ??? By iść Do (+przyspieszenie) Persis I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Podatek (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)) Północno-zachodnia też * okolica (cl?Mnie), ziemia, kraj; królestwo okolicy (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat}; by kierować się {by robić dla} do pokoju przyjmuj; trzymaj się, zawieraj; (intrans.) bądź pokój I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Kawałek srebra Dużo
1Mch:3:31 kai\ E)porei=to tE=| PSuCHE=| au)tou= sfo/dra kai\ e)bouleu/sato tou= poreuTE=nai ei)s tE\n *persi/da kai\ labei=n tou\s fo/rous tO=n CHOrO=n kai\ sunagagei=n a)rgu/rion polu/.
1Mch:3:31 kai Eporeito tE PSyCHE autu sfodra kai ebuleusato tu poreuTEnai eis tEn persida kai labein tus forus tOn CHOrOn kai synagagein argyrion poly.
1Mch:3:31 C V2I_IMI3S RA_DSF N1_DSF RD_GSM D C VAI_AMI3S RA_GSN VC_APN P RA_ASF N3D_ASF C VB_AAN RA_APM N2_APM RA_GPF N1A_GPF C VB_AAN N2N_ASN A1P_ASN
1Mch:3:31 and also, even, namely to ??? the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool he/she/it/same vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to ??? the to go into (+acc) the Persis and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the Tax (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)) the northwest also * region (clίme), land, country; region realm (clίme); land, country, territory, tract; to make room for accept; hold, contain; (intrans.) be room and also, even, namely to gather together piece of silver much
1Mch:3:31 and he/she/it-was-being-???-ed the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed him/it/same (gen) vehement, and he/she/it-was-???-ed the (gen) to-be-GO-ed into (+acc) the (acc) Persis (acc) and to-TAKE HOLD OF the (acc) Taxes (acc) the (gen) northwests (gen); regions (gen); while MAKE-ing-ROOM-FOR (nom) and to-GATHER TOGETHER piece of silver (nom|acc|voc) much (nom|acc)
1Mch:3:31 1Mch_3:31_1 1Mch_3:31_2 1Mch_3:31_3 1Mch_3:31_4 1Mch_3:31_5 1Mch_3:31_6 1Mch_3:31_7 1Mch_3:31_8 1Mch_3:31_9 1Mch_3:31_10 1Mch_3:31_11 1Mch_3:31_12 1Mch_3:31_13 1Mch_3:31_14 1Mch_3:31_15 1Mch_3:31_16 1Mch_3:31_17 1Mch_3:31_18 1Mch_3:31_19 1Mch_3:31_20 1Mch_3:31_21 1Mch_3:31_22 1Mch_3:31_23
1Mch:3:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:3:32 καὶ κατέλιπεν Λυσίαν ἄνθρωπον ἔνδοξον καὶ ἀπὸ γένους τῆς βασιλείας ἐπὶ τῶν πραγμάτων τοῦ βασιλέως ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτου καὶ ἕως ὁρίων Αἰγύπτου
1Mch:3:32 So he left Lysias, a nobleman, and one of the blood royal, to oversee the affairs of the king from the river Euphrates unto the borders of Egypt: (1 Maccabees 3:32 Brenton)
1Mch:3:32 Jako wielkorządcę królewskiego od rzeki Eufrat aż do granic Egiptu zostawił Lizjasza, człowieka poważanego, pochodzącego z królewskiego rodu, (1 Mch 3:32 BT_4)
1Mch:3:32 καὶ κατέλιπεν Λυσίαν ἄνθρωπον ἔνδοξον καὶ ἀπὸ γένους τῆς βασιλείας ἐπὶ τῶν πραγμάτων τοῦ βασιλέως ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτου καὶ ἕως ὁρίων Αἰγύπτου
1Mch:3:32 καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) Λυσίας, -ου, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἔν·δοξος -ον καί ἀπό γένο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ Εὐφράτης, -οῦ, ὁ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) Αἴγυπτος, -ου, ἡ
1Mch:3:32 I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Lizjasz Ludzki Sławny sławny, sławny I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Królestwo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sprawa [zobacz pragmatyczny] Król Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rzeka Eufrat I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz Egipt [kraj z]
1Mch:3:32 kai\ kate/lipen *lusi/an a)/nTrOpon e)/ndoXon kai\ a)po\ ge/nous tE=s basilei/as e)pi\ tO=n pragma/tOn tou= basile/Os a)po\ tou= potamou= *eu)fra/tou kai\ e(/Os o(ri/On *ai)gu/ptou
1Mch:3:32 kai katelipen lysian anTrOpon endoXon kai apo genus tEs basileias epi tOn pragmatOn tu basileOs apo tu potamu eufratu kai heOs horiOn aigyptu
1Mch:3:32 C VBI_AAI3S N1T_ASM N2_ASM A1B_ASM C P N3E_GSN RA_GSF N1A_GSF P RA_GPN N3M_GPN RA_GSM N3V_GSM P RA_GSM N2_GSM N1M_GSM C D N2N_GPN N2_GSF
1Mch:3:32 and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up Lysias human glorious illustrious, renowned and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing race race, class, kind the kingdom upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the matter [see pragmatic] the king from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the river Euphrates and also, even, namely until; dawn boundary; to ordain/mark off Egypt [country of]
1Mch:3:32 and he/she/it-LEAVE-ed-BEHIND Lysias (acc) human (acc) glorious ([Adj] acc, nom|acc|voc) and away from (+gen) race (gen) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) matters (gen) the (gen) king (gen) away from (+gen) the (gen) river (gen) Euphrates (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) boundaries (gen); going-to-ORDAIN/MARK (fut ptcp) (nom) Egypt (gen)
1Mch:3:32 1Mch_3:32_1 1Mch_3:32_2 1Mch_3:32_3 1Mch_3:32_4 1Mch_3:32_5 1Mch_3:32_6 1Mch_3:32_7 1Mch_3:32_8 1Mch_3:32_9 1Mch_3:32_10 1Mch_3:32_11 1Mch_3:32_12 1Mch_3:32_13 1Mch_3:32_14 1Mch_3:32_15 1Mch_3:32_16 1Mch_3:32_17 1Mch_3:32_18 1Mch_3:32_19 1Mch_3:32_20 1Mch_3:32_21 1Mch_3:32_22 1Mch_3:32_23
1Mch:3:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:3:33 καὶ τρέφειν Ἀντίοχον τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἕως τοῦ ἐπιστρέψαι αὐτόν·
1Mch:3:33 And to bring up his son Antiochus, until he came again. (1 Maccabees 3:33 Brenton)
1Mch:3:33 i polecił mu, żeby aż do jego powrotu wychowywał jego syna, Antiocha. (1 Mch 3:33 BT_4)
1Mch:3:33 καὶ τρέφειν Ἀντίοχον τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἕως τοῦ ἐπιστρέψαι αὐτόν·
1Mch:3:33 καί τρέφω (τρεφ-, θρεψ-, θρεψ-, -, τεθραφ-, τραφ·[θ]-)   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:3:33 I też, nawet, mianowicie By żywić się Syn On/ona/to/to samo Aż; świtaj By odwracać się dookoła On/ona/to/to samo
1Mch:3:33 kai\ tre/fein *)anti/oCHon to\n ui(o\n au)tou= e(/Os tou= e)pistre/PSai au)to/n·
1Mch:3:33 kai trefein antioCHon ton hyion autu heOs tu epistrePSai auton·
1Mch:3:33 C V1_PAN N2_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM D RA_GSN VA_AAN RD_ASM
1Mch:3:33 and also, even, namely to feed ć the son he/she/it/same until; dawn the to turn around he/she/it/same
1Mch:3:33 and to-be-FEED-ing   the (acc) son (acc) him/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-TURN-AROUND, be-you(sg)-TURN-ed-AROUND!, he/she/it-happens-to-TURN-AROUND (opt) him/it/same (acc)
1Mch:3:33 1Mch_3:33_1 1Mch_3:33_2 1Mch_3:33_3 1Mch_3:33_4 1Mch_3:33_5 1Mch_3:33_6 1Mch_3:33_7 1Mch_3:33_8 1Mch_3:33_9 1Mch_3:33_10
1Mch:3:33 x x x x x x x x x x
1Mch:3:34 καὶ παρέδωκεν αὐτῷ τὰς ἡμίσεις τῶν δυνάμεων καὶ τοὺς ἐλέφαντας καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ περὶ πάντων, ὧν ἠβούλετο, καὶ περὶ τῶν κατοικούντων τὴν Ιουδαίαν καὶ Ιερουσαλημ
1Mch:3:34 Moreover he delivered unto him the half of his forces, and the elephants, and gave him charge of all things that he would have done, as also concerning them that dwelt in Juda and Jerusalem: (1 Maccabees 3:34 Brenton)
1Mch:3:34 Pozostawił mu także połowę swych wojsk razem ze słoniami i dał mu wskazówki co do wszystkich swoich zamiarów i co do mieszkańców Judei i Jerozolimy; (1 Mch 3:34 BT_4)
1Mch:3:34 καὶ παρέδωκεν αὐτῷ τὰς ἡμίσεις τῶν δυνάμεων καὶ τοὺς ἐλέφαντας καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ περὶ πάντων, ὧν ἠβούλετο, καὶ περὶ τῶν κατοικούντων τὴν Ιουδαίαν καὶ Ιερουσαλημ
1Mch:3:34 καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό   καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό περί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) καί περί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον καί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
1Mch:3:34 I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Pół Zdolność I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By planować/decyduj się/zamierzaj I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Judea [okolica z]; żydowski I też, nawet, mianowicie Jerozolima [miasto z]
1Mch:3:34 kai\ pare/dOken au)tO=| ta\s E(mi/seis tO=n duna/meOn kai\ tou\s e)le/fantas kai\ e)netei/lato au)tO=| peri\ pa/ntOn, O(=n E)bou/leto, kai\ peri\ tO=n katoikou/ntOn tE\n *ioudai/an kai\ *ierousalEm