1Mch:5:1 καὶ ἐγένετο ὅτε ἤκουσαν τὰ ἔθνη κυκλόθεν ὅτι ᾠκοδομήθη τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐνεκαινίσθη τὸ ἁγίασμα ὡς τὸ πρότερον, καὶ ὠργίσθησαν σφόδρα
1Mch:5:1 Now when the nations round about heard that the altar was built and the sanctuary renewed as before, it displeased them very much. (1 Maccabees 5:1 Brenton)
1Mch:5:1 Gdy okoliczne narody dowiedziały się, że odbudowano ołtarz, a świątynię na nowo poświęcono, tak jak poprzednio, rozgniewały się bardzo (1 Mch 5:1 BT_4)
1Mch:5:1 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἤκουσαν τὰ ἔθνη κυκλόθεν ὅτι ᾠκοδομήθη τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐνεκαινίσθη τὸ ἁγίασμα ὡς τὸ πρότερον, καὶ ὠργίσθησαν σφόδρα
1Mch:5:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὅτε ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη κυκλό·θεν ὅτι οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί ἐγ·καινίζω (εν+καινιζ-, εν+καινι(ε)·[σ]-, εν+καινι·σ-, -, εν+κεκαινισ-, εν+καινισ·θ-) ὁ ἡ τό   ὡς ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) καί ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) σφόδρα
1Mch:5:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kiedy By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Naród [zobacz etniczny] Dookoła Ponieważ/tamto By budować/buduj moralnie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie By inaugurować Jak/jak Wcześniej I też, nawet, mianowicie By robić zły Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
1Mch:5:1 *kai\ e)ge/neto o(/te E)/kousan ta\ e)/TnE kuklo/Ten o(/ti O)|kodomE/TE to\ TusiastE/rion kai\ e)nekaini/sTE to\ a(gi/asma O(s to\ pro/teron, kai\ O)rgi/sTEsan sfo/dra
1Mch:5:1 kai egeneto hote Ekusan ta eTnE kykloTen hoti OkodomETE to TysiastErion kai enekainisTE to hagiasma hOs to proteron, kai OrgisTEsan sfodra
1Mch:5:1 C VBI_AMI3S D VAI_AAI3P RA_NPN N3E_NPN D C VCI_API3S RA_NSN N2N_NSN C VSI_API3S RA_NSN N3M_NSN C RA_ASN A1_ASN C VSI_API3P D
1Mch:5:1 and also, even, namely to become become, happen when to have come I have come. I have arrived.; to hear the nation [see ethnic] around because/that to build/edify the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely to inaugurate the ć as/like the earlier and also, even, namely to make angry vehement, intense, keen, inveighingly, eager
1Mch:5:1 and he/she/it-was-BECOME-ed when while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) around because/that he/she/it-was-BUILD/EDIFY-ed the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) and he/she/it-was-INAUGURATE-ed the (nom|acc)   as/like the (nom|acc) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) and they-were-MAKE-ed-ANGRY vehement,
1Mch:5:1 1Mch_5:1_1 1Mch_5:1_2 1Mch_5:1_3 1Mch_5:1_4 1Mch_5:1_5 1Mch_5:1_6 1Mch_5:1_7 1Mch_5:1_8 1Mch_5:1_9 1Mch_5:1_10 1Mch_5:1_11 1Mch_5:1_12 1Mch_5:1_13 1Mch_5:1_14 1Mch_5:1_15 1Mch_5:1_16 1Mch_5:1_17 1Mch_5:1_18 1Mch_5:1_19 1Mch_5:1_20 1Mch_5:1_21
1Mch:5:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:5:2 καὶ ἐβουλεύσαντο τοῦ ἆραι τὸ γένος Ιακωβ τοὺς ὄντας ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ ἤρξαντο τοῦ θανατοῦν ἐν τῷ λαῷ καὶ ἐξαίρειν.
1Mch:5:2 Wherefore they thought to destroy the generation of Jacob that was among them, and thereupon they began to slay and destroy the people. (1 Maccabees 5:2 Brenton)
1Mch:5:2 i postanowiły, że trzeba wytępić tych z rodu Jakuba, którzy mieszkają pomiędzy nimi. Zaczęto więc lud mordować i tępić. (1 Mch 5:2 BT_4)
1Mch:5:2 καὶ ἐβουλεύσαντο τοῦ ἆραι τὸ γένος Ιακωβ τοὺς ὄντας ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ ἤρξαντο τοῦ θανατοῦν ἐν τῷ λαῷ καὶ ἐξαίρειν.
1Mch:5:2 καί βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) ὁ ἡ τό ἀρά[1], -ᾶς, ἡ; αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἐν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-); ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-)
1Mch:5:2 I też, nawet, mianowicie Do ??? Klnij; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Jacob By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zaczynać się By zgładzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie I też, nawet, mianowicie By usuwać; by wyjmować
1Mch:5:2 kai\ e)bouleu/santo tou= a)=rai to\ ge/nos *iakOb tou\s o)/ntas e)n me/sO| au)tO=n kai\ E)/rXanto tou= Tanatou=n e)n tO=| laO=| kai\ e)Xai/rein.
1Mch:5:2 kai ebuleusanto tu arai to genos iakOb tus ontas en mesO autOn kai ErXanto tu Tanatun en tO laO kai eXairein.
1Mch:5:2 C VAI_AMI3P RA_GSN VA_AAN RA_ASN N3E_ASN N_GSM RA_APM V9_PAPAPM P A1_DSM RD_GPM C VAI_AMI3P RA_GSN V4_PAN P RA_DSM N2_DSM C V1_PAN
1Mch:5:2 and also, even, namely to ??? the curse; to lift/pick up take up, tote, raise the race race, class, kind Jacob the to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same and also, even, namely to begin the to put to death in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the people and also, even, namely to remove; to take out
1Mch:5:2 and they-were-???-ed the (gen) curses (nom|voc); to-LIFT/PICK-UP, be-you(sg)-LIFT/PICK-ed-UP!, he/she/it-happens-to-LIFT/PICK-UP (opt) the (nom|acc) race (nom|acc|voc) Jacob (indecl) the (acc) while being (acc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) them/same (gen) and they-were-BEGIN-ed the (gen) to-be-PUT-ing-TO-DEATH, while PUT-ing-TO-DEATH (nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) the (dat) people (dat) and to-be-REMOVE-ing; to-be-TAKE OUT-ing
1Mch:5:2 1Mch_5:2_1 1Mch_5:2_2 1Mch_5:2_3 1Mch_5:2_4 1Mch_5:2_5 1Mch_5:2_6 1Mch_5:2_7 1Mch_5:2_8 1Mch_5:2_9 1Mch_5:2_10 1Mch_5:2_11 1Mch_5:2_12 1Mch_5:2_13 1Mch_5:2_14 1Mch_5:2_15 1Mch_5:2_16 1Mch_5:2_17 1Mch_5:2_18 1Mch_5:2_19 1Mch_5:2_20 1Mch_5:2_21
1Mch:5:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:5:3 καὶ ἐπολέμει Ιουδας πρὸς τοὺς υἱοὺς Ησαυ ἐν τῇ Ιδουμαίᾳ, τὴν Ακραβαττήνην, ὅτι περιεκάθηντο τὸν Ισραηλ, καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς πληγὴν μεγάλην καὶ συνέστειλεν αὐτοὺς καὶ ἔλαβεν τὰ σκῦλα αὐτῶν.
1Mch:5:3 Then Judas fought against the children of Esau in Idumea at Arabattine, because they besieged Gael: and he gave them a great overthrow, and abated their courage, and took their spoils. (1 Maccabees 5:3 Brenton)
1Mch:5:3 Juda jednak walczył przeciwko synom Ezawa w Idumei, przeciwko Akrabattanie, bo dokoła osaczali Izraela. Zadał im wielką klęskę, zgnębił ich i zabrał łupy na nich zdobyte. (1 Mch 5:3 BT_4)
1Mch:5:3 καὶ ἐπολέμει Ιουδας πρὸς τοὺς υἱοὺς Ησαυ ἐν τῇ Ιδουμαίᾳ, τὴν Ακραβαττήνην, ὅτι περιεκάθηντο τὸν Ισραηλ, καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς πληγὴν μεγάλην καὶ συνέστειλεν αὐτοὺς καὶ ἔλαβεν τὰ σκῦλα αὐτῶν.
1Mch:5:3 καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ πρός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἠσαῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   ὅτι   ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πληγή, -ῆς, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί συ·στέλλω (συν+στελλ-, -, συν+στειλ·[σ]-, -, συν+εσταλ-, συν+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:5:3 I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Judasz/Juda Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Ezaw W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Idumea [okręg z] Ponieważ/tamto Izrael I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo Uderzaj/plagę Wielki I też, nawet, mianowicie By cofać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Łup On/ona/to/to samo
1Mch:5:3 kai\ e)pole/mei *ioudas pro\s tou\s ui(ou\s *Esau e)n tE=| *idoumai/a|, tE\n *akrabattE/nEn, o(/ti perieka/TEnto to\n *israEl, kai\ e)pa/taXen au)tou\s plEgE\n mega/lEn kai\ sune/steilen au)tou\s kai\ e)/laben ta\ sku=la au)tO=n.
1Mch:5:3 kai epolemei iudas pros tus hyius Esau en tE idumaia, tEn akrabattEnEn, hoti periekaTEnto ton israEl, kai epataXen autus plEgEn megalEn kai synesteilen autus kai elaben ta skyla autOn.
1Mch:5:3 C V2I_IAI3S N1T_NSM P RA_APM N2_APM N_GS P RA_DSF N1A_DSF RA_ASF N1_ASF C V5I_IMI3P RA_ASM N_ASM C VAI_AAI3S RD_APM N1_ASF A1_ASF C VAI_AAI3S RD_APM C VBI_AAI3S RA_APN N2N_APN RD_GPM
1Mch:5:3 and also, even, namely to fight war Judas/Judah toward (+acc,+gen,+dat) the son Esau in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Idumea [district of] the ć because/that ć the Israel and also, even, namely to smite he/she/it/same strike/plague great and also, even, namely to retract he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the spoil he/she/it/same
1Mch:5:3 and he/she/it-was-FIGHT-ing Judas/Judah (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) sons (acc) Esau (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) Idumea (dat) the (acc)   because/that   the (acc) Israel (indecl) and he/she/it-SMITE-ed them/same (acc) strike/plague (acc) great ([Adj] acc) and he/she/it-RETRACT-ed them/same (acc) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (nom|acc) spoils (nom|acc|voc) them/same (gen)
1Mch:5:3 1Mch_5:3_1 1Mch_5:3_2 1Mch_5:3_3 1Mch_5:3_4 1Mch_5:3_5 1Mch_5:3_6 1Mch_5:3_7 1Mch_5:3_8 1Mch_5:3_9 1Mch_5:3_10 1Mch_5:3_11 1Mch_5:3_12 1Mch_5:3_13 1Mch_5:3_14 1Mch_5:3_15 1Mch_5:3_16 1Mch_5:3_17 1Mch_5:3_18 1Mch_5:3_19 1Mch_5:3_20 1Mch_5:3_21 1Mch_5:3_22 1Mch_5:3_23 1Mch_5:3_24 1Mch_5:3_25 1Mch_5:3_26 1Mch_5:3_27 1Mch_5:3_28 1Mch_5:3_29
1Mch:5:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:5:4 καὶ ἐμνήσθη τῆς κακίας υἱῶν Βαιαν, οἳ ἦσαν τῷ λαῷ εἰς παγίδα καὶ σκάνδαλον ἐν τῷ ἐνεδρεύειν αὐτοὺς ἐν ταῖς ὁδοῖς·
1Mch:5:4 Also he remembered the injury of the children of Bean, who had been a snare and an offence unto the people, in that they lay in wait for them in the ways. (1 Maccabees 5:4 Brenton)
1Mch:5:4 Potem przypomniał sobie złości Bajanitów. Oni to bowiem urządzali zasadzki na drodze i przez to byli dla ludu sidłem i zawadą. (1 Mch 5:4 BT_4)
1Mch:5:4 καὶ ἐμνήσθη τῆς κακίας υἱῶν Βαιαν, οἳ ἦσαν τῷ λαῷ εἰς παγίδα καὶ σκάνδαλον ἐν τῷ ἐνεδρεύειν αὐτοὺς ἐν ταῖς ὁδοῖς·
1Mch:5:4 καί μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ εἰς[1] παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί σκάνδαλον, -ου, τό ἐν ὁ ἡ τό ἐν·εδρεύω (εν+εδρευ-, εν+εδρευ·σ-, εν+εδρευ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ
1Mch:5:4 I też, nawet, mianowicie By pamiętać/stawaj się uważającym z Źle źle, złośliwość Syn Kto/, który/, który By być Ludzie Do (+przyspieszenie) Pułapka {Trap} I też, nawet, mianowicie Skandalu zapadka, młotek W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By czatować On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga
1Mch:5:4 kai\ e)mnE/sTE tE=s kaki/as ui(O=n *baian, oi(\ E)=san tO=| laO=| ei)s pagi/da kai\ ska/ndalon e)n tO=| e)nedreu/ein au)tou\s e)n tai=s o(doi=s·
1Mch:5:4 kai emnEsTE tEs kakias hyiOn baian, hoi Esan tO laO eis pagida kai skandalon en tO enedreuein autus en tais hodois·
1Mch:5:4 C VSI_API3S RA_GSF N1A_GSF N2_GPM N_GS RR_NPM V9_IAI3P RA_DSM N2_DSM P N3D_ASF C N2N_ASN P RA_DSN V1_PAN RD_APM P RA_DPF N2_DPF
1Mch:5:4 and also, even, namely to remember/become mindful of the evil evil, malice son ć who/whom/which to be the people into (+acc) trap and also, even, namely scandal trigger, hammer in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to lie in wait he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road
1Mch:5:4 and he/she/it-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (gen) evil (gen), wickedness (acc) sons (gen)   who/whom/which (nom) they-were the (dat) people (dat) into (+acc) trap (acc) and scandal (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-LIE-ing-IN-WAIT them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) ways/roads (dat)
1Mch:5:4 1Mch_5:4_1 1Mch_5:4_2 1Mch_5:4_3 1Mch_5:4_4 1Mch_5:4_5 1Mch_5:4_6 1Mch_5:4_7 1Mch_5:4_8 1Mch_5:4_9 1Mch_5:4_10 1Mch_5:4_11 1Mch_5:4_12 1Mch_5:4_13 1Mch_5:4_14 1Mch_5:4_15 1Mch_5:4_16 1Mch_5:4_17 1Mch_5:4_18 1Mch_5:4_19 1Mch_5:4_20 1Mch_5:4_21
1Mch:5:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:5:5 καὶ συνεκλείσθησαν ὑπ’ αὐτοῦ εἰς τοὺς πύργους, καὶ παρενέβαλεν ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἀνεθεμάτισεν αὐτοὺς καὶ ἐνεπύρισε τοὺς πύργους αὐτῆς ἐν πυρὶ σὺν πᾶσιν τοῖς ἐνοῦσιν.
1Mch:5:5 He shut them up therefore in the towers, and encamped against them, and destroyed them utterly, and burned the towers of that place with fire, and all that were therein. (1 Maccabees 5:5 Brenton)
1Mch:5:5 Zamknęli się przed nim w wieżach, ale on ich obległ i obłożył ich klątwą, a potem spalił ich wieże razem z tymi, którzy się do nich schronili. (1 Mch 5:5 BT_4)
1Mch:5:5 καὶ συνεκλείσθησαν ὑπ’ αὐτοῦ εἰς τοὺς πύργους, καὶ παρενέβαλεν ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἀνεθεμάτισεν αὐτοὺς καὶ ἐνεπύρισε τοὺς πύργους αὐτῆς ἐν πυρὶ σὺν πᾶσιν τοῖς ἐνοῦσιν.
1Mch:5:5 καί συγ·κλείω (συν+κλει-, συν+κλει·σ-, συν+κλει·σ-, συν+κεκλει·κ-, συν+κεκλεισ-, συν+κλεισ·θ-) ὑπό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό πύργος, -ου, ὁ καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·θεματίζω (ανα+θεματιζ-, ανα+θεματι(ε)·[σ]-, ανα+θεματι·σ-, -, ανα+τεθεματισ-, ανα+θεματισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐμ·πυρίζω [LXX] (εν+πυριζ-, εν+πυρι(ε)·[σ]-, εν+πυρι·σ-, -, εν+πεπυρισ-, εν+πυρισ·θ-) ὁ ἡ τό πύργος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πῦρ, -ρός, τό σύν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔν·ειμι fr. εἰμί[1] (ath. εν+(εσ)-/εν+(εσ)-, -, -, -, -, -)
1Mch:5:5 I też, nawet, mianowicie By gromadzić niech zamyka się z, skręcaj w bok z głównej drogi, blisko na dół, pokrywaj wszędzie {skończony} Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Wieża I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By palić się Wieża On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień Razem z/włączając (+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By być wewnątrz
1Mch:5:5 kai\ suneklei/sTEsan u(p’ au)tou= ei)s tou\s pu/rgous, kai\ parene/balen e)p’ au)tou\s kai\ a)neTema/tisen au)tou\s kai\ e)nepu/rise tou\s pu/rgous au)tE=s e)n puri\ su\n pa=sin toi=s e)nou=sin.
1Mch:5:5 kai synekleisTEsan hyp’ autu eis tus pyrgus, kai parenebalen ep’ autus kai aneTematisen autus kai enepyrise tus pyrgus autEs en pyri syn pasin tois enusin.
1Mch:5:5 C VSI_API3P P RD_GSM P RA_APM N2_APM C VBI_AAI3S P RD_APM C VAI_AAI3S RD_APM C VAI_AAI3S RA_APM N2_APM RD_GSF P N3_DSN P A3_DPM RA_DPM V9_PAPDPM
1Mch:5:5 and also, even, namely to lump together shut with, turn off, close down, cover over under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing he/she/it/same into (+acc) the tower and also, even, namely to encamp upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to ??? he/she/it/same and also, even, namely to burn the tower he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire together with/including (+dat) every all, each, every, the whole of the to be within
1Mch:5:5 and they-were-CLOSED-ed under (+acc), by (+gen) him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) towers (acc) and he/she/it-ENCAMP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and he/she/it-???-ed them/same (acc) and he/she/it-???-ed the (acc) towers (acc) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) fire (dat) together with/including (+dat) all (dat) the (dat) while BE-ing-WITHIN (dat)
1Mch:5:5 1Mch_5:5_1 1Mch_5:5_2 1Mch_5:5_3 1Mch_5:5_4 1Mch_5:5_5 1Mch_5:5_6 1Mch_5:5_7 1Mch_5:5_8 1Mch_5:5_9 1Mch_5:5_10 1Mch_5:5_11 1Mch_5:5_12 1Mch_5:5_13 1Mch_5:5_14 1Mch_5:5_15 1Mch_5:5_16 1Mch_5:5_17 1Mch_5:5_18 1Mch_5:5_19 1Mch_5:5_20 1Mch_5:5_21 1Mch_5:5_22 1Mch_5:5_23 1Mch_5:5_24 1Mch_5:5_25
1Mch:5:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:5:6 καὶ διεπέρασεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Αμμων καὶ εὗρεν χεῖρα κραταιὰν καὶ λαὸν πολὺν καὶ Τιμόθεον ἡγούμενον αὐτῶν·
1Mch:5:6 Afterward he passed over to the children of Ammon, where he found a mighty power, and much people, with Timotheus their captain. (1 Maccabees 5:6 Brenton)
1Mch:5:6 Następnie przeprawił się do Ammonitów. Tam jednak zastał wojsko mocne i lud liczny pod dowództwem Tymoteusza. (1 Mch 5:6 BT_4)
1Mch:5:6 καὶ διεπέρασεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Αμμων καὶ εὗρεν χεῖρα κραταιὰν καὶ λαὸν πολὺν καὶ Τιμόθεον ἡγούμενον αὐτῶν·
1Mch:5:6 καί δια·περάω (δια+περ(α)-, δια+περα·σ-, δια+περα·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κραταιός -ά -όν καί λαός, -οῦ, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί Τιμό·θεος, -ου, ὁ ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:5:6 I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Piasek I też, nawet, mianowicie By znajdować Ręka Poruszaj się kołysać berło I też, nawet, mianowicie Ludzie Dużo I też, nawet, mianowicie Timothy By uważać On/ona/to/to samo
1Mch:5:6 kai\ diepe/rasen e)pi\ tou\s ui(ou\s *ammOn kai\ eu(=ren Hei=ra krataia\n kai\ lao\n polu\n kai\ *timo/Teon E(gou/menon au)tO=n·
1Mch:5:6 kai dieperasen epi tus hyius ammOn kai heuren Heira krataian kai laon polyn kai timoTeon hEgumenon autOn·
1Mch:5:6 C VAI_AAI3S P RA_APM N2_APM N_GS C VB_AAI3S N3_ASF A1A_ASF C N2_ASM A1P_ASM C N2_ASM V2_PMPASM RD_GPM
1Mch:5:6 and also, even, namely to cross over pass through upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the son sand and also, even, namely to find hand sway to sway the scepter and also, even, namely people much and also, even, namely Timothy to deem he/she/it/same
1Mch:5:6 and he/she/it-CROSS OVER-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) sons (acc) sands (gen) and he/she/it-FIND-ed hand (acc) sway ([Adj] acc) and people (acc) much (acc) and Timothy (acc) while being-DEEM-ed (acc, nom|acc|voc) them/same (gen)
1Mch:5:6 1Mch_5:6_1 1Mch_5:6_2 1Mch_5:6_3 1Mch_5:6_4 1Mch_5:6_5 1Mch_5:6_6 1Mch_5:6_7 1Mch_5:6_8 1Mch_5:6_9 1Mch_5:6_10 1Mch_5:6_11 1Mch_5:6_12 1Mch_5:6_13 1Mch_5:6_14 1Mch_5:6_15 1Mch_5:6_16 1Mch_5:6_17
1Mch:5:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:5:7 καὶ συνῆψεν πρὸς αὐτοὺς πολέμους πολλούς, καὶ συνετρίβησαν πρὸ προσώπου αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξεν αὐτούς.
1Mch:5:7 So he fought many battles with them, till at length they were discomfited before him; and he smote them. (1 Maccabees 5:7 Brenton)
1Mch:5:7 Stoczył z nimi wiele bitew, tak że zostali przed nim starci, i zadał im klęskę. (1 Mch 5:7 BT_4)
1Mch:5:7 καὶ συνῆψεν πρὸς αὐτοὺς πολέμους πολλούς, καὶ συνετρίβησαν πρὸ προσώπου αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξεν αὐτούς.
1Mch:5:7 καί   πρός αὐτός αὐτή αὐτό πόλεμος, -ου, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:5:7 I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Wojna [zobacz polemiczny] Dużo I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Przedtem (+informacja) Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo
1Mch:5:7 kai\ sunE=PSen pro\s au)tou\s pole/mous pollou/s, kai\ sunetri/bEsan pro\ prosO/pou au)tou=, kai\ e)pa/taXen au)tou/s.
1Mch:5:7 kai synEPSen pros autus polemus pollus, kai synetribEsan pro prosOpu autu, kai epataXen autus.
1Mch:5:7 C VAI_AAI3S P RD_APM N2_APM A1_APM C VDI_API3P P N2N_GSN RD_GSM C VAI_AAI3S RD_APM
1Mch:5:7 and also, even, namely ć toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same war [see polemic] much and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) before (+gen) face he/she/it/same and also, even, namely to smite he/she/it/same
1Mch:5:7 and   toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) wars (acc) many (acc) and they-were-BREAK-ed before (+gen) face (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-SMITE-ed them/same (acc)
1Mch:5:7 1Mch_5:7_1 1Mch_5:7_2 1Mch_5:7_3 1Mch_5:7_4 1Mch_5:7_5 1Mch_5:7_6 1Mch_5:7_7 1Mch_5:7_8 1Mch_5:7_9 1Mch_5:7_10 1Mch_5:7_11 1Mch_5:7_12 1Mch_5:7_13 1Mch_5:7_14
1Mch:5:7 x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:5:8 καὶ προκατελάβετο τὴν Ιαζηρ καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῆς καὶ ἀνέστρεψεν εἰς τὴν Ιουδαίαν.
1Mch:5:8 And when he had taken Jazar, with the towns belonging thereto, he returned into Judea. (1 Maccabees 5:8 Brenton)
1Mch:5:8 Zdobył jeszcze Jazer i przynależne miejscowości i wtedy dopiero wrócił do Judei. (1 Mch 5:8 BT_4)
1Mch:5:8 καὶ προκατελάβετο τὴν Ιαζηρ καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῆς καὶ ἀνέστρεψεν εἰς τὴν Ιουδαίαν.
1Mch:5:8 καί   ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον
1Mch:5:8 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Córka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Do (+przyspieszenie) Judea [okolica z]; żydowski
1Mch:5:8 kai\ prokatela/beto tE\n *iaDZEr kai\ ta\s Tugate/ras au)tE=s kai\ a)ne/strePSen ei)s tE\n *ioudai/an.
1Mch:5:8 kai prokatelabeto tEn iaDZEr kai tas Tygateras autEs kai anestrePSen eis tEn iudaian.
1Mch:5:8 C VBI_AMI3S RA_ASF N_ASF C RA_APF N3_APF RD_GSF C VAI_AAI3S P RA_ASF N1A_ASF
1Mch:5:8 and also, even, namely ć the ć and also, even, namely the daughter he/she/it/same and also, even, namely to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, into (+acc) the Judea [region of]; Jewish
1Mch:5:8 and   the (acc)   and the (acc) daughters (acc) her/it/same (gen) and he/she/it-UPSET-ed into (+acc) the (acc) Judea (acc); Jewish ([Adj] acc)
1Mch:5:8 1Mch_5:8_1 1Mch_5:8_2 1Mch_5:8_3 1Mch_5:8_4 1Mch_5:8_5 1Mch_5:8_6 1Mch_5:8_7 1Mch_5:8_8 1Mch_5:8_9 1Mch_5:8_10 1Mch_5:8_11 1Mch_5:8_12 1Mch_5:8_13
1Mch:5:8 x x x x x x x x x x x x x
1Mch:5:9 καὶ ἐπισυνήχθησαν τὰ ἔθνη τὰ ἐν τῇ Γαλααδ ἐπὶ τὸν Ισραηλ τοὺς ὄντας ἐπὶ τοῖς ὁρίοις αὐτῶν τοῦ ἐξᾶραι αὐτούς, καὶ ἔφυγον εἰς Δαθεμα τὸ ὀχύρωμα
1Mch:5:9 Then the heathen that were at Galaad assembled themselves together against the Israelites that were in their quarters, to destroy them; but they fled to the fortress of Dathema. (1 Maccabees 5:9 Brenton)
1Mch:5:9 Poganie z Gileadu zebrali się także, aby wytępić Izraelitów, którzy mieszkali na ich ziemiach. Oni jednak uciekli do twierdzy Datema (1 Mch 5:9 BT_4)
1Mch:5:9 Καὶ ἐπισυνήχθησαν τὰ ἔθνη τὰ ἐν τῇ Γαλααδ ἐπὶ τὸν Ισραηλ τοὺς ὄντας ἐπὶ τοῖς ὁρίοις αὐτῶν τοῦ ἐξᾶραι αὐτούς, καὶ ἔφυγον εἰς Δαθεμα τὸ ὀχύρωμα
1Mch:5:9 καί ἐπι·συν·άγω (επισυν+αγ-, επισυν+αξ-, επισυν+αξ- or 2nd επισυν+αγαγ-, -, επισυν+ηγ-, επισυν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) εἰς[1]   ὁ ἡ τό ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό
1Mch:5:9 I też, nawet, mianowicie Do ??? Naród [zobacz etniczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz On/ona/to/to samo By usuwać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uciekać Do (+przyspieszenie) Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca
1Mch:5:9 *kai\ e)pisunE/CHTEsan ta\ e)/TnE ta\ e)n tE=| *galaad e)pi\ to\n *israEl tou\s o)/ntas e)pi\ toi=s o(ri/ois au)tO=n tou= e)Xa=rai au)tou/s, kai\ e)/fugon ei)s *daTema to\ o)CHu/rOma
1Mch:5:9 kai episynECHTEsan ta eTnE ta en tE galaad epi ton israEl tus ontas epi tois horiois autOn tu eXarai autus, kai efygon eis daTema to oCHyrOma
1Mch:5:9 C VQI_API3P RA_NPN N3E_NPN RA_NPN P RA_DSF N_DSF P RA_ASM N_ASM RA_APM V9_PAPAPM P RA_DPN N2N_DPN RD_GPM RA_GSN VA_AAN RD_APM C VBI_AAI3P P N_AS RA_ASN N3M_ASN
1Mch:5:9 and also, even, namely to ??? the nation [see ethnic] the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Israel the to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the boundary; to ordain/mark off he/she/it/same the to remove he/she/it/same and also, even, namely to flee into (+acc) ć the entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress
1Mch:5:9 and they-were-???-ed the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Israel (indecl) the (acc) while being (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) boundaries (dat); (fut opt) them/same (gen) the (gen) to-REMOVE, be-you(sg)-REMOVE-ed!, he/she/it-happens-to-REMOVE (opt) them/same (acc) and I-FLEE-ed, they-FLEE-ed into (+acc)   the (nom|acc) entrenchment (nom|acc|voc)
1Mch:5:9 1Mch_5:9_1 1Mch_5:9_2 1Mch_5:9_3 1Mch_5:9_4 1Mch_5:9_5 1Mch_5:9_6 1Mch_5:9_7 1Mch_5:9_8 1Mch_5:9_9 1Mch_5:9_10 1Mch_5:9_11 1Mch_5:9_12 1Mch_5:9_13 1Mch_5:9_14 1Mch_5:9_15 1Mch_5:9_16 1Mch_5:9_17 1Mch_5:9_18 1Mch_5:9_19 1Mch_5:9_20 1Mch_5:9_21 1Mch_5:9_22 1Mch_5:9_23 1Mch_5:9_24 1Mch_5:9_25 1Mch_5:9_26
1Mch:5:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:5:10 καὶ ἀπέστειλαν γράμματα πρὸς Ιουδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ λέγοντες Ἐπισυνηγμένα ἐστὶν ἐφ’ ἡμᾶς τὰ ἔθνη κύκλῳ ἡμῶν τοῦ ἐξᾶραι ἡμᾶς
1Mch:5:10 And sent letters unto Judas and his brethren, The heathen that are round about us are assembled together against us to destroy us: (1 Maccabees 5:10 Brenton)
1Mch:5:10 i wysłali pismo do Judy i do jego braci z prośbą: «Poganie, którzy mieszkają wokoło nas, zebrali się przeciwko nam, aby nas wytępić. (1 Mch 5:10 BT_4)
1Mch:5:10 καὶ ἀπέστειλαν γράμματα πρὸς Ιουδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ λέγοντες Ἐπισυνηγμένα ἐστὶν ἐφ’ ἡμᾶς τὰ ἔθνη κύκλῳ ἡμῶν τοῦ ἐξᾶραι ἡμᾶς
1Mch:5:10 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) γράμμα[τ], -ατος, τό πρός Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπι·συν·άγω (επισυν+αγ-, επισυν+αξ-, επισυν+αξ- or 2nd επισυν+αγαγ-, -, επισυν+ηγ-, επισυν+αχ·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη κύκλῳ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Mch:5:10 I też, nawet, mianowicie zamawiać Tekst Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Do ??? By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Naród [zobacz etniczny] W kole Ja By usuwać Ja
1Mch:5:10 kai\ a)pe/steilan gra/mmata pro\s *ioudan kai\ tou\s a)delfou\s au)tou= le/gontes *)episunEgme/na e)sti\n e)f’ E(ma=s ta\ e)/TnE ku/klO| E(mO=n tou= e)Xa=rai E(ma=s
1Mch:5:10 kai apesteilan grammata pros iudan kai tus adelfus autu legontes episynEgmena estin ef’ hEmas ta eTnE kyklO hEmOn tu eXarai hEmas
1Mch:5:10 C VAI_AAI3P N3M_APN P N1T_ASM C RA_APM N2_APM RD_GSM V1_PAPNPM VX_XPPNPN V9_PAI3S P RP_AP RA_NPN N3E_NPN N2_DSM RP_GP RA_GSN VA_AAN RP_AP
1Mch:5:10 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send text toward (+acc,+gen,+dat) Judas/Judah and also, even, namely the brother he/she/it/same to say/tell to ??? to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I the nation [see ethnic] in a circle I the to remove I
1Mch:5:10 and they-ORDER FORTH-ed texts (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) Judas/Judah (acc) and the (acc) brothers (acc) him/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom|voc) having-been-???-ed (nom|acc|voc) he/she/it-is upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) in a circle us (gen) the (gen) to-REMOVE, be-you(sg)-REMOVE-ed!, he/she/it-happens-to-REMOVE (opt) us (acc)
1Mch:5:10 1Mch_5:10_1 1Mch_5:10_2 1Mch_5:10_3 1Mch_5:10_4 1Mch_5:10_5 1Mch_5:10_6 1Mch_5:10_7 1Mch_5:10_8 1Mch_5:10_9 1Mch_5:10_10 1Mch_5:10_11 1Mch_5:10_12 1Mch_5:10_13 1Mch_5:10_14 1Mch_5:10_15 1Mch_5:10_16 1Mch_5:10_17 1Mch_5:10_18 1Mch_5:10_19 1Mch_5:10_20 1Mch_5:10_21
1Mch:5:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:5:11 καὶ ἑτοιμάζονται ἐλθεῖν καὶ προκαταλαβέσθαι τὸ ὀχύρωμα, εἰς ὃ κατεφύγομεν, καὶ Τιμόθεος ἡγεῖται τῆς δυνάμεως αὐτῶν·
1Mch:5:11 And they are preparing to come and take the fortress whereunto we are fled, Timotheus being captain of their host. (1 Maccabees 5:11 Brenton)
1Mch:5:11 Przygotowują się, aby przyjść i zdobyć twierdzę, do której się schroniliśmy. Dowódcą ich wojska jest Tymoteusz. (1 Mch 5:11 BT_4)
1Mch:5:11 καὶ ἑτοιμάζονται ἐλθεῖν καὶ προκαταλαβέσθαι τὸ ὀχύρωμα, εἰς κατεφύγομεν, καὶ Τιμόθεος ἡγεῖται τῆς δυνάμεως αὐτῶν·
1Mch:5:11 καί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί   ὁ ἡ τό ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό εἰς[1] ὅς ἥ ὅ κατα·φεύγω (-, κατα+φευξ-, 2nd κατα+φυγ-, -, -, -) καί Τιμό·θεος, -ου, ὁ ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:5:11 I też, nawet, mianowicie Do gotowy By przychodzić I też, nawet, mianowicie Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który Do na dół uciekaj I też, nawet, mianowicie Timothy By uważać Zdolność On/ona/to/to samo
1Mch:5:11 kai\ e(toima/DZontai e)lTei=n kai\ prokatalabe/sTai to\ o)CHu/rOma, ei)s o(\ katefu/gomen, kai\ *timo/Teos E(gei=tai tE=s duna/meOs au)tO=n·
1Mch:5:11 kai hetoimaDZontai elTein kai prokatalabesTai to oCHyrOma, eis ho katefygomen, kai timoTeos hEgeitai tEs dynameOs autOn·
1Mch:5:11 C V1_PMI3P VB_AAN C VB_AMN RA_ASN N3M_ASN P RR_ASN VBI_AAI1P C N2_NSM V2_PMI3S RA_GSF N3I_GSF RD_GPM
1Mch:5:11 and also, even, namely to ready to come and also, even, namely ć the entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress into (+acc) who/whom/which to down-flee and also, even, namely Timothy to deem the ability he/she/it/same
1Mch:5:11 and they-are-being-READY-ed to-COME and   the (nom|acc) entrenchment (nom|acc|voc) into (+acc) who/whom/which (nom|acc) we-DOWN-FLEE-ed and Timothy (nom) he/she/it-is-being-DEEM-ed the (gen) ability (gen) them/same (gen)
1Mch:5:11 1Mch_5:11_1 1Mch_5:11_2 1Mch_5:11_3 1Mch_5:11_4 1Mch_5:11_5 1Mch_5:11_6 1Mch_5:11_7 1Mch_5:11_8 1Mch_5:11_9 1Mch_5:11_10 1Mch_5:11_11 1Mch_5:11_12 1Mch_5:11_13 1Mch_5:11_14 1Mch_5:11_15 1Mch_5:11_16
1Mch:5:11 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:5:12 νῦν οὖν ἐλθὼν ἐξελοῦ ἡμᾶς ἐκ χειρὸς αὐτῶν, ὅτι πέπτωκεν ἐξ ἡμῶν πλῆθος,
1Mch:5:12 Come now therefore, and deliver us from their hands, for many of us are slain: (1 Maccabees 5:12 Brenton)
1Mch:5:12 Przybądź więc i wybaw nas z ich ręki, mnóstwo nas bowiem już zginęło. (1 Mch 5:12 BT_4)
1Mch:5:12 νῦν οὖν ἐλθὼν ἐξελοῦ ἡμᾶς ἐκ χειρὸς αὐτῶν, ὅτι πέπτωκεν ἐξ ἡμῶν πλῆθος,
1Mch:5:12 νῦν οὖν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐκ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πλῆθο·ς, -ους, τό
1Mch:5:12 Teraz Dlatego/wtedy By przychodzić By wyjmować Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ja Los (mnóstwo )
1Mch:5:12 nu=n ou)=n e)lTO\n e)Xelou= E(ma=s e)k CHeiro\s au)tO=n, o(/ti pe/ptOken e)X E(mO=n plE=Tos,
1Mch:5:12 nyn un elTOn eXelu hEmas ek CHeiros autOn, hoti peptOken eX hEmOn plETos,
1Mch:5:12 D x VB_AAPNSM VB_AMD2S RP_AP P N3_GSF RD_GPM C VX_XAI3S P RP_GP N3E_ASN
1Mch:5:12 now therefore/then to come to take out I out of (+gen) ἐξ before vowels hand he/she/it/same because/that to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. out of (+gen) ἐξ before vowels I lot (multitude )
1Mch:5:12 now therefore/then upon COME-ing (nom) be-you(sg)-TAKE OUT-ed! us (acc) out of (+gen) hand (gen) them/same (gen) because/that he/she/it-has-FALL-ed out of (+gen) us (gen) lot (nom|acc|voc)
1Mch:5:12 1Mch_5:12_1 1Mch_5:12_2 1Mch_5:12_3 1Mch_5:12_4 1Mch_5:12_5 1Mch_5:12_6 1Mch_5:12_7 1Mch_5:12_8 1Mch_5:12_9 1Mch_5:12_10 1Mch_5:12_11 1Mch_5:12_12 1Mch_5:12_13
1Mch:5:12 x x x x x x x x x x x x x
1Mch:5:13 καὶ πάντες οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν οἱ ὄντες ἐν τοῖς Τουβίου τεθανάτωνται, καὶ ᾐχμαλωτίκασιν τὰς γυναῖκας αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα καὶ τὴν ἀποσκευὴν καὶ ἀπώλεσαν ἐκεῖ ὡσεὶ μίαν χιλιαρχίαν ἀνδρῶν.
1Mch:5:13 Yea, all our brethren that were in the places of Tobie are put to death: their wives and their children also they have carried away captives, and borne away their stuff; and they have destroyed there about a thousand men. (1 Maccabees 5:13 Brenton)
1Mch:5:13 Mordują także wszystkich naszych braci, którzy mieszkają w Tubi, uprowadzili ich żony i dzieci, a mienie im zabrali, zginęło tam około tysiąca ludzi». (1 Mch 5:13 BT_4)
1Mch:5:13 καὶ πάντες οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν οἱ ὄντες ἐν τοῖς Τουβίου τεθανάτωνται, καὶ ᾐχμαλωτίκασιν τὰς γυναῖκας αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα καὶ τὴν ἀποσκευὴν καὶ ἀπώλεσαν ἐκεῖ ὡσεὶ μίαν χιλιαρχίαν ἀνδρῶν.
1Mch:5:13 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό   θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) καί αἰχμ·αλωτίζω (αιχμαλωτιζ-, αιχμαλωτι(ε)·[σ]-, αιχμαλωτι·σ-, ῃχμαλωτι·κ-, -, αιχμαλωτισ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα καί ὁ ἡ τό   καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
1Mch:5:13 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Brat Ja By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By zgładzać I też, nawet, mianowicie By robić pojmany (bierz jako więźnia) Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dziecko I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Tam Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Jeden Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
1Mch:5:13 kai\ pa/ntes oi( a)delfoi\ E(mO=n oi( o)/ntes e)n toi=s *toubi/ou teTana/tOntai, kai\ E)|CHmalOti/kasin ta\s gunai=kas au)tO=n kai\ ta\ te/kna kai\ tE\n a)poskeuE\n kai\ a)pO/lesan e)kei= O(sei\ mi/an CHiliarCHi/an a)ndrO=n.
1Mch:5:13 kai pantes hoi adelfoi hEmOn hoi ontes en tois tubiu teTanatOntai, kai ECHmalOtikasin tas gynaikas autOn kai ta tekna kai tEn aposkeuEn kai apOlesan ekei hOsei mian CHiliarCHian andrOn.
1Mch:5:13 C A3_NPM RA_NPM N2_NPM RP_GP RA_NPM V9_PAPNPM P RA_DPM N1T_GSM VX_XPI3P C VX_XAI3P RA_APF N3K_APF RD_GPM C RA_APN N2N_APN C RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI3P D D A1A_ASF N1A_ASF N3_GPM
1Mch:5:13 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the brother I the to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć to put to death and also, even, namely to make captive (take prisoner) the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely the child and also, even, namely the ć and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing there like/approximately [as-if]; to push one ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
1Mch:5:13 and all (nom|voc) the (nom) brothers (nom|voc) us (gen) the (nom) while being (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat)   they-have-been-PUT-ed-TO-DEATH and they-have-MAKE-ed-CAPTIVE the (acc) women/wives (acc) them/same (gen) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) and the (acc)   and they-LOSE/DESTROY-ed there like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) one (acc)   men, husbands (gen)
1Mch:5:13 1Mch_5:13_1 1Mch_5:13_2 1Mch_5:13_3 1Mch_5:13_4 1Mch_5:13_5 1Mch_5:13_6 1Mch_5:13_7 1Mch_5:13_8 1Mch_5:13_9 1Mch_5:13_10 1Mch_5:13_11 1Mch_5:13_12 1Mch_5:13_13 1Mch_5:13_14 1Mch_5:13_15 1Mch_5:13_16 1Mch_5:13_17 1Mch_5:13_18 1Mch_5:13_19 1Mch_5:13_20 1Mch_5:13_21 1Mch_5:13_22 1Mch_5:13_23 1Mch_5:13_24 1Mch_5:13_25 1Mch_5:13_26 1Mch_5:13_27 1Mch_5:13_28 1Mch_5:13_29
1Mch:5:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:5:14 ἔτι αἱ ἐπιστολαὶ ἀνεγιγνώσκοντο, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι ἕτεροι παρεγένοντο ἐκ τῆς Γαλιλαίας διερρηχότες τὰ ἱμάτια ἀπαγγέλλοντες κατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα
1Mch:5:14 While these letters were yet reading, behold, there came other messengers from Galilee with their clothes rent, who reported on this wise, (1 Maccabees 5:14 Brenton)
1Mch:5:14 Jeszcze nie skończono czytać tych listów, gdy przybyli inni posłańcy z Galilei, którzy rozdzierając swe szaty, oznajmili tymi słowami: (1 Mch 5:14 BT_4)
1Mch:5:14 ἔτι αἱ ἐπιστολαὶ ἀνεγιγνώσκοντο, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι ἕτεροι παρεγένοντο ἐκ τῆς Γαλιλαίας διερρηχότες τὰ ἱμάτια ἀπαγγέλλοντες κατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα
1Mch:5:14 ἔτι ὁ ἡ τό ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἄγγελος, -ου, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό Γαλιλαία, -ας, ἡ; Γαλιλαῖος -α -ον δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
1Mch:5:14 Jeszcze/jeszcze List [list apostolski] By czytać I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Inny By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Galilea [okręg z]; galilejski By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Ubierająca część garderoby, płaszcz By informować – informować albo opowiadać. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
1Mch:5:14 e)/ti ai( e)pistolai\ a)negignO/skonto, kai\ i)dou\ a)/ggeloi e(/teroi parege/nonto e)k tE=s *galilai/as dierrECHo/tes ta\ i(ma/tia a)pagge/llontes kata\ ta\ r(E/mata tau=ta
1Mch:5:14 eti hai epistolai anegignOskonto, kai idu angeloi heteroi paregenonto ek tEs galilaias dierrECHotes ta himatia apangellontes kata ta rEmata tauta
1Mch:5:14 D RA_NPF N1_NPF V1I_IMI3P C I N2_NPM A1A_NPM VBI_AMI3P P RA_GSF N1A_GSF VXI_XAPNPM RA_APN N2N_APN V1_PAPNPM P RA_APN N3M_APN RD_APN
1Mch:5:14 yet/still the letter [epistle] to read and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) other to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near out of (+gen) ἐξ before vowels the Galilee [district of]; Galilean to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave the clothing garment, cloak to report – to report or tell. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
1Mch:5:14 yet/still the (nom) letters (nom|voc) they-were-being-READ-ed and be-you(sg)-SEE-ed! messengers/angels (nom|voc) other (nom) they-were-COME-ed-INTO-BEING out of (+gen) the (gen) Galilee    (gen); Galilean ([Adj] acc, gen) having RUPTURE-ed (nom|voc) the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) while DELIVER A MESSAGE-ing (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) these (nom|acc)
1Mch:5:14 1Mch_5:14_1 1Mch_5:14_2 1Mch_5:14_3 1Mch_5:14_4 1Mch_5:14_5 1Mch_5:14_6 1Mch_5:14_7 1Mch_5:14_8 1Mch_5:14_9 1Mch_5:14_10 1Mch_5:14_11 1Mch_5:14_12 1Mch_5:14_13 1Mch_5:14_14 1Mch_5:14_15 1Mch_5:14_16 1Mch_5:14_17 1Mch_5:14_18 1Mch_5:14_19 1Mch_5:14_20
1Mch:5:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:5:15 λέγοντες ἐπισυνῆχθαι ἐπ’ αὐτοὺς ἐκ Πτολεμαίδος καὶ Τύρου καὶ Σιδῶνος καὶ πᾶσαν Γαλιλαίαν ἀλλοφύλων τοῦ ἐξαναλῶσαι ἡμᾶς.
1Mch:5:15 And said, They of Ptolemais, and of Tyrus, and Sidon, and all Galilee of the Gentiles, are assembled together against us to consume us. (1 Maccabees 5:15 Brenton)
1Mch:5:15 «Z Ptolemaidy, Tyru, Sydonu i z pogańskiej części Galilei zebrało się wielu po to, aby nas zgubić». (1 Mch 5:15 BT_4)
1Mch:5:15 λέγοντες ἐπισυνῆχθαι ἐπ’ αὐτοὺς ἐκ Πτολεμαίδος καὶ Τύρου καὶ Σιδῶνος καὶ πᾶσαν Γαλιλαίαν ἀλλοφύλων τοῦ ἐξαναλῶσαι ἡμᾶς.
1Mch:5:15 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπι·συν·άγω (επισυν+αγ-, επισυν+αξ-, επισυν+αξ- or 2nd επισυν+αγαγ-, -, επισυν+ηγ-, επισυν+αχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ Πτολεμαΐ[δ]ς, -ΐδος, ἡ καί Τύρος, -ου, ἡ καί Σιδών, -ῶνος, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) Γαλιλαία, -ας, ἡ; Γαλιλαῖος -α -ον ἀλλό·φυλος -ον ὁ ἡ τό ἐξ·αν·αλίσκω [LXX] (-, εξαν+αλω·σ-, εξαν+αλω·σ-, -, εξαν+ηλω-, εξαν+αλω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Mch:5:15 By mówić/opowiadaj Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ptolemais I też, nawet, mianowicie Tyr [miasto z] I też, nawet, mianowicie Sydon [miasto z] I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Galilea [okręg z]; galilejski Obcy Do ??? Ja
1Mch:5:15 le/gontes e)pisunE=CHTai e)p’ au)tou\s e)k *ptolemai/dos kai\ *tu/rou kai\ *sidO=nos kai\ pa=san *galilai/an a)llofu/lOn tou= e)XanalO=sai E(ma=s.
1Mch:5:15 legontes episynECHTai ep’ autus ek ptolemaidos kai tyru kai sidOnos kai pasan galilaian allofylOn tu eXanalOsai hEmas.
1Mch:5:15 V1_PAPNPM VK_XMN P RD_APM P N3D_GSF C N2_GSM C N3W_GS C A1S_ASF N1A_ASF A1B_GPM RA_GSN VA_AAN RP_AP
1Mch:5:15 to say/tell to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels Ptolemais and also, even, namely Tyre [city of] and also, even, namely Sidon [city of] and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle Galilee [district of]; Galilean foreign the to ??? I
1Mch:5:15 while SAY/TELL-ing (nom|voc) to-have-been-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) out of (+gen) Ptolemais (gen) and Tyre (gen) and Sidon (gen) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) Galilee    (acc); Galilean ([Adj] acc) foreign ([Adj] gen) the (gen) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) us (acc)
1Mch:5:15 1Mch_5:15_1 1Mch_5:15_2 1Mch_5:15_3 1Mch_5:15_4 1Mch_5:15_5 1Mch_5:15_6 1Mch_5:15_7 1Mch_5:15_8 1Mch_5:15_9 1Mch_5:15_10 1Mch_5:15_11 1Mch_5:15_12 1Mch_5:15_13 1Mch_5:15_14 1Mch_5:15_15 1Mch_5:15_16 1Mch_5:15_17
1Mch:5:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:5:16 ὡς δὲ ἤκουσεν Ιουδας καὶ ὁ λαὸς τοὺς λόγους τούτους, ἐπισυνήχθη ἐκκλησία μεγάλη βουλεύσασθαι τί ποιήσωσιν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν τοῖς οὖσιν ἐν θλίψει καὶ πολεμουμένοις ὑπ’ αὐτῶν.
1Mch:5:16 Now when Judas and the people heard these words, there assembled a great congregation together, to consult what they should do for their brethren, that were in trouble, and assaulted of them. (1 Maccabees 5:16 Brenton)
1Mch:5:16 Gdy Juda i lud dowiedzieli się o tych wydarzeniach, zwołano wielkie zgromadzenie, aby się naradzić, jak należy pomóc braciom, którzy są w ucisku, gdyż poganie walczą przeciwko nim. (1 Mch 5:16 BT_4)
1Mch:5:16 ὡς δὲ ἤκουσεν Ιουδας καὶ λαὸς τοὺς λόγους τούτους, ἐπισυνήχθη ἐκκλησία μεγάλη βουλεύσασθαι τί ποιήσωσιν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν τοῖς οὖσιν ἐν θλίψει καὶ πολεμουμένοις ὑπ’ αὐτῶν.
1Mch:5:16 ὡς δέ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπι·συν·άγω (επισυν+αγ-, επισυν+αξ-, επισυν+αξ- or 2nd επισυν+αγαγ-, -, επισυν+ηγ-, επισυν+αχ·θ-) ἐκ·κλησία, -ας, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν θλῖψις, -εως, ἡ; θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ὑπό αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:5:16 Jak/jak zaś By słyszeć Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Ludzie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do ??? Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Wielki Do ??? Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób Brat On/ona/to/to samo By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność; by trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
1Mch:5:16 O(s de\ E)/kousen *ioudas kai\ o( lao\s tou\s lo/gous tou/tous, e)pisunE/CHTE e)kklEsi/a mega/lE bouleu/sasTai ti/ poiE/sOsin toi=s a)delfoi=s au)tO=n toi=s ou)=sin e)n Tli/PSei kai\ polemoume/nois u(p’ au)tO=n.
1Mch:5:16 hOs de Ekusen iudas kai ho laos tus logus tutus, episynECHTE ekklEsia megalE buleusasTai ti poiEsOsin tois adelfois autOn tois usin en TliPSei kai polemumenois hyp’ autOn.
1Mch:5:16 C x VAI_AAI3S N1T_NSM C RA_NSM N2_NSM RA_APM N2_APM RD_APM VQI_API3S N1A_NSF A1_NSF VA_AMN RI_ASN VA_AAS3P RA_DPM N2_DPM RD_GPM RA_DPM V9_PAPDPM P N3I_DSF C V2_PMPDPM P RD_GPM
1Mch:5:16 as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to hear Judas/Judah and also, even, namely the people the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ??? assembly assembly, gathering, congregation, church great to ??? who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make the brother he/she/it/same the to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among squeezing adversity, trial, trouble, difficulty; to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief and also, even, namely to fight war under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing he/she/it/same
1Mch:5:16 as/like Yet he/she/it-HEAR-ed Judas/Judah (nom) and the (nom) people (nom) the (acc) words (acc) these (acc) he/she/it-was-???-ed assembly (nom|voc) great ([Adj] nom|voc) to-be-???-ed who/what/why (nom|acc) they-should-DO/MAKE the (dat) brothers (dat) them/same (gen) the (dat) while being (dat) in/among/by (+dat) squeezing (dat); he/she/it-will-DISTRESS, you(sg)-will-be-DISTRESS-ed (classical) and while being-FIGHT-ed (dat) under (+acc), by (+gen) them/same (gen)
1Mch:5:16 1Mch_5:16_1 1Mch_5:16_2 1Mch_5:16_3 1Mch_5:16_4 1Mch_5:16_5 1Mch_5:16_6 1Mch_5:16_7 1Mch_5:16_8 1Mch_5:16_9 1Mch_5:16_10 1Mch_5:16_11 1Mch_5:16_12 1Mch_5:16_13 1Mch_5:16_14 1Mch_5:16_15 1Mch_5:16_16 1Mch_5:16_17 1Mch_5:16_18 1Mch_5:16_19 1Mch_5:16_20 1Mch_5:16_21 1Mch_5:16_22 1Mch_5:16_23 1Mch_5:16_24 1Mch_5:16_25 1Mch_5:16_26 1Mch_5:16_27
1Mch:5:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:5:17 καὶ εἶπεν Ιουδας Σιμωνι τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ Ἐπίλεξον σεαυτῷ ἄνδρας καὶ πορεύου καὶ ῥῦσαι τοὺς ἀδελφούς σου τοὺς ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, ἐγὼ δὲ καὶ Ιωναθαν ὁ ἀδελφός μου πορευσόμεθα εἰς τὴν Γαλααδῖτιν.
1Mch:5:17 Then said Judas unto Simon his brother, Choose thee out men, and go and deliver thy brethren that are in Galilee, for I and Jonathan my brother will go into the country of Galaad. (1 Maccabees 5:17 Brenton)
1Mch:5:17 Wtedy Juda powiedział do swego brata Szymona: «Wybierz sobie żołnierzy, idź i uwolnij swych braci, którzy mieszkają w Galilei. Ja zaś i mój brat Jonatan pójdziemy do Gileadu». (1 Mch 5:17 BT_4)
1Mch:5:17 καὶ εἶπεν Ιουδας Σιμωνι τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ Ἐπίλεξον σεαυτῷ ἄνδρας καὶ πορεύου καὶ ῥῦσαι τοὺς ἀδελφούς σου τοὺς ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, ἐγὼ δὲ καὶ Ιωναθαν ἀδελφός μου πορευσόμεθα εἰς τὴν Γαλααδῖτιν.
1Mch:5:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ Σίμων, -ωνος, ὁ, voc. sg. Σίμων ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·λέγω (επι+λεγ-, -, επι+λεξ-, -, επι+λελεγ-, -) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό Γαλιλαία, -ας, ἡ; Γαλιλαῖος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ καί   ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό  
1Mch:5:17 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Judasz/Juda Simon Brat On/ona/to/to samo By wybierać (wybieraj, (by odwiedzać {rozmowę z nazwiska})pojedynczy poza) Siebie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By iść I też, nawet, mianowicie By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Brat Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Galilea [okręg z]; galilejski Ja zaś I też, nawet, mianowicie Brat Ja By iść Do (+przyspieszenie)
1Mch:5:17 kai\ ei)=pen *ioudas *simOni tO=| a)delfO=| au)tou= *)epi/leXon seautO=| a)/ndras kai\ poreu/ou kai\ r(u=sai tou\s a)delfou/s sou tou\s e)n tE=| *galilai/a|, e)gO\ de\ kai\ *iOnaTan o( a)delfo/s mou poreuso/meTa ei)s tE\n *galaadi=tin.
1Mch:5:17 kai eipen iudas simOni tO adelfO autu epileXon seautO andras kai poreuu kai rysai tus adelfus su tus en tE galilaia, egO de kai iOnaTan ho adelfos mu poreusomeTa eis tEn galaaditin.
1Mch:5:17 C VBI_AAI3S N1T_NSM N3N_DSM RA_DSM N2_DSM RD_GSM VA_AAD2S RD_DSM N3_APM C V1_PMD2S C VA_AMD2S RA_APM N2_APM RP_GS RA_APM P RA_DSF N1A_DSF RP_NS x C N_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS VF_FMI1P P RA_ASF N3D_ASF
1Mch:5:17 and also, even, namely to say/tell Judas/Judah Simon the brother he/she/it/same to choose (select, (to call {call upon by name})single out) yourself man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to go and also, even, namely to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon the brother you; your/yours(sg) the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Galilee [district of]; Galilean I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely ć the brother I to go into (+acc) the ć
1Mch:5:17 and he/she/it-SAY/TELL-ed Judas/Judah (nom) Simon (dat) the (dat) brother (dat) him/it/same (gen) do-CHOOSE-you(sg)! yourself (dat) men, husbands (acc) and be-you(sg)-being-GO-ed! and be-you(sg)-DELIVER-ed! the (acc) brothers (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) in/among/by (+dat) the (dat) Galilee    (dat); Galilean ([Adj] dat) I (nom) Yet and   the (nom) brother (nom) me (gen) we-will-be-GO-ed into (+acc) the (acc)  
1Mch:5:17 1Mch_5:17_1 1Mch_5:17_2 1Mch_5:17_3 1Mch_5:17_4 1Mch_5:17_5 1Mch_5:17_6 1Mch_5:17_7 1Mch_5:17_8 1Mch_5:17_9 1Mch_5:17_10 1Mch_5:17_11 1Mch_5:17_12 1Mch_5:17_13 1Mch_5:17_14 1Mch_5:17_15 1Mch_5:17_16 1Mch_5:17_17 1Mch_5:17_18 1Mch_5:17_19 1Mch_5:17_20 1Mch_5:17_21 1Mch_5:17_22 1Mch_5:17_23 1Mch_5:17_24 1Mch_5:17_25 1Mch_5:17_26 1Mch_5:17_27 1Mch_5:17_28 1Mch_5:17_29 1Mch_5:17_30 1Mch_5:17_31 1Mch_5:17_32
1Mch:5:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:5:18 καὶ κατέλιπεν Ιωσηπον τὸν τοῦ Ζαχαριου καὶ Αζαριαν ἡγούμενον τοῦ λαοῦ μετὰ τῶν ἐπιλοίπων τῆς δυνάμεως ἐν τῇ Ιουδαίᾳ εἰς τήρησιν
1Mch:5:18 So he left Joseph the son of Zacharias, and Azarias, captains of the people, with the remnant of the host in Judea to keep it. (1 Maccabees 5:18 Brenton)
1Mch:5:18 W Judei na straży postawił Józefa, syna Zachariasza, i Azariasza, wodza ludu, razem z pozostałą częścią wojska. (1 Mch 5:18 BT_4)
1Mch:5:18 καὶ κατέλιπεν Ιωσηπον τὸν τοῦ Ζαχαριου καὶ Αζαριαν ἡγούμενον τοῦ λαοῦ μετὰ τῶν ἐπιλοίπων τῆς δυνάμεως ἐν τῇ Ιουδαίᾳ εἰς τήρησιν
1Mch:5:18 καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-)   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ζαχαρίας, -ου, ὁ καί   ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ μετά ὁ ἡ τό ἐπί·λοιπος -ον ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ἐν ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον εἰς[1] τήρησις, -εως, ἡ
1Mch:5:18 I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Zachariasz I też, nawet, mianowicie By uważać Ludzie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Pozostawaj (jeszcze pozostawaj (pozostawaj dalej), pozostałość, reszta, {odpoczynek {reszta} z}) Zdolność W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judea [okolica z]; żydowski Do (+przyspieszenie) Utrzymuj się
1Mch:5:18 kai\ kate/lipen *iOsEpon to\n tou= *DZaCHariou kai\ *aDZarian E(gou/menon tou= laou= meta\ tO=n e)piloi/pOn tE=s duna/meOs e)n tE=| *ioudai/a| ei)s tE/rEsin
1Mch:5:18 kai katelipen iOsEpon ton tu DZaCHariu kai aDZarian hEgumenon tu lau meta tOn epiloipOn tEs dynameOs en tE iudaia eis tErEsin
1Mch:5:18 C VBI_AAI3S N2_ASM RA_ASM RA_GSM N1T_GSM C N1T_ASM V2_PMPASM RA_GSM N2_GSM P RA_GPM A1B_GPM RA_GSF N3I_GSF P RA_DSF N1A_DSF P N3I_ASF
1Mch:5:18 and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up ć the the Zacharias and also, even, namely ć to deem the people after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the Remain (still remain (remain-on), residue, remnant, {the rest of}) the ability in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Judea [region of]; Jewish into (+acc) keep
1Mch:5:18 and he/she/it-LEAVE-ed-BEHIND   the (acc) the (gen) Zacharias (gen) and   while being-DEEM-ed (acc, nom|acc|voc) the (gen) people (gen) after (+acc), with (+gen) the (gen) Remain ([Adj] gen) the (gen) ability (gen) in/among/by (+dat) the (dat) Judea (dat); Jewish ([Adj] dat) into (+acc) keep (acc)
1Mch:5:18 1Mch_5:18_1 1Mch_5:18_2 1Mch_5:18_3 1Mch_5:18_4 1Mch_5:18_5 1Mch_5:18_6 1Mch_5:18_7 1Mch_5:18_8 1Mch_5:18_9 1Mch_5:18_10 1Mch_5:18_11 1Mch_5:18_12 1Mch_5:18_13 1Mch_5:18_14 1Mch_5:18_15 1Mch_5:18_16 1Mch_5:18_17 1Mch_5:18_18 1Mch_5:18_19 1Mch_5:18_20 1Mch_5:18_21
1Mch:5:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:5:19 καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς λέγων Πρόστητε τοῦ λαοῦ τούτου καὶ μὴ συνάψητε πόλεμον πρὸς τὰ ἔθνη ἕως τοῦ ἐπιστρέψαι ἡμᾶς.
1Mch:5:19 Unto whom he gave commandment, saying, Take ye the charge of this people, and see that ye make not war against the heathen until the time that we come again. (1 Maccabees 5:19 Brenton)
1Mch:5:19 Rozkazał im, mówiąc: «Stańcie na czele tego ludu, ale bitwy z poganami nie staczajcie tak długo, aż my powrócimy». (1 Mch 5:19 BT_4)
1Mch:5:19 καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς λέγων Πρόστητε τοῦ λαοῦ τούτου καὶ μὴ συνάψητε πόλεμον πρὸς τὰ ἔθνη ἕως τοῦ ἐπιστρέψαι ἡμᾶς.
1Mch:5:19 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) προ·ΐστημι (ath. προ+ιστ(α)-/ath. προ+ιστ(η)-, -, 2nd ath. προ+στ(η)-/ath. προ+στ(α)-, προ+εστη·κ-/προ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί μή   πόλεμος, -ου, ὁ πρός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Mch:5:19 I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj By przewodniczyć Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Nie Wojna [zobacz polemiczny] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Naród [zobacz etniczny] Aż; świtaj By odwracać się dookoła Ja
1Mch:5:19 kai\ e)netei/lato au)toi=s le/gOn *pro/stEte tou= laou= tou/tou kai\ mE\ suna/PSEte po/lemon pro\s ta\ e)/TnE e(/Os tou= e)pistre/PSai E(ma=s.
1Mch:5:19 kai eneteilato autois legOn prostEte tu lau tutu kai mE synaPSEte polemon pros ta eTnE heOs tu epistrePSai hEmas.
1Mch:5:19 C VAI_AMI3S RD_DPM V1_PAPNSM VH_AAD2P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C D VA_AAS2P N2_ASM P RA_APN N3E_APN D RA_GSN VA_AAN RP_AP
1Mch:5:19 and also, even, namely to enjoin command he/she/it/same to say/tell to preside the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely not ć war [see polemic] toward (+acc,+gen,+dat) the nation [see ethnic] until; dawn the to turn around I
1Mch:5:19 and he/she/it-was-ENJOIN-ed them/same (dat) while SAY/TELL-ing (nom) do-PRESIDE-you(pl)!, you(pl)-should-PRESIDE the (gen) people (gen) this (gen) and not   war (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-TURN-AROUND, be-you(sg)-TURN-ed-AROUND!, he/she/it-happens-to-TURN-AROUND (opt) us (acc)
1Mch:5:19 1Mch_5:19_1 1Mch_5:19_2 1Mch_5:19_3 1Mch_5:19_4 1Mch_5:19_5 1Mch_5:19_6 1Mch_5:19_7 1Mch_5:19_8 1Mch_5:19_9 1Mch_5:19_10 1Mch_5:19_11 1Mch_5:19_12 1Mch_5:19_13 1Mch_5:19_14 1Mch_5:19_15 1Mch_5:19_16 1Mch_5:19_17 1Mch_5:19_18 1Mch_5:19_19
1Mch:5:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:5:20 καὶ ἐμερίσθησαν Σιμωνι ἄνδρες τρισχίλιοι τοῦ πορευθῆναι εἰς τὴν Γαλιλαίαν, Ιουδα δὲ ἄνδρες ὀκτακισχίλιοι εἰς τὴν Γαλααδῖτιν.
1Mch:5:20 Now unto Simon were given three thousand men to go into Galilee, and unto Judas eight thousand men for the country of Galaad. (1 Maccabees 5:20 Brenton)
1Mch:5:20 Potem podzielił wojsko: z Szymonem trzy tysiące żołnierzy w drogę do Galilei, a z Judą osiem tysięcy żołnierzy do Gileadu. (1 Mch 5:20 BT_4)
1Mch:5:20 καὶ ἐμερίσθησαν Σιμωνι ἄνδρες τρισχίλιοι τοῦ πορευθῆναι εἰς τὴν Γαλιλαίαν, Ιουδα δὲ ἄνδρες ὀκτακισχίλιοι εἰς τὴν Γαλααδῖτιν.
1Mch:5:20 καί μερίζω (μεριζ-, μερι(ε)·[σ]-/μερι·σ-, μερι·σ-, -, μεμερισ-, μερισ·θ-) Σίμων, -ωνος, ὁ, voc. sg. Σίμων ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ τρισ·χίλιοι -αι -α ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό Γαλιλαία, -ας, ἡ; Γαλιλαῖος -α -ον Ἰούδας, -α and -ου, ὁ δέ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   εἰς[1] ὁ ἡ τό  
1Mch:5:20 I też, nawet, mianowicie By dzielić się bądź dzielony, przeznaczaj, wyznaczaj, przydziel, umieszczaj, urywaj się, odcinaj, porcja Simon Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Trzy tysiące By iść Do (+przyspieszenie) Galilea [okręg z]; galilejski Judasz/Juda zaś Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do (+przyspieszenie)
1Mch:5:20 kai\ e)meri/sTEsan *simOni a)/ndres trisCHi/lioi tou= poreuTE=nai ei)s tE\n *galilai/an, *iouda de\ a)/ndres o)ktakisCHi/lioi ei)s tE\n *galaadi=tin.
1Mch:5:20 kai emerisTEsan simOni andres trisCHilioi tu poreuTEnai eis tEn galilaian, iuda de andres oktakisCHilioi eis tEn galaaditin.
1Mch:5:20 C VCI_API3P N3N_DSM N3_NPM A1A_NPM RA_GSN VC_APN P RA_ASF N1A_ASF N1T_DSM x N3_NPM A1A_NPM P RA_ASF N3D_ASF
1Mch:5:20 and also, even, namely to divide be parted, allot, assign, apportion, allocate, sever, cut off, portion Simon man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". three thousand the to go into (+acc) the Galilee [district of]; Galilean Judas/Judah δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć into (+acc) the ć
1Mch:5:20 and they-were-DIVIDE-ed Simon (dat) men, husbands (nom|voc) three thousand (nom|voc) the (gen) to-be-GO-ed into (+acc) the (acc) Galilee    (acc); Galilean ([Adj] acc) Judas/Judah (gen, voc) Yet men, husbands (nom|voc)   into (+acc) the (acc)  
1Mch:5:20 1Mch_5:20_1 1Mch_5:20_2 1Mch_5:20_3 1Mch_5:20_4 1Mch_5:20_5 1Mch_5:20_6 1Mch_5:20_7 1Mch_5:20_8 1Mch_5:20_9 1Mch_5:20_10 1Mch_5:20_11 1Mch_5:20_12 1Mch_5:20_13 1Mch_5:20_14 1Mch_5:20_15 1Mch_5:20_16 1Mch_5:20_17
1Mch:5:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:5:21 καὶ ἐπορεύθη Σιμων εἰς τὴν Γαλιλαίαν καὶ συνῆψεν πολέμους πολλοὺς πρὸς τὰ ἔθνη, καὶ συνετρίβη τὰ ἔθνη ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ,
1Mch:5:21 Then went Simon into Galilee, where he fought many battles with the heathen, so that the heathen were discomfited by him. (1 Maccabees 5:21 Brenton)
1Mch:5:21 Szymon udał się do Galilei i wiele bitew stoczył z poganami, tak że poganie zostali starci przed nim, (1 Mch 5:21 BT_4)
1Mch:5:21 καὶ ἐπορεύθη Σιμων εἰς τὴν Γαλιλαίαν καὶ συνῆψεν πολέμους πολλοὺς πρὸς τὰ ἔθνη, καὶ συνετρίβη τὰ ἔθνη ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ,
1Mch:5:21 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) Σίμων, -ωνος, ὁ, voc. sg. Σίμων εἰς[1] ὁ ἡ τό Γαλιλαία, -ας, ἡ; Γαλιλαῖος -α -ον καί   πόλεμος, -ου, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ πρός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:5:21 I też, nawet, mianowicie By iść Simon Do (+przyspieszenie) Galilea [okręg z]; galilejski I też, nawet, mianowicie Wojna [zobacz polemiczny] Dużo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Naród [zobacz etniczny] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo
1Mch:5:21 kai\ e)poreu/TE *simOn ei)s tE\n *galilai/an kai\ sunE=PSen pole/mous pollou\s pro\s ta\ e)/TnE, kai\ sunetri/bE ta\ e)/TnE a)po\ prosO/pou au)tou=,
1Mch:5:21 kai eporeuTE simOn eis tEn galilaian kai synEPSen polemus pollus pros ta eTnE, kai synetribE ta eTnE apo prosOpu autu,
1Mch:5:21 C VCI_API3S N3N_NSM P RA_ASF N1A_ASF C VAI_AAI3S N2_APM A1_APM P RA_APN N3E_APN C VDI_API3S RA_APN N3E_APN P N2N_GSN RD_GSM
1Mch:5:21 and also, even, namely to go Simon into (+acc) the Galilee [district of]; Galilean and also, even, namely ć war [see polemic] much toward (+acc,+gen,+dat) the nation [see ethnic] and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) the nation [see ethnic] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same
1Mch:5:21 and he/she/it-was-GO-ed Simon (nom|voc) into (+acc) the (acc) Galilee    (acc); Galilean ([Adj] acc) and   wars (acc) many (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) and he/she/it-was-BREAK-ed the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) away from (+gen) face (gen) him/it/same (gen)
1Mch:5:21 1Mch_5:21_1 1Mch_5:21_2 1Mch_5:21_3 1Mch_5:21_4 1Mch_5:21_5 1Mch_5:21_6 1Mch_5:21_7 1Mch_5:21_8 1Mch_5:21_9 1Mch_5:21_10 1Mch_5:21_11 1Mch_5:21_12 1Mch_5:21_13 1Mch_5:21_14 1Mch_5:21_15 1Mch_5:21_16 1Mch_5:21_17 1Mch_5:21_18 1Mch_5:21_19 1Mch_5:21_20
1Mch:5:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:5:22 καὶ ἐδίωξεν αὐτοὺς ἕως τῆς πύλης Πτολεμαίδος. καὶ ἔπεσον ἐκ τῶν ἐθνῶν εἰς τρισχιλίους ἄνδρας, καὶ ἔλαβεν τὰ σκῦλα αὐτῶν.
1Mch:5:22 And he pursued them unto the gate of Ptolemais; and there were slain of the heathen about three thousand men, whose spoils he took. (1 Maccabees 5:22 Brenton)
1Mch:5:22 a on ścigał ich aż do bram Ptolemaidy. Spomiędzy pogan padło blisko trzy tysiące żołnierzy, a on zabrał łupy na nich zdobyte. (1 Mch 5:22 BT_4)
1Mch:5:22 καὶ ἐδίωξεν αὐτοὺς ἕως τῆς πύλης Πτολεμαίδος. καὶ ἔπεσον ἐκ τῶν ἐθνῶν εἰς τρισχιλίους ἄνδρας, καὶ ἔλαβεν τὰ σκῦλα αὐτῶν.
1Mch:5:22 καί διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ Πτολεμαΐ[δ]ς, -ΐδος, ἡ καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη εἰς[1] τρισ·χίλιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:5:22 I też, nawet, mianowicie By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę On/ona/to/to samo Aż; świtaj Brama Ptolemais I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Naród [zobacz etniczny] Do (+przyspieszenie) Trzy tysiące Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Łup On/ona/to/to samo
1Mch:5:22 kai\ e)di/OXen au)tou\s e(/Os tE=s pu/lEs *ptolemai/dos. kai\ e)/peson e)k tO=n e)TnO=n ei)s trisCHili/ous a)/ndras, kai\ e)/laben ta\ sku=la au)tO=n.
1Mch:5:22 kai ediOXen autus heOs tEs pylEs ptolemaidos. kai epeson ek tOn eTnOn eis trisCHilius andras, kai elaben ta skyla autOn.
1Mch:5:22 C VAI_AAI3S RD_APM D RA_GSF N1_GSF N3D_GSF C VBI_AAI3P P RA_GPN N3E_GPN P A1A_APM N3_APM C VBI_AAI3S RA_APN N2N_APN RD_GPM
1Mch:5:22 and also, even, namely to prosecute/pursue prosecute: put on trial he/she/it/same until; dawn the gate Ptolemais and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. out of (+gen) ἐξ before vowels the nation [see ethnic] into (+acc) three thousand man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the spoil he/she/it/same
1Mch:5:22 and he/she/it-PROSECUTE/PURSUE-ed them/same (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) gate (gen) Ptolemais (gen) and I-FALL-ed, they-FALL-ed out of (+gen) the (gen) nations (gen) into (+acc) three thousand (acc) men, husbands (acc) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (nom|acc) spoils (nom|acc|voc) them/same (gen)
1Mch:5:22 1Mch_5:22_1 1Mch_5:22_2 1Mch_5:22_3 1Mch_5:22_4 1Mch_5:22_5 1Mch_5:22_6 1Mch_5:22_7 1Mch_5:22_8 1Mch_5:22_9 1Mch_5:22_10 1Mch_5:22_11 1Mch_5:22_12 1Mch_5:22_13 1Mch_5:22_14 1Mch_5:22_15 1Mch_5:22_16 1Mch_5:22_17 1Mch_5:22_18 1Mch_5:22_19 1Mch_5:22_20
1Mch:5:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:5:23 καὶ παρέλαβεν τοὺς ἐκ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐν Αρβαττοις σὺν ταῖς γυναιξὶν καὶ τοῖς τέκνοις καὶ πάντα, ὅσα ἦν αὐτοῖς, καὶ ἤγαγεν εἰς τὴν Ιουδαίαν μετ’ εὐφροσύνης μεγάλης.
1Mch:5:23 And those that were in Galilee, and in Arbattis, with their wives and their children, and all that they had, took he away with him, and brought them into Judea with great joy. (1 Maccabees 5:23 Brenton)
1Mch:5:23 Zabrał też ludzi, którzy mieszkali w Galilei i w Arbattach, razem z żonami i dziećmi, i ze wszystkim, co było ich własnością, i przyprowadził ich z wielką radością do Judei. (1 Mch 5:23 BT_4)
1Mch:5:23 καὶ παρέλαβεν τοὺς ἐκ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐν Αρβαττοις σὺν ταῖς γυναιξὶν καὶ τοῖς τέκνοις καὶ πάντα, ὅσα ἦν αὐτοῖς, καὶ ἤγαγεν εἰς τὴν Ιουδαίαν μετ’ εὐφροσύνης μεγάλης.
1Mch:5:23 καί παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό Γαλιλαία, -ας, ἡ; Γαλιλαῖος -α -ον καί ἐν   σύν ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον μετά εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
1Mch:5:23 I też, nawet, mianowicie By zagarniać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Galilea [okręg z]; galilejski I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Razem z/włączając (+dat) Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Dziecko I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By być On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prowadzić Do (+przyspieszenie) Judea [okolica z]; żydowski Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wesołość Wielki
1Mch:5:23 kai\ pare/laben tou\s e)k tE=s *galilai/as kai\ e)n *arbattois su\n tai=s gunaiXi\n kai\ toi=s te/knois kai\ pa/nta, o(/sa E)=n au)toi=s, kai\ E)/gagen ei)s tE\n *ioudai/an met’ eu)frosu/nEs mega/lEs.
1Mch:5:23 kai parelaben tus ek tEs galilaias kai en arbattois syn tais gynaiXin kai tois teknois kai panta, hosa En autois, kai Egagen eis tEn iudaian met’ eufrosynEs megalEs.
1Mch:5:23 C VBI_AAI3S RA_APM P RA_GSF N1A_GSF C P N_DP P RA_DPF N3K_DPF C RA_DPN N2N_DPN C A3_APN A1_APN V9_IAI3S RD_DPM C VBI_AAI3S P RA_ASF N1A_ASF P N1_GSF A1_GSF
1Mch:5:23 and also, even, namely to take along the out of (+gen) ἐξ before vowels the Galilee [district of]; Galilean and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć together with/including (+dat) the woman/wife and also, even, namely the child and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as to be he/she/it/same and also, even, namely to lead into (+acc) the Judea [region of]; Jewish after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing cheerfulness great
1Mch:5:23 and he/she/it-TAKE-ed-ALONG the (acc) out of (+gen) the (gen) Galilee    (gen); Galilean ([Adj] acc, gen) and in/among/by (+dat)   together with/including (+dat) the (dat) women/wives (dat) and the (dat) children (dat) and all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-was them/same (dat) and he/she/it-LEAD-ed into (+acc) the (acc) Judea (acc); Jewish ([Adj] acc) after (+acc), with (+gen) cheerfulness (gen) great ([Adj] gen)
1Mch:5:23 1Mch_5:23_1 1Mch_5:23_2 1Mch_5:23_3 1Mch_5:23_4 1Mch_5:23_5 1Mch_5:23_6 1Mch_5:23_7 1Mch_5:23_8 1Mch_5:23_9 1Mch_5:23_10 1Mch_5:23_11 1Mch_5:23_12 1Mch_5:23_13 1Mch_5:23_14 1Mch_5:23_15 1Mch_5:23_16 1Mch_5:23_17 1Mch_5:23_18 1Mch_5:23_19 1Mch_5:23_20 1Mch_5:23_21 1Mch_5:23_22 1Mch_5:23_23 1Mch_5:23_24 1Mch_5:23_25 1Mch_5:23_26 1Mch_5:23_27 1Mch_5:23_28
1Mch:5:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:5:24 καὶ Ιουδας ὁ Μακκαβαῖος καὶ Ιωναθαν ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ διέβησαν τὸν Ιορδάνην καὶ ἐπορεύθησαν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ.
1Mch:5:24 Judas Maccabeus also and his brother Jonathan went over Jordan, and travelled three days' journey in the wilderness, (1 Maccabees 5:24 Brenton)
1Mch:5:24 Juda Machabeusz zaś i jego brat Jonatan przeprawili się przez Jordan i trzy dni szli przez pustynię. (1 Mch 5:24 BT_4)
1Mch:5:24 καὶ Ιουδας Μακκαβαῖος καὶ Ιωναθαν ἀδελφὸς αὐτοῦ διέβησαν τὸν Ιορδάνην καὶ ἐπορεύθησαν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ.
1Mch:5:24 καί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό   καί   ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁδός, -οῦ, ἡ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον
1Mch:5:24 I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Brata On/ona/to/ten sam By przechodzić Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie By iść Drogi {Sposobu}/droga Trzy Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie
1Mch:5:24 kai\ *ioudas o( *makkabai=os kai\ *iOnaTan o( a)delfo\s au)tou= die/bEsan to\n *iorda/nEn kai\ e)poreu/TEsan o(do\n triO=n E(merO=n e)n tE=| e)rE/mO|.
1Mch:5:24 kai iudas ho makkabaios kai iOnaTan ho adelfos autu diebEsan ton iordanEn kai eporeuTEsan hodon triOn hEmerOn en tE erEmO.
1Mch:5:24 C N1T_NSM RA_NSM N2_NSM C N_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM VZI_AAI3P RA_ASM N1M_ASM C VCI_API3P N2_ASF A3_GPF N1A_GPF P RA_DSF N2_DSF
1Mch:5:24 and also, even, namely Judas/Judah the ć and also, even, namely ć the brother he/she/it/same to cross over the Jordan [river of] and also, even, namely to go way/road three day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness
1Mch:5:24 and Judas/Judah (nom) the (nom)   and   the (nom) brother (nom) him/it/same (gen) they-CROSS-ed-OVER the (acc) Jordan (acc) and they-were-GO-ed way/road (acc) three (gen) days (gen) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat)
1Mch:5:24 1Mch_5:24_1 1Mch_5:24_2 1Mch_5:24_3 1Mch_5:24_4 1Mch_5:24_5 1Mch_5:24_6 1Mch_5:24_7 1Mch_5:24_8 1Mch_5:24_9 1Mch_5:24_10 1Mch_5:24_11 1Mch_5:24_12 1Mch_5:24_13 1Mch_5:24_14 1Mch_5:24_15 1Mch_5:24_16 1Mch_5:24_17 1Mch_5:24_18 1Mch_5:24_19 1Mch_5:24_20
1Mch:5:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:5:25 καὶ συνήντησαν τοῖς Ναβαταίοις, καὶ ἀπήντησαν αὐτοῖς εἰρηνικῶς καὶ διηγήσαντο αὐτοῖς πάντα τὰ συμβάντα τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν ἐν τῇ Γαλααδίτιδι
1Mch:5:25 Where they met with the Nabathites, who came unto them in a peaceable manner, and told them every thing that had happened to their brethren in the land of Galaad: (1 Maccabees 5:25 Brenton)
1Mch:5:25 Wtedy spotkali się z Nabatejczykami. Oni jednak przyjęli ich pokojowo i opowiedzieli im o wszystkim, co się działo z ich braćmi w Gileadzie, (1 Mch 5:25 BT_4)
1Mch:5:25 καὶ συνήντησαν τοῖς Ναβαταίοις, καὶ ἀπήντησαν αὐτοῖς εἰρηνικῶς καὶ διηγήσαντο αὐτοῖς πάντα τὰ συμβάντα τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν ἐν τῇ Γαλααδίτιδι
1Mch:5:25 καί συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   καί ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   καί δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό συμ·βαίνω (συν+βαιν-, συν+βη·σ-, 2nd ath. συν+β(η)-/ath. συν+β(α)-, συν+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό  
1Mch:5:25 I też, nawet, mianowicie By spotykać się I też, nawet, mianowicie By spotykać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do exposit On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zdarzać się zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} precz, zdarzać się, zdarzać się, zdarzać się Brat On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
1Mch:5:25 kai\ sunE/ntEsan toi=s *nabatai/ois, kai\ a)pE/ntEsan au)toi=s ei)rEnikO=s kai\ diEgE/santo au)toi=s pa/nta ta\ sumba/nta toi=s a)delfoi=s au)tO=n e)n tE=| *galaadi/tidi
1Mch:5:25 kai synEntEsan tois nabataiois, kai apEntEsan autois eirEnikOs kai diEgEsanto autois panta ta symbanta tois adelfois autOn en tE galaaditidi
1Mch:5:25 C VAI_AAI3P RA_DPM N_DPM C VAI_AAI3P RD_DPM D C VAI_AMI3P RD_DPM A3_APN RA_APN VZ_AAPAPN RA_DPM N2_DPM RD_GPM P RA_DSF N3D_DSF
1Mch:5:25 and also, even, namely to meet the ć and also, even, namely to encounter he/she/it/same ć and also, even, namely to exposit he/she/it/same every all, each, every, the whole of the to happen pass off, occur, fortune, come about the brother he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć
1Mch:5:25 and they-MEET-ed the (dat)   and they-ENCOUNTER-ed them/same (dat)   and they-were-EXPOSIT-ed them/same (dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) upon HAPPEN-ing (acc, nom|acc|voc) the (dat) brothers (dat) them/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat)  
1Mch:5:25 1Mch_5:25_1 1Mch_5:25_2 1Mch_5:25_3 1Mch_5:25_4 1Mch_5:25_5 1Mch_5:25_6 1Mch_5:25_7 1Mch_5:25_8 1Mch_5:25_9 1Mch_5:25_10 1Mch_5:25_11 1Mch_5:25_12 1Mch_5:25_13 1Mch_5:25_14 1Mch_5:25_15 1Mch_5:25_16 1Mch_5:25_17 1Mch_5:25_18 1Mch_5:25_19 1Mch_5:25_20
1Mch:5:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:5:26 καὶ ὅτι πολλοὶ ἐξ αὐτῶν συνειλημμένοι εἰσὶν εἰς Βοσορρα καὶ Βοσορ ἐν Αλεμοις, Χασφω, Μακεδ καὶ Καρναιν, πᾶσαι αἱ πόλεις αὗται ὀχυραὶ καὶ μεγάλαι·
1Mch:5:26 And how that many of them were shut up in Bosora, and Bosor, and Alema, Casphor, Maked, and Carnaim; all these cities are strong and great: (1 Maccabees 5:26 Brenton)
1Mch:5:26 że mianowicie wielu z nich jest zamkniętych w Bosorra, w Bosor i Alema, w Kasfo, w Maked i Karnaim - a wszystko to są miasta wielkie i obronne - (1 Mch 5:26 BT_4)
1Mch:5:26 καὶ ὅτι πολλοὶ ἐξ αὐτῶν συνειλημμένοι εἰσὶν εἰς Βοσορρα καὶ Βοσορ ἐν Αλεμοις, Χασφω, Μακεδ καὶ Καρναιν, πᾶσαι αἱ πόλεις αὗται ὀχυραὶ καὶ μεγάλαι·
1Mch:5:26 καί ὅτι πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1]   καί Βοσόρ, ὁ ἐν       καί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο   καί μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
1Mch:5:26 I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto Dużo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj By iść; by być Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Bosor W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Wielki
1Mch:5:26 kai\ o(/ti polloi\ e)X au)tO=n suneilEmme/noi ei)si\n ei)s *bosorra kai\ *bosor e)n *alemois, *CHasfO, *maked kai\ *karnain, pa=sai ai( po/leis au(=tai o)CHurai\ kai\ mega/lai·
1Mch:5:26 kai hoti polloi eX autOn syneilEmmenoi eisin eis bosorra kai bosor en alemois, CHasfO, maked kai karnain, pasai hai poleis hautai oCHyrai kai megalai·
1Mch:5:26 C C A1_NPM P RD_GPM VP_XMPNPM V9_PAI3P P N_AS C N_NS P N_DP N_DS N_DS C N_DS A1S_NPF RA_NPF N3I_NPF RD_NPF A1A_NPF C A1_NPF
1Mch:5:26 and also, even, namely because/that much out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture to go; to be into (+acc) ć and also, even, namely Bosor in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć ć ć and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć and also, even, namely great
1Mch:5:26 and because/that many (nom) out of (+gen) them/same (gen) having-been-SEIZING-ed (nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are into (+acc)   and Bosor (indecl) in/among/by (+dat)       and   all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) cities (acc, nom|voc) these (nom)   and great ([Adj] nom|voc)
1Mch:5:26 1Mch_5:26_1 1Mch_5:26_2 1Mch_5:26_3 1Mch_5:26_4 1Mch_5:26_5 1Mch_5:26_6 1Mch_5:26_7 1Mch_5:26_8 1Mch_5:26_9 1Mch_5:26_10 1Mch_5:26_11 1Mch_5:26_12 1Mch_5:26_13 1Mch_5:26_14 1Mch_5:26_15 1Mch_5:26_16 1Mch_5:26_17 1Mch_5:26_18 1Mch_5:26_19 1Mch_5:26_20 1Mch_5:26_21 1Mch_5:26_22 1Mch_5:26_23 1Mch_5:26_24
1Mch:5:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:5:27 καὶ ἐν ταῖς λοιπαῖς πόλεσιν τῆς Γαλααδίτιδός εἰσιν συνειλημμένοι, εἰς αὔριον τάσσονται παρεμβαλεῖν ἐπὶ τὰ ὀχυρώματα καὶ καταλαβέσθαι καὶ ἐξᾶραι πάντας τούτους ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ.
1Mch:5:27 And that they were shut up in the rest of the cities of the country of Galaad, and that against to morrow they had appointed to bring their host against the forts, and to take them, and to destroy them all in one day. (1 Maccabees 5:27 Brenton)
1Mch:5:27 a także w pozostałych miastach Gileadu są pozamykani. Następnego dnia poganie mają zamiar otoczyć twierdze wojskiem, zdobyć je i w ciągu jednego dnia wymordować ich wszystkich. (1 Mch 5:27 BT_4)
1Mch:5:27 καὶ ἐν ταῖς λοιπαῖς πόλεσιν τῆς Γαλααδίτιδός εἰσιν συνειλημμένοι, εἰς αὔριον τάσσονται παρεμβαλεῖν ἐπὶ τὰ ὀχυρώματα καὶ καταλαβέσθαι καὶ ἐξᾶραι πάντας τούτους ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ.
1Mch:5:27 καί ἐν ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) εἰς[1] αὔριον τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
1Mch:5:27 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Miasto By iść; by być Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Do (+przyspieszenie) Następny dnia/jutro By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład By stanąć obozem Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca I też, nawet, mianowicie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, I też, nawet, mianowicie By usuwać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Jeden
1Mch:5:27 kai\ e)n tai=s loipai=s po/lesin tE=s *galaadi/tido/s ei)sin suneilEmme/noi, ei)s au)/rion ta/ssontai parembalei=n e)pi\ ta\ o)CHurO/mata kai\ katalabe/sTai kai\ e)Xa=rai pa/ntas tou/tous e)n E(me/ra| mia=|.
1Mch:5:27 kai en tais loipais polesin tEs galaaditidos eisin syneilEmmenoi, eis aurion tassontai parembalein epi ta oCHyrOmata kai katalabesTai kai eXarai pantas tutus en hEmera mia.
1Mch:5:27 C P RA_DPF A1_DPF N3I_DPF RA_GSF N3D_GSF V9_PAI3P VP_XMPNPM P D V1_PMI3P VF2_FAN P RA_APN N3M_APN C VB_AMN C VA_AAN A3_APM RD_APM P N1A_DSF A1A_DSF
1Mch:5:27 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the remaining well then, sο, now, the rest city the ć to go; to be to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture into (+acc) next day/tomorrow to order category, grade, class, trim, orderliness to encamp upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress and also, even, namely to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, and also, even, namely to remove every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day one
1Mch:5:27 and in/among/by (+dat) the (dat) remaining ([Adj] dat) cities (dat) the (gen)   he/she/it-is-GO-ing; they-are having-been-SEIZING-ed (nom|voc) into (+acc) next day/tomorrow they-are-being-ORDER-ed to-will-ENCAMP, to-ENCAMP upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) entrenchments (nom|acc|voc) and to-be-COMPREHEND-ed and to-REMOVE, be-you(sg)-REMOVE-ed!, he/she/it-happens-to-REMOVE (opt) all (acc) these (acc) in/among/by (+dat) day (dat) one (dat)
1Mch:5:27 1Mch_5:27_1 1Mch_5:27_2 1Mch_5:27_3 1Mch_5:27_4 1Mch_5:27_5 1Mch_5:27_6 1Mch_5:27_7 1Mch_5:27_8 1Mch_5:27_9 1Mch_5:27_10 1Mch_5:27_11 1Mch_5:27_12 1Mch_5:27_13 1Mch_5:27_14 1Mch_5:27_15 1Mch_5:27_16 1Mch_5:27_17 1Mch_5:27_18 1Mch_5:27_19 1Mch_5:27_20 1Mch_5:27_21 1Mch_5:27_22 1Mch_5:27_23 1Mch_5:27_24 1Mch_5:27_25
1Mch:5:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:5:28 καὶ ἀπέστρεψεν Ιουδας καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ ὁδὸν εἰς τὴν ἔρημον Βοσορρα ἄφνω· καὶ κατελάβετο τὴν πόλιν καὶ ἀπέκτεινε πᾶν ἀρσενικὸν ἐν στόματι ῥομφαίας καὶ ἔλαβεν πάντα τὰ σκῦλα αὐτῶν καὶ ἐνέπρησεν αὐτὴν πυρί.
1Mch:5:28 Hereupon Judas and his host turned suddenly by the way of the wilderness unto Bosora; and when he had won the city, he slew all the males with the edge of the sword, and took all their spoils, and burned the city with fire, (1 Maccabees 5:28 Brenton)
1Mch:5:28 Wtedy Juda razem ze swym wojskiem nagle zmienił swoją drogę i poszedł przez pustynię do Bosorra, zdobył miasto, wszystkich mężczyzn zabił ostrzem miecza, zabrał wszystkie łupy na nich zdobyte, a miasto spalił. (1 Mch 5:28 BT_4)
1Mch:5:28 καὶ ἀπέστρεψεν Ιουδας καὶ παρεμβολὴ αὐτοῦ ὁδὸν εἰς τὴν ἔρημον Βοσορρα ἄφνω· καὶ κατελάβετο τὴν πόλιν καὶ ἀπέκτεινε πᾶν ἀρσενικὸν ἐν στόματι ῥομφαίας καὶ ἔλαβεν πάντα τὰ σκῦλα αὐτῶν καὶ ἐνέπρησεν αὐτὴν πυρί.
1Mch:5:28 καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁδός, -οῦ, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔρημος -ον   ἄφνω καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἐν στόμα[τ], -ατος, τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐμ·πίμπρημι (ath. εν+πιμπρ(α)-, εν+πρη·σ-, εν+πρη·σ-, -, -, εν+πρησ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πῦρ, -ρός, τό
1Mch:5:28 I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Obozu obóz, koszary, armia On/ona/to/to samo Drogi {Sposobu}/droga Do (+przyspieszenie) Odludzie Nagle I też, nawet, mianowicie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, Miasto I też, nawet, mianowicie By zabijać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Szpada I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Łup On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Ogień
1Mch:5:28 kai\ a)pe/strePSen *ioudas kai\ E( parembolE\ au)tou= o(do\n ei)s tE\n e)/rEmon *bosorra a)/fnO· kai\ katela/beto tE\n po/lin kai\ a)pe/kteine pa=n a)rseniko\n e)n sto/mati r(omfai/as kai\ e)/laben pa/nta ta\ sku=la au)tO=n kai\ e)ne/prEsen au)tE\n puri/.
1Mch:5:28 kai apestrePSen iudas kai hE parembolE autu hodon eis tEn erEmon bosorra afnO· kai katelabeto tEn polin kai apekteine pan arsenikon en stomati romfaias kai elaben panta ta skyla autOn kai eneprEsen autEn pyri.
1Mch:5:28 C VAI_AAI3S N1T_NSM C RA_NSF N1_NSF RD_GSM N2_ASF P RA_ASF N2_ASF N_AS D C VBI_AMI3S RA_ASF N3I_ASF C VAI_AAI3S A3_ASN A1_ASN P N3M_DSN N1A_GSF C VBI_AAI3S A3_APN RA_APN N2N_APN RD_GPM C VAI_AAI3S RD_ASF N3_DSN
1Mch:5:28 and also, even, namely to turn away from Judas/Judah and also, even, namely the camp camp, barracks, army he/she/it/same way/road into (+acc) the wilderness ć suddenly and also, even, namely to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, the city and also, even, namely to kill every all, each, every, the whole of ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mouth/maw stoma sword and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand every all, each, every, the whole of the spoil he/she/it/same and also, even, namely to ??? he/she/it/same fire
1Mch:5:28 and he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM Judas/Judah (nom) and the (nom) camp (nom|voc) him/it/same (gen) way/road (acc) into (+acc) the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc)   suddenly and he/she/it-was-COMPREHEND-ed the (acc) city (acc) and he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed every (nom|acc|voc)   in/among/by (+dat) mouth/maw (dat) sword (gen), swords (acc) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) spoils (nom|acc|voc) them/same (gen) and he/she/it-???-ed her/it/same (acc) fire (dat)
1Mch:5:28 1Mch_5:28_1 1Mch_5:28_2 1Mch_5:28_3 1Mch_5:28_4 1Mch_5:28_5 1Mch_5:28_6 1Mch_5:28_7 1Mch_5:28_8 1Mch_5:28_9 1Mch_5:28_10 1Mch_5:28_11 1Mch_5:28_12 1Mch_5:28_13 1Mch_5:28_14 1Mch_5:28_15 1Mch_5:28_16 1Mch_5:28_17 1Mch_5:28_18 1Mch_5:28_19 1Mch_5:28_20 1Mch_5:28_21 1Mch_5:28_22 1Mch_5:28_23 1Mch_5:28_24 1Mch_5:28_25 1Mch_5:28_26 1Mch_5:28_27 1Mch_5:28_28 1Mch_5:28_29 1Mch_5:28_30 1Mch_5:28_31 1Mch_5:28_32 1Mch_5:28_33 1Mch_5:28_34
1Mch:5:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:5:29 καὶ ἀπῆρεν ἐκεῖθεν νυκτός, καὶ ἐπορεύοντο ἕως ἐπὶ τὸ ὀχύρωμα·
1Mch:5:29 From whence he removed by night, and went till he came to the fortress. (1 Maccabees 5:29 Brenton)
1Mch:5:29 W nocy zaś wyruszył stamtąd, i udali się w stronę twierdzy. (1 Mch 5:29 BT_4)
1Mch:5:29 καὶ ἀπῆρεν ἐκεῖθεν νυκτός, καὶ ἐπορεύοντο ἕως ἐπὶ τὸ ὀχύρωμα·
1Mch:5:29 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκεῖ·θεν νύξ, -υκτός, ἡ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἐπί ὁ ἡ τό ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό
1Mch:5:29 I też, nawet, mianowicie By zabierać Stamtąd Noc I też, nawet, mianowicie By iść Aż; świtaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca
1Mch:5:29 kai\ a)pE=ren e)kei=Ten nukto/s, kai\ e)poreu/onto e(/Os e)pi\ to\ o)CHu/rOma·
1Mch:5:29 kai apEren ekeiTen nyktos, kai eporeuonto heOs epi to oCHyrOma·
1Mch:5:29 C VAI_AAI3S D N3_GSF C V1I_IMI3P C P RA_ASN N3M_ASN
1Mch:5:29 and also, even, namely to take away from there night and also, even, namely to go until; dawn upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress
1Mch:5:29 and he/she/it-TAKE-ed-AWAY from there night (gen) and they-were-being-GO-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) entrenchment (nom|acc|voc)
1Mch:5:29 1Mch_5:29_1 1Mch_5:29_2 1Mch_5:29_3 1Mch_5:29_4 1Mch_5:29_5 1Mch_5:29_6 1Mch_5:29_7 1Mch_5:29_8 1Mch_5:29_9 1Mch_5:29_10
1Mch:5:29 x x x x x x x x x x
1Mch:5:30 καὶ ἐγένετο ἑωθινῇ ἦραν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν καὶ ἰδοὺ λαὸς πολύς, οὗ οὐκ ἦν ἀριθμός, αἴροντες κλίμακας καὶ μηχανὰς καταλαβέσθαι τὸ ὀχύρωμα καὶ ἐπολέμουν αὐτούς.
1Mch:5:30 And betimes in the morning they looked up, and, behold, there was an innumerable people bearing ladders and other engines of war, to take the fortress: for they assaulted them. (1 Maccabees 5:30 Brenton)
1Mch:5:30 Rankiem, gdy podnieśli oczy, oto zobaczyli, jak wojsko liczne, nieprzeliczone, podprowadzało drabiny i machiny oblężnicze, aby zdobyć twierdzę. Już zaczynali z nimi walkę. (1 Mch 5:30 BT_4)
1Mch:5:30 καὶ ἐγένετο ἑωθινῇ ἦραν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν καὶ ἰδοὺ λαὸς πολύς, οὗ οὐκ ἦν ἀριθμός, αἴροντες κλίμακας καὶ μηχανὰς καταλαβέσθαι τὸ ὀχύρωμα καὶ ἐπολέμουν αὐτούς.
1Mch:5:30 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)   αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) λαός, -οῦ, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀριθμός, -οῦ, ὁ αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) κλίμαξ, -ακος, ἡ [LXX] καί   κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:5:30 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Oko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ludzie Dużo Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą ??? I też, nawet, mianowicie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną On/ona/to/to samo
1Mch:5:30 kai\ e)ge/neto e(OTinE=| E)=ran tou\s o)fTalmou\s au)tO=n kai\ i)dou\ lao\s polu/s, ou(= ou)k E)=n a)riTmo/s, ai)/rontes kli/makas kai\ mECHana\s katalabe/sTai to\ o)CHu/rOma kai\ e)pole/moun au)tou/s.
1Mch:5:30 kai egeneto heOTinE Eran tus ofTalmus autOn kai idu laos polys, hu uk En ariTmos, airontes klimakas kai mECHanas katalabesTai to oCHyrOma kai epolemun autus.
1Mch:5:30 C VBI_AMI3S A1_DSF N1A_ASF RA_APM N2_APM RD_GPM C I N2_NSM A1P_NSM RR_GSM D V9_IAI3S N2_NSM V1_PAPNPM N3K_APF C N1_APF VB_AMN RA_ASN N3M_ASN C V2I_IAI3P RD_APM
1Mch:5:30 and also, even, namely to become become, happen ć to lift/pick up take up, tote, raise the eye he/she/it/same and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), people much where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which οὐχ before rough breathing to be number [see arithmetic] to lift/pick up take up, tote, raise ??? and also, even, namely ć to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, the entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress and also, even, namely to fight war he/she/it/same
1Mch:5:30 and he/she/it-was-BECOME-ed   they-LIFT/PICK-ed-UP the (acc) eyes (acc) them/same (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! people (nom) much (nom) where; who/whom/which (gen) not he/she/it-was number (nom) while LIFT/PICK-ing-UP (nom|voc) ???s (acc) and   to-be-COMPREHEND-ed the (nom|acc) entrenchment (nom|acc|voc) and I-was-FIGHT-ing, they-were-FIGHT-ing them/same (acc)
1Mch:5:30 1Mch_5:30_1 1Mch_5:30_2 1Mch_5:30_3 1Mch_5:30_4 1Mch_5:30_5 1Mch_5:30_6 1Mch_5:30_7 1Mch_5:30_8 1Mch_5:30_9 1Mch_5:30_10 1Mch_5:30_11 1Mch_5:30_12 1Mch_5:30_13 1Mch_5:30_14 1Mch_5:30_15 1Mch_5:30_16 1Mch_5:30_17 1Mch_5:30_18 1Mch_5:30_19 1Mch_5:30_20 1Mch_5:30_21 1Mch_5:30_22 1Mch_5:30_23 1Mch_5:30_24 1Mch_5:30_25
1Mch:5:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:5:31 καὶ εἶδεν Ιουδας ὅτι ἦρκται ὁ πόλεμος καὶ ἡ κραυγὴ τῆς πόλεως ἀνέβη ἕως οὐρανοῦ σάλπιγξιν καὶ κραυγῇ μεγάλῃ,
1Mch:5:31 When Judas therefore saw that the battle was begun, and that the cry of the city went up to heaven, with trumpets, and a great sound, (1 Maccabees 5:31 Brenton)
1Mch:5:31 Gdy Juda zobaczył, że bitwa już zaczęta, a zgiełk z miasta od trąbienia i okrzyków wzniósł się aż do nieba, (1 Mch 5:31 BT_4)
1Mch:5:31 καὶ εἶδεν Ιουδας ὅτι ἦρκται πόλεμος καὶ κραυγὴ τῆς πόλεως ἀνέβη ἕως οὐρανοῦ σάλπιγξιν καὶ κραυγῇ μεγάλῃ,
1Mch:5:31 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὅτι ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό κραυγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ καί κραυγή, -ῆς, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
1Mch:5:31 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Judasz/Juda Ponieważ/tamto By zaczynać się Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie Płacz krzyk (????????) Miasto By podnosić Aż; świtaj Nieba/niebo Trąbka I też, nawet, mianowicie Płacz krzyk (????????) Wielki
1Mch:5:31 kai\ ei)=den *ioudas o(/ti E)=rktai o( po/lemos kai\ E( kraugE\ tE=s po/leOs a)ne/bE e(/Os ou)ranou= sa/lpigXin kai\ kraugE=| mega/lE|,
1Mch:5:31 kai eiden iudas hoti Erktai ho polemos kai hE kraugE tEs poleOs anebE heOs uranu salpinXin kai kraugE megalE,
1Mch:5:31 C VBI_AAI3S N1T_NSM C VM_XMI3S RA_NSM N2_NSM C RA_NSF N1_NSF RA_GSF N3I_GSF VZI_AAI3S D N2_GSM N3G_DPF C N1_DSF A1_DSF
1Mch:5:31 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Judas/Judah because/that to begin the war [see polemic] and also, even, namely the cry shout (κραυγάζω) the city to ascend until; dawn sky/heaven trumpet and also, even, namely cry shout (κραυγάζω) great
1Mch:5:31 and he/she/it-SEE-ed Judas/Judah (nom) because/that he/she/it-has-been-BEGIN-ed the (nom) war (nom) and the (nom) cry (nom|voc) the (gen) city (gen) he/she/it-ASCEND-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) sky/heaven (gen) trumpets (dat) and cry (dat) great ([Adj] dat)
1Mch:5:31 1Mch_5:31_1 1Mch_5:31_2 1Mch_5:31_3 1Mch_5:31_4 1Mch_5:31_5 1Mch_5:31_6 1Mch_5:31_7 1Mch_5:31_8 1Mch_5:31_9 1Mch_5:31_10 1Mch_5:31_11 1Mch_5:31_12 1Mch_5:31_13 1Mch_5:31_14 1Mch_5:31_15 1Mch_5:31_16 1Mch_5:31_17 1Mch_5:31_18 1Mch_5:31_19
1Mch:5:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:5:32 καὶ εἶπεν τοῖς ἀνδράσιν τῆς δυνάμεως Πολεμήσατε σήμερον ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν.
1Mch:5:32 He said unto his host, Fight this day for your brethren. (1 Maccabees 5:32 Brenton)
1Mch:5:32 powiedział do żołnierzy swego wojska: «Walczcie dzisiaj w obronie swych braci!» (1 Mch 5:32 BT_4)
1Mch:5:32 καὶ εἶπεν τοῖς ἀνδράσιν τῆς δυνάμεως Πολεμήσατε σήμερον ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν.
1Mch:5:32 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) σήμερον ὑπέρ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Mch:5:32 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Zdolność By walczyć z wojną Dzisiaj dzień Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Brat; siostra Ja
1Mch:5:32 kai\ ei)=pen toi=s a)ndra/sin tE=s duna/meOs *polemE/sate sE/meron u(pe\r tO=n a)delfO=n E(mO=n.
1Mch:5:32 kai eipen tois andrasin tEs dynameOs polemEsate sEmeron hyper tOn adelfOn hEmOn.
1Mch:5:32 C VBI_AAI3S RA_DPM N3_DPM RA_GSF N3I_GSF VA_AAD2P D P RA_GPM N2_GPM RP_GP
1Mch:5:32 and also, even, namely to say/tell the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the ability to fight war today day above (+acc), on behalf of (+gen) the brother; sister I
1Mch:5:32 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) men, husbands (dat) the (gen) ability (gen) do-FIGHT-you(pl)! today above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) us (gen)
1Mch:5:32 1Mch_5:32_1 1Mch_5:32_2 1Mch_5:32_3 1Mch_5:32_4 1Mch_5:32_5 1Mch_5:32_6 1Mch_5:32_7 1Mch_5:32_8 1Mch_5:32_9 1Mch_5:32_10 1Mch_5:32_11 1Mch_5:32_12
1Mch:5:32 x x x x x x x x x x x x
1Mch:5:33 καὶ ἐξῆλθεν ἐν τρισὶν ἀρχαῖς ἐξόπισθεν αὐτῶν, καὶ ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξιν καὶ ἐβόησαν ἐν προσευχῇ.
1Mch:5:33 So he went forth behind them in three companies, who sounded their trumpets, and cried with prayer. (1 Maccabees 5:33 Brenton)
1Mch:5:33 Trzema oddziałami zaszedł ich od tyłu, podczas gdy grano na trąbach i głośno odmawiano modlitwy. (1 Mch 5:33 BT_4)
1Mch:5:33 καὶ ἐξῆλθεν ἐν τρισὶν ἀρχαῖς ἐξόπισθεν αὐτῶν, καὶ ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξιν καὶ ἐβόησαν ἐν προσευχῇ.
1Mch:5:33 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἀρχή, -ῆς, ἡ   αὐτός αὐτή αὐτό καί σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ἐν προσ·ευχή, -ῆς, ἡ; προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -)
1Mch:5:33 I też, nawet, mianowicie By wychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trzy Początek On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By grać na trąbce Trąbka I też, nawet, mianowicie By ryczeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Modlitwa; by modlić się się
1Mch:5:33 kai\ e)XE=lTen e)n trisi\n a)rCHai=s e)Xo/pisTen au)tO=n, kai\ e)sa/lpisan tai=s sa/lpigXin kai\ e)bo/Esan e)n proseuCHE=|.
1Mch:5:33 kai eXElTen en trisin arCHais eXopisTen autOn, kai esalpisan tais salpinXin kai eboEsan en proseuCHE.
1Mch:5:33 C VBI_AAI3S P A3_DPF N1_DPF