2Krl:4:1 καὶ ἤκουσεν Μεμφιβοσθε υἱὸς Σαουλ ὅτι τέθνηκεν Αβεννηρ ἐν Χεβρων, καὶ ἐξελύθησαν αἱ χεῖρες αὐτοῦ, καὶ πάντες οἱ ἄνδρες Ισραηλ παρείθησαν.
2Krl:4:1 And Jebosthe the son of Saul heard that Abenner the son of Ner had died in Chebron; and his hands were paralyzed, and all the men of Israel grew faint. (2 Samuel 4:1 Brenton)
2Krl:4:1 Gdy syn Saula, Iszbaal, otrzymał wiadomość o śmierci Abnera w Hebronie, opadły mu ręce, a wszyscy Izraelici przerazili się. (2 Sm 4:1 BT_4)
2Krl:4:1 Καὶ ἤκουσεν Μεμφιβοσθε υἱὸς Σαουλ ὅτι τέθνηκεν Αβεννηρ ἐν Χεβρων, καὶ ἐξελύθησαν αἱ χεῖρες αὐτοῦ, καὶ πάντες οἱ ἄνδρες Ισραηλ παρείθησαν.
2Krl:4:1 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σαούλ, ὁ ὅτι θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -)   ἐν   καί ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ παρ·ίημι (-, παρ+η·σ-, παρ+η·κ- or 2nd ath. παρ+(ε)-, -, παρ+ει-, παρ+ε·θ-)
2Krl:4:1 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Syn Saul Ponieważ/tamto By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By zaniechać (bądź słaby) Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael By zwisać mijaj, przechodź, lekceważ, dopuszczaj, pozwalaj, zaniechaj, odprężany, osłabiany
2Krl:4:1 *kai\ E)/kousen *memfibosTe ui(o\s *saoul o(/ti te/TnEken *abennEr e)n *CHebrOn, kai\ e)Xelu/TEsan ai( CHei=res au)tou=, kai\ pa/ntes oi( a)/ndres *israEl parei/TEsan.
2Krl:4:1 kai Ekusen memfibosTe hyios saul hoti teTnEken abennEr en CHebrOn, kai eXelyTEsan hai CHeires autu, kai pantes hoi andres israEl pareiTEsan.
2Krl:4:1 C VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM C VX_XAI3S N_NSM P N_AS C VCI_API3P RA_NPF N3_NPF RD_GSM C A3_NPM RA_NPM N3_NPM N_NSM VCI_API3P
2Krl:4:1 and also, even, namely to hear ć son Saul because/that to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to give up (be faint) the hand he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel to hang down pass by, pass over, disregard, permit, allow, give up, relaxed, weakened
2Krl:4:1 and he/she/it-HEAR-ed   son (nom) Saul (indecl) because/that he/she/it-has-BE DEAD-ed   in/among/by (+dat)   and they-were-GIVE-ed-UP the (nom) hands (nom|voc) him/it/same (gen) and all (nom|voc) the (nom) men, husbands (nom|voc) Israel (indecl) they-were-HANG DOWN-ed
2Krl:4:1 2Krl_4:1_1 2Krl_4:1_2 2Krl_4:1_3 2Krl_4:1_4 2Krl_4:1_5 2Krl_4:1_6 2Krl_4:1_7 2Krl_4:1_8 2Krl_4:1_9 2Krl_4:1_10 2Krl_4:1_11 2Krl_4:1_12 2Krl_4:1_13 2Krl_4:1_14 2Krl_4:1_15 2Krl_4:1_16 2Krl_4:1_17 2Krl_4:1_18 2Krl_4:1_19 2Krl_4:1_20 2Krl_4:1_21
2Krl:4:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:4:2 καὶ δύο ἄνδρες ἡγούμενοι συστρεμμάτων τῷ Μεμφιβοσθε υἱῷ Σαουλ, ὄνομα τῷ ἑνὶ Βαανα καὶ ὄνομα τῷ δευτέρῳ Ρηχαβ, υἱοὶ Ρεμμων τοῦ Βηρωθαίου ἐκ τῶν υἱῶν Βενιαμιν· ὅτι Βηρωθ ἐλογίζετο τοῖς υἱοῖς Βενιαμιν,
2Krl:4:2 And Jebosthe the son of Saul had two men that were captains of bands: the name of the one was Baana, and the name of the other Rechab, sons of Remmon the Berothite of the children of Benjamin; for Beroth was reckoned to the children of Benjamin. (2 Samuel 4:2 Brenton)
2Krl:4:2 Syn Saula miał dwóch dowódców wojska: jednemu na imię było Baana a drugiemu Rekab. Byli synami Rimmona z Beerot, z pokolenia Beniamina, bo i Beerot zaliczano do Beniamina. (2 Sm 4:2 BT_4)
2Krl:4:2 καὶ δύο ἄνδρες ἡγούμενοι συστρεμμάτων τῷ Μεμφιβοσθε υἱῷ Σαουλ, ὄνομα τῷ ἑνὶ Βαανα καὶ ὄνομα τῷ δευτέρῳ Ρηχαβ, υἱοὶ Ρεμμων τοῦ Βηρωθαίου ἐκ τῶν υἱῶν Βενιαμιν· ὅτι Βηρωθ ἐλογίζετο τοῖς υἱοῖς Βενιαμιν,
2Krl:4:2 καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -)   ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σαούλ, ὁ ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός   καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό   ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ὅτι   λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ
2Krl:4:2 I też, nawet, mianowicie Dwa Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By uważać Syn Saul Nazwisko {Imię} co do Jeden I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Drugi Syn Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Beniamin Ponieważ/tamto Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Syn Beniamin
2Krl:4:2 kai\ du/o a)/ndres E(gou/menoi sustremma/tOn tO=| *memfibosTe ui(O=| *saoul, o)/noma tO=| e(ni\ *baana kai\ o)/noma tO=| deute/rO| *rECHab, ui(oi\ *remmOn tou= *bErOTai/ou e)k tO=n ui(O=n *beniamin· o(/ti *bErOT e)logi/DZeto toi=s ui(oi=s *beniamin,
2Krl:4:2 kai dyo andres hEgumenoi systremmatOn tO memfibosTe hyiO saul, onoma tO heni baana kai onoma tO deuterO rECHab, hyioi remmOn tu bErOTaiu ek tOn hyiOn beniamin· hoti bErOT elogiDZeto tois hyiois beniamin,
2Krl:4:2 C M_NDM N3_NPM V2_PMPNPM N3M_GPN RA_DSM N_DSM N2_DSM N_GSM N3M_NSN RA_DSM A3_DSM N_NSM C N3M_NSN RA_DSM A1A_DSM N_NSM N2_NPM N_GSM RA_GSM N_GS P RA_GPM N2_GPM N_GSM C N_NS V1I_IMI3S RA_DPM N2_DPM N_GSM
2Krl:4:2 and also, even, namely two man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to deem ć the ć son Saul name with regard to the one ć and also, even, namely name with regard to the second ć son ć the ć out of (+gen) ἐξ before vowels the son Benjamin because/that ć to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks the son Benjamin
2Krl:4:2 and two (nom, acc, gen) men, husbands (nom|voc) while being-DEEM-ed (nom|voc)   the (dat)   son (dat) Saul (indecl) name (nom|acc|voc) the (dat) one (dat)   and name (nom|acc|voc) the (dat) second (dat)   sons (nom|voc)   the (gen)   out of (+gen) the (gen) sons (gen) Benjamin (indecl) because/that   he/she/it-was-being-LOGICALLY SPEAK-ed the (dat) sons (dat) Benjamin (indecl)
2Krl:4:2 2Krl_4:2_1 2Krl_4:2_2 2Krl_4:2_3 2Krl_4:2_4 2Krl_4:2_5 2Krl_4:2_6 2Krl_4:2_7 2Krl_4:2_8 2Krl_4:2_9 2Krl_4:2_10 2Krl_4:2_11 2Krl_4:2_12 2Krl_4:2_13 2Krl_4:2_14 2Krl_4:2_15 2Krl_4:2_16 2Krl_4:2_17 2Krl_4:2_18 2Krl_4:2_19 2Krl_4:2_20 2Krl_4:2_21 2Krl_4:2_22 2Krl_4:2_23 2Krl_4:2_24 2Krl_4:2_25 2Krl_4:2_26 2Krl_4:2_27 2Krl_4:2_28 2Krl_4:2_29 2Krl_4:2_30 2Krl_4:2_31 2Krl_4:2_32
2Krl:4:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:4:3 καὶ ἀπέδρασαν οἱ Βηρωθαῖοι εἰς Γεθθαιμ καὶ ἦσαν ἐκεῖ παροικοῦντες ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. –
2Krl:4:3 And the Berothites ran away to Gethaim, and were sojourners there until this day. (2 Samuel 4:3 Brenton)
2Krl:4:3 Mieszkańcy Beerot uciekli do Gittaim i zostali tam osadnikami aż po dzień dzisiejszy. (2 Sm 4:3 BT_4)
2Krl:4:3 καὶ ἀπέδρασαν οἱ Βηρωθαῖοι εἰς Γεθθαιμ καὶ ἦσαν ἐκεῖ παροικοῦντες ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
2Krl:4:3 καί   ὁ ἡ τό   εἰς[1]   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκεῖ παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο  
2Krl:4:3 I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By być Tam By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]  
2Krl:4:3 kai\ a)pe/drasan oi( *bErOTai=oi ei)s *geTTaim kai\ E)=san e)kei= paroikou=ntes e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs.
2Krl:4:3 kai apedrasan hoi bErOTaioi eis geTTaim kai Esan ekei paroikuntes heOs tEs hEmeras tautEs.
2Krl:4:3 C VBI_AAI3P RA_NPM N_NPM P N_AS C V9_IAI3P D V2_PAPNPM C RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
2Krl:4:3 and also, even, namely ć the ć into (+acc) ć and also, even, namely to be there to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]  
2Krl:4:3 and   the (nom)   into (+acc)   and they-were there while DWELL-ing--NEAR (nom|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen)  
2Krl:4:3 2Krl_4:3_1 2Krl_4:3_2 2Krl_4:3_3 2Krl_4:3_4 2Krl_4:3_5 2Krl_4:3_6 2Krl_4:3_7 2Krl_4:3_8 2Krl_4:3_9 2Krl_4:3_10 2Krl_4:3_11 2Krl_4:3_12 2Krl_4:3_13 2Krl_4:3_14 2Krl_4:3_15
2Krl:4:3 x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:4:4 καὶ τῷ Ιωναθαν υἱῷ Σαουλ υἱὸς πεπληγὼς τοὺς πόδας· υἱὸς ἐτῶν πέντε οὗτος ἐν τῷ ἐλθεῖν τὴν ἀγγελίαν Σαουλ καὶ Ιωναθαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ἐξ Ιεζραελ, καὶ ἦρεν αὐτὸν ἡ τιθηνὸς αὐτοῦ καὶ ἔφυγεν, καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπεύδειν αὐτὴν καὶ ἀναχωρεῖν καὶ ἔπεσεν καὶ ἐχωλάνθη, καὶ ὄνομα αὐτῷ Μεμφιβοσθε. –
2Krl:4:4 And Jonathan Saul's son had a son lame of his feet, five years old, and he was in the way when the news of Saul and Jonathan his son came from Jezrael, and his nurse took him up, and fled; and it came to pass as he hasted and retreated, that he fell, and was lamed. And his name was Memphibosthe. (2 Samuel 4:4 Brenton)
2Krl:4:4 Jonatan, syn Saula, miał syna chromego; kiedy bowiem liczył lat pięć, nadeszła wiadomość o Saulu i Jonatanie z Jizreel, a jego własna piastunka wziąwszy go uciekła. Wśród pośpiechu ucieczki on upadł i pozostał chromy. Nazywał się Meribbaal. (2 Sm 4:4 BT_4)
2Krl:4:4 καὶ τῷ Ιωναθαν υἱῷ Σαουλ υἱὸς πεπληγὼς τοὺς πόδας· υἱὸς ἐτῶν πέντε οὗτος ἐν τῷ ἐλθεῖν τὴν ἀγγελίαν Σαουλ καὶ Ιωναθαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ἐξ Ιεζραελ, καὶ ἦρεν αὐτὸν τιθηνὸς αὐτοῦ καὶ ἔφυγεν, καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπεύδειν αὐτὴν καὶ ἀναχωρεῖν καὶ ἔπεσεν καὶ ἐχωλάνθη, καὶ ὄνομα αὐτῷ Μεμφιβοσθε.
2Krl:4:4 καί ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σαούλ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί πλήσσω (πλησσ-, -, -, πεπληγ·[κ]-, -, πληγ·[θ]-) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἔτο·ς, -ους, τό πέντε οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἀγγελία, -ας, ἡ Σαούλ, ὁ καί   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ   καί αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·χωρέω (ανα+χωρ(ε)-, -, ανα+χωρη·σ-, -, -, -) καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καί   καί ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό    
2Krl:4:4 I też, nawet, mianowicie Syn Saul Syn By uderzać Stopa Syn Rok Pięć To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By przychodzić Wiadomość Saul I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uciekać I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uciekać cofają się, cofają się, odchodzą, opuszczają, skaczą, opróżniają I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo  
2Krl:4:4 kai\ tO=| *iOnaTan ui(O=| *saoul ui(o\s peplEgO\s tou\s po/das· ui(o\s e)tO=n pe/nte ou(=tos e)n tO=| e)lTei=n tE\n a)ggeli/an *saoul kai\ *iOnaTan tou= ui(ou= au)tou= e)X *ieDZrael, kai\ E)=ren au)to\n E( tiTEno\s au)tou= kai\ e)/fugen, kai\ e)ge/neto e)n tO=| speu/dein au)tE\n kai\ a)naCHOrei=n kai\ e)/pesen kai\ e)CHOla/nTE, kai\ o)/noma au)tO=| *memfibosTe.
2Krl:4:4 kai tO iOnaTan hyiO saul hyios peplEgOs tus podas· hyios etOn pente hutos en tO elTein tEn angelian saul kai iOnaTan tu hyiu autu eX ieDZrael, kai Eren auton hE tiTEnos autu kai efygen, kai egeneto en tO speudein autEn kai anaCHOrein kai epesen kai eCHOlanTE, kai onoma autO memfibosTe.
2Krl:4:4 C RA_DSM N_DSM N2_DSM N_GSM N2_NSM VX_XAPNSM RA_APM N3D_APM N2_NSM N3E_GPN M RD_NSM P RA_DSN VB_AAN RA_ASF N1A_ASF N_DSM C N_DSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM P N_GS C VAI_AAI3S RD_ASM RA_NSF A1B_NSF RD_GSM C VBI_AAI3S C VBI_AMI3S P RA_DSN V1_PAN RD_ASF C V2_PAN C VAI_AAI3S C VCI_API3S C N3M_NSN RD_DSM N_NSM
2Krl:4:4 and also, even, namely the ć son Saul son to strike the foot son year five this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to come the message Saul and also, even, namely ć the son he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to lift/pick up take up, tote, raise he/she/it/same the ć he/she/it/same and also, even, namely to flee and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to ??? he/she/it/same and also, even, namely to turn tail withdraw, retreat, depart, leave, take off, vacate and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. and also, even, namely ć and also, even, namely name with regard to he/she/it/same ć  
2Krl:4:4 and the (dat)   son (dat) Saul (indecl) son (nom) having STRIKE-ed (nom) the (acc) feet (acc) son (nom) years (gen) five this (nom) in/among/by (+dat) the (dat) to-COME the (acc) message (acc) Saul (indecl) and   the (gen) son (gen) him/it/same (gen) out of (+gen)   and he/she/it-LIFT/PICK-ed-UP him/it/same (acc) the (nom)   him/it/same (gen) and he/she/it-FLEE-ed and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-be-???-ing her/it/same (acc) and to-be-TURN-ing-TAIL and he/she/it-FALL-ed and   and name (nom|acc|voc) him/it/same (dat)    
2Krl:4:4 2Krl_4:4_1 2Krl_4:4_2 2Krl_4:4_3 2Krl_4:4_4 2Krl_4:4_5 2Krl_4:4_6 2Krl_4:4_7 2Krl_4:4_8 2Krl_4:4_9 2Krl_4:4_10 2Krl_4:4_11 2Krl_4:4_12 2Krl_4:4_13 2Krl_4:4_14 2Krl_4:4_15 2Krl_4:4_16 2Krl_4:4_17 2Krl_4:4_18 2Krl_4:4_19 2Krl_4:4_20 2Krl_4:4_21 2Krl_4:4_22 2Krl_4:4_23 2Krl_4:4_24 2Krl_4:4_25 2Krl_4:4_26 2Krl_4:4_27 2Krl_4:4_28 2Krl_4:4_29 2Krl_4:4_30 2Krl_4:4_31 2Krl_4:4_32 2Krl_4:4_33 2Krl_4:4_34 2Krl_4:4_35 2Krl_4:4_36 2Krl_4:4_37 2Krl_4:4_38 2Krl_4:4_39 2Krl_4:4_40 2Krl_4:4_41 2Krl_4:4_42 2Krl_4:4_43 2Krl_4:4_44 2Krl_4:4_45 2Krl_4:4_46 2Krl_4:4_47 2Krl_4:4_48 2Krl_4:4_49 2Krl_4:4_50 2Krl_4:4_51
2Krl:4:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:4:5 καὶ ἐπορεύθησαν υἱοὶ Ρεμμων τοῦ Βηρωθαίου Ρεκχα καὶ Βαανα καὶ εἰσῆλθον ἐν τῷ καύματι τῆς ἡμέρας εἰς οἶκον Μεμφιβοσθε, καὶ αὐτὸς ἐκάθευδεν ἐν τῇ κοίτῃ τῆς μεσημβρίας,
2Krl:4:5 And Rechab and Baana the sons of Remmon the Berothite went, and they came in the heat of the day into the house of Jebosthe; and he was sleeping on a bed at noon. (2 Samuel 4:5 Brenton)
2Krl:4:5 Rekab i Baana, synowie Rimmona z Beerot, wybrali się w drogę i podczas dziennej spiekoty weszli do domu Iszbaala, który położył się właśnie, by po południu odpocząć. (2 Sm 4:5 BT_4)
2Krl:4:5 καὶ ἐπορεύθησαν υἱοὶ Ρεμμων τοῦ Βηρωθαίου Ρεκχα καὶ Βαανα καὶ εἰσῆλθον ἐν τῷ καύματι τῆς ἡμέρας εἰς οἶκον Μεμφιβοσθε, καὶ αὐτὸς ἐκάθευδεν ἐν τῇ κοίτῃ τῆς μεσημβρίας,
2Krl:4:5 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό     καί   καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό καῦμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   καί αὐτός αὐτή αὐτό καθεύδω (καθευδ-, -, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό κοίτη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό μεσημβρία, -ας, ἡ
2Krl:4:5 I też, nawet, mianowicie By iść Syn I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By wchodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciepło Dzień Do (+przyspieszenie) Dom I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Do spania do spać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łóżko [zobacz spółkowanie] Południe
2Krl:4:5 kai\ e)poreu/TEsan ui(oi\ *remmOn tou= *bErOTai/ou *rekCHa kai\ *baana kai\ ei)sE=lTon e)n tO=| kau/mati tE=s E(me/ras ei)s oi)=kon *memfibosTe, kai\ au)to\s e)ka/Teuden e)n tE=| koi/tE| tE=s mesEmbri/as,
2Krl:4:5 kai eporeuTEsan hyioi remmOn tu bErOTaiu rekCHa kai baana kai eisElTon en tO kaumati tEs hEmeras eis oikon memfibosTe, kai autos ekaTeuden en tE koitE tEs mesEmbrias,
2Krl:4:5 C VCI_API3P N2_NPM N_GSM RA_GSM N_GSM N_NSM C N_NSM C VBI_AAI3P P RA_DSN N3M_DSN RA_GSF N1A_GSF P N2_ASM N_GSM C RD_NSM VAI_AAI3S P RA_DSF N1_DSF RA_GSF N1A_GSF
2Krl:4:5 and also, even, namely to go son ć the ć ć and also, even, namely ć and also, even, namely to enter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heat the day into (+acc) house ć and also, even, namely he/she/it/same to sleeping to be sleeping in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the bed [see coitus] the noon
2Krl:4:5 and they-were-GO-ed sons (nom|voc)   the (gen)     and   and I-ENTER-ed, they-ENTER-ed in/among/by (+dat) the (dat) heat (dat) the (gen) day (gen), days (acc) into (+acc) house (acc)   and he/it/same (nom) he/she/it-was-SLEEPING-ing in/among/by (+dat) the (dat) bed (dat) the (gen) noon (gen), noons (acc)
2Krl:4:5 2Krl_4:5_1 2Krl_4:5_2 2Krl_4:5_3 2Krl_4:5_4 2Krl_4:5_5 2Krl_4:5_6 2Krl_4:5_7 2Krl_4:5_8 2Krl_4:5_9 2Krl_4:5_10 2Krl_4:5_11 2Krl_4:5_12 2Krl_4:5_13 2Krl_4:5_14 2Krl_4:5_15 2Krl_4:5_16 2Krl_4:5_17 2Krl_4:5_18 2Krl_4:5_19 2Krl_4:5_20 2Krl_4:5_21 2Krl_4:5_22 2Krl_4:5_23 2Krl_4:5_24 2Krl_4:5_25 2Krl_4:5_26 2Krl_4:5_27
2Krl:4:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:4:6 καὶ ἰδοὺ ἡ θυρωρὸς τοῦ οἴκου ἐκάθαιρεν πυροὺς καὶ ἐνύσταξεν καὶ ἐκάθευδεν, καὶ Ρεκχα καὶ Βαανα οἱ ἀδελφοὶ διέλαθον
2Krl:4:6 And, behold, the porter of the house winnowed wheat, and he slumbered and slept: and the brothers Rechab and Baana went privily into the house: (2 Samuel 4:6 Brenton)
2Krl:4:6 Odźwierna domu zmęczona czyszczeniem zboża zasnęła. Rekab więc i jego brat Baana mogli wejść. (2 Sm 4:6 BT_4)
2Krl:4:6 καὶ ἰδοὺ θυρωρὸς τοῦ οἴκου ἐκάθαιρεν πυροὺς καὶ ἐνύσταξεν καὶ ἐκάθευδεν, καὶ Ρεκχα καὶ Βαανα οἱ ἀδελφοὶ διέλαθον
2Krl:4:6 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό θυρωρός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) καθαίρω (καθαιρ-, -, -, -, κεκαθαρ-, -)   καί νυστάζω (νυσταζ-, νυσταξ-, νυσταξ-, -, -, -) καί καθεύδω (καθευδ-, -, -, -, -, -) καί   καί   ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί  
2Krl:4:6 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dozorcy portier, portier, dozorca Dom; by mieszkać By przejaśniać I też, nawet, mianowicie By zdrzemnąć się skinienie, drzemać, stawać się sennym I też, nawet, mianowicie Do spania do spać I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Brat
2Krl:4:6 kai\ i)dou\ E( TurOro\s tou= oi)/kou e)ka/Tairen purou\s kai\ e)nu/staXen kai\ e)ka/Teuden, kai\ *rekCHa kai\ *baana oi( a)delfoi\ die/laTon
2Krl:4:6 kai idu hE TyrOros tu oiku ekaTairen pyrus kai enystaXen kai ekaTeuden, kai rekCHa kai baana hoi adelfoi dielaTon
2Krl:4:6 C I RA_NSF N2_NSF RA_GSM N2_GSM V1I_IAI3S N2_APM C VAI_AAI3S C VAI_AAI3S C N_NSM C N_NSM RA_NPM N2_NPM VBI_AAI3P
2Krl:4:6 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the doorkeeper doorman, porter, concierge the house; to dwell to clear ć and also, even, namely to doze nod off, doze, become drowsy and also, even, namely to sleeping to be sleeping and also, even, namely ć and also, even, namely ć the brother ć
2Krl:4:6 and be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) doorkeeper (nom) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! he/she/it-was-CLEAR-ing   and he/she/it-DOZE-ed and he/she/it-was-SLEEPING-ing and   and   the (nom) brothers (nom|voc)  
2Krl:4:6 2Krl_4:6_1 2Krl_4:6_2 2Krl_4:6_3 2Krl_4:6_4 2Krl_4:6_5 2Krl_4:6_6 2Krl_4:6_7 2Krl_4:6_8 2Krl_4:6_9 2Krl_4:6_10 2Krl_4:6_11 2Krl_4:6_12 2Krl_4:6_13 2Krl_4:6_14 2Krl_4:6_15 2Krl_4:6_16 2Krl_4:6_17 2Krl_4:6_18 2Krl_4:6_19
2Krl:4:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:4:7 καὶ εἰσῆλθον εἰς τὸν οἶκον, καὶ Μεμφιβοσθε ἐκάθευδεν ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ ἐν τῷ κοιτῶνι αὐτοῦ, καὶ τύπτουσιν αὐτὸν καὶ θανατοῦσιν καὶ ἀφαιροῦσιν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἔλαβον τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἀπῆλθον ὁδὸν τὴν κατὰ δυσμὰς ὅλην τὴν νύκτα.
2Krl:4:7 And Jebosthe was sleeping on his bed in his chamber: and they smite him, and slay him, and take off his head: and they took his head, and went all the night by the western road. (2 Samuel 4:7 Brenton)
2Krl:4:7 Wkradli się do domu. Iszbaal leżał w łożu swej sypialni. Ugodzili go i zamordowawszy ucięli mu głowę. Głowę tę zabrali i szli całą noc drogą Araby. (2 Sm 4:7 BT_4)
2Krl:4:7 καὶ εἰσῆλθον εἰς τὸν οἶκον, καὶ Μεμφιβοσθε ἐκάθευδεν ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ ἐν τῷ κοιτῶνι αὐτοῦ, καὶ τύπτουσιν αὐτὸν καὶ θανατοῦσιν καὶ ἀφαιροῦσιν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἔλαβον τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἀπῆλθον ὁδὸν τὴν κατὰ δυσμὰς ὅλην τὴν νύκτα.
2Krl:4:7 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί   καθεύδω (καθευδ-, -, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό κλίνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό κοιτών, -ῶνος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί τύπτω (τυπτ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό κατά δυσμή, -ῆς, ἡ ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ
2Krl:4:7 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Dom I też, nawet, mianowicie Do spania do spać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sypialnia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do niech bije On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zgładzać I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Głowa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Głowa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odchodzić Drogi {Sposobu}/droga W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na zachód Cały Noc
2Krl:4:7 kai\ ei)sE=lTon ei)s to\n oi)=kon, kai\ *memfibosTe e)ka/Teuden e)pi\ tE=s kli/nEs au)tou= e)n tO=| koitO=ni au)tou=, kai\ tu/ptousin au)to\n kai\ Tanatou=sin kai\ a)fairou=sin tE\n kefalE\n au)tou= kai\ e)/labon tE\n kefalE\n au)tou= kai\ a)pE=lTon o(do\n tE\n kata\ dusma\s o(/lEn tE\n nu/kta.
2Krl:4:7 kai eisElTon eis ton oikon, kai memfibosTe ekaTeuden epi tEs klinEs autu en tO koitOni autu, kai typtusin auton kai Tanatusin kai afairusin tEn kefalEn autu kai elabon tEn kefalEn autu kai apElTon hodon tEn kata dysmas holEn tEn nykta.
2Krl:4:7 C VBI_AAI3P P RA_ASM N2_ASM C N_NSM VAI_AAI3S P RA_GSF N1_GSF RD_GSM P RA_DSM N3W_DSM RD_GSM C V1_PAI3P RD_ASM C V4_PAI3P C V2_PAI3P RA_ASF N1_ASF RD_GSM C VBI_AAI3P RA_ASF N1_ASF RD_GSM C VBI_AAI3P N2_ASF RA_ASF P N1_APF A1_ASF RA_ASF N3_ASF
2Krl:4:7 and also, even, namely to enter into (+acc) the house and also, even, namely ć to sleeping to be sleeping upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bed he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the bedroom he/she/it/same and also, even, namely to beat he/she/it/same and also, even, namely to put to death and also, even, namely to deprive the head he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the head he/she/it/same and also, even, namely to depart way/road the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing west whole the night
2Krl:4:7 and I-ENTER-ed, they-ENTER-ed into (+acc) the (acc) house (acc) and   he/she/it-was-SLEEPING-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) bed (gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) bedroom (dat) him/it/same (gen) and they-are-BEAT-ing, while BEAT-ing (dat) him/it/same (acc) and they-are-PUT-ing-TO-DEATH, while PUT-ing-TO-DEATH (dat) and they-are-DEPRIVE-ing, while DEPRIVE-ing (dat) the (acc) head (acc) him/it/same (gen) and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed the (acc) head (acc) him/it/same (gen) and I-DEPART-ed, they-DEPART-ed way/road (acc) the (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) wests (acc) whole (acc) the (acc) night (acc)
2Krl:4:7 2Krl_4:7_1 2Krl_4:7_2 2Krl_4:7_3 2Krl_4:7_4 2Krl_4:7_5 2Krl_4:7_6 2Krl_4:7_7 2Krl_4:7_8 2Krl_4:7_9 2Krl_4:7_10 2Krl_4:7_11 2Krl_4:7_12 2Krl_4:7_13 2Krl_4:7_14 2Krl_4:7_15 2Krl_4:7_16 2Krl_4:7_17 2Krl_4:7_18 2Krl_4:7_19 2Krl_4:7_20 2Krl_4:7_21 2Krl_4:7_22 2Krl_4:7_23 2Krl_4:7_24 2Krl_4:7_25 2Krl_4:7_26 2Krl_4:7_27 2Krl_4:7_28 2Krl_4:7_29 2Krl_4:7_30 2Krl_4:7_31 2Krl_4:7_32 2Krl_4:7_33 2Krl_4:7_34 2Krl_4:7_35 2Krl_4:7_36 2Krl_4:7_37 2Krl_4:7_38 2Krl_4:7_39 2Krl_4:7_40
2Krl:4:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:4:8 καὶ ἤνεγκαν τὴν κεφαλὴν Μεμφιβοσθε τῷ Δαυιδ εἰς Χεβρων καὶ εἶπαν πρὸς τὸν βασιλέα Ἰδοὺ ἡ κεφαλὴ Μεμφιβοσθε υἱοῦ Σαουλ τοῦ ἐχθροῦ σου, ὃς ἐζήτει τὴν ψυχήν σου, καὶ ἔδωκεν κύριος τῷ κυρίῳ βασιλεῖ ἐκδίκησιν τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη, ἐκ Σαουλ τοῦ ἐχθροῦ σου καὶ ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ.
2Krl:4:8 And they brought the head of Jebosthe to David to Chebron, and they said to the king, Behold the head of Jebosthe the son of Saul thy enemy, who sought thy life; and the Lord has executed for my lord the king vengeance on his enemies, as it is this day: even on Saul thy enemy, and on his seed. (2 Samuel 4:8 Brenton)
2Krl:4:8 Gdy przynieśli głowę Dawidowi, który był w Hebronie, oświadczyli królowi: «Oto jest głowa Iszbaala, syna Saula, twojego wroga, który czatował na twe życie. Dzisiaj Pan zapewnił pomstę nad Saulem i jego rodem panu naszemu, królowi». (2 Sm 4:8 BT_4)
2Krl:4:8 καὶ ἤνεγκαν τὴν κεφαλὴν Μεμφιβοσθε τῷ Δαυιδ εἰς Χεβρων καὶ εἶπαν πρὸς τὸν βασιλέα Ἰδοὺ κεφαλὴ Μεμφιβοσθε υἱοῦ Σαουλ τοῦ ἐχθροῦ σου, ὃς ἐζήτει τὴν ψυχήν σου, καὶ ἔδωκεν κύριος τῷ κυρίῳ βασιλεῖ ἐκδίκησιν τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ ὡς ἡμέρα αὕτη, ἐκ Σαουλ τοῦ ἐχθροῦ σου καὶ ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ.
2Krl:4:8 καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ   ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰς[1]   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σαούλ, ὁ ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βασιλεύς, -έως, ὁ ἐκδίκησις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐκ Σαούλ, ὁ ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐκ ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:4:8 I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Głowa David Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Głowa Syn Saul Wrogi Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By szukać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Król Zemsta Wrogość; wrogi On/ona/to/to samo Jak/jak Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Saul Wrogi Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo
2Krl:4:8 kai\ E)/negkan tE\n kefalE\n *memfibosTe tO=| *dauid ei)s *CHebrOn kai\ ei)=pan pro\s to\n basile/a *)idou\ E( kefalE\ *memfibosTe ui(ou= *saoul tou= e)CHTrou= sou, o(\s e)DZE/tei tE\n PSuCHE/n sou, kai\ e)/dOken ku/rios tO=| kuri/O| basilei= e)kdi/kEsin tO=n e)CHTrO=n au)tou= O(s E( E(me/ra au(/tE, e)k *saoul tou= e)CHTrou= sou kai\ e)k tou= spe/rmatos au)tou=.
2Krl:4:8 kai Enenkan tEn kefalEn memfibosTe tO dauid eis CHebrOn kai eipan pros ton basilea idu hE kefalE memfibosTe hyiu saul tu eCHTru su, hos eDZEtei tEn PSyCHEn su, kai edOken kyrios tO kyriO basilei ekdikEsin tOn eCHTrOn autu hOs hE hEmera hautE, ek saul tu eCHTru su kai ek tu spermatos autu.
2Krl:4:8 C VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF N_GSM RA_DSM N_DSM P N_AS C VAI_AAI3P P RA_ASM N3V_ASM I RA_NSF N1_NSF N_GSM N2_GSM N_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS RR_NSM V2I_IAI3S RA_ASF N1_ASF RP_GS C VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N2_DSM N3V_DSM N3I_ASF RA_GPM N2_GPM RD_GSM C RA_NSF N1A_NSF RD_NSF P N_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS C P RA_GSN N3M_GSN RD_GSM
2Krl:4:8 and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the head ć the David into (+acc) ć and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the king to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the head ć son Saul the hostile you; your/yours(sg) who/whom/which to seek the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) and also, even, namely to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. king vengeance the enmity; hostile he/she/it/same as/like the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] out of (+gen) ἐξ before vowels Saul the hostile you; your/yours(sg) and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same
2Krl:4:8 and they-BRING-ed the (acc) head (acc)   the (dat) David (indecl) into (+acc)   and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) head (nom|voc)   son (gen) Saul (indecl) the (gen) hostile ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-was-SEEK-ing the (acc) life (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-GIVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) king (dat) vengeance (acc) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) him/it/same (gen) as/like the (nom) day (nom|voc) this (nom) out of (+gen) Saul (indecl) the (gen) hostile ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and out of (+gen) the (gen) seed (gen) him/it/same (gen)
2Krl:4:8 2Krl_4:8_1 2Krl_4:8_2 2Krl_4:8_3 2Krl_4:8_4 2Krl_4:8_5 2Krl_4:8_6 2Krl_4:8_7 2Krl_4:8_8 2Krl_4:8_9 2Krl_4:8_10 2Krl_4:8_11 2Krl_4:8_12 2Krl_4:8_13 2Krl_4:8_14 2Krl_4:8_15 2Krl_4:8_16 2Krl_4:8_17 2Krl_4:8_18 2Krl_4:8_19 2Krl_4:8_20 2Krl_4:8_21 2Krl_4:8_22 2Krl_4:8_23 2Krl_4:8_24 2Krl_4:8_25 2Krl_4:8_26 2Krl_4:8_27 2Krl_4:8_28 2Krl_4:8_29 2Krl_4:8_30 2Krl_4:8_31 2Krl_4:8_32 2Krl_4:8_33 2Krl_4:8_34 2Krl_4:8_35 2Krl_4:8_36 2Krl_4:8_37 2Krl_4:8_38 2Krl_4:8_39 2Krl_4:8_40 2Krl_4:8_41 2Krl_4:8_42 2Krl_4:8_43 2Krl_4:8_44 2Krl_4:8_45 2Krl_4:8_46 2Krl_4:8_47 2Krl_4:8_48 2Krl_4:8_49 2Krl_4:8_50 2Krl_4:8_51 2Krl_4:8_52
2Krl:4:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:4:9 καὶ ἀπεκρίθη Δαυιδ τῷ Ρεκχα καὶ τῷ Βαανα ἀδελφῷ αὐτοῦ υἱοῖς Ρεμμων τοῦ Βηρωθαίου καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ζῇ κύριος, ὃς ἐλυτρώσατο τὴν ψυχήν μου ἐκ πάσης θλίψεως,
2Krl:4:9 And David answered and Rechab and Baana his brother, the sons of Remmon the Berothite, and said to them, As the Lord lives, who has redeemed my soul out of all affliction; (2 Samuel 4:9 Brenton)
2Krl:4:9 Tymczasem Dawid odrzekł Rekabowi i jego bratu Baanie, synom Rimmona z Beerot, oświadczając im: «Na życie Pana, który wybawił moje życie z każdego niebezpieczeństwa! (2 Sm 4:9 BT_4)
2Krl:4:9 καὶ ἀπεκρίθη Δαυιδ τῷ Ρεκχα καὶ τῷ Βαανα ἀδελφῷ αὐτοῦ υἱοῖς Ρεμμων τοῦ Βηρωθαίου καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ζῇ κύριος, ὃς ἐλυτρώσατο τὴν ψυχήν μου ἐκ πάσης θλίψεως,
2Krl:4:9 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός θλῖψις, -εως, ἡ
2Krl:4:9 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać David I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Syn I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność
2Krl:4:9 kai\ a)pekri/TE *dauid tO=| *rekCHa kai\ tO=| *baana a)delfO=| au)tou= ui(oi=s *remmOn tou= *bErOTai/ou kai\ ei)=pen au)toi=s *DZE=| ku/rios, o(\s e)lutrO/sato tE\n PSuCHE/n mou e)k pa/sEs Tli/PSeOs,
2Krl:4:9 kai apekriTE dauid tO rekCHa kai tO baana adelfO autu hyiois remmOn tu bErOTaiu kai eipen autois DZE kyrios, hos elytrOsato tEn PSyCHEn mu ek pasEs TliPSeOs,
2Krl:4:9 C VCI_API3S N_NSM RA_DSM N_DSM C RA_DSM N_DSM N2_DSM RD_GSM N2_DPM N_GSM RA_GSM N_GSM C VBI_AAI3S RD_DPM V3_PAI3S N2_NSM RR_NSM VAI_AMI3S RA_ASF N1_ASF RP_GS P A1S_GSF N3I_GSF
2Krl:4:9 and also, even, namely to answer David the ć and also, even, namely the ć brother he/she/it/same son ć the ć and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to redeem to be released, upon payment of ransom the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of squeezing adversity, trial, trouble, difficulty
2Krl:4:9 and he/she/it-was-ANSWER-ed David (indecl) the (dat)   and the (dat)   brother (dat) him/it/same (gen) sons (dat)   the (gen)   and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) who/whom/which (nom) he/she/it-was-REDEEM-ed the (acc) life (acc) me (gen) out of (+gen) every (gen) squeezing (gen)
2Krl:4:9 2Krl_4:9_1 2Krl_4:9_2 2Krl_4:9_3 2Krl_4:9_4 2Krl_4:9_5 2Krl_4:9_6 2Krl_4:9_7 2Krl_4:9_8 2Krl_4:9_9 2Krl_4:9_10 2Krl_4:9_11 2Krl_4:9_12 2Krl_4:9_13 2Krl_4:9_14 2Krl_4:9_15 2Krl_4:9_16 2Krl_4:9_17 2Krl_4:9_18 2Krl_4:9_19 2Krl_4:9_20 2Krl_4:9_21 2Krl_4:9_22 2Krl_4:9_23 2Krl_4:9_24 2Krl_4:9_25 2Krl_4:9_26 2Krl_4:9_27
2Krl:4:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:4:10 ὅτι ὁ ἀπαγγείλας μοι ὅτι τέθνηκεν Σαουλ – καὶ αὐτὸς ἦν ὡς εὐαγγελιζόμενος ἐνώπιόν μου – καὶ κατέσχον αὐτὸν καὶ ἀπέκτεινα ἐν Σεκελακ, ᾧ ἔδει με δοῦναι εὐαγγέλια·
2Krl:4:10 he that reported to me that Saul was dead, even he was as one bringing glad tidings before me: but I seized him and slew him in Sekelac, to whom I ought, as he thought, to have given a reward for his tidings. (2 Samuel 4:10 Brenton)
2Krl:4:10 Tego, kto mi doniósł: "Oto umarł Saul", myśląc, że przekazuje wieść radosną, kazałem pochwycić i stracić w Siklag. Tak nagrodziłem go za "dobrą" wieść. (2 Sm 4:10 BT_4)
2Krl:4:10 ὅτι ἀπαγγείλας μοι ὅτι τέθνηκεν Σαουλ καὶ αὐτὸς ἦν ὡς εὐαγγελιζόμενος ἐνώπιόν μου καὶ κατέσχον αὐτὸν καὶ ἀπέκτεινα ἐν Σεκελακ, ἔδει με δοῦναι εὐαγγέλια·
2Krl:4:10 ὅτι ὁ ἡ τό ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) Σαούλ, ὁ   καί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς εὐ·αγγελίζω (ευ+αγγελιζ-/ευαγγελιζ-, ευ+αγγελι(ε)·[σ]-, ευ+αγγελι·σ-/ευαγγελι·σ-, -, ευ+ηγγελισ-/ευαγγελισ-, ευ+αγγελισ·θ-/ευαγγελισ·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   καί κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἐν   ὅς ἥ ὅ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -); δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εὐ·αγγέλιον, -ου, τό
2Krl:4:10 Ponieważ/tamto By informować – informować albo opowiadać. Ja Ponieważ/tamto By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] Saul   I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By być Jak/jak By głosić ewangelię W obecności z (+informacja); ??? Ja   I też, nawet, mianowicie By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zabijać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By jeść; by wiązać Ja By dawać Dobre wykorzystywanie przypływ [ewangelii/ewangelia]
2Krl:4:10 o(/ti o( a)paggei/las moi o(/ti te/TnEken *saoul kai\ au)to\s E)=n O(s eu)aggeliDZo/menos e)nO/pio/n mou kai\ kate/sCHon au)to\n kai\ a)pe/kteina e)n *sekelak, O(=| e)/dei me dou=nai eu)agge/lia·
2Krl:4:10 hoti ho apangeilas moi hoti teTnEken saul kai autos En hOs euangeliDZomenos enOpion mu kai katesCHon auton kai apekteina en sekelak, hO edei me dunai euangelia·
2Krl:4:10 C RA_NSM VA_AAPNSM RP_DS C VX_XAI3S N_NSM C RD_NSM V9_IAI3S C V1_PMPNSM D RP_GS C VBI_AAI1S RD_ASM C VAI_AAI1S P N_DS RR_DSM V2I_IAI3S RP_AS VO_AAN N2N_APN
2Krl:4:10 because/that the to report – to report or tell. I because/that to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] Saul   and also, even, namely he/she/it/same to be as/like to evangelize in the presence of (+gen); ??? I   and also, even, namely to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of he/she/it/same and also, even, namely to kill in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć who/whom/which to eat; to bind I to give good tiding [evangel/gospel]
2Krl:4:10 because/that the (nom) upon DELIVER A MESSAGE-ing (nom|voc) me (dat) because/that he/she/it-has-BE DEAD-ed Saul (indecl)   and he/it/same (nom) he/she/it-was as/like while being-EVANGELIZE-ed (nom) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen)   and I-HOLD FAST-ed, they-HOLD FAST-ed him/it/same (acc) and I-KILL-ed in/among/by (+dat)   who/whom/which (dat) he/she/it-will-EAT, you(sg)-will-be-EAT-ed (classical); he/she/it-was-BIND-ing me (acc) to-GIVE good tidings (nom|acc|voc)
2Krl:4:10 2Krl_4:10_1 2Krl_4:10_2 2Krl_4:10_3 2Krl_4:10_4 2Krl_4:10_5 2Krl_4:10_6 2Krl_4:10_7 2Krl_4:10_8 2Krl_4:10_9 2Krl_4:10_10 2Krl_4:10_11 2Krl_4:10_12 2Krl_4:10_13 2Krl_4:10_14 2Krl_4:10_15 2Krl_4:10_16 2Krl_4:10_17 2Krl_4:10_18 2Krl_4:10_19 2Krl_4:10_20 2Krl_4:10_21 2Krl_4:10_22 2Krl_4:10_23 2Krl_4:10_24 2Krl_4:10_25 2Krl_4:10_26 2Krl_4:10_27 2Krl_4:10_28
2Krl:4:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:4:11 καὶ νῦν ἄνδρες πονηροὶ ἀπεκτάγκασιν ἄνδρα δίκαιον ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἐπὶ τῆς κοίτης αὐτοῦ· καὶ νῦν ἐκζητήσω τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐκ χειρὸς ὑμῶν καὶ ἐξολεθρεύσω ὑμᾶς ἐκ τῆς γῆς.
2Krl:4:11 And now evil men have slain a righteous men in his house on his bed: now then I will require his blood of your hand, and I will destroy you from off the earth. (2 Samuel 4:11 Brenton)
2Krl:4:11 Cóż dopiero gdy złoczyńcy zamordowali sprawiedliwego człowieka w jego domu, na jego łożu. Czy teraz nie zażądam od was odpowiedzialności za jego krew i nie zgładzę was z ziemi?» (2 Sm 4:11 BT_4)
2Krl:4:11 καὶ νῦν ἄνδρες πονηροὶ ἀπεκτάγκασιν ἄνδρα δίκαιον ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἐπὶ τῆς κοίτης αὐτοῦ· καὶ νῦν ἐκζητήσω τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐκ χειρὸς ὑμῶν καὶ ἐξολεθρεύσω ὑμᾶς ἐκ τῆς γῆς.
2Krl:4:11 καί νῦν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πονηρός -ά -όν ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δίκαιος -αία -ον ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό κοίτη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί νῦν ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
2Krl:4:11 I też, nawet, mianowicie Teraz Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? By zabijać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Właśnie prawy, właśnie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko [zobacz spółkowanie] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Teraz By odszukiwać Krew On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Ty I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia
2Krl:4:11 kai\ nu=n a)/ndres ponEroi\ a)pekta/gkasin a)/ndra di/kaion e)n tO=| oi)/kO| au)tou= e)pi\ tE=s koi/tEs au)tou=· kai\ nu=n e)kDZEtE/sO to\ ai(=ma au)tou= e)k CHeiro\s u(mO=n kai\ e)XoleTreu/sO u(ma=s e)k tE=s gE=s.
2Krl:4:11 kai nyn andres ponEroi apektankasin andra dikaion en tO oikO autu epi tEs koitEs autu· kai nyn ekDZEtEsO to haima autu ek CHeiros hymOn kai eXoleTreusO hymas ek tEs gEs.
2Krl:4:11 C D N3_NPM A1A_NPM VX_XAI3P N3_ASM A1A_ASM P RA_DSM N2_DSM RD_GSM P RA_GSF N1_GSF RD_GSM C D VA_AAS1S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM P N3_GSF RP_GP C VA_AAS1S RP_AP P RA_GSF N1_GSF
2Krl:4:11 and also, even, namely now man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to kill man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". just righteous, just in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bed [see coitus] he/she/it/same and also, even, namely now to seek out the blood he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels hand you and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination you out of (+gen) ἐξ before vowels the earth/land
2Krl:4:11 and now men, husbands (nom|voc) wicked ([Adj] nom|voc) they-have-KILL-ed man, husband (acc) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) bed (gen) him/it/same (gen) and now I-will-SEEK-OUT, I-should-SEEK-OUT the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) him/it/same (gen) out of (+gen) hand (gen) you(pl) (gen) and I-will-DESTROY UTTERLY, I-should-DESTROY UTTERLY you(pl) (acc) out of (+gen) the (gen) earth/land (gen)
2Krl:4:11 2Krl_4:11_1 2Krl_4:11_2 2Krl_4:11_3 2Krl_4:11_4 2Krl_4:11_5 2Krl_4:11_6 2Krl_4:11_7 2Krl_4:11_8 2Krl_4:11_9 2Krl_4:11_10 2Krl_4:11_11 2Krl_4:11_12 2Krl_4:11_13 2Krl_4:11_14 2Krl_4:11_15 2Krl_4:11_16 2Krl_4:11_17 2Krl_4:11_18 2Krl_4:11_19 2Krl_4:11_20 2Krl_4:11_21 2Krl_4:11_22 2Krl_4:11_23 2Krl_4:11_24 2Krl_4:11_25 2Krl_4:11_26 2Krl_4:11_27 2Krl_4:11_28 2Krl_4:11_29 2Krl_4:11_30
2Krl:4:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:4:12 καὶ ἐνετείλατο Δαυιδ τοῖς παιδαρίοις αὐτοῦ καὶ ἀποκτέννουσιν αὐτοὺς καὶ κολοβοῦσιν τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἐκρέμασαν αὐτοὺς ἐπὶ τῆς κρήνης ἐν Χεβρων· καὶ τὴν κεφαλὴν Μεμφιβοσθε ἔθαψαν ἐν τῷ τάφῳ Αβεννηρ υἱοῦ Νηρ.
2Krl:4:12 And David commanded his young men, and they slay them, and cut off their hands and their feet; and they hung them up at the fountain in Chebron: and they buried the head of Jebosthe in the tomb of Abenezer the son of Ner. (2 Samuel 4:12 Brenton)
2Krl:4:12 Dawid więc dał rozkaz młodzieńcom, a ci ich stracili. Odrąbali im ręce i nogi i powiesili w okolicy stawu w Hebronie, a głowę Iszbaala zabrali i pochowali w Hebronie, w grobie Abnera. (2 Sm 4:12 BT_4)
2Krl:4:12 καὶ ἐνετείλατο Δαυιδ τοῖς παιδαρίοις αὐτοῦ καὶ ἀποκτέννουσιν αὐτοὺς καὶ κολοβοῦσιν τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἐκρέμασαν αὐτοὺς ἐπὶ τῆς κρήνης ἐν Χεβρων· καὶ τὴν κεφαλὴν Μεμφιβοσθε ἔθαψαν ἐν τῷ τάφῳ Αβεννηρ υἱοῦ Νηρ.
2Krl:4:12 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κολοβόω (κολοβ(ο)-, -, κολοβω·σ-, -, -, κολοβω·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό καί κρεμάννυμι/κρέμα·μαι (ath. κρεμαννυ-/ath. κρεμα-, κρεμα·σ-, κρεμα·σ-, -, -, κρεμασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό   ἐν   καί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ   θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό τάφος, -ου, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
2Krl:4:12 I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz David Dziecka/młody niewolnik On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zabijać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By skracać się być kaleczony, obcinaj, skracaj się, ścinaj wierzchołek, skąp, ofuknij, ??: Od ?? snubba 'besztają, zatrzymują {kontrolują} wzrost z' Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Stopa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do przeczulonego zawieszany On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Głowa By grzebać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Poważny Syn
2Krl:4:12 kai\ e)netei/lato *dauid toi=s paidari/ois au)tou= kai\ a)pokte/nnousin au)tou\s kai\ kolobou=sin ta\s CHei=ras au)tO=n kai\ tou\s po/das au)tO=n kai\ e)kre/masan au)tou\s e)pi\ tE=s krE/nEs e)n *CHebrOn· kai\ tE\n kefalE\n *memfibosTe e)/TaPSan e)n tO=| ta/fO| *abennEr ui(ou= *nEr.
2Krl:4:12 kai eneteilato dauid tois paidariois autu kai apoktennusin autus kai kolobusin tas CHeiras autOn kai tus podas autOn kai ekremasan autus epi tEs krEnEs en CHebrOn· kai tEn kefalEn memfibosTe eTaPSan en tO tafO abennEr hyiu nEr.
2Krl:4:12 C VAI_AMI3S N_NSM RA_DPM N2N_DPN RD_GSM C V1_PAI3P RD_APM C V4_PAI3P RA_APF N3_APF RD_GPM C RA_APM N3D_APM RD_GPM C VAI_AAI3P RD_APM P RA_GSF N1_GSF P N_AS C RA_ASF N1_ASF N_GSM VAI_AAI3P P RA_DSM N2_DSM N_GSM N2_GSM N_GS
2Krl:4:12 and also, even, namely to enjoin command David the child/young slave he/she/it/same and also, even, namely to kill he/she/it/same and also, even, namely to shorten to be mutilated, curtail, shorten, truncate, scrimp, snub, ΜΕ: from ΟΝ snubba ‘chide, check the growth of’ the hand he/she/it/same and also, even, namely the foot he/she/it/same and also, even, namely to hung up suspended he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely the head ć to bury in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the grave ć son ć
2Krl:4:12 and he/she/it-was-ENJOIN-ed David (indecl) the (dat) children/young slaves (dat) him/it/same (gen) and they-are-KILL-ing, while KILL-ing (dat) them/same (acc) and they-are-SHORTEN-ing, while SHORTEN-ing (dat) the (acc) hands (acc) them/same (gen) and the (acc) feet (acc) them/same (gen) and they-HUNG UP-ed them/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   in/among/by (+dat)   and the (acc) head (acc)   they-BURY-ed in/among/by (+dat) the (dat) grave (dat)   son (gen)  
2Krl:4:12 2Krl_4:12_1 2Krl_4:12_2 2Krl_4:12_3 2Krl_4:12_4 2Krl_4:12_5 2Krl_4:12_6 2Krl_4:12_7 2Krl_4:12_8 2Krl_4:12_9 2Krl_4:12_10 2Krl_4:12_11 2Krl_4:12_12 2Krl_4:12_13 2Krl_4:12_14 2Krl_4:12_15 2Krl_4:12_16 2Krl_4:12_17 2Krl_4:12_18 2Krl_4:12_19 2Krl_4:12_20 2Krl_4:12_21 2Krl_4:12_22 2Krl_4:12_23 2Krl_4:12_24 2Krl_4:12_25 2Krl_4:12_26 2Krl_4:12_27 2Krl_4:12_28 2Krl_4:12_29 2Krl_4:12_30 2Krl_4:12_31 2Krl_4:12_32 2Krl_4:12_33 2Krl_4:12_34 2Krl_4:12_35 2Krl_4:12_36 2Krl_4:12_37
2Krl:4:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x