2Krl:6:1 καὶ συνήγαγεν ἔτι Δαυιδ πάντα νεανίαν ἐξ Ισραηλ ὡς ἑβδομήκοντα χιλιάδας.
2Krl:6:1 And David again gathered all the young men of Israel, about seventy thousand. (2 Samuel 6:1 Brenton)
2Krl:6:1 Znów Dawid zgromadził wszystkich doborowych wojowników Izraela w liczbie trzydziestu tysięcy. (2 Sm 6:1 BT_4)
2Krl:6:1 Καὶ συνήγαγεν ἔτι Δαυιδ πάντα νεανίαν ἐξ Ισραηλ ὡς ἑβδομήκοντα χιλιάδας.
2Krl:6:1 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἔτι Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός νεανίας, -ου, ὁ ἐκ Ἰσραήλ, ὁ ὡς ἑβδομή·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ
2Krl:6:1 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Jeszcze/jeszcze David Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Młody człowiek Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Izrael Jak/jak Siedemdziesiąt Kilo [jednostka tysiąc]
2Krl:6:1 *kai\ sunE/gagen e)/ti *dauid pa/nta neani/an e)X *israEl O(s e(bdomE/konta CHilia/das.
2Krl:6:1 kai synEgagen eti dauid panta neanian eX israEl hOs hebdomEkonta CHiliadas.
2Krl:6:1 C VBI_AAI3S D N_NSM A3_ASM N1T_ASM P N_GSM C M N3D_APF
2Krl:6:1 and also, even, namely to gather together yet/still David every all, each, every, the whole of young man out of (+gen) ἐξ before vowels Israel as/like seventy kilo [unit of one thousand]
2Krl:6:1 and he/she/it-GATHER TOGETHER-ed yet/still David (indecl) all (nom|acc|voc), every (acc) young man (acc) out of (+gen) Israel (indecl) as/like seventy kilos (acc)
2Krl:6:1 2Krl_6:1_1 2Krl_6:1_2 2Krl_6:1_3 2Krl_6:1_4 2Krl_6:1_5 2Krl_6:1_6 2Krl_6:1_7 2Krl_6:1_8 2Krl_6:1_9 2Krl_6:1_10 2Krl_6:1_11
2Krl:6:1 x x x x x x x x x x x
2Krl:6:2 καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη Δαυιδ καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ μετ’ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἀρχόντων Ιουδα ἐν ἀναβάσει τοῦ ἀναγαγεῖν ἐκεῖθεν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ, ἐφ’ ἣν ἐπεκλήθη τὸ ὄνομα κυρίου τῶν δυνάμεων καθημένου ἐπὶ τῶν χερουβιν ἐπ’ αὐτῆς.
2Krl:6:2 And David arose, and went, he and all the people that were with him, and some of the rulers of Juda, on an expedition to a distant place, to bring back thence the ark of God, on which the name of the Lord of Host who dwells between the cherubs upon it is called. (2 Samuel 6:2 Brenton)
2Krl:6:2 Dawid i wszyscy ludzie towarzyszący mu, powstawszy, udali się w kierunku judzkiej Baali, aby sprowadzić stamtąd Arkę Boga, który nosi imię: Pan Zastępów spoczywający na cherubach. (2 Sm 6:2 BT_4)
2Krl:6:2 καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη Δαυιδ καὶ πᾶς λαὸς μετ’ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἀρχόντων Ιουδα ἐν ἀναβάσει τοῦ ἀναγαγεῖν ἐκεῖθεν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ, ἐφ’ ἣν ἐπεκλήθη τὸ ὄνομα κυρίου τῶν δυνάμεων καθημένου ἐπὶ τῶν χερουβιν ἐπ’ αὐτῆς.
2Krl:6:2 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐν   ὁ ἡ τό ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ἐκεῖ·θεν ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐπί ὅς ἥ ὅ ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:6:2 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By iść David I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Władca; by zaczynać się Judasz/Juda W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By prowadzić Stamtąd Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zdolność By siedzieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Cherubini Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
2Krl:6:2 kai\ a)ne/stE kai\ e)poreu/TE *dauid kai\ pa=s o( lao\s o( met’ au)tou= a)po\ tO=n a)rCHo/ntOn *iouda e)n a)naba/sei tou= a)nagagei=n e)kei=Ten tE\n kibOto\n tou= Teou=, e)f’ E(\n e)peklE/TE to\ o)/noma kuri/ou tO=n duna/meOn kaTEme/nou e)pi\ tO=n CHeroubin e)p’ au)tE=s.
2Krl:6:2 kai anestE kai eporeuTE dauid kai pas ho laos ho met’ autu apo tOn arCHontOn iuda en anabasei tu anagagein ekeiTen tEn kibOton tu Teu, ef’ hEn epeklETE to onoma kyriu tOn dynameOn kaTEmenu epi tOn CHerubin ep’ autEs.
2Krl:6:2 C VHI_AAI3S C VCI_API3S N_NSM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM P RD_GSM P RA_GPM N3_GPM N_GSM P N3I_DSF RA_GSN VB_AAN D RA_ASF N2_ASF RA_GSM N2_GSM P RR_ASF VCI_API3S RA_NSN N3M_NSN N2_GSM RA_GPF N3I_GPF V5_PMPGSM P RA_GPM N_GPM P RD_GSF
2Krl:6:2 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to go David and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ruler; to begin Judas/Judah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the to lead up from there the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the god [see theology] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which to call upon the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ability to sit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the cherubim upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
2Krl:6:2 and he/she/it-STand-ed-UP and he/she/it-was-GO-ed David (indecl) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (nom) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) away from (+gen) the (gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) Judas/Judah (gen, voc) in/among/by (+dat)   the (gen) to-LEAD-UP from there the (acc) ark (acc) the (gen) god (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (acc) he/she/it-was-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) abilities (gen) while being-SIT-ed (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) cherubim (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen)
2Krl:6:2 2Krl_6:2_1 2Krl_6:2_2 2Krl_6:2_3 2Krl_6:2_4 2Krl_6:2_5 2Krl_6:2_6 2Krl_6:2_7 2Krl_6:2_8 2Krl_6:2_9 2Krl_6:2_10 2Krl_6:2_11 2Krl_6:2_12 2Krl_6:2_13 2Krl_6:2_14 2Krl_6:2_15 2Krl_6:2_16 2Krl_6:2_17 2Krl_6:2_18 2Krl_6:2_19 2Krl_6:2_20 2Krl_6:2_21 2Krl_6:2_22 2Krl_6:2_23 2Krl_6:2_24 2Krl_6:2_25 2Krl_6:2_26 2Krl_6:2_27 2Krl_6:2_28 2Krl_6:2_29 2Krl_6:2_30 2Krl_6:2_31 2Krl_6:2_32 2Krl_6:2_33 2Krl_6:2_34 2Krl_6:2_35 2Krl_6:2_36 2Krl_6:2_37 2Krl_6:2_38 2Krl_6:2_39
2Krl:6:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:6:3 καὶ ἐπεβίβασεν τὴν κιβωτὸν κυρίου ἐφ’ ἅμαξαν καινὴν καὶ ἦρεν αὐτὴν ἐξ οἴκου Αμιναδαβ τοῦ ἐν τῷ βουνῷ· καὶ Οζα καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ υἱοὶ Αμιναδαβ ἦγον τὴν ἅμαξαν
2Krl:6:3 And they put the ark of the Lord on a new waggon, and took it out of the house of Aminadab who lived on the hill, and Oza and his brethren the sons of Aminadab drove the waggon with the ark. (2 Samuel 6:3 Brenton)
2Krl:6:3 Umieszczono Arkę Bożą na nowym wozie i wywieziono ją z domu Abinadaba, położonego na wzgórzu. Uzza i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili wóz, (2 Sm 6:3 BT_4)
2Krl:6:3 καὶ ἐπεβίβασεν τὴν κιβωτὸν κυρίου ἐφ’ ἅμαξαν καινὴν καὶ ἦρεν αὐτὴν ἐξ οἴκου Αμιναδαβ τοῦ ἐν τῷ βουνῷ· καὶ Οζα καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ υἱοὶ Αμιναδαβ ἦγον τὴν ἅμαξαν
2Krl:6:3 καί ἐπι·βιβάζω (-, επι+βιβ(α)·[σ]-, επι+βιβα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί   καινός -ή -όν καί αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἀμιναδάβ, ὁ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) καί   καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀμιναδάβ, ὁ ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό  
2Krl:6:3 I też, nawet, mianowicie By podnosić na Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nowy I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Amminadab W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wzgórze I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Syn Amminadab By prowadzić
2Krl:6:3 kai\ e)pebi/basen tE\n kibOto\n kuri/ou e)f’ a(/maXan kainE\n kai\ E)=ren au)tE\n e)X oi)/kou *aminadab tou= e)n tO=| bounO=|· kai\ *oDZa kai\ oi( a)delfoi\ au)tou= ui(oi\ *aminadab E)=gon tE\n a(/maXan
2Krl:6:3 kai epebibasen tEn kibOton kyriu ef’ hamaXan kainEn kai Eren autEn eX oiku aminadab tu en tO bunO· kai oDZa kai hoi adelfoi autu hyioi aminadab Egon tEn hamaXan
2Krl:6:3 C VAI_AAI3S RA_ASF N2_ASF N2_GSM P N1S_ASF A1_ASF C VAI_AAI3S RD_ASF P N2_GSM N_GS RA_GSM P RA_DSM N2_DSM C N_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM N2_NPM N_GSM V1I_IAI3P RA_ASF N1S_ASF
2Krl:6:3 and also, even, namely to hoist upon the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć new and also, even, namely to lift/pick up take up, tote, raise he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels house; to dwell Amminadab the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hill and also, even, namely ć and also, even, namely the brother he/she/it/same son Amminadab to lead the ć
2Krl:6:3 and he/she/it-HOIST-ed-UPON the (acc) ark (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat)   new ([Adj] acc) and he/she/it-LIFT/PICK-ed-UP her/it/same (acc) out of (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Amminadab (indecl) the (gen) in/among/by (+dat) the (dat) hill (dat) and   and the (nom) brothers (nom|voc) him/it/same (gen) sons (nom|voc) Amminadab (indecl) I-was-LEAD-ing, they-were-LEAD-ing the (acc)  
2Krl:6:3 2Krl_6:3_1 2Krl_6:3_2 2Krl_6:3_3 2Krl_6:3_4 2Krl_6:3_5 2Krl_6:3_6 2Krl_6:3_7 2Krl_6:3_8 2Krl_6:3_9 2Krl_6:3_10 2Krl_6:3_11 2Krl_6:3_12 2Krl_6:3_13 2Krl_6:3_14 2Krl_6:3_15 2Krl_6:3_16 2Krl_6:3_17 2Krl_6:3_18 2Krl_6:3_19 2Krl_6:3_20 2Krl_6:3_21 2Krl_6:3_22 2Krl_6:3_23 2Krl_6:3_24 2Krl_6:3_25 2Krl_6:3_26 2Krl_6:3_27 2Krl_6:3_28 2Krl_6:3_29
2Krl:6:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:6:4 σὺν τῇ κιβωτῷ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπορεύοντο ἔμπροσθεν τῆς κιβωτοῦ.
2Krl:6:4 And his brethren went before the ark. (2 Samuel 6:4 Brenton)
2Krl:6:4 z Arką Bożą. Achio wyprzedzał Arkę. (2 Sm 6:4 BT_4)
2Krl:6:4 σὺν τῇ κιβωτῷ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπορεύοντο ἔμπροσθεν τῆς κιβωτοῦ.
2Krl:6:4 σύν ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἔμ·προσ·θεν/-θε ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ
2Krl:6:4 Razem z/włączając (+dat) Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo By iść Przedtem/w przodzie z Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza]
2Krl:6:4 su\n tE=| kibOtO=|, kai\ oi( a)delfoi\ au)tou= e)poreu/onto e)/mprosTen tE=s kibOtou=.
2Krl:6:4 syn tE kibOtO, kai hoi adelfoi autu eporeuonto emprosTen tEs kibOtu.
2Krl:6:4 P RA_DSF N2_DSF C RA_NPM N2_NPM RD_GSM V1I_IMI3P P RA_GSF N2_GSF
2Krl:6:4 together with/including (+dat) the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] and also, even, namely the brother he/she/it/same to go before/in front of the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses]
2Krl:6:4 together with/including (+dat) the (dat) ark (dat) and the (nom) brothers (nom|voc) him/it/same (gen) they-were-being-GO-ed before/in front of the (gen) ark (gen)
2Krl:6:4 2Krl_6:4_1 2Krl_6:4_2 2Krl_6:4_3 2Krl_6:4_4 2Krl_6:4_5 2Krl_6:4_6 2Krl_6:4_7 2Krl_6:4_8 2Krl_6:4_9 2Krl_6:4_10 2Krl_6:4_11
2Krl:6:4 x x x x x x x x x x x
2Krl:6:5 καὶ Δαυιδ καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ παίζοντες ἐνώπιον κυρίου ἐν ὀργάνοις ἡρμοσμένοις ἐν ἰσχύι καὶ ἐν ᾠδαῖς καὶ ἐν κινύραις καὶ ἐν νάβλαις καὶ ἐν τυμπάνοις καὶ ἐν κυμβάλοις καὶ ἐν αὐλοῖς.
2Krl:6:5 And David and the children of Israel were playing before the Lord on well-tuned instruments mightily, and with songs, and with harps, and with lutes, and with drums, and with cymbals, and with pipes. (2 Samuel 6:5 Brenton)
2Krl:6:5 Tak Dawid, jak i cały dom Izraela tańczyli przed Panem z całej siły przy dźwiękach pieśni i gry na cytrach, harfach, bębnach, grzechotkach i cymbałach. (2 Sm 6:5 BT_4)
2Krl:6:5 καὶ Δαυιδ καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ παίζοντες ἐνώπιον κυρίου ἐν ὀργάνοις ἡρμοσμένοις ἐν ἰσχύι καὶ ἐν ᾠδαῖς καὶ ἐν κινύραις καὶ ἐν νάβλαις καὶ ἐν τυμπάνοις καὶ ἐν κυμβάλοις καὶ ἐν αὐλοῖς.
2Krl:6:5 καί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ παίζω (παιζ-, παιξ-, παιξ-, -, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν   ἁρμόζω (αρμοζ-, αρμο·σ-, αρμο·σ-, -, ηρμοσ-, -) ἐν ἰσχύς, -ύος, ἡ καί ἐν ᾠδή, -ῆς, ἡ καί ἐν   καί ἐν   καί ἐν   καί ἐν κύμβαλον, -ου, τό καί ἐν αὐλός, -οῦ, ὁ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -)
2Krl:6:5 I też, nawet, mianowicie David I też, nawet, mianowicie Syn Izrael By bawić się W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By łączyć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oda I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Talerz I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Flet; by grać na flecie {by żłobić}
2Krl:6:5 kai\ *dauid kai\ oi( ui(oi\ *israEl pai/DZontes e)nO/pion kuri/ou e)n o)rga/nois E(rmosme/nois e)n i)sCHu/i kai\ e)n O)|dai=s kai\ e)n kinu/rais kai\ e)n na/blais kai\ e)n tumpa/nois kai\ e)n kumba/lois kai\ e)n au)loi=s.
2Krl:6:5 kai dauid kai hoi hyioi israEl paiDZontes enOpion kyriu en organois hErmosmenois en isCHyi kai en Odais kai en kinyrais kai en nablais kai en tympanois kai en kymbalois kai en aulois.
2Krl:6:5 C N_NSM C RA_NPM N2_NPM N_GSM V1_PAPNPM P N2_GSM P N2N_DPN VM_XMPDPN P N3U_DSF C P N1_DPF C P N1A_DPF C P N1A_DPF C P N2N_DPN C P N2N_DPN C P N2_DPM
2Krl:6:5 and also, even, namely David and also, even, namely the son Israel to play in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to join in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among strength and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ode and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cymbal and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among flute; to flute
2Krl:6:5 and David (indecl) and the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) while PLAY-ing (nom|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat)   having-been-JOIN-ed (dat) in/among/by (+dat) strength (dat) and in/among/by (+dat) odes (dat) and in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat) cymbals (dat) and in/among/by (+dat) flutes (dat); you(sg)-happen-to-be-FLUTE-ing (opt)
2Krl:6:5 2Krl_6:5_1 2Krl_6:5_2 2Krl_6:5_3 2Krl_6:5_4 2Krl_6:5_5 2Krl_6:5_6 2Krl_6:5_7 2Krl_6:5_8 2Krl_6:5_9 2Krl_6:5_10 2Krl_6:5_11 2Krl_6:5_12 2Krl_6:5_13 2Krl_6:5_14 2Krl_6:5_15 2Krl_6:5_16 2Krl_6:5_17 2Krl_6:5_18 2Krl_6:5_19 2Krl_6:5_20 2Krl_6:5_21 2Krl_6:5_22 2Krl_6:5_23 2Krl_6:5_24 2Krl_6:5_25 2Krl_6:5_26 2Krl_6:5_27 2Krl_6:5_28 2Krl_6:5_29 2Krl_6:5_30 2Krl_6:5_31 2Krl_6:5_32
2Krl:6:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:6:6 καὶ παραγίνονται ἕως ἅλω Νωδαβ, καὶ ἐξέτεινεν Οζα τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ κατασχεῖν αὐτὴν καὶ ἐκράτησεν αὐτήν, ὅτι περιέσπασεν αὐτὴν ὁ μόσχος, τοῦ κατασχεῖν αὐτήν.
2Krl:6:6 And they come as far as the threshing floor of Nachor: and Oza reached forth his hand to the ark of God to keep it steady, and took hold of it; for the ox shook it out of its place. (2 Samuel 6:6 Brenton)
2Krl:6:6 Gdy przybyli na klepisko Nakona, Uzza wyciągnął rękę w stronę Arki Bożej i podtrzymał ją, gdyż woły szarpnęły. (2 Sm 6:6 BT_4)
2Krl:6:6 καὶ παραγίνονται ἕως ἅλω Νωδαβ, καὶ ἐξέτεινεν Οζα τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ κατασχεῖν αὐτὴν καὶ ἐκράτησεν αὐτήν, ὅτι περιέσπασεν αὐτὴν μόσχος, τοῦ κατασχεῖν αὐτήν.
2Krl:6:6 καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἅλως, -ω, ἡ [LXX], acc. -ων and -ω; ἁλίσκομαι [LXX] (αλισκ-, αλω·σ-, 2nd ath. αλ(ω)-/ath. αλ(ο)-, ηλω·κ-/εαλω·κ-, -, -)   καί ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-)   ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι περι·σπάω (περι+σπ(α)-, -, περι+σπα·σ-, -, -, περι+σπασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:6:6 I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Aż; świtaj Młócąca zboże podłoga; by chwytać I też, nawet, mianowicie By rozszerzać się Ręka On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Do ??? On/ona/to/to samo Cielęcia/wół By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z On/ona/to/to samo
2Krl:6:6 kai\ paragi/nontai e(/Os a(/lO *nOdab, kai\ e)Xe/teinen *oDZa tE\n CHei=ra au)tou= e)pi\ tE\n kibOto\n tou= Teou= katasCHei=n au)tE\n kai\ e)kra/tEsen au)tE/n, o(/ti perie/spasen au)tE\n o( mo/sCHos, tou= katasCHei=n au)tE/n.
2Krl:6:6 kai paraginontai heOs halO nOdab, kai eXeteinen oDZa tEn CHeira autu epi tEn kibOton tu Teu katasCHein autEn kai ekratEsen autEn, hoti periespasen autEn ho mosCHos, tu katasCHein autEn.
2Krl:6:6 C V1_PMI3P C N3_ASF N_GS C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASF N3_ASF RD_GSM P RA_ASF N2_ASF RA_GSM N2_GSM VB_AAN RD_ASF C VAI_AAI3S RD_ASF C VAI_AAI3S RD_ASF RA_NSM N2_NSM RA_GSN VB_AAN RD_ASF
2Krl:6:6 and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near until; dawn threshing floor; to catch ć and also, even, namely to extend ć the hand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the god [see theology] to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of he/she/it/same and also, even, namely to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain he/she/it/same because/that to ??? he/she/it/same the calf/ox the to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of he/she/it/same
2Krl:6:6 and they-are-being-COME-ed-INTO-BEING until; dawn (nom|voc), dawns (acc) threshing floor (acc, gen); I-should-CATCH   and he/she/it-was-EXTEND-ing, he/she/it-EXTEND-ed   the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) ark (acc) the (gen) god (gen) to-HOLD FAST her/it/same (acc) and he/she/it-SEIZE/GRAB-ed-HOLD her/it/same (acc) because/that he/she/it-???-ed her/it/same (acc) the (nom) calf/ox (nom) the (gen) to-HOLD FAST her/it/same (acc)
2Krl:6:6 2Krl_6:6_1 2Krl_6:6_2 2Krl_6:6_3 2Krl_6:6_4 2Krl_6:6_5 2Krl_6:6_6 2Krl_6:6_7 2Krl_6:6_8 2Krl_6:6_9 2Krl_6:6_10 2Krl_6:6_11 2Krl_6:6_12 2Krl_6:6_13 2Krl_6:6_14 2Krl_6:6_15 2Krl_6:6_16 2Krl_6:6_17 2Krl_6:6_18 2Krl_6:6_19 2Krl_6:6_20 2Krl_6:6_21 2Krl_6:6_22 2Krl_6:6_23 2Krl_6:6_24 2Krl_6:6_25 2Krl_6:6_26 2Krl_6:6_27 2Krl_6:6_28 2Krl_6:6_29
2Krl:6:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:6:7 καὶ ἐθυμώθη κύριος τῷ Οζα, καὶ ἔπαισεν αὐτὸν ἐκεῖ ὁ θεός, καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ παρὰ τὴν κιβωτὸν τοῦ κυρίου ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.
2Krl:6:7 And the Lord was very angry with Oza; and God smote him there: and he died there by the ark of the Lord before God. (2 Samuel 6:7 Brenton)
2Krl:6:7 I zapłonął gniew Pana przeciwko Uzzie i poraził go tam Bóg za ten postępek, tak że umarł przy Arce Bożej. (2 Sm 6:7 BT_4)
2Krl:6:7 καὶ ἐθυμώθη κύριος τῷ Οζα, καὶ ἔπαισεν αὐτὸν ἐκεῖ θεός, καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ παρὰ τὴν κιβωτὸν τοῦ κυρίου ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.
2Krl:6:7 καί θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό   καί παίω (παι-, παι·σ-, παι·σ-, πεπαι·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐκεῖ παρά ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
2Krl:6:7 I też, nawet, mianowicie By rozgniewać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Tam Bóg  I też, nawet, mianowicie By umierać Tam fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W obecności z (+informacja); ??? Bóg 
2Krl:6:7 kai\ e)TumO/TE ku/rios tO=| *oDZa, kai\ e)/paisen au)to\n e)kei= o( Teo/s, kai\ a)pe/Tanen e)kei= para\ tE\n kibOto\n tou= kuri/ou e)nO/pion tou= Teou=.
2Krl:6:7 kai eTymOTE kyrios tO oDZa, kai epaisen auton ekei ho Teos, kai apeTanen ekei para tEn kibOton tu kyriu enOpion tu Teu.
2Krl:6:7 C VCI_API3S N2_NSM RA_DSM N_DSM C VAI_AAI3S RD_ASM D RA_NSM N2_NSM C VBI_AAI3S D P RA_ASF N2_ASF RA_GSM N2_GSM P RA_GSM N2_GSM
2Krl:6:7 and also, even, namely to anger lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ć and also, even, namely to ??? he/she/it/same there the god [see theology] and also, even, namely to die there frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in the presence of (+gen); ??? the god [see theology]
2Krl:6:7 and he/she/it-was-ANGER-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat)   and he/she/it-???-ed him/it/same (acc) there the (nom) god (nom) and he/she/it-DIE-ed there frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) ark (acc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) god (gen)
2Krl:6:7 2Krl_6:7_1 2Krl_6:7_2 2Krl_6:7_3 2Krl_6:7_4 2Krl_6:7_5 2Krl_6:7_6 2Krl_6:7_7 2Krl_6:7_8 2Krl_6:7_9 2Krl_6:7_10 2Krl_6:7_11 2Krl_6:7_12 2Krl_6:7_13 2Krl_6:7_14 2Krl_6:7_15 2Krl_6:7_16 2Krl_6:7_17 2Krl_6:7_18 2Krl_6:7_19 2Krl_6:7_20 2Krl_6:7_21 2Krl_6:7_22
2Krl:6:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:6:8 καὶ ἠθύμησεν Δαυιδ ὑπὲρ οὗ διέκοψεν κύριος διακοπὴν ἐν τῷ Οζα· καὶ ἐκλήθη ὁ τόπος ἐκεῖνος Διακοπὴ Οζα ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
2Krl:6:8 And David was dispirited because the Lord made a breach upon Oza; and that place was called the breach of Oza until this day. (2 Samuel 6:8 Brenton)
2Krl:6:8 A Dawid strapił się, dlatego że Pan dotknął takim ciosem Uzzę, i nazwał to miejsce Peres-Uzza. Tak jest po dzień dzisiejszy. (2 Sm 6:8 BT_4)
2Krl:6:8 καὶ ἠθύμησεν Δαυιδ ὑπὲρ οὗ διέκοψεν κύριος διακοπὴν ἐν τῷ Οζα· καὶ ἐκλήθη τόπος ἐκεῖνος Διακοπὴ Οζα ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
2Krl:6:8 καί ἀ·θυμέω (αθυμ(ε)-, -, αθυμη·σ-, -, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὑπέρ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   ἐν ὁ ἡ τό   καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο     ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
2Krl:6:8 I też, nawet, mianowicie By zniechęcać David Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Miejsce Tamto Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Krl:6:8 kai\ E)Tu/mEsen *dauid u(pe\r ou(= die/koPSen ku/rios diakopE\n e)n tO=| *oDZa· kai\ e)klE/TE o( to/pos e)kei=nos *diakopE\ *oDZa e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs.
2Krl:6:8 kai ETymEsen dauid hyper hu diekoPSen kyrios diakopEn en tO oDZa· kai eklETE ho topos ekeinos diakopE oDZa heOs tEs hEmeras tautEs.
2Krl:6:8 C VAI_AAI3S N_NSM P RR_GSM VAI_AAI3S N2_NSM N1_ASF P RA_DSM N_DSM C VCI_API3S RA_NSM N2_NSM RD_NSM N1_NSF N_AS C RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
2Krl:6:8 and also, even, namely to dispirit David above (+acc), on behalf of (+gen) where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely to call call the place that ć ć until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Krl:6:8 and he/she/it-DISPIRIT-ed David (indecl) above (+acc), on behalf of (+gen) where; who/whom/which (gen)   lord (nom); a lord ([Adj] nom)   in/among/by (+dat) the (dat)   and he/she/it-was-CALL-ed the (nom) place (nom) that (nom)     until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen)
2Krl:6:8 2Krl_6:8_1 2Krl_6:8_2 2Krl_6:8_3 2Krl_6:8_4 2Krl_6:8_5 2Krl_6:8_6 2Krl_6:8_7 2Krl_6:8_8 2Krl_6:8_9 2Krl_6:8_10 2Krl_6:8_11 2Krl_6:8_12 2Krl_6:8_13 2Krl_6:8_14 2Krl_6:8_15 2Krl_6:8_16 2Krl_6:8_17 2Krl_6:8_18 2Krl_6:8_19 2Krl_6:8_20 2Krl_6:8_21 2Krl_6:8_22
2Krl:6:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:6:9 καὶ ἐφοβήθη Δαυιδ τὸν κύριον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγων Πῶς εἰσελεύσεται πρός με ἡ κιβωτὸς κυρίου;
2Krl:6:9 And David feared the Lord in that day, saying, How shall the ark of the Lord come in to me? (2 Samuel 6:9 Brenton)
2Krl:6:9 I Dawid uląkł się Pana w owym dniu, mówiąc: «Jakże przyjdzie do mnie Arka Pańska?» (2 Sm 6:9 BT_4)
2Krl:6:9 καὶ ἐφοβήθη Δαυιδ τὸν κύριον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγων Πῶς εἰσελεύσεται πρός με κιβωτὸς κυρίου;
2Krl:6:9 καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πῶς[1] εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krl:6:9 I też, nawet, mianowicie By bać się David Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By mówić/opowiadaj Jak By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krl:6:9 kai\ e)fobE/TE *dauid to\n ku/rion e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| le/gOn *pO=s ei)seleu/setai pro/s me E( kibOto\s kuri/ou;
2Krl:6:9 kai efobETE dauid ton kyrion en tE hEmera ekeinE legOn pOs eiseleusetai pros me hE kibOtos kyriu;
2Krl:6:9 C VCI_API3S N_NSM RA_ASM N2_ASM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF V1_PAPNSM D VF_FMI3S P RP_AS RA_NSF N2_NSF N2_GSM
2Krl:6:9 and also, even, namely to fear David the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to say/tell how to enter toward (+acc,+gen,+dat) I the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krl:6:9 and he/she/it-was-FEAR-ed David (indecl) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) while SAY/TELL-ing (nom) how he/she/it-will-be-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) the (nom) ark (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Krl:6:9 2Krl_6:9_1 2Krl_6:9_2 2Krl_6:9_3 2Krl_6:9_4 2Krl_6:9_5 2Krl_6:9_6 2Krl_6:9_7 2Krl_6:9_8 2Krl_6:9_9 2Krl_6:9_10 2Krl_6:9_11 2Krl_6:9_12 2Krl_6:9_13 2Krl_6:9_14 2Krl_6:9_15 2Krl_6:9_16 2Krl_6:9_17
2Krl:6:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:6:10 καὶ οὐκ ἐβούλετο Δαυιδ τοῦ ἐκκλῖναι πρὸς αὑτὸν τὴν κιβωτὸν διαθήκης κυρίου εἰς τὴν πόλιν Δαυιδ, καὶ ἀπέκλινεν αὐτὴν Δαυιδ εἰς οἶκον Αβεδδαρα τοῦ Γεθθαίου.
2Krl:6:10 And David would not bring in the ark of the covenant of the Lord to himself into the city of David: and David turned it aside into the house of Abeddara the Gethite. (2 Samuel 6:10 Brenton)
2Krl:6:10 Nie chciał więc Dawid kierować Arki Pańskiej do siebie, do Miasta Dawidowego. Sprowadził więc ją do domu Obed-Edoma z Gat. (2 Sm 6:10 BT_4)
2Krl:6:10 καὶ οὐκ ἐβούλετο Δαυιδ τοῦ ἐκκλῖναι πρὸς αὑτὸν τὴν κιβωτὸν διαθήκης κυρίου εἰς τὴν πόλιν Δαυιδ, καὶ ἀπέκλινεν αὐτὴν Δαυιδ εἰς οἶκον Αβεδδαρα τοῦ Γεθθαίου.
2Krl:6:10 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) πρός ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί   αὐτός αὐτή αὐτό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   ὁ ἡ τό  
2Krl:6:10 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By planować/decyduj się/zamierzaj David By cofać się/unikaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Samo /nasz /twój /siebie Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Miasto David I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo David Do (+przyspieszenie) Dom
2Krl:6:10 kai\ ou)k e)bou/leto *dauid tou= e)kkli=nai pro\s au(to\n tE\n kibOto\n diaTE/kEs kuri/ou ei)s tE\n po/lin *dauid, kai\ a)pe/klinen au)tE\n *dauid ei)s oi)=kon *abeddara tou= *geTTai/ou.
2Krl:6:10 kai uk ebuleto dauid tu ekklinai pros hauton tEn kibOton diaTEkEs kyriu eis tEn polin dauid, kai apeklinen autEn dauid eis oikon abeddara tu geTTaiu.
2Krl:6:10 C D V1I_IMI3S N_NSM RA_GSN VA_AAN P RD_ASM RA_ASF N2_ASF N1_GSF N2_GSM P RA_ASF N3I_ASF N_GSM C V1I_IAI3S RD_ASF N_NSM P N2_ASM N_GS RA_GSM N2_GSM
2Krl:6:10 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to plan/determine/intend David the to recoil/avoid toward (+acc,+gen,+dat) self /our-/your-/themselves the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) the city David and also, even, namely ć he/she/it/same David into (+acc) house ć the ć
2Krl:6:10 and not he/she/it-was-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed David (indecl) the (gen) to-RECOIL/AVOID, be-you(sg)-RECOIL/AVOID-ed!, he/she/it-happens-to-RECOIL/AVOID (opt) toward (+acc,+gen,+dat) self (acc) the (acc) ark (acc) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) into (+acc) the (acc) city (acc) David (indecl) and   her/it/same (acc) David (indecl) into (+acc) house (acc)   the (gen)  
2Krl:6:10 2Krl_6:10_1 2Krl_6:10_2 2Krl_6:10_3 2Krl_6:10_4 2Krl_6:10_5 2Krl_6:10_6 2Krl_6:10_7 2Krl_6:10_8 2Krl_6:10_9 2Krl_6:10_10 2Krl_6:10_11 2Krl_6:10_12 2Krl_6:10_13 2Krl_6:10_14 2Krl_6:10_15 2Krl_6:10_16 2Krl_6:10_17 2Krl_6:10_18 2Krl_6:10_19 2Krl_6:10_20 2Krl_6:10_21 2Krl_6:10_22 2Krl_6:10_23 2Krl_6:10_24 2Krl_6:10_25
2Krl:6:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:6:11 καὶ ἐκάθισεν ἡ κιβωτὸς τοῦ κυρίου εἰς οἶκον Αβεδδαρα τοῦ Γεθθαίου μῆνας τρεῖς· καὶ εὐλόγησεν κύριος ὅλον τὸν οἶκον Αβεδδαρα καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ.
2Krl:6:11 And the ark of the Lord lodged in the house of Abeddara the Gethite three months, and the Lord blessed all the house of Abeddara, and all his possessions. (2 Samuel 6:11 Brenton)
2Krl:6:11 I Arka Pańska pozostawała w domu Obed-Edoma z Gat przez trzy miesiące. A Pan pobłogosławił Obed-Edomowi i całej jego rodzinie. (2 Sm 6:11 BT_4)
2Krl:6:11 καὶ ἐκάθισεν κιβωτὸς τοῦ κυρίου εἰς οἶκον Αβεδδαρα τοῦ Γεθθαίου μῆνας τρεῖς· καὶ εὐλόγησεν κύριος ὅλον τὸν οἶκον Αβεδδαρα καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ.
2Krl:6:11 καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   ὁ ἡ τό   μήν[2], μηνός, ὁ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:6:11 I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Dom Miesiąc Trzy I też, nawet, mianowicie By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Cały Dom I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo
2Krl:6:11 kai\ e)ka/Tisen E( kibOto\s tou= kuri/ou ei)s oi)=kon *abeddara tou= *geTTai/ou mE=nas trei=s· kai\ eu)lo/gEsen ku/rios o(/lon to\n oi)=kon *abeddara kai\ pa/nta ta\ au)tou=.
2Krl:6:11 kai ekaTisen hE kibOtos tu kyriu eis oikon abeddara tu geTTaiu mEnas treis· kai eulogEsen kyrios holon ton oikon abeddara kai panta ta autu.
2Krl:6:11 C VAI_AAI3S RA_NSF N2_NSF RA_GSM N2_GSM P N2_ASM N_GS RA_GSM N2_GSM N3_APM M_APM C VA_AAI3S N2_NSM A1_ASM RA_ASM N2_ASM N_GS C A3_APN RA_APN RD_GSM
2Krl:6:11 and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) house ć the ć month three and also, even, namely to bless lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. whole the house ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the he/she/it/same
2Krl:6:11 and he/she/it-SIT DOWN-ed the (nom) ark (nom) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) into (+acc) house (acc)   the (gen)   months (acc) three (acc, nom) and he/she/it-BLESS-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) whole (acc, nom|acc|voc) the (acc) house (acc)   and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) him/it/same (gen)
2Krl:6:11 2Krl_6:11_1 2Krl_6:11_2 2Krl_6:11_3 2Krl_6:11_4 2Krl_6:11_5 2Krl_6:11_6 2Krl_6:11_7 2Krl_6:11_8 2Krl_6:11_9 2Krl_6:11_10 2Krl_6:11_11 2Krl_6:11_12 2Krl_6:11_13 2Krl_6:11_14 2Krl_6:11_15 2Krl_6:11_16 2Krl_6:11_17 2Krl_6:11_18 2Krl_6:11_19 2Krl_6:11_20 2Krl_6:11_21 2Krl_6:11_22 2Krl_6:11_23 2Krl_6:11_24
2Krl:6:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:6:12 καὶ ἀπηγγέλη τῷ βασιλεῖ Δαυιδ λέγοντες Ηὐλόγησεν κύριος τὸν οἶκον Αβεδδαρα καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ ἕνεκεν τῆς κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ. καὶ ἐπορεύθη Δαυιδ καὶ ἀνήγαγεν τὴν κιβωτὸν τοῦ κυρίου ἐκ τοῦ οἴκου Αβεδδαρα εἰς τὴν πόλιν Δαυιδ ἐν εὐφροσύνῃ.
2Krl:6:12 And it was reported to king David, saying, The Lord has blessed the house of Abeddara, and all that he has, because of the ark of the Lord. And David went, and brought up the Ark of the Lord from the house of Abeddara to the city of David with gladness. (2 Samuel 6:12 Brenton)
2Krl:6:12 Doniesiono królowi Dawidowi: «Pan obdarzył błogosławieństwem rodzinę Obed-Edoma i całe jego mienie z powodu Arki Bożej». Poszedł więc Dawid i sprowadził z wielką radością Arkę Bożą z domu Obed-Edoma do Miasta Dawidowego. (2 Sm 6:12 BT_4)
2Krl:6:12 Καὶ ἀπηγγέλη τῷ βασιλεῖ Δαυιδ λέγοντες Ηὐλόγησεν κύριος τὸν οἶκον Αβεδδαρα καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ ἕνεκεν τῆς κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ. καὶ ἐπορεύθη Δαυιδ καὶ ἀνήγαγεν τὴν κιβωτὸν τοῦ κυρίου ἐκ τοῦ οἴκου Αβεδδαρα εἰς τὴν πόλιν Δαυιδ ἐν εὐφροσύνῃ.
2Krl:6:12 καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)   εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ
2Krl:6:12 I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. Król David By mówić/opowiadaj By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dom I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo Z powodu dla, dla Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  I też, nawet, mianowicie By iść David I też, nawet, mianowicie By prowadzić Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Do (+przyspieszenie) Miasto David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wesołość
2Krl:6:12 *kai\ a)pEgge/lE tO=| basilei= *dauid le/gontes *Eu)lo/gEsen ku/rios to\n oi)=kon *abeddara kai\ pa/nta ta\ au)tou= e(/neken tE=s kibOtou= tou= Teou=. kai\ e)poreu/TE *dauid kai\ a)nE/gagen tE\n kibOto\n tou= kuri/ou e)k tou= oi)/kou *abeddara ei)s tE\n po/lin *dauid e)n eu)frosu/nE|.
2Krl:6:12 kai apEngelE tO basilei dauid legontes EulogEsen kyrios ton oikon abeddara kai panta ta autu heneken tEs kibOtu tu Teu. kai eporeuTE dauid kai anEgagen tEn kibOton tu kyriu ek tu oiku abeddara eis tEn polin dauid en eufrosynE.
2Krl:6:12 C VDI_API3S RA_DSM N3V_DSM N_DSM V1_PAPNPM VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASM N2_ASM N_GS C A3_APN RA_APN RD_GSM P RA_GSF N2_GSF RA_GSM N2_GSM C VCI_API3S N_NSM C VBI_AAI3S RA_ASF N2_ASF RA_GSM N2_GSM P RA_GSM N2_GSM N_GS P RA_ASF N3I_ASF N_GS P N1_DSF
2Krl:6:12 and also, even, namely to report – to report or tell. the king David to say/tell to bless lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the house ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the he/she/it/same owing to for, for the sake of the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the god [see theology] and also, even, namely to go David and also, even, namely to lead up the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels the house; to dwell ć into (+acc) the city David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cheerfulness
2Krl:6:12 and he/she/it-was-DELIVER A MESSAGE-ed the (dat) king (dat) David (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc) he/she/it-BLESS-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) house (acc)   and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) him/it/same (gen) owing to the (gen) ark (gen) the (gen) god (gen) and he/she/it-was-GO-ed David (indecl) and he/she/it-LEAD-ed-UP the (acc) ark (acc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) out of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed!   into (+acc) the (acc) city (acc) David (indecl) in/among/by (+dat) cheerfulness (dat)
2Krl:6:12 2Krl_6:12_1 2Krl_6:12_2 2Krl_6:12_3 2Krl_6:12_4 2Krl_6:12_5 2Krl_6:12_6 2Krl_6:12_7 2Krl_6:12_8 2Krl_6:12_9 2Krl_6:12_10 2Krl_6:12_11 2Krl_6:12_12 2Krl_6:12_13 2Krl_6:12_14 2Krl_6:12_15 2Krl_6:12_16 2Krl_6:12_17 2Krl_6:12_18 2Krl_6:12_19 2Krl_6:12_20 2Krl_6:12_21 2Krl_6:12_22 2Krl_6:12_23 2Krl_6:12_24 2Krl_6:12_25 2Krl_6:12_26 2Krl_6:12_27 2Krl_6:12_28 2Krl_6:12_29 2Krl_6:12_30 2Krl_6:12_31 2Krl_6:12_32 2Krl_6:12_33 2Krl_6:12_34 2Krl_6:12_35 2Krl_6:12_36 2Krl_6:12_37 2Krl_6:12_38 2Krl_6:12_39
2Krl:6:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:6:13 καὶ ἦσαν μετ’ αὐτῶν αἴροντες τὴν κιβωτὸν ἑπτὰ χοροὶ καὶ θῦμα μόσχος καὶ ἄρνα.
2Krl:6:13 And there were with him bearing the ark seven bands, and for a sacrifice a calf and lambs. (2 Samuel 6:13 Brenton)
2Krl:6:13 Ilekroć niosący Arkę Pańską postąpili sześć kroków, składał w ofierze wołu i tuczne cielę. (2 Sm 6:13 BT_4)
2Krl:6:13 καὶ ἦσαν μετ’ αὐτῶν αἴροντες τὴν κιβωτὸν ἑπτὰ χοροὶ καὶ θῦμα μόσχος καὶ ἄρνα.
2Krl:6:13 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ἑπτά χορός, -οῦ, ὁ καί   μόσχος, -ου, ὁ καί ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον)
2Krl:6:13 I też, nawet, mianowicie By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Siedem Taniec [zobacz chór] I też, nawet, mianowicie Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie Jagnię
2Krl:6:13 kai\ E)=san met’ au)tO=n ai)/rontes tE\n kibOto\n e(pta\ CHoroi\ kai\ Tu=ma mo/sCHos kai\ a)/rna.
2Krl:6:13 kai Esan met’ autOn airontes tEn kibOton hepta CHoroi kai Tyma mosCHos kai arna.
2Krl:6:13 C V9_IAI3P P RD_GPM V1_PAPNPM RA_ASF N2_ASF M N2_NPM C N3M_NSN N2_NSM C N3_ASM
2Krl:6:13 and also, even, namely to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to lift/pick up take up, tote, raise the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] seven dancing [see chorus] and also, even, namely ć calf/ox and also, even, namely lamb
2Krl:6:13 and they-were after (+acc), with (+gen) them/same (gen) while LIFT/PICK-ing-UP (nom|voc) the (acc) ark (acc) seven dancings (nom|voc) and   calf/ox (nom) and lamb (acc)
2Krl:6:13 2Krl_6:13_1 2Krl_6:13_2 2Krl_6:13_3 2Krl_6:13_4 2Krl_6:13_5 2Krl_6:13_6 2Krl_6:13_7 2Krl_6:13_8 2Krl_6:13_9 2Krl_6:13_10 2Krl_6:13_11 2Krl_6:13_12 2Krl_6:13_13 2Krl_6:13_14
2Krl:6:13 x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:6:14 καὶ Δαυιδ ἀνεκρούετο ἐν ὀργάνοις ἡρμοσμένοις ἐνώπιον κυρίου, καὶ ὁ Δαυιδ ἐνδεδυκὼς στολὴν ἔξαλλον.
2Krl:6:14 And David sounded with well-tuned instruments before the Lord, and David was clothed with a fine long robe. (2 Samuel 6:14 Brenton)
2Krl:6:14 Dawid wtedy tańczył z całym zapałem w obecności Pana, a ubrany był w lniany efod. (2 Sm 6:14 BT_4)
2Krl:6:14 καὶ Δαυιδ ἀνεκρούετο ἐν ὀργάνοις ἡρμοσμένοις ἐνώπιον κυρίου, καὶ Δαυιδ ἐνδεδυκὼς στολὴν ἔξαλλον.
2Krl:6:14 καί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ   ἐν   ἁρμόζω (αρμοζ-, αρμο·σ-, αρμο·σ-, -, ηρμοσ-, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) στολή, -ῆς, ἡ  
2Krl:6:14 I też, nawet, mianowicie David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By łączyć się W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie David By ubierać Szyku uniform, kostium, prośba
2Krl:6:14 kai\ *dauid a)nekrou/eto e)n o)rga/nois E(rmosme/nois e)nO/pion kuri/ou, kai\ o( *dauid e)ndedukO\s stolE\n e)/Xallon.
2Krl:6:14 kai dauid anekrueto en organois hErmosmenois enOpion kyriu, kai ho dauid endedykOs stolEn eXallon.
2Krl:6:14 C N_NSM V1I_IMI3S P N2N_DPN VM_XMPDPN P N2_GSM C RA_NSM N_NSM VX_XAPNSM N1_ASF A1B_ASF
2Krl:6:14 and also, even, namely David ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to join in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the David to clothe array uniform, costume, suit ć
2Krl:6:14 and David (indecl)   in/among/by (+dat)   having-been-JOIN-ed (dat) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (nom) David (indecl) having CLOTHE-ed (nom) array (acc)  
2Krl:6:14 2Krl_6:14_1 2Krl_6:14_2 2Krl_6:14_3 2Krl_6:14_4 2Krl_6:14_5 2Krl_6:14_6 2Krl_6:14_7 2Krl_6:14_8 2Krl_6:14_9 2Krl_6:14_10 2Krl_6:14_11 2Krl_6:14_12 2Krl_6:14_13 2Krl_6:14_14
2Krl:6:14 x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:6:15 καὶ Δαυιδ καὶ πᾶς ὁ οἶκος Ισραηλ ἀνήγαγον τὴν κιβωτὸν κυρίου μετὰ κραυγῆς καὶ μετὰ φωνῆς σάλπιγγος.
2Krl:6:15 And David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting, and with the sound of a trumpet. (2 Samuel 6:15 Brenton)
2Krl:6:15 Dawid wraz z całym domem izraelskim prowadził Arkę Pańską, wśród radosnych okrzyków i grania na rogach. (2 Sm 6:15 BT_4)
2Krl:6:15 καὶ Δαυιδ καὶ πᾶς οἶκος Ισραηλ ἀνήγαγον τὴν κιβωτὸν κυρίου μετὰ κραυγῆς καὶ μετὰ φωνῆς σάλπιγγος.
2Krl:6:15 καί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά κραυγή, -ῆς, ἡ καί μετά φωνή, -ῆς, ἡ σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ
2Krl:6:15 I też, nawet, mianowicie David I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dom Izrael By prowadzić Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Płacz krzyk (????????) I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dźwięku/głos płacze Trąbka
2Krl:6:15 kai\ *dauid kai\ pa=s o( oi)=kos *israEl a)nE/gagon tE\n kibOto\n kuri/ou meta\ kraugE=s kai\ meta\ fOnE=s sa/lpiggos.
2Krl:6:15 kai dauid kai pas ho oikos israEl anEgagon tEn kibOton kyriu meta kraugEs kai meta fOnEs salpingos.
2Krl:6:15 C N_NSM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM VBI_AAI3P RA_ASF N2_ASF N2_GSM P N1_GSF C P N1_GSF N3G_GSF
2Krl:6:15 and also, even, namely David and also, even, namely every all, each, every, the whole of the house Israel to lead up the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing cry shout (κραυγάζω) and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing sound/voice cries trumpet
2Krl:6:15 and David (indecl) and every (nom|voc) the (nom) house (nom) Israel (indecl) I-LEAD-ed-UP, they-LEAD-ed-UP the (acc) ark (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) after (+acc), with (+gen) cry (gen) and after (+acc), with (+gen) sound/voice (gen) trumpet (gen)
2Krl:6:15 2Krl_6:15_1 2Krl_6:15_2 2Krl_6:15_3 2Krl_6:15_4 2Krl_6:15_5 2Krl_6:15_6 2Krl_6:15_7 2Krl_6:15_8 2Krl_6:15_9 2Krl_6:15_10 2Krl_6:15_11 2Krl_6:15_12 2Krl_6:15_13 2Krl_6:15_14 2Krl_6:15_15 2Krl_6:15_16 2Krl_6:15_17
2Krl:6:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:6:16 καὶ ἐγένετο τῆς κιβωτοῦ παραγινομένης ἕως πόλεως Δαυιδ καὶ Μελχολ ἡ θυγάτηρ Σαουλ διέκυπτεν διὰ τῆς θυρίδος καὶ εἶδεν τὸν βασιλέα Δαυιδ ὀρχούμενον καὶ ἀνακρουόμενον ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐξουδένωσεν αὐτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.
2Krl:6:16 And it came to pass as the ark arrived at the city of David, that Melchol the daughter of Saul looked through the window, and saw king David dancing and playing before the Lord; and she despised him in her heart. (2 Samuel 6:16 Brenton)
2Krl:6:16 Kiedy Arka Pańska przybyła do Miasta Dawidowego, Mikal, córka Saula, wyglądała przez okno i ujrzała króla Dawida, jak podskakiwał i tańczył przed Panem: wtedy wzgardziła nim w sercu. (2 Sm 6:16 BT_4)
2Krl:6:16 καὶ ἐγένετο τῆς κιβωτοῦ παραγινομένης ἕως πόλεως Δαυιδ καὶ Μελχολ θυγάτηρ Σαουλ διέκυπτεν διὰ τῆς θυρίδος καὶ εἶδεν τὸν βασιλέα Δαυιδ ὀρχούμενον καὶ ἀνακρουόμενον ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐξουδένωσεν αὐτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.
2Krl:6:16 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί   ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Σαούλ, ὁ   διά ὁ ἡ τό θυρί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὀρχέομαι (ορχ(ε)-, ορχη·σ-, ορχη·σ-, -, -, -) καί   ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:6:16 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Aż; świtaj Miasto David I też, nawet, mianowicie Córka Saul Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Okno I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Król David Do ??? I też, nawet, mianowicie W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By umieszczać [na boku] od nikogo On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo
2Krl:6:16 kai\ e)ge/neto tE=s kibOtou= paraginome/nEs e(/Os po/leOs *dauid kai\ *melCHol E( Tuga/tEr *saoul die/kupten dia\ tE=s Turi/dos kai\ ei)=den to\n basile/a *dauid o)rCHou/menon kai\ a)nakrouo/menon e)nO/pion kuri/ou kai\ e)Xoude/nOsen au)to\n e)n tE=| kardi/a| au)tE=s.
2Krl:6:16 kai egeneto tEs kibOtu paraginomenEs heOs poleOs dauid kai melCHol hE TygatEr saul diekypten dia tEs Tyridos kai eiden ton basilea dauid orCHumenon kai anakruomenon enOpion kyriu kai eXudenOsen auton en tE kardia autEs.
2Krl:6:16 C VBI_AMI3S RA_GSF N2_GSF V1_PMPGSF C N3I_GSF N_GSM C N_NSF RA_NSF N3_NSF N_GSM V1I_IAI3S P RA_GSF N3D_GSF C VBI_AAI3S RA_ASM N3V_ASM N_ASM V2_PMPASM C V1_PMPASM P N2_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM P RA_DSF N1A_DSF RD_GSF
2Krl:6:16 and also, even, namely to become become, happen the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near until; dawn city David and also, even, namely ć the daughter Saul ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the window and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the king David to ??? and also, even, namely ć in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to set [apart] from nobody he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same
2Krl:6:16 and he/she/it-was-BECOME-ed the (gen) ark (gen) while being-COME-ed-INTO-BEING (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) city (gen) David (indecl) and   the (nom) daughter (nom) Saul (indecl)   because of (+acc), through (+gen) the (gen) window (gen) and he/she/it-SEE-ed the (acc) king (acc) David (indecl) while being-???-ed (acc, nom|acc|voc) and   in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-SET [APART] FROM NOBODY-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat) her/it/same (gen)
2Krl:6:16 2Krl_6:16_1 2Krl_6:16_2 2Krl_6:16_3 2Krl_6:16_4 2Krl_6:16_5 2Krl_6:16_6 2Krl_6:16_7 2Krl_6:16_8 2Krl_6:16_9 2Krl_6:16_10 2Krl_6:16_11 2Krl_6:16_12 2Krl_6:16_13 2Krl_6:16_14 2Krl_6:16_15 2Krl_6:16_16 2Krl_6:16_17 2Krl_6:16_18 2Krl_6:16_19 2Krl_6:16_20 2Krl_6:16_21 2Krl_6:16_22 2Krl_6:16_23 2Krl_6:16_24 2Krl_6:16_25 2Krl_6:16_26 2Krl_6:16_27 2Krl_6:16_28 2Krl_6:16_29 2Krl_6:16_30 2Krl_6:16_31 2Krl_6:16_32 2Krl_6:16_33 2Krl_6:16_34
2Krl:6:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:6:17 καὶ φέρουσιν τὴν κιβωτὸν τοῦ κυρίου καὶ ἀνέθηκαν αὐτὴν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς εἰς μέσον τῆς σκηνῆς, ἧς ἔπηξεν αὐτῇ Δαυιδ· καὶ ἀνήνεγκεν Δαυιδ ὁλοκαυτώματα ἐνώπιον κυρίου καὶ εἰρηνικάς.
2Krl:6:17 And they bring the ark of the Lord, and set it in its place in the midst of the tabernacle which David pitched for it: and David offered whole-burnt-offerings before the Lord, and peace-offerings. (2 Samuel 6:17 Brenton)
2Krl:6:17 Przyniesioną więc Arkę Pańską ustawiono na przeznaczonym na to miejscu w środku Namiotu, który rozpiął dla niej Dawid, po czym Dawid złożył przed Panem całopalenia i ofiary biesiadne. (2 Sm 6:17 BT_4)
2Krl:6:17 καὶ φέρουσιν τὴν κιβωτὸν τοῦ κυρίου καὶ ἀνέθηκαν αὐτὴν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς εἰς μέσον τῆς σκηνῆς, ἧς ἔπηξεν αὐτῇ Δαυιδ· καὶ ἀνήνεγκεν Δαυιδ ὁλοκαυτώματα ἐνώπιον κυρίου καὶ εἰρηνικάς.
2Krl:6:17 καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀνα·τίθημι (-, ανα+θη·σ-, ανα+θη·κ- or 2nd ath. ανα+θ(ε)-, -, -, ανα+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] μέσος -η -ον ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὅς ἥ ὅ ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-); πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εἰρηνικός -ή -όν
2Krl:6:17 I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Miejsce On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Średni Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Kto/, który/, który Do na prowadź; by upadać On/ona/to/to samo David I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj David Ofiara spalana [zobacz holokaust] W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Spokojny
2Krl:6:17 kai\ fe/rousin tE\n kibOto\n tou= kuri/ou kai\ a)ne/TEkan au)tE\n ei)s to\n to/pon au)tE=s ei)s me/son tE=s skEnE=s, E(=s e)/pEXen au)tE=| *dauid· kai\ a)nE/negken *dauid o(lokautO/mata e)nO/pion kuri/ou kai\ ei)rEnika/s.
2Krl:6:17 kai ferusin tEn kibOton tu kyriu kai aneTEkan autEn eis ton topon autEs eis meson tEs skEnEs, hEs epEXen autE dauid· kai anEnenken dauid holokautOmata enOpion kyriu kai eirEnikas.
2Krl:6:17 C V1_PAI3P RA_ASF N2_ASF RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3P RD_ASF P RA_ASM N2_ASM RD_GSF P A1_ASM RA_GSF N1_GSF RR_GSF VAI_AAI3S RD_DSF N_NSM C VAI_AAI3S N_NSM N3M_APN P N2_GSM C A1_APF
2Krl:6:17 and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to ??? he/she/it/same into (+acc) the place he/she/it/same into (+acc) middle the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth who/whom/which to upon-lead; to pitch he/she/it/same David and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state David burnt offering [see holocaust] in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely peaceful
2Krl:6:17 and they-are-BRING-ing, while BRING-ing (dat) the (acc) ark (acc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and they-???-ed her/it/same (acc) into (+acc) the (acc) place (acc) her/it/same (gen) into (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) tent (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-UPON-LEAD-ed; he/she/it-PITCH-ed her/it/same (dat) David (indecl) and he/she/it-BRING UP-ed David (indecl) burnt offerings (nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and peaceful ([Adj] acc)
2Krl:6:17 2Krl_6:17_1 2Krl_6:17_2 2Krl_6:17_3 2Krl_6:17_4 2Krl_6:17_5 2Krl_6:17_6 2Krl_6:17_7 2Krl_6:17_8 2Krl_6:17_9 2Krl_6:17_10 2Krl_6:17_11 2Krl_6:17_12 2Krl_6:17_13 2Krl_6:17_14 2Krl_6:17_15 2Krl_6:17_16 2Krl_6:17_17 2Krl_6:17_18 2Krl_6:17_19 2Krl_6:17_20 2Krl_6:17_21 2Krl_6:17_22 2Krl_6:17_23 2Krl_6:17_24 2Krl_6:17_25 2Krl_6:17_26 2Krl_6:17_27 2Krl_6:17_28 2Krl_6:17_29
2Krl:6:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:6:18 καὶ συνετέλεσεν Δαυιδ συναναφέρων τὰς ὁλοκαυτώσεις καὶ τὰς εἰρηνικὰς καὶ εὐλόγησεν τὸν λαὸν ἐν ὀνόματι κυρίου τῶν δυνάμεων.
2Krl:6:18 And David made an end of offering the whole-burnt-offerings and peace-offerings, and blessed the people in the name of the Lord of Hosts. (2 Samuel 6:18 Brenton)
2Krl:6:18 Kiedy Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar biesiadnych, pobłogosławił lud w imieniu Pana Zastępów. (2 Sm 6:18 BT_4)
2Krl:6:18 καὶ συνετέλεσεν Δαυιδ συναναφέρων τὰς ὁλοκαυτώσεις καὶ τὰς εἰρηνικὰς καὶ εὐλόγησεν τὸν λαὸν ἐν ὀνόματι κυρίου τῶν δυνάμεων.
2Krl:6:18 καί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ   ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό εἰρηνικός -ή -όν καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐν ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ
2Krl:6:18 I też, nawet, mianowicie By uzupełniać David I też, nawet, mianowicie Spokojny I też, nawet, mianowicie By błogosławić Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zdolność
2Krl:6:18 kai\ sunete/lesen *dauid sunanafe/rOn ta\s o(lokautO/seis kai\ ta\s ei)rEnika\s kai\ eu)lo/gEsen to\n lao\n e)n o)no/mati kuri/ou tO=n duna/meOn.
2Krl:6:18 kai synetelesen dauid synanaferOn tas holokautOseis kai tas eirEnikas kai eulogEsen ton laon en onomati kyriu tOn dynameOn.
2Krl:6:18 C VAI_AAI3S N_NSM V1_PAPNSM RA_APF N3I_APF C RA_APF A1_APF C VA_AAI3S RA_ASM N2_ASM P N3M_DSN N2_GSM RA_GPF N3I_GPF
2Krl:6:18 and also, even, namely to complete David ć the ć and also, even, namely the peaceful and also, even, namely to bless the people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ability
2Krl:6:18 and he/she/it-COMPLETE-ed David (indecl)   the (acc)   and the (acc) peaceful ([Adj] acc) and he/she/it-BLESS-ed the (acc) people (acc) in/among/by (+dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) abilities (gen)
2Krl:6:18 2Krl_6:18_1 2Krl_6:18_2 2Krl_6:18_3 2Krl_6:18_4 2Krl_6:18_5 2Krl_6:18_6 2Krl_6:18_7 2Krl_6:18_8 2Krl_6:18_9 2Krl_6:18_10 2Krl_6:18_11 2Krl_6:18_12 2Krl_6:18_13 2Krl_6:18_14 2Krl_6:18_15 2Krl_6:18_16 2Krl_6:18_17 2Krl_6:18_18
2Krl:6:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:6:19 καὶ διεμέρισεν παντὶ τῷ λαῷ εἰς πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ Ισραηλ ἀπὸ Δαν ἕως Βηρσαβεε ἀπὸ ἀνδρὸς ἕως γυναικὸς ἑκάστῳ κολλυρίδα ἄρτου καὶ ἐσχαρίτην καὶ λάγανον ἀπὸ τηγάνου· καὶ ἀπῆλθεν πᾶς ὁ λαὸς ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. –
2Krl:6:19 And he distributed to all the people, even to all the host of Israel from Dan to Bersabee, both men and women, to every one a cake of bread, and a joint of meat, and a cake from the frying-pan: and all the people departed every one to his home. (2 Samuel 6:19 Brenton)
2Krl:6:19 Dokonał potem podziału między cały naród, między cały tłum Izraela, między mężczyzn i kobiety: dla każdego po jednym bochenku chleba, po kawałku mięsa i placku z rodzynkami. Potem wszyscy ludzie udali się do swych domów. (2 Sm 6:19 BT_4)
2Krl:6:19 καὶ διεμέρισεν παντὶ τῷ λαῷ εἰς πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ Ισραηλ ἀπὸ Δαν ἕως Βηρσαβεε ἀπὸ ἀνδρὸς ἕως γυναικὸς ἑκάστῳ κολλυρίδα ἄρτου καὶ ἐσχαρίτην καὶ λάγανον ἀπὸ τηγάνου· καὶ ἀπῆλθεν πᾶς λαὸς ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.
2Krl:6:19 καί δια·μερίζω (δια+μεριζ-, δια+μερι(ε)·[σ]-/δια+μερι·σ-, δια+μερι·σ-, -, δια+μεμερισ-, δια+μερισ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἀπό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω Βηρσαβεε[2], ἡ [LXX]; Βηρσαβεε[1] [LXX] ἀπό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἕκαστος -η -ον   ἄρτος, -ου, ὁ καί   καί   ἀπό   καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἕκαστος -η -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό  
2Krl:6:19 I też, nawet, mianowicie By dzielić się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zdolność Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aż; świtaj Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Aż; świtaj Kobiety/żona Każdy Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By odchodzić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Każdy Do (+przyspieszenie) Dom On/ona/to/to samo  
2Krl:6:19 kai\ dieme/risen panti\ tO=| laO=| ei)s pa=san tE\n du/namin tou= *israEl a)po\ *dan e(/Os *bErsabee a)po\ a)ndro\s e(/Os gunaiko\s e(ka/stO| kolluri/da a)/rtou kai\ e)sCHari/tEn kai\ la/ganon a)po\ tEga/nou· kai\ a)pE=lTen pa=s o( lao\s e(/kastos ei)s to\n oi)=kon au)tou=.
2Krl:6:19 kai diemerisen panti tO laO eis pasan tEn dynamin tu israEl apo dan heOs bErsabee apo andros heOs gynaikos hekastO kollyrida artu kai esCHaritEn kai laganon apo tEganu· kai apElTen pas ho laos hekastos eis ton oikon autu.
2Krl:6:19 C VAI_AAI3S A3_DSM RA_DSM N2_DSM P A1S_ASF RA_ASF N3I_ASF RA_GSM N_GSM P N_GSM C N_GS P N3_GSM C N3K_GSF A1_DSM N3D_ASF N2_GSM C N1M_ASM C N2N_ASN P N2N_GSN C VBI_AAI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM A1_NSM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM
2Krl:6:19 and also, even, namely to divide every all, each, every, the whole of the people into (+acc) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ability the Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć until; dawn Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". until; dawn woman/wife each ć bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely ć and also, even, namely ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely to depart every all, each, every, the whole of the people each into (+acc) the house he/she/it/same  
2Krl:6:19 and he/she/it-DIVIDE-ed every (dat) the (dat) people (dat) into (+acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) ability (acc) the (gen) Israel (indecl) away from (+gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Bersabee/Bathsheba (indecl); Bersabee/Beersheba (indecl) away from (+gen) man, husband (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) woman/wife (gen) each (of two) (dat)   bread (gen) and   and   away from (+gen)   and he/she/it-DEPART-ed every (nom|voc) the (nom) people (nom) each (of two) (nom) into (+acc) the (acc) house (acc) him/it/same (gen)  
2Krl:6:19 2Krl_6:19_1 2Krl_6:19_2 2Krl_6:19_3 2Krl_6:19_4 2Krl_6:19_5 2Krl_6:19_6 2Krl_6:19_7 2Krl_6:19_8 2Krl_6:19_9 2Krl_6:19_10 2Krl_6:19_11 2Krl_6:19_12 2Krl_6:19_13 2Krl_6:19_14 2Krl_6:19_15 2Krl_6:19_16 2Krl_6:19_17 2Krl_6:19_18 2Krl_6:19_19 2Krl_6:19_20 2Krl_6:19_21 2Krl_6:19_22 2Krl_6:19_23 2Krl_6:19_24 2Krl_6:19_25 2Krl_6:19_26 2Krl_6:19_27 2Krl_6:19_28 2Krl_6:19_29 2Krl_6:19_30 2Krl_6:19_31 2Krl_6:19_32 2Krl_6:19_33 2Krl_6:19_34 2Krl_6:19_35 2Krl_6:19_36 2Krl_6:19_37 2Krl_6:19_38 2Krl_6:19_39
2Krl:6:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:6:20 καὶ ἐπέστρεψεν Δαυιδ εὐλογῆσαι τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἐξῆλθεν Μελχολ ἡ θυγάτηρ Σαουλ εἰς ἀπάντησιν Δαυιδ καὶ εὐλόγησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν Τί δεδόξασται σήμερον ὁ βασιλεὺς Ισραηλ, ὃς ἀπεκαλύφθη σήμερον ἐν ὀφθαλμοῖς παιδισκῶν τῶν δούλων ἑαυτοῦ, καθὼς ἀποκαλύπτεται ἀποκαλυφθεὶς εἷς τῶν ὀρχουμένων.
2Krl:6:20 And David returned to bless his house. And Melchol the daughter of Saul came out to meet David and saluted him, and said, How was the king of Israel glorified to-day, who was to-day uncovered in the eyes of the handmaids of his servants, as one of the dancers wantonly uncovers himself! (2 Samuel 6:20 Brenton)
2Krl:6:20 Wrócił Dawid, aby wnieść błogosławieństwo do swego domu. Wyszła ku niemu Mikal, córka Saula, i powiedziała: «O, jak to wsławił się dzisiaj król izraelski, który się obnażył na oczach niewolnic sług swoich, tak jak się pokazać może ktoś niepoważny». (2 Sm 6:20 BT_4)
2Krl:6:20 καὶ ἐπέστρεψεν Δαυιδ εὐλογῆσαι τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἐξῆλθεν Μελχολ θυγάτηρ Σαουλ εἰς ἀπάντησιν Δαυιδ καὶ εὐλόγησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν Τί δεδόξασται σήμερον βασιλεὺς Ισραηλ, ὃς ἀπεκαλύφθη σήμερον ἐν ὀφθαλμοῖς παιδισκῶν τῶν δούλων ἑαυτοῦ, καθὼς ἀποκαλύπτεται ἀποκαλυφθεὶς εἷς τῶν ὀρχουμένων.
2Krl:6:20 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Σαούλ, ὁ εἰς[1] ἀπ·άντησις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) σήμερον ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) σήμερον ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καθ·ώς ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό ὀρχέομαι (ορχ(ε)-, ορχη·σ-, ορχη·σ-, -, -, -)
2Krl:6:20 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła David By błogosławić Dom On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wychodzić Córka Saul Do (+przyspieszenie) Spotykanie David I też, nawet, mianowicie By błogosławić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By chwalić/wychwalaj/chwałę Dzisiaj dzień Król Izrael Kto/, który/, który By odkrywać się/objawiaj Dzisiaj dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Haruj jak niewolnik dziewczyna Haruj jak niewolnik; haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy; by zniewolić Samo /nasz /twój /siebie Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By odkrywać się/objawiaj By odkrywać się/objawiaj Jeden Do ???
2Krl:6:20 kai\ e)pe/strePSen *dauid eu)logE=sai to\n oi)=kon au)tou=, kai\ e)XE=lTen *melCHol E( Tuga/tEr *saoul ei)s a)pa/ntEsin *dauid kai\ eu)lo/gEsen au)to\n kai\ ei)=pen *ti/ dedo/Xastai sE/meron o( basileu\s *israEl, o(\s a)pekalu/fTE sE/meron e)n o)fTalmoi=s paidiskO=n tO=n dou/lOn e(autou=, kaTO\s a)pokalu/ptetai a)pokalufTei\s ei(=s tO=n o)rCHoume/nOn.
2Krl:6:20 kai epestrePSen dauid eulogEsai ton oikon autu, kai eXElTen melCHol hE TygatEr saul eis apantEsin dauid kai eulogEsen auton kai eipen ti dedoXastai sEmeron ho basileus israEl, hos apekalyfTE sEmeron en ofTalmois paidiskOn tOn dulOn heautu, kaTOs apokalyptetai apokalyfTeis heis tOn orCHumenOn.
2Krl:6:20 C VAI_AAI3S N_NSM VA_AAN RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VBI_AAI3S N_NSF RA_NSF N3_NSF N_GSM P N3I_ASF N_ASM C VA_AAI3S RD_ASM C VBI_AAI3S RI_ASN VT_XMI3S D RA_NSM N3V_NSM N_GSM RR_NSM VCI_API3S D P N2_DPM N2_GPM RA_GPM N2_GPM RD_GSM D V1_PMI3S VC_APPNSM M_NSM RA_GPM V2_PMPGSM
2Krl:6:20 and also, even, namely to turn around David to bless the house he/she/it/same and also, even, namely to come out ć the daughter Saul into (+acc) meeting David and also, even, namely to bless he/she/it/same and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to glorify/extol/praise today day the king Israel who/whom/which to uncover/reveal today day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye slave girl the slave; slave girl; servile; to enslave self /our-/your-/themselves as accordingly [according to how/in accordance with how] to uncover/reveal to uncover/reveal one the to ???
2Krl:6:20 and he/she/it-TURN-ed-AROUND David (indecl) to-BLESS, be-you(sg)-BLESS-ed!, you(sg)-have-been-BLESS-ed, he/she/it-happens-to-BLESS (opt) the (acc) house (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-COME-ed-OUT   the (nom) daughter (nom) Saul (indecl) into (+acc) meeting (acc) David (indecl) and he/she/it-BLESS-ed him/it/same (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed who/what/why (nom|acc) he/she/it-has-been-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed today the (nom) king (nom) Israel (indecl) who/whom/which (nom) he/she/it-was-UNCOVER/REVEAL-ed today in/among/by (+dat) eyes (dat) slave girls (gen) the (gen) slaves (gen); slave girls (gen); servile ([Adj] gen); while ENSLAVE-ing (nom) self (gen) as accordingly he/she/it-is-being-UNCOVER/REVEAL-ed upon being-UNCOVER/REVEAL-ed (nom|voc) one (nom) the (gen) while being-???-ed (gen)
2Krl:6:20 2Krl_6:20_1 2Krl_6:20_2 2Krl_6:20_3 2Krl_6:20_4 2Krl_6:20_5 2Krl_6:20_6 2Krl_6:20_7 2Krl_6:20_8 2Krl_6:20_9 2Krl_6:20_10 2Krl_6:20_11 2Krl_6:20_12 2Krl_6:20_13 2Krl_6:20_14 2Krl_6:20_15 2Krl_6:20_16 2Krl_6:20_17 2Krl_6:20_18 2Krl_6:20_19 2Krl_6:20_20 2Krl_6:20_21 2Krl_6:20_22 2Krl_6:20_23 2Krl_6:20_24 2Krl_6:20_25 2Krl_6:20_26 2Krl_6:20_27 2Krl_6:20_28 2Krl_6:20_29 2Krl_6:20_30 2Krl_6:20_31 2Krl_6:20_32 2Krl_6:20_33 2Krl_6:20_34 2Krl_6:20_35 2Krl_6:20_36 2Krl_6:20_37 2Krl_6:20_38 2Krl_6:20_39 2Krl_6:20_40 2Krl_6:20_41 2Krl_6:20_42
2Krl:6:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:6:21 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Μελχολ Ἐνώπιον κυρίου ὀρχήσομαι· εὐλογητὸς κύριος, ὃς ἐξελέξατό με ὑπὲρ τὸν πατέρα σου καὶ ὑπὲρ πάντα τὸν οἶκον αὐτοῦ τοῦ καταστῆσαί με εἰς ἡγούμενον ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Ισραηλ· καὶ παίξομαι καὶ ὀρχήσομαι ἐνώπιον κυρίου
2Krl:6:21 And David said to Melchol, I will dance before the Lord. Blessed be the Lord who chose me before thy father, and before all his house, to make me head over his people, even over Israel: therefore I will play, and dance before the Lord. (2 Samuel 6:21 Brenton)
2Krl:6:21 Dawid odpowiedział Mikal: «Przed Panem, który wybrał mnie zamiast ojca twego i całej twej rodziny i ustanowił mnie wodzem ludu Pańskiego, Izraela, przed Panem będę tańczył. (2 Sm 6:21 BT_4)
2Krl:6:21 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Μελχολ Ἐνώπιον κυρίου ὀρχήσομαι· εὐλογητὸς κύριος, ὃς ἐξελέξατό με ὑπὲρ τὸν πατέρα σου καὶ ὑπὲρ πάντα τὸν οἶκον αὐτοῦ τοῦ καταστῆσαί με εἰς ἡγούμενον ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Ισραηλ· καὶ παίξομαι καὶ ὀρχήσομαι ἐνώπιον κυρίου
2Krl:6:21 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός   ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὀρχέομαι (ορχ(ε)-, ορχη·σ-, ορχη·σ-, -, -, -) εὐ·λογητός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὑπέρ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὑπέρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί παίζω (παιζ-, παιξ-, παιξ-, -, -, -) καί ὀρχέομαι (ορχ(ε)-, ορχη·σ-, ορχη·σ-, -, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krl:6:21 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do ??? Błogosławiony Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By wybierać Ja Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dom On/ona/to/to samo By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Ja Do (+przyspieszenie) By uważać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael I też, nawet, mianowicie By bawić się I też, nawet, mianowicie Do ??? W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krl:6:21 kai\ ei)=pen *dauid pro\s *melCHol *)enO/pion kuri/ou o)rCHE/somai· eu)logEto\s ku/rios, o(\s e)Xele/Xato/ me u(pe\r to\n pate/ra sou kai\ u(pe\r pa/nta to\n oi)=kon au)tou= tou= katastE=sai/ me ei)s E(gou/menon e)pi\ to\n lao\n au)tou= e)pi\ to\n *israEl· kai\ pai/Xomai kai\ o)rCHE/somai e)nO/pion kuri/ou
2Krl:6:21 kai eipen dauid pros melCHol enOpion kyriu orCHEsomai· eulogEtos kyrios, hos eXeleXato me hyper ton patera su kai hyper panta ton oikon autu tu katastEsai me eis hEgumenon epi ton laon autu epi ton israEl· kai paiXomai kai orCHEsomai enOpion kyriu
2Krl:6:21 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASF P N2_GSM VF_FMI1S A1_NSM N2_NSM RR_NSM VAI_AMI3S RP_AS P RA_ASM N3_ASM RP_GS C P A3_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM RA_GSM VA_AAN RP_AS P V2_PMPASM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM P RA_ASM N_ASM C VF_FMI1S C VF_FMI1S P N2_GSM
2Krl:6:21 and also, even, namely to say/tell David toward (+acc,+gen,+dat) ć in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ??? blessed lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to select I above (+acc), on behalf of (+gen) the father you; your/yours(sg) and also, even, namely above (+acc), on behalf of (+gen) every all, each, every, the whole of the house he/she/it/same the to enable lay, render widowed I into (+acc) to deem upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Israel and also, even, namely to play and also, even, namely to ??? in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krl:6:21 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat)   in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) I-will-be-???-ed blessed ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) who/whom/which (nom) he/she/it-was-SELECT-ed me (acc) above (+acc), on behalf of (+gen) the (acc) father (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and above (+acc), on behalf of (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) house (acc) him/it/same (gen) the (gen) to-ENABLE, be-you(sg)-ENABLE-ed!, he/she/it-happens-to-ENABLE (opt) me (acc) into (+acc) while being-DEEM-ed (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Israel (indecl) and I-will-be-PLAY-ed and I-will-be-???-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Krl:6:21 2Krl_6:21_1 2Krl_6:21_2 2Krl_6:21_3 2Krl_6:21_4 2Krl_6:21_5 2Krl_6:21_6 2Krl_6:21_7 2Krl_6:21_8 2Krl_6:21_9 2Krl_6:21_10 2Krl_6:21_11 2Krl_6:21_12 2Krl_6:21_13 2Krl_6:21_14 2Krl_6:21_15 2Krl_6:21_16 2Krl_6:21_17 2Krl_6:21_18 2Krl_6:21_19 2Krl_6:21_20 2Krl_6:21_21 2Krl_6:21_22 2Krl_6:21_23 2Krl_6:21_24 2Krl_6:21_25 2Krl_6:21_26 2Krl_6:21_27 2Krl_6:21_28 2Krl_6:21_29 2Krl_6:21_30 2Krl_6:21_31 2Krl_6:21_32 2Krl_6:21_33 2Krl_6:21_34 2Krl_6:21_35 2Krl_6:21_36 2Krl_6:21_37 2Krl_6:21_38 2Krl_6:21_39 2Krl_6:21_40 2Krl_6:21_41
2Krl:6:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:6:22 καὶ ἀποκαλυφθήσομαι ἔτι οὕτως καὶ ἔσομαι ἀχρεῖος ἐν ὀφθαλμοῖς σου καὶ μετὰ τῶν παιδισκῶν, ὧν εἶπάς με δοξασθῆναι.
2Krl:6:22 And I will again uncover myself thus, and I will be vile in thine eyes, and with the maid-servants by whom thou saidst that I was not had in honour. (2 Samuel 6:22 Brenton)
2Krl:6:22 I upokorzyłbym się jeszcze bardziej. Choćbym miał się poniżyć w twoich oczach, to u niewolnic, o których mówisz, sławę bym jeszcze zyskał». (2 Sm 6:22 BT_4)
2Krl:6:22 καὶ ἀποκαλυφθήσομαι ἔτι οὕτως καὶ ἔσομαι ἀχρεῖος ἐν ὀφθαλμοῖς σου καὶ μετὰ τῶν παιδισκῶν, ὧν εἶπάς με δοξασθῆναι.
2Krl:6:22 καί ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ἔτι οὕτως/οὕτω καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀχρεῖος -ον ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί μετά ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-)
2Krl:6:22 I też, nawet, mianowicie By odkrywać się/objawiaj Jeszcze/jeszcze thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie By być Bezużyteczny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Haruj jak niewolnik dziewczyna Kto/, który/, który By mówić/opowiadaj Ja By chwalić/wychwalaj/chwałę
2Krl:6:22 kai\ a)pokalufTE/somai e)/ti ou(/tOs kai\ e)/somai a)CHrei=os e)n o)fTalmoi=s sou kai\ meta\ tO=n paidiskO=n, O(=n ei)=pa/s me doXasTE=nai.
2Krl:6:22 kai apokalyfTEsomai eti hutOs kai esomai aCHreios en ofTalmois su kai meta tOn paidiskOn, hOn eipas me doXasTEnai.
2Krl:6:22 C VC_FPI1S D D C VF_FMI1S A1B_NSM P N2_DPM RP_GS C P RA_GPM N2_GPM RR_GPM VAI_AAI2S RP_AS VS_APN
2Krl:6:22 and also, even, namely to uncover/reveal yet/still thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely to be useless in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye you; your/yours(sg) and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the slave girl who/whom/which to say/tell I to glorify/extol/praise
2Krl:6:22 and I-will-be-UNCOVER/REVEAL-ed yet/still thusly/like this and I-will-be useless ([Adj] nom) in/among/by (+dat) eyes (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and after (+acc), with (+gen) the (gen) slave girls (gen) who/whom/which (gen) you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) me (acc) to-be-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed
2Krl:6:22 2Krl_6:22_1 2Krl_6:22_2 2Krl_6:22_3 2Krl_6:22_4 2Krl_6:22_5 2Krl_6:22_6 2Krl_6:22_7 2Krl_6:22_8 2Krl_6:22_9 2Krl_6:22_10 2Krl_6:22_11 2Krl_6:22_12 2Krl_6:22_13 2Krl_6:22_14 2Krl_6:22_15 2Krl_6:22_16 2Krl_6:22_17 2Krl_6:22_18
2Krl:6:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:6:23 καὶ τῇ Μελχολ θυγατρὶ Σαουλ οὐκ ἐγένετο παιδίον ἕως τῆς ἡμέρας τοῦ ἀποθανεῖν αὐτήν.
2Krl:6:23 And Melchol the daughter of Saul had no child till the day of her death. (2 Samuel 6:23 Brenton)
2Krl:6:23 Mikal, córka Saula, była bezdzietna aż do czasu swej śmierci. (2 Sm 6:23 BT_4)
2Krl:6:23 καὶ τῇ Μελχολ θυγατρὶ Σαουλ οὐκ ἐγένετο παιδίον ἕως τῆς ἡμέρας τοῦ ἀποθανεῖν αὐτήν.
2Krl:6:23 καί ὁ ἡ τό   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Σαούλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:6:23 I też, nawet, mianowicie Córka Saul ??? Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się Dziecko Aż; świtaj Dzień By umierać On/ona/to/to samo
2Krl:6:23 kai\ tE=| *melCHol Tugatri\ *saoul ou)k e)ge/neto paidi/on e(/Os tE=s E(me/ras tou= a)poTanei=n au)tE/n.
2Krl:6:23 kai tE melCHol Tygatri saul uk egeneto paidion heOs tEs hEmeras tu apoTanein autEn.
2Krl:6:23 C RA_DSF N_DSF N3_DSF N_GSM D VBI_AMI3S N2N_NSN C RA_GSF N1A_GSF RA_GSN VB_AAN RD_ASF
2Krl:6:23 and also, even, namely the ć daughter Saul οὐχ before rough breathing to become become, happen child until; dawn the day the to die he/she/it/same
2Krl:6:23 and the (dat)   daughter (dat) Saul (indecl) not he/she/it-was-BECOME-ed child (nom|acc|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) the (gen) to-will-DIE, to-DIE her/it/same (acc)
2Krl:6:23 2Krl_6:23_1 2Krl_6:23_2 2Krl_6:23_3 2Krl_6:23_4 2Krl_6:23_5 2Krl_6:23_6 2Krl_6:23_7 2Krl_6:23_8 2Krl_6:23_9 2Krl_6:23_10 2Krl_6:23_11 2Krl_6:23_12 2Krl_6:23_13 2Krl_6:23_14
2Krl:6:23 x x x x x x x x x x x x x x