2Krn:23:1 καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ ἑβδόμῳ ἐκραταίωσεν Ιωδαε καὶ ἔλαβεν τοὺς ἑκατοντάρχους, τὸν Αζαριαν υἱὸν Ιωραμ καὶ τὸν Ισμαηλ υἱὸν Ιωαναν καὶ τὸν Αζαριαν υἱὸν Ωβηδ καὶ τὸν Μαασαιαν υἱὸν Αδαια καὶ τὸν Ελισαφαν υἱὸν Ζαχαρια, μετ’ αὐτοῦ εἰς οἶκον.
2Krn:23:1 And in the eighth year Jodae strengthened himself, and took the captains of hundreds, Azarias the son of Joram, and Ismael the son of Joanan, and Azarias the son of Obed, and Maasaeas the son of Adia, and Elisaphan the son of Zacharias, with him unto the house of the Lord. (2 Chronicles 23:1 Brenton)
2Krn:23:1 W siódmym roku Jojada nabrał otuchy i wciągnął do spisku setników: Azariasza, syna Jerochama, Izmaela, syna Jochanana, Azariasza, syna Obeda, Maasejasza, syna Adajasza, i Elisafata, syna Zikriego. (2 Krn 23:1 BT_4)
2Krn:23:1 Καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ ἑβδόμῳ ἐκραταίωσεν Ιωδαε καὶ ἔλαβεν τοὺς ἑκατοντάρχους, τὸν Αζαριαν υἱὸν Ιωραμ καὶ τὸν Ισμαηλ υἱὸν Ιωαναν καὶ τὸν Αζαριαν υἱὸν Ωβηδ καὶ τὸν Μαασαιαν υἱὸν Αδαια καὶ τὸν Ελισαφαν υἱὸν Ζαχαρια, μετ’ αὐτοῦ εἰς οἶκον.
2Krn:23:1 καί ἐν ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-)   καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἑκατοντ·άρχης and -χος, -ου, ὁ (See also κεντυρίων) ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωράμ, ὁ καί ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωάν(ν)α, -ας, ἡ; Ἰωανάν, ὁ καί ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωβήδ v.l. Ὠβήδ, ὁ καί ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ζαχαρίας, -ου, ὁ μετά αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
2Krn:23:1 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Siódmy By stawać się silnym I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Centurion Syn Joram I też, nawet, mianowicie Syn Joanna; Joanan I też, nawet, mianowicie Syn Obed I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie Syn Zachariasz Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dom
2Krn:23:1 *kai\ e)n tO=| e)/tei tO=| e(bdo/mO| e)kratai/Osen *iOdae kai\ e)/laben tou\s e(katonta/rCHous, to\n *aDZarian ui(o\n *iOram kai\ to\n *ismaEl ui(o\n *iOanan kai\ to\n *aDZarian ui(o\n *ObEd kai\ to\n *maasaian ui(o\n *adaia kai\ to\n *elisafan ui(o\n *DZaCHaria, met’ au)tou= ei)s oi)=kon.
2Krn:23:1 kai en tO etei tO hebdomO ekrataiOsen iOdae kai elaben tus hekatontarCHus, ton aDZarian hyion iOram kai ton ismaEl hyion iOanan kai ton aDZarian hyion ObEd kai ton maasaian hyion adaia kai ton elisafan hyion DZaCHaria, met’ autu eis oikon.
2Krn:23:1 C P RA_DSN N3E_DSN RA_DSM A1_DSM VAI_AAI3S N_NSM C VBI_AAI3S RA_APM N2_APM RA_ASM N1T_ASM N2_ASM N_GSM C RA_ASM N_ASM N2_ASM N_GSM C RA_ASM N1T_ASM N2_ASM N_GSM C RA_ASM N_ASM N2_ASM N_GSM C RA_ASM N_ASM N2_ASM N1T_DSM P RD_GSM P N2_ASM
2Krn:23:1 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year the seventh to become strong ć and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the centurion the ć son Joram and also, even, namely the ć son Joanna; Joanan and also, even, namely the ć son Obed and also, even, namely the ć son ć and also, even, namely the ć son Zacharias after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same into (+acc) house
2Krn:23:1 and in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) the (dat) seventh (dat) he/she/it-BECOME STRONG-ed   and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc) centurions (acc) the (acc)   son (acc) Joram (indecl) and the (acc)   son (acc) Joanna (acc); Joanan (indecl) and the (acc)   son (acc) Obed (indecl) and the (acc)   son (acc)   and the (acc)   son (acc) Zacharias (voc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) into (+acc) house (acc)
2Krn:23:1 2Krn_23:1_1 2Krn_23:1_2 2Krn_23:1_3 2Krn_23:1_4 2Krn_23:1_5 2Krn_23:1_6 2Krn_23:1_7 2Krn_23:1_8 2Krn_23:1_9 2Krn_23:1_10 2Krn_23:1_11 2Krn_23:1_12 2Krn_23:1_13 2Krn_23:1_14 2Krn_23:1_15 2Krn_23:1_16 2Krn_23:1_17 2Krn_23:1_18 2Krn_23:1_19 2Krn_23:1_20 2Krn_23:1_21 2Krn_23:1_22 2Krn_23:1_23 2Krn_23:1_24 2Krn_23:1_25 2Krn_23:1_26 2Krn_23:1_27 2Krn_23:1_28 2Krn_23:1_29 2Krn_23:1_30 2Krn_23:1_31 2Krn_23:1_32 2Krn_23:1_33 2Krn_23:1_34 2Krn_23:1_35 2Krn_23:1_36 2Krn_23:1_37 2Krn_23:1_38 2Krn_23:1_39 2Krn_23:1_40
2Krn:23:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:23:2 καὶ ἐκύκλωσαν τὸν Ιουδαν καὶ συνήγαγον τοὺς Λευίτας ἐκ πασῶν τῶν πόλεων Ιουδα καὶ ἄρχοντας πατριῶν τοῦ Ισραηλ, καὶ ἦλθον εἰς Ιερουσαλημ.
2Krn:23:2 And they went round about Juda, and gathered the Levites out of all the cities of Juda, and heads of the families of Israel, and they came to Jerusalem. (2 Chronicles 23:2 Brenton)
2Krn:23:2 Obeszli oni ziemię Judy i zebrali lewitów ze wszystkich miast judzkich oraz naczelników rodów izraelskich, a potem przyszli do Jerozolimy. (2 Krn 23:2 BT_4)
2Krn:23:2 καὶ ἐκύκλωσαν τὸν Ιουδαν καὶ συνήγαγον τοὺς Λευίτας ἐκ πασῶν τῶν πόλεων Ιουδα καὶ ἄρχοντας πατριῶν τοῦ Ισραηλ, καὶ ἦλθον εἰς Ιερουσαλημ.
2Krn:23:2 καί κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πατριά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Krn:23:2 I też, nawet, mianowicie By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Lewita Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miasto Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się patrilineage Izrael I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z]
2Krn:23:2 kai\ e)ku/klOsan to\n *ioudan kai\ sunE/gagon tou\s *leui/tas e)k pasO=n tO=n po/leOn *iouda kai\ a)/rCHontas patriO=n tou= *israEl, kai\ E)=lTon ei)s *ierousalEm.
2Krn:23:2 kai ekyklOsan ton iudan kai synEgagon tus leuitas ek pasOn tOn poleOn iuda kai arCHontas patriOn tu israEl, kai ElTon eis ierusalEm.
2Krn:23:2 C VAI_AAI3P RA_ASM N1T_ASM C VBI_AAI3P RA_APM N1M_APM P A1S_GPF RA_GPF N3I_GPF N_GSM C N3_APM N1A_GPF RA_GSM N_GSM C VBI_AAI3P P N_ASF
2Krn:23:2 and also, even, namely to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle the Judas/Judah and also, even, namely to gather together the Levite out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the city Judas/Judah and also, even, namely ruler; to begin patrilineage the Israel and also, even, namely to come into (+acc) Jerusalem [city of]
2Krn:23:2 and they-ENCIRCLE-ed the (acc) Judas/Judah (acc) and I-GATHER TOGETHER-ed, they-GATHER TOGETHER-ed the (acc) Levites (acc) out of (+gen) all (gen) the (gen) cities (gen) Judas/Judah (gen, voc) and rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) patrilineages (gen) the (gen) Israel (indecl) and I-COME-ed, they-COME-ed into (+acc) Jerusalem (indecl)
2Krn:23:2 2Krn_23:2_1 2Krn_23:2_2 2Krn_23:2_3 2Krn_23:2_4 2Krn_23:2_5 2Krn_23:2_6 2Krn_23:2_7 2Krn_23:2_8 2Krn_23:2_9 2Krn_23:2_10 2Krn_23:2_11 2Krn_23:2_12 2Krn_23:2_13 2Krn_23:2_14 2Krn_23:2_15 2Krn_23:2_16 2Krn_23:2_17 2Krn_23:2_18 2Krn_23:2_19 2Krn_23:2_20 2Krn_23:2_21 2Krn_23:2_22
2Krn:23:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:23:3 καὶ διέθεντο πᾶσα ἐκκλησία Ιουδα διαθήκην ἐν οἴκῳ τοῦ θεοῦ μετὰ τοῦ βασιλέως, καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἰδοὺ ὁ υἱὸς τοῦ βασιλέως βασιλευσάτω, καθὼς ἐλάλησεν κύριος ἐπὶ τὸν οἶκον Δαυιδ.
2Krn:23:3 and all the congregation of Juda made a covenant with the king in the house of God. And he shewed them the king's son, and said to them, Lo, let the king's son reign, as the Lord said concerning the house of David. (2 Chronicles 23:3 Brenton)
2Krn:23:3 Całe to zgromadzenie zawarło układ z królem w świątyni Bożej. Wtedy rzekł im Jojada: «Oto syn króla. Niech króluje, jak zapowiedział Pan o potomkach Dawida. (2 Krn 23:3 BT_4)
2Krn:23:3 καὶ διέθεντο πᾶσα ἐκκλησία Ιουδα διαθήκην ἐν οἴκῳ τοῦ θεοῦ μετὰ τοῦ βασιλέως, καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἰδοὺ υἱὸς τοῦ βασιλέως βασιλευσάτω, καθὼς ἐλάλησεν κύριος ἐπὶ τὸν οἶκον Δαυιδ.
2Krn:23:3 καί δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐκ·κλησία, -ας, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ δια·θήκη, -ης, ἡ ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ μετά ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) καθ·ώς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
2Krn:23:3 I też, nawet, mianowicie By robić konwencję Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Judasz/Juda Konwencja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Bóg  Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Król I też, nawet, mianowicie By być widocznym On/ona/to/to samo Syn Król I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Syn Król By panować Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom David
2Krn:23:3 kai\ die/Tento pa=sa e)kklEsi/a *iouda diaTE/kEn e)n oi)/kO| tou= Teou= meta\ tou= basile/Os, kai\ e)/deiXen au)toi=s to\n ui(o\n tou= basile/Os kai\ ei)=pen au)toi=s *)idou\ o( ui(o\s tou= basile/Os basileusa/tO, kaTO\s e)la/lEsen ku/rios e)pi\ to\n oi)=kon *dauid.
2Krn:23:3 kai dieTento pasa ekklEsia iuda diaTEkEn en oikO tu Teu meta tu basileOs, kai edeiXen autois ton hyion tu basileOs kai eipen autois idu ho hyios tu basileOs basileusatO, kaTOs elalEsen kyrios epi ton oikon dauid.
2Krn:23:3 C VEI_AAI3P A1S_NSF N1A_NSF N_GSM N1_ASF P N2_DSM RA_GSM N2_GSM P RA_GSM N3V_GSM C VAI_AAI3S RD_DPM RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3V_GSM C VBI_AAI3S RD_DPM I RA_NSM N2_NSM RA_GSM N3V_GSM VA_AAD3S D VAI_AAI3S N2_NSM P RA_ASM N2_ASM N_GSM
2Krn:23:3 and also, even, namely to make covenant every all, each, every, the whole of assembly assembly, gathering, congregation, church Judas/Judah covenant in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house the god [see theology] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the king and also, even, namely to show he/she/it/same the son the king and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the son the king to reign as accordingly [according to how/in accordance with how] to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house David
2Krn:23:3 and they-were-MAKE COVENANT-ed every (nom|voc) assembly (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) covenant (acc) in/among/by (+dat) house (dat) the (gen) god (gen) after (+acc), with (+gen) the (gen) king (gen) and he/she/it-SHOW-ed them/same (dat) the (acc) son (acc) the (gen) king (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) son (nom) the (gen) king (gen) let-him/her/it-REIGN! as accordingly he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) David (indecl)
2Krn:23:3 2Krn_23:3_1 2Krn_23:3_2 2Krn_23:3_3 2Krn_23:3_4 2Krn_23:3_5 2Krn_23:3_6 2Krn_23:3_7 2Krn_23:3_8 2Krn_23:3_9 2Krn_23:3_10 2Krn_23:3_11 2Krn_23:3_12 2Krn_23:3_13 2Krn_23:3_14 2Krn_23:3_15 2Krn_23:3_16 2Krn_23:3_17 2Krn_23:3_18 2Krn_23:3_19 2Krn_23:3_20 2Krn_23:3_21 2Krn_23:3_22 2Krn_23:3_23 2Krn_23:3_24 2Krn_23:3_25 2Krn_23:3_26 2Krn_23:3_27 2Krn_23:3_28 2Krn_23:3_29 2Krn_23:3_30 2Krn_23:3_31 2Krn_23:3_32 2Krn_23:3_33 2Krn_23:3_34 2Krn_23:3_35 2Krn_23:3_36
2Krn:23:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:23:4 νῦν ὁ λόγος οὗτος, ὃν ποιήσετε· τὸ τρίτον ἐξ ὑμῶν εἰσπορευέσθωσαν τὸ σάββατον, τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν, καὶ εἰς τὰς πύλας τῶν εἰσόδων,
2Krn:23:4 Now this is the thing which ye shall do. Let a third part of you, even of the priests and of the Levites, enter in on the sabbath, even into the gates of the entrances; (2 Chronicles 23:4 Brenton)
2Krn:23:4 Oto rozkaz, który macie wykonać. Trzecia część z was - kapłanów, lewitów i podejmujących służbę w szabat, niech stanie na straży progów; (2 Krn 23:4 BT_4)
2Krn:23:4 νῦν λόγος οὗτος, ὃν ποιήσετε· τὸ τρίτον ἐξ ὑμῶν εἰσπορευέσθωσαν τὸ σάββατον, τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν, καὶ εἰς τὰς πύλας τῶν εἰσόδων,
2Krn:23:4 νῦν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό εἴσ·οδος, -ου, ἡ
2Krn:23:4 Teraz Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który; by być By czynić/rób Trzeci Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty By wchodzić Szabas Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Brama Wejście {Pozycja}
2Krn:23:4 nu=n o( lo/gos ou(=tos, o(\n poiE/sete· to\ tri/ton e)X u(mO=n ei)sporeue/sTOsan to\ sa/bbaton, tO=n i(ere/On kai\ tO=n *leuitO=n, kai\ ei)s ta\s pu/las tO=n ei)so/dOn,
2Krn:23:4 nyn ho logos hutos, hon poiEsete· to triton eX hymOn eisporeuesTOsan to sabbaton, tOn hiereOn kai tOn leuitOn, kai eis tas pylas tOn eisodOn,
2Krn:23:4 D RA_NSM N2_NSM RD_NSM RR_ASM VF_FAI2P RA_ASN A1_ASN P RP_GP V1_PMD3P RA_ASN N2N_ASN RA_GPM N3V_GPM C RA_GPM N1M_GPM C P RA_APF N1_APF RA_GPF N2_GPF
2Krn:23:4 now the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which; to be to do/make the third out of (+gen) ἐξ before vowels you to enter the sabbath the priest and also, even, namely the Levite and also, even, namely into (+acc) the gate the entry
2Krn:23:4 now the (nom) word (nom) this (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(pl)-will-DO/MAKE the (nom|acc) third (acc, nom|acc|voc) out of (+gen) you(pl) (gen) let-them-be-being-ENTER-ed! the (nom|acc) sabbath (nom|acc|voc) the (gen) priests (gen) and the (gen) Levites (gen) and into (+acc) the (acc) gates (acc) the (gen) entries (gen)
2Krn:23:4 2Krn_23:4_1 2Krn_23:4_2 2Krn_23:4_3 2Krn_23:4_4 2Krn_23:4_5 2Krn_23:4_6 2Krn_23:4_7 2Krn_23:4_8 2Krn_23:4_9 2Krn_23:4_10 2Krn_23:4_11 2Krn_23:4_12 2Krn_23:4_13 2Krn_23:4_14 2Krn_23:4_15 2Krn_23:4_16 2Krn_23:4_17 2Krn_23:4_18 2Krn_23:4_19 2Krn_23:4_20 2Krn_23:4_21 2Krn_23:4_22 2Krn_23:4_23 2Krn_23:4_24
2Krn:23:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:23:5 καὶ τὸ τρίτον ἐν οἴκῳ τοῦ βασιλέως, καὶ τὸ τρίτον ἐν τῇ πύλῃ τῇ μέσῃ, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἐν αὐλαῖς οἴκου κυρίου.
2Krn:23:5 and let a third part be in the house of the king; and another third at the middle gate: and all the people in the courts of the Lord's house. (2 Chronicles 23:5 Brenton)
2Krn:23:5 jedna trzecia - przy pałacu królewskim, a jedna trzecia - przy Bramie Fundamentów, a cały lud na dziedzińcach świątyni Pańskiej. (2 Krn 23:5 BT_4)
2Krn:23:5 καὶ τὸ τρίτον ἐν οἴκῳ τοῦ βασιλέως, καὶ τὸ τρίτον ἐν τῇ πύλῃ τῇ μέσῃ, καὶ πᾶς λαὸς ἐν αὐλαῖς οἴκου κυρίου.
2Krn:23:5 καί ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό μέσος -η -ον καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐν αὐλή, -ῆς, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:23:5 I też, nawet, mianowicie Trzeci W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Król I też, nawet, mianowicie Trzeci W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama Średni I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:23:5 kai\ to\ tri/ton e)n oi)/kO| tou= basile/Os, kai\ to\ tri/ton e)n tE=| pu/lE| tE=| me/sE|, kai\ pa=s o( lao\s e)n au)lai=s oi)/kou kuri/ou.
2Krn:23:5 kai to triton en oikO tu basileOs, kai to triton en tE pylE tE mesE, kai pas ho laos en aulais oiku kyriu.
2Krn:23:5 C RA_ASN A1_ASN P N2_DSM RA_GSM N3V_GSM C RA_ASN A1_ASN P RA_DSF N1_DSF RA_DSF A1_DSF C A3_NSM RA_NSM N2_NSM P N1_DPF N2_GSM N2_GSM
2Krn:23:5 and also, even, namely the third in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house the king and also, even, namely the third in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gate the middle and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among courtyard sheep-fold, palace, house house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:23:5 and the (nom|acc) third (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) house (dat) the (gen) king (gen) and the (nom|acc) third (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) gate (dat) the (dat) middle ([Adj] dat) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) in/among/by (+dat) courtyards (dat) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Krn:23:5 2Krn_23:5_1 2Krn_23:5_2 2Krn_23:5_3 2Krn_23:5_4 2Krn_23:5_5 2Krn_23:5_6 2Krn_23:5_7 2Krn_23:5_8 2Krn_23:5_9 2Krn_23:5_10 2Krn_23:5_11 2Krn_23:5_12 2Krn_23:5_13 2Krn_23:5_14 2Krn_23:5_15 2Krn_23:5_16 2Krn_23:5_17 2Krn_23:5_18 2Krn_23:5_19 2Krn_23:5_20 2Krn_23:5_21 2Krn_23:5_22 2Krn_23:5_23
2Krn:23:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:23:6 καὶ μὴ εἰσελθέτω εἰς οἶκον κυρίου ἐὰν μὴ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ λειτουργοῦντες τῶν Λευιτῶν· αὐτοὶ εἰσελεύσονται, ὅτι ἅγιοί εἰσιν, καὶ πᾶς ὁ λαὸς φυλασσέτω φυλακὰς κυρίου.
2Krn:23:6 And let not any one enter into the house of the Lord, except the priests and the Levites, and the servants of the Levites; they shall enter in, because they are holy: and let all the people keep the watch of the Lord. (2 Chronicles 23:6 Brenton)
2Krn:23:6 Niech nie wejdzie nikt do świątyni Pańskiej, z wyjątkiem kapłanów i usługujących lewitów. Oni mogą wejść, albowiem są poświęceni, a cały lud niech strzeże Bożych zarządzeń. (2 Krn 23:6 BT_4)
2Krn:23:6 καὶ μὴ εἰσελθέτω εἰς οἶκον κυρίου ἐὰν μὴ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ λειτουργοῦντες τῶν Λευιτῶν· αὐτοὶ εἰσελεύσονται, ὅτι ἅγιοί εἰσιν, καὶ πᾶς λαὸς φυλασσέτω φυλακὰς κυρίου.
2Krn:23:6 καί μή εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐάν (εἰ ἄν) μή ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὅτι ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) φύλαξ, -ακος, ὁ; φυλακή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:23:6 I też, nawet, mianowicie Nie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita I też, nawet, mianowicie By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Lewita On/ona/to/to samo By wchodzić Ponieważ/tamto Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By iść; by być I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By zabezpieczać się Zabezpieczaj się; więzienie zabezpieczają się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:23:6 kai\ mE\ ei)selTe/tO ei)s oi)=kon kuri/ou e)a\n mE\ oi( i(erei=s kai\ oi( *leui=tai kai\ oi( leitourgou=ntes tO=n *leuitO=n· au)toi\ ei)seleu/sontai, o(/ti a(/gioi/ ei)sin, kai\ pa=s o( lao\s fulasse/tO fulaka\s kuri/ou.
2Krn:23:6 kai mE eiselTetO eis oikon kyriu ean mE hoi hiereis kai hoi leuitai kai hoi leiturguntes tOn leuitOn· autoi eiseleusontai, hoti hagioi eisin, kai pas ho laos fylassetO fylakas kyriu.
2Krn:23:6 C D VB_AAD3S P N2_ASM N2_GSM C D RA_NPM N3V_NPM C RA_NPM N1M_NPM C RA_NPM V2_PAPNPM RA_GPM N1M_GPM RD_NPM VF_FMI3P C A1A_NPM V9_PAI3P C A3_NSM RA_NSM N2_NSM V1_PAD3S N1_APF N2_GSM
2Krn:23:6 and also, even, namely not to enter into (+acc) house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not the priest and also, even, namely the Levite and also, even, namely the to officiate [see liturgy, liturgist] the Levite he/she/it/same to enter because/that dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to go; to be and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people to guard guard; prison guard lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:23:6 and not let-him/her/it-ENTER! into (+acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) if-ever not the (nom) priests (acc, nom|voc) and the (nom) Levites (nom|voc) and the (nom) while OFFICIATE-ing (nom|voc) the (gen) Levites (gen) they/same (nom) they-will-be-ENTER-ed because/that holy ([Adj] nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are and every (nom|voc) the (nom) people (nom) let-him/her/it-be-GUARD-ing! guards (acc); prisons (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Krn:23:6 2Krn_23:6_1 2Krn_23:6_2 2Krn_23:6_3 2Krn_23:6_4 2Krn_23:6_5 2Krn_23:6_6 2Krn_23:6_7 2Krn_23:6_8 2Krn_23:6_9 2Krn_23:6_10 2Krn_23:6_11 2Krn_23:6_12 2Krn_23:6_13 2Krn_23:6_14 2Krn_23:6_15 2Krn_23:6_16 2Krn_23:6_17 2Krn_23:6_18 2Krn_23:6_19 2Krn_23:6_20 2Krn_23:6_21 2Krn_23:6_22 2Krn_23:6_23 2Krn_23:6_24 2Krn_23:6_25 2Krn_23:6_26 2Krn_23:6_27 2Krn_23:6_28 2Krn_23:6_29 2Krn_23:6_30
2Krn:23:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:23:7 καὶ κυκλώσουσιν οἱ Λευῖται τὸν βασιλέα κύκλῳ, ἀνδρὸς σκεῦος ἐν χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ὁ εἰσπορευόμενος εἰς τὸν οἶκον ἀποθανεῖται· καὶ ἔσονται μετὰ τοῦ βασιλέως εἰσπορευομένου καὶ ἐκπορευομένου.
2Krn:23:7 And the Levites shall compass the king round about, every man's weapon in his hand; and whoever else goes into the house shall die: but they shall be with the king when he goes out, and when he comes in. (2 Chronicles 23:7 Brenton)
2Krn:23:7 Niech lewici otoczą króla w krąg, każdy z bronią w ręku. A kto by chciał wejść do świątyni, niech zginie! Bądźcie przy królu, dokądkolwiek się uda». (2 Krn 23:7 BT_4)
2Krn:23:7 καὶ κυκλώσουσιν οἱ Λευῖται τὸν βασιλέα κύκλῳ, ἀνδρὸς σκεῦος ἐν χειρὶ αὐτοῦ, καὶ εἰσπορευόμενος εἰς τὸν οἶκον ἀποθανεῖται· καὶ ἔσονται μετὰ τοῦ βασιλέως εἰσπορευομένου καὶ ἐκπορευομένου.
2Krn:23:7 καί κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ κύκλῳ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ σκεῦο·ς, -ους, τό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) καί ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -)
2Krn:23:7 I też, nawet, mianowicie By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Lewita Król W kole Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Naczynie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Dom By umierać I też, nawet, mianowicie By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Król By wchodzić I też, nawet, mianowicie By wychodzić
2Krn:23:7 kai\ kuklO/sousin oi( *leui=tai to\n basile/a ku/klO|, a)ndro\s skeu=os e)n CHeiri\ au)tou=, kai\ o( ei)sporeuo/menos ei)s to\n oi)=kon a)poTanei=tai· kai\ e)/sontai meta\ tou= basile/Os ei)sporeuome/nou kai\ e)kporeuome/nou.
2Krn:23:7 kai kyklOsusin hoi leuitai ton basilea kyklO, andros skeuos en CHeiri autu, kai ho eisporeuomenos eis ton oikon apoTaneitai· kai esontai meta tu basileOs eisporeuomenu kai ekporeuomenu.
2Krn:23:7 C VF_FAI3P RA_NPM N1M_NPM RA_ASM N3V_ASM N2_DSM N3_GSM N3E_ASN P N3_DSF RD_GSM C RA_NSM V1_PMPNSM P RA_ASM N2_ASM VF2_FMI3S C VF_FMI3P P RA_GSM N3V_GSM V1_PMPGSM C V1_PMPGSM
2Krn:23:7 and also, even, namely to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle the Levite the king in a circle man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". vessel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same and also, even, namely the to enter into (+acc) the house to die and also, even, namely to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the king to enter and also, even, namely to go out
2Krn:23:7 and they-will-ENCIRCLE, going-to-ENCIRCLE (fut ptcp) (dat) the (nom) Levites (nom|voc) the (acc) king (acc) in a circle man, husband (gen) vessel (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) hand (dat) him/it/same (gen) and the (nom) while being-ENTER-ed (nom) into (+acc) the (acc) house (acc) he/she/it-will-be-DIE-ed and they-will-be after (+acc), with (+gen) the (gen) king (gen) while being-ENTER-ed (gen) and while being-GO-ed-OUT (gen)
2Krn:23:7 2Krn_23:7_1 2Krn_23:7_2 2Krn_23:7_3 2Krn_23:7_4 2Krn_23:7_5 2Krn_23:7_6 2Krn_23:7_7 2Krn_23:7_8 2Krn_23:7_9 2Krn_23:7_10 2Krn_23:7_11 2Krn_23:7_12 2Krn_23:7_13 2Krn_23:7_14 2Krn_23:7_15 2Krn_23:7_16 2Krn_23:7_17 2Krn_23:7_18 2Krn_23:7_19 2Krn_23:7_20 2Krn_23:7_21 2Krn_23:7_22 2Krn_23:7_23 2Krn_23:7_24 2Krn_23:7_25 2Krn_23:7_26 2Krn_23:7_27
2Krn:23:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:23:8 καὶ ἐποίησαν οἱ Λευῖται καὶ πᾶς Ιουδα κατὰ πάντα, ὅσα ἐνετείλατο Ιωδαε ὁ ἱερεύς, καὶ ἔλαβον ἕκαστος τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ ἀπ’ ἀρχῆς τοῦ σαββάτου ἕως ἐξόδου τοῦ σαββάτου, ὅτι οὐ κατέλυσεν Ιωδαε τὰς ἐφημερίας.
2Krn:23:8 And the Levites and all Juda did according to all that the priest Jodae commanded them, and they took each his men from the beginning of the sabbath to the end of the sabbath, for Jodae the priest did not dismiss the courses. (2 Chronicles 23:8 Brenton)
2Krn:23:8 Lewici więc i wszyscy z Judy wykonali wszystko tak, jak im rozkazał kapłan Jojada. Każdy wziął swoich ludzi, tak tych, co podejmują służbę w szabat, jak tych, co w szabat z niej schodzą, albowiem kapłan Jojada nie zwolnił zmian do domu. (2 Krn 23:8 BT_4)
2Krn:23:8 καὶ ἐποίησαν οἱ Λευῖται καὶ πᾶς Ιουδα κατὰ πάντα, ὅσα ἐνετείλατο Ιωδαε ἱερεύς, καὶ ἔλαβον ἕκαστος τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ ἀπ’ ἀρχῆς τοῦ σαββάτου ἕως ἐξόδου τοῦ σαββάτου, ὅτι οὐ κατέλυσεν Ιωδαε τὰς ἐφημερίας.
2Krn:23:8 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰούδας, -α and -ου, ὁ κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -)   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ἀρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἔξ·οδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-)   ὁ ἡ τό ἐφ·ημερία, -ας, ἡ
2Krn:23:8 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Lewita I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Judasz/Juda W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By zalecać rozkaz Duchowny I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Każdy Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek Szabas Aż; świtaj Eksodus Szabas Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca Bieg {Kurs}
2Krn:23:8 kai\ e)poi/Esan oi( *leui=tai kai\ pa=s *iouda kata\ pa/nta, o(/sa e)netei/lato *iOdae o( i(ereu/s, kai\ e)/labon e(/kastos tou\s a)/ndras au)tou= a)p’ a)rCHE=s tou= sabba/tou e(/Os e)Xo/dou tou= sabba/tou, o(/ti ou) kate/lusen *iOdae ta\s e)fEmeri/as.
2Krn:23:8 kai epoiEsan hoi leuitai kai pas iuda kata panta, hosa eneteilato iOdae ho hiereus, kai elabon hekastos tus andras autu ap’ arCHEs tu sabbatu heOs eXodu tu sabbatu, hoti u katelysen iOdae tas efEmerias.
2Krn:23:8 C VAI_AAI3P RA_NPM N1M_NPM C A3_NSM N_NSM P A3_APN A1_APN VAI_AMI3S N_NSM RA_NSM N3V_NSM C VBI_AAI3P A1_NSM RA_APM N3_APM RD_GSM P N1_GSF RA_GSN N2N_GSN C N2_GSF RA_GSN N2N_GSN C D VAI_AAI3S N_NSM RA_APF N1A_APF
2Krn:23:8 and also, even, namely to do/make the Levite and also, even, namely every all, each, every, the whole of Judas/Judah down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of as much/many as to enjoin command ć the priest and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand each the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing beginning the sabbath until; dawn exodus the sabbath because/that οὐχ before rough breathing to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end ć the course
2Krn:23:8 and they-DO/MAKE-ed the (nom) Levites (nom|voc) and every (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed   the (nom) priest (nom) and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed each (of two) (nom) the (acc) men, husbands (acc) him/it/same (gen) away from (+gen) beginning (gen) the (gen) sabbath (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) exodus (gen) the (gen) sabbath (gen) because/that not he/she/it-ABOLISH-ed   the (acc) course (gen), courses (acc)
2Krn:23:8 2Krn_23:8_1 2Krn_23:8_2 2Krn_23:8_3 2Krn_23:8_4 2Krn_23:8_5 2Krn_23:8_6 2Krn_23:8_7 2Krn_23:8_8 2Krn_23:8_9 2Krn_23:8_10 2Krn_23:8_11 2Krn_23:8_12 2Krn_23:8_13 2Krn_23:8_14 2Krn_23:8_15 2Krn_23:8_16 2Krn_23:8_17 2Krn_23:8_18 2Krn_23:8_19 2Krn_23:8_20 2Krn_23:8_21 2Krn_23:8_22 2Krn_23:8_23 2Krn_23:8_24 2Krn_23:8_25 2Krn_23:8_26 2Krn_23:8_27 2Krn_23:8_28 2Krn_23:8_29 2Krn_23:8_30 2Krn_23:8_31 2Krn_23:8_32 2Krn_23:8_33 2Krn_23:8_34
2Krn:23:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:23:9 καὶ ἔδωκεν τὰς μαχαίρας καὶ τοὺς θυρεοὺς καὶ τὰ ὅπλα, ἃ ἦν τοῦ βασιλέως Δαυιδ, ἐν οἴκῳ τοῦ θεοῦ.
2Krn:23:9 And Jodae gave to the men the swords, and the shields, and the arms, which had belonged to King David, in the house of God. (2 Chronicles 23:9 Brenton)
2Krn:23:9 Kapłan zaś Jojada wręczył setnikom włócznie, tarcze i puklerze króla Dawida, które były w świątyni Bożej. (2 Krn 23:9 BT_4)
2Krn:23:9 καὶ ἔδωκεν τὰς μαχαίρας καὶ τοὺς θυρεοὺς καὶ τὰ ὅπλα, ἦν τοῦ βασιλέως Δαυιδ, ἐν οἴκῳ τοῦ θεοῦ.
2Krn:23:9 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) καί ὁ ἡ τό θυρεός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό ὅπλον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
2Krn:23:9 I też, nawet, mianowicie By dawać Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” I też, nawet, mianowicie Kamień I też, nawet, mianowicie Narzędzie Kto/, który/, który By być Król David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Bóg 
2Krn:23:9 kai\ e)/dOken ta\s maCHai/ras kai\ tou\s Tureou\s kai\ ta\ o(/pla, a(/ E)=n tou= basile/Os *dauid, e)n oi)/kO| tou= Teou=.
2Krn:23:9 kai edOken tas maCHairas kai tus Tyreus kai ta hopla, ha En tu basileOs dauid, en oikO tu Teu.
2Krn:23:9 C VAI_AAI3S RA_APF N1_APF C RA_APM N3E_APM C RA_APN N2N_APN RR_APN V9_IAI3S RA_GSM N3V_GSM N_GSM P N2_DSM RA_GSM N2_GSM
2Krn:23:9 and also, even, namely to give the sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” and also, even, namely the stone and also, even, namely the implement who/whom/which to be the king David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house the god [see theology]
2Krn:23:9 and he/she/it-GIVE-ed the (acc) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) and the (acc) stones (acc) and the (nom|acc) implements (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was the (gen) king (gen) David (indecl) in/among/by (+dat) house (dat) the (gen) god (gen)
2Krn:23:9 2Krn_23:9_1 2Krn_23:9_2 2Krn_23:9_3 2Krn_23:9_4 2Krn_23:9_5 2Krn_23:9_6 2Krn_23:9_7 2Krn_23:9_8 2Krn_23:9_9 2Krn_23:9_10 2Krn_23:9_11 2Krn_23:9_12 2Krn_23:9_13 2Krn_23:9_14 2Krn_23:9_15 2Krn_23:9_16 2Krn_23:9_17 2Krn_23:9_18 2Krn_23:9_19
2Krn:23:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:23:10 καὶ ἔστησεν πάντα τὸν λαόν, ἕκαστον ἐν τοῖς ὅπλοις αὐτοῦ, ἀπὸ τῆς ὠμίας τοῦ οἴκου τῆς δεξιᾶς ἕως τῆς ὠμίας τῆς ἀριστερᾶς τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου ἐπὶ τὸν βασιλέα κύκλῳ.
2Krn:23:10 And he set the whole people, every man with his arms, from the right side of the house to the left side of the altar and the house, over against the king round about. (2 Chronicles 23:10 Brenton)
2Krn:23:10 Następnie rozstawił cały lud z bronią w ręku dokoła króla wzdłuż świątyni od węgła południowego aż do węgła północnego, przed ołtarzem i świątynią. (2 Krn 23:10 BT_4)
2Krn:23:10 καὶ ἔστησεν πάντα τὸν λαόν, ἕκαστον ἐν τοῖς ὅπλοις αὐτοῦ, ἀπὸ τῆς ὠμίας τοῦ οἴκου τῆς δεξιᾶς ἕως τῆς ὠμίας τῆς ἀριστερᾶς τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου ἐπὶ τὸν βασιλέα κύκλῳ.
2Krn:23:10 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἕκαστος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό ὅπλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀριστερός -ά -όν ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ κύκλῳ
2Krn:23:10 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Każdy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Narzędzie On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom; by mieszkać W prawo Aż; świtaj Opuszczał {Lewy} Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie Dom; by mieszkać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król W kole
2Krn:23:10 kai\ e)/stEsen pa/nta to\n lao/n, e(/kaston e)n toi=s o(/plois au)tou=, a)po\ tE=s O)mi/as tou= oi)/kou tE=s deXia=s e(/Os tE=s O)mi/as tE=s a)ristera=s tou= TusiastEri/ou kai\ tou= oi)/kou e)pi\ to\n basile/a ku/klO|.
2Krn:23:10 kai estEsen panta ton laon, hekaston en tois hoplois autu, apo tEs Omias tu oiku tEs deXias heOs tEs Omias tEs aristeras tu TysiastEriu kai tu oiku epi ton basilea kyklO.
2Krn:23:10 C VAI_AAI3S A3_ASM RA_ASM N2_ASM A1_ASM P RA_DPN N2N_DPN RD_GSM P RA_GSF N1A_GSF RA_GSM N2_GSM RA_GSF A1A_GSF C RA_GSF N1A_GSF RA_GSF A1A_GSF RA_GSN N2N_GSN C RA_GSM N2_GSM P RA_ASM N3V_ASM N2_DSM
2Krn:23:10 and also, even, namely to cause to stand every all, each, every, the whole of the people each in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the implement he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć the house; to dwell the right until; dawn the ć the left the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely the house; to dwell upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the king in a circle
2Krn:23:10 and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) people (acc) each (of two) (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) implements (dat) him/it/same (gen) away from (+gen) the (gen)   the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) right ([Adj] acc, gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen)   the (gen) left ([Adj] acc, gen) the (gen) sanctuary (gen) and the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) in a circle
2Krn:23:10 2Krn_23:10_1 2Krn_23:10_2 2Krn_23:10_3 2Krn_23:10_4 2Krn_23:10_5 2Krn_23:10_6 2Krn_23:10_7 2Krn_23:10_8 2Krn_23:10_9 2Krn_23:10_10 2Krn_23:10_11 2Krn_23:10_12 2Krn_23:10_13 2Krn_23:10_14 2Krn_23:10_15 2Krn_23:10_16 2Krn_23:10_17 2Krn_23:10_18 2Krn_23:10_19 2Krn_23:10_20 2Krn_23:10_21 2Krn_23:10_22 2Krn_23:10_23 2Krn_23:10_24 2Krn_23:10_25 2Krn_23:10_26 2Krn_23:10_27 2Krn_23:10_28 2Krn_23:10_29 2Krn_23:10_30 2Krn_23:10_31
2Krn:23:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:23:11 καὶ ἐξήγαγεν τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως καὶ ἔδωκεν ἐπ’ αὐτὸν τὸ βασίλειον καὶ τὰ μαρτύρια, καὶ ἐβασίλευσαν καὶ ἔχρισαν αὐτὸν Ιωδαε καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ εἶπαν Ζήτω ὁ βασιλεύς.
2Krn:23:11 And he brought out the king's son, and put on him the crown and the testimony, and Jodae the priest and his sons proclaimed him king, and anointed him, and said, Long live the king! (2 Chronicles 23:11 Brenton)
2Krn:23:11 Wówczas wyprowadzono syna króla i włożono na niego diadem i Świadectwo, i ogłoszono go królem. Namaścili go: Jojada i jego synowie. Wołano też: «Niech żyje król!» (2 Krn 23:11 BT_4)
2Krn:23:11 καὶ ἐξήγαγεν τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως καὶ ἔδωκεν ἐπ’ αὐτὸν τὸ βασίλειον καὶ τὰ μαρτύρια, καὶ ἐβασίλευσαν καὶ ἔχρισαν αὐτὸν Ιωδαε καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ εἶπαν Ζήτω βασιλεύς.
2Krn:23:11 καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασίλειος -ον καί ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ; μαρτυρία, -ας, ἡ καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) καί χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -); ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
2Krn:23:11 I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza Syn Król I też, nawet, mianowicie By dawać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Królewski I też, nawet, mianowicie Świadectwo µ?????; dowód I też, nawet, mianowicie By panować I też, nawet, mianowicie Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???); by szukać Król
2Krn:23:11 kai\ e)XE/gagen to\n ui(o\n tou= basile/Os kai\ e)/dOken e)p’ au)to\n to\ basi/leion kai\ ta\ martu/ria, kai\ e)basi/leusan kai\ e)/CHrisan au)to\n *iOdae kai\ oi( ui(oi\ au)tou= kai\ ei)=pan *DZE/tO o( basileu/s.
2Krn:23:11 kai eXEgagen ton hyion tu basileOs kai edOken ep’ auton to basileion kai ta martyria, kai ebasileusan kai eCHrisan auton iOdae kai hoi hyioi autu kai eipan DZEtO ho basileus.
2Krn:23:11 C VBI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3V_GSM C VAI_AAI3S P RD_ASM RA_ASN N2N_ASN C RA_APN N2N_APN C VAI_AAI3P C VAI_AAI3P RD_ASM N_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM C VAI_AAI3P VA_AAS3S RA_NSM N3V_NSM
2Krn:23:11 and also, even, namely to lead out the son the king and also, even, namely to give upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the royal and also, even, namely the testimony μάρτυς; witness and also, even, namely to reign and also, even, namely to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. he/she/it/same ć and also, even, namely the son he/she/it/same and also, even, namely to say/tell to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω); to seek the king
2Krn:23:11 and he/she/it-LEAD-ed-OUT the (acc) son (acc) the (gen) king (gen) and he/she/it-GIVE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (nom|acc) royal ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom|acc) testimonies (nom|acc|voc); witness (nom|voc) and they-REIGN-ed and they-CHRISEN-ed him/it/same (acc)   and the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) let-him/her/it-be-EXISTS-ing!; I-am-SEEK-ing, I-should-be-SEEK-ing the (nom) king (nom)
2Krn:23:11 2Krn_23:11_1 2Krn_23:11_2 2Krn_23:11_3 2Krn_23:11_4 2Krn_23:11_5 2Krn_23:11_6 2Krn_23:11_7 2Krn_23:11_8 2Krn_23:11_9 2Krn_23:11_10 2Krn_23:11_11 2Krn_23:11_12 2Krn_23:11_13 2Krn_23:11_14 2Krn_23:11_15 2Krn_23:11_16 2Krn_23:11_17 2Krn_23:11_18 2Krn_23:11_19 2Krn_23:11_20 2Krn_23:11_21 2Krn_23:11_22 2Krn_23:11_23 2Krn_23:11_24 2Krn_23:11_25 2Krn_23:11_26 2Krn_23:11_27 2Krn_23:11_28 2Krn_23:11_29 2Krn_23:11_30
2Krn:23:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:23:12 καὶ ἤκουσεν Γοθολια τὴν φωνὴν τοῦ λαοῦ τῶν τρεχόντων καὶ ἐξομολογουμένων καὶ αἰνούντων τὸν βασιλέα καὶ εἰσῆλθεν πρὸς τὸν βασιλέα εἰς οἶκον κυρίου.
2Krn:23:12 And Gotholia heard the sound of the people running, and acknowledging and praising the king: and she went in to the king into the house of the Lord. (2 Chronicles 23:12 Brenton)
2Krn:23:12 Atalia słysząc wrzawę ludu, cisnącego się i wysławiającego króla, udała się do ludu, do świątyni Pańskiej. (2 Krn 23:12 BT_4)
2Krn:23:12 καὶ ἤκουσεν Γοθολια τὴν φωνὴν τοῦ λαοῦ τῶν τρεχόντων καὶ ἐξομολογουμένων καὶ αἰνούντων τὸν βασιλέα καὶ εἰσῆλθεν πρὸς τὸν βασιλέα εἰς οἶκον κυρίου.
2Krn:23:12 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)   ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) καί ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) καί αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:23:12 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Dźwięku/głos płacze Ludzie By jechać I też, nawet, mianowicie By przyznawać I też, nawet, mianowicie By chwalić Król I też, nawet, mianowicie By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:23:12 kai\ E)/kousen *goTolia tE\n fOnE\n tou= laou= tO=n treCHo/ntOn kai\ e)Xomologoume/nOn kai\ ai)nou/ntOn to\n basile/a kai\ ei)sE=lTen pro\s to\n basile/a ei)s oi)=kon kuri/ou.
2Krn:23:12 kai Ekusen goTolia tEn fOnEn tu lau tOn treCHontOn kai eXomologumenOn kai ainuntOn ton basilea kai eisElTen pros ton basilea eis oikon kyriu.
2Krn:23:12 C VAI_AAI3S N1_NSF RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM RA_GPM V1_PAPGPM C V2_PMPGPM C V2_PAPGPM RA_ASM N3V_ASM C VBI_AAI3S P RA_ASM N3V_ASM P N2_ASM N2_GSM
2Krn:23:12 and also, even, namely to hear ć the sound/voice cries the people the to run and also, even, namely to confess and also, even, namely to praise the king and also, even, namely to enter toward (+acc,+gen,+dat) the king into (+acc) house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:23:12 and he/she/it-HEAR-ed   the (acc) sound/voice (acc) the (gen) people (gen) the (gen) let-them-be-RUN-ing! (classical), while RUN-ing (gen) and while being-CONFESS-ed (gen) and let-them-be-PRAISE-ing! (classical), while PRAISE-ing (gen) the (acc) king (acc) and he/she/it-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) into (+acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Krn:23:12 2Krn_23:12_1 2Krn_23:12_2 2Krn_23:12_3 2Krn_23:12_4 2Krn_23:12_5 2Krn_23:12_6 2Krn_23:12_7 2Krn_23:12_8 2Krn_23:12_9 2Krn_23:12_10 2Krn_23:12_11 2Krn_23:12_12 2Krn_23:12_13 2Krn_23:12_14 2Krn_23:12_15 2Krn_23:12_16 2Krn_23:12_17 2Krn_23:12_18 2Krn_23:12_19 2Krn_23:12_20 2Krn_23:12_21 2Krn_23:12_22 2Krn_23:12_23
2Krn:23:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:23:13 καὶ εἶδεν καὶ ἰδοὺ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τῆς στάσεως αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ τῆς εἰσόδου οἱ ἄρχοντες καὶ αἱ σάλπιγγες περὶ τὸν βασιλέα, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ηὐφράνθη καὶ ἐσάλπισαν ἐν ταῖς σάλπιγξιν καὶ οἱ ᾄδοντες ἐν τοῖς ὀργάνοις ᾠδοὶ καὶ ὑμνοῦντες αἶνον· καὶ διέρρηξεν Γοθολια τὴν στολὴν αὐτῆς καὶ ἐβόησεν καὶ εἶπεν Ἐπιτιθέμενοι ἐπιτίθεσθε.
2Krn:23:13 And she looked, and, behold, the king stood in his place, and the princes and trumpets were at the entrance, and the princes were round the king: and all the people of the land rejoiced, and sounded the trumpets, and there were the singers singing with instruments, and singing hymns of praise. and Gotholia rent her robe, and cried, ye surely are plotting against me. (2 Chronicles 23:13 Brenton)
2Krn:23:13 Spojrzała, a oto król stoi przy kolumnie przy wejściu, a dowódcy i trąby naokoło króla; cały lud kraju raduje się i dmie w trąby, śpiewacy z instrumentami muzycznymi prowadzą śpiewy pochwalne. Atalia więc rozdarła szaty i zawołała: «Spisek, spisek!» (2 Krn 23:13 BT_4)
2Krn:23:13 καὶ εἶδεν καὶ ἰδοὺ βασιλεὺς ἐπὶ τῆς στάσεως αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ τῆς εἰσόδου οἱ ἄρχοντες καὶ αἱ σάλπιγγες περὶ τὸν βασιλέα, καὶ πᾶς λαὸς ηὐφράνθη καὶ ἐσάλπισαν ἐν ταῖς σάλπιγξιν καὶ οἱ ᾄδοντες ἐν τοῖς ὀργάνοις ᾠδοὶ καὶ ὑμνοῦντες αἶνον· καὶ διέρρηξεν Γοθολια τὴν στολὴν αὐτῆς καὶ ἐβόησεν καὶ εἶπεν Ἐπιτιθέμενοι ἐπιτίθεσθε.
2Krn:23:13 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό στάσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί ὁ ἡ τό εἴσ·οδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί ὁ ἡ τό σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ περί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) καί σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ καί ὁ ἡ τό ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό     καί ὑμνέω (υμν(ε)-, υμνη·σ-, υμνη·σ-, -, -, -) αἶνος, -ου, ὁ καί δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-)   ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-)
2Krn:23:13 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stacji/miejsce On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wejście {Pozycja} Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Trąbka Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Król I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By celebrować/bądź wesoły I też, nawet, mianowicie By grać na trąbce W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trąbka I też, nawet, mianowicie By śpiewać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By wysławiać Chwal też opowiadanie, historię I też, nawet, mianowicie By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Szyku uniform, kostium, prośba On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ryczeć I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By umieszczać dalej By umieszczać dalej
2Krn:23:13 kai\ ei)=den kai\ i)dou\ o( basileu\s e)pi\ tE=s sta/seOs au)tou=, kai\ e)pi\ tE=s ei)so/dou oi( a)/rCHontes kai\ ai( sa/lpigges peri\ to\n basile/a, kai\ pa=s o( lao\s Eu)fra/nTE kai\ e)sa/lpisan e)n tai=s sa/lpigXin kai\ oi( a)/|dontes e)n toi=s o)rga/nois O)|doi\ kai\ u(mnou=ntes ai)=non· kai\ die/rrEXen *goTolia tE\n stolE\n au)tE=s kai\ e)bo/Esen kai\ ei)=pen *)epitiTe/menoi e)piti/TesTe.
2Krn:23:13 kai eiden kai idu ho basileus epi tEs staseOs autu, kai epi tEs eisodu hoi arCHontes kai hai salpinges peri ton basilea, kai pas ho laos EufranTE kai esalpisan en tais salpinXin kai hoi adontes en tois organois Odoi kai hymnuntes ainon· kai dierrEXen goTolia tEn stolEn autEs kai eboEsen kai eipen epitiTemenoi epitiTesTe.
2Krn:23:13 C VBI_AAI3S C I RA_NSM N3V_NSM P RA_GSF N3I_GSF RD_GSM C P RA_GSF N2_GSF RA_NPM N3_NPM C RA_NPF N3G_NPF P RA_ASM N3V_ASM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM VCI_API3S C VAI_AAI3P P RA_DPF N3G_DPF C RA_NPM V1_PAPNPM P RA_DPN N2N_DPN N2_NPM C V2_PAPNPM N2_ASM C VAI_AAI3S N1_NSF RA_ASF N1_ASF RD_GSF C VAI_AAI3S C VBI_AAI3S V7_PAPNPM V7_PMI2P
2Krn:23:13 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the king upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the station/place he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the entry the ruler; to begin and also, even, namely the trumpet about (+acc,+gen) the king and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people to celebrate/be merry and also, even, namely to trumpet in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the trumpet and also, even, namely the to sing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć ć and also, even, namely to hymn praise also a tale, story and also, even, namely to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave ć the array uniform, costume, suit he/she/it/same and also, even, namely to bellow and also, even, namely to say/tell to place on to place on
2Krn:23:13 and he/she/it-SEE-ed and be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) king (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) station/place (gen) him/it/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) entry (gen) the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) and the (nom) trumpets (nom|voc) about (+acc,+gen) the (acc) king (acc) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) he/she/it-was-CELEBRATE/BE-ed-MERRY and they-TRUMPET-ed in/among/by (+dat) the (dat) trumpets (dat) and the (nom) while SING-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat)     and while HYMN-ing (nom|voc) praise (acc) and he/she/it-RUPTURE-ed   the (acc) array (acc) her/it/same (gen) and he/she/it-BELLOW-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed while being-PLACE ON-ed (nom|voc) you(pl)-are-being-PLACE ON-ed, be-you(pl)-being-PLACE ON-ed!
2Krn:23:13 2Krn_23:13_1 2Krn_23:13_2 2Krn_23:13_3 2Krn_23:13_4 2Krn_23:13_5 2Krn_23:13_6 2Krn_23:13_7 2Krn_23:13_8 2Krn_23:13_9 2Krn_23:13_10 2Krn_23:13_11 2Krn_23:13_12 2Krn_23:13_13 2Krn_23:13_14 2Krn_23:13_15 2Krn_23:13_16 2Krn_23:13_17 2Krn_23:13_18 2Krn_23:13_19 2Krn_23:13_20 2Krn_23:13_21 2Krn_23:13_22 2Krn_23:13_23 2Krn_23:13_24 2Krn_23:13_25 2Krn_23:13_26 2Krn_23:13_27 2Krn_23:13_28 2Krn_23:13_29 2Krn_23:13_30 2Krn_23:13_31 2Krn_23:13_32 2Krn_23:13_33 2Krn_23:13_34 2Krn_23:13_35 2Krn_23:13_36 2Krn_23:13_37 2Krn_23:13_38 2Krn_23:13_39 2Krn_23:13_40 2Krn_23:13_41 2Krn_23:13_42 2Krn_23:13_43 2Krn_23:13_44 2Krn_23:13_45 2Krn_23:13_46 2Krn_23:13_47 2Krn_23:13_48 2Krn_23:13_49 2Krn_23:13_50 2Krn_23:13_51 2Krn_23:13_52 2Krn_23:13_53 2Krn_23:13_54
2Krn:23:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:23:14 καὶ ἐξῆλθεν Ιωδαε ὁ ἱερεύς, καὶ ἐνετείλατο Ιωδαε ὁ ἱερεὺς τοῖς ἑκατοντάρχοις καὶ τοῖς ἀρχηγοῖς τῆς δυνάμεως καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἐκβάλετε αὐτὴν ἐκτὸς τοῦ οἴκου καὶ εἰσέλθατε ὀπίσω αὐτῆς, καὶ ἀποθανέτω μαχαίρᾳ· ὅτι εἶπεν ὁ ἱερεύς Μὴ ἀποθανέτω ἐν οἴκῳ κυρίου.
2Krn:23:14 And Jodae the priest went forth, and Jodae the priest charged the captains of hundreds, even the captains of the host, and said to them, Thrust her forth outside the house, and follow her, and let her be slain with the sword. For the priest said, Let her not be slain in the house of the Lord. (2 Chronicles 23:14 Brenton)
2Krn:23:14 Wtedy kapłan Jojada wydał rozkaz setnikom dowodzącym wojskiem, mówiąc im: «Wyprowadźcie ją ze świątyni poza szeregi, a gdyby ktoś za nią szedł, niech zginie od miecza!» Kapłan bowiem mówił: «Nie zabijajcie jej w świątyni Pańskiej!» (2 Krn 23:14 BT_4)
2Krn:23:14 καὶ ἐξῆλθεν Ιωδαε ἱερεύς, καὶ ἐνετείλατο Ιωδαε ἱερεὺς τοῖς ἑκατοντάρχοις καὶ τοῖς ἀρχηγοῖς τῆς δυνάμεως καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἐκβάλετε αὐτὴν ἐκτὸς τοῦ οἴκου καὶ εἰσέλθατε ὀπίσω αὐτῆς, καὶ ἀποθανέτω μαχαίρᾳ· ὅτι εἶπεν ἱερεύς Μὴ ἀποθανέτω ἐν οἴκῳ κυρίου.
2Krn:23:14 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -)   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἑκατοντ·άρχης and -χος, -ου, ὁ (See also κεντυρίων) καί ὁ ἡ τό ἀρχ·ηγός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκτός[2] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ὅτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:23:14 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Duchowny I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz Duchowny Centurion I też, nawet, mianowicie trailblazer (autor, po pierwsze by iść, prowadzący, założyciel) Zdolność I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By rozpraszać/ekstrakt On/ona/to/to samo Zewnątrz Dom; by mieszkać I też, nawet, mianowicie By wchodzić Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umierać Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Ponieważ/tamto By mówić/opowiadaj Duchowny Nie By umierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:23:14 kai\ e)XE=lTen *iOdae o( i(ereu/s, kai\ e)netei/lato *iOdae o( i(ereu\s toi=s e(katonta/rCHois kai\ toi=s a)rCHEgoi=s tE=s duna/meOs kai\ ei)=pen au)toi=s *)ekba/lete au)tE\n e)kto\s tou= oi)/kou kai\ ei)se/lTate o)pi/sO au)tE=s, kai\ a)poTane/tO maCHai/ra|· o(/ti ei)=pen o( i(ereu/s *mE\ a)poTane/tO e)n oi)/kO| kuri/ou.
2Krn:23:14 kai eXElTen iOdae ho hiereus, kai eneteilato iOdae ho hiereus tois hekatontarCHois kai tois arCHEgois tEs dynameOs kai eipen autois ekbalete autEn ektos tu oiku kai eiselTate opisO autEs, kai apoTanetO maCHaira· hoti eipen ho hiereus mE apoTanetO en oikO kyriu.
2Krn:23:14 C VBI_AAI3S N_NSM RA_NSM N3V_NSM C VAI_AMI3S N_NSM RA_NSM N3V_NSM RA_DPM N2_DPM C RA_DPM N2_DPM RA_GSF N3I_GSF C VBI_AAI3S RD_DPM VB_AAD2S RD_ASF P RA_GSM N2_GSM C VA_AMI2P D RD_GSF C VB_AAD3S N1A_DSF C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM D VB_AAD3S P N2_DSM N2_GSM
2Krn:23:14 and also, even, namely to come out ć the priest and also, even, namely to enjoin command ć the priest the centurion and also, even, namely the trailblazer (author, first to go, leader, founder) the ability and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to disperse/extract he/she/it/same outside the house; to dwell and also, even, namely to enter behind back, behind, after he/she/it/same and also, even, namely to die sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” because/that to say/tell the priest not to die in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:23:14 and he/she/it-COME-ed-OUT   the (nom) priest (nom) and he/she/it-was-ENJOIN-ed   the (nom) priest (nom) the (dat) centurions (dat) and the (dat) trailblazers (dat) the (gen) ability (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) do-DISPERSE/EXTRACT-you(pl)! her/it/same (acc) outside the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! and do-ENTER-you(pl)! behind her/it/same (gen) and let-him/her/it-DIE! sacrificial knife (dat) because/that he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) priest (nom) not let-him/her/it-DIE! in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Krn:23:14 2Krn_23:14_1 2Krn_23:14_2 2Krn_23:14_3 2Krn_23:14_4 2Krn_23:14_5 2Krn_23:14_6 2Krn_23:14_7 2Krn_23:14_8 2Krn_23:14_9 2Krn_23:14_10 2Krn_23:14_11 2Krn_23:14_12 2Krn_23:14_13 2Krn_23:14_14 2Krn_23:14_15 2Krn_23:14_16 2Krn_23:14_17 2Krn_23:14_18 2Krn_23:14_19 2Krn_23:14_20 2Krn_23:14_21 2Krn_23:14_22 2Krn_23:14_23 2Krn_23:14_24 2Krn_23:14_25 2Krn_23:14_26 2Krn_23:14_27 2Krn_23:14_28 2Krn_23:14_29 2Krn_23:14_30 2Krn_23:14_31 2Krn_23:14_32 2Krn_23:14_33 2Krn_23:14_34 2Krn_23:14_35 2Krn_23:14_36 2Krn_23:14_37 2Krn_23:14_38 2Krn_23:14_39 2Krn_23:14_40 2Krn_23:14_41
2Krn:23:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:23:15 καὶ ἔδωκαν αὐτῇ ἄνεσιν, καὶ διῆλθεν διὰ τῆς πύλης τῶν ἱππέων τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως, καὶ ἐθανάτωσαν αὐτὴν ἐκεῖ. –
2Krn:23:15 So they let her go out; and she went through the horsemen's gate of the house of the king, and they slew her there. (2 Chronicles 23:15 Brenton)
2Krn:23:15 Pochwycono ją, gdy dochodziła do wejścia do pałacu królewskiego przy Bramie Końskiej, i tam ją zabito. (2 Krn 23:15 BT_4)
2Krn:23:15 καὶ ἔδωκαν αὐτῇ ἄνεσιν, καὶ διῆλθεν διὰ τῆς πύλης τῶν ἱππέων τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως, καὶ ἐθανάτωσαν αὐτὴν ἐκεῖ.
2Krn:23:15 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἄν·εσις, -εως, ἡ καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) διά ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἱππεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ  
2Krn:23:15 I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Jakaś spokoju {łatwości}/wolność I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Brama Jeździec Dom; by mieszkać Król I też, nawet, mianowicie By zgładzać On/ona/to/to samo Tam  
2Krn:23:15 kai\ e)/dOkan au)tE=| a)/nesin, kai\ diE=lTen dia\ tE=s pu/lEs tO=n i(ppe/On tou= oi)/kou tou= basile/Os, kai\ e)Tana/tOsan au)tE\n e)kei=.
2Krn:23:15 kai edOkan autE anesin, kai diElTen dia tEs pylEs tOn hippeOn tu oiku tu basileOs, kai eTanatOsan autEn ekei.
2Krn:23:15 C VAI_AAI3P RD_DSF N3I_ASF C VBI_AAI3S P RA_GSF N1_GSF RA_GPM N3V_GPM RA_GSM N2_GSM RA_GSM N3V_GSM C VAI_AAI3P RD_ASF D
2Krn:23:15 and also, even, namely to give he/she/it/same some ease/freedom and also, even, namely to go through pass through because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the gate the horseman the house; to dwell the king and also, even, namely to put to death he/she/it/same there  
2Krn:23:15 and they-GIVE-ed her/it/same (dat) some ease/freedom (acc) and he/she/it-GO THROUGH-ed because of (+acc), through (+gen) the (gen) gate (gen) the (gen) horsemans (gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) king (gen) and they-PUT-ed-TO-DEATH her/it/same (acc) there  
2Krn:23:15 2Krn_23:15_1 2Krn_23:15_2 2Krn_23:15_3 2Krn_23:15_4 2Krn_23:15_5 2Krn_23:15_6 2Krn_23:15_7 2Krn_23:15_8 2Krn_23:15_9 2Krn_23:15_10 2Krn_23:15_11 2Krn_23:15_12 2Krn_23:15_13 2Krn_23:15_14 2Krn_23:15_15 2Krn_23:15_16 2Krn_23:15_17 2Krn_23:15_18 2Krn_23:15_19 2Krn_23:15_20
2Krn:23:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:23:16 καὶ διέθετο Ιωδαε διαθήκην ἀνὰ μέσον αὐτοῦ καὶ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ βασιλέως εἶναι λαὸν τῷ κυρίῳ.
2Krn:23:16 And Jodae made a covenant between himself, and the people, and the king, that the people should be the Lord's. (2 Chronicles 23:16 Brenton)
2Krn:23:16 Wówczas Jojada zawarł przymierze między Panem a całym ludem i królem, aby byli ludem Pańskim. (2 Krn 23:16 BT_4)
2Krn:23:16 καὶ διέθετο Ιωδαε διαθήκην ἀνὰ μέσον αὐτοῦ καὶ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ βασιλέως εἶναι λαὸν τῷ κυρίῳ.
2Krn:23:16 καί δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -)   δια·θήκη, -ης, ἡ ἀνά μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:23:16 I też, nawet, mianowicie By robić konwencję Konwencja W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ludzie I też, nawet, mianowicie Król By być Ludzie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:23:16 kai\ die/Teto *iOdae diaTE/kEn a)na\ me/son au)tou= kai\ tou= laou= kai\ tou= basile/Os ei)=nai lao\n tO=| kuri/O|.
2Krn:23:16 kai dieTeto iOdae diaTEkEn ana meson autu kai tu lau kai tu basileOs einai laon tO kyriO.
2Krn:23:16 C VEI_AMI3S N_NSM N1_ASF P A1_ASM RD_GSM C RA_GSM N2_GSM C RA_GSM N3V_GSM V9_PAN N2_ASM RA_DSM N2_DSM
2Krn:23:16 and also, even, namely to make covenant ć covenant up/each/by (+acc) middle he/she/it/same and also, even, namely the people and also, even, namely the king to be people the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:23:16 and he/she/it-was-MAKE COVENANT-ed   covenant (acc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (gen) people (gen) and the (gen) king (gen) to-be people (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
2Krn:23:16 2Krn_23:16_1 2Krn_23:16_2 2Krn_23:16_3 2Krn_23:16_4 2Krn_23:16_5 2Krn_23:16_6 2Krn_23:16_7 2Krn_23:16_8 2Krn_23:16_9 2Krn_23:16_10 2Krn_23:16_11 2Krn_23:16_12 2Krn_23:16_13 2Krn_23:16_14 2Krn_23:16_15 2Krn_23:16_16 2Krn_23:16_17
2Krn:23:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:23:17 καὶ εἰσῆλθεν πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς εἰς οἶκον Βααλ καὶ κατέσπασαν αὐτὸν καὶ τὰ θυσιαστήρια καὶ τὰ εἴδωλα αὐτοῦ ἐλέπτυναν καὶ τὸν Ματθαν ἱερέα τῆς Βααλ ἐθανάτωσαν ἐναντίον τῶν θυσιαστηρίων αὐτοῦ.
2Krn:23:17 And all the people of the land went into the house of Baal, and tore down it and its altars, and they ground his images to powder, and they slew Matthan the priest of Baal before his altars. (2 Chronicles 23:17 Brenton)
2Krn:23:17 Po czym cały lud kraju wyruszył do świątyni Baala i zburzył ją. Ołtarze jego i posągi potłuczono, a Mattana, kapłana Baala, zabito przed ołtarzami. (2 Krn 23:17 BT_4)
2Krn:23:17 καὶ εἰσῆλθεν πᾶς λαὸς τῆς γῆς εἰς οἶκον Βααλ καὶ κατέσπασαν αὐτὸν καὶ τὰ θυσιαστήρια καὶ τὰ εἴδωλα αὐτοῦ ἐλέπτυναν καὶ τὸν Ματθαν ἱερέα τῆς Βααλ ἐθανάτωσαν ἐναντίον τῶν θυσιαστηρίων αὐτοῦ.
2Krn:23:17 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Βάαλ, ὁ καί κατα·σπάω [LXX] (κατα+σπ(α)-, κατα+σπα·σ-, κατα+σπα·σ-, -, -, κατα+σπασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό   καί ὁ ἡ τό Ματθάν, ὁ ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:23:17 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Dom Baal I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie Idol On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Matthan Duchowny Baal By zgładzać Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. On/ona/to/to samo
2Krn:23:17 kai\ ei)sE=lTen pa=s o( lao\s tE=s gE=s ei)s oi)=kon *baal kai\ kate/spasan au)to\n kai\ ta\ TusiastE/ria kai\ ta\ ei)/dOla au)tou= e)le/ptunan kai\ to\n *matTan i(ere/a tE=s *baal e)Tana/tOsan e)nanti/on tO=n TusiastEri/On au)tou=.
2Krn:23:17 kai eisElTen pas ho laos tEs gEs eis oikon baal kai katespasan auton kai ta TysiastEria kai ta eidOla autu eleptynan kai ton matTan hierea tEs baal eTanatOsan enantion tOn TysiastEriOn autu.
2Krn:23:17 C VBI_AAI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF P N2_ASM N_GSF C VAI_AAI3P RD_ASM C RA_APN N2N_APN C RA_APN N2N_APN RD_GSM VAI_AAI3P C RA_ASM N_ASM N3V_ASM RA_GSF N_GSF VAI_AAI3P P RA_GPN N2N_GPN RD_GSM
2Krn:23:17 and also, even, namely to enter every all, each, every, the whole of the people the earth/land into (+acc) house Baal and also, even, namely to ??? he/she/it/same and also, even, namely the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely the idol he/she/it/same ć and also, even, namely the Matthan priest the Baal to put to death in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. he/she/it/same
2Krn:23:17 and he/she/it-ENTER-ed every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (gen) earth/land (gen) into (+acc) house (acc) Baal (indecl) and they-???-ed him/it/same (acc) and the (nom|acc) Holy of Holies (nom|acc|voc) and the (nom|acc) idols (nom|acc|voc) him/it/same (gen)   and the (acc) Matthan (indecl) priest (acc) the (gen) Baal (indecl) they-PUT-ed-TO-DEATH in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) Holy of Holies (gen) him/it/same (gen)
2Krn:23:17 2Krn_23:17_1 2Krn_23:17_2 2Krn_23:17_3 2Krn_23:17_4 2Krn_23:17_5 2Krn_23:17_6 2Krn_23:17_7 2Krn_23:17_8 2Krn_23:17_9 2Krn_23:17_10 2Krn_23:17_11 2Krn_23:17_12 2Krn_23:17_13 2Krn_23:17_14 2Krn_23:17_15 2Krn_23:17_16 2Krn_23:17_17 2Krn_23:17_18 2Krn_23:17_19 2Krn_23:17_20 2Krn_23:17_21 2Krn_23:17_22 2Krn_23:17_23 2Krn_23:17_24 2Krn_23:17_25 2Krn_23:17_26 2Krn_23:17_27 2Krn_23:17_28 2Krn_23:17_29 2Krn_23:17_30 2Krn_23:17_31 2Krn_23:17_32
2Krn:23:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:23:18 καὶ ἐνεχείρησεν Ιωδαε ὁ ἱερεὺς τὰ ἔργα οἴκου κυρίου διὰ χειρὸς ἱερέων καὶ Λευιτῶν καὶ ἀνέστησεν τὰς ἐφημερίας τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν, ἃς διέστειλεν Δαυιδ ἐπὶ τὸν οἶκον κυρίου καὶ ἀνενέγκαι ὁλοκαυτώματα κυρίῳ, καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Μωυσῆ, ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἐν ᾠδαῖς διὰ χειρὸς Δαυιδ.
2Krn:23:18 And Jodae the priest committed the works of the house of the Lord into the and of the priests and Levites, and he re-established the courses of the priests and Levites which David appointed over the house of the Lord, and he appointed them to offer whole-burnt-offerings to the Lord, as it is written in the law of Moses, with gladness, and with songs by the hand of David. (2 Chronicles 23:18 Brenton)
2Krn:23:18 I Jojada ustanowił straż dla świątyni Pańskiej z kapłanów i lewitów, których Dawid podzielił na zmiany w świątyni Pańskiej, aby składali Panu całopalenia, jak napisano w prawie Mojżeszowym, wśród wesela i śpiewów, według rozporządzeń Dawidowych. (2 Krn 23:18 BT_4)
2Krn:23:18 καὶ ἐνεχείρησεν Ιωδαε ἱερεὺς τὰ ἔργα οἴκου κυρίου διὰ χειρὸς ἱερέων καὶ Λευιτῶν καὶ ἀνέστησεν τὰς ἐφημερίας τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν, ἃς διέστειλεν Δαυιδ ἐπὶ τὸν οἶκον κυρίου καὶ ἀνενέγκαι ὁλοκαυτώματα κυρίῳ, καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Μωυσῆ, ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἐν ᾠδαῖς διὰ χειρὸς Δαυιδ.
2Krn:23:18 καί     ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] διά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἱερεύς, -έως, ὁ καί Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό ἐφ·ημερία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καθ·ώς γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν νόμος, -ου, ὁ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐν εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καί ἐν ᾠδή, -ῆς, ἡ διά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
2Krn:23:18 I też, nawet, mianowicie Duchowny Praca Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ręka Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Bieg {Kurs} Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita Kto/, który/, który Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) David Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Ofiara spalana [zobacz holokaust] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawo Mojżesz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wesołość I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oda Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ręka David
2Krn:23:18 kai\ e)neCHei/rEsen *iOdae o( i(ereu\s ta\ e)/rga oi)/kou kuri/ou dia\ CHeiro\s i(ere/On kai\ *leuitO=n kai\ a)ne/stEsen ta\s e)fEmeri/as tO=n i(ere/On kai\ tO=n *leuitO=n, a(/s die/steilen *dauid e)pi\ to\n oi)=kon kuri/ou kai\ a)nene/gkai o(lokautO/mata kuri/O|, kaTO\s ge/graptai e)n no/mO| *mousE=, e)n eu)frosu/nE| kai\ e)n O)|dai=s dia\ CHeiro\s *dauid.
2Krn:23:18 kai eneCHeirEsen iOdae ho hiereus ta erga oiku kyriu dia CHeiros hiereOn kai leuitOn kai anestEsen tas efEmerias tOn hiereOn kai tOn leuitOn, has diesteilen dauid epi ton oikon kyriu kai anenenkai holokautOmata kyriO, kaTOs gegraptai en nomO musE, en eufrosynE kai en Odais dia CHeiros dauid.
2Krn:23:18 C VAI_AAI3S N_NSM RA_NSM N3V_NSM RA_APN N2N_APN N2_GSM N2_GSM P N3_GSF N3V_GPM C N1M_GPM C VAI_AAI3S RA_APF N1A_APF RA_GPM N3V_GPM C RA_GPM N1M_GPM RR_APF VAI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N2_ASM N2_GSM C VA_AAN N3M_APN N2_DSM D VP_XMI3S P N2_DSM N1M_GSM P N1_DSF C P N1_DPF P N3_GSF N_GSM
2Krn:23:18 and also, even, namely ć ć the priest the work house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) hand priest and also, even, namely Levite and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect the course the priest and also, even, namely the Levite who/whom/which to ??? (restrict, isolate, distinct) David upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state burnt offering [see holocaust] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as accordingly [according to how/in accordance with how] to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among law Moses in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cheerfulness and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ode because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) hand David
2Krn:23:18 and     the (nom) priest (nom) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) because of (+acc), through (+gen) hand (gen) priests (gen) and Levites (gen) and he/she/it-STand-ed-UP the (acc) course (gen), courses (acc) the (gen) priests (gen) and the (gen) Levites (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-???-ed David (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and to-BRING UP, be-you(sg)-BRING UP-ed!, he/she/it-happens-to-BRING UP (opt) burnt offerings (nom|acc|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) as accordingly he/she/it-has-been-WRITE-ed in/among/by (+dat) law (dat) Moses (gen, voc) in/among/by (+dat) cheerfulness (dat) and in/among/by (+dat) odes (dat) because of (+acc), through (+gen) hand (gen) David (indecl)
2Krn:23:18 2Krn_23:18_1 2Krn_23:18_2 2Krn_23:18_3 2Krn_23:18_4 2Krn_23:18_5 2Krn_23:18_6 2Krn_23:18_7 2Krn_23:18_8 2Krn_23:18_9 2Krn_23:18_10 2Krn_23:18_11 2Krn_23:18_12 2Krn_23:18_13 2Krn_23:18_14 2Krn_23:18_15 2Krn_23:18_16 2Krn_23:18_17 2Krn_23:18_18 2Krn_23:18_19 2Krn_23:18_20 2Krn_23:18_21 2Krn_23:18_22 2Krn_23:18_23 2Krn_23:18_24 2Krn_23:18_25 2Krn_23:18_26 2Krn_23:18_27 2Krn_23:18_28 2Krn_23:18_29 2Krn_23:18_30 2Krn_23:18_31 2Krn_23:18_32 2Krn_23:18_33 2Krn_23:18_34 2Krn_23:18_35 2Krn_23:18_36 2Krn_23:18_37 2Krn_23:18_38 2Krn_23:18_39 2Krn_23:18_40 2Krn_23:18_41 2Krn_23:18_42 2Krn_23:18_43 2Krn_23:18_44 2Krn_23:18_45 2Krn_23:18_46 2Krn_23:18_47
2Krn:23:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:23:19 καὶ ἔστησαν οἱ πυλωροὶ ἐπὶ τὰς πύλας οἴκου κυρίου, καὶ οὐκ εἰσελεύσεται ἀκάθαρτος εἰς πᾶν πρᾶγμα.
2Krn:23:19 And the porters stood at the gates of the house of the Lord, that no one unclean in any respect should enter in. (2 Chronicles 23:19 Brenton)
2Krn:23:19 Ustanowił też odźwiernych przy bramach świątyni Pańskiej, aby przypadkiem nie wszedł tam ktoś nieczysty. (2 Krn 23:19 BT_4)
2Krn:23:19 καὶ ἔστησαν οἱ πυλωροὶ ἐπὶ τὰς πύλας οἴκου κυρίου, καὶ οὐκ εἰσελεύσεται ἀκάθαρτος εἰς πᾶν πρᾶγμα.
2Krn:23:19 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀ·κάθαρτος -ον εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρᾶγμα[τ], -ατος, τό
2Krn:23:19 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wchodzić Nieczysty (nieczysty) Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Sprawa [zobacz pragmatyczny]
2Krn:23:19 kai\ e)/stEsan oi( pulOroi\ e)pi\ ta\s pu/las oi)/kou kuri/ou, kai\ ou)k ei)seleu/setai a)ka/Tartos ei)s pa=n pra=gma.
2Krn:23:19 kai estEsan hoi pylOroi epi tas pylas oiku kyriu, kai uk eiseleusetai akaTartos eis pan pragma.
2Krn:23:19 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM P RA_APF N1_APF N2_GSM N2_GSM C D VF_FMI3S A1B_NSM P A3_ASN N3M_ASN
2Krn:23:19 and also, even, namely to cause to stand the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the gate house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to enter unclean (impure) into (+acc) every all, each, every, the whole of matter [see pragmatic]
2Krn:23:19 and they-CAUSE-ed-TO-STand the (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) gates (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) and not he/she/it-will-be-ENTER-ed unclean ([Adj] nom) into (+acc) every (nom|acc|voc) matter (nom|acc|voc)
2Krn:23:19 2Krn_23:19_1 2Krn_23:19_2 2Krn_23:19_3 2Krn_23:19_4 2Krn_23:19_5 2Krn_23:19_6 2Krn_23:19_7 2Krn_23:19_8 2Krn_23:19_9 2Krn_23:19_10 2Krn_23:19_11 2Krn_23:19_12 2Krn_23:19_13 2Krn_23:19_14 2Krn_23:19_15 2Krn_23:19_16
2Krn:23:19 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:23:20 καὶ ἔλαβεν τοὺς πατριάρχας καὶ τοὺς δυνατοὺς καὶ τοὺς ἄρχοντας τοῦ λαοῦ καὶ πάντα τὸν λαὸν τῆς γῆς καὶ ἀνεβίβασαν τὸν βασιλέα εἰς οἶκον κυρίου, καὶ εἰσῆλθεν διὰ τῆς πύλης τῆς ἐσωτέρας εἰς τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως, καὶ ἐκάθισαν τὸν βασιλέα ἐπὶ τὸν θρόνον τῆς βασιλείας.
2Krn:23:20 And he took the heads of families, and the mighty men, and the chiefs of the people, and all the people of the land, and they conducted the king into the house of the Lord; and he went through the inner gate into the king's house, and they seated the king on the throne of the kingdom. (2 Chronicles 23:20 Brenton)
2Krn:23:20 Następnie wziął setników, możnych, rządców ludu oraz cały lud kraju i wyprowadził króla ze świątyni. Potem wkroczyli przez Bramę Wyższą do pałacu królewskiego i posadzili króla na tronie królewskim. (2 Krn 23:20 BT_4)
2Krn:23:20 καὶ ἔλαβεν τοὺς πατριάρχας καὶ τοὺς δυνατοὺς καὶ τοὺς ἄρχοντας τοῦ λαοῦ καὶ πάντα τὸν λαὸν τῆς γῆς καὶ ἀνεβίβασαν τὸν βασιλέα εἰς οἶκον κυρίου, καὶ εἰσῆλθεν διὰ τῆς πύλης τῆς ἐσωτέρας εἰς τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως, καὶ ἐκάθισαν τὸν βασιλέα ἐπὶ τὸν θρόνον τῆς βασιλείας.
2Krn:23:20 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό πατρι·άρχης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό δυνατός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἀνα·βιβάζω (ανα+βιβαζ-, ανα+βιβ(α)·[σ]-/ανα+βιβα·σ-, ανα+βιβα·σ-, -, -, ανα+βιβασ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) διά ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἐσώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔσω) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ
2Krn:23:20 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Patriarcha I też, nawet, mianowicie Zdolny I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się Ludzie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By ciągnąć (zmieniaj kierunek) Król Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By wchodzić Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Brama Wewnętrzny Do (+przyspieszenie) Dom Król I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron Królestwo
2Krn:23:20 kai\ e)/laben tou\s patria/rCHas kai\ tou\s dunatou\s kai\ tou\s a)/rCHontas tou= laou= kai\ pa/nta to\n lao\n tE=s gE=s kai\ a)nebi/basan to\n basile/a ei)s oi)=kon kuri/ou, kai\ ei)sE=lTen dia\ tE=s pu/lEs tE=s e)sOte/ras ei)s to\n oi)=kon tou= basile/Os, kai\ e)ka/Tisan to\n basile/a e)pi\ to\n Tro/non tE=s basilei/as.
2Krn:23:20 kai elaben tus patriarCHas kai tus dynatus kai tus arCHontas tu lau kai panta ton laon tEs gEs kai anebibasan ton basilea eis oikon kyriu, kai eisElTen dia tEs pylEs tEs esOteras eis ton oikon tu basileOs, kai ekaTisan ton basilea epi ton Tronon tEs basileias.
2Krn:23:20 C VBI_AAI3S RA_APM N1M_APM C RA_APM A1_APM C RA_APM N3_APM RA_GSM N2_GSM C A3_ASM RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1_GSF C VAI_AAI3P RA_ASM N3V_ASM P N2_ASM N2_GSM C VBI_AAI3S P RA_GSF N1_GSF RA_GSF A1A_GSFC P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3V_GSM C VAI_AAI3P RA_ASM N3V_ASM P RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1A_GSF
2Krn:23:20 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the patriarch and also, even, namely the capable and also, even, namely the ruler; to begin the people and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people the earth/land and also, even, namely to draw (haul) the king into (+acc) house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to enter because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the gate the inner into (+acc) the house the king and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge the king upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throne the kingdom
2Krn:23:20 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc) patriarchs (acc) and the (acc) capable ([Adj] acc) and the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) the (gen) people (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) people (acc) the (gen) earth/land (gen) and they-DRAW-ed the (acc) king (acc) into (+acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-ENTER-ed because of (+acc), through (+gen) the (gen) gate (gen) the (gen) inner ([Adj] acc, gen) into (+acc) the (acc) house (acc) the (gen) king (gen) and they-SIT DOWN-ed the (acc) king (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) throne (acc) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc)
2Krn:23:20 2Krn_23:20_1 2Krn_23:20_2 2Krn_23:20_3 2Krn_23:20_4 2Krn_23:20_5 2Krn_23:20_6 2Krn_23:20_7 2Krn_23:20_8 2Krn_23:20_9 2Krn_23:20_10 2Krn_23:20_11 2Krn_23:20_12 2Krn_23:20_13 2Krn_23:20_14 2Krn_23:20_15 2Krn_23:20_16 2Krn_23:20_17 2Krn_23:20_18 2Krn_23:20_19 2Krn_23:20_20 2Krn_23:20_21 2Krn_23:20_22 2Krn_23:20_23 2Krn_23:20_24 2Krn_23:20_25 2Krn_23:20_26 2Krn_23:20_27 2Krn_23:20_28 2Krn_23:20_29 2Krn_23:20_30 2Krn_23:20_31 2Krn_23:20_32 2Krn_23:20_33 2Krn_23:20_34 2Krn_23:20_35 2Krn_23:20_36 2Krn_23:20_37 2Krn_23:20_38 2Krn_23:20_39 2Krn_23:20_40 2Krn_23:20_41 2Krn_23:20_42 2Krn_23:20_43 2Krn_23:20_44 2Krn_23:20_45 2Krn_23:20_46
2Krn:23:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:23:21 καὶ ηὐφράνθη πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς, καὶ ἡ πόλις ἡσύχασεν· καὶ τὴν Γοθολιαν ἐθανάτωσαν μαχαίρᾳ.
2Krn:23:21 And all the people of the land rejoiced; and the city was quiet: and they slew Gotholia. (2 Chronicles 23:21 Brenton)
2Krn:23:21 Cały lud kraju radował się, a miasto zażywało spokoju. Atalię zaś zabito mieczem. (2 Krn 23:21 BT_4)
2Krn:23:21 καὶ ηὐφράνθη πᾶς λαὸς τῆς γῆς, καὶ πόλις ἡσύχασεν· καὶ τὴν Γοθολιαν ἐθανάτωσαν μαχαίρᾳ.
2Krn:23:21 καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἡσυχάζω (ησυχαζ-, ησυχα·σ-, ησυχα·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό   θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία)
2Krn:23:21 I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Miasto By uspokajać się ize I też, nawet, mianowicie By zgładzać Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????”
2Krn:23:21 kai\ Eu)fra/nTE pa=s o( lao\s tE=s gE=s, kai\ E( po/lis E(su/CHasen· kai\ tE\n *goTolian e)Tana/tOsan maCHai/ra|.
2Krn:23:21 kai EufranTE pas ho laos tEs gEs, kai hE polis hEsyCHasen· kai tEn goTolian eTanatOsan maCHaira.
2Krn:23:21 C VCI_API3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF C RA_NSF N3I_NSF VA_AAI3P C RA_ASF N1_ASF VAI_AAI3P N1A_DSF
2Krn:23:21 and also, even, namely to celebrate/be merry every all, each, every, the whole of the people the earth/land and also, even, namely the city to quiet-ize and also, even, namely the ć to put to death sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός”
2Krn:23:21 and he/she/it-was-CELEBRATE/BE-ed-MERRY every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (gen) earth/land (gen) and the (nom) city (nom) he/she/it-QUIET-IZE-ed and the (acc)   they-PUT-ed-TO-DEATH sacrificial knife (dat)
2Krn:23:21 2Krn_23:21_1 2Krn_23:21_2 2Krn_23:21_3 2Krn_23:21_4 2Krn_23:21_5 2Krn_23:21_6 2Krn_23:21_7 2Krn_23:21_8 2Krn_23:21_9 2Krn_23:21_10 2Krn_23:21_11 2Krn_23:21_12 2Krn_23:21_13 2Krn_23:21_14 2Krn_23:21_15 2Krn_23:21_16
2Krn:23:21 x x x x x x x x x x x x x x x x