2Mch:10:1 Μακκαβαῖος δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τοῦ κυρίου προάγοντος αὐτοὺς τὸ μὲν ἱερὸν ἐκομίσαντο καὶ τὴν πόλιν,
2Mch:10:1 Now Maccabeus and his company, the Lord guiding them, recovered the temple and the city: (2 Maccabees 10:1 Brenton)
2Mch:10:1 Machabeusz, a z nim jego ludzie, pod wodzą Pana zdobyli świątynię i miasto, (2 Mch 10:1 BT_4)
2Mch:10:1 Μακκαβαῖος δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τοῦ κυρίου προάγοντος αὐτοὺς τὸ μὲν ἱερὸν ἐκομίσαντο καὶ τὴν πόλιν,
2Mch:10:1   δέ καί ὁ ἡ τό σύν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] προ·άγω (προ+αγ-, προ+αξ-, 2nd προ+αγαγ-, -, -, προ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μέν ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) κομίζω (κομιζ-, κομι(ε)·[σ]-/κομι·σ-, κομι·σ-, -, κεκομισ-, -) καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
2Mch:10:1 zaś I też, nawet, mianowicie Razem z/włączając (+dat) On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By iść przodem On/ona/to/to samo Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' By stręczyć do nierządu I też, nawet, mianowicie Miasto
2Mch:10:1 *makkabai=os de\ kai\ oi( su\n au)tO=| tou= kuri/ou proa/gontos au)tou\s to\ me\n i(ero\n e)komi/santo kai\ tE\n po/lin,
2Mch:10:1 makkabaios de kai hoi syn autO tu kyriu proagontos autus to men hieron ekomisanto kai tEn polin,
2Mch:10:1 N2_NSM x C RA_NPM P RD_DSM RA_GSM N2_GSM V1_PAPGSM RD_APM RA_ASN x N2N_ASN VAI_AMI3P C RA_ASF N3I_ASF
2Mch:10:1 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the together with/including (+dat) he/she/it/same the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to precede he/she/it/same the indeed (yet, certainly, surely) sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ to procure and also, even, namely the city
2Mch:10:1   Yet and the (nom) together with/including (+dat) him/it/same (dat) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) while PRECEDE-ing (gen) them/same (acc) the (nom|acc) indeed sanctuary (nom|acc|voc); sacred ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-were-PROCURE-ed and the (acc) city (acc)
2Mch:10:1 2Mch_10:1_1 2Mch_10:1_2 2Mch_10:1_3 2Mch_10:1_4 2Mch_10:1_5 2Mch_10:1_6 2Mch_10:1_7 2Mch_10:1_8 2Mch_10:1_9 2Mch_10:1_10 2Mch_10:1_11 2Mch_10:1_12 2Mch_10:1_13 2Mch_10:1_14 2Mch_10:1_15 2Mch_10:1_16 2Mch_10:1_17
2Mch:10:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:10:2 τοὺς δὲ κατὰ τὴν ἀγορὰν βωμοὺς ὑπὸ τῶν ἀλλοφύλων δεδημιουργημένους, ἔτι δὲ τεμένη καθεῖλαν
2Mch:10:2 But the altars which the heathen had built in the open street, and also the chapels, they pulled down. (2 Maccabees 10:2 Brenton)
2Mch:10:2 znieśli ustawione na placu przez obcokrajowców ołtarze i gaje. (2 Mch 10:2 BT_4)
2Mch:10:2 τοὺς δὲ κατὰ τὴν ἀγορὰν βωμοὺς ὑπὸ τῶν ἀλλοφύλων δεδημιουργημένους, ἔτι δὲ τεμένη καθεῖλαν
2Mch:10:2 ὁ ἡ τό δέ κατά ὁ ἡ τό ἀγορά, -ᾶς, ἡ βωμός, -οῦ, ὁ ὑπό ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον   ἔτι δέ   καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-)
2Mch:10:2 zaś W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Rynek Ołtarz Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obcy Jeszcze/jeszcze zaś By zdejmować czyść
2Mch:10:2 tou\s de\ kata\ tE\n a)gora\n bOmou\s u(po\ tO=n a)llofu/lOn dedEmiourgEme/nous, e)/ti de\ teme/nE kaTei=lan
2Mch:10:2 tus de kata tEn agoran bOmus hypo tOn allofylOn dedEmiurgEmenus, eti de temenE kaTeilan
2Mch:10:2 RA_APM x P RA_ASF N1A_ASF N2_APM P RA_GPM A1B_GPM VM_XMPAPM D x N3E_APN VA_AAN
2Mch:10:2 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the market altar under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the foreign ć yet/still δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to take down purge
2Mch:10:2 the (acc) Yet down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) market (acc) altars (acc) under (+acc), by (+gen) the (gen) foreign ([Adj] gen)   yet/still Yet   they-TAKE-ed-DOWN
2Mch:10:2 2Mch_10:2_1 2Mch_10:2_2 2Mch_10:2_3 2Mch_10:2_4 2Mch_10:2_5 2Mch_10:2_6 2Mch_10:2_7 2Mch_10:2_8 2Mch_10:2_9 2Mch_10:2_10 2Mch_10:2_11 2Mch_10:2_12 2Mch_10:2_13 2Mch_10:2_14
2Mch:10:2 x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:10:3 καὶ τὸν νεὼ καθαρίσαντες ἕτερον θυσιαστήριον ἐποίησαν καὶ πυρώσαντες λίθους καὶ πῦρ ἐκ τούτων λαβόντες ἀνήνεγκαν θυσίας μετὰ διετῆ χρόνον καὶ θυμίαμα καὶ λύχνους καὶ τῶν ἄρτων τὴν πρόθεσιν ἐποιήσαντο.
2Mch:10:3 And having cleansed the temple they made another altar, and striking stones they took fire out of them, and offered a sacrifice after two years, and set forth incense, and lights, and shewbread. (2 Maccabees 10:3 Brenton)
2Mch:10:3 Po oczyszczeniu świątyni zbudowali nowy ołtarz, wykrzesali ogień z kamieni, a potem wziąwszy ten ogień, złożyli ofiarę, po dwóch latach przerw; rozniecili ogień na ołtarzu kadzenia i zapalili lampy oraz wyłożyli chleb. (2 Mch 10:3 BT_4)
2Mch:10:3 καὶ τὸν νεὼ καθαρίσαντες ἕτερον θυσιαστήριον ἐποίησαν καὶ πυρώσαντες λίθους καὶ πῦρ ἐκ τούτων λαβόντες ἀνήνεγκαν θυσίας μετὰ διετῆ χρόνον καὶ θυμίαμα καὶ λύχνους καὶ τῶν ἄρτων τὴν πρόθεσιν ἐποιήσαντο.
2Mch:10:3 καί ὁ ἡ τό   καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) θυσιαστήριον, -ου, τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί πυρόω (πυρ(ο)-, πυρω·σ-, πυρω·σ-, -, πεπυρω-, πυρω·θ-) λίθος, -ου, ὁ καί πῦρ, -ρός, τό ἐκ οὗτος αὕτη τοῦτο λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) θυσία, -ας, ἡ μετά δι·ετής -ές χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) καί θυμίαμα[τ], -ατος, τό καί λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός) καί ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πρό·θεσις, -εως, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
2Mch:10:3 I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj Inny Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By palić się Kamień I też, nawet, mianowicie Ogień Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Ofiara gnębią, poświęcają Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym  Dwuletniego okresu Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). I też, nawet, mianowicie Kadzidło I też, nawet, mianowicie Lampa I też, nawet, mianowicie Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Obecności/cel By czynić/rób
2Mch:10:3 kai\ to\n neO\ kaTari/santes e(/teron TusiastE/rion e)poi/Esan kai\ purO/santes li/Tous kai\ pu=r e)k tou/tOn labo/ntes a)nE/negkan Tusi/as meta\ dietE= CHro/non kai\ Tumi/ama kai\ lu/CHnous kai\ tO=n a)/rtOn tE\n pro/Tesin e)poiE/santo.
2Mch:10:3 kai ton neO kaTarisantes heteron TysiastErion epoiEsan kai pyrOsantes liTus kai pyr ek tutOn labontes anEnenkan Tysias meta dietE CHronon kai Tymiama kai lyCHnus kai tOn artOn tEn proTesin epoiEsanto.
2Mch:10:3 C RA_ASM N2_ASM VA_AAPNPM A1A_ASN N2N_ASN VAI_AAI3P C VA_AAPNPM N2_APM C N3_ASN P RD_GPM VB_AAPNPM VAI_AAI3P N1A_APF P A3H_ASM N2_ASM C N3M_ASN C N2_APM C RA_GPM N2_GPM RA_ASF N3I_ASF VAI_AMI3P
2Mch:10:3 and also, even, namely the ć to purify cleanse other sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. to do/make and also, even, namely to burn stone and also, even, namely fire out of (+gen) ἐξ before vowels this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state sacrifice victimize, immolate after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing of a two-year period time – a specific time (specified time) or space of time (a while). and also, even, namely incense and also, even, namely lamp and also, even, namely the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. the presence/purpose to do/make
2Mch:10:3 and the (acc)   upon PURIFIED-ing (nom|voc) other (acc, nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) they-DO/MAKE-ed and upon BURN-ing (nom|voc) stones (acc) and fire (nom|acc|voc) out of (+gen) these (gen) upon TAKE HOLD OF-ing (nom|voc) they-BRING UP-ed sacrifice (gen), sacrificial (acc) after (+acc), with (+gen) of a two-year period ([Adj] acc, nom|acc|voc) time (acc) and incense (nom|acc|voc) and lamps (acc) and the (gen) [loaves of] bread (gen) the (acc) presence/purpose (acc) they-were-DO/MAKE-ed
2Mch:10:3 2Mch_10:3_1 2Mch_10:3_2 2Mch_10:3_3 2Mch_10:3_4 2Mch_10:3_5 2Mch_10:3_6 2Mch_10:3_7 2Mch_10:3_8 2Mch_10:3_9 2Mch_10:3_10 2Mch_10:3_11 2Mch_10:3_12 2Mch_10:3_13 2Mch_10:3_14 2Mch_10:3_15 2Mch_10:3_16 2Mch_10:3_17 2Mch_10:3_18 2Mch_10:3_19 2Mch_10:3_20 2Mch_10:3_21 2Mch_10:3_22 2Mch_10:3_23 2Mch_10:3_24 2Mch_10:3_25 2Mch_10:3_26 2Mch_10:3_27 2Mch_10:3_28 2Mch_10:3_29 2Mch_10:3_30
2Mch:10:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:10:4 ταῦτα δὲ ποιήσαντες ἠξίωσαν τὸν κύριον πεσόντες ἐπὶ κοιλίαν μηκέτι περιπεσεῖν τοιούτοις κακοῖς, ἀλλ’ ἐάν ποτε καὶ ἁμάρτωσιν, ὑπ’ αὐτοῦ μετὰ ἐπιεικείας παιδεύεσθαι καὶ μὴ βλασφήμοις καὶ βαρβάροις ἔθνεσιν παραδίδοσθαι.
2Mch:10:4 When that was done, they fell flat down, and besought the Lord that they might come no more into such troubles; but if they sinned any more against him, that he himself would chasten them with mercy, and that they might not be delivered unto the blasphemous and barbarous nations. (2 Maccabees 10:4 Brenton)
2Mch:10:4 Gdy to zostało dokonane, upadli całym ciałem przed Panem i błagali, aby już nigdy nie dozwolił im popaść w takie nieszczęścia, ale jeżeliby kiedy zgrzeszyli, żeby ich łagodnie skarcił, a nie wydawał bluźnierczym i barbarzyńskim narodom. (2 Mch 10:4 BT_4)
2Mch:10:4 ταῦτα δὲ ποιήσαντες ἠξίωσαν τὸν κύριον πεσόντες ἐπὶ κοιλίαν μηκέτι περιπεσεῖν τοιούτοις κακοῖς, ἀλλ’ ἐάν ποτε καὶ ἁμάρτωσιν, ὑπ’ αὐτοῦ μετὰ ἐπιεικείας παιδεύεσθαι καὶ μὴ βλασφήμοις καὶ βαρβάροις ἔθνεσιν παραδίδοσθαι.
2Mch:10:4 οὗτος αὕτη τοῦτο δέ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί κοιλία, -ας, ἡ μηκέτι (μή ἔτι) περι·πίπτω (περι+πιπτ-, περι+πεσ(ε)·[σ]-, 2nd περι+πεσ-, -, -, -) τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ἀλλά ἐάν (εἰ ἄν) ποτέ[2] καί ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ὑπό αὐτός αὐτή αὐτό μετά ἐπι·είκεια, -ας, ἡ παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) καί μή βλάσ·φημος -ον; βλασ·φημέω (βλασφημ(ε)-, -, βλασφημη·σ-, -, -, βλασφημη·θ-) καί βάρβαρος -ον ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-)
2Mch:10:4 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] zaś By czynić/rób By uważać godny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brzuch Już nie By spotykać [obok spadaj] Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla Ale Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Raz I też, nawet, mianowicie By grzeszyć Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Łaska Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, I też, nawet, mianowicie Nie Bluźnienie; by bluźnić/mów lekceważąco/mów zły {chory} z I też, nawet, mianowicie Barbarzyński Naród [zobacz etniczny] By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę
2Mch:10:4 tau=ta de\ poiE/santes E)Xi/Osan to\n ku/rion peso/ntes e)pi\ koili/an mEke/ti peripesei=n toiou/tois kakoi=s, a)ll’ e)a/n pote kai\ a(ma/rtOsin, u(p’ au)tou= meta\ e)pieikei/as paideu/esTai kai\ mE\ blasfE/mois kai\ barba/rois e)/Tnesin paradi/dosTai.
2Mch:10:4 tauta de poiEsantes EXiOsan ton kyrion pesontes epi koilian mEketi peripesein toiutois kakois, all’ ean pote kai hamartOsin, hyp’ autu meta epieikeias paideuesTai kai mE blasfEmois kai barbarois eTnesin paradidosTai.
2Mch:10:4 RD_APN x VA_AAPNPM VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM VF_FAPNPM P N1A_ASF D VB_AAN A1_DPM A1_DPM C C D C VB_AAS3P P RD_GSM P N1A_GSF V1_PMN C D A1B_DPN C A1B_DPN N3E_DPN V8_PMN
2Mch:10:4 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to do/make to deem worthy the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing belly no longer to encounter [beside-fall] such as this kind such, like [τοσαυτην] wickedly to do evil; to make things difficult for but if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] once and also, even, namely to sin under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing clemency to chastened correct, discipline, train, teach, educate, and also, even, namely not blaspheming; to blaspheme/disparage/speak ill of and also, even, namely barbaric nation [see ethnic] to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine
2Mch:10:4 these (nom|acc) Yet upon DO/MAKE-ing (nom|voc) they-DEEM-ed-WORTHY the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) upon FALL-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) belly (acc) no longer to-will-ENCOUNTER, to-ENCOUNTER such as this kind (dat) wickedly ([Adj] dat); you(sg)-are-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-should-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-happen-to-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (opt) but if-ever once and they-should-SIN under (+acc), by (+gen) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) clemency (gen), clemencies (acc) to-be-being-CHASTENED-ed and not blaspheming ([Adj] dat); you(sg)-happen-to-be-BLASPHEME/DISPARAGE/SPEAK-ing-ILL-OF (opt) and barbaric ([Adj] dat) nations (dat) to-be-being-Hand OVER-ed
2Mch:10:4 2Mch_10:4_1 2Mch_10:4_2 2Mch_10:4_3 2Mch_10:4_4 2Mch_10:4_5 2Mch_10:4_6 2Mch_10:4_7 2Mch_10:4_8 2Mch_10:4_9 2Mch_10:4_10 2Mch_10:4_11 2Mch_10:4_12 2Mch_10:4_13 2Mch_10:4_14 2Mch_10:4_15 2Mch_10:4_16 2Mch_10:4_17 2Mch_10:4_18 2Mch_10:4_19 2Mch_10:4_20 2Mch_10:4_21 2Mch_10:4_22 2Mch_10:4_23 2Mch_10:4_24 2Mch_10:4_25 2Mch_10:4_26 2Mch_10:4_27 2Mch_10:4_28 2Mch_10:4_29 2Mch_10:4_30
2Mch:10:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:10:5 ἐν ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ὁ νεὼς ὑπὸ ἀλλοφύλων ἐβεβηλώθη, συνέβη κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν τὸν καθαρισμὸν γενέσθαι τοῦ ναοῦ, τῇ πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ αὐτοῦ μηνός, ὅς ἐστιν Χασελευ.
2Mch:10:5 Now upon the same day that the strangers profaned the temple, on the very same day it was cleansed again, even the five and twentieth day of the same month, which is Casleu. (2 Maccabees 10:5 Brenton)
2Mch:10:5 Wypadło zaś tak, że w tym samym dniu, w którym świątynia był zbezczeszczona przez obcokrajowców, została ona oczyszczona, dwudziestego piątego tego samego miesiąca, którym jest Kislew. (2 Mch 10:5 BT_4)
2Mch:10:5 ἐν δὲ ἡμέρᾳ νεὼς ὑπὸ ἀλλοφύλων ἐβεβηλώθη, συνέβη κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν τὸν καθαρισμὸν γενέσθαι τοῦ ναοῦ, τῇ πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ αὐτοῦ μηνός, ὅς ἐστιν Χασελευ.
2Mch:10:5 ἐν ὅς ἥ ὅ δέ ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ναῦς, νεώς, ἡ ὑπό ἀλλό·φυλος -ον βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) συμ·βαίνω (συν+βαιν-, συν+βη·σ-, 2nd ath. συν+β(η)-/ath. συν+β(α)-, συν+βεβη·κ-, -, -) κατά ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό καθαρισμός, -οῦ, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) ὁ ἡ τό πέμπτος -η -ον καί   ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό μήν[2], μηνός, ὁ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)  
2Mch:10:5 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który zaś Dzień Statek Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obcy By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) By zdarzać się zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} precz, zdarzać się, zdarzać się, zdarzać się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Dzień Oczyszczanie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Świątynia {Skroń} Piąty I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Miesiąc Kto/, który/, który By być
2Mch:10:5 e)n E(=| de\ E(me/ra| o( neO\s u(po\ a)llofu/lOn e)bebElO/TE, sune/bE kata\ tE\n au)tE\n E(me/ran to\n kaTarismo\n gene/sTai tou= naou=, tE=| pe/mptE| kai\ ei)ka/di tou= au)tou= mEno/s, o(/s e)stin *CHaseleu.
2Mch:10:5 en hE de hEmera ho neOs hypo allofylOn ebebElOTE, synebE kata tEn autEn hEmeran ton kaTarismon genesTai tu nau, tE pemptE kai eikadi tu autu mEnos, hos estin CHaseleu.
2Mch:10:5 P RR_DSF x N1A_DSF RA_NSM N2_NSM P A1B_GPM VCI_API3S VZI_AAI3S P RA_ASF RD_ASF N1A_ASF RA_ASM N2_ASM VB_AMN RA_GSM N2_GSM RA_DSF A1_DSF C N3D_DSF RA_GSM RD_GSM N3_GSM RR_NSM V9_PAI3S N_NS
2Mch:10:5 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] day the ship under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing foreign to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) to happen pass off, occur, fortune, come about down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the he/she/it/same day the purification to become become, happen the temple the fifth and also, even, namely ć the he/she/it/same month who/whom/which to be ć
2Mch:10:5 in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) Yet day (dat) the (nom) ship (gen) under (+acc), by (+gen) foreign ([Adj] gen) he/she/it-was-DEFILE-ed he/she/it-HAPPEN-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) her/it/same (acc) day (acc) the (acc) purification (acc) to-be-BECOME-ed the (gen) temple (gen) the (dat) fifth (dat) and   the (gen) him/it/same (gen) month (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-is  
2Mch:10:5 2Mch_10:5_1 2Mch_10:5_2 2Mch_10:5_3 2Mch_10:5_4 2Mch_10:5_5 2Mch_10:5_6 2Mch_10:5_7 2Mch_10:5_8 2Mch_10:5_9 2Mch_10:5_10 2Mch_10:5_11 2Mch_10:5_12 2Mch_10:5_13 2Mch_10:5_14 2Mch_10:5_15 2Mch_10:5_16 2Mch_10:5_17 2Mch_10:5_18 2Mch_10:5_19 2Mch_10:5_20 2Mch_10:5_21 2Mch_10:5_22 2Mch_10:5_23 2Mch_10:5_24 2Mch_10:5_25 2Mch_10:5_26 2Mch_10:5_27 2Mch_10:5_28 2Mch_10:5_29
2Mch:10:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:10:6 καὶ μετ’ εὐφροσύνης ἦγον ἡμέρας ὀκτὼ σκηνωμάτων τρόπον μνημονεύοντες ὡς πρὸ μικροῦ χρόνου τὴν τῶν σκηνῶν ἑορτὴν ἐν τοῖς ὄρεσιν καὶ ἐν τοῖς σπηλαίοις θηρίων τρόπον ἦσαν νεμόμενοι.
2Mch:10:6 And they kept the eight days with gladness, as in the feast of the tabernacles, remembering that not long afore they had held the feast of the tabernacles, when as they wandered in the mountains and dens like beasts. (2 Maccabees 10:6 Brenton)
2Mch:10:6 Z radością obchodzili uroczystość przez osiem dni na wzór Święta Namiotów, przypominając sobie, jak krótko przedtem Święto Namiotów obchodzili w górach i w grotach na podobieństwo dzikich zwierząt. (2 Mch 10:6 BT_4)
2Mch:10:6 καὶ μετ’ εὐφροσύνης ἦγον ἡμέρας ὀκτὼ σκηνωμάτων τρόπον μνημονεύοντες ὡς πρὸ μικροῦ χρόνου τὴν τῶν σκηνῶν ἑορτὴν ἐν τοῖς ὄρεσιν καὶ ἐν τοῖς σπηλαίοις θηρίων τρόπον ἦσαν νεμόμενοι.
2Mch:10:6 καί μετά εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ ὀκτώ σκήνωμα[τ], -ατος, τό τρόπος, -ου, ὁ μνημονεύω (μνημονευ-, μνημονευ·σ-, μνημονευ·σ-, -, -, -) ὡς πρό μικρός -ά -όν χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό σκῆνο·ς, -ους, τό (See also σκηνή); σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος); σκηνόω (σκην(ο)-, σκηνω·σ-, σκηνω·σ-, -, -, -) ἑορτή, -ῆς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ἐν ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό θηρίον, -ου, τό τρόπος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)  
2Mch:10:6 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wesołość By prowadzić Dzień Osiem Mieszkanie, zamieszkiwanie Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By pamiętać Jak/jak Przedtem (+informacja) Mały [zobacz micro] Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Namiot; namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan; by osiedlać się {by decydować się} mieszkaj jak w namiocie, stań obozem Świąteczny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kryjówka Zwierzę Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By być
2Mch:10:6 kai\ met’ eu)frosu/nEs E)=gon E(me/ras o)ktO\ skEnOma/tOn tro/pon mnEmoneu/ontes O(s pro\ mikrou= CHro/nou tE\n tO=n skEnO=n e(ortE\n e)n toi=s o)/resin kai\ e)n toi=s spElai/ois TEri/On tro/pon E)=san nemo/menoi.
2Mch:10:6 kai met’ eufrosynEs Egon hEmeras oktO skEnOmatOn tropon mnEmoneuontes hOs pro mikru CHronu tEn tOn skEnOn heortEn en tois oresin kai en tois spElaiois TEriOn tropon Esan nemomenoi.
2Mch:10:6 C P N1_GSF V1I_IAI3P N1A_APF M N3M_GPN N2_ASM V1_PAPNPM C P A1A_GSM N2_GSM RA_ASF RA_GPF N1_GPF N1_ASF P RA_DPN N3E_DPN C P RA_DPN N2N_DPN N2N_GPN N2_ASM V9_IAI3P V1_PMPNPM
2Mch:10:6 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing cheerfulness to lead day eight lodging, habitation manner way, means, method,attitude to remember as/like before (+gen) small [see micro] time – a specific time (specified time) or space of time (a while). the the tent; tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth; to settle dwell as in a tent, encamp festival in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hideout beast manner way, means, method,attitude to be ć
2Mch:10:6 and after (+acc), with (+gen) cheerfulness (gen) I-was-LEAD-ing, they-were-LEAD-ing day (gen), days (acc) eight lodging, habitations (gen) manner (acc) while REMEMBER-ing (nom|voc) as/like before (+gen) small ([Adj] gen) time (gen) the (acc) the (gen) tents (gen); tents (gen); while SETTLE-ing (nom) festival (acc) in/among/by (+dat) the (dat) mounts (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) hideouts (dat) beasts (gen) manner (acc) they-were  
2Mch:10:6 2Mch_10:6_1 2Mch_10:6_2 2Mch_10:6_3 2Mch_10:6_4 2Mch_10:6_5 2Mch_10:6_6 2Mch_10:6_7 2Mch_10:6_8 2Mch_10:6_9 2Mch_10:6_10 2Mch_10:6_11 2Mch_10:6_12 2Mch_10:6_13 2Mch_10:6_14 2Mch_10:6_15 2Mch_10:6_16 2Mch_10:6_17 2Mch_10:6_18 2Mch_10:6_19 2Mch_10:6_20 2Mch_10:6_21 2Mch_10:6_22 2Mch_10:6_23 2Mch_10:6_24 2Mch_10:6_25 2Mch_10:6_26 2Mch_10:6_27 2Mch_10:6_28
2Mch:10:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:10:7 διὸ θύρσους καὶ κλάδους ὡραίους, ἔτι δὲ καὶ φοίνικας ἔχοντες ὕμνους ἀνέφερον τῷ εὐοδώσαντι καθαρισθῆναι τὸν ἑαυτοῦ τόπον.
2Mch:10:7 Therefore they bare branches, and fair boughs, and palms also, and sang psalms unto him that had given them good success in cleansing his place. (2 Maccabees 10:7 Brenton)
2Mch:10:7 Toteż z wiązankami, zielonymi gałęziami, a do tego jeszcze palmami w rękach śpiewali hymn na cześć Tego, który pozwolił im szczęśliwie oczyścić swoją świątynię. (2 Mch 10:7 BT_4)
2Mch:10:7 διὸ θύρσους καὶ κλάδους ὡραίους, ἔτι δὲ καὶ φοίνικας ἔχοντες ὕμνους ἀνέφερον τῷ εὐοδώσαντι καθαρισθῆναι τὸν ἑαυτοῦ τόπον.
2Mch:10:7 διό (δι’ ὅ)   καί κλάδος, -ου, ὁ ὡραῖος -α -ον ἔτι δέ καί φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX]; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX] ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὕμνος, -ου, ὁ ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ τόπος, -ου, ὁ
2Mch:10:7 Z powodu którego I też, nawet, mianowicie Gałąź Aktualny Jeszcze/jeszcze zaś I też, nawet, mianowicie Drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; fenicki; purpurowy czerwony By mieć Hymn By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia By oczyszczać się oczyszczaj Samo /nasz /twój /siebie Miejsce
2Mch:10:7 dio\ Tu/rsous kai\ kla/dous O(rai/ous, e)/ti de\ kai\ foi/nikas e)/CHontes u(/mnous a)ne/feron tO=| eu)odO/santi kaTarisTE=nai to\n e(autou= to/pon.
2Mch:10:7 dio Tyrsus kai kladus hOraius, eti de kai foinikas eCHontes hymnus aneferon tO euodOsanti kaTarisTEnai ton heautu topon.
2Mch:10:7 C N2_APM C N2_APM A1A_APM D x C N3K_APM V1_PAPNPM N2_APM V1I_IAI3P RA_DSM VA_AAPDSM VC_APN RA_ASM RD_GSM N2_ASM
2Mch:10:7 because of which ć and also, even, namely branch timely yet/still δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely date palm; Phoenician; purple-red to have hymn to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state the to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed to purify cleanse the self /our-/your-/themselves place
2Mch:10:7 because of which   and branchs (acc) timely ([Adj] acc) yet/still Yet and date palms (acc); Phoenicians (acc); purple-red ([Adj] acc) while HAVE-ing (nom|voc) hymns (acc) I-was-BRING UP-ing, they-were-BRING UP-ing the (dat) upon PROSPER-ing (dat) to-be-PURIFIED-ed the (acc) self (gen) place (acc)
2Mch:10:7 2Mch_10:7_1 2Mch_10:7_2 2Mch_10:7_3 2Mch_10:7_4 2Mch_10:7_5 2Mch_10:7_6 2Mch_10:7_7 2Mch_10:7_8 2Mch_10:7_9 2Mch_10:7_10 2Mch_10:7_11 2Mch_10:7_12 2Mch_10:7_13 2Mch_10:7_14 2Mch_10:7_15 2Mch_10:7_16 2Mch_10:7_17 2Mch_10:7_18
2Mch:10:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:10:8 ἐδογμάτισαν δὲ μετὰ κοινοῦ προστάγματος καὶ ψηφίσματος παντὶ τῷ τῶν Ιουδαίων ἔθνει κατ’ ἐνιαυτὸν ἄγειν τάσδε τὰς ἡμέρας.
2Mch:10:8 They ordained also by a common statute and decree, That every year those days should be kept of the whole nation of the Jews. (2 Maccabees 10:8 Brenton)
2Mch:10:8 Wspólną zaś uchwałą i ślubowaniem postanowili, że cały naród żydowski będzie każdego roku obchodził ten dzień uroczyście. (2 Mch 10:8 BT_4)
2Mch:10:8 ἐδογμάτισαν δὲ μετὰ κοινοῦ προστάγματος καὶ ψηφίσματος παντὶ τῷ τῶν Ιουδαίων ἔθνει κατ’ ἐνιαυτὸν ἄγειν τάσδε τὰς ἡμέρας.
2Mch:10:8 δογματίζω (δογματιζ-, -, δογματι·σ-, δεδογματι·κ-, δεδογματισ-, δογματισ·θ-) δέ μετά κοινός -ή -όν; κοινόω (κοιν(ο)-, -, κοινω·σ-, κεκοινω·κ-, κεκοινω-, -)   καί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη κατά ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
2Mch:10:8 By wyrażać w formie dogmatycznej zaś Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wspólny/wulgarny; by uczestniczyć/wulgaryzuj I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Żydowski Naród [zobacz etniczny] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Rok By prowadzić Takie rzeczy [przedimek określony + ??] Dzień
2Mch:10:8 e)dogma/tisan de\ meta\ koinou= prosta/gmatos kai\ PSEfi/smatos panti\ tO=| tO=n *ioudai/On e)/Tnei kat’ e)niauto\n a)/gein ta/sde ta\s E(me/ras.
2Mch:10:8 edogmatisan de meta koinu prostagmatos kai PSEfismatos panti tO tOn iudaiOn eTnei kat’ eniauton agein tasde tas hEmeras.
2Mch:10:8 VAI_AAI3P x P A1_GSN N3M_GSN C N3M_GSN A3_DSN RA_DSN RA_GPM N2_GPM N3E_DSN P N2_ASM V1_PAN RD_APF RA_APF N1A_APF
2Mch:10:8 to dogmatize δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing common/vulgar; to share/vulgarize ć and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of the the Jewish nation [see ethnic] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing year to lead such things [definite article + δέ] the day
2Mch:10:8 they-DOGMATIZE-ed Yet after (+acc), with (+gen) common/vulgar ([Adj] gen); be-you(sg)-SHARE/VULGARIZE-ing!, be-you(sg)-being-SHARE/VULGARIZE-ed!   and   every (dat) the (dat) the (gen) Jewish ([Adj] gen) nation (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) year (acc) to-be-LEAD-ing these (acc) the (acc) day (gen), days (acc)
2Mch:10:8 2Mch_10:8_1 2Mch_10:8_2 2Mch_10:8_3 2Mch_10:8_4 2Mch_10:8_5 2Mch_10:8_6 2Mch_10:8_7 2Mch_10:8_8 2Mch_10:8_9 2Mch_10:8_10 2Mch_10:8_11 2Mch_10:8_12 2Mch_10:8_13 2Mch_10:8_14 2Mch_10:8_15 2Mch_10:8_16 2Mch_10:8_17 2Mch_10:8_18
2Mch:10:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:10:9 καὶ τὰ μὲν τῆς Ἀντιόχου τοῦ προσαγορευθέντος Ἐπιφανοῦς τελευτῆς οὕτως εἶχεν.
2Mch:10:9 And this was the end of Antiochus, called Epiphanes. (2 Maccabees 10:9 Brenton)
2Mch:10:9 Tak się miały sprawy związane ze śmiercią Antiocha zwanego Epifanesem. (2 Mch 10:9 BT_4)
2Mch:10:9 καὶ τὰ μὲν τῆς Ἀντιόχου τοῦ προσαγορευθέντος Ἐπιφανοῦς τελευτῆς οὕτως εἶχεν.
2Mch:10:9 καί ὁ ἡ τό μέν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό προσ·αγορεύω (προσ+αγορευ-, προσ+αγορευ·σ-, προσ+αγορευ·σ-, -, προσ+ηγορευ-, προσ+αγορευ·θ-) ἐπι·φανής -ές τελευτή, -ῆς, ἡ οὕτως/οὕτω ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
2Mch:10:9 I też, nawet, mianowicie Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) By mianować {By desygnować} (adres, witają jak tak) W pełnym widoku {zamiarze} Koniec thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mieć
2Mch:10:9 kai\ ta\ me\n tE=s *)antio/CHou tou= prosagoreuTe/ntos *)epifanou=s teleutE=s ou(/tOs ei)=CHen.
2Mch:10:9 kai ta men tEs antioCHu tu prosagoreuTentos epifanus teleutEs hutOs eiCHen.
2Mch:10:9 C RA_APN x RA_GSF N2_GSF RA_GSM VC_APPGSM N1M_GSM N1_GSF D V1I_IAI3S
2Mch:10:9 and also, even, namely the indeed (yet, certainly, surely) the ć the to designate (address, greet as so) in full view end thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to have
2Mch:10:9 and the (nom|acc) indeed the (gen)   the (gen) upon being-DESIGNATE-ed (gen) in full view ([Adj] gen) end (gen) thusly/like this he/she/it-was-HAVE-ing
2Mch:10:9 2Mch_10:9_1 2Mch_10:9_2 2Mch_10:9_3 2Mch_10:9_4 2Mch_10:9_5 2Mch_10:9_6 2Mch_10:9_7 2Mch_10:9_8 2Mch_10:9_9 2Mch_10:9_10 2Mch_10:9_11
2Mch:10:9 x x x x x x x x x x x
2Mch:10:10 Νυνὶ δὲ τὰ κατὰ τὸν Εὐπάτορα Ἀντίοχον, υἱὸν δὲ τοῦ ἀσεβοῦς γενόμενον, δηλώσομεν αὐτὰ συντέμνοντες τὰ συνέχοντα τῶν πολέμων κακά.
2Mch:10:10 Now will we declare the acts of Antiochus Eupator, who was the son of this wicked man, gathering briefly the calamities of the wars. (2 Maccabees 10:10 Brenton)
2Mch:10:10 Teraz zaś opowiemy o tym, co się działo za Antiocha Eupatora, syna owego bezbożnika. Będziemy mówili krótko o nieszczęściach związanych z wojnami. (2 Mch 10:10 BT_4)
2Mch:10:10 Νυνὶ δὲ τὰ κατὰ τὸν Εὐπάτορα Ἀντίοχον, υἱὸν δὲ τοῦ ἀσεβοῦς γενόμενον, δηλώσομεν αὐτὰ συντέμνοντες τὰ συνέχοντα τῶν πολέμων κακά.
2Mch:10:10 νυνί δέ ὁ ἡ τό κατά ὁ ἡ τό Εὐ·πάτωρ, -ορος, ὁ [LXX]   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δέ ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δηλόω (δηλ(ο)-, δηλω·σ-, δηλω·σ-, -, δεδηλω-, δηλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό συν·τέμνω (συν+τεμν-, -, -, -, συν+τετμη-, συν+τμη·θ-) ὁ ἡ τό συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-) ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)
2Mch:10:10 Właśnie teraz {W prawo teraz} zaś W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Eupator Syn zaś Bezbożny By stawać się stawaj się, zdarzaj się By wyjawiać On/ona/to/to samo By opisywać By zmuszać {By ograniczać} Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną Niegodziwie by czynić źle
2Mch:10:10 *nuni\ de\ ta\ kata\ to\n *eu)pa/tora *)anti/oCHon, ui(o\n de\ tou= a)sebou=s geno/menon, dElO/somen au)ta\ sunte/mnontes ta\ sune/CHonta tO=n pole/mOn kaka/.
2Mch:10:10 nyni de ta kata ton eupatora antioCHon, hyion de tu asebus genomenon, dElOsomen auta syntemnontes ta syneCHonta tOn polemOn kaka.
2Mch:10:10 D x RA_APN P RA_ASM N3R_ASM N2_ASM N2_ASM x RA_GSM A3H_GSM VB_AMPASM VF_FAI1P RD_APN V1_PAPNPM RA_APN V1_PAPAPM RA_GPM N2_GPM A1_APN
2Mch:10:10 right now δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the Eupator ć son δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ungodly to become become, happen to disclose he/she/it/same to circumscribe the to constrain the war [see polemic]; to fight war wickedly to do evil
2Mch:10:10 right now Yet the (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) Eupator (acc)   son (acc) Yet the (gen) ungodly ([Adj] gen) upon being-BECOME-ed (acc, nom|acc|voc) we-will-DISCLOSE they/them/same (nom|acc) while CIRCUMSCRIBE-ing (nom|voc) the (nom|acc) while CONSTRAIN-ing (acc, nom|acc|voc) the (gen) wars (gen); while FIGHT-ing (nom) wickedly ([Adj] nom|acc|voc)
2Mch:10:10 2Mch_10:10_1 2Mch_10:10_2 2Mch_10:10_3 2Mch_10:10_4 2Mch_10:10_5 2Mch_10:10_6 2Mch_10:10_7 2Mch_10:10_8 2Mch_10:10_9 2Mch_10:10_10 2Mch_10:10_11 2Mch_10:10_12 2Mch_10:10_13 2Mch_10:10_14 2Mch_10:10_15 2Mch_10:10_16 2Mch_10:10_17 2Mch_10:10_18 2Mch_10:10_19 2Mch_10:10_20
2Mch:10:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:10:11 οὗτος γὰρ παραλαβὼν τὴν βασιλείαν ἀνέδειξεν ἐπὶ τῶν πραγμάτων Λυσίαν τινά, Κοίλης δὲ Συρίας καὶ Φοινίκης στρατηγὸν πρώταρχον.
2Mch:10:11 So when he was come to the crown, he set one Lysias over the affairs of his realm, and appointed him his chief governor of Celosyria and Phenice. (2 Maccabees 10:11 Brenton)
2Mch:10:11 Objąwszy rządy mianował on niejakiego Lizjasza wielkorządcą i głównym wodzem wojsk Celesyrii i Fenicji. (2 Mch 10:11 BT_4)
2Mch:10:11 οὗτος γὰρ παραλαβὼν τὴν βασιλείαν ἀνέδειξεν ἐπὶ τῶν πραγμάτων Λυσίαν τινά, Κοίλης δὲ Συρίας καὶ Φοινίκης στρατηγὸν πρώταρχον.
2Mch:10:11 οὗτος αὕτη τοῦτο γάρ παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ἀνα·δείκνυμι (-, -, ανα+δειξ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό Λυσίας, -ου, ὁ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ   δέ Συρία, -ας, ἡ καί Φοινίκη, -ης, ἡ; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX] στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά)  
2Mch:10:11 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dla odtąd, jak By zagarniać Królestwo Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sprawa [zobacz pragmatyczny] Lizjasz Jakiś/jakikolwiek zaś Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie Fenicja; purpurowy czerwony stategist
2Mch:10:11 ou(=tos ga\r paralabO\n tE\n basilei/an a)ne/deiXen e)pi\ tO=n pragma/tOn *lusi/an tina/, *koi/lEs de\ *suri/as kai\ *foini/kEs stratEgo\n prO/tarCHon.
2Mch:10:11 hutos gar paralabOn tEn basileian anedeiXen epi tOn pragmatOn lysian tina, koilEs de syrias kai foinikEs stratEgon prOtarCHon.
2Mch:10:11 RD_NSM x VB_AAPNSM RA_ASF N1A_ASF VAI_AAI3S P RA_GPN N3M_GPN N1T_ASM RI_ASM N1_GSF x N1A_GSF C N1_GSF N2_ASM A1B_ASM
2Mch:10:11 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] for since, as to take along the kingdom to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the matter [see pragmatic] Lysias some/any ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Syria [Roman province of] and also, even, namely Phoenicia; purple-red stategist ć
2Mch:10:11 this (nom) for upon TAKE-ing-ALONG (nom) the (acc) kingdom (acc) he/she/it-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) matters (gen) Lysias (acc) some/any (nom|acc), some/any (acc)   Yet Syria (gen) and Phoenicia (gen); purple-red ([Adj] gen) stategist (acc)  
2Mch:10:11 2Mch_10:11_1 2Mch_10:11_2 2Mch_10:11_3 2Mch_10:11_4 2Mch_10:11_5 2Mch_10:11_6 2Mch_10:11_7 2Mch_10:11_8 2Mch_10:11_9 2Mch_10:11_10 2Mch_10:11_11 2Mch_10:11_12 2Mch_10:11_13 2Mch_10:11_14 2Mch_10:11_15 2Mch_10:11_16 2Mch_10:11_17 2Mch_10:11_18
2Mch:10:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:10:12 Πτολεμαῖος γὰρ ὁ καλούμενος Μάκρων τὸ δίκαιον συντηρεῖν προηγούμενος πρὸς τοὺς Ιουδαίους διὰ τὴν γεγονυῖαν εἰς αὐτοὺς ἀδικίαν ἐπειρᾶτο τὰ πρὸς αὐτοὺς εἰρηνικῶς διεξάγειν·
2Mch:10:12 For Ptolemeus, that was called Macron, choosing rather to do justice unto the Jews for the wrong that had been done unto them, endeavoured to continue peace with them. (2 Maccabees 10:12 Brenton)
2Mch:10:12 Ptolemeusz bowiem, zwany Makronem, tym się odznaczał, że chciał wobec Żydów zachować sprawiedliwość, ze względu na krzywdy, które im były wyrządzone. Próbował więc pokojowo załatwić te sprawy, które ich dotyczyły. (2 Mch 10:12 BT_4)
2Mch:10:12 Πτολεμαῖος γὰρ καλούμενος Μάκρων τὸ δίκαιον συντηρεῖν προηγούμενος πρὸς τοὺς Ιουδαίους διὰ τὴν γεγονυῖαν εἰς αὐτοὺς ἀδικίαν ἐπειρᾶτο τὰ πρὸς αὐτοὺς εἰρηνικῶς διεξάγειν·
2Mch:10:12   γάρ ὁ ἡ τό καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) μακρός -ά -όν ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον συν·τηρέω (συν+τηρ(ε)-, συν+τηρη·σ-, συν+τηρη·σ-, -, -, συν+τηρη·θ-) προ·ηγέομαι (προ+ηγ(ε)-, -, προ+ηγη·σ-, -, -, -) πρός ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον διά ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·δικία, -ας, ἡ πειράω (πειρ(α)-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρα-, πειρα·θ-) ὁ ἡ τό πρός αὐτός αὐτή αὐτό    
2Mch:10:12 Dla odtąd, jak By nazywać rozmowę Daleko [zobacz makro] Właśnie prawy, właśnie By oszczędzać od ochraniacz zniszczenia , oszczędza albo broni od zniszczenia, szkody albo chyl się ku upadkowi; istniej istniej, żyj; pobyt żywy By woleć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Żydowski Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Zły uczynki By próbować/próbę Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
2Mch:10:12 *ptolemai=os ga\r o( kalou/menos *ma/krOn to\ di/kaion suntErei=n proEgou/menos pro\s tou\s *ioudai/ous dia\ tE\n gegonui=an ei)s au)tou\s a)diki/an e)peira=to ta\ pro\s au)tou\s ei)rEnikO=s dieXa/gein·
2Mch:10:12 ptolemaios gar ho kalumenos makrOn to dikaion syntErein proEgumenos pros tus iudaius dia tEn gegonyian eis autus adikian epeirato ta pros autus eirEnikOs dieXagein·
2Mch:10:12 N2_NSM x RA_NSM V2_PMPNSM N_NSM RA_ASN A1A_ASN V2_PAN V2_PMPNSM P RA_APM N2_APM P RA_ASF VX_XAPASF P RD_APM N1A_ASF V3I_IMI3S RA_APN P RD_APM D V1_PAN
2Mch:10:12 ć for since, as the to call call far [see macro] the just righteous, just to save from destruction preserver, saves or defends from destruction, injury or decay; subsist exist, live; stay alive to prefer toward (+acc,+gen,+dat) the Jewish because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the to become become, happen into (+acc) he/she/it/same wrongdoing to try/attempt the toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same ć ć
2Mch:10:12   for the (nom) while being-CALL-ed (nom) far ([Adj] gen) the (nom|acc) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-be-SAVE FROM DESTRUCTION-ing while being-PREFER-ed (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) Jewish ([Adj] acc) because of (+acc), through (+gen) the (acc) having BECOME-ed (acc) into (+acc) them/same (acc) wrongdoing (acc) he/she/it-was-being-TRY/ATTEMPT-ed the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)    
2Mch:10:12 2Mch_10:12_1 2Mch_10:12_2 2Mch_10:12_3 2Mch_10:12_4 2Mch_10:12_5 2Mch_10:12_6 2Mch_10:12_7 2Mch_10:12_8 2Mch_10:12_9 2Mch_10:12_10 2Mch_10:12_11 2Mch_10:12_12 2Mch_10:12_13 2Mch_10:12_14 2Mch_10:12_15 2Mch_10:12_16 2Mch_10:12_17 2Mch_10:12_18 2Mch_10:12_19 2Mch_10:12_20 2Mch_10:12_21 2Mch_10:12_22 2Mch_10:12_23 2Mch_10:12_24
2Mch:10:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:10:13 ὅθεν κατηγορούμενος ὑπὸ τῶν φίλων πρὸς τὸν Εὐπάτορα καὶ προδότης παρ’ ἕκαστα ἀκούων διὰ τὸ τὴν Κύπρον ἐμπιστευθέντα ὑπὸ τοῦ Φιλομήτορος ἐκλιπεῖν καὶ πρὸς Ἀντίοχον τὸν Ἐπιφανῆ ἀναχωρῆσαι μήτε εὐγενῆ τὴν ἐξουσίαν εὐγενίσας φαρμακεύσας ἑαυτὸν ἐξέλιπεν τὸν βίον.
2Mch:10:13 Whereupon being accused of the king's friends before Eupator, and called traitor at every word because he had left Cyprus, that Philometor had committed unto him, and departed to Antiochus Epiphanes, and seeing that he was in no honourable place, he was so discouraged, that he poisoned himself and died. (2 Maccabees 10:13 Brenton)
2Mch:10:13 Na skutek tego jednak został przez przyjaciół króla oskarżony wobec Eupatora. Musiał też słuchać, jak przy każdej sposobności nazywano go zdrajcą, dlatego że opuścił Cypr, który był mu zlecony przez Filometora, a przeszedł do Antiocha Epifanesa. Nie przyniósłszy zaszczytu swemu stanowisku, skończył ze sobą przez zażycie trucizny. (2 Mch 10:13 BT_4)
2Mch:10:13 ὅθεν κατηγορούμενος ὑπὸ τῶν φίλων πρὸς τὸν Εὐπάτορα καὶ προδότης παρ’ ἕκαστα ἀκούων διὰ τὸ τὴν Κύπρον ἐμπιστευθέντα ὑπὸ τοῦ Φιλομήτορος ἐκλιπεῖν καὶ πρὸς Ἀντίοχον τὸν Ἐπιφανῆ ἀναχωρῆσαι μήτε εὐγενῆ τὴν ἐξουσίαν εὐγενίσας φαρμακεύσας ἑαυτὸν ἐξέλιπεν τὸν βίον.
2Mch:10:13 ὅ·θεν κατ·ηγορέω (κατ+ηγορ(ε)-, κατ+ηγορη·σ-, κατ+ηγορη·σ-, -, κατ+ηγορη-, -) ὑπό ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) πρός ὁ ἡ τό Εὐ·πάτωρ, -ορος, ὁ [LXX] καί προ·δότης, -ου, ὁ παρά ἕκαστος -η -ον ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) διά ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Κύπρος, -ου, ἡ   ὑπό ὁ ἡ τό Φιλο·μήτωρ[2], -ορος, ὁ [LXX]; φιλο·μήτωρ[1] -ορ [LXX], gen. sg. -ορος ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) καί πρός   ὁ ἡ τό ἐπι·φανής -ές ἀνα·χωρέω (ανα+χωρ(ε)-, -, ανα+χωρη·σ-, -, -, -) μήτε (μή τέ) εὐ·γενής -ές, gen. sg. -οῦς ὁ ἡ τό ἐξ·ουσία, -ας, ἡ     ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό βίος, -ου, ὁ
2Mch:10:13 Skąd By oskarżać (gań) Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Eupator I też, nawet, mianowicie Zdrajcy/zdrajcy/dezerter fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy By słyszeć Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Cypr [wyspa z] Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Filometor; kochanie swój matki By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) W pełnym widoku {zamiarze} By uciekać cofają się, cofają się, odchodzą, opuszczają, skaczą, opróżniają I nie Klasy wyższej [świecony., dobrze urodzony, szlachetny] Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} Samo /nasz /twój /siebie By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Życie
2Mch:10:13 o(/Ten katEgorou/menos u(po\ tO=n fi/lOn pro\s to\n *eu)pa/tora kai\ prodo/tEs par’ e(/kasta a)kou/On dia\ to\ tE\n *ku/pron e)mpisteuTe/nta u(po\ tou= *filomE/toros e)klipei=n kai\ pro\s *)anti/oCHon to\n *)epifanE= a)naCHOrE=sai mE/te eu)genE= tE\n e)Xousi/an eu)geni/sas farmakeu/sas e(auto\n e)Xe/lipen to\n bi/on.
2Mch:10:13 hoTen katEgorumenos hypo tOn filOn pros ton eupatora kai prodotEs par’ hekasta akuOn dia to tEn kypron empisteuTenta hypo tu filomEtoros eklipein kai pros antioCHon ton epifanE anaCHOrEsai mEte eugenE tEn eXusian eugenisas farmakeusas heauton eXelipen ton bion.
2Mch:10:13 D V2_PMPNSM P RA_GPM A1_GPM P RA_ASM N3R_ASM C N1M_NSM P A1_APN V1_PAPNSM P RA_ASN RA_ASF N2_ASF VC_APPASN P RA_GSM N3R_GSM VB_AAN C P N2_ASM RA_ASM N1M_ASM VA_AAN C A3H_ASM RA_ASF N1A_ASF VA_AAPNSM VA_AAPNSM RD_ASM VBI_AAI3S RA_ASM N2_ASM
2Mch:10:13 from where to accuse (reproach) under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the friend companion; to kiss buss, lip, osculate toward (+acc,+gen,+dat) the Eupator and also, even, namely traitor/betrayer/deserter frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together each to hear because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the the Cyprus [island of] ć under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the Philometor; loving of one's mother to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) ć the in full view to turn tail withdraw, retreat, depart, leave, take off, vacate and not upper-class [lit., well-born, noble] the authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence ć ć self /our-/your-/themselves to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the life
2Mch:10:13 from where while being-ACCUSE-ed (nom) under (+acc), by (+gen) the (gen) friend ([Adj] gen); while KISS-ing (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) Eupator (acc) and traitor/betrayer/deserter (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) each (of two) (nom|acc|voc) while HEAR-ing (nom) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) the (acc) Cyprus (acc)   under (+acc), by (+gen) the (gen) Philometor (gen); loving of one's mother ([Adj] gen) to-FAIL and toward (+acc,+gen,+dat)   the (acc) in full view ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-TURN-TAIL, be-you(sg)-TURN-ed-TAIL!, he/she/it-happens-to-TURN-TAIL (opt) and not upper-class ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) authority (acc)     self (acc) he/she/it-FAIL-ed the (acc) life (acc)
2Mch:10:13 2Mch_10:13_1 2Mch_10:13_2 2Mch_10:13_3 2Mch_10:13_4 2Mch_10:13_5 2Mch_10:13_6 2Mch_10:13_7 2Mch_10:13_8 2Mch_10:13_9 2Mch_10:13_10 2Mch_10:13_11 2Mch_10:13_12 2Mch_10:13_13 2Mch_10:13_14 2Mch_10:13_15 2Mch_10:13_16 2Mch_10:13_17 2Mch_10:13_18 2Mch_10:13_19 2Mch_10:13_20 2Mch_10:13_21 2Mch_10:13_22 2Mch_10:13_23 2Mch_10:13_24 2Mch_10:13_25 2Mch_10:13_26 2Mch_10:13_27 2Mch_10:13_28 2Mch_10:13_29 2Mch_10:13_30 2Mch_10:13_31 2Mch_10:13_32 2Mch_10:13_33 2Mch_10:13_34 2Mch_10:13_35 2Mch_10:13_36 2Mch_10:13_37 2Mch_10:13_38
2Mch:10:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:10:14 Γοργίας δὲ γενόμενος στρατηγὸς τῶν τόπων ἐξενοτρόφει καὶ παρ’ ἕκαστα πρὸς τοὺς Ιουδαίους ἐπολεμοτρόφει.
2Mch:10:14 But when Gorgias was governor of the holds, he hired soldiers, and nourished war continually with the Jews: (2 Maccabees 10:14 Brenton)
2Mch:10:14 Kiedy zaś Gorgiasz został wodzem na tych ziemiach, tworzył najemne wojska i przy każdej sposobności wzniecał wojnę z Żydami. (2 Mch 10:14 BT_4)
2Mch:10:14 Γοργίας δὲ γενόμενος στρατηγὸς τῶν τόπων ἐξενοτρόφει καὶ παρ’ ἕκαστα πρὸς τοὺς Ιουδαίους ἐπολεμοτρόφει.
2Mch:10:14   δέ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ   καί παρά ἕκαστος -η -ον πρός ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον  
2Mch:10:14 zaś By stawać się stawaj się, zdarzaj się stategist Miejsce I też, nawet, mianowicie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Żydowski
2Mch:10:14 *gorgi/as de\ geno/menos stratEgo\s tO=n to/pOn e)Xenotro/fei kai\ par’ e(/kasta pro\s tou\s *ioudai/ous e)polemotro/fei.
2Mch:10:14 gorgias de genomenos stratEgos tOn topOn eXenotrofei kai par’ hekasta pros tus iudaius epolemotrofei.
2Mch:10:14 N1T_NSM x VB_AMPNSM N2_NSM RA_GPM N2_GPM VAI_AAI3S C P A1_APN P RA_APM N2_APM V2I_IAI3S
2Mch:10:14 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to become become, happen stategist the place ć and also, even, namely frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together each toward (+acc,+gen,+dat) the Jewish ć
2Mch:10:14   Yet upon being-BECOME-ed (nom) stategist (nom) the (gen) places (gen)   and frοm beside (+acc,+gen,+dat) each (of two) (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) Jewish ([Adj] acc)  
2Mch:10:14 2Mch_10:14_1 2Mch_10:14_2 2Mch_10:14_3 2Mch_10:14_4 2Mch_10:14_5 2Mch_10:14_6 2Mch_10:14_7 2Mch_10:14_8 2Mch_10:14_9 2Mch_10:14_10 2Mch_10:14_11 2Mch_10:14_12 2Mch_10:14_13 2Mch_10:14_14
2Mch:10:14 x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:10:15 ὁμοῦ δὲ τούτῳ καὶ οἱ Ιδουμαῖοι ἐγκρατεῖς ἐπικαίρων ὀχυρωμάτων ὄντες ἐγύμναζον τοὺς Ιουδαίους καὶ τοὺς φυγαδεύσαντας ἀπὸ Ιεροσολύμων προσλαβόμενοι πολεμοτροφεῖν ἐπεχείρουν.
2Mch:10:15 And therewithal the Idumeans, having gotten into their hands the most commodious holds, kept the Jews occupied, and receiving those that were banished from Jerusalem, they went about to nourish war. (2 Maccabees 10:15 Brenton)
2Mch:10:15 Równocześnie zaś Idumejczycy, którzy w swym posiadaniu mieli w dogodnych miejscach położone twierdze, sprawiali Żydom wiele trudności. Przyjmowali bowiem do siebie tych, których wypędzono z Jerozolimy, i również oczekiwali sposobności, aby wzniecić wojnę. (2 Mch 10:15 BT_4)
2Mch:10:15 ὁμοῦ δὲ τούτῳ καὶ οἱ Ιδουμαῖοι ἐγκρατεῖς ἐπικαίρων ὀχυρωμάτων ὄντες ἐγύμναζον τοὺς Ιουδαίους καὶ τοὺς φυγαδεύσαντας ἀπὸ Ιεροσολύμων προσλαβόμενοι πολεμοτροφεῖν ἐπεχείρουν.
2Mch:10:15 ὁμοῦ δέ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό   ἐγ·κρατής -ές   ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γυμνάζω (γυμναζ-, -, -, -, γεγυμνασ-, -) ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον καί ὁ ἡ τό   ἀπό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. προσ·λαμβάνω (προσ+λαμβαν-, -, 2nd προσ+λαβ-, προσ+ειληφ·[κ]-, -, -)   ἐπι·χειρέω (επι+χειρ(ε)-, -, επι+χειρη·σ-, -, -, -)
2Mch:10:15 Razem zaś To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Samo-kontrolowany Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca By być Do warunkowania [pociąg nagi; zobacz salę gimnastyczną, ćwiczenie] Żydowski I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] Do ??? By przedsiębrać
2Mch:10:15 o(mou= de\ tou/tO| kai\ oi( *idoumai=oi e)gkratei=s e)pikai/rOn o)CHurOma/tOn o)/ntes e)gu/mnaDZon tou\s *ioudai/ous kai\ tou\s fugadeu/santas a)po\ *ierosolu/mOn proslabo/menoi polemotrofei=n e)peCHei/roun.
2Mch:10:15 homu de tutO kai hoi idumaioi enkrateis epikairOn oCHyrOmatOn ontes egymnaDZon tus iudaius kai tus fygadeusantas apo ierosolymOn proslabomenoi polemotrofein epeCHeirun.
2Mch:10:15 D x RD_DSM C RA_NPM N2_NPM A3H_NPM A1B_GPN N3M_GPN V9_PAPNPM V1I_IAI3P RA_APM N2_APM C RA_APM VA_AAPAPM P N3M_GSM VB_AMPNPM V2_PAN V2I_IAI3P
2Mch:10:15 together δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the ć self-controlled ć entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress to be to conditioning [train naked; see gymnasium, exercise] the Jewish and also, even, namely the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] to ??? ć to undertake
2Mch:10:15 together Yet this (dat) and the (nom)   self-controlled ([Adj] acc, nom|voc)   entrenchments (gen) while being (nom|voc) I-was-CONDITIONING-ing, they-were-CONDITIONING-ing the (acc) Jewish ([Adj] acc) and the (acc)   away from (+gen) Jerusalem (gen) upon being-???-ed (nom|voc)   I-was-UNDERTAKE-ing, they-were-UNDERTAKE-ing
2Mch:10:15 2Mch_10:15_1 2Mch_10:15_2 2Mch_10:15_3 2Mch_10:15_4 2Mch_10:15_5 2Mch_10:15_6 2Mch_10:15_7 2Mch_10:15_8 2Mch_10:15_9 2Mch_10:15_10 2Mch_10:15_11 2Mch_10:15_12 2Mch_10:15_13 2Mch_10:15_14 2Mch_10:15_15 2Mch_10:15_16 2Mch_10:15_17 2Mch_10:15_18 2Mch_10:15_19 2Mch_10:15_20 2Mch_10:15_21
2Mch:10:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:10:16 οἱ δὲ περὶ τὸν Μακκαβαῖον ποιησάμενοι λιτανείαν καὶ ἀξιώσαντες τὸν θεὸν σύμμαχον αὐτοῖς γενέσθαι ἐπὶ τὰ τῶν Ιδουμαίων ὀχυρώματα ὥρμησαν,
2Mch:10:16 Then they that were with Maccabeus made supplication, and besought God that he would be their helper; and so they ran with violence upon the strong holds of the Idumeans, (2 Maccabees 10:16 Brenton)
2Mch:10:16 Żołnierze zaś Machabeusza, odmawiając modlitwy i prosząc Boga, aby raczył być im sprzymierzeńcem, wyruszyli przeciwko twierdzom idumejskim. (2 Mch 10:16 BT_4)
2Mch:10:16 οἱ δὲ περὶ τὸν Μακκαβαῖον ποιησάμενοι λιτανείαν καὶ ἀξιώσαντες τὸν θεὸν σύμμαχον αὐτοῖς γενέσθαι ἐπὶ τὰ τῶν Ιδουμαίων ὀχυρώματα ὥρμησαν,
2Mch:10:16 ὁ ἡ τό δέ περί ὁ ἡ τό   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   καί ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ   αὐτός αὐτή αὐτό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό ὁρμάω (ορμ(α)-, ορμη·σ-, ορμη·σ-, -, -, -)
2Mch:10:16 zaś Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By uważać godny Bóg  On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca By gnać głową naprzód
2Mch:10:16 oi( de\ peri\ to\n *makkabai=on poiEsa/menoi litanei/an kai\ a)XiO/santes to\n Teo\n su/mmaCHon au)toi=s gene/sTai e)pi\ ta\ tO=n *idoumai/On o)CHurO/mata O(/rmEsan,
2Mch:10:16 hoi de peri ton makkabaion poiEsamenoi litaneian kai aXiOsantes ton Teon symmaCHon autois genesTai epi ta tOn idumaiOn oCHyrOmata hOrmEsan,
2Mch:10:16 RA_NPM x P RA_ASM N2_ASM VA_AMPNPM N1A_ASF C VA_AAPNPM RA_ASM N2_ASM A1B_ASM RD_DPM VB_AMN P RA_APN RA_GPM N2_GPM N3M_APN VAI_AAI3P
2Mch:10:16 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] about (+acc,+gen) the ć to do/make ć and also, even, namely to deem worthy the god [see theology] ć he/she/it/same to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the the ć entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress to rush headlong
2Mch:10:16 the (nom) Yet about (+acc,+gen) the (acc)   upon being-DO/MAKE-ed (nom|voc)   and upon DEEM-ing-WORTHY (nom|voc) the (acc) god (acc)   them/same (dat) to-be-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) the (gen)   entrenchments (nom|acc|voc) they-RUSH HEADLONG-ed
2Mch:10:16 2Mch_10:16_1 2Mch_10:16_2 2Mch_10:16_3 2Mch_10:16_4 2Mch_10:16_5 2Mch_10:16_6 2Mch_10:16_7 2Mch_10:16_8 2Mch_10:16_9 2Mch_10:16_10 2Mch_10:16_11 2Mch_10:16_12 2Mch_10:16_13 2Mch_10:16_14 2Mch_10:16_15 2Mch_10:16_16 2Mch_10:16_17 2Mch_10:16_18 2Mch_10:16_19 2Mch_10:16_20
2Mch:10:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:10:17 οἷς καὶ προσβαλόντες εὐρώστως ἐγκρατεῖς ἐγένοντο τῶν τόπων πάντας τε τοὺς ἐπὶ τῷ τείχει μαχομένους ἠμύναντο κατέσφαζόν τε τοὺς ἐμπίπτοντας, ἀνεῖλον δὲ οὐχ ἧττον τῶν δισμυρίων.
2Mch:10:17 And assaulting them strongly, they won the holds, and kept off all that fought upon the wall, and slew all that fell into their hands, and killed no fewer than twenty thousand. (2 Maccabees 10:17 Brenton)
2Mch:10:17 Mężnie rzucili się na nie i opanowali te miejsca, a wyparli tych wszystkich, którzy walczyli na murach. Tych, którzy wpadli w ich ręce, zabijali; zginęło zaś nie mniej niż dwadzieścia tysięcy. (2 Mch 10:17 BT_4)
2Mch:10:17 οἷς καὶ προσβαλόντες εὐρώστως ἐγκρατεῖς ἐγένοντο τῶν τόπων πάντας τε τοὺς ἐπὶ τῷ τείχει μαχομένους ἠμύναντο κατέσφαζόν τε τοὺς ἐμπίπτοντας, ἀνεῖλον δὲ οὐχ ἧττον τῶν δισμυρίων.
2Mch:10:17 ὅς ἥ ὅ καί     ἐγ·κρατής -ές γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τέ ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων μάχομαι (μαχ-, -, μαχε·σ-, -, -, -) ἀμύνομαι (-, -, αμυν·[σ]-, -, -, -) κατα·σφάζω (κατα+σφαζ-, κατα+σφαξ-, κατα+σφαξ-, -, -, κατα+σφαγ·[θ]-) τέ ὁ ἡ τό ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -) ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥσσων ἧσσον and ἥττων ἧττον, gen. sg. -ονος ὁ ἡ τό  
2Mch:10:17 Kto/, który/, który I też, nawet, mianowicie Samo-kontrolowany By stawać się stawaj się, zdarzaj się Miejsce Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I [umieszczona z tyłu współrzędna] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ściana By kłócić się By pomagać Do ??? I [umieszczona z tyłu współrzędna] By spadać By zabijać (zabijaj) zaś ??? Przed przydechem mocnym Mniejszy
2Mch:10:17 oi(=s kai\ prosbalo/ntes eu)rO/stOs e)gkratei=s e)ge/nonto tO=n to/pOn pa/ntas te tou\s e)pi\ tO=| tei/CHei maCHome/nous E)mu/nanto kate/sfaDZo/n te tou\s e)mpi/ptontas, a)nei=lon de\ ou)CH E(=tton tO=n dismuri/On.
2Mch:10:17 hois kai prosbalontes eurOstOs enkrateis egenonto tOn topOn pantas te tus epi tO teiCHei maCHomenus Emynanto katesfaDZon te tus empiptontas, aneilon de uCH hEtton tOn dismyriOn.
2Mch:10:17 RR_DPM C VB_AAPNPM D A3H_NPM VBI_AMI3P RA_GPM N2_GPM A3_APM x RA_APM P RA_DSN N3E_DSN V1_PMPAPM VAI_AMI3P V1I_IAI3P x RA_APM V1_PAPAPM VBI_AAI3P x D A3C_ASN RA_GPM A1A_GPM
2Mch:10:17 who/whom/which and also, even, namely ć ć self-controlled to become become, happen the place every all, each, every, the whole of and [postpositive coordinate] the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wall to quarrel to aid to ??? and [postpositive coordinate] the to fall to kill (slay) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing lesser the ć
2Mch:10:17 who/whom/which (dat) and     self-controlled ([Adj] acc, nom|voc) they-were-BECOME-ed the (gen) places (gen) all (acc) and [postpositive coordinate] the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) wall (dat) while being-QUARREL-ed (acc) they-were-AID-ed I-was-???-ing, they-were-???-ing and [postpositive coordinate] the (acc) while FALL-ing (acc) I-KILL-ed, they-KILL-ed Yet not lesser ([Adj] nom|acc|voc, voc) the (gen)  
2Mch:10:17 2Mch_10:17_1 2Mch_10:17_2 2Mch_10:17_3 2Mch_10:17_4 2Mch_10:17_5 2Mch_10:17_6 2Mch_10:17_7 2Mch_10:17_8 2Mch_10:17_9 2Mch_10:17_10 2Mch_10:17_11 2Mch_10:17_12 2Mch_10:17_13 2Mch_10:17_14 2Mch_10:17_15 2Mch_10:17_16 2Mch_10:17_17 2Mch_10:17_18 2Mch_10:17_19 2Mch_10:17_20 2Mch_10:17_21 2Mch_10:17_22 2Mch_10:17_23 2Mch_10:17_24 2Mch_10:17_25 2Mch_10:17_26
2Mch:10:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:10:18 συμφυγόντων δὲ οὐκ ἔλαττον τῶν ἐνακισχιλίων εἰς δύο πύργους ὀχυροὺς εὖ μάλα καὶ πάντα τὰ πρὸς πολιορκίαν ἔχοντας
2Mch:10:18 And because certain, who were no less than nine thousand, were fled together into two very strong castles, having all manner of things convenient to sustain the siege, (2 Maccabees 10:18 Brenton)
2Mch:10:18 Nie mniej niż dziewięć tysięcy uciekło do dwóch bardzo mocnych wież, zaopatrzonych we wszystko, co jest potrzebne do wytrzymania oblężenia. (2 Mch 10:18 BT_4)
2Mch:10:18 συμφυγόντων δὲ οὐκ ἔλαττον τῶν ἐνακισχιλίων εἰς δύο πύργους ὀχυροὺς εὖ μάλα καὶ πάντα τὰ πρὸς πολιορκίαν ἔχοντας
2Mch:10:18   δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐλάσσων ἔλασσον and ἐλάττων ἔλαττον, gen. sg. -ονος ὁ ἡ τό   εἰς[1] δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πύργος, -ου, ὁ   εὖ   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πρός   ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
2Mch:10:18 zaś ??? Przed przydechem mocnym Mniejszy Do (+przyspieszenie) Dwa Wieża Dobrze w spokoju I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By mieć
2Mch:10:18 sumfugo/ntOn de\ ou)k e)/latton tO=n e)nakisCHili/On ei)s du/o pu/rgous o)CHurou\s eu)= ma/la kai\ pa/nta ta\ pro\s poliorki/an e)/CHontas
2Mch:10:18 symfygontOn de uk elatton tOn enakisCHiliOn eis dyo pyrgus oCHyrus eu mala kai panta ta pros poliorkian eCHontas
2Mch:10:18 VB_AAPGPM x D A3N_ASN RA_GPM A1A_GPM P M N2_APM A1A_APM D D C A3_APN RA_APN P N1A_ASF V1_PAPAPM
2Mch:10:18 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing lesser the ć into (+acc) two tower ć well at ease ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the toward (+acc,+gen,+dat) ć to have
2Mch:10:18   Yet not lesser ([Adj] nom|acc|voc, voc) the (gen)   into (+acc) two (nom, acc, gen) towers (acc)   well   and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat)   while HAVE-ing (acc)
2Mch:10:18 2Mch_10:18_1 2Mch_10:18_2 2Mch_10:18_3 2Mch_10:18_4 2Mch_10:18_5 2Mch_10:18_6 2Mch_10:18_7 2Mch_10:18_8 2Mch_10:18_9 2Mch_10:18_10 2Mch_10:18_11 2Mch_10:18_12 2Mch_10:18_13 2Mch_10:18_14 2Mch_10:18_15 2Mch_10:18_16 2Mch_10:18_17 2Mch_10:18_18
2Mch:10:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:10:19 ὁ Μακκαβαῖος εἰς ἐπείγοντας τόπους ἀπολιπὼν Σιμωνα καὶ Ιωσηπον, ἔτι δὲ καὶ Ζακχαῖον καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ ἱκανοὺς πρὸς τὴν τούτων πολιορκίαν αὐτὸς ἐχωρίσθη.
2Mch:10:19 Maccabeus left Simon and Joseph, and Zaccheus also, and them that were with him, who were enough to besiege them, and departed himself unto those places which more needed his help. (2 Maccabees 10:19 Brenton)
2Mch:10:19 Machabeusz więc pozostawił Szymona i Józefa, do tego jeszcze Zacheusza, a z nimi liczbę żołnierzy wystarczającą do oblegania ich. Sam zaś oddalił się do miejsc, gdzie jego obecność była konieczna. (2 Mch 10:19 BT_4)
2Mch:10:19 Μακκαβαῖος εἰς ἐπείγοντας τόπους ἀπολιπὼν Σιμωνα καὶ Ιωσηπον, ἔτι δὲ καὶ Ζακχαῖον καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ ἱκανοὺς πρὸς τὴν τούτων πολιορκίαν αὐτὸς ἐχωρίσθη.
2Mch:10:19 ὁ ἡ τό   εἰς[1]   τόπος, -ου, ὁ ἀπο·λείπω (απο+λειπ-, απο+λειψ-, απο+λειψ- or 2nd απο+λιπ-, -, απο+λελειπ-, απο+λειφ·θ-) Σίμων, -ωνος, ὁ, voc. sg. Σίμων καί   ἔτι δέ καί Ζακχαῖος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό σύν αὐτός αὐτή αὐτό ἱκανός -ή -όν; ἱκανόω (ικαν(ο)-, -, ικανω·σ-, -, -, ικανω·θ-) πρός ὁ ἡ τό οὗτος αὕτη τοῦτο   αὐτός αὐτή αὐτό χωρίζω (χωριζ-, χωρι·σ-, χωρι·σ-, -, κεχωρισ-, χωρισ·θ-)
2Mch:10:19 Do (+przyspieszenie) Miejsce By pozostawać [od] (pozostawiany za sobą, opuszczany) Simon I też, nawet, mianowicie Jeszcze/jeszcze zaś I też, nawet, mianowicie Zacheusz I też, nawet, mianowicie Razem z/włączając (+dat) On/ona/to/to samo Obszerny; by wystarczać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] On/ona/to/to samo By rozdzielać się oddzielaj, urywaj się, rozdzielany
2Mch:10:19 o( *makkabai=os ei)s e)pei/gontas to/pous a)polipO\n *simOna kai\ *iOsEpon, e)/ti de\ kai\ *DZakCHai=on kai\ tou\s su\n au)tO=| i(kanou\s pro\s tE\n tou/tOn poliorki/an au)to\s e)CHOri/sTE.
2Mch:10:19 ho makkabaios eis epeigontas topus apolipOn simOna kai iOsEpon, eti de kai DZakCHaion kai tus syn autO hikanus pros tEn tutOn poliorkian autos eCHOrisTE.
2Mch:10:19 RA_NSM N2_NSM P V1_PAPAPM N2_APM VB_AAPNSM N3W_ASM C N2_ASM D x C N2_ASM C RA_APM P RD_DSM A1_APM P RA_ASF RD_GPM N1A_ASF RD_NSM VSI_API3S
2Mch:10:19 the ć into (+acc) ć place to Remain [from] (left behind, deserted) Simon and also, even, namely ć yet/still δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely Zacchaeus and also, even, namely the together with/including (+dat) he/she/it/same ample; to suffice toward (+acc,+gen,+dat) the this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć he/she/it/same to separate sequester, sever, split
2Mch:10:19 the (nom)   into (+acc)   places (acc) upon REMAIN [FROM]-ing (nom) Simon (acc) and   yet/still Yet and Zacchaeus (acc) and the (acc) together with/including (+dat) him/it/same (dat) ample ([Adj] acc); you(sg)-were-SUFFICE-ing toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) these (gen)   he/it/same (nom) he/she/it-was-SEPARATE-ed
2Mch:10:19 2Mch_10:19_1 2Mch_10:19_2 2Mch_10:19_3 2Mch_10:19_4 2Mch_10:19_5 2Mch_10:19_6 2Mch_10:19_7 2Mch_10:19_8 2Mch_10:19_9 2Mch_10:19_10 2Mch_10:19_11 2Mch_10:19_12 2Mch_10:19_13 2Mch_10:19_14 2Mch_10:19_15 2Mch_10:19_16 2Mch_10:19_17 2Mch_10:19_18 2Mch_10:19_19 2Mch_10:19_20 2Mch_10:19_21 2Mch_10:19_22 2Mch_10:19_23 2Mch_10:19_24
2Mch:10:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:10:20 οἱ δὲ περὶ τὸν Σιμωνα φιλαργυρήσαντες ὑπό τινων τῶν ἐν τοῖς πύργοις ἐπείσθησαν ἀργυρίῳ, ἑπτάκις δὲ μυρίας δραχμὰς λαβόντες εἴασάν τινας διαρρυῆναι.
2Mch:10:20 Now they that were with Simon, being led with covetousness, were persuaded for money through certain of those that were in the castle, and took seventy thousand drachms, and let some of them escape. (2 Maccabees 10:20 Brenton)
2Mch:10:20 Żołnierze Szymona byli jednak chciwi na pieniądze i niektórym spomiędzy uwięzionych w wieżach dali się pieniędzmi przekupić. Wziąwszy siedemdziesiąt tysięcy drachm pozwolili niektórym się wydostać. (2 Mch 10:20 BT_4)
2Mch:10:20 οἱ δὲ περὶ τὸν Σιμωνα φιλαργυρήσαντες ὑπό τινων τῶν ἐν τοῖς πύργοις ἐπείσθησαν ἀργυρίῳ, ἑπτάκις δὲ μυρίας δραχμὰς λαβόντες εἴασάν τινας διαρρυῆναι.
2Mch:10:20 ὁ ἡ τό δέ περί ὁ ἡ τό Σίμων, -ωνος, ὁ, voc. sg. Σίμων   ὑπό τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό πύργος, -ου, ὁ πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἑπτά·κις/ἑπτά·κι δέ μυριά[δ]ς, -άδος, ἡ; μύριοι -αι -α δραχμή, -ῆς, ἡ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐάω (ε(α)-, εα·σ-, εα·σ-, -, -, εα·θ-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ  
2Mch:10:20 zaś Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Simon Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jakiś/jakikolwiek W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wieża By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Kawałek srebra Siedem razów zaś Miriada [jednostka dziesięciu tysiąc]; dziesięć tysiąc/niezliczonego Drachma [Grecka jednostka pieniężna] By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć By pozwalać Jakiś/jakikolwiek
2Mch:10:20 oi( de\ peri\ to\n *simOna filargurE/santes u(po/ tinOn tO=n e)n toi=s pu/rgois e)pei/sTEsan a)rguri/O|, e(pta/kis de\ muri/as draCHma\s labo/ntes ei)/asa/n tinas diarruE=nai.
2Mch:10:20 hoi de peri ton simOna filargyrEsantes hypo tinOn tOn en tois pyrgois epeisTEsan argyriO, heptakis de myrias draCHmas labontes eiasan tinas diarryEnai.
2Mch:10:20 RA_NPM x P RA_ASM N3W_ASM VA_AAPNPM P RI_GPM RA_GPM P RA_DPM N2_DPM VSI_API3P N2N_DSN D x A1A_APF N1_APF VB_AAPNPM VAI_AAI3P RI_APM VA_AAN
2Mch:10:20 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] about (+acc,+gen) the Simon ć under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing some/any the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tower to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence piece of silver seven times δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] myriad [unit of ten thousand]; ten thousand/innumerable drachma [Greek monetary unit] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand to allow some/any ć
2Mch:10:20 the (nom) Yet about (+acc,+gen) the (acc) Simon (acc)   under (+acc), by (+gen) some/any (gen) the (gen) in/among/by (+dat) the (dat) towers (dat) they-were-PERSUADE/CONVINCE-ed piece of silver (dat) seven times Yet myriad (nom|voc); ten thousand/innumerable (gen), ten thousand/innumerable (acc) drachmas/drachmai (acc) upon TAKE HOLD OF-ing (nom|voc) they-ALLOW-ed some/any (acc)  
2Mch:10:20 2Mch_10:20_1 2Mch_10:20_2 2Mch_10:20_3 2Mch_10:20_4 2Mch_10:20_5 2Mch_10:20_6 2Mch_10:20_7 2Mch_10:20_8 2Mch_10:20_9 2Mch_10:20_10 2Mch_10:20_11 2Mch_10:20_12 2Mch_10:20_13 2Mch_10:20_14 2Mch_10:20_15 2Mch_10:20_16 2Mch_10:20_17 2Mch_10:20_18 2Mch_10:20_19 2Mch_10:20_20 2Mch_10:20_21 2Mch_10:20_22
2Mch:10:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:10:21 προσαγγελέντος δὲ τῷ Μακκαβαίῳ περὶ τοῦ γεγονότος συναγαγὼν τοὺς ἡγουμένους τοῦ λαοῦ κατηγόρησεν ὡς ἀργυρίου πέπρακαν τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς πολεμίους κατ’ αὐτῶν ἀπολύσαντες.
2Mch:10:21 But when it was told Maccabeus what was done, he called the governors of the people together, and accused those men, that they had sold their brethren for money, and set their enemies free to fight against them. (2 Maccabees 10:21 Brenton)
2Mch:10:21 Kiedy Machabeuszowi doniesiono o tym, co się stało, zebrał przywódców narodu i wniósł oskarżenie, że braci sprzedano za pieniądze, uwalniając nieprzyjaciół, którzy będą przeciwko nim walczyć. (2 Mch 10:21 BT_4)
2Mch:10:21 προσαγγελέντος δὲ τῷ Μακκαβαίῳ περὶ τοῦ γεγονότος συναγαγὼν τοὺς ἡγουμένους τοῦ λαοῦ κατηγόρησεν ὡς ἀργυρίου πέπρακαν τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς πολεμίους κατ’ αὐτῶν ἀπολύσαντες.
2Mch:10:21   δέ ὁ ἡ τό   περί ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ κατ·ηγορέω (κατ+ηγορ(ε)-, κατ+ηγορη·σ-, κατ+ηγορη·σ-, -, κατ+ηγορη-, -) ὡς ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) πιπράσκω (πιπρασκ-, -, -, πεπρα·κ-, πεπρα-, πρα·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ὁ ἡ τό   κατά αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·λύω (απο+λυ-, απο+λυ·σ-, απο+λυ·σ-, απο+λελυ·κ-, απο+λελυ-, απο+λυ·θ-)
2Mch:10:21 zaś Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) By stawać się stawaj się, zdarzaj się By zbierać się razem By uważać Ludzie By oskarżać (gań) Jak/jak Kawałek srebra By sprzedawać się Brat W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do wolny
2Mch:10:21 prosaggele/ntos de\ tO=| *makkabai/O| peri\ tou= gegono/tos sunagagO\n tou\s E(goume/nous tou= laou= katEgo/rEsen O(s a)rguri/ou pe/prakan tou\s a)delfou\s tou\s polemi/ous kat’ au)tO=n a)polu/santes.
2Mch:10:21 prosangelentos de tO makkabaiO peri tu gegonotos synagagOn tus hEgumenus tu lau katEgorEsen hOs argyriu peprakan tus adelfus tus polemius kat’ autOn apolysantes.
2Mch:10:21 VD_APPGSM x RA_DSM N2_DSM P RA_GSM VX_XAPGSM VB_AAPNSM RA_APM V2_PMPAPM RA_GSM N2_GSM VAI_AAI3S C N2N_GSN VX_XAI3P RA_APM N2_APM RA_APM A1A_APM P RD_GPM VA_AAPNPM
2Mch:10:21 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ć about (+acc,+gen) the to become become, happen to gather together the to deem the people to accuse (reproach) as/like piece of silver to sell the brother the ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing he/she/it/same to free
2Mch:10:21   Yet the (dat)   about (+acc,+gen) the (gen) having BECOME-ed (gen) upon GATHER TOGETHER-ing (nom) the (acc) while being-DEEM-ed (acc) the (gen) people (gen) he/she/it-ACCUSE-ed as/like piece of silver (gen) they-have-SELL-ed the (acc) brothers (acc) the (acc)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) them/same (gen) upon FREE-ing (nom|voc)
2Mch:10:21 2Mch_10:21_1 2Mch_10:21_2 2Mch_10:21_3 2Mch_10:21_4 2Mch_10:21_5 2Mch_10:21_6 2Mch_10:21_7 2Mch_10:21_8 2Mch_10:21_9 2Mch_10:21_10 2Mch_10:21_11 2Mch_10:21_12 2Mch_10:21_13 2Mch_10:21_14 2Mch_10:21_15 2Mch_10:21_16 2Mch_10:21_17 2Mch_10:21_18 2Mch_10:21_19 2Mch_10:21_20 2Mch_10:21_21 2Mch_10:21_22 2Mch_10:21_23
2Mch:10:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:10:22 τούτους μὲν οὖν προδότας γενομένους ἀπέκτεινεν, καὶ παραχρῆμα τοὺς δύο πύργους κατελάβετο.
2Mch:10:22 So he slew those that were found traitors, and immediately took the two castles. (2 Maccabees 10:22 Brenton)
2Mch:10:22 Na tych więc, którzy stali się zdrajcami, wykonano wyrok śmierci, a wkrótce potem zdobyto obydwie wieże. (2 Mch 10:22 BT_4)
2Mch:10:22 τούτους μὲν οὖν προδότας γενομένους ἀπέκτεινεν, καὶ παραχρῆμα τοὺς δύο πύργους κατελάβετο.
2Mch:10:22 οὗτος αὕτη τοῦτο μέν οὖν προ·δότης, -ου, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) καί παρα·χρῆμα (cf. ἐξαυτῆς and εὐθέως) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πύργος, -ου, ὁ κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-)
2Mch:10:22 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dlatego/wtedy Zdrajcy/zdrajcy/dezerter By stawać się stawaj się, zdarzaj się By zabijać I też, nawet, mianowicie Natychmiast natychmiastowy, teraźniejszość {prezent}, w tej chwili Dwa Wieża By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj,
2Mch:10:22 tou/tous me\n ou)=n prodo/tas genome/nous a)pe/kteinen, kai\ paraCHrE=ma tou\s du/o pu/rgous katela/beto.
2Mch:10:22 tutus men un prodotas genomenus apekteinen, kai paraCHrEma tus dyo pyrgus katelabeto.
2Mch:10:22 RD_APM x x N1M_APM VB_AMPAPM VAI_AAI3S C D RA_APM M N2_APM VBI_AMI3S
2Mch:10:22 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] indeed (yet, certainly, surely) therefore/then traitor/betrayer/deserter to become become, happen to kill and also, even, namely forthwith immediate, the present, at the moment the two tower to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake,
2Mch:10:22 these (acc) indeed therefore/then traitors/betrayers/deserters (acc) upon being-BECOME-ed (acc) he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed and forthwith the (acc) two (nom, acc, gen) towers (acc) he/she/it-was-COMPREHEND-ed
2Mch:10:22 2Mch_10:22_1 2Mch_10:22_2 2Mch_10:22_3 2Mch_10:22_4 2Mch_10:22_5 2Mch_10:22_6 2Mch_10:22_7 2Mch_10:22_8 2Mch_10:22_9 2Mch_10:22_10 2Mch_10:22_11 2Mch_10:22_12
2Mch:10:22 x x x x x x x x x x x x
2Mch:10:23 τοῖς δὲ ὅπλοις τὰ πάντα ἐν ταῖς χερσὶν εὐοδούμενος ἀπώλεσεν ἐν τοῖς δυσὶν ὀχυρώμασιν πλείους τῶν δισμυρίων.
2Mch:10:23 And having good success with his weapons in all things he took in hand, he slew in the two holds more than twenty thousand. (2 Maccabees 10:23 Brenton)
2Mch:10:23 Ponieważ wszystko szczęśliwie doprowadzał do końca, do czego się zabrał z bronią, w obydwóch wieżach zabił ponad dwadzieścia tysięcy. (2 Mch 10:23 BT_4)
2Mch:10:23 τοῖς δὲ ὅπλοις τὰ πάντα ἐν ταῖς χερσὶν εὐοδούμενος ἀπώλεσεν ἐν τοῖς δυσὶν ὀχυρώμασιν πλείους τῶν δισμυρίων.
2Mch:10:23 ὁ ἡ τό δέ ὅπλον, -ου, τό ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό δύσις, -εως, ἡ; δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο; δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) ὁ ἡ τό  
2Mch:10:23 zaś Narzędzie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Na zachód; dwa; by umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca Więcej
2Mch:10:23 toi=s de\ o(/plois ta\ pa/nta e)n tai=s CHersi\n eu)odou/menos a)pO/lesen e)n toi=s dusi\n o)CHurO/masin plei/ous tO=n dismuri/On.
2Mch:10:23 tois de hoplois ta panta en tais CHersin euodumenos apOlesen en tois dysin oCHyrOmasin pleius tOn dismyriOn.
2Mch:10:23 RA_DPN x N2N_DPN RA_APN A3_APN P RA_DPF N3_DPF V4_PMPNSM VAI_AAI3S P RA_DPN M_DPN N3M_DPN A3C_APN RA_GPM A1A_GPM
2Mch:10:23 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] implement the every all, each, every, the whole of in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the west; two; to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress more the ć
2Mch:10:23 the (dat) Yet implements (dat) the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) while being-PROSPER-ed (nom) he/she/it-LOSE/DESTROY-ed in/among/by (+dat) the (dat) west (acc); two (dat); upon SET-ing (dat) entrenchments (dat) more (acc, nom|voc) the (gen)  
2Mch:10:23 2Mch_10:23_1 2Mch_10:23_2 2Mch_10:23_3 2Mch_10:23_4 2Mch_10:23_5 2Mch_10:23_6 2Mch_10:23_7 2Mch_10:23_8 2Mch_10:23_9 2Mch_10:23_10 2Mch_10:23_11 2Mch_10:23_12 2Mch_10:23_13 2Mch_10:23_14 2Mch_10:23_15 2Mch_10:23_16 2Mch_10:23_17
2Mch:10:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:10:24 Τιμόθεος δὲ ὁ πρότερον ἡττηθεὶς ὑπὸ τῶν Ιουδαίων συναγαγὼν ξένας δυνάμεις παμπληθεῖς καὶ τοὺς τῆς Ἀσίας γενομένους ἵππους συναθροίσας οὐκ ὀλίγους παρῆν ὡς δοριάλωτον λημψόμενος τὴν Ιουδαίαν.
2Mch:10:24 Now Timotheus, whom the Jews had overcome before, when he had gathered a great multitude of foreign forces, and horses out of Asia not a few, came as though he would take Jewry by force of arms. (2 Maccabees 10:24 Brenton)
2Mch:10:24 Tymoteusz zaś, który poprzednio był pokonany przez Żydów, zebrawszy wielką liczbę najemnego wojska, a do tego zgromadziwszy niemało konnicy z Azji, znalazł się w Judei z zamiarem zdobycia jej siłą. (2 Mch 10:24 BT_4)
2Mch:10:24 Τιμόθεος δὲ πρότερον ἡττηθεὶς ὑπὸ τῶν Ιουδαίων συναγαγὼν ξένας δυνάμεις παμπληθεῖς καὶ τοὺς τῆς Ἀσίας γενομένους ἵππους συναθροίσας οὐκ ὀλίγους παρῆν ὡς δοριάλωτον λημψόμενος τὴν Ιουδαίαν.
2Mch:10:24 Τιμό·θεος, -ου, ὁ δέ ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) ἑσσόομαι/ἡττάομαι (ηττ(α)-, ηττη·σ-, ηττη·σ-, -, ηττη-, εσσω·θ-/ηττη·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ξένος -η -ον δύναμις, -εως, ἡ   καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ἀσία, -ας, ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἵππος, -ου, ὁ συν·αθροίζω (συν+αθροιζ-, -, συν+αθροι·σ-, -, συν+ηθροισ-, συν+αθροισ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὀλίγος -η -ον πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς   λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον
2Mch:10:24 Timothy zaś Wcześniej By tracić Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Żydowski By zbierać się razem Obcy {Dziwny}/obcy Zdolność I też, nawet, mianowicie Azja [Rzymska prowincja z] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Koń Do ??? ??? Przed przydechem mocnym Mało [zobacz oligarchię] By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli Jak/jak By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Judea [okolica z]; żydowski
2Mch:10:24 *timo/Teos de\ o( pro/teron E(ttETei\s u(po\ tO=n *ioudai/On sunagagO\n Xe/nas duna/meis pamplETei=s kai\ tou\s tE=s *)asi/as genome/nous i(/ppous sunaTroi/sas ou)k o)li/gous parE=n O(s doria/lOton lEmPSo/menos tE\n *ioudai/an.
2Mch:10:24 timoTeos de ho proteron hEttETeis hypo tOn iudaiOn synagagOn Xenas dynameis pamplETeis kai tus tEs asias genomenus hippus synaTroisas uk oligus parEn hOs dorialOton lEmPSomenos tEn iudaian.
2Mch:10:24 N2_NSM x RA_NSM D VC_APPNSM P RA_GPM N2_GPM VB_AAPNSM A1_APF N3I_APF A3H_APF C RA_APM RA_GSF N1A_GSF VB_AMPAPM N2_APM VA_AAPNSM D A1_APM V9_IAI3S C A1B_ASM VF_FMPNSM RA_ASF N1_ASF
2Mch:10:24 Timothy δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the earlier to lose under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the Jewish to gather together strange/foreign ability ć and also, even, namely the the Asia [Roman province of] to become become, happen horse to ??? οὐχ before rough breathing little [see oligarchy] to be present/here to be present, to have come as/like ć to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the Judea [region of]; Jewish
2Mch:10:24 Timothy (nom) Yet the (nom) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) upon being-LOSE-ed (nom|voc) under (+acc), by (+gen) the (gen) Jewish ([Adj] gen) upon GATHER TOGETHER-ing (nom) strange/foreign ([Adj] acc) abilities (acc, nom|voc)   and the (acc) the (gen) Asia (gen) upon being-BECOME-ed (acc) horses (acc) upon ???-ing (nom|voc) not few (acc) he/she/it-was-BE-ing-PRESENT/HERE as/like   going-to-be-TAKE HOLD OF-ed (fut ptcp) (nom) the (acc) Judea (acc); Jewish ([Adj] acc)
2Mch:10:24 2Mch_10:24_1 2Mch_10:24_2 2Mch_10:24_3 2Mch_10:24_4 2Mch_10:24_5 2Mch_10:24_6 2Mch_10:24_7 2Mch_10:24_8 2Mch_10:24_9 2Mch_10:24_10 2Mch_10:24_11 2Mch_10:24_12 2Mch_10:24_13 2Mch_10:24_14 2Mch_10:24_15 2Mch_10:24_16 2Mch_10:24_17 2Mch_10:24_18 2Mch_10:24_19 2Mch_10:24_20 2Mch_10:24_21 2Mch_10:24_22 2Mch_10:24_23 2Mch_10:24_24 2Mch_10:24_25 2Mch_10:24_26 2Mch_10:24_27
2Mch:10:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:10:25 οἱ δὲ περὶ τὸν Μακκαβαῖον συνεγγίζοντος αὐτοῦ πρὸς ἱκετείαν τοῦ θεοῦ γῇ τὰς κεφαλὰς καταπάσαντες καὶ τὰς ὀσφύας σάκκοις ζώσαντες
2Mch:10:25 But when he drew near, they that were with Maccabeus turned themselves to pray unto God, and sprinkled earth upon their heads, and girded their loins with sackcloth, (2 Maccabees 10:25 Brenton)
2Mch:10:25 Kiedy się zbliżał, żołnierze Machabeusza, posypując ziemią głowy, a biodra przepasawszy worami, dla ubłagania Boga, (2 Mch 10:25 BT_4)
2Mch:10:25 οἱ δὲ περὶ τὸν Μακκαβαῖον συνεγγίζοντος αὐτοῦ πρὸς ἱκετείαν τοῦ θεοῦ γῇ τὰς κεφαλὰς καταπάσαντες καὶ τὰς ὀσφύας σάκκοις ζώσαντες
2Mch:10:25 ὁ ἡ τό δέ περί ὁ ἡ τό     αὐτός αὐτή αὐτό πρός   ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ κατα·πάσσω [LXX] (-, -, κατα+πα·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ὀσφῦς, -ύος, ἡ σάκκος, -ου, ὁ ζώννυμι/ζωννύω (ζωννυ-, ζω·σ-, ζω·σ-, -, εζωσ-, -)
2Mch:10:25 zaś Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  Ziemi/ziemia Głowa Do ??? I też, nawet, mianowicie Polędwica Płótno workowe Do ???
2Mch:10:25 oi( de\ peri\ to\n *makkabai=on suneggi/DZontos au)tou= pro\s i(ketei/an tou= Teou= gE=| ta\s kefala\s katapa/santes kai\ ta\s o)sfu/as sa/kkois DZO/santes
2Mch:10:25 hoi de peri ton makkabaion synengiDZontos autu pros hiketeian tu Teu gE tas kefalas katapasantes kai tas osfyas sakkois DZOsantes
2Mch:10:25 RA_NPM x P RA_ASM N2_ASM V1_PAPGSM RD_GSM P N1A_ASF RA_GSM N2_GSM N1_DSF RA_APF N1_APF VA_AAPNPM C RA_APF N3U_APF N2_DPM VA_AAPNPM
2Mch:10:25 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] about (+acc,+gen) the ć ć he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) ć the god [see theology] earth/land the head to ??? and also, even, namely the loin sackcloth to ???
2Mch:10:25 the (nom) Yet about (+acc,+gen) the (acc)     him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat)   the (gen) god (gen) earth/land (dat) the (acc) heads (acc) upon ???-ing (nom|voc) and the (acc) loins (acc) sackcloths (dat) upon ???-ing (nom|voc)
2Mch:10:25 2Mch_10:25_1 2Mch_10:25_2 2Mch_10:25_3 2Mch_10:25_4 2Mch_10:25_5 2Mch_10:25_6 2Mch_10:25_7 2Mch_10:25_8 2Mch_10:25_9 2Mch_10:25_10 2Mch_10:25_11 2Mch_10:25_12 2Mch_10:25_13 2Mch_10:25_14 2Mch_10:25_15 2Mch_10:25_16 2Mch_10:25_17 2Mch_10:25_18 2Mch_10:25_19 2Mch_10:25_20
2Mch:10:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:10:26 ἐπὶ τὴν ἀπέναντι τοῦ θυσιαστηρίου κρηπῖδα προσπεσόντες ἠξίουν ἵλεως αὐτοῖς γενόμενον ἐχθρεῦσαι τοῖς ἐχθροῖς αὐτῶν καὶ ἀντικεῖσθαι τοῖς ἀντικειμένοις, καθὼς ὁ νόμος διασαφεῖ.
2Mch:10:26 And fell down at the foot of the altar, and besought him to be merciful to them, and to be an enemy to their enemies, and an adversary to their adversaries, as the law declareth. (2 Maccabees 10:26 Brenton)
2Mch:10:26 upadli przed podstawą ołtarza i prosili Boga o łaskawość dla siebie, aby był wrogiem ich wrogów i aby się tym przeciwstawił, którzy im się przeciwstawiają, jak to mówi Prawo. (2 Mch 10:26 BT_4)
2Mch:10:26 ἐπὶ τὴν ἀπέναντι τοῦ θυσιαστηρίου κρηπῖδα προσπεσόντες ἠξίουν ἵλεως αὐτοῖς γενόμενον ἐχθρεῦσαι τοῖς ἐχθροῖς αὐτῶν καὶ ἀντικεῖσθαι τοῖς ἀντικειμένοις, καθὼς νόμος διασαφεῖ.
2Mch:10:26 ἐπί ὁ ἡ τό ἀπ·έν·αντι ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό   προσ·πίπτω (προσ+πιπτ-, προσ+πεσ(ε)·[σ]-, προσ+πεσ·[σ]- or 2nd προσ+πεσ-, -, -, -) ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) ἵλεως -ων αὐτός αὐτή αὐτό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)   ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀντί·κει·μαι (ath. αντι+κει-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀντί·κει·μαι (ath. αντι+κει-, -, -, -, -, -) καθ·ώς ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ δια·σαφέω (δια+σαφ(ε)-, -, δια+σαφη·σ-, -, -, -)
2Mch:10:26 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. By powalić/spadek {jesień} przedtem By uważać godny Miłosierny łaskawy, niewolnik, chłop pańszczyźniany albo harują jak niewolnik, pomyślny On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się Wrogi On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By leżeć {By kłamać} przeciwległy {przeciwny} By leżeć {By kłamać} przeciwległy {przeciwny} Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Prawo By udzielać wyjaśnienia jasno oświadczaj, jasno
2Mch:10:26 e)pi\ tE\n a)pe/nanti tou= TusiastEri/ou krEpi=da prospeso/ntes E)Xi/oun i(/leOs au)toi=s geno/menon e)CHTreu=sai toi=s e)CHTroi=s au)tO=n kai\ a)ntikei=sTai toi=s a)ntikeime/nois, kaTO\s o( no/mos diasafei=.
2Mch:10:26 epi tEn apenanti tu TysiastEriu krEpida prospesontes EXiun hileOs autois genomenon eCHTreusai tois eCHTrois autOn kai antikeisTai tois antikeimenois, kaTOs ho nomos diasafei.
2Mch:10:26 P RA_ASF D RA_GSN N2N_GSN N3D_ASF VF_FAPNPM V4I_IAI3P D RD_DPM VB_AMPASM VA_AAN RA_DPM A1A_DPM RD_GPM C V5_PMN RA_DPM V5_PMPDPM D RA_NSM N2_NSM V2_PAI3S
2Mch:10:26 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the opposite/in the presence of (+gen) the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. ć to prostrate/fall before to deem worthy merciful gracious, helot, a serf or slave, propitious he/she/it/same to become become, happen ć the hostile he/she/it/same and also, even, namely to lie opposite the to lie opposite as accordingly [according to how/in accordance with how] the law to explain clearly declare, plainly
2Mch:10:26 upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) opposite/in the presence of (+gen) the (gen) sanctuary (gen)   upon PROSTRATE/FALL-ing-BEFORE (nom|voc) I-was-DEEM-ing-WORTHY, they-were-DEEM-ing-WORTHY merciful ([Adj] acc, nom|voc) them/same (dat) upon being-BECOME-ed (acc, nom|acc|voc)   the (dat) hostile ([Adj] dat) them/same (gen) and to-be-being-LIE-ed-OPPOSITE the (dat) while being-LIE-ed-OPPOSITE (dat) as accordingly the (nom) law (nom) he/she/it-is-EXPLAIN-ing, you(sg)-are-being-EXPLAIN-ed (classical), be-you(sg)-EXPLAIN-ing!
2Mch:10:26 2Mch_10:26_1 2Mch_10:26_2 2Mch_10:26_3 2Mch_10:26_4 2Mch_10:26_5 2Mch_10:26_6 2Mch_10:26_7 2Mch_10:26_8 2Mch_10:26_9 2Mch_10:26_10 2Mch_10:26_11 2Mch_10:26_12 2Mch_10:26_13 2Mch_10:26_14 2Mch_10:26_15 2Mch_10:26_16 2Mch_10:26_17 2Mch_10:26_18 2Mch_10:26_19 2Mch_10:26_20 2Mch_10:26_21 2Mch_10:26_22 2Mch_10:26_23
2Mch:10:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:10:27 γενόμενοι δὲ ἀπὸ τῆς δεήσεως ἀναλαβόντες τὰ ὅπλα προῆγον ἀπὸ τῆς πόλεως ἐπὶ πλεῖον· συνεγγίσαντες δὲ τοῖς πολεμίοις ἐφ’ ἑαυτῶν ἦσαν.
2Mch:10:27 So after the prayer they took their weapons, and went on further from the city: and when they drew near to their enemies, they kept by themselves. (2 Maccabees 10:27 Brenton)
2Mch:10:27 Po modlitwie chwycili za broń i wyruszyli z miasta na dużą odległość. Zatrzymali się dopiero wtedy, gdy byli blisko nieprzyjaciół. (2 Mch 10:27 BT_4)
2Mch:10:27 γενόμενοι δὲ ἀπὸ τῆς δεήσεως ἀναλαβόντες τὰ ὅπλα προῆγον ἀπὸ τῆς πόλεως ἐπὶ πλεῖον· συνεγγίσαντες δὲ τοῖς πολεμίοις ἐφ’ ἑαυτῶν ἦσαν.
2Mch:10:27 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ἀπό ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ὅπλον, -ου, τό προ·άγω (προ+αγ-, προ+αξ-, 2nd προ+αγαγ-, -, -, προ+αχ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐπί πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς)   δέ ὁ ἡ τό   ἐπί ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
2Mch:10:27 By stawać się stawaj się, zdarzaj się zaś Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obrona By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Narzędzie By iść przodem Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Więcej zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie By być
2Mch:10:27 geno/menoi de\ a)po\ tE=s deE/seOs a)nalabo/ntes ta\ o(/pla proE=gon a)po\ tE=s po/leOs e)pi\ plei=on· suneggi/santes de\ toi=s polemi/ois e)f’ e(autO=n E)=san.
2Mch:10:27 genomenoi de apo tEs deEseOs analabontes ta hopla proEgon apo tEs poleOs epi pleion· synengisantes de tois polemiois ef’ heautOn Esan.
2Mch:10:27 VB_AMPNPM x P RA_GSF N3I_GSF VB_AAPNPM RA_APN N2N_APN V1I_IAI3P P RA_GSF N3I_GSF P A3C_ASN VA_AAPNPM x RA_DPM A1A_DPM P RD_GPM V9_IAI3P
2Mch:10:27 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the plea to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand the implement to precede from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the city upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing more ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves to be
2Mch:10:27 upon being-BECOME-ed (nom|voc) Yet away from (+gen) the (gen) plea (gen) upon TAKE UP-ing (nom|voc) the (nom|acc) implements (nom|acc|voc) I-was-PRECEDE-ing, they-were-PRECEDE-ing away from (+gen) the (gen) city (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) more (nom|acc|voc, voc)   Yet the (dat)   upon/over (+acc,+gen,+dat) selves (gen) they-were
2Mch:10:27 2Mch_10:27_1 2Mch_10:27_2 2Mch_10:27_3 2Mch_10:27_4 2Mch_10:27_5 2Mch_10:27_6 2Mch_10:27_7 2Mch_10:27_8 2Mch_10:27_9 2Mch_10:27_10 2Mch_10:27_11 2Mch_10:27_12 2Mch_10:27_13 2Mch_10:27_14 2Mch_10:27_15 2Mch_10:27_16 2Mch_10:27_17 2Mch_10:27_18 2Mch_10:27_19 2Mch_10:27_20 2Mch_10:27_21
2Mch:10:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:10:28 ἄρτι δὲ τῆς ἀνατολῆς διαχεομένης προσέβαλον ἑκάτεροι, οἱ μὲν ἔγγυον ἔχοντες εὐημερίας καὶ νίκης μετὰ ἀρετῆς τὴν ἐπὶ τὸν κύριον καταφυγήν, οἱ δὲ καθηγεμόνα τῶν ἀγώνων ταττόμενοι τὸν θυμόν.
2Mch:10:28 Now the sun being newly risen, they joined both together; the one part having together with their virtue their refuge also unto the Lord for a pledge of their success and victory: the other side making their rage leader of their battle (2 Maccabees 10:28 Brenton)
2Mch:10:28 Ledwie zaczęło świtać, rzucili się jedni na drugich: jedni szli mając, jako zadatek powodzenia i zwycięstwa, wraz z męstwem ufność położoną w Panu, drudzy zaś - wybrawszy sobie gniew za przywódcę w walce. (2 Mch 10:28 BT_4)
2Mch:10:28 ἄρτι δὲ τῆς ἀνατολῆς διαχεομένης προσέβαλον ἑκάτεροι, οἱ μὲν ἔγγυον ἔχοντες εὐημερίας καὶ νίκης μετὰ ἀρετῆς τὴν ἐπὶ τὸν κύριον καταφυγήν, οἱ δὲ καθηγεμόνα τῶν ἀγώνων ταττόμενοι τὸν θυμόν.
2Mch:10:28 ἄρτι δέ ὁ ἡ τό ἀνατολή, -ῆς, ἡ δια·χέω [LXX] (δια+χε-, -, δια+χε·[σ]-, -, δια+κεχυ-, δια+χυ·θ-)   ἑκάτερος -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό μέν ἔγγυος -ον ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)   καί νίκη, -ης, ἡ μετά ἀρετή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατα·φυγή, -ῆς, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό δέ   ὁ ἡ τό ἀγών, -ῶνος, ὁ τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή)
2Mch:10:28 W tej chwili zaś Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh By rozciągać się (rozpraszaj się, przelewaj się, płyń, zwilżaj (nawadniaj),{łza}) Każdy (dwu) Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Poręczyciel (ślubowanie, sponsor) By mieć I też, nawet, mianowicie Zwycięstwo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Cnota Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Schronienie zaś Walcz By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.
2Mch:10:28 a)/rti de\ tE=s a)natolE=s diaCHeome/nEs prose/balon e(ka/teroi, oi( me\n e)/gguon e)/CHontes eu)Emeri/as kai\ ni/kEs meta\ a)retE=s tE\n e)pi\ to\n ku/rion katafugE/n, oi( de\ kaTEgemo/na tO=n a)gO/nOn tatto/menoi to\n Tumo/n.
2Mch:10:28 arti de tEs anatolEs diaCHeomenEs prosebalon hekateroi, hoi men engyon eCHontes euEmerias kai nikEs meta aretEs tEn epi ton kyrion katafygEn, hoi de kaTEgemona tOn agOnOn tattomenoi ton Tymon.
2Mch:10:28 D x RA_GSF N1_GSF V2_PMPGSF VBI_AAI3P A1A_NPM RA_NPM x A1B_ASM V1_PAPNPM N1A_GSF C N1_GSF P N1_GSF RA_ASF P RA_ASM N2_ASM N1_ASF RA_NPM x N3W_ASM RA_GPM N3W_GPM V1_PMPNPM RA_ASM N2_ASM
2Mch:10:28 just now δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh to spread (scatter, overflow, stream, moisten (irrigate),{tear}) ć each (of two) the indeed (yet, certainly, surely) guarantor (pledge, sponsor) to have ć and also, even, namely victory after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing virtue the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. refuge the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the struggle to order category, grade, class, trim, orderliness the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.
2Mch:10:28 just now Yet the (gen) risig of the east dawn (gen) while being-SPREAD-ed (gen)   each (of two) (nom|voc) the (nom) indeed guarantor ([Adj] acc, nom|acc|voc) while HAVE-ing (nom|voc)   and victory (gen) after (+acc), with (+gen) virtue (gen) the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) refuge (acc) the (nom) Yet   the (gen) struggles (gen) while being-ORDER-ed (nom|voc) the (acc) wrath (acc)
2Mch:10:28 2Mch_10:28_1 2Mch_10:28_2 2Mch_10:28_3 2Mch_10:28_4 2Mch_10:28_5 2Mch_10:28_6 2Mch_10:28_7 2Mch_10:28_8 2Mch_10:28_9 2Mch_10:28_10 2Mch_10:28_11 2Mch_10:28_12 2Mch_10:28_13 2Mch_10:28_14 2Mch_10:28_15 2Mch_10:28_16 2Mch_10:28_17 2Mch_10:28_18 2Mch_10:28_19 2Mch_10:28_20 2Mch_10:28_21 2Mch_10:28_22 2Mch_10:28_23 2Mch_10:28_24 2Mch_10:28_25 2Mch_10:28_26 2Mch_10:28_27 2Mch_10:28_28 2Mch_10:28_29
2Mch:10:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:10:29 γενομένης δὲ καρτερᾶς μάχης ἐφάνησαν τοῖς ὑπεναντίοις ἐξ οὐρανοῦ ἐφ’ ἵππων χρυσοχαλίνων ἄνδρες πέντε διαπρεπεῖς, καὶ ἀφηγούμενοι τῶν Ιουδαίων,
2Mch:10:29 But when the battle waxed strong, there appeared unto the enemies from heaven five comely men upon horses, with bridles of gold, and two of them led the Jews, (2 Maccabees 10:29 Brenton)
2Mch:10:29 Gdy rozgorzała zażarta walka, przeciwnikom ukazało się z nieba pięciu wspaniałych mężów, na koniach ze złotymi uzdami, którzy stanęli na czele Żydów. (2 Mch 10:29 BT_4)
2Mch:10:29 γενομένης δὲ καρτερᾶς μάχης ἐφάνησαν τοῖς ὑπεναντίοις ἐξ οὐρανοῦ ἐφ’ ἵππων χρυσοχαλίνων ἄνδρες πέντε διαπρεπεῖς, καὶ ἀφηγούμενοι τῶν Ιουδαίων,
2Mch:10:29 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ   μάχη, -ης, ἡ φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) ὁ ἡ τό ὑπ·εν·αντίος -α -ον ἐκ οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἐπί ἵππος, -ου, ὁ   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πέντε   καί   ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον
2Mch:10:29 By stawać się stawaj się, zdarzaj się zaś Kłótnia By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym Nieprzyjazny (ustalony przeciw, przeciwny, wrogi) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Koń Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Pięć I też, nawet, mianowicie Żydowski
2Mch:10:29 genome/nEs de\ kartera=s ma/CHEs e)fa/nEsan toi=s u(penanti/ois e)X ou)ranou= e)f’ i(/ppOn CHrusoCHali/nOn a)/ndres pe/nte diaprepei=s, kai\ a)fEgou/menoi tO=n *ioudai/On,
2Mch:10:29 genomenEs de karteras maCHEs efanEsan tois hypenantiois eX uranu ef’ hippOn CHrysoCHalinOn andres pente diaprepeis, kai afEgumenoi tOn iudaiOn,
2Mch:10:29 VB_AMPGSF x A1A_GSF N1_GSF VDI_API3P RA_DPM A1A_DPM P N2_GSM P N2_GPM A1B_GPM N3_NPM M A3H_NPM C V2_PMPNPM RA_GPM N2_GPM
2Mch:10:29 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć quarrel to appear look, shew, peer, seem, show the adversarial (set against, contrary, hostile) out of (+gen) ἐξ before vowels sky/heaven upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing horse ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". five ć and also, even, namely ć the Jewish
2Mch:10:29 upon being-BECOME-ed (gen) Yet   quarrel (gen) they-were-APPEAR-ed the (dat) adversarial ([Adj] dat) out of (+gen) sky/heaven (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) horses (gen)   men, husbands (nom|voc) five   and   the (gen) Jewish ([Adj] gen)
2Mch:10:29 2Mch_10:29_1 2Mch_10:29_2 2Mch_10:29_3 2Mch_10:29_4 2Mch_10:29_5 2Mch_10:29_6 2Mch_10:29_7 2Mch_10:29_8 2Mch_10:29_9 2Mch_10:29_10 2Mch_10:29_11 2Mch_10:29_12 2Mch_10:29_13 2Mch_10:29_14 2Mch_10:29_15 2Mch_10:29_16 2Mch_10:29_17 2Mch_10:29_18 2Mch_10:29_19
2Mch:10:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:10:30 οἳ καὶ τὸν Μακκαβαῖον μέσον λαβόντες καὶ σκεπάζοντες ταῖς ἑαυτῶν πανοπλίαις ἄτρωτον διεφύλαττον, εἰς δὲ τοὺς ὑπεναντίους τοξεύματα καὶ κεραυνοὺς ἐξερρίπτουν, διὸ συγχυθέντες ἀορασίᾳ διεκόπτοντο ταραχῆς πεπληρωμένοι.
2Mch:10:30 And took Maccabeus betwixt them, and covered him on every side weapons, and kept him safe, but shot arrows and lightnings against the enemies: so that being confounded with blindness, and full of trouble, they were killed. (2 Maccabees 10:30 Brenton)
2Mch:10:30 Oni to wzięli Machabeusza pomiędzy siebie, osłonili własną bronią i tak strzegli go od ran, na przeciwników zaś rzucali pociski i pioruny, a ci porażeni ślepotą rozbiegli się w największym zamieszaniu. (2 Mch 10:30 BT_4)
2Mch:10:30 οἳ καὶ τὸν Μακκαβαῖον μέσον λαβόντες καὶ σκεπάζοντες ταῖς ἑαυτῶν πανοπλίαις ἄτρωτον διεφύλαττον, εἰς δὲ τοὺς ὑπεναντίους τοξεύματα καὶ κεραυνοὺς ἐξερρίπτουν, διὸ συγχυθέντες ἀορασίᾳ διεκόπτοντο ταραχῆς πεπληρωμένοι.
2Mch:10:30 ὅς ἥ ὅ καί ὁ ἡ τό   μέσος -η -ον λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί σκεπάζω [LXX] (σκεπαζ-, σκεπα·σ-, σκεπα·σ-, -, -, σκεπασ·θ-) ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ πανοπλία, -ας, ἡ   δια·φυλάσσω/-φυλάττω (δια+φυλασσ-/δια+φυλαττ-, δια+φυλαξ-, δια+φυλαξ-, -, δια+πεφυλασσ-, δια+φυλαχ·θ-) εἰς[1] δέ ὁ ἡ τό ὑπ·εν·αντίος -α -ον   καί     διό (δι’ ὅ) συγ·χέω/-χύν(ν)ω (συν+χε-/συν+χυνν-/συν+χυν-, συν+χε(ε)·[σ]-, συν+χε·[σ]-, -, συν+κεχυ-, συν+χυ·θ-)     ταραχή, -ῆς, ἡ πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-)
2Mch:10:30 Kto/, który/, który I też, nawet, mianowicie Średni By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie By chronić się Samo /nasz /twój /siebie Pełna zbroja By chronić ochraniacz, by konserwować Do (+przyspieszenie) zaś Nieprzyjazny (ustalony przeciw, przeciwny, wrogi) I też, nawet, mianowicie Z powodu którego By irytować Zaniepokojenie poruszające, zgiełk, poruszenie, bunt By napełniać pełność, spełniać
2Mch:10:30 oi(\ kai\ to\n *makkabai=on me/son labo/ntes kai\ skepa/DZontes tai=s e(autO=n panopli/ais a)/trOton diefu/latton, ei)s de\ tou\s u(penanti/ous toXeu/mata kai\ keraunou\s e)Xerri/ptoun, dio\ sugCHuTe/ntes a)orasi/a| dieko/ptonto taraCHE=s peplErOme/noi.
2Mch:10:30 hoi kai ton makkabaion meson labontes kai skepaDZontes tais heautOn panopliais atrOton diefylatton, eis de tus hypenantius toXeumata kai keraunus eXerriptun, dio synCHyTentes aorasia diekoptonto taraCHEs peplErOmenoi.
2Mch:10:30 RR_NPM C RA_ASM N2_ASM A1_ASM VB_AAPNPM C V1_PAPNPM RA_DPF RD_GPM N1A_DPF A1B_ASM V1I_IAI3P P x RA_APM A1A_APM N3M_APM C N2_APM V1I_IAI3P C VC_APPNPM N1A_DSF V1I_IMI3P N1_GSF VM_XPPNPM
2Mch:10:30 who/whom/which and also, even, namely the ć middle to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely to shelter the self /our-/your-/themselves panoply ć to guard preserver, to conserve into (+acc) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the adversarial (set against, contrary, hostile) ć and also, even, namely ć ć because of which to rile ć ć disturbance stirring up, tumult, commotion, sedition to fill fill, fulfill
2Mch:10:30 who/whom/which (nom) and the (acc)   middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) upon TAKE HOLD OF-ing (nom|voc) and while SHELTER-ing (nom|voc) the (dat) selves (gen) panoplies (dat)   I-was-GUARD-ing, they-were-GUARD-ing into (+acc) Yet the (acc) adversarial ([Adj] acc)   and     because of which upon being-RILE-ed (nom|voc)     disturbance (gen) having-been-FILL-ed (nom|voc)
2Mch:10:30 2Mch_10:30_1 2Mch_10:30_2 2Mch_10:30_3 2Mch_10:30_4 2Mch_10:30_5 2Mch_10:30_6 2Mch_10:30_7 2Mch_10:30_8 2Mch_10:30_9 2Mch_10:30_10 2Mch_10:30_11 2Mch_10:30_12 2Mch_10:30_13 2Mch_10:30_14 2Mch_10:30_15 2Mch_10:30_16 2Mch_10:30_17 2Mch_10:30_18 2Mch_10:30_19 2Mch_10:30_20 2Mch_10:30_21 2Mch_10:30_22 2Mch_10:30_23 2Mch_10:30_24 2Mch_10:30_25 2Mch_10:30_26 2Mch_10:30_27
2Mch:10:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:10:31 κατεσφάγησαν δὲ δισμύριοι πρὸς τοῖς πεντακοσίοις, ἱππεῖς δὲ ἑξακόσιοι.
2Mch:10:31 And there were slain of footmen twenty thousand and five hundred, and six hundred horsemen. (2 Maccabees 10:31 Brenton)
2Mch:10:31 Poległo zaś dwadzieścia tysięcy pięciuset, a z konnicy sześciuset żołnierzy. (2 Mch 10:31 BT_4)
2Mch:10:31 κατεσφάγησαν δὲ δισμύριοι πρὸς τοῖς πεντακοσίοις, ἱππεῖς δὲ ἑξακόσιοι.
2Mch:10:31 κατα·σφάζω (κατα+σφαζ-, κατα+σφαξ-, κατα+σφαξ-, -, -, κατα+σφαγ·[θ]-) δέ   πρός ὁ ἡ τό πεντα·κόσιοι -αι -α ἱππεύς, -έως, ὁ δέ ἑξα·κόσιοι -αι -α
2Mch:10:31 Do ??? zaś Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pięćset Jeździec zaś Sześćset
2Mch:10:31 katesfa/gEsan de\ dismu/rioi pro\s toi=s pentakosi/ois, i(ppei=s de\ e(Xako/sioi.
2Mch:10:31 katesfagEsan de dismyrioi pros tois pentakosiois, hippeis de heXakosioi.
2Mch:10:31 VQI_API3P x A1A_NPM P RA_DPM A1A_DPM N3V_NPM x A1A_NPM
2Mch:10:31 to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć toward (+acc,+gen,+dat) the five hundred horseman δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] six hundred
2Mch:10:31 they-were-???-ed Yet   toward (+acc,+gen,+dat) the (dat) five hundred (dat) horsemans (acc, nom|voc) Yet six hundred (nom|voc)
2Mch:10:31 2Mch_10:31_1 2Mch_10:31_2 2Mch_10:31_3 2Mch_10:31_4 2Mch_10:31_5 2Mch_10:31_6 2Mch_10:31_7 2Mch_10:31_8 2Mch_10:31_9
2Mch:10:31 x x x x x x x x x
2Mch:10:32 αὐτὸς δὲ ὁ Τιμόθεος συνέφυγεν εἰς Γαζαρα λεγόμενον ὀχύρωμα, εὖ μάλα φρούριον, στρατηγοῦντος ἐκεῖ Χαιρεου.
2Mch:10:32 As for Timotheus himself, he fled into a very strong hold, called Gazara, where Chereas was governor. (2 Maccabees 10:32 Brenton)
2Mch:10:32 Sam Tymoteusz uciekł do bardzo dobrze umocowanej twierdzy, zwanej Gazara, gdzie dowódcą był Chajreas. (2 Mch 10:32 BT_4)
2Mch:10:32 αὐτὸς δὲ Τιμόθεος συνέφυγεν εἰς Γαζαρα λεγόμενον ὀχύρωμα, εὖ μάλα φρούριον, στρατηγοῦντος ἐκεῖ Χαιρεου.
2Mch:10:32 αὐτός αὐτή αὐτό δέ ὁ ἡ τό Τιμό·θεος, -ου, ὁ   εἰς[1]   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό εὖ       ἐκεῖ  
2Mch:10:32 On/ona/to/to samo zaś Timothy Do (+przyspieszenie) By mówić/opowiadaj Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca Dobrze w spokoju Tam
2Mch:10:32 au)to\s de\ o( *timo/Teos sune/fugen ei)s *gaDZara lego/menon o)CHu/rOma, eu)= ma/la frou/rion, stratEgou=ntos e)kei= *CHaireou.
2Mch:10:32 autos de ho timoTeos synefygen eis gaDZara legomenon oCHyrOma, eu mala frurion, stratEguntos ekei CHaireu.
2Mch:10:32 RD_NSM x RA_NSM N2_NSM VBI_AAI3S P N_AS V1_PMPASM N3M_ASN D D N2N_ASN V2_PAPGSM D N1T_GSM
2Mch:10:32 he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the Timothy ć into (+acc) ć to say/tell entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress well at ease ć