2Mch:11:1 Μετ ὀλίγον δὲ παντελῶς χρονίσκον Λυσίας ἐπίτροπος τοῦ βασιλέως καὶ συγγενὴς καὶ ἐπὶ τῶν πραγμάτων λίαν βαρέως φέρων ἐπὶ τοῖς γεγονόσι
2Mch:11:1 Not long after the, Lysias the king's protector and cousin, who also managed the affairs, took sore displeasure for the things that were done. (2 Maccabees 11:1 Brenton)
2Mch:11:1 A w bardzo krótkim czasie potem Lizjasz, opiekun króla, krewny i wielkorządca, głęboko dotknięty tym, co się stało, (2 Mch 11:1 BT_4)
2Mch:11:1 Μετ ὀλίγον δὲ παντελῶς χρονίσκον Λυσίας ἐπίτροπος τοῦ βασιλέως καὶ συγγενὴς καὶ ἐπὶ τῶν πραγμάτων λίαν βαρέως φέρων ἐπὶ τοῖς γεγονόσι
2Mch:11:1 μετά ὀλίγος -η -ον δέ     Λυσίας, -ου, ὁ ἐπί·τροπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί συγ·γενής -ές, dat. pl. συγγενεῦσιν v.l. συγγενέσιν καί ἐπί ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό λίαν βαρέως; βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
2Mch:11:1 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Mało [zobacz oligarchię] zaś Lizjasz Dyrektor Król I też, nawet, mianowicie Przyjaciela krewny; przyjaciel, łódź podwodna ????? Napis Delos (3. Cent. B.C.) I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sprawa [zobacz pragmatyczny] Bardzo Nudny {Tępy} (ciężko); ciężko By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się
2Mch:11:1 *met o)li/gon de\ pantelO=s CHroni/skon *lusi/as e)pi/tropos tou= basile/Os kai\ suggenE\s kai\ e)pi\ tO=n pragma/tOn li/an bare/Os fe/rOn e)pi\ toi=s gegono/si
2Mch:11:1 met oligon de pantelOs CHroniskon lysias epitropos tu basileOs kai syngenEs kai epi tOn pragmatOn lian bareOs ferOn epi tois gegonosi
2Mch:11:1 P A1_ASM x D N1_ASM N1T_NSM N1_NSM RA_GSM N3V_GSM C A3H_NSM C P RA_GPN N3M_GPN D D V1_PAPNSM P RA_DPM VX_XAPDPM
2Mch:11:1 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing little [see oligarchy] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć ć Lysias manager the king and also, even, namely friend kinsman; friend, sub φιλος Inscription of Delos (3rd Cent. B.C.) and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the matter [see pragmatic] very dull (heavily); heavy to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to become become, happen
2Mch:11:1 after (+acc), with (+gen) little (acc, nom|acc|voc) Yet     Lysias (nom) manager (nom) the (gen) king (gen) and friend ([Adj] nom) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) matters (gen) very dull; heavy ([Adj] gen) while BRING-ing (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) having BECOME-ed (dat)
2Mch:11:1 2Mch_11:1_1 2Mch_11:1_2 2Mch_11:1_3 2Mch_11:1_4 2Mch_11:1_5 2Mch_11:1_6 2Mch_11:1_7 2Mch_11:1_8 2Mch_11:1_9 2Mch_11:1_10 2Mch_11:1_11 2Mch_11:1_12 2Mch_11:1_13 2Mch_11:1_14 2Mch_11:1_15 2Mch_11:1_16 2Mch_11:1_17 2Mch_11:1_18 2Mch_11:1_19 2Mch_11:1_20 2Mch_11:1_21
2Mch:11:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:11:2 συναθροίσας περὶ τὰς ὀκτὼ μυριάδας καὶ τὴν ἵππον ἅπασαν παρεγίνετο ἐπὶ τοὺς Ιουδαίους λογιζόμενος τὴν μὲν πόλιν Ἕλλησιν οἰκητήριον ποιήσειν,
2Mch:11:2 And when he had gathered about fourscore thousand with all the horsemen, he came against the Jews, thinking to make the city an habitation of the Gentiles, (2 Maccabees 11:2 Brenton)
2Mch:11:2 zebrał około osiemdziesięciu tysięcy ludzi i razem z całą konnicą wyruszył przeciwko Żydom w przekonaniu, że miasto uczyni osiedlem Greków, (2 Mch 11:2 BT_4)
2Mch:11:2 συναθροίσας περὶ τὰς ὀκτὼ μυριάδας καὶ τὴν ἵππον ἅπασαν παρεγίνετο ἐπὶ τοὺς Ιουδαίους λογιζόμενος τὴν μὲν πόλιν Ἕλλησιν οἰκητήριον ποιήσειν,
2Mch:11:2 συν·αθροίζω (συν+αθροιζ-, -, συν+αθροι·σ-, -, συν+ηθροισ-, συν+αθροισ·θ-) περί ὁ ἡ τό ὀκτώ μυριά[δ]ς, -άδος, ἡ καί ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ὁ ἡ τό μέν πόλις, -εως, ἡ Ἕλλην, -ηνος, ὁ οἰκητήριον, -ου, τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
2Mch:11:2 Do ??? Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Osiem Miriada [jednostka dziesięciu tysiąc] I też, nawet, mianowicie Koń Każdy By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Żydowski Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Miasto Grecki Mieszkanie By czynić/rób
2Mch:11:2 sunaTroi/sas peri\ ta\s o)ktO\ muria/das kai\ tE\n i(/ppon a(/pasan paregi/neto e)pi\ tou\s *ioudai/ous logiDZo/menos tE\n me\n po/lin *(/ellEsin oi)kEtE/rion poiE/sein,
2Mch:11:2 synaTroisas peri tas oktO myriadas kai tEn hippon hapasan paregineto epi tus iudaius logiDZomenos tEn men polin ellEsin oikEtErion poiEsein,
2Mch:11:2 VA_AAPNSM P RA_APF M N3D_APF C RA_ASF N2_ASM A1S_ASF V1I_IMI3S P RA_APM N2_APM V1_PMPNSM RA_ASF x N3I_ASF N3_DPM N2N_ASN VF_FAN
2Mch:11:2 to ??? about (+acc,+gen) the eight myriad [unit of ten thousand] and also, even, namely the horse every to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Jewish to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks the indeed (yet, certainly, surely) city Greek dwelling to do/make
2Mch:11:2 upon ???-ing (nom|voc) about (+acc,+gen) the (acc) eight myriads (acc) and the (acc) horse (acc) every (acc) he/she/it-was-being-COME-ed-INTO-BEING upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Jewish ([Adj] acc) while being-LOGICALLY SPEAK-ed (nom) the (acc) indeed city (acc) Greeks (dat) dwelling (nom|acc|voc) to-will-DO/MAKE
2Mch:11:2 2Mch_11:2_1 2Mch_11:2_2 2Mch_11:2_3 2Mch_11:2_4 2Mch_11:2_5 2Mch_11:2_6 2Mch_11:2_7 2Mch_11:2_8 2Mch_11:2_9 2Mch_11:2_10 2Mch_11:2_11 2Mch_11:2_12 2Mch_11:2_13 2Mch_11:2_14 2Mch_11:2_15 2Mch_11:2_16 2Mch_11:2_17 2Mch_11:2_18 2Mch_11:2_19 2Mch_11:2_20
2Mch:11:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:11:3 τὸ δὲ ἱερὸν ἀργυρολόγητον, καθὼς τὰ λοιπὰ τῶν ἐθνῶν τεμένη, πρατὴν δὲ κατὰ ἔτος τὴν ἀρχιερωσύνην ποιήσειν,
2Mch:11:3 And to make a gain of the temple, as of the other chapels of the heathen, and to set the high priesthood to sale every year: (2 Maccabees 11:3 Brenton)
2Mch:11:3 ze świątyni zaś będzie pobierał podatki jak z innych świątyń pogańskich, a każdego roku będzie sprzedawał godność arcykapłańską. (2 Mch 11:3 BT_4)
2Mch:11:3 τὸ δὲ ἱερὸν ἀργυρολόγητον, καθὼς τὰ λοιπὰ τῶν ἐθνῶν τεμένη, πρατὴν δὲ κατὰ ἔτος τὴν ἀρχιερωσύνην ποιήσειν,
2Mch:11:3 ὁ ἡ τό δέ ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος)   καθ·ώς ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη     δέ κατά ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
2Mch:11:3 zaś Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Naród [zobacz etniczny] zaś W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Rok By czynić/rób
2Mch:11:3 to\ de\ i(ero\n a)rgurolo/gEton, kaTO\s ta\ loipa\ tO=n e)TnO=n teme/nE, pratE\n de\ kata\ e)/tos tE\n a)rCHierOsu/nEn poiE/sein,
2Mch:11:3 to de hieron argyrologEton, kaTOs ta loipa tOn eTnOn temenE, pratEn de kata etos tEn arCHierOsynEn poiEsein,
2Mch:11:3 RA_ASN x N2N_ASN N1_ASM D RA_APN A1_APN RA_GPN N3E_GPN N3E_APN A1_ASF x P N3E_ASN RA_ASF N1_ASF VF_FAN
2Mch:11:3 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ ć as accordingly [according to how/in accordance with how] the remaining well then, sο, now, the rest the nation [see ethnic] ć ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing year the ć to do/make
2Mch:11:3 the (nom|acc) Yet sanctuary (nom|acc|voc); sacred ([Adj] acc, nom|acc|voc)   as accordingly the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) nations (gen)     Yet down/according to/as per (+acc), against (+gen) year (nom|acc|voc) the (acc)   to-will-DO/MAKE
2Mch:11:3 2Mch_11:3_1 2Mch_11:3_2 2Mch_11:3_3 2Mch_11:3_4 2Mch_11:3_5 2Mch_11:3_6 2Mch_11:3_7 2Mch_11:3_8 2Mch_11:3_9 2Mch_11:3_10 2Mch_11:3_11 2Mch_11:3_12 2Mch_11:3_13 2Mch_11:3_14 2Mch_11:3_15 2Mch_11:3_16 2Mch_11:3_17
2Mch:11:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:11:4 οὐδαμῶς ἐπιλογιζόμενος τὸ τοῦ θεοῦ κράτος, πεφρενωμένος δὲ ταῖς μυριάσιν τῶν πεζῶν καὶ ταῖς χιλιάσιν τῶν ἱππέων καὶ τοῖς ἐλέφασιν τοῖς ὀγδοήκοντα.
2Mch:11:4 Not at all considering the power of God but puffed up with his ten thousands of footmen, and his thousands of horsemen, and his fourscore elephants. (2 Maccabees 11:4 Brenton)
2Mch:11:4 Nie zwracał on najmniejszej uwagi na Bożą potęgę, pokładał nadzieję tylko w dziesiątkach tysięcy pieszych i w tysiącach jazdy, a także w osiemdziesięciu słoniach. (2 Mch 11:4 BT_4)
2Mch:11:4 οὐδαμῶς ἐπιλογιζόμενος τὸ τοῦ θεοῦ κράτος, πεφρενωμένος δὲ ταῖς μυριάσιν τῶν πεζῶν καὶ ταῖς χιλιάσιν τῶν ἱππέων καὶ τοῖς ἐλέφασιν τοῖς ὀγδοήκοντα.
2Mch:11:4 οὐδαμῶς   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ κράτο·ς, -ους, τό   δέ ὁ ἡ τό μυριά[δ]ς, -άδος, ἡ ὁ ἡ τό πεζός -ή -όν καί ὁ ἡ τό χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ὁ ἡ τό ἱππεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ὀγδοή·κοντα
2Mch:11:4 W żaden sposób Bóg  Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną zaś Miriada [jednostka dziesięciu tysiąc] Chodzenie lądem I też, nawet, mianowicie Kilo [jednostka tysiąc] Jeździec I też, nawet, mianowicie Osiemdziesiąt
2Mch:11:4 ou)damO=s e)pilogiDZo/menos to\ tou= Teou= kra/tos, pefrenOme/nos de\ tai=s muria/sin tO=n peDZO=n kai\ tai=s CHilia/sin tO=n i(ppe/On kai\ toi=s e)le/fasin toi=s o)gdoE/konta.
2Mch:11:4 udamOs epilogiDZomenos to tu Teu kratos, pefrenOmenos de tais myriasin tOn peDZOn kai tais CHiliasin tOn hippeOn kai tois elefasin tois ogdoEkonta.
2Mch:11:4 D V1_PMPNSM RA_ASN RA_GSM N2_GSM N3E_ASN VM_PMPNSM x RA_DPF N3D_DPF RA_GPM A1_GPM C RA_DPF N3D_DPF RA_GPM N3V_GPM C RA_DPM N3_DPM RA_DPM M
2Mch:11:4 by no means ć the the god [see theology] sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the myriad [unit of ten thousand] the going by land and also, even, namely the kilo [unit of one thousand] the horseman and also, even, namely the ć the eighty
2Mch:11:4 by no means   the (nom|acc) the (gen) god (gen) sway (nom|acc|voc)   Yet the (dat) myriads (dat) the (gen) going by land ([Adj] gen) and the (dat) kilos (dat) the (gen) horsemans (gen) and the (dat)   the (dat) eighty
2Mch:11:4 2Mch_11:4_1 2Mch_11:4_2 2Mch_11:4_3 2Mch_11:4_4 2Mch_11:4_5 2Mch_11:4_6 2Mch_11:4_7 2Mch_11:4_8 2Mch_11:4_9 2Mch_11:4_10 2Mch_11:4_11 2Mch_11:4_12 2Mch_11:4_13 2Mch_11:4_14 2Mch_11:4_15 2Mch_11:4_16 2Mch_11:4_17 2Mch_11:4_18 2Mch_11:4_19 2Mch_11:4_20 2Mch_11:4_21 2Mch_11:4_22
2Mch:11:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:11:5 εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν Ιουδαίαν καὶ συνεγγίσας Βαιθσουρα ὄντι μὲν ἐρυμνῷ χωρίῳ, Ιεροσολύμων δὲ ἀπέχοντι ὡσεὶ σταδίους πέντε τοῦτο ἔθλιβεν.
2Mch:11:5 So he came to Judea, and drew near to Bethsura, which was a strong town, but distant from Jerusalem about five furlongs, and he laid sore siege unto it. (2 Maccabees 11:5 Brenton)
2Mch:11:5 Wszedłszy do Judei przybliżył się do Bet-Sur, miejsca umocnionego, które leży mniej więcej o pięć schojnów od Jerozolimy. Silnie na nie uderzył. (2 Mch 11:5 BT_4)
2Mch:11:5 εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν Ιουδαίαν καὶ συνεγγίσας Βαιθσουρα ὄντι μὲν ἐρυμνῷ χωρίῳ, Ιεροσολύμων δὲ ἀπέχοντι ὡσεὶ σταδίους πέντε τοῦτο ἔθλιβεν.
2Mch:11:5 εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ εἰς[1] ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον καί     εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μέν   χωρίον, -ου, τό (Dimin. of χώρα) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. δέ ἀπ·έχω (απ+εχ-, αφ+εξ-, 2nd απο+σχ-, απ+εσχη·κ-, απ+εσχη-, -) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) στάδιον, -ου, τό and στάδιοι, -ων, οἱ πέντε οὗτος αὕτη τοῦτο θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-)
2Mch:11:5 By wchodzić zaś Do (+przyspieszenie) Judea [okolica z]; żydowski I też, nawet, mianowicie By być Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Wieś Jerozolima [miasto z] zaś By powstrzymywać się Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się 600 stopa. albo 1/8 Mila Pięć To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek
2Mch:11:5 ei)selTO\n de\ ei)s tE\n *ioudai/an kai\ suneggi/sas *baiTsoura o)/nti me\n e)rumnO=| CHOri/O|, *ierosolu/mOn de\ a)pe/CHonti O(sei\ stadi/ous pe/nte tou=to e)/Tliben.
2Mch:11:5 eiselTOn de eis tEn iudaian kai synengisas baiTsura onti men erymnO CHOriO, ierosolymOn de apeCHonti hOsei stadius pente tuto eTliben.
2Mch:11:5 VB_AAPNSM x P RA_ASF N1A_ASF C VA_AAPNSM N_AS V9_PAPDSM x A1_DSN N2N_DSN N3M_GSM x V1_PAPDSM x N2_APM M RD_ASN V1I_IAI3S
2Mch:11:5 to enter δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] into (+acc) the Judea [region of]; Jewish and also, even, namely ć ć to be indeed (yet, certainly, surely) ć village Jerusalem [city of] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to abstain like/approximately [as-if]; to push 600 ft. or 1/8 Mile five this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief
2Mch:11:5 upon ENTER-ing (nom) Yet into (+acc) the (acc) Judea (acc); Jewish ([Adj] acc) and     while being (dat) indeed   village (dat) Jerusalem (gen) Yet while ABSTAIN-ing (dat) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) stadia (acc) five this (nom|acc) he/she/it-was-DISTRESS-ing
2Mch:11:5 2Mch_11:5_1 2Mch_11:5_2 2Mch_11:5_3 2Mch_11:5_4 2Mch_11:5_5 2Mch_11:5_6 2Mch_11:5_7 2Mch_11:5_8 2Mch_11:5_9 2Mch_11:5_10 2Mch_11:5_11 2Mch_11:5_12 2Mch_11:5_13 2Mch_11:5_14 2Mch_11:5_15 2Mch_11:5_16 2Mch_11:5_17 2Mch_11:5_18 2Mch_11:5_19 2Mch_11:5_20
2Mch:11:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:11:6 ὡς δὲ μετέλαβον οἱ περὶ τὸν Μακκαβαῖον πολιορκοῦντα αὐτὸν τὰ ὀχυρώματα, μετὰ ὀδυρμῶν καὶ δακρύων ἱκέτευον σὺν τοῖς ὄχλοις τὸν κύριον ἀγαθὸν ἄγγελον ἀποστεῖλαι πρὸς σωτηρίαν τῷ Ισραηλ.
2Mch:11:6 Now when they that were with Maccabeus heard that he besieged the holds, they and all the people with lamentation and tears besought the Lord that he would send a good angel to deliver Israel. (2 Maccabees 11:6 Brenton)
2Mch:11:6 Kiedy zaś żołnierze Machabeusza dowiedzieli się, że Lizjasz oblega twierdzę, błagali Pana, wśród wzdychania i łez, łącząc się z tłumami, aby na ratunek Izraelowi wysłał dobrego anioła. (2 Mch 11:6 BT_4)
2Mch:11:6 ὡς δὲ μετέλαβον οἱ περὶ τὸν Μακκαβαῖον πολιορκοῦντα αὐτὸν τὰ ὀχυρώματα, μετὰ ὀδυρμῶν καὶ δακρύων ἱκέτευον σὺν τοῖς ὄχλοις τὸν κύριον ἀγαθὸν ἄγγελον ἀποστεῖλαι πρὸς σωτηρίαν τῷ Ισραηλ.
2Mch:11:6 ὡς δέ μετα·λαμβάνω (μετα+λαμβαν-, μετα+λημψ-, 2nd μετα+λαβ-, -, -, -) ὁ ἡ τό περί ὁ ἡ τό     αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό μετά ὀδυρμός, -οῦ, ὁ καί δάκρυον, -ου, τό, dat. pl. δάκρυσιν; δακρύω (δακρυ-, δακρυ·σ-, δακρυ·σ-, -, -, -)   σύν ὁ ἡ τό ὄχλος, -ου, ὁ; ὀχλέω (οχλ(ε)-, -, -, -, -, οχλη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἄγγελος, -ου, ὁ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός σωτηρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
2Mch:11:6 Jak/jak zaś By uczestniczyć Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Zawodzenie I też, nawet, mianowicie Łza; by płakać Razem z/włączając (+dat) Tłum; by kłopotać się ?????? Dezorganizuj, sprawiaj kłopot, narażaj na niewygody, nawiedzaj, niepokój, drażnij, zgrzytaj dalej, wiedz, niepokój, martw, choruj, niepokój się, dokuczaj, zgrzytaj dalej, borsuk, niepokój, prześladuj, czesz {nękaj pytaniami}, kłopocz się, niepokój, ruszaj się, naprzykrzaj się, przepełniony Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Zbawienia/wyzwolenie Izrael
2Mch:11:6 O(s de\ mete/labon oi( peri\ to\n *makkabai=on poliorkou=nta au)to\n ta\ o)CHurO/mata, meta\ o)durmO=n kai\ dakru/On i(ke/teuon su\n toi=s o)/CHlois to\n ku/rion a)gaTo\n a)/ggelon a)postei=lai pro\s sOtEri/an tO=| *israEl.
2Mch:11:6 hOs de metelabon hoi peri ton makkabaion poliorkunta auton ta oCHyrOmata, meta odyrmOn kai dakryOn hiketeuon syn tois oCHlois ton kyrion agaTon angelon aposteilai pros sOtErian tO israEl.
2Mch:11:6 C x VBI_AAI3P RA_NPM P RA_ASM N2_ASM V2_PAPASM RD_ASM RA_APN N3M_APN P N2_GPM C N2N_GPN V1_PAPASN P RA_DPM N2_DPM RA_ASM N2_ASM A1_ASM N2_ASM VA_AAN P N1A_ASF RA_DSM N_DSM
2Mch:11:6 as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to share the about (+acc,+gen) the ć ć he/she/it/same the entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing wailing and also, even, namely tear; to cry ć together with/including (+dat) the crowd; to trouble ενοχλώ derange, inconvenience, discommode, infest, disturb, irk, jar on, ken, pester, pother, ail, fret, annoy, grate on, badger, harass, bedevil, heckle, bother, incommode, move, importune, crowded the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. good inherently good, i.e. God-wrought. agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) salvation/deliverance the Israel
2Mch:11:6 as/like Yet I-SHARE-ed, they-SHARE-ed the (nom) about (+acc,+gen) the (acc)     him/it/same (acc) the (nom|acc) entrenchments (nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) wailings (gen) and tears (gen); while CRY-ing (nom)   together with/including (+dat) the (dat) crowds (dat); you(sg)-happen-to-be-TROUBLE-ing (opt) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) messenger/angel (acc) to-ORDER FORTH, be-you(sg)-ORDER FORTH-ed!, he/she/it-happens-to-ORDER FORTH (opt) toward (+acc,+gen,+dat) salvation/deliverance (acc) the (dat) Israel (indecl)
2Mch:11:6 2Mch_11:6_1 2Mch_11:6_2 2Mch_11:6_3 2Mch_11:6_4 2Mch_11:6_5 2Mch_11:6_6 2Mch_11:6_7 2Mch_11:6_8 2Mch_11:6_9 2Mch_11:6_10 2Mch_11:6_11 2Mch_11:6_12 2Mch_11:6_13 2Mch_11:6_14 2Mch_11:6_15 2Mch_11:6_16 2Mch_11:6_17 2Mch_11:6_18 2Mch_11:6_19 2Mch_11:6_20 2Mch_11:6_21 2Mch_11:6_22 2Mch_11:6_23 2Mch_11:6_24 2Mch_11:6_25 2Mch_11:6_26 2Mch_11:6_27 2Mch_11:6_28
2Mch:11:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:11:7 αὐτὸς δὲ πρῶτος ὁ Μακκαβαῖος ἀναλαβὼν τὰ ὅπλα προετρέψατο τοὺς ἄλλους ἅμα αὐτῷ διακινδυνεύοντας ἐπιβοηθεῖν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν· ὁμοῦ δὲ καὶ προθύμως ἐξώρμησαν.
2Mch:11:7 Then Maccabeus himself first of all took weapons, exhorting the other that they would jeopard themselves together with him to help their brethren: so they went forth together with a willing mind. (2 Maccabees 11:7 Brenton)
2Mch:11:7 Pierwszy zaś sam Machabeusz pochwycił za broń i zachęcił innych, aby razem z nim narazili się na niebezpieczeństwo i pomogli braciom. Kiedy zaś oni razem podnieśli się pełni zapału, (2 Mch 11:7 BT_4)
2Mch:11:7 αὐτὸς δὲ πρῶτος Μακκαβαῖος ἀναλαβὼν τὰ ὅπλα προετρέψατο τοὺς ἄλλους ἅμα αὐτῷ διακινδυνεύοντας ἐπιβοηθεῖν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν· ὁμοῦ δὲ καὶ προθύμως ἐξώρμησαν.
2Mch:11:7 αὐτός αὐτή αὐτό δέ πρῶτος -η -ον ὁ ἡ τό   ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ὅπλον, -ου, τό προ·τρέπω (προ+τρεπ-, -, προ+τρεψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) ἅμα αὐτός αὐτή αὐτό     ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁμοῦ δέ καί προ·θύμως  
2Mch:11:7 On/ona/to/to samo zaś Po pierwsze By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Narzędzie Do ??? Inny W tym samym czasie On/ona/to/to samo Brat On/ona/to/to samo Razem zaś I też, nawet, mianowicie Z skłonnością
2Mch:11:7 au)to\s de\ prO=tos o( *makkabai=os a)nalabO\n ta\ o(/pla proetre/PSato tou\s a)/llous a(/ma au)tO=| diakinduneu/ontas e)piboETei=n toi=s a)delfoi=s au)tO=n· o(mou= de\ kai\ proTu/mOs e)XO/rmEsan.
2Mch:11:7 autos de prOtos ho makkabaios analabOn ta hopla proetrePSato tus allus hama autO diakindyneuontas epiboETein tois adelfois autOn· homu de kai proTymOs eXOrmEsan.
2Mch:11:7 RD_NSM x A1_NSMS RA_NSM N2_NSM VB_AAPNSM RA_APN N2N_APN VAI_AMI3S RA_APM RD_APM D RD_DSM V1_PAPAPM V2_PAN RA_DPM N2_DPM RD_GPM D x C D VAI_AAI3P
2Mch:11:7 he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] first the ć to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand the implement to ??? the other at the same time he/she/it/same ć ć the brother he/she/it/same together δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely with propensity ć
2Mch:11:7 he/it/same (nom) Yet first (nom) the (nom)   upon TAKE UP-ing (nom) the (nom|acc) implements (nom|acc|voc) he/she/it-was-???-ed the (acc) other (acc) at the same time him/it/same (dat)     the (dat) brothers (dat) them/same (gen) together Yet and with propensity  
2Mch:11:7 2Mch_11:7_1 2Mch_11:7_2 2Mch_11:7_3 2Mch_11:7_4 2Mch_11:7_5 2Mch_11:7_6 2Mch_11:7_7 2Mch_11:7_8 2Mch_11:7_9 2Mch_11:7_10 2Mch_11:7_11 2Mch_11:7_12 2Mch_11:7_13 2Mch_11:7_14 2Mch_11:7_15 2Mch_11:7_16 2Mch_11:7_17 2Mch_11:7_18 2Mch_11:7_19 2Mch_11:7_20 2Mch_11:7_21 2Mch_11:7_22 2Mch_11:7_23
2Mch:11:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:11:8 αὐτόθι δὲ πρὸς τοῖς Ιεροσολύμοις ὄντων ἐφάνη προηγούμενος αὐτῶν ἔφιππος ἐν λευκῇ ἐσθῆτι πανοπλίαν χρυσῆν κραδαίνων.
2Mch:11:8 And as they were at Jerusalem, there appeared before them on horseback one in white clothing, shaking his armour of gold. (2 Maccabees 11:8 Brenton)
2Mch:11:8 ale jeszcze byli w Jerozolimie, ukazał się przewodzący im jeździec w białych szatach i w złotej zbroi, wywijający włócznią. (2 Mch 11:8 BT_4)
2Mch:11:8 αὐτόθι δὲ πρὸς τοῖς Ιεροσολύμοις ὄντων ἐφάνη προηγούμενος αὐτῶν ἔφιππος ἐν λευκῇ ἐσθῆτι πανοπλίαν χρυσῆν κραδαίνων.
2Mch:11:8   δέ πρός ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) προ·ηγέομαι (προ+ηγ(ε)-, -, προ+ηγη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   ἐν λευκός -ή -όν ἐσθή[τ]ς, -ῆτος, ἡ, dat. pl. ἐσθήσεσιν πανοπλία, -ας, ἡ χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν  
2Mch:11:8 zaś Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jerozolima [miasto z] By być By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym By woleć On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Biały Odzież Pełna zbroja Złoty/złoty
2Mch:11:8 au)to/Ti de\ pro\s toi=s *ierosolu/mois o)/ntOn e)fa/nE proEgou/menos au)tO=n e)/fippos e)n leukE=| e)sTE=ti panopli/an CHrusE=n kradai/nOn.
2Mch:11:8 autoTi de pros tois ierosolymois ontOn efanE proEgumenos autOn efippos en leukE esTEti panoplian CHrysEn kradainOn.
2Mch:11:8 D x P RA_DPM N3M_DPM V9_PAPGPM VDI_API3S V2_PMPNSM RD_GPM A1B_NSM P A1_DSF N3T_DSF N1A_ASF A1C_ASF V1_PAPNSM
2Mch:11:8 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] toward (+acc,+gen,+dat) the Jerusalem [city of] to be to appear look, shew, peer, seem, show to prefer he/she/it/same ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among white clothing panoply gold/golden ć
2Mch:11:8   Yet toward (+acc,+gen,+dat) the (dat) Jerusalem (dat) let-them-be! (classical), while being (gen) he/she/it-was-APPEAR-ed while being-PREFER-ed (nom) them/same (gen)   in/among/by (+dat) white ([Adj] dat) clothing (dat) panoply (acc) gold/golden ([Adj] acc)  
2Mch:11:8 2Mch_11:8_1 2Mch_11:8_2 2Mch_11:8_3 2Mch_11:8_4 2Mch_11:8_5 2Mch_11:8_6 2Mch_11:8_7 2Mch_11:8_8 2Mch_11:8_9 2Mch_11:8_10 2Mch_11:8_11 2Mch_11:8_12 2Mch_11:8_13 2Mch_11:8_14 2Mch_11:8_15 2Mch_11:8_16
2Mch:11:8 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:11:9 ὁμοῦ δὲ πάντες εὐλόγησαν τὸν ἐλεήμονα θεὸν καὶ ἐπερρώσθησαν ταῖς ψυχαῖς οὐ μόνον ἀνθρώπους, θῆρας δὲ τοὺς ἀγριωτάτους καὶ σιδηρᾶ τείχη τιτρώσκειν ὄντες ἕτοιμοι.
2Mch:11:9 Then they praised the merciful God all together, and took heart, insomuch that they were ready not only to fight with men, but with most cruel beasts, and to pierce through walls of iron. (2 Maccabees 11:9 Brenton)
2Mch:11:9 Wszyscy więc razem błogosławili miłosiernego Boga, a dusze ich tak były pełne ufności, że nie tylko w ludzi, ale w najdziksze zwierzęta i w żelazne mury gotowi byli godzić. (2 Mch 11:9 BT_4)
2Mch:11:9 ὁμοῦ δὲ πάντες εὐλόγησαν τὸν ἐλεήμονα θεὸν καὶ ἐπερρώσθησαν ταῖς ψυχαῖς οὐ μόνον ἀνθρώπους, θῆρας δὲ τοὺς ἀγριωτάτους καὶ σιδηρᾶ τείχη τιτρώσκειν ὄντες ἕτοιμοι.
2Mch:11:9 ὁμοῦ δέ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό ἐλεήμων -ον, gen. sg. -ονος θεός, -οῦ, ὁ καί   ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον ἄνθρωπος, -ου, ὁ θήρα, -ας, ἡ; θήρ, -ερός, ὁ [LXX], dat. pl. θηρσίν δέ ὁ ἡ τό ἄγριώ·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of ἄγριος) καί σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἕτοιμος -η -ον
2Mch:11:9 Razem zaś Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By błogosławić Miłosierny Bóg  I też, nawet, mianowicie Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby ??? Przed przydechem mocnym Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Ludzki Poluj brutalną osobę jak dzikie zwierzę; dzikie zwierzę zaś Najbardziej dziki I też, nawet, mianowicie Żelazny Ściana By być Gotowy
2Mch:11:9 o(mou= de\ pa/ntes eu)lo/gEsan to\n e)leE/mona Teo\n kai\ e)perrO/sTEsan tai=s PSuCHai=s ou) mo/non a)nTrO/pous, TE=ras de\ tou\s a)griOta/tous kai\ sidEra= tei/CHE titrO/skein o)/ntes e(/toimoi.
2Mch:11:9 homu de pantes eulogEsan ton eleEmona Teon kai eperrOsTEsan tais PSyCHais u monon anTrOpus, TEras de tus agriOtatus kai sidEra teiCHE titrOskein ontes hetoimoi.
2Mch:11:9 D x A3_NPM VA_AAPASN RA_ASM A3N_ASM N2_ASM C VCI_API3P RA_DPF N1_DPF D D N2_APM N1A_APF x RA_APM A1A_APMS C A1C_APN N3E_APN V1_PAN V9_PAPNPM A1_NPM
2Mch:11:9 together δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] every all, each, every, the whole of to bless the merciful god [see theology] and also, even, namely ć the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person οὐχ before rough breathing only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) human prey a brutal person as a wild animal; wild beast δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the wildest and also, even, namely iron wall ć to be ready
2Mch:11:9 together Yet all (nom|voc) they-BLESS-ed, upon BLESS-ing (nom|acc|voc) the (acc) merciful ([Adj] acc, nom|acc|voc) god (acc) and   the (dat) lifes (dat) not only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) humans (acc) prey (gen), beasts (acc); wild beasts (acc) Yet the (acc) wildest ([Adj] acc) and iron ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) walls (nom|acc|voc)   while being (nom|voc) ready ([Adj] nom|voc)
2Mch:11:9 2Mch_11:9_1 2Mch_11:9_2 2Mch_11:9_3 2Mch_11:9_4 2Mch_11:9_5 2Mch_11:9_6 2Mch_11:9_7 2Mch_11:9_8 2Mch_11:9_9 2Mch_11:9_10 2Mch_11:9_11 2Mch_11:9_12 2Mch_11:9_13 2Mch_11:9_14 2Mch_11:9_15 2Mch_11:9_16 2Mch_11:9_17 2Mch_11:9_18 2Mch_11:9_19 2Mch_11:9_20 2Mch_11:9_21 2Mch_11:9_22 2Mch_11:9_23 2Mch_11:9_24
2Mch:11:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:11:10 προῆγον ἐν διασκευῇ τὸν ἀπ’ οὐρανοῦ σύμμαχον ἔχοντες ἐλεήσαντος αὐτοὺς τοῦ κυρίου.
2Mch:11:10 Thus they marched forward in their armour, having an helper from heaven: for the Lord was merciful unto them (2 Maccabees 11:10 Brenton)
2Mch:11:10 Wyruszyli więc w szyku bojowym, mając z nieba sprzymierzeńca, gdyż Pan się nad nimi zmiłował. (2 Mch 11:10 BT_4)
2Mch:11:10 προῆγον ἐν διασκευῇ τὸν ἀπ’ οὐρανοῦ σύμμαχον ἔχοντες ἐλεήσαντος αὐτοὺς τοῦ κυρίου.
2Mch:11:10 προ·άγω (προ+αγ-, προ+αξ-, 2nd προ+αγαγ-, -, -, προ+αχ·θ-) ἐν   ὁ ἡ τό ἀπό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί   ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Mch:11:10 By iść przodem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo By mieć By okazać miłosierdzie On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Mch:11:10 proE=gon e)n diaskeuE=| to\n a)p’ ou)ranou= su/mmaCHon e)/CHontes e)leE/santos au)tou\s tou= kuri/ou.
2Mch:11:10 proEgon en diaskeuE ton ap’ uranu symmaCHon eCHontes eleEsantos autus tu kyriu.
2Mch:11:10 V1I_IAI3P P N1_DSF RA_ASM P N2_GSM N2_ASM V1_PAPNPM VA_AAPGSM RD_APM RA_GSM N2_GSM
2Mch:11:10 to precede in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sky/heaven ć to have to show mercy he/she/it/same the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Mch:11:10 I-was-PRECEDE-ing, they-were-PRECEDE-ing in/among/by (+dat)   the (acc) away from (+gen) sky/heaven (gen)   while HAVE-ing (nom|voc) upon SHOW-ing-MERCY (gen) them/same (acc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Mch:11:10 2Mch_11:10_1 2Mch_11:10_2 2Mch_11:10_3 2Mch_11:10_4 2Mch_11:10_5 2Mch_11:10_6 2Mch_11:10_7 2Mch_11:10_8 2Mch_11:10_9 2Mch_11:10_10 2Mch_11:10_11 2Mch_11:10_12
2Mch:11:10 x x x x x x x x x x x x
2Mch:11:11 λεοντηδὸν δὲ ἐντινάξαντες εἰς τοὺς πολεμίους κατέστρωσαν αὐτῶν χιλίους πρὸς τοῖς μυρίοις, ἱππεῖς δὲ ἑξακοσίους πρὸς τοῖς χιλίοις· τοὺς δὲ πάντας ἠνάγκασαν φεύγειν.
2Mch:11:11 And giving a charge upon their enemies like lions, they slew eleven thousand footmen, and sixteen hundred horsemen, and put all the other to flight. (2 Maccabees 11:11 Brenton)
2Mch:11:11 Jak lwy rzucili się na nieprzyjaciół i powalili z nich na ziemię jedenaście tysięcy, jezdnych tysiąc sześćset, wszystkich zaś innych zmusili do ucieczki. (2 Mch 11:11 BT_4)
2Mch:11:11 λεοντηδὸν δὲ ἐντινάξαντες εἰς τοὺς πολεμίους κατέστρωσαν αὐτῶν χιλίους πρὸς τοῖς μυρίοις, ἱππεῖς δὲ ἑξακοσίους πρὸς τοῖς χιλίοις· τοὺς δὲ πάντας ἠνάγκασαν φεύγειν.
2Mch:11:11   δέ   εἰς[1] ὁ ἡ τό   κατα·στρώννυμι (κατα+στρωννυ-, -, κατα+στρω·σ-, -, -, κατα+στρω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό χίλιοι -αι -α πρός ὁ ἡ τό μύριοι -αι -α ἱππεύς, -έως, ὁ δέ ἑξα·κόσιοι -αι -α πρός ὁ ἡ τό χίλιοι -αι -α ὁ ἡ τό δέ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀναγκάζω (αναγκαζ-, αναγκα·σ-, αναγκα·σ-, -, ηναγκασ-, αναγκασ·θ-) φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -)
2Mch:11:11 zaś Do (+przyspieszenie) Do ??? On/ona/to/to samo Tysiąc Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dziesięć tysiąc/niezliczonego Jeździec zaś Sześćset Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Tysiąc zaś Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zmuszać By uciekać
2Mch:11:11 leontEdo\n de\ e)ntina/Xantes ei)s tou\s polemi/ous kate/strOsan au)tO=n CHili/ous pro\s toi=s muri/ois, i(ppei=s de\ e(Xakosi/ous pro\s toi=s CHili/ois· tou\s de\ pa/ntas E)na/gkasan feu/gein.
2Mch:11:11 leontEdon de entinaXantes eis tus polemius katestrOsan autOn CHilius pros tois myriois, hippeis de heXakosius pros tois CHiliois· tus de pantas Enankasan feugein.
2Mch:11:11 D x VA_AAPNPM P RA_APM A1A_APM VAI_AAI3P RD_GPM A1A_APM P RA_DPM A1A_DPM N3V_NPM x A1A_APM P RA_DPM A1A_DPM RA_APM x A3_APM VAI_AAI3P V1_PAN
2Mch:11:11 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć into (+acc) the ć to ??? he/she/it/same thousand toward (+acc,+gen,+dat) the ten thousand/innumerable horseman δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] six hundred toward (+acc,+gen,+dat) the thousand the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] every all, each, every, the whole of to compel to flee
2Mch:11:11   Yet   into (+acc) the (acc)   they-???-ed them/same (gen) thousand (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (dat) ten thousand/innumerable (dat) horsemans (acc, nom|voc) Yet six hundred (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (dat) thousand (dat) the (acc) Yet all (acc) they-COMPEL-ed to-be-FLEE-ing
2Mch:11:11 2Mch_11:11_1 2Mch_11:11_2 2Mch_11:11_3 2Mch_11:11_4 2Mch_11:11_5 2Mch_11:11_6 2Mch_11:11_7 2Mch_11:11_8 2Mch_11:11_9 2Mch_11:11_10 2Mch_11:11_11 2Mch_11:11_12 2Mch_11:11_13 2Mch_11:11_14 2Mch_11:11_15 2Mch_11:11_16 2Mch_11:11_17 2Mch_11:11_18 2Mch_11:11_19 2Mch_11:11_20 2Mch_11:11_21 2Mch_11:11_22 2Mch_11:11_23
2Mch:11:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:11:12 οἱ πλείονες δὲ αὐτῶν τραυματίαι γυμνοὶ διεσώθησαν· καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Λυσίας αἰσχρῶς φεύγων διεσώθη.
2Mch:11:12 Many of them also being wounded escaped naked; and Lysias himself fled away shamefully, and so escaped. (2 Maccabees 11:12 Brenton)
2Mch:11:12 Większość z nich stanowili ranni, którzy porzuciwszy broń ratowali się ucieczką. Sam tylko Lizjasz uratował się dzięki haniebnej ucieczce. (2 Mch 11:12 BT_4)
2Mch:11:12 οἱ πλείονες δὲ αὐτῶν τραυματίαι γυμνοὶ διεσώθησαν· καὶ αὐτὸς δὲ Λυσίας αἰσχρῶς φεύγων διεσώθη.
2Mch:11:12 ὁ ἡ τό πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) δέ αὐτός αὐτή αὐτό   γυμνός -ή -όν δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) καί αὐτός αὐτή αὐτό δέ ὁ ἡ τό Λυσίας, -ου, ὁ   φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-)
2Mch:11:12 Więcej zaś On/ona/to/to samo Nagi Do chronionego I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo zaś Lizjasz By uciekać Do chronionego
2Mch:11:12 oi( plei/ones de\ au)tO=n traumati/ai gumnoi\ diesO/TEsan· kai\ au)to\s de\ o( *lusi/as ai)sCHrO=s feu/gOn diesO/TE.
2Mch:11:12 hoi pleiones de autOn traumatiai gymnoi diesOTEsan· kai autos de ho lysias aisCHrOs feugOn diesOTE.
2Mch:11:12 RA_NPM A3C_NPM x RD_GPM N1T_NPM A1_NPM VCI_API3P C RD_NSM x RA_NSM N1T_NSM D V1_PAPNSM VCI_API3S
2Mch:11:12 the more δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same ć naked to preserved and also, even, namely he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the Lysias ć to flee to preserved
2Mch:11:12 the (nom) more (nom|voc) Yet them/same (gen)   naked ([Adj] nom|voc) they-were-PRESERVED-ed and he/it/same (nom) Yet the (nom) Lysias (nom)   while FLEE-ing (nom) he/she/it-was-PRESERVED-ed
2Mch:11:12 2Mch_11:12_1 2Mch_11:12_2 2Mch_11:12_3 2Mch_11:12_4 2Mch_11:12_5 2Mch_11:12_6 2Mch_11:12_7 2Mch_11:12_8 2Mch_11:12_9 2Mch_11:12_10 2Mch_11:12_11 2Mch_11:12_12 2Mch_11:12_13 2Mch_11:12_14 2Mch_11:12_15
2Mch:11:12 x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:11:13 οὐκ ἄνους δὲ ὑπάρχων πρὸς ἑαυτὸν ἀντιβάλλων τὸ γεγονὸς περὶ αὐτὸν ἐλάττωμα καὶ συννοήσας ἀνικήτους εἶναι τοὺς Εβραίους τοῦ δυναμένου θεοῦ συμμαχοῦντος αὐτοῖς
2Mch:11:13 Who, as he was a man of understanding, casting with himself what loss he had had, and considering that the Hebrews could not be overcome, because the Almighty God helped them, he sent unto them, (2 Maccabees 11:13 Brenton)
2Mch:11:13 Nie był on jednak pozbawiony rozumu, a rozważając klęskę, którą poniósł, doszedł do przekonania, że Hebrajczycy niezwyciężeni są dlatego, że potężny Bóg jest ich sprzymierzeńcem. Posłał więc, (2 Mch 11:13 BT_4)
2Mch:11:13 οὐκ ἄνους δὲ ὑπάρχων πρὸς ἑαυτὸν ἀντιβάλλων τὸ γεγονὸς περὶ αὐτὸν ἐλάττωμα καὶ συννοήσας ἀνικήτους εἶναι τοὺς Εβραίους τοῦ δυναμένου θεοῦ συμμαχοῦντος αὐτοῖς
2Mch:11:13 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   δέ ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) πρός ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἀντι·βάλλω (αντι+βαλλ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό   καί συν·νοέω [LXX] (συν+νο(ε)-, -, συν+νοη·σ-, -, -, -)   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἑβραῖος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) θεός, -οῦ, ὁ   αὐτός αὐτή αὐτό
2Mch:11:13 ??? Przed przydechem mocnym zaś By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Samo /nasz /twój /siebie By zamieniać słowa zamiany w konwersacji By stawać się stawaj się, zdarzaj się Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? By być Hebrajski Do zdolnego Bóg  On/ona/to/to samo
2Mch:11:13 ou)k a)/nous de\ u(pa/rCHOn pro\s e(auto\n a)ntiba/llOn to\ gegono\s peri\ au)to\n e)la/ttOma kai\ sunnoE/sas a)nikE/tous ei)=nai tou\s *ebrai/ous tou= duname/nou Teou= summaCHou=ntos au)toi=s
2Mch:11:13 uk anus de hyparCHOn pros heauton antiballOn to gegonos peri auton elattOma kai synnoEsas anikEtus einai tus ebraius tu dynamenu Teu symmaCHuntos autois
2Mch:11:13 D A1B_NSM x V1_PAPNSM P RD_ASM V1_PAPNSM RA_ASN VX_XAPASM P RD_ASM N3M_ASN C VA_AAPNSM A1B_APM V9_PAN RA_APM N2_APM RA_GSM V6_PMPGSM N2_GSM V2_PAPGSM RD_DPM
2Mch:11:13 οὐχ before rough breathing ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control toward (+acc,+gen,+dat) self /our-/your-/themselves to exchange exchange words in conversation the to become become, happen about (+acc,+gen) he/she/it/same ć and also, even, namely to ??? ć to be the Hebrew the to able god [see theology] ć he/she/it/same
2Mch:11:13 not   Yet while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (nom) toward (+acc,+gen,+dat) self (acc) while EXCHANGE-ing (nom) the (nom|acc) having BECOME-ed (nom|acc|voc, voc) about (+acc,+gen) him/it/same (acc)   and upon ???-ing (nom|voc)   to-be the (acc) Hebrews (acc) the (gen) while being-ABLE-ed (gen) god (gen)   them/same (dat)
2Mch:11:13 2Mch_11:13_1 2Mch_11:13_2 2Mch_11:13_3 2Mch_11:13_4 2Mch_11:13_5 2Mch_11:13_6 2Mch_11:13_7 2Mch_11:13_8 2Mch_11:13_9 2Mch_11:13_10 2Mch_11:13_11 2Mch_11:13_12 2Mch_11:13_13 2Mch_11:13_14 2Mch_11:13_15 2Mch_11:13_16 2Mch_11:13_17 2Mch_11:13_18 2Mch_11:13_19 2Mch_11:13_20 2Mch_11:13_21 2Mch_11:13_22 2Mch_11:13_23
2Mch:11:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:11:14 προσαποστείλας ἔπεισεν συλλύεσθαι ἐπὶ πᾶσι τοῖς δικαίοις, καὶ διότι καὶ τὸν βασιλέα πείσει φίλον αὐτοῖς ἀναγκάζων γενέσθαι.
2Mch:11:14 And persuaded them to agree to all reasonable conditions, and promised that he would persuade the king that he must needs be a friend unto them. (2 Maccabees 11:14 Brenton)
2Mch:11:14 prośbę o pokój za cenę wszelkich sprawiedliwych warunków. Obiecał też, że nawet króla do tego doprowadzi, iż będzie ich przyjacielem. (2 Mch 11:14 BT_4)
2Mch:11:14 προσαποστείλας ἔπεισεν συλλύεσθαι ἐπὶ πᾶσι τοῖς δικαίοις, καὶ διότι καὶ τὸν βασιλέα πείσει φίλον αὐτοῖς ἀναγκάζων γενέσθαι.
2Mch:11:14   πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-)   ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) καί δι·ότι καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) φίλος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἀναγκάζω (αναγκαζ-, αναγκα·σ-, αναγκα·σ-, -, ηναγκασ-, αναγκασ·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
2Mch:11:14 By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy I też, nawet, mianowicie Z powodu tego: Tamto I też, nawet, mianowicie Król By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Przyjaciela towarzysz On/ona/to/to samo By zmuszać By stawać się stawaj się, zdarzaj się
2Mch:11:14 prosapostei/las e)/peisen sullu/esTai e)pi\ pa=si toi=s dikai/ois, kai\ dio/ti kai\ to\n basile/a pei/sei fi/lon au)toi=s a)nagka/DZOn gene/sTai.
2Mch:11:14 prosaposteilas epeisen syllyesTai epi pasi tois dikaiois, kai dioti kai ton basilea peisei filon autois anankaDZOn genesTai.
2Mch:11:14 VA_AAPNSM VAI_AAI3S V1_PMN P A3_DPM RA_DPM A1A_DPM C C C RA_ASM N3V_ASM VF_FAI3S A1_ASM RD_DPM V1_PAPNSM VB_AMN
2Mch:11:14 ć to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous and also, even, namely because of this: that and also, even, namely the king to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence friend companion he/she/it/same to compel to become become, happen
2Mch:11:14   he/she/it-PERSUADE/CONVINCE-ed   upon/over (+acc,+gen,+dat) all (dat) the (dat) just ([Adj] dat); you(sg)-are-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-happen-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) and because of this: that and the (acc) king (acc) he/she/it-will-PERSUADE/CONVINCE, you(sg)-will-be-PERSUADE/CONVINCE-ed (classical) friend ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (dat) while COMPEL-ing (nom) to-be-BECOME-ed
2Mch:11:14 2Mch_11:14_1 2Mch_11:14_2 2Mch_11:14_3 2Mch_11:14_4 2Mch_11:14_5 2Mch_11:14_6 2Mch_11:14_7 2Mch_11:14_8 2Mch_11:14_9 2Mch_11:14_10 2Mch_11:14_11 2Mch_11:14_12 2Mch_11:14_13 2Mch_11:14_14 2Mch_11:14_15 2Mch_11:14_16 2Mch_11:14_17
2Mch:11:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:11:15 ἐπένευσεν δὲ ὁ Μακκαβαῖος ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ὁ Λυσίας παρεκάλει, τοῦ συμφέροντος φροντίζων· ὅσα γὰρ ὁ Μακκαβαῖος ἐπέδωκεν τῷ Λυσίᾳ διὰ γραπτῶν περὶ τῶν Ιουδαίων, συνεχώρησεν ὁ βασιλεύς.
2Mch:11:15 Then Maccabeus consented to all that Lysias desired, being careful of the common good; and whatsoever Maccabeus wrote unto Lysias concerning the Jews, the king granted it. (2 Maccabees 11:15 Brenton)
2Mch:11:15 Zgodził się więc Machabeusz na wszystko, o co Lizjasz prosił, mając na uwadze powszechne dobro. Na wszystko bowiem, co Machabeusz wręczył Lizjaszowi na piśmie w sprawie Żydów, król się zgodził. (2 Mch 11:15 BT_4)
2Mch:11:15 ἐπένευσεν δὲ Μακκαβαῖος ἐπὶ πᾶσιν, οἷς Λυσίας παρεκάλει, τοῦ συμφέροντος φροντίζων· ὅσα γὰρ Μακκαβαῖος ἐπέδωκεν τῷ Λυσίᾳ διὰ γραπτῶν περὶ τῶν Ιουδαίων, συνεχώρησεν βασιλεύς.
2Mch:11:15 ἐπι·νεύω (επι+νευ-, -, επι+νευ·σ-, -, -, -) δέ ὁ ἡ τό   ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό Λυσίας, -ου, ὁ παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) ὁ ἡ τό συμ·φέρω (συν+φερ-, -, συν+ενεγκ·[σ]-, -, -, -) φροντίζω (φροντιζ-, φροντι(ε)·[σ]-, φροντι·σ-, -, -, -) ὅσος -η -ον γάρ ὁ ἡ τό   ἐπι·δίδωμι (ath. επι+διδ(ο)-/ath. επι+διδ(ω)-, επι+δω·σ-, επι+δω·κ- or 2nd ath. επι+δ(ο)-/ath. επι+δ(ω)-, -, -, επι+δο·θ-) ὁ ἡ τό Λυσίας, -ου, ὁ διά γραπτός -ή -όν περί ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
2Mch:11:15 By kiwać porozumienie zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Lizjasz By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Do korzystnego łącz, trwać przy, Do ??? Tyleż/wiele jak Dla odtąd, jak Do był dany dają do anothers rąk, dostarczają Lizjasz Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pisany Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Żydowski Król
2Mch:11:15 e)pe/neusen de\ o( *makkabai=os e)pi\ pa=sin, oi(=s o( *lusi/as pareka/lei, tou= sumfe/rontos fronti/DZOn· o(/sa ga\r o( *makkabai=os e)pe/dOken tO=| *lusi/a| dia\ graptO=n peri\ tO=n *ioudai/On, suneCHO/rEsen o( basileu/s.
2Mch:11:15 epeneusen de ho makkabaios epi pasin, hois ho lysias parekalei, tu symferontos frontiDZOn· hosa gar ho makkabaios epedOken tO lysia dia graptOn peri tOn iudaiOn, syneCHOrEsen ho basileus.
2Mch:11:15 VAI_AAI3S x RA_NSM N2_NSM P A3_DPN RR_DPN RA_NSM N1T_NSM V2I_IAI3S RA_GSM V1_PAPGSM V1_PAPNSM A1_APN x RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S RA_DSM N1T_DSM P N2N_GPN P RA_GPM N2_GPM VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM
2Mch:11:15 to nod agreement δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of who/whom/which the Lysias to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with the to advantageous bring together, bear with, to ??? as much/many as for since, as the ć to was given give into anothers hands, deliver the Lysias because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) written about (+acc,+gen) the Jewish ć the king
2Mch:11:15 he/she/it-NOD-ed-AGREEMENT Yet the (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) all (dat) who/whom/which (dat) the (nom) Lysias (nom) he/she/it-was-PETITION-ing the (gen) while ADVANTAGEOUS-ing (gen) while ???-ing (nom) as much/many as (nom|acc) for the (nom)   he/she/it-WAS GIVEN-ed the (dat) Lysias (dat) because of (+acc), through (+gen) written ([Adj] gen) about (+acc,+gen) the (gen) Jewish ([Adj] gen)   the (nom) king (nom)
2Mch:11:15 2Mch_11:15_1 2Mch_11:15_2 2Mch_11:15_3 2Mch_11:15_4 2Mch_11:15_5 2Mch_11:15_6 2Mch_11:15_7 2Mch_11:15_8 2Mch_11:15_9 2Mch_11:15_10 2Mch_11:15_11 2Mch_11:15_12 2Mch_11:15_13 2Mch_11:15_14 2Mch_11:15_15 2Mch_11:15_16 2Mch_11:15_17 2Mch_11:15_18 2Mch_11:15_19 2Mch_11:15_20 2Mch_11:15_21 2Mch_11:15_22 2Mch_11:15_23 2Mch_11:15_24 2Mch_11:15_25 2Mch_11:15_26 2Mch_11:15_27 2Mch_11:15_28
2Mch:11:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:11:16 Ἦσαν γὰρ αἱ γεγραμμέναι τοῖς Ιουδαίοις ἐπιστολαὶ παρὰ μὲν Λυσίου περιέχουσαι τὸν τρόπον τοῦτον Λυσίας τῷ πλήθει τῶν Ιουδαίων χαίρειν.
2Mch:11:16 For there were letters written unto the Jews from Lysias to this effect: Lysias unto the people of the Jews sendeth greeting: (2 Maccabees 11:16 Brenton)
2Mch:11:16 List, który był napisany do Żydów przez Lizjasza, miał taką treść: «Lizjasz ludowi żydowskiemu - pozdrowienie. (2 Mch 11:16 BT_4)
2Mch:11:16 Ἦσαν γὰρ αἱ γεγραμμέναι τοῖς Ιουδαίοις ἐπιστολαὶ παρὰ μὲν Λυσίου περιέχουσαι τὸν τρόπον τοῦτον Λυσίας τῷ πλήθει τῶν Ιουδαίων χαίρειν.
2Mch:11:16 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ ὁ ἡ τό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ παρά μέν Λυσίας, -ου, ὁ περι·έχω (περι+εχ-, -, 2nd περι+σχ-, -, -, -) ὁ ἡ τό τρόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο Λυσίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-)
2Mch:11:16 By być Dla odtąd, jak By pisać Żydowski List [list apostolski] fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Lizjasz Do zawieranego metaph., by być twardo {ciężko} prasowany, Ludzi. Epit.289; otaczaj, obejmuj, otaczaj, koperta nasienia, zawieraj, rozumiej, przewyższaj, celuj, trzymaj się mocno {szybko} obok, przylegaj do, rozłupuj do, pokonuj, zyskuj zwycięstwo, trzymawszy się, zawartości Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Lizjasz Los (mnóstwo ) Żydowski By radować pozdrowienie, pozdrowienie
2Mch:11:16 *)=Esan ga\r ai( gegramme/nai toi=s *ioudai/ois e)pistolai\ para\ me\n *lusi/ou perie/CHousai to\n tro/pon tou=ton *lusi/as tO=| plE/Tei tO=n *ioudai/On CHai/rein.
2Mch:11:16 Esan gar hai gegrammenai tois iudaiois epistolai para men lysiu perieCHusai ton tropon tuton lysias tO plETei tOn iudaiOn CHairein.
2Mch:11:16 V9_IAI3P x RA_NPF VP_XMPNPF RA_DPM N2_DPM N1_APF P x N1T_GSM V1_PAPNPF RA_ASM N2_ASM RD_ASM N1T_NSM RA_DSN N3E_DSN RA_GPM N2_GPM V1_PAN
2Mch:11:16 to be for since, as the to write the Jewish letter [epistle] frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together indeed (yet, certainly, surely) Lysias to contained metaph., to be hard pressed, Men. Epit.289; encompass, embrace, surround, envelope of a seed, comprise, comprehend, surpass, excel, hold fast by, cling to, cleave to, overcome, gain the victory, having held, contents the manner way, means, method,attitude this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] Lysias the lot (multitude ) the Jewish to rejoice salute, salutation
2Mch:11:16 they-were for the (nom) having-been-WRITE-ed (nom|voc) the (dat) Jewish ([Adj] dat) letters (nom|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) indeed Lysias (gen) while CONTAINED-ing (nom|voc) the (acc) manner (acc) this (acc) Lysias (nom) the (dat) lot (dat) the (gen) Jewish ([Adj] gen) to-be-REJOICE-ing
2Mch:11:16 2Mch_11:16_1 2Mch_11:16_2 2Mch_11:16_3 2Mch_11:16_4 2Mch_11:16_5 2Mch_11:16_6 2Mch_11:16_7 2Mch_11:16_8 2Mch_11:16_9 2Mch_11:16_10 2Mch_11:16_11 2Mch_11:16_12 2Mch_11:16_13 2Mch_11:16_14 2Mch_11:16_15 2Mch_11:16_16 2Mch_11:16_17 2Mch_11:16_18 2Mch_11:16_19 2Mch_11:16_20
2Mch:11:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:11:17 Ιωαννης καὶ Αβεσσαλωμ οἱ πεμφθέντες παρ’ ὑμῶν ἐπιδόντες τὸν ὑπογεγραμμένον χρηματισμὸν ἠξίουν περὶ τῶν δι’ αὐτοῦ σημαινομένων.
2Mch:11:17 John and Absalon, who were sent from you, delivered me the petition subscribed, and made request for the performance of the contents thereof. (2 Maccabees 11:17 Brenton)
2Mch:11:17 Jan i Absalom, posłowie wasi, wręczyli mi niżej przytoczone pismo i zażądali postanowienia co do spraw w nim zawartych. (2 Mch 11:17 BT_4)
2Mch:11:17 Ιωαννης καὶ Αβεσσαλωμ οἱ πεμφθέντες παρ’ ὑμῶν ἐπιδόντες τὸν ὑπογεγραμμένον χρηματισμὸν ἠξίουν περὶ τῶν δι’ αὐτοῦ σημαινομένων.
2Mch:11:17 Ἰωάν(ν)ης, -ου, ὁ καί   ὁ ἡ τό πέμπω (πεμπ-, πεμψ-, πεμψ-, πεπομφ·[κ]-, -, πεμφ·θ-) παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐφ·οράω a.k.a. ἐπ·εῖδον (εφ+ορ(α)-, επ+οψ-, 2nd επ+ιδ-, -, -, -); ἐπι·δίδωμι (ath. επι+διδ(ο)-/ath. επι+διδ(ω)-, επι+δω·σ-, επι+δω·κ- or 2nd ath. επι+δ(ο)-/ath. επι+δ(ω)-, -, -, επι+δο·θ-) ὁ ἡ τό   χρηματισμός, -οῦ, ὁ ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) περί ὁ ἡ τό διά αὐτός αὐτή αὐτό σημαίνω (σημαιν-, σημαν(ε)·[σ]-, σημαν·[σ]-, -, σεσημαν-, σημαν·θ-)
2Mch:11:17 John I też, nawet, mianowicie By posyłać fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty By wyglądać na; do był dany dają do anothers rąk, dostarczają Wyrokujące odpowiedzi/odpowiedzi objawienie, dekret albo rozporządzenie, zrobione przez suwerena albo jakaś publiczna władza, dokument stanowiący tytuł prawny,boże zalecenie albo ostrzeżenie. By uważać godny Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo By wskazywać znacz, wskazuj, oświadczaj
2Mch:11:17 *iOannEs kai\ *abessalOm oi( pemfTe/ntes par’ u(mO=n e)pido/ntes to\n u(pogegramme/non CHrEmatismo\n E)Xi/oun peri\ tO=n di’ au)tou= sEmainome/nOn.
2Mch:11:17 iOannEs kai abessalOm hoi pemfTentes par’ hymOn epidontes ton hypogegrammenon CHrEmatismon EXiun peri tOn di’ autu sEmainomenOn.
2Mch:11:17 N1M_NSM C N_NSM RA_NPM VV_APPNPM P RP_GP VO_AAPNPM RA_ASM VP_XMPASM N2_ASM V4I_IAI3P P RA_GPM P RD_GSM V1_PMPGPM
2Mch:11:17 John and also, even, namely ć the to send frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you to look upon; to was given give into anothers hands, deliver the ć oracular response/answer revelation, decree or ordinance, made by sovereign or some public authority, legal instrument,divine injunction or warning. to deem worthy about (+acc,+gen) the because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same to indicate signify, indicate, declare
2Mch:11:17 John (nom) and   the (nom) upon being-SEND-ed (nom|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(pl) (gen) upon LOOK-ing-UPON (nom|voc); upon WAS GIVEN-ing (nom|voc) the (acc)   oracular response/answer (acc) I-was-DEEM-ing-WORTHY, they-were-DEEM-ing-WORTHY about (+acc,+gen) the (gen) because of (+acc), through (+gen) him/it/same (gen) while being-INDICATE-ed (gen)
2Mch:11:17 2Mch_11:17_1 2Mch_11:17_2 2Mch_11:17_3 2Mch_11:17_4 2Mch_11:17_5 2Mch_11:17_6 2Mch_11:17_7 2Mch_11:17_8 2Mch_11:17_9 2Mch_11:17_10 2Mch_11:17_11 2Mch_11:17_12 2Mch_11:17_13 2Mch_11:17_14 2Mch_11:17_15 2Mch_11:17_16 2Mch_11:17_17
2Mch:11:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:11:18 ὅσα μὲν οὖν ἔδει καὶ τῷ βασιλεῖ προσενεχθῆναι, διεσάφησα· ἃ δὲ ἦν ἐνδεχόμενα, συνεχώρησεν.
2Mch:11:18 Therefore what things soever were meet to be reported to the king, I have declared them, and he hath granted as much as might be. (2 Maccabees 11:18 Brenton)
2Mch:11:18 Oznajmiłem więc królowi to wszystko, co było trzeba, a on zgodził się na to, co było możliwe. (2 Mch 11:18 BT_4)
2Mch:11:18 ὅσα μὲν οὖν ἔδει καὶ τῷ βασιλεῖ προσενεχθῆναι, διεσάφησα· δὲ ἦν ἐνδεχόμενα, συνεχώρησεν.
2Mch:11:18 ὅσος -η -ον μέν οὖν ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -); δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) δια·σαφέω (δια+σαφ(ε)-, -, δια+σαφη·σ-, -, -, -) ὅς ἥ ὅ δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν·δέχομαι (εν+δεχ-, -, -, -, -, -)  
2Mch:11:18 Tyleż/wiele jak Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dlatego/wtedy By jeść; by wiązać I też, nawet, mianowicie Król By przedstawiać By udzielać wyjaśnienia jasno oświadczaj, jasno Kto/, który/, który zaś By być By być możliwy do pomyślenia
2Mch:11:18 o(/sa me\n ou)=n e)/dei kai\ tO=| basilei= proseneCHTE=nai, diesa/fEsa· a(/ de\ E)=n e)ndeCHo/mena, suneCHO/rEsen.
2Mch:11:18 hosa men un edei kai tO basilei proseneCHTEnai, diesafEsa· ha de En endeCHomena, syneCHOrEsen.
2Mch:11:18 A1_APN x x VF_FAI3S C RA_DSM N3V_DSM VQ_APN VAI_AAI1S RR_APN x V9_IAI3S V1_PMPAPN VAI_AAI3S
2Mch:11:18 as much/many as indeed (yet, certainly, surely) therefore/then to eat; to bind and also, even, namely the king to present to explain clearly declare, plainly who/whom/which δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be to be conceivable ć
2Mch:11:18 as much/many as (nom|acc) indeed therefore/then he/she/it-will-EAT, you(sg)-will-be-EAT-ed (classical); he/she/it-was-BIND-ing and the (dat) king (dat) to-be-PRESENT-ed I-EXPLAIN-ed who/whom/which (nom|acc) Yet he/she/it-was while being-BE-ed-CONCEIVABLE (nom|acc|voc)  
2Mch:11:18 2Mch_11:18_1 2Mch_11:18_2 2Mch_11:18_3 2Mch_11:18_4 2Mch_11:18_5 2Mch_11:18_6 2Mch_11:18_7 2Mch_11:18_8 2Mch_11:18_9 2Mch_11:18_10 2Mch_11:18_11 2Mch_11:18_12 2Mch_11:18_13 2Mch_11:18_14
2Mch:11:18 x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:11:19 ἐὰν μὲν οὖν συντηρήσητε τὴν εἰς τὰ πράγματα εὔνοιαν, καὶ εἰς τὸ λοιπὸν πειράσομαι παραίτιος ἀγαθῶν γενέσθαι.
2Mch:11:19 And if then ye will keep yourselves loyal to the state, hereafter also will I endeavour to be a means of your good. (2 Maccabees 11:19 Brenton)
2Mch:11:19 Jeżeli więc będziecie trwali w przychylnym usposobieniu wobec rządów, jestem gotów i na przyszłość współdziałać dla waszego dobra. (2 Mch 11:19 BT_4)
2Mch:11:19 ἐὰν μὲν οὖν συντηρήσητε τὴν εἰς τὰ πράγματα εὔνοιαν, καὶ εἰς τὸ λοιπὸν πειράσομαι παραίτιος ἀγαθῶν γενέσθαι.
2Mch:11:19 ἐάν (εἰ ἄν) μέν οὖν συν·τηρέω (συν+τηρ(ε)-, συν+τηρη·σ-, συν+τηρη·σ-, -, -, συν+τηρη·θ-) ὁ ἡ τό εἰς[1] ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό εὔ·νοια, -ας, ἡ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν πειράω (πειρ(α)-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρα-, πειρα·θ-); πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-)   ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
2Mch:11:19 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dlatego/wtedy By oszczędzać od ochraniacz zniszczenia , oszczędza albo broni od zniszczenia, szkody albo chyl się ku upadkowi; istniej istniej, żyj; pobyt żywy Do (+przyspieszenie) Sprawa [zobacz pragmatyczny] ??? I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} spróbować / próbę; udowodnić / test kusić, Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By stawać się stawaj się, zdarzaj się
2Mch:11:19 e)a\n me\n ou)=n suntErE/sEte tE\n ei)s ta\ pra/gmata eu)/noian, kai\ ei)s to\ loipo\n peira/somai parai/tios a)gaTO=n gene/sTai.
2Mch:11:19 ean men un syntErEsEte tEn eis ta pragmata eunoian, kai eis to loipon peirasomai paraitios agaTOn genesTai.
2Mch:11:19 C x x VA_AAS2P RA_ASF P RA_APN N3M_APN N1A_ASF C P RA_ASN A1_ASN VF_FMI1S A1B_NSM A1_GPM VB_AMN
2Mch:11:19 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] indeed (yet, certainly, surely) therefore/then to save from destruction preserver, saves or defends from destruction, injury or decay; subsist exist, live; stay alive the into (+acc) the matter [see pragmatic] ??? and also, even, namely into (+acc) the remaining well then, sο, now, the rest to try/attempt; to prove/test to tempt, attempt, make trial of, are tried, proved, seek to seduce, tempt, experiment, kidder vex, teaser [mocker] compare [1381] rallier [one who gathers together] annoy, gall, badinage, grate on, banter, haze, chaff, jar on, josh, peeve, rally, rile ć good inherently good, i.e. God-wrought. to become become, happen
2Mch:11:19 if-ever indeed therefore/then you(pl)-should-SAVE FROM DESTRUCTION the (acc) into (+acc) the (nom|acc) matters (nom|acc|voc) ??? (acc) and into (+acc) the (nom|acc) remaining ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-will-be-TRY/ATTEMPT-ed; I-will-be-PROVE/TEST-ed   good ([Adj] gen) to-be-BECOME-ed
2Mch:11:19 2Mch_11:19_1 2Mch_11:19_2 2Mch_11:19_3 2Mch_11:19_4 2Mch_11:19_5 2Mch_11:19_6 2Mch_11:19_7 2Mch_11:19_8 2Mch_11:19_9 2Mch_11:19_10 2Mch_11:19_11 2Mch_11:19_12 2Mch_11:19_13 2Mch_11:19_14 2Mch_11:19_15 2Mch_11:19_16 2Mch_11:19_17
2Mch:11:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:11:20 ὑπὲρ δὲ τούτων καὶ τῶν κατὰ μέρος ἐντέταλμαι τούτοις τε καὶ τοῖς παρ’ ἐμοῦ διαλεχθῆναι ὑμῖν.
2Mch:11:20 But of the particulars I have given order both to these and the other that came from me, to commune with you. (2 Maccabees 11:20 Brenton)
2Mch:11:20 Co zaś do spraw szczegółowych, to zarówno tym, jak i ode mnie wysłanym posłom wydałem polecenia, aby się z wami układali. (2 Mch 11:20 BT_4)
2Mch:11:20 ὑπὲρ δὲ τούτων καὶ τῶν κατὰ μέρος ἐντέταλμαι τούτοις τε καὶ τοῖς παρ’ ἐμοῦ διαλεχθῆναι ὑμῖν.
2Mch:11:20 ὑπέρ δέ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό κατά μέρο·ς, -ους, τό ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) οὗτος αὕτη τοῦτο τέ καί ὁ ἡ τό παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν δια·λέγομαι (δια+λεγ-, -, δια+λεξ-, -, -, δια+λεχ·θ-/δια+λεγ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
2Mch:11:20 Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) zaś To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Części/kawałka okolice By zalecać rozkaz To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ja; mój/mój By rozumować wydawać, trzymać rozmowę z, dyskutować, wydawać, wykładać, mówić artykułowanie Ty
2Mch:11:20 u(pe\r de\ tou/tOn kai\ tO=n kata\ me/ros e)nte/talmai tou/tois te kai\ toi=s par’ e)mou= dialeCHTE=nai u(mi=n.
2Mch:11:20 hyper de tutOn kai tOn kata meros entetalmai tutois te kai tois par’ emu dialeCHTEnai hymin.
2Mch:11:20 P x RD_GPN C RA_GPN P N3E_ASN VM_XMI1S RD_DPN x C RA_DPM P RP_GS VQ_APN RP_DP
2Mch:11:20 above (+acc), on behalf of (+gen) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing part/piece regions to enjoin command this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and [postpositive coordinate] and also, even, namely the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine to reason to discourse, hold talk with, discuss, discourse, lecture, speak articulately you
2Mch:11:20 above (+acc), on behalf of (+gen) Yet these (gen) and the (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) part/piece (nom|acc|voc) I-have-been-ENJOIN-ed these (dat) and [postpositive coordinate] and the (dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (gen); my/mine (gen) to-be-REASON-ed you(pl) (dat)
2Mch:11:20 2Mch_11:20_1 2Mch_11:20_2 2Mch_11:20_3 2Mch_11:20_4 2Mch_11:20_5 2Mch_11:20_6 2Mch_11:20_7 2Mch_11:20_8 2Mch_11:20_9 2Mch_11:20_10 2Mch_11:20_11 2Mch_11:20_12 2Mch_11:20_13 2Mch_11:20_14 2Mch_11:20_15 2Mch_11:20_16
2Mch:11:20 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:11:21 ἔρρωσθε. ἔτους ἑκατοστοῦ τεσσαρακοστοῦ ὀγδόου, Διὸς Κορινθίου τετράδι καὶ εἰκάδι.
2Mch:11:21 Fare ye well. The hundred and eight and fortieth year, the four and twentieth day of the month Dioscorinthius. (2 Maccabees 11:21 Brenton)
2Mch:11:21 Bądźcie zdrowi! Dan w roku sto czterdziestym ósmym, dnia dwudziestego czwartego, miesiąca Dioskora». (2 Mch 11:21 BT_4)
2Mch:11:21 ἔρρωσθε. ἔτους ἑκατοστοῦ τεσσαρακοστοῦ ὀγδόου, Διὸς Κορινθίου τετράδι καὶ εἰκάδι.
2Mch:11:21 ῥώννυμι (-, -, -, -, ερρω-, -) ἔτο·ς, -ους, τό     ὄγδοος -η -ον Ζεύς, Διός, ὁ Κορίνθιος, -ου, ὁ, voc. pl. Κορίνθιοι τετρά[δ]ς, -άδος, ἡ [LXX] καί  
2Mch:11:21 By wzmacniać się Rok Ósmy Zeus Koryncki [mieszkaniec Koryntu] Cztery I też, nawet, mianowicie
2Mch:11:21 e)/rrOsTe. e)/tous e(katostou= tessarakostou= o)gdo/ou, *dio\s *korinTi/ou tetra/di kai\ ei)ka/di.
2Mch:11:21 errOsTe. etus hekatostu tessarakostu ogdou, dios korinTiu tetradi kai eikadi.
2Mch:11:21 VMI_XMD2P N3E_GSN A1_GSN A1_GSN A1_GSN N3_GSM N2_GSM N3D_DSF C N3D_DSF
2Mch:11:21 to strengthen year ć ć eighth Zeus Corinthian [inhabitant of Corinth] four and also, even, namely ć
2Mch:11:21 you(pl)-have-been-STRENGTHEN-ed, be-you(pl)-having-been-STRENGTHEN-ed!, you(pl)-had-been-STRENGTHEN-ed! year (gen)     eighth (gen) Zeus (gen) Corinthian (gen) four (dat) and  
2Mch:11:21 2Mch_11:21_1 2Mch_11:21_2 2Mch_11:21_3 2Mch_11:21_4 2Mch_11:21_5 2Mch_11:21_6 2Mch_11:21_7 2Mch_11:21_8 2Mch_11:21_9 2Mch_11:21_10
2Mch:11:21 x x x x x x x x x x
2Mch:11:22 Ἡ δὲ τοῦ βασιλέως ἐπιστολὴ περιεῖχεν οὕτως Βασιλεὺς Ἀντίοχος τῷ ἀδελφῷ Λυσίᾳ χαίρειν.
2Mch:11:22 Now the king's letter contained these words: King Antiochus unto his brother Lysias sendeth greeting: (2 Maccabees 11:22 Brenton)
2Mch:11:22 List zaś króla zawierał tę treść: «Król Antioch bratu Lizjaszowi - pozdrowienie. (2 Mch 11:22 BT_4)
2Mch:11:22 δὲ τοῦ βασιλέως ἐπιστολὴ περιεῖχεν οὕτως Βασιλεὺς Ἀντίοχος τῷ ἀδελφῷ Λυσίᾳ χαίρειν.
2Mch:11:22 ὁ ἡ τό δέ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ περι·έχω (περι+εχ-, -, 2nd περι+σχ-, -, -, -) οὕτως/οὕτω βασιλεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί Λυσίας, -ου, ὁ χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-)
2Mch:11:22 zaś Król List [list apostolski] Do zawieranego metaph., by być twardo {ciężko} prasowany, Ludzi. Epit.289; otaczaj, obejmuj, otaczaj, koperta nasienia, zawieraj, rozumiej, przewyższaj, celuj, trzymaj się mocno {szybko} obok, przylegaj do, rozłupuj do, pokonuj, zyskuj zwycięstwo, trzymawszy się, zawartości thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Król Brat Lizjasz By radować pozdrowienie, pozdrowienie
2Mch:11:22 *(E de\ tou= basile/Os e)pistolE\ periei=CHen ou(/tOs *basileu\s *)anti/oCHos tO=| a)delfO=| *lusi/a| CHai/rein.
2Mch:11:22 hE de tu basileOs epistolE perieiCHen hutOs basileus antioCHos tO adelfO lysia CHairein.
2Mch:11:22 RA_NSF x RA_GSM N3V_GSM N1_NSF V1I_IAI3S D N3V_NSM N2_NSM RA_DSM N2_DSM N1T_DSM V1_PAN
2Mch:11:22 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the king letter [epistle] to contained metaph., to be hard pressed, Men. Epit.289; encompass, embrace, surround, envelope of a seed, comprise, comprehend, surpass, excel, hold fast by, cling to, cleave to, overcome, gain the victory, having held, contents thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] king ć the brother Lysias to rejoice salute, salutation
2Mch:11:22 the (nom) Yet the (gen) king (gen) letter (nom|voc) he/she/it-was-CONTAINED-ing thusly/like this king (nom)   the (dat) brother (dat) Lysias (dat) to-be-REJOICE-ing
2Mch:11:22 2Mch_11:22_1 2Mch_11:22_2 2Mch_11:22_3 2Mch_11:22_4 2Mch_11:22_5 2Mch_11:22_6 2Mch_11:22_7 2Mch_11:22_8 2Mch_11:22_9 2Mch_11:22_10 2Mch_11:22_11 2Mch_11:22_12 2Mch_11:22_13
2Mch:11:22 x x x x x x x x x x x x x
2Mch:11:23 τοῦ πατρὸς ἡμῶν εἰς θεοὺς μεταστάντος βουλόμενοι τοὺς ἐκ τῆς βασιλείας ἀταράχους ὄντας γενέσθαι πρὸς τὴν τῶν ἰδίων ἐπιμέλειαν
2Mch:11:23 Since our father is translated unto the gods, our will is, that they that are in our realm live quietly, that every one may attend upon his own affairs. (2 Maccabees 11:23 Brenton)
2Mch:11:23 Ojciec nasz został przeniesiony do bogów, my zaś życzymy sobie, aby mieszkańcy naszego królestwa pozostawali w spokoju i oddawali się własnym sprawom. (2 Mch 11:23 BT_4)
2Mch:11:23 τοῦ πατρὸς ἡμῶν εἰς θεοὺς μεταστάντος βουλόμενοι τοὺς ἐκ τῆς βασιλείας ἀταράχους ὄντας γενέσθαι πρὸς τὴν τῶν ἰδίων ἐπιμέλειαν
2Mch:11:23 ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] θεός, -οῦ, ὁ μεθ·ίστημι (ath. μεθ+ιστ(α)-/ath. μεθ+ιστ(η)-, μετα+στη·σ-, μετα+στη·σ- or 2nd ath. μετα+στ(η)-/ath. μετα+στ(α)-, -, -, μετα+στα·θ-) βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πρός ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἴδιος -ία -ον ἐπι·μέλεια, -ας, ἡ
2Mch:11:23 Ojciec Ja Do (+przyspieszenie) Bóg  By usuwać stać z; zmieniaj pozycję, usuwaj przez zabijanie, stój pośród albo w środku z, c. dat., “???????? µ????????” Il.5.514. By planować/decyduj się/zamierzaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Królestwo By być By stawać się stawaj się, zdarzaj się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Własny prywatnie Opieka
2Mch:11:23 tou= patro\s E(mO=n ei)s Teou\s metasta/ntos boulo/menoi tou\s e)k tE=s basilei/as a)tara/CHous o)/ntas gene/sTai pro\s tE\n tO=n i)di/On e)pime/leian
2Mch:11:23 tu patros hEmOn eis Teus metastantos bulomenoi tus ek tEs basileias ataraCHus ontas genesTai pros tEn tOn idiOn epimeleian
2Mch:11:23 RA_GSM N3_GSM RP_GP P N2_APM VH_AAPGSM V1_PMPNPM RA_APM P RA_GSF N1A_GSF A1B_APM V9_PAPAPM VB_AMN P RA_ASF RA_GPM A1A_GPM N1A_ASF
2Mch:11:23 the father I into (+acc) god [see theology] to remove to stand with; change position, remove by killing, stand among or in the midst of, c. dat., “ἑτάροισι μεθίστατο” Il.5.514. to plan/determine/intend the out of (+gen) ἐξ before vowels the kingdom ć to be to become become, happen toward (+acc,+gen,+dat) the the own privately care
2Mch:11:23 the (gen) father (gen) us (gen) into (+acc) gods (acc) upon REMOVE-ing (gen) while being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed (nom|voc) the (acc) out of (+gen) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc)   while being (acc) to-be-BECOME-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) the (gen) own (gen) care (acc)
2Mch:11:23 2Mch_11:23_1 2Mch_11:23_2 2Mch_11:23_3 2Mch_11:23_4 2Mch_11:23_5 2Mch_11:23_6 2Mch_11:23_7 2Mch_11:23_8 2Mch_11:23_9 2Mch_11:23_10 2Mch_11:23_11 2Mch_11:23_12 2Mch_11:23_13 2Mch_11:23_14 2Mch_11:23_15 2Mch_11:23_16 2Mch_11:23_17 2Mch_11:23_18 2Mch_11:23_19
2Mch:11:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:11:24 ἀκηκοότες τοὺς Ιουδαίους μὴ συνευδοκοῦντας τῇ τοῦ πατρὸς ἐπὶ τὰ Ἑλληνικὰ μεταθέσει, ἀλλὰ τὴν ἑαυτῶν ἀγωγὴν αἱρετίζοντας ἀξιοῦντας συγχωρηθῆναι αὐτοῖς τὰ νόμιμα,
2Mch:11:24 We understand also that the Jews would not consent to our father, for to be brought unto the custom of the Gentiles, but had rather keep their own manner of living: for the which cause they require of us, that we should suffer them to live after their own laws. (2 Maccabees 11:24 Brenton)
2Mch:11:24 Kiedy więc usłyszeliśmy, że Żydzi nie godzą się z rozporządzeniem ojca, nakazującym przyjąć greckie obyczaje, że mianowicie własny sposób postępowania uważają za lepszy i proszą, aby im pozwolić na własne prawa; (2 Mch 11:24 BT_4)
2Mch:11:24 ἀκηκοότες τοὺς Ιουδαίους μὴ συνευδοκοῦντας τῇ τοῦ πατρὸς ἐπὶ τὰ Ἑλληνικὰ μεταθέσει, ἀλλὰ τὴν ἑαυτῶν ἀγωγὴν αἱρετίζοντας ἀξιοῦντας συγχωρηθῆναι αὐτοῖς τὰ νόμιμα,
2Mch:11:24 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον μή συν·ευ·δοκέω (συν+ευδοκ(ε)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐπί ὁ ἡ τό Ἑλληνικός -ή -όν μετά·θεσις, -εως, ἡ ἀλλά ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἀγωγή, -ῆς, ἡ αἱρετίζω (αιρετιζ-, αιρετι(ε)·[σ]-, αιρετι·σ-, ῃρετι·κ-, -, -) ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-)   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό  
2Mch:11:24 By słyszeć Żydowski Nie By zbiegać się z Ojciec Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grecki [Grecji albo Grecy albo grecki] Przesuwanie Ale Samo /nasz /twój /siebie Sposób życia (poruszający) By wybierać By uważać godny On/ona/to/to samo
2Mch:11:24 a)kEkoo/tes tou\s *ioudai/ous mE\ suneudokou=ntas tE=| tou= patro\s e)pi\ ta\ *e(llEnika\ metaTe/sei, a)lla\ tE\n e(autO=n a)gOgE\n ai(reti/DZontas a)Xiou=ntas sugCHOrETE=nai au)toi=s ta\ no/mima,
2Mch:11:24 akEkootes tus iudaius mE syneudokuntas tE tu patros epi ta ellEnika metaTesei, alla tEn heautOn agOgEn hairetiDZontas aXiuntas synCHOrETEnai autois ta nomima,
2Mch:11:24 VX_XAPNPM RA_APM N2_APM D V2_PAPAPM RA_DSF RA_GSM N3_GSM P RA_APN A1_APN N3I_ASF C RA_ASF RD_GPM N1_ASF V1_PAPAPF V4_PAPAPF VC_APN RD_DPM RA_APN A1_APN
2Mch:11:24 to hear the Jewish not to concur with the the father upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Greek [of Greece or Greeks or Greek] displacement but the self /our-/your-/themselves way of life (motive) to choose to deem worthy ć he/she/it/same the ć
2Mch:11:24 having HEAR-ed (nom|voc) the (acc) Jewish ([Adj] acc) not while CONCUR-ing-WITH (acc) the (dat) the (gen) father (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) Greek ([Adj] nom|acc|voc) displacement (dat) but the (acc) selves (gen) way of life (acc) while CHOOSE-ing (acc) while DEEM-ing-WORTHY (acc)   them/same (dat) the (nom|acc)  
2Mch:11:24 2Mch_11:24_1 2Mch_11:24_2 2Mch_11:24_3 2Mch_11:24_4 2Mch_11:24_5 2Mch_11:24_6 2Mch_11:24_7 2Mch_11:24_8 2Mch_11:24_9 2Mch_11:24_10 2Mch_11:24_11 2Mch_11:24_12 2Mch_11:24_13 2Mch_11:24_14 2Mch_11:24_15 2Mch_11:24_16 2Mch_11:24_17 2Mch_11:24_18 2Mch_11:24_19 2Mch_11:24_20 2Mch_11:24_21 2Mch_11:24_22
2Mch:11:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:11:25 αἱρούμενοι οὖν καὶ τοῦτο τὸ ἔθνος ἐκτὸς ταραχῆς εἶναι κρίνομεν τό τε ἱερὸν ἀποκατασταθῆναι αὐτοῖς καὶ πολιτεύεσθαι κατὰ τὰ ἐπὶ τῶν προγόνων αὐτῶν ἔθη.
2Mch:11:25 Wherefore our mind is, that this nation shall be in rest, and we have determined to restore them their temple, that they may live according to the customs of their forefathers. (2 Maccabees 11:25 Brenton)
2Mch:11:25 pragnąc, aby ten naród także był wolny od niepokojów, uważamy, iż należy im zwrócić świątynię i pozwolić, aby żyli według obyczajów, jakie mają po przodkach. (2 Mch 11:25 BT_4)
2Mch:11:25 αἱρούμενοι οὖν καὶ τοῦτο τὸ ἔθνος ἐκτὸς ταραχῆς εἶναι κρίνομεν τό τε ἱερὸν ἀποκατασταθῆναι αὐτοῖς καὶ πολιτεύεσθαι κατὰ τὰ ἐπὶ τῶν προγόνων αὐτῶν ἔθη.
2Mch:11:25 αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) οὖν καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐκτός[2] ταραχή, -ῆς, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό τέ ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) ἀπο·καθ·ίστημι (ath. αποκαθ+ιστ(α)-/ath. αποκαθ+ιστ(η)-, αποκατα+στη·σ-, απο+κατα+στη·σ-/αποκατα+στη·σ- or 2nd ath. απο+κατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(α)-, -, -, απο+κατα+στα·θ-/αποκατα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πολιτεύομαι (πολιτευ-, -, -, -, πεπολιτευ-, -) κατά ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό πρό·γονος -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἔθο·ς, -ους, τό
2Mch:11:25 By wybierać Dlatego/wtedy I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Naród [zobacz etniczny] Zewnątrz Zaniepokojenie poruszające, zgiełk, poruszenie, bunt By być By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj I [umieszczona z tyłu współrzędna] Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' By przywracać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prowadzić życie żyją W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Przedni urodzony On/ona/to/to samo Zwyczajowy {Celny, Na zamówienie}/zwyczaj [zobacz etos]
2Mch:11:25 ai(rou/menoi ou)=n kai\ tou=to to\ e)/Tnos e)kto\s taraCHE=s ei)=nai kri/nomen to/ te i(ero\n a)pokatastaTE=nai au)toi=s kai\ politeu/esTai kata\ ta\ e)pi\ tO=n progo/nOn au)tO=n e)/TE.
2Mch:11:25 hairumenoi un kai tuto to eTnos ektos taraCHEs einai krinomen to te hieron apokatastaTEnai autois kai politeuesTai kata ta epi tOn progonOn autOn eTE.
2Mch:11:25 V2_PMPNPM x C RD_ASN RA_ASN N3E_ASN P N1_GSF V9_PAN V1_PAI1P RA_ASN x N2N_ASN VC_APN RD_DPM C V1_PMN P RA_APN P RA_GPM N2_GPM RD_GPM N3E_APN
2Mch:11:25 to choose therefore/then and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the nation [see ethnic] outside disturbance stirring up, tumult, commotion, sedition to be to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the and [postpositive coordinate] sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ to restore he/she/it/same and also, even, namely to conduct life live down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the fore-born he/she/it/same custom/habit [see ethos]
2Mch:11:25 while being-CHOOSE-ed (nom|voc) therefore/then and this (nom|acc) the (nom|acc) nation (nom|acc|voc) outside disturbance (gen) to-be we-are-JUDGE-ing the (nom|acc) and [postpositive coordinate] sanctuary (nom|acc|voc); sacred ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-be-RESTORE-ed them/same (dat) and to-be-being-CONDUCT LIFE-ed--LIVE down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) fore-born ([Adj] gen) them/same (gen) custom/habits (nom|acc|voc)
2Mch:11:25 2Mch_11:25_1 2Mch_11:25_2 2Mch_11:25_3 2Mch_11:25_4 2Mch_11:25_5 2Mch_11:25_6 2Mch_11:25_7 2Mch_11:25_8 2Mch_11:25_9 2Mch_11:25_10 2Mch_11:25_11 2Mch_11:25_12 2Mch_11:25_13 2Mch_11:25_14 2Mch_11:25_15 2Mch_11:25_16 2Mch_11:25_17 2Mch_11:25_18 2Mch_11:25_19 2Mch_11:25_20 2Mch_11:25_21 2Mch_11:25_22 2Mch_11:25_23 2Mch_11:25_24
2Mch:11:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:11:26 εὖ οὖν ποιήσεις διαπεμψάμενος πρὸς αὐτοὺς καὶ δοὺς δεξιάς, ὅπως εἰδότες τὴν ἡμετέραν προαίρεσιν εὔθυμοί τε ὦσιν καὶ ἡδέως διαγίνωνται πρὸς τῇ τῶν ἰδίων ἀντιλήμψει.
2Mch:11:26 Thou shalt do well therefore to send unto them, and grant them peace, that when they are certified of our mind, they may be of good comfort, and ever go cheerfully about their own affairs. (2 Maccabees 11:26 Brenton)
2Mch:11:26 Dobrze zatem zrobisz, jeżeli wyślesz do nich poselstwo i dasz im prawicę, aby poznali nasze rozstrzygnięcie i byli dobrej myśli, i chętnie oddawali się prowadzeniu własnych spraw». (2 Mch 11:26 BT_4)
2Mch:11:26 εὖ οὖν ποιήσεις διαπεμψάμενος πρὸς αὐτοὺς καὶ δοὺς δεξιάς, ὅπως εἰδότες τὴν ἡμετέραν προαίρεσιν εὔθυμοί τε ὦσιν καὶ ἡδέως διαγίνωνται πρὸς τῇ τῶν ἰδίων ἀντιλήμψει.
2Mch:11:26 εὖ οὖν ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) δεξιός -ά -όν ὅπως οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἡμέτερος -α -ον   εὔ·θυμος -ον; εὐ·θυμέω (ευθυμ(ε)-, -, -, -, -, -) τέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἡδέως (Adv. of ἡδύς); ἡδύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως δια·γίνομαι (δια+γιν-, -, 2nd δια+γεν-, -, -, -) πρός ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἴδιος -ία -ον ἀντί·λη(μ)ψις, -εως, ἡ; ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -)
2Mch:11:26 Dobrze w spokoju Dlatego/wtedy Robienie/robienie; by czynić/rób Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać W prawo Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Nasz/nasz Wesoły; by być wesoły I [umieszczona z tyłu współrzędna] By być I też, nawet, mianowicie Dobrze zadowolony zadowolony, słodko, mile, z przyjemnością, życzliwie usposobiony?????? (Przysłówek z ????); miły Do potem (przeszły, wyczerpany) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Własny prywatnie Odchylenie bliskie; by zbaczać bliski [anty biorą]
2Mch:11:26 eu)= ou)=n poiE/seis diapemPSa/menos pro\s au)tou\s kai\ dou\s deXia/s, o(/pOs ei)do/tes tE\n E(mete/ran proai/resin eu)/Tumoi/ te O)=sin kai\ E(de/Os diagi/nOntai pro\s tE=| tO=n i)di/On a)ntilE/mPSei.
2Mch:11:26 eu un poiEseis diapemPSamenos pros autus kai dus deXias, hopOs eidotes tEn hEmeteran proairesin euTymoi te Osin kai hEdeOs diaginOntai pros tE tOn idiOn antilEmPSei.
2Mch:11:26 D x VF_FAI2S VA_AMPNSM P RD_APM C VO_AAPNSM A1A_APF C VBI_AAPNPM RA_ASF A1A_ASF N3I_ASF A1B_NPM x N3T_DPN C D V1_PMS3P P RA_DSF RA_GPM A1A_GPM N3I_DSF
2Mch:11:26 well at ease therefore/then doing/making; to do/make ć toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to give right so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the our/ours ć cheerful; to be cheerful and [postpositive coordinate] to be and also, even, namely well-pleased glad, sweetly, pleasantly, with pleasure, well-disposed΄ἡδέως (Adv. of ἡδύς); pleasant to after (past, spent) toward (+acc,+gen,+dat) the the own privately deflection toward; to deflect toward [anti-take]
2Mch:11:26 well therefore/then doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE   toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and upon GIVE-ing (nom|voc) right ([Adj] acc, gen) this is how having PERCEIVE-ed (nom|voc) the (acc) our/ours (acc)   cheerful ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BE-ing-CHEERFUL (opt) and [postpositive coordinate] they-should-be and well-pleased; pleasant ([Adj] gen) they-should-be-being-AFTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (dat) the (gen) own (gen) deflection toward (dat); he/she/it-will-DEFLECT-TOWARD, you(sg)-will-be-DEFLECT-ed-TOWARD (classical)
2Mch:11:26 2Mch_11:26_1 2Mch_11:26_2 2Mch_11:26_3 2Mch_11:26_4 2Mch_11:26_5 2Mch_11:26_6 2Mch_11:26_7 2Mch_11:26_8 2Mch_11:26_9 2Mch_11:26_10 2Mch_11:26_11 2Mch_11:26_12 2Mch_11:26_13 2Mch_11:26_14 2Mch_11:26_15 2Mch_11:26_16 2Mch_11:26_17 2Mch_11:26_18 2Mch_11:26_19 2Mch_11:26_20 2Mch_11:26_21 2Mch_11:26_22 2Mch_11:26_23 2Mch_11:26_24 2Mch_11:26_25
2Mch:11:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:11:27 Πρὸς δὲ τὸ ἔθνος ἡ τοῦ βασιλέως ἐπιστολὴ τοιάδε ἦν Βασιλεὺς Ἀντίοχος τῇ γερουσίᾳ τῶν Ιουδαίων καὶ τοῖς ἄλλοις Ιουδαίοις χαίρειν.
2Mch:11:27 And the letter of the king unto the nation of the Jews was after this manner: King Antiochus sendeth greeting unto the council, and the rest of the Jews: (2 Maccabees 11:27 Brenton)
2Mch:11:27 List zaś króla do ludu był taki: «Król Antioch starszyźnie żydowskiej i wszystkim innym Żydom - pozdrowienie. (2 Mch 11:27 BT_4)
2Mch:11:27 Πρὸς δὲ τὸ ἔθνος τοῦ βασιλέως ἐπιστολὴ τοιάδε ἦν Βασιλεὺς Ἀντίοχος τῇ γερουσίᾳ τῶν Ιουδαίων καὶ τοῖς ἄλλοις Ιουδαίοις χαίρειν.
2Mch:11:27 πρός δέ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ τοιόσ·δε τοιά·δε τοιόν·δε εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό γερ·ουσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον καί ὁ ἡ τό ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) Ἰουδαῖος -αία -ον χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-)
2Mch:11:27 Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) zaś Naród [zobacz etniczny] Król List [list apostolski] Taki jak to By być Król Rada ludzi starszych Żydowski I też, nawet, mianowicie Inny Żydowski By radować pozdrowienie, pozdrowienie
2Mch:11:27 *pro\s de\ to\ e)/Tnos E( tou= basile/Os e)pistolE\ toia/de E)=n *basileu\s *)anti/oCHos tE=| gerousi/a| tO=n *ioudai/On kai\ toi=s a)/llois *ioudai/ois CHai/rein.
2Mch:11:27 pros de to eTnos hE tu basileOs epistolE toiade En basileus antioCHos tE gerusia tOn iudaiOn kai tois allois iudaiois CHairein.
2Mch:11:27 P x RA_ASN N3E_ASN RA_NSF RA_GSM N3V_GSM N1_NSF RD_APN V9_IAI3S N3V_NSM N2_NSM RA_DSF N1A_DSF RA_GPM N2_GPM C RA_DPM RD_DPM N2_DPM V1_PAN
2Mch:11:27 toward (+acc,+gen,+dat) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the nation [see ethnic] the the king letter [epistle] such as this to be king ć the council of elders the Jewish and also, even, namely the other Jewish to rejoice salute, salutation
2Mch:11:27 toward (+acc,+gen,+dat) Yet the (nom|acc) nation (nom|acc|voc) the (nom) the (gen) king (gen) letter (nom|voc) such as this (nom|acc) he/she/it-was king (nom)   the (dat) council of elders (dat) the (gen) Jewish ([Adj] gen) and the (dat) other (dat) Jewish ([Adj] dat) to-be-REJOICE-ing
2Mch:11:27 2Mch_11:27_1 2Mch_11:27_2 2Mch_11:27_3 2Mch_11:27_4 2Mch_11:27_5 2Mch_11:27_6 2Mch_11:27_7 2Mch_11:27_8 2Mch_11:27_9 2Mch_11:27_10 2Mch_11:27_11 2Mch_11:27_12 2Mch_11:27_13 2Mch_11:27_14 2Mch_11:27_15 2Mch_11:27_16 2Mch_11:27_17 2Mch_11:27_18 2Mch_11:27_19 2Mch_11:27_20 2Mch_11:27_21
2Mch:11:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:11:28 εἰ ἔρρωσθε, εἴη ἂν ὡς βουλόμεθα· καὶ αὐτοὶ δὲ ὑγιαίνομεν.
2Mch:11:28 If ye fare well, we have our desire; we are also in good health. (2 Maccabees 11:28 Brenton)
2Mch:11:28 Jeżeli wam się dobrze powodzi, jest to zgodne z naszym życzeniem. My sami zaś jesteśmy w dobrym zdrowiu. (2 Mch 11:28 BT_4)
2Mch:11:28 εἰ ἔρρωσθε, εἴη ἂν ὡς βουλόμεθα· καὶ αὐτοὶ δὲ ὑγιαίνομεν.
2Mch:11:28 εἰ ῥώννυμι (-, -, -, -, ερρω-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄν ὡς βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) καί αὐτός αὐτή αὐτό δέ ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -)
2Mch:11:28 Jeżeli By wzmacniać się By być Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Jak/jak By planować/decyduj się/zamierzaj I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo zaś By być zdrowy
2Mch:11:28 ei) e)/rrOsTe, ei)/E a)/n O(s boulo/meTa· kai\ au)toi\ de\ u(giai/nomen.
2Mch:11:28 ei errOsTe, eiE an hOs bulomeTa· kai autoi de hygiainomen.
2Mch:11:28 C VMI_XMD2P V9_PAO3S x C V1_PMI1P C RD_NPM x V1_PAI1P
2Mch:11:28 if to strengthen to be ever (if ever) as/like to plan/determine/intend and also, even, namely he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be healthy
2Mch:11:28 if you(pl)-have-been-STRENGTHEN-ed, be-you(pl)-having-been-STRENGTHEN-ed!, you(pl)-had-been-STRENGTHEN-ed! he/she/it-happens-to-be (opt) ever as/like we-are-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed and they/same (nom) Yet we-are-BE-ing-HEALTHY, we-were-BE-ing-HEALTHY
2Mch:11:28 2Mch_11:28_1 2Mch_11:28_2 2Mch_11:28_3 2Mch_11:28_4 2Mch_11:28_5 2Mch_11:28_6 2Mch_11:28_7 2Mch_11:28_8 2Mch_11:28_9 2Mch_11:28_10
2Mch:11:28 x x x x x x x x x x
2Mch:11:29 ἐνεφάνισεν ἡμῖν Μενέλαος βούλεσθαι κατελθόντας ὑμᾶς γίνεσθαι πρὸς τοῖς ἰδίοις.
2Mch:11:29 Menelaus declared unto us, that your desire was to return home, and to follow your own business: (2 Maccabees 11:29 Brenton)
2Mch:11:29 Menelaos wyjaśnił nam, że chcecie powrócić do domów i oddać się swoim sprawom. (2 Mch 11:29 BT_4)
2Mch:11:29 ἐνεφάνισεν ἡμῖν Μενέλαος βούλεσθαι κατελθόντας ὑμᾶς γίνεσθαι πρὸς τοῖς ἰδίοις.
2Mch:11:29 ἐμ·φανίζω (εν+φανιζ-, εν+φανι·σ-, εν+φανι·σ-, -, -, εν+φανισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) κατ·έρχομαι (κατ+ερχ-, -, 2nd κατ+ελθ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πρός ὁ ἡ τό ἴδιος -ία -ον
2Mch:11:29 Do ??? Ja By planować/decyduj się/zamierzaj By obniżać się Ty By stawać się stawaj się, zdarzaj się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Własny prywatnie
2Mch:11:29 e)nefa/nisen E(mi=n *mene/laos bou/lesTai katelTo/ntas u(ma=s gi/nesTai pro\s toi=s i)di/ois.
2Mch:11:29 enefanisen hEmin menelaos bulesTai katelTontas hymas ginesTai pros tois idiois.
2Mch:11:29 VAI_AAI3S RP_DP N2_NSM V1_PMN VB_AAPAPM RP_AP V1_PMN P RA_DPN A1A_DPN
2Mch:11:29 to ??? I ć to plan/determine/intend to come down you to become become, happen toward (+acc,+gen,+dat) the own privately
2Mch:11:29 he/she/it-???-ed us (dat)   to-be-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed upon COME-ing-DOWN (acc) you(pl) (acc) to-be-being-BECOME-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (dat) own (dat)
2Mch:11:29 2Mch_11:29_1 2Mch_11:29_2 2Mch_11:29_3 2Mch_11:29_4 2Mch_11:29_5 2Mch_11:29_6 2Mch_11:29_7 2Mch_11:29_8 2Mch_11:29_9 2Mch_11:29_10
2Mch:11:29 x x x x x x x x x x
2Mch:11:30 τοῖς οὖν καταπορευομένοις μέχρι τριακάδος Ξανθικοῦ ὑπάρξει δεξιὰ μετὰ τῆς ἀδείας
2Mch:11:30 Wherefore they that will depart shall have safe conduct till the thirtieth day of Xanthicus with security. (2 Maccabees 11:30 Brenton)
2Mch:11:30 Wszystkim zatem, którzy do dnia trzydziestego Ksantyka powrócą, przysługuje pokój i zapewnienie, (2 Mch 11:30 BT_4)
2Mch:11:30 τοῖς οὖν καταπορευομένοις μέχρι τριακάδος Ξανθικοῦ ὑπάρξει δεξιὰ μετὰ τῆς ἀδείας
2Mch:11:30 ὁ ἡ τό οὖν   μέχρι/μέχρις   Ξανθικός, -οῦ, ὁ [LXX] ὕπ·αρξις, -εως, ἡ; ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) δεξιός -ά -όν μετά ὁ ἡ τό  
2Mch:11:30 Dlatego/wtedy Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Xanthicus ???; by być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli W prawo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym
2Mch:11:30 toi=s ou)=n kataporeuome/nois me/CHri triaka/dos *XanTikou= u(pa/rXei deXia\ meta\ tE=s a)dei/as
2Mch:11:30 tois un kataporeuomenois meCHri triakados XanTiku hyparXei deXia meta tEs adeias
2Mch:11:30 RA_DPN x V1_PMPDPM P N3D_GSF N2_GS VF_FAI3S A1A_APN P RA_GSF N1A_GSF
2Mch:11:30 the therefore/then ć until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] ć Xanthicus ???; to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control right after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the ć
2Mch:11:30 the (dat) therefore/then   until   Xanthicus (gen) ??? (dat); he/she/it-will-BE-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-will-be-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) after (+acc), with (+gen) the (gen)  
2Mch:11:30 2Mch_11:30_1 2Mch_11:30_2 2Mch_11:30_3 2Mch_11:30_4 2Mch_11:30_5 2Mch_11:30_6 2Mch_11:30_7 2Mch_11:30_8 2Mch_11:30_9 2Mch_11:30_10 2Mch_11:30_11
2Mch:11:30 x x x x x x x x x x x
2Mch:11:31 χρῆσθαι τοὺς Ιουδαίους τοῖς ἑαυτῶν δαπανήμασιν καὶ νόμοις, καθὰ καὶ τὸ πρότερον, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν κατ’ οὐδένα τρόπον παρενοχληθήσεται περὶ τῶν ἠγνοημένων.
2Mch:11:31 And the Jews shall use their own kind of meats and laws, as before; and none of them any manner of ways shall be molested for things ignorantly done. (2 Maccabees 11:31 Brenton)
2Mch:11:31 że Żydzi mogą korzystać z własnych pokarmów i praw, jak to było również dotychczas. Niechaj nikt z nich, i to w żaden sposób, nie będzie niepokojony z powodu nieświadomego wykroczenia. (2 Mch 11:31 BT_4)
2Mch:11:31 χρῆσθαι τοὺς Ιουδαίους τοῖς ἑαυτῶν δαπανήμασιν καὶ νόμοις, καθὰ καὶ τὸ πρότερον, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν κατ’ οὐδένα τρόπον παρενοχληθήσεται περὶ τῶν ἠγνοημένων.
2Mch:11:31 χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ   καί νόμος, -ου, ὁ καθά (καθ’ ἅ) καί ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν αὐτός αὐτή αὐτό κατά οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν τρόπος, -ου, ὁ παρ·εν·οχλέω (παρεν+οχλ(ε)-, παρεν+οχλη·σ-, παρεν+οχλη·σ-/παρ+εν+οχλη·σ-, -, -, παρεν+οχλη·θ-) περί ὁ ἡ τό ἀ·γνοέω (αγνο(ε)-, αγνοη·σ-, αγνοη·σ-, ηγνοη·κ-, ηγνοη-, -)
2Mch:11:31 By używać/wielkiej przyjemności (zysk, radzą się) Żydowski Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie Prawo Stosownie do którego I też, nawet, mianowicie Wcześniej I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Nie jeden (nic, nikt) Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By powodować trudność (naciskaj przeciw, irytuj, dokuczaj) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Nie by wiedzieć (nieświadomy)
2Mch:11:31 CHrE=sTai tou\s *ioudai/ous toi=s e(autO=n dapanE/masin kai\ no/mois, kaTa\ kai\ to\ pro/teron, kai\ ou)dei\s au)tO=n kat’ ou)de/na tro/pon parenoCHlETE/setai peri\ tO=n E)gnoEme/nOn.
2Mch:11:31 CHrEsTai tus iudaius tois heautOn dapanEmasin kai nomois, kaTa kai to proteron, kai udeis autOn kat’ udena tropon parenoCHlETEsetai peri tOn EgnoEmenOn.
2Mch:11:31 V3_PMN RA_APM N2_APM RA_DPN RD_GPM N3M_DPN C N2_DPM D C RA_ASN A1_ASN C A3_NSM RD_GPM P A3_ASM N2_ASM VC_FPI3S P RA_GPM VM_PPPGPM
2Mch:11:31 to use/treat (profit, advise) the Jewish the self /our-/your-/themselves ć and also, even, namely law according to which and also, even, namely the earlier and also, even, namely not one (nothing, no one) he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing not one (nothing, no one) manner way, means, method,attitude to cause difficulty (press against, irritate, annoy) about (+acc,+gen) the to not know (ignorant)
2Mch:11:31 to-be-being-USE/TREAT-ed the (acc) Jewish ([Adj] acc) the (dat) selves (gen)   and laws (dat) according to which and the (nom|acc) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) and not one (nom) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) not one (acc) manner (acc) he/she/it-will-be-CAUSE-ed-DIFFICULTY about (+acc,+gen) the (gen) having-been-NOT KNOW-ed (gen)
2Mch:11:31 2Mch_11:31_1 2Mch_11:31_2 2Mch_11:31_3 2Mch_11:31_4 2Mch_11:31_5 2Mch_11:31_6 2Mch_11:31_7 2Mch_11:31_8 2Mch_11:31_9 2Mch_11:31_10 2Mch_11:31_11 2Mch_11:31_12 2Mch_11:31_13 2Mch_11:31_14 2Mch_11:31_15 2Mch_11:31_16 2Mch_11:31_17 2Mch_11:31_18 2Mch_11:31_19 2Mch_11:31_20 2Mch_11:31_21 2Mch_11:31_22
2Mch:11:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:11:32 πέπομφα δὲ καὶ τὸν Μενέλαον παρακαλέσοντα ὑμᾶς.
2Mch:11:32 I have sent also Menelaus, that he may comfort you. (2 Maccabees 11:32 Brenton)
2Mch:11:32 Posyłam również Menelaosa, aby was uspokoił. (2 Mch 11:32 BT_4)
2Mch:11:32 πέπομφα δὲ καὶ τὸν Μενέλαον παρακαλέσοντα ὑμᾶς.
2Mch:11:32 πέμπω (πεμπ-, πεμψ-, πεμψ-, πεπομφ·[κ]-, -, πεμφ·θ-) δέ καί ὁ ἡ τό   παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
2Mch:11:32 By posyłać zaś I też, nawet, mianowicie By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Ty
2Mch:11:32 pe/pomfa de\ kai\ to\n *mene/laon parakale/sonta u(ma=s.
2Mch:11:32 pepomfa de kai ton menelaon parakalesonta hymas.
2Mch:11:32 VX_XAI1S x C RA_ASM N2_ASM VF_FAPASM RP_AP
2Mch:11:32 to send δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the ć to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with you
2Mch:11:32 I-have-SEND-ed Yet and the (acc)   going-to-PETITION (fut ptcp) (acc, nom|acc|voc) you(pl) (acc)
2Mch:11:32 2Mch_11:32_1 2Mch_11:32_2 2Mch_11:32_3 2Mch_11:32_4 2Mch_11:32_5 2Mch_11:32_6 2Mch_11:32_7
2Mch:11:32 x x x x x x x
2Mch:11:33 ἔρρωσθε. ἔτους ἑκατοστοῦ τεσσαρακοστοῦ ὀγδόου, Ξανθικοῦ πεντεκαιδεκάτῃ.
2Mch:11:33 Fare ye well. In the hundred forty and eighth year, and the fifteenth day of the month Xanthicus. (2 Maccabees 11:33 Brenton)
2Mch:11:33 Bądźcie zdrowi! Dan w roku sto czterdziestym ósmym, piętnastego Ksantyka». (2 Mch 11:33 BT_4)
2Mch:11:33 ἔρρωσθε. ἔτους ἑκατοστοῦ τεσσαρακοστοῦ ὀγδόου, Ξανθικοῦ πεντεκαιδεκάτῃ.
2Mch:11:33 ῥώννυμι (-, -, -, -, ερρω-, -) ἔτο·ς, -ους, τό     ὄγδοος -η -ον Ξανθικός, -οῦ, ὁ [LXX] πεντε·και·δέκατος -η -ον
2Mch:11:33 By wzmacniać się Rok Ósmy Xanthicus Piętnasty
2Mch:11:33 e)/rrOsTe. e)/tous e(katostou= tessarakostou= o)gdo/ou, *XanTikou= pentekaideka/tE|.
2Mch:11:33 errOsTe. etus hekatostu tessarakostu ogdou, XanTiku pentekaidekatE.
2Mch:11:33 VMI_XMD2P N3E_GSN A1_GSN A1_GSN A1_GSN N2_GS A1_DSF
2Mch:11:33 to strengthen year ć ć eighth Xanthicus fifteenth
2Mch:11:33 you(pl)-have-been-STRENGTHEN-ed, be-you(pl)-having-been-STRENGTHEN-ed!, you(pl)-had-been-STRENGTHEN-ed! year (gen)     eighth (gen) Xanthicus (gen) fifteenth (dat)
2Mch:11:33 2Mch_11:33_1 2Mch_11:33_2 2Mch_11:33_3 2Mch_11:33_4 2Mch_11:33_5 2Mch_11:33_6 2Mch_11:33_7
2Mch:11:33 x x x x x x x
2Mch:11:34 Ἔπεμψαν δὲ καὶ οἱ Ῥωμαῖοι πρὸς αὐτοὺς ἐπιστολὴν ἔχουσαν οὕτως Κόιντος Μέμμιος, Τίτος Μάνιος, πρεσβῦται Ῥωμαίων, τῷ δήμῳ τῶν Ιουδαίων χαίρειν.
2Mch:11:34 The Romans also sent unto them a letter containing these words: Quintus Memmius and Titus Manlius, ambassadors of the Romans, send greeting unto the people of the Jews. (2 Maccabees 11:34 Brenton)
2Mch:11:34 Nawet Rzymianie posłali do nich list tej treści: «Kwintus Memmius i Tytus Manius, legaci rzymscy, ludowi żydowskiemu - pozdrowienie. (2 Mch 11:34 BT_4)
2Mch:11:34 Ἔπεμψαν δὲ καὶ οἱ Ῥωμαῖοι πρὸς αὐτοὺς ἐπιστολὴν ἔχουσαν οὕτως Κόιντος Μέμμιος, Τίτος Μάνιος, πρεσβῦται Ῥωμαίων, τῷ δήμῳ τῶν Ιουδαίων χαίρειν.
2Mch:11:34 πέμπω (πεμπ-, πεμψ-, πεμψ-, πεπομφ·[κ]-, -, πεμφ·θ-) δέ καί ὁ ἡ τό Ῥωμαῖος -α -ον πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) οὕτως/οὕτω     Τίτος, -ου, ὁ   πρεσβύτης, -ου, ὁ Ῥωμαῖος -α -ον ὁ ἡ τό δῆμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-)
2Mch:11:34 By posyłać zaś I też, nawet, mianowicie Rzymski Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo List [list apostolski] By mieć thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Titus Stary/postarzał człowiek Rzymski Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, Żydowski By radować pozdrowienie, pozdrowienie
2Mch:11:34 *)/epemPSan de\ kai\ oi( *(rOmai=oi pro\s au)tou\s e)pistolE\n e)/CHousan ou(/tOs *ko/intos *me/mmios, *ti/tos *ma/nios, presbu=tai *(rOmai/On, tO=| dE/mO| tO=n *ioudai/On CHai/rein.
2Mch:11:34 epemPSan de kai hoi rOmaioi pros autus epistolEn eCHusan hutOs kointos memmios, titos manios, presbytai rOmaiOn, tO dEmO tOn iudaiOn CHairein.
2Mch:11:34 VAI_AAI3P x C RA_NPM N2_NPM P RD_APM N1_ASF V1_PAPASF D N2_NSM N2_NSM N2_NSM N2_NSM N1M_NPM N2_GPM RA_DSM N2_DSM RA_GPM N2_GPM V1_PAN
2Mch:11:34 to send δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the Roman toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same letter [epistle] to have thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] ć ć Titus ć old/aged man Roman the assembly district, country, land, township, inhabitants, the Jewish to rejoice salute, salutation
2Mch:11:34 they-SEND-ed Yet and the (nom) Roman ([Adj] nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) letter (acc) while HAVE-ing (acc) thusly/like this     Titus (nom)   old/aged men (nom|voc) Roman ([Adj] gen) the (dat) assembly (dat) the (gen) Jewish ([Adj] gen) to-be-REJOICE-ing
2Mch:11:34 2Mch_11:34_1 2Mch_11:34_2 2Mch_11:34_3 2Mch_11:34_4 2Mch_11:34_5 2Mch_11:34_6 2Mch_11:34_7 2Mch_11:34_8 2Mch_11:34_9 2Mch_11:34_10 2Mch_11:34_11 2Mch_11:34_12 2Mch_11:34_13 2Mch_11:34_14 2Mch_11:34_15 2Mch_11:34_16 2Mch_11:34_17 2Mch_11:34_18 2Mch_11:34_19 2Mch_11:34_20 2Mch_11:34_21
2Mch:11:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:11:35 ὑπὲρ ὧν Λυσίας ὁ συγγενὴς τοῦ βασιλέως συνεχώρησεν ὑμῖν, καὶ ἡμεῖς συνευδοκοῦμεν.
2Mch:11:35 Whatsoever Lysias the king's cousin hath granted, therewith we also are well pleased. (2 Maccabees 11:35 Brenton)
2Mch:11:35 Na wszystko, co przyznał wam Lizjasz, krewny króla, i my wyrażamy swoją zgodę. (2 Mch 11:35 BT_4)
2Mch:11:35 ὑπὲρ ὧν Λυσίας συγγενὴς τοῦ βασιλέως συνεχώρησεν ὑμῖν, καὶ ἡμεῖς συνευδοκοῦμεν.
2Mch:11:35 ὑπέρ ὅς ἥ ὅ Λυσίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό συγ·γενής -ές, dat. pl. συγγενεῦσιν v.l. συγγενέσιν ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς συν·ευ·δοκέω (συν+ευδοκ(ε)-, -, -, -, -, -)
2Mch:11:35 Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Kto/, który/, który Lizjasz Przyjaciela krewny; przyjaciel, łódź podwodna ????? Napis Delos (3. Cent. B.C.) Król Ty I też, nawet, mianowicie Ja By zbiegać się z
2Mch:11:35 u(pe\r O(=n *lusi/as o( suggenE\s tou= basile/Os suneCHO/rEsen u(mi=n, kai\ E(mei=s suneudokou=men.
2Mch:11:35 hyper hOn lysias ho syngenEs tu basileOs syneCHOrEsen hymin, kai hEmeis syneudokumen.
2Mch:11:35 P RR_GPM N1T_NSM RA_NSM A3H_NSM RA_GSM N3V_GSM VAI_AAI3S RP_DP C RP_NP V2_PAI1P
2Mch:11:35 above (+acc), on behalf of (+gen) who/whom/which Lysias the friend kinsman; friend, sub φιλος Inscription of Delos (3rd Cent. B.C.) the king ć you and also, even, namely I to concur with
2Mch:11:35 above (+acc), on behalf of (+gen) who/whom/which (gen) Lysias (nom) the (nom) friend ([Adj] nom) the (gen) king (gen)   you(pl) (dat) and we (nom) we-are-CONCUR-ing-WITH, we-were-CONCUR-ing-WITH
2Mch:11:35 2Mch_11:35_1 2Mch_11:35_2 2Mch_11:35_3 2Mch_11:35_4 2Mch_11:35_5 2Mch_11:35_6 2Mch_11:35_7 2Mch_11:35_8 2Mch_11:35_9 2Mch_11:35_10 2Mch_11:35_11 2Mch_11:35_12
2Mch:11:35 x x x x x x x x x x x x
2Mch:11:36 ἃ δὲ ἔκρινεν προσανενεχθῆναι τῷ βασιλεῖ, πέμψατέ τινα παραχρῆμα ἐπισκεψάμενοι περὶ τούτων, ἵνα ἐκθῶμεν ὡς καθήκει ὑμῖν· ἡμεῖς γὰρ προσάγομεν πρὸς Ἀντιόχειαν.
2Mch:11:36 But touching such things as he judged to be referred to the king, after ye have advised thereof, send one forthwith, that we may declare as it is convenient for you: for we are now going to Antioch. (2 Maccabees 11:36 Brenton)
2Mch:11:36 Te sprawy, co do których uważał, że je należy przedłożyć królowi, rozważcie i przyślijcie kogoś bezzwłocznie, abyśmy przedstawili je w sposób zgodny z waszym życzeniem. My bowiem udajemy się do Antiochii. (2 Mch 11:36 BT_4)
2Mch:11:36 δὲ ἔκρινεν προσανενεχθῆναι τῷ βασιλεῖ, πέμψατέ τινα παραχρῆμα ἐπισκεψάμενοι περὶ τούτων, ἵνα ἐκθῶμεν ὡς καθήκει ὑμῖν· ἡμεῖς γὰρ προσάγομεν πρὸς Ἀντιόχειαν.
2Mch:11:36 ὅς ἥ ὅ δέ κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-)   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πέμπω (πεμπ-, πεμψ-, πεμψ-, πεπομφ·[κ]-, -, πεμφ·θ-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ παρα·χρῆμα (cf. ἐξαυτῆς and εὐθέως) ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) περί οὗτος αὕτη τοῦτο ἵνα ἐκ·τίθημι (ath. εκ+τιθ(ε)-, εκ+θη·σ-, εκ+θη·κ- or 2nd ath. εκ+θ(ε)-, -, -, εκ+τε·θ-) ὡς καθ·ήκω (καθ+ηκ-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γάρ προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) πρός Ἀντιόχεια, -ας, ἡ
2Mch:11:36 Kto/, który/, który zaś By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Król By posyłać Jakiś/jakikolwiek Natychmiast natychmiastowy, teraźniejszość {prezent}, w tej chwili By bywać [zobacz sceptyczny] Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] żeby / ażeby / bo Do ??? Jak/jak By siedzieć/zasięg Ty Ja Dla odtąd, jak By prowadzić bliski Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Antiochia [miasto z]
2Mch:11:36 a(/ de\ e)/krinen prosaneneCHTE=nai tO=| basilei=, pe/mPSate/ tina paraCHrE=ma e)piskePSa/menoi peri\ tou/tOn, i(/na e)kTO=men O(s kaTE/kei u(mi=n· E(mei=s ga\r prosa/gomen pro\s *)antio/CHeian.
2Mch:11:36 ha de ekrinen prosaneneCHTEnai tO basilei, pemPSate tina paraCHrEma episkePSamenoi peri tutOn, hina ekTOmen hOs kaTEkei hymin· hEmeis gar prosagomen pros antioCHeian.
2Mch:11:36 RR_APN x VAI_AAI3S VQ_APN RA_DSM N3V_DSM VA_AAD2P RI_ASN N3M_ASN VA_AMPNPM P RD_GPM C V2_PAS1P C V1_PAI3S RP_DP RP_NP x V1_PAI1P P N1A_ASF
2Mch:11:36 who/whom/which δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn ć the king to send some/any forthwith immediate, the present, at the moment to visit [see skeptical] about (+acc,+gen) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to ??? as/like to sit/reach you I for since, as to lead toward toward (+acc,+gen,+dat) Antioch [city of]
2Mch:11:36 who/whom/which (nom|acc) Yet he/she/it-was-JUDGE-ing, he/she/it-JUDGE-ed   the (dat) king (dat) do-SEND-you(pl)! some/any (nom|acc), some/any (acc) forthwith upon being-VISIT-ed (nom|voc) about (+acc,+gen) these (gen) so that / in order to /because we-should-??? as/like he/she/it-is-SIT/REACH-ing, you(sg)-are-being-SIT/REACH-ed (classical) you(pl) (dat) we (nom) for we-are-LEAD-ing-TOWARD toward (+acc,+gen,+dat) Antioch (acc)
2Mch:11:36 2Mch_11:36_1 2Mch_11:36_2 2Mch_11:36_3 2Mch_11:36_4 2Mch_11:36_5 2Mch_11:36_6 2Mch_11:36_7 2Mch_11:36_8 2Mch_11:36_9 2Mch_11:36_10 2Mch_11:36_11 2Mch_11:36_12 2Mch_11:36_13 2Mch_11:36_14 2Mch_11:36_15 2Mch_11:36_16 2Mch_11:36_17 2Mch_11:36_18 2Mch_11:36_19 2Mch_11:36_20 2Mch_11:36_21 2Mch_11:36_22
2Mch:11:36 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:11:37 διὸ σπεύσατε καὶ πέμψατέ τινας, ὅπως καὶ ἡμεῖς ἐπιγνῶμεν ὁποίας ἐστὲ γνώμης.
2Mch:11:37 Therefore send some with speed, that we may know what is your mind. (2 Maccabees 11:37 Brenton)
2Mch:11:37 Pospieszcie się więc i przyślijcie kogoś, abyśmy również i my dowiedzieli się, jakie są wasze zamiary. (2 Mch 11:37 BT_4)
2Mch:11:37 διὸ σπεύσατε καὶ πέμψατέ τινας, ὅπως καὶ ἡμεῖς ἐπιγνῶμεν ὁποίας ἐστὲ γνώμης.
2Mch:11:37 διό (δι’ ὅ) σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) καί πέμπω (πεμπ-, πεμψ-, πεμψ-, πεπομφ·[κ]-, -, πεμφ·θ-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὅπως καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ὁποῖος -οία -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γνώμη, -ης, ἡ
2Mch:11:37 Z powodu którego Do ??? I też, nawet, mianowicie By posyłać Jakiś/jakikolwiek Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. I też, nawet, mianowicie Ja By rozpoznawać wgląd, consciousnes Jakiego rodzaju By być Wiedzy opierane określenie [zobacz gnomiczny]
2Mch:11:37 dio\ speu/sate kai\ pe/mPSate/ tinas, o(/pOs kai\ E(mei=s e)pignO=men o(poi/as e)ste\ gnO/mEs.
2Mch:11:37 dio speusate kai pemPSate tinas, hopOs kai hEmeis epignOmen hopoias este gnOmEs.
2Mch:11:37 C VA_AAD2P C VA_AAD2P RI_APM C C RP_NP V1_PAS1P A1A_GSF V9_PAI2P N1_GSF
2Mch:11:37 because of which to ??? and also, even, namely to send some/any so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. and also, even, namely I to recognize insight, consciousnes of what sort to be knowledge-based determination [see gnomic]
2Mch:11:37 because of which do-???-you(pl)! and do-SEND-you(pl)! some/any (acc) this is how and we (nom) we-should-RECOGNIZE of what sort (gen), of what sort (acc) you(pl)-are, be-you(pl)! knowledge-based determination (gen)
2Mch:11:37 2Mch_11:37_1 2Mch_11:37_2 2Mch_11:37_3 2Mch_11:37_4 2Mch_11:37_5 2Mch_11:37_6 2Mch_11:37_7 2Mch_11:37_8 2Mch_11:37_9 2Mch_11:37_10 2Mch_11:37_11 2Mch_11:37_12
2Mch:11:37 x x x x x x x x x x x x
2Mch:11:38 ὑγιαίνετε. ἔτους ἑκατοστοῦ τεσσαρακοστοῦ ὀγδόου, Ξανθικοῦ πεντεκαιδεκάτῃ.
2Mch:11:38 Farewell. This hundred and eight and fortieth year, the fifteenth day of the month Xanthicus. (2 Maccabees 11:38 Brenton)
2Mch:11:38 Bądźcie zdrowi! Dan w roku sto czterdziestym ósmym, dnia piętnastego Ksantyka». (2 Mch 11:38 BT_4)
2Mch:11:38 ὑγιαίνετε. ἔτους ἑκατοστοῦ τεσσαρακοστοῦ ὀγδόου, Ξανθικοῦ πεντεκαιδεκάτῃ.
2Mch:11:38 ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -) ἔτο·ς, -ους, τό     ὄγδοος -η -ον Ξανθικός, -οῦ, ὁ [LXX] πεντε·και·δέκατος -η -ον
2Mch:11:38 By być zdrowy Rok Ósmy Xanthicus Piętnasty
2Mch:11:38 u(giai/nete. e)/tous e(katostou= tessarakostou= o)gdo/ou, *XanTikou= pentekaideka/tE|.
2Mch:11:38 hygiainete. etus hekatostu tessarakostu ogdou, XanTiku pentekaidekatE.
2Mch:11:38 V1_PAD2P N3E_GSN A1_GSN A1_GSN A1_GSN N2_GS A1_DSF
2Mch:11:38 to be healthy year ć ć eighth Xanthicus fifteenth
2Mch:11:38 you(pl)-are-BE-ing-HEALTHY, be-you(pl)-BE-ing-HEALTHY!, you(pl)-were-BE-ing-HEALTHY year (gen)     eighth (gen) Xanthicus (gen) fifteenth (dat)
2Mch:11:38 2Mch_11:38_1 2Mch_11:38_2 2Mch_11:38_3 2Mch_11:38_4 2Mch_11:38_5 2Mch_11:38_6 2Mch_11:38_7
2Mch:11:38 x x x x x x x