2Mch:13:1 Τῷ δὲ ἐνάτῳ καὶ τεσσαρακοστῷ καὶ ἑκατοστῷ ἔτει προσέπεσεν τοῖς περὶ τὸν Ιουδαν Ἀντίοχον τὸν Εὐπάτορα παραγενέσθαι σὺν πλήθεσιν ἐπὶ τὴν Ιουδαίαν
2Mch:13:1 In the hundred forty and ninth year it was told Judas, that Antiochus Eupator was coming with a great power into Judea, (2 Maccabees 13:1 Brenton)
2Mch:13:1 W sto czterdziestym dziewiątym roku doszło do żołnierzy Judy, że Antioch Eupator wyruszył z wojskiem przeciwko Judei (2 Mch 13:1 BT_4)
2Mch:13:1 Τῷ δὲ ἐνάτῳ καὶ τεσσαρακοστῷ καὶ ἑκατοστῷ ἔτει προσέπεσεν τοῖς περὶ τὸν Ιουδαν Ἀντίοχον τὸν Εὐπάτορα παραγενέσθαι σὺν πλήθεσιν ἐπὶ τὴν Ιουδαίαν
2Mch:13:1 ὁ ἡ τό δέ ἔνατος -η -ον καί   καί   ἔτο·ς, -ους, τό προσ·πίπτω (προσ+πιπτ-, προσ+πεσ(ε)·[σ]-, προσ+πεσ·[σ]- or 2nd προσ+πεσ-, -, -, -) ὁ ἡ τό περί ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ   ὁ ἡ τό Εὐ·πάτωρ, -ορος, ὁ [LXX] παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) σύν πλῆθο·ς, -ους, τό ἐπί ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον
2Mch:13:1 zaś Dziewiąty I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Rok By powalić/spadek {jesień} przedtem Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Judasz/Juda Eupator By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Razem z/włączając (+dat) Los (mnóstwo ) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Judea [okolica z]; żydowski
2Mch:13:1 *tO=| de\ e)na/tO| kai\ tessarakostO=| kai\ e(katostO=| e)/tei prose/pesen toi=s peri\ to\n *ioudan *)anti/oCHon to\n *eu)pa/tora paragene/sTai su\n plE/Tesin e)pi\ tE\n *ioudai/an
2Mch:13:1 tO de enatO kai tessarakostO kai hekatostO etei prosepesen tois peri ton iudan antioCHon ton eupatora paragenesTai syn plETesin epi tEn iudaian
2Mch:13:1 RA_DSM x A1_DSM C A1A_DSM C A1_DSN N3E_DSN VAI_AAI3S RA_DPM P RA_ASM N1T_ASM N2_ASM RA_ASM N3R_ASM VB_AMN P N3E_DPN P RA_ASF N1A_ASF
2Mch:13:1 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ninth and also, even, namely ć and also, even, namely ć year to prostrate/fall before the about (+acc,+gen) the Judas/Judah ć the Eupator to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near together with/including (+dat) lot (multitude ) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Judea [region of]; Jewish
2Mch:13:1 the (dat) Yet ninth ([Adj] dat) and   and   year (dat) he/she/it-PROSTRATE/FALL-ed-BEFORE the (dat) about (+acc,+gen) the (acc) Judas/Judah (acc)   the (acc) Eupator (acc) to-be-COME-ed-INTO-BEING together with/including (+dat) lots (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Judea (acc); Jewish ([Adj] acc)
2Mch:13:1 2Mch_13:1_1 2Mch_13:1_2 2Mch_13:1_3 2Mch_13:1_4 2Mch_13:1_5 2Mch_13:1_6 2Mch_13:1_7 2Mch_13:1_8 2Mch_13:1_9 2Mch_13:1_10 2Mch_13:1_11 2Mch_13:1_12 2Mch_13:1_13 2Mch_13:1_14 2Mch_13:1_15 2Mch_13:1_16 2Mch_13:1_17 2Mch_13:1_18 2Mch_13:1_19 2Mch_13:1_20 2Mch_13:1_21 2Mch_13:1_22
2Mch:13:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:13:2 καὶ σὺν αὐτῷ Λυσίαν τὸν ἐπίτροπον καὶ ἐπὶ τῶν πραγμάτων, ἕκαστον ἔχοντα δύναμιν Ἑλληνικὴν πεζῶν μυριάδας ἕνδεκα καὶ ἱππέων πεντακισχιλίους τριακοσίους καὶ ἐλέφαντας εἴκοσι δύο, ἅρματα δὲ δρεπανηφόρα τριακόσια.
2Mch:13:2 And with him Lysias his protector, and ruler of his affairs, having either of them a Grecian power of footmen, an hundred and ten thousand, and horsemen five thousand and three hundred, and elephants two and twenty, and three hundred chariots armed with hooks. (2 Maccabees 13:2 Brenton)
2Mch:13:2 i że z nim jest Lizjasz, jego opiekun i wielkorządca, na czele greckiego wojska liczącego sto dziesięć tysięcy piechoty, pięć tysięcy trzystu jezdnych, dwadzieścia dwa słonie i trzysta rydwanów uzbrojonych w sierpy. (2 Mch 13:2 BT_4)
2Mch:13:2 καὶ σὺν αὐτῷ Λυσίαν τὸν ἐπίτροπον καὶ ἐπὶ τῶν πραγμάτων, ἕκαστον ἔχοντα δύναμιν Ἑλληνικὴν πεζῶν μυριάδας ἕνδεκα καὶ ἱππέων πεντακισχιλίους τριακοσίους καὶ ἐλέφαντας εἴκοσι δύο, ἅρματα δὲ δρεπανηφόρα τριακόσια.
2Mch:13:2 καί σύν αὐτός αὐτή αὐτό Λυσίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐπί·τροπος, -ου, ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό ἕκαστος -η -ον ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) δύναμις, -εως, ἡ Ἑλληνικός -ή -όν πεζός -ή -όν μυριά[δ]ς, -άδος, ἡ ἕν·δεκα καί ἱππεύς, -έως, ὁ πεντα·κισ·χίλιοι -αι -α τρια·κόσιοι -αι -α καί   εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἅρμα[τ], -ατος, τό δέ   τρια·κόσιοι -αι -α
2Mch:13:2 I też, nawet, mianowicie Razem z/włączając (+dat) On/ona/to/to samo Lizjasz Dyrektor I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sprawa [zobacz pragmatyczny] Każdy By mieć Zdolność Grecki [Grecji albo Grecy albo grecki] Chodzenie lądem Miriada [jednostka dziesięciu tysiąc] Jedenaście I też, nawet, mianowicie Jeździec Pięć tysięcy Trzysta I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Dwa Wóz zaś Trzysta
2Mch:13:2 kai\ su\n au)tO=| *lusi/an to\n e)pi/tropon kai\ e)pi\ tO=n pragma/tOn, e(/kaston e)/CHonta du/namin *e(llEnikE\n peDZO=n muria/das e(/ndeka kai\ i(ppe/On pentakisCHili/ous triakosi/ous kai\ e)le/fantas ei)/kosi du/o, a(/rmata de\ drepanEfo/ra triako/sia.
2Mch:13:2 kai syn autO lysian ton epitropon kai epi tOn pragmatOn, hekaston eCHonta dynamin ellEnikEn peDZOn myriadas hendeka kai hippeOn pentakisCHilius triakosius kai elefantas eikosi dyo, harmata de drepanEfora triakosia.
2Mch:13:2 C P RD_DSM N1T_ASM RA_ASM N2_ASM C P RA_GPN N3M_GPN A1_ASM V1_PAPASM N3I_ASF A1_ASF A1_GPM N3D_APF M C N3V_GPM A1A_APM A1A_APM C N3_ASM M M N3M_APN x A1B_APN A1A_APN
2Mch:13:2 and also, even, namely together with/including (+dat) he/she/it/same Lysias the manager and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the matter [see pragmatic] each to have ability Greek [of Greece or Greeks or Greek] going by land myriad [unit of ten thousand] eleven and also, even, namely horseman five thousand three hundred and also, even, namely ć icon; twenty two chariot δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć three hundred
2Mch:13:2 and together with/including (+dat) him/it/same (dat) Lysias (acc) the (acc) manager (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) matters (gen) each (of two) (acc, nom|acc|voc) while HAVE-ing (acc, nom|acc|voc) ability (acc) Greek ([Adj] acc) going by land ([Adj] gen) myriads (acc) eleven and horsemans (gen) five thousand (acc) three hundred (acc) and   icons (dat); twenty two (nom, acc, gen) chariots (nom|acc|voc) Yet   three hundred (nom|acc|voc)
2Mch:13:2 2Mch_13:2_1 2Mch_13:2_2 2Mch_13:2_3 2Mch_13:2_4 2Mch_13:2_5 2Mch_13:2_6 2Mch_13:2_7 2Mch_13:2_8 2Mch_13:2_9 2Mch_13:2_10 2Mch_13:2_11 2Mch_13:2_12 2Mch_13:2_13 2Mch_13:2_14 2Mch_13:2_15 2Mch_13:2_16 2Mch_13:2_17 2Mch_13:2_18 2Mch_13:2_19 2Mch_13:2_20 2Mch_13:2_21 2Mch_13:2_22 2Mch_13:2_23 2Mch_13:2_24 2Mch_13:2_25 2Mch_13:2_26 2Mch_13:2_27 2Mch_13:2_28 2Mch_13:2_29
2Mch:13:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:13:3 συνέμειξεν δὲ αὐτοῖς καὶ Μενέλαος καὶ παρεκάλει μετὰ πολλῆς εἰρωνείας τὸν Ἀντίοχον, οὐκ ἐπὶ σωτηρίᾳ τῆς πατρίδος, οἰόμενος δὲ ἐπὶ τῆς ἀρχῆς κατασταθήσεσθαι.
2Mch:13:3 Menelaus also joined himself with them, and with great dissimulation encouraged Antiochus, not for the safeguard of the country, but because he thought to have been made governor. (2 Maccabees 13:3 Brenton)
2Mch:13:3 Dołączył się zaś do nich Menelaos, który bardzo podstępnie prosił Antiocha, jednak nie o ocalenie ojczyzny, ale - czego się spodziewał - o przywrócenie mu władzy. (2 Mch 13:3 BT_4)
2Mch:13:3 συνέμειξεν δὲ αὐτοῖς καὶ Μενέλαος καὶ παρεκάλει μετὰ πολλῆς εἰρωνείας τὸν Ἀντίοχον, οὐκ ἐπὶ σωτηρίᾳ τῆς πατρίδος, οἰόμενος δὲ ἐπὶ τῆς ἀρχῆς κατασταθήσεσθαι.
2Mch:13:3   δέ αὐτός αὐτή αὐτό καί   καί παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) μετά πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ   ὁ ἡ τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπί σωτηρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ οἴομαι/οἴ·μαι (οι-/ath. οι-, -, -, -, -, οιη·θ-) δέ ἐπί ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-)
2Mch:13:3 zaś On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dużo ??? Przed przydechem mocnym Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zbawienia/wyzwolenie Ojczyzna By przypuszczać zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały
2Mch:13:3 sune/meiXen de\ au)toi=s kai\ *mene/laos kai\ pareka/lei meta\ pollE=s ei)rOnei/as to\n *)anti/oCHon, ou)k e)pi\ sOtEri/a| tE=s patri/dos, oi)o/menos de\ e)pi\ tE=s a)rCHE=s katastaTE/sesTai.
2Mch:13:3 synemeiXen de autois kai menelaos kai parekalei meta pollEs eirOneias ton antioCHon, uk epi sOtEria tEs patridos, oiomenos de epi tEs arCHEs katastaTEsesTai.
2Mch:13:3 VAI_AAI3S x RD_DPM C N2_NSM C V2I_IAI3S P A1_GSF N1A_GSF RA_ASM N2_ASM D P N1A_DSF RA_GSF N3D_GSF V1_PMPNSM x P RA_GSF N1_GSF VC_FPN
2Mch:13:3 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same and also, even, namely ć and also, even, namely to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing much ć the ć οὐχ before rough breathing upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing salvation/deliverance the fatherland to suppose δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the beginning to enable lay, render widowed
2Mch:13:3   Yet them/same (dat) and   and he/she/it-was-PETITION-ing after (+acc), with (+gen) much (gen)   the (acc)   not upon/over (+acc,+gen,+dat) salvation/deliverance (dat) the (gen) fatherland (gen) while being-SUPPOSE-ed (nom) Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) beginning (gen) to-will-be-ENABLE-ed
2Mch:13:3 2Mch_13:3_1 2Mch_13:3_2 2Mch_13:3_3 2Mch_13:3_4 2Mch_13:3_5 2Mch_13:3_6 2Mch_13:3_7 2Mch_13:3_8 2Mch_13:3_9 2Mch_13:3_10 2Mch_13:3_11 2Mch_13:3_12 2Mch_13:3_13 2Mch_13:3_14 2Mch_13:3_15 2Mch_13:3_16 2Mch_13:3_17 2Mch_13:3_18 2Mch_13:3_19 2Mch_13:3_20 2Mch_13:3_21 2Mch_13:3_22 2Mch_13:3_23
2Mch:13:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:13:4 ὁ δὲ βασιλεὺς τῶν βασιλέων ἐξήγειρεν τὸν θυμὸν τοῦ Ἀντιόχου ἐπὶ τὸν ἀλιτήριον, καὶ Λυσίου ὑποδείξαντος τοῦτον αἴτιον εἶναι πάντων τῶν κακῶν, προσέταξεν, ὡς ἔθος ἐστὶν ἐν τῷ τόπῳ, προσαπολέσαι ἀγαγόντας εἰς Βέροιαν.
2Mch:13:4 But the King of kings moved Antiochus' mind against this wicked wretch, and Lysias informed the king that this man was the cause of all mischief, so that the king commanded to bring him unto Berea, and to put him to death, as the manner is in that place. (2 Maccabees 13:4 Brenton)
2Mch:13:4 Król królów jednak rozpalił gniew Antiocha przeciwko złoczyńcy. Lizjasz bowiem wyjaśnił, że on właśnie jest winien całego zła, a król rozkazał, aby go zaprowadzili do Beroi i stracili wedle miejscowych zwyczajów. (2 Mch 13:4 BT_4)
2Mch:13:4 δὲ βασιλεὺς τῶν βασιλέων ἐξήγειρεν τὸν θυμὸν τοῦ Ἀντιόχου ἐπὶ τὸν ἀλιτήριον, καὶ Λυσίου ὑποδείξαντος τοῦτον αἴτιον εἶναι πάντων τῶν κακῶν, προσέταξεν, ὡς ἔθος ἐστὶν ἐν τῷ τόπῳ, προσαπολέσαι ἀγαγόντας εἰς Βέροιαν.
2Mch:13:4 ὁ ἡ τό δέ βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό   καί Λυσίας, -ου, ὁ ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο αἴτιος -ία -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) ὡς ἔθο·ς, -ους, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ προσ·απ·όλλυμι [LXX] (-, -, προσαπ+ολε·σ-, -, -, -) ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) εἰς[1] Βέροια, -ας, ἡ
2Mch:13:4 zaś Król Król Do ??? Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Lizjasz By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Podstawowy By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla By dawać dyrektywę Jak/jak Zwyczajowy {Celny, Na zamówienie}/zwyczaj [zobacz etos] By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Do ??? By prowadzić Do (+przyspieszenie) Beroia
2Mch:13:4 o( de\ basileu\s tO=n basile/On e)XE/geiren to\n Tumo\n tou= *)antio/CHou e)pi\ to\n a)litE/rion, kai\ *lusi/ou u(podei/Xantos tou=ton ai)/tion ei)=nai pa/ntOn tO=n kakO=n, prose/taXen, O(s e)/Tos e)sti\n e)n tO=| to/pO|, prosapole/sai a)gago/ntas ei)s *be/roian.
2Mch:13:4 ho de basileus tOn basileOn eXEgeiren ton Tymon tu antioCHu epi ton alitErion, kai lysiu hypodeiXantos tuton aition einai pantOn tOn kakOn, prosetaXen, hOs eTos estin en tO topO, prosapolesai agagontas eis beroian.
2Mch:13:4 RA_NSM x N3V_NSM RA_GPM N3V_GPM V1I_IAI3S RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM P RA_ASM A1B_ASM C N1T_GSM VA_AAPGSM RD_ASM A1A_ASM V9_PAN A3_GPM RA_GPM A1_GPM VAI_AAI3S C N3E_ASN V9_PAI3S P RA_DSM N2_DSM VA_AAN VB_AAPAPM P N1A_ASF
2Mch:13:4 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] king the king to ??? the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely Lysias to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] basic to be every all, each, every, the whole of the wickedly to do evil; to make things difficult for to give a directive as/like custom/habit [see ethos] to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place to ??? to lead into (+acc) Beroia
2Mch:13:4 the (nom) Yet king (nom) the (gen) kings (gen) he/she/it-was-???-ing, he/she/it-???-ed the (acc) wrath (acc) the (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   and Lysias (gen) upon MAKE KNOWN-ing (gen) this (acc) basic ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-be all (gen) the (gen) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) he/she/it-GIVE-ed-A-DIRECTIVE as/like custom/habit (nom|acc|voc) he/she/it-is in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) upon LEAD-ing (acc) into (+acc) Beroia (acc)
2Mch:13:4 2Mch_13:4_1 2Mch_13:4_2 2Mch_13:4_3 2Mch_13:4_4 2Mch_13:4_5 2Mch_13:4_6 2Mch_13:4_7 2Mch_13:4_8 2Mch_13:4_9 2Mch_13:4_10 2Mch_13:4_11 2Mch_13:4_12 2Mch_13:4_13 2Mch_13:4_14 2Mch_13:4_15 2Mch_13:4_16 2Mch_13:4_17 2Mch_13:4_18 2Mch_13:4_19 2Mch_13:4_20 2Mch_13:4_21 2Mch_13:4_22 2Mch_13:4_23 2Mch_13:4_24 2Mch_13:4_25 2Mch_13:4_26 2Mch_13:4_27 2Mch_13:4_28 2Mch_13:4_29 2Mch_13:4_30 2Mch_13:4_31 2Mch_13:4_32 2Mch_13:4_33
2Mch:13:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:13:5 ἔστιν δὲ ἐν τῷ τόπῳ πύργος πεντήκοντα πήχεων πλήρης σποδοῦ, οὗτος δὲ ὄργανον εἶχεν περιφερὲς πάντοθεν ἀπόκρημνον εἰς τὴν σποδόν.
2Mch:13:5 Now there was in that place a tower of fifty cubits high, full of ashes, and it had a round instrument which on every side hanged down into the ashes. (2 Maccabees 13:5 Brenton)
2Mch:13:5 Była zaś tam wieża wysoka na pięćdziesiąt łokci, pełna popiołu, w niej zaś było urządzenie, które się obracało i ze wszystkich stron strącało do popiołu. (2 Mch 13:5 BT_4)
2Mch:13:5 ἔστιν δὲ ἐν τῷ τόπῳ πύργος πεντήκοντα πήχεων πλήρης σποδοῦ, οὗτος δὲ ὄργανον εἶχεν περιφερὲς πάντοθεν ἀπόκρημνον εἰς τὴν σποδόν.
2Mch:13:5 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ πύργος, -ου, ὁ πεντή·κοντα πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν πλήρης -ες σποδός, -οῦ, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο δέ   ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)   πάντο·θεν   εἰς[1] ὁ ἡ τό σποδός, -οῦ, ἡ
2Mch:13:5 By być zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Wieża Pięćdziesiąt Łokieć Pełny Popioły To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] zaś By mieć Od wszędzie Do (+przyspieszenie) Popioły
2Mch:13:5 e)/stin de\ e)n tO=| to/pO| pu/rgos pentE/konta pE/CHeOn plE/rEs spodou=, ou(=tos de\ o)/rganon ei)=CHen perifere\s pa/ntoTen a)po/krEmnon ei)s tE\n spodo/n.
2Mch:13:5 estin de en tO topO pyrgos pentEkonta pECHeOn plErEs spodu, hutos de organon eiCHen periferes pantoTen apokrEmnon eis tEn spodon.
2Mch:13:5 V9_PAI3S x P RA_DSM N2_DSM N2_NSM M N3U_GSM A3H_NSM N2_GSM RD_NSM x N2N_ASN V1I_IAI3S A3H_APN D A1B_ASN P RA_ASF N2_ASF
2Mch:13:5 to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place tower fifty cubit full ashes this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to have ć from everywhere ć into (+acc) the ashes
2Mch:13:5 he/she/it-is Yet in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) tower (nom) fifty cubits (gen) full ([Adj] nom) ashes (gen) this (nom) Yet   he/she/it-was-HAVE-ing   from everywhere   into (+acc) the (acc) ashes (acc)
2Mch:13:5 2Mch_13:5_1 2Mch_13:5_2 2Mch_13:5_3 2Mch_13:5_4 2Mch_13:5_5 2Mch_13:5_6 2Mch_13:5_7 2Mch_13:5_8 2Mch_13:5_9 2Mch_13:5_10 2Mch_13:5_11 2Mch_13:5_12 2Mch_13:5_13 2Mch_13:5_14 2Mch_13:5_15 2Mch_13:5_16 2Mch_13:5_17 2Mch_13:5_18 2Mch_13:5_19 2Mch_13:5_20
2Mch:13:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:13:6 ἐνταῦθα τὸν ἱεροσυλίας ἔνοχον ἢ καί τινων ἄλλων κακῶν ὑπεροχὴν πεποιημένον ἅπαντες προσωθοῦσιν εἰς ὄλεθρον.
2Mch:13:6 And whosoever was condemned of sacrilege, or had committed any other grievous crime, there did all men thrust him unto death. (2 Maccabees 13:6 Brenton)
2Mch:13:6 Stamtąd świętokradcę lub winnego niektórych innych niezwykle ciężkich przestępstw strącali na zagładę. (2 Mch 13:6 BT_4)
2Mch:13:6 ἐνταῦθα τὸν ἱεροσυλίας ἔνοχον καί τινων ἄλλων κακῶν ὑπεροχὴν πεποιημένον ἅπαντες προσωθοῦσιν εἰς ὄλεθρον.
2Mch:13:6   ὁ ἡ τό   ἔν·οχος -ον ἤ[1] καί τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ὑπερ·οχή, -ῆς, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος   εἰς[1] ὄλεθρος, -ου, ὁ
2Mch:13:6 Odpowiedzialny Albo I też, nawet, mianowicie Jakiś/jakikolwiek Inny Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla ??? By czynić/rób Każdy Do (+przyspieszenie) Wieczne śmierci zniszczenie, ruina, spustoszenie, zniszczenie, [Wieczny śmierci TORBY R566 2Thess 1:9] oszust, plaga! Id.21.209
2Mch:13:6 e)ntau=Ta to\n i(erosuli/as e)/noCHon E)\ kai/ tinOn a)/llOn kakO=n u(peroCHE\n pepoiEme/non a(/pantes prosOTou=sin ei)s o)/leTron.
2Mch:13:6 entauTa ton hierosylias enoCHon E kai tinOn allOn kakOn hyperoCHEn pepoiEmenon hapantes prosOTusin eis oleTron.
2Mch:13:6 D RA_ASM N1A_GSF A1B_ASM C C RI_GPM RD_GPM A1_GPM N1_ASF VM_XMPASM A3_NPM V2_PAI3P P N2_ASM
2Mch:13:6 ć the ć accountable or and also, even, namely some/any other wickedly to do evil; to make things difficult for ??? to do/make every ć into (+acc) Eternal death destruction, ruin, desolation, annihilation, [Eternal death BAG R566 2Thess 1:9] the cheat, the pest! Id.21.209
2Mch:13:6   the (acc)   accountable ([Adj] acc, nom|acc|voc) or and some/any (gen) other (gen) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) ??? (acc) having-been-DO/MAKE-ed (acc, nom|acc|voc) all (nom|voc)   into (+acc) Eternal death (acc)
2Mch:13:6 2Mch_13:6_1 2Mch_13:6_2 2Mch_13:6_3 2Mch_13:6_4 2Mch_13:6_5 2Mch_13:6_6 2Mch_13:6_7 2Mch_13:6_8 2Mch_13:6_9 2Mch_13:6_10 2Mch_13:6_11 2Mch_13:6_12 2Mch_13:6_13 2Mch_13:6_14 2Mch_13:6_15
2Mch:13:6 x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:13:7 τοιούτῳ μόρῳ τὸν παράνομον συνέβη θανεῖν μηδὲ τῆς γῆς τυχόντα Μενέλαον·
2Mch:13:7 Such a death it happened that wicked man to die, not having so much as burial in the earth; and that most justly: (2 Maccabees 13:7 Brenton)
2Mch:13:7 W ten sposób przyszła na przestępcę śmierć, która pozbawiła Menelaosa grobu wykopanego w ziemi - (2 Mch 13:7 BT_4)
2Mch:13:7 τοιούτῳ μόρῳ τὸν παράνομον συνέβη θανεῖν μηδὲ τῆς γῆς τυχόντα Μενέλαον·
2Mch:13:7 τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν)   ὁ ἡ τό   συμ·βαίνω (συν+βαιν-, συν+βη·σ-, 2nd ath. συν+β(η)-/ath. συν+β(α)-, συν+βεβη·κ-, -, -)   μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ τυγχάνω (τυγχαν-, τευξ-, τευξ- or 2nd τυχ-, τετυχ·[κ]-/τετευχ·[κ]-, -, -)  
2Mch:13:7 Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] By zdarzać się zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} precz, zdarzać się, zdarzać się, zdarzać się µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Ziemi/ziemia By natykać się na
2Mch:13:7 toiou/tO| mo/rO| to\n para/nomon sune/bE Tanei=n mEde\ tE=s gE=s tuCHo/nta *mene/laon·
2Mch:13:7 toiutO morO ton paranomon synebE Tanein mEde tEs gEs tyCHonta menelaon·
2Mch:13:7 A1_DSM N2_DSM RA_ASM A1B_ASM VZI_AAI3S VB_AAN C RA_GSF N1_GSF VB_AAPASM N2_ASM
2Mch:13:7 such as this kind such, like [τοσαυτην] ć the ć to happen pass off, occur, fortune, come about ć μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] the earth/land to chance upon ć
2Mch:13:7 such as this kind (dat)   the (acc)   he/she/it-HAPPEN-ed   neither/nor; Mede (voc) the (gen) earth/land (gen) upon CHANCE-ing-UPON (acc, nom|acc|voc)  
2Mch:13:7 2Mch_13:7_1 2Mch_13:7_2 2Mch_13:7_3 2Mch_13:7_4 2Mch_13:7_5 2Mch_13:7_6 2Mch_13:7_7 2Mch_13:7_8 2Mch_13:7_9 2Mch_13:7_10 2Mch_13:7_11
2Mch:13:7 x x x x x x x x x x x
2Mch:13:8 πάνυ δικαίως· ἐπεὶ γὰρ συνετελέσατο πολλὰ περὶ τὸν βωμὸν ἁμαρτήματα, οὗ τὸ πῦρ ἁγνὸν ἦν καὶ ἡ σποδός, ἐν σποδῷ τὸν θάνατον ἐκομίσατο.
2Mch:13:8 For inasmuch as he had committed many sins about the altar, whose fire and ashes were holy, he received his death in ashes. (2 Maccabees 13:8 Brenton)
2Mch:13:8 bardzo słusznie - popełnił on bowiem wiele grzechów przeciwko ołtarzowi, którego ogień i popiół był święty. W popiele więc znalazł śmierć. (2 Mch 13:8 BT_4)
2Mch:13:8 πάνυ δικαίως· ἐπεὶ γὰρ συνετελέσατο πολλὰ περὶ τὸν βωμὸν ἁμαρτήματα, οὗ τὸ πῦρ ἁγνὸν ἦν καὶ σποδός, ἐν σποδῷ τὸν θάνατον ἐκομίσατο.
2Mch:13:8   δικαίως ἐπεί γάρ συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ περί ὁ ἡ τό βωμός, -οῦ, ὁ ἁ·μάρτημα[τ], -ατος, τό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ἁγνός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό σποδός, -οῦ, ἡ ἐν σποδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ κομίζω (κομιζ-, κομι(ε)·[σ]-/κομι·σ-, κομι·σ-, -, κεκομισ-, -)
2Mch:13:8 Uczciwie {Dość} Odtąd/inaczej [inaczej, np., Dla odtąd, jak By uzupełniać Dużo Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ołtarz Grzech Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Ogień Czysty By być I też, nawet, mianowicie Popioły W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Popioły Śmierć By stręczyć do nierządu
2Mch:13:8 pa/nu dikai/Os· e)pei\ ga\r sunetele/sato polla\ peri\ to\n bOmo\n a(martE/mata, ou(= to\ pu=r a(gno\n E)=n kai\ E( spodo/s, e)n spodO=| to\n Ta/naton e)komi/sato.
2Mch:13:8 pany dikaiOs· epei gar synetelesato polla peri ton bOmon hamartEmata, hu to pyr hagnon En kai hE spodos, en spodO ton Tanaton ekomisato.
2Mch:13:8 D D C x VAI_AMI3S A1_APN P RA_ASM N2_ASM N3M_APN RR_GSM RA_ASN N3_ASN A1_ASN V9_IAI3S C RA_NSF N2_NSF P N2_DSF RA_ASM N2_ASM VAI_AMI3S
2Mch:13:8 ć fairly since/otherwise [otherwise, e.g., for since, as to complete much about (+acc,+gen) the altar sin where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which the fire pure to be and also, even, namely the ashes in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ashes the death to procure
2Mch:13:8   fairly since for he/she/it-was-COMPLETE-ed many (nom|acc) about (+acc,+gen) the (acc) altar (acc) sins (nom|acc|voc) where; who/whom/which (gen) the (nom|acc) fire (nom|acc|voc) pure ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-was and the (nom) ashes (nom) in/among/by (+dat) ashes (dat) the (acc) death (acc) he/she/it-was-PROCURE-ed
2Mch:13:8 2Mch_13:8_1 2Mch_13:8_2 2Mch_13:8_3 2Mch_13:8_4 2Mch_13:8_5 2Mch_13:8_6 2Mch_13:8_7 2Mch_13:8_8 2Mch_13:8_9 2Mch_13:8_10 2Mch_13:8_11 2Mch_13:8_12 2Mch_13:8_13 2Mch_13:8_14 2Mch_13:8_15 2Mch_13:8_16 2Mch_13:8_17 2Mch_13:8_18 2Mch_13:8_19 2Mch_13:8_20 2Mch_13:8_21 2Mch_13:8_22 2Mch_13:8_23
2Mch:13:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:13:9 Τοῖς δὲ φρονήμασιν ὁ βασιλεὺς βεβαρβαρωμένος ἤρχετο τὰ χείριστα τῶν ἐπὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγονότων ἐνδειξόμενος τοῖς Ιουδαίοις.
2Mch:13:9 Now the king came with a barbarous and haughty mind to do far worse to the Jews, than had been done in his father's time. (2 Maccabees 13:9 Brenton)
2Mch:13:9 Król pełen barbarzyńskich myśli postępował naprzód, aby pokazać Żydom rzeczy gorsze od tych, które były za jego ojca. (2 Mch 13:9 BT_4)
2Mch:13:9 Τοῖς δὲ φρονήμασιν βασιλεὺς βεβαρβαρωμένος ἤρχετο τὰ χείριστα τῶν ἐπὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγονότων ἐνδειξόμενος τοῖς Ιουδαίοις.
2Mch:13:9 ὁ ἡ τό δέ φρόνημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -); ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό χείριστος -η -ον [LXX] (Superl. of κακός) ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)   ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον
2Mch:13:9 zaś Widoku {Zamiaru} duch {spirytus}, przeświadczenie Król By przychodzić; by zaczynać się Najgorzej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się Żydowski
2Mch:13:9 *toi=s de\ fronE/masin o( basileu\s bebarbarOme/nos E)/rCHeto ta\ CHei/rista tO=n e)pi\ tou= patro\s au)tou= gegono/tOn e)ndeiXo/menos toi=s *ioudai/ois.
2Mch:13:9 tois de fronEmasin ho basileus bebarbarOmenos ErCHeto ta CHeirista tOn epi tu patros autu gegonotOn endeiXomenos tois iudaiois.
2Mch:13:9 RA_DPM x N3M_DPN RA_NSM N3V_NSM VM_XMPGSM V1I_IMI3S RA_APN A1_APNS RA_GPM P RA_GSM N3_GSM RD_GSM VX_XAPGPM VF_FMPNSM RA_DPM N2_DPM
2Mch:13:9 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] view spirit, conviction the king ć to come; to begin the worst the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the father he/she/it/same to become become, happen ć the Jewish
2Mch:13:9 the (dat) Yet views (dat) the (nom) king (nom)   he/she/it-was-being-COME-ed; he/she/it-was-being-BEGIN-ed the (nom|acc) worst ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) having BECOME-ed (gen)   the (dat) Jewish ([Adj] dat)
2Mch:13:9 2Mch_13:9_1 2Mch_13:9_2 2Mch_13:9_3 2Mch_13:9_4 2Mch_13:9_5 2Mch_13:9_6 2Mch_13:9_7 2Mch_13:9_8 2Mch_13:9_9 2Mch_13:9_10 2Mch_13:9_11 2Mch_13:9_12 2Mch_13:9_13 2Mch_13:9_14 2Mch_13:9_15 2Mch_13:9_16 2Mch_13:9_17 2Mch_13:9_18
2Mch:13:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:13:10 μεταλαβὼν δὲ Ιουδας ταῦτα παρήγγειλεν τῷ πλήθει δι’ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐπικαλεῖσθαι τὸν κύριον, εἴ ποτε καὶ ἄλλοτε, καὶ νῦν ἐπιβοηθεῖν τοῖς τοῦ νόμου καὶ πατρίδος καὶ ἱεροῦ ἁγίου στερεῖσθαι μέλλουσιν
2Mch:13:10 Which things when Judas perceived, he commanded the multitude to call upon the Lord night and day, that if ever at any other time, he would now also help them, being at the point to be put from their law, from their country, and from the holy temple: (2 Maccabees 13:10 Brenton)
2Mch:13:10 Dowiedział się o tym Juda i oznajmił ludowi, aby dzień i noc wołali do Pana, a może jak poprzednio, tak również teraz wspomoże tych, którzy mają być pozbawieni Prawa, ojczyzny i świętego przybytku, (2 Mch 13:10 BT_4)
2Mch:13:10 μεταλαβὼν δὲ Ιουδας ταῦτα παρήγγειλεν τῷ πλήθει δι’ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐπικαλεῖσθαι τὸν κύριον, εἴ ποτε καὶ ἄλλοτε, καὶ νῦν ἐπιβοηθεῖν τοῖς τοῦ νόμου καὶ πατρίδος καὶ ἱεροῦ ἁγίου στερεῖσθαι μέλλουσιν
2Mch:13:10 μετα·λαμβάνω (μετα+λαμβαν-, μετα+λημψ-, 2nd μετα+λαβ-, -, -, -) δέ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο παρ·αγγέλλω (παρ+αγγελλ-, -, παρ+αγγειλ·[σ]-, -, παρ+ηγγελ-, -) ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό διά ἡμέρα, -ας -ἡ καί νύξ, -υκτός, ἡ ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰ ποτέ[2] καί   καί νῦν   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ καί πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)   μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -)
2Mch:13:10 By uczestniczyć zaś Judasz/Juda To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By rozkazywać dawaj zamówienia {rozkazy}, przepisywany, nauczaj, polecaj, napominaj, wezwij, zalecał Los (mnóstwo ) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Dzień I też, nawet, mianowicie Noc By odwiedzać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli Raz I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Teraz Prawo I też, nawet, mianowicie Ojczyzna I też, nawet, mianowicie Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By mieć dookoła być przeznaczony
2Mch:13:10 metalabO\n de\ *ioudas tau=ta parE/ggeilen tO=| plE/Tei di’ E(me/ras kai\ nukto\s e)pikalei=sTai to\n ku/rion, ei)/ pote kai\ a)/llote, kai\ nu=n e)piboETei=n toi=s tou= no/mou kai\ patri/dos kai\ i(erou= a(gi/ou sterei=sTai me/llousin
2Mch:13:10 metalabOn de iudas tauta parEngeilen tO plETei di’ hEmeras kai nyktos epikaleisTai ton kyrion, ei pote kai allote, kai nyn epiboETein tois tu nomu kai patridos kai hieru hagiu stereisTai mellusin
2Mch:13:10 VB_AAPNSM x N1T_NSM RD_APN VAI_AAI3S RA_DSN N3E_DSN P N1A_GSF C N3_GSF V2_PMN RA_ASM N2_ASM C D C D C D V2_PAN RA_DPM RA_GSM N2_GSM C N3D_GSF C N2N_GSN A1A_GSN V2_PMN V1_PAI3P
2Mch:13:10 to share δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Judas/Judah this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to command give orders, prescribed, instruct, recommend, exhort, summon, enjoined the lot (multitude ) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) day and also, even, namely night to call upon the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if once and also, even, namely ć and also, even, namely now ć the the law and also, even, namely fatherland and also, even, namely sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) ć to am about to be destined
2Mch:13:10 upon SHARE-ing (nom) Yet Judas/Judah (nom) these (nom|acc) he/she/it-COMMand-ed the (dat) lot (dat) because of (+acc), through (+gen) day (gen), days (acc) and night (gen) to-be-being-CALL-ed-UPON the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) if once and   and now   the (dat) the (gen) law (gen) and fatherland (gen) and sanctuary (gen); sacred ([Adj] gen) holy ([Adj] gen)   they-are-ABOUT-ing, while ABOUT-ing (dat)
2Mch:13:10 2Mch_13:10_1 2Mch_13:10_2 2Mch_13:10_3 2Mch_13:10_4 2Mch_13:10_5 2Mch_13:10_6 2Mch_13:10_7 2Mch_13:10_8 2Mch_13:10_9 2Mch_13:10_10 2Mch_13:10_11 2Mch_13:10_12 2Mch_13:10_13 2Mch_13:10_14 2Mch_13:10_15 2Mch_13:10_16 2Mch_13:10_17 2Mch_13:10_18 2Mch_13:10_19 2Mch_13:10_20 2Mch_13:10_21 2Mch_13:10_22 2Mch_13:10_23 2Mch_13:10_24 2Mch_13:10_25 2Mch_13:10_26 2Mch_13:10_27 2Mch_13:10_28 2Mch_13:10_29 2Mch_13:10_30 2Mch_13:10_31
2Mch:13:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:13:11 καὶ τὸν ἄρτι βραχέως ἀνεψυχότα λαὸν μὴ ἐᾶσαι τοῖς δυσφήμοις ἔθνεσιν ὑποχειρίους γενέσθαι.
2Mch:13:11 And that he would not suffer the people, that had even now been but a little refreshed, to be in subjection to the blasphemous nations. (2 Maccabees 13:11 Brenton)
2Mch:13:11 a nie pozwoli, aby lud, który dopiero co na krótko odetchnął, popadł w służbę nikczemnych pogan. (2 Mch 13:11 BT_4)
2Mch:13:11 καὶ τὸν ἄρτι βραχέως ἀνεψυχότα λαὸν μὴ ἐᾶσαι τοῖς δυσφήμοις ἔθνεσιν ὑποχειρίους γενέσθαι.
2Mch:13:11 καί ὁ ἡ τό ἄρτι βραχέως [LXX]; βραχύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ἀνα·ψύχω (ανα+ψυχ-, ανα+ψυξ-, ανα+ψυξ-, αν+εψυχ·[κ]-, -, -) λαός, -οῦ, ὁ μή ἐάω (ε(α)-, εα·σ-, εα·σ-, -, -, εα·θ-) ὁ ἡ τό δυσ·φημέω (δυσφημ(ε)-, -, δυσφημη·σ-, -, -, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
2Mch:13:11 I też, nawet, mianowicie W tej chwili ???; krótki Do ??? Ludzie Nie By pozwalać Do ??? Naród [zobacz etniczny] By stawać się stawaj się, zdarzaj się
2Mch:13:11 kai\ to\n a)/rti braCHe/Os a)nePSuCHo/ta lao\n mE\ e)a=sai toi=s dusfE/mois e)/Tnesin u(poCHeiri/ous gene/sTai.
2Mch:13:11 kai ton arti braCHeOs anePSyCHota laon mE easai tois dysfEmois eTnesin hypoCHeirius genesTai.
2Mch:13:11 C RA_ASM D D VX_XAPASM N2_ASM D VA_AAN RA_DPN A1B_DPN N3E_DPN A1A_APM VB_AMN
2Mch:13:11 and also, even, namely the just now ???; brief to ??? people not to allow the to ??? nation [see ethnic] ć to become become, happen
2Mch:13:11 and the (acc) just now ???; brief ([Adj] gen) having ???-ed (acc, nom|acc|voc) people (acc) not you(sg)-are-being-ALLOW-ed, to-ALLOW, be-you(sg)-ALLOW-ed!, he/she/it-happens-to-ALLOW (opt) the (dat) you(sg)-happen-to-be-???-ing (opt) nations (dat)   to-be-BECOME-ed
2Mch:13:11 2Mch_13:11_1 2Mch_13:11_2 2Mch_13:11_3 2Mch_13:11_4 2Mch_13:11_5 2Mch_13:11_6 2Mch_13:11_7 2Mch_13:11_8 2Mch_13:11_9 2Mch_13:11_10 2Mch_13:11_11 2Mch_13:11_12 2Mch_13:11_13
2Mch:13:11 x x x x x x x x x x x x x
2Mch:13:12 πάντων δὲ τὸ αὐτὸ ποιησάντων ὁμοῦ καὶ καταξιωσάντων τὸν ἐλεήμονα κύριον μετὰ κλαυθμοῦ καὶ νηστειῶν καὶ προπτώσεως ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς ἀδιαλείπτως παρακαλέσας αὐτοὺς ὁ Ιουδας ἐκέλευσεν παραγίνεσθαι.
2Mch:13:12 So when they had all done this together, and besought the merciful Lord with weeping and fasting, and lying flat upon the ground three days long, Judas, having exhorted them, commanded they should be in a readiness. (2 Maccabees 13:12 Brenton)
2Mch:13:12 Kiedy zaś wszyscy uczynili to i błagali na kolanach miłosiernego Pana ze łzami i w postach przez trzy dni bez przerwy, Juda przemówił do nich i polecił, aby byli blisko. (2 Mch 13:12 BT_4)
2Mch:13:12 πάντων δὲ τὸ αὐτὸ ποιησάντων ὁμοῦ καὶ καταξιωσάντων τὸν ἐλεήμονα κύριον μετὰ κλαυθμοῦ καὶ νηστειῶν καὶ προπτώσεως ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς ἀδιαλείπτως παρακαλέσας αὐτοὺς Ιουδας ἐκέλευσεν παραγίνεσθαι.
2Mch:13:12 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δέ ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁμοῦ καί κατ·αξιόω (-, -, κατ+αξιω·σ-, -, -, κατ+αξιω·θ-) ὁ ἡ τό ἐλεήμων -ον, gen. sg. -ονος κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά κλαυθμός, -οῦ, ὁ καί νηστεία, -ας, ἡ καί   ἐπί ἡμέρα, -ας -ἡ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἀ·δια·λείπτως παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ κελεύω (κελευ-, -, κελευ·σ-, -, -, κελευσ·θ-) παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-)
2Mch:13:12 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z zaś On/ona/to/to samo By czynić/rób Razem I też, nawet, mianowicie By uważać godny by być odpowiedni, zasługujący; by zasługiwać; by trzymać w {by powstrzymywać} honorze Miłosierny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Płacz I też, nawet, mianowicie Mocno {Szybko} I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Trzy Nie-przestawanie (bez przestawania, nieustannie) By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u On/ona/to/to samo Judasz/Juda By rozkazywać to jest, zachęcać przez słowo. By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko
2Mch:13:12 pa/ntOn de\ to\ au)to\ poiEsa/ntOn o(mou= kai\ kataXiOsa/ntOn to\n e)leE/mona ku/rion meta\ klauTmou= kai\ nEsteiO=n kai\ proptO/seOs e)pi\ E(me/ras trei=s a)dialei/ptOs parakale/sas au)tou\s o( *ioudas e)ke/leusen paragi/nesTai.
2Mch:13:12 pantOn de to auto poiEsantOn homu kai kataXiOsantOn ton eleEmona kyrion meta klauTmu kai nEsteiOn kai proptOseOs epi hEmeras treis adialeiptOs parakalesas autus ho iudas ekeleusen paraginesTai.
2Mch:13:12 A3_GPM x RA_ASN RD_ASN VA_AAPGPM D C VA_AAPGPM RA_ASM A3N_ASM N2_ASM P N2_GSM C N1A_GPF C N3I_GSF P N1A_APF A3_APF D VA_AAPNSM RD_APM RA_NSM N1T_NSM VAI_AAI3S V1_PMN
2Mch:13:12 every all, each, every, the whole of δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the he/she/it/same to do/make together and also, even, namely to deem worthy to be eligible, deserving; to merit; to hold in honor the merciful lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing crying and also, even, namely fast and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing day three Non-Ceasing (without ceasing, unceasingly) to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with he/she/it/same the Judas/Judah to command i.e., urge on by word. to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near
2Mch:13:12 all (gen) Yet the (nom|acc) it/same (nom|acc) let-them-DO/MAKE! (classical), upon DO/MAKE-ing (gen) together and let-them-DEEM WORTHY! (classical), upon DEEM WORTHY-ing (gen) the (acc) merciful ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) crying (gen) and fasts (gen) and   upon/over (+acc,+gen,+dat) day (gen), days (acc) three (acc, nom) Non-Ceasing upon PETITION-ing (nom|voc) them/same (acc) the (nom) Judas/Judah (nom) he/she/it-COMMand-ed to-be-being-COME-ed-INTO-BEING
2Mch:13:12 2Mch_13:12_1 2Mch_13:12_2 2Mch_13:12_3 2Mch_13:12_4 2Mch_13:12_5 2Mch_13:12_6 2Mch_13:12_7 2Mch_13:12_8 2Mch_13:12_9 2Mch_13:12_10 2Mch_13:12_11 2Mch_13:12_12 2Mch_13:12_13 2Mch_13:12_14 2Mch_13:12_15 2Mch_13:12_16 2Mch_13:12_17 2Mch_13:12_18 2Mch_13:12_19 2Mch_13:12_20 2Mch_13:12_21 2Mch_13:12_22 2Mch_13:12_23 2Mch_13:12_24 2Mch_13:12_25 2Mch_13:12_26 2Mch_13:12_27
2Mch:13:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:13:13 καθ’ ἑαυτὸν δὲ σὺν τοῖς πρεσβυτέροις γενόμενος ἐβουλεύσατο πρὶν εἰσβαλεῖν τοῦ βασιλέως τὸ στράτευμα εἰς τὴν Ιουδαίαν καὶ γενέσθαι τῆς πόλεως ἐγκρατεῖς ἐξελθόντας κρῖναι τὰ πράγματα τῇ τοῦ θεοῦ βοηθείᾳ.
2Mch:13:13 And Judas, being apart with the elders, determined, before the king's host should enter into Judea, and get the city, to go forth and try the matter in fight by the help of the Lord. (2 Maccabees 13:13 Brenton)
2Mch:13:13 Po osobnej naradzie ze starszyzną polecił, aby - zanim król wprowadzi wojsko do Judei i stanie się panem miasta - wyjść i być gotowym na wszystko przy Bożej pomocy. (2 Mch 13:13 BT_4)
2Mch:13:13 καθ’ ἑαυτὸν δὲ σὺν τοῖς πρεσβυτέροις γενόμενος ἐβουλεύσατο πρὶν εἰσβαλεῖν τοῦ βασιλέως τὸ στράτευμα εἰς τὴν Ιουδαίαν καὶ γενέσθαι τῆς πόλεως ἐγκρατεῖς ἐξελθόντας κρῖναι τὰ πράγματα τῇ τοῦ θεοῦ βοηθείᾳ.
2Mch:13:13 κατά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ δέ σύν ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) πρίν   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό στράτευμα[τ], -ατος, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐγ·κρατής -ές ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ βοήθεια, -ας, ἡ
2Mch:13:13 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie zaś Razem z/włączając (+dat) Starszy By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do ??? Wcześniejszy Król Żołnierska armia, wojska Do (+przyspieszenie) Judea [okolica z]; żydowski I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Miasto Samo-kontrolowany By wychodzić By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Sprawa [zobacz pragmatyczny] Bóg  Pomagaj
2Mch:13:13 kaT’ e(auto\n de\ su\n toi=s presbute/rois geno/menos e)bouleu/sato pri\n ei)sbalei=n tou= basile/Os to\ stra/teuma ei)s tE\n *ioudai/an kai\ gene/sTai tE=s po/leOs e)gkratei=s e)XelTo/ntas kri=nai ta\ pra/gmata tE=| tou= Teou= boETei/a|.
2Mch:13:13 kaT’ heauton de syn tois presbyterois genomenos ebuleusato prin eisbalein tu basileOs to strateuma eis tEn iudaian kai genesTai tEs poleOs enkrateis eXelTontas krinai ta pragmata tE tu Teu boETeia.
2Mch:13:13 P RD_ASM x P RA_DPM N2_DPM VB_AMPNSM VAI_AMI3S D VF2_FAN RA_GSM N3V_GSM RA_ASN N3M_ASN P RA_ASF N1A_ASF C VB_AMN RA_GSF N3I_GSF A3H_NPM VB_AAPAPM VA_AAN RA_APN N3M_APN RA_DSF RA_GSM N2_GSM N1A_DSF
2Mch:13:13 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] together with/including (+dat) the elder to become become, happen to ??? prior ć the king the soldier army, troops into (+acc) the Judea [region of]; Jewish and also, even, namely to become become, happen the city self-controlled to come out to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the matter [see pragmatic] the the god [see theology] help
2Mch:13:13 down/according to/as per (+acc), against (+gen) self (acc) Yet together with/including (+dat) the (dat) elder ([Adj] dat) upon being-BECOME-ed (nom) he/she/it-was-???-ed prior   the (gen) king (gen) the (nom|acc) soldier (nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) Judea (acc); Jewish ([Adj] acc) and to-be-BECOME-ed the (gen) city (gen) self-controlled ([Adj] acc, nom|voc) upon COME-ing-OUT (acc) to-JUDGE, be-you(sg)-JUDGE-ed!, he/she/it-happens-to-JUDGE (opt) the (nom|acc) matters (nom|acc|voc) the (dat) the (gen) god (gen) help (dat)
2Mch:13:13 2Mch_13:13_1 2Mch_13:13_2 2Mch_13:13_3 2Mch_13:13_4 2Mch_13:13_5 2Mch_13:13_6 2Mch_13:13_7 2Mch_13:13_8 2Mch_13:13_9 2Mch_13:13_10 2Mch_13:13_11 2Mch_13:13_12 2Mch_13:13_13 2Mch_13:13_14 2Mch_13:13_15 2Mch_13:13_16 2Mch_13:13_17 2Mch_13:13_18 2Mch_13:13_19 2Mch_13:13_20 2Mch_13:13_21 2Mch_13:13_22 2Mch_13:13_23 2Mch_13:13_24 2Mch_13:13_25 2Mch_13:13_26 2Mch_13:13_27 2Mch_13:13_28 2Mch_13:13_29 2Mch_13:13_30
2Mch:13:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:13:14 δοὺς δὲ τὴν ἐπιτροπὴν τῷ κτίστῃ τοῦ κόσμου παρακαλέσας τοὺς σὺν αὐτῷ γενναίως ἀγωνίσασθαι μέχρι θανάτου περὶ νόμων, ἱεροῦ, πόλεως, πατρίδος, πολιτείας· περὶ δὲ Μωδειν ἐποιήσατο τὴν στρατοπεδείαν.
2Mch:13:14 So when he had committed all to the Creator of the world, and exhorted his soldiers to fight manfully, even unto death, for the laws, the temple, the city, the country, and the commonwealth, he camped by Modin: (2 Maccabees 13:14 Brenton)
2Mch:13:14 Oddając się w opiekę Stwórcy świata upomniał swoich żołnierzy, aby mężnie aż do śmierci walczyli za prawa, świątynię, miasto, ojczyznę i zwyczaje ojczyste. Koło Modin rozbił obóz. (2 Mch 13:14 BT_4)
2Mch:13:14 δοὺς δὲ τὴν ἐπιτροπὴν τῷ κτίστῃ τοῦ κόσμου παρακαλέσας τοὺς σὺν αὐτῷ γενναίως ἀγωνίσασθαι μέχρι θανάτου περὶ νόμων, ἱεροῦ, πόλεως, πατρίδος, πολιτείας· περὶ δὲ Μωδειν ἐποιήσατο τὴν στρατοπεδείαν.
2Mch:13:14 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) δέ ὁ ἡ τό ἐπι·τροπή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό κτίστης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κόσμος, -ου, ὁ; κοσμέω (κοσμ(ε)-, κοσμη·σ-, κοσμη·σ-, -, κεκοσμη-, κοσμη·θ-) παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) ὁ ἡ τό σύν αὐτός αὐτή αὐτό   ἀγωνίζομαι (αγωνιζ-, -, αγωνι·σ-, -, ηγωνισ-, -) μέχρι/μέχρις θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) περί νόμος, -ου, ὁ; νομή, -ῆς, ἡ ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) πόλις, -εως, ἡ πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ πολιτεία, -ας, ἡ περί δέ   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό  
2Mch:13:14 By dawać zaś Upoważnienie Twórca Świat (wieczny świat) materialne królestwo; by umieszczać wkładać {kłaść w} właściwe zamówienie {rozkaz}, ozdabiać, zaszczycać (ozdoby) By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Razem z/włączając (+dat) On/ona/to/to samo By walczyć Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Śmierć; by zgładzać Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Prawo; pastwisko Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Miasto Ojczyzna Administracja państwowa Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) zaś By czynić/rób
2Mch:13:14 dou\s de\ tE\n e)pitropE\n tO=| kti/stE| tou= ko/smou parakale/sas tou\s su\n au)tO=| gennai/Os a)gOni/sasTai me/CHri Tana/tou peri\ no/mOn, i(erou=, po/leOs, patri/dos, politei/as· peri\ de\ *mOdein e)poiE/sato tE\n stratopedei/an.
2Mch:13:14 dus de tEn epitropEn tO ktistE tu kosmu parakalesas tus syn autO gennaiOs agOnisasTai meCHri Tanatu peri nomOn, hieru, poleOs, patridos, politeias· peri de mOdein epoiEsato tEn stratopedeian.
2Mch:13:14 VO_AAPNSM x RA_ASF N1_ASF RA_DSM N1M_DSM RA_GSM N2_GSM VA_AAPNSM RA_APM P RD_DSM D VA_AMN P N2_GSM P N2_GPM N2N_GSN N3I_GSF N3D_GSF N1A_GSF P x N_AS VAI_AMI3S RA_ASF N1A_ASF
2Mch:13:14 to give δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the authorization the creator the world (secular world) material realm; to set in order to put in proper order, adorn, grace (ornaments) to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with the together with/including (+dat) he/she/it/same ć to struggle until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] death; to put to death about (+acc,+gen) law; pasturage sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ city fatherland polity about (+acc,+gen) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to do/make the ć
2Mch:13:14 upon GIVE-ing (nom|voc) Yet the (acc) authorization (acc) the (dat) creator (dat) the (gen) world (gen); be-you(sg)-being-SET IN ORDER-ed! upon PETITION-ing (nom|voc) the (acc) together with/including (+dat) him/it/same (dat)   to-be-STRUGGLE-ed until death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! about (+acc,+gen) laws (gen); pasturages (gen) sanctuary (gen); sacred ([Adj] gen) city (gen) fatherland (gen) polity (gen), polities (acc) about (+acc,+gen) Yet   he/she/it-was-DO/MAKE-ed the (acc)  
2Mch:13:14 2Mch_13:14_1 2Mch_13:14_2 2Mch_13:14_3 2Mch_13:14_4 2Mch_13:14_5 2Mch_13:14_6 2Mch_13:14_7 2Mch_13:14_8 2Mch_13:14_9 2Mch_13:14_10 2Mch_13:14_11 2Mch_13:14_12 2Mch_13:14_13 2Mch_13:14_14 2Mch_13:14_15 2Mch_13:14_16 2Mch_13:14_17 2Mch_13:14_18 2Mch_13:14_19 2Mch_13:14_20 2Mch_13:14_21 2Mch_13:14_22 2Mch_13:14_23 2Mch_13:14_24 2Mch_13:14_25 2Mch_13:14_26 2Mch_13:14_27 2Mch_13:14_28
2Mch:13:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:13:15 ἀναδοὺς δὲ τοῖς περὶ αὐτὸν σύνθημα "θεοῦ νίκην" μετὰ νεανίσκων ἀρίστων κεκριμένων ἐπιβαλὼν νύκτωρ ἐπὶ τὴν βασιλικὴν αὐλὴν τὴν παρεμβολὴν ἀνεῖλεν εἰς ἄνδρας δισχιλίους, καὶ τὸν πρωτεύοντα τῶν ἐλεφάντων σὺν τῷ κατ’ οἰκίαν ὄντι συνεκέντησεν
2Mch:13:15 And having given the watchword to them that were about him, Victory is of God; with the most valiant and choice young men he went in into the king's tent by night, and slew in the camp about four thousand men, and the chiefest of the elephants, with all that were upon him. (2 Maccabees 13:15 Brenton)
2Mch:13:15 Swoim żołnierzom dał hasło: «Boże zwycięstwo!», sam zaś z wybranymi najlepszymi młodzieńcami napadł nocną porą na królewski namiot. W obozie zgładził około dwu tysięcy ludzi i przebił największego ze słoni razem z tym, który był na wierzchu. (2 Mch 13:15 BT_4)
2Mch:13:15 ἀναδοὺς δὲ τοῖς περὶ αὐτὸν σύνθημα "θεοῦ νίκην" μετὰ νεανίσκων ἀρίστων κεκριμένων ἐπιβαλὼν νύκτωρ ἐπὶ τὴν βασιλικὴν αὐλὴν τὴν παρεμβολὴν ἀνεῖλεν εἰς ἄνδρας δισχιλίους, καὶ τὸν πρωτεύοντα τῶν ἐλεφάντων σὺν τῷ κατ’ οἰκίαν ὄντι συνεκέντησεν
2Mch:13:15 ἀνα·δίδωμι (-, ανα+δω·σ-, 2nd ath. ανα+δ(ο)-/ath. ανα+δ(ω)-, -, -, -) δέ ὁ ἡ τό περί αὐτός αὐτή αὐτό   θεός, -οῦ, ὁ νίκη, -ης, ἡ μετά νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ἄριστον, -ου, τό; ἄριστος -η -ον [LXX] (Superl. of ἀγαθός); ἀριστάω (αριστ(α)-, -, αριστη·σ-, -, -, -) κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) νύκτωρ [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό βασιλικός -ή -όν αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) εἰς[1] ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δισ·χίλιοι -αι -α καί ὁ ἡ τό πρωτεύω (πρωτευ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   σύν ὁ ἡ τό κατά οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)  
2Mch:13:15 Do ??? zaś Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Bóg  Zwycięstwo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Młody człowiek Śniadania/południa posiłek; najlepiej doskonały; by jeść obiad By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na Nocą Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Królewski (króla, pan wielkiego rodu) Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Obozu obóz, koszary, armia By zabijać (zabijaj) Do (+przyspieszenie) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Dwa tysiące I też, nawet, mianowicie By być pierwszy Razem z/włączając (+dat) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dom By być
2Mch:13:15 a)nadou\s de\ toi=s peri\ au)to\n su/nTEma "Teou= ni/kEn" meta\ neani/skOn a)ri/stOn kekrime/nOn e)pibalO\n nu/ktOr e)pi\ tE\n basilikE\n au)lE\n tE\n parembolE\n a)nei=len ei)s a)/ndras disCHili/ous, kai\ to\n prOteu/onta tO=n e)lefa/ntOn su\n tO=| kat’ oi)ki/an o)/nti suneke/ntEsen
2Mch:13:15 anadus de tois peri auton synTEma "Teu nikEn" meta neaniskOn aristOn kekrimenOn epibalOn nyktOr epi tEn basilikEn aulEn tEn parembolEn aneilen eis andras disCHilius, kai ton prOteuonta tOn elefantOn syn tO kat’ oikian onti synekentEsen
2Mch:13:15 VO_AAPNSM x RA_DPM P RD_ASM N3M_ASM N2_GSM N1_ASF P N2_GPM A1_GPMS VM_XMPGPM VB_AAPNSM D P RA_ASF A1_ASF N1_ASF RA_ASF N1_ASF VBI_AAI3S P N3_APM A1A_APM C RA_ASM V1_PAPASM RA_GPM N3_GPM P RA_DSM P N1A_ASF V9_PAPDSM VAI_AAI3S
2Mch:13:15 to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the about (+acc,+gen) he/she/it/same ć god [see theology] victory after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing young man breakfast/noon meal; best excellent; to dine to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon by night upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the the royal (king's, nobleman) courtyard sheep-fold, palace, house the camp camp, barracks, army to kill (slay) into (+acc) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". two thousand and also, even, namely the to be first the ć together with/including (+dat) the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing house to be ć
2Mch:13:15 upon ???-ing (nom|voc) Yet the (dat) about (+acc,+gen) him/it/same (acc)   god (gen) victory (acc) after (+acc), with (+gen) young men (gen) breakfasts/noon meals (gen); best ([Adj] gen); while DINE-ing (nom, nom|acc|voc, voc) having-been-JUDGE-ed (gen) going-to-PUT ONE'S Hand TO (fut ptcp) (nom), upon PUT ONE'S Hand TO-ing (nom) by night upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) the royal ([Adj] acc) courtyard (acc) the (acc) camp (acc) he/she/it-KILL-ed into (+acc) men, husbands (acc) two thousand (acc) and the (acc) while BE-ing-FIRST (acc, nom|acc|voc) the (gen)   together with/including (+dat) the (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) house (acc) while being (dat)  
2Mch:13:15 2Mch_13:15_1 2Mch_13:15_2 2Mch_13:15_3 2Mch_13:15_4 2Mch_13:15_5 2Mch_13:15_6 2Mch_13:15_7 2Mch_13:15_8 2Mch_13:15_9 2Mch_13:15_10 2Mch_13:15_11 2Mch_13:15_12 2Mch_13:15_13 2Mch_13:15_14 2Mch_13:15_15 2Mch_13:15_16 2Mch_13:15_17 2Mch_13:15_18 2Mch_13:15_19 2Mch_13:15_20 2Mch_13:15_21 2Mch_13:15_22 2Mch_13:15_23 2Mch_13:15_24 2Mch_13:15_25 2Mch_13:15_26 2Mch_13:15_27 2Mch_13:15_28 2Mch_13:15_29 2Mch_13:15_30 2Mch_13:15_31 2Mch_13:15_32 2Mch_13:15_33 2Mch_13:15_34 2Mch_13:15_35
2Mch:13:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:13:16 καὶ τὸ τέλος τὴν παρεμβολὴν δέους καὶ ταραχῆς ἐπλήρωσαν καὶ ἐξέλυσαν εὐημεροῦντες·
2Mch:13:16 And at last they filled the camp with fear and tumult, and departed with good success. (2 Maccabees 13:16 Brenton)
2Mch:13:16 Na koniec zaś, kiedy obóz napełnili strachem i przerażeniem, wycofali się pełni radości. (2 Mch 13:16 BT_4)
2Mch:13:16 καὶ τὸ τέλος τὴν παρεμβολὴν δέους καὶ ταραχῆς ἐπλήρωσαν καὶ ἐξέλυσαν εὐημεροῦντες·
2Mch:13:16 καί ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ δέο·ς, -ους, τό καί ταραχή, -ῆς, ἡ πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) καί ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-)  
2Mch:13:16 I też, nawet, mianowicie Koniec (wypadek, spełnienie) Obozu obóz, koszary, armia Obawa (strach, terror, strach, {cześć?}) I też, nawet, mianowicie Zaniepokojenie poruszające, zgiełk, poruszenie, bunt By napełniać pełność, spełniać I też, nawet, mianowicie By zaniechać (bądź słaby)
2Mch:13:16 kai\ to\ te/los tE\n parembolE\n de/ous kai\ taraCHE=s e)plE/rOsan kai\ e)Xe/lusan eu)Emerou=ntes·
2Mch:13:16 kai to telos tEn parembolEn deus kai taraCHEs eplErOsan kai eXelysan euEmeruntes·
2Mch:13:16 C RA_ASN N3E_ASN RA_ASF N1_ASF N3E_GSN C N1_GSF VAI_AAI3P C VAI_AAI3P V2_PAPNPM
2Mch:13:16 and also, even, namely the end (event, consummation) the camp camp, barracks, army fear (dread, terror, awe, {reverence?}) and also, even, namely disturbance stirring up, tumult, commotion, sedition to fill fill, fulfill and also, even, namely to give up (be faint) ć
2Mch:13:16 and the (nom|acc) end (nom|acc|voc) the (acc) camp (acc) fear (gen) and disturbance (gen) they-FILL-ed and they-GIVE-ed-UP  
2Mch:13:16 2Mch_13:16_1 2Mch_13:16_2 2Mch_13:16_3 2Mch_13:16_4 2Mch_13:16_5 2Mch_13:16_6 2Mch_13:16_7 2Mch_13:16_8 2Mch_13:16_9 2Mch_13:16_10 2Mch_13:16_11 2Mch_13:16_12
2Mch:13:16 x x x x x x x x x x x x
2Mch:13:17 ὑποφαινούσης δὲ ἤδη τῆς ἡμέρας τοῦτο ἐγεγόνει διὰ τὴν ἐπαρήγουσαν αὐτῷ τοῦ κυρίου σκέπην.
2Mch:13:17 This was done in the break of the day, because the protection of the Lord did help him. (2 Maccabees 13:17 Brenton)
2Mch:13:17 Nim dzień zaświtał, wszystko się już dokonało dzięki opiece, którą otoczył go Pan. (2 Mch 13:17 BT_4)
2Mch:13:17 ὑποφαινούσης δὲ ἤδη τῆς ἡμέρας τοῦτο ἐγεγόνει διὰ τὴν ἐπαρήγουσαν αὐτῷ τοῦ κυρίου σκέπην.
2Mch:13:17 ὑπο·φαίνω [LXX] (υπο+φαιν-, -, -, -, -, -) δέ ἤδη ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) διά ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σκέπη, -ῆς, ἡ [LXX]
2Mch:13:17 Do ??? zaś Już do teraz, do wtedy Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Schronienie
2Mch:13:17 u(pofainou/sEs de\ E)/dE tE=s E(me/ras tou=to e)gego/nei dia\ tE\n e)parE/gousan au)tO=| tou= kuri/ou ske/pEn.
2Mch:13:17 hypofainusEs de EdE tEs hEmeras tuto egegonei dia tEn eparEgusan autO tu kyriu skepEn.
2Mch:13:17 V1_PAPGSF x D RA_GSF N1A_GSF RD_ASN VXI_YAI3S P RA_ASF VA_AAPASF RD_DSM RA_GSM N2_GSM N1_ASF
2Mch:13:17 to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] already by now, by then the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to become become, happen because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the ć he/she/it/same the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. shelter
2Mch:13:17 while ???-ing (gen) Yet already the (gen) day (gen), days (acc) this (nom|acc) he/she/it-had-BECOME-ed because of (+acc), through (+gen) the (acc)   him/it/same (dat) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) shelter (acc)
2Mch:13:17 2Mch_13:17_1 2Mch_13:17_2 2Mch_13:17_3 2Mch_13:17_4 2Mch_13:17_5 2Mch_13:17_6 2Mch_13:17_7 2Mch_13:17_8 2Mch_13:17_9 2Mch_13:17_10 2Mch_13:17_11 2Mch_13:17_12 2Mch_13:17_13 2Mch_13:17_14
2Mch:13:17 x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:13:18 Ὁ δὲ βασιλεὺς εἰληφὼς γεῦμα τῆς τῶν Ιουδαίων εὐτολμίας κατεπείρασεν διὰ μεθόδων τοὺς τόπους.
2Mch:13:18 Now when the king had taken a taste of the manliness of the Jews, he went about to take the holds by policy, (2 Maccabees 13:18 Brenton)
2Mch:13:18 Kiedy król miał przedsmak odwagi Żydów, rozpoczął próby, aby podstępnymi sposobami stać się panem okolicy. (2 Mch 13:18 BT_4)
2Mch:13:18 δὲ βασιλεὺς εἰληφὼς γεῦμα τῆς τῶν Ιουδαίων εὐτολμίας κατεπείρασεν διὰ μεθόδων τοὺς τόπους.
2Mch:13:18 ὁ ἡ τό δέ βασιλεύς, -έως, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον     διά   ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ
2Mch:13:18 zaś Król By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Żydowski Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Miejsce
2Mch:13:18 *(o de\ basileu\s ei)lEfO\s geu=ma tE=s tO=n *ioudai/On eu)tolmi/as katepei/rasen dia\ meTo/dOn tou\s to/pous.
2Mch:13:18 o de basileus eilEfOs geuma tEs tOn iudaiOn eutolmias katepeirasen dia meTodOn tus topus.
2Mch:13:18 RA_NSM x N3V_NSM VX_XAPNSM N3M_ASN RA_GSF RA_GPM N2_GPM N1A_GSF VAI_AAI3S P N2_GPF RA_APM N2_APM
2Mch:13:18 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] king to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć the the Jewish ć ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) ć the place
2Mch:13:18 the (nom) Yet king (nom) having TAKE HOLD OF-ed (nom)   the (gen) the (gen) Jewish ([Adj] gen)     because of (+acc), through (+gen)   the (acc) places (acc)
2Mch:13:18 2Mch_13:18_1 2Mch_13:18_2 2Mch_13:18_3 2Mch_13:18_4 2Mch_13:18_5 2Mch_13:18_6 2Mch_13:18_7 2Mch_13:18_8 2Mch_13:18_9 2Mch_13:18_10 2Mch_13:18_11 2Mch_13:18_12 2Mch_13:18_13 2Mch_13:18_14
2Mch:13:18 x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:13:19 καὶ ἐπὶ Βαιθσουρα φρούριον ὀχυρὸν τῶν Ιουδαίων προσῆγεν, ἐτροποῦτο, προσέκρουεν, ἠλαττονοῦτο·
2Mch:13:19 And marched toward Bethsura, which was a strong hold of the Jews: but he was put to flight, failed, and lost of his men: (2 Maccabees 13:19 Brenton)
2Mch:13:19 Zbliżył się więc do Bet-Sur, mocnej żydowskiej twierdzy, został odrzucony, dokonał natarcia, został pokonany. (2 Mch 13:19 BT_4)
2Mch:13:19 καὶ ἐπὶ Βαιθσουρα φρούριον ὀχυρὸν τῶν Ιουδαίων προσῆγεν, ἐτροποῦτο, προσέκρουεν, ἠλαττονοῦτο·
2Mch:13:19 καί ἐπί       ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-)     ἐλαττονόω [LXX] (ελαττον(ο)-, ελαττονω·σ-, ελαττονω·σ-, -, -, ελαττονω·θ-)
2Mch:13:19 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Żydowski By prowadzić bliski By zmniejszać się
2Mch:13:19 kai\ e)pi\ *baiTsoura frou/rion o)CHuro\n tO=n *ioudai/On prosE=gen, e)tropou=to, prose/krouen, E)lattonou=to·
2Mch:13:19 kai epi baiTsura frurion oCHyron tOn iudaiOn prosEgen, etroputo, prosekruen, Elattonuto·
2Mch:13:19 C P N_AS N2N_ASN A1A_ASN RA_GPM N2_GPM V1I_IAI3S V4I_IAI3S V1I_IAI3S V4I_IAI3S
2Mch:13:19 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć ć ć the Jewish to lead toward ć ć to diminish
2Mch:13:19 and upon/over (+acc,+gen,+dat)       the (gen) Jewish ([Adj] gen) he/she/it-was-LEAD-ing-TOWARD     he/she/it-was-being-DIMINISH-ed
2Mch:13:19 2Mch_13:19_1 2Mch_13:19_2 2Mch_13:19_3 2Mch_13:19_4 2Mch_13:19_5 2Mch_13:19_6 2Mch_13:19_7 2Mch_13:19_8 2Mch_13:19_9 2Mch_13:19_10 2Mch_13:19_11
2Mch:13:19 x x x x x x x x x x x
2Mch:13:20 τοῖς δὲ ἔνδον Ιουδας τὰ δέοντα εἰσέπεμψεν.
2Mch:13:20 For Judas had conveyed unto them that were in it such things as were necessary. (2 Maccabees 13:20 Brenton)
2Mch:13:20 Juda bowiem posłał oblężonym wszystko, co było potrzebne. (2 Mch 13:20 BT_4)
2Mch:13:20 τοῖς δὲ ἔνδον Ιουδας τὰ δέοντα εἰσέπεμψεν.
2Mch:13:20 ὁ ἡ τό δέ ἐν·δίδωμι [LXX] (ath. εν+διδ(ο)-/ath. εν+διδ(ω)-, εν+δω·σ-, 2nd ath. εν+δ(ο)-/ath. εν+δ(ω)-, -, -, -) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-)  
2Mch:13:20 zaś By ubierać pokrywać się, kładziony na {wdziewany} odzieży, ubieraj się Judasz/Juda By wiązać
2Mch:13:20 toi=s de\ e)/ndon *ioudas ta\ de/onta ei)se/pemPSen.
2Mch:13:20 tois de endon iudas ta deonta eisepemPSen.
2Mch:13:20 RA_DPM x D N1T_NSM RA_APN V2_PAPAPN VAI_AAI3S
2Mch:13:20 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to clothe to cover oneself, put on clothing, dress Judas/Judah the to bind ć
2Mch:13:20 the (dat) Yet upon CLOTHE-ing (nom|acc|voc) Judas/Judah (nom) the (nom|acc) while BIND-ing (acc, nom|acc|voc)  
2Mch:13:20 2Mch_13:20_1 2Mch_13:20_2 2Mch_13:20_3 2Mch_13:20_4 2Mch_13:20_5 2Mch_13:20_6 2Mch_13:20_7
2Mch:13:20 x x x x x x x
2Mch:13:21 προσήγγειλεν δὲ τὰ μυστήρια τοῖς πολεμίοις Ροδοκος ἐκ τῆς Ιουδαικῆς τάξεως· ἀνεζητήθη καὶ κατελήμφθη καὶ κατεκλείσθη.
2Mch:13:21 But Rhodocus, who was in the Jews' host, disclosed the secrets to the enemies; therefore he was sought out, and when they had gotten him, they put him in prison. (2 Maccabees 13:21 Brenton)
2Mch:13:21 Kiedy Rodokos z żydowskiego wojska zdradził nieprzyjaciołom tajemnice, odszukano go, pochwycono i zamknięto. (2 Mch 13:21 BT_4)
2Mch:13:21 προσήγγειλεν δὲ τὰ μυστήρια τοῖς πολεμίοις Ροδοκος ἐκ τῆς Ιουδαικῆς τάξεως· ἀνεζητήθη καὶ κατελήμφθη καὶ κατεκλείσθη.
2Mch:13:21   δέ ὁ ἡ τό μυστήριον, -ου, τὁ ὁ ἡ τό     ἐκ ὁ ἡ τό Ἰουδαϊκός -ή -όν τάξις, -εως, ἡ ἀνα·ζητέω (ανα+ζητ(ε)-, -, ανα+ζητη·σ-, -, -, ανα+ζητη·θ-) καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) καί κατα·κλείω (-, -, κατα+κλει·σ-, -, κατα+κεκλεισ-, κατα+κλεισ·θ-)
2Mch:13:21 zaś Tajemniczości metaph., wojskowy sacramentum jak żołnierz Chrystusa Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Żydowski Zamówienie {Rozkaz} By szukać I też, nawet, mianowicie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, I też, nawet, mianowicie By zamykać się przeciw z zamkiem
2Mch:13:21 prosE/ggeilen de\ ta\ mustE/ria toi=s polemi/ois *rodokos e)k tE=s *ioudaikE=s ta/XeOs· a)neDZEtE/TE kai\ katelE/mfTE kai\ kateklei/sTE.
2Mch:13:21 prosEngeilen de ta mystEria tois polemiois rodokos ek tEs iudaikEs taXeOs· aneDZEtETE kai katelEmfTE kai katekleisTE.
2Mch:13:21 VAI_AAI3S x RA_APN N2N_APN RA_DPM A1A_DPM N2_NSM P RA_GSF A1_GSF N3I_GSF VAI_API3S C VVI_API3S C VAI_API3S
2Mch:13:21 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the mystery metaph., the military sacramentum as a soldier of Christ the ć ć out of (+gen) ἐξ before vowels the Jewish order to seek and also, even, namely to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, and also, even, namely to shut against with a lock
2Mch:13:21   Yet the (nom|acc) mysteries (nom|acc|voc) the (dat)     out of (+gen) the (gen) Jewish ([Adj] gen) order (gen) he/she/it-was-TO SEEK-ed and he/she/it-was-COMPREHEND-ed and he/she/it-was-SHUT AGAINST WITH A LOCK-ed
2Mch:13:21 2Mch_13:21_1 2Mch_13:21_2 2Mch_13:21_3 2Mch_13:21_4 2Mch_13:21_5 2Mch_13:21_6 2Mch_13:21_7 2Mch_13:21_8 2Mch_13:21_9 2Mch_13:21_10 2Mch_13:21_11 2Mch_13:21_12 2Mch_13:21_13 2Mch_13:21_14 2Mch_13:21_15 2Mch_13:21_16
2Mch:13:21 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:13:22 ἐδευτερολόγησεν ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐν Βαιθσουροις, δεξιὰν ἔδωκεν, ἔλαβεν, ἀπῄει, προσέβαλεν τοῖς περὶ τὸν Ιουδαν, ἥττων ἐγένετο,
2Mch:13:22 The king treated with them in Bethsura the second time, gave his hand, took their's, departed, fought with Judas, was overcome; (2 Maccabees 13:22 Brenton)
2Mch:13:22 Drugi raz prowadził król układy z załogą Bet-Sur, wyciągnął prawicę, otrzymał ją, oddalił się, napadł na żołnierzy Judy, został pokonany. (2 Mch 13:22 BT_4)
2Mch:13:22 ἐδευτερολόγησεν βασιλεὺς τοῖς ἐν Βαιθσουροις, δεξιὰν ἔδωκεν, ἔλαβεν, ἀπῄει, προσέβαλεν τοῖς περὶ τὸν Ιουδαν, ἥττων ἐγένετο,
2Mch:13:22   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἐν   δεξιός -ά -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἄπ·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. απ+ι-/ath. απ+ει-, -, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό περί ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἥσσων ἧσσον and ἥττων ἧττον, gen. sg. -ονος γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
2Mch:13:22 Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W prawo By dawać By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć By ruszać się od Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Judasz/Juda Mniejszy By stawać się stawaj się, zdarzaj się
2Mch:13:22 e)deuterolo/gEsen o( basileu\s toi=s e)n *baiTsourois, deXia\n e)/dOken, e)/laben, a)pE/|ei, prose/balen toi=s peri\ to\n *ioudan, E(/ttOn e)ge/neto,
2Mch:13:22 edeuterologEsen ho basileus tois en baiTsurois, deXian edOken, elaben, apEei, prosebalen tois peri ton iudan, hEttOn egeneto,
2Mch:13:22 VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_DPM P N_DPM A1A_ASF VAI_AAI3S VBI_AAI3S V9_IAI3S VBI_AAI3S RA_DPM P RA_ASM N1T_ASM A3C_NSM VBI_AMI3S
2Mch:13:22 ć the king the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć right to give to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand to move from ć the about (+acc,+gen) the Judas/Judah lesser to become become, happen
2Mch:13:22   the (nom) king (nom) the (dat) in/among/by (+dat)   right ([Adj] acc) he/she/it-GIVE-ed he/she/it-TAKE HOLD OF-ed he/she/it-was-MOVE-ing-FROM   the (dat) about (+acc,+gen) the (acc) Judas/Judah (acc) lesser ([Adj] nom) he/she/it-was-BECOME-ed
2Mch:13:22 2Mch_13:22_1 2Mch_13:22_2 2Mch_13:22_3 2Mch_13:22_4 2Mch_13:22_5 2Mch_13:22_6 2Mch_13:22_7 2Mch_13:22_8 2Mch_13:22_9 2Mch_13:22_10 2Mch_13:22_11 2Mch_13:22_12 2Mch_13:22_13 2Mch_13:22_14 2Mch_13:22_15 2Mch_13:22_16 2Mch_13:22_17
2Mch:13:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:13:23 μετέλαβεν ἀπονενοῆσθαι τὸν Φίλιππον ἐν Ἀντιοχείᾳ τὸν ἀπολελειμμένον ἐπὶ τῶν πραγμάτων, συνεχύθη, τοὺς Ιουδαίους παρεκάλεσεν, ὑπετάγη καὶ ὤμοσεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς δικαίοις, συνελύθη καὶ θυσίαν προσήγαγεν, ἐτίμησεν τὸν νεὼ καὶ τὸν τόπον ἐφιλανθρώπησεν·
2Mch:13:23 Heard that Philip, who was left over the affairs in Antioch, was desperately bent, confounded, intreated the Jews, submitted himself, and sware to all equal conditions, agreed with them, and offered sacrifice, honoured the temple, and dealt kindly with the place, (2 Maccabees 13:23 Brenton)
2Mch:13:23 Dowiedział się, że Filip pozostawiony jako wielkorządca w Antiochii dostał pomieszania zmysłów. Głęboko tym poruszony zwrócił się do Żydów łagodnymi słowami, wszedł w porozumienie i zaprzysiągł wszystkie dogodne warunki, pojednał się i złożył ofiarę, uczcił świątynię i okazał się wspaniałomyślnym wobec miejsca świętego. (2 Mch 13:23 BT_4)
2Mch:13:23 μετέλαβεν ἀπονενοῆσθαι τὸν Φίλιππον ἐν Ἀντιοχείᾳ τὸν ἀπολελειμμένον ἐπὶ τῶν πραγμάτων, συνεχύθη, τοὺς Ιουδαίους παρεκάλεσεν, ὑπετάγη καὶ ὤμοσεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς δικαίοις, συνελύθη καὶ θυσίαν προσήγαγεν, ἐτίμησεν τὸν νεὼ καὶ τὸν τόπον ἐφιλανθρώπησεν·
2Mch:13:23 μετα·λαμβάνω (μετα+λαμβαν-, μετα+λημψ-, 2nd μετα+λαβ-, -, -, -) ἀπο·νοέω [LXX] (-, -, -, -, απο+νενοη-, απο+νοη·θ-) ὁ ἡ τό Φίλιππος, -ου, ὁ ἐν Ἀντιόχεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἀπο·λείπω (απο+λειπ-, απο+λειψ-, απο+λειψ- or 2nd απο+λιπ-, -, απο+λελειπ-, απο+λειφ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό συγ·χέω/-χύν(ν)ω (συν+χε-/συν+χυνν-/συν+χυν-, συν+χε(ε)·[σ]-, συν+χε·[σ]-, -, συν+κεχυ-, συν+χυ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) ὑπο·τάσσω (υπο+τασσ-, υπο+ταξ-, υπο+ταξ-, -, υπο+τετασσ-, υπο+ταγ·[θ]-/υπο+ταχ·θ-) καί ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-)   καί θυσία, -ας, ἡ προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ  
2Mch:13:23 By uczestniczyć Do ??? Philip W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Antiochia [miasto z] By pozostawać [od] (pozostawiany za sobą, opuszczany) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sprawa [zobacz pragmatyczny] By irytować Żydowski By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u By podporządkowywać [jak żołnierz do dowódcy] I też, nawet, mianowicie By przysięgać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają By prowadzić bliski By zaszczycać I też, nawet, mianowicie Miejsce
2Mch:13:23 mete/laben a)ponenoE=sTai to\n *fi/lippon e)n *)antioCHei/a| to\n a)poleleimme/non e)pi\ tO=n pragma/tOn, suneCHu/TE, tou\s *ioudai/ous pareka/lesen, u(peta/gE kai\ O)/mosen e)pi\ pa=si toi=s dikai/ois, sunelu/TE kai\ Tusi/an prosE/gagen, e)ti/mEsen to\n neO\ kai\ to\n to/pon e)filanTrO/pEsen·
2Mch:13:23 metelaben aponenoEsTai ton filippon en antioCHeia ton apoleleimmenon epi tOn pragmatOn, syneCHyTE, tus iudaius parekalesen, hypetagE kai Omosen epi pasi tois dikaiois, synelyTE kai Tysian prosEgagen, etimEsen ton neO kai ton topon efilanTrOpEsen·
2Mch:13:23 VBI_AAI3S VX_XMN RA_ASM N2_ASM P N1A_DSF RA_ASM VP_XMPASM P RA_GPN N3M_GPN VCI_API3S RA_APM N2_APM VAI_AAI3S N1_NSF C VAI_AAI3S P A3_DPM RA_DPM A1A_DPM VCI_API3S C N1A_ASF VBI_AAI3S VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM C RA_ASM N2_ASM VAI_AAI3S
2Mch:13:23 to share to ??? the Philip in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Antioch [city of] the to Remain [from] (left behind, deserted) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the matter [see pragmatic] to rile the Jewish to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with to subordinate [like a soldier to a commander] and also, even, namely to swear upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous ć and also, even, namely sacrifice victimize, immolate to lead toward to honor the ć and also, even, namely the place ć
2Mch:13:23 he/she/it-SHARE-ed to-have-been-???-ed the (acc) Philip (acc) in/among/by (+dat) Antioch (dat) the (acc) having-been-REMAIN [FROM]-ed (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) matters (gen) he/she/it-was-RILE-ed the (acc) Jewish ([Adj] acc) he/she/it-PETITION-ed he/she/it-was-SUBORDINATE-ed and he/she/it-SWEAR-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) all (dat) the (dat) just ([Adj] dat); you(sg)-are-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-happen-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt)   and sacrifice (acc) he/she/it-LEAD-ed-TOWARD he/she/it-HONOR-ed the (acc)   and the (acc) place (acc)  
2Mch:13:23 2Mch_13:23_1 2Mch_13:23_2 2Mch_13:23_3 2Mch_13:23_4 2Mch_13:23_5 2Mch_13:23_6 2Mch_13:23_7 2Mch_13:23_8 2Mch_13:23_9 2Mch_13:23_10 2Mch_13:23_11 2Mch_13:23_12 2Mch_13:23_13 2Mch_13:23_14 2Mch_13:23_15 2Mch_13:23_16 2Mch_13:23_17 2Mch_13:23_18 2Mch_13:23_19 2Mch_13:23_20 2Mch_13:23_21 2Mch_13:23_22 2Mch_13:23_23 2Mch_13:23_24 2Mch_13:23_25 2Mch_13:23_26 2Mch_13:23_27 2Mch_13:23_28 2Mch_13:23_29 2Mch_13:23_30 2Mch_13:23_31 2Mch_13:23_32 2Mch_13:23_33
2Mch:13:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:13:24 καὶ τὸν Μακκαβαῖον ἀπεδέξατο, κατέλιπεν στρατηγὸν ἀπὸ Πτολεμαίδος ἕως τῶν Γερρηνῶν Ἡγεμονίδην.
2Mch:13:24 And accepted well of Maccabeus, made him principal governor from Ptolemais unto the Gerrhenians; (2 Maccabees 13:24 Brenton)
2Mch:13:24 Przyjął nawet Machabeusza. Pozostawił Hegemonidesa dowódcą od Ptolemaidy aż do kraju Gerreńczyków. (2 Mch 13:24 BT_4)
2Mch:13:24 καὶ τὸν Μακκαβαῖον ἀπεδέξατο, κατέλιπεν στρατηγὸν ἀπὸ Πτολεμαίδος ἕως τῶν Γερρηνῶν Ἡγεμονίδην.
2Mch:13:24 καί ὁ ἡ τό   ἀπο·δέχομαι (απο+δεχ-, -, απο+δεξ-, -, -, απο+δεχ·θ-) κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά) ἀπό Πτολεμαΐ[δ]ς, -ΐδος, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό    
2Mch:13:24 I też, nawet, mianowicie By witać By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj stategist Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ptolemais Aż; świtaj
2Mch:13:24 kai\ to\n *makkabai=on a)pede/Xato, kate/lipen stratEgo\n a)po\ *ptolemai/dos e(/Os tO=n *gerrEnO=n *(Egemoni/dEn.
2Mch:13:24 kai ton makkabaion apedeXato, katelipen stratEgon apo ptolemaidos heOs tOn gerrEnOn hEgemonidEn.
2Mch:13:24 C RA_ASM N2_ASM VAI_AMI3S VBI_AAI3S N2_ASM P N3D_GSM C RA_GPM N2_GPM N1M_ASM
2Mch:13:24 and also, even, namely the ć to welcome to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up stategist from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Ptolemais until; dawn the ć ć
2Mch:13:24 and the (acc)   he/she/it-was-WELCOME-ed he/she/it-LEAVE-ed-BEHIND stategist (acc) away from (+gen) Ptolemais (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen)    
2Mch:13:24 2Mch_13:24_1 2Mch_13:24_2 2Mch_13:24_3 2Mch_13:24_4 2Mch_13:24_5 2Mch_13:24_6 2Mch_13:24_7 2Mch_13:24_8 2Mch_13:24_9 2Mch_13:24_10 2Mch_13:24_11 2Mch_13:24_12
2Mch:13:24 x x x x x x x x x x x x
2Mch:13:25 ἦλθεν εἰς Πτολεμαίδα· ἐδυσφόρουν περὶ τῶν συνθηκῶν οἱ Πτολεμαεῖς, ἐδείναζον γὰρ ὑπὲρ ὧν ἠθέλησαν ἀθετεῖν τὰς διαστάλσεις.
2Mch:13:25 Came to Ptolemais: the people there were grieved for the covenants; for they stormed, because they would make their covenants void: (2 Maccabees 13:25 Brenton)
2Mch:13:25 Udał się do Ptolemaidy. Mieszkańcy jednak Ptolemaidy byli niezadowoleni z układów, oburzyli się i chcieli unieważnić postanowienia. (2 Mch 13:25 BT_4)
2Mch:13:25 ἦλθεν εἰς Πτολεμαίδα· ἐδυσφόρουν περὶ τῶν συνθηκῶν οἱ Πτολεμαεῖς, ἐδείναζον γὰρ ὑπὲρ ὧν ἠθέλησαν ἀθετεῖν τὰς διαστάλσεις.
2Mch:13:25 ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Πτολεμαΐ[δ]ς, -ΐδος, ἡ   περί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό     γάρ ὑπέρ ὅς ἥ ὅ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) ὁ ἡ τό  
2Mch:13:25 By przychodzić Do (+przyspieszenie) Ptolemais Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Dla odtąd, jak Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Kto/, który/, który By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj]
2Mch:13:25 E)=lTen ei)s *ptolemai/da· e)dusfo/roun peri\ tO=n sunTEkO=n oi( *ptolemaei=s, e)dei/naDZon ga\r u(pe\r O(=n E)Te/lEsan a)Tetei=n ta\s diasta/lseis.
2Mch:13:25 ElTen eis ptolemaida· edysforun peri tOn synTEkOn hoi ptolemaeis, edeinaDZon gar hyper hOn ETelEsan aTetein tas diastalseis.
2Mch:13:25 VBI_AAI3S P N3D_ASM V2I_IAI3S P RA_GPF N1_GPF RA_NPM N3D_NPM V1I_IAI3P x P RR_GPM VAI_AAI3P V2_PAN RA_APF N3I_APF
2Mch:13:25 to come into (+acc) Ptolemais ć about (+acc,+gen) the ć the ć ć for since, as above (+acc), on behalf of (+gen) who/whom/which to want want, wish, desire to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] the ć
2Mch:13:25 he/she/it-COME-ed into (+acc) Ptolemais (acc)   about (+acc,+gen) the (gen)   the (nom)     for above (+acc), on behalf of (+gen) who/whom/which (gen) they-WANT-ed to-be-REPUDIATE-ing the (acc)  
2Mch:13:25 2Mch_13:25_1 2Mch_13:25_2 2Mch_13:25_3 2Mch_13:25_4 2Mch_13:25_5 2Mch_13:25_6 2Mch_13:25_7 2Mch_13:25_8 2Mch_13:25_9 2Mch_13:25_10 2Mch_13:25_11 2Mch_13:25_12 2Mch_13:25_13 2Mch_13:25_14 2Mch_13:25_15 2Mch_13:25_16 2Mch_13:25_17
2Mch:13:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:13:26 προσῆλθεν ἐπὶ τὸ βῆμα Λυσίας, ἀπελογήσατο ἐνδεχομένως, συνέπεισεν, κατεπράυνεν, εὐμενεῖς ἐποίησεν, ἀνέζευξεν εἰς Ἀντιόχειαν. οὕτω τὰ τοῦ βασιλέως τῆς ἐφόδου καὶ τῆς ἀναζυγῆς ἐχώρησεν.
2Mch:13:26 Lysias went up to the judgment seat, said as much as could be in defence of the cause, persuaded, pacified, made them well affected, returned to Antioch. Thus it went touching the king's coming and departing. (2 Maccabees 13:26 Brenton)
2Mch:13:26 Lizjasz wszedł na trybunę, bronił, jak mógł, uspokoił, ułagodził, przejednał, powrócił do Antiochii. - Tak się odbył wypad i wycofanie się króla. (2 Mch 13:26 BT_4)
2Mch:13:26 προσῆλθεν ἐπὶ τὸ βῆμα Λυσίας, ἀπελογήσατο ἐνδεχομένως, συνέπεισεν, κατεπράυνεν, εὐμενεῖς ἐποίησεν, ἀνέζευξεν εἰς Ἀντιόχειαν. οὕτω τὰ τοῦ βασιλέως τῆς ἐφόδου καὶ τῆς ἀναζυγῆς ἐχώρησεν.
2Mch:13:26 προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό βῆμα[τ], -ατος, τό Λυσίας, -ου, ὁ ἀπο·λογέομαι (απο+λογ(ε)-, απο+λογη·σ-, απο+λογη·σ-, -, -, απο+λογη·θ-)         ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   εἰς[1] Ἀντιόχεια, -ας, ἡ οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   χωρέω (χωρ(ε)-, -, χωρη·σ-, -, -, -)
2Mch:13:26 By nadchodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kroku siedziba sądu Lizjasz By bronić się By czynić/rób Do (+przyspieszenie) Antiochia [miasto z] thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Król I też, nawet, mianowicie By kierować się {By robić dla} do pokoju przyjmuj; trzymaj się, zawieraj; (intrans.) bądź pokój
2Mch:13:26 prosE=lTen e)pi\ to\ bE=ma *lusi/as, a)pelogE/sato e)ndeCHome/nOs, sune/peisen, katepra/unen, eu)menei=s e)poi/Esen, a)ne/DZeuXen ei)s *)antio/CHeian. ou(/tO ta\ tou= basile/Os tE=s e)fo/dou kai\ tE=s a)naDZugE=s e)CHO/rEsen.
2Mch:13:26 prosElTen epi to bEma lysias, apelogEsato endeCHomenOs, synepeisen, katepraunen, eumeneis epoiEsen, aneDZeuXen eis antioCHeian. hutO ta tu basileOs tEs efodu kai tEs anaDZygEs eCHOrEsen.
2Mch:13:26 VBI_AAI3S P RA_ASN N3M_ASN N1T_NSM VAI_AMI3S D VAI_AAI3S VAI_AAI3S A3H_NPM VAI_AAI3S VAI_AAI3S P N1A_ASF D RA_APN RA_GSM N3V_GSM RA_GSF N2_GSF C RA_GSF N1_GSF VAI_AAI3S
2Mch:13:26 to approach upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the step judgment seat Lysias to defend oneself ć ć ć ć to do/make ć into (+acc) Antioch [city of] thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the the king the ć and also, even, namely the ć to make room for accept; hold, contain; (intrans.) be room
2Mch:13:26 he/she/it-APPROACH-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) step (nom|acc|voc) Lysias (nom) he/she/it-was-DEFEND-ed-ONESELF         he/she/it-DO/MAKE-ed   into (+acc) Antioch (acc) thusly/like this the (nom|acc) the (gen) king (gen) the (gen)   and the (gen)   he/she/it-MAKE-ed-ROOM-FOR
2Mch:13:26 2Mch_13:26_1 2Mch_13:26_2 2Mch_13:26_3 2Mch_13:26_4 2Mch_13:26_5 2Mch_13:26_6 2Mch_13:26_7 2Mch_13:26_8 2Mch_13:26_9 2Mch_13:26_10 2Mch_13:26_11 2Mch_13:26_12 2Mch_13:26_13 2Mch_13:26_14 2Mch_13:26_15 2Mch_13:26_16 2Mch_13:26_17 2Mch_13:26_18 2Mch_13:26_19 2Mch_13:26_20 2Mch_13:26_21 2Mch_13:26_22 2Mch_13:26_23 2Mch_13:26_24
2Mch:13:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x