3Krl:13:1 καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἐξ Ιουδα παρεγένετο ἐν λόγῳ κυρίου εἰς Βαιθηλ, καὶ Ιεροβοαμ εἱστήκει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τοῦ ἐπιθῦσαι.
3Krl:13:1 And behold, there came a man of God out of Juda by the word of the Lord to Baethel, and Jeroboam stood at the altar to sacrifice. (1 Kings 13:1 Brenton)
3Krl:13:1 Pewnego razu, kiedy Jeroboam stał przy ołtarzu, składając ofiarę kadzielną, przyszedł z nakazu Pańskiego mąż Boży z Judy do Betel (1 Krl 13:1 BT_4)
3Krl:13:1 Καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἐξ Ιουδα παρεγένετο ἐν λόγῳ κυρίου εἰς Βαιθηλ, καὶ Ιεροβοαμ εἱστήκει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τοῦ ἐπιθῦσαι.
3Krl:13:1 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐκ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ἐν λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1]   καί   ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό  
3Krl:13:1 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ludzki Bóg  Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Judasz/Juda By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'.
3Krl:13:1 *kai\ i)dou\ a)/nTrOpos tou= Teou= e)X *iouda parege/neto e)n lo/gO| kuri/ou ei)s *baiTEl, kai\ *ieroboam ei(stE/kei e)pi\ to\ TusiastE/rion tou= e)piTu=sai.
3Krl:13:1 kai idu anTrOpos tu Teu eX iuda paregeneto en logO kyriu eis baiTEl, kai ieroboam heistEkei epi to TysiastErion tu epiTysai.
3Krl:13:1 C I N2_NSM RA_GSM N2_GSM P N_GSM VBI_AMI3S P N2_DSM N2_GSM P N_ASM C N_NSM VXI_YAI3S P RA_ASN N2N_ASN RA_GSN VA_AAN
3Krl:13:1 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), human the god [see theology] out of (+gen) ἐξ before vowels Judas/Judah to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) ć and also, even, namely ć to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the ć
3Krl:13:1 and be-you(sg)-SEE-ed! human (nom) the (gen) god (gen) out of (+gen) Judas/Judah (gen, voc) he/she/it-was-COME-ed-INTO-BEING in/among/by (+dat) word (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) into (+acc)   and   he/she/it-had-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) the (gen)  
3Krl:13:1 3Krl_13:1_1 3Krl_13:1_2 3Krl_13:1_3 3Krl_13:1_4 3Krl_13:1_5 3Krl_13:1_6 3Krl_13:1_7 3Krl_13:1_8 3Krl_13:1_9 3Krl_13:1_10 3Krl_13:1_11 3Krl_13:1_12 3Krl_13:1_13 3Krl_13:1_14 3Krl_13:1_15 3Krl_13:1_16 3Krl_13:1_17 3Krl_13:1_18 3Krl_13:1_19 3Krl_13:1_20 3Krl_13:1_21
3Krl:13:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:13:2 καὶ ἐπεκάλεσεν πρὸς τὸ θυσιαστήριον ἐν λόγῳ κυρίου καὶ εἶπεν Θυσιαστήριον θυσιαστήριον, τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ υἱὸς τίκτεται τῷ οἴκῳ Δαυιδ, Ιωσιας ὄνομα αὐτῷ, καὶ θύσει ἐπὶ σὲ τοὺς ἱερεῖς τῶν ὑψηλῶν τοὺς ἐπιθύοντας ἐπὶ σὲ καὶ ὀστᾶ ἀνθρώπων καύσει ἐπὶ σέ.
3Krl:13:2 And he cried against the altar by the word of the Lord, and said, O altar, altar, thus saith the Lord, Behold, a son is to be born to the house of David, Josias by name; and he shall offer upon thee the priests of the high places, even of them that sacrifice upon thee, and he shall burn men's bones upon thee. (1 Kings 13:2 Brenton)
3Krl:13:2 i z nakazu Pańskiego tak zawołał do ołtarza: «Ołtarzu, ołtarzu! Tak mówi Pan: Oto rodowi Dawida narodzi się syn, imieniem Jozjasz, który na tobie złoży ofiarę z kapłanów wyżyn, spalających na tobie ofiary kadzielne. Będą palić na tobie kości ludzkie». (1 Krl 13:2 BT_4)
3Krl:13:2 καὶ ἐπεκάλεσεν πρὸς τὸ θυσιαστήριον ἐν λόγῳ κυρίου καὶ εἶπεν Θυσιαστήριον θυσιαστήριον, τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ υἱὸς τίκτεται τῷ οἴκῳ Δαυιδ, Ιωσιας ὄνομα αὐτῷ, καὶ θύσει ἐπὶ σὲ τοὺς ἱερεῖς τῶν ὑψηλῶν τοὺς ἐπιθύοντας ἐπὶ σὲ καὶ ὀστᾶ ἀνθρώπων καύσει ἐπὶ σέ.
3Krl:13:2 καί ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) πρός ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ἐν λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) θυσιαστήριον, -ου, τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ Ἰωσίας, -ου, ὁ ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν ὁ ἡ τό   ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καῦσις, -εως, ἡ; καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
3Krl:13:2 I też, nawet, mianowicie By odwiedzać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Syn By rodzić Dom David Jozjasz Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Duchowny Podniesiony Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Kość Ludzki Palenie; do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
3Krl:13:2 kai\ e)peka/lesen pro\s to\ TusiastE/rion e)n lo/gO| kuri/ou kai\ ei)=pen *TusiastE/rion TusiastE/rion, ta/de le/gei ku/rios *)idou\ ui(o\s ti/ktetai tO=| oi)/kO| *dauid, *iOsias o)/noma au)tO=|, kai\ Tu/sei e)pi\ se\ tou\s i(erei=s tO=n u(PSElO=n tou\s e)piTu/ontas e)pi\ se\ kai\ o)sta= a)nTrO/pOn kau/sei e)pi\ se/.
3Krl:13:2 kai epekalesen pros to TysiastErion en logO kyriu kai eipen TysiastErion TysiastErion, tade legei kyrios idu hyios tiktetai tO oikO dauid, iOsias onoma autO, kai Tysei epi se tus hiereis tOn hyPSElOn tus epiTyontas epi se kai osta anTrOpOn kausei epi se.
3Krl:13:2 C VAI_AAI3S P RA_ASN N2N_ASN P N2_DSM N2_GSM C VBI_AAI3S N2N_VSN N2N_VSN RD_NPN V1_PAI3S N2_NSM I N2_NSM V1_PMI3S RA_DSM N2_DSM N_GSM N_NSM N3M_ASN RD_DSM C VF_FAI3S P RP_AS RA_APM N3V_APM RA_GPM A1_GPM RA_APM V1_PAPAPM P RP_AS C N2N_APN N2_GPM VF_FAI3S P RP_AS
3Krl:13:2 and also, even, namely to call upon toward (+acc,+gen,+dat) the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), son to give birth the house David Josiah name with regard to he/she/it/same and also, even, namely to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) the priest the elevated the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely bone human burning; to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
3Krl:13:2 and he/she/it-CALL-ed-UPON toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) word (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed sanctuary (nom|acc|voc) sanctuary (nom|acc|voc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! son (nom) he/she/it-is-being-GIVE-ed-BIRTH the (dat) house (dat) David (indecl) Josiah (nom) name (nom|acc|voc) him/it/same (dat) and he/she/it-will-SACRIFICE, you(sg)-will-be-SACRIFICE-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (acc) priests (acc, nom|voc) the (gen) elevated ([Adj] gen) the (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and bones (nom|acc|voc) humans (gen) burning (dat); he/she/it-will-CALCINATED, you(sg)-will-be-CALCINATED-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
3Krl:13:2 3Krl_13:2_1 3Krl_13:2_2 3Krl_13:2_3 3Krl_13:2_4 3Krl_13:2_5 3Krl_13:2_6 3Krl_13:2_7 3Krl_13:2_8 3Krl_13:2_9 3Krl_13:2_10 3Krl_13:2_11 3Krl_13:2_12 3Krl_13:2_13 3Krl_13:2_14 3Krl_13:2_15 3Krl_13:2_16 3Krl_13:2_17 3Krl_13:2_18 3Krl_13:2_19 3Krl_13:2_20 3Krl_13:2_21 3Krl_13:2_22 3Krl_13:2_23 3Krl_13:2_24 3Krl_13:2_25 3Krl_13:2_26 3Krl_13:2_27 3Krl_13:2_28 3Krl_13:2_29 3Krl_13:2_30 3Krl_13:2_31 3Krl_13:2_32 3Krl_13:2_33 3Krl_13:2_34 3Krl_13:2_35 3Krl_13:2_36 3Krl_13:2_37 3Krl_13:2_38 3Krl_13:2_39 3Krl_13:2_40 3Krl_13:2_41 3Krl_13:2_42
3Krl:13:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:13:3 καὶ ἔδωκεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τέρας λέγων Τοῦτο τὸ ῥῆμα, ὃ ἐλάλησεν κύριος λέγων Ἰδοὺ τὸ θυσιαστήριον ῥήγνυται, καὶ ἐκχυθήσεται ἡ πιότης ἡ ἐπ’ αὐτῷ.
3Krl:13:3 And in that day one shall give a sign, saying, This is the word which the Lord has spoken, saying, Behold, the altar is rent, and the fatness upon it shall be poured out. (1 Kings 13:3 Brenton)
3Krl:13:3 Nadto w tym dniu dał cudowny znak, ogłaszając: «Taki będzie ten cudowny znak, który zapowiedział Pan: Oto ten ołtarz rozpadnie się i rozsypie się popiół, który jest na nim». (1 Krl 13:3 BT_4)
3Krl:13:3 καὶ ἔδωκεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τέρας λέγων Τοῦτο τὸ ῥῆμα, ἐλάλησεν κύριος λέγων Ἰδοὺ τὸ θυσιαστήριον ῥήγνυται, καὶ ἐκχυθήσεται πιότης ἐπ’ αὐτῷ.
3Krl:13:3 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο τέρα[τ]ς, -ατος, τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ῥήγνυμι/ῥήσσω[1] (ath. ρηγνυ-/ρησσ-, ρηξ-, ρηξ-, ερρηγ·[κ]-/ερρωγ·[κ]-, -, ραγ·[θ]-) καί ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ὁ ἡ τό πιότη[τ]ς, -ητος, ἡ ὁ ἡ τό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:13:3 I też, nawet, mianowicie By dawać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Cud ??????? [Leksykon][zginaj][blisko]Rzeczownik (3. Decl.) ????[?]?, -????, ?? ?????·?? (neu) informacji pl zwierzęcia potwora Epicr.3.13; używany przez Cyceron cezara, Att.8.9.4. zwierząt (informacja) By mówić/opowiadaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Kto/, który/, który By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. By drzeć się I też, nawet, mianowicie By wylewać się ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
3Krl:13:3 kai\ e)/dOken e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| te/ras le/gOn *tou=to to\ r(E=ma, o(\ e)la/lEsen ku/rios le/gOn *)idou\ to\ TusiastE/rion r(E/gnutai, kai\ e)kCHuTE/setai E( pio/tEs E( e)p’ au)tO=|.
3Krl:13:3 kai edOken en tE hEmera ekeinE teras legOn tuto to rEma, ho elalEsen kyrios legOn idu to TysiastErion rEgnytai, kai ekCHyTEsetai hE piotEs hE ep’ autO.
3Krl:13:3 C VAI_AAI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF N3T_ASN V1_PAPNSM RD_ASN RA_ASN N3M_ASN RR_ASN VAI_AAI3S N2_NSM V1_PAPNSM I RA_NSN N2N_NSN V5_PPI3S C VC_FPI3S RA_NSF N1M_NSF RA_NSF P RD_DSM
3Krl:13:3 and also, even, namely to give in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen) to say/tell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the declaration statement, utterance who/whom/which to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. to rend and also, even, namely to pour out the ??? the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
3Krl:13:3 and he/she/it-GIVE-ed in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) wonder (nom|acc|voc) while SAY/TELL-ing (nom) this (nom|acc) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) while SAY/TELL-ing (nom) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) he/she/it-is-being-REND-ed and he/she/it-will-be-POUR-ed-OUT the (nom) ??? (nom|voc) the (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat)
3Krl:13:3 3Krl_13:3_1 3Krl_13:3_2 3Krl_13:3_3 3Krl_13:3_4 3Krl_13:3_5 3Krl_13:3_6 3Krl_13:3_7 3Krl_13:3_8 3Krl_13:3_9 3Krl_13:3_10 3Krl_13:3_11 3Krl_13:3_12 3Krl_13:3_13 3Krl_13:3_14 3Krl_13:3_15 3Krl_13:3_16 3Krl_13:3_17 3Krl_13:3_18 3Krl_13:3_19 3Krl_13:3_20 3Krl_13:3_21 3Krl_13:3_22 3Krl_13:3_23 3Krl_13:3_24 3Krl_13:3_25 3Krl_13:3_26
3Krl:13:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:13:4 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς Ιεροβοαμ τῶν λόγων τοῦ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ τοῦ ἐπικαλεσαμένου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἐν Βαιθηλ, καὶ ἐξέτεινεν ὁ βασιλεὺς τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου λέγων Συλλάβετε αὐτόν· καὶ ἰδοὺ ἐξηράνθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ, ἣν ἐξέτεινεν ἐπ’ αὐτόν, καὶ οὐκ ἠδυνήθη ἐπιστρέψαι αὐτὴν πρὸς ἑαυτόν,
3Krl:13:4 And it came to pass when king Jeroboam heard the words of the man of God who called on the altar that was in Baethel, that the king stretched forth his hand from the altar, saying, Take hold of him. And, behold, his hand, which he stretched forth against him, withered, and he could not draw it back to himself. (1 Kings 13:4 Brenton)
3Krl:13:4 Kiedy król Jeroboam usłyszał słowo męża Bożego, które wypowiedział do ołtarza w Betel, natychmiast wyciągnął znad ołtarza rękę, wołając: «Schwytajcie go!» A wtedy uschła mu ręka, którą wyciągnął ku niemu, i nie mógł jej cofnąć ku sobie. (1 Krl 13:4 BT_4)
3Krl:13:4 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν βασιλεὺς Ιεροβοαμ τῶν λόγων τοῦ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ τοῦ ἐπικαλεσαμένου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἐν Βαιθηλ, καὶ ἐξέτεινεν βασιλεὺς τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου λέγων Συλλάβετε αὐτόν· καὶ ἰδοὺ ἐξηράνθη χεὶρ αὐτοῦ, ἣν ἐξέτεινεν ἐπ’ αὐτόν, καὶ οὐκ ἠδυνήθη ἐπιστρέψαι αὐτὴν πρὸς ἑαυτόν,
3Krl:13:4 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐν   καί ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
3Krl:13:4 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By słyszeć Król Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ludzki Bóg  By odwiedzać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By rozszerzać się Król Ręka On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. By mówić/opowiadaj Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By wysuszać suchy, wysychany Ręka On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By rozszerzać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By odwracać się dookoła On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Samo /nasz /twój /siebie
3Krl:13:4 kai\ e)ge/neto O(s E)/kousen o( basileu\s *ieroboam tO=n lo/gOn tou= a)nTrO/pou tou= Teou= tou= e)pikalesame/nou e)pi\ to\ TusiastE/rion to\ e)n *baiTEl, kai\ e)Xe/teinen o( basileu\s tE\n CHei=ra au)tou= a)po\ tou= TusiastEri/ou le/gOn *sulla/bete au)to/n· kai\ i)dou\ e)XEra/nTE E( CHei\r au)tou=, E(\n e)Xe/teinen e)p’ au)to/n, kai\ ou)k E)dunE/TE e)pistre/PSai au)tE\n pro\s e(auto/n,
3Krl:13:4 kai egeneto hOs Ekusen ho basileus ieroboam tOn logOn tu anTrOpu tu Teu tu epikalesamenu epi to TysiastErion to en baiTEl, kai eXeteinen ho basileus tEn CHeira autu apo tu TysiastEriu legOn syllabete auton· kai idu eXEranTE hE CHeir autu, hEn eXeteinen ep’ auton, kai uk EdynETE epistrePSai autEn pros heauton,
3Krl:13:4 C VBI_AMI3S C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_NSM RA_GPM N2_GPM RA_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM RA_GSM VA_AMPGSM P RA_ASN N2N_ASN RA_ASN P N_DSM C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASF N3_ASF RD_GSM P RA_GSN N2N_GSN V1_PAPNSM VB_AAD2P RD_ASM C I VCI_API3S RA_NSF N3_NSF RD_GSM RR_ASF VAI_AAI3S P RD_ASM C D VCI_API3S VA_AAN RD_ASF P RD_ASM
3Krl:13:4 and also, even, namely to become become, happen as/like to hear the king ć the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the human the god [see theology] the to call upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to extend the king the hand he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. to say/tell to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture he/she/it/same and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to wither dry, parched the hand he/she/it/same who/whom/which to extend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to able to turn around he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) self /our-/your-/themselves
3Krl:13:4 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-HEAR-ed the (nom) king (nom)   the (gen) words (gen) the (gen) human (gen) the (gen) god (gen) the (gen) upon being-CALL-ed-UPON (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) the (nom|acc) in/among/by (+dat)   and he/she/it-was-EXTEND-ing, he/she/it-EXTEND-ed the (nom) king (nom) the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) away from (+gen) the (gen) sanctuary (gen) while SAY/TELL-ing (nom) do-SEIZING-you(pl)! him/it/same (acc) and be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-was-WITHER-ed the (nom) hand (nom|voc) him/it/same (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-was-EXTEND-ing, he/she/it-EXTEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and not he/she/it-was-ABLE-ed to-TURN-AROUND, be-you(sg)-TURN-ed-AROUND!, he/she/it-happens-to-TURN-AROUND (opt) her/it/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) self (acc)
3Krl:13:4 3Krl_13:4_1 3Krl_13:4_2 3Krl_13:4_3 3Krl_13:4_4 3Krl_13:4_5 3Krl_13:4_6 3Krl_13:4_7 3Krl_13:4_8 3Krl_13:4_9 3Krl_13:4_10 3Krl_13:4_11 3Krl_13:4_12 3Krl_13:4_13 3Krl_13:4_14 3Krl_13:4_15 3Krl_13:4_16 3Krl_13:4_17 3Krl_13:4_18 3Krl_13:4_19 3Krl_13:4_20 3Krl_13:4_21 3Krl_13:4_22 3Krl_13:4_23 3Krl_13:4_24 3Krl_13:4_25 3Krl_13:4_26 3Krl_13:4_27 3Krl_13:4_28 3Krl_13:4_29 3Krl_13:4_30 3Krl_13:4_31 3Krl_13:4_32 3Krl_13:4_33 3Krl_13:4_34 3Krl_13:4_35 3Krl_13:4_36 3Krl_13:4_37 3Krl_13:4_38 3Krl_13:4_39 3Krl_13:4_40 3Krl_13:4_41 3Krl_13:4_42 3Krl_13:4_43 3Krl_13:4_44 3Krl_13:4_45 3Krl_13:4_46 3Krl_13:4_47 3Krl_13:4_48 3Krl_13:4_49 3Krl_13:4_50 3Krl_13:4_51
3Krl:13:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:13:5 καὶ τὸ θυσιαστήριον ἐρράγη, καὶ ἐξεχύθη ἡ πιότης ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου κατὰ τὸ τέρας, ὃ ἔδωκεν ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἐν λόγῳ κυρίου.
3Krl:13:5 And the altar was rent, and the fatness was poured out from the altar, according to the sign which the man of God gave by the word of the Lord. (1 Kings 13:5 Brenton)
3Krl:13:5 Ołtarz zaś rozpadł się, a popiół z ołtarza rozsypał się stosownie do cudownego znaku danego przez męża Bożego z nakazu Pańskiego. (1 Krl 13:5 BT_4)
3Krl:13:5 καὶ τὸ θυσιαστήριον ἐρράγη, καὶ ἐξεχύθη πιότης ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου κατὰ τὸ τέρας, ἔδωκεν ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἐν λόγῳ κυρίου.
3Krl:13:5 καί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ῥήγνυμι/ῥήσσω[1] (ath. ρηγνυ-/ρησσ-, ρηξ-, ρηξ-, ερρηγ·[κ]-/ερρωγ·[κ]-, -, ραγ·[θ]-) καί ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ὁ ἡ τό πιότη[τ]ς, -ητος, ἡ ἀπό ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό κατά ὁ ἡ τό τέρα[τ]ς, -ατος, τό ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
3Krl:13:5 I też, nawet, mianowicie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. By drzeć się I też, nawet, mianowicie By wylewać się ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Cud ??????? [Leksykon][zginaj][blisko]Rzeczownik (3. Decl.) ????[?]?, -????, ?? ?????·?? (neu) informacji pl zwierzęcia potwora Epicr.3.13; używany przez Cyceron cezara, Att.8.9.4. zwierząt (informacja) Kto/, który/, który By dawać Ludzki Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
3Krl:13:5 kai\ to\ TusiastE/rion e)rra/gE, kai\ e)XeCHu/TE E( pio/tEs a)po\ tou= TusiastEri/ou kata\ to\ te/ras, o(\ e)/dOken o( a)/nTrOpos tou= Teou= e)n lo/gO| kuri/ou.
3Krl:13:5 kai to TysiastErion erragE, kai eXeCHyTE hE piotEs apo tu TysiastEriu kata to teras, ho edOken ho anTrOpos tu Teu en logO kyriu.
3Krl:13:5 C RA_NSN N2N_NSN VDI_API3S C VCI_API3S RA_NSF N3H_NSF P RA_GSN N2N_GSN P RA_ASN N3T_ASN RR_ASN VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM P N2_DSM N2_GSM
3Krl:13:5 and also, even, namely the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. to rend and also, even, namely to pour out the ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen) who/whom/which to give the human the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
3Krl:13:5 and the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) he/she/it-was-REND-ed and he/she/it-was-POUR-ed-OUT the (nom) ??? (nom|voc) away from (+gen) the (gen) sanctuary (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) wonder (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-GIVE-ed the (nom) human (nom) the (gen) god (gen) in/among/by (+dat) word (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
3Krl:13:5 3Krl_13:5_1 3Krl_13:5_2 3Krl_13:5_3 3Krl_13:5_4 3Krl_13:5_5 3Krl_13:5_6 3Krl_13:5_7 3Krl_13:5_8 3Krl_13:5_9 3Krl_13:5_10 3Krl_13:5_11 3Krl_13:5_12 3Krl_13:5_13 3Krl_13:5_14 3Krl_13:5_15 3Krl_13:5_16 3Krl_13:5_17 3Krl_13:5_18 3Krl_13:5_19 3Krl_13:5_20 3Krl_13:5_21 3Krl_13:5_22 3Krl_13:5_23
3Krl:13:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:13:6 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς Ιεροβοαμ τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ θεοῦ Δεήθητι τοῦ προσώπου κυρίου τοῦ θεοῦ σου, καὶ ἐπιστρεψάτω ἡ χείρ μου πρός με. καὶ ἐδεήθη ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ τοῦ προσώπου κυρίου, καὶ ἐπέστρεψεν τὴν χεῖρα τοῦ βασιλέως πρὸς αὐτόν, καὶ ἐγένετο καθὼς τὸ πρότερον.
3Krl:13:6 And king Jeroboam said to the man of God, Intreat the Lord thy God, and let my hand be restored to me. And the man of God intreated the Lord, and he restored the king's hand to him, and it became as before. (1 Kings 13:6 Brenton)
3Krl:13:6 Wobec tego król zwrócił się do męża Bożego, mówiąc: «Przejednajże oblicze Pana, twego Boga, i pomódl się za mnie, abym odzyskał władzę w swojej ręce!» Wtedy mąż Boży przejednał oblicze Pana i wnet król odzyskał władzę w swojej ręce i znowu stała się taką, jak poprzednio. (1 Krl 13:6 BT_4)
3Krl:13:6 καὶ εἶπεν βασιλεὺς Ιεροβοαμ τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ θεοῦ Δεήθητι τοῦ προσώπου κυρίου τοῦ θεοῦ σου, καὶ ἐπιστρεψάτω χείρ μου πρός με. καὶ ἐδεήθη ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ τοῦ προσώπου κυρίου, καὶ ἐπέστρεψεν τὴν χεῖρα τοῦ βασιλέως πρὸς αὐτόν, καὶ ἐγένετο καθὼς τὸ πρότερον.
3Krl:13:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καθ·ώς ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος)
3Krl:13:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Ludzki Bóg  By potrzebować/wymagać Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Ręka Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie By potrzebować/wymagać Ludzki Bóg  Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Ręka Król Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Wcześniej
3Krl:13:6 kai\ ei)=pen o( basileu\s *ieroboam tO=| a)nTrO/pO| tou= Teou= *deE/TEti tou= prosO/pou kuri/ou tou= Teou= sou, kai\ e)pistrePSa/tO E( CHei/r mou pro/s me. kai\ e)deE/TE o( a)/nTrOpos tou= Teou= tou= prosO/pou kuri/ou, kai\ e)pe/strePSen tE\n CHei=ra tou= basile/Os pro\s au)to/n, kai\ e)ge/neto kaTO\s to\ pro/teron.
3Krl:13:6 kai eipen ho basileus ieroboam tO anTrOpO tu Teu deETEti tu prosOpu kyriu tu Teu su, kai epistrePSatO hE CHeir mu pros me. kai edeETE ho anTrOpos tu Teu tu prosOpu kyriu, kai epestrePSen tEn CHeira tu basileOs pros auton, kai egeneto kaTOs to proteron.
3Krl:13:6 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_NSM RA_DSM N2_DSM RA_GSM N2_GSM VC_APD2S RA_GSN N2N_GSN N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS C VA_AAD3S RA_NSF N3_NSF RP_GS P RP_AS C VCI_API3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM RA_GSN N2N_GSN N2_GSM C VAI_AAI3S RA_ASF N3_ASF RA_GSM N3V_GSM P RD_ASM C VBI_AMI3S D RA_ASN D
3Krl:13:6 and also, even, namely to say/tell the king ć the human the god [see theology] to need/require the face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) and also, even, namely to turn around the hand I toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely to need/require the human the god [see theology] the face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to turn around the hand the king toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to become become, happen as accordingly [according to how/in accordance with how] the earlier
3Krl:13:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom)   the (dat) human (dat) the (gen) god (gen) be-you(sg)-NEED/REQUIRE-ed! the (gen) face (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and let-him/her/it-TURN-AROUND! the (nom) hand (nom|voc) me (gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) and he/she/it-was-NEED/REQUIRE-ed the (nom) human (nom) the (gen) god (gen) the (gen) face (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-TURN-ed-AROUND the (acc) hand (acc) the (gen) king (gen) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-was-BECOME-ed as accordingly the (nom|acc) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc)
3Krl:13:6 3Krl_13:6_1 3Krl_13:6_2 3Krl_13:6_3 3Krl_13:6_4 3Krl_13:6_5 3Krl_13:6_6 3Krl_13:6_7 3Krl_13:6_8 3Krl_13:6_9 3Krl_13:6_10 3Krl_13:6_11 3Krl_13:6_12 3Krl_13:6_13 3Krl_13:6_14 3Krl_13:6_15 3Krl_13:6_16 3Krl_13:6_17 3Krl_13:6_18 3Krl_13:6_19 3Krl_13:6_20 3Krl_13:6_21 3Krl_13:6_22 3Krl_13:6_23 3Krl_13:6_24 3Krl_13:6_25 3Krl_13:6_26 3Krl_13:6_27 3Krl_13:6_28 3Krl_13:6_29 3Krl_13:6_30 3Krl_13:6_31 3Krl_13:6_32 3Krl_13:6_33 3Krl_13:6_34 3Krl_13:6_35 3Krl_13:6_36 3Krl_13:6_37 3Krl_13:6_38 3Krl_13:6_39 3Krl_13:6_40 3Krl_13:6_41 3Krl_13:6_42 3Krl_13:6_43 3Krl_13:6_44 3Krl_13:6_45
3Krl:13:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:13:7 καὶ ἐλάλησεν ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν ἄνθρωπον τοῦ θεοῦ Εἴσελθε μετ’ ἐμοῦ εἰς οἶκον καὶ ἀρίστησον, καὶ δώσω σοι δόμα.
3Krl:13:7 And the king said to the man of God, Enter with me into the house, and dine, and I will give thee a gift. (1 Kings 13:7 Brenton)
3Krl:13:7 Następnie król przemówił do męża Bożego: «Przyjdź ze mną do domu i pożyw się, to ci złożę dar». (1 Krl 13:7 BT_4)
3Krl:13:7 καὶ ἐλάλησεν βασιλεὺς πρὸς τὸν ἄνθρωπον τοῦ θεοῦ Εἴσελθε μετ’ ἐμοῦ εἰς οἶκον καὶ ἀρίστησον, καὶ δώσω σοι δόμα.
3Krl:13:7 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πρός ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί ἀριστάω (αριστ(α)-, -, αριστη·σ-, -, -, -) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον)
3Krl:13:7 I też, nawet, mianowicie By mówić Król Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzki Bóg  By wchodzić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Do (+przyspieszenie) Dom I też, nawet, mianowicie By jeść obiad I też, nawet, mianowicie By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dar
3Krl:13:7 kai\ e)la/lEsen o( basileu\s pro\s to\n a)/nTrOpon tou= Teou= *ei)/selTe met’ e)mou= ei)s oi)=kon kai\ a)ri/stEson, kai\ dO/sO soi do/ma.
3Krl:13:7 kai elalEsen ho basileus pros ton anTrOpon tu Teu eiselTe met’ emu eis oikon kai aristEson, kai dOsO soi doma.
3Krl:13:7 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM VB_AAD2S P RP_GS P N2_ASM C VA_AAD2S C VF_FAI1S RP_DS N3M_ASN
3Krl:13:7 and also, even, namely to speak the king toward (+acc,+gen,+dat) the human the god [see theology] to enter after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine into (+acc) house and also, even, namely to dine and also, even, namely to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub gift
3Krl:13:7 and he/she/it-SPEAK-ed the (nom) king (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) human (acc) the (gen) god (gen) do-ENTER-you(sg)! after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) into (+acc) house (acc) and do-DINE-you(sg)! and I-will-GIVE, I-should-GIVE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) gift (nom|acc|voc)
3Krl:13:7 3Krl_13:7_1 3Krl_13:7_2 3Krl_13:7_3 3Krl_13:7_4 3Krl_13:7_5 3Krl_13:7_6 3Krl_13:7_7 3Krl_13:7_8 3Krl_13:7_9 3Krl_13:7_10 3Krl_13:7_11 3Krl_13:7_12 3Krl_13:7_13 3Krl_13:7_14 3Krl_13:7_15 3Krl_13:7_16 3Krl_13:7_17 3Krl_13:7_18 3Krl_13:7_19 3Krl_13:7_20
3Krl:13:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:13:8 καὶ εἶπεν ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ πρὸς τὸν βασιλέα Ἐάν μοι δῷς τὸ ἥμισυ τοῦ οἴκου σου, οὐκ εἰσελεύσομαι μετὰ σοῦ οὐδὲ μὴ φάγω ἄρτον οὐδὲ μὴ πίω ὕδωρ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.
3Krl:13:8 And the man of God said to the king, If thou shouldest give me the half of thine house, I would not go in with thee, neither will I eat bread, neither will I drink water in this place; for thus the Lord charged me by his word, saying, (1 Kings 13:8 Brenton)
3Krl:13:8 Na to mąż Boży odrzekł królowi: «Choćbyś mi dał pół twego domu, nie pójdę z tobą i nie będę jadł chleba ani też pił wody w tym miejscu, (1 Krl 13:8 BT_4)
3Krl:13:8 καὶ εἶπεν ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ πρὸς τὸν βασιλέα Ἐάν μοι δῷς τὸ ἥμισυ τοῦ οἴκου σου, οὐκ εἰσελεύσομαι μετὰ σοῦ οὐδὲ μὴ φάγω ἄρτον οὐδὲ μὴ πίω ὕδωρ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.
3Krl:13:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐδέ (οὐ δέ) μή ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄρτος, -ου, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) μή πίων -ον [LXX], gen. sg. -ονος; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
3Krl:13:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ludzki Bóg  Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Ja By dawać Pół Dom; by mieszkać Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By wchodzić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie Tłusty; by pić Woda W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
3Krl:13:8 kai\ ei)=pen o( a)/nTrOpos tou= Teou= pro\s to\n basile/a *)ea/n moi dO=|s to\ E(/misu tou= oi)/kou sou, ou)k ei)seleu/somai meta\ sou= ou)de\ mE\ fa/gO a)/rton ou)de\ mE\ pi/O u(/dOr e)n tO=| to/pO| tou/tO|.
3Krl:13:8 kai eipen ho anTrOpos tu Teu pros ton basilea ean moi dOs to hEmisy tu oiku su, uk eiseleusomai meta su ude mE fagO arton ude mE piO hydOr en tO topO tutO.
3Krl:13:8 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM P RA_ASM N3V_ASM C RP_DS VO_AAS2S RA_ASN A3U_ASN RA_GSM N2_GSM RP_GS D VF_FMI1S P RP_GS C D VB_AAS1S N2_ASM C D VB_AAS1S N3_ASN P RA_DSM N2_DSM RD_DSM
3Krl:13:8 and also, even, namely to say/tell the human the god [see theology] toward (+acc,+gen,+dat) the king if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] I to give the half the house; to dwell you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to enter after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to eat bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not fat; to drink water in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
3Krl:13:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) human (nom) the (gen) god (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) if-ever me (dat) you(sg)-should-GIVE the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not I-will-be-ENTER-ed after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) neither/nor not I-will-EAT, I-should-EAT bread (acc) neither/nor not fat ([Adj] acc, nom|acc|voc); I-will-DRINK, I-should-DRINK water (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) this (dat)
3Krl:13:8 3Krl_13:8_1 3Krl_13:8_2 3Krl_13:8_3 3Krl_13:8_4 3Krl_13:8_5 3Krl_13:8_6 3Krl_13:8_7 3Krl_13:8_8 3Krl_13:8_9 3Krl_13:8_10 3Krl_13:8_11 3Krl_13:8_12 3Krl_13:8_13 3Krl_13:8_14 3Krl_13:8_15 3Krl_13:8_16 3Krl_13:8_17 3Krl_13:8_18 3Krl_13:8_19 3Krl_13:8_20 3Krl_13:8_21 3Krl_13:8_22 3Krl_13:8_23 3Krl_13:8_24 3Krl_13:8_25 3Krl_13:8_26 3Krl_13:8_27 3Krl_13:8_28 3Krl_13:8_29 3Krl_13:8_30 3Krl_13:8_31 3Krl_13:8_32 3Krl_13:8_33
3Krl:13:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:13:9 ὅτι οὕτως ἐνετείλατό μοι ἐν λόγῳ κύριος λέγων Μὴ φάγῃς ἄρτον καὶ μὴ πίῃς ὕδωρ καὶ μὴ ἐπιστρέψῃς ἐν τῇ ὁδῷ, ᾗ ἐπορεύθης ἐν αὐτῇ.
3Krl:13:9 Eat no bread, and drink no water, and return not by the way by which thou camest. (1 Kings 13:9 Brenton)
3Krl:13:9 bo tak mi nakazało słowo Pańskie: "Nie będziesz jadł chleba ani też pił wody oraz nie powrócisz tą drogą, którąś przyszedł"». (1 Krl 13:9 BT_4)
3Krl:13:9 ὅτι οὕτως ἐνετείλατό μοι ἐν λόγῳ κύριος λέγων Μὴ φάγῃς ἄρτον καὶ μὴ πίῃς ὕδωρ καὶ μὴ ἐπιστρέψῃς ἐν τῇ ὁδῷ, ἐπορεύθης ἐν αὐτῇ.
3Krl:13:9 ὅτι οὕτως/οὕτω ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μή ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄρτος, -ου, ὁ καί μή πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό καί μή ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὅς ἥ ὅ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:13:9 Ponieważ/tamto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By zalecać rozkaz Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj Nie By jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie Nie By pić Woda I też, nawet, mianowicie Nie By odwracać się dookoła W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Kto/, który/, który By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
3Krl:13:9 o(/ti ou(/tOs e)netei/lato/ moi e)n lo/gO| ku/rios le/gOn *mE\ fa/gE|s a)/rton kai\ mE\ pi/E|s u(/dOr kai\ mE\ e)pistre/PSE|s e)n tE=| o(dO=|, E(=| e)poreu/TEs e)n au)tE=|.
3Krl:13:9 hoti hutOs eneteilato moi en logO kyrios legOn mE fagEs arton kai mE piEs hydOr kai mE epistrePSEs en tE hodO, hE eporeuTEs en autE.
3Krl:13:9 C D VAI_AMI3S RP_DS P N2_DSM N2_NSM V1_PAPNSM D VB_AAS2S N2_ASM C D VB_AAS2S N3_ASN C D VA_AAS2S P RA_DSF N2_DSF RR_DSF VCI_API2S P RD_DSF
3Krl:13:9 because/that thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to enjoin command I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell not to eat bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely not to drink water and also, even, namely not to turn around in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road who/whom/which to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
3Krl:13:9 because/that thusly/like this he/she/it-was-ENJOIN-ed me (dat) in/among/by (+dat) word (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) while SAY/TELL-ing (nom) not you(sg)-should-EAT bread (acc) and not you(sg)-should-DRINK water (nom|acc|voc) and not you(sg)-should-TURN-AROUND in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) who/whom/which (dat) you(sg)-were-GO-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
3Krl:13:9 3Krl_13:9_1 3Krl_13:9_2 3Krl_13:9_3 3Krl_13:9_4 3Krl_13:9_5 3Krl_13:9_6 3Krl_13:9_7 3Krl_13:9_8 3Krl_13:9_9 3Krl_13:9_10 3Krl_13:9_11 3Krl_13:9_12 3Krl_13:9_13 3Krl_13:9_14 3Krl_13:9_15 3Krl_13:9_16 3Krl_13:9_17 3Krl_13:9_18 3Krl_13:9_19 3Krl_13:9_20 3Krl_13:9_21 3Krl_13:9_22 3Krl_13:9_23 3Krl_13:9_24 3Krl_13:9_25
3Krl:13:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:13:10 καὶ ἀπῆλθεν ἐν ὁδῷ ἄλλῃ καὶ οὐκ ἀνέστρεψεν ἐν τῇ ὁδῷ, ᾗ ἦλθεν ἐν αὐτῇ εἰς Βαιθηλ.
3Krl:13:10 So he departed by another way, and returned not by the way by which he came to Baethel. (1 Kings 13:10 Brenton)
3Krl:13:10 Poszedł więc inną drogą, nie wracając tą drogą, którą przyszedł do Betel. (1 Krl 13:10 BT_4)
3Krl:13:10 καὶ ἀπῆλθεν ἐν ὁδῷ ἄλλῃ καὶ οὐκ ἀνέστρεψεν ἐν τῇ ὁδῷ, ἦλθεν ἐν αὐτῇ εἰς Βαιθηλ.
3Krl:13:10 καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος); ἅλλομαι (αλλ-, αλ(ε)·[σ]-, αλ·[σ]-, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὅς ἥ ὅ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]  
3Krl:13:10 I też, nawet, mianowicie By odchodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Inny; by skakać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Kto/, który/, który By przychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie)
3Krl:13:10 kai\ a)pE=lTen e)n o(dO=| a)/llE| kai\ ou)k a)ne/strePSen e)n tE=| o(dO=|, E(=| E)=lTen e)n au)tE=| ei)s *baiTEl.
3Krl:13:10 kai apElTen en hodO allE kai uk anestrePSen en tE hodO, hE ElTen en autE eis baiTEl.
3Krl:13:10 C VBI_AAI3S P N2_DSF RD_DSF C D VAI_AAI3S P RA_DSF N2_DSF RR_DSF VBI_AAI3S P RD_DSF P N_ASM
3Krl:13:10 and also, even, namely to depart in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road other; to leap and also, even, namely οὐχ before rough breathing to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road who/whom/which to come in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same into (+acc) ć
3Krl:13:10 and he/she/it-DEPART-ed in/among/by (+dat) way/road (dat) other (dat); you(sg)-are-being-LEAP-ed, you(sg)-should-be-being-LEAP-ed and not he/she/it-UPSET-ed in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-COME-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) into (+acc)  
3Krl:13:10 3Krl_13:10_1 3Krl_13:10_2 3Krl_13:10_3 3Krl_13:10_4 3Krl_13:10_5 3Krl_13:10_6 3Krl_13:10_7 3Krl_13:10_8 3Krl_13:10_9 3Krl_13:10_10 3Krl_13:10_11 3Krl_13:10_12 3Krl_13:10_13 3Krl_13:10_14 3Krl_13:10_15 3Krl_13:10_16 3Krl_13:10_17
3Krl:13:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:13:11 καὶ προφήτης εἷς πρεσβύτης κατῴκει ἐν Βαιθηλ, καὶ ἔρχονται οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ διηγήσαντο αὐτῷ ἅπαντα τὰ ἔργα, ἃ ἐποίησεν ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐν Βαιθηλ, καὶ τοὺς λόγους, οὓς ἐλάλησεν τῷ βασιλεῖ· καὶ ἐπέστρεψαν τὸ πρόσωπον τοῦ πατρὸς αὐτῶν.
3Krl:13:11 And there dwelt an old prophet in Baethel; and his sons came and told him all the works that the man of God did on that day in Baethel, and the words which he spoke to the king: and they turned the face of their father. (1 Kings 13:11 Brenton)
3Krl:13:11 Był zaś pewien stary prorok, mieszkający w Betel. Otóż jego synowie przyszli i opowiedzieli mu wszystko o czynie, jakiego w owym dniu dokonał mąż Boży w Betel, oraz powtórzyli swemu ojcu te słowa, które wypowiedział do króla. (1 Krl 13:11 BT_4)
3Krl:13:11 Καὶ προφήτης εἷς πρεσβύτης κατῴκει ἐν Βαιθηλ, καὶ ἔρχονται οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ διηγήσαντο αὐτῷ ἅπαντα τὰ ἔργα, ἐποίησεν ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐν Βαιθηλ, καὶ τοὺς λόγους, οὓς ἐλάλησεν τῷ βασιλεῖ· καὶ ἐπέστρεψαν τὸ πρόσωπον τοῦ πατρὸς αὐτῶν.
3Krl:13:11 καί προφήτης, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός πρεσβύτης, -ου, ὁ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν   καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος; ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἐν   καί ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:13:11 I też, nawet, mianowicie Prorok Jeden Stary/postarzał człowiek By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By przychodzić Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do exposit On/ona/to/to samo Każdy; by spotykać Praca Kto/, który/, który By czynić/rób Ludzki Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który By mówić Król I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Twarz Ojciec On/ona/to/to samo
3Krl:13:11 *kai\ profE/tEs ei(=s presbu/tEs katO/|kei e)n *baiTEl, kai\ e)/rCHontai oi( ui(oi\ au)tou= kai\ diEgE/santo au)tO=| a(/panta ta\ e)/rga, a(/ e)poi/Esen o( a)/nTrOpos tou= Teou= e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| e)n *baiTEl, kai\ tou\s lo/gous, ou(\s e)la/lEsen tO=| basilei=· kai\ e)pe/strePSan to\ pro/sOpon tou= patro\s au)tO=n.
3Krl:13:11 kai profEtEs heis presbytEs katOkei en baiTEl, kai erCHontai hoi hyioi autu kai diEgEsanto autO hapanta ta erga, ha epoiEsen ho anTrOpos tu Teu en tE hEmera ekeinE en baiTEl, kai tus logus, hus elalEsen tO basilei· kai epestrePSan to prosOpon tu patros autOn.
3Krl:13:11 C N1M_NSM A3_NSM N1M_NSM V2I_IAI3S P N_DSM C V1_PMI3P RA_NPM N2_NPM RD_GSM C VAI_AMI3P RD_DSM A3_APN RA_APN N2N_APN RR_APN VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF P N_DSM C RA_APM N2_APM RR_APM VAI_AAI3S RA_DSM N3V_DSM C VAI_AAI3P RA_ASN N2N_ASN RA_GSM N3_GSM RD_GPM
3Krl:13:11 and also, even, namely prophet one old/aged man to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to come the son he/she/it/same and also, even, namely to exposit he/she/it/same every; to encounter the work who/whom/which to do/make the human the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which to speak the king and also, even, namely to turn around the face the father he/she/it/same
3Krl:13:11 and prophet (nom) one (nom) old/aged man (nom) he/she/it-was-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN in/among/by (+dat)   and they-are-being-COME-ed the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) and they-were-EXPOSIT-ed him/it/same (dat) all (nom|acc|voc), every (acc); be-you(sg)-ENCOUNTER-ing! the (nom|acc) works (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom) human (nom) the (gen) god (gen) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) in/among/by (+dat)   and the (acc) words (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-SPEAK-ed the (dat) king (dat) and they-TURN-ed-AROUND the (nom|acc) face (nom|acc|voc) the (gen) father (gen) them/same (gen)
3Krl:13:11 3Krl_13:11_1 3Krl_13:11_2 3Krl_13:11_3 3Krl_13:11_4 3Krl_13:11_5 3Krl_13:11_6 3Krl_13:11_7 3Krl_13:11_8 3Krl_13:11_9 3Krl_13:11_10 3Krl_13:11_11 3Krl_13:11_12 3Krl_13:11_13 3Krl_13:11_14 3Krl_13:11_15 3Krl_13:11_16 3Krl_13:11_17 3Krl_13:11_18 3Krl_13:11_19 3Krl_13:11_20 3Krl_13:11_21 3Krl_13:11_22 3Krl_13:11_23 3Krl_13:11_24 3Krl_13:11_25 3Krl_13:11_26 3Krl_13:11_27 3Krl_13:11_28 3Krl_13:11_29 3Krl_13:11_30 3Krl_13:11_31 3Krl_13:11_32 3Krl_13:11_33 3Krl_13:11_34 3Krl_13:11_35 3Krl_13:11_36 3Krl_13:11_37 3Krl_13:11_38 3Krl_13:11_39 3Krl_13:11_40 3Krl_13:11_41 3Krl_13:11_42 3Krl_13:11_43 3Krl_13:11_44
3Krl:13:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:13:12 καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτοὺς ὁ πατὴρ αὐτῶν λέγων Ποίᾳ ὁδῷ πεπόρευται; καὶ δεικνύουσιν αὐτῷ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὴν ὁδὸν, ἐν ᾗ ἀνῆλθεν ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ὁ ἐλθὼν ἐξ Ιουδα.
3Krl:13:12 And their father spoke to them, saying, Which way went he? and his sons shew him the way by which the man of God who came out of Juda went up. (1 Kings 13:12 Brenton)
3Krl:13:12 Wtedy ich ojciec rzekł do nich: «Którą drogą poszedł?» Synowie jego wskazali mu drogę, którą udał się mąż Boży, przybyły z Judy. (1 Krl 13:12 BT_4)
3Krl:13:12 καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτοὺς πατὴρ αὐτῶν λέγων Ποίᾳ ὁδῷ πεπόρευται; καὶ δεικνύουσιν αὐτῷ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὴν ὁδὸν, ἐν ἀνῆλθεν ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἐλθὼν ἐξ Ιουδα.
3Krl:13:12 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὁδός, -οῦ, ἡ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἐν ὅς ἥ ὅ ἀν·έρχομαι (-, -, 2nd αν+ελθ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
3Krl:13:12 I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Ojciec On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Drogi {Sposobu}/droga By iść I też, nawet, mianowicie By być widocznym On/ona/to/to samo Syn On/ona/to/to samo Drogi {Sposobu}/droga W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Do ??? Ludzki Bóg  By przychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Judasz/Juda
3Krl:13:12 kai\ e)la/lEsen pro\s au)tou\s o( patE\r au)tO=n le/gOn *poi/a| o(dO=| pepo/reutai; kai\ deiknu/ousin au)tO=| oi( ui(oi\ au)tou= tE\n o(do\n, e)n E(=| a)nE=lTen o( a)/nTrOpos tou= Teou= o( e)lTO\n e)X *iouda.
3Krl:13:12 kai elalEsen pros autus ho patEr autOn legOn poia hodO peporeutai; kai deiknyusin autO hoi hyioi autu tEn hodon, en hE anElTen ho anTrOpos tu Teu ho elTOn eX iuda.
3Krl:13:12 C VAI_AAI3S P RD_APM RA_NSM N3_NSM RD_GPM V1_PAPNSM A1A_DSF N2_DSF VM_XMI3S C V1_PAI3P RD_DSM RA_NPM N2_NPM RD_GSM RA_ASF N2_ASF P RR_DSF VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM RA_NSM VB_AAPNSM P N_GSM
3Krl:13:12 and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the father he/she/it/same to say/tell ć way/road to go and also, even, namely to show he/she/it/same the son he/she/it/same the way/road in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to ??? the human the god [see theology] the to come out of (+gen) ἐξ before vowels Judas/Judah
3Krl:13:12 and he/she/it-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (nom) father (nom) them/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom)   way/road (dat) he/she/it-has-been-GO-ed and they-are-SHOW-ing, while SHOW-ing (dat) him/it/same (dat) the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) the (acc) way/road (acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-???-ed the (nom) human (nom) the (gen) god (gen) the (nom) upon COME-ing (nom) out of (+gen) Judas/Judah (gen, voc)
3Krl:13:12 3Krl_13:12_1 3Krl_13:12_2 3Krl_13:12_3 3Krl_13:12_4 3Krl_13:12_5 3Krl_13:12_6 3Krl_13:12_7 3Krl_13:12_8 3Krl_13:12_9 3Krl_13:12_10 3Krl_13:12_11 3Krl_13:12_12 3Krl_13:12_13 3Krl_13:12_14 3Krl_13:12_15 3Krl_13:12_16 3Krl_13:12_17 3Krl_13:12_18 3Krl_13:12_19 3Krl_13:12_20 3Krl_13:12_21 3Krl_13:12_22 3Krl_13:12_23 3Krl_13:12_24 3Krl_13:12_25 3Krl_13:12_26 3Krl_13:12_27 3Krl_13:12_28 3Krl_13:12_29 3Krl_13:12_30
3Krl:13:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:13:13 καὶ εἶπεν τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ Ἐπισάξατέ μοι τὸν ὄνον· καὶ ἐπέσαξαν αὐτῷ τὸν ὄνον, καὶ ἐπέβη ἐπ’ αὐτόν.
3Krl:13:13 And he said to his sons, Saddle me the ass: and they saddled him the ass, and he mounted it, (1 Kings 13:13 Brenton)
3Krl:13:13 On zaś rozkazał swoim synom: «Osiodłajcie mi osła!» Więc osiodłali mu osła, a on wsiadł na niego, (1 Krl 13:13 BT_4)
3Krl:13:13 καὶ εἶπεν τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ Ἐπισάξατέ μοι τὸν ὄνον· καὶ ἐπέσαξαν αὐτῷ τὸν ὄνον, καὶ ἐπέβη ἐπ’ αὐτόν.
3Krl:13:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ καί   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ καί ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:13:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Syn On/ona/to/to samo Ja Osła/osioł I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Osła/osioł I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
3Krl:13:13 kai\ ei)=pen toi=s ui(oi=s au)tou= *)episa/Xate/ moi to\n o)/non· kai\ e)pe/saXan au)tO=| to\n o)/non, kai\ e)pe/bE e)p’ au)to/n.
3Krl:13:13 kai eipen tois hyiois autu episaXate moi ton onon· kai epesaXan autO ton onon, kai epebE ep’ auton.
3Krl:13:13 C VBI_AAI3S RA_DPM N2_DPM RD_GSM VA_AAD2P RP_DS RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3P RD_DSM RA_ASM N2_ASM C VZI_AAI3S P RD_ASM
3Krl:13:13 and also, even, namely to say/tell the son he/she/it/same ć I the ass/donkey and also, even, namely ć he/she/it/same the ass/donkey and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
3Krl:13:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) sons (dat) him/it/same (gen)   me (dat) the (acc) ass/donkey (acc) and   him/it/same (dat) the (acc) ass/donkey (acc) and he/she/it-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
3Krl:13:13 3Krl_13:13_1 3Krl_13:13_2 3Krl_13:13_3 3Krl_13:13_4 3Krl_13:13_5 3Krl_13:13_6 3Krl_13:13_7 3Krl_13:13_8 3Krl_13:13_9 3Krl_13:13_10 3Krl_13:13_11 3Krl_13:13_12 3Krl_13:13_13 3Krl_13:13_14 3Krl_13:13_15 3Krl_13:13_16 3Krl_13:13_17 3Krl_13:13_18
3Krl:13:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:13:14 καὶ ἐπορεύθη κατόπισθεν τοῦ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ καὶ εὗρεν αὐτὸν καθήμενον ὑπὸ δρῦν καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἰ σὺ εἶ ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ὁ ἐληλυθὼς ἐξ Ιουδα; καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἐγώ.
3Krl:13:14 and went after the man of God, and found him sitting under an oak: and he said to him, Art thou the man of God that came out of Juda? And he said to him, I am. (1 Kings 13:14 Brenton)
3Krl:13:14 podążając za mężem Bożym. Kiedy znalazł go, siedzącego pod terebintem, przemówił do niego: «Czyś ty jest mężem Bożym, który przyszedł z Judy?» On zaś mu odrzekł: «Ja». (1 Krl 13:14 BT_4)
3Krl:13:14 καὶ ἐπορεύθη κατόπισθεν τοῦ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ καὶ εὗρεν αὐτὸν καθήμενον ὑπὸ δρῦν καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἰ σὺ εἶ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἐληλυθὼς ἐξ Ιουδα; καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἐγώ.
3Krl:13:14 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)   ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ὑπό   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
3Krl:13:14 I też, nawet, mianowicie By iść Ludzki Bóg  I też, nawet, mianowicie By znajdować On/ona/to/to samo By siedzieć Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Jeżeli Ty By iść; by być Ludzki Bóg  By przychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Ja
3Krl:13:14 kai\ e)poreu/TE kato/pisTen tou= a)nTrO/pou tou= Teou= kai\ eu(=ren au)to\n kaTE/menon u(po\ dru=n kai\ ei)=pen au)tO=| *ei) su\ ei)= o( a)/nTrOpos tou= Teou= o( e)lEluTO\s e)X *iouda; kai\ ei)=pen au)tO=| *)egO/.
3Krl:13:14 kai eporeuTE katopisTen tu anTrOpu tu Teu kai heuren auton kaTEmenon hypo dryn kai eipen autO ei sy ei ho anTrOpos tu Teu ho elElyTOs eX iuda; kai eipen autO egO.
3Krl:13:14 C VCI_API3S D RA_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM C VB_AAI3S RD_ASM V5_PMPASM P N3U_ASF C VBI_AAI3S RD_DSM C RP_NS V9_PAI2S RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM RA_NSM VX_XAPNSM P N_GSM C VBI_AAI3S RD_DSM RP_NS
3Krl:13:14 and also, even, namely to go ć the human the god [see theology] and also, even, namely to find he/she/it/same to sit under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing ć and also, even, namely to say/tell he/she/it/same if you to go; to be the human the god [see theology] the to come out of (+gen) ἐξ before vowels Judas/Judah and also, even, namely to say/tell he/she/it/same I
3Krl:13:14 and he/she/it-was-GO-ed   the (gen) human (gen) the (gen) god (gen) and he/she/it-FIND-ed him/it/same (acc) while being-SIT-ed (acc, nom|acc|voc) under (+acc), by (+gen)   and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) if you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are the (nom) human (nom) the (gen) god (gen) the (nom) having COME-ed (nom) out of (+gen) Judas/Judah (gen, voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) I (nom)
3Krl:13:14 3Krl_13:14_1 3Krl_13:14_2 3Krl_13:14_3 3Krl_13:14_4 3Krl_13:14_5 3Krl_13:14_6 3Krl_13:14_7 3Krl_13:14_8 3Krl_13:14_9 3Krl_13:14_10 3Krl_13:14_11 3Krl_13:14_12 3Krl_13:14_13 3Krl_13:14_14 3Krl_13:14_15 3Krl_13:14_16 3Krl_13:14_17 3Krl_13:14_18 3Krl_13:14_19 3Krl_13:14_20 3Krl_13:14_21 3Krl_13:14_22 3Krl_13:14_23 3Krl_13:14_24 3Krl_13:14_25 3Krl_13:14_26 3Krl_13:14_27 3Krl_13:14_28 3Krl_13:14_29 3Krl_13:14_30 3Krl_13:14_31
3Krl:13:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:13:15 καὶ εἶπεν αὐτῷ Δεῦρο μετ’ ἐμοῦ καὶ φάγε ἄρτον.
3Krl:13:15 And he said to him, Come with me, and eat bread. (1 Kings 13:15 Brenton)
3Krl:13:15 Wtedy mu powiedział: «Chodź ze mną do domu, abyś spożył chleb». (1 Krl 13:15 BT_4)
3Krl:13:15 καὶ εἶπεν αὐτῷ Δεῦρο μετ’ ἐμοῦ καὶ φάγε ἄρτον.
3Krl:13:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δεῦρο μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί φάγος, -ου, ὁ; ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄρτος, -ου, ὁ
3Krl:13:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Przychodź!/Tutaj i teraz Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Żarłok; by jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne.
3Krl:13:15 kai\ ei)=pen au)tO=| *deu=ro met’ e)mou= kai\ fa/ge a)/rton.
3Krl:13:15 kai eipen autO deuro met’ emu kai fage arton.
3Krl:13:15 C VBI_AAI3S RD_DSM D P RP_GS C VB_AAD2S N2_ASM
3Krl:13:15 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same come!/here and now after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely glutton; to eat bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory.
3Krl:13:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) come!/here and now after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) and glutton (voc); do-EAT-you(sg)! bread (acc)
3Krl:13:15 3Krl_13:15_1 3Krl_13:15_2 3Krl_13:15_3 3Krl_13:15_4 3Krl_13:15_5 3Krl_13:15_6 3Krl_13:15_7 3Krl_13:15_8 3Krl_13:15_9
3Krl:13:15 x x x x x x x x x
3Krl:13:16 καὶ εἶπεν Οὐ μὴ δύνωμαι τοῦ ἐπιστρέψαι μετὰ σοῦ οὐδὲ μὴ φάγομαι ἄρτον οὐδὲ πίομαι ὕδωρ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ·
3Krl:13:16 And he said, I shall not by any means be able to return with thee, neither will I eat bread, neither will I drink water in this place. (1 Kings 13:16 Brenton)
3Krl:13:16 Ale on odrzekł mu: «Nie mogę wrócić z tobą i iść z tobą ani też nie będę jadł chleba i pił z tobą wody w tej miejscowości, (1 Krl 13:16 BT_4)
3Krl:13:16 καὶ εἶπεν Οὐ μὴ δύνωμαι τοῦ ἐπιστρέψαι μετὰ σοῦ οὐδὲ μὴ φάγομαι ἄρτον οὐδὲ πίομαι ὕδωρ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ·
3Krl:13:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -); δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὁ ἡ τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐδέ (οὐ δέ) μή ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄρτος, -ου, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
3Krl:13:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym Nie By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX.; do zdolnego By odwracać się dookoła Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By pić Woda W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
3Krl:13:16 kai\ ei)=pen *ou) mE\ du/nOmai tou= e)pistre/PSai meta\ sou= ou)de\ mE\ fa/gomai a)/rton ou)de\ pi/omai u(/dOr e)n tO=| to/pO| tou/tO|·
3Krl:13:16 kai eipen u mE dynOmai tu epistrePSai meta su ude mE fagomai arton ude piomai hydOr en tO topO tutO·
3Krl:13:16 C VBI_AAI3S D D V6_PMS1S RA_GSN VA_AAN P RP_GS C D VF_FMI1S N2_ASM C VF_FMI1S N3_NSN P RA_DSM N2_DSM RD_DSM
3Krl:13:16 and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing not to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX.; to able the to turn around after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to eat bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to drink water in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
3Krl:13:16 and he/she/it-SAY/TELL-ed not not I-should-be-being-SET-ed; I-should-be-being-ABLE-ed the (gen) to-TURN-AROUND, be-you(sg)-TURN-ed-AROUND!, he/she/it-happens-to-TURN-AROUND (opt) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) neither/nor not I-will-be-EAT-ed bread (acc) neither/nor I-will-be-DRINK-ed water (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) this (dat)
3Krl:13:16 3Krl_13:16_1 3Krl_13:16_2 3Krl_13:16_3 3Krl_13:16_4 3Krl_13:16_5 3Krl_13:16_6 3Krl_13:16_7 3Krl_13:16_8 3Krl_13:16_9 3Krl_13:16_10 3Krl_13:16_11 3Krl_13:16_12 3Krl_13:16_13 3Krl_13:16_14 3Krl_13:16_15 3Krl_13:16_16 3Krl_13:16_17 3Krl_13:16_18 3Krl_13:16_19 3Krl_13:16_20
3Krl:13:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:13:17 ὅτι οὕτως ἐντέταλταί μοι ἐν λόγῳ κύριος λέγων Μὴ φάγῃς ἄρτον ἐκεῖ καὶ μὴ πίῃς ὕδωρ ἐκεῖ καὶ μὴ ἐπιστρέψῃς ἐν τῇ ὁδῷ, ᾗ ἐπορεύθης ἐν αὐτῇ.
3Krl:13:17 For thus the Lord commanded me by word, saying, Eat not bread there, and drink not water, and return not thither by the way by which thou camest. (1 Kings 13:17 Brenton)
3Krl:13:17 bo Pan powiedział do mnie słowo: "Nie będziesz tam jadł chleba ani pił wody i nie pójdziesz z powrotem tą drogą, którą przyszedłeś"». (1 Krl 13:17 BT_4)
3Krl:13:17 ὅτι οὕτως ἐντέταλταί μοι ἐν λόγῳ κύριος λέγων Μὴ φάγῃς ἄρτον ἐκεῖ καὶ μὴ πίῃς ὕδωρ ἐκεῖ καὶ μὴ ἐπιστρέψῃς ἐν τῇ ὁδῷ, ἐπορεύθης ἐν αὐτῇ.
3Krl:13:17 ὅτι οὕτως/οὕτω ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μή ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄρτος, -ου, ὁ ἐκεῖ καί μή πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐκεῖ καί μή ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὅς ἥ ὅ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:13:17 Ponieważ/tamto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By zalecać rozkaz Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj Nie By jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Tam I też, nawet, mianowicie Nie By pić Woda Tam I też, nawet, mianowicie Nie By odwracać się dookoła W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Kto/, który/, który By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
3Krl:13:17 o(/ti ou(/tOs e)nte/taltai/ moi e)n lo/gO| ku/rios le/gOn *mE\ fa/gE|s a)/rton e)kei= kai\ mE\ pi/E|s u(/dOr e)kei= kai\ mE\ e)pistre/PSE|s e)n tE=| o(dO=|, E(=| e)poreu/TEs e)n au)tE=|.
3Krl:13:17 hoti hutOs entetaltai moi en logO kyrios legOn mE fagEs arton ekei kai mE piEs hydOr ekei kai mE epistrePSEs en tE hodO, hE eporeuTEs en autE.
3Krl:13:17 C D VM_XMI3S RP_DS P N2_DSM N2_NSM V1_PAPNSM D VB_AAS2S N2_ASM D C D VB_AAS2S N3_ASN D C D VA_AAS2S P RA_DSF N2_DSF RR_DSF VCI_API2S P RD_DSF
3Krl:13:17 because/that thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to enjoin command I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell not to eat bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. there and also, even, namely not to drink water there and also, even, namely not to turn around in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road who/whom/which to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
3Krl:13:17 because/that thusly/like this he/she/it-has-been-ENJOIN-ed me (dat) in/among/by (+dat) word (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) while SAY/TELL-ing (nom) not you(sg)-should-EAT bread (acc) there and not you(sg)-should-DRINK water (nom|acc|voc) there and not you(sg)-should-TURN-AROUND in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) who/whom/which (dat) you(sg)-were-GO-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
3Krl:13:17 3Krl_13:17_1 3Krl_13:17_2 3Krl_13:17_3 3Krl_13:17_4 3Krl_13:17_5 3Krl_13:17_6 3Krl_13:17_7 3Krl_13:17_8 3Krl_13:17_9 3Krl_13:17_10 3Krl_13:17_11 3Krl_13:17_12 3Krl_13:17_13 3Krl_13:17_14 3Krl_13:17_15 3Krl_13:17_16 3Krl_13:17_17 3Krl_13:17_18 3Krl_13:17_19 3Krl_13:17_20 3Krl_13:17_21 3Krl_13:17_22 3Krl_13:17_23 3Krl_13:17_24 3Krl_13:17_25 3Krl_13:17_26 3Krl_13:17_27
3Krl:13:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:13:18 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Κἀγὼ προφήτης εἰμὶ καθὼς σύ, καὶ ἄγγελος λελάληκεν πρός με ἐν ῥήματι κυρίου λέγων Ἐπίστρεψον αὐτὸν πρὸς σεαυτὸν εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ φαγέτω ἄρτον καὶ πιέτω ὕδωρ· καὶ ἐψεύσατο αὐτῷ.
3Krl:13:18 And he said to him, I also am a prophet as thou art; and an angel spoke to me by the word of the Lord, saying, Bring him back to thee into thy house, and let him eat bread and drink water: but he lied to him. (1 Kings 13:18 Brenton)
3Krl:13:18 Na to mu odparł: «Ja też jestem prorokiem, jak i ty. Mnie też anioł rzekł słowa Pańskie: "Zawróć go ze sobą do twego domu, aby spożył chleb i napił się wody"». Oszukał go. (1 Krl 13:18 BT_4)
3Krl:13:18 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Κἀγὼ προφήτης εἰμὶ καθὼς σύ, καὶ ἄγγελος λελάληκεν πρός με ἐν ῥήματι κυρίου λέγων Ἐπίστρεψον αὐτὸν πρὸς σεαυτὸν εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ φαγέτω ἄρτον καὶ πιέτω ὕδωρ· καὶ ἐψεύσατο αὐτῷ.
3Krl:13:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό κἀγώ (καὶ ἐγώ) προφήτης, -ου, ὁ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καθ·ώς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἄγγελος, -ου, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄρτος, -ου, ὁ καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό καί ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:13:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I/też ja Prorok By iść; by być Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Ty I też, nawet, mianowicie Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj By odwracać się dookoła On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Siebie Do (+przyspieszenie) Dom Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie By pić Woda I też, nawet, mianowicie By leżeć {By kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy On/ona/to/to samo
3Krl:13:18 kai\ ei)=pen pro\s au)to/n *ka)gO\ profE/tEs ei)mi\ kaTO\s su/, kai\ a)/ggelos lela/lEken pro/s me e)n r(E/mati kuri/ou le/gOn *)epi/strePSon au)to\n pro\s seauto\n ei)s to\n oi)=ko/n sou, kai\ fage/tO a)/rton kai\ pie/tO u(/dOr· kai\ e)PSeu/sato au)tO=|.
3Krl:13:18 kai eipen pros auton kagO profEtEs eimi kaTOs sy, kai angelos lelalEken pros me en rEmati kyriu legOn epistrePSon auton pros seauton eis ton oikon su, kai fagetO arton kai pietO hydOr· kai ePSeusato autO.
3Krl:13:18 C VBI_AAI3S P RD_ASM C+RPNS N1M_NSM V9_PAI1S D RP_NS C N2_NSM VX_XAI3S P RP_AS P N3M_DSN N2_GSM V1_PAPNSM VA_AAD2S RD_ASM P RD_ASM P RA_ASM N2_ASM RP_GS C VB_AAD3S N2_ASM C VB_AAD3S N3_NSN C VAI_AMI3S RD_DSM
3Krl:13:18 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and/also I prophet to go; to be as accordingly [according to how/in accordance with how] you and also, even, namely agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) to speak toward (+acc,+gen,+dat) I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell to turn around he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) yourself into (+acc) the house you; your/yours(sg) and also, even, namely to eat bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely to drink water and also, even, namely to lie deceptive, dishonest; false, untrue he/she/it/same
3Krl:13:18 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and/also I (nom) prophet (nom) I-am-GO-ing; I-am as accordingly you(sg) (nom) and messenger/angel (nom) he/she/it-has-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) in/among/by (+dat) declaration (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) while SAY/TELL-ing (nom) do-TURN-you(sg)-AROUND!, going-to-TURN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) him/it/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) yourself (acc) into (+acc) the (acc) house (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and let-him/her/it-EAT! bread (acc) and let-him/her/it-DRINK! water (nom|acc|voc) and he/she/it-was-LIE-ed him/it/same (dat)
3Krl:13:18 3Krl_13:18_1 3Krl_13:18_2 3Krl_13:18_3 3Krl_13:18_4 3Krl_13:18_5 3Krl_13:18_6 3Krl_13:18_7 3Krl_13:18_8 3Krl_13:18_9 3Krl_13:18_10 3Krl_13:18_11 3Krl_13:18_12 3Krl_13:18_13 3Krl_13:18_14 3Krl_13:18_15 3Krl_13:18_16 3Krl_13:18_17 3Krl_13:18_18 3Krl_13:18_19 3Krl_13:18_20 3Krl_13:18_21 3Krl_13:18_22 3Krl_13:18_23 3Krl_13:18_24 3Krl_13:18_25 3Krl_13:18_26 3Krl_13:18_27 3Krl_13:18_28 3Krl_13:18_29 3Krl_13:18_30 3Krl_13:18_31 3Krl_13:18_32 3Krl_13:18_33 3Krl_13:18_34 3Krl_13:18_35
3Krl:13:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:13:19 καὶ ἐπέστρεψεν αὐτόν, καὶ ἔφαγεν ἄρτον καὶ ἔπιεν ὕδωρ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ.
3Krl:13:19 And he brought him back, and he ate bread and drank water in his house. (1 Kings 13:19 Brenton)
3Krl:13:19 Dlatego tamten wrócił z nim, a później w jego domu spożył chleb i napił się wody. (1 Krl 13:19 BT_4)
3Krl:13:19 καὶ ἐπέστρεψεν αὐτόν, καὶ ἔφαγεν ἄρτον καὶ ἔπιεν ὕδωρ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ.
3Krl:13:19 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄρτος, -ου, ὁ καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:13:19 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie By pić Woda W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom On/ona/to/to samo
3Krl:13:19 kai\ e)pe/strePSen au)to/n, kai\ e)/fagen a)/rton kai\ e)/pien u(/dOr e)n tO=| oi)/kO| au)tou=.
3Krl:13:19 kai epestrePSen auton, kai efagen arton kai epien hydOr en tO oikO autu.
3Krl:13:19 C VAI_AAI3S RD_ASM C VBI_AAI3S N2_ASM C VBI_AAI3S N3_NSN P RA_DSM N2_DSM RD_GSM
3Krl:13:19 and also, even, namely to turn around he/she/it/same and also, even, namely to eat bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely to drink water in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house he/she/it/same
3Krl:13:19 and he/she/it-TURN-ed-AROUND him/it/same (acc) and he/she/it-EAT-ed bread (acc) and he/she/it-DRINK-ed water (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) him/it/same (gen)
3Krl:13:19 3Krl_13:19_1 3Krl_13:19_2 3Krl_13:19_3 3Krl_13:19_4 3Krl_13:19_5 3Krl_13:19_6 3Krl_13:19_7 3Krl_13:19_8 3Krl_13:19_9 3Krl_13:19_10 3Krl_13:19_11 3Krl_13:19_12 3Krl_13:19_13
3Krl:13:19 x x x x x x x x x x x x x
3Krl:13:20 καὶ ἐγένετο αὐτῶν καθημένων ἐπὶ τῆς τραπέζης καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς τὸν προφήτην τὸν ἐπιστρέψαντα αὐτὸν
3Krl:13:20 And it came to pass while they were sitting at the table, that the word of the Lord came to the prophet that brought him back; (1 Kings 13:20 Brenton)
3Krl:13:20 A gdy oni siedzieli przy stole, wówczas Pan skierował słowo do proroka, który go zawrócił z drogi. (1 Krl 13:20 BT_4)
3Krl:13:20 καὶ ἐγένετο αὐτῶν καθημένων ἐπὶ τῆς τραπέζης καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς τὸν προφήτην τὸν ἐπιστρέψαντα αὐτὸν
3Krl:13:20 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:13:20 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo By siedzieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stołowy I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Prorok By odwracać się dookoła On/ona/to/to samo
3Krl:13:20 kai\ e)ge/neto au)tO=n kaTEme/nOn e)pi\ tE=s trape/DZEs kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro\s to\n profE/tEn to\n e)pistre/PSanta au)to\n
3Krl:13:20 kai egeneto autOn kaTEmenOn epi tEs trapeDZEs kai egeneto logos kyriu pros ton profEtEn ton epistrePSanta auton
3Krl:13:20 C VBI_AMI3S RD_GPM V5_PMPGPM P RA_GSF N1S_GSF C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RA_ASM N1M_ASM RA_ASM VA_AAPASM RD_ASM
3Krl:13:20 and also, even, namely to become become, happen he/she/it/same to sit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the table and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) the prophet the to turn around he/she/it/same
3Krl:13:20 and he/she/it-was-BECOME-ed them/same (gen) while being-SIT-ed (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) table (gen) and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) prophet (acc) the (acc) upon TURN-ing-AROUND (acc, nom|acc|voc) him/it/same (acc)
3Krl:13:20 3Krl_13:20_1 3Krl_13:20_2 3Krl_13:20_3 3Krl_13:20_4 3Krl_13:20_5 3Krl_13:20_6 3Krl_13:20_7 3Krl_13:20_8 3Krl_13:20_9 3Krl_13:20_10 3Krl_13:20_11 3Krl_13:20_12 3Krl_13:20_13 3Krl_13:20_14 3Krl_13:20_15 3Krl_13:20_16 3Krl_13:20_17
3Krl:13:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:13:21 καὶ εἶπεν πρὸς τὸν ἄνθρωπον τοῦ θεοῦ τὸν ἥκοντα ἐξ Ιουδα λέγων Τάδε λέγει κύριος Ἀνθ ὧν παρεπίκρανας τὸ ῥῆμα κυρίου καὶ οὐκ ἐφύλαξας τὴν ἐντολήν, ἣν ἐνετείλατό σοι κύριος ὁ θεός σου,
3Krl:13:21 and he spoke to the man of God that came out of Juda, saying, Thus saith the Lord, Because thou hast resisted the word of the Lord, and hast not kept the commandment which the Lord thy God commanded thee, (1 Kings 13:21 Brenton)
3Krl:13:21 Zawołał on do męża Bożego, przybyłego z Judy: «Tak mówi Pan: Za to, że sprzeniewierzyłeś się słowom Pana i nie spełniłeś polecenia, które ci dał Pan, Bóg twój, (1 Krl 13:21 BT_4)
3Krl:13:21 καὶ εἶπεν πρὸς τὸν ἄνθρωπον τοῦ θεοῦ τὸν ἥκοντα ἐξ Ιουδα λέγων Τάδε λέγει κύριος Ἀνθ ὧν παρεπίκρανας τὸ ῥῆμα κυρίου καὶ οὐκ ἐφύλαξας τὴν ἐντολήν, ἣν ἐνετείλατό σοι κύριος θεός σου,
3Krl:13:21 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ἐκ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀντί ὅς ἥ ὅ παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
3Krl:13:21 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzki Bóg  By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Judasz/Juda By mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By rozgoryczać Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zabezpieczać się Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Kto/, który/, który By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg)
3Krl:13:21 kai\ ei)=pen pro\s to\n a)/nTrOpon tou= Teou= to\n E(/konta e)X *iouda le/gOn *ta/de le/gei ku/rios *)anT O(=n parepi/kranas to\ r(E=ma kuri/ou kai\ ou)k e)fu/laXas tE\n e)ntolE/n, E(\n e)netei/lato/ soi ku/rios o( Teo/s sou,
3Krl:13:21 kai eipen pros ton anTrOpon tu Teu ton hEkonta eX iuda legOn tade legei kyrios anT hOn parepikranas to rEma kyriu kai uk efylaXas tEn entolEn, hEn eneteilato soi kyrios ho Teos su,
3Krl:13:21 C VBI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM RA_ASM V1_PAPASM P N_GSM V1_PAPNSM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM P RR_GPM VAI_AAI2S RA_ASN N3M_ASN N2_GSM C D VAI_AAI2S RA_ASF N1_ASF RR_ASF VAI_AMI3S RP_DS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS
3Krl:13:21 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the human the god [see theology] the to have come I have come. I have arrived. out of (+gen) ἐξ before vowels Judas/Judah to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. against (+gen) who/whom/which to embitter the declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to guard the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition who/whom/which to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg)
3Krl:13:21 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) human (acc) the (gen) god (gen) the (acc) while HAVE COME-ing (acc, nom|acc|voc) out of (+gen) Judas/Judah (gen, voc) while SAY/TELL-ing (nom) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) against (+gen) who/whom/which (gen) you(sg)-EMBITTER-ed the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and not you(sg)-GUARD-ed the (acc) precept (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
3Krl:13:21 3Krl_13:21_1 3Krl_13:21_2 3Krl_13:21_3 3Krl_13:21_4 3Krl_13:21_5 3Krl_13:21_6 3Krl_13:21_7 3Krl_13:21_8 3Krl_13:21_9 3Krl_13:21_10 3Krl_13:21_11 3Krl_13:21_12 3Krl_13:21_13 3Krl_13:21_14 3Krl_13:21_15 3Krl_13:21_16 3Krl_13:21_17 3Krl_13:21_18 3Krl_13:21_19 3Krl_13:21_20 3Krl_13:21_21 3Krl_13:21_22 3Krl_13:21_23 3Krl_13:21_24 3Krl_13:21_25 3Krl_13:21_26 3Krl_13:21_27 3Krl_13:21_28 3Krl_13:21_29 3Krl_13:21_30 3Krl_13:21_31 3Krl_13:21_32 3Krl_13:21_33
3Krl:13:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:13:22 καὶ ἐπέστρεψας καὶ ἔφαγες ἄρτον καὶ ἔπιες ὕδωρ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ᾧ ἐλάλησεν πρὸς σὲ λέγων Μὴ φάγῃς ἄρτον καὶ μὴ πίῃς ὕδωρ, οὐ μὴ εἰσέλθῃ τὸ σῶμά σου εἰς τὸν τάφον τῶν πατέρων σου.
3Krl:13:22 but hast returned, and eaten bread and drunk water in the place of which he spoke to thee, saying, Thou shalt not eat bread, and shalt not drink water; therefore thy body shall in nowise enter into the sepulchre of thy fathers. (1 Kings 13:22 Brenton)
3Krl:13:22 gdyż powróciłeś i spożyłeś chleb oraz napiłeś się wody w tym miejscu, o którym ci powiedział: Nie jedz tam chleba i nie pij wody! - twój trup nie wejdzie do grobu twoich przodków». (1 Krl 13:22 BT_4)
3Krl:13:22 καὶ ἐπέστρεψας καὶ ἔφαγες ἄρτον καὶ ἔπιες ὕδωρ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ἐλάλησεν πρὸς σὲ λέγων Μὴ φάγῃς ἄρτον καὶ μὴ πίῃς ὕδωρ, οὐ μὴ εἰσέλθῃ τὸ σῶμά σου εἰς τὸν τάφον τῶν πατέρων σου.
3Krl:13:22 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄρτος, -ου, ὁ καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μή ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄρτος, -ου, ὁ καί μή πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό τάφος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
3Krl:13:22 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie By pić Woda W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj Nie By jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie Nie By pić Woda ??? Przed przydechem mocnym Nie By wchodzić Ciało Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Poważny Ojciec Ty; twój/twój(sg)
3Krl:13:22 kai\ e)pe/strePSas kai\ e)/fages a)/rton kai\ e)/pies u(/dOr e)n tO=| to/pO| tou/tO|, O(=| e)la/lEsen pro\s se\ le/gOn *mE\ fa/gE|s a)/rton kai\ mE\ pi/E|s u(/dOr, ou) mE\ ei)se/lTE| to\ sO=ma/ sou ei)s to\n ta/fon tO=n pate/rOn sou.
3Krl:13:22 kai epestrePSas kai efages arton kai epies hydOr en tO topO tutO, hO elalEsen pros se legOn mE fagEs arton kai mE piEs hydOr, u mE eiselTE to sOma su eis ton tafon tOn paterOn su.
3Krl:13:22 C VAI_AAI2S C VBI_AAI2S N2_ASM C VBI_AAI2S N3_ASN P RA_DSM N2_DSM RD_DSM RR_DSM VAI_AAI3S P RP_AS V1_PAPNSM D VB_AAS2S N2_ASM C D VB_AAS2S N3_ASN D D VB_AAS3S RA_ASN N3M_ASN RP_GS P RA_ASM N2_ASM RA_GPM N3_GPM RP_GS
3Krl:13:22 and also, even, namely to turn around and also, even, namely to eat bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely to drink water in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to speak toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to say/tell not to eat bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely not to drink water οὐχ before rough breathing not to enter the body you; your/yours(sg) into (+acc) the grave the father you; your/yours(sg)
3Krl:13:22 and you(sg)-TURN-ed-AROUND and you(sg)-EAT-ed bread (acc) and you(sg)-DRINK-ed water (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) this (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) while SAY/TELL-ing (nom) not you(sg)-should-EAT bread (acc) and not you(sg)-should-DRINK water (nom|acc|voc) not not he/she/it-should-ENTER the (nom|acc) body (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) grave (acc) the (gen) fathers (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
3Krl:13:22 3Krl_13:22_1 3Krl_13:22_2 3Krl_13:22_3 3Krl_13:22_4 3Krl_13:22_5 3Krl_13:22_6 3Krl_13:22_7 3Krl_13:22_8 3Krl_13:22_9 3Krl_13:22_10 3Krl_13:22_11 3Krl_13:22_12 3Krl_13:22_13 3Krl_13:22_14 3Krl_13:22_15 3Krl_13:22_16 3Krl_13:22_17 3Krl_13:22_18 3Krl_13:22_19 3Krl_13:22_20 3Krl_13:22_21 3Krl_13:22_22 3Krl_13:22_23 3Krl_13:22_24 3Krl_13:22_25 3Krl_13:22_26 3Krl_13:22_27 3Krl_13:22_28 3Krl_13:22_29 3Krl_13:22_30 3Krl_13:22_31 3Krl_13:22_32 3Krl_13:22_33 3Krl_13:22_34 3Krl_13:22_35 3Krl_13:22_36
3Krl:13:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:13:23 καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ φαγεῖν ἄρτον καὶ πιεῖν ὕδωρ καὶ ἐπέσαξεν αὐτῷ τὸν ὄνον, καὶ ἐπέστρεψεν.
3Krl:13:23 And it came to pass after he had eaten bread and drunk water, that he saddled the ass for him, and he turned and departed. (1 Kings 13:23 Brenton)
3Krl:13:23 Kiedy już zjedli chleb i napili się wody, osiodłał osła owemu prorokowi, którego zawrócił z drogi. (1 Krl 13:23 BT_4)
3Krl:13:23 καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ φαγεῖν ἄρτον καὶ πιεῖν ὕδωρ καὶ ἐπέσαξεν αὐτῷ τὸν ὄνον, καὶ ἐπέστρεψεν.
3Krl:13:23 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄρτος, -ου, ὁ καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό καί   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-)
3Krl:13:23 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie By pić Woda I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Osła/osioł I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła
3Krl:13:23 kai\ e)ge/neto meta\ to\ fagei=n a)/rton kai\ piei=n u(/dOr kai\ e)pe/saXen au)tO=| to\n o)/non, kai\ e)pe/strePSen.
3Krl:13:23 kai egeneto meta to fagein arton kai piein hydOr kai epesaXen autO ton onon, kai epestrePSen.
3Krl:13:23 C VBI_AMI3S P RA_ASN VB_AAN N2_ASM C VB_AAN N3_NSN C VAI_AAI3S RD_DSM RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3S
3Krl:13:23 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to eat bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely to drink water and also, even, namely ć he/she/it/same the ass/donkey and also, even, namely to turn around
3Krl:13:23 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-will-EAT, to-EAT bread (acc) and to-will-DRINK, to-DRINK water (nom|acc|voc) and   him/it/same (dat) the (acc) ass/donkey (acc) and he/she/it-TURN-ed-AROUND
3Krl:13:23 3Krl_13:23_1 3Krl_13:23_2 3Krl_13:23_3 3Krl_13:23_4 3Krl_13:23_5 3Krl_13:23_6 3Krl_13:23_7 3Krl_13:23_8 3Krl_13:23_9 3Krl_13:23_10 3Krl_13:23_11 3Krl_13:23_12 3Krl_13:23_13 3Krl_13:23_14 3Krl_13:23_15 3Krl_13:23_16
3Krl:13:23 x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:13:24 καὶ ἀπῆλθεν, καὶ εὗρεν αὐτὸν λέων ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ἐθανάτωσεν αὐτόν, καὶ ἦν τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐρριμμένον ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ὁ ὄνος εἱστήκει παρ’ αὐτό, καὶ ὁ λέων εἱστήκει παρὰ τὸ σῶμα.
3Krl:13:24 And a lion found him in the way, and slew him; and his body was cast out in the way, and the ass was standing by it, and the lion also was standing by the body. (1 Kings 13:24 Brenton)
3Krl:13:24 A gdy ów odjechał, na drodze napadł na niego lew i zabił go. Trup jego leżał porzucony na drodze, a koło niego stał osioł. Również i ów lew stał koło trupa. (1 Krl 13:24 BT_4)
3Krl:13:24 καὶ ἀπῆλθεν, καὶ εὗρεν αὐτὸν λέων ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ἐθανάτωσεν αὐτόν, καὶ ἦν τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐρριμμένον ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ὄνος εἱστήκει παρ’ αὐτό, καὶ λέων εἱστήκει παρὰ τὸ σῶμα.
3Krl:13:24 καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ καί θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ καί ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) παρά αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) παρά ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό
3Krl:13:24 I też, nawet, mianowicie By odchodzić I też, nawet, mianowicie By znajdować On/ona/to/to samo Lew W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie By zgładzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Ciało On/ona/to/to samo By podrzucać/rzut/spadają z łomotem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie Osła/osioł By powodować stać fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Lew By powodować stać fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ciało
3Krl:13:24 kai\ a)pE=lTen, kai\ eu(=ren au)to\n le/On e)n tE=| o(dO=| kai\ e)Tana/tOsen au)to/n, kai\ E)=n to\ sO=ma au)tou= e)rrimme/non e)n tE=| o(dO=|, kai\ o( o)/nos ei(stE/kei par’ au)to/, kai\ o( le/On ei(stE/kei para\ to\ sO=ma.
3Krl:13:24 kai apElTen, kai heuren auton leOn en tE hodO kai eTanatOsen auton, kai En to sOma autu errimmenon en tE hodO, kai ho onos heistEkei par’ auto, kai ho leOn heistEkei para to sOma.
3Krl:13:24 C VBI_AAI3S C VB_AAI3S RD_ASM N3W_NSM P RA_DSF N2_DSF C VAI_AAI3S RD_ASM C V9_IAI3S RA_NSN N3M_NSN RD_GSM VPI_YMPNSN P RA_DSF N2_DSF C RA_NSM N2_NSM VXI_YAI3S P RD_ASN C RA_NSM N3W_NSM VXI_YAI3S P RA_ASN N3M_ASN
3Krl:13:24 and also, even, namely to depart and also, even, namely to find he/she/it/same lion in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road and also, even, namely to put to death he/she/it/same and also, even, namely to be the body he/she/it/same to toss/fling/dump in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road and also, even, namely the ass/donkey to cause to stand frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same and also, even, namely the lion to cause to stand frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the body
3Krl:13:24 and he/she/it-DEPART-ed and he/she/it-FIND-ed him/it/same (acc) lion (nom) in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) and he/she/it-PUT-ed-TO-DEATH him/it/same (acc) and he/she/it-was the (nom|acc) body (nom|acc|voc) him/it/same (gen) having-been-TOSS/FLING/DUMP-ed (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) and the (nom) ass/donkey (nom) he/she/it-had-CAUSE-ed-TO-STand frοm beside (+acc,+gen,+dat) it/same (nom|acc) and the (nom) lion (nom) he/she/it-had-CAUSE-ed-TO-STand frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) body (nom|acc|voc)
3Krl:13:24 3Krl_13:24_1 3Krl_13:24_2 3Krl_13:24_3 3Krl_13:24_4 3Krl_13:24_5 3Krl_13:24_6 3Krl_13:24_7 3Krl_13:24_8 3Krl_13:24_9 3Krl_13:24_10 3Krl_13:24_11 3Krl_13:24_12 3Krl_13:24_13 3Krl_13:24_14 3Krl_13:24_15 3Krl_13:24_16 3Krl_13:24_17 3Krl_13:24_18 3Krl_13:24_19 3Krl_13:24_20 3Krl_13:24_21 3Krl_13:24_22 3Krl_13:24_23 3Krl_13:24_24 3Krl_13:24_25 3Krl_13:24_26 3Krl_13:24_27 3Krl_13:24_28 3Krl_13:24_29 3Krl_13:24_30 3Krl_13:24_31 3Krl_13:24_32 3Krl_13:24_33 3Krl_13:24_34
3Krl:13:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:13:25 καὶ ἰδοὺ ἄνδρες παραπορευόμενοι καὶ εἶδον τὸ θνησιμαῖον ἐρριμμένον ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ὁ λέων εἱστήκει ἐχόμενα τοῦ θνησιμαίου· καὶ εἰσῆλθον καὶ ἐλάλησαν ἐν τῇ πόλει, οὗ ὁ προφήτης ὁ πρεσβύτης κατῴκει ἐν αὐτῇ.
3Krl:13:25 And, behold, men were passing by, and saw the carcase cast in the way, and the lion was standing near the carcase: and they went in and spoke of it in the city where the old prophet dwelt. (1 Kings 13:25 Brenton)
3Krl:13:25 Po upływie pewnego czasu przechodzili ludzie i ujrzawszy trupa porzuconego na drodze oraz lwa stojącego koło trupa, przyszli i powiedzieli o tym w mieście, w którym ów stary prorok mieszkał. (1 Krl 13:25 BT_4)
3Krl:13:25 καὶ ἰδοὺ ἄνδρες παραπορευόμενοι καὶ εἶδον τὸ θνησιμαῖον ἐρριμμένον ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ λέων εἱστήκει ἐχόμενα τοῦ θνησιμαίου· καὶ εἰσῆλθον καὶ ἐλάλησαν ἐν τῇ πόλει, οὗ προφήτης πρεσβύτης κατῴκει ἐν αὐτῇ.
3Krl:13:25 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ παρα·&#