3Krl:12:1 καὶ πορεύεται βασιλεὺς Ροβοαμ εἰς Σικιμα, ὅτι εἰς Σικιμα ἤρχοντο πᾶς Ισραηλ βασιλεῦσαι αὐτόν.
3Krl:12:1 And king Roboam goes to Sikima; for all Israel were coming to Sikima to make him king. (1 Kings 12:1 Brenton)
3Krl:12:1 Roboam udał się do Sychem, bo w Sychem zebrał się cały Izrael, by go ustanowić królem. (1 Krl 12:1 BT_4)
3Krl:12:1 Καὶ πορεύεται βασιλεὺς Ροβοαμ εἰς Σικιμα, ὅτι εἰς Σικιμα ἤρχοντο πᾶς Ισραηλ βασιλεῦσαι αὐτόν.
3Krl:12:1 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ Ῥοβοάμ, ὁ εἰς[1]   ὅτι εἰς[1]   ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -); ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:12:1 I też, nawet, mianowicie By iść Król Rehoboam Do (+przyspieszenie) Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) By przychodzić; by zaczynać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael By panować On/ona/to/to samo
3Krl:12:1 *kai\ poreu/etai basileu\s *roboam ei)s *sikima, o(/ti ei)s *sikima E)/rCHonto pa=s *israEl basileu=sai au)to/n.
3Krl:12:1 kai poreuetai basileus roboam eis sikima, hoti eis sikima ErCHonto pas israEl basileusai auton.
3Krl:12:1 C V1_PMI3S N3V_NSM N_NSM P N1A_ASF C P N1A_ASF V1I_IMI3P A3_NSM N_NSM VA_AAN RD_ASM
3Krl:12:1 and also, even, namely to go king Rehoboam into (+acc) ć because/that into (+acc) ć to come; to begin every all, each, every, the whole of Israel to reign he/she/it/same
3Krl:12:1 and he/she/it-is-being-GO-ed king (nom) Rehoboam (indecl) into (+acc)   because/that into (+acc)   they-were-being-COME-ed; they-were-being-BEGIN-ed every (nom|voc) Israel (indecl) to-REIGN, be-you(sg)-REIGN-ed!, he/she/it-happens-to-REIGN (opt) him/it/same (acc)
3Krl:12:1 3Krl_12:1_1 3Krl_12:1_2 3Krl_12:1_3 3Krl_12:1_4 3Krl_12:1_5 3Krl_12:1_6 3Krl_12:1_7 3Krl_12:1_8 3Krl_12:1_9 3Krl_12:1_10 3Krl_12:1_11 3Krl_12:1_12 3Krl_12:1_13 3Krl_12:1_14
3Krl:12:1 x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:12:3 καὶ ἐλάλησεν ὁ λαὸς πρὸς τὸν βασιλέα Ροβοαμ λέγοντες
3Krl:12:3 And the people spoke to king Roboam, saying, Thy father made our yoke heavy; (1 Kings 12:3 Brenton)
3Krl:12:3 Posłano więc po niego i wezwano go. Kiedy przybył Jeroboam oraz całe zgromadzenie Izraela, wtedy przemówili do Roboama tymi słowami: (1 Krl 12:3 BT_4)
3Krl:12:3 καὶ ἐλάλησεν λαὸς πρὸς τὸν βασιλέα Ροβοαμ λέγοντες
3Krl:12:3 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ῥοβοάμ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
3Krl:12:3 I też, nawet, mianowicie By mówić Ludzie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Rehoboam By mówić/opowiadaj
3Krl:12:3 kai\ e)la/lEsen o( lao\s pro\s to\n basile/a *roboam le/gontes
3Krl:12:3 kai elalEsen ho laos pros ton basilea roboam legontes
3Krl:12:3 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P RA_ASM N3V_ASM N_ASM V1_PAPNPM
3Krl:12:3 and also, even, namely to speak the people toward (+acc,+gen,+dat) the king Rehoboam to say/tell
3Krl:12:3 and he/she/it-SPEAK-ed the (nom) people (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) Rehoboam (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc)
3Krl:12:3 3Krl_12:3_1 3Krl_12:3_2 3Krl_12:3_3 3Krl_12:3_4 3Krl_12:3_5 3Krl_12:3_6 3Krl_12:3_7 3Krl_12:3_8 3Krl_12:3_9
3Krl:12:3 x x x x x x x x x
3Krl:12:4 Ὁ πατήρ σου ἐβάρυνεν τὸν κλοιὸν ἡμῶν, καὶ σὺ νῦν κούφισον ἀπὸ τῆς δουλείας τοῦ πατρός σου τῆς σκληρᾶς καὶ ἀπὸ τοῦ κλοιοῦ αὐτοῦ τοῦ βαρέος, οὗ ἔδωκεν ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ δουλεύσομέν σοι.
3Krl:12:4 Thy father made our yoke heavy; 4 but do thou now lighten somewhat of the hard service of thy father, and of his heavy yoke which he put upon us, and we will serve thee
3Krl:12:4 «Twój ojciec obciążył nas jarzmem, ty zaś teraz ulżyj w okrutnej pańszczyźnie twego ojca i w tym jego ciężkim jarzmie, które na nas włożył, a my ci za to będziemy służyć». (1 Krl 12:4 BT_4)
3Krl:12:4 πατήρ σου ἐβάρυνεν τὸν κλοιὸν ἡμῶν, καὶ σὺ νῦν κούφισον ἀπὸ τῆς δουλείας τοῦ πατρός σου τῆς σκληρᾶς καὶ ἀπὸ τοῦ κλοιοῦ αὐτοῦ τοῦ βαρέος, οὗ ἔδωκεν ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ δουλεύσομέν σοι.
3Krl:12:4 ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βαρύνω [LXX] (βαρυν-, -, βαρυν·[σ]-, -, βεβαρυν-, βαρυν·θ-) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς νῦν κουφίζω (κουφιζ-, κουφι(ε)·[σ]-, κουφι·σ-, -, -, κουφισ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό δουλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό σκληρός -ά -όν καί ἀπό ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
3Krl:12:4 Ojciec Ty; twój/twój(sg) By obciążać Ja I też, nawet, mianowicie Ty Teraz Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niewolnictwo Ojciec Ty; twój/twój(sg) Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ciężko Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By dawać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
3Krl:12:4 *(o patE/r sou e)ba/runen to\n kloio\n E(mO=n, kai\ su\ nu=n kou/fison a)po\ tE=s doulei/as tou= patro/s sou tE=s sklEra=s kai\ a)po\ tou= kloiou= au)tou= tou= bare/os, ou(= e)/dOken e)f’ E(ma=s, kai\ douleu/some/n soi.
3Krl:12:4 o patEr su ebarynen ton kloion hEmOn, kai sy nyn kufison apo tEs duleias tu patros su tEs sklEras kai apo tu kloiu autu tu bareos, hu edOken ef’ hEmas, kai duleusomen soi.
3Krl:12:4 RA_NSM N3_NSM RP_GS V1I_IAI3S RA_ASM N2_ASM RP_GP C RP_NS D VA_AAD2S P RA_GSF N1A_GSF RA_GSM N3_GSM RP_GS RA_GSF A1A_GSF C P RA_GSM N2_GSM RD_GSM RA_GSM A3U_GSM RR_GSM VAI_AAI3S P RP_AP C VF_FAI1P RP_DS
3Krl:12:4 the father you; your/yours(sg) to weigh down the ć I and also, even, namely you now to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the slavery the father you; your/yours(sg) the hard rigid, stiff and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć he/she/it/same the heavy where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to give upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I and also, even, namely to obey to be a slave, serve you; your/yours(sg); to rub worn, rub
3Krl:12:4 the (nom) father (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-was-WEIGH-ing-DOWN, he/she/it-WEIGH-ed-DOWN the (acc)   us (gen) and you(sg) (nom) now do-???-you(sg)! away from (+gen) the (gen) slavery (gen), slaveries (acc) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) hard ([Adj] acc, gen) and away from (+gen) the (gen)   him/it/same (gen) the (gen) heavy ([Adj] gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-GIVE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) and we-will-OBEY you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
3Krl:12:4 3Krl_12:4_1 3Krl_12:4_2 3Krl_12:4_3 3Krl_12:4_4 3Krl_12:4_5 3Krl_12:4_6 3Krl_12:4_7 3Krl_12:4_8 3Krl_12:4_9 3Krl_12:4_10 3Krl_12:4_11 3Krl_12:4_12 3Krl_12:4_13 3Krl_12:4_14 3Krl_12:4_15 3Krl_12:4_16 3Krl_12:4_17 3Krl_12:4_18 3Krl_12:4_19 3Krl_12:4_20 3Krl_12:4_21 3Krl_12:4_22 3Krl_12:4_23 3Krl_12:4_24 3Krl_12:4_25 3Krl_12:4_26 3Krl_12:4_27 3Krl_12:4_28 3Krl_12:4_29 3Krl_12:4_30 3Krl_12:4_31 3Krl_12:4_32 3Krl_12:4_33
3Krl:12:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:12:5 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἀπέλθετε ἕως ἡμερῶν τριῶν καὶ ἀναστρέψατε πρός με· καὶ ἀπῆλθον.
3Krl:12:5 And he said to them, Depart for three days, and return to me. And they departed. (1 Kings 12:5 Brenton)
3Krl:12:5 Na to im odpowiedzieli: «Idźcie na trzy dni! A potem przyjdźcie do mnie z powrotem!» Wobec tego lud się rozszedł. (1 Krl 12:5 BT_4)
3Krl:12:5 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἀπέλθετε ἕως ἡμερῶν τριῶν καὶ ἀναστρέψατε πρός με· καὶ ἀπῆλθον.
3Krl:12:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἡμέρα, -ας -ἡ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν καί ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
3Krl:12:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By odchodzić Aż; świtaj Dzień Trzy I też, nawet, mianowicie By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie By odchodzić
3Krl:12:5 kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s *)ape/lTete e(/Os E(merO=n triO=n kai\ a)nastre/PSate pro/s me· kai\ a)pE=lTon.
3Krl:12:5 kai eipen pros autus apelTete heOs hEmerOn triOn kai anastrePSate pros me· kai apElTon.
3Krl:12:5 C VBI_AAI3S P RD_APM VA_AAD2P P N1A_GPF A3_GPF C VA_AAD2P P RP_AS C VBI_AAI3P
3Krl:12:5 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to depart until; dawn day three and also, even, namely to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely to depart
3Krl:12:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) do-DEPART-you(pl)! until; dawn (nom|voc), dawns (acc) days (gen) three (gen) and do-UPSET-you(pl)! toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) and I-DEPART-ed, they-DEPART-ed
3Krl:12:5 3Krl_12:5_1 3Krl_12:5_2 3Krl_12:5_3 3Krl_12:5_4 3Krl_12:5_5 3Krl_12:5_6 3Krl_12:5_7 3Krl_12:5_8 3Krl_12:5_9 3Krl_12:5_10 3Krl_12:5_11 3Krl_12:5_12 3Krl_12:5_13 3Krl_12:5_14
3Krl:12:5 x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:12:6 καὶ παρήγγειλεν ὁ βασιλεὺς τοῖς πρεσβυτέροις, οἳ ἦσαν παρεστῶτες ἐνώπιον Σαλωμων τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἔτι ζῶντος αὐτοῦ, λέγων Πῶς ὑμεῖς βουλεύεσθε καὶ ἀποκριθῶ τῷ λαῷ τούτῳ λόγον;
3Krl:12:6 And the king referred the matter to the elders, who stood before Solomon his father while he was yet living, saying, How do ye advise that I should answer this people? (1 Kings 12:6 Brenton)
3Krl:12:6 A król Roboam zasięgnął rady starszych, którzy stanowili otoczenie jego ojca, Salomona, za jego życia, mówiąc: «Jak mi doradzacie odpowiedzieć temu ludowi?» (1 Krl 12:6 BT_4)
3Krl:12:6 καὶ παρήγγειλεν βασιλεὺς τοῖς πρεσβυτέροις, οἳ ἦσαν παρεστῶτες ἐνώπιον Σαλωμων τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἔτι ζῶντος αὐτοῦ, λέγων Πῶς ὑμεῖς βουλεύεσθε καὶ ἀποκριθῶ τῷ λαῷ τούτῳ λόγον;
3Krl:12:6 καί παρ·αγγέλλω (παρ+αγγελλ-, -, παρ+αγγειλ·[σ]-, -, παρ+ηγγελ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἔτι ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πῶς[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο λόγος, -ου, ὁ
3Krl:12:6 I też, nawet, mianowicie By rozkazywać dawaj zamówienia {rozkazy}, przepisywany, nauczaj, polecaj, napominaj, wezwij, zalecał Król Starszy Kto/, który/, który By być By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym W obecności z (+informacja); ??? Salomon Ojciec On/ona/to/to samo Jeszcze/jeszcze Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Jak Ty Do ??? I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje.
3Krl:12:6 kai\ parE/ggeilen o( basileu\s toi=s presbute/rois, oi(\ E)=san parestO=tes e)nO/pion *salOmOn tou= patro\s au)tou= e)/ti DZO=ntos au)tou=, le/gOn *pO=s u(mei=s bouleu/esTe kai\ a)pokriTO= tO=| laO=| tou/tO| lo/gon;
3Krl:12:6 kai parEngeilen ho basileus tois presbyterois, hoi Esan parestOtes enOpion salOmOn tu patros autu eti DZOntos autu, legOn pOs hymeis buleuesTe kai apokriTO tO laO tutO logon;
3Krl:12:6 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_DPM N2_DPM RR_NPM V9_IAI3P VH_AAPNPM P N_GSM RA_GSM N3_GSM RD_GSM D V3_PAPGSM RD_GSM V1_PAPNSM x RP_NP V1_PMI2P C VC_APS1S RA_DSM N2_DSM RD_DSM N2_ASM
3Krl:12:6 and also, even, namely to command give orders, prescribed, instruct, recommend, exhort, summon, enjoined the king the elder who/whom/which to be to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show in the presence of (+gen); ??? Solomon the father he/she/it/same yet/still to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) he/she/it/same to say/tell how you to ??? and also, even, namely to answer the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates.
3Krl:12:6 and he/she/it-COMMand-ed the (nom) king (nom) the (dat) elder ([Adj] dat) who/whom/which (nom) they-were having STand-ed-WITH/BESIDE (nom|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) yet/still while EXISTS-ing (gen) him/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom) how you(pl) (nom) you(pl)-are-being-???-ed, be-you(pl)-being-???-ed! and I-should-be-ANSWER-ed the (dat) people (dat) this (dat) word (acc)
3Krl:12:6 3Krl_12:6_1 3Krl_12:6_2 3Krl_12:6_3 3Krl_12:6_4 3Krl_12:6_5 3Krl_12:6_6 3Krl_12:6_7 3Krl_12:6_8 3Krl_12:6_9 3Krl_12:6_10 3Krl_12:6_11 3Krl_12:6_12 3Krl_12:6_13 3Krl_12:6_14 3Krl_12:6_15 3Krl_12:6_16 3Krl_12:6_17 3Krl_12:6_18 3Krl_12:6_19 3Krl_12:6_20 3Krl_12:6_21 3Krl_12:6_22 3Krl_12:6_23 3Krl_12:6_24 3Krl_12:6_25 3Krl_12:6_26 3Krl_12:6_27
3Krl:12:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:12:7 καὶ ἐλάλησαν πρὸς αὐτὸν λέγοντες Εἰ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἔσῃ δοῦλος τῷ λαῷ τούτῳ καὶ δουλεύσῃς αὐτοῖς καὶ λαλήσῃς αὐτοῖς λόγους ἀγαθούς, καὶ ἔσονταί σοι δοῦλοι πάσας τὰς ἡμέρας.
3Krl:12:7 And they spoke to him, saying, If thou wilt this day be a servant to this people, and wilt serve them, and wilt speak to them good words, then will they be thy servants continually. (1 Kings 12:7 Brenton)
3Krl:12:7 Oni zaś tak do niego przemówili: «Jeśli teraz będziesz uległy temu ludowi i zechcesz wyświadczyć im przysługę, i odpowiedzieć im oraz przemówić do nich słowami łagodnymi, to będą ci sługami przez całe życie». (1 Krl 12:7 BT_4)
3Krl:12:7 καὶ ἐλάλησαν πρὸς αὐτὸν λέγοντες Εἰ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἔσῃ δοῦλος τῷ λαῷ τούτῳ καὶ δουλεύσῃς αὐτοῖς καὶ λαλήσῃς αὐτοῖς λόγους ἀγαθούς, καὶ ἔσονταί σοι δοῦλοι πάσας τὰς ἡμέρας.
3Krl:12:7 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λόγος, -ου, ὁ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
3Krl:12:7 I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Jeżeli W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić On/ona/to/to samo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień
3Krl:12:7 kai\ e)la/lEsan pro\s au)to\n le/gontes *ei) e)n tE=| E(me/ra| tau/tE| e)/sE| dou=los tO=| laO=| tou/tO| kai\ douleu/sE|s au)toi=s kai\ lalE/sE|s au)toi=s lo/gous a)gaTou/s, kai\ e)/sontai/ soi dou=loi pa/sas ta\s E(me/ras.
3Krl:12:7 kai elalEsan pros auton legontes ei en tE hEmera tautE esE dulos tO laO tutO kai duleusEs autois kai lalEsEs autois logus agaTus, kai esontai soi duloi pasas tas hEmeras.
3Krl:12:7 C VAI_AAI3P P RD_ASM V1_PAPNPM C P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF_FMI2S N2_NSM RA_DSM N2_DSM RD_DSM C VA_AAS2S RD_DPM C VA_AAS2S RD_DPM N2_APM A1_APM C VF_FMI3P RP_DS N2_NPM A1S_APF RA_APF N1A_APF
3Krl:12:7 and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to say/tell if in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be slave; servile the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to obey to be a slave, serve he/she/it/same and also, even, namely to speak he/she/it/same word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub slave; servile; to enslave every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day
3Krl:12:7 and they-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) if in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) this (dat) you(sg)-will-be slave (nom); servile ([Adj] nom) the (dat) people (dat) this (dat) and you(sg)-should-OBEY them/same (dat) and you(sg)-should-SPEAK them/same (dat) words (acc) good ([Adj] acc) and they-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) slaves (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-ENSLAVE-ing, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed (classical), he/she/it-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-being-ENSLAVE-ed, he/she/it-happens-to-be-ENSLAVE-ing (opt) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc)
3Krl:12:7 3Krl_12:7_1 3Krl_12:7_2 3Krl_12:7_3 3Krl_12:7_4 3Krl_12:7_5 3Krl_12:7_6 3Krl_12:7_7 3Krl_12:7_8 3Krl_12:7_9 3Krl_12:7_10 3Krl_12:7_11 3Krl_12:7_12 3Krl_12:7_13 3Krl_12:7_14 3Krl_12:7_15 3Krl_12:7_16 3Krl_12:7_17 3Krl_12:7_18 3Krl_12:7_19 3Krl_12:7_20 3Krl_12:7_21 3Krl_12:7_22 3Krl_12:7_23 3Krl_12:7_24 3Krl_12:7_25 3Krl_12:7_26 3Krl_12:7_27 3Krl_12:7_28 3Krl_12:7_29 3Krl_12:7_30
3Krl:12:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:12:8 καὶ ἐγκατέλιπεν τὴν βουλὴν τῶν πρεσβυτέρων, ἃ συνεβουλεύσαντο αὐτῷ, καὶ συνεβουλεύσατο μετὰ τῶν παιδαρίων τῶν ἐκτραφέντων μετ’ αὐτοῦ τῶν παρεστηκότων πρὸ προσώπου αὐτοῦ
3Krl:12:8 But he forsook the counsel of the old men which they gave him, and consulted with the young men who were brought up with him, who stood in his presence. (1 Kings 12:8 Brenton)
3Krl:12:8 Ale on zaniechał rady, którą mu dawali starsi. Natomiast zasięgnął rady młodzieńców, którzy razem z nim wzrośli i stanowili jego otoczenie. (1 Krl 12:8 BT_4)
3Krl:12:8 καὶ ἐγκατέλιπεν τὴν βουλὴν τῶν πρεσβυτέρων, συνεβουλεύσαντο αὐτῷ, καὶ συνεβουλεύσατο μετὰ τῶν παιδαρίων τῶν ἐκτραφέντων μετ’ αὐτοῦ τῶν παρεστηκότων πρὸ προσώπου αὐτοῦ
3Krl:12:8 καί ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὅς ἥ ὅ συμ·βουλεύω (συν+βουλευ-, συν+βουλευ·σ-, συν+βουλευ·σ-, -, συν+βεβουλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί συμ·βουλεύω (συν+βουλευ-, συν+βουλευ·σ-, συν+βουλευ·σ-, -, συν+βεβουλευ-, -) μετά ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ὁ ἡ τό ἐκ·τρέφω (εκ+τρεφ-, εκ+θρεψ-, εκ+θρεψ-, -, -, εκ+τραφ·[θ]-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:12:8 I też, nawet, mianowicie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Planu/zamiar Starszy Kto/, który/, który Do rady On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do rady Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dziecka/młody niewolnik By karmić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym Przedtem (+informacja) Twarz On/ona/to/to samo
3Krl:12:8 kai\ e)gkate/lipen tE\n boulE\n tO=n presbute/rOn, a(/ sunebouleu/santo au)tO=|, kai\ sunebouleu/sato meta\ tO=n paidari/On tO=n e)ktrafe/ntOn met’ au)tou= tO=n parestEko/tOn pro\ prosO/pou au)tou=
3Krl:12:8 kai enkatelipen tEn bulEn tOn presbyterOn, ha synebuleusanto autO, kai synebuleusato meta tOn paidariOn tOn ektrafentOn met’ autu tOn parestEkotOn pro prosOpu autu
3Krl:12:8 C VBI_AAI3S RA_ASF N1_ASF RA_GPM N2_GPM RR_APN VAI_AMI3P RD_DSM C VAI_AMI3S P RA_GPM N2N_GPN RA_GPN VD_APPGPN P RD_GSM RA_GPN VXI_XAPGPN P N2N_GSN RD_GSM
3Krl:12:8 and also, even, namely to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the plan/intention the elder who/whom/which to council he/she/it/same and also, even, namely to council after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the child/young slave the to nurture after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same the to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show before (+gen) face he/she/it/same
3Krl:12:8 and he/she/it-GIVE UP-ed the (acc) plan/intention (acc) the (gen) elder ([Adj] gen) who/whom/which (nom|acc) they-were-COUNCIL-ed him/it/same (dat) and he/she/it-was-COUNCIL-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) children/young slaves (gen) the (gen) let-them-be-NURTURE-ed! (classical), upon being-NURTURE-ed (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) the (gen) having STand-ed-WITH/BESIDE (gen) before (+gen) face (gen) him/it/same (gen)
3Krl:12:8 3Krl_12:8_1 3Krl_12:8_2 3Krl_12:8_3 3Krl_12:8_4 3Krl_12:8_5 3Krl_12:8_6 3Krl_12:8_7 3Krl_12:8_8 3Krl_12:8_9 3Krl_12:8_10 3Krl_12:8_11 3Krl_12:8_12 3Krl_12:8_13 3Krl_12:8_14 3Krl_12:8_15 3Krl_12:8_16 3Krl_12:8_17 3Krl_12:8_18 3Krl_12:8_19 3Krl_12:8_20 3Krl_12:8_21 3Krl_12:8_22 3Krl_12:8_23
3Krl:12:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:12:9 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τί ὑμεῖς συμβουλεύετε, καὶ τί ἀποκριθῶ τῷ λαῷ τούτῳ τοῖς λαλήσασιν πρός με λεγόντων Κούφισον ἀπὸ τοῦ κλοιοῦ, οὗ ἔδωκεν ὁ πατήρ σου ἐφ’ ἡμᾶς;
3Krl:12:9 And he said to them, What counsel do ye give? And what shall I answer to this people who speak to me, saying, Lighten somewhat of the yoke which thy father has put upon us? (1 Kings 12:9 Brenton)
3Krl:12:9 Rzekł do nich: «Co wy radzicie odpowiedzieć temu ludowi, który przemawiał do mnie takimi słowami: "Ulżyj nam w jarzmie, które włożył na nas twój ojciec"». (1 Krl 12:9 BT_4)
3Krl:12:9 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τί ὑμεῖς συμβουλεύετε, καὶ τί ἀποκριθῶ τῷ λαῷ τούτῳ τοῖς λαλήσασιν πρός με λεγόντων Κούφισον ἀπὸ τοῦ κλοιοῦ, οὗ ἔδωκεν πατήρ σου ἐφ’ ἡμᾶς;
3Krl:12:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς συμ·βουλεύω (συν+βουλευ-, συν+βουλευ·σ-, συν+βουλευ·σ-, -, συν+βεβουλευ-, -) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κουφίζω (κουφιζ-, κουφι(ε)·[σ]-, κουφι·σ-, -, -, κουφισ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό   οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
3Krl:12:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty Do rady I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By odpowiadać Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By dawać Ojciec Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja
3Krl:12:9 kai\ ei)=pen au)toi=s *ti/ u(mei=s sumbouleu/ete, kai\ ti/ a)pokriTO= tO=| laO=| tou/tO| toi=s lalE/sasin pro/s me lego/ntOn *kou/fison a)po\ tou= kloiou=, ou(= e)/dOken o( patE/r sou e)f’ E(ma=s;
3Krl:12:9 kai eipen autois ti hymeis symbuleuete, kai ti apokriTO tO laO tutO tois lalEsasin pros me legontOn kufison apo tu kloiu, hu edOken ho patEr su ef’ hEmas;
3Krl:12:9 C VBI_AAI3S RD_DPM RI_ASN RP_NP V1_PAI2P C RI_ASN VC_APS1S RA_DSM N2_DSM RD_DSM RA_DPM VA_AAPDPM P RP_AS V1_PAPGPM VA_AAD2S P RA_GSM N2_GSM RR_GSM VAI_AAI3S RA_NSM N3_NSM RP_GS P RP_AP
3Krl:12:9 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you to council and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to answer the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to speak toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to give the father you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I
3Krl:12:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) who/what/why (nom|acc) you(pl) (nom) you(pl)-are-COUNCIL-ing, be-you(pl)-COUNCIL-ing! and who/what/why (nom|acc) I-should-be-ANSWER-ed the (dat) people (dat) this (dat) the (dat) upon SPEAK-ing (dat) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) let-them-be-SAY/TELL-ing! (classical), while SAY/TELL-ing (gen) do-???-you(sg)! away from (+gen) the (gen)   where; who/whom/which (gen) he/she/it-GIVE-ed the (nom) father (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc)
3Krl:12:9 3Krl_12:9_1 3Krl_12:9_2 3Krl_12:9_3 3Krl_12:9_4 3Krl_12:9_5 3Krl_12:9_6 3Krl_12:9_7 3Krl_12:9_8 3Krl_12:9_9 3Krl_12:9_10 3Krl_12:9_11 3Krl_12:9_12 3Krl_12:9_13 3Krl_12:9_14 3Krl_12:9_15 3Krl_12:9_16 3Krl_12:9_17 3Krl_12:9_18 3Krl_12:9_19 3Krl_12:9_20 3Krl_12:9_21 3Krl_12:9_22 3Krl_12:9_23 3Krl_12:9_24 3Krl_12:9_25 3Krl_12:9_26 3Krl_12:9_27 3Krl_12:9_28
3Krl:12:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:12:10 καὶ ἐλάλησαν πρὸς αὐτὸν τὰ παιδάρια τὰ ἐκτραφέντα μετ’ αὐτοῦ οἱ παρεστηκότες πρὸ προσώπου αὐτοῦ λέγοντες Τάδε λαλήσεις τῷ λαῷ τούτῳ τοῖς λαλήσασι πρὸς σὲ λέγοντες Ὁ πατήρ σου ἐβάρυνεν τὸν κλοιὸν ἡμῶν καὶ σὺ νῦν κούφισον ἀφ’ ἡμῶν, τάδε λαλήσεις πρὸς αὐτούς Ἡ μικρότης μου παχυτέρα τῆς ὀσφύος τοῦ πατρός μου·
3Krl:12:10 And the young men who had been brought up with him, who stood before his face, spoke to him, saying, Thus shalt thou say to this people who have spoken to thee, saying, Thy father made our yoke heavy, and do thou now lighten it from off us: thus shalt say to them, My little finger shall be thicker than my father's loins. (1 Kings 12:10 Brenton)
3Krl:12:10 Młodzieńcy zaś, którzy razem z nim wzrośli, przemówili do niego tak: «Temu ludowi, który przemawiał do ciebie mówiąc: "Twój ojciec obciążył nas jarzmem, ty zaś ulżyj nam w tym jarzmie", powiesz: "Mój mały palec jest grubszy niż biodra mego ojca, (1 Krl 12:10 BT_4)
3Krl:12:10 καὶ ἐλάλησαν πρὸς αὐτὸν τὰ παιδάρια τὰ ἐκτραφέντα μετ’ αὐτοῦ οἱ παρεστηκότες πρὸ προσώπου αὐτοῦ λέγοντες Τάδε λαλήσεις τῷ λαῷ τούτῳ τοῖς λαλήσασι πρὸς σὲ λέγοντες πατήρ σου ἐβάρυνεν τὸν κλοιὸν ἡμῶν καὶ σὺ νῦν κούφισον ἀφ’ ἡμῶν, τάδε λαλήσεις πρὸς αὐτούς μικρότης μου παχυτέρα τῆς ὀσφύος τοῦ πατρός μου·
3Krl:12:10 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ὁ ἡ τό ἐκ·τρέφω (εκ+τρεφ-, εκ+θρεψ-, εκ+θρεψ-, -, -, εκ+τραφ·[θ]-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βαρύνω [LXX] (βαρυν-, -, βαρυν·[σ]-, -, βεβαρυν-, βαρυν·θ-) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς νῦν κουφίζω (κουφιζ-, κουφι(ε)·[σ]-, κουφι·σ-, -, -, κουφισ·θ-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παχύ·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of παχύς) ὁ ἡ τό ὀσφῦς, -ύος, ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
3Krl:12:10 I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Dziecka/młody niewolnik By karmić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym Przedtem (+informacja) Twarz On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj Ojciec Ty; twój/twój(sg) By obciążać Ja I też, nawet, mianowicie Ty Teraz Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Ja Tęższy Polędwica Ojciec Ja
3Krl:12:10 kai\ e)la/lEsan pro\s au)to\n ta\ paida/ria ta\ e)ktrafe/nta met’ au)tou= oi( parestEko/tes pro\ prosO/pou au)tou= le/gontes *ta/de lalE/seis tO=| laO=| tou/tO| toi=s lalE/sasi pro\s se\ le/gontes *(o patE/r sou e)ba/runen to\n kloio\n E(mO=n kai\ su\ nu=n kou/fison a)f’ E(mO=n, ta/de lalE/seis pro\s au)tou/s *(E mikro/tEs mou paCHute/ra tE=s o)sfu/os tou= patro/s mou·
3Krl:12:10 kai elalEsan pros auton ta paidaria ta ektrafenta met’ autu hoi parestEkotes pro prosOpu autu legontes tade lalEseis tO laO tutO tois lalEsasi pros se legontes o patEr su ebarynen ton kloion hEmOn kai sy nyn kufison af’ hEmOn, tade lalEseis pros autus hE mikrotEs mu paCHytera tEs osfyos tu patros mu·
3Krl:12:10 C VAI_AAI3P P RD_ASM RA_NPN N2N_NPN RA_NPN VD_PPPNPN P RD_GSM RA_NPM VXI_XAPNPM P N2N_GSN RD_GSM V1_PAPNPM RD_APN VF_FAI2S RA_DSM N2_DSM RD_DSM RA_DPM VA_AAPDPM P RP_AS V1_PAPNPM RA_NSM N3_NSM RP_GS V1I_IAI3S RA_ASM N2_ASM RP_GP C RP_NS D VA_AAD2S P RP_GP RD_APN VF_FAI2S P RD_APM RA_NSF N3T_NSF RP_GS A3U_ASFC RA_GSF N3U_GSF RA_GSM N3_GSM RP_GS
3Krl:12:10 and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the child/young slave the to nurture after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same the to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show before (+gen) face he/she/it/same to say/tell such things [definite article + δέ] to speak the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to speak toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to say/tell the father you; your/yours(sg) to weigh down the ć I and also, even, namely you now to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I such things [definite article + δέ] to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the ć I stouter the loin the father I
3Krl:12:10 and they-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (nom|acc) children/young slaves (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon being-NURTURE-ed (acc, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) the (nom) having STand-ed-WITH/BESIDE (nom|voc) before (+gen) face (gen) him/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom|voc) these (nom|acc) you(sg)-will-SPEAK the (dat) people (dat) this (dat) the (dat) upon SPEAK-ing (dat) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) the (nom) father (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-was-WEIGH-ing-DOWN, he/she/it-WEIGH-ed-DOWN the (acc)   us (gen) and you(sg) (nom) now do-???-you(sg)! away from (+gen) us (gen) these (nom|acc) you(sg)-will-SPEAK toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (nom)   me (gen) stouter ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (gen) loin (gen) the (gen) father (gen) me (gen)
3Krl:12:10 3Krl_12:10_1 3Krl_12:10_2 3Krl_12:10_3 3Krl_12:10_4 3Krl_12:10_5 3Krl_12:10_6 3Krl_12:10_7 3Krl_12:10_8 3Krl_12:10_9 3Krl_12:10_10 3Krl_12:10_11 3Krl_12:10_12 3Krl_12:10_13 3Krl_12:10_14 3Krl_12:10_15 3Krl_12:10_16 3Krl_12:10_17 3Krl_12:10_18 3Krl_12:10_19 3Krl_12:10_20 3Krl_12:10_21 3Krl_12:10_22 3Krl_12:10_23 3Krl_12:10_24 3Krl_12:10_25 3Krl_12:10_26 3Krl_12:10_27 3Krl_12:10_28 3Krl_12:10_29 3Krl_12:10_30 3Krl_12:10_31 3Krl_12:10_32 3Krl_12:10_33 3Krl_12:10_34 3Krl_12:10_35 3Krl_12:10_36 3Krl_12:10_37 3Krl_12:10_38 3Krl_12:10_39 3Krl_12:10_40 3Krl_12:10_41 3Krl_12:10_42 3Krl_12:10_43 3Krl_12:10_44 3Krl_12:10_45 3Krl_12:10_46 3Krl_12:10_47 3Krl_12:10_48 3Krl_12:10_49 3Krl_12:10_50 3Krl_12:10_51 3Krl_12:10_52
3Krl:12:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:12:11 καὶ νῦν ὁ πατήρ μου ἐπεσάσσετο ὑμᾶς κλοιῷ βαρεῖ κἀγὼ προσθήσω ἐπὶ τὸν κλοιὸν ὑμῶν, ὁ πατήρ μου ἐπαίδευσεν ὑμᾶς ἐν μάστιγξιν, ἐγὼ δὲ παιδεύσω ὑμᾶς ἐν σκορπίοις.
3Krl:12:11 And whereas my father did lade you with a heavy yoke, I also will add to your yoke: my father chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions. (1 Kings 12:11 Brenton)
3Krl:12:11 gdyż dotąd mój ojciec nałożył na was jarzmo ciężkie, a ja dołożę do waszego jarzma. Mój ojciec karcił was biczami, ja zaś będę was karcił biczami z kolców"». (1 Krl 12:11 BT_4)
3Krl:12:11 καὶ νῦν πατήρ μου ἐπεσάσσετο ὑμᾶς κλοιῷ βαρεῖ κἀγὼ προσθήσω ἐπὶ τὸν κλοιὸν ὑμῶν, πατήρ μου ἐπαίδευσεν ὑμᾶς ἐν μάστιγξιν, ἐγὼ δὲ παιδεύσω ὑμᾶς ἐν σκορπίοις.
3Krl:12:11 καί νῦν ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   βάρο·ς, -ους, τό; βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως; βαρέω (βαρ(ε)-, -, -, -, βεβαρη-, βαρη·θ-) κἀγώ (καὶ ἐγώ) προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν μάστιξ, -ιγος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν σκορπίος, -ου, ὁ; σκορπίζω (σκορπιζ-, σκορπι(ε)·[σ]-, σκορπι·σ-, -, εσκορπισ-, σκορπισ·θ-)
3Krl:12:11 I też, nawet, mianowicie Teraz Ojciec Ja Ty Ciężar [zobacz barometryczny]; ciężko; by obarczać I/też ja By dodawać do Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Ojciec Ja Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Smagająca/nieszczęścia/choroba Ja zaś Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skorpion; by rozpraszać się
3Krl:12:11 kai\ nu=n o( patE/r mou e)pesa/sseto u(ma=s kloiO=| barei= ka)gO\ prosTE/sO e)pi\ to\n kloio\n u(mO=n, o( patE/r mou e)pai/deusen u(ma=s e)n ma/stigXin, e)gO\ de\ paideu/sO u(ma=s e)n skorpi/ois.
3Krl:12:11 kai nyn ho patEr mu epesasseto hymas kloiO barei kagO prosTEsO epi ton kloion hymOn, ho patEr mu epaideusen hymas en mastinXin, egO de paideusO hymas en skorpiois.
3Krl:12:11 C D RA_NSM N3_NSM RP_GS V1I_IMI3S RP_AP N2_DSM A3U_DSM C+RPNS VF_FAI1S P RA_ASM N2_ASM RP_GP RA_NSM N3_NSM RP_GS VAI_AAI3S RP_AP P N3G_DPF RP_NS x VF_FAI1S RP_AP P N2_DPM
3Krl:12:11 and also, even, namely now the father I ć you ć burden [see barometric]; heavy; to burden and/also I to add to upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć you the father I to chastened correct, discipline, train, teach, educate, you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among scourging/affliction/malady I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to chastened correct, discipline, train, teach, educate, you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among scorpion; to scatter
3Krl:12:11 and now the (nom) father (nom) me (gen)   you(pl) (acc)   burden (dat); heavy ([Adj] dat); he/she/it-is-BURDEN-ing, you(sg)-are-being-BURDEN-ed (classical), be-you(sg)-BURDEN-ing! and/also I (nom) I-will-ADD-TO, I-should-ADD-TO upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   you(pl) (gen) the (nom) father (nom) me (gen) he/she/it-CHASTENED-ed you(pl) (acc) in/among/by (+dat) scourgings/afflictions/maladies (dat) I (nom) Yet I-will-CHASTENED, I-should-CHASTENED you(pl) (acc) in/among/by (+dat) scorpions (dat); (fut opt)
3Krl:12:11 3Krl_12:11_1 3Krl_12:11_2 3Krl_12:11_3 3Krl_12:11_4 3Krl_12:11_5 3Krl_12:11_6 3Krl_12:11_7 3Krl_12:11_8 3Krl_12:11_9 3Krl_12:11_10 3Krl_12:11_11 3Krl_12:11_12 3Krl_12:11_13 3Krl_12:11_14 3Krl_12:11_15 3Krl_12:11_16 3Krl_12:11_17 3Krl_12:11_18 3Krl_12:11_19 3Krl_12:11_20 3Krl_12:11_21 3Krl_12:11_22 3Krl_12:11_23 3Krl_12:11_24 3Krl_12:11_25 3Krl_12:11_26 3Krl_12:11_27 3Krl_12:11_28
3Krl:12:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:12:12 καὶ παρεγένοντο πᾶς Ισραηλ πρὸς τὸν βασιλέα Ροβοαμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, καθότι ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς λέγων Ἀναστράφητε πρός με τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ.
3Krl:12:12 And all Israel came to king Roboam on the third day, as the king spoke to them, saying, Return to me on the third day. (1 Kings 12:12 Brenton)
3Krl:12:12 Trzeciego dnia, tak jak powiedział król słowami: «Wróćcie do mnie trzeciego dnia», przyszedł cały lud do Roboama. (1 Krl 12:12 BT_4)
3Krl:12:12 καὶ παρεγένοντο πᾶς Ισραηλ πρὸς τὸν βασιλέα Ροβοαμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, καθότι ἐλάλησεν αὐτοῖς βασιλεὺς λέγων Ἀναστράφητε πρός με τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ.
3Krl:12:12 καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ῥοβοάμ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον καθότι λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον
3Krl:12:12 I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Rehoboam W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Trzeci Jak By mówić On/ona/to/to samo Król By mówić/opowiadaj By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Dzień Trzeci
3Krl:12:12 kai\ parege/nonto pa=s *israEl pro\s to\n basile/a *roboam e)n tE=| E(me/ra| tE=| tri/tE|, kaTo/ti e)la/lEsen au)toi=s o( basileu\s le/gOn *)anastra/fEte pro/s me tE=| E(me/ra| tE=| tri/tE|.
3Krl:12:12 kai paregenonto pas israEl pros ton basilea roboam en tE hEmera tE tritE, kaToti elalEsen autois ho basileus legOn anastrafEte pros me tE hEmera tE tritE.
3Krl:12:12 C VBI_AMI3P A3_NSM N_NSM P RA_ASM N3V_ASM N_ASM P RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF D VAI_AAI3S RD_DPM RA_NSM N3V_NSM V1_PAPNSM VA_AAD2P P RP_AS RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF
3Krl:12:12 and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near every all, each, every, the whole of Israel toward (+acc,+gen,+dat) the king Rehoboam in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the third as to speak he/she/it/same the king to say/tell to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, toward (+acc,+gen,+dat) I the day the third
3Krl:12:12 and they-were-COME-ed-INTO-BEING every (nom|voc) Israel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) Rehoboam (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (dat) third (dat) as he/she/it-SPEAK-ed them/same (dat) the (nom) king (nom) while SAY/TELL-ing (nom) be-you(pl)-UPSET-ed!, you(pl)-should-be-UPSET-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) the (dat) day (dat) the (dat) third (dat)
3Krl:12:12 3Krl_12:12_1 3Krl_12:12_2 3Krl_12:12_3 3Krl_12:12_4 3Krl_12:12_5 3Krl_12:12_6 3Krl_12:12_7 3Krl_12:12_8 3Krl_12:12_9 3Krl_12:12_10 3Krl_12:12_11 3Krl_12:12_12 3Krl_12:12_13 3Krl_12:12_14 3Krl_12:12_15 3Krl_12:12_16 3Krl_12:12_17 3Krl_12:12_18 3Krl_12:12_19 3Krl_12:12_20 3Krl_12:12_21 3Krl_12:12_22 3Krl_12:12_23 3Krl_12:12_24 3Krl_12:12_25 3Krl_12:12_26
3Krl:12:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:12:13 καὶ ἀπεκρίθη ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν λαὸν σκληρά, καὶ ἐγκατέλιπεν Ροβοαμ τὴν βουλὴν τῶν πρεσβυτέρων, ἃ συνεβουλεύσαντο αὐτῷ,
3Krl:12:13 And the king answered the people harshly; and Roboam forsook the counsel of the old men which they counselled him. (1 Kings 12:13 Brenton)
3Krl:12:13 A wtedy król dał ludowi surową odpowiedź, gdyż nie poszedł za radą, którą mu dawali starsi. (1 Krl 12:13 BT_4)
3Krl:12:13 καὶ ἀπεκρίθη βασιλεὺς πρὸς τὸν λαὸν σκληρά, καὶ ἐγκατέλιπεν Ροβοαμ τὴν βουλὴν τῶν πρεσβυτέρων, συνεβουλεύσαντο αὐτῷ,
3Krl:12:13 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σκληρός -ά -όν καί ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) Ῥοβοάμ, ὁ ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὅς ἥ ὅ συμ·βουλεύω (συν+βουλευ-, συν+βουλευ·σ-, συν+βουλευ·σ-, -, συν+βεβουλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:12:13 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Król Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny I też, nawet, mianowicie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Rehoboam Planu/zamiar Starszy Kto/, który/, który Do rady On/ona/to/to samo
3Krl:12:13 kai\ a)pekri/TE o( basileu\s pro\s to\n lao\n sklEra/, kai\ e)gkate/lipen *roboam tE\n boulE\n tO=n presbute/rOn, a(/ sunebouleu/santo au)tO=|,
3Krl:12:13 kai apekriTE ho basileus pros ton laon sklEra, kai enkatelipen roboam tEn bulEn tOn presbyterOn, ha synebuleusanto autO,
3Krl:12:13 C VCI_API3S RA_NSM N3V_NSM P RA_ASM N2_ASM A1A_APN C VBI_AAI3S N_NSM RA_ASF N1_ASF RA_GPM N2_GPM RR_APN VAI_AMI3P RD_DSM
3Krl:12:13 and also, even, namely to answer the king toward (+acc,+gen,+dat) the people hard rigid, stiff and also, even, namely to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare Rehoboam the plan/intention the elder who/whom/which to council he/she/it/same
3Krl:12:13 and he/she/it-was-ANSWER-ed the (nom) king (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) hard ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and he/she/it-GIVE UP-ed Rehoboam (indecl) the (acc) plan/intention (acc) the (gen) elder ([Adj] gen) who/whom/which (nom|acc) they-were-COUNCIL-ed him/it/same (dat)
3Krl:12:13 3Krl_12:13_1 3Krl_12:13_2 3Krl_12:13_3 3Krl_12:13_4 3Krl_12:13_5 3Krl_12:13_6 3Krl_12:13_7 3Krl_12:13_8 3Krl_12:13_9 3Krl_12:13_10 3Krl_12:13_11 3Krl_12:13_12 3Krl_12:13_13 3Krl_12:13_14 3Krl_12:13_15 3Krl_12:13_16 3Krl_12:13_17 3Krl_12:13_18
3Krl:12:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:12:14 καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτοὺς κατὰ τὴν βουλὴν τῶν παιδαρίων λέγων Ὁ πατήρ μου ἐβάρυνεν τὸν κλοιὸν ὑμῶν κἀγὼ προσθήσω ἐπὶ τὸν κλοιὸν ὑμῶν, ὁ πατήρ μου ἐπαίδευσεν ὑμᾶς ἐν μάστιγξιν κἀγὼ παιδεύσω ὑμᾶς ἐν σκορπίοις.
3Krl:12:14 And he spoke to them according to the counsel of the young men, saying, My father made your yoke heavy, and I will add to your yoke: my father chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions. (1 Kings 12:14 Brenton)
3Krl:12:14 Przemówił więc do nich tak, jak radzili młodzieńcy: «Mój ojciec obciążył was jarzmem, a ja dołożę do waszego jarzma. Mój ojciec karcił was biczami, ja zaś będę was karcił biczami z kolców». (1 Krl 12:14 BT_4)
3Krl:12:14 καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτοὺς κατὰ τὴν βουλὴν τῶν παιδαρίων λέγων πατήρ μου ἐβάρυνεν τὸν κλοιὸν ὑμῶν κἀγὼ προσθήσω ἐπὶ τὸν κλοιὸν ὑμῶν, πατήρ μου ἐπαίδευσεν ὑμᾶς ἐν μάστιγξιν κἀγὼ παιδεύσω ὑμᾶς ἐν σκορπίοις.
3Krl:12:14 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βαρύνω [LXX] (βαρυν-, -, βαρυν·[σ]-, -, βεβαρυν-, βαρυν·θ-) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κἀγώ (καὶ ἐγώ) προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν μάστιξ, -ιγος, ἡ κἀγώ (καὶ ἐγώ) παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν σκορπίος, -ου, ὁ; σκορπίζω (σκορπιζ-, σκορπι(ε)·[σ]-, σκορπι·σ-, -, εσκορπισ-, σκορπισ·θ-)
3Krl:12:14 I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Planu/zamiar Dziecka/młody niewolnik By mówić/opowiadaj Ojciec Ja By obciążać Ty I/też ja By dodawać do Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Ojciec Ja Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Smagająca/nieszczęścia/choroba I/też ja Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skorpion; by rozpraszać się
3Krl:12:14 kai\ e)la/lEsen pro\s au)tou\s kata\ tE\n boulE\n tO=n paidari/On le/gOn *(o patE/r mou e)ba/runen to\n kloio\n u(mO=n ka)gO\ prosTE/sO e)pi\ to\n kloio\n u(mO=n, o( patE/r mou e)pai/deusen u(ma=s e)n ma/stigXin ka)gO\ paideu/sO u(ma=s e)n skorpi/ois.
3Krl:12:14 kai elalEsen pros autus kata tEn bulEn tOn paidariOn legOn o patEr mu ebarynen ton kloion hymOn kagO prosTEsO epi ton kloion hymOn, ho patEr mu epaideusen hymas en mastinXin kagO paideusO hymas en skorpiois.
3Krl:12:14 C VAI_AAI3S P RD_APM P RA_ASF N1_ASF RA_GPN N2N_GPN V1_PAPNSM RA_NSM N3_NSM RP_GS V1I_IAI3S RA_ASM N2_ASM RP_GP C+RPNS VF_FAI1S P RA_ASM N2_ASM RP_GP RA_NSM N3_NSM RP_GS VAI_AAI3S RP_AP P N3G_DPF C+RPNS VF_FAI1S RP_AP P N2_DPM
3Krl:12:14 and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the plan/intention the child/young slave to say/tell the father I to weigh down the ć you and/also I to add to upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć you the father I to chastened correct, discipline, train, teach, educate, you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among scourging/affliction/malady and/also I to chastened correct, discipline, train, teach, educate, you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among scorpion; to scatter
3Krl:12:14 and he/she/it-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) plan/intention (acc) the (gen) children/young slaves (gen) while SAY/TELL-ing (nom) the (nom) father (nom) me (gen) he/she/it-was-WEIGH-ing-DOWN, he/she/it-WEIGH-ed-DOWN the (acc)   you(pl) (gen) and/also I (nom) I-will-ADD-TO, I-should-ADD-TO upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   you(pl) (gen) the (nom) father (nom) me (gen) he/she/it-CHASTENED-ed you(pl) (acc) in/among/by (+dat) scourgings/afflictions/maladies (dat) and/also I (nom) I-will-CHASTENED, I-should-CHASTENED you(pl) (acc) in/among/by (+dat) scorpions (dat); (fut opt)
3Krl:12:14 3Krl_12:14_1 3Krl_12:14_2 3Krl_12:14_3 3Krl_12:14_4 3Krl_12:14_5 3Krl_12:14_6 3Krl_12:14_7 3Krl_12:14_8 3Krl_12:14_9 3Krl_12:14_10 3Krl_12:14_11 3Krl_12:14_12 3Krl_12:14_13 3Krl_12:14_14 3Krl_12:14_15 3Krl_12:14_16 3Krl_12:14_17 3Krl_12:14_18 3Krl_12:14_19 3Krl_12:14_20 3Krl_12:14_21 3Krl_12:14_22 3Krl_12:14_23 3Krl_12:14_24 3Krl_12:14_25 3Krl_12:14_26 3Krl_12:14_27 3Krl_12:14_28 3Krl_12:14_29 3Krl_12:14_30 3Krl_12:14_31 3Krl_12:14_32 3Krl_12:14_33 3Krl_12:14_34 3Krl_12:14_35
3Krl:12:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:12:15 καὶ οὐκ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς τοῦ λαοῦ, ὅτι ἦν μεταστροφὴ παρὰ κυρίου, ὅπως στήσῃ τὸ ῥῆμα αὐτοῦ, ὃ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ Αχια τοῦ Σηλωνίτου περὶ Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ.
3Krl:12:15 And the king hearkened not to the people, because the change was from the Lord, that he might establish his word which he spoke by Achia the Selonite concerning Jeroboam the son of Nabat. (1 Kings 12:15 Brenton)
3Krl:12:15 Król więc nie wysłuchał ludu, gdyż to wydarzenie dokonało się z woli Pana, aby spełniła się Jego groźba, którą Pan wypowiedział do Jeroboama, syna Nebata, przez Achiasza z Szilo. (1 Krl 12:15 BT_4)
3Krl:12:15 καὶ οὐκ ἤκουσεν βασιλεὺς τοῦ λαοῦ, ὅτι ἦν μεταστροφὴ παρὰ κυρίου, ὅπως στήσῃ τὸ ῥῆμα αὐτοῦ, ἐλάλησεν ἐν χειρὶ Αχια τοῦ Σηλωνίτου περὶ Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ.
3Krl:12:15 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅπως ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   ὁ ἡ τό   περί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
3Krl:12:15 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć Król Ludzie Ponieważ/tamto By być fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By powodować stać Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Syn
3Krl:12:15 kai\ ou)k E)/kousen o( basileu\s tou= laou=, o(/ti E)=n metastrofE\ para\ kuri/ou, o(/pOs stE/sE| to\ r(E=ma au)tou=, o(\ e)la/lEsen e)n CHeiri\ *aCHia tou= *sElOni/tou peri\ *ieroboam ui(ou= *nabat.
3Krl:12:15 kai uk Ekusen ho basileus tu lau, hoti En metastrofE para kyriu, hopOs stEsE to rEma autu, ho elalEsen en CHeiri aCHia tu sElOnitu peri ieroboam hyiu nabat.
3Krl:12:15 C D VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_GSM N2_GSM C V9_IAI3S N1_NSF P N2_GSM C VA_AAS3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM RR_ASN VAI_AAI3S P N3_DSF N_GSM RA_GSM N1M_GSM P N_GSM N2_GSM N_GSM
3Krl:12:15 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hear the king the people because/that to be ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to cause to stand the declaration statement, utterance he/she/it/same who/whom/which to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand ć the ć about (+acc,+gen) ć son ć
3Krl:12:15 and not he/she/it-HEAR-ed the (nom) king (nom) the (gen) people (gen) because/that he/she/it-was   frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) this is how you(sg)-will-be-CAUSE-ed-TO-STand, he/she/it-should-CAUSE-TO-STand, you(sg)-should-be-CAUSE-ed-TO-STand the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) him/it/same (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed in/among/by (+dat) hand (dat)   the (gen)   about (+acc,+gen)   son (gen)  
3Krl:12:15 3Krl_12:15_1 3Krl_12:15_2 3Krl_12:15_3 3Krl_12:15_4 3Krl_12:15_5 3Krl_12:15_6 3Krl_12:15_7 3Krl_12:15_8 3Krl_12:15_9 3Krl_12:15_10 3Krl_12:15_11 3Krl_12:15_12 3Krl_12:15_13 3Krl_12:15_14 3Krl_12:15_15 3Krl_12:15_16 3Krl_12:15_17 3Krl_12:15_18 3Krl_12:15_19 3Krl_12:15_20 3Krl_12:15_21 3Krl_12:15_22 3Krl_12:15_23 3Krl_12:15_24 3Krl_12:15_25 3Krl_12:15_26 3Krl_12:15_27 3Krl_12:15_28
3Krl:12:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:12:16 καὶ εἶδον πᾶς Ισραηλ ὅτι οὐκ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς αὐτῶν, καὶ ἀπεκρίθη ὁ λαὸς τῷ βασιλεῖ λέγων Τίς ἡμῖν μερὶς ἐν Δαυιδ; καὶ οὐκ ἔστιν ἡμῖν κληρονομία ἐν υἱῷ Ιεσσαι· ἀπότρεχε, Ισραηλ, εἰς τὰ σκηνώματά σου· νῦν βόσκε τὸν οἶκόν σου, Δαυιδ. καὶ ἀπῆλθεν Ισραηλ εἰς τὰ σκηνώματα αὐτοῦ.
3Krl:12:16 And all Israel saw that the king did not hearken to them: and the people answered the king, saying, What portion have we in David? neither have we any inheritance in the son of Jessae. Depart, O Israel, to thy tents: now feed thine own house, David. So Israel departed to his tents. (1 Kings 12:16 Brenton)
3Krl:12:16 Kiedy cały Izrael zobaczył, że król go nie wysłuchał, wtedy odrzekł królowi tak: «Cóż za wspólny dział mamy z Dawidem? Wszak nie mamy dziedzictwa z synem Jessego». «Do swoich namiotów idź, Izraelu! Teraz, Dawidzie, pilnuj swego domu!» I rzeczywiście Izrael poszedł do swoich namiotów. (1 Krl 12:16 BT_4)
3Krl:12:16 καὶ εἶδον πᾶς Ισραηλ ὅτι οὐκ ἤκουσεν βασιλεὺς αὐτῶν, καὶ ἀπεκρίθη λαὸς τῷ βασιλεῖ λέγων Τίς ἡμῖν μερὶς ἐν Δαυιδ; καὶ οὐκ ἔστιν ἡμῖν κληρονομία ἐν υἱῷ Ιεσσαι· ἀπότρεχε, Ισραηλ, εἰς τὰ σκηνώματά σου· νῦν βόσκε τὸν οἶκόν σου, Δαυιδ. καὶ ἀπῆλθεν Ισραηλ εἰς τὰ σκηνώματα αὐτοῦ.
3Krl:12:16 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐν Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κληρο·νομία, -ας, ἡ ἐν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰεσσαί, ὁ   Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν νῦν βόσκω (βοσκ-, βοσκη·σ-, βοσκη·σ-, -, -, βοσκη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:12:16 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć Król On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Ludzie Król By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja Część W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród David I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Ja Dziedzictwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Jesse Izrael Do (+przyspieszenie) Mieszkanie, zamieszkiwanie Ty; twój/twój(sg) Teraz By paść się Dom Ty; twój/twój(sg) David I też, nawet, mianowicie By odchodzić Izrael Do (+przyspieszenie) Mieszkanie, zamieszkiwanie On/ona/to/to samo
3Krl:12:16 kai\ ei)=don pa=s *israEl o(/ti ou)k E)/kousen o( basileu\s au)tO=n, kai\ a)pekri/TE o( lao\s tO=| basilei= le/gOn *ti/s E(mi=n meri\s e)n *dauid; kai\ ou)k e)/stin E(mi=n klEronomi/a e)n ui(O=| *iessai· a)po/treCHe, *israEl, ei)s ta\ skEnO/mata/ sou· nu=n bo/ske to\n oi)=ko/n sou, *dauid. kai\ a)pE=lTen *israEl ei)s ta\ skEnO/mata au)tou=.
3Krl:12:16 kai eidon pas israEl hoti uk Ekusen ho basileus autOn, kai apekriTE ho laos tO basilei legOn tis hEmin meris en dauid; kai uk estin hEmin klEronomia en hyiO iessai· apotreCHe, israEl, eis ta skEnOmata su· nyn boske ton oikon su, dauid. kai apElTen israEl eis ta skEnOmata autu.
3Krl:12:16 C VBI_AAI3P A3_NSM N_NSM C D VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RD_GPM C VCI_API3S RA_NSM N2_NSM RA_DSM N3V_DSM V1_PAPNSM RI_NSF RP_DP N3D_NSF P N_DSM C D V9_PAI3S RP_DP N1A_NSF P N2_DSM N_GSM V1_PAD2S N_NSM P RA_APN N3M_APN RP_GS D V1_PAD2S RA_ASM N2_ASM RP_GS N_NSM C VBI_AAI3S N_NSM P RA_APN N3M_APN RD_GSM
3Krl:12:16 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of Israel because/that οὐχ before rough breathing to hear the king he/she/it/same and also, even, namely to answer the people the king to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I part in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among David and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be I inheritance in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among son Jesse ć Israel into (+acc) the lodging, habitation you; your/yours(sg) now to graze the house you; your/yours(sg) David and also, even, namely to depart Israel into (+acc) the lodging, habitation he/she/it/same
3Krl:12:16 and I-SEE-ed, they-SEE-ed every (nom|voc) Israel (indecl) because/that not he/she/it-HEAR-ed the (nom) king (nom) them/same (gen) and he/she/it-was-ANSWER-ed the (nom) people (nom) the (dat) king (dat) while SAY/TELL-ing (nom) who/what/why (nom) us (dat) ??? (nom) in/among/by (+dat) David (indecl) and not he/she/it-is us (dat) inheritance (nom|voc) in/among/by (+dat) son (dat) Jesse (indecl)   Israel (indecl) into (+acc) the (nom|acc) lodging, habitations (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) now be-you(sg)-GRAZE-ing! the (acc) house (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) David (indecl) and he/she/it-DEPART-ed Israel (indecl) into (+acc) the (nom|acc) lodging, habitations (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
3Krl:12:16 3Krl_12:16_1 3Krl_12:16_2 3Krl_12:16_3 3Krl_12:16_4 3Krl_12:16_5 3Krl_12:16_6 3Krl_12:16_7 3Krl_12:16_8 3Krl_12:16_9 3Krl_12:16_10 3Krl_12:16_11 3Krl_12:16_12 3Krl_12:16_13 3Krl_12:16_14 3Krl_12:16_15 3Krl_12:16_16 3Krl_12:16_17 3Krl_12:16_18 3Krl_12:16_19 3Krl_12:16_20 3Krl_12:16_21 3Krl_12:16_22 3Krl_12:16_23 3Krl_12:16_24 3Krl_12:16_25 3Krl_12:16_26 3Krl_12:16_27 3Krl_12:16_28 3Krl_12:16_29 3Krl_12:16_30 3Krl_12:16_31 3Krl_12:16_32 3Krl_12:16_33 3Krl_12:16_34 3Krl_12:16_35 3Krl_12:16_36 3Krl_12:16_37 3Krl_12:16_38 3Krl_12:16_39 3Krl_12:16_40 3Krl_12:16_41 3Krl_12:16_42 3Krl_12:16_43 3Krl_12:16_44 3Krl_12:16_45 3Krl_12:16_46 3Krl_12:16_47 3Krl_12:16_48 3Krl_12:16_49
3Krl:12:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:12:18 καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς τὸν Αδωνιραμ τὸν ἐπὶ τοῦ φόρου, καὶ ἐλιθοβόλησαν αὐτὸν πᾶς Ισραηλ ἐν λίθοις καὶ ἀπέθανεν· καὶ ὁ βασιλεὺς Ροβοαμ ἔφθασεν ἀναβῆναι τοῦ φυγεῖν εἰς Ιερουσαλημ.
3Krl:12:18 And the king sent Adoniram who was over the tribute; and they stoned him with stones, and he died: and king Roboam made haste to rise to flee to Jerusalem. (1 Kings 12:18 Brenton)
3Krl:12:18 Gdy zaś król Roboam wysłał Adonirama, który był przełożonym robotników pracujących przymusowo, cały Izrael obrzucił go kamieniami, tak iż umarł. Wobec tego król Roboam pospieszył się, aby wsiąść na rydwan i uciec do Jerozolimy. (1 Krl 12:18 BT_4)
3Krl:12:18 καὶ ἀπέστειλεν βασιλεὺς τὸν Αδωνιραμ τὸν ἐπὶ τοῦ φόρου, καὶ ἐλιθοβόλησαν αὐτὸν πᾶς Ισραηλ ἐν λίθοις καὶ ἀπέθανεν· καὶ βασιλεὺς Ροβοαμ ἔφθασεν ἀναβῆναι τοῦ φυγεῖν εἰς Ιερουσαλημ.
3Krl:12:18 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό φόρος, -ου, ὁ; φόρον, -ου, τό; φορέω (φορ(ε)-, φορε·σ-, φορε·σ-, -, -, -) καί λιθο·βολέω (λιθοβολ(ε)-, λιθοβολη·σ-, λιθοβολη·σ-, -, λελιθοβολη-, λιθοβολη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ἐν λίθος, -ου, ὁ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ῥοβοάμ, ὁ φθάνω (φθαν-, -, φθα·σ-, εφθα·κ-, -, -) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
3Krl:12:18 I też, nawet, mianowicie zamawiać Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Podatek (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)); Poddany (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)); by nosić {by niszczyć} sukienkę, szatę, ubierać się, płaszcz {pokrycie}, część garderoby, suknia I też, nawet, mianowicie By ukamienować zabijanie z kamieniami, futrem z kamieniami On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kamień I też, nawet, mianowicie By umierać I też, nawet, mianowicie Król Rehoboam By iść przodem przybywać po pierwsze By podnosić By uciekać Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z]
3Krl:12:18 kai\ a)pe/steilen o( basileu\s to\n *adOniram to\n e)pi\ tou= fo/rou, kai\ e)liTobo/lEsan au)to\n pa=s *israEl e)n li/Tois kai\ a)pe/Tanen· kai\ o( basileu\s *roboam e)/fTasen a)nabE=nai tou= fugei=n ei)s *ierousalEm.
3Krl:12:18 kai apesteilen ho basileus ton adOniram ton epi tu foru, kai eliTobolEsan auton pas israEl en liTois kai apeTanen· kai ho basileus roboam efTasen anabEnai tu fygein eis ierusalEm.
3Krl:12:18 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASM N_ASM RA_ASM P RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3P RD_ASM A3_NSM N_NSM P N2_DPM C VBI_AAI3S C RA_NSM N3V_NSM N_NSM VAI_AAI3S VZ_AAN RA_GSN VB_AAN P N_ASF
3Krl:12:18 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the king the ć the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Tax (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)); Tributary (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)); to wear frock, robe, dress, coat, garment, gown and also, even, namely to stone kill with stones, pelt with stones he/she/it/same every all, each, every, the whole of Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among stone and also, even, namely to die and also, even, namely the king Rehoboam to precede to arrive first to ascend the to flee into (+acc) Jerusalem [city of]
3Krl:12:18 and he/she/it-ORDER FORTH-ed the (nom) king (nom) the (acc)   the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) Tax (gen); Tributary (gen); be-you(sg)-being-WEAR-ed! and they-STONE-ed him/it/same (acc) every (nom|voc) Israel (indecl) in/among/by (+dat) stones (dat) and he/she/it-DIE-ed and the (nom) king (nom) Rehoboam (indecl) he/she/it-PRECEDE-ed to-ASCEND the (gen) to-FLEE into (+acc) Jerusalem (indecl)
3Krl:12:18 3Krl_12:18_1 3Krl_12:18_2 3Krl_12:18_3 3Krl_12:18_4 3Krl_12:18_5 3Krl_12:18_6 3Krl_12:18_7 3Krl_12:18_8 3Krl_12:18_9 3Krl_12:18_10 3Krl_12:18_11 3Krl_12:18_12 3Krl_12:18_13 3Krl_12:18_14 3Krl_12:18_15 3Krl_12:18_16 3Krl_12:18_17 3Krl_12:18_18 3Krl_12:18_19 3Krl_12:18_20 3Krl_12:18_21 3Krl_12:18_22 3Krl_12:18_23 3Krl_12:18_24 3Krl_12:18_25 3Krl_12:18_26 3Krl_12:18_27 3Krl_12:18_28 3Krl_12:18_29
3Krl:12:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:12:19 καὶ ἠθέτησεν Ισραηλ εἰς τὸν οἶκον Δαυιδ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
3Krl:12:19 So Israel rebelled against the house of David until this day. (1 Kings 12:19 Brenton)
3Krl:12:19 Tak więc Izrael odpadł od rodu Dawida po dziś dzień. (1 Krl 12:19 BT_4)
3Krl:12:19 καὶ ἠθέτησεν Ισραηλ εἰς τὸν οἶκον Δαυιδ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
3Krl:12:19 καί ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
3Krl:12:19 I też, nawet, mianowicie By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] Izrael Do (+przyspieszenie) Dom David Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
3Krl:12:19 kai\ E)Te/tEsen *israEl ei)s to\n oi)=kon *dauid e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs.
3Krl:12:19 kai ETetEsen israEl eis ton oikon dauid heOs tEs hEmeras tautEs.
3Krl:12:19 C VAI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N2_ASM N_GSM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
3Krl:12:19 and also, even, namely to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] Israel into (+acc) the house David until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
3Krl:12:19 and he/she/it-REPUDIATE-ed Israel (indecl) into (+acc) the (acc) house (acc) David (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen)
3Krl:12:19 3Krl_12:19_1 3Krl_12:19_2 3Krl_12:19_3 3Krl_12:19_4 3Krl_12:19_5 3Krl_12:19_6 3Krl_12:19_7 3Krl_12:19_8 3Krl_12:19_9 3Krl_12:19_10 3Krl_12:19_11
3Krl:12:19 x x x x x x x x x x x
3Krl:12:20 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν πᾶς Ισραηλ ὅτι ἀνέκαμψεν Ιεροβοαμ ἐξ Αἰγύπτου, καὶ ἀπέστειλαν καὶ ἐκάλεσαν αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ ἐβασίλευσαν αὐτὸν ἐπὶ Ισραηλ· καὶ οὐκ ἦν ὀπίσω οἴκου Δαυιδ πάρεξ σκήπτρου Ιουδα καὶ Βενιαμιν μόνοι. –
3Krl:12:20 And it came to pass when all Israel heard that Jeroboam had returned out of Egypt, that they sent and called him to the assembly, and they made him king over Israel: and none followed the house of David except the tribe of Juda and Benjamin only. (1 Kings 12:20 Brenton)
3Krl:12:20 Kiedy cały Izrael dowiedział się, że Jeroboam wrócił, wtedy posłali po niego, przyzywając go na zgromadzenie. Następnie ustanowili go królem nad całym Izraelem. Przy domu Dawida zostało tylko samo pokolenie Judy. (1 Krl 12:20 BT_4)
3Krl:12:20 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν πᾶς Ισραηλ ὅτι ἀνέκαμψεν Ιεροβοαμ ἐξ Αἰγύπτου, καὶ ἀπέστειλαν καὶ ἐκάλεσαν αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ ἐβασίλευσαν αὐτὸν ἐπὶ Ισραηλ· καὶ οὐκ ἦν ὀπίσω οἴκου Δαυιδ πάρεξ σκήπτρου Ιουδα καὶ Βενιαμιν μόνοι.
3Krl:12:20 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ὅτι ἀνα·κάμπτω (ανα+καμπτ-, ανα+καμψ-, ανα+καμψ-, -, -, -)   ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί Ἰσραήλ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὀπίσω οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ     Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ μόνος -η -ον  
3Krl:12:20 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By słyszeć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael Ponieważ/tamto By wracać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie zamawiać I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Zebranie I też, nawet, mianowicie By panować On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Z tyłu w tył, z tyłu, potem Dom; by mieszkać David Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Beniamin Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko)  
3Krl:12:20 kai\ e)ge/neto O(s E)/kousen pa=s *israEl o(/ti a)ne/kamPSen *ieroboam e)X *ai)gu/ptou, kai\ a)pe/steilan kai\ e)ka/lesan au)to\n ei)s tE\n sunagOgE\n kai\ e)basi/leusan au)to\n e)pi\ *israEl· kai\ ou)k E)=n o)pi/sO oi)/kou *dauid pa/reX skE/ptrou *iouda kai\ *beniamin mo/noi.
3Krl:12:20 kai egeneto hOs Ekusen pas israEl hoti anekamPSen ieroboam eX aigyptu, kai apesteilan kai ekalesan auton eis tEn synagOgEn kai ebasileusan auton epi israEl· kai uk En opisO oiku dauid pareX skEptru iuda kai beniamin monoi.
3Krl:12:20 C VBI_AMI3S C VAI_AAI3S A3_NSM N_NSM C VAI_AAI3S N_NSM P N2_GSF C VAI_AAI3P C VAI_AAI3P RD_ASM P RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI3P RD_ASM P N_ASM C D V9_IAI3S P N2_GSM N_GSM P N2N_GSN N_GSM C N_GSM A1_NPM
3Krl:12:20 and also, even, namely to become become, happen as/like to hear every all, each, every, the whole of Israel because/that to return ć out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send and also, even, namely to call call he/she/it/same into (+acc) the gathering and also, even, namely to reign he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be behind back, behind, after house; to dwell David ć ć Judas/Judah and also, even, namely Benjamin sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone)  
3Krl:12:20 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-HEAR-ed every (nom|voc) Israel (indecl) because/that he/she/it-RETURN-ed   out of (+gen) Egypt (gen) and they-ORDER FORTH-ed and they-CALL-ed him/it/same (acc) into (+acc) the (acc) gathering (acc) and they-REIGN-ed him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) and not he/she/it-was behind house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! David (indecl)     Judas/Judah (gen, voc) and Benjamin (indecl) sole ([Adj] nom|voc)  
3Krl:12:20 3Krl_12:20_1 3Krl_12:20_2 3Krl_12:20_3 3Krl_12:20_4 3Krl_12:20_5 3Krl_12:20_6 3Krl_12:20_7 3Krl_12:20_8 3Krl_12:20_9 3Krl_12:20_10 3Krl_12:20_11 3Krl_12:20_12 3Krl_12:20_13 3Krl_12:20_14 3Krl_12:20_15 3Krl_12:20_16 3Krl_12:20_17 3Krl_12:20_18 3Krl_12:20_19 3Krl_12:20_20 3Krl_12:20_21 3Krl_12:20_22 3Krl_12:20_23 3Krl_12:20_24 3Krl_12:20_25 3Krl_12:20_26 3Krl_12:20_27 3Krl_12:20_28 3Krl_12:20_29 3Krl_12:20_30 3Krl_12:20_31 3Krl_12:20_32 3Krl_12:20_33 3Krl_12:20_34 3Krl_12:20_35 3Krl_12:20_36 3Krl_12:20_37
3Krl:12:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:12:21 καὶ Ροβοαμ εἰσῆλθεν εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἐξεκκλησίασεν τὴν συναγωγὴν Ιουδα καὶ σκῆπτρον Βενιαμιν, ἑκατὸν καὶ εἴκοσι χιλιάδες νεανιῶν ποιούντων πόλεμον, τοῦ πολεμεῖν πρὸς οἶκον Ισραηλ ἐπιστρέψαι τὴν βασιλείαν Ροβοαμ υἱῷ Σαλωμων.
3Krl:12:21 And Roboam went into Jerusalem, and he assembled the congregation of Juda, and the tribe of Benjamin, a hundred and twenty thousand young men, warriors, to fight against the house of Israel, to recover the kingdom to Roboam the son of Solomon. (1 Kings 12:21 Brenton)
3Krl:12:21 Roboam, przybywszy do Jerozolimy, zebrał wszystkich potomków Judy i całe pokolenie Beniamina, to jest sto osiemdziesiąt tysięcy wyborowych wojowników, aby wszcząć wojnę z Izraelem o przywrócenie władzy królewskiej Roboamowi, synowi Salomona. (1 Krl 12:21 BT_4)
3Krl:12:21 καὶ Ροβοαμ εἰσῆλθεν εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἐξεκκλησίασεν τὴν συναγωγὴν Ιουδα καὶ σκῆπτρον Βενιαμιν, ἑκατὸν καὶ εἴκοσι χιλιάδες νεανιῶν ποιούντων πόλεμον, τοῦ πολεμεῖν πρὸς οἶκον Ισραηλ ἐπιστρέψαι τὴν βασιλείαν Ροβοαμ υἱῷ Σαλωμων.
3Krl:12:21 καί Ῥοβοάμ, ὁ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί   ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί   Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ἑκατόν καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ νεανίας, -ου, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πόλεμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) πρός οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ Ῥοβοάμ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ
3Krl:12:21 I też, nawet, mianowicie Rehoboam By wchodzić Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Zebranie Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Beniamin Sto I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Kilo [jednostka tysiąc] Młody człowiek By czynić/rób Wojna [zobacz polemiczny] By walczyć z wojną Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dom Izrael By odwracać się dookoła Królestwo Rehoboam Syn Salomon
3Krl:12:21 kai\ *roboam ei)sE=lTen ei)s *ierousalEm kai\ e)XekklEsi/asen tE\n sunagOgE\n *iouda kai\ skE=ptron *beniamin, e(kato\n kai\ ei)/kosi CHilia/des neaniO=n poiou/ntOn po/lemon, tou= polemei=n pro\s oi)=kon *israEl e)pistre/PSai tE\n basilei/an *roboam ui(O=| *salOmOn.
3Krl:12:21 kai roboam eisElTen eis ierusalEm kai eXekklEsiasen tEn synagOgEn iuda kai skEptron beniamin, hekaton kai eikosi CHiliades neaniOn poiuntOn polemon, tu polemein pros oikon israEl epistrePSai tEn basileian roboam hyiO salOmOn.
3Krl:12:21 C N_NSM VBI_AAI3S P N_ASF C VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF N_GSM C N2N_ASN N_GSM M C M N3D_NPF N1T_GPM V2_PAPGPM N2_ASM RA_GSN V2_PAN P N2_ASM N_GSM VA_AAN RA_ASF N1A_ASF N_GSM N2_DSM N_GSM
3Krl:12:21 and also, even, namely Rehoboam to enter into (+acc) Jerusalem [city of] and also, even, namely ć the gathering Judas/Judah and also, even, namely ć Benjamin hundred and also, even, namely icon; twenty kilo [unit of one thousand] young man to do/make war [see polemic] the to fight war toward (+acc,+gen,+dat) house Israel to turn around the kingdom Rehoboam son Solomon
3Krl:12:21 and Rehoboam (indecl) he/she/it-ENTER-ed into (+acc) Jerusalem (indecl) and   the (acc) gathering (acc) Judas/Judah (gen, voc) and   Benjamin (indecl) hundred and icons (dat); twenty kilos (nom|voc) young men (gen) let-them-be-DO/MAKE-ing! (classical), while DO/MAKE-ing (gen) war (acc) the (gen) to-be-FIGHT-ing toward (+acc,+gen,+dat) house (acc) Israel (indecl) to-TURN-AROUND, be-you(sg)-TURN-ed-AROUND!, he/she/it-happens-to-TURN-AROUND (opt) the (acc) kingdom (acc) Rehoboam (indecl) son (dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc)
3Krl:12:21 3Krl_12:21_1 3Krl_12:21_2 3Krl_12:21_3 3Krl_12:21_4 3Krl_12:21_5 3Krl_12:21_6 3Krl_12:21_7 3Krl_12:21_8 3Krl_12:21_9 3Krl_12:21_10 3Krl_12:21_11 3Krl_12:21_12 3Krl_12:21_13 3Krl_12:21_14 3Krl_12:21_15 3Krl_12:21_16 3Krl_12:21_17 3Krl_12:21_18 3Krl_12:21_19 3Krl_12:21_20 3Krl_12:21_21 3Krl_12:21_22 3Krl_12:21_23 3Krl_12:21_24 3Krl_12:21_25 3Krl_12:21_26 3Krl_12:21_27 3Krl_12:21_28 3Krl_12:21_29 3Krl_12:21_30 3Krl_12:21_31
3Krl:12:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:12:22 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Σαμαιαν ἄνθρωπον τοῦ θεοῦ λέγων
3Krl:12:22 And the word of the Lord came to Samaia the man of God, saying, (1 Kings 12:22 Brenton)
3Krl:12:22 Wówczas Pan skierował słowo do Szemajasza, męża Bożego, mówiąc: (1 Krl 12:22 BT_4)
3Krl:12:22 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Σαμαιαν ἄνθρωπον τοῦ θεοῦ λέγων
3Krl:12:22 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός   ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
3Krl:12:22 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzki Bóg  By mówić/opowiadaj
3Krl:12:22 kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro\s *samaian a)/nTrOpon tou= Teou= le/gOn
3Krl:12:22 kai egeneto logos kyriu pros samaian anTrOpon tu Teu legOn
3Krl:12:22 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P N1T_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM V1_PAPNSM
3Krl:12:22 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) ć human the god [see theology] to say/tell
3Krl:12:22 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat)   human (acc) the (gen) god (gen) while SAY/TELL-ing (nom)
3Krl:12:22 3Krl_12:22_1 3Krl_12:22_2 3Krl_12:22_3 3Krl_12:22_4 3Krl_12:22_5 3Krl_12:22_6 3Krl_12:22_7 3Krl_12:22_8 3Krl_12:22_9 3Krl_12:22_10
3Krl:12:22 x x x x x x x x x x
3Krl:12:23 Εἰπὸν τῷ Ροβοαμ υἱῷ Σαλωμων βασιλεῖ Ιουδα καὶ πρὸς πάντα οἶκον Ιουδα καὶ Βενιαμιν καὶ τῷ καταλοίπῳ τοῦ λαοῦ λέγων
3Krl:12:23 Speak to Roboam the son of Solomon, king of Juda, and to all the house of Juda and Benjamin, and to the remnant of the people, saying, (1 Kings 12:23 Brenton)
3Krl:12:23 «Powiedz królowi judzkiemu, Roboamowi, synowi Salomona, i wszystkim potomkom Judy oraz Beniaminitom, jako też pozostałemu ludowi: (1 Krl 12:23 BT_4)
3Krl:12:23 Εἰπὸν τῷ Ροβοαμ υἱῷ Σαλωμων βασιλεῖ Ιουδα καὶ πρὸς πάντα οἶκον Ιουδα καὶ Βενιαμιν καὶ τῷ καταλοίπῳ τοῦ λαοῦ λέγων