3Krl:15:1 καὶ ἐν τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει βασιλεύοντος Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ βασιλεύει Αβιου υἱὸς Ροβοαμ ἐπὶ Ιουδα
3Krl:15:1 And in the eighteenth year of the reign of Jeroboam son of Nabat, Abiu son of Roboam reigns over Juda. (1 Kings 15:1 Brenton)
3Krl:15:1 Abijjam zaczął królować w Judzie w osiemnastym roku rządów króla Jeroboama, syna Nebata. (1 Krl 15:1 BT_4)
3Krl:15:1 Καὶ ἐν τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει βασιλεύοντος Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ βασιλεύει Αβιου υἱὸς Ροβοαμ ἐπὶ Ιουδα
3Krl:15:1 καί ἐν ὁ ἡ τό ὀκτω·και·δέκατος -η -ον [LXX] ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ῥοβοάμ, ὁ ἐπί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
3Krl:15:1 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Osiemnasty Rok By panować Syn By panować Syn Rehoboam Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Judasz/Juda
3Krl:15:1 *kai\ e)n tO=| o)ktOkaideka/tO| e)/tei basileu/ontos *ieroboam ui(ou= *nabat basileu/ei *abiou ui(o\s *roboam e)pi\ *iouda
3Krl:15:1 kai en tO oktOkaidekatO etei basileuontos ieroboam hyiu nabat basileuei abiu hyios roboam epi iuda
3Krl:15:1 C P RA_DSN A1_DSN N3E_DSN V1_PAPGSM N_GSM N2_GSM N_GSM V1_PAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM P N_ASM
3Krl:15:1 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the eighteenth year to reign ć son ć to reign ć son Rehoboam upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Judas/Judah
3Krl:15:1 and in/among/by (+dat) the (dat) eighteenth (dat) year (dat) while REIGN-ing (gen)   son (gen)   he/she/it-is-REIGN-ing, you(sg)-are-being-REIGN-ed (classical)   son (nom) Rehoboam (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) Judas/Judah (gen, voc)
3Krl:15:1 3Krl_15:1_1 3Krl_15:1_2 3Krl_15:1_3 3Krl_15:1_4 3Krl_15:1_5 3Krl_15:1_6 3Krl_15:1_7 3Krl_15:1_8 3Krl_15:1_9 3Krl_15:1_10 3Krl_15:1_11 3Krl_15:1_12 3Krl_15:1_13 3Krl_15:1_14 3Krl_15:1_15
3Krl:15:1 x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:15:2 καὶ ἓξ ἔτη ἐβασίλευσεν, καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μααχα θυγάτηρ Αβεσσαλωμ.
3Krl:15:2 And he reigned three years over Jerusalem: and his mother's name was Maacha, daughter of Abessalom. (1 Kings 15:2 Brenton)
3Krl:15:2 Trzy lata był królem w Jerozolimie, a jego matce było na imię Maaka, córka Abiszaloma. (1 Krl 15:2 BT_4)
3Krl:15:2 καὶ ἓξ ἔτη ἐβασίλευσεν, καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μααχα θυγάτηρ Αβεσσαλωμ.
3Krl:15:2 καί ἕξ ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ  
3Krl:15:2 I też, nawet, mianowicie Sześć Rok By panować I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Matka On/ona/to/to samo Córka
3Krl:15:2 kai\ e(\X e)/tE e)basi/leusen, kai\ o)/noma tE=s mEtro\s au)tou= *maaCHa Tuga/tEr *abessalOm.
3Krl:15:2 kai heX etE ebasileusen, kai onoma tEs mEtros autu maaCHa TygatEr abessalOm.
3Krl:15:2 C M N3E_APN VAI_AAI3S C N3M_ASN RA_GSF N3_GSF RD_GSM N_NSF N3_NSF N_GSM
3Krl:15:2 and also, even, namely six year to reign and also, even, namely name with regard to the mother he/she/it/same ć daughter ć
3Krl:15:2 and six years (nom|acc|voc) he/she/it-REIGN-ed and name (nom|acc|voc) the (gen) mother (gen) him/it/same (gen)   daughter (nom)  
3Krl:15:2 3Krl_15:2_1 3Krl_15:2_2 3Krl_15:2_3 3Krl_15:2_4 3Krl_15:2_5 3Krl_15:2_6 3Krl_15:2_7 3Krl_15:2_8 3Krl_15:2_9 3Krl_15:2_10 3Krl_15:2_11 3Krl_15:2_12
3Krl:15:2 x x x x x x x x x x x x
3Krl:15:3 καὶ ἐπορεύθη ἐν ταῖς ἁμαρτίαις τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, αἷς ἐποίησεν ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἦν ἡ καρδία αὐτοῦ τελεία μετὰ κυρίου θεοῦ αὐτοῦ ὡς ἡ καρδία Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.
3Krl:15:3 And he walked in the sins of his father which he wrought in his presence, and his heart was not perfect with the Lord his God, as was the heart of his father David. (1 Kings 15:3 Brenton)
3Krl:15:3 Poszedł on drogą wszelkich grzechów swego ojca, które przed nim popełniał, dlatego że serce jego nie było szczere wobec Pana, Boga swego, jakim było serce jego przodka, Dawida. (1 Krl 15:3 BT_4)
3Krl:15:3 καὶ ἐπορεύθη ἐν ταῖς ἁμαρτίαις τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, αἷς ἐποίησεν ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἦν καρδία αὐτοῦ τελεία μετὰ κυρίου θεοῦ αὐτοῦ ὡς καρδία Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.
3Krl:15:3 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τέλειος -α -ον μετά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:15:3 I też, nawet, mianowicie By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ojciec On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By czynić/rób W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Uzupełniany Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo Jak/jak Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) David Ojciec On/ona/to/to samo
3Krl:15:3 kai\ e)poreu/TE e)n tai=s a(marti/ais tou= patro\s au)tou=, ai(=s e)poi/Esen e)nO/pion au)tou=, kai\ ou)k E)=n E( kardi/a au)tou= telei/a meta\ kuri/ou Teou= au)tou= O(s E( kardi/a *dauid tou= patro\s au)tou=.
3Krl:15:3 kai eporeuTE en tais hamartiais tu patros autu, hais epoiEsen enOpion autu, kai uk En hE kardia autu teleia meta kyriu Teu autu hOs hE kardia dauid tu patros autu.
3Krl:15:3 C VCI_API3S P RA_DPF N1A_DPF RA_GSM N3_GSM RD_GSM RR_DPF VAI_AAI3S P RD_GSM C D V9_IAI3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM A1A_NSF P N2_GSM N2_GSM RD_GSM C RA_NSF N1A_NSF N_GSM RA_GSM N3_GSM RD_GSM
3Krl:15:3 and also, even, namely to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. the father he/she/it/same who/whom/which to do/make in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same completed after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] he/she/it/same as/like the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) David the father he/she/it/same
3Krl:15:3 and he/she/it-was-GO-ed in/among/by (+dat) the (dat) sins (dat) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) who/whom/which (dat) he/she/it-DO/MAKE-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and not he/she/it-was the (nom) heart (nom|voc) him/it/same (gen) completed ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) after (+acc), with (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) him/it/same (gen) as/like the (nom) heart (nom|voc) David (indecl) the (gen) father (gen) him/it/same (gen)
3Krl:15:3 3Krl_15:3_1 3Krl_15:3_2 3Krl_15:3_3 3Krl_15:3_4 3Krl_15:3_5 3Krl_15:3_6 3Krl_15:3_7 3Krl_15:3_8 3Krl_15:3_9 3Krl_15:3_10 3Krl_15:3_11 3Krl_15:3_12 3Krl_15:3_13 3Krl_15:3_14 3Krl_15:3_15 3Krl_15:3_16 3Krl_15:3_17 3Krl_15:3_18 3Krl_15:3_19 3Krl_15:3_20 3Krl_15:3_21 3Krl_15:3_22 3Krl_15:3_23 3Krl_15:3_24 3Krl_15:3_25 3Krl_15:3_26 3Krl_15:3_27 3Krl_15:3_28 3Krl_15:3_29 3Krl_15:3_30
3Krl:15:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:15:4 ὅτι διὰ Δαυιδ ἔδωκεν αὐτῷ κύριος κατάλειμμα, ἵνα στήσῃ τέκνα αὐτοῦ μετ’ αὐτὸν καὶ στήσῃ τὴν Ιερουσαλημ,
3Krl:15:4 Howbeit for David's sake the Lord gave him a remnant, that he might establish his children after him, and might establish Jerusalem. (1 Kings 15:4 Brenton)
3Krl:15:4 Jednak właśnie ze względu na Dawida, Pan, Bóg jego, zachował mu ród w Jerozolimie, dając mu jego synów jako następców i zachowując Jerozolimę (1 Krl 15:4 BT_4)
3Krl:15:4 ὅτι διὰ Δαυιδ ἔδωκεν αὐτῷ κύριος κατάλειμμα, ἵνα στήσῃ τέκνα αὐτοῦ μετ’ αὐτὸν καὶ στήσῃ τὴν Ιερουσαλημ,
3Krl:15:4 ὅτι διά Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατά·λειμμα[τ], -ατος, τό ἵνα ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
3Krl:15:4 Ponieważ/tamto Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) David By dawać On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Reszta pozostałość, to jest (przez implikację) minuta -- reszta. żeby / ażeby / bo By powodować stać Dziecko On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By powodować stać Jerozolima [miasto z]
3Krl:15:4 o(/ti dia\ *dauid e)/dOken au)tO=| ku/rios kata/leimma, i(/na stE/sE| te/kna au)tou= met’ au)to\n kai\ stE/sE| tE\n *ierousalEm,
3Krl:15:4 hoti dia dauid edOken autO kyrios kataleimma, hina stEsE tekna autu met’ auton kai stEsE tEn ierusalEm,
3Krl:15:4 C P N_GSM VAI_AAI3S RD_DSM N2_NSM N3M_ASN C VA_AAS3S N2N_APN RD_GSM P RD_ASM C VA_AAS3S RA_ASF N_ASF
3Krl:15:4 because/that because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) David to give he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. remnant a remainder, i.e. (by implication) a minute -- remnant. so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to cause to stand child he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to cause to stand the Jerusalem [city of]
3Krl:15:4 because/that because of (+acc), through (+gen) David (indecl) he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) remnant (nom|acc|voc) so that / in order to /because you(sg)-will-be-CAUSE-ed-TO-STand, he/she/it-should-CAUSE-TO-STand, you(sg)-should-be-CAUSE-ed-TO-STand children (nom|acc|voc) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc) and you(sg)-will-be-CAUSE-ed-TO-STand, he/she/it-should-CAUSE-TO-STand, you(sg)-should-be-CAUSE-ed-TO-STand the (acc) Jerusalem (indecl)
3Krl:15:4 3Krl_15:4_1 3Krl_15:4_2 3Krl_15:4_3 3Krl_15:4_4 3Krl_15:4_5 3Krl_15:4_6 3Krl_15:4_7 3Krl_15:4_8 3Krl_15:4_9 3Krl_15:4_10 3Krl_15:4_11 3Krl_15:4_12 3Krl_15:4_13 3Krl_15:4_14 3Krl_15:4_15 3Krl_15:4_16 3Krl_15:4_17
3Krl:15:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:15:5 ὡς ἐποίησεν Δαυιδ τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου, οὐκ ἐξέκλινεν ἀπὸ πάντων, ὧν ἐνετείλατο αὐτῷ, πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ.
3Krl:15:5 Forasmuch as David did that which was right in the sight of the Lord: he turned not from any thing that he commanded him all the days of his life. (1 Kings 15:5 Brenton)
3Krl:15:5 za to, że Dawid czynił to, co jest słuszne w oczach Pana, i nie zaniedbał niczego, co mu nakazał w ciągu całego swego życia z wyjątkiem sprawy Chetyty Uriasza. (1 Krl 15:5 BT_4)
3Krl:15:5 ὡς ἐποίησεν Δαυιδ τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου, οὐκ ἐξέκλινεν ἀπὸ πάντων, ὧν ἐνετείλατο αὐτῷ, πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ.
3Krl:15:5 ὡς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:15:5 Jak/jak By czynić/rób David Prosto W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By cofać się/unikaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy On/ona/to/to samo
3Krl:15:5 O(s e)poi/Esen *dauid to\ eu)Te\s e)nO/pion kuri/ou, ou)k e)Xe/klinen a)po\ pa/ntOn, O(=n e)netei/lato au)tO=|, pa/sas ta\s E(me/ras tE=s DZOE=s au)tou=.
3Krl:15:5 hOs epoiEsen dauid to euTes enOpion kyriu, uk eXeklinen apo pantOn, hOn eneteilato autO, pasas tas hEmeras tEs DZOEs autu.
3Krl:15:5 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASN A3H_ASN P N2_GSM D V1I_IAI3S P A3_GPM RR_GPM VAI_AMI3S RD_DSM A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RD_GSM
3Krl:15:5 as/like to do/make David the straight in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to recoil/avoid from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of who/whom/which to enjoin command he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day the life being, living, spirit; alive he/she/it/same
3Krl:15:5 as/like he/she/it-DO/MAKE-ed David (indecl) the (nom|acc) straight ([Adj] nom|acc|voc, voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) not he/she/it-was-RECOIL/AVOID-ing, he/she/it-RECOIL/AVOID-ed away from (+gen) all (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-was-ENJOIN-ed him/it/same (dat) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) him/it/same (gen)
3Krl:15:5 3Krl_15:5_1 3Krl_15:5_2 3Krl_15:5_3 3Krl_15:5_4 3Krl_15:5_5 3Krl_15:5_6 3Krl_15:5_7 3Krl_15:5_8 3Krl_15:5_9 3Krl_15:5_10 3Krl_15:5_11 3Krl_15:5_12 3Krl_15:5_13 3Krl_15:5_14 3Krl_15:5_15 3Krl_15:5_16 3Krl_15:5_17 3Krl_15:5_18 3Krl_15:5_19 3Krl_15:5_20
3Krl:15:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:15:7 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Αβιου καὶ πάντα, ἃ ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ιουδα; καὶ πόλεμος ἦν ἀνὰ μέσον Αβιου καὶ ἀνὰ μέσον Ιεροβοαμ.
3Krl:15:7 And the rest of the history of Abiu, and all that he did, behold, are not these written in the book of the chronicles of the kings of Juda? And there was war between Abiu and Jeroboam. (1 Kings 15:7 Brenton)
3Krl:15:7 A czyż pozostałe dzieje Abijjama oraz wszystko, co uczynił, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? Ponadto również między Abijjamem i Jeroboamem trwała wojna. (1 Krl 15:7 BT_4)
3Krl:15:7 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Αβιου καὶ πάντα, ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ιουδα; καὶ πόλεμος ἦν ἀνὰ μέσον Αβιου καὶ ἀνὰ μέσον Ιεροβοαμ.
3Krl:15:7 καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί πόλεμος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀνά μέσος -η -ον   καί ἀνά μέσος -η -ον  
3Krl:15:7 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By czynić/rób ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Książka Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dzień Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Wojna [zobacz polemiczny] By być W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni
3Krl:15:7 kai\ ta\ loipa\ tO=n lo/gOn *abiou kai\ pa/nta, a(/ e)poi/Esen, ou)k i)dou\ tau=ta gegramme/na e)pi\ bibli/O| lo/gOn tO=n E(merO=n toi=s basileu=sin *iouda; kai\ po/lemos E)=n a)na\ me/son *abiou kai\ a)na\ me/son *ieroboam.
3Krl:15:7 kai ta loipa tOn logOn abiu kai panta, ha epoiEsen, uk idu tauta gegrammena epi bibliO logOn tOn hEmerOn tois basileusin iuda; kai polemos En ana meson abiu kai ana meson ieroboam.
3Krl:15:7 C RA_NPN A1_NPN RA_GPM N2_GPM N_GSM C A3_APN RR_APN VAI_AAI3S D I RD_NPN VP_XPPNPN P N2N_DSN N2_GPM RA_GPF N1A_GPF RA_DPM N3V_DPM N_GSM C N2_NSM V9_IAI3S P A1_ASN N_GSM C P A1_ASN N_GSM
3Krl:15:7 and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of who/whom/which to do/make οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing book word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the day the king Judas/Judah and also, even, namely war [see polemic] to be up/each/by (+acc) middle ć and also, even, namely up/each/by (+acc) middle ć
3Krl:15:7 and the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) words (gen)   and all (nom|acc|voc), every (acc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed not be-you(sg)-SEE-ed! these (nom|acc) having-been-WRITE-ed (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) book (dat) words (gen) the (gen) days (gen) the (dat) kings (dat) Judas/Judah (gen, voc) and war (nom) he/she/it-was up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc)   and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc)  
3Krl:15:7 3Krl_15:7_1 3Krl_15:7_2 3Krl_15:7_3 3Krl_15:7_4 3Krl_15:7_5 3Krl_15:7_6 3Krl_15:7_7 3Krl_15:7_8 3Krl_15:7_9 3Krl_15:7_10 3Krl_15:7_11 3Krl_15:7_12 3Krl_15:7_13 3Krl_15:7_14 3Krl_15:7_15 3Krl_15:7_16 3Krl_15:7_17 3Krl_15:7_18 3Krl_15:7_19 3Krl_15:7_20 3Krl_15:7_21 3Krl_15:7_22 3Krl_15:7_23 3Krl_15:7_24 3Krl_15:7_25 3Krl_15:7_26 3Krl_15:7_27 3Krl_15:7_28 3Krl_15:7_29 3Krl_15:7_30 3Krl_15:7_31 3Krl_15:7_32
3Krl:15:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:15:8 καὶ ἐκοιμήθη Αβιου μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν τῷ εἰκοστῷ καὶ τετάρτῳ ἔτει τοῦ Ιεροβοαμ καὶ θάπτεται μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυιδ, καὶ βασιλεύει Ασα υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
3Krl:15:8 And Abiu slept with his fathers in the twenty-fourth year of Jeroboam; and he is buried with his fathers in the city of David: And Asa his son reigns in his stead. (1 Kings 15:8 Brenton)
3Krl:15:8 Potem Abijjam spoczął przy swoich przodkach i pochowano go w Mieście Dawidowym. Syn jego Asa został w jego miejsce królem. (1 Krl 15:8 BT_4)
3Krl:15:8 καὶ ἐκοιμήθη Αβιου μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν τῷ εἰκοστῷ καὶ τετάρτῳ ἔτει τοῦ Ιεροβοαμ καὶ θάπτεται μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυιδ, καὶ βασιλεύει Ασα υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
3Krl:15:8 καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-)   μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό   καί τέταρτος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό   καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:15:8 I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Czwarty Rok I też, nawet, mianowicie By grzebać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto David I też, nawet, mianowicie By panować Asa(pH) Syn On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo
3Krl:15:8 kai\ e)koimE/TE *abiou meta\ tO=n pate/rOn au)tou= e)n tO=| ei)kostO=| kai\ teta/rtO| e)/tei tou= *ieroboam kai\ Ta/ptetai meta\ tO=n pate/rOn au)tou= e)n po/lei *dauid, kai\ basileu/ei *asa ui(o\s au)tou= a)nt au)tou=.
3Krl:15:8 kai ekoimETE abiu meta tOn paterOn autu en tO eikostO kai tetartO etei tu ieroboam kai Taptetai meta tOn paterOn autu en polei dauid, kai basileuei asa hyios autu ant autu.
3Krl:15:8 C VCI_API3S N_NSM P RA_GPM N3_GPM RD_GSM P RA_DSN A1_DSN C A1_DSN N3E_DSN RA_GSM N_GSM C V1_PPI3S P RA_GPM N3_GPM RD_GSM P N3I_DSF N_GSM C V1_PAI3S N_NSM N2_NSM RD_GSM P RD_GSM
3Krl:15:8 and also, even, namely to repose/sleep ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely fourth year the ć and also, even, namely to bury after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city David and also, even, namely to reign Asa(ph) son he/she/it/same against (+gen) he/she/it/same
3Krl:15:8 and he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed   after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat)   and fourth (dat) year (dat) the (gen)   and he/she/it-is-being-BURY-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) city (dat) David (indecl) and he/she/it-is-REIGN-ing, you(sg)-are-being-REIGN-ed (classical) Asa(ph) (indecl) son (nom) him/it/same (gen) against (+gen) him/it/same (gen)
3Krl:15:8 3Krl_15:8_1 3Krl_15:8_2 3Krl_15:8_3 3Krl_15:8_4 3Krl_15:8_5 3Krl_15:8_6 3Krl_15:8_7 3Krl_15:8_8 3Krl_15:8_9 3Krl_15:8_10 3Krl_15:8_11 3Krl_15:8_12 3Krl_15:8_13 3Krl_15:8_14 3Krl_15:8_15 3Krl_15:8_16 3Krl_15:8_17 3Krl_15:8_18 3Krl_15:8_19 3Krl_15:8_20 3Krl_15:8_21 3Krl_15:8_22 3Krl_15:8_23 3Krl_15:8_24 3Krl_15:8_25 3Krl_15:8_26 3Krl_15:8_27 3Krl_15:8_28 3Krl_15:8_29 3Krl_15:8_30 3Krl_15:8_31
3Krl:15:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:15:9 Ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ τετάρτῳ καὶ εἰκοστῷ τοῦ Ιεροβοαμ βασιλέως Ισραηλ βασιλεύει Ασα ἐπὶ Ιουδαν
3Krl:15:9 In the four and twentieth year of Jeroboam king of Israel, Asa begins to reign over Juda. (1 Kings 15:9 Brenton)
3Krl:15:9 Asa, król Judy, objął władzę w dwudziestym roku panowania Jeroboama, króla Izraela, (1 Krl 15:9 BT_4)
3Krl:15:9 Ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ τετάρτῳ καὶ εἰκοστῷ τοῦ Ιεροβοαμ βασιλέως Ισραηλ βασιλεύει Ασα ἐπὶ Ιουδαν
3Krl:15:9 ἐν ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον καί   ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ ἐπί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
3Krl:15:9 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Czwarty I też, nawet, mianowicie Król Izrael By panować Asa(pH) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Judasz/Juda
3Krl:15:9 *)en tO=| e)niautO=| tO=| teta/rtO| kai\ ei)kostO=| tou= *ieroboam basile/Os *israEl basileu/ei *asa e)pi\ *ioudan
3Krl:15:9 en tO eniautO tO tetartO kai eikostO tu ieroboam basileOs israEl basileuei asa epi iudan
3Krl:15:9 P RA_DSN N2_DSN RA_DSN A1_DSN C A1_DSN RA_GSN N_GSM N3V_GSM N_GSM V1_PAI3S N_NSM P N1T_ASM
3Krl:15:9 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year the fourth and also, even, namely ć the ć king Israel to reign Asa(ph) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Judas/Judah
3Krl:15:9 in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) the (dat) fourth (dat) and   the (gen)   king (gen) Israel (indecl) he/she/it-is-REIGN-ing, you(sg)-are-being-REIGN-ed (classical) Asa(ph) (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) Judas/Judah (acc)
3Krl:15:9 3Krl_15:9_1 3Krl_15:9_2 3Krl_15:9_3 3Krl_15:9_4 3Krl_15:9_5 3Krl_15:9_6 3Krl_15:9_7 3Krl_15:9_8 3Krl_15:9_9 3Krl_15:9_10 3Krl_15:9_11 3Krl_15:9_12 3Krl_15:9_13 3Krl_15:9_14 3Krl_15:9_15
3Krl:15:9 x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:15:10 καὶ τεσσαράκοντα καὶ ἓν ἔτος ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Ανα θυγάτηρ Αβεσσαλωμ.
3Krl:15:10 And he reigned forty-one years in Jerusalem: and his mother's name was Ana, daughter of Abessalom. (1 Kings 15:10 Brenton)
3Krl:15:10 i królował w Jerozolimie w ciągu czterdziestu jeden lat. Jego matce było na imię Maaka, córka Abiszaloma. (1 Krl 15:10 BT_4)
3Krl:15:10 καὶ τεσσαράκοντα καὶ ἓν ἔτος ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Ανα θυγάτηρ Αβεσσαλωμ.
3Krl:15:10 καί τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀνά θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ  
3Krl:15:10 I też, nawet, mianowicie Czterdzieści I też, nawet, mianowicie Jeden Rok By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Matka On/ona/to/to samo W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Córka
3Krl:15:10 kai\ tessara/konta kai\ e(\n e)/tos e)basi/leusen e)n *ierousalEm, kai\ o)/noma tE=s mEtro\s au)tou= *ana Tuga/tEr *abessalOm.
3Krl:15:10 kai tessarakonta kai hen etos ebasileusen en ierusalEm, kai onoma tEs mEtros autu ana TygatEr abessalOm.
3Krl:15:10 C M C A3_ASN N3E_ASN VAI_AAI3S P N_DSF C N3M_ASN RA_GSF N3_GSF RD_GSM N_NSF N3_NSF N_GSM
3Krl:15:10 and also, even, namely forty and also, even, namely one year to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely name with regard to the mother he/she/it/same up/each/by (+acc) daughter ć
3Krl:15:10 and forty and one (nom|acc) year (nom|acc|voc) he/she/it-REIGN-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and name (nom|acc|voc) the (gen) mother (gen) him/it/same (gen) up (+acc) daughter (nom)  
3Krl:15:10 3Krl_15:10_1 3Krl_15:10_2 3Krl_15:10_3 3Krl_15:10_4 3Krl_15:10_5 3Krl_15:10_6 3Krl_15:10_7 3Krl_15:10_8 3Krl_15:10_9 3Krl_15:10_10 3Krl_15:10_11 3Krl_15:10_12 3Krl_15:10_13 3Krl_15:10_14 3Krl_15:10_15 3Krl_15:10_16
3Krl:15:10 x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:15:11 καὶ ἐποίησεν Ασα τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου ὡς Δαυιδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.
3Krl:15:11 And Asa did that which was right in the sight of the Lord, as David his father. (1 Kings 15:11 Brenton)
3Krl:15:11 Asa czynił to, co jest słuszne w oczach Pana, tak jak jego przodek Dawid, (1 Krl 15:11 BT_4)
3Krl:15:11 καὶ ἐποίησεν Ασα τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου ὡς Δαυιδ πατὴρ αὐτοῦ.
3Krl:15:11 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ ὁ ἡ τό εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡς Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:15:11 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Asa(pH) Prosto W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak/jak David Ojciec On/ona/to/to samo
3Krl:15:11 kai\ e)poi/Esen *asa to\ eu)Te\s e)nO/pion kuri/ou O(s *dauid o( patE\r au)tou=.
3Krl:15:11 kai epoiEsen asa to euTes enOpion kyriu hOs dauid ho patEr autu.
3Krl:15:11 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASN A3H_ASN P N2_GSM C N_NSM RA_NSM N3_NSM RD_GSM
3Krl:15:11 and also, even, namely to do/make Asa(ph) the straight in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as/like David the father he/she/it/same
3Krl:15:11 and he/she/it-DO/MAKE-ed Asa(ph) (indecl) the (nom|acc) straight ([Adj] nom|acc|voc, voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) as/like David (indecl) the (nom) father (nom) him/it/same (gen)
3Krl:15:11 3Krl_15:11_1 3Krl_15:11_2 3Krl_15:11_3 3Krl_15:11_4 3Krl_15:11_5 3Krl_15:11_6 3Krl_15:11_7 3Krl_15:11_8 3Krl_15:11_9 3Krl_15:11_10 3Krl_15:11_11 3Krl_15:11_12
3Krl:15:11 x x x x x x x x x x x x
3Krl:15:12 καὶ ἀφεῖλεν τὰς τελετὰς ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἐξαπέστειλεν πάντα τὰ ἐπιτηδεύματα, ἃ ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτοῦ.
3Krl:15:12 And he removed the sodomites out of the land, and abolished all the practices which his fathers had kept up. (1 Kings 15:12 Brenton)
3Krl:15:12 gdyż kazał wysiedlić z kraju uprawiających nierząd sakralny i usunął wszelkie bożki, które zrobili jego przodkowie. (1 Krl 15:12 BT_4)
3Krl:15:12 καὶ ἀφεῖλεν τὰς τελετὰς ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἐξαπέστειλεν πάντα τὰ ἐπιτηδεύματα, ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτοῦ.
3Krl:15:12 καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό   ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:15:12 I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By czynić/rób Ojciec On/ona/to/to samo
3Krl:15:12 kai\ a)fei=len ta\s teleta\s a)po\ tE=s gE=s kai\ e)Xape/steilen pa/nta ta\ e)pitEdeu/mata, a(/ e)poi/Esan oi( pate/res au)tou=.
3Krl:15:12 kai afeilen tas teletas apo tEs gEs kai eXapesteilen panta ta epitEdeumata, ha epoiEsan hoi pateres autu.
3Krl:15:12 C VBI_AAI3S RA_APF N1_APF P RA_GSF N1_GSF C VAI_AAI3S A3_APN RA_APN N3M_APN RR_APN VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RD_GSM
3Krl:15:12 and also, even, namely to deprive the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to ??? every all, each, every, the whole of the ć who/whom/which to do/make the father he/she/it/same
3Krl:15:12 and he/she/it-DEPRIVE-ed the (acc)   away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) and he/she/it-???-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc)   who/whom/which (nom|acc) they-DO/MAKE-ed the (nom) fathers (nom|voc) him/it/same (gen)
3Krl:15:12 3Krl_15:12_1 3Krl_15:12_2 3Krl_15:12_3 3Krl_15:12_4 3Krl_15:12_5 3Krl_15:12_6 3Krl_15:12_7 3Krl_15:12_8 3Krl_15:12_9 3Krl_15:12_10 3Krl_15:12_11 3Krl_15:12_12 3Krl_15:12_13 3Krl_15:12_14 3Krl_15:12_15 3Krl_15:12_16 3Krl_15:12_17
3Krl:15:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:15:13 καὶ τὴν Ανα τὴν μητέρα αὐτοῦ μετέστησεν τοῦ μὴ εἶναι ἡγουμένην, καθὼς ἐποίησεν σύνοδον ἐν τῷ ἄλσει αὐτῆς, καὶ ἐξέκοψεν Ασα τὰς καταδύσεις αὐτῆς καὶ ἐνέπρησεν πυρὶ ἐν τῷ χειμάρρῳ Κεδρων.
3Krl:15:13 And he removed Ana his mother from being queen, forasmuch as she gathered a meeting in her grove: and Asa cut down her retreats, and burnt them with fire in the brook of Kedron. (1 Kings 15:13 Brenton)
3Krl:15:13 A nawet swą matkę Maakę pozbawił godności królowej-matki za to, że sporządziła bożka ku czci Aszery. Ponadto Asa ściął i spalił tego bożka przy potoku Cedron. (1 Krl 15:13 BT_4)
3Krl:15:13 καὶ τὴν Ανα τὴν μητέρα αὐτοῦ μετέστησεν τοῦ μὴ εἶναι ἡγουμένην, καθὼς ἐποίησεν σύνοδον ἐν τῷ ἄλσει αὐτῆς, καὶ ἐξέκοψεν Ασα τὰς καταδύσεις αὐτῆς καὶ ἐνέπρησεν πυρὶ ἐν τῷ χειμάρρῳ Κεδρων.
3Krl:15:13 καί ὁ ἡ τό ἀνά ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μεθ·ίστημι (ath. μεθ+ιστ(α)-/ath. μεθ+ιστ(η)-, μετα+στη·σ-, μετα+στη·σ- or 2nd ath. μετα+στ(η)-/ath. μετα+στ(α)-, -, -, μετα+στα·θ-) ὁ ἡ τό μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) καθ·ώς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ ὁ ἡ τό κατα·δύω [LXX] (-, κατα+δυ·σ-, κατα+δυ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐμ·πίμπρημι (ath. εν+πιμπρ(α)-, εν+πρη·σ-, εν+πρη·σ-, -, -, εν+πρησ·θ-) πῦρ, -ρός, τό ἐν ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ Κεδρών, ὁ
3Krl:15:13 I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Matka On/ona/to/to samo By usuwać stać z; zmieniaj pozycję, usuwaj przez zabijanie, stój pośród albo w środku z, c. dat., “???????? µ????????” Il.5.514. Nie By być By uważać Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ścinać/precz wykorzeniaj Asa(pH) Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Ogień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Koryto rzeki Kidron [dolina z]
3Krl:15:13 kai\ tE\n *ana tE\n mEte/ra au)tou= mete/stEsen tou= mE\ ei)=nai E(goume/nEn, kaTO\s e)poi/Esen su/nodon e)n tO=| a)/lsei au)tE=s, kai\ e)Xe/koPSen *asa ta\s katadu/seis au)tE=s kai\ e)ne/prEsen puri\ e)n tO=| CHeima/rrO| *kedrOn.
3Krl:15:13 kai tEn ana tEn mEtera autu metestEsen tu mE einai hEgumenEn, kaTOs epoiEsen synodon en tO alsei autEs, kai eXekoPSen asa tas katadyseis autEs kai eneprEsen pyri en tO CHeimarrO kedrOn.
3Krl:15:13 C RA_ASF N_ASF RA_ASF N3_ASF RD_GSM VAI_AAI3S RA_GSN D V9_PAN V2_PMPASF D VAI_AAI3S N2_ASF P RA_DSN N3E_DSN RD_GSF C VAI_AAI3S N_NSM RA_APF N3I_APF RD_GSF C VAI_AAI3S N3_DSN P RA_DSM N2_DSM N_GS
3Krl:15:13 and also, even, namely the up/each/by (+acc) the mother he/she/it/same to remove to stand with; change position, remove by killing, stand among or in the midst of, c. dat., “ἑτάροισι μεθίστατο” Il.5.514. the not to be to deem as accordingly [according to how/in accordance with how] to do/make ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same and also, even, namely to cut down/off extirpate Asa(ph) the to ??? he/she/it/same and also, even, namely to ??? fire in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wadi Kidron [valley of]
3Krl:15:13 and the (acc) up (+acc) the (acc) mother (acc) him/it/same (gen) he/she/it-REMOVE-ed the (gen) not to-be while being-DEEM-ed (acc) as accordingly he/she/it-DO/MAKE-ed   in/among/by (+dat) the (dat)   her/it/same (gen) and he/she/it-EXTIRPATE-ed Asa(ph) (indecl) the (acc) you(sg)-will-??? her/it/same (gen) and he/she/it-???-ed fire (dat) in/among/by (+dat) the (dat) wadi (dat) Kidron (indecl)
3Krl:15:13 3Krl_15:13_1 3Krl_15:13_2 3Krl_15:13_3 3Krl_15:13_4 3Krl_15:13_5 3Krl_15:13_6 3Krl_15:13_7 3Krl_15:13_8 3Krl_15:13_9 3Krl_15:13_10 3Krl_15:13_11 3Krl_15:13_12 3Krl_15:13_13 3Krl_15:13_14 3Krl_15:13_15 3Krl_15:13_16 3Krl_15:13_17 3Krl_15:13_18 3Krl_15:13_19 3Krl_15:13_20 3Krl_15:13_21 3Krl_15:13_22 3Krl_15:13_23 3Krl_15:13_24 3Krl_15:13_25 3Krl_15:13_26 3Krl_15:13_27 3Krl_15:13_28 3Krl_15:13_29 3Krl_15:13_30 3Krl_15:13_31
3Krl:15:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:15:14 τὰ δὲ ὑψηλὰ οὐκ ἐξῆρεν· πλὴν ἡ καρδία Ασα ἦν τελεία μετὰ κυρίου πάσας τὰς ἡμέρας αὐτοῦ.
3Krl:15:14 But he removed not the high places; nevertheless the heart of Asa was perfect with the Lord all his days. (1 Kings 15:14 Brenton)
3Krl:15:14 Ale nie usunięto wyżyn. Jednak serce Asy w ciągu całego życia jego było szczere wobec Pana. (1 Krl 15:14 BT_4)
3Krl:15:14 τὰ δὲ ὑψηλὰ οὐκ ἐξῆρεν· πλὴν καρδία Ασα ἦν τελεία μετὰ κυρίου πάσας τὰς ἡμέρας αὐτοῦ.
3Krl:15:14 ὁ ἡ τό δέ ὑψηλός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) πλήν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τέλειος -α -ον μετά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:15:14 zaś Podniesiony ??? Przed przydechem mocnym By usuwać Z wyjątkiem Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Asa(pH) By być Uzupełniany Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień On/ona/to/to samo
3Krl:15:14 ta\ de\ u(PSEla\ ou)k e)XE=ren· plE\n E( kardi/a *asa E)=n telei/a meta\ kuri/ou pa/sas ta\s E(me/ras au)tou=.
3Krl:15:14 ta de hyPSEla uk eXEren· plEn hE kardia asa En teleia meta kyriu pasas tas hEmeras autu.
3Krl:15:14 RA_APN x A1_APN D VAI_AAI3S D RA_NSF N1A_NSF N_GSM V9_IAI3S A1A_APN P N2_GSM A1S_APF RA_APF N1A_APF RD_GSM
3Krl:15:14 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] elevated οὐχ before rough breathing to remove except the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) Asa(ph) to be completed after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day he/she/it/same
3Krl:15:14 the (nom|acc) Yet elevated ([Adj] nom|acc|voc) not he/she/it-REMOVE-ed except the (nom) heart (nom|voc) Asa(ph) (indecl) he/she/it-was completed ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) after (+acc), with (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) him/it/same (gen)
3Krl:15:14 3Krl_15:14_1 3Krl_15:14_2 3Krl_15:14_3 3Krl_15:14_4 3Krl_15:14_5 3Krl_15:14_6 3Krl_15:14_7 3Krl_15:14_8 3Krl_15:14_9 3Krl_15:14_10 3Krl_15:14_11 3Krl_15:14_12 3Krl_15:14_13 3Krl_15:14_14 3Krl_15:14_15 3Krl_15:14_16 3Krl_15:14_17
3Krl:15:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:15:15 καὶ εἰσήνεγκεν τοὺς κίονας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ τοὺς κίονας αὐτοῦ εἰσήνεγκεν εἰς τὸν οἶκον κυρίου, ἀργυροῦς καὶ χρυσοῦς καὶ σκεύη. –
3Krl:15:15 And he brought in the pillars of his father, he even brought in his gold and silver pillars into the house of the Lord, and his vessels. (1 Kings 15:15 Brenton)
3Krl:15:15 Złożył on w świątyni Pańskiej sprzęty poświęcone na ofiarę przez swego ojca i przez siebie, srebro i złoto oraz naczynia. (1 Krl 15:15 BT_4)
3Krl:15:15 καὶ εἰσήνεγκεν τοὺς κίονας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ τοὺς κίονας αὐτοῦ εἰσήνεγκεν εἰς τὸν οἶκον κυρίου, ἀργυροῦς καὶ χρυσοῦς καὶ σκεύη.
3Krl:15:15 καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος καί χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ  
3Krl:15:15 I też, nawet, mianowicie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Srebrny I też, nawet, mianowicie Złoty/złoty I też, nawet, mianowicie Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie  
3Krl:15:15 kai\ ei)sE/negken tou\s ki/onas tou= patro\s au)tou= kai\ tou\s ki/onas au)tou= ei)sE/negken ei)s to\n oi)=kon kuri/ou, a)rgurou=s kai\ CHrusou=s kai\ skeu/E.
3Krl:15:15 kai eisEnenken tus kionas tu patros autu kai tus kionas autu eisEnenken eis ton oikon kyriu, argyrus kai CHrysus kai skeuE.
3Krl:15:15 C VAI_AAI3S RA_APM N3N_APM RA_GSM N3_GSM RD_GSM C RA_APM N3N_APM RD_GSM VAI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM N2_GSM A1C_ASM C A1C_ASM C N3E_APN
3Krl:15:15 and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. the ć the father he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. into (+acc) the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. silver and also, even, namely gold/golden and also, even, namely vessel; vessel hardware, utensils, implement  
3Krl:15:15 and he/she/it-BRING IN-ed the (acc)   the (gen) father (gen) him/it/same (gen) and the (acc)   him/it/same (gen) he/she/it-BRING IN-ed into (+acc) the (acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) silver ([Adj] acc, nom|voc) and gold/golden ([Adj] acc, nom|voc) and vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc)  
3Krl:15:15 3Krl_15:15_1 3Krl_15:15_2 3Krl_15:15_3 3Krl_15:15_4 3Krl_15:15_5 3Krl_15:15_6 3Krl_15:15_7 3Krl_15:15_8 3Krl_15:15_9 3Krl_15:15_10 3Krl_15:15_11 3Krl_15:15_12 3Krl_15:15_13 3Krl_15:15_14 3Krl_15:15_15 3Krl_15:15_16 3Krl_15:15_17 3Krl_15:15_18 3Krl_15:15_19 3Krl_15:15_20 3Krl_15:15_21 3Krl_15:15_22
3Krl:15:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:15:16 καὶ πόλεμος ἦν ἀνὰ μέσον Ασα καὶ ἀνὰ μέσον Βαασα βασιλέως Ισραηλ πάσας τὰς ἡμέρας.
3Krl:15:16 And there was war between Asa and Baasa king of Israel all their days. (1 Kings 15:16 Brenton)
3Krl:15:16 Również między Asą i królem Izraela, Baszą, trwała wojna w ciągu całego ich życia. (1 Krl 15:16 BT_4)
3Krl:15:16 καὶ πόλεμος ἦν ἀνὰ μέσον Ασα καὶ ἀνὰ μέσον Βαασα βασιλέως Ισραηλ πάσας τὰς ἡμέρας.
3Krl:15:16 καί πόλεμος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀνά μέσος -η -ον Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ καί ἀνά μέσος -η -ον   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
3Krl:15:16 I też, nawet, mianowicie Wojna [zobacz polemiczny] By być W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Asa(pH) I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Król Izrael Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień
3Krl:15:16 kai\ po/lemos E)=n a)na\ me/son *asa kai\ a)na\ me/son *baasa basile/Os *israEl pa/sas ta\s E(me/ras.
3Krl:15:16 kai polemos En ana meson asa kai ana meson baasa basileOs israEl pasas tas hEmeras.
3Krl:15:16 C N2_NSM V9_IAI3S P A1_ASN N_GSM C P A1_ASN N_GSM N3V_GSM N_GSM A1S_APF RA_APF N1A_APF
3Krl:15:16 and also, even, namely war [see polemic] to be up/each/by (+acc) middle Asa(ph) and also, even, namely up/each/by (+acc) middle ć king Israel every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day
3Krl:15:16 and war (nom) he/she/it-was up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) Asa(ph) (indecl) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc)   king (gen) Israel (indecl) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc)
3Krl:15:16 3Krl_15:16_1 3Krl_15:16_2 3Krl_15:16_3 3Krl_15:16_4 3Krl_15:16_5 3Krl_15:16_6 3Krl_15:16_7 3Krl_15:16_8 3Krl_15:16_9 3Krl_15:16_10 3Krl_15:16_11 3Krl_15:16_12 3Krl_15:16_13 3Krl_15:16_14 3Krl_15:16_15
3Krl:15:16 x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:15:17 καὶ ἀνέβη Βαασα βασιλεὺς Ισραηλ ἐπὶ Ιουδαν καὶ ᾠκοδόμησεν τὴν Ραμα τοῦ μὴ εἶναι ἐκπορευόμενον καὶ εἰσπορευόμενον τῷ Ασα βασιλεῖ Ιουδα.
3Krl:15:17 And Baasa king of Israel went up against Juda, and built Rama, so that no one should go out or come in for Asa king of Juda. (1 Kings 15:17 Brenton)
3Krl:15:17 Albowiem król Izraela, Basza, wtargnął do Judy i zaczął umacniać Rama, aby nikomu nie dać wychodzić i wchodzić do króla Judy, Asy. (1 Krl 15:17 BT_4)
3Krl:15:17 καὶ ἀνέβη Βαασα βασιλεὺς Ισραηλ ἐπὶ Ιουδαν καὶ ᾠκοδόμησεν τὴν Ραμα τοῦ μὴ εἶναι ἐκπορευόμενον καὶ εἰσπορευόμενον τῷ Ασα βασιλεῖ Ιουδα.
3Krl:15:17 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἐπί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό Ῥαμά, ὁ ὁ ἡ τό μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) καί εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ὁ ἡ τό Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
3Krl:15:17 I też, nawet, mianowicie By podnosić Król Izrael Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Rama Nie By być By wychodzić I też, nawet, mianowicie By wchodzić Asa(pH) Król Judasz/Juda
3Krl:15:17 kai\ a)ne/bE *baasa basileu\s *israEl e)pi\ *ioudan kai\ O)|kodo/mEsen tE\n *rama tou= mE\ ei)=nai e)kporeuo/menon kai\ ei)sporeuo/menon tO=| *asa basilei= *iouda.
3Krl:15:17 kai anebE baasa basileus israEl epi iudan kai OkodomEsen tEn rama tu mE einai ekporeuomenon kai eisporeuomenon tO asa basilei iuda.
3Krl:15:17 C VZI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N_GSM P N1T_ASM C VAI_AAI3S RA_ASF N_ASF RA_GSN D V9_PAN V1_PMPASM C V1_PMPASM RA_DSM N_DSM N3V_DSM N_GSM
3Krl:15:17 and also, even, namely to ascend ć king Israel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Judas/Judah and also, even, namely to build/edify the Rama the not to be to go out and also, even, namely to enter the Asa(ph) king Judas/Judah
3Krl:15:17 and he/she/it-ASCEND-ed   king (nom) Israel (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) Judas/Judah (acc) and he/she/it-BUILD/EDIFY-ed the (acc) Rama (indecl) the (gen) not to-be while being-GO-ed-OUT (acc, nom|acc|voc) and while being-ENTER-ed (acc, nom|acc|voc) the (dat) Asa(ph) (indecl) king (dat) Judas/Judah (gen, voc)
3Krl:15:17 3Krl_15:17_1 3Krl_15:17_2 3Krl_15:17_3 3Krl_15:17_4 3Krl_15:17_5 3Krl_15:17_6 3Krl_15:17_7 3Krl_15:17_8 3Krl_15:17_9 3Krl_15:17_10 3Krl_15:17_11 3Krl_15:17_12 3Krl_15:17_13 3Krl_15:17_14 3Krl_15:17_15 3Krl_15:17_16 3Krl_15:17_17 3Krl_15:17_18 3Krl_15:17_19 3Krl_15:17_20 3Krl_15:17_21
3Krl:15:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:15:18 καὶ ἔλαβεν Ασα τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον τὸ εὑρεθὲν ἐν τοῖς θησαυροῖς τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ ἔδωκεν αὐτὰ εἰς χεῖρας παίδων αὐτοῦ, καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς Ασα πρὸς υἱὸν Αδερ υἱὸν Ταβερεμμαν υἱοῦ Αζιν βασιλέως Συρίας τοῦ κατοικοῦντος ἐν Δαμασκῷ λέγων
3Krl:15:18 And Asa took all the silver and the gold that was found in the treasures of the house of the Lord, and in the treasures of the king's house, and gave them into the hands of his servants; and king Asa sent them out to the son of Ader, the son of Taberema son of Azin king of Syria, who dwelt in Damascus, saying, (1 Kings 15:18 Brenton)
3Krl:15:18 Wobec tego Asa wziął srebro i złoto, pozostałe w skarbcach świątyni Pańskiej i w skarbcach pałacu królewskiego, i powierzywszy je swoim sługom, posłał je król Asa przebywającemu w Damaszku królowi Aramu Ben-Hadadowi, synowi Tabrimona, syna Chezjona, z tymi słowami: (1 Krl 15:18 BT_4)
3Krl:15:18 καὶ ἔλαβεν Ασα τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον τὸ εὑρεθὲν ἐν τοῖς θησαυροῖς τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ ἔδωκεν αὐτὰ εἰς χεῖρας παίδων αὐτοῦ, καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς βασιλεὺς Ασα πρὸς υἱὸν Αδερ υἱὸν Ταβερεμμαν υἱοῦ Αζιν βασιλέως Συρίας τοῦ κατοικοῦντος ἐν Δαμασκῷ λέγων
3Krl:15:18 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν ὁ ἡ τό θησαυρός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ πρός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   βασιλεύς, -έως, ὁ Συρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν Δαμασκός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
3Krl:15:18 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Asa(pH) Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skarb Dom; by mieszkać Król I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ręka Dziecka/służący On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Król Asa(pH) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Syn Syn Król Syria [Rzymska prowincja z] By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Damaszek By mówić/opowiadaj
3Krl:15:18 kai\ e)/laben *asa to\ a)rgu/rion kai\ to\ CHrusi/on to\ eu(reTe\n e)n toi=s TEsauroi=s tou= oi)/kou tou= basile/Os kai\ e)/dOken au)ta\ ei)s CHei=ras pai/dOn au)tou=, kai\ e)Xape/steilen au)tou\s o( basileu\s *asa pro\s ui(o\n *ader ui(o\n *taberemman ui(ou= *aDZin basile/Os *suri/as tou= katoikou=ntos e)n *damaskO=| le/gOn
3Krl:15:18 kai elaben asa to argyrion kai to CHrysion to heureTen en tois TEsaurois tu oiku tu basileOs kai edOken auta eis CHeiras paidOn autu, kai eXapesteilen autus ho basileus asa pros hyion ader hyion taberemman hyiu aDZin basileOs syrias tu katoikuntos en damaskO legOn
3Krl:15:18 C VBI_AAI3S N_NSM RA_ASN N2N_ASN C RA_ASN N2N_ASN RA_ASN VC_APPNSN P RA_DPM N2_DPM RA_GSM N2_GSM RA_GSM N3V_GSM C VAI_AAI3S RD_APN P N3_APF N3D_GPM RD_GSM C VAI_AAI3S RD_APM RA_NSM N3V_NSM N_NSM P N2_ASM N_GSM N2_ASM N_GSM N2_GSM N_GSM N3V_GSM N1A_GSF RA_GSM V2_PAPGSM P N2_DSF V1_PAPNSM
3Krl:15:18 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Asa(ph) the piece of silver and also, even, namely the piece of gold the to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the treasure the house; to dwell the king and also, even, namely to give he/she/it/same into (+acc) hand child/servant he/she/it/same and also, even, namely to ??? he/she/it/same the king Asa(ph) toward (+acc,+gen,+dat) son ć son ć son ć king Syria [Roman province of] the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Damascus to say/tell
3Krl:15:18 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Asa(ph) (indecl) the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) and the (nom|acc) piece of gold (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon being-FIND-ed (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) treasures (dat) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) king (gen) and he/she/it-GIVE-ed they/them/same (nom|acc) into (+acc) hands (acc) children/servants (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-???-ed them/same (acc) the (nom) king (nom) Asa(ph) (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) son (acc)   son (acc)   son (gen)   king (gen) Syria (gen) the (gen) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (gen) in/among/by (+dat) Damascus (dat) while SAY/TELL-ing (nom)
3Krl:15:18 3Krl_15:18_1 3Krl_15:18_2 3Krl_15:18_3 3Krl_15:18_4 3Krl_15:18_5 3Krl_15:18_6 3Krl_15:18_7 3Krl_15:18_8 3Krl_15:18_9 3Krl_15:18_10 3Krl_15:18_11 3Krl_15:18_12 3Krl_15:18_13 3Krl_15:18_14 3Krl_15:18_15 3Krl_15:18_16 3Krl_15:18_17 3Krl_15:18_18 3Krl_15:18_19 3Krl_15:18_20 3Krl_15:18_21 3Krl_15:18_22 3Krl_15:18_23 3Krl_15:18_24 3Krl_15:18_25 3Krl_15:18_26 3Krl_15:18_27 3Krl_15:18_28 3Krl_15:18_29 3Krl_15:18_30 3Krl_15:18_31 3Krl_15:18_32 3Krl_15:18_33 3Krl_15:18_34 3Krl_15:18_35 3Krl_15:18_36 3Krl_15:18_37 3Krl_15:18_38 3Krl_15:18_39 3Krl_15:18_40 3Krl_15:18_41 3Krl_15:18_42 3Krl_15:18_43 3Krl_15:18_44
3Krl:15:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:15:19 Διάθου διαθήκην ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ πατρός μου καὶ τοῦ πατρός σου· ἰδοὺ ἐξαπέσταλκά σοι δῶρα ἀργύριον καὶ χρυσίον, δεῦρο διασκέδασον τὴν διαθήκην σου τὴν πρὸς Βαασα βασιλέα Ισραηλ, καὶ ἀναβήσεται ἀπ’ ἐμοῦ.
3Krl:15:19 Make a covenant between me and thee, and between my father and thy father: lo! I have sent forth to thee gold and silver for gifts: come, break thy league with Baasa king of Israel, that he may go up from me. (1 Kings 15:19 Brenton)
3Krl:15:19 «Trwa przymierze pomiędzy mną a tobą, jak było między moim ojcem a twoim ojcem. Oto posyłam ci podarunek: srebro i złoto. Wyrusz i zerwij swoje przymierze z Baszą, królem Izraela, a wtedy odstąpi ode mnie». (1 Krl 15:19 BT_4)
3Krl:15:19 Διάθου διαθήκην ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ πατρός μου καὶ τοῦ πατρός σου· ἰδοὺ ἐξαπέσταλκά σοι δῶρα ἀργύριον καὶ χρυσίον, δεῦρο διασκέδασον τὴν διαθήκην σου τὴν πρὸς Βαασα βασιλέα Ισραηλ, καὶ ἀναβήσεται ἀπ’ ἐμοῦ.
3Krl:15:19 δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) δια·θήκη, -ης, ἡ ἀνά μέσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ἀνά μέσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) δεῦρο   ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πρός   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
3Krl:15:19 By robić konwencję Konwencja W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Ojciec Ja I też, nawet, mianowicie Ojciec Ty; twój/twój(sg) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Do ??? Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dar Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota Przychodź!/Tutaj i teraz Konwencja Ty; twój/twój(sg) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Izrael I też, nawet, mianowicie By podnosić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
3Krl:15:19 *dia/Tou diaTE/kEn a)na\ me/son e)mou= kai\ a)na\ me/son sou= kai\ a)na\ me/son tou= patro/s mou kai\ tou= patro/s sou· i)dou\ e)Xape/stalka/ soi dO=ra a)rgu/rion kai\ CHrusi/on, deu=ro diaske/dason tE\n diaTE/kEn sou tE\n pro\s *baasa basile/a *israEl, kai\ a)nabE/setai a)p’ e)mou=.
3Krl:15:19 diaTu diaTEkEn ana meson emu kai ana meson su kai ana meson tu patros mu kai tu patros su· idu eXapestalka soi dOra argyrion kai CHrysion, deuro diaskedason tEn diaTEkEn su tEn pros baasa basilea israEl, kai anabEsetai ap’ emu.
3Krl:15:19 VE_AMD2S N1_ASF P A1_ASN RP_GS C P A1_ASN RP_GS C P A1_ASN RA_GSM N3_GSM RP_GS C RA_GSM N3_GSM RP_GS I VX_XAI1S RP_DS N2N_APN N2N_ASN C N2N_ASN D VA_AAD2S RA_ASF N1_ASF RP_GS RA_ASF P N_ASM N3V_ASM N_GSM C VF_FMI3S P RP_GS
3Krl:15:19 to make covenant covenant up/each/by (+acc) middle I; my/mine and also, even, namely up/each/by (+acc) middle you; your/yours(sg) and also, even, namely up/each/by (+acc) middle the father I and also, even, namely the father you; your/yours(sg) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to ??? you; your/yours(sg); to rub worn, rub gift piece of silver and also, even, namely piece of gold come!/here and now ć the covenant you; your/yours(sg) the toward (+acc,+gen,+dat) ć king Israel and also, even, namely to ascend from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine
3Krl:15:19 be-you(sg)-MAKE COVENANT-ed! covenant (acc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) father (gen) me (gen) and the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-SEE-ed! I-have-???-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) gifts (nom|acc|voc) piece of silver (nom|acc|voc) and piece of gold (nom|acc|voc) come!/here and now   the (acc) covenant (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) toward (+acc,+gen,+dat)   king (acc) Israel (indecl) and he/she/it-will-be-ASCEND-ed away from (+gen) me (gen); my/mine (gen)
3Krl:15:19 3Krl_15:19_1 3Krl_15:19_2 3Krl_15:19_3 3Krl_15:19_4 3Krl_15:19_5 3Krl_15:19_6 3Krl_15:19_7 3Krl_15:19_8 3Krl_15:19_9 3Krl_15:19_10 3Krl_15:19_11 3Krl_15:19_12 3Krl_15:19_13 3Krl_15:19_14 3Krl_15:19_15 3Krl_15:19_16 3Krl_15:19_17 3Krl_15:19_18 3Krl_15:19_19 3Krl_15:19_20 3Krl_15:19_21 3Krl_15:19_22 3Krl_15:19_23 3Krl_15:19_24 3Krl_15:19_25 3Krl_15:19_26 3Krl_15:19_27 3Krl_15:19_28 3Krl_15:19_29 3Krl_15:19_30 3Krl_15:19_31 3Krl_15:19_32 3Krl_15:19_33 3Krl_15:19_34 3Krl_15:19_35 3Krl_15:19_36 3Krl_15:19_37 3Krl_15:19_38 3Krl_15:19_39 3Krl_15:19_40
3Krl:15:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:15:20 καὶ ἤκουσεν υἱὸς Αδερ τοῦ βασιλέως Ασα καὶ ἀπέστειλεν τοὺς ἄρχοντας τῶν δυνάμεων τῶν αὐτοῦ ταῖς πόλεσιν τοῦ Ισραηλ καὶ ἐπάταξεν τὴν Αιν καὶ τὴν Δαν καὶ τὴν Αβελμαα καὶ πᾶσαν τὴν Χεζραθ ἕως πάσης τῆς γῆς Νεφθαλι.
3Krl:15:20 And the son of Ader hearkened to king Asa, and sent the chiefs of his forces to the cities of Israel; and they smote Ain, Dan, and Abel of the house of Maacha, and all Chennereth, as far as the whole land of Nephthali. (1 Kings 15:20 Brenton)
3Krl:15:20 Ben-Hadad posłuchał króla Asy i posławszy dowódców swego wojska na miasta izraelskie, napadł na Ijjon i Dan oraz na Abel koło Bet-Maaka, jako też na Kinerot, aż po kraj Neftalego. (1 Krl 15:20 BT_4)
3Krl:15:20 καὶ ἤκουσεν υἱὸς Αδερ τοῦ βασιλέως Ασα καὶ ἀπέστειλεν τοὺς ἄρχοντας τῶν δυνάμεων τῶν αὐτοῦ ταῖς πόλεσιν τοῦ Ισραηλ καὶ ἐπάταξεν τὴν Αιν καὶ τὴν Δαν καὶ τὴν Αβελμαα καὶ πᾶσαν τὴν Χεζραθ ἕως πάσης τῆς γῆς Νεφθαλι.
3Krl:15:20 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό αιν [LXX] καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ  
3Krl:15:20 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Syn Król Asa(pH) I też, nawet, mianowicie zamawiać Władca; by zaczynać się Zdolność On/ona/to/to samo Miasto Izrael I też, nawet, mianowicie By uderzać ayin [16. list hebrajskiego alfabetu] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Aż; świtaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia
3Krl:15:20 kai\ E)/kousen ui(o\s *ader tou= basile/Os *asa kai\ a)pe/steilen tou\s a)/rCHontas tO=n duna/meOn tO=n au)tou= tai=s po/lesin tou= *israEl kai\ e)pa/taXen tE\n *ain kai\ tE\n *dan kai\ tE\n *abelmaa kai\ pa=san tE\n *CHeDZraT e(/Os pa/sEs tE=s gE=s *nefTali.
3Krl:15:20 kai Ekusen hyios ader tu basileOs asa kai apesteilen tus arCHontas tOn dynameOn tOn autu tais polesin tu israEl kai epataXen tEn ain kai tEn dan kai tEn abelmaa kai pasan tEn CHeDZraT heOs pasEs tEs gEs nefTali.
3Krl:15:20 C VAI_AAI3S N2_NSM N_GSM RA_GSM N3V_GSM N_GSM C VAI_AAI3S RA_APM N3_APM RA_GPF N3I_GPF RA_GPF RD_GSM RA_DPF N3I_DPF RA_GSM N_GSM C VAI_AAI3S RA_ASF N_ASF C RA_ASF N_ASF C RA_ASF N_ASF C A1S_ASF RA_ASF N_ASF P A1S_GSF RA_GSF N1_GSF N_GSM
3Krl:15:20 and also, even, namely to hear son ć the king Asa(ph) and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the ruler; to begin the ability the he/she/it/same the city the Israel and also, even, namely to smite the ayin [16th letter of Hebrew alphabet] and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ć until; dawn every all, each, every, the whole of the earth/land ć
3Krl:15:20 and he/she/it-HEAR-ed son (nom)   the (gen) king (gen) Asa(ph) (indecl) and he/she/it-ORDER FORTH-ed the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) the (gen) abilities (gen) the (gen) him/it/same (gen) the (dat) cities (dat) the (gen) Israel (indecl) and he/she/it-SMITE-ed the (acc) ayin and the (acc)   and the (acc)   and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) every (gen) the (gen) earth/land (gen)  
3Krl:15:20 3Krl_15:20_1 3Krl_15:20_2 3Krl_15:20_3 3Krl_15:20_4 3Krl_15:20_5 3Krl_15:20_6 3Krl_15:20_7 3Krl_15:20_8 3Krl_15:20_9 3Krl_15:20_10 3Krl_15:20_11 3Krl_15:20_12 3Krl_15:20_13 3Krl_15:20_14 3Krl_15:20_15 3Krl_15:20_16 3Krl_15:20_17 3Krl_15:20_18 3Krl_15:20_19 3Krl_15:20_20 3Krl_15:20_21 3Krl_15:20_22 3Krl_15:20_23 3Krl_15:20_24 3Krl_15:20_25 3Krl_15:20_26 3Krl_15:20_27 3Krl_15:20_28 3Krl_15:20_29 3Krl_15:20_30 3Krl_15:20_31 3Krl_15:20_32 3Krl_15:20_33 3Krl_15:20_34 3Krl_15:20_35 3Krl_15:20_36 3Krl_15:20_37 3Krl_15:20_38
3Krl:15:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:15:21 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν Βαασα, καὶ διέλιπεν τοῦ οἰκοδομεῖν τὴν Ραμα καὶ ἀνέστρεψεν εἰς Θερσα.
3Krl:15:21 And it came to pass when Baasa heard it, that he left off building Rama, and returned to Thersa. (1 Kings 15:21 Brenton)
3Krl:15:21 Gdy tylko Basza dowiedział się o tym, zaniechał umacniania Rama i niebawem wrócił do Tirsy. (1 Krl 15:21 BT_4)
3Krl:15:21 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν Βαασα, καὶ διέλιπεν τοῦ οἰκοδομεῖν τὴν Ραμα καὶ ἀνέστρεψεν εἰς Θερσα.
3Krl:15:21 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)   καί δια·λείπω (δια+λειπ-, δια+λειψ-, 2nd δια+λιπ-, -, -, -) ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό Ῥαμά, ὁ καί ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) εἰς[1]  
3Krl:15:21 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By słyszeć I też, nawet, mianowicie Do przerywanego przerywany, powrotny, słabnący, zatrzymuj się, luka By budować/buduj moralnie Rama I też, nawet, mianowicie By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Do (+przyspieszenie)
3Krl:15:21 kai\ e)ge/neto O(s E)/kousen *baasa, kai\ die/lipen tou= oi)kodomei=n tE\n *rama kai\ a)ne/strePSen ei)s *Tersa.
3Krl:15:21 kai egeneto hOs Ekusen baasa, kai dielipen tu oikodomein tEn rama kai anestrePSen eis Tersa.
3Krl:15:21 C VBI_AMI3S C VAI_AAI3S N_NSM C VBI_AAI3S RA_GSN V2_PAN RA_ASF N_ASF C VAI_AAI3S P N_ASF
3Krl:15:21 and also, even, namely to become become, happen as/like to hear ć and also, even, namely to ceased intermittent, recurrent, remittent, stop, gap the to build/edify the Rama and also, even, namely to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, into (+acc) ć
3Krl:15:21 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-HEAR-ed   and he/she/it-CEASED-ed the (gen) to-be-BUILD/EDIFY-ing the (acc) Rama (indecl) and he/she/it-UPSET-ed into (+acc)  
3Krl:15:21 3Krl_15:21_1 3Krl_15:21_2 3Krl_15:21_3 3Krl_15:21_4 3Krl_15:21_5 3Krl_15:21_6 3Krl_15:21_7 3Krl_15:21_8 3Krl_15:21_9 3Krl_15:21_10 3Krl_15:21_11 3Krl_15:21_12 3Krl_15:21_13 3Krl_15:21_14 3Krl_15:21_15
3Krl:15:21 x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:15:22 καὶ ὁ βασιλεὺς Ασα παρήγγειλεν παντὶ Ιουδα εἰς Αινακιμ, καὶ αἴρουσιν τοὺς λίθους τῆς Ραμα καὶ τὰ ξύλα αὐτῆς, ἃ ᾠκοδόμησεν Βαασα, καὶ ᾠκοδόμησεν ἐν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς Ασα πᾶν βουνὸν Βενιαμιν καὶ τὴν σκοπιάν. –
3Krl:15:22 And king Asa charged all Juda without exception: and they take up the stones of Rama and its timbers with which Baasa was building; and king Asa built with them upon the whole hill of Benjamin, and the watch-tower. (1 Kings 15:22 Brenton)
3Krl:15:22 Wtedy król Asa zwołał wszystkich bez wyjątku z Judy, aby zabrali z Rama kamienie i drewno, z którego poprzednio budował Basza. Potem król Asa rozbudował z niego Geba Beniamina oraz Mispa. (1 Krl 15:22 BT_4)
3Krl:15:22 καὶ βασιλεὺς Ασα παρήγγειλεν παντὶ Ιουδα εἰς Αινακιμ, καὶ αἴρουσιν τοὺς λίθους τῆς Ραμα καὶ τὰ ξύλα αὐτῆς, ᾠκοδόμησεν Βαασα, καὶ ᾠκοδόμησεν ἐν αὐτοῖς βασιλεὺς Ασα πᾶν βουνὸν Βενιαμιν καὶ τὴν σκοπιάν.
3Krl:15:22 καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ παρ·αγγέλλω (παρ+αγγελλ-, -, παρ+αγγειλ·[σ]-, -, παρ+ηγγελ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰούδας, -α and -ου, ὁ εἰς[1]   καί αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Ῥαμά, ὁ καί ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-)   καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί ὁ ἡ τό    
3Krl:15:22 I też, nawet, mianowicie Król Asa(pH) By rozkazywać dawaj zamówienia {rozkazy}, przepisywany, nauczaj, polecaj, napominaj, wezwij, zalecał Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Judasz/Juda Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać Kamień Rama I też, nawet, mianowicie Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Król Asa(pH) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wzgórze Beniamin I też, nawet, mianowicie  
3Krl:15:22 kai\ o( basileu\s *asa parE/ggeilen panti\ *iouda ei)s *ainakim, kai\ ai)/rousin tou\s li/Tous tE=s *rama kai\ ta\ Xu/la au)tE=s, a(/ O)|kodo/mEsen *baasa, kai\ O)|kodo/mEsen e)n au)toi=s o( basileu\s *asa pa=n bouno\n *beniamin kai\ tE\n skopia/n.
3Krl:15:22 kai ho basileus asa parEngeilen panti iuda eis ainakim, kai airusin tus liTus tEs rama kai ta Xyla autEs, ha OkodomEsen baasa, kai OkodomEsen en autois ho basileus asa pan bunon beniamin kai tEn skopian.
3Krl:15:22 C RA_NSM N3V_NSM N_NSM VAI_AAI3S A3_DSM N_DSM P N_ASM C V1_PAI3P RA_APM N2_APM RA_GSF N_GSF C RA_APN N2N_APN RD_GSF RR_APN VAI_AAI3S N_NSM C VAI_AAI3S P RD_DPM RA_NSM N3V_NSM N_NSM A3_ASN N2_ASN N_GSM C RA_ASF N1A_ASF
3Krl:15:22 and also, even, namely the king Asa(ph) to command give orders, prescribed, instruct, recommend, exhort, summon, enjoined every all, each, every, the whole of Judas/Judah into (+acc) ć and also, even, namely to lift/pick up take up, tote, raise; to choose the stone the Rama and also, even, namely the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. he/she/it/same who/whom/which to build/edify ć and also, even, namely to build/edify in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the king Asa(ph) every all, each, every, the whole of hill Benjamin and also, even, namely the ć  
3Krl:15:22 and the (nom) king (nom) Asa(ph) (indecl) he/she/it-COMMand-ed every (dat) Judas/Judah (gen, voc) into (+acc)   and they-are-LIFT/PICK-ing-UP, while LIFT/PICK-ing-UP (dat); they-are-CHOOSE-ing, while CHOOSE-ing (dat) the (acc) stones (acc) the (gen) Rama (indecl) and the (nom|acc) trees/wooden things (nom|acc|voc) her/it/same (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-BUILD/EDIFY-ed   and he/she/it-BUILD/EDIFY-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) the (nom) king (nom) Asa(ph) (indecl) every (nom|acc|voc) hill (acc) Benjamin (indecl) and the (acc)    
3Krl:15:22 3Krl_15:22_1 3Krl_15:22_2 3Krl_15:22_3 3Krl_15:22_4 3Krl_15:22_5 3Krl_15:22_6 3Krl_15:22_7 3Krl_15:22_8 3Krl_15:22_9 3Krl_15:22_10 3Krl_15:22_11 3Krl_15:22_12 3Krl_15:22_13 3Krl_15:22_14 3Krl_15:22_15 3Krl_15:22_16 3Krl_15:22_17 3Krl_15:22_18 3Krl_15:22_19 3Krl_15:22_20 3Krl_15:22_21 3Krl_15:22_22 3Krl_15:22_23 3Krl_15:22_24 3Krl_15:22_25 3Krl_15:22_26 3Krl_15:22_27 3Krl_15:22_28 3Krl_15:22_29 3Krl_15:22_30 3Krl_15:22_31 3Krl_15:22_32 3Krl_15:22_33 3Krl_15:22_34 3Krl_15:22_35 3Krl_15:22_36
3Krl:15:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:15:23 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ασα καὶ πᾶσα ἡ δυναστεία αὐτοῦ, ἣν ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐστὶν ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ιουδα; πλὴν ἐν τῷ καιρῷ τοῦ γήρως αὐτοῦ ἐπόνεσεν τοὺς πόδας αὐτοῦ.
3Krl:15:23 And the rest of the history of Asa, and all his mighty deeds which he wrought, and the cities which he built, behold, are not these written in the book of the chronicles of the kings of Juda? Nevertheless in the time of his old age he was diseased in his feet. (1 Kings 15:23 Brenton)
3Krl:15:23 A czyż pozostałe dzieje Asy i cała jego działalność oraz wszystko, co uczynił, a także miasta, które zbudował, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? Kiedy jednak się zestarzał, zachorował na nogi. (1 Krl 15:23 BT_4)
3Krl:15:23 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ασα καὶ πᾶσα δυναστεία αὐτοῦ, ἣν ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐστὶν ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ιουδα; πλὴν ἐν τῷ καιρῷ τοῦ γήρως αὐτοῦ ἐπόνεσεν τοὺς πόδας αὐτοῦ.
3Krl:15:23 καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ πλήν ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:15:23 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Asa(pH) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By czynić/rób ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By pisać By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Książka Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dzień Król Judasz/Juda Z wyjątkiem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Starość On/ona/to/to samo Stopa On/ona/to/to samo
3Krl:15:23 kai\ ta\ loipa\ tO=n lo/gOn *asa kai\ pa=sa E( dunastei/a au)tou=, E(\n e)poi/Esen, ou)k i)dou\ tau=ta gegramme/na e)sti\n e)pi\ bibli/O| lo/gOn tO=n E(merO=n toi=s basileu=sin *iouda; plE\n e)n tO=| kairO=| tou= gE/rOs au)tou= e)po/nesen tou\s po/das au)tou=.
3Krl:15:23 kai ta loipa tOn logOn asa kai pasa hE dynasteia autu, hEn epoiEsen, uk idu tauta gegrammena estin epi bibliO logOn tOn hEmerOn tois basileusin iuda; plEn en tO kairO tu gErOs autu eponesen tus podas autu.
3Krl:15:23 C RA_NPN A1_NPN RA_GPM N2_GPM N_GSM C A1S_NSF RA_NSF N1A_NSF RD_GSM RR_ASF VAI_AAI3S D I RD_NPN VP_XPPNPN V9_PAI3S P N2N_DSN N2_GPM RA_GPF N1A_GPF RA_DPM N3V_DPM N_GSM D P RA_DSM N2_DSM RA_GSN N3_GSN RD_GSM VAI_AAI3S RA_APM N3D_APM RD_GSM
3Krl:15:23 and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. Asa(ph) and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć he/she/it/same who/whom/which to do/make οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to write to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing book word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the day the king Judas/Judah except in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time the old age he/she/it/same ć the foot he/she/it/same
3Krl:15:23 and the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) words (gen) Asa(ph) (indecl) and every (nom|voc) the (nom)   him/it/same (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed not be-you(sg)-SEE-ed! these (nom|acc) having-been-WRITE-ed (nom|acc|voc) he/she/it-is upon/over (+acc,+gen,+dat) book (dat) words (gen) the (gen) days (gen) the (dat) kings (dat) Judas/Judah (gen, voc) except in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) the (gen) old age (gen) him/it/same (gen)   the (acc) feet (acc) him/it/same (gen)
3Krl:15:23 3Krl_15:23_1 3Krl_15:23_2 3Krl_15:23_3 3Krl_15:23_4 3Krl_15:23_5 3Krl_15:23_6 3Krl_15:23_7 3Krl_15:23_8 3Krl_15:23_9 3Krl_15:23_10 3Krl_15:23_11 3Krl_15:23_12 3Krl_15:23_13 3Krl_15:23_14 3Krl_15:23_15 3Krl_15:23_16 3Krl_15:23_17 3Krl_15:23_18 3Krl_15:23_19 3Krl_15:23_20 3Krl_15:23_21 3Krl_15:23_22 3Krl_15:23_23 3Krl_15:23_24 3Krl_15:23_25 3Krl_15:23_26 3Krl_15:23_27 3Krl_15:23_28 3Krl_15:23_29 3Krl_15:23_30 3Krl_15:23_31 3Krl_15:23_32 3Krl_15:23_33 3Krl_15:23_34 3Krl_15:23_35 3Krl_15:23_36 3Krl_15:23_37
3Krl:15:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:15:24 καὶ ἐκοιμήθη Ασα καὶ θάπτεται μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυιδ, καὶ βασιλεύει Ιωσαφατ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
3Krl:15:24 And Asa slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David his father: and Josaphat his son reigns in his stead. (1 Kings 15:24 Brenton)
3Krl:15:24 W końcu spoczął Asa przy swoich przodkach i został pochowany w Mieście Dawida, swego przodka. A jego syn Jozafat został w jego miejsce królem. (1 Krl 15:24 BT_4)
3Krl:15:24 καὶ ἐκοιμήθη Ασα καὶ θάπτεται μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυιδ, καὶ βασιλεύει Ιωσαφατ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
3Krl:15:24 καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) Ἰωσαφάτ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:15:24 I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Asa(pH) I też, nawet, mianowicie By grzebać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto David I też, nawet, mianowicie By panować Josaphat Syn On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo
3Krl:15:24 kai\ e)koimE/TE *asa kai\ Ta/ptetai meta\ tO=n pate/rOn au)tou= e)n po/lei *dauid, kai\ basileu/ei *iOsafat ui(o\s au)tou= a)nt au)tou=.
3Krl:15:24 kai ekoimETE asa kai Taptetai meta tOn paterOn autu en polei dauid, kai basileuei iOsafat hyios autu ant autu.
3Krl:15:24 C VCI_API3S N_NSM C V1_PPI3S P RA_GPM N3_GPM RD_GSM P N3I_DSF N_GSM C V1_PAI3S N_NSM N2_NSM RD_GSM P RD_GSM
3Krl:15:24 and also, even, namely to repose/sleep Asa(ph) and also, even, namely to bury after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city David and also, even, namely to reign Josaphat son he/she/it/same against (+gen) he/she/it/same
3Krl:15:24 and he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed Asa(ph) (indecl) and he/she/it-is-being-BURY-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) city (dat) David (indecl) and he/she/it-is-REIGN-ing, you(sg)-are-being-REIGN-ed (classical) Josaphat (indecl) son (nom) him/it/same (gen) against (+gen) him/it/same (gen)
3Krl:15:24 3Krl_15:24_1 3Krl_15:24_2 3Krl_15:24_3 3Krl_15:24_4 3Krl_15:24_5 3Krl_15:24_6 3Krl_15:24_7 3Krl_15:24_8 3Krl_15:24_9 3Krl_15:24_10 3Krl_15:24_11 3Krl_15:24_12 3Krl_15:24_13 3Krl_15:24_14 3Krl_15:24_15 3Krl_15:24_16 3Krl_15:24_17 3Krl_15:24_18 3Krl_15:24_19
3Krl:15:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:15:25 καὶ Ναδαβ υἱὸς Ιεροβοαμ βασιλεύει ἐπὶ Ισραηλ ἐν ἔτει δευτέρῳ τοῦ Ασα βασιλέως Ιουδα καὶ ἐβασίλευσεν ἐπὶ Ισραηλ ἔτη δύο.
3Krl:15:25 And Nabat son of Jeroboam reigns over Israel in the second year of Asa king of Juda, and he reigned two years in Israel. (1 Kings 15:25 Brenton)
3Krl:15:25 Nadab zaś, syn Jeroboama, objął władzę nad Izraelem w drugim roku panowania króla judzkiego Asy i dwa lata panował nad Izraelem, (1 Krl 15:25 BT_4)
3Krl:15:25 Καὶ Ναδαβ υἱὸς Ιεροβοαμ βασιλεύει ἐπὶ Ισραηλ ἐν ἔτει δευτέρῳ τοῦ Ασα βασιλέως Ιουδα καὶ ἐβασίλευσεν ἐπὶ Ισραηλ ἔτη δύο.
3Krl:15:25 καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐπί Ἰσραήλ, ὁ ἐν ἔτο·ς, -ους, τό δεύτερος -α -ον ὁ ἡ τό Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐπί Ἰσραήλ, ὁ ἔτο·ς, -ους, τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
3Krl:15:25 I też, nawet, mianowicie Syn By panować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Drugi Asa(pH) Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By panować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael Rok Dwa
3Krl:15:25 *kai\ *nadab ui(o\s *ieroboam basileu/ei e)pi\ *israEl e)n e)/tei deute/rO| tou= *asa basile/Os *iouda kai\ e)basi/leusen e)pi\ *israEl e)/tE du/o.
3Krl:15:25 kai nadab hyios ieroboam basileuei epi israEl en etei deuterO tu asa basileOs iuda kai ebasileusen epi israEl etE dyo.
3Krl:15:25 C N_NSM N2_NSM N_GSM V1_PAI3S P N_ASM P N3E_DSN A1A_DSN RA_GSM N_GSM N3V_GSM N_GSM C VAI_AAI3S P N_ASM N3E_APN M
3Krl:15:25 and also, even, namely ć son ć to reign upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year second the Asa(ph) king Judas/Judah and also, even, namely to reign upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel year two
3Krl:15:25 and   son (nom)   he/she/it-is-REIGN-ing, you(sg)-are-being-REIGN-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) in/among/by (+dat) year (dat) second (dat) the (gen) Asa(ph) (indecl) king (gen) Judas/Judah (gen, voc) and he/she/it-REIGN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) years (nom|acc|voc) two (nom, acc, gen)
3Krl:15:25 3Krl_15:25_1 3Krl_15:25_2 3Krl_15:25_3 3Krl_15:25_4 3Krl_15:25_5 3Krl_15:25_6 3Krl_15:25_7 3Krl_15:25_8 3Krl_15:25_9 3Krl_15:25_10 3Krl_15:25_11 3Krl_15:25_12 3Krl_15:25_13 3Krl_15:25_14 3Krl_15:25_15 3Krl_15:25_16 3Krl_15:25_17 3Krl_15:25_18 3Krl_15:25_19 3Krl_15:25_20
3Krl:15:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:15:26 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ, αἷς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ.
3Krl:15:26 And he did that which was evil in the sight of the Lord, and walked in the way of his father, and in his sins wherein he caused Israel to sin. (1 Kings 15:26 Brenton)
3Krl:15:26 czyniąc to, co złe w oczach Pana, idąc drogą swego ojca w jego grzechu, do którego doprowadził Izraela. (1 Krl 15:26 BT_4)
3Krl:15:26 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ, αἷς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ.
3Krl:15:26 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ   ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
3Krl:15:26 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Izrael
3Krl:15:26 kai\ e)poi/Esen to\ ponEro\n e)nO/pion kuri/ou kai\ e)poreu/TE e)n o(dO=| tou= patro\s au)tou= kai\ e)n tai=s a(marti/ais au)tou=, ai(=s e)XE/marten to\n *israEl.
3Krl:15:26 kai epoiEsen to ponEron enOpion kyriu kai eporeuTE en hodO tu patros autu kai en tais hamartiais autu, hais eXEmarten ton israEl.
3Krl:15:26 C VAI_AAI3S RA_ASN A1A_ASN P N2_GSM C VCI_API3S P N2_DSF RA_GSM N3_GSM RD_GSM C P RA_DPF N1A_DPF RD_GSM RR_DPF VBI_AAI3S RA_ASM N_ASM
3Krl:15:26 and also, even, namely to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road the father he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same who/whom/which ć the Israel
3Krl:15:26 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-was-GO-ed in/among/by (+dat) way/road (dat) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) sins (dat) him/it/same (gen) who/whom/which (dat)   the (acc) Israel (indecl)
3Krl:15:26 3Krl_15:26_1 3Krl_15:26_2 3Krl_15:26_3 3Krl_15:26_4 3Krl_15:26_5 3Krl_15:26_6 3Krl_15:26_7 3Krl_15:26_8 3Krl_15:26_9 3Krl_15:26_10 3Krl_15:26_11 3Krl_15:26_12 3Krl_15:26_13 3Krl_15:26_14 3Krl_15:26_15 3Krl_15:26_16 3Krl_15:26_17 3Krl_15:26_18 3Krl_15:26_19 3Krl_15:26_20 3Krl_15:26_21 3Krl_15:26_22
3Krl:15:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:15:27 καὶ περιεκάθισεν αὐτὸν Βαασα υἱὸς Αχια ἐπὶ τὸν οἶκον Βελααν καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ἐν Γαβαθων τῇ τῶν ἀλλοφύλων, καὶ Ναδαβ καὶ πᾶς Ισραηλ περιεκάθητο ἐπὶ Γαβαθων.
3Krl:15:27 And Baasa son of Achia, who was over the house of Belaan son of Achia, conspired against him, and smote him in Gabathon of the Philistines; for Nabat and all Israel were besieging Gabathon. (1 Kings 15:27 Brenton)
3Krl:15:27 Basza, syn Achiasza, z rodu Issachara, uknuł spisek przeciw niemu. Basza napadł na niego koło Gibbetonu, będącego we władaniu Filistynów, kiedy Nadab i wojsko całego Izraela oblegali Gibbeton. (1 Krl 15:27 BT_4)
3Krl:15:27 καὶ περιεκάθισεν αὐτὸν Βαασα υἱὸς Αχια ἐπὶ τὸν οἶκον Βελααν καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ἐν Γαβαθων τῇ τῶν ἀλλοφύλων, καὶ Ναδαβ καὶ πᾶς Ισραηλ περιεκάθητο ἐπὶ Γαβαθων.
3Krl:15:27 καί περι·καθίζω [LXX] (-, περι+καθι(ε)·[σ]-, περι+καθι·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ   ἐπί  
3Krl:15:27 I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Syn Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obcy I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
3Krl:15:27 kai\ perieka/Tisen au)to\n *baasa ui(o\s *aCHia e)pi\ to\n oi)=kon *belaan kai\ e)pa/taXen au)to\n e)n *gabaTOn tE=| tO=n a)llofu/lOn, kai\ *nadab kai\ pa=s *israEl perieka/TEto e)pi\ *gabaTOn.
3Krl:15:27 kai periekaTisen auton baasa hyios aCHia epi ton oikon belaan kai epataXen auton en gabaTOn tE tOn allofylOn, kai nadab kai pas israEl periekaTEto epi gabaTOn.
3Krl:15:27 C VAI_AAI3S RD_ASM N_NSM N2_NSM N_GSM P RA_ASM N2_ASM N_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM P N_DSF RA_DSF RA_GPM A1B_GPM C N_NSM C A3_NSM N_NSM V5I_IMI3S P N_ASF
3Krl:15:27 and also, even, namely to ??? he/she/it/same ć son ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house ć and also, even, namely to smite he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the the foreign and also, even, namely ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of Israel ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć
3Krl:15:27 and he/she/it-???-ed him/it/same (acc)   son (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc)   and he/she/it-SMITE-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat)   the (dat) the (gen) foreign ([Adj] gen) and   and every (nom|voc) Israel (indecl)   upon/over (+acc,+gen,+dat)  
3Krl:15:27 3Krl_15:27_1 3Krl_15:27_2 3Krl_15:27_3 3Krl_15:27_4 3Krl_15:27_5 3Krl_15:27_6 3Krl_15:27_7 3Krl_15:27_8 3Krl_15:27_9 3Krl_15:27_10 3Krl_15:27_11 3Krl_15:27_12 3Krl_15:27_13 3Krl_15:27_14 3Krl_15:27_15 3Krl_15:27_16 3Krl_15:27_17 3Krl_15:27_18 3Krl_15:27_19 3Krl_15:27_20 3Krl_15:27_21 3Krl_15:27_22 3Krl_15:27_23 3Krl_15:27_24 3Krl_15:27_25 3Krl_15:27_26
3Krl:15:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:15:28 καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν Βαασα ἐν ἔτει τρίτῳ τοῦ Ασα υἱοῦ Αβιου βασιλέως Ιουδα καὶ ἐβασίλευσεν.
3Krl:15:28 And Baasa slew him in the third year of Asa son of Asa king of Juda; and reigned in his stead. (1 Kings 15:28 Brenton)
3Krl:15:28 Wówczas, to jest w trzecim roku panowania Asy, króla Judy, Basza zabił go i został w jego miejsce królem. (1 Krl 15:28 BT_4)
3Krl:15:28 καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν Βαασα ἐν ἔτει τρίτῳ τοῦ Ασα υἱοῦ Αβιου βασιλέως Ιουδα καὶ ἐβασίλευσεν.
3Krl:15:28 καί θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ἐν ἔτο·ς, -ους, τό τρίτος -η -ον ὁ ἡ τό Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)
3Krl:15:28 I też, nawet, mianowicie By zgładzać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Trzeci Asa(pH) Syn Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By panować
3Krl:15:28 kai\ e)Tana/tOsen au)to\n *baasa e)n e)/tei tri/tO| tou= *asa ui(ou= *abiou basile/Os *iouda kai\ e)basi/leusen.
3Krl:15:28 kai eTanatOsen auton baasa en etei tritO tu asa hyiu abiu basileOs iuda kai ebasileusen.
3Krl:15:28 C VAI_AAI3S RD_ASM N_NSM P N3E_DSN A1_DSN RA_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM N3V_GSM N_GSM C VAI_AAI3S
3Krl:15:28 and also, even, namely to put to death he/she/it/same ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year third the Asa(ph) son ć king Judas/Judah and also, even, namely to reign
3Krl:15:28 and he/she/it-PUT-ed-TO-DEATH him/it/same (acc)   in/among/by (+dat) year (dat) third (dat) the (gen) Asa(ph) (indecl) son (gen)   king (gen) Judas/Judah (gen, voc) and he/she/it-REIGN-ed
3Krl:15:28 3Krl_15:28_1 3Krl_15:28_2 3Krl_15:28_3 3Krl_15:28_4 3Krl_15:28_5 3Krl_15:28_6 3Krl_15:28_7 3Krl_15:28_8 3Krl_15:28_9 3Krl_15:28_10 3Krl_15:28_11 3Krl_15:28_12 3Krl_15:28_13 3Krl_15:28_14 3Krl_15:28_15
3Krl:15:28 x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:15:29 καὶ ἐγένετο ὡς ἐβασίλευσεν, καὶ ἐπάταξεν τὸν οἶκον Ιεροβοαμ καὶ οὐχ ὑπελίπετο πᾶσαν πνοὴν τοῦ Ιεροβοαμ ἕως τοῦ ἐξολεθρεῦσαι αὐτὸν κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου, ὃ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ δούλου αὐτοῦ Αχια τοῦ Σηλωνίτου
3Krl:15:29 And it came to pass when he reigned, that he smote the whole house of Jeroboam, and left none that breathed of Jeroboam, until he has destroyed him utterly, according to the word of the Lord which he spoke by his servant Achia the Selonite, (1 Kings 15:29 Brenton)
3Krl:15:29 Z chwilą objęcia władzy wymordował cały ród Jeroboama. Nie zostawił z rodu Jeroboama ani jednej żywej duszy, dopóki jej nie wytracił zgodnie z zapowiedzią Pana, którą On wyrzekł przez swego sługę Achiasza z Szilo, (1 Krl 15:29 BT_4)
3Krl:15:29 καὶ ἐγένετο ὡς ἐβασίλευσεν, καὶ ἐπάταξεν τὸν οἶκον Ιεροβοαμ καὶ οὐχ ὑπελίπετο πᾶσαν πνοὴν τοῦ Ιεροβοαμ ἕως τοῦ ἐξολεθρεῦσαι αὐτὸν κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου, ἐλάλησεν ἐν χειρὶ δούλου αὐτοῦ Αχια τοῦ Σηλωνίτου
3Krl:15:29 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) πνοή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό  
3Krl:15:29 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By panować I też, nawet, mianowicie By uderzać Dom I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Porywu/oddech Aż; świtaj By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić On/ona/to/to samo
3Krl:15:29 kai\ e)ge/neto O(s e)basi/leusen, kai\ e)pa/taXen to\n oi)=kon *ieroboam kai\ ou)CH u(peli/peto pa=san pnoE\n tou= *ieroboam e(/Os tou= e)XoleTreu=sai au)to\n kata\ to\ r(E=ma kuri/ou, o(\ e)la/lEsen e)n CHeiri\ dou/lou au)tou= *aCHia tou= *sElOni/tou
3Krl:15:29 kai egeneto hOs ebasileusen, kai epataXen ton oikon ieroboam kai uCH hypelipeto pasan pnoEn tu ieroboam heOs tu eXoleTreusai auton kata to rEma kyriu, ho elalEsen en CHeiri dulu autu aCHia tu sElOnitu
3Krl:15:29 C VBI_AMI3S C VAI_AAI3S C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM N_GSM C D VBI_AMI3S A1S_ASF N1_ASF RA_GSM N_GSM P RA_GSN VA_AAN RD_ASM P RA_ASN N3M_ASN N2_GSM RR_ASN VAI_AAI3S P N3_DSF N2_GSM RD_GSM N_GSM RA_GSM N1M_GSM
3Krl:15:29 and also, even, namely to become become, happen as/like to reign and also, even, namely to smite the house ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) every all, each, every, the whole of; to sprinkle gust/breath the ć until; dawn the to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand slave; servile; to enslave he/she/it/same ć the ć
3Krl:15:29 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-REIGN-ed and he/she/it-SMITE-ed the (acc) house (acc)   and not he/she/it-was-REMAIN-ed every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) gust/breath (acc) the (gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-DESTROY UTTERLY, be-you(sg)-DESTROY UTTERLY-ed!, he/she/it-happens-to-DESTROY UTTERLY (opt) him/it/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed in/among/by (+dat) hand (dat) slave (gen); servile ([Adj] gen); be-you(sg)-ENSLAVE-ing!, be-you(sg)-being-ENSLAVE-ed! him/it/same (gen)   the (gen)  
3Krl:15:29 3Krl_15:29_1 3Krl_15:29_2 3Krl_15:29_3 3Krl_15:29_4 3Krl_15:29_5 3Krl_15:29_6 3Krl_15:29_7 3Krl_15:29_8 3Krl_15:29_9 3Krl_15:29_10 3Krl_15:29_11 3Krl_15:29_12 3Krl_15:29_13 3Krl_15:29_14 3Krl_15:29_15 3Krl_15:29_16 3Krl_15:29_17 3Krl_15:29_18 3Krl_15:29_19 3Krl_15:29_20 3Krl_15:29_21 3Krl_15:29_22 3Krl_15:29_23 3Krl_15:29_24 3Krl_15:29_25 3Krl_15:29_26 3Krl_15:29_27 3Krl_15:29_28 3Krl_15:29_29 3Krl_15:29_30 3Krl_15:29_31 3Krl_15:29_32 3Krl_15:29_33
3Krl:15:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:15:30 περὶ τῶν ἁμαρτιῶν Ιεροβοαμ, ὡς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ, καὶ ἐν τῷ παροργισμῷ αὐτοῦ, ᾧ παρώργισεν τὸν κύριον θεὸν τοῦ Ισραηλ.
3Krl:15:30 for the sins of Jeroboam, who led Israel into sin, even by his provocation wherewith he provoked the Lord God of Israel. (1 Kings 15:30 Brenton)
3Krl:15:30 z powodu grzechów Jeroboama, który sam zgrzeszył i doprowadził do grzechu Izraela, pobudzając do gniewu Pana, Boga Izraela. (1 Krl 15:30 BT_4)
3Krl:15:30 περὶ τῶν ἁμαρτιῶν Ιεροβοαμ, ὡς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ, καὶ ἐν τῷ παροργισμῷ αὐτοῦ, παρώργισεν τὸν κύριον θεὸν τοῦ Ισραηλ.
3Krl:15:30 περί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ   ὡς   ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί ἐν ὁ ἡ τό παρ·οργισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ παρ·οργίζω (παρ+οργιζ-, παρ+οργι(ε)·[σ]-, παρ+οργι·σ-, -, παρ+ωργισ-, παρ+οργισ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
3Krl:15:30 Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Jak/jak Izrael I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniew On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael
3Krl:15:30 peri\ tO=n a(martiO=n *ieroboam, O(s e)XE/marten to\n *israEl, kai\ e)n tO=| parorgismO=| au)tou=, O(=| parO/rgisen to\n ku/rion Teo\n tou= *israEl.
3Krl:15:30 peri tOn hamartiOn ieroboam, hOs eXEmarten ton israEl, kai en tO parorgismO autu, hO parOrgisen ton kyrion Teon tu israEl.
3Krl:15:30 P RA_GPF