Ez:22:1 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:22:1 And the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 22:1 Brenton)
Ez:22:1 Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 22:1 BT_4)
Ez:22:1 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:22:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:22:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:22:1 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:22:1 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:22:1 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:22:1 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:22:1 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:22:1 Ez_22:1_1 Ez_22:1_2 Ez_22:1_3 Ez_22:1_4 Ez_22:1_5 Ez_22:1_6 Ez_22:1_7
Ez:22:1 x x x x x x x
Ez:22:2 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, εἰ κρινεῖς τὴν πόλιν τῶν αἱμάτων; καὶ παράδειξον αὐτῇ πάσας τὰς ἀνομίας αὐτῆς
Ez:22:2 And thou, son of man, wilt thou judge the bloody city? yea, declare thou to her all her iniquities. (Ezekiel 22:2 Brenton)
Ez:22:2 «A ty, synu człowieczy, czy zechcesz sądzić? Czy zechcesz wydać wyrok na to krwawe miasto? Ukaż mu wszystkie jego obrzydliwości! (Ez 22:2 BT_4)
Ez:22:2 Καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, εἰ κρινεῖς τὴν πόλιν τῶν αἱμάτων; καὶ παράδειξον αὐτῇ πάσας τὰς ἀνομίας αὐτῆς
Ez:22:2 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰ κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό καί αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:22:2 I też, nawet, mianowicie Ty Syn Ludzki Jeżeli By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Miasto Krew I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Bezprawie On/ona/to/to samo
Ez:22:2 *kai\ su/, ui(e\ a)nTrO/pou, ei) krinei=s tE\n po/lin tO=n ai(ma/tOn; kai\ para/deiXon au)tE=| pa/sas ta\s a)nomi/as au)tE=s
Ez:22:2 kai sy, hyie anTrOpu, ei krineis tEn polin tOn haimatOn; kai paradeiXon autE pasas tas anomias autEs
Ez:22:2 C RP_NS N2_VSM N2_GSM C VF2_FAI2S RA_ASF N3I_ASF RA_GPN N3M_GPN C VA_AAD2S RD_DSF A1S_APF RA_APF N1A_APF RD_GSF
Ez:22:2 and also, even, namely you son human if to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the city the blood and also, even, namely ć he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the lawlessness he/she/it/same
Ez:22:2 and you(sg) (nom) son (voc) human (gen) if you(sg)-are-JUDGE-ing, you(sg)-will-JUDGE the (acc) city (acc) the (gen) bloods (gen) and her/it/same (dat) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) her/it/same (gen)
Ez:22:2 Ez_22:2_1 Ez_22:2_2 Ez_22:2_3 Ez_22:2_4 Ez_22:2_5 Ez_22:2_6 Ez_22:2_7 Ez_22:2_8 Ez_22:2_9 Ez_22:2_10 Ez_22:2_11 Ez_22:2_12 Ez_22:2_13 Ez_22:2_14 Ez_22:2_15 Ez_22:2_16 Ez_22:2_17
Ez:22:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:22:3 καὶ ἐρεῖς Τάδε λέγει κύριος κύριος Ὦ πόλις ἐκχέουσα αἵματα ἐν μέσῳ αὐτῆς τοῦ ἐλθεῖν καιρὸν αὐτῆς καὶ ποιοῦσα ἐνθυμήματα καθ’ αὑτῆς τοῦ μιαίνειν αὐτήν,
Ez:22:3 And thou shalt say, Thus saith the Lord God: O city that sheds blood in the midst of her, so that her time should come, and that forms devices against herself, to defile herself; (Ezekiel 22:3 Brenton)
Ez:22:3 Powiedz: Tak mówi Pan Bóg: O miasto, które przelewasz własną krew, aby przez to sprowadzić nadejście swej godziny, któreś postawiło u siebie bożki, aby się nimi plugawić; (Ez 22:3 BT_4)
Ez:22:3 καὶ ἐρεῖς Τάδε λέγει κύριος κύριος πόλις ἐκχέουσα αἵματα ἐν μέσῳ αὐτῆς τοῦ ἐλθεῖν καιρὸν αὐτῆς καὶ ποιοῦσα ἐνθυμήματα καθ’ αὑτῆς τοῦ μιαίνειν αὐτήν,
Ez:22:3 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πόλις, -εως, ἡ ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) αἷμα[τ], -ατος, τό ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:22:3 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Miasto By wylewać się Krew W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo By przychodzić Okres czasu On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie By zanieczyszczać On/ona/to/to samo
Ez:22:3 kai\ e)rei=s *ta/de le/gei ku/rios ku/rios *)=O po/lis e)kCHe/ousa ai(/mata e)n me/sO| au)tE=s tou= e)lTei=n kairo\n au)tE=s kai\ poiou=sa e)nTumE/mata kaT’ au(tE=s tou= miai/nein au)tE/n,
Ez:22:3 kai ereis tade legei kyrios kyrios O polis ekCHeusa haimata en mesO autEs tu elTein kairon autEs kai poiusa enTymEmata kaT’ hautEs tu miainein autEn,
Ez:22:3 C VF2_FAI2S RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM I N3I_NSF V2_PAPNSF N3M_APN P A1_DSM RD_GSF RA_GSN VB_AAN N2_ASM RD_GSF C V2_PAPNSF N3M_APN P RD_GSF RA_GSN V1_PAN RD_ASF
Ez:22:3 and also, even, namely strife; to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be city to pour out blood in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same the to come period of time he/she/it/same and also, even, namely to do/make ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves the to pollute he/she/it/same
Ez:22:3 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) O!; omega; I-should-be city (nom) while POUR-ing-OUT (nom|voc), going-to-POUR (fut ptcp) (nom|voc) bloods (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) her/it/same (gen) the (gen) to-COME period of time (acc) her/it/same (gen) and while DO/MAKE-ing (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) self (gen) the (gen) to-be-POLLUTE-ing her/it/same (acc)
Ez:22:3 Ez_22:3_1 Ez_22:3_2 Ez_22:3_3 Ez_22:3_4 Ez_22:3_5 Ez_22:3_6 Ez_22:3_7 Ez_22:3_8 Ez_22:3_9 Ez_22:3_10 Ez_22:3_11 Ez_22:3_12 Ez_22:3_13 Ez_22:3_14 Ez_22:3_15 Ez_22:3_16 Ez_22:3_17 Ez_22:3_18 Ez_22:3_19 Ez_22:3_20 Ez_22:3_21 Ez_22:3_22 Ez_22:3_23 Ez_22:3_24 Ez_22:3_25
Ez:22:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:22:4 ἐν τοῖς αἵμασιν αὐτῶν, οἷς ἐξέχεας, παραπέπτωκας καὶ ἐν τοῖς ἐνθυμήμασίν σου, οἷς ἐποίεις, ἐμιαίνου καὶ ἤγγισας τὰς ἡμέρας σου καὶ ἤγαγες καιρὸν ἐτῶν σου. διὰ τοῦτο δέδωκά σε εἰς ὄνειδος τοῖς ἔθνεσιν καὶ εἰς ἐμπαιγμὸν πάσαις ταῖς χώραις
Ez:22:4 in their blood which thou hast shed, thou hast transgressed; and in thy devices which thou hast formed, thou hast polluted thyself; and thou hast brought nigh thy days, and hast brought on the time of thy years: therefore have I made thee a reproach to the Gentiles, and a mockery to all the countries, (Ezekiel 22:4 Brenton)
Ez:22:4 przez twoją krew, którąś wylało, tyś zaciągnęło winę; przez bożki, któreś postawiło, tyś sprowadziło przybliżenie twoich dni, tyś doszło do kresu swoich lat. Dlatego uczynię z ciebie przedmiot hańby przed narodami i pośmiewisko wobec wszystkich krajów. (Ez 22:4 BT_4)
Ez:22:4 ἐν τοῖς αἵμασιν αὐτῶν, οἷς ἐξέχεας, παραπέπτωκας καὶ ἐν τοῖς ἐνθυμήμασίν σου, οἷς ἐποίεις, ἐμιαίνου καὶ ἤγγισας τὰς ἡμέρας σου καὶ ἤγαγες καιρὸν ἐτῶν σου. διὰ τοῦτο δέδωκά σε εἰς ὄνειδος τοῖς ἔθνεσιν καὶ εἰς ἐμπαιγμὸν πάσαις ταῖς χώραις
Ez:22:4 ἐν ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) παρα·πίπτω (παρα+πιπτ-, παρα+πεσ(ε)·[σ]-, παρα+πεσ·[σ]- or 2nd παρα+πεσ-, παρα+πεπτω·κ-, -, -) καί ἐν ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) καί ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἔτο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διά οὗτος αὕτη τοῦτο δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὄνειδο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί εἰς[1] ἐμ·παιγμός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ
Ez:22:4 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Krew On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By wylewać się Do ??? I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By czynić/rób By zanieczyszczać I też, nawet, mianowicie Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Dzień Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By prowadzić Okres czasu Rok Ty; twój/twój(sg) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By dawać Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Gań Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Pogarda Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat}
Ez:22:4 e)n toi=s ai(/masin au)tO=n, oi(=s e)Xe/CHeas, parape/ptOkas kai\ e)n toi=s e)nTumE/masi/n sou, oi(=s e)poi/eis, e)miai/nou kai\ E)/ggisas ta\s E(me/ras sou kai\ E)/gages kairo\n e)tO=n sou. dia\ tou=to de/dOka/ se ei)s o)/neidos toi=s e)/Tnesin kai\ ei)s e)mpaigmo\n pa/sais tai=s CHO/rais
Ez:22:4 en tois haimasin autOn, hois eXeCHeas, parapeptOkas kai en tois enTymEmasin su, hois epoieis, emiainu kai Engisas tas hEmeras su kai Egages kairon etOn su. dia tuto dedOka se eis oneidos tois eTnesin kai eis empaigmon pasais tais CHOrais
Ez:22:4 P RA_DPN N3M_DPN RD_GPM RR_DPN VAI_AAI2S VX_XAI2S C P RA_DPN N3M_DPN RP_GS RR_DPN V2I_IAI2S V1I_IMI2S C VAI_AAI2S RA_APF N1A_APF RP_GS C VBI_AAI2S N2_ASM N3E_GPN RP_GS P RD_ASN VX_XAI1S RP_AS P N3E_ASN RA_DPN N3E_DPN C P N2_ASM A1S_DPF RA_DPF N1A_DPF
Ez:22:4 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the blood he/she/it/same who/whom/which to pour out to ??? and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć you; your/yours(sg) who/whom/which to do/make to pollute and also, even, namely to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) the day you; your/yours(sg) and also, even, namely to lead period of time year you; your/yours(sg) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to give you; your/yours(sg) into (+acc) reproach the nation [see ethnic] and also, even, namely into (+acc) scorn every all, each, every, the whole of; to sprinkle the region realm (clίme); land, country, territory, tract
Ez:22:4 in/among/by (+dat) the (dat) bloods (dat) them/same (gen) who/whom/which (dat) you(sg)-POUR-ed-OUT you(sg)-have-???-ed and in/among/by (+dat) the (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (dat) you(sg)-were-DO/MAKE-ing you(sg)-were-being-POLLUTE-ed and you(sg)-NEAR-ed the (acc) day (gen), days (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-LEAD-ed period of time (acc) years (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) I-have-GIVE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) reproach (nom|acc|voc) the (dat) nations (dat) and into (+acc) scorn (acc) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) regions (dat)
Ez:22:4 Ez_22:4_1 Ez_22:4_2 Ez_22:4_3 Ez_22:4_4 Ez_22:4_5 Ez_22:4_6 Ez_22:4_7 Ez_22:4_8 Ez_22:4_9 Ez_22:4_10 Ez_22:4_11 Ez_22:4_12 Ez_22:4_13 Ez_22:4_14 Ez_22:4_15 Ez_22:4_16 Ez_22:4_17 Ez_22:4_18 Ez_22:4_19 Ez_22:4_20 Ez_22:4_21 Ez_22:4_22 Ez_22:4_23 Ez_22:4_24 Ez_22:4_25 Ez_22:4_26 Ez_22:4_27 Ez_22:4_28 Ez_22:4_29 Ez_22:4_30 Ez_22:4_31 Ez_22:4_32 Ez_22:4_33 Ez_22:4_34 Ez_22:4_35 Ez_22:4_36 Ez_22:4_37 Ez_22:4_38 Ez_22:4_39
Ez:22:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:22:5 ταῖς ἐγγιζούσαις πρὸς σὲ καὶ ταῖς μακρὰν ἀπεχούσαις ἀπὸ σοῦ, καὶ ἐμπαίξονται ἐν σοί Ἀκάθαρτος ἡ ὀνομαστὴ καὶ πολλὴ ἐν ταῖς ἀνομίαις.
Ez:22:5 to those near thee, and to those far distant from thee; and they shall mock thee, thou that art notoriously unclean, and abundant in iniquities. (Ezekiel 22:5 Brenton)
Ez:22:5 Sąsiedzi i ci, którzy daleko od ciebie mieszkają, będą się z ciebie naśmiewać: ty o niesławnym imieniu i pełne swarów! (Ez 22:5 BT_4)
Ez:22:5 ταῖς ἐγγιζούσαις πρὸς σὲ καὶ ταῖς μακρὰν ἀπεχούσαις ἀπὸ σοῦ, καὶ ἐμπαίξονται ἐν σοί Ἀκάθαρτος ὀνομαστὴ καὶ πολλὴ ἐν ταῖς ἀνομίαις.
Ez:22:5 ὁ ἡ τό ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό μακράν; μακρός -ά -όν ἀπ·έχω (απ+εχ-, αφ+εξ-, 2nd απο+σχ-, απ+εσχη·κ-, απ+εσχη-, -) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐμ·παίζω (εν+παιζ-, εν+παιξ-, εν+παιξ-, εν+πεπαιχ·[κ]-, εν+πεπαιγ-, εν+παιχ·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀ·κάθαρτος -ον ὁ ἡ τό καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐν ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ
Ez:22:5 Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Daleko; daleko [zobacz makro] By powstrzymywać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wykpiwać w sporcie wyśmiewaj, drwij W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Nieczysty (nieczysty) I też, nawet, mianowicie Dużo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bezprawie
Ez:22:5 tai=s e)ggiDZou/sais pro\s se\ kai\ tai=s makra\n a)peCHou/sais a)po\ sou=, kai\ e)mpai/Xontai e)n soi/ *)aka/Tartos E( o)nomastE\ kai\ pollE\ e)n tai=s a)nomi/ais.
Ez:22:5 tais engiDZusais pros se kai tais makran apeCHusais apo su, kai empaiXontai en soi akaTartos hE onomastE kai pollE en tais anomiais.
Ez:22:5 RA_DPF V1_PAPDPF P RP_AS C RA_DPF D V1_PAPDPF P RP_GS C VF_FMI3P P RP_DS A1B_NSF RA_NSF A1_NSF C A1_NSF P RA_DPF N1A_DPF
Ez:22:5 the to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) and also, even, namely the far; far [see macro] to abstain from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to mock in sport deride, jeer in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub unclean (impure) the ć and also, even, namely much in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lawlessness
Ez:22:5 the (dat) while NEAR-ing (dat) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and the (dat) far; far ([Adj] acc) while ABSTAIN-ing (dat) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and they-will-be-MOCK IN SPORT-ed- in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) unclean ([Adj] nom) the (nom) and much (nom) in/among/by (+dat) the (dat) lawlessnesss (dat)
Ez:22:5 Ez_22:5_1 Ez_22:5_2 Ez_22:5_3 Ez_22:5_4 Ez_22:5_5 Ez_22:5_6 Ez_22:5_7 Ez_22:5_8 Ez_22:5_9 Ez_22:5_10 Ez_22:5_11 Ez_22:5_12 Ez_22:5_13 Ez_22:5_14 Ez_22:5_15 Ez_22:5_16 Ez_22:5_17 Ez_22:5_18 Ez_22:5_19 Ez_22:5_20 Ez_22:5_21 Ez_22:5_22
Ez:22:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:22:6 ἰδοὺ οἱ ἀφηγούμενοι οἴκου Ισραηλ ἕκαστος πρὸς τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ συνανεφύροντο ἐν σοί, ὅπως ἐκχέωσιν αἷμα·
Ez:22:6 Behold, the princes of the house of Israel have conspired in thee each one with his kindred, that they might shed blood. (Ezekiel 22:6 Brenton)
Ez:22:6 Oto władcy izraelscy - każdy ma swój sposób na to, aby rozlewać krew. (Ez 22:6 BT_4)
Ez:22:6 ἰδοὺ οἱ ἀφηγούμενοι οἴκου Ισραηλ ἕκαστος πρὸς τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ συνανεφύροντο ἐν σοί, ὅπως ἐκχέωσιν αἷμα·
Ez:22:6 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ἕκαστος -η -ον πρός ὁ ἡ τό συγ·γενής -ές, dat. pl. συγγενεῦσιν v.l. συγγενέσιν αὐτός αὐτή αὐτό ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅπως ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) αἷμα[τ], -ατος, τό
Ez:22:6 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dom; by mieszkać Izrael Każdy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Przyjaciela krewny; przyjaciel, łódź podwodna ????? Napis Delos (3. Cent. B.C.) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By wylewać się Krew
Ez:22:6 i)dou\ oi( a)fEgou/menoi oi)/kou *israEl e(/kastos pro\s tou\s suggenei=s au)tou= sunanefu/ronto e)n soi/, o(/pOs e)kCHe/Osin ai(=ma·
Ez:22:6 idu hoi afEgumenoi oiku israEl hekastos pros tus syngeneis autu synanefyronto en soi, hopOs ekCHeOsin haima·
Ez:22:6 I RA_NPM V2_PMPNPM N2_GSM N_GSM A1_NSM P RA_APM A3H_APM RD_GSM V1I_IMI3P P RP_DS C V2_PAS3P N3M_ASN
Ez:22:6 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ć house; to dwell Israel each toward (+acc,+gen,+dat) the friend kinsman; friend, sub φιλος Inscription of Delos (3rd Cent. B.C.) he/she/it/same ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to pour out blood
Ez:22:6 be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Israel (indecl) each (of two) (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) friend ([Adj] acc, nom|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) this is how they-should-be-POUR-ing-OUT, they-should-POUR-OUT blood (nom|acc|voc)
Ez:22:6 Ez_22:6_1 Ez_22:6_2 Ez_22:6_3 Ez_22:6_4 Ez_22:6_5 Ez_22:6_6 Ez_22:6_7 Ez_22:6_8 Ez_22:6_9 Ez_22:6_10 Ez_22:6_11 Ez_22:6_12 Ez_22:6_13 Ez_22:6_14 Ez_22:6_15 Ez_22:6_16
Ez:22:6 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:22:7 πατέρα καὶ μητέρα ἐκακολόγουν ἐν σοὶ καὶ πρὸς τὸν προσήλυτον ἀνεστρέφοντο ἐν ἀδικίαις ἐν σοί, ὀρφανὸν καὶ χήραν κατεδυνάστευον ἐν σοί·
Ez:22:7 In thee they have reviled father and mother; and in thee they have behaved unjustly toward the stranger: they have oppressed the orphan and widow. (Ezekiel 22:7 Brenton)
Ez:22:7 U ciebie znieważa się ojca i matkę, u ciebie krzywdzi się cudzoziemca, u ciebie uciska się sierotę i wdowę. (Ez 22:7 BT_4)
Ez:22:7 πατέρα καὶ μητέρα ἐκακολόγουν ἐν σοὶ καὶ πρὸς τὸν προσήλυτον ἀνεστρέφοντο ἐν ἀδικίαις ἐν σοί, ὀρφανὸν καὶ χήραν κατεδυνάστευον ἐν σοί·
Ez:22:7 πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ κακο·λογέω (κακολογ(ε)-, κακολογη·σ-, κακολογη·σ-, -, -, -) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί πρός ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) ἐν ἀ·δικία, -ας, ἡ ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὀρφανός -ή -όν καί χήρα, -ας, ἡ κατα·δυναστεύω (κατα+δυναστευ-, κατα+δυναστευ·σ-, κατα+δυναστευ·σ-, -, κατα+δεδυναστευ-, κατα+δυναστευ·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Ez:22:7 Ojciec I też, nawet, mianowicie Matka By krytykować zniesławiaj, zniesławiaj, zniesławiaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Prozelita [neofita do judaizmu] By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zły uczynki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Osierocony I też, nawet, mianowicie Wdowa By eksploatować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Ez:22:7 pate/ra kai\ mEte/ra e)kakolo/goun e)n soi\ kai\ pro\s to\n prosE/luton a)nestre/fonto e)n a)diki/ais e)n soi/, o)rfano\n kai\ CHE/ran kateduna/steuon e)n soi/·
Ez:22:7 patera kai mEtera ekakologun en soi kai pros ton prosElyton anestrefonto en adikiais en soi, orfanon kai CHEran katedynasteuon en soi·
Ez:22:7 N3_ASM C N3_ASF V2I_IAI3P P RP_DS C P RA_ASM N2_ASM V1I_IMI3P P N1A_DPF P RP_DS A1_ASM C N1A_ASF V1I_IAI3P P RP_DS
Ez:22:7 father and also, even, namely mother to bad-mouth defame, slander, libel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the proselyte [a convert to Judaism] to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrongdoing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub orphaned and also, even, namely widow to exploit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Ez:22:7 father (acc) and mother (acc) I-was-BAD-MOUTH-ing, they-were-BAD-MOUTH-ing in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) proselyte (acc) they-were-being-UPSET-ed in/among/by (+dat) wrongdoings (dat) in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) orphaned ([Adj] acc, nom|acc|voc) and widow (acc) I-was-EXPLOIT-ing, they-were-EXPLOIT-ing in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Ez:22:7 Ez_22:7_1 Ez_22:7_2 Ez_22:7_3 Ez_22:7_4 Ez_22:7_5 Ez_22:7_6 Ez_22:7_7 Ez_22:7_8 Ez_22:7_9 Ez_22:7_10 Ez_22:7_11 Ez_22:7_12 Ez_22:7_13 Ez_22:7_14 Ez_22:7_15 Ez_22:7_16 Ez_22:7_17 Ez_22:7_18 Ez_22:7_19 Ez_22:7_20 Ez_22:7_21
Ez:22:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:22:8 καὶ τὰ ἅγιά μου ἐξουδένουν καὶ τὰ σάββατά μου ἐβεβήλουν ἐν σοί.
Ez:22:8 And they have set at nought my holy things, and in thee they have profaned my sabbaths. (Ezekiel 22:8 Brenton)
Ez:22:8 Szargasz moimi świętościami i bezcześcisz moje szabaty. (Ez 22:8 BT_4)
Ez:22:8 καὶ τὰ ἅγιά μου ἐξουδένουν καὶ τὰ σάββατά μου ἐβεβήλουν ἐν σοί.
Ez:22:8 καί ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-) καί ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Ez:22:8 I też, nawet, mianowicie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja By umieszczać [na boku] od nikogo I też, nawet, mianowicie Szabas Ja By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Ez:22:8 kai\ ta\ a(/gia/ mou e)Xoude/noun kai\ ta\ sa/bbata/ mou e)bebE/loun e)n soi/.
Ez:22:8 kai ta hagia mu eXudenun kai ta sabbata mu ebebElun en soi.
Ez:22:8 C RA_APN A1A_APN RP_GS V2I_IAI3P C RA_APN N2N_APN RP_GS V4I_IAI3P P RP_DS
Ez:22:8 and also, even, namely the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I to set [apart] from nobody and also, even, namely the sabbath I to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Ez:22:8 and the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) me (gen) I-was-SET [APART] FROM NOBODY-ing, they-were-SET [APART] FROM NOBODY-ing, while SET [APART] FROM NOBODY-ing (nom|acc|voc, voc) and the (nom|acc) sabbaths (nom|acc|voc) me (gen) I-was-DEFILE-ing, they-were-DEFILE-ing in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Ez:22:8 Ez_22:8_1 Ez_22:8_2 Ez_22:8_3 Ez_22:8_4 Ez_22:8_5 Ez_22:8_6 Ez_22:8_7 Ez_22:8_8 Ez_22:8_9 Ez_22:8_10 Ez_22:8_11 Ez_22:8_12
Ez:22:8 x x x x x x x x x x x x
Ez:22:9 ἄνδρες λῃσταὶ ἐν σοί, ὅπως ἐκχέωσιν ἐν σοὶ αἷμα, καὶ ἐπὶ τῶν ὀρέων ἤσθοσαν ἐν σοί, ἀνόσια ἐποίουν ἐν μέσῳ σου.
Ez:22:9 There are robbers in thee, to shed blood in thee; and in thee they have eaten upon the mountains: they have wrought ungodliness in the midst of thee. (Ezekiel 22:9 Brenton)
Ez:22:9 Są u ciebie ludzie rzucający oszczerstwa w celu zabijania, u ciebie jada się z krwią, u ciebie popełnia się nierząd. (Ez 22:9 BT_4)
Ez:22:9 ἄνδρες λῃσταὶ ἐν σοί, ὅπως ἐκχέωσιν ἐν σοὶ αἷμα, καὶ ἐπὶ τῶν ὀρέων ἤσθοσαν ἐν σοί, ἀνόσια ἐποίουν ἐν μέσῳ σου.
Ez:22:9 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ λῃστής, -οῦ, ὁ ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅπως ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) αἷμα[τ], -ατος, τό καί ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀν·όσιος (-α) -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν μέσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:22:9 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Bandyta W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By wylewać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Krew I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź By jeść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Bezbożny By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ty; twój/twój(sg)
Ez:22:9 a)/ndres lE|stai\ e)n soi/, o(/pOs e)kCHe/Osin e)n soi\ ai(=ma, kai\ e)pi\ tO=n o)re/On E)/sTosan e)n soi/, a)no/sia e)poi/oun e)n me/sO| sou.
Ez:22:9 andres lEstai en soi, hopOs ekCHeOsin en soi haima, kai epi tOn oreOn EsTosan en soi, anosia epoiun en mesO su.
Ez:22:9 N3_NPM N1M_NPM P RP_DS C V2_PAS3P P RP_DS N3M_ASN C P RA_GPN N3E_GPN VAI_AAI3P P RP_DS A1A_APN V2I_IAI3P P A1_DSM RP_GS
Ez:22:9 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". bandit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to pour out in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub blood and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount to eat in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub unholy to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle you; your/yours(sg)
Ez:22:9 men, husbands (nom|voc) bandits (nom|voc) in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) this is how they-should-be-POUR-ing-OUT, they-should-POUR-OUT in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) blood (nom|acc|voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) mounts (gen) they-were-EAT-ing in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) unholy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) I-was-DO/MAKE-ing, they-were-DO/MAKE-ing in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:22:9 Ez_22:9_1 Ez_22:9_2 Ez_22:9_3 Ez_22:9_4 Ez_22:9_5 Ez_22:9_6 Ez_22:9_7 Ez_22:9_8 Ez_22:9_9 Ez_22:9_10 Ez_22:9_11 Ez_22:9_12 Ez_22:9_13 Ez_22:9_14 Ez_22:9_15 Ez_22:9_16 Ez_22:9_17 Ez_22:9_18 Ez_22:9_19 Ez_22:9_20 Ez_22:9_21
Ez:22:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:22:10 αἰσχύνην πατρὸς ἀπεκάλυψαν ἐν σοὶ καὶ ἐν ἀκαθαρσίαις ἀποκαθημένην ἐταπείνουν ἐν σοί·
Ez:22:10 In thee they have uncovered the father's shame; and in thee they have humbled her that was set apart for uncleanness. (Ezekiel 22:10 Brenton)
Ez:22:10 U ciebie odkrywa się nagość ojca, u ciebie gwałt zadaje się kobiecie w okresie jej nieczystości. (Ez 22:10 BT_4)
Ez:22:10 αἰσχύνην πατρὸς ἀπεκάλυψαν ἐν σοὶ καὶ ἐν ἀκαθαρσίαις ἀποκαθημένην ἐταπείνουν ἐν σοί·
Ez:22:10 αἰσχύνη, -ης, ἡ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ἐν ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Ez:22:10 ??? Ojciec By odkrywać się/objawiaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród uncleaness Do niżej W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Ez:22:10 ai)sCHu/nEn patro\s a)peka/luPSan e)n soi\ kai\ e)n a)kaTarsi/ais a)pokaTEme/nEn e)tapei/noun e)n soi/·
Ez:22:10 aisCHynEn patros apekalyPSan en soi kai en akaTarsiais apokaTEmenEn etapeinun en soi·
Ez:22:10 N1_ASF N3_GSM VAI_AAI3P P RP_DS C P N1A_DPF V5_PMPASF V4I_IAI3P P RP_DS
Ez:22:10 ??? father to uncover/reveal in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among uncleaness ć to lower in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Ez:22:10 ??? (acc) father (gen) they-UNCOVER/REVEAL-ed in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and in/among/by (+dat) uncleanesss (dat) I-was-LOWER-ing, they-were-LOWER-ing in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Ez:22:10 Ez_22:10_1 Ez_22:10_2 Ez_22:10_3 Ez_22:10_4 Ez_22:10_5 Ez_22:10_6 Ez_22:10_7 Ez_22:10_8 Ez_22:10_9 Ez_22:10_10 Ez_22:10_11 Ez_22:10_12
Ez:22:10 x x x x x x x x x x x x
Ez:22:11 ἕκαστος τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἠνομοῦσαν, καὶ ἕκαστος τὴν νύμφην αὐτοῦ ἐμίαινεν ἐν ἀσεβείᾳ, καὶ ἕκαστος τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ θυγατέρα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐταπείνουν ἐν σοί.
Ez:22:11 They have dealt unlawfully each one with his neighbor's wife; and each one in ungodliness has defiled his daughter-in-law: and in thee they have humbled each one his sister, the daughter of his father. (Ezekiel 22:11 Brenton)
Ez:22:11 Ten popełnia obrzydliwość z żoną swego sąsiada, tamten plami się rozpustą ze swoją synową, a tamten u ciebie zadaje gwałt swej siostrze, córce swego ojca. (Ez 22:11 BT_4)
Ez:22:11 ἕκαστος τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἠνομοῦσαν, καὶ ἕκαστος τὴν νύμφην αὐτοῦ ἐμίαινεν ἐν ἀσεβείᾳ, καὶ ἕκαστος τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ θυγατέρα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐταπείνουν ἐν σοί.
Ez:22:11 ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό νύμφη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ἐν ἀ·σέβεια, -ας, ἡ καί ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Ez:22:11 Każdy Kobiety/żona Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy Panny młodej/synowa On/ona/to/to samo By zanieczyszczać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brak szacunku I też, nawet, mianowicie Każdy Siostra On/ona/to/to samo Córka Ojciec On/ona/to/to samo Do niżej W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Ez:22:11 e(/kastos tE\n gunai=ka tou= plEsi/on au)tou= E)nomou=san, kai\ e(/kastos tE\n nu/mfEn au)tou= e)mi/ainen e)n a)sebei/a|, kai\ e(/kastos tE\n a)delfE\n au)tou= Tugate/ra tou= patro\s au)tou= e)tapei/noun e)n soi/.
Ez:22:11 hekastos tEn gynaika tu plEsion autu Enomusan, kai hekastos tEn nymfEn autu emiainen en asebeia, kai hekastos tEn adelfEn autu Tygatera tu patros autu etapeinun en soi.
Ez:22:11 A1_NSM RA_ASF N3K_ASF RA_GSM D RD_GSM VAI_AAI3P C A1_NSM RA_ASF N1_ASF RD_GSM V1I_IAI3S P N1A_DSF C A1_NSM RA_ASF N1_ASF RD_GSM N3_ASF RA_GSM N3_GSM RD_GSM V4I_IAI3P P RP_DS
Ez:22:11 each the woman/wife the neighbor one near, close to; near he/she/it/same ć and also, even, namely each the bride/daughter-in-law he/she/it/same to pollute in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lack of deference and also, even, namely each the sister he/she/it/same daughter the father he/she/it/same to lower in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Ez:22:11 each (of two) (nom) the (acc) woman/wife (acc) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and each (of two) (nom) the (acc) bride/daughter-in-law (acc) him/it/same (gen) he/she/it-was-POLLUTE-ing in/among/by (+dat) lack of deference (dat) and each (of two) (nom) the (acc) sister (acc) him/it/same (gen) daughter (acc) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) I-was-LOWER-ing, they-were-LOWER-ing in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Ez:22:11 Ez_22:11_1 Ez_22:11_2 Ez_22:11_3 Ez_22:11_4 Ez_22:11_5 Ez_22:11_6 Ez_22:11_7 Ez_22:11_8 Ez_22:11_9 Ez_22:11_10 Ez_22:11_11 Ez_22:11_12 Ez_22:11_13 Ez_22:11_14 Ez_22:11_15 Ez_22:11_16 Ez_22:11_17 Ez_22:11_18 Ez_22:11_19 Ez_22:11_20 Ez_22:11_21 Ez_22:11_22 Ez_22:11_23 Ez_22:11_24 Ez_22:11_25 Ez_22:11_26 Ez_22:11_27
Ez:22:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:22:12 δῶρα ἐλαμβάνοσαν ἐν σοί, ὅπως ἐκχέωσιν αἷμα, τόκον καὶ πλεονασμὸν ἐλαμβάνοσαν ἐν σοί· καὶ συνετελέσω συντέλειαν κακίας σου τὴν ἐν καταδυναστείᾳ, ἐμοῦ δὲ ἐπελάθου, λέγει κύριος.
Ez:22:12 In thee they have received gifts to shed blood; they have received in thee interest and usurious increase; and by oppression thou hast brought thy wickedness to the full, and hast forgotten me, saith the Lord. (Ezekiel 22:12 Brenton)
Ez:22:12 U ciebie przyjmuje się podarki za przelanie krwi. Pobierasz odsetki i lichwę, gwałtem ograbiasz swego bliźniego, ale o Mnie zapominasz - wyrocznia Pana Boga. (Ez 22:12 BT_4)
Ez:22:12 δῶρα ἐλαμβάνοσαν ἐν σοί, ὅπως ἐκχέωσιν αἷμα, τόκον καὶ πλεονασμὸν ἐλαμβάνοσαν ἐν σοί· καὶ συνετελέσω συντέλειαν κακίας σου τὴν ἐν καταδυναστείᾳ, ἐμοῦ δὲ ἐπελάθου, λέγει κύριος.
Ez:22:12 δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅπως ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) αἷμα[τ], -ατος, τό τόκος, -ου, ὁ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) συν·τέλεια, -ας, ἡ κακία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν δέ ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:22:12 Dar By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By wylewać się Krew Zainteresowanie {Odsetki} I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By uzupełniać Zakończenie Źle źle, złośliwość Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój zaś By zaniedbywać By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:22:12 dO=ra e)lamba/nosan e)n soi/, o(/pOs e)kCHe/Osin ai(=ma, to/kon kai\ pleonasmo\n e)lamba/nosan e)n soi/· kai\ sunetele/sO sunte/leian kaki/as sou tE\n e)n katadunastei/a|, e)mou= de\ e)pela/Tou, le/gei ku/rios.
Ez:22:12 dOra elambanosan en soi, hopOs ekCHeOsin haima, tokon kai pleonasmon elambanosan en soi· kai synetelesO synteleian kakias su tEn en katadynasteia, emu de epelaTu, legei kyrios.
Ez:22:12 N2N_APN VAI_AAI3P P RP_DS C V2_PAS3P N3M_ASN N2_ASM C N2_ASM VAI_AAI3P P RP_DS C VAI_AMI2S N1A_ASF N1A_GSF RP_GS RA_ASF P N1_DSF RP_GS x VBI_AMI2S V1_PAI3S N2_NSM
Ez:22:12 gift to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to pour out blood interest and also, even, namely ć to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to complete completion evil evil, malice you; your/yours(sg) the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć I; my/mine δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to neglect to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:22:12 gifts (nom|acc|voc) they-were-TAKE HOLD OF-ing in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) this is how they-should-be-POUR-ing-OUT, they-should-POUR-OUT blood (nom|acc|voc) interest (acc) and they-were-TAKE HOLD OF-ing in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and you(sg)-were-COMPLETE-ed completion (acc) evil (gen), wickedness (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) in/among/by (+dat) me (gen); my/mine (gen) Yet you(sg)-were-NEGLECT-ed he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:22:12 Ez_22:12_1 Ez_22:12_2 Ez_22:12_3 Ez_22:12_4 Ez_22:12_5 Ez_22:12_6 Ez_22:12_7 Ez_22:12_8 Ez_22:12_9 Ez_22:12_10 Ez_22:12_11 Ez_22:12_12 Ez_22:12_13 Ez_22:12_14 Ez_22:12_15 Ez_22:12_16 Ez_22:12_17 Ez_22:12_18 Ez_22:12_19 Ez_22:12_20 Ez_22:12_21 Ez_22:12_22 Ez_22:12_23 Ez_22:12_24 Ez_22:12_25 Ez_22:12_26
Ez:22:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:22:13 ἐὰν δὲ πατάξω χεῖρά μου πρὸς χεῖρά μου ἐφ’ οἷς συντετέλεσαι, οἷς ἐποίησας, καὶ ἐπὶ τοῖς αἵμασίν σου τοῖς γεγενημένοις ἐν μέσῳ σου,
Ez:22:13 And if I shall smite my hand at thine iniquities which thou hast accomplished, which thou hast wrought, and at thy blood that has been shed in the midst of thee, (Ezekiel 22:13 Brenton)
Ez:22:13 Oto uderzę w dłonie z powodu zysków niesprawiedliwych, które zbierasz, i z powodu krwi, którą się przelewa u ciebie. (Ez 22:13 BT_4)
Ez:22:13 ἐὰν δὲ πατάξω χεῖρά μου πρὸς χεῖρά μου ἐφ’ οἷς συντετέλεσαι, οἷς ἐποίησας, καὶ ἐπὶ τοῖς αἵμασίν σου τοῖς γεγενημένοις ἐν μέσῳ σου,
Ez:22:13 ἐάν (εἰ ἄν) δέ πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὅς ἥ ὅ συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ἐπί ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν μέσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:22:13 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By uderzać Ręka Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ręka Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który By uzupełniać Kto/, który/, który By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew Ty; twój/twój(sg) By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ty; twój/twój(sg)
Ez:22:13 e)a\n de\ pata/XO CHei=ra/ mou pro\s CHei=ra/ mou e)f’ oi(=s suntete/lesai, oi(=s e)poi/Esas, kai\ e)pi\ toi=s ai(/masi/n sou toi=s gegenEme/nois e)n me/sO| sou,
Ez:22:13 ean de pataXO CHeira mu pros CHeira mu ef’ hois syntetelesai, hois epoiEsas, kai epi tois haimasin su tois gegenEmenois en mesO su,
Ez:22:13 C x VF_FAI1S N3_ASF RP_GS P N3_ASF RP_GS P RR_DPM VM_XMI2S RR_DPM VAI_AAI2S C P RA_DPN N3M_DPN RP_GS RA_DPN VM_XMPDPN P A1_DSM RP_GS
Ez:22:13 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to smite hand I toward (+acc,+gen,+dat) hand I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which to complete who/whom/which to do/make and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the blood you; your/yours(sg) the to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle you; your/yours(sg)
Ez:22:13 if-ever Yet I-will-SMITE, I-should-SMITE hand (acc) me (gen) toward (+acc,+gen,+dat) hand (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (dat) you(sg)-have-been-COMPLETE-ed who/whom/which (dat) you(sg)-DO/MAKE-ed and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) bloods (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) having-been-BECOME-ed (dat) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:22:13 Ez_22:13_1 Ez_22:13_2 Ez_22:13_3 Ez_22:13_4 Ez_22:13_5 Ez_22:13_6 Ez_22:13_7 Ez_22:13_8 Ez_22:13_9 Ez_22:13_10 Ez_22:13_11 Ez_22:13_12 Ez_22:13_13 Ez_22:13_14 Ez_22:13_15 Ez_22:13_16 Ez_22:13_17 Ez_22:13_18 Ez_22:13_19 Ez_22:13_20 Ez_22:13_21 Ez_22:13_22 Ez_22:13_23
Ez:22:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:22:14 εἰ ὑποστήσεται ἡ καρδία σου; εἰ κρατήσουσιν αἱ χεῖρές σου ἐν ταῖς ἡμέραις, αἷς ἐγὼ ποιῶ ἐν σοί; ἐγὼ κύριος λελάληκα καὶ ποιήσω.
Ez:22:14 shall thy heart endure? shall thine hands be strong in the days which I bring upon thee? I the Lord have spoken, and will do it. (Ezekiel 22:14 Brenton)
Ez:22:14 Czy ostoi się twoje serce, a ręce będą na tyle mocne w owych dniach, gdy się zabiorę do ciebie? Ja, Pan, powiedziałem - i uczynię. (Ez 22:14 BT_4)
Ez:22:14 εἰ ὑποστήσεται καρδία σου; εἰ κρατήσουσιν αἱ χεῖρές σου ἐν ταῖς ἡμέραις, αἷς ἐγὼ ποιῶ ἐν σοί; ἐγὼ κύριος λελάληκα καὶ ποιήσω.
Ez:22:14 εἰ ὑφ·ίστημι [LXX] (ath. υφ+ιστ(α)-/ath. υφ+ιστ(η)-, υπο+στη·σ-, υπο+στη·σ- or 2nd ath. υπο+στ(η)-/ath. υπο+στ(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰ κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Ez:22:14 Jeżeli Do ??? Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Jeżeli By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Ręka Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Kto/, który/, który Ja By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić I też, nawet, mianowicie By czynić/rób
Ez:22:14 ei) u(postE/setai E( kardi/a sou; ei) kratE/sousin ai( CHei=re/s sou e)n tai=s E(me/rais, ai(=s e)gO\ poiO= e)n soi/; e)gO\ ku/rios lela/lEka kai\ poiE/sO.
Ez:22:14 ei hypostEsetai hE kardia su; ei kratEsusin hai CHeires su en tais hEmerais, hais egO poiO en soi; egO kyrios lelalEka kai poiEsO.
Ez:22:14 C VF_FMI3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS C VF_FAI3P RA_NPF N3_NPF RP_GS P RA_DPF N1A_DPF RR_DPF RP_NS V2_PAI1S P RP_DS RP_NS N2_NSM VX_XAI1S C VF_FAI1S
Ez:22:14 if to ??? the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) if to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain the hand you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day who/whom/which I to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to speak and also, even, namely to do/make
Ez:22:14 if he/she/it-will-be-???-ed the (nom) heart (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) if they-will-SEIZE/GRAB-HOLD, going-to-SEIZE/GRAB (fut ptcp) (dat) the (nom) hands (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) who/whom/which (dat) I (nom) I-am-DO/MAKE-ing, I-should-be-DO/MAKE-ing in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-have-SPEAK-ed and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE
Ez:22:14 Ez_22:14_1 Ez_22:14_2 Ez_22:14_3 Ez_22:14_4 Ez_22:14_5 Ez_22:14_6 Ez_22:14_7 Ez_22:14_8 Ez_22:14_9 Ez_22:14_10 Ez_22:14_11 Ez_22:14_12 Ez_22:14_13 Ez_22:14_14 Ez_22:14_15 Ez_22:14_16 Ez_22:14_17 Ez_22:14_18 Ez_22:14_19 Ez_22:14_20 Ez_22:14_21 Ez_22:14_22 Ez_22:14_23
Ez:22:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:22:15 καὶ διασκορπιῶ σε ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ διασπερῶ σε ἐν ταῖς χώραις, καὶ ἐκλείψει ἡ ἀκαθαρσία σου ἐκ σοῦ,
Ez:22:15 And I will scatter thee among the nations, and disperse thee in the countries, and thy uncleanness shall be removed out of thee. (Ezekiel 22:15 Brenton)
Ez:22:15 Rozproszę cię pomiędzy obcymi narodami i rozleję po obcych krajach, usunę z ciebie twoją nieczystość. (Ez 22:15 BT_4)
Ez:22:15 καὶ διασκορπιῶ σε ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ διασπερῶ σε ἐν ταῖς χώραις, καὶ ἐκλείψει ἀκαθαρσία σου ἐκ σοῦ,
Ez:22:15 καί δια·σκορπίζω (δια+σκορπιζ-, δια+σκορπι(ε)·[σ]-/δια+σκορπι·σ-, δια+σκορπι·σ-, -, δι+εσκορπισ-, δια+σκορπισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ καί ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:22:15 I też, nawet, mianowicie By rozpraszać się trwoń, niszczej, rozproszenie, 'rozpraszał się szeroko', wiej Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By rozpraszać się Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} I też, nawet, mianowicie By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) uncleaness Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty; twój/twój(sg)
Ez:22:15 kai\ diaskorpiO= se e)n toi=s e)/Tnesin kai\ diasperO= se e)n tai=s CHO/rais, kai\ e)klei/PSei E( a)kaTarsi/a sou e)k sou=,
Ez:22:15 kai diaskorpiO se en tois eTnesin kai diasperO se en tais CHOrais, kai ekleiPSei hE akaTarsia su ek su,
Ez:22:15 C VF2_FAI1S RP_AS P RA_DPN N3E_DPN C VF2_FAI1S RP_AS P RA_DPF N1A_DPF C VF_FAI3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS P RP_GS
Ez:22:15 and also, even, namely to scatter squander, waste, dispersal, ‘scattered widely’, winnow you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] and also, even, namely to scatter you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the region realm (clίme); land, country, territory, tract and also, even, namely to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the uncleaness you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels you; your/yours(sg)
Ez:22:15 and I-will-SCATTER you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) and I-will-SCATTER you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) the (dat) regions (dat) and he/she/it-will-FAIL, you(sg)-will-be-FAIL-ed (classical) the (nom) uncleaness (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) out of (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:22:15 Ez_22:15_1 Ez_22:15_2 Ez_22:15_3 Ez_22:15_4 Ez_22:15_5 Ez_22:15_6 Ez_22:15_7 Ez_22:15_8 Ez_22:15_9 Ez_22:15_10 Ez_22:15_11 Ez_22:15_12 Ez_22:15_13 Ez_22:15_14 Ez_22:15_15 Ez_22:15_16 Ez_22:15_17 Ez_22:15_18 Ez_22:15_19
Ez:22:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:22:16 καὶ κατακληρονομήσω ἐν σοὶ κατ’ ὀφθαλμοὺς τῶν ἐθνῶν· καὶ γνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος. –
Ez:22:16 And I will give heritages in thee in the sight of the nations, and ye shall know that I am the Lord. (Ezekiel 22:16 Brenton)
Ez:22:16 Potem przyjmę cię jako własność na oczach pogan i poznasz, że Ja jestem Pan». (Ez 22:16 BT_4)
Ez:22:16 καὶ κατακληρονομήσω ἐν σοὶ κατ’ ὀφθαλμοὺς τῶν ἐθνῶν· καὶ γνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος.
Ez:22:16 καί κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κατά ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) δι·ότι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:22:16 I też, nawet, mianowicie By przenosić tytuł W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oko Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Z powodu tego: Tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:22:16 kai\ kataklEronomE/sO e)n soi\ kat’ o)fTalmou\s tO=n e)TnO=n· kai\ gnO/sesTe dio/ti e)gO\ ku/rios.
Ez:22:16 kai kataklEronomEsO en soi kat’ ofTalmus tOn eTnOn· kai gnOsesTe dioti egO kyrios.
Ez:22:16 C VF_FAI1S P RP_DS P N2_APM RA_GPN N3E_GPN C VF_FMI2P C RP_NS N2_NSM
Ez:22:16 and also, even, namely to transfer title in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing eye the nation [see ethnic] and also, even, namely to know i.e. recognize. because of this: that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:22:16 and I-will-TRANSFER-TITLE, I-should-TRANSFER-TITLE in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) down/according to/as per (+acc), against (+gen) eyes (acc) the (gen) nations (gen) and you(pl)-will-be-KNOW-ed because of this: that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:22:16 Ez_22:16_1 Ez_22:16_2 Ez_22:16_3 Ez_22:16_4 Ez_22:16_5 Ez_22:16_6 Ez_22:16_7 Ez_22:16_8 Ez_22:16_9 Ez_22:16_10 Ez_22:16_11 Ez_22:16_12 Ez_22:16_13 Ez_22:16_14
Ez:22:16 x x x x x x x x x x x x x x
Ez:22:17 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:22:17 And the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 22:17 Brenton)
Ez:22:17 Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 22:17 BT_4)
Ez:22:17 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:22:17 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:22:17 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:22:17 kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:22:17 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:22:17 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:22:17 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:22:17 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:22:17 Ez_22:17_1 Ez_22:17_2 Ez_22:17_3 Ez_22:17_4 Ez_22:17_5 Ez_22:17_6 Ez_22:17_7
Ez:22:17 x x x x x x x
Ez:22:18 Υἱὲ ἀνθρώπου, ἰδοὺ γεγόνασί μοι ὁ οἶκος Ισραηλ ἀναμεμειγμένοι πάντες χαλκῷ καὶ σιδήρῳ καὶ κασσιτέρῳ καὶ μολίβῳ, ἐν μέσῳ ἀργυρίου ἀναμεμειγμένος ἐστίν.
Ez:22:18 Son of man, behold, the house of Israel are all become to me as it were mixed with brass, and iron, and tin, and lead; they are mixed up in the midst of the silver. (Ezekiel 22:18 Brenton)
Ez:22:18 «Synu człowieczy, dom Izraela zamienił Mi się w żużel; wszyscy stali się miedzią, cyną, żelazem i ołowiem w piecu, stali się (Ez 22:18 BT_4)
Ez:22:18 Υἱὲ ἀνθρώπου, ἰδοὺ γεγόνασί μοι οἶκος Ισραηλ ἀναμεμειγμένοι πάντες χαλκῷ καὶ σιδήρῳ καὶ κασσιτέρῳ καὶ μολίβῳ, ἐν μέσῳ ἀργυρίου ἀναμεμειγμένος ἐστίν.
Ez:22:18 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός χαλκός, -οῦ, ὁ; χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί σίδηρος, -ου, ὁ; σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος καί καί ἐν μέσος -η -ον ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ez:22:18 Syn Ludzki By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja Dom Izrael Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miedź albo brąz; miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie Żelazny; żelazny I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Kawałek srebra By być
Ez:22:18 *ui(e\ a)nTrO/pou, i)dou\ gego/nasi/ moi o( oi)=kos *israEl a)namemeigme/noi pa/ntes CHalkO=| kai\ sidE/rO| kai\ kassite/rO| kai\ moli/bO|, e)n me/sO| a)rguri/ou a)namemeigme/nos e)sti/n.
Ez:22:18 yie anTrOpu, idu gegonasi moi ho oikos israEl anamemeigmenoi pantes CHalkO kai sidErO kai kassiterO kai molibO, en mesO argyriu anamemeigmenos estin.
Ez:22:18 N2_VSM N2_GSM I VX_XAI3P RP_DS RA_NSM N2_NSM N_GSM VK_XMPNPM A3_NPM A1C_DSM C N2_DSM C N2_DSM C N2_DSM P A1_DSM N2N_GSN VK_XMPNSM V9_PAI3S
Ez:22:18 son human to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to become become, happen I the house Israel ć every all, each, every, the whole of copper or bronze; copper or bronze and also, even, namely iron; iron and also, even, namely ć and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle piece of silver ć to be
Ez:22:18 son (voc) human (gen) be-you(sg)-SEE-ed! they-have-BECOME-ed me (dat) the (nom) house (nom) Israel (indecl) all (nom|voc) copper or bronze (dat); copper or bronze ([Adj] dat) and iron (dat); iron ([Adj] dat) and and in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) piece of silver (gen) he/she/it-is
Ez:22:18 Ez_22:18_1 Ez_22:18_2 Ez_22:18_3 Ez_22:18_4 Ez_22:18_5 Ez_22:18_6 Ez_22:18_7 Ez_22:18_8 Ez_22:18_9 Ez_22:18_10 Ez_22:18_11 Ez_22:18_12 Ez_22:18_13 Ez_22:18_14 Ez_22:18_15 Ez_22:18_16 Ez_22:18_17 Ez_22:18_18 Ez_22:18_19 Ez_22:18_20 Ez_22:18_21 Ez_22:18_22
Ez:22:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:22:19 διὰ τοῦτο εἰπόν Τάδε λέγει κύριος Ἀνθ ὧν ἐγένεσθε πάντες εἰς σύγκρασιν μίαν, διὰ τοῦτο ἐγὼ εἰσδέχομαι ὑμᾶς εἰς μέσον Ιερουσαλημ.
Ez:22:19 Therefore say, Thus saith the Lord God; Because ye have become one mixture, therefore I will gather you into the midst of Jerusalem. (Ezekiel 22:19 Brenton)
Ez:22:19 żużlem srebra. Dlatego tak mówi Pan Bóg: Ponieważ wszyscy staliście się żużlem, dlatego Ja was zgromadzę w środku Jerozolimy. (Ez 22:19 BT_4)
Ez:22:19 διὰ τοῦτο εἰπόν Τάδε λέγει κύριος Ἀνθ ὧν ἐγένεσθε πάντες εἰς σύγκρασιν μίαν, διὰ τοῦτο ἐγὼ εἰσδέχομαι ὑμᾶς εἰς μέσον Ιερουσαλημ.
Ez:22:19 διά οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀντί ὅς ἥ ὅ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εἰς[1] εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰσ·δέχομαι (εισ+δεχ-, εισ+δεξ-, εισ+δεξ-, -, -, εισ+δεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] μέσος -η -ον Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Ez:22:19 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By stawać się stawaj się, zdarzaj się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do (+przyspieszenie) Jeden Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ja Do ??? Ty Do (+przyspieszenie) Średni Jerozolima [miasto z]
Ez:22:19 dia\ tou=to ei)po/n *ta/de le/gei ku/rios *)anT O(=n e)ge/nesTe pa/ntes ei)s su/gkrasin mi/an, dia\ tou=to e)gO\ ei)sde/CHomai u(ma=s ei)s me/son *ierousalEm.
Ez:22:19 dia tuto eipon tade legei kyrios anT hOn egenesTe pantes eis synkrasin mian, dia tuto egO eisdeCHomai hymas eis meson ierusalEm.
Ez:22:19 P RD_ASN VB_AAD2S RD_APN V1_PAI3S N2_NSM P RR_GPM VBI_AMI2P A3_NPM P N3I_ASF A1A_ASF P RD_ASN RP_NS V1_PMI1S RP_AP P A1_ASM N_GSF
Ez:22:19 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. against (+gen) who/whom/which to become become, happen every all, each, every, the whole of into (+acc) ć one because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I to ??? you into (+acc) middle Jerusalem [city of]
Ez:22:19 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) against (+gen) who/whom/which (gen) you(pl)-were-BECOME-ed all (nom|voc) into (+acc) one (acc) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) I (nom) I-am-being-???-ed you(pl) (acc) into (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) Jerusalem (indecl)
Ez:22:19 Ez_22:19_1 Ez_22:19_2 Ez_22:19_3 Ez_22:19_4 Ez_22:19_5 Ez_22:19_6 Ez_22:19_7 Ez_22:19_8 Ez_22:19_9 Ez_22:19_10 Ez_22:19_11 Ez_22:19_12 Ez_22:19_13 Ez_22:19_14 Ez_22:19_15 Ez_22:19_16 Ez_22:19_17 Ez_22:19_18 Ez_22:19_19 Ez_22:19_20 Ez_22:19_21
Ez:22:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:22:20 καθὼς εἰσδέχεται ἄργυρος καὶ χαλκὸς καὶ σίδηρος καὶ κασσίτερος καὶ μόλιβος εἰς μέσον καμίνου τοῦ ἐκφυσῆσαι εἰς αὐτὸ πῦρ τοῦ χωνευθῆναι, οὕτως εἰσδέξομαι ὑμᾶς ἐν ὀργῇ μου καὶ συνάξω καὶ χωνεύσω ὑμᾶς
Ez:22:20 As silver, and brass, and iron, and tin, and lead, are gathered into the midst of the furnace, to blow fire into it, that they may be melted: so will I take you in my wrath, and I will gather and melt you. (Ezekiel 22:20 Brenton)
Ez:22:20 Podobnie jak kładzie się razem w piecu srebro, miedź, żelazo, ołów i cynę, by rozpalić z dołu ogień i roztopić je, tak i was zgromadzę w gniewie moim i zapalczywości, umieszczę was i roztopię. (Ez 22:20 BT_4)
Ez:22:20 καθὼς εἰσδέχεται ἄργυρος καὶ χαλκὸς καὶ σίδηρος καὶ κασσίτερος καὶ μόλιβος εἰς μέσον καμίνου τοῦ ἐκφυσῆσαι εἰς αὐτὸ πῦρ τοῦ χωνευθῆναι, οὕτως εἰσδέξομαι ὑμᾶς ἐν ὀργῇ μου καὶ συνάξω καὶ χωνεύσω ὑμᾶς
Ez:22:20 καθ·ώς εἰσ·δέχομαι (εισ+δεχ-, εισ+δεξ-, εισ+δεξ-, -, -, εισ+δεχ·θ-) ἄργυρος, -ου, ὁ καί χαλκός, -οῦ, ὁ καί σίδηρος, -ου, ὁ καί καί εἰς[1] μέσος -η -ον κάμινος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ἐκ·φυσάω [LXX] (εκ+φυσ(α)-, εκ+φυση·σ-, εκ+φυση·σ-, -, -, -) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό οὕτως/οὕτω εἰσ·δέχομαι (εισ+δεχ-, εισ+δεξ-, εισ+δεξ-, -, -, εισ+δεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ez:22:20 Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Do ??? Srebrny I też, nawet, mianowicie Miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie Żelazny I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Średni Piec Do ??? Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Ogień thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Do ??? Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ja I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem I też, nawet, mianowicie Ty
Ez:22:20 kaTO\s ei)sde/CHetai a)/rguros kai\ CHalko\s kai\ si/dEros kai\ kassi/teros kai\ mo/libos ei)s me/son kami/nou tou= e)kfusE=sai ei)s au)to\ pu=r tou= CHOneuTE=nai, ou(/tOs ei)sde/Xomai u(ma=s e)n o)rgE=| mou kai\ suna/XO kai\ CHOneu/sO u(ma=s
Ez:22:20 kaTOs eisdeCHetai argyros kai CHalkos kai sidEros kai kassiteros kai molibos eis meson kaminu tu ekfysEsai eis auto pyr tu CHOneuTEnai, hutOs eisdeXomai hymas en orgE mu kai synaXO kai CHOneusO hymas
Ez:22:20 D V1_PMI3S N2_NSM C N2_NSM C N2_NSM C N2_NSM C N2_NSM P A1_ASM N2_GSF RA_GSN VA_AAN P RD_ASN N3_ASN RA_GSN VC_APN D VF_FMI1S RP_AP P N1_DSF RP_GS C VF_FAI1S C VF_FAI1S RP_AP
Ez:22:20 as accordingly [according to how/in accordance with how] to ??? silver and also, even, namely copper or bronze and also, even, namely iron and also, even, namely ć and also, even, namely ć into (+acc) middle furnace the to ??? into (+acc) he/she/it/same fire the ć thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to ??? you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath fume, anger, rage I and also, even, namely to gather together and also, even, namely ć you
Ez:22:20 as accordingly he/she/it-is-being-???-ed silver (nom) and copper or bronze (nom) and iron (nom) and and into (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) furnace (gen) the (gen) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) into (+acc) it/same (nom|acc) fire (nom|acc|voc) the (gen) thusly/like this I-will-be-???-ed you(pl) (acc) in/among/by (+dat) wrath (dat) me (gen) and I-will-GATHER TOGETHER and you(pl) (acc)
Ez:22:20 Ez_22:20_1 Ez_22:20_2 Ez_22:20_3 Ez_22:20_4 Ez_22:20_5 Ez_22:20_6 Ez_22:20_7 Ez_22:20_8 Ez_22:20_9 Ez_22:20_10 Ez_22:20_11 Ez_22:20_12 Ez_22:20_13 Ez_22:20_14 Ez_22:20_15 Ez_22:20_16 Ez_22:20_17 Ez_22:20_18 Ez_22:20_19 Ez_22:20_20 Ez_22:20_21 Ez_22:20_22 Ez_22:20_23 Ez_22:20_24 Ez_22:20_25 Ez_22:20_26 Ez_22:20_27 Ez_22:20_28 Ez_22:20_29 Ez_22:20_30 Ez_22:20_31 Ez_22:20_32
Ez:22:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:22:21 καὶ ἐκφυσήσω ἐφ’ ὑμᾶς ἐν πυρὶ ὀργῆς μου, καὶ χωνευθήσεσθε ἐν μέσῳ αὐτῆς.
Ez:22:21 And I will blow upon you in the fire of my wrath, and ye shall be melted in the midst thereof. (Ezekiel 22:21 Brenton)
Ez:22:21 Zgromadzę was i rozniecę przeciw wam ogień mojego gniewu, zostaniecie roztopieni w jej środku. (Ez 22:21 BT_4)
Ez:22:21 καὶ ἐκφυσήσω ἐφ’ ὑμᾶς ἐν πυρὶ ὀργῆς μου, καὶ χωνευθήσεσθε ἐν μέσῳ αὐτῆς.
Ez:22:21 καί ἐκ·φυσάω [LXX] (εκ+φυσ(α)-, εκ+φυση·σ-, εκ+φυση·σ-, -, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν πῦρ, -ρός, τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:22:21 I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ja I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo
Ez:22:21 kai\ e)kfusE/sO e)f’ u(ma=s e)n puri\ o)rgE=s mou, kai\ CHOneuTE/sesTe e)n me/sO| au)tE=s.
Ez:22:21 kai ekfysEsO ef’ hymas en pyri orgEs mu, kai CHOneuTEsesTe en mesO autEs.
Ez:22:21 C VF_FAI1S P RP_AP P N3_DSN N1_GSF RP_GS C VC_FPI2P P A1_DSM RD_GSF
Ez:22:21 and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire wrath fume, anger, rage I and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same
Ez:22:21 and I-will-???, I-should-??? upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) in/among/by (+dat) fire (dat) wrath (gen) me (gen) and in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) her/it/same (gen)
Ez:22:21 Ez_22:21_1 Ez_22:21_2 Ez_22:21_3 Ez_22:21_4 Ez_22:21_5 Ez_22:21_6 Ez_22:21_7 Ez_22:21_8 Ez_22:21_9 Ez_22:21_10 Ez_22:21_11 Ez_22:21_12 Ez_22:21_13
Ez:22:21 x x x x x x x x x x x x x
Ez:22:22 ὃν τρόπον χωνεύεται ἀργύριον ἐν μέσῳ καμίνου, οὕτως χωνευθήσεσθε ἐν μέσῳ αὐτῆς· καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος ἐξέχεα τὸν θυμόν μου ἐφ’ ὑμᾶς. –
Ez:22:22 As silver is melted in the midst of a furnace, so shall ye be melted in the midst thereof; and ye shall know that I the Lord have poured out my wrath upon you. (Ezekiel 22:22 Brenton)
Ez:22:22 Podobnie jak srebro topi się w środku pieca, tak i wy w jej środku zostaniecie roztopieni; wtedy poznacie, że Ja, Pan, wylałem na was moją zapalczywość». (Ez 22:22 BT_4)
Ez:22:22 ὃν τρόπον χωνεύεται ἀργύριον ἐν μέσῳ καμίνου, οὕτως χωνευθήσεσθε ἐν μέσῳ αὐτῆς· καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος ἐξέχεα τὸν θυμόν μου ἐφ’ ὑμᾶς.
Ez:22:22 ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἐν μέσος -η -ον κάμινος, -ου, ἡ οὕτως/οὕτω ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) δι·ότι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ez:22:22 Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Kawałek srebra W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Piec thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Z powodu tego: Tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wylewać się Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty
Ez:22:22 o(\n tro/pon CHOneu/etai a)rgu/rion e)n me/sO| kami/nou, ou(/tOs CHOneuTE/sesTe e)n me/sO| au)tE=s· kai\ e)pignO/sesTe dio/ti e)gO\ ku/rios e)Xe/CHea to\n Tumo/n mou e)f’ u(ma=s.
Ez:22:22 hon tropon CHOneuetai argyrion en mesO kaminu, hutOs CHOneuTEsesTe en mesO autEs· kai epignOsesTe dioti egO kyrios eXeCHea ton Tymon mu ef’ hymas.
Ez:22:22 RR_ASM N2_ASM V1_PMI3S N2N_ASN P A1_DSM N2_GSF D VC_FPI2P P A1_DSM RD_GSF C VF_FMI2P C RP_NS N2_NSM VAI_AAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS P RP_AP
Ez:22:22 who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude ć piece of silver in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle furnace thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same and also, even, namely to recognize insight, consciousnes because of this: that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to pour out the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you
Ez:22:22 who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) piece of silver (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) furnace (gen) thusly/like this in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) her/it/same (gen) and you(pl)-will-be-RECOGNIZE-ed because of this: that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-POUR-ed-OUT the (acc) wrath (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc)
Ez:22:22 Ez_22:22_1 Ez_22:22_2 Ez_22:22_3 Ez_22:22_4 Ez_22:22_5 Ez_22:22_6 Ez_22:22_7 Ez_22:22_8 Ez_22:22_9 Ez_22:22_10 Ez_22:22_11 Ez_22:22_12 Ez_22:22_13 Ez_22:22_14 Ez_22:22_15 Ez_22:22_16 Ez_22:22_17 Ez_22:22_18 Ez_22:22_19 Ez_22:22_20 Ez_22:22_21 Ez_22:22_22 Ez_22:22_23 Ez_22:22_24
Ez:22:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:22:23 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:22:23 And the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 22:23 Brenton)
Ez:22:23 Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 22:23 BT_4)
Ez:22:23 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:22:23 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:22:23 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:22:23 kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:22:23 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:22:23 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:22:23 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:22:23 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:22:23 Ez_22:23_1 Ez_22:23_2 Ez_22:23_3 Ez_22:23_4 Ez_22:23_5 Ez_22:23_6 Ez_22:23_7
Ez:22:23 x x x x x x x
Ez:22:24 Υἱὲ ἀνθρώπου, εἰπὸν αὐτῇ Σὺ εἶ γῆ ἡ οὐ βρεχομένη, οὐδὲ ὑετὸς ἐγένετο ἐπὶ σὲ ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς·
Ez:22:24 Son of man, say to her, Thou art the land that is not rained upon, neither has rain come upon thee in the day of wrath; (Ezekiel 22:24 Brenton)
Ez:22:24 «Synu człowieczy, powiedz jej: Ty jesteś ziemią, która nie została ani oczyszczona, ani obmyta w dzień burzy; (Ez 22:24 BT_4)
Ez:22:24 Υἱὲ ἀνθρώπου, εἰπὸν αὐτῇ Σὺ εἶ γῆ οὐ βρεχομένη, οὐδὲ ὑετὸς ἐγένετο ἐπὶ σὲ ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς·
Ez:22:24 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βρέχω (βρεχ-, βρεξ-, βρεξ-, -, -, βραχ·[θ]-) οὐδέ (οὐ δέ) ὑετός, -ου, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός)
Ez:22:24 Syn Ludzki By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Ty By iść; by być Ziemi/ziemia ??? Przed przydechem mocnym By zwilżać/deszcz ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Deszcz By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość
Ez:22:24 *ui(e\ a)nTrO/pou, ei)po\n au)tE=| *su\ ei)= gE= E( ou) breCHome/nE, ou)de\ u(eto\s e)ge/neto e)pi\ se\ e)n E(me/ra| o)rgE=s·
Ez:22:24 yie anTrOpu, eipon autE sy ei gE hE u breCHomenE, ude hyetos egeneto epi se en hEmera orgEs·
Ez:22:24 N2_VSM N2_GSM VB_AAD2S RD_DSF RP_NS V9_PAI2S N1_NSF RA_NSF D V1_PMPNSF C N2_NSM VBI_AMI3S P RP_AS P N1A_DSF N1_GSF
Ez:22:24 son human to say/tell he/she/it/same you to go; to be earth/land the οὐχ before rough breathing to wet/rain οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) rain to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day wrath fume, anger, rage
Ez:22:24 son (voc) human (gen) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) her/it/same (dat) you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are earth/land (nom|voc) the (nom) not while being-WET/RAIN-ed (nom|voc) neither/nor rain (nom) he/she/it-was-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) day (dat) wrath (gen)
Ez:22:24 Ez_22:24_1 Ez_22:24_2 Ez_22:24_3 Ez_22:24_4 Ez_22:24_5 Ez_22:24_6 Ez_22:24_7 Ez_22:24_8 Ez_22:24_9 Ez_22:24_10 Ez_22:24_11 Ez_22:24_12 Ez_22:24_13 Ez_22:24_14 Ez_22:24_15 Ez_22:24_16 Ez_22:24_17 Ez_22:24_18
Ez:22:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:22:25 ἧς οἱ ἀφηγούμενοι ἐν μέσῳ αὐτῆς ὡς λέοντες ὠρυόμενοι ἁρπάζοντες ἁρπάγματα, ψυχὰς κατεσθίοντες ἐν δυναστείᾳ, τιμὰς λαμβάνοντες ἐν ἀδικίᾳ, καὶ αἱ χῆραί σου ἐπληθύνθησαν ἐν μέσῳ σου.
Ez:22:25 whose princes in the midst of her are as roaring lions seizing prey, devouring souls by oppression, and taking bribes; and thy widows are multiplied in the midst of thee. (Ezekiel 22:25 Brenton)
Ez:22:25 której władcy, zamieszkali w jej środku, są jak lew ryczący, co rozdziera zdobycz: pożerają ludzi, zabierają bogactwa i kosztowności i mnożą wdowy wśród nich. (Ez 22:25 BT_4)
Ez:22:25 ἧς οἱ ἀφηγούμενοι ἐν μέσῳ αὐτῆς ὡς λέοντες ὠρυόμενοι ἁρπάζοντες ἁρπάγματα, ψυχὰς κατεσθίοντες ἐν δυναστείᾳ, τιμὰς λαμβάνοντες ἐν ἀδικίᾳ, καὶ αἱ χῆραί σου ἐπληθύνθησαν ἐν μέσῳ σου.
Ez:22:25 ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὡς λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ὠρύομαι (ωρυ-, ωρυ·σ-, -, -, -, -) ἁρπάζω (αρπαζ-, αρπ(α)·[σ]-/αρπα·σ-, αρπα·σ-, ηρπα·κ-, ηρπασ-, αρπασ·θ-/αρπαγ·[θ]-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ἐν τιμή, -ῆς, ἡ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐν ἀ·δικία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό χήρα, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ἐν μέσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:22:25 Kto/, który/, który W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo Jak/jak Lew Do wrzaskliwym głosem powiedzenia wycia By chwytać donośność precz, odciągać, chwytać, wskazując gwałtowne zagarnianie własności, rzucaj się, zniewalaj, porywaj, porywaj, chwytaj, zobacz też złup, uprawiaj grabież, plądruj, rabuj; niszcz, rujnuj Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zły uczynki I też, nawet, mianowicie Wdowa Ty; twój/twój(sg) By wzrastać/mnóż się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ty; twój/twój(sg)
Ez:22:25 E(=s oi( a)fEgou/menoi e)n me/sO| au)tE=s O(s le/ontes O)ruo/menoi a(rpa/DZontes a(rpa/gmata, PSuCHa\s katesTi/ontes e)n dunastei/a|, tima\s lamba/nontes e)n a)diki/a|, kai\ ai( CHE=rai/ sou e)plETu/nTEsan e)n me/sO| sou.
Ez:22:25 hEs hoi afEgumenoi en mesO autEs hOs leontes Oryomenoi harpaDZontes harpagmata, PSyCHas katesTiontes en dynasteia, timas lambanontes en adikia, kai hai CHErai su eplETynTEsan en mesO su.
Ez:22:25 RR_GSF RA_NPM V2_PMPNPM P A1_DSM RD_GSF C N3_NPM V1_PMPNPM V1_PAPNPM N3M_APN N1_APF V1_PAPNPM P N1A_DSF N1_APF V1_PAPNPM P N1A_DSF C RA_NPF N1A_NPF RP_GS VCI_API3P P A1_DSM RP_GS
Ez:22:25 who/whom/which the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same as/like lion to screaming yelling to snatch carry off, drag away, seize, denoting violent seizure of property, grab, captivate, ravish, rape, grasp, see also spoliate, plunder, pillage, rob; destroy, ruin ć life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person to devour be eaten away, eat away in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć honor honor, esteem, worship; of things: worth, value to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrongdoing and also, even, namely the widow you; your/yours(sg) to increase/multiply in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle you; your/yours(sg)
Ez:22:25 who/whom/which (gen) the (nom) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) her/it/same (gen) as/like lions (nom|voc) while being-SCREAMING-ed- (nom|voc) while SNATCH-ing (nom|voc) lifes (acc) while DEVOUR-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) honors (acc) while TAKE HOLD OF-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) wrongdoing (dat) and the (nom) widows (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-were-INCREASE/MULTIPLY-ed in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:22:25 Ez_22:25_1 Ez_22:25_2 Ez_22:25_3 Ez_22:25_4 Ez_22:25_5 Ez_22:25_6 Ez_22:25_7 Ez_22:25_8 Ez_22:25_9 Ez_22:25_10 Ez_22:25_11 Ez_22:25_12 Ez_22:25_13 Ez_22:25_14 Ez_22:25_15 Ez_22:25_16 Ez_22:25_17 Ez_22:25_18 Ez_22:25_19 Ez_22:25_20 Ez_22:25_21 Ez_22:25_22 Ez_22:25_23 Ez_22:25_24 Ez_22:25_25 Ez_22:25_26 Ez_22:25_27
Ez:22:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:22:26 καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτῆς ἠθέτησαν νόμον μου καὶ ἐβεβήλουν τὰ ἅγιά μου· ἀνὰ μέσον ἁγίου καὶ βεβήλου οὐ διέστελλον καὶ ἀνὰ μέσον ἀκαθάρτου καὶ τοῦ καθαροῦ οὐ διέστελλον καὶ ἀπὸ τῶν σαββάτων μου παρεκάλυπτον τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, καὶ ἐβεβηλούμην ἐν μέσῳ αὐτῶν.
Ez:22:26 Her priests also have set at nought my law, and profaned my holy things: they have not distinguished between the holy and profane, nor have they distinguished between the unclean and the clean, and have hid their eyes from my sabbaths, and I was profaned in the midst of them. (Ezekiel 22:26 Brenton)
Ez:22:26 Kapłani jej przekraczają moje prawo - bezczeszczą moje świętości. Nie rozróżniają pomiędzy tym, co święte, i tym, co świeckie, nie rozsądzają pomiędzy tym, co czyste, a tym, co nieczyste, a na szabaty zamknęli oczy, tak że wśród nich doznaje zniewagi. (Ez 22:26 BT_4)
Ez:22:26 καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτῆς ἠθέτησαν νόμον μου καὶ ἐβεβήλουν τὰ ἅγιά μου· ἀνὰ μέσον ἁγίου καὶ βεβήλου οὐ διέστελλον καὶ ἀνὰ μέσον ἀκαθάρτου καὶ τοῦ καθαροῦ οὐ διέστελλον καὶ ἀπὸ τῶν σαββάτων μου παρεκάλυπτον τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, καὶ ἐβεβηλούμην ἐν μέσῳ αὐτῶν.
Ez:22:26 καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) νόμος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνά μέσος -η -ον ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί βέβηλος -ον; βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) καί ἀνά μέσος -η -ον ἀ·κάθαρτος -ον καί ὁ ἡ τό καθαρός -ά -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) καί ἀπό ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρα·καλύπτω (παρα+καλυπτ-, -, -, -, παρα+κεκαλυπτ-, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:22:26 I też, nawet, mianowicie Duchowny On/ona/to/to samo By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] Prawo Ja I też, nawet, mianowicie By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie desecrative; by kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) ??? Przed przydechem mocnym Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Nieczysty (nieczysty) I też, nawet, mianowicie Czysty ??? Przed przydechem mocnym Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Szabas Ja Do ??? Oko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo
Ez:22:26 kai\ oi( i(erei=s au)tE=s E)Te/tEsan no/mon mou kai\ e)bebE/loun ta\ a(/gia/ mou· a)na\ me/son a(gi/ou kai\ bebE/lou ou) die/stellon kai\ a)na\ me/son a)kaTa/rtou kai\ tou= kaTarou= ou) die/stellon kai\ a)po\ tO=n sabba/tOn mou pareka/lupton tou\s o)fTalmou\s au)tO=n, kai\ e)bebElou/mEn e)n me/sO| au)tO=n.
Ez:22:26 kai hoi hiereis autEs ETetEsan nomon mu kai ebebElun ta hagia mu· ana meson hagiu kai bebElu u diestellon kai ana meson akaTartu kai tu kaTaru u diestellon kai apo tOn sabbatOn mu parekalypton tus ofTalmus autOn, kai ebebElumEn en mesO autOn.
Ez:22:26 C RA_NPM N3V_NPM RD_GSF VAI_AAI3P N2_ASM RP_GS C V4I_IAI3P RA_APN A1A_APN RP_GS P A1_ASM A1A_GSM C A1B_GSN D V1I_IAI3P C P A1_ASM A1B_GSM C RA_GSM A1A_GSM D V1I_IAI3P C P RA_GPN N2N_GPN RP_GS V1I_IAI3P RA_APM N2_APM RD_GPM C V4I_IMI1S P A1_DSM RD_GPM
Ez:22:26 and also, even, namely the priest he/she/it/same to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] law I and also, even, namely to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I up/each/by (+acc) middle dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely desecrative; to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) οὐχ before rough breathing to ??? (restrict, isolate, distinct) and also, even, namely up/each/by (+acc) middle unclean (impure) and also, even, namely the clean οὐχ before rough breathing to ??? (restrict, isolate, distinct) and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sabbath I to ??? the eye he/she/it/same and also, even, namely to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same
Ez:22:26 and the (nom) priests (acc, nom|voc) her/it/same (gen) they-REPUDIATE-ed law (acc) me (gen) and I-was-DEFILE-ing, they-were-DEFILE-ing the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) me (gen) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) holy ([Adj] gen) and desecrative ([Adj] gen); be-you(sg)-DEFILE-ing!, be-you(sg)-being-DEFILE-ed! not I-was-???-ing, they-were-???-ing and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) unclean ([Adj] gen) and the (gen) clean ([Adj] gen) not I-was-???-ing, they-were-???-ing and away from (+gen) the (gen) sabbaths (gen) me (gen) I-was-???-ing, they-were-???-ing the (acc) eyes (acc) them/same (gen) and I-was-being-DEFILE-ed in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) them/same (gen)
Ez:22:26 Ez_22:26_1 Ez_22:26_2 Ez_22:26_3 Ez_22:26_4 Ez_22:26_5 Ez_22:26_6 Ez_22:26_7 Ez_22:26_8 Ez_22:26_9 Ez_22:26_10 Ez_22:26_11 Ez_22:26_12 Ez_22:26_13 Ez_22:26_14 Ez_22:26_15 Ez_22:26_16 Ez_22:26_17 Ez_22:26_18 Ez_22:26_19 Ez_22:26_20 Ez_22:26_21 Ez_22:26_22 Ez_22:26_23 Ez_22:26_24 Ez_22:26_25 Ez_22:26_26 Ez_22:26_27 Ez_22:26_28 Ez_22:26_29 Ez_22:26_30 Ez_22:26_31 Ez_22:26_32 Ez_22:26_33 Ez_22:26_34 Ez_22:26_35 Ez_22:26_36 Ez_22:26_37 Ez_22:26_38 Ez_22:26_39 Ez_22:26_40 Ez_22:26_41 Ez_22:26_42
Ez:22:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:22:27 οἱ ἄρχοντες αὐτῆς ἐν μέσῳ αὐτῆς ὡς λύκοι ἁρπάζοντες ἁρπάγματα τοῦ ἐκχέαι αἷμα, ὅπως πλεονεξίᾳ πλεονεκτῶσιν.
Ez:22:27 Her princes in the midst of her are as wolves ravening to shed blood, that they may get dishonest gain. (Ezekiel 22:27 Brenton)
Ez:22:27 Przywódcy pośród niej są jak wilki rozdzierające zdobycz: rozlewają krew, zabijają ludzi, aby osiągnąć niesprawiedliwe zyski. (Ez 22:27 BT_4)
Ez:22:27 οἱ ἄρχοντες αὐτῆς ἐν μέσῳ αὐτῆς ὡς λύκοι ἁρπάζοντες ἁρπάγματα τοῦ ἐκχέαι αἷμα, ὅπως πλεονεξίᾳ πλεονεκτῶσιν.
Ez:22:27 ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὡς λύκος, -ου, ὁ ἁρπάζω (αρπαζ-, αρπ(α)·[σ]-/αρπα·σ-, αρπα·σ-, ηρπα·κ-, ηρπασ-, αρπασ·θ-/αρπαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) αἷμα[τ], -ατος, τό ὅπως πλεον·εξία, -ας, ἡ πλεον·εκτέω (πλεονεκτ(ε)-, -, πλεονεκτη·σ-, -, -, πλεονεκτη·θ-)
Ez:22:27 Władca; by zaczynać się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo Jak/jak Wilk By chwytać donośność precz, odciągać, chwytać, wskazując gwałtowne zagarnianie własności, rzucaj się, zniewalaj, porywaj, porywaj, chwytaj, zobacz też złup, uprawiaj grabież, plądruj, rabuj; niszcz, rujnuj By wylewać się Krew Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Eksploatacja By eksploatować
Ez:22:27 oi( a)/rCHontes au)tE=s e)n me/sO| au)tE=s O(s lu/koi a(rpa/DZontes a(rpa/gmata tou= e)kCHe/ai ai(=ma, o(/pOs pleoneXi/a| pleonektO=sin.
Ez:22:27 hoi arCHontes autEs en mesO autEs hOs lykoi harpaDZontes harpagmata tu ekCHeai haima, hopOs pleoneXia pleonektOsin.
Ez:22:27 RA_NPM N3_NPM RD_GSF P A1_DSM RD_GSF C N2_NPM V1_PAPNPM N3M_APN RA_GSN VA_AAN N3M_ASN C N1A_DSF V2_PAS3P
Ez:22:27 the ruler; to begin he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same as/like wolf to snatch carry off, drag away, seize, denoting violent seizure of property, grab, captivate, ravish, rape, grasp, see also spoliate, plunder, pillage, rob; destroy, ruin ć the to pour out blood so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. exploitation to exploit
Ez:22:27 the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) her/it/same (gen) as/like wolves (nom|voc) while SNATCH-ing (nom|voc) the (gen) to-POUR-OUT, be-you(sg)-POUR-ed-OUT!, he/she/it-happens-to-POUR-OUT (opt) blood (nom|acc|voc) this is how exploitation (dat) they-should-be-EXPLOIT-ing
Ez:22:27 Ez_22:27_1 Ez_22:27_2 Ez_22:27_3 Ez_22:27_4 Ez_22:27_5 Ez_22:27_6 Ez_22:27_7 Ez_22:27_8 Ez_22:27_9 Ez_22:27_10 Ez_22:27_11 Ez_22:27_12 Ez_22:27_13 Ez_22:27_14 Ez_22:27_15 Ez_22:27_16
Ez:22:27 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:22:28 καὶ οἱ προφῆται αὐτῆς ἀλείφοντες αὐτοὺς πεσοῦνται, ὁρῶντες μάταια, μαντευόμενοι ψευδῆ, λέγοντες Τάδε λέγει κύριος, καὶ κύριος οὐ λελάληκεν·
Ez:22:28 And her prophets that daub them shall fall, that see vanities, that prophesy falsehoods, saying, Thus saith the Lord, when the Lord has not spoken. (Ezekiel 22:28 Brenton)
Ez:22:28 Prorocy natomiast pokrywają ich winy tynkiem, głosząc zwodnicze zapowiedzi i rozpowiadając im kłamliwe wieszczby. Mówią oni: Tak mówi Pan Bóg, podczas gdy Pan nie mówi. (Ez 22:28 BT_4)
Ez:22:28 καὶ οἱ προφῆται αὐτῆς ἀλείφοντες αὐτοὺς πεσοῦνται, ὁρῶντες μάταια, μαντευόμενοι ψευδῆ, λέγοντες Τάδε λέγει κύριος, καὶ κύριος οὐ λελάληκεν·
Ez:22:28 καί ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀλείφω (αλειφ-, αλειψ-, αλειψ-, -, ηλειφ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) μάταιος -αία -ον μαντεύομαι (μαντευ-, -, μαντευ·σ-, -, -, -) ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Ez:22:28 I też, nawet, mianowicie Prorok On/ona/to/to samo By mazać On/ona/to/to samo By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy By przepowiadać Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} By mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By mówić
Ez:22:28 kai\ oi( profE=tai au)tE=s a)lei/fontes au)tou\s pesou=ntai, o(rO=ntes ma/taia, manteuo/menoi PSeudE=, le/gontes *ta/de le/gei ku/rios, kai\ ku/rios ou) lela/lEken·
Ez:22:28 kai hoi profEtai autEs aleifontes autus pesuntai, horOntes mataia, manteuomenoi PSeudE, legontes tade legei kyrios, kai kyrios u lelalEken·
Ez:22:28 C RA_NPM N1M_NPM RD_GSF V1_PAPNPM RD_APM VF2_FMI3P V3_PAPNPM A1A_APN V1_PMPNPM A3H_APN V1_PAPNPM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM C N2_NSM D VX_XAI3S
Ez:22:28 and also, even, namely the prophet he/she/it/same to smear he/she/it/same to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless to divine lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to speak
Ez:22:28 and the (nom) prophets (nom|voc) her/it/same (gen) while SMEAR-ing (nom|voc) them/same (acc) they-will-be-FALL-ed while SEE-ing (nom|voc) foolish, vain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) while being-DIVINE-ed (nom|voc) lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and lord (nom); a lord ([Adj] nom) not he/she/it-has-SPEAK-ed
Ez:22:28 Ez_22:28_1 Ez_22:28_2 Ez_22:28_3 Ez_22:28_4 Ez_22:28_5 Ez_22:28_6 Ez_22:28_7 Ez_22:28_8 Ez_22:28_9 Ez_22:28_10 Ez_22:28_11 Ez_22:28_12 Ez_22:28_13 Ez_22:28_14 Ez_22:28_15 Ez_22:28_16 Ez_22:28_17 Ez_22:28_18 Ez_22:28_19
Ez:22:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:22:29 λαὸν τῆς γῆς ἐκπιεζοῦντες ἀδικίᾳ καὶ διαρπάζοντες ἁρπάγματα, πτωχὸν καὶ πένητα καταδυναστεύοντες καὶ πρὸς τὸν προσήλυτον οὐκ ἀναστρεφόμενοι μετὰ κρίματος.
Ez:22:29 That sorely oppress the people of the land with injustice, and commit robbery; oppressing the poor and needy, and not dealing justly with the stranger. (Ezekiel 22:29 Brenton)
Ez:22:29 Lud tej ziemi mnoży gwałt i rozbój, krzywdzi ubogiego i nędzarza, a bezprawnie uciska cudzoziemca. (Ez 22:29 BT_4)
Ez:22:29 λαὸν τῆς γῆς ἐκπιεζοῦντες ἀδικίᾳ καὶ διαρπάζοντες ἁρπάγματα, πτωχὸν καὶ πένητα καταδυναστεύοντες καὶ πρὸς τὸν προσήλυτον οὐκ ἀναστρεφόμενοι μετὰ κρίματος.
Ez:22:29 λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐκ·πιέζω/-πιεζέω [LXX] (εκ+πιεζ-/εκ+πιεζ(ε)-, -, εκ+πιε·σ-, -, εκ+πεπιεσ-, -) ἀ·δικία, -ας, ἡ καί δι·αρπάζω (δι+αρπαζ-, δι+αρπ(α)·[σ]-/δι+αρπα·σ-, δι+αρπα·σ-, -, δι+ηρπασ-, δι+αρπασ·θ-/δι+αρπαγ·[θ]-) πτωχός -ή -όν καί πένη[τ]ς, -ητος, ὁ κατα·δυναστεύω (κατα+δυναστευ-, κατα+δυναστευ·σ-, κατα+δυναστευ·σ-, -, κατα+δεδυναστευ-, κατα+δυναστευ·θ-) καί πρός ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) μετά κρίμα[τ], -ατος, τό
Ez:22:29 Ludzie Ziemi/ziemia Do ??? Zły uczynki I też, nawet, mianowicie By złupić rabuj, uprawiaj grabież, plądruj, niszcz, rujnuj Biedny I też, nawet, mianowicie Biedna osoba By eksploatować I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Prozelita [neofita do judaizmu] ??? Przed przydechem mocnym By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie
Ez:22:29 lao\n tE=s gE=s e)kpieDZou=ntes a)diki/a| kai\ diarpa/DZontes a(rpa/gmata, ptOCHo\n kai\ pe/nEta katadunasteu/ontes kai\ pro\s to\n prosE/luton ou)k a)nastrefo/menoi meta\ kri/matos.
Ez:22:29 laon tEs gEs ekpieDZuntes adikia kai diarpaDZontes harpagmata, ptOCHon kai penEta katadynasteuontes kai pros ton prosElyton uk anastrefomenoi meta krimatos.
Ez:22:29 N2_ASM RA_GSF N1_GSF V1_PAPNPM N1A_DSF C V1_PAPNPM N3M_APN N2_ASM C N3T_ASM V1_PAPNPM C P RA_ASM N2_ASM D V1_PMPNPM P N3M_GSN
Ez:22:29 people the earth/land to ??? wrongdoing and also, even, namely to spoliate rob, plunder, pillage, destroy, ruin ć poor and also, even, namely poor person to exploit and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the proselyte [a convert to Judaism] οὐχ before rough breathing to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation
Ez:22:29 people (acc) the (gen) earth/land (gen) while ???-ing (nom|voc) wrongdoing (dat) and while SPOLIATE-ing (nom|voc) poor ([Adj] acc, nom|acc|voc) and poor person (acc) while EXPLOIT-ing (nom|voc) and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) proselyte (acc) not while being-UPSET-ed (nom|voc) after (+acc), with (+gen) sentence (gen)
Ez:22:29 Ez_22:29_1 Ez_22:29_2 Ez_22:29_3 Ez_22:29_4 Ez_22:29_5 Ez_22:29_6 Ez_22:29_7 Ez_22:29_8 Ez_22:29_9 Ez_22:29_10 Ez_22:29_11 Ez_22:29_12 Ez_22:29_13 Ez_22:29_14 Ez_22:29_15 Ez_22:29_16 Ez_22:29_17 Ez_22:29_18 Ez_22:29_19 Ez_22:29_20
Ez:22:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:22:30 καὶ ἐζήτουν ἐξ αὐτῶν ἄνδρα ἀναστρεφόμενον ὀρθῶς καὶ ἑστῶτα πρὸ προσώπου μου ὁλοσχερῶς ἐν καιρῷ τῆς γῆς τοῦ μὴ εἰς τέλος ἐξαλεῖψαι αὐτήν, καὶ οὐχ εὗρον.
Ez:22:30 And I sought from among them a man behaving uprightly, and standing before me perfectly in the time of wrath, so that I should not utterly destroy her: but I found him not. (Ezekiel 22:30 Brenton)
Ez:22:30 I szukałem wśród nich męża, który by wystawił mur i stanął w wyłomie przede Mną, by bronił tej ziemi i przeszkodził Mi w jej niszczeniu, a nie znalazłem takiego. (Ez 22:30 BT_4)
Ez:22:30 καὶ ἐζήτουν ἐξ αὐτῶν ἄνδρα ἀναστρεφόμενον ὀρθῶς καὶ ἑστῶτα πρὸ προσώπου μου ὁλοσχερῶς ἐν καιρῷ τῆς γῆς τοῦ μὴ εἰς τέλος ἐξαλεῖψαι αὐτήν, καὶ οὐχ εὗρον.
Ez:22:30 καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) ὀρθῶς καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό μή εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
Ez:22:30 I też, nawet, mianowicie By szukać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, ??? I też, nawet, mianowicie By powodować stać Przedtem (+informacja) Twarz Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Ziemi/ziemia Nie Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Do skreślenia wymazania , eliminacja ścierania , wymazują, wygaśnięcie, usuwanie, wycierają, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować
Ez:22:30 kai\ e)DZE/toun e)X au)tO=n a)/ndra a)nastrefo/menon o)rTO=s kai\ e(stO=ta pro\ prosO/pou mou o(losCHerO=s e)n kairO=| tE=s gE=s tou= mE\ ei)s te/los e)Xalei=PSai au)tE/n, kai\ ou)CH eu(=ron.
Ez:22:30 kai eDZEtun eX autOn andra anastrefomenon orTOs kai hestOta pro prosOpu mu holosCHerOs en kairO tEs gEs tu mE eis telos eXaleiPSai autEn, kai uCH heuron.
Ez:22:30 C V2I_IAI3P P RD_GPM N3_ASM V1_PMPASM D C VXI_XAPASM P N2N_GSN RP_GS D P N2_DSM RA_GSF N1_GSF RA_GSN D P N3E_ASN VA_AAN RD_ASF C D VB_AAI3P
Ez:22:30 and also, even, namely to seek out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, ??? and also, even, namely to cause to stand before (+gen) face I ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time the earth/land the not into (+acc) end (event, consummation) to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find
Ez:22:30 and I-was-SEEK-ing, they-were-SEEK-ing out of (+gen) them/same (gen) man, husband (acc) while being-UPSET-ed (acc, nom|acc|voc) ??? and having CAUSE-ed-TO-STand (acc, nom|acc|voc) before (+gen) face (gen) me (gen) in/among/by (+dat) period of time (dat) the (gen) earth/land (gen) the (gen) not into (+acc) end (nom|acc|voc) to-OBLITERATION, be-you(sg)-OBLITERATION-ed!, he/she/it-happens-to-OBLITERATION (opt) her/it/same (acc) and not do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc)
Ez:22:30 Ez_22:30_1 Ez_22:30_2 Ez_22:30_3 Ez_22:30_4 Ez_22:30_5 Ez_22:30_6 Ez_22:30_7 Ez_22:30_8 Ez_22:30_9 Ez_22:30_10 Ez_22:30_11 Ez_22:30_12 Ez_22:30_13 Ez_22:30_14 Ez_22:30_15 Ez_22:30_16 Ez_22:30_17 Ez_22:30_18 Ez_22:30_19 Ez_22:30_20 Ez_22:30_21 Ez_22:30_22 Ez_22:30_23 Ez_22:30_24 Ez_22:30_25 Ez_22:30_26
Ez:22:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:22:31 καὶ ἐξέχεα ἐπ’ αὐτὴν θυμόν μου ἐν πυρὶ ὀργῆς μου τοῦ συντελέσαι· τὰς ὁδοὺς αὐτῶν εἰς κεφαλὰς αὐτῶν δέδωκα, λέγει κύριος κύριος.
Ez:22:31 So I have poured out my wrath upon her in the fury of mine anger, to accomplish it. I have recompensed their ways on their own heads, saith the Lord God. (Ezekiel 22:31 Brenton)
Ez:22:31 Wobec tego wyleję na nią mój gniew, w ogniu mojej zapalczywości wyniszczę ich. Na głowy ich składam odpowiedzialność za ich postępowanie» - wyrocznia Pana Boga. (Ez 22:31 BT_4)
Ez:22:31 καὶ ἐξέχεα ἐπ’ αὐτὴν θυμόν μου ἐν πυρὶ ὀργῆς μου τοῦ συντελέσαι· τὰς ὁδοὺς αὐτῶν εἰς κεφαλὰς αὐτῶν δέδωκα, λέγει κύριος κύριος.
Ez:22:31 καί ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν πῦρ, -ρός, τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:22:31 I też, nawet, mianowicie By wylewać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ja By uzupełniać Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Głowa On/ona/to/to samo By dawać By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:22:31 kai\ e)Xe/CHea e)p’ au)tE\n Tumo/n mou e)n puri\ o)rgE=s mou tou= suntele/sai· ta\s o(dou\s au)tO=n ei)s kefala\s au)tO=n de/dOka, le/gei ku/rios ku/rios.
Ez:22:31 kai eXeCHea ep’ autEn Tymon mu en pyri orgEs mu tu syntelesai· tas hodus autOn eis kefalas autOn dedOka, legei kyrios kyrios.
Ez:22:31 C VAI_AAI1S P RD_ASF N2_ASM RP_GS P N3_DSN N1_GSF RP_GS RA_GSN VA_AAN RA_APF N2_APF RD_GPM P N1_APF RD_GPM VX_XAI1S V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM
Ez:22:31 and also, even, namely to pour out upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire wrath fume, anger, rage I the to complete the way/road he/she/it/same into (+acc) head he/she/it/same to give to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:22:31 and I-POUR-ed-OUT upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) wrath (acc) me (gen) in/among/by (+dat) fire (dat) wrath (gen) me (gen) the (gen) to-COMPLETE, be-you(sg)-COMPLETE-ed!, he/she/it-happens-to-COMPLETE (opt) the (acc) ways/roads (acc) them/same (gen) into (+acc) heads (acc) them/same (gen) I-have-GIVE-ed he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:22:31 Ez_22:31_1 Ez_22:31_2 Ez_22:31_3 Ez_22:31_4 Ez_22:31_5 Ez_22:31_6 Ez_22:31_7 Ez_22:31_8 Ez_22:31_9 Ez_22:31_10 Ez_22:31_11 Ez_22:31_12 Ez_22:31_13 Ez_22:31_14 Ez_22:31_15 Ez_22:31_16 Ez_22:31_17 Ez_22:31_18 Ez_22:31_19 Ez_22:31_20 Ez_22:31_21 Ez_22:31_22
Ez:22:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x