Ez:21:1 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:21:1 And the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 20:45 Brenton)
Ez:21:1 Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 21:1 BT_4)
Ez:21:1 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:21:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:21:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:21:1 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:21:1 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:21:1 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:21:1 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:21:1 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:21:1 Ez_21:1_1 Ez_21:1_2 Ez_21:1_3 Ez_21:1_4 Ez_21:1_5 Ez_21:1_6 Ez_21:1_7
Ez:21:1 x x x x x x x
Ez:21:2 Υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ Θαιμαν καὶ ἐπίβλεψον ἐπὶ Δαρωμ καὶ προφήτευσον ἐπὶ δρυμὸν ἡγούμενον Ναγεβ
Ez:21:2 Son of man, set thy face against Thaeman, and look toward Darom, and prophesy against the chief forest of Nageb, (Ezekiel 20:46 Brenton)
Ez:21:2 «Synu człowieczy, obróć się na południe i skieruj swą mowę ku południowi, i prorokuj przeciw lasowi krainy południowej. (Ez 21:2 BT_4)
Ez:21:2 Υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ Θαιμαν καὶ ἐπίβλεψον ἐπὶ Δαρωμ καὶ προφήτευσον ἐπὶ δρυμὸν ἡγούμενον Ναγεβ
Ez:21:2 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ἐπί καί προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἐπί ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -)
Ez:21:2 Syn Ludzki Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał Twarz Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By prorokować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By uważać
Ez:21:2 *ui(e\ a)nTrO/pou, stE/rison to\ pro/sOpo/n sou e)pi\ *Taiman kai\ e)pi/blePSon e)pi\ *darOm kai\ profE/teuson e)pi\ drumo\n E(gou/menon *nageb
Ez:21:2 yie anTrOpu, stErison to prosOpon su epi Taiman kai epiblePSon epi darOm kai profEteuson epi drymon hEgumenon nageb
Ez:21:2 N2_VSM N2_GSM VA_AAD2S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P N_AS C VA_AAD2S P N_AS C VA_AAD2S P N2_ASM V2_PMPASM N_AS
Ez:21:2 son human to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated the face you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely to look upon overlook, look attentively upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely to prophesy upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć to deem ć
Ez:21:2 son (voc) human (gen) do-SUPPORTED-you(sg)!, going-to-SUPPORTED (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) and do-LOOK UPON-you(sg)!, going-to-LOOK UPON (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) and do-PROPHESY-you(sg)!, going-to-PROPHESY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) while being-DEEM-ed (acc, nom|acc|voc)
Ez:21:2 Ez_21:2_1 Ez_21:2_2 Ez_21:2_3 Ez_21:2_4 Ez_21:2_5 Ez_21:2_6 Ez_21:2_7 Ez_21:2_8 Ez_21:2_9 Ez_21:2_10 Ez_21:2_11 Ez_21:2_12 Ez_21:2_13 Ez_21:2_14 Ez_21:2_15 Ez_21:2_16 Ez_21:2_17 Ez_21:2_18
Ez:21:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:21:3 καὶ ἐρεῖς τῷ δρυμῷ Ναγεβ Ἄκουε λόγον κυρίου Τάδε λέγει κύριος κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἀνάπτω ἐν σοὶ πῦρ, καὶ καταφάγεται ἐν σοὶ πᾶν ξύλον χλωρὸν καὶ πᾶν ξύλον ξηρόν, οὐ σβεσθήσεται ἡ φλὸξ ἡ ἐξαφθεῖσα, καὶ κατακαυθήσεται ἐν αὐτῇ πᾶν πρόσωπον ἀπὸ ἀπηλιώτου ἕως βορρᾶ·
Ez:21:3 and thou shalt say to the forest of Nageb, Hear the word of the Lord; thus saith the Lord, even the Lord; Behold, I will kindle a fire in thee, and it shall devour in thee every green tree, and every dry tree: the flame that is kindled shall not be quenched, and every face shall be scorched with it from the south to the north. (Ezekiel 20:47 Brenton)
Ez:21:3 Powiedz lasowi południa: Słuchaj słowa Pańskiego! Tak mówi Pan Bóg: Oto podłożę pod ciebie ogień, który strawi każde zielone i każde suche drzewo. Gorejący ten płomień będzie nieugaszony i spłoną w nim wszystkie istoty począwszy od południa aż do północy. (Ez 21:3 BT_4)
Ez:21:3 καὶ ἐρεῖς τῷ δρυμῷ Ναγεβ Ἄκουε λόγον κυρίου Τάδε λέγει κύριος κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἀνάπτω ἐν σοὶ πῦρ, καὶ καταφάγεται ἐν σοὶ πᾶν ξύλον χλωρὸν καὶ πᾶν ξύλον ξηρόν, οὐ σβεσθήσεται φλὸξ ἐξαφθεῖσα, καὶ κατακαυθήσεται ἐν αὐτῇ πᾶν πρόσωπον ἀπὸ ἀπηλιώτου ἕως βορρᾶ·
Ez:21:3 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀν·άπτω (αν+απτ-, αν+αψ-, αν+αψ-, -, -, αν+αφ·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πῦρ, -ρός, τό καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ξύλον, -ου, τό χλωρός -ά -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ξύλον, -ου, τό ξηρός -ά -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-) ὁ ἡ τό φλόξ, -ογός, ἡ ὁ ἡ τό καί κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρόσ·ωπον, -ου, τό ἀπό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ
Ez:21:3 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By zapalać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ogień I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Zielonkawy żółty [zobacz chlor, chlorofil] I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Uschnięty ??? Przed przydechem mocnym By gasić Płomień I też, nawet, mianowicie Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Twarz Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aż; świtaj Na północ
Ez:21:3 kai\ e)rei=s tO=| drumO=| *nageb *)/akoue lo/gon kuri/ou *ta/de le/gei ku/rios ku/rios *)idou\ e)gO\ a)na/ptO e)n soi\ pu=r, kai\ katafa/getai e)n soi\ pa=n Xu/lon CHlOro\n kai\ pa=n Xu/lon XEro/n, ou) sbesTE/setai E( flo\X E( e)XafTei=sa, kai\ katakauTE/setai e)n au)tE=| pa=n pro/sOpon a)po\ a)pEliO/tou e(/Os borra=·
Ez:21:3 kai ereis tO drymO nageb akue logon kyriu tade legei kyrios kyrios idu egO anaptO en soi pyr, kai katafagetai en soi pan Xylon CHlOron kai pan Xylon XEron, u sbesTEsetai hE floX hE eXafTeisa, kai katakauTEsetai en autE pan prosOpon apo apEliOtu heOs borra·
Ez:21:3 C VF2_FAI2S RA_DSM N2_DSM N_GS V1_PAD2S N2_ASM N2_GSM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM I RP_NS V1_PAI1S P RP_DS N3_ASN C VF_FMI3S P RP_DS A3_NSN N2N_NSN A1A_NSN C A3_NSN N2N_NSN A1A_NSN D VC_FPI3S RA_NSF N3G_NSF RA_NSF VV_APPNSF C VC_FPI3S P RD_DSF A3_NSN N2N_NSN P N1M_GSM P N1T_GSM
Ez:21:3 and also, even, namely strife; to say/tell the ć ć to hear word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to kindle in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub fire and also, even, namely to devour be eaten away, eat away in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub every all, each, every, the whole of tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. greenish yellow [see chlorine, chloro-phyll] and also, even, namely every all, each, every, the whole of tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. withered οὐχ before rough breathing to extinguish the flame the ć and also, even, namely to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same every all, each, every, the whole of face from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć until; dawn north
Ez:21:3 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL the (dat) be-you(sg)-HEAR-ing! word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-KINDLE-ing, I-should-be-KINDLE-ing in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) fire (nom|acc|voc) and he/she/it-will-be-DEVOUR-ed in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) every (nom|acc|voc) tree/wooden thing (nom|acc|voc) greenish yellow ([Adj] acc, nom|acc|voc) and every (nom|acc|voc) tree/wooden thing (nom|acc|voc) withered ([Adj] acc, nom|acc|voc) not he/she/it-will-be-EXTINGUISH-ed the (nom) flame (nom|voc) the (nom) and he/she/it-will-be-BURNED UP-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) every (nom|acc|voc) face (nom|acc|voc) away from (+gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) north (gen, voc)
Ez:21:3 Ez_21:3_1 Ez_21:3_2 Ez_21:3_3 Ez_21:3_4 Ez_21:3_5 Ez_21:3_6 Ez_21:3_7 Ez_21:3_8 Ez_21:3_9 Ez_21:3_10 Ez_21:3_11 Ez_21:3_12 Ez_21:3_13 Ez_21:3_14 Ez_21:3_15 Ez_21:3_16 Ez_21:3_17 Ez_21:3_18 Ez_21:3_19 Ez_21:3_20 Ez_21:3_21 Ez_21:3_22 Ez_21:3_23 Ez_21:3_24 Ez_21:3_25 Ez_21:3_26 Ez_21:3_27 Ez_21:3_28 Ez_21:3_29 Ez_21:3_30 Ez_21:3_31 Ez_21:3_32 Ez_21:3_33 Ez_21:3_34 Ez_21:3_35 Ez_21:3_36 Ez_21:3_37 Ez_21:3_38 Ez_21:3_39 Ez_21:3_40 Ez_21:3_41 Ez_21:3_42 Ez_21:3_43 Ez_21:3_44 Ez_21:3_45
Ez:21:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:21:4 καὶ ἐπιγνώσονται πᾶσα σὰρξ ὅτι ἐγὼ κύριος ἐξέκαυσα αὐτό, καὶ οὐ σβεσθήσεται.
Ez:21:4 And all flesh shall know that I the Lord have kindled it: it shall not be quenched. (Ezekiel 20:48 Brenton)
Ez:21:4 I każdy żyjący zobaczy, że to Ja, Pan, go zapaliłem, a nie zostanie ugaszony». (Ez 21:4 BT_4)
Ez:21:4 καὶ ἐπιγνώσονται πᾶσα σὰρξ ὅτι ἐγὼ κύριος ἐξέκαυσα αὐτό, καὶ οὐ σβεσθήσεται.
Ez:21:4 καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ·καίω (εκ+και-, εκ+καυ·σ-, εκ+καυ·σ-, -, εκ+κεκαυ-, εκ+καυ·θ-/εκ+κα·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-)
Ez:21:4 I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało {Mięso} Ponieważ/tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zapłonąć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By gasić
Ez:21:4 kai\ e)pignO/sontai pa=sa sa\rX o(/ti e)gO\ ku/rios e)Xe/kausa au)to/, kai\ ou) sbesTE/setai.
Ez:21:4 kai epignOsontai pasa sarX hoti egO kyrios eXekausa auto, kai u sbesTEsetai.
Ez:21:4 C VF_FMI3P A1S_NSF N3K_NSF C RP_NS N2_NSM VAI_AAI1S RD_ASN C D VC_FPI3S
Ez:21:4 and also, even, namely to recognize insight, consciousnes every all, each, every, the whole of flesh because/that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to inflame he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to extinguish
Ez:21:4 and they-will-be-RECOGNIZE-ed every (nom|voc) flesh (nom|voc) because/that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-INFLAME-ed it/same (nom|acc) and not he/she/it-will-be-EXTINGUISH-ed
Ez:21:4 Ez_21:4_1 Ez_21:4_2 Ez_21:4_3 Ez_21:4_4 Ez_21:4_5 Ez_21:4_6 Ez_21:4_7 Ez_21:4_8 Ez_21:4_9 Ez_21:4_10 Ez_21:4_11 Ez_21:4_12
Ez:21:4 x x x x x x x x x x x x
Ez:21:5 καὶ εἶπα Μηδαμῶς, κύριε κύριε· αὐτοὶ λέγουσιν πρός με Οὐχὶ παραβολή ἐστιν λεγομένη αὕτη;
Ez:21:5 And I said, Not so, O Lord God! they say to me, Is not this that is spoken a parable? (Ezekiel 20:49 Brenton)
Ez:21:5 Wówczas powiedziałem: «Ach, Panie Boże, oni mówią o mnie: Ten tylko przypowieści opowiada». (Ez 21:5 BT_4)
Ez:21:5 καὶ εἶπα Μηδαμῶς, κύριε κύριε· αὐτοὶ λέγουσιν πρός με Οὐχὶ παραβολή ἐστιν λεγομένη αὕτη;
Ez:21:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μηδαμῶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐχί παρα·βολή, -ῆς, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο
Ez:21:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Na pewno nie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask By być By mówić/opowiadaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Ez:21:5 kai\ ei)=pa *mEdamO=s, ku/rie ku/rie· au)toi\ le/gousin pro/s me *ou)CHi\ parabolE/ e)stin legome/nE au(/tE;
Ez:21:5 kai eipa mEdamOs, kyrie kyrie· autoi legusin pros me uCHi parabolE estin legomenE hautE;
Ez:21:5 C VAI_AAI1S D N2_VSM N2_VSM RD_NPM V1_PAI3P P RP_AS D N1_NSF V9_PAI3S V1_PMPNSF RD_NSF
Ez:21:5 and also, even, namely to say/tell certainly not lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance to be to say/tell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Ez:21:5 and I-SAY/TELL-ed certainly not lord (voc); a lord ([Adj] voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) they/same (nom) they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) not parable (nom|voc) he/she/it-is while being-SAY/TELL-ed (nom|voc) this (nom)
Ez:21:5 Ez_21:5_1 Ez_21:5_2 Ez_21:5_3 Ez_21:5_4 Ez_21:5_5 Ez_21:5_6 Ez_21:5_7 Ez_21:5_8 Ez_21:5_9 Ez_21:5_10 Ez_21:5_11 Ez_21:5_12 Ez_21:5_13 Ez_21:5_14
Ez:21:5 x x x x x x x x x x x x x x
Ez:21:6 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:21:6 And the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 21:1 Brenton)
Ez:21:6 Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 21:6 BT_4)
Ez:21:6 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:21:6 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:21:6 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:21:6 kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:21:6 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:21:6 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:21:6 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:21:6 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:21:6 Ez_21:6_1 Ez_21:6_2 Ez_21:6_3 Ez_21:6_4 Ez_21:6_5 Ez_21:6_6 Ez_21:6_7
Ez:21:6 x x x x x x x
Ez:21:7 Διὰ τοῦτο προφήτευσον, υἱὲ ἀνθρώπου, καὶ στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ ἐπίβλεψον ἐπὶ τὰ ἅγια αὐτῶν καὶ προφητεύσεις ἐπὶ τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ
Ez:21:7 Therefore prophesy, son of man, set thy face steadfastly toward Jerusalem, and look toward their holy places, and thou shalt prophesy against the land of Israel, (Ezekiel 21:2 Brenton)
Ez:21:7 «Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku Jerozolimie, skieruj swą mowę przeciwko miejscom świętym i prorokuj przeciwko ziemi izraelskiej! (Ez 21:7 BT_4)
Ez:21:7 Διὰ τοῦτο προφήτευσον, υἱὲ ἀνθρώπου, καὶ στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ ἐπίβλεψον ἐπὶ τὰ ἅγια αὐτῶν καὶ προφητεύσεις ἐπὶ τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ
Ez:21:7 διά οὗτος αὕτη τοῦτο προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό καί προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Ez:21:7 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By prorokować Syn Ludzki I też, nawet, mianowicie Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał Twarz Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prorokować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Izrael
Ez:21:7 *dia\ tou=to profE/teuson, ui(e\ a)nTrO/pou, kai\ stE/rison to\ pro/sOpo/n sou e)pi\ *ierousalEm kai\ e)pi/blePSon e)pi\ ta\ a(/gia au)tO=n kai\ profEteu/seis e)pi\ tE\n gE=n tou= *israEl
Ez:21:7 dia tuto profEteuson, hyie anTrOpu, kai stErison to prosOpon su epi ierusalEm kai epiblePSon epi ta hagia autOn kai profEteuseis epi tEn gEn tu israEl
Ez:21:7 P RD_ASN VA_AAD2S N2_VSM N2_GSM C VA_AAD2S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P N_ASF C VA_AAD2S P RA_APN A1A_APN RD_GPM C VF_FAI2S P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N_GSM
Ez:21:7 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to prophesy son human and also, even, namely to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated the face you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] and also, even, namely to look upon overlook, look attentively upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same and also, even, namely to prophesy upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land the Israel
Ez:21:7 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) do-PROPHESY-you(sg)!, going-to-PROPHESY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) son (voc) human (gen) and do-SUPPORTED-you(sg)!, going-to-SUPPORTED (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl) and do-LOOK UPON-you(sg)!, going-to-LOOK UPON (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) them/same (gen) and you(sg)-will-PROPHESY upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) the (gen) Israel (indecl)
Ez:21:7 Ez_21:7_1 Ez_21:7_2 Ez_21:7_3 Ez_21:7_4 Ez_21:7_5 Ez_21:7_6 Ez_21:7_7 Ez_21:7_8 Ez_21:7_9 Ez_21:7_10 Ez_21:7_11 Ez_21:7_12 Ez_21:7_13 Ez_21:7_14 Ez_21:7_15 Ez_21:7_16 Ez_21:7_17 Ez_21:7_18 Ez_21:7_19 Ez_21:7_20 Ez_21:7_21 Ez_21:7_22 Ez_21:7_23 Ez_21:7_24 Ez_21:7_25
Ez:21:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:21:8 καὶ ἐρεῖς πρὸς τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ Ἰδοὺ ἐγὼ πρὸς σὲ καὶ ἐκσπάσω τὸ ἐγχειρίδιόν μου ἐκ τοῦ κολεοῦ αὐτοῦ καὶ ἐξολεθρεύσω ἐκ σοῦ ἄδικον καὶ ἄνομον·
Ez:21:8 and thou shalt say to the land of Israel, Thus saith the Lord; Behold, I am against thee, and I will draw forth my sword out of its sheath, and I will destroy out of thee the transgressor and unrighteous. (Ezekiel 21:3 Brenton)
Ez:21:8 Powiedz ziemi izraelskiej: Tak mówi Pan: Oto Ja jestem przeciwko tobie i dobędę miecza mego z pochwy, i wytnę spośród ciebie sprawiedliwego i grzesznika. (Ez 21:8 BT_4)
Ez:21:8 καὶ ἐρεῖς πρὸς τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ Ἰδοὺ ἐγὼ πρὸς σὲ καὶ ἐκσπάσω τὸ ἐγχειρίδιόν μου ἐκ τοῦ κολεοῦ αὐτοῦ καὶ ἐξολεθρεύσω ἐκ σοῦ ἄδικον καὶ ἄνομον·
Ez:21:8 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐκ·σπάω [LXX] (εκ+σπ(α)-, εκ+σπα·σ-, εκ+σπα·σ-, -, εκ+εσπασ-, εκ+σπασ·θ-) ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἄ·δικος -ον καί ἄ·νομος -ον
Ez:21:8 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ziemi/ziemia Izrael By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Do ??? Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty; twój/twój(sg) Niesprawiedliwy I też, nawet, mianowicie Na zewnątrz prawa
Ez:21:8 kai\ e)rei=s pro\s tE\n gE=n tou= *israEl *)idou\ e)gO\ pro\s se\ kai\ e)kspa/sO to\ e)gCHeiri/dio/n mou e)k tou= koleou= au)tou= kai\ e)XoleTreu/sO e)k sou= a)/dikon kai\ a)/nomon·
Ez:21:8 kai ereis pros tEn gEn tu israEl idu egO pros se kai ekspasO to enCHeiridion mu ek tu koleu autu kai eXoleTreusO ek su adikon kai anomon·
Ez:21:8 C VF2_FAI2S P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N_GSM I RP_NS P RP_AS C VF_FAI1S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VF_FAI1S P RP_GS A1B_ASM C A1B_ASM
Ez:21:8 and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the earth/land the Israel to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) and also, even, namely to ??? the ć I out of (+gen) ἐξ before vowels the ć he/she/it/same and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination out of (+gen) ἐξ before vowels you; your/yours(sg) unjust and also, even, namely outside the law
Ez:21:8 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) the (gen) Israel (indecl) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-will-???, I-should-??? the (nom|acc) me (gen) out of (+gen) the (gen) him/it/same (gen) and I-will-DESTROY UTTERLY, I-should-DESTROY UTTERLY out of (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) unjust ([Adj] acc, nom|acc|voc) and outside the law ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Ez:21:8 Ez_21:8_1 Ez_21:8_2 Ez_21:8_3 Ez_21:8_4 Ez_21:8_5 Ez_21:8_6 Ez_21:8_7 Ez_21:8_8 Ez_21:8_9 Ez_21:8_10 Ez_21:8_11 Ez_21:8_12 Ez_21:8_13 Ez_21:8_14 Ez_21:8_15 Ez_21:8_16 Ez_21:8_17 Ez_21:8_18 Ez_21:8_19 Ez_21:8_20 Ez_21:8_21 Ez_21:8_22 Ez_21:8_23 Ez_21:8_24 Ez_21:8_25 Ez_21:8_26 Ez_21:8_27
Ez:21:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:21:9 ἀνθ’ ὧν ἐξολεθρεύσω ἐκ σοῦ ἄδικον καὶ ἄνομον, οὕτως ἐξελεύσεται τὸ ἐγχειρίδιόν μου ἐκ τοῦ κολεοῦ αὐτοῦ ἐπὶ πᾶσαν σάρκα ἀπὸ ἀπηλιώτου ἕως βορρᾶ·
Ez:21:9 Because I will destroy out of thee the unrighteous and the transgressor, therefore so shall my sword come forth out of its sheath against all flesh from the south to the north: (Ezekiel 21:4 Brenton)
Ez:21:9 Ponieważ wytnę spośród ciebie sprawiedliwego i grzesznika, dlatego miecz mój wyjdzie z pochwy na wszelkie ciało od południa aż do północy. (Ez 21:9 BT_4)
Ez:21:9 ἀνθ’ ὧν ἐξολεθρεύσω ἐκ σοῦ ἄδικον καὶ ἄνομον, οὕτως ἐξελεύσεται τὸ ἐγχειρίδιόν μου ἐκ τοῦ κολεοῦ αὐτοῦ ἐπὶ πᾶσαν σάρκα ἀπὸ ἀπηλιώτου ἕως βορρᾶ·
Ez:21:9 ἀντί ὅς ἥ ὅ ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἄ·δικος -ον καί ἄ·νομος -ον οὕτως/οὕτω ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) σάρξ, -αρκός, ἡ ἀπό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ
Ez:21:9 Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty; twój/twój(sg) Niesprawiedliwy I też, nawet, mianowicie Na zewnątrz prawa thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By wychodzić Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ciało {Mięso} Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aż; świtaj Na północ
Ez:21:9 a)nT’ O(=n e)XoleTreu/sO e)k sou= a)/dikon kai\ a)/nomon, ou(/tOs e)Xeleu/setai to\ e)gCHeiri/dio/n mou e)k tou= koleou= au)tou= e)pi\ pa=san sa/rka a)po\ a)pEliO/tou e(/Os borra=·
Ez:21:9 anT’ hOn eXoleTreusO ek su adikon kai anomon, hutOs eXeleusetai to enCHeiridion mu ek tu koleu autu epi pasan sarka apo apEliOtu heOs borra·
Ez:21:9 P RR_GPM VF_FAI1S P RP_GS A1B_ASM C A1B_ASM D VF_FMI3S RA_NSN N2N_NSN RP_GS P RA_GSM N2_GSM RD_GSM P A1S_ASF N3K_ASF P N1M_GSM P N1T_GSM
Ez:21:9 against (+gen) who/whom/which to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination out of (+gen) ἐξ before vowels you; your/yours(sg) unjust and also, even, namely outside the law thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to come out the ć I out of (+gen) ἐξ before vowels the ć he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle flesh from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć until; dawn north
Ez:21:9 against (+gen) who/whom/which (gen) I-will-DESTROY UTTERLY, I-should-DESTROY UTTERLY out of (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) unjust ([Adj] acc, nom|acc|voc) and outside the law ([Adj] acc, nom|acc|voc) thusly/like this he/she/it-will-be-COME-ed-OUT the (nom|acc) me (gen) out of (+gen) the (gen) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) flesh (acc) away from (+gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) north (gen, voc)
Ez:21:9 Ez_21:9_1 Ez_21:9_2 Ez_21:9_3 Ez_21:9_4 Ez_21:9_5 Ez_21:9_6 Ez_21:9_7 Ez_21:9_8 Ez_21:9_9 Ez_21:9_10 Ez_21:9_11 Ez_21:9_12 Ez_21:9_13 Ez_21:9_14 Ez_21:9_15 Ez_21:9_16 Ez_21:9_17 Ez_21:9_18 Ez_21:9_19 Ez_21:9_20 Ez_21:9_21 Ez_21:9_22 Ez_21:9_23 Ez_21:9_24
Ez:21:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:21:10 καὶ ἐπιγνώσεται πᾶσα σὰρξ διότι ἐγὼ κύριος ἐξέσπασα τὸ ἐγχειρίδιόν μου ἐκ τοῦ κολεοῦ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἀποστρέψει οὐκέτι.
Ez:21:10 and all flesh shall know that I the Lord have drawn forth my sword out of its sheath: it shall not return any more. (Ezekiel 21:5 Brenton)
Ez:21:10 I wszyscy poznają, że Ja, Pan, wydobyłem miecz z pochwy; już nie powróci do niej. (Ez 21:10 BT_4)
Ez:21:10 καὶ ἐπιγνώσεται πᾶσα σὰρξ διότι ἐγὼ κύριος ἐξέσπασα τὸ ἐγχειρίδιόν μου ἐκ τοῦ κολεοῦ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἀποστρέψει οὐκέτι.
Ez:21:10 καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ δι·ότι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ·σπάω [LXX] (εκ+σπ(α)-, εκ+σπα·σ-, εκ+σπα·σ-, -, εκ+εσπασ-, εκ+σπασ·θ-) ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) οὐκέτι (οὐκ ἔτι)
Ez:21:10 I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało {Mięso} Z powodu tego: Tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do ??? Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By odwracać się od Już nie
Ez:21:10 kai\ e)pignO/setai pa=sa sa\rX dio/ti e)gO\ ku/rios e)Xe/spasa to\ e)gCHeiri/dio/n mou e)k tou= koleou= au)tou=, kai\ ou)k a)postre/PSei ou)ke/ti.
Ez:21:10 kai epignOsetai pasa sarX dioti egO kyrios eXespasa to enCHeiridion mu ek tu koleu autu, kai uk apostrePSei uketi.
Ez:21:10 C VF_FMI3S A1S_NSF N3K_NSF C RP_NS N2_NSM VAI_AAI1S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C D VF_FAI3S D
Ez:21:10 and also, even, namely to recognize insight, consciousnes every all, each, every, the whole of flesh because of this: that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ??? the ć I out of (+gen) ἐξ before vowels the ć he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to turn away from no longer
Ez:21:10 and he/she/it-will-be-RECOGNIZE-ed every (nom|voc) flesh (nom|voc) because of this: that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-???-ed the (nom|acc) me (gen) out of (+gen) the (gen) him/it/same (gen) and not he/she/it-will-TURN-AWAY-FROM, you(sg)-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM (classical) no longer
Ez:21:10 Ez_21:10_1 Ez_21:10_2 Ez_21:10_3 Ez_21:10_4 Ez_21:10_5 Ez_21:10_6 Ez_21:10_7 Ez_21:10_8 Ez_21:10_9 Ez_21:10_10 Ez_21:10_11 Ez_21:10_12 Ez_21:10_13 Ez_21:10_14 Ez_21:10_15 Ez_21:10_16 Ez_21:10_17 Ez_21:10_18 Ez_21:10_19
Ez:21:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:21:11 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, καταστέναξον ἐν συντριβῇ ὀσφύος σου καὶ ἐν ὀδύναις στενάξεις κατ’ ὀφθαλμοὺς αὐτῶν.
Ez:21:11 And thou, son of man, groan with the breaking of thy loins; thou shalt even groan heavily in their sight. (Ezekiel 21:6 Brenton)
Ez:21:11 Ty zaś, synu człowieczy, jęcz, jakbyś miał biodra złamane, w goryczy jęcz na ich oczach! (Ez 21:11 BT_4)
Ez:21:11 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, καταστέναξον ἐν συντριβῇ ὀσφύος σου καὶ ἐν ὀδύναις στενάξεις κατ’ ὀφθαλμοὺς αὐτῶν.
Ez:21:11 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὀσφῦς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν ὀδύνη, -ης, ἡ στενάζω (στεναζ-, στεναξ-, στεναξ-, -, -, -) κατά ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:21:11 I też, nawet, mianowicie Ty Syn Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Polędwica Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ból By wzdychać/jęk W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oko On/ona/to/to samo
Ez:21:11 kai\ su/, ui(e\ a)nTrO/pou, kataste/naXon e)n suntribE=| o)sfu/os sou kai\ e)n o)du/nais stena/Xeis kat’ o)fTalmou\s au)tO=n.
Ez:21:11 kai sy, hyie anTrOpu, katastenaXon en syntribE osfyos su kai en odynais stenaXeis kat’ ofTalmus autOn.
Ez:21:11 C RP_NS N2_VSM N2_GSM VA_AAD2S P N1_DSF N3U_GSF RP_GS C P N1_DPF VF_FAI2S P N2_APM RD_GPM
Ez:21:11 and also, even, namely you son human ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to break to crush completely, break (in pieces) loin you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among pain to sigh/groan down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing eye he/she/it/same
Ez:21:11 and you(sg) (nom) son (voc) human (gen) in/among/by (+dat) you(sg)-are-being-BREAK-ed, he/she/it-should-be-BREAK-ing, you(sg)-should-be-being-BREAK-ed, he/she/it-should-be-BREAK-ed loin (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) pains (dat) you(sg)-will-SIGH/GROAN down/according to/as per (+acc), against (+gen) eyes (acc) them/same (gen)
Ez:21:11 Ez_21:11_1 Ez_21:11_2 Ez_21:11_3 Ez_21:11_4 Ez_21:11_5 Ez_21:11_6 Ez_21:11_7 Ez_21:11_8 Ez_21:11_9 Ez_21:11_10 Ez_21:11_11 Ez_21:11_12 Ez_21:11_13 Ez_21:11_14 Ez_21:11_15 Ez_21:11_16
Ez:21:11 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:21:12 καὶ ἔσται ἐὰν εἴπωσιν πρὸς σέ Ἕνεκα τίνος σὺ στενάζεις; καὶ ἐρεῖς Ἐπὶ τῇ ἀγγελίᾳ, διότι ἔρχεται, καὶ θραυσθήσεται πᾶσα καρδία, καὶ πᾶσαι χεῖρες παραλυθήσονται, καὶ ἐκψύξει πᾶσα σὰρξ καὶ πᾶν πνεῦμα, καὶ πάντες μηροὶ μολυνθήσονται ὑγρασίᾳ· ἰδοὺ ἔρχεται καὶ ἔσται, λέγει κύριος κύριος. –
Ez:21:12 And it shall come to pass, if they shall say to thee, Wherefore dost thou groan? that thou shalt say, For the report; because it comes: and every heart shall break, and all hands shall become feeble, and all flesh and every spirit shall faint, and all thighs shall be defiled with moisture: behold, it comes, saith the Lord. (Ezekiel 21:7 Brenton)
Ez:21:12 A gdy powiedzą do ciebie: "Dlaczego jęczysz?" - odpowiedz: Z powodu wieści, która gdy nadejdzie, wszystkie serca osłabną, wszystkie ręce omdleją, wszelki duch zamilknie i wszelkie kolano się rozpłynie jak woda. Oto nadchodzi, dokonuje się» - wyrocznia Pana Boga. (Ez 21:12 BT_4)
Ez:21:12 καὶ ἔσται ἐὰν εἴπωσιν πρὸς σέ Ἕνεκα τίνος σὺ στενάζεις; καὶ ἐρεῖς Ἐπὶ τῇ ἀγγελίᾳ, διότι ἔρχεται, καὶ θραυσθήσεται πᾶσα καρδία, καὶ πᾶσαι χεῖρες παραλυθήσονται, καὶ ἐκψύξει πᾶσα σὰρξ καὶ πᾶν πνεῦμα, καὶ πάντες μηροὶ μολυνθήσονται ὑγρασίᾳ· ἰδοὺ ἔρχεται καὶ ἔσται, λέγει κύριος κύριος.
Ez:21:12 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς στενάζω (στεναζ-, στεναξ-, στεναξ-, -, -, -) καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ἀγγελία, -ας, ἡ δι·ότι ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί θραύω (θραυ-, θραυ·σ-, θραυ·σ-, -, τεθραυσ-, θραυσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καρδία, -ας, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν παρα·λύω (παρα+λυ-, παρα+λυ·σ-, παρα+λυ·σ-, -, παρα+λελυ-, παρα+λυ·θ-) καί ἐκ·ψύχω (-, εκ+ψυξ-, εκ+ψυξ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πνεῦμα[τ], -ατος, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός μηρός, -οῦ, ὁ μολύνω (μολυν-, -, μολυν·[σ]-, -, μεμολυν-, μολυν·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:21:12 I też, nawet, mianowicie By być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Z powodu dla, dla Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty By wzdychać/jęk I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wiadomość Z powodu tego: Tamto By przychodzić I też, nawet, mianowicie By łamać złamanie, trzaskać, rozbijany do kawałków Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ręka By paraliżować I też, nawet, mianowicie Do wydychanego Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało {Mięso} I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Udo By kalać By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By przychodzić I też, nawet, mianowicie By być By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:21:12 kai\ e)/stai e)a\n ei)/pOsin pro\s se/ *(/eneka ti/nos su\ stena/DZeis; kai\ e)rei=s *)epi\ tE=| a)ggeli/a|, dio/ti e)/rCHetai, kai\ TrausTE/setai pa=sa kardi/a, kai\ pa=sai CHei=res paraluTE/sontai, kai\ e)kPSu/Xei pa=sa sa\rX kai\ pa=n pneu=ma, kai\ pa/ntes mEroi\ molunTE/sontai u(grasi/a|· i)dou\ e)/rCHetai kai\ e)/stai, le/gei ku/rios ku/rios.
Ez:21:12 kai estai ean eipOsin pros se eneka tinos sy stenaDZeis; kai ereis epi tE angelia, dioti erCHetai, kai TrausTEsetai pasa kardia, kai pasai CHeires paralyTEsontai, kai ekPSyXei pasa sarX kai pan pneuma, kai pantes mEroi molynTEsontai hygrasia· idu erCHetai kai estai, legei kyrios kyrios.
Ez:21:12 C VF_FMI3S C VB_AAS3P P RP_AS P RI_GSN RP_NS V1_PAI2S C VF2_FAI2S P RA_DSF N1A_DSF C V1_PMI3S C VC_FPI3S A1S_NSF N1A_NSF C A1S_NPF N3_NPF VC_FPI3P C VF_FAI3S A1S_NSF N3K_NSF C A3_NSN N3M_NSN C A3_NPM N2_NPM VC_FPI3P N1A_DSF I V1_PMI3S C VF_FMI3S V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM
Ez:21:12 and also, even, namely to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) owing to for, for the sake of who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you to sigh/groan and also, even, namely strife; to say/tell upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the message because of this: that to come and also, even, namely to break fracture, snap, smashed into pieces every all, each, every, the whole of heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle hand to paralyze and also, even, namely to expired every all, each, every, the whole of flesh and also, even, namely every all, each, every, the whole of spirit breath, spiritual utterance, wind and also, even, namely every all, each, every, the whole of thigh to defile ć to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to come and also, even, namely to be to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:21:12 and he/she/it-will-be if-ever they-should-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) owing to who/what/why (gen) you(sg) (nom) you(sg)-are-SIGH/GROAN-ing and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) message (dat) because of this: that he/she/it-is-being-COME-ed and he/she/it-will-be-BREAK-ed every (nom|voc) heart (nom|voc) and all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) hands (nom|voc) they-will-be-PARALYZE-ed and he/she/it-will-EXPIRED, you(sg)-will-be-EXPIRED-ed (classical) every (nom|voc) flesh (nom|voc) and every (nom|acc|voc) spirit (nom|acc|voc) and all (nom|voc) thighs (nom|voc) they-will-be-DEFILE-ed be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-is-being-COME-ed and he/she/it-will-be he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:21:12 Ez_21:12_1 Ez_21:12_2 Ez_21:12_3 Ez_21:12_4 Ez_21:12_5 Ez_21:12_6 Ez_21:12_7 Ez_21:12_8 Ez_21:12_9 Ez_21:12_10 Ez_21:12_11 Ez_21:12_12 Ez_21:12_13 Ez_21:12_14 Ez_21:12_15 Ez_21:12_16 Ez_21:12_17 Ez_21:12_18 Ez_21:12_19 Ez_21:12_20 Ez_21:12_21 Ez_21:12_22 Ez_21:12_23 Ez_21:12_24 Ez_21:12_25 Ez_21:12_26 Ez_21:12_27 Ez_21:12_28 Ez_21:12_29 Ez_21:12_30 Ez_21:12_31 Ez_21:12_32 Ez_21:12_33 Ez_21:12_34 Ez_21:12_35 Ez_21:12_36 Ez_21:12_37 Ez_21:12_38 Ez_21:12_39 Ez_21:12_40 Ez_21:12_41 Ez_21:12_42 Ez_21:12_43 Ez_21:12_44 Ez_21:12_45
Ez:21:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:21:13 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:21:13 And the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 21:8 Brenton)
Ez:21:13 Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 21:13 BT_4)
Ez:21:13 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:21:13 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:21:13 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:21:13 kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:21:13 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:21:13 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:21:13 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:21:13 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:21:13 Ez_21:13_1 Ez_21:13_2 Ez_21:13_3 Ez_21:13_4 Ez_21:13_5 Ez_21:13_6 Ez_21:13_7
Ez:21:13 x x x x x x x
Ez:21:14 Υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον καὶ ἐρεῖς Τάδε λέγει κύριος Εἰπόν Ῥομφαία ῥομφαία, ὀξύνου καὶ θυμώθητι,
Ez:21:14 Son of man, prophesy, and thou shalt say, Thus saith the Lord; Say, Sword, sword, be sharpened and rage, (Ezekiel 21:9 Brenton)
Ez:21:14 «Synu człowieczy, prorokuj i przemawiaj: Tak mówi Pan. Mów: Miecz, miecz! Wyostrzono go i wyczyszczono. (Ez 21:14 BT_4)
Ez:21:14 Υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον καὶ ἐρεῖς Τάδε λέγει κύριος Εἰπόν Ῥομφαία ῥομφαία, ὀξύνου καὶ θυμώθητι,
Ez:21:14 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-)
Ez:21:14 Syn Ludzki By prorokować I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj Szpada Szpada I też, nawet, mianowicie By rozgniewać
Ez:21:14 *ui(e\ a)nTrO/pou, profE/teuson kai\ e)rei=s *ta/de le/gei ku/rios *ei)po/n *(romfai/a r(omfai/a, o)Xu/nou kai\ TumO/TEti,
Ez:21:14 yie anTrOpu, profEteuson kai ereis tade legei kyrios eipon romfaia romfaia, oXynu kai TymOTEti,
Ez:21:14 N2_VSM N2_GSM VA_AAD2S C VF2_FAI2S RD_APN V1_PAI3S N2_NSM VB_AAD2S N1A_NSF N1A_NSF V1_PMD2S C VC_APD2S
Ez:21:14 son human to prophesy and also, even, namely strife; to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell sword sword ć and also, even, namely to anger
Ez:21:14 son (voc) human (gen) do-PROPHESY-you(sg)!, going-to-PROPHESY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) sword (nom|voc) sword (nom|voc) and be-you(sg)-ANGER-ed!
Ez:21:14 Ez_21:14_1 Ez_21:14_2 Ez_21:14_3 Ez_21:14_4 Ez_21:14_5 Ez_21:14_6 Ez_21:14_7 Ez_21:14_8 Ez_21:14_9 Ez_21:14_10 Ez_21:14_11 Ez_21:14_12 Ez_21:14_13 Ez_21:14_14
Ez:21:14 x x x x x x x x x x x x x x
Ez:21:15 ὅπως σφάξῃς σφάγια, ὀξύνου ὅπως γένῃ εἰς στίλβωσιν, ἑτοίμη εἰς παράλυσιν σφάζε, ἐξουδένει ἀπωθοῦ πᾶν ξύλον.
Ez:21:15 that thou mayest slay victims; be sharpened that thou mayest be bright, ready for slaughter, slay, set at nought, despise every tree. (Ezekiel 21:10 Brenton)
Ez:21:15 Na krwawy bój wyostrzono, by lśnił jak błyskawica, wyczyszczono... (Ez 21:15 BT_4)
Ez:21:15 ὅπως σφάξῃς σφάγια, ὀξύνου ὅπως γένῃ εἰς στίλβωσιν, ἑτοίμη εἰς παράλυσιν σφάζε, ἐξουδένει ἀπωθοῦ πᾶν ξύλον.
Ez:21:15 ὅπως σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) σφάγιον, -ου, τό ὅπως γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] στίλβω (στιλβ-, -, στιλψ-, -, -, -) ἕτοιμος -η -ον εἰς[1] σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-) ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ξύλον, -ου, τό
Ez:21:15 Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój Ofiara Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Do świecenia wysyłania promieni światła, Gotowy Do (+przyspieszenie) By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój By umieszczać [na boku] od nikogo By odrzucać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się.
Ez:21:15 o(/pOs sfa/XE|s sfa/gia, o)Xu/nou o(/pOs ge/nE| ei)s sti/lbOsin, e(toi/mE ei)s para/lusin sfa/DZe, e)Xoude/nei a)pOTou= pa=n Xu/lon.
Ez:21:15 hopOs sfaXEs sfagia, oXynu hopOs genE eis stilbOsin, hetoimE eis paralysin sfaDZe, eXudenei apOTu pan Xylon.
Ez:21:15 C VA_AAS2S N2N_APN V1_PMD2S C VB_AMS2S P N3I_ASF A1_NSF P N3I_ASF V1_PAD2S V2_PAD2S V2_PMD2S A3_NSN N2N_NSN
Ez:21:15 so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to slay butcher, kill, massacre, slaughter sacrifice ć so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to become become, happen into (+acc) to shining sending out rays of light, ready into (+acc) ć to slay butcher, kill, massacre, slaughter to set [apart] from nobody to reject every all, each, every, the whole of tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross.
Ez:21:15 this is how you(sg)-should-SLAY sacrifices (nom|acc|voc) this is how you(sg)-should-be-BECOME-ed into (+acc) they-should-be-SHINING-ing ready ([Adj] nom|voc) into (+acc) be-you(sg)-SLAY-ing! he/she/it-is-SET [APART] FROM NOBODY-ing, you(sg)-are-being-SET [APART] FROM NOBODY-ed (classical), be-you(sg)-SET [APART] FROM NOBODY-ing!, he/she/it-was-SET [APART] FROM NOBODY-ing be-you(sg)-being-REJECT-ed!, you(sg)-were-being-REJECT-ed every (nom|acc|voc) tree/wooden thing (nom|acc|voc)
Ez:21:15 Ez_21:15_1 Ez_21:15_2 Ez_21:15_3 Ez_21:15_4 Ez_21:15_5 Ez_21:15_6 Ez_21:15_7 Ez_21:15_8 Ez_21:15_9 Ez_21:15_10 Ez_21:15_11 Ez_21:15_12 Ez_21:15_13 Ez_21:15_14 Ez_21:15_15 Ez_21:15_16
Ez:21:15 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:21:16 καὶ ἔδωκεν αὐτὴν ἑτοίμην τοῦ κρατεῖν χεῖρα αὐτοῦ· ἐξηκονήθη ῥομφαία, ἔστιν ἑτοίμη τοῦ δοῦναι αὐτὴν εἰς χεῖρα ἀποκεντοῦντος.
Ez:21:16 And he made it ready for his hand to hold: the sword is sharpened, it is ready to put into the hand of the slayer. (Ezekiel 21:11 Brenton)
Ez:21:16 Dałem go, by wyczyścić, by chwycić w dłoń; miecz wyostrzono i wyczyszczono, aby go podać w rękę tego, co zabija. (Ez 21:16 BT_4)
Ez:21:16 καὶ ἔδωκεν αὐτὴν ἑτοίμην τοῦ κρατεῖν χεῖρα αὐτοῦ· ἐξηκονήθη ῥομφαία, ἔστιν ἑτοίμη τοῦ δοῦναι αὐτὴν εἰς χεῖρα ἀποκεντοῦντος.
Ez:21:16 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕτοιμος -η -ον ὁ ἡ τό κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἕτοιμος -η -ον ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν
Ez:21:16 I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Gotowy By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Ręka On/ona/to/to samo Szpada By być Gotowy By dawać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ręka
Ez:21:16 kai\ e)/dOken au)tE\n e(toi/mEn tou= kratei=n CHei=ra au)tou=· e)XEkonE/TE r(omfai/a, e)/stin e(toi/mE tou= dou=nai au)tE\n ei)s CHei=ra a)pokentou=ntos.
Ez:21:16 kai edOken autEn hetoimEn tu kratein CHeira autu· eXEkonETE romfaia, estin hetoimE tu dunai autEn eis CHeira apokentuntos.
Ez:21:16 C VAI_AAI3S RD_ASF A1_ASF RA_GSN V2_PAN N3_ASF RD_GSM VCI_API3S N1A_NSF V9_PAI3S A1_NSF RA_GSN VO_AAN RD_ASF P N3_ASF V2_PAPGSM
Ez:21:16 and also, even, namely to give he/she/it/same ready the to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain hand he/she/it/same ć sword to be ready the to give he/she/it/same into (+acc) hand ć
Ez:21:16 and he/she/it-GIVE-ed her/it/same (acc) ready ([Adj] acc) the (gen) to-be-SEIZE/GRAB-ing-HOLD hand (acc) him/it/same (gen) sword (nom|voc) he/she/it-is ready ([Adj] nom|voc) the (gen) to-GIVE her/it/same (acc) into (+acc) hand (acc)
Ez:21:16 Ez_21:16_1 Ez_21:16_2 Ez_21:16_3 Ez_21:16_4 Ez_21:16_5 Ez_21:16_6 Ez_21:16_7 Ez_21:16_8 Ez_21:16_9 Ez_21:16_10 Ez_21:16_11 Ez_21:16_12 Ez_21:16_13 Ez_21:16_14 Ez_21:16_15 Ez_21:16_16 Ez_21:16_17 Ez_21:16_18
Ez:21:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:21:17 ἀνάκραγε καὶ ὀλόλυξον, υἱὲ ἀνθρώπου, ὅτι αὐτὴ ἐγένετο ἐν τῷ λαῷ μου, αὐτὴ ἐν πᾶσιν τοῖς ἀφηγουμένοις τοῦ Ισραηλ· παροικήσουσιν ἐπὶ ῥομφαίᾳ, ἐγένετο ἐν τῷ λαῷ μου· διὰ τοῦτο κρότησον ἐπὶ τὴν χεῖρά σου.
Ez:21:17 Cry out and howl, son of man: for this sword is come upon my people, this sword is come upon all the princes of Israel: they shall be as strangers: judgment with the sword is come upon my people: therefore clap thine hands, for sentence has been passed: (Ezekiel 21:12 Brenton)
Ez:21:17 Krzycz i lamentuj, synu człowieczy, gdyż zawisł on nad moim ludem, nad wszystkimi książętami izraelskimi, wydanymi pod miecz wespół z moim ludem, a więc uderz się w biodro; (Ez 21:17 BT_4)
Ez:21:17 ἀνάκραγε καὶ ὀλόλυξον, υἱὲ ἀνθρώπου, ὅτι αὐτὴ ἐγένετο ἐν τῷ λαῷ μου, αὐτὴ ἐν πᾶσιν τοῖς ἀφηγουμένοις τοῦ Ισραηλ· παροικήσουσιν ἐπὶ ῥομφαίᾳ, ἐγένετο ἐν τῷ λαῷ μου· διὰ τοῦτο κρότησον ἐπὶ τὴν χεῖρά σου.
Ez:21:17 ἀνα·κράζω (-, -, ανα+κραξ- or 2nd ανα+κραγ-, -, ανα+κεκραγ-, -) καί ὀλολύζω (ολολυζ-, ολολυξ-, ολολυξ-, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) ἐπί ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:21:17 Do ??? I też, nawet, mianowicie By wyć wycie Syn Ludzki Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie Ja On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Szpada By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie Ja Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka Ty; twój/twój(sg)
Ez:21:17 a)na/krage kai\ o)lo/luXon, ui(e\ a)nTrO/pou, o(/ti au)tE\ e)ge/neto e)n tO=| laO=| mou, au)tE\ e)n pa=sin toi=s a)fEgoume/nois tou= *israEl· paroikE/sousin e)pi\ r(omfai/a|, e)ge/neto e)n tO=| laO=| mou· dia\ tou=to kro/tEson e)pi\ tE\n CHei=ra/ sou.
Ez:21:17 anakrage kai ololyXon, hyie anTrOpu, hoti autE egeneto en tO laO mu, autE en pasin tois afEgumenois tu israEl· paroikEsusin epi romfaia, egeneto en tO laO mu· dia tuto krotEson epi tEn CHeira su.
Ez:21:17 V1_PAD2S C VA_AAD2S N2_VSM N2_GSM C RD_NSF VBI_AMI3S P RA_DSM N2_DSM RP_GS RD_NSF P A3_DPM RA_DPM V2_PMPDPM RA_GSM N_GSM VF_FAI3P P N1A_DSF VBI_AMI3S P RA_DSM N2_DSM RP_GS P RD_ASN VA_AAD2S P RA_ASF N3_ASF RP_GS
Ez:21:17 to ??? and also, even, namely to ululate howl son human because/that he/she/it/same to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the people I he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the ć the Israel to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sword to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the people I because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hand you; your/yours(sg)
Ez:21:17 do-???-you(sg)! and do-ULULATE-you(sg)!, going-to-ULULATE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) son (voc) human (gen) because/that she/it/same (nom) he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) people (dat) me (gen) she/it/same (nom) in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) the (gen) Israel (indecl) they-will-DWELL--NEAR, going-to-DWELL (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) sword (dat) he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) people (dat) me (gen) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:21:17 Ez_21:17_1 Ez_21:17_2 Ez_21:17_3 Ez_21:17_4 Ez_21:17_5 Ez_21:17_6 Ez_21:17_7 Ez_21:17_8 Ez_21:17_9 Ez_21:17_10 Ez_21:17_11 Ez_21:17_12 Ez_21:17_13 Ez_21:17_14 Ez_21:17_15 Ez_21:17_16 Ez_21:17_17 Ez_21:17_18 Ez_21:17_19 Ez_21:17_20 Ez_21:17_21 Ez_21:17_22 Ez_21:17_23 Ez_21:17_24 Ez_21:17_25 Ez_21:17_26 Ez_21:17_27 Ez_21:17_28 Ez_21:17_29 Ez_21:17_30 Ez_21:17_31 Ez_21:17_32 Ez_21:17_33 Ez_21:17_34
Ez:21:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:21:18 ὅτι δεδικαίωται· καὶ τί, εἰ καὶ φυλὴ ἀπώσθη; οὐκ ἔσται, λέγει κύριος κύριος.
Ez:21:18 and what if even the tribe be rejected? it shall not be, saith the Lord God. (Ezekiel 21:13 Brenton)
Ez:21:18 albowiem próba nadeszła, a cóż, chociaż nawet nie ma berła, które gardzi? - wyrocznia Pana Boga. (Ez 21:18 BT_4)
Ez:21:18 ὅτι δεδικαίωται· καὶ τί, εἰ καὶ φυλὴ ἀπώσθη; οὐκ ἔσται, λέγει κύριος κύριος.
Ez:21:18 ὅτι δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰ καί φυλή, -ῆς, ἡ ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:21:18 Ponieważ/tamto By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Jeżeli I też, nawet, mianowicie Szczep By odrzucać ??? Przed przydechem mocnym By być By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:21:18 o(/ti dedikai/Otai· kai\ ti/, ei) kai\ fulE\ a)pO/sTE; ou)k e)/stai, le/gei ku/rios ku/rios.
Ez:21:18 hoti dedikaiOtai· kai ti, ei kai fylE apOsTE; uk estai, legei kyrios kyrios.
Ez:21:18 C VM_XPI3S C RI_ASN C C N1_NSF VS_API3S D VF_FMI3S V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM
Ez:21:18 because/that to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. if and also, even, namely tribe to reject οὐχ before rough breathing to be to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:21:18 because/that he/she/it-has-been-MAKE RIGHTEOUS-ed and who/what/why (nom|acc) if and tribe (nom|voc) he/she/it-was-REJECT-ed not he/she/it-will-be he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:21:18 Ez_21:18_1 Ez_21:18_2 Ez_21:18_3 Ez_21:18_4 Ez_21:18_5 Ez_21:18_6 Ez_21:18_7 Ez_21:18_8 Ez_21:18_9 Ez_21:18_10 Ez_21:18_11 Ez_21:18_12 Ez_21:18_13
Ez:21:18 x x x x x x x x x x x x x
Ez:21:19 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον καὶ κρότησον χεῖρα ἐπὶ χεῖρα καὶ διπλασίασον ῥομφαίαν· ἡ τρίτη ῥομφαία τραυματιῶν ἐστιν ῥομφαία τραυματιῶν ἡ μεγάλη καὶ ἐκστήσει αὐτούς,
Ez:21:19 And thou, son of man, prophesy, and clap thine hands, and take a second sword: the third sword is the sword of the slain, the great sword of the slain: and thou shalt strike them with amazement, lest the heart should faint (Ezekiel 21:14 Brenton)
Ez:21:19 A ty, synu człowieczy, prorokuj i bij dłonią o dłoń! Miecz podwoi i potroi ofiary, miecz mnożący zabitych, wielki miecz, który wokół was krąży. (Ez 21:19 BT_4)
Ez:21:19 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον καὶ κρότησον χεῖρα ἐπὶ χεῖρα καὶ διπλασίασον ῥομφαίαν· τρίτη ῥομφαία τραυματιῶν ἐστιν ῥομφαία τραυματιῶν μεγάλη καὶ ἐκστήσει αὐτούς,
Ez:21:19 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) καί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐπί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν καί ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:21:19 I też, nawet, mianowicie Ty Syn Ludzki By prorokować I też, nawet, mianowicie Ręka Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka I też, nawet, mianowicie Szpada Trzeci Szpada By być Szpada Wielki I też, nawet, mianowicie By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA On/ona/to/to samo
Ez:21:19 kai\ su/, ui(e\ a)nTrO/pou, profE/teuson kai\ kro/tEson CHei=ra e)pi\ CHei=ra kai\ diplasi/ason r(omfai/an· E( tri/tE r(omfai/a traumatiO=n e)stin r(omfai/a traumatiO=n E( mega/lE kai\ e)kstE/sei au)tou/s,
Ez:21:19 kai sy, hyie anTrOpu, profEteuson kai krotEson CHeira epi CHeira kai diplasiason romfaian· hE tritE romfaia traumatiOn estin romfaia traumatiOn hE megalE kai ekstEsei autus,
Ez:21:19 C RP_NS N2_VSM N2_GSM VA_AAD2S C VA_AAD2S N3_ASF P N3_ASF C VA_AAD2S N1A_ASF RA_NSF A1_NSF N1A_NSF N1T_GPM V9_PAI3S N1A_NSF N1T_GPM RA_NSF A1_NSF C VF_FAI3S RD_APM
Ez:21:19 and also, even, namely you son human to prophesy and also, even, namely ć hand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hand and also, even, namely ć sword the third sword ć to be sword ć the great and also, even, namely to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG he/she/it/same
Ez:21:19 and you(sg) (nom) son (voc) human (gen) do-PROPHESY-you(sg)!, going-to-PROPHESY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) and hand (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) hand (acc) and sword (acc) the (nom) third (nom|voc) sword (nom|voc) he/she/it-is sword (nom|voc) the (nom) great ([Adj] nom|voc) and he/she/it-will-PUT (STandING) OUT OF WITS, you(sg)-will-be-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed (classical) them/same (acc)
Ez:21:19 Ez_21:19_1 Ez_21:19_2 Ez_21:19_3 Ez_21:19_4 Ez_21:19_5 Ez_21:19_6 Ez_21:19_7 Ez_21:19_8 Ez_21:19_9 Ez_21:19_10 Ez_21:19_11 Ez_21:19_12 Ez_21:19_13 Ez_21:19_14 Ez_21:19_15 Ez_21:19_16 Ez_21:19_17 Ez_21:19_18 Ez_21:19_19 Ez_21:19_20 Ez_21:19_21 Ez_21:19_22 Ez_21:19_23 Ez_21:19_24 Ez_21:19_25
Ez:21:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:21:20 ὅπως θραυσθῇ ἡ καρδία καὶ πληθυνθῶσιν οἱ ἀσθενοῦντες ἐπὶ πᾶσαν πύλην αὐτῶν· παραδέδονται εἰς σφάγια ῥομφαίας, εὖ γέγονεν εἰς σφαγήν, εὖ γέγονεν εἰς στίλβωσιν.
Ez:21:20 and the weak ones be multiplied at every gate--they are given up to the slaughter of the sword: it is well fitted for slaughter, it is well fitted for glittering. (Ezekiel 21:15 Brenton)
Ez:21:20 Aby serce omdlało, by się mnożyły ofiary, u wszystkich bram umieściłem miecz, sporządzony jak piorun, naostrzony, aby mordował. (Ez 21:20 BT_4)
Ez:21:20 ὅπως θραυσθῇ καρδία καὶ πληθυνθῶσιν οἱ ἀσθενοῦντες ἐπὶ πᾶσαν πύλην αὐτῶν· παραδέδονται εἰς σφάγια ῥομφαίας, εὖ γέγονεν εἰς σφαγήν, εὖ γέγονεν εἰς στίλβωσιν.
Ez:21:20 ὅπως θραύω (θραυ-, θραυ·σ-, θραυ·σ-, -, τεθραυσ-, θραυσ·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) πύλη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) εἰς[1] σφάγιον, -ου, τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) εὖ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] σφαγή, -ῆς, ἡ εὖ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] στίλβω (στιλβ-, -, στιλψ-, -, -, -)
Ez:21:20 Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By łamać złamanie, trzaskać, rozbijany do kawałków Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się By chorować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Brama On/ona/to/to samo By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Do (+przyspieszenie) Ofiara Szpada Dobrze w spokoju By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Ubój Dobrze w spokoju By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Do świecenia wysyłania promieni światła,
Ez:21:20 o(/pOs TrausTE=| E( kardi/a kai\ plETunTO=sin oi( a)sTenou=ntes e)pi\ pa=san pu/lEn au)tO=n· parade/dontai ei)s sfa/gia r(omfai/as, eu)= ge/gonen ei)s sfagE/n, eu)= ge/gonen ei)s sti/lbOsin.
Ez:21:20 hopOs TrausTE hE kardia kai plETynTOsin hoi asTenuntes epi pasan pylEn autOn· paradedontai eis sfagia romfaias, eu gegonen eis sfagEn, eu gegonen eis stilbOsin.
Ez:21:20 C VC_APS3S RA_NSF N1A_NSF C VC_APS3P RA_NPM V2_PAPNPM P A1S_ASF N1_ASF RD_GPM VM_XMI3P P N2N_APN N1A_GSF D VX_XAI3S P N1_ASF D VX_XAI3S P N3I_ASF
Ez:21:20 so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to break fracture, snap, smashed into pieces the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely to increase/multiply the to ail upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle gate he/she/it/same to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine into (+acc) sacrifice sword well at ease to become become, happen into (+acc) slaughter well at ease to become become, happen into (+acc) to shining sending out rays of light,
Ez:21:20 this is how he/she/it-should-be-BREAK-ed the (nom) heart (nom|voc) and they-should-be-INCREASE/MULTIPLY-ed the (nom) while AIL-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) gate (acc) them/same (gen) they-have-been-Hand OVER-ed into (+acc) sacrifices (nom|acc|voc) sword (gen), swords (acc) well he/she/it-has-BECOME-ed into (+acc) slaughter (acc) well he/she/it-has-BECOME-ed into (+acc) they-should-be-SHINING-ing
Ez:21:20 Ez_21:20_1 Ez_21:20_2 Ez_21:20_3 Ez_21:20_4 Ez_21:20_5 Ez_21:20_6 Ez_21:20_7 Ez_21:20_8 Ez_21:20_9 Ez_21:20_10 Ez_21:20_11 Ez_21:20_12 Ez_21:20_13 Ez_21:20_14 Ez_21:20_15 Ez_21:20_16 Ez_21:20_17 Ez_21:20_18 Ez_21:20_19 Ez_21:20_20 Ez_21:20_21 Ez_21:20_22 Ez_21:20_23 Ez_21:20_24
Ez:21:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:21:21 διαπορεύου ὀξύνου ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ εὐωνύμων, οὗ ἂν τὸ πρόσωπόν σου ἐξεγείρηται.
Ez:21:21 And do thou go on, sharpen thyself on the right and on the left whithersoever thy face may set itself. (Ezekiel 21:16 Brenton)
Ez:21:21 Uderzaj w prawo i lewo, dokądkolwiek ostrze twoje jest skierowane. (Ez 21:21 BT_4)
Ez:21:21 διαπορεύου ὀξύνου ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ εὐωνύμων, οὗ ἂν τὸ πρόσωπόν σου ἐξεγείρηται.
Ez:21:21 δια·πορεύομαι (δια+πορευ-, δια+πορευ·σ-, -, -, -, δια+πορευ·θ-) ἐκ δεξιός -ά -όν καί ἐκ εὐ·ώνυμος -ον οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἄν ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-)
Ez:21:21 By przechodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W prawo I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Pechowy lewy dosłownie, 'mienie dobre nazwisko {imię} albo przy pechowym lewym' Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Twarz Ty; twój/twój(sg) Do ???
Ez:21:21 diaporeu/ou o)Xu/nou e)k deXiO=n kai\ e)X eu)Onu/mOn, ou(= a)/n to\ pro/sOpo/n sou e)Xegei/rEtai.
Ez:21:21 diaporeuu oXynu ek deXiOn kai eX euOnymOn, hu an to prosOpon su eXegeirEtai.
Ez:21:21 V1_PMD2S V1_PMD2S P A1A_GPM C P A1B_GPM RR_GSM x RA_ASN N2N_ASN RP_GS VA_AMS3S
Ez:21:21 to pass through ć out of (+gen) ἐξ before vowels right and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels unlucky left literally, ‘having a good name or at the unlucky left’ where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which ever (if ever) the face you; your/yours(sg) to ???
Ez:21:21 be-you(sg)-being-PASS-ed-THROUGH! out of (+gen) right ([Adj] gen) and out of (+gen) unlucky left ([Adj] gen) where; who/whom/which (gen) ever the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-should-be-being-???-ed, he/she/it-should-be-???-ed
Ez:21:21 Ez_21:21_1 Ez_21:21_2 Ez_21:21_3 Ez_21:21_4 Ez_21:21_5 Ez_21:21_6 Ez_21:21_7 Ez_21:21_8 Ez_21:21_9 Ez_21:21_10 Ez_21:21_11 Ez_21:21_12 Ez_21:21_13
Ez:21:21 x x x x x x x x x x x x x
Ez:21:22 καὶ ἐγὼ δὲ κροτήσω χεῖρά μου πρὸς χεῖρά μου καὶ ἐναφήσω τὸν θυμόν μου· ἐγὼ κύριος λελάληκα. –
Ez:21:22 And I also will clap my hands, and let loose my fury: I the Lord have spoken it. (Ezekiel 21:17 Brenton)
Ez:21:22 Także i Ja będę bił dłonią o dłoń, a gniew mój uśmierzę. Ja, Pan, powiedziałem». (Ez 21:22 BT_4)
Ez:21:22 καὶ ἐγὼ δὲ κροτήσω χεῖρά μου πρὸς χεῖρά μου καὶ ἐναφήσω τὸν θυμόν μου· ἐγὼ κύριος λελάληκα.
Ez:21:22 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Ez:21:22 I też, nawet, mianowicie Ja zaś Ręka Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ręka Ja I też, nawet, mianowicie Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić
Ez:21:22 kai\ e)gO\ de\ krotE/sO CHei=ra/ mou pro\s CHei=ra/ mou kai\ e)nafE/sO to\n Tumo/n mou· e)gO\ ku/rios lela/lEka.
Ez:21:22 kai egO de krotEsO CHeira mu pros CHeira mu kai enafEsO ton Tymon mu· egO kyrios lelalEka.
Ez:21:22 C RP_NS x VF_FAI1S N3_ASF RP_GS P N3_ASF RP_GS C VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS RP_NS N2_NSM VX_XAI1S
Ez:21:22 and also, even, namely I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć hand I toward (+acc,+gen,+dat) hand I and also, even, namely ć the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to speak
Ez:21:22 and I (nom) Yet hand (acc) me (gen) toward (+acc,+gen,+dat) hand (acc) me (gen) and the (acc) wrath (acc) me (gen) I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-have-SPEAK-ed
Ez:21:22 Ez_21:22_1 Ez_21:22_2 Ez_21:22_3 Ez_21:22_4 Ez_21:22_5 Ez_21:22_6 Ez_21:22_7 Ez_21:22_8 Ez_21:22_9 Ez_21:22_10 Ez_21:22_11 Ez_21:22_12 Ez_21:22_13 Ez_21:22_14 Ez_21:22_15 Ez_21:22_16 Ez_21:22_17 Ez_21:22_18
Ez:21:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:21:23 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:21:23 And the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 21:18 Brenton)
Ez:21:23 Potem Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 21:23 BT_4)
Ez:21:23 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:21:23 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:21:23 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:21:23 kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:21:23 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:21:23 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:21:23 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:21:23 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:21:23 Ez_21:23_1 Ez_21:23_2 Ez_21:23_3 Ez_21:23_4 Ez_21:23_5 Ez_21:23_6 Ez_21:23_7
Ez:21:23 x x x x x x x
Ez:21:24 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, διάταξον σεαυτῷ δύο ὁδοὺς τοῦ εἰσελθεῖν ῥομφαίαν βασιλέως Βαβυλῶνος· ἐκ χώρας μιᾶς ἐξελεύσονται αἱ δύο, καὶ χεὶρ ἐν ἀρχῇ ὁδοῦ πόλεως· ἐπ’ ἀρχῆς
Ez:21:24 and thou, son of man, appoint thee two ways, that the sword of the king of Babylon may enter in: the two shall go forth of one country; and there shall be a force at the top of the way of the city, thou shalt set it at the top of the way, (Ezekiel 21:19 Brenton)
Ez:21:24 «A ty, synu człowieczy, nakreśl sobie dwie drogi, którymi pójdzie miecz króla babilońskiego. Obydwie będą wychodziły z jednego kraju. Następnie postaw drogowskaz na początku drogi wiodącej do miasta. (Ez 21:24 BT_4)
Ez:21:24 Καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, διάταξον σεαυτῷ δύο ὁδοὺς τοῦ εἰσελθεῖν ῥομφαίαν βασιλέως Βαβυλῶνος· ἐκ χώρας μιᾶς ἐξελεύσονται αἱ δύο, καὶ χεὶρ ἐν ἀρχῇ ὁδοῦ πόλεως· ἐπ’ ἀρχῆς
Ez:21:24 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ δια·τάσσω (δια+τασσ-, δια+ταξ-, δια+ταξ-, δια+τεταχ·[κ]-, δια+τετασσ-, δια+ταγ·[θ]-/δια+ταχ·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἐκ χώρα, -ας, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐν ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁδός, -οῦ, ἡ πόλις, -εως, ἡ ἐπί ἀρχή, -ῆς, ἡ
Ez:21:24 I też, nawet, mianowicie Ty Syn Ludzki By przepisywać dekret, zamówienie {rozkaz}, mianować albo wyświęcać Siebie Dwa Drogi {Sposobu}/droga By wchodzić Szpada Król Babilon Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Jeden By wychodzić Dwa I też, nawet, mianowicie Ręka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Początek; by zaczynać się Drogi {Sposobu}/droga Miasto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek
Ez:21:24 *kai\ su/, ui(e\ a)nTrO/pou, dia/taXon seautO=| du/o o(dou\s tou= ei)selTei=n r(omfai/an basile/Os *babulO=nos· e)k CHO/ras mia=s e)Xeleu/sontai ai( du/o, kai\ CHei\r e)n a)rCHE=| o(dou= po/leOs· e)p’ a)rCHE=s
Ez:21:24 kai sy, hyie anTrOpu, diataXon seautO dyo hodus tu eiselTein romfaian basileOs babylOnos· ek CHOras mias eXeleusontai hai dyo, kai CHeir en arCHE hodu poleOs· ep’ arCHEs
Ez:21:24 C RP_NS N2_VSM N2_GSM VA_AAD2S RD_DSM M N2_APF RA_GSN VB_AAN N1A_ASF N3V_GSM N3W_GSF P N1A_GSF A1A_GSF VF_FMI3P RA_NPF M C N3_NSF P N1_DSF N2_GSF N3I_GSF P N1_GSF
Ez:21:24 and also, even, namely you son human to prescribe decree, order, appoint or ordain yourself two way/road the to enter sword king Babylon out of (+gen) ἐξ before vowels region realm (clίme); land, country, territory, tract one to come out the two and also, even, namely hand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among beginning; to begin way/road city upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing beginning
Ez:21:24 and you(sg) (nom) son (voc) human (gen) do-PRESCRIBE-you(sg)!, going-to-PRESCRIBE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) yourself (dat) two (nom, acc, gen) ways/roads (acc) the (gen) to-ENTER sword (acc) king (gen) Babylon (gen) out of (+gen) region (gen), regions (acc) one (gen) they-will-be-COME-ed-OUT the (nom) two (nom, acc, gen) and hand (nom|voc) in/among/by (+dat) beginning (dat); you(sg)-are-being-BEGIN-ed, he/she/it-should-be-BEGIN-ing, you(sg)-should-be-being-BEGIN-ed way/road (gen) city (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) beginning (gen)
Ez:21:24 Ez_21:24_1 Ez_21:24_2 Ez_21:24_3 Ez_21:24_4 Ez_21:24_5 Ez_21:24_6 Ez_21:24_7 Ez_21:24_8 Ez_21:24_9 Ez_21:24_10 Ez_21:24_11 Ez_21:24_12 Ez_21:24_13 Ez_21:24_14 Ez_21:24_15 Ez_21:24_16 Ez_21:24_17 Ez_21:24_18 Ez_21:24_19 Ez_21:24_20 Ez_21:24_21 Ez_21:24_22 Ez_21:24_23 Ez_21:24_24 Ez_21:24_25 Ez_21:24_26 Ez_21:24_27
Ez:21:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:21:25 ὁδοῦ διατάξεις τοῦ εἰσελθεῖν ῥομφαίαν ἐπὶ Ραββαθ υἱῶν Αμμων καὶ ἐπὶ τὴν Ιουδαίαν καὶ ἐπὶ Ιερουσαλημ ἐν μέσῳ αὐτῆς.
Ez:21:25 that the sword may enter in upon Rabbath of the children of Ammon, and upon Judea, and upon Jerusalem in the midst thereof. (Ezekiel 21:20 Brenton)
Ez:21:25 Potem nakreśl drogę, którą pójdzie miecz do Rabba Ammonitów, ku Judzie, do samej Jerozolimy. (Ez 21:25 BT_4)
Ez:21:25 ὁδοῦ διατάξεις τοῦ εἰσελθεῖν ῥομφαίαν ἐπὶ Ραββαθ υἱῶν Αμμων καὶ ἐπὶ τὴν Ιουδαίαν καὶ ἐπὶ Ιερουσαλημ ἐν μέσῳ αὐτῆς.
Ez:21:25 ὁδός, -οῦ, ἡ δια·τάσσω (δια+τασσ-, δια+ταξ-, δια+ταξ-, δια+τεταχ·[κ]-, δια+τετασσ-, δια+ταγ·[θ]-/δια+ταχ·θ-) ὁ ἡ τό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἐπί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί ἐπί ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον καί ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:21:25 Drogi {Sposobu}/droga By przepisywać dekret, zamówienie {rozkaz}, mianować albo wyświęcać By wchodzić Szpada Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Piasek I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Judea [okolica z]; żydowski I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo
Ez:21:25 o(dou= diata/Xeis tou= ei)selTei=n r(omfai/an e)pi\ *rabbaT ui(O=n *ammOn kai\ e)pi\ tE\n *ioudai/an kai\ e)pi\ *ierousalEm e)n me/sO| au)tE=s.
Ez:21:25 hodu diataXeis tu eiselTein romfaian epi rabbaT hyiOn ammOn kai epi tEn iudaian kai epi ierusalEm en mesO autEs.
Ez:21:25 N2_GSF VF_FAI2S RA_GSN VB_AAN N1A_ASF P N_AS N2_GPM N_GSM C P RA_ASF N1A_ASF C P N_ASF P A1_DSM RD_GSF
Ez:21:25 way/road to prescribe decree, order, appoint or ordain the to enter sword upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć son sand and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Judea [region of]; Jewish and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same
Ez:21:25 way/road (gen) you(sg)-will-PRESCRIBE the (gen) to-ENTER sword (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) sons (gen) sands (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Judea (acc); Jewish ([Adj] acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) her/it/same (gen)
Ez:21:25 Ez_21:25_1 Ez_21:25_2 Ez_21:25_3 Ez_21:25_4 Ez_21:25_5 Ez_21:25_6 Ez_21:25_7 Ez_21:25_8 Ez_21:25_9 Ez_21:25_10 Ez_21:25_11 Ez_21:25_12 Ez_21:25_13 Ez_21:25_14 Ez_21:25_15 Ez_21:25_16 Ez_21:25_17 Ez_21:25_18 Ez_21:25_19
Ez:21:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:21:26 διότι στήσεται βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐπὶ τὴν ἀρχαίαν ὁδὸν ἐπ’ ἀρχῆς τῶν δύο ὁδῶν τοῦ μαντεύσασθαι μαντείαν, τοῦ ἀναβράσαι ῥάβδον καὶ ἐπερωτῆσαι ἐν τοῖς γλυπτοῖς καὶ ἡπατοσκοπήσασθαι ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ.
Ez:21:26 For the king of Babylon shall stand on the old way, at the head of the two ways, to use divination, to make bright the arrow, and to enquire of the graven images, and to examine the victims. (Ezekiel 21:21 Brenton)
Ez:21:26 Albowiem król babiloński stanął na rozdrożu, na początku obydwu dróg, aby się pytać wyroczni; potrząsa strzałami, zapytuje posążki bóstw i przypatruje się wątrobie. (Ez 21:26 BT_4)
Ez:21:26 διότι στήσεται βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐπὶ τὴν ἀρχαίαν ὁδὸν ἐπ’ ἀρχῆς τῶν δύο ὁδῶν τοῦ μαντεύσασθαι μαντείαν, τοῦ ἀναβράσαι ῥάβδον καὶ ἐπερωτῆσαι ἐν τοῖς γλυπτοῖς καὶ ἡπατοσκοπήσασθαι ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ.
Ez:21:26 δι·ότι ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό ἀρχαῖος -αία -ον ὁδός, -οῦ, ἡ ἐπί ἀρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό μαντεύομαι (μαντευ-, -, μαντευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ καί ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό καί ἐκ δεξιός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:21:26 Z powodu tego: Tamto By powodować stać Król Babilon Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Starożytny Drogi {Sposobu}/droga Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek Dwa Drogi {Sposobu}/droga By przepowiadać Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź I też, nawet, mianowicie By pytać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W prawo On/ona/to/to samo
Ez:21:26 dio/ti stE/setai basileu\s *babulO=nos e)pi\ tE\n a)rCHai/an o(do\n e)p’ a)rCHE=s tO=n du/o o(dO=n tou= manteu/sasTai mantei/an, tou= a)nabra/sai r(a/bdon kai\ e)perOtE=sai e)n toi=s gluptoi=s kai\ E(patoskopE/sasTai e)k deXiO=n au)tou=.
Ez:21:26 dioti stEsetai basileus babylOnos epi tEn arCHaian hodon ep’ arCHEs tOn dyo hodOn tu manteusasTai manteian, tu anabrasai rabdon kai eperOtEsai en tois glyptois kai hEpatoskopEsasTai ek deXiOn autu.
Ez:21:26 C VF_FMI3S N3V_NSM N3W_GSF P RA_ASF A1A_ASF N2_ASF P N1_GSF RA_GPF M N2_GPF RA_GSN VA_AMN N1A_ASF RA_GSN VA_AAN N2_ASF C VA_AAN P RA_DPM A1_DPM C VA_AMN P A1A_GPM RD_GSM
Ez:21:26 because of this: that to cause to stand king Babylon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ancient way/road upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing beginning the two way/road the to divine ć the ć hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge and also, even, namely to question in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely ć out of (+gen) ἐξ before vowels right he/she/it/same
Ez:21:26 because of this: that he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand king (nom) Babylon (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) ancient ([Adj] acc) way/road (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) beginning (gen) the (gen) two (nom, acc, gen) ways/roads (gen) the (gen) to-be-DIVINE-ed the (gen) hooked staff (acc) and to-QUESTION, be-you(sg)-QUESTION-ed!, he/she/it-happens-to-QUESTION (opt) in/among/by (+dat) the (dat) and out of (+gen) right ([Adj] gen) him/it/same (gen)
Ez:21:26 Ez_21:26_1 Ez_21:26_2 Ez_21:26_3 Ez_21:26_4 Ez_21:26_5 Ez_21:26_6 Ez_21:26_7 Ez_21:26_8 Ez_21:26_9 Ez_21:26_10 Ez_21:26_11 Ez_21:26_12 Ez_21:26_13 Ez_21:26_14 Ez_21:26_15 Ez_21:26_16 Ez_21:26_17 Ez_21:26_18 Ez_21:26_19 Ez_21:26_20 Ez_21:26_21 Ez_21:26_22 Ez_21:26_23 Ez_21:26_24 Ez_21:26_25 Ez_21:26_26 Ez_21:26_27 Ez_21:26_28 Ez_21:26_29
Ez:21:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:21:27 ἐγένετο τὸ μαντεῖον ἐπὶ Ιερουσαλημ τοῦ βαλεῖν χάρακα, τοῦ διανοῖξαι στόμα ἐν βοῇ, ὑψῶσαι φωνὴν μετὰ κραυγῆς, τοῦ βαλεῖν χάρακα ἐπὶ τὰς πύλας αὐτῆς καὶ βαλεῖν χῶμα καὶ οἰκοδομῆσαι βελοστάσεις.
Ez:21:27 On his right was the divination against Jerusalem, to cast a mound, to open the mouth in shouting, to lift up the voice with crying, to cast a mound against her gates, to cast up a heap, and to build forts. (Ezekiel 21:22 Brenton)
Ez:21:27 W jego prawej ręce jest odpowiedź: "Jerozolima" - aby dać rozkaz do walki, wydać okrzyk bojowy, ustawić tarany naprzeciwko bram, usypać wały i wznieść szańce. (Ez 21:27 BT_4)
Ez:21:27 ἐγένετο τὸ μαντεῖον ἐπὶ Ιερουσαλημ τοῦ βαλεῖν χάρακα, τοῦ διανοῖξαι στόμα ἐν βοῇ, ὑψῶσαι φωνὴν μετὰ κραυγῆς, τοῦ βαλεῖν χάρακα ἐπὶ τὰς πύλας αὐτῆς καὶ βαλεῖν χῶμα καὶ οἰκοδομῆσαι βελοστάσεις.
Ez:21:27 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) χάραξ, -ακος, ὁ ὁ ἡ τό δι·αν·οίγω (δι+ανοιγ-, δι+ανοιξ-, δι+ανοιξ-, -, δι+ηνοιγ-, δι+ανοιχ·θ-) στόμα[τ], -ατος, τό ἐν βοή, -ῆς, ἡ ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ μετά κραυγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) χάραξ, -ακος, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-)
Ez:21:27 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] By rzucać Słupa {Stawki} rózga, wskazówka, reguła {panowanie}, władca od tego samo jak charagma By otwierać wszystek  droga {sposób} Ust/żołądka por W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Krzyk {Aukcja} By podnosić/ustalony wysoko Dźwięku/głos płacze Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Płacz krzyk (????????) By rzucać Słupa {Stawki} rózga, wskazówka, reguła {panowanie}, władca od tego samo jak charagma Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By rzucać I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie
Ez:21:27 e)ge/neto to\ mantei=on e)pi\ *ierousalEm tou= balei=n CHa/raka, tou= dianoi=Xai sto/ma e)n boE=|, u(PSO=sai fOnE\n meta\ kraugE=s, tou= balei=n CHa/raka e)pi\ ta\s pu/las au)tE=s kai\ balei=n CHO=ma kai\ oi)kodomE=sai belosta/seis.
Ez:21:27 egeneto to manteion epi ierusalEm tu balein CHaraka, tu dianoiXai stoma en boE, hyPSOsai fOnEn meta kraugEs, tu balein CHaraka epi tas pylas autEs kai balein CHOma kai oikodomEsai belostaseis.
Ez:21:27 VBI_AMI3S RA_NSN N2N_NSN P N_ASF RA_GSN VF2_FAN N3K_ASM RA_GSN VA_AAN N3M_ASN P N1_DSF VA_AAN N1_ASF P N1_GSF RA_GSN VF2_FAN N3K_ASM P RA_APF N1_APF RD_GSF C VF2_FAN N3M_ASN C VA_AAN N3I_APF
Ez:21:27 to become become, happen the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] the to throw stake ferule, pointer, rule, ruler from the same as charagma the to open up-all-the-way mouth/maw stoma in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among outcry to elevate/set high sound/voice cries after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing cry shout (κραυγάζω) the to throw stake ferule, pointer, rule, ruler from the same as charagma upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the gate he/she/it/same and also, even, namely to throw ć and also, even, namely to build/edify ć
Ez:21:27 he/she/it-was-BECOME-ed the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl) the (gen) to-will-THROW, to-THROW stake (acc) the (gen) to-OPEN-UP-ALL-THE-WAY, be-you(sg)-OPEN-ed-UP-ALL-THE-WAY!, he/she/it-happens-to-OPEN-UP-ALL-THE-WAY (opt) mouth/maw (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) outcry (dat) to-ELEVATE/SET-HIGH, be-you(sg)-ELEVATE/SET-ed-HIGH!, you(sg)-have-been-ELEVATE/SET-ed-HIGH, he/she/it-happens-to-ELEVATE/SET-HIGH (opt) sound/voice (acc) after (+acc), with (+gen) cry (gen) the (gen) to-will-THROW, to-THROW stake (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) gates (acc) her/it/same (gen) and to-will-THROW, to-THROW and to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt)
Ez:21:27 Ez_21:27_1 Ez_21:27_2 Ez_21:27_3 Ez_21:27_4 Ez_21:27_5 Ez_21:27_6 Ez_21:27_7 Ez_21:27_8 Ez_21:27_9 Ez_21:27_10 Ez_21:27_11 Ez_21:27_12 Ez_21:27_13 Ez_21:27_14 Ez_21:27_15 Ez_21:27_16 Ez_21:27_17 Ez_21:27_18 Ez_21:27_19 Ez_21:27_20 Ez_21:27_21 Ez_21:27_22 Ez_21:27_23 Ez_21:27_24 Ez_21:27_25 Ez_21:27_26 Ez_21:27_27 Ez_21:27_28 Ez_21:27_29 Ez_21:27_30
Ez:21:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:21:28 καὶ αὐτὸς αὐτοῖς ὡς μαντευόμενος μαντείαν ἐνώπιον αὐτῶν, καὶ αὐτὸς ἀναμιμνῄσκων ἀδικίας αὐτοῦ μνησθῆναι.
Ez:21:28 And he was to them as one using divination before them, and he himself recounting his iniquities, that they might be borne in mind. (Ezekiel 21:23 Brenton)
Ez:21:28 W ich oczach będzie to jednak wyrocznia zwodnicza - mają przecież najświętsze przysięgi - on jednak pamięta o winach, z powodu których zostaną pojmani. (Ez 21:28 BT_4)
Ez:21:28 καὶ αὐτὸς αὐτοῖς ὡς μαντευόμενος μαντείαν ἐνώπιον αὐτῶν, καὶ αὐτὸς ἀναμιμνῄσκων ἀδικίας αὐτοῦ μνησθῆναι.
Ez:21:28 καί αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό ὡς μαντεύομαι (μαντευ-, -, μαντευ·σ-, -, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·μιμνῄσκω v.l. -μιμνή- (ανα+μιμνῃσκ-/ανα+μιμνησκ-, ανα+μνη·σ-, ανα+μνη·σ-, -, -, ανα+μνησ·θ-) ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-)
Ez:21:28 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo Jak/jak By przepowiadać W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By przypominać Zły uczynki On/ona/to/to samo By pamiętać/stawaj się uważającym z
Ez:21:28 kai\ au)to\s au)toi=s O(s manteuo/menos mantei/an e)nO/pion au)tO=n, kai\ au)to\s a)namimnE/|skOn a)diki/as au)tou= mnEsTE=nai.
Ez:21:28 kai autos autois hOs manteuomenos manteian enOpion autOn, kai autos anamimnEskOn adikias autu mnEsTEnai.
Ez:21:28 C RD_NSM RD_DPM C V1_PMPNSM N1A_ASF P RD_GPM C RD_NSM V1_PAPNSM N1A_GSF RD_GSM VS_APN
Ez:21:28 and also, even, namely he/she/it/same he/she/it/same as/like to divine ć in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same to remind wrongdoing he/she/it/same to remember/become mindful of
Ez:21:28 and he/it/same (nom) them/same (dat) as/like while being-DIVINE-ed (nom) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) and he/it/same (nom) while REMIND-ing (nom) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) him/it/same (gen) to-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF
Ez:21:28 Ez_21:28_1 Ez_21:28_2 Ez_21:28_3 Ez_21:28_4 Ez_21:28_5 Ez_21:28_6 Ez_21:28_7 Ez_21:28_8 Ez_21:28_9 Ez_21:28_10 Ez_21:28_11 Ez_21:28_12 Ez_21:28_13 Ez_21:28_14
Ez:21:28 x x x x x x x x x x x x x x
Ez:21:29 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἀνθ ὧν ἀνεμνήσατε τὰς ἀδικίας ὑμῶν ἐν τῷ ἀποκαλυφθῆναι τὰς ἀσεβείας ὑμῶν τοῦ ὁραθῆναι ἁμαρτίας ὑμῶν ἐν πάσαις ταῖς ἀσεβείαις ὑμῶν καὶ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν ὑμῶν, ἀνθ’ ὧν ἀνεμνήσατε, ἐν τούτοις ἁλώσεσθε.
Ez:21:29 Therefore thus saith the Lord, Because ye have caused your iniquities to be remembered, in the discovery of your wickedness, so that your sins should be seen, in all your wickedness and in your evil practices; because ye have caused remembrance of them, in these shall ye be taken. (Ezekiel 21:24 Brenton)
Ez:21:29 Dlatego tak mówi Pan Bóg: Ponieważ przypomnieliście sobie swoje nieprawości, a wasze przewinienia stały się jawne i grzechy w całym waszym postępowaniu widoczne, dlatego z własnej winy zostaniecie pojmani. (Ez 21:29 BT_4)
Ez:21:29 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἀνθ ὧν ἀνεμνήσατε τὰς ἀδικίας ὑμῶν ἐν τῷ ἀποκαλυφθῆναι τὰς ἀσεβείας ὑμῶν τοῦ ὁραθῆναι ἁμαρτίας ὑμῶν ἐν πάσαις ταῖς ἀσεβείαις ὑμῶν καὶ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν ὑμῶν, ἀνθ’ ὧν ἀνεμνήσατε, ἐν τούτοις ἁλώσεσθε.
Ez:21:29 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀντί ὅς ἥ ὅ ἀνα·μιμνῄσκω v.l. -μιμνή- (ανα+μιμνῃσκ-/ανα+μιμνησκ-, ανα+μνη·σ-, ανα+μνη·σ-, -, -, ανα+μνησ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·σέβεια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἀ·σέβεια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐν ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀντί ὅς ἥ ὅ ἀνα·μιμνῄσκω v.l. -μιμνή- (ανα+μιμνῃσκ-/ανα+μιμνησκ-, ανα+μνη·σ-, ανα+μνη·σ-, -, -, ανα+μνησ·θ-) ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο ἁλίσκομαι [LXX] (αλισκ-, αλω·σ-, 2nd ath. αλ(ω)-/ath. αλ(ο)-, ηλω·κ-/εαλω·κ-, -, -)
Ez:21:29 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By przypominać Zły uczynki Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By odkrywać się/objawiaj Brak szacunku Ty By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Brak szacunku Ty I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By przypominać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By chwytać
Ez:21:29 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios *)anT O(=n a)nemnE/sate ta\s a)diki/as u(mO=n e)n tO=| a)pokalufTE=nai ta\s a)sebei/as u(mO=n tou= o(raTE=nai a(marti/as u(mO=n e)n pa/sais tai=s a)sebei/ais u(mO=n kai\ e)n toi=s e)pitEdeu/masin u(mO=n, a)nT’ O(=n a)nemnE/sate, e)n tou/tois a(lO/sesTe.
Ez:21:29 dia tuto tade legei kyrios anT hOn anemnEsate tas adikias hymOn en tO apokalyfTEnai tas asebeias hymOn tu horaTEnai hamartias hymOn en pasais tais asebeiais hymOn kai en tois epitEdeumasin hymOn, anT’ hOn anemnEsate, en tutois halOsesTe.
Ez:21:29 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM P RR_GPM VAI_AAI2P RA_APF N1A_APF RP_GP P RA_DSN VV_APN RA_APF N1A_APF RP_GP RA_GSN VC_APN N1A_GSF RP_GP P A1S_DPF RA_DPF N1A_DPF RP_GP C P RA_DPN N3M_DPN RP_GP P RR_GPN VAI_AAI2P P RD_DPM VF_FMI2P
Ez:21:29 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. against (+gen) who/whom/which to remind the wrongdoing you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to uncover/reveal the lack of deference you the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the lack of deference you and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć you against (+gen) who/whom/which to remind in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to catch
Ez:21:29 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) against (+gen) who/whom/which (gen) you(pl)-REMIND-ed the (acc) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-UNCOVER/REVEAL-ed the (acc) lack of deference (gen), lacks of deference (acc) you(pl) (gen) the (gen) to-be-SEE-ed sin (gen), sins (acc) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) lacks of deference (dat) you(pl) (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) you(pl) (gen) against (+gen) who/whom/which (gen) you(pl)-REMIND-ed in/among/by (+dat) these (dat) you(pl)-will-be-CATCH-ed
Ez:21:29 Ez_21:29_1 Ez_21:29_2 Ez_21:29_3 Ez_21:29_4 Ez_21:29_5 Ez_21:29_6 Ez_21:29_7 Ez_21:29_8 Ez_21:29_9 Ez_21:29_10 Ez_21:29_11 Ez_21:29_12 Ez_21:29_13 Ez_21:29_14 Ez_21:29_15 Ez_21:29_16 Ez_21:29_17 Ez_21:29_18 Ez_21:29_19 Ez_21:29_20 Ez_21:29_21 Ez_21:29_22 Ez_21:29_23 Ez_21:29_24 Ez_21:29_25 Ez_21:29_26 Ez_21:29_27 Ez_21:29_28 Ez_21:29_29 Ez_21:29_30 Ez_21:29_31 Ez_21:29_32 Ez_21:29_33 Ez_21:29_34 Ez_21:29_35 Ez_21:29_36 Ez_21:29_37
Ez:21:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:21:30 καὶ σύ, βέβηλε ἄνομε ἀφηγούμενε τοῦ Ισραηλ, οὗ ἥκει ἡ ἡμέρα, ἐν καιρῷ ἀδικίας πέρας,
Ez:21:30 And thou profane wicked prince of Israel, whose day, even an end, is come in a sea of iniquity, thus saith the Lord; (Ezekiel 21:25 Brenton)
Ez:21:30 A o tobie, niecny bezbożniku, władco izraelski, którego dzień nadchodzi z ostatnim twoim występkiem, (Ez 21:30 BT_4)
Ez:21:30 καὶ σύ, βέβηλε ἄνομε ἀφηγούμενε τοῦ Ισραηλ, οὗ ἥκει ἡμέρα, ἐν καιρῷ ἀδικίας πέρας,
Ez:21:30 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς βέβηλος -ον ἄ·νομος -ον ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἀ·δικία, -ας, ἡ πέρα[τ]ς, -ατος, τό
Ez:21:30 I też, nawet, mianowicie Ty desecrative Na zewnątrz prawa Izrael Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Zły uczynki Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???)
Ez:21:30 kai\ su/, be/bEle a)/nome a)fEgou/mene tou= *israEl, ou(= E(/kei E( E(me/ra, e)n kairO=| a)diki/as pe/ras,
Ez:21:30 kai sy, bebEle anome afEgumene tu israEl, hu hEkei hE hEmera, en kairO adikias peras,
Ez:21:30 C RP_NS A1B_VSM A1B_VSM V2_PMPVSM RA_GSM N_GSM RR_GSM V1_PAI3S RA_NSF N1A_NSF P N2_DSM N1A_GSF N3T_NSN
Ez:21:30 and also, even, namely you desecrative outside the law ć the Israel where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to have come I have come. I have arrived. the day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time wrongdoing final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς)
Ez:21:30 and you(sg) (nom) desecrative ([Adj] voc) outside the law ([Adj] voc) the (gen) Israel (indecl) where; who/whom/which (gen) he/she/it-is-HAVE COME-ing, you(sg)-are-being-HAVE COME-ed (classical), he/she/it-had-HAVE COME-ed the (nom) day (nom|voc) in/among/by (+dat) period of time (dat) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) final decision (nom|acc|voc)
Ez:21:30 Ez_21:30_1 Ez_21:30_2 Ez_21:30_3 Ez_21:30_4 Ez_21:30_5 Ez_21:30_6 Ez_21:30_7 Ez_21:30_8 Ez_21:30_9 Ez_21:30_10 Ez_21:30_11 Ez_21:30_12 Ez_21:30_13 Ez_21:30_14 Ez_21:30_15
Ez:21:30 x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:21:31 τάδε λέγει κύριος Ἀφείλου τὴν κίδαριν καὶ ἐπέθου τὸν στέφανον· αὕτη οὐ τοιαύτη ἔσται· ἐταπείνωσας τὸ ὑψηλὸν καὶ τὸ ταπεινὸν ὕψωσας.
Ez:21:31 Thou hast taken off the mitre and put on the crown, it shall not have such another after it: thou hast abased that which was high, and exalted that which was low. (Ezekiel 21:26 Brenton)
Ez:21:31 tak mówi Pan Bóg: Zdejm zawój, usuń koronę! Wszystko będzie inne: co jest małe, zostanie wywyższone, a to, co wysokie, poniżone. (Ez 21:31 BT_4)
Ez:21:31 τάδε λέγει κύριος Ἀφείλου τὴν κίδαριν καὶ ἐπέθου τὸν στέφανον· αὕτη οὐ τοιαύτη ἔσται· ἐταπείνωσας τὸ ὑψηλὸν καὶ τὸ ταπεινὸν ὕψωσας.
Ez:21:31 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό στέφανος[1], -ου, ὁ; Στέφανος[2], -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ταπεινός -ή -όν ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-)
Ez:21:31 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By pozbawiać I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Wieniec; wieniec wieńca (tylko) nie korona To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] By być Do niżej Podniesiony I też, nawet, mianowicie Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj By podnosić/ustalony wysoko
Ez:21:31 ta/de le/gei ku/rios *)afei/lou tE\n ki/darin kai\ e)pe/Tou to\n ste/fanon· au(/tE ou) toiau/tE e)/stai· e)tapei/nOsas to\ u(PSElo\n kai\ to\ tapeino\n u(/PSOsas.
Ez:21:31 tade legei kyrios afeilu tEn kidarin kai epeTu ton stefanon· hautE u toiautE estai· etapeinOsas to hyPSElon kai to tapeinon hyPSOsas.
Ez:21:31 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM VBI_AMI2S RA_ASF N3I_ASF C VEI_AMI2S RA_ASM N2_ASM RD_NSF D A1_NSF VF_FMI3S VAI_AAI2S RA_ASN A1_ASN C RA_ASN A1_ASN VA_AAI2S
Ez:21:31 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to deprive the ć and also, even, namely to place on the wreath; wreath wreath (only) not crown this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing such as this kind such, like [τοσαυτην] to be to lower the elevated and also, even, namely the poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate to elevate/set high
Ez:21:31 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) you(sg)-were-DEPRIVE-ed the (acc) and you(sg)-were-PLACE ON-ed the (acc) wreath (acc); wreath (acc) this (nom) not such as this kind (nom) he/she/it-will-be you(sg)-LOWER-ed the (nom|acc) elevated ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom|acc) poor ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg)-ELEVATE/SET-ed-HIGH, upon ELEVATE/SET-ing-HIGH (nom|voc)
Ez:21:31 Ez_21:31_1 Ez_21:31_2 Ez_21:31_3 Ez_21:31_4 Ez_21:31_5 Ez_21:31_6 Ez_21:31_7 Ez_21:31_8 Ez_21:31_9 Ez_21:31_10 Ez_21:31_11 Ez_21:31_12 Ez_21:31_13 Ez_21:31_14 Ez_21:31_15 Ez_21:31_16 Ez_21:31_17 Ez_21:31_18 Ez_21:31_19 Ez_21:31_20 Ez_21:31_21
Ez:21:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:21:32 ἀδικίαν ἀδικίαν θήσομαι αὐτήν, οὐδ’ αὕτη τοιαύτη ἔσται, ἕως οὗ ἔλθῃ ᾧ καθήκει, καὶ παραδώσω αὐτῷ. –
Ez:21:32 Injustice, injustice, injustice, will I make it: woe to it: such shall it be until he comes to whom it belongs; and I will deliver it to him. (Ezekiel 21:27 Brenton)
Ez:21:32 Ruinę, ruinę z ciebie uczynię taką, jakiej nigdy nie było, dopóki nie przyjdzie ten, do którego należy sąd i któremu go przekażę. (Ez 21:32 BT_4)
Ez:21:32 ἀδικίαν ἀδικίαν θήσομαι αὐτήν, οὐδ’ αὕτη τοιαύτη ἔσται, ἕως οὗ ἔλθῃ καθήκει, καὶ παραδώσω αὐτῷ.
Ez:21:32 ἀ·δικία, -ας, ἡ ἀ·δικία, -ας, ἡ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) οὗτος αὕτη τοῦτο τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὅς ἥ ὅ καθ·ήκω (καθ+ηκ-, -, -, -, -, -) καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:21:32 Zły uczynki Zły uczynki By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] By być Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By przychodzić Kto/, który/, który By siedzieć/zasięg I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo
Ez:21:32 a)diki/an a)diki/an TE/somai au)tE/n, ou)d’ au(/tE toiau/tE e)/stai, e(/Os ou(= e)/lTE| O(=| kaTE/kei, kai\ paradO/sO au)tO=|.
Ez:21:32 adikian adikian TEsomai autEn, ud’ hautE toiautE estai, heOs hu elTE hO kaTEkei, kai paradOsO autO.
Ez:21:32 N1A_ASF N1A_ASF VF_FMI1S RD_ASF C RD_NSF A1_NSF VF_FMI3S P RR_GSM VB_AAS3S RR_DSM V1_PAI3S C VF_FAI1S RD_DSM
Ez:21:32 wrongdoing wrongdoing to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such as this kind such, like [τοσαυτην] to be until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to come who/whom/which to sit/reach and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same
Ez:21:32 wrongdoing (acc) wrongdoing (acc) I-will-be-PLACE-ed her/it/same (acc) neither/nor this (nom) such as this kind (nom) he/she/it-will-be until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-should-COME who/whom/which (dat) he/she/it-is-SIT/REACH-ing, you(sg)-are-being-SIT/REACH-ed (classical) and I-will-Hand OVER, I-should-Hand OVER him/it/same (dat)
Ez:21:32 Ez_21:32_1 Ez_21:32_2 Ez_21:32_3 Ez_21:32_4 Ez_21:32_5 Ez_21:32_6 Ez_21:32_7 Ez_21:32_8 Ez_21:32_9 Ez_21:32_10 Ez_21:32_11 Ez_21:32_12 Ez_21:32_13 Ez_21:32_14 Ez_21:32_15 Ez_21:32_16 Ez_21:32_17
Ez:21:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:21:33 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον καὶ ἐρεῖς Τάδε λέγει κύριος πρὸς τοὺς υἱοὺς Αμμων καὶ πρὸς τὸν ὀνειδισμὸν αὐτῶν καὶ ἐρεῖς Ῥομφαία ῥομφαία ἐσπασμένη εἰς σφάγια καὶ ἐσπασμένη εἰς συντέλειαν, ἐγείρου ὅπως στίλβῃς
Ez:21:33 And thou, son of man, prophesy, and thou shalt say, Thus saith the Lord, concerning the children of Ammon, and concerning their reproach; and thou shalt say, O sword, sword, drawn for slaughter, and drawn for destruction, awake, that thou mayest gleam. (Ezekiel 21:28 Brenton)
Ez:21:33 A ty, synu człowieczy, prorokuj i mów: Tak mówi Pan Bóg: W sprawie Ammonitów i ich zniewagi powiedz: Miecz, miecz został wydobyty ku mordowaniu, wyostrzony, aby dokonać zagłady i lśnić - (Ez 21:33 BT_4)
Ez:21:33 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον καὶ ἐρεῖς Τάδε λέγει κύριος πρὸς τοὺς υἱοὺς Αμμων καὶ πρὸς τὸν ὀνειδισμὸν αὐτῶν καὶ ἐρεῖς Ῥομφαία ῥομφαία ἐσπασμένη εἰς σφάγια καὶ ἐσπασμένη εἰς συντέλειαν, ἐγείρου ὅπως στίλβῃς
Ez:21:33 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί πρός ὁ ἡ τό ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) σπάω (σπ(α)-, σπα·σ-, σπα·σ-, -, εσπασ-, -) εἰς[1] σφάγιον, -ου, τό καί σπάω (σπ(α)-, σπα·σ-, σπα·σ-, -, εσπασ-, -) εἰς[1] συν·τέλεια, -ας, ἡ ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) ὅπως στίλβω (στιλβ-, -, στιλψ-, -, -, -)
Ez:21:33 I też, nawet, mianowicie Ty Syn Ludzki By prorokować I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Piasek I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Obrażaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Szpada Szpada Do ??? Do (+przyspieszenie) Ofiara I też, nawet, mianowicie Do ??? Do (+przyspieszenie) Zakończenie By podnosić się Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Do świecenia wysyłania promieni światła,
Ez:21:33 kai\ su/, ui(e\ a)nTrO/pou, profE/teuson kai\ e)rei=s *ta/de le/gei ku/rios pro\s tou\s ui(ou\s *ammOn kai\ pro\s to\n o)neidismo\n au)tO=n kai\ e)rei=s *(romfai/a r(omfai/a e)spasme/nE ei)s sfa/gia kai\ e)spasme/nE ei)s sunte/leian, e)gei/rou o(/pOs sti/lbE|s
Ez:21:33 kai sy, hyie anTrOpu, profEteuson kai ereis tade legei kyrios pros tus hyius ammOn kai pros ton oneidismon autOn kai ereis romfaia romfaia espasmenE eis sfagia kai espasmenE eis synteleian, egeiru hopOs stilbEs
Ez:21:33 C RP_NS N2_VSM N2_GSM VA_AAD2S C VF2_FAI2S RD_APN V1_PAI3S N2_NSM P RA_APM N2_APM N_GSM C P RA_ASM N2_ASM RD_GPM C VF2_FAI2S N1A_NSF N1A_NSF VM_XPPNSF P N2N_APN C VM_XPPNSF P N1A_ASF V1_PMD2S C V1_PAS2S
Ez:21:33 and also, even, namely you son human to prophesy and also, even, namely strife; to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) the son sand and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the insult he/she/it/same and also, even, namely strife; to say/tell sword sword to ??? into (+acc) sacrifice and also, even, namely to ??? into (+acc) completion to rise so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to shining sending out rays of light,
Ez:21:33 and you(sg) (nom) son (voc) human (gen) do-PROPHESY-you(sg)!, going-to-PROPHESY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) sons (acc) sands (gen) and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) insult (acc) them/same (gen) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL sword (nom|voc) sword (nom|voc) having-been-???-ed (nom|voc) into (+acc) sacrifices (nom|acc|voc) and having-been-???-ed (nom|voc) into (+acc) completion (acc) be-you(sg)-being-RISE-ed! this is how you(sg)-should-be-SHINING-ing
Ez:21:33 Ez_21:33_1 Ez_21:33_2 Ez_21:33_3 Ez_21:33_4 Ez_21:33_5 Ez_21:33_6 Ez_21:33_7 Ez_21:33_8 Ez_21:33_9 Ez_21:33_10 Ez_21:33_11 Ez_21:33_12 Ez_21:33_13 Ez_21:33_14 Ez_21:33_15 Ez_21:33_16 Ez_21:33_17 Ez_21:33_18 Ez_21:33_19 Ez_21:33_20 Ez_21:33_21 Ez_21:33_22 Ez_21:33_23 Ez_21:33_24 Ez_21:33_25 Ez_21:33_26 Ez_21:33_27 Ez_21:33_28 Ez_21:33_29 Ez_21:33_30 Ez_21:33_31 Ez_21:33_32 Ez_21:33_33
Ez:21:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:21:34 ἐν τῇ ὁράσει σου τῇ ματαίᾳ καὶ ἐν τῷ μαντεύεσθαί σε ψευδῆ τοῦ παραδοῦναί σε ἐπὶ τραχήλους τραυματιῶν ἀνόμων, ὧν ἥκει ἡ ἡμέρα, ἐν καιρῷ ἀδικίας πέρας.
Ez:21:34 While thou art seeing vain visions, and while thou art prophesying falsehoods, to bring thyself upon the necks of ungodly transgressors, the day is come, even an end, in a season of iniquity. (Ezekiel 21:29 Brenton)
Ez:21:34 podczas gdy tobie ukazują się mylne wyrocznie i jawią ci się zwodnicze zapowiedzi - aby go spuścić na kark złoczyńców bezbożnych, których dzień nadszedł z ostatnim ich występkiem. (Ez 21:34 BT_4)
Ez:21:34 ἐν τῇ ὁράσει σου τῇ ματαίᾳ καὶ ἐν τῷ μαντεύεσθαί σε ψευδῆ τοῦ παραδοῦναί σε ἐπὶ τραχήλους τραυματιῶν ἀνόμων, ὧν ἥκει ἡμέρα, ἐν καιρῷ ἀδικίας πέρας.
Ez:21:34 ἐν ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό μάταιος -αία -ον καί ἐν ὁ ἡ τό μαντεύομαι (μαντευ-, -, μαντευ·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές ὁ ἡ τό παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί τράχηλος, -ου, ὁ ἄ·νομος -ον ὅς ἥ ὅ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἀ·δικία, -ας, ἡ πέρα[τ]ς, -ατος, τό
Ez:21:34 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wizja {Wyobrażenie} Ty; twój/twój(sg) Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By przepowiadać Ty; twój/twój(sg) Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gardło Na zewnątrz prawa Kto/, który/, który By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Zły uczynki Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???)
Ez:21:34 e)n tE=| o(ra/sei sou tE=| matai/a| kai\ e)n tO=| manteu/esTai/ se PSeudE= tou= paradou=nai/ se e)pi\ traCHE/lous traumatiO=n a)no/mOn, O(=n E(/kei E( E(me/ra, e)n kairO=| a)diki/as pe/ras.
Ez:21:34 en tE horasei su tE mataia kai en tO manteuesTai se PSeudE tu paradunai se epi traCHElus traumatiOn anomOn, hOn hEkei hE hEmera, en kairO adikias peras.
Ez:21:34 P RA_DSF N3I_DSF RP_GS RA_DSF A1A_DSF C P RA_DSN V1_PMN RP_AS A3H_APN RA_GSN VO_AAN RP_AS P N2_APM N1T_GPM A1B_GPM RR_GPM V1_PAI3S RA_NSF N1A_NSF P N2_DSM N1A_GSF N3T_NSN
Ez:21:34 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the vision you; your/yours(sg) the foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to divine you; your/yours(sg) lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying the to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing throat ć outside the law who/whom/which to have come I have come. I have arrived. the day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time wrongdoing final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς)
Ez:21:34 in/among/by (+dat) the (dat) vision (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) foolish, vain ([Adj] dat) and in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-DIVINE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) to-Hand OVER you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) throats (acc) outside the law ([Adj] gen) who/whom/which (gen) he/she/it-is-HAVE COME-ing, you(sg)-are-being-HAVE COME-ed (classical), he/she/it-had-HAVE COME-ed the (nom) day (nom|voc) in/among/by (+dat) period of time (dat) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) final decision (nom|acc|voc)
Ez:21:34 Ez_21:34_1 Ez_21:34_2 Ez_21:34_3 Ez_21:34_4 Ez_21:34_5 Ez_21:34_6 Ez_21:34_7 Ez_21:34_8 Ez_21:34_9 Ez_21:34_10 Ez_21:34_11 Ez_21:34_12 Ez_21:34_13 Ez_21:34_14 Ez_21:34_15 Ez_21:34_16 Ez_21:34_17 Ez_21:34_18 Ez_21:34_19 Ez_21:34_20 Ez_21:34_21 Ez_21:34_22 Ez_21:34_23 Ez_21:34_24 Ez_21:34_25 Ez_21:34_26 Ez_21:34_27
Ez:21:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:21:35 ἀπόστρεφε, μὴ καταλύσῃς ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ᾧ γεγέννησαι· ἐν τῇ γῇ τῇ ἰδίᾳ σου κρινῶ σε
Ez:21:35 Turn, rest not in this place wherein thou wert born: in thine own land will I judge thee. (Ezekiel 21:30 Brenton)
Ez:21:35 Schowaj go jednak do pochwy! W miejscu, gdzie zostałeś stworzony, i w kraju, gdzie się zrodziłeś, będę cię sądził. (Ez 21:35 BT_4)
Ez:21:35 ἀπόστρεφε, μὴ καταλύσῃς ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, γεγέννησαι· ἐν τῇ γῇ τῇ ἰδίᾳ σου κρινῶ σε
Ez:21:35 ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) μή κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἴδιος -ία -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:21:35 By odwracać się od Nie By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Własny prywatnie Ty; twój/twój(sg) By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ty; twój/twój(sg)
Ez:21:35 a)po/strefe, mE\ katalu/sE|s e)n tO=| to/pO| tou/tO|, O(=| gege/nnEsai· e)n tE=| gE=| tE=| i)di/a| sou krinO= se
Ez:21:35 apostrefe, mE katalysEs en tO topO tutO, hO gegennEsai· en tE gE tE idia su krinO se
Ez:21:35 V1_PAD2S D VA_AAS2S P RA_DSM N2_DSM RD_DSM RR_DSM VM_XMI2S P RA_DSF N1_DSF RA_DSF A1A_DSF RP_GS VF2_FAI1S RP_AS
Ez:21:35 to turn away from not to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land the own privately you; your/yours(sg) to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn you; your/yours(sg)
Ez:21:35 be-you(sg)-TURN-ing-AWAY-FROM! not you(sg)-should-ABOLISH in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) this (dat) who/whom/which (dat) you(sg)-have-been-FATHER-ed in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) the (dat) own (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-am-JUDGE-ing, I-should-be-JUDGE-ing, I-will-JUDGE, I-should-JUDGE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Ez:21:35 Ez_21:35_1 Ez_21:35_2 Ez_21:35_3 Ez_21:35_4 Ez_21:35_5 Ez_21:35_6 Ez_21:35_7 Ez_21:35_8 Ez_21:35_9 Ez_21:35_10 Ez_21:35_11 Ez_21:35_12 Ez_21:35_13 Ez_21:35_14 Ez_21:35_15 Ez_21:35_16 Ez_21:35_17
Ez:21:35 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:21:36 καὶ ἐκχεῶ ἐπὶ σὲ ὀργήν μου, ἐν πυρὶ ὀργῆς μου ἐμφυσήσω ἐπὶ σὲ καὶ παραδώσω σε εἰς χεῖρας ἀνδρῶν βαρβάρων τεκταινόντων διαφθοράν.
Ez:21:36 And I will pour out my wrath upon thee, I will blow upon thee with the fire of my wrath, and I will deliver thee into the hands of barbarians skilled in working destruction. (Ezekiel 21:31 Brenton)
Ez:21:36 Wyleję na ciebie mój gniew, rozniecę przeciwko tobie ogień mojej zapalczywości i wydam cię w ręce ludzi dzikich, sprawców zniszczenia. (Ez 21:36 BT_4)
Ez:21:36 καὶ ἐκχεῶ ἐπὶ σὲ ὀργήν μου, ἐν πυρὶ ὀργῆς μου ἐμφυσήσω ἐπὶ σὲ καὶ παραδώσω σε εἰς χεῖρας ἀνδρῶν βαρβάρων τεκταινόντων διαφθοράν.
Ez:21:36 καί ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν