Ez:34:1 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:34:1 And the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 34:1 Brenton)
Ez:34:1 Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 34:1 BT_4)
Ez:34:1 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:34:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:34:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:34:1 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:34:1 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:34:1 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:34:1 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:34:1 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:34:1 Ez_34:1_1 Ez_34:1_2 Ez_34:1_3 Ez_34:1_4 Ez_34:1_5 Ez_34:1_6 Ez_34:1_7
Ez:34:1 x x x x x x x
Ez:34:2 Υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον ἐπὶ τοὺς ποιμένας τοῦ Ισραηλ, προφήτευσον καὶ εἰπὸν τοῖς ποιμέσι Τάδε λέγει κύριος κύριος Ὦ ποιμένες Ισραηλ, μὴ βόσκουσιν ποιμένες ἑαυτούς; οὐ τὰ πρόβατα βόσκουσιν οἱ ποιμένες;
Ez:34:2 Son of man, prophesy against the shepherds of Israel, prophesy, and say to the shepherds, Thus saith the Lord God; O shepherds of Israel, do shepherds feed themselves? do not the shepherds feed the sheep? (Ezekiel 34:2 Brenton)
Ez:34:2 «Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela, prorokuj i powiedz im, pasterzom: Tak mówi Pan Bóg: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść owiec? (Ez 34:2 BT_4)
Ez:34:2 Υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον ἐπὶ τοὺς ποιμένας τοῦ Ισραηλ, προφήτευσον καὶ εἰπὸν τοῖς ποιμέσι Τάδε λέγει κύριος κύριος ποιμένες Ισραηλ, μὴ βόσκουσιν ποιμένες ἑαυτούς; οὐ τὰ πρόβατα βόσκουσιν οἱ ποιμένες;
Ez:34:2 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ποιμήν, -ένος, ὁ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ποιμήν, -ένος, ὁ ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ποιμήν, -ένος, ὁ Ἰσραήλ, ὁ μή βόσκω (βοσκ-, βοσκη·σ-, βοσκη·σ-, -, -, βοσκη·θ-) ποιμήν, -ένος, ὁ ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) βόσκω (βοσκ-, βοσκη·σ-, βοσκη·σ-, -, -, βοσκη·θ-) ὁ ἡ τό ποιμήν, -ένος, ὁ
Ez:34:2 Syn Ludzki By prorokować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pastuch Izrael By prorokować I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pastuch Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Pastuch Izrael Nie By paść się Pastuch Samo /nasz /twój /siebie ??? Przed przydechem mocnym Owca (sheepfold) By paść się Pastuch
Ez:34:2 *ui(e\ a)nTrO/pou, profE/teuson e)pi\ tou\s poime/nas tou= *israEl, profE/teuson kai\ ei)po\n toi=s poime/si *ta/de le/gei ku/rios ku/rios *)=O poime/nes *israEl, mE\ bo/skousin poime/nes e(autou/s; ou) ta\ pro/bata bo/skousin oi( poime/nes;
Ez:34:2 yie anTrOpu, profEteuson epi tus poimenas tu israEl, profEteuson kai eipon tois poimesi tade legei kyrios kyrios O poimenes israEl, mE boskusin poimenes heautus; u ta probata boskusin hoi poimenes;
Ez:34:2 N2_VSM N2_GSM VA_AAD2S P RA_APM N3_APM RA_GSM N_GSM VA_AAD2S C VB_AAD2S RA_DPM N3_DPM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM I N3_NPM N_GSM D V1_PAI3P N3_NPM RD_APM D RA_APN N2N_APN V1_PAI3P RA_NPM N3_NPM
Ez:34:2 son human to prophesy upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the shepherd the Israel to prophesy and also, even, namely to say/tell the shepherd such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be shepherd Israel not to graze shepherd self /our-/your-/themselves οὐχ before rough breathing the sheep (sheepfold) to graze the shepherd
Ez:34:2 son (voc) human (gen) do-PROPHESY-you(sg)!, going-to-PROPHESY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) shepherds (acc) the (gen) Israel (indecl) do-PROPHESY-you(sg)!, going-to-PROPHESY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (dat) shepherds (dat) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) O!; omega; I-should-be shepherds (nom|voc) Israel (indecl) not they-are-GRAZE-ing, while GRAZE-ing (dat) shepherds (nom|voc) selves (acc) not the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) they-are-GRAZE-ing, while GRAZE-ing (dat) the (nom) shepherds (nom|voc)
Ez:34:2 Ez_34:2_1 Ez_34:2_2 Ez_34:2_3 Ez_34:2_4 Ez_34:2_5 Ez_34:2_6 Ez_34:2_7 Ez_34:2_8 Ez_34:2_9 Ez_34:2_10 Ez_34:2_11 Ez_34:2_12 Ez_34:2_13 Ez_34:2_14 Ez_34:2_15 Ez_34:2_16 Ez_34:2_17 Ez_34:2_18 Ez_34:2_19 Ez_34:2_20 Ez_34:2_21 Ez_34:2_22 Ez_34:2_23 Ez_34:2_24 Ez_34:2_25 Ez_34:2_26 Ez_34:2_27 Ez_34:2_28 Ez_34:2_29 Ez_34:2_30
Ez:34:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:34:3 ἰδοὺ τὸ γάλα κατέσθετε καὶ τὰ ἔρια περιβάλλεσθε καὶ τὸ παχὺ σφάζετε καὶ τὰ πρόβατά μου οὐ βόσκετε·
Ez:34:3 Behold, ye feed on the milk, and clothe yourselves with the wool, and slay the fat: but ye feed not my sheep. (Ezekiel 34:3 Brenton)
Ez:34:3 Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. (Ez 34:3 BT_4)
Ez:34:3 ἰδοὺ τὸ γάλα κατέσθετε καὶ τὰ ἔρια περιβάλλεσθε καὶ τὸ παχὺ σφάζετε καὶ τὰ πρόβατά μου οὐ βόσκετε·
Ez:34:3 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό γάλα[κτ], -ακτος, τό κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ἔριον, -ου, τό περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-) καί ὁ ἡ τό παχύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) καί ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βόσκω (βοσκ-, βοσκη·σ-, βοσκη·σ-, -, -, βοσκη·θ-)
Ez:34:3 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Mleko By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj I też, nawet, mianowicie Wełna By ozdabiać z [rozrzucaj] I też, nawet, mianowicie Dzielny gruby płyn By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój I też, nawet, mianowicie Owca (sheepfold) Ja ??? Przed przydechem mocnym By paść się
Ez:34:3 i)dou\ to\ ga/la kate/sTete kai\ ta\ e)/ria periba/llesTe kai\ to\ paCHu\ sfa/DZete kai\ ta\ pro/bata/ mou ou) bo/skete·
Ez:34:3 idu to gala katesTete kai ta eria periballesTe kai to paCHy sfaDZete kai ta probata mu u boskete·
Ez:34:3 I RA_ASN N3_ASN V1_PAI2P C RA_APN N2N_APN V1_PMI2P C RA_ASN A3U_ASN V1_PAI2P C RA_APN N2N_APN RP_GS D V1_PAI2P
Ez:34:3 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the milk to devour be eaten away, eat away and also, even, namely the wool to adorn with [throw around] and also, even, namely the stout thick liquid to slay butcher, kill, massacre, slaughter and also, even, namely the sheep (sheepfold) I οὐχ before rough breathing to graze
Ez:34:3 be-you(sg)-SEE-ed! the (nom|acc) milk (nom|acc|voc) you(pl)-are-DEVOUR-ing, be-you(pl)-DEVOUR-ing! and the (nom|acc) wools (nom|acc|voc) you(pl)-are-being-ADORN-ed-WITH, be-you(pl)-being-ADORN-ed-WITH! and the (nom|acc) stout ([Adj] nom|acc|voc, voc) you(pl)-are-SLAY-ing, be-you(pl)-SLAY-ing! and the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) me (gen) not you(pl)-are-GRAZE-ing, be-you(pl)-GRAZE-ing!
Ez:34:3 Ez_34:3_1 Ez_34:3_2 Ez_34:3_3 Ez_34:3_4 Ez_34:3_5 Ez_34:3_6 Ez_34:3_7 Ez_34:3_8 Ez_34:3_9 Ez_34:3_10 Ez_34:3_11 Ez_34:3_12 Ez_34:3_13 Ez_34:3_14 Ez_34:3_15 Ez_34:3_16 Ez_34:3_17 Ez_34:3_18
Ez:34:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:34:4 τὸ ἠσθενηκὸς οὐκ ἐνισχύσατε καὶ τὸ κακῶς ἔχον οὐκ ἐσωματοποιήσατε καὶ τὸ συντετριμμένον οὐ κατεδήσατε καὶ τὸ πλανώμενον οὐκ ἐπεστρέψατε καὶ τὸ ἀπολωλὸς οὐκ ἐζητήσατε καὶ τὸ ἰσχυρὸν κατειργάσασθε μόχθῳ.
Ez:34:4 The weak one ye have not strengthened, and the sick ye have not cherished, and the bruised ye have not bound up, and the stray one ye have not turned back, and the lost ye have not sought; and the strong ye have wearied with labour. (Ezekiel 34:4 Brenton)
Ez:34:4 Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi. (Ez 34:4 BT_4)
Ez:34:4 τὸ ἠσθενηκὸς οὐκ ἐνισχύσατε καὶ τὸ κακῶς ἔχον οὐκ ἐσωματοποιήσατε καὶ τὸ συντετριμμένον οὐ κατεδήσατε καὶ τὸ πλανώμενον οὐκ ἐπεστρέψατε καὶ τὸ ἀπολωλὸς οὐκ ἐζητήσατε καὶ τὸ ἰσχυρὸν κατειργάσασθε μόχθῳ.
Ez:34:4 ὁ ἡ τό ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό κακῶς ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καί ὁ ἡ τό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·δέω (-, κατα+δη·σ-, κατα+δη·σ-, -, κατα+δεδε-, κατα+δε·θ-) καί ὁ ἡ τό πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί ὁ ἡ τό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) καί ὁ ἡ τό ἰσχυρός -ά -όν κατ·εργάζομαι (κατ+εργαζ-, κατ+εργ(α)·[σ]-, κατ+εργα·σ-, -, κατ+ειργασ-, κατ+εργασ·θ-) μόχθος, -ου, ὁ
Ez:34:4 By chorować ??? Przed przydechem mocnym By wzmacniać się I też, nawet, mianowicie Źle By mieć ??? Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) ??? Przed przydechem mocnym By uwiązywać zawiązuj I też, nawet, mianowicie By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] ??? Przed przydechem mocnym By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie ??? Przed przydechem mocnym By szukać I też, nawet, mianowicie Potężny silny, potężny, silny, By dokonywać/dokonuj/w pełni realizuj {rozumiej} ???
Ez:34:4 to\ E)sTenEko\s ou)k e)nisCHu/sate kai\ to\ kakO=s e)/CHon ou)k e)sOmatopoiE/sate kai\ to\ suntetrimme/non ou) katedE/sate kai\ to\ planO/menon ou)k e)pestre/PSate kai\ to\ a)polOlo\s ou)k e)DZEtE/sate kai\ to\ i)sCHuro\n kateirga/sasTe mo/CHTO|.
Ez:34:4 to EsTenEkos uk enisCHysate kai to kakOs eCHon uk esOmatopoiEsate kai to syntetrimmenon u katedEsate kai to planOmenon uk epestrePSate kai to apolOlos uk eDZEtEsate kai to isCHyron kateirgasasTe moCHTO.
Ez:34:4 RA_ASN VX_XAPASN D VA_AAI2P C RA_ASN D V1_PAPASN D VAI_AAI2P C RA_ASN VP_XPPASN D VAI_AAI2P C RA_ASN V3_PMPASN D VAI_AAI2P C RA_ASN VX_XAPASN D VAI_AAI2P C RA_ASN A1A_ASN VAI_AMI2P N2_DSM
Ez:34:4 the to ail οὐχ before rough breathing to strengthen and also, even, namely the wrongly to have οὐχ before rough breathing ć and also, even, namely the to break to crush completely, break (in pieces) οὐχ before rough breathing to tie down bind up and also, even, namely the to wander/cause to stray [see planet] οὐχ before rough breathing to turn around and also, even, namely the to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing οὐχ before rough breathing to seek and also, even, namely the mighty forceful, powerful, strong, to accomplish/achieve/fully realize ???
Ez:34:4 the (nom|acc) having AIL-ed (nom|acc|voc, voc) not you(pl)-STRENGTHEN-ed, do-STRENGTHEN-you(pl)! and the (nom|acc) wrongly while HAVE-ing (nom|acc|voc, voc) not and the (nom|acc) having-been-BREAK-ed (acc, nom|acc|voc) not you(pl)-TIE DOWN-ed and the (nom|acc) while being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY (acc, nom|acc|voc) not you(pl)-TURN-ed-AROUND and the (nom|acc) having LOSE/DESTROY-ed (nom|acc|voc, voc) not you(pl)-SEEK-ed and the (nom|acc) mighty ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl)-were-ACCOMPLISH/ACHIEVE/FULLY REALIZE-ed ??? (dat)
Ez:34:4 Ez_34:4_1 Ez_34:4_2 Ez_34:4_3 Ez_34:4_4 Ez_34:4_5 Ez_34:4_6 Ez_34:4_7 Ez_34:4_8 Ez_34:4_9 Ez_34:4_10 Ez_34:4_11 Ez_34:4_12 Ez_34:4_13 Ez_34:4_14 Ez_34:4_15 Ez_34:4_16 Ez_34:4_17 Ez_34:4_18 Ez_34:4_19 Ez_34:4_20 Ez_34:4_21 Ez_34:4_22 Ez_34:4_23 Ez_34:4_24 Ez_34:4_25 Ez_34:4_26 Ez_34:4_27 Ez_34:4_28 Ez_34:4_29 Ez_34:4_30
Ez:34:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:34:5 καὶ διεσπάρη τὰ πρόβατά μου διὰ τὸ μὴ εἶναι ποιμένας καὶ ἐγενήθη εἰς κατάβρωμα πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ·
Ez:34:5 And my sheep were scattered, because there were no shepherds: and they became meat to all the wild beasts of the field. (Ezekiel 34:5 Brenton)
Ez:34:5 Rozproszyły się owce moje, bo nie miały pasterza i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza. Rozproszyły się, (Ez 34:5 BT_4)
Ez:34:5 καὶ διεσπάρη τὰ πρόβατά μου διὰ τὸ μὴ εἶναι ποιμένας καὶ ἐγενήθη εἰς κατάβρωμα πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ·
Ez:34:5 καί δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διά ὁ ἡ τό μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ποιμήν, -ένος, ὁ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ
Ez:34:5 I też, nawet, mianowicie By rozpraszać się Owca (sheepfold) Ja Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Nie By być Pastuch I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zwierzę Pole
Ez:34:5 kai\ diespa/rE ta\ pro/bata/ mou dia\ to\ mE\ ei)=nai poime/nas kai\ e)genE/TE ei)s kata/brOma pa=si toi=s TEri/ois tou= a)grou=·
Ez:34:5 kai diesparE ta probata mu dia to mE einai poimenas kai egenETE eis katabrOma pasi tois TEriois tu agru·
Ez:34:5 C VDI_API3S RA_APN N2N_APN RP_GS P RA_ASN D V9_PAN N3_APM C VCI_API3S P N3M_ASN A3_DPN RA_DPN N2N_DPN RA_GSM N2_GSM
Ez:34:5 and also, even, namely to scatter the sheep (sheepfold) I because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the not to be shepherd and also, even, namely to become become, happen into (+acc) ć every all, each, every, the whole of the beast the field
Ez:34:5 and he/she/it-was-SCATTER-ed the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) me (gen) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) not to-be shepherds (acc) and he/she/it-was-BECOME-ed into (+acc) all (dat) the (dat) beasts (dat) the (gen) field (gen)
Ez:34:5 Ez_34:5_1 Ez_34:5_2 Ez_34:5_3 Ez_34:5_4 Ez_34:5_5 Ez_34:5_6 Ez_34:5_7 Ez_34:5_8 Ez_34:5_9 Ez_34:5_10 Ez_34:5_11 Ez_34:5_12 Ez_34:5_13 Ez_34:5_14 Ez_34:5_15 Ez_34:5_16 Ez_34:5_17 Ez_34:5_18 Ez_34:5_19
Ez:34:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:34:6 καὶ διεσπάρη μου τὰ πρόβατα ἐν παντὶ ὄρει καὶ ἐπὶ πᾶν βουνὸν ὑψηλὸν καὶ ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆς διεσπάρη, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐκζητῶν οὐδὲ ὁ ἀποστρέφων.
Ez:34:6 And my sheep were scattered on every mountain, and on every high hill: yea, they were scattered on the face of the earth, and there was none to seek them out, nor to bring them back. (Ezekiel 34:6 Brenton)
Ez:34:6 błądzą moje owce po wszystkich górach i po wszelkim wysokim pagórku; i po całej krainie były owce moje rozproszone, a nikt się o nie nie pytał i nikt ich nie szukał. (Ez 34:6 BT_4)
Ez:34:6 καὶ διεσπάρη μου τὰ πρόβατα ἐν παντὶ ὄρει καὶ ἐπὶ πᾶν βουνὸν ὑψηλὸν καὶ ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆς διεσπάρη, καὶ οὐκ ἦν ἐκζητῶν οὐδὲ ἀποστρέφων.
Ez:34:6 καί δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) ὑψηλός -ή -όν καί ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-)
Ez:34:6 I też, nawet, mianowicie By rozpraszać się Ja Owca (sheepfold) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wchodź I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wzgórze Podniesiony I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia By rozpraszać się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By odszukiwać ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By odwracać się od
Ez:34:6 kai\ diespa/rE mou ta\ pro/bata e)n panti\ o)/rei kai\ e)pi\ pa=n bouno\n u(PSElo\n kai\ e)pi\ prosO/pou pa/sEs tE=s gE=s diespa/rE, kai\ ou)k E)=n o( e)kDZEtO=n ou)de\ o( a)postre/fOn.
Ez:34:6 kai diesparE mu ta probata en panti orei kai epi pan bunon hyPSElon kai epi prosOpu pasEs tEs gEs diesparE, kai uk En ho ekDZEtOn ude ho apostrefOn.
Ez:34:6 C VDI_API3S RP_GS RA_NPN N2N_NPN P A3_DSN N3E_DSN C P A3_ASN N2_ASM A1_ASM C P N2N_GSN A1S_GSF RA_GSF N1_GSF VDI_API3S C D V9_IAI3S RA_NSM V2_PAPNSM C RA_NSM V1_PAPNSM
Ez:34:6 and also, even, namely to scatter I the sheep (sheepfold) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of mount and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of hill elevated and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face every all, each, every, the whole of the earth/land to scatter and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to seek out οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the to turn away from
Ez:34:6 and he/she/it-was-SCATTER-ed me (gen) the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) every (dat) mount (dat) and upon/over (+acc,+gen,+dat) every (nom|acc|voc) hill (acc) elevated ([Adj] acc, nom|acc|voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) face (gen) every (gen) the (gen) earth/land (gen) he/she/it-was-SCATTER-ed and not he/she/it-was the (nom) while SEEK-ing-OUT (nom) neither/nor the (nom) while TURN-ing-AWAY-FROM (nom)
Ez:34:6 Ez_34:6_1 Ez_34:6_2 Ez_34:6_3 Ez_34:6_4 Ez_34:6_5 Ez_34:6_6 Ez_34:6_7 Ez_34:6_8 Ez_34:6_9 Ez_34:6_10 Ez_34:6_11 Ez_34:6_12 Ez_34:6_13 Ez_34:6_14 Ez_34:6_15 Ez_34:6_16 Ez_34:6_17 Ez_34:6_18 Ez_34:6_19 Ez_34:6_20 Ez_34:6_21 Ez_34:6_22 Ez_34:6_23 Ez_34:6_24 Ez_34:6_25 Ez_34:6_26 Ez_34:6_27 Ez_34:6_28
Ez:34:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:34:7 διὰ τοῦτο, ποιμένες, ἀκούσατε λόγον κυρίου
Ez:34:7 Therefore, ye shepherds, hear the word of the Lord. (Ezekiel 34:7 Brenton)
Ez:34:7 Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego: (Ez 34:7 BT_4)
Ez:34:7 διὰ τοῦτο, ποιμένες, ἀκούσατε λόγον κυρίου
Ez:34:7 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ποιμήν, -ένος, ὁ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:34:7 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pastuch By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:34:7 dia\ tou=to, poime/nes, a)kou/sate lo/gon kuri/ou
Ez:34:7 dia tuto, poimenes, akusate logon kyriu
Ez:34:7 P RD_ASN N3_NPM VA_AAD2P N2_ASM N2_GSM
Ez:34:7 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] shepherd to hear word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:34:7 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) shepherds (nom|voc) do-HEAR-you(pl)! word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Ez:34:7 Ez_34:7_1 Ez_34:7_2 Ez_34:7_3 Ez_34:7_4 Ez_34:7_5 Ez_34:7_6
Ez:34:7 x x x x x x
Ez:34:8 Ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος κύριος, εἰ μὴν ἀντὶ τοῦ γενέσθαι τὰ πρόβατά μου εἰς προνομὴν καὶ γενέσθαι τὰ πρόβατά μου εἰς κατάβρωμα πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ πεδίου παρὰ τὸ μὴ εἶναι ποιμένας, καὶ οὐκ ἐξεζήτησαν οἱ ποιμένες τὰ πρόβατά μου, καὶ ἐβόσκησαν οἱ ποιμένες ἑαυτούς, τὰ δὲ πρόβατά μου οὐκ ἐβόσκησαν,
Ez:34:8 As I live, saith the Lord God, surely because my sheep became a prey, and my sheep became meat to all the wild beasts of the field, because there were no shepherds, and the shepherds sought not out my sheep, and the shepherds fed themselves, but fed not my sheep. (Ezekiel 34:8 Brenton)
Ez:34:8 Wyrocznia Pana Boga: Przecież owce moje stały się łupem i owce moje służyły za żer wszelkiemu dzikiemu zwierzęciu, bo nie było pasterza, pasterze zaś nie szukali owiec moich, bo pasterze sami siebie paśli, a nie paśli moich owiec, (Ez 34:8 BT_4)
Ez:34:8 Ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος κύριος, εἰ μὴν ἀντὶ τοῦ γενέσθαι τὰ πρόβατά μου εἰς προνομὴν καὶ γενέσθαι τὰ πρόβατά μου εἰς κατάβρωμα πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ πεδίου παρὰ τὸ μὴ εἶναι ποιμένας, καὶ οὐκ ἐξεζήτησαν οἱ ποιμένες τὰ πρόβατά μου, καὶ ἐβόσκησαν οἱ ποιμένες ἑαυτούς, τὰ δὲ πρόβατά μου οὐκ ἐβόσκησαν,
Ez:34:8 ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰ μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ ἀντί ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό παρά ὁ ἡ τό μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ποιμήν, -ένος, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό ποιμήν, -ένος, ὁ ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί βόσκω (βοσκ-, βοσκη·σ-, βοσκη·σ-, -, -, βοσκη·θ-) ὁ ἡ τό ποιμήν, -ένος, ὁ ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό δέ πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βόσκω (βοσκ-, βοσκη·σ-, βοσκη·σ-, -, -, βοσκη·θ-)
Ez:34:8 Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli ???; miesiąc Przeciw (+informacja) By stawać się stawaj się, zdarzaj się Owca (sheepfold) Ja Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Owca (sheepfold) Ja Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zwierzę fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Nie By być Pastuch I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By odszukiwać Pastuch Owca (sheepfold) Ja I też, nawet, mianowicie By paść się Pastuch Samo /nasz /twój /siebie zaś Owca (sheepfold) Ja ??? Przed przydechem mocnym By paść się
Ez:34:8 *DZO= e)gO/, le/gei ku/rios ku/rios, ei) mE\n a)nti\ tou= gene/sTai ta\ pro/bata/ mou ei)s pronomE\n kai\ gene/sTai ta\ pro/bata/ mou ei)s kata/brOma pa=si toi=s TEri/ois tou= pedi/ou para\ to\ mE\ ei)=nai poime/nas, kai\ ou)k e)XeDZE/tEsan oi( poime/nes ta\ pro/bata/ mou, kai\ e)bo/skEsan oi( poime/nes e(autou/s, ta\ de\ pro/bata/ mou ou)k e)bo/skEsan,
Ez:34:8 DZO egO, legei kyrios kyrios, ei mEn anti tu genesTai ta probata mu eis pronomEn kai genesTai ta probata mu eis katabrOma pasi tois TEriois tu pediu para to mE einai poimenas, kai uk eXeDZEtEsan hoi poimenes ta probata mu, kai eboskEsan hoi poimenes heautus, ta de probata mu uk eboskEsan,
Ez:34:8 V3_PAI1S RP_NS V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM C x P RA_GSN VB_AMN RA_NPN N2N_NPN RP_GS P N1_ASF C VB_AMN RA_NPN N2N_NPN RP_GS P N3M_ASN A3_DPN RA_DPN N2N_DPN RA_GSN N2N_GSN P RA_ASN D V9_PAN N3_APM C D VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RA_APN N2N_APN RP_GS C VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RD_APM RA_APN x N2N_APN RP_GS D VAI_AAI3P
Ez:34:8 to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if ???; month against (+gen) the to become become, happen the sheep (sheepfold) I into (+acc) ć and also, even, namely to become become, happen the sheep (sheepfold) I into (+acc) ć every all, each, every, the whole of the beast the ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the not to be shepherd and also, even, namely οὐχ before rough breathing to seek out the shepherd the sheep (sheepfold) I and also, even, namely to graze the shepherd self /our-/your-/themselves the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] sheep (sheepfold) I οὐχ before rough breathing to graze
Ez:34:8 I-am-EXISTS-ing, be-you(sg)-being-EXISTS-ed!, I-should-be-EXISTS-ing I (nom) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) if ???; month (nom|voc) against (+gen) the (gen) to-be-BECOME-ed the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) me (gen) into (+acc) and to-be-BECOME-ed the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) me (gen) into (+acc) all (dat) the (dat) beasts (dat) the (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not to-be shepherds (acc) and not they-SEEK-ed-OUT the (nom) shepherds (nom|voc) the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) me (gen) and they-GRAZE-ed the (nom) shepherds (nom|voc) selves (acc) the (nom|acc) Yet sheep (nom|acc|voc) me (gen) not they-GRAZE-ed
Ez:34:8 Ez_34:8_1 Ez_34:8_2 Ez_34:8_3 Ez_34:8_4 Ez_34:8_5 Ez_34:8_6 Ez_34:8_7 Ez_34:8_8 Ez_34:8_9 Ez_34:8_10 Ez_34:8_11 Ez_34:8_12 Ez_34:8_13 Ez_34:8_14 Ez_34:8_15 Ez_34:8_16 Ez_34:8_17 Ez_34:8_18 Ez_34:8_19 Ez_34:8_20 Ez_34:8_21 Ez_34:8_22 Ez_34:8_23 Ez_34:8_24 Ez_34:8_25 Ez_34:8_26 Ez_34:8_27 Ez_34:8_28 Ez_34:8_29 Ez_34:8_30 Ez_34:8_31 Ez_34:8_32 Ez_34:8_33 Ez_34:8_34 Ez_34:8_35 Ez_34:8_36 Ez_34:8_37 Ez_34:8_38 Ez_34:8_39 Ez_34:8_40 Ez_34:8_41 Ez_34:8_42 Ez_34:8_43 Ez_34:8_44 Ez_34:8_45 Ez_34:8_46 Ez_34:8_47 Ez_34:8_48 Ez_34:8_49 Ez_34:8_50 Ez_34:8_51
Ez:34:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:34:9 ἀντὶ τούτου, ποιμένες,
Ez:34:9 For this cause, O shepherds, (Ezekiel 34:9 Brenton)
Ez:34:9 dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego. (Ez 34:9 BT_4)
Ez:34:9 ἀντὶ τούτου, ποιμένες,
Ez:34:9 ἀντί οὗτος αὕτη τοῦτο ποιμήν, -ένος, ὁ
Ez:34:9 Przeciw (+informacja) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pastuch
Ez:34:9 a)nti\ tou/tou, poime/nes,
Ez:34:9 anti tutu, poimenes,
Ez:34:9 P RD_GSM N3_NPM
Ez:34:9 against (+gen) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] shepherd
Ez:34:9 against (+gen) this (gen) shepherds (nom|voc)
Ez:34:9 Ez_34:9_1 Ez_34:9_2 Ez_34:9_3
Ez:34:9 x x x
Ez:34:10 τάδε λέγει κύριος κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ τοὺς ποιμένας καὶ ἐκζητήσω τὰ πρόβατά μου ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ ἀποστρέψω αὐτοὺς τοῦ μὴ ποιμαίνειν τὰ πρόβατά μου, καὶ οὐ βοσκήσουσιν ἔτι οἱ ποιμένες αὐτά· καὶ ἐξελοῦμαι τὰ πρόβατά μου ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν, καὶ οὐκ ἔσονται αὐτοῖς ἔτι εἰς κατάβρωμα.
Ez:34:10 thus saith the Lord God, Behold, I am against the shepherds; and I will require my sheep at their hands, and will turn them back that they shall not feed my sheep, and the shepherds shall no longer feed them; and I will deliver my sheep out of their mouth, and they shall no longer be meat for them. (Ezekiel 34:10 Brenton)
Ez:34:10 Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw pasterzom. Z ich ręki zażądam moich owiec, położę kres ich pasterzowaniu, a pasterze nie będą paść samych siebie; wyrwę moje owce z ich paszczy, nie będą już one służyć im za żer. (Ez 34:10 BT_4)
Ez:34:10 τάδε λέγει κύριος κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ τοὺς ποιμένας καὶ ἐκζητήσω τὰ πρόβατά μου ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ ἀποστρέψω αὐτοὺς τοῦ μὴ ποιμαίνειν τὰ πρόβατά μου, καὶ οὐ βοσκήσουσιν ἔτι οἱ ποιμένες αὐτά· καὶ ἐξελοῦμαι τὰ πρόβατά μου ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν, καὶ οὐκ ἔσονται αὐτοῖς ἔτι εἰς κατάβρωμα.
Ez:34:10 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό ποιμήν, -ένος, ὁ καί ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μή ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-) ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βόσκω (βοσκ-, βοσκη·σ-, βοσκη·σ-, -, -, βοσκη·θ-) ἔτι ὁ ἡ τό ποιμήν, -ένος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἔτι εἰς[1]
Ez:34:10 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pastuch I też, nawet, mianowicie By odszukiwać Owca (sheepfold) Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka; gorzej On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odwracać się od On/ona/to/to samo Nie By paść Owca (sheepfold) Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By paść się Jeszcze/jeszcze Pastuch On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wyjmować Owca (sheepfold) Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo Jeszcze/jeszcze Do (+przyspieszenie)
Ez:34:10 ta/de le/gei ku/rios ku/rios *)idou\ e)gO\ e)pi\ tou\s poime/nas kai\ e)kDZEtE/sO ta\ pro/bata/ mou e)k tO=n CHeirO=n au)tO=n kai\ a)postre/PSO au)tou\s tou= mE\ poimai/nein ta\ pro/bata/ mou, kai\ ou) boskE/sousin e)/ti oi( poime/nes au)ta/· kai\ e)Xelou=mai ta\ pro/bata/ mou e)k tou= sto/matos au)tO=n, kai\ ou)k e)/sontai au)toi=s e)/ti ei)s kata/brOma.
Ez:34:10 tade legei kyrios kyrios idu egO epi tus poimenas kai ekDZEtEsO ta probata mu ek tOn CHeirOn autOn kai apostrePSO autus tu mE poimainein ta probata mu, kai u boskEsusin eti hoi poimenes auta· kai eXelumai ta probata mu ek tu stomatos autOn, kai uk esontai autois eti eis katabrOma.
Ez:34:10 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM I RP_NS P RA_APM N3_APM C VF_FAI1S RA_APN N2N_APN RP_GS P RA_GPF N3_GPF RD_GPM C VF_FAI1S RD_APM RA_GSN D V1_PAN RA_APN N2N_APN RP_GS C D VF_FAI3P D RA_NPM N3_NPM RD_APN C VF2_FMI1S RA_APN N2N_APN RP_GS P RA_GSN N3M_GSN RD_GPM C D VF_FMI3P RD_DPM D P N3M_ASN
Ez:34:10 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the shepherd and also, even, namely to seek out the sheep (sheepfold) I out of (+gen) ἐξ before vowels the hand; worse he/she/it/same and also, even, namely to turn away from he/she/it/same the not to shepherd the sheep (sheepfold) I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to graze yet/still the shepherd he/she/it/same and also, even, namely to take out the sheep (sheepfold) I out of (+gen) ἐξ before vowels the mouth/maw stoma he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same yet/still into (+acc) ć
Ez:34:10 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) shepherds (acc) and I-will-SEEK-OUT, I-should-SEEK-OUT the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) me (gen) out of (+gen) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) them/same (gen) and I-will-TURN-AWAY-FROM, I-should-TURN-AWAY-FROM them/same (acc) the (gen) not to-be-SHEPHERD-ing the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) me (gen) and not they-will-GRAZE, going-to-GRAZE (fut ptcp) (dat) yet/still the (nom) shepherds (nom|voc) they/them/same (nom|acc) and I-will-be-TAKE OUT-ed the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) me (gen) out of (+gen) the (gen) mouth/maw (gen) them/same (gen) and not they-will-be them/same (dat) yet/still into (+acc)
Ez:34:10 Ez_34:10_1 Ez_34:10_2 Ez_34:10_3 Ez_34:10_4 Ez_34:10_5 Ez_34:10_6 Ez_34:10_7 Ez_34:10_8 Ez_34:10_9 Ez_34:10_10 Ez_34:10_11 Ez_34:10_12 Ez_34:10_13 Ez_34:10_14 Ez_34:10_15 Ez_34:10_16 Ez_34:10_17 Ez_34:10_18 Ez_34:10_19 Ez_34:10_20 Ez_34:10_21 Ez_34:10_22 Ez_34:10_23 Ez_34:10_24 Ez_34:10_25 Ez_34:10_26 Ez_34:10_27 Ez_34:10_28 Ez_34:10_29 Ez_34:10_30 Ez_34:10_31 Ez_34:10_32 Ez_34:10_33 Ez_34:10_34 Ez_34:10_35 Ez_34:10_36 Ez_34:10_37 Ez_34:10_38 Ez_34:10_39 Ez_34:10_40 Ez_34:10_41 Ez_34:10_42 Ez_34:10_43 Ez_34:10_44 Ez_34:10_45 Ez_34:10_46 Ez_34:10_47 Ez_34:10_48 Ez_34:10_49 Ez_34:10_50
Ez:34:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:34:11 διότι τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐκζητήσω τὰ πρόβατά μου καὶ ἐπισκέψομαι αὐτά.
Ez:34:11 For thus saith the Lord God, Behold, I will seek out my sheep, and will visit them. (Ezekiel 34:11 Brenton)
Ez:34:11 Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. (Ez 34:11 BT_4)
Ez:34:11 διότι τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐκζητήσω τὰ πρόβατά μου καὶ ἐπισκέψομαι αὐτά.
Ez:34:11 δι·ότι ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:34:11 Z powodu tego: Tamto Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By odszukiwać Owca (sheepfold) Ja I też, nawet, mianowicie By bywać [zobacz sceptyczny] On/ona/to/to samo
Ez:34:11 dio/ti ta/de le/gei ku/rios *)idou\ e)gO\ e)kDZEtE/sO ta\ pro/bata/ mou kai\ e)piske/PSomai au)ta/.
Ez:34:11 dioti tade legei kyrios idu egO ekDZEtEsO ta probata mu kai episkePSomai auta.
Ez:34:11 C RD_APN V1_PAI3S N2_NSM I RP_NS VF_FAI1S RA_APN N2N_APN RP_GS C VF_FMI1S RD_APN
Ez:34:11 because of this: that such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to seek out the sheep (sheepfold) I and also, even, namely to visit [see skeptical] he/she/it/same
Ez:34:11 because of this: that these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-will-SEEK-OUT, I-should-SEEK-OUT the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) me (gen) and I-will-be-VISIT-ed they/them/same (nom|acc)
Ez:34:11 Ez_34:11_1 Ez_34:11_2 Ez_34:11_3 Ez_34:11_4 Ez_34:11_5 Ez_34:11_6 Ez_34:11_7 Ez_34:11_8 Ez_34:11_9 Ez_34:11_10 Ez_34:11_11 Ez_34:11_12 Ez_34:11_13
Ez:34:11 x x x x x x x x x x x x x
Ez:34:12 ὥσπερ ζητεῖ ὁ ποιμὴν τὸ ποίμνιον αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ, ὅταν ᾖ γνόφος καὶ νεφέλη ἐν μέσῳ προβάτων διακεχωρισμένων, οὕτως ἐκζητήσω τὰ πρόβατά μου καὶ ἀπελάσω αὐτὰ ἀπὸ παντὸς τόπου, οὗ διεσπάρησαν ἐκεῖ ἐν ἡμέρᾳ νεφέλης καὶ γνόφου.
Ez:34:12 As the shepherd seeks his flock, in the day when there is darkness and cloud, in the midst of the sheep that are separated: so will I seek out my sheep, and will bring them back from every place where they were scattered in the day of cloud and darkness. (Ezekiel 34:12 Brenton)
Ez:34:12 Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. (Ez 34:12 BT_4)
Ez:34:12 ὥσπερ ζητεῖ ποιμὴν τὸ ποίμνιον αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ, ὅταν γνόφος καὶ νεφέλη ἐν μέσῳ προβάτων διακεχωρισμένων, οὕτως ἐκζητήσω τὰ πρόβατά μου καὶ ἀπελάσω αὐτὰ ἀπὸ παντὸς τόπου, οὗ διεσπάρησαν ἐκεῖ ἐν ἡμέρᾳ νεφέλης καὶ γνόφου.
Ez:34:12 ὥσ·περ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό ποιμήν, -ένος, ὁ ὁ ἡ τό ποίμνιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ὅταν (ὅτε ἄν) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γνόφος, -ου, ὁ καί νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ἐν μέσος -η -ον πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) δια·χωρίζω (δια+χωριζ-, -, δια+χωρι·σ-, -, δια+κεχωρισ-, δια+χωρισ·θ-) οὕτως/οὕτω ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπ·ελαύνω (απ+ελαυν-, απ+ελα·σ-, απ+ελα·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) ἐκεῖ ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) καί γνόφος, -ου, ὁ
Ez:34:12 Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" By szukać Pastuch Stado On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Ilekroć By być Ciemność (burzy chmury, gruba ciemność, zmierzch, mgła?) I też, nawet, mianowicie Chmura W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Owca (sheepfold) By rozdzielać się thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By odszukiwać Owca (sheepfold) Ja I też, nawet, mianowicie By pracować bez wytchnienia On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miejsce Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By rozpraszać się Tam W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Chmura I też, nawet, mianowicie Ciemność (burzy chmury, gruba ciemność, zmierzch, mgła?)
Ez:34:12 O(/sper DZEtei= o( poimE\n to\ poi/mnion au)tou= e)n E(me/ra|, o(/tan E)=| gno/fos kai\ nefe/lE e)n me/sO| proba/tOn diakeCHOrisme/nOn, ou(/tOs e)kDZEtE/sO ta\ pro/bata/ mou kai\ a)pela/sO au)ta\ a)po\ panto\s to/pou, ou(= diespa/rEsan e)kei= e)n E(me/ra| nefe/lEs kai\ gno/fou.
Ez:34:12 hOsper DZEtei ho poimEn to poimnion autu en hEmera, hotan E gnofos kai nefelE en mesO probatOn diakeCHOrismenOn, hutOs ekDZEtEsO ta probata mu kai apelasO auta apo pantos topu, hu diesparEsan ekei en hEmera nefelEs kai gnofu.
Ez:34:12 D V2_PAI3S RA_NSM N3_NSM RA_ASN N2N_ASN RD_GSM P N1A_DSF D V9_PAS3S N2_NSM C N1_NSF P A1_DSM N2N_GPN VT_XPPGPM D VF_FAI1S RA_APN N2N_APN RP_GS C VF3_FAI1S RD_APN P A3_GSM N2_GSM RR_GSM VDI_API3P D P N1A_DSF N1_GSF C N2_GSM
Ez:34:12 just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" to seek the shepherd the flock he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day whenever to be darkness (storm-clouds, thick darkness, dusk, fog?) and also, even, namely cloud in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle sheep (sheepfold) to separate thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to seek out the sheep (sheepfold) I and also, even, namely to drive away he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to scatter there in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day cloud and also, even, namely darkness (storm-clouds, thick darkness, dusk, fog?)
Ez:34:12 just as he/she/it-is-SEEK-ing, you(sg)-are-being-SEEK-ed (classical), be-you(sg)-SEEK-ing! the (nom) shepherd (nom|voc) the (nom|acc) flock (nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) day (dat) whenever he/she/it-should-be darkness (nom) and cloud (nom|voc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) sheep (gen) having-been-SEPARATE-ed (gen) thusly/like this I-will-SEEK-OUT, I-should-SEEK-OUT the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) me (gen) and I-will-DRIVE-AWAY, I-should-DRIVE-AWAY they/them/same (nom|acc) away from (+gen) every (gen) place (gen) where; who/whom/which (gen) they-were-SCATTER-ed there in/among/by (+dat) day (dat) cloud (gen) and darkness (gen)
Ez:34:12 Ez_34:12_1 Ez_34:12_2 Ez_34:12_3 Ez_34:12_4 Ez_34:12_5 Ez_34:12_6 Ez_34:12_7 Ez_34:12_8 Ez_34:12_9 Ez_34:12_10 Ez_34:12_11 Ez_34:12_12 Ez_34:12_13 Ez_34:12_14 Ez_34:12_15 Ez_34:12_16 Ez_34:12_17 Ez_34:12_18 Ez_34:12_19 Ez_34:12_20 Ez_34:12_21 Ez_34:12_22 Ez_34:12_23 Ez_34:12_24 Ez_34:12_25 Ez_34:12_26 Ez_34:12_27 Ez_34:12_28 Ez_34:12_29 Ez_34:12_30 Ez_34:12_31 Ez_34:12_32 Ez_34:12_33 Ez_34:12_34 Ez_34:12_35 Ez_34:12_36 Ez_34:12_37
Ez:34:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:34:13 καὶ ἐξάξω αὐτοὺς ἐκ τῶν ἐθνῶν καὶ συνάξω αὐτοὺς ἀπὸ τῶν χωρῶν καὶ εἰσάξω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν αὐτῶν καὶ βοσκήσω αὐτοὺς ἐπὶ τὰ ὄρη Ισραηλ καὶ ἐν ταῖς φάραγξιν καὶ ἐν πάσῃ κατοικίᾳ τῆς γῆς·
Ez:34:13 And I will bring them out from the Gentiles, and will gather them from the countries, and will bring them into their own land, and will feed them upon the mountains of Israel, and in the valleys, and in every inhabited place of the land. (Ezekiel 34:13 Brenton)
Ez:34:13 Wyprowadzę je spomiędzy narodów i zgromadzę je z krajów, sprowadzę je z powrotem do ich ziemi i paść je będę na górach izraelskich, w dolinach i we wszystkich zamieszkałych miejscach kraju. (Ez 34:13 BT_4)
Ez:34:13 καὶ ἐξάξω αὐτοὺς ἐκ τῶν ἐθνῶν καὶ συνάξω αὐτοὺς ἀπὸ τῶν χωρῶν καὶ εἰσάξω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν αὐτῶν καὶ βοσκήσω αὐτοὺς ἐπὶ τὰ ὄρη Ισραηλ καὶ ἐν ταῖς φάραγξιν καὶ ἐν πάσῃ κατοικίᾳ τῆς γῆς·
Ez:34:13 καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό χῶρος, -οῦ, ὁ; χώρα, -ας, ἡ; χωρέω (χωρ(ε)-, -, χωρη·σ-, -, -, -) καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό καί βόσκω (βοσκ-, βοσκη·σ-, βοσκη·σ-, -, -, βοσκη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἰσραήλ, ὁ καί ἐν ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) κατ·οικία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ez:34:13 I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Północno-zachodnia też * okolica (cl?Mnie), ziemia, kraj; królestwo okolicy (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat}; by kierować się {by robić dla} do pokoju przyjmuj; trzymaj się, zawieraj; (intrans.) bądź pokój I też, nawet, mianowicie By prowadzić do On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By paść się On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Izrael I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Mieszkanie Ziemi/ziemia
Ez:34:13 kai\ e)Xa/XO au)tou\s e)k tO=n e)TnO=n kai\ suna/XO au)tou\s a)po\ tO=n CHOrO=n kai\ ei)sa/XO au)tou\s ei)s tE\n gE=n au)tO=n kai\ boskE/sO au)tou\s e)pi\ ta\ o)/rE *israEl kai\ e)n tai=s fa/ragXin kai\ e)n pa/sE| katoiki/a| tE=s gE=s·
Ez:34:13 kai eXaXO autus ek tOn eTnOn kai synaXO autus apo tOn CHOrOn kai eisaXO autus eis tEn gEn autOn kai boskEsO autus epi ta orE israEl kai en tais faranXin kai en pasE katoikia tEs gEs·
Ez:34:13 C VF_FAI1S RD_APM P RA_GPN N3E_GPN C VF_FAI1S RD_APM P RA_GPF N1A_GPF C VF_FAI1S RD_APM P RA_ASF N1_ASF RD_GPM C VF_FAI1S RD_APM P RA_APN N3E_APN N_GSM C P RA_DPF N3G_DPF C P A1S_DSF N1A_DSF RA_GSF N1_GSF
Ez:34:13 and also, even, namely to lead out he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the nation [see ethnic] and also, even, namely to gather together he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the northwest also * region (clίme), land, country; region realm (clίme); land, country, territory, tract; to make room for accept; hold, contain; (intrans.) be room and also, even, namely to lead into he/she/it/same into (+acc) the earth/land he/she/it/same and also, even, namely to graze he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount Israel and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ??? and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle dwelling the earth/land
Ez:34:13 and I-will-LEAD-OUT them/same (acc) out of (+gen) the (gen) nations (gen) and I-will-GATHER TOGETHER them/same (acc) away from (+gen) the (gen) northwests (gen); regions (gen); while MAKE-ing-ROOM-FOR (nom) and I-will-LEAD-INTO them/same (acc) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) them/same (gen) and I-will-GRAZE, I-should-GRAZE them/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) Israel (indecl) and in/among/by (+dat) the (dat) ???s (dat) and in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed dwelling (dat) the (gen) earth/land (gen)
Ez:34:13 Ez_34:13_1 Ez_34:13_2 Ez_34:13_3 Ez_34:13_4 Ez_34:13_5 Ez_34:13_6 Ez_34:13_7 Ez_34:13_8 Ez_34:13_9 Ez_34:13_10 Ez_34:13_11 Ez_34:13_12 Ez_34:13_13 Ez_34:13_14 Ez_34:13_15 Ez_34:13_16 Ez_34:13_17 Ez_34:13_18 Ez_34:13_19 Ez_34:13_20 Ez_34:13_21 Ez_34:13_22 Ez_34:13_23 Ez_34:13_24 Ez_34:13_25 Ez_34:13_26 Ez_34:13_27 Ez_34:13_28 Ez_34:13_29 Ez_34:13_30 Ez_34:13_31 Ez_34:13_32 Ez_34:13_33 Ez_34:13_34 Ez_34:13_35 Ez_34:13_36
Ez:34:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:34:14 ἐν νομῇ ἀγαθῇ βοσκήσω αὐτούς, καὶ ἐν τῷ ὄρει τῷ ὑψηλῷ Ισραηλ ἔσονται αἱ μάνδραι αὐτῶν· ἐκεῖ κοιμηθήσονται καὶ ἐκεῖ ἀναπαύσονται ἐν τρυφῇ ἀγαθῇ καὶ ἐν νομῇ πίονι βοσκηθήσονται ἐπὶ τῶν ὀρέων Ισραηλ.
Ez:34:14 I will feed them in a good pasture, on a high mountain of Israel: and their folds shall be there, and they shall lie down, and there shall they rest in perfect prosperity, and they shall feed in a fat pasture on the mountains of Israel. (Ezekiel 34:14 Brenton)
Ez:34:14 Na dobrym pastwisku będę je pasł, na wyżynach Izraela ma być ich pastwisko. Wtedy będą one leżały na dobrym pastwisku, na tłustym pastwisku paść się będą na górach izraelskich. (Ez 34:14 BT_4)
Ez:34:14 ἐν νομῇ ἀγαθῇ βοσκήσω αὐτούς, καὶ ἐν τῷ ὄρει τῷ ὑψηλῷ Ισραηλ ἔσονται αἱ μάνδραι αὐτῶν· ἐκεῖ κοιμηθήσονται καὶ ἐκεῖ ἀναπαύσονται ἐν τρυφῇ ἀγαθῇ καὶ ἐν νομῇ πίονι βοσκηθήσονται ἐπὶ τῶν ὀρέων Ισραηλ.
Ez:34:14 ἐν νομή, -ῆς, ἡ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) βόσκω (βοσκ-, βοσκη·σ-, βοσκη·σ-, -, -, βοσκη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν Ἰσραήλ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) καί ἐκεῖ ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) ἐν τρυφή, -ῆς, ἡ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί ἐν νομή, -ῆς, ἡ πίων -ον [LXX], gen. sg. -ονος βόσκω (βοσκ-, βοσκη·σ-, βοσκη·σ-, -, -, βοσκη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἰσραήλ, ὁ
Ez:34:14 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pastwisko Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By paść się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Podniesiony Izrael By być On/ona/to/to samo Tam By dawać wytchnienie/snowi I też, nawet, mianowicie Tam By odświeżać się powracaj do życia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pobłażanie Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pastwisko Tłusty By paść się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Izrael
Ez:34:14 e)n nomE=| a)gaTE=| boskE/sO au)tou/s, kai\ e)n tO=| o)/rei tO=| u(PSElO=| *israEl e)/sontai ai( ma/ndrai au)tO=n· e)kei= koimETE/sontai kai\ e)kei= a)napau/sontai e)n trufE=| a)gaTE=| kai\ e)n nomE=| pi/oni boskETE/sontai e)pi\ tO=n o)re/On *israEl.
Ez:34:14 en nomE agaTE boskEsO autus, kai en tO orei tO hyPSElO israEl esontai hai mandrai autOn· ekei koimETEsontai kai ekei anapausontai en tryfE agaTE kai en nomE pioni boskETEsontai epi tOn oreOn israEl.
Ez:34:14 P N1_DSF A1_DSF VF_FAI1S RD_APM C P RA_DSN N3E_DSN RA_DSN A1_DSN N_GSM VF_FMI3P RA_NPF N1A_NPF RD_GPM D VC_FPI3P C D VF_FMI3P P N1_DSF A1_DSF C P N1_DSF A3N_DSF VC_FPI3P P RA_GPN N3E_GPN N_GSM
Ez:34:14 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among pasturage good inherently good, i.e. God-wrought. to graze he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount the elevated Israel to be the ć he/she/it/same there to repose/sleep and also, even, namely there to refresh revive in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among indulgence good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among pasturage fat to graze upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount Israel
Ez:34:14 in/among/by (+dat) pasturage (dat) good ([Adj] dat) I-will-GRAZE, I-should-GRAZE them/same (acc) and in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) the (dat) elevated ([Adj] dat) Israel (indecl) they-will-be the (nom) them/same (gen) there they-will-be-REPOSE/SLEEP-ed and there they-will-be-REFRESH-ed in/among/by (+dat) indulgence (dat) good ([Adj] dat) and in/among/by (+dat) pasturage (dat) fat ([Adj] dat) they-will-be-GRAZE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) mounts (gen) Israel (indecl)
Ez:34:14 Ez_34:14_1 Ez_34:14_2 Ez_34:14_3 Ez_34:14_4 Ez_34:14_5 Ez_34:14_6 Ez_34:14_7 Ez_34:14_8 Ez_34:14_9 Ez_34:14_10 Ez_34:14_11 Ez_34:14_12 Ez_34:14_13 Ez_34:14_14 Ez_34:14_15 Ez_34:14_16 Ez_34:14_17 Ez_34:14_18 Ez_34:14_19 Ez_34:14_20 Ez_34:14_21 Ez_34:14_22 Ez_34:14_23 Ez_34:14_24 Ez_34:14_25 Ez_34:14_26 Ez_34:14_27 Ez_34:14_28 Ez_34:14_29 Ez_34:14_30 Ez_34:14_31 Ez_34:14_32 Ez_34:14_33
Ez:34:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:34:15 ἐγὼ βοσκήσω τὰ πρόβατά μου καὶ ἐγὼ ἀναπαύσω αὐτά, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος. τάδε λέγει κύριος κύριος
Ez:34:15 I will feed my sheep, and I will cause them to rest; and they shall know that I am the Lord: thus saith the Lord God. (Ezekiel 34:15 Brenton)
Ez:34:15 Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko - wyrocznia Pana Boga. (Ez 34:15 BT_4)
Ez:34:15 ἐγὼ βοσκήσω τὰ πρόβατά μου καὶ ἐγὼ ἀναπαύσω αὐτά, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος. τάδε λέγει κύριος κύριος
Ez:34:15 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βόσκω (βοσκ-, βοσκη·σ-, βοσκη·σ-, -, -, βοσκη·θ-) ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:34:15 Ja By paść się Owca (sheepfold) Ja I też, nawet, mianowicie Ja By odświeżać się powracaj do życia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:34:15 e)gO\ boskE/sO ta\ pro/bata/ mou kai\ e)gO\ a)napau/sO au)ta/, kai\ gnO/sontai o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios. ta/de le/gei ku/rios ku/rios
Ez:34:15 egO boskEsO ta probata mu kai egO anapausO auta, kai gnOsontai hoti egO eimi kyrios. tade legei kyrios kyrios
Ez:34:15 RP_NS VF_FAI1S RA_APN N2N_APN RP_GS C RP_NS VF_FAI1S RD_APN C VF_FMI3P C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM
Ez:34:15 I to graze the sheep (sheepfold) I and also, even, namely I to refresh revive he/she/it/same and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:34:15 I (nom) I-will-GRAZE, I-should-GRAZE the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) me (gen) and I (nom) I-will-REFRESH, I-should-REFRESH they/them/same (nom|acc) and they-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:34:15 Ez_34:15_1 Ez_34:15_2 Ez_34:15_3 Ez_34:15_4 Ez_34:15_5 Ez_34:15_6 Ez_34:15_7 Ez_34:15_8 Ez_34:15_9 Ez_34:15_10 Ez_34:15_11 Ez_34:15_12 Ez_34:15_13 Ez_34:15_14 Ez_34:15_15 Ez_34:15_16 Ez_34:15_17 Ez_34:15_18 Ez_34:15_19
Ez:34:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:34:16 Τὸ ἀπολωλὸς ζητήσω καὶ τὸ πλανώμενον ἐπιστρέψω καὶ τὸ συντετριμμένον καταδήσω καὶ τὸ ἐκλεῖπον ἐνισχύσω καὶ τὸ ἰσχυρὸν φυλάξω καὶ βοσκήσω αὐτὰ μετὰ κρίματος.
Ez:34:16 I will seek that which is lost, and I will recover the stray one, and will bind up that which was broken, and will strengthen the fainting, and will guard the strong, and will feed them with judgment. (Ezekiel 34:16 Brenton)
Ez:34:16 Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie. (Ez 34:16 BT_4)
Ez:34:16 Τὸ ἀπολωλὸς ζητήσω καὶ τὸ πλανώμενον ἐπιστρέψω καὶ τὸ συντετριμμένον καταδήσω καὶ τὸ ἐκλεῖπον ἐνισχύσω καὶ τὸ ἰσχυρὸν φυλάξω καὶ βοσκήσω αὐτὰ μετὰ κρίματος.
Ez:34:16 ὁ ἡ τό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) καί ὁ ἡ τό πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί ὁ ἡ τό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) κατα·δέω (-, κατα+δη·σ-, κατα+δη·σ-, -, κατα+δεδε-, κατα+δε·θ-) καί ὁ ἡ τό ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ἰσχυρός -ά -όν φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί βόσκω (βοσκ-, βοσκη·σ-, βοσκη·σ-, -, -, βοσκη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά κρίμα[τ], -ατος, τό
Ez:34:16 By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie By szukać I też, nawet, mianowicie By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) By uwiązywać zawiązuj I też, nawet, mianowicie By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) By wzmacniać się I też, nawet, mianowicie Potężny silny, potężny, silny, By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie By paść się On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie
Ez:34:16 *to\ a)polOlo\s DZEtE/sO kai\ to\ planO/menon e)pistre/PSO kai\ to\ suntetrimme/non katadE/sO kai\ to\ e)klei=pon e)nisCHu/sO kai\ to\ i)sCHuro\n fula/XO kai\ boskE/sO au)ta\ meta\ kri/matos.
Ez:34:16 to apolOlos DZEtEsO kai to planOmenon epistrePSO kai to syntetrimmenon katadEsO kai to ekleipon enisCHysO kai to isCHyron fylaXO kai boskEsO auta meta krimatos.
Ez:34:16 RA_ASN VX_XAPASN VF_FAI1S C RA_ASN V3_PMPASN VF_FAI1S C RA_ASN VP_XPPASN VF_FAI1S C RA_ASN V1_PAPASN VF_FAI1S C RA_ASN A1A_ASN VF_FAI1S C VF_FAI1S RD_APN P N3M_GSN
Ez:34:16 the to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing to seek and also, even, namely the to wander/cause to stray [see planet] to turn around and also, even, namely the to break to crush completely, break (in pieces) to tie down bind up and also, even, namely the to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) to strengthen and also, even, namely the mighty forceful, powerful, strong, to guard and also, even, namely to graze he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation
Ez:34:16 the (nom|acc) having LOSE/DESTROY-ed (nom|acc|voc, voc) I-will-SEEK, I-should-SEEK and the (nom|acc) while being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY (acc, nom|acc|voc) I-will-TURN-AROUND, I-should-TURN-AROUND and the (nom|acc) having-been-BREAK-ed (acc, nom|acc|voc) I-will-TIE DOWN, I-should-TIE DOWN and the (nom|acc) while FAIL-ing (nom|acc|voc, voc) I-will-STRENGTHEN, you(sg)-were-STRENGTHEN-ed, I-should-STRENGTHEN and the (nom|acc) mighty ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-will-GUARD, I-should-GUARD and I-will-GRAZE, I-should-GRAZE they/them/same (nom|acc) after (+acc), with (+gen) sentence (gen)
Ez:34:16 Ez_34:16_1 Ez_34:16_2 Ez_34:16_3 Ez_34:16_4 Ez_34:16_5 Ez_34:16_6 Ez_34:16_7 Ez_34:16_8 Ez_34:16_9 Ez_34:16_10 Ez_34:16_11 Ez_34:16_12 Ez_34:16_13 Ez_34:16_14 Ez_34:16_15 Ez_34:16_16 Ez_34:16_17 Ez_34:16_18 Ez_34:16_19 Ez_34:16_20 Ez_34:16_21 Ez_34:16_22 Ez_34:16_23 Ez_34:16_24
Ez:34:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:34:17 καὶ ὑμεῖς, πρόβατα, τάδε λέγει κύριος κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ διακρινῶ ἀνὰ μέσον προβάτου καὶ προβάτου, κριῶν καὶ τράγων·
Ez:34:17 And as for you, ye sheep, thus saith the Lord God, Behold, I will distinguish between sheep and sheep, between rams and he-goats. (Ezekiel 34:17 Brenton)
Ez:34:17 Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły. (Ez 34:17 BT_4)
Ez:34:17 καὶ ὑμεῖς, πρόβατα, τάδε λέγει κύριος κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ διακρινῶ ἀνὰ μέσον προβάτου καὶ προβάτου, κριῶν καὶ τράγων·
Ez:34:17 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δια·κρίνω (δια+κριν-, -, δια+κριν·[σ]-, -, -, δια+κρι·θ-) ἀνά μέσος -η -ον πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί τράγος, -ου, ὁ
Ez:34:17 I też, nawet, mianowicie Ty Owca (sheepfold) Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By różnić się wypatruj, spostrzegaj, odróżniaj, dostrzegaj, rozdzielaj się, decyduj się, by być sądzony W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Owca (sheepfold) I też, nawet, mianowicie Owca (sheepfold) I też, nawet, mianowicie On kozioł
Ez:34:17 kai\ u(mei=s, pro/bata, ta/de le/gei ku/rios ku/rios *)idou\ e)gO\ diakrinO= a)na\ me/son proba/tou kai\ proba/tou, kriO=n kai\ tra/gOn·
Ez:34:17 kai hymeis, probata, tade legei kyrios kyrios idu egO diakrinO ana meson probatu kai probatu, kriOn kai tragOn·
Ez:34:17 C RP_NP N2N_NPN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM I RP_NS VF2_FAI1S P A1_ASM N2N_GSN C N2N_GSN N2_GPM C N2_GPM
Ez:34:17 and also, even, namely you sheep (sheepfold) such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to differentiate descry, discern, distinguish, detect, separate, decide, to be judged up/each/by (+acc) middle sheep (sheepfold) and also, even, namely sheep (sheepfold) ć and also, even, namely he-goat
Ez:34:17 and you(pl) (nom) sheep (nom|acc|voc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-DIFFERENTIATE-ing, I-should-be-DIFFERENTIATE-ing, I-should-DIFFERENTIATE up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) sheep (gen) and sheep (gen) and he-goats (gen)
Ez:34:17 Ez_34:17_1 Ez_34:17_2 Ez_34:17_3 Ez_34:17_4 Ez_34:17_5 Ez_34:17_6 Ez_34:17_7 Ez_34:17_8 Ez_34:17_9 Ez_34:17_10 Ez_34:17_11 Ez_34:17_12 Ez_34:17_13 Ez_34:17_14 Ez_34:17_15 Ez_34:17_16 Ez_34:17_17 Ez_34:17_18
Ez:34:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:34:18 καὶ οὐχ ἱκανὸν ὑμῖν ὅτι τὴν καλὴν νομὴν ἐνέμεσθε, καὶ τὰ κατάλοιπα τῆς νομῆς ὑμῶν κατεπατεῖτε τοῖς ποσὶν ὑμῶν· καὶ τὸ καθεστηκὸς ὕδωρ ἐπίνετε καὶ τὸ λοιπὸν τοῖς ποσὶν ὑμῶν ἐταράσσετε·
Ez:34:18 And is it not enough for you that ye fed on the good pasture, that ye trampled with your feet the remnant of your pasture? and that ye drank the standing water, that ye disturbed the residue with your feet? (Ezekiel 34:18 Brenton)
Ez:34:18 Czyż to wam może mało, że spasacie najlepsze pastwisko, by resztę swego pastwiska zdeptać swoimi stopami, że pijecie czystą wodę, by resztę zmącić stopami? (Ez 34:18 BT_4)
Ez:34:18 καὶ οὐχ ἱκανὸν ὑμῖν ὅτι τὴν καλὴν νομὴν ἐνέμεσθε, καὶ τὰ κατάλοιπα τῆς νομῆς ὑμῶν κατεπατεῖτε τοῖς ποσὶν ὑμῶν· καὶ τὸ καθεστηκὸς ὕδωρ ἐπίνετε καὶ τὸ λοιπὸν τοῖς ποσὶν ὑμῶν ἐταράσσετε·
Ez:34:18 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἱκανός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅτι ὁ ἡ τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) νομή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό νομή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) ὁ ἡ τό πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὁ ἡ τό πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-)
Ez:34:18 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Obszerny Ty Ponieważ/tamto W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Pastwisko I też, nawet, mianowicie Pozostawanie Pastwisko Ty By deptać/stąpanie Pij; stopa Ty I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Woda By pić I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Pij; stopa Ty By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się
Ez:34:18 kai\ ou)CH i(kano\n u(mi=n o(/ti tE\n kalE\n nomE\n e)ne/mesTe, kai\ ta\ kata/loipa tE=s nomE=s u(mO=n katepatei=te toi=s posi\n u(mO=n· kai\ to\ kaTestEko\s u(/dOr e)pi/nete kai\ to\ loipo\n toi=s posi\n u(mO=n e)tara/ssete·
Ez:34:18 kai uCH hikanon hymin hoti tEn kalEn nomEn enemesTe, kai ta kataloipa tEs nomEs hymOn katepateite tois posin hymOn· kai to kaTestEkos hydOr epinete kai to loipon tois posin hymOn etarassete·
Ez:34:18 C D A1_NSN RP_DP C RA_ASF A1_ASF N1_ASF V1I_IMI2P C RA_APN A1B_APN RA_GSF N1_GSF RP_GP V2I_IAI2P RA_DPM N3D_DPM RP_GP C RA_ASN VXI_XAPASN N3_ASN V1I_IAI2P C RA_ASN A1_ASN RA_DPM N3D_DPM RP_GP V1I_IAI2P
Ez:34:18 and also, even, namely οὐχ before rough breathing ample you because/that the right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). pasturage ć and also, even, namely the remaining the pasturage you to trample/tread the drink; foot you and also, even, namely the to enable lay, render widowed water to drink and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest the drink; foot you to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir
Ez:34:18 and not ample ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl) (dat) because/that the (acc) right ([Adj] acc) pasturage (acc) and the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) pasturage (gen) you(pl) (gen) you(pl)-were-TRAMPLE/TREAD-ing the (dat) drink (acc); feet (dat) you(pl) (gen) and the (nom|acc) having ENABLE-ed (nom|acc|voc, voc) water (nom|acc|voc) you(pl)-were-DRINK-ing and the (nom|acc) remaining ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) drink (acc); feet (dat) you(pl) (gen) you(pl)-were-UNSETTLE-ing
Ez:34:18 Ez_34:18_1 Ez_34:18_2 Ez_34:18_3 Ez_34:18_4 Ez_34:18_5 Ez_34:18_6 Ez_34:18_7 Ez_34:18_8 Ez_34:18_9 Ez_34:18_10 Ez_34:18_11 Ez_34:18_12 Ez_34:18_13 Ez_34:18_14 Ez_34:18_15 Ez_34:18_16 Ez_34:18_17 Ez_34:18_18 Ez_34:18_19 Ez_34:18_20 Ez_34:18_21 Ez_34:18_22 Ez_34:18_23 Ez_34:18_24 Ez_34:18_25 Ez_34:18_26 Ez_34:18_27 Ez_34:18_28 Ez_34:18_29 Ez_34:18_30 Ez_34:18_31
Ez:34:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:34:19 καὶ τὰ πρόβατά μου τὰ πατήματα τῶν ποδῶν ὑμῶν ἐνέμοντο καὶ τὸ τεταραγμένον ὕδωρ ὑπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἔπινον.
Ez:34:19 So my sheep fed on that which ye had trampled with your feet; and they drank the water that had been disturbed by your feet. (Ezekiel 34:19 Brenton)
Ez:34:19 A owce moje muszą spasać to, co wy zdeptaliście waszymi stopami, i pić to, coście zmącili waszymi stopami. (Ez 34:19 BT_4)
Ez:34:19 καὶ τὰ πρόβατά μου τὰ πατήματα τῶν ποδῶν ὑμῶν ἐνέμοντο καὶ τὸ τεταραγμένον ὕδωρ ὑπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἔπινον.
Ez:34:19 καί ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό ὑπό ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
Ez:34:19 I też, nawet, mianowicie Owca (sheepfold) Ja Stopa Ty I też, nawet, mianowicie By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Woda Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stopa Ty By pić
Ez:34:19 kai\ ta\ pro/bata/ mou ta\ patE/mata tO=n podO=n u(mO=n e)ne/monto kai\ to\ tetaragme/non u(/dOr u(po\ tO=n podO=n u(mO=n e)/pinon.
Ez:34:19 kai ta probata mu ta patEmata tOn podOn hymOn enemonto kai to tetaragmenon hydOr hypo tOn podOn hymOn epinon.
Ez:34:19 C RA_APN N2N_APN RP_GS RA_APN N3M_APN RA_GPM N3D_GPM RP_GP V1I_IMI3P C RA_ASN VK_XPPASN N3_ASN P RA_GPM N3D_GPM RP_GP V1I_IAI3P
Ez:34:19 and also, even, namely the sheep (sheepfold) I the ć the foot you ć and also, even, namely the to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir water under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the foot you to drink
Ez:34:19 and the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) me (gen) the (nom|acc) the (gen) feet (gen) you(pl) (gen) and the (nom|acc) having-been-UNSETTLE-ed (acc, nom|acc|voc) water (nom|acc|voc) under (+acc), by (+gen) the (gen) feet (gen) you(pl) (gen) I-was-DRINK-ing, they-were-DRINK-ing
Ez:34:19 Ez_34:19_1 Ez_34:19_2 Ez_34:19_3 Ez_34:19_4 Ez_34:19_5 Ez_34:19_6 Ez_34:19_7 Ez_34:19_8 Ez_34:19_9 Ez_34:19_10 Ez_34:19_11 Ez_34:19_12 Ez_34:19_13 Ez_34:19_14 Ez_34:19_15 Ez_34:19_16 Ez_34:19_17 Ez_34:19_18 Ez_34:19_19
Ez:34:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:34:20 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ διακρινῶ ἀνὰ μέσον προβάτου ἰσχυροῦ καὶ ἀνὰ μέσον προβάτου ἀσθενοῦς.
Ez:34:20 Therefore thus saith the Lord God; Behold, I will separate between the strong sheep and the weak sheep. (Ezekiel 34:20 Brenton)
Ez:34:20 Dlatego Pan Bóg tak mówi do nich: Oto Ja sam będę prowadził sąd pomiędzy owcą tłustą a owcą chudą. (Ez 34:20 BT_4)
Ez:34:20 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ διακρινῶ ἀνὰ μέσον προβάτου ἰσχυροῦ καὶ ἀνὰ μέσον προβάτου ἀσθενοῦς.
Ez:34:20 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δια·κρίνω (δια+κριν-, -, δια+κριν·[σ]-, -, -, δια+κρι·θ-) ἀνά μέσος -η -ον πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἰσχυρός -ά -όν καί ἀνά μέσος -η -ον πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἀ·σθενής -ές
Ez:34:20 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By różnić się wypatruj, spostrzegaj, odróżniaj, dostrzegaj, rozdzielaj się, decyduj się, by być sądzony W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Owca (sheepfold) Potężny silny, potężny, silny, I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Owca (sheepfold) Słaby
Ez:34:20 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios ku/rios *)idou\ e)gO\ diakrinO= a)na\ me/son proba/tou i)sCHurou= kai\ a)na\ me/son proba/tou a)sTenou=s.
Ez:34:20 dia tuto tade legei kyrios kyrios idu egO diakrinO ana meson probatu isCHyru kai ana meson probatu asTenus.
Ez:34:20 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM I RP_NS VF2_FAI1S P A1_ASM N2N_GSN A1A_GSN C P A1_ASM N2N_GSN A3H_GSN
Ez:34:20 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to differentiate descry, discern, distinguish, detect, separate, decide, to be judged up/each/by (+acc) middle sheep (sheepfold) mighty forceful, powerful, strong, and also, even, namely up/each/by (+acc) middle sheep (sheepfold) weak
Ez:34:20 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-DIFFERENTIATE-ing, I-should-be-DIFFERENTIATE-ing, I-should-DIFFERENTIATE up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) sheep (gen) mighty ([Adj] gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) sheep (gen) weak ([Adj] gen)
Ez:34:20 Ez_34:20_1 Ez_34:20_2 Ez_34:20_3 Ez_34:20_4 Ez_34:20_5 Ez_34:20_6 Ez_34:20_7 Ez_34:20_8 Ez_34:20_9 Ez_34:20_10 Ez_34:20_11 Ez_34:20_12 Ez_34:20_13 Ez_34:20_14 Ez_34:20_15 Ez_34:20_16 Ez_34:20_17 Ez_34:20_18
Ez:34:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:34:21 ἐπὶ ταῖς πλευραῖς καὶ τοῖς ὤμοις ὑμῶν διωθεῖσθε καὶ τοῖς κέρασιν ὑμῶν ἐκερατίζετε καὶ πᾶν τὸ ἐκλεῖπον ἐξεθλίβετε.
Ez:34:21 Ye did thrust with your sides and shoulders, and pushed with your horns, and ye cruelly treated all the sick. (Ezekiel 34:21 Brenton)
Ez:34:21 Ponieważ wszystkie zwierzęta słabe odpychaliście bokiem i plecami i popychaliście je swoimi rogami, tak że je przepędzaliście, (Ez 34:21 BT_4)
Ez:34:21 ἐπὶ ταῖς πλευραῖς καὶ τοῖς ὤμοις ὑμῶν διωθεῖσθε καὶ τοῖς κέρασιν ὑμῶν ἐκερατίζετε καὶ πᾶν τὸ ἐκλεῖπον ἐξεθλίβετε.
Ez:34:21 ἐπί ὁ ἡ τό πλευρά, -ᾶς, ἡ καί ὁ ἡ τό ὦμος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -)
Ez:34:21 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Żebro I też, nawet, mianowicie Ramię Ty I też, nawet, mianowicie Róg Ty I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany)
Ez:34:21 e)pi\ tai=s pleurai=s kai\ toi=s O)/mois u(mO=n diOTei=sTe kai\ toi=s ke/rasin u(mO=n e)kerati/DZete kai\ pa=n to\ e)klei=pon e)XeTli/bete.
Ez:34:21 epi tais pleurais kai tois Omois hymOn diOTeisTe kai tois kerasin hymOn ekeratiDZete kai pan to ekleipon eXeTlibete.
Ez:34:21 P RA_DPF N1A_DPF C RA_DPM N2_DPM RP_GP V2_PMI2P C RA_DPN N3T_DPN RP_GP V1I_IAI2P C A3_ASN RA_ASN V1_PAPASN V1I_IAI2P
Ez:34:21 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the rib and also, even, namely the shoulder you ć and also, even, namely the horn you ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) ć
Ez:34:21 upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) ribs (dat) and the (dat) shoulders (dat) you(pl) (gen) and the (dat) horns (dat) you(pl) (gen) and every (nom|acc|voc) the (nom|acc) while FAIL-ing (nom|acc|voc, voc)
Ez:34:21 Ez_34:21_1 Ez_34:21_2 Ez_34:21_3 Ez_34:21_4 Ez_34:21_5 Ez_34:21_6 Ez_34:21_7 Ez_34:21_8 Ez_34:21_9 Ez_34:21_10 Ez_34:21_11 Ez_34:21_12 Ez_34:21_13 Ez_34:21_14 Ez_34:21_15 Ez_34:21_16 Ez_34:21_17 Ez_34:21_18
Ez:34:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:34:22 καὶ σώσω τὰ πρόβατά μου, καὶ οὐ μὴ ὦσιν ἔτι εἰς προνομήν, καὶ κρινῶ ἀνὰ μέσον κριοῦ πρὸς κριόν.
Ez:34:22 Therefore I will save my sheep, and they shall not be any more for a prey; and will judge between ram and ram. (Ezekiel 34:22 Brenton)
Ez:34:22 dlatego chcę pomóc moim owcom, by już więcej nie stawały się łupem; osądzę poszczególne owce. (Ez 34:22 BT_4)
Ez:34:22 καὶ σώσω τὰ πρόβατά μου, καὶ οὐ μὴ ὦσιν ἔτι εἰς προνομήν, καὶ κρινῶ ἀνὰ μέσον κριοῦ πρὸς κριόν.
Ez:34:22 καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔτι εἰς[1] καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ἀνά μέσος -η -ον πρός
Ez:34:22 I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Owca (sheepfold) Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By być Jeszcze/jeszcze Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat)
Ez:34:22 kai\ sO/sO ta\ pro/bata/ mou, kai\ ou) mE\ O)=sin e)/ti ei)s pronomE/n, kai\ krinO= a)na\ me/son kriou= pro\s krio/n.
Ez:34:22 kai sOsO ta probata mu, kai u mE Osin eti eis pronomEn, kai krinO ana meson kriu pros krion.
Ez:34:22 C VF_FAI1S RA_APN N2N_APN RP_GS C D D V9_PAS3P D P N1_ASF C VF2_FAI1S P A1_ASM N2_GSM P N2_ASM
Ez:34:22 and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the sheep (sheepfold) I and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to be yet/still into (+acc) ć and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn up/each/by (+acc) middle ć toward (+acc,+gen,+dat) ć
Ez:34:22 and I-will-SAVE, I-should-SAVE the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) me (gen) and not not they-should-be yet/still into (+acc) and I-am-JUDGE-ing, I-should-be-JUDGE-ing, I-will-JUDGE, I-should-JUDGE up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat)
Ez:34:22 Ez_34:22_1 Ez_34:22_2 Ez_34:22_3 Ez_34:22_4 Ez_34:22_5 Ez_34:22_6 Ez_34:22_7 Ez_34:22_8 Ez_34:22_9 Ez_34:22_10 Ez_34:22_11 Ez_34:22_12 Ez_34:22_13 Ez_34:22_14 Ez_34:22_15 Ez_34:22_16 Ez_34:22_17 Ez_34:22_18 Ez_34:22_19
Ez:34:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:34:23 καὶ ἀναστήσω ἐπ’ αὐτοὺς ποιμένα ἕνα καὶ ποιμανεῖ αὐτούς, τὸν δοῦλόν μου Δαυιδ, καὶ ἔσται αὐτῶν ποιμήν·
Ez:34:23 And I will raise up one shepherd over them, and he shall tend them, even my servant David, and he shall be their shepherd; (Ezekiel 34:23 Brenton)
Ez:34:23 I ustanowię nad nimi jednego pasterza, który je będzie pasł, mego sługę, Dawida. On je będzie pasł, on będzie ich pasterzem. (Ez 34:23 BT_4)
Ez:34:23 καὶ ἀναστήσω ἐπ’ αὐτοὺς ποιμένα ἕνα καὶ ποιμανεῖ αὐτούς, τὸν δοῦλόν μου Δαυιδ, καὶ ἔσται αὐτῶν ποιμήν·
Ez:34:23 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ποιμήν, -ένος, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ποιμήν, -ένος, ὁ
Ez:34:23 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Pastuch Jeden I też, nawet, mianowicie By paść On/ona/to/to samo Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ja David I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Pastuch
Ez:34:23 kai\ a)nastE/sO e)p’ au)tou\s poime/na e(/na kai\ poimanei= au)tou/s, to\n dou=lo/n mou *dauid, kai\ e)/stai au)tO=n poimE/n·
Ez:34:23 kai anastEsO ep’ autus poimena hena kai poimanei autus, ton dulon mu dauid, kai estai autOn poimEn·
Ez:34:23 C VF_FAI1S P RD_APM N3_ASM A3_ASM C VF2_FAI3S RD_APM RA_ASM N2_ASM RP_GS N_ASM C VF_FMI3S RD_GPM N3_NSM
Ez:34:23 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same shepherd one and also, even, namely to shepherd he/she/it/same the slave; servile I David and also, even, namely to be he/she/it/same shepherd
Ez:34:23 and I-will-STand-UP, I-should-STand-UP upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) shepherd (acc) one (acc) and he/she/it-will-SHEPHERD, you(sg)-will-be-SHEPHERD-ed (classical) them/same (acc) the (acc) slave (acc); servile ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) David (indecl) and he/she/it-will-be them/same (gen) shepherd (nom|voc)
Ez:34:23 Ez_34:23_1 Ez_34:23_2 Ez_34:23_3 Ez_34:23_4 Ez_34:23_5 Ez_34:23_6 Ez_34:23_7 Ez_34:23_8 Ez_34:23_9 Ez_34:23_10 Ez_34:23_11 Ez_34:23_12 Ez_34:23_13 Ez_34:23_14 Ez_34:23_15 Ez_34:23_16 Ez_34:23_17
Ez:34:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:34:24 καὶ ἐγὼ κύριος ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν, καὶ Δαυιδ ἐν μέσῳ αὐτῶν ἄρχων· ἐγὼ κύριος ἐλάλησα.
Ez:34:24 and I the Lord will be to them a God, and David a prince in the midst of them; I the Lord have spoken it. (Ezekiel 34:24 Brenton)
Ez:34:24 A Ja, Pan, będę ich Bogiem, sługa zaś mój, Dawid, będzie władcą pośród nich. Ja, Pan, to powiedziałem. (Ez 34:24 BT_4)
Ez:34:24 καὶ ἐγὼ κύριος ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν, καὶ Δαυιδ ἐν μέσῳ αὐτῶν ἄρχων· ἐγὼ κύριος ἐλάλησα.
Ez:34:24 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] θεός, -οῦ, ὁ καί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Ez:34:24 I też, nawet, mianowicie Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Bóg  I też, nawet, mianowicie David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo Władca; początek; by zaczynać się Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić
Ez:34:24 kai\ e)gO\ ku/rios e)/somai au)toi=s ei)s Teo/n, kai\ *dauid e)n me/sO| au)tO=n a)/rCHOn· e)gO\ ku/rios e)la/lEsa.
Ez:34:24 kai egO kyrios esomai autois eis Teon, kai dauid en mesO autOn arCHOn· egO kyrios elalEsa.
Ez:34:24 C RP_NS N2_NSM VF_FMI1S RD_DPM P N2_ASM C N_NSM P A1_DSM RD_GPM N3_NSM RP_NS N2_NSM VAI_AAI1S
Ez:34:24 and also, even, namely I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be he/she/it/same into (+acc) god [see theology] and also, even, namely David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same ruler; beginning; to begin I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to speak
Ez:34:24 and I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-will-be them/same (dat) into (+acc) god (acc) and David (indecl) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) them/same (gen) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-SPEAK-ed
Ez:34:24 Ez_34:24_1 Ez_34:24_2 Ez_34:24_3 Ez_34:24_4 Ez_34:24_5 Ez_34:24_6 Ez_34:24_7 Ez_34:24_8 Ez_34:24_9 Ez_34:24_10 Ez_34:24_11 Ez_34:24_12 Ez_34:24_13 Ez_34:24_14 Ez_34:24_15 Ez_34:24_16
Ez:34:24 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:34:25 καὶ διαθήσομαι τῷ Δαυιδ διαθήκην εἰρήνης καὶ ἀφανιῶ θηρία πονηρὰ ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ κατοικήσουσιν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ὑπνώσουσιν ἐν τοῖς δρυμοῖς.
Ez:34:25 And I will make with David a covenant of peace and I will utterly destroy evil beasts from off the land; and they shall dwell in the wilderness, and sleep in the forests. (Ezekiel 34:25 Brenton)
Ez:34:25 Zawrę z nimi przymierze pokoju, a dzikie zwierzęta wytępię z kraju, tak iż będę mogły owce bezpiecznie mieszkać na stepie i spać w lasach. (Ez 34:25 BT_4)
Ez:34:25 καὶ διαθήσομαι τῷ Δαυιδ διαθήκην εἰρήνης καὶ ἀφανιῶ θηρία πονηρὰ ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ κατοικήσουσιν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ὑπνώσουσιν ἐν τοῖς δρυμοῖς.
Ez:34:25 καί δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ δια·θήκη, -ης, ἡ εἰρήνη, -ης, ἡ καί ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) θηρίον, -ου, τό πονηρός -ά -όν ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον καί ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό
Ez:34:25 I też, nawet, mianowicie By robić konwencję David Konwencja Pokój I też, nawet, mianowicie By znikać Zwierzę Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie I też, nawet, mianowicie By spać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Ez:34:25 kai\ diaTE/somai tO=| *dauid diaTE/kEn ei)rE/nEs kai\ a)faniO= TEri/a ponEra\ a)po\ tE=s gE=s, kai\ katoikE/sousin e)n tE=| e)rE/mO| kai\ u(pnO/sousin e)n toi=s drumoi=s.
Ez:34:25 kai diaTEsomai tO dauid diaTEkEn eirEnEs kai afaniO TEria ponEra apo tEs gEs, kai katoikEsusin en tE erEmO kai hypnOsusin en tois drymois.
Ez:34:25 C VF_FMI1S RA_DSM N_DSM N1_ASF N1_GSF C VF2_FAI1S N2N_APN A1A_APN P RA_GSF N1_GSF C VF_FAI3P P RA_DSF N2_DSF C VF_FAI3P P RA_DPM N2_DPM
Ez:34:25 and also, even, namely to make covenant the David covenant peace and also, even, namely to disappear beast wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness and also, even, namely to sleep in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć
Ez:34:25 and I-will-be-MAKE COVENANT-ed the (dat) David (indecl) covenant (acc) peace (gen) and I-will-DISAPPEAR beasts (nom|acc|voc) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) and they-will-RESIDE/SETTLE-DOWN, going-to-RESIDE/SETTLE (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) and they-will-SLEEP, going-to-SLEEP (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) the (dat)
Ez:34:25 Ez_34:25_1 Ez_34:25_2 Ez_34:25_3 Ez_34:25_4 Ez_34:25_5 Ez_34:25_6 Ez_34:25_7 Ez_34:25_8 Ez_34:25_9 Ez_34:25_10 Ez_34:25_11 Ez_34:25_12 Ez_34:25_13 Ez_34:25_14 Ez_34:25_15 Ez_34:25_16 Ez_34:25_17 Ez_34:25_18 Ez_34:25_19 Ez_34:25_20 Ez_34:25_21 Ez_34:25_22 Ez_34:25_23
Ez:34:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:34:26 καὶ δώσω αὐτοὺς περικύκλῳ τοῦ ὄρους μου· καὶ δώσω τὸν ὑετὸν ὑμῖν, ὑετὸν εὐλογίας.
Ez:34:26 And I will settle them round about my mountain; and I will give you the rain, the rain of blessing. (Ezekiel 34:26 Brenton)
Ez:34:26 Błogosławić im będę oraz ziemiom wokół mego wzgórza, będę zsyłał deszcz w dogodnym czasie, będzie to deszcz niosący błogosławieństwo. (Ez 34:26 BT_4)
Ez:34:26 καὶ δώσω αὐτοὺς περικύκλῳ τοῦ ὄρους μου· καὶ δώσω τὸν ὑετὸν ὑμῖν, ὑετὸν εὐλογίας.
Ez:34:26 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ὑετός, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὑετός, -ου, ὁ εὐ·λογία, -ας, ἡ
Ez:34:26 I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Wchodź Ja I też, nawet, mianowicie By dawać Deszcz Ty Deszcz ???
Ez:34:26 kai\ dO/sO au)tou\s periku/klO| tou= o)/rous mou· kai\ dO/sO to\n u(eto\n u(mi=n, u(eto\n eu)logi/as.
Ez:34:26 kai dOsO autus perikyklO tu orus mu· kai dOsO ton hyeton hymin, hyeton eulogias.
Ez:34:26 C VF_FAI1S RD_APM D RA_GSN N3E_GSN RP_GS C VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM RP_DP N2_ASM N1A_GSF
Ez:34:26 and also, even, namely to give he/she/it/same ć the mount I and also, even, namely to give the rain you rain ???
Ez:34:26 and I-will-GIVE, I-should-GIVE them/same (acc) the (gen) mount (gen) me (gen) and I-will-GIVE, I-should-GIVE the (acc) rain (acc) you(pl) (dat) rain (acc) ??? (gen), ???s (acc)
Ez:34:26 Ez_34:26_1 Ez_34:26_2 Ez_34:26_3 Ez_34:26_4 Ez_34:26_5 Ez_34:26_6 Ez_34:26_7 Ez_34:26_8 Ez_34:26_9 Ez_34:26_10 Ez_34:26_11 Ez_34:26_12 Ez_34:26_13 Ez_34:26_14
Ez:34:26 x x x x x x x x x x x x x x
Ez:34:27 καὶ τὰ ξύλα τὰ ἐν τῷ πεδίῳ δώσει τὸν καρπὸν αὐτῶν, καὶ ἡ γῆ δώσει τὴν ἰσχὺν αὐτῆς, καὶ κατοικήσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν ἐν ἐλπίδι εἰρήνης, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ἐν τῷ συντρῖψαί με τὸν ζυγὸν αὐτῶν· καὶ ἐξελοῦμαι αὐτοὺς ἐκ χειρὸς τῶν καταδουλωσαμένων αὐτούς.
Ez:34:27 And the trees that are in the field shall yield their fruit, and the earth shall yield her strength, and they shall dwell in the confidence of peace on their land, and they shall know that I am the Lord, when I have broken their yoke; and I will deliver them out of the hand of those that enslaved them. (Ezekiel 34:27 Brenton)
Ez:34:27 Drzewo polne wyda swój owoc, a ziemia wyda swój plon. Będą oni żyli bezpiecznie w swym kraju i poznają, że Ja jestem Pan, gdy skruszę kłody ich jarzma i wyrwę ich z ręki tych, którzy ich ujarzmiają. (Ez 34:27 BT_4)
Ez:34:27 καὶ τὰ ξύλα τὰ ἐν τῷ πεδίῳ δώσει τὸν καρπὸν αὐτῶν, καὶ γῆ δώσει τὴν ἰσχὺν αὐτῆς, καὶ κατοικήσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν ἐν ἐλπίδι εἰρήνης, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ἐν τῷ συντρῖψαί με τὸν ζυγὸν αὐτῶν· καὶ ἐξελοῦμαι αὐτοὺς ἐκ χειρὸς τῶν καταδουλωσαμένων αὐτούς.
Ez:34:27 καί ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ εἰρήνη, -ης, ἡ καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ζυγός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό κατα·δουλόω (κατα+δουλ(ο)-, κατα+δουλω·σ-, κατα+δουλω·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:34:27 I też, nawet, mianowicie Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By dawać Owoc; Nadgarstek On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia By dawać Siła On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miej nadzieję/oczekiwanie Pokój I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Ja Jarzma/skala On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wyjmować On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Do ??? On/ona/to/to samo
Ez:34:27 kai\ ta\ Xu/la ta\ e)n tO=| pedi/O| dO/sei to\n karpo\n au)tO=n, kai\ E( gE= dO/sei tE\n i)sCHu\n au)tE=s, kai\ katoikE/sousin e)pi\ tE=s gE=s au)tO=n e)n e)lpi/di ei)rE/nEs, kai\ gnO/sontai o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios e)n tO=| suntri=PSai/ me to\n DZugo\n au)tO=n· kai\ e)Xelou=mai au)tou\s e)k CHeiro\s tO=n katadoulOsame/nOn au)tou/s.
Ez:34:27 kai ta Xyla ta en tO pediO dOsei ton karpon autOn, kai hE gE dOsei tEn isCHyn autEs, kai katoikEsusin epi tEs gEs autOn en elpidi eirEnEs, kai gnOsontai hoti egO eimi kyrios en tO syntriPSai me ton DZygon autOn· kai eXelumai autus ek CHeiros tOn katadulOsamenOn autus.
Ez:34:27 C RA_NPN N2N_NPN RA_NPN P RA_DSN N2N_DSN VF_FAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GPM C RA_NSF N1_NSF VF_FAI3S RA_ASF N3_ASF RD_GSF C VF_FAI3P P RA_GSF N1_GSF RD_GPM P N3D_DSF N1_GSF C VF_FMI3P C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM P RA_DSN VA_AAN RP_AS RA_ASM N2_ASM RD_GPM C VF2_FMI1S RD_APM P N3_GSF RA_GPM VA_AMPGPM RD_APM
Ez:34:27 and also, even, namely the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć to give the fruit; Carpus he/she/it/same and also, even, namely the earth/land to give the strength he/she/it/same and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hope/expectation peace and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to break to crush completely, break (in pieces) I the yoke/scale he/she/it/same and also, even, namely to take out he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels hand the to ??? he/she/it/same
Ez:34:27 and the (nom|acc) trees/wooden things (nom|acc|voc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) the (acc) fruit (acc); Carpus (acc) them/same (gen) and the (nom) earth/land (nom|voc) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) the (acc) strength (acc) her/it/same (gen) and they-will-RESIDE/SETTLE-DOWN, going-to-RESIDE/SETTLE (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) them/same (gen) in/among/by (+dat) hope/expectation (dat) peace (gen) and they-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) to-BREAK, be-you(sg)-BREAK-ed!, he/she/it-happens-to-BREAK (opt) me (acc) the (acc) yoke/scale (acc) them/same (gen) and I-will-be-TAKE OUT-ed them/same (acc) out of (+gen) hand (gen) the (gen) upon being-???-ed (gen) them/same (acc)
Ez:34:27 Ez_34:27_1 Ez_34:27_2 Ez_34:27_3 Ez_34:27_4 Ez_34:27_5 Ez_34:27_6 Ez_34:27_7 Ez_34:27_8 Ez_34:27_9 Ez_34:27_10 Ez_34:27_11 Ez_34:27_12 Ez_34:27_13 Ez_34:27_14 Ez_34:27_15 Ez_34:27_16 Ez_34:27_17 Ez_34:27_18 Ez_34:27_19 Ez_34:27_20 Ez_34:27_21 Ez_34:27_22 Ez_34:27_23 Ez_34:27_24 Ez_34:27_25 Ez_34:27_26 Ez_34:27_27 Ez_34:27_28 Ez_34:27_29 Ez_34:27_30 Ez_34:27_31 Ez_34:27_32 Ez_34:27_33 Ez_34:27_34 Ez_34:27_35 Ez_34:27_36 Ez_34:27_37 Ez_34:27_38 Ez_34:27_39 Ez_34:27_40 Ez_34:27_41 Ez_34:27_42 Ez_34:27_43 Ez_34:27_44 Ez_34:27_45 Ez_34:27_46 Ez_34:27_47 Ez_34:27_48
Ez:34:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:34:28 καὶ οὐκ ἔσονται ἔτι ἐν προνομῇ τοῖς ἔθνεσιν, καὶ τὰ θηρία τῆς γῆς οὐκέτι μὴ φάγωσιν αὐτούς· καὶ κατοικήσουσιν ἐν ἐλπίδι, καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐκφοβῶν αὐτούς.
Ez:34:28 And they shall no more be a spoil to the nations, and the wild beasts of the land shall no more at all devour them; and they shall dwell safely, and there shall be none to make them afraid. (Ezekiel 34:28 Brenton)
Ez:34:28 Nie będą już odtąd łupem narodów ani nie będą pożerać ich zwierzęta kraju, ale bezpiecznie będą oni żyli, przy czym nikt ich straszyć nie będzie. (Ez 34:28 BT_4)
Ez:34:28 καὶ οὐκ ἔσονται ἔτι ἐν προνομῇ τοῖς ἔθνεσιν, καὶ τὰ θηρία τῆς γῆς οὐκέτι μὴ φάγωσιν αὐτούς· καὶ κατοικήσουσιν ἐν ἐλπίδι, καὶ οὐκ ἔσται ἐκφοβῶν αὐτούς.
Ez:34:28 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔτι ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὐκέτι (οὐκ ἔτι) μή ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἔκ·φοβος -ον; ἐκ·φοβέω (εκ+φοβ(ε)-, -, εκ+φοβη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:34:28 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Jeszcze/jeszcze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Zwierzę Ziemi/ziemia Już nie Nie By jeść On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miej nadzieję/oczekiwanie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Przerażany (przewyższająca obawa); by przerażać On/ona/to/to samo
Ez:34:28 kai\ ou)k e)/sontai e)/ti e)n pronomE=| toi=s e)/Tnesin, kai\ ta\ TEri/a tE=s gE=s ou)ke/ti mE\ fa/gOsin au)tou/s· kai\ katoikE/sousin e)n e)lpi/di, kai\ ou)k e)/stai o( e)kfobO=n au)tou/s.
Ez:34:28 kai uk esontai eti en pronomE tois eTnesin, kai ta TEria tEs gEs uketi mE fagOsin autus· kai katoikEsusin en elpidi, kai uk estai ho ekfobOn autus.
Ez:34:28 C D VF_FMI3P D P N1_DSF RA_DPN N3E_DPN C RA_NPN N2N_NPN RA_GSF N1_GSF D D VB_AAS3P RD_APM C VF_FAI3P P N3D_DSF C D VF_FMI3S RA_NSM V2_PAPNSM RD_APM
Ez:34:28 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be yet/still in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the nation [see ethnic] and also, even, namely the beast the earth/land no longer not to eat he/she/it/same and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hope/expectation and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the terrified (exceeding fear); to terrify he/she/it/same
Ez:34:28 and not they-will-be yet/still in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) and the (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) no longer not they-should-EAT them/same (acc) and they-will-RESIDE/SETTLE-DOWN, going-to-RESIDE/SETTLE (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) hope/expectation (dat) and not he/she/it-will-be the (nom) terrified ([Adj] gen); while TERRIFY-ing (nom) them/same (acc)
Ez:34:28 Ez_34:28_1 Ez_34:28_2 Ez_34:28_3 Ez_34:28_4 Ez_34:28_5 Ez_34:28_6 Ez_34:28_7 Ez_34:28_8 Ez_34:28_9 Ez_34:28_10 Ez_34:28_11 Ez_34:28_12 Ez_34:28_13 Ez_34:28_14 Ez_34:28_15 Ez_34:28_16 Ez_34:28_17 Ez_34:28_18 Ez_34:28_19 Ez_34:28_20 Ez_34:28_21 Ez_34:28_22 Ez_34:28_23 Ez_34:28_24 Ez_34:28_25 Ez_34:28_26 Ez_34:28_27
Ez:34:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:34:29 καὶ ἀναστήσω αὐτοῖς φυτὸν εἰρήνης, καὶ οὐκέτι ἔσονται ἀπολλύμενοι λιμῷ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ οὐ μὴ ἐνέγκωσιν ἔτι ὀνειδισμὸν ἐθνῶν.
Ez:34:29 And I will raise up for them a plant of peace, and they shall no more perish with hunger upon the land, and they shall no more bear the reproach of the nations. (Ezekiel 34:29 Brenton)
Ez:34:29 Sprawię, że nastanie dla nich urodzaj o wielkim rozgłosie, by już nie dręczył ich głód w kraju i by nie musieli znosić szyderstwa narodów. (Ez 34:29 BT_4)
Ez:34:29 καὶ ἀναστήσω αὐτοῖς φυτὸν εἰρήνης, καὶ οὐκέτι ἔσονται ἀπολλύμενοι λιμῷ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ οὐ μὴ ἐνέγκωσιν ἔτι ὀνειδισμὸν ἐθνῶν.
Ez:34:29 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰρήνη, -ης, ἡ καί οὐκέτι (οὐκ ἔτι) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ἔτι ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Ez:34:29 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych On/ona/to/to samo Pokój I też, nawet, mianowicie Już nie By być By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Głodu głód Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Jeszcze/jeszcze Obrażaj Naród [zobacz etniczny]
Ez:34:29 kai\ a)nastE/sO au)toi=s futo\n ei)rE/nEs, kai\ ou)ke/ti e)/sontai a)pollu/menoi limO=| e)pi\ tE=s gE=s kai\ ou) mE\ e)ne/gkOsin e)/ti o)neidismo\n e)TnO=n.
Ez:34:29 kai anastEsO autois fyton eirEnEs, kai uketi esontai apollymenoi limO epi tEs gEs kai u mE enenkOsin eti oneidismon eTnOn.
Ez:34:29 C VF_FAI1S RD_DPM N2N_ASN N1_GSF C D VF_FMI3P V5_PMPNPM N2_DSM P RA_GSF N1_GSF C D D VA_AAS3P D N2_ASM N3E_GPN
Ez:34:29 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect he/she/it/same ć peace and also, even, namely no longer to be to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing famine hunger upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth yet/still insult nation [see ethnic]
Ez:34:29 and I-will-STand-UP, I-should-STand-UP them/same (dat) peace (gen) and no longer they-will-be while being-LOSE/DESTROY-ed (nom|voc) famine (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) and not not they-should-BRING yet/still insult (acc) nations (gen)
Ez:34:29 Ez_34:29_1 Ez_34:29_2 Ez_34:29_3 Ez_34:29_4 Ez_34:29_5 Ez_34:29_6 Ez_34:29_7 Ez_34:29_8 Ez_34:29_9 Ez_34:29_10 Ez_34:29_11 Ez_34:29_12 Ez_34:29_13 Ez_34:29_14 Ez_34:29_15 Ez_34:29_16 Ez_34:29_17 Ez_34:29_18 Ez_34:29_19 Ez_34:29_20
Ez:34:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:34:30 καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαός μου οἶκος Ισραηλ, λέγει κύριος.
Ez:34:30 And they shall know that I am the Lord their God, and they my people. O house of Israel, saith the Lord God, (Ezekiel 34:30 Brenton)
Ez:34:30 Wtedy poznają, że Ja, Pan, ich Bóg, jestem z nimi, oraz że oni, dom Izraela, są ludem moim - wyrocznia Pana Boga. (Ez 34:30 BT_4)
Ez:34:30 καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος θεὸς αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαός μου οἶκος Ισραηλ, λέγει κύριος.
Ez:34:30 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:34:30 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Ludzie Ja Dom Izrael By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:34:30 kai\ gnO/sontai o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios o( Teo\s au)tO=n, kai\ au)toi\ lao/s mou oi)=kos *israEl, le/gei ku/rios.
Ez:34:30 kai gnOsontai hoti egO eimi kyrios ho Teos autOn, kai autoi laos mu oikos israEl, legei kyrios.
Ez:34:30 C VF_FMI3P C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GPM C RD_NPM N2_NSM RP_GS N2_NSM N_GSM V1_PAI3S N2_NSM
Ez:34:30 and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same people I house Israel to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:34:30 and they-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) them/same (gen) and they/same (nom) people (nom) me (gen) house (nom) Israel (indecl) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:34:30 Ez_34:30_1 Ez_34:30_2 Ez_34:30_3 Ez_34:30_4 Ez_34:30_5 Ez_34:30_6 Ez_34:30_7 Ez_34:30_8 Ez_34:30_9 Ez_34:30_10 Ez_34:30_11 Ez_34:30_12 Ez_34:30_13 Ez_34:30_14 Ez_34:30_15 Ez_34:30_16 Ez_34:30_17
Ez:34:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:34:31 πρόβατά μου καὶ πρόβατα ποιμνίου μού ἐστε, καὶ ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν, λέγει κύριος κύριος.
Ez:34:31 ye are my sheep, even the sheep of my flock, and I am the Lord your God, saith the Lord God. (Ezekiel 34:31 Brenton)
Ez:34:31 A wy, owce moje, jesteście owcami mego pastwiska, Ja zaś Bogiem waszym» - wyrocznia Pana Boga. (Ez 34:31 BT_4)
Ez:34:31 πρόβατά μου καὶ πρόβατα ποιμνίου μού ἐστε, καὶ ἐγὼ κύριος θεὸς ὑμῶν, λέγει κύριος κύριος.
Ez:34:31 πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ποίμνιον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:34:31 Owca (sheepfold) Ja I też, nawet, mianowicie Owca (sheepfold) Stado Ja By być I też, nawet, mianowicie Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:34:31 pro/bata/ mou kai\ pro/bata poimni/ou mou/ e)ste, kai\ e)gO\ ku/rios o( Teo\s u(mO=n, le/gei ku/rios ku/rios.
Ez:34:31 probata mu kai probata poimniu mu este, kai egO kyrios ho Teos hymOn, legei kyrios kyrios.
Ez:34:31 N2N_NPN RP_GS C N2N_NPN N2N_GSN RP_GS V9_PAI2P C RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM
Ez:34:31 sheep (sheepfold) I and also, even, namely sheep (sheepfold) flock I to be and also, even, namely I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:34:31 sheep (nom|acc|voc) me (gen) and sheep (nom|acc|voc) flock (gen) me (gen) you(pl)-are, be-you(pl)! and I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:34:31 Ez_34:31_1 Ez_34:31_2 Ez_34:31_3 Ez_34:31_4 Ez_34:31_5 Ez_34:31_6 Ez_34:31_7 Ez_34:31_8 Ez_34:31_9 Ez_34:31_10 Ez_34:31_11 Ez_34:31_12 Ez_34:31_13 Ez_34:31_14 Ez_34:31_15 Ez_34:31_16
Ez:34:31 x x x x x x x x x x x x x x x x