Ez:35:1 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:35:1 And the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 35:1 Brenton)
Ez:35:1 Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 35:1 BT_4)
Ez:35:1 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:35:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:35:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:35:1 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:35:1 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:35:1 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:35:1 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:35:1 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:35:1 Ez_35:1_1 Ez_35:1_2 Ez_35:1_3 Ez_35:1_4 Ez_35:1_5 Ez_35:1_6 Ez_35:1_7
Ez:35:1 x x x x x x x
Ez:35:2 Υἱὲ ἀνθρώπου, ἐπίστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἐπ’ ὄρος Σηιρ καὶ προφήτευσον ἐπ’ αὐτὸ
Ez:35:2 Son of man, set thy face against mount Seir, and prophesy against it, (Ezekiel 35:2 Brenton)
Ez:35:2 «Synu człowieczy, zwróć się ku górze Seir i prorokuj przeciwko niej, (Ez 35:2 BT_4)
Ez:35:2 Υἱὲ ἀνθρώπου, ἐπίστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἐπ’ ὄρος Σηιρ καὶ προφήτευσον ἐπ’ αὐτὸ
Ez:35:2 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:35:2 Syn Ludzki By odwracać się dookoła Twarz Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź I też, nawet, mianowicie By prorokować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ez:35:2 *ui(e\ a)nTrO/pou, e)pi/strePSon to\ pro/sOpo/n sou e)p’ o)/ros *sEir kai\ profE/teuson e)p’ au)to\
Ez:35:2 yie anTrOpu, epistrePSon to prosOpon su ep’ oros sEir kai profEteuson ep’ auto
Ez:35:2 N2_VSM N2_GSM VA_AAD2S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P N3E_ASN N_GS C VA_AAD2S P RD_ASN
Ez:35:2 son human to turn around the face you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing mount ć and also, even, namely to prophesy upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Ez:35:2 son (voc) human (gen) do-TURN-you(sg)-AROUND!, going-to-TURN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) mount (nom|acc|voc) and do-PROPHESY-you(sg)!, going-to-PROPHESY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) it/same (nom|acc)
Ez:35:2 Ez_35:2_1 Ez_35:2_2 Ez_35:2_3 Ez_35:2_4 Ez_35:2_5 Ez_35:2_6 Ez_35:2_7 Ez_35:2_8 Ez_35:2_9 Ez_35:2_10 Ez_35:2_11 Ez_35:2_12 Ez_35:2_13
Ez:35:2 x x x x x x x x x x x x x
Ez:35:3 καὶ εἰπόν Τάδε λέγει κύριος κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σέ, ὄρος Σηιρ, καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ σὲ καὶ δώσω σε ἔρημον, καὶ ἐρημωθήσῃ,
Ez:35:3 and say to it, Thus saith the Lord God; Behold, I am against thee, O mount Seir, and I will stretch out my hand against thee, and will make thee a waste, and thou shalt be made desolate. (Ezekiel 35:3 Brenton)
Ez:35:3 i mów do niej: Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciwko tobie, góro Seir, wyciągam rękę przeciwko tobie i zamienię cię w pustynię i w pustkowie, (Ez 35:3 BT_4)
Ez:35:3 καὶ εἰπόν Τάδε λέγει κύριος κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σέ, ὄρος Σηιρ, καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ σὲ καὶ δώσω σε ἔρημον, καὶ ἐρημωθήσῃ,
Ez:35:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔρημος -ον καί ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)
Ez:35:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Wchodź I też, nawet, mianowicie By rozszerzać się Ręka Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By dawać Ty; twój/twój(sg) Odludzie I też, nawet, mianowicie By leżeć odłogiem
Ez:35:3 kai\ ei)po/n *ta/de le/gei ku/rios ku/rios *)idou\ e)gO\ e)pi\ se/, o)/ros *sEir, kai\ e)ktenO= tE\n CHei=ra/ mou e)pi\ se\ kai\ dO/sO se e)/rEmon, kai\ e)rEmOTE/sE|,
Ez:35:3 kai eipon tade legei kyrios kyrios idu egO epi se, oros sEir, kai ektenO tEn CHeira mu epi se kai dOsO se erEmon, kai erEmOTEsE,
Ez:35:3 C VB_AAD2S RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM I RP_NS P RP_AS N3E_ASN N_GS C VF2_FAI1S RA_ASF N3_ASF RP_GS P RP_AS C VF_FAI1S RP_AS A1B_ASF C VC_FPI2S
Ez:35:3 and also, even, namely to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) mount ć and also, even, namely to extend the hand I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to give you; your/yours(sg) wilderness and also, even, namely to lay waste
Ez:35:3 and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) mount (nom|acc|voc) and I-will-EXTEND the (acc) hand (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-will-GIVE, I-should-GIVE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) and you(sg)-will-be-LAY-ed-WASTE
Ez:35:3 Ez_35:3_1 Ez_35:3_2 Ez_35:3_3 Ez_35:3_4 Ez_35:3_5 Ez_35:3_6 Ez_35:3_7 Ez_35:3_8 Ez_35:3_9 Ez_35:3_10 Ez_35:3_11 Ez_35:3_12 Ez_35:3_13 Ez_35:3_14 Ez_35:3_15 Ez_35:3_16 Ez_35:3_17 Ez_35:3_18 Ez_35:3_19 Ez_35:3_20 Ez_35:3_21 Ez_35:3_22 Ez_35:3_23 Ez_35:3_24 Ez_35:3_25
Ez:35:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:35:4 καὶ ταῖς πόλεσίν σου ἐρημίαν ποιήσω, καὶ σὺ ἔρημος ἔσῃ· καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.
Ez:35:4 And I will cause desolation in thy cities, and thou shalt be desolate, and thou shalt know that I am the Lord. (Ezekiel 35:4 Brenton)
Ez:35:4 a miasta twe zamienię w ruiny. Staniesz się pustynią i wtedy poznasz, że Ja jestem Pan. (Ez 35:4 BT_4)
Ez:35:4 καὶ ταῖς πόλεσίν σου ἐρημίαν ποιήσω, καὶ σὺ ἔρημος ἔσῃ· καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.
Ez:35:4 καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐρημία, -ας, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἔρημος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:35:4 I też, nawet, mianowicie Miasto Ty; twój/twój(sg) Pustynny By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Ty Odludzie By być I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:35:4 kai\ tai=s po/lesi/n sou e)rEmi/an poiE/sO, kai\ su\ e)/rEmos e)/sE|· kai\ gnO/sE| o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios.
Ez:35:4 kai tais polesin su erEmian poiEsO, kai sy erEmos esE· kai gnOsE hoti egO eimi kyrios.
Ez:35:4 C RA_DPF N3I_DPF RP_GS N1A_ASF VF_FAI1S C RP_NS N2_NSF VF_FMI2S C VF_FMI2S C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM
Ez:35:4 and also, even, namely the city you; your/yours(sg) desert to do/make and also, even, namely you wilderness to be and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:35:4 and the (dat) cities (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) desert (acc) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE and you(sg) (nom) wilderness ([Adj] nom) you(sg)-will-be and you(sg)-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:35:4 Ez_35:4_1 Ez_35:4_2 Ez_35:4_3 Ez_35:4_4 Ez_35:4_5 Ez_35:4_6 Ez_35:4_7 Ez_35:4_8 Ez_35:4_9 Ez_35:4_10 Ez_35:4_11 Ez_35:4_12 Ez_35:4_13 Ez_35:4_14 Ez_35:4_15 Ez_35:4_16
Ez:35:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:35:5 ἀντὶ τοῦ γενέσθαι σε ἐχθρὰν αἰωνίαν καὶ ἐνεκάθισας τῷ οἴκῳ Ισραηλ δόλῳ ἐν χειρὶ ἐχθρῶν μαχαίρᾳ ἐν καιρῷ ἀδικίας ἐπ’ ἐσχάτῳ,
Ez:35:5 Because thou hast been a perpetual enemy, and hast laid wait craftily for the house of Israel, with the hand of enemies with a sword, in the time of injustice, at the last: (Ezekiel 35:5 Brenton)
Ez:35:5 Bo nienawiść twoja jest odwieczna i oddałaś Izraelitów pod miecz w czasie zagłady, w czasie ich ostatecznej ruiny. (Ez 35:5 BT_4)
Ez:35:5 ἀντὶ τοῦ γενέσθαι σε ἐχθρὰν αἰωνίαν καὶ ἐνεκάθισας τῷ οἴκῳ Ισραηλ δόλῳ ἐν χειρὶ ἐχθρῶν μαχαίρᾳ ἐν καιρῷ ἀδικίας ἐπ’ ἐσχάτῳ,
Ez:35:5 ἀντί ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν αἰώνιος -ία -ον καί ἐγ·καθίζω [LXX] (-, εν+καθι·σ-, εν+καθι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ δόλος, -ου, ὁ ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἀ·δικία, -ας, ἡ ἐπί ἔσχατος -η -ον
Ez:35:5 Przeciw (+informacja) By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ty; twój/twój(sg) Wrogość; wrogi aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały I też, nawet, mianowicie Do ??? Dom Izrael Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Wrogość; wrogi Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Zły uczynki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni
Ez:35:5 a)nti\ tou= gene/sTai se e)CHTra\n ai)Oni/an kai\ e)neka/Tisas tO=| oi)/kO| *israEl do/lO| e)n CHeiri\ e)CHTrO=n maCHai/ra| e)n kairO=| a)diki/as e)p’ e)sCHa/tO|,
Ez:35:5 anti tu genesTai se eCHTran aiOnian kai enekaTisas tO oikO israEl dolO en CHeiri eCHTrOn maCHaira en kairO adikias ep’ esCHatO,
Ez:35:5 P RA_GSN VB_AMN RP_AS N1A_ASF A1A_ASF C VAI_AAI2S RA_DSM N2_DSM N_GSM N2_DSM P N3_DSF N2_GPM N1A_DSF P N2_DSM N1A_GSF P A1_DSM
Ez:35:5 against (+gen) the to become become, happen you; your/yours(sg) enmity; hostile aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent and also, even, namely to ??? the house Israel guile craft, deceit, subtilty in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand enmity; hostile sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time wrongdoing upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last
Ez:35:5 against (+gen) the (gen) to-be-BECOME-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) enmity (acc); hostile ([Adj] acc) aeonian ([Adj] acc) and you(sg)-???-ed the (dat) house (dat) Israel (indecl) guile (dat) in/among/by (+dat) hand (dat) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) sacrificial knife (dat) in/among/by (+dat) period of time (dat) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) last (dat)
Ez:35:5 Ez_35:5_1 Ez_35:5_2 Ez_35:5_3 Ez_35:5_4 Ez_35:5_5 Ez_35:5_6 Ez_35:5_7 Ez_35:5_8 Ez_35:5_9 Ez_35:5_10 Ez_35:5_11 Ez_35:5_12 Ez_35:5_13 Ez_35:5_14 Ez_35:5_15 Ez_35:5_16 Ez_35:5_17 Ez_35:5_18 Ez_35:5_19 Ez_35:5_20 Ez_35:5_21
Ez:35:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:35:6 διὰ τοῦτο, ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος κύριος, εἰ μὴν εἰς αἷμα ἥμαρτες, καὶ αἷμά σε διώξεται.
Ez:35:6 Therefore, as I live, saith the Lord God, verily thou hast sinned even to blood, therefore blood shall pursue thee. (Ezekiel 35:6 Brenton)
Ez:35:6 Dlatego - na moje życie! - wyrocznia Pana Boga: Obrócę cię w krew, krew ma cię ścigać. Ponieważ nie nienawidziłaś krwi, krew ma cię ścigać. (Ez 35:6 BT_4)
Ez:35:6 διὰ τοῦτο, ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος κύριος, εἰ μὴν εἰς αἷμα ἥμαρτες, καὶ αἷμά σε διώξεται.
Ez:35:6 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰ μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ εἰς[1] αἷμα[τ], -ατος, τό ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) καί αἷμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-)
Ez:35:6 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli ???; miesiąc Do (+przyspieszenie) Krew By grzeszyć I też, nawet, mianowicie Krew Ty; twój/twój(sg) By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę
Ez:35:6 dia\ tou=to, DZO= e)gO/, le/gei ku/rios ku/rios, ei) mE\n ei)s ai(=ma E(/martes, kai\ ai(=ma/ se diO/Xetai.
Ez:35:6 dia tuto, DZO egO, legei kyrios kyrios, ei mEn eis haima hEmartes, kai haima se diOXetai.
Ez:35:6 P RD_ASN V3_PAI1S RP_NS V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM C x P N3M_ASN VBI_AAI2S C N3M_ASN RP_AS VF_FMI3S
Ez:35:6 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if ???; month into (+acc) blood to sin and also, even, namely blood you; your/yours(sg) to prosecute/pursue prosecute: put on trial
Ez:35:6 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) I-am-EXISTS-ing, be-you(sg)-being-EXISTS-ed!, I-should-be-EXISTS-ing I (nom) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) if ???; month (nom|voc) into (+acc) blood (nom|acc|voc) you(sg)-SIN-ed and blood (nom|acc|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-will-be-PROSECUTE/PURSUE-ed
Ez:35:6 Ez_35:6_1 Ez_35:6_2 Ez_35:6_3 Ez_35:6_4 Ez_35:6_5 Ez_35:6_6 Ez_35:6_7 Ez_35:6_8 Ez_35:6_9 Ez_35:6_10 Ez_35:6_11 Ez_35:6_12 Ez_35:6_13 Ez_35:6_14 Ez_35:6_15 Ez_35:6_16
Ez:35:6 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:35:7 καὶ δώσω τὸ ὄρος Σηιρ εἰς ἔρημον καὶ ἠρημωμένον καὶ ἀπολῶ ἀπ’ αὐτοῦ ἀνθρώπους καὶ κτήνη
Ez:35:7 And I will make mount Seir a waste, and desolate, and I will destroy from off it men and cattle: (Ezekiel 35:7 Brenton)
Ez:35:7 Górę Seir zamienię w pustynię i pustkowie i wygubię na niej wszystko, co się tam rusza. (Ez 35:7 BT_4)
Ez:35:7 καὶ δώσω τὸ ὄρος Σηιρ εἰς ἔρημον καὶ ἠρημωμένον καὶ ἀπολῶ ἀπ’ αὐτοῦ ἀνθρώπους καὶ κτήνη
Ez:35:7 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) εἰς[1] ἔρημος -ον καί ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί κτῆνο·ς, -ους, τό
Ez:35:7 I też, nawet, mianowicie By dawać Wchodź Do (+przyspieszenie) Odludzie I też, nawet, mianowicie By leżeć odłogiem I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ludzki I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę)
Ez:35:7 kai\ dO/sO to\ o)/ros *sEir ei)s e)/rEmon kai\ E)rEmOme/non kai\ a)polO= a)p’ au)tou= a)nTrO/pous kai\ ktE/nE
Ez:35:7 kai dOsO to oros sEir eis erEmon kai ErEmOmenon kai apolO ap’ autu anTrOpus kai ktEnE
Ez:35:7 C VF_FAI1S RA_ASN N3E_ASN N_GS P N2_ASF C VM_XPPASN C VF2_FAI1S P RD_GSM N2_APM C N3E_APN
Ez:35:7 and also, even, namely to give the mount ć into (+acc) wilderness and also, even, namely to lay waste and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same human and also, even, namely Animal (beast)
Ez:35:7 and I-will-GIVE, I-should-GIVE the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) into (+acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) and having-been-LAY-ed-WASTE (acc, nom|acc|voc) and I-will-LOSE/DESTROY away from (+gen) him/it/same (gen) humans (acc) and Animals (nom|acc|voc)
Ez:35:7 Ez_35:7_1 Ez_35:7_2 Ez_35:7_3 Ez_35:7_4 Ez_35:7_5 Ez_35:7_6 Ez_35:7_7 Ez_35:7_8 Ez_35:7_9 Ez_35:7_10 Ez_35:7_11 Ez_35:7_12 Ez_35:7_13 Ez_35:7_14 Ez_35:7_15 Ez_35:7_16
Ez:35:7 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:35:8 καὶ ἐμπλήσω τῶν τραυματιῶν σου τοὺς βουνοὺς καὶ τὰς φάραγγάς σου, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς πεδίοις σου τετραυματισμένοι μαχαίρᾳ πεσοῦνται ἐν σοί.
Ez:35:8 and I will fill thy hills and thy valleys with slain men, and in all thy plains there shall fall in thee men slain with the sword. (Ezekiel 35:8 Brenton)
Ez:35:8 Pagórki twoje pokryję trupami, na twych wyżynach, na twych dolinach, we wszystkich parowach padać będą pobici mieczem. (Ez 35:8 BT_4)
Ez:35:8 καὶ ἐμπλήσω τῶν τραυματιῶν σου τοὺς βουνοὺς καὶ τὰς φάραγγάς σου, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς πεδίοις σου τετραυματισμένοι μαχαίρᾳ πεσοῦνται ἐν σοί.
Ez:35:8 καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) καί ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τραυματίζω (-, -, τραυματι·σ-, -, τετραυματισ-, τραυματισ·θ-) μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Ez:35:8 I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Ty; twój/twój(sg) Wzgórze I też, nawet, mianowicie ??? Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ty; twój/twój(sg) By wić się [zobacz zadawaj uraz] Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Ez:35:8 kai\ e)mplE/sO tO=n traumatiO=n sou tou\s bounou\s kai\ ta\s fa/ragga/s sou, kai\ e)n pa=si toi=s pedi/ois sou tetraumatisme/noi maCHai/ra| pesou=ntai e)n soi/.
Ez:35:8 kai emplEsO tOn traumatiOn su tus bunus kai tas farangas su, kai en pasi tois pediois su tetraumatismenoi maCHaira pesuntai en soi.
Ez:35:8 C VF_FAI1S RA_GPM N1T_GPM RP_GS RA_APM N2_APM C RA_APF N3G_APF RP_GS C P A3_DPN RA_DPN N2N_DPN RP_GS VT_XPPNPM N1A_DSF VF2_FMI3P P RP_DS
Ez:35:8 and also, even, namely to satisfy fill up the ć you; your/yours(sg) the hill and also, even, namely the ??? you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the ć you; your/yours(sg) to wound [see traumatize] sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Ez:35:8 and I-will-SATISFY, I-should-SATISFY the (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) hills (acc) and the (acc) ???s (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) having-been-WOUND-ed (nom|voc) sacrificial knife (dat) they-will-be-FALL-ed in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Ez:35:8 Ez_35:8_1 Ez_35:8_2 Ez_35:8_3 Ez_35:8_4 Ez_35:8_5 Ez_35:8_6 Ez_35:8_7 Ez_35:8_8 Ez_35:8_9 Ez_35:8_10 Ez_35:8_11 Ez_35:8_12 Ez_35:8_13 Ez_35:8_14 Ez_35:8_15 Ez_35:8_16 Ez_35:8_17 Ez_35:8_18 Ez_35:8_19 Ez_35:8_20 Ez_35:8_21 Ez_35:8_22
Ez:35:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:35:9 ἐρημίαν αἰώνιον θήσομαί σε, καὶ αἱ πόλεις σου οὐ μὴ κατοικηθῶσιν ἔτι· καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.
Ez:35:9 I will make thee a perpetual desolation, and thy cities shall not be inhabited any more: and thou shalt know that I am the Lord. (Ezekiel 35:9 Brenton)
Ez:35:9 Uczynię cię wieczną pustynią, miasta twoje staną się już nie zamieszkane i poznacie, że Ja jestem Pan. (Ez 35:9 BT_4)
Ez:35:9 ἐρημίαν αἰώνιον θήσομαί σε, καὶ αἱ πόλεις σου οὐ μὴ κατοικηθῶσιν ἔτι· καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.
Ez:35:9 ἐρημία, -ας, ἡ αἰώνιος -ία -ον τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἔτι καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:35:9 Pustynny aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Miasto Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Nie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Jeszcze/jeszcze I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:35:9 e)rEmi/an ai)O/nion TE/somai/ se, kai\ ai( po/leis sou ou) mE\ katoikETO=sin e)/ti· kai\ gnO/sE| o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios.
Ez:35:9 erEmian aiOnion TEsomai se, kai hai poleis su u mE katoikETOsin eti· kai gnOsE hoti egO eimi kyrios.
Ez:35:9 N1A_ASF A1B_ASF VF_FMI1S RP_AS C RA_NPF N3I_NPF RP_GS D D VC_APS3P D C VF_FMI2S C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM
Ez:35:9 desert aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent to place lay, put, set, situate, station you; your/yours(sg) and also, even, namely the city you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing not to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) yet/still and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:35:9 desert (acc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-will-be-PLACE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and the (nom) cities (acc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not not they-should-be-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN yet/still and you(sg)-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:35:9 Ez_35:9_1 Ez_35:9_2 Ez_35:9_3 Ez_35:9_4 Ez_35:9_5 Ez_35:9_6 Ez_35:9_7 Ez_35:9_8 Ez_35:9_9 Ez_35:9_10 Ez_35:9_11 Ez_35:9_12 Ez_35:9_13 Ez_35:9_14 Ez_35:9_15 Ez_35:9_16 Ez_35:9_17 Ez_35:9_18
Ez:35:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:35:10 διὰ τὸ εἰπεῖν σε Τὰ δύο ἔθνη καὶ αἱ δύο χῶραι ἐμαὶ ἔσονται καὶ κληρονομήσω αὐτάς, καὶ κύριος ἐκεῖ ἐστιν,
Ez:35:10 Because thou saidst, The two nations and the two countries shall be mine, and I shall inherit them; whereas the Lord is there: (Ezekiel 35:10 Brenton)
Ez:35:10 Ponieważ powiedziałaś: "Oba ludy i oba kraje mają być moimi, wezmę je w posiadanie, chociażby tam był Pan", (Ez 35:10 BT_4)
Ez:35:10 διὰ τὸ εἰπεῖν σε Τὰ δύο ἔθνη καὶ αἱ δύο χῶραι ἐμαὶ ἔσονται καὶ κληρονομήσω αὐτάς, καὶ κύριος ἐκεῖ ἐστιν,
Ez:35:10 διά ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο χώρα, -ας, ἡ ἐμός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκεῖ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ez:35:10 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) By mówić/opowiadaj Ty; twój/twój(sg) Dwa Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Dwa Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Mój/mój By być I też, nawet, mianowicie By dziedziczyć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Tam By być
Ez:35:10 dia\ to\ ei)pei=n se *ta\ du/o e)/TnE kai\ ai( du/o CHO=rai e)mai\ e)/sontai kai\ klEronomE/sO au)ta/s, kai\ ku/rios e)kei= e)stin,
Ez:35:10 dia to eipein se ta dyo eTnE kai hai dyo CHOrai emai esontai kai klEronomEsO autas, kai kyrios ekei estin,
Ez:35:10 P RA_ASN VB_AAN RP_AS RA_APN M N3E_APN C RA_NPF M N1A_NPF A1_NPF VF_FMI3P C VF_FAI1S RD_APF C N2_NSM D V9_PAI3S
Ez:35:10 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the to say/tell you; your/yours(sg) the two nation [see ethnic] and also, even, namely the two region realm (clίme); land, country, territory, tract my/mine to be and also, even, namely to inherit he/she/it/same and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. there to be
Ez:35:10 because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) to-SAY/TELL you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom|acc) two (nom, acc, gen) nations (nom|acc|voc) and the (nom) two (nom, acc, gen) regions (nom|voc) my/mine (nom|voc) they-will-be and I-will-INHERIT, I-should-INHERIT them/same (acc) and lord (nom); a lord ([Adj] nom) there he/she/it-is
Ez:35:10 Ez_35:10_1 Ez_35:10_2 Ez_35:10_3 Ez_35:10_4 Ez_35:10_5 Ez_35:10_6 Ez_35:10_7 Ez_35:10_8 Ez_35:10_9 Ez_35:10_10 Ez_35:10_11 Ez_35:10_12 Ez_35:10_13 Ez_35:10_14 Ez_35:10_15 Ez_35:10_16 Ez_35:10_17 Ez_35:10_18 Ez_35:10_19 Ez_35:10_20
Ez:35:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:35:11 διὰ τοῦτο, ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, καὶ ποιήσω σοι κατὰ τὴν ἔχθραν σου καὶ γνωσθήσομαί σοι, ἡνίκα ἂν κρίνω σε·
Ez:35:11 therefore, as I live, saith the Lord, I will even deal with thee according to thine enmity, and I will be made known to thee when I shall judge thee: (Ezekiel 35:11 Brenton)
Ez:35:11 dlatego - na moje życie! - wyrocznia Pana Boga - postąpię z tobą według mego gniewu i mego oburzenia, tak jak ty postępowałaś w swojej nienawiści względem nich. I objawię się tobie przez to, że cię osądzę. (Ez 35:11 BT_4)
Ez:35:11 διὰ τοῦτο, ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, καὶ ποιήσω σοι κατὰ τὴν ἔχθραν σου καὶ γνωσθήσομαί σοι, ἡνίκα ἂν κρίνω σε·
Ez:35:11 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κατά ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἡνίκα ἄν κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:35:11 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Wrogość; wrogi Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Kiedy Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ty; twój/twój(sg)
Ez:35:11 dia\ tou=to, DZO= e)gO/, le/gei ku/rios, kai\ poiE/sO soi kata\ tE\n e)/CHTran sou kai\ gnOsTE/somai/ soi, E(ni/ka a)/n kri/nO se·
Ez:35:11 dia tuto, DZO egO, legei kyrios, kai poiEsO soi kata tEn eCHTran su kai gnOsTEsomai soi, hEnika an krinO se·
Ez:35:11 P RD_ASN V3_PAI1S RP_NS V1_PAI3S N2_NSM C VF_FAI1S RP_DS P RA_ASF N1A_ASF RP_GS C VS_FPI1S RP_DS D x VA_AAS1S RP_AS
Ez:35:11 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to do/make you; your/yours(sg); to rub worn, rub down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the enmity; hostile you; your/yours(sg) and also, even, namely to know i.e. recognize. you; your/yours(sg); to rub worn, rub when ever (if ever) to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn you; your/yours(sg)
Ez:35:11 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) I-am-EXISTS-ing, be-you(sg)-being-EXISTS-ed!, I-should-be-EXISTS-ing I (nom) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) enmity (acc); hostile ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-be-KNOW-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) when ever I-am-JUDGE-ing, I-should-be-JUDGE-ing, I-will-JUDGE, I-should-JUDGE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Ez:35:11 Ez_35:11_1 Ez_35:11_2 Ez_35:11_3 Ez_35:11_4 Ez_35:11_5 Ez_35:11_6 Ez_35:11_7 Ez_35:11_8 Ez_35:11_9 Ez_35:11_10 Ez_35:11_11 Ez_35:11_12 Ez_35:11_13 Ez_35:11_14 Ez_35:11_15 Ez_35:11_16 Ez_35:11_17 Ez_35:11_18 Ez_35:11_19 Ez_35:11_20
Ez:35:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:35:12 καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος. ἤκουσα τῆς φωνῆς τῶν βλασφημιῶν σου, ὅτι εἶπας Τὰ ὄρη Ισραηλ ἔρημα, ἡμῖν δέδοται εἰς κατάβρωμα·
Ez:35:12 and thou shalt know that I am the Lord. I have heard the voice of thy blasphemies, whereas thou hast said, The desert mountains of Israel are given to us for food; (Ezekiel 35:12 Brenton)
Ez:35:12 I wtedy poznasz, że Ja, Pan, usłyszałem wszystkie twoje zniewagi, jakie wypowiedziałaś przeciwko górom izraelskim, mówiąc: "Są one opustoszałe, są one wydane nam na pastwę". (Ez 35:12 BT_4)
Ez:35:12 καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος. ἤκουσα τῆς φωνῆς τῶν βλασφημιῶν σου, ὅτι εἶπας Τὰ ὄρη Ισραηλ ἔρημα, ἡμῖν δέδοται εἰς κατάβρωμα·
Ez:35:12 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό βλασ·φημία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἰσραήλ, ὁ ἔρημος -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1]
Ez:35:12 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Dźwięku/głos płacze Bluźnierstwa Podmuch wiatru pełny mówiące, to jest mówiące przeciw komuś by kaleczyć albo zaszkodzić ich. Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto By mówić/opowiadaj Wchodź Izrael Odludzie Ja By dawać Do (+przyspieszenie)
Ez:35:12 kai\ gnO/sE| o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios. E)/kousa tE=s fOnE=s tO=n blasfEmiO=n sou, o(/ti ei)=pas *ta\ o)/rE *israEl e)/rEma, E(mi=n de/dotai ei)s kata/brOma·
Ez:35:12 kai gnOsE hoti egO eimi kyrios. Ekusa tEs fOnEs tOn blasfEmiOn su, hoti eipas ta orE israEl erEma, hEmin dedotai eis katabrOma·
Ez:35:12 C VF_FMI2S C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM VAI_AAI1S RA_GSF N1_GSF RA_GPF N1A_GPF RP_GS C VAI_AAI2S RA_NPN N3E_NPN N_GSM A1B_NPN RP_DP VM_XMI3S P N3M_ASN
Ez:35:12 and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to have come I have come. I have arrived.; to hear the sound/voice cries the blasphemy Blast-full speaking, i.e. speaking against someone to hurt or harm them. you; your/yours(sg) because/that to say/tell the mount Israel wilderness I to give into (+acc) ć
Ez:35:12 and you(sg)-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed the (gen) sound/voice (gen) the (gen) blasphemies (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) Israel (indecl) wilderness ([Adj] nom|acc|voc) us (dat) he/she/it-has-been-GIVE-ed into (+acc)
Ez:35:12 Ez_35:12_1 Ez_35:12_2 Ez_35:12_3 Ez_35:12_4 Ez_35:12_5 Ez_35:12_6 Ez_35:12_7 Ez_35:12_8 Ez_35:12_9 Ez_35:12_10 Ez_35:12_11 Ez_35:12_12 Ez_35:12_13 Ez_35:12_14 Ez_35:12_15 Ez_35:12_16 Ez_35:12_17 Ez_35:12_18 Ez_35:12_19 Ez_35:12_20 Ez_35:12_21 Ez_35:12_22
Ez:35:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:35:13 καὶ ἐμεγαλορημόνησας ἐπ’ ἐμὲ τῷ στόματί σου· ἐγὼ ἤκουσα.
Ez:35:13 and thou hast spoken swelling words against me with thy mouth: I have heard them. (Ezekiel 35:13 Brenton)
Ez:35:13 Chełpiłyście się przeciwko Mnie swymi ustami i zuchwałymi słowami przeciwko Mnie, Ja to słyszałem. (Ez 35:13 BT_4)
Ez:35:13 καὶ ἐμεγαλορημόνησας ἐπ’ ἐμὲ τῷ στόματί σου· ἐγὼ ἤκουσα.
Ez:35:13 καί ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Ez:35:13 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Ust/żołądka por Ty; twój/twój(sg) Ja By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć
Ez:35:13 kai\ e)megalorEmo/nEsas e)p’ e)me\ tO=| sto/mati/ sou· e)gO\ E)/kousa.
Ez:35:13 kai emegalorEmonEsas ep’ eme tO stomati su· egO Ekusa.
Ez:35:13 C VAI_AAI2S P RP_AS RA_DSN N3M_DSN RP_GS RP_NS VAI_AAI1S
Ez:35:13 and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine the mouth/maw stoma you; your/yours(sg) I to have come I have come. I have arrived.; to hear
Ez:35:13 and upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) the (dat) mouth/maw (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I (nom) while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed
Ez:35:13 Ez_35:13_1 Ez_35:13_2 Ez_35:13_3 Ez_35:13_4 Ez_35:13_5 Ez_35:13_6 Ez_35:13_7 Ez_35:13_8 Ez_35:13_9
Ez:35:13 x x x x x x x x x
Ez:35:14 τάδε λέγει κύριος Ἐν τῇ εὐφροσύνῃ πάσης τῆς γῆς ἔρημον ποιήσω σε·
Ez:35:14 Thus saith the Lord; When all the earth is rejoicing, I will make thee desert. (Ezekiel 35:14 Brenton)
Ez:35:14 Tak mówi Pan Bóg: Ku radości całej ziemi zamienię cię w pustynię. (Ez 35:14 BT_4)
Ez:35:14 τάδε λέγει κύριος Ἐν τῇ εὐφροσύνῃ πάσης τῆς γῆς ἔρημον ποιήσω σε·
Ez:35:14 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἔρημος -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:35:14 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wesołość Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia Odludzie By czynić/rób Ty; twój/twój(sg)
Ez:35:14 ta/de le/gei ku/rios *)en tE=| eu)frosu/nE| pa/sEs tE=s gE=s e)/rEmon poiE/sO se·
Ez:35:14 tade legei kyrios en tE eufrosynE pasEs tEs gEs erEmon poiEsO se·
Ez:35:14 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM P RA_DSF N1_DSF A1S_GSF RA_GSF N1_GSF A1B_ASF VF_FAI1S RP_AS
Ez:35:14 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the cheerfulness every all, each, every, the whole of the earth/land wilderness to do/make you; your/yours(sg)
Ez:35:14 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) cheerfulness (dat) every (gen) the (gen) earth/land (gen) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Ez:35:14 Ez_35:14_1 Ez_35:14_2 Ez_35:14_3 Ez_35:14_4 Ez_35:14_5 Ez_35:14_6 Ez_35:14_7 Ez_35:14_8 Ez_35:14_9 Ez_35:14_10 Ez_35:14_11 Ez_35:14_12
Ez:35:14 x x x x x x x x x x x x
Ez:35:15 ἔρημον ἔσῃ, ὄρος Σηιρ, καὶ πᾶσα ἡ Ιδουμαία ἐξαναλωθήσεται· καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν.
Ez:35:15 Thou shalt be desert, O mount Seir, and all Idumea; and it shall be utterly consumed: and thou shalt know that I am the Lord their God. (Ezekiel 35:15 Brenton)
Ez:35:15 Tak jak radowałaś się z powodu tego, że dziedzictwo domu Izraela było spustoszone, tak też z tobą uczynię. Pustynią się staniesz, góro Seir, i cały Edom wniwecz się obróci; wtedy poznacie, że Ja jestem Pan. (Ez 35:15 BT_4)
Ez:35:15 ἔρημον ἔσῃ, ὄρος Σηιρ, καὶ πᾶσα Ιδουμαία ἐξαναλωθήσεται· καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος θεὸς αὐτῶν.
Ez:35:15 ἔρημος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ ἐξ·αν·αλίσκω [LXX] (-, εξαν+αλω·σ-, εξαν+αλω·σ-, -, εξαν+ηλω-, εξαν+αλω·θ-) καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:35:15 Odludzie By być Wchodź I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Idumea [okręg z] Do ??? I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo
Ez:35:15 e)/rEmon e)/sE|, o)/ros *sEir, kai\ pa=sa E( *idoumai/a e)XanalOTE/setai· kai\ gnO/sE| o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios o( Teo\s au)tO=n.
Ez:35:15 erEmon esE, oros sEir, kai pasa hE idumaia eXanalOTEsetai· kai gnOsE hoti egO eimi kyrios ho Teos autOn.
Ez:35:15 A1B_NSN VF_FMI2S N3E_NSN N_GS C A1S_NSF RA_NSF N1A_NSF VC_FPI3S C VF_FMI2S C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GPM
Ez:35:15 wilderness to be mount ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the Idumea [district of] to ??? and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] he/she/it/same
Ez:35:15 wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg)-will-be mount (nom|acc|voc) and every (nom|voc) the (nom) Idumea (nom|voc) he/she/it-will-be-???-ed and you(sg)-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) them/same (gen)
Ez:35:15 Ez_35:15_1 Ez_35:15_2 Ez_35:15_3 Ez_35:15_4 Ez_35:15_5 Ez_35:15_6 Ez_35:15_7 Ez_35:15_8 Ez_35:15_9 Ez_35:15_10 Ez_35:15_11 Ez_35:15_12 Ez_35:15_13 Ez_35:15_14 Ez_35:15_15 Ez_35:15_16 Ez_35:15_17 Ez_35:15_18
Ez:35:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x