Ez:36:1 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον ἐπὶ τὰ ὄρη Ισραηλ καὶ εἰπὸν τοῖς ὄρεσιν τοῦ Ισραηλ Ἀκούσατε λόγον κυρίου
Ez:36:1 And thou, son of man, prophesy to the mountains of Israel, and say to the mountains of Israel, Hear ye the word of the Lord: (Ezekiel 36:1 Brenton)
Ez:36:1 A ty, synu człowieczy, prorokuj o górach Izraela i mów: Góry Izraela, słuchajcie słowa Pańskiego! (Ez 36:1 BT_4)
Ez:36:1 Καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον ἐπὶ τὰ ὄρη Ισραηλ καὶ εἰπὸν τοῖς ὄρεσιν τοῦ Ισραηλ Ἀκούσατε λόγον κυρίου
Ez:36:1 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἰσραήλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:36:1 I też, nawet, mianowicie Ty Syn Ludzki By prorokować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Izrael I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Wchodź Izrael By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:36:1 *kai\ su/, ui(e\ a)nTrO/pou, profE/teuson e)pi\ ta\ o)/rE *israEl kai\ ei)po\n toi=s o)/resin tou= *israEl *)akou/sate lo/gon kuri/ou
Ez:36:1 kai sy, hyie anTrOpu, profEteuson epi ta orE israEl kai eipon tois oresin tu israEl akusate logon kyriu
Ez:36:1 C RP_NS N2_VSM N2_GSM VA_AAD2S P RA_APN N3E_APN N_GSM C VB_AAD2S RA_DPN N3E_DPN RA_GSM N_GSM VA_AAD2P N2_ASM N2_GSM
Ez:36:1 and also, even, namely you son human to prophesy upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount Israel and also, even, namely to say/tell the mount the Israel to hear word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:36:1 and you(sg) (nom) son (voc) human (gen) do-PROPHESY-you(sg)!, going-to-PROPHESY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) Israel (indecl) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (dat) mounts (dat) the (gen) Israel (indecl) do-HEAR-you(pl)! word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Ez:36:1 Ez_36:1_1 Ez_36:1_2 Ez_36:1_3 Ez_36:1_4 Ez_36:1_5 Ez_36:1_6 Ez_36:1_7 Ez_36:1_8 Ez_36:1_9 Ez_36:1_10 Ez_36:1_11 Ez_36:1_12 Ez_36:1_13 Ez_36:1_14 Ez_36:1_15 Ez_36:1_16 Ez_36:1_17 Ez_36:1_18
Ez:36:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:2 Τάδε λέγει κύριος κύριος Ἀνθ ὧν εἶπεν ὁ ἐχθρὸς ἐφ’ ὑμᾶς Εὖγε ἔρημα αἰώνια εἰς κατάσχεσιν ἡμῖν ἐγενήθη,
Ez:36:2 Thus saith the Lord God; Because the enemy has said against you, Aha, the old waste places are become a possession for us: (Ezekiel 36:2 Brenton)
Ez:36:2 Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ powiedział o was nieprzyjaciel: "Hej, prastare wyżyny stały się naszą własnością", (Ez 36:2 BT_4)
Ez:36:2 Τάδε λέγει κύριος κύριος Ἀνθ ὧν εἶπεν ἐχθρὸς ἐφ’ ὑμᾶς Εὖγε ἔρημα αἰώνια εἰς κατάσχεσιν ἡμῖν ἐγενήθη,
Ez:36:2 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀντί ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εὖ·γε ἔρημος -ον αἰώνιος -ία -ον εἰς[1] κατά·σχεσις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Ez:36:2 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By mówić/opowiadaj Wrogi Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Dobrze naprawdę Odludzie aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Do (+przyspieszenie) Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj Ja By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Ez:36:2 *ta/de le/gei ku/rios ku/rios *)anT O(=n ei)=pen o( e)CHTro\s e)f’ u(ma=s *eu)=ge e)/rEma ai)O/nia ei)s kata/sCHesin E(mi=n e)genE/TE,
Ez:36:2 tade legei kyrios kyrios anT hOn eipen ho eCHTros ef’ hymas euge erEma aiOnia eis katasCHesin hEmin egenETE,
Ez:36:2 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM P RR_GPM VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P RP_AP D A1_NPN A1B_NPN P N3I_ASF RP_DP VCI_API3S
Ez:36:2 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. against (+gen) who/whom/which to say/tell the hostile upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you well indeed wilderness aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent into (+acc) possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove I to become become, happen
Ez:36:2 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) against (+gen) who/whom/which (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) hostile ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) well indeed wilderness ([Adj] nom|acc|voc) aeonian ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) into (+acc) possession (acc) us (dat) he/she/it-was-BECOME-ed
Ez:36:2 Ez_36:2_1 Ez_36:2_2 Ez_36:2_3 Ez_36:2_4 Ez_36:2_5 Ez_36:2_6 Ez_36:2_7 Ez_36:2_8 Ez_36:2_9 Ez_36:2_10 Ez_36:2_11 Ez_36:2_12 Ez_36:2_13 Ez_36:2_14 Ez_36:2_15 Ez_36:2_16 Ez_36:2_17 Ez_36:2_18
Ez:36:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:3 διὰ τοῦτο προφήτευσον καὶ εἰπόν Τάδε λέγει κύριος κύριος Ἀντὶ τοῦ ἀτιμασθῆναι ὑμᾶς καὶ μισηθῆναι ὑμᾶς ὑπὸ τῶν κύκλῳ ὑμῶν τοῦ εἶναι ὑμᾶς εἰς κατάσχεσιν τοῖς καταλοίποις ἔθνεσιν καὶ ἀνέβητε λάλημα γλώσσῃ καὶ εἰς ὀνείδισμα ἔθνεσιν,
Ez:36:3 therefore prophesy, and say, Thus saith the Lord God; Because ye have been dishonoured, and hated by those round about you, that ye might be a possession to the remainder of the nations, and ye became a by-word, and a reproach to the nations: (Ezekiel 36:3 Brenton)
Ez:36:3 dlatego prorokuj i mów: Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ was splądrowano i zewsząd czyniono na was zasadzki, tak że dostałyście się we władanie pozostałych ludów i dostałyście się na języki oraz na obmowę ludzi, (Ez 36:3 BT_4)
Ez:36:3 διὰ τοῦτο προφήτευσον καὶ εἰπόν Τάδε λέγει κύριος κύριος Ἀντὶ τοῦ ἀτιμασθῆναι ὑμᾶς καὶ μισηθῆναι ὑμᾶς ὑπὸ τῶν κύκλῳ ὑμῶν τοῦ εἶναι ὑμᾶς εἰς κατάσχεσιν τοῖς καταλοίποις ἔθνεσιν καὶ ἀνέβητε λάλημα γλώσσῃ καὶ εἰς ὀνείδισμα ἔθνεσιν,
Ez:36:3 διά οὗτος αὕτη τοῦτο προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀντί ὁ ἡ τό ἀ·τιμάζω (ατιμαζ-, -, ατιμα·σ-, -, ητιμασ-, ατιμασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὑπό ὁ ἡ τό κύκλῳ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] κατά·σχεσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ καί εἰς[1] ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Ez:36:3 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By prorokować I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Przeciw (+informacja) Do hańby Ty I też, nawet, mianowicie Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Ty Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W kole Ty By być Ty Do (+przyspieszenie) Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj Pozostawanie Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By podnosić Język przez metonimia, język I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Naród [zobacz etniczny]
Ez:36:3 dia\ tou=to profE/teuson kai\ ei)po/n *ta/de le/gei ku/rios ku/rios *)anti\ tou= a)timasTE=nai u(ma=s kai\ misETE=nai u(ma=s u(po\ tO=n ku/klO| u(mO=n tou= ei)=nai u(ma=s ei)s kata/sCHesin toi=s kataloi/pois e)/Tnesin kai\ a)ne/bEte la/lEma glO/ssE| kai\ ei)s o)nei/disma e)/Tnesin,
Ez:36:3 dia tuto profEteuson kai eipon tade legei kyrios kyrios anti tu atimasTEnai hymas kai misETEnai hymas hypo tOn kyklO hymOn tu einai hymas eis katasCHesin tois kataloipois eTnesin kai anebEte lalEma glOssE kai eis oneidisma eTnesin,
Ez:36:3 P RD_ASN VA_AAD2S C VB_AAD2S RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM P RA_GSN VS_APN RP_AP C VC_APN RP_AP P RA_GPM N2_DSM RP_GP RA_GSN V9_PAN RP_AP P N3I_ASF RA_DPN A1B_DPN N3E_DPN C VZI_AAI2P N3M_ASN N1S_DSF C P N3N_ASN N3E_DPN
Ez:36:3 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to prophesy and also, even, namely to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. against (+gen) the to dishonor you and also, even, namely to destest dislike, detest, hate, abominate you under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the in a circle you the to be you into (+acc) possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove the remaining nation [see ethnic] and also, even, namely to ascend ć tongue by metonymy, a language and also, even, namely into (+acc) ć nation [see ethnic]
Ez:36:3 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) do-PROPHESY-you(sg)!, going-to-PROPHESY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) against (+gen) the (gen) to-be-DISHONOR-ed you(pl) (acc) and to-be-DESTEST-ed you(pl) (acc) under (+acc), by (+gen) the (gen) in a circle you(pl) (gen) the (gen) to-be you(pl) (acc) into (+acc) possession (acc) the (dat) remaining ([Adj] dat) nations (dat) and you(pl)-ASCEND-ed tongue (dat) and into (+acc) nations (dat)
Ez:36:3 Ez_36:3_1 Ez_36:3_2 Ez_36:3_3 Ez_36:3_4 Ez_36:3_5 Ez_36:3_6 Ez_36:3_7 Ez_36:3_8 Ez_36:3_9 Ez_36:3_10 Ez_36:3_11 Ez_36:3_12 Ez_36:3_13 Ez_36:3_14 Ez_36:3_15 Ez_36:3_16 Ez_36:3_17 Ez_36:3_18 Ez_36:3_19 Ez_36:3_20 Ez_36:3_21 Ez_36:3_22 Ez_36:3_23 Ez_36:3_24 Ez_36:3_25 Ez_36:3_26 Ez_36:3_27 Ez_36:3_28 Ez_36:3_29 Ez_36:3_30 Ez_36:3_31 Ez_36:3_32 Ez_36:3_33 Ez_36:3_34 Ez_36:3_35 Ez_36:3_36
Ez:36:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:4 διὰ τοῦτο, ὄρη Ισραηλ, ἀκούσατε λόγον κυρίου Τάδε λέγει κύριος τοῖς ὄρεσιν καὶ τοῖς βουνοῖς καὶ ταῖς φάραγξιν καὶ τοῖς χειμάρροις καὶ τοῖς ἐξηρημωμένοις καὶ ἠφανισμένοις καὶ ταῖς πόλεσιν ταῖς ἐγκαταλελειμμέναις, αἳ ἐγένοντο εἰς προνομὴν καὶ εἰς καταπάτημα τοῖς καταλειφθεῖσιν ἔθνεσιν περικύκλῳ·
Ez:36:4 therefore, ye mountains of Israel, hear the word of the Lord; Thus saith the Lord to the mountains, and to the hills, and to the streams, and to the valleys, and to the places that have been made desolate and destroyed, and to the cities that have been deserted, and have become a spoil and a trampling to the nations that were left round about; (Ezekiel 36:4 Brenton)
Ez:36:4 dlatego, góry izraelskie, słuchajcie słowa Pańskiego: Tak mówi Pan Bóg do gór i pagórków, do parowów i dolin, do opustoszałych ruin i opuszczonych miast, które stały się łupem i urągowiskiem pozostałych, wokół osiadłych ludów. (Ez 36:4 BT_4)
Ez:36:4 διὰ τοῦτο, ὄρη Ισραηλ, ἀκούσατε λόγον κυρίου Τάδε λέγει κύριος τοῖς ὄρεσιν καὶ τοῖς βουνοῖς καὶ ταῖς φάραγξιν καὶ τοῖς χειμάρροις καὶ τοῖς ἐξηρημωμένοις καὶ ἠφανισμένοις καὶ ταῖς πόλεσιν ταῖς ἐγκαταλελειμμέναις, αἳ ἐγένοντο εἰς προνομὴν καὶ εἰς καταπάτημα τοῖς καταλειφθεῖσιν ἔθνεσιν περικύκλῳ·
Ez:36:4 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἰσραήλ, ὁ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) καί ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ καί ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό καί ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὅς ἥ ὅ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] καί εἰς[1] ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Ez:36:4 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Wchodź Izrael By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wchodź I też, nawet, mianowicie Wzgórze I też, nawet, mianowicie ??? I też, nawet, mianowicie Koryto rzeki I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By znikać I też, nawet, mianowicie Miasto By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Kto/, który/, który By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Naród [zobacz etniczny]
Ez:36:4 dia\ tou=to, o)/rE *israEl, a)kou/sate lo/gon kuri/ou *ta/de le/gei ku/rios toi=s o)/resin kai\ toi=s bounoi=s kai\ tai=s fa/ragXin kai\ toi=s CHeima/rrois kai\ toi=s e)XErEmOme/nois kai\ E)fanisme/nois kai\ tai=s po/lesin tai=s e)gkataleleimme/nais, ai(\ e)ge/nonto ei)s pronomE\n kai\ ei)s katapa/tEma toi=s kataleifTei=sin e)/Tnesin periku/klO|·
Ez:36:4 dia tuto, orE israEl, akusate logon kyriu tade legei kyrios tois oresin kai tois bunois kai tais faranXin kai tois CHeimarrois kai tois eXErEmOmenois kai Efanismenois kai tais polesin tais enkataleleimmenais, hai egenonto eis pronomEn kai eis katapatEma tois kataleifTeisin eTnesin perikyklO·
Ez:36:4 P RD_ASN N3E_VPN N_GSM VA_AAD2P N2_ASM N2_GSM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_DPN N3E_DPN C RA_DPM N2_DPM C RA_DPF N3G_DPF C RA_DPM N2_DPM C RA_DPM VM_XPPDPM C VT_XPPDPM C RA_DPF N3I_DPF RA_DPF VP_XMPDPF RR_NPF VBI_AMI3P P N1_ASF C P N3M_ASN RA_DPM VC_APPDPM N3E_DPN D
Ez:36:4 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] mount Israel to hear word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the mount and also, even, namely the hill and also, even, namely the ??? and also, even, namely the wadi and also, even, namely the ć and also, even, namely to disappear and also, even, namely the city the to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare who/whom/which to become become, happen into (+acc) ć and also, even, namely into (+acc) ć the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up nation [see ethnic] ć
Ez:36:4 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) Israel (indecl) do-HEAR-you(pl)! word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) mounts (dat) and the (dat) hills (dat) and the (dat) ???s (dat) and the (dat) wadis (dat) and the (dat) and having-been-DISAPPEAR-ed (dat) and the (dat) cities (dat) the (dat) having-been-GIVE UP-ed (dat) who/whom/which (nom) they-were-BECOME-ed into (+acc) and into (+acc) the (dat) upon being-LEAVE-ed-BEHIND (dat) nations (dat)
Ez:36:4 Ez_36:4_1 Ez_36:4_2 Ez_36:4_3 Ez_36:4_4 Ez_36:4_5 Ez_36:4_6 Ez_36:4_7 Ez_36:4_8 Ez_36:4_9 Ez_36:4_10 Ez_36:4_11 Ez_36:4_12 Ez_36:4_13 Ez_36:4_14 Ez_36:4_15 Ez_36:4_16 Ez_36:4_17 Ez_36:4_18 Ez_36:4_19 Ez_36:4_20 Ez_36:4_21 Ez_36:4_22 Ez_36:4_23 Ez_36:4_24 Ez_36:4_25 Ez_36:4_26 Ez_36:4_27 Ez_36:4_28 Ez_36:4_29 Ez_36:4_30 Ez_36:4_31 Ez_36:4_32 Ez_36:4_33 Ez_36:4_34 Ez_36:4_35 Ez_36:4_36 Ez_36:4_37 Ez_36:4_38 Ez_36:4_39 Ez_36:4_40 Ez_36:4_41 Ez_36:4_42
Ez:36:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:5 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος κύριος Εἰ μὴν ἐν πυρὶ θυμοῦ μου ἐλάλησα ἐπὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη καὶ ἐπὶ τὴν Ιδουμαίαν πᾶσαν, ὅτι ἔδωκαν τὴν γῆν μου ἑαυτοῖς εἰς κατάσχεσιν μετ’ εὐφροσύνης ἀτιμάσαντες ψυχὰς τοῦ ἀφανίσαι ἐν προνομῇ·
Ez:36:5 therefore, thus saith the Lord; Verily in the fire of my wrath have I spoken against the rest of the nations, and against all Idumea, because they have appropriated my land to themselves for a possession with joy, disregarding the lives of the inhabitants, to destroy it by plunder: (Ezekiel 36:5 Brenton)
Ez:36:5 Dlatego mówi Pan Bóg: Zaprawdę, z wielkim oburzeniem mówiłem przeciwko pozostałym ludom i przeciwko całemu Edomowi, którzy zawładnęli moim krajem, żywiąc w sercu radość i w duszy pogardę po to, by mieć go jako własność i łup. (Ez 36:5 BT_4)
Ez:36:5 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος κύριος Εἰ μὴν ἐν πυρὶ θυμοῦ μου ἐλάλησα ἐπὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη καὶ ἐπὶ τὴν Ιδουμαίαν πᾶσαν, ὅτι ἔδωκαν τὴν γῆν μου ἑαυτοῖς εἰς κατάσχεσιν μετ’ εὐφροσύνης ἀτιμάσαντες ψυχὰς τοῦ ἀφανίσαι ἐν προνομῇ·
Ez:36:5 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰ μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ ἐν πῦρ, -ρός, τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ἐπί ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὅτι δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ εἰς[1] κατά·σχεσις, -εως, ἡ μετά εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ἀ·τιμάζω (ατιμαζ-, -, ατιμα·σ-, -, ητιμασ-, ατιμασ·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὁ ἡ τό ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) ἐν
Ez:36:5 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli ???; miesiąc W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Ja By mówić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Idumea [okręg z] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ponieważ/tamto By dawać Ziemi/ziemia Ja Samo /nasz /twój /siebie Do (+przyspieszenie) Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wesołość Do hańby Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By znikać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Ez:36:5 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios ku/rios *ei) mE\n e)n puri\ Tumou= mou e)la/lEsa e)pi\ ta\ loipa\ e)/TnE kai\ e)pi\ tE\n *idoumai/an pa=san, o(/ti e)/dOkan tE\n gE=n mou e(autoi=s ei)s kata/sCHesin met’ eu)frosu/nEs a)tima/santes PSuCHa\s tou= a)fani/sai e)n pronomE=|·
Ez:36:5 dia tuto tade legei kyrios kyrios ei mEn en pyri Tymu mu elalEsa epi ta loipa eTnE kai epi tEn idumaian pasan, hoti edOkan tEn gEn mu heautois eis katasCHesin met’ eufrosynEs atimasantes PSyCHas tu afanisai en pronomE·
Ez:36:5 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM C x P N3_DSN N2_GSM RP_GS VAI_AAI1S P RA_APN A1_APN N3E_APN C P RA_ASF N1A_ASF A1S_ASF C VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF RP_GS RD_DPM P N3I_ASF P N1_GSF VA_AAPNPM N1_APF RA_GSN VA_AAN P N1_DSF
Ez:36:5 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if ???; month in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger I to speak upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the remaining well then, sο, now, the rest nation [see ethnic] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Idumea [district of] every all, each, every, the whole of; to sprinkle because/that to give the earth/land I self /our-/your-/themselves into (+acc) possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing cheerfulness to dishonor life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person the to disappear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Ez:36:5 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) if ???; month (nom|voc) in/among/by (+dat) fire (dat) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! me (gen) I-SPEAK-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) nations (nom|acc|voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Idumea (acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) because/that they-GIVE-ed the (acc) earth/land (acc) me (gen) selves (dat) into (+acc) possession (acc) after (+acc), with (+gen) cheerfulness (gen) upon DISHONOR-ing (nom|voc) lifes (acc) the (gen) to-DISAPPEAR, be-you(sg)-DISAPPEAR-ed!, he/she/it-happens-to-DISAPPEAR (opt) in/among/by (+dat)
Ez:36:5 Ez_36:5_1 Ez_36:5_2 Ez_36:5_3 Ez_36:5_4 Ez_36:5_5 Ez_36:5_6 Ez_36:5_7 Ez_36:5_8 Ez_36:5_9 Ez_36:5_10 Ez_36:5_11 Ez_36:5_12 Ez_36:5_13 Ez_36:5_14 Ez_36:5_15 Ez_36:5_16 Ez_36:5_17 Ez_36:5_18 Ez_36:5_19 Ez_36:5_20 Ez_36:5_21 Ez_36:5_22 Ez_36:5_23 Ez_36:5_24 Ez_36:5_25 Ez_36:5_26 Ez_36:5_27 Ez_36:5_28 Ez_36:5_29 Ez_36:5_30 Ez_36:5_31 Ez_36:5_32 Ez_36:5_33 Ez_36:5_34 Ez_36:5_35 Ez_36:5_36 Ez_36:5_37 Ez_36:5_38
Ez:36:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:6 διὰ τοῦτο προφήτευσον ἐπὶ τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ καὶ εἰπὸν τοῖς ὄρεσιν καὶ τοῖς βουνοῖς καὶ ταῖς φάραγξιν καὶ ταῖς νάπαις Τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐν τῷ ζήλῳ μου καὶ ἐν τῷ θυμῷ μου ἐλάλησα ἀντὶ τοῦ ὀνειδισμοὺς ἐθνῶν ἐνέγκαι ὑμᾶς·
Ez:36:6 therefore prophesy concerning the land of Israel, and say to the mountains, and to the hills, and to the valleys, and to the forests, Thus saith the Lord; Behold, I have spoken in my jealousy and in my wrath, because ye have borne the reproaches of the heathen: (Ezekiel 36:6 Brenton)
Ez:36:6 Dlatego prorokuj o kraju Izraela i mów do gór i pagórków, do parowów i dolin: Tak mówi Pan Bóg: Oto mówiłem z zapalczywością i z oburzeniem, ponieważ musicie znosić obelgi ze strony ludów, (Ez 36:6 BT_4)
Ez:36:6 διὰ τοῦτο προφήτευσον ἐπὶ τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ καὶ εἰπὸν τοῖς ὄρεσιν καὶ τοῖς βουνοῖς καὶ ταῖς φάραγξιν καὶ ταῖς νάπαις Τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐν τῷ ζήλῳ μου καὶ ἐν τῷ θυμῷ μου ἐλάλησα ἀντὶ τοῦ ὀνειδισμοὺς ἐθνῶν ἐνέγκαι ὑμᾶς·
Ez:36:6 διά οὗτος αὕτη τοῦτο προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) καί ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ καί ὁ ἡ τό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐν ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἀντί ὁ ἡ τό ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ez:36:6 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By prorokować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Izrael I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Wchodź I też, nawet, mianowicie Wzgórze I też, nawet, mianowicie ??? I też, nawet, mianowicie Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gorliwości/ferwor Ja I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja By mówić Przeciw (+informacja) Obrażaj Naród [zobacz etniczny] By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Ty
Ez:36:6 dia\ tou=to profE/teuson e)pi\ tE\n gE=n tou= *israEl kai\ ei)po\n toi=s o)/resin kai\ toi=s bounoi=s kai\ tai=s fa/ragXin kai\ tai=s na/pais *ta/de le/gei ku/rios *)idou\ e)gO\ e)n tO=| DZE/lO| mou kai\ e)n tO=| TumO=| mou e)la/lEsa a)nti\ tou= o)neidismou\s e)TnO=n e)ne/gkai u(ma=s·
Ez:36:6 dia tuto profEteuson epi tEn gEn tu israEl kai eipon tois oresin kai tois bunois kai tais faranXin kai tais napais tade legei kyrios idu egO en tO DZElO mu kai en tO TymO mu elalEsa anti tu oneidismus eTnOn enenkai hymas·
Ez:36:6 P RD_ASN VA_AAD2S P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N_GSM C VB_AAD2S RA_DPN N3E_DPN C RA_DPM N2_DPM C RA_DPF N3G_DPF C RA_DPF N1_DPF RD_APN V1_PAI3S N2_NSM I RP_NS P RA_DSM N2_DSM RP_GS C P RA_DSM N2_DSM RP_GS VAI_AAI1S P RA_GSM N2_APM N3E_GPN VA_AAN RP_AP
Ez:36:6 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to prophesy upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land the Israel and also, even, namely to say/tell the mount and also, even, namely the hill and also, even, namely the ??? and also, even, namely the ć such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the zeal/fervor I and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I to speak against (+gen) the insult nation [see ethnic] to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth you
Ez:36:6 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) do-PROPHESY-you(sg)!, going-to-PROPHESY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) the (gen) Israel (indecl) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (dat) mounts (dat) and the (dat) hills (dat) and the (dat) ???s (dat) and the (dat) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) in/among/by (+dat) the (dat) zeal/fervor (dat) me (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) wrath (dat) me (gen) I-SPEAK-ed against (+gen) the (gen) insults (acc) nations (gen) to-BRING, be-you(sg)-BRING-ed!, he/she/it-happens-to-BRING (opt) you(pl) (acc)
Ez:36:6 Ez_36:6_1 Ez_36:6_2 Ez_36:6_3 Ez_36:6_4 Ez_36:6_5 Ez_36:6_6 Ez_36:6_7 Ez_36:6_8 Ez_36:6_9 Ez_36:6_10 Ez_36:6_11 Ez_36:6_12 Ez_36:6_13 Ez_36:6_14 Ez_36:6_15 Ez_36:6_16 Ez_36:6_17 Ez_36:6_18 Ez_36:6_19 Ez_36:6_20 Ez_36:6_21 Ez_36:6_22 Ez_36:6_23 Ez_36:6_24 Ez_36:6_25 Ez_36:6_26 Ez_36:6_27 Ez_36:6_28 Ez_36:6_29 Ez_36:6_30 Ez_36:6_31 Ez_36:6_32 Ez_36:6_33 Ez_36:6_34 Ez_36:6_35 Ez_36:6_36 Ez_36:6_37 Ez_36:6_38 Ez_36:6_39 Ez_36:6_40 Ez_36:6_41 Ez_36:6_42
Ez:36:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:7 διὰ τοῦτο ἐγὼ ἀρῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ περικύκλῳ ὑμῶν, οὗτοι τὴν ἀτιμίαν αὐτῶν λήμψονται·
Ez:36:7 therefore I will lift up my hand against the nations that are round about you; they shall bear their reproach. (Ezekiel 36:7 Brenton)
Ez:36:7 dlatego tak mówi Pan Bóg: Podnoszę rękę do przysięgi: Zaprawdę, ludy, które wokół was są, będą musiały znosić od was obelgi. (Ez 36:7 BT_4)
Ez:36:7 διὰ τοῦτο ἐγὼ ἀρῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ περικύκλῳ ὑμῶν, οὗτοι τὴν ἀτιμίαν αὐτῶν λήμψονται·
Ez:36:7 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀράομαι [LXX] (αρ(α)-, -, αρα·σ-, -, -, -); αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἀ·τιμία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)
Ez:36:7 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ja Do ???; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Ręka Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] Ty To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Hańba On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć
Ez:36:7 dia\ tou=to e)gO\ a)rO= tE\n CHei=ra/ mou e)pi\ ta\ e)/TnE ta\ periku/klO| u(mO=n, ou(=toi tE\n a)timi/an au)tO=n lE/mPSontai·
Ez:36:7 dia tuto egO arO tEn CHeira mu epi ta eTnE ta perikyklO hymOn, hutoi tEn atimian autOn lEmPSontai·
Ez:36:7 P RD_ASN RP_NS VF2_FAI1S RA_ASF N3_ASF RP_GS P RA_APN N3E_APN RA_APN D RP_GP RD_NPM RA_ASF N1A_ASF RD_GPM VF_FMI3P
Ez:36:7 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I to ???; to lift/pick up take up, tote, raise the hand I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the nation [see ethnic] the ć you this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the dishonor he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand
Ez:36:7 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) I (nom) be-you(sg)-being-???-ed!; I-will-LIFT/PICK-UP, I-should-LIFT/PICK-UP the (acc) hand (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) the (nom|acc) you(pl) (gen) these (nom) the (acc) dishonor (acc) them/same (gen) they-will-be-TAKE HOLD OF-ed
Ez:36:7 Ez_36:7_1 Ez_36:7_2 Ez_36:7_3 Ez_36:7_4 Ez_36:7_5 Ez_36:7_6 Ez_36:7_7 Ez_36:7_8 Ez_36:7_9 Ez_36:7_10 Ez_36:7_11 Ez_36:7_12 Ez_36:7_13 Ez_36:7_14 Ez_36:7_15 Ez_36:7_16 Ez_36:7_17 Ez_36:7_18
Ez:36:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:8 ὑμῶν δέ, ὄρη Ισραηλ, τὴν σταφυλὴν καὶ τὸν καρπὸν ὑμῶν καταφάγεται ὁ λαός μου, ὅτι ἐγγίζουσιν τοῦ ἐλθεῖν.
Ez:36:8 But your grapes and your fruits, O mountains of Israel, shall my people eat; for they are hoping to come. (Ezekiel 36:8 Brenton)
Ez:36:8 Wy jednak, góry izraelskie, wypuszczać będziecie swoje gałęzie i przynosić owoc memu ludowi izraelskiemu, albowiem wróci on niebawem. (Ez 36:8 BT_4)
Ez:36:8 ὑμῶν δέ, ὄρη Ισραηλ, τὴν σταφυλὴν καὶ τὸν καρπὸν ὑμῶν καταφάγεται λαός μου, ὅτι ἐγγίζουσιν τοῦ ἐλθεῖν.
Ez:36:8 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό σταφυλή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
Ez:36:8 Ty zaś Wchodź Izrael Winogrona grono I też, nawet, mianowicie Owoc; Nadgarstek Ty By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Ludzie Ja Ponieważ/tamto Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) By przychodzić
Ez:36:8 u(mO=n de/, o)/rE *israEl, tE\n stafulE\n kai\ to\n karpo\n u(mO=n katafa/getai o( lao/s mou, o(/ti e)ggi/DZousin tou= e)lTei=n.
Ez:36:8 hymOn de, orE israEl, tEn stafylEn kai ton karpon hymOn katafagetai ho laos mu, hoti engiDZusin tu elTein.
Ez:36:8 RP_GP x N3E_VPN N_GSM RA_ASF N1_ASF C RA_ASM N2_ASM RP_GP VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS C V1_PAI3P RA_GSN VB_AAN
Ez:36:8 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] mount Israel the grape cluster and also, even, namely the fruit; Carpus you to devour be eaten away, eat away the people I because/that to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) the to come
Ez:36:8 you(pl) (gen) Yet mounts (nom|acc|voc) Israel (indecl) the (acc) grape cluster (acc) and the (acc) fruit (acc); Carpus (acc) you(pl) (gen) he/she/it-will-be-DEVOUR-ed the (nom) people (nom) me (gen) because/that they-are-NEAR-ing, while NEAR-ing (dat) the (gen) to-COME
Ez:36:8 Ez_36:8_1 Ez_36:8_2 Ez_36:8_3 Ez_36:8_4 Ez_36:8_5 Ez_36:8_6 Ez_36:8_7 Ez_36:8_8 Ez_36:8_9 Ez_36:8_10 Ez_36:8_11 Ez_36:8_12 Ez_36:8_13 Ez_36:8_14 Ez_36:8_15 Ez_36:8_16 Ez_36:8_17 Ez_36:8_18
Ez:36:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:9 ὅτι ἰδοὺ ἐγὼ ἐφ’ ὑμᾶς καὶ ἐπιβλέψω ἐφ’ ὑμᾶς, καὶ κατεργασθήσεσθε καὶ σπαρήσεσθε.
Ez:36:9 For, behold, I am toward you, and I will have respect to you, and ye shall be tilled and sown: (Ezekiel 36:9 Brenton)
Ez:36:9 Bo oto przychodzę do was i zwracam się do was: będą was uprawiać i obsiewać. (Ez 36:9 BT_4)
Ez:36:9 ὅτι ἰδοὺ ἐγὼ ἐφ’ ὑμᾶς καὶ ἐπιβλέψω ἐφ’ ὑμᾶς, καὶ κατεργασθήσεσθε καὶ σπαρήσεσθε.
Ez:36:9 ὅτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί κατ·εργάζομαι (κατ+εργαζ-, κατ+εργ(α)·[σ]-, κατ+εργα·σ-, -, κατ+ειργασ-, κατ+εργασ·θ-) καί σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-)
Ez:36:9 Ponieważ/tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty I też, nawet, mianowicie By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty I też, nawet, mianowicie By dokonywać/dokonuj/w pełni realizuj {rozumiej} I też, nawet, mianowicie By siać
Ez:36:9 o(/ti i)dou\ e)gO\ e)f’ u(ma=s kai\ e)pible/PSO e)f’ u(ma=s, kai\ katergasTE/sesTe kai\ sparE/sesTe.
Ez:36:9 hoti idu egO ef’ hymas kai epiblePSO ef’ hymas, kai katergasTEsesTe kai sparEsesTe.
Ez:36:9 C I RP_NS P RP_AP C VF_FAI1S P RP_AP C VS_FPI2P C VD_FPI2P
Ez:36:9 because/that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you and also, even, namely to look upon overlook, look attentively upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you and also, even, namely to accomplish/achieve/fully realize and also, even, namely to sow
Ez:36:9 because/that be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) and I-will-LOOK UPON, I-should-LOOK UPON upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) and you(pl)-will-be-ACCOMPLISH/ACHIEVE/FULLY REALIZE-ed and you(pl)-will-be-SOW-ed
Ez:36:9 Ez_36:9_1 Ez_36:9_2 Ez_36:9_3 Ez_36:9_4 Ez_36:9_5 Ez_36:9_6 Ez_36:9_7 Ez_36:9_8 Ez_36:9_9 Ez_36:9_10 Ez_36:9_11 Ez_36:9_12 Ez_36:9_13
Ez:36:9 x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:10 καὶ πληθυνῶ ἐφ’ ὑμᾶς ἀνθρώπους, πᾶν οἶκον Ισραηλ εἰς τέλος, καὶ κατοικηθήσονται αἱ πόλεις, καὶ ἡ ἠρημωμένη οἰκοδομηθήσεται.
Ez:36:10 and I will multiply men upon you, even all the house of Israel to the end: and the cities shall be inhabited, and the desolate land shall be built upon. (Ezekiel 36:10 Brenton)
Ez:36:10 Rozmnożę na was ludzi, cały dom Izraela i miasta będą zamieszkane, i ruiny będą znowu odbudowane. (Ez 36:10 BT_4)
Ez:36:10 καὶ πληθυνῶ ἐφ’ ὑμᾶς ἀνθρώπους, πᾶν οἶκον Ισραηλ εἰς τέλος, καὶ κατοικηθήσονται αἱ πόλεις, καὶ ἠρημωμένη οἰκοδομηθήσεται.
Ez:36:10 καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἄνθρωπος, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-)
Ez:36:10 I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Ludzki Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dom Izrael Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Miasto I też, nawet, mianowicie By leżeć odłogiem By budować/buduj moralnie
Ez:36:10 kai\ plETunO= e)f’ u(ma=s a)nTrO/pous, pa=n oi)=kon *israEl ei)s te/los, kai\ katoikETE/sontai ai( po/leis, kai\ E( E)rEmOme/nE oi)kodomETE/setai.
Ez:36:10 kai plETynO ef’ hymas anTrOpus, pan oikon israEl eis telos, kai katoikETEsontai hai poleis, kai hE ErEmOmenE oikodomETEsetai.
Ez:36:10 C VF2_FAI1S P RP_AP N2_APM A3_ASN N2_ASM N_GSM P N3E_ASN C VC_FPI3P RA_NPF N3I_NPF C RA_NSF VM_XPPNSF VC_FPI3S
Ez:36:10 and also, even, namely to increase/multiply upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you human every all, each, every, the whole of house Israel into (+acc) end (event, consummation) and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the city and also, even, namely the to lay waste to build/edify
Ez:36:10 and I-am-INCREASE/MULTIPLY-ing, I-should-be-INCREASE/MULTIPLY-ing, I-will-INCREASE/MULTIPLY, I-should-INCREASE/MULTIPLY upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) humans (acc) every (nom|acc|voc) house (acc) Israel (indecl) into (+acc) end (nom|acc|voc) and they-will-be-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN the (nom) cities (acc, nom|voc) and the (nom) having-been-LAY-ed-WASTE (nom|voc) he/she/it-will-be-BUILD/EDIFY-ed
Ez:36:10 Ez_36:10_1 Ez_36:10_2 Ez_36:10_3 Ez_36:10_4 Ez_36:10_5 Ez_36:10_6 Ez_36:10_7 Ez_36:10_8 Ez_36:10_9 Ez_36:10_10 Ez_36:10_11 Ez_36:10_12 Ez_36:10_13 Ez_36:10_14 Ez_36:10_15 Ez_36:10_16 Ez_36:10_17 Ez_36:10_18
Ez:36:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:11 καὶ πληθυνῶ ἐφ’ ὑμᾶς ἀνθρώπους καὶ κτήνη καὶ κατοικιῶ ὑμᾶς ὡς τὸ ἐν ἀρχῇ ὑμῶν καὶ εὖ ποιήσω ὑμᾶς ὥσπερ τὰ ἔμπροσθεν ὑμῶν· καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.
Ez:36:11 And I will multiply men and cattle upon you; and I will cause you to dwell as at the beginning, and will treat you well, as in your former times: and ye shall know that I am the Lord. (Ezekiel 36:11 Brenton)
Ez:36:11 Rozmnożę na was ludzi i bydło: będą liczni i płodni, sprawię, że będziecie zamieszkane tak, jak w waszej przeszłości, i będę was darzył dobrodziejstwami więcej jeszcze niż przedtem, po to, byście poznały, że Ja jestem Pan. (Ez 36:11 BT_4)
Ez:36:11 καὶ πληθυνῶ ἐφ’ ὑμᾶς ἀνθρώπους καὶ κτήνη καὶ κατοικιῶ ὑμᾶς ὡς τὸ ἐν ἀρχῇ ὑμῶν καὶ εὖ ποιήσω ὑμᾶς ὥσπερ τὰ ἔμπροσθεν ὑμῶν· καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.
Ez:36:11 καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί κτῆνο·ς, -ους, τό καί κατ·οικίζω (κατ+οικιζ-, κατ+οικι(ε)·[σ]-, κατ+οικι·σ-, -, κατ+ῳκισ-, κατ+οικισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὡς ὁ ἡ τό ἐν ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί εὖ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὥσ·περ ὁ ἡ τό ἔμ·προσ·θεν/-θε σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:36:11 I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Ludzki I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) I też, nawet, mianowicie By osiedlać Ty Jak/jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Początek; by zaczynać się Ty I też, nawet, mianowicie Dobrze w spokoju By czynić/rób Ty Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Przedtem/w przodzie z Ty I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:36:11 kai\ plETunO= e)f’ u(ma=s a)nTrO/pous kai\ ktE/nE kai\ katoikiO= u(ma=s O(s to\ e)n a)rCHE=| u(mO=n kai\ eu)= poiE/sO u(ma=s O(/sper ta\ e)/mprosTen u(mO=n· kai\ gnO/sesTe o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios.
Ez:36:11 kai plETynO ef’ hymas anTrOpus kai ktEnE kai katoikiO hymas hOs to en arCHE hymOn kai eu poiEsO hymas hOsper ta emprosTen hymOn· kai gnOsesTe hoti egO eimi kyrios.
Ez:36:11 C VF2_FAI1S P RP_AP N2_APM C N3E_APN C VF2_FAI1S RP_AP C RA_ASN P N1_DSF RP_GP C D VF_FAI1S RP_AP D RA_APN P RP_GP C VF_FMI2P C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM
Ez:36:11 and also, even, namely to increase/multiply upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you human and also, even, namely Animal (beast) and also, even, namely to domicile you as/like the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among beginning; to begin you and also, even, namely well at ease to do/make you just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" the before/in front of you and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:36:11 and I-am-INCREASE/MULTIPLY-ing, I-should-be-INCREASE/MULTIPLY-ing, I-will-INCREASE/MULTIPLY, I-should-INCREASE/MULTIPLY upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) humans (acc) and Animals (nom|acc|voc) and I-will-DOMICILE you(pl) (acc) as/like the (nom|acc) in/among/by (+dat) beginning (dat); you(sg)-are-being-BEGIN-ed, he/she/it-should-be-BEGIN-ing, you(sg)-should-be-being-BEGIN-ed you(pl) (gen) and well I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE you(pl) (acc) just as the (nom|acc) before/in front of you(pl) (gen) and you(pl)-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:36:11 Ez_36:11_1 Ez_36:11_2 Ez_36:11_3 Ez_36:11_4 Ez_36:11_5 Ez_36:11_6 Ez_36:11_7 Ez_36:11_8 Ez_36:11_9 Ez_36:11_10 Ez_36:11_11 Ez_36:11_12 Ez_36:11_13 Ez_36:11_14 Ez_36:11_15 Ez_36:11_16 Ez_36:11_17 Ez_36:11_18 Ez_36:11_19 Ez_36:11_20 Ez_36:11_21 Ez_36:11_22 Ez_36:11_23 Ez_36:11_24 Ez_36:11_25 Ez_36:11_26 Ez_36:11_27 Ez_36:11_28 Ez_36:11_29
Ez:36:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:12 καὶ γεννήσω ἐφ’ ὑμᾶς ἀνθρώπους τὸν λαόν μου Ισραηλ, καὶ κληρονομήσουσιν ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε αὐτοῖς εἰς κατάσχεσιν· καὶ οὐ μὴ προστεθῆτε ἔτι ἀτεκνωθῆναι ἀπ’ αὐτῶν.
Ez:36:12 And I will increase men upon you, even my people Israel; and they shall inherit you, and ye shall be to them for a possession; and ye shall no more be bereaved of them. (Ezekiel 36:12 Brenton)
Ez:36:12 Sprowadzę znowu do was ludzi, mój lud izraelski, a oni wami zawładną, wy zaś macie się stać ich własnością i już nie pozbawiać ich dzieci. (Ez 36:12 BT_4)
Ez:36:12 καὶ γεννήσω ἐφ’ ὑμᾶς ἀνθρώπους τὸν λαόν μου Ισραηλ, καὶ κληρονομήσουσιν ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε αὐτοῖς εἰς κατάσχεσιν· καὶ οὐ μὴ προστεθῆτε ἔτι ἀτεκνωθῆναι ἀπ’ αὐτῶν.
Ez:36:12 καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰσραήλ, ὁ καί κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] κατά·σχεσις, -εως, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἔτι ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:36:12 I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Ludzki Ludzie Ja Izrael I też, nawet, mianowicie By dziedziczyć Ty I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By dodawać do Jeszcze/jeszcze Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ez:36:12 kai\ gennE/sO e)f’ u(ma=s a)nTrO/pous to\n lao/n mou *israEl, kai\ klEronomE/sousin u(ma=s, kai\ e)/sesTe au)toi=s ei)s kata/sCHesin· kai\ ou) mE\ prosteTE=te e)/ti a)teknOTE=nai a)p’ au)tO=n.
Ez:36:12 kai gennEsO ef’ hymas anTrOpus ton laon mu israEl, kai klEronomEsusin hymas, kai esesTe autois eis katasCHesin· kai u mE prosteTEte eti ateknOTEnai ap’ autOn.
Ez:36:12 C VF_FAI1S P RP_AP N2_APM RA_ASM N2_ASM RP_GS N_ASM C VF_FAI3P RP_AP C VF_FMI2P RD_DPM P N3I_ASF C D D VC_APS2P D VC_APN P RD_GPM
Ez:36:12 and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you human the people I Israel and also, even, namely to inherit you and also, even, namely to be he/she/it/same into (+acc) possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to add to yet/still ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Ez:36:12 and I-will-FATHER, I-should-FATHER upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) humans (acc) the (acc) people (acc) me (gen) Israel (indecl) and they-will-INHERIT, going-to-INHERIT (fut ptcp) (dat) you(pl) (acc) and you(pl)-will-be them/same (dat) into (+acc) possession (acc) and not not be-you(pl)-ADD-ed-TO!, you(pl)-should-be-ADD-ed-TO yet/still away from (+gen) them/same (gen)
Ez:36:12 Ez_36:12_1 Ez_36:12_2 Ez_36:12_3 Ez_36:12_4 Ez_36:12_5 Ez_36:12_6 Ez_36:12_7 Ez_36:12_8 Ez_36:12_9 Ez_36:12_10 Ez_36:12_11 Ez_36:12_12 Ez_36:12_13 Ez_36:12_14 Ez_36:12_15 Ez_36:12_16 Ez_36:12_17 Ez_36:12_18 Ez_36:12_19 Ez_36:12_20 Ez_36:12_21 Ez_36:12_22 Ez_36:12_23 Ez_36:12_24 Ez_36:12_25
Ez:36:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:13 τάδε λέγει κύριος κύριος Ἀνθ ὧν εἶπάν σοι Κατέσθουσα ἀνθρώπους εἶ καὶ ἠτεκνωμένη ὑπὸ τοῦ ἔθνους σου ἐγένου,
Ez:36:13 Thus saith the Lord God: Because they said to thee, Thou land devourest men, and hast been bereaved of thy nation; (Ezekiel 36:13 Brenton)
Ez:36:13 Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ powiedziano tobie: "Ty jesteś ludojadem i odbierasz potomstwo twemu ludowi", (Ez 36:13 BT_4)
Ez:36:13 τάδε λέγει κύριος κύριος Ἀνθ ὧν εἶπάν σοι Κατέσθουσα ἀνθρώπους εἶ καὶ ἠτεκνωμένη ὑπὸ τοῦ ἔθνους σου ἐγένου,
Ez:36:13 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀντί ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὑπό ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Ez:36:13 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By mówić/opowiadaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Ludzki By iść; by być I też, nawet, mianowicie Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] Ty; twój/twój(sg) By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Ez:36:13 ta/de le/gei ku/rios ku/rios *)anT O(=n ei)=pa/n soi *kate/sTousa a)nTrO/pous ei)= kai\ E)teknOme/nE u(po\ tou= e)/Tnous sou e)ge/nou,
Ez:36:13 tade legei kyrios kyrios anT hOn eipan soi katesTusa anTrOpus ei kai EteknOmenE hypo tu eTnus su egenu,
Ez:36:13 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM P RR_GPM VAI_AAI3P RP_DS V1_PAPNSF N2_APM V9_PAI2S C VM_XMPNSF P RA_GSN N3E_GSN RP_GS VBI_AMI2S
Ez:36:13 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. against (+gen) who/whom/which to say/tell you; your/yours(sg); to rub worn, rub to devour be eaten away, eat away human to go; to be and also, even, namely ć under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the nation [see ethnic] you; your/yours(sg) to become become, happen
Ez:36:13 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) against (+gen) who/whom/which (gen) they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) while DEVOUR-ing (nom|voc) humans (acc) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are and under (+acc), by (+gen) the (gen) nation (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-were-BECOME-ed
Ez:36:13 Ez_36:13_1 Ez_36:13_2 Ez_36:13_3 Ez_36:13_4 Ez_36:13_5 Ez_36:13_6 Ez_36:13_7 Ez_36:13_8 Ez_36:13_9 Ez_36:13_10 Ez_36:13_11 Ez_36:13_12 Ez_36:13_13 Ez_36:13_14 Ez_36:13_15 Ez_36:13_16 Ez_36:13_17 Ez_36:13_18
Ez:36:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:14 διὰ τοῦτο ἀνθρώπους οὐκέτι φάγεσαι καὶ τὸ ἔθνος σου οὐκ ἀτεκνώσεις ἔτι, λέγει κύριος κύριος.
Ez:36:14 therefore thou shalt no more devour men, and thou shalt no more bereave thy nation, saith the Lord God. (Ezekiel 36:14 Brenton)
Ez:36:14 dlatego już więcej nie będziesz pożerać ludzi i odbierać potomstwa twemu ludowi - wyrocznia Pana Boga. (Ez 36:14 BT_4)
Ez:36:14 διὰ τοῦτο ἀνθρώπους οὐκέτι φάγεσαι καὶ τὸ ἔθνος σου οὐκ ἀτεκνώσεις ἔτι, λέγει κύριος κύριος.
Ez:36:14 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὐκέτι (οὐκ ἔτι) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:36:14 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ludzki Już nie By jeść I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Jeszcze/jeszcze By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:36:14 dia\ tou=to a)nTrO/pous ou)ke/ti fa/gesai kai\ to\ e)/Tnos sou ou)k a)teknO/seis e)/ti, le/gei ku/rios ku/rios.
Ez:36:14 dia tuto anTrOpus uketi fagesai kai to eTnos su uk ateknOseis eti, legei kyrios kyrios.
Ez:36:14 P RD_ASN N2_APM D VF_FMI2S C RA_ASN N3E_ASN RP_GS D VF_FAI2S D V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM
Ez:36:14 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] human no longer to eat and also, even, namely the nation [see ethnic] you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing ć yet/still to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:36:14 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) humans (acc) no longer you(sg)-will-be-EAT-ed and the (nom|acc) nation (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not yet/still he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:36:14 Ez_36:14_1 Ez_36:14_2 Ez_36:14_3 Ez_36:14_4 Ez_36:14_5 Ez_36:14_6 Ez_36:14_7 Ez_36:14_8 Ez_36:14_9 Ez_36:14_10 Ez_36:14_11 Ez_36:14_12 Ez_36:14_13 Ez_36:14_14 Ez_36:14_15
Ez:36:14 x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:15 καὶ οὐκ ἀκουσθήσεται οὐκέτι ἐφ’ ὑμᾶς ἀτιμία ἐθνῶν, καὶ ὀνειδισμοὺς λαῶν οὐ μὴ ἀνενέγκητε, λέγει κύριος κύριος.
Ez:36:15 And there shall no more be heard against you the reproach of the nations, and ye shall no more bear the revilings of the peoples, saith the Lord God. (Ezekiel 36:15 Brenton)
Ez:36:15 I w przyszłości nie będziesz już słuchać obelg ludów ani będziesz znosić hańby narodów, i nie będziesz już odbierać potomstwa twemu ludowi» - wyrocznia Pana Boga. (Ez 36:15 BT_4)
Ez:36:15 καὶ οὐκ ἀκουσθήσεται οὐκέτι ἐφ’ ὑμᾶς ἀτιμία ἐθνῶν, καὶ ὀνειδισμοὺς λαῶν οὐ μὴ ἀνενέγκητε, λέγει κύριος κύριος.
Ez:36:15 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) οὐκέτι (οὐκ ἔτι) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀ·τιμία, -ας, ἡ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ λαός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:36:15 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć Już nie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Hańba Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Obrażaj Ludzie ??? Przed przydechem mocnym Nie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:36:15 kai\ ou)k a)kousTE/setai ou)ke/ti e)f’ u(ma=s a)timi/a e)TnO=n, kai\ o)neidismou\s laO=n ou) mE\ a)nene/gkEte, le/gei ku/rios ku/rios.
Ez:36:15 kai uk akusTEsetai uketi ef’ hymas atimia eTnOn, kai oneidismus laOn u mE anenenkEte, legei kyrios kyrios.
Ez:36:15 C D VC_FPI3S D P RP_AP N1A_NSF N3E_GPN C N2_APM N2_GPM D D VA_AAS2P V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM
Ez:36:15 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hear no longer upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you dishonor nation [see ethnic] and also, even, namely insult people οὐχ before rough breathing not to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:36:15 and not he/she/it-will-be-HEAR-ed no longer upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) dishonor (nom|voc) nations (gen) and insults (acc) peoples (gen) not not you(pl)-should-BRING UP he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:36:15 Ez_36:15_1 Ez_36:15_2 Ez_36:15_3 Ez_36:15_4 Ez_36:15_5 Ez_36:15_6 Ez_36:15_7 Ez_36:15_8 Ez_36:15_9 Ez_36:15_10 Ez_36:15_11 Ez_36:15_12 Ez_36:15_13 Ez_36:15_14 Ez_36:15_15 Ez_36:15_16 Ez_36:15_17
Ez:36:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:16 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:36:16 And the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 36:16 Brenton)
Ez:36:16 Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 36:16 BT_4)
Ez:36:16 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:36:16 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:36:16 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:36:16 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:36:16 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:36:16 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:36:16 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:36:16 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:36:16 Ez_36:16_1 Ez_36:16_2 Ez_36:16_3 Ez_36:16_4 Ez_36:16_5 Ez_36:16_6 Ez_36:16_7
Ez:36:16 x x x x x x x
Ez:36:17 Υἱὲ ἀνθρώπου, οἶκος Ισραηλ κατῴκησεν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν καὶ ἐμίαναν αὐτὴν ἐν τῇ ὁδῷ αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν καὶ ἐν ταῖς ἀκαθαρσίαις αὐτῶν· κατὰ τὴν ἀκαθαρσίαν τῆς ἀποκαθημένης ἐγενήθη ἡ ὁδὸς αὐτῶν πρὸ προσώπου μου.
Ez:36:17 Son of man, the house of Israel dwelt upon their land, and defiled it by their way, and with their idols, and with their uncleannesses; and their way was before me like the uncleanness of a removed woman. (Ezekiel 36:17 Brenton)
Ez:36:17 «Synu człowieczy, kiedy dom Izraela mieszkał na swojej ziemi, wówczas splugawili ją swym postępowaniem i swymi czynami: postępowanie ich wobec Mnie było jak nieczystość miesięczna kobiety. (Ez 36:17 BT_4)
Ez:36:17 Υἱὲ ἀνθρώπου, οἶκος Ισραηλ κατῴκησεν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν καὶ ἐμίαναν αὐτὴν ἐν τῇ ὁδῷ αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν καὶ ἐν ταῖς ἀκαθαρσίαις αὐτῶν· κατὰ τὴν ἀκαθαρσίαν τῆς ἀποκαθημένης ἐγενήθη ὁδὸς αὐτῶν πρὸ προσώπου μου.
Ez:36:17 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό καί μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ez:36:17 Syn Ludzki Dom Izrael By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zanieczyszczać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Idol On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród uncleaness On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym uncleaness By stawać się stawaj się, zdarzaj się Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo Przedtem (+informacja) Twarz Ja
Ez:36:17 *ui(e\ a)nTrO/pou, oi)=kos *israEl katO/|kEsen e)pi\ tE=s gE=s au)tO=n kai\ e)mi/anan au)tE\n e)n tE=| o(dO=| au)tO=n kai\ e)n toi=s ei)dO/lois au)tO=n kai\ e)n tai=s a)kaTarsi/ais au)tO=n· kata\ tE\n a)kaTarsi/an tE=s a)pokaTEme/nEs e)genE/TE E( o(do\s au)tO=n pro\ prosO/pou mou.
Ez:36:17 yie anTrOpu, oikos israEl katOkEsen epi tEs gEs autOn kai emianan autEn en tE hodO autOn kai en tois eidOlois autOn kai en tais akaTarsiais autOn· kata tEn akaTarsian tEs apokaTEmenEs egenETE hE hodos autOn pro prosOpu mu.
Ez:36:17 N2_VSM N2_GSM N2_NSM N_GSM VAI_AAI3S P RA_GSF N1_GSF RD_GPM C VAI_AAI3P RD_ASF P RA_DSF N2_DSF RD_GPM C P RA_DPN N2N_DPN RD_GPM C P RA_DPF N1A_DPF RD_GPM P RA_ASF N1A_ASF RA_GSF V5_PMPGSF VCI_API3S RA_NSF N2_NSF RD_GPM P N2N_GSN RP_GS
Ez:36:17 son human house Israel to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land he/she/it/same and also, even, namely to pollute he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the idol he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the uncleaness he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the uncleaness the ć to become become, happen the way/road he/she/it/same before (+gen) face I
Ez:36:17 son (voc) human (gen) house (nom) Israel (indecl) he/she/it-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) them/same (gen) and they-POLLUTE-ed her/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) them/same (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) idols (dat) them/same (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) uncleanesss (dat) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) uncleaness (acc) the (gen) he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) way/road (nom) them/same (gen) before (+gen) face (gen) me (gen)
Ez:36:17 Ez_36:17_1 Ez_36:17_2 Ez_36:17_3 Ez_36:17_4 Ez_36:17_5 Ez_36:17_6 Ez_36:17_7 Ez_36:17_8 Ez_36:17_9 Ez_36:17_10 Ez_36:17_11 Ez_36:17_12 Ez_36:17_13 Ez_36:17_14 Ez_36:17_15 Ez_36:17_16 Ez_36:17_17 Ez_36:17_18 Ez_36:17_19 Ez_36:17_20 Ez_36:17_21 Ez_36:17_22 Ez_36:17_23 Ez_36:17_24 Ez_36:17_25 Ez_36:17_26 Ez_36:17_27 Ez_36:17_28 Ez_36:17_29 Ez_36:17_30 Ez_36:17_31 Ez_36:17_32 Ez_36:17_33 Ez_36:17_34 Ez_36:17_35 Ez_36:17_36 Ez_36:17_37 Ez_36:17_38
Ez:36:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:18 καὶ ἐξέχεα τὸν θυμόν μου ἐπ’ αὐτοὺς
Ez:36:18 So I poured out my wrath upon them: (Ezekiel 36:18 Brenton)
Ez:36:18 Wtedy wylałem na nich swe oburzenie z powodu krwi, którą w kraju przelali, i z powodu bożków, którymi go splugawili. (Ez 36:18 BT_4)
Ez:36:18 καὶ ἐξέχεα τὸν θυμόν μου ἐπ’ αὐτοὺς
Ez:36:18 καί ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:36:18 I też, nawet, mianowicie By wylewać się Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ez:36:18 kai\ e)Xe/CHea to\n Tumo/n mou e)p’ au)tou\s
Ez:36:18 kai eXeCHea ton Tymon mu ep’ autus
Ez:36:18 C VAI_AAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS P RD_APM
Ez:36:18 and also, even, namely to pour out the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Ez:36:18 and I-POUR-ed-OUT the (acc) wrath (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Ez:36:18 Ez_36:18_1 Ez_36:18_2 Ez_36:18_3 Ez_36:18_4 Ez_36:18_5 Ez_36:18_6 Ez_36:18_7
Ez:36:18 x x x x x x x
Ez:36:19 καὶ διέσπειρα αὐτοὺς εἰς τὰ ἔθνη καὶ ἐλίκμησα αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας· κατὰ τὴν ὁδὸν αὐτῶν καὶ κατὰ τὴν ἁμαρτίαν αὐτῶν ἔκρινα αὐτούς.
Ez:36:19 and I dispersed them among the nations, and utterly scattered them through the countries: I judged them according to their way and according to their sin. (Ezekiel 36:19 Brenton)
Ez:36:19 I rozproszyłem ich pomiędzy pogańskie ludy, i rozsypali się po krajach, osądziłem ich według postępowania i czynów. (Ez 36:19 BT_4)
Ez:36:19 καὶ διέσπειρα αὐτοὺς εἰς τὰ ἔθνη καὶ ἐλίκμησα αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας· κατὰ τὴν ὁδὸν αὐτῶν καὶ κατὰ τὴν ἁμαρτίαν αὐτῶν ἔκρινα αὐτούς.
Ez:36:19 καί δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί λικμάω (λικμ(α)-, λικμη·σ-, λικμη·σ-, -, λελικμη-, λικμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ κατά ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί κατά ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:36:19 I też, nawet, mianowicie By rozpraszać się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By gnieść się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj On/ona/to/to samo
Ez:36:19 kai\ die/speira au)tou\s ei)s ta\ e)/TnE kai\ e)li/kmEsa au)tou\s ei)s ta\s CHO/ras· kata\ tE\n o(do\n au)tO=n kai\ kata\ tE\n a(marti/an au)tO=n e)/krina au)tou/s.
Ez:36:19 kai diespeira autus eis ta eTnE kai elikmEsa autus eis tas CHOras· kata tEn hodon autOn kai kata tEn hamartian autOn ekrina autus.
Ez:36:19 C VAI_AAI1S RD_APM P RA_APN N3E_APN C VAI_AAI1S RD_APM P RA_APF N1A_APF P RA_ASF N2_ASF RD_GPM C P RA_ASF N1A_ASF RD_GPM VBI_AAI1S RD_APM
Ez:36:19 and also, even, namely to scatter he/she/it/same into (+acc) the nation [see ethnic] and also, even, namely to crush he/she/it/same into (+acc) the region realm (clίme); land, country, territory, tract down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the way/road he/she/it/same and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn he/she/it/same
Ez:36:19 and I-SCATTER-ed them/same (acc) into (+acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) and I-CRUSH-ed them/same (acc) into (+acc) the (acc) region (gen), regions (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) way/road (acc) them/same (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) sin (acc) them/same (gen) I-JUDGE-ed them/same (acc)
Ez:36:19 Ez_36:19_1 Ez_36:19_2 Ez_36:19_3 Ez_36:19_4 Ez_36:19_5 Ez_36:19_6 Ez_36:19_7 Ez_36:19_8 Ez_36:19_9 Ez_36:19_10 Ez_36:19_11 Ez_36:19_12 Ez_36:19_13 Ez_36:19_14 Ez_36:19_15 Ez_36:19_16 Ez_36:19_17 Ez_36:19_18 Ez_36:19_19 Ez_36:19_20 Ez_36:19_21 Ez_36:19_22 Ez_36:19_23
Ez:36:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:20 καὶ εἰσήλθοσαν εἰς τὰ ἔθνη, οὗ εἰσήλθοσαν ἐκεῖ, καὶ ἐβεβήλωσαν τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον ἐν τῷ λέγεσθαι αὐτούς Λαὸς κυρίου οὗτοι καὶ ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ ἐξεληλύθασιν.
Ez:36:20 And they went in among the nations, among which they went, and they profaned my holy name, while it was said of them, These are the people of the Lord, and they came forth out of his land. (Ezekiel 36:20 Brenton)
Ez:36:20 W ten sposób przyszli do ludów pogańskich i dokąd przybyli, bezcześcili święte imię moje, podczas gdy mówiono o nich: "To jest lud Pana, musieli się oni wyprowadzić ze swego kraju". (Ez 36:20 BT_4)
Ez:36:20 καὶ εἰσήλθοσαν εἰς τὰ ἔθνη, οὗ εἰσήλθοσαν ἐκεῖ, καὶ ἐβεβήλωσαν τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον ἐν τῷ λέγεσθαι αὐτούς Λαὸς κυρίου οὗτοι καὶ ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ ἐξεληλύθασιν.
Ez:36:20 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ καί βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐν ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λαός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐκ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Ez:36:20 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Naród [zobacz etniczny] Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By wchodzić Tam I też, nawet, mianowicie By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Nazwisko {Imię} co do Ja Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Ludzie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo By wychodzić
Ez:36:20 kai\ ei)sE/lTosan ei)s ta\ e)/TnE, ou(= ei)sE/lTosan e)kei=, kai\ e)bebE/lOsan to\ o)/noma/ mou to\ a(/gion e)n tO=| le/gesTai au)tou/s *lao\s kuri/ou ou(=toi kai\ e)k tE=s gE=s au)tou= e)XelElu/Tasin.
Ez:36:20 kai eisElTosan eis ta eTnE, hu eisElTosan ekei, kai ebebElOsan to onoma mu to hagion en tO legesTai autus laos kyriu hutoi kai ek tEs gEs autu eXelElyTasin.
Ez:36:20 C VBI_AAI3P P RA_APN N3E_APN RR_GSM VBI_AAI3P D C VAI_AAI3P RA_ASN N3M_ASN RP_GS RA_ASN A1A_ASN P RA_DSN V1_PMN RD_APM N2_NSM N2_GSM RD_NPM C P RA_GSF N1_GSF RD_GSM VX_XAI3P
Ez:36:20 and also, even, namely to enter into (+acc) the nation [see ethnic] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to enter there and also, even, namely to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) the name with regard to I the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to say/tell he/she/it/same people lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the earth/land he/she/it/same to come out
Ez:36:20 and they-ENTER-ed into (+acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) where; who/whom/which (gen) they-ENTER-ed there and they-DEFILE-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-SAY/TELL-ed them/same (acc) people (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) these (nom) and out of (+gen) the (gen) earth/land (gen) him/it/same (gen) they-have-COME-ed-OUT
Ez:36:20 Ez_36:20_1 Ez_36:20_2 Ez_36:20_3 Ez_36:20_4 Ez_36:20_5 Ez_36:20_6 Ez_36:20_7 Ez_36:20_8 Ez_36:20_9 Ez_36:20_10 Ez_36:20_11 Ez_36:20_12 Ez_36:20_13 Ez_36:20_14 Ez_36:20_15 Ez_36:20_16 Ez_36:20_17 Ez_36:20_18 Ez_36:20_19 Ez_36:20_20 Ez_36:20_21 Ez_36:20_22 Ez_36:20_23 Ez_36:20_24 Ez_36:20_25 Ez_36:20_26 Ez_36:20_27 Ez_36:20_28
Ez:36:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:21 καὶ ἐφεισάμην αὐτῶν διὰ τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον, ὃ ἐβεβήλωσαν οἶκος Ισραηλ ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οὗ εἰσήλθοσαν ἐκεῖ.
Ez:36:21 But I spared them for the sake of my holy name, which the house of Israel profaned among the nations, among whom they went. (Ezekiel 36:21 Brenton)
Ez:36:21 Wtedy zatroszczyłem się o święte me imię, które oni, Izraelici, zbezcześcili wśród ludów pogańskich, do których przybyli. (Ez 36:21 BT_4)
Ez:36:21 καὶ ἐφεισάμην αὐτῶν διὰ τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον, ἐβεβήλωσαν οἶκος Ισραηλ ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οὗ εἰσήλθοσαν ἐκεῖ.
Ez:36:21 καί φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό διά ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὅς ἥ ὅ βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ
Ez:36:21 I też, nawet, mianowicie Zbywający {Oszczędzać} On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Nazwisko {Imię} co do Ja Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Kto/, który/, który By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Dom Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By wchodzić Tam
Ez:36:21 kai\ e)feisa/mEn au)tO=n dia\ to\ o)/noma/ mou to\ a(/gion, o(\ e)bebE/lOsan oi)=kos *israEl e)n toi=s e)/Tnesin, ou(= ei)sE/lTosan e)kei=.
Ez:36:21 kai efeisamEn autOn dia to onoma mu to hagion, ho ebebElOsan oikos israEl en tois eTnesin, hu eisElTosan ekei.
Ez:36:21 C VAI_AMI1S RD_GPM P RA_ASN N3M_ASN RP_GS RA_ASN A1A_ASN RR_ASN VAI_AAI3P N2_NSM N_GSM P RA_DPN N3E_DPN RR_GSM VBI_AAI3P D
Ez:36:21 and also, even, namely to spare he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the name with regard to I the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) who/whom/which to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) house Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to enter there
Ez:36:21 and I-was-SPARE-ed them/same (gen) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) they-DEFILE-ed house (nom) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) where; who/whom/which (gen) they-ENTER-ed there
Ez:36:21 Ez_36:21_1 Ez_36:21_2 Ez_36:21_3 Ez_36:21_4 Ez_36:21_5 Ez_36:21_6 Ez_36:21_7 Ez_36:21_8 Ez_36:21_9 Ez_36:21_10 Ez_36:21_11 Ez_36:21_12 Ez_36:21_13 Ez_36:21_14 Ez_36:21_15 Ez_36:21_16 Ez_36:21_17 Ez_36:21_18 Ez_36:21_19
Ez:36:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:22 διὰ τοῦτο εἰπὸν τῷ οἴκῳ Ισραηλ Τάδε λέγει κύριος Οὐχ ὑμῖν ἐγὼ ποιῶ, οἶκος Ισραηλ, ἀλλ’ ἢ διὰ τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον, ὃ ἐβεβηλώσατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οὗ εἰσήλθετε ἐκεῖ.
Ez:36:22 Therefore say to the house of Israel, Thus saith the Lord; I do not this, O house of Israel, for your sakes, but because of my holy name, which ye have profaned among the nations, among whom ye went. (Ezekiel 36:22 Brenton)
Ez:36:22 Dlatego mów do domu Izraela: Tak mówi Pan Bóg: Nie z waszego powodu to czynię, domu Izraela, ale dla świętego imienia mojego, które bezcześciliście wśród ludów pogańskich, do których przyszliście. (Ez 36:22 BT_4)
Ez:36:22 διὰ τοῦτο εἰπὸν τῷ οἴκῳ Ισραηλ Τάδε λέγει κύριος Οὐχ ὑμῖν ἐγὼ ποιῶ, οἶκος Ισραηλ, ἀλλ’ διὰ τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον, ἐβεβηλώσατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οὗ εἰσήλθετε ἐκεῖ.
Ez:36:22 διά οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ ἀλλά ἤ[1] διά ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὅς ἥ ὅ βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ
Ez:36:22 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj Dom Izrael Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym Ty Ja By czynić/rób Dom Izrael Ale Albo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Nazwisko {Imię} co do Ja Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Kto/, który/, który By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By wchodzić Tam
Ez:36:22 dia\ tou=to ei)po\n tO=| oi)/kO| *israEl *ta/de le/gei ku/rios *ou)CH u(mi=n e)gO\ poiO=, oi)=kos *israEl, a)ll’ E)\ dia\ to\ o)/noma/ mou to\ a(/gion, o(\ e)bebElO/sate e)n toi=s e)/Tnesin, ou(= ei)sE/lTete e)kei=.
Ez:36:22 dia tuto eipon tO oikO israEl tade legei kyrios uCH hymin egO poiO, oikos israEl, all’ E dia to onoma mu to hagion, ho ebebElOsate en tois eTnesin, hu eisElTete ekei.
Ez:36:22 P RD_ASN VB_AAD2S RA_DSM N2_DSM N_GSM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM D RP_DP RP_NS V2_PAI1S N2_NSM N_GSM C C P RA_ASN N3M_ASN RP_GS RA_ASN A1A_ASN RR_ASN VAI_AAI2P P RA_DPN N3E_DPN RR_GSM VBI_AAI2P D
Ez:36:22 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell the house Israel such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing you I to do/make house Israel but or because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the name with regard to I the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) who/whom/which to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to enter there
Ez:36:22 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (dat) house (dat) Israel (indecl) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) not you(pl) (dat) I (nom) I-am-DO/MAKE-ing, I-should-be-DO/MAKE-ing house (nom) Israel (indecl) but or because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) you(pl)-DEFILE-ed in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) where; who/whom/which (gen) you(pl)-ENTER-ed there
Ez:36:22 Ez_36:22_1 Ez_36:22_2 Ez_36:22_3 Ez_36:22_4 Ez_36:22_5 Ez_36:22_6 Ez_36:22_7 Ez_36:22_8 Ez_36:22_9 Ez_36:22_10 Ez_36:22_11 Ez_36:22_12 Ez_36:22_13 Ez_36:22_14 Ez_36:22_15 Ez_36:22_16 Ez_36:22_17 Ez_36:22_18 Ez_36:22_19 Ez_36:22_20 Ez_36:22_21 Ez_36:22_22 Ez_36:22_23 Ez_36:22_24 Ez_36:22_25 Ez_36:22_26 Ez_36:22_27 Ez_36:22_28 Ez_36:22_29 Ez_36:22_30 Ez_36:22_31
Ez:36:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:23 καὶ ἁγιάσω τὸ ὄνομά μου τὸ μέγα τὸ βεβηλωθὲν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὃ ἐβεβηλώσατε ἐν μέσῳ αὐτῶν, καὶ γνώσονται τὰ ἔθνη ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ἐν τῷ ἁγιασθῆναί με ἐν ὑμῖν κατ’ ὀφθαλμοὺς αὐτῶν.
Ez:36:23 And I will sanctify my great name, which was profaned among the nations, which ye profaned in the midst of them; and the nations shall know that I am the Lord, when I am sanctified among you before their eyes. (Ezekiel 36:23 Brenton)
Ez:36:23 Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich, i poznają ludy, że Ja jestem Pan - wyrocznia Pana Boga - gdy okażę się Świętym względem was przed ich oczami. (Ez 36:23 BT_4)
Ez:36:23 καὶ ἁγιάσω τὸ ὄνομά μου τὸ μέγα τὸ βεβηλωθὲν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἐβεβηλώσατε ἐν μέσῳ αὐτῶν, καὶ γνώσονται τὰ ἔθνη ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ἐν τῷ ἁγιασθῆναί με ἐν ὑμῖν κατ’ ὀφθαλμοὺς αὐτῶν.
Ez:36:23 καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅς ἥ ὅ βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κατά ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:36:23 I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Nazwisko {Imię} co do Ja Wielki By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] Kto/, który/, który By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Naród [zobacz etniczny] Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oko On/ona/to/to samo
Ez:36:23 kai\ a(gia/sO to\ o)/noma/ mou to\ me/ga to\ bebElOTe\n e)n toi=s e)/Tnesin, o(\ e)bebElO/sate e)n me/sO| au)tO=n, kai\ gnO/sontai ta\ e)/TnE o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios e)n tO=| a(giasTE=nai/ me e)n u(mi=n kat’ o)fTalmou\s au)tO=n.
Ez:36:23 kai hagiasO to onoma mu to mega to bebElOTen en tois eTnesin, ho ebebElOsate en mesO autOn, kai gnOsontai ta eTnE hoti egO eimi kyrios en tO hagiasTEnai me en hymin kat’ ofTalmus autOn.
Ez:36:23 C VF_FAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS RA_ASN A1P_ASN RA_ASN VC_APPASN P RA_DPN N3E_DPN RR_ASN VAI_AAI2P P A1_DSM RD_GPN C VF_FMI3P RA_NPN N3E_NPN C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM P RA_DSN VS_APN RP_AS P RP_DP P N2_APM RD_GPM
Ez:36:23 and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy the name with regard to I the great the to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] who/whom/which to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same and also, even, namely to know i.e. recognize. the nation [see ethnic] because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to consecrate sanctify, hallow, become holy I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing eye he/she/it/same
Ez:36:23 and I-will-CONSECRATE, I-should-CONSECRATE the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) the (nom|acc) great ([Adj] nom|acc|voc) the (nom|acc) upon being-DEFILE-ed (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) who/whom/which (nom|acc) you(pl)-DEFILE-ed in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) them/same (gen) and they-will-be-KNOW-ed the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-CONSECRATE-ed me (acc) in/among/by (+dat) you(pl) (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) eyes (acc) them/same (gen)
Ez:36:23 Ez_36:23_1 Ez_36:23_2 Ez_36:23_3 Ez_36:23_4 Ez_36:23_5 Ez_36:23_6 Ez_36:23_7 Ez_36:23_8 Ez_36:23_9 Ez_36:23_10 Ez_36:23_11 Ez_36:23_12 Ez_36:23_13 Ez_36:23_14 Ez_36:23_15 Ez_36:23_16 Ez_36:23_17 Ez_36:23_18 Ez_36:23_19 Ez_36:23_20 Ez_36:23_21 Ez_36:23_22 Ez_36:23_23 Ez_36:23_24 Ez_36:23_25 Ez_36:23_26 Ez_36:23_27 Ez_36:23_28 Ez_36:23_29 Ez_36:23_30 Ez_36:23_31 Ez_36:23_32 Ez_36:23_33 Ez_36:23_34
Ez:36:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:24 καὶ λήμψομαι ὑμᾶς ἐκ τῶν ἐθνῶν καὶ ἀθροίσω ὑμᾶς ἐκ πασῶν τῶν γαιῶν καὶ εἰσάξω ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν ὑμῶν.
Ez:36:24 And I will take you out from the nations, and will gather you out of all the lands, and will bring you into your own land: (Ezekiel 36:24 Brenton)
Ez:36:24 Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju, (Ez 36:24 BT_4)
Ez:36:24 καὶ λήμψομαι ὑμᾶς ἐκ τῶν ἐθνῶν καὶ ἀθροίσω ὑμᾶς ἐκ πασῶν τῶν γαιῶν καὶ εἰσάξω ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν ὑμῶν.
Ez:36:24 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ἀθροίζω (αθροιζ-, αθροι·σ-, αθροι·σ-, -, ηθροισ-, αθροισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ez:36:24 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Do ??? Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie By prowadzić do Ty Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Ty
Ez:36:24 kai\ lE/mPSomai u(ma=s e)k tO=n e)TnO=n kai\ a)Troi/sO u(ma=s e)k pasO=n tO=n gaiO=n kai\ ei)sa/XO u(ma=s ei)s tE\n gE=n u(mO=n.
Ez:36:24 kai lEmPSomai hymas ek tOn eTnOn kai aTroisO hymas ek pasOn tOn gaiOn kai eisaXO hymas eis tEn gEn hymOn.
Ez:36:24 C VF_FMI1S RP_AP P RA_GPN N3E_GPN C VF_FAI1S RP_AP P A1S_GPF RA_GPF N1A_GPF C VF_FAI1S RP_AP P RA_ASF N1_ASF RP_GP
Ez:36:24 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand you out of (+gen) ἐξ before vowels the nation [see ethnic] and also, even, namely to ??? you out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the ć and also, even, namely to lead into you into (+acc) the earth/land you
Ez:36:24 and I-will-be-TAKE HOLD OF-ed you(pl) (acc) out of (+gen) the (gen) nations (gen) and I-will-???, I-should-??? you(pl) (acc) out of (+gen) all (gen) the (gen) and I-will-LEAD-INTO you(pl) (acc) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) you(pl) (gen)
Ez:36:24 Ez_36:24_1 Ez_36:24_2 Ez_36:24_3 Ez_36:24_4 Ez_36:24_5 Ez_36:24_6 Ez_36:24_7 Ez_36:24_8 Ez_36:24_9 Ez_36:24_10 Ez_36:24_11 Ez_36:24_12 Ez_36:24_13 Ez_36:24_14 Ez_36:24_15 Ez_36:24_16 Ez_36:24_17 Ez_36:24_18 Ez_36:24_19 Ez_36:24_20
Ez:36:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:25 καὶ ῥανῶ ἐφ’ ὑμᾶς ὕδωρ καθαρόν, καὶ καθαρισθήσεσθε ἀπὸ πασῶν τῶν ἀκαθαρσιῶν ὑμῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν εἰδώλων ὑμῶν, καὶ καθαριῶ ὑμᾶς.
Ez:36:25 and I will sprinkle clean water upon you, and ye shall be purged from all your uncleannesses, and from all your idols, and I will cleanse you. (Ezekiel 36:25 Brenton)
Ez:36:25 pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. (Ez 36:25 BT_4)
Ez:36:25 καὶ ῥανῶ ἐφ’ ὑμᾶς ὕδωρ καθαρόν, καὶ καθαρισθήσεσθε ἀπὸ πασῶν τῶν ἀκαθαρσιῶν ὑμῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν εἰδώλων ὑμῶν, καὶ καθαριῶ ὑμᾶς.
Ez:36:25 καί ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὕδωρ, ὕδατος, τό καθαρός -ά -όν καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ez:36:25 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Woda Czysty I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z uncleaness Ty I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Idol Ty I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj Ty
Ez:36:25 kai\ r(anO= e)f’ u(ma=s u(/dOr kaTaro/n, kai\ kaTarisTE/sesTe a)po\ pasO=n tO=n a)kaTarsiO=n u(mO=n kai\ a)po\ pa/ntOn tO=n ei)dO/lOn u(mO=n, kai\ kaTariO= u(ma=s.
Ez:36:25 kai ranO ef’ hymas hydOr kaTaron, kai kaTarisTEsesTe apo pasOn tOn akaTarsiOn hymOn kai apo pantOn tOn eidOlOn hymOn, kai kaTariO hymas.
Ez:36:25 C VF2_FAI1S P RP_AP N3_ASN A1A_ASN C VS_FPI2P P A1S_GPF RA_GPF N1A_GPF RP_GP C P A3_GPN RA_GPN N2N_GPN RP_GP C VF2_FAI1S RP_AP
Ez:36:25 and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you water clean and also, even, namely to purify cleanse from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the uncleaness you and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the idol you and also, even, namely to purify cleanse you
Ez:36:25 and upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) water (nom|acc|voc) clean ([Adj] acc, nom|acc|voc) and you(pl)-will-be-PURIFIED-ed away from (+gen) all (gen) the (gen) uncleanesss (gen) you(pl) (gen) and away from (+gen) all (gen) the (gen) idols (gen) you(pl) (gen) and I-will-PURIFIED you(pl) (acc)
Ez:36:25 Ez_36:25_1 Ez_36:25_2 Ez_36:25_3 Ez_36:25_4 Ez_36:25_5 Ez_36:25_6 Ez_36:25_7 Ez_36:25_8 Ez_36:25_9 Ez_36:25_10 Ez_36:25_11 Ez_36:25_12 Ez_36:25_13 Ez_36:25_14 Ez_36:25_15 Ez_36:25_16 Ez_36:25_17 Ez_36:25_18 Ez_36:25_19 Ez_36:25_20 Ez_36:25_21 Ez_36:25_22
Ez:36:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:26 καὶ δώσω ὑμῖν καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμα καινὸν δώσω ἐν ὑμῖν καὶ ἀφελῶ τὴν καρδίαν τὴν λιθίνην ἐκ τῆς σαρκὸς ὑμῶν καὶ δώσω ὑμῖν καρδίαν σαρκίνην.
Ez:36:26 And I will give you a new heart, and will put a new spirit in you: and I will take away the heart of stone out of your flesh, and will give you a heart of flesh. (Ezekiel 36:26 Brenton)
Ez:36:26 I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. (Ez 36:26 BT_4)
Ez:36:26 καὶ δώσω ὑμῖν καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμα καινὸν δώσω ἐν ὑμῖν καὶ ἀφελῶ τὴν καρδίαν τὴν λιθίνην ἐκ τῆς σαρκὸς ὑμῶν καὶ δώσω ὑμῖν καρδίαν σαρκίνην.
Ez:36:26 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καρδία, -ας, ἡ καινός -ή -όν καί πνεῦμα[τ], -ατος, τό καινός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό λίθινος -ίνη -ον ἐκ ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καρδία, -ας, ἡ σάρκινος -η -ον
Ez:36:26 I też, nawet, mianowicie By dawać Ty Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Nowy I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Nowy By dawać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Kamień Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ciało {Mięso} Ty I też, nawet, mianowicie By dawać Ty Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Cielesny
Ez:36:26 kai\ dO/sO u(mi=n kardi/an kainE\n kai\ pneu=ma kaino\n dO/sO e)n u(mi=n kai\ a)felO= tE\n kardi/an tE\n liTi/nEn e)k tE=s sarko\s u(mO=n kai\ dO/sO u(mi=n kardi/an sarki/nEn.
Ez:36:26 kai dOsO hymin kardian kainEn kai pneuma kainon dOsO en hymin kai afelO tEn kardian tEn liTinEn ek tEs sarkos hymOn kai dOsO hymin kardian sarkinEn.
Ez:36:26 C VF_FAI1S RP_DP N1A_ASF A1_ASF C N3M_ASN A1_ASN VF_FAI1S P RP_DP C VF2_FAI1S RA_ASF N1A_ASF RA_ASF A1_ASF P RA_GSF N3K_GSF RP_GP C VF_FAI1S RP_DP N1A_ASF A1_ASF
Ez:36:26 and also, even, namely to give you heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) new and also, even, namely spirit breath, spiritual utterance, wind new to give in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you and also, even, namely to deprive the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) the stone out of (+gen) ἐξ before vowels the flesh you and also, even, namely to give you heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) carnal
Ez:36:26 and I-will-GIVE, I-should-GIVE you(pl) (dat) heart (acc) new ([Adj] acc) and spirit (nom|acc|voc) new ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-will-GIVE, I-should-GIVE in/among/by (+dat) you(pl) (dat) and I-will-DEPRIVE, I-should-DEPRIVE the (acc) heart (acc) the (acc) stone ([Adj] acc) out of (+gen) the (gen) flesh (gen) you(pl) (gen) and I-will-GIVE, I-should-GIVE you(pl) (dat) heart (acc) carnal ([Adj] acc)
Ez:36:26 Ez_36:26_1 Ez_36:26_2 Ez_36:26_3 Ez_36:26_4 Ez_36:26_5 Ez_36:26_6 Ez_36:26_7 Ez_36:26_8 Ez_36:26_9 Ez_36:26_10 Ez_36:26_11 Ez_36:26_12 Ez_36:26_13 Ez_36:26_14 Ez_36:26_15 Ez_36:26_16 Ez_36:26_17 Ez_36:26_18 Ez_36:26_19 Ez_36:26_20 Ez_36:26_21 Ez_36:26_22 Ez_36:26_23 Ez_36:26_24 Ez_36:26_25 Ez_36:26_26
Ez:36:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:27 καὶ τὸ πνεῦμά μου δώσω ἐν ὑμῖν καὶ ποιήσω ἵνα ἐν τοῖς δικαιώμασίν μου πορεύησθε καὶ τὰ κρίματά μου φυλάξησθε καὶ ποιήσητε.
Ez:36:27 And I will put my Spirit in you, and will cause you to walk in mine ordinances, and to keep my judgments, and do them. (Ezekiel 36:27 Brenton)
Ez:36:27 Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. (Ez 36:27 BT_4)
Ez:36:27 καὶ τὸ πνεῦμά μου δώσω ἐν ὑμῖν καὶ ποιήσω ἵνα ἐν τοῖς δικαιώμασίν μου πορεύησθε καὶ τὰ κρίματά μου φυλάξησθε καὶ ποιήσητε.
Ez:36:27 καί ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἵνα ἐν ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Ez:36:27 I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ja By dawać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty I też, nawet, mianowicie By czynić/rób żeby / ażeby / bo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Ja By iść I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ja By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie By czynić/rób
Ez:36:27 kai\ to\ pneu=ma/ mou dO/sO e)n u(mi=n kai\ poiE/sO i(/na e)n toi=s dikaiO/masi/n mou poreu/EsTe kai\ ta\ kri/mata/ mou fula/XEsTe kai\ poiE/sEte.
Ez:36:27 kai to pneuma mu dOsO en hymin kai poiEsO hina en tois dikaiOmasin mu poreuEsTe kai ta krimata mu fylaXEsTe kai poiEsEte.
Ez:36:27 C RA_ASN N3M_ASN RP_GS VF_FAI1S P RP_DP C VF_FAI1S C P RA_DPN N3M_DPN RP_GS V1_PMS2P C RA_APN N3M_APN RP_GS VA_AMS2P C VA_AAS2P
Ez:36:27 and also, even, namely the spirit breath, spiritual utterance, wind I to give in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you and also, even, namely to do/make so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ??? I to go and also, even, namely the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation I to guard and also, even, namely to do/make
Ez:36:27 and the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) me (gen) I-will-GIVE, I-should-GIVE in/among/by (+dat) you(pl) (dat) and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE so that / in order to /because in/among/by (+dat) the (dat) ???s (dat) me (gen) you(pl)-should-be-being-GO-ed and the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) me (gen) you(pl)-should-be-GUARD-ed and you(pl)-should-DO/MAKE
Ez:36:27 Ez_36:27_1 Ez_36:27_2 Ez_36:27_3 Ez_36:27_4 Ez_36:27_5 Ez_36:27_6 Ez_36:27_7 Ez_36:27_8 Ez_36:27_9 Ez_36:27_10 Ez_36:27_11 Ez_36:27_12 Ez_36:27_13 Ez_36:27_14 Ez_36:27_15 Ez_36:27_16 Ez_36:27_17 Ez_36:27_18 Ez_36:27_19 Ez_36:27_20 Ez_36:27_21 Ez_36:27_22
Ez:36:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:28 καὶ κατοικήσετε ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς ἔδωκα τοῖς πατράσιν ὑμῶν, καὶ ἔσεσθέ μοι εἰς λαόν, κἀγὼ ἔσομαι ὑμῖν εἰς θεόν.
Ez:36:28 And ye shall dwell upon the land which I gave to your fathers; and ye shall be to me a people, and I will be to you a God. (Ezekiel 36:28 Brenton)
Ez:36:28 Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem. (Ez 36:28 BT_4)
Ez:36:28 καὶ κατοικήσετε ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς ἔδωκα τοῖς πατράσιν ὑμῶν, καὶ ἔσεσθέ μοι εἰς λαόν, κἀγὼ ἔσομαι ὑμῖν εἰς θεόν.
Ez:36:28 καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] λαός, -οῦ, ὁ κἀγώ (καὶ ἐγώ) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] θεός, -οῦ, ὁ
Ez:36:28 I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By dawać Ojciec Ty I też, nawet, mianowicie By być Ja Do (+przyspieszenie) Ludzie I/też ja By być Ty Do (+przyspieszenie) Bóg 
Ez:36:28 kai\ katoikE/sete e)pi\ tE=s gE=s, E(=s e)/dOka toi=s patra/sin u(mO=n, kai\ e)/sesTe/ moi ei)s lao/n, ka)gO\ e)/somai u(mi=n ei)s Teo/n.
Ez:36:28 kai katoikEsete epi tEs gEs, hEs edOka tois patrasin hymOn, kai esesTe moi eis laon, kagO esomai hymin eis Teon.
Ez:36:28 C VF_FAI2P P RA_GSF N1_GSF RR_GSF VAI_AAI1S RA_DPM N3_DPM RP_GP C VF_FMI2P RP_DS P N2_ASM C+RPNS VF_FMI1S RP_DP P N2_ASM
Ez:36:28 and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land who/whom/which to give the father you and also, even, namely to be I into (+acc) people and/also I to be you into (+acc) god [see theology]
Ez:36:28 and you(pl)-will-RESIDE/SETTLE-DOWN upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) who/whom/which (gen) I-GIVE-ed the (dat) fathers (dat) you(pl) (gen) and you(pl)-will-be me (dat) into (+acc) people (acc) and/also I (nom) I-will-be you(pl) (dat) into (+acc) god (acc)
Ez:36:28 Ez_36:28_1 Ez_36:28_2 Ez_36:28_3 Ez_36:28_4 Ez_36:28_5 Ez_36:28_6 Ez_36:28_7 Ez_36:28_8 Ez_36:28_9 Ez_36:28_10 Ez_36:28_11 Ez_36:28_12 Ez_36:28_13 Ez_36:28_14 Ez_36:28_15 Ez_36:28_16 Ez_36:28_17 Ez_36:28_18 Ez_36:28_19 Ez_36:28_20
Ez:36:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:29 καὶ σώσω ὑμᾶς ἐκ πασῶν τῶν ἀκαθαρσιῶν ὑμῶν καὶ καλέσω τὸν σῖτον καὶ πληθυνῶ αὐτὸν καὶ οὐ δώσω ἐφ’ ὑμᾶς λιμόν·
Ez:36:29 And I will save you from all your uncleannesses: and I will call for the corn, and multiply it, and will not bring famine upon you. (Ezekiel 36:29 Brenton)
Ez:36:29 Uwolnię was od wszelkiej nieczystości waszej i przywołam urodzaj zboża, i pomnożę je, i żadnej klęski głodu już na was nie ześlę. (Ez 36:29 BT_4)
Ez:36:29 καὶ σώσω ὑμᾶς ἐκ πασῶν τῶν ἀκαθαρσιῶν ὑμῶν καὶ καλέσω τὸν σῖτον καὶ πληθυνῶ αὐτὸν καὶ οὐ δώσω ἐφ’ ὑμᾶς λιμόν·
Ez:36:29 καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ
Ez:36:29 I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z uncleaness Ty I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Pszenicy/ziarna nasienie; zboże I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dawać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Głodu głód
Ez:36:29 kai\ sO/sO u(ma=s e)k pasO=n tO=n a)kaTarsiO=n u(mO=n kai\ kale/sO to\n si=ton kai\ plETunO= au)to\n kai\ ou) dO/sO e)f’ u(ma=s limo/n·
Ez:36:29 kai sOsO hymas ek pasOn tOn akaTarsiOn hymOn kai kalesO ton siton kai plETynO auton kai u dOsO ef’ hymas limon·
Ez:36:29 C VF_FAI1S RP_AP P A1S_GPF RA_GPF N1A_GPF RP_GP C VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM C VF2_FAI1S RD_ASM C D VF_FAI1S P RP_AP N2_ASM
Ez:36:29 and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save you out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the uncleaness you and also, even, namely to call call the wheat/grain seed; cereal and also, even, namely to increase/multiply he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to give upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you famine hunger
Ez:36:29 and I-will-SAVE, I-should-SAVE you(pl) (acc) out of (+gen) all (gen) the (gen) uncleanesss (gen) you(pl) (gen) and I-will-CALL, I-should-CALL the (acc) wheat/grain (acc) and I-am-INCREASE/MULTIPLY-ing, I-should-be-INCREASE/MULTIPLY-ing, I-will-INCREASE/MULTIPLY, I-should-INCREASE/MULTIPLY him/it/same (acc) and not I-will-GIVE, I-should-GIVE upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) famine (acc)
Ez:36:29 Ez_36:29_1 Ez_36:29_2 Ez_36:29_3 Ez_36:29_4 Ez_36:29_5 Ez_36:29_6 Ez_36:29_7 Ez_36:29_8 Ez_36:29_9 Ez_36:29_10 Ez_36:29_11 Ez_36:29_12 Ez_36:29_13 Ez_36:29_14 Ez_36:29_15 Ez_36:29_16 Ez_36:29_17 Ez_36:29_18 Ez_36:29_19 Ez_36:29_20 Ez_36:29_21
Ez:36:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:30 καὶ πληθυνῶ τὸν καρπὸν τοῦ ξύλου καὶ τὰ γενήματα τοῦ ἀγροῦ, ὅπως μὴ λάβητε ὀνειδισμὸν λιμοῦ ἐν τοῖς ἔθνεσιν.
Ez:36:30 And I will multiply the fruit of the trees, and the produce of the field, that ye may not bear the reproach of famine among the nations. (Ezekiel 36:30 Brenton)
Ez:36:30 Chcę pomnożyć owoce drzew i plony pól po to, byście nie musieli już znosić hańby klęski głodu wśród ludów. (Ez 36:30 BT_4)
Ez:36:30 καὶ πληθυνῶ τὸν καρπὸν τοῦ ξύλου καὶ τὰ γενήματα τοῦ ἀγροῦ, ὅπως μὴ λάβητε ὀνειδισμὸν λιμοῦ ἐν τοῖς ἔθνεσιν.
Ez:36:30 καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ ὅπως μή λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Ez:36:30 I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się Owoc; Nadgarstek Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie Owocu owoc z Pole Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Nie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Obrażaj Głodu głód W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny]
Ez:36:30 kai\ plETunO= to\n karpo\n tou= Xu/lou kai\ ta\ genE/mata tou= a)grou=, o(/pOs mE\ la/bEte o)neidismo\n limou= e)n toi=s e)/Tnesin.
Ez:36:30 kai plETynO ton karpon tu Xylu kai ta genEmata tu agru, hopOs mE labEte oneidismon limu en tois eTnesin.
Ez:36:30 C VF2_FAI1S RA_ASM N2_ASM RA_GSN N2N_GSN C RA_APN N3M_APN RA_GSM N2_GSM C D VB_AAS2P N2_ASM N2_GSM P RA_DPN N3E_DPN
Ez:36:30 and also, even, namely to increase/multiply the fruit; Carpus the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely the fruit fruit of the field so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. not to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand insult famine hunger in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic]
Ez:36:30 and I-am-INCREASE/MULTIPLY-ing, I-should-be-INCREASE/MULTIPLY-ing, I-will-INCREASE/MULTIPLY, I-should-INCREASE/MULTIPLY the (acc) fruit (acc); Carpus (acc) the (gen) tree/wooden thing (gen) and the (nom|acc) fruits (nom|acc|voc) the (gen) field (gen) this is how not you(pl)-should-TAKE HOLD OF insult (acc) famine (gen) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat)
Ez:36:30 Ez_36:30_1 Ez_36:30_2 Ez_36:30_3 Ez_36:30_4 Ez_36:30_5 Ez_36:30_6 Ez_36:30_7 Ez_36:30_8 Ez_36:30_9 Ez_36:30_10 Ez_36:30_11 Ez_36:30_12 Ez_36:30_13 Ez_36:30_14 Ez_36:30_15 Ez_36:30_16 Ez_36:30_17 Ez_36:30_18 Ez_36:30_19
Ez:36:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:31 καὶ μνησθήσεσθε τὰς ὁδοὺς ὑμῶν τὰς πονηρὰς καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν τὰ μὴ ἀγαθὰ καὶ προσοχθιεῖτε κατὰ πρόσωπον αὐτῶν ἐν ταῖς ἀνομίαις ὑμῶν καὶ ἐπὶ τοῖς βδελύγμασιν ὑμῶν.
Ez:36:31 And ye shall remember your evil ways and your practices that were not good, and ye shall be hateful in your own sight for your transgressions and for your abominations. (Ezekiel 36:31 Brenton)
Ez:36:31 Wtedy wspominać będziecie wasz sposób życia i wasze złe czyny. Będziecie czuli obrzydzenie do siebie samych z powodu waszych grzechów i waszych obrzydliwości. (Ez 36:31 BT_4)
Ez:36:31 καὶ μνησθήσεσθε τὰς ὁδοὺς ὑμῶν τὰς πονηρὰς καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν τὰ μὴ ἀγαθὰ καὶ προσοχθιεῖτε κατὰ πρόσωπον αὐτῶν ἐν ταῖς ἀνομίαις ὑμῶν καὶ ἐπὶ τοῖς βδελύγμασιν ὑμῶν.
Ez:36:31 καί μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν καί ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό μή ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί προσ·οχθίζω (-, προσ+οχθι(ε)·[σ]-, προσ+οχθι·σ-, προσ+ωχθι·κ-, -, προσ+οχθισ·θ-) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐπί ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ez:36:31 I też, nawet, mianowicie By pamiętać/stawaj się uważającym z Drogi {Sposobu}/droga Ty Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie Ty Nie Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie By być zirytowany W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bezprawie Ty I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wstręt Ty
Ez:36:31 kai\ mnEsTE/sesTe ta\s o(dou\s u(mO=n ta\s ponEra\s kai\ ta\ e)pitEdeu/mata u(mO=n ta\ mE\ a)gaTa\ kai\ prosoCHTiei=te kata\ pro/sOpon au)tO=n e)n tai=s a)nomi/ais u(mO=n kai\ e)pi\ toi=s bdelu/gmasin u(mO=n.
Ez:36:31 kai mnEsTEsesTe tas hodus hymOn tas ponEras kai ta epitEdeumata hymOn ta mE agaTa kai prosoCHTieite kata prosOpon autOn en tais anomiais hymOn kai epi tois bdelygmasin hymOn.
Ez:36:31 C VS_FPI2P RA_APF N2_APF RP_GP RA_APF A1A_APF C RA_APN N3M_APN RP_GP RA_APN D A1_APN C VF2_FAI2P P N2N_ASN RD_GPM P RA_DPF N1A_DPF RP_GP C P RA_DPN N3M_DPN RP_GP
Ez:36:31 and also, even, namely to remember/become mindful of the way/road you the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely the ć you the not good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely to be vexed down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lawlessness you and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the abomination you
Ez:36:31 and you(pl)-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (acc) ways/roads (acc) you(pl) (gen) the (acc) wicked ([Adj] acc, gen) and the (nom|acc) you(pl) (gen) the (nom|acc) not good ([Adj] nom|acc|voc) and you(pl)-will-BE-VEXED down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) them/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) lawlessnesss (dat) you(pl) (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) abominations (dat) you(pl) (gen)
Ez:36:31 Ez_36:31_1 Ez_36:31_2 Ez_36:31_3 Ez_36:31_4 Ez_36:31_5 Ez_36:31_6 Ez_36:31_7 Ez_36:31_8 Ez_36:31_9 Ez_36:31_10 Ez_36:31_11 Ez_36:31_12 Ez_36:31_13 Ez_36:31_14 Ez_36:31_15 Ez_36:31_16 Ez_36:31_17 Ez_36:31_18 Ez_36:31_19 Ez_36:31_20 Ez_36:31_21 Ez_36:31_22 Ez_36:31_23 Ez_36:31_24 Ez_36:31_25 Ez_36:31_26 Ez_36:31_27 Ez_36:31_28
Ez:36:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:32 οὐ δι’ ὑμᾶς ἐγὼ ποιῶ, λέγει κύριος κύριος, γνωστὸν ἔσται ὑμῖν· αἰσχύνθητε καὶ ἐντράπητε ἐκ τῶν ὁδῶν ὑμῶν, οἶκος Ισραηλ.
Ez:36:32 Not for your sakes do I this, saith the Lord God, as it is known to you: be ye ashamed and confounded for your ways, O house of Israel. (Ezekiel 36:32 Brenton)
Ez:36:32 Nie z waszego powodu Ja to uczynię - wyrocznia Pana Boga. Zapamiętajcie to sobie dobrze! Wstydźcie się i zarumieńcie z powodu waszego sposobu życia, domu Izraela! (Ez 36:32 BT_4)
Ez:36:32 οὐ δι’ ὑμᾶς ἐγὼ ποιῶ, λέγει κύριος κύριος, γνωστὸν ἔσται ὑμῖν· αἰσχύνθητε καὶ ἐντράπητε ἐκ τῶν ὁδῶν ὑμῶν, οἶκος Ισραηλ.
Ez:36:32 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ διά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] γνωστός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) καί ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-) ἐκ ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ
Ez:36:32 ??? Przed przydechem mocnym Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ty Ja By czynić/rób By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Znany By być Ty By zawstydzać I też, nawet, mianowicie By wstydzić się wstydził się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Drogi {Sposobu}/droga Ty Dom Izrael
Ez:36:32 ou) di’ u(ma=s e)gO\ poiO=, le/gei ku/rios ku/rios, gnOsto\n e)/stai u(mi=n· ai)sCHu/nTEte kai\ e)ntra/pEte e)k tO=n o(dO=n u(mO=n, oi)=kos *israEl.
Ez:36:32 u di’ hymas egO poiO, legei kyrios kyrios, gnOston estai hymin· aisCHynTEte kai entrapEte ek tOn hodOn hymOn, oikos israEl.
Ez:36:32 D P RP_AP RP_NS V2_PAI1S V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM A1_NSN VF_FMI3S RP_DP VC_APD2P C VB_AAD2P P RA_GPF N2_GPF RP_GP N2_NSM N_GSM
Ez:36:32 οὐχ before rough breathing because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) you I to do/make to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. known to be you to put to shame and also, even, namely to shame shamed out of (+gen) ἐξ before vowels the way/road you house Israel
Ez:36:32 not because of (+acc), through (+gen) you(pl) (acc) I (nom) I-am-DO/MAKE-ing, I-should-be-DO/MAKE-ing he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) known ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be you(pl) (dat) be-you(pl)-PUT-ed-TO-SHAME!, you(pl)-should-be-PUT-ed-TO-SHAME, you(pl)-were-PUT-ed-TO-SHAME and be-you(pl)-SHAME-ed!, you(pl)-should-be-SHAME-ed out of (+gen) the (gen) ways/roads (gen) you(pl) (gen) house (nom) Israel (indecl)
Ez:36:32 Ez_36:32_1 Ez_36:32_2 Ez_36:32_3 Ez_36:32_4 Ez_36:32_5 Ez_36:32_6 Ez_36:32_7 Ez_36:32_8 Ez_36:32_9 Ez_36:32_10 Ez_36:32_11 Ez_36:32_12 Ez_36:32_13 Ez_36:32_14 Ez_36:32_15 Ez_36:32_16 Ez_36:32_17 Ez_36:32_18 Ez_36:32_19 Ez_36:32_20
Ez:36:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:33 τάδε λέγει κύριος Ἐν ἡμέρᾳ, ᾗ καθαριῶ ὑμᾶς ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν ὑμῶν, καὶ κατοικιῶ τὰς πόλεις, καὶ οἰκοδομηθήσονται αἱ ἔρημοι.
Ez:36:33 Thus saith the Lord God; In the day wherein I shall cleanse you from all your iniquities I will also cause the cities to be inhabited, and the waste places shall be built upon: (Ezekiel 36:33 Brenton)
Ez:36:33 Tak mówi Pan Bóg: W dniu, w którym oczyszczę was ze wszystkich win waszych, zaludnię znowu miasta, ruiny zostaną odbudowane, (Ez 36:33 BT_4)
Ez:36:33 τάδε λέγει κύριος Ἐν ἡμέρᾳ, καθαριῶ ὑμᾶς ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν ὑμῶν, καὶ κατοικιῶ τὰς πόλεις, καὶ οἰκοδομηθήσονται αἱ ἔρημοι.
Ez:36:33 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί κατ·οικίζω (κατ+οικιζ-, κατ+οικι(ε)·[σ]-, κατ+οικι·σ-, -, κατ+ῳκισ-, κατ+οικισ·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)
Ez:36:33 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Kto/, który/, który By oczyszczać się oczyszczaj Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bezprawie Ty I też, nawet, mianowicie By osiedlać Miasto I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Odludzie; by leżeć odłogiem
Ez:36:33 ta/de le/gei ku/rios *)en E(me/ra|, E(=| kaTariO= u(ma=s e)k pasO=n tO=n a)nomiO=n u(mO=n, kai\ katoikiO= ta\s po/leis, kai\ oi)kodomETE/sontai ai( e)/rEmoi.
Ez:36:33 tade legei kyrios en hEmera, hE kaTariO hymas ek pasOn tOn anomiOn hymOn, kai katoikiO tas poleis, kai oikodomETEsontai hai erEmoi.
Ez:36:33 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM P N1A_DSF RR_DSF VF2_FAI1S RP_AP P A1S_GPF RA_GPF N1A_GPF RP_GP C VF2_FAI1S RA_APF N3I_APF C VC_FPI3P RA_NPF N2_NPF
Ez:36:33 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day who/whom/which to purify cleanse you out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the lawlessness you and also, even, namely to domicile the city and also, even, namely to build/edify the wilderness; to lay waste
Ez:36:33 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) day (dat) who/whom/which (dat) I-will-PURIFIED you(pl) (acc) out of (+gen) all (gen) the (gen) lawlessnesss (gen) you(pl) (gen) and I-will-DOMICILE the (acc) cities (acc, nom|voc) and they-will-be-BUILD/EDIFY-ed the (nom) wilderness ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-LAY-ing-WASTE, you(sg)-are-being-LAY-ed-WASTE, you(sg)-are-being-LAY-ed-WASTE (classical), he/she/it-should-be-LAY-ing-WASTE, you(sg)-should-be-being-LAY-ed-WASTE, he/she/it-happens-to-be-LAY-ing-WASTE (opt)
Ez:36:33 Ez_36:33_1 Ez_36:33_2 Ez_36:33_3 Ez_36:33_4 Ez_36:33_5 Ez_36:33_6 Ez_36:33_7 Ez_36:33_8 Ez_36:33_9 Ez_36:33_10 Ez_36:33_11 Ez_36:33_12 Ez_36:33_13 Ez_36:33_14 Ez_36:33_15 Ez_36:33_16 Ez_36:33_17 Ez_36:33_18 Ez_36:33_19 Ez_36:33_20 Ez_36:33_21
Ez:36:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:34 καὶ ἡ γῆ ἡ ἠφανισμένη ἐργασθήσεται, ἀνθ’ ὧν ὅτι ἠφανισμένη ἐγενήθη κατ’ ὀφθαλμοὺς παντὸς παροδεύοντος.
Ez:36:34 and the desolate land shall be cultivated, whereas it was desolate in the eyes of every one that passed by. (Ezekiel 36:34 Brenton)
Ez:36:34 a spustoszony kraj znowu ma być uprawiany, zamiast odłogiem leżeć przed oczami każdego przechodnia. (Ez 36:34 BT_4)
Ez:36:34 καὶ γῆ ἠφανισμένη ἐργασθήσεται, ἀνθ’ ὧν ὅτι ἠφανισμένη ἐγενήθη κατ’ ὀφθαλμοὺς παντὸς παροδεύοντος.
Ez:36:34 καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ἀντί ὅς ἥ ὅ ὅτι ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) κατά ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Ez:36:34 I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia By znikać By pracować/dąż Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który Ponieważ/tamto By znikać By stawać się stawaj się, zdarzaj się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oko Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Ez:36:34 kai\ E( gE= E( E)fanisme/nE e)rgasTE/setai, a)nT’ O(=n o(/ti E)fanisme/nE e)genE/TE kat’ o)fTalmou\s panto\s parodeu/ontos.
Ez:36:34 kai hE gE hE EfanismenE ergasTEsetai, anT’ hOn hoti EfanismenE egenETE kat’ ofTalmus pantos parodeuontos.
Ez:36:34 C RA_NSF N1_NSF RA_NSF VT_XPPNSF VC_FPI3S P RR_GPM C VT_XPPNSF VCI_API3S P N2_APM A3_GSM V1_PAPGSM
Ez:36:34 and also, even, namely the earth/land the to disappear to work/strive against (+gen) who/whom/which because/that to disappear to become become, happen down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing eye every all, each, every, the whole of ć
Ez:36:34 and the (nom) earth/land (nom|voc) the (nom) having-been-DISAPPEAR-ed (nom|voc) he/she/it-will-be-WORK/STRIVE-ed against (+gen) who/whom/which (gen) because/that having-been-DISAPPEAR-ed (nom|voc) he/she/it-was-BECOME-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) eyes (acc) every (gen)
Ez:36:34 Ez_36:34_1 Ez_36:34_2 Ez_36:34_3 Ez_36:34_4 Ez_36:34_5 Ez_36:34_6 Ez_36:34_7 Ez_36:34_8 Ez_36:34_9 Ez_36:34_10 Ez_36:34_11 Ez_36:34_12 Ez_36:34_13 Ez_36:34_14 Ez_36:34_15
Ez:36:34 x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:35 καὶ ἐροῦσιν Ἡ γῆ ἐκείνη ἡ ἠφανισμένη ἐγενήθη ὡς κῆπος τρυφῆς, καὶ αἱ πόλεις αἱ ἔρημοι καὶ ἠφανισμέναι καὶ κατεσκαμμέναι ὀχυραὶ ἐκάθισαν.
Ez:36:35 And they shall say, That desolate land is become like a garden of delight; and the waste and desolate and ruined cities are inhabited. (Ezekiel 36:35 Brenton)
Ez:36:35 I będą mówić: "Ten spustoszony kraj stał się jak ogród Eden, a miasta, które były opustoszałe, zniszczone i zburzone, zostały umocnione i ludne". (Ez 36:35 BT_4)
Ez:36:35 καὶ ἐροῦσιν γῆ ἐκείνη ἠφανισμένη ἐγενήθη ὡς κῆπος τρυφῆς, καὶ αἱ πόλεις αἱ ἔρημοι καὶ ἠφανισμέναι καὶ κατεσκαμμέναι ὀχυραὶ ἐκάθισαν.
Ez:36:35 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς κῆπος, -ου, ὁ τρυφή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) καί ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) καί κατα·σκάπτω (κατα+σκαπτ-, κατα+σκαψ-, κατα+σκαψ-, -, κατ+εσκαπτ-, κατα+σκαφ·[θ]-) καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -)
Ez:36:35 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ziemi/ziemia Tamto By znikać By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak Ogród Pobłażanie I też, nawet, mianowicie Miasto Odludzie; by leżeć odłogiem I też, nawet, mianowicie By znikać I też, nawet, mianowicie By niszczyć By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź, Hdt.1.97, 5.25, Pl.Lg.659b, Ph.1.382
Ez:36:35 kai\ e)rou=sin *(E gE= e)kei/nE E( E)fanisme/nE e)genE/TE O(s kE=pos trufE=s, kai\ ai( po/leis ai( e)/rEmoi kai\ E)fanisme/nai kai\ kateskamme/nai o)CHurai\ e)ka/Tisan.
Ez:36:35 kai erusin hE gE ekeinE hE EfanismenE egenETE hOs kEpos tryfEs, kai hai poleis hai erEmoi kai Efanismenai kai kateskammenai oCHyrai ekaTisan.
Ez:36:35 C VF2_FAI3P RA_NSF N1_NSF RD_NSF RA_NSF VT_XPPNSF VCI_API3S C N2_NSM N1_GSF C RA_NPF N3I_NPF RA_NPF N2_NPF C VT_XPPNPF C VV_XPPNPF A1A_NPF VAI_AAI3P
Ez:36:35 and also, even, namely to say/tell the earth/land that the to disappear to become become, happen as/like garden indulgence and also, even, namely the city the wilderness; to lay waste and also, even, namely to disappear and also, even, namely to destroy ć to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge, Hdt.1.97, 5.25, Pl.Lg.659b, Ph.1.382
Ez:36:35 and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) the (nom) earth/land (nom|voc) that (nom) the (nom) having-been-DISAPPEAR-ed (nom|voc) he/she/it-was-BECOME-ed as/like garden (nom) indulgence (gen) and the (nom) cities (acc, nom|voc) the (nom) wilderness ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-LAY-ing-WASTE, you(sg)-are-being-LAY-ed-WASTE, you(sg)-are-being-LAY-ed-WASTE (classical), he/she/it-should-be-LAY-ing-WASTE, you(sg)-should-be-being-LAY-ed-WASTE, he/she/it-happens-to-be-LAY-ing-WASTE (opt) and having-been-DISAPPEAR-ed (nom|voc) and having-been-DESTROY-ed (nom|voc) they-SIT DOWN-ed
Ez:36:35 Ez_36:35_1 Ez_36:35_2 Ez_36:35_3 Ez_36:35_4 Ez_36:35_5 Ez_36:35_6 Ez_36:35_7 Ez_36:35_8 Ez_36:35_9 Ez_36:35_10 Ez_36:35_11 Ez_36:35_12 Ez_36:35_13 Ez_36:35_14 Ez_36:35_15 Ez_36:35_16 Ez_36:35_17 Ez_36:35_18 Ez_36:35_19 Ez_36:35_20 Ez_36:35_21 Ez_36:35_22
Ez:36:35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:36:36 καὶ γνώσονται τὰ ἔθνη, ὅσα ἂν καταλειφθῶσιν κύκλῳ ὑμῶν, ὅτι ἐγὼ κύριος ᾠκοδόμησα τὰς καθῃρημένας καὶ κατεφύτευσα τὰς ἠφανισμένας· ἐγὼ κύριος ἐλάλησα καὶ ποιήσω.
Ez:36:36 And the nations, as many as shall have been left round about you, shall know that I the Lord have built the ruined cities and planted the waste lands: I the Lord have spoken, and will do it. (Ezekiel 36:36 Brenton)
Ez:36:36 A narody pogańskie, które wokoło was pozostaną, poznają, że Ja, Pan, to, co zburzone, znowu odbudowałem, a to, co opuszczone, znowu zasadziłem. Ja, Pan, to powiedziałem i to wykonam. (Ez 36:36 BT_4)
Ez:36:36 καὶ γνώσονται τὰ ἔθνη, ὅσα ἂν καταλειφθῶσιν κύκλῳ ὑμῶν, ὅτι ἐγὼ κύριος ᾠκοδόμησα τὰς καθῃρημένας καὶ κατεφύτευσα τὰς ἠφανισμένας· ἐγὼ κύριος ἐλάλησα καὶ ποιήσω.
Ez:36:36 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅσος -η -ον ἄν κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) κύκλῳ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) καί ὁ ἡ τό ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Ez:36:36 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Naród [zobacz etniczny] Tyleż/wiele jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj W kole Ty Ponieważ/tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By budować/buduj moralnie By zdejmować czyść I też, nawet, mianowicie By znikać Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić I też, nawet, mianowicie By czynić/rób
Ez:36:36 kai\ gnO/sontai ta\ e)/TnE, o(/sa a)/n kataleifTO=sin ku/klO| u(mO=n, o(/ti e)gO\ ku/rios O)|kodo/mEsa ta\s kaTE|rEme/nas kai\ katefu/teusa ta\s E)fanisme/nas· e)gO\ ku/rios e)la/lEsa kai\ poiE/sO.
Ez:36:36 kai gnOsontai ta eTnE, hosa an kataleifTOsin kyklO hymOn, hoti egO kyrios OkodomEsa tas kaTErEmenas kai katef