Ez:45:1 καὶ ἐν τῷ καταμετρεῖσθαι ὑμᾶς τὴν γῆν ἐν κληρονομίᾳ ἀφοριεῖτε ἀπαρχὴν τῷ κυρίῳ ἅγιον ἀπὸ τῆς γῆς, πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδας μῆκος καὶ εὖρος εἴκοσι χιλιάδας· ἅγιον ἔσται ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτοῦ κυκλόθεν.
Ez:45:1 And when ye measure the land for inheritance, ye shall set apart first-fruits to the Lord, a holy space of the land, in length twenty and five thousand reeds, and in breadth twenty thousand; it shall be holy in all the borders thereof round about. (Ezekiel 45:1 Brenton)
Ez:45:1 Kiedy będziecie dzielić losem kraj na posiadłości dziedziczne, macie zastrzec Panu, jako świętą daninę, z kraju świętą część, długą na dwadzieścia pięć tysięcy prętów i szeroką na dwadzieścia tysięcy prętów; ma to być w jego całym obszarze teren święty. (Ez 45:1 BT_4)
Ez:45:1 Καὶ ἐν τῷ καταμετρεῖσθαι ὑμᾶς τὴν γῆν ἐν κληρονομίᾳ ἀφοριεῖτε ἀπαρχὴν τῷ κυρίῳ ἅγιον ἀπὸ τῆς γῆς, πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδας μῆκος καὶ εὖρος εἴκοσι χιλιάδας· ἅγιον ἔσται ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτοῦ κυκλόθεν.
Ez:45:1 καί ἐν ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν κληρο·νομία, -ας, ἡ ἀφ·ορίζω (αφ+οριζ-, αφ+ορι(ε)·[σ]-/αφ+ορι·σ-, αφ+ορι·σ-, -, αφ+ωρισ-, αφ+ορισ·θ-) ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πέντε καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ μῆκο·ς, -ους, τό καί εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κυκλό·θεν
Ez:45:1 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty Ziemi/ziemia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzictwo By wykląć ustalony na boku, wyklinać Po pierwsze owoc Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Pięć I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Kilo [jednostka tysiąc] Długość I też, nawet, mianowicie Znajduj szerokość Ikona; dwadzieścia Kilo [jednostka tysiąc] Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz On/ona/to/to samo Dookoła
Ez:45:1 *kai\ e)n tO=| katametrei=sTai u(ma=s tE\n gE=n e)n klEronomi/a| a)foriei=te a)parCHE\n tO=| kuri/O| a(/gion a)po\ tE=s gE=s, pe/nte kai\ ei)/kosi CHilia/das mE=kos kai\ eu)=ros ei)/kosi CHilia/das· a(/gion e)/stai e)n pa=si toi=s o(ri/ois au)tou= kuklo/Ten.
Ez:45:1 kai en tO katametreisTai hymas tEn gEn en klEronomia aforieite aparCHEn tO kyriO hagion apo tEs gEs, pente kai eikosi CHiliadas mEkos kai euros eikosi CHiliadas· hagion estai en pasi tois horiois autu kykloTen.
Ez:45:1 C P RA_DSN V2_PMN RP_AP RA_ASF N1_ASF P N1A_DSF VF2_FAI2P N1_ASF RA_DSM N2_DSM A1A_ASN P RA_GSF N1_GSF M C M N3D_APF N3E_ASN C N3E_ASN M N3D_APF A1A_NSN VF_FMI3S P A3_DPN RA_DPN N2N_DPN RD_GSM D
Ez:45:1 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć you the earth/land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among inheritance to excommunicate set apart, unchurch first-fruit the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land five and also, even, namely icon; twenty kilo [unit of one thousand] length and also, even, namely find width icon; twenty kilo [unit of one thousand] dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the boundary; to ordain/mark off he/she/it/same around
Ez:45:1 and in/among/by (+dat) the (dat) you(pl) (acc) the (acc) earth/land (acc) in/among/by (+dat) inheritance (dat) you(pl)-will-EXCOMMUNICATE first-fruit (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) five and icons (dat); twenty kilos (acc) length (nom|acc|voc) and find (nom|acc|voc) icons (dat); twenty kilos (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) boundaries (dat); (fut opt) him/it/same (gen) around
Ez:45:1 Ez_45:1_1 Ez_45:1_2 Ez_45:1_3 Ez_45:1_4 Ez_45:1_5 Ez_45:1_6 Ez_45:1_7 Ez_45:1_8 Ez_45:1_9 Ez_45:1_10 Ez_45:1_11 Ez_45:1_12 Ez_45:1_13 Ez_45:1_14 Ez_45:1_15 Ez_45:1_16 Ez_45:1_17 Ez_45:1_18 Ez_45:1_19 Ez_45:1_20 Ez_45:1_21 Ez_45:1_22 Ez_45:1_23 Ez_45:1_24 Ez_45:1_25 Ez_45:1_26 Ez_45:1_27 Ez_45:1_28 Ez_45:1_29 Ez_45:1_30 Ez_45:1_31 Ez_45:1_32 Ez_45:1_33 Ez_45:1_34
Ez:45:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:45:2 καὶ ἔσται ἐκ τούτου εἰς ἁγίασμα πεντακόσιοι ἐπὶ πεντακοσίους τετράγωνον κυκλόθεν, καὶ πήχεις πεντήκοντα διάστημα αὐτῷ κυκλόθεν.
Ez:45:2 And there shall be a sanctuary out of this, five hundred reeds in length by five hundred in breadth, a square round about; and there shall be a vacant space beyond this of fifty cubits round about. (Ezekiel 45:2 Brenton)
Ez:45:2 Z tego należeć będzie do przybytku kwadrat wielkości pięćset na pięćset prętów dokoła, a na pięćdziesiąt łokci dokoła będzie miejsce wolne. (Ez 45:2 BT_4)
Ez:45:2 καὶ ἔσται ἐκ τούτου εἰς ἁγίασμα πεντακόσιοι ἐπὶ πεντακοσίους τετράγωνον κυκλόθεν, καὶ πήχεις πεντήκοντα διάστημα αὐτῷ κυκλόθεν.
Ez:45:2 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] πεντα·κόσιοι -αι -α ἐπί πεντα·κόσιοι -αι -α τετρά·γωνος -ον κυκλό·θεν καί πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν πεντή·κοντα διά·στημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό κυκλό·θεν
Ez:45:2 I też, nawet, mianowicie By być Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Pięćset Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pięćset Kwadratowy (cztery skręcany na zakręcie) Dookoła I też, nawet, mianowicie Łokieć Pięćdziesiąt Odstęp On/ona/to/to samo Dookoła
Ez:45:2 kai\ e)/stai e)k tou/tou ei)s a(gi/asma pentako/sioi e)pi\ pentakosi/ous tetra/gOnon kuklo/Ten, kai\ pE/CHeis pentE/konta dia/stEma au)tO=| kuklo/Ten.
Ez:45:2 kai estai ek tutu eis hagiasma pentakosioi epi pentakosius tetragOnon kykloTen, kai pECHeis pentEkonta diastEma autO kykloTen.
Ez:45:2 C VF_FMI3S P RD_GSM P N3M_ASN A1A_NPM P A1A_APM A1B_ASM D C N3U_NPM M N3M_ASN RD_DSM D
Ez:45:2 and also, even, namely to be out of (+gen) ἐξ before vowels this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) ć five hundred upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing five hundred four-square (four cornered) around and also, even, namely cubit fifty interval he/she/it/same around
Ez:45:2 and he/she/it-will-be out of (+gen) this (gen) into (+acc) five hundred (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) five hundred (acc) four-square ([Adj] acc, nom|acc|voc) around and cubits (acc, nom|voc) fifty interval (nom|acc|voc) him/it/same (dat) around
Ez:45:2 Ez_45:2_1 Ez_45:2_2 Ez_45:2_3 Ez_45:2_4 Ez_45:2_5 Ez_45:2_6 Ez_45:2_7 Ez_45:2_8 Ez_45:2_9 Ez_45:2_10 Ez_45:2_11 Ez_45:2_12 Ez_45:2_13 Ez_45:2_14 Ez_45:2_15 Ez_45:2_16 Ez_45:2_17
Ez:45:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:45:3 καὶ ἐκ ταύτης τῆς διαμετρήσεως διαμετρήσεις μῆκος πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδας καὶ εὖρος δέκα χιλιάδας, καὶ ἐν αὐτῇ ἔσται τὸ ἁγίασμα, ἅγια τῶν ἁγίων·
Ez:45:3 And out of this measurement shalt thou measure the length five and twenty thousand, and the breadth twenty thousand: and in it shall be the holy of holies. (Ezekiel 45:3 Brenton)
Ez:45:3 A z tego obwodu odmierzysz obszar o długości dwudziestu pięciu tysięcy prętów i szerokości dziesięciu tysięcy prętów; na tym ma stać najświętszy przybytek. (Ez 45:3 BT_4)
Ez:45:3 καὶ ἐκ ταύτης τῆς διαμετρήσεως διαμετρήσεις μῆκος πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδας καὶ εὖρος δέκα χιλιάδας, καὶ ἐν αὐτῇ ἔσται τὸ ἁγίασμα, ἅγια τῶν ἁγίων·
Ez:45:3 καί ἐκ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό πέντε καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] δέκα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί ἐν αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Ez:45:3 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Długość Pięć I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Znajduj szerokość Dziesięć Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By być Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Ez:45:3 kai\ e)k tau/tEs tE=s diametrE/seOs diametrE/seis mE=kos pe/nte kai\ ei)/kosi CHilia/das kai\ eu)=ros de/ka CHilia/das, kai\ e)n au)tE=| e)/stai to\ a(gi/asma, a(/gia tO=n a(gi/On·
Ez:45:3 kai ek tautEs tEs diametrEseOs diametrEseis mEkos pente kai eikosi CHiliadas kai euros deka CHiliadas, kai en autE estai to hagiasma, hagia tOn hagiOn·
Ez:45:3 C P RD_GSF RA_GSF N3I_GSF VF_FAI2S N3E_ASN M C M N3D_APF C N3E_ASN M N3D_APF C P RD_DSF VF_FMI3S RA_NSN N3M_NSN A1A_NPN RA_GPN A1A_GPN
Ez:45:3 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ć ć length five and also, even, namely icon; twenty kilo [unit of one thousand] and also, even, namely find width ten kilo [unit of one thousand] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to be the ć dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Ez:45:3 and out of (+gen) this (gen) the (gen) length (nom|acc|voc) five and icons (dat); twenty kilos (acc) and find (nom|acc|voc) ten kilos (acc) and in/among/by (+dat) her/it/same (dat) he/she/it-will-be the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (gen) holy ([Adj] gen)
Ez:45:3 Ez_45:3_1 Ez_45:3_2 Ez_45:3_3 Ez_45:3_4 Ez_45:3_5 Ez_45:3_6 Ez_45:3_7 Ez_45:3_8 Ez_45:3_9 Ez_45:3_10 Ez_45:3_11 Ez_45:3_12 Ez_45:3_13 Ez_45:3_14 Ez_45:3_15 Ez_45:3_16 Ez_45:3_17 Ez_45:3_18 Ez_45:3_19 Ez_45:3_20 Ez_45:3_21 Ez_45:3_22 Ez_45:3_23 Ez_45:3_24
Ez:45:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:45:4 ἀπὸ τῆς γῆς ἔσται τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς λειτουργοῦσιν ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ ἔσται τοῖς ἐγγίζουσι λειτουργεῖν τῷ κυρίῳ, καὶ ἔσται αὐτοῖς τόπος εἰς οἴκους ἀφωρισμένους τῷ ἁγιασμῷ αὐτῶν.
Ez:45:4 Of the land shall be a portion for the priests that minister in the holy place, and it shall be for them that draw nigh to minister to the Lord: and it shall be to them a place for houses set apart for their sacred office; (Ezekiel 45:4 Brenton)
Ez:45:4 To ma być święta część kraju; ma ona należeć do kapłanów pełniących służbę przy przybytku, którzy się gromadzą po to, by służyć Panu; ma to być miejsce dla domów i wolne miejsce na pastwiska dla ich trzód. (Ez 45:4 BT_4)
Ez:45:4 ἀπὸ τῆς γῆς ἔσται τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς λειτουργοῦσιν ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ ἔσται τοῖς ἐγγίζουσι λειτουργεῖν τῷ κυρίῳ, καὶ ἔσται αὐτοῖς τόπος εἰς οἴκους ἀφωρισμένους τῷ ἁγιασμῷ αὐτῶν.
Ez:45:4 ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό τόπος, -ου, ὁ εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἀφ·ορίζω (αφ+οριζ-, αφ+ορι(ε)·[σ]-/αφ+ορι·σ-, αφ+ορι·σ-, -, αφ+ωρισ-, αφ+ορισ·θ-) ὁ ἡ τό ἁγιασμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:45:4 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By być Duchowny By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie By być Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Miejsce Do (+przyspieszenie) Dom By wykląć ustalony na boku, wyklinać Uświęcenie (świętość, uświęcenie) On/ona/to/to samo
Ez:45:4 a)po\ tE=s gE=s e)/stai toi=s i(ereu=sin toi=s leitourgou=sin e)n tO=| a(gi/O| kai\ e)/stai toi=s e)ggi/DZousi leitourgei=n tO=| kuri/O|, kai\ e)/stai au)toi=s to/pos ei)s oi)/kous a)fOrisme/nous tO=| a(giasmO=| au)tO=n.
Ez:45:4 apo tEs gEs estai tois hiereusin tois leiturgusin en tO hagiO kai estai tois engiDZusi leiturgein tO kyriO, kai estai autois topos eis oikus afOrismenus tO hagiasmO autOn.
Ez:45:4 P RA_GSF N1_GSF VF_FMI3S RA_DPM N3V_DPM RA_DPM V2_PAPDPM P RA_DSM A1A_DSM C VF_FMI3S RA_DPM V1_PAPDPM V2_PAN RA_DSM N2_DSM C VF_FMI3S RD_DPM N2_NSM P N2_APM VT_XMPAPM RA_DSM N2_DSM RD_GPM
Ez:45:4 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land to be the priest the to officiate [see liturgy, liturgist] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely to be the to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) to officiate [see liturgy, liturgist] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to be he/she/it/same place into (+acc) house to excommunicate set apart, unchurch the sanctification (holiness, sanctification) he/she/it/same
Ez:45:4 away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) he/she/it-will-be the (dat) priests (dat) the (dat) they-are-OFFICIATE-ing, while OFFICIATE-ing (dat) in/among/by (+dat) the (dat) holy ([Adj] dat) and he/she/it-will-be the (dat) they-are-NEAR-ing, while NEAR-ing (dat) to-be-OFFICIATE-ing the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and he/she/it-will-be them/same (dat) place (nom) into (+acc) houses (acc) having-been-EXCOMMUNICATE-ed (acc) the (dat) sanctification (dat) them/same (gen)
Ez:45:4 Ez_45:4_1 Ez_45:4_2 Ez_45:4_3 Ez_45:4_4 Ez_45:4_5 Ez_45:4_6 Ez_45:4_7 Ez_45:4_8 Ez_45:4_9 Ez_45:4_10 Ez_45:4_11 Ez_45:4_12 Ez_45:4_13 Ez_45:4_14 Ez_45:4_15 Ez_45:4_16 Ez_45:4_17 Ez_45:4_18 Ez_45:4_19 Ez_45:4_20 Ez_45:4_21 Ez_45:4_22 Ez_45:4_23 Ez_45:4_24 Ez_45:4_25 Ez_45:4_26 Ez_45:4_27 Ez_45:4_28
Ez:45:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:45:5 εἴκοσι καὶ πέντε χιλιάδες μῆκος καὶ εὖρος δέκα χιλιάδες ἔσται τοῖς Λευίταις τοῖς λειτουργοῦσιν τῷ οἴκῳ, αὐτοῖς εἰς κατάσχεσιν, πόλεις τοῦ κατοικεῖν.
Ez:45:5 the length shall be twenty-five thousand, and the breadth twenty thousand: and the Levites that attend the house, they shall have cities to dwell in for a possession. (Ezekiel 45:5 Brenton)
Ez:45:5 A obszar długi na dwadzieścia pięć tysięcy prętów i szeroki na dziesięć tysięcy prętów ma należeć do lewitów, którzy pełnią służbę przy świątyni, to ma być ich własność razem z miastami - na mieszkanie. (Ez 45:5 BT_4)
Ez:45:5 εἴκοσι καὶ πέντε χιλιάδες μῆκος καὶ εὖρος δέκα χιλιάδες ἔσται τοῖς Λευίταις τοῖς λειτουργοῦσιν τῷ οἴκῳ, αὐτοῖς εἰς κατάσχεσιν, πόλεις τοῦ κατοικεῖν.
Ez:45:5 εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί πέντε χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ μῆκο·ς, -ους, τό καί εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] δέκα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] κατά·σχεσις, -εως, ἡ πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)
Ez:45:5 Ikona; dwadzieścia I też, nawet, mianowicie Pięć Kilo [jednostka tysiąc] Długość I też, nawet, mianowicie Znajduj szerokość Dziesięć Kilo [jednostka tysiąc] By być Lewita By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Dom On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj Miasto By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????)
Ez:45:5 ei)/kosi kai\ pe/nte CHilia/des mE=kos kai\ eu)=ros de/ka CHilia/des e)/stai toi=s *leui/tais toi=s leitourgou=sin tO=| oi)/kO|, au)toi=s ei)s kata/sCHesin, po/leis tou= katoikei=n.
Ez:45:5 eikosi kai pente CHiliades mEkos kai euros deka CHiliades estai tois leuitais tois leiturgusin tO oikO, autois eis katasCHesin, poleis tu katoikein.
Ez:45:5 M C M N3D_NPF N3E_ASN C N3E_ASN M N3D_NPF VF_FMI3S RA_DPM N1M_DPM RA_DPM V2_PAPDPM RA_DSM N2_DSM RD_DPM P N3I_ASF N3I_APF RA_GSN V2_PAN
Ez:45:5 icon; twenty and also, even, namely five kilo [unit of one thousand] length and also, even, namely find width ten kilo [unit of one thousand] to be the Levite the to officiate [see liturgy, liturgist] the house he/she/it/same into (+acc) possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove city the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω)
Ez:45:5 icons (dat); twenty and five kilos (nom|voc) length (nom|acc|voc) and find (nom|acc|voc) ten kilos (nom|voc) he/she/it-will-be the (dat) Levites (dat) the (dat) they-are-OFFICIATE-ing, while OFFICIATE-ing (dat) the (dat) house (dat) them/same (dat) into (+acc) possession (acc) cities (acc, nom|voc) the (gen) to-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN
Ez:45:5 Ez_45:5_1 Ez_45:5_2 Ez_45:5_3 Ez_45:5_4 Ez_45:5_5 Ez_45:5_6 Ez_45:5_7 Ez_45:5_8 Ez_45:5_9 Ez_45:5_10 Ez_45:5_11 Ez_45:5_12 Ez_45:5_13 Ez_45:5_14 Ez_45:5_15 Ez_45:5_16 Ez_45:5_17 Ez_45:5_18 Ez_45:5_19 Ez_45:5_20 Ez_45:5_21 Ez_45:5_22
Ez:45:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:45:6 καὶ τὴν κατάσχεσιν τῆς πόλεως δώσεις πέντε χιλιάδας εὖρος καὶ μῆκος πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδας· ὃν τρόπον ἡ ἀπαρχὴ τῶν ἁγίων παντὶ οἴκῳ Ισραηλ ἔσονται.
Ez:45:6 And ye shall appoint for the possession of the city five thousand in breadth, and in length twenty-five thousand: after the manner of the first-fruits of the holy portion, they shall be for all the house of Israel. (Ezekiel 45:6 Brenton)
Ez:45:6 A jako własność miasta macie wyznaczyć obszar szeroki na pięć tysięcy prętów, a długi na dwadzieścia pięć tysięcy prętów, odpowiednio do zastrzeżonej świętej części. To ma należeć do całego domu Izraela. (Ez 45:6 BT_4)
Ez:45:6 καὶ τὴν κατάσχεσιν τῆς πόλεως δώσεις πέντε χιλιάδας εὖρος καὶ μῆκος πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδας· ὃν τρόπον ἀπαρχὴ τῶν ἁγίων παντὶ οἴκῳ Ισραηλ ἔσονται.
Ez:45:6 καί ὁ ἡ τό κατά·σχεσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) πέντε χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] καί μῆκο·ς, -ους, τό πέντε καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ez:45:6 I też, nawet, mianowicie Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj Miasto By dawać Pięć Kilo [jednostka tysiąc] Znajduj szerokość I też, nawet, mianowicie Długość Pięć I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Kilo [jednostka tysiąc] Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Po pierwsze owoc Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dom Izrael By być
Ez:45:6 kai\ tE\n kata/sCHesin tE=s po/leOs dO/seis pe/nte CHilia/das eu)=ros kai\ mE=kos pe/nte kai\ ei)/kosi CHilia/das· o(\n tro/pon E( a)parCHE\ tO=n a(gi/On panti\ oi)/kO| *israEl e)/sontai.
Ez:45:6 kai tEn katasCHesin tEs poleOs dOseis pente CHiliadas euros kai mEkos pente kai eikosi CHiliadas· hon tropon hE aparCHE tOn hagiOn panti oikO israEl esontai.
Ez:45:6 C RA_ASF N3I_ASF RA_GSF N3I_GSF VF_FAI2S M N3D_APF N3E_ASN C N3E_ASN M C M N3D_APF RR_ASM N2_ASM RA_NSF N1_NSF RA_GPN A1A_GPN A3_DSM N2_DSM N_GSM VF_FMI3P
Ez:45:6 and also, even, namely the possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove the city to give five kilo [unit of one thousand] find width and also, even, namely length five and also, even, namely icon; twenty kilo [unit of one thousand] who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude the first-fruit the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) every all, each, every, the whole of house Israel to be
Ez:45:6 and the (acc) possession (acc) the (gen) city (gen) you(sg)-will-GIVE five kilos (acc) find (nom|acc|voc) and length (nom|acc|voc) five and icons (dat); twenty kilos (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) the (nom) first-fruit (nom|voc) the (gen) holy ([Adj] gen) every (dat) house (dat) Israel (indecl) they-will-be
Ez:45:6 Ez_45:6_1 Ez_45:6_2 Ez_45:6_3 Ez_45:6_4 Ez_45:6_5 Ez_45:6_6 Ez_45:6_7 Ez_45:6_8 Ez_45:6_9 Ez_45:6_10 Ez_45:6_11 Ez_45:6_12 Ez_45:6_13 Ez_45:6_14 Ez_45:6_15 Ez_45:6_16 Ez_45:6_17 Ez_45:6_18 Ez_45:6_19 Ez_45:6_20 Ez_45:6_21 Ez_45:6_22 Ez_45:6_23 Ez_45:6_24 Ez_45:6_25
Ez:45:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:45:7 καὶ τῷ ἡγουμένῳ ἐκ τούτου καὶ ἀπὸ τούτου εἰς τὰς ἀπαρχὰς τῶν ἁγίων εἰς κατάσχεσιν τῆς πόλεως κατὰ πρόσωπον τῶν ἀπαρχῶν τῶν ἁγίων καὶ κατὰ πρόσωπον τῆς κατασχέσεως τῆς πόλεως τὰ πρὸς θάλασσαν καὶ ἀπὸ τῶν πρὸς θάλασσαν πρὸς ἀνατολάς, καὶ τὸ μῆκος ὡς μία τῶν μερίδων ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν πρὸς θάλασσαν καὶ τὸ μῆκος ἐπὶ τὰ ὅρια τὰ πρὸς ἀνατολὰς τῆς γῆς·
Ez:45:7 And the prince shall have a portion out of this, and out of this there shall be a portion for the first-fruits of the sanctuary, and for the possession of the city, in front of the first-fruits of the sanctuary, and in front of the possession of the city westward, and from the western parts eastward: and the length shall be equal to one of the parts of the western borders, and the length shall be to the eastern borders of the land. (Ezekiel 45:7 Brenton)
Ez:45:7 A władcy macie wydzielić obszar po obu stronach świętej części oraz własności miasta, wzdłuż świętej części i wzdłuż własności miejskiej po stronie zachodniej na zachód i po stronie wschodniej na wschód, długości odpowiadającej poszczególnym działom od granicy zachodniej do granicy wschodniej (Ez 45:7 BT_4)
Ez:45:7 καὶ τῷ ἡγουμένῳ ἐκ τούτου καὶ ἀπὸ τούτου εἰς τὰς ἀπαρχὰς τῶν ἁγίων εἰς κατάσχεσιν τῆς πόλεως κατὰ πρόσωπον τῶν ἀπαρχῶν τῶν ἁγίων καὶ κατὰ πρόσωπον τῆς κατασχέσεως τῆς πόλεως τὰ πρὸς θάλασσαν καὶ ἀπὸ τῶν πρὸς θάλασσαν πρὸς ἀνατολάς, καὶ τὸ μῆκος ὡς μία τῶν μερίδων ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν πρὸς θάλασσαν καὶ τὸ μῆκος ἐπὶ τὰ ὅρια τὰ πρὸς ἀνατολὰς τῆς γῆς·
Ez:45:7 καί ὁ ἡ τό ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ἐκ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἀπό οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] ὁ ἡ τό ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰς[1] κατά·σχεσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό κατά·σχεσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό πρός θάλασσα, -ης, ἡ καί ἀπό ὁ ἡ τό πρός θάλασσα, -ης, ἡ πρός ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό ὡς εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἀπό ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) ὁ ἡ τό πρός θάλασσα, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό ἐπί ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ὁ ἡ τό πρός ἀνατολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ez:45:7 I też, nawet, mianowicie By uważać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Po pierwsze owoc Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Do (+przyspieszenie) Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj Miasto W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Po pierwsze owoc Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj Miasto Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Morze I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Morze Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie Długość Jak/jak Jeden Część Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Morze I też, nawet, mianowicie Długość Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Granica Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Ziemi/ziemia
Ez:45:7 kai\ tO=| E(goume/nO| e)k tou/tou kai\ a)po\ tou/tou ei)s ta\s a)parCHa\s tO=n a(gi/On ei)s kata/sCHesin tE=s po/leOs kata\ pro/sOpon tO=n a)parCHO=n tO=n a(gi/On kai\ kata\ pro/sOpon tE=s katasCHe/seOs tE=s po/leOs ta\ pro\s Ta/lassan kai\ a)po\ tO=n pro\s Ta/lassan pro\s a)natola/s, kai\ to\ mE=kos O(s mi/a tO=n meri/dOn a)po\ tO=n o(ri/On tO=n pro\s Ta/lassan kai\ to\ mE=kos e)pi\ ta\ o(/ria ta\ pro\s a)natola\s tE=s gE=s·
Ez:45:7 kai tO hEgumenO ek tutu kai apo tutu eis tas aparCHas tOn hagiOn eis katasCHesin tEs poleOs kata prosOpon tOn aparCHOn tOn hagiOn kai kata prosOpon tEs katasCHeseOs tEs poleOs ta pros Talassan kai apo tOn pros Talassan pros anatolas, kai to mEkos hOs mia tOn meridOn apo tOn horiOn tOn pros Talassan kai to mEkos epi ta horia ta pros anatolas tEs gEs·
Ez:45:7 C RA_DSM V2_PMPDSM P RD_GSM C P RD_GSM P RA_APF N1_APF RA_GPN A1A_GPN P N3I_ASF RA_GSF N3I_GSF P N2N_ASN RA_GPF N1_GPF RA_GPN A1A_GPN C P N2N_ASN RA_GSF N3I_GSF RA_GSF N3I_GSF RA_APN P N1S_ASF C P RA_GPN P N1S_ASF P N1_APF C RA_ASN N3E_ASN C A1A_NSF RA_GPF N3D_GPF P RA_GPN N2N_GPN RA_GPN P N1S_ASF C RA_ASN N3E_ASN P RA_APN N2N_APN RA_APN P N1_APF RA_GSF N1_GSF
Ez:45:7 and also, even, namely the to deem out of (+gen) ἐξ before vowels this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) the first-fruit the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) into (+acc) possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove the city down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the first-fruit the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove the city the toward (+acc,+gen,+dat) sea and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the toward (+acc,+gen,+dat) sea toward (+acc,+gen,+dat) east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely the length as/like one the part from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the boundary; to ordain/mark off the toward (+acc,+gen,+dat) sea and also, even, namely the length upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the boundary the toward (+acc,+gen,+dat) east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh the earth/land
Ez:45:7 and the (dat) while being-DEEM-ed (dat) out of (+gen) this (gen) and away from (+gen) this (gen) into (+acc) the (acc) first-fruits (acc) the (gen) holy ([Adj] gen) into (+acc) possession (acc) the (gen) city (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) first-fruits (gen) the (gen) holy ([Adj] gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) possession (gen) the (gen) city (gen) the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) sea (acc) and away from (+gen) the (gen) toward (+acc,+gen,+dat) sea (acc) toward (+acc,+gen,+dat) risig of the east dawns (acc) and the (nom|acc) length (nom|acc|voc) as/like one (nom) the (gen) ???s (gen) away from (+gen) the (gen) boundaries (gen); going-to-ORDAIN/MARK (fut ptcp) (nom) the (gen) toward (+acc,+gen,+dat) sea (acc) and the (nom|acc) length (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) risig of the east dawns (acc) the (gen) earth/land (gen)
Ez:45:7 Ez_45:7_1 Ez_45:7_2 Ez_45:7_3 Ez_45:7_4 Ez_45:7_5 Ez_45:7_6 Ez_45:7_7 Ez_45:7_8 Ez_45:7_9 Ez_45:7_10 Ez_45:7_11 Ez_45:7_12 Ez_45:7_13 Ez_45:7_14 Ez_45:7_15 Ez_45:7_16 Ez_45:7_17 Ez_45:7_18 Ez_45:7_19 Ez_45:7_20 Ez_45:7_21 Ez_45:7_22 Ez_45:7_23 Ez_45:7_24 Ez_45:7_25 Ez_45:7_26 Ez_45:7_27 Ez_45:7_28 Ez_45:7_29 Ez_45:7_30 Ez_45:7_31 Ez_45:7_32 Ez_45:7_33 Ez_45:7_34 Ez_45:7_35 Ez_45:7_36 Ez_45:7_37 Ez_45:7_38 Ez_45:7_39 Ez_45:7_40 Ez_45:7_41 Ez_45:7_42 Ez_45:7_43 Ez_45:7_44 Ez_45:7_45 Ez_45:7_46 Ez_45:7_47 Ez_45:7_48 Ez_45:7_49 Ez_45:7_50 Ez_45:7_51 Ez_45:7_52 Ez_45:7_53 Ez_45:7_54 Ez_45:7_55 Ez_45:7_56 Ez_45:7_57 Ez_45:7_58 Ez_45:7_59 Ez_45:7_60 Ez_45:7_61 Ez_45:7_62 Ez_45:7_63 Ez_45:7_64
Ez:45:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:45:8 καὶ ἔσται αὐτῷ εἰς κατάσχεσιν ἐν τῷ Ισραηλ, καὶ οὐ καταδυναστεύσουσιν οὐκέτι οἱ ἀφηγούμενοι τοῦ Ισραηλ τὸν λαόν μου, καὶ τὴν γῆν κατακληρονομήσουσιν οἶκος Ισραηλ κατὰ φυλὰς αὐτῶν. –
Ez:45:8 And he shall have it for a possession in Israel: and the princes of Israel shall no more oppress my people; but the house of Israel shall inherit the land according to their tribes. (Ezekiel 45:8 Brenton)
Ez:45:8 kraju. To ma przypaść mu w udziale jako własność w Izraelu po to, by władcy już nie uciskali mojego ludu, ale pozostawili kraj domowi Izraela według jego pokoleń. (Ez 45:8 BT_4)
Ez:45:8 καὶ ἔσται αὐτῷ εἰς κατάσχεσιν ἐν τῷ Ισραηλ, καὶ οὐ καταδυναστεύσουσιν οὐκέτι οἱ ἀφηγούμενοι τοῦ Ισραηλ τὸν λαόν μου, καὶ τὴν γῆν κατακληρονομήσουσιν οἶκος Ισραηλ κατὰ φυλὰς αὐτῶν.
Ez:45:8 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] κατά·σχεσις, -εως, ἡ ἐν ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·δυναστεύω (κατα+δυναστευ-, κατα+δυναστευ·σ-, κατα+δυναστευ·σ-, -, κατα+δεδυναστευ-, κατα+δυναστευ·θ-) οὐκέτι (οὐκ ἔτι) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ κατά φυλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:45:8 I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By eksploatować Już nie Izrael Ludzie Ja I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia By przenosić tytuł Dom Izrael W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Szczep On/ona/to/to samo
Ez:45:8 kai\ e)/stai au)tO=| ei)s kata/sCHesin e)n tO=| *israEl, kai\ ou) katadunasteu/sousin ou)ke/ti oi( a)fEgou/menoi tou= *israEl to\n lao/n mou, kai\ tE\n gE=n kataklEronomE/sousin oi)=kos *israEl kata\ fula\s au)tO=n.
Ez:45:8 kai estai autO eis katasCHesin en tO israEl, kai u katadynasteususin uketi hoi afEgumenoi tu israEl ton laon mu, kai tEn gEn kataklEronomEsusin oikos israEl kata fylas autOn.
Ez:45:8 C VF_FMI3S RD_DSM P N3I_ASF P RA_DSM N_GSM C D VF_FAI3P D RA_NPM V2_PMPNPM RA_GSM N_GSM RA_ASM N2_ASM RP_GS C RA_ASF N1_ASF VF_FAI3P N2_NSM N_GSM P N1_APF RD_GPM
Ez:45:8 and also, even, namely to be he/she/it/same into (+acc) possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Israel and also, even, namely οὐχ before rough breathing to exploit no longer the ć the Israel the people I and also, even, namely the earth/land to transfer title house Israel down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing tribe he/she/it/same
Ez:45:8 and he/she/it-will-be him/it/same (dat) into (+acc) possession (acc) in/among/by (+dat) the (dat) Israel (indecl) and not they-will-EXPLOIT, going-to-EXPLOIT (fut ptcp) (dat) no longer the (nom) the (gen) Israel (indecl) the (acc) people (acc) me (gen) and the (acc) earth/land (acc) they-will-TRANSFER-TITLE, going-to-TRANSFER (fut ptcp) (dat) house (nom) Israel (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) tribes (acc) them/same (gen)
Ez:45:8 Ez_45:8_1 Ez_45:8_2 Ez_45:8_3 Ez_45:8_4 Ez_45:8_5 Ez_45:8_6 Ez_45:8_7 Ez_45:8_8 Ez_45:8_9 Ez_45:8_10 Ez_45:8_11 Ez_45:8_12 Ez_45:8_13 Ez_45:8_14 Ez_45:8_15 Ez_45:8_16 Ez_45:8_17 Ez_45:8_18 Ez_45:8_19 Ez_45:8_20 Ez_45:8_21 Ez_45:8_22 Ez_45:8_23 Ez_45:8_24 Ez_45:8_25 Ez_45:8_26 Ez_45:8_27 Ez_45:8_28 Ez_45:8_29
Ez:45:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:45:9 τάδε λέγει κύριος θεός Ἱκανούσθω ὑμῖν, οἱ ἀφηγούμενοι τοῦ Ισραηλ· ἀδικίαν καὶ ταλαιπωρίαν ἀφέλεσθε καὶ κρίμα καὶ δικαιοσύνην ποιήσατε, ἐξάρατε καταδυναστείαν ἀπὸ τοῦ λαοῦ μου, λέγει κύριος θεός.
Ez:45:9 Thus saith the Lord God; Let it suffice you, ye princes of Israel: remove injustice and misery, execute judgment and justice; take away oppression from my people, saith the Lord God. (Ezekiel 45:9 Brenton)
Ez:45:9 Tak mówi Pan Bóg: Niechże wam to wystarczy, wy, władcy Izraela! Połóżcie kres gwałtowi i uciskowi, a wypełniajcie prawo i sprawiedliwość! Zaprzestańcie obdzierania ludu mojego! - wyrocznia Pana Boga. (Ez 45:9 BT_4)
Ez:45:9 τάδε λέγει κύριος θεός Ἱκανούσθω ὑμῖν, οἱ ἀφηγούμενοι τοῦ Ισραηλ· ἀδικίαν καὶ ταλαιπωρίαν ἀφέλεσθε καὶ κρίμα καὶ δικαιοσύνην ποιήσατε, ἐξάρατε καταδυναστείαν ἀπὸ τοῦ λαοῦ μου, λέγει κύριος θεός.
Ez:45:9 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ἱκανόω (ικαν(ο)-, -, ικανω·σ-, -, -, ικανω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἀ·δικία, -ας, ἡ καί ταλαιπωρία, -ας, ἡ ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) καί κρίμα[τ], -ατος, τό καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ
Ez:45:9 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  By wystarczać Ty Izrael Zły uczynki I też, nawet, mianowicie Niedola By pozbawiać I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa By czynić/rób By usuwać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg 
Ez:45:9 ta/de le/gei ku/rios Teo/s *(ikanou/sTO u(mi=n, oi( a)fEgou/menoi tou= *israEl· a)diki/an kai\ talaipOri/an a)fe/lesTe kai\ kri/ma kai\ dikaiosu/nEn poiE/sate, e)Xa/rate katadunastei/an a)po\ tou= laou= mou, le/gei ku/rios Teo/s.
Ez:45:9 tade legei kyrios Teos ikanusTO hymin, hoi afEgumenoi tu israEl· adikian kai talaipOrian afelesTe kai krima kai dikaiosynEn poiEsate, eXarate katadynasteian apo tu lau mu, legei kyrios Teos.
Ez:45:9 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM V4_PMD3S RP_DP RA_NPM V2_PMPNPM RA_GSM N_GSM N1A_ASF C N1A_ASF VB_AMD2P C N3M_ASN C N1_ASF VA_AAD2P VA_AAD2P N1A_ASF P RA_GSM N2_GSM RP_GS V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM
Ez:45:9 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] to suffice you the ć the Israel wrongdoing and also, even, namely misery to deprive and also, even, namely sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to do/make to remove ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the people I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology]
Ez:45:9 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) god (nom) let-him/her/it-be-being-SUFFICE-ed! you(pl) (dat) the (nom) the (gen) Israel (indecl) wrongdoing (acc) and misery (acc) be-you(pl)-DEPRIVE-ed! and sentence (nom|acc|voc) and righteousness (acc) do-DO/MAKE-you(pl)! do-REMOVE-you(pl)! away from (+gen) the (gen) people (gen) me (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) god (nom)
Ez:45:9 Ez_45:9_1 Ez_45:9_2 Ez_45:9_3 Ez_45:9_4 Ez_45:9_5 Ez_45:9_6 Ez_45:9_7 Ez_45:9_8 Ez_45:9_9 Ez_45:9_10 Ez_45:9_11 Ez_45:9_12 Ez_45:9_13 Ez_45:9_14 Ez_45:9_15 Ez_45:9_16 Ez_45:9_17 Ez_45:9_18 Ez_45:9_19 Ez_45:9_20 Ez_45:9_21 Ez_45:9_22 Ez_45:9_23 Ez_45:9_24 Ez_45:9_25 Ez_45:9_26 Ez_45:9_27 Ez_45:9_28
Ez:45:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:45:10 ζυγὸς δίκαιος καὶ μέτρον δίκαιον καὶ χοῖνιξ δικαία ἔστω ὑμῖν.
Ez:45:10 Ye shall have a just balance, and a just measure, and a just choenix for measure. (Ezekiel 45:10 Brenton)
Ez:45:10 Będziecie używali sprawiedliwej wagi i sprawiedliwej efy, i sprawiedliwej bat. (Ez 45:10 BT_4)
Ez:45:10 ζυγὸς δίκαιος καὶ μέτρον δίκαιον καὶ χοῖνιξ δικαία ἔστω ὑμῖν.
Ez:45:10 ζυγός, -οῦ, ὁ δίκαιος -αία -ον καί μέτρον, -ου, τό δίκαιος -αία -ον καί χοῖνιξ, -ικος, ἡ δίκαιος -αία -ον ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ez:45:10 Jarzma/skala Właśnie prawy, właśnie I też, nawet, mianowicie Miara Właśnie prawy, właśnie I też, nawet, mianowicie Kwarta Właśnie prawy, właśnie By powodować stać; by być Ty
Ez:45:10 DZugo\s di/kaios kai\ me/tron di/kaion kai\ CHoi=niX dikai/a e)/stO u(mi=n.
Ez:45:10 DZygos dikaios kai metron dikaion kai CHoiniX dikaia estO hymin.
Ez:45:10 N2_NSM A1A_NSM C N2N_NSN A1A_NSN C N3K_NSF A1A_NSF V9_PAD3S RP_DP
Ez:45:10 yoke/scale just righteous, just and also, even, namely measure just righteous, just and also, even, namely quart just righteous, just to cause to stand; to be you
Ez:45:10 yoke/scale (nom) just ([Adj] nom) and measure (nom|acc|voc) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) and quart (nom|voc) just ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! you(pl) (dat)
Ez:45:10 Ez_45:10_1 Ez_45:10_2 Ez_45:10_3 Ez_45:10_4 Ez_45:10_5 Ez_45:10_6 Ez_45:10_7 Ez_45:10_8 Ez_45:10_9 Ez_45:10_10
Ez:45:10 x x x x x x x x x x
Ez:45:11 τὸ μέτρον καὶ ἡ χοῖνιξ ὁμοίως μία ἔσται τοῦ λαμβάνειν· τὸ δέκατον τοῦ γομορ ἡ χοῖνιξ, καὶ τὸ δέκατον τοῦ γομορ τὸ μέτρον, πρὸς τὸ γομορ ἔσται ἴσον.
Ez:45:11 And in like manner there shall be one choenix as a measure of capacity; the tenth of the gomor shall be the choenix, and the tenth of the gomor shall be in fair proportion to the gomor. (Ezekiel 45:11 Brenton)
Ez:45:11 Efa i bat mają mieć jednakową miarę, tak, by bat obejmowała dziesiątą część chomera i efa obejmowała dziesiątą część chomera. (Ez 45:11 BT_4)
Ez:45:11 τὸ μέτρον καὶ χοῖνιξ ὁμοίως μία ἔσται τοῦ λαμβάνειν· τὸ δέκατον τοῦ γομορ χοῖνιξ, καὶ τὸ δέκατον τοῦ γομορ τὸ μέτρον, πρὸς τὸ γομορ ἔσται ἴσον.
Ez:45:11 ὁ ἡ τό μέτρον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό χοῖνιξ, -ικος, ἡ ὁμοίως (cf. ὡσαύτως) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό χοῖνιξ, -ικος, ἡ καί ὁ ἡ τό δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό μέτρον, -ου, τό πρός ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἴσος -η -ον
Ez:45:11 Miara I też, nawet, mianowicie Kwarta Podobnie Jeden By być By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Dziesiąty Kwarta I też, nawet, mianowicie Dziesiąty Miara Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By być Bądź podobnym prosto, równy, zdolny, zdolny, zapałka {mecz}, odpowiadaj; bądź podobny do, to samo, identyczny
Ez:45:11 to\ me/tron kai\ E( CHoi=niX o(moi/Os mi/a e)/stai tou= lamba/nein· to\ de/katon tou= gomor E( CHoi=niX, kai\ to\ de/katon tou= gomor to\ me/tron, pro\s to\ gomor e)/stai i)/son.
Ez:45:11 to metron kai hE CHoiniX homoiOs mia estai tu lambanein· to dekaton tu gomor hE CHoiniX, kai to dekaton tu gomor to metron, pros to gomor estai ison.
Ez:45:11 RA_NSN N2N_NSN C RA_NSF N3K_NSF D A1A_NSF VF_FMI3S RA_GSN V1_PAN RA_ASN A1_ASN RA_GSN N_GSN RA_NSF N3K_NSF C RA_ASN A1_ASN RA_GSN N_GSN RA_ASN N2N_ASN P RA_ASN N_ASN VF_FMI3S A1_NSN
Ez:45:11 the measure and also, even, namely the quart similarly one to be the to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the tenth the ć the quart and also, even, namely the tenth the ć the measure toward (+acc,+gen,+dat) the ć to be resemble straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical
Ez:45:11 the (nom|acc) measure (nom|acc|voc) and the (nom) quart (nom|voc) similarly one (nom) he/she/it-will-be the (gen) to-be-TAKE HOLD OF-ing the (nom|acc) tenth (acc, nom|acc|voc) the (gen) the (nom) quart (nom|voc) and the (nom|acc) tenth (acc, nom|acc|voc) the (gen) the (nom|acc) measure (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) he/she/it-will-be resemble ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Ez:45:11 Ez_45:11_1 Ez_45:11_2 Ez_45:11_3 Ez_45:11_4 Ez_45:11_5 Ez_45:11_6 Ez_45:11_7 Ez_45:11_8 Ez_45:11_9 Ez_45:11_10 Ez_45:11_11 Ez_45:11_12 Ez_45:11_13 Ez_45:11_14 Ez_45:11_15 Ez_45:11_16 Ez_45:11_17 Ez_45:11_18 Ez_45:11_19 Ez_45:11_20 Ez_45:11_21 Ez_45:11_22 Ez_45:11_23 Ez_45:11_24 Ez_45:11_25 Ez_45:11_26 Ez_45:11_27 Ez_45:11_28
Ez:45:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:45:12 καὶ τὸ στάθμιον εἴκοσι ὀβολοί· οἱ πέντε σίκλοι πέντε, καὶ οἱ δέκα σίκλοι δέκα, καὶ πεντήκοντα σίκλοι ἡ μνᾶ ἔσται ὑμῖν.
Ez:45:12 And the weights shall be twenty oboli, your pound shall be five shekels, fifteen shekels and fifty shekels. (Ezekiel 45:12 Brenton)
Ez:45:12 Sykl ma wynosić dwadzieścia ger; minę ma stanowić dwadzieścia syklów, dwadzieścia pięć syklów i piętnaście syklów. (Ez 45:12 BT_4)
Ez:45:12 καὶ τὸ στάθμιον εἴκοσι ὀβολοί· οἱ πέντε σίκλοι πέντε, καὶ οἱ δέκα σίκλοι δέκα, καὶ πεντήκοντα σίκλοι μνᾶ ἔσται ὑμῖν.
Ez:45:12 καί ὁ ἡ τό εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ὁ ἡ τό πέντε πέντε καί ὁ ἡ τό δέκα δέκα καί πεντή·κοντα ὁ ἡ τό μνᾶ, -ᾶς, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ez:45:12 I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Pięć Pięć I też, nawet, mianowicie Dziesięć Dziesięć I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąt Mina [Grecka jednostka pieniężna] By być Ty
Ez:45:12 kai\ to\ sta/Tmion ei)/kosi o)boloi/· oi( pe/nte si/kloi pe/nte, kai\ oi( de/ka si/kloi de/ka, kai\ pentE/konta si/kloi E( mna= e)/stai u(mi=n.
Ez:45:12 kai to staTmion eikosi oboloi· hoi pente sikloi pente, kai hoi deka sikloi deka, kai pentEkonta sikloi hE mna estai hymin.
Ez:45:12 C RA_NSN N2N_NSN M N2_NPM RA_NPM M N2_NPM M C RA_NPM M N2_NPM M C M N2_NPM RA_NSF N1A_NSF VF_FMI3S RP_DP
Ez:45:12 and also, even, namely the ć icon; twenty ć the five ć five and also, even, namely the ten ć ten and also, even, namely fifty ć the mina [Greek monetary unit] to be you
Ez:45:12 and the (nom|acc) icons (dat); twenty the (nom) five five and the (nom) ten ten and fifty the (nom) mina (nom|voc) he/she/it-will-be you(pl) (dat)
Ez:45:12 Ez_45:12_1 Ez_45:12_2 Ez_45:12_3 Ez_45:12_4 Ez_45:12_5 Ez_45:12_6 Ez_45:12_7 Ez_45:12_8 Ez_45:12_9 Ez_45:12_10 Ez_45:12_11 Ez_45:12_12 Ez_45:12_13 Ez_45:12_14 Ez_45:12_15 Ez_45:12_16 Ez_45:12_17 Ez_45:12_18 Ez_45:12_19 Ez_45:12_20 Ez_45:12_21
Ez:45:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:45:13 καὶ αὕτη ἡ ἀπαρχή, ἣν ἀφοριεῖτε· ἕκτον τοῦ μέτρου ἀπὸ τοῦ γομορ τοῦ πυροῦ καὶ τὸ ἕκτον τοῦ οιφι ἀπὸ τοῦ κόρου τῶν κριθῶν.
Ez:45:13 And these are the first-fruits which ye shall offer; a sixth part of a gomor of wheat, and the sixth part of it shall consist of an ephah of a core of barley. (Ezekiel 45:13 Brenton)
Ez:45:13 Oto święta danina, którą będziecie uiszczali: szósta część efy z chomera pszenicy, szósta część efy z chomera jęczmienia - (Ez 45:13 BT_4)
Ez:45:13 Καὶ αὕτη ἀπαρχή, ἣν ἀφοριεῖτε· ἕκτον τοῦ μέτρου ἀπὸ τοῦ γομορ τοῦ πυροῦ καὶ τὸ ἕκτον τοῦ οιφι ἀπὸ τοῦ κόρου τῶν κριθῶν.
Ez:45:13 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ ἀφ·ορίζω (αφ+οριζ-, αφ+ορι(ε)·[σ]-/αφ+ορι·σ-, αφ+ορι·σ-, -, αφ+ωρισ-, αφ+ορισ·θ-) ἕκτος[1] -η -ον ὁ ἡ τό μέτρον, -ου, τό; μετρέω (μετρ(ε)-, μετρη·σ-, μετρη·σ-, -, μεμετρη-, μετρη·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πυρόω (πυρ(ο)-, πυρω·σ-, πυρω·σ-, -, πεπυρω-, πυρω·θ-) καί ὁ ἡ τό ἕκτος[1] -η -ον ὁ ἡ τό ἀπό ὁ ἡ τό κόρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κριθή, -ῆς, ἡ
Ez:45:13 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Po pierwsze owoc Kto/, który/, który By wykląć ustalony na boku, wyklinać Szósty Miara; by mierzyć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By palić się I też, nawet, mianowicie Szósty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miara Jęczmień
Ez:45:13 *kai\ au(/tE E( a)parCHE/, E(\n a)foriei=te· e(/kton tou= me/trou a)po\ tou= gomor tou= purou= kai\ to\ e(/kton tou= oifi a)po\ tou= ko/rou tO=n kriTO=n.
Ez:45:13 kai hautE hE aparCHE, hEn aforieite· hekton tu metru apo tu gomor tu pyru kai to hekton tu oifi apo tu koru tOn kriTOn.
Ez:45:13 C RD_NSF RA_NSF N1_NSF RR_ASF VF2_FAI2P A1_ASN RA_GSN N2N_GSN P RA_GSN N_GSN RA_GSM N2_GSM C RA_ASN A1_ASN RA_GSN N_GSN P RA_GSM N2_GSM RA_GPF N1_GPF
Ez:45:13 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the first-fruit who/whom/which to excommunicate set apart, unchurch sixth the measure; to measure from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć the to burn and also, even, namely the sixth the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the measure the barley
Ez:45:13 and this (nom) the (nom) first-fruit (nom|voc) who/whom/which (acc) you(pl)-will-EXCOMMUNICATE sixth (acc, nom|acc|voc) the (gen) measure (gen); be-you(sg)-being-MEASURE-ed! away from (+gen) the (gen) the (gen) be-you(sg)-BURN-ing!, be-you(sg)-being-BURN-ed! and the (nom|acc) sixth (acc, nom|acc|voc) the (gen) away from (+gen) the (gen) measure (gen) the (gen) barley (gen)
Ez:45:13 Ez_45:13_1 Ez_45:13_2 Ez_45:13_3 Ez_45:13_4 Ez_45:13_5 Ez_45:13_6 Ez_45:13_7 Ez_45:13_8 Ez_45:13_9 Ez_45:13_10 Ez_45:13_11 Ez_45:13_12 Ez_45:13_13 Ez_45:13_14 Ez_45:13_15 Ez_45:13_16 Ez_45:13_17 Ez_45:13_18 Ez_45:13_19 Ez_45:13_20 Ez_45:13_21 Ez_45:13_22 Ez_45:13_23 Ez_45:13_24
Ez:45:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:45:14 καὶ τὸ πρόσταγμα τοῦ ἐλαίου· κοτύλην ἐλαίου ἀπὸ δέκα κοτυλῶν, ὅτι αἱ δέκα κοτύλαι εἰσὶν γομορ.
Ez:45:14 And ye shall give as the appointed measure of oil one bath of oil out of ten baths; for ten baths are a gomor. (Ezekiel 45:14 Brenton)
Ez:45:14 ustalona ilość oliwy wynosi dziesiątą część bat z kor, a dziesięć bat stanowi kor - (Ez 45:14 BT_4)
Ez:45:14 καὶ τὸ πρόσταγμα τοῦ ἐλαίου· κοτύλην ἐλαίου ἀπὸ δέκα κοτυλῶν, ὅτι αἱ δέκα κοτύλαι εἰσὶν γομορ.
Ez:45:14 καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό ἔλαιον, -ου, τό ἀπό δέκα ὅτι ὁ ἡ τό δέκα εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ez:45:14 I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek Oliwa z oliwek Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziesięć Ponieważ/tamto Dziesięć By iść; by być
Ez:45:14 kai\ to\ pro/stagma tou= e)lai/ou· kotu/lEn e)lai/ou a)po\ de/ka kotulO=n, o(/ti ai( de/ka kotu/lai ei)si\n gomor.
Ez:45:14 kai to prostagma tu elaiu· kotylEn elaiu apo deka kotylOn, hoti hai deka kotylai eisin gomor.
Ez:45:14 C RA_ASN N3M_ASN RA_GSN N2N_GSN N1_ASF N2N_GSN P M N1_GPF C RA_NPF M N1_NPF V9_PAI3P N_NSN
Ez:45:14 and also, even, namely the ć the olive oil ć olive oil from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ten ć because/that the ten ć to go; to be ć
Ez:45:14 and the (nom|acc) the (gen) olive oil (gen) olive oil (gen) away from (+gen) ten because/that the (nom) ten he/she/it-is-GO-ing; they-are
Ez:45:14 Ez_45:14_1 Ez_45:14_2 Ez_45:14_3 Ez_45:14_4 Ez_45:14_5 Ez_45:14_6 Ez_45:14_7 Ez_45:14_8 Ez_45:14_9 Ez_45:14_10 Ez_45:14_11 Ez_45:14_12 Ez_45:14_13 Ez_45:14_14 Ez_45:14_15 Ez_45:14_16
Ez:45:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:45:15 καὶ πρόβατον ἀπὸ τῶν δέκα προβάτων ἀφαίρεμα ἐκ πασῶν τῶν πατριῶν τοῦ Ισραηλ εἰς θυσίας καὶ εἰς ὁλοκαυτώματα καὶ εἰς σωτηρίου τοῦ ἐξιλάσκεσθαι περὶ ὑμῶν, λέγει κύριος θεός.
Ez:45:15 And one sheep from the flock out of ten, as an oblation from all the tribes of Israel, for sacrifices, and for whole-burnt-offerings, and for peace-offerings, to make atonement for you, saith the Lord God. (Ezekiel 45:15 Brenton)
Ez:45:15 także jedna owca z trzody, liczącej dwieście owiec, jako danina od wszystkich pokoleń izraelskich na ofiarę z pokarmów, całopalenie i ofiarę pojednania, aby na nich dokonać obrzędu przebłagania - wyrocznia Pana Boga. (Ez 45:15 BT_4)
Ez:45:15 καὶ πρόβατον ἀπὸ τῶν δέκα προβάτων ἀφαίρεμα ἐκ πασῶν τῶν πατριῶν τοῦ Ισραηλ εἰς θυσίας καὶ εἰς ὁλοκαυτώματα καὶ εἰς σωτηρίου τοῦ ἐξιλάσκεσθαι περὶ ὑμῶν, λέγει κύριος θεός.
Ez:45:15 καί πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἀπό ὁ ἡ τό δέκα πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] θυσία, -ας, ἡ καί εἰς[1] ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί εἰς[1] σωτήριος -ον ὁ ἡ τό ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) περί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ
Ez:45:15 I też, nawet, mianowicie Owca (sheepfold) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziesięć Owca (sheepfold) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z patrilineage Izrael Do (+przyspieszenie) Ofiara gnębią, poświęcają I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Ofiara spalana [zobacz holokaust] I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Oszczędność By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ty By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg 
Ez:45:15 kai\ pro/baton a)po\ tO=n de/ka proba/tOn a)fai/rema e)k pasO=n tO=n patriO=n tou= *israEl ei)s Tusi/as kai\ ei)s o(lokautO/mata kai\ ei)s sOtEri/ou tou= e)Xila/skesTai peri\ u(mO=n, le/gei ku/rios Teo/s.
Ez:45:15 kai probaton apo tOn deka probatOn afairema ek pasOn tOn patriOn tu israEl eis Tysias kai eis holokautOmata kai eis sOtEriu tu eXilaskesTai peri hymOn, legei kyrios Teos.
Ez:45:15 C N2N_ASN P RA_GPN M N2N_GPN N3M_ASN P A1S_GPF RA_GPF N1A_GPF RA_GSM N_GSM P N1A_APF C P N3M_APN C P N2N_GSN RA_GSN V1_PMN P RP_GP V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM
Ez:45:15 and also, even, namely sheep (sheepfold) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ten sheep (sheepfold) ć out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the patrilineage the Israel into (+acc) sacrifice victimize, immolate and also, even, namely into (+acc) burnt offering [see holocaust] and also, even, namely into (+acc) saving the to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) about (+acc,+gen) you to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology]
Ez:45:15 and sheep (nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) ten sheep (gen) out of (+gen) all (gen) the (gen) patrilineages (gen) the (gen) Israel (indecl) into (+acc) sacrifice (gen), sacrificial (acc) and into (+acc) burnt offerings (nom|acc|voc) and into (+acc) saving ([Adj] gen) the (gen) to-be-being-ATONE-ed about (+acc,+gen) you(pl) (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) god (nom)
Ez:45:15 Ez_45:15_1 Ez_45:15_2 Ez_45:15_3 Ez_45:15_4 Ez_45:15_5 Ez_45:15_6 Ez_45:15_7 Ez_45:15_8 Ez_45:15_9 Ez_45:15_10 Ez_45:15_11 Ez_45:15_12 Ez_45:15_13 Ez_45:15_14 Ez_45:15_15 Ez_45:15_16 Ez_45:15_17 Ez_45:15_18 Ez_45:15_19 Ez_45:15_20 Ez_45:15_21 Ez_45:15_22 Ez_45:15_23 Ez_45:15_24 Ez_45:15_25 Ez_45:15_26 Ez_45:15_27 Ez_45:15_28
Ez:45:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:45:16 καὶ πᾶς ὁ λαὸς δώσει τὴν ἀπαρχὴν ταύτην τῷ ἀφηγουμένῳ τοῦ Ισραηλ.
Ez:45:16 And all the people shall give these first-fruits to the prince of Israel. (Ezekiel 45:16 Brenton)
Ez:45:16 Cały lud w kraju winien tę daninę uiścić na ręce władcy Izraela. (Ez 45:16 BT_4)
Ez:45:16 καὶ πᾶς λαὸς δώσει τὴν ἀπαρχὴν ταύτην τῷ ἀφηγουμένῳ τοῦ Ισραηλ.
Ez:45:16 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Ez:45:16 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By dawać Po pierwsze owoc To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Izrael
Ez:45:16 kai\ pa=s o( lao\s dO/sei tE\n a)parCHE\n tau/tEn tO=| a)fEgoume/nO| tou= *israEl.
Ez:45:16 kai pas ho laos dOsei tEn aparCHEn tautEn tO afEgumenO tu israEl.
Ez:45:16 C A3_NSM RA_NSM N2_NSM VF_FAI3S RA_ASF N1_ASF RD_ASF RA_DSM V2_PMPDSM RA_GSM N_GSM
Ez:45:16 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people to give the first-fruit this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ć the Israel
Ez:45:16 and every (nom|voc) the (nom) people (nom) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) the (acc) first-fruit (acc) this (acc) the (dat) the (gen) Israel (indecl)
Ez:45:16 Ez_45:16_1 Ez_45:16_2 Ez_45:16_3 Ez_45:16_4 Ez_45:16_5 Ez_45:16_6 Ez_45:16_7 Ez_45:16_8 Ez_45:16_9 Ez_45:16_10 Ez_45:16_11 Ez_45:16_12
Ez:45:16 x x x x x x x x x x x x
Ez:45:17 καὶ διὰ τοῦ ἀφηγουμένου ἔσται τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ αἱ θυσίαι καὶ αἱ σπονδαὶ ἔσονται ἐν ταῖς ἑορταῖς καὶ ἐν ταῖς νουμηνίαις καὶ ἐν τοῖς σαββάτοις καὶ ἐν πάσαις ταῖς ἑορταῖς οἴκου Ισραηλ· αὐτὸς ποιήσει τὰ ὑπὲρ ἁμαρτίας καὶ τὴν θυσίαν καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ τοῦ σωτηρίου τοῦ ἐξιλάσκεσθαι ὑπὲρ τοῦ οἴκου Ισραηλ.
Ez:45:17 And through the prince shall be offered the whole-burnt-offerings and the meat-offerings, and the drink-offerings in the feasts, and at the new moons, and on the sabbaths; and in all the feasts of the house of Israel: he shall offer the sin-offerings, and the meat-offering, and the whole-burnt-offerings, and the peace-offerings, to make atonement for the house of Israel. (Ezekiel 45:17 Brenton)
Ez:45:17 Każdy natomiast władca ma się troszczyć o całopalenie, ofiarę z pokarmów i z płynów na święta, dni nowiu, szabaty i na wszystkie uroczystości ludu izraelskiego. On ma się troszczyć o ofiarę przebłagalną, ofiarę z pokarmów, o całopalenie i ofiarę biesiadną - aby dom Izraela oczyścić z grzechu. (Ez 45:17 BT_4)
Ez:45:17 καὶ διὰ τοῦ ἀφηγουμένου ἔσται τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ αἱ θυσίαι καὶ αἱ σπονδαὶ ἔσονται ἐν ταῖς ἑορταῖς καὶ ἐν ταῖς νουμηνίαις καὶ ἐν τοῖς σαββάτοις καὶ ἐν πάσαις ταῖς ἑορταῖς οἴκου Ισραηλ· αὐτὸς ποιήσει τὰ ὑπὲρ ἁμαρτίας καὶ τὴν θυσίαν καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ τοῦ σωτηρίου τοῦ ἐξιλάσκεσθαι ὑπὲρ τοῦ οἴκου Ισραηλ.
Ez:45:17 καί διά ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ καί ἐν ὁ ἡ τό νεο·μηνία v.l. νου-, -ας, ἡ καί ἐν ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ὑπέρ ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό σωτήριος -ον ὁ ἡ τό ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) ὑπέρ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ
Ez:45:17 I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) By być Ofiara spalana [zobacz holokaust] I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świąteczny I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nów I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szabas I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Świąteczny Dom; by mieszkać Izrael On/ona/to/to samo Robienie/robienie; by czynić/rób Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają I też, nawet, mianowicie Ofiara spalana [zobacz holokaust] I też, nawet, mianowicie Oszczędność By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Dom; by mieszkać Izrael
Ez:45:17 kai\ dia\ tou= a)fEgoume/nou e)/stai ta\ o(lokautO/mata kai\ ai( Tusi/ai kai\ ai( spondai\ e)/sontai e)n tai=s e(ortai=s kai\ e)n tai=s noumEni/ais kai\ e)n toi=s sabba/tois kai\ e)n pa/sais tai=s e(ortai=s oi)/kou *israEl· au)to\s poiE/sei ta\ u(pe\r a(marti/as kai\ tE\n Tusi/an kai\ ta\ o(lokautO/mata kai\ ta\ tou= sOtEri/ou tou= e)Xila/skesTai u(pe\r tou= oi)/kou *israEl.
Ez:45:17 kai dia tu afEgumenu estai ta holokautOmata kai hai Tysiai kai hai spondai esontai en tais heortais kai en tais numEniais kai en tois sabbatois kai en pasais tais heortais oiku israEl· autos poiEsei ta hyper hamartias kai tEn Tysian kai ta holokautOmata kai ta tu sOtEriu tu eXilaskesTai hyper tu oiku israEl.
Ez:45:17 C P RA_GSM V2_PMPGSM VF_FMI3S RA_NPN N3M_NPN C RA_NPF N1A_NPF C RA_NPF N1_NPF VF_FMI3P P RA_DPF N1_DPF C P RA_DPF N1A_DPF C P RA_DPN N2N_DPN C P A1S_DPF RA_DPF N1_DPF N2_GSM N_GSM RD_NSM VF_FAI3S RA_APN P N1A_APF C RA_ASF N1A_ASF C RA_APN N3M_APN C RA_APN RA_GSN N2N_GSN RA_GSN V1_PMN P RA_GSM N2_GSM N_GSM
Ez:45:17 and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the ć to be the burnt offering [see holocaust] and also, even, namely the sacrifice victimize, immolate and also, even, namely the ć to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the festival and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the new moon and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sabbath and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the festival house; to dwell Israel he/she/it/same doing/making; to do/make the above (+acc), on behalf of (+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely the sacrifice victimize, immolate and also, even, namely the burnt offering [see holocaust] and also, even, namely the the saving the to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) above (+acc), on behalf of (+gen) the house; to dwell Israel
Ez:45:17 and because of (+acc), through (+gen) the (gen) he/she/it-will-be the (nom|acc) burnt offerings (nom|acc|voc) and the (nom) sacrificial (nom|voc) and the (nom) they-will-be in/among/by (+dat) the (dat) festivals (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) new moons (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) sabbaths (dat) and in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) festivals (dat) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Israel (indecl) he/it/same (nom) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) the (nom|acc) above (+acc), on behalf of (+gen) sin (gen), sins (acc) and the (acc) sacrifice (acc) and the (nom|acc) burnt offerings (nom|acc|voc) and the (nom|acc) the (gen) saving ([Adj] gen) the (gen) to-be-being-ATONE-ed above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Israel (indecl)
Ez:45:17 Ez_45:17_1 Ez_45:17_2 Ez_45:17_3 Ez_45:17_4 Ez_45:17_5 Ez_45:17_6 Ez_45:17_7 Ez_45:17_8 Ez_45:17_9 Ez_45:17_10 Ez_45:17_11 Ez_45:17_12 Ez_45:17_13 Ez_45:17_14 Ez_45:17_15 Ez_45:17_16 Ez_45:17_17 Ez_45:17_18 Ez_45:17_19 Ez_45:17_20 Ez_45:17_21 Ez_45:17_22 Ez_45:17_23 Ez_45:17_24 Ez_45:17_25 Ez_45:17_26 Ez_45:17_27 Ez_45:17_28 Ez_45:17_29 Ez_45:17_30 Ez_45:17_31 Ez_45:17_32 Ez_45:17_33 Ez_45:17_34 Ez_45:17_35 Ez_45:17_36 Ez_45:17_37 Ez_45:17_38 Ez_45:17_39 Ez_45:17_40 Ez_45:17_41 Ez_45:17_42 Ez_45:17_43 Ez_45:17_44 Ez_45:17_45 Ez_45:17_46 Ez_45:17_47 Ez_45:17_48 Ez_45:17_49 Ez_45:17_50 Ez_45:17_51 Ez_45:17_52 Ez_45:17_53
Ez:45:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:45:18 Τάδε λέγει κύριος θεός Ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ μιᾷ τοῦ μηνὸς λήμψεσθε μόσχον ἐκ βοῶν ἄμωμον τοῦ ἐξιλάσασθαι τὸ ἅγιον.
Ez:45:18 Thus saith the Lord God; In the first month, on the first day of the month, ye shall take a calf without blemish out of the herd, to make atonement for the holy place. (Ezekiel 45:18 Brenton)
Ez:45:18 Tak mówi Pan Bóg: W miesiącu pierwszym, dnia pierwszego miesiąca, weźmiesz jednego młodego cielca bez skazy, aby dokonać oczyszczenia świątyni. (Ez 45:18 BT_4)
Ez:45:18 Τάδε λέγει κύριος θεός Ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ μιᾷ τοῦ μηνὸς λήμψεσθε μόσχον ἐκ βοῶν ἄμωμον τοῦ ἐξιλάσασθαι τὸ ἅγιον.
Ez:45:18 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) μόσχος, -ου, ὁ ἐκ βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ἄμωμον, -ου, τό; ἄ·μωμος -ον ὁ ἡ τό ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Ez:45:18 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Po pierwsze ???; miesiąc Jeden Miesiąc By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Cielęcia/wół Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć amomum [Indyjska korzeniów roślina {fabryka}]; nie skalany By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Ez:45:18 *ta/de le/gei ku/rios Teo/s *)en tO=| prO/tO| mEni\ mia=| tou= mEno\s lE/mPSesTe mo/sCHon e)k boO=n a)/mOmon tou= e)Xila/sasTai to\ a(/gion.
Ez:45:18 tade legei kyrios Teos en tO prOtO mEni mia tu mEnos lEmPSesTe mosCHon ek boOn amOmon tu eXilasasTai to hagion.
Ez:45:18 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM P RA_DSM A1_DSM N3_DSM A1A_DSF RA_GSM N3_GSM VF_FMI2P N2_ASM P N3_GPM A1B_ASM RA_GSN VA_AMN RA_ASN A1A_ASN
Ez:45:18 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the first ???; month one the month to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand calf/ox out of (+gen) ἐξ before vowels ox; outcry; to bellow amomum [Indian spice-plant]; unblemished the to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Ez:45:18 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) god (nom) in/among/by (+dat) the (dat) first (dat) ??? (voc); month (dat) one (dat) the (gen) month (gen) you(pl)-will-be-TAKE HOLD OF-ed calf/ox (acc) out of (+gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) amomum (nom|acc|voc); unblemished ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) to-be-ATONE-ed the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Ez:45:18 Ez_45:18_1 Ez_45:18_2 Ez_45:18_3 Ez_45:18_4 Ez_45:18_5 Ez_45:18_6 Ez_45:18_7 Ez_45:18_8 Ez_45:18_9 Ez_45:18_10 Ez_45:18_11 Ez_45:18_12 Ez_45:18_13 Ez_45:18_14 Ez_45:18_15 Ez_45:18_16 Ez_45:18_17 Ez_45:18_18 Ez_45:18_19 Ez_45:18_20
Ez:45:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:45:19 καὶ λήμψεται ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ ἐξιλασμοῦ καὶ δώσει ἐπὶ τὰς φλιὰς τοῦ οἴκου καὶ ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τοῦ ἱεροῦ καὶ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐπὶ τὰς φλιὰς τῆς πύλης τῆς αὐλῆς τῆς ἐσωτέρας.
Ez:45:19 And the priest shall take of the blood of the atonement, and put it on the thresholds of the house, and upon the four corners of the temple, and upon the altar, and upon the thresholds of the gate of the inner court. (Ezekiel 45:19 Brenton)
Ez:45:19 Kapłan zaś weźmie z krwi ofiary przebłagalnej i pokropi nią w kierunku drzwi świątyni, ku czterem rogom podstawy ołtarza, ku drzwiom bramy wewnętrznego dziedzińca. (Ez 45:19 BT_4)
Ez:45:19 καὶ λήμψεται ἱερεὺς ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ ἐξιλασμοῦ καὶ δώσει ἐπὶ τὰς φλιὰς τοῦ οἴκου καὶ ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τοῦ ἱεροῦ καὶ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐπὶ τὰς φλιὰς τῆς πύλης τῆς αὐλῆς τῆς ἐσωτέρας.
Ez:45:19 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) καί ἐπί ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν γωνία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) καί ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί ἐπί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐσώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔσω)
Ez:45:19 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Duchowny Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew I też, nawet, mianowicie By dawać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom; by mieszkać I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Cztery Kąt Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Wewnętrzny
Ez:45:19 kai\ lE/mPSetai o( i(ereu\s a)po\ tou= ai(/matos tou= e)Xilasmou= kai\ dO/sei e)pi\ ta\s flia\s tou= oi)/kou kai\ e)pi\ ta\s te/ssaras gOni/as tou= i(erou= kai\ e)pi\ to\ TusiastE/rion kai\ e)pi\ ta\s flia\s tE=s pu/lEs tE=s au)lE=s tE=s e)sOte/ras.
Ez:45:19 kai lEmPSetai ho hiereus apo tu haimatos tu eXilasmu kai dOsei epi tas flias tu oiku kai epi tas tessaras gOnias tu hieru kai epi to TysiastErion kai epi tas flias tEs pylEs tEs aulEs tEs esOteras.
Ez:45:19 C VF_FMI3S RA_NSM N3V_NSM P RA_GSN N3M_GSN RA_GSM N2_GSM C VF_FAI3S P RA_APF N1A_APF RA_GSM N2_GSM C P RA_APF A3_APF N1A_APF RA_GSM A1A_GSM C P RA_ASN N2N_ASN C P RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RA_GSF N1_GSF RA_GSF A1A_GSF
Ez:45:19 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the priest from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood the ć and also, even, namely to give upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the house; to dwell and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the four corner the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the gate the courtyard sheep-fold, palace, house the inner
Ez:45:19 and he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (nom) priest (nom) away from (+gen) the (gen) blood (gen) the (gen) and he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) four (acc) corner (gen), quarters (acc) the (gen) sanctuary (gen); sacred ([Adj] gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) the (gen) gate (gen) the (gen) courtyard (gen) the (gen) inner ([Adj] acc, gen)
Ez:45:19 Ez_45:19_1 Ez_45:19_2 Ez_45:19_3 Ez_45:19_4 Ez_45:19_5 Ez_45:19_6 Ez_45:19_7 Ez_45:19_8 Ez_45:19_9 Ez_45:19_10 Ez_45:19_11 Ez_45:19_12 Ez_45:19_13 Ez_45:19_14 Ez_45:19_15 Ez_45:19_16 Ez_45:19_17 Ez_45:19_18 Ez_45:19_19 Ez_45:19_20 Ez_45:19_21 Ez_45:19_22 Ez_45:19_23 Ez_45:19_24 Ez_45:19_25 Ez_45:19_26 Ez_45:19_27 Ez_45:19_28 Ez_45:19_29 Ez_45:19_30 Ez_45:19_31 Ez_45:19_32 Ez_45:19_33 Ez_45:19_34 Ez_45:19_35 Ez_45:19_36 Ez_45:19_37
Ez:45:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:45:20 καὶ οὕτως ποιήσεις ἐν τῷ ἑβδόμῳ μηνὶ μιᾷ τοῦ μηνὸς λήμψῃ παρ’ ἑκάστου ἀπόμοιραν καὶ ἐξιλάσεσθε τὸν οἶκον.
Ez:45:20 And thus shalt thou do in the seventh month; on the first day of the month thou shalt take a rate from each one; and ye shall make atonement for the house. (Ezekiel 45:20 Brenton)
Ez:45:20 Podobnie będziecie czynić w miesiącu siódmym, dnia pierwszego miesiąca, z powodu tych, którzy bądź na skutek słabości, bądź na skutek niewiedzy zbłądzili, i tak oczyścicie świątynię. (Ez 45:20 BT_4)
Ez:45:20 καὶ οὕτως ποιήσεις ἐν τῷ ἑβδόμῳ μηνὶ μιᾷ τοῦ μηνὸς λήμψῃ παρ’ ἑκάστου ἀπόμοιραν καὶ ἐξιλάσεσθε τὸν οἶκον.
Ez:45:20 καί οὕτως/οὕτω ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) παρά ἕκαστος -η -ον καί ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
Ez:45:20 I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Robienie/robienie; by czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siódmy ???; miesiąc Jeden Miesiąc By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy I też, nawet, mianowicie By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Dom
Ez:45:20 kai\ ou(/tOs poiE/seis e)n tO=| e(bdo/mO| mEni\ mia=| tou= mEno\s lE/mPSE| par’ e(ka/stou a)po/moiran kai\ e)Xila/sesTe to\n oi)=kon.
Ez:45:20 kai hutOs poiEseis en tO hebdomO mEni mia tu mEnos lEmPSE par’ hekastu apomoiran kai eXilasesTe ton oikon.
Ez:45:20 C D VF_FAI2S P RA_DSM A1_DSM N3_DSM A1A_DSF RA_GSM N3_GSM VF_FMI2S P A1_GSM N1A_NSF C VF_FMI2P RA_ASM N2_ASM
Ez:45:20 and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] doing/making; to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the seventh ???; month one the month to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together each ć and also, even, namely to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) the house
Ez:45:20 and thusly/like this doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE in/among/by (+dat) the (dat) seventh (dat) ??? (voc); month (dat) one (dat) the (gen) month (gen) you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) each (of two) (gen) and you(pl)-will-be-ATONE-ed the (acc) house (acc)
Ez:45:20 Ez_45:20_1 Ez_45:20_2 Ez_45:20_3 Ez_45:20_4 Ez_45:20_5 Ez_45:20_6 Ez_45:20_7 Ez_45:20_8 Ez_45:20_9 Ez_45:20_10 Ez_45:20_11 Ez_45:20_12 Ez_45:20_13 Ez_45:20_14 Ez_45:20_15 Ez_45:20_16 Ez_45:20_17 Ez_45:20_18
Ez:45:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:45:21 καὶ ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τοῦ μηνὸς ἔσται ὑμῖν τὸ πασχα ἑορτή· ἑπτὰ ἡμέρας ἄζυμα ἔδεσθε.
Ez:45:21 And in the first month, on the fourteenth day of the month, ye shall have the feast of the passover; seven days shall ye eat unleavened bread. (Ezekiel 45:21 Brenton)
Ez:45:21 W miesiącu pierwszym, dnia czternastego tego miesiąca, będziecie święcili Paschę. Przez siedem dni winno się spożywać chleby niekwaszone. (Ez 45:21 BT_4)
Ez:45:21 καὶ ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τοῦ μηνὸς ἔσται ὑμῖν τὸ πασχα ἑορτή· ἑπτὰ ἡμέρας ἄζυμα ἔδεσθε.
Ez:45:21 καί ἐν ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ τεσσαρεσ·και·δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό πάσχα, τό ἑορτή, -ῆς, ἡ ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ ἄ·ζυμος -ον ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
Ez:45:21 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Po pierwsze ???; miesiąc Czternasty Miesiąc By być Ty Pascha Świąteczny Siedem Dzień Przaśny By jeść
Ez:45:21 kai\ e)n tO=| prO/tO| mEni\ tessareskaideka/tE| tou= mEno\s e)/stai u(mi=n to\ pasCHa e(ortE/· e(pta\ E(me/ras a)/DZuma e)/desTe.
Ez:45:21 kai en tO prOtO mEni tessareskaidekatE tu mEnos estai hymin to pasCHa heortE· hepta hEmeras aDZyma edesTe.
Ez:45:21 C P RA_DSM A1_DSMS N3_DSM A1_DSF RA_GSM N3_GSM VF_FMI3S RP_DP RA_NSN N_NSN N1_NSF M N1A_APF A1B_APN VF_FMI2P
Ez:45:21 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the first ???; month fourteenth the month to be you the passover festival seven day unleavened to eat
Ez:45:21 and in/among/by (+dat) the (dat) first (dat) ??? (voc); month (dat) fourteenth (dat) the (gen) month (gen) he/she/it-will-be you(pl) (dat) the (nom|acc) passover (indecl) festival (nom|voc) seven day (gen), days (acc) unleavened ([Adj] nom|acc|voc) you(pl)-will-be-EAT-ed
Ez:45:21 Ez_45:21_1 Ez_45:21_2 Ez_45:21_3 Ez_45:21_4 Ez_45:21_5 Ez_45:21_6 Ez_45:21_7 Ez_45:21_8 Ez_45:21_9 Ez_45:21_10 Ez_45:21_11 Ez_45:21_12 Ez_45:21_13 Ez_45:21_14 Ez_45:21_15 Ez_45:21_16 Ez_45:21_17
Ez:45:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:45:22 καὶ ποιήσει ὁ ἀφηγούμενος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὑπὲρ αὑτοῦ καὶ τοῦ οἴκου καὶ ὑπὲρ παντὸς τοῦ λαοῦ τῆς γῆς μόσχον ὑπὲρ ἁμαρτίας.
Ez:45:22 And the prince shall offer in that day a calf for a sin-offering for himself, and the house, and for all the people of the land. (Ezekiel 45:22 Brenton)
Ez:45:22 Władca zaś winien w tym dniu jako ofiarę przebłagalną - za siebie i za cały lud kraju - złożyć młodego cielca. (Ez 45:22 BT_4)
Ez:45:22 καὶ ποιήσει ἀφηγούμενος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὑπὲρ αὑτοῦ καὶ τοῦ οἴκου καὶ ὑπὲρ παντὸς τοῦ λαοῦ τῆς γῆς μόσχον ὑπὲρ ἁμαρτίας.
Ez:45:22 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἐν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὑπέρ ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) καί ὑπέρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ μόσχος, -ου, ὁ ὑπέρ ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Ez:45:22 I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tamto Dzień Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie Dom; by mieszkać I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Ziemi/ziemia Cielęcia/wół Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Ez:45:22 kai\ poiE/sei o( a)fEgou/menos e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra| u(pe\r au(tou= kai\ tou= oi)/kou kai\ u(pe\r panto\s tou= laou= tE=s gE=s mo/sCHon u(pe\r a(marti/as.
Ez:45:22 kai poiEsei ho afEgumenos en ekeinE tE hEmera hyper hautu kai tu oiku kai hyper pantos tu lau tEs gEs mosCHon hyper hamartias.
Ez:45:22 C VF_FAI3S RA_NSM V2_PMPNSM P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF P RD_GSM C RA_GSM N2_GSM C P A3_GSM RA_GSM N2_GSM RA_GSF N1_GSF N2_ASM P N1A_APF
Ez:45:22 and also, even, namely doing/making; to do/make the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among that the day above (+acc), on behalf of (+gen) self /our-/your-/themselves and also, even, namely the house; to dwell and also, even, namely above (+acc), on behalf of (+gen) every all, each, every, the whole of the people the earth/land calf/ox above (+acc), on behalf of (+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Ez:45:22 and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) the (nom) in/among/by (+dat) that (dat) the (dat) day (dat) above (+acc), on behalf of (+gen) self (gen) and the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! and above (+acc), on behalf of (+gen) every (gen) the (gen) people (gen) the (gen) earth/land (gen) calf/ox (acc) above (+acc), on behalf of (+gen) sin (gen), sins (acc)
Ez:45:22 Ez_45:22_1 Ez_45:22_2 Ez_45:22_3 Ez_45:22_4 Ez_45:22_5 Ez_45:22_6 Ez_45:22_7 Ez_45:22_8 Ez_45:22_9 Ez_45:22_10 Ez_45:22_11 Ez_45:22_12 Ez_45:22_13 Ez_45:22_14 Ez_45:22_15 Ez_45:22_16 Ez_45:22_17 Ez_45:22_18 Ez_45:22_19 Ez_45:22_20 Ez_45:22_21 Ez_45:22_22 Ez_45:22_23
Ez:45:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:45:23 καὶ τὰς ἑπτὰ ἡμέρας τῆς ἑορτῆς ποιήσει ὁλοκαυτώματα τῷ κυρίῳ, ἑπτὰ μόσχους καὶ ἑπτὰ κριοὺς ἀμώμους καθ’ ἡμέραν τὰς ἑπτὰ ἡμέρας καὶ ὑπὲρ ἁμαρτίας ἔριφον αἰγῶν καθ’ ἡμέραν.
Ez:45:23 And for the seven days of the feast he shall offer as whole-burnt-offerings to the Lord seven calves and seven rams without blemish daily for the seven days; and a kid of the goats daily for a sin-offering, and a meat-offering. (Ezekiel 45:23 Brenton)
Ez:45:23 W ciągu tych siedmiu dni winien on jako całopalenie złożyć dla Pana siedem młodych cielców, siedem baranów, zwierzęta bez skazy, codziennie przez siedem dni, a jako ofiarę przebłagalną codziennie jednego kozła. (Ez 45:23 BT_4)
Ez:45:23 καὶ τὰς ἑπτὰ ἡμέρας τῆς ἑορτῆς ποιήσει ὁλοκαυτώματα τῷ κυρίῳ, ἑπτὰ μόσχους καὶ ἑπτὰ κριοὺς ἀμώμους καθ’ ἡμέραν τὰς ἑπτὰ ἡμέρας καὶ ὑπὲρ ἁμαρτίας ἔριφον αἰγῶν καθ’ ἡμέραν.
Ez:45:23 καί ὁ ἡ τό ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἑπτά μόσχος, -ου, ὁ καί ἑπτά ἄ·μωμος -ον κατά ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ καί ὑπέρ ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἔριφος, -ου, ὁ αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX] κατά ἡμέρα, -ας -ἡ
Ez:45:23 I też, nawet, mianowicie Siedem Dzień Świąteczny Robienie/robienie; by czynić/rób Ofiara spalana [zobacz holokaust] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Siedem Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie Siedem Nie skalany W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dzień Siedem Dzień I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Kozioł Kozioł W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dzień
Ez:45:23 kai\ ta\s e(pta\ E(me/ras tE=s e(ortE=s poiE/sei o(lokautO/mata tO=| kuri/O|, e(pta\ mo/sCHous kai\ e(pta\ kriou\s a)mO/mous kaT’ E(me/ran ta\s e(pta\ E(me/ras kai\ u(pe\r a(marti/as e)/rifon ai)gO=n kaT’ E(me/ran.
Ez:45:23 kai tas hepta hEmeras tEs heortEs poiEsei holokautOmata tO kyriO, hepta mosCHus kai hepta krius amOmus kaT’ hEmeran tas hepta hEmeras kai hyper hamartias erifon aigOn kaT’ hEmeran.
Ez:45:23 C RA_APF M N1A_APF RA_GSF N1_GSF VF_FAI3S N3M_APN RA_DSM N2_DSM M N2_APM C M N2_APM A1B_APM P N1A_ASF RA_APF M N1A_APF C P N1A_APF N2_ASM N3G_GPM P N1A_ASF
Ez:45:23 and also, even, namely the seven day the festival doing/making; to do/make burnt offering [see holocaust] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. seven calf/ox and also, even, namely seven ć unblemished down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing day the seven day and also, even, namely above (+acc), on behalf of (+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. goat goat down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing day
Ez:45:23 and the (acc) seven day (gen), days (acc) the (gen) festival (gen) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) burnt offerings (nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) seven calves/oxen (acc) and seven unblemished ([Adj] acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) day (acc) the (acc) seven day (gen), days (acc) and above (+acc), on behalf of (+gen) sin (gen), sins (acc) goat (acc) goats (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) day (acc)
Ez:45:23 Ez_45:23_1 Ez_45:23_2 Ez_45:23_3 Ez_45:23_4 Ez_45:23_5 Ez_45:23_6 Ez_45:23_7 Ez_45:23_8 Ez_45:23_9 Ez_45:23_10 Ez_45:23_11 Ez_45:23_12 Ez_45:23_13 Ez_45:23_14 Ez_45:23_15 Ez_45:23_16 Ez_45:23_17 Ez_45:23_18 Ez_45:23_19 Ez_45:23_20 Ez_45:23_21 Ez_45:23_22 Ez_45:23_23 Ez_45:23_24 Ez_45:23_25 Ez_45:23_26 Ez_45:23_27 Ez_45:23_28
Ez:45:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:45:24 καὶ θυσίαν πέμμα τῷ μόσχῳ καὶ πέμμα τῷ κριῷ ποιήσεις καὶ ἐλαίου τὸ ιν τῷ πέμματι.
Ez:45:24 And thou shalt prepare a cake for the calf, and cakes for the ram, and a hin of oil for the cake. (Ezekiel 45:24 Brenton)
Ez:45:24 Jako ofiarę z pokarmu ma on po jednej efie złożyć przy ofierze z młodego cielca i barana, a także hin oliwy z efy. (Ez 45:24 BT_4)
Ez:45:24 καὶ θυσίαν πέμμα τῷ μόσχῳ καὶ πέμμα τῷ κριῷ ποιήσεις καὶ ἐλαίου τὸ ιν τῷ πέμματι.
Ez:45:24 καί θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ἔλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό
Ez:45:24 I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek
Ez:45:24 kai\ Tusi/an pe/mma tO=| mo/sCHO| kai\ pe/mma tO=| kriO=| poiE/seis kai\ e)lai/ou to\ in tO=| pe/mmati.
Ez:45:24 kai Tysian pemma tO mosCHO kai pemma tO kriO poiEseis kai elaiu to in tO pemmati.
Ez:45:24 C N1A_ASF N3M_ASN RA_DSM N2_DSM C N3M_ASN RA_DSM N2_DSM VF_FAI2S C N2N_GSN RA_ASN N_ASN RA_DSN N3M_DSN
Ez:45:24 and also, even, namely sacrifice victimize, immolate ć the calf/ox and also, even, namely ć the ć doing/making; to do/make and also, even, namely olive oil the ć the ć
Ez:45:24 and sacrifice (acc) the (dat) calf/ox (dat) and the (dat) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE and olive oil (gen) the (nom|acc) the (dat)
Ez:45:24 Ez_45:24_1 Ez_45:24_2 Ez_45:24_3 Ez_45:24_4 Ez_45:24_5 Ez_45:24_6 Ez_45:24_7 Ez_45:24_8 Ez_45:24_9 Ez_45:24_10 Ez_45:24_11 Ez_45:24_12 Ez_45:24_13 Ez_45:24_14 Ez_45:24_15 Ez_45:24_16
Ez:45:24 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:45:25 καὶ ἐν τῷ ἑβδόμῳ μηνὶ πεντεκαιδεκάτῃ τοῦ μηνὸς ἐν τῇ ἑορτῇ ποιήσεις κατὰ τὰ αὐτὰ ἑπτὰ ἡμέρας, καθὼς τὰ ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας καὶ καθὼς τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ καθὼς τὸ μαναα καὶ καθὼς τὸ ἔλαιον.
Ez:45:25 And in the seventh month, on the fifteenth day of the month, thou shalt sacrifice in the feast in the same way seven days, as they sacrificed the sin-offerings, and the whole-burnt-offerings, and the freewill-offering, and the oil. (Ezekiel 45:25 Brenton)
Ez:45:25 w miesiącu zaś siódmym, dnia piętnastego tegoż miesiąca, z powodu święta ofiaruje to samo, w ciągu siedmiu dni, jak również ofiarę przebłagalną, całopalenie, ofiarę z pokarmu i oliwę. (Ez 45:25 BT_4)
Ez:45:25 καὶ ἐν τῷ ἑβδόμῳ μηνὶ πεντεκαιδεκάτῃ τοῦ μηνὸς ἐν τῇ ἑορτῇ ποιήσεις κατὰ τὰ αὐτὰ ἑπτὰ ἡμέρας, καθὼς τὰ ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας καὶ καθὼς τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ καθὼς τὸ μαναα καὶ καθὼς τὸ ἔλαιον.
Ez:45:25 καί ἐν ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ πεντε·και·δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ καθ·ώς ὁ ἡ τό ὑπέρ ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί καθ·ώς ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί καθ·ώς ὁ ἡ τό καί καθ·ώς ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό
Ez:45:25 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siódmy ???; miesiąc Piętnasty Miesiąc W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świąteczny Robienie/robienie; by czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Siedem Dzień Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Ofiara spalana [zobacz holokaust] I też, nawet, mianowicie Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] I też, nawet, mianowicie Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Oliwa z oliwek
Ez:45:25 kai\ e)n tO=| e(bdo/mO| mEni\ pentekaideka/tE| tou= mEno\s e)n tE=| e(ortE=| poiE/seis kata\ ta\ au)ta\ e(pta\ E(me/ras, kaTO\s ta\ u(pe\r tE=s a(marti/as kai\ kaTO\s ta\ o(lokautO/mata kai\ kaTO\s to\ manaa kai\ kaTO\s to\ e)/laion.
Ez:45:25 kai en tO hebdomO mEni pentekaidekatE tu mEnos en tE heortE poiEseis kata ta auta hepta hEmeras, kaTOs ta hyper tEs hamartias kai kaTOs ta holokautOmata kai kaTOs to manaa kai kaTOs to elaion.
Ez:45:25 C P RA_DSM A1_DSM N3_DSM A1_DSF RA_GSM N3_GSM P RA_DSF N1_DSF VF_FAI2S P RA_APN RD_APN M N1A_APF D RA_APN P RA_GSF N1A_GSF C D RA_APN N3M_APN C D RA_ASN N_ASN C D RA_ASN N2N_ASN
Ez:45:25 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the seventh ???; month fifteenth the month in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the festival doing/making; to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the he/she/it/same seven day as accordingly [according to how/in accordance with how] the above (+acc), on behalf of (+gen) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely as accordingly [according to how/in accordance with how] the burnt offering [see holocaust] and also, even, namely as accordingly [according to how/in accordance with how] the ć and also, even, namely as accordingly [according to how/in accordance with how] the olive oil
Ez:45:25 and in/among/by (+dat) the (dat) seventh (dat) ??? (voc); month (dat) fifteenth (dat) the (gen) month (gen) in/among/by (+dat) the (dat) festival (dat) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) they/them/same (nom|acc) seven day (gen), days (acc) as accordingly the (nom|acc) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) sin (gen), sins (acc) and as accordingly the (nom|acc) burnt offerings (nom|acc|voc) and as accordingly the (nom|acc) and as accordingly the (nom|acc) olive oil (nom|acc|voc)
Ez:45:25 Ez_45:25_1 Ez_45:25_2 Ez_45:25_3 Ez_45:25_4 Ez_45:25_5 Ez_45:25_6 Ez_45:25_7 Ez_45:25_8 Ez_45:25_9 Ez_45:25_10 Ez_45:25_11 Ez_45:25_12 Ez_45:25_13 Ez_45:25_14 Ez_45:25_15 Ez_45:25_16 Ez_45:25_17 Ez_45:25_18 Ez_45:25_19 Ez_45:25_20 Ez_45:25_21 Ez_45:25_22 Ez_45:25_23 Ez_45:25_24 Ez_45:25_25 Ez_45:25_26 Ez_45:25_27 Ez_45:25_28 Ez_45:25_29 Ez_45:25_30 Ez_45:25_31 Ez_45:25_32 Ez_45:25_33 Ez_45:25_34
Ez:45:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x