Ez:46:1 Τάδε λέγει κύριος θεός Πύλη ἡ ἐν τῇ αὐλῇ τῇ ἐσωτέρᾳ ἡ βλέπουσα πρὸς ἀνατολὰς ἔσται κεκλεισμένη ἓξ ἡμέρας τὰς ἐνεργούς, ἐν δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἀνοιχθήσεται καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς νουμηνίας ἀνοιχθήσεται.
Ez:46:1 Thus saith the Lord God; The gate that is in the inner court, that looks eastward, shall be shut the six working days; but let it be opened on the sabbath-day, and it shall be opened on the day of the new moon. (Ezekiel 46:1 Brenton)
Ez:46:1 Tak mówi Pan Bóg: Brama dziedzińca wewnętrznego, zwrócona ku wschodowi, winna być przez sześć dni tygodnia zamknięta, natomiast w dniu szabatu winna być otwarta; także w czasie nowiu winna być otwarta. (Ez 46:1 BT_4)
Ez:46:1 Τάδε λέγει κύριος θεός Πύλη ἐν τῇ αὐλῇ τῇ ἐσωτέρᾳ βλέπουσα πρὸς ἀνατολὰς ἔσται κεκλεισμένη ἓξ ἡμέρας τὰς ἐνεργούς, ἐν δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἀνοιχθήσεται καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς νουμηνίας ἀνοιχθήσεται.
Ez:46:1 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐσώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔσω) ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) πρός ἀνατολή, -ῆς, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κλείω (κλει-, κλει·σ-, κλει·σ-, κεκλει·κ-, κεκλεισ-, κλεισ·θ-) ἕξ ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἐν·εργής -ές ἐν δέ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) καί ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό νεο·μηνία v.l. νου-, -ας, ἡ ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-)
Ez:46:1 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Brama W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} Wewnętrzny By widzieć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh By być By zamykać się Sześć Dzień Energiczny (efektywny, czynny) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Dzień Szabas By otwierać I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Nów By otwierać
Ez:46:1 *ta/de le/gei ku/rios Teo/s *pu/lE E( e)n tE=| au)lE=| tE=| e)sOte/ra| E( ble/pousa pro\s a)natola\s e)/stai kekleisme/nE e(\X E(me/ras ta\s e)nergou/s, e)n de\ tE=| E(me/ra| tO=n sabba/tOn a)noiCHTE/setai kai\ e)n tE=| E(me/ra| tE=s noumEni/as a)noiCHTE/setai.
Ez:46:1 tade legei kyrios Teos pylE hE en tE aulE tE esOtera hE blepusa pros anatolas estai kekleismenE heX hEmeras tas energus, en de tE hEmera tOn sabbatOn anoiCHTEsetai kai en tE hEmera tEs numEnias anoiCHTEsetai.
Ez:46:1 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM N1_NSF RA_NSF P RA_DSF N1_DSF RA_DSF A1A_DSF RA_NSF V1_PAPNSF P N1_APF VF_FMI3S VT_XPPNSF M N1A_APF RA_APF A1B_APF P x RA_DSF N1A_DSF RA_GPN N2N_GPN VQ_FPI3S C P RA_DSF N1A_DSF RA_GSF N1A_GSF VQ_FPI3S
Ez:46:1 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] gate the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house; to flute the inner the to see toward (+acc,+gen,+dat) east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh to be to shut six day the energetic (effective, active) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the day the sabbath to open up and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the new moon to open up
Ez:46:1 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) god (nom) gate (nom|voc) the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed the (dat) inner ([Adj] dat) the (nom) while SEE-ing (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) risig of the east dawns (acc) he/she/it-will-be having-been-SHUT-ed (nom|voc) six day (gen), days (acc) the (acc) energetic ([Adj] gen) in/among/by (+dat) Yet the (dat) day (dat) the (gen) sabbaths (gen) he/she/it-will-be-OPEN-ed-UP and in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (gen) new moon (gen), new moons (acc) he/she/it-will-be-OPEN-ed-UP
Ez:46:1 Ez_46:1_1 Ez_46:1_2 Ez_46:1_3 Ez_46:1_4 Ez_46:1_5 Ez_46:1_6 Ez_46:1_7 Ez_46:1_8 Ez_46:1_9 Ez_46:1_10 Ez_46:1_11 Ez_46:1_12 Ez_46:1_13 Ez_46:1_14 Ez_46:1_15 Ez_46:1_16 Ez_46:1_17 Ez_46:1_18 Ez_46:1_19 Ez_46:1_20 Ez_46:1_21 Ez_46:1_22 Ez_46:1_23 Ez_46:1_24 Ez_46:1_25 Ez_46:1_26 Ez_46:1_27 Ez_46:1_28 Ez_46:1_29 Ez_46:1_30 Ez_46:1_31 Ez_46:1_32 Ez_46:1_33 Ez_46:1_34 Ez_46:1_35
Ez:46:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:46:2 καὶ εἰσελεύσεται ὁ ἀφηγούμενος κατὰ τὴν ὁδὸν τοῦ αιλαμ τῆς πύλης τῆς ἔξωθεν καὶ στήσεται ἐπὶ τὰ πρόθυρα τῆς πύλης, καὶ ποιήσουσιν οἱ ἱερεῖς τὰ ὁλοκαυτώματα αὐτοῦ καὶ τὰ τοῦ σωτηρίου αὐτοῦ· καὶ προσκυνήσει ἐπὶ τοῦ προθύρου τῆς πύλης καὶ ἐξελεύσεται, καὶ ἡ πύλη οὐ μὴ κλεισθῇ ἕως ἑσπέρας.
Ez:46:2 And the prince shall enter by the way of the porch of the inner gate, and shall stand at the entrance of the gate, and the priests shall prepare his whole-burnt-offerings and his peace-offerings, and he shall worship at the entrance of the gate: then shall he come forth; but the gate shall not be shut till evening. (Ezekiel 46:2 Brenton)
Ez:46:2 Władca winien przyjść od zewnątrz przez przedsionek bramy i zatrzymać się u skraju bramy. Następnie kapłani winni złożyć jego całopalenie i ofiarę pojednania, on zaś sam winien modlić się na progu bramy, a następnie wyjść; brama zaś winna być zamknięta aż do wieczora. (Ez 46:2 BT_4)
Ez:46:2 καὶ εἰσελεύσεται ἀφηγούμενος κατὰ τὴν ὁδὸν τοῦ αιλαμ τῆς πύλης τῆς ἔξωθεν καὶ στήσεται ἐπὶ τὰ πρόθυρα τῆς πύλης, καὶ ποιήσουσιν οἱ ἱερεῖς τὰ ὁλοκαυτώματα αὐτοῦ καὶ τὰ τοῦ σωτηρίου αὐτοῦ· καὶ προσκυνήσει ἐπὶ τοῦ προθύρου τῆς πύλης καὶ ἐξελεύσεται, καὶ πύλη οὐ μὴ κλεισθῇ ἕως ἑσπέρας.
Ez:46:2 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κατά ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἔξω·θεν καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό σωτήριος -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κλείω (κλει-, κλει·σ-, κλει·σ-, κεκλει·κ-, κεκλεισ-, κλεισ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἑσπέρα, -ας, ἡ
Ez:46:2 I też, nawet, mianowicie By wchodzić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga Brama Od zewnątrz I też, nawet, mianowicie By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Duchowny Ofiara spalana [zobacz holokaust] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Oszczędność On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama I też, nawet, mianowicie By wychodzić I też, nawet, mianowicie Brama ??? Przed przydechem mocnym Nie By zamykać się Aż; świtaj Wieczór
Ez:46:2 kai\ ei)seleu/setai o( a)fEgou/menos kata\ tE\n o(do\n tou= ailam tE=s pu/lEs tE=s e)/XOTen kai\ stE/setai e)pi\ ta\ pro/Tura tE=s pu/lEs, kai\ poiE/sousin oi( i(erei=s ta\ o(lokautO/mata au)tou= kai\ ta\ tou= sOtEri/ou au)tou=· kai\ proskunE/sei e)pi\ tou= proTu/rou tE=s pu/lEs kai\ e)Xeleu/setai, kai\ E( pu/lE ou) mE\ kleisTE=| e(/Os e(spe/ras.
Ez:46:2 kai eiseleusetai ho afEgumenos kata tEn hodon tu ailam tEs pylEs tEs eXOTen kai stEsetai epi ta proTyra tEs pylEs, kai poiEsusin hoi hiereis ta holokautOmata autu kai ta tu sOtEriu autu· kai proskynEsei epi tu proTyru tEs pylEs kai eXeleusetai, kai hE pylE u mE kleisTE heOs hesperas.
Ez:46:2 C VF_FMI3S RA_NSM V2_PMPNSM P RA_ASF N2_ASF RA_GSN N_GSN RA_GSF N1_GSF RA_GSF D C VF_FMI3S P RA_APN N2N_APN RA_GSF N1_GSF C VF_FAI3P RA_NPM N3V_NPM RA_APN N3M_APN RD_GSM C RA_APN RA_GSN N2N_GSN RD_GSM C VF_FAI3S P RA_GSN N2N_GSN RA_GSF N1_GSF C VF_FMI3S C RA_NSF N1_NSF D D VC_APS3S P N1A_GSF
Ez:46:2 and also, even, namely to enter the ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the way/road the ć the gate the from the outside and also, even, namely to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the gate and also, even, namely to do/make the priest the burnt offering [see holocaust] he/she/it/same and also, even, namely the the saving he/she/it/same and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the gate and also, even, namely to come out and also, even, namely the gate οὐχ before rough breathing not to shut until; dawn evening
Ez:46:2 and he/she/it-will-be-ENTER-ed the (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) way/road (acc) the (gen) the (gen) gate (gen) the (gen) from the outside and he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) the (gen) gate (gen) and they-will-DO/MAKE, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (dat) the (nom) priests (acc, nom|voc) the (nom|acc) burnt offerings (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) the (gen) saving ([Adj] gen) him/it/same (gen) and he/she/it-will-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE, you(sg)-will-be-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) the (gen) gate (gen) and he/she/it-will-be-COME-ed-OUT and the (nom) gate (nom|voc) not not he/she/it-should-be-SHUT-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) evening (gen), evenings (acc)
Ez:46:2 Ez_46:2_1 Ez_46:2_2 Ez_46:2_3 Ez_46:2_4 Ez_46:2_5 Ez_46:2_6 Ez_46:2_7 Ez_46:2_8 Ez_46:2_9 Ez_46:2_10 Ez_46:2_11 Ez_46:2_12 Ez_46:2_13 Ez_46:2_14 Ez_46:2_15 Ez_46:2_16 Ez_46:2_17 Ez_46:2_18 Ez_46:2_19 Ez_46:2_20 Ez_46:2_21 Ez_46:2_22 Ez_46:2_23 Ez_46:2_24 Ez_46:2_25 Ez_46:2_26 Ez_46:2_27 Ez_46:2_28 Ez_46:2_29 Ez_46:2_30 Ez_46:2_31 Ez_46:2_32 Ez_46:2_33 Ez_46:2_34 Ez_46:2_35 Ez_46:2_36 Ez_46:2_37 Ez_46:2_38 Ez_46:2_39 Ez_46:2_40 Ez_46:2_41 Ez_46:2_42 Ez_46:2_43 Ez_46:2_44 Ez_46:2_45 Ez_46:2_46 Ez_46:2_47 Ez_46:2_48 Ez_46:2_49
Ez:46:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:46:3 καὶ προσκυνήσει ὁ λαὸς τῆς γῆς κατὰ τὰ πρόθυρα τῆς πύλης ἐκείνης ἐν τοῖς σαββάτοις καὶ ἐν ταῖς νουμηνίαις ἐναντίον κυρίου.
Ez:46:3 And the people of the land shall worship at the entrance of that gate, both on the sabbaths and at the new moons, before the Lord. (Ezekiel 46:3 Brenton)
Ez:46:3 Również i ludność kraju winna u przedsionka bramy oddać pokłon Panu w dni szabatu i w czasie nowiu. (Ez 46:3 BT_4)
Ez:46:3 καὶ προσκυνήσει λαὸς τῆς γῆς κατὰ τὰ πρόθυρα τῆς πύλης ἐκείνης ἐν τοῖς σαββάτοις καὶ ἐν ταῖς νουμηνίαις ἐναντίον κυρίου.
Ez:46:3 καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κατά ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἐν ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό καί ἐν ὁ ἡ τό νεο·μηνία v.l. νου-, -ας, ἡ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:46:3 I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Ludzie Ziemi/ziemia W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Brama Tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szabas I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nów Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:46:3 kai\ proskunE/sei o( lao\s tE=s gE=s kata\ ta\ pro/Tura tE=s pu/lEs e)kei/nEs e)n toi=s sabba/tois kai\ e)n tai=s noumEni/ais e)nanti/on kuri/ou.
Ez:46:3 kai proskynEsei ho laos tEs gEs kata ta proTyra tEs pylEs ekeinEs en tois sabbatois kai en tais numEniais enantion kyriu.
Ez:46:3 C VF_FAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF P RA_APN N2N_APN RA_GSF N1_GSF RD_GSF P RA_DPN N2N_DPN C P RA_DPF N1A_DPF P N2_GSM
Ez:46:3 and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the people the earth/land down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć the gate that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sabbath and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the new moon in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:46:3 and he/she/it-will-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE, you(sg)-will-be-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE (classical) the (nom) people (nom) the (gen) earth/land (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) the (gen) gate (gen) that (gen) in/among/by (+dat) the (dat) sabbaths (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) new moons (dat) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Ez:46:3 Ez_46:3_1 Ez_46:3_2 Ez_46:3_3 Ez_46:3_4 Ez_46:3_5 Ez_46:3_6 Ez_46:3_7 Ez_46:3_8 Ez_46:3_9 Ez_46:3_10 Ez_46:3_11 Ez_46:3_12 Ez_46:3_13 Ez_46:3_14 Ez_46:3_15 Ez_46:3_16 Ez_46:3_17 Ez_46:3_18 Ez_46:3_19 Ez_46:3_20 Ez_46:3_21
Ez:46:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:46:4 καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα προσοίσει ὁ ἀφηγούμενος τῷ κυρίῳ· ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἓξ ἀμνοὺς ἀμώμους καὶ κριὸν ἄμωμον
Ez:46:4 And the prince shall offer whole-burnt-offerings to the Lord on the sabbath-day, six lambs without blemish, and a ram without blemish; (Ezekiel 46:4 Brenton)
Ez:46:4 Ofiara zaś całopalna, którą władca składa Panu, winna w dniu szabatu składać się z sześciu baranków bez skazy i jednego barana bez skazy. (Ez 46:4 BT_4)
Ez:46:4 καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα προσοίσει ἀφηγούμενος τῷ κυρίῳ· ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἓξ ἀμνοὺς ἀμώμους καὶ κριὸν ἄμωμον
Ez:46:4 καί ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό ἕξ ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον) ἄ·μωμος -ον καί ἄμωμον, -ου, τό; ἄ·μωμος -ον
Ez:46:4 I też, nawet, mianowicie Ofiara spalana [zobacz holokaust] By przedstawiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Szabas Sześć Jagnię Nie skalany I też, nawet, mianowicie amomum [Indyjska korzeniów roślina {fabryka}]; nie skalany
Ez:46:4 kai\ ta\ o(lokautO/mata prosoi/sei o( a)fEgou/menos tO=| kuri/O|· e)n tE=| E(me/ra| tO=n sabba/tOn e(\X a)mnou\s a)mO/mous kai\ krio\n a)/mOmon
Ez:46:4 kai ta holokautOmata prosoisei ho afEgumenos tO kyriO· en tE hEmera tOn sabbatOn heX amnus amOmus kai krion amOmon
Ez:46:4 C RA_APN N3M_APN VF_FAI3S RA_NSM V2_PMPNSM RA_DSM N2_DSM P RA_DSF N1A_DSF RA_GPN N2N_GPN M N2_APM A1B_APM C N2_ASM A1B_ASM
Ez:46:4 and also, even, namely the burnt offering [see holocaust] to present the ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the sabbath six lamb unblemished and also, even, namely ć amomum [Indian spice-plant]; unblemished
Ez:46:4 and the (nom|acc) burnt offerings (nom|acc|voc) he/she/it-will-PRESENT, you(sg)-will-be-PRESENT-ed (classical) the (nom) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (gen) sabbaths (gen) six lambs (acc) unblemished ([Adj] acc) and amomum (nom|acc|voc); unblemished ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Ez:46:4 Ez_46:4_1 Ez_46:4_2 Ez_46:4_3 Ez_46:4_4 Ez_46:4_5 Ez_46:4_6 Ez_46:4_7 Ez_46:4_8 Ez_46:4_9 Ez_46:4_10 Ez_46:4_11 Ez_46:4_12 Ez_46:4_13 Ez_46:4_14 Ez_46:4_15 Ez_46:4_16 Ez_46:4_17 Ez_46:4_18 Ez_46:4_19
Ez:46:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:46:5 καὶ μαναα πέμμα τῷ κριῷ καὶ τοῖς ἀμνοῖς θυσίαν δόμα χειρὸς αὐτοῦ καὶ ἐλαίου τὸ ιν τῷ πέμματι·
Ez:46:5 and a freewill-offering, a meat-offering for the ram, and a meat-offering for the lambs, the gift of his hand, and a hin of oil for the meat-offering. (Ezekiel 46:5 Brenton)
Ez:46:5 W dodatku ofiara pokarmowa z jednej efy na barana i jedna ofiara na baranki w ilości dowolnej oraz jeszcze hin oliwy na efę. (Ez 46:5 BT_4)
Ez:46:5 καὶ μαναα πέμμα τῷ κριῷ καὶ τοῖς ἀμνοῖς θυσίαν δόμα χειρὸς αὐτοῦ καὶ ἐλαίου τὸ ιν τῷ πέμματι·
Ez:46:5 καί ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον) θυσία, -ας, ἡ δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό
Ez:46:5 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Jagnię Ofiara gnębią, poświęcają Dar Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek
Ez:46:5 kai\ manaa pe/mma tO=| kriO=| kai\ toi=s a)mnoi=s Tusi/an do/ma CHeiro\s au)tou= kai\ e)lai/ou to\ in tO=| pe/mmati·
Ez:46:5 kai manaa pemma tO kriO kai tois amnois Tysian doma CHeiros autu kai elaiu to in tO pemmati·
Ez:46:5 C N_ASN N3M_ASN RA_DSM N2_DSM C RA_DPM N2_DPM N1A_ASF N3M_ASN N3_GSF RD_GSM C N2N_GSN RA_ASN N_ASN RA_DSN N3M_DSN
Ez:46:5 and also, even, namely ć ć the ć and also, even, namely the lamb sacrifice victimize, immolate gift hand he/she/it/same and also, even, namely olive oil the ć the ć
Ez:46:5 and the (dat) and the (dat) lambs (dat) sacrifice (acc) gift (nom|acc|voc) hand (gen) him/it/same (gen) and olive oil (gen) the (nom|acc) the (dat)
Ez:46:5 Ez_46:5_1 Ez_46:5_2 Ez_46:5_3 Ez_46:5_4 Ez_46:5_5 Ez_46:5_6 Ez_46:5_7 Ez_46:5_8 Ez_46:5_9 Ez_46:5_10 Ez_46:5_11 Ez_46:5_12 Ez_46:5_13 Ez_46:5_14 Ez_46:5_15 Ez_46:5_16 Ez_46:5_17 Ez_46:5_18
Ez:46:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:46:6 καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς νουμηνίας μόσχον ἄμωμον καὶ ἓξ ἀμνούς, καὶ κριὸς ἄμωμος ἔσται,
Ez:46:6 And on the day of the new moon a calf without blemish, and six lambs, and there shall be a ram without blemish; (Ezekiel 46:6 Brenton)
Ez:46:6 Na dzień nowiu ma to być jeden młody cielec bez skazy, sześć baranków i jeden baran, mają być one bez skazy. (Ez 46:6 BT_4)
Ez:46:6 καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς νουμηνίας μόσχον ἄμωμον καὶ ἓξ ἀμνούς, καὶ κριὸς ἄμωμος ἔσται,
Ez:46:6 καί ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό νεο·μηνία v.l. νου-, -ας, ἡ μόσχος, -ου, ὁ ἄμωμον, -ου, τό; ἄ·μωμος -ον καί ἕξ ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον) καί ἄ·μωμος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ez:46:6 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Nów Cielęcia/wół amomum [Indyjska korzeniów roślina {fabryka}]; nie skalany I też, nawet, mianowicie Sześć Jagnię I też, nawet, mianowicie Nie skalany By być
Ez:46:6 kai\ e)n tE=| E(me/ra| tE=s noumEni/as mo/sCHon a)/mOmon kai\ e(\X a)mnou/s, kai\ krio\s a)/mOmos e)/stai,
Ez:46:6 kai en tE hEmera tEs numEnias mosCHon amOmon kai heX amnus, kai krios amOmos estai,
Ez:46:6 C P RA_DSF N1A_DSF RA_GSF N1A_GSF N2_ASM A1B_ASM C M N2_APM C N2_NSM A1B_NSM VF_FMI3S
Ez:46:6 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the new moon calf/ox amomum [Indian spice-plant]; unblemished and also, even, namely six lamb and also, even, namely ć unblemished to be
Ez:46:6 and in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (gen) new moon (gen), new moons (acc) calf/ox (acc) amomum (nom|acc|voc); unblemished ([Adj] acc, nom|acc|voc) and six lambs (acc) and unblemished ([Adj] nom) he/she/it-will-be
Ez:46:6 Ez_46:6_1 Ez_46:6_2 Ez_46:6_3 Ez_46:6_4 Ez_46:6_5 Ez_46:6_6 Ez_46:6_7 Ez_46:6_8 Ez_46:6_9 Ez_46:6_10 Ez_46:6_11 Ez_46:6_12 Ez_46:6_13 Ez_46:6_14 Ez_46:6_15
Ez:46:6 x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:46:7 καὶ πέμμα τῷ κριῷ καὶ πέμμα τῷ μόσχῳ ἔσται μαναα, καὶ τοῖς ἀμνοῖς καθὼς ἐὰν ἐκποιῇ ἡ χεὶρ αὐτοῦ, καὶ ἐλαίου τὸ ιν τῷ πέμματι.
Ez:46:7 and a meat-offering for the ram, and there shall be a meat-offering for the calf as a freewill-offering, and for the lambs, according as his hand can furnish, and there shall be a hin of oil for the cake. (Ezekiel 46:7 Brenton)
Ez:46:7 I jedną efę na młodego cielca, i jedną efę na barana ma on złożyć jako ofiarę z pokarmów, a na baranki w ilości dowolnej oraz jeden hin oliwy na efę. (Ez 46:7 BT_4)
Ez:46:7 καὶ πέμμα τῷ κριῷ καὶ πέμμα τῷ μόσχῳ ἔσται μαναα, καὶ τοῖς ἀμνοῖς καθὼς ἐὰν ἐκποιῇ χεὶρ αὐτοῦ, καὶ ἐλαίου τὸ ιν τῷ πέμματι.
Ez:46:7 καί ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον) καθ·ώς ἐάν (εἰ ἄν) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό
Ez:46:7 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Cielęcia/wół By być I też, nawet, mianowicie Jagnię Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek
Ez:46:7 kai\ pe/mma tO=| kriO=| kai\ pe/mma tO=| mo/sCHO| e)/stai manaa, kai\ toi=s a)mnoi=s kaTO\s e)a\n e)kpoiE=| E( CHei\r au)tou=, kai\ e)lai/ou to\ in tO=| pe/mmati.
Ez:46:7 kai pemma tO kriO kai pemma tO mosCHO estai manaa, kai tois amnois kaTOs ean ekpoiE hE CHeir autu, kai elaiu to in tO pemmati.
Ez:46:7 C N3M_NSN RA_DSM N2_DSM C N3M_NSN RA_DSM N2_DSM VF_FMI3S N_NSN C RA_DPM N2_DPM D C V2_PAS3S RA_NSF N3_NSF RD_GSM C N2N_GSN RA_ASN N_ASN RA_DSN N3M_DSN
Ez:46:7 and also, even, namely ć the ć and also, even, namely ć the calf/ox to be ć and also, even, namely the lamb as accordingly [according to how/in accordance with how] if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] ć the hand he/she/it/same and also, even, namely olive oil the ć the ć
Ez:46:7 and the (dat) and the (dat) calf/ox (dat) he/she/it-will-be and the (dat) lambs (dat) as accordingly if-ever the (nom) hand (nom|voc) him/it/same (gen) and olive oil (gen) the (nom|acc) the (dat)
Ez:46:7 Ez_46:7_1 Ez_46:7_2 Ez_46:7_3 Ez_46:7_4 Ez_46:7_5 Ez_46:7_6 Ez_46:7_7 Ez_46:7_8 Ez_46:7_9 Ez_46:7_10 Ez_46:7_11 Ez_46:7_12 Ez_46:7_13 Ez_46:7_14 Ez_46:7_15 Ez_46:7_16 Ez_46:7_17 Ez_46:7_18 Ez_46:7_19 Ez_46:7_20 Ez_46:7_21 Ez_46:7_22 Ez_46:7_23 Ez_46:7_24 Ez_46:7_25
Ez:46:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:46:8 καὶ ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι τὸν ἀφηγούμενον κατὰ τὴν ὁδὸν τοῦ αιλαμ τῆς πύλης εἰσελεύσεται καὶ κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης ἐξελεύσεται.
Ez:46:8 And when the prince goes in, he shall go in by the way of the porch of the gate, and he shall go forth by the way of the gate. (Ezekiel 46:8 Brenton)
Ez:46:8 A kiedy przychodzi władca, winien on wejść przez przedsionek bramy i wyjść znowu tą samą drogą. (Ez 46:8 BT_4)
Ez:46:8 καὶ ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι τὸν ἀφηγούμενον κατὰ τὴν ὁδὸν τοῦ αιλαμ τῆς πύλης εἰσελεύσεται καὶ κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης ἐξελεύσεται.
Ez:46:8 καί ἐν ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ὁ ἡ τό κατά ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί κατά ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Ez:46:8 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wchodzić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga Brama By wchodzić I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga Brama By wychodzić
Ez:46:8 kai\ e)n tO=| ei)sporeu/esTai to\n a)fEgou/menon kata\ tE\n o(do\n tou= ailam tE=s pu/lEs ei)seleu/setai kai\ kata\ tE\n o(do\n tE=s pu/lEs e)Xeleu/setai.
Ez:46:8 kai en tO eisporeuesTai ton afEgumenon kata tEn hodon tu ailam tEs pylEs eiseleusetai kai kata tEn hodon tEs pylEs eXeleusetai.
Ez:46:8 C P RA_DSN V1_PMN RA_ASM V2_PMPASM P RA_ASF N2_ASF RA_GSN N_GSN RA_GSF N1_GSF VF_FMI3S C P RA_ASF N2_ASF RA_GSF N1_GSF VF_FMI3S
Ez:46:8 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to enter the ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the way/road the ć the gate to enter and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the way/road the gate to come out
Ez:46:8 and in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-ENTER-ed the (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) way/road (acc) the (gen) the (gen) gate (gen) he/she/it-will-be-ENTER-ed and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) way/road (acc) the (gen) gate (gen) he/she/it-will-be-COME-ed-OUT
Ez:46:8 Ez_46:8_1 Ez_46:8_2 Ez_46:8_3 Ez_46:8_4 Ez_46:8_5 Ez_46:8_6 Ez_46:8_7 Ez_46:8_8 Ez_46:8_9 Ez_46:8_10 Ez_46:8_11 Ez_46:8_12 Ez_46:8_13 Ez_46:8_14 Ez_46:8_15 Ez_46:8_16 Ez_46:8_17 Ez_46:8_18 Ez_46:8_19 Ez_46:8_20 Ez_46:8_21
Ez:46:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:46:9 καὶ ὅταν εἰσπορεύηται ὁ λαὸς τῆς γῆς ἐναντίον κυρίου ἐν ταῖς ἑορταῖς, ὁ εἰσπορευόμενος κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς πρὸς βορρᾶν προσκυνεῖν ἐξελεύσεται κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς πρὸς νότον, καὶ ὁ εἰσπορευόμενος κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς πρὸς νότον ἐξελεύσεται κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς πρὸς βορρᾶν· οὐκ ἀναστρέψει κατὰ τὴν πύλην, ἣν εἰσελήλυθεν, ἀλλ’ ἢ κατ’ εὐθὺ αὐτῆς ἐξελεύσεται.
Ez:46:9 And whenever the people of the land shall go in before the Lord at the feasts, he that goes in by the way of the north gate to worship shall go forth by the way of the south gate; and he that goes in by the way of the south gate shall go forth by the way of the north gate: he shall not return by the gate by which he entered, but he shall go forth opposite it. (Ezekiel 46:9 Brenton)
Ez:46:9 A kiedy ludność kraju podczas uroczystości zjawia się przed Panem, to ten, który wszedł przez bramę północną, aby oddać pokłon, winien wyjść przez bramę południową, a kto wszedł przez bramę południową, winien znów wyjść przez bramę północną. Nikt nie powinien wracać tą samą bramą, przez którą wszedł, lecz winien wyjść przeciwległą. (Ez 46:9 BT_4)
Ez:46:9 καὶ ὅταν εἰσπορεύηται λαὸς τῆς γῆς ἐναντίον κυρίου ἐν ταῖς ἑορταῖς, εἰσπορευόμενος κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς πρὸς βορρᾶν προσκυνεῖν ἐξελεύσεται κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς πρὸς νότον, καὶ εἰσπορευόμενος κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς πρὸς νότον ἐξελεύσεται κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς πρὸς βορρᾶν· οὐκ ἀναστρέψει κατὰ τὴν πύλην, ἣν εἰσελήλυθεν, ἀλλ’ κατ’ εὐθὺ αὐτῆς ἐξελεύσεται.
Ez:46:9 καί ὅταν (ὅτε ἄν) εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) κατά ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πρός βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) κατά ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πρός νότος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) κατά ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πρός νότος, -ου, ὁ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) κατά ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πρός βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) κατά ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὅς ἥ ὅ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀλλά ἤ[1] κατά εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Ez:46:9 I też, nawet, mianowicie Ilekroć By wchodzić Ludzie Ziemi/ziemia Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świąteczny By wchodzić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga Brama Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na północ By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie By wychodzić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga Brama Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na południe I też, nawet, mianowicie By wchodzić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga Brama Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na południe By wychodzić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga Brama Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na północ ??? Przed przydechem mocnym By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Brama Kto/, który/, który By wchodzić Ale Albo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Prosto On/ona/to/to samo By wychodzić
Ez:46:9 kai\ o(/tan ei)sporeu/Etai o( lao\s tE=s gE=s e)nanti/on kuri/ou e)n tai=s e(ortai=s, o( ei)sporeuo/menos kata\ tE\n o(do\n tE=s pu/lEs tE=s pro\s borra=n proskunei=n e)Xeleu/setai kata\ tE\n o(do\n tE=s pu/lEs tE=s pro\s no/ton, kai\ o( ei)sporeuo/menos kata\ tE\n o(do\n tE=s pu/lEs tE=s pro\s no/ton e)Xeleu/setai kata\ tE\n o(do\n tE=s pu/lEs tE=s pro\s borra=n· ou)k a)nastre/PSei kata\ tE\n pu/lEn, E(\n ei)selE/luTen, a)ll’ E)\ kat’ eu)Tu\ au)tE=s e)Xeleu/setai.
Ez:46:9 kai hotan eisporeuEtai ho laos tEs gEs enantion kyriu en tais heortais, ho eisporeuomenos kata tEn hodon tEs pylEs tEs pros borran proskynein eXeleusetai kata tEn hodon tEs pylEs tEs pros noton, kai ho eisporeuomenos kata tEn hodon tEs pylEs tEs pros noton eXeleusetai kata tEn hodon tEs pylEs tEs pros borran· uk anastrePSei kata tEn pylEn, hEn eiselElyTen, all’ E kat’ euTy autEs eXeleusetai.
Ez:46:9 C D V1_PMS3S RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF P N2_GSM P RA_DPF N1_DPF RA_NSM V1_PMPNSM P RA_ASF N2_ASF RA_GSF N1_GSF RA_GSF P N1T_ASM V2_PAN VF_FMI3S P RA_ASF N2_ASF RA_GSF N1_GSF RA_GSF P N2_ASM C RA_NSM V1_PMPNSM P RA_ASF N2_ASF RA_GSF N1_GSF RA_GSF P N2_ASM VF_FMI3S P RA_ASF N2_ASF RA_GSF N1_GSF RA_GSF P N1T_ASM D VF_FAI3S P RA_ASF N1_ASF RR_ASF VX_XAI3S C C P A3U_ASN RD_GSF VF_FMI3S
Ez:46:9 and also, even, namely whenever to enter the people the earth/land in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the festival the to enter down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the way/road the gate the toward (+acc,+gen,+dat) north to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself to come out down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the way/road the gate the toward (+acc,+gen,+dat) south and also, even, namely the to enter down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the way/road the gate the toward (+acc,+gen,+dat) south to come out down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the way/road the gate the toward (+acc,+gen,+dat) north οὐχ before rough breathing to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the gate who/whom/which to enter but or down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing straight he/she/it/same to come out
Ez:46:9 and whenever he/she/it-should-be-being-ENTER-ed the (nom) people (nom) the (gen) earth/land (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) the (dat) festivals (dat) the (nom) while being-ENTER-ed (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) way/road (acc) the (gen) gate (gen) the (gen) toward (+acc,+gen,+dat) north (acc) to-be-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE he/she/it-will-be-COME-ed-OUT down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) way/road (acc) the (gen) gate (gen) the (gen) toward (+acc,+gen,+dat) south (acc) and the (nom) while being-ENTER-ed (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) way/road (acc) the (gen) gate (gen) the (gen) toward (+acc,+gen,+dat) south (acc) he/she/it-will-be-COME-ed-OUT down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) way/road (acc) the (gen) gate (gen) the (gen) toward (+acc,+gen,+dat) north (acc) not he/she/it-will-UPSET, you(sg)-will-be-UPSET-ed (classical) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) gate (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-has-ENTER-ed but or down/according to/as per (+acc), against (+gen) straight ([Adj] nom|acc|voc, voc) her/it/same (gen) he/she/it-will-be-COME-ed-OUT
Ez:46:9 Ez_46:9_1 Ez_46:9_2 Ez_46:9_3 Ez_46:9_4 Ez_46:9_5 Ez_46:9_6 Ez_46:9_7 Ez_46:9_8 Ez_46:9_9 Ez_46:9_10 Ez_46:9_11 Ez_46:9_12 Ez_46:9_13 Ez_46:9_14 Ez_46:9_15 Ez_46:9_16 Ez_46:9_17 Ez_46:9_18 Ez_46:9_19 Ez_46:9_20 Ez_46:9_21 Ez_46:9_22 Ez_46:9_23 Ez_46:9_24 Ez_46:9_25 Ez_46:9_26 Ez_46:9_27 Ez_46:9_28 Ez_46:9_29 Ez_46:9_30 Ez_46:9_31 Ez_46:9_32 Ez_46:9_33 Ez_46:9_34 Ez_46:9_35 Ez_46:9_36 Ez_46:9_37 Ez_46:9_38 Ez_46:9_39 Ez_46:9_40 Ez_46:9_41 Ez_46:9_42 Ez_46:9_43 Ez_46:9_44 Ez_46:9_45 Ez_46:9_46 Ez_46:9_47 Ez_46:9_48 Ez_46:9_49 Ez_46:9_50 Ez_46:9_51 Ez_46:9_52 Ez_46:9_53 Ez_46:9_54 Ez_46:9_55 Ez_46:9_56 Ez_46:9_57 Ez_46:9_58 Ez_46:9_59 Ez_46:9_60 Ez_46:9_61 Ez_46:9_62 Ez_46:9_63 Ez_46:9_64 Ez_46:9_65
Ez:46:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:46:10 καὶ ὁ ἀφηγούμενος ἐν μέσῳ αὐτῶν ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτοὺς εἰσελεύσεται μετ’ αὐτῶν καὶ ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαι αὐτοὺς ἐξελεύσεται.
Ez:46:10 And the prince shall enter with them in the midst of them when they go in; and when they go forth, he shall go forth. (Ezekiel 46:10 Brenton)
Ez:46:10 Władca winien być pośrodku nich. Kiedy oni przychodzą, winien i on przyjść, a gdy idą, winien i on iść. (Ez 46:10 BT_4)
Ez:46:10 καὶ ἀφηγούμενος ἐν μέσῳ αὐτῶν ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτοὺς εἰσελεύσεται μετ’ αὐτῶν καὶ ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαι αὐτοὺς ἐξελεύσεται.
Ez:46:10 καί ὁ ἡ τό ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Ez:46:10 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wchodzić On/ona/to/to samo By wchodzić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wychodzić On/ona/to/to samo By wychodzić
Ez:46:10 kai\ o( a)fEgou/menos e)n me/sO| au)tO=n e)n tO=| ei)sporeu/esTai au)tou\s ei)seleu/setai met’ au)tO=n kai\ e)n tO=| e)kporeu/esTai au)tou\s e)Xeleu/setai.
Ez:46:10 kai ho afEgumenos en mesO autOn en tO eisporeuesTai autus eiseleusetai met’ autOn kai en tO ekporeuesTai autus eXeleusetai.
Ez:46:10 C RA_NSM V2_PMPNSM P A1_DSM RD_GPM P RA_DSN V1_PMN RD_APM VF_FMI3S P RD_GPM C P RA_DSN V1_PMN RD_APM VF_FMI3S
Ez:46:10 and also, even, namely the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to enter he/she/it/same to enter after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to go out he/she/it/same to come out
Ez:46:10 and the (nom) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) them/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-ENTER-ed them/same (acc) he/she/it-will-be-ENTER-ed after (+acc), with (+gen) them/same (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-GO-ed-OUT them/same (acc) he/she/it-will-be-COME-ed-OUT
Ez:46:10 Ez_46:10_1 Ez_46:10_2 Ez_46:10_3 Ez_46:10_4 Ez_46:10_5 Ez_46:10_6 Ez_46:10_7 Ez_46:10_8 Ez_46:10_9 Ez_46:10_10 Ez_46:10_11 Ez_46:10_12 Ez_46:10_13 Ez_46:10_14 Ez_46:10_15 Ez_46:10_16 Ez_46:10_17 Ez_46:10_18 Ez_46:10_19
Ez:46:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:46:11 καὶ ἐν ταῖς ἑορταῖς καὶ ἐν ταῖς πανηγύρεσιν ἔσται τὸ μαναα πέμμα τῷ μόσχῳ καὶ πέμμα τῷ κριῷ καὶ τοῖς ἀμνοῖς καθὼς ἂν ἐκποιῇ ἡ χεὶρ αὐτοῦ καὶ ἐλαίου τὸ ιν τῷ πέμματι.
Ez:46:11 And in the feasts and in the general assemblies the freewill oblation shall be a meat-offering for the calf, and a meat-offering for the ram, and for the lambs, as his hand can furnish, and a hin of oil for the meat-offering. (Ezekiel 46:11 Brenton)
Ez:46:11 A w czasie świąt i uroczystości obok ofiary z młodego cielca złoży on ofiarę pokarmową z jednej efy i obok ofiary z barana - z jednej efy; obok baranków zaś - według jego uznania, a do tego hin oliwy na efę. (Ez 46:11 BT_4)
Ez:46:11 καὶ ἐν ταῖς ἑορταῖς καὶ ἐν ταῖς πανηγύρεσιν ἔσται τὸ μαναα πέμμα τῷ μόσχῳ καὶ πέμμα τῷ κριῷ καὶ τοῖς ἀμνοῖς καθὼς ἂν ἐκποιῇ χεὶρ αὐτοῦ καὶ ἐλαίου τὸ ιν τῷ πέμματι.
Ez:46:11 καί ἐν ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ καί ἐν ὁ ἡ τό παν·ήγυρις, -εως, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον) καθ·ώς ἄν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό
Ez:46:11 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świąteczny I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świąteczne zebranie (uroczyste zgromadzenie, całe zebranie) By być Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Jagnię Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek
Ez:46:11 kai\ e)n tai=s e(ortai=s kai\ e)n tai=s panEgu/resin e)/stai to\ manaa pe/mma tO=| mo/sCHO| kai\ pe/mma tO=| kriO=| kai\ toi=s a)mnoi=s kaTO\s a)/n e)kpoiE=| E( CHei\r au)tou= kai\ e)lai/ou to\ in tO=| pe/mmati.
Ez:46:11 kai en tais heortais kai en tais panEgyresin estai to manaa pemma tO mosCHO kai pemma tO kriO kai tois amnois kaTOs an ekpoiE hE CHeir autu kai elaiu to in tO pemmati.
Ez:46:11 C P RA_DPF N1_DPF C P RA_DPF N3I_DPF VF_FMI3S RA_ASN N_ASN N3M_ASN RA_DSM N2_DSM C N3M_ASN RA_DSM N2_DSM C RA_DPM N2_DPM D x V2_PAS3S RA_NSF N3_NSF RD_GSM C N2N_GSN RA_ASN N_ASN RA_DSN N3M_DSN
Ez:46:11 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the festival and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the festal gathering (solemn assembly, whole congregation) to be the ć ć the calf/ox and also, even, namely ć the ć and also, even, namely the lamb as accordingly [according to how/in accordance with how] ever (if ever) ć the hand he/she/it/same and also, even, namely olive oil the ć the ć
Ez:46:11 and in/among/by (+dat) the (dat) festivals (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) festal gatherings (dat) he/she/it-will-be the (nom|acc) the (dat) calf/ox (dat) and the (dat) and the (dat) lambs (dat) as accordingly ever the (nom) hand (nom|voc) him/it/same (gen) and olive oil (gen) the (nom|acc) the (dat)
Ez:46:11 Ez_46:11_1 Ez_46:11_2 Ez_46:11_3 Ez_46:11_4 Ez_46:11_5 Ez_46:11_6 Ez_46:11_7 Ez_46:11_8 Ez_46:11_9 Ez_46:11_10 Ez_46:11_11 Ez_46:11_12 Ez_46:11_13 Ez_46:11_14 Ez_46:11_15 Ez_46:11_16 Ez_46:11_17 Ez_46:11_18 Ez_46:11_19 Ez_46:11_20 Ez_46:11_21 Ez_46:11_22 Ez_46:11_23 Ez_46:11_24 Ez_46:11_25 Ez_46:11_26 Ez_46:11_27 Ez_46:11_28 Ez_46:11_29 Ez_46:11_30 Ez_46:11_31 Ez_46:11_32 Ez_46:11_33
Ez:46:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:46:12 ἐὰν δὲ ποιήσῃ ὁ ἀφηγούμενος ὁμολογίαν ὁλοκαύτωμα σωτηρίου τῷ κυρίῳ, καὶ ἀνοίξει ἑαυτῷ τὴν πύλην τὴν βλέπουσαν κατ’ ἀνατολὰς καὶ ποιήσει τὸ ὁλοκαύτωμα αὐτοῦ καὶ τὰ τοῦ σωτηρίου αὐτοῦ, ὃν τρόπον ποιεῖ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων, καὶ ἐξελεύσεται καὶ κλείσει τὰς θύρας μετὰ τὸ ἐξελθεῖν αὐτόν.
Ez:46:12 And if the prince should prepare as a thanksgiving a whole-burnt-peace-offering to the Lord, and should open for himself the gate looking eastward, and offer his whole-burnt-offering, and his peace-offerings, as he does on the sabbath-day; then shall he go out, and shall shut the doors after he has gone out. (Ezekiel 46:12 Brenton)
Ez:46:12 A kiedy władca chce złożyć dobrowolną ofiarę - czy to całopalenie, czy dobrowolną ofiarę biesiadną Panu, to niech otworzą mu tę bramę, którą wychodzi się ku wschodowi, i niech złoży swoje całopalenie i ofiarę biesiadną tak, jak to czyni w szabat, a potem winien wyjść i niech zamkną bramę po jego odejściu. (Ez 46:12 BT_4)
Ez:46:12 ἐὰν δὲ ποιήσῃ ἀφηγούμενος ὁμολογίαν ὁλοκαύτωμα σωτηρίου τῷ κυρίῳ, καὶ ἀνοίξει ἑαυτῷ τὴν πύλην τὴν βλέπουσαν κατ’ ἀνατολὰς καὶ ποιήσει τὸ ὁλοκαύτωμα αὐτοῦ καὶ τὰ τοῦ σωτηρίου αὐτοῦ, ὃν τρόπον ποιεῖ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων, καὶ ἐξελεύσεται καὶ κλείσει τὰς θύρας μετὰ τὸ ἐξελθεῖν αὐτόν.
Ez:46:12 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ὁμο·λογία, -ας, ἡ ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό σωτήριος -ον ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἄν·οιξις, -εως, ἡ; ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό σωτήριος -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί κλείω (κλει-, κλει·σ-, κλει·σ-, κεκλει·κ-, κεκλεισ-, κλεισ·θ-) ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ μετά ὁ ἡ τό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:46:12 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By czynić/rób Uznania kontrakt, porozumienie, wyrażają zgodę, dopuszczenie, koncesja Ofiara spalana [zobacz holokaust] Oszczędność Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Otwarcie; by otwierać Samo /nasz /twój /siebie Brama By widzieć W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Ofiara spalana [zobacz holokaust] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Oszczędność On/ona/to/to samo Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Szabas I też, nawet, mianowicie By wychodzić I też, nawet, mianowicie By zamykać się Drzwi brama Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By wychodzić On/ona/to/to samo
Ez:46:12 e)a\n de\ poiE/sE| o( a)fEgou/menos o(mologi/an o(lokau/tOma sOtEri/ou tO=| kuri/O|, kai\ a)noi/Xei e(autO=| tE\n pu/lEn tE\n ble/pousan kat’ a)natola\s kai\ poiE/sei to\ o(lokau/tOma au)tou= kai\ ta\ tou= sOtEri/ou au)tou=, o(\n tro/pon poiei= e)n tE=| E(me/ra| tO=n sabba/tOn, kai\ e)Xeleu/setai kai\ klei/sei ta\s Tu/ras meta\ to\ e)XelTei=n au)to/n.
Ez:46:12 ean de poiEsE ho afEgumenos homologian holokautOma sOtEriu tO kyriO, kai anoiXei heautO tEn pylEn tEn blepusan kat’ anatolas kai poiEsei to holokautOma autu kai ta tu sOtEriu autu, hon tropon poiei en tE hEmera tOn sabbatOn, kai eXeleusetai kai kleisei tas Tyras meta to eXelTein auton.
Ez:46:12 C x VA_AAS3S RA_NSM V2_PMPNSM N1A_ASF N3M_ASN N2N_GSN RA_DSM N2_DSM C VF_FAI3S RD_DSM RA_ASF N1_ASF RA_ASF V1_PAPASF P N1_APF C VF_FAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM C RA_APN RA_GSN N2N_GSN RD_GSM RR_ASM N2_ASM V2_PAI3S P RA_DSF N1A_DSF RA_GPN N2N_GPN C VF_FMI3S C VF_FAI3S RA_APF N1A_APF P RA_ASN VB_AAN RD_ASM
Ez:46:12 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to do/make the ć acknowledgment contract, agreement, assent, admission, concession burnt offering [see holocaust] saving the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely opening; to open up self /our-/your-/themselves the gate the to see down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely doing/making; to do/make the burnt offering [see holocaust] he/she/it/same and also, even, namely the the saving he/she/it/same who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the sabbath and also, even, namely to come out and also, even, namely to shut the door gate after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to come out he/she/it/same
Ez:46:12 if-ever Yet you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed the (nom) acknowledgment (acc) burnt offering (nom|acc|voc) saving ([Adj] gen) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and opening (dat); he/she/it-will-OPEN-UP, you(sg)-will-be-OPEN-ed-UP (classical) self (dat) the (acc) gate (acc) the (acc) while SEE-ing (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc) and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) the (nom|acc) burnt offering (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) the (gen) saving ([Adj] gen) him/it/same (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (gen) sabbaths (gen) and he/she/it-will-be-COME-ed-OUT and he/she/it-will-SHUT, you(sg)-will-be-SHUT-ed (classical) the (acc) door (gen), doors (acc) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-COME-OUT him/it/same (acc)
Ez:46:12 Ez_46:12_1 Ez_46:12_2 Ez_46:12_3 Ez_46:12_4 Ez_46:12_5 Ez_46:12_6 Ez_46:12_7 Ez_46:12_8 Ez_46:12_9 Ez_46:12_10 Ez_46:12_11 Ez_46:12_12 Ez_46:12_13 Ez_46:12_14 Ez_46:12_15 Ez_46:12_16 Ez_46:12_17 Ez_46:12_18 Ez_46:12_19 Ez_46:12_20 Ez_46:12_21 Ez_46:12_22 Ez_46:12_23 Ez_46:12_24 Ez_46:12_25 Ez_46:12_26 Ez_46:12_27 Ez_46:12_28 Ez_46:12_29 Ez_46:12_30 Ez_46:12_31 Ez_46:12_32 Ez_46:12_33 Ez_46:12_34 Ez_46:12_35 Ez_46:12_36 Ez_46:12_37 Ez_46:12_38 Ez_46:12_39 Ez_46:12_40 Ez_46:12_41 Ez_46:12_42 Ez_46:12_43 Ez_46:12_44 Ez_46:12_45 Ez_46:12_46 Ez_46:12_47
Ez:46:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:46:13 καὶ ἀμνὸν ἐνιαύσιον ἄμωμον ποιήσει εἰς ὁλοκαύτωμα καθ’ ἡμέραν τῷ κυρίῳ, πρωῒ ποιήσει αὐτόν·
Ez:46:13 And he shall prepare daily as a whole-burnt-offering to the Lord a lamb of a year old without blemish: in the morning shall he prepare it. (Ezekiel 46:13 Brenton)
Ez:46:13 Każdego dnia winien on złożyć Panu jednorocznego baranka bez skazy jako całopalenie, winien go złożyć każdego rana. (Ez 46:13 BT_4)
Ez:46:13 καὶ ἀμνὸν ἐνιαύσιον ἄμωμον ποιήσει εἰς ὁλοκαύτωμα καθ’ ἡμέραν τῷ κυρίῳ, πρωῒ ποιήσει αὐτόν·
Ez:46:13 καί ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον) ἄμωμον, -ου, τό; ἄ·μωμος -ον ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) εἰς[1] ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό κατά ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρωΐ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:46:13 I też, nawet, mianowicie Jagnię amomum [Indyjska korzeniów roślina {fabryka}]; nie skalany Robienie/robienie; by czynić/rób Do (+przyspieszenie) Ofiara spalana [zobacz holokaust] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dzień Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wcześnie Robienie/robienie; by czynić/rób On/ona/to/to samo
Ez:46:13 kai\ a)mno\n e)niau/sion a)/mOmon poiE/sei ei)s o(lokau/tOma kaT’ E(me/ran tO=| kuri/O|, prOi\+ poiE/sei au)to/n·
Ez:46:13 kai amnon eniausion amOmon poiEsei eis holokautOma kaT’ hEmeran tO kyriO, prO+i poiEsei auton·
Ez:46:13 C N2_ASM A1A_ASM A1B_ASM VF_FAI3S P N3M_ASN P N1A_ASF RA_DSM N2_DSM D VF_FAI3S RD_ASM
Ez:46:13 and also, even, namely lamb ć amomum [Indian spice-plant]; unblemished doing/making; to do/make into (+acc) burnt offering [see holocaust] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing day the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. early doing/making; to do/make he/she/it/same
Ez:46:13 and lamb (acc) amomum (nom|acc|voc); unblemished ([Adj] acc, nom|acc|voc) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) into (+acc) burnt offering (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) day (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) early doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) him/it/same (acc)
Ez:46:13 Ez_46:13_1 Ez_46:13_2 Ez_46:13_3 Ez_46:13_4 Ez_46:13_5 Ez_46:13_6 Ez_46:13_7 Ez_46:13_8 Ez_46:13_9 Ez_46:13_10 Ez_46:13_11 Ez_46:13_12 Ez_46:13_13 Ez_46:13_14
Ez:46:13 x x x x x x x x x x x x x x
Ez:46:14 καὶ μαναα ποιήσει ἐπ’ αὐτῷ τὸ πρωῒ ἕκτον τοῦ μέτρου καὶ ἐλαίου τὸ τρίτον τοῦ ιν τοῦ ἀναμεῖξαι τὴν σεμίδαλιν μαναα τῷ κυρίῳ, πρόσταγμα διὰ παντός.
Ez:46:14 And he shall prepare a freewill-offering for it in the morning, the sixth part of a measure of flour, and a third part of a hin of oil to mix therewith the fine flour, as a freewill-offering to the Lord, a perpetual ordinance. (Ezekiel 46:14 Brenton)
Ez:46:14 A jako ofiarę pokarmową winien każdego rana dodać jedną szóstą efy i jedną trzecią hinu oliwy, aby pokropić najczystszą mąkę jako ofiarę z pokarmów dla Pana. Niech to będzie ustawą wieczystą! (Ez 46:14 BT_4)
Ez:46:14 καὶ μαναα ποιήσει ἐπ’ αὐτῷ τὸ πρωῒ ἕκτον τοῦ μέτρου καὶ ἐλαίου τὸ τρίτον τοῦ ιν τοῦ ἀναμεῖξαι τὴν σεμίδαλιν μαναα τῷ κυρίῳ, πρόσταγμα διὰ παντός.
Ez:46:14 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πρωΐ ἕκτος[1] -η -ον ὁ ἡ τό μέτρον, -ου, τό; μετρέω (μετρ(ε)-, μετρη·σ-, μετρη·σ-, -, μεμετρη-, μετρη·θ-) καί ἔλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό σεμίδαλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Ez:46:14 I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Wcześnie Szósty Miara; by mierzyć I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek Trzeci Najwyższej jakości mąka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Ez:46:14 kai\ manaa poiE/sei e)p’ au)tO=| to\ prOi\+ e(/kton tou= me/trou kai\ e)lai/ou to\ tri/ton tou= in tou= a)namei=Xai tE\n semi/dalin manaa tO=| kuri/O|, pro/stagma dia\ panto/s.
Ez:46:14 kai manaa poiEsei ep’ autO to prO+i hekton tu metru kai elaiu to triton tu in tu anameiXai tEn semidalin manaa tO kyriO, prostagma dia pantos.
Ez:46:14 C N_ASN VF_FAI3S P RD_DSM RA_ASN D A1_ASN RA_GSN N2N_GSN C N2N_GSN RA_ASN A1_ASN RA_GSN N_GSN RA_GSN VA_AAN RA_ASF N3I_ASF N_GSN RA_DSM N2_DSM N3M_ASN P A3_GSM
Ez:46:14 and also, even, namely ć doing/making; to do/make upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the early sixth the measure; to measure and also, even, namely olive oil the third the ć the ć the best quality flour ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of
Ez:46:14 and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) the (nom|acc) early sixth (acc, nom|acc|voc) the (gen) measure (gen); be-you(sg)-being-MEASURE-ed! and olive oil (gen) the (nom|acc) third (acc, nom|acc|voc) the (gen) the (gen) the (acc) best quality flour (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) because of (+acc), through (+gen) every (gen)
Ez:46:14 Ez_46:14_1 Ez_46:14_2 Ez_46:14_3 Ez_46:14_4 Ez_46:14_5 Ez_46:14_6 Ez_46:14_7 Ez_46:14_8 Ez_46:14_9 Ez_46:14_10 Ez_46:14_11 Ez_46:14_12 Ez_46:14_13 Ez_46:14_14 Ez_46:14_15 Ez_46:14_16 Ez_46:14_17 Ez_46:14_18 Ez_46:14_19 Ez_46:14_20 Ez_46:14_21 Ez_46:14_22 Ez_46:14_23 Ez_46:14_24 Ez_46:14_25 Ez_46:14_26
Ez:46:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:46:15 ποιήσετε τὸν ἀμνὸν καὶ τὸ μαναα καὶ τὸ ἔλαιον ποιήσετε τὸ πρωῒ ὁλοκαύτωμα διὰ παντός.
Ez:46:15 Ye shall prepare the lamb, and the freewill-offering, and the oil in the morning, for a perpetual whole-burnt-sacrifice. (Ezekiel 46:15 Brenton)
Ez:46:15 Tak winno się każdego rana składać owcę i ofiarę pokarmową, i oliwę - jako ofiarę ustawiczną. (Ez 46:15 BT_4)
Ez:46:15 ποιήσετε τὸν ἀμνὸν καὶ τὸ μαναα καὶ τὸ ἔλαιον ποιήσετε τὸ πρωῒ ὁλοκαύτωμα διὰ παντός.
Ez:46:15 ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον) καί ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πρωΐ ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Ez:46:15 By czynić/rób Jagnię I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek By czynić/rób Wcześnie Ofiara spalana [zobacz holokaust] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Ez:46:15 poiE/sete to\n a)mno\n kai\ to\ manaa kai\ to\ e)/laion poiE/sete to\ prOi\+ o(lokau/tOma dia\ panto/s.
Ez:46:15 poiEsete ton amnon kai to manaa kai to elaion poiEsete to prO+i holokautOma dia pantos.
Ez:46:15 VF_FAI2P RA_ASM N2_ASM C RA_ASN N_ASN C RA_ASN N2N_ASN VF_FAI2P RA_ASN D N3M_ASN P A3_GSM
Ez:46:15 to do/make the lamb and also, even, namely the ć and also, even, namely the olive oil to do/make the early burnt offering [see holocaust] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of
Ez:46:15 you(pl)-will-DO/MAKE the (acc) lamb (acc) and the (nom|acc) and the (nom|acc) olive oil (nom|acc|voc) you(pl)-will-DO/MAKE the (nom|acc) early burnt offering (nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) every (gen)
Ez:46:15 Ez_46:15_1 Ez_46:15_2 Ez_46:15_3 Ez_46:15_4 Ez_46:15_5 Ez_46:15_6 Ez_46:15_7 Ez_46:15_8 Ez_46:15_9 Ez_46:15_10 Ez_46:15_11 Ez_46:15_12 Ez_46:15_13 Ez_46:15_14 Ez_46:15_15
Ez:46:15 x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:46:16 Τάδε λέγει κύριος θεός Ἐὰν δῷ ὁ ἀφηγούμενος δόμα ἑνὶ ἐκ τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἐκ τῆς κληρονομίας αὐτοῦ, τοῦτο τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ ἔσται κατάσχεσις ἐν κληρονομίᾳ.
Ez:46:16 Thus saith the Lord God; If the prince shall give a gift to one of his sons out of his inheritance, this shall be to his sons a possession as an inheritance. (Ezekiel 46:16 Brenton)
Ez:46:16 Tak mówi Pan Bóg: Jeżeli władca jednemu ze swych synów chce coś podarować ze swego dziedzictwa, to winno to należeć do jego synów, ma być ich własnością dziedziczną. (Ez 46:16 BT_4)
Ez:46:16 Τάδε λέγει κύριος θεός Ἐὰν δῷ ἀφηγούμενος δόμα ἑνὶ ἐκ τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἐκ τῆς κληρονομίας αὐτοῦ, τοῦτο τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ ἔσται κατάσχεσις ἐν κληρονομίᾳ.
Ez:46:16 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατά·σχεσις, -εως, ἡ ἐν κληρο·νομία, -ας, ἡ
Ez:46:16 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By dawać Dar Jeden Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dziedzictwo On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Syn On/ona/to/to samo By być Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzictwo
Ez:46:16 *ta/de le/gei ku/rios Teo/s *)ea\n dO=| o( a)fEgou/menos do/ma e(ni\ e)k tO=n ui(O=n au)tou= e)k tE=s klEronomi/as au)tou=, tou=to toi=s ui(oi=s au)tou= e)/stai kata/sCHesis e)n klEronomi/a|.
Ez:46:16 tade legei kyrios Teos ean dO ho afEgumenos doma heni ek tOn hyiOn autu ek tEs klEronomias autu, tuto tois hyiois autu estai katasCHesis en klEronomia.
Ez:46:16 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM C VO_AAS3S RA_NSM V2_PMPNSM N3M_ASN A3_DSM P RA_GPM N2_GPM RD_GSM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM RD_NSN RA_DPM N2_DPM RD_GSM VF_FMI3S N3I_NSF P N1A_DSF
Ez:46:16 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to give the ć gift one out of (+gen) ἐξ before vowels the son he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the inheritance he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the son he/she/it/same to be possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among inheritance
Ez:46:16 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) god (nom) if-ever he/she/it-should-GIVE, you(sg)-should-be-GIVE-ed the (nom) gift (nom|acc|voc) one (dat) out of (+gen) the (gen) sons (gen) him/it/same (gen) out of (+gen) the (gen) inheritance (gen), inheritances (acc) him/it/same (gen) this (nom|acc) the (dat) sons (dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-be possession (nom) in/among/by (+dat) inheritance (dat)
Ez:46:16 Ez_46:16_1 Ez_46:16_2 Ez_46:16_3 Ez_46:16_4 Ez_46:16_5 Ez_46:16_6 Ez_46:16_7 Ez_46:16_8 Ez_46:16_9 Ez_46:16_10 Ez_46:16_11 Ez_46:16_12 Ez_46:16_13 Ez_46:16_14 Ez_46:16_15 Ez_46:16_16 Ez_46:16_17 Ez_46:16_18 Ez_46:16_19 Ez_46:16_20 Ez_46:16_21 Ez_46:16_22 Ez_46:16_23 Ez_46:16_24 Ez_46:16_25 Ez_46:16_26
Ez:46:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:46:17 ἐὰν δὲ δῷ δόμα ἑνὶ τῶν παίδων αὐτοῦ, καὶ ἔσται αὐτῷ ἕως τοῦ ἔτους τῆς ἀφέσεως, καὶ ἀποδώσει τῷ ἀφηγουμένῳ· πλὴν τῆς κληρονομίας τῶν υἱῶν αὐτοῦ, αὐτοῖς ἔσται.
Ez:46:17 But if he give a gift to one of his servants, then it shall belong to him until the year of release; and then he shall restore it to the prince: but of the inheritance of his sons the possession shall continue to them. (Ezekiel 46:17 Brenton)
Ez:46:17 Kiedy zaś chce on podarować coś ze swego dziedzictwa jednemu ze swych sług, to winno to należeć do niego aż do chwili jego wyzwolenia, a potem ma wrócić do władcy, tylko dziedzictwo jego synów ma do nich należeć. (Ez 46:17 BT_4)
Ez:46:17 ἐὰν δὲ δῷ δόμα ἑνὶ τῶν παίδων αὐτοῦ, καὶ ἔσται αὐτῷ ἕως τοῦ ἔτους τῆς ἀφέσεως, καὶ ἀποδώσει τῷ ἀφηγουμένῳ· πλὴν τῆς κληρονομίας τῶν υἱῶν αὐτοῦ, αὐτοῖς ἔσται.
Ez:46:17 ἐάν (εἰ ἄν) δέ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἄφ·εσις, -εως, ἡ καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό πλήν ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ez:46:17 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By dawać Dar Jeden Dziecka/służący On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Aż; świtaj Rok Wybaczaj I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Z wyjątkiem Dziedzictwo Syn On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo By być
Ez:46:17 e)a\n de\ dO=| do/ma e(ni\ tO=n pai/dOn au)tou=, kai\ e)/stai au)tO=| e(/Os tou= e)/tous tE=s a)fe/seOs, kai\ a)podO/sei tO=| a)fEgoume/nO|· plE\n tE=s klEronomi/as tO=n ui(O=n au)tou=, au)toi=s e)/stai.
Ez:46:17 ean de dO doma heni tOn paidOn autu, kai estai autO heOs tu etus tEs afeseOs, kai apodOsei tO afEgumenO· plEn tEs klEronomias tOn hyiOn autu, autois estai.
Ez:46:17 C x VO_AAS3S N3M_ASN A3_DSM RA_GPM N3D_GPM RD_GSM C VF_FMI3S RD_DSM P RA_GSN N3E_GSN RA_GSF N3I_GSF C VF_FAI3S RA_DSM V2_PMPDSM D RA_GSF N1A_GSF RA_GPM N2_GPM RD_GSM RD_DPM VF_FMI3S
Ez:46:17 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to give gift one the child/servant he/she/it/same and also, even, namely to be he/she/it/same until; dawn the year the pardon and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer the ć except the inheritance the son he/she/it/same he/she/it/same to be
Ez:46:17 if-ever Yet he/she/it-should-GIVE, you(sg)-should-be-GIVE-ed gift (nom|acc|voc) one (dat) the (gen) children/servants (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be him/it/same (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) year (gen) the (gen) pardon (gen) and he/she/it-will-GIVE BACK, you(sg)-will-be-GIVE BACK-ed (classical) the (dat) except the (gen) inheritance (gen), inheritances (acc) the (gen) sons (gen) him/it/same (gen) them/same (dat) he/she/it-will-be
Ez:46:17 Ez_46:17_1 Ez_46:17_2 Ez_46:17_3 Ez_46:17_4 Ez_46:17_5 Ez_46:17_6 Ez_46:17_7 Ez_46:17_8 Ez_46:17_9 Ez_46:17_10 Ez_46:17_11 Ez_46:17_12 Ez_46:17_13 Ez_46:17_14 Ez_46:17_15 Ez_46:17_16 Ez_46:17_17 Ez_46:17_18 Ez_46:17_19 Ez_46:17_20 Ez_46:17_21 Ez_46:17_22 Ez_46:17_23 Ez_46:17_24 Ez_46:17_25 Ez_46:17_26 Ez_46:17_27 Ez_46:17_28
Ez:46:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:46:18 καὶ οὐ μὴ λάβῃ ὁ ἀφηγούμενος ἐκ τῆς κληρονομίας τοῦ λαοῦ καταδυναστεῦσαι αὐτούς· ἐκ τῆς κατασχέσεως αὐτοῦ κατακληρονομήσει τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ, ὅπως μὴ διασκορπίζηται ὁ λαός μου ἕκαστος ἐκ τῆς κατασχέσεως αὐτοῦ.
Ez:46:18 And the prince shall by no means take of the inheritance of the people, to oppress them: he shall give an inheritance to his sons out of his own possession: that my people be not scattered, every one from his possession. (Ezekiel 46:18 Brenton)
Ez:46:18 Władcy nie wolno nic zabrać z dziedzictwa ludu, odzierając go gwałtem z jego własności. Ze swojej własności może on dać dziedzictwo swoim synom, tak jednak, aby nikt z mego ludu nie został pozbawiony swej własności». (Ez 46:18 BT_4)
Ez:46:18 καὶ οὐ μὴ λάβῃ ἀφηγούμενος ἐκ τῆς κληρονομίας τοῦ λαοῦ καταδυναστεῦσαι αὐτούς· ἐκ τῆς κατασχέσεως αὐτοῦ κατακληρονομήσει τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ, ὅπως μὴ διασκορπίζηται λαός μου ἕκαστος ἐκ τῆς κατασχέσεως αὐτοῦ.
Ez:46:18 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ κατα·δυναστεύω (κατα+δυναστευ-, κατα+δυναστευ·σ-, κατα+δυναστευ·σ-, -, κατα+δεδυναστευ-, κατα+δυναστευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό κατά·σχεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὅπως μή δια·σκορπίζω (δια+σκορπιζ-, δια+σκορπι(ε)·[σ]-/δια+σκορπι·σ-, δια+σκορπι·σ-, -, δι+εσκορπισ-, δια+σκορπισ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕκαστος -η -ον ἐκ ὁ ἡ τό κατά·σχεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:46:18 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dziedzictwo Ludzie By eksploatować On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj On/ona/to/to samo By przenosić tytuł Syn On/ona/to/to samo Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Nie By rozpraszać się trwoń, niszczej, rozproszenie, 'rozpraszał się szeroko', wiej Ludzie Ja Każdy Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj On/ona/to/to samo
Ez:46:18 kai\ ou) mE\ la/bE| o( a)fEgou/menos e)k tE=s klEronomi/as tou= laou= katadunasteu=sai au)tou/s· e)k tE=s katasCHe/seOs au)tou= kataklEronomE/sei toi=s ui(oi=s au)tou=, o(/pOs mE\ diaskorpi/DZEtai o( lao/s mou e(/kastos e)k tE=s katasCHe/seOs au)tou=.
Ez:46:18 kai u mE labE ho afEgumenos ek tEs klEronomias tu lau katadynasteusai autus· ek tEs katasCHeseOs autu kataklEronomEsei tois hyiois autu, hopOs mE diaskorpiDZEtai ho laos mu hekastos ek tEs katasCHeseOs autu.
Ez:46:18 C D D VB_AAS3S RA_NSM V2_PMPNSM P RA_GSF N1A_GSF RA_GSM N2_GSM VA_AAN RD_APM P RA_GSF N3I_GSF RD_GSM VF_FAI3S RA_DPM N2_DPM RD_GSM C D V1_PPS3S RA_NSM N2_NSM RP_GS A1_NSM P RA_GSF N3I_GSF RD_GSM
Ez:46:18 and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the ć out of (+gen) ἐξ before vowels the inheritance the people to exploit he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove he/she/it/same to transfer title the son he/she/it/same so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. not to scatter squander, waste, dispersal, ‘scattered widely’, winnow the people I each out of (+gen) ἐξ before vowels the possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove he/she/it/same
Ez:46:18 and not not he/she/it-should-TAKE HOLD OF, you(sg)-should-be-TAKE HOLD OF-ed the (nom) out of (+gen) the (gen) inheritance (gen), inheritances (acc) the (gen) people (gen) to-EXPLOIT, be-you(sg)-EXPLOIT-ed!, he/she/it-happens-to-EXPLOIT (opt) them/same (acc) out of (+gen) the (gen) possession (gen) him/it/same (gen) he/she/it-will-TRANSFER-TITLE, you(sg)-will-be-TRANSFER-ed-TITLE (classical) the (dat) sons (dat) him/it/same (gen) this is how not he/she/it-should-be-being-SCATTER-ed the (nom) people (nom) me (gen) each (of two) (nom) out of (+gen) the (gen) possession (gen) him/it/same (gen)
Ez:46:18 Ez_46:18_1 Ez_46:18_2 Ez_46:18_3 Ez_46:18_4 Ez_46:18_5 Ez_46:18_6 Ez_46:18_7 Ez_46:18_8 Ez_46:18_9 Ez_46:18_10 Ez_46:18_11 Ez_46:18_12 Ez_46:18_13 Ez_46:18_14 Ez_46:18_15 Ez_46:18_16 Ez_46:18_17 Ez_46:18_18 Ez_46:18_19 Ez_46:18_20 Ez_46:18_21 Ez_46:18_22 Ez_46:18_23 Ez_46:18_24 Ez_46:18_25 Ez_46:18_26 Ez_46:18_27 Ez_46:18_28 Ez_46:18_29 Ez_46:18_30 Ez_46:18_31 Ez_46:18_32
Ez:46:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:46:19 καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὴν εἴσοδον τῆς κατὰ νώτου τῆς πύλης εἰς τὴν ἐξέδραν τῶν ἁγίων τῶν ἱερέων τὴν βλέπουσαν πρὸς βορρᾶν, καὶ ἰδοὺ τόπος ἐκεῖ κεχωρισμένος.
Ez:46:19 And he brought me into the entrance of the place behind the gate, into the chamber of the sanctuary belonging to the priests, that looks toward the north: and, behold, there was a place set apart. (Ezekiel 46:19 Brenton)
Ez:46:19 Następnie przeprowadził mnie przez wejście, znajdujące się po stronie bramy, do świętych sal, przeznaczonych dla kapłanów, które znajdowały się po stronie północnej. I oto tu było miejsce - w najbardziej do tyłu wysuniętym rogu po stronie zachodniej. (Ez 46:19 BT_4)
Ez:46:19 Καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὴν εἴσοδον τῆς κατὰ νώτου τῆς πύλης εἰς τὴν ἐξέδραν τῶν ἁγίων τῶν ἱερέων τὴν βλέπουσαν πρὸς βορρᾶν, καὶ ἰδοὺ τόπος ἐκεῖ κεχωρισμένος.
Ez:46:19 καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό εἴσ·οδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό κατά νῶτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) πρός βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) τόπος, -ου, ὁ ἐκεῖ χωρίζω (χωριζ-, χωρι·σ-, χωρι·σ-, -, κεχωρισ-, χωρισ·θ-)
Ez:46:19 I też, nawet, mianowicie By prowadzić do Ja Do (+przyspieszenie) Wejście {Pozycja} W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym W tył Brama Do (+przyspieszenie) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Duchowny By widzieć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na północ I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Miejsce Tam By rozdzielać się oddzielaj, urywaj się, rozdzielany
Ez:46:19 *kai\ ei)sE/gage/n me ei)s tE\n ei)/sodon tE=s kata\ nO/tou tE=s pu/lEs ei)s tE\n e)Xe/dran tO=n a(gi/On tO=n i(ere/On tE\n ble/pousan pro\s borra=n, kai\ i)dou\ to/pos e)kei= keCHOrisme/nos.
Ez:46:19 kai eisEgagen me eis tEn eisodon tEs kata nOtu tEs pylEs eis tEn eXedran tOn hagiOn tOn hiereOn tEn blepusan pros borran, kai idu topos ekei keCHOrismenos.
Ez:46:19 C VBI_AAI3S RP_AS P RA_ASF N2_ASF RA_GSF P N2N_GSN RA_GSF N1_GSF P RA_ASF N1_ASF RA_GPN A1A_GPN RA_GPM N3V_GPM RA_ASF V1_PAPASF P N1T_ASM C I N2_NSM D VT_XMPNSM
Ez:46:19 and also, even, namely to lead into I into (+acc) the entry the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing back the gate into (+acc) the ć the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the priest the to see toward (+acc,+gen,+dat) north and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), place there to separate sequester, sever, split
Ez:46:19 and he/she/it-LEAD-ed-INTO me (acc) into (+acc) the (acc) entry (acc) the (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) back (gen) the (gen) gate (gen) into (+acc) the (acc) the (gen) holy ([Adj] gen) the (gen) priests (gen) the (acc) while SEE-ing (acc) toward (+acc,+gen,+dat) north (acc) and be-you(sg)-SEE-ed! place (nom) there having-been-SEPARATE-ed (nom)
Ez:46:19 Ez_46:19_1 Ez_46:19_2 Ez_46:19_3 Ez_46:19_4 Ez_46:19_5 Ez_46:19_6 Ez_46:19_7 Ez_46:19_8 Ez_46:19_9 Ez_46:19_10 Ez_46:19_11 Ez_46:19_12 Ez_46:19_13 Ez_46:19_14 Ez_46:19_15 Ez_46:19_16 Ez_46:19_17 Ez_46:19_18 Ez_46:19_19 Ez_46:19_20 Ez_46:19_21 Ez_46:19_22 Ez_46:19_23 Ez_46:19_24 Ez_46:19_25 Ez_46:19_26 Ez_46:19_27
Ez:46:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:46:20 καὶ εἶπεν πρός με Οὗτος ὁ τόπος ἐστίν, οὗ ἑψήσουσιν ἐκεῖ οἱ ἱερεῖς τὰ ὑπὲρ ἀγνοίας καὶ τὰ ὑπὲρ ἁμαρτίας καὶ ἐκεῖ πέψουσι τὸ μαναα τὸ παράπαν τοῦ μὴ ἐκφέρειν εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν τοῦ ἁγιάζειν τὸν λαόν.
Ez:46:20 And he said to me, This is the place where the priests shall boil the trespass-offerings and the sin-offerings, and there shall they bake the meat-offering always; so as not to carry them out into the outer court, to sanctify the people. (Ezekiel 46:20 Brenton)
Ez:46:20 I rzekł do mnie: «To jest miejsce, gdzie kapłani będą gotować swoje ofiary zadośćuczynienia i przebłagalne, oraz będą piec ofiary z pokarmów, aby nie musieli ich wynosić do zewnętrznego dziedzińca uświęcając przez to lud». (Ez 46:20 BT_4)
Ez:46:20 καὶ εἶπεν πρός με Οὗτος τόπος ἐστίν, οὗ ἑψήσουσιν ἐκεῖ οἱ ἱερεῖς τὰ ὑπὲρ ἀγνοίας καὶ τὰ ὑπὲρ ἁμαρτίας καὶ ἐκεῖ πέψουσι τὸ μαναα τὸ παράπαν τοῦ μὴ ἐκφέρειν εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν τοῦ ἁγιάζειν τὸν λαόν.
Ez:46:20 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἕψω [LXX] (εψ-, εψη·σ-, εψη·σ-, -, ηψη-, εψη·θ-) ἐκεῖ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ὑπέρ ἄ·γνοια, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό ὑπέρ ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί ἐκεῖ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό μή ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐξώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔξω) ὁ ἡ τό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
Ez:46:20 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Miejsce By być Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By gotować się Tam Duchowny Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Nieznajomość I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie Tam Nie By wykonywać ródź Do (+przyspieszenie) Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Zewnętrzny By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Ludzie
Ez:46:20 kai\ ei)=pen pro/s me *ou(=tos o( to/pos e)sti/n, ou(= e(PSE/sousin e)kei= oi( i(erei=s ta\ u(pe\r a)gnoi/as kai\ ta\ u(pe\r a(marti/as kai\ e)kei= pe/PSousi to\ manaa to\ para/pan tou= mE\ e)kfe/rein ei)s tE\n au)lE\n tE\n e)XOte/ran tou= a(gia/DZein to\n lao/n.
Ez:46:20 kai eipen pros me hutos ho topos estin, hu hePSEsusin ekei hoi hiereis ta hyper agnoias kai ta hyper hamartias kai ekei pePSusi to manaa to parapan tu mE ekferein eis tEn aulEn tEn eXOteran tu hagiaDZein ton laon.
Ez:46:20 C VBI_AAI3S P RP_AS RD_NSM RA_NSM N2_NSM V9_PAI3S RR_GSM VF_FAI3P D RA_NPM N3V_NPM RA_APN P N1A_APF C RA_APN P N1A_APF C D VF_FAI3P RA_ASN N_ASN RA_ASN D RA_GSN D V1_PAN P RA_ASF N1_ASF RA_ASF A1A_ASF RA_GSN V1_PAN RA_ASM N2_ASM
Ez:46:20 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the place to be where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to boil there the priest the above (+acc), on behalf of (+gen) ignorance and also, even, namely the above (+acc), on behalf of (+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely there ć the ć the ć the not to carry out bring forth into (+acc) the courtyard sheep-fold, palace, house the outer the to consecrate sanctify, hallow, become holy the people
Ez:46:20 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) this (nom) the (nom) place (nom) he/she/it-is where; who/whom/which (gen) they-will-BOIL, going-to-BOIL (fut ptcp) (dat) there the (nom) priests (acc, nom|voc) the (nom|acc) above (+acc), on behalf of (+gen) ignorance (gen), ignorances (acc) and the (nom|acc) above (+acc), on behalf of (+gen) sin (gen), sins (acc) and there the (nom|acc) the (nom|acc) the (gen) not to-be-CARRY OUT-ing into (+acc) the (acc) courtyard (acc) the (acc) outer ([Adj] acc) the (gen) to-be-CONSECRATE-ing the (acc) people (acc)
Ez:46:20 Ez_46:20_1 Ez_46:20_2 Ez_46:20_3 Ez_46:20_4 Ez_46:20_5 Ez_46:20_6 Ez_46:20_7 Ez_46:20_8 Ez_46:20_9 Ez_46:20_10 Ez_46:20_11 Ez_46:20_12 Ez_46:20_13 Ez_46:20_14 Ez_46:20_15 Ez_46:20_16 Ez_46:20_17 Ez_46:20_18 Ez_46:20_19 Ez_46:20_20 Ez_46:20_21 Ez_46:20_22 Ez_46:20_23 Ez_46:20_24 Ez_46:20_25 Ez_46:20_26 Ez_46:20_27 Ez_46:20_28 Ez_46:20_29 Ez_46:20_30 Ez_46:20_31 Ez_46:20_32 Ez_46:20_33 Ez_46:20_34 Ez_46:20_35 Ez_46:20_36 Ez_46:20_37 Ez_46:20_38 Ez_46:20_39
Ez:46:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:46:21 καὶ ἐξήγαγέν με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν καὶ περιήγαγέν με ἐπὶ τὰ τέσσαρα μέρη τῆς αὐλῆς, καὶ ἰδοὺ αὐλὴ κατὰ τὸ κλίτος τῆς αὐλῆς αὐλὴ κατὰ τὸ κλίτος τῆς αὐλῆς·
Ez:46:21 And he brought me into the outer court, and led me round upon the four sides of the court; and, behold, there was a court on each of the sides of the court, (Ezekiel 46:21 Brenton)
Ez:46:21 Następnie zaprowadził mnie do dziedzińca zewnętrznego i kazał mi przejść koło czterech rogów dziedzińca. I oto w każdym rogu dziedzińca były małe dziedzińce. (Ez 46:21 BT_4)
Ez:46:21 καὶ ἐξήγαγέν με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν καὶ περιήγαγέν με ἐπὶ τὰ τέσσαρα μέρη τῆς αὐλῆς, καὶ ἰδοὺ αὐλὴ κατὰ τὸ κλίτος τῆς αὐλῆς αὐλὴ κατὰ τὸ κλίτος τῆς αὐλῆς·
Ez:46:21 καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐξώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔξω) καί περι·άγω (περι+αγ-, περι+αξ-, 2nd περι+αγαγ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐλή, -ῆς, ἡ κατά ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ αὐλή, -ῆς, ἡ κατά ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ
Ez:46:21 I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza Ja Do (+przyspieszenie) Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Zewnętrzny I też, nawet, mianowicie By prowadzić dookoła Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Cztery Części/kawałka okolice Dziedzińca owczarnia, pałac, dom I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dziedzińca owczarnia, pałac, dom W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Dziedzińca owczarnia, pałac, dom W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dziedzińca owczarnia, pałac, dom
Ez:46:21 kai\ e)XE/gage/n me ei)s tE\n au)lE\n tE\n e)XOte/ran kai\ periE/gage/n me e)pi\ ta\ te/ssara me/rE tE=s au)lE=s, kai\ i)dou\ au)lE\ kata\ to\ kli/tos tE=s au)lE=s au)lE\ kata\ to\ kli/tos tE=s au)lE=s·
Ez:46:21 kai eXEgagen me eis tEn aulEn tEn eXOteran kai periEgagen me epi ta tessara merE tEs aulEs, kai idu aulE kata to klitos tEs aulEs aulE kata to klitos tEs aulEs·
Ez:46:21 C VBI_AAI3S RP_AS P RA_ASF N1_ASF RA_ASF A1A_ASF C VBI_AAI3S RP_AS P RA_APN A3_APN N3E_APN RA_GSF N1_GSF C I N1_NSF P RA_ASN N3E_ASN RA_GSF N1_GSF N1_NSF P RA_ASN N3E_ASN RA_GSF N1_GSF
Ez:46:21 and also, even, namely to lead out I into (+acc) the courtyard sheep-fold, palace, house the outer and also, even, namely to lead around I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the four part/piece regions the courtyard sheep-fold, palace, house and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), courtyard sheep-fold, palace, house down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć the courtyard sheep-fold, palace, house courtyard sheep-fold, palace, house down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć the courtyard sheep-fold, palace, house
Ez:46:21 and he/she/it-LEAD-ed-OUT me (acc) into (+acc) the (acc) courtyard (acc) the (acc) outer ([Adj] acc) and he/she/it-LEAD-ed-AROUND me (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) four (nom|acc) parts/pieces (nom|acc|voc) the (gen) courtyard (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! courtyard (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) the (gen) courtyard (gen) courtyard (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) the (gen) courtyard (gen)
Ez:46:21 Ez_46:21_1 Ez_46:21_2 Ez_46:21_3 Ez_46:21_4 Ez_46:21_5 Ez_46:21_6 Ez_46:21_7 Ez_46:21_8 Ez_46:21_9 Ez_46:21_10 Ez_46:21_11 Ez_46:21_12 Ez_46:21_13 Ez_46:21_14 Ez_46:21_15 Ez_46:21_16 Ez_46:21_17 Ez_46:21_18 Ez_46:21_19 Ez_46:21_20 Ez_46:21_21 Ez_46:21_22 Ez_46:21_23 Ez_46:21_24 Ez_46:21_25 Ez_46:21_26 Ez_46:21_27 Ez_46:21_28 Ez_46:21_29 Ez_46:21_30 Ez_46:21_31
Ez:46:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:46:22 ἐπὶ τὰ τέσσαρα κλίτη τῆς αὐλῆς αὐλὴ μικρά, μῆκος πηχῶν τεσσαράκοντα καὶ εὖρος πηχῶν τριάκοντα, μέτρον ἓν ταῖς τέσσαρσιν.
Ez:46:22 on every side a court, even a court for all the four sides, and each little court belonging to the court was in length forty cubits, and in breadth thirty cubits, there was one measure to the four. (Ezekiel 46:22 Brenton)
Ez:46:22 W czterech rogach dziedzińca były małe dziedzińce, długie na czterdzieści łokci i szerokie na trzydzieści łokci. Wszystkie cztery miały ten sam wymiar. (Ez 46:22 BT_4)
Ez:46:22 ἐπὶ τὰ τέσσαρα κλίτη τῆς αὐλῆς αὐλὴ μικρά, μῆκος πηχῶν τεσσαράκοντα καὶ εὖρος πηχῶν τριάκοντα, μέτρον ἓν ταῖς τέσσαρσιν.
Ez:46:22 ἐπί ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ αὐλή, -ῆς, ἡ μικρός -ά -όν μῆκο·ς, -ους, τό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- καί εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν τριά·κοντα μέτρον, -ου, τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν
Ez:46:22 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Cztery Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Mały [zobacz micro] Długość Łokieć Czterdzieści I też, nawet, mianowicie Znajduj szerokość Łokieć Trzydzieści Miara Jeden Cztery
Ez:46:22 e)pi\ ta\ te/ssara kli/tE tE=s au)lE=s au)lE\ mikra/, mE=kos pECHO=n tessara/konta kai\ eu)=ros pECHO=n tria/konta, me/tron e(\n tai=s te/ssarsin.
Ez:46:22 epi ta tessara klitE tEs aulEs aulE mikra, mEkos pECHOn tessarakonta kai euros pECHOn triakonta, metron hen tais tessarsin.
Ez:46:22 P RA_APN A3_APN N3E_APN RA_GSF N1_GSF N1_NSF A1A_NSF N3E_ASN N3V_DPM M C N3E_ASN N3V_DPM M N2N_ASN A3_ASN RA_DPF A3_DPF
Ez:46:22 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the four ć the courtyard sheep-fold, palace, house courtyard sheep-fold, palace, house small [see micro] length cubit forty and also, even, namely find width cubit thirty measure one the four
Ez:46:22 upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) four (nom|acc) the (gen) courtyard (gen) courtyard (nom|voc) small ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) length (nom|acc|voc) cubits (gen) forty and find (nom|acc|voc) cubits (gen) thirty measure (nom|acc|voc) one (nom|acc) the (dat) four (dat)
Ez:46:22 Ez_46:22_1 Ez_46:22_2 Ez_46:22_3 Ez_46:22_4 Ez_46:22_5 Ez_46:22_6 Ez_46:22_7 Ez_46:22_8 Ez_46:22_9 Ez_46:22_10 Ez_46:22_11 Ez_46:22_12 Ez_46:22_13 Ez_46:22_14 Ez_46:22_15 Ez_46:22_16 Ez_46:22_17 Ez_46:22_18 Ez_46:22_19
Ez:46:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:46:23 καὶ ἐξέδραι κύκλῳ ἐν αὐταῖς, κύκλῳ ταῖς τέσσαρσιν, καὶ μαγειρεῖα γεγονότα ὑποκάτω τῶν ἐξεδρῶν κύκλῳ·
Ez:46:23 And there were chambers in them round about, round about the four, and cooking-places formed under the chambers round about. (Ezekiel 46:23 Brenton)
Ez:46:23 A dokoła tych czterech biegł mur, a poniżej, tuż przy murze, były umieszczone paleniska. (Ez 46:23 BT_4)
Ez:46:23 καὶ ἐξέδραι κύκλῳ ἐν αὐταῖς, κύκλῳ ταῖς τέσσαρσιν, καὶ μαγειρεῖα γεγονότα ὑποκάτω τῶν ἐξεδρῶν κύκλῳ·
Ez:46:23 καί κύκλῳ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό κύκλῳ ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὑπο·κάτω ὁ ἡ τό κύκλῳ
Ez:46:23 I też, nawet, mianowicie W kole W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo W kole Cztery I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Poniżej W kole
Ez:46:23 kai\ e)Xe/drai ku/klO| e)n au)tai=s, ku/klO| tai=s te/ssarsin, kai\ mageirei=a gegono/ta u(poka/tO tO=n e)XedrO=n ku/klO|·
Ez:46:23 kai eXedrai kyklO en autais, kyklO tais tessarsin, kai mageireia gegonota hypokatO tOn eXedrOn kyklO·
Ez:46:23 C N1_NPF N2_DSM P RD_DPF N2_DSM RA_DPF A3_DPF C N2N_NPN VX_XAPNPN P RA_GPF N1_GPF N2_DSM
Ez:46:23 and also, even, namely ć in a circle in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same in a circle the four and also, even, namely ć to become become, happen below the ć in a circle
Ez:46:23 and in a circle in/among/by (+dat) them/same (dat) in a circle the (dat) four (dat) and having BECOME-ed (acc, nom|acc|voc) below the (gen) in a circle
Ez:46:23 Ez_46:23_1 Ez_46:23_2 Ez_46:23_3 Ez_46:23_4 Ez_46:23_5 Ez_46:23_6 Ez_46:23_7 Ez_46:23_8 Ez_46:23_9 Ez_46:23_10 Ez_46:23_11 Ez_46:23_12 Ez_46:23_13 Ez_46:23_14 Ez_46:23_15
Ez:46:23 x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:46:24 καὶ εἶπεν πρός με Οὗτοι οἱ οἶκοι τῶν μαγειρείων, οὗ ἑψήσουσιν ἐκεῖ οἱ λειτουργοῦντες τῷ οἴκῳ τὰ θύματα τοῦ λαοῦ.
Ez:46:24 And he said to me, These are the cooks' houses, where they that serve the house shall boil the sacrifices of the people. (Ezekiel 46:24 Brenton)
Ez:46:24 Rzekł On do mnie: «To są miejsca na gotowanie, gdzie słudzy świątyni mają gotować żertwy ludu». (Ez 46:24 BT_4)
Ez:46:24 καὶ εἶπεν πρός με Οὗτοι οἱ οἶκοι τῶν μαγειρείων, οὗ ἑψήσουσιν ἐκεῖ οἱ λειτουργοῦντες τῷ οἴκῳ τὰ θύματα τοῦ λαοῦ.
Ez:46:24 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἕψω [LXX] (εψ-, εψη·σ-, εψη·σ-, -, ηψη-, εψη·θ-) ἐκεῖ ὁ ἡ τό λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
Ez:46:24 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dom; by mieszkać Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By gotować się Tam By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Dom Ludzie
Ez:46:24 kai\ ei)=pen pro/s me *ou(=toi oi( oi)=koi tO=n mageirei/On, ou(= e(PSE/sousin e)kei= oi( leitourgou=ntes tO=| oi)/kO| ta\ Tu/mata tou= laou=.
Ez:46:24 kai eipen pros me hutoi hoi oikoi tOn mageireiOn, hu hePSEsusin ekei hoi leiturguntes tO oikO ta Tymata tu lau.
Ez:46:24 C VBI_AAI3S P RP_AS RD_NPM RA_NPM N2_NPM RA_GPM N2N_GPN RR_GSM VF_FAI3P D RA_NPM V2_PAPNPM RA_DSM N2_DSM RA_APN N3M_APN RA_GSM N2_GSM
Ez:46:24 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the house; to dwell the ć where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to boil there the to officiate [see liturgy, liturgist] the house the ć the people
Ez:46:24 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) these (nom) the (nom) houses (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-DWELL-ing (opt) the (gen) where; who/whom/which (gen) they-will-BOIL, going-to-BOIL (fut ptcp) (dat) there the (nom) while OFFICIATE-ing (nom|voc) the (dat) house (dat) the (nom|acc) the (gen) people (gen)
Ez:46:24 Ez_46:24_1 Ez_46:24_2 Ez_46:24_3 Ez_46:24_4 Ez_46:24_5 Ez_46:24_6 Ez_46:24_7 Ez_46:24_8 Ez_46:24_9 Ez_46:24_10 Ez_46:24_11 Ez_46:24_12 Ez_46:24_13 Ez_46:24_14 Ez_46:24_15 Ez_46:24_16 Ez_46:24_17 Ez_46:24_18 Ez_46:24_19 Ez_46:24_20
Ez:46:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x