Hi:6:1 Ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
Hi:6:1 But Job answered and said, (Job 6:1 Brenton)
Hi:6:1 Hiob na to odpowiedział: (Job 6:1 BT_4)
Hi:6:1 Ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
Hi:6:1 ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) δέ Ἰώβ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Hi:6:1 By zaprzyjaźniać się zaś Hiob By mówić/opowiadaj
Hi:6:1 *(upolabO\n de\ *iOb le/gei
Hi:6:1 ypolabOn de iOb legei
Hi:6:1 VB_AAPNSM x N_NSM V1_PAI3S
Hi:6:1 to take up δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Job to say/tell
Hi:6:1 upon TAKE UP-ing (nom) Yet Job (indecl) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical)
Hi:6:1 Hi_6:1_1 Hi_6:1_2 Hi_6:1_3 Hi_6:1_4
Hi:6:1 x x x x
Hi:6:2 Εἰ γάρ τις ἱστῶν στήσαι μου τὴν ὀργήν, τὰς δὲ ὀδύνας μου ἄραι ἐν ζυγῷ ὁμοθυμαδόν,
Hi:6:2 Oh that one would indeed weigh the wrath that is upon me, and take up my griefs in a balance together! (Job 6:2 Brenton)
Hi:6:2 «Proszę was, zważcie nieszczęście, połóżcie na szali zniszczenie: (Job 6:2 BT_4)
Hi:6:2 Εἰ γάρ τις ἱστῶν στήσαι μου τὴν ὀργήν, τὰς δὲ ὀδύνας μου ἄραι ἐν ζυγῷ ὁμοθυμαδόν,
Hi:6:2 εἰ γάρ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἱστάνω/ἱστάω (by-form of ἵστημι) (ισταν-/ιστ(α)-, -, -, -, -, -); οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ὁ ἡ τό δέ ὀδύνη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀρά[1], -ᾶς, ἡ; αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ἐν ζυγός, -οῦ, ὁ ὁμοθυμαδόν
Hi:6:2 Jeżeli Dla odtąd, jak Jakiś/jakikolwiek By stać; by spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z By powodować stać Ja Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość zaś Ból Ja Klnij; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jarzma/skala W solidarności to jest, z tym samym "uczuciem". To jest sprawa "harmonijnego" ??µ?? ?? ????? Nie ????????µ?? ?? ???.
Hi:6:2 *ei) ga/r tis i(stO=n stE/sai mou tE\n o)rgE/n, ta\s de\ o)du/nas mou a)/rai e)n DZugO=| o(moTumado/n,
Hi:6:2 ei gar tis histOn stEsai mu tEn orgEn, tas de odynas mu arai en DZygO homoTymadon,
Hi:6:2 C x RI_NSM V6_PAPNSM VA_AAO3S RP_GS RA_ASF N1_ASF RA_APF x N1_APF RP_GS VA_AAN P N2_DSM D
Hi:6:2 if for since, as some/any to stand; to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with to cause to stand I the wrath fume, anger, rage the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] pain I curse; to lift/pick up take up, tote, raise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among yoke/scale in solidarity i.e., with the same "feeling". It is a matter of "harmonious" θυμία ἐν φρεσί not διαλογισμοί ἐν νοί.
Hi:6:2 if for some/any (nom) I-was-STand-ing, they-were-STand-ing, while STand-ing (nom, nom|acc|voc, voc); let-them-be-PERCEIVE-ing! (classical) to-CAUSE-TO-STand, be-you(sg)-CAUSE-ed-TO-STand!, he/she/it-happens-to-CAUSE-TO-STand (opt) me (gen) the (acc) wrath (acc) the (acc) Yet pains (acc) me (gen) curses (nom|voc); to-LIFT/PICK-UP, be-you(sg)-LIFT/PICK-ed-UP!, he/she/it-happens-to-LIFT/PICK-UP (opt) in/among/by (+dat) yoke/scale (dat) in solidarity
Hi:6:2 Hi_6:2_1 Hi_6:2_2 Hi_6:2_3 Hi_6:2_4 Hi_6:2_5 Hi_6:2_6 Hi_6:2_7 Hi_6:2_8 Hi_6:2_9 Hi_6:2_10 Hi_6:2_11 Hi_6:2_12 Hi_6:2_13 Hi_6:2_14 Hi_6:2_15 Hi_6:2_16
Hi:6:2 x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:6:3 καὶ δὴ ἄμμου παραλίας βαρυτέρα ἔσται· ἀλλ’ ὡς ἔοικεν, τὰ ῥήματά μού ἐστιν φαῦλα.
Hi:6:3 And verily they would be heavier than the sand by the seashore: but, as it seems, my words are vain. (Job 6:3 Brenton)
Hi:6:3 cięższe to od piasku morskiego, stąd nierozważne me słowa. (Job 6:3 BT_4)
Hi:6:3 καὶ δὴ ἄμμου παραλίας βαρυτέρα ἔσται· ἀλλ’ ὡς ἔοικεν, τὰ ῥήματά μού ἐστιν φαῦλα.
Hi:6:3 καί δή ἄμμος, -ου, ἡ παρ·άλιος (-α) -ον βαρύ·τερος -α -ον (Comp. of βαρύς) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀλλά ὡς ἔοικα a.k.a. εἴκω[2] (-, -, -, εοικ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φαῦλος -η -ον (cf. κακός)
Hi:6:3 I też, nawet, mianowicie Naprawdę Piasek Brzeg morski Bardziej ciężki By być Ale Jak/jak By zdawać się jak Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ja By być Niegodziwy występny {wadliwy}, archaiczny (języka albo rozumowania) niedoskonały; wadliwy; okrutny albo gwałtowny; MNIE: Od OFr. występnego {wadliwego} albo L. vitiosus, od występku 'wady'
Hi:6:3 kai\ dE\ a)/mmou parali/as barute/ra e)/stai· a)ll’ O(s e)/oiken, ta\ r(E/mata/ mou/ e)stin fau=la.
Hi:6:3 kai dE ammu paralias barytera estai· all’ hOs eoiken, ta rEmata mu estin faula.
Hi:6:3 C x N2_GSF A1A_GSF A1A_APNC VF_FMI3S C C VX_XAI3S RA_NPN N3M_NPN RP_GS V9_PAI3S A1_NPN
Hi:6:3 and also, even, namely indeed sand seacoast weightier to be but as/like to seem like the declaration statement, utterance I to be wicked vicious, archaic (of language or reasoning) imperfect; defective; cruel or violent; ME: from OFr. vicious or L. vitiosus, from vitium 'vice'
Hi:6:3 and indeed sand (gen) seacoast ([Adj] acc, gen) weightier ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-will-be but as/like he/she/it-has-SEEM-ed-LIKE the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) me (gen) he/she/it-is wicked ([Adj] nom|acc|voc)
Hi:6:3 Hi_6:3_1 Hi_6:3_2 Hi_6:3_3 Hi_6:3_4 Hi_6:3_5 Hi_6:3_6 Hi_6:3_7 Hi_6:3_8 Hi_6:3_9 Hi_6:3_10 Hi_6:3_11 Hi_6:3_12 Hi_6:3_13 Hi_6:3_14
Hi:6:3 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:6:4 βέλη γὰρ κυρίου ἐν τῷ σώματί μού ἐστιν, ὧν ὁ θυμὸς αὐτῶν ἐκπίνει μου τὸ αἷμα· ὅταν ἄρξωμαι λαλεῖν, κεντοῦσί με.
Hi:6:4 For the arrows of the Lord are in my body, whose violence drinks up my blood: whenever I am going to speak, they pierce me. (Job 6:4 Brenton)
Hi:6:4 Bo strzały Boga tkwią we mnie, moja dusza truciznę ich pije, strach przed Bogiem na mnie naciera. (Job 6:4 BT_4)
Hi:6:4 βέλη γὰρ κυρίου ἐν τῷ σώματί μού ἐστιν, ὧν θυμὸς αὐτῶν ἐκπίνει μου τὸ αἷμα· ὅταν ἄρξωμαι λαλεῖν, κεντοῦσί με.
Hi:6:4 βέλο·ς, -ους, τό γάρ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) αὐτός αὐτή αὐτό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὅταν (ὅτε ἄν) ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:6:4 Żądła strzała Dla odtąd, jak Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciało Ja By być Kto/, który/, który Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. On/ona/to/to samo Ja Krew Ilekroć By zaczynać się By mówić Ja
Hi:6:4 be/lE ga\r kuri/ou e)n tO=| sO/mati/ mou/ e)stin, O(=n o( Tumo\s au)tO=n e)kpi/nei mou to\ ai(=ma· o(/tan a)/rXOmai lalei=n, kentou=si/ me.
Hi:6:4 belE gar kyriu en tO sOmati mu estin, hOn ho Tymos autOn ekpinei mu to haima· hotan arXOmai lalein, kentusi me.
Hi:6:4 N3E_NPN x N2_GSM P RA_DSN N3M_DSN RP_GS V9_PAI3S RR_GPN RA_NSM N2_NSM RD_GPN V1_PAI3S RP_GS RA_ASN N3M_ASN D VA_AMS1S V2_PAN V2_PAI3P RP_AS
Hi:6:4 dart arrow for since, as lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the body I to be who/whom/which the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. he/she/it/same ć I the blood whenever to begin to speak ć I
Hi:6:4 darts (nom|acc|voc) for lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) the (dat) body (dat) me (gen) he/she/it-is who/whom/which (gen) the (nom) wrath (nom) them/same (gen)   me (gen) the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) whenever I-should-be-BEGIN-ed to-be-SPEAK-ing   me (acc)
Hi:6:4 Hi_6:4_1 Hi_6:4_2 Hi_6:4_3 Hi_6:4_4 Hi_6:4_5 Hi_6:4_6 Hi_6:4_7 Hi_6:4_8 Hi_6:4_9 Hi_6:4_10 Hi_6:4_11 Hi_6:4_12 Hi_6:4_13 Hi_6:4_14 Hi_6:4_15 Hi_6:4_16 Hi_6:4_17 Hi_6:4_18 Hi_6:4_19 Hi_6:4_20 Hi_6:4_21
Hi:6:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:6:5 τί γάρ; μὴ διὰ κενῆς κεκράξεται ὄνος ἄγριος, ἀλλ’ ἢ τὰ σῖτα ζητῶν; εἰ δὲ καὶ ῥήξει φωνὴν βοῦς ἐπὶ φάτνης ἔχων τὰ βρώματα;
Hi:6:5 What then? will the wild ass bray for nothing, if he is not seeking food? or again, will the ox low at the manger, when he has a fodder? (Job 6:5 Brenton)
Hi:6:5 Czy dziki osioł ryczy na trawie lub mruczy wół, gdy ma paszę? (Job 6:5 BT_4)
Hi:6:5 τί γάρ; μὴ διὰ κενῆς κεκράξεται ὄνος ἄγριος, ἀλλ’ τὰ σῖτα ζητῶν; εἰ δὲ καὶ ῥήξει φωνὴν βοῦς ἐπὶ φάτνης ἔχων τὰ βρώματα;
Hi:6:5 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γάρ μή διά κενός -ή -όν κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) ὄνος, -ου, ὁ and ἡ ἄγριος -ία -ον ἀλλά ἤ[1] ὁ ἡ τό σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) εἰ δέ καί ῥήγνυμι/ῥήσσω[1] (ath. ρηγνυ-/ρησσ-, ρηξ-, ρηξ-, ερρηγ·[κ]-/ερρωγ·[κ]-, -, ραγ·[θ]-); ῥάσσω/ῥήσσω[2] [LXX] (ρασσ-/ρησσ-, ραξ-/ρηξ-, ραξ-/ρηξ-, -, -, ραχ·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ βοῦς, βοός, ὁ ἐπί φάτνη, -ης, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό βρῶμα[τ], -ατος, τό
Hi:6:5 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dla odtąd, jak Nie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pusty/pozbawiony By krzyknąć Osła/osioł Dziki Ale Albo Pszenicy/ziarna nasienie; zboże By szukać Jeżeli zaś I też, nawet, mianowicie By drzeć się; by uderzać uderzenie {domieszkę}, powalać Dźwięku/głos płacze Wół Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Żłób By mieć Żywność
Hi:6:5 ti/ ga/r; mE\ dia\ kenE=s kekra/Xetai o)/nos a)/grios, a)ll’ E)\ ta\ si=ta DZEtO=n; ei) de\ kai\ r(E/Xei fOnE\n bou=s e)pi\ fa/tnEs e)/CHOn ta\ brO/mata;
Hi:6:5 ti gar; mE dia kenEs kekraXetai onos agrios, all’ E ta sita DZEtOn; ei de kai rEXei fOnEn bus epi fatnEs eCHOn ta brOmata;
Hi:6:5 RI_NSN x D P A1_GSF VFX_FMI3S N2_NSM A1A_NSM C C RA_APN N2_APN V2_PAPNSM C x C VF_FAI3S N1_ASF N3_NSF P N1_GSF V1_PAPNSM RA_APN N3M_APN
Hi:6:5 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. for since, as not because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) empty/devoid to cry out ass/donkey wild but or the wheat/grain seed; cereal to seek if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely to rend; to strike dash, overthrow sound/voice cries ox upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing manger to have the food
Hi:6:5 who/what/why (nom|acc) for not because of (+acc), through (+gen) empty/devoid ([Adj] gen) he/she/it-will-be-CRY-ed-OUT ass/donkey (nom) wild ([Adj] nom) but or the (nom|acc) wheat/grain (nom|acc|voc) while SEEK-ing (nom) if Yet and he/she/it-will-REND, you(sg)-will-be-REND-ed (classical); he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) sound/voice (acc) ox (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) manger (gen) while HAVE-ing (nom) the (nom|acc) foods (nom|acc|voc)
Hi:6:5 Hi_6:5_1 Hi_6:5_2 Hi_6:5_3 Hi_6:5_4 Hi_6:5_5 Hi_6:5_6 Hi_6:5_7 Hi_6:5_8 Hi_6:5_9 Hi_6:5_10 Hi_6:5_11 Hi_6:5_12 Hi_6:5_13 Hi_6:5_14 Hi_6:5_15 Hi_6:5_16 Hi_6:5_17 Hi_6:5_18 Hi_6:5_19 Hi_6:5_20 Hi_6:5_21 Hi_6:5_22 Hi_6:5_23 Hi_6:5_24
Hi:6:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:6:6 εἰ βρωθήσεται ἄρτος ἄνευ ἁλός; εἰ δὲ καὶ ἔστιν γεῦμα ἐν ῥήμασιν κενοῖς;
Hi:6:6 Shall bread be eaten without salt? or again, is there taste in empty words? (Job 6:6 Brenton)
Hi:6:6 Czy miła potrawa bez soli, a ślaz czy w smaku przyjemny? (Job 6:6 BT_4)
Hi:6:6 εἰ βρωθήσεται ἄρτος ἄνευ ἁλός; εἰ δὲ καὶ ἔστιν γεῦμα ἐν ῥήμασιν κενοῖς;
Hi:6:6 εἰ βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-) ἄρτος, -ου, ὁ ἄνευ ἅλς, ἁλός, ὁ (See also ἅλας) εἰ δέ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἐν ῥῆμα[τ], -ατος, τό κενός -ή -όν
Hi:6:6 Jeżeli By jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Bez (+informacja) Słony Jeżeli zaś I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pusty/pozbawiony
Hi:6:6 ei) brOTE/setai a)/rtos a)/neu a(lo/s; ei) de\ kai\ e)/stin geu=ma e)n r(E/masin kenoi=s;
Hi:6:6 ei brOTEsetai artos aneu halos; ei de kai estin geuma en rEmasin kenois;
Hi:6:6 C VC_FPI3S N2_NSM P N3_GSM C x C V9_PAI3S N3M_NSN P N3M_DPN A1_DPN
Hi:6:6 if to eat bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. without (+gen) salt if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely to be ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among declaration statement, utterance empty/devoid
Hi:6:6 if he/she/it-will-be-EAT-ed bread (nom) without (+gen) salt (gen) if Yet and he/she/it-is   in/among/by (+dat) declarations (dat) empty/devoid ([Adj] dat)
Hi:6:6 Hi_6:6_1 Hi_6:6_2 Hi_6:6_3 Hi_6:6_4 Hi_6:6_5 Hi_6:6_6 Hi_6:6_7 Hi_6:6_8 Hi_6:6_9 Hi_6:6_10 Hi_6:6_11 Hi_6:6_12 Hi_6:6_13
Hi:6:6 x x x x x x x x x x x x x
Hi:6:7 οὐ δύναται γὰρ παύσασθαί μου ἡ ψυχή· βρόμον γὰρ ὁρῶ τὰ σῖτά μου ὥσπερ ὀσμὴν λέοντος.
Hi:6:7 For my wrath cannot cease; for I perceive my food as the smell of a lion to be loathsome. (Job 6:7 Brenton)
Hi:6:7 Dotknąć się tego nie ważę, są niby chleb nieczysty. (Job 6:7 BT_4)
Hi:6:7 οὐ δύναται γὰρ παύσασθαί μου ψυχή· βρόμον γὰρ ὁρῶ τὰ σῖτά μου ὥσπερ ὀσμὴν λέοντος.
Hi:6:7 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δυνατός -ή -όν; δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) γάρ παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή   γάρ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὥσ·περ ὀσμή, -ῆς, ἡ λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν
Hi:6:7 ??? Przed przydechem mocnym Zdolny; do zdolnego Dla odtąd, jak By przestawać Ja Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Dla odtąd, jak By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pszenicy/ziarna nasienie; zboże Ja Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Zapachu/bukiet Lew
Hi:6:7 ou) du/natai ga\r pau/sasTai/ mou E( PSuCHE/· bro/mon ga\r o(rO= ta\ si=ta/ mou O(/sper o)smE\n le/ontos.
Hi:6:7 u dynatai gar pausasTai mu hE PSyCHE· bromon gar horO ta sita mu hOsper osmEn leontos.
Hi:6:7 D V6_PMI3S x VA_AMN RP_GS RA_NSF N1_NSF N2_ASM x V3_PAI1S RA_APN N2_APN RP_GS D N1_ASF N3_GSM
Hi:6:7 οὐχ before rough breathing capable; to able for since, as to cease I the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person ć for since, as to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the wheat/grain seed; cereal I just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" odor/bouquet lion
Hi:6:7 not capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-being-ABLE-ed for to-be-CEASE-ed me (gen) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc)   for I-am-SEE-ing, be-you(sg)-being-SEE-ed!, I-should-be-SEE-ing the (nom|acc) wheat/grain (nom|acc|voc) me (gen) just as odor/bouquet (acc) lion (gen)
Hi:6:7 Hi_6:7_1 Hi_6:7_2 Hi_6:7_3 Hi_6:7_4 Hi_6:7_5 Hi_6:7_6 Hi_6:7_7 Hi_6:7_8 Hi_6:7_9 Hi_6:7_10 Hi_6:7_11 Hi_6:7_12 Hi_6:7_13 Hi_6:7_14 Hi_6:7_15 Hi_6:7_16
Hi:6:7 x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:6:8 εἰ γὰρ δῴη, καὶ ἔλθοι μου ἡ αἴτησις, καὶ τὴν ἐλπίδα μου δῴη ὁ κύριος.
Hi:6:8 For oh that he would grant my desire, and my petition might come, and the Lord would grant my hope! (Job 6:8 Brenton)
Hi:6:8 Któż zdoła ziścić mą prośbę? Niech spełni Bóg moje życzenie! (Job 6:8 BT_4)
Hi:6:8 εἰ γὰρ δῴη, καὶ ἔλθοι μου αἴτησις, καὶ τὴν ἐλπίδα μου δῴη κύριος.
Hi:6:8 εἰ γάρ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Hi:6:8 Jeżeli Dla odtąd, jak By dawać I też, nawet, mianowicie By przychodzić Ja I też, nawet, mianowicie Miej nadzieję/oczekiwanie Ja By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Hi:6:8 ei) ga\r dO/|E, kai\ e)/lToi mou E( ai)/tEsis, kai\ tE\n e)lpi/da mou dO/|E o( ku/rios.
Hi:6:8 ei gar dOE, kai elToi mu hE aitEsis, kai tEn elpida mu dOE ho kyrios.
Hi:6:8 C x VO_AAO3S C VB_AAO3S RP_GS RA_NSF N3I_NSF C RA_ASF N3D_ASF RP_GS VO_AAO3S RA_NSM N2_NSM
Hi:6:8 if for since, as to give and also, even, namely to come I the ć and also, even, namely the hope/expectation I to give the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Hi:6:8 if for he/she/it-happens-to-GIVE (opt) and he/she/it-happens-to-COME (opt) me (gen) the (nom)   and the (acc) hope/expectation (acc) me (gen) he/she/it-happens-to-GIVE (opt) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Hi:6:8 Hi_6:8_1 Hi_6:8_2 Hi_6:8_3 Hi_6:8_4 Hi_6:8_5 Hi_6:8_6 Hi_6:8_7 Hi_6:8_8 Hi_6:8_9 Hi_6:8_10 Hi_6:8_11 Hi_6:8_12 Hi_6:8_13 Hi_6:8_14 Hi_6:8_15
Hi:6:8 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:6:9 ἀρξάμενος ὁ κύριος τρωσάτω με, εἰς τέλος δὲ μή με ἀνελέτω.
Hi:6:9 Let the Lord begin and wound me, but let him not utterly destroy me. (Job 6:9 Brenton)
Hi:6:9 Oby się zgodził mnie zmiażdżyć i przeciął pasmo dni moich! (Job 6:9 BT_4)
Hi:6:9 ἀρξάμενος κύριος τρωσάτω με, εἰς τέλος δὲ μή με ἀνελέτω.
Hi:6:9 ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό δέ μή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-)
Hi:6:9 By zaczynać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) zaś Nie Ja By zabijać (zabijaj)
Hi:6:9 a)rXa/menos o( ku/rios trOsa/tO me, ei)s te/los de\ mE/ me a)nele/tO.
Hi:6:9 arXamenos ho kyrios trOsatO me, eis telos de mE me aneletO.
Hi:6:9 VA_AMPNSM RA_NSM N2_NSM VA_AAD3S RP_AS P N3E_ASN x D RP_AS VB_AAD3S
Hi:6:9 to begin the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć I into (+acc) end (event, consummation) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not I to kill (slay)
Hi:6:9 upon being-BEGIN-ed (nom) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)   me (acc) into (+acc) end (nom|acc|voc) Yet not me (acc) let-him/her/it-KILL!
Hi:6:9 Hi_6:9_1 Hi_6:9_2 Hi_6:9_3 Hi_6:9_4 Hi_6:9_5 Hi_6:9_6 Hi_6:9_7 Hi_6:9_8 Hi_6:9_9 Hi_6:9_10 Hi_6:9_11
Hi:6:9 x x x x x x x x x x x
Hi:6:10 εἴη δέ μου πόλις τάφος, ἐφ’ ἧς ἐπὶ τειχέων ἡλλόμην ἐπ’ αὐτῆς, οὐ μὴ φείσωμαι· οὐ γὰρ ἐψευσάμην ῥήματα ἅγια θεοῦ μου.
Hi:6:10 Let the grave be my city, upon the walls of which I have leaped: I will not shrink from it; for I have not denied the holy words of my God. (Job 6:10 Brenton)
Hi:6:10 Przez to już będę miał ulgę, ucieszę się w mojej udręce, że nie wzgardziłem słowami Świętego. (Job 6:10 BT_4)
Hi:6:10 εἴη δέ μου πόλις τάφος, ἐφ’ ἧς ἐπὶ τειχέων ἡλλόμην ἐπ’ αὐτῆς, οὐ μὴ φείσωμαι· οὐ γὰρ ἐψευσάμην ῥήματα ἅγια θεοῦ μου.
Hi:6:10 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πόλις, -εως, ἡ τάφος, -ου, ὁ ἐπί ὅς ἥ ὅ ἐπί τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ἅλλομαι (αλλ-, αλ(ε)·[σ]-, αλ·[σ]-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-) ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:6:10 By być zaś Ja Miasto Poważny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ściana By skakać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie Zbywający {Oszczędzać} ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By leżeć {By kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Bóg  Ja
Hi:6:10 ei)/E de/ mou po/lis ta/fos, e)f’ E(=s e)pi\ teiCHe/On E(llo/mEn e)p’ au)tE=s, ou) mE\ fei/sOmai· ou) ga\r e)PSeusa/mEn r(E/mata a(/gia Teou= mou.
Hi:6:10 eiE de mu polis tafos, ef’ hEs epi teiCHeOn hEllomEn ep’ autEs, u mE feisOmai· u gar ePSeusamEn rEmata hagia Teu mu.
Hi:6:10 V9_PAO3S x RP_GS N3I_NSF N2_NSM P RR_GSF P N3E_GPN V1I_IMI1S P RD_GSF D D VA_AMS1S D x VSI_AMI1S N3M_APN A1A_APN N2_GSM RP_GS
Hi:6:10 to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I city grave upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing wall to leap upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to spare οὐχ before rough breathing for since, as to lie deceptive, dishonest; false, untrue declaration statement, utterance dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) god [see theology] I
Hi:6:10 he/she/it-happens-to-be (opt) Yet me (gen) city (nom) grave (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) walls (gen) I-was-being-LEAP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) not not I-should-be-SPARE-ed not for I-was-LIE-ed declarations (nom|acc|voc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) god (gen) me (gen)
Hi:6:10 Hi_6:10_1 Hi_6:10_2 Hi_6:10_3 Hi_6:10_4 Hi_6:10_5 Hi_6:10_6 Hi_6:10_7 Hi_6:10_8 Hi_6:10_9 Hi_6:10_10 Hi_6:10_11 Hi_6:10_12 Hi_6:10_13 Hi_6:10_14 Hi_6:10_15 Hi_6:10_16 Hi_6:10_17 Hi_6:10_18 Hi_6:10_19 Hi_6:10_20 Hi_6:10_21 Hi_6:10_22
Hi:6:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:6:11 τίς γάρ μου ἡ ἰσχύς, ὅτι ὑπομένω; ἢ τίς μου ὁ χρόνος, ὅτι ἀνέχεταί μου ἡ ψυχή;
Hi:6:11 For what is my strength, that I continue? what is my time, that my soul endures? (Job 6:11 Brenton)
Hi:6:11 Czy starczy mi sił, aby przetrwać? Jakiż tu cel cierpliwości? (Job 6:11 BT_4)
Hi:6:11 τίς γάρ μου ἰσχύς, ὅτι ὑπομένω; τίς μου χρόνος, ὅτι ἀνέχεταί μου ψυχή;
Hi:6:11 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γάρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ ὅτι ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) ἤ[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) ὅτι ἀν·έχω (αν+εχ-/+αν+εχ-, αν+εξ-, 2nd ανα+σχ-/+αν+σχ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
Hi:6:11 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dla odtąd, jak Ja Siła Ponieważ/tamto By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Albo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Ponieważ/tamto By być cierpliwy z oddawaj się, toleruj, znoś Ja Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby
Hi:6:11 ti/s ga/r mou E( i)sCHu/s, o(/ti u(pome/nO; E)\ ti/s mou o( CHro/nos, o(/ti a)ne/CHetai/ mou E( PSuCHE/;
Hi:6:11 tis gar mu hE isCHys, hoti hypomenO; E tis mu ho CHronos, hoti aneCHetai mu hE PSyCHE;
Hi:6:11 RI_NSM x RP_GS RA_NSF N3U_NSF C V1_PAI1S C RI_NSM RP_GS RA_NSM N2_NSM C V1_PMI3S RP_GS RA_NSF N1_NSF
Hi:6:11 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. for since, as I the strength because/that to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain or who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I the time – a specific time (specified time) or space of time (a while). because/that to be patient with indulge, tolerate, put up with I the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person
Hi:6:11 who/what/why (nom) for me (gen) the (nom) strength (nom) because/that I-am-ENDURE-ing, I-should-be-ENDURE-ing, I-will-ENDURE or who/what/why (nom) me (gen) the (nom) time (nom) because/that he/she/it-is-being-BE PATIENT WITH-ed me (gen) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc)
Hi:6:11 Hi_6:11_1 Hi_6:11_2 Hi_6:11_3 Hi_6:11_4 Hi_6:11_5 Hi_6:11_6 Hi_6:11_7 Hi_6:11_8 Hi_6:11_9 Hi_6:11_10 Hi_6:11_11 Hi_6:11_12 Hi_6:11_13 Hi_6:11_14 Hi_6:11_15 Hi_6:11_16 Hi_6:11_17
Hi:6:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:6:12 μὴ ἰσχὺς λίθων ἡ ἰσχύς μου; ἢ αἱ σάρκες μού εἰσιν χάλκειαι;
Hi:6:12 Is my strength the strength of stones? or is my flesh of brass? (Job 6:12 Brenton)
Hi:6:12 Czy moja siła z kamienia? Czy ja mam ciało ze spiżu? (Job 6:12 BT_4)
Hi:6:12 μὴ ἰσχὺς λίθων ἰσχύς μου; αἱ σάρκες μού εἰσιν χάλκειαι;
Hi:6:12 μή ἰσχύς, -ύος, ἡ λίθος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἤ[1] ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)  
Hi:6:12 Nie Siła Kamień Siła Ja Albo Ciało {Mięso} Ja By iść; by być
Hi:6:12 mE\ i)sCHu\s li/TOn E( i)sCHu/s mou; E)\ ai( sa/rkes mou/ ei)sin CHa/lkeiai;
Hi:6:12 mE isCHys liTOn hE isCHys mu; E hai sarkes mu eisin CHalkeiai;
Hi:6:12 D N3U_NSF N2_GPM RA_NSF N3U_NSF RP_GS C RA_NPF N3K_NPF RP_GS V9_PAI3P A1A_NPF
Hi:6:12 not strength stone the strength I or the flesh I to go; to be ć
Hi:6:12 not strength (nom) stones (gen) the (nom) strength (nom) me (gen) or the (nom) flesh (nom|voc) me (gen) he/she/it-is-GO-ing; they-are  
Hi:6:12 Hi_6:12_1 Hi_6:12_2 Hi_6:12_3 Hi_6:12_4 Hi_6:12_5 Hi_6:12_6 Hi_6:12_7 Hi_6:12_8 Hi_6:12_9 Hi_6:12_10 Hi_6:12_11 Hi_6:12_12
Hi:6:12 x x x x x x x x x x x x
Hi:6:13 ἦ οὐκ ἐπ’ αὐτῷ ἐπεποίθειν; βοήθεια δὲ ἀπ’ ἐμοῦ ἄπεστιν.
Hi:6:13 Or have I not trusted in him? but help is far from me. (Job 6:13 Brenton)
Hi:6:13 Nie znajdę dla siebie pociechy. Choć stokroć pomnożę zasoby, daleki ode mnie ratunek. (Job 6:13 BT_4)
Hi:6:13 οὐκ ἐπ’ αὐτῷ ἐπεποίθειν; βοήθεια δὲ ἀπ’ ἐμοῦ ἄπεστιν.
Hi:6:13 ἦ[2] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) βοήθεια, -ας, ἡ δέ ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἄπ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. απ+(εσ)-/απ+(εσ)-, -, -, -, -, -)
Hi:6:13 Naprawdę ??? Przed przydechem mocnym Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Pomagaj zaś Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By być nieobecny
Hi:6:13 E)= ou)k e)p’ au)tO=| e)pepoi/Tein; boE/Teia de\ a)p’ e)mou= a)/pestin.
Hi:6:13 E uk ep’ autO epepoiTein; boETeia de ap’ emu apestin.
Hi:6:13 D D P RD_DSM VXI_YAI1S N1A_NSF x P RP_GS V9_PAI3S
Hi:6:13 truly οὐχ before rough breathing upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence help δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine to be absent
Hi:6:13 truly not upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) I-had-PERSUADE/CONVINCE-ed help (nom|voc) Yet away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) he/she/it-is-BE-ing-ABSENT
Hi:6:13 Hi_6:13_1 Hi_6:13_2 Hi_6:13_3 Hi_6:13_4 Hi_6:13_5 Hi_6:13_6 Hi_6:13_7 Hi_6:13_8 Hi_6:13_9 Hi_6:13_10
Hi:6:13 x x x x x x x x x x
Hi:6:14 ἀπείπατό με ἔλεος, ἐπισκοπὴ δὲ κυρίου ὑπερεῖδέν με.
Hi:6:14 Mercy has rejected me; and the visitation of the Lord has disregarded me. (Job 6:14 Brenton)
Hi:6:14 W rozpaczy mieć pomoc od bliźnich, to wrócić do czci Wszechmocnego. (Job 6:14 BT_4)
Hi:6:14 ἀπείπατό με ἔλεος, ἐπισκοπὴ δὲ κυρίου ὑπερεῖδέν με.
Hi:6:14 ἀπ·εῖπον (-, -, απ+ειπ·[σ]-, -, απ+ειρη-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὑπερ·οράω a.k.a. ὑπερ·εῖδον (υπερ+ορ(α)-, υπερ+οψ-, 2nd υπερ+ιδ-, -, υπερ+εωρα-, υπερ+οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:6:14 By zakazywać Ja Litość Przeoczenie [nadzorowanie] zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By przeoczać {By górować} Ja
Hi:6:14 a)pei/pato/ me e)/leos, e)piskopE\ de\ kuri/ou u(perei=de/n me.
Hi:6:14 apeipato me eleos, episkopE de kyriu hypereiden me.
Hi:6:14 VAI_AMI3S RP_AS N3E_ASN N1_NSF x N2_GSM VBI_AAI3S RP_AS
Hi:6:14 to forbid I mercy oversight [overseeing] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to overlook I
Hi:6:14 he/she/it-was-FORBID-ed me (acc) mercy (nom, nom|acc|voc) oversight (nom|voc) Yet lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-OVERLOOK-ed me (acc)
Hi:6:14 Hi_6:14_1 Hi_6:14_2 Hi_6:14_3 Hi_6:14_4 Hi_6:14_5 Hi_6:14_6 Hi_6:14_7 Hi_6:14_8
Hi:6:14 x x x x x x x x
Hi:6:15 οὐ προσεῖδόν με οἱ ἐγγύτατοί μου· ὥσπερ χειμάρρους ἐκλείπων ἢ ὥσπερ κῦμα παρῆλθόν με·
Hi:6:15 My nearest relations have not regarded me; they have passed me by like a failing brook, or like a wave. (Job 6:15 Brenton)
Hi:6:15 Najbliżsi zawiedli jak potok, jak zimowy strumień uchodzą (Job 6:15 BT_4)
Hi:6:15 οὐ προσεῖδόν με οἱ ἐγγύτατοί μου· ὥσπερ χειμάρρους ἐκλείπων ὥσπερ κῦμα παρῆλθόν με·
Hi:6:15 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐγγύ·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of ἐγγύς) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὥσ·περ χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἤ[1] ὥσ·περ κῦμα[τ], -ατος, τό παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:6:15 ??? Przed przydechem mocnym Ja Najbliższy Ja Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Koryto rzeki By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Albo Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Fala puchną, unoszą się By mijać mijaj, obok, albo przeszły Ja
Hi:6:15 ou) prosei=do/n me oi( e)ggu/tatoi/ mou· O(/sper CHeima/rrous e)klei/pOn E)\ O(/sper ku=ma parE=lTo/n me·
Hi:6:15 u proseidon me hoi engytatoi mu· hOsper CHeimarrus ekleipOn E hOsper kyma parElTon me·
Hi:6:15 D VBI_AAI3P RP_AS RA_NPM A1_NPMS RP_GS D N2_ASM V1_PAPNSM C D N3M_NSN VBI_AAI3P RP_AS
Hi:6:15 οὐχ before rough breathing ć I the nearest I just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" wadi to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) or just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" wave swell, waft to pass by go by, beside, or past I
Hi:6:15 not   me (acc) the (nom) nearest ([Adj] nom|voc) me (gen) just as wadi (nom), wadis (acc) while FAIL-ing (nom) or just as wave (nom|acc|voc) I-PASS BY-ed, they-PASS BY-ed me (acc)
Hi:6:15 Hi_6:15_1 Hi_6:15_2 Hi_6:15_3 Hi_6:15_4 Hi_6:15_5 Hi_6:15_6 Hi_6:15_7 Hi_6:15_8 Hi_6:15_9 Hi_6:15_10 Hi_6:15_11 Hi_6:15_12 Hi_6:15_13 Hi_6:15_14
Hi:6:15 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:6:16 οἵτινές με διευλαβοῦντο, νῦν ἐπιπεπτώκασίν μοι ὥσπερ χιὼν ἢ κρύσταλλος πεπηγώς·
Hi:6:16 They who used to reverence me, now have come against me like snow or congealed ice. (Job 6:16 Brenton)
Hi:6:16 od lodu, co płynie, zmącony, gdy śnieg już nad nim topnieje, (Job 6:16 BT_4)
Hi:6:16 οἵτινές με διευλαβοῦντο, νῦν ἐπιπεπτώκασίν μοι ὥσπερ χιὼν κρύσταλλος πεπηγώς·
Hi:6:16 ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   νῦν ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὥσ·περ χιών, -όνος, ἡ ἤ[1] κρύσταλλος, -ου, ὁ πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-)
Hi:6:16 Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] Ja Teraz By spadać na Ja Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Śnieg Albo Kryształowy By upadać
Hi:6:16 oi(/tine/s me dieulabou=nto, nu=n e)pipeptO/kasi/n moi O(/sper CHiO\n E)\ kru/stallos pepEgO/s·
Hi:6:16 hoitines me dieulabunto, nyn epipeptOkasin moi hOsper CHiOn E krystallos pepEgOs·
Hi:6:16 RX_NPM RP_AS V1_IMI3P D VX_XAI3P RP_DS D N3N_NSF C N2_NSM VX_XAPNSM
Hi:6:16 who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] I ć now to fall upon I just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" snow or crystal to pitch
Hi:6:16 who-/whom-/whichever (nom) me (acc)   now they-have-FALL-ed-UPON me (dat) just as snow (nom|voc) or crystal (nom) having PITCH-ed (nom)
Hi:6:16 Hi_6:16_1 Hi_6:16_2 Hi_6:16_3 Hi_6:16_4 Hi_6:16_5 Hi_6:16_6 Hi_6:16_7 Hi_6:16_8 Hi_6:16_9 Hi_6:16_10 Hi_6:16_11
Hi:6:16 x x x x x x x x x x x
Hi:6:17 καθὼς τακεῖσα θέρμης γενομένης οὐκ ἐπεγνώσθη ὅπερ ἦν,
Hi:6:17 When it has melted at the approach of heat, it is not known what it was. (Job 6:17 Brenton)
Hi:6:17 a suszą spalony wysycha, zanika w porze upałów. (Job 6:17 BT_4)
Hi:6:17 καθὼς τακεῖσα θέρμης γενομένης οὐκ ἐπεγνώσθη ὅπερ ἦν,
Hi:6:17 καθ·ώς τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-) θέρμη, -ης, ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ὅσ·περ ἥ·περ ὅ·περ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Hi:6:17 Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By topnieć Ciepło [zobacz cieplny] By stawać się stawaj się, zdarzaj się ??? Przed przydechem mocnym By rozpoznawać wgląd, consciousnes Kto --, który --którykolwiek By być
Hi:6:17 kaTO\s takei=sa Te/rmEs genome/nEs ou)k e)pegnO/sTE o(/per E)=n,
Hi:6:17 kaTOs takeisa TermEs genomenEs uk epegnOsTE hoper En,
Hi:6:17 D VD_APPNSM A1_GSF VB_AMPGSF D VZI_API3S RR_NSN V9_IAI3S
Hi:6:17 as accordingly [according to how/in accordance with how] to melt heat [see thermal] to become become, happen οὐχ before rough breathing to recognize insight, consciousnes who-/whom-/whichever to be
Hi:6:17 as accordingly upon being-MELT-ed (nom|voc) heat (gen) upon being-BECOME-ed (gen) not he/she/it-was-RECOGNIZE-ed who-/whom-/whichever (nom|acc) he/she/it-was
Hi:6:17 Hi_6:17_1 Hi_6:17_2 Hi_6:17_3 Hi_6:17_4 Hi_6:17_5 Hi_6:17_6 Hi_6:17_7 Hi_6:17_8
Hi:6:17 x x x x x x x x
Hi:6:18 οὕτως κἀγὼ κατελείφθην ὑπὸ πάντων, ἀπωλόμην δὲ καὶ ἔξοικος ἐγενόμην.
Hi:6:18 Thus I also have been deserted of all; and I am ruined, and become an outcast. (Job 6:18 Brenton)
Hi:6:18 Ze swych dróg karawany zbaczają, w pustyni zagłębią się, zginą: (Job 6:18 BT_4)
Hi:6:18 οὕτως κἀγὼ κατελείφθην ὑπὸ πάντων, ἀπωλόμην δὲ καὶ ἔξοικος ἐγενόμην.
Hi:6:18 οὕτως/οὕτω κἀγώ (καὶ ἐγώ) κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὑπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) δέ καί   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Hi:6:18 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I/też ja By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie zaś I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Hi:6:18 ou(/tOs ka)gO\ katelei/fTEn u(po\ pa/ntOn, a)pOlo/mEn de\ kai\ e)/Xoikos e)geno/mEn.
Hi:6:18 hutOs kagO kateleifTEn hypo pantOn, apOlomEn de kai eXoikos egenomEn.
Hi:6:18 D C+RPNS VVI_API1S P A3_GPM VBI_AMI1S x C A1B_NSM VBI_AMI1S
Hi:6:18 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and/also I to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely ć to become become, happen
Hi:6:18 thusly/like this and/also I (nom) I-was-LEAVE-ed-BEHIND under (+acc), by (+gen) all (gen) I-was-LOSE/DESTROY-ed Yet and   I-was-BECOME-ed
Hi:6:18 Hi_6:18_1 Hi_6:18_2 Hi_6:18_3 Hi_6:18_4 Hi_6:18_5 Hi_6:18_6 Hi_6:18_7 Hi_6:18_8 Hi_6:18_9 Hi_6:18_10
Hi:6:18 x x x x x x x x x x
Hi:6:19 ἴδετε ὁδοὺς Θαιμανων, ἀτραποὺς Σαβων, οἱ διορῶντες·
Hi:6:19 Behold the ways of the Thaemanites, ye that mark the paths of the Sabaeans. (Job 6:19 Brenton)
Hi:6:19 podróżni z Temy wzrok natężają, szukają wędrowcy ze Saby. (Job 6:19 BT_4)
Hi:6:19 ἴδετε ὁδοὺς Θαιμανων, ἀτραποὺς Σαβων, οἱ διορῶντες·
Hi:6:19 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁδός, -οῦ, ἡ       ὁ ἡ τό  
Hi:6:19 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Drogi {Sposobu}/droga
Hi:6:19 i)/dete o(dou\s *TaimanOn, a)trapou\s *sabOn, oi( diorO=ntes·
Hi:6:19 idete hodus TaimanOn, atrapus sabOn, hoi diorOntes·
Hi:6:19 VB_AAD2P N2_APF N_GPM N2_APF N_GPM RA_NPM V3_PAPNPM
Hi:6:19 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), way/road ć ć ć the ć
Hi:6:19 do-SEE-you(pl)! ways/roads (acc)       the (nom)  
Hi:6:19 Hi_6:19_1 Hi_6:19_2 Hi_6:19_3 Hi_6:19_4 Hi_6:19_5 Hi_6:19_6 Hi_6:19_7
Hi:6:19 x x x x x x x
Hi:6:20 καὶ αἰσχύνην ὀφειλήσουσιν οἱ ἐπὶ πόλεσιν καὶ χρήμασιν πεποιθότες.
Hi:6:20 They too that trust in cities and riches shall come to shame. (Job 6:20 Brenton)
Hi:6:20 Wstyd im, że mieli już pewność, zmieszani, gdy przyszli na miejsce. (Job 6:20 BT_4)
Hi:6:20 καὶ αἰσχύνην ὀφειλήσουσιν οἱ ἐπὶ πόλεσιν καὶ χρήμασιν πεποιθότες.
Hi:6:20 καί αἰσχύνη, -ης, ἡ ὀφείλω (οφειλ-, οφειλη·σ-/οφειλε·σ-, οφειλη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐπί πόλις, -εως, ἡ καί χρῆμα[τ], -ατος, τό πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-)
Hi:6:20 I też, nawet, mianowicie ??? By być winnym Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto I też, nawet, mianowicie Znaczy {Ma na myśli} (bogactwo, potrzeba, {czas wiązał się {opowiadał}, wystawiają?}) By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie
Hi:6:20 kai\ ai)sCHu/nEn o)feilE/sousin oi( e)pi\ po/lesin kai\ CHrE/masin pepoiTo/tes.
Hi:6:20 kai aisCHynEn ofeilEsusin hoi epi polesin kai CHrEmasin pepoiTotes.
Hi:6:20 C N1_ASF VF_FAI3P RA_NPM P N3I_DPF C N3M_DPN VX_XAPNPM
Hi:6:20 and also, even, namely ??? to owe the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing city and also, even, namely means (wealth, necessities, {time related, expose?}) to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence
Hi:6:20 and ??? (acc) they-will-OWE, going-to-OWE (fut ptcp) (dat) the (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) cities (dat) and meanses (dat) having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom|voc)
Hi:6:20 Hi_6:20_1 Hi_6:20_2 Hi_6:20_3 Hi_6:20_4 Hi_6:20_5 Hi_6:20_6 Hi_6:20_7 Hi_6:20_8 Hi_6:20_9
Hi:6:20 x x x x x x x x x
Hi:6:21 ἀτὰρ δὲ καὶ ὑμεῖς ἐπέβητέ μοι ἀνελεημόνως, ὥστε ἰδόντες τὸ ἐμὸν τραῦμα φοβήθητε.
Hi:6:21 But ye also have come to me without pity; so that beholding my wound ye are afraid. (Job 6:21 Brenton)
Hi:6:21 Tym wy jesteście dla mnie, przeraża was moje nieszczęście. (Job 6:21 BT_4)
Hi:6:21 ἀτὰρ δὲ καὶ ὑμεῖς ἐπέβητέ μοι ἀνελεημόνως, ὥστε ἰδόντες τὸ ἐμὸν τραῦμα φοβήθητε.
Hi:6:21   δέ καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ὥστε ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἐμός -ή -όν τραῦμα[τ], -ατος, τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-)
Hi:6:21 zaś I też, nawet, mianowicie Ty Do ??? Ja Tak tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Mój/mój Uraz By bać się
Hi:6:21 a)ta\r de\ kai\ u(mei=s e)pe/bEte/ moi a)neleEmo/nOs, O(/ste i)do/ntes to\ e)mo\n trau=ma fobE/TEte.
Hi:6:21 atar de kai hymeis epebEte moi aneleEmonOs, hOste idontes to emon trauma fobETEte.
Hi:6:21 C x C RP_NP VZI_AAI2P RP_DS D C VB_AAPNPM RA_ASN A1_ASN N3M_ASN VC_APS2P
Hi:6:21 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely you to ??? I ć so that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the my/mine trauma to fear
Hi:6:21   Yet and you(pl) (nom) you(pl)-???-ed me (dat)   so that upon SEE-ing (nom|voc) the (nom|acc) my/mine (acc, nom|acc|voc) trauma (nom|acc|voc) be-you(pl)-FEAR-ed!, you(pl)-should-be-FEAR-ed
Hi:6:21 Hi_6:21_1 Hi_6:21_2 Hi_6:21_3 Hi_6:21_4 Hi_6:21_5 Hi_6:21_6 Hi_6:21_7 Hi_6:21_8 Hi_6:21_9 Hi_6:21_10 Hi_6:21_11 Hi_6:21_12 Hi_6:21_13
Hi:6:21 x x x x x x x x x x x x x
Hi:6:22 τί γάρ; μή τι ὑμᾶς ᾔτησα ἢ τῆς παρ’ ὑμῶν ἰσχύος ἐπιδέομαι
Hi:6:22 What? have I made any demand of you? or do I ask for strength from you, (Job 6:22 Brenton)
Hi:6:22 Czyż mówiłem: Dajcie mi coś, wykupcie mnie swoim bogactwem? (Job 6:22 BT_4)
Hi:6:22 τί γάρ; μή τι ὑμᾶς ᾔτησα τῆς παρ’ ὑμῶν ἰσχύος ἐπιδέομαι
Hi:6:22 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γάρ μή τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) ἤ[1] ὁ ἡ τό παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐπι·δέομαι [LXX] (επι+δε-/επι+δ(ε)-, επι+δε(ε)·[σ]-/επι+δεη·σ-, -, -, -, επι+δεη·θ-)
Hi:6:22 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dla odtąd, jak Nie Jakiś/jakikolwiek Ty By prosić {By pytać} Albo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty Siła Do ???
Hi:6:22 ti/ ga/r; mE/ ti u(ma=s E)/|tEsa E)\ tE=s par’ u(mO=n i)sCHu/os e)pide/omai
Hi:6:22 ti gar; mE ti hymas EtEsa E tEs par’ hymOn isCHyos epideomai
Hi:6:22 RI_NSN x D RI_ASN RP_AP VAI_AAI1S C RA_GSF P RP_GP N3U_GSF V2_PMI1S
Hi:6:22 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. for since, as not some/any you to ask or the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you strength to ???
Hi:6:22 who/what/why (nom|acc) for not some/any (nom|acc) you(pl) (acc) I-ASK-ed or the (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(pl) (gen) strength (gen) I-am-being-???-ed
Hi:6:22 Hi_6:22_1 Hi_6:22_2 Hi_6:22_3 Hi_6:22_4 Hi_6:22_5 Hi_6:22_6 Hi_6:22_7 Hi_6:22_8 Hi_6:22_9 Hi_6:22_10 Hi_6:22_11 Hi_6:22_12
Hi:6:22 x x x x x x x x x x x x
Hi:6:23 ὥστε σῶσαί με ἐξ ἐχθρῶν ἢ ἐκ χειρὸς δυναστῶν ῥύσασθαί με;
Hi:6:23 to deliver me from enemies, or to rescue me from the hand of the mighty ones? (Job 6:23 Brenton)
Hi:6:23 Uwolnijcie z ręki ciemięzcy, wykupcie mnie od okrutników? (Job 6:23 BT_4)
Hi:6:23 ὥστε σῶσαί με ἐξ ἐχθρῶν ἐκ χειρὸς δυναστῶν ῥύσασθαί με;
Hi:6:23 ὥστε σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ἤ[1] ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν δυνάστης, -ου, ὁ ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:6:23 Tak tamto By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wrogość; wrogi Albo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Najwyższy By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ja
Hi:6:23 O(/ste sO=sai/ me e)X e)CHTrO=n E)\ e)k CHeiro\s dunastO=n r(u/sasTai/ me;
Hi:6:23 hOste sOsai me eX eCHTrOn E ek CHeiros dynastOn rysasTai me;
Hi:6:23 C VA_AAN RP_AS P N2_GPM C P N3_GSF N1M_GPM VA_AMN RP_AS
Hi:6:23 so that to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I out of (+gen) ἐξ before vowels enmity; hostile or out of (+gen) ἐξ before vowels hand sovereign to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon I
Hi:6:23 so that to-SAVE, be-you(sg)-SAVE-ed!, he/she/it-happens-to-SAVE (opt) me (acc) out of (+gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) or out of (+gen) hand (gen) sovereigns (gen) to-be-DELIVER-ed me (acc)
Hi:6:23 Hi_6:23_1 Hi_6:23_2 Hi_6:23_3 Hi_6:23_4 Hi_6:23_5 Hi_6:23_6 Hi_6:23_7 Hi_6:23_8 Hi_6:23_9 Hi_6:23_10 Hi_6:23_11
Hi:6:23 x x x x x x x x x x x
Hi:6:24 διδάξατέ με, ἐγὼ δὲ κωφεύσω· εἴ τι πεπλάνημαι, φράσατέ μοι.
Hi:6:24 Teach ye me, and I will be silent: if in anything I have erred, tell me. (Job 6:24 Brenton)
Hi:6:24 Wskazania dajcie - zamilknę, i wyjaśnijcie, w czym błądzę. (Job 6:24 BT_4)
Hi:6:24 διδάξατέ με, ἐγὼ δὲ κωφεύσω· εἴ τι πεπλάνημαι, φράσατέ μοι.
Hi:6:24 διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ κωφεύω [LXX] (κωφευ-, κωφευ·σ-, κωφευ·σ-, -, -, -) εἰ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) φράζω (-, φρα·σ-, φρα·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:6:24 By uczyć Ja Ja zaś By trzymać swój pokój Jeżeli Jakiś/jakikolwiek By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Do ??? Ja
Hi:6:24 dida/Xate/ me, e)gO\ de\ kOfeu/sO· ei)/ ti pepla/nEmai, fra/sate/ moi.
Hi:6:24 didaXate me, egO de kOfeusO· ei ti peplanEmai, frasate moi.
Hi:6:24 VA_AAD2P RP_AS RP_NS x VF_FAI1S C RI_ASN VM_XPI1S VA_AAD2P RP_DS
Hi:6:24 to teach I I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to hold one's peace if some/any to wander/cause to stray [see planet] to ??? I
Hi:6:24 do-TEACH-you(pl)! me (acc) I (nom) Yet I-will-HOLD-ONE'S-PEACE, I-should-HOLD-ONE'S-PEACE if some/any (nom|acc) I-have-been-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY do-???-you(pl)! me (dat)
Hi:6:24 Hi_6:24_1 Hi_6:24_2 Hi_6:24_3 Hi_6:24_4 Hi_6:24_5 Hi_6:24_6 Hi_6:24_7 Hi_6:24_8 Hi_6:24_9 Hi_6:24_10
Hi:6:24 x x x x x x x x x x
Hi:6:25 ἀλλ’ ὡς ἔοικεν, φαῦλα ἀληθινοῦ ῥήματα, οὐ γὰρ παρ’ ὑμῶν ἰσχὺν αἰτοῦμαι·
Hi:6:25 But as it seems, the words of a true man are vain, because I do not ask strength of you. (Job 6:25 Brenton)
Hi:6:25 Ileż potęgi jest w słowach szczerych! A cóż pomoże wasze łajanie? (Job 6:25 BT_4)
Hi:6:25 ἀλλ’ ὡς ἔοικεν, φαῦλα ἀληθινοῦ ῥήματα, οὐ γὰρ παρ’ ὑμῶν ἰσχὺν αἰτοῦμαι·
Hi:6:25 ἀλλά ὡς ἔοικα a.k.a. εἴκω[2] (-, -, -, εοικ·[κ]-, -, -) φαῦλος -η -ον (cf. κακός) ἀ·ληθινός -ή -όν ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἰσχύς, -ύος, ἡ αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-)
Hi:6:25 Ale Jak/jak By zdawać się jak Niegodziwy występny {wadliwy}, archaiczny (języka albo rozumowania) niedoskonały; wadliwy; okrutny albo gwałtowny; MNIE: Od OFr. występnego {wadliwego} albo L. vitiosus, od występku 'wady' Prawdziwy Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty Siła By prosić {By pytać}
Hi:6:25 a)ll’ O(s e)/oiken, fau=la a)lETinou= r(E/mata, ou) ga\r par’ u(mO=n i)sCHu\n ai)tou=mai·
Hi:6:25 all’ hOs eoiken, faula alETinu rEmata, u gar par’ hymOn isCHyn aitumai·
Hi:6:25 C C VX_XAI3S A1_NPN A1_GSM N3M_NPN D x P RP_GP N3U_ASF V2_PMI1S
Hi:6:25 but as/like to seem like wicked vicious, archaic (of language or reasoning) imperfect; defective; cruel or violent; ME: from OFr. vicious or L. vitiosus, from vitium 'vice' true declaration statement, utterance οὐχ before rough breathing for since, as frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you strength to ask
Hi:6:25 but as/like he/she/it-has-SEEM-ed-LIKE wicked ([Adj] nom|acc|voc) true ([Adj] gen) declarations (nom|acc|voc) not for frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(pl) (gen) strength (acc) I-am-being-ASK-ed
Hi:6:25 Hi_6:25_1 Hi_6:25_2 Hi_6:25_3 Hi_6:25_4 Hi_6:25_5 Hi_6:25_6 Hi_6:25_7 Hi_6:25_8 Hi_6:25_9 Hi_6:25_10 Hi_6:25_11 Hi_6:25_12
Hi:6:25 x x x x x x x x x x x x
Hi:6:26 οὐδὲ ὁ ἔλεγχος ὑμῶν ῥήμασίν με παύσει, οὐδὲ γὰρ ὑμῶν φθέγμα ῥήματος ἀνέξομαι.
Hi:6:26 Neither will your reproof cause me to cease my words, for neither will I endure the sound of your speech. (Job 6:26 Brenton)
Hi:6:26 Czyż chcecie ganić same słowa - i mowy rozpaczy przez wiatr porywane? (Job 6:26 BT_4)
Hi:6:26 οὐδὲ ἔλεγχος ὑμῶν ῥήμασίν με παύσει, οὐδὲ γὰρ ὑμῶν φθέγμα ῥήματος ἀνέξομαι.
Hi:6:26 οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό ἔλεγχος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) οὐδέ (οὐ δέ) γάρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἀν·έχω (αν+εχ-/+αν+εχ-, αν+εξ-, 2nd ανα+σχ-/+αν+σχ-, -, -, -)
Hi:6:26 ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Przeświadczenie alternatywnie: Skorygowanie, wyrzut, krytyka Ty Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ja By przestawać ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Dla odtąd, jak Ty Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie By być cierpliwy z oddawaj się, toleruj, znoś
Hi:6:26 ou)de\ o( e)/legCHos u(mO=n r(E/masi/n me pau/sei, ou)de\ ga\r u(mO=n fTe/gma r(E/matos a)ne/Xomai.
Hi:6:26 ude ho elenCHos hymOn rEmasin me pausei, ude gar hymOn fTegma rEmatos aneXomai.
Hi:6:26 C RA_NSM N2_NSM RP_GP N3M_DPN RP_AS VF_FAI3S C x RP_GP N3M_ASN N3M_GSN VF_FMI1S
Hi:6:26 οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the conviction alternatively: correction, reproof, censure you declaration statement, utterance I to cease οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) for since, as you ć declaration statement, utterance to be patient with indulge, tolerate, put up with
Hi:6:26 neither/nor the (nom) conviction (nom) you(pl) (gen) declarations (dat) me (acc) he/she/it-will-CEASE, you(sg)-will-be-CEASE-ed (classical) neither/nor for you(pl) (gen)   declaration (gen) I-will-be-BE PATIENT WITH-ed
Hi:6:26 Hi_6:26_1 Hi_6:26_2 Hi_6:26_3 Hi_6:26_4 Hi_6:26_5 Hi_6:26_6 Hi_6:26_7 Hi_6:26_8 Hi_6:26_9 Hi_6:26_10 Hi_6:26_11 Hi_6:26_12 Hi_6:26_13
Hi:6:26 x x x x x x x x x x x x x
Hi:6:27 πλὴν ὅτι ἐπ’ ὀρφανῷ ἐπιπίπτετε, ἐνάλλεσθε δὲ ἐπὶ φίλῳ ὑμῶν.
Hi:6:27 Even because ye attack the fatherless, and insult your friend. (Job 6:27 Brenton)
Hi:6:27 Naprawdę, sierotę gubicie, kupczycie swym przyjacielem. (Job 6:27 BT_4)
Hi:6:27 πλὴν ὅτι ἐπ’ ὀρφανῷ ἐπιπίπτετε, ἐνάλλεσθε δὲ ἐπὶ φίλῳ ὑμῶν.
Hi:6:27 πλήν ὅτι ἐπί ὀρφανός -ή -όν ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -)   δέ ἐπί φίλος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Hi:6:27 Z wyjątkiem Ponieważ/tamto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Osierocony By spadać na zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Przyjaciela towarzysz Ty
Hi:6:27 plE\n o(/ti e)p’ o)rfanO=| e)pipi/ptete, e)na/llesTe de\ e)pi\ fi/lO| u(mO=n.
Hi:6:27 plEn hoti ep’ orfanO epipiptete, enallesTe de epi filO hymOn.
Hi:6:27 D C P A1_DSM V1_PAI2P V1_PMI2P x P A1_DSM RP_GP
Hi:6:27 except because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing orphaned to fall upon ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing friend companion you
Hi:6:27 except because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) orphaned ([Adj] dat) you(pl)-are-FALL-ing-UPON, be-you(pl)-FALL-ing-UPON!   Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) friend ([Adj] dat) you(pl) (gen)
Hi:6:27 Hi_6:27_1 Hi_6:27_2 Hi_6:27_3 Hi_6:27_4 Hi_6:27_5 Hi_6:27_6 Hi_6:27_7 Hi_6:27_8 Hi_6:27_9 Hi_6:27_10
Hi:6:27 x x x x x x x x x x
Hi:6:28 νυνὶ δὲ εἰσβλέψας εἰς πρόσωπα ὑμῶν οὐ ψεύσομαι.
Hi:6:28 But now, having looked upon your countenances, I will not lie. (Job 6:28 Brenton)
Hi:6:28 A teraz popatrzcie na mnie: więc w żywe oczy kłamałbym? (Job 6:28 BT_4)
Hi:6:28 νυνὶ δὲ εἰσβλέψας εἰς πρόσωπα ὑμῶν οὐ ψεύσομαι.
Hi:6:28 νυνί δέ   εἰς[1] πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-)
Hi:6:28 Właśnie teraz {W prawo teraz} zaś Do (+przyspieszenie) Twarz Ty ??? Przed przydechem mocnym By leżeć {By kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy
Hi:6:28 nuni\ de\ ei)sble/PSas ei)s pro/sOpa u(mO=n ou) PSeu/somai.
Hi:6:28 nyni de eisblePSas eis prosOpa hymOn u PSeusomai.
Hi:6:28 D x VA_AAPNSM P N2N_APN RP_GP D VF_FMI1S
Hi:6:28 right now δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć into (+acc) face you οὐχ before rough breathing to lie deceptive, dishonest; false, untrue
Hi:6:28 right now Yet   into (+acc) faces (nom|acc|voc) you(pl) (gen) not I-will-be-LIE-ed
Hi:6:28 Hi_6:28_1 Hi_6:28_2 Hi_6:28_3 Hi_6:28_4 Hi_6:28_5 Hi_6:28_6 Hi_6:28_7 Hi_6:28_8
Hi:6:28 x x x x x x x x
Hi:6:29 καθίσατε δὴ καὶ μὴ εἴη ἄδικον, καὶ πάλιν τῷ δικαίῳ συνέρχεσθε.
Hi:6:29 Sit down now, and let there not be unrighteousness; and unite again with the just. (Job 6:29 Brenton)
Hi:6:29 Zmieńcie się, zło niech zaniknie; zmieńcie się, o prawość mą chodzi. (Job 6:29 BT_4)
Hi:6:29 καθίσατε δὴ καὶ μὴ εἴη ἄδικον, καὶ πάλιν τῷ δικαίῳ συνέρχεσθε.
Hi:6:29 καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) δή καί μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄ·δικος -ον καί πάλιν ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον συν·έρχομαι (συν+ερχ-, συν+ελευ·σ-, συν+ελθ·[σ]- or 2nd συν+ελθ-, συν+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Hi:6:29 By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Naprawdę I też, nawet, mianowicie Nie By być Niesprawiedliwy I też, nawet, mianowicie Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj Właśnie prawy, właśnie By zgadzać się razem pałkę razem, zbierał się, zbieraj się, spotykaj się, przychodź do wracaj do zdrowia
Hi:6:29 kaTi/sate dE\ kai\ mE\ ei)/E a)/dikon, kai\ pa/lin tO=| dikai/O| sune/rCHesTe.
Hi:6:29 kaTisate dE kai mE eiE adikon, kai palin tO dikaiO synerCHesTe.
Hi:6:29 VA_AAD2P x C D V9_PAO3S A1B_NSN C D RA_DSM A1A_DSM V1_PMI2P
Hi:6:29 to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge indeed and also, even, namely not to be unjust and also, even, namely again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore the just righteous, just to cohere stick together, congregated, convene, meet, come to recuperate
Hi:6:29 do-SIT DOWN-you(pl)! indeed and not he/she/it-happens-to-be (opt) unjust ([Adj] acc, nom|acc|voc) and again the (dat) just ([Adj] dat) you(pl)-are-being-COHERE-ed, be-you(pl)-being-COHERE-ed!
Hi:6:29 Hi_6:29_1 Hi_6:29_2 Hi_6:29_3 Hi_6:29_4 Hi_6:29_5 Hi_6:29_6 Hi_6:29_7 Hi_6:29_8 Hi_6:29_9 Hi_6:29_10 Hi_6:29_11
Hi:6:29 x x x x x x x x x x x
Hi:6:30 οὐ γάρ ἐστιν ἐν γλώσσῃ μου ἄδικον· ἢ ὁ λάρυγξ μου οὐχὶ σύνεσιν μελετᾷ;
Hi:6:30 For there is no injustice in my tongue; and does not my throat meditate understanding? (Job 6:30 Brenton)
Hi:6:30 Czyż język mój jest występny? Czy podniebienie grzechu nie rozezna? (Job 6:30 BT_4)
Hi:6:30 οὐ γάρ ἐστιν ἐν γλώσσῃ μου ἄδικον· λάρυγξ μου οὐχὶ σύνεσιν μελετᾷ;
Hi:6:30 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄ·δικος -ον ἤ[1] ὁ ἡ τό λάρυγξ, -γγος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐχί σύν·εσις, -εως, ἡ μελετάω (μελετ(α)-, μελετη·σ-, μελετη·σ-, -, -, -)
Hi:6:30 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Język przez metonimia, język Ja Niesprawiedliwy Albo Gardło Ja Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Wglądu/orientacja By nawiedzać wszędzie {skończony}
Hi:6:30 ou) ga/r e)stin e)n glO/ssE| mou a)/dikon· E)\ o( la/rugX mou ou)CHi\ su/nesin meleta=|;
Hi:6:30 u gar estin en glOssE mu adikon· E ho larynX mu uCHi synesin meleta;
Hi:6:30 D x V9_PAI3S P N1S_DSF RP_GS A1B_NSN C RA_NSM N3G_NSM RP_GS D N3I_ASF V3_PAI3S
Hi:6:30 οὐχ before rough breathing for since, as to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tongue by metonymy, a language I unjust or the throat I not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] insight/discernment to obsess over
Hi:6:30 not for he/she/it-is in/among/by (+dat) tongue (dat) me (gen) unjust ([Adj] acc, nom|acc|voc) or the (nom) throat (nom|voc) me (gen) not insight/discernment (acc) he/she/it-is-OBSESS-ing-OVER, you(sg)-are-being-OBSESS-ed-OVER, you(sg)-are-being-OBSESS-ed-OVER (classical), he/she/it-should-be-OBSESS-ing-OVER, you(sg)-should-be-being-OBSESS-ed-OVER
Hi:6:30 Hi_6:30_1 Hi_6:30_2 Hi_6:30_3 Hi_6:30_4 Hi_6:30_5 Hi_6:30_6 Hi_6:30_7 Hi_6:30_8 Hi_6:30_9 Hi_6:30_10 Hi_6:30_11 Hi_6:30_12 Hi_6:30_13 Hi_6:30_14
Hi:6:30 x x x x x x x x x x x x x x