Jon:1:1 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ιωναν τὸν τοῦ Αμαθι λέγων
Jon:1:1 Now the word of the Lord came to Jonas the son of Amathi, saying, (Jonah 1:1 Brenton)
Jon:1:1 Pan skierował do Jonasza, syna Amittaja, te słowa: (Jon 1:1 BT_4)
Jon:1:1 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ιωναν τὸν τοῦ Αμαθι λέγων
Jon:1:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἰωνᾶς, -ᾶ, ὁ; Ἰωνάμ v.l. -νάν, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jon:1:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jonah; Jonam By mówić/opowiadaj
Jon:1:1 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro\s *iOnan to\n tou= *amaTi le/gOn
Jon:1:1 kai egeneto logos kyriu pros iOnan ton tu amaTi legOn
Jon:1:1 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P N1T_ASM RA_ASM RA_GSM N_GSM V1_PAPNSM
Jon:1:1 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Jonah; Jonam the the ć to say/tell
Jon:1:1 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) Jonah (acc); Jonam (indecl) the (acc) the (gen)   while SAY/TELL-ing (nom)
Jon:1:1 Jon_1:1_1 Jon_1:1_2 Jon_1:1_3 Jon_1:1_4 Jon_1:1_5 Jon_1:1_6 Jon_1:1_7 Jon_1:1_8 Jon_1:1_9 Jon_1:1_10
Jon:1:1 x x x x x x x x x x
Jon:1:2 Ἀνάστηθι καὶ πορεύθητι εἰς Νινευη τὴν πόλιν τὴν μεγάλην καὶ κήρυξον ἐν αὐτῇ, ὅτι ἀνέβη ἡ κραυγὴ τῆς κακίας αὐτῆς πρός με.
Jon:1:2 Rise, and go to Nineve, the great city, and preach in it; for the cry of its wickedness is come up to me. (Jonah 1:2 Brenton)
Jon:1:2 «Wstań, idź do Niniwy - wielkiego miasta - i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze». (Jon 1:2 BT_4)
Jon:1:2 Ἀνάστηθι καὶ πορεύθητι εἰς Νινευη τὴν πόλιν τὴν μεγάλην καὶ κήρυξον ἐν αὐτῇ, ὅτι ἀνέβη κραυγὴ τῆς κακίας αὐτῆς πρός με.
Jon:1:2 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί κηρύσσω (κηρυσσ-, κηρυξ-, κηρυξ-, -, -, κηρυχ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κραυγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jon:1:2 By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By iść Do (+przyspieszenie) Naftali Miasto Wielki I też, nawet, mianowicie By ogłaszać zawiadamiaj, wygłaszaj kazanie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By podnosić Płacz krzyk (????????) Źle źle, złośliwość On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja
Jon:1:2 *)ana/stETi kai\ poreu/TEti ei)s *nineuE tE\n po/lin tE\n mega/lEn kai\ kE/ruXon e)n au)tE=|, o(/ti a)ne/bE E( kraugE\ tE=s kaki/as au)tE=s pro/s me.
Jon:1:2 anastETi kai poreuTEti eis nineuE tEn polin tEn megalEn kai kEryXon en autE, hoti anebE hE kraugE tEs kakias autEs pros me.
Jon:1:2 VH_AAD2S C VC_APD2S P N1_ASF RA_ASF N3I_ASF RA_ASF A1_ASF C VA_AAD2S P RD_DSF C VZI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RA_GSF N1A_GSF RD_GSF P RP_AS
Jon:1:2 to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to go into (+acc) Naphtali the city the great and also, even, namely to proclaim announce, preach in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same because/that to ascend the cry shout (κραυγάζω) the evil evil, malice he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) I
Jon:1:2 do-STand-you(sg)-UP! and be-you(sg)-GO-ed! into (+acc) Nineveh (indecl) the (acc) city (acc) the (acc) great ([Adj] acc) and do-PROCLAIM-you(sg)!, going-to-PROCLAIM (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) because/that he/she/it-ASCEND-ed the (nom) cry (nom|voc) the (gen) evil (gen), wickedness (acc) her/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc)
Jon:1:2 Jon_1:2_1 Jon_1:2_2 Jon_1:2_3 Jon_1:2_4 Jon_1:2_5 Jon_1:2_6 Jon_1:2_7 Jon_1:2_8 Jon_1:2_9 Jon_1:2_10 Jon_1:2_11 Jon_1:2_12 Jon_1:2_13 Jon_1:2_14 Jon_1:2_15 Jon_1:2_16 Jon_1:2_17 Jon_1:2_18 Jon_1:2_19 Jon_1:2_20 Jon_1:2_21 Jon_1:2_22
Jon:1:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jon:1:3 καὶ ἀνέστη Ιωνας τοῦ φυγεῖν εἰς Θαρσις ἐκ προσώπου κυρίου καὶ κατέβη εἰς Ιοππην καὶ εὗρεν πλοῖον βαδίζον εἰς Θαρσις καὶ ἔδωκεν τὸ ναῦλον αὐτοῦ καὶ ἐνέβη εἰς αὐτὸ τοῦ πλεῦσαι μετ’ αὐτῶν εἰς Θαρσις ἐκ προσώπου κυρίου.
Jon:1:3 But Jonas rose up to flee to Tharsis from the presence of the Lord. And he went down to Joppa, and found a ship going to Tharsis: and he paid his fare, and went up into it, to sail with them to Tharsis from the presence of the Lord. (Jonah 1:3 Brenton)
Jon:1:3 A Jonasz wstał, aby uciec do Tarszisz przed Panem. Zszedł do Jafy, znalazł okręt płynący do Tarszisz, uiścił należną opłatę i wsiadł na niego, by udać się nim do Tarszisz, daleko od Pana. (Jon 1:3 BT_4)
Jon:1:3 καὶ ἀνέστη Ιωνας τοῦ φυγεῖν εἰς Θαρσις ἐκ προσώπου κυρίου καὶ κατέβη εἰς Ιοππην καὶ εὗρεν πλοῖον βαδίζον εἰς Θαρσις καὶ ἔδωκεν τὸ ναῦλον αὐτοῦ καὶ ἐνέβη εἰς αὐτὸ τοῦ πλεῦσαι μετ’ αὐτῶν εἰς Θαρσις ἐκ προσώπου κυρίου.
Jon:1:3 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Ἰωνᾶς, -ᾶ, ὁ ὁ ἡ τό φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) εἰς[1]   ἐκ πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] Ἰόππη, -ης, ἡ καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) πλοῖον, -ου, τό   εἰς[1]   καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐμ·βαίνω (εν+βαιν-, -, 2nd ath. εν+β(η)-/ath. εν+β(α)-, -, -, -) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πλέω (πλε-, -, πλευ·σ-, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   ἐκ πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jon:1:3 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Jonah By uciekać Do (+przyspieszenie) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By schodzić Do (+przyspieszenie) Joppa I też, nawet, mianowicie By znajdować Statek Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zaokrętować się Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo By żeglować Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jon:1:3 kai\ a)ne/stE *iOnas tou= fugei=n ei)s *Tarsis e)k prosO/pou kuri/ou kai\ kate/bE ei)s *ioppEn kai\ eu(=ren ploi=on badi/DZon ei)s *Tarsis kai\ e)/dOken to\ nau=lon au)tou= kai\ e)ne/bE ei)s au)to\ tou= pleu=sai met’ au)tO=n ei)s *Tarsis e)k prosO/pou kuri/ou.
Jon:1:3 kai anestE iOnas tu fygein eis Tarsis ek prosOpu kyriu kai katebE eis ioppEn kai heuren ploion badiDZon eis Tarsis kai edOken to naulon autu kai enebE eis auto tu pleusai met’ autOn eis Tarsis ek prosOpu kyriu.
Jon:1:3 C VHI_AAI3S N1T_NSM RA_GSN VB_AAN P N_AS P N2N_GSN N2_GSM C VZI_AAI3S P N1_ASF C VB_AAI3S N2N_ASN V1_PAPASN P N_AS C VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM C VZI_AAI3S P RD_ASN RA_GSN VA_AAN P RD_GPM P N_AS P N2N_GSN N2_GSM
Jon:1:3 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect Jonah the to flee into (+acc) ć out of (+gen) ἐξ before vowels face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to go down into (+acc) Joppa and also, even, namely to find ship ć into (+acc) ć and also, even, namely to give the ć he/she/it/same and also, even, namely to embark into (+acc) he/she/it/same the to sail after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same into (+acc) ć out of (+gen) ἐξ before vowels face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jon:1:3 and he/she/it-STand-ed-UP Jonah (nom) the (gen) to-FLEE into (+acc)   out of (+gen) face (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-GO DOWN-ed into (+acc) Joppa (acc) and he/she/it-FIND-ed ship (nom|acc|voc)   into (+acc)   and he/she/it-GIVE-ed the (nom|acc)   him/it/same (gen) and he/she/it-EMBARK-ed into (+acc) it/same (nom|acc) the (gen) to-SAIL, be-you(sg)-SAIL-ed!, he/she/it-happens-to-SAIL (opt) after (+acc), with (+gen) them/same (gen) into (+acc)   out of (+gen) face (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Jon:1:3 Jon_1:3_1 Jon_1:3_2 Jon_1:3_3 Jon_1:3_4 Jon_1:3_5 Jon_1:3_6 Jon_1:3_7 Jon_1:3_8 Jon_1:3_9 Jon_1:3_10 Jon_1:3_11 Jon_1:3_12 Jon_1:3_13 Jon_1:3_14 Jon_1:3_15 Jon_1:3_16 Jon_1:3_17 Jon_1:3_18 Jon_1:3_19 Jon_1:3_20 Jon_1:3_21 Jon_1:3_22 Jon_1:3_23 Jon_1:3_24 Jon_1:3_25 Jon_1:3_26 Jon_1:3_27 Jon_1:3_28 Jon_1:3_29 Jon_1:3_30 Jon_1:3_31 Jon_1:3_32 Jon_1:3_33 Jon_1:3_34 Jon_1:3_35 Jon_1:3_36 Jon_1:3_37 Jon_1:3_38
Jon:1:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jon:1:4 καὶ κύριος ἐξήγειρεν πνεῦμα εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἐγένετο κλύδων μέγας ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ τὸ πλοῖον ἐκινδύνευεν συντριβῆναι.
Jon:1:4 And the Lord raised up a wind on the sea; and there was a great storm on the sea, and the ship was in danger of being broken. (Jonah 1:4 Brenton)
Jon:1:4 Ale Pan zesłał na morze gwałtowny wiatr, i powstała wielka burza na morzu, tak że okrętowi groziło rozbicie. (Jon 1:4 BT_4)
Jon:1:4 καὶ κύριος ἐξήγειρεν πνεῦμα εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἐγένετο κλύδων μέγας ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ τὸ πλοῖον ἐκινδύνευεν συντριβῆναι.
Jon:1:4 καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) πνεῦμα[τ], -ατος, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) κλύδων, -ωνος, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐν ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό πλοῖον, -ου, τό κινδυνεύω (κινδυνευ-, κινδυνευ·σ-, κινδυνευ·σ-, -, -, -) συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-)
Jon:1:4 I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do ??? Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Do (+przyspieszenie) Morze I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Szorstka wody turbulencja Wielki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Morze I też, nawet, mianowicie Statek By narażać na niebezpieczeństwo By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach)
Jon:1:4 kai\ ku/rios e)XE/geiren pneu=ma ei)s tE\n Ta/lassan, kai\ e)ge/neto klu/dOn me/gas e)n tE=| Tala/ssE|, kai\ to\ ploi=on e)kindu/neuen suntribE=nai.
Jon:1:4 kai kyrios eXEgeiren pneuma eis tEn Talassan, kai egeneto klydOn megas en tE TalassE, kai to ploion ekindyneuen syntribEnai.
Jon:1:4 C N2_NSM V1I_IAI3S N3M_ASN P RA_ASF N1S_ASF C VBI_AMI3S N3W_NSM A1P_NSM P RA_DSF N1S_DSF C RA_NSN N2N_NSN V1I_IAI3S VD_APN
Jon:1:4 and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ??? spirit breath, spiritual utterance, wind into (+acc) the sea and also, even, namely to become become, happen rough water turbulence great in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sea and also, even, namely the ship to endanger to break to crush completely, break (in pieces)
Jon:1:4 and lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-was-???-ing, he/she/it-???-ed spirit (nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) sea (acc) and he/she/it-was-BECOME-ed rough water (nom|voc) great ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) sea (dat) and the (nom|acc) ship (nom|acc|voc) he/she/it-was-ENDANGER-ing to-be-BREAK-ed
Jon:1:4 Jon_1:4_1 Jon_1:4_2 Jon_1:4_3 Jon_1:4_4 Jon_1:4_5 Jon_1:4_6 Jon_1:4_7 Jon_1:4_8 Jon_1:4_9 Jon_1:4_10 Jon_1:4_11 Jon_1:4_12 Jon_1:4_13 Jon_1:4_14 Jon_1:4_15 Jon_1:4_16 Jon_1:4_17 Jon_1:4_18 Jon_1:4_19
Jon:1:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jon:1:5 καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ναυτικοὶ καὶ ἀνεβόων ἕκαστος πρὸς τὸν θεὸν αὐτῶν καὶ ἐκβολὴν ἐποιήσαντο τῶν σκευῶν τῶν ἐν τῷ πλοίῳ εἰς τὴν θάλασσαν τοῦ κουφισθῆναι ἀπ’ αὐτῶν· Ιωνας δὲ κατέβη εἰς τὴν κοίλην τοῦ πλοίου καὶ ἐκάθευδεν καὶ ἔρρεγχεν.
Jon:1:5 And the sailors were alarmed, and cried every one to his god, and cast out the wares that were in the ship into the sea, that it might be lightened of them. But Jonas was gone down into the hold of the ship, and was asleep, and snored. (Jonah 1:5 Brenton)
Jon:1:5 Przerazili się więc żeglarze i każdy wołał do swego bóstwa; rzucili w morze ładunek, który był na okręcie, by uczynić go lżejszym. Jonasz zaś zszedł w głąb wnętrza okrętu, położył się i twardo zasnął. (Jon 1:5 BT_4)
Jon:1:5 καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ναυτικοὶ καὶ ἀνεβόων ἕκαστος πρὸς τὸν θεὸν αὐτῶν καὶ ἐκβολὴν ἐποιήσαντο τῶν σκευῶν τῶν ἐν τῷ πλοίῳ εἰς τὴν θάλασσαν τοῦ κουφισθῆναι ἀπ’ αὐτῶν· Ιωνας δὲ κατέβη εἰς τὴν κοίλην τοῦ πλοίου καὶ ἐκάθευδεν καὶ ἔρρεγχεν.
Jon:1:5 καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό   καί ἀνα·βοάω (ανα+βο(α)-, ανα+βοη·σ-, ανα+βοη·σ-, -, -, -) ἕκαστος -η -ον πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·βολή, -ῆς, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό πλοῖον, -ου, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό κουφίζω (κουφιζ-, κουφι(ε)·[σ]-, κουφι·σ-, -, -, κουφισ·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό Ἰωνᾶς, -ᾶ, ὁ δέ κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πλοῖον, -ου, τό καί καθεύδω (καθευδ-, -, -, -, -, -) καί  
Jon:1:5 I też, nawet, mianowicie By bać się I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Każdy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wyrzucanie za burtę By czynić/rób Naczynie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Statek Do (+przyspieszenie) Morze Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Jonah zaś By schodzić Do (+przyspieszenie) Statek I też, nawet, mianowicie Do spania do spać I też, nawet, mianowicie
Jon:1:5 kai\ e)fobE/TEsan oi( nautikoi\ kai\ a)nebo/On e(/kastos pro\s to\n Teo\n au)tO=n kai\ e)kbolE\n e)poiE/santo tO=n skeuO=n tO=n e)n tO=| ploi/O| ei)s tE\n Ta/lassan tou= koufisTE=nai a)p’ au)tO=n· *iOnas de\ kate/bE ei)s tE\n koi/lEn tou= ploi/ou kai\ e)ka/Teuden kai\ e)/rregCHen.
Jon:1:5 kai efobETEsan hoi nautikoi kai aneboOn hekastos pros ton Teon autOn kai ekbolEn epoiEsanto tOn skeuOn tOn en tO ploiO eis tEn Talassan tu kufisTEnai ap’ autOn· iOnas de katebE eis tEn koilEn tu ploiu kai ekaTeuden kai errenCHen.
Jon:1:5 C VCI_API3P RA_NPM A1_NPM C V4I_IAI3P A1_NSM P RA_ASM N2_ASM RD_GPM C N1_ASF VAI_AMI3P RA_GPN N3E_GPN RA_GPN P RA_DSN N2N_DSN P RA_ASF N1S_ASF RA_GSN VS_APN P RD_GPM N1T_NSM x VZI_AAI3S P RA_ASF A1_ASF RA_GSN N2N_GSN C V1I_IAI3S C VAI_AAI3S
Jon:1:5 and also, even, namely to fear the ć and also, even, namely to cry out each toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely jettison to do/make the vessel the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ship into (+acc) the sea the to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same Jonah δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to go down into (+acc) the ć the ship and also, even, namely to sleeping to be sleeping and also, even, namely ć
Jon:1:5 and they-were-FEAR-ed the (nom)   and I-was-CRY-ing-OUT, they-were-CRY-ing-OUT each (of two) (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) them/same (gen) and jettison (acc) they-were-DO/MAKE-ed the (gen) vessels (gen) the (gen) in/among/by (+dat) the (dat) ship (dat) into (+acc) the (acc) sea (acc) the (gen) to-be-???-ed away from (+gen) them/same (gen) Jonah (nom) Yet he/she/it-GO DOWN-ed into (+acc) the (acc)   the (gen) ship (gen) and he/she/it-was-SLEEPING-ing and  
Jon:1:5 Jon_1:5_1 Jon_1:5_2 Jon_1:5_3 Jon_1:5_4 Jon_1:5_5 Jon_1:5_6 Jon_1:5_7 Jon_1:5_8 Jon_1:5_9 Jon_1:5_10 Jon_1:5_11 Jon_1:5_12 Jon_1:5_13 Jon_1:5_14 Jon_1:5_15 Jon_1:5_16 Jon_1:5_17 Jon_1:5_18 Jon_1:5_19 Jon_1:5_20 Jon_1:5_21 Jon_1:5_22 Jon_1:5_23 Jon_1:5_24 Jon_1:5_25 Jon_1:5_26 Jon_1:5_27 Jon_1:5_28 Jon_1:5_29 Jon_1:5_30 Jon_1:5_31 Jon_1:5_32 Jon_1:5_33 Jon_1:5_34 Jon_1:5_35 Jon_1:5_36 Jon_1:5_37 Jon_1:5_38 Jon_1:5_39
Jon:1:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jon:1:6 καὶ προσῆλθεν πρὸς αὐτὸν ὁ πρωρεὺς καὶ εἶπεν αὐτῷ Τί σὺ ῥέγχεις; ἀνάστα καὶ ἐπικαλοῦ τὸν θεόν σου, ὅπως διασώσῃ ὁ θεὸς ἡμᾶς καὶ μὴ ἀπολώμεθα.
Jon:1:6 And the shipmaster came to him, and said to him, Why snorest thou? arise, and call upon thy God, that God may save us, and we perish not. (Jonah 1:6 Brenton)
Jon:1:6 Przystąpił więc do niego dowódca żeglarzy i rzekł mu: «Dlaczego ty śpisz? Wstań, wołaj do Boga twego, może wspomni Bóg na nas i nie zginiemy». (Jon 1:6 BT_4)
Jon:1:6 καὶ προσῆλθεν πρὸς αὐτὸν πρωρεὺς καὶ εἶπεν αὐτῷ Τί σὺ ῥέγχεις; ἀνάστα καὶ ἐπικαλοῦ τὸν θεόν σου, ὅπως διασώσῃ θεὸς ἡμᾶς καὶ μὴ ἀπολώμεθα.
Jon:1:6 καί προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅπως δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί μή ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
Jon:1:6 I też, nawet, mianowicie By nadchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By odwiedzać Bóg  Ty; twój/twój(sg) Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Do chronionego Bóg  Ja I też, nawet, mianowicie Nie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie
Jon:1:6 kai\ prosE=lTen pro\s au)to\n o( prOreu\s kai\ ei)=pen au)tO=| *ti/ su\ r(e/gCHeis; a)na/sta kai\ e)pikalou= to\n Teo/n sou, o(/pOs diasO/sE| o( Teo\s E(ma=s kai\ mE\ a)polO/meTa.
Jon:1:6 kai prosElTen pros auton ho prOreus kai eipen autO ti sy renCHeis; anasta kai epikalu ton Teon su, hopOs diasOsE ho Teos hEmas kai mE apolOmeTa.
Jon:1:6 C VBI_AAI3S P RD_ASM RA_NSM N3V_NSM C VBI_AAI3S RD_DSM RI_ASN RP_NS V1_PAI2S VH_AAD2S C V2_PMD2S RA_ASM N2_ASM RP_GS C VF_FMI2S RA_NSM N2_NSM RP_AP C D V5_PMS1P
Jon:1:6 and also, even, namely to approach toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the ć and also, even, namely to say/tell he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you ć to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to call upon the god [see theology] you; your/yours(sg) so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to preserved the god [see theology] I and also, even, namely not to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
Jon:1:6 and he/she/it-APPROACH-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (nom)   and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) who/what/why (nom|acc) you(sg) (nom)   do-STand-you(sg)-UP! and be-you(sg)-being-CALL-ed-UPON! the (acc) god (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) this is how you(sg)-will-be-PRESERVED-ed, he/she/it-should-PRESERVED, you(sg)-should-be-PRESERVED-ed the (nom) god (nom) us (acc) and not we-should-be-LOSE/DESTROY-ed
Jon:1:6 Jon_1:6_1 Jon_1:6_2 Jon_1:6_3 Jon_1:6_4 Jon_1:6_5 Jon_1:6_6 Jon_1:6_7 Jon_1:6_8 Jon_1:6_9 Jon_1:6_10 Jon_1:6_11 Jon_1:6_12 Jon_1:6_13 Jon_1:6_14 Jon_1:6_15 Jon_1:6_16 Jon_1:6_17 Jon_1:6_18 Jon_1:6_19 Jon_1:6_20 Jon_1:6_21 Jon_1:6_22 Jon_1:6_23 Jon_1:6_24 Jon_1:6_25 Jon_1:6_26
Jon:1:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jon:1:7 καὶ εἶπεν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ Δεῦτε βάλωμεν κλήρους καὶ ἐπιγνῶμεν τίνος ἕνεκεν ἡ κακία αὕτη ἐστὶν ἐν ἡμῖν. καὶ ἔβαλον κλήρους, καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ Ιωναν.
Jon:1:7 And each man said to his neighbour, Come, let us cast lots, and find out for whose sake this mischief is upon us. So they cast lots, and the lot fell upon Jonas. (Jonah 1:7 Brenton)
Jon:1:7 Mówili też żeglarze jeden do drugiego: «Chodźcie, rzućmy losy, a dowiemy się, z powodu kogo to właśnie nieszczęście spadło na nas». I rzucili losy, a los padł na Jonasza. (Jon 1:7 BT_4)
Jon:1:7 καὶ εἶπεν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ Δεῦτε βάλωμεν κλήρους καὶ ἐπιγνῶμεν τίνος ἕνεκεν κακία αὕτη ἐστὶν ἐν ἡμῖν. καὶ ἔβαλον κλήρους, καὶ ἔπεσεν κλῆρος ἐπὶ Ιωναν.
Jon:1:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἕκαστος -η -ον πρός ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό δεῦτε βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) κλῆρος, -ου, ὁ καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) κλῆρος, -ου, ὁ καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ ἐπί Ἰωνᾶς, -ᾶ, ὁ; Ἰωνάμ v.l. -νάν, ὁ
Jon:1:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo Przychodź By rzucać Los I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Z powodu dla, dla Źle źle, złośliwość To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja I też, nawet, mianowicie By rzucać Los I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Los Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jonah; Jonam
Jon:1:7 kai\ ei)=pen e(/kastos pro\s to\n plEsi/on au)tou= *deu=te ba/lOmen klE/rous kai\ e)pignO=men ti/nos e(/neken E( kaki/a au(/tE e)sti\n e)n E(mi=n. kai\ e)/balon klE/rous, kai\ e)/pesen o( klE=ros e)pi\ *iOnan.
Jon:1:7 kai eipen hekastos pros ton plEsion autu deute balOmen klErus kai epignOmen tinos heneken hE kakia hautE estin en hEmin. kai ebalon klErus, kai epesen ho klEros epi iOnan.
Jon:1:7 C VBI_AAI3S A1_NSM P RA_ASM D RD_GSM D VB_AAS1P N2_APM C VZ_AAS1P RI_GSN P RA_NSF N1A_NSF RD_NSF V9_PAI3S P RP_DP C VBI_AAI3P N2_APM C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P N1T_ASM
Jon:1:7 and also, even, namely to say/tell each toward (+acc,+gen,+dat) the neighbor one near, close to; near he/she/it/same come to throw lot and also, even, namely to recognize insight, consciousnes who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. owing to for, for the sake of the evil evil, malice this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I and also, even, namely to throw lot and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. the lot upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jonah; Jonam
Jon:1:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed each (of two) (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) come we-should-THROW lots (acc) and we-should-RECOGNIZE who/what/why (gen) owing to the (nom) evil (nom|voc) this (nom) he/she/it-is in/among/by (+dat) us (dat) and I-THROW-ed, they-THROW-ed lots (acc) and he/she/it-FALL-ed the (nom) lot (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) Jonah (acc); Jonam (indecl)
Jon:1:7 Jon_1:7_1 Jon_1:7_2 Jon_1:7_3 Jon_1:7_4 Jon_1:7_5 Jon_1:7_6 Jon_1:7_7 Jon_1:7_8 Jon_1:7_9 Jon_1:7_10 Jon_1:7_11 Jon_1:7_12 Jon_1:7_13 Jon_1:7_14 Jon_1:7_15 Jon_1:7_16 Jon_1:7_17 Jon_1:7_18 Jon_1:7_19 Jon_1:7_20 Jon_1:7_21 Jon_1:7_22 Jon_1:7_23 Jon_1:7_24 Jon_1:7_25 Jon_1:7_26 Jon_1:7_27 Jon_1:7_28 Jon_1:7_29
Jon:1:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jon:1:8 καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν Ἀπάγγειλον ἡμῖν τίνος ἕνεκεν ἡ κακία αὕτη ἐστὶν ἐν ἡμῖν. τίς σου ἡ ἐργασία ἐστίν; καὶ πόθεν ἔρχῃ, καὶ ἐκ ποίας χώρας καὶ ἐκ ποίου λαοῦ εἶ σύ;
Jon:1:8 And they said to him, Tell us what is thine occupation, and whence comest thou, and of what country and what people art thou? (Jonah 1:8 Brenton)
Jon:1:8 Rzekli więc do niego: «Powiedzże nam, z jakiego powodu ta klęska przyszła na nas? Jaki jest twój zawód? Skąd pochodzisz? Jaki jest twój kraj? Z którego jesteś narodu?» (Jon 1:8 BT_4)
Jon:1:8 καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν Ἀπάγγειλον ἡμῖν τίνος ἕνεκεν κακία αὕτη ἐστὶν ἐν ἡμῖν. τίς σου ἐργασία ἐστίν; καὶ πόθεν ἔρχῃ, καὶ ἐκ ποίας χώρας καὶ ἐκ ποίου λαοῦ εἶ σύ;
Jon:1:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἐργασία, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἐκ ποῖος -α -ον χώρα, -ας, ἡ καί ἐκ ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) λαός, -οῦ, ὁ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jon:1:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By informować – informować albo opowiadać. Ja Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Z powodu dla, dla Źle źle, złośliwość To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty; twój/twój(sg) Biznesowe/gonitwy By być I też, nawet, mianowicie Skąd; by pić By przychodzić I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jaki rodzaj Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jaki rodzaj; by czynić/rób Ludzie By iść; by być Ty
Jon:1:8 kai\ ei)=pon pro\s au)to/n *)apa/ggeilon E(mi=n ti/nos e(/neken E( kaki/a au(/tE e)sti\n e)n E(mi=n. ti/s sou E( e)rgasi/a e)sti/n; kai\ po/Ten e)/rCHE|, kai\ e)k poi/as CHO/ras kai\ e)k poi/ou laou= ei)= su/;
Jon:1:8 kai eipon pros auton apangeilon hEmin tinos heneken hE kakia hautE estin en hEmin. tis su hE ergasia estin; kai poTen erCHE, kai ek poias CHOras kai ek poiu lau ei sy;
Jon:1:8 C VBI_AAI3P P RD_ASM VB_AAD2S RP_DP RI_GSN P RA_NSF N1A_NSF RD_NSF V9_PAI3S P RP_DP RI_NSM RP_GS RA_NSF N1A_NSF V9_PAI3S C D V1_PMS2S C P A1A_GSF N1A_GSF C P A1A_GSM N2_GSM V9_PAI2S RP_NS
Jon:1:8 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to report – to report or tell. I who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. owing to for, for the sake of the evil evil, malice this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you; your/yours(sg) the business/pursuits to be and also, even, namely from where; to drink to come and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels what kind region realm (clίme); land, country, territory, tract and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels what kind; to do/make people to go; to be you
Jon:1:8 and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) do-DELIVER A MESSAGE-you(sg)! us (dat) who/what/why (gen) owing to the (nom) evil (nom|voc) this (nom) he/she/it-is in/among/by (+dat) us (dat) who/what/why (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) business/pursuits (nom|voc) he/she/it-is and from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) you(sg)-are-being-COME-ed, you(sg)-should-be-being-COME-ed and out of (+gen) what kind (acc) region (gen), regions (acc) and out of (+gen) what kind (gen); be-you(sg)-being-DO/MAKE-ed! people (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom)
Jon:1:8 Jon_1:8_1 Jon_1:8_2 Jon_1:8_3 Jon_1:8_4 Jon_1:8_5 Jon_1:8_6 Jon_1:8_7 Jon_1:8_8 Jon_1:8_9 Jon_1:8_10 Jon_1:8_11 Jon_1:8_12 Jon_1:8_13 Jon_1:8_14 Jon_1:8_15 Jon_1:8_16 Jon_1:8_17 Jon_1:8_18 Jon_1:8_19 Jon_1:8_20 Jon_1:8_21 Jon_1:8_22 Jon_1:8_23 Jon_1:8_24 Jon_1:8_25 Jon_1:8_26 Jon_1:8_27 Jon_1:8_28 Jon_1:8_29 Jon_1:8_30 Jon_1:8_31 Jon_1:8_32
Jon:1:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jon:1:9 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Δοῦλος κυρίου ἐγώ εἰμι καὶ τὸν κύριον θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐγὼ σέβομαι, ὃς ἐποίησεν τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηράν.
Jon:1:9 And he said to them, I am a servant of the Lord; and I worship the Lord God of heaven, who made the sea, and the dry land. (Jonah 1:9 Brenton)
Jon:1:9 A on im odpowiedział: «Jestem Hebrajczykiem i czczę Pana, Boga nieba, który stworzył morze i ląd». (Jon 1:9 BT_4)
Jon:1:9 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Δοῦλος κυρίου ἐγώ εἰμι καὶ τὸν κύριον θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐγὼ σέβομαι, ὃς ἐποίησεν τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηράν.
Jon:1:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σέβω (σεβ-, -, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό ξηρός -ά -όν
Jon:1:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Haruj jak niewolnik; niewolniczy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja By iść; by być I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Nieba/niebo Ja By czcić zwlekaj {miej wzgląd} do, poważaj, Kto/, który/, który By czynić/rób Morze I też, nawet, mianowicie Uschnięty
Jon:1:9 kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s *dou=los kuri/ou e)gO/ ei)mi kai\ to\n ku/rion Teo\n tou= ou)ranou= e)gO\ se/bomai, o(\s e)poi/Esen tE\n Ta/lassan kai\ tE\n XEra/n.
Jon:1:9 kai eipen pros autus dulos kyriu egO eimi kai ton kyrion Teon tu uranu egO sebomai, hos epoiEsen tEn Talassan kai tEn XEran.
Jon:1:9 C VBI_AAI3S P RD_APM N2_NSM N2_GSM RP_NS V9_PAI1S C RA_ASM N2_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM RP_NS V1_PMI1S RR_NSM VAI_AAI3S RA_ASF N1S_ASF C RA_ASF A1A_ASF
Jon:1:9 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same slave; servile lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I to go; to be and also, even, namely the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] the sky/heaven I to revere defer to, respect, who/whom/which to do/make the sea and also, even, namely the withered
Jon:1:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) slave (nom); servile ([Adj] nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) I (nom) I-am-GO-ing; I-am and the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) god (acc) the (gen) sky/heaven (gen) I (nom) I-am-being-REVERE-ed who/whom/which (nom) he/she/it-DO/MAKE-ed the (acc) sea (acc) and the (acc) withered ([Adj] acc)
Jon:1:9 Jon_1:9_1 Jon_1:9_2 Jon_1:9_3 Jon_1:9_4 Jon_1:9_5 Jon_1:9_6 Jon_1:9_7 Jon_1:9_8 Jon_1:9_9 Jon_1:9_10 Jon_1:9_11 Jon_1:9_12 Jon_1:9_13 Jon_1:9_14 Jon_1:9_15 Jon_1:9_16 Jon_1:9_17 Jon_1:9_18 Jon_1:9_19 Jon_1:9_20 Jon_1:9_21 Jon_1:9_22 Jon_1:9_23
Jon:1:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jon:1:10 καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ἄνδρες φόβον μέγαν καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν Τί τοῦτο ἐποίησας; διότι ἔγνωσαν οἱ ἄνδρες ὅτι ἐκ προσώπου κυρίου ἦν φεύγων, ὅτι ἀπήγγειλεν αὐτοῖς.
Jon:1:10 Then the men feared exceedingly, and said to him, What is this that thou hast done? for the men knew that he was fleeing from the face of the Lord, because he had told them. (Jonah 1:10 Brenton)
Jon:1:10 Wtedy wielki strach zdjął mężów i rzekli do niego: «Dlaczego to uczyniłeś?» - albowiem wiedzieli mężowie, że on ucieka przed Panem, bo im to powiedział. (Jon 1:10 BT_4)
Jon:1:10 καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ἄνδρες φόβον μέγαν καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν Τί τοῦτο ἐποίησας; διότι ἔγνωσαν οἱ ἄνδρες ὅτι ἐκ προσώπου κυρίου ἦν φεύγων, ὅτι ἀπήγγειλεν αὐτοῖς.
Jon:1:10 καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ φόβος, -ου, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δι·ότι γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅτι ἐκ πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ὅτι ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jon:1:10 I też, nawet, mianowicie By bać się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Obawa [zobacz fobię] Wielki I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób Z powodu tego: Tamto By wiedzieć to jest rozpoznaj. Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Ponieważ/tamto Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być By uciekać Ponieważ/tamto By informować – informować albo opowiadać. On/ona/to/to samo
Jon:1:10 kai\ e)fobE/TEsan oi( a)/ndres fo/bon me/gan kai\ ei)=pan pro\s au)to/n *ti/ tou=to e)poi/Esas; dio/ti e)/gnOsan oi( a)/ndres o(/ti e)k prosO/pou kuri/ou E)=n feu/gOn, o(/ti a)pE/ggeilen au)toi=s.
Jon:1:10 kai efobETEsan hoi andres fobon megan kai eipan pros auton ti tuto epoiEsas; dioti egnOsan hoi andres hoti ek prosOpu kyriu En feugOn, hoti apEngeilen autois.
Jon:1:10 C VCI_API3P RA_NPM N3_NPM N2_ASM A1P_ASM C VAI_AAI3P P RD_ASM RI_ASN RD_ASN VAI_AAI2S C VZI_AAI3P RA_NPM N3_NPM C P N2N_GSN N2_GSM V9_IAI3S V1_PAPNSM C VAI_AAI3S RD_DPM
Jon:1:10 and also, even, namely to fear the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". fear [see phobia] great and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make because of this: that to know i.e. recognize. the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". because/that out of (+gen) ἐξ before vowels face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be to flee because/that to report – to report or tell. he/she/it/same
Jon:1:10 and they-were-FEAR-ed the (nom) men, husbands (nom|voc) fear (acc) great ([Adj] acc) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) who/what/why (nom|acc) this (nom|acc) you(sg)-DO/MAKE-ed because of this: that they-KNOW-ed the (nom) men, husbands (nom|voc) because/that out of (+gen) face (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-was while FLEE-ing (nom) because/that he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed them/same (dat)
Jon:1:10 Jon_1:10_1 Jon_1:10_2 Jon_1:10_3 Jon_1:10_4 Jon_1:10_5 Jon_1:10_6 Jon_1:10_7 Jon_1:10_8 Jon_1:10_9 Jon_1:10_10 Jon_1:10_11 Jon_1:10_12 Jon_1:10_13 Jon_1:10_14 Jon_1:10_15 Jon_1:10_16 Jon_1:10_17 Jon_1:10_18 Jon_1:10_19 Jon_1:10_20 Jon_1:10_21 Jon_1:10_22 Jon_1:10_23 Jon_1:10_24 Jon_1:10_25 Jon_1:10_26
Jon:1:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jon:1:11 καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν Τί σοι ποιήσωμεν καὶ κοπάσει ἡ θάλασσα ἀφ’ ἡμῶν; ὅτι ἡ θάλασσα ἐπορεύετο καὶ ἐξήγειρεν μᾶλλον κλύδωνα.
Jon:1:11 And they said to him, What shall we do to thee, that the sea may be calm to us? for the sea rose, and lifted its wave exceedingly. (Jonah 1:11 Brenton)
Jon:1:11 I zapytali go: «Co powinniśmy ci uczynić, aby morze przestało się burzyć dokoła nas?» Fale bowiem w dalszym ciągu się podnosiły. (Jon 1:11 BT_4)
Jon:1:11 καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν Τί σοι ποιήσωμεν καὶ κοπάσει θάλασσα ἀφ’ ἡμῶν; ὅτι θάλασσα ἐπορεύετο καὶ ἐξήγειρεν μᾶλλον κλύδωνα.
Jon:1:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί κοπάζω (-, κοπα·σ-, κοπα·σ-, κεκοπα·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) μᾶλλον κλύδων, -ωνος, ὁ
Jon:1:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Do zmniejszanego trudu, opadany Morze Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Ponieważ/tamto Morze By iść I też, nawet, mianowicie Do ??? Bardziej/raczej (zamiast tego) Szorstka wody turbulencja
Jon:1:11 kai\ ei)=pan pro\s au)to/n *ti/ soi poiE/sOmen kai\ kopa/sei E( Ta/lassa a)f’ E(mO=n; o(/ti E( Ta/lassa e)poreu/eto kai\ e)XE/geiren ma=llon klu/dOna.
Jon:1:11 kai eipan pros auton ti soi poiEsOmen kai kopasei hE Talassa af’ hEmOn; hoti hE Talassa eporeueto kai eXEgeiren mallon klydOna.
Jon:1:11 C VAI_AAI3P P RD_ASM RI_ASN RP_DS VA_AAS1P C VF_FAI3S RA_NSF N1S_NSF P RP_GP C RA_NSF N1S_NSF V1I_IMI3S C V1I_IAI3S D N3W_ASM
Jon:1:11 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you; your/yours(sg); to rub worn, rub to do/make and also, even, namely to abated toil, subsided the sea from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I because/that the sea to go and also, even, namely to ??? more/rather (instead) rough water turbulence
Jon:1:11 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) who/what/why (nom|acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) we-should-DO/MAKE and he/she/it-will-ABATED, you(sg)-will-be-ABATED-ed (classical) the (nom) sea (nom|voc) away from (+gen) us (gen) because/that the (nom) sea (nom|voc) he/she/it-was-being-GO-ed and he/she/it-was-???-ing, he/she/it-???-ed more/rather rough water (acc)
Jon:1:11 Jon_1:11_1 Jon_1:11_2 Jon_1:11_3 Jon_1:11_4 Jon_1:11_5 Jon_1:11_6 Jon_1:11_7 Jon_1:11_8 Jon_1:11_9 Jon_1:11_10 Jon_1:11_11 Jon_1:11_12 Jon_1:11_13 Jon_1:11_14 Jon_1:11_15 Jon_1:11_16 Jon_1:11_17 Jon_1:11_18 Jon_1:11_19 Jon_1:11_20 Jon_1:11_21
Jon:1:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jon:1:12 καὶ εἶπεν Ιωνας πρὸς αὐτούς Ἄρατέ με καὶ ἐμβάλετέ με εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ κοπάσει ἡ θάλασσα ἀφ’ ὑμῶν· διότι ἔγνωκα ἐγὼ ὅτι δι’ ἐμὲ ὁ κλύδων ὁ μέγας οὗτος ἐφ’ ὑμᾶς ἐστιν.
Jon:1:12 And Jonas said to them, Take me up, and cast me into the sea, and the sea shall be calm to you: for I know that for my sake this great tempest is upon you. (Jonah 1:12 Brenton)
Jon:1:12 Odpowiedział im: «Weźcie mnie i rzućcie w morze, a przestaną się burzyć wody przeciw wam, ponieważ wiem, że z mojego powodu tak wielka burza powstała przeciw wam». (Jon 1:12 BT_4)
Jon:1:12 καὶ εἶπεν Ιωνας πρὸς αὐτούς Ἄρατέ με καὶ ἐμβάλετέ με εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ κοπάσει θάλασσα ἀφ’ ὑμῶν· διότι ἔγνωκα ἐγὼ ὅτι δι’ ἐμὲ κλύδων μέγας οὗτος ἐφ’ ὑμᾶς ἐστιν.
Jon:1:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰωνᾶς, -ᾶ, ὁ πρός αὐτός αὐτή αὐτό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί κοπάζω (-, κοπα·σ-, κοπα·σ-, κεκοπα·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δι·ότι γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι διά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό κλύδων, -ωνος, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Jon:1:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jonah Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Ja I też, nawet, mianowicie By wstrzykiwać Ja Do (+przyspieszenie) Morze I też, nawet, mianowicie Do zmniejszanego trudu, opadany Morze Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Z powodu tego: Tamto By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ja Ponieważ/tamto Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ja; mój/mój Szorstka wody turbulencja Wielki To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty By być
Jon:1:12 kai\ ei)=pen *iOnas pro\s au)tou/s *)/arate/ me kai\ e)mba/lete/ me ei)s tE\n Ta/lassan, kai\ kopa/sei E( Ta/lassa a)f’ u(mO=n· dio/ti e)/gnOka e)gO\ o(/ti di’ e)me\ o( klu/dOn o( me/gas ou(=tos e)f’ u(ma=s e)stin.
Jon:1:12 kai eipen iOnas pros autus arate me kai embalete me eis tEn Talassan, kai kopasei hE Talassa af’ hymOn· dioti egnOka egO hoti di’ eme ho klydOn ho megas hutos ef’ hymas estin.
Jon:1:12 C VBI_AAI3S N1T_NSM P RD_APM VA_AAD2P RP_AS C VB_AAD2P RP_AS P RA_ASF N1S_ASF C VF_FAI3S RA_NSF N1S_NSF P RP_GP C VX_XAI1S RP_NS C P RP_AS RA_NSM N3W_NSM RA_NSM A1P_NSM RD_NSM P RP_AP V9_PAI3S
Jon:1:12 and also, even, namely to say/tell Jonah toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to lift/pick up take up, tote, raise I and also, even, namely to inject I into (+acc) the sea and also, even, namely to abated toil, subsided the sea from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you because of this: that to know i.e. recognize. I because/that because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) I; my/mine the rough water turbulence the great this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you to be
Jon:1:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed Jonah (nom) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) do-LIFT/PICK-you(pl)-UP! me (acc) and do-INJECT-you(pl)! me (acc) into (+acc) the (acc) sea (acc) and he/she/it-will-ABATED, you(sg)-will-be-ABATED-ed (classical) the (nom) sea (nom|voc) away from (+gen) you(pl) (gen) because of this: that I-have-KNOW-ed I (nom) because/that because of (+acc), through (+gen) me (acc); my/mine (voc) the (nom) rough water (nom|voc) the (nom) great ([Adj] nom) this (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) he/she/it-is
Jon:1:12 Jon_1:12_1 Jon_1:12_2 Jon_1:12_3 Jon_1:12_4 Jon_1:12_5 Jon_1:12_6 Jon_1:12_7 Jon_1:12_8 Jon_1:12_9 Jon_1:12_10 Jon_1:12_11 Jon_1:12_12 Jon_1:12_13 Jon_1:12_14 Jon_1:12_15 Jon_1:12_16 Jon_1:12_17 Jon_1:12_18 Jon_1:12_19 Jon_1:12_20 Jon_1:12_21 Jon_1:12_22 Jon_1:12_23 Jon_1:12_24 Jon_1:12_25 Jon_1:12_26 Jon_1:12_27 Jon_1:12_28 Jon_1:12_29 Jon_1:12_30 Jon_1:12_31 Jon_1:12_32 Jon_1:12_33
Jon:1:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jon:1:13 καὶ παρεβιάζοντο οἱ ἄνδρες τοῦ ἐπιστρέψαι πρὸς τὴν γῆν καὶ οὐκ ἠδύναντο, ὅτι ἡ θάλασσα ἐπορεύετο καὶ ἐξηγείρετο μᾶλλον ἐπ’ αὐτούς.
Jon:1:13 And the men tried hard to return to the land, and were not able: for the sea rose and grew more and more tempestuous against them. (Jonah 1:13 Brenton)
Jon:1:13 Ludzie ci starali się, wiosłując, zawrócić ku lądowi, ale nie mogli, bo morze coraz silniej burzyło się przeciw nim. (Jon 1:13 BT_4)
Jon:1:13 καὶ παρεβιάζοντο οἱ ἄνδρες τοῦ ἐπιστρέψαι πρὸς τὴν γῆν καὶ οὐκ ἠδύναντο, ὅτι θάλασσα ἐπορεύετο καὶ ἐξηγείρετο μᾶλλον ἐπ’ αὐτούς.
Jon:1:13 καί παρα·βιάζομαι (παρα+βιαζ-, -, παρα+βια·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὅτι ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) μᾶλλον ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Jon:1:13 I też, nawet, mianowicie By zmuszać {By ograniczać} Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego Ponieważ/tamto Morze By iść I też, nawet, mianowicie Do ??? Bardziej/raczej (zamiast tego) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Jon:1:13 kai\ parebia/DZonto oi( a)/ndres tou= e)pistre/PSai pro\s tE\n gE=n kai\ ou)k E)du/nanto, o(/ti E( Ta/lassa e)poreu/eto kai\ e)XEgei/reto ma=llon e)p’ au)tou/s.
Jon:1:13 kai parebiaDZonto hoi andres tu epistrePSai pros tEn gEn kai uk Edynanto, hoti hE Talassa eporeueto kai eXEgeireto mallon ep’ autus.
Jon:1:13 C V1I_IMI3P RA_NPM N3_NPM RA_GSN VA_AAN P RA_ASF N1_ASF C D V6I_IMI3P C RA_NSF N1S_NSF V1I_IMI3S C V1I_IMI3S D P RD_APM
Jon:1:13 and also, even, namely to constrain the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to turn around toward (+acc,+gen,+dat) the earth/land and also, even, namely οὐχ before rough breathing to able because/that the sea to go and also, even, namely to ??? more/rather (instead) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Jon:1:13 and they-were-being-CONSTRAIN-ed the (nom) men, husbands (nom|voc) the (gen) to-TURN-AROUND, be-you(sg)-TURN-ed-AROUND!, he/she/it-happens-to-TURN-AROUND (opt) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) and not they-were-being-ABLE-ed because/that the (nom) sea (nom|voc) he/she/it-was-being-GO-ed and he/she/it-was-being-???-ed more/rather upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Jon:1:13 Jon_1:13_1 Jon_1:13_2 Jon_1:13_3 Jon_1:13_4 Jon_1:13_5 Jon_1:13_6 Jon_1:13_7 Jon_1:13_8 Jon_1:13_9 Jon_1:13_10 Jon_1:13_11 Jon_1:13_12 Jon_1:13_13 Jon_1:13_14 Jon_1:13_15 Jon_1:13_16 Jon_1:13_17 Jon_1:13_18 Jon_1:13_19 Jon_1:13_20 Jon_1:13_21
Jon:1:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jon:1:14 καὶ ἀνεβόησαν πρὸς κύριον καὶ εἶπαν Μηδαμῶς, κύριε, μὴ ἀπολώμεθα ἕνεκεν τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου τούτου, καὶ μὴ δῷς ἐφ’ ἡμᾶς αἷμα δίκαιον, ὅτι σύ, κύριε, ὃν τρόπον ἐβούλου πεποίηκας.
Jon:1:14 And they cried to the Lord, and said, Forbid it, Lord: let us not perish for the sake of this man's life, and bring not righteous blood upon us: for thou, Lord, hast done as thou wouldest. (Jonah 1:14 Brenton)
Jon:1:14 Wołali więc do Pana i mówili: «O Panie, prosimy, nie dozwól nam zginąć ze względu na życie tego człowieka i nie obciążaj nas odpowiedzialnością za krew niewinną, albowiem Ty jesteś Pan, jak Ci się podoba, tak czynisz». (Jon 1:14 BT_4)
Jon:1:14 καὶ ἀνεβόησαν πρὸς κύριον καὶ εἶπαν Μηδαμῶς, κύριε, μὴ ἀπολώμεθα ἕνεκεν τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου τούτου, καὶ μὴ δῷς ἐφ’ ἡμᾶς αἷμα δίκαιον, ὅτι σύ, κύριε, ὃν τρόπον ἐβούλου πεποίηκας.
Jon:1:14 καί ἀνα·βοάω (ανα+βο(α)-, ανα+βοη·σ-, ανα+βοη·σ-, -, -, -) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μηδαμῶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μή ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί μή δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αἷμα[τ], -ατος, τό δίκαιος -αία -ον ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Jon:1:14 I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Na pewno nie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Z powodu dla, dla Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ludzki To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Nie By dawać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Krew Właśnie prawy, właśnie Ponieważ/tamto Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By planować/decyduj się/zamierzaj By czynić/rób
Jon:1:14 kai\ a)nebo/Esan pro\s ku/rion kai\ ei)=pan *mEdamO=s, ku/rie, mE\ a)polO/meTa e(/neken tE=s PSuCHE=s tou= a)nTrO/pou tou/tou, kai\ mE\ dO=|s e)f’ E(ma=s ai(=ma di/kaion, o(/ti su/, ku/rie, o(\n tro/pon e)bou/lou pepoi/Ekas.
Jon:1:14 kai aneboEsan pros kyrion kai eipan mEdamOs, kyrie, mE apolOmeTa heneken tEs PSyCHEs tu anTrOpu tutu, kai mE dOs ef’ hEmas haima dikaion, hoti sy, kyrie, hon tropon ebulu pepoiEkas.
Jon:1:14 C VAI_AAI3P P N2_ASM C VAI_AAI3P D N2_VSM D V5_PMS1P P RA_GSF N1_GSF RA_GSM N2_GSM RD_GSM C D VO_AAS2S P RP_AP N3M_ASN A1A_ASN C RP_NS N2_VSM RR_ASM N2_ASM V1I_IMI2S VX_XAI2S
Jon:1:14 and also, even, namely to cry out toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell certainly not lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. not to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing owing to for, for the sake of the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person the human this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely not to give upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I blood just righteous, just because/that you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to plan/determine/intend to do/make
Jon:1:14 and they-CRY-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) certainly not lord (voc); a lord ([Adj] voc) not we-should-be-LOSE/DESTROY-ed owing to the (gen) life (gen) the (gen) human (gen) this (gen) and not you(sg)-should-GIVE upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) blood (nom|acc|voc) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) because/that you(sg) (nom) lord (voc); a lord ([Adj] voc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) you(sg)-were-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed you(sg)-have-DO/MAKE-ed
Jon:1:14 Jon_1:14_1 Jon_1:14_2 Jon_1:14_3 Jon_1:14_4 Jon_1:14_5 Jon_1:14_6 Jon_1:14_7 Jon_1:14_8 Jon_1:14_9 Jon_1:14_10 Jon_1:14_11 Jon_1:14_12 Jon_1:14_13 Jon_1:14_14 Jon_1:14_15 Jon_1:14_16 Jon_1:14_17 Jon_1:14_18 Jon_1:14_19 Jon_1:14_20 Jon_1:14_21 Jon_1:14_22 Jon_1:14_23 Jon_1:14_24 Jon_1:14_25 Jon_1:14_26 Jon_1:14_27 Jon_1:14_28 Jon_1:14_29 Jon_1:14_30
Jon:1:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jon:1:15 καὶ ἔλαβον τὸν Ιωναν καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἔστη ἡ θάλασσα ἐκ τοῦ σάλου αὐτῆς.
Jon:1:15 So they took Jonas, and cast him out into the sea: and the sea ceased from its raging. (Jonah 1:15 Brenton)
Jon:1:15 I wzięli Jonasza, i wrzucili go w morze, a ono przestało się srożyć. (Jon 1:15 BT_4)
Jon:1:15 καὶ ἔλαβον τὸν Ιωναν καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἔστη θάλασσα ἐκ τοῦ σάλου αὐτῆς.
Jon:1:15 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰωνᾶς, -ᾶ, ὁ; Ἰωνάμ v.l. -νάν, ὁ καί ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ἐκ ὁ ἡ τό σάλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Jon:1:15 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Jonah; Jonam I też, nawet, mianowicie By rozpraszać/ekstrakt On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Morze I też, nawet, mianowicie By powodować stać Morze Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Fala (kołysanie się, wściekając się) On/ona/to/to samo
Jon:1:15 kai\ e)/labon to\n *iOnan kai\ e)Xe/balon au)to\n ei)s tE\n Ta/lassan, kai\ e)/stE E( Ta/lassa e)k tou= sa/lou au)tE=s.
Jon:1:15 kai elabon ton iOnan kai eXebalon auton eis tEn Talassan, kai estE hE Talassa ek tu salu autEs.
Jon:1:15 C VBI_AAI3P RA_ASM N1T_ASM C VBI_AAI3P RD_ASM P RA_ASF N1S_ASF C VHI_AAI3S RA_NSF N1S_NSF P RA_GSM N2_GSM RD_GSF
Jon:1:15 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the Jonah; Jonam and also, even, namely to disperse/extract he/she/it/same into (+acc) the sea and also, even, namely to cause to stand the sea out of (+gen) ἐξ before vowels the surge (tossing, raging) he/she/it/same
Jon:1:15 and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed the (acc) Jonah (acc); Jonam (indecl) and I-DISPERSE/EXTRACT-ed, they-DISPERSE/EXTRACT-ed him/it/same (acc) into (+acc) the (acc) sea (acc) and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand the (nom) sea (nom|voc) out of (+gen) the (gen) surge (gen) her/it/same (gen)
Jon:1:15 Jon_1:15_1 Jon_1:15_2 Jon_1:15_3 Jon_1:15_4 Jon_1:15_5 Jon_1:15_6 Jon_1:15_7 Jon_1:15_8 Jon_1:15_9 Jon_1:15_10 Jon_1:15_11 Jon_1:15_12 Jon_1:15_13 Jon_1:15_14 Jon_1:15_15 Jon_1:15_16 Jon_1:15_17 Jon_1:15_18
Jon:1:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jon:1:16 καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ἄνδρες φόβῳ μεγάλῳ τὸν κύριον καὶ ἔθυσαν θυσίαν τῷ κυρίῳ καὶ εὔξαντο εὐχάς.
Jon:1:16 And the men feared the Lord very greatly, and offered a sacrifice to the Lord, and vowed vows. (Jonah 1:16 Brenton)
Jon:1:16 Ogarnęła wtedy tych ludzi bojaźń przed Panem. Złożyli Panu ofiarę i uczynili śluby. (Jon 1:16 BT_4)
Jon:1:16 καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ἄνδρες φόβῳ μεγάλῳ τὸν κύριον καὶ ἔθυσαν θυσίαν τῷ κυρίῳ καὶ εὔξαντο εὐχάς.
Jon:1:16 καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ φόβος, -ου, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) εὐχή, -ῆς, ἡ
Jon:1:16 I też, nawet, mianowicie By bać się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Obawa [zobacz fobię] Wielki Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Ofiara gnębią, poświęcają Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Ślub
Jon:1:16 kai\ e)fobE/TEsan oi( a)/ndres fo/bO| mega/lO| to\n ku/rion kai\ e)/Tusan Tusi/an tO=| kuri/O| kai\ eu)/Xanto eu)CHa/s.
Jon:1:16 kai efobETEsan hoi andres fobO megalO ton kyrion kai eTysan Tysian tO kyriO kai euXanto euCHas.
Jon:1:16 C VCI_API3P RA_NPM N3_NPM N2_DSM A1_DSM RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3P N1A_ASF RA_DSM N2_DSM C VA_AMI3P N1_APF
Jon:1:16 and also, even, namely to fear the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". fear [see phobia] great the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] sacrifice victimize, immolate the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to pray pray; sometimes "vow" vow
Jon:1:16 and they-were-FEAR-ed the (nom) men, husbands (nom|voc) fear (dat) great ([Adj] dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and they-SACRIFICE-ed sacrifice (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and they-were-PRAY-ed vows (acc)
Jon:1:16 Jon_1:16_1 Jon_1:16_2 Jon_1:16_3 Jon_1:16_4 Jon_1:16_5 Jon_1:16_6 Jon_1:16_7 Jon_1:16_8 Jon_1:16_9 Jon_1:16_10 Jon_1:16_11 Jon_1:16_12 Jon_1:16_13 Jon_1:16_14 Jon_1:16_15 Jon_1:16_16
Jon:1:16 x x x x x x x x x x x x x x x x