Jr:1:1 Τὸ ῥῆμα τοῦ θεοῦ, ὃ ἐγένετο ἐπὶ Ιερεμιαν τὸν τοῦ Χελκιου ἐκ τῶν ἱερέων, ὃς κατῴκει ἐν Αναθωθ ἐν γῇ Βενιαμιν·
Jr:1:1 The word of God which came to Jeremias the son of Chelcias, of the priests, who dwelt in Anathoth in the land of Benjamin: (Jeremiah 1:1 Brenton)
Jr:1:1 Słowa Jeremiasza, syna Chilkiasza, z rodu kapłańskiego, który był w Anatot, w ziemi Beniamina. (Jr 1:1 BT_4)
Jr:1:1 Τὸ ῥῆμα τοῦ θεοῦ, ἐγένετο ἐπὶ Ιερεμιαν τὸν τοῦ Χελκιου ἐκ τῶν ἱερέων, ὃς κατῴκει ἐν Αναθωθ ἐν γῇ Βενιαμιν·
Jr:1:1 ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί Ἰερεμίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ἐκ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὅς ἥ ὅ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν   ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Βενιαμ(ε)ίν, ὁ
Jr:1:1 Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Bóg  Kto/, który/, który By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jeremiasz Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Duchowny Kto/, który/, który By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Beniamin
Jr:1:1 *to\ r(E=ma tou= Teou=, o(\ e)ge/neto e)pi\ *ieremian to\n tou= *CHelkiou e)k tO=n i(ere/On, o(\s katO/|kei e)n *anaTOT e)n gE=| *beniamin·
Jr:1:1 to rEma tu Teu, ho egeneto epi ieremian ton tu CHelkiu ek tOn hiereOn, hos katOkei en anaTOT en gE beniamin·
Jr:1:1 RA_NSN N3M_NSN RA_GSM N2_GSM RR_NSN VBI_AMI3S P N1T_ASM RA_ASM RR_GSM N1T_GSM P RA_GPM N3V_GPM RR_NSM V2I_IAI3S P N_DPF P N1_DSF N_GSM
Jr:1:1 the declaration statement, utterance the god [see theology] who/whom/which to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jeremiah the the ć out of (+gen) ἐξ before vowels the priest who/whom/which to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Benjamin
Jr:1:1 the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) Jeremiah (acc) the (acc) the (gen)   out of (+gen) the (gen) priests (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-was-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN in/among/by (+dat)   in/among/by (+dat) earth/land (dat) Benjamin (indecl)
Jr:1:1 Jr_1:1_1 Jr_1:1_2 Jr_1:1_3 Jr_1:1_4 Jr_1:1_5 Jr_1:1_6 Jr_1:1_7 Jr_1:1_8 Jr_1:1_9 Jr_1:1_10 Jr_1:1_11 Jr_1:1_12 Jr_1:1_13 Jr_1:1_14 Jr_1:1_15 Jr_1:1_16 Jr_1:1_17 Jr_1:1_18 Jr_1:1_19 Jr_1:1_20 Jr_1:1_21
Jr:1:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:1:2 ὃς ἐγενήθη λόγος τοῦ θεοῦ πρὸς αὐτὸν ἐν ταῖς ἡμέραις Ιωσια υἱοῦ Αμως βασιλέως Ιουδα ἔτους τρισκαιδεκάτου ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ·
Jr:1:2 accordingly as the word of God came to him in the days of Josias son of Amos king of Juda, in the thirteenth year of his reign. (Jeremiah 1:2 Brenton)
Jr:1:2 Do niego Pan skierował słowo za czasów Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego, w trzynastym roku jego panowania (Jr 1:2 BT_4)
Jr:1:2 ὃς ἐγενήθη λόγος τοῦ θεοῦ πρὸς αὐτὸν ἐν ταῖς ἡμέραις Ιωσια υἱοῦ Αμως βασιλέως Ιουδα ἔτους τρισκαιδεκάτου ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ·
Jr:1:2 ὅς ἥ ὅ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ Ἰωσίας, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀμώς, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἔτο·ς, -ους, τό τρισ·και·δέκατος -η -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:1:2 Kto/, który/, który By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Bóg  Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Jozjasz Syn Amos Król Judasz/Juda Rok Trzynasty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Królestwo On/ona/to/to samo
Jr:1:2 o(\s e)genE/TE lo/gos tou= Teou= pro\s au)to\n e)n tai=s E(me/rais *iOsia ui(ou= *amOs basile/Os *iouda e)/tous triskaideka/tou e)n tE=| basilei/a| au)tou=·
Jr:1:2 hos egenETE logos tu Teu pros auton en tais hEmerais iOsia hyiu amOs basileOs iuda etus triskaidekatu en tE basileia autu·
Jr:1:2 RR_NSM VCI_API3S N2_NSM RA_GSM N2_GSM P RD_ASM P RA_DPF N1A_DPF N_GSM N2_GSM N_GSM N3V_GSM N_GSM N3E_GSN A1_GSN P RA_DSF N1A_DSF RD_GSM
Jr:1:2 who/whom/which to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the god [see theology] toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day Josiah son Amos king Judas/Judah year thirteenth in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the kingdom he/she/it/same
Jr:1:2 who/whom/which (nom) he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) the (gen) god (gen) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) Josiah (voc) son (gen) Amos (indecl) king (gen) Judas/Judah (gen, voc) year (gen) thirteenth (gen) in/among/by (+dat) the (dat) kingdom (dat) him/it/same (gen)
Jr:1:2 Jr_1:2_1 Jr_1:2_2 Jr_1:2_3 Jr_1:2_4 Jr_1:2_5 Jr_1:2_6 Jr_1:2_7 Jr_1:2_8 Jr_1:2_9 Jr_1:2_10 Jr_1:2_11 Jr_1:2_12 Jr_1:2_13 Jr_1:2_14 Jr_1:2_15 Jr_1:2_16 Jr_1:2_17 Jr_1:2_18 Jr_1:2_19 Jr_1:2_20 Jr_1:2_21
Jr:1:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:1:3 καὶ ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ιωακιμ υἱοῦ Ιωσια βασιλέως Ιουδα ἕως ἑνδεκάτου ἔτους Σεδεκια υἱοῦ Ιωσια βασιλέως Ιουδα ἕως τῆς αἰχμαλωσίας Ιερουσαλημ ἐν τῷ πέμπτῳ μηνί.
Jr:1:3 And it was in the days of Joakim, son of Josias king of Juda, until the eleventh year of Sedekias king of Juda, even until the captivity of Jerusalem in the fifth month. (Jeremiah 1:3 Brenton)
Jr:1:3 i następnie za czasów Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, aż do końca jedenastego roku rządów Sedecjasza, syna Jozjasza, króla judzkiego, aż do uprowadzenia w niewolę mieszkańców Jerozolimy w piątym miesiącu. (Jr 1:3 BT_4)
Jr:1:3 καὶ ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ιωακιμ υἱοῦ Ιωσια βασιλέως Ιουδα ἕως ἑνδεκάτου ἔτους Σεδεκια υἱοῦ Ιωσια βασιλέως Ιουδα ἕως τῆς αἰχμαλωσίας Ιερουσαλημ ἐν τῷ πέμπτῳ μηνί.
Jr:1:3 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωσίας, -ου, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἑν·δέκατος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωσίας, -ου, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν ὁ ἡ τό πέμπτος -η -ον μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ
Jr:1:3 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Syn Jozjasz Król Judasz/Juda Aż; świtaj Jedenasty Rok Syn Jozjasz Król Judasz/Juda Aż; świtaj Jeńcy Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Piąty ???; miesiąc
Jr:1:3 kai\ e)ge/neto e)n tai=s E(me/rais *iOakim ui(ou= *iOsia basile/Os *iouda e(/Os e(ndeka/tou e)/tous *sedekia ui(ou= *iOsia basile/Os *iouda e(/Os tE=s ai)CHmalOsi/as *ierousalEm e)n tO=| pe/mptO| mEni/.
Jr:1:3 kai egeneto en tais hEmerais iOakim hyiu iOsia basileOs iuda heOs hendekatu etus sedekia hyiu iOsia basileOs iuda heOs tEs aiCHmalOsias ierusalEm en tO pemptO mEni.
Jr:1:3 C VBI_AMI3S P RA_DPF N1A_DPF N_GSM N2_GSM N_GSM N3V_GSM N_GSM P A1_GSN N3E_GSN N1T_DSM N2_GSM N_GSM N3V_GSM N_GSM P RA_GSF N1A_GSF N_GSF P RA_DSM A1_DSM N3_DSM
Jr:1:3 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day ć son Josiah king Judas/Judah until; dawn eleventh year ć son Josiah king Judas/Judah until; dawn the captives Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the fifth ???; month
Jr:1:3 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) days (dat)   son (gen) Josiah (voc) king (gen) Judas/Judah (gen, voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eleventh (gen) year (gen)   son (gen) Josiah (voc) king (gen) Judas/Judah (gen, voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) captives (gen), captivess (acc) Jerusalem (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) fifth (dat) ??? (voc); month (dat)
Jr:1:3 Jr_1:3_1 Jr_1:3_2 Jr_1:3_3 Jr_1:3_4 Jr_1:3_5 Jr_1:3_6 Jr_1:3_7 Jr_1:3_8 Jr_1:3_9 Jr_1:3_10 Jr_1:3_11 Jr_1:3_12 Jr_1:3_13 Jr_1:3_14 Jr_1:3_15 Jr_1:3_16 Jr_1:3_17 Jr_1:3_18 Jr_1:3_19 Jr_1:3_20 Jr_1:3_21 Jr_1:3_22 Jr_1:3_23 Jr_1:3_24 Jr_1:3_25 Jr_1:3_26
Jr:1:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:1:4 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Jr:1:4 And the word of the Lord came to him, saying, (Jeremiah 1:4 Brenton)
Jr:1:4 Pan skierował do mnie następujące słowo: (Jr 1:4 BT_4)
Jr:1:4 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Jr:1:4 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:1:4 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Jr:1:4 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Jr:1:4 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Jr:1:4 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Jr:1:4 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Jr:1:4 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Jr:1:4 Jr_1:4_1 Jr_1:4_2 Jr_1:4_3 Jr_1:4_4 Jr_1:4_5 Jr_1:4_6 Jr_1:4_7
Jr:1:4 x x x x x x x
Jr:1:5 Πρὸ τοῦ με πλάσαι σε ἐν κοιλίᾳ ἐπίσταμαί σε καὶ πρὸ τοῦ σε ἐξελθεῖν ἐκ μήτρας ἡγίακά σε, προφήτην εἰς ἔθνη τέθεικά σε.
Jr:1:5 Before I formed thee in the belly, I knew thee; and before thou camest forth from the womb, I sanctified thee; I appointed thee a prophet to the nations. (Jeremiah 1:5 Brenton)
Jr:1:5 «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię». (Jr 1:5 BT_4)
Jr:1:5 Πρὸ τοῦ με πλάσαι σε ἐν κοιλίᾳ ἐπίσταμαί σε καὶ πρὸ τοῦ σε ἐξελθεῖν ἐκ μήτρας ἡγίακά σε, προφήτην εἰς ἔθνη τέθεικά σε.
Jr:1:5 πρό ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν κοιλία, -ας, ἡ ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πρό ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ μήτρα, -ας, ἡ ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν προφήτης, -ου, ὁ εἰς[1] ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jr:1:5 Przedtem (+informacja) Ja By pleśnieć {By modelować} [zobacz plastyczny] Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brzuch By wiedzieć Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Przedtem (+informacja) Ty; twój/twój(sg) By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Macica By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Ty; twój/twój(sg) Prorok Do (+przyspieszenie) Naród [zobacz etniczny] By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ty; twój/twój(sg)
Jr:1:5 *pro\ tou= me pla/sai se e)n koili/a| e)pi/stamai/ se kai\ pro\ tou= se e)XelTei=n e)k mE/tras E(gi/aka/ se, profE/tEn ei)s e)/TnE te/Teika/ se.
Jr:1:5 pro tu me plasai se en koilia epistamai se kai pro tu se eXelTein ek mEtras hEgiaka se, profEtEn eis eTnE teTeika se.
Jr:1:5 P RA_GSN RP_AS VA_AAN RP_AS P N1A_DSF V6_PMI1S RP_AS C P RA_GSN RP_AS VB_AAN P N1A_GSF VX_XAI1S RP_AS N1M_ASM P N3E_APN VX_XAI1S RP_AS
Jr:1:5 before (+gen) the I to mold [see plastic] you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among belly to know you; your/yours(sg) and also, even, namely before (+gen) the you; your/yours(sg) to come out out of (+gen) ἐξ before vowels womb to consecrate sanctify, hallow, become holy you; your/yours(sg) prophet into (+acc) nation [see ethnic] to place lay, put, set, situate, station you; your/yours(sg)
Jr:1:5 before (+gen) the (gen) me (acc) to-MOLD, be-you(sg)-MOLD-ed!, he/she/it-happens-to-MOLD (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) belly (dat) I-am-being-KNOW-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and before (+gen) the (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) to-COME-OUT out of (+gen) womb (gen), wombs (acc) I-have-CONSECRATE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) prophet (acc) into (+acc) nations (nom|acc|voc) I-have-PLACE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Jr:1:5 Jr_1:5_1 Jr_1:5_2 Jr_1:5_3 Jr_1:5_4 Jr_1:5_5 Jr_1:5_6 Jr_1:5_7 Jr_1:5_8 Jr_1:5_9 Jr_1:5_10 Jr_1:5_11 Jr_1:5_12 Jr_1:5_13 Jr_1:5_14 Jr_1:5_15 Jr_1:5_16 Jr_1:5_17 Jr_1:5_18 Jr_1:5_19 Jr_1:5_20 Jr_1:5_21 Jr_1:5_22 Jr_1:5_23
Jr:1:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:1:6 καὶ εἶπα Ὦ δέσποτα κύριε, ἰδοὺ οὐκ ἐπίσταμαι λαλεῖν, ὅτι νεώτερος ἐγώ εἰμι.
Jr:1:6 And I said, O Lord, thou that art supreme Lord, behold, I know not how to speak, for I am a child. (Jeremiah 1:6 Brenton)
Jr:1:6 I rzekłem: «Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!» (Jr 1:6 BT_4)
Jr:1:6 καὶ εἶπα δέσποτα κύριε, ἰδοὺ οὐκ ἐπίσταμαι λαλεῖν, ὅτι νεώτερος ἐγώ εἰμι.
Jr:1:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δεσπότης, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὅτι νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Jr:1:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Despota Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć By mówić Ponieważ/tamto Bardziej nowy/młodszy Ja By iść; by być
Jr:1:6 kai\ ei)=pa *)=O de/spota ku/rie, i)dou\ ou)k e)pi/stamai lalei=n, o(/ti neO/teros e)gO/ ei)mi.
Jr:1:6 kai eipa O despota kyrie, idu uk epistamai lalein, hoti neOteros egO eimi.
Jr:1:6 C VAI_AAI1S I N1M_VSM N2_VSM I D V6_PMI1S V2_PAN C A1A_NSMC RP_NS V9_PAI1S
Jr:1:6 and also, even, namely to say/tell O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be despot lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), οὐχ before rough breathing to know to speak because/that newer/younger I to go; to be
Jr:1:6 and I-SAY/TELL-ed O!; omega; I-should-be despot (voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) be-you(sg)-SEE-ed! not I-am-being-KNOW-ed to-be-SPEAK-ing because/that newer/younger ([Adj] nom) I (nom) I-am-GO-ing; I-am
Jr:1:6 Jr_1:6_1 Jr_1:6_2 Jr_1:6_3 Jr_1:6_4 Jr_1:6_5 Jr_1:6_6 Jr_1:6_7 Jr_1:6_8 Jr_1:6_9 Jr_1:6_10 Jr_1:6_11 Jr_1:6_12 Jr_1:6_13
Jr:1:6 x x x x x x x x x x x x x
Jr:1:7 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Μὴ λέγε ὅτι Νεώτερος ἐγώ εἰμι, ὅτι πρὸς πάντας, οὓς ἐὰν ἐξαποστείλω σε, πορεύσῃ, καὶ κατὰ πάντα, ὅσα ἐὰν ἐντείλωμαί σοι, λαλήσεις·
Jr:1:7 And the Lord said to me, Say not, I am a child: for thou shalt go to all to whomsoever I shall send thee, and according to all the words that I shall command thee, thou shalt speak. (Jeremiah 1:7 Brenton)
Jr:1:7 Pan zaś odpowiedział mi: «Nie mów: "Jestem młodzieńcem", gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. (Jr 1:7 BT_4)
Jr:1:7 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Μὴ λέγε ὅτι Νεώτερος ἐγώ εἰμι, ὅτι πρὸς πάντας, οὓς ἐὰν ἐξαποστείλω σε, πορεύσῃ, καὶ κατὰ πάντα, ὅσα ἐὰν ἐντείλωμαί σοι, λαλήσεις·
Jr:1:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅτι πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Jr:1:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Nie By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto Bardziej nowy/młodszy Ja By iść; by być Ponieważ/tamto Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do ??? Ty; twój/twój(sg) By iść I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By mówić
Jr:1:7 kai\ ei)=pen ku/rios pro/s me *mE\ le/ge o(/ti *neO/teros e)gO/ ei)mi, o(/ti pro\s pa/ntas, ou(\s e)a\n e)Xapostei/lO se, poreu/sE|, kai\ kata\ pa/nta, o(/sa e)a\n e)ntei/lOmai/ soi, lalE/seis·
Jr:1:7 kai eipen kyrios pros me mE lege hoti neOteros egO eimi, hoti pros pantas, hus ean eXaposteilO se, poreusE, kai kata panta, hosa ean enteilOmai soi, lalEseis·
Jr:1:7 C VBI_AAI3S N2_NSM P RP_AS D V1_PAD2S C A1A_NSMC RP_NS V9_PAI1S C P A3_APM RR_APM C VA_AAS1S RP_AS VF_FMI2S C P A3_APN A1_APN C VA_AMS1S RP_DS VF_FAI2S
Jr:1:7 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I not to say/tell because/that newer/younger I to go; to be because/that toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to ??? you; your/yours(sg) to go and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of as much/many as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub to speak
Jr:1:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) not be-you(sg)-SAY/TELL-ing! because/that newer/younger ([Adj] nom) I (nom) I-am-GO-ing; I-am because/that toward (+acc,+gen,+dat) all (acc) who/whom/which (acc) if-ever I-should-??? you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) you(sg)-will-be-GO-ed, he/she/it-should-GO, you(sg)-should-be-GO-ed and down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) if-ever I-should-be-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) you(sg)-will-SPEAK
Jr:1:7 Jr_1:7_1 Jr_1:7_2 Jr_1:7_3 Jr_1:7_4 Jr_1:7_5 Jr_1:7_6 Jr_1:7_7 Jr_1:7_8 Jr_1:7_9 Jr_1:7_10 Jr_1:7_11 Jr_1:7_12 Jr_1:7_13 Jr_1:7_14 Jr_1:7_15 Jr_1:7_16 Jr_1:7_17 Jr_1:7_18 Jr_1:7_19 Jr_1:7_20 Jr_1:7_21 Jr_1:7_22 Jr_1:7_23 Jr_1:7_24 Jr_1:7_25 Jr_1:7_26 Jr_1:7_27
Jr:1:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:1:8 μὴ φοβηθῇς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, ὅτι μετὰ σοῦ ἐγώ εἰμι τοῦ ἐξαιρεῖσθαί σε, λέγει κύριος.
Jr:1:8 Be not afraid before them: for I am with thee to deliver thee, saith the Lord. (Jeremiah 1:8 Brenton)
Jr:1:8 Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić» - wyrocznia Pana. (Jr 1:8 BT_4)
Jr:1:8 μὴ φοβηθῇς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, ὅτι μετὰ σοῦ ἐγώ εἰμι τοῦ ἐξαιρεῖσθαί σε, λέγει κύριος.
Jr:1:8 μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:1:8 Nie By bać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Ja By iść; by być By wyjmować Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:1:8 mE\ fobETE=|s a)po\ prosO/pou au)tO=n, o(/ti meta\ sou= e)gO/ ei)mi tou= e)Xairei=sTai/ se, le/gei ku/rios.
Jr:1:8 mE fobETEs apo prosOpu autOn, hoti meta su egO eimi tu eXaireisTai se, legei kyrios.
Jr:1:8 D VC_APS2S P N2N_GSN RD_GPM C P RP_GS RP_NS V9_PAI1S RA_GSN V2_PMN RP_AS V1_PAI3S N2_NSM
Jr:1:8 not to fear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same because/that after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) I to go; to be the to take out you; your/yours(sg) to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:1:8 not you(sg)-should-be-FEAR-ed away from (+gen) face (gen) them/same (gen) because/that after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I (nom) I-am-GO-ing; I-am the (gen) to-be-being-TAKE OUT-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:1:8 Jr_1:8_1 Jr_1:8_2 Jr_1:8_3 Jr_1:8_4 Jr_1:8_5 Jr_1:8_6 Jr_1:8_7 Jr_1:8_8 Jr_1:8_9 Jr_1:8_10 Jr_1:8_11 Jr_1:8_12 Jr_1:8_13 Jr_1:8_14 Jr_1:8_15
Jr:1:8 x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:1:9 καὶ ἐξέτεινεν κύριος τὴν χεῖρα αὐτοῦ πρός με καὶ ἥψατο τοῦ στόματός μου, καὶ εἶπεν κύριος πρός με Ἰδοὺ δέδωκα τοὺς λόγους μου εἰς τὸ στόμα σου·
Jr:1:9 And the Lord stretched forth his hand to me, and touched my mouth: and the Lord said to me, Behold, I have put my words into thy mouth. (Jeremiah 1:9 Brenton)
Jr:1:9 I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: «Oto kładę moje słowa w twoje usta. (Jr 1:9 BT_4)
Jr:1:9 καὶ ἐξέτεινεν κύριος τὴν χεῖρα αὐτοῦ πρός με καὶ ἥψατο τοῦ στόματός μου, καὶ εἶπεν κύριος πρός με Ἰδοὺ δέδωκα τοὺς λόγους μου εἰς τὸ στόμα σου·
Jr:1:9 καί ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jr:1:9 I też, nawet, mianowicie By rozszerzać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ręka On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Ust/żołądka por Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By dawać Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja Do (+przyspieszenie) Ust/żołądka por Ty; twój/twój(sg)
Jr:1:9 kai\ e)Xe/teinen ku/rios tE\n CHei=ra au)tou= pro/s me kai\ E(/PSato tou= sto/mato/s mou, kai\ ei)=pen ku/rios pro/s me *)idou\ de/dOka tou\s lo/gous mou ei)s to\ sto/ma sou·
Jr:1:9 kai eXeteinen kyrios tEn CHeira autu pros me kai hEPSato tu stomatos mu, kai eipen kyrios pros me idu dedOka tus logus mu eis to stoma su·
Jr:1:9 C VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASF N3_ASF RD_GSM P RP_AS C VAI_AMI3S RA_GSN N3M_GSN RP_GS C VBI_AAI3S N2_NSM P RP_AS I VX_XAI1S RA_APM N2_APM RP_GS P RA_ASN N3M_ASN RP_GS
Jr:1:9 and also, even, namely to extend lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the hand he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely to lay hands on set fire, touch the mouth/maw stoma I and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to give the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I into (+acc) the mouth/maw stoma you; your/yours(sg)
Jr:1:9 and he/she/it-was-EXTEND-ing, he/she/it-EXTEND-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) and he/she/it-was-LAY HandS ON-ed the (gen) mouth/maw (gen) me (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) be-you(sg)-SEE-ed! I-have-GIVE-ed the (acc) words (acc) me (gen) into (+acc) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Jr:1:9 Jr_1:9_1 Jr_1:9_2 Jr_1:9_3 Jr_1:9_4 Jr_1:9_5 Jr_1:9_6 Jr_1:9_7 Jr_1:9_8 Jr_1:9_9 Jr_1:9_10 Jr_1:9_11 Jr_1:9_12 Jr_1:9_13 Jr_1:9_14 Jr_1:9_15 Jr_1:9_16 Jr_1:9_17 Jr_1:9_18 Jr_1:9_19 Jr_1:9_20 Jr_1:9_21 Jr_1:9_22 Jr_1:9_23 Jr_1:9_24 Jr_1:9_25 Jr_1:9_26 Jr_1:9_27
Jr:1:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:1:10 ἰδοὺ κατέστακά σε σήμερον ἐπὶ ἔθνη καὶ βασιλείας ἐκριζοῦν καὶ κατασκάπτειν καὶ ἀπολλύειν καὶ ἀνοικοδομεῖν καὶ καταφυτεύειν.
Jr:1:10 Behold, I have appointed thee this day over nations and over kingdoms, to root out, and to pull down, and to destroy, and to rebuild, and to plant. (Jeremiah 1:10 Brenton)
Jr:1:10 Spójrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził». (Jr 1:10 BT_4)
Jr:1:10 ἰδοὺ κατέστακά σε σήμερον ἐπὶ ἔθνη καὶ βασιλείας ἐκριζοῦν καὶ κατασκάπτειν καὶ ἀπολλύειν καὶ ἀνοικοδομεῖν καὶ καταφυτεύειν.
Jr:1:10 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σήμερον ἐπί ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί βασιλεία, -ας, ἡ ἐκ·ριζόω (εκ+ριζ(ο)-, -, εκ+ριζω·σ-, -, -, εκ+ριζω·θ-) καί κατα·σκάπτω (κατα+σκαπτ-, κατα+σκαψ-, κατα+σκαψ-, -, κατ+εσκαπτ-, κατα+σκαφ·[θ]-) καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) καί ἀν·οικο·δομέω (αν+οικοδομ(ε)-, αν+οικοδομη·σ-, αν+οικοδομη·σ-, -, -, αν+οικοδομη·θ-) καί  
Jr:1:10 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Ty; twój/twój(sg) Dzisiaj dzień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Królestwo By wyrywać z korzeniami I też, nawet, mianowicie By niszczyć I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie I też, nawet, mianowicie Do ??? I też, nawet, mianowicie
Jr:1:10 i)dou\ kate/staka/ se sE/meron e)pi\ e)/TnE kai\ basilei/as e)kriDZou=n kai\ kataska/ptein kai\ a)pollu/ein kai\ a)noikodomei=n kai\ katafuteu/ein.
Jr:1:10 idu katestaka se sEmeron epi eTnE kai basileias ekriDZun kai kataskaptein kai apollyein kai anoikodomein kai katafyteuein.
Jr:1:10 I VXI_XAI1S RP_AS D P N3E_APN C N1A_APF V4_PAN C V1_PAN C V1_PAN C V2_PAN C V1_PAN
Jr:1:10 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to enable lay, render widowed you; your/yours(sg) today day upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing nation [see ethnic] and also, even, namely kingdom to uproot and also, even, namely to destroy and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing and also, even, namely to ??? and also, even, namely ć
Jr:1:10 be-you(sg)-SEE-ed! I-have-ENABLE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) today upon/over (+acc,+gen,+dat) nations (nom|acc|voc) and kingdom (gen), kingdoms (acc) to-be-UPROOT-ing, while UPROOT-ing (nom|acc|voc, voc) and to-be-DESTROY-ing and to-be-LOSE/DESTROY-ing and to-be-???-ing and  
Jr:1:10 Jr_1:10_1 Jr_1:10_2 Jr_1:10_3 Jr_1:10_4 Jr_1:10_5 Jr_1:10_6 Jr_1:10_7 Jr_1:10_8 Jr_1:10_9 Jr_1:10_10 Jr_1:10_11 Jr_1:10_12 Jr_1:10_13 Jr_1:10_14 Jr_1:10_15 Jr_1:10_16 Jr_1:10_17
Jr:1:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:1:11 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων Τί σὺ ὁρᾷς, Ιερεμια; καὶ εἶπα Βακτηρίαν καρυίνην.
Jr:1:11 And the word of the Lord came to me, saying, What seest thou? And I said, A rod of an almond tree. (Jeremiah 1:11 Brenton)
Jr:1:11 I skierował Pan następujące słowa do mnie: «Co widzisz, Jeremiaszu?» Odrzekłem: «Widzę gałązkę drzewa "czuwającego"». (Jr 1:11 BT_4)
Jr:1:11 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων Τί σὺ ὁρᾷς, Ιερεμια; καὶ εἶπα Βακτηρίαν καρυίνην.
Jr:1:11 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Ἰερεμίας, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) βακτηρία, -ας, ἡ [LXX]  
Jr:1:11 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jeremiasz I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Personel
Jr:1:11 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn *ti/ su\ o(ra=|s, *ieremia; kai\ ei)=pa *baktEri/an karui/nEn.
Jr:1:11 kai egeneto logos kyriu pros me legOn ti sy horas, ieremia; kai eipa baktErian karyinEn.
Jr:1:11 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM RI_ASN RP_NS V3_PAI2S N1T_VSM C VAI_AAI1S N1A_ASF N1_ASF
Jr:1:11 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jeremiah and also, even, namely to say/tell staff ć
Jr:1:11 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom) who/what/why (nom|acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-SEE-ing, you(sg)-should-be-SEE-ing Jeremiah (voc) and I-SAY/TELL-ed staff (acc)  
Jr:1:11 Jr_1:11_1 Jr_1:11_2 Jr_1:11_3 Jr_1:11_4 Jr_1:11_5 Jr_1:11_6 Jr_1:11_7 Jr_1:11_8 Jr_1:11_9 Jr_1:11_10 Jr_1:11_11 Jr_1:11_12 Jr_1:11_13 Jr_1:11_14 Jr_1:11_15
Jr:1:11 x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:1:12 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Καλῶς ἑώρακας, διότι ἐγρήγορα ἐγὼ ἐπὶ τοὺς λόγους μου τοῦ ποιῆσαι αὐτούς. –
Jr:1:12 And the Lord said to me, Thou hast well seen: for I have watched over my words to perform them. (Jeremiah 1:12 Brenton)
Jr:1:12 Pan zaś rzekł do mnie: «Dobrze widzisz, bo czuwam nad moim słowem, by je wypełnić». (Jr 1:12 BT_4)
Jr:1:12 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Καλῶς ἑώρακας, διότι ἐγρήγορα ἐγὼ ἐπὶ τοὺς λόγους μου τοῦ ποιῆσαι αὐτούς.
Jr:1:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καλῶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δι·ότι ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό  
Jr:1:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Dobrze/słusznie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Z powodu tego: Tamto By podnosić się Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja By czynić/rób On/ona/to/to samo  
Jr:1:12 kai\ ei)=pen ku/rios pro/s me *kalO=s e(O/rakas, dio/ti e)grE/gora e)gO\ e)pi\ tou\s lo/gous mou tou= poiE=sai au)tou/s.
Jr:1:12 kai eipen kyrios pros me kalOs heOrakas, dioti egrEgora egO epi tus logus mu tu poiEsai autus.
Jr:1:12 C VBI_AAI3S N2_NSM P RP_AS D VX_XAI2S C VX_XAI1S RP_NS P RA_APM N2_APM RP_GS RA_GSN VA_AAN RD_APM
Jr:1:12 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I well/rightly to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because of this: that to rise I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I the to do/make he/she/it/same  
Jr:1:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) well/rightly you(sg)-have-SEE-ed because of this: that I-have-RISE-ed I (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) words (acc) me (gen) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) them/same (acc)  
Jr:1:12 Jr_1:12_1 Jr_1:12_2 Jr_1:12_3 Jr_1:12_4 Jr_1:12_5 Jr_1:12_6 Jr_1:12_7 Jr_1:12_8 Jr_1:12_9 Jr_1:12_10 Jr_1:12_11 Jr_1:12_12 Jr_1:12_13 Jr_1:12_14 Jr_1:12_15 Jr_1:12_16 Jr_1:12_17 Jr_1:12_18
Jr:1:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:1:13 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με ἐκ δευτέρου λέγων Τί σὺ ὁρᾷς; καὶ εἶπα Λέβητα ὑποκαιόμενον, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου βορρᾶ.
Jr:1:13 And the word of the Lord came to me a second time, saying, What seest thou? And I said, A caldron on the fire; and the face of it is toward the north. (Jeremiah 1:13 Brenton)
Jr:1:13 Po raz drugi skierował Pan swoje słowo do mnie: «Co widzisz?» Odpowiedziałem: «Widzę wrzący kocioł, a powierzchnia jego jest od strony północnej». (Jr 1:13 BT_4)
Jr:1:13 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με ἐκ δευτέρου λέγων Τί σὺ ὁρᾷς; καὶ εἶπα Λέβητα ὑποκαιόμενον, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου βορρᾶ.
Jr:1:13 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ δεύτερος -α -ον λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)     καί ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ
Jr:1:13 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Drugi By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie Twarz On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Na północ
Jr:1:13 kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me e)k deute/rou le/gOn *ti/ su\ o(ra=|s; kai\ ei)=pa *le/bEta u(pokaio/menon, kai\ to\ pro/sOpon au)tou= a)po\ prosO/pou borra=.
Jr:1:13 kai egeneto logos kyriu pros me ek deuteru legOn ti sy horas; kai eipa lebEta hypokaiomenon, kai to prosOpon autu apo prosOpu borra.
Jr:1:13 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS P A1A_GSM V1_PAPNSM RI_ASN RP_NS V3_PAI2S C VAI_AAI1S N3T_ASM V1_PMPASM C RA_NSN N2N_NSN RD_GSM P N2N_GSN N1T_GSM
Jr:1:13 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I out of (+gen) ἐξ before vowels second to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to say/tell ć ć and also, even, namely the face he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face north
Jr:1:13 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) out of (+gen) second (gen) while SAY/TELL-ing (nom) who/what/why (nom|acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-SEE-ing, you(sg)-should-be-SEE-ing and I-SAY/TELL-ed     and the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) away from (+gen) face (gen) north (gen, voc)
Jr:1:13 Jr_1:13_1 Jr_1:13_2 Jr_1:13_3 Jr_1:13_4 Jr_1:13_5 Jr_1:13_6 Jr_1:13_7 Jr_1:13_8 Jr_1:13_9 Jr_1:13_10 Jr_1:13_11 Jr_1:13_12 Jr_1:13_13 Jr_1:13_14 Jr_1:13_15 Jr_1:13_16 Jr_1:13_17 Jr_1:13_18 Jr_1:13_19 Jr_1:13_20 Jr_1:13_21 Jr_1:13_22 Jr_1:13_23
Jr:1:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:1:14 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Ἀπὸ προσώπου βορρᾶ ἐκκαυθήσεται τὰ κακὰ ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν.
Jr:1:14 And the Lord said to me, From the north shall flame forth evils upon all the inhabitants of the land. (Jeremiah 1:14 Brenton)
Jr:1:14 I rzekł do mnie Pan: «Od północy rozszaleje się zagłada wszystkich mieszkańców ziemi. (Jr 1:14 BT_4)
Jr:1:14 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Ἀπὸ προσώπου βορρᾶ ἐκκαυθήσεται τὰ κακὰ ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν.
Jr:1:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ἐκ·καίω (εκ+και-, εκ+καυ·σ-, εκ+καυ·σ-, -, εκ+κεκαυ-, εκ+καυ·θ-/εκ+κα·[θ]-) ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Jr:1:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Na północ By zapłonąć Niegodziwie by czynić źle Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Ziemi/ziemia
Jr:1:14 kai\ ei)=pen ku/rios pro/s me *)apo\ prosO/pou borra= e)kkauTE/setai ta\ kaka\ e)pi\ pa/ntas tou\s katoikou=ntas tE\n gE=n.
Jr:1:14 kai eipen kyrios pros me apo prosOpu borra ekkauTEsetai ta kaka epi pantas tus katoikuntas tEn gEn.
Jr:1:14 C VBI_AAI3S N2_NSM P RP_AS P N2N_GSN N1T_GSM VC_FPI3S RA_NPN A1_NPN P A3_APM RA_APM V2_PAPAPM RA_ASF N1_ASF
Jr:1:14 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face north to inflame the wickedly to do evil upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the earth/land
Jr:1:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) away from (+gen) face (gen) north (gen, voc) he/she/it-will-be-INFLAME-ed the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (acc) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) the (acc) earth/land (acc)
Jr:1:14 Jr_1:14_1 Jr_1:14_2 Jr_1:14_3 Jr_1:14_4 Jr_1:14_5 Jr_1:14_6 Jr_1:14_7 Jr_1:14_8 Jr_1:14_9 Jr_1:14_10 Jr_1:14_11 Jr_1:14_12 Jr_1:14_13 Jr_1:14_14 Jr_1:14_15 Jr_1:14_16 Jr_1:14_17
Jr:1:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:1:15 διότι ἰδοὺ ἐγὼ συγκαλῶ πάσας τὰς βασιλείας ἀπὸ βορρᾶ τῆς γῆς, λέγει κύριος, καὶ ἥξουσιν καὶ θήσουσιν ἕκαστος τὸν θρόνον αὐτοῦ ἐπὶ τὰ πρόθυρα τῶν πυλῶν Ιερουσαλημ καὶ ἐπὶ πάντα τὰ τείχη τὰ κύκλῳ αὐτῆς καὶ ἐπὶ πάσας τὰς πόλεις Ιουδα.
Jr:1:15 For, behold, I call together all the kingdoms of the earth from the north, saith the Lord; and they shall come, and shall set each one his throne at the entrance of the gates of Jerusalem, and against all the walls round about her, and against all the cities of Juda. (Jeremiah 1:15 Brenton)
Jr:1:15 Zwołam bowiem wszystkie królestwa Północy - wyrocznia Pana - przyjdą i ustawią każdy swój tron u wejścia do bram Jerozolimy przeciw wszystkim jej murom dokoła i przeciw wszystkim miastom judzkim. (Jr 1:15 BT_4)
Jr:1:15 διότι ἰδοὺ ἐγὼ συγκαλῶ πάσας τὰς βασιλείας ἀπὸ βορρᾶ τῆς γῆς, λέγει κύριος, καὶ ἥξουσιν καὶ θήσουσιν ἕκαστος τὸν θρόνον αὐτοῦ ἐπὶ τὰ πρόθυρα τῶν πυλῶν Ιερουσαλημ καὶ ἐπὶ πάντα τὰ τείχη τὰ κύκλῳ αὐτῆς καὶ ἐπὶ πάσας τὰς πόλεις Ιουδα.
Jr:1:15 δι·ότι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς συγ·καλέω (συν+καλ(ε)-, συν+καλε·σ-, συν+καλε·σ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ; πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ὁ ἡ τό κύκλῳ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Jr:1:15 Z powodu tego: Tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Królestwo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ Ziemi/ziemia By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Każdy Tron On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama; brama Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ściana W kole On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto Judasz/Juda
Jr:1:15 dio/ti i)dou\ e)gO\ sugkalO= pa/sas ta\s basilei/as a)po\ borra= tE=s gE=s, le/gei ku/rios, kai\ E(/Xousin kai\ TE/sousin e(/kastos to\n Tro/non au)tou= e)pi\ ta\ pro/Tura tO=n pulO=n *ierousalEm kai\ e)pi\ pa/nta ta\ tei/CHE ta\ ku/klO| au)tE=s kai\ e)pi\ pa/sas ta\s po/leis *iouda.
Jr:1:15 dioti idu egO synkalO pasas tas basileias apo borra tEs gEs, legei kyrios, kai hEXusin kai TEsusin hekastos ton Tronon autu epi ta proTyra tOn pylOn ierusalEm kai epi panta ta teiCHE ta kyklO autEs kai epi pasas tas poleis iuda.
Jr:1:15 C I RP_NS V2_PAI1S A1S_APF RA_APF N1A_APF P N1T_GSM RA_GSF N1_GSF V1_PAI3S N2_NSM C VF_FAI3P C VF_FAI3P A1_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM P RA_APN N2N_APN RA_GPF N1_GPF N_GSF C P A3_APN RA_APN N3E_APN RA_APN N2_DSM RD_GSF C P A1S_APF RA_APF N3I_APF N_GSM
Jr:1:15 because of this: that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to ??? every all, each, every, the whole of; to sprinkle the kingdom from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north the earth/land to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to have come I have come. I have arrived. and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station each the throne he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the gate; gate Jerusalem [city of] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the wall the in a circle he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city Judas/Judah
Jr:1:15 because of this: that be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-???-ing, I-should-be-???-ing all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) kingdom (gen), kingdoms (acc) away from (+gen) north (gen, voc) the (gen) earth/land (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and they-will-HAVE COME, going-to-HAVE COME (fut ptcp) (dat) and they-will-PLACE, going-to-PLACE (fut ptcp) (dat) each (of two) (nom) the (acc) throne (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)   the (gen) gates (gen); gate (nom|voc) Jerusalem (indecl) and upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) walls (nom|acc|voc) the (nom|acc) in a circle her/it/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) cities (acc, nom|voc) Judas/Judah (gen, voc)
Jr:1:15 Jr_1:15_1 Jr_1:15_2 Jr_1:15_3 Jr_1:15_4 Jr_1:15_5 Jr_1:15_6 Jr_1:15_7 Jr_1:15_8 Jr_1:15_9 Jr_1:15_10 Jr_1:15_11 Jr_1:15_12 Jr_1:15_13 Jr_1:15_14 Jr_1:15_15 Jr_1:15_16 Jr_1:15_17 Jr_1:15_18 Jr_1:15_19 Jr_1:15_20 Jr_1:15_21 Jr_1:15_22 Jr_1:15_23 Jr_1:15_24 Jr_1:15_25 Jr_1:15_26 Jr_1:15_27 Jr_1:15_28 Jr_1:15_29 Jr_1:15_30 Jr_1:15_31 Jr_1:15_32 Jr_1:15_33 Jr_1:15_34 Jr_1:15_35 Jr_1:15_36 Jr_1:15_37 Jr_1:15_38 Jr_1:15_39 Jr_1:15_40 Jr_1:15_41
Jr:1:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:1:16 καὶ λαλήσω πρὸς αὐτοὺς μετὰ κρίσεως περὶ πάσης τῆς κακίας αὐτῶν, ὡς ἐγκατέλιπόν με καὶ ἔθυσαν θεοῖς ἀλλοτρίοις καὶ προσεκύνησαν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν.
Jr:1:16 And I will speak to them in judgment, concerning all their iniquity, forasmuch as they have forsaken me, and sacrificed to strange gods, and worshipped the works of their own hands. (Jeremiah 1:16 Brenton)
Jr:1:16 I wydam wyrok na nie za całą ich niegodziwość, iż opuścili Mnie, a palili kadzidło obcym bogom i hołd oddawali dziełom rąk swoich. (Jr 1:16 BT_4)
Jr:1:16 καὶ λαλήσω πρὸς αὐτοὺς μετὰ κρίσεως περὶ πάσης τῆς κακίας αὐτῶν, ὡς ἐγκατέλιπόν με καὶ ἔθυσαν θεοῖς ἀλλοτρίοις καὶ προσεκύνησαν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν.
Jr:1:16 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό μετά κρίσις, -εως, ἡ περί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) θεός, -οῦ, ὁ ἀλλότριος -ία -ον καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:1:16 I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Źle źle, złośliwość On/ona/to/to samo Jak/jak By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Ja I też, nawet, mianowicie By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Bóg  Innego/inni I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Praca Ręka; gorzej On/ona/to/to samo
Jr:1:16 kai\ lalE/sO pro\s au)tou\s meta\ kri/seOs peri\ pa/sEs tE=s kaki/as au)tO=n, O(s e)gkate/lipo/n me kai\ e)/Tusan Teoi=s a)llotri/ois kai\ proseku/nEsan toi=s e)/rgois tO=n CHeirO=n au)tO=n.
Jr:1:16 kai lalEsO pros autus meta kriseOs peri pasEs tEs kakias autOn, hOs enkatelipon me kai eTysan Teois allotriois kai prosekynEsan tois ergois tOn CHeirOn autOn.
Jr:1:16 C VF_FAI1S P RD_APM P N3I_GSF P A1S_GSF RA_GSF N1A_GSF RD_GPM C VBI_AAI3P RP_AS C VAI_AAI3P N2_DPM A1A_DPM C VAI_AAI3P RA_DPN N2N_DPN RA_GPF N3_GPF RD_GPM
Jr:1:16 and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit about (+acc,+gen) every all, each, every, the whole of the evil evil, malice he/she/it/same as/like to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare I and also, even, namely to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] god [see theology] of another/others and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the work the hand; worse he/she/it/same
Jr:1:16 and I-will-SPEAK, I-should-SPEAK toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) after (+acc), with (+gen) judgment (gen) about (+acc,+gen) every (gen) the (gen) evil (gen), wickedness (acc) them/same (gen) as/like I-GIVE UP-ed, they-GIVE UP-ed me (acc) and they-SACRIFICE-ed gods (dat) of another/others (dat) and they-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE the (dat) works (dat) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) them/same (gen)
Jr:1:16 Jr_1:16_1 Jr_1:16_2 Jr_1:16_3 Jr_1:16_4 Jr_1:16_5 Jr_1:16_6 Jr_1:16_7 Jr_1:16_8 Jr_1:16_9 Jr_1:16_10 Jr_1:16_11 Jr_1:16_12 Jr_1:16_13 Jr_1:16_14 Jr_1:16_15 Jr_1:16_16 Jr_1:16_17 Jr_1:16_18 Jr_1:16_19 Jr_1:16_20 Jr_1:16_21 Jr_1:16_22 Jr_1:16_23 Jr_1:16_24 Jr_1:16_25
Jr:1:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:1:17 καὶ σὺ περίζωσαι τὴν ὀσφύν σου καὶ ἀνάστηθι καὶ εἰπὸν πρὸς αὐτοὺς πάντα, ὅσα ἂν ἐντείλωμαί σοι· μὴ φοβηθῇς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν μηδὲ πτοηθῇς ἐναντίον αὐτῶν, ὅτι μετὰ σοῦ ἐγώ εἰμι τοῦ ἐξαιρεῖσθαί σε, λέγει κύριος.
Jr:1:17 And do thou gird up thy loins, and stand up, and speak all the words that I shall command thee: be not afraid of their face, neither be thou alarmed before them; for I am with thee to deliver thee, saith the Lord. (Jeremiah 1:17 Brenton)
Jr:1:17 Ty zaś przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. (Jr 1:17 BT_4)
Jr:1:17 καὶ σὺ περίζωσαι τὴν ὀσφύν σου καὶ ἀνάστηθι καὶ εἰπὸν πρὸς αὐτοὺς πάντα, ὅσα ἂν ἐντείλωμαί σοι· μὴ φοβηθῇς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν μηδὲ πτοηθῇς ἐναντίον αὐτῶν, ὅτι μετὰ σοῦ ἐγώ εἰμι τοῦ ἐξαιρεῖσθαί σε, λέγει κύριος.
Jr:1:17 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς περι·ζώννυμι/-ζωννύω (ath. περι+ζωννυ-/περι+ζωννυ-, περι+ζω·σ-, περι+ζω·σ-, -, περι+εζωσ-, -) ὁ ἡ τό ὀσφῦς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἄν ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ πτοέω (πτο(ε)-, πτοη·σ-, -, -, επτοη-, πτοη·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:1:17 I też, nawet, mianowicie Ty Do okrążanego jak gdybyś z uździenicą uździenicy , niech opasuje, opasuj, otaczaj, engird, otaczaj, opasuj, opaska, spódnica, osadzaj iks Polędwica Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Nie By bać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Do ??? Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Ja By iść; by być By wyjmować Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:1:17 kai\ su\ peri/DZOsai tE\n o)sfu/n sou kai\ a)na/stETi kai\ ei)po\n pro\s au)tou\s pa/nta, o(/sa a)/n e)ntei/lOmai/ soi· mE\ fobETE=|s a)po\ prosO/pou au)tO=n mEde\ ptoETE=|s e)nanti/on au)tO=n, o(/ti meta\ sou= e)gO/ ei)mi tou= e)Xairei=sTai/ se, le/gei ku/rios.
Jr:1:17 kai sy periDZOsai tEn osfyn su kai anastETi kai eipon pros autus panta, hosa an enteilOmai soi· mE fobETEs apo prosOpu autOn mEde ptoETEs enantion autOn, hoti meta su egO eimi tu eXaireisTai se, legei kyrios.
Jr:1:17 C RP_NS VA_AMD2S RA_ASF N3U_ASF RP_GS C VH_AAD2S C VBI_AAD2S P RD_APM A3_APN A1_APN x VA_AMS1S RP_DS D VC_APS2S P N2N_GSN RD_GPM C VC_APS2S P RD_GPM C P RP_GS RP_NS V9_PAI1S RA_GSN V2_PMN RP_AS V1_PAI3S N2_NSM
Jr:1:17 and also, even, namely you to encircled as if with a halter halter, begird, belt, surround, engird, encompass, belt, cincture, skirt, embed zone the loin you; your/yours(sg) and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same every all, each, every, the whole of as much/many as ever (if ever) to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub not to fear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to ??? in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same because/that after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) I to go; to be the to take out you; your/yours(sg) to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:1:17 and you(sg) (nom) to-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER, be-you(sg)-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER-ed!, he/she/it-happens-to-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER (opt) the (acc) loin (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-STand-you(sg)-UP! and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) ever I-should-be-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) not you(sg)-should-be-FEAR-ed away from (+gen) face (gen) them/same (gen) neither/nor; Mede (voc) you(sg)-should-be-???-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) because/that after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I (nom) I-am-GO-ing; I-am the (gen) to-be-being-TAKE OUT-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:1:17 Jr_1:17_1 Jr_1:17_2 Jr_1:17_3 Jr_1:17_4 Jr_1:17_5 Jr_1:17_6 Jr_1:17_7 Jr_1:17_8 Jr_1:17_9 Jr_1:17_10 Jr_1:17_11 Jr_1:17_12 Jr_1:17_13 Jr_1:17_14 Jr_1:17_15 Jr_1:17_16 Jr_1:17_17 Jr_1:17_18 Jr_1:17_19 Jr_1:17_20 Jr_1:17_21 Jr_1:17_22 Jr_1:17_23 Jr_1:17_24 Jr_1:17_25 Jr_1:17_26 Jr_1:17_27 Jr_1:17_28 Jr_1:17_29 Jr_1:17_30 Jr_1:17_31 Jr_1:17_32 Jr_1:17_33 Jr_1:17_34 Jr_1:17_35 Jr_1:17_36
Jr:1:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:1:18 ἰδοὺ τέθεικά σε ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ὡς πόλιν ὀχυρὰν καὶ ὡς τεῖχος χαλκοῦν ὀχυρὸν ἅπασιν τοῖς βασιλεῦσιν Ιουδα καὶ τοῖς ἄρχουσιν αὐτοῦ καὶ τῷ λαῷ τῆς γῆς,
Jr:1:18 Behold, I have made thee this day as a strong city, and as a brazen wall, strong against all the kings of Juda, and the princes thereof, and the people of the land. (Jeremiah 1:18 Brenton)
Jr:1:18 A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. (Jr 1:18 BT_4)
Jr:1:18 ἰδοὺ τέθεικά σε ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ὡς πόλιν ὀχυρὰν καὶ ὡς τεῖχος χαλκοῦν ὀχυρὸν ἅπασιν τοῖς βασιλεῦσιν Ιουδα καὶ τοῖς ἄρχουσιν αὐτοῦ καὶ τῷ λαῷ τῆς γῆς,
Jr:1:18 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό σήμερον ἡμέρα, -ας -ἡ ὡς πόλις, -εως, ἡ   καί ὡς τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος   ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Jr:1:18 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzisiaj dzień Dzień Jak/jak Miasto I też, nawet, mianowicie Jak/jak Ściana Miedź albo brąz Każdy Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ludzie Ziemi/ziemia
Jr:1:18 i)dou\ te/Teika/ se e)n tE=| sE/meron E(me/ra| O(s po/lin o)CHura\n kai\ O(s tei=CHos CHalkou=n o)CHuro\n a(/pasin toi=s basileu=sin *iouda kai\ toi=s a)/rCHousin au)tou= kai\ tO=| laO=| tE=s gE=s,
Jr:1:18 idu teTeika se en tE sEmeron hEmera hOs polin oCHyran kai hOs teiCHos CHalkun oCHyron hapasin tois basileusin iuda kai tois arCHusin autu kai tO laO tEs gEs,
Jr:1:18 I VX_XAI1S RP_AS P RA_DSF D N1A_DSF C N3I_ASF A1A_ASF C C N3E_ASN A1C_ASN A1A_ASN A3_DPM RA_DPM N3V_DPM N_GSM C RA_DPM N3_DPM RD_GSM C RA_DSM N2_DSM RA_GSF N1_GSF
Jr:1:18 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to place lay, put, set, situate, station you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the today day day as/like city ć and also, even, namely as/like wall copper or bronze ć every the king Judas/Judah and also, even, namely the ruler; to begin he/she/it/same and also, even, namely the people the earth/land
Jr:1:18 be-you(sg)-SEE-ed! I-have-PLACE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) the (dat) today day (dat) as/like city (acc)   and as/like wall (nom|acc|voc) copper or bronze ([Adj] acc, nom|acc|voc)   all (dat) the (dat) kings (dat) Judas/Judah (gen, voc) and the (dat) rulers (dat); they-are-BEGIN-ing, while BEGIN-ing (dat) him/it/same (gen) and the (dat) people (dat) the (gen) earth/land (gen)
Jr:1:18 Jr_1:18_1 Jr_1:18_2 Jr_1:18_3 Jr_1:18_4 Jr_1:18_5 Jr_1:18_6 Jr_1:18_7 Jr_1:18_8 Jr_1:18_9 Jr_1:18_10 Jr_1:18_11 Jr_1:18_12 Jr_1:18_13 Jr_1:18_14 Jr_1:18_15 Jr_1:18_16 Jr_1:18_17 Jr_1:18_18 Jr_1:18_19 Jr_1:18_20 Jr_1:18_21 Jr_1:18_22 Jr_1:18_23 Jr_1:18_24 Jr_1:18_25 Jr_1:18_26 Jr_1:18_27 Jr_1:18_28
Jr:1:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:1:19 καὶ πολεμήσουσίν σε καὶ οὐ μὴ δύνωνται πρὸς σέ, διότι μετὰ σοῦ ἐγώ εἰμι τοῦ ἐξαιρεῖσθαί σε, εἶπεν κύριος.
Jr:1:19 And they shall fight against thee; but they shall by no means prevail against thee; because I am with thee, to deliver thee, saith the Lord. (Jeremiah 1:19 Brenton)
Jr:1:19 Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą - wyrocznia Pana - by cię ochraniać». (Jr 1:19 BT_4)
Jr:1:19 καὶ πολεμήσουσίν σε καὶ οὐ μὴ δύνωνται πρὸς σέ, διότι μετὰ σοῦ ἐγώ εἰμι τοῦ ἐξαιρεῖσθαί σε, εἶπεν κύριος.
Jr:1:19 καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -); δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δι·ότι μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:1:19 I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX.; do zdolnego Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Z powodu tego: Tamto Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Ja By iść; by być By wyjmować Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:1:19 kai\ polemE/sousi/n se kai\ ou) mE\ du/nOntai pro\s se/, dio/ti meta\ sou= e)gO/ ei)mi tou= e)Xairei=sTai/ se, ei)=pen ku/rios.
Jr:1:19 kai polemEsusin se kai u mE dynOntai pros se, dioti meta su egO eimi tu eXaireisTai se, eipen kyrios.
Jr:1:19 C VF_FAI3P RP_AS C D D V6_PMS3P P RP_AS C P RP_GS RP_NS V9_PAI1S RA_GSN V2_PMN RP_AS VBI_AAI3S N2_NSM
Jr:1:19 and also, even, namely to fight war you; your/yours(sg) and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX.; to able toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) because of this: that after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) I to go; to be the to take out you; your/yours(sg) to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:1:19 and they-will-FIGHT, going-to-FIGHT (fut ptcp) (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and not not they-should-be-being-SET-ed; they-should-be-being-ABLE-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) because of this: that after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I (nom) I-am-GO-ing; I-am the (gen) to-be-being-TAKE OUT-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:1:19 Jr_1:19_1 Jr_1:19_2 Jr_1:19_3 Jr_1:19_4 Jr_1:19_5 Jr_1:19_6 Jr_1:19_7 Jr_1:19_8 Jr_1:19_9 Jr_1:19_10 Jr_1:19_11 Jr_1:19_12 Jr_1:19_13 Jr_1:19_14 Jr_1:19_15 Jr_1:19_16 Jr_1:19_17 Jr_1:19_18 Jr_1:19_19
Jr:1:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x