Jr:2:2 καὶ εἶπεν Τάδε λέγει κύριος Ἐμνήσθην ἐλέους νεότητός σου καὶ ἀγάπης τελειώσεώς σου τοῦ ἐξακολουθῆσαί σε τῷ ἁγίῳ Ισραηλ, λέγει κύριος
Jr:2:2 I remember the kindness of thy youth, and the love of thine espousals, (Jeremiah 2:2 Brenton)
Jr:2:2 «Idź i głoś publicznie w Jerozolimie: To mówi Pan: Pamiętam wierność twej młodości, miłość twego narzeczeństwa, kiedy chodziłaś za Mną na pustyni, w ziemi, której nikt nie obsiewa. (Jr 2:2 BT_4)
Jr:2:2 Καὶ εἶπεν Τάδε λέγει κύριος Ἐμνήσθην ἐλέους νεότητός σου καὶ ἀγάπης τελειώσεώς σου τοῦ ἐξακολουθῆσαί σε τῷ ἁγίῳ Ισραηλ, λέγει κύριος
Jr:2:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀγάπη, -ης, ἡ τελείωσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἐξ·ακολουθέω (εξ+ακολουθ(ε)-, εξ+ακολουθη·σ-, εξ+ακολουθη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:2:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By pamiętać/stawaj się uważającym z Litość Młodzież [zobacz neofitę] Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Miłość specjalnie miłość Boga dla człowieka i człowieka dla Boga Zakończenie Ty; twój/twój(sg) By następować zabłąkany Ty; twój/twój(sg) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Izrael By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:2:2 *kai\ ei)=pen *ta/de le/gei ku/rios *)emnE/sTEn e)le/ous neo/tEto/s sou kai\ a)ga/pEs teleiO/seO/s sou tou= e)XakolouTE=sai/ se tO=| a(gi/O| *israEl, le/gei ku/rios
Jr:2:2 kai eipen tade legei kyrios emnEsTEn eleus neotEtos su kai agapEs teleiOseOs su tu eXakoluTEsai se tO hagiO israEl, legei kyrios
Jr:2:2 C VBI_AAI3S RD_APN V1_PAI3S N2_NSM VCI_API1S N3E_GSN N3T_GSF RP_GS C N1_GSF N3I_GSF RP_GS RA_GSN VA_AAN RP_AS RA_DSM A1A_DSM N_DSM V1_PAI3S N2_NSM
Jr:2:2 and also, even, namely to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to remember/become mindful of mercy youth [see neophyte] you; your/yours(sg) and also, even, namely love especially love of God for man and of man for God completion you; your/yours(sg) the to follow astray you; your/yours(sg) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) Israel to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:2:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF mercy (gen), mercies (acc) youth (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and love (gen) completion (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) to-FOLLOW--ASTRAY, be-you(sg)-FOLLOW-ed--ASTRAY!, he/she/it-happens-to-FOLLOW--ASTRAY (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (dat) holy ([Adj] dat) Israel (indecl) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:2:2 Jr_2:2_1 Jr_2:2_2 Jr_2:2_3 Jr_2:2_4 Jr_2:2_5 Jr_2:2_6 Jr_2:2_7 Jr_2:2_8 Jr_2:2_9 Jr_2:2_10 Jr_2:2_11 Jr_2:2_12 Jr_2:2_13 Jr_2:2_14 Jr_2:2_15 Jr_2:2_16 Jr_2:2_17 Jr_2:2_18 Jr_2:2_19 Jr_2:2_20 Jr_2:2_21
Jr:2:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:2:3 ἅγιος Ισραηλ. τῷ κυρίῳ ἀρχὴ γενημάτων αὐτοῦ· πάντες οἱ ἔσθοντες αὐτὸν πλημμελήσουσιν, κακὰ ἥξει ἐπ’ αὐτούς, φησὶν κύριος.
Jr:2:3 in following the Holy One of Israel, saith the Lord, Israel was the holy people to the Lord, and the first-fruits of his increase: all that devoured him shall offend; evils shall come upon them, saith the Lord. (Jeremiah 2:3 Brenton)
Jr:2:3 Izrael jest świętością Pana, pierwszym plonem Jego zbiorów. Ci wszyscy, którzy go spożywają, stają się winni, spotka ich nieszczęście - wyrocznia Pana». (Jr 2:3 BT_4)
Jr:2:3 ἅγιος Ισραηλ. τῷ κυρίῳ ἀρχὴ γενημάτων αὐτοῦ· πάντες οἱ ἔσθοντες αὐτὸν πλημμελήσουσιν, κακὰ ἥξει ἐπ’ αὐτούς, φησὶν κύριος.
Jr:2:3 ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀρχή, -ῆς, ἡ γένημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πλημ·μελέω [LXX] (-, πλημμελη·σ-, πλημμελη·σ-, -, -, -) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:2:3 Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Izrael Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Początek Owocu owoc z On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By jeść On/ona/to/to samo By uderzać niewłaściwie nutę {notatkę} Niegodziwie by czynić źle By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:2:3 a(/gios *israEl. tO=| kuri/O| a)rCHE\ genEma/tOn au)tou=· pa/ntes oi( e)/sTontes au)to\n plEmmelE/sousin, kaka\ E(/Xei e)p’ au)tou/s, fEsi\n ku/rios.
Jr:2:3 hagios israEl. tO kyriO arCHE genEmatOn autu· pantes hoi esTontes auton plEmmelEsusin, kaka hEXei ep’ autus, fEsin kyrios.
Jr:2:3 A1A_NSM N_GSM RA_DSM N2_DSM N1_NSF N3M_GPN RD_GSM A3_NPM RA_NPM V1_PAPNPM RD_ASM VF_FAI3P A1_NPN VF_FAI3S P RD_APM V6_PAI3S N2_NSM
Jr:2:3 dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) Israel the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. beginning fruit fruit of he/she/it/same every all, each, every, the whole of the to eat he/she/it/same to hit wrong note wickedly to do evil to have come I have come. I have arrived.; to lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to say lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:2:3 holy ([Adj] nom) Israel (indecl) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) beginning (nom|voc) fruits (gen) him/it/same (gen) all (nom|voc) the (nom) while EAT-ing (nom|voc) him/it/same (acc) they-will-HIT-WRONG-NOTE, going-to-HIT (fut ptcp) (dat) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) he/she/it-is-SAY-ing lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:2:3 Jr_2:3_1 Jr_2:3_2 Jr_2:3_3 Jr_2:3_4 Jr_2:3_5 Jr_2:3_6 Jr_2:3_7 Jr_2:3_8 Jr_2:3_9 Jr_2:3_10 Jr_2:3_11 Jr_2:3_12 Jr_2:3_13 Jr_2:3_14 Jr_2:3_15 Jr_2:3_16 Jr_2:3_17 Jr_2:3_18
Jr:2:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:2:4 ἀκούσατε λόγον κυρίου, οἶκος Ιακωβ καὶ πᾶσα πατριὰ οἴκου Ισραηλ.
Jr:2:4 Hear the word of the Lord, O house of Jacob, and every family of the house of Israel. (Jeremiah 2:4 Brenton)
Jr:2:4 Słuchajcie słowa Pańskiego, domu Jakuba, wszystkie pokolenia domu Izraela! (Jr 2:4 BT_4)
Jr:2:4 ἀκούσατε λόγον κυρίου, οἶκος Ιακωβ καὶ πᾶσα πατριὰ οἴκου Ισραηλ.
Jr:2:4 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰακώβ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πατριά, -ᾶς, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ
Jr:2:4 By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dom Jacob I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z patrilineage Dom; by mieszkać Izrael
Jr:2:4 a)kou/sate lo/gon kuri/ou, oi)=kos *iakOb kai\ pa=sa patria\ oi)/kou *israEl.
Jr:2:4 akusate logon kyriu, oikos iakOb kai pasa patria oiku israEl.
Jr:2:4 VA_AAD2P N2_ASM N2_GSM N2_NSM N_GSM C A1S_NSF N1A_NSF N2_GSM N_GSM
Jr:2:4 to hear word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. house Jacob and also, even, namely every all, each, every, the whole of patrilineage house; to dwell Israel
Jr:2:4 do-HEAR-you(pl)! word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) house (nom) Jacob (indecl) and every (nom|voc) patrilineage (nom|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Israel (indecl)
Jr:2:4 Jr_2:4_1 Jr_2:4_2 Jr_2:4_3 Jr_2:4_4 Jr_2:4_5 Jr_2:4_6 Jr_2:4_7 Jr_2:4_8 Jr_2:4_9 Jr_2:4_10
Jr:2:4 x x x x x x x x x x
Jr:2:5 τάδε λέγει κύριος Τί εὕροσαν οἱ πατέρες ὑμῶν ἐν ἐμοὶ πλημμέλημα, ὅτι ἀπέστησαν μακρὰν ἀπ’ ἐμοῦ καὶ ἐπορεύθησαν ὀπίσω τῶν ματαίων καὶ ἐματαιώθησαν;
Jr:2:5 Thus saith the Lord, What trespass have your fathers found in me, that they have revolted far from me, and gone after vanities, and become vain? (Jeremiah 2:5 Brenton)
Jr:2:5 To mówi Pan: «Jaką nieprawość znaleźli we Mnie wasi przodkowie, że odeszli daleko ode Mnie? Poszli za nicością i stali się sami nicością. (Jr 2:5 BT_4)
Jr:2:5 τάδε λέγει κύριος Τί εὕροσαν οἱ πατέρες ὑμῶν ἐν ἐμοὶ πλημμέλημα, ὅτι ἀπέστησαν μακρὰν ἀπ’ ἐμοῦ καὶ ἐπορεύθησαν ὀπίσω τῶν ματαίων καὶ ἐματαιώθησαν;
Jr:2:5 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν πλημ·μέλημα[τ], -ατος, τό [LXX] ὅτι ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) μακράν; μακρός -ά -όν ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὀπίσω ὁ ἡ τό μάταιος -αία -ον; ματαιόω (μαται(ο)-, -, -, -, μεματαιω-, ματαιω·θ-) καί ματαιόω (μαται(ο)-, -, -, -, μεματαιω-, ματαιω·θ-)
Jr:2:5 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By znajdować Ojciec Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój ??? Ponieważ/tamto By uwalniać Daleko; daleko [zobacz makro] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By iść Z tyłu w tył, z tyłu, potem Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy; do głupiego daremnego, bezużyteczny, pokonuj, frustruj {udaremniaj}, pobij, udaremniaj I też, nawet, mianowicie Do głupiego daremnego, bezużyteczny, pokonuj, frustruj {udaremniaj}, pobij, udaremniaj
Jr:2:5 ta/de le/gei ku/rios *ti/ eu(/rosan oi( pate/res u(mO=n e)n e)moi\ plEmme/lEma, o(/ti a)pe/stEsan makra\n a)p’ e)mou= kai\ e)poreu/TEsan o)pi/sO tO=n matai/On kai\ e)mataiO/TEsan;
Jr:2:5 tade legei kyrios ti heurosan hoi pateres hymOn en emoi plEmmelEma, hoti apestEsan makran ap’ emu kai eporeuTEsan opisO tOn mataiOn kai emataiOTEsan;
Jr:2:5 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RI_ASN VA_AAI3P RA_NPM N3_NPM RP_GP P RP_DS N3M_ASN C VHI_AAI3P A1A_ASF P RP_GS C VCI_API3P P RA_GPM A1A_GPM C VCI_API3P
Jr:2:5 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to find the father you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine ??? because/that to disengage far; far [see macro] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely to go behind back, behind, after the foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless; to foolish futile, useless, defeat, frustrate, discomfit, thwart and also, even, namely to foolish futile, useless, defeat, frustrate, discomfit, thwart
Jr:2:5 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) who/what/why (nom|acc) they-FIND-ed the (nom) fathers (nom|voc) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) ??? (nom|acc|voc) because/that they-DISENGAGE-ed far; far ([Adj] acc) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) and they-were-GO-ed behind the (gen) foolish, vain ([Adj] gen); while FOOLISH-ing (nom) and they-were-FOOLISH-ed
Jr:2:5 Jr_2:5_1 Jr_2:5_2 Jr_2:5_3 Jr_2:5_4 Jr_2:5_5 Jr_2:5_6 Jr_2:5_7 Jr_2:5_8 Jr_2:5_9 Jr_2:5_10 Jr_2:5_11 Jr_2:5_12 Jr_2:5_13 Jr_2:5_14 Jr_2:5_15 Jr_2:5_16 Jr_2:5_17 Jr_2:5_18 Jr_2:5_19 Jr_2:5_20 Jr_2:5_21 Jr_2:5_22 Jr_2:5_23
Jr:2:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:2:6 καὶ οὐκ εἶπαν Ποῦ ἐστιν κύριος ὁ ἀναγαγὼν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου ὁ καθοδηγήσας ἡμᾶς ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν γῇ ἀπείρῳ καὶ ἀβάτῳ, ἐν γῇ ἀνύδρῳ καὶ ἀκάρπῳ, ἐν γῇ, ἐν ᾗ οὐ διώδευσεν ἐν αὐτῇ οὐθὲν καὶ οὐ κατῴκησεν ἐκεῖ υἱὸς ἀνθρώπου;
Jr:2:6 And they said not, Where is the Lord, who brought us up out of the land of Egypt, who guided us in the wilderness, in an untried and trackless land, in a land which no man at all went through, and no man dwelt there? (Jeremiah 2:6 Brenton)
Jr:2:6 Nie mówili zaś: "Gdzie jest Pan, który nas wyprowadził z kraju egipskiego, wiódł nas przez pustynię, przez ziemię bezpłodną, pełną rozpadlin, przez ziemię suchą i ciemną, przez ziemię, której nikt nie może przebyć ani w niej zamieszkać?" (Jr 2:6 BT_4)
Jr:2:6 καὶ οὐκ εἶπαν Ποῦ ἐστιν κύριος ἀναγαγὼν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου καθοδηγήσας ἡμᾶς ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν γῇ ἀπείρῳ καὶ ἀβάτῳ, ἐν γῇ ἀνύδρῳ καὶ ἀκάρπῳ, ἐν γῇ, ἐν οὐ διώδευσεν ἐν αὐτῇ οὐθὲν καὶ οὐ κατῴκησεν ἐκεῖ υἱὸς ἀνθρώπου;
Jr:2:6 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ποῦ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἄ·πειρος[2] -ον [LXX]; ἄ·πειρος[1] -ον καί ἄβατος ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἄν·υδρος -ον καί ἄ·καρπος -ον ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δι·οδεύω (δι+οδευ-, -, δι+οδευ·σ-, -, -, δι+οδευ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐκεῖ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Jr:2:6 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mówić/opowiadaj Gdzie By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By prowadzić Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Nie kończący się; niedoświadczony (nie obznajmiony, nie używany {nie przyzwyczajony} do) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Suchy I też, nawet, mianowicie Bezpłodny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Nie jeden (nic, nikt) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Tam Syn Ludzki
Jr:2:6 kai\ ou)k ei)=pan *pou= e)stin ku/rios o( a)nagagO\n E(ma=s e)k gE=s *ai)gu/ptou o( kaTodEgE/sas E(ma=s e)n tE=| e)rE/mO| e)n gE=| a)pei/rO| kai\ a)ba/tO|, e)n gE=| a)nu/drO| kai\ a)ka/rpO|, e)n gE=|, e)n E(=| ou) diO/deusen e)n au)tE=| ou)Te\n kai\ ou) katO/|kEsen e)kei= ui(o\s a)nTrO/pou;
Jr:2:6 kai uk eipan pu estin kyrios ho anagagOn hEmas ek gEs aigyptu ho kaTodEgEsas hEmas en tE erEmO en gE apeirO kai abatO, en gE anydrO kai akarpO, en gE, en hE u diOdeusen en autE uTen kai u katOkEsen ekei hyios anTrOpu;
Jr:2:6 C D VAI_AAI3P D V9_PAI3S N2_NSM RA_NSM VB_AAPNSM RP_AP P N1_GSF N2_GSF RA_NSM VA_AAPNSM RP_AP P RA_DSF N2_DSF P N1_DSF A1B_DSF C A1B_DSF P N1_DSF A1B_DSF C A1B_DSF P N1_DSF P RR_DSF D VAI_AAI3S P RD_DSF A3_NSN C D VAI_AAI3S D N2_NSM N2_GSM
Jr:2:6 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to say/tell where to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to lead up I out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] the ć I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land endless; inexperienced (unacquainted, unused to) and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land dry and also, even, namely unfruitful in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which οὐχ before rough breathing to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same not one (nothing, no one) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) there son human
Jr:2:6 and not they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) where he/she/it-is lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) upon LEAD-ing-UP (nom) us (acc) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) the (nom)   us (acc) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) in/among/by (+dat) earth/land (dat) endless ([Adj] dat); inexperienced ([Adj] dat) and   in/among/by (+dat) earth/land (dat) dry ([Adj] dat) and unfruitful ([Adj] dat) in/among/by (+dat) earth/land (dat) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) not he/she/it-???-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) not one (nom|acc) and not he/she/it-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN there son (nom) human (gen)
Jr:2:6 Jr_2:6_1 Jr_2:6_2 Jr_2:6_3 Jr_2:6_4 Jr_2:6_5 Jr_2:6_6 Jr_2:6_7 Jr_2:6_8 Jr_2:6_9 Jr_2:6_10 Jr_2:6_11 Jr_2:6_12 Jr_2:6_13 Jr_2:6_14 Jr_2:6_15 Jr_2:6_16 Jr_2:6_17 Jr_2:6_18 Jr_2:6_19 Jr_2:6_20 Jr_2:6_21 Jr_2:6_22 Jr_2:6_23 Jr_2:6_24 Jr_2:6_25 Jr_2:6_26 Jr_2:6_27 Jr_2:6_28 Jr_2:6_29 Jr_2:6_30 Jr_2:6_31 Jr_2:6_32 Jr_2:6_33 Jr_2:6_34 Jr_2:6_35 Jr_2:6_36 Jr_2:6_37 Jr_2:6_38 Jr_2:6_39 Jr_2:6_40 Jr_2:6_41 Jr_2:6_42 Jr_2:6_43
Jr:2:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:2:7 καὶ εἰσήγαγον ὑμᾶς εἰς τὸν Κάρμηλον τοῦ φαγεῖν ὑμᾶς τοὺς καρποὺς αὐτοῦ καὶ τὰ ἀγαθὰ αὐτοῦ· καὶ εἰσήλθατε καὶ ἐμιάνατε τὴν γῆν μου καὶ τὴν κληρονομίαν μου ἔθεσθε εἰς βδέλυγμα.
Jr:2:7 And I brought you to Carmel, that ye should eat the fruits thereof, and the good thereof; and ye went in, and defiled my land, and made mine heritage an abomination. (Jeremiah 2:7 Brenton)
Jr:2:7 A Ja wprowadziłem was do ziemi urodzajnej, byście spożywali jej owoce i jej zasoby. Weszliście i zbezcześciliście moją ziemię, uczyniliście z mojej posiadłości miejsce pełne odrazy. (Jr 2:7 BT_4)
Jr:2:7 καὶ εἰσήγαγον ὑμᾶς εἰς τὸν Κάρμηλον τοῦ φαγεῖν ὑμᾶς τοὺς καρποὺς αὐτοῦ καὶ τὰ ἀγαθὰ αὐτοῦ· καὶ εἰσήλθατε καὶ ἐμιάνατε τὴν γῆν μου καὶ τὴν κληρονομίαν μου ἔθεσθε εἰς βδέλυγμα.
Jr:2:7 καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) εἰς[1] βδέλυγμα[τ], -ατος, τό
Jr:2:7 I też, nawet, mianowicie By prowadzić do Ty Do (+przyspieszenie) By jeść Ty Owoc On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wchodzić I też, nawet, mianowicie By zanieczyszczać Ziemi/ziemia Ja I też, nawet, mianowicie Dziedzictwo Ja By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Do (+przyspieszenie) Wstręt
Jr:2:7 kai\ ei)sE/gagon u(ma=s ei)s to\n *ka/rmElon tou= fagei=n u(ma=s tou\s karpou\s au)tou= kai\ ta\ a)gaTa\ au)tou=· kai\ ei)sE/lTate kai\ e)mia/nate tE\n gE=n mou kai\ tE\n klEronomi/an mou e)/TesTe ei)s bde/lugma.
Jr:2:7 kai eisEgagon hymas eis ton karmElon tu fagein hymas tus karpus autu kai ta agaTa autu· kai eisElTate kai emianate tEn gEn mu kai tEn klEronomian mu eTesTe eis bdelygma.
Jr:2:7 C VBI_AAI3P RP_AP P RA_ASM N2_ASM RA_GSN VB_AAN RP_AP RA_APM N2_APM RD_GSM C RA_APN A1_APN RD_GSM C VBI_AAI2P C VAI_AAI2P RA_ASF N1_ASF RP_GS C RA_ASF N1A_ASF RP_GS VEI_AMI2P P N3M_ASN
Jr:2:7 and also, even, namely to lead into you into (+acc) the ć the to eat you the fruit he/she/it/same and also, even, namely the good inherently good, i.e. God-wrought. he/she/it/same and also, even, namely to enter and also, even, namely to pollute the earth/land I and also, even, namely the inheritance I to place lay, put, set, situate, station into (+acc) abomination
Jr:2:7 and I-LEAD-ed-INTO, they-LEAD-ed-INTO you(pl) (acc) into (+acc) the (acc)   the (gen) to-will-EAT, to-EAT you(pl) (acc) the (acc) fruits (acc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) good ([Adj] nom|acc|voc) him/it/same (gen) and you(pl)-ENTER-ed and you(pl)-POLLUTE-ed the (acc) earth/land (acc) me (gen) and the (acc) inheritance (acc) me (gen) you(pl)-were-PLACE-ed into (+acc) abomination (nom|acc|voc)
Jr:2:7 Jr_2:7_1 Jr_2:7_2 Jr_2:7_3 Jr_2:7_4 Jr_2:7_5 Jr_2:7_6 Jr_2:7_7 Jr_2:7_8 Jr_2:7_9 Jr_2:7_10 Jr_2:7_11 Jr_2:7_12 Jr_2:7_13 Jr_2:7_14 Jr_2:7_15 Jr_2:7_16 Jr_2:7_17 Jr_2:7_18 Jr_2:7_19 Jr_2:7_20 Jr_2:7_21 Jr_2:7_22 Jr_2:7_23 Jr_2:7_24 Jr_2:7_25 Jr_2:7_26 Jr_2:7_27 Jr_2:7_28 Jr_2:7_29 Jr_2:7_30
Jr:2:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:2:8 οἱ ἱερεῖς οὐκ εἶπαν Ποῦ ἐστιν κύριος; καὶ οἱ ἀντεχόμενοι τοῦ νόμου οὐκ ἠπίσταντό με, καὶ οἱ ποιμένες ἠσέβουν εἰς ἐμέ, καὶ οἱ προφῆται ἐπροφήτευον τῇ Βααλ καὶ ὀπίσω ἀνωφελοῦς ἐπορεύθησαν.
Jr:2:8 The priests said not, Where is the Lord? and they that held by the law knew me not: the shepherds also sinned against me, and the prophets prophesied by Baal, and went after that which profited not. (Jeremiah 2:8 Brenton)
Jr:2:8 Kapłani nie mówili: "Gdzie jest Pan?" Uczeni w Piśmie nie uznawali Mnie; pasterze zbuntowali się przeciw Mnie; prorocy głosili wyrocznie na korzyść Baala i chodzili za tymi, którzy nie dają pomocy. (Jr 2:8 BT_4)
Jr:2:8 οἱ ἱερεῖς οὐκ εἶπαν Ποῦ ἐστιν κύριος; καὶ οἱ ἀντεχόμενοι τοῦ νόμου οὐκ ἠπίσταντό με, καὶ οἱ ποιμένες ἠσέβουν εἰς ἐμέ, καὶ οἱ προφῆται ἐπροφήτευον τῇ Βααλ καὶ ὀπίσω ἀνωφελοῦς ἐπορεύθησαν.
Jr:2:8 ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ποῦ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό ἀντ·έχω (αντ+εχ-, ανθ+εξ-, 2nd αντι+σχ-, -, -, -) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ποιμήν, -ένος, ὁ ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ καί ὀπίσω ἀν·ωφελής -ές πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
Jr:2:8 Duchowny ??? Przed przydechem mocnym By mówić/opowiadaj Gdzie By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By opierać się dotrzymuj, wytrzymuj, niedźwiedź, trwaj, długo służ, trwaj, opieraj się, stój, pozostawaj Prawo ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć Ja I też, nawet, mianowicie Pastuch By być bezbożny popełniaj świętokradztwo Do (+przyspieszenie) Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Prorok By prorokować Baal I też, nawet, mianowicie Z tyłu w tył, z tyłu, potem Niekorzystny By iść
Jr:2:8 oi( i(erei=s ou)k ei)=pan *pou= e)stin ku/rios; kai\ oi( a)nteCHo/menoi tou= no/mou ou)k E)pi/stanto/ me, kai\ oi( poime/nes E)se/boun ei)s e)me/, kai\ oi( profE=tai e)profE/teuon tE=| *baal kai\ o)pi/sO a)nOfelou=s e)poreu/TEsan.
Jr:2:8 hoi hiereis uk eipan pu estin kyrios; kai hoi anteCHomenoi tu nomu uk Epistanto me, kai hoi poimenes Esebun eis eme, kai hoi profEtai eprofEteuon tE baal kai opisO anOfelus eporeuTEsan.
Jr:2:8 RA_NPM N3V_NPM D VAI_AAI3P D V9_PAI3S N2_NSM C RA_NPM V1_PMPNPM RA_GSM N2_GSM D V6I_IMI3P RP_AS C RA_NPM N3_NPM V2_IAI3P P RP_AS C RA_NPM N1M_NPM V1I_IAI3P RA_DSF N_DSF C P A3H_GSN VCI_API3P
Jr:2:8 the priest οὐχ before rough breathing to say/tell where to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the to resist abide, hold out, bear, endure, wear, endure, withstand, stand, stay the law οὐχ before rough breathing to know I and also, even, namely the shepherd to be impious commit sacrilege into (+acc) I; my/mine and also, even, namely the prophet to prophesy the Baal and also, even, namely behind back, behind, after unbeneficial to go
Jr:2:8 the (nom) priests (acc, nom|voc) not they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) where he/she/it-is lord (nom); a lord ([Adj] nom) and the (nom) while being-RESIST-ed (nom|voc) the (gen) law (gen) not they-were-being-KNOW-ed me (acc) and the (nom) shepherds (nom|voc) I-was-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE, they-were-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE into (+acc) me (acc); my/mine (voc) and the (nom) prophets (nom|voc) I-was-PROPHESY-ing, they-were-PROPHESY-ing the (dat) Baal (indecl) and behind unbeneficial ([Adj] gen) they-were-GO-ed
Jr:2:8 Jr_2:8_1 Jr_2:8_2 Jr_2:8_3 Jr_2:8_4 Jr_2:8_5 Jr_2:8_6 Jr_2:8_7 Jr_2:8_8 Jr_2:8_9 Jr_2:8_10 Jr_2:8_11 Jr_2:8_12 Jr_2:8_13 Jr_2:8_14 Jr_2:8_15 Jr_2:8_16 Jr_2:8_17 Jr_2:8_18 Jr_2:8_19 Jr_2:8_20 Jr_2:8_21 Jr_2:8_22 Jr_2:8_23 Jr_2:8_24 Jr_2:8_25 Jr_2:8_26 Jr_2:8_27 Jr_2:8_28 Jr_2:8_29 Jr_2:8_30 Jr_2:8_31
Jr:2:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:2:9 διὰ τοῦτο ἔτι κριθήσομαι πρὸς ὑμᾶς, λέγει κύριος, καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς τῶν υἱῶν ὑμῶν κριθήσομαι.
Jr:2:9 Therefore I will yet plead with you, and will plead with your children's children. (Jeremiah 2:9 Brenton)
Jr:2:9 Dlatego będę nadal prowadził spór z wami - wyrocznia Pana - i dzieci waszych dzieci będę oskarżał. (Jr 2:9 BT_4)
Jr:2:9 διὰ τοῦτο ἔτι κριθήσομαι πρὸς ὑμᾶς, λέγει κύριος, καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς τῶν υἱῶν ὑμῶν κριθήσομαι.
Jr:2:9 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἔτι κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί πρός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-)
Jr:2:9 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jeszcze/jeszcze By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Syn Ty By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj
Jr:2:9 dia\ tou=to e)/ti kriTE/somai pro\s u(ma=s, le/gei ku/rios, kai\ pro\s tou\s ui(ou\s tO=n ui(O=n u(mO=n kriTE/somai.
Jr:2:9 dia tuto eti kriTEsomai pros hymas, legei kyrios, kai pros tus hyius tOn hyiOn hymOn kriTEsomai.
Jr:2:9 P RD_ASN D VC_FPI1S P RP_AP V1_PAI3S N2_NSM C P RA_APM N2_APM RA_GPM N2_GPM RP_GP VC_FPI1S
Jr:2:9 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] yet/still to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn toward (+acc,+gen,+dat) you to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the son the son you to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn
Jr:2:9 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) yet/still I-will-be-JUDGE-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) sons (acc) the (gen) sons (gen) you(pl) (gen) I-will-be-JUDGE-ed
Jr:2:9 Jr_2:9_1 Jr_2:9_2 Jr_2:9_3 Jr_2:9_4 Jr_2:9_5 Jr_2:9_6 Jr_2:9_7 Jr_2:9_8 Jr_2:9_9 Jr_2:9_10 Jr_2:9_11 Jr_2:9_12 Jr_2:9_13 Jr_2:9_14 Jr_2:9_15 Jr_2:9_16
Jr:2:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:2:10 διότι διέλθετε εἰς νήσους Χεττιιμ καὶ ἴδετε, καὶ εἰς Κηδαρ ἀποστείλατε καὶ νοήσατε σφόδρα, καὶ ἴδετε εἰ γέγονεν τοιαῦτα.
Jr:2:10 For go to the isles of the Chettians, and se; and send to Kedar, and observe accurately, and see if such things have been done; (Jeremiah 2:10 Brenton)
Jr:2:10 Przejdźcie na brzegi Kittim i zobaczcie, poślijcie do Kedaru i zbadajcie starannie, czy stało się tam coś podobnego? (Jr 2:10 BT_4)
Jr:2:10 διότι διέλθετε εἰς νήσους Χεττιιμ καὶ ἴδετε, καὶ εἰς Κηδαρ ἀποστείλατε καὶ νοήσατε σφόδρα, καὶ ἴδετε εἰ γέγονεν τοιαῦτα.
Jr:2:10 δι·ότι δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] νῆσος, -ου, ἡ   καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί εἰς[1]   ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) καί νοέω (νο(ε)-, νοη·σ-, νοη·σ-, -, -, -) σφόδρα καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἰ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν)
Jr:2:10 Z powodu tego: Tamto By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Do (+przyspieszenie) Wyspa I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) zamawiać I też, nawet, mianowicie By spostrzegać wiedz Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jeżeli By stawać się stawaj się, zdarzaj się Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????]
Jr:2:10 dio/ti die/lTete ei)s nE/sous *CHettiim kai\ i)/dete, kai\ ei)s *kEdar a)postei/late kai\ noE/sate sfo/dra, kai\ i)/dete ei) ge/gonen toiau=ta.
Jr:2:10 dioti dielTete eis nEsus CHettiim kai idete, kai eis kEdar aposteilate kai noEsate sfodra, kai idete ei gegonen toiauta.
Jr:2:10 C VB_AAD2P P N2_APF N_GPM C VB_AAD2P C P N_AS VA_AAD2P C VA_AAD2P D C VB_AAD2P C VX_XAI3S A1_NPN
Jr:2:10 because of this: that to go through pass through into (+acc) island ć and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely into (+acc) ć to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send and also, even, namely to discern know vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), if to become become, happen such as this kind such, like [τοσαυτην]
Jr:2:10 because of this: that do-GO THROUGH-you(pl)! into (+acc) islands (acc)   and do-SEE-you(pl)! and into (+acc)   do-ORDER FORTH-you(pl)! and do-DISCERN-you(pl)! vehement, and do-SEE-you(pl)! if he/she/it-has-BECOME-ed such as this kind (nom|acc)
Jr:2:10 Jr_2:10_1 Jr_2:10_2 Jr_2:10_3 Jr_2:10_4 Jr_2:10_5 Jr_2:10_6 Jr_2:10_7 Jr_2:10_8 Jr_2:10_9 Jr_2:10_10 Jr_2:10_11 Jr_2:10_12 Jr_2:10_13 Jr_2:10_14 Jr_2:10_15 Jr_2:10_16 Jr_2:10_17 Jr_2:10_18 Jr_2:10_19
Jr:2:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:2:11 εἰ ἀλλάξονται ἔθνη θεοὺς αὐτῶν; καὶ οὗτοι οὔκ εἰσιν θεοί. ὁ δὲ λαός μου ἠλλάξατο τὴν δόξαν αὐτοῦ, ἐξ ἧς οὐκ ὠφεληθήσονται.
Jr:2:11 if the nations will change their gods, though they are not gods: but my people have changed their glory, for that from which they shall not be profited. (Jeremiah 2:11 Brenton)
Jr:2:11 Czy jakiś naród zmienił swoich bogów? A ci przecież nie są wcale bogami! Mój zaś naród zamienił swoją Chwałę na to, co nie może pomóc. (Jr 2:11 BT_4)
Jr:2:11 εἰ ἀλλάξονται ἔθνη θεοὺς αὐτῶν; καὶ οὗτοι οὔκ εἰσιν θεοί. δὲ λαός μου ἠλλάξατο τὴν δόξαν αὐτοῦ, ἐξ ἧς οὐκ ὠφεληθήσονται.
Jr:2:11 εἰ ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δέ λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὠφελέω (ωφελ(ε)-, ωφελη·σ-, ωφελη·σ-, -, -, ωφελη·θ-)
Jr:2:11 Jeżeli By zmieniać się/zmieniaj się Naród [zobacz etniczny] Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By iść; by być Bóg  zaś Ludzie Ja By zmieniać się/zmieniaj się Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By przynosić korzyść zysk, zysk
Jr:2:11 ei) a)lla/Xontai e)/TnE Teou\s au)tO=n; kai\ ou(=toi ou)/k ei)sin Teoi/. o( de\ lao/s mou E)lla/Xato tE\n do/Xan au)tou=, e)X E(=s ou)k O)felETE/sontai.
Jr:2:11 ei allaXontai eTnE Teus autOn; kai hutoi uk eisin Teoi. ho de laos mu EllaXato tEn doXan autu, eX hEs uk OfelETEsontai.
Jr:2:11 C VF_FMI3P N3E_NPN N2_APM RD_GPN C RD_NPM D V9_PAI3P N2_NPM RA_NSM x N2_NSM RP_GS VAI_AMI3S RA_ASF N1S_ASF RD_GSM P RR_GSF D VC_FPI3P
Jr:2:11 if to change/alter nation [see ethnic] god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to go; to be god [see theology] the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] people I to change/alter the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels who/whom/which οὐχ before rough breathing to benefit gain, profit
Jr:2:11 if they-will-be-CHANGE/ALTER-ed nations (nom|acc|voc) gods (acc) them/same (gen) and these (nom) not he/she/it-is-GO-ing; they-are gods (nom|voc) the (nom) Yet people (nom) me (gen) he/she/it-was-CHANGE/ALTER-ed the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) him/it/same (gen) out of (+gen) who/whom/which (gen) not they-will-be-ΚΡΑΤΈΩ-ed
Jr:2:11 Jr_2:11_1 Jr_2:11_2 Jr_2:11_3 Jr_2:11_4 Jr_2:11_5 Jr_2:11_6 Jr_2:11_7 Jr_2:11_8 Jr_2:11_9 Jr_2:11_10 Jr_2:11_11 Jr_2:11_12 Jr_2:11_13 Jr_2:11_14 Jr_2:11_15 Jr_2:11_16 Jr_2:11_17 Jr_2:11_18 Jr_2:11_19 Jr_2:11_20 Jr_2:11_21 Jr_2:11_22
Jr:2:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:2:12 ἐξέστη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ τούτῳ καὶ ἔφριξεν ἐπὶ πλεῖον σφόδρα, λέγει κύριος.
Jr:2:12 The heaven is amazed at this, and is very exceedingly horror-struck, saith the Lord. (Jeremiah 2:12 Brenton)
Jr:2:12 Niebo, niechaj cię na to ogarnie osłupienie, groza i wielkie drżenie! - wyrocznia Pana. (Jr 2:12 BT_4)
Jr:2:12 ἐξέστη οὐρανὸς ἐπὶ τούτῳ καὶ ἔφριξεν ἐπὶ πλεῖον σφόδρα, λέγει κύριος.
Jr:2:12 ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἐπί οὗτος αὕτη τοῦτο καί φρίσσω (φρισσ-, -, φριξ-, -, -, -) ἐπί πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) σφόδρα λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:2:12 By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA Nieba/niebo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By wzdrygać się Dreszcz {Odłamek}, wzdrygać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Więcej Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:2:12 e)Xe/stE o( ou)rano\s e)pi\ tou/tO| kai\ e)/friXen e)pi\ plei=on sfo/dra, le/gei ku/rios.
Jr:2:12 eXestE ho uranos epi tutO kai efriXen epi pleion sfodra, legei kyrios.
Jr:2:12 VHI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P RD_DSM C VAI_AAI3S P A3C_ASN D V1_PAI3S N2_NSM
Jr:2:12 to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG the sky/heaven upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to Shudder Shiver, shudder upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing more vehement, intense, keen, inveighingly, eager to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:2:12 he/she/it-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed the (nom) sky/heaven (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) this (dat) and he/she/it-SHUDDER-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) more (nom|acc|voc, voc) vehement, he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:2:12 Jr_2:12_1 Jr_2:12_2 Jr_2:12_3 Jr_2:12_4 Jr_2:12_5 Jr_2:12_6 Jr_2:12_7 Jr_2:12_8 Jr_2:12_9 Jr_2:12_10 Jr_2:12_11 Jr_2:12_12
Jr:2:12 x x x x x x x x x x x x
Jr:2:13 ὅτι δύο πονηρὰ ἐποίησεν ὁ λαός μου· ἐμὲ ἐγκατέλιπον, πηγὴν ὕδατος ζωῆς, καὶ ὤρυξαν ἑαυτοῖς λάκκους συντετριμμένους, οἳ οὐ δυνήσονται ὕδωρ συνέχειν.
Jr:2:13 For my people has committed two faults, and evil ones: they have forsaken me, the fountain of water of life, and hewn out for themselves broken cisterns, which will not be able to hold water. (Jeremiah 2:13 Brenton)
Jr:2:13 Bo podwójne zło popełnił mój naród: opuścili Mnie, źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny, cysterny popękane, które nie utrzymują wody. (Jr 2:13 BT_4)
Jr:2:13 ὅτι δύο πονηρὰ ἐποίησεν λαός μου· ἐμὲ ἐγκατέλιπον, πηγὴν ὕδατος ζωῆς, καὶ ὤρυξαν ἑαυτοῖς λάκκους συντετριμμένους, οἳ οὐ δυνήσονται ὕδωρ συνέχειν.
Jr:2:13 ὅτι δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πονηρός -ά -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) πηγή, -ῆς, ἡ ὕδωρ, ὕδατος, τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] καί ὀρύσσω (ορυσσ-, ορυξ-, ορυξ-, -, -, ορυγ·[θ]-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ   συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-)
Jr:2:13 Ponieważ/tamto Dwa Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? By czynić/rób Ludzie Ja Ja; mój/mój By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Wiosna {Sprężyna} Woda Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy I też, nawet, mianowicie By kopać/żłobak Samo /nasz /twój /siebie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego Woda By zmuszać {By ograniczać}
Jr:2:13 o(/ti du/o ponEra\ e)poi/Esen o( lao/s mou· e)me\ e)gkate/lipon, pEgE\n u(/datos DZOE=s, kai\ O)/ruXan e(autoi=s la/kkous suntetrimme/nous, oi(\ ou) dunE/sontai u(/dOr sune/CHein.
Jr:2:13 hoti dyo ponEra epoiEsen ho laos mu· eme enkatelipon, pEgEn hydatos DZOEs, kai OryXan heautois lakkus syntetrimmenus, hoi u dynEsontai hydOr syneCHein.
Jr:2:13 C M A1A_APN VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS RP_AS VBI_AAI3P N1_ASF N3_GSN N1_GSF C VAI_AAI3P RD_DPM N2_APM VP_XMPAPM RR_NPM D VF_FMI3P N3_ASN V1_PAN
Jr:2:13 because/that two wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to do/make the people I I; my/mine to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare spring water life being, living, spirit; alive and also, even, namely to dig/gouge self /our-/your-/themselves ć to break to crush completely, break (in pieces) who/whom/which οὐχ before rough breathing to able water to constrain
Jr:2:13 because/that two (nom, acc, gen) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom) people (nom) me (gen) me (acc); my/mine (voc) I-GIVE UP-ed, they-GIVE UP-ed spring (acc) water (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) and they-DIG/GOUGE-ed selves (dat)   having-been-BREAK-ed (acc) who/whom/which (nom) not they-will-be-ABLE-ed water (nom|acc|voc) to-be-CONSTRAIN-ing
Jr:2:13 Jr_2:13_1 Jr_2:13_2 Jr_2:13_3 Jr_2:13_4 Jr_2:13_5 Jr_2:13_6 Jr_2:13_7 Jr_2:13_8 Jr_2:13_9 Jr_2:13_10 Jr_2:13_11 Jr_2:13_12 Jr_2:13_13 Jr_2:13_14 Jr_2:13_15 Jr_2:13_16 Jr_2:13_17 Jr_2:13_18 Jr_2:13_19 Jr_2:13_20 Jr_2:13_21 Jr_2:13_22
Jr:2:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:2:14 Μὴ δοῦλός ἐστιν Ισραηλ ἢ οἰκογενής ἐστιν; διὰ τί εἰς προνομὴν ἐγένετο;
Jr:2:14 Is Israel a servant, or a home-born slave? why has he become a spoil? (Jeremiah 2:14 Brenton)
Jr:2:14 Czy Izrael jest może sługą albo niewolnikiem z urodzenia? Dlaczego stał się łupem, (Jr 2:14 BT_4)
Jr:2:14 Μὴ δοῦλός ἐστιν Ισραηλ οἰκογενής ἐστιν; διὰ τί εἰς προνομὴν ἐγένετο;
Jr:2:14 μή δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἰσραήλ, ὁ ἤ[1]   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰς[1]   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Jr:2:14 Nie Haruj jak niewolnik; niewolniczy By być Izrael Albo By być Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do (+przyspieszenie) By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Jr:2:14 *mE\ dou=lo/s e)stin *israEl E)\ oi)kogenE/s e)stin; dia\ ti/ ei)s pronomE\n e)ge/neto;
Jr:2:14 mE dulos estin israEl E oikogenEs estin; dia ti eis pronomEn egeneto;
Jr:2:14 D N2_NSM V9_PAI3S N_NSM C A3H_NSM V9_PAI3S P RI_ASN P N1_ASF VBI_AMI3S
Jr:2:14 not slave; servile to be Israel or ć to be because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. into (+acc) ć to become become, happen
Jr:2:14 not slave (nom); servile ([Adj] nom) he/she/it-is Israel (indecl) or   he/she/it-is because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) into (+acc)   he/she/it-was-BECOME-ed
Jr:2:14 Jr_2:14_1 Jr_2:14_2 Jr_2:14_3 Jr_2:14_4 Jr_2:14_5 Jr_2:14_6 Jr_2:14_7 Jr_2:14_8 Jr_2:14_9 Jr_2:14_10 Jr_2:14_11 Jr_2:14_12
Jr:2:14 x x x x x x x x x x x x
Jr:2:15 ἐπ’ αὐτὸν ὠρύοντο λέοντες καὶ ἔδωκαν τὴν φωνὴν αὐτῶν, οἳ ἔταξαν τὴν γῆν αὐτοῦ εἰς ἔρημον, καὶ αἱ πόλεις αὐτοῦ κατεσκάφησαν παρὰ τὸ μὴ κατοικεῖσθαι.
Jr:2:15 The lions roared upon him, and uttered their voice, which have made his land a wilderness: and his cities are broken down, that they should not be inhabited. (Jeremiah 2:15 Brenton)
Jr:2:15 nad którym ryczą lwy, wydając swój głos? Zamieniono ziemię jego w pustkowie, jego spalone miasta zostały pozbawione mieszkańców. (Jr 2:15 BT_4)
Jr:2:15 ἐπ’ αὐτὸν ὠρύοντο λέοντες καὶ ἔδωκαν τὴν φωνὴν αὐτῶν, οἳ ἔταξαν τὴν γῆν αὐτοῦ εἰς ἔρημον, καὶ αἱ πόλεις αὐτοῦ κατεσκάφησαν παρὰ τὸ μὴ κατοικεῖσθαι.
Jr:2:15 ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὠρύομαι (ωρυ-, ωρυ·σ-, -, -, -, -) λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἔρημος -ον καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατα·σκάπτω (κατα+σκαπτ-, κατα+σκαψ-, κατα+σκαψ-, -, κατ+εσκαπτ-, κατα+σκαφ·[θ]-) παρά ὁ ἡ τό μή κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)
Jr:2:15 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do wrzaskliwym głosem powiedzenia wycia Lew I też, nawet, mianowicie By dawać Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Odludzie I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo By niszczyć fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Nie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????)
Jr:2:15 e)p’ au)to\n O)ru/onto le/ontes kai\ e)/dOkan tE\n fOnE\n au)tO=n, oi(\ e)/taXan tE\n gE=n au)tou= ei)s e)/rEmon, kai\ ai( po/leis au)tou= kateska/fEsan para\ to\ mE\ katoikei=sTai.
Jr:2:15 ep’ auton Oryonto leontes kai edOkan tEn fOnEn autOn, hoi etaXan tEn gEn autu eis erEmon, kai hai poleis autu kateskafEsan para to mE katoikeisTai.
Jr:2:15 P RD_ASM V1_IMI3P N3_NPM C VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF RD_GPM RR_NPM VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF RD_GSM P N2_ASF C RA_NPF N3I_NPF RD_GSM VAI_AAI3P P RA_ASN D V2_PMN
Jr:2:15 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to screaming yelling lion and also, even, namely to give the sound/voice cries he/she/it/same who/whom/which to order category, grade, class, trim, orderliness the earth/land he/she/it/same into (+acc) wilderness and also, even, namely the city he/she/it/same to destroy frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the not to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω)
Jr:2:15 upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) they-were-being-SCREAMING-ed- lions (nom|voc) and they-GIVE-ed the (acc) sound/voice (acc) them/same (gen) who/whom/which (nom) they-ORDER-ed the (acc) earth/land (acc) him/it/same (gen) into (+acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom) cities (acc, nom|voc) him/it/same (gen) they-were-DESTROY-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not to-be-being-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN
Jr:2:15 Jr_2:15_1 Jr_2:15_2 Jr_2:15_3 Jr_2:15_4 Jr_2:15_5 Jr_2:15_6 Jr_2:15_7 Jr_2:15_8 Jr_2:15_9 Jr_2:15_10 Jr_2:15_11 Jr_2:15_12 Jr_2:15_13 Jr_2:15_14 Jr_2:15_15 Jr_2:15_16 Jr_2:15_17 Jr_2:15_18 Jr_2:15_19 Jr_2:15_20 Jr_2:15_21 Jr_2:15_22 Jr_2:15_23 Jr_2:15_24 Jr_2:15_25
Jr:2:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:2:16 καὶ υἱοὶ Μέμφεως καὶ Ταφνας ἔγνωσάν σε καὶ κατέπαιζόν σου.
Jr:2:16 Also the children of Memphis and Taphnas have known thee, and mocked thee. (Jeremiah 2:16 Brenton)
Jr:2:16 Nawet synowie Nof i Tachpanches ostrzygli ci głowę. (Jr 2:16 BT_4)
Jr:2:16 καὶ υἱοὶ Μέμφεως καὶ Ταφνας ἔγνωσάν σε καὶ κατέπαιζόν σου.
Jr:2:16 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί   γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jr:2:16 I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg)
Jr:2:16 kai\ ui(oi\ *me/mfeOs kai\ *tafnas e)/gnOsa/n se kai\ kate/paiDZo/n sou.
Jr:2:16 kai hyioi memfeOs kai tafnas egnOsan se kai katepaiDZon su.
Jr:2:16 C N2_NPM N3I_GSF C N_GS VZI_AAI3P RP_AS C V1I_IAI3P RP_GS
Jr:2:16 and also, even, namely son ć and also, even, namely ć to know i.e. recognize. you; your/yours(sg) and also, even, namely ć you; your/yours(sg)
Jr:2:16 and sons (nom|voc)   and   they-KNOW-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Jr:2:16 Jr_2:16_1 Jr_2:16_2 Jr_2:16_3 Jr_2:16_4 Jr_2:16_5 Jr_2:16_6 Jr_2:16_7 Jr_2:16_8 Jr_2:16_9 Jr_2:16_10
Jr:2:16 x x x x x x x x x x
Jr:2:17 οὐχὶ ταῦτα ἐποίησέν σοι τὸ καταλιπεῖν σε ἐμέ; λέγει κύριος ὁ θεός σου.
Jr:2:17 Has not thy forsaking me brought these things upon thee? saith the Lord thy God. (Jeremiah 2:17 Brenton)
Jr:2:17 Czy nie sprawiło tego twoje odstępstwo od Pana, Boga twego, gdy On prowadził cię w drodze? (Jr 2:17 BT_4)
Jr:2:17 οὐχὶ ταῦτα ἐποίησέν σοι τὸ καταλιπεῖν σε ἐμέ; λέγει κύριος θεός σου.
Jr:2:17 οὐχί οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jr:2:17 Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Ty; twój/twój(sg) Ja; mój/mój By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg)
Jr:2:17 ou)CHi\ tau=ta e)poi/Ese/n soi to\ katalipei=n se e)me/; le/gei ku/rios o( Teo/s sou.
Jr:2:17 uCHi tauta epoiEsen soi to katalipein se eme; legei kyrios ho Teos su.
Jr:2:17 D RD_APN VAI_AAI3S RP_DS RA_ASN VB_AAN RP_AS RP_AS V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS
Jr:2:17 not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make you; your/yours(sg); to rub worn, rub the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up you; your/yours(sg) I; my/mine to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg)
Jr:2:17 not these (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom|acc) to-LEAVE-BEHIND you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) me (acc); my/mine (voc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Jr:2:17 Jr_2:17_1 Jr_2:17_2 Jr_2:17_3 Jr_2:17_4 Jr_2:17_5 Jr_2:17_6 Jr_2:17_7 Jr_2:17_8 Jr_2:17_9 Jr_2:17_10 Jr_2:17_11 Jr_2:17_12 Jr_2:17_13
Jr:2:17 x x x x x x x x x x x x x
Jr:2:18 καὶ νῦν τί σοι καὶ τῇ ὁδῷ Αἰγύπτου τοῦ πιεῖν ὕδωρ Γηων; καὶ τί σοι καὶ τῇ ὁδῷ Ἀσσυρίων τοῦ πιεῖν ὕδωρ ποταμῶν;
Jr:2:18 And now what hast thou to do with the way of Egypt, to drink the water of Geon? and what hast thou to do with the way of the Assyrians, to drink the water of rivers? (Jeremiah 2:18 Brenton)
Jr:2:18 A teraz po co chodzisz do Egiptu, aby pić wodę z Nilu? Po co chodzisz do Asyrii, aby pić wodę z Rzeki? (Jr 2:18 BT_4)
Jr:2:18 καὶ νῦν τί σοι καὶ τῇ ὁδῷ Αἰγύπτου τοῦ πιεῖν ὕδωρ Γηων; καὶ τί σοι καὶ τῇ ὁδῷ Ἀσσυρίων τοῦ πιεῖν ὕδωρ ποταμῶν;
Jr:2:18 καί νῦν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό   καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ   ὁ ἡ τό πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό ποταμός, -οῦ, ὁ
Jr:2:18 I też, nawet, mianowicie Teraz Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Drogi {Sposobu}/droga Egipt [kraj z] By pić Woda I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Drogi {Sposobu}/droga By pić Woda Rzeka
Jr:2:18 kai\ nu=n ti/ soi kai\ tE=| o(dO=| *ai)gu/ptou tou= piei=n u(/dOr *gEOn; kai\ ti/ soi kai\ tE=| o(dO=| *)assuri/On tou= piei=n u(/dOr potamO=n;
Jr:2:18 kai nyn ti soi kai tE hodO aigyptu tu piein hydOr gEOn; kai ti soi kai tE hodO assyriOn tu piein hydOr potamOn;
Jr:2:18 C D RI_ASN RP_DS C RA_DSF N2_DSF N2_GSF RA_GSN VB_AAN N3_ASN N_GSF C RI_ASN RP_DS C RA_DSF N2_DSF N2_GPM RA_GSN VB_AAN N3_ASN N2_GPM
Jr:2:18 and also, even, namely now who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely the way/road Egypt [country of] the to drink water ć and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely the way/road ć the to drink water river
Jr:2:18 and now who/what/why (nom|acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and the (dat) way/road (dat) Egypt (gen) the (gen) to-will-DRINK, to-DRINK water (nom|acc|voc)   and who/what/why (nom|acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and the (dat) way/road (dat)   the (gen) to-will-DRINK, to-DRINK water (nom|acc|voc) rivers (gen)
Jr:2:18 Jr_2:18_1 Jr_2:18_2 Jr_2:18_3 Jr_2:18_4 Jr_2:18_5 Jr_2:18_6 Jr_2:18_7 Jr_2:18_8 Jr_2:18_9 Jr_2:18_10 Jr_2:18_11 Jr_2:18_12 Jr_2:18_13 Jr_2:18_14 Jr_2:18_15 Jr_2:18_16 Jr_2:18_17 Jr_2:18_18 Jr_2:18_19 Jr_2:18_20 Jr_2:18_21 Jr_2:18_22 Jr_2:18_23
Jr:2:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:2:19 παιδεύσει σε ἡ ἀποστασία σου, καὶ ἡ κακία σου ἐλέγξει σε· καὶ γνῶθι καὶ ἰδὲ ὅτι πικρόν σοι τὸ καταλιπεῖν σε ἐμέ, λέγει κύριος ὁ θεός σου· καὶ οὐκ εὐδόκησα ἐπὶ σοί, λέγει κύριος ὁ θεός σου.
Jr:2:19 Thine apostasy shall correct thee, and thy wickedness shall reprove thee: know then, and see, that thy forsaking me has been bitter to thee, saith the Lord thy God; and I have taken no pleasure in thee, saith the Lord thy God. (Jeremiah 2:19 Brenton)
Jr:2:19 Twoja niegodziwość cię karze, a twoje niewierności cię osądzają. Wiedz zatem i przekonaj się, jak przewrotne i pełne goryczy jest to, że opuściłaś Pana, Boga swego, a nie odczuwałaś lęku przede Mną - wyrocznia Pana Zastępów. (Jr 2:19 BT_4)
Jr:2:19 παιδεύσει σε ἀποστασία σου, καὶ κακία σου ἐλέγξει σε· καὶ γνῶθι καὶ ἰδὲ ὅτι πικρόν σοι τὸ καταλιπεῖν σε ἐμέ, λέγει κύριος θεός σου· καὶ οὐκ εὐδόκησα ἐπὶ σοί, λέγει κύριος θεός σου.
Jr:2:19 παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀπο·στάσιον, -ου, τό; ἀπο·στασία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔλεγξις, -εως, ἡ; ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅτι πικρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jr:2:19 Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Ty; twój/twój(sg) Zauważaj rozwodu; odejścia Der. ??????µ?, ??? = Z dala od - ?????? Pochodzi z korzenia ????µ? = By stać; to ma stać z dala, rozdzielać się albo odchodzić. Kilku wczesnych tłumaczeń ma "odejście" w II Thessalonians Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Źle źle, złośliwość Ty; twój/twój(sg) Upominaj; by ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto Gorzki Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Ty; twój/twój(sg) Ja; mój/mój By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg)
Jr:2:19 paideu/sei se E( a)postasi/a sou, kai\ E( kaki/a sou e)le/gXei se· kai\ gnO=Ti kai\ i)de\ o(/ti pikro/n soi to\ katalipei=n se e)me/, le/gei ku/rios o( Teo/s sou· kai\ ou)k eu)do/kEsa e)pi\ soi/, le/gei ku/rios o( Teo/s sou.
Jr:2:19 paideusei se hE apostasia su, kai hE kakia su elenXei se· kai gnOTi kai ide hoti pikron soi to katalipein se eme, legei kyrios ho Teos su· kai uk eudokEsa epi soi, legei kyrios ho Teos su.
Jr:2:19 VF_FAI3S RP_AS RA_NSF N1A_NSF RP_GS C RA_NSF N1A_NSF RP_GS VF_FAI3S RP_AS C VZ_AAD2S C VB_AAD2S C A1A_NSN RP_DS RA_NSN VB_AAN RP_AS RP_AS V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS C D VA_AAI1S P RP_DS V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS
Jr:2:19 to chastened correct, discipline, train, teach, educate, you; your/yours(sg) the notice of divorce; departure Der. ἀφίστημι, ἀπο = away from - στασία comes from the root ἵστημι = to stand; it is to stand away, separate or depart. Several early translations have "departure" in II Thessalonians you; your/yours(sg) and also, even, namely the evil evil, malice you; your/yours(sg) rebuke; to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty you; your/yours(sg) and also, even, namely to know i.e. recognize. and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because/that bitter you; your/yours(sg); to rub worn, rub the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up you; your/yours(sg) I; my/mine to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg)
Jr:2:19 he/she/it-will-CHASTENED, you(sg)-will-be-CHASTENED-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) notices of divorce (nom|acc|voc); departure (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) evil (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) rebuke (dat); he/she/it-will-REPROVE, you(sg)-will-be-REPROVE-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and do-KNOW-you(sg)! and do-SEE-you(sg)! because/that bitter ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom|acc) to-LEAVE-BEHIND you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) me (acc); my/mine (voc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not I-THINK-ed-WELL upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Jr:2:19 Jr_2:19_1 Jr_2:19_2 Jr_2:19_3 Jr_2:19_4 Jr_2:19_5 Jr_2:19_6 Jr_2:19_7 Jr_2:19_8 Jr_2:19_9 Jr_2:19_10 Jr_2:19_11 Jr_2:19_12 Jr_2:19_13 Jr_2:19_14 Jr_2:19_15 Jr_2:19_16 Jr_2:19_17 Jr_2:19_18 Jr_2:19_19 Jr_2:19_20 Jr_2:19_21 Jr_2:19_22 Jr_2:19_23 Jr_2:19_24 Jr_2:19_25 Jr_2:19_26 Jr_2:19_27 Jr_2:19_28 Jr_2:19_29 Jr_2:19_30 Jr_2:19_31 Jr_2:19_32 Jr_2:19_33 Jr_2:19_34 Jr_2:19_35 Jr_2:19_36 Jr_2:19_37
Jr:2:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:2:20 ὅτι ἀπ’ αἰῶνος συνέτριψας τὸν ζυγόν σου, διέσπασας τοὺς δεσμούς σου καὶ εἶπας Οὐ δουλεύσω, ἀλλὰ πορεύσομαι ἐπὶ πᾶν βουνὸν ὑψηλὸν καὶ ὑποκάτω παντὸς ξύλου κατασκίου, ἐκεῖ διαχυθήσομαι ἐν τῇ πορνείᾳ μου.
Jr:2:20 For of old thou hast broken thy yoke, and plucked asunder thy bands; and thou has said, I will not serve thee, but will go upon every high hill, and under every shady tree, there will I indulge in my fornication. (Jeremiah 2:20 Brenton)
Jr:2:20 Od dawna bowiem złamałaś swoje jarzmo, zerwałaś swoje więzy. Powiedziałaś sobie: "Nie będę służyć!" Na każdym więc wysokim pagórku i pod każdym zielonym drzewem pokładałaś się jako nierządnica. (Jr 2:20 BT_4)
Jr:2:20 ὅτι ἀπ’ αἰῶνος συνέτριψας τὸν ζυγόν σου, διέσπασας τοὺς δεσμούς σου καὶ εἶπας Οὐ δουλεύσω, ἀλλὰ πορεύσομαι ἐπὶ πᾶν βουνὸν ὑψηλὸν καὶ ὑποκάτω παντὸς ξύλου κατασκίου, ἐκεῖ διαχυθήσομαι ἐν τῇ πορνείᾳ μου.
Jr:2:20 ὅτι ἀπό αἰών, -ῶνος, ὁ συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό ζυγός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δια·σπάω (δια+σπ(α)-, δια+σπα·σ-, δια+σπα·σ-, -, δι+εσπασ-, δια+σπασ·θ-) ὁ ἡ τό δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ἀλλά πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) ὑψηλός -ή -όν καί ὑπο·κάτω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ξύλον, -ου, τό   ἐκεῖ δια·χέω [LXX] (δια+χε-, -, δια+χε·[σ]-, -, δια+κεχυ-, δια+χυ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πορνεία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:2:20 Ponieważ/tamto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Jarzma/skala Ty; twój/twój(sg) Do ??? Powstrzymywania powstrzymywanie, kajdanki Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Ale By iść Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wzgórze Podniesiony I też, nawet, mianowicie Poniżej Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Tam By rozciągać się (rozpraszaj się, przelewaj się, płyń, zwilżaj (nawadniaj),{łza}) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bezładu cudzołóstwo, bałwochwalstwo Ja
Jr:2:20 o(/ti a)p’ ai)O=nos sune/triPSas to\n DZugo/n sou, die/spasas tou\s desmou/s sou kai\ ei)=pas *ou) douleu/sO, a)lla\ poreu/somai e)pi\ pa=n bouno\n u(PSElo\n kai\ u(poka/tO panto\s Xu/lou kataski/ou, e)kei= diaCHuTE/somai e)n tE=| pornei/a| mou.
Jr:2:20 hoti ap’ aiOnos synetriPSas ton DZygon su, diespasas tus desmus su kai eipas u duleusO, alla poreusomai epi pan bunon hyPSElon kai hypokatO pantos Xylu kataskiu, ekei diaCHyTEsomai en tE porneia mu.
Jr:2:20 C P N3W_GSM VAI_AAI2S RA_ASM N2_ASM RP_GS VAI_AAI2S RA_APM N2_APM RP_GS C VAI_AAI2S D VF_FAI1S C VF_FMI1S P A3_ASM N2_ASM A1_ASM C D A3_GSN N2N_GSN A1B_GSN D VC_FPI1S P RA_DSF N1A_DSF RP_GS
Jr:2:20 because/that from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to break to crush completely, break (in pieces) the yoke/scale you; your/yours(sg) to ??? the restraint restraint, handcuff you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing to obey to be a slave, serve but to go upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of hill elevated and also, even, namely below every all, each, every, the whole of tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć there to spread (scatter, overflow, stream, moisten (irrigate),{tear}) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the promiscuity fornication, idolatry I
Jr:2:20 because/that away from (+gen) eon (gen) you(sg)-BREAK-ed the (acc) yoke/scale (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-???-ed the (acc) restraints (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) not I-will-OBEY, I-should-OBEY but I-will-be-GO-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) every (nom|acc|voc) hill (acc) elevated ([Adj] acc, nom|acc|voc) and below every (gen) tree/wooden thing (gen)   there I-will-be-SPREAD-ed in/among/by (+dat) the (dat) promiscuity (dat) me (gen)
Jr:2:20 Jr_2:20_1 Jr_2:20_2 Jr_2:20_3 Jr_2:20_4 Jr_2:20_5 Jr_2:20_6 Jr_2:20_7 Jr_2:20_8 Jr_2:20_9 Jr_2:20_10 Jr_2:20_11 Jr_2:20_12 Jr_2:20_13 Jr_2:20_14 Jr_2:20_15 Jr_2:20_16 Jr_2:20_17 Jr_2:20_18 Jr_2:20_19 Jr_2:20_20 Jr_2:20_21 Jr_2:20_22 Jr_2:20_23 Jr_2:20_24 Jr_2:20_25 Jr_2:20_26 Jr_2:20_27 Jr_2:20_28 Jr_2:20_29 Jr_2:20_30 Jr_2:20_31 Jr_2:20_32
Jr:2:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:2:21 ἐγὼ δὲ ἐφύτευσά σε ἄμπελον καρποφόρον πᾶσαν ἀληθινήν· πῶς ἐστράφης εἰς πικρίαν, ἡ ἄμπελος ἡ ἀλλοτρία;
Jr:2:21 Yet I planted thee a fruitful vine, entirely of the right sort: how art thou a strange vine turned to bitterness! (Jeremiah 2:21 Brenton)
Jr:2:21 A Ja zasadziłem ciebie jako szlachetną latorośl winną, tylko szczep prawdziwy. Jakże więc zmieniłaś się w dziki krzew, zwyrodniałą latorośl? (Jr 2:21 BT_4)
Jr:2:21 ἐγὼ δὲ ἐφύτευσά σε ἄμπελον καρποφόρον πᾶσαν ἀληθινήν· πῶς ἐστράφης εἰς πικρίαν, ἄμπελος ἀλλοτρία;
Jr:2:21 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἄμπελος, -ου, ἡ καρπο·φόρος -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἀ·ληθινός -ή -όν πῶς[1] στρέφω (στρεφ-, στρεψ-, στρεψ-, -, -, στραφ·[θ]-) εἰς[1] πικρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἄμπελος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ἀλλότριος -ία -ον
Jr:2:21 Ja zaś Do ??? Ty; twój/twój(sg) Winorośl Owocujący Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Prawdziwy Jak By odwracać się Do (+przyspieszenie) Gorycz Winorośl Innego/inni
Jr:2:21 e)gO\ de\ e)fu/teusa/ se a)/mpelon karpofo/ron pa=san a)lETinE/n· pO=s e)stra/fEs ei)s pikri/an, E( a)/mpelos E( a)llotri/a;
Jr:2:21 egO de efyteusa se ampelon karpoforon pasan alETinEn· pOs estrafEs eis pikrian, hE ampelos hE allotria;
Jr:2:21 RP_NS x VAI_AAI1S RP_AS N2_ASF A1_ASF A1S_ASF A1_ASF D VDI_API2S P N1A_ASF RA_NSF N2_NSF RA_NSF A1A_NSF
Jr:2:21 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to ??? you; your/yours(sg) grapevine fruitful every all, each, every, the whole of; to sprinkle true how to turn into (+acc) bitterness the grapevine the of another/others
Jr:2:21 I (nom) Yet I-???-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) grapevine (acc) fruitful ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) true ([Adj] acc) how you(sg)-were-TURN-ed into (+acc) bitterness (acc) the (nom) grapevine (nom) the (nom) of another/others (nom|acc|voc), of another/others (nom|voc)
Jr:2:21 Jr_2:21_1 Jr_2:21_2 Jr_2:21_3 Jr_2:21_4 Jr_2:21_5 Jr_2:21_6 Jr_2:21_7 Jr_2:21_8 Jr_2:21_9 Jr_2:21_10 Jr_2:21_11 Jr_2:21_12 Jr_2:21_13 Jr_2:21_14 Jr_2:21_15 Jr_2:21_16
Jr:2:21 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:2:22 ἐὰν ἀποπλύνῃ ἐν νίτρῳ καὶ πληθύνῃς σεαυτῇ πόαν, κεκηλίδωσαι ἐν ταῖς ἀδικίαις σου ἐναντίον ἐμοῦ, λέγει κύριος.
Jr:2:22 Though thou shouldest wash thyself with nitre, and multiply to thyself soap, still thou art stained by thine iniquities before me, saith the Lord. (Jeremiah 2:22 Brenton)
Jr:2:22 Nawet jeśli obmyjesz się ługiem sodowym i dodasz wiele ługu drzewnego, pozostanie wina twoja wobec Mnie jak skaza - wyrocznia Pana. (Jr 2:22 BT_4)
Jr:2:22 ἐὰν ἀποπλύνῃ ἐν νίτρῳ καὶ πληθύνῃς σεαυτῇ πόαν, κεκηλίδωσαι ἐν ταῖς ἀδικίαις σου ἐναντίον ἐμοῦ, λέγει κύριος.
Jr:2:22 ἐάν (εἰ ἄν) ἀπο·πλύνω (απο+πλυν-, -, απο+πλυν·[σ]-, -, -, -) ἐν   καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ     ἐν ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:2:22 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By zmywać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się Siebie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zły uczynki Ty; twój/twój(sg) Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ja; mój/mój By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:2:22 e)a\n a)poplu/nE| e)n ni/trO| kai\ plETu/nE|s seautE=| po/an, kekEli/dOsai e)n tai=s a)diki/ais sou e)nanti/on e)mou=, le/gei ku/rios.
Jr:2:22 ean apoplynE en nitrO kai plETynEs seautE poan, kekElidOsai en tais adikiais su enantion emu, legei kyrios.
Jr:2:22 C V1_PMS2S P N2N_DSN C V1_PAS2S RD_DSF N1A_ASF VX_XMI2S P RA_DPF N1A_DPF RP_GS P RP_GS V1_PAI3S N2_NSM
Jr:2:22 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to wash off in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to increase/multiply yourself ć ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wrongdoing you; your/yours(sg) in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, I; my/mine to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:2:22 if-ever you(sg)-are-being-WASH-ed-OFF, he/she/it-should-be-WASH-ing-OFF, you(sg)-should-be-being-WASH-ed-OFF, he/she/it-should-WASH-OFF, you(sg)-should-be-WASH-ed-OFF in/among/by (+dat)   and you(sg)-should-be-INCREASE/MULTIPLY-ing, you(sg)-should-INCREASE/MULTIPLY yourself (dat)     in/among/by (+dat) the (dat) wrongdoings (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:2:22 Jr_2:22_1 Jr_2:22_2 Jr_2:22_3 Jr_2:22_4 Jr_2:22_5 Jr_2:22_6 Jr_2:22_7 Jr_2:22_8 Jr_2:22_9 Jr_2:22_10 Jr_2:22_11 Jr_2:22_12 Jr_2:22_13 Jr_2:22_14 Jr_2:22_15 Jr_2:22_16 Jr_2:22_17
Jr:2:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:2:23 πῶς ἐρεῖς Οὐκ ἐμιάνθην καὶ ὀπίσω τῆς Βααλ οὐκ ἐπορεύθην; ἰδὲ τὰς ὁδούς σου ἐν τῷ πολυανδρίῳ καὶ γνῶθι τί ἐποίησας. ὀψὲ φωνὴ αὐτῆς ὠλόλυξεν, τὰς ὁδοὺς αὐτῆς
Jr:2:23 How wilt thou say, I am not polluted, and have not gone after Baal? behold thy ways in the burial-ground, and know what thou hast done: her voice has howled in the evening: (Jeremiah 2:23 Brenton)
Jr:2:23 Jak możesz mówić: "Nie uległam skażeniu, nie chodziłam za Baalami"? Spójrz na swe postępowanie w Dolinie, przyznaj się, coś uczyniła! Młoda szybkonoga wielbłądzica, brykająca na wszystkie strony, (Jr 2:23 BT_4)
Jr:2:23 πῶς ἐρεῖς Οὐκ ἐμιάνθην καὶ ὀπίσω τῆς Βααλ οὐκ ἐπορεύθην; ἰδὲ τὰς ὁδούς σου ἐν τῷ πολυανδρίῳ καὶ γνῶθι τί ἐποίησας. ὀψὲ φωνὴ αὐτῆς ὠλόλυξεν, τὰς ὁδοὺς αὐτῆς
Jr:2:23 πῶς[1] ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) καί ὀπίσω ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό   καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὀψέ φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὀλολύζω (ολολυζ-, ολολυξ-, ολολυξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:2:23 Jak Konflikt; by mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By zanieczyszczać I też, nawet, mianowicie Z tyłu w tył, z tyłu, potem Baal ??? Przed przydechem mocnym By iść By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób Późno Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo By wyć wycie Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo
Jr:2:23 pO=s e)rei=s *ou)k e)mia/nTEn kai\ o)pi/sO tE=s *baal ou)k e)poreu/TEn; i)de\ ta\s o(dou/s sou e)n tO=| poluandri/O| kai\ gnO=Ti ti/ e)poi/Esas. o)PSe\ fOnE\ au)tE=s O)lo/luXen, ta\s o(dou\s au)tE=s
Jr:2:23 pOs ereis uk emianTEn kai opisO tEs baal uk eporeuTEn; ide tas hodus su en tO polyandriO kai gnOTi ti epoiEsas. oPSe fOnE autEs OlolyXen, tas hodus autEs
Jr:2:23 D VF2_FAI2S D VCI_API1S C P RA_GSF N_GSF D VCI_API1S VB_AAD2S RA_APF N2_APF RP_GS P RA_DSN N2N_DSN C VZ_AAD2S RI_ASN VAI_AAI2S D N1_NSF RD_GSF VAI_AAI3S RA_APF N2_APF RD_GSF
Jr:2:23 how strife; to say/tell οὐχ before rough breathing to pollute and also, even, namely behind back, behind, after the Baal οὐχ before rough breathing to go to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the way/road you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely to know i.e. recognize. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make late sound/voice cries he/she/it/same to ululate howl the way/road he/she/it/same
Jr:2:23 how strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL not I-was-POLLUTE-ed and behind the (gen) Baal (indecl) not I-was-GO-ed do-SEE-you(sg)! the (acc) ways/roads (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat)   and do-KNOW-you(sg)! who/what/why (nom|acc) you(sg)-DO/MAKE-ed late sound/voice (nom|voc) her/it/same (gen) he/she/it-ULULATE-ed the (acc) ways/roads (acc) her/it/same (gen)
Jr:2:23 Jr_2:23_1 Jr_2:23_2 Jr_2:23_3 Jr_2:23_4 Jr_2:23_5 Jr_2:23_6 Jr_2:23_7 Jr_2:23_8 Jr_2:23_9 Jr_2:23_10 Jr_2:23_11 Jr_2:23_12 Jr_2:23_13 Jr_2:23_14 Jr_2:23_15 Jr_2:23_16 Jr_2:23_17 Jr_2:23_18 Jr_2:23_19 Jr_2:23_20 Jr_2:23_21 Jr_2:23_22 Jr_2:23_23 Jr_2:23_24 Jr_2:23_25 Jr_2:23_26 Jr_2:23_27 Jr_2:23_28
Jr:2:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:2:24 ἐπλάτυνεν ἐφ’ ὕδατα ἐρήμου, ἐν ἐπιθυμίαις ψυχῆς αὐτῆς ἐπνευματοφορεῖτο, παρεδόθη· τίς ἐπιστρέψει αὐτήν; πάντες οἱ ζητοῦντες αὐτὴν οὐ κοπιάσουσιν, ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτῆς εὑρήσουσιν αὐτήν.
Jr:2:24 she has extended her ways over the waters of the desert; she was hurried along by the lusts of her soul; she is given up to them, who will turn her back? none that seek her shall be weary; at the time of her humiliation they shall find her. (Jeremiah 2:24 Brenton)
Jr:2:24 wyrywając się na pustynię w swej niepohamowanej namiętności chwyta łapczywie powietrze. Któż powstrzyma jej żądzę? Ktokolwiek jej szuka, nie musi się trudzić: znajdzie ją w miesiącu jej rui. (Jr 2:24 BT_4)
Jr:2:24 ἐπλάτυνεν ἐφ’ ὕδατα ἐρήμου, ἐν ἐπιθυμίαις ψυχῆς αὐτῆς ἐπνευματοφορεῖτο, παρεδόθη· τίς ἐπιστρέψει αὐτήν; πάντες οἱ ζητοῦντες αὐτὴν οὐ κοπιάσουσιν, ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτῆς εὑρήσουσιν αὐτήν.
Jr:2:24 πλατύνω (πλατυν-, -, πλατυν·[σ]-, -, πεπλατυν-, πλατυν·θ-) ἐπί ὕδωρ, ὕδατος, τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) ἐν ἐπι·θυμία, -ας, ἡ ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό   παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ταπείνωσις, -εως, ἡ; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:2:24 By powiększać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Woda Odludzie; by leżeć odłogiem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By odwracać się dookoła On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By szukać On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By trudzić się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głębokość; do niżej On/ona/to/to samo By znajdować On/ona/to/to samo
Jr:2:24 e)pla/tunen e)f’ u(/data e)rE/mou, e)n e)piTumi/ais PSuCHE=s au)tE=s e)pneumatoforei=to, paredo/TE· ti/s e)pistre/PSei au)tE/n; pa/ntes oi( DZEtou=ntes au)tE\n ou) kopia/sousin, e)n tE=| tapeinO/sei au)tE=s eu(rE/sousin au)tE/n.
Jr:2:24 eplatynen ef’ hydata erEmu, en epiTymiais PSyCHEs autEs epneumatoforeito, paredoTE· tis epistrePSei autEn; pantes hoi DZEtuntes autEn u kopiasusin, en tE tapeinOsei autEs heurEsusin autEn.
Jr:2:24 V1I_IAI3S P N3_APN N2_GSF P N1A_DPF N1_GSF RD_GSF V2I_IMI3S VCI_API3S RI_NSM VF_FAI3S RD_ASF A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM RD_ASF D VF_FAI3P P RA_DSF N3I_DSF RD_GSF VF_FAI3P RD_ASF
Jr:2:24 to enlarge upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing water wilderness; to lay waste in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among desire lust, appetite, yearning life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same ć to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to turn around he/she/it/same every all, each, every, the whole of the to seek he/she/it/same οὐχ before rough breathing to toil in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the depth; to lower he/she/it/same to find he/she/it/same
Jr:2:24 he/she/it-was-ENLARGE-ing, he/she/it-ENLARGE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) waters (nom|acc|voc) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE! in/among/by (+dat) desires (dat) life (gen) her/it/same (gen)   he/she/it-was-Hand OVER-ed who/what/why (nom) he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) her/it/same (acc) all (nom|voc) the (nom) while SEEK-ing (nom|voc) her/it/same (acc) not they-will-TOIL, going-to-TOIL (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) the (dat) depth (dat); he/she/it-will-LOWER, you(sg)-will-be-LOWER-ed (classical) her/it/same (gen) they-will-FIND, going-to-FIND (fut ptcp) (dat) her/it/same (acc)
Jr:2:24 Jr_2:24_1 Jr_2:24_2 Jr_2:24_3 Jr_2:24_4 Jr_2:24_5 Jr_2:24_6 Jr_2:24_7 Jr_2:24_8 Jr_2:24_9 Jr_2:24_10 Jr_2:24_11 Jr_2:24_12 Jr_2:24_13 Jr_2:24_14 Jr_2:24_15 Jr_2:24_16 Jr_2:24_17 Jr_2:24_18 Jr_2:24_19 Jr_2:24_20 Jr_2:24_21 Jr_2:24_22 Jr_2:24_23 Jr_2:24_24 Jr_2:24_25
Jr:2:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:2:25 ἀπόστρεψον τὸν πόδα σου ἀπὸ ὁδοῦ τραχείας καὶ τὸν φάρυγγά σου ἀπὸ δίψους. ἡ δὲ εἶπεν Ἀνδριοῦμαι· ὅτι ἠγαπήκει ἀλλοτρίους καὶ ὀπίσω αὐτῶν ἐπορεύετο.
Jr:2:25 Withdraw thy foot from a rough way, and thy throat from thirst: but she said I will strengthen myself: for she loved strangers, and went after them. (Jeremiah 2:25 Brenton)
Jr:2:25 Uważaj na swoje nogi, aby nie stały się bose, i na swoje gardło, aby nie wyschło. Lecz ty mówisz: "Na próżno! Nie! Kocham bowiem obcych i pójdę za nimi". (Jr 2:25 BT_4)
Jr:2:25 ἀπόστρεψον τὸν πόδα σου ἀπὸ ὁδοῦ τραχείας καὶ τὸν φάρυγγά σου ἀπὸ δίψους. δὲ εἶπεν Ἀνδριοῦμαι· ὅτι ἠγαπήκει ἀλλοτρίους καὶ ὀπίσω αὐτῶν ἐπορεύετο.
Jr:2:25 ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ὁδός, -οῦ, ἡ τραχύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως καί ὁ ἡ τό φάρυγξ, -γγος, ὁ [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό δίψο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀνδρίζομαι (ανδριζ-, ανδρι(ε)·[σ]-, ανδρι·σ-, -, -, -) ὅτι ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ἀλλότριος -ία -ον καί ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
Jr:2:25 By odwracać się od Stopa Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga Szorstko I też, nawet, mianowicie ??? Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym ??? zaś By mówić/opowiadaj Do człowieka {Obsadzać} w górze Ponieważ/tamto By kochać Innego/inni I też, nawet, mianowicie Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo By iść
Jr:2:25 a)po/strePSon to\n po/da sou a)po\ o(dou= traCHei/as kai\ to\n fa/rugga/ sou a)po\ di/PSous. E( de\ ei)=pen *)andriou=mai· o(/ti E)gapE/kei a)llotri/ous kai\ o)pi/sO au)tO=n e)poreu/eto.
Jr:2:25 apostrePSon ton poda su apo hodu traCHeias kai ton farynga su apo diPSus. hE de eipen andriumai· hoti EgapEkei allotrius kai opisO autOn eporeueto.
Jr:2:25 VA_AAD2S RA_ASM N3D_ASM RP_GS P N2_GSF A3U_GSF C RA_ASM N3G_ASM RP_GS P N3E_GSN RA_NSF x VBI_AAI3S VF2_FMI1S C VX_XAI3S A1A_APM C P RD_GPM V1I_IMI3S
Jr:2:25 to turn away from the foot you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing way/road rough and also, even, namely the ??? you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ??? the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell to man up because/that to love of another/others and also, even, namely behind back, behind, after he/she/it/same to go
Jr:2:25 do-TURN-you(sg)-AWAY-FROM!, going-to-TURN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) foot (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) way/road (gen) rough ([Adj] acc, gen) and the (acc) ??? (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) ??? (gen) the (nom) Yet he/she/it-SAY/TELL-ed I-will-be-MAN-ed-UP because/that he/she/it-had-LOVE-ed of another/others (acc) and behind them/same (gen) he/she/it-was-being-GO-ed
Jr:2:25 Jr_2:25_1 Jr_2:25_2 Jr_2:25_3 Jr_2:25_4 Jr_2:25_5 Jr_2:25_6 Jr_2:25_7 Jr_2:25_8 Jr_2:25_9 Jr_2:25_10 Jr_2:25_11 Jr_2:25_12 Jr_2:25_13 Jr_2:25_14 Jr_2:25_15 Jr_2:25_16 Jr_2:25_17 Jr_2:25_18 Jr_2:25_19 Jr_2:25_20 Jr_2:25_21 Jr_2:25_22 Jr_2:25_23 Jr_2:25_24
Jr:2:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:2:26 ὡς αἰσχύνη κλέπτου ὅταν ἁλῷ, οὕτως αἰσχυνθήσονται οἱ υἱοὶ Ισραηλ, αὐτοὶ καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτῶν καὶ οἱ προφῆται αὐτῶν.
Jr:2:26 As is the shame of a thief when he is caught, so shall the children of Israel be ashamed; they, and their kings, and their princes, and their priests, and their prophets. (Jeremiah 2:26 Brenton)
Jr:2:26 Jak złodziej pełen jest wstydu, gdy zostanie schwytany, tak okrył się wstydem dom Izraela: oni, ich królowie i przywódcy, ich kapłani i prorocy. (Jr 2:26 BT_4)
Jr:2:26 ὡς αἰσχύνη κλέπτου ὅταν ἁλῷ, οὕτως αἰσχυνθήσονται οἱ υἱοὶ Ισραηλ, αὐτοὶ καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτῶν καὶ οἱ προφῆται αὐτῶν.
Jr:2:26 ὡς αἰσχύνη, -ης, ἡ κλέπτης, -ου, ὁ; κλέπτω (κλεπτ-, κλεψ-, κλεψ-, -, κεκλεπτ-, κλαπ·[θ]-) ὅταν (ὅτε ἄν) ἅλως, -ω, ἡ [LXX], acc. -ων and -ω; ἁλίσκομαι [LXX] (αλισκ-, αλω·σ-, 2nd ath. αλ(ω)-/ath. αλ(ο)-, ηλω·κ-/εαλω·κ-, -, -) οὕτως/οὕτω αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:2:26 Jak/jak ??? Złodziej [zobacz kleptomanię]; by kraść żłób, sprzeniewierzać, kraść, rabować, kraść, zwędzić Ilekroć Młócąca zboże podłoga; by chwytać thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By zawstydzać Syn Izrael On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Król On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Duchowny On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Prorok On/ona/to/to samo
Jr:2:26 O(s ai)sCHu/nE kle/ptou o(/tan a(lO=|, ou(/tOs ai)sCHunTE/sontai oi( ui(oi\ *israEl, au)toi\ kai\ oi( basilei=s au)tO=n kai\ oi( a)/rCHontes au)tO=n kai\ oi( i(erei=s au)tO=n kai\ oi( profE=tai au)tO=n.
Jr:2:26 hOs aisCHynE kleptu hotan halO, hutOs aisCHynTEsontai hoi hyioi israEl, autoi kai hoi basileis autOn kai hoi arCHontes autOn kai hoi hiereis autOn kai hoi profEtai autOn.
Jr:2:26 C N1_NSF N1M_GSM D VZ_AAS3S D VC_FPI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RD_NPM C RA_NPM N3V_NPM RD_GPM C RA_NPM N3_NPM RD_GPM C RA_NPM N3V_NPM RD_GPM C RA_NPM N1M_NPM RD_GPM
Jr:2:26 as/like ??? thief [see kleptomania]; to steal crib, embezzle, thieve, rob, pilfer, snitch whenever threshing floor; to catch thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to put to shame the son Israel he/she/it/same and also, even, namely the king he/she/it/same and also, even, namely the ruler; to begin he/she/it/same and also, even, namely the priest he/she/it/same and also, even, namely the prophet he/she/it/same
Jr:2:26 as/like ??? (nom|voc) thief (gen); be-you(sg)-being-STEAL-ed! whenever threshing floor (dat), threshing floors (nom|voc); he/she/it-should-CATCH thusly/like this they-will-be-PUT-ed-TO-SHAME the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) they/same (nom) and the (nom) kings (acc, nom|voc) them/same (gen) and the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) them/same (gen) and the (nom) priests (acc, nom|voc) them/same (gen) and the (nom) prophets (nom|voc) them/same (gen)
Jr:2:26 Jr_2:26_1 Jr_2:26_2 Jr_2:26_3 Jr_2:26_4 Jr_2:26_5 Jr_2:26_6 Jr_2:26_7 Jr_2:26_8 Jr_2:26_9 Jr_2:26_10 Jr_2:26_11 Jr_2:26_12 Jr_2:26_13 Jr_2:26_14 Jr_2:26_15 Jr_2:26_16 Jr_2:26_17 Jr_2:26_18 Jr_2:26_19 Jr_2:26_20 Jr_2:26_21 Jr_2:26_22 Jr_2:26_23 Jr_2:26_24 Jr_2:26_25 Jr_2:26_26 Jr_2:26_27
Jr:2:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:2:27 τῷ ξύλῳ εἶπαν ὅτι Πατήρ μου εἶ σύ, καὶ τῷ λίθῳ Σὺ ἐγέννησάς με, καὶ ἔστρεψαν ἐπ’ ἐμὲ νῶτα καὶ οὐ πρόσωπα αὐτῶν· καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῶν κακῶν αὐτῶν ἐροῦσιν Ἀνάστα καὶ σῶσον ἡμᾶς.
Jr:2:27 They said to a stock, Thou art my father; and to a stone, Thou has begotten me: and they have turned their backs to me, and not their faces: yet in the time of their afflictions they will say, Arise, and save us. (Jeremiah 2:27 Brenton)
Jr:2:27 Ci, którzy mówią do drzewa: "Ty jesteś moim ojcem", a do kamienia: "Ty mnie zrodziłeś", do Mnie zaś obracają się plecami a nie twarzą, a gdy ich spotka nieszczęście, wołają: "Powstań, wybaw nas!" (Jr 2:27 BT_4)
Jr:2:27 τῷ ξύλῳ εἶπαν ὅτι Πατήρ μου εἶ σύ, καὶ τῷ λίθῳ Σὺ ἐγέννησάς με, καὶ ἔστρεψαν ἐπ’ ἐμὲ νῶτα καὶ οὐ πρόσωπα αὐτῶν· καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῶν κακῶν αὐτῶν ἐροῦσιν Ἀνάστα καὶ σῶσον ἡμᾶς.
Jr:2:27 ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί στρέφω (στρεφ-, στρεψ-, στρεψ-, -, -, στραφ·[θ]-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:2:27 Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto Ojciec Ja By iść; by być Ty I też, nawet, mianowicie Kamień Ty By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Ja I też, nawet, mianowicie By odwracać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja
Jr:2:27 tO=| Xu/lO| ei)=pan o(/ti *patE/r mou ei)= su/, kai\ tO=| li/TO| *su\ e)ge/nnEsa/s me, kai\ e)/strePSan e)p’ e)me\ nO=ta kai\ ou) pro/sOpa au)tO=n· kai\ e)n tO=| kairO=| tO=n kakO=n au)tO=n e)rou=sin *)ana/sta kai\ sO=son E(ma=s.
Jr:2:27 tO XylO eipan hoti patEr mu ei sy, kai tO liTO sy egennEsas me, kai estrePSan ep’ eme nOta kai u prosOpa autOn· kai en tO kairO tOn kakOn autOn erusin anasta kai sOson hEmas.
Jr:2:27 RA_DSN N2N_DSN VAI_AAI3P C N3_NSM RP_GS V9_PAI2S RP_NS C RA_DSM N2_DSM RP_NS VAI_AAI2S RP_AS C VAI_AAI3P P RP_AS N2N_APN C D N2N_APN RD_GPM C P RA_DSM N2_DSM RA_GPM A1_GPM RD_GPM VF2_FAI3P VH_AAD2S C VA_AAD2S RP_AP
Jr:2:27 the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. to say/tell because/that father I to go; to be you and also, even, namely the stone you to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of I and also, even, namely to turn upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing face he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time the wickedly to do evil; to make things difficult for he/she/it/same to say/tell to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I
Jr:2:27 the (dat) tree/wooden thing (dat) they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) because/that father (nom) me (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom) and the (dat) stone (dat) you(sg) (nom) you(sg)-FATHER-ed me (acc) and they-TURN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc)   and not faces (nom|acc|voc) them/same (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) the (gen) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) them/same (gen) they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) do-STand-you(sg)-UP! and do-SAVE-you(sg)!, going-to-SAVE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) us (acc)
Jr:2:27 Jr_2:27_1 Jr_2:27_2 Jr_2:27_3 Jr_2:27_4 Jr_2:27_5 Jr_2:27_6 Jr_2:27_7 Jr_2:27_8 Jr_2:27_9 Jr_2:27_10 Jr_2:27_11 Jr_2:27_12 Jr_2:27_13 Jr_2:27_14 Jr_2:27_15 Jr_2:27_16 Jr_2:27_17 Jr_2:27_18 Jr_2:27_19 Jr_2:27_20 Jr_2:27_21 Jr_2:27_22 Jr_2:27_23 Jr_2:27_24 Jr_2:27_25 Jr_2:27_26 Jr_2:27_27 Jr_2:27_28 Jr_2:27_29 Jr_2:27_30 Jr_2:27_31 Jr_2:27_32 Jr_2:27_33 Jr_2:27_34 Jr_2:27_35
Jr:2:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:2:28 καὶ ποῦ εἰσιν οἱ θεοί σου, οὓς ἐποίησας σεαυτῷ; εἰ ἀναστήσονται καὶ σώσουσίν σε ἐν καιρῷ τῆς κακώσεώς σου; ὅτι κατ’ ἀριθμὸν τῶν πόλεών σου ἦσαν θεοί σου, Ιουδα, καὶ κατ’ ἀριθμὸν διόδων τῆς Ιερουσαλημ ἔθυον τῇ Βααλ.
Jr:2:28 And where are thy gods, which thou madest for thyself? will they arise and save in the time of thine affliction? for according to the number of thy cities were thy gods, O Juda; and according to the number of the streets of Jerusalem they sacrificed to Baal. (Jeremiah 2:28 Brenton)
Jr:2:28 Gdzież są twoi bogowie, których sobie uczyniłaś? Niech przybędą na pomoc, jeżeli cię mogą wybawić, gdy spadnie na ciebie nieszczęście. Bo ile masz miast, tyle też bogów swoich, Judo! (Jr 2:28 BT_4)
Jr:2:28 καὶ ποῦ εἰσιν οἱ θεοί σου, οὓς ἐποίησας σεαυτῷ; εἰ ἀναστήσονται καὶ σώσουσίν σε ἐν καιρῷ τῆς κακώσεώς σου; ὅτι κατ’ ἀριθμὸν τῶν πόλεών σου ἦσαν θεοί σου, Ιουδα, καὶ κατ’ ἀριθμὸν διόδων τῆς Ιερουσαλημ ἔθυον τῇ Βααλ.
Jr:2:28 καί ποῦ[1] εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ εἰ ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό κάκωσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι κατά ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί κατά ἀριθμός, -οῦ, ὁ   ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ
Jr:2:28 I też, nawet, mianowicie Gdzie By iść; by być Bóg  Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By czynić/rób Siebie Jeżeli By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Złe traktowanie Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Miasto Ty; twój/twój(sg) By być Bóg  Ty; twój/twój(sg) Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Jerozolima [miasto z] By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Baal
Jr:2:28 kai\ pou= ei)sin oi( Teoi/ sou, ou(\s e)poi/Esas seautO=|; ei) a)nastE/sontai kai\ sO/sousi/n se e)n kairO=| tE=s kakO/seO/s sou; o(/ti kat’ a)riTmo\n tO=n po/leO/n sou E)=san Teoi/ sou, *iouda, kai\ kat’ a)riTmo\n dio/dOn tE=s *ierousalEm e)/Tuon tE=| *baal.
Jr:2:28 kai pu eisin hoi Teoi su, hus epoiEsas seautO; ei anastEsontai kai sOsusin se en kairO tEs kakOseOs su; hoti kat’ ariTmon tOn poleOn su Esan Teoi su, iuda, kai kat’ ariTmon diodOn tEs ierusalEm eTyon tE baal.
Jr:2:28 C D V9_PAI3P RA_NPM N2_NPM RP_GS RR_APM VAI_AAI2S RD_DSM C VF_FMI3P C VF_FAI3P RP_AS P N2_DSM RA_GSF N3I_GSF RP_GS C P N2_ASM RA_GPF N3I_GPF RP_GS V9_IAI3P N2_NPM RP_GS N_VSM C P N2_ASM N2_GPF RA_GSF N_GSF V1I_IAI3P RA_DSF N_DSF
Jr:2:28 and also, even, namely where to go; to be the god [see theology] you; your/yours(sg) who/whom/which to do/make yourself if to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time the mistreatment you; your/yours(sg) because/that down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing number [see arithmetic] the city you; your/yours(sg) to be god [see theology] you; your/yours(sg) Judas/Judah and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing number [see arithmetic] ć the Jerusalem [city of] to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] the Baal
Jr:2:28 and where he/she/it-is-GO-ing; they-are the (nom) gods (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (acc) you(sg)-DO/MAKE-ed yourself (dat) if they-will-be-STand-ed-UP and they-will-SAVE, going-to-SAVE (fut ptcp) (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) period of time (dat) the (gen) mistreatment (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that down/according to/as per (+acc), against (+gen) number (acc) the (gen) cities (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-were gods (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Judas/Judah (gen, voc) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) number (acc)   the (gen) Jerusalem (indecl) I-was-SACRIFICE-ing, they-were-SACRIFICE-ing the (dat) Baal (indecl)
Jr:2:28 Jr_2:28_1 Jr_2:28_2 Jr_2:28_3 Jr_2:28_4 Jr_2:28_5 Jr_2:28_6 Jr_2:28_7 Jr_2:28_8 Jr_2:28_9 Jr_2:28_10 Jr_2:28_11 Jr_2:28_12 Jr_2:28_13 Jr_2:28_14 Jr_2:28_15 Jr_2:28_16 Jr_2:28_17 Jr_2:28_18 Jr_2:28_19 Jr_2:28_20 Jr_2:28_21 Jr_2:28_22 Jr_2:28_23 Jr_2:28_24 Jr_2:28_25 Jr_2:28_26 Jr_2:28_27 Jr_2:28_28 Jr_2:28_29 Jr_2:28_30 Jr_2:28_31 Jr_2:28_32 Jr_2:28_33 Jr_2:28_34 Jr_2:28_35 Jr_2:28_36 Jr_2:28_37 Jr_2:28_38
Jr:2:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:2:29 ἵνα τί λαλεῖτε πρός με; πάντες ὑμεῖς ἠσεβήσατε καὶ πάντες ὑμεῖς ἠνομήσατε εἰς ἐμέ, λέγει κύριος.
Jr:2:29 Wherefore do ye speak unto me? ye all have been ungodly, and ye all have transgressed against me, saith the Lord. (Jeremiah 2:29 Brenton)
Jr:2:29 Dlaczego się ze Mną sprzeczacie? Wszyscy zgrzeszyliście przeciw Mnie - wyrocznia Pana. (Jr 2:29 BT_4)
Jr:2:29 ἵνα τί λαλεῖτε πρός με; πάντες ὑμεῖς ἠσεβήσατε καὶ πάντες ὑμεῖς ἠνομήσατε εἰς ἐμέ, λέγει κύριος.
Jr:2:29 ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   εἰς[1] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:2:29 żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ty By być bezbożny popełniaj świętokradztwo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ty Do (+przyspieszenie) Ja; mój/mój By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:2:29 i(/na ti/ lalei=te pro/s me; pa/ntes u(mei=s E)sebE/sate kai\ pa/ntes u(mei=s E)nomE/sate ei)s e)me/, le/gei ku/rios.
Jr:2:29 hina ti laleite pros me; pantes hymeis EsebEsate kai pantes hymeis EnomEsate eis eme, legei kyrios.
Jr:2:29 C RI_ASN V2_PAI2P P RP_AS A3_NPM RP_NP VAI_AAI2P C A3_NPM RP_NP VAI_AAI2P P RP_AS V1_PAI3S N2_NSM
Jr:2:29 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to speak toward (+acc,+gen,+dat) I every all, each, every, the whole of you to be impious commit sacrilege and also, even, namely every all, each, every, the whole of you ć into (+acc) I; my/mine to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:2:29 so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) you(pl)-are-SPEAK-ing, be-you(pl)-SPEAK-ing! toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) all (nom|voc) you(pl) (nom) you(pl)-BE IMPIOUS-ed--COMMIT-SACRILEGE and all (nom|voc) you(pl) (nom)   into (+acc) me (acc); my/mine (voc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:2:29 Jr_2:29_1 Jr_2:29_2 Jr_2:29_3 Jr_2:29_4 Jr_2:29_5 Jr_2:29_6 Jr_2:29_7 Jr_2:29_8 Jr_2:29_9 Jr_2:29_10 Jr_2:29_11 Jr_2:29_12 Jr_2:29_13 Jr_2:29_14 Jr_2:29_15 Jr_2:29_16
Jr:2:29 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:2:30 μάτην ἐπάταξα τὰ τέκνα ὑμῶν, παιδείαν οὐκ ἐδέξασθε· μάχαιρα κατέφαγεν τοὺς προφήτας ὑμῶν ὡς λέων ὀλεθρεύων, καὶ οὐκ ἐφοβήθητε.
Jr:2:30 In vain have I smitten your children; ye have not received correction: a sword has devoured your prophets as a destroying lion; yet ye feared not. (Jeremiah 2:30 Brenton)
Jr:2:30 Na próżno karałem synów waszych: nie przyjęli tego jako nauki. Prorocy wasi stali się pastwą waszego miecza, niby lwa siejącego spustoszenie. (Jr 2:30 BT_4)
Jr:2:30 μάτην ἐπάταξα τὰ τέκνα ὑμῶν, παιδείαν οὐκ ἐδέξασθε· μάχαιρα κατέφαγεν τοὺς προφήτας ὑμῶν ὡς λέων ὀλεθρεύων, καὶ οὐκ ἐφοβήθητε.
Jr:2:30 μάτην πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς παιδεία, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὡς λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ὀλεθρεύω [LXX] (ολεθρευ-, ολεθρευ·σ-, ολεθρευ·σ-, -, ωλεθρευ-, ολεθρευ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-)
Jr:2:30 Na próżno