Iz:66:1 Οὕτως λέγει κύριος Ὁ οὐρανός μοι θρόνος, ἡ δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου· ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι; ἢ ποῖος τόπος τῆς καταπαύσεώς μου;
Iz:66:1 Thus saith the Lord, Heaven is my throne, and the earth is my footstool: what kind of a house will ye build me? and of what kind is to be the place of my rest? (Isaiah 66:1 Brenton)
Iz:66:1 Tak mówi Pan: «Niebiosa są moim tronem, a ziemia podnóżkiem nóg moich. Jakiż to dom możecie Mi wystawić i jakież miejsce dać Mi na mieszkanie? (Iz 66:1 BT_4)
Iz:66:1 Οὕτως λέγει κύριος οὐρανός μοι θρόνος, δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου· ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι; ποῖος τόπος τῆς καταπαύσεώς μου;
Iz:66:1 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θρόνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δέ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὑπο·πόδιον, -ου, τό ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποῖος -α -ον οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἤ[1] ποῖος -α -ον τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κατά·παυσις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:66:1 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nieba/niebo Ja Tron zaś Ziemi/ziemia Podnóżek Stopa Ja Jaki rodzaj Dom By budować/buduj moralnie Ja Albo Jaki rodzaj Miejsce Wytrzymywane schronienie, strona zawietrzna, zwracaj się ((przez hebrajszczyznę) mieszkanie: - Odpoczynek {Reszta}.) Ja
Iz:66:1 *ou(/tOs le/gei ku/rios *(o ou)rano/s moi Tro/nos, E( de\ gE= u(popo/dion tO=n podO=n mou· poi=on oi)=kon oi)kodomE/sete/ moi; E)\ poi=os to/pos tE=s katapau/seO/s mou;
Iz:66:1 hutOs legei kyrios o uranos moi Tronos, hE de gE hypopodion tOn podOn mu· poion oikon oikodomEsete moi; E poios topos tEs katapauseOs mu;
Iz:66:1 D V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_DS N2_NSM RA_NSF x N1_NSF N2N_NSN RA_GPM N3D_GPM RP_GS A1A_ASM N2_ASM VF_FAI2P RP_DS C A1A_NSM N2_NSM RA_GSF N3I_GSF RP_GS
Iz:66:1 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the sky/heaven I throne the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] earth/land footstool the foot I what kind house to build/edify I or what kind place the abode refuge, lee, resort ((by Hebraism) abode: - rest.) I
Iz:66:1 thusly/like this he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) sky/heaven (nom) me (dat) throne (nom) the (nom) Yet earth/land (nom|voc) footstool (nom|acc|voc) the (gen) feet (gen) me (gen) what kind (acc, nom|acc) house (acc) you(pl)-will-BUILD/EDIFY me (dat) or what kind (nom) place (nom) the (gen) abode (gen) me (gen)
Iz:66:1 Iz_66:1_1 Iz_66:1_2 Iz_66:1_3 Iz_66:1_4 Iz_66:1_5 Iz_66:1_6 Iz_66:1_7 Iz_66:1_8 Iz_66:1_9 Iz_66:1_10 Iz_66:1_11 Iz_66:1_12 Iz_66:1_13 Iz_66:1_14 Iz_66:1_15 Iz_66:1_16 Iz_66:1_17 Iz_66:1_18 Iz_66:1_19 Iz_66:1_20 Iz_66:1_21 Iz_66:1_22 Iz_66:1_23 Iz_66:1_24
Iz:66:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:66:2 πάντα γὰρ ταῦτα ἐποίησεν ἡ χείρ μου, καὶ ἔστιν ἐμὰ πάντα ταῦτα, λέγει κύριος· καὶ ἐπὶ τίνα ἐπιβλέψω ἀλλ’ ἢ ἐπὶ τὸν ταπεινὸν καὶ ἡσύχιον καὶ τρέμοντα τοὺς λόγους μου;
Iz:66:2 For all these things are mine, saith the Lord: and to whom will I have respect, but to the humble and meek, and the man that trembles at my words? (Isaiah 66:2 Brenton)
Iz:66:2 Przecież moja ręka to wszystko uczyniła i do Mnie należy to wszystko - wyrocznia Pana. Ale Ja patrzę na tego, który jest biedny i zgnębiony na duchu, i który z drżeniem czci moje słowo. (Iz 66:2 BT_4)
Iz:66:2 πάντα γὰρ ταῦτα ἐποίησεν χείρ μου, καὶ ἔστιν ἐμὰ πάντα ταῦτα, λέγει κύριος· καὶ ἐπὶ τίνα ἐπιβλέψω ἀλλ’ ἐπὶ τὸν ταπεινὸν καὶ ἡσύχιον καὶ τρέμοντα τοὺς λόγους μου;
Iz:66:2 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γάρ οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐμός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐπί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ἀλλά ἤ[1] ἐπί ὁ ἡ τό ταπεινός -ή -όν καί ἡσύχιος -ον καί τρέμω (τρεμ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:66:2 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dla odtąd, jak To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób Ręka Ja I też, nawet, mianowicie By być Mój/mój Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Ale Albo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj I też, nawet, mianowicie Spokojny I też, nawet, mianowicie By drżeć drżenie, trząść się, drżeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja
Iz:66:2 pa/nta ga\r tau=ta e)poi/Esen E( CHei/r mou, kai\ e)/stin e)ma\ pa/nta tau=ta, le/gei ku/rios· kai\ e)pi\ ti/na e)pible/PSO a)ll’ E)\ e)pi\ to\n tapeino\n kai\ E(su/CHion kai\ tre/monta tou\s lo/gous mou;
Iz:66:2 panta gar tauta epoiEsen hE CHeir mu, kai estin ema panta tauta, legei kyrios· kai epi tina epiblePSO all’ E epi ton tapeinon kai hEsyCHion kai tremonta tus logus mu;
Iz:66:2 A3_APN x RD_APN VAI_AAI3S RA_NSF N3_NSF RP_GS C V9_PAI3S A1_APN A3_NPN RD_NPN V1_PAI3S N2_NSM C P RI_ASM VF_FAI1S C C P RA_ASM A1_ASM C A1B_ASM C V1_PAPASM RA_APM N2_APM RP_GS
Iz:66:2 every all, each, every, the whole of for since, as this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make the hand I and also, even, namely to be my/mine every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to look upon overlook, look attentively but or upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate and also, even, namely quiet and also, even, namely to tremble tremble, quake, quiver the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I
Iz:66:2 all (nom|acc|voc), every (acc) for these (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom) hand (nom|voc) me (gen) and he/she/it-is my/mine (nom|acc|voc) all (nom|acc|voc), every (acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and upon/over (+acc,+gen,+dat) who/what/why (nom|acc), who/what/why (acc) I-will-LOOK UPON, I-should-LOOK UPON but or upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) poor ([Adj] acc, nom|acc|voc) and quiet ([Adj] acc, nom|acc|voc) and while TREMBLE-ing (acc, nom|acc|voc) the (acc) words (acc) me (gen)
Iz:66:2 Iz_66:2_1 Iz_66:2_2 Iz_66:2_3 Iz_66:2_4 Iz_66:2_5 Iz_66:2_6 Iz_66:2_7 Iz_66:2_8 Iz_66:2_9 Iz_66:2_10 Iz_66:2_11 Iz_66:2_12 Iz_66:2_13 Iz_66:2_14 Iz_66:2_15 Iz_66:2_16 Iz_66:2_17 Iz_66:2_18 Iz_66:2_19 Iz_66:2_20 Iz_66:2_21 Iz_66:2_22 Iz_66:2_23 Iz_66:2_24 Iz_66:2_25 Iz_66:2_26 Iz_66:2_27 Iz_66:2_28 Iz_66:2_29 Iz_66:2_30
Iz:66:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:66:3 ὁ δὲ ἄνομος ὁ θύων μοι μόσχον ὡς ὁ ἀποκτέννων κύνα, ὁ δὲ ἀναφέρων σεμίδαλιν ὡς αἷμα ὕειον, ὁ διδοὺς λίβανον εἰς μνημόσυνον ὡς βλάσφημος· καὶ οὗτοι ἐξελέξαντο τὰς ὁδοὺς αὐτῶν καὶ τὰ βδελύγματα αὐτῶν, ἃ ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἠθέλησεν,
Iz:66:3 But the transgressor that sacrifices a calf to me, is as he that kills a dog; and he that offers fine flour, as one that offers swine's blood; he that gives frankincense for a memorial, is as a blasphemer. Yet they have chosen their own ways, and their soul has delighted in their abominations. (Isaiah 66:3 Brenton)
Iz:66:3 Jest taki, co zabija w ofierze wołu, a morduje człowieka; ofiaruje barana, a psu łeb ukręca; składa ofiarę z pokarmów, ale też z krwi wieprzowej; pali kadzidło, ale czci bóstwo nieprawe. Podobnie jak oni obrali sobie drogi i dusze ich upodobały sobie obrzydłych bożków, (Iz 66:3 BT_4)
Iz:66:3 δὲ ἄνομος θύων μοι μόσχον ὡς ἀποκτέννων κύνα, δὲ ἀναφέρων σεμίδαλιν ὡς αἷμα ὕειον, διδοὺς λίβανον εἰς μνημόσυνον ὡς βλάσφημος· καὶ οὗτοι ἐξελέξαντο τὰς ὁδοὺς αὐτῶν καὶ τὰ βδελύγματα αὐτῶν, ψυχὴ αὐτῶν ἠθέλησεν,
Iz:66:3 ὁ ἡ τό δέ ἄ·νομος -ον ὁ ἡ τό θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μόσχος, -ου, ὁ ὡς ὁ ἡ τό ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) κύων, κυνός, ὁ ὁ ἡ τό δέ ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) σεμίδαλις, -εως, ἡ ὡς αἷμα[τ], -ατος, τό   ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] εἰς[1] μνημό·συνον, -ου, τό ὡς βλάσ·φημος -ον καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -)
Iz:66:3 zaś Na zewnątrz prawa By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Ja Cielęcia/wół Jak/jak By zabijać Psa łańcuchowego metaph., osób, pies łańcuchowy, opiekuna Luk 16:21; freq. w Mitologii służących, agenci albo czuwający bogów, ???? ?????? ????, orła zaś By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Najwyższej jakości mąka Jak/jak Krew By dawać Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban Do (+przyspieszenie) Pamięć Jak/jak Bluźnienie I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wybierać Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wstręt On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie
Iz:66:3 o( de\ a)/nomos o( Tu/On moi mo/sCHon O(s o( a)pokte/nnOn ku/na, o( de\ a)nafe/rOn semi/dalin O(s ai(=ma u(/eion, o( didou\s li/banon ei)s mnEmo/sunon O(s bla/sfEmos· kai\ ou(=toi e)Xele/Xanto ta\s o(dou\s au)tO=n kai\ ta\ bdelu/gmata au)tO=n, a(/ E( PSuCHE\ au)tO=n E)Te/lEsen,
Iz:66:3 ho de anomos ho TyOn moi mosCHon hOs ho apoktennOn kyna, ho de anaferOn semidalin hOs haima hyeion, ho didus libanon eis mnEmosynon hOs blasfEmos· kai hutoi eXeleXanto tas hodus autOn kai ta bdelygmata autOn, ha hE PSyCHE autOn ETelEsen,
Iz:66:3 RA_NSM x A1B_NSM RA_NSM V1_PAPNSM RP_DS N2_ASM D RA_NSM V1_PAPNSM N3_ASM RA_NSM x V1_PAPNSM N3I_ASF D N3M_ASN N2_ASN RA_NSM V8_PAPNSM N2_ASM P N2N_ASN D A1B_NSM C RD_NPM VAI_AMI3P RA_APF N2_APF RD_GPM C RA_APN N3M_APN RD_GPM RR_APN RA_NSF N1_NSF RD_GPM VAI_AAI3S
Iz:66:3 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] outside the law the to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] I calf/ox as/like the to kill watch-dog metaph., of persons, watch-dog, guardian Luk 16:21; freq. in Mythology of the servants, agents or watchers of the gods, Διὸς πτηνὸς κύων, of the eagle the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state best quality flour as/like blood ć the to give frankincense; incense white gum, also Lebanon into (+acc) memory as/like blaspheming and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to select the way/road he/she/it/same and also, even, namely the abomination he/she/it/same who/whom/which the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same to want want, wish, desire
Iz:66:3 the (nom) Yet outside the law ([Adj] nom) the (nom) while SACRIFICE-ing (nom) me (dat) calf/ox (acc) as/like the (nom) while KILL-ing (nom) watch-dog (acc) the (nom) Yet while BRING UP-ing (nom) best quality flour (acc) as/like blood (nom|acc|voc)   the (nom) while GIVE-ing (nom|voc) frankincense (acc); incense (acc) into (+acc) memory (nom|acc|voc) as/like blaspheming ([Adj] nom) and these (nom) they-were-SELECT-ed the (acc) ways/roads (acc) them/same (gen) and the (nom|acc) abominations (nom|acc|voc) them/same (gen) who/whom/which (nom|acc) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) them/same (gen) he/she/it-WANT-ed
Iz:66:3 Iz_66:3_1 Iz_66:3_2 Iz_66:3_3 Iz_66:3_4 Iz_66:3_5 Iz_66:3_6 Iz_66:3_7 Iz_66:3_8 Iz_66:3_9 Iz_66:3_10 Iz_66:3_11 Iz_66:3_12 Iz_66:3_13 Iz_66:3_14 Iz_66:3_15 Iz_66:3_16 Iz_66:3_17 Iz_66:3_18 Iz_66:3_19 Iz_66:3_20 Iz_66:3_21 Iz_66:3_22 Iz_66:3_23 Iz_66:3_24 Iz_66:3_25 Iz_66:3_26 Iz_66:3_27 Iz_66:3_28 Iz_66:3_29 Iz_66:3_30 Iz_66:3_31 Iz_66:3_32 Iz_66:3_33 Iz_66:3_34 Iz_66:3_35 Iz_66:3_36 Iz_66:3_37 Iz_66:3_38 Iz_66:3_39 Iz_66:3_40
Iz:66:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:66:4 κἀγὼ ἐκλέξομαι τὰ ἐμπαίγματα αὐτῶν καὶ τὰς ἁμαρτίας ἀνταποδώσω αὐτοῖς· ὅτι ἐκάλεσα αὐτοὺς καὶ οὐχ ὑπήκουσάν μου, ἐλάλησα καὶ οὐκ ἤκουσαν, καὶ ἐποίησαν τὸ πονηρὸν ἐναντίον μου καὶ ἃ οὐκ ἐβουλόμην ἐξελέξαντο.
Iz:66:4 I also will choose their mockeries, and will recompense their sins upon them; because I called them, and they did not hearken to me; I spoke, and they heard not: and they did evil before me, and chose the things wherein I delighted not. (Isaiah 66:4 Brenton)
Iz:66:4 tak Ja również wybiorę dla nich utrapienia i sprowadzę na nich zło, którego się obawiają, ponieważ wołałem, a nikt nie odpowiadał, mówiłem, a nie słuchali. Owszem, czynili zło w oczach moich i wybrali to, co Mi się nie podoba». (Iz 66:4 BT_4)
Iz:66:4 κἀγὼ ἐκλέξομαι τὰ ἐμπαίγματα αὐτῶν καὶ τὰς ἁμαρτίας ἀνταποδώσω αὐτοῖς· ὅτι ἐκάλεσα αὐτοὺς καὶ οὐχ ὑπήκουσάν μου, ἐλάλησα καὶ οὐκ ἤκουσαν, καὶ ἐποίησαν τὸ πονηρὸν ἐναντίον μου καὶ οὐκ ἐβουλόμην ἐξελέξαντο.
Iz:66:4 κἀγώ (καὶ ἐγώ) ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-)
Iz:66:4 I/też ja By wybierać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. By spłacać nagrodę On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być posłusznym Ja By mówić I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ja I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By planować/decyduj się/zamierzaj By wybierać
Iz:66:4 ka)gO\ e)kle/Xomai ta\ e)mpai/gmata au)tO=n kai\ ta\s a(marti/as a)ntapodO/sO au)toi=s· o(/ti e)ka/lesa au)tou\s kai\ ou)CH u(pE/kousa/n mou, e)la/lEsa kai\ ou)k E)/kousan, kai\ e)poi/Esan to\ ponEro\n e)nanti/on mou kai\ a(/ ou)k e)boulo/mEn e)Xele/Xanto.
Iz:66:4 kagO ekleXomai ta empaigmata autOn kai tas hamartias antapodOsO autois· hoti ekalesa autus kai uCH hypEkusan mu, elalEsa kai uk Ekusan, kai epoiEsan to ponEron enantion mu kai ha uk ebulomEn eXeleXanto.
Iz:66:4 C+RPNS VF_FMI1S RA_APN N3M_APN RD_GPM C RA_APF N1A_APF VF_FAI1S RD_DPM C VAI_AAI1S RD_APM C D VAI_AAI3P RP_GS VAI_AAI1S C D VAI_AAI3P C VAI_AAI3P RA_ASN A1A_ASN D RP_GS C RR_APN D V1I_IMI1S VAI_AMI3P
Iz:66:4 and/also I to select the ć he/she/it/same and also, even, namely the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. to pay back reward he/she/it/same because/that to call call he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to obey I to speak and also, even, namely οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to hear and also, even, namely to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, I and also, even, namely who/whom/which οὐχ before rough breathing to plan/determine/intend to select
Iz:66:4 and/also I (nom) I-will-be-SELECT-ed the (nom|acc)   them/same (gen) and the (acc) sin (gen), sins (acc) I-will-PAY BACK--REWARD, I-should-PAY BACK--REWARD them/same (dat) because/that I-CALL-ed them/same (acc) and not they-OBEY-ed me (gen) I-SPEAK-ed and not while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed and they-DO/MAKE-ed the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) and who/whom/which (nom|acc) not I-was-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed they-were-SELECT-ed
Iz:66:4 Iz_66:4_1 Iz_66:4_2 Iz_66:4_3 Iz_66:4_4 Iz_66:4_5 Iz_66:4_6 Iz_66:4_7 Iz_66:4_8 Iz_66:4_9 Iz_66:4_10 Iz_66:4_11 Iz_66:4_12 Iz_66:4_13 Iz_66:4_14 Iz_66:4_15 Iz_66:4_16 Iz_66:4_17 Iz_66:4_18 Iz_66:4_19 Iz_66:4_20 Iz_66:4_21 Iz_66:4_22 Iz_66:4_23 Iz_66:4_24 Iz_66:4_25 Iz_66:4_26 Iz_66:4_27 Iz_66:4_28 Iz_66:4_29 Iz_66:4_30 Iz_66:4_31 Iz_66:4_32
Iz:66:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:66:5 Ἀκούσατε τὸ ῥῆμα κυρίου, οἱ τρέμοντες τὸν λόγον αὐτοῦ· εἴπατε, ἀδελφοὶ ἡμῶν, τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς καὶ βδελυσσομένοις, ἵνα τὸ ὄνομα κυρίου δοξασθῇ καὶ ὀφθῇ ἐν τῇ εὐφροσύνῃ αὐτῶν, κἀκεῖνοι αἰσχυνθήσονται.
Iz:66:5 Hear the words of the Lord, ye that tremble at his word; speak ye, our brethren, to them that hate you and abominate you, that the name of the Lord may be glorified, and may appear their joy; but they shall be ashamed. (Isaiah 66:5 Brenton)
Iz:66:5 Słuchajcie słowa Pana, którzy z drżeniem czcicie Jego słowo. Powiedzieli bracia wasi, którzy was nienawidzą, którzy was odpychają przez wzgląd na moje imię: "Niech Pan pokaże swoją chwałę, żebyśmy oglądali waszą radość". Lecz oni okryją się wstydem. (Iz 66:5 BT_4)
Iz:66:5 Ἀκούσατε τὸ ῥῆμα κυρίου, οἱ τρέμοντες τὸν λόγον αὐτοῦ· εἴπατε, ἀδελφοὶ ἡμῶν, τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς καὶ βδελυσσομένοις, ἵνα τὸ ὄνομα κυρίου δοξασθῇ καὶ ὀφθῇ ἐν τῇ εὐφροσύνῃ αὐτῶν, κἀκεῖνοι αἰσχυνθήσονται.
Iz:66:5 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό τρέμω (τρεμ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-) ἵνα ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κἀκεῖνος -η -ο (καὶ ἐκεῖνος) αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-)
Iz:66:5 By słyszeć Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By drżeć drżenie, trząść się, drżeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Brat Ja Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Ja I też, nawet, mianowicie Do ??? (Czuj odrazę, obrzydliwy) żeby / ażeby / bo Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By chwalić/wychwalaj/chwałę I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wesołość On/ona/to/to samo I/też tamto By zawstydzać
Iz:66:5 *)akou/sate to\ r(E=ma kuri/ou, oi( tre/montes to\n lo/gon au)tou=· ei)/pate, a)delfoi\ E(mO=n, toi=s misou=sin E(ma=s kai\ bdelussome/nois, i(/na to\ o)/noma kuri/ou doXasTE=| kai\ o)fTE=| e)n tE=| eu)frosu/nE| au)tO=n, ka)kei=noi ai)sCHunTE/sontai.
Iz:66:5 akusate to rEma kyriu, hoi tremontes ton logon autu· eipate, adelfoi hEmOn, tois misusin hEmas kai bdelyssomenois, hina to onoma kyriu doXasTE kai ofTE en tE eufrosynE autOn, kakeinoi aisCHynTEsontai.
Iz:66:5 VA_AAD2P RA_ASN N3M_ASN N2_GSM RA_NPM V1_PAPNPM RA_ASM N2_ASM RD_GSM VAI_AAD2P N2_NPM RP_GP RA_DPM V2_PAI3P RP_AP C V1_PMPDPM C RA_NSN N3M_NSN N2_GSM VS_APS3S C VV_APS3S P RA_DSF N1_DSF RD_GPM C+RDNPM VC_FPI3P
Iz:66:5 to hear the declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to tremble tremble, quake, quiver the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same to say/tell brother I the to destest dislike, detest, hate, abominate I and also, even, namely to ??? (abhor, abominable) so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to glorify/extol/praise and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the cheerfulness he/she/it/same and/also that to put to shame
Iz:66:5 do-HEAR-you(pl)! the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom) while TREMBLE-ing (nom|voc) the (acc) word (acc) him/it/same (gen) you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! brothers (nom|voc) us (gen) the (dat) they-are-DESTEST-ing, while DESTEST-ing (dat) us (acc) and while being-???-ed (dat) so that / in order to /because the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-should-be-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed and he/she/it-should-be-SEE-ed in/among/by (+dat) the (dat) cheerfulness (dat) them/same (gen) and/also those (nom) they-will-be-PUT-ed-TO-SHAME
Iz:66:5 Iz_66:5_1 Iz_66:5_2 Iz_66:5_3 Iz_66:5_4 Iz_66:5_5 Iz_66:5_6 Iz_66:5_7 Iz_66:5_8 Iz_66:5_9 Iz_66:5_10 Iz_66:5_11 Iz_66:5_12 Iz_66:5_13 Iz_66:5_14 Iz_66:5_15 Iz_66:5_16 Iz_66:5_17 Iz_66:5_18 Iz_66:5_19 Iz_66:5_20 Iz_66:5_21 Iz_66:5_22 Iz_66:5_23 Iz_66:5_24 Iz_66:5_25 Iz_66:5_26 Iz_66:5_27 Iz_66:5_28 Iz_66:5_29 Iz_66:5_30
Iz:66:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:66:6 φωνὴ κραυγῆς ἐκ πόλεως, φωνὴ ἐκ ναοῦ, φωνὴ κυρίου ἀνταποδιδόντος ἀνταπόδοσιν τοῖς ἀντικειμένοις.
Iz:66:6 A voice of a cry from the city, a voice from the temple, a voice of the Lord rendering recompence to his adversaries. (Isaiah 66:6 Brenton)
Iz:66:6 Odgłos wrzawy z miasta, głos ze świątyni - to głos Pana, który oddaje zapłatę swoim nieprzyjaciołom. (Iz 66:6 BT_4)
Iz:66:6 φωνὴ κραυγῆς ἐκ πόλεως, φωνὴ ἐκ ναοῦ, φωνὴ κυρίου ἀνταποδιδόντος ἀνταπόδοσιν τοῖς ἀντικειμένοις.
Iz:66:6 φωνή, -ῆς, ἡ κραυγή, -ῆς, ἡ ἐκ πόλις, -εως, ἡ φωνή, -ῆς, ἡ ἐκ ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) ἀντ·από·δοσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἀντί·κει·μαι (ath. αντι+κει-, -, -, -, -, -)
Iz:66:6 Dźwięku/głos płacze Płacz krzyk (????????) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto Dźwięku/głos płacze Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Świątynia {Skroń} Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By spłacać nagrodę Nagroda By leżeć {By kłamać} przeciwległy {przeciwny}
Iz:66:6 fOnE\ kraugE=s e)k po/leOs, fOnE\ e)k naou=, fOnE\ kuri/ou a)ntapodido/ntos a)ntapo/dosin toi=s a)ntikeime/nois.
Iz:66:6 fOnE kraugEs ek poleOs, fOnE ek nau, fOnE kyriu antapodidontos antapodosin tois antikeimenois.
Iz:66:6 N1_NSF N1_GSF P N3I_GSF N1_NSF P N2_GSM N1_NSF N2_GSM V8_PAPGSM N3I_ASF RA_DPM V5_PMPDPM
Iz:66:6 sound/voice cries cry shout (κραυγάζω) out of (+gen) ἐξ before vowels city sound/voice cries out of (+gen) ἐξ before vowels temple sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to pay back reward reward the to lie opposite
Iz:66:6 sound/voice (nom|voc) cry (gen) out of (+gen) city (gen) sound/voice (nom|voc) out of (+gen) temple (gen) sound/voice (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) while PAY BACK-ing--REWARD (gen) reward (acc) the (dat) while being-LIE-ed-OPPOSITE (dat)
Iz:66:6 Iz_66:6_1 Iz_66:6_2 Iz_66:6_3 Iz_66:6_4 Iz_66:6_5 Iz_66:6_6 Iz_66:6_7 Iz_66:6_8 Iz_66:6_9 Iz_66:6_10 Iz_66:6_11 Iz_66:6_12 Iz_66:6_13
Iz:66:6 x x x x x x x x x x x x x
Iz:66:7 πρὶν ἢ τὴν ὠδίνουσαν τεκεῖν, πρὶν ἐλθεῖν τὸν πόνον τῶν ὠδίνων, ἐξέφυγεν καὶ ἔτεκεν ἄρσεν.
Iz:66:7 Before she that travailed brought forth, before the travail-pain came on, she escaped it and brought forth a male. (Isaiah 66:7 Brenton)
Iz:66:7 Zanim odczuła skurcze porodu, powiła dziecię, zanim nadeszły jej bóle, urodziła chłopca. Kto słyszał coś podobnego? (Iz 66:7 BT_4)
Iz:66:7 πρὶν τὴν ὠδίνουσαν τεκεῖν, πρὶν ἐλθεῖν τὸν πόνον τῶν ὠδίνων, ἐξέφυγεν καὶ ἔτεκεν ἄρσεν.
Iz:66:7 πρίν ἤ[1] ὁ ἡ τό ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -) τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) πρίν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πόνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὠδίν, -ῖνος, ἡ; ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -) ἐκ·φεύγω (εκ+φευγ-, εκ+φευξ-, 2nd εκ+φυγ-, εκ+πεφευγ·[κ]-, -, -) καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος
Iz:66:7 Wcześniejszy Albo By cierpieć bóle porodowy By rodzić Wcześniejszy By przychodzić Praca Urodzenia bólów bóle porodowy; by cierpieć bóle porodowy Do poza uciekaj I też, nawet, mianowicie By rodzić Męski
Iz:66:7 pri\n E)\ tE\n O)di/nousan tekei=n, pri\n e)lTei=n to\n po/non tO=n O)di/nOn, e)Xe/fugen kai\ e)/teken a)/rsen.
Iz:66:7 prin E tEn Odinusan tekein, prin elTein ton ponon tOn OdinOn, eXefygen kai eteken arsen.
Iz:66:7 D C RA_ASF V1_PAPASF VB_AAN D VB_AAN RA_ASM N2_ASM RA_GPF N3_GPF VBI_AAI3S C VBI_AAI3S A3_ASN
Iz:66:7 prior or the to travail to give birth prior to come the labor the birth pangs travail; to travail to out-flee and also, even, namely to give birth male
Iz:66:7 prior or the (acc) while TRAVAIL-ing (acc) to-GIVE-BIRTH prior to-COME the (acc) labor (acc) the (gen) birth pangss (gen); while TRAVAIL-ing (nom) he/she/it-OUT-FLEE-ed and he/she/it-GIVE-ed-BIRTH male ([Adj] nom|acc|voc, voc)
Iz:66:7 Iz_66:7_1 Iz_66:7_2 Iz_66:7_3 Iz_66:7_4 Iz_66:7_5 Iz_66:7_6 Iz_66:7_7 Iz_66:7_8 Iz_66:7_9 Iz_66:7_10 Iz_66:7_11 Iz_66:7_12 Iz_66:7_13 Iz_66:7_14 Iz_66:7_15
Iz:66:7 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:66:8 τίς ἤκουσεν τοιοῦτο, καὶ τίς ἑώρακεν οὕτως; ἦ ὤδινεν γῆ ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, ἢ καὶ ἐτέχθη ἔθνος εἰς ἅπαξ; ὅτι ὤδινεν καὶ ἔτεκεν Σιων τὰ παιδία αὐτῆς.
Iz:66:8 Who has heard such a thing? and who has seen after this manner? Has the earth travailed in one day? or has even a nation been born at once, that Sion has travailed, and brought forth her children? (Isaiah 66:8 Brenton)
Iz:66:8 Kto widział takie jak te rzeczy? Czyż kraj się rodzi jednego dnia? Czyż naród rodzi się od razu? Bo Syjon ledwie zaczął rodzić, a już wydał na świat swe dzieci. (Iz 66:8 BT_4)
Iz:66:8 τίς ἤκουσεν τοιοῦτο, καὶ τίς ἑώρακεν οὕτως; ὤδινεν γῆ ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, καὶ ἐτέχθη ἔθνος εἰς ἅπαξ; ὅτι ὤδινεν καὶ ἔτεκεν Σιων τὰ παιδία αὐτῆς.
Iz:66:8 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὕτως/οὕτω ἦ[2] ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἡμέρα, -ας -ἡ ἤ[1] καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη εἰς[1] ἅπαξ ὅτι ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -) καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) Σιών, ἡ ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:66:8 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By słyszeć Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Naprawdę By cierpieć bóle porodowy Ziemi/ziemia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeden Dzień Albo I też, nawet, mianowicie By rodzić Naród [zobacz etniczny] Do (+przyspieszenie) Raz Ponieważ/tamto By cierpieć bóle porodowy I też, nawet, mianowicie By rodzić Syjon Dziecko On/ona/to/to samo
Iz:66:8 ti/s E)/kousen toiou=to, kai\ ti/s e(O/raken ou(/tOs; E)= O)/dinen gE= e)n mia=| E(me/ra|, E)\ kai\ e)te/CHTE e)/Tnos ei)s a(/paX; o(/ti O)/dinen kai\ e)/teken *siOn ta\ paidi/a au)tE=s.
Iz:66:8 tis Ekusen toiuto, kai tis heOraken hutOs; E Odinen gE en mia hEmera, E kai eteCHTE eTnos eis hapaX; hoti Odinen kai eteken siOn ta paidia autEs.
Iz:66:8 RI_NSM VAI_AAI3S RP_ASN C RI_NSM VX_XAI3S D C VA_AAI3S N1_NSF P A1A_DSF N1A_DSF C C VQI_API3S N3E_NSN P D C VA_AAI3S C VBI_AAI3S N_NSF RA_APN N1A_APN RD_GSF
Iz:66:8 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to hear such as this kind such, like [τοσαυτην] and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] truly to travail earth/land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among one day or and also, even, namely to give birth nation [see ethnic] into (+acc) once because/that to travail and also, even, namely to give birth Zion the child he/she/it/same
Iz:66:8 who/what/why (nom) he/she/it-HEAR-ed such as this kind (nom|acc) and who/what/why (nom) he/she/it-has-SEE-ed thusly/like this truly he/she/it-was-TRAVAIL-ing earth/land (nom|voc) in/among/by (+dat) one (dat) day (dat) or and he/she/it-was-GIVE-ed-BIRTH nation (nom|acc|voc) into (+acc) once because/that he/she/it-was-TRAVAIL-ing and he/she/it-GIVE-ed-BIRTH Zion (indecl) the (nom|acc) children (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
Iz:66:8 Iz_66:8_1 Iz_66:8_2 Iz_66:8_3 Iz_66:8_4 Iz_66:8_5 Iz_66:8_6 Iz_66:8_7 Iz_66:8_8 Iz_66:8_9 Iz_66:8_10 Iz_66:8_11 Iz_66:8_12 Iz_66:8_13 Iz_66:8_14 Iz_66:8_15 Iz_66:8_16 Iz_66:8_17 Iz_66:8_18 Iz_66:8_19 Iz_66:8_20 Iz_66:8_21 Iz_66:8_22 Iz_66:8_23 Iz_66:8_24 Iz_66:8_25 Iz_66:8_26 Iz_66:8_27
Iz:66:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:66:9 ἐγὼ δὲ ἔδωκα τὴν προσδοκίαν ταύτην, καὶ οὐκ ἐμνήσθης μου, εἶπεν κύριος. οὐκ ἰδοὺ ἐγὼ γεννῶσαν καὶ στεῖραν ἐποίησα; εἶπεν ὁ θεός.
Iz:66:9 But I have raised this expectation, yet thou hast not remembered me, saith the Lord: behold, have not I made the bearing and barren woman? saith thy God. (Isaiah 66:9 Brenton)
Iz:66:9 Czyżbym Ja, który otwieram łono matki, nie sprawił urodzenia dziecka? - mówi Pan. Czyżbym Ja, który sprawiam poród, zamykał łono? - mówi twój Bóg. (Iz 66:9 BT_4)
Iz:66:9 ἐγὼ δὲ ἔδωκα τὴν προσδοκίαν ταύτην, καὶ οὐκ ἐμνήσθης μου, εἶπεν κύριος. οὐκ ἰδοὺ ἐγὼ γεννῶσαν καὶ στεῖραν ἐποίησα; εἶπεν θεός.
Iz:66:9 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό προσ·δοκία, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) καί στεῖρα, -ας, ἡ, voc. sg. στεῖρα ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Iz:66:9 Ja zaś By dawać Oczekiwanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pamiętać/stawaj się uważającym z Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z I też, nawet, mianowicie Jałowy jeden By czynić/rób By mówić/opowiadaj Bóg 
Iz:66:9 e)gO\ de\ e)/dOka tE\n prosdoki/an tau/tEn, kai\ ou)k e)mnE/sTEs mou, ei)=pen ku/rios. ou)k i)dou\ e)gO\ gennO=san kai\ stei=ran e)poi/Esa; ei)=pen o( Teo/s.
Iz:66:9 egO de edOka tEn prosdokian tautEn, kai uk emnEsTEs mu, eipen kyrios. uk idu egO gennOsan kai steiran epoiEsa; eipen ho Teos.
Iz:66:9 RP_NS x VAI_AAI1S RA_ASF N1A_ASF RD_ASF C D VSI_API2S RP_GS VBI_AAI3S N2_NSM D I RP_NS V3_PAPASF C N1A_ASF VAI_AAI1S VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM
Iz:66:9 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to give the expectation this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to remember/become mindful of I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of and also, even, namely barren one to do/make to say/tell the god [see theology]
Iz:66:9 I (nom) Yet I-GIVE-ed the (acc) expectation (acc) this (acc) and not you(sg)-were-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF me (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) not be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) while FATHER-ing (acc) and barren one  (acc) I-DO/MAKE-ed he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) god (nom)
Iz:66:9 Iz_66:9_1 Iz_66:9_2 Iz_66:9_3 Iz_66:9_4 Iz_66:9_5 Iz_66:9_6 Iz_66:9_7 Iz_66:9_8 Iz_66:9_9 Iz_66:9_10 Iz_66:9_11 Iz_66:9_12 Iz_66:9_13 Iz_66:9_14 Iz_66:9_15 Iz_66:9_16 Iz_66:9_17 Iz_66:9_18 Iz_66:9_19 Iz_66:9_20 Iz_66:9_21 Iz_66:9_22
Iz:66:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:66:10 εὐφράνθητι, Ιερουσαλημ, καὶ πανηγυρίσατε ἐν αὐτῇ, πάντες οἱ ἀγαπῶντες αὐτήν, χάρητε χαρᾷ, πάντες ὅσοι πενθεῖτε ἐπ’ αὐτῆς,
Iz:66:10 Rejoice, O Jerusalem, and all ye that love her hold in her a general assembly: rejoice greatly with her, all that now mourn over her: (Isaiah 66:10 Brenton)
Iz:66:10 Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie! Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili, (Iz 66:10 BT_4)
Iz:66:10 εὐφράνθητι, Ιερουσαλημ, καὶ πανηγυρίσατε ἐν αὐτῇ, πάντες οἱ ἀγαπῶντες αὐτήν, χάρητε χαρᾷ, πάντες ὅσοι πενθεῖτε ἐπ’ αὐτῆς,
Iz:66:10 εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί   ἐν αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) χαρά, -ᾶς, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:66:10 By celebrować/bądź wesoły Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By kochać On/ona/to/to samo By radować pozdrowienie, pozdrowienie Radość Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By smucić się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Iz:66:10 eu)fra/nTEti, *ierousalEm, kai\ panEguri/sate e)n au)tE=|, pa/ntes oi( a)gapO=ntes au)tE/n, CHa/rEte CHara=|, pa/ntes o(/soi penTei=te e)p’ au)tE=s,
Iz:66:10 eufranTEti, ierusalEm, kai panEgyrisate en autE, pantes hoi agapOntes autEn, CHarEte CHara, pantes hosoi penTeite ep’ autEs,
Iz:66:10 VC_APD2S N_NSF C VA_AAD2P P RD_DSF A3_NPM RA_NPM V3_PAPNPM RD_ASF VD_APD2P N1A_DSF A3_NPM A1_NPM V2_PAI2P P RD_GSF
Iz:66:10 to celebrate/be merry Jerusalem [city of] and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same every all, each, every, the whole of the to love he/she/it/same to rejoice salute, salutation joy every all, each, every, the whole of as much/many as to grieve upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Iz:66:10 be-you(sg)-CELEBRATE/BE-ed-MERRY! Jerusalem (indecl) and   in/among/by (+dat) her/it/same (dat) all (nom|voc) the (nom) while LOVE-ing (nom|voc) her/it/same (acc) be-you(pl)-REJOICE-ed!, you(pl)-should-be-REJOICE-ed joy (dat) all (nom|voc) as much/many as (nom) you(pl)-are-GRIEVE-ing, be-you(pl)-GRIEVE-ing! upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen)
Iz:66:10 Iz_66:10_1 Iz_66:10_2 Iz_66:10_3 Iz_66:10_4 Iz_66:10_5 Iz_66:10_6 Iz_66:10_7 Iz_66:10_8 Iz_66:10_9 Iz_66:10_10 Iz_66:10_11 Iz_66:10_12 Iz_66:10_13 Iz_66:10_14 Iz_66:10_15 Iz_66:10_16 Iz_66:10_17
Iz:66:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:66:11 ἵνα θηλάσητε καὶ ἐμπλησθῆτε ἀπὸ μαστοῦ παρακλήσεως αὐτῆς, ἵνα ἐκθηλάσαντες τρυφήσητε ἀπὸ εἰσόδου δόξης αὐτῆς.
Iz:66:11 that ye may suck, and be satisfied with the breast of her consolation; that ye may milk out, and delight yourselves with the influx of her glory. (Isaiah 66:11 Brenton)
Iz:66:11 ażebyście ssać mogli aż do nasycenia z piersi jej pociech; ażebyście ciągnęli mleko z rozkoszą z pełnej piersi jej chwały. (Iz 66:11 BT_4)
Iz:66:11 ἵνα θηλάσητε καὶ ἐμπλησθῆτε ἀπὸ μαστοῦ παρακλήσεως αὐτῆς, ἵνα ἐκθηλάσαντες τρυφήσητε ἀπὸ εἰσόδου δόξης αὐτῆς.
Iz:66:11 ἵνα θηλάζω (θηλαζ-, θηλα·σ-, θηλα·σ-, -, -, -) καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ἀπό μαστός, -οῦ, ὁ παρά·κλησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα   τρυφάω (-, τρυφη·σ-, τρυφη·σ-, -, -, -) ἀπό εἴσ·οδος, -ου, ἡ δόξα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:66:11 żeby / ażeby / bo By karmić piersią pielęgniarkę, ssać I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pierś Zachęty usilna prośba, odwołują się, napomnienie, pocieszenie On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wejście {Pozycja} Sławy/wzbudzanie grozy On/ona/to/to samo
Iz:66:11 i(/na TEla/sEte kai\ e)mplEsTE=te a)po\ mastou= paraklE/seOs au)tE=s, i(/na e)kTEla/santes trufE/sEte a)po\ ei)so/dou do/XEs au)tE=s.
Iz:66:11 hina TElasEte kai emplEsTEte apo mastu paraklEseOs autEs, hina ekTElasantes tryfEsEte apo eisodu doXEs autEs.
Iz:66:11 C VA_AAS2P C VS_APS2P P N2_GSM N3I_GSF RD_GSF C VA_AAPNPM VA_AAS2P P N2_GSF N1S_GSF RD_GSF
Iz:66:11 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to suckle nurse, suck and also, even, namely to satisfy fill up from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing breast encouragement entreaty, appeal, exhortation, consolation he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell ć to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing entry glory/awesomeness he/she/it/same
Iz:66:11 so that / in order to /because you(pl)-should-SUCKLE and be-you(pl)-SATISFY-ed!, you(pl)-should-be-SATISFY-ed away from (+gen) breast (gen) encouragement (gen) her/it/same (gen) so that / in order to /because   you(pl)-should-??? away from (+gen) entry (gen) glory/awesomeness (gen) her/it/same (gen)
Iz:66:11 Iz_66:11_1 Iz_66:11_2 Iz_66:11_3 Iz_66:11_4 Iz_66:11_5 Iz_66:11_6 Iz_66:11_7 Iz_66:11_8 Iz_66:11_9 Iz_66:11_10 Iz_66:11_11 Iz_66:11_12 Iz_66:11_13 Iz_66:11_14 Iz_66:11_15
Iz:66:11 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:66:12 ὅτι τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐκκλίνω εἰς αὐτοὺς ὡς ποταμὸς εἰρήνης καὶ ὡς χειμάρρους ἐπικλύζων δόξαν ἐθνῶν· τὰ παιδία αὐτῶν ἐπ’ ὤμων ἀρθήσονται καὶ ἐπὶ γονάτων παρακληθήσονται.
Iz:66:12 For thus saith the Lord, Behold, I turn toward them as a river of peace, and as a torrent bringing upon them in a flood the glory of the Gentiles: their children shall be borne upon the shoulders, and comforted on the knees. (Isaiah 66:12 Brenton)
Iz:66:12 Tak bowiem mówi Pan: «Oto Ja skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów - jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta będą noszone na rękach i na kolanach będą pieszczone. (Iz 66:12 BT_4)
Iz:66:12 ὅτι τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐκκλίνω εἰς αὐτοὺς ὡς ποταμὸς εἰρήνης καὶ ὡς χειμάρρους ἐπικλύζων δόξαν ἐθνῶν· τὰ παιδία αὐτῶν ἐπ’ ὤμων ἀρθήσονται καὶ ἐπὶ γονάτων παρακληθήσονται.
Iz:66:12 ὅτι ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ποταμός, -οῦ, ὁ εἰρήνη, -ης, ἡ καί ὡς χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ   δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὦμος, -ου, ὁ αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) καί ἐπί γόνυ, γόνατος, τό παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-)
Iz:66:12 Ponieważ/tamto Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By cofać się/unikaj Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Jak/jak Rzeka Pokój I też, nawet, mianowicie Jak/jak Koryto rzeki Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Naród [zobacz etniczny] Dziecko On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ramię By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kolano By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u
Iz:66:12 o(/ti ta/de le/gei ku/rios *)idou\ e)gO\ e)kkli/nO ei)s au)tou\s O(s potamo\s ei)rE/nEs kai\ O(s CHeima/rrous e)piklu/DZOn do/Xan e)TnO=n· ta\ paidi/a au)tO=n e)p’ O)/mOn a)rTE/sontai kai\ e)pi\ gona/tOn paraklETE/sontai.
Iz:66:12 hoti tade legei kyrios idu egO ekklinO eis autus hOs potamos eirEnEs kai hOs CHeimarrus epiklyDZOn doXan eTnOn· ta paidia autOn ep’ OmOn arTEsontai kai epi gonatOn paraklETEsontai.
Iz:66:12 C RD_APN V1_PAI3S N2_NSM I RP_NS V1_PAI1S P RD_APM D N2_NSM N1_GSF C D A1C_NSM V1_PAPNSM N1S_ASF N3E_GPN RA_NSN N1A_NSN RD_GPM P N2_GPM VC_FPI3P C P N3_GPN VC_FPI3P
Iz:66:12 because/that such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to recoil/avoid into (+acc) he/she/it/same as/like river peace and also, even, namely as/like wadi ć glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to nation [see ethnic] the child he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing shoulder to lift/pick up take up, tote, raise and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing knee to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with
Iz:66:12 because/that these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-RECOIL/AVOID-ing, I-should-be-RECOIL/AVOID-ing, I-will-RECOIL/AVOID, I-should-RECOIL/AVOID into (+acc) them/same (acc) as/like river (nom) peace (gen) and as/like wadi (nom), wadis (acc)   glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) nations (gen) the (nom|acc) children (nom|acc|voc) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) shoulders (gen) they-will-be-LIFT/PICK-ed-UP and upon/over (+acc,+gen,+dat) knees (gen) they-will-be-PETITION-ed
Iz:66:12 Iz_66:12_1 Iz_66:12_2 Iz_66:12_3 Iz_66:12_4 Iz_66:12_5 Iz_66:12_6 Iz_66:12_7 Iz_66:12_8 Iz_66:12_9 Iz_66:12_10 Iz_66:12_11 Iz_66:12_12 Iz_66:12_13 Iz_66:12_14 Iz_66:12_15 Iz_66:12_16 Iz_66:12_17 Iz_66:12_18 Iz_66:12_19 Iz_66:12_20 Iz_66:12_21 Iz_66:12_22 Iz_66:12_23 Iz_66:12_24 Iz_66:12_25 Iz_66:12_26 Iz_66:12_27 Iz_66:12_28
Iz:66:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:66:13 ὡς εἴ τινα μήτηρ παρακαλέσει, οὕτως καὶ ἐγὼ παρακαλέσω ὑμᾶς, καὶ ἐν Ιερουσαλημ παρακληθήσεσθε.
Iz:66:13 As if his mother should comfort one, so will I also comfort you; and ye shall be comforted in Jerusalem. (Isaiah 66:13 Brenton)
Iz:66:13 Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie pociechy». (Iz 66:13 BT_4)
Iz:66:13 ὡς εἴ τινα μήτηρ παρακαλέσει, οὕτως καὶ ἐγὼ παρακαλέσω ὑμᾶς, καὶ ἐν Ιερουσαλημ παρακληθήσεσθε.
Iz:66:13 ὡς εἰ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) οὕτως/οὕτω καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-)
Iz:66:13 Jak/jak Jeżeli Jakiś/jakikolwiek Matka By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie Ja By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Ty I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u
Iz:66:13 O(s ei)/ tina mE/tEr parakale/sei, ou(/tOs kai\ e)gO\ parakale/sO u(ma=s, kai\ e)n *ierousalEm paraklETE/sesTe.
Iz:66:13 hOs ei tina mEtEr parakalesei, hutOs kai egO parakalesO hymas, kai en ierusalEm paraklETEsesTe.
Iz:66:13 D C RI_ASM N3_NSF VF_FAI3S D C RP_NS VF_FAI1S RP_AP C P N_DSF VC_FPI2P
Iz:66:13 as/like if some/any mother to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely I to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with you and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with
Iz:66:13 as/like if some/any (nom|acc), some/any (acc) mother (nom) he/she/it-will-PETITION, you(sg)-will-be-PETITION-ed (classical) thusly/like this and I (nom) I-will-PETITION, I-should-PETITION you(pl) (acc) and in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) you(pl)-will-be-PETITION-ed
Iz:66:13 Iz_66:13_1 Iz_66:13_2 Iz_66:13_3 Iz_66:13_4 Iz_66:13_5 Iz_66:13_6 Iz_66:13_7 Iz_66:13_8 Iz_66:13_9 Iz_66:13_10 Iz_66:13_11 Iz_66:13_12 Iz_66:13_13 Iz_66:13_14
Iz:66:13 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:66:14 καὶ ὄψεσθε, καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία, καὶ τὰ ὀστᾶ ὑμῶν ὡς βοτάνη ἀνατελεῖ· καὶ γνωσθήσεται ἡ χεὶρ κυρίου τοῖς σεβομένοις αὐτόν, καὶ ἀπειλήσει τοῖς ἀπειθοῦσιν.
Iz:66:14 And ye shall see, and your heart shall rejoice, and your bones shall thrive like grass: and the hand of the Lord shall be known to them that fear him, and he shall threaten the disobedient. (Isaiah 66:14 Brenton)
Iz:66:14 Na ten widok rozraduje się serce wasze, a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. Ręka Pana da się poznać Jego sługom, a gniew - Jego nieprzyjaciołom. (Iz 66:14 BT_4)
Iz:66:14 καὶ ὄψεσθε, καὶ χαρήσεται ὑμῶν καρδία, καὶ τὰ ὀστᾶ ὑμῶν ὡς βοτάνη ἀνατελεῖ· καὶ γνωσθήσεται χεὶρ κυρίου τοῖς σεβομένοις αὐτόν, καὶ ἀπειλήσει τοῖς ἀπειθοῦσιν.
Iz:66:14 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὡς βοτάνη, -ης, ἡ ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό σέβω (σεβ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπειλέω (απειλ(ε)-, απειλη·σ-, απειλη·σ-, -, -, απειλη·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -)
Iz:66:14 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By radować pozdrowienie, pozdrowienie Ty Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie Kość Ty Jak/jak Roślina {Fabryka} By podnosić się wiosnę {sprężynę} I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ręka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czcić zwlekaj {miej wzgląd} do, poważaj, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zagrażać By być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć
Iz:66:14 kai\ o)/PSesTe, kai\ CHarE/setai u(mO=n E( kardi/a, kai\ ta\ o)sta= u(mO=n O(s bota/nE a)natelei=· kai\ gnOsTE/setai E( CHei\r kuri/ou toi=s sebome/nois au)to/n, kai\ a)peilE/sei toi=s a)peiTou=sin.
Iz:66:14 kai oPSesTe, kai CHarEsetai hymOn hE kardia, kai ta osta hymOn hOs botanE anatelei· kai gnOsTEsetai hE CHeir kyriu tois sebomenois auton, kai apeilEsei tois apeiTusin.
Iz:66:14 C VF_FMI2P C VD_FPI3S RP_GP RA_NSF N1A_NSF C RA_NPN N2N_NPN RP_GP D N1_NSF VF2_FAI3S C VS_FPI3S RA_NSF N3_NSF N2_GSM RA_DPM V1_PMPDPM RD_ASM C VF_FAI3S RA_DPM V2_PAI3P
Iz:66:14 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to rejoice salute, salutation you the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely the bone you as/like plant to rise spring up and also, even, namely to know i.e. recognize. the hand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to revere defer to, respect, he/she/it/same and also, even, namely to threaten the to disobey when related to the gospel, to disbelieve
Iz:66:14 and you(pl)-will-be-SEE-ed and he/she/it-will-be-REJOICE-ed you(pl) (gen) the (nom) heart (nom|voc) and the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) you(pl) (gen) as/like plant (nom|voc) he/she/it-will-TO RISE, you(sg)-will-be-TO RISE-ed (classical) and he/she/it-will-be-KNOW-ed the (nom) hand (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (dat) while being-REVERE-ed (dat) him/it/same (acc) and he/she/it-will-THREATEN, you(sg)-will-be-THREATEN-ed (classical) the (dat) they-are-DISOBEY-ing, while DISOBEY-ing (dat)
Iz:66:14 Iz_66:14_1 Iz_66:14_2 Iz_66:14_3 Iz_66:14_4 Iz_66:14_5 Iz_66:14_6 Iz_66:14_7 Iz_66:14_8 Iz_66:14_9 Iz_66:14_10 Iz_66:14_11 Iz_66:14_12 Iz_66:14_13 Iz_66:14_14 Iz_66:14_15 Iz_66:14_16 Iz_66:14_17 Iz_66:14_18 Iz_66:14_19 Iz_66:14_20 Iz_66:14_21 Iz_66:14_22 Iz_66:14_23 Iz_66:14_24 Iz_66:14_25 Iz_66:14_26
Iz:66:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:66:15 Ἰδοὺ γὰρ κύριος ὡς πῦρ ἥξει καὶ ὡς καταιγὶς τὰ ἅρματα αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐν θυμῷ ἐκδίκησιν καὶ ἀποσκορακισμὸν ἐν φλογὶ πυρός.
Iz:66:15 For, behold, the Lord will come as fire, and his chariots as a storm, to render his vengeance with wrath, and his rebuke with a flame of fire. (Isaiah 66:15 Brenton)
Iz:66:15 Bo oto Pan przybywa w ogniu, a Jego rydwany pędzą jak burza, by zaspokoić swój gniew pożogą i groźby swoje płomieniami ognia. (Iz 66:15 BT_4)
Iz:66:15 Ἰδοὺ γὰρ κύριος ὡς πῦρ ἥξει καὶ ὡς καταιγὶς τὰ ἅρματα αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐν θυμῷ ἐκδίκησιν καὶ ἀποσκορακισμὸν ἐν φλογὶ πυρός.
Iz:66:15 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γάρ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡς πῦρ, -ρός, τό ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) καί ὡς   ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ἐν θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐκδίκησις, -εως, ἡ καί   ἐν φλόξ, -ογός, ἡ πῦρ, -ρός, τό
Iz:66:15 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dla odtąd, jak Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak/jak Ogień By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić I też, nawet, mianowicie Jak/jak Wóz On/ona/to/to samo By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Zemsta I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Płomień Ogień
Iz:66:15 *)idou\ ga\r ku/rios O(s pu=r E(/Xei kai\ O(s kataigi\s ta\ a(/rmata au)tou= a)podou=nai e)n TumO=| e)kdi/kEsin kai\ a)poskorakismo\n e)n flogi\ puro/s.
Iz:66:15 idu gar kyrios hOs pyr hEXei kai hOs kataigis ta harmata autu apodunai en TymO ekdikEsin kai aposkorakismon en flogi pyros.
Iz:66:15 I x N2_NSM D N3_NSN VF_FAI3S C D N3I_NSF RA_APN N3M_APN RD_GSM VO_AAN P N2_DSM N3I_ASF C N2_ASM P N3G_DSF N2_GSN
Iz:66:15 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), for since, as lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as/like fire to have come I have come. I have arrived.; to lead and also, even, namely as/like ć the chariot he/she/it/same to give back restore, assign, impute, convey, refer in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. vengeance and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among flame fire
Iz:66:15 be-you(sg)-SEE-ed! for lord (nom); a lord ([Adj] nom) as/like fire (nom|acc|voc) he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) and as/like   the (nom|acc) chariots (nom|acc|voc) him/it/same (gen) to-GIVE BACK in/among/by (+dat) wrath (dat) vengeance (acc) and   in/among/by (+dat) flame (dat) fire (gen)
Iz:66:15 Iz_66:15_1 Iz_66:15_2 Iz_66:15_3 Iz_66:15_4 Iz_66:15_5 Iz_66:15_6 Iz_66:15_7 Iz_66:15_8 Iz_66:15_9 Iz_66:15_10 Iz_66:15_11 Iz_66:15_12 Iz_66:15_13 Iz_66:15_14 Iz_66:15_15 Iz_66:15_16 Iz_66:15_17 Iz_66:15_18 Iz_66:15_19 Iz_66:15_20 Iz_66:15_21
Iz:66:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:66:16 ἐν γὰρ τῷ πυρὶ κυρίου κριθήσεται πᾶσα ἡ γῆ καὶ ἐν τῇ ῥομφαίᾳ αὐτοῦ πᾶσα σάρξ· πολλοὶ τραυματίαι ἔσονται ὑπὸ κυρίου.
Iz:66:16 For with the fire of the Lord all the earth shall be judged, and all flesh with his sword: many shall be slain by the Lord. (Isaiah 66:16 Brenton)
Iz:66:16 Bo Pan dokona sądu ogniem, i mieczem swym ukarze wszelkie ciało, tak iż wielu będzie pobitych przez Pana. (Iz 66:16 BT_4)
Iz:66:16 ἐν γὰρ τῷ πυρὶ κυρίου κριθήσεται πᾶσα γῆ καὶ ἐν τῇ ῥομφαίᾳ αὐτοῦ πᾶσα σάρξ· πολλοὶ τραυματίαι ἔσονται ὑπὸ κυρίου.
Iz:66:16 ἐν γάρ ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἐν ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὑπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Iz:66:16 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dla odtąd, jak Ogień Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało {Mięso} Dużo By być Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Iz:66:16 e)n ga\r tO=| puri\ kuri/ou kriTE/setai pa=sa E( gE= kai\ e)n tE=| r(omfai/a| au)tou= pa=sa sa/rX· polloi\ traumati/ai e)/sontai u(po\ kuri/ou.
Iz:66:16 en gar tO pyri kyriu kriTEsetai pasa hE gE kai en tE romfaia autu pasa sarX· polloi traumatiai esontai hypo kyriu.
Iz:66:16 P x RA_DSN N3_DSN N2_GSM VC_FPI3S A1S_NSF RA_NSF N1_NSF C P RA_DSF N1A_DSF RD_GSM A1S_NSF N3K_NSF A1_NPM N1T_NPM VF_FMI3P P N2_GSM
Iz:66:16 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among for since, as the fire lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn every all, each, every, the whole of the earth/land and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sword he/she/it/same every all, each, every, the whole of flesh much ć to be under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Iz:66:16 in/among/by (+dat) for the (dat) fire (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-will-be-JUDGE-ed every (nom|voc) the (nom) earth/land (nom|voc) and in/among/by (+dat) the (dat) sword (dat) him/it/same (gen) every (nom|voc) flesh (nom|voc) many (nom)   they-will-be under (+acc), by (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Iz:66:16 Iz_66:16_1 Iz_66:16_2 Iz_66:16_3 Iz_66:16_4 Iz_66:16_5 Iz_66:16_6 Iz_66:16_7 Iz_66:16_8 Iz_66:16_9 Iz_66:16_10 Iz_66:16_11 Iz_66:16_12 Iz_66:16_13 Iz_66:16_14 Iz_66:16_15 Iz_66:16_16 Iz_66:16_17 Iz_66:16_18 Iz_66:16_19 Iz_66:16_20 Iz_66:16_21
Iz:66:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:66:17 οἱ ἁγνιζόμενοι καὶ καθαριζόμενοι εἰς τοὺς κήπους καὶ ἐν τοῖς προθύροις ἔσθοντες κρέας ὕειον καὶ τὰ βδελύγματα καὶ τὸν νῦν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀναλωθήσονται, εἶπεν κύριος,
Iz:66:17 They that sanctify themselves and purify themselves in the gardens, and eat swine's flesh in the porches, and the abominations, and the mouse, shall be consumed together, saith the Lord. (Isaiah 66:17 Brenton)
Iz:66:17 Ci, którzy się poświęcają i oczyszczają, by wejść do ogrodów za innym, który już jest w środku, którzy jedzą wieprzowe mięso i płazy, i myszy, zginą razem - wyrocznia Pana. (Iz 66:17 BT_4)
Iz:66:17 οἱ ἁγνιζόμενοι καὶ καθαριζόμενοι εἰς τοὺς κήπους καὶ ἐν τοῖς προθύροις ἔσθοντες κρέας ὕειον καὶ τὰ βδελύγματα καὶ τὸν νῦν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀναλωθήσονται, εἶπεν κύριος,
Iz:66:17 ὁ ἡ τό ἁγνίζω (αγνιζ-, -, αγνι·σ-, ηγνι·κ-, ηγνισ-, αγνισ·θ-) καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό κῆπος, -ου, ὁ καί ἐν ὁ ἡ τό   ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) κρέας, κρέως, τό   καί ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό νῦν ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·αλίσκω/-αλόω (αν+αλισκ-/αν+αλ(ο)-, αν+αλω·σ-, αν+αλω·σ-, -, αν+ηλω-, αν+αλω·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Iz:66:17 By oczyszczać się I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj Do (+przyspieszenie) Ogród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By jeść Mięso I też, nawet, mianowicie Wstręt I też, nawet, mianowicie Teraz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By zużywać się By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Iz:66:17 oi( a(gniDZo/menoi kai\ kaTariDZo/menoi ei)s tou\s kE/pous kai\ e)n toi=s proTu/rois e)/sTontes kre/as u(/eion kai\ ta\ bdelu/gmata kai\ to\n nu=n e)pi\ to\ au)to\ a)nalOTE/sontai, ei)=pen ku/rios,
Iz:66:17 hoi hagniDZomenoi kai kaTariDZomenoi eis tus kEpus kai en tois proTyrois esTontes kreas hyeion kai ta bdelygmata kai ton nyn epi to auto analOTEsontai, eipen kyrios,
Iz:66:17 RA_NPM V1_PMPNPM C V1_PMPNPM P RA_APM N2_APM C P RA_DPN N2N_DPN V1_PAPNPM N3_ASN A1B_ASN C RA_APN N3M_APN C RA_ASM D P RA_ASN RD_ASN VC_FPI3P VBI_AAI3S N2_NSM
Iz:66:17 the to purify and also, even, namely to purify cleanse into (+acc) the garden and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć to eat meat ć and also, even, namely the abomination and also, even, namely the now upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same to consume to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Iz:66:17 the (nom) while being-PURIFY-ed (nom|voc) and while being-PURIFIED-ed (nom|voc) into (+acc) the (acc) gardens (acc) and in/among/by (+dat) the (dat)   while EAT-ing (nom|voc) meat (nom|acc|voc)   and the (nom|acc) abominations (nom|acc|voc) and the (acc) now upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc) they-will-be-CONSUME-ed he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Iz:66:17 Iz_66:17_1 Iz_66:17_2 Iz_66:17_3 Iz_66:17_4 Iz_66:17_5 Iz_66:17_6 Iz_66:17_7 Iz_66:17_8 Iz_66:17_9 Iz_66:17_10 Iz_66:17_11 Iz_66:17_12 Iz_66:17_13 Iz_66:17_14 Iz_66:17_15 Iz_66:17_16 Iz_66:17_17 Iz_66:17_18 Iz_66:17_19 Iz_66:17_20 Iz_66:17_21 Iz_66:17_22 Iz_66:17_23 Iz_66:17_24 Iz_66:17_25 Iz_66:17_26
Iz:66:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:66:18 κἀγὼ τὰ ἔργα αὐτῶν καὶ τὸν λογισμὸν αὐτῶν ἐπίσταμαι. ἔρχομαι συναγαγεῖν πάντα τὰ ἔθνη καὶ τὰς γλώσσας, καὶ ἥξουσιν καὶ ὄψονται τὴν δόξαν μου.
Iz:66:18 And I know their works and their imagination. I am going to gather all nations and tongues; and they shall come, and see my glory. (Isaiah 66:18 Brenton)
Iz:66:18 A Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki; przyjdą i ujrzą moją chwałę. (Iz 66:18 BT_4)
Iz:66:18 κἀγὼ τὰ ἔργα αὐτῶν καὶ τὸν λογισμὸν αὐτῶν ἐπίσταμαι. ἔρχομαι συναγαγεῖν πάντα τὰ ἔθνη καὶ τὰς γλώσσας, καὶ ἥξουσιν καὶ ὄψονται τὴν δόξαν μου.
Iz:66:18 κἀγώ (καὶ ἐγώ) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:66:18 I/też ja Praca On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Logika On/ona/to/to samo By wiedzieć By przychodzić By zbierać się razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Język przez metonimia, język I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ja
Iz:66:18 ka)gO\ ta\ e)/rga au)tO=n kai\ to\n logismo\n au)tO=n e)pi/stamai. e)/rCHomai sunagagei=n pa/nta ta\ e)/TnE kai\ ta\s glO/ssas, kai\ E(/Xousin kai\ o)/PSontai tE\n do/Xan mou.
Iz:66:18 kagO ta erga autOn kai ton logismon autOn epistamai. erCHomai synagagein panta ta eTnE kai tas glOssas, kai hEXusin kai oPSontai tEn doXan mu.
Iz:66:18 C+RPNS RA_APN N2N_APN RD_GPM C RA_ASM N2_ASM RD_GPM V6_PMI1S V1_PMI1S VB_AAN A3_APN RA_APN N3E_APN C RA_APF N1S_APF C VF_FAI3P C VF_FMI3P RA_ASF N1S_ASF RP_GS
Iz:66:18 and/also I the work he/she/it/same and also, even, namely the logic he/she/it/same to know to come to gather together every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] and also, even, namely the tongue by metonymy, a language and also, even, namely to have come I have come. I have arrived. and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to I
Iz:66:18 and/also I (nom) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) them/same (gen) and the (acc) logic (acc) them/same (gen) I-am-being-KNOW-ed I-am-being-COME-ed to-GATHER TOGETHER all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) and the (acc) tongues (acc) and they-will-HAVE COME, going-to-HAVE COME (fut ptcp) (dat) and they-will-be-SEE-ed the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) me (gen)
Iz:66:18 Iz_66:18_1 Iz_66:18_2 Iz_66:18_3 Iz_66:18_4 Iz_66:18_5 Iz_66:18_6 Iz_66:18_7 Iz_66:18_8 Iz_66:18_9 Iz_66:18_10 Iz_66:18_11 Iz_66:18_12 Iz_66:18_13 Iz_66:18_14 Iz_66:18_15 Iz_66:18_16 Iz_66:18_17 Iz_66:18_18 Iz_66:18_19 Iz_66:18_20 Iz_66:18_21 Iz_66:18_22 Iz_66:18_23 Iz_66:18_24
Iz:66:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:66:19 καὶ καταλείψω ἐπ’ αὐτῶν σημεῖα καὶ ἐξαποστελῶ ἐξ αὐτῶν σεσῳσμένους εἰς τὰ ἔθνη, εἰς Θαρσις καὶ Φουδ καὶ Λουδ καὶ Μοσοχ καὶ Θοβελ καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ εἰς τὰς νήσους τὰς πόρρω, οἳ οὐκ ἀκηκόασίν μου τὸ ὄνομα οὐδὲ ἑωράκασιν τὴν δόξαν μου, καὶ ἀναγγελοῦσίν μου τὴν δόξαν ἐν τοῖς ἔθνεσιν.
Iz:66:19 And I will leave a sign upon them, and I will send forth them that have escaped of them to the nations, to Tharsis, and Phud, and Lud, and Mosoch, and to Thobel, and to Greece, and to the isles afar off, to those who have not heard my name, nor seen my glory; and they shall declare my glory among the Gentiles. (Isaiah 66:19 Brenton)
Iz:66:19 Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarszisz, Put, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały mojej sławy ani nie widziały mojej chwały. Oni ogłoszą chwałę moją wśród narodów. (Iz 66:19 BT_4)
Iz:66:19 καὶ καταλείψω ἐπ’ αὐτῶν σημεῖα καὶ ἐξαποστελῶ ἐξ αὐτῶν σεσῳσμένους εἰς τὰ ἔθνη, εἰς Θαρσις καὶ Φουδ καὶ Λουδ καὶ Μοσοχ καὶ Θοβελ καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ εἰς τὰς νήσους τὰς πόρρω, οἳ οὐκ ἀκηκόασίν μου τὸ ὄνομα οὐδὲ ἑωράκασιν τὴν δόξαν μου, καὶ ἀναγγελοῦσίν μου τὴν δόξαν ἐν τοῖς ἔθνεσιν.
Iz:66:19 καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό σημεῖον, -ου, τό; σημεία/σημέα, -ᾶς, ἡ [LXX] καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη εἰς[1]   καί   καί   καί   καί   καί εἰς[1] ὁ ἡ τό Ἑλλά[δ]ς, -άδος, ἡ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό νῆσος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό πόρρω ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό οὐδέ (οὐ δέ) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Iz:66:19 I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Znak; znak I też, nawet, mianowicie Do ??? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Do (+przyspieszenie) Naród [zobacz etniczny] Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Grecja I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Wyspa ??? Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć Ja Nazwisko {Imię} co do ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ja I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ja Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny]
Iz:66:19 kai\ katalei/PSO e)p’ au)tO=n sEmei=a kai\ e)XapostelO= e)X au)tO=n sesO|sme/nous ei)s ta\ e)/TnE, ei)s *Tarsis kai\ *foud kai\ *loud kai\ *mosoCH kai\ *Tobel kai\ ei)s tE\n *e(lla/da kai\ ei)s ta\s nE/sous ta\s po/rrO, oi(\ ou)k a)kEko/asi/n mou to\ o)/noma ou)de\ e(Ora/kasin tE\n do/Xan mou, kai\ a)naggelou=si/n mou tE\n do/Xan e)n toi=s e)/Tnesin.
Iz:66:19 kai kataleiPSO ep’ autOn sEmeia kai eXapostelO eX autOn sesOsmenus eis ta eTnE, eis Tarsis kai fud kai lud kai mosoCH kai Tobel kai eis tEn ellada kai eis tas nEsus tas porrO, hoi uk akEkoasin mu to onoma ude heOrakasin tEn doXan mu, kai anangelusin mu tEn doXan en tois eTnesin.
Iz:66:19 C VF_FAI1S P RD_GPM N2N_APN C VF2_FAI1S P RD_GPM VX_XPPAPM P RA_APN N3E_APN P N_AS C N_AS C N_AS C N_AS C N_AS C P RA_ASF N_ASF C P RA_APF N2_APF RA_APF D RR_NPM D VX_XAI3P RP_GS RA_ASN N3M_ASN C VX_XAI3P RA_ASF N1S_ASF RP_GS C VF2_FAI3P RP_GS RA_ASF N1S_ASF P RA_DPN N3E_DPN
Iz:66:19 and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same sign; sign and also, even, namely to ??? out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save into (+acc) the nation [see ethnic] into (+acc) ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely into (+acc) the Greece and also, even, namely into (+acc) the island the ??? who/whom/which οὐχ before rough breathing to hear I the name with regard to οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to I and also, even, namely to proclaim proclaim, report I the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic]
Iz:66:19 and I-will-LEAVE-BEHIND, I-should-LEAVE-BEHIND upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) signs (nom|acc|voc); sign (nom|voc) and I-will-??? out of (+gen) them/same (gen) having-been-SAVE-ed (acc) into (+acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) into (+acc)   and   and       and   and into (+acc) the (acc) Greece (acc) and into (+acc) the (acc) islands (acc) the (acc) ??? who/whom/which (nom) not they-have-HEAR-ed me (gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) neither/nor they-have-SEE-ed the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) me (gen) and they-will-PROCLAIM, going-to-PROCLAIM (fut ptcp) (dat) me (gen) the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat)
Iz:66:19 Iz_66:19_1 Iz_66:19_2 Iz_66:19_3 Iz_66:19_4 Iz_66:19_5 Iz_66:19_6 Iz_66:19_7 Iz_66:19_8 Iz_66:19_9 Iz_66:19_10 Iz_66:19_11 Iz_66:19_12 Iz_66:19_13 Iz_66:19_14 Iz_66:19_15 Iz_66:19_16 Iz_66:19_17 Iz_66:19_18 Iz_66:19_19 Iz_66:19_20 Iz_66:19_21 Iz_66:19_22 Iz_66:19_23 Iz_66:19_24 Iz_66:19_25 Iz_66:19_26 Iz_66:19_27 Iz_66:19_28 Iz_66:19_29 Iz_66:19_30 Iz_66:19_31 Iz_66:19_32 Iz_66:19_33 Iz_66:19_34 Iz_66:19_35 Iz_66:19_36 Iz_66:19_37 Iz_66:19_38 Iz_66:19_39 Iz_66:19_40 Iz_66:19_41 Iz_66:19_42 Iz_66:19_43 Iz_66:19_44 Iz_66:19_45 Iz_66:19_46 Iz_66:19_47 Iz_66:19_48 Iz_66:19_49 Iz_66:19_50 Iz_66:19_51 Iz_66:19_52
Iz:66:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:66:20 καὶ ἄξουσιν τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν δῶρον κυρίῳ μεθ’ ἵππων καὶ ἁρμάτων ἐν λαμπήναις ἡμιόνων μετὰ σκιαδίων εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν Ιερουσαλημ, εἶπεν κύριος, ὡς ἂν ἐνέγκαισαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐμοὶ τὰς θυσίας αὐτῶν μετὰ ψαλμῶν εἰς τὸν οἶκον κυρίου.
Iz:66:20 And they shall bring your brethren out of all nations for a gift to the Lord with horses, and chariots, in litters drawn by mules with awnings, to the holy city Jerusalem, said the Lord, as though the children of Israel should bring their sacrifices to me with psalms into the house of the Lord. (Isaiah 66:20 Brenton)
Iz:66:20 Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich waszych braci - na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach - na moją świętą górę w Jeruzalem - mówi Pan - podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę z pokarmów w czystych naczyniach do świątyni Pana. (Iz 66:20 BT_4)
Iz:66:20 καὶ ἄξουσιν τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν δῶρον κυρίῳ μεθ’ ἵππων καὶ ἁρμάτων ἐν λαμπήναις ἡμιόνων μετὰ σκιαδίων εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν Ιερουσαλημ, εἶπεν κύριος, ὡς ἂν ἐνέγκαισαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐμοὶ τὰς θυσίας αὐτῶν μετὰ ψαλμῶν εἰς τὸν οἶκον κυρίου.
Iz:66:20 καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά ἵππος, -ου, ὁ καί ἅρμα[τ], -ατος, τό ἐν   ἡμί·ονος, -οῦ, ὁ and ἡ [LXX] μετά   εἰς[1] ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) πόλις, -εως, ἡ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡς ἄν φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μετά ψαλμός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Iz:66:20 I też, nawet, mianowicie By prowadzić Brat Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Dar Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Koń I też, nawet, mianowicie Wóz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Muł [pół osioł] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Miasto Jerozolima [miasto z] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak/jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Syn Izrael Ja; mój/mój Ofiara gnębią, poświęcają On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Psalm Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Iz:66:20 kai\ a)/Xousin tou\s a)delfou\s u(mO=n e)k pa/ntOn tO=n e)TnO=n dO=ron kuri/O| meT’ i(/ppOn kai\ a(rma/tOn e)n lampE/nais E(mio/nOn meta\ skiadi/On ei)s tE\n a(gi/an po/lin *ierousalEm, ei)=pen ku/rios, O(s a)/n e)ne/gkaisan oi( ui(oi\ *israEl e)moi\ ta\s Tusi/as au)tO=n meta\ PSalmO=n ei)s to\n oi)=kon kuri/ou.
Iz:66:20 kai aXusin tus adelfus hymOn ek pantOn tOn eTnOn dOron kyriO meT’ hippOn kai harmatOn en lampEnais hEmionOn meta skiadiOn eis tEn hagian polin ierusalEm, eipen kyrios, hOs an enenkaisan hoi hyioi israEl emoi tas Tysias autOn meta PSalmOn eis ton oikon kyriu.
Iz:66:20 C VF_FAI3P RA_APM N2_APM RP_GP P A3_GPN RA_GPN N3E_GPN N2N_ASN N2_DSM P N2_GPM C N3M_GPN P N1_DPF N2_GPM P N2N_GPN P RA_ASF A1A_ASF N3I_ASF N_ASF VBI_AAI3S N2_NSM D x VA_AAO3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RP_DS RA_APF N1A_APF RD_GPM P N2_GPM P RA_ASM N2_ASM N2_GSM
Iz:66:20 and also, even, namely to lead the brother you out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] gift lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing horse and also, even, namely chariot in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć mule [half-ass] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć into (+acc) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) city Jerusalem [city of] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as/like ever (if ever) to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the son Israel I; my/mine the sacrifice victimize, immolate he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing psalm into (+acc) the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Iz:66:20 and they-will-LEAD, going-to-LEAD (fut ptcp) (dat) the (acc) brothers (acc) you(pl) (gen) out of (+gen) all (gen) the (gen) nations (gen) gift (nom|acc|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) after (+acc), with (+gen) horses (gen) and chariots (gen) in/among/by (+dat)   mules (gen) after (+acc), with (+gen)   into (+acc) the (acc) holy ([Adj] acc) city (acc) Jerusalem (indecl) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) as/like ever they-happen-to-BRING (opt) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) me (dat); my/mine (nom|voc) the (acc) sacrifice (gen), sacrificial (acc) them/same (gen) after (+acc), with (+gen) psalms (gen) into (+acc) the (acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Iz:66:20 Iz_66:20_1 Iz_66:20_2 Iz_66:20_3 Iz_66:20_4 Iz_66:20_5 Iz_66:20_6 Iz_66:20_7 Iz_66:20_8 Iz_66:20_9 Iz_66:20_10 Iz_66:20_11 Iz_66:20_12 Iz_66:20_13 Iz_66:20_14 Iz_66:20_15 Iz_66:20_16 Iz_66:20_17 Iz_66:20_18 Iz_66:20_19 Iz_66:20_20 Iz_66:20_21 Iz_66:20_22 Iz_66:20_23 Iz_66:20_24 Iz_66:20_25 Iz_66:20_26 Iz_66:20_27 Iz_66:20_28 Iz_66:20_29 Iz_66:20_30 Iz_66:20_31 Iz_66:20_32 Iz_66:20_33 Iz_66:20_34 Iz_66:20_35 Iz_66:20_36 Iz_66:20_37 Iz_66:20_38 Iz_66:20_39 Iz_66:20_40 Iz_66:20_41 Iz_66:20_42 Iz_66:20_43
Iz:66:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:66:21 καὶ ἀπ’ αὐτῶν λήμψομαι ἐμοὶ ἱερεῖς καὶ Λευίτας, εἶπεν κύριος.
Iz:66:21 And I will take of them priests and Levites, saith the Lord. (Isaiah 66:21 Brenton)
Iz:66:21 Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów - mówi Pan. (Iz 66:21 BT_4)
Iz:66:21 καὶ ἀπ’ αὐτῶν λήμψομαι ἐμοὶ ἱερεῖς καὶ Λευίτας, εἶπεν κύριος.
Iz:66:21 καί ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἱερεύς, -έως, ὁ καί Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Iz:66:21 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ja; mój/mój Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Iz:66:21 kai\ a)p’ au)tO=n lE/mPSomai e)moi\ i(erei=s kai\ *leui/tas, ei)=pen ku/rios.
Iz:66:21 kai ap’ autOn lEmPSomai emoi hiereis kai leuitas, eipen kyrios.
Iz:66:21 C P RD_GPM VF_FMI1S RP_DS N3V_NPM C N1M_APM VBI_AAI3S N2_NSM
Iz:66:21 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand I; my/mine priest and also, even, namely Levite to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Iz:66:21 and away from (+gen) them/same (gen) I-will-be-TAKE HOLD OF-ed me (dat); my/mine (nom|voc) priests (acc, nom|voc) and Levites (acc) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Iz:66:21 Iz_66:21_1 Iz_66:21_2 Iz_66:21_3 Iz_66:21_4 Iz_66:21_5 Iz_66:21_6 Iz_66:21_7 Iz_66:21_8 Iz_66:21_9 Iz_66:21_10
Iz:66:21 x x x x x x x x x x
Iz:66:22 ὃν τρόπον γὰρ ὁ οὐρανὸς καινὸς καὶ ἡ γῆ καινή, ἃ ἐγὼ ποιῶ, μένει ἐνώπιόν μου, λέγει κύριος, οὕτως στήσεται τὸ σπέρμα ὑμῶν καὶ τὸ ὄνομα ὑμῶν.
Iz:66:22 For as the new heaven and the new earth, which I make, remain before me, saith the Lord, so shall your seed and your name continue. (Isaiah 66:22 Brenton)
Iz:66:22 Bo jak nowe niebiosa i nowa ziemia, które Ja uczynię, trwać będą przede Mną - wyrocznia Pana - tak będzie trwało wasze potomstwo i wasze imię. (Iz 66:22 BT_4)
Iz:66:22 ὃν τρόπον γὰρ οὐρανὸς καινὸς καὶ γῆ καινή, ἐγὼ ποιῶ, μένει ἐνώπιόν μου, λέγει κύριος, οὕτως στήσεται τὸ σπέρμα ὑμῶν καὶ τὸ ὄνομα ὑμῶν.
Iz:66:22 ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ γάρ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καινός -ή -όν καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καινός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὕτως/οὕτω ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Iz:66:22 Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Dla odtąd, jak Nieba/niebo Nowy I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Nowy Kto/, który/, który Ja By czynić/rób By pozostawać (mieszkaj) W obecności z (+informacja); ??? Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By powodować stać Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Ty I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Ty
Iz:66:22 o(\n tro/pon ga\r o( ou)rano\s kaino\s kai\ E( gE= kainE/, a(/ e)gO\ poiO=, me/nei e)nO/pio/n mou, le/gei ku/rios, ou(/tOs stE/setai to\ spe/rma u(mO=n kai\ to\ o)/noma u(mO=n.
Iz:66:22 hon tropon gar ho uranos kainos kai hE gE kainE, ha egO poiO, menei enOpion mu, legei kyrios, hutOs stEsetai to sperma hymOn kai to onoma hymOn.
Iz:66:22 RR_ASM N2_ASM x RA_NSM N2_NSM A1_NSM C RA_NSF N1_NSF A1_NSF RR_NPN RP_NS V2_PAI1S V1_PAI3S P RP_GS V1_PAI3S N2_NSM D VF_FMI3S RA_NSN N3M_NSN RP_GP C RA_NSN N3M_NSN RP_GP
Iz:66:22 who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude for since, as the sky/heaven new and also, even, namely the earth/land new who/whom/which I to do/make to remain (dwell) in the presence of (+gen); ??? I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to cause to stand the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you and also, even, namely the name with regard to you
Iz:66:22 who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) for the (nom) sky/heaven (nom) new ([Adj] nom) and the (nom) earth/land (nom|voc) new ([Adj] nom|voc) who/whom/which (nom|acc) I (nom) I-am-DO/MAKE-ing, I-should-be-DO/MAKE-ing he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed (classical), he/she/it-will-REMAIN, you(sg)-will-be-REMAIN-ed (classical) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) thusly/like this he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) you(pl) (gen) and the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(pl) (gen)
Iz:66:22 Iz_66:22_1 Iz_66:22_2 Iz_66:22_3 Iz_66:22_4 Iz_66:22_5 Iz_66:22_6 Iz_66:22_7 Iz_66:22_8 Iz_66:22_9 Iz_66:22_10 Iz_66:22_11 Iz_66:22_12 Iz_66:22_13 Iz_66:22_14 Iz_66:22_15 Iz_66:22_16 Iz_66:22_17 Iz_66:22_18 Iz_66:22_19 Iz_66:22_20 Iz_66:22_21 Iz_66:22_22 Iz_66:22_23 Iz_66:22_24 Iz_66:22_25 Iz_66:22_26 Iz_66:22_27
Iz:66:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:66:23 καὶ ἔσται μῆνα ἐκ μηνὸς καὶ σάββατον ἐκ σαββάτου ἥξει πᾶσα σὰρξ ἐνώπιόν μου προσκυνῆσαι ἐν Ιερουσαλημ, εἶπεν κύριος.
Iz:66:23 And it shall come to pass from month to month, and from sabbath to sabbath, that all flesh shall come to worship before me in Jerusalem, saith the Lord. (Isaiah 66:23 Brenton)
Iz:66:23 Sprawdzi się to, że każdego miesiąca podczas nowiu i każdego tygodnia w szabat, przyjdzie każdy człowiek, by Mi oddać pokłon - mówi Pan. (Iz 66:23 BT_4)
Iz:66:23 καὶ ἔσται μῆνα ἐκ μηνὸς καὶ σάββατον ἐκ σαββάτου ἥξει πᾶσα σὰρξ ἐνώπιόν μου προσκυνῆσαι ἐν Ιερουσαλημ, εἶπεν κύριος.
Iz:66:23 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μήν[2], μηνός, ὁ ἐκ μήν[2], μηνός, ὁ καί σάββατον, -ου, τό ἐκ σάββατον, -ου, τό ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Iz:66:23 I też, nawet, mianowicie By być Miesiąc Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miesiąc I też, nawet, mianowicie Szabas Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szabas By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało {Mięso} W obecności z (+informacja); ??? Ja By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Iz:66:23 kai\ e)/stai mE=na e)k mEno\s kai\ sa/bbaton e)k sabba/tou E(/Xei pa=sa sa\rX e)nO/pio/n mou proskunE=sai e)n *ierousalEm, ei)=pen ku/rios.
Iz:66:23 kai estai mEna ek mEnos kai sabbaton ek sabbatu hEXei pasa sarX enOpion mu proskynEsai en ierusalEm, eipen kyrios.
Iz:66:23 C VF_FMI3S N3_NSM P N3_GSM C N2N_NSN P N2N_GSN VF_FAI3S A1S_NSF N3K_NSF P RP_GS VA_AAN P N_DSF VBI_AAI3S N2_NSM
Iz:66:23 and also, even, namely to be month out of (+gen) ἐξ before vowels month and also, even, namely sabbath out of (+gen) ἐξ before vowels sabbath to have come I have come. I have arrived.; to lead every all, each, every, the whole of flesh in the presence of (+gen); ??? I to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Iz:66:23 and he/she/it-will-be month (acc) out of (+gen) month (gen) and sabbath (nom|acc|voc) out of (+gen) sabbath (gen) he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) every (nom|voc) flesh (nom|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) to-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE, be-you(sg)-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE!, he/she/it-happens-to-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE (opt) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Iz:66:23 Iz_66:23_1 Iz_66:23_2 Iz_66:23_3 Iz_66:23_4 Iz_66:23_5 Iz_66:23_6 Iz_66:23_7 Iz_66:23_8 Iz_66:23_9 Iz_66:23_10 Iz_66:23_11 Iz_66:23_12 Iz_66:23_13 Iz_66:23_14 Iz_66:23_15 Iz_66:23_16 Iz_66:23_17 Iz_66:23_18 Iz_66:23_19
Iz:66:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:66:24 καὶ ἐξελεύσονται καὶ ὄψονται τὰ κῶλα τῶν ἀνθρώπων τῶν παραβεβηκότων ἐν ἐμοί· ὁ γὰρ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτήσει, καὶ τὸ πῦρ αὐτῶν οὐ σβεσθήσεται, καὶ ἔσονται εἰς ὅρασιν πάσῃ σαρκί.
Iz:66:24 And they shall go forth, and see the carcasses of the men that have transgressed against me: for their worm shall not die, and their fire shall not be quenched; and they shall be a spectacle to all flesh. (Isaiah 66:24 Brenton)
Iz:66:24 A gdy wyjdą, ujrzą trupy ludzi, którzy się zbuntowali przeciwko Mnie: bo robak ich nie zginie, i nie zagaśnie ich ogień, i będą oni odrazą dla wszelkiej istoty żyjącej». (Iz 66:24 BT_4)
Iz:66:24 καὶ ἐξελεύσονται καὶ ὄψονται τὰ κῶλα τῶν ἀνθρώπων τῶν παραβεβηκότων ἐν ἐμοί· γὰρ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτήσει, καὶ τὸ πῦρ αὐτῶν οὐ σβεσθήσεται, καὶ ἔσονται εἰς ὅρασιν πάσῃ σαρκί.
Iz:66:24 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό κῶλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό γάρ σκώληξ, -ηκος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ὅρασις, -εως, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) σάρξ, -αρκός, ἡ
Iz:66:24 I też, nawet, mianowicie By wychodzić I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Zwłoki Ludzki By grzeszyć przy boku, i w pf., stać obok, przekraczać, grzeszyć, W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój Dla odtąd, jak Larwa On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By kończyć się I też, nawet, mianowicie Ogień On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By gasić I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie) Wizja {Wyobrażenie} Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ciało {Mięso}
Iz:66:24 kai\ e)Xeleu/sontai kai\ o)/PSontai ta\ kO=la tO=n a)nTrO/pOn tO=n parabebEko/tOn e)n e)moi/· o( ga\r skO/lEX au)tO=n ou) teleutE/sei, kai\ to\ pu=r au)tO=n ou) sbesTE/setai, kai\ e)/sontai ei)s o(/rasin pa/sE| sarki/.
Iz:66:24 kai eXeleusontai kai oPSontai ta kOla tOn anTrOpOn tOn parabebEkotOn en emoi· ho gar skOlEX autOn u teleutEsei, kai to pyr autOn u sbesTEsetai, kai esontai eis horasin pasE sarki.
Iz:66:24 C VF_FMI3P C VF_FMI3P RA_APN N2N_APN RA_GPM N2_GPM RA_GPM VX_XAPGPM P RP_DS RA_NSM x N3K_NSM RD_GPM D VF_FAI3S C RA_NSN N3_NSN RD_GPM D VC_FPI3S C VF_FMI3P P N3I_ASF A1S_DSF N3K_DSF
Iz:66:24 and also, even, namely to come out and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the corpse the human the to transgress by the side of, and in pf., stand beside, overstep, transgress, in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine the for since, as larva he/she/it/same οὐχ before rough breathing to end and also, even, namely the fire he/she/it/same οὐχ before rough breathing to extinguish and also, even, namely to be into (+acc) vision every all, each, every, the whole of; to sprinkle flesh
Iz:66:24 and they-will-be-COME-ed-OUT and they-will-be-SEE-ed the (nom|acc) corpses (nom|acc|voc) the (gen) humans (gen) the (gen) having TRANSGRESS-ed (gen) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) the (nom) for larva (nom|voc) them/same (gen) not he/she/it-will-END, you(sg)-will-be-END-ed (classical) and the (nom|acc) fire (nom|acc|voc) them/same (gen) not he/she/it-will-be-EXTINGUISH-ed and they-will-be into (+acc) vision (acc) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed flesh (dat)
Iz:66:24 Iz_66:24_1 Iz_66:24_2 Iz_66:24_3 Iz_66:24_4 Iz_66:24_5 Iz_66:24_6 Iz_66:24_7 Iz_66:24_8 Iz_66:24_9 Iz_66:24_10 Iz_66:24_11 Iz_66:24_12 Iz_66:24_13 Iz_66:24_14 Iz_66:24_15 Iz_66:24_16 Iz_66:24_17 Iz_66:24_18 Iz_66:24_19 Iz_66:24_20 Iz_66:24_21 Iz_66:24_22 Iz_66:24_23 Iz_66:24_24 Iz_66:24_25 Iz_66:24_26 Iz_66:24_27 Iz_66:24_28 Iz_66:24_29 Iz_66:24_30
Iz:66:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x