Jr:19:1 Τότε εἶπεν κύριος πρός με Βάδισον καὶ κτῆσαι βῖκον πεπλασμένον ὀστράκινον καὶ ἄξεις ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ καὶ ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων τῶν ἱερέων
Jr:19:1 Then said the Lord to me, Go and get an earthen bottle, the work of the potter, and thou shalt bring some of the elders of the people, and of the priests; (Jeremiah 19:1 Brenton)
Jr:19:1 To powiedział Pan do mnie: «Idź i kup flakon gliniany, następnie zabierz z sobą kilku spośród starszych ludu i spośród starszych kapłanów. (Jr 19:1 BT_4)
Jr:19:1 Τότε εἶπεν κύριος πρός με Βάδισον καὶ κτῆσαι βῖκον πεπλασμένον ὀστράκινον καὶ ἄξεις ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ καὶ ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων τῶν ἱερέων
Jr:19:1 τότε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-) ὀστράκινος -η -ον καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ἀπό ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ
Jr:19:1 Wtedy By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki By pleśnieć {By modelować} [zobacz plastyczny] Glina I też, nawet, mianowicie By prowadzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Starszy Ludzie I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Starszy Duchowny
Jr:19:1 *to/te ei)=pen ku/rios pro/s me *ba/dison kai\ ktE=sai bi=kon peplasme/non o)stra/kinon kai\ a)/Xeis a)po\ tO=n presbute/rOn tou= laou= kai\ a)po\ tO=n presbute/rOn tO=n i(ere/On
Jr:19:1 tote eipen kyrios pros me badison kai ktEsai bikon peplasmenon ostrakinon kai aXeis apo tOn presbyterOn tu lau kai apo tOn presbyterOn tOn hiereOn
Jr:19:1 D VBI_AAI3S N2_NSM P RP_AS VA_AAD2S C VA_AMD2S N2_ASM VM_XMPASM A1_ASM C VF_FAI2S P RA_GPM A1A_GPMS RA_GSM N2_GSM C P RA_GPM A1A_GPMS RA_GPM N3V_GPM
Jr:19:1 then to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I ć and also, even, namely to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms ć to mold [see plastic] clay and also, even, namely to lead from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the elder the people and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the elder the priest
Jr:19:1 then he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) and be-you(sg)-POSSESS-ed! having-been-MOLD-ed (acc, nom|acc|voc) clay ([Adj] acc, nom|acc|voc) and you(sg)-will-LEAD away from (+gen) the (gen) elder ([Adj] gen) the (gen) people (gen) and away from (+gen) the (gen) elder ([Adj] gen) the (gen) priests (gen)
Jr:19:1 Jr_19:1_1 Jr_19:1_2 Jr_19:1_3 Jr_19:1_4 Jr_19:1_5 Jr_19:1_6 Jr_19:1_7 Jr_19:1_8 Jr_19:1_9 Jr_19:1_10 Jr_19:1_11 Jr_19:1_12 Jr_19:1_13 Jr_19:1_14 Jr_19:1_15 Jr_19:1_16 Jr_19:1_17 Jr_19:1_18 Jr_19:1_19 Jr_19:1_20 Jr_19:1_21 Jr_19:1_22 Jr_19:1_23 Jr_19:1_24
Jr:19:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:19:2 καὶ ἐξελεύσῃ εἰς τὸ πολυάνδριον υἱῶν τῶν τέκνων αὐτῶν, ὅ ἐστιν ἐπὶ τῶν προθύρων πύλης τῆς χαρσιθ, καὶ ἀνάγνωθι ἐκεῖ πάντας τοὺς λόγους, οὓς ἂν λαλήσω πρὸς σέ,
Jr:19:2 and thou shalt go forth to the burial-place of the sons of their children, which is at the entrance of the gate of Charsith; and do thou read there all these words which I shall speak to thee: (Jeremiah 19:2 Brenton)
Jr:19:2 Wyjdź ku dolinie Ben-Hinnom, która się znajduje przy wejściu Harsit, i obwieść tam słowa, jakie ci powiem. (Jr 19:2 BT_4)
Jr:19:2 καὶ ἐξελεύσῃ εἰς τὸ πολυάνδριον υἱῶν τῶν τέκνων αὐτῶν, ἐστιν ἐπὶ τῶν προθύρων πύλης τῆς χαρσιθ, καὶ ἀνάγνωθι ἐκεῖ πάντας τοὺς λόγους, οὓς ἂν λαλήσω πρὸς σέ,
Jr:19:2 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό καί ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) ἐκεῖ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἄν λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jr:19:2 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Do (+przyspieszenie) Syn Dziecko On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama I też, nawet, mianowicie By czytać Tam Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg)
Jr:19:2 kai\ e)Xeleu/sE| ei)s to\ polua/ndrion ui(O=n tO=n te/knOn au)tO=n, o(/ e)stin e)pi\ tO=n proTu/rOn pu/lEs tE=s CHarsiT, kai\ a)na/gnOTi e)kei= pa/ntas tou\s lo/gous, ou(\s a)/n lalE/sO pro\s se/,
Jr:19:2 kai eXeleusE eis to polyandrion hyiOn tOn teknOn autOn, ho estin epi tOn proTyrOn pylEs tEs CHarsiT, kai anagnOTi ekei pantas tus logus, hus an lalEsO pros se,
Jr:19:2 C VF_FMI2S P RA_ASN N2_ASN N2_GPM RA_GPN N2N_GPN RD_GPM RR_NSN V9_PAI3S P RA_GPN N2N_GPN N1_GSF RA_GSF N_GSF C VZ_AAD2S D A3_APM RA_APM N2_APM RR_APM x VF_FAI1S P RP_AS
Jr:19:2 and also, even, namely to come out into (+acc) the ć son the child he/she/it/same who/whom/which to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć gate the ć and also, even, namely to read there every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which ever (if ever) to speak toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg)
Jr:19:2 and you(sg)-will-be-COME-ed-OUT into (+acc) the (nom|acc) sons (gen) the (gen) children (gen) them/same (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) gate (gen) the (gen) and do-READ-you(sg)! there all (acc) the (acc) words (acc) who/whom/which (acc) ever I-will-SPEAK, I-should-SPEAK toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Jr:19:2 Jr_19:2_1 Jr_19:2_2 Jr_19:2_3 Jr_19:2_4 Jr_19:2_5 Jr_19:2_6 Jr_19:2_7 Jr_19:2_8 Jr_19:2_9 Jr_19:2_10 Jr_19:2_11 Jr_19:2_12 Jr_19:2_13 Jr_19:2_14 Jr_19:2_15 Jr_19:2_16 Jr_19:2_17 Jr_19:2_18 Jr_19:2_19 Jr_19:2_20 Jr_19:2_21 Jr_19:2_22 Jr_19:2_23 Jr_19:2_24 Jr_19:2_25 Jr_19:2_26 Jr_19:2_27 Jr_19:2_28
Jr:19:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:19:3 καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς Ἀκούσατε τὸν λόγον κυρίου, βασιλεῖς Ιουδα καὶ ἄνδρες Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦντες Ιερουσαλημ καὶ οἱ εἰσπορευόμενοι ἐν ταῖς πύλαις ταύταις Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον κακὰ ὥστε παντὸς ἀκούοντος αὐτὰ ἠχήσει ἀμφότερα τὰ ὦτα αὐτοῦ
Jr:19:3 and thou shalt say to them, Hear ye the word of the Lord, ye kings of Juda, and men of Juda, and the dwellers in Jerusalem, and they that enter in by these gates; thus saith the Lord God of Israel; Behold, I will bring evil upon this place, so that the ears of every one that hears it shall tingle. (Jeremiah 19:3 Brenton)
Jr:19:3 I powiesz: Słuchajcie słowa Pańskiego, królowie judzcy i mieszkańcy Jerozolimy! To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto sprowadzę klęskę na to miejsce, tak że każdemu, kto to usłyszy, zaszumi w uszach. (Jr 19:3 BT_4)
Jr:19:3 καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς Ἀκούσατε τὸν λόγον κυρίου, βασιλεῖς Ιουδα καὶ ἄνδρες Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦντες Ιερουσαλημ καὶ οἱ εἰσπορευόμενοι ἐν ταῖς πύλαις ταύταις Τάδε λέγει κύριος θεὸς Ισραηλ Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον κακὰ ὥστε παντὸς ἀκούοντος αὐτὰ ἠχήσει ἀμφότερα τὰ ὦτα αὐτοῦ
Jr:19:3 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ὥστε πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἠχέω (ηχ(ε)-, ηχη·σ-, ηχη·σ-, -, -, -) ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:19:3 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By wchodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Niegodziwie by czynić źle Tak tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By słyszeć On/ona/to/to samo By rozbrzmiewać [zobacz echo] Obaj Ucho On/ona/to/to samo
Jr:19:3 kai\ e)rei=s au)toi=s *)akou/sate to\n lo/gon kuri/ou, basilei=s *iouda kai\ a)/ndres *iouda kai\ oi( katoikou=ntes *ierousalEm kai\ oi( ei)sporeuo/menoi e)n tai=s pu/lais tau/tais *ta/de le/gei ku/rios o( Teo\s *israEl *)idou\ e)gO\ e)pa/gO e)pi\ to\n to/pon tou=ton kaka\ O(/ste panto\s a)kou/ontos au)ta\ E)CHE/sei a)mfo/tera ta\ O)=ta au)tou=
Jr:19:3 kai ereis autois akusate ton logon kyriu, basileis iuda kai andres iuda kai hoi katoikuntes ierusalEm kai hoi eisporeuomenoi en tais pylais tautais tade legei kyrios ho Teos israEl idu egO epagO epi ton topon tuton kaka hOste pantos akuontos auta ECHEsei amfotera ta Ota autu
Jr:19:3 C VF2_FAI2S RD_DPM VA_AAD2P RA_ASM N2_ASM N2_GSM N3V_VPM N_GSM C N3_VPM N_GSM C RA_VPM V2_PAPVPM N_ASF C RA_VPM V1_PMPVPM P RA_DPF N1_DPF RD_DPF RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM I RP_NS V1_PAI1S P RA_ASM N2_ASM RD_ASM A1_APN C A3_GSM V1_PAPGSM RD_APN VF_FAI3S A1A_NPN RA_NPN N3T_NPN RD_GSM
Jr:19:3 and also, even, namely strife; to say/tell he/she/it/same to hear the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. king Judas/Judah and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Judas/Judah and also, even, namely the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Jerusalem [city of] and also, even, namely the to enter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gate this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] wickedly to do evil so that every all, each, every, the whole of to hear he/she/it/same to resound [see echo] both the ear he/she/it/same
Jr:19:3 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL them/same (dat) do-HEAR-you(pl)! the (acc) word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) kings (acc, nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) and men, husbands (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) and the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) Jerusalem (indecl) and the (nom) while being-ENTER-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) gates (dat) these (dat) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-UPON-LEAD-ing, I-should-be-UPON-LEAD-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) place (acc) this (acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) so that every (gen) while HEAR-ing (gen) they/them/same (nom|acc) he/she/it-will-RESOUND, you(sg)-will-be-RESOUND-ed (classical) both (nom|acc|voc) the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Jr:19:3 Jr_19:3_1 Jr_19:3_2 Jr_19:3_3 Jr_19:3_4 Jr_19:3_5 Jr_19:3_6 Jr_19:3_7 Jr_19:3_8 Jr_19:3_9 Jr_19:3_10 Jr_19:3_11 Jr_19:3_12 Jr_19:3_13 Jr_19:3_14 Jr_19:3_15 Jr_19:3_16 Jr_19:3_17 Jr_19:3_18 Jr_19:3_19 Jr_19:3_20 Jr_19:3_21 Jr_19:3_22 Jr_19:3_23 Jr_19:3_24 Jr_19:3_25 Jr_19:3_26 Jr_19:3_27 Jr_19:3_28 Jr_19:3_29 Jr_19:3_30 Jr_19:3_31 Jr_19:3_32 Jr_19:3_33 Jr_19:3_34 Jr_19:3_35 Jr_19:3_36 Jr_19:3_37 Jr_19:3_38 Jr_19:3_39 Jr_19:3_40 Jr_19:3_41 Jr_19:3_42 Jr_19:3_43 Jr_19:3_44 Jr_19:3_45 Jr_19:3_46
Jr:19:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:19:4 ἀνθ’ ὧν ἐγκατέλιπόν με καὶ ἀπηλλοτρίωσαν τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἐθυμίασαν ἐν αὐτῷ θεοῖς ἀλλοτρίοις, οἷς οὐκ ᾔδεισαν αὐτοὶ καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν, καὶ οἱ βασιλεῖς Ιουδα ἔπλησαν τὸν τόπον τοῦτον αἱμάτων ἀθῴων
Jr:19:4 Because they forsook me, and profaned this place, and burnt incense in it to strange gods, which they and their fathers knew not; and the kings of Juda have filled this place with innocent blood, (Jeremiah 19:4 Brenton)
Jr:19:4 Opuścili bowiem Mnie i zbezcześcili to miejsce, paląc kadzidła obcym bogom, których nie znali ani oni, ani ich przodkowie, ani królowie judzcy, i napełnili to miejsce krwią niewinnych. (Jr 19:4 BT_4)
Jr:19:4 ἀνθ’ ὧν ἐγκατέλιπόν με καὶ ἀπηλλοτρίωσαν τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἐθυμίασαν ἐν αὐτῷ θεοῖς ἀλλοτρίοις, οἷς οὐκ ᾔδεισαν αὐτοὶ καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν, καὶ οἱ βασιλεῖς Ιουδα ἔπλησαν τὸν τόπον τοῦτον αἱμάτων ἀθῴων
Jr:19:4 ἀντί ὅς ἥ ὅ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπ·αλλοτριόω (-, απ+αλλοτριω·σ-, απ+αλλοτριω·σ-, -, απ+ηλλοτριω-, απ+αλλοτριω·θ-) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό θεός, -οῦ, ὁ ἀλλότριος -ία -ον ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο αἷμα[τ], -ατος, τό ἀ·θῷος -ον
Jr:19:4 Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Ja I też, nawet, mianowicie Do ??? Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By palić kadzidło W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Bóg  Innego/inni Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Król Judasz/Juda Do ??? Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Krew Bez kary/usprawiedliwiał
Jr:19:4 a)nT’ O(=n e)gkate/lipo/n me kai\ a)pEllotri/Osan to\n to/pon tou=ton kai\ e)Tumi/asan e)n au)tO=| Teoi=s a)llotri/ois, oi(=s ou)k E)/|deisan au)toi\ kai\ oi( pate/res au)tO=n, kai\ oi( basilei=s *iouda e)/plEsan to\n to/pon tou=ton ai(ma/tOn a)TO/|On
Jr:19:4 anT’ hOn enkatelipon me kai apEllotriOsan ton topon tuton kai eTymiasan en autO Teois allotriois, hois uk Edeisan autoi kai hoi pateres autOn, kai hoi basileis iuda eplEsan ton topon tuton haimatOn aTOOn
Jr:19:4 P RR_GPM VBI_AAI3P RP_AS C VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM RD_ASM C VAI_AAI3P P RD_DSM N2_DPM A1A_DPM RR_DPM D VXI_YAI3P RD_NPM C RA_NPM N3_NPM RD_GPM C RA_NPM N3V_NPM N_GSM VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM RD_ASM N3M_GPN A1_GPN
Jr:19:4 against (+gen) who/whom/which to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare I and also, even, namely to ??? the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to burn incense in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same god [see theology] of another/others who/whom/which οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with he/she/it/same and also, even, namely the father he/she/it/same and also, even, namely the king Judas/Judah to ??? the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] blood without penalty/exculpated
Jr:19:4 against (+gen) who/whom/which (gen) I-GIVE UP-ed, they-GIVE UP-ed me (acc) and they-???-ed the (acc) place (acc) this (acc) and they-BURN-ed-INCENSE in/among/by (+dat) him/it/same (dat) gods (dat) of another/others (dat) who/whom/which (dat) not they-had-PERCEIVE-ed they/same (nom) and the (nom) fathers (nom|voc) them/same (gen) and the (nom) kings (acc, nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) they-???-ed the (acc) place (acc) this (acc) bloods (gen) without penalty/exculpated ([Adj] gen)
Jr:19:4 Jr_19:4_1 Jr_19:4_2 Jr_19:4_3 Jr_19:4_4 Jr_19:4_5 Jr_19:4_6 Jr_19:4_7 Jr_19:4_8 Jr_19:4_9 Jr_19:4_10 Jr_19:4_11 Jr_19:4_12 Jr_19:4_13 Jr_19:4_14 Jr_19:4_15 Jr_19:4_16 Jr_19:4_17 Jr_19:4_18 Jr_19:4_19 Jr_19:4_20 Jr_19:4_21 Jr_19:4_22 Jr_19:4_23 Jr_19:4_24 Jr_19:4_25 Jr_19:4_26 Jr_19:4_27 Jr_19:4_28 Jr_19:4_29 Jr_19:4_30 Jr_19:4_31 Jr_19:4_32 Jr_19:4_33
Jr:19:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:19:5 καὶ ᾠκοδόμησαν ὑψηλὰ τῇ Βααλ τοῦ κατακαίειν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν ἐν πυρί, ἃ οὐκ ἐνετειλάμην οὐδὲ ἐλάλησα οὐδὲ διενοήθην ἐν τῇ καρδίᾳ μου.
Jr:19:5 and built high places for Baal, to burn their children in the fire, which things I commanded not, neither did I design them in my heart: (Jeremiah 19:5 Brenton)
Jr:19:5 Zbudowali nadto wyżyny Baalowi, by palić swoich synów w ogniu jako ofiary dla Baala, czego nie nakazałem ani nie poleciłem i co nie przyszło Mi nawet na myśl. (Jr 19:5 BT_4)
Jr:19:5 καὶ ᾠκοδόμησαν ὑψηλὰ τῇ Βααλ τοῦ κατακαίειν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν ἐν πυρί, οὐκ ἐνετειλάμην οὐδὲ ἐλάλησα οὐδὲ διενοήθην ἐν τῇ καρδίᾳ μου.
Jr:19:5 καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὑψηλός -ή -όν ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ ὁ ἡ τό κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πῦρ, -ρός, τό ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) οὐδέ (οὐ δέ) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:19:5 I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Podniesiony Baal Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). Syn On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By zalecać rozkaz ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By mówić ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By zamierzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja
Jr:19:5 kai\ O)|kodo/mEsan u(PSEla\ tE=| *baal tou= katakai/ein tou\s ui(ou\s au)tO=n e)n puri/, a(/ ou)k e)neteila/mEn ou)de\ e)la/lEsa ou)de\ dienoE/TEn e)n tE=| kardi/a| mou.
Jr:19:5 kai OkodomEsan hyPSEla tE baal tu katakaiein tus hyius autOn en pyri, ha uk eneteilamEn ude elalEsa ude dienoETEn en tE kardia mu.
Jr:19:5 C VAI_AAI3P A1_APN RA_DSF N_DSF RA_GSN V1_PAN RA_APM N2_APM RD_GPM P N3_DSN RR_APN D VAI_AMI1S C VAI_AAI1S C VCI_API1S P RA_DSF N1A_DSF RP_GS
Jr:19:5 and also, even, namely to build/edify elevated the Baal the to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). the son he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire who/whom/which οὐχ before rough breathing to enjoin command οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to speak οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to purpose in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I
Jr:19:5 and they-BUILD/EDIFY-ed elevated ([Adj] nom|acc|voc) the (dat) Baal (indecl) the (gen) to-be-BURNED UP-ing the (acc) sons (acc) them/same (gen) in/among/by (+dat) fire (dat) who/whom/which (nom|acc) not I-was-ENJOIN-ed neither/nor I-SPEAK-ed neither/nor I-was-PURPOSE-ed in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat) me (gen)
Jr:19:5 Jr_19:5_1 Jr_19:5_2 Jr_19:5_3 Jr_19:5_4 Jr_19:5_5 Jr_19:5_6 Jr_19:5_7 Jr_19:5_8 Jr_19:5_9 Jr_19:5_10 Jr_19:5_11 Jr_19:5_12 Jr_19:5_13 Jr_19:5_14 Jr_19:5_15 Jr_19:5_16 Jr_19:5_17 Jr_19:5_18 Jr_19:5_19 Jr_19:5_20 Jr_19:5_21 Jr_19:5_22 Jr_19:5_23
Jr:19:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:19:6 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ οὐ κληθήσεται τῷ τόπῳ τούτῳ ἔτι Διάπτωσις καὶ Πολυάνδριον υἱοῦ Εννομ, ἀλλ’ ἢ Πολυάνδριον τῆς σφαγῆς.
Jr:19:6 Therefore, behold, the days come, saith the Lord, when this place shall no more be called, The fall and burial-place of the son of Ennom, but, The burial-place of slaughter. (Jeremiah 19:6 Brenton)
Jr:19:6 Dlatego przyjdą dni - wyrocznia Pana - że to miejsce nie będzie się już nazywało Tofet ani doliną Ben-Hinnom, lecz Doliną Mordu. (Jr 19:6 BT_4)
Jr:19:6 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ οὐ κληθήσεται τῷ τόπῳ τούτῳ ἔτι Διάπτωσις καὶ Πολυάνδριον υἱοῦ Εννομ, ἀλλ’ Πολυάνδριον τῆς σφαγῆς.
Jr:19:6 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἔτι καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀλλά ἤ[1] ὁ ἡ τό σφαγή, -ῆς, ἡ
Jr:19:6 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dzień By przychodzić By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By nazywać rozmowę Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jeszcze/jeszcze I też, nawet, mianowicie Syn Ale Albo Ubój
Jr:19:6 dia\ tou=to i)dou\ E(me/rai e)/rCHontai, le/gei ku/rios, kai\ ou) klETE/setai tO=| to/pO| tou/tO| e)/ti *dia/ptOsis kai\ *polua/ndrion ui(ou= *ennom, a)ll’ E)\ *polua/ndrion tE=s sfagE=s.
Jr:19:6 dia tuto idu hEmerai erCHontai, legei kyrios, kai u klETEsetai tO topO tutO eti diaptOsis kai polyandrion hyiu ennom, all’ E polyandrion tEs sfagEs.
Jr:19:6 P RD_ASN I N1A_NPF V1_PMI3P V1_PAI3S N2_NSM C D VC_FPI3S RA_DSM N2_DSM RD_DSM D N3I_NSF C N2N_NSN N2_GSM N_GSM C C N2N_NSN RA_GSF N1_GSF
Jr:19:6 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), day to come to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to call call the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] yet/still ć and also, even, namely ć son ć but or ć the slaughter
Jr:19:6 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) be-you(sg)-SEE-ed! days (nom|voc) they-are-being-COME-ed he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and not he/she/it-will-be-CALL-ed the (dat) place (dat) this (dat) yet/still and son (gen) but or the (gen) slaughter (gen)
Jr:19:6 Jr_19:6_1 Jr_19:6_2 Jr_19:6_3 Jr_19:6_4 Jr_19:6_5 Jr_19:6_6 Jr_19:6_7 Jr_19:6_8 Jr_19:6_9 Jr_19:6_10 Jr_19:6_11 Jr_19:6_12 Jr_19:6_13 Jr_19:6_14 Jr_19:6_15 Jr_19:6_16 Jr_19:6_17 Jr_19:6_18 Jr_19:6_19 Jr_19:6_20 Jr_19:6_21 Jr_19:6_22 Jr_19:6_23 Jr_19:6_24
Jr:19:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:19:7 καὶ σφάξω τὴν βουλὴν Ιουδα καὶ τὴν βουλὴν Ιερουσαλημ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ καταβαλῶ αὐτοὺς ἐν μαχαίρᾳ ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν καὶ ἐν χερσὶν τῶν ζητούντων τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ δώσω τοὺς νεκροὺς αὐτῶν εἰς βρῶσιν τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς.
Jr:19:7 And I will destroy the counsel of Juda and the counsel of Jerusalem in this place; and I will cast them down with the sword before their enemies, and by the hands of them that seek their lives: and I will give their dead bodies for food to the birds of the sky and to the wild beasts of the earth. (Jeremiah 19:7 Brenton)
Jr:19:7 I uczynię bezsilną radę Judy i Jerozolimy na tym miejscu. Sprawię też, że padną od miecza przed swoimi wrogami, z ręki tych, co nastają na ich życie. Ciała ich wydam na pożarcie ptakom powietrznym i lądowym zwierzętom. (Jr 19:7 BT_4)
Jr:19:7 καὶ σφάξω τὴν βουλὴν Ιουδα καὶ τὴν βουλὴν Ιερουσαλημ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ καταβαλῶ αὐτοὺς ἐν μαχαίρᾳ ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν καὶ ἐν χερσὶν τῶν ζητούντων τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ δώσω τοὺς νεκροὺς αὐτῶν εἰς βρῶσιν τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς.
Jr:19:7 καί σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] βρῶσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Jr:19:7 I też, nawet, mianowicie By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój Planu/zamiar Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Planu/zamiar Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Wrogość; wrogi On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka By szukać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać Martwo {Całkowicie} On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Żywność (posiłek, żywność, mięso) Ptak Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Zwierzę Ziemi/ziemia
Jr:19:7 kai\ sfa/XO tE\n boulE\n *iouda kai\ tE\n boulE\n *ierousalEm e)n tO=| to/pO| tou/tO| kai\ katabalO= au)tou\s e)n maCHai/ra| e)nanti/on tO=n e)CHTrO=n au)tO=n kai\ e)n CHersi\n tO=n DZEtou/ntOn ta\s PSuCHa\s au)tO=n kai\ dO/sO tou\s nekrou\s au)tO=n ei)s brO=sin toi=s peteinoi=s tou= ou)ranou= kai\ toi=s TEri/ois tE=s gE=s.
Jr:19:7 kai sfaXO tEn bulEn iuda kai tEn bulEn ierusalEm en tO topO tutO kai katabalO autus en maCHaira enantion tOn eCHTrOn autOn kai en CHersin tOn DZEtuntOn tas PSyCHas autOn kai dOsO tus nekrus autOn eis brOsin tois peteinois tu uranu kai tois TEriois tEs gEs.
Jr:19:7 C VF_FAI1S RA_ASF N1_ASF N_GSM C RA_ASF N1_ASF N_GSF P RA_DSM N2_DSM RD_DSM C VF2_FAI1S RD_APM P N1A_DSF P RA_GPM N2_GPM RD_GPM C P N3_DPF RA_GPM V2_PAPGPM RA_APF N1_APF RD_GPM C VF_FAI1S RA_APM N2_APM RD_GPM P N3I_ASF RA_DPN A1_DPN RA_GSM N2_GSM C RA_DPN N2N_DPN RA_GSF N1_GSF
Jr:19:7 and also, even, namely to slay butcher, kill, massacre, slaughter the plan/intention Judas/Judah and also, even, namely the plan/intention Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to ??? he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the enmity; hostile he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand the to seek the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same and also, even, namely to give the dead he/she/it/same into (+acc) food (meal, food, meat) the bird the sky/heaven and also, even, namely the beast the earth/land
Jr:19:7 and I-will-SLAY, I-should-SLAY the (acc) plan/intention (acc) Judas/Judah (gen, voc) and the (acc) plan/intention (acc) Jerusalem (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) this (dat) and I-will-???, I-should-??? them/same (acc) in/among/by (+dat) sacrificial knife (dat) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) them/same (gen) and in/among/by (+dat) hands (dat) the (gen) let-them-be-SEEK-ing! (classical), while SEEK-ing (gen) the (acc) lifes (acc) them/same (gen) and I-will-GIVE, I-should-GIVE the (acc) dead ([Adj] acc) them/same (gen) into (+acc) food (acc) the (dat) birds (dat) the (gen) sky/heaven (gen) and the (dat) beasts (dat) the (gen) earth/land (gen)
Jr:19:7 Jr_19:7_1 Jr_19:7_2 Jr_19:7_3 Jr_19:7_4 Jr_19:7_5 Jr_19:7_6 Jr_19:7_7 Jr_19:7_8 Jr_19:7_9 Jr_19:7_10 Jr_19:7_11 Jr_19:7_12 Jr_19:7_13 Jr_19:7_14 Jr_19:7_15 Jr_19:7_16 Jr_19:7_17 Jr_19:7_18 Jr_19:7_19 Jr_19:7_20 Jr_19:7_21 Jr_19:7_22 Jr_19:7_23 Jr_19:7_24 Jr_19:7_25 Jr_19:7_26 Jr_19:7_27 Jr_19:7_28 Jr_19:7_29 Jr_19:7_30 Jr_19:7_31 Jr_19:7_32 Jr_19:7_33 Jr_19:7_34 Jr_19:7_35 Jr_19:7_36 Jr_19:7_37 Jr_19:7_38 Jr_19:7_39 Jr_19:7_40 Jr_19:7_41 Jr_19:7_42 Jr_19:7_43 Jr_19:7_44 Jr_19:7_45 Jr_19:7_46
Jr:19:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:19:8 καὶ τάξω τὴν πόλιν ταύτην εἰς ἀφανισμὸν καὶ εἰς συριγμόν· πᾶς ὁ παραπορευόμενος ἐπ’ αὐτῆς σκυθρωπάσει καὶ συριεῖ ὑπὲρ πάσης τῆς πληγῆς αὐτῆς.
Jr:19:8 And I will bring this city to desolation and make it a hissing; every one that passes by it shall scowl, and hiss because of all her plague. (Jeremiah 19:8 Brenton)
Jr:19:8 I uczynię z tego miasta przedmiot zgrozy i pośmiewiska. Ktokolwiek będzie obok niego przechodził, wpadnie w osłupienie i zagwiżdże nad wszystkimi jego ranami. (Jr 19:8 BT_4)
Jr:19:8 καὶ τάξω τὴν πόλιν ταύτην εἰς ἀφανισμὸν καὶ εἰς συριγμόν· πᾶς παραπορευόμενος ἐπ’ αὐτῆς σκυθρωπάσει καὶ συριεῖ ὑπὲρ πάσης τῆς πληγῆς αὐτῆς.
Jr:19:8 καί τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ καί εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παρα·πορεύομαι (παρα+πορευ-, παρα+πορευ·σ-, παρα+πορευ·σ-, -, -, παρα+πορευ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί συρίζω [LXX] (συριζ-, συρι(ε)·[σ]-, συρι·σ-, -, -, -) ὑπέρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πληγή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:19:8 I też, nawet, mianowicie By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Zniszczenie I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By syczeć Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Uderzaj/plagę On/ona/to/to samo
Jr:19:8 kai\ ta/XO tE\n po/lin tau/tEn ei)s a)fanismo\n kai\ ei)s surigmo/n· pa=s o( paraporeuo/menos e)p’ au)tE=s skuTrOpa/sei kai\ suriei= u(pe\r pa/sEs tE=s plEgE=s au)tE=s.
Jr:19:8 kai taXO tEn polin tautEn eis afanismon kai eis syrigmon· pas ho paraporeuomenos ep’ autEs skyTrOpasei kai syriei hyper pasEs tEs plEgEs autEs.
Jr:19:8 C VF_FAI1S RA_ASF N3I_ASF RD_ASF P N2_ASM C P N2_ASM A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM P RD_GSF VF_FAI3S C VF2_FAI3S P A1S_GSF RA_GSF N1_GSF RD_GSF
Jr:19:8 and also, even, namely to order category, grade, class, trim, orderliness the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) destruction and also, even, namely into (+acc) ć every all, each, every, the whole of the to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same ć and also, even, namely to hiss above (+acc), on behalf of (+gen) every all, each, every, the whole of the strike/plague he/she/it/same
Jr:19:8 and I-will-ORDER, I-should-ORDER the (acc) city (acc) this (acc) into (+acc) destruction (acc) and into (+acc) every (nom|voc) the (nom) while being-???-ed (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) and he/she/it-will-HISS, you(sg)-will-be-HISS-ed (classical) above (+acc), on behalf of (+gen) every (gen) the (gen) strike/plague (gen) her/it/same (gen)
Jr:19:8 Jr_19:8_1 Jr_19:8_2 Jr_19:8_3 Jr_19:8_4 Jr_19:8_5 Jr_19:8_6 Jr_19:8_7 Jr_19:8_8 Jr_19:8_9 Jr_19:8_10 Jr_19:8_11 Jr_19:8_12 Jr_19:8_13 Jr_19:8_14 Jr_19:8_15 Jr_19:8_16 Jr_19:8_17 Jr_19:8_18 Jr_19:8_19 Jr_19:8_20 Jr_19:8_21 Jr_19:8_22 Jr_19:8_23
Jr:19:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:19:9 καὶ ἔδονται τὰς σάρκας τῶν υἱῶν αὐτῶν καὶ τὰς σάρκας τῶν θυγατέρων αὐτῶν, καὶ ἕκαστος τὰς σάρκας τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἔδονται ἐν τῇ περιοχῇ καὶ ἐν τῇ πολιορκίᾳ, ᾗ πολιορκήσουσιν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν.
Jr:19:9 And they shall eat the flesh of their sons, and the flesh of their daughters; and they shall eat every one the flesh of his neighbour in the blockade, and in the siege wherewith their enemies shall besiege them. (Jeremiah 19:9 Brenton)
Jr:19:9 Sprawię, że będą jedli ciało swoich synów i córek; jeden będzie jadł ciało drugiego, z powodu oblężenia i ucisku, jakim otoczą ich nieprzyjaciele nastający na ich życie. (Jr 19:9 BT_4)
Jr:19:9 καὶ ἔδονται τὰς σάρκας τῶν υἱῶν αὐτῶν καὶ τὰς σάρκας τῶν θυγατέρων αὐτῶν, καὶ ἕκαστος τὰς σάρκας τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἔδονται ἐν τῇ περιοχῇ καὶ ἐν τῇ πολιορκίᾳ, πολιορκήσουσιν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν.
Jr:19:9 καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό περι·οχή, -ῆς, ἡ καί ἐν ὁ ἡ τό ὅς ἥ ὅ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:19:9 I też, nawet, mianowicie By jeść Ciało {Mięso} Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ciało {Mięso} Córka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy Ciało {Mięso} Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo By jeść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród pericope I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który On/ona/to/to samo Wrogi On/ona/to/to samo
Jr:19:9 kai\ e)/dontai ta\s sa/rkas tO=n ui(O=n au)tO=n kai\ ta\s sa/rkas tO=n Tugate/rOn au)tO=n, kai\ e(/kastos ta\s sa/rkas tou= plEsi/on au)tou= e)/dontai e)n tE=| perioCHE=| kai\ e)n tE=| poliorki/a|, E(=| poliorkE/sousin au)tou\s oi( e)CHTroi\ au)tO=n.
Jr:19:9 kai edontai tas sarkas tOn hyiOn autOn kai tas sarkas tOn TygaterOn autOn, kai hekastos tas sarkas tu plEsion autu edontai en tE perioCHE kai en tE poliorkia, hE poliorkEsusin autus hoi eCHTroi autOn.
Jr:19:9 C VF_FMI3P RA_APF N3K_APF RA_GPM N2_GPM RD_GPM C RA_APF N3K_APF RA_GPF N3_GPF RD_GPM C A1_NSM RA_APF N3K_APF RA_GSM D RD_GSM VF_FMI3P P RA_DSF N1_DSF C P RA_DSF N1A_DSF RR_DSF VF_FAI3P RD_APM RA_NPM N2_NPM RD_GPM
Jr:19:9 and also, even, namely to eat the flesh the son he/she/it/same and also, even, namely the flesh the daughter he/she/it/same and also, even, namely each the flesh the neighbor one near, close to; near he/she/it/same to eat in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the pericope and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć who/whom/which ć he/she/it/same the hostile he/she/it/same
Jr:19:9 and they-will-be-EAT-ed the (acc) flesh (acc) the (gen) sons (gen) them/same (gen) and the (acc) flesh (acc) the (gen) daughters (gen) them/same (gen) and each (of two) (nom) the (acc) flesh (acc) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) they-will-be-EAT-ed in/among/by (+dat) the (dat) pericope (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) who/whom/which (dat) them/same (acc) the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) them/same (gen)
Jr:19:9 Jr_19:9_1 Jr_19:9_2 Jr_19:9_3 Jr_19:9_4 Jr_19:9_5 Jr_19:9_6 Jr_19:9_7 Jr_19:9_8 Jr_19:9_9 Jr_19:9_10 Jr_19:9_11 Jr_19:9_12 Jr_19:9_13 Jr_19:9_14 Jr_19:9_15 Jr_19:9_16 Jr_19:9_17 Jr_19:9_18 Jr_19:9_19 Jr_19:9_20 Jr_19:9_21 Jr_19:9_22 Jr_19:9_23 Jr_19:9_24 Jr_19:9_25 Jr_19:9_26 Jr_19:9_27 Jr_19:9_28 Jr_19:9_29 Jr_19:9_30 Jr_19:9_31 Jr_19:9_32 Jr_19:9_33 Jr_19:9_34
Jr:19:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:19:10 καὶ συντρίψεις τὸν βῖκον κατ’ ὀφθαλμοὺς τῶν ἀνδρῶν τῶν ἐκπορευομένων μετὰ σοῦ
Jr:19:10 And thou shalt break the bottle in the sight of the men that go forth with thee, (Jeremiah 19:10 Brenton)
Jr:19:10 Stłucz zaś flakon wobec mężów, którzy przyszli z tobą, (Jr 19:10 BT_4)
Jr:19:10 καὶ συντρίψεις τὸν βῖκον κατ’ ὀφθαλμοὺς τῶν ἀνδρῶν τῶν ἐκπορευομένων μετὰ σοῦ
Jr:19:10 καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό κατά ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jr:19:10 I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oko Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By wychodzić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Jr:19:10 kai\ suntri/PSeis to\n bi=kon kat’ o)fTalmou\s tO=n a)ndrO=n tO=n e)kporeuome/nOn meta\ sou=
Jr:19:10 kai syntriPSeis ton bikon kat’ ofTalmus tOn andrOn tOn ekporeuomenOn meta su
Jr:19:10 C VF_FAI2S RA_ASM N2_ASM P N2_APM RA_GPM N3_GPM RA_GPM V1_PMPGPM P RP_GS
Jr:19:10 and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) the ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing eye the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to go out after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Jr:19:10 and you(sg)-will-BREAK the (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) eyes (acc) the (gen) men, husbands (gen) the (gen) while being-GO-ed-OUT (gen) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Jr:19:10 Jr_19:10_1 Jr_19:10_2 Jr_19:10_3 Jr_19:10_4 Jr_19:10_5 Jr_19:10_6 Jr_19:10_7 Jr_19:10_8 Jr_19:10_9 Jr_19:10_10 Jr_19:10_11 Jr_19:10_12
Jr:19:10 x x x x x x x x x x x x
Jr:19:11 καὶ ἐρεῖς Τάδε λέγει κύριος Οὕτως συντρίψω τὸν λαὸν τοῦτον καὶ τὴν πόλιν ταύτην, καθὼς συντρίβεται ἄγγος ὀστράκινον, ὃ οὐ δυνήσεται ἰαθῆναι ἔτι.
Jr:19:11 and thou shalt say, Thus saith the Lord, Thus will I break in pieces this people, and this city, even as an earthen vessel is broken in pieces which cannot be mended again. (Jeremiah 19:11 Brenton)
Jr:19:11 i powiedz im: To mówi Pan Zastępów: Tak samo zniszczę ten naród i to miasto, jak tłucze się naczynie garncarskie, którego nie można już naprawić. Będą także grzebać w Tofet, gdyż nie będzie innego miejsca na chowanie zmarłych. (Jr 19:11 BT_4)
Jr:19:11 καὶ ἐρεῖς Τάδε λέγει κύριος Οὕτως συντρίψω τὸν λαὸν τοῦτον καὶ τὴν πόλιν ταύτην, καθὼς συντρίβεται ἄγγος ὀστράκινον, οὐ δυνήσεται ἰαθῆναι ἔτι.
Jr:19:11 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὕτως/οὕτω συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καθ·ώς συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ἄγγο·ς, -ους, τό ὀστράκινος -η -ον ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) ἔτι
Jr:19:11 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Naczynie (kosz, torba) Glina Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By goić się Jeszcze/jeszcze
Jr:19:11 kai\ e)rei=s *ta/de le/gei ku/rios *ou(/tOs suntri/PSO to\n lao\n tou=ton kai\ tE\n po/lin tau/tEn, kaTO\s suntri/betai a)/ggos o)stra/kinon, o(\ ou) dunE/setai i)aTE=nai e)/ti.
Jr:19:11 kai ereis tade legei kyrios hutOs syntriPSO ton laon tuton kai tEn polin tautEn, kaTOs syntribetai angos ostrakinon, ho u dynEsetai iaTEnai eti.
Jr:19:11 C VF2_FAI2S RD_APN V1_PAI3S N2_NSM D VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM RD_ASM C RA_ASF N3I_ASF RD_ASF D V1_PMI3S N3_ASN A1_ASM RR_NSN D VF_FMI3S VC_APN D
Jr:19:11 and also, even, namely strife; to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to break to crush completely, break (in pieces) the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] as accordingly [according to how/in accordance with how] to break to crush completely, break (in pieces) vessel (basket, bag) clay who/whom/which οὐχ before rough breathing to able to heal yet/still
Jr:19:11 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) thusly/like this I-will-BREAK, I-should-BREAK the (acc) people (acc) this (acc) and the (acc) city (acc) this (acc) as accordingly he/she/it-is-being-BREAK-ed vessel (nom|acc|voc) clay ([Adj] acc, nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) not he/she/it-will-be-ABLE-ed to-be-HEAL-ed yet/still
Jr:19:11 Jr_19:11_1 Jr_19:11_2 Jr_19:11_3 Jr_19:11_4 Jr_19:11_5 Jr_19:11_6 Jr_19:11_7 Jr_19:11_8 Jr_19:11_9 Jr_19:11_10 Jr_19:11_11 Jr_19:11_12 Jr_19:11_13 Jr_19:11_14 Jr_19:11_15 Jr_19:11_16 Jr_19:11_17 Jr_19:11_18 Jr_19:11_19 Jr_19:11_20 Jr_19:11_21 Jr_19:11_22 Jr_19:11_23
Jr:19:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:19:12 οὕτως ποιήσω, λέγει κύριος, τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ τοῖς κατοικοῦσιν ἐν αὐτῷ τοῦ δοθῆναι τὴν πόλιν ταύτην ὡς τὴν διαπίπτουσαν.
Jr:19:12 Thus will I do, saith the Lord, to this place, and to the inhabitants of it, that this city may be given up, as one that is falling to ruin. (Jeremiah 19:12 Brenton)
Jr:19:12 Zrobię to temu miejscu - wyrocznia Pana - i mieszkańcom jego, czyniąc to miasto takim jak Tofet. (Jr 19:12 BT_4)
Jr:19:12 οὕτως ποιήσω, λέγει κύριος, τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ τοῖς κατοικοῦσιν ἐν αὐτῷ τοῦ δοθῆναι τὴν πόλιν ταύτην ὡς τὴν διαπίπτουσαν.
Jr:19:12 οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὡς ὁ ἡ τό δια·πίπτω [LXX] (δια+πιπτ-, δια+πεσ(ε)·[σ]-, δια+πεσ·[σ]- or 2nd δια+πεσ-, δια+πεπτω·κ-, -, -)
Jr:19:12 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By dawać Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jak/jak Do ???
Jr:19:12 ou(/tOs poiE/sO, le/gei ku/rios, tO=| to/pO| tou/tO| kai\ toi=s katoikou=sin e)n au)tO=| tou= doTE=nai tE\n po/lin tau/tEn O(s tE\n diapi/ptousan.
Jr:19:12 hutOs poiEsO, legei kyrios, tO topO tutO kai tois katoikusin en autO tu doTEnai tEn polin tautEn hOs tEn diapiptusan.
Jr:19:12 D VF_FAI1S V1_PAI3S N2_NSM RA_DSM N2_DSM RD_DSM C RA_DPM V2_PAPDPM P RD_DSM RA_GSN VC_APN RA_ASF N3I_ASF RD_ASF C RA_ASF V1_PAPASF
Jr:19:12 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the to give the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] as/like the to ???
Jr:19:12 thusly/like this I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) place (dat) this (dat) and the (dat) they-are-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (dat) in/among/by (+dat) him/it/same (dat) the (gen) to-be-GIVE-ed the (acc) city (acc) this (acc) as/like the (acc) while ???-ing (acc)
Jr:19:12 Jr_19:12_1 Jr_19:12_2 Jr_19:12_3 Jr_19:12_4 Jr_19:12_5 Jr_19:12_6 Jr_19:12_7 Jr_19:12_8 Jr_19:12_9 Jr_19:12_10 Jr_19:12_11 Jr_19:12_12 Jr_19:12_13 Jr_19:12_14 Jr_19:12_15 Jr_19:12_16 Jr_19:12_17 Jr_19:12_18 Jr_19:12_19 Jr_19:12_20
Jr:19:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:19:13 καὶ οἱ οἶκοι Ιερουσαλημ καὶ οἱ οἶκοι βασιλέων Ιουδα ἔσονται καθὼς ὁ τόπος ὁ διαπίπτων τῶν ἀκαθαρσιῶν ἐν πάσαις ταῖς οἰκίαις, ἐν αἷς ἐθυμίασαν ἐπὶ τῶν δωμάτων αὐτῶν πάσῃ τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔσπεισαν σπονδὰς θεοῖς ἀλλοτρίοις. –
Jr:19:13 And the houses of Jerusalem, and the houses of the kings of Juda shall be as a ruinous place, because of their uncleannesses in all the houses, wherein they burnt incense upon their roofs to all the host of heaven, and poured drink-offerings to strange gods. (Jeremiah 19:13 Brenton)
Jr:19:13 Domy Jerozolimy i domy królów judzkich staną się nieczyste, podobnie jak miejsce Tofet: wszystkie domy, na których dachach palono kadzidło wszystkim zastępom niebieskim i składano płynne ofiary obcym bóstwom». (Jr 19:13 BT_4)
Jr:19:13 καὶ οἱ οἶκοι Ιερουσαλημ καὶ οἱ οἶκοι βασιλέων Ιουδα ἔσονται καθὼς τόπος διαπίπτων τῶν ἀκαθαρσιῶν ἐν πάσαις ταῖς οἰκίαις, ἐν αἷς ἐθυμίασαν ἐπὶ τῶν δωμάτων αὐτῶν πάσῃ τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔσπεισαν σπονδὰς θεοῖς ἀλλοτρίοις.
Jr:19:13 καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καθ·ώς ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δια·πίπτω [LXX] (δια+πιπτ-, δια+πεσ(ε)·[σ]-, δια+πεσ·[σ]- or 2nd δια+πεσ-, δια+πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ἐν ὅς ἥ ὅ θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό δῶμα[τ], -ατος, τό (cf. στέγη) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό στρατιά, -ᾶς, ἡ (cf. στρατηγός) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί σπένδω (σπενδ-, σπει·σ-, σπει·σ-, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἀλλότριος -ία -ον
Jr:19:13 I też, nawet, mianowicie Dom; by mieszkać Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Dom; by mieszkać Król Judasz/Juda By być Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Miejsce Do ??? uncleaness W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dom W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By palić kadzidło Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łożnicy łożnica gdzie ludzie zwykle śpią dla nocy albo odprężają się podczas dnia. On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Armia Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By wylewać ulewę jak libacja Bóg  Innego/inni
Jr:19:13 kai\ oi( oi)=koi *ierousalEm kai\ oi( oi)=koi basile/On *iouda e)/sontai kaTO\s o( to/pos o( diapi/ptOn tO=n a)kaTarsiO=n e)n pa/sais tai=s oi)ki/ais, e)n ai(=s e)Tumi/asan e)pi\ tO=n dOma/tOn au)tO=n pa/sE| tE=| stratia=| tou= ou)ranou= kai\ e)/speisan sponda\s Teoi=s a)llotri/ois.
Jr:19:13 kai hoi oikoi ierusalEm kai hoi oikoi basileOn iuda esontai kaTOs ho topos ho diapiptOn tOn akaTarsiOn en pasais tais oikiais, en hais eTymiasan epi tOn dOmatOn autOn pasE tE stratia tu uranu kai espeisan spondas Teois allotriois.
Jr:19:13 C RA_NPM N2_NPM N_GSF C RA_NPM N2_NPM N3V_GPM N_GSM VF_FMI3P D RA_NSM N2_NSM RA_NSM V1_PAPNSM RA_GPF N1A_GPF P A1S_DPF RA_DPF N1A_DPF P RR_DPF VAI_AAI3P P RA_GPN N3M_GPN RD_GPM A1S_DSF RA_DSF N1A_DSF RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3P N1_APF N2_DPM A1A_DPM
Jr:19:13 and also, even, namely the house; to dwell Jerusalem [city of] and also, even, namely the house; to dwell king Judas/Judah to be as accordingly [according to how/in accordance with how] the place the to ??? the uncleaness in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the house in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to burn incense upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bedchamber bedchamber where people usually sleep for the night or relax during the day. he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the army the sky/heaven and also, even, namely to pour pour out as a libation ć god [see theology] of another/others
Jr:19:13 and the (nom) houses (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-DWELL-ing (opt) Jerusalem (indecl) and the (nom) houses (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-DWELL-ing (opt) kings (gen) Judas/Judah (gen, voc) they-will-be as accordingly the (nom) place (nom) the (nom) while ???-ing (nom) the (gen) uncleanesss (gen) in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) houses (dat) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) they-BURN-ed-INCENSE upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) chambers (gen) them/same (gen) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) army (dat) the (gen) sky/heaven (gen) and they-POUR-ed gods (dat) of another/others (dat)
Jr:19:13 Jr_19:13_1 Jr_19:13_2 Jr_19:13_3 Jr_19:13_4 Jr_19:13_5 Jr_19:13_6 Jr_19:13_7 Jr_19:13_8 Jr_19:13_9 Jr_19:13_10 Jr_19:13_11 Jr_19:13_12 Jr_19:13_13 Jr_19:13_14 Jr_19:13_15 Jr_19:13_16 Jr_19:13_17 Jr_19:13_18 Jr_19:13_19 Jr_19:13_20 Jr_19:13_21 Jr_19:13_22 Jr_19:13_23 Jr_19:13_24 Jr_19:13_25 Jr_19:13_26 Jr_19:13_27 Jr_19:13_28 Jr_19:13_29 Jr_19:13_30 Jr_19:13_31 Jr_19:13_32 Jr_19:13_33 Jr_19:13_34 Jr_19:13_35 Jr_19:13_36 Jr_19:13_37 Jr_19:13_38 Jr_19:13_39
Jr:19:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:19:14 καὶ ἦλθεν Ιερεμιας ἀπὸ τῆς διαπτώσεως, οὗ ἀπέστειλεν αὐτὸν κύριος ἐκεῖ τοῦ προφητεῦσαι, καὶ ἔστη ἐν τῇ αὐλῇ οἴκου κυρίου καὶ εἶπε πρὸς πάντα τὸν λαόν
Jr:19:14 And Jeremias came from the place of the Fall, whither the Lord had sent him to prophesy; and he stood in the court of the Lord's house: and said to all the people, Thus saith the Lord; (Jeremiah 19:14 Brenton)
Jr:19:14 Przyszedł zaś Jeremiasz z Tofet, dokąd go posłał Pan, by prorokował, i stanął na dziedzińcu domu Pańskiego, mówiąc do całego ludu. (Jr 19:14 BT_4)
Jr:19:14 καὶ ἦλθεν Ιερεμιας ἀπὸ τῆς διαπτώσεως, οὗ ἀπέστειλεν αὐτὸν κύριος ἐκεῖ τοῦ προφητεῦσαι, καὶ ἔστη ἐν τῇ αὐλῇ οἴκου κυρίου καὶ εἶπε πρὸς πάντα τὸν λαόν
Jr:19:14 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἰερεμίας, -ου, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκεῖ ὁ ἡ τό προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
Jr:19:14 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Jeremiasz Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który zamawiać On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Tam By prorokować I też, nawet, mianowicie By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie
Jr:19:14 kai\ E)=lTen *ieremias a)po\ tE=s diaptO/seOs, ou(= a)pe/steilen au)to\n ku/rios e)kei= tou= profEteu=sai, kai\ e)/stE e)n tE=| au)lE=| oi)/kou kuri/ou kai\ ei)=pe pro\s pa/nta to\n lao/n
Jr:19:14 kai ElTen ieremias apo tEs diaptOseOs, hu apesteilen auton kyrios ekei tu profEteusai, kai estE en tE aulE oiku kyriu kai eipe pros panta ton laon
Jr:19:14 C VBI_AAI3S N1T_NSM P RA_GSF N3I_GSF D VAI_AAI3S RD_ASM N2_NSM D RA_GSN VA_AAN C VHI_AAI3S P RA_DSF N1_DSF N2_GSM N2_GSM C VB_AAD2S P A3_ASM RA_ASM N2_ASM
Jr:19:14 and also, even, namely to come Jeremiah from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. there the to prophesy and also, even, namely to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house; to flute house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of the people
Jr:19:14 and he/she/it-COME-ed Jeremiah (nom) away from (+gen) the (gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-ORDER FORTH-ed him/it/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) there the (gen) to-PROPHESY, be-you(sg)-PROPHESY-ed!, he/she/it-happens-to-PROPHESY (opt) and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand in/among/by (+dat) the (dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(sg)! toward (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) people (acc)
Jr:19:14 Jr_19:14_1 Jr_19:14_2 Jr_19:14_3 Jr_19:14_4 Jr_19:14_5 Jr_19:14_6 Jr_19:14_7 Jr_19:14_8 Jr_19:14_9 Jr_19:14_10 Jr_19:14_11 Jr_19:14_12 Jr_19:14_13 Jr_19:14_14 Jr_19:14_15 Jr_19:14_16 Jr_19:14_17 Jr_19:14_18 Jr_19:14_19 Jr_19:14_20 Jr_19:14_21 Jr_19:14_22 Jr_19:14_23 Jr_19:14_24 Jr_19:14_25 Jr_19:14_26
Jr:19:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:19:15 Τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην καὶ ἐπὶ πάσας τὰς πόλεις αὐτῆς καὶ ἐπὶ τὰς κώμας αὐτῆς ἅπαντα τὰ κακά, ἃ ἐλάλησα ἐπ’ αὐτήν, ὅτι ἐσκλήρυναν τὸν τράχηλον αὐτῶν τοῦ μὴ εἰσακούειν τῶν λόγων μου.
Jr:19:15 Behold I bring upon this city, and upon all the cities belonging to it, and upon the villages of it, all the evils which I have spoken against it, because they have hardened their neck, that they might not hearken to my commands. (Jeremiah 19:15 Brenton)
Jr:19:15 To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: «Oto sprawię, że przyjdzie na to miasto i na wszystkie jego osiedla całe to nieszczęście, jakie na nich zapowiedziałem. Uczynili bowiem kark swój twardym, nie chcą słuchać moich słów». (Jr 19:15 BT_4)
Jr:19:15 Τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην καὶ ἐπὶ πάσας τὰς πόλεις αὐτῆς καὶ ἐπὶ τὰς κώμας αὐτῆς ἅπαντα τὰ κακά, ἐλάλησα ἐπ’ αὐτήν, ὅτι ἐσκλήρυναν τὸν τράχηλον αὐτῶν τοῦ μὴ εἰσακούειν τῶν λόγων μου.
Jr:19:15 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος; ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι σκληρύνω (σκληρυν-, σκληρυν(ε)·[σ]-, σκληρυν·[σ]-, -, -, σκληρυν·θ-) ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μή εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:19:15 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto On/ona/to/to samo Każdy; by spotykać Niegodziwie by czynić źle Kto/, który/, który By mówić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By twardnieć Gardło On/ona/to/to samo Nie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja
Jr:19:15 *ta/de le/gei ku/rios *)idou\ e)gO\ e)pa/gO e)pi\ tE\n po/lin tau/tEn kai\ e)pi\ pa/sas ta\s po/leis au)tE=s kai\ e)pi\ ta\s kO/mas au)tE=s a(/panta ta\ kaka/, a(/ e)la/lEsa e)p’ au)tE/n, o(/ti e)sklE/runan to\n tra/CHElon au)tO=n tou= mE\ ei)sakou/ein tO=n lo/gOn mou.
Jr:19:15 tade legei kyrios idu egO epagO epi tEn polin tautEn kai epi pasas tas poleis autEs kai epi tas kOmas autEs hapanta ta kaka, ha elalEsa ep’ autEn, hoti esklErynan ton traCHElon autOn tu mE eisakuein tOn logOn mu.
Jr:19:15 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM I RP_NS V1_PAI1S P RA_ASF N3I_ASF RD_ASF C P A1S_APF RA_APF N3I_APF RD_GSF C P RA_APF N1_APF RD_GSF A3_APN RA_APN A1_APN RR_APN VAI_AAI1S P RD_ASF C VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM RD_GPM RA_GSN D V1_PAN RA_GPM N2_GPM RP_GS
Jr:19:15 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the town he/she/it/same every; to encounter the wickedly to do evil who/whom/which to speak upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same because/that to harden the throat he/she/it/same the not to heard (being heard, listen into, hearken) the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I
Jr:19:15 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-UPON-LEAD-ing, I-should-be-UPON-LEAD-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) city (acc) this (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) cities (acc, nom|voc) her/it/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) towns (acc) her/it/same (gen) all (nom|acc|voc), every (acc); be-you(sg)-ENCOUNTER-ing! the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) I-SPEAK-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) because/that they-HARDEN-ed the (acc) throat (acc) them/same (gen) the (gen) not to-be-HEARD-ing the (gen) words (gen) me (gen)
Jr:19:15 Jr_19:15_1 Jr_19:15_2 Jr_19:15_3 Jr_19:15_4 Jr_19:15_5 Jr_19:15_6 Jr_19:15_7 Jr_19:15_8 Jr_19:15_9 Jr_19:15_10 Jr_19:15_11 Jr_19:15_12 Jr_19:15_13 Jr_19:15_14 Jr_19:15_15 Jr_19:15_16 Jr_19:15_17 Jr_19:15_18 Jr_19:15_19 Jr_19:15_20 Jr_19:15_21 Jr_19:15_22 Jr_19:15_23 Jr_19:15_24 Jr_19:15_25 Jr_19:15_26 Jr_19:15_27 Jr_19:15_28 Jr_19:15_29 Jr_19:15_30 Jr_19:15_31 Jr_19:15_32 Jr_19:15_33 Jr_19:15_34 Jr_19:15_35 Jr_19:15_36 Jr_19:15_37 Jr_19:15_38 Jr_19:15_39
Jr:19:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x