Jr:18:1 Ὁ λόγος ὁ γενόμενος παρὰ κυρίου πρὸς Ιερεμιαν λέγων
Jr:18:1 The word that came from the Lord to (Jeremiah 18:1 Brenton)
Jr:18:1 Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi: (Jr 18:1 BT_4)
Jr:18:1 λόγος γενόμενος παρὰ κυρίου πρὸς Ιερεμιαν λέγων
Jr:18:1 ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἰερεμίας, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:18:1 Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By stawać się stawaj się, zdarzaj się fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeremiasz By mówić/opowiadaj
Jr:18:1 *(o lo/gos o( geno/menos para\ kuri/ou pro\s *ieremian le/gOn
Jr:18:1 o logos ho genomenos para kyriu pros ieremian legOn
Jr:18:1 RA_NSM N2_NSM RA_NSM VB_AMPNSM P N2_GSM P N1T_ASM V1_PAPNSM
Jr:18:1 the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the to become become, happen frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah to say/tell
Jr:18:1 the (nom) word (nom) the (nom) upon being-BECOME-ed (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Jr:18:1 Jr_18:1_1 Jr_18:1_2 Jr_18:1_3 Jr_18:1_4 Jr_18:1_5 Jr_18:1_6 Jr_18:1_7 Jr_18:1_8 Jr_18:1_9
Jr:18:1 x x x x x x x x x
Jr:18:2 Ἀνάστηθι καὶ κατάβηθι εἰς οἶκον τοῦ κεραμέως, καὶ ἐκεῖ ἀκούσῃ τοὺς λόγους μου.
Jr:18:2 Jeremias, saying, Arise, and go down to the potter's house, and there thou shalt hear my words. (Jeremiah 18:2 Brenton)
Jr:18:2 «Wstań i zejdź do domu garncarza; tam usłyszysz moje słowa». (Jr 18:2 BT_4)
Jr:18:2 Ἀνάστηθι καὶ κατάβηθι εἰς οἶκον τοῦ κεραμέως, καὶ ἐκεῖ ἀκούσῃ τοὺς λόγους μου.
Jr:18:2 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό κεραμεύς, -έως, ὁ καί ἐκεῖ ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:18:2 By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By schodzić Do (+przyspieszenie) Dom Garncarz I też, nawet, mianowicie Tam Niechętny; by słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja
Jr:18:2 *)ana/stETi kai\ kata/bETi ei)s oi)=kon tou= kerame/Os, kai\ e)kei= a)kou/sE| tou\s lo/gous mou.
Jr:18:2 anastETi kai katabETi eis oikon tu kerameOs, kai ekei akusE tus logus mu.
Jr:18:2 VH_AAD2S C VZ_AAD2S P N2_ASM RA_GSM N3V_GSM C D VF_FMI2S RA_APM N2_APM RP_GS
Jr:18:2 to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to go down into (+acc) house the potter and also, even, namely there unwilling; to hear the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I
Jr:18:2 do-STand-you(sg)-UP! and do-GO DOWN-you(sg)! into (+acc) house (acc) the (gen) potter (gen) and there unwilling ([Adj] dat); you(sg)-will-be-HEAR-ed, he/she/it-should-HEAR, you(sg)-should-be-HEAR-ed the (acc) words (acc) me (gen)
Jr:18:2 Jr_18:2_1 Jr_18:2_2 Jr_18:2_3 Jr_18:2_4 Jr_18:2_5 Jr_18:2_6 Jr_18:2_7 Jr_18:2_8 Jr_18:2_9 Jr_18:2_10 Jr_18:2_11 Jr_18:2_12 Jr_18:2_13
Jr:18:2 x x x x x x x x x x x x x
Jr:18:3 καὶ κατέβην εἰς τὸν οἶκον τοῦ κεραμέως, καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἐποίει ἔργον ἐπὶ τῶν λίθων·
Jr:18:3 So I went down to the potter's house, and behold, he was making a vessel on the stones. (Jeremiah 18:3 Brenton)
Jr:18:3 Zstąpiłem więc do domu garncarza, on zaś pracował właśnie przy kole. (Jr 18:3 BT_4)
Jr:18:3 καὶ κατέβην εἰς τὸν οἶκον τοῦ κεραμέως, καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἐποίει ἔργον ἐπὶ τῶν λίθων·
Jr:18:3 καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό κεραμεύς, -έως, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔργον, -ου, τό ἐπί ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ
Jr:18:3 I też, nawet, mianowicie By schodzić Do (+przyspieszenie) Dom Garncarz I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo By czynić/rób Praca Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kamień
Jr:18:3 kai\ kate/bEn ei)s to\n oi)=kon tou= kerame/Os, kai\ i)dou\ au)to\s e)poi/ei e)/rgon e)pi\ tO=n li/TOn·
Jr:18:3 kai katebEn eis ton oikon tu kerameOs, kai idu autos epoiei ergon epi tOn liTOn·
Jr:18:3 C VZI_AAI1S P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3V_GSM C I RD_NSM V2I_IAI3S N2N_ASN P RA_GPM N2_GPM
Jr:18:3 and also, even, namely to go down into (+acc) the house the potter and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same to do/make work upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the stone
Jr:18:3 and I-GO DOWN-ed into (+acc) the (acc) house (acc) the (gen) potter (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! he/it/same (nom) he/she/it-was-DO/MAKE-ing work (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) stones (gen)
Jr:18:3 Jr_18:3_1 Jr_18:3_2 Jr_18:3_3 Jr_18:3_4 Jr_18:3_5 Jr_18:3_6 Jr_18:3_7 Jr_18:3_8 Jr_18:3_9 Jr_18:3_10 Jr_18:3_11 Jr_18:3_12 Jr_18:3_13 Jr_18:3_14 Jr_18:3_15
Jr:18:3 x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:18:4 καὶ διέπεσεν τὸ ἀγγεῖον, ὃ αὐτὸς ἐποίει, ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, καὶ πάλιν αὐτὸς ἐποίησεν αὐτὸ ἀγγεῖον ἕτερον, καθὼς ἤρεσεν ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι.
Jr:18:4 And the vessel which he was making with his hands fell: so he made it again another vessel, as it seemed good to him to make it. (Jeremiah 18:4 Brenton)
Jr:18:4 Jeżeli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garncarza, wyrabiał z niego inne naczynie, jak tylko podobało się garncarzowi. (Jr 18:4 BT_4)
Jr:18:4 καὶ διέπεσεν τὸ ἀγγεῖον, αὐτὸς ἐποίει, ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, καὶ πάλιν αὐτὸς ἐποίησεν αὐτὸ ἀγγεῖον ἕτερον, καθὼς ἤρεσεν ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι.
Jr:18:4 καί δια·πίπτω [LXX] (δια+πιπτ-, δια+πεσ(ε)·[σ]-, δια+πεσ·[σ]- or 2nd δια+πεσ-, δια+πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἀγγεῖον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί πάλιν αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀγγεῖον, -ου, τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καθ·ώς ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Jr:18:4 I też, nawet, mianowicie Do ??? Pojemnik (naczynie, płaska flaszka) Kto/, który/, który On/ona/to/to samo By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj On/ona/to/to samo By czynić/rób On/ona/to/to samo Pojemnik (naczynie, płaska flaszka) Inny Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Do proszę W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo By czynić/rób
Jr:18:4 kai\ die/pesen to\ a)ggei=on, o(\ au)to\s e)poi/ei, e)n tai=s CHersi\n au)tou=, kai\ pa/lin au)to\s e)poi/Esen au)to\ a)ggei=on e(/teron, kaTO\s E)/resen e)nO/pion au)tou= tou= poiE=sai.
Jr:18:4 kai diepesen to angeion, ho autos epoiei, en tais CHersin autu, kai palin autos epoiEsen auto angeion heteron, kaTOs Eresen enOpion autu tu poiEsai.
Jr:18:4 C VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN RR_NSN RD_NSM V2I_IAI3S P RA_DPF N3_DPF RD_GSM C D RD_NSM VAI_AAI3S RD_ASN N2N_ASN A1A_ASN D VAI_AAI3S P RD_GSM RA_GSN VA_AAN
Jr:18:4 and also, even, namely to ??? the container (vessel, flask) who/whom/which he/she/it/same to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same and also, even, namely again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore he/she/it/same to do/make he/she/it/same container (vessel, flask) other as accordingly [according to how/in accordance with how] to please in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same the to do/make
Jr:18:4 and he/she/it-???-ed the (nom|acc) container (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/it/same (nom) he/she/it-was-DO/MAKE-ing in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) him/it/same (gen) and again he/it/same (nom) he/she/it-DO/MAKE-ed it/same (nom|acc) container (nom|acc|voc) other (acc, nom|acc) as accordingly he/she/it-PLEASE-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt)
Jr:18:4 Jr_18:4_1 Jr_18:4_2 Jr_18:4_3 Jr_18:4_4 Jr_18:4_5 Jr_18:4_6 Jr_18:4_7 Jr_18:4_8 Jr_18:4_9 Jr_18:4_10 Jr_18:4_11 Jr_18:4_12 Jr_18:4_13 Jr_18:4_14 Jr_18:4_15 Jr_18:4_16 Jr_18:4_17 Jr_18:4_18 Jr_18:4_19 Jr_18:4_20 Jr_18:4_21 Jr_18:4_22 Jr_18:4_23 Jr_18:4_24
Jr:18:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:18:5 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Jr:18:5 And the word of the Lord came to me, saying, (Jeremiah 18:5 Brenton)
Jr:18:5 Wtedy Pan skierował do mnie następujące słowo: (Jr 18:5 BT_4)
Jr:18:5 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Jr:18:5 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:18:5 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Jr:18:5 kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Jr:18:5 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Jr:18:5 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Jr:18:5 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Jr:18:5 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Jr:18:5 Jr_18:5_1 Jr_18:5_2 Jr_18:5_3 Jr_18:5_4 Jr_18:5_5 Jr_18:5_6 Jr_18:5_7
Jr:18:5 x x x x x x x
Jr:18:6 Εἰ καθὼς ὁ κεραμεὺς οὗτος οὐ δυνήσομαι τοῦ ποιῆσαι ὑμᾶς, οἶκος Ισραηλ; ἰδοὺ ὡς ὁ πηλὸς τοῦ κεραμέως ὑμεῖς ἐστε ἐν ταῖς χερσίν μου.
Jr:18:6 Shall I not be able, O house of Israel, to do to you as this potter? behold, as the clay of the potter are ye in my hands. (Jeremiah 18:6 Brenton)
Jr:18:6 «Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak ten garncarz? - wyrocznia Pana. Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku. (Jr 18:6 BT_4)
Jr:18:6 Εἰ καθὼς κεραμεὺς οὗτος οὐ δυνήσομαι τοῦ ποιῆσαι ὑμᾶς, οἶκος Ισραηλ; ἰδοὺ ὡς πηλὸς τοῦ κεραμέως ὑμεῖς ἐστε ἐν ταῖς χερσίν μου.
Jr:18:6 εἰ καθ·ώς ὁ ἡ τό κεραμεύς, -έως, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὡς ὁ ἡ τό πηλός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κεραμεύς, -έως, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:18:6 Jeżeli Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Garncarz To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By czynić/rób Ty Dom Izrael By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jak/jak Glina Garncarz Ty By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ja
Jr:18:6 *ei) kaTO\s o( kerameu\s ou(=tos ou) dunE/somai tou= poiE=sai u(ma=s, oi)=kos *israEl; i)dou\ O(s o( pElo\s tou= kerame/Os u(mei=s e)ste e)n tai=s CHersi/n mou.
Jr:18:6 ei kaTOs ho kerameus hutos u dynEsomai tu poiEsai hymas, oikos israEl; idu hOs ho pElos tu kerameOs hymeis este en tais CHersin mu.
Jr:18:6 C D RA_NSM N3V_NSM RD_NSM D VF_FMI1S RA_GSN VA_AAN RP_AP N2_NSM N_GSM I C RA_NSM N2_NSM RA_GSM N3V_GSM RP_NP V9_PAI2P P RA_DPF N3_DPF RP_GS
Jr:18:6 if as accordingly [according to how/in accordance with how] the potter this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to able the to do/make you house Israel to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), as/like the clay the potter you to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand I
Jr:18:6 if as accordingly the (nom) potter (nom) this (nom) not I-will-be-ABLE-ed the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) you(pl) (acc) house (nom) Israel (indecl) be-you(sg)-SEE-ed! as/like the (nom) clay (nom) the (gen) potter (gen) you(pl) (nom) you(pl)-are, be-you(pl)! in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) me (gen)
Jr:18:6 Jr_18:6_1 Jr_18:6_2 Jr_18:6_3 Jr_18:6_4 Jr_18:6_5 Jr_18:6_6 Jr_18:6_7 Jr_18:6_8 Jr_18:6_9 Jr_18:6_10 Jr_18:6_11 Jr_18:6_12 Jr_18:6_13 Jr_18:6_14 Jr_18:6_15 Jr_18:6_16 Jr_18:6_17 Jr_18:6_18 Jr_18:6_19 Jr_18:6_20 Jr_18:6_21 Jr_18:6_22 Jr_18:6_23 Jr_18:6_24
Jr:18:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:18:7 πέρας λαλήσω ἐπὶ ἔθνος ἢ ἐπὶ βασιλείαν τοῦ ἐξᾶραι αὐτοὺς καὶ τοῦ ἀπολλύειν,
Jr:18:7 If I shall pronounce a decree upon a nation, or upon a kingdom, to cut them off, and to destroy them; (Jeremiah 18:7 Brenton)
Jr:18:7 Raz postanawiam przeciw narodowi lub królestwu, że je wyplenię, obalę i zniszczę. (Jr 18:7 BT_4)
Jr:18:7 πέρας λαλήσω ἐπὶ ἔθνος ἐπὶ βασιλείαν τοῦ ἐξᾶραι αὐτοὺς καὶ τοῦ ἀπολλύειν,
Jr:18:7 πέρα[τ]ς, -ατος, τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐπί ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἤ[1] ἐπί βασιλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
Jr:18:7 Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) By mówić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] Albo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Królestwo By usuwać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie
Jr:18:7 pe/ras lalE/sO e)pi\ e)/Tnos E)\ e)pi\ basilei/an tou= e)Xa=rai au)tou\s kai\ tou= a)pollu/ein,
Jr:18:7 peras lalEsO epi eTnos E epi basileian tu eXarai autus kai tu apollyein,
Jr:18:7 N3T_NSN VF_FAI1S P N3E_ASN C P N1A_ASF RA_GSN VA_AAN RD_APM C RA_GSN V5_PAN
Jr:18:7 final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) to speak upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing nation [see ethnic] or upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing kingdom the to remove he/she/it/same and also, even, namely the to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
Jr:18:7 final decision (nom|acc|voc) I-will-SPEAK, I-should-SPEAK upon/over (+acc,+gen,+dat) nation (nom|acc|voc) or upon/over (+acc,+gen,+dat) kingdom (acc) the (gen) to-REMOVE, be-you(sg)-REMOVE-ed!, he/she/it-happens-to-REMOVE (opt) them/same (acc) and the (gen) to-be-LOSE/DESTROY-ing
Jr:18:7 Jr_18:7_1 Jr_18:7_2 Jr_18:7_3 Jr_18:7_4 Jr_18:7_5 Jr_18:7_6 Jr_18:7_7 Jr_18:7_8 Jr_18:7_9 Jr_18:7_10 Jr_18:7_11 Jr_18:7_12 Jr_18:7_13
Jr:18:7 x x x x x x x x x x x x x
Jr:18:8 καὶ ἐπιστραφῇ τὸ ἔθνος ἐκεῖνο ἀπὸ πάντων τῶν κακῶν αὐτῶν, καὶ μετανοήσω περὶ τῶν κακῶν, ὧν ἐλογισάμην τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς·
Jr:18:8 and that nation turn from all their sins, then will I repent of the evils which I purposed to do to them. (Jeremiah 18:8 Brenton)
Jr:18:8 Lecz jeśli ten naród, przeciw któremu orzekłem karę, nawróci się ze swej nieprawości, będę żałował nieszczęścia, jakie zamyślałem na niego zesłać. (Jr 18:8 BT_4)
Jr:18:8 καὶ ἐπιστραφῇ τὸ ἔθνος ἐκεῖνο ἀπὸ πάντων τῶν κακῶν αὐτῶν, καὶ μετανοήσω περὶ τῶν κακῶν, ὧν ἐλογισάμην τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς·
Jr:18:8 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐκεῖνος -η -ο ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί μετα·νοέω (μετα+νο(ε)-, μετα+νοη·σ-, μετα+νοη·σ-, -, -, -) περί ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ὅς ἥ ὅ λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:18:8 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Naród [zobacz etniczny] Tamto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By żałować (świecony.) zmieniaj twój umysł. ???????? Jest robienie zmiany w ???? -- logiczny umysł -- w przeciwieństwie do ? ???? -- lejce emocji. Żałuj jest dobre tłumaczenie, ale to przeocza {góruje} mechaniczne działania właściwe {tkwiące} słowu. Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla Kto/, który/, który Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi By czynić/rób On/ona/to/to samo
Jr:18:8 kai\ e)pistrafE=| to\ e)/Tnos e)kei=no a)po\ pa/ntOn tO=n kakO=n au)tO=n, kai\ metanoE/sO peri\ tO=n kakO=n, O(=n e)logisa/mEn tou= poiE=sai au)toi=s·
Jr:18:8 kai epistrafE to eTnos ekeino apo pantOn tOn kakOn autOn, kai metanoEsO peri tOn kakOn, hOn elogisamEn tu poiEsai autois·
Jr:18:8 C VD_APS3S RA_NSN N3E_NSN RD_NSN P A3_GPM RA_GPM A1_GPM RD_GPM C VF_FAI1S P RA_GPM A1_GPM RR_GPM VAI_AMI1S RA_GSN VA_AAN RD_DPM
Jr:18:8 and also, even, namely to turn around the nation [see ethnic] that from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the wickedly to do evil; to make things difficult for he/she/it/same and also, even, namely to repent (lit.) change your mind. Μετανοια is making a change in the νους -- the logical mind -- as opposed to η φρην -- the reins of the emotions. Repent is a good translation, but it overlooks the mechanical actions inherent in the word. about (+acc,+gen) the wickedly to do evil; to make things difficult for who/whom/which to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks the to do/make he/she/it/same
Jr:18:8 and he/she/it-should-be-TURN-ed-AROUND the (nom|acc) nation (nom|acc|voc) that (nom|acc) away from (+gen) all (gen) the (gen) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) them/same (gen) and I-will-REPENT, I-should-REPENT about (+acc,+gen) the (gen) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) who/whom/which (gen) I-was-LOGICALLY SPEAK-ed the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) them/same (dat)
Jr:18:8 Jr_18:8_1 Jr_18:8_2 Jr_18:8_3 Jr_18:8_4 Jr_18:8_5 Jr_18:8_6 Jr_18:8_7 Jr_18:8_8 Jr_18:8_9 Jr_18:8_10 Jr_18:8_11 Jr_18:8_12 Jr_18:8_13 Jr_18:8_14 Jr_18:8_15 Jr_18:8_16 Jr_18:8_17 Jr_18:8_18 Jr_18:8_19 Jr_18:8_20
Jr:18:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:18:9 καὶ πέρας λαλήσω ἐπὶ ἔθνος καὶ ἐπὶ βασιλείαν τοῦ ἀνοικοδομεῖσθαι καὶ τοῦ καταφυτεύεσθαι,
Jr:18:9 And if I shall pronounce a decree upon a nation and kingdom, to rebuild and to plant it; (Jeremiah 18:9 Brenton)
Jr:18:9 Innym razem postanawiam, by jakiś naród lub królestwo utwierdzić i rozkrzewić. (Jr 18:9 BT_4)
Jr:18:9 καὶ πέρας λαλήσω ἐπὶ ἔθνος καὶ ἐπὶ βασιλείαν τοῦ ἀνοικοδομεῖσθαι καὶ τοῦ καταφυτεύεσθαι,
Jr:18:9 καί πέρα[τ]ς, -ατος, τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐπί ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ἐπί βασιλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἀν·οικο·δομέω (αν+οικοδομ(ε)-, αν+οικοδομη·σ-, αν+οικοδομη·σ-, -, -, αν+οικοδομη·θ-) καί ὁ ἡ τό
Jr:18:9 I też, nawet, mianowicie Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) By mówić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Królestwo Do ??? I też, nawet, mianowicie
Jr:18:9 kai\ pe/ras lalE/sO e)pi\ e)/Tnos kai\ e)pi\ basilei/an tou= a)noikodomei=sTai kai\ tou= katafuteu/esTai,
Jr:18:9 kai peras lalEsO epi eTnos kai epi basileian tu anoikodomeisTai kai tu katafyteuesTai,
Jr:18:9 C N3T_NSN VF_FAI1S P N3E_ASN C P N1A_ASF RA_GSN V2_PMN C RA_GSN V1_PMN
Jr:18:9 and also, even, namely final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) to speak upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing nation [see ethnic] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing kingdom the to ??? and also, even, namely the ć
Jr:18:9 and final decision (nom|acc|voc) I-will-SPEAK, I-should-SPEAK upon/over (+acc,+gen,+dat) nation (nom|acc|voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) kingdom (acc) the (gen) to-be-being-???-ed and the (gen)
Jr:18:9 Jr_18:9_1 Jr_18:9_2 Jr_18:9_3 Jr_18:9_4 Jr_18:9_5 Jr_18:9_6 Jr_18:9_7 Jr_18:9_8 Jr_18:9_9 Jr_18:9_10 Jr_18:9_11 Jr_18:9_12 Jr_18:9_13
Jr:18:9 x x x x x x x x x x x x x
Jr:18:10 καὶ ποιήσωσιν τὰ πονηρὰ ἐναντίον μου τοῦ μὴ ἀκούειν τῆς φωνῆς μου, καὶ μετανοήσω περὶ τῶν ἀγαθῶν, ὧν ἐλάλησα τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς.
Jr:18:10 and they do evil before me, so as not to hearken to my voice, then will I repent of the good which I spoke of, to do it to them. (Jeremiah 18:10 Brenton)
Jr:18:10 Jeżeli jednak czyni wobec Mnie zło, nie słuchając mojego głosu, będą żałował pomyślności, jaką postanowiłem go obdarzyć. (Jr 18:10 BT_4)
Jr:18:10 καὶ ποιήσωσιν τὰ πονηρὰ ἐναντίον μου τοῦ μὴ ἀκούειν τῆς φωνῆς μου, καὶ μετανοήσω περὶ τῶν ἀγαθῶν, ὧν ἐλάλησα τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς.
Jr:18:10 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό μή ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί μετα·νοέω (μετα+νο(ε)-, μετα+νοη·σ-, μετα+νοη·σ-, -, -, -) περί ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:18:10 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ja Nie By słyszeć Dźwięku/głos płacze Ja I też, nawet, mianowicie By żałować (świecony.) zmieniaj twój umysł. ???????? Jest robienie zmiany w ???? -- logiczny umysł -- w przeciwieństwie do ? ???? -- lejce emocji. Żałuj jest dobre tłumaczenie, ale to przeocza {góruje} mechaniczne działania właściwe {tkwiące} słowu. Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Kto/, który/, który By mówić By czynić/rób On/ona/to/to samo
Jr:18:10 kai\ poiE/sOsin ta\ ponEra\ e)nanti/on mou tou= mE\ a)kou/ein tE=s fOnE=s mou, kai\ metanoE/sO peri\ tO=n a)gaTO=n, O(=n e)la/lEsa tou= poiE=sai au)toi=s.
Jr:18:10 kai poiEsOsin ta ponEra enantion mu tu mE akuein tEs fOnEs mu, kai metanoEsO peri tOn agaTOn, hOn elalEsa tu poiEsai autois.
Jr:18:10 C VA_AAS3P RA_APN A1A_APN P RP_GS RA_GSN D V1_PAN RA_GSF N1_GSF RP_GS C VF_FAI1S P RA_GPM A1_GPM RR_GPM VAI_AAI1S RA_GSN VA_AAN RD_DPM
Jr:18:10 and also, even, namely to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, I the not to hear the sound/voice cries I and also, even, namely to repent (lit.) change your mind. Μετανοια is making a change in the νους -- the logical mind -- as opposed to η φρην -- the reins of the emotions. Repent is a good translation, but it overlooks the mechanical actions inherent in the word. about (+acc,+gen) the good inherently good, i.e. God-wrought. who/whom/which to speak the to do/make he/she/it/same
Jr:18:10 and they-should-DO/MAKE the (nom|acc) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) the (gen) not to-be-HEAR-ing the (gen) sound/voice (gen) me (gen) and I-will-REPENT, I-should-REPENT about (+acc,+gen) the (gen) good ([Adj] gen) who/whom/which (gen) I-SPEAK-ed the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) them/same (dat)
Jr:18:10 Jr_18:10_1 Jr_18:10_2 Jr_18:10_3 Jr_18:10_4 Jr_18:10_5 Jr_18:10_6 Jr_18:10_7 Jr_18:10_8 Jr_18:10_9 Jr_18:10_10 Jr_18:10_11 Jr_18:10_12 Jr_18:10_13 Jr_18:10_14 Jr_18:10_15 Jr_18:10_16 Jr_18:10_17 Jr_18:10_18 Jr_18:10_19 Jr_18:10_20 Jr_18:10_21 Jr_18:10_22
Jr:18:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:18:11 καὶ νῦν εἰπὸν πρὸς ἄνδρας Ιουδα καὶ πρὸς τοὺς κατοικοῦντας Ιερουσαλημ Ἰδοὺ ἐγὼ πλάσσω ἐφ’ ὑμᾶς κακὰ καὶ λογίζομαι ἐφ’ ὑμᾶς λογισμόν· ἀποστραφήτω δὴ ἕκαστος ἀπὸ ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς, καὶ καλλίονα ποιήσετε τὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν.
Jr:18:11 And now say to the men of Juda, and to the inhabitants of Jerusalem, Behold, I prepare evils against you, and devise a device against you: let every one turn now from his evil way, and amend your practices. (Jeremiah 18:11 Brenton)
Jr:18:11 Teraz zaś mów mężom judzkim i mieszkańcom Jerozolimy: To mówi Pan: Oto przygotowuję dla was nieszczęście i snuję przeciw wam plan. Nawróćcie się więc każdy ze swej złej drogi, a uczyńcie lepszymi wasze drogi i wasze czyny!» (Jr 18:11 BT_4)
Jr:18:11 καὶ νῦν εἰπὸν πρὸς ἄνδρας Ιουδα καὶ πρὸς τοὺς κατοικοῦντας Ιερουσαλημ Ἰδοὺ ἐγὼ πλάσσω ἐφ’ ὑμᾶς κακὰ καὶ λογίζομαι ἐφ’ ὑμᾶς λογισμόν· ἀποστραφήτω δὴ ἕκαστος ἀπὸ ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς, καὶ καλλίονα ποιήσετε τὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν.
Jr:18:11 καί νῦν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί πρός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) καί λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λογισμός, -οῦ, ὁ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) δή ἕκαστος -η -ον ἀπό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν καί καλλίων -ον [LXX], gen. sg. -ονος (Comp. of καλός) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:18:11 I też, nawet, mianowicie Teraz By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Jerozolima [miasto z] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By pleśnieć {By modelować} [zobacz plastyczny] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Niegodziwie by czynić źle I też, nawet, mianowicie Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Logika By odwracać się od Naprawdę Każdy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie Lepiej By czynić/rób Ty
Jr:18:11 kai\ nu=n ei)po\n pro\s a)/ndras *iouda kai\ pro\s tou\s katoikou=ntas *ierousalEm *)idou\ e)gO\ pla/ssO e)f’ u(ma=s kaka\ kai\ logi/DZomai e)f’ u(ma=s logismo/n· a)postrafE/tO dE\ e(/kastos a)po\ o(dou= au)tou= tE=s ponEra=s, kai\ kalli/ona poiE/sete ta\ e)pitEdeu/mata u(mO=n.
Jr:18:11 kai nyn eipon pros andras iuda kai pros tus katoikuntas ierusalEm idu egO plassO ef’ hymas kaka kai logiDZomai ef’ hymas logismon· apostrafEtO dE hekastos apo hodu autu tEs ponEras, kai kalliona poiEsete ta epitEdeumata hymOn.
Jr:18:11 C D VBI_AAD2S P N3_APM N_GSM C P RA_APM V2_PAPAPM N_ASF I RP_NS V1_PAI1S P RP_AP A1_APN C V1_PMI1S P RP_AP N2_ASM VD_APD3S x A1_NSM P N2_GSF RD_GSM RA_GSF A1A_GSF C A3C_APN VF_FAI2P RA_APN N3M_APN RP_GP
Jr:18:11 and also, even, namely now to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Judas/Judah and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Jerusalem [city of] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to mold [see plastic] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you wickedly to do evil and also, even, namely to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you logic to turn away from indeed each from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing way/road he/she/it/same the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely better to do/make the ć you
Jr:18:11 and now do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) men, husbands (acc) Judas/Judah (gen, voc) and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) Jerusalem (indecl) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-MOLD-ing, I-should-be-MOLD-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) and I-am-being-LOGICALLY SPEAK-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) logic (acc) let-him/her/it-be-TURN-ed-AWAY-FROM! indeed each (of two) (nom) away from (+gen) way/road (gen) him/it/same (gen) the (gen) wicked ([Adj] acc, gen) and better ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl)-will-DO/MAKE the (nom|acc) you(pl) (gen)
Jr:18:11 Jr_18:11_1 Jr_18:11_2 Jr_18:11_3 Jr_18:11_4 Jr_18:11_5 Jr_18:11_6 Jr_18:11_7 Jr_18:11_8 Jr_18:11_9 Jr_18:11_10 Jr_18:11_11 Jr_18:11_12 Jr_18:11_13 Jr_18:11_14 Jr_18:11_15 Jr_18:11_16 Jr_18:11_17 Jr_18:11_18 Jr_18:11_19 Jr_18:11_20 Jr_18:11_21 Jr_18:11_22 Jr_18:11_23 Jr_18:11_24 Jr_18:11_25 Jr_18:11_26 Jr_18:11_27 Jr_18:11_28 Jr_18:11_29 Jr_18:11_30 Jr_18:11_31 Jr_18:11_32 Jr_18:11_33 Jr_18:11_34 Jr_18:11_35 Jr_18:11_36
Jr:18:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:18:12 καὶ εἶπαν Ἀνδριούμεθα, ὅτι ὀπίσω τῶν ἀποστροφῶν ἡμῶν πορευσόμεθα καὶ ἕκαστος τὰ ἀρεστὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς ποιήσομεν.
Jr:18:12 And they said, We will quit ourselves like men, for we will pursue our perverse ways, and we will perform each the lusts of his evil heart. (Jeremiah 18:12 Brenton)
Jr:18:12 I rzekli oni: "Na próżno! Chcemy raczej pójść za swoimi własnymi przekonaniami; każdy będzie postępował według popędu swego przewrotnego serca". (Jr 18:12 BT_4)
Jr:18:12 καὶ εἶπαν Ἀνδριούμεθα, ὅτι ὀπίσω τῶν ἀποστροφῶν ἡμῶν πορευσόμεθα καὶ ἕκαστος τὰ ἀρεστὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς ποιήσομεν.
Jr:18:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀνδρίζομαι (ανδριζ-, ανδρι(ε)·[σ]-, ανδρι·σ-, -, -, -) ὅτι ὀπίσω ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό ἀρεστός -ή -όν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Jr:18:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Do człowieka {Obsadzać} w górze Ponieważ/tamto Z tyłu w tył, z tyłu, potem Ja By iść I też, nawet, mianowicie Każdy Podobanie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? By czynić/rób
Jr:18:12 kai\ ei)=pan *)andriou/meTa, o(/ti o)pi/sO tO=n a)postrofO=n E(mO=n poreuso/meTa kai\ e(/kastos ta\ a)resta\ tE=s kardi/as au)tou= tE=s ponEra=s poiE/somen.
Jr:18:12 kai eipan andriumeTa, hoti opisO tOn apostrofOn hEmOn poreusomeTa kai hekastos ta aresta tEs kardias autu tEs ponEras poiEsomen.
Jr:18:12 C VAI_AAI3P VF2_FMI1P C P RA_GPF N1_GPF RP_GP VF_FMI1P C A1_NSM RA_APN A1_APN RA_GSF N1A_GSF RD_GSM RA_GSF A1A_GSF VF_FAI1P
Jr:18:12 and also, even, namely to say/tell to man up because/that behind back, behind, after the ć I to go and also, even, namely each the pleasing the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to do/make
Jr:18:12 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) we-will-be-MAN-ed-UP because/that behind the (gen) us (gen) we-will-be-GO-ed and each (of two) (nom) the (nom|acc) pleasing ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) heart (gen), hearts (acc) him/it/same (gen) the (gen) wicked ([Adj] acc, gen) we-will-DO/MAKE
Jr:18:12 Jr_18:12_1 Jr_18:12_2 Jr_18:12_3 Jr_18:12_4 Jr_18:12_5 Jr_18:12_6 Jr_18:12_7 Jr_18:12_8 Jr_18:12_9 Jr_18:12_10 Jr_18:12_11 Jr_18:12_12 Jr_18:12_13 Jr_18:12_14 Jr_18:12_15 Jr_18:12_16 Jr_18:12_17 Jr_18:12_18 Jr_18:12_19
Jr:18:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:18:13 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἐρωτήσατε δὴ ἐν ἔθνεσιν Τίς ἤκουσεν τοιαῦτα φρικτά, ἃ ἐποίησεν σφόδρα παρθένος Ισραηλ;
Jr:18:13 Therefore thus saith the Lord; Enquire now among the nations, who has heard such very horrible things as the virgin of Israel has done? (Jeremiah 18:13 Brenton)
Jr:18:13 Dlatego to mówi Pan: «Zapytajcie się narodów, czy ktokolwiek słyszał coś podobnego? Zgoła ohydnie postąpiła Dziewica-Izrael. (Jr 18:13 BT_4)
Jr:18:13 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἐρωτήσατε δὴ ἐν ἔθνεσιν Τίς ἤκουσεν τοιαῦτα φρικτά, ἐποίησεν σφόδρα παρθένος Ισραηλ;
Jr:18:13 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) δή ἐν ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σφόδρα παρθένος, -ου, ἡ Ἰσραήλ, ὁ
Jr:18:13 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają Naprawdę W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By słyszeć Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] Kto/, który/, który By czynić/rób Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Dziewiczy Izrael
Jr:18:13 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios *)erOtE/sate dE\ e)n e)/Tnesin *ti/s E)/kousen toiau=ta frikta/, a(/ e)poi/Esen sfo/dra parTe/nos *israEl;
Jr:18:13 dia tuto tade legei kyrios erOtEsate dE en eTnesin tis Ekusen toiauta frikta, ha epoiEsen sfodra parTenos israEl;
Jr:18:13 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM VA_AAD2P x P N3E_DPN RI_NSM VAI_AAI3S A1_APN A1_APN RR_APN VAI_AAI3S D N2_NSF N_GSM
Jr:18:13 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ask interrogate, question inquire,query, quest indeed in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among nation [see ethnic] who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to hear such as this kind such, like [τοσαυτην] ć who/whom/which to do/make vehement, intense, keen, inveighingly, eager virgin Israel
Jr:18:13 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) do-ASK-you(pl)! indeed in/among/by (+dat) nations (dat) who/what/why (nom) he/she/it-HEAR-ed such as this kind (nom|acc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed vehement, virgin (nom) Israel (indecl)
Jr:18:13 Jr_18:13_1 Jr_18:13_2 Jr_18:13_3 Jr_18:13_4 Jr_18:13_5 Jr_18:13_6 Jr_18:13_7 Jr_18:13_8 Jr_18:13_9 Jr_18:13_10 Jr_18:13_11 Jr_18:13_12 Jr_18:13_13 Jr_18:13_14 Jr_18:13_15 Jr_18:13_16 Jr_18:13_17 Jr_18:13_18
Jr:18:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:18:14 μὴ ἐκλείψουσιν ἀπὸ πέτρας μαστοὶ ἢ χιὼν ἀπὸ τοῦ Λιβάνου; μὴ ἐκκλινεῖ ὕδωρ βιαίως ἀνέμῳ φερόμενον;
Jr:18:14 Will fertilising streams fail to flow from a rock, or snow fail from Libanus? will water violently impelled by the wind turn aside? (Jeremiah 18:14 Brenton)
Jr:18:14 Czy może znika z moich skał śnieg Libanu? Czy wysychają wody górskie, źródła spadające? (Jr 18:14 BT_4)
Jr:18:14 μὴ ἐκλείψουσιν ἀπὸ πέτρας μαστοὶ χιὼν ἀπὸ τοῦ Λιβάνου; μὴ ἐκκλινεῖ ὕδωρ βιαίως ἀνέμῳ φερόμενον;
Jr:18:14 μή ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἀπό πέτρα, -ας, ἡ μαστός, -οῦ, ὁ ἤ[1] χιών, -όνος, ἡ ἀπό ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] μή ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ὕδωρ, ὕδατος, τό ἄνεμος, -ου, ὁ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-)
Jr:18:14 Nie By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Skała Pierś Albo Śnieg Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban Nie By cofać się/unikaj Woda Wiatr By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą
Jr:18:14 mE\ e)klei/PSousin a)po\ pe/tras mastoi\ E)\ CHiO\n a)po\ tou= *liba/nou; mE\ e)kklinei= u(/dOr biai/Os a)ne/mO| fero/menon;
Jr:18:14 mE ekleiPSusin apo petras mastoi E CHiOn apo tu libanu; mE ekklinei hydOr biaiOs anemO feromenon;
Jr:18:14 D VF_FAI3P P N1A_GSF N2_NPM C N3N_NSF P RA_GSM N2_GSM D VF2_FAI3S N3_NSN D N2_DSM V1_PMPNSN
Jr:18:14 not to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing rock breast or snow from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the frankincense; incense white gum, also Lebanon not to recoil/avoid water ć wind to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth
Jr:18:14 not they-will-FAIL, going-to-FAIL (fut ptcp) (dat) away from (+gen) rock (gen), rocks (acc) breasts (nom|voc) or snow (nom|voc) away from (+gen) the (gen) frankincense (gen); incense (gen) not he/she/it-is-RECOIL/AVOID-ing, you(sg)-are-being-RECOIL/AVOID-ed (classical), he/she/it-will-RECOIL/AVOID, you(sg)-will-be-RECOIL/AVOID-ed (classical) water (nom|acc|voc) wind (dat) while being-BRING-ed (acc, nom|acc|voc)
Jr:18:14 Jr_18:14_1 Jr_18:14_2 Jr_18:14_3 Jr_18:14_4 Jr_18:14_5 Jr_18:14_6 Jr_18:14_7 Jr_18:14_8 Jr_18:14_9 Jr_18:14_10 Jr_18:14_11 Jr_18:14_12 Jr_18:14_13 Jr_18:14_14 Jr_18:14_15 Jr_18:14_16
Jr:18:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:18:15 ὅτι ἐπελάθοντό μου ὁ λαός μου, εἰς κενὸν ἐθυμίασαν· καὶ ἀσθενήσουσιν ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν σχοίνους αἰωνίους τοῦ ἐπιβῆναι τρίβους οὐκ ἔχοντας ὁδὸν εἰς πορείαν
Jr:18:15 For my people have forgotten me, they have offered incense in vain, and they fail in their ways, leaving the ancient tracks, to enter upon impassable paths; (Jeremiah 18:15 Brenton)
Jr:18:15 A jednak mój naród zapomniał o Mnie, Nicości palą kadzidło. Sprawię, że potykać się będą na swych drogach, na dawnych ścieżkach; że będą chodzić po błędnych ścieżkach, po drodze niewytyczonej; (Jr 18:15 BT_4)
Jr:18:15 ὅτι ἐπελάθοντό μου λαός μου, εἰς κενὸν ἐθυμίασαν· καὶ ἀσθενήσουσιν ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν σχοίνους αἰωνίους τοῦ ἐπιβῆναι τρίβους οὐκ ἔχοντας ὁδὸν εἰς πορείαν
Jr:18:15 ὅτι ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] κενός -ή -όν θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) καί ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό αἰώνιος -ία -ον ὁ ἡ τό ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -) τρίβος, -ου, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁδός, -οῦ, ἡ εἰς[1] πορεία, -ας, ἡ
Jr:18:15 Ponieważ/tamto By zaniedbywać Ja Ludzie Ja Do (+przyspieszenie) Pusty/pozbawiony By palić kadzidło I też, nawet, mianowicie By chorować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Do ??? Ścieżka ??? Przed przydechem mocnym By mieć Drogi {Sposobu}/droga Do (+przyspieszenie) Chodzenie
Jr:18:15 o(/ti e)pela/Tonto/ mou o( lao/s mou, ei)s keno\n e)Tumi/asan· kai\ a)sTenE/sousin e)n tai=s o(doi=s au)tO=n sCHoi/nous ai)Oni/ous tou= e)pibE=nai tri/bous ou)k e)/CHontas o(do\n ei)s porei/an
Jr:18:15 hoti epelaTonto mu ho laos mu, eis kenon eTymiasan· kai asTenEsusin en tais hodois autOn sCHoinus aiOnius tu epibEnai tribus uk eCHontas hodon eis poreian
Jr:18:15 C VBI_AMI3P RP_GS RA_NSM N2_NSM RP_GS P A1_ASM VAI_AAI3P C VF_FAI3P P RA_DPF N2_DPF RD_GPM N2_APM A1A_APM RA_GSN VD_APN N2_APF D V1_PAPAPM N2_ASF P N1A_ASF
Jr:18:15 because/that to neglect I the people I into (+acc) empty/devoid to burn incense and also, even, namely to ail in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road he/she/it/same ć aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent the to ??? path οὐχ before rough breathing to have way/road into (+acc) going
Jr:18:15 because/that they-were-NEGLECT-ed me (gen) the (nom) people (nom) me (gen) into (+acc) empty/devoid ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-BURN-ed-INCENSE and they-will-AIL, going-to-AIL (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) the (dat) ways/roads (dat) them/same (gen) aeonian ([Adj] acc) the (gen) to-??? paths (acc) not while HAVE-ing (acc) way/road (acc) into (+acc) going (acc)
Jr:18:15 Jr_18:15_1 Jr_18:15_2 Jr_18:15_3 Jr_18:15_4 Jr_18:15_5 Jr_18:15_6 Jr_18:15_7 Jr_18:15_8 Jr_18:15_9 Jr_18:15_10 Jr_18:15_11 Jr_18:15_12 Jr_18:15_13 Jr_18:15_14 Jr_18:15_15 Jr_18:15_16 Jr_18:15_17 Jr_18:15_18 Jr_18:15_19 Jr_18:15_20 Jr_18:15_21 Jr_18:15_22 Jr_18:15_23 Jr_18:15_24 Jr_18:15_25
Jr:18:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:18:16 τοῦ τάξαι τὴν γῆν αὐτῶν εἰς ἀφανισμὸν καὶ σύριγμα αἰώνιον· πάντες οἱ διαπορευόμενοι δι’ αὐτῆς ἐκστήσονται καὶ κινήσουσιν τὴν κεφαλὴν αὐτῶν.
Jr:18:16 to make their land a desolation, and a perpetual hissing; all that go through it shall be amazed, and shall shake their heads. (Jeremiah 18:16 Brenton)
Jr:18:16 że uczynią swój kraj pustynią, odwiecznym pośmiewiskiem. Każdego, co będzie przechodził, ogarnie zdumienie i będzie potrząsał głową. (Jr 18:16 BT_4)
Jr:18:16 τοῦ τάξαι τὴν γῆν αὐτῶν εἰς ἀφανισμὸν καὶ σύριγμα αἰώνιον· πάντες οἱ διαπορευόμενοι δι’ αὐτῆς ἐκστήσονται καὶ κινήσουσιν τὴν κεφαλὴν αὐτῶν.
Jr:18:16 ὁ ἡ τό τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ καί αἰώνιος -ία -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δια·πορεύομαι (δια+πορευ-, δια+πορευ·σ-, -, -, -, δια+πορευ·θ-) διά αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) καί κινέω (κιν(ε)-, κινη·σ-, κινη·σ-, -, -, κινη·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:18:16 By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Zniszczenie I też, nawet, mianowicie aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By przechodzić Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA I też, nawet, mianowicie By umieszczać w ruchu Głowa On/ona/to/to samo
Jr:18:16 tou= ta/Xai tE\n gE=n au)tO=n ei)s a)fanismo\n kai\ su/rigma ai)O/nion· pa/ntes oi( diaporeuo/menoi di’ au)tE=s e)kstE/sontai kai\ kinE/sousin tE\n kefalE\n au)tO=n.
Jr:18:16 tu taXai tEn gEn autOn eis afanismon kai syrigma aiOnion· pantes hoi diaporeuomenoi di’ autEs ekstEsontai kai kinEsusin tEn kefalEn autOn.
Jr:18:16 RA_GSN VA_AAN RA_ASF N1_ASF RD_GPM P N2_ASM C N3M_ASN A1A_ASN A3_NPM RA_NPM V1_PMPNPM P RD_GSF VF_FMI3P C VF_FAI3P RA_ASF N1_ASF RD_GPM
Jr:18:16 the to order category, grade, class, trim, orderliness the earth/land he/she/it/same into (+acc) destruction and also, even, namely ć aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent every all, each, every, the whole of the to pass through because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG and also, even, namely to set in motion the head he/she/it/same
Jr:18:16 the (gen) to-ORDER, be-you(sg)-ORDER-ed!, he/she/it-happens-to-ORDER (opt) the (acc) earth/land (acc) them/same (gen) into (+acc) destruction (acc) and aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) all (nom|voc) the (nom) while being-PASS-ed-THROUGH (nom|voc) because of (+acc), through (+gen) her/it/same (gen) they-will-be-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed and they-will-SET-IN-MOTION, going-to-SET (fut ptcp) (dat) the (acc) head (acc) them/same (gen)
Jr:18:16 Jr_18:16_1 Jr_18:16_2 Jr_18:16_3 Jr_18:16_4 Jr_18:16_5 Jr_18:16_6 Jr_18:16_7 Jr_18:16_8 Jr_18:16_9 Jr_18:16_10 Jr_18:16_11 Jr_18:16_12 Jr_18:16_13 Jr_18:16_14 Jr_18:16_15 Jr_18:16_16 Jr_18:16_17 Jr_18:16_18 Jr_18:16_19 Jr_18:16_20 Jr_18:16_21
Jr:18:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:18:17 ὡς ἄνεμον καύσωνα διασπερῶ αὐτοὺς κατὰ πρόσωπον ἐχθρῶν αὐτῶν, δείξω αὐτοῖς ἡμέραν ἀπωλείας αὐτῶν.
Jr:18:17 I will scatter them before their enemies like an east wind; I will shew them the day of their destruction. (Jeremiah 18:17 Brenton)
Jr:18:17 Podobnie jak to czyni wschodni wiatr, rozproszę ich w obliczu wroga. Plecy, a nie twarz, pokażę im w dniu ich zagłady». (Jr 18:17 BT_4)
Jr:18:17 ὡς ἄνεμον καύσωνα διασπερῶ αὐτοὺς κατὰ πρόσωπον ἐχθρῶν αὐτῶν, δείξω αὐτοῖς ἡμέραν ἀπωλείας αὐτῶν.
Jr:18:17 ὡς ἄνεμος, -ου, ὁ καύσων, -ωνος, ὁ δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἡμέρα, -ας -ἡ ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:18:17 Jak/jak Wiatr Płonące ciepło płonące ciepło By rozpraszać się On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Wrogość; wrogi On/ona/to/to samo By być widocznym On/ona/to/to samo Dzień Zniszczenie, zniszczenie On/ona/to/to samo
Jr:18:17 O(s a)/nemon kau/sOna diasperO= au)tou\s kata\ pro/sOpon e)CHTrO=n au)tO=n, dei/XO au)toi=s E(me/ran a)pOlei/as au)tO=n.
Jr:18:17 hOs anemon kausOna diasperO autus kata prosOpon eCHTrOn autOn, deiXO autois hEmeran apOleias autOn.
Jr:18:17 C N2_ASM N3W_ASM VF2_FAI1S RD_APM P N2N_ASN N2_GPM RD_GPM VF_FAI1S RD_DPM N1A_ASF N1A_GSF RD_GPM
Jr:18:17 as/like wind burning heat burning heat to scatter he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face enmity; hostile he/she/it/same to show he/she/it/same day annihilation, destruction he/she/it/same
Jr:18:17 as/like wind (acc) burning heat (acc) I-will-SCATTER them/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) them/same (gen) I-will-SHOW, I-should-SHOW them/same (dat) day (acc) annihilation, destruction (gen), annihilation, destructions (acc) them/same (gen)
Jr:18:17 Jr_18:17_1 Jr_18:17_2 Jr_18:17_3 Jr_18:17_4 Jr_18:17_5 Jr_18:17_6 Jr_18:17_7 Jr_18:17_8 Jr_18:17_9 Jr_18:17_10 Jr_18:17_11 Jr_18:17_12 Jr_18:17_13 Jr_18:17_14
Jr:18:17 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:18:18 καὶ εἶπαν Δεῦτε λογισώμεθα ἐπὶ Ιερεμιαν λογισμόν, ὅτι οὐκ ἀπολεῖται νόμος ἀπὸ ἱερέως καὶ βουλὴ ἀπὸ συνετοῦ καὶ λόγος ἀπὸ προφήτου· δεῦτε καὶ πατάξωμεν αὐτὸν ἐν γλώσσῃ καὶ ἀκουσόμεθα πάντας τοὺς λόγους αὐτοῦ. –
Jr:18:18 Then they said, Come, and let us devise a device against Jeremias; for the law shall not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. Come, and let us smite him with the tongue, and we will hear all his words. (Jeremiah 18:18 Brenton)
Jr:18:18 Oni rzekli: «Chodźcie, uknujemy zamach na Jeremiasza! Bo przecież nie zabraknie kapłanowi pouczenia ani mędrcowi rady, ani prorokowi słowa. Chodźcie, uderzmy go językiem, nie zważajmy wcale na jego słowa!» (Jr 18:18 BT_4)
Jr:18:18 Καὶ εἶπαν Δεῦτε λογισώμεθα ἐπὶ Ιερεμιαν λογισμόν, ὅτι οὐκ ἀπολεῖται νόμος ἀπὸ ἱερέως καὶ βουλὴ ἀπὸ συνετοῦ καὶ λόγος ἀπὸ προφήτου· δεῦτε καὶ πατάξωμεν αὐτὸν ἐν γλώσσῃ καὶ ἀκουσόμεθα πάντας τοὺς λόγους αὐτοῦ.
Jr:18:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δεῦτε λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ἐπί Ἰερεμίας, -ου, ὁ λογισμός, -οῦ, ὁ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) νόμος, -ου, ὁ ἀπό ἱερεύς, -έως, ὁ καί βουλή, -ῆς, ἡ ἀπό συν·ετός -ή -όν καί λόγος, -ου, ὁ ἀπό προφήτης, -ου, ὁ δεῦτε καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:18:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Przychodź Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jeremiasz Logika Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Prawo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Duchowny I też, nawet, mianowicie Planu/zamiar Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym insightful/bystry I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Prorok Przychodź I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Język przez metonimia, język I też, nawet, mianowicie By słyszeć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo
Jr:18:18 *kai\ ei)=pan *deu=te logisO/meTa e)pi\ *ieremian logismo/n, o(/ti ou)k a)polei=tai no/mos a)po\ i(ere/Os kai\ boulE\ a)po\ sunetou= kai\ lo/gos a)po\ profE/tou· deu=te kai\ pata/XOmen au)to\n e)n glO/ssE| kai\ a)kouso/meTa pa/ntas tou\s lo/gous au)tou=.
Jr:18:18 kai eipan deute logisOmeTa epi ieremian logismon, hoti uk apoleitai nomos apo hiereOs kai bulE apo synetu kai logos apo profEtu· deute kai pataXOmen auton en glOssE kai akusomeTa pantas tus logus autu.
Jr:18:18 C VAI_AAI3P D VA_AMS1P P N1T_ASM N2_ASM C D VF2_FMI3S N2_NSM P N3V_GSM C N1_NSF P A1_GSM C N2_NSM P N1M_GSM D C VA_AAS1P RD_ASM P N1S_DSF C VF_FMI1P A3_APM RA_APM N2_APM RD_GSM
Jr:18:18 and also, even, namely to say/tell come to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jeremiah logic because/that οὐχ before rough breathing to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing law from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing priest and also, even, namely plan/intention from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing insightful/discerning and also, even, namely word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing prophet come and also, even, namely to smite he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tongue by metonymy, a language and also, even, namely to hear every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same
Jr:18:18 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) come we-should-be-LOGICALLY SPEAK-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) Jeremiah (acc) logic (acc) because/that not he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed law (nom) away from (+gen) priest (gen) and plan/intention (nom|voc) away from (+gen) insightful/discerning ([Adj] gen) and word (nom) away from (+gen) prophet (gen) come and we-should-SMITE him/it/same (acc) in/among/by (+dat) tongue (dat) and we-will-be-HEAR-ed all (acc) the (acc) words (acc) him/it/same (gen)
Jr:18:18 Jr_18:18_1 Jr_18:18_2 Jr_18:18_3 Jr_18:18_4 Jr_18:18_5 Jr_18:18_6 Jr_18:18_7 Jr_18:18_8 Jr_18:18_9 Jr_18:18_10 Jr_18:18_11 Jr_18:18_12 Jr_18:18_13 Jr_18:18_14 Jr_18:18_15 Jr_18:18_16 Jr_18:18_17 Jr_18:18_18 Jr_18:18_19 Jr_18:18_20 Jr_18:18_21 Jr_18:18_22 Jr_18:18_23 Jr_18:18_24 Jr_18:18_25 Jr_18:18_26 Jr_18:18_27 Jr_18:18_28 Jr_18:18_29 Jr_18:18_30 Jr_18:18_31 Jr_18:18_32 Jr_18:18_33 Jr_18:18_34
Jr:18:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:18:19 εἰσάκουσόν μου, κύριε, καὶ εἰσάκουσον τῆς φωνῆς τοῦ δικαιώματός μου.
Jr:18:19 Hear me, O Lord, and hear the voice of my pleading. (Jeremiah 18:19 Brenton)
Jr:18:19 Usłysz mnie, Panie, i słuchaj głosu moich przeciwników! (Jr 18:19 BT_4)
Jr:18:19 εἰσάκουσόν μου, κύριε, καὶ εἰσάκουσον τῆς φωνῆς τοῦ δικαιώματός μου.
Jr:18:19 εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:18:19 Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Dźwięku/głos płacze ??? Ja
Jr:18:19 ei)sa/kouso/n mou, ku/rie, kai\ ei)sa/kouson tE=s fOnE=s tou= dikaiO/mato/s mou.
Jr:18:19 eisakuson mu, kyrie, kai eisakuson tEs fOnEs tu dikaiOmatos mu.
Jr:18:19 VA_AAD2S RP_GS N2_VSM C VA_AAD2S RA_GSF N1_GSF RA_GSN N3M_GSN RP_GS
Jr:18:19 to heard (being heard, listen into, hearken) I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to heard (being heard, listen into, hearken) the sound/voice cries the ??? I
Jr:18:19 do-HEARD-you(sg)!, going-to-HEARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) and do-HEARD-you(sg)!, going-to-HEARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (gen) sound/voice (gen) the (gen) ??? (gen) me (gen)
Jr:18:19 Jr_18:19_1 Jr_18:19_2 Jr_18:19_3 Jr_18:19_4 Jr_18:19_5 Jr_18:19_6 Jr_18:19_7 Jr_18:19_8 Jr_18:19_9 Jr_18:19_10
Jr:18:19 x x x x x x x x x x
Jr:18:20 εἰ ἀνταποδίδοται ἀντὶ ἀγαθῶν κακά; ὅτι συνελάλησαν ῥήματα κατὰ τῆς ψυχῆς μου καὶ τὴν κόλασιν αὐτῶν ἔκρυψάν μοι· μνήσθητι ἑστηκότος μου κατὰ πρόσωπόν σου τοῦ λαλῆσαι ὑπὲρ αὐτῶν ἀγαθὰ τοῦ ἀποστρέψαι τὸν θυμόν σου ἀπ’ αὐτῶν.
Jr:18:20 Forasmuch as evil is rewarded for good; for they have spoken words against my soul, and they have hidden the punishment they meant for me; remember that I stood before thy face, to speak good for them, to turn away thy wrath from them. (Jeremiah 18:20 Brenton)
Jr:18:20 Czy złem za dobro się płaci! A oni wykopali dół dla mnie. Wspomnij, jak stawałem przed Tobą, aby się wstawiać za nimi, aby odwrócić od nich Twój gniew. (Jr 18:20 BT_4)
Jr:18:20 εἰ ἀνταποδίδοται ἀντὶ ἀγαθῶν κακά; ὅτι συνελάλησαν ῥήματα κατὰ τῆς ψυχῆς μου καὶ τὴν κόλασιν αὐτῶν ἔκρυψάν μοι· μνήσθητι ἑστηκότος μου κατὰ πρόσωπόν σου τοῦ λαλῆσαι ὑπὲρ αὐτῶν ἀγαθὰ τοῦ ἀποστρέψαι τὸν θυμόν σου ἀπ’ αὐτῶν.
Jr:18:20 εἰ ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) ἀντί ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ὅτι συλ·λαλέω (συν+λαλ(ε)-, -, συν+λαλη·σ-, -, -, -) ῥῆμα[τ], -ατος, τό κατά ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό κόλασις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὑπέρ αὐτός αὐτή αὐτό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:18:20 Jeżeli By spłacać nagrodę Przeciw (+informacja) Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Niegodziwie by czynić źle Ponieważ/tamto By rozmawiać Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja I też, nawet, mianowicie Boża zemsty kara, skorygowanie, Hp.Praec.5, Pl.Ap.26a, alkohol, Th.1.41; opp. ??µ????, Arist.Rh.1369b13; bożej zemsty, Ev.Matt.25.46 kara, dyscyplina, karzą, oczyszczają się On/ona/to/to samo By ukrywać się ukrywaj, kryj się Ja By pamiętać/stawaj się uważającym z By powodować stać Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Ty; twój/twój(sg) By mówić Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) On/ona/to/to samo Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By odwracać się od Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Jr:18:20 ei) a)ntapodi/dotai a)nti\ a)gaTO=n kaka/; o(/ti sunela/lEsan r(E/mata kata\ tE=s PSuCHE=s mou kai\ tE\n ko/lasin au)tO=n e)/kruPSa/n moi· mnE/sTEti e(stEko/tos mou kata\ pro/sOpo/n sou tou= lalE=sai u(pe\r au)tO=n a)gaTa\ tou= a)postre/PSai to\n Tumo/n sou a)p’ au)tO=n.
Jr:18:20 ei antapodidotai anti agaTOn kaka; hoti synelalEsan rEmata kata tEs PSyCHEs mu kai tEn kolasin autOn ekryPSan moi· mnEsTEti hestEkotos mu kata prosOpon su tu lalEsai hyper autOn agaTa tu apostrePSai ton Tymon su ap’ autOn.
Jr:18:20 x V8_PMI3S P A1_GPN A1_NPN C VAI_AAI3P N3M_APN P RA_GSF N1_GSF RP_GS C RA_ASF N3I_ASF RD_GPM VAI_AAI3P RP_DS VS_APD2S VXI_XAPGSM RP_GS P N2N_ASN RP_GS RA_GSN VA_AAN P RD_GPM A1_APN RA_GSN VA_AAN RA_ASM N2_ASM RP_GS P RD_GPM
Jr:18:20 if
Jr:18:20 if
Jr:18:20 Jr_18:20_1
Jr:18:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:18:21 διὰ τοῦτο δὸς τοὺς υἱοὺς αὐτῶν εἰς λιμὸν καὶ ἄθροισον αὐτοὺς εἰς χεῖρας μαχαίρας· γενέσθωσαν αἱ γυναῖκες αὐτῶν ἄτεκνοι καὶ χῆραι, καὶ οἱ ἄνδρες αὐτῶν γενέσθωσαν ἀνῃρημένοι θανάτῳ καὶ οἱ νεανίσκοι αὐτῶν πεπτωκότες μαχαίρᾳ ἐν πολέμῳ.
Jr:18:21 Therefore do thou deliver their sons to famine, and gather them to the power of the sword: let their women be childless and widows; and let their men be cut off by death, and their young men fall by the sword in war. (Jeremiah 18:21 Brenton)
Jr:18:21 Dlatego wydaj ich dzieci na pastwę głodu i zgładź ich ostrzem miecza! Niech żony ich zostaną bezdzietnymi wdowami, mężowie ich niech zginą od zarazy, a młodzież ich niech zginie na wojnie od miecza! (Jr 18:21 BT_4)
Jr:18:21 διὰ τοῦτο δὸς τοὺς υἱοὺς αὐτῶν εἰς λιμὸν καὶ ἄθροισον αὐτοὺς εἰς χεῖρας μαχαίρας· γενέσθωσαν αἱ γυναῖκες αὐτῶν ἄτεκνοι καὶ χῆραι, καὶ οἱ ἄνδρες αὐτῶν γενέσθωσαν ἀνῃρημένοι θανάτῳ καὶ οἱ νεανίσκοι αὐτῶν πεπτωκότες μαχαίρᾳ ἐν πολέμῳ.
Jr:18:21 διά οὗτος αὕτη τοῦτο δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ καί ἀθροίζω (αθροιζ-, αθροι·σ-, αθροι·σ-, -, ηθροισ-, αθροισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό ἄ·τεκνος -ον καί χήρα, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) θάνατος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι αὐτός αὐτή αὐτό πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ἐν πόλεμος, -ου, ὁ
Jr:18:21 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By dawać Syn On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Głodu głód I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ręka Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kobiety/żona On/ona/to/to samo Bezdzietny I też, nawet, mianowicie Wdowa I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się By zabijać (zabijaj) Śmierć I też, nawet, mianowicie Młody człowiek On/ona/to/to samo By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny]
Jr:18:21 dia\ tou=to do\s tou\s ui(ou\s au)tO=n ei)s limo\n kai\ a)/Troison au)tou\s ei)s CHei=ras maCHai/ras· gene/sTOsan ai( gunai=kes au)tO=n a)/teknoi kai\ CHE=rai, kai\ oi( a)/ndres au)tO=n gene/sTOsan a)nE|rEme/noi Tana/tO| kai\ oi( neani/skoi au)tO=n peptOko/tes maCHai/ra| e)n pole/mO|.
Jr:18:21 dia tuto dos tus hyius autOn eis limon kai aTroison autus eis CHeiras maCHairas· genesTOsan hai gynaikes autOn ateknoi kai CHErai, kai hoi andres autOn genesTOsan anErEmenoi TanatO kai hoi neaniskoi autOn peptOkotes maCHaira en polemO.
Jr:18:21 P RD_ASN VO_AAD2S RA_APM N2_APM RD_GPM P N2_ASM C VA_AAD2S RD_APM P N3_APF N1_APF VB_AMD3P RA_NPF N3K_NPF RD_GPM A1B_NPF C N1A_NPF C RA_NPM N3_NPM RD_GPM VB_AMD3P VM_XMPNPM N2_DSM C RA_NPM N2_NPM RD_GPM VX_XAPNPM N1A_DSF P N2_DSM
Jr:18:21 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to give the son he/she/it/same into (+acc) famine hunger and also, even, namely to ??? he/she/it/same into (+acc) hand sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” to become become, happen the woman/wife he/she/it/same childless and also, even, namely widow and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same to become become, happen to kill (slay) death and also, even, namely the young man he/she/it/same to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among war [see polemic]
Jr:18:21 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) do-GIVE-you(sg)! the (acc) sons (acc) them/same (gen) into (+acc) famine (acc) and do-???-you(sg)!, going-to-??? (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) them/same (acc) into (+acc) hands (acc) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) let-them-be-BECOME-ed! the (nom) women/wives (nom|voc) them/same (gen) childless ([Adj] nom|voc) and widows (nom|voc) and the (nom) men, husbands (nom|voc) them/same (gen) let-them-be-BECOME-ed! having-been-KILL-ed (nom|voc) death (dat) and the (nom) young men (nom|voc) them/same (gen) having FALL-ed (nom|voc) sacrificial knife (dat) in/among/by (+dat) war (dat)
Jr:18:21 Jr_18:21_1 Jr_18:21_2 Jr_18:21_3 Jr_18:21_4 Jr_18:21_5 Jr_18:21_6 Jr_18:21_7 Jr_18:21_8 Jr_18:21_9 Jr_18:21_10 Jr_18:21_11 Jr_18:21_12 Jr_18:21_13 Jr_18:21_14 Jr_18:21_15 Jr_18:21_16 Jr_18:21_17 Jr_18:21_18 Jr_18:21_19 Jr_18:21_20 Jr_18:21_21 Jr_18:21_22 Jr_18:21_23 Jr_18:21_24 Jr_18:21_25 Jr_18:21_26 Jr_18:21_27 Jr_18:21_28 Jr_18:21_29 Jr_18:21_30 Jr_18:21_31 Jr_18:21_32 Jr_18:21_33 Jr_18:21_34 Jr_18:21_35 Jr_18:21_36
Jr:18:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:18:22 γενηθήτω κραυγὴ ἐν ταῖς οἰκίαις αὐτῶν, ἐπάξεις ἐπ’ αὐτοὺς λῃστὰς ἄφνω, ὅτι ἐνεχείρησαν λόγον εἰς σύλλημψίν μου καὶ παγίδας ἔκρυψαν ἐπ’ ἐμέ.
Jr:18:22 Let there be a cry in their houses: thou shalt bring upon them robbers suddenly: for they have formed a plan to take me, and have hidden snares for me. (Jeremiah 18:22 Brenton)
Jr:18:22 Niech się rozlegnie krzyk z ich domów, gdy sprowadzę na nich nagle złoczyńców. Albowiem wykopali dół, by mnie pochwycić, a pod nogi moje zastawili potajemnie sidła. (Jr 18:22 BT_4)
Jr:18:22 γενηθήτω κραυγὴ ἐν ταῖς οἰκίαις αὐτῶν, ἐπάξεις ἐπ’ αὐτοὺς λῃστὰς ἄφνω, ὅτι ἐνεχείρησαν λόγον εἰς σύλλημψίν μου καὶ παγίδας ἔκρυψαν ἐπ’ ἐμέ.
Jr:18:22 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) κραυγή, -ῆς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό λῃστής, -οῦ, ὁ ἄφνω ὅτι λόγος, -ου, ὁ εἰς[1] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Jr:18:22 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Płacz krzyk (????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom On/ona/to/to samo Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Bandyta Nagle Ponieważ/tamto Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Do (+przyspieszenie) Ja I też, nawet, mianowicie Pułapka {Trap} By ukrywać się ukrywaj, kryj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Jr:18:22 genETE/tO kraugE\ e)n tai=s oi)ki/ais au)tO=n, e)pa/Xeis e)p’ au)tou\s lE|sta\s a)/fnO, o(/ti e)neCHei/rEsan lo/gon ei)s su/llEmPSi/n mou kai\ pagi/das e)/kruPSan e)p’ e)me/.
Jr:18:22 genETEtO kraugE en tais oikiais autOn, epaXeis ep’ autus lEstas afnO, hoti eneCHeirEsan logon eis syllEmPSin mu kai pagidas ekryPSan ep’ eme.
Jr:18:22 VC_APD3S N1_NSF P RA_DPF N1A_DPF RD_GPM VF_FAI2S P RD_APM N1M_APM D C VAI_AAI3P N2_ASM P N3I_ASF RP_GS C N3D_APF VAI_AAI3P P RP_AS
Jr:18:22 to become become, happen cry shout (κραυγάζω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house he/she/it/same to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same bandit suddenly because/that ć word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. into (+acc) ć I and also, even, namely trap to hide conceal, skulk upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine
Jr:18:22 let-him/her/it-be-BECOME-ed! cry (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) houses (dat) them/same (gen) you(sg)-will-UPON-LEAD upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) bandits (acc) suddenly because/that word (acc) into (+acc) me (gen) and traps (acc) they-HIDE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc)
Jr:18:22 Jr_18:22_1 Jr_18:22_2 Jr_18:22_3 Jr_18:22_4 Jr_18:22_5 Jr_18:22_6 Jr_18:22_7 Jr_18:22_8 Jr_18:22_9 Jr_18:22_10 Jr_18:22_11 Jr_18:22_12 Jr_18:22_13 Jr_18:22_14 Jr_18:22_15 Jr_18:22_16 Jr_18:22_17 Jr_18:22_18 Jr_18:22_19 Jr_18:22_20 Jr_18:22_21 Jr_18:22_22
Jr:18:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:18:23 καὶ σύ, κύριε, ἔγνως ἅπασαν τὴν βουλὴν αὐτῶν ἐπ’ ἐμὲ εἰς θάνατον· μὴ ἀθῳώσῃς τὰς ἀδικίας αὐτῶν, καὶ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν ἀπὸ προσώπου σου μὴ ἐξαλείψῃς· γενέσθω ἡ ἀσθένεια αὐτῶν ἐναντίον σου, ἐν καιρῷ θυμοῦ σου ποίησον ἐν αὐτοῖς.
Jr:18:23 And thou, Lord, knowest all their deadly counsel against me: account not their iniquities guiltless, and blot not out their sins from before thee: let their weakness come before thee; deal with them in the time of thy wrath. (Jeremiah 18:23 Brenton)
Jr:18:23 Ty zaś, Panie, znasz wszystkie ich mordercze plany przeciw mnie. Nie odpuszczaj ich przestępstwa ani nie zmazuj ich grzechu sprzed swego oblicza! Niech padną przed Tobą, w chwili Twego gniewu wystąp przeciw nim! (Jr 18:23 BT_4)
Jr:18:23 καὶ σύ, κύριε, ἔγνως ἅπασαν τὴν βουλὴν αὐτῶν ἐπ’ ἐμὲ εἰς θάνατον· μὴ ἀθῳώσῃς τὰς ἀδικίας αὐτῶν, καὶ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν ἀπὸ προσώπου σου μὴ ἐξαλείψῃς· γενέσθω ἀσθένεια αὐτῶν ἐναντίον σου, ἐν καιρῷ θυμοῦ σου ποίησον ἐν αὐτοῖς.
Jr:18:23 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἰς[1] θάνατος, -ου, ὁ μή ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·σθένεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:18:23 I też, nawet, mianowicie Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wiedzieć to jest rozpoznaj. Każdy Planu/zamiar On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Do (+przyspieszenie) Śmierć Nie Zły uczynki On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ty; twój/twój(sg) Nie Do skreślenia wymazania , eliminacja ścierania , wymazują, wygaśnięcie, usuwanie, wycierają, By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słabości/słabość On/ona/to/to samo Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Jr:18:23 kai\ su/, ku/rie, e)/gnOs a(/pasan tE\n boulE\n au)tO=n e)p’ e)me\ ei)s Ta/naton· mE\ a)TO|O/sE|s ta\s a)diki/as au)tO=n, kai\ ta\s a(marti/as au)tO=n a)po\ prosO/pou sou mE\ e)Xalei/PSE|s· gene/sTO E( a)sTe/neia au)tO=n e)nanti/on sou, e)n kairO=| Tumou= sou poi/Eson e)n au)toi=s.
Jr:18:23 kai sy, kyrie, egnOs hapasan tEn bulEn autOn ep’ eme eis Tanaton· mE aTOOsEs tas adikias autOn, kai tas hamartias autOn apo prosOpu su mE eXaleiPSEs· genesTO hE asTeneia autOn enantion su, en kairO Tymu su poiEson en autois.
Jr:18:23 C RP_NS N2_VSM VZI_AAI2S A1S_ASF RA_ASF N1_ASF RD_GPM P RP_AS P N2_ASM D VA_AAS2S RA_APF N1A_APF RD_GPM C RA_APF N1A_APF RD_GPM P N2N_GSN RP_GS D VA_AAS2S VB_AMD3S RA_NSF N1A_NSF RD_GPM P RP_GS P N2_DSM N2_GSM RP_GS VA_AAD2S P RD_DPM
Jr:18:23 and also, even, namely you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to know i.e. recognize. every the plan/intention he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine into (+acc) death not ć the wrongdoing he/she/it/same and also, even, namely the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face you; your/yours(sg) not to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, to become become, happen the weakness/infirmity he/she/it/same in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger you; your/yours(sg) to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Jr:18:23 and you(sg) (nom) lord (voc); a lord ([Adj] voc) you(sg)-KNOW-ed every (acc) the (acc) plan/intention (acc) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) into (+acc) death (acc) not the (acc) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) them/same (gen) and the (acc) sin (gen), sins (acc) them/same (gen) away from (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-should-OBLITERATION let-him/her/it-be-BECOME-ed! the (nom) weakness/infirmity (nom|voc) them/same (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) period of time (dat) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) them/same (dat)
Jr:18:23 Jr_18:23_1 Jr_18:23_2 Jr_18:23_3 Jr_18:23_4 Jr_18:23_5 Jr_18:23_6 Jr_18:23_7 Jr_18:23_8 Jr_18:23_9 Jr_18:23_10 Jr_18:23_11 Jr_18:23_12 Jr_18:23_13 Jr_18:23_14 Jr_18:23_15 Jr_18:23_16 Jr_18:23_17 Jr_18:23_18 Jr_18:23_19 Jr_18:23_20 Jr_18:23_21 Jr_18:23_22 Jr_18:23_23 Jr_18:23_24 Jr_18:23_25 Jr_18:23_26 Jr_18:23_27 Jr_18:23_28 Jr_18:23_29 Jr_18:23_30 Jr_18:23_31 Jr_18:23_32 Jr_18:23_33 Jr_18:23_34 Jr_18:23_35 Jr_18:23_36 Jr_18:23_37 Jr_18:23_38 Jr_18:23_39
Jr:18:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x