Jr:33:1 Ἐν ἀρχῇ βασιλέως Ιωακιμ υἱοῦ Ιωσια ἐγενήθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ κυρίου
Jr:33:1 33:1 IN THE BEGINNING OF THE REIGN OF KING JOAKIM SON OF JOSIAS THERE CAME THIS WORD FROM THE LORD.
Jr:33:1 Na początku panowania Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, Pan skierował następujące słowo do Jeremiasza: (Jr 26:1 BT_4)
Jr:33:1 Ἐν ἀρχῇ βασιλέως Ιωακιμ υἱοῦ Ιωσια ἐγενήθη λόγος οὗτος παρὰ κυρίου
Jr:33:1 ἐν ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) βασιλεύς, -έως, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωσίας, -ου, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:33:1 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Początek; by zaczynać się Król Syn Jozjasz By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:33:1 *)en a)rCHE=| basile/Os *iOakim ui(ou= *iOsia e)genE/TE o( lo/gos ou(=tos para\ kuri/ou
Jr:33:1 en arCHE basileOs iOakim hyiu iOsia egenETE ho logos hutos para kyriu
Jr:33:1 P N1_DSF N3V_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM VCI_API3S RA_NSM N2_NSM RD_NSM P N2_GSM
Jr:33:1 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among beginning; to begin king ć son Josiah to become become, happen the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:33:1 in/among/by (+dat) beginning (dat); you(sg)-are-being-BEGIN-ed, he/she/it-should-be-BEGIN-ing, you(sg)-should-be-being-BEGIN-ed king (gen) son (gen) Josiah (voc) he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) word (nom) this (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Jr:33:1 Jr_33:1_1 Jr_33:1_2 Jr_33:1_3 Jr_33:1_4 Jr_33:1_5 Jr_33:1_6 Jr_33:1_7 Jr_33:1_8 Jr_33:1_9 Jr_33:1_10 Jr_33:1_11 Jr_33:1_12
Jr:33:1 x x x x x x x x x x x x
Jr:33:2 Οὕτως εἶπεν κύριος Στῆθι ἐν αὐλῇ οἴκου κυρίου καὶ χρηματιεῖς ἅπασι τοῖς Ιουδαίοις καὶ πᾶσι τοῖς ἐρχομένοις προσκυνεῖν ἐν οἴκῳ κυρίου ἅπαντας τοὺς λόγους, οὓς συνέταξά σοι αὐτοῖς χρηματίσαι, μὴ ἀφέλῃς ῥῆμα·
Jr:33:2 (Jeremiah 33:2 Thus said the Lord; Stand in the court of the Lord’s house, and thou shalt declare to all the Jews, and to all that come to worship in the house of the Lord, all the words which I commanded thee to speak to them; abate not one word.
Jr:33:2 To mówi Pan: «Stań na dziedzińcu domu Pańskiego i mów do mieszkańców wszystkich miast judzkich, którzy przychodzą do domu Pańskiego oddać pokłon, wszystkie słowa, jakie poleciłem ci im oznajmić; nie ujmuj ani słowa! (Jr 26:2 BT_4)
Jr:33:2 Οὕτως εἶπεν κύριος Στῆθι ἐν αὐλῇ οἴκου κυρίου καὶ χρηματιεῖς ἅπασι τοῖς Ιουδαίοις καὶ πᾶσι τοῖς ἐρχομένοις προσκυνεῖν ἐν οἴκῳ κυρίου ἅπαντας τοὺς λόγους, οὓς συνέταξά σοι αὐτοῖς χρηματίσαι, μὴ ἀφέλῃς ῥῆμα·
Jr:33:2 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί χρηματίζω (χρηματιζ-, χρηματι(ε)·[σ]-/χρηματι·σ-, χρηματι·σ-, κεχρηματι·κ-, κεχρηματισ-, χρηματισ·θ-) ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό χρηματίζω (χρηματιζ-, χρηματι(ε)·[σ]-/χρηματι·σ-, χρηματι·σ-, κεχρηματι·κ-, κεχρηματισ-, χρηματισ·θ-) μή ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ῥῆμα[τ], -ατος, τό
Jr:33:2 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do oracularize Każdy Żydowski I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By przychodzić By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który Do ??? Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się On/ona/to/to samo Do oracularize Nie By pozbawiać Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie
Jr:33:2 *ou(/tOs ei)=pen ku/rios *stE=Ti e)n au)lE=| oi)/kou kuri/ou kai\ CHrEmatiei=s a(/pasi toi=s *ioudai/ois kai\ pa=si toi=s e)rCHome/nois proskunei=n e)n oi)/kO| kuri/ou a(/pantas tou\s lo/gous, ou(\s sune/taXa/ soi au)toi=s CHrEmati/sai, mE\ a)fe/lE|s r(E=ma·
Jr:33:2 hutOs eipen kyrios stETi en aulE oiku kyriu kai CHrEmatieis hapasi tois iudaiois kai pasi tois erCHomenois proskynein en oikO kyriu hapantas tus logus, hus synetaXa soi autois CHrEmatisai, mE afelEs rEma·
Jr:33:2 D VBI_AAI3S N2_NSM VH_AAD2S P N1_DSF N2_GSM N2_GSM C VF2_FAI2S A3_DPM RA_DPM N2_DPM C A3_DPM RA_DPM V1_PMPDPM V2_PAN P N2_DSM N2_GSM A3_APM RA_APM N2_APM RR_APM VAI_AAI1S RP_DS RD_DPM VA_AAN D VB_AAS2S N3M_ASN
Jr:33:2 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among courtyard sheep-fold, palace, house; to flute house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to oracularize every the Jewish and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to come to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which to ??? you; your/yours(sg); to rub worn, rub he/she/it/same to oracularize not to deprive declaration statement, utterance
Jr:33:2 thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) do-CAUSE-you(sg)-TO-STand! in/among/by (+dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) and you(sg)-will-ORACULARIZE all (dat) the (dat) Jewish ([Adj] dat) and all (dat) the (dat) while being-COME-ed (dat) to-be-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) all (acc) the (acc) words (acc) who/whom/which (acc) I-???-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) them/same (dat) to-ORACULARIZE, be-you(sg)-ORACULARIZE-ed!, he/she/it-happens-to-ORACULARIZE (opt) not you(sg)-should-DEPRIVE declaration (nom|acc|voc)
Jr:33:2 Jr_33:2_1 Jr_33:2_2 Jr_33:2_3 Jr_33:2_4 Jr_33:2_5 Jr_33:2_6 Jr_33:2_7 Jr_33:2_8 Jr_33:2_9 Jr_33:2_10 Jr_33:2_11 Jr_33:2_12 Jr_33:2_13 Jr_33:2_14 Jr_33:2_15 Jr_33:2_16 Jr_33:2_17 Jr_33:2_18 Jr_33:2_19 Jr_33:2_20 Jr_33:2_21 Jr_33:2_22 Jr_33:2_23 Jr_33:2_24 Jr_33:2_25 Jr_33:2_26 Jr_33:2_27 Jr_33:2_28 Jr_33:2_29 Jr_33:2_30 Jr_33:2_31 Jr_33:2_32
Jr:33:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:33:3 ἴσως ἀκούσονται καὶ ἀποστραφήσονται ἕκαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς, καὶ παύσομαι ἀπὸ τῶν κακῶν, ὧν ἐγὼ λογίζομαι τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς ἕνεκεν τῶν πονηρῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν.
Jr:33:3 (Jeremiah 33:3 Peradventure they will hear, and turn every one from his evil way: then I will cease from the evils which I purpose to do to them, because of their evil practices.
Jr:33:3 Może posłuchają i zawróci każdy ze swej złej drogi, wtenczas Ja powstrzymam nieszczęście, jakie zamyślam przeciw nim za ich przewrotne postępki. (Jr 26:3 BT_4)
Jr:33:3 ἴσως ἀκούσονται καὶ ἀποστραφήσονται ἕκαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς, καὶ παύσομαι ἀπὸ τῶν κακῶν, ὧν ἐγὼ λογίζομαι τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς ἕνεκεν τῶν πονηρῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν.
Jr:33:3 ἴσως ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἕκαστος -η -ον ἀπό ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν καί παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) ἀπό ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:33:3 Równo By słyszeć I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Każdy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie By przestawać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla Kto/, który/, który Ja Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi By czynić/rób On/ona/to/to samo Z powodu dla, dla Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? On/ona/to/to samo
Jr:33:3 i)/sOs a)kou/sontai kai\ a)postrafE/sontai e(/kastos a)po\ tE=s o(dou= au)tou= tE=s ponEra=s, kai\ pau/somai a)po\ tO=n kakO=n, O(=n e)gO\ logi/DZomai tou= poiE=sai au)toi=s e(/neken tO=n ponErO=n e)pitEdeuma/tOn au)tO=n.
Jr:33:3 isOs akusontai kai apostrafEsontai hekastos apo tEs hodu autu tEs ponEras, kai pausomai apo tOn kakOn, hOn egO logiDZomai tu poiEsai autois heneken tOn ponErOn epitEdeumatOn autOn.
Jr:33:3 D VF_FMI3P C VD_FPI3P A1_NSM P RA_GSF N2_GSF RD_GSM RA_GSF A1A_GSF C VF_FMI1S P RA_GPM A1_GPM RR_GPM RP_NS V1_PMI1S RA_GSN VA_AAN RD_DPM P RA_GPN A1A_GPN N3M_GPN RD_GPM
Jr:33:3 equally to hear and also, even, namely to turn away from each from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the way/road he/she/it/same the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely to cease from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the wickedly to do evil; to make things difficult for who/whom/which I to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks the to do/make he/she/it/same owing to for, for the sake of the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος ć he/she/it/same
Jr:33:3 equally they-will-be-HEAR-ed and they-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM each (of two) (nom) away from (+gen) the (gen) way/road (gen) him/it/same (gen) the (gen) wicked ([Adj] acc, gen) and I-will-be-CEASE-ed away from (+gen) the (gen) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) who/whom/which (gen) I (nom) I-am-being-LOGICALLY SPEAK-ed the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) them/same (dat) owing to the (gen) wicked ([Adj] gen) them/same (gen)
Jr:33:3 Jr_33:3_1 Jr_33:3_2 Jr_33:3_3 Jr_33:3_4 Jr_33:3_5 Jr_33:3_6 Jr_33:3_7 Jr_33:3_8 Jr_33:3_9 Jr_33:3_10 Jr_33:3_11 Jr_33:3_12 Jr_33:3_13 Jr_33:3_14 Jr_33:3_15 Jr_33:3_16 Jr_33:3_17 Jr_33:3_18 Jr_33:3_19 Jr_33:3_20 Jr_33:3_21 Jr_33:3_22 Jr_33:3_23 Jr_33:3_24 Jr_33:3_25 Jr_33:3_26 Jr_33:3_27
Jr:33:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:33:4 καὶ ἐρεῖς Οὕτως εἶπεν κύριος Ἐὰν μὴ ἀκούσητέ μου τοῦ πορεύεσθαι ἐν τοῖς νομίμοις μου, οἷς ἔδωκα κατὰ πρόσωπον ὑμῶν,
Jr:33:4 (Jeremiah 33:4 And thou shalt say, Thus said the Lord; If ye will not hearken to me, to walk in my statutes which I set before you,
Jr:33:4 Powiesz im: To mówi Pan: Jeżeli nie będziecie Mi posłuszni, postępując według mojego Prawa, które wam ustanowiłem, (Jr 26:4 BT_4)
Jr:33:4 καὶ ἐρεῖς Οὕτως εἶπεν κύριος Ἐὰν μὴ ἀκούσητέ μου τοῦ πορεύεσθαι ἐν τοῖς νομίμοις μου, οἷς ἔδωκα κατὰ πρόσωπον ὑμῶν,
Jr:33:4 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐάν (εἰ ἄν) μή ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:33:4 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By słyszeć Ja By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja Kto/, który/, który By dawać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Ty
Jr:33:4 kai\ e)rei=s *ou(/tOs ei)=pen ku/rios *)ea\n mE\ a)kou/sEte/ mou tou= poreu/esTai e)n toi=s nomi/mois mou, oi(=s e)/dOka kata\ pro/sOpon u(mO=n,
Jr:33:4 kai ereis hutOs eipen kyrios ean mE akusEte mu tu poreuesTai en tois nomimois mu, hois edOka kata prosOpon hymOn,
Jr:33:4 C VF2_FAI2S D VBI_AAI3S N2_NSM C D VA_AAS2P RP_GS RA_GSN V1_PMN P RA_DPM A1_DPM RP_GS RR_DPM VAI_AAI1S P N2N_ASN RP_GP
Jr:33:4 and also, even, namely strife; to say/tell thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to hear I the to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć I who/whom/which to give down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face you
Jr:33:4 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) if-ever not you(pl)-should-HEAR me (gen) the (gen) to-be-being-GO-ed in/among/by (+dat) the (dat) me (gen) who/whom/which (dat) I-GIVE-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) you(pl) (gen)
Jr:33:4 Jr_33:4_1 Jr_33:4_2 Jr_33:4_3 Jr_33:4_4 Jr_33:4_5 Jr_33:4_6 Jr_33:4_7 Jr_33:4_8 Jr_33:4_9 Jr_33:4_10 Jr_33:4_11 Jr_33:4_12 Jr_33:4_13 Jr_33:4_14 Jr_33:4_15 Jr_33:4_16 Jr_33:4_17 Jr_33:4_18 Jr_33:4_19 Jr_33:4_20
Jr:33:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:33:5 εἰσακούειν τῶν λόγων τῶν παίδων μου τῶν προφητῶν, οὓς ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς ὄρθρου καὶ ἀπέστειλα καὶ οὐκ εἰσηκούσατέ μου,
Jr:33:5 (Jeremiah 33:5 to hearken to the words of my servants the prophets, whom I send to you early in the morning; yea, I sent them, but ye hearkened not to me;
Jr:33:5 i jeśli nie będziecie słuchać słów moich sług, proroków, których nieustannie do was posyłam, mimo że jesteście nieposłuszni, (Jr 26:5 BT_4)
Jr:33:5 εἰσακούειν τῶν λόγων τῶν παίδων μου τῶν προφητῶν, οὓς ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς ὄρθρου καὶ ἀπέστειλα καὶ οὐκ εἰσηκούσατέ μου,
Jr:33:5 εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὄρθρος, -ου, ὁ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:33:5 Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dziecka/służący Ja Prorok Kto/, który/, który Ja zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty Świtaj I też, nawet, mianowicie zamawiać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Ja
Jr:33:5 ei)sakou/ein tO=n lo/gOn tO=n pai/dOn mou tO=n profEtO=n, ou(\s e)gO\ a)poste/llO pro\s u(ma=s o)/rTrou kai\ a)pe/steila kai\ ou)k ei)sEkou/sate/ mou,
Jr:33:5 eisakuein tOn logOn tOn paidOn mu tOn profEtOn, hus egO apostellO pros hymas orTru kai apesteila kai uk eisEkusate mu,
Jr:33:5 V1_PAN RA_GPM N2_GPM RA_GPM N3D_GPM RP_GS RA_GPM N1M_GPM RR_APM RP_NS V1_PAI1S P RP_AP N2_GSM C VAI_AAI1S C D VAI_AAI2P RP_GS
Jr:33:5 to heard (being heard, listen into, hearken) the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the child/servant I the prophet who/whom/which I to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) you dawn and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send and also, even, namely οὐχ before rough breathing to heard (being heard, listen into, hearken) I
Jr:33:5 to-be-HEARD-ing the (gen) words (gen) the (gen) children/servants (gen) me (gen) the (gen) prophets (gen) who/whom/which (acc) I (nom) I-am-ORDER FORTH-ing, I-should-be-ORDER FORTH-ing toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) dawn (gen) and I-ORDER FORTH-ed and not you(pl)-HEARD-ed me (gen)
Jr:33:5 Jr_33:5_1 Jr_33:5_2 Jr_33:5_3 Jr_33:5_4 Jr_33:5_5 Jr_33:5_6 Jr_33:5_7 Jr_33:5_8 Jr_33:5_9 Jr_33:5_10 Jr_33:5_11 Jr_33:5_12 Jr_33:5_13 Jr_33:5_14 Jr_33:5_15 Jr_33:5_16 Jr_33:5_17 Jr_33:5_18 Jr_33:5_19 Jr_33:5_20
Jr:33:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:33:6 καὶ δώσω τὸν οἶκον τοῦτον ὥσπερ Σηλωμ καὶ τὴν πόλιν δώσω εἰς κατάραν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν πάσης τῆς γῆς.
Jr:33:6 (Jeremiah 33:6 then will I make this house as Selo, and I will make this city a curse to all the nations of all the earth.
Jr:33:6 zrobię z tym domem podobnie jak z Szilo, a z miasta tego uczynię przekleństwo dla wszystkich narodów ziemi». (Jr 26:6 BT_4)
Jr:33:6 καὶ δώσω τὸν οἶκον τοῦτον ὥσπερ Σηλωμ καὶ τὴν πόλιν δώσω εἰς κατάραν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν πάσης τῆς γῆς.
Jr:33:6 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗτος αὕτη τοῦτο ὥσ·περ καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] κατ·άρα, -ας, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Jr:33:6 I też, nawet, mianowicie By dawać Dom To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" I też, nawet, mianowicie Miasto By dawać Do (+przyspieszenie) Klnij Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia
Jr:33:6 kai\ dO/sO to\n oi)=kon tou=ton O(/sper *sElOm kai\ tE\n po/lin dO/sO ei)s kata/ran pa=sin toi=s e)/Tnesin pa/sEs tE=s gE=s.
Jr:33:6 kai dOsO ton oikon tuton hOsper sElOm kai tEn polin dOsO eis kataran pasin tois eTnesin pasEs tEs gEs.
Jr:33:6 C VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM RD_ASM D N_DSF C RA_ASF N3I_ASF VF_FAI1S P N1A_ASF A3_DPN RA_DPN N3E_DPN A1S_GSF RA_GSF N1_GSF
Jr:33:6 and also, even, namely to give the house this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" ć and also, even, namely the city to give into (+acc) curse every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] every all, each, every, the whole of the earth/land
Jr:33:6 and I-will-GIVE, I-should-GIVE the (acc) house (acc) this (acc) just as and the (acc) city (acc) I-will-GIVE, I-should-GIVE into (+acc) curse (acc) all (dat) the (dat) nations (dat) every (gen) the (gen) earth/land (gen)
Jr:33:6 Jr_33:6_1 Jr_33:6_2 Jr_33:6_3 Jr_33:6_4 Jr_33:6_5 Jr_33:6_6 Jr_33:6_7 Jr_33:6_8 Jr_33:6_9 Jr_33:6_10 Jr_33:6_11 Jr_33:6_12 Jr_33:6_13 Jr_33:6_14 Jr_33:6_15 Jr_33:6_16 Jr_33:6_17 Jr_33:6_18 Jr_33:6_19
Jr:33:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:33:7 καὶ ἤκουσαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ ψευδοπροφῆται καὶ πᾶς ὁ λαὸς τοῦ Ιερεμιου λαλοῦντος τοὺς λόγους τούτους ἐν οἴκῳ κυρίου.
Jr:33:7 (Jeremiah 33:7 And the priests, and the false prophets, and all the people heard Jeremias speaking these words in the house of the Lord.
Jr:33:7 Kapłani, prorocy i cały lud słyszeli Jeremiasza mówiącego te słowa w domu Pańskim. (Jr 26:7 BT_4)
Jr:33:7 καὶ ἤκουσαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ ψευδοπροφῆται καὶ πᾶς λαὸς τοῦ Ιερεμιου λαλοῦντος τοὺς λόγους τούτους ἐν οἴκῳ κυρίου.
Jr:33:7 καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό ψευδο·προφήτης, -ου, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰερεμίας, -ου, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:33:7 I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Duchowny I też, nawet, mianowicie Sztuczny prorok prawie 'jak jeżeli, niemal; udawany; fałszowany, fałszywie; zmyślony, wykpiwaj I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Jeremiasz By mówić Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:33:7 kai\ E)/kousan oi( i(erei=s kai\ oi( PSeudoprofE=tai kai\ pa=s o( lao\s tou= *ieremiou lalou=ntos tou\s lo/gous tou/tous e)n oi)/kO| kuri/ou.
Jr:33:7 kai Ekusan hoi hiereis kai hoi PSeudoprofEtai kai pas ho laos tu ieremiu laluntos tus logus tutus en oikO kyriu.
Jr:33:7 C VAI_AAI3P RA_NPM N3V_NPM C RA_NPM N1M_NPM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSM N1T_GSM V2_PAPGSM RA_APM N2_APM RD_APM P N2_DSM N2_GSM
Jr:33:7 and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to hear the priest and also, even, namely the imitation prophet quasi 'as if, almost; simulated; faked, false; fictitious, mock and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people the Jeremiah to speak the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:33:7 and while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed the (nom) priests (acc, nom|voc) and the (nom) imitation prophets (nom|voc) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (gen) Jeremiah (gen) while SPEAK-ing (gen) the (acc) words (acc) these (acc) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Jr:33:7 Jr_33:7_1 Jr_33:7_2 Jr_33:7_3 Jr_33:7_4 Jr_33:7_5 Jr_33:7_6 Jr_33:7_7 Jr_33:7_8 Jr_33:7_9 Jr_33:7_10 Jr_33:7_11 Jr_33:7_12 Jr_33:7_13 Jr_33:7_14 Jr_33:7_15 Jr_33:7_16 Jr_33:7_17 Jr_33:7_18 Jr_33:7_19 Jr_33:7_20
Jr:33:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:33:8 καὶ ἐγένετο Ιερεμιου παυσαμένου λαλοῦντος πάντα, ἃ συνέταξεν αὐτῷ κύριος λαλῆσαι παντὶ τῷ λαῷ, καὶ συνελάβοσαν αὐτὸν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ ψευδοπροφῆται καὶ πᾶς ὁ λαὸς λέγων Θανάτῳ ἀποθανῇ,
Jr:33:8 (Jeremiah 33:8 And it came to pass, when Jeremias had ceased speaking all that the Lord had ordered him to speak to all the people, that the priests and the false prophets and all the people took him, saying,
Jr:33:8 Gdy zaś Jeremiasz skończył mówić wszystko to, co mu Pan nakazał głosić całemu ludowi, prorocy i cały lud pochwycili go, mówiąc: «Musisz umrzeć! (Jr 26:8 BT_4)
Jr:33:8 καὶ ἐγένετο Ιερεμιου παυσαμένου λαλοῦντος πάντα, συνέταξεν αὐτῷ κύριος λαλῆσαι παντὶ τῷ λαῷ, καὶ συνελάβοσαν αὐτὸν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ ψευδοπροφῆται καὶ πᾶς λαὸς λέγων Θανάτῳ ἀποθανῇ,
Jr:33:8 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) Ἰερεμίας, -ου, ὁ παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό ψευδο·προφήτης, -ου, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) θάνατος, -ου, ὁ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Jr:33:8 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jeremiasz By przestawać By mówić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Do ??? On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie I też, nawet, mianowicie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj On/ona/to/to samo Duchowny I też, nawet, mianowicie Sztuczny prorok prawie 'jak jeżeli, niemal; udawany; fałszowany, fałszywie; zmyślony, wykpiwaj I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By mówić/opowiadaj Śmierć By umierać
Jr:33:8 kai\ e)ge/neto *ieremiou pausame/nou lalou=ntos pa/nta, a(/ sune/taXen au)tO=| ku/rios lalE=sai panti\ tO=| laO=|, kai\ sunela/bosan au)to\n oi( i(erei=s kai\ oi( PSeudoprofE=tai kai\ pa=s o( lao\s le/gOn *Tana/tO| a)poTanE=|,
Jr:33:8 kai egeneto ieremiu pausamenu laluntos panta, ha synetaXen autO kyrios lalEsai panti tO laO, kai synelabosan auton hoi hiereis kai hoi PSeudoprofEtai kai pas ho laos legOn TanatO apoTanE,
Jr:33:8 C VBI_AMI3S N1T_GSM VA_AMPGSM V2_PAPGSM A3_APN RR_APN VAI_AAI3S RD_DSM N2_NSM VA_AAN A3_DSM RA_DSM N2_DSM C VBI_AAI3P RD_ASM RA_NPM N3V_NPM C RA_NPM N1M_NPM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM V1_PAPNSM N2_DSM VF2_FMI2S
Jr:33:8 and also, even, namely to become become, happen Jeremiah to cease to speak every all, each, every, the whole of who/whom/which to ??? he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to speak every all, each, every, the whole of the people and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture he/she/it/same the priest and also, even, namely the imitation prophet quasi 'as if, almost; simulated; faked, false; fictitious, mock and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people to say/tell death to die
Jr:33:8 and he/she/it-was-BECOME-ed Jeremiah (gen) upon being-CEASE-ed (gen) while SPEAK-ing (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-???-ed him/it/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) every (dat) the (dat) people (dat) and they-SEIZING-ed him/it/same (acc) the (nom) priests (acc, nom|voc) and the (nom) imitation prophets (nom|voc) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) while SAY/TELL-ing (nom) death (dat) you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed
Jr:33:8 Jr_33:8_1 Jr_33:8_2 Jr_33:8_3 Jr_33:8_4 Jr_33:8_5 Jr_33:8_6 Jr_33:8_7 Jr_33:8_8 Jr_33:8_9 Jr_33:8_10 Jr_33:8_11 Jr_33:8_12 Jr_33:8_13 Jr_33:8_14 Jr_33:8_15 Jr_33:8_16 Jr_33:8_17 Jr_33:8_18 Jr_33:8_19 Jr_33:8_20 Jr_33:8_21 Jr_33:8_22 Jr_33:8_23 Jr_33:8_24 Jr_33:8_25 Jr_33:8_26 Jr_33:8_27 Jr_33:8_28 Jr_33:8_29
Jr:33:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:33:9 ὅτι ἐπροφήτευσας τῷ ὀνόματι κυρίου λέγων Ὥσπερ Σηλωμ ἔσται ὁ οἶκος οὗτος, καὶ ἡ πόλις αὕτη ἐρημωθήσεται ἀπὸ κατοικούντων· καὶ ἐξεκκλησιάσθη πᾶς ὁ λαὸς ἐπὶ Ιερεμιαν ἐν οἴκῳ κυρίου.
Jr:33:9 (Jeremiah 33:9 Thou shalt surely die, because thou hast prophesied in the name of the Lord, saying, This house shall be as Selo, and this city shall be made quite destitute of inhabitants. And all the people assembled against Jeremias in the house of the Lord.
Jr:33:9 Dlaczego prorokowałeś w imię Pana, że się z tym domem stanie to, co z Szilo, a miasto to ulegnie zniszczeniu i pozostanie niezamieszkałe?» Cały lud zgromadził się dokoła Jeremiasza w domu Pańskim. (Jr 26:9 BT_4)
Jr:33:9 ὅτι ἐπροφήτευσας τῷ ὀνόματι κυρίου λέγων Ὥσπερ Σηλωμ ἔσται οἶκος οὗτος, καὶ πόλις αὕτη ἐρημωθήσεται ἀπὸ κατοικούντων· καὶ ἐξεκκλησιάσθη πᾶς λαὸς ἐπὶ Ιερεμιαν ἐν οἴκῳ κυρίου.
Jr:33:9 ὅτι προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὥσ·περ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) ἀπό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐπί Ἰερεμίας, -ου, ὁ ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:33:9 Ponieważ/tamto By prorokować Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" By być Dom To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By leżeć odłogiem Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jeremiasz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:33:9 o(/ti e)profE/teusas tO=| o)no/mati kuri/ou le/gOn *(/Osper *sElOm e)/stai o( oi)=kos ou(=tos, kai\ E( po/lis au(/tE e)rEmOTE/setai a)po\ katoikou/ntOn· kai\ e)XekklEsia/sTE pa=s o( lao\s e)pi\ *ieremian e)n oi)/kO| kuri/ou.
Jr:33:9 hoti eprofEteusas tO onomati kyriu legOn hOsper sElOm estai ho oikos hutos, kai hE polis hautE erEmOTEsetai apo katoikuntOn· kai eXekklEsiasTE pas ho laos epi ieremian en oikO kyriu.
Jr:33:9 C VAI_AAI2S RA_DSN N3M_DSN N2_GSM V1_PAPNSM D N_DSF VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RD_NSM C RA_NSF N3I_NSF RD_NSF VC_FPI3S P V2_PAPGPM C VS_FPI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM P N1T_ASM P N2_DSM N2_GSM
Jr:33:9 because/that to prophesy the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" ć to be the house this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to lay waste from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of the people upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jeremiah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:33:9 because/that you(sg)-PROPHESY-ed the (dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) while SAY/TELL-ing (nom) just as he/she/it-will-be the (nom) house (nom) this (nom) and the (nom) city (nom) this (nom) he/she/it-will-be-LAY-ed-WASTE away from (+gen) let-them-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN! (classical), while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (gen) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) Jeremiah (acc) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Jr:33:9 Jr_33:9_1 Jr_33:9_2 Jr_33:9_3 Jr_33:9_4 Jr_33:9_5 Jr_33:9_6 Jr_33:9_7 Jr_33:9_8 Jr_33:9_9 Jr_33:9_10 Jr_33:9_11 Jr_33:9_12 Jr_33:9_13 Jr_33:9_14 Jr_33:9_15 Jr_33:9_16 Jr_33:9_17 Jr_33:9_18 Jr_33:9_19 Jr_33:9_20 Jr_33:9_21 Jr_33:9_22 Jr_33:9_23 Jr_33:9_24 Jr_33:9_25 Jr_33:9_26 Jr_33:9_27 Jr_33:9_28 Jr_33:9_29
Jr:33:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:33:10 καὶ ἤκουσαν οἱ ἄρχοντες Ιουδα τὸν λόγον τοῦτον καὶ ἀνέβησαν ἐξ οἴκου τοῦ βασιλέως εἰς οἶκον κυρίου καὶ ἐκάθισαν ἐν προθύροις πύλης κυρίου τῆς καινῆς.
Jr:33:10 (Jeremiah 33:10 And the princes of Juda heard this word, and they went up out of the house of the king to the house of the Lord, and sat in the entrance of the new gate.
Jr:33:10 Gdy przywódcy judzcy usłyszeli te słowa, wyszli z pałacu królewskiego do domu Pańskiego i zasiedli u wejścia Bramy Nowej w domu Pańskim. (Jr 26:10 BT_4)
Jr:33:10 Καὶ ἤκουσαν οἱ ἄρχοντες Ιουδα τὸν λόγον τοῦτον καὶ ἀνέβησαν ἐξ οἴκου τοῦ βασιλέως εἰς οἶκον κυρίου καὶ ἐκάθισαν ἐν προθύροις πύλης κυρίου τῆς καινῆς.
Jr:33:10 καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐκ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐν πύλη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό καινός -ή -όν
Jr:33:10 I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Władca; by zaczynać się Judasz/Juda Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By podnosić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Król Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nowy
Jr:33:10 *kai\ E)/kousan oi( a)/rCHontes *iouda to\n lo/gon tou=ton kai\ a)ne/bEsan e)X oi)/kou tou= basile/Os ei)s oi)=kon kuri/ou kai\ e)ka/Tisan e)n proTu/rois pu/lEs kuri/ou tE=s kainE=s.
Jr:33:10 kai Ekusan hoi arCHontes iuda ton logon tuton kai anebEsan eX oiku tu basileOs eis oikon kyriu kai ekaTisan en proTyrois pylEs kyriu tEs kainEs.
Jr:33:10 C VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM N_GSM RA_ASM N2_ASM RD_ASM C VZI_AAI3P P N2_GSM RA_GSM N3V_GSM P N2_ASM N2_GSM C VAI_AAI3P P N2N_DPN N1_GSF N2_GSM RA_GSF A1_GSF
Jr:33:10 and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to hear the ruler; to begin Judas/Judah the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to ascend out of (+gen) ἐξ before vowels house; to dwell the king into (+acc) house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć gate lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the new
Jr:33:10 and while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) the (acc) word (acc) this (acc) and they-ASCEND-ed out of (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) king (gen) into (+acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and they-SIT DOWN-ed in/among/by (+dat) gate (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) new ([Adj] gen)
Jr:33:10 Jr_33:10_1 Jr_33:10_2 Jr_33:10_3 Jr_33:10_4 Jr_33:10_5 Jr_33:10_6 Jr_33:10_7 Jr_33:10_8 Jr_33:10_9 Jr_33:10_10 Jr_33:10_11 Jr_33:10_12 Jr_33:10_13 Jr_33:10_14 Jr_33:10_15 Jr_33:10_16 Jr_33:10_17 Jr_33:10_18 Jr_33:10_19 Jr_33:10_20 Jr_33:10_21 Jr_33:10_22 Jr_33:10_23 Jr_33:10_24 Jr_33:10_25
Jr:33:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:33:11 καὶ εἶπαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ ψευδοπροφῆται πρὸς τοὺς ἄρχοντας καὶ παντὶ τῷ λαῷ Κρίσις θανάτου τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ, ὅτι ἐπροφήτευσεν κατὰ τῆς πόλεως ταύτης, καθὼς ἠκούσατε ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν.
Jr:33:11 (Jeremiah 33:11 Then the priests and the false prophets said to the princes and to all the people, The judgment of death is due to this man; because he has prophesied against this city, as ye have heard with your ears.
Jr:33:11 Wtedy kapłani i prorocy zwrócili się do przywódców i do całego ludu tymi słowami: «Człowiek ten zasługuje na wyrok śmierci, gdyż prorokował przeciw temu miastu, jak to słyszeliście na własne uszy». (Jr 26:11 BT_4)
Jr:33:11 καὶ εἶπαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ ψευδοπροφῆται πρὸς τοὺς ἄρχοντας καὶ παντὶ τῷ λαῷ Κρίσις θανάτου τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ, ὅτι ἐπροφήτευσεν κατὰ τῆς πόλεως ταύτης, καθὼς ἠκούσατε ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν.
Jr:33:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό ψευδο·προφήτης, -ου, ὁ πρός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ κρίσις, -εως, ἡ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) κατά ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καθ·ώς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:33:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Duchowny I też, nawet, mianowicie Sztuczny prorok prawie 'jak jeżeli, niemal; udawany; fałszowany, fałszywie; zmyślony, wykpiwaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Śmierć; by zgładzać Ludzki To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponieważ/tamto By prorokować W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By słyszeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ucho Ty
Jr:33:11 kai\ ei)=pan oi( i(erei=s kai\ oi( PSeudoprofE=tai pro\s tou\s a)/rCHontas kai\ panti\ tO=| laO=| *kri/sis Tana/tou tO=| a)nTrO/pO| tou/tO|, o(/ti e)profE/teusen kata\ tE=s po/leOs tau/tEs, kaTO\s E)kou/sate e)n toi=s O)si\n u(mO=n.
Jr:33:11 kai eipan hoi hiereis kai hoi PSeudoprofEtai pros tus arCHontas kai panti tO laO krisis Tanatu tO anTrOpO tutO, hoti eprofEteusen kata tEs poleOs tautEs, kaTOs Ekusate en tois Osin hymOn.
Jr:33:11 C VAI_AAI3P RA_NPM N3V_NPM C RA_NPM N1M_NPM P RA_APM N3_APM C A3_DSM RA_DSM N2_DSM N3I_NSF N2_GSM RA_DSM N2_DSM RD_DSM C VAI_AAI3S P RA_GSF N3I_GSF RD_GSF D VAI_AAI2P P RA_DPN N3T_DPN RP_GP
Jr:33:11 and also, even, namely to say/tell the priest and also, even, namely the imitation prophet quasi 'as if, almost; simulated; faked, false; fictitious, mock toward (+acc,+gen,+dat) the ruler; to begin and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit death; to put to death the human this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that to prophesy down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] as accordingly [according to how/in accordance with how] to hear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ear you
Jr:33:11 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (nom) priests (acc, nom|voc) and the (nom) imitation prophets (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) and every (dat) the (dat) people (dat) judgment (nom) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! the (dat) human (dat) this (dat) because/that he/she/it-PROPHESY-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) city (gen) this (gen) as accordingly you(pl)-HEAR-ed in/among/by (+dat) the (dat) ears (dat) you(pl) (gen)
Jr:33:11 Jr_33:11_1 Jr_33:11_2 Jr_33:11_3 Jr_33:11_4 Jr_33:11_5 Jr_33:11_6 Jr_33:11_7 Jr_33:11_8 Jr_33:11_9 Jr_33:11_10 Jr_33:11_11 Jr_33:11_12 Jr_33:11_13 Jr_33:11_14 Jr_33:11_15 Jr_33:11_16 Jr_33:11_17 Jr_33:11_18 Jr_33:11_19 Jr_33:11_20 Jr_33:11_21 Jr_33:11_22 Jr_33:11_23 Jr_33:11_24 Jr_33:11_25 Jr_33:11_26 Jr_33:11_27 Jr_33:11_28 Jr_33:11_29 Jr_33:11_30 Jr_33:11_31
Jr:33:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:33:12 καὶ εἶπεν Ιερεμιας πρὸς τοὺς ἄρχοντας καὶ παντὶ τῷ λαῷ λέγων Κύριος ἀπέστειλέν με προφητεῦσαι ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦτον καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην πάντας τοὺς λόγους τούτους, οὓς ἠκούσατε.
Jr:33:12 (Jeremiah 33:12 Then Jeremias spoke to the princes, and to all the people, saying, The Lord sent me to prophesy against this house and against this city, all the words which ye have heard.
Jr:33:12 Jeremiasz zaś rzekł do wszystkich przywódców i do całego ludu: «Pan posłał mnie, bym głosił przeciw temu domowi i przeciw temu miastu wszystkie słowa, które słyszeliście. (Jr 26:12 BT_4)
Jr:33:12 καὶ εἶπεν Ιερεμιας πρὸς τοὺς ἄρχοντας καὶ παντὶ τῷ λαῷ λέγων Κύριος ἀπέστειλέν με προφητεῦσαι ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦτον καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην πάντας τοὺς λόγους τούτους, οὓς ἠκούσατε.
Jr:33:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰερεμίας, -ου, ὁ πρός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐπί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Jr:33:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jeremiasz Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. zamawiać Ja By prorokować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który By słyszeć
Jr:33:12 kai\ ei)=pen *ieremias pro\s tou\s a)/rCHontas kai\ panti\ tO=| laO=| le/gOn *ku/rios a)pe/steile/n me profEteu=sai e)pi\ to\n oi)=kon tou=ton kai\ e)pi\ tE\n po/lin tau/tEn pa/ntas tou\s lo/gous tou/tous, ou(\s E)kou/sate.
Jr:33:12 kai eipen ieremias pros tus arCHontas kai panti tO laO legOn kyrios apesteilen me profEteusai epi ton oikon tuton kai epi tEn polin tautEn pantas tus logus tutus, hus Ekusate.
Jr:33:12 C VBI_AAI3S N1T_NSM P RA_APM N3_APM C A3_DSM RA_DSM N2_DSM V1_PAPNSM N2_NSM VAI_AAI3S RP_AS VA_AAN P RA_ASM N2_ASM RD_ASM C P RA_ASF N3I_ASF RD_ASF A3_APM RA_APM N2_APM RD_APM RR_APM VAI_AAI2P
Jr:33:12 and also, even, namely to say/tell Jeremiah toward (+acc,+gen,+dat) the ruler; to begin and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I to prophesy upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to hear
Jr:33:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed Jeremiah (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) and every (dat) the (dat) people (dat) while SAY/TELL-ing (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-ORDER FORTH-ed me (acc) to-PROPHESY, be-you(sg)-PROPHESY-ed!, he/she/it-happens-to-PROPHESY (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) this (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) city (acc) this (acc) all (acc) the (acc) words (acc) these (acc) who/whom/which (acc) you(pl)-HEAR-ed
Jr:33:12 Jr_33:12_1 Jr_33:12_2 Jr_33:12_3 Jr_33:12_4 Jr_33:12_5 Jr_33:12_6 Jr_33:12_7 Jr_33:12_8 Jr_33:12_9 Jr_33:12_10 Jr_33:12_11 Jr_33:12_12 Jr_33:12_13 Jr_33:12_14 Jr_33:12_15 Jr_33:12_16 Jr_33:12_17 Jr_33:12_18 Jr_33:12_19 Jr_33:12_20 Jr_33:12_21 Jr_33:12_22 Jr_33:12_23 Jr_33:12_24 Jr_33:12_25 Jr_33:12_26 Jr_33:12_27 Jr_33:12_28 Jr_33:12_29 Jr_33:12_30
Jr:33:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:33:13 καὶ νῦν βελτίους ποιήσατε τὰς ὁδοὺς ὑμῶν καὶ τὰ ἔργα ὑμῶν καὶ ἀκούσατε τῆς φωνῆς κυρίου, καὶ παύσεται κύριος ἀπὸ τῶν κακῶν, ὧν ἐλάλησεν ἐφ’ ὑμᾶς.
Jr:33:13 (Jeremiah 33:13 And now amend your ways and your works, and hearken to the voice of the Lord; and the Lord shall cease from the evils which he has pronounced against you.
Jr:33:13 Teraz więc zmieńcie swoje postępowanie i swoje uczynki, słuchajcie głosu Pana, Boga waszego; wtedy ogarnie Pana żal nad nieszczęściem, jakie postanowił przeciw wam. (Jr 26:13 BT_4)
Jr:33:13 καὶ νῦν βελτίους ποιήσατε τὰς ὁδοὺς ὑμῶν καὶ τὰ ἔργα ὑμῶν καὶ ἀκούσατε τῆς φωνῆς κυρίου, καὶ παύσεται κύριος ἀπὸ τῶν κακῶν, ὧν ἐλάλησεν ἐφ’ ὑμᾶς.
Jr:33:13 καί νῦν βελτίων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of ἀγαθός) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:33:13 I też, nawet, mianowicie Teraz Lepiej By czynić/rób Drogi {Sposobu}/droga Ty I też, nawet, mianowicie Praca Ty I też, nawet, mianowicie By słyszeć Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By przestawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla Kto/, który/, który By mówić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty
Jr:33:13 kai\ nu=n belti/ous poiE/sate ta\s o(dou\s u(mO=n kai\ ta\ e)/rga u(mO=n kai\ a)kou/sate tE=s fOnE=s kuri/ou, kai\ pau/setai ku/rios a)po\ tO=n kakO=n, O(=n e)la/lEsen e)f’ u(ma=s.
Jr:33:13 kai nyn beltius poiEsate tas hodus hymOn kai ta erga hymOn kai akusate tEs fOnEs kyriu, kai pausetai kyrios apo tOn kakOn, hOn elalEsen ef’ hymas.
Jr:33:13 C D A3C_NPM VA_AAD2P RA_APF N2_APF RP_GP C RA_APN N2N_APN RP_GP C VA_AAD2P RA_GSF N1_GSF N2_GSM C VF_FMI3S N2_NSM P RA_GPM A1_GPM RR_GPM VAI_AAI3S P RP_AP
Jr:33:13 and also, even, namely now better to do/make the way/road you and also, even, namely the work you and also, even, namely to hear the sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to cease lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the wickedly to do evil; to make things difficult for who/whom/which to speak upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you
Jr:33:13 and now better ([Adj] acc, nom|voc) do-DO/MAKE-you(pl)! the (acc) ways/roads (acc) you(pl) (gen) and the (nom|acc) works (nom|acc|voc) you(pl) (gen) and do-HEAR-you(pl)! the (gen) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-will-be-CEASE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) away from (+gen) the (gen) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) who/whom/which (gen) he/she/it-SPEAK-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc)
Jr:33:13 Jr_33:13_1 Jr_33:13_2 Jr_33:13_3 Jr_33:13_4 Jr_33:13_5 Jr_33:13_6 Jr_33:13_7 Jr_33:13_8 Jr_33:13_9 Jr_33:13_10 Jr_33:13_11 Jr_33:13_12 Jr_33:13_13 Jr_33:13_14 Jr_33:13_15 Jr_33:13_16 Jr_33:13_17 Jr_33:13_18 Jr_33:13_19 Jr_33:13_20 Jr_33:13_21 Jr_33:13_22 Jr_33:13_23 Jr_33:13_24 Jr_33:13_25 Jr_33:13_26
Jr:33:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:33:14 καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐν χερσὶν ὑμῶν· ποιήσατέ μοι ὡς συμφέρει καὶ ὡς βέλτιον ὑμῖν.
Jr:33:14 (Jeremiah 33:14 And behold, I am in your hands; do to me as is expedient, and as it is best for you.
Jr:33:14 Ja zaś jestem w waszych rękach. Uczyńcie ze mną, co wam się wyda dobre i sprawiedliwe. (Jr 26:14 BT_4)
Jr:33:14 καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐν χερσὶν ὑμῶν· ποιήσατέ μοι ὡς συμφέρει καὶ ὡς βέλτιον ὑμῖν.
Jr:33:14 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς συμ·φέρω (συν+φερ-, -, συν+ενεγκ·[σ]-, -, -, -) καί ὡς βελτίων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of ἀγαθός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:33:14 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ty By czynić/rób Ja Jak/jak Do korzystnego łącz, trwać przy, I też, nawet, mianowicie Jak/jak Lepiej Ty
Jr:33:14 kai\ i)dou\ e)gO\ e)n CHersi\n u(mO=n· poiE/sate/ moi O(s sumfe/rei kai\ O(s be/ltion u(mi=n.
Jr:33:14 kai idu egO en CHersin hymOn· poiEsate moi hOs symferei kai hOs beltion hymin.
Jr:33:14 C I RP_NS P N3_DPF RP_GP VA_AAD2P RP_DS C V1_PAI3S C C A3C_ASN RP_DP
Jr:33:14 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand you to do/make I as/like to advantageous bring together, bear with, and also, even, namely as/like better you
Jr:33:14 and be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) in/among/by (+dat) hands (dat) you(pl) (gen) do-DO/MAKE-you(pl)! me (dat) as/like he/she/it-is-ADVANTAGEOUS-ing, you(sg)-are-being-ADVANTAGEOUS-ed (classical) and as/like better ([Adj] nom|acc|voc, voc) you(pl) (dat)
Jr:33:14 Jr_33:14_1 Jr_33:14_2 Jr_33:14_3 Jr_33:14_4 Jr_33:14_5 Jr_33:14_6 Jr_33:14_7 Jr_33:14_8 Jr_33:14_9 Jr_33:14_10 Jr_33:14_11 Jr_33:14_12 Jr_33:14_13 Jr_33:14_14
Jr:33:14 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:33:15 ἀλλ’ ἢ γνόντες γνώσεσθε ὅτι, εἰ ἀναιρεῖτέ με, αἷμα ἀθῷον δίδοτε ἐφ’ ὑμᾶς καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν αὐτῇ· ὅτι ἐν ἀληθείᾳ ἀπέσταλκέν με κύριος πρὸς ὑμᾶς λαλῆσαι εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν πάντας τοὺς λόγους τούτους.
Jr:33:15 (Jeremiah 33:15 But know for a certainty, that if ye slay me, ye bring innocent blood upon yourselves, and upon this city, and upon them that dwell in it; for in truth the Lord has sent me to you to speak in your ears all these words.
Jr:33:15 Wiedzcie jednak dobrze, że jeżeli mnie zabijecie, krew niewinnego spadnie na was, na to miasto i na jego mieszkańców. Naprawdę bowiem posłał mnie Pan do was, by głosić do waszych uszu wszystkie te słowa». (Jr 26:15 BT_4)
Jr:33:15 ἀλλ’ γνόντες γνώσεσθε ὅτι, εἰ ἀναιρεῖτέ με, αἷμα ἀθῷον δίδοτε ἐφ’ ὑμᾶς καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν αὐτῇ· ὅτι ἐν ἀληθείᾳ ἀπέσταλκέν με κύριος πρὸς ὑμᾶς λαλῆσαι εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν πάντας τοὺς λόγους τούτους.
Jr:33:15 ἀλλά ἤ[1] γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι εἰ ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αἷμα[τ], -ατος, τό ἀ·θῷος -ον δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐπί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐπί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐν ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:33:15 Ale Albo By wiedzieć to jest rozpoznaj. By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Jeżeli By zabijać (zabijaj) Ja Krew Bez kary/usprawiedliwiał By dawać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród PRAWDA zamawiać Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty By mówić Do (+przyspieszenie) Ucho Ty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:33:15 a)ll’ E)\ gno/ntes gnO/sesTe o(/ti, ei) a)nairei=te/ me, ai(=ma a)TO=|on di/dote e)f’ u(ma=s kai\ e)pi\ tE\n po/lin tau/tEn kai\ e)pi\ tou\s katoikou=ntas e)n au)tE=|· o(/ti e)n a)lETei/a| a)pe/stalke/n me ku/rios pro\s u(ma=s lalE=sai ei)s ta\ O)=ta u(mO=n pa/ntas tou\s lo/gous tou/tous.
Jr:33:15 all’ E gnontes gnOsesTe hoti, ei anaireite me, haima aTOon didote ef’ hymas kai epi tEn polin tautEn kai epi tus katoikuntas en autE· hoti en alETeia apestalken me kyrios pros hymas lalEsai eis ta Ota hymOn pantas tus logus tutus.
Jr:33:15 C C VZ_AAPNPM VF_FMI2P C C V2_PAI2P RP_AS N3M_ASN A1_ASN V8_PAI2P P RP_AP C P RA_ASF N3I_ASF RD_ASF C P RA_APM V2_PAPAPM P RD_DSF C P N1A_DSF VX_XAI3S RP_AS N2_NSM P RP_AP VA_AAN P RA_APN N3T_APN RP_GP A3_APM RA_APM N2_APM RD_APM
Jr:33:15 but or to know i.e. recognize. to know i.e. recognize. because/that if to kill (slay) I blood without penalty/exculpated to give upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among truth to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) you to speak into (+acc) the ear you every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:33:15 but or upon KNOW-ing (nom|voc) you(pl)-will-be-KNOW-ed because/that if you(pl)-are-KILL-ing, be-you(pl)-KILL-ing! me (acc) blood (nom|acc|voc) without penalty/exculpated ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl)-are-GIVE-ing, be-you(pl)-GIVE-ing! upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) city (acc) this (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) because/that in/among/by (+dat) truth (dat) he/she/it-has-ORDER FORTH-ed me (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) into (+acc) the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) you(pl) (gen) all (acc) the (acc) words (acc) these (acc)
Jr:33:15 Jr_33:15_1 Jr_33:15_2 Jr_33:15_3 Jr_33:15_4 Jr_33:15_5 Jr_33:15_6 Jr_33:15_7 Jr_33:15_8 Jr_33:15_9 Jr_33:15_10 Jr_33:15_11 Jr_33:15_12 Jr_33:15_13 Jr_33:15_14 Jr_33:15_15 Jr_33:15_16 Jr_33:15_17 Jr_33:15_18 Jr_33:15_19 Jr_33:15_20 Jr_33:15_21 Jr_33:15_22 Jr_33:15_23 Jr_33:15_24 Jr_33:15_25 Jr_33:15_26 Jr_33:15_27 Jr_33:15_28 Jr_33:15_29 Jr_33:15_30 Jr_33:15_31 Jr_33:15_32 Jr_33:15_33 Jr_33:15_34 Jr_33:15_35 Jr_33:15_36 Jr_33:15_37 Jr_33:15_38 Jr_33:15_39 Jr_33:15_40 Jr_33:15_41
Jr:33:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:33:16 καὶ εἶπαν οἱ ἄρχοντες καὶ πᾶς ὁ λαὸς πρὸς τοὺς ἱερεῖς καὶ πρὸς τοὺς ψευδοπροφήτας Οὐκ ἔστιν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ κρίσις θανάτου, ὅτι ἐπὶ τῷ ὀνόματι κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐλάλησεν πρὸς ἡμᾶς.
Jr:33:16 (Jeremiah 33:16 Then the princes and all the people said to the priests and to the false prophets; Judgment of death is not due to this man; for he has spoken to us in the name of the Lord our God.
Jr:33:16 Wtedy powiedzieli przywódcy i cały lud do kapłanów i proroków: «Człowiek ten nie zasługuje na wyrok śmierci, gdyż przemawiał do nas w imię Pana, Boga naszego». (Jr 26:16 BT_4)
Jr:33:16 καὶ εἶπαν οἱ ἄρχοντες καὶ πᾶς λαὸς πρὸς τοὺς ἱερεῖς καὶ πρὸς τοὺς ψευδοπροφήτας Οὐκ ἔστιν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ κρίσις θανάτου, ὅτι ἐπὶ τῷ ὀνόματι κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐλάλησεν πρὸς ἡμᾶς.
Jr:33:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πρός ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί πρός ὁ ἡ τό ψευδο·προφήτης, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο κρίσις, -εως, ἡ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ὅτι ἐπί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:33:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Duchowny I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Sztuczny prorok prawie 'jak jeżeli, niemal; udawany; fałszowany, fałszywie; zmyślony, wykpiwaj ??? Przed przydechem mocnym By być Ludzki To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Śmierć; by zgładzać Ponieważ/tamto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja
Jr:33:16 kai\ ei)=pan oi( a)/rCHontes kai\ pa=s o( lao\s pro\s tou\s i(erei=s kai\ pro\s tou\s PSeudoprofE/tas *ou)k e)/stin tO=| a)nTrO/pO| tou/tO| kri/sis Tana/tou, o(/ti e)pi\ tO=| o)no/mati kuri/ou tou= Teou= E(mO=n e)la/lEsen pro\s E(ma=s.
Jr:33:16 kai eipan hoi arCHontes kai pas ho laos pros tus hiereis kai pros tus PSeudoprofEtas uk estin tO anTrOpO tutO krisis Tanatu, hoti epi tO onomati kyriu tu Teu hEmOn elalEsen pros hEmas.
Jr:33:16 C VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM P RA_APM N3V_APM C P RA_APM N1M_APM D V9_PAI3S RA_DSM N2_DSM RD_DSM N3I_NSF N2_GSM C P RA_DSN N3M_DSN N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP VAI_AAI3S P RP_AP
Jr:33:16 and also, even, namely to say/tell the ruler; to begin and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people toward (+acc,+gen,+dat) the priest and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the imitation prophet quasi 'as if, almost; simulated; faked, false; fictitious, mock οὐχ before rough breathing to be the human this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit death; to put to death because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I to speak toward (+acc,+gen,+dat) I
Jr:33:16 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) priests (acc, nom|voc) and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) imitation prophets (acc) not he/she/it-is the (dat) human (dat) this (dat) judgment (nom) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) us (gen) he/she/it-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) us (acc)
Jr:33:16 Jr_33:16_1 Jr_33:16_2 Jr_33:16_3 Jr_33:16_4 Jr_33:16_5 Jr_33:16_6 Jr_33:16_7 Jr_33:16_8 Jr_33:16_9 Jr_33:16_10 Jr_33:16_11 Jr_33:16_12 Jr_33:16_13 Jr_33:16_14 Jr_33:16_15 Jr_33:16_16 Jr_33:16_17 Jr_33:16_18 Jr_33:16_19 Jr_33:16_20 Jr_33:16_21 Jr_33:16_22 Jr_33:16_23 Jr_33:16_24 Jr_33:16_25 Jr_33:16_26 Jr_33:16_27 Jr_33:16_28 Jr_33:16_29 Jr_33:16_30 Jr_33:16_31 Jr_33:16_32 Jr_33:16_33
Jr:33:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:33:17 καὶ ἀνέστησαν ἄνδρες τῶν πρεσβυτέρων τῆς γῆς καὶ εἶπαν πάσῃ τῇ συναγωγῇ τοῦ λαοῦ
Jr:33:17 (Jeremiah 33:17 And there rose up men of the elders of the land, and said to all the assembly of the people,
Jr:33:17 Powstali niektórzy spośród starszych kraju i rzekli do całego zgromadzenia ludu: (Jr 26:17 BT_4)
Jr:33:17 καὶ ἀνέστησαν ἄνδρες τῶν πρεσβυτέρων τῆς γῆς καὶ εἶπαν πάσῃ τῇ συναγωγῇ τοῦ λαοῦ
Jr:33:17 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
Jr:33:17 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Starszy Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zebranie Ludzie
Jr:33:17 kai\ a)ne/stEsan a)/ndres tO=n presbute/rOn tE=s gE=s kai\ ei)=pan pa/sE| tE=| sunagOgE=| tou= laou=
Jr:33:17 kai anestEsan andres tOn presbyterOn tEs gEs kai eipan pasE tE synagOgE tu lau
Jr:33:17 C VHI_AAI3P N3_NPM RA_GPM A1A_GPMS RA_GSF N1_GSF C VAI_AAI3P A1S_DSF RA_DSF N1_DSF RA_GSM N2_GSM
Jr:33:17 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the elder the earth/land and also, even, namely to say/tell every all, each, every, the whole of; to sprinkle the gathering the people
Jr:33:17 and they-STand-ed-UP men, husbands (nom|voc) the (gen) elder ([Adj] gen) the (gen) earth/land (gen) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) gathering (dat) the (gen) people (gen)
Jr:33:17 Jr_33:17_1 Jr_33:17_2 Jr_33:17_3 Jr_33:17_4 Jr_33:17_5 Jr_33:17_6 Jr_33:17_7 Jr_33:17_8 Jr_33:17_9 Jr_33:17_10 Jr_33:17_11 Jr_33:17_12 Jr_33:17_13 Jr_33:17_14
Jr:33:17 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:33:18 Μιχαιας ὁ Μωραθίτης ἦν ἐν ταῖς ἡμέραις Εζεκιου βασιλέως Ιουδα καὶ εἶπεν παντὶ τῷ λαῷ Ιουδα Οὕτως εἶπεν κύριος Σιων ὡς ἀγρὸς ἀροτριαθήσεται, καὶ Ιερουσαλημ εἰς ἄβατον ἔσται καὶ τὸ ὄρος τοῦ οἴκου εἰς ἄλσος δρυμοῦ.
Jr:33:18 (Jeremiah 33:18 Michaeas the Morathite lived in the days of Ezekias king of Juda, and said to all the people of Juda, Thus saith the Lord; Sion shall be ploughed as a field, and Jerusalem shall become a desolation, and the mountain of the house shall be a thicket of trees.
Jr:33:18 «Micheasz z Moreszet był prorokiem w czasach Ezechiasza, króla judzkiego, i mówił do całego narodu judzkiego, co następuje: To mówi Pan Zastępów: Syjon zostanie zaorany jak pole, Jerozolima - obrócona w gruzy, a góra świątyni - w zalesione wzgórze. (Jr 26:18 BT_4)
Jr:33:18 Μιχαιας Μωραθίτης ἦν ἐν ταῖς ἡμέραις Εζεκιου βασιλέως Ιουδα καὶ εἶπεν παντὶ τῷ λαῷ Ιουδα Οὕτως εἶπεν κύριος Σιων ὡς ἀγρὸς ἀροτριαθήσεται, καὶ Ιερουσαλημ εἰς ἄβατον ἔσται καὶ τὸ ὄρος τοῦ οἴκου εἰς ἄλσος δρυμοῦ.
Jr:33:18 ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ Ἑζεκίας, -ου, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σιών, ἡ ὡς ἀγρός, -οῦ, ὁ ἀροτριάω (αροτρι(α)-, αροτρια·σ-, αροτρια·σ-, -, -, αροτρια·θ-) καί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. εἰς[1] ἄβατος εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) εἰς[1]
Jr:33:18 By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Hezekiah Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Judasz/Juda thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Syjon Jak/jak Pole By orać ziemię I też, nawet, mianowicie Jerozolima [miasto z] Do (+przyspieszenie) By być I też, nawet, mianowicie Wchodź Dom; by mieszkać Do (+przyspieszenie)
Jr:33:18 *miCHaias o( *mOraTi/tEs E)=n e)n tai=s E(me/rais *eDZekiou basile/Os *iouda kai\ ei)=pen panti\ tO=| laO=| *iouda *ou(/tOs ei)=pen ku/rios *siOn O(s a)gro\s a)rotriaTE/setai, kai\ *ierousalEm ei)s a)/baton e)/stai kai\ to\ o)/ros tou= oi)/kou ei)s a)/lsos drumou=.
Jr:33:18 miCHaias ho mOraTitEs En en tais hEmerais eDZekiu basileOs iuda kai eipen panti tO laO iuda hutOs eipen kyrios siOn hOs agros arotriaTEsetai, kai ierusalEm eis abaton estai kai to oros tu oiku eis alsos drymu.
Jr:33:18 N_NSM RA_NSM N1M_NSM V9_IAI3S P RA_DPF N1A_DPF N_GS N3V_GSM N_GSM C VBI_AAI3S A3_DSM RA_DSM N2_DSM N_GSM D VBI_AAI3S N2_NSM N_NSF C N2_NSM VC_FPI3S C N_NSF P A1B_ASM VF_FMI3S C RA_ASN N3E_ASN RA_GSM N2_GSM P N3E_ASN N2_GSM
Jr:33:18 ć the ć to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day Hezekiah king Judas/Judah and also, even, namely to say/tell every all, each, every, the whole of the people Judas/Judah thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Zion as/like field to plow and also, even, namely Jerusalem [city of] into (+acc) ć to be and also, even, namely the mount the house; to dwell into (+acc) ć ć
Jr:33:18 the (nom) he/she/it-was in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) Hezekiah (gen) king (gen) Judas/Judah (gen, voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed every (dat) the (dat) people (dat) Judas/Judah (gen, voc) thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) Zion (indecl) as/like field (nom) he/she/it-will-be-PLOW-ed and Jerusalem (indecl) into (+acc) he/she/it-will-be and the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! into (+acc)
Jr:33:18 Jr_33:18_1 Jr_33:18_2 Jr_33:18_3 Jr_33:18_4 Jr_33:18_5 Jr_33:18_6 Jr_33:18_7 Jr_33:18_8 Jr_33:18_9 Jr_33:18_10 Jr_33:18_11 Jr_33:18_12 Jr_33:18_13 Jr_33:18_14 Jr_33:18_15 Jr_33:18_16 Jr_33:18_17 Jr_33:18_18 Jr_33:18_19 Jr_33:18_20 Jr_33:18_21 Jr_33:18_22 Jr_33:18_23 Jr_33:18_24 Jr_33:18_25 Jr_33:18_26 Jr_33:18_27 Jr_33:18_28 Jr_33:18_29 Jr_33:18_30 Jr_33:18_31 Jr_33:18_32 Jr_33:18_33 Jr_33:18_34 Jr_33:18_35 Jr_33:18_36
Jr:33:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:33:19 μὴ ἀνελὼν ἀνεῖλεν αὐτὸν Εζεκιας καὶ πᾶς Ιουδα; οὐχὶ ὅτι ἐφοβήθησαν τὸν κύριον καὶ ὅτι ἐδεήθησαν τοῦ προσώπου κυρίου, καὶ ἐπαύσατο κύριος ἀπὸ τῶν κακῶν, ὧν ἐλάλησεν ἐπ’ αὐτούς; καὶ ἡμεῖς ἐποιήσαμεν κακὰ μεγάλα ἐπὶ ψυχὰς ἡμῶν. –
Jr:33:19 (Jeremiah 33:19 Did Ezekias and all Juda in any way slay him? Was it not that they feared the Lord, and they made supplication before the Lord, and the Lord ceased from the evils which he had pronounced against them? whereas we have wrought great evil against our own souls.
Jr:33:19 Czy zabił go Ezechiasz, król judzki, i całe pokolenie Judy? Czy raczej nie uląkł się on Pana i nie przebłagał oblicza Pana, tak że ogarnął Pana żal nad nieszczęściem, jakie zamierzył przeciw niemu? My zaś mielibyśmy obciążyć dusze nasze tak wielkim występkiem?» (Jr 26:19 BT_4)
Jr:33:19 μὴ ἀνελὼν ἀνεῖλεν αὐτὸν Εζεκιας καὶ πᾶς Ιουδα; οὐχὶ ὅτι ἐφοβήθησαν τὸν κύριον καὶ ὅτι ἐδεήθησαν τοῦ προσώπου κυρίου, καὶ ἐπαύσατο κύριος ἀπὸ τῶν κακῶν, ὧν ἐλάλησεν ἐπ’ αὐτούς; καὶ ἡμεῖς ἐποιήσαμεν κακὰ μεγάλα ἐπὶ ψυχὰς ἡμῶν.
Jr:33:19 μή ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἑζεκίας, -ου, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰούδας, -α and -ου, ὁ οὐχί ὅτι φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὅτι δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐπί ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:33:19 Nie By zabijać (zabijaj) By zabijać (zabijaj) On/ona/to/to samo Hezekiah I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Judasz/Juda Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Ponieważ/tamto By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto By potrzebować/wymagać Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By przestawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla Kto/, który/, który By mówić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ja By czynić/rób Niegodziwie by czynić źle Wielki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja
Jr:33:19 mE\ a)nelO\n a)nei=len au)to\n *eDZekias kai\ pa=s *iouda; ou)CHi\ o(/ti e)fobE/TEsan to\n ku/rion kai\ o(/ti e)deE/TEsan tou= prosO/pou kuri/ou, kai\ e)pau/sato ku/rios a)po\ tO=n kakO=n, O(=n e)la/lEsen e)p’ au)tou/s; kai\ E(mei=s e)poiE/samen kaka\ mega/la e)pi\ PSuCHa\s E(mO=n.
Jr:33:19 mE anelOn aneilen auton eDZekias kai pas iuda; uCHi hoti efobETEsan ton kyrion kai hoti edeETEsan tu prosOpu kyriu, kai epausato kyrios apo tOn kakOn, hOn elalEsen ep’ autus; kai hEmeis epoiEsamen kaka megala epi PSyCHas hEmOn.
Jr:33:19 D VB_AAPNSM VBI_AAI3S RD_ASM N_NSM C A3_NSM N_NSM D C VCI_API3P RA_ASM N2_ASM C C VCI_API3P RA_GSN N2N_GSN N2_GSM C VAI_AMI3S N2_NSM P RA_GPM A1_GPM RR_GPM VAI_AAI3S P RD_APM C RP_NP VAI_AAI1P A1_APN A1_APN P N1_APF RP_GP
Jr:33:19 not to kill (slay) to kill (slay) he/she/it/same Hezekiah and also, even, namely every all, each, every, the whole of Judas/Judah not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] because/that to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely because/that to need/require the face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to cease lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the wickedly to do evil; to make things difficult for who/whom/which to speak upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely I to do/make wickedly to do evil great upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I
Jr:33:19 not going-to-KILL (fut ptcp) (nom), upon KILL-ing (nom) he/she/it-KILL-ed him/it/same (acc) Hezekiah (nom) and every (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) not because/that they-were-FEAR-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and because/that they-were-NEED/REQUIRE-ed the (gen) face (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-was-CEASE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) away from (+gen) the (gen) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) who/whom/which (gen) he/she/it-SPEAK-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and we (nom) we-DO/MAKE-ed wickedly ([Adj] nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) lifes (acc) us (gen)
Jr:33:19 Jr_33:19_1 Jr_33:19_2 Jr_33:19_3 Jr_33:19_4 Jr_33:19_5 Jr_33:19_6 Jr_33:19_7 Jr_33:19_8 Jr_33:19_9 Jr_33:19_10 Jr_33:19_11 Jr_33:19_12 Jr_33:19_13 Jr_33:19_14 Jr_33:19_15 Jr_33:19_16 Jr_33:19_17 Jr_33:19_18 Jr_33:19_19 Jr_33:19_20 Jr_33:19_21 Jr_33:19_22 Jr_33:19_23 Jr_33:19_24 Jr_33:19_25 Jr_33:19_26 Jr_33:19_27 Jr_33:19_28 Jr_33:19_29 Jr_33:19_30 Jr_33:19_31 Jr_33:19_32 Jr_33:19_33 Jr_33:19_34 Jr_33:19_35 Jr_33:19_36 Jr_33:19_37 Jr_33:19_38
Jr:33:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:33:20 καὶ ἄνθρωπος ἦν προφητεύων τῷ ὀνόματι κυρίου, Ουριας υἱὸς Σαμαιου ἐκ Καριαθιαριμ, καὶ ἐπροφήτευσεν περὶ τῆς γῆς ταύτης κατὰ πάντας τοὺς λόγους Ιερεμιου.
Jr:33:20 (Jeremiah 33:20 And there was another man prophesying in the name of the Lord, Urias the son of Samaeas of Cariathiarim; and he prophesied concerning this land according to all the words of Jeremias.
Jr:33:20 Był także mąż prorokujący w imię Pana imieniem Uriasz, syn Szemajasza z Kiriat-Jearim. Prorokował on przeciw temu miastu i przeciw tej ziemi zupełnie zgodnie ze słowami Jeremiasza. (Jr 26:20 BT_4)
Jr:33:20 καὶ ἄνθρωπος ἦν προφητεύων τῷ ὀνόματι κυρίου, Ουριας υἱὸς Σαμαιου ἐκ Καριαθιαριμ, καὶ ἐπροφήτευσεν περὶ τῆς γῆς ταύτης κατὰ πάντας τοὺς λόγους Ιερεμιου.
Jr:33:20 καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Οὐρίας, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐκ καί προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) περί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ Ἰερεμίας, -ου, ὁ
Jr:33:20 I też, nawet, mianowicie Ludzki By być By prorokować Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Uriasz Syn Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By prorokować Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Jeremiasz
Jr:33:20 kai\ a)/nTrOpos E)=n profEteu/On tO=| o)no/mati kuri/ou, *ourias ui(o\s *samaiou e)k *kariaTiarim, kai\ e)profE/teusen peri\ tE=s gE=s tau/tEs kata\ pa/ntas tou\s lo/gous *ieremiou.
Jr:33:20 kai anTrOpos En profEteuOn tO onomati kyriu, urias hyios samaiu ek kariaTiarim, kai eprofEteusen peri tEs gEs tautEs kata pantas tus logus ieremiu.
Jr:33:20 C N2_NSM V9_IAI3S V1_PAPNSM RA_DSN N3M_DSN N2_GSM N1T_NSM N2_NSM N1T_GSM P N_GS C VAI_AAI3S P RA_GSF N1_GSF RD_GSF P A3_APM RA_APM N2_APM N1T_GSM
Jr:33:20 and also, even, namely human to be to prophesy the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Urias son ć out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to prophesy about (+acc,+gen) the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. Jeremiah
Jr:33:20 and human (nom) he/she/it-was while PROPHESY-ing (nom) the (dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) Urias (nom) son (nom) out of (+gen) and he/she/it-PROPHESY-ed about (+acc,+gen) the (gen) earth/land (gen) this (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (acc) the (acc) words (acc) Jeremiah (gen)
Jr:33:20 Jr_33:20_1 Jr_33:20_2 Jr_33:20_3 Jr_33:20_4 Jr_33:20_5 Jr_33:20_6 Jr_33:20_7 Jr_33:20_8 Jr_33:20_9 Jr_33:20_10 Jr_33:20_11 Jr_33:20_12 Jr_33:20_13 Jr_33:20_14 Jr_33:20_15 Jr_33:20_16 Jr_33:20_17 Jr_33:20_18 Jr_33:20_19 Jr_33:20_20 Jr_33:20_21 Jr_33:20_22 Jr_33:20_23
Jr:33:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:33:21 καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς Ιωακιμ καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες πάντας τοὺς λόγους αὐτοῦ καὶ ἐζήτουν ἀποκτεῖναι αὐτόν, καὶ ἤκουσεν Ουριας καὶ εἰσῆλθεν εἰς Αἴγυπτον.
Jr:33:21 (Jeremiah 33:21 And king Joakim and all the princes heard all his words, and sought to slay him; and Urias heard it and went into Egypt.
Jr:33:21 Król Jojakim i wszyscy jego bohaterowie oraz wszyscy przywódcy usłyszeli jego słowa; król zaś szukał sposobności, by go zabić. Gdy Uriasz usłyszał o tym, przeraził się i uciekając przybył do Egiptu. (Jr 26:21 BT_4)
Jr:33:21 καὶ ἤκουσεν βασιλεὺς Ιωακιμ καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες πάντας τοὺς λόγους αὐτοῦ καὶ ἐζήτουν ἀποκτεῖναι αὐτόν, καὶ ἤκουσεν Ουριας καὶ εἰσῆλθεν εἰς Αἴγυπτον.
Jr:33:21 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Οὐρίας, -ου, ὁ καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Jr:33:21 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Król I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władca; by zaczynać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By szukać By zabijać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By słyszeć Uriasz I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z]
Jr:33:21 kai\ E)/kousen o( basileu\s *iOakim kai\ pa/ntes oi( a)/rCHontes pa/ntas tou\s lo/gous au)tou= kai\ e)DZE/toun a)poktei=nai au)to/n, kai\ E)/kousen *ourias kai\ ei)sE=lTen ei)s *ai)/gupton.
Jr:33:21 kai Ekusen ho basileus iOakim kai pantes hoi arCHontes pantas tus logus autu kai eDZEtun apokteinai auton, kai Ekusen urias kai eisElTen eis aigypton.
Jr:33:21 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_NSM C A3_NPM RA_NPM N3_NPM A3_APM RA_APM N2_APM RD_GSM C V2I_IAI3P VA_AAN RD_ASM C VAI_AAI3S N1T_NSM C VBI_AAI3S P N2_ASF
Jr:33:21 and also, even, namely to hear the king ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ruler; to begin every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same and also, even, namely to seek to kill he/she/it/same and also, even, namely to hear Urias and also, even, namely to enter into (+acc) Egypt [country of]
Jr:33:21 and he/she/it-HEAR-ed the (nom) king (nom) and all (nom|voc) the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) all (acc) the (acc) words (acc) him/it/same (gen) and I-was-SEEK-ing, they-were-SEEK-ing to-KILL, be-you(sg)-KILL-ed!, he/she/it-happens-to-KILL (opt) him/it/same (acc) and he/she/it-HEAR-ed Urias (nom) and he/she/it-ENTER-ed into (+acc) Egypt (acc)
Jr:33:21 Jr_33:21_1 Jr_33:21_2 Jr_33:21_3 Jr_33:21_4 Jr_33:21_5 Jr_33:21_6 Jr_33:21_7 Jr_33:21_8 Jr_33:21_9 Jr_33:21_10 Jr_33:21_11 Jr_33:21_12 Jr_33:21_13 Jr_33:21_14 Jr_33:21_15 Jr_33:21_16 Jr_33:21_17 Jr_33:21_18 Jr_33:21_19 Jr_33:21_20 Jr_33:21_21 Jr_33:21_22 Jr_33:21_23 Jr_33:21_24
Jr:33:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:33:22 καὶ ἐξαπέστειλεν ὁ βασιλεὺς ἄνδρας εἰς Αἴγυπτον,
Jr:33:22 (Jeremiah 33:22 And the king sent men into Egypt;
Jr:33:22 Wtedy posłał król Jojakim do Egiptu Elnatana, syna Akbora, wraz z kilku ludźmi. (Jr 26:22 BT_4)
Jr:33:22 καὶ ἐξαπέστειλεν βασιλεὺς ἄνδρας εἰς Αἴγυπτον,
Jr:33:22 καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Jr:33:22 I też, nawet, mianowicie Do ??? Król Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z]
Jr:33:22 kai\ e)Xape/steilen o( basileu\s a)/ndras ei)s *ai)/gupton,
Jr:33:22 kai eXapesteilen ho basileus andras eis aigypton,
Jr:33:22 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N3_APM P N2_ASF
Jr:33:22 and also, even, namely to ??? the king man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". into (+acc) Egypt [country of]
Jr:33:22 and he/she/it-???-ed the (nom) king (nom) men, husbands (acc) into (+acc) Egypt (acc)
Jr:33:22 Jr_33:22_1 Jr_33:22_2 Jr_33:22_3 Jr_33:22_4 Jr_33:22_5 Jr_33:22_6 Jr_33:22_7
Jr:33:22 x x x x x x x
Jr:33:23 καὶ ἐξηγάγοσαν αὐτὸν ἐκεῖθεν καὶ εἰσηγάγοσαν αὐτὸν πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ἐν μαχαίρᾳ καὶ ἔρριψεν αὐτὸν εἰς τὸ μνῆμα υἱῶν λαοῦ αὐτοῦ.
Jr:33:23 (Jeremiah 33:23 and they brought him thence, and brought him into the king; and he smote him with the sword, and cast him into the sepulchre of the children of his people.
Jr:33:23 Sprowadzili oni Uriasza z Egiptu i przyprowadzili do króla Jojakima, który kazał go stracić mieczem, a ciało jego wrzucić do pospolitych grobów. (Jr 26:23 BT_4)
Jr:33:23 καὶ ἐξηγάγοσαν αὐτὸν ἐκεῖθεν καὶ εἰσηγάγοσαν αὐτὸν πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ἐν μαχαίρᾳ καὶ ἔρριψεν αὐτὸν εἰς τὸ μνῆμα υἱῶν λαοῦ αὐτοῦ.
Jr:33:23 καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ·θεν καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό μνῆμα[τ], -ατος, τό (cf. μνημεῖον) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:33:23 I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza On/ona/to/to samo Stamtąd I też, nawet, mianowicie By prowadzić do On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” I też, nawet, mianowicie By podrzucać/rzut/spadają z łomotem On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Grób Syn Ludzie On/ona/to/to samo
Jr:33:23 kai\ e)XEga/gosan au)to\n e)kei=Ten kai\ ei)sEga/gosan au)to\n pro\s to\n basile/a, kai\ e)pa/taXen au)to\n e)n maCHai/ra| kai\ e)/rriPSen au)to\n ei)s to\ mnE=ma ui(O=n laou= au)tou=.
Jr:33:23 kai eXEgagosan auton ekeiTen kai eisEgagosan auton pros ton basilea, kai epataXen auton en maCHaira kai erriPSen auton eis to mnEma hyiOn lau autu.
Jr:33:23 C VBI_AAI3P RD_ASM D C VBI_AAI3P RD_ASM P RA_ASM N3V_ASM C VAI_AAI3S RD_ASM P N1A_DSF C VAI_AAI3S RD_ASM P RA_ASN N3M_ASN N2_GPM N2_GSM RD_GSM
Jr:33:23 and also, even, namely to lead out he/she/it/same from there and also, even, namely to lead into he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the king and also, even, namely to smite he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” and also, even, namely to toss/fling/dump he/she/it/same into (+acc) the tomb son people he/she/it/same
Jr:33:23 and they-LEAD-ed-OUT him/it/same (acc) from there and they-LEAD-ed-INTO him/it/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) and he/she/it-SMITE-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) sacrificial knife (dat) and he/she/it-TOSS/FLING/DUMP-ed him/it/same (acc) into (+acc) the (nom|acc) tomb (nom|acc|voc) sons (gen) people (gen) him/it/same (gen)
Jr:33:23 Jr_33:23_1 Jr_33:23_2 Jr_33:23_3 Jr_33:23_4 Jr_33:23_5 Jr_33:23_6 Jr_33:23_7 Jr_33:23_8 Jr_33:23_9 Jr_33:23_10 Jr_33:23_11 Jr_33:23_12 Jr_33:23_13 Jr_33:23_14 Jr_33:23_15 Jr_33:23_16 Jr_33:23_17 Jr_33:23_18 Jr_33:23_19 Jr_33:23_20 Jr_33:23_21 Jr_33:23_22 Jr_33:23_23 Jr_33:23_24
Jr:33:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:33:24 πλὴν χεὶρ Αχικαμ υἱοῦ Σαφαν ἦν μετὰ Ιερεμιου τοῦ μὴ παραδοῦναι αὐτὸν εἰς χεῖρας τοῦ λαοῦ τοῦ μὴ ἀνελεῖν αὐτόν.
Jr:33:24 (Jeremiah 33:24 Nevertheless the hand of Achicam son of Saphan was with Jeremias, to prevent his being delivered into the hands of the people, or being killed.
Jr:33:24 Achikam jednak, syn Szafana, ochraniał Jeremiasza, by nie został wydany w ręce ludu na śmierć. (Jr 26:24 BT_4)
Jr:33:24 πλὴν χεὶρ Αχικαμ υἱοῦ Σαφαν ἦν μετὰ Ιερεμιου τοῦ μὴ παραδοῦναι αὐτὸν εἰς χεῖρας τοῦ λαοῦ τοῦ μὴ ἀνελεῖν αὐτόν.
Jr:33:24 πλήν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά Ἰερεμίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μή παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μή ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:33:24 Z wyjątkiem Ręka Syn By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Jeremiasz Nie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ręka Ludzie Nie By zabijać (zabijaj) On/ona/to/to samo
Jr:33:24 plE\n CHei\r *aCHikam ui(ou= *safan E)=n meta\ *ieremiou tou= mE\ paradou=nai au)to\n ei)s CHei=ras tou= laou= tou= mE\ a)nelei=n au)to/n.
Jr:33:24 plEn CHeir aCHikam hyiu safan En meta ieremiu tu mE paradunai auton eis CHeiras tu lau tu mE anelein auton.
Jr:33:24 D N3_NSF N_GSM N2_GSM N_GSM V9_IAI3S P N1T_GSM RA_GSN D VO_AAN RD_ASM P N3_APF RA_GSM N2_GSM RA_GSN D VB_AAN RD_ASM
Jr:33:24 except hand ć son ć to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Jeremiah the not to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same into (+acc) hand the people the not to kill (slay) he/she/it/same
Jr:33:24 except hand (nom|voc) son (gen) he/she/it-was after (+acc), with (+gen) Jeremiah (gen) the (gen) not to-Hand OVER him/it/same (acc) into (+acc) hands (acc) the (gen) people (gen) the (gen) not to-will-KILL, to-KILL him/it/same (acc)
Jr:33:24 Jr_33:24_1 Jr_33:24_2 Jr_33:24_3 Jr_33:24_4 Jr_33:24_5 Jr_33:24_6 Jr_33:24_7 Jr_33:24_8 Jr_33:24_9 Jr_33:24_10 Jr_33:24_11 Jr_33:24_12 Jr_33:24_13 Jr_33:24_14 Jr_33:24_15 Jr_33:24_16 Jr_33:24_17 Jr_33:24_18 Jr_33:24_19 Jr_33:24_20
Jr:33:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x