Jr:32:13 Ὅσα ἐπροφήτευσεν Ιερεμιας ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη.
Jr:32:13 Jeremah 25:13 And I will bring upon that land all my words which I have spoken against it, even all things that are written in this book.
Jr:32:13 Wypełnię na tym kraju wszystkie swoje słowa, które wypowiedziałem przeciw niemu: wszystko, co zostało napisane w tej księdze, co prorokował Jeremiasz przeciw wszystkim narodom. (Jr 25:13 BT_4)
Jr:32:13 Ὅσα ἐπροφήτευσεν Ιερεμιας ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη.
Jr:32:13 ὅσος -η -ον προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) Ἰερεμίας, -ου, ὁ ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Jr:32:13 Tyleż/wiele jak By prorokować Jeremiasz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny]
Jr:32:13 *(/osa e)profE/teusen *ieremias e)pi\ pa/nta ta\ e)/TnE.
Jr:32:13 hosa eprofEteusen ieremias epi panta ta eTnE.
Jr:32:13 A1_APN VAI_AAI3S N1T_NSM P A3_APN RA_APN N3E_APN
Jr:32:13 as much/many as to prophesy Jeremiah upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic]
Jr:32:13 as much/many as (nom|acc) he/she/it-PROPHESY-ed Jeremiah (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc)
Jr:32:13 Jr_32:13_1 Jr_32:13_2 Jr_32:13_3 Jr_32:13_4 Jr_32:13_5 Jr_32:13_6 Jr_32:13_7
Jr:32:13 x x x x x x x
Jr:32:15 Οὕτως εἶπεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ Λαβὲ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ ἀκράτου τούτου ἐκ χειρός μου καὶ ποτιεῖς πάντα τὰ ἔθνη, πρὸς ἃ ἐγὼ ἀποστέλλω σε πρὸς αὐτούς,
Jr:32:15 32:15 Thus said the Lord God of Israel; Take the cup of this unmixed wine from mine hand, and thou shalt cause all the nations to drink, to whom I send thee.
Jr:32:15 To powiedział do mnie Pan, Bóg Izraela: «Weź z mojej ręki kubek wina to jest gniewu i daj je do picia wszystkim narodom, do których cię posyłam. (Jr 25:15 BT_4)
Jr:32:15 Οὕτως εἶπεν κύριος θεὸς Ισραηλ Λαβὲ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ ἀκράτου τούτου ἐκ χειρός μου καὶ ποτιεῖς πάντα τὰ ἔθνη, πρὸς ἐγὼ ἀποστέλλω σε πρὸς αὐτούς,
Jr:32:15 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ποτήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἄ·κρατος -ον οὗτος αὕτη τοῦτο ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πρός ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρός αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:32:15 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Filiżanka {Puchar} Wino Nie zmieszany (nie rozpuszczona, pełna siła) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Ja I też, nawet, mianowicie By dawać pić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kto/, który/, który Ja zamawiać Ty; twój/twój(sg) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
Jr:32:15 *ou(/tOs ei)=pen ku/rios o( Teo\s *israEl *labe\ to\ potE/rion tou= oi)/nou tou= a)kra/tou tou/tou e)k CHeiro/s mou kai\ potiei=s pa/nta ta\ e)/TnE, pro\s a(/ e)gO\ a)poste/llO se pro\s au)tou/s,
Jr:32:15 hutOs eipen kyrios ho Teos israEl labe to potErion tu oinu tu akratu tutu ek CHeiros mu kai potieis panta ta eTnE, pros ha egO apostellO se pros autus,
Jr:32:15 D VBI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_NSM VB_AAD2S RA_ASN N2N_ASN RA_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM P N3_GSF RP_GS C VF_FAI2S A3_APN RA_APN N3E_APN P RR_APN RP_NS V1_PAI1S RP_AS P RD_APM
Jr:32:15 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the cup the wine the unmixed (undiluted, full strength) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] out of (+gen) ἐξ before vowels hand I and also, even, namely to give to drink every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] toward (+acc,+gen,+dat) who/whom/which I to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send you; your/yours(sg) toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
Jr:32:15 thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! the (nom|acc) cup (nom|acc|voc) the (gen) wine (gen) the (gen) unmixed ([Adj] gen) this (gen) out of (+gen) hand (gen) me (gen) and you(sg)-will-GIVE-TO-DRINK all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (nom|acc) I (nom) I-am-ORDER FORTH-ing, I-should-be-ORDER FORTH-ing you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Jr:32:15 Jr_32:15_1 Jr_32:15_2 Jr_32:15_3 Jr_32:15_4 Jr_32:15_5 Jr_32:15_6 Jr_32:15_7 Jr_32:15_8 Jr_32:15_9 Jr_32:15_10 Jr_32:15_11 Jr_32:15_12 Jr_32:15_13 Jr_32:15_14 Jr_32:15_15 Jr_32:15_16 Jr_32:15_17 Jr_32:15_18 Jr_32:15_19 Jr_32:15_20 Jr_32:15_21 Jr_32:15_22 Jr_32:15_23 Jr_32:15_24 Jr_32:15_25 Jr_32:15_26 Jr_32:15_27 Jr_32:15_28 Jr_32:15_29
Jr:32:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:32:16 καὶ πίονται καὶ ἐξεμοῦνται καὶ μανήσονται ἀπὸ προσώπου τῆς μαχαίρας, ἧς ἐγὼ ἀποστέλλω ἀνὰ μέσον αὐτῶν.
Jr:32:16 (Jeremiah 32:16 And they shall drink, and vomit, and be mad, because of the sword which I send among them.
Jr:32:16 Niech piją, zataczają się i szaleją przed mieczem, który poślę między nich». (Jr 25:16 BT_4)
Jr:32:16 καὶ πίονται καὶ ἐξεμοῦνται καὶ μανήσονται ἀπὸ προσώπου τῆς μαχαίρας, ἧς ἐγὼ ἀποστέλλω ἀνὰ μέσον αὐτῶν.
Jr:32:16 καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί καί μαίνομαι (μαιν-, -, -, μεμην·[κ]-, -, μαν·[θ]-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἀνά μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:32:16 I też, nawet, mianowicie By pić I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By być maniakalna wściekłość, być obłąkany Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Kto/, który/, który Ja zamawiać W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni On/ona/to/to samo
Jr:32:16 kai\ pi/ontai kai\ e)Xemou=ntai kai\ manE/sontai a)po\ prosO/pou tE=s maCHai/ras, E(=s e)gO\ a)poste/llO a)na\ me/son au)tO=n.
Jr:32:16 kai piontai kai eXemuntai kai manEsontai apo prosOpu tEs maCHairas, hEs egO apostellO ana meson autOn.
Jr:32:16 C VF2_FMI3P C V2_PMI3P C VD_FPI3P P N2N_GSN RA_GSF N1_GSF RR_GSF RP_NS V1_PAI1S P A1_ASM RD_GPM
Jr:32:16 and also, even, namely to drink and also, even, namely ć and also, even, namely to be manic rage, be mad from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” who/whom/which I to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send up/each/by (+acc) middle he/she/it/same
Jr:32:16 and they-will-be-DRINK-ed and and they-will-be-BE MANIC-ed away from (+gen) face (gen) the (gen) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) who/whom/which (gen) I (nom) I-am-ORDER FORTH-ing, I-should-be-ORDER FORTH-ing up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen)
Jr:32:16 Jr_32:16_1 Jr_32:16_2 Jr_32:16_3 Jr_32:16_4 Jr_32:16_5 Jr_32:16_6 Jr_32:16_7 Jr_32:16_8 Jr_32:16_9 Jr_32:16_10 Jr_32:16_11 Jr_32:16_12 Jr_32:16_13 Jr_32:16_14 Jr_32:16_15 Jr_32:16_16
Jr:32:16 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:32:17 καὶ ἔλαβον τὸ ποτήριον ἐκ χειρὸς κυρίου καὶ ἐπότισα τὰ ἔθνη, πρὸς ἃ ἀπέστειλέν με κύριος ἐπ’ αὐτά,
Jr:32:17 (Jeremiah 32:17 So I took the cup out of the Lord’s hand, and caused the nations to whom the Lord sent me to drink:
Jr:32:17 Wziąłem więc kubek z ręki Pana i napoiłem wszystkie narody, do których mnie posłał Pan: (Jr 25:17 BT_4)
Jr:32:17 καὶ ἔλαβον τὸ ποτήριον ἐκ χειρὸς κυρίου καὶ ἐπότισα τὰ ἔθνη, πρὸς ἀπέστειλέν με κύριος ἐπ’ αὐτά,
Jr:32:17 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ποτήριον, -ου, τό ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πρός ὅς ἥ ὅ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:32:17 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Filiżanka {Puchar} Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By dawać pić Naród [zobacz etniczny] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kto/, który/, który zamawiać Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Jr:32:17 kai\ e)/labon to\ potE/rion e)k CHeiro\s kuri/ou kai\ e)po/tisa ta\ e)/TnE, pro\s a(/ a)pe/steile/n me ku/rios e)p’ au)ta/,
Jr:32:17 kai elabon to potErion ek CHeiros kyriu kai epotisa ta eTnE, pros ha apesteilen me kyrios ep’ auta,
Jr:32:17 C VBI_AAI3P RA_ASN N2N_ASN P N3_GSF N2_GSM C VAI_AAI1S RA_APN N3E_APN P RR_APN VAI_AAI3S RP_AS N2_NSM P RD_APN
Jr:32:17 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the cup out of (+gen) ἐξ before vowels hand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to give to drink the nation [see ethnic] toward (+acc,+gen,+dat) who/whom/which to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Jr:32:17 and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed the (nom|acc) cup (nom|acc|voc) out of (+gen) hand (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and I-GIVE-ed-TO-DRINK the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-ORDER FORTH-ed me (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) they/them/same (nom|acc)
Jr:32:17 Jr_32:17_1 Jr_32:17_2 Jr_32:17_3 Jr_32:17_4 Jr_32:17_5 Jr_32:17_6 Jr_32:17_7 Jr_32:17_8 Jr_32:17_9 Jr_32:17_10 Jr_32:17_11 Jr_32:17_12 Jr_32:17_13 Jr_32:17_14 Jr_32:17_15 Jr_32:17_16 Jr_32:17_17 Jr_32:17_18
Jr:32:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:32:18 τὴν Ιερουσαλημ καὶ τὰς πόλεις Ιουδα καὶ βασιλεῖς Ιουδα καὶ ἄρχοντας αὐτοῦ τοῦ θεῖναι αὐτὰς εἰς ἐρήμωσιν καὶ εἰς ἄβατον καὶ εἰς συριγμὸν
Jr:32:18 (Jeremiah 32:18 Jerusalem, and the cities of Juda, and the kings of Juda, and his princes, to make them a desert place, a desolation, and a hissing;
Jr:32:18 Jerozolimę, miasta judzkie, ich królów i przywódców, by uczynić z nich pustkowie, przedmiot grozy, pośmiewiska i przekleństwa, jak to jest dzisiaj; (Jr 25:18 BT_4)
Jr:32:18 τὴν Ιερουσαλημ καὶ τὰς πόλεις Ιουδα καὶ βασιλεῖς Ιουδα καὶ ἄρχοντας αὐτοῦ τοῦ θεῖναι αὐτὰς εἰς ἐρήμωσιν καὶ εἰς ἄβατον καὶ εἰς συριγμὸν
Jr:32:18 ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἐρήμωσις, -εως, ἡ; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) καί εἰς[1] ἄβατος καί εἰς[1]
Jr:32:18 Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Miasto Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się On/ona/to/to samo By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Spustoszenie; by leżeć odłogiem I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie)
Jr:32:18 tE\n *ierousalEm kai\ ta\s po/leis *iouda kai\ basilei=s *iouda kai\ a)/rCHontas au)tou= tou= Tei=nai au)ta\s ei)s e)rE/mOsin kai\ ei)s a)/baton kai\ ei)s surigmo\n
Jr:32:18 tEn ierusalEm kai tas poleis iuda kai basileis iuda kai arCHontas autu tu Teinai autas eis erEmOsin kai eis abaton kai eis syrigmon
Jr:32:18 RA_ASF N_ASF C RA_APF N3I_APF N_GSM C N3V_NPM N_GSM C N3_APM RD_GSM RA_GSN VE_AAN RD_APF P N3I_ASF C P A1B_ASM C P N2_ASM
Jr:32:18 the Jerusalem [city of] and also, even, namely the city Judas/Judah and also, even, namely king Judas/Judah and also, even, namely ruler; to begin he/she/it/same the to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same into (+acc) devastation; to lay waste and also, even, namely into (+acc) ć and also, even, namely into (+acc) ć
Jr:32:18 the (acc) Jerusalem (indecl) and the (acc) cities (acc, nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) and kings (acc, nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) and rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) him/it/same (gen) the (gen) to-PLACE them/same (acc) into (+acc) devastation (acc); they-should-be-LAY-ing-WASTE and into (+acc) and into (+acc)
Jr:32:18 Jr_32:18_1 Jr_32:18_2 Jr_32:18_3 Jr_32:18_4 Jr_32:18_5 Jr_32:18_6 Jr_32:18_7 Jr_32:18_8 Jr_32:18_9 Jr_32:18_10 Jr_32:18_11 Jr_32:18_12 Jr_32:18_13 Jr_32:18_14 Jr_32:18_15 Jr_32:18_16 Jr_32:18_17 Jr_32:18_18 Jr_32:18_19 Jr_32:18_20 Jr_32:18_21 Jr_32:18_22 Jr_32:18_23
Jr:32:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:32:19 καὶ τὸν Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ καὶ τοὺς μεγιστᾶνας αὐτοῦ καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ
Jr:32:19 (Jeremiah 32:19 and Pharao king of Egypt, and his servants, and his nobles, and all his people;
Jr:32:19 faraona, króla egipskiego i jego sługi, jego przywódców i cały jego naród; (Jr 25:19 BT_4)
Jr:32:19 καὶ τὸν Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ καὶ τοὺς μεγιστᾶνας αὐτοῦ καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ
Jr:32:19 καί ὁ ἡ τό Φαραώ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό μεγιστάν, -ᾶνος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:32:19 I też, nawet, mianowicie Faraon Król Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Dziecka/służący On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Urzędnik mający władzę sędziowską On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie On/ona/to/to samo
Jr:32:19 kai\ to\n *faraO basile/a *ai)gu/ptou kai\ tou\s pai=das au)tou= kai\ tou\s megista=nas au)tou= kai\ pa/nta to\n lao\n au)tou=
Jr:32:19 kai ton faraO basilea aigyptu kai tus paidas autu kai tus megistanas autu kai panta ton laon autu
Jr:32:19 C RA_ASM N_ASM N3V_ASM N2_GSF C RA_APM N3D_APM RD_GSM C RA_APM N3_APM RD_GSM C A3_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Jr:32:19 and also, even, namely the Pharaoh king Egypt [country of] and also, even, namely the child/servant he/she/it/same and also, even, namely the magistrate he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people he/she/it/same
Jr:32:19 and the (acc) Pharaoh (indecl) king (acc) Egypt (gen) and the (acc) children/servants (acc) him/it/same (gen) and the (acc) magistrates (acc) him/it/same (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) people (acc) him/it/same (gen)
Jr:32:19 Jr_32:19_1 Jr_32:19_2 Jr_32:19_3 Jr_32:19_4 Jr_32:19_5 Jr_32:19_6 Jr_32:19_7 Jr_32:19_8 Jr_32:19_9 Jr_32:19_10 Jr_32:19_11 Jr_32:19_12 Jr_32:19_13 Jr_32:19_14 Jr_32:19_15 Jr_32:19_16 Jr_32:19_17 Jr_32:19_18
Jr:32:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:32:20 καὶ πάντας τοὺς συμμίκτους αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς βασιλεῖς ἀλλοφύλων, τὴν Ἀσκαλῶνα καὶ τὴν Γάζαν καὶ τὴν Ακκαρων καὶ τὸ ἐπίλοιπον Ἀζώτου
Jr:32:20 (Jeremiah 32:20 and all the mingled people, and all the kings of the Philistines, and Ascalon, and Gaza, and Accaron, and the remnant of Azotus,
Jr:32:20 wszystkie różnorodne narody i wszystkich królów ziemi Us, wszystkich królów ziemi filistyńskiej, Aszkelon, Gazę, Ekron i to, co pozostało z Aszdodu; (Jr 25:20 BT_4)
Jr:32:20 καὶ πάντας τοὺς συμμίκτους αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς βασιλεῖς ἀλλοφύλων, τὴν Ἀσκαλῶνα καὶ τὴν Γάζαν καὶ τὴν Ακκαρων καὶ τὸ ἐπίλοιπον Ἀζώτου
Jr:32:20 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἀλλό·φυλος -ον ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό γάζα[1], -ης, ἡ; Γάζα[2], -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό ἐπί·λοιπος -ον Ἄζωτος, -ου, ἡ
Jr:32:20 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Król Obcy I też, nawet, mianowicie Skarb; Gaza I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Pozostawaj (jeszcze pozostawaj (pozostawaj dalej), pozostałość, reszta, {odpoczynek {reszta} z}) Azotus
Jr:32:20 kai\ pa/ntas tou\s summi/ktous au)tou= kai\ pa/ntas tou\s basilei=s a)llofu/lOn, tE\n *)askalO=na kai\ tE\n *ga/DZan kai\ tE\n *akkarOn kai\ to\ e)pi/loipon *)aDZO/tou
Jr:32:20 kai pantas tus symmiktus autu kai pantas tus basileis allofylOn, tEn askalOna kai tEn gaDZan kai tEn akkarOn kai to epiloipon aDZOtu
Jr:32:20 C A3_APM RA_APM A1B_APM RD_GSM C A3_APM RA_APM N3V_APM A1B_GPM RA_ASF N3W_ASF C RA_ASF N_ASF C RA_ASF N_ASF C RA_ASN A1B_ASN N_GS
Jr:32:20 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the king foreign the ć and also, even, namely the treasure; Gaza and also, even, namely the ć and also, even, namely the Remain (still remain (remain-on), residue, remnant, {the rest of}) Azotus
Jr:32:20 and all (acc) the (acc) him/it/same (gen) and all (acc) the (acc) kings (acc, nom|voc) foreign ([Adj] gen) the (acc) and the (acc) treasure (acc); Gaza (acc) and the (acc) and the (nom|acc) Remain ([Adj] acc, nom|acc|voc) Azotus (gen)
Jr:32:20 Jr_32:20_1 Jr_32:20_2 Jr_32:20_3 Jr_32:20_4 Jr_32:20_5 Jr_32:20_6 Jr_32:20_7 Jr_32:20_8 Jr_32:20_9 Jr_32:20_10 Jr_32:20_11 Jr_32:20_12 Jr_32:20_13 Jr_32:20_14 Jr_32:20_15 Jr_32:20_16 Jr_32:20_17 Jr_32:20_18 Jr_32:20_19 Jr_32:20_20 Jr_32:20_21 Jr_32:20_22
Jr:32:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:32:21 καὶ τὴν Ιδουμαίαν καὶ τὴν Μωαβῖτιν καὶ τοὺς υἱοὺς Αμμων
Jr:32:21 (Jeremiah 32:21 and Idumea, and the land of Moab, and the children of Ammon,
Jr:32:21 Edom, Moab i synów Ammona, (Jr 25:21 BT_4)
Jr:32:21 καὶ τὴν Ιδουμαίαν καὶ τὴν Μωαβῖτιν καὶ τοὺς υἱοὺς Αμμων
Jr:32:21 καί ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ
Jr:32:21 I też, nawet, mianowicie Idumea [okręg z] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Syn Piasek
Jr:32:21 kai\ tE\n *idoumai/an kai\ tE\n *mOabi=tin kai\ tou\s ui(ou\s *ammOn
Jr:32:21 kai tEn idumaian kai tEn mOabitin kai tus hyius ammOn
Jr:32:21 C RA_ASF N_ASF C RA_ASF N_ASF C RA_APM N2_APM N_GSM
Jr:32:21 and also, even, namely the Idumea [district of] and also, even, namely the ć and also, even, namely the son sand
Jr:32:21 and the (acc) Idumea (acc) and the (acc) and the (acc) sons (acc) sands (gen)
Jr:32:21 Jr_32:21_1 Jr_32:21_2 Jr_32:21_3 Jr_32:21_4 Jr_32:21_5 Jr_32:21_6 Jr_32:21_7 Jr_32:21_8 Jr_32:21_9 Jr_32:21_10
Jr:32:21 x x x x x x x x x x
Jr:32:22 καὶ πάντας βασιλεῖς Τύρου καὶ βασιλεῖς Σιδῶνος καὶ βασιλεῖς τοὺς ἐν τῷ πέραν τῆς θαλάσσης
Jr:32:22 (Jeremiah 32:22 and the kings of Tyre, and the kings of Sidon, and the kings in the country beyond the sea,
Jr:32:22 wszystkich królów Tyru i wszystkich królów Sydonu oraz wszystkich królów zamorskich wysp; (Jr 25:22 BT_4)
Jr:32:22 καὶ πάντας βασιλεῖς Τύρου καὶ βασιλεῖς Σιδῶνος καὶ βασιλεῖς τοὺς ἐν τῷ πέραν τῆς θαλάσσης
Jr:32:22 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός βασιλεύς, -έως, ὁ Τύρος, -ου, ἡ καί βασιλεύς, -έως, ὁ Σιδών, -ῶνος, ἡ καί βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό πέραν ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ
Jr:32:22 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Król Tyr [miasto z] I też, nawet, mianowicie Król Sydon [miasto z] I też, nawet, mianowicie Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W poprzek Morze
Jr:32:22 kai\ pa/ntas basilei=s *tu/rou kai\ basilei=s *sidO=nos kai\ basilei=s tou\s e)n tO=| pe/ran tE=s Tala/ssEs
Jr:32:22 kai pantas basileis tyru kai basileis sidOnos kai basileis tus en tO peran tEs TalassEs
Jr:32:22 C A3_APM N3V_APM N_GSM C N3V_NPM N_GS C N3V_NPM RA_APM P RA_DSM D RA_GSF N1S_GSF
Jr:32:22 and also, even, namely every all, each, every, the whole of king Tyre [city of] and also, even, namely king Sidon [city of] and also, even, namely king the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the across the sea
Jr:32:22 and all (acc) kings (acc, nom|voc) Tyre (gen) and kings (acc, nom|voc) Sidon (gen) and kings (acc, nom|voc) the (acc) in/among/by (+dat) the (dat) across the (gen) sea (gen)
Jr:32:22 Jr_32:22_1 Jr_32:22_2 Jr_32:22_3 Jr_32:22_4 Jr_32:22_5 Jr_32:22_6 Jr_32:22_7 Jr_32:22_8 Jr_32:22_9 Jr_32:22_10 Jr_32:22_11 Jr_32:22_12 Jr_32:22_13 Jr_32:22_14 Jr_32:22_15
Jr:32:22 x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:32:23 καὶ τὴν Δαιδαν καὶ τὴν Θαιμαν καὶ τὴν Ρως καὶ πᾶν περικεκαρμένον κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ
Jr:32:23 (Jeremiah 32:23 and Daedan, and Thaeman, and Ros, and every one that is shaved round about the face,
Jr:32:23 Dedan, Tema, Buz i wszystkich, którzy przycinają włosy na skroniach; (Jr 25:23 BT_4)
Jr:32:23 καὶ τὴν Δαιδαν καὶ τὴν Θαιμαν καὶ τὴν Ρως καὶ πᾶν περικεκαρμένον κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ
Jr:32:23 καί ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:32:23 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo
Jr:32:23 kai\ tE\n *daidan kai\ tE\n *Taiman kai\ tE\n *rOs kai\ pa=n perikekarme/non kata\ pro/sOpon au)tou=
Jr:32:23 kai tEn daidan kai tEn Taiman kai tEn rOs kai pan perikekarmenon kata prosOpon autu
Jr:32:23 C RA_ASF N_ASF C RA_ASF N_ASF C RA_ASF N_ASF C A3_ASM VM_PMPASM P N2N_ASN RD_GSM
Jr:32:23 and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face he/she/it/same
Jr:32:23 and the (acc) and the (acc) and the (acc) and every (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Jr:32:23 Jr_32:23_1 Jr_32:23_2 Jr_32:23_3 Jr_32:23_4 Jr_32:23_5 Jr_32:23_6 Jr_32:23_7 Jr_32:23_8 Jr_32:23_9 Jr_32:23_10 Jr_32:23_11 Jr_32:23_12 Jr_32:23_13 Jr_32:23_14 Jr_32:23_15
Jr:32:23 x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:32:24 καὶ πάντας τοὺς συμμίκτους τοὺς καταλύοντας ἐν τῇ ἐρήμῳ
Jr:32:24 (Jeremiah 32:24 and all the mingled people lodging in the wilderness,
Jr:32:24 wszystkich królów Arabii i wszystkich królów różnorodnych ludów, mieszkających na pustyni; (Jr 25:24 BT_4)
Jr:32:24 καὶ πάντας τοὺς συμμίκτους τοὺς καταλύοντας ἐν τῇ ἐρήμῳ
Jr:32:24 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον
Jr:32:24 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie
Jr:32:24 kai\ pa/ntas tou\s summi/ktous tou\s katalu/ontas e)n tE=| e)rE/mO|
Jr:32:24 kai pantas tus symmiktus tus katalyontas en tE erEmO
Jr:32:24 C A3_APM RA_APM A1B_APM RA_APM V1_PAPAPM P RA_DSF N2_DSF
Jr:32:24 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć the to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness
Jr:32:24 and all (acc) the (acc) the (acc) while ABOLISH-ing (acc) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat)
Jr:32:24 Jr_32:24_1 Jr_32:24_2 Jr_32:24_3 Jr_32:24_4 Jr_32:24_5 Jr_32:24_6 Jr_32:24_7 Jr_32:24_8 Jr_32:24_9
Jr:32:24 x x x x x x x x x
Jr:32:25 καὶ πάντας βασιλεῖς Αιλαμ καὶ πάντας βασιλεῖς Περσῶν
Jr:32:25 (Jeremiah 32:25 and all the kings of Ælam, and all the kings of the Persians,
Jr:32:25 wszystkich królów Zimri, wszystkich królów Elamu i wszystkich królów Medii; (Jr 25:25 BT_4)
Jr:32:25 καὶ πάντας βασιλεῖς Αιλαμ καὶ πάντας βασιλεῖς Περσῶν
Jr:32:25 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός βασιλεύς, -έως, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός βασιλεύς, -έως, ὁ
Jr:32:25 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Król I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Król
Jr:32:25 kai\ pa/ntas basilei=s *ailam kai\ pa/ntas basilei=s *persO=n
Jr:32:25 kai pantas basileis ailam kai pantas basileis persOn
Jr:32:25 C A3_APM N3V_APM N_GS C A3_APM N3V_APM N1M_GPM
Jr:32:25 and also, even, namely every all, each, every, the whole of king ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of king ć
Jr:32:25 and all (acc) kings (acc, nom|voc) and all (acc) kings (acc, nom|voc)
Jr:32:25 Jr_32:25_1 Jr_32:25_2 Jr_32:25_3 Jr_32:25_4 Jr_32:25_5 Jr_32:25_6 Jr_32:25_7 Jr_32:25_8
Jr:32:25 x x x x x x x x
Jr:32:26 καὶ πάντας βασιλεῖς ἀπὸ ἀπηλιώτου τοὺς πόρρω καὶ τοὺς ἐγγύς, ἕκαστον πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ πάσας τὰς βασιλείας τὰς ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς.
Jr:32:26 (Jeremiah 32:26 and all the kings from the north, the far and the near, each one with his brother, and all the kingdom s which are on the face of the earth.
Jr:32:26 wszystkich królów północy, bliskich i dalekich, jednych po drugich; wszystkie królestwa, jakie są na powierzchni ziemi; król zaś Szeszak będzie pił po nich. (Jr 25:26 BT_4)
Jr:32:26 καὶ πάντας βασιλεῖς ἀπὸ ἀπηλιώτου τοὺς πόρρω καὶ τοὺς ἐγγύς, ἕκαστον πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ πάσας τὰς βασιλείας τὰς ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς.
Jr:32:26 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός βασιλεύς, -έως, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό πόρρω καί ὁ ἡ τό ἐγγύς ἕκαστος -η -ον πρός ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Jr:32:26 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Król Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym ??? I też, nawet, mianowicie Blisko Każdy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Królestwo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ziemi/ziemia
Jr:32:26 kai\ pa/ntas basilei=s a)po\ a)pEliO/tou tou\s po/rrO kai\ tou\s e)ggu/s, e(/kaston pro\s to\n a)delfo\n au)tou=, kai\ pa/sas ta\s basilei/as ta\s e)pi\ prosO/pou tE=s gE=s.
Jr:32:26 kai pantas basileis apo apEliOtu tus porrO kai tus engys, hekaston pros ton adelfon autu, kai pasas tas basileias tas epi prosOpu tEs gEs.
Jr:32:26 C A3_APM N3V_APM P N1M_GSM RA_APM D C RA_APM D A1_ASM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM C A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_APF P N2N_GSN RA_GSF N1_GSF
Jr:32:26 and also, even, namely every all, each, every, the whole of king from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć the ??? and also, even, namely the near each toward (+acc,+gen,+dat) the brother he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the kingdom the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face the earth/land
Jr:32:26 and all (acc) kings (acc, nom|voc) away from (+gen) the (acc) ??? and the (acc) near each (of two) (acc, nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) brother (acc) him/it/same (gen) and all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) kingdom (gen), kingdoms (acc) the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (gen) the (gen) earth/land (gen)
Jr:32:26 Jr_32:26_1 Jr_32:26_2 Jr_32:26_3 Jr_32:26_4 Jr_32:26_5 Jr_32:26_6 Jr_32:26_7 Jr_32:26_8 Jr_32:26_9 Jr_32:26_10 Jr_32:26_11 Jr_32:26_12 Jr_32:26_13 Jr_32:26_14 Jr_32:26_15 Jr_32:26_16 Jr_32:26_17 Jr_32:26_18 Jr_32:26_19 Jr_32:26_20 Jr_32:26_21 Jr_32:26_22 Jr_32:26_23 Jr_32:26_24
Jr:32:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:32:27 καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς Οὕτως εἶπεν κύριος παντοκράτωρ Πίετε καὶ μεθύσθητε καὶ ἐξεμέσατε καὶ πεσεῖσθε καὶ οὐ μὴ ἀναστῆτε ἀπὸ προσώπου τῆς μαχαίρας, ἧς ἐγὼ ἀποστέλλω ἀνὰ μέσον ὑμῶν.
Jr:32:27 (Jeremiah 32:27 And thou shalt say to them, Thus said the Lord Almighty; Drink ye, be ye drunken; and ye shall vomit, and shall fall, and shall in nowise rise, because of the sword which I send among you.
Jr:32:27 «Powiesz im: To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Pijcie i upijajcie się; wymiotujcie i padajcie, nie mogąc powstać wobec miecza, który poślę między was. (Jr 25:27 BT_4)
Jr:32:27 καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς Οὕτως εἶπεν κύριος παντοκράτωρ Πίετε καὶ μεθύσθητε καὶ ἐξεμέσατε καὶ πεσεῖσθε καὶ οὐ μὴ ἀναστῆτε ἀπὸ προσώπου τῆς μαχαίρας, ἧς ἐγὼ ἀποστέλλω ἀνὰ μέσον ὑμῶν.
Jr:32:27 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί μεθύσκω (μεθυσκ-, μεθυ·σ-, μεθυ·σ-, -, μεμεθυσ-, μεθυσ·θ-) καί καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἀνά μέσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:32:27 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim By pić I też, nawet, mianowicie By stawać się pijany I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Kto/, który/, który Ja zamawiać W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Ty
Jr:32:27 kai\ e)rei=s au)toi=s *ou(/tOs ei)=pen ku/rios pantokra/tOr *pi/ete kai\ meTu/sTEte kai\ e)Xeme/sate kai\ pesei=sTe kai\ ou) mE\ a)nastE=te a)po\ prosO/pou tE=s maCHai/ras, E(=s e)gO\ a)poste/llO a)na\ me/son u(mO=n.
Jr:32:27 kai ereis autois hutOs eipen kyrios pantokratOr piete kai meTysTEte kai eXemesate kai peseisTe kai u mE anastEte apo prosOpu tEs maCHairas, hEs egO apostellO ana meson hymOn.
Jr:32:27 C VF2_FAI2S RD_DPM D VBI_AAI3S N2_NSM N3R_NSM VB_AAD2P C VS_APS2P C VA_AAD2P C V1_PMD2P C D D VH_AAD2P P N2N_GSN RA_GSF N1_GSF RR_GSF RP_NS V1_PAI1S P A1_ASM RP_GP
Jr:32:27 and also, even, namely strife; to say/tell he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all to drink and also, even, namely to get drunk and also, even, namely ć and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to stand up put up, raise, resurrect from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” who/whom/which I to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send up/each/by (+acc) middle you
Jr:32:27 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL them/same (dat) thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) you(pl)-will-DRINK, do-DRINK-you(pl)! and be-you(pl)-GET-ed-DRUNK!, you(pl)-should-be-GET-ed-DRUNK and and you(pl)-will-be-FALL-ed and not not do-STand-you(pl)-UP!, you(pl)-should-STand-UP away from (+gen) face (gen) the (gen) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) who/whom/which (gen) I (nom) I-am-ORDER FORTH-ing, I-should-be-ORDER FORTH-ing up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl) (gen)
Jr:32:27 Jr_32:27_1 Jr_32:27_2 Jr_32:27_3 Jr_32:27_4 Jr_32:27_5 Jr_32:27_6 Jr_32:27_7 Jr_32:27_8 Jr_32:27_9 Jr_32:27_10 Jr_32:27_11 Jr_32:27_12 Jr_32:27_13 Jr_32:27_14 Jr_32:27_15 Jr_32:27_16 Jr_32:27_17 Jr_32:27_18 Jr_32:27_19 Jr_32:27_20 Jr_32:27_21 Jr_32:27_22 Jr_32:27_23 Jr_32:27_24 Jr_32:27_25 Jr_32:27_26 Jr_32:27_27 Jr_32:27_28
Jr:32:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:32:28 καὶ ἔσται ὅταν μὴ βούλωνται δέξασθαι τὸ ποτήριον ἐκ τῆς χειρός σου ὥστε πιεῖν, καὶ ἐρεῖς Οὕτως εἶπεν κύριος Πιόντες πίεσθε·
Jr:32:28 (Jeremiah 32:28 And it shall come to pass, when they refuse to take the cup out of thine hand, to drink it, that thou shalt say, Thus said the Lord; Ye shall surely drink.
Jr:32:28 Jeżeli zaś się zdarzy, że nie będą chcieli wziąć kubka z twej ręki, by pić, powiesz im: To mówi Pan Zastępów: Musicie wypić! (Jr 25:28 BT_4)
Jr:32:28 καὶ ἔσται ὅταν μὴ βούλωνται δέξασθαι τὸ ποτήριον ἐκ τῆς χειρός σου ὥστε πιεῖν, καὶ ἐρεῖς Οὕτως εἶπεν κύριος Πιόντες πίεσθε·
Jr:32:28 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅταν (ὅτε ἄν) μή βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) ὁ ἡ τό ποτήριον, -ου, τό ἐκ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὥστε πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
Jr:32:28 I też, nawet, mianowicie By być Ilekroć Nie By planować/decyduj się/zamierzaj By przyjmować Filiżanka {Puchar} Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Ty; twój/twój(sg) Tak tamto By pić I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By pić By pić
Jr:32:28 kai\ e)/stai o(/tan mE\ bou/lOntai de/XasTai to\ potE/rion e)k tE=s CHeiro/s sou O(/ste piei=n, kai\ e)rei=s *ou(/tOs ei)=pen ku/rios *pio/ntes pi/esTe·
Jr:32:28 kai estai hotan mE bulOntai deXasTai to potErion ek tEs CHeiros su hOste piein, kai ereis hutOs eipen kyrios piontes piesTe·
Jr:32:28 C VF_FMI3S D D V1_PMS3P VA_AMN RA_ASN N2N_ASN P RA_GSF N3_GSF RP_GS C VB_AAN C VF2_FAI2S D VBI_AAI3S N2_NSM V1_PAPNPM VF_FMI2P
Jr:32:28 and also, even, namely to be whenever not to plan/determine/intend to receive the cup out of (+gen) ἐξ before vowels the hand you; your/yours(sg) so that to drink and also, even, namely strife; to say/tell thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to drink to drink
Jr:32:28 and he/she/it-will-be whenever not they-should-be-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed to-be-RECEIVE-ed the (nom|acc) cup (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) hand (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) so that to-will-DRINK, to-DRINK and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) going-to-DRINK (fut ptcp) (nom|voc), upon DRINK-ing (nom|voc) you(pl)-will-be-DRINK-ed, be-you(pl)-DRINK-ed!
Jr:32:28 Jr_32:28_1 Jr_32:28_2 Jr_32:28_3 Jr_32:28_4 Jr_32:28_5 Jr_32:28_6 Jr_32:28_7 Jr_32:28_8 Jr_32:28_9 Jr_32:28_10 Jr_32:28_11 Jr_32:28_12 Jr_32:28_13 Jr_32:28_14 Jr_32:28_15 Jr_32:28_16 Jr_32:28_17 Jr_32:28_18 Jr_32:28_19 Jr_32:28_20 Jr_32:28_21
Jr:32:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:32:29 ὅτι ἐν πόλει, ἐν ᾗ ὠνομάσθη τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτήν, ἐγὼ ἄρχομαι κακῶσαι, καὶ ὑμεῖς καθάρσει οὐ μὴ καθαρισθῆτε, ὅτι μάχαιραν ἐγὼ καλῶ ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐπὶ τῆς γῆς.
Jr:32:29 (Jeremiah 32:29 For I am beginning to afflict the city whereon my name is called, and ye shall by no means be held guiltless: for I am calling a sword upon all that dwell upon the earth.
Jr:32:29 Bo oto od miasta, na którym wzywano mojego imienia, rozpoczynam karę, a wy mielibyście pozostać nie ukarani? Nie ujdziecie kary, lecz raczej miecz powołam przeciw wszystkim mieszkańcom ziemi - wyrocznia Pana Zastępów. (Jr 25:29 BT_4)
Jr:32:29 ὅτι ἐν πόλει, ἐν ὠνομάσθη τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτήν, ἐγὼ ἄρχομαι κακῶσαι, καὶ ὑμεῖς καθάρσει οὐ μὴ καθαρισθῆτε, ὅτι μάχαιραν ἐγὼ καλῶ ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐπὶ τῆς γῆς.
Jr:32:29 ὅτι ἐν πόλις, -εως, ἡ ἐν ὅς ἥ ὅ ὀνομάζω (ονομαζ-, ονομα·σ-, ονομα·σ-, -, -, ονομασ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ὅτι μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Jr:32:29 Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By nazywać Nazwisko {Imię} co do Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ja By zaczynać się By robić rzeczy trudne dla I też, nawet, mianowicie Ty ??? Przed przydechem mocnym Nie By oczyszczać się oczyszczaj Ponieważ/tamto Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Ja By nazywać rozmowę Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By siedzieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Jr:32:29 o(/ti e)n po/lei, e)n E(=| O)noma/sTE to\ o)/noma/ mou e)p’ au)tE/n, e)gO\ a)/rCHomai kakO=sai, kai\ u(mei=s kaTa/rsei ou) mE\ kaTarisTE=te, o(/ti ma/CHairan e)gO\ kalO= e)pi\ tou\s kaTEme/nous e)pi\ tE=s gE=s.
Jr:32:29 hoti en polei, en hE OnomasTE to onoma mu ep’ autEn, egO arCHomai kakOsai, kai hymeis kaTarsei u mE kaTarisTEte, hoti maCHairan egO kalO epi tus kaTEmenus epi tEs gEs.
Jr:32:29 C P N3I_DSF P RR_DSF VSI_API3S RA_ASN N3M_ASN RP_GS P RD_ASF RP_NS V1_PMI1S VA_AAN C RP_NP N3I_DSF D D VS_APS2P C N1A_ASF RP_NS V2_PAI1S P RA_APM V5_PMPAPM P RA_GSF N1_GSF
Jr:32:29 because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to name the name with regard to I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same I to begin to make things difficult for and also, even, namely you ć οὐχ before rough breathing not to purify cleanse because/that sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” I to call call upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to sit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Jr:32:29 because/that in/among/by (+dat) city (dat) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-was-NAME-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) I (nom) I-am-being-BEGIN-ed to-MAKE-THINGS-DIFFICULT-FOR, be-you(sg)-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR!, he/she/it-happens-to-MAKE-THINGS-DIFFICULT-FOR (opt) and you(pl) (nom) not not be-you(pl)-PURIFIED-ed!, you(pl)-should-be-PURIFIED-ed because/that sacrificial knife (acc) I (nom) I-am-CALL-ing, I-should-be-CALL-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while being-SIT-ed (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Jr:32:29 Jr_32:29_1 Jr_32:29_2 Jr_32:29_3 Jr_32:29_4 Jr_32:29_5 Jr_32:29_6 Jr_32:29_7 Jr_32:29_8 Jr_32:29_9 Jr_32:29_10 Jr_32:29_11 Jr_32:29_12 Jr_32:29_13 Jr_32:29_14 Jr_32:29_15 Jr_32:29_16 Jr_32:29_17 Jr_32:29_18 Jr_32:29_19 Jr_32:29_20 Jr_32:29_21 Jr_32:29_22 Jr_32:29_23 Jr_32:29_24 Jr_32:29_25 Jr_32:29_26 Jr_32:29_27 Jr_32:29_28 Jr_32:29_29 Jr_32:29_30
Jr:32:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:32:30 καὶ σὺ προφητεύσεις ἐπ’ αὐτοὺς τοὺς λόγους τούτους καὶ ἐρεῖς Κύριος ἀφ’ ὑψηλοῦ χρηματιεῖ, ἀπὸ τοῦ ἁγίου αὐτοῦ δώσει φωνὴν αὐτοῦ· λόγον χρηματιεῖ ἐπὶ τοῦ τόπου αὐτοῦ, καὶ αιδαδ ὥσπερ τρυγῶντες ἀποκριθήσονται· καὶ ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐπὶ τὴν γῆν
Jr:32:30 (Jeremiah 32:30 And thou shalt prophesy against them these words, and shalt say, The Lord shall speak from on high, from his sanctuary he will utter his voice; he will pronounce a declaration on his place; and these shall answer like men gathering grapes: and destruction is coming on them that dwell on the earth,
Jr:32:30 Ty zaś będziesz im prorokował wszystkie te słowa i powiesz im: Pan grzmi z wysoka i ze swego świętego przybytku głos wydaje; grzmi potężnie przeciw swemu pastwisku, krzyk podnosi, jak tłoczący prasę do wina. Do wszystkich mieszkańców ziemi (Jr 25:30 BT_4)
Jr:32:30 καὶ σὺ προφητεύσεις ἐπ’ αὐτοὺς τοὺς λόγους τούτους καὶ ἐρεῖς Κύριος ἀφ’ ὑψηλοῦ χρηματιεῖ, ἀπὸ τοῦ ἁγίου αὐτοῦ δώσει φωνὴν αὐτοῦ· λόγον χρηματιεῖ ἐπὶ τοῦ τόπου αὐτοῦ, καὶ αιδαδ ὥσπερ τρυγῶντες ἀποκριθήσονται· καὶ ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐπὶ τὴν γῆν
Jr:32:30 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό ὑψηλός -ή -όν χρηματίζω (χρηματιζ-, χρηματι(ε)·[σ]-/χρηματι·σ-, χρηματι·σ-, κεχρηματι·κ-, κεχρηματισ-, χρηματισ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λόγος, -ου, ὁ χρηματίζω (χρηματιζ-, χρηματι(ε)·[σ]-/χρηματι·σ-, χρηματι·σ-, κεχρηματι·κ-, κεχρηματισ-, χρηματισ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὥσ·περ τρυγάω (τρυγ(α)-, τρυγη·σ-, τρυγη·σ-, -, -, τρυγη·θ-) ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) καί ἐπί ὁ ἡ τό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Jr:32:30 I też, nawet, mianowicie Ty By prorokować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Podniesiony Do oracularize Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo By dawać Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Do oracularize Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miejsce On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" By sprzątać z pola By odpowiadać I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By siedzieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Jr:32:30 kai\ su\ profEteu/seis e)p’ au)tou\s tou\s lo/gous tou/tous kai\ e)rei=s *ku/rios a)f’ u(PSElou= CHrEmatiei=, a)po\ tou= a(gi/ou au)tou= dO/sei fOnE\n au)tou=· lo/gon CHrEmatiei= e)pi\ tou= to/pou au)tou=, kai\ aidad O(/sper trugO=ntes a)pokriTE/sontai· kai\ e)pi\ tou\s kaTEme/nous e)pi\ tE\n gE=n
Jr:32:30 kai sy profEteuseis ep’ autus tus logus tutus kai ereis kyrios af’ hyPSElu CHrEmatiei, apo tu hagiu autu dOsei fOnEn autu· logon CHrEmatiei epi tu topu autu, kai aidad hOsper trygOntes apokriTEsontai· kai epi tus kaTEmenus epi tEn gEn
Jr:32:30 C RP_NS VF_FAI2S P RD_APM RA_APM N2_APM RD_APM C VF2_FAI2S N2_NSM P A1_GSM VF2_FAI3S P RA_GSM A1A_GSM RD_GSM VF_FAI3S N1_ASF RD_GSM N2_ASM VF2_FAI3S P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C N_NS D N3W_NPF VC_FPI3P C P RA_APM V5_PMPAPM P RA_ASF N1_ASF
Jr:32:30 and also, even, namely you to prophesy upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely strife; to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing elevated to oracularize from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same to give sound/voice cries he/she/it/same word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to oracularize upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the place he/she/it/same and also, even, namely ć just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" to harvest to answer and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to sit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Jr:32:30 and you(sg) (nom) you(sg)-will-PROPHESY upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (acc) words (acc) these (acc) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL lord (nom); a lord ([Adj] nom) away from (+gen) elevated ([Adj] gen) he/she/it-will-ORACULARIZE, you(sg)-will-be-ORACULARIZE-ed (classical) away from (+gen) the (gen) holy ([Adj] gen) him/it/same (gen) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) sound/voice (acc) him/it/same (gen) word (acc) he/she/it-will-ORACULARIZE, you(sg)-will-be-ORACULARIZE-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) place (gen) him/it/same (gen) and just as while HARVEST-ing (nom|voc) they-will-be-ANSWER-ed and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while being-SIT-ed (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc)
Jr:32:30 Jr_32:30_1 Jr_32:30_2 Jr_32:30_3 Jr_32:30_4 Jr_32:30_5 Jr_32:30_6 Jr_32:30_7 Jr_32:30_8 Jr_32:30_9 Jr_32:30_10 Jr_32:30_11 Jr_32:30_12 Jr_32:30_13 Jr_32:30_14 Jr_32:30_15 Jr_32:30_16 Jr_32:30_17 Jr_32:30_18 Jr_32:30_19 Jr_32:30_20 Jr_32:30_21 Jr_32:30_22 Jr_32:30_23 Jr_32:30_24 Jr_32:30_25 Jr_32:30_26 Jr_32:30_27 Jr_32:30_28 Jr_32:30_29 Jr_32:30_30 Jr_32:30_31 Jr_32:30_32 Jr_32:30_33 Jr_32:30_34 Jr_32:30_35 Jr_32:30_36 Jr_32:30_37 Jr_32:30_38 Jr_32:30_39
Jr:32:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:32:31 ἥκει ὄλεθρος ἐπὶ μέρος τῆς γῆς, ὅτι κρίσις τῷ κυρίῳ ἐν τοῖς ἔθνεσιν, κρίνεται αὐτὸς πρὸς πᾶσαν σάρκα, οἱ δὲ ἀσεβεῖς ἐδόθησαν εἰς μάχαιραν, λέγει κύριος.
Jr:32:31 (Jeremiah 32:31 even upon the extreme part of the earth; for the Lord has a controversy with the nations, he is pleading with all flesh, and the ungodly are given to the sword, saith the Lord.
Jr:32:31 dochodzi wrzawa, aż do krańców ziemi; albowiem Pan prowadzi spór z narodami, pozywa przed sąd wszelkie ciało, występnych oddaje na pastwę miecza - wyrocznia Pana. (Jr 25:31 BT_4)
Jr:32:31 ἥκει ὄλεθρος ἐπὶ μέρος τῆς γῆς, ὅτι κρίσις τῷ κυρίῳ ἐν τοῖς ἔθνεσιν, κρίνεται αὐτὸς πρὸς πᾶσαν σάρκα, οἱ δὲ ἀσεβεῖς ἐδόθησαν εἰς μάχαιραν, λέγει κύριος.
Jr:32:31 ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ὄλεθρος, -ου, ὁ ἐπί μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅτι κρίσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) σάρξ, -αρκός, ἡ ὁ ἡ τό δέ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:32:31 By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Wieczne śmierci zniszczenie, ruina, spustoszenie, zniszczenie, [Wieczny śmierci TORBY R566 2Thess 1:9] oszust, plaga! Id.21.209 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Części/kawałka okolice Ziemi/ziemia Ponieważ/tamto Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ciało {Mięso} zaś Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo By dawać Do (+przyspieszenie) Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:32:31 E(/kei o)/leTros e)pi\ me/ros tE=s gE=s, o(/ti kri/sis tO=| kuri/O| e)n toi=s e)/Tnesin, kri/netai au)to\s pro\s pa=san sa/rka, oi( de\ a)sebei=s e)do/TEsan ei)s ma/CHairan, le/gei ku/rios.
Jr:32:31 hEkei oleTros epi meros tEs gEs, hoti krisis tO kyriO en tois eTnesin, krinetai autos pros pasan sarka, hoi de asebeis edoTEsan eis maCHairan, legei kyrios.
Jr:32:31 V1_PAI3S N2_NSM P N3E_ASN RA_GSF N1_GSF C N3I_NSF RA_DSM N2_DSM P RA_DPN N3E_DPN V1_PMI3S RD_NSM P A1S_ASF N3K_ASF RA_NPM x A3H_NPM VCI_API3P P N1A_ASF V1_PAI3S N2_NSM
Jr:32:31 to have come I have come. I have arrived. Eternal death destruction, ruin, desolation, annihilation, [Eternal death BAG R566 2Thess 1:9] the cheat, the pest! Id.21.209 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing part/piece regions the earth/land because/that judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of; to sprinkle flesh the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ungodly; to be impious commit sacrilege to give into (+acc) sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:32:31 he/she/it-is-HAVE COME-ing, you(sg)-are-being-HAVE COME-ed (classical), he/she/it-had-HAVE COME-ed Eternal death (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) part/piece (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) because/that judgment (nom) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) he/she/it-is-being-JUDGE-ed he/it/same (nom) toward (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) flesh (acc) the (nom) Yet ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE they-were-GIVE-ed into (+acc) sacrificial knife (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:32:31 Jr_32:31_1 Jr_32:31_2 Jr_32:31_3 Jr_32:31_4 Jr_32:31_5 Jr_32:31_6 Jr_32:31_7 Jr_32:31_8 Jr_32:31_9 Jr_32:31_10 Jr_32:31_11 Jr_32:31_12 Jr_32:31_13 Jr_32:31_14 Jr_32:31_15 Jr_32:31_16 Jr_32:31_17 Jr_32:31_18 Jr_32:31_19 Jr_32:31_20 Jr_32:31_21 Jr_32:31_22 Jr_32:31_23 Jr_32:31_24 Jr_32:31_25 Jr_32:31_26
Jr:32:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:32:32 οὕτως εἶπεν κύριος Ἰδοὺ κακὰ ἔρχεται ἀπὸ ἔθνους ἐπὶ ἔθνος, καὶ λαῖλαψ μεγάλη ἐκπορεύεται ἀπ’ ἐσχάτου τῆς γῆς.
Jr:32:32 (Jeremiah 32:32 Thus said the Lord; Behold, evils are proceeding from nation to nation, and a great whirlwind goes forth from the end of the earth.
Jr:32:32 To mówi Pan Zastępów: Oto nieszczęście ogarnia naród po narodzie, zrywa się wielka burza z krańców ziemi. (Jr 25:32 BT_4)
Jr:32:32 οὕτως εἶπεν κύριος Ἰδοὺ κακὰ ἔρχεται ἀπὸ ἔθνους ἐπὶ ἔθνος, καὶ λαῖλαψ μεγάλη ἐκπορεύεται ἀπ’ ἐσχάτου τῆς γῆς.
Jr:32:32 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐπί ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί λαῖλαψ, -απος, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἀπό ἔσχατος -η -ον ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Jr:32:32 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Niegodziwie by czynić źle By przychodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Wrzeszcz wrzeszcz poszedłszy dalej, Thuc.; Wielki By wychodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni Ziemi/ziemia
Jr:32:32 ou(/tOs ei)=pen ku/rios *)idou\ kaka\ e)/rCHetai a)po\ e)/Tnous e)pi\ e)/Tnos, kai\ lai=laPS mega/lE e)kporeu/etai a)p’ e)sCHa/tou tE=s gE=s.
Jr:32:32 hutOs eipen kyrios idu kaka erCHetai apo eTnus epi eTnos, kai lailaPS megalE ekporeuetai ap’ esCHatu tEs gEs.
Jr:32:32 D VBI_AAI3S N2_NSM I A1_NPN V1_PMI3S P N3E_GSN P N3E_ASN C N3P_NSN A1_NSF V1_PMI3S P A1_GSM RA_GSF N1_GSF
Jr:32:32 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), wickedly to do evil to come from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing nation [see ethnic] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing nation [see ethnic] and also, even, namely squall squall having come on, Thuc.; great to go out from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing last the earth/land
Jr:32:32 thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! wickedly ([Adj] nom|acc|voc) he/she/it-is-being-COME-ed away from (+gen) nation (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) nation (nom|acc|voc) and squall (nom|voc) great ([Adj] nom|voc) he/she/it-is-being-GO-ed-OUT away from (+gen) last (gen) the (gen) earth/land (gen)
Jr:32:32 Jr_32:32_1 Jr_32:32_2 Jr_32:32_3 Jr_32:32_4 Jr_32:32_5 Jr_32:32_6 Jr_32:32_7 Jr_32:32_8 Jr_32:32_9 Jr_32:32_10 Jr_32:32_11 Jr_32:32_12 Jr_32:32_13 Jr_32:32_14 Jr_32:32_15 Jr_32:32_16 Jr_32:32_17 Jr_32:32_18
Jr:32:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:32:33 καὶ ἔσονται τραυματίαι ὑπὸ κυρίου ἐν ἡμέρᾳ κυρίου ἐκ μέρους τῆς γῆς καὶ ἕως εἰς μέρος τῆς γῆς· οὐ μὴ κατορυγῶσιν, εἰς κόπρια ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς ἔσονται.
Jr:32:33 (Jeremiah 32:33 And the slain of the Lord shall be in the day of the Lord from one end of the earth even to the other end of the earth: they shall not be buried; they shall be as dung on the face of the earth.
Jr:32:33 W tym dniu będzie wielu zabitych przez Pana od krańca do krańca ziemi. Nikt nie będzie ich opłakiwał ani zbierał, ani grzebał; pozostaną jako nawóz na powierzchni ziemi. (Jr 25:33 BT_4)
Jr:32:33 καὶ ἔσονται τραυματίαι ὑπὸ κυρίου ἐν ἡμέρᾳ κυρίου ἐκ μέρους τῆς γῆς καὶ ἕως εἰς μέρος τῆς γῆς· οὐ μὴ κατορυγῶσιν, εἰς κόπρια ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς ἔσονται.
Jr:32:33 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὑπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω εἰς[1] μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή εἰς[1] κόπριον, -ου, τό; κοπρία, -ας ἡ ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Jr:32:33 I też, nawet, mianowicie By być Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Części/kawałka okolice Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Do (+przyspieszenie) Części/kawałka okolice Ziemi/ziemia ??? Przed przydechem mocnym Nie Do (+przyspieszenie) Łajno; nawóź stertę Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ziemi/ziemia By być
Jr:32:33 kai\ e)/sontai traumati/ai u(po\ kuri/ou e)n E(me/ra| kuri/ou e)k me/rous tE=s gE=s kai\ e(/Os ei)s me/ros tE=s gE=s· ou) mE\ katorugO=sin, ei)s ko/pria e)pi\ prosO/pou tE=s gE=s e)/sontai.
Jr:32:33 kai esontai traumatiai hypo kyriu en hEmera kyriu ek merus tEs gEs kai heOs eis meros tEs gEs· u mE katorygOsin, eis kopria epi prosOpu tEs gEs esontai.
Jr:32:33 C VF_FMI3P N1T_NPM P N2_GSM P N1A_DSF N2_GSM P N3E_GSN RA_GSF N1_GSF C P P N3E_ASN RA_GSF N1_GSF D D VA_AAS3P P N2N_APN P N2N_GSN RA_GSF N1_GSF VF_FMI3P
Jr:32:33 and also, even, namely to be ć under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels part/piece regions the earth/land and also, even, namely until; dawn into (+acc) part/piece regions the earth/land οὐχ before rough breathing not ć into (+acc) dung; manure pile upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face the earth/land to be
Jr:32:33 and they-will-be under (+acc), by (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) day (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) out of (+gen) part/piece (gen) the (gen) earth/land (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) into (+acc) part/piece (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) not not into (+acc) dungs (nom|acc|voc); manure pile (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (gen) the (gen) earth/land (gen) they-will-be
Jr:32:33 Jr_32:33_1 Jr_32:33_2 Jr_32:33_3 Jr_32:33_4 Jr_32:33_5 Jr_32:33_6 Jr_32:33_7 Jr_32:33_8 Jr_32:33_9 Jr_32:33_10 Jr_32:33_11 Jr_32:33_12 Jr_32:33_13 Jr_32:33_14 Jr_32:33_15 Jr_32:33_16 Jr_32:33_17 Jr_32:33_18 Jr_32:33_19 Jr_32:33_20 Jr_32:33_21 Jr_32:33_22 Jr_32:33_23 Jr_32:33_24 Jr_32:33_25 Jr_32:33_26 Jr_32:33_27 Jr_32:33_28
Jr:32:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:32:34 ἀλαλάξατε, ποιμένες, καὶ κεκράξατε· καὶ κόπτεσθε, οἱ κριοὶ τῶν προβάτων· ὅτι ἐπληρώθησαν αἱ ἡμέραι ὑμῶν εἰς σφαγήν, καὶ πεσεῖσθε ὥσπερ οἱ κριοὶ οἱ ἐκλεκτοί·
Jr:32:34 (Jeremiah 32:34 Howl, ye shepherds, and cry; and lament, ye rams of the flock: for your days have been completed for slaughter, and ye shall fall as the choice rams.
Jr:32:34 Podnieście lament, pasterze, i krzyczcie! Tarzajcie się w prochu, przewodnicy trzody! Nadeszły bowiem dni waszej rzezi i padniecie jak wybrane owce. (Jr 25:34 BT_4)
Jr:32:34 ἀλαλάξατε, ποιμένες, καὶ κεκράξατε· καὶ κόπτεσθε, οἱ κριοὶ τῶν προβάτων· ὅτι ἐπληρώθησαν αἱ ἡμέραι ὑμῶν εἰς σφαγήν, καὶ πεσεῖσθε ὥσπερ οἱ κριοὶ οἱ ἐκλεκτοί·
Jr:32:34 ἀλαλάζω (αλαλαζ-, αλαλαξ-, αλαλαξ-, -, -, -) ποιμήν, -ένος, ὁ καί κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) καί κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ὅτι πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] σφαγή, -ῆς, ἡ καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὥσ·περ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἐκ·λεκτός -ή -όν
Jr:32:34 By wyć Pastuch I też, nawet, mianowicie By krzyknąć I też, nawet, mianowicie By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się Owca (sheepfold) Ponieważ/tamto By napełniać pełność, spełniać Dzień Ty Do (+przyspieszenie) Ubój I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Wybierany [zobacz eklektyczny]
Jr:32:34 a)lala/Xate, poime/nes, kai\ kekra/Xate· kai\ ko/ptesTe, oi( krioi\ tO=n proba/tOn· o(/ti e)plErO/TEsan ai( E(me/rai u(mO=n ei)s sfagE/n, kai\ pesei=sTe O(/sper oi( krioi\ oi( e)klektoi/·
Jr:32:34 alalaXate, poimenes, kai kekraXate· kai koptesTe, hoi krioi tOn probatOn· hoti eplErOTEsan hai hEmerai hymOn eis sfagEn, kai peseisTe hOsper hoi krioi hoi eklektoi·
Jr:32:34 VA_AAD2P N3_VPM C VAI_AAD2P C V1_PMI2P RA_NPM N2_NPM RA_GPN N2N_GPN C VCI_API3P RA_NPF N1A_NPF RP_GP P N1_ASF C V1_PMD2P D RA_NPM N2_NPM RA_NPM A1_NPM
Jr:32:34 to ululate shepherd and also, even, namely to cry out and also, even, namely to cut off cut, slash, chip, skive the ć the sheep (sheepfold) because/that to fill fill, fulfill the day you into (+acc) slaughter and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" the ć the selected [see eclectic]
Jr:32:34 do-ULULATE-you(pl)! shepherds (nom|voc) and do-CRY-you(pl)-OUT! and you(pl)-are-being-CUT OFF-ed, be-you(pl)-being-CUT OFF-ed! the (nom) the (gen) sheep (gen) because/that they-were-FILL-ed the (nom) days (nom|voc) you(pl) (gen) into (+acc) slaughter (acc) and you(pl)-will-be-FALL-ed just as the (nom) the (nom) selected ([Adj] nom|voc)
Jr:32:34 Jr_32:34_1 Jr_32:34_2 Jr_32:34_3 Jr_32:34_4 Jr_32:34_5 Jr_32:34_6 Jr_32:34_7 Jr_32:34_8 Jr_32:34_9 Jr_32:34_10 Jr_32:34_11 Jr_32:34_12 Jr_32:34_13 Jr_32:34_14 Jr_32:34_15 Jr_32:34_16 Jr_32:34_17 Jr_32:34_18 Jr_32:34_19 Jr_32:34_20 Jr_32:34_21 Jr_32:34_22 Jr_32:34_23 Jr_32:34_24
Jr:32:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:32:35 καὶ ἀπολεῖται φυγὴ ἀπὸ τῶν ποιμένων καὶ σωτηρία ἀπὸ τῶν κριῶν τῶν προβάτων.
Jr:32:35 (Jeremiah 32:35 And flight shall perish from the shepherds, and safety from the rams of the flock.
Jr:32:35 Nie ma ucieczki dla pasterzy ani ocalenia dla przewodników trzody. (Jr 25:35 BT_4)
Jr:32:35 καὶ ἀπολεῖται φυγὴ ἀπὸ τῶν ποιμένων καὶ σωτηρία ἀπὸ τῶν κριῶν τῶν προβάτων.
Jr:32:35 καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) φυγή, -ῆς, ἡ ἀπό ὁ ἡ τό ποιμήν, -ένος, ὁ καί σωτηρία, -ας, ἡ; σωτήριος -ον ἀπό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός)
Jr:32:35 I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Lot Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pastuch I też, nawet, mianowicie Zbawienia/wyzwolenie; oszczędność Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Owca (sheepfold)
Jr:32:35 kai\ a)polei=tai fugE\ a)po\ tO=n poime/nOn kai\ sOtEri/a a)po\ tO=n kriO=n tO=n proba/tOn.
Jr:32:35 kai apoleitai fygE apo tOn poimenOn kai sOtEria apo tOn kriOn tOn probatOn.
Jr:32:35 C VF2_FMI3S N1_NSF P RA_GPM N3_GPM C N1A_NSF P RA_GPM N2_GPM RA_GPN N2N_GPN
Jr:32:35 and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing flight from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the shepherd and also, even, namely salvation/deliverance; saving from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć the sheep (sheepfold)
Jr:32:35 and he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed flight (nom|voc) away from (+gen) the (gen) shepherds (gen) and salvation/deliverance (nom|voc); saving ([Adj] nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) the (gen) sheep (gen)
Jr:32:35 Jr_32:35_1 Jr_32:35_2 Jr_32:35_3 Jr_32:35_4 Jr_32:35_5 Jr_32:35_6 Jr_32:35_7 Jr_32:35_8 Jr_32:35_9 Jr_32:35_10 Jr_32:35_11 Jr_32:35_12 Jr_32:35_13
Jr:32:35 x x x x x x x x x x x x x
Jr:32:36 φωνὴ κραυγῆς τῶν ποιμένων καὶ ἀλαλαγμὸς τῶν προβάτων καὶ τῶν κριῶν, ὅτι ὠλέθρευσεν κύριος τὰ βοσκήματα αὐτῶν,
Jr:32:36 (Jeremiah 32:36 A voice of the crying of the shepherds, and a moaning of the sheep and the rams: for the Lord has destroyed their pastures.
Jr:32:36 Rozlega się krzyk pasterzy i lament przewodników trzody, bo Pan pustoszy ich pastwisko. (Jr 25:36 BT_4)
Jr:32:36 φωνὴ κραυγῆς τῶν ποιμένων καὶ ἀλαλαγμὸς τῶν προβάτων καὶ τῶν κριῶν, ὅτι ὠλέθρευσεν κύριος τὰ βοσκήματα αὐτῶν,
Jr:32:36 φωνή, -ῆς, ἡ κραυγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ποιμήν, -ένος, ὁ καί ἀλαλαγμός, -οῦ, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί ὁ ἡ τό ὅτι ὀλεθρεύω [LXX] (ολεθρευ-, ολεθρευ·σ-, ολεθρευ·σ-, -, ωλεθρευ-, ολεθρευ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:32:36 Dźwięku/głos płacze Płacz krzyk (????????) Pastuch I też, nawet, mianowicie Krzyk Owca (sheepfold) I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto By niszczyć Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo
Jr:32:36 fOnE\ kraugE=s tO=n poime/nOn kai\ a)lalagmo\s tO=n proba/tOn kai\ tO=n kriO=n, o(/ti O)le/Treusen ku/rios ta\ boskE/mata au)tO=n,
Jr:32:36 fOnE kraugEs tOn poimenOn kai alalagmos tOn probatOn kai tOn kriOn, hoti OleTreusen kyrios ta boskEmata autOn,
Jr:32:36 N1_NSF N1_GSF RA_GPM N3_GPM C N2_NSM RA_GPN N2N_GPN C RA_GPM N2_GPM C VAI_AAI3S N2_NSM RA_APN N3M_APN RD_GPM
Jr:32:36 sound/voice cries cry shout (κραυγάζω) the shepherd and also, even, namely clamor the sheep (sheepfold) and also, even, namely the ć because/that to destroy lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ć he/she/it/same
Jr:32:36 sound/voice (nom|voc) cry (gen) the (gen) shepherds (gen) and clamor (nom) the (gen) sheep (gen) and the (gen) because/that he/she/it-DESTROY-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom|acc) them/same (gen)
Jr:32:36 Jr_32:36_1 Jr_32:36_2 Jr_32:36_3 Jr_32:36_4 Jr_32:36_5 Jr_32:36_6 Jr_32:36_7 Jr_32:36_8 Jr_32:36_9 Jr_32:36_10 Jr_32:36_11 Jr_32:36_12 Jr_32:36_13 Jr_32:36_14 Jr_32:36_15 Jr_32:36_16 Jr_32:36_17
Jr:32:36 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:32:37 καὶ παύσεται τὰ κατάλοιπα τῆς εἰρήνης ἀπὸ προσώπου ὀργῆς θυμοῦ μου.
Jr:32:37 (Jeremiah 32:37 And the peaceable abodes that remain shall be destroyed before the fierceness of my anger.
Jr:32:37 Niszczeją spokojne pastwiska od płonącego gniewu Pańskiego. (Jr 25:37 BT_4)
Jr:32:37 καὶ παύσεται τὰ κατάλοιπα τῆς εἰρήνης ἀπὸ προσώπου ὀργῆς θυμοῦ μου.
Jr:32:37 καί παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό εἰρήνη, -ης, ἡ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:32:37 I też, nawet, mianowicie By przestawać Pozostawanie Pokój Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Ja
Jr:32:37 kai\ pau/setai ta\ kata/loipa tE=s ei)rE/nEs a)po\ prosO/pou o)rgE=s Tumou= mou.
Jr:32:37 kai pausetai ta kataloipa tEs eirEnEs apo prosOpu orgEs Tymu mu.
Jr:32:37 C VF_FMI3S RA_APN A1B_APN RA_GSF N1_GSF P N2N_GSN N1_GSF N2_GSM RP_GS
Jr:32:37 and also, even, namely to cease the remaining the peace from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face wrath fume, anger, rage wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger I
Jr:32:37 and he/she/it-will-be-CEASE-ed the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) peace (gen) away from (+gen) face (gen) wrath (gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! me (gen)
Jr:32:37 Jr_32:37_1 Jr_32:37_2 Jr_32:37_3 Jr_32:37_4 Jr_32:37_5 Jr_32:37_6 Jr_32:37_7 Jr_32:37_8 Jr_32:37_9 Jr_32:37_10 Jr_32:37_11
Jr:32:37 x x x x x x x x x x x
Jr:32:38 ἐγκατέλιπεν ὥσπερ λέων κατάλυμα αὐτοῦ, ὅτι ἐγενήθη ἡ γῆ αὐτῶν εἰς ἄβατον ἀπὸ προσώπου τῆς μαχαίρας τῆς μεγάλης.
Jr:32:38 (Jeremiah 32:38 He has forsaken his lair, as a lion: for their land is become desolate before the great sword.
Jr:32:38 Lew opuścił swą kryjówkę, bo jego kraj stał się pustkowiem, z powodu niszczycielskiego miecza i z powodu palącego gniewu Pańskiego». (Jr 25:38 BT_4)
Jr:32:38 ἐγκατέλιπεν ὥσπερ λέων κατάλυμα αὐτοῦ, ὅτι ἐγενήθη γῆ αὐτῶν εἰς ἄβατον ἀπὸ προσώπου τῆς μαχαίρας τῆς μεγάλης.
Jr:32:38 ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὥσ·περ λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν κατά·λυμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἄβατος ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Jr:32:38 By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Lew Przystosowanie, archaiczna łożnica; mieszkanie; teologiczna podstawa 'by tłumaczyć przez przystosowanie' On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Wielki
Jr:32:38 e)gkate/lipen O(/sper le/On kata/luma au)tou=, o(/ti e)genE/TE E( gE= au)tO=n ei)s a)/baton a)po\ prosO/pou tE=s maCHai/ras tE=s mega/lEs.
Jr:32:38 enkatelipen hOsper leOn katalyma autu, hoti egenETE hE gE autOn eis abaton apo prosOpu tEs maCHairas tEs megalEs.
Jr:32:38 VBI_AAI3S D N3W_NSM N3M_ASN RD_GSM C VCI_API3S RA_NSF N1_NSF RD_GPM P A1B_ASM P N2N_GSN RA_GSF N1_GSF RA_GSF A1_GSF
Jr:32:38 to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" lion accommodation, archaic bedchamber; lodging; theological principle ‘to translate by accommodation’ he/she/it/same because/that to become become, happen the earth/land he/she/it/same into (+acc) ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” the great
Jr:32:38 he/she/it-GIVE UP-ed just as lion (nom) accommodation, (nom|acc|voc) him/it/same (gen) because/that he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) earth/land (nom|voc) them/same (gen) into (+acc) away from (+gen) face (gen) the (gen) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) the (gen) great ([Adj] gen)
Jr:32:38 Jr_32:38_1 Jr_32:38_2 Jr_32:38_3 Jr_32:38_4 Jr_32:38_5 Jr_32:38_6 Jr_32:38_7 Jr_32:38_8 Jr_32:38_9 Jr_32:38_10 Jr_32:38_11 Jr_32:38_12 Jr_32:38_13 Jr_32:38_14 Jr_32:38_15 Jr_32:38_16 Jr_32:38_17 Jr_32:38_18
Jr:32:38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x