Jr:34:2 Οὕτως εἶπεν κύριος Ποίησον δεσμοὺς καὶ κλοιοὺς καὶ περίθου περὶ τὸν τράχηλόν σου·
Jr:34:2 34:2 Thus said the Lord; Make to thyself bonds and yokes, and put them about thy neck,
Jr:34:2 To powiedział Pan do mnie: «Sporządź sobie więzy i jarzmo i nałóż je sobie na szyję! (Jr 27:2 BT_4)
Jr:34:2 Οὕτως εἶπεν κύριος Ποίησον δεσμοὺς καὶ κλοιοὺς καὶ περίθου περὶ τὸν τράχηλόν σου·
Jr:34:2 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά καί καί περι·τίθημι (ath. περι+τιθ(ε)-, περι+θη·σ-, περι+θη·κ- or 2nd ath. περι+θ(ε)-, -, -, -) περί ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jr:34:2 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób Powstrzymywania powstrzymywanie, kajdanki I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Do dookoła dookoła by umieszczać dookoła, robiła bariera dookoła tego, metaph., dają, konferują na Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Gardło Ty; twój/twój(sg)
Jr:34:2 *ou(/tOs ei)=pen ku/rios *poi/Eson desmou\s kai\ kloiou\s kai\ peri/Tou peri\ to\n tra/CHElo/n sou·
Jr:34:2 hutOs eipen kyrios poiEson desmus kai kloius kai periTu peri ton traCHElon su·
Jr:34:2 D VBI_AAI3S N2_NSM VA_AAD2S N2_APM C N2_APM C VE_AMD2S P RA_ASM N2_ASM RP_GS
Jr:34:2 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to do/make restraint restraint, handcuff and also, even, namely ć and also, even, namely to around about to place around, made a barrier round about it, metaph., bestow, confer upon about (+acc,+gen) the throat you; your/yours(sg)
Jr:34:2 thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) restraints (acc) and and be-you(sg)-AROUND ABOUT-ed! about (+acc,+gen) the (acc) throat (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Jr:34:2 Jr_34:2_1 Jr_34:2_2 Jr_34:2_3 Jr_34:2_4 Jr_34:2_5 Jr_34:2_6 Jr_34:2_7 Jr_34:2_8 Jr_34:2_9 Jr_34:2_10 Jr_34:2_11 Jr_34:2_12 Jr_34:2_13
Jr:34:2 x x x x x x x x x x x x x
Jr:34:3 καὶ ἀποστελεῖς αὐτοὺς πρὸς βασιλέα Ιδουμαίας καὶ πρὸς βασιλέα Μωαβ καὶ πρὸς βασιλέα υἱῶν Αμμων καὶ πρὸς βασιλέα Τύρου καὶ πρὸς βασιλέα Σιδῶνος ἐν χερσὶν ἀγγέλων αὐτῶν τῶν ἐρχομένων εἰς ἀπάντησιν αὐτῶν εἰς Ιερουσαλημ πρὸς Σεδεκιαν βασιλέα Ιουδα.
Jr:34:3 (Jeremiah 34:3 and thou shalt send them to the king of Idumea, and to the king of Moab, and to the king of the children of Ammon, and to the king of Tyre, and to the king of Sidon, by the hands of their messengers that come to meet them at Jerusalem to Sedekias king of Juda.
Jr:34:3 Następnie wyślij orędzie do króla Edomu, do króla Moabu, do króla Ammonitów, do króla Tyru i do króla Sydonu przez ich wysłanników, którzy przybyli do Jerozolimy, do Sedecjasza, króla judzkiego. (Jr 27:3 BT_4)
Jr:34:3 καὶ ἀποστελεῖς αὐτοὺς πρὸς βασιλέα Ιδουμαίας καὶ πρὸς βασιλέα Μωαβ καὶ πρὸς βασιλέα υἱῶν Αμμων καὶ πρὸς βασιλέα Τύρου καὶ πρὸς βασιλέα Σιδῶνος ἐν χερσὶν ἀγγέλων αὐτῶν τῶν ἐρχομένων εἰς ἀπάντησιν αὐτῶν εἰς Ιερουσαλημ πρὸς Σεδεκιαν βασιλέα Ιουδα.
Jr:34:3 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰδουμαία, -ας, ἡ καί πρός βασιλεύς, -έως, ὁ καί πρός βασιλεύς, -έως, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί πρός βασιλεύς, -έως, ὁ Τύρος, -ου, ἡ καί πρός βασιλεύς, -έως, ὁ Σιδών, -ῶνος, ἡ ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἄγγελος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ἀπ·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. πρός βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Jr:34:3 I też, nawet, mianowicie zamawiać On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Idumea [okręg z] I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Syn Piasek I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Tyr [miasto z] I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Sydon [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) On/ona/to/to samo By przychodzić Do (+przyspieszenie) Spotykanie On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Judasz/Juda
Jr:34:3 kai\ a)postelei=s au)tou\s pro\s basile/a *idoumai/as kai\ pro\s basile/a *mOab kai\ pro\s basile/a ui(O=n *ammOn kai\ pro\s basile/a *tu/rou kai\ pro\s basile/a *sidO=nos e)n CHersi\n a)gge/lOn au)tO=n tO=n e)rCHome/nOn ei)s a)pa/ntEsin au)tO=n ei)s *ierousalEm pro\s *sedekian basile/a *iouda.
Jr:34:3 kai aposteleis autus pros basilea idumaias kai pros basilea mOab kai pros basilea hyiOn ammOn kai pros basilea tyru kai pros basilea sidOnos en CHersin angelOn autOn tOn erCHomenOn eis apantEsin autOn eis ierusalEm pros sedekian basilea iuda.
Jr:34:3 C VF2_FAI2S RD_APM P N3V_ASM N_GSF C P N3V_ASM N_GSF C P N3V_ASM N2_GPM N_GSM C P N3V_ASM N_GS C P N3V_ASM N3W_GSM P N3_DPF N2_GPM RD_GPM RA_GPM V1_PMPGPM P N3I_ASF RD_GPM P N_ASF P N1T_ASM N3V_ASM N_GSM
Jr:34:3 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) king Idumea [district of] and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) king ć and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) king son sand and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) king Tyre [city of] and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) king Sidon [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) he/she/it/same the to come into (+acc) meeting he/she/it/same into (+acc) Jerusalem [city of] toward (+acc,+gen,+dat) ć king Judas/Judah
Jr:34:3 and you(sg)-will-ORDER FORTH them/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) king (acc) Idumea (gen) and toward (+acc,+gen,+dat) king (acc) and toward (+acc,+gen,+dat) king (acc) sons (gen) sands (gen) and toward (+acc,+gen,+dat) king (acc) Tyre (gen) and toward (+acc,+gen,+dat) king (acc) Sidon (gen) in/among/by (+dat) hands (dat) messengers/angels (gen) them/same (gen) the (gen) while being-COME-ed (gen) into (+acc) meeting (acc) them/same (gen) into (+acc) Jerusalem (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) king (acc) Judas/Judah (gen, voc)
Jr:34:3 Jr_34:3_1 Jr_34:3_2 Jr_34:3_3 Jr_34:3_4 Jr_34:3_5 Jr_34:3_6 Jr_34:3_7 Jr_34:3_8 Jr_34:3_9 Jr_34:3_10 Jr_34:3_11 Jr_34:3_12 Jr_34:3_13 Jr_34:3_14 Jr_34:3_15 Jr_34:3_16 Jr_34:3_17 Jr_34:3_18 Jr_34:3_19 Jr_34:3_20 Jr_34:3_21 Jr_34:3_22 Jr_34:3_23 Jr_34:3_24 Jr_34:3_25 Jr_34:3_26 Jr_34:3_27 Jr_34:3_28 Jr_34:3_29 Jr_34:3_30 Jr_34:3_31 Jr_34:3_32 Jr_34:3_33 Jr_34:3_34 Jr_34:3_35 Jr_34:3_36 Jr_34:3_37 Jr_34:3_38
Jr:34:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:34:4 καὶ συντάξεις αὐτοῖς πρὸς τοὺς κυρίους αὐτῶν εἰπεῖν Οὕτως εἶπεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ Οὕτως ἐρεῖτε πρὸς τοὺς κυρίους ὑμῶν
Jr:34:4 (Jeremiah 34:4 And thou shalt commission them to say to their lords, Thus said the Lord God of Israel; Thus shall ye say to your lords;
Jr:34:4 Dasz im następujące polecenie do ich władców: To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela; tak macie powiedzieć waszym panom: (Jr 27:4 BT_4)
Jr:34:4 καὶ συντάξεις αὐτοῖς πρὸς τοὺς κυρίους αὐτῶν εἰπεῖν Οὕτως εἶπεν κύριος θεὸς Ισραηλ Οὕτως ἐρεῖτε πρὸς τοὺς κυρίους ὑμῶν
Jr:34:4 καί συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:34:4 I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty
Jr:34:4 kai\ sunta/Xeis au)toi=s pro\s tou\s kuri/ous au)tO=n ei)pei=n *ou(/tOs ei)=pen ku/rios o( Teo\s *israEl *ou(/tOs e)rei=te pro\s tou\s kuri/ous u(mO=n
Jr:34:4 kai syntaXeis autois pros tus kyrius autOn eipein hutOs eipen kyrios ho Teos israEl hutOs ereite pros tus kyrius hymOn
Jr:34:4 C VF_FAI2S RD_DPM P RA_APM N2_APM RD_GPM VB_AAN D VBI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM D VF2_FAI2P P RA_APM N2_APM RP_GP
Jr:34:4 and also, even, namely to ??? he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same to say/tell thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you
Jr:34:4 and you(sg)-will-??? them/same (dat) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) lords (acc); a lord ([Adj] acc) them/same (gen) to-SAY/TELL thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) thusly/like this you(pl)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) lords (acc); a lord ([Adj] acc) you(pl) (gen)
Jr:34:4 Jr_34:4_1 Jr_34:4_2 Jr_34:4_3 Jr_34:4_4 Jr_34:4_5 Jr_34:4_6 Jr_34:4_7 Jr_34:4_8 Jr_34:4_9 Jr_34:4_10 Jr_34:4_11 Jr_34:4_12 Jr_34:4_13 Jr_34:4_14 Jr_34:4_15 Jr_34:4_16 Jr_34:4_17 Jr_34:4_18 Jr_34:4_19 Jr_34:4_20
Jr:34:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:34:5 ὅτι ἐγὼ ἐποίησα τὴν γῆν ἐν τῇ ἰσχύι μου τῇ μεγάλῃ καὶ ἐν τῷ ἐπιχείρῳ μου τῷ ὑψηλῷ καὶ δώσω αὐτὴν ᾧ ἐὰν δόξῃ ἐν ὀφθαλμοῖς μου.
Jr:34:5 (Jeremiah 34:5 I have made the earth by my great power, and with my high arm, and I will give it to whomsoever it shall seem good in mine eyes.
Jr:34:5 Ja uczyniłem ziemię, człowieka i zwierzęta, które są na powierzchni ziemi, swą wielką siłą i swym wyciągniętym ramieniem; mogę je dać, komu będę uważał za słuszne. (Jr 27:5 BT_4)
Jr:34:5 ὅτι ἐγὼ ἐποίησα τὴν γῆν ἐν τῇ ἰσχύι μου τῇ μεγάλῃ καὶ ἐν τῷ ἐπιχείρῳ μου τῷ ὑψηλῷ καὶ δώσω αὐτὴν ἐὰν δόξῃ ἐν ὀφθαλμοῖς μου.
Jr:34:5 ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἐν ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:34:5 Ponieważ/tamto Ja By czynić/rób Ziemi/ziemia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła Ja Wielki I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja Podniesiony I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Ja
Jr:34:5 o(/ti e)gO\ e)poi/Esa tE\n gE=n e)n tE=| i)sCHu/i mou tE=| mega/lE| kai\ e)n tO=| e)piCHei/rO| mou tO=| u(PSElO=| kai\ dO/sO au)tE\n O(=| e)a\n do/XE| e)n o)fTalmoi=s mou.
Jr:34:5 hoti egO epoiEsa tEn gEn en tE isCHyi mu tE megalE kai en tO epiCHeirO mu tO hyPSElO kai dOsO autEn hO ean doXE en ofTalmois mu.
Jr:34:5 C RP_NS VAI_AAI1S RA_ASF N1_ASF P RA_DSF N3U_DSF RP_GS RA_DSF A1_DSF C P RA_DSM N2N_DSM RP_GS RA_DSM A1_DSM C VF_FAI1S RD_ASF RR_DSM C N1S_DSF P N2_DPM RP_GS
Jr:34:5 because/that I to do/make the earth/land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the strength I the great and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć I the elevated and also, even, namely to give he/she/it/same who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye I
Jr:34:5 because/that I (nom) I-DO/MAKE-ed the (acc) earth/land (acc) in/among/by (+dat) the (dat) strength (dat) me (gen) the (dat) great ([Adj] dat) and in/among/by (+dat) the (dat) me (gen) the (dat) elevated ([Adj] dat) and I-will-GIVE, I-should-GIVE her/it/same (acc) who/whom/which (dat) if-ever glory/awesomeness (dat); you(sg)-will-be-GLORY-ed, he/she/it-should-GLORY, you(sg)-should-be-GLORY-ed in/among/by (+dat) eyes (dat) me (gen)
Jr:34:5 Jr_34:5_1 Jr_34:5_2 Jr_34:5_3 Jr_34:5_4 Jr_34:5_5 Jr_34:5_6 Jr_34:5_7 Jr_34:5_8 Jr_34:5_9 Jr_34:5_10 Jr_34:5_11 Jr_34:5_12 Jr_34:5_13 Jr_34:5_14 Jr_34:5_15 Jr_34:5_16 Jr_34:5_17 Jr_34:5_18 Jr_34:5_19 Jr_34:5_20 Jr_34:5_21 Jr_34:5_22 Jr_34:5_23 Jr_34:5_24 Jr_34:5_25 Jr_34:5_26 Jr_34:5_27
Jr:34:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:34:6 ἔδωκα τὴν γῆν τῷ Ναβουχοδονοσορ βασιλεῖ Βαβυλῶνος δουλεύειν αὐτῷ, καὶ τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ ἐργάζεσθαι αὐτῷ.
Jr:34:6 (Jeremiah 34:6 I gave the earth to Nabuchodonosor king of Babylon to serve him, and the wild beasts of the field to labour for him.
Jr:34:6 Teraz zaś dałem wszystkie te ziemie w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego, mojego sługi; oddaję mu nawet zwierzęta polne, by mu służyły. (Jr 27:6 BT_4)
Jr:34:6 ἔδωκα τὴν γῆν τῷ Ναβουχοδονοσορ βασιλεῖ Βαβυλῶνος δουλεύειν αὐτῷ, καὶ τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ ἐργάζεσθαι αὐτῷ.
Jr:34:6 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:34:6 By dawać Ziemi/ziemia Król Babilon By być posłusznym być niewolnik, zasiadać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Zwierzę Pole By pracować/dąż On/ona/to/to samo
Jr:34:6 e)/dOka tE\n gE=n tO=| *nabouCHodonosor basilei= *babulO=nos douleu/ein au)tO=|, kai\ ta\ TEri/a tou= a)grou= e)rga/DZesTai au)tO=|.
Jr:34:6 edOka tEn gEn tO nabuCHodonosor basilei babylOnos duleuein autO, kai ta TEria tu agru ergaDZesTai autO.
Jr:34:6 VAI_AAI1S RA_ASF N1_ASF RA_DSM N_DSM N3V_DSM N3W_GSF V1_PAN RD_DSM C RA_APN N2N_APN RA_GSM N2_GSM V1_PMN RD_DSM
Jr:34:6 to give the earth/land the ć king Babylon to obey to be a slave, serve he/she/it/same and also, even, namely the beast the field to work/strive he/she/it/same
Jr:34:6 I-GIVE-ed the (acc) earth/land (acc) the (dat) king (dat) Babylon (gen) to-be-OBEY-ing him/it/same (dat) and the (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) the (gen) field (gen) to-be-being-WORK/STRIVE-ed him/it/same (dat)
Jr:34:6 Jr_34:6_1 Jr_34:6_2 Jr_34:6_3 Jr_34:6_4 Jr_34:6_5 Jr_34:6_6 Jr_34:6_7 Jr_34:6_8 Jr_34:6_9 Jr_34:6_10 Jr_34:6_11 Jr_34:6_12 Jr_34:6_13 Jr_34:6_14 Jr_34:6_15 Jr_34:6_16
Jr:34:6 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:34:8 καὶ τὸ ἔθνος καὶ ἡ βασιλεία, ὅσοι ἐὰν μὴ ἐμβάλωσιν τὸν τράχηλον αὐτῶν ὑπὸ τὸν ζυγὸν βασιλέως Βαβυλῶνος, ἐν μαχαίρᾳ καὶ ἐν λιμῷ ἐπισκέψομαι αὐτούς, εἶπεν κύριος, ἕως ἐκλίπωσιν ἐν χειρὶ αὐτοῦ.
Jr:34:8 (Jeremiah 34:8 And the nation and kingdom, all that shall not put their neck under the yoke of the king of Babylon, with sword and famine will I visit them, saith the Lord, until they are consumed by his hand.
Jr:34:8 Naród i królestwo, które nie chciałyby służyć Nabuchodonozorowi, królowi babilońskiemu, i które nie poddałyby swego karku pod jarzmo króla babilońskiego, nawiedzę mieczem i zarazą - wyrocznia Pana - dopóki nie oddam ich w jego ręce. (Jr 27:8 BT_4)
Jr:34:8 καὶ τὸ ἔθνος καὶ βασιλεία, ὅσοι ἐὰν μὴ ἐμβάλωσιν τὸν τράχηλον αὐτῶν ὑπὸ τὸν ζυγὸν βασιλέως Βαβυλῶνος, ἐν μαχαίρᾳ καὶ ἐν λιμῷ ἐπισκέψομαι αὐτούς, εἶπεν κύριος, ἕως ἐκλίπωσιν ἐν χειρὶ αὐτοῦ.
Jr:34:8 καί ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον ὅσος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) μή ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὑπό ὁ ἡ τό ζυγός, -οῦ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἐν μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) καί ἐν λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:34:8 I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Królestwo; królewski Tyleż/wiele jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By wstrzykiwać Gardło On/ona/to/to samo Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jarzma/skala Król Babilon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głodu głód By bywać [zobacz sceptyczny] On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Aż; świtaj By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo
Jr:34:8 kai\ to\ e)/Tnos kai\ E( basilei/a, o(/soi e)a\n mE\ e)mba/lOsin to\n tra/CHElon au)tO=n u(po\ to\n DZugo\n basile/Os *babulO=nos, e)n maCHai/ra| kai\ e)n limO=| e)piske/PSomai au)tou/s, ei)=pen ku/rios, e(/Os e)kli/pOsin e)n CHeiri\ au)tou=.
Jr:34:8 kai to eTnos kai hE basileia, hosoi ean mE embalOsin ton traCHElon autOn hypo ton DZygon basileOs babylOnos, en maCHaira kai en limO episkePSomai autus, eipen kyrios, heOs eklipOsin en CHeiri autu.
Jr:34:8 C RA_ASN N3E_ASN C RA_NSF N1A_NSF A1_NPM C D VB_AAS3P RA_ASM N2_ASM RD_GPM P RA_ASM N2_ASM N3V_GSM N3W_GSF P N1A_DSF C P N2_DSM VF_FMI1S RD_APM VBI_AAI3S N2_NSM C VB_AAS3P P N3_DSF RD_GSM
Jr:34:8 and also, even, namely the nation [see ethnic] and also, even, namely the kingdom; royal as much/many as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to inject the throat he/she/it/same under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the yoke/scale king Babylon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among famine hunger to visit [see skeptical] he/she/it/same to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. until; dawn to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same
Jr:34:8 and the (nom|acc) nation (nom|acc|voc) and the (nom) kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) as much/many as (nom) if-ever not they-should-INJECT the (acc) throat (acc) them/same (gen) under (+acc), by (+gen) the (acc) yoke/scale (acc) king (gen) Babylon (gen) in/among/by (+dat) sacrificial knife (dat) and in/among/by (+dat) famine (dat) I-will-be-VISIT-ed them/same (acc) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) they-should-FAIL in/among/by (+dat) hand (dat) him/it/same (gen)
Jr:34:8 Jr_34:8_1 Jr_34:8_2 Jr_34:8_3 Jr_34:8_4 Jr_34:8_5 Jr_34:8_6 Jr_34:8_7 Jr_34:8_8 Jr_34:8_9 Jr_34:8_10 Jr_34:8_11 Jr_34:8_12 Jr_34:8_13 Jr_34:8_14 Jr_34:8_15 Jr_34:8_16 Jr_34:8_17 Jr_34:8_18 Jr_34:8_19 Jr_34:8_20 Jr_34:8_21 Jr_34:8_22 Jr_34:8_23 Jr_34:8_24 Jr_34:8_25 Jr_34:8_26 Jr_34:8_27 Jr_34:8_28 Jr_34:8_29 Jr_34:8_30 Jr_34:8_31 Jr_34:8_32
Jr:34:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:34:9 καὶ ὑμεῖς μὴ ἀκούετε τῶν ψευδοπροφητῶν ὑμῶν καὶ τῶν μαντευομένων ὑμῖν καὶ τῶν ἐνυπνιαζομένων ὑμῖν καὶ τῶν οἰωνισμάτων ὑμῶν καὶ τῶν φαρμακῶν ὑμῶν τῶν λεγόντων Οὐ μὴ ἐργάσησθε τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος·
Jr:34:9 (Jeremiah 34:9 And hearken ye not to your false prophets, nor to them that divine to you, nor to them that foretell events by dreams to you, nor to your auguries, nor your sorcerers, that say, Ye shall by no means work for the king of Babylon:
Jr:34:9 Wy natomiast nie słuchajcie waszych proroków, waszych wróżbitów, waszych mających senne marzenia, waszych przepowiadaczy ze znaków ani waszych czarowników, którzy wam mówią: "Nie pójdziecie w poddaństwo króla babilońskiego". (Jr 27:9 BT_4)
Jr:34:9 καὶ ὑμεῖς μὴ ἀκούετε τῶν ψευδοπροφητῶν ὑμῶν καὶ τῶν μαντευομένων ὑμῖν καὶ τῶν ἐνυπνιαζομένων ὑμῖν καὶ τῶν οἰωνισμάτων ὑμῶν καὶ τῶν φαρμακῶν ὑμῶν τῶν λεγόντων Οὐ μὴ ἐργάσησθε τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος·
Jr:34:9 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μή ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ψευδο·προφήτης, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό μαντεύομαι (μαντευ-, -, μαντευ·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό ἐν·υπνιάζομαι (εν+υπνιαζ-, -, εν+υπνια·σ-/ενυπνια·σ-, -, -, εν+υπνιασ·θ-/ενυπνιασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό φάρμακος, -ου, ὁ; φάρμακον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
Jr:34:9 I też, nawet, mianowicie Ty Nie By słyszeć Sztuczny prorok prawie 'jak jeżeli, niemal; udawany; fałszowany, fałszywie; zmyślony, wykpiwaj Ty I też, nawet, mianowicie By przepowiadać Ty I też, nawet, mianowicie By śnić Ty I też, nawet, mianowicie Ty I też, nawet, mianowicie Dawki twórca [zobacz farmaceutę]; dawka Ty By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym Nie By pracować/dąż Król Babilon
Jr:34:9 kai\ u(mei=s mE\ a)kou/ete tO=n PSeudoprofEtO=n u(mO=n kai\ tO=n manteuome/nOn u(mi=n kai\ tO=n e)nupniaDZome/nOn u(mi=n kai\ tO=n oi)Onisma/tOn u(mO=n kai\ tO=n farmakO=n u(mO=n tO=n lego/ntOn *ou) mE\ e)rga/sEsTe tO=| basilei= *babulO=nos·
Jr:34:9 kai hymeis mE akuete tOn PSeudoprofEtOn hymOn kai tOn manteuomenOn hymin kai tOn enypniaDZomenOn hymin kai tOn oiOnismatOn hymOn kai tOn farmakOn hymOn tOn legontOn u mE ergasEsTe tO basilei babylOnos·
Jr:34:9 C RP_NP D V1_PAD2P RA_GPM N1M_GPM RP_GP C RA_GPM V1_PMPGPM RP_DP C RA_GPM V1_PMPGPM RP_DP C RA_GPN N3M_GPN RP_GP C RA_GPM N2_GPM RP_GP RA_GPM V1_PAPGPM D D VA_AMS2P RA_DSM N3V_DSM N3W_GSF
Jr:34:9 and also, even, namely you not to hear the imitation prophet quasi 'as if, almost; simulated; faked, false; fictitious, mock you and also, even, namely the to divine you and also, even, namely the to dream you and also, even, namely the ć you and also, even, namely the potion maker [see pharmacist]; potion you the to say/tell οὐχ before rough breathing not to work/strive the king Babylon
Jr:34:9 and you(pl) (nom) not you(pl)-are-HEAR-ing, be-you(pl)-HEAR-ing! the (gen) imitation prophets (gen) you(pl) (gen) and the (gen) while being-DIVINE-ed (gen) you(pl) (dat) and the (gen) while being-DREAM-ed (gen) you(pl) (dat) and the (gen) you(pl) (gen) and the (gen) potion makers (gen); potions (gen) you(pl) (gen) the (gen) let-them-be-SAY/TELL-ing! (classical), while SAY/TELL-ing (gen) not not you(pl)-should-be-WORK/STRIVE-ed the (dat) king (dat) Babylon (gen)
Jr:34:9 Jr_34:9_1 Jr_34:9_2 Jr_34:9_3 Jr_34:9_4 Jr_34:9_5 Jr_34:9_6 Jr_34:9_7 Jr_34:9_8 Jr_34:9_9 Jr_34:9_10 Jr_34:9_11 Jr_34:9_12 Jr_34:9_13 Jr_34:9_14 Jr_34:9_15 Jr_34:9_16 Jr_34:9_17 Jr_34:9_18 Jr_34:9_19 Jr_34:9_20 Jr_34:9_21 Jr_34:9_22 Jr_34:9_23 Jr_34:9_24 Jr_34:9_25 Jr_34:9_26 Jr_34:9_27 Jr_34:9_28 Jr_34:9_29 Jr_34:9_30 Jr_34:9_31
Jr:34:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:34:10 ὅτι ψευδῆ αὐτοὶ προφητεύουσιν ὑμῖν πρὸς τὸ μακρῦναι ὑμᾶς ἀπὸ τῆς γῆς ὑμῶν.
Jr:34:10 (Jeremiah 34:10 for they prophesy lies to you, to remove you far from your land.
Jr:34:10 Przepowiadają wam bowiem kłamstwo, by was przez to wygnać z waszej ziemi, abym was musiał wypędzić i abyście wyginęli. (Jr 27:10 BT_4)
Jr:34:10 ὅτι ψευδῆ αὐτοὶ προφητεύουσιν ὑμῖν πρὸς τὸ μακρῦναι ὑμᾶς ἀπὸ τῆς γῆς ὑμῶν.
Jr:34:10 ὅτι ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές αὐτός αὐτή αὐτό προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πρός ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:34:10 Ponieważ/tamto Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} On/ona/to/to samo By prorokować Ty Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Ty
Jr:34:10 o(/ti PSeudE= au)toi\ profEteu/ousin u(mi=n pro\s to\ makru=nai u(ma=s a)po\ tE=s gE=s u(mO=n.
Jr:34:10 hoti PSeudE autoi profEteuusin hymin pros to makrynai hymas apo tEs gEs hymOn.
Jr:34:10 C A3H_APN RD_NPM V1_PAI3P RP_DP P RA_ASN VA_AAN RP_AP P RA_GSF N1_GSF RP_GP
Jr:34:10 because/that lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying he/she/it/same to prophesy you toward (+acc,+gen,+dat) the ć you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land you
Jr:34:10 because/that lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc) they/same (nom) they-are-PROPHESY-ing, while PROPHESY-ing (dat) you(pl) (dat) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) you(pl) (acc) away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) you(pl) (gen)
Jr:34:10 Jr_34:10_1 Jr_34:10_2 Jr_34:10_3 Jr_34:10_4 Jr_34:10_5 Jr_34:10_6 Jr_34:10_7 Jr_34:10_8 Jr_34:10_9 Jr_34:10_10 Jr_34:10_11 Jr_34:10_12 Jr_34:10_13
Jr:34:10 x x x x x x x x x x x x x
Jr:34:11 καὶ τὸ ἔθνος, ὃ ἐὰν εἰσαγάγῃ τὸν τράχηλον αὐτοῦ ὑπὸ τὸν ζυγὸν βασιλέως Βαβυλῶνος καὶ ἐργάσηται αὐτῷ, καὶ καταλείψω αὐτὸν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτοῦ, καὶ ἐργᾶται αὐτῷ καὶ ἐνοικήσει ἐν αὐτῇ. –
Jr:34:11 (Jeremiah 34:11 But the nation which shall put its neck under the yoke of the king of Babylon, and serve him, I will even leave it upon its land, and it shall serve him, and dwell in it.
Jr:34:11 Narodowi zaś, który podda swój kark pod jarzmo króla babilońskiego, by mu służyć, pozwolę spoczywać w swej ziemi - wyrocznia Pana - będzie ją uprawiał i w niej mieszkał». (Jr 27:11 BT_4)
Jr:34:11 καὶ τὸ ἔθνος, ἐὰν εἰσαγάγῃ τὸν τράχηλον αὐτοῦ ὑπὸ τὸν ζυγὸν βασιλέως Βαβυλῶνος καὶ ἐργάσηται αὐτῷ, καὶ καταλείψω αὐτὸν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτοῦ, καὶ ἐργᾶται αὐτῷ καὶ ἐνοικήσει ἐν αὐτῇ.
Jr:34:11 καί ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὑπό ὁ ἡ τό ζυγός, -οῦ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐργάτης, -ου, ὁ; ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν·οικέω (εν+οικ(ε)-, εν+οικη·σ-, εν+οικη·σ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:34:11 I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By prowadzić do Gardło On/ona/to/to samo Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jarzma/skala Król Babilon I też, nawet, mianowicie By pracować/dąż On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pracownik; by pracować/dąż On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mieszkać w W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Jr:34:11 kai\ to\ e)/Tnos, o(\ e)a\n ei)saga/gE| to\n tra/CHElon au)tou= u(po\ to\n DZugo\n basile/Os *babulO=nos kai\ e)rga/sEtai au)tO=|, kai\ katalei/PSO au)to\n e)pi\ tE=s gE=s au)tou=, kai\ e)rga=tai au)tO=| kai\ e)noikE/sei e)n au)tE=|.
Jr:34:11 kai to eTnos, ho ean eisagagE ton traCHElon autu hypo ton DZygon basileOs babylOnos kai ergasEtai autO, kai kataleiPSO auton epi tEs gEs autu, kai ergatai autO kai enoikEsei en autE.
Jr:34:11 C RA_ASN N3E_ASN RR_NSN C VB_AAS3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM P RA_ASM N2_ASM N3V_GSM N3W_GSF C VA_AMS3S RD_DSM C VF_FAI1S RD_ASM P RA_GSF N1_GSF RD_GSM C V1_PMI3S RD_DSM C VF_FAI3S P RD_DSF
Jr:34:11 and also, even, namely the nation [see ethnic] who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to lead into the throat he/she/it/same under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the yoke/scale king Babylon and also, even, namely to work/strive he/she/it/same and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land he/she/it/same and also, even, namely worker; to work/strive he/she/it/same and also, even, namely to dwell in in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Jr:34:11 and the (nom|acc) nation (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) if-ever he/she/it-should-LEAD-INTO, you(sg)-should-be-LEAD-ed-INTO the (acc) throat (acc) him/it/same (gen) under (+acc), by (+gen) the (acc) yoke/scale (acc) king (gen) Babylon (gen) and he/she/it-should-be-WORK/STRIVE-ed him/it/same (dat) and I-will-LEAVE-BEHIND, I-should-LEAVE-BEHIND him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) him/it/same (gen) and workers (nom|voc); he/she/it-will-be-WORK/STRIVE-ed him/it/same (dat) and he/she/it-will-DWELL-IN, you(sg)-will-be-DWELL-ed-IN (classical) in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Jr:34:11 Jr_34:11_1 Jr_34:11_2 Jr_34:11_3 Jr_34:11_4 Jr_34:11_5 Jr_34:11_6 Jr_34:11_7 Jr_34:11_8 Jr_34:11_9 Jr_34:11_10 Jr_34:11_11 Jr_34:11_12 Jr_34:11_13 Jr_34:11_14 Jr_34:11_15 Jr_34:11_16 Jr_34:11_17 Jr_34:11_18 Jr_34:11_19 Jr_34:11_20 Jr_34:11_21 Jr_34:11_22 Jr_34:11_23 Jr_34:11_24 Jr_34:11_25 Jr_34:11_26 Jr_34:11_27 Jr_34:11_28 Jr_34:11_29 Jr_34:11_30 Jr_34:11_31 Jr_34:11_32
Jr:34:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:34:12 καὶ πρὸς Σεδεκιαν βασιλέα Ιουδα ἐλάλησα κατὰ πάντας τοὺς λόγους τούτους λέγων Εἰσαγάγετε τὸν τράχηλον ὑμῶν
Jr:34:12 (Jeremiah 34:12 I spoke also to Sedekias king of Juda according to all these words, saying, Put your neck into the yoke, and serve the king of Babylon.
Jr:34:12 Do Sedecjasza, króla judzkiego, powiedziałem, zgodnie z tymi wszystkimi słowami: «Poddajcie swe karki pod jarzmo króla babilońskiego, służcie jemu i jego narodowi, a będziecie żyć. (Jr 27:12 BT_4)
Jr:34:12 καὶ πρὸς Σεδεκιαν βασιλέα Ιουδα ἐλάλησα κατὰ πάντας τοὺς λόγους τούτους λέγων Εἰσαγάγετε τὸν τράχηλον ὑμῶν
Jr:34:12 καί πρός βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:34:12 I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Judasz/Juda By mówić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj By prowadzić do Gardło Ty
Jr:34:12 kai\ pro\s *sedekian basile/a *iouda e)la/lEsa kata\ pa/ntas tou\s lo/gous tou/tous le/gOn *ei)saga/gete to\n tra/CHElon u(mO=n
Jr:34:12 kai pros sedekian basilea iuda elalEsa kata pantas tus logus tutus legOn eisagagete ton traCHElon hymOn
Jr:34:12 C P N1T_ASM N3V_ASM N_GSM VAI_AAI1S P A3_APM RA_APM N2_APM RD_APM V1_PAPNSM VA_AAD2P RA_ASM N2_ASM RP_GP
Jr:34:12 and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) ć king Judas/Judah to speak down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell to lead into the throat you
Jr:34:12 and toward (+acc,+gen,+dat) king (acc) Judas/Judah (gen, voc) I-SPEAK-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (acc) the (acc) words (acc) these (acc) while SAY/TELL-ing (nom) do-LEAD-you(pl)-INTO! the (acc) throat (acc) you(pl) (gen)
Jr:34:12 Jr_34:12_1 Jr_34:12_2 Jr_34:12_3 Jr_34:12_4 Jr_34:12_5 Jr_34:12_6 Jr_34:12_7 Jr_34:12_8 Jr_34:12_9 Jr_34:12_10 Jr_34:12_11 Jr_34:12_12 Jr_34:12_13 Jr_34:12_14 Jr_34:12_15 Jr_34:12_16
Jr:34:12 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:34:14 καὶ ἐργάσασθε τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος, ὅτι ἄδικα αὐτοὶ προφητεύουσιν ὑμῖν·
Jr:34:14 (Jeremiah 34:14 For they prophesy unrighteous words to you,
Jr:34:14 Jr 27:14 bt4 "Nie słuchajcie też słów proroków, mówiących do was: "Nie będziecie służyć królowi babilońskiemu". Prorokują wam bowiem kłamstwo."
Jr:34:14 καὶ ἐργάσασθε τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος, ὅτι ἄδικα αὐτοὶ προφητεύουσιν ὑμῖν·
Jr:34:14 καί ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ὅτι ἄ·δικος -ον αὐτός αὐτή αὐτό προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:34:14 I też, nawet, mianowicie By pracować/dąż Król Babilon Ponieważ/tamto Niesprawiedliwy On/ona/to/to samo By prorokować Ty
Jr:34:14 kai\ e)rga/sasTe tO=| basilei= *babulO=nos, o(/ti a)/dika au)toi\ profEteu/ousin u(mi=n·
Jr:34:14 kai ergasasTe tO basilei babylOnos, hoti adika autoi profEteuusin hymin·
Jr:34:14 C VA_AMD2P RA_DSM N3V_DSM N3W_GSF C A1B_APN RD_NPM V1_PAI3P RP_DP
Jr:34:14 and also, even, namely to work/strive the king Babylon because/that unjust he/she/it/same to prophesy you
Jr:34:14 and be-you(pl)-WORK/STRIVE-ed! the (dat) king (dat) Babylon (gen) because/that unjust ([Adj] nom|acc|voc) they/same (nom) they-are-PROPHESY-ing, while PROPHESY-ing (dat) you(pl) (dat)
Jr:34:14 Jr_34:14_1 Jr_34:14_2 Jr_34:14_3 Jr_34:14_4 Jr_34:14_5 Jr_34:14_6 Jr_34:14_7 Jr_34:14_8 Jr_34:14_9 Jr_34:14_10
Jr:34:14 x x x x x x x x x x
Jr:34:15 ὅτι οὐκ ἀπέστειλα αὐτούς, φησὶν κύριος, καὶ προφητεύουσιν τῷ ὀνόματί μου ἐπ’ ἀδίκῳ πρὸς τὸ ἀπολέσαι ὑμᾶς, καὶ ἀπολεῖσθε ὑμεῖς καὶ οἱ προφῆται ὑμῶν οἱ προφητεύοντες ὑμῖν ἐπ’ ἀδίκῳ ψευδῆ.
Jr:34:15 (Jeremiah 34:15 for I sent them not, saith the Lord; and they prophesy in my name unjustly, that I might destroy you, and ye should perish, and your prophets, who unrighteously prophesy lies to you.
Jr:34:15 Nie posłałem ich - wyrocznia Pana - i prorokują kłamliwie w moje imię, bym był zmuszony was wypędzić i byście wyginęli wy i przepowiadający wam prorocy». (Jr 27:15 BT_4)
Jr:34:15 ὅτι οὐκ ἀπέστειλα αὐτούς, φησὶν κύριος, καὶ προφητεύουσιν τῷ ὀνόματί μου ἐπ’ ἀδίκῳ πρὸς τὸ ἀπολέσαι ὑμᾶς, καὶ ἀπολεῖσθε ὑμεῖς καὶ οἱ προφῆται ὑμῶν οἱ προφητεύοντες ὑμῖν ἐπ’ ἀδίκῳ ψευδῆ.
Jr:34:15 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ἄ·δικος -ον πρός ὁ ἡ τό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπί ἄ·δικος -ον ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές
Jr:34:15 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym zamawiać On/ona/to/to samo By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By prorokować Nazwisko {Imię} co do Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niesprawiedliwy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Ty I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Ty I też, nawet, mianowicie Prorok Ty By prorokować Ty Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niesprawiedliwy Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące}
Jr:34:15 o(/ti ou)k a)pe/steila au)tou/s, fEsi\n ku/rios, kai\ profEteu/ousin tO=| o)no/mati/ mou e)p’ a)di/kO| pro\s to\ a)pole/sai u(ma=s, kai\ a)polei=sTe u(mei=s kai\ oi( profE=tai u(mO=n oi( profEteu/ontes u(mi=n e)p’ a)di/kO| PSeudE=.
Jr:34:15 hoti uk apesteila autus, fEsin kyrios, kai profEteuusin tO onomati mu ep’ adikO pros to apolesai hymas, kai apoleisTe hymeis kai hoi profEtai hymOn hoi profEteuontes hymin ep’ adikO PSeudE.
Jr:34:15 C D VAI_AAI1S RD_APM V6_PAI3S N2_NSM C V1_PAI3P RA_DSN N3M_DSN RP_GS P A1B_DSM P RA_ASN VA_AAN RP_AP C VF2_FMI2P RP_NP C RA_NPM N1M_NPM RP_GP RA_NPM V1_PAPNPM RP_DP P A1B_DSM A3H_APN
Jr:34:15 because/that οὐχ before rough breathing to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same to say lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to prophesy the name with regard to I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing unjust toward (+acc,+gen,+dat) the to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing you and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing you and also, even, namely the prophet you the to prophesy you upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing unjust lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying
Jr:34:15 because/that not I-ORDER FORTH-ed them/same (acc) he/she/it-is-SAY-ing lord (nom); a lord ([Adj] nom) and they-are-PROPHESY-ing, while PROPHESY-ing (dat) the (dat) name (dat) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) unjust ([Adj] dat) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) to-LOSE/DESTROY, he/she/it-happens-to-LOSE/DESTROY (opt) you(pl) (acc) and you(pl)-will-be-LOSE/DESTROY-ed you(pl) (nom) and the (nom) prophets (nom|voc) you(pl) (gen) the (nom) while PROPHESY-ing (nom|voc) you(pl) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) unjust ([Adj] dat) lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Jr:34:15 Jr_34:15_1 Jr_34:15_2 Jr_34:15_3 Jr_34:15_4 Jr_34:15_5 Jr_34:15_6 Jr_34:15_7 Jr_34:15_8 Jr_34:15_9 Jr_34:15_10 Jr_34:15_11 Jr_34:15_12 Jr_34:15_13 Jr_34:15_14 Jr_34:15_15 Jr_34:15_16 Jr_34:15_17 Jr_34:15_18 Jr_34:15_19 Jr_34:15_20 Jr_34:15_21 Jr_34:15_22 Jr_34:15_23 Jr_34:15_24 Jr_34:15_25 Jr_34:15_26 Jr_34:15_27 Jr_34:15_28 Jr_34:15_29 Jr_34:15_30
Jr:34:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:34:16 ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ τούτῳ καὶ τοῖς ἱερεῦσιν ἐλάλησα λέγων Οὕτως εἶπεν κύριος Μὴ ἀκούετε τῶν λόγων τῶν προφητῶν τῶν προφητευόντων ὑμῖν λεγόντων Ἰδοὺ σκεύη οἴκου κυρίου ἐπιστρέψει ἐκ Βαβυλῶνος· ὅτι ἄδικα αὐτοὶ προφητεύουσιν ὑμῖν, οὐκ ἀπέστειλα αὐτούς.
Jr:34:16 (Jeremiah 34:16 I spoke to you, and to all this people, and to the priests, saying, Thus said the Lord; Hearken not to the words of the prophets that prophesy to you, saying, Behold, the vessels of the Lord’s house shall return from Babylon: for they prophesy to you unrighteous words.
Jr:34:16 Do kapłanów zaś i do tego ludu powiedziałem, co następuje: To mówi Pan: «Nie słuchajcie słów waszych proroków, przepowiadających wam: "Oto naczynia domu Pańskiego wrócą z Babilonu, teraz, natychmiast". Prorokują wam bowiem kłamstwo. (Jr 27:16 BT_4)
Jr:34:16 ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ τούτῳ καὶ τοῖς ἱερεῦσιν ἐλάλησα λέγων Οὕτως εἶπεν κύριος Μὴ ἀκούετε τῶν λόγων τῶν προφητῶν τῶν προφητευόντων ὑμῖν λεγόντων Ἰδοὺ σκεύη οἴκου κυρίου ἐπιστρέψει ἐκ Βαβυλῶνος· ὅτι ἄδικα αὐτοὶ προφητεύουσιν ὑμῖν, οὐκ ἀπέστειλα αὐτούς.
Jr:34:16 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μή ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐκ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ὅτι ἄ·δικος -ον αὐτός αὐτή αὐτό προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:34:16 Ty I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Duchowny By mówić By mówić/opowiadaj thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Prorok By prorokować Ty By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By odwracać się dookoła Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Babilon Ponieważ/tamto Niesprawiedliwy On/ona/to/to samo By prorokować Ty ??? Przed przydechem mocnym zamawiać On/ona/to/to samo
Jr:34:16 u(mi=n kai\ panti\ tO=| laO=| tou/tO| kai\ toi=s i(ereu=sin e)la/lEsa le/gOn *ou(/tOs ei)=pen ku/rios *mE\ a)kou/ete tO=n lo/gOn tO=n profEtO=n tO=n profEteuo/ntOn u(mi=n lego/ntOn *)idou\ skeu/E oi)/kou kuri/ou e)pistre/PSei e)k *babulO=nos· o(/ti a)/dika au)toi\ profEteu/ousin u(mi=n, ou)k a)pe/steila au)tou/s.
Jr:34:16 hymin kai panti tO laO tutO kai tois hiereusin elalEsa legOn hutOs eipen kyrios mE akuete tOn logOn tOn profEtOn tOn profEteuontOn hymin legontOn idu skeuE oiku kyriu epistrePSei ek babylOnos· hoti adika autoi profEteuusin hymin, uk apesteila autus.
Jr:34:16 RP_DP C A3_DSM RA_DSM N2_DSM RD_DSM C RA_DPM N3V_DPM VAI_AAI1S V1_PAPNSM D VBI_AAI3S N2_NSM D V1_PAD2P RA_GPM N2_GPM RA_GPM N1M_GPM RA_GPM V1_PAPGPM RP_DP V1_PAPGPM I N3E_NPN N2_GSM N2_GSM VF_FAI3S P N3W_GSF C A1B_APN RD_NPM V1_PAI3P RP_DP D VAI_AAI1S RD_APM
Jr:34:16 you and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the priest to speak to say/tell thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. not to hear the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the prophet the to prophesy you to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), vessel; vessel hardware, utensils, implement house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to turn around out of (+gen) ἐξ before vowels Babylon because/that unjust he/she/it/same to prophesy you οὐχ before rough breathing to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same
Jr:34:16 you(pl) (dat) and every (dat) the (dat) people (dat) this (dat) and the (dat) priests (dat) I-SPEAK-ed while SAY/TELL-ing (nom) thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) not you(pl)-are-HEAR-ing, be-you(pl)-HEAR-ing! the (gen) words (gen) the (gen) prophets (gen) the (gen) let-them-be-PROPHESY-ing! (classical), while PROPHESY-ing (gen) you(pl) (dat) let-them-be-SAY/TELL-ing! (classical), while SAY/TELL-ing (gen) be-you(sg)-SEE-ed! vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) out of (+gen) Babylon (gen) because/that unjust ([Adj] nom|acc|voc) they/same (nom) they-are-PROPHESY-ing, while PROPHESY-ing (dat) you(pl) (dat) not I-ORDER FORTH-ed them/same (acc)
Jr:34:16 Jr_34:16_1 Jr_34:16_2 Jr_34:16_3 Jr_34:16_4 Jr_34:16_5 Jr_34:16_6 Jr_34:16_7 Jr_34:16_8 Jr_34:16_9 Jr_34:16_10 Jr_34:16_11 Jr_34:16_12 Jr_34:16_13 Jr_34:16_14 Jr_34:16_15 Jr_34:16_16 Jr_34:16_17 Jr_34:16_18 Jr_34:16_19 Jr_34:16_20 Jr_34:16_21 Jr_34:16_22 Jr_34:16_23 Jr_34:16_24 Jr_34:16_25 Jr_34:16_26 Jr_34:16_27 Jr_34:16_28 Jr_34:16_29 Jr_34:16_30 Jr_34:16_31 Jr_34:16_32 Jr_34:16_33 Jr_34:16_34 Jr_34:16_35 Jr_34:16_36 Jr_34:16_37 Jr_34:16_38 Jr_34:16_39
Jr:34:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:34:18 εἰ προφῆταί εἰσιν καὶ εἰ ἔστιν λόγος κυρίου ἐν αὐτοῖς, ἀπαντησάτωσάν μοι·
Jr:34:18 (Jeremiah 34:18 If they are prophets, and if the word of the Lord is in them, let them meet me, for thus has the Lord said.
Jr:34:18 Gdyby byli oni naprawdę prorokami i mieli słowo Pańskie, wstawiliby się u Pana Zastępów, by naczynia, które pozostały w domu Pana, w pałacu króla judzkiego i w Jerozolimie, nie powędrowały do Babilonu». (Jr 27:18 BT_4)
Jr:34:18 εἰ προφῆταί εἰσιν καὶ εἰ ἔστιν λόγος κυρίου ἐν αὐτοῖς, ἀπαντησάτωσάν μοι·
Jr:34:18 εἰ προφήτης, -ου, ὁ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί εἰ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:34:18 Jeżeli Prorok By iść; by być I też, nawet, mianowicie Jeżeli By być Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By spotykać Ja
Jr:34:18 ei) profE=tai/ ei)sin kai\ ei) e)/stin lo/gos kuri/ou e)n au)toi=s, a)pantEsa/tOsa/n moi·
Jr:34:18 ei profEtai eisin kai ei estin logos kyriu en autois, apantEsatOsan moi·
Jr:34:18 C N1M_NPM V9_PAI3P C C V9_PAI3S N2_NSM N2_GSM P RD_DPM VA_AAD3P RP_DS
Jr:34:18 if prophet to go; to be and also, even, namely if to be word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to encounter I
Jr:34:18 if prophets (nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are and if he/she/it-is word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) them/same (dat) let-them-ENCOUNTER! me (dat)
Jr:34:18 Jr_34:18_1 Jr_34:18_2 Jr_34:18_3 Jr_34:18_4 Jr_34:18_5 Jr_34:18_6 Jr_34:18_7 Jr_34:18_8 Jr_34:18_9 Jr_34:18_10 Jr_34:18_11 Jr_34:18_12
Jr:34:18 x x x x x x x x x x x x
Jr:34:19 ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος καὶ τῶν ἐπιλοίπων σκευῶν,
Jr:34:19 (Jeremiah 34:19 And as for the remaining vessels,
Jr:34:19 To bowiem mówi Pan Zastępów o kolumnach, o «morzu», o podstawach oraz o reszcie naczyń, co pozostały w tym mieście, (Jr 27:19 BT_4)
Jr:34:19 ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος Καὶ τῶν ἐπιλοίπων σκευῶν,
Jr:34:19 ὅτι οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό ἐπί·λοιπος -ον σκεῦο·ς, -ους, τό
Jr:34:19 Ponieważ/tamto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Pozostawaj (jeszcze pozostawaj (pozostawaj dalej), pozostałość, reszta, {odpoczynek {reszta} z}) Naczynie
Jr:34:19 o(/ti ou(/tOs ei)=pen ku/rios *kai\ tO=n e)piloi/pOn skeuO=n,
Jr:34:19 hoti hutOs eipen kyrios kai tOn epiloipOn skeuOn,
Jr:34:19 C D VBI_AAI3S N2_NSM D RA_GPN A1B_GPN N3E_GPN
Jr:34:19 because/that thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the Remain (still remain (remain-on), residue, remnant, {the rest of}) vessel
Jr:34:19 because/that thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) and the (gen) Remain ([Adj] gen) vessels (gen)
Jr:34:19 Jr_34:19_1 Jr_34:19_2 Jr_34:19_3 Jr_34:19_4 Jr_34:19_5 Jr_34:19_6 Jr_34:19_7 Jr_34:19_8
Jr:34:19 x x x x x x x x
Jr:34:20 ὧν οὐκ ἔλαβεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος, ὅτε ἀπῴκισεν τὸν Ιεχονιαν ἐξ Ιερουσαλημ,
Jr:34:20 (Jeremiah 34:20 which the king of Babylon took not, when he carried Jechonias prisoner out of Jerusalem,
Jr:34:20 których nie zabrał Nabuchodonozor, król babiloński, gdy uprowadzał w niewolę z Jerozolimy do Babilonu Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego, wraz ze wszystkimi wybitnymi mężami Judei i Jerozolimy. (Jr 27:20 BT_4)
Jr:34:20 ὧν οὐκ ἔλαβεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος, ὅτε ἀπῴκισεν τὸν Ιεχονιαν ἐξ Ιερουσαλημ,
Jr:34:20 ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ὅτε ἀπ·οικίζω [LXX] (-, απ+οικι(ε)·[σ]-, απ+οικι·σ-, -, απ+ῳκισ-, απ+οικισ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰεχονίας, -ου, ὁ ἐκ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Jr:34:20 Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Król Babilon Kiedy By deportować wypędzaj, kolonizuj Jechoniah Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jerozolima [miasto z]
Jr:34:20 O(=n ou)k e)/laben basileu\s *babulO=nos, o(/te a)pO/|kisen to\n *ieCHonian e)X *ierousalEm,
Jr:34:20 hOn uk elaben basileus babylOnos, hote apOkisen ton ieCHonian eX ierusalEm,
Jr:34:20 RR_GPN D VBI_AAI3S N3V_NSM N3W_GSF D VAI_AAI3S RA_ASM N1T_ASM P N_GSF
Jr:34:20 who/whom/which οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand king Babylon when to deport banish, colonize the Jechoniah out of (+gen) ἐξ before vowels Jerusalem [city of]
Jr:34:20 who/whom/which (gen) not he/she/it-TAKE HOLD OF-ed king (nom) Babylon (gen) when he/she/it-???-ed the (acc) Jechoniah (acc) out of (+gen) Jerusalem (indecl)
Jr:34:20 Jr_34:20_1 Jr_34:20_2 Jr_34:20_3 Jr_34:20_4 Jr_34:20_5 Jr_34:20_6 Jr_34:20_7 Jr_34:20_8 Jr_34:20_9 Jr_34:20_10 Jr_34:20_11
Jr:34:20 x x x x x x x x x x x
Jr:34:22 εἰς Βαβυλῶνα εἰσελεύσεται, λέγει κύριος.
Jr:34:22 (Jeremiah 34:22 they shall go into Babylon, saith the Lord.
Jr:34:22 «Zostaną przeniesione do Babilonu i tam pozostaną aż do dnia, w którym się o nie zatroszczę - wyrocznia Pana. Wtedy je sprowadzę i przywrócę temu miejscu». (Jr 27:22 BT_4)
Jr:34:22 εἰς Βαβυλῶνα εἰσελεύσεται, λέγει κύριος.
Jr:34:22 εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:34:22 Do (+przyspieszenie) Babilon By wchodzić By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:34:22 ei)s *babulO=na ei)seleu/setai, le/gei ku/rios.
Jr:34:22 eis babylOna eiseleusetai, legei kyrios.
Jr:34:22 P N3W_ASF VF_FMI3S V1_PAI3S N2_NSM
Jr:34:22 into (+acc) Babylon to enter to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:34:22 into (+acc) Babylon (acc) he/she/it-will-be-ENTER-ed he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:34:22 Jr_34:22_1 Jr_34:22_2 Jr_34:22_3 Jr_34:22_4 Jr_34:22_5
Jr:34:22 x x x x x