Jr:35:1 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ τετάρτῳ ἔτει Σεδεκια βασιλέως Ιουδα ἐν μηνὶ τῷ πέμπτῳ εἶπέν μοι Ανανιας υἱὸς Αζωρ ὁ ψευδοπροφήτης ὁ ἀπὸ Γαβαων ἐν οἴκῳ κυρίου κατ’ ὀφθαλμοὺς τῶν ἱερέων καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ λέγων
Jr:35:1 35:1 And it came to pass in the fourth year of Sedekias king of Juda, in the fifth month, that Ananias the false prophet, the son of Azor, from Gabaon, spoke to me in the house of the Lord, in the sight of the priests and all the people, saying,
Jr:35:1 W czwartym roku panowania Sedecjasza, króla judzkiego, w piątym miesiącu rzekł do mnie Chananiasz, syn Azzura, prorok z Gibeon, w domu Pańskim wobec kapłanów i całego ludu: (Jr 28:1 BT_4)
Jr:35:1 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ τετάρτῳ ἔτει Σεδεκια βασιλέως Ιουδα ἐν μηνὶ τῷ πέμπτῳ εἶπέν μοι Ανανιας υἱὸς Αζωρ ψευδοπροφήτης ἀπὸ Γαβαων ἐν οἴκῳ κυρίου κατ’ ὀφθαλμοὺς τῶν ἱερέων καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ λέγων
Jr:35:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐν μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό πέμπτος -η -ον λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀζώρ, ὁ ὁ ἡ τό ψευδο·προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀπό ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατά ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:35:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Czwarty Rok Król Judasz/Juda W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; miesiąc Piąty By mówić/opowiadaj Ja Ananiasz Syn Azor Sztuczny prorok prawie 'jak jeżeli, niemal; udawany; fałszowany, fałszywie; zmyślony, wykpiwaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oko Duchowny I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By mówić/opowiadaj
Jr:35:1 *kai\ e)ge/neto e)n tO=| teta/rtO| e)/tei *sedekia basile/Os *iouda e)n mEni\ tO=| pe/mptO| ei)=pe/n moi *ananias ui(o\s *aDZOr o( PSeudoprofE/tEs o( a)po\ *gabaOn e)n oi)/kO| kuri/ou kat’ o)fTalmou\s tO=n i(ere/On kai\ panto\s tou= laou= le/gOn
Jr:35:1 kai egeneto en tO tetartO etei sedekia basileOs iuda en mEni tO pemptO eipen moi ananias hyios aDZOr ho PSeudoprofEtEs ho apo gabaOn en oikO kyriu kat’ ofTalmus tOn hiereOn kai pantos tu lau legOn
Jr:35:1 C VBI_AMI3S P RA_DSN A1_DSN N3E_DSN N1T_DSM N3V_GSM N_GSM P N3_DSM RA_DSM A1_DSM VBI_AAI3S RP_DS N1T_NSM N2_NSM N_GSM RA_NSM N1M_NSM RA_NSM P N_GS P N2_DSM N2_GSM P N2_APM RA_GPM N3V_GPM C A3_GSM RA_GSM N2_GSM V1_PAPNSM
Jr:35:1 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the fourth year ć king Judas/Judah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ???; month the fifth to say/tell I Ananias son Azor the imitation prophet quasi 'as if, almost; simulated; faked, false; fictitious, mock the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing eye the priest and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people to say/tell
Jr:35:1 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) fourth (dat) year (dat) king (gen) Judas/Judah (gen, voc) in/among/by (+dat) ??? (voc); month (dat) the (dat) fifth (dat) he/she/it-SAY/TELL-ed me (dat) Ananias (nom) son (nom) Azor (indecl) the (nom) imitation prophet (nom) the (nom) away from (+gen) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) eyes (acc) the (gen) priests (gen) and every (gen) the (gen) people (gen) while SAY/TELL-ing (nom)
Jr:35:1 Jr_35:1_1 Jr_35:1_2 Jr_35:1_3 Jr_35:1_4 Jr_35:1_5 Jr_35:1_6 Jr_35:1_7 Jr_35:1_8 Jr_35:1_9 Jr_35:1_10 Jr_35:1_11 Jr_35:1_12 Jr_35:1_13 Jr_35:1_14 Jr_35:1_15 Jr_35:1_16 Jr_35:1_17 Jr_35:1_18 Jr_35:1_19 Jr_35:1_20 Jr_35:1_21 Jr_35:1_22 Jr_35:1_23 Jr_35:1_24 Jr_35:1_25 Jr_35:1_26 Jr_35:1_27 Jr_35:1_28 Jr_35:1_29 Jr_35:1_30 Jr_35:1_31 Jr_35:1_32 Jr_35:1_33 Jr_35:1_34 Jr_35:1_35
Jr:35:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:35:2 Οὕτως εἶπεν κύριος Συνέτριψα τὸν ζυγὸν τοῦ βασιλέως Βαβυλῶνος·
Jr:35:2 (Jeremiah 35:2 Thus saith the Lord; I have broken the yoke of the king of Babylon.
Jr:35:2 To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: «Złamię jarzmo króla babilońskiego. (Jr 28:2 BT_4)
Jr:35:2 Οὕτως εἶπεν κύριος Συνέτριψα τὸν ζυγὸν τοῦ βασιλέως Βαβυλῶνος·
Jr:35:2 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό ζυγός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
Jr:35:2 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Jarzma/skala Król Babilon
Jr:35:2 *ou(/tOs ei)=pen ku/rios *sune/triPSa to\n DZugo\n tou= basile/Os *babulO=nos·
Jr:35:2 hutOs eipen kyrios synetriPSa ton DZygon tu basileOs babylOnos·
Jr:35:2 D VBI_AAI3S N2_NSM VAI_AAI1S RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3V_GSM N3W_GSF
Jr:35:2 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to break to crush completely, break (in pieces) the yoke/scale the king Babylon
Jr:35:2 thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-BREAK-ed the (acc) yoke/scale (acc) the (gen) king (gen) Babylon (gen)
Jr:35:2 Jr_35:2_1 Jr_35:2_2 Jr_35:2_3 Jr_35:2_4 Jr_35:2_5 Jr_35:2_6 Jr_35:2_7 Jr_35:2_8 Jr_35:2_9
Jr:35:2 x x x x x x x x x
Jr:35:3 ἔτι δύο ἔτη ἡμερῶν ἐγὼ ἀποστρέψω εἰς τὸν τόπον τοῦτον τὰ σκεύη οἴκου κυρίου
Jr:35:3 (Jeremiah 35:3 Yet two full years, and I will return into this place the vessels of the house of the Lord,
Jr:35:3 W ciągu dwóch lat przywrócę na to miejsce wszystkie naczynia domu Pańskiego, które zabrał Nabuchodonozor, król babiloński, z tego miejsca, wywożąc do Babilonu. (Jr 28:3 BT_4)
Jr:35:3 ἔτι δύο ἔτη ἡμερῶν ἐγὼ ἀποστρέψω εἰς τὸν τόπον τοῦτον τὰ σκεύη οἴκου κυρίου
Jr:35:3 ἔτι δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἔτο·ς, -ους, τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:35:3 Jeszcze/jeszcze Dwa Rok Dzień Ja By odwracać się od Do (+przyspieszenie) Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:35:3 e)/ti du/o e)/tE E(merO=n e)gO\ a)postre/PSO ei)s to\n to/pon tou=ton ta\ skeu/E oi)/kou kuri/ou
Jr:35:3 eti dyo etE hEmerOn egO apostrePSO eis ton topon tuton ta skeuE oiku kyriu
Jr:35:3 D M N3E_APN N1A_GPF RP_NS VF_FAI1S P RA_ASM N2_ASM RD_ASM RA_APN N3E_APN N2_GSM N2_GSM
Jr:35:3 yet/still two year day I to turn away from into (+acc) the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the vessel; vessel hardware, utensils, implement house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:35:3 yet/still two (nom, acc, gen) years (nom|acc|voc) days (gen) I (nom) I-will-TURN-AWAY-FROM, I-should-TURN-AWAY-FROM into (+acc) the (acc) place (acc) this (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Jr:35:3 Jr_35:3_1 Jr_35:3_2 Jr_35:3_3 Jr_35:3_4 Jr_35:3_5 Jr_35:3_6 Jr_35:3_7 Jr_35:3_8 Jr_35:3_9 Jr_35:3_10 Jr_35:3_11 Jr_35:3_12 Jr_35:3_13 Jr_35:3_14
Jr:35:3 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:35:4 καὶ Ιεχονιαν καὶ τὴν ἀποικίαν Ιουδα, ὅτι συντρίψω τὸν ζυγὸν βασιλέως Βαβυλῶνος.
Jr:35:4 (Jeremiah 35:4 and Jechonias, and the captivity of Juda: for I will break the yoke of the king of Babylon.
Jr:35:4 Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego, i wszystkich uprowadzonych z Judy do Babilonu sprowadzę na to miejsce - wyrocznia Pana - skruszę bowiem jarzmo króla babilońskiego». (Jr 28:4 BT_4)
Jr:35:4 καὶ Ιεχονιαν καὶ τὴν ἀποικίαν Ιουδα, ὅτι συντρίψω τὸν ζυγὸν βασιλέως Βαβυλῶνος.
Jr:35:4 καί Ἰεχονίας, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὅτι συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό ζυγός, -οῦ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
Jr:35:4 I też, nawet, mianowicie Jechoniah I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda Ponieważ/tamto By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Jarzma/skala Król Babilon
Jr:35:4 kai\ *ieCHonian kai\ tE\n a)poiki/an *iouda, o(/ti suntri/PSO to\n DZugo\n basile/Os *babulO=nos.
Jr:35:4 kai ieCHonian kai tEn apoikian iuda, hoti syntriPSO ton DZygon basileOs babylOnos.
Jr:35:4 C N1T_ASM C RA_ASF N1A_ASF N_GSM C VA_AAS1S RA_ASM N2_ASM N3V_GSM N3W_GSF
Jr:35:4 and also, even, namely Jechoniah and also, even, namely the ć Judas/Judah because/that to break to crush completely, break (in pieces) the yoke/scale king Babylon
Jr:35:4 and Jechoniah (acc) and the (acc) Judas/Judah (gen, voc) because/that I-will-BREAK, I-should-BREAK the (acc) yoke/scale (acc) king (gen) Babylon (gen)
Jr:35:4 Jr_35:4_1 Jr_35:4_2 Jr_35:4_3 Jr_35:4_4 Jr_35:4_5 Jr_35:4_6 Jr_35:4_7 Jr_35:4_8 Jr_35:4_9 Jr_35:4_10 Jr_35:4_11 Jr_35:4_12
Jr:35:4 x x x x x x x x x x x x
Jr:35:5 καὶ εἶπεν Ιερεμιας πρὸς Ανανιαν κατ’ ὀφθαλμοὺς παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ κατ’ ὀφθαλμοὺς τῶν ἱερέων τῶν ἑστηκότων ἐν οἴκῳ κυρίου
Jr:35:5 (Jeremiah 35:5 Then Jeremias spoke to Ananias in the sight of all the people, and in the sight of the priests that stood in the house of the Lord,
Jr:35:5 Prorok zaś Jeremiasz przemówił do proroka Chananiasza wobec kapłanów i całego ludu stojącego w domu Pańskim. (Jr 28:5 BT_4)
Jr:35:5 καὶ εἶπεν Ιερεμιας πρὸς Ανανιαν κατ’ ὀφθαλμοὺς παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ κατ’ ὀφθαλμοὺς τῶν ἱερέων τῶν ἑστηκότων ἐν οἴκῳ κυρίου
Jr:35:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰερεμίας, -ου, ὁ πρός Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ κατά ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί κατά ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:35:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jeremiasz Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ananiasz W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oko Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oko Duchowny By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:35:5 kai\ ei)=pen *ieremias pro\s *ananian kat’ o)fTalmou\s panto\s tou= laou= kai\ kat’ o)fTalmou\s tO=n i(ere/On tO=n e(stEko/tOn e)n oi)/kO| kuri/ou
Jr:35:5 kai eipen ieremias pros ananian kat’ ofTalmus pantos tu lau kai kat’ ofTalmus tOn hiereOn tOn hestEkotOn en oikO kyriu
Jr:35:5 C VBI_AAI3S N1T_NSM P N1T_ASM P N2_APM A3_GSM RA_GSM N2_GSM C P N2_APM RA_GPM N3V_GPM RA_GPM VXI_XAPGPM P N2_DSM N2_GSM
Jr:35:5 and also, even, namely to say/tell Jeremiah toward (+acc,+gen,+dat) Ananias down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing eye every all, each, every, the whole of the people and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing eye the priest the to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:35:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed Jeremiah (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Ananias (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) eyes (acc) every (gen) the (gen) people (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) eyes (acc) the (gen) priests (gen) the (gen) having CAUSE-ed-TO-STand (gen) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Jr:35:5 Jr_35:5_1 Jr_35:5_2 Jr_35:5_3 Jr_35:5_4 Jr_35:5_5 Jr_35:5_6 Jr_35:5_7 Jr_35:5_8 Jr_35:5_9 Jr_35:5_10 Jr_35:5_11 Jr_35:5_12 Jr_35:5_13 Jr_35:5_14 Jr_35:5_15 Jr_35:5_16 Jr_35:5_17 Jr_35:5_18 Jr_35:5_19 Jr_35:5_20
Jr:35:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:35:6 καὶ εἶπεν Ιερεμιας Ἀληθῶς· οὕτω ποιήσαι κύριος· στήσαι τὸν λόγον σου, ὃν σὺ προφητεύεις, τοῦ ἐπιστρέψαι τὰ σκεύη οἴκου κυρίου καὶ πᾶσαν τὴν ἀποικίαν ἐκ Βαβυλῶνος εἰς τὸν τόπον τοῦτον.
Jr:35:6 (Jeremiah 35:6 and Jeremias said, May the Lord indeed do thus; may he confirm thy word which thou dost prophesy, to return the vessels of the house of the Lord, and all the captivity, out of Babylon to this place.
Jr:35:6 Prorok Jeremiasz powiedział: «Niech się stanie! Niech tak Pan uczyni! Niech Pan wypełni twoje słowa, które prorokowałeś, sprowadzając naczynia z domu Pańskiego i wszystkich uprowadzonych w niewolę z Babilonu na to miejsce. (Jr 28:6 BT_4)
Jr:35:6 καὶ εἶπεν Ιερεμιας Ἀληθῶς· οὕτω ποιήσαι κύριος· στήσαι τὸν λόγον σου, ὃν σὺ προφητεύεις, τοῦ ἐπιστρέψαι τὰ σκεύη οἴκου κυρίου καὶ πᾶσαν τὴν ἀποικίαν ἐκ Βαβυλῶνος εἰς τὸν τόπον τοῦτον.
Jr:35:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰερεμίας, -ου, ὁ ἀ·ληθῶς οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἐκ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:35:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jeremiasz Naprawdę thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By powodować stać Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który; by być Ty By prorokować By odwracać się dookoła Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Babilon Do (+przyspieszenie) Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:35:6 kai\ ei)=pen *ieremias *)alETO=s· ou(/tO poiE/sai ku/rios· stE/sai to\n lo/gon sou, o(\n su\ profEteu/eis, tou= e)pistre/PSai ta\ skeu/E oi)/kou kuri/ou kai\ pa=san tE\n a)poiki/an e)k *babulO=nos ei)s to\n to/pon tou=ton.
Jr:35:6 kai eipen ieremias alETOs· hutO poiEsai kyrios· stEsai ton logon su, hon sy profEteueis, tu epistrePSai ta skeuE oiku kyriu kai pasan tEn apoikian ek babylOnos eis ton topon tuton.
Jr:35:6 C VBI_AAI3S N1T_NSM D D VA_AAO2S N2_NSM VA_AAO3S RA_ASM N2_ASM RP_GS RR_ASM RP_NS V1_PAI2S RA_GSN VA_AAN RA_APN N3E_APN N2_GSM N2_GSM C A1S_ASF RA_ASF N1A_ASF P N3W_GSF P RA_ASM N2_ASM RD_ASM
Jr:35:6 and also, even, namely to say/tell Jeremiah truly thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to cause to stand the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg) who/whom/which; to be you to prophesy the to turn around the vessel; vessel hardware, utensils, implement house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ć out of (+gen) ἐξ before vowels Babylon into (+acc) the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:35:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed Jeremiah (nom) truly thusly/like this to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-CAUSE-TO-STand, be-you(sg)-CAUSE-ed-TO-STand!, he/she/it-happens-to-CAUSE-TO-STand (opt) the (acc) word (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(sg) (nom) you(sg)-are-PROPHESY-ing the (gen) to-TURN-AROUND, be-you(sg)-TURN-ed-AROUND!, he/she/it-happens-to-TURN-AROUND (opt) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) out of (+gen) Babylon (gen) into (+acc) the (acc) place (acc) this (acc)
Jr:35:6 Jr_35:6_1 Jr_35:6_2 Jr_35:6_3 Jr_35:6_4 Jr_35:6_5 Jr_35:6_6 Jr_35:6_7 Jr_35:6_8 Jr_35:6_9 Jr_35:6_10 Jr_35:6_11 Jr_35:6_12 Jr_35:6_13 Jr_35:6_14 Jr_35:6_15 Jr_35:6_16 Jr_35:6_17 Jr_35:6_18 Jr_35:6_19 Jr_35:6_20 Jr_35:6_21 Jr_35:6_22 Jr_35:6_23 Jr_35:6_24 Jr_35:6_25 Jr_35:6_26 Jr_35:6_27 Jr_35:6_28 Jr_35:6_29 Jr_35:6_30
Jr:35:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:35:7 πλὴν ἀκούσατε τὸν λόγον κυρίου, ὃν ἐγὼ λέγω εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν καὶ εἰς τὰ ὦτα παντὸς τοῦ λαοῦ
Jr:35:7 (Jeremiah 35:7 Nevertheless hear ye the word of the Lord which I speak in your ears, and in the ears of all the people.
Jr:35:7 Posłuchaj jednak tego słowa, które powiem do twoich uszu i do całego ludu. (Jr 28:7 BT_4)
Jr:35:7 πλὴν ἀκούσατε τὸν λόγον κυρίου, ὃν ἐγὼ λέγω εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν καὶ εἰς τὰ ὦτα παντὸς τοῦ λαοῦ
Jr:35:7 πλήν ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί εἰς[1] ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
Jr:35:7 Z wyjątkiem By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który; by być Ja By mówić/opowiadaj Do (+przyspieszenie) Ucho Ty I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Ucho Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie
Jr:35:7 plE\n a)kou/sate to\n lo/gon kuri/ou, o(\n e)gO\ le/gO ei)s ta\ O)=ta u(mO=n kai\ ei)s ta\ O)=ta panto\s tou= laou=
Jr:35:7 plEn akusate ton logon kyriu, hon egO legO eis ta Ota hymOn kai eis ta Ota pantos tu lau
Jr:35:7 D VA_AAD2P RA_ASM N2_ASM N2_GSM RR_ASM RP_NS V1_PAI1S P RA_APN N3T_APN RP_GP C P RA_APN N3T_APN A3_GSM RA_GSM N2_GSM
Jr:35:7 except to hear the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which; to be I to say/tell into (+acc) the ear you and also, even, namely into (+acc) the ear every all, each, every, the whole of the people
Jr:35:7 except do-HEAR-you(pl)! the (acc) word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I (nom) I-am-SAY/TELL-ing, I-should-be-SAY/TELL-ing into (+acc) the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) you(pl) (gen) and into (+acc) the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) every (gen) the (gen) people (gen)
Jr:35:7 Jr_35:7_1 Jr_35:7_2 Jr_35:7_3 Jr_35:7_4 Jr_35:7_5 Jr_35:7_6 Jr_35:7_7 Jr_35:7_8 Jr_35:7_9 Jr_35:7_10 Jr_35:7_11 Jr_35:7_12 Jr_35:7_13 Jr_35:7_14 Jr_35:7_15 Jr_35:7_16 Jr_35:7_17 Jr_35:7_18 Jr_35:7_19
Jr:35:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:35:8 Οἱ προφῆται οἱ γεγονότες πρότεροί μου καὶ πρότεροι ὑμῶν ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἐπροφήτευσαν ἐπὶ γῆς πολλῆς καὶ ἐπὶ βασιλείας μεγάλας εἰς πόλεμον·
Jr:35:8 (Jeremiah 35:8 The prophets that were before me and before you of old, also prophesied over much country, and against great kingdoms, concerning war.
Jr:35:8 Prorocy, którzy byli przede mną i przed tobą od najdawniejszych czasów, prorokowali przeciw licznym krajom i przeciw wielkim królestwom o wojnie, nieszczęściu i zarazie. (Jr 28:8 BT_4)
Jr:35:8 Οἱ προφῆται οἱ γεγονότες πρότεροί μου καὶ πρότεροι ὑμῶν ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἐπροφήτευσαν ἐπὶ γῆς πολλῆς καὶ ἐπὶ βασιλείας μεγάλας εἰς πόλεμον·
Jr:35:8 ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἐπί βασιλεία, -ας, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ
Jr:35:8 Prorok By stawać się stawaj się, zdarzaj się Wcześniej Ja I też, nawet, mianowicie Wcześniej Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie By prorokować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Dużo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Królestwo Wielki Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny]
Jr:35:8 *oi( profE=tai oi( gegono/tes pro/teroi/ mou kai\ pro/teroi u(mO=n a)po\ tou= ai)O=nos kai\ e)profE/teusan e)pi\ gE=s pollE=s kai\ e)pi\ basilei/as mega/las ei)s po/lemon·
Jr:35:8 hoi profEtai hoi gegonotes proteroi mu kai proteroi hymOn apo tu aiOnos kai eprofEteusan epi gEs pollEs kai epi basileias megalas eis polemon·
Jr:35:8 RA_NPM N1M_NPM RA_NPM VX_XAPNPM A1A_NPM RP_GS C A1A_NPM RP_GP P RA_GSM N3W_GSM C VAI_AAI3P P N1_GSF A1_GSF C P N1A_GSF A1_APF P N2_ASM
Jr:35:8 the prophet the to become become, happen earlier I and also, even, namely earlier you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely to prophesy upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land much and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing kingdom great into (+acc) war [see polemic]
Jr:35:8 the (nom) prophets (nom|voc) the (nom) having BECOME-ed (nom|voc) earlier ([Adj] nom|voc) me (gen) and earlier ([Adj] nom|voc) you(pl) (gen) away from (+gen) the (gen) eon (gen) and they-PROPHESY-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (gen) much (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) kingdom (gen), kingdoms (acc) great ([Adj] acc) into (+acc) war (acc)
Jr:35:8 Jr_35:8_1 Jr_35:8_2 Jr_35:8_3 Jr_35:8_4 Jr_35:8_5 Jr_35:8_6 Jr_35:8_7 Jr_35:8_8 Jr_35:8_9 Jr_35:8_10 Jr_35:8_11 Jr_35:8_12 Jr_35:8_13 Jr_35:8_14 Jr_35:8_15 Jr_35:8_16 Jr_35:8_17 Jr_35:8_18 Jr_35:8_19 Jr_35:8_20 Jr_35:8_21 Jr_35:8_22 Jr_35:8_23
Jr:35:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:35:9 ὁ προφήτης ὁ προφητεύσας εἰς εἰρήνην, ἐλθόντος τοῦ λόγου γνώσονται τὸν προφήτην, ὃν ἀπέστειλεν αὐτοῖς κύριος ἐν πίστει.
Jr:35:9 (Jeremiah 35:9 As for the prophet that has prophesied for peace, when the word has come to pass, they shall know the prophet whom the Lord has sent them in truth.
Jr:35:9 Prorok, który przepowiada pomyślność, będzie uznany za proroka prawdziwie posłanego przez Pana, gdy się spełni przepowiednia prorocka». (Jr 28:9 BT_4)
Jr:35:9 προφήτης προφητεύσας εἰς εἰρήνην, ἐλθόντος τοῦ λόγου γνώσονται τὸν προφήτην, ὃν ἀπέστειλεν αὐτοῖς κύριος ἐν πίστει.
Jr:35:9 ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) εἰς[1] εἰρήνη, -ης, ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν πίστις, -εως, ἡ
Jr:35:9 Prorok By prorokować Do (+przyspieszenie) Pokój By przychodzić Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By wiedzieć to jest rozpoznaj. Prorok Kto/, który/, który; by być zamawiać On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wiara(pełność)
Jr:35:9 o( profE/tEs o( profEteu/sas ei)s ei)rE/nEn, e)lTo/ntos tou= lo/gou gnO/sontai to\n profE/tEn, o(\n a)pe/steilen au)toi=s ku/rios e)n pi/stei.
Jr:35:9 ho profEtEs ho profEteusas eis eirEnEn, elTontos tu logu gnOsontai ton profEtEn, hon apesteilen autois kyrios en pistei.
Jr:35:9 RA_NSM N1M_NSM RA_NSM VA_AAPNSM P N1_ASF VB_AAPGSM RA_GSM N2_GSM VF_FMI3P RA_ASM N1M_ASM RR_ASM VAI_AAI3S RD_DPM N2_NSM P N3I_DSF
Jr:35:9 the prophet the to prophesy into (+acc) peace to come the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to know i.e. recognize. the prophet who/whom/which; to be to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among faith(fulness)
Jr:35:9 the (nom) prophet (nom) the (nom) upon PROPHESY-ing (nom|voc) into (+acc) peace (acc) upon COME-ing (gen) the (gen) word (gen) they-will-be-KNOW-ed the (acc) prophet (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-ORDER FORTH-ed them/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) faith(fulness) (dat)
Jr:35:9 Jr_35:9_1 Jr_35:9_2 Jr_35:9_3 Jr_35:9_4 Jr_35:9_5 Jr_35:9_6 Jr_35:9_7 Jr_35:9_8 Jr_35:9_9 Jr_35:9_10 Jr_35:9_11 Jr_35:9_12 Jr_35:9_13 Jr_35:9_14 Jr_35:9_15 Jr_35:9_16 Jr_35:9_17 Jr_35:9_18
Jr:35:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:35:10 καὶ ἔλαβεν Ανανιας ἐν ὀφθαλμοῖς παντὸς τοῦ λαοῦ τοὺς κλοιοὺς ἀπὸ τοῦ τραχήλου Ιερεμιου καὶ συνέτριψεν αὐτούς.
Jr:35:10 (Jeremiah 35:10 Then Ananias took the yokes from the neck of Jeremias in the sight of all the people, and broke them to pieces.
Jr:35:10 Wtedy prorok Chananiasz wziął jarzmo z szyi Jeremiasza proroka i połamał je. (Jr 28:10 BT_4)
Jr:35:10 καὶ ἔλαβεν Ανανιας ἐν ὀφθαλμοῖς παντὸς τοῦ λαοῦ τοὺς κλοιοὺς ἀπὸ τοῦ τραχήλου Ιερεμιου καὶ συνέτριψεν αὐτούς.
Jr:35:10 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀπό ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ Ἰερεμίας, -ου, ὁ καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:35:10 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ananiasz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gardło Jeremiasz I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) On/ona/to/to samo
Jr:35:10 kai\ e)/laben *ananias e)n o)fTalmoi=s panto\s tou= laou= tou\s kloiou\s a)po\ tou= traCHE/lou *ieremiou kai\ sune/triPSen au)tou/s.
Jr:35:10 kai elaben ananias en ofTalmois pantos tu lau tus kloius apo tu traCHElu ieremiu kai synetriPSen autus.
Jr:35:10 C VBI_AAI3S N1T_NSM P N2_DPM A3_GSM RA_GSM N2_GSM RA_APM N2_APM P RA_GSM N2_GSM N1T_GSM C VAI_AAI3S RD_APM
Jr:35:10 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Ananias in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye every all, each, every, the whole of the people the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the throat Jeremiah and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) he/she/it/same
Jr:35:10 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Ananias (nom) in/among/by (+dat) eyes (dat) every (gen) the (gen) people (gen) the (acc) away from (+gen) the (gen) throat (gen) Jeremiah (gen) and he/she/it-BREAK-ed them/same (acc)
Jr:35:10 Jr_35:10_1 Jr_35:10_2 Jr_35:10_3 Jr_35:10_4 Jr_35:10_5 Jr_35:10_6 Jr_35:10_7 Jr_35:10_8 Jr_35:10_9 Jr_35:10_10 Jr_35:10_11 Jr_35:10_12 Jr_35:10_13 Jr_35:10_14 Jr_35:10_15 Jr_35:10_16 Jr_35:10_17
Jr:35:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:35:11 καὶ εἶπεν Ανανιας κατ’ ὀφθαλμοὺς παντὸς τοῦ λαοῦ λέγων Οὕτως εἶπεν κύριος Οὕτως συντρίψω τὸν ζυγὸν βασιλέως Βαβυλῶνος ἀπὸ τραχήλων πάντων τῶν ἐθνῶν. καὶ ᾤχετο Ιερεμιας εἰς τὴν ὁδὸν αὐτοῦ. –
Jr:35:11 (Jeremiah 35:11 And Ananias spoke in the presence of all the people, saying, Thus said the Lord; Thus will I break the yoke of the king of Babylon from the necks of all the nations. And Jeremias went his way.
Jr:35:11 I powiedział Chananiasz wobec całego ludu: To mówi Pan: «Tak samo skruszę jarzmo Nabuchodonozora, króla babilońskiego, znad szyi wszystkich narodów w ciągu dwóch lat». Jeremiasz zaś odszedł swoją drogą. (Jr 28:11 BT_4)
Jr:35:11 καὶ εἶπεν Ανανιας κατ’ ὀφθαλμοὺς παντὸς τοῦ λαοῦ λέγων Οὕτως εἶπεν κύριος Οὕτως συντρίψω τὸν ζυγὸν βασιλέως Βαβυλῶνος ἀπὸ τραχήλων πάντων τῶν ἐθνῶν. καὶ ᾤχετο Ιερεμιας εἰς τὴν ὁδὸν αὐτοῦ.
Jr:35:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ κατά ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὕτως/οὕτω συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό ζυγός, -οῦ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἀπό τράχηλος, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί Ἰερεμίας, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:35:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ananiasz W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oko Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By mówić/opowiadaj thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Jarzma/skala Król Babilon Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gardło Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Jeremiasz Do (+przyspieszenie) Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo
Jr:35:11 kai\ ei)=pen *ananias kat’ o)fTalmou\s panto\s tou= laou= le/gOn *ou(/tOs ei)=pen ku/rios *ou(/tOs suntri/PSO to\n DZugo\n basile/Os *babulO=nos a)po\ traCHE/lOn pa/ntOn tO=n e)TnO=n. kai\ O)/|CHeto *ieremias ei)s tE\n o(do\n au)tou=.
Jr:35:11 kai eipen ananias kat’ ofTalmus pantos tu lau legOn hutOs eipen kyrios hutOs syntriPSO ton DZygon basileOs babylOnos apo traCHElOn pantOn tOn eTnOn. kai OCHeto ieremias eis tEn hodon autu.
Jr:35:11 C VBI_AAI3S N1T_NSM P N2_APM A3_GSM RA_GSM N2_GSM V1_PAPNSM D VBI_AAI3S N2_NSM D VA_AAS1S RA_ASM N2_ASM N3V_GSM N3W_GSF P N2_GPM A3_GPN RA_GPN N3E_GPN C V1I_IMI3S N1T_NSM P RA_ASF N2_ASF RD_GSM
Jr:35:11 and also, even, namely to say/tell Ananias down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing eye every all, each, every, the whole of the people to say/tell thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to break to crush completely, break (in pieces) the yoke/scale king Babylon from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing throat every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] and also, even, namely ć Jeremiah into (+acc) the way/road he/she/it/same
Jr:35:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed Ananias (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) eyes (acc) every (gen) the (gen) people (gen) while SAY/TELL-ing (nom) thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) thusly/like this I-will-BREAK, I-should-BREAK the (acc) yoke/scale (acc) king (gen) Babylon (gen) away from (+gen) throats (gen) all (gen) the (gen) nations (gen) and Jeremiah (nom) into (+acc) the (acc) way/road (acc) him/it/same (gen)
Jr:35:11 Jr_35:11_1 Jr_35:11_2 Jr_35:11_3 Jr_35:11_4 Jr_35:11_5 Jr_35:11_6 Jr_35:11_7 Jr_35:11_8 Jr_35:11_9 Jr_35:11_10 Jr_35:11_11 Jr_35:11_12 Jr_35:11_13 Jr_35:11_14 Jr_35:11_15 Jr_35:11_16 Jr_35:11_17 Jr_35:11_18 Jr_35:11_19 Jr_35:11_20 Jr_35:11_21 Jr_35:11_22 Jr_35:11_23 Jr_35:11_24 Jr_35:11_25 Jr_35:11_26 Jr_35:11_27 Jr_35:11_28 Jr_35:11_29 Jr_35:11_30 Jr_35:11_31
Jr:35:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:35:12 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ιερεμιαν μετὰ τὸ συντρῖψαι Ανανιαν τοὺς κλοιοὺς ἀπὸ τοῦ τραχήλου αὐτοῦ λέγων
Jr:35:12 (Jeremiah 35:12 And the word of the Lord came to Jeremias, after that Ananias had broken the yokes off his neck, saying,
Jr:35:12 Po połamaniu jarzma, wziętego z szyi proroka Jeremiasza przez proroka Chananiasza, skierował Pan do Jeremiasza następujące słowo: (Jr 28:12 BT_4)
Jr:35:12 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ιερεμιαν μετὰ τὸ συντρῖψαι Ανανιαν τοὺς κλοιοὺς ἀπὸ τοῦ τραχήλου αὐτοῦ λέγων
Jr:35:12 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἰερεμίας, -ου, ὁ μετά ὁ ἡ τό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀπό ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:35:12 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeremiasz Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Ananiasz Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gardło On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj
Jr:35:12 kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro\s *ieremian meta\ to\ suntri=PSai *ananian tou\s kloiou\s a)po\ tou= traCHE/lou au)tou= le/gOn
Jr:35:12 kai egeneto logos kyriu pros ieremian meta to syntriPSai ananian tus kloius apo tu traCHElu autu legOn
Jr:35:12 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P N1T_ASM P RA_ASN VA_AAN N1T_ASM RA_APM N2_APM P RA_GSM N2_GSM RD_GSM V1_PAPNSM
Jr:35:12 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to break to crush completely, break (in pieces) Ananias the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the throat he/she/it/same to say/tell
Jr:35:12 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah (acc) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-BREAK, be-you(sg)-BREAK-ed!, he/she/it-happens-to-BREAK (opt) Ananias (acc) the (acc) away from (+gen) the (gen) throat (gen) him/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom)
Jr:35:12 Jr_35:12_1 Jr_35:12_2 Jr_35:12_3 Jr_35:12_4 Jr_35:12_5 Jr_35:12_6 Jr_35:12_7 Jr_35:12_8 Jr_35:12_9 Jr_35:12_10 Jr_35:12_11 Jr_35:12_12 Jr_35:12_13 Jr_35:12_14 Jr_35:12_15 Jr_35:12_16 Jr_35:12_17
Jr:35:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:35:13 Βάδιζε καὶ εἰπὸν πρὸς Ανανιαν λέγων Οὕτως εἶπεν κύριος Κλοιοὺς ξυλίνους συνέτριψας, καὶ ποιήσω ἀντ αὐτῶν κλοιοὺς σιδηροῦς·
Jr:35:13 (Jeremiah 35:13 Go and speak to Ananias, saying, Thus saith the Lord; Thou hast broken the yokes of wood; but I will make instead of them yokes of iron.
Jr:35:13 «Idź i powiedz Chananiaszowi: To mówi Pan: Połamałeś jarzmo drewniane, lecz przygotowałeś zamiast niego jarzmo żelazne. (Jr 28:13 BT_4)
Jr:35:13 Βάδιζε καὶ εἰπὸν πρὸς Ανανιαν λέγων Οὕτως εἶπεν κύριος Κλοιοὺς ξυλίνους συνέτριψας, καὶ ποιήσω ἀντ αὐτῶν κλοιοὺς σιδηροῦς·
Jr:35:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ξύλινος -η -ον συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος
Jr:35:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ananiasz By mówić/opowiadaj thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Drewniany By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo Żelazny
Jr:35:13 *ba/diDZe kai\ ei)po\n pro\s *ananian le/gOn *ou(/tOs ei)=pen ku/rios *kloiou\s Xuli/nous sune/triPSas, kai\ poiE/sO a)nt au)tO=n kloiou\s sidErou=s·
Jr:35:13 badiDZe kai eipon pros ananian legOn hutOs eipen kyrios kloius Xylinus synetriPSas, kai poiEsO ant autOn kloius sidErus·
Jr:35:13 V1_PAD2S C VBI_AAD2S P N1T_ASM V1_PAPNSM D VBI_AAI3S N2_NSM N2_APM A1_APM VAI_AAI2S C VF_FAI1S P RD_GPM N2_APM A1C_NSM
Jr:35:13 ć and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) Ananias to say/tell thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć wooden to break to crush completely, break (in pieces) and also, even, namely to do/make against (+gen) he/she/it/same ć iron
Jr:35:13 and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) Ananias (acc) while SAY/TELL-ing (nom) thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) wooden ([Adj] acc) you(sg)-BREAK-ed and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE against (+gen) them/same (gen) iron ([Adj] acc, nom|voc)
Jr:35:13 Jr_35:13_1 Jr_35:13_2 Jr_35:13_3 Jr_35:13_4 Jr_35:13_5 Jr_35:13_6 Jr_35:13_7 Jr_35:13_8 Jr_35:13_9 Jr_35:13_10 Jr_35:13_11 Jr_35:13_12 Jr_35:13_13 Jr_35:13_14 Jr_35:13_15 Jr_35:13_16 Jr_35:13_17 Jr_35:13_18
Jr:35:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:35:14 ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος Ζυγὸν σιδηροῦν ἔθηκα ἐπὶ τὸν τράχηλον πάντων τῶν ἐθνῶν ἐργάζεσθαι τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος.
Jr:35:14 (Jeremiah 35:14 For thus said the Lord, I have put a yoke of iron on the neck of all the nations, that they may serve the king of Babylon.
Jr:35:14 To bowiem mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Wkładam jarzmo żelazne na szyję wszystkich tych narodów, aby służyły Nabuchodonozorowi, królowi babilońskiemu, i były mu poddane; także zwierzęta polne mu poddaję». (Jr 28:14 BT_4)
Jr:35:14 ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος Ζυγὸν σιδηροῦν ἔθηκα ἐπὶ τὸν τράχηλον πάντων τῶν ἐθνῶν ἐργάζεσθαι τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος.
Jr:35:14 ὅτι οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ζυγός, -οῦ, ὁ σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
Jr:35:14 Ponieważ/tamto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jarzma/skala Żelazny By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gardło Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] By pracować/dąż Król Babilon
Jr:35:14 o(/ti ou(/tOs ei)=pen ku/rios *DZugo\n sidErou=n e)/TEka e)pi\ to\n tra/CHElon pa/ntOn tO=n e)TnO=n e)rga/DZesTai tO=| basilei= *babulO=nos.
Jr:35:14 hoti hutOs eipen kyrios DZygon sidErun eTEka epi ton traCHElon pantOn tOn eTnOn ergaDZesTai tO basilei babylOnos.
Jr:35:14 C D VBI_AAI3S N2_NSM N2_ASM A1C_ASM VAI_AAI1S P RA_ASM N2_ASM A3_GPN RA_GPN N3E_GPN V1_PMN RA_DSM N3V_DSM N3W_GSF
Jr:35:14 because/that thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. yoke/scale iron to place lay, put, set, situate, station upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throat every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] to work/strive the king Babylon
Jr:35:14 because/that thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) yoke/scale (acc) iron ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-PLACE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) throat (acc) all (gen) the (gen) nations (gen) to-be-being-WORK/STRIVE-ed the (dat) king (dat) Babylon (gen)
Jr:35:14 Jr_35:14_1 Jr_35:14_2 Jr_35:14_3 Jr_35:14_4 Jr_35:14_5 Jr_35:14_6 Jr_35:14_7 Jr_35:14_8 Jr_35:14_9 Jr_35:14_10 Jr_35:14_11 Jr_35:14_12 Jr_35:14_13 Jr_35:14_14 Jr_35:14_15 Jr_35:14_16 Jr_35:14_17
Jr:35:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:35:15 καὶ εἶπεν Ιερεμιας τῷ Ανανια Οὐκ ἀπέσταλκέν σε κύριος, καὶ πεποιθέναι ἐποίησας τὸν λαὸν τοῦτον ἐπ’ ἀδίκῳ·
Jr:35:15 (Jeremiah 35:15 And Jeremias said to Ananias, The Lord has not sent thee; and thou hast caused this people to trust in unrighteousness.
Jr:35:15 I rzekł prorok Jeremiasz do proroka Chananiasza: «Słuchaj, Chananiaszu! Pan cię nie posłał, ty zaś pozwoliłeś żywić temu narodowi zwodniczą nadzieję. (Jr 28:15 BT_4)
Jr:35:15 καὶ εἶπεν Ιερεμιας τῷ Ανανια Οὐκ ἀπέσταλκέν σε κύριος, καὶ πεποιθέναι ἐποίησας τὸν λαὸν τοῦτον ἐπ’ ἀδίκῳ·
Jr:35:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰερεμίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπί ἄ·δικος -ον
Jr:35:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jeremiasz Ananiasz ??? Przed przydechem mocnym zamawiać Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie By czynić/rób Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niesprawiedliwy
Jr:35:15 kai\ ei)=pen *ieremias tO=| *anania *ou)k a)pe/stalke/n se ku/rios, kai\ pepoiTe/nai e)poi/Esas to\n lao\n tou=ton e)p’ a)di/kO|·
Jr:35:15 kai eipen ieremias tO anania uk apestalken se kyrios, kai pepoiTenai epoiEsas ton laon tuton ep’ adikO·
Jr:35:15 C VBI_AAI3S N1T_NSM RA_DSM N1T_DSM D VX_XAI3S RP_AS N2_NSM C VX_XAN VAI_AAI2S RA_ASM N2_ASM RD_ASM P A1B_DSM
Jr:35:15 and also, even, namely to say/tell Jeremiah the Ananias οὐχ before rough breathing to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence to do/make the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing unjust
Jr:35:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed Jeremiah (nom) the (dat) Ananias (voc) not he/she/it-has-ORDER FORTH-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and to-have-PERSUADE/CONVINCE-ed you(sg)-DO/MAKE-ed the (acc) people (acc) this (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) unjust ([Adj] dat)
Jr:35:15 Jr_35:15_1 Jr_35:15_2 Jr_35:15_3 Jr_35:15_4 Jr_35:15_5 Jr_35:15_6 Jr_35:15_7 Jr_35:15_8 Jr_35:15_9 Jr_35:15_10 Jr_35:15_11 Jr_35:15_12 Jr_35:15_13 Jr_35:15_14 Jr_35:15_15 Jr_35:15_16 Jr_35:15_17
Jr:35:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:35:16 διὰ τοῦτο οὕτως εἶπεν κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐξαποστέλλω σε ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς, τούτῳ τῷ ἐνιαυτῷ ἀποθανῇ.
Jr:35:16 (Jeremiah 35:16 Therefore thus said the Lord: Behold, I will cast thee off from the face of the earth: this year thou shalt die.
Jr:35:16 Dlatego to mówi Pan: Oto usunę ciebie z powierzchni ziemi. (Jr 28:16 BT_4)
Jr:35:16 διὰ τοῦτο οὕτως εἶπεν κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐξαποστέλλω σε ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς, τούτῳ τῷ ἐνιαυτῷ ἀποθανῇ.
Jr:35:16 διά οὗτος αὕτη τοῦτο οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Jr:35:16 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Do ??? Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Rok By umierać
Jr:35:16 dia\ tou=to ou(/tOs ei)=pen ku/rios *)idou\ e)gO\ e)Xaposte/llO se a)po\ prosO/pou tE=s gE=s, tou/tO| tO=| e)niautO=| a)poTanE=|.
Jr:35:16 dia tuto hutOs eipen kyrios idu egO eXapostellO se apo prosOpu tEs gEs, tutO tO eniautO apoTanE.
Jr:35:16 P RD_ASN D VBI_AAI3S N2_NSM I RP_NS V1_PAI1S RP_AS P N2N_GSN RA_GSF N1_GSF RD_DSM RA_DSM N2_DSM VF2_FMI2S
Jr:35:16 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to ??? you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the year to die
Jr:35:16 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-???-ing, I-should-be-???-ing you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) away from (+gen) face (gen) the (gen) earth/land (gen) this (dat) the (dat) year (dat) you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed
Jr:35:16 Jr_35:16_1 Jr_35:16_2 Jr_35:16_3 Jr_35:16_4 Jr_35:16_5 Jr_35:16_6 Jr_35:16_7 Jr_35:16_8 Jr_35:16_9 Jr_35:16_10 Jr_35:16_11 Jr_35:16_12 Jr_35:16_13 Jr_35:16_14 Jr_35:16_15 Jr_35:16_16 Jr_35:16_17
Jr:35:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:35:17 καὶ ἀπέθανεν ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ.
Jr:35:17 (Jeremiah 35:17 So he died in the seventh month.
Jr:35:17 Umrzesz w tym roku, bo głosiłeś bunt przeciw Panu». I zmarł Chananiasz prorok w tym roku, w siódmym miesiącu. (Jr 28:17 BT_4)
Jr:35:17 καὶ ἀπέθανεν ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ.
Jr:35:17 καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον
Jr:35:17 I też, nawet, mianowicie By umierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; miesiąc Siódmy
Jr:35:17 kai\ a)pe/Tanen e)n tO=| mEni\ tO=| e(bdo/mO|.
Jr:35:17 kai apeTanen en tO mEni tO hebdomO.
Jr:35:17 C VBI_AAI3S P RA_DSM N3_DSM RA_DSM A1_DSM
Jr:35:17 and also, even, namely to die in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ???; month the seventh
Jr:35:17 and he/she/it-DIE-ed in/among/by (+dat) the (dat) ??? (voc); month (dat) the (dat) seventh (dat)
Jr:35:17 Jr_35:17_1 Jr_35:17_2 Jr_35:17_3 Jr_35:17_4 Jr_35:17_5 Jr_35:17_6 Jr_35:17_7
Jr:35:17 x x x x x x x