Jr:9:1 τίς δῴη μοι ἐν τῇ ἐρήμῳ σταθμὸν ἔσχατον καὶ καταλείψω τὸν λαόν μου καὶ ἀπελεύσομαι ἀπ’ αὐτῶν; ὅτι πάντες μοιχῶνται, σύνοδος ἀθετούντων.
Jr:9:1 Who would give me a most distant lodge in the wilderness, that I might leave my people, and depart from them? for they all commit adultery, an assembly of treacherous men. (Jeremiah 9:2 Brenton)
Jr:9:1 Któż da mi schronisko dla podróżnych na pustyni, bym mógł opuścić swój naród i oddalić się od niego? Wszyscy oni są bowiem cudzołożnikami, gromadą buntowników. (Jr 9:1 BT_4)
Jr:9:1 τίς δῴη μοι ἐν τῇ ἐρήμῳ σταθμὸν ἔσχατον καὶ καταλείψω τὸν λαόν μου καὶ ἀπελεύσομαι ἀπ’ αὐτῶν; ὅτι πάντες μοιχῶνται, σύνοδος ἀθετούντων.
Jr:9:1 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον   ἔσχατος -η -ον καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός μοιχάω (μοιχ(α)-, -, -, -, -, -)   ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-)
Jr:9:1 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By dawać Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Ostatni I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Ludzie Ja I też, nawet, mianowicie By odchodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By dopuścić się zdrady małżeńskiej By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj]
Jr:9:1 ti/s dO/|E moi e)n tE=| e)rE/mO| staTmo\n e)/sCHaton kai\ katalei/PSO to\n lao/n mou kai\ a)peleu/somai a)p’ au)tO=n; o(/ti pa/ntes moiCHO=ntai, su/nodos a)Tetou/ntOn.
Jr:9:1 tis dOE moi en tE erEmO staTmon esCHaton kai kataleiPSO ton laon mu kai apeleusomai ap’ autOn; hoti pantes moiCHOntai, synodos aTetuntOn.
Jr:9:1 RI_NSM VO_AAO3S RP_DS P RA_DSF N2_DSF N2_ASM A1_ASM C VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS C VF_FMI1S P RD_GPM C A3_NPM VC_PMI3P N2_NSF V2_PAPGPM
Jr:9:1 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to give I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness ć last and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the people I and also, even, namely to depart from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same because/that every all, each, every, the whole of to commit adultery ć to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject]
Jr:9:1 who/what/why (nom) he/she/it-happens-to-GIVE (opt) me (dat) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat)   last (acc, nom|acc|voc) and I-will-LEAVE-BEHIND, I-should-LEAVE-BEHIND the (acc) people (acc) me (gen) and I-will-be-DEPART-ed away from (+gen) them/same (gen) because/that all (nom|voc) they-are-being-COMMIT-ed-ADULTERY, they-should-be-being-COMMIT-ed-ADULTERY   let-them-be-REPUDIATE-ing! (classical), while REPUDIATE-ing (gen)
Jr:9:1 Jr_9:1_1 Jr_9:1_2 Jr_9:1_3 Jr_9:1_4 Jr_9:1_5 Jr_9:1_6 Jr_9:1_7 Jr_9:1_8 Jr_9:1_9 Jr_9:1_10 Jr_9:1_11 Jr_9:1_12 Jr_9:1_13 Jr_9:1_14 Jr_9:1_15 Jr_9:1_16 Jr_9:1_17 Jr_9:1_18 Jr_9:1_19 Jr_9:1_20 Jr_9:1_21 Jr_9:1_22
Jr:9:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:9:2 καὶ ἐνέτειναν τὴν γλῶσσαν αὐτῶν ὡς τόξον· ψεῦδος καὶ οὐ πίστις ἐνίσχυσεν ἐπὶ τῆς γῆς, ὅτι ἐκ κακῶν εἰς κακὰ ἐξήλθοσαν καὶ ἐμὲ οὐκ ἔγνωσαν.
Jr:9:2 And they have bent their tongue like a bow: falsehood and not faithfulness has prevailed upon the earth; for they have gone on from evil to evil, and have not known me, saith the Lord. (Jeremiah 9:3 Brenton)
Jr:9:2 Niby łuk napinają swój język; kłamstwo, a nie prawda panuje w kraju. Albowiem kroczą od przewrotności do przewrotności, a nie uznają Pana. (Jr 9:2 BT_4)
Jr:9:2 καὶ ἐνέτειναν τὴν γλῶσσαν αὐτῶν ὡς τόξον· ψεῦδος καὶ οὐ πίστις ἐνίσχυσεν ἐπὶ τῆς γῆς, ὅτι ἐκ κακῶν εἰς κακὰ ἐξήλθοσαν καὶ ἐμὲ οὐκ ἔγνωσαν.
Jr:9:2 καί   ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς τόξον, -ου, τό ψεῦδο·ς, -ους, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πίστις, -εως, ἡ ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅτι ἐκ κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) εἰς[1] κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
Jr:9:2 I też, nawet, mianowicie Język przez metonimia, język On/ona/to/to samo Jak/jak Kłaniaj się (też tęcza) Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Wiara(pełność) By wzmacniać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Ponieważ/tamto Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla Do (+przyspieszenie) Niegodziwie by czynić źle By wychodzić I też, nawet, mianowicie Ja; mój/mój ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj.
Jr:9:2 kai\ e)ne/teinan tE\n glO=ssan au)tO=n O(s to/Xon· PSeu=dos kai\ ou) pi/stis e)ni/sCHusen e)pi\ tE=s gE=s, o(/ti e)k kakO=n ei)s kaka\ e)XE/lTosan kai\ e)me\ ou)k e)/gnOsan.
Jr:9:2 kai eneteinan tEn glOssan autOn hOs toXon· PSeudos kai u pistis enisCHysen epi tEs gEs, hoti ek kakOn eis kaka eXElTosan kai eme uk egnOsan.
Jr:9:2 C VAI_AAI3P RA_ASF N1S_ASF RD_GPM C N2N_ASN N3E_NSN C D N3I_NSF VAI_AAI3S P RA_GSF N1_GSF C P A1_GPM P A1_APN VBI_AAI3P C RP_AS D VZI_AAI3P
Jr:9:2 and also, even, namely ć the tongue by metonymy, a language he/she/it/same as/like Bow (also rainbow) lie falsehood, untruth, false religion and also, even, namely οὐχ before rough breathing faith(fulness) to strengthen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land because/that out of (+gen) ἐξ before vowels wickedly to do evil; to make things difficult for into (+acc) wickedly to do evil to come out and also, even, namely I; my/mine οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize.
Jr:9:2 and   the (acc) tongue (acc) them/same (gen) as/like Bow (nom|acc|voc) lie (nom|acc|voc) and not faith(fulness) (nom) he/she/it-STRENGTHEN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) because/that out of (+gen) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) into (+acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) they-COME-ed-OUT and me (acc); my/mine (voc) not they-KNOW-ed
Jr:9:2 Jr_9:2_1 Jr_9:2_2 Jr_9:2_3 Jr_9:2_4 Jr_9:2_5 Jr_9:2_6 Jr_9:2_7 Jr_9:2_8 Jr_9:2_9 Jr_9:2_10 Jr_9:2_11 Jr_9:2_12 Jr_9:2_13 Jr_9:2_14 Jr_9:2_15 Jr_9:2_16 Jr_9:2_17 Jr_9:2_18 Jr_9:2_19 Jr_9:2_20 Jr_9:2_21 Jr_9:2_22 Jr_9:2_23 Jr_9:2_24 Jr_9:2_25
Jr:9:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:9:3 ἕκαστος ἀπὸ τοῦ πλησίον αὐτοῦ φυλάξασθε καὶ ἐπ’ ἀδελφοῖς αὐτῶν μὴ πεποίθατε, ὅτι πᾶς ἀδελφὸς πτέρνῃ πτερνιεῖ, καὶ πᾶς φίλος δολίως πορεύσεται.
Jr:9:3 Beware ye each of his neighbour, and trust ye not in your brethren: for every one will surely supplant, and every friend will walk craftily. (Jeremiah 9:4 Brenton)
Jr:9:3 Wystrzegajcie się jeden drugiego i nie ufajcie nikomu z braci! Każdy bowiem brat oszukuje podstępnie, a każdy przyjaciel głosi oszczerstwa. (Jr 9:3 BT_4)
Jr:9:3 ἕκαστος ἀπὸ τοῦ πλησίον αὐτοῦ φυλάξασθε καὶ ἐπ’ ἀδελφοῖς αὐτῶν μὴ πεποίθατε, ὅτι πᾶς ἀδελφὸς πτέρνῃ πτερνιεῖ, καὶ πᾶς φίλος δολίως πορεύσεται.
Jr:9:3 ἕκαστος -η -ον ἀπό ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί ἐπί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό μή πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί πτέρνα, -ης, ἡ πτερνίζω [LXX] (πτερνιζ-, πτερνι(ε)·[σ]-, πτερνι·σ-, επτερνι·κ-, -, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός φίλος -η -ον   πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
Jr:9:3 Każdy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brat On/ona/to/to samo Nie By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Brat Pięta By uderzać z piętą I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Przyjaciela towarzysz By iść
Jr:9:3 e(/kastos a)po\ tou= plEsi/on au)tou= fula/XasTe kai\ e)p’ a)delfoi=s au)tO=n mE\ pepoi/Tate, o(/ti pa=s a)delfo\s pte/rnE| pterniei=, kai\ pa=s fi/los doli/Os poreu/setai.
Jr:9:3 hekastos apo tu plEsion autu fylaXasTe kai ep’ adelfois autOn mE pepoiTate, hoti pas adelfos pternE pterniei, kai pas filos doliOs poreusetai.
Jr:9:3 A1_NSM P RA_GSM D RD_GSM VA_AMD2P C P N2_DPM RD_GPM D VX_XAD2P C A3_NSM N2_NSM N1_DSF VF2_FAI3S C A3_NSM A1_NSM D VF_FMI3S
Jr:9:3 each from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the neighbor one near, close to; near he/she/it/same to guard and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing brother he/she/it/same not to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence because/that every all, each, every, the whole of brother heel to strike with the heel and also, even, namely every all, each, every, the whole of friend companion ć to go
Jr:9:3 each (of two) (nom) away from (+gen) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) be-you(pl)-GUARD-ed! and upon/over (+acc,+gen,+dat) brothers (dat) them/same (gen) not you(pl)-have-PERSUADE/CONVINCE-ed because/that every (nom|voc) brother (nom) heel (dat) he/she/it-will-STRIKE-WITH-THE-HEEL, you(sg)-will-be-STRIKE-ed-WITH-THE-HEEL (classical) and every (nom|voc) friend ([Adj] nom)   he/she/it-will-be-GO-ed
Jr:9:3 Jr_9:3_1 Jr_9:3_2 Jr_9:3_3 Jr_9:3_4 Jr_9:3_5 Jr_9:3_6 Jr_9:3_7 Jr_9:3_8 Jr_9:3_9 Jr_9:3_10 Jr_9:3_11 Jr_9:3_12 Jr_9:3_13 Jr_9:3_14 Jr_9:3_15 Jr_9:3_16 Jr_9:3_17 Jr_9:3_18 Jr_9:3_19 Jr_9:3_20 Jr_9:3_21 Jr_9:3_22
Jr:9:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:9:4 ἕκαστος κατὰ τοῦ φίλου αὐτοῦ καταπαίξεται, ἀλήθειαν οὐ μὴ λαλήσωσιν· μεμάθηκεν ἡ γλῶσσα αὐτῶν λαλεῖν ψευδῆ, ἠδίκησαν καὶ οὐ διέλιπον τοῦ ἐπιστρέψαι.
Jr:9:4 Every one will mock his friend; they will not speak truth: their tongue has learned to speak falsehoods; they have committed iniquity, they ceased not, so as to return. (Jeremiah 9:5 Brenton)
Jr:9:4 Jeden zwodzi drugiego, nie mówiąc prawdy; przyzwyczaili swój język do kłamstwa, postępują przewrotnie, nie chcą (Jr 9:4 BT_4)
Jr:9:4 ἕκαστος κατὰ τοῦ φίλου αὐτοῦ καταπαίξεται, ἀλήθειαν οὐ μὴ λαλήσωσιν· μεμάθηκεν γλῶσσα αὐτῶν λαλεῖν ψευδῆ, ἠδίκησαν καὶ οὐ διέλιπον τοῦ ἐπιστρέψαι.
Jr:9:4 ἕκαστος -η -ον κατά ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   ἀ·λήθεια, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δια·λείπω (δια+λειπ-, δια+λειψ-, 2nd δια+λιπ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-)
Jr:9:4 Każdy W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się On/ona/to/to samo PRAWDA ??? Przed przydechem mocnym Nie By mówić By uczyć się Język przez metonimia, język On/ona/to/to samo By mówić Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} Do szkody/popełniaj wykroczenie do I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do przerywanego przerywany, powrotny, słabnący, zatrzymuj się, luka By odwracać się dookoła
Jr:9:4 e(/kastos kata\ tou= fi/lou au)tou= katapai/Xetai, a)lE/Teian ou) mE\ lalE/sOsin· mema/TEken E( glO=ssa au)tO=n lalei=n PSeudE=, E)di/kEsan kai\ ou) die/lipon tou= e)pistre/PSai.
Jr:9:4 hekastos kata tu filu autu katapaiXetai, alETeian u mE lalEsOsin· memaTEken hE glOssa autOn lalein PSeudE, EdikEsan kai u dielipon tu epistrePSai.
Jr:9:4 A1_NSM P RA_GSM A1_GSM RD_GSM VF_FAI3S N1A_ASF D D VA_AAS3P VX_XAI3S RA_NSF N1S_NSF RD_GPM V2_PAN A3H_APN VAI_AAI3P C D VBI_AAI3P RA_GSN VA_AAN
Jr:9:4 each down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the friend companion; to kiss buss, lip, osculate he/she/it/same ć truth οὐχ before rough breathing not to speak to learn the tongue by metonymy, a language he/she/it/same to speak lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying to harm/do wrong to and also, even, namely οὐχ before rough breathing to ceased intermittent, recurrent, remittent, stop, gap the to turn around
Jr:9:4 each (of two) (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) friend ([Adj] gen); be-you(sg)-being-KISS-ed! him/it/same (gen)   truth (acc) not not they-should-SPEAK he/she/it-has-LEARN-ed the (nom) tongue (nom|voc) them/same (gen) to-be-SPEAK-ing lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-WRONG-ed and not I-CEASED-ed, they-CEASED-ed the (gen) to-TURN-AROUND, be-you(sg)-TURN-ed-AROUND!, he/she/it-happens-to-TURN-AROUND (opt)
Jr:9:4 Jr_9:4_1 Jr_9:4_2 Jr_9:4_3 Jr_9:4_4 Jr_9:4_5 Jr_9:4_6 Jr_9:4_7 Jr_9:4_8 Jr_9:4_9 Jr_9:4_10 Jr_9:4_11 Jr_9:4_12 Jr_9:4_13 Jr_9:4_14 Jr_9:4_15 Jr_9:4_16 Jr_9:4_17 Jr_9:4_18 Jr_9:4_19 Jr_9:4_20 Jr_9:4_21 Jr_9:4_22
Jr:9:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:9:5 τόκος ἐπὶ τόκῳ, δόλος ἐπὶ δόλῳ· οὐκ ἤθελον εἰδέναι με.
Jr:9:5 There is usury upon usury, and deceit upon deceit: they would not know me, saith the Lord. (Jeremiah 9:6 Brenton)
Jr:9:5 się nawrócić. Oszustwo na oszustwie, obłuda na obłudzie; nie chcą znać Pana - wyrocznia Pana. (Jr 9:5 BT_4)
Jr:9:5 τόκος ἐπὶ τόκῳ, δόλος ἐπὶ δόλῳ· οὐκ ἤθελον εἰδέναι με.
Jr:9:5 τόκος, -ου, ὁ ἐπί τόκος, -ου, ὁ δόλος, -ου, ὁ ἐπί δόλος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:9:5 Zainteresowanie {Odsetki} Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zainteresowanie {Odsetki} Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ja
Jr:9:5 to/kos e)pi\ to/kO|, do/los e)pi\ do/lO|· ou)k E)/Telon ei)de/nai me.
Jr:9:5 tokos epi tokO, dolos epi dolO· uk ETelon eidenai me.
Jr:9:5 N2_NSM P N2_DSM N2_NSM P N2_DSM D V1I_IAI3P VX_XAN RP_AS
Jr:9:5 interest upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing interest guile craft, deceit, subtilty upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing guile craft, deceit, subtilty οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with I
Jr:9:5 interest (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) interest (dat) guile (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) guile (dat) not I-was-WANT-ing, they-were-WANT-ing to-be-PERCEIVE-ing, to-have-PERCEIVE-ed me (acc)
Jr:9:5 Jr_9:5_1 Jr_9:5_2 Jr_9:5_3 Jr_9:5_4 Jr_9:5_5 Jr_9:5_6 Jr_9:5_7 Jr_9:5_8 Jr_9:5_9 Jr_9:5_10
Jr:9:5 x x x x x x x x x x
Jr:9:6 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ πυρώσω αὐτοὺς καὶ δοκιμῶ αὐτούς, ὅτι ποιήσω ἀπὸ προσώπου πονηρίας θυγατρὸς λαοῦ μου.
Jr:9:6 Therefore thus saith the Lord, Behold, I will try them with fire, and prove them; for I will do thus because of the wickedness of the daughter of my people. (Jeremiah 9:7 Brenton)
Jr:9:6 Dlatego to mówi Pan Zastępów: «Oto ich wypróbuję przetapiając w tyglu. Bo jak inaczej mogę postąpić wobec Córy mojego ludu? (Jr 9:6 BT_4)
Jr:9:6 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ πυρώσω αὐτοὺς καὶ δοκιμῶ αὐτούς, ὅτι ποιήσω ἀπὸ προσώπου πονηρίας θυγατρὸς λαοῦ μου.
Jr:9:6 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πυρόω (πυρ(ο)-, πυρω·σ-, πυρω·σ-, -, πεπυρω-, πυρω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί δοκιμάζω (δοκιμαζ-, δοκιμ(α)·[σ]-/δοκιμα·σ-, δοκιμα·σ-, δεδοκιμα·κ-, δεδοκιμασ-, δοκιμασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό πονηρία, -ας, ἡ θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:9:6 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By palić się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By badać On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By czynić/rób Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Bezeceństwo Córka Ludzie Ja
Jr:9:6 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios *)idou\ e)gO\ purO/sO au)tou\s kai\ dokimO= au)tou/s, o(/ti poiE/sO a)po\ prosO/pou ponEri/as Tugatro\s laou= mou.
Jr:9:6 dia tuto tade legei kyrios idu egO pyrOsO autus kai dokimO autus, hoti poiEsO apo prosOpu ponErias Tygatros lau mu.
Jr:9:6 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM I RP_NS VF_FAI1S RD_APM C VF2_FAI1S RD_APM C VF_FAI1S P N2N_GSN N1A_GSF N3_GSF N2_GSM RP_GS
Jr:9:6 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to burn he/she/it/same and also, even, namely to examine he/she/it/same because/that to do/make from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face wickedness daughter people I
Jr:9:6 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-will-BURN, I-should-BURN them/same (acc) and I-will-EXAMINE them/same (acc) because/that I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE away from (+gen) face (gen) wickedness (gen), wickednesss (acc) daughter (gen) people (gen) me (gen)
Jr:9:6 Jr_9:6_1 Jr_9:6_2 Jr_9:6_3 Jr_9:6_4 Jr_9:6_5 Jr_9:6_6 Jr_9:6_7 Jr_9:6_8 Jr_9:6_9 Jr_9:6_10 Jr_9:6_11 Jr_9:6_12 Jr_9:6_13 Jr_9:6_14 Jr_9:6_15 Jr_9:6_16 Jr_9:6_17 Jr_9:6_18 Jr_9:6_19 Jr_9:6_20
Jr:9:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:9:7 βολὶς τιτρώσκουσα ἡ γλῶσσα αὐτῶν, δόλια τὰ ῥήματα τοῦ στόματος αὐτῶν· τῷ πλησίον αὐτοῦ λαλεῖ εἰρηνικὰ καὶ ἐν ἑαυτῷ ἔχει τὴν ἔχθραν.
Jr:9:7 Their tongue is a wounding arrow; the words of their mouth are deceitful: one speaks peaceably to his neighbour, but in himself retains enmity. (Jeremiah 9:8 Brenton)
Jr:9:7 Ich język jest śmiercionośną strzałą, słowa ich ust są oszustwem. Jeden do drugiego mówi: "Pokój", a w sercu swoim przygotowuje mu podstęp. (Jr 9:7 BT_4)
Jr:9:7 βολὶς τιτρώσκουσα γλῶσσα αὐτῶν, δόλια τὰ ῥήματα τοῦ στόματος αὐτῶν· τῷ πλησίον αὐτοῦ λαλεῖ εἰρηνικὰ καὶ ἐν ἑαυτῷ ἔχει τὴν ἔχθραν.
Jr:9:7 βολί[δ]ς, -ίδος, ἡ   ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δόλιος -ία -ον ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) εἰρηνικός -ή -όν καί ἐν ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν
Jr:9:7 Wyrzutowy (strzała, żądło) Język przez metonimia, język On/ona/to/to samo Oszukańczy Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ust/żołądka por On/ona/to/to samo Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo By mówić Spokojny I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samo /nasz /twój /siebie By mieć Wrogość; wrogi
Jr:9:7 boli\s titrO/skousa E( glO=ssa au)tO=n, do/lia ta\ r(E/mata tou= sto/matos au)tO=n· tO=| plEsi/on au)tou= lalei= ei)rEnika\ kai\ e)n e(autO=| e)/CHei tE\n e)/CHTran.
Jr:9:7 bolis titrOskusa hE glOssa autOn, dolia ta rEmata tu stomatos autOn· tO plEsion autu lalei eirEnika kai en heautO eCHei tEn eCHTran.
Jr:9:7 N3D_NSF V1_PAPNSF RA_NSF N1S_NSF RD_GPM A1A_NPN RA_NPN N3M_NPN RA_GSN N3M_GSN RD_GPM RA_DSM D RD_GSM V2_PAI3S A1_APN C P RD_DSM V1_PAI3S RA_ASF N1A_ASF
Jr:9:7 projectile (arrow, dart) ć the tongue by metonymy, a language he/she/it/same deceitful the declaration statement, utterance the mouth/maw stoma he/she/it/same the neighbor one near, close to; near he/she/it/same to speak peaceful and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among self /our-/your-/themselves to have the enmity; hostile
Jr:9:7 projectile (nom)   the (nom) tongue (nom|voc) them/same (gen) deceitful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) the (gen) mouth/maw (gen) them/same (gen) the (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-is-SPEAK-ing, you(sg)-are-being-SPEAK-ed (classical), be-you(sg)-SPEAK-ing! peaceful ([Adj] nom|acc|voc) and in/among/by (+dat) self (dat) he/she/it-is-HAVE-ing, you(sg)-are-being-HAVE-ed (classical) the (acc) enmity (acc); hostile ([Adj] acc)
Jr:9:7 Jr_9:7_1 Jr_9:7_2 Jr_9:7_3 Jr_9:7_4 Jr_9:7_5 Jr_9:7_6 Jr_9:7_7 Jr_9:7_8 Jr_9:7_9 Jr_9:7_10 Jr_9:7_11 Jr_9:7_12 Jr_9:7_13 Jr_9:7_14 Jr_9:7_15 Jr_9:7_16 Jr_9:7_17 Jr_9:7_18 Jr_9:7_19 Jr_9:7_20 Jr_9:7_21 Jr_9:7_22
Jr:9:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:9:8 μὴ ἐπὶ τούτοις οὐκ ἐπισκέψομαι, λέγει κύριος, ἢ ἐν λαῷ τῷ τοιούτῳ οὐκ ἐκδικήσει ἡ ψυχή μου;
Jr:9:8 Shall I not visit for these things? saith the Lord: and shall not my soul be avenged on such a people as this? (Jeremiah 9:9 Brenton)
Jr:9:8 Czy mam ich za to nie karać - wyrocznia Pana - i nad narodem takim jak ten nie dokonać pomsty?» (Jr 9:8 BT_4)
Jr:9:8 μὴ ἐπὶ τούτοις οὐκ ἐπισκέψομαι, λέγει κύριος, ἐν λαῷ τῷ τοιούτῳ οὐκ ἐκδικήσει ψυχή μου;
Jr:9:8 μή ἐπί οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἤ[1] ἐν λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκδίκησις, -εως, ἡ; ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:9:8 Nie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By bywać [zobacz sceptyczny] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Albo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] ??? Przed przydechem mocnym Zemsta; by pomścić/poprawiaj Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja
Jr:9:8 mE\ e)pi\ tou/tois ou)k e)piske/PSomai, le/gei ku/rios, E)\ e)n laO=| tO=| toiou/tO| ou)k e)kdikE/sei E( PSuCHE/ mou;
Jr:9:8 mE epi tutois uk episkePSomai, legei kyrios, E en laO tO toiutO uk ekdikEsei hE PSyCHE mu;
Jr:9:8 D P RD_DPM D VF_FMI1S V1_PAI3S N2_NSM C P N2_DSM RA_DSM A1_DSM D VF2_FAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS
Jr:9:8 not upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to visit [see skeptical] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. or in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among people the such as this kind such, like [τοσαυτην] οὐχ before rough breathing vengeance; to avenge/rectify the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I
Jr:9:8 not upon/over (+acc,+gen,+dat) these (dat) not I-will-be-VISIT-ed he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) or in/among/by (+dat) people (dat) the (dat) such as this kind (dat) not vengeance (dat); he/she/it-will-AVENGE/RECTIFY, you(sg)-will-be-AVENGE/RECTIFY-ed (classical) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen)
Jr:9:8 Jr_9:8_1 Jr_9:8_2 Jr_9:8_3 Jr_9:8_4 Jr_9:8_5 Jr_9:8_6 Jr_9:8_7 Jr_9:8_8 Jr_9:8_9 Jr_9:8_10 Jr_9:8_11 Jr_9:8_12 Jr_9:8_13 Jr_9:8_14 Jr_9:8_15 Jr_9:8_16 Jr_9:8_17
Jr:9:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:9:9 Ἐπὶ τὰ ὄρη λάβετε κοπετὸν καὶ ἐπὶ τὰς τρίβους τῆς ἐρήμου θρῆνον, ὅτι ἐξέλιπον παρὰ τὸ μὴ εἶναι ἀνθρώπους· οὐκ ἤκουσαν φωνὴν ὑπάρξεως· ἀπὸ πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἕως κτηνῶν ἐξέστησαν, ᾤχοντο.
Jr:9:9 Take up a lamentation for the mountains, and a mournful dirge for the paths of the wilderness, for they are desolate for want of men; they heard not the sound of life from the birds of the sky, nor the cattle: they were amazed, they are gone. (Jeremiah 9:10 Brenton)
Jr:9:9 Po górach podnieście płacz i lament; na pastwiskach stepowych - pieśń żałobną, bo są spalone. Nikt tamtędy nie przechodzi i nie słychać porykiwania bydła. Od ptaków powietrznych do dzikiego zwierza wszystko ucichło, znikło. (Jr 9:9 BT_4)
Jr:9:9 Ἐπὶ τὰ ὄρη λάβετε κοπετὸν καὶ ἐπὶ τὰς τρίβους τῆς ἐρήμου θρῆνον, ὅτι ἐξέλιπον παρὰ τὸ μὴ εἶναι ἀνθρώπους· οὐκ ἤκουσαν φωνὴν ὑπάρξεως· ἀπὸ πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἕως κτηνῶν ἐξέστησαν, ᾤχοντο.
Jr:9:9 ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) κοπετός, -οῦ, ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό τρίβος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) θρῆνος, -ου, ὁ ὅτι ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) παρά ὁ ἡ τό μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ ὕπ·αρξις, -εως, ἡ ἀπό πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω κτῆνο·ς, -ους, τό ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-)  
Jr:9:9 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Opłakiwanie I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ścieżka Odludzie; by leżeć odłogiem Lament Ponieważ/tamto By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Nie By być Ludzki ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Dźwięku/głos płacze ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ptak Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Zwierzęcy (zwierzę) By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA
Jr:9:9 *)epi\ ta\ o)/rE la/bete kopeto\n kai\ e)pi\ ta\s tri/bous tE=s e)rE/mou TrE=non, o(/ti e)Xe/lipon para\ to\ mE\ ei)=nai a)nTrO/pous· ou)k E)/kousan fOnE\n u(pa/rXeOs· a)po\ peteinO=n tou= ou)ranou= kai\ e(/Os ktEnO=n e)Xe/stEsan, O)/|CHonto.
Jr:9:9 epi ta orE labete kopeton kai epi tas tribus tEs erEmu TrEnon, hoti eXelipon para to mE einai anTrOpus· uk Ekusan fOnEn hyparXeOs· apo peteinOn tu uranu kai heOs ktEnOn eXestEsan, OCHonto.
Jr:9:9 P RA_APN N3E_APN VB_AAD2P N2_ASM C P RA_APF N2_APF RA_GSF N2_GSF N2_ASM C VBI_AAI3P P RA_ASN D V9_PAN N2_APM D VAI_AAI3P N1_ASF N3I_GSF P N2N_GPN RA_GSM N2_GSM C P N3E_GPN VHI_AAI3P V1I_IMI3P
Jr:9:9 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand mourning and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the path the wilderness; to lay waste lamentation because/that to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the not to be human οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to hear sound/voice cries ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing bird the sky/heaven and also, even, namely until; dawn Animal (beast) to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG ć
Jr:9:9 upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) do-TAKE HOLD OF-you(pl)! mourning (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) paths (acc) the (gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE! lamentation (acc) because/that I-FAIL-ed, they-FAIL-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not to-be humans (acc) not while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed sound/voice (acc) ??? (gen) away from (+gen) birds (gen) the (gen) sky/heaven (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Animals (gen) they-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed  
Jr:9:9 Jr_9:9_1 Jr_9:9_2 Jr_9:9_3 Jr_9:9_4 Jr_9:9_5 Jr_9:9_6 Jr_9:9_7 Jr_9:9_8 Jr_9:9_9 Jr_9:9_10 Jr_9:9_11 Jr_9:9_12 Jr_9:9_13 Jr_9:9_14 Jr_9:9_15 Jr_9:9_16 Jr_9:9_17 Jr_9:9_18 Jr_9:9_19 Jr_9:9_20 Jr_9:9_21 Jr_9:9_22 Jr_9:9_23 Jr_9:9_24 Jr_9:9_25 Jr_9:9_26 Jr_9:9_27 Jr_9:9_28 Jr_9:9_29 Jr_9:9_30 Jr_9:9_31 Jr_9:9_32
Jr:9:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:9:10 καὶ δώσω τὴν Ιερουσαλημ εἰς μετοικίαν καὶ εἰς κατοικητήριον δρακόντων καὶ τὰς πόλεις Ιουδα εἰς ἀφανισμὸν θήσομαι παρὰ τὸ μὴ κατοικεῖσθαι.
Jr:9:10 And I will remove the inhabitants of Jerusalem, and make it a dwelling-place of dragons; and I will utterly waste the cities of Juda, so that they shall not be inhabited. (Jeremiah 9:11 Brenton)
Jr:9:10 «Zamienię Jerozolimę w stos gruzu, siedlisko szakali, miasta zaś judzkie w pustkowie, pozbawione mieszkańców». (Jr 9:10 BT_4)
Jr:9:10 καὶ δώσω τὴν Ιερουσαλημ εἰς μετοικίαν καὶ εἰς κατοικητήριον δρακόντων καὶ τὰς πόλεις Ιουδα εἰς ἀφανισμὸν θήσομαι παρὰ τὸ μὴ κατοικεῖσθαι.
Jr:9:10 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. εἰς[1]   καί εἰς[1] κατ·οικητήριον, -ου, τό δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ εἰς[1] ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) παρά ὁ ἡ τό μή κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)
Jr:9:10 I też, nawet, mianowicie By dawać Jerozolima [miasto z] Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Mieszkanie Smoka/wąż I też, nawet, mianowicie Miasto Judasz/Juda Do (+przyspieszenie) Zniszczenie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Nie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????)
Jr:9:10 kai\ dO/sO tE\n *ierousalEm ei)s metoiki/an kai\ ei)s katoikEtE/rion drako/ntOn kai\ ta\s po/leis *iouda ei)s a)fanismo\n TE/somai para\ to\ mE\ katoikei=sTai.
Jr:9:10 kai dOsO tEn ierusalEm eis metoikian kai eis katoikEtErion drakontOn kai tas poleis iuda eis afanismon TEsomai para to mE katoikeisTai.
Jr:9:10 C VF_FAI1S RA_ASF N_ASF P N1A_ASF C P N2_ASN N3_GPM C RA_APF N3I_APF N_GSM P N2_ASM VF_FMI1S P RA_ASN D V2_PMN
Jr:9:10 and also, even, namely to give the Jerusalem [city of] into (+acc) ć and also, even, namely into (+acc) dwelling dragon/serpent and also, even, namely the city Judas/Judah into (+acc) destruction to place lay, put, set, situate, station frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the not to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω)
Jr:9:10 and I-will-GIVE, I-should-GIVE the (acc) Jerusalem (indecl) into (+acc)   and into (+acc) dwelling (nom|acc|voc) a symbol οf the papacies (gen) and the (acc) cities (acc, nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) into (+acc) destruction (acc) I-will-be-PLACE-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not to-be-being-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN
Jr:9:10 Jr_9:10_1 Jr_9:10_2 Jr_9:10_3 Jr_9:10_4 Jr_9:10_5 Jr_9:10_6 Jr_9:10_7 Jr_9:10_8 Jr_9:10_9 Jr_9:10_10 Jr_9:10_11 Jr_9:10_12 Jr_9:10_13 Jr_9:10_14 Jr_9:10_15 Jr_9:10_16 Jr_9:10_17 Jr_9:10_18 Jr_9:10_19 Jr_9:10_20 Jr_9:10_21
Jr:9:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:9:11 τίς ὁ ἄνθρωπος ὁ συνετός, καὶ συνέτω τοῦτο, καὶ ᾧ λόγος στόματος κυρίου πρὸς αὐτόν, ἀναγγειλάτω ὑμῖν· ἕνεκεν τίνος ἀπώλετο ἡ γῆ, ἀνήφθη ὡς ἔρημος παρὰ τὸ μὴ διοδεύεσθαι αὐτήν;
Jr:9:11 Who is the wise man, that he may understand this? and he that has the word of the mouth of the Lord addressed to him, let him tell you wherefore the land has been destroyed, has been ravaged by fire like a desert, so that no one passes through it. (Jeremiah 9:12 Brenton)
Jr:9:11 Kto jest tak rozumny, by to wyjaśnić? Komu usta Pańskie powiedziały, niech to ogłosi: Dlaczego kraj uległ spustoszeniu, został opuszczony, jak pustynia, gdzie nie ma wędrowca? (Jr 9:11 BT_4)
Jr:9:11 τίς ἄνθρωπος συνετός, καὶ συνέτω τοῦτο, καὶ λόγος στόματος κυρίου πρὸς αὐτόν, ἀναγγειλάτω ὑμῖν· ἕνεκεν τίνος ἀπώλετο γῆ, ἀνήφθη ὡς ἔρημος παρὰ τὸ μὴ διοδεύεσθαι αὐτήν;
Jr:9:11 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό συν·ετός -ή -όν καί συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὅς ἥ ὅ λόγος, -ου, ὁ στόμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀν·άπτω (αν+απτ-, αν+αψ-, αν+αψ-, -, -, αν+αφ·θ-) ὡς ἔρημος -ον παρά ὁ ἡ τό μή δι·οδεύω (δι+οδευ-, -, δι+οδευ·σ-, -, -, δι+οδευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:9:11 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ludzki insightful/bystry I też, nawet, mianowicie By rozumieć To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ust/żołądka por Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty Z powodu dla, dla Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Ziemi/ziemia By zapalać się Jak/jak Odludzie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Nie Do ??? On/ona/to/to samo
Jr:9:11 ti/s o( a)/nTrOpos o( suneto/s, kai\ sune/tO tou=to, kai\ O(=| lo/gos sto/matos kuri/ou pro\s au)to/n, a)naggeila/tO u(mi=n· e(/neken ti/nos a)pO/leto E( gE=, a)nE/fTE O(s e)/rEmos para\ to\ mE\ diodeu/esTai au)tE/n;
Jr:9:11 tis ho anTrOpos ho synetos, kai synetO tuto, kai hO logos stomatos kyriu pros auton, anangeilatO hymin· heneken tinos apOleto hE gE, anEfTE hOs erEmos para to mE diodeuesTai autEn;
Jr:9:11 RI_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1_NSM C V6_PAD3S RD_ASN C RR_DSM N2_NSM N3M_GSN N2_GSM P RD_ASM VA_AAD3S RP_DP P RI_GSN VBI_AMI3S RA_NSF N1_NSF VVI_API3S C N2_NSF P RA_ASN D V1_PMN RD_ASF
Jr:9:11 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the human the insightful/discerning and also, even, namely to understand this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely who/whom/which word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. mouth/maw stoma lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to proclaim proclaim, report you owing to for, for the sake of who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the earth/land to kindle as/like wilderness frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the not to ??? he/she/it/same
Jr:9:11 who/what/why (nom) the (nom) human (nom) the (nom) insightful/discerning ([Adj] nom) and let-him/her/it-UNDERSTand! this (nom|acc) and who/whom/which (dat) word (nom) mouth/maw (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) let-him/her/it-PROCLAIM! you(pl) (dat) owing to who/what/why (gen) he/she/it-was-LOSE/DESTROY-ed the (nom) earth/land (nom|voc) he/she/it-was-KINDLE-ed as/like wilderness ([Adj] nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not to-be-being-???-ed her/it/same (acc)
Jr:9:11 Jr_9:11_1 Jr_9:11_2 Jr_9:11_3 Jr_9:11_4 Jr_9:11_5 Jr_9:11_6 Jr_9:11_7 Jr_9:11_8 Jr_9:11_9 Jr_9:11_10 Jr_9:11_11 Jr_9:11_12 Jr_9:11_13 Jr_9:11_14 Jr_9:11_15 Jr_9:11_16 Jr_9:11_17 Jr_9:11_18 Jr_9:11_19 Jr_9:11_20 Jr_9:11_21 Jr_9:11_22 Jr_9:11_23 Jr_9:11_24 Jr_9:11_25 Jr_9:11_26 Jr_9:11_27 Jr_9:11_28 Jr_9:11_29 Jr_9:11_30
Jr:9:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:9:12 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Διὰ τὸ ἐγκαταλιπεῖν αὐτοὺς τὸν νόμον μου, ὃν ἔδωκα πρὸ προσώπου αὐτῶν, καὶ οὐκ ἤκουσαν τῆς φωνῆς μου,
Jr:9:12 And the Lord said to me, Because they have forsaken my law, which I set before them, and have not hearkened to my voice; (Jeremiah 9:13 Brenton)
Jr:9:12 I rzekł Pan: «Dlatego że opuścili moje Prawo, które im dałem, że nie słuchali mojego głosu i nie postępowali według niego, (Jr 9:12 BT_4)
Jr:9:12 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Διὰ τὸ ἐγκαταλιπεῖν αὐτοὺς τὸν νόμον μου, ὃν ἔδωκα πρὸ προσώπου αὐτῶν, καὶ οὐκ ἤκουσαν τῆς φωνῆς μου,
Jr:9:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διά ὁ ἡ τό ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:9:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj On/ona/to/to samo Prawo Ja Kto/, który/, który; by być By dawać Przedtem (+informacja) Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Dźwięku/głos płacze Ja
Jr:9:12 kai\ ei)=pen ku/rios pro/s me *dia\ to\ e)gkatalipei=n au)tou\s to\n no/mon mou, o(\n e)/dOka pro\ prosO/pou au)tO=n, kai\ ou)k E)/kousan tE=s fOnE=s mou,
Jr:9:12 kai eipen kyrios pros me dia to enkatalipein autus ton nomon mu, hon edOka pro prosOpu autOn, kai uk Ekusan tEs fOnEs mu,
Jr:9:12 C VBI_AAI3S N2_NSM P RP_AS P RA_ASN VB_AAN RD_APM RA_ASM N2_ASM RP_GS RR_ASM VAI_AAI1S P N2N_GSN RD_GPM C D VAI_AAI3P RA_GSF N1_GSF RP_GS
Jr:9:12 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare he/she/it/same the law I who/whom/which; to be to give before (+gen) face he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to hear the sound/voice cries I
Jr:9:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) to-GIVE UP them/same (acc) the (acc) law (acc) me (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I-GIVE-ed before (+gen) face (gen) them/same (gen) and not while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed the (gen) sound/voice (gen) me (gen)
Jr:9:12 Jr_9:12_1 Jr_9:12_2 Jr_9:12_3 Jr_9:12_4 Jr_9:12_5 Jr_9:12_6 Jr_9:12_7 Jr_9:12_8 Jr_9:12_9 Jr_9:12_10 Jr_9:12_11 Jr_9:12_12 Jr_9:12_13 Jr_9:12_14 Jr_9:12_15 Jr_9:12_16 Jr_9:12_17 Jr_9:12_18 Jr_9:12_19 Jr_9:12_20 Jr_9:12_21 Jr_9:12_22 Jr_9:12_23
Jr:9:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:9:13 ἀλλ’ ἐπορεύθησαν ὀπίσω τῶν ἀρεστῶν τῆς καρδίας αὐτῶν τῆς κακῆς καὶ ὀπίσω τῶν εἰδώλων, ἃ ἐδίδαξαν αὐτοὺς οἱ πατέρες αὐτῶν,
Jr:9:13 but went after the lusts of their evil heart, and after the idols which their fathers taught them to worship: (Jeremiah 9:14 Brenton)
Jr:9:13 lecz postępowali według zatwardziałości swego serca i chodzili za Baalami, jak ich nauczyli ich przodkowie. (Jr 9:13 BT_4)
Jr:9:13 ἀλλ’ ἐπορεύθησαν ὀπίσω τῶν ἀρεστῶν τῆς καρδίας αὐτῶν τῆς κακῆς καὶ ὀπίσω τῶν εἰδώλων, ἐδίδαξαν αὐτοὺς οἱ πατέρες αὐτῶν,
Jr:9:13 ἀλλά πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὀπίσω ὁ ἡ τό ἀρεστός -ή -όν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) καί ὀπίσω ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:9:13 Ale By iść Z tyłu w tył, z tyłu, potem Podobanie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Niegodziwie by czynić źle I też, nawet, mianowicie Z tyłu w tył, z tyłu, potem Idol Kto/, który/, który By uczyć On/ona/to/to samo Ojciec On/ona/to/to samo
Jr:9:13 a)ll’ e)poreu/TEsan o)pi/sO tO=n a)restO=n tE=s kardi/as au)tO=n tE=s kakE=s kai\ o)pi/sO tO=n ei)dO/lOn, a(/ e)di/daXan au)tou\s oi( pate/res au)tO=n,
Jr:9:13 all’ eporeuTEsan opisO tOn arestOn tEs kardias autOn tEs kakEs kai opisO tOn eidOlOn, ha edidaXan autus hoi pateres autOn,
Jr:9:13 C VCI_API3P P RA_GPM A1_GPM RA_GSF N1A_GSF RD_GPM RA_GSF A1_GSF C P RA_GPN N2N_GPN RR_APN VAI_AAI3P RD_APM RA_NPM N3_NPM RD_GPM
Jr:9:13 but to go behind back, behind, after the pleasing the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same the wickedly to do evil and also, even, namely behind back, behind, after the idol who/whom/which to teach he/she/it/same the father he/she/it/same
Jr:9:13 but they-were-GO-ed behind the (gen) pleasing ([Adj] gen) the (gen) heart (gen), hearts (acc) them/same (gen) the (gen) wickedly ([Adj] gen) and behind the (gen) idols (gen) who/whom/which (nom|acc) they-TEACH-ed them/same (acc) the (nom) fathers (nom|voc) them/same (gen)
Jr:9:13 Jr_9:13_1 Jr_9:13_2 Jr_9:13_3 Jr_9:13_4 Jr_9:13_5 Jr_9:13_6 Jr_9:13_7 Jr_9:13_8 Jr_9:13_9 Jr_9:13_10 Jr_9:13_11 Jr_9:13_12 Jr_9:13_13 Jr_9:13_14 Jr_9:13_15 Jr_9:13_16 Jr_9:13_17 Jr_9:13_18 Jr_9:13_19 Jr_9:13_20
Jr:9:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:9:14 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ Ἰδοὺ ἐγὼ ψωμιῶ αὐτοὺς ἀνάγκας καὶ ποτιῶ αὐτοὺς ὕδωρ χολῆς
Jr:9:14 therefore thus saith the Lord God of Israel, Behold, I will feed them with trouble and will cause them to drink water of gall: (Jeremiah 9:15 Brenton)
Jr:9:14 Dlatego to mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto dam im - narodowi temu - za pokarm piołun i za napój wodę zatrutą. (Jr 9:14 BT_4)
Jr:9:14 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος θεὸς Ισραηλ Ἰδοὺ ἐγὼ ψωμιῶ αὐτοὺς ἀνάγκας καὶ ποτιῶ αὐτοὺς ὕδωρ χολῆς
Jr:9:14 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ψωμίζω (ψωμιζ-, ψωμι(ε)·[σ]-/ψωμι·σ-, ψωμι·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀνάγκη, -ης, ἡ καί ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὕδωρ, ὕδατος, τό χολή, -ῆς, ἡ
Jr:9:14 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Do ??? On/ona/to/to samo Przymusu/potrzeba I też, nawet, mianowicie By dawać pić On/ona/to/to samo Woda Żółć
Jr:9:14 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios o( Teo\s *israEl *)idou\ e)gO\ PSOmiO= au)tou\s a)na/gkas kai\ potiO= au)tou\s u(/dOr CHolE=s
Jr:9:14 dia tuto tade legei kyrios ho Teos israEl idu egO PSOmiO autus anankas kai potiO autus hydOr CHolEs
Jr:9:14 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM I RP_NS VF2_FAI1S RD_APM N1_APF C VF2_FAI1S RD_APM N3_ASN N1_GSF
Jr:9:14 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to ??? he/she/it/same compulsion/necessity and also, even, namely to give to drink he/she/it/same water gall
Jr:9:14 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-will-??? them/same (acc) compulsions/necessities (acc) and I-will-GIVE-TO-DRINK them/same (acc) water (nom|acc|voc) gall (gen)
Jr:9:14 Jr_9:14_1 Jr_9:14_2 Jr_9:14_3 Jr_9:14_4 Jr_9:14_5 Jr_9:14_6 Jr_9:14_7 Jr_9:14_8 Jr_9:14_9 Jr_9:14_10 Jr_9:14_11 Jr_9:14_12 Jr_9:14_13 Jr_9:14_14 Jr_9:14_15 Jr_9:14_16 Jr_9:14_17 Jr_9:14_18
Jr:9:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:9:15 καὶ διασκορπιῶ αὐτοὺς ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εἰς οὓς οὐκ ἐγίνωσκον αὐτοὶ καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν, καὶ ἐπαποστελῶ ἐπ’ αὐτοὺς τὴν μάχαιραν ἕως τοῦ ἐξαναλῶσαι αὐτοὺς ἐν αὐτῇ.
Jr:9:15 and I will scatter them among the nations, to them whom neither they nor their fathers knew; and I will send a sword upon them, until I have consumed them with it. (Jeremiah 9:16 Brenton)
Jr:9:15 Rozproszę ich między narodami, których nie znają oni ani ich przodkowie, i poślę w ślad za nimi miecz, aż dokonam zupełnej ich zagłady». (Jr 9:15 BT_4)
Jr:9:15 καὶ διασκορπιῶ αὐτοὺς ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εἰς οὓς οὐκ ἐγίνωσκον αὐτοὶ καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν, καὶ ἐπαποστελῶ ἐπ’ αὐτοὺς τὴν μάχαιραν ἕως τοῦ ἐξαναλῶσαι αὐτοὺς ἐν αὐτῇ.
Jr:9:15 καί δια·σκορπίζω (δια+σκορπιζ-, δια+σκορπι(ε)·[σ]-/δια+σκορπι·σ-, δια+σκορπι·σ-, -, δι+εσκορπισ-, δια+σκορπισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη εἰς[1] ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἐξ·αν·αλίσκω [LXX] (-, εξαν+αλω·σ-, εξαν+αλω·σ-, -, εξαν+ηλω-, εξαν+αλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:9:15 I też, nawet, mianowicie By rozpraszać się trwoń, niszczej, rozproszenie, 'rozpraszał się szeroko', wiej On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Aż; świtaj Do ??? On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Jr:9:15 kai\ diaskorpiO= au)tou\s e)n toi=s e)/Tnesin, ei)s ou(\s ou)k e)gi/nOskon au)toi\ kai\ oi( pate/res au)tO=n, kai\ e)papostelO= e)p’ au)tou\s tE\n ma/CHairan e(/Os tou= e)XanalO=sai au)tou\s e)n au)tE=|.
Jr:9:15 kai diaskorpiO autus en tois eTnesin, eis hus uk eginOskon autoi kai hoi pateres autOn, kai epapostelO ep’ autus tEn maCHairan heOs tu eXanalOsai autus en autE.
Jr:9:15 C VF2_FAI1S RD_APM P RA_DPN N3E_DPN P RR_APM D V1I_IAI3P RD_NPM C RA_NPM N3_NPM RD_GPM C VF2_FAI1S P RD_APM RA_ASF N1A_ASF P RA_GSN VA_AAN RD_APM P RD_DSF
Jr:9:15 and also, even, namely to scatter squander, waste, dispersal, ‘scattered widely’, winnow he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] into (+acc) who/whom/which οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. he/she/it/same and also, even, namely the father he/she/it/same and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” until; dawn the to ??? he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Jr:9:15 and I-will-SCATTER them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) into (+acc) who/whom/which (acc) not I-was-KNOW-ing, they-were-KNOW-ing they/same (nom) and the (nom) fathers (nom|voc) them/same (gen) and   upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (acc) sacrificial knife (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) them/same (acc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Jr:9:15 Jr_9:15_1 Jr_9:15_2 Jr_9:15_3 Jr_9:15_4 Jr_9:15_5 Jr_9:15_6 Jr_9:15_7 Jr_9:15_8 Jr_9:15_9 Jr_9:15_10 Jr_9:15_11 Jr_9:15_12 Jr_9:15_13 Jr_9:15_14 Jr_9:15_15 Jr_9:15_16 Jr_9:15_17 Jr_9:15_18 Jr_9:15_19 Jr_9:15_20 Jr_9:15_21 Jr_9:15_22 Jr_9:15_23 Jr_9:15_24 Jr_9:15_25 Jr_9:15_26 Jr_9:15_27
Jr:9:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:9:16 τάδε λέγει κύριος Καλέσατε τὰς θρηνούσας καὶ ἐλθέτωσαν, καὶ πρὸς τὰς σοφὰς ἀποστείλατε καὶ φθεγξάσθωσαν
Jr:9:16 Thus saith the Lord, Call ye the mourning women, and let them come; and send to the wise women, and let them utter their voice; (Jeremiah 9:17 Brenton)
Jr:9:16 To mówi Pan Zastępów: «Uwaga! Zawołajcie płaczki, aby przyszły, poślijcie po najroztropniejsze, by przybyły. (Jr 9:16 BT_4)
Jr:9:16 τάδε λέγει κύριος Καλέσατε τὰς θρηνούσας καὶ ἐλθέτωσαν, καὶ πρὸς τὰς σοφὰς ἀποστείλατε καὶ φθεγξάσθωσαν
Jr:9:16 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό θρηνέω (θρην(ε)-, θρηνη·σ-, θρηνη·σ-, -, -, θρηνη·θ-) καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί πρός ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) καί φθέγγομαι (φθεγγ-, φθεγξ-, φθεγξ-, -, -, -)
Jr:9:16 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By nazywać rozmowę By lamentować I też, nawet, mianowicie By przychodzić I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mądry zamawiać I też, nawet, mianowicie By wydawać
Jr:9:16 ta/de le/gei ku/rios *kale/sate ta\s TrEnou/sas kai\ e)lTe/tOsan, kai\ pro\s ta\s sofa\s a)postei/late kai\ fTegXa/sTOsan
Jr:9:16 tade legei kyrios kalesate tas TrEnusas kai elTetOsan, kai pros tas sofas aposteilate kai fTenXasTOsan
Jr:9:16 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM VA_AAD2P RA_APF V2_PAPAPF C VB_AAD3P C P RA_APF A1_APF VA_AAD2P C VA_AMD3P
Jr:9:16 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to call call the to lament and also, even, namely to come and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the wise to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send and also, even, namely to utter
Jr:9:16 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) do-CALL-you(pl)! the (acc) while LAMENT-ing (acc) and let-them-COME! and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) wise ([Adj] acc) do-ORDER FORTH-you(pl)! and let-them-be-UTTER-ed!
Jr:9:16 Jr_9:16_1 Jr_9:16_2 Jr_9:16_3 Jr_9:16_4 Jr_9:16_5 Jr_9:16_6 Jr_9:16_7 Jr_9:16_8 Jr_9:16_9 Jr_9:16_10 Jr_9:16_11 Jr_9:16_12 Jr_9:16_13 Jr_9:16_14 Jr_9:16_15
Jr:9:16 x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:9:17 καὶ λαβέτωσαν ἐφ’ ὑμᾶς θρῆνον, καὶ καταγαγέτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν δάκρυα, καὶ τὰ βλέφαρα ὑμῶν ῥείτω ὕδωρ.
Jr:9:17 and let them take up a lamentation for you, and let your eyes pour down tears, and your eyelids drop water. (Jeremiah 9:18 Brenton)
Jr:9:17 Niech się spieszą i niech zaśpiewają nad nami pieśń żałobną, a łzy wytrysną z naszych oczu i woda popłynie z naszych powiek». (Jr 9:17 BT_4)
Jr:9:17 καὶ λαβέτωσαν ἐφ’ ὑμᾶς θρῆνον, καὶ καταγαγέτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν δάκρυα, καὶ τὰ βλέφαρα ὑμῶν ῥείτω ὕδωρ.
Jr:9:17 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς θρῆνος, -ου, ὁ καί κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δάκρυον, -ου, τό, dat. pl. δάκρυσιν καί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-) ὕδωρ, ὕδατος, τό
Jr:9:17 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Lament I też, nawet, mianowicie By zniżać przywracał Oko Ty Łza I też, nawet, mianowicie Ty By płynąć jedź, płyń, tryskaj Woda
Jr:9:17 kai\ labe/tOsan e)f’ u(ma=s TrE=non, kai\ katagage/tOsan oi( o)fTalmoi\ u(mO=n da/krua, kai\ ta\ ble/fara u(mO=n r(ei/tO u(/dOr.
Jr:9:17 kai labetOsan ef’ hymas TrEnon, kai katagagetOsan hoi ofTalmoi hymOn dakrya, kai ta blefara hymOn reitO hydOr.
Jr:9:17 C VB_AAD3P P RP_AP N2_ASM C VB_AAD3P RA_NPM N2_NPM RP_GP N2N_APN C RA_NPN N2_NPN RP_GP V2_PAD3S N3_ASN
Jr:9:17 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you lamentation and also, even, namely to bring down brought back the eye you tear and also, even, namely the ć you to flow run, stream, gush water
Jr:9:17 and let-them-TAKE HOLD OF! upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) lamentation (acc) and let-them-BRING DOWN! the (nom) eyes (nom|voc) you(pl) (gen) tears (nom|acc|voc) and the (nom|acc)   you(pl) (gen) let-him/her/it-be-FLOW-ing! water (nom|acc|voc)
Jr:9:17 Jr_9:17_1 Jr_9:17_2 Jr_9:17_3 Jr_9:17_4 Jr_9:17_5 Jr_9:17_6 Jr_9:17_7 Jr_9:17_8 Jr_9:17_9 Jr_9:17_10 Jr_9:17_11 Jr_9:17_12 Jr_9:17_13 Jr_9:17_14 Jr_9:17_15 Jr_9:17_16 Jr_9:17_17
Jr:9:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:9:18 ὅτι φωνὴ οἴκτου ἠκούσθη ἐν Σιων Πῶς ἐταλαιπωρήσαμεν κατῃσχύνθημεν σφόδρα, ὅτι ἐγκατελίπομεν τὴν γῆν καὶ ἀπερρίψαμεν τὰ σκηνώματα ἡμῶν.
Jr:9:18 For a voice of lamentation has been heard in Sion, How are we become wretched! we are greatly ashamed, for we have forsaken the land, and have abandoned our tabernacles! (Jeremiah 9:19 Brenton)
Jr:9:18 Albowiem głos żałobny daje się słyszeć z Syjonu: «Jakże jesteśmy zrujnowani, zawstydzeni ponad miarę, ponieważ musimy kraj opuścić i porzucić nasze mieszkania». (Jr 9:18 BT_4)
Jr:9:18 ὅτι φωνὴ οἴκτου ἠκούσθη ἐν Σιων Πῶς ἐταλαιπωρήσαμεν κατῃσχύνθημεν σφόδρα, ὅτι ἐγκατελίπομεν τὴν γῆν καὶ ἀπερρίψαμεν τὰ σκηνώματα ἡμῶν.
Jr:9:18 ὅτι φωνή, -ῆς, ἡ   ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐν Σιών, ἡ πῶς[1] ταλαιπωρέω (ταλαιπωρ(ε)-, ταλαιπωρη·σ-, ταλαιπωρη·σ-, τεταλαιπωρη·κ-, -, -) κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) σφόδρα ὅτι ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:9:18 Ponieważ/tamto Dźwięku/głos płacze By słyszeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syjon Jak By cierpieć By upokarzać Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Ponieważ/tamto By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Do ??? Mieszkanie, zamieszkiwanie Ja
Jr:9:18 o(/ti fOnE\ oi)/ktou E)kou/sTE e)n *siOn *pO=s e)talaipOrE/samen katE|sCHu/nTEmen sfo/dra, o(/ti e)gkateli/pomen tE\n gE=n kai\ a)perri/PSamen ta\ skEnO/mata E(mO=n.
Jr:9:18 hoti fOnE oiktu EkusTE en siOn pOs etalaipOrEsamen katEsCHynTEmen sfodra, hoti enkatelipomen tEn gEn kai aperriPSamen ta skEnOmata hEmOn.
Jr:9:18 C N1_NSF N2_GSM VCI_API3S P N_DSF D VAI_AAI1P VCI_API1P D C VBI_AAI1P RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI1P RA_APN N3M_APN RP_GP
Jr:9:18 because/that sound/voice cries ć to hear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Zion how to suffer to humiliate vehement, intense, keen, inveighingly, eager because/that to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the earth/land and also, even, namely to ??? the lodging, habitation I
Jr:9:18 because/that sound/voice (nom|voc)   he/she/it-was-HEAR-ed in/among/by (+dat) Zion (indecl) how we-SUFFER-ed we-were-HUMILIATE-ed vehement, because/that we-GIVE UP-ed the (acc) earth/land (acc) and we-???-ed the (nom|acc) lodging, habitations (nom|acc|voc) us (gen)
Jr:9:18 Jr_9:18_1 Jr_9:18_2 Jr_9:18_3 Jr_9:18_4 Jr_9:18_5 Jr_9:18_6 Jr_9:18_7 Jr_9:18_8 Jr_9:18_9 Jr_9:18_10 Jr_9:18_11 Jr_9:18_12 Jr_9:18_13 Jr_9:18_14 Jr_9:18_15 Jr_9:18_16 Jr_9:18_17 Jr_9:18_18 Jr_9:18_19
Jr:9:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:9:19 ἀκούσατε δή, γυναῖκες, λόγον θεοῦ, καὶ δεξάσθω τὰ ὦτα ὑμῶν λόγους στόματος αὐτοῦ, καὶ διδάξατε τὰς θυγατέρας ὑμῶν οἶκτον καὶ γυνὴ τὴν πλησίον αὐτῆς θρῆνον.
Jr:9:19 Hear now, ye women, the word of God, and let your ears receive the words of his mouth, and teach your daughters lamentation, and every woman her neighbour a dirge. (Jeremiah 9:20 Brenton)
Jr:9:19 Niewiasty! Słuchajcie słowa Pana, i niech wasze ucho przyjmie słowo ust Jego! Nauczcie wasze córki zawodzeń, a jedna drugą pieśni żałobnej: (Jr 9:19 BT_4)
Jr:9:19 ἀκούσατε δή, γυναῖκες, λόγον θεοῦ, καὶ δεξάσθω τὰ ὦτα ὑμῶν λόγους στόματος αὐτοῦ, καὶ διδάξατε τὰς θυγατέρας ὑμῶν οἶκτον καὶ γυνὴ τὴν πλησίον αὐτῆς θρῆνον.
Jr:9:19 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) δή γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι λόγος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ καί δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λόγος, -ου, ὁ στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   καί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό θρῆνος, -ου, ὁ
Jr:9:19 By słyszeć Naprawdę Kobiety/żona Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Bóg  I też, nawet, mianowicie By przyjmować Ucho Ty Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ust/żołądka por On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uczyć Córka Ty I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo Lament
Jr:9:19 a)kou/sate dE/, gunai=kes, lo/gon Teou=, kai\ deXa/sTO ta\ O)=ta u(mO=n lo/gous sto/matos au)tou=, kai\ dida/Xate ta\s Tugate/ras u(mO=n oi)=kton kai\ gunE\ tE\n plEsi/on au)tE=s TrE=non.
Jr:9:19 akusate dE, gynaikes, logon Teu, kai deXasTO ta Ota hymOn logus stomatos autu, kai didaXate tas Tygateras hymOn oikton kai gynE tEn plEsion autEs TrEnon.
Jr:9:19 VA_AAD2P x N3K_VPF N2_ASM N2_GSM C VA_AMD3S RA_NPN N3T_NPN RP_GP N2_APM N3M_GSN RD_GSM C VA_AAD2P RA_APF N3_APF RP_GP N2_ASM C N3K_NSF RA_ASF D RD_GSF N2_ASM
Jr:9:19 to hear indeed woman/wife word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. god [see theology] and also, even, namely to receive the ear you word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. mouth/maw stoma he/she/it/same and also, even, namely to teach the daughter you ć and also, even, namely woman/wife the neighbor one near, close to; near he/she/it/same lamentation
Jr:9:19 do-HEAR-you(pl)! indeed women/wives (nom|voc) word (acc) god (gen) and let-him/her/it-be-RECEIVE-ed! the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) you(pl) (gen) words (acc) mouth/maw (gen) him/it/same (gen) and do-TEACH-you(pl)! the (acc) daughters (acc) you(pl) (gen)   and woman/wife (nom) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) her/it/same (gen) lamentation (acc)
Jr:9:19 Jr_9:19_1 Jr_9:19_2 Jr_9:19_3 Jr_9:19_4 Jr_9:19_5 Jr_9:19_6 Jr_9:19_7 Jr_9:19_8 Jr_9:19_9 Jr_9:19_10 Jr_9:19_11 Jr_9:19_12 Jr_9:19_13 Jr_9:19_14 Jr_9:19_15 Jr_9:19_16 Jr_9:19_17 Jr_9:19_18 Jr_9:19_19 Jr_9:19_20 Jr_9:19_21 Jr_9:19_22 Jr_9:19_23 Jr_9:19_24 Jr_9:19_25
Jr:9:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:9:20 ὅτι ἀνέβη θάνατος διὰ τῶν θυρίδων ὑμῶν, εἰσῆλθεν εἰς τὴν γῆν ὑμῶν τοῦ ἐκτρῖψαι νήπια ἔξωθεν καὶ νεανίσκους ἀπὸ τῶν πλατειῶν.
Jr:9:20 For death has come up through your windows, it has entered into our land, to destroy the infants without, and the young men from the streets. (Jeremiah 9:21 Brenton)
Jr:9:20 «Śmierć wtargnęła przez nasze okna, weszła do naszych pałaców, zgładziła dziecko z ulicy, a młodzieńców z placów. (Jr 9:20 BT_4)
Jr:9:20 ὅτι ἀνέβη θάνατος διὰ τῶν θυρίδων ὑμῶν, εἰσῆλθεν εἰς τὴν γῆν ὑμῶν τοῦ ἐκτρῖψαι νήπια ἔξωθεν καὶ νεανίσκους ἀπὸ τῶν πλατειῶν.
Jr:9:20 ὅτι ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) θάνατος, -ου, ὁ διά ὁ ἡ τό θυρί[δ]ς, -ίδος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-) νήπιος -ία -ον ἔξω·θεν καί νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ἀπό ὁ ἡ τό πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως
Jr:9:20 Ponieważ/tamto By podnosić Śmierć Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Okno Ty By wchodzić Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Ty Do ??? Noworodek Od zewnątrz I też, nawet, mianowicie Młody człowiek Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko
Jr:9:20 o(/ti a)ne/bE Ta/natos dia\ tO=n Turi/dOn u(mO=n, ei)sE=lTen ei)s tE\n gE=n u(mO=n tou= e)ktri=PSai nE/pia e)/XOTen kai\ neani/skous a)po\ tO=n plateiO=n.
Jr:9:20 hoti anebE Tanatos dia tOn TyridOn hymOn, eisElTen eis tEn gEn hymOn tu ektriPSai nEpia eXOTen kai neaniskus apo tOn plateiOn.
Jr:9:20 C VZI_AAI3S N2_NSM P RA_GPF N3D_GPF RP_GP VBI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF RP_GP RA_GSN VA_AAN A1A_APN D C N2_APM P RA_GPF A3U_GPF
Jr:9:20 because/that to ascend death because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the window you to enter into (+acc) the earth/land you the to ??? infant from the outside and also, even, namely young man from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide
Jr:9:20 because/that he/she/it-ASCEND-ed death (nom) because of (+acc), through (+gen) the (gen) windows (gen) you(pl) (gen) he/she/it-ENTER-ed into (+acc) the (acc) earth/land (acc) you(pl) (gen) the (gen) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) infant ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) from the outside and young men (acc) away from (+gen) the (gen) broads (gen); wide ([Adj] gen)
Jr:9:20 Jr_9:20_1 Jr_9:20_2 Jr_9:20_3 Jr_9:20_4 Jr_9:20_5 Jr_9:20_6 Jr_9:20_7 Jr_9:20_8 Jr_9:20_9 Jr_9:20_10 Jr_9:20_11 Jr_9:20_12 Jr_9:20_13 Jr_9:20_14 Jr_9:20_15 Jr_9:20_16 Jr_9:20_17 Jr_9:20_18 Jr_9:20_19 Jr_9:20_20 Jr_9:20_21
Jr:9:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:9:21 καὶ ἔσονται οἱ νεκροὶ τῶν ἀνθρώπων εἰς παράδειγμα ἐπὶ προσώπου τοῦ πεδίου τῆς γῆς ὑμῶν καὶ ὡς χόρτος ὀπίσω θερίζοντος, καὶ οὐκ ἔσται ὁ συνάγων.
Jr:9:21 And the carcases of the men shall be for an example on the face of the field of your land, like grass after the mower, and there shall be none to gather them. (Jeremiah 9:22 Brenton)
Jr:9:21 Trupy ludzkie leżą jak nawóz na polu, jak snopy za żniwiarzem, których nikt nie zbiera». (Jr 9:21 BT_4)
Jr:9:21 καὶ ἔσονται οἱ νεκροὶ τῶν ἀνθρώπων εἰς παράδειγμα ἐπὶ προσώπου τοῦ πεδίου τῆς γῆς ὑμῶν καὶ ὡς χόρτος ὀπίσω θερίζοντος, καὶ οὐκ ἔσται συνάγων.
Jr:9:21 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰς[1]   ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὡς χόρτος, -ου, ὁ ὀπίσω θερίζω (θεριζ-, θερι(ε)·[σ]-/θερι·σ-, θερι·σ-, -, τεθερισ-, θερισ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-)
Jr:9:21 I też, nawet, mianowicie By być Martwo {Całkowicie} Ludzki Do (+przyspieszenie) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ziemi/ziemia Ty I też, nawet, mianowicie Jak/jak Trawa Z tyłu w tył, z tyłu, potem By sprzątać z pola wole {plon}, kosić, żąć, kosić I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By zbierać się razem
Jr:9:21 kai\ e)/sontai oi( nekroi\ tO=n a)nTrO/pOn ei)s para/deigma e)pi\ prosO/pou tou= pedi/ou tE=s gE=s u(mO=n kai\ O(s CHo/rtos o)pi/sO Teri/DZontos, kai\ ou)k e)/stai o( suna/gOn.
Jr:9:21 kai esontai hoi nekroi tOn anTrOpOn eis paradeigma epi prosOpu tu pediu tEs gEs hymOn kai hOs CHortos opisO TeriDZontos, kai uk estai ho synagOn.
Jr:9:21 C VF_FMI3P RA_NPM N2_NPM RA_GPM N2_GPM P N3M_ASN P N2N_GSN RA_GSN N2N_GSN RA_GSF N1_GSF RP_GP C C N2_NSM P V1_PAPGSM C D VF_FMI3S RA_NSM V1_PAPNSM
Jr:9:21 and also, even, namely to be the dead the human into (+acc) ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face the ć the earth/land you and also, even, namely as/like grass behind back, behind, after to harvest crop, mow, reap, scythe and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to gather together
Jr:9:21 and they-will-be the (nom) dead ([Adj] nom|voc) the (gen) humans (gen) into (+acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) face (gen) the (gen)   the (gen) earth/land (gen) you(pl) (gen) and as/like grass (nom) behind while HARVEST-ing (gen) and not he/she/it-will-be the (nom) while GATHER TOGETHER-ing (nom)
Jr:9:21 Jr_9:21_1 Jr_9:21_2 Jr_9:21_3 Jr_9:21_4 Jr_9:21_5 Jr_9:21_6 Jr_9:21_7 Jr_9:21_8 Jr_9:21_9 Jr_9:21_10 Jr_9:21_11 Jr_9:21_12 Jr_9:21_13 Jr_9:21_14 Jr_9:21_15 Jr_9:21_16 Jr_9:21_17 Jr_9:21_18 Jr_9:21_19 Jr_9:21_20 Jr_9:21_21 Jr_9:21_22 Jr_9:21_23 Jr_9:21_24 Jr_9:21_25
Jr:9:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:9:22 Τάδε λέγει κύριος Μὴ καυχάσθω ὁ σοφὸς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω ὁ πλούσιος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ,
Jr:9:22 Thus saith the Lord, Let not the wise man boast in his wisdom, and let not the strong man boast in his strength, and let not the rich man boast in his wealth; (Jeremiah 9:23 Brenton)
Jr:9:22 To mówi Pan: «Mędrzec niech się nie szczyci swą mądrością, siłacz niech się nie chełpi swą siłą ani bogaty niech się nie przechwala swym bogactwem. (Jr 9:22 BT_4)
Jr:9:22 Τάδε λέγει κύριος Μὴ καυχάσθω σοφὸς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω ἰσχυρὸς ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω πλούσιος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ,
Jr:9:22 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μή καυχάομαι (καυχ(α)-, καυχη·σ-, καυχη·σ-, -, κεκαυχη-, -) ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί μή καυχάομαι (καυχ(α)-, καυχη·σ-, καυχη·σ-, -, κεκαυχη-, -) ὁ ἡ τό ἰσχυρός -ά -όν ἐν ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί μή καυχάομαι (καυχ(α)-, καυχη·σ-, καυχη·σ-, -, κεκαυχη-, -) ὁ ἡ τό πλούσιος -ία -ον ἐν ὁ ἡ τό πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:9:22 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie By napawać się Mądry W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie By napawać się Potężny silny, potężny, silny, W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie By napawać się Obfity W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bogactwa/obfitość On/ona/to/to samo
Jr:9:22 *ta/de le/gei ku/rios *mE\ kauCHa/sTO o( sofo\s e)n tE=| sofi/a| au)tou=, kai\ mE\ kauCHa/sTO o( i)sCHuro\s e)n tE=| i)sCHu/i au)tou=, kai\ mE\ kauCHa/sTO o( plou/sios e)n tO=| plou/tO| au)tou=,
Jr:9:22 tade legei kyrios mE kauCHasTO ho sofos en tE sofia autu, kai mE kauCHasTO ho isCHyros en tE isCHyi autu, kai mE kauCHasTO ho plusios en tO plutO autu,
Jr:9:22 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM D VA_AMD3S RA_NSM A1_NSM P RA_DSF N1A_DSF RD_GSM C D VA_AMD3S RA_NSM A1A_NSM P RA_DSF N3U_DSF RD_GSM C D VA_AMD3S RA_NSM A1A_NSM P RA_DSM N2_DSM RD_GSM
Jr:9:22 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. not to gloat the wise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] he/she/it/same and also, even, namely not to gloat the mighty forceful, powerful, strong, in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the strength he/she/it/same and also, even, namely not to gloat the abundant in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wealth/abundance he/she/it/same
Jr:9:22 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) not let-him/her/it-be-being-GLOAT-ed! the (nom) wise ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) sapience (dat) him/it/same (gen) and not let-him/her/it-be-being-GLOAT-ed! the (nom) mighty ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) strength (dat) him/it/same (gen) and not let-him/her/it-be-being-GLOAT-ed! the (nom) abundant ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) wealth/abundance (dat) him/it/same (gen)
Jr:9:22 Jr_9:22_1 Jr_9:22_2 Jr_9:22_3 Jr_9:22_4 Jr_9:22_5 Jr_9:22_6 Jr_9:22_7 Jr_9:22_8 Jr_9:22_9 Jr_9:22_10 Jr_9:22_11 Jr_9:22_12 Jr_9:22_13 Jr_9:22_14 Jr_9:22_15 Jr_9:22_16 Jr_9:22_17 Jr_9:22_18 Jr_9:22_19 Jr_9:22_20 Jr_9:22_21 Jr_9:22_22 Jr_9:22_23 Jr_9:22_24 Jr_9:22_25 Jr_9:22_26 Jr_9:22_27 Jr_9:22_28 Jr_9:22_29
Jr:9:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:9:23 ἀλλ’ ἢ ἐν τούτῳ καυχάσθω ὁ καυχώμενος, συνίειν καὶ γινώσκειν ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ποιῶν ἔλεος καὶ κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐπὶ τῆς γῆς, ὅτι ἐν τούτοις τὸ θέλημά μου, λέγει κύριος.
Jr:9:23 but let him that boasts boast in this, the understanding and knowing that I am the Lord that exercise mercy, and judgment, and righteousness, upon the earth; for in these things is my pleasure, saith the Lord. (Jeremiah 9:24 Brenton)
Jr:9:23 Raczej chcąc się chlubić, niech się szczyci tym, że jest roztropny i że Mnie poznaje, iż jestem Jahwe, który okazuje łaskawość, praworządność i sprawiedliwość na ziemi - w tym to mam upodobanie» - wyrocznia Pana. (Jr 9:23 BT_4)
Jr:9:23 ἀλλ’ ἐν τούτῳ καυχάσθω καυχώμενος, συνίειν καὶ γινώσκειν ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ποιῶν ἔλεος καὶ κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐπὶ τῆς γῆς, ὅτι ἐν τούτοις τὸ θέλημά μου, λέγει κύριος.
Jr:9:23 ἀλλά ἤ[1] ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο καυχάομαι (καυχ(α)-, καυχη·σ-, καυχη·σ-, -, κεκαυχη-, -) ὁ ἡ τό καυχάομαι (καυχ(α)-, καυχη·σ-, καυχη·σ-, -, κεκαυχη-, -) συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ καί κρίμα[τ], -ατος, τό καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅτι ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό θέλημα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:9:23 Ale Albo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By napawać się By napawać się By rozumieć I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jaki rodzaj; by czynić/rób Litość I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:9:23 a)ll’ E)\ e)n tou/tO| kauCHa/sTO o( kauCHO/menos, suni/ein kai\ ginO/skein o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios poiO=n e)/leos kai\ kri/ma kai\ dikaiosu/nEn e)pi\ tE=s gE=s, o(/ti e)n tou/tois to\ Te/lEma/ mou, le/gei ku/rios.
Jr:9:23 all’ E en tutO kauCHasTO ho kauCHOmenos, syniein kai ginOskein hoti egO eimi kyrios poiOn eleos kai krima kai dikaiosynEn epi tEs gEs, hoti en tutois to TelEma mu, legei kyrios.
Jr:9:23 C C P RD_DSM VA_AMD3S RA_NSM V3_PMPNSM V1_PAN C V1_PAN C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM V2_PAPNSM N3E_ASN C N3M_ASN C N1_ASF P RA_GSF N1_GSF C P RD_DPM RA_NSN N3M_NSN RP_GS V1_PAI3S N2_NSM
Jr:9:23 but or in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to gloat the to gloat to understand and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. what kind; to do/make mercy and also, even, namely sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the will desire, will, wish I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:9:23 but or in/among/by (+dat) this (dat) let-him/her/it-be-being-GLOAT-ed! the (nom) while being-GLOAT-ed (nom) to-be-UNDERSTand-ing and to-be-KNOW-ing because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) mercy (nom, nom|acc|voc) and sentence (nom|acc|voc) and righteousness (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) because/that in/among/by (+dat) these (dat) the (nom|acc) will (nom|acc|voc) me (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:9:23 Jr_9:23_1 Jr_9:23_2 Jr_9:23_3 Jr_9:23_4 Jr_9:23_5 Jr_9:23_6 Jr_9:23_7 Jr_9:23_8 Jr_9:23_9 Jr_9:23_10 Jr_9:23_11 Jr_9:23_12 Jr_9:23_13 Jr_9:23_14 Jr_9:23_15 Jr_9:23_16 Jr_9:23_17 Jr_9:23_18 Jr_9:23_19 Jr_9:23_20 Jr_9:23_21 Jr_9:23_22 Jr_9:23_23 Jr_9:23_24 Jr_9:23_25 Jr_9:23_26 Jr_9:23_27 Jr_9:23_28 Jr_9:23_29 Jr_9:23_30 Jr_9:23_31
Jr:9:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:9:24 ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ ἐπισκέψομαι ἐπὶ πάντας περιτετμημένους ἀκροβυστίας αὐτῶν,
Jr:9:24 Behold, the days come, saith the Lord, when I will visit upon all the circumcised their uncircumcision; (Jeremiah 9:25 Brenton)
Jr:9:24 «Oto dni nadejdą - wyrocznia Pana - kiedy nawiedzę wszystkich obrzezanych według ciała; (Jr 9:24 BT_4)
Jr:9:24 ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ ἐπισκέψομαι ἐπὶ πάντας περιτετμημένους ἀκροβυστίας αὐτῶν,
Jr:9:24 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-) ἀκρο·βυστία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:9:24 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dzień By przychodzić By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By bywać [zobacz sceptyczny] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By obrzezać Napletek napletek; zwykle, państwo mienia napletka: Nieobrzezanie On/ona/to/to samo
Jr:9:24 i)dou\ E(me/rai e)/rCHontai, le/gei ku/rios, kai\ e)piske/PSomai e)pi\ pa/ntas peritetmEme/nous a)krobusti/as au)tO=n,
Jr:9:24 idu hEmerai erCHontai, legei kyrios, kai episkePSomai epi pantas peritetmEmenus akrobystias autOn,
Jr:9:24 I N1A_NPF V1_PMI3P V1_PAI3S N2_NSM C VF_FMI1S P A3_APM VM_XPPAPM N1A_APF RD_GPM
Jr:9:24 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), day to come to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to visit [see skeptical] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of to circumcise foreskin The foreskin; usually, the state of having the foreskin: uncircumcision he/she/it/same
Jr:9:24 be-you(sg)-SEE-ed! days (nom|voc) they-are-being-COME-ed he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and I-will-be-VISIT-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) all (acc) having-been-CIRCUMCISE-ed (acc) foreskin (gen), foreskins (acc) them/same (gen)
Jr:9:24 Jr_9:24_1 Jr_9:24_2 Jr_9:24_3 Jr_9:24_4 Jr_9:24_5 Jr_9:24_6 Jr_9:24_7 Jr_9:24_8 Jr_9:24_9 Jr_9:24_10 Jr_9:24_11 Jr_9:24_12
Jr:9:24 x x x x x x x x x x x x
Jr:9:25 ἐπ’ Αἴγυπτον καὶ ἐπὶ τὴν Ιουδαίαν καὶ ἐπὶ Εδωμ καὶ ἐπὶ υἱοὺς Αμμων καὶ ἐπὶ υἱοὺς Μωαβ καὶ ἐπὶ πάντα περικειρόμενον τὰ κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ τοὺς κατοικοῦντας ἐν τῇ ἐρήμῳ· ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἀπερίτμητα σαρκί, καὶ πᾶς οἶκος Ισραηλ ἀπερίτμητοι καρδίας αὐτῶν.
Jr:9:25 on Egypt, and on Idumea, and on Edom, and on the children of Ammon, and on the children of Moab, and on every one that shaves his face round about, even them that dwell in the wilderness; for all the Gentiles are uncircumcised in flesh, and all the house of Israel are uncircumcised in their hearts. (Jeremiah 9:26 Brenton)
Jr:9:25 Egipt, Judę i Edom, Ammonitów, Moab i wszystkich, którzy podcinają włosy i mieszkają na pustyni. Albowiem wszystkie narody są nieobrzezane i cały dom Izraela jest nieobrzezanego serca». (Jr 9:25 BT_4)
Jr:9:25 ἐπ’ Αἴγυπτον καὶ ἐπὶ τὴν Ιουδαίαν καὶ ἐπὶ Εδωμ καὶ ἐπὶ υἱοὺς Αμμων καὶ ἐπὶ υἱοὺς Μωαβ καὶ ἐπὶ πάντα περικειρόμενον τὰ κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ τοὺς κατοικοῦντας ἐν τῇ ἐρήμῳ· ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἀπερίτμητα σαρκί, καὶ πᾶς οἶκος Ισραηλ ἀπερίτμητοι καρδίας αὐτῶν.
Jr:9:25 ἐπί Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἐπί ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον καί ἐπί   καί ἐπί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί ἐπί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ὁ ἡ τό κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἀ·περί·τμητος -ον σάρξ, -αρκός, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ ἀ·περί·τμητος -ον καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:9:25 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Judea [okolica z]; żydowski I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Piasek I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Nie obrzezany Ciało {Mięso} I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dom Izrael Nie obrzezany Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo
Jr:9:25 e)p’ *ai)/gupton kai\ e)pi\ tE\n *ioudai/an kai\ e)pi\ *edOm kai\ e)pi\ ui(ou\s *ammOn kai\ e)pi\ ui(ou\s *mOab kai\ e)pi\ pa/nta perikeiro/menon ta\ kata\ pro/sOpon au)tou= tou\s katoikou=ntas e)n tE=| e)rE/mO|· o(/ti pa/nta ta\ e)/TnE a)peri/tmEta sarki/, kai\ pa=s oi)=kos *israEl a)peri/tmEtoi kardi/as au)tO=n.
Jr:9:25 ep’ aigypton kai epi tEn iudaian kai epi edOm kai epi hyius ammOn kai epi hyius mOab kai epi panta perikeiromenon ta kata prosOpon autu tus katoikuntas en tE erEmO· hoti panta ta eTnE aperitmEta sarki, kai pas oikos israEl aperitmEtoi kardias autOn.
Jr:9:25 P N2_ASF C P RA_ASF N1A_ASF C P N_ASM C P N2_APM N_GSM C P N2_APM N_GSM C P A3_ASM V1_PMPASM RA_APN P N2N_ASN RD_GSM RA_APM V2_PAPAPM P RA_DSF N2_DSF C A3_NPN RA_NPN N3E_NPN A1B_NPN N3K_DSF C A3_NSM N2_NSM N_GSM A1B_NPM N1A_APF RD_GPM
Jr:9:25 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Egypt [country of] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Judea [region of]; Jewish and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing son sand and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing son ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of ć the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face he/she/it/same the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness because/that every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] uncircumcised flesh and also, even, namely every all, each, every, the whole of house Israel uncircumcised heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same
Jr:9:25 upon/over (+acc,+gen,+dat) Egypt (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Judea (acc); Jewish ([Adj] acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) sons (acc) sands (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) sons (acc)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc)   the (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) because/that all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) uncircumcised ([Adj] nom|acc|voc) flesh (dat) and every (nom|voc) house (nom) Israel (indecl) uncircumcised ([Adj] nom|voc) heart (gen), hearts (acc) them/same (gen)
Jr:9:25 Jr_9:25_1 Jr_9:25_2 Jr_9:25_3 Jr_9:25_4 Jr_9:25_5 Jr_9:25_6 Jr_9:25_7 Jr_9:25_8 Jr_9:25_9 Jr_9:25_10 Jr_9:25_11 Jr_9:25_12 Jr_9:25_13 Jr_9:25_14 Jr_9:25_15 Jr_9:25_16 Jr_9:25_17 Jr_9:25_18 Jr_9:25_19 Jr_9:25_20 Jr_9:25_21 Jr_9:25_22 Jr_9:25_23 Jr_9:25_24 Jr_9:25_25 Jr_9:25_26 Jr_9:25_27 Jr_9:25_28 Jr_9:25_29 Jr_9:25_30 Jr_9:25_31 Jr_9:25_32 Jr_9:25_33 Jr_9:25_34 Jr_9:25_35 Jr_9:25_36 Jr_9:25_37 Jr_9:25_38 Jr_9:25_39 Jr_9:25_40 Jr_9:25_41 Jr_9:25_42 Jr_9:25_43
Jr:9:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x