Koh:8:1 Τίς οἶδεν σοφούς; καὶ τίς οἶδεν λύσιν ῥήματος; σοφία ἀνθρώπου φωτιεῖ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ ἀναιδὴς προσώπῳ αὐτοῦ μισηθήσεται.
Koh:8:1 Who knows the wise? and who knows the interpretation of a saying? A man's wisdom will lighten his countenance; but a man of shameless countenance will be hated. (Ecclesiastes 8:1 Brenton)
Koh:8:1 Któż jest jak mędrzec i któż poznał znaczenie rzeczy? Mądrość człowieka rozjaśnia jego oblicze, tak iż surowy wyraz jego twarzy się zmienia. (Koh 8:1 BT_4)
Koh:8:1 Τίς οἶδεν σοφούς; καὶ τίς οἶδεν λύσιν ῥήματος; σοφία ἀνθρώπου φωτιεῖ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ ἀναιδὴς προσώπῳ αὐτοῦ μισηθήσεται.
Koh:8:1 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) σοφός -ή -όν καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) λύσις, -εως, ἡ ῥῆμα[τ], -ατος, τό σοφία, -ας, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ φωτίζω (φωτιζ-, φωτι(ε)·[σ]-/φωτι·σ-, φωτι·σ-, -, πεφωτισ-, φωτισ·θ-) πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί   πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-)
Koh:8:1 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Mądry I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Wypuszczaj Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Ludzki By wyjaśniać oświecaj, wyjaśniaj, rób znany Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Twarz On/ona/to/to samo Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt
Koh:8:1 *ti/s oi)=den sofou/s; kai\ ti/s oi)=den lu/sin r(E/matos; sofi/a a)nTrO/pou fOtiei= pro/sOpon au)tou=, kai\ a)naidE\s prosO/pO| au)tou= misETE/setai.
Koh:8:1 tis oiden sofus; kai tis oiden lysin rEmatos; sofia anTrOpu fOtiei prosOpon autu, kai anaidEs prosOpO autu misETEsetai.
Koh:8:1 RI_NSM VX_XAI3S A1_APM C RI_NSM VX_XAI3S N3I_ASF N3M_GSN N1A_NSF N2_GSM VF2_FAI3S N2N_ASN RD_GSM C A3H_NSM N2N_DSN RD_GSM VC_FPI3S
Koh:8:1 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with wise and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with release declaration statement, utterance sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] human to bring to light enlighten, bring to light, make known face he/she/it/same and also, even, namely ć face he/she/it/same to destest dislike, detest, hate, abominate
Koh:8:1 who/what/why (nom) he/she/it-has-PERCEIVE-ed wise ([Adj] acc) and who/what/why (nom) he/she/it-has-PERCEIVE-ed release (acc) declaration (gen) sapience (nom|voc) human (gen) he/she/it-will-LIGHT, you(sg)-will-be-LIGHT-ed (classical) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and   face (dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-DESTEST-ed
Koh:8:1 Koh_8:1_1 Koh_8:1_2 Koh_8:1_3 Koh_8:1_4 Koh_8:1_5 Koh_8:1_6 Koh_8:1_7 Koh_8:1_8 Koh_8:1_9 Koh_8:1_10 Koh_8:1_11 Koh_8:1_12 Koh_8:1_13 Koh_8:1_14 Koh_8:1_15 Koh_8:1_16 Koh_8:1_17 Koh_8:1_18
Koh:8:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:8:2 στόμα βασιλέως φύλαξον καὶ περὶ λόγου ὅρκου θεοῦ μὴ σπουδάσῃς·
Koh:8:2 Observe the commandment of the king, and that because of the word of the oath of God. (Ecclesiastes 8:2 Brenton)
Koh:8:2 Rozkazów króla przestrzegaj, pomny przysięgi złożonej przed Bogiem. (Koh 8:2 BT_4)
Koh:8:2 στόμα βασιλέως φύλαξον καὶ περὶ λόγου ὅρκου θεοῦ μὴ σπουδάσῃς·
Koh:8:2 στόμα[τ], -ατος, τό βασιλεύς, -έως, ὁ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί περί λόγος, -ου, ὁ ὅρκος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ μή σπουδάζω (σπουδαζ-, σπουδα·σ-, σπουδα·σ-, εσπουδα·κ-, -, -)
Koh:8:2 Ust/żołądka por Król By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Przysięga Bóg  Nie By usiłować
Koh:8:2 sto/ma basile/Os fu/laXon kai\ peri\ lo/gou o(/rkou Teou= mE\ spouda/sE|s·
Koh:8:2 stoma basileOs fylaXon kai peri logu horku Teu mE spudasEs·
Koh:8:2 N3M_ASN N3V_GSM VA_AAD2S C P N2_GSM N2_GSM N2_GSM D VA_AAS2S
Koh:8:2 mouth/maw stoma king to guard and also, even, namely about (+acc,+gen) word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. oath god [see theology] not to endeavor
Koh:8:2 mouth/maw (nom|acc|voc) king (gen) do-GUARD-you(sg)!, going-to-GUARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) and about (+acc,+gen) word (gen) oath (gen) god (gen) not you(sg)-should-ENDEAVOR
Koh:8:2 Koh_8:2_1 Koh_8:2_2 Koh_8:2_3 Koh_8:2_4 Koh_8:2_5 Koh_8:2_6 Koh_8:2_7 Koh_8:2_8 Koh_8:2_9 Koh_8:2_10
Koh:8:2 x x x x x x x x x x
Koh:8:3 ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ πορεύσῃ, μὴ στῇς ἐν λόγῳ πονηρῷ· ὅτι πᾶν, ὃ ἐὰν θελήσῃ, ποιήσει,
Koh:8:3 Be not hasty; thou shalt go forth out of his presence: stand not in an evil matter; for he will do whatsoever he shall please, (Ecclesiastes 8:3 Brenton)
Koh:8:3 Nie sprawiaj sobie niepokoju - odejdź sprzed jego oblicza! Nie wdawaj się w złe sprawy, bo wszystko, co tylko zechce, może uczynić, (Koh 8:3 BT_4)
Koh:8:3 ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ πορεύσῃ, μὴ στῇς ἐν λόγῳ πονηρῷ· ὅτι πᾶν, ἐὰν θελήσῃ, ποιήσει,
Koh:8:3 ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μή ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν λόγος, -ου, ὁ πονηρός -ά -όν ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Koh:8:3 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo By iść Nie By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Robienie/robienie; by czynić/rób
Koh:8:3 a)po\ prosO/pou au)tou= poreu/sE|, mE\ stE=|s e)n lo/gO| ponErO=|· o(/ti pa=n, o(\ e)a\n TelE/sE|, poiE/sei,
Koh:8:3 apo prosOpu autu poreusE, mE stEs en logO ponErO· hoti pan, ho ean TelEsE, poiEsei,
Koh:8:3 P N2N_GSN RD_GSM VA_AMS2S D VH_AAS2S P N2_DSM A1A_DSM C A3_ASN RR_ASN C VA_AAS3S VF_FAI3S
Koh:8:3 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same to go not to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος because/that every all, each, every, the whole of who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to want want, wish, desire doing/making; to do/make
Koh:8:3 away from (+gen) face (gen) him/it/same (gen) you(sg)-will-be-GO-ed, he/she/it-should-GO, you(sg)-should-be-GO-ed not you(sg)-should-CAUSE-TO-STand in/among/by (+dat) word (dat) wicked ([Adj] dat) because/that every (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) if-ever you(sg)-will-be-WANT-ed, he/she/it-should-WANT, you(sg)-should-be-WANT-ed doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical)
Koh:8:3 Koh_8:3_1 Koh_8:3_2 Koh_8:3_3 Koh_8:3_4 Koh_8:3_5 Koh_8:3_6 Koh_8:3_7 Koh_8:3_8 Koh_8:3_9 Koh_8:3_10 Koh_8:3_11 Koh_8:3_12 Koh_8:3_13 Koh_8:3_14 Koh_8:3_15
Koh:8:3 x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:8:4 καθὼς λαλεῖ βασιλεὺς ἐξουσιάζων, καὶ τίς ἐρεῖ αὐτῷ Τί ποιήσεις;
Koh:8:4 even as a king having power: and who will say to him, What doest thou? (Ecclesiastes 8:4 Brenton)
Koh:8:4 ponieważ słowo królewskie ma moc, a któż do niego powie: «Cóż ty czynisz?» (Koh 8:4 BT_4)
Koh:8:4 καθὼς λαλεῖ βασιλεὺς ἐξουσιάζων, καὶ τίς ἐρεῖ αὐτῷ Τί ποιήσεις;
Koh:8:4 καθ·ώς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ ἐξ·ουσιάζω (εξ+ουσιαζ-, εξ+ουσια·σ-, εξ+ουσια·σ-, -, -, εξ+ουσιασ·θ-) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Koh:8:4 Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By mówić Król Do ??? I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Robienie/robienie; by czynić/rób
Koh:8:4 kaTO\s lalei= basileu\s e)Xousia/DZOn, kai\ ti/s e)rei= au)tO=| *ti/ poiE/seis;
Koh:8:4 kaTOs lalei basileus eXusiaDZOn, kai tis erei autO ti poiEseis;
Koh:8:4 D V2_PAI3S N3V_NSM V1_PAPNSM C RI_NSM VF2_FAI3S RD_DSM RI_ASN VF_FAI2S
Koh:8:4 as accordingly [according to how/in accordance with how] to speak king to ??? and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to say/tell he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. doing/making; to do/make
Koh:8:4 as accordingly he/she/it-is-SPEAK-ing, you(sg)-are-being-SPEAK-ed (classical), be-you(sg)-SPEAK-ing! king (nom) while ???-ing (nom) and who/what/why (nom) he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) him/it/same (dat) who/what/why (nom|acc) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE
Koh:8:4 Koh_8:4_1 Koh_8:4_2 Koh_8:4_3 Koh_8:4_4 Koh_8:4_5 Koh_8:4_6 Koh_8:4_7 Koh_8:4_8 Koh_8:4_9 Koh_8:4_10
Koh:8:4 x x x x x x x x x x
Koh:8:5 ὁ φυλάσσων ἐντολὴν οὐ γνώσεται ῥῆμα πονηρόν, καὶ καιρὸν κρίσεως γινώσκει καρδία σοφοῦ·
Koh:8:5 He that keeps the commandment shall not know an evil thing: and the heart of the wise knows the time of judgment. (Ecclesiastes 8:5 Brenton)
Koh:8:5 Ten, kto przestrzega rozkazu, nie wie, co to zła sprawa, a serce mądre pamięta o czasie i sądzie. (Koh 8:5 BT_4)
Koh:8:5 φυλάσσων ἐντολὴν οὐ γνώσεται ῥῆμα πονηρόν, καὶ καιρὸν κρίσεως γινώσκει καρδία σοφοῦ·
Koh:8:5 ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἐντολή, -ῆς, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ῥῆμα[τ], -ατος, τό πονηρός -ά -όν καί καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) κρίσις, -εως, ἡ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καρδία, -ας, ἡ σοφός -ή -όν
Koh:8:5 By zabezpieczać się Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie Okres czasu Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość By wiedzieć to jest rozpoznaj. Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Mądry
Koh:8:5 o( fula/ssOn e)ntolE\n ou) gnO/setai r(E=ma ponEro/n, kai\ kairo\n kri/seOs ginO/skei kardi/a sofou=·
Koh:8:5 ho fylassOn entolEn u gnOsetai rEma ponEron, kai kairon kriseOs ginOskei kardia sofu·
Koh:8:5 RA_NSM V1_PAPNSM N1_ASF D VF_FMI3S N3M_ASN A1A_ASN C N2_ASM N3I_GSF V1_PAI3S N1A_NSF A1_GSM
Koh:8:5 the to guard precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. declaration statement, utterance wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely period of time judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit to know i.e. recognize. heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) wise
Koh:8:5 the (nom) while GUARD-ing (nom) precept (acc) not he/she/it-will-be-KNOW-ed declaration (nom|acc|voc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) and period of time (acc) judgment (gen) he/she/it-is-KNOW-ing, you(sg)-are-being-KNOW-ed (classical) heart (nom|voc) wise ([Adj] gen)
Koh:8:5 Koh_8:5_1 Koh_8:5_2 Koh_8:5_3 Koh_8:5_4 Koh_8:5_5 Koh_8:5_6 Koh_8:5_7 Koh_8:5_8 Koh_8:5_9 Koh_8:5_10 Koh_8:5_11 Koh_8:5_12 Koh_8:5_13
Koh:8:5 x x x x x x x x x x x x x
Koh:8:6 ὅτι παντὶ πράγματι ἔστιν καιρὸς καὶ κρίσις, ὅτι γνῶσις τοῦ ἀνθρώπου πολλὴ ἐπ’ αὐτόν·
Koh:8:6 For to every thing there is time and judgment; for the knowledge of a man is great to him. (Ecclesiastes 8:6 Brenton)
Koh:8:6 Na każdą bowiem sprawę jest czas i sąd, gdyż zło człowieka wielce na nim ciąży. (Koh 8:6 BT_4)
Koh:8:6 ὅτι παντὶ πράγματι ἔστιν καιρὸς καὶ κρίσις, ὅτι γνῶσις τοῦ ἀνθρώπου πολλὴ ἐπ’ αὐτόν·
Koh:8:6 ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρᾶγμα[τ], -ατος, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) καί κρίσις, -εως, ἡ ὅτι γνῶσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:8:6 Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Sprawa [zobacz pragmatyczny] By być Okres czasu I też, nawet, mianowicie Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Ponieważ/tamto Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś Ludzki Dużo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Koh:8:6 o(/ti panti\ pra/gmati e)/stin kairo\s kai\ kri/sis, o(/ti gnO=sis tou= a)nTrO/pou pollE\ e)p’ au)to/n·
Koh:8:6 hoti panti pragmati estin kairos kai krisis, hoti gnOsis tu anTrOpu pollE ep’ auton·
Koh:8:6 C A3_DSN N3M_DSN V9_PAI3S N2_NSM C N3I_NSF C N3I_NSF RA_GSM N2_GSM A1_NSF P RD_ASM
Koh:8:6 because/that every all, each, every, the whole of matter [see pragmatic] to be period of time and also, even, namely judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit because/that knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something the human much upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Koh:8:6 because/that every (dat) matter (dat) he/she/it-is period of time (nom) and judgment (nom) because/that knowledge (nom) the (gen) human (gen) much (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
Koh:8:6 Koh_8:6_1 Koh_8:6_2 Koh_8:6_3 Koh_8:6_4 Koh_8:6_5 Koh_8:6_6 Koh_8:6_7 Koh_8:6_8 Koh_8:6_9 Koh_8:6_10 Koh_8:6_11 Koh_8:6_12 Koh_8:6_13 Koh_8:6_14
Koh:8:6 x x x x x x x x x x x x x x
Koh:8:7 ὅτι οὐκ ἔστιν γινώσκων τί τὸ ἐσόμενον, ὅτι καθὼς ἔσται τίς ἀναγγελεῖ αὐτῷ;
Koh:8:7 For there is no one that knows what is going to be: for who shall tell him how it shall be? (Ecclesiastes 8:7 Brenton)
Koh:8:7 Bo nie wie wcale, co będzie, a jak to będzie - któż mu oznajmi? (Koh 8:7 BT_4)
Koh:8:7 ὅτι οὐκ ἔστιν γινώσκων τί τὸ ἐσόμενον, ὅτι καθὼς ἔσται τίς ἀναγγελεῖ αὐτῷ;
Koh:8:7 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅτι καθ·ώς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:8:7 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być By wiedzieć to jest rozpoznaj. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Ponieważ/tamto Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By być Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By ogłaszać ogłaszaj, informuj On/ona/to/to samo
Koh:8:7 o(/ti ou)k e)/stin ginO/skOn ti/ to\ e)so/menon, o(/ti kaTO\s e)/stai ti/s a)naggelei= au)tO=|;
Koh:8:7 hoti uk estin ginOskOn ti to esomenon, hoti kaTOs estai tis anangelei autO;
Koh:8:7 C D V9_PAI3S V1_PAPNSM RI_ASN RA_ASN VF_FMPASM C D VF_FMI3S RI_NSM VF2_FAI3S RD_DSM
Koh:8:7 because/that οὐχ before rough breathing to be to know i.e. recognize. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the to be because/that as accordingly [according to how/in accordance with how] to be who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to proclaim proclaim, report he/she/it/same
Koh:8:7 because/that not he/she/it-is while KNOW-ing (nom) who/what/why (nom|acc) the (nom|acc) going-to-be (fut ptcp) (acc, nom|acc|voc) because/that as accordingly he/she/it-will-be who/what/why (nom) he/she/it-will-PROCLAIM, you(sg)-will-be-PROCLAIM-ed (classical) him/it/same (dat)
Koh:8:7 Koh_8:7_1 Koh_8:7_2 Koh_8:7_3 Koh_8:7_4 Koh_8:7_5 Koh_8:7_6 Koh_8:7_7 Koh_8:7_8 Koh_8:7_9 Koh_8:7_10 Koh_8:7_11 Koh_8:7_12 Koh_8:7_13
Koh:8:7 x x x x x x x x x x x x x
Koh:8:8 οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος ἐξουσιάζων ἐν πνεύματι τοῦ κωλῦσαι σὺν τὸ πνεῦμα· καὶ οὐκ ἔστιν ἐξουσία ἐν ἡμέρᾳ τοῦ θανάτου, καὶ οὐκ ἔστιν ἀποστολὴ ἐν τῷ πολέμῳ, καὶ οὐ διασώσει ἀσέβεια τὸν παρ’ αὐτῆς.
Koh:8:8 There is no man that has power over the spirit to retain the spirit; and there is no power in the day of death: and there is no discharge in the day of the battle; neither shall ungodliness save her votary. (Ecclesiastes 8:8 Brenton)
Koh:8:8 Nad duchem człowiek nie ma władzy, aby go powstrzymać, a nad dniem śmierci nie ma mocy. Tak samo nie ma zwolnienia na wojnie i nie uratuje nieprawość tego, kto ją popełnia. (Koh 8:8 BT_4)
Koh:8:8 οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος ἐξουσιάζων ἐν πνεύματι τοῦ κωλῦσαι σὺν τὸ πνεῦμα· καὶ οὐκ ἔστιν ἐξουσία ἐν ἡμέρᾳ τοῦ θανάτου, καὶ οὐκ ἔστιν ἀποστολὴ ἐν τῷ πολέμῳ, καὶ οὐ διασώσει ἀσέβεια τὸν παρ’ αὐτῆς.
Koh:8:8 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐξ·ουσιάζω (εξ+ουσιαζ-, εξ+ουσια·σ-, εξ+ουσια·σ-, -, -, εξ+ουσιασ·θ-) ἐν πνεῦμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό κωλύω (cf. φράσσω) (κωλυ-, κωλυ·σ-, κωλυ·σ-, -, -, κωλυ·θ-) σύν ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐξ·ουσία, -ας, ἡ ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπο·στολή, -ῆς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) ἀ·σέβεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό παρά αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:8:8 ??? Przed przydechem mocnym By być Ludzki Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr By przeszkadzać Razem z/włączając (+dat) Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Śmierć; by zgładzać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Godność apostoła W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do chronionego Brak szacunku fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo
Koh:8:8 ou)k e)/stin a)/nTrOpos e)Xousia/DZOn e)n pneu/mati tou= kOlu=sai su\n to\ pneu=ma· kai\ ou)k e)/stin e)Xousi/a e)n E(me/ra| tou= Tana/tou, kai\ ou)k e)/stin a)postolE\ e)n tO=| pole/mO|, kai\ ou) diasO/sei a)se/beia to\n par’ au)tE=s.
Koh:8:8 uk estin anTrOpos eXusiaDZOn en pneumati tu kOlysai syn to pneuma· kai uk estin eXusia en hEmera tu Tanatu, kai uk estin apostolE en tO polemO, kai u diasOsei asebeia ton par’ autEs.
Koh:8:8 D V9_PAI3S N2_NSM V1_PAPNSM P N3M_DSN RA_GSN VA_AAN P RA_ASN N3M_ASN C D V9_PAI3S N1A_NSF P N1A_DSF RA_GSM N2_GSM C D V9_PAI3S N1_NSF P RA_DSM N2_DSM C D VF_FAI3S N1A_NSF RA_ASM P RD_GSF
Koh:8:8 οὐχ before rough breathing to be human to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among spirit breath, spiritual utterance, wind the to hinder together with/including (+dat) the spirit breath, spiritual utterance, wind and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day the death; to put to death and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be apostleship in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the war [see polemic] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to preserved lack of deference the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same
Koh:8:8 not he/she/it-is human (nom) while ???-ing (nom) in/among/by (+dat) spirit (dat) the (gen) to-HINDER, be-you(sg)-HINDER-ed!, he/she/it-happens-to-HINDER (opt) together with/including (+dat) the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) and not he/she/it-is authority (nom|voc) in/among/by (+dat) day (dat) the (gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! and not he/she/it-is apostleship (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) war (dat) and not he/she/it-will-PRESERVED, you(sg)-will-be-PRESERVED-ed (classical) lack of deference (nom|voc) the (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen)
Koh:8:8 Koh_8:8_1 Koh_8:8_2 Koh_8:8_3 Koh_8:8_4 Koh_8:8_5 Koh_8:8_6 Koh_8:8_7 Koh_8:8_8 Koh_8:8_9 Koh_8:8_10 Koh_8:8_11 Koh_8:8_12 Koh_8:8_13 Koh_8:8_14 Koh_8:8_15 Koh_8:8_16 Koh_8:8_17 Koh_8:8_18 Koh_8:8_19 Koh_8:8_20 Koh_8:8_21 Koh_8:8_22 Koh_8:8_23 Koh_8:8_24 Koh_8:8_25 Koh_8:8_26 Koh_8:8_27 Koh_8:8_28 Koh_8:8_29 Koh_8:8_30 Koh_8:8_31 Koh_8:8_32 Koh_8:8_33
Koh:8:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:8:9 καὶ σὺν πᾶν τοῦτο εἶδον καὶ ἔδωκα τὴν καρδίαν μου εἰς πᾶν ποίημα, ὃ πεποίηται ὑπὸ τὸν ἥλιον, τὰ ὅσα ἐξουσιάσατο ὁ ἄνθρωπος ἐν ἀνθρώπῳ τοῦ κακῶσαι αὐτόν·
Koh:8:9 So I saw all this, and I applied my heart to every work that has been done under the sun; all the things wherein man has power over man to afflict him. (Ecclesiastes 8:9 Brenton)
Koh:8:9 To wszystko widziałem, zwracając uwagę na wszystkie sprawy, jakie się dzieją pod słońcem, w czasie gdy człowiek jeden panuje nad drugim, na jego nieszczęście. (Koh 8:9 BT_4)
Koh:8:9 καὶ σὺν πᾶν τοῦτο εἶδον καὶ ἔδωκα τὴν καρδίαν μου εἰς πᾶν ποίημα, πεποίηται ὑπὸ τὸν ἥλιον, τὰ ὅσα ἐξουσιάσατο ἄνθρωπος ἐν ἀνθρώπῳ τοῦ κακῶσαι αὐτόν·
Koh:8:9 καί σύν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ποίημα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὅσος -η -ον ἐξ·ουσιάζω (εξ+ουσιαζ-, εξ+ουσια·σ-, εξ+ουσια·σ-, -, -, εξ+ουσιασ·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:8:9 I też, nawet, mianowicie Razem z/włączając (+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By dawać Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Kto/, który/, który By czynić/rób Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Tyleż/wiele jak Do ??? Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzki By robić rzeczy trudne dla On/ona/to/to samo
Koh:8:9 kai\ su\n pa=n tou=to ei)=don kai\ e)/dOka tE\n kardi/an mou ei)s pa=n poi/Ema, o(\ pepoi/Etai u(po\ to\n E(/lion, ta\ o(/sa e)Xousia/sato o( a)/nTrOpos e)n a)nTrO/pO| tou= kakO=sai au)to/n·
Koh:8:9 kai syn pan tuto eidon kai edOka tEn kardian mu eis pan poiEma, ho pepoiEtai hypo ton hElion, ta hosa eXusiasato ho anTrOpos en anTrOpO tu kakOsai auton·
Koh:8:9 C P A3_ASN RD_ASN VBI_AAI1S C VAI_AAI1S RA_ASF N1A_ASF RP_GS P A3_ASN N3M_ASN RR_NSN VM_XPI3S P RA_ASM N2_ASM RA_APN A1_APN VA_AMI3S RA_NSM N2_NSM P N2_DSM RA_GSN VA_AAN RD_ASM
Koh:8:9 and also, even, namely together with/including (+dat) every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to give the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I into (+acc) every all, each, every, the whole of work who/whom/which to do/make under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry the as much/many as to ??? the human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among human the to make things difficult for he/she/it/same
Koh:8:9 and together with/including (+dat) every (nom|acc|voc) this (nom|acc) I-SEE-ed, they-SEE-ed and I-GIVE-ed the (acc) heart (acc) me (gen) into (+acc) every (nom|acc|voc) work (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-has-been-DO/MAKE-ed under (+acc), by (+gen) the (acc) sun (acc) the (nom|acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-was-???-ed the (nom) human (nom) in/among/by (+dat) human (dat) the (gen) to-MAKE-THINGS-DIFFICULT-FOR, be-you(sg)-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR!, he/she/it-happens-to-MAKE-THINGS-DIFFICULT-FOR (opt) him/it/same (acc)
Koh:8:9 Koh_8:9_1 Koh_8:9_2 Koh_8:9_3 Koh_8:9_4 Koh_8:9_5 Koh_8:9_6 Koh_8:9_7 Koh_8:9_8 Koh_8:9_9 Koh_8:9_10 Koh_8:9_11 Koh_8:9_12 Koh_8:9_13 Koh_8:9_14 Koh_8:9_15 Koh_8:9_16 Koh_8:9_17 Koh_8:9_18 Koh_8:9_19 Koh_8:9_20 Koh_8:9_21 Koh_8:9_22 Koh_8:9_23 Koh_8:9_24 Koh_8:9_25 Koh_8:9_26 Koh_8:9_27 Koh_8:9_28
Koh:8:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:8:10 καὶ τότε εἶδον ἀσεβεῖς εἰς τάφους εἰσαχθέντας, καὶ ἐκ τόπου ἁγίου ἐπορεύθησαν καὶ ἐπῃνέθησαν ἐν τῇ πόλει, ὅτι οὕτως ἐποίησαν. καί γε τοῦτο ματαιότης.
Koh:8:10 And then I saw the ungodly carried into the tombs, and that out of the holy place: and they departed, and were praised in the city, because they had done thus: this also is vanity. (Ecclesiastes 8:10 Brenton)
Koh:8:10 Ponadto widziałem, jak złoczyńców ze czcią składano w grobie, a ludzie przychodzili i odchodzili z miejsca świętego, i zapomniano w mieście o tym, co tamci czynili. To również jest marność. (Koh 8:10 BT_4)
Koh:8:10 καὶ τότε εἶδον ἀσεβεῖς εἰς τάφους εἰσαχθέντας, καὶ ἐκ τόπου ἁγίου ἐπορεύθησαν καὶ ἐπῃνέθησαν ἐν τῇ πόλει, ὅτι οὕτως ἐποίησαν. καί γε τοῦτο ματαιότης.
Koh:8:10 καί τότε ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) εἰς[1] τάφος, -ου, ὁ εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) καί ἐκ τόπος, -ου, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἐπ·αινέω (επ+αιν(ε)-, επ+αινε·σ-, επ+αινε·σ-, -, -, επ+αινεσ·θ-/επ+αινε·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὅτι οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί γέ οὗτος αὕτη τοῦτο ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ
Koh:8:10 I też, nawet, mianowicie Wtedy By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Do (+przyspieszenie) Poważny By prowadzić do I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miejsce Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By iść I też, nawet, mianowicie By chwalić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Ponieważ/tamto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób I też, nawet, mianowicie ??? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ???
Koh:8:10 kai\ to/te ei)=don a)sebei=s ei)s ta/fous ei)saCHTe/ntas, kai\ e)k to/pou a(gi/ou e)poreu/TEsan kai\ e)pE|ne/TEsan e)n tE=| po/lei, o(/ti ou(/tOs e)poi/Esan. kai/ ge tou=to mataio/tEs.
Koh:8:10 kai tote eidon asebeis eis tafus eisaCHTentas, kai ek topu hagiu eporeuTEsan kai epEneTEsan en tE polei, hoti hutOs epoiEsan. kai ge tuto mataiotEs.
Koh:8:10 C D VBI_AAI1S A3H_APM P N2_APM VQ_APPAPM C P N2_GSM A1A_GSM VCI_API3P C VCI_API3P P RA_DSF N3I_DSF C D VAI_AAI3P C x RD_NSN N3T_NSF
Koh:8:10 and also, even, namely then to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ungodly; to be impious commit sacrilege into (+acc) grave to lead into and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels place dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to go and also, even, namely to praise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city because/that thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make and also, even, namely ??? this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ???
Koh:8:10 and then I-SEE-ed, they-SEE-ed ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE into (+acc) graves (acc) upon being-LEAD-ed-INTO (acc) and out of (+gen) place (gen) holy ([Adj] gen) they-were-GO-ed and they-were-PRAISE-ed in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) because/that thusly/like this they-DO/MAKE-ed and ??? this (nom|acc) ??? (nom|voc)
Koh:8:10 Koh_8:10_1 Koh_8:10_2 Koh_8:10_3 Koh_8:10_4 Koh_8:10_5 Koh_8:10_6 Koh_8:10_7 Koh_8:10_8 Koh_8:10_9 Koh_8:10_10 Koh_8:10_11 Koh_8:10_12 Koh_8:10_13 Koh_8:10_14 Koh_8:10_15 Koh_8:10_16 Koh_8:10_17 Koh_8:10_18 Koh_8:10_19 Koh_8:10_20 Koh_8:10_21 Koh_8:10_22 Koh_8:10_23 Koh_8:10_24
Koh:8:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:8:11 ὅτι οὐκ ἔστιν γινομένη ἀντίρρησις ἀπὸ τῶν ποιούντων τὸ πονηρὸν ταχύ· διὰ τοῦτο ἐπληροφορήθη καρδία υἱῶν τοῦ ἀνθρώπου ἐν αὐτοῖς τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρόν.
Koh:8:11 Because there is no contradiction made on the part of those who do evil quickly, therefore the heart of the children of men is fully determined in them to do evil. (Ecclesiastes 8:11 Brenton)
Koh:8:11 Ponieważ wyroku nad czynem złym nie wykonuje się zaraz, dlatego serce synów ludzkich bardzo jest skore do czynów złych; (Koh 8:11 BT_4)
Koh:8:11 ὅτι οὐκ ἔστιν γινομένη ἀντίρρησις ἀπὸ τῶν ποιούντων τὸ πονηρὸν ταχύ· διὰ τοῦτο ἐπληροφορήθη καρδία υἱῶν τοῦ ἀνθρώπου ἐν αὐτοῖς τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρόν.
Koh:8:11 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)   ἀπό ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ταχύ (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως διά οὗτος αὕτη τοῦτο πληρο·φορέω (πληροφορ(ε)-, -, πληροφορη·σ-, -, πεπληροφορη-, πληροφορη·θ-) καρδία, -ας, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν
Koh:8:11 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być By stawać się stawaj się, zdarzaj się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do w pełni upewniony (by przynosić w pełni dookoła, pozyskiwać sobie/przynoś do zakończenia) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Syn Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ?????
Koh:8:11 o(/ti ou)k e)/stin ginome/nE a)nti/rrEsis a)po\ tO=n poiou/ntOn to\ ponEro\n taCHu/· dia\ tou=to e)plEroforE/TE kardi/a ui(O=n tou= a)nTrO/pou e)n au)toi=s tou= poiE=sai to\ ponEro/n.
Koh:8:11 hoti uk estin ginomenE antirrEsis apo tOn poiuntOn to ponEron taCHy· dia tuto eplEroforETE kardia hyiOn tu anTrOpu en autois tu poiEsai to ponEron.
Koh:8:11 C D V9_PAI3S V1_PMPNSF N3I_NSF P RA_GPM V2_PAPGPM RA_ASN A1A_ASN A3U_ASN P RD_ASN VCI_API3S N1A_NSF N2_GPM RA_GSM N2_GSM P RD_DPM RA_GSN VA_AAN RA_ASN A1A_ASN
Koh:8:11 because/that οὐχ before rough breathing to be to become become, happen ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος quickly; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to fully assured (to bring fully around, win over/bring to completion) heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) son the human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος
Koh:8:11 because/that not he/she/it-is while being-BECOME-ed (nom|voc)   away from (+gen) the (gen) let-them-be-DO/MAKE-ing! (classical), while DO/MAKE-ing (gen) the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) quickly; quick ([Adj] nom|acc|voc, voc) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-was-FULLY ASSURED-ed heart (nom|voc) sons (gen) the (gen) human (gen) in/among/by (+dat) them/same (dat) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Koh:8:11 Koh_8:11_1 Koh_8:11_2 Koh_8:11_3 Koh_8:11_4 Koh_8:11_5 Koh_8:11_6 Koh_8:11_7 Koh_8:11_8 Koh_8:11_9 Koh_8:11_10 Koh_8:11_11 Koh_8:11_12 Koh_8:11_13 Koh_8:11_14 Koh_8:11_15 Koh_8:11_16 Koh_8:11_17 Koh_8:11_18 Koh_8:11_19 Koh_8:11_20 Koh_8:11_21 Koh_8:11_22 Koh_8:11_23 Koh_8:11_24
Koh:8:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:8:12 ὃς ἥμαρτεν, ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἀπὸ τότε καὶ ἀπὸ μακρότητος αὐτῷ· ὅτι καί γε γινώσκω ἐγὼ ὅτι ἔσται ἀγαθὸν τοῖς φοβουμένοις τὸν θεόν, ὅπως φοβῶνται ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ·
Koh:8:12 He that has sinned has done evil from that time, and long from beforehand: nevertheless I know, that it is well with them that fear God, that they may fear before him: (Ecclesiastes 8:12 Brenton)
Koh:8:12 zwłaszcza że grzesznik czyni źle stokrotnie, a jednak długo żyje. Chociaż ja również i to poznałem, że szczęści się tym, którzy Boga się boją, dlatego że się Go boją. (Koh 8:12 BT_4)
Koh:8:12 ὃς ἥμαρτεν, ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἀπὸ τότε καὶ ἀπὸ μακρότητος αὐτῷ· ὅτι καί γε γινώσκω ἐγὼ ὅτι ἔσται ἀγαθὸν τοῖς φοβουμένοις τὸν θεόν, ὅπως φοβῶνται ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ·
Koh:8:12 ὅς ἥ ὅ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἀπό τότε καί ἀπό μακρότη[τ]ς, -ητος, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι καί γέ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅπως φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:8:12 Kto/, który/, który By grzeszyć By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wtedy I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Długość On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto I też, nawet, mianowicie ??? By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ja Ponieważ/tamto By być Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By bać się Bóg  Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By bać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo
Koh:8:12 o(\s E(/marten, e)poi/Esen to\ ponEro\n a)po\ to/te kai\ a)po\ makro/tEtos au)tO=|· o(/ti kai/ ge ginO/skO e)gO\ o(/ti e)/stai a)gaTo\n toi=s foboume/nois to\n Teo/n, o(/pOs fobO=ntai a)po\ prosO/pou au)tou=·
Koh:8:12 hos hEmarten, epoiEsen to ponEron apo tote kai apo makrotEtos autO· hoti kai ge ginOskO egO hoti estai agaTon tois fobumenois ton Teon, hopOs fobOntai apo prosOpu autu·
Koh:8:12 RR_NSM VBI_AAI3S VAI_AAI3S RA_ASN A1A_ASN P D C P N3T_GSF RD_DSM C C x V1_PAI1S RP_NS C VF_FMI3S A1_NSN RA_DPM V2_PMPDPM RA_ASM N2_ASM C V2_PMS3P P N2N_GSN RD_GSM
Koh:8:12 who/whom/which to sin to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing then and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing length he/she/it/same because/that and also, even, namely ??? to know i.e. recognize. I because/that to be good inherently good, i.e. God-wrought. the to fear the god [see theology] so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to fear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same
Koh:8:12 who/whom/which (nom) he/she/it-SIN-ed he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) away from (+gen) then and away from (+gen) length (gen) him/it/same (dat) because/that and ??? I-am-KNOW-ing, I-should-be-KNOW-ing I (nom) because/that he/she/it-will-be good ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) while being-FEAR-ed (dat) the (acc) god (acc) this is how they-should-be-being-FEAR-ed away from (+gen) face (gen) him/it/same (gen)
Koh:8:12 Koh_8:12_1 Koh_8:12_2 Koh_8:12_3 Koh_8:12_4 Koh_8:12_5 Koh_8:12_6 Koh_8:12_7 Koh_8:12_8 Koh_8:12_9 Koh_8:12_10 Koh_8:12_11 Koh_8:12_12 Koh_8:12_13 Koh_8:12_14 Koh_8:12_15 Koh_8:12_16 Koh_8:12_17 Koh_8:12_18 Koh_8:12_19 Koh_8:12_20 Koh_8:12_21 Koh_8:12_22 Koh_8:12_23 Koh_8:12_24 Koh_8:12_25 Koh_8:12_26 Koh_8:12_27 Koh_8:12_28
Koh:8:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:8:13 καὶ ἀγαθὸν οὐκ ἔσται τῷ ἀσεβεῖ, καὶ οὐ μακρυνεῖ ἡμέρας ἐν σκιᾷ ὃς οὐκ ἔστιν φοβούμενος ἀπὸ προσώπου τοῦ θεοῦ.
Koh:8:13 but it shall not be well with the ungodly, and he shall not prolong his days, which are as a shadow; forasmuch as he fears not before God. (Ecclesiastes 8:13 Brenton)
Koh:8:13 Nie szczęści się zaś złoczyńcy, i podobny do cienia, nie przedłuża on swych dni, dlatego że nie ma w nim bojaźni wobec Boga. (Koh 8:13 BT_4)
Koh:8:13 καὶ ἀγαθὸν οὐκ ἔσται τῷ ἀσεβεῖ, καὶ οὐ μακρυνεῖ ἡμέρας ἐν σκιᾷ ὃς οὐκ ἔστιν φοβούμενος ἀπὸ προσώπου τοῦ θεοῦ.
Koh:8:13 καί ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν σκιά, -ᾶς, ἡ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Koh:8:13 I też, nawet, mianowicie Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. ??? Przed przydechem mocnym By być Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być By bać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Bóg 
Koh:8:13 kai\ a)gaTo\n ou)k e)/stai tO=| a)sebei=, kai\ ou) makrunei= E(me/ras e)n skia=| o(\s ou)k e)/stin fobou/menos a)po\ prosO/pou tou= Teou=.
Koh:8:13 kai agaTon uk estai tO asebei, kai u makrynei hEmeras en skia hos uk estin fobumenos apo prosOpu tu Teu.
Koh:8:13 C A1_NSN D VF_FMI3S RA_DSM A3H_DSM C D VF2_FAI3S N1A_APF P N1A_DSF RR_NSM D V9_PAI3S V2_PMPNSM P N2N_GSN RA_GSM N2_GSM
Koh:8:13 and also, even, namely good inherently good, i.e. God-wrought. οὐχ before rough breathing to be the ungodly; to be impious commit sacrilege and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection who/whom/which οὐχ before rough breathing to be to fear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the god [see theology]
Koh:8:13 and good ([Adj] acc, nom|acc|voc) not he/she/it-will-be the (dat) ungodly ([Adj] dat); he/she/it-is-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE, you(sg)-are-being-BE IMPIOUS-ed--COMMIT-SACRILEGE (classical), be-you(sg)-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE! and not   day (gen), days (acc) in/among/by (+dat) shadow (dat) who/whom/which (nom) not he/she/it-is while being-FEAR-ed (nom) away from (+gen) face (gen) the (gen) god (gen)
Koh:8:13 Koh_8:13_1 Koh_8:13_2 Koh_8:13_3 Koh_8:13_4 Koh_8:13_5 Koh_8:13_6 Koh_8:13_7 Koh_8:13_8 Koh_8:13_9 Koh_8:13_10 Koh_8:13_11 Koh_8:13_12 Koh_8:13_13 Koh_8:13_14 Koh_8:13_15 Koh_8:13_16 Koh_8:13_17 Koh_8:13_18 Koh_8:13_19 Koh_8:13_20
Koh:8:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:8:14 ἔστιν ματαιότης, ἣ πεποίηται ἐπὶ τῆς γῆς, ὅτι εἰσὶ δίκαιοι ὅτι φθάνει πρὸς αὐτοὺς ὡς ποίημα τῶν ἀσεβῶν, καὶ εἰσὶν ἀσεβεῖς ὅτι φθάνει πρὸς αὐτοὺς ὡς ποίημα τῶν δικαίων· εἶπα ὅτι καί γε τοῦτο ματαιότης.
Koh:8:14 There is a vanity which is done upon the earth; that there are righteous persons to whom it happens according to the doing of the ungodly; and there are ungodly men, to whom it happens according to the doing of the just: I said, This is also vanity. (Ecclesiastes 8:14 Brenton)
Koh:8:14 Jest marność, która się dzieje na ziemi: są sprawiedliwi, którym się zdarza to, na co zasługują grzesznicy, a są grzesznicy, którym się zdarza to, na co zasługują sprawiedliwi. Rzekłem: I to jest marność. (Koh 8:14 BT_4)
Koh:8:14 ἔστιν ματαιότης, πεποίηται ἐπὶ τῆς γῆς, ὅτι εἰσὶ δίκαιοι ὅτι φθάνει πρὸς αὐτοὺς ὡς ποίημα τῶν ἀσεβῶν, καὶ εἰσὶν ἀσεβεῖς ὅτι φθάνει πρὸς αὐτοὺς ὡς ποίημα τῶν δικαίων· εἶπα ὅτι καί γε τοῦτο ματαιότης.
Koh:8:14 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅτι εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ὅτι φθάνω (φθαν-, -, φθα·σ-, εφθα·κ-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ποίημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) καί εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ὅτι φθάνω (φθαν-, -, φθα·σ-, εφθα·κ-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ποίημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι καί γέ οὗτος αὕτη τοῦτο ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ
Koh:8:14 By być ??? Kto/, który/, który By czynić/rób Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Ponieważ/tamto By iść; by być Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Ponieważ/tamto By iść przodem przybywać po pierwsze Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Jak/jak Praca Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo I też, nawet, mianowicie By iść; by być Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Ponieważ/tamto By iść przodem przybywać po pierwsze Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Jak/jak Praca Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto I też, nawet, mianowicie ??? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ???
Koh:8:14 e)/stin mataio/tEs, E(\ pepoi/Etai e)pi\ tE=s gE=s, o(/ti ei)si\ di/kaioi o(/ti fTa/nei pro\s au)tou\s O(s poi/Ema tO=n a)sebO=n, kai\ ei)si\n a)sebei=s o(/ti fTa/nei pro\s au)tou\s O(s poi/Ema tO=n dikai/On· ei)=pa o(/ti kai/ ge tou=to mataio/tEs.
Koh:8:14 estin mataiotEs, hE pepoiEtai epi tEs gEs, hoti eisi dikaioi hoti fTanei pros autus hOs poiEma tOn asebOn, kai eisin asebeis hoti fTanei pros autus hOs poiEma tOn dikaiOn· eipa hoti kai ge tuto mataiotEs.
Koh:8:14 V9_PAI3S N3T_NSF RR_NSF VM_XMI3S P RA_GSF N1_GSF C V9_PAI3P A1A_NPM C V1_PAI3S P RD_APM C N3M_NSN RA_GPM A3H_GPM C V9_PAI3P A3H_NPM C V1_PAI3S P RD_APM C N3M_NSN RA_GPM A1A_GPM VAI_AAI1S C C x RD_NSN N3T_NSF
Koh:8:14 to be ??? who/whom/which to do/make upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land because/that to go; to be just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous because/that to precede to arrive first toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same as/like work the ungodly; to be impious commit sacrilege and also, even, namely to go; to be ungodly; to be impious commit sacrilege because/that to precede to arrive first toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same as/like work the just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous to say/tell because/that and also, even, namely ??? this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ???
Koh:8:14 he/she/it-is ??? (nom|voc) who/whom/which (nom) he/she/it-has-been-DO/MAKE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) because/that he/she/it-is-GO-ing; they-are just ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed (classical), he/she/it-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, he/she/it-happens-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) because/that he/she/it-is-PRECEDE-ing, you(sg)-are-being-PRECEDE-ed (classical) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) as/like work (nom|acc|voc) the (gen) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) and he/she/it-is-GO-ing; they-are ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE because/that he/she/it-is-PRECEDE-ing, you(sg)-are-being-PRECEDE-ed (classical) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) as/like work (nom|acc|voc) the (gen) just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom) I-SAY/TELL-ed because/that and ??? this (nom|acc) ??? (nom|voc)
Koh:8:14 Koh_8:14_1 Koh_8:14_2 Koh_8:14_3 Koh_8:14_4 Koh_8:14_5 Koh_8:14_6 Koh_8:14_7 Koh_8:14_8 Koh_8:14_9 Koh_8:14_10 Koh_8:14_11 Koh_8:14_12 Koh_8:14_13 Koh_8:14_14 Koh_8:14_15 Koh_8:14_16 Koh_8:14_17 Koh_8:14_18 Koh_8:14_19 Koh_8:14_20 Koh_8:14_21 Koh_8:14_22 Koh_8:14_23 Koh_8:14_24 Koh_8:14_25 Koh_8:14_26 Koh_8:14_27 Koh_8:14_28 Koh_8:14_29 Koh_8:14_30 Koh_8:14_31 Koh_8:14_32 Koh_8:14_33 Koh_8:14_34 Koh_8:14_35
Koh:8:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:8:15 καὶ ἐπῄνεσα ἐγὼ σὺν τὴν εὐφροσύνην, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀγαθὸν τῷ ἀνθρώπῳ ὑπὸ τὸν ἥλιον ὅτι εἰ μὴ τοῦ φαγεῖν καὶ τοῦ πιεῖν καὶ τοῦ εὐφρανθῆναι, καὶ αὐτὸ συμπροσέσται αὐτῷ ἐν μόχθῳ αὐτοῦ ἡμέρας ζωῆς αὐτοῦ, ὅσας ἔδωκεν αὐτῷ ὁ θεὸς ὑπὸ τὸν ἥλιον.
Koh:8:15 Then I praised mirth, because there is no good for a man under the sun, but to eat, and drink, and be merry: and this shall attend him in his labour all the days of his life, which God has given him under the sun. (Ecclesiastes 8:15 Brenton)
Koh:8:15 Sławiłem więc radość, bo nic dla człowieka lepszego pod słońcem, niż żeby jadł, pił i doznawał radości, i by to go cieszyło przy jego trudzie za dni jego życia, które pod słońcem daje mu Bóg. (Koh 8:15 BT_4)
Koh:8:15 καὶ ἐπῄνεσα ἐγὼ σὺν τὴν εὐφροσύνην, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀγαθὸν τῷ ἀνθρώπῳ ὑπὸ τὸν ἥλιον ὅτι εἰ μὴ τοῦ φαγεῖν καὶ τοῦ πιεῖν καὶ τοῦ εὐφρανθῆναι, καὶ αὐτὸ συμπροσέσται αὐτῷ ἐν μόχθῳ αὐτοῦ ἡμέρας ζωῆς αὐτοῦ, ὅσας ἔδωκεν αὐτῷ θεὸς ὑπὸ τὸν ἥλιον.
Koh:8:15 καί ἐπ·αινέω (επ+αιν(ε)-, επ+αινε·σ-, επ+αινε·σ-, -, -, επ+αινεσ·θ-/επ+αινε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύν ὁ ἡ τό εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὑπό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ ὅτι εἰ μή ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί ὁ ἡ τό εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) καί αὐτός αὐτή αὐτό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μόχθος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἡμέρα, -ας -ἡ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὑπό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ
Koh:8:15 I też, nawet, mianowicie By chwalić Ja Razem z/włączając (+dat) Wesołość Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Ludzki Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Ponieważ/tamto Jeżeli Nie By jeść I też, nawet, mianowicie By pić I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? On/ona/to/to samo Dzień Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy On/ona/to/to samo Tyleż/wiele jak By dawać On/ona/to/to samo Bóg  Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja
Koh:8:15 kai\ e)pE/|nesa e)gO\ su\n tE\n eu)frosu/nEn, o(/ti ou)k e)/stin a)gaTo\n tO=| a)nTrO/pO| u(po\ to\n E(/lion o(/ti ei) mE\ tou= fagei=n kai\ tou= piei=n kai\ tou= eu)franTE=nai, kai\ au)to\ sumprose/stai au)tO=| e)n mo/CHTO| au)tou= E(me/ras DZOE=s au)tou=, o(/sas e)/dOken au)tO=| o( Teo\s u(po\ to\n E(/lion.
Koh:8:15 kai epEnesa egO syn tEn eufrosynEn, hoti uk estin agaTon tO anTrOpO hypo ton hElion hoti ei mE tu fagein kai tu piein kai tu eufranTEnai, kai auto symprosestai autO en moCHTO autu hEmeras DZOEs autu, hosas edOken autO ho Teos hypo ton hElion.
Koh:8:15 C VAI_AAI1S RP_NS P RA_ASF N1_ASF C D V9_PAI3S A1_NSN RA_DSM N2_DSM P RA_ASM N2_ASM C C D RA_GSN VB_AAN C RA_GSN VB_AAN C RA_GSN VC_APN C RD_ASN VF_FMI3S RD_DSM P N2_DSM RD_GSM N1A_APF N1_GSF RD_GSM A1_APF VAI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N2_NSM P RA_ASM N2_ASM
Koh:8:15 and also, even, namely to praise I together with/including (+dat) the cheerfulness because/that οὐχ before rough breathing to be good inherently good, i.e. God-wrought. the human under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry because/that if not the to eat and also, even, namely the to drink and also, even, namely the to celebrate/be merry and also, even, namely he/she/it/same ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? he/she/it/same day life being, living, spirit; alive he/she/it/same as much/many as to give he/she/it/same the god [see theology] under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
Koh:8:15 and I-PRAISE-ed I (nom) together with/including (+dat) the (acc) cheerfulness (acc) because/that not he/she/it-is good ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) human (dat) under (+acc), by (+gen) the (acc) sun (acc) because/that if not the (gen) to-will-EAT, to-EAT and the (gen) to-will-DRINK, to-DRINK and the (gen) to-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY and it/same (nom|acc)   him/it/same (dat) in/among/by (+dat) ??? (dat) him/it/same (gen) day (gen), days (acc) life (gen); alive ([Adj] gen) him/it/same (gen) as much/many as (acc) he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) the (nom) god (nom) under (+acc), by (+gen) the (acc) sun (acc)
Koh:8:15 Koh_8:15_1 Koh_8:15_2 Koh_8:15_3 Koh_8:15_4 Koh_8:15_5 Koh_8:15_6 Koh_8:15_7 Koh_8:15_8 Koh_8:15_9 Koh_8:15_10 Koh_8:15_11 Koh_8:15_12 Koh_8:15_13 Koh_8:15_14 Koh_8:15_15 Koh_8:15_16 Koh_8:15_17 Koh_8:15_18 Koh_8:15_19 Koh_8:15_20 Koh_8:15_21 Koh_8:15_22 Koh_8:15_23 Koh_8:15_24 Koh_8:15_25 Koh_8:15_26 Koh_8:15_27 Koh_8:15_28 Koh_8:15_29 Koh_8:15_30 Koh_8:15_31 Koh_8:15_32 Koh_8:15_33 Koh_8:15_34 Koh_8:15_35 Koh_8:15_36 Koh_8:15_37 Koh_8:15_38 Koh_8:15_39 Koh_8:15_40 Koh_8:15_41 Koh_8:15_42 Koh_8:15_43 Koh_8:15_44
Koh:8:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:8:16 Ἐν οἷς ἔδωκα τὴν καρδίαν μου τοῦ γνῶναι σοφίαν καὶ τοῦ ἰδεῖν τὸν περισπασμὸν τὸν πεποιημένον ἐπὶ τῆς γῆς, ὅτι καί γε ἐν ἡμέρᾳ καὶ ἐν νυκτὶ ὕπνον ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ οὐκ ἔστιν βλέπων,
Koh:8:16 Whereupon I set my heart to know wisdom, and to perceive the trouble that was wrought upon the earth: for there is that neither by day nor night sees sleep with his eyes. (Ecclesiastes 8:16 Brenton)
Koh:8:16 Gdy swoją uwagę na to zwróciłem, by poznać mądrość i przyjrzeć się dziełu, jakie się dokonuje na ziemi - bo ani w dzień, ani w nocy snu nie zaznają oczy człowieka - (Koh 8:16 BT_4)
Koh:8:16 Ἐν οἷς ἔδωκα τὴν καρδίαν μου τοῦ γνῶναι σοφίαν καὶ τοῦ ἰδεῖν τὸν περισπασμὸν τὸν πεποιημένον ἐπὶ τῆς γῆς, ὅτι καί γε ἐν ἡμέρᾳ καὶ ἐν νυκτὶ ὕπνον ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ οὐκ ἔστιν βλέπων,
Koh:8:16 ἐν ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) σοφία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅτι καί γέ ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ καί ἐν νύξ, -υκτός, ἡ ὕπνος, -ου, ὁ ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -)
Koh:8:16 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By dawać Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja By wiedzieć to jest rozpoznaj. Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By czynić/rób Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Ponieważ/tamto I też, nawet, mianowicie ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Noc Śpij W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By być By widzieć
Koh:8:16 *)en oi(=s e)/dOka tE\n kardi/an mou tou= gnO=nai sofi/an kai\ tou= i)dei=n to\n perispasmo\n to\n pepoiEme/non e)pi\ tE=s gE=s, o(/ti kai/ ge e)n E(me/ra| kai\ e)n nukti\ u(/pnon e)n o)fTalmoi=s au)tou= ou)k e)/stin ble/pOn,
Koh:8:16 en hois edOka tEn kardian mu tu gnOnai sofian kai tu idein ton perispasmon ton pepoiEmenon epi tEs gEs, hoti kai ge en hEmera kai en nykti hypnon en ofTalmois autu uk estin blepOn,
Koh:8:16 P RR_DPM VAI_AAI1S RA_ASF N1A_ASF RP_GS RA_GSN VZ_AAN N1A_ASF C RA_GSN VB_AAN RA_ASM N2_ASM RA_ASM VM_XMPASM P RA_GSF N1_GSF C D x P N1A_DSF C P N3_DSF N2_ASM P N2_DPM RD_GSM D V9_PAI3S V1_PAPNSM
Koh:8:16 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to give the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I the to know i.e. recognize. sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ć the to do/make upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land because/that and also, even, namely ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among night sleep in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye he/she/it/same οὐχ before rough breathing to be to see
Koh:8:16 in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) I-GIVE-ed the (acc) heart (acc) me (gen) the (gen) to-KNOW sapience (acc) and the (gen) to-SEE the (acc)   the (acc) having-been-DO/MAKE-ed (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) because/that and ??? in/among/by (+dat) day (dat) and in/among/by (+dat) night (dat) sleep (acc) in/among/by (+dat) eyes (dat) him/it/same (gen) not he/she/it-is while SEE-ing (nom)
Koh:8:16 Koh_8:16_1 Koh_8:16_2 Koh_8:16_3 Koh_8:16_4 Koh_8:16_5 Koh_8:16_6 Koh_8:16_7 Koh_8:16_8 Koh_8:16_9 Koh_8:16_10 Koh_8:16_11 Koh_8:16_12 Koh_8:16_13 Koh_8:16_14 Koh_8:16_15 Koh_8:16_16 Koh_8:16_17 Koh_8:16_18 Koh_8:16_19 Koh_8:16_20 Koh_8:16_21 Koh_8:16_22 Koh_8:16_23 Koh_8:16_24 Koh_8:16_25 Koh_8:16_26 Koh_8:16_27 Koh_8:16_28 Koh_8:16_29 Koh_8:16_30 Koh_8:16_31 Koh_8:16_32 Koh_8:16_33 Koh_8:16_34
Koh:8:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:8:17 καὶ εἶδον σὺν πάντα τὰ ποιήματα τοῦ θεοῦ, ὅτι οὐ δυνήσεται ἄνθρωπος τοῦ εὑρεῖν σὺν τὸ ποίημα τὸ πεποιημένον ὑπὸ τὸν ἥλιον· ὅσα ἂν μοχθήσῃ ὁ ἄνθρωπος τοῦ ζητῆσαι, καὶ οὐχ εὑρήσει· καί γε ὅσα ἂν εἴπῃ ὁ σοφὸς τοῦ γνῶναι, οὐ δυνήσεται τοῦ εὑρεῖν.
Koh:8:17 And I beheld all the works of God, that a man shall not be able to discover the work which is wrought under the sun; whatsoever things a man shall endeavour to seek, however a man may labour to seek it, yet he shall not find it; yea, how much soever a wise man may speak of knowing it, he shall not be able to find it: for I applied all this to my heart, and my heart has seen all this. (Ecclesiastes 8:17 Brenton)
Koh:8:17 widziałem wszystkie dzieła Boże: Człowiek nie może zbadać dzieła, jakie się dokonuje pod słońcem; jakkolwiek się trudzi, by szukać - nie zbada. A nawet mędrzec, chociażby twierdził, że je zna - nie może go zbadać. (Koh 8:17 BT_4)
Koh:8:17 καὶ εἶδον σὺν πάντα τὰ ποιήματα τοῦ θεοῦ, ὅτι οὐ δυνήσεται ἄνθρωπος τοῦ εὑρεῖν σὺν τὸ ποίημα τὸ πεποιημένον ὑπὸ τὸν ἥλιον· ὅσα ἂν μοχθήσῃ ἄνθρωπος τοῦ ζητῆσαι, καὶ οὐχ εὑρήσει· καί γε ὅσα ἂν εἴπῃ σοφὸς τοῦ γνῶναι, οὐ δυνήσεται τοῦ εὑρεῖν.
Koh:8:17 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ποίημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) σύν ὁ ἡ τό ποίημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ ὅσος -η -ον ἄν   ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) καί γέ ὅσος -η -ον ἄν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν ὁ ἡ τό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
Koh:8:17 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Razem z/włączając (+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Bóg  Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego Ludzki By znajdować Razem z/włączając (+dat) Praca By czynić/rób Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Tyleż/wiele jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Ludzki By szukać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować I też, nawet, mianowicie ??? Tyleż/wiele jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By mówić/opowiadaj Mądry By wiedzieć to jest rozpoznaj. ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By znajdować
Koh:8:17 kai\ ei)=don su\n pa/nta ta\ poiE/mata tou= Teou=, o(/ti ou) dunE/setai a)/nTrOpos tou= eu(rei=n su\n to\ poi/Ema to\ pepoiEme/non u(po\ to\n E(/lion· o(/sa a)/n moCHTE/sE| o( a)/nTrOpos tou= DZEtE=sai, kai\ ou)CH eu(rE/sei· kai/ ge o(/sa a)/n ei)/pE| o( sofo\s tou= gnO=nai, ou) dunE/setai tou= eu(rei=n.
Koh:8:17 kai eidon syn panta ta poiEmata tu Teu, hoti u dynEsetai anTrOpos tu heurein syn to poiEma to pepoiEmenon hypo ton hElion· hosa an moCHTEsE ho anTrOpos tu DZEtEsai, kai uCH heurEsei· kai ge hosa an eipE ho sofos tu gnOnai, u dynEsetai tu heurein.
Koh:8:17 C VBI_AAI1S P A3_APN RA_APN N3M_APN RA_GSM N2_GSM C D VF_FMI3S N2_NSM RA_GSN VB_AAN P RA_ASN N3M_ASN RA_ASN VM_XMPASN P RA_ASM N2_ASM A1_APN x VA_AAS3S RA_NSM N2_NSM RA_GSN VA_AAN C D VF_FAI3S C x A1_APN x VB_AAS3S RA_NSM A1_NSM RA_GSN VZ_AAN D VF_FMI3S RA_GSN VB_AAN
Koh:8:17 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), together with/including (+dat) every all, each, every, the whole of the work the god [see theology] because/that οὐχ before rough breathing to able human the to find together with/including (+dat) the work the to do/make under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry as much/many as ever (if ever) ć the human the to seek and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find and also, even, namely ??? as much/many as ever (if ever) to say/tell the wise the to know i.e. recognize. οὐχ before rough breathing to able the to find
Koh:8:17 and I-SEE-ed, they-SEE-ed together with/including (+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) because/that not he/she/it-will-be-ABLE-ed human (nom) the (gen) to-FIND together with/including (+dat) the (nom|acc) work (nom|acc|voc) the (nom|acc) having-been-DO/MAKE-ed (acc, nom|acc|voc) under (+acc), by (+gen) the (acc) sun (acc) as much/many as (nom|acc) ever   the (nom) human (nom) the (gen) to-SEEK, be-you(sg)-SEEK-ed!, he/she/it-happens-to-SEEK (opt) and not he/she/it-will-FIND, you(sg)-will-be-FIND-ed (classical), (fut perf) (classical) and ??? as much/many as (nom|acc) ever he/she/it-should-SAY/TELL, you(sg)-should-be-SAY/TELL-ed the (nom) wise ([Adj] nom) the (gen) to-KNOW not he/she/it-will-be-ABLE-ed the (gen) to-FIND
Koh:8:17 Koh_8:17_1 Koh_8:17_2 Koh_8:17_3 Koh_8:17_4 Koh_8:17_5 Koh_8:17_6 Koh_8:17_7 Koh_8:17_8 Koh_8:17_9 Koh_8:17_10 Koh_8:17_11 Koh_8:17_12 Koh_8:17_13 Koh_8:17_14 Koh_8:17_15 Koh_8:17_16 Koh_8:17_17 Koh_8:17_18 Koh_8:17_19 Koh_8:17_20 Koh_8:17_21 Koh_8:17_22 Koh_8:17_23 Koh_8:17_24 Koh_8:17_25 Koh_8:17_26 Koh_8:17_27 Koh_8:17_28 Koh_8:17_29 Koh_8:17_30 Koh_8:17_31 Koh_8:17_32 Koh_8:17_33 Koh_8:17_34 Koh_8:17_35 Koh_8:17_36 Koh_8:17_37 Koh_8:17_38 Koh_8:17_39 Koh_8:17_40 Koh_8:17_41 Koh_8:17_42 Koh_8:17_43 Koh_8:17_44 Koh_8:17_45
Koh:8:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x